Legenda:      · - potrebna dokumentacija u ovisnosti od pravnog statusa podnositelja prijave 

     X - potrebna dokumentacija za uspostavu poduzetni~ke infrastrukture 

Napomena: 

Popis zahtijevane dokumentacije u ovisnosti od podnositelja zahtjeva i projekta/lota na koji se prijavljuje, dat je u potrebnoj dokumentaciji za odgovaraju}i lot