LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 16 

Srijeda, 18. 3. 2009. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

ABS BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA
NA DAN 31. 12. 2008. GODINE 
 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDI[TE 


ADRESA 


TRANSAKCIJSKI
RA^UN 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

vi{e dana 

1. 

A & A DOO 

MOSTAR 

FEJI]EVA 72 

199-053-00090910-79 

   

2. 

AB-BATA DOO 

TUZLA 

[I]KO POLJE BB 

199-050-00081103-62 

   

3. 

ABID 

^ELI] 

^ELI], PATRIOTSKE LIGE 10 

199-050-00070946-75 

 

 

4. 

ABLEZER SZR VL MUHAMED TURSI] . 

@EP^E 

ORAHOVICA BB 

199-051-00076485-93 

   

5. 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

199-053-00095219-53 

   

6. 

AD GROUP DRU[TVO ZA PROIZV.PROM.I USL.EXP-IMP DOO 

ILID@A 

ISMETA A. [ERBE 30 

199-049-00066528-89 

   

7. 

AD-BHCOMMERC D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

OSMANA EF.MERDANOVI]A BB 

199-049-00067724-90 

   

8. 

ADI [PED DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

UL. KAKANJSKA BR. 14 

199-047-00040363-15 

   

9. 

ADI-C DOO BREZA CIGURA FARUK 

BREZA 

KAHVE BB BREZA 

199-047-00049171-72 

   

10. 

ADIN DOO 

SANSKI MOST 

VRHPOLJE BB 

199-044-00019582-37 

 

 

11. 

ADMIR GRADNJA BLOKIRAN 

BR^KO 

GORNJI RAHI] ^ANDE 13 

199-055-00073420-71 

   

12. 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

199-044-00026864-16 

   

13. 

ADO TR 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 37 

199-044-00030540-46 

   

14. 

ADO,CAFFE BAR VL.DERVI[EVI] AZIZ 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 24 

199-046-00032147-74 

   

15. 

ADVOKAT HALEP D@EVAD TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRALJA TVRTKA BB 

199-046-00038983-33 

   

16. 

AGENC.ZA KNJIG. ISA,VL.SMAJLAGI] ISMETA, MAGLA 

MAGLAJ 

^ETVRTA ULICA BR.1 

199-046-00032489-18 

 

 

17. 

AGRARIJA PROMET 

BR^KO 

BOSNE SREBRENE 16 

199-055-00068249-64 

 

 

18. 

AGRO VJZ MEHURI] 

TRAVNIK 

MEHURI] BB 

199-052-00087330-04 

   

19. 

AGRO-ECO-FOOD DOO 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

199-053-00080217-51 

   

20. 

AGROKOMERC D.D. 

VELIKA KLADU[A 

AHMETA MR@LJAKA 1 

199-045-00020774-98 

   

21. 

AGROS F1 D.O.O. 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

199-053-00091203-73 

 

 

22. 

AHYDRON-GRA\ENJE D.O.O. 

ILID@A 

DOGLODI BB 

199-049-00062339-46 

 

 

23. 

AIDA TR 

GRADA^AC 

POREBRICE BB 

199-050-00079788-30 

   

24. 

AKE TRGOVINSKA RADNJA 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A BB 

199-054-00061852-98 

   

25. 

ALD PROMET DOO ZENICA . 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

199-051-00079153-43 

   

26. 

ALEN KOVA^KA RADNJA VL.KLOBODANOVI] KASIM N.[EHER 

MAGLAJ 

KOVA^I 6 

199-046-00042624-71 

   

27. 

ALI 

KONJIC 

PRKANJ L1 

199-053-00092642-24 

   

28. 

ALI] DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

199-047-00044475-95 

   

29. 

ALPA-M 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

199-053-00092264-91 

   

30. 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

199-044-00023041-39 

   

31. 

ALPINA S.U.R RESTORAN OLOVO KOPI] NAD@IDA 

OLOVO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00058451-71 

   

32. 

ALPIS D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRA[EVO BB 

199-046-00030820-78 

   

33. 

ALTI] MESNICA TR 

BIHA] 

UL. SULTAN AHMEDA III 2, KULEN VAKUF 

199-045-00029680-55 

   

34. 

A-M DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 51 

199-045-00033114-35 

 

 

35. 

AM EXPORT-IMPORT D.O.O. 

MOSTAR 

TEKIJA BR 3 

199-053-00092643-21 

   

36. 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 45 

199-051-00079312-51 

   

37. 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDI] NERMIN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00076549-95 

   

38. 

AMB COMPANY DOO 

BIHA] 

PRITOKA BB 

199-045-00035774-09 

 

 

39. 

AME-PROMET 

KONJIC 

SAFETA MUJI]A 

199-053-00091305-58 

   

40. 

AMER STR 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

RANOVA^KA 1 

199-049-00055549-46 

 

 

41. 

AMFIBOLIT DOO VARE[ RAHI] FAHRUDIN 

VARE[ 

RUDARSKA BB 

199-047-00044816-42 

   

42. 

AMINA STR VISOKO, VL. MUZAFERIJA EMIRA MUZAFERIJA EMIRA 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR.25 

199-047-03060970-31 

 

 

43. 

AMIRA FRIZ.SAL. ZA MU[. VL.TELALOVI] AMIRA .ZENICA 

ZENICA 

VOJVODI]A PUT BB 

199-051-00079000-17 

   

.44 

AN - KOMERC D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

199-051-00080346-53 

   

45. 

ANGORA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 23 

199-044-00017448-37 

 

 

46. 

ANGROSIROVINA 

TUZLA 

ATIK  MAHALA 

199-050-00071571-43 

 

 

47. 

ANTARIS STR,POKLON GAL.VL.AD@IKI] MERIMA 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00036733-90 

   

48. 

APOLO, NO]NI BAR VL.FAJI] EDIN 

TE[ANJ 

POTO^ANI BB 

199-046-00038723-37 

   

49. 

APOTEKA PARK 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 65 

199-049-00059095-78 

 

 

50. 

APOTEKA RED@I] PZU BU@IM 

BU@IM 

UL.IZETA NANI]A 55 

199-045-00027001-41 

   

51. 

ARABIKA 

OSTRO@AC 

OSTRO@AC BB 

199-053-00096678-41 

 

 

52. 

ARMEX DOO 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 5 

199-053-00080014-78 

 

 

53. 

ARMINA 

KONJIC 

VARDA BB 

199-053-00091751-78 

   

54. 

ARNAUT MIRSAD SAMOST.POLJOPRIV.PROIZVI\. 

GORA@DE 

ILOVACA, SELO ZILICI BB 

199-054-00065742-68 

   

55. 

ART FAST FOOD SUR 

SARAJEVO-
CENTAR 

PARTIOTSKE LIGE 24 

199-049-00050856-60 

 

 

56. 

AS KNJI@ARA KISELJAK DUJMOVI] SANJA 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELA^I]A, KISELJAK 

199-047-00046666-21 

   

57. 

ASHAR TR MAGLAJ, VL.^AKRAMA HATID@A 

MAGLAJ 

^OBE 

199-046-00033323-38 

   

58. 

ASTORIJA UR 

@IVINICE 

TUZLANSKOG ODREDA BLOK II 

199-050-00074574-55 

   

59. 

ATAH 

^ELI] 

NAHVIOCI, II ^ETE BR.69 

199-050-00063372-02 

   

60. 

AUTO KU]A TALI] DOO ZENICA . 

ZENICA 

PEHARE 78 

199-051-00082454-34 

   

61. 

AUTO SAOBRA]AJ D.O.O. 

GORA@DE 

RU@DIJE ISLAMAGI]A BR 3 

199-054-00057537-45 

   

62. 

AUTOMEHANI^ARSKA RADNJA VISOKO MATARAD@IJA SAMIR 

VISOKO 

HASE^I]A BR 3 

199-047-00043007-37 

 

 

63. 

AUTOPREV.HASANHOD@I] BILAL 

LUKAVAC 

TABACI 

199-050-00068777-83 

   

64. 

AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL DD TE[ANJ 

TE[ANJ 

9. SEPTEMBAR BB 

199-046-00032498-88 

   

65. 

AUTOPREVOZNIK JUSUFOVI] ZEDIN JUSUFOVI] ZEDIN 

VISOKO 

D@INDI]I 45. 

199-047-00052910-10 

   

66. 

AUTOPREVOZNIK KISELJAK SMAJI] SUVAD SMAJI] SUVAD 

KISELJAK 

VI[NJICA BB 

199-047-00042984-09 

   

67 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HAD@O VARE[ HAD@O OSMAN 

VARE[ 

HOD@I]I BB 

199-047-00044337-24 

   

68. 

AUTOPREVOZNIK VARE[ ^AJI] SALKO 

VARE[ 

BORA^KA BB 

199-047-00042032-52 

   

69. 

AUTOPREVOZNIK, VL.TUBI] ALEN, MAGLAJ 

MAGLAJ 

VIII ULICA 4/5 

199-046-00032485-30 

 

 

70. 

AUTOPROMET MM D.O.O. JELAH 

TE[ANJ 

POTO^ANI, JELAH 

199-046-00031894-57 

   

71. 

AUTO-SERVIS SZR VL.KARAPAND@I] MIHRET, MEKI[ 

TE[ANJ 

MEKI[ BB 

199-046-00033382-55 

   

72 

A&V MARKET 

BR^KO 

ZAIMA MU[ANOVI]A 1 

199-055-00078951-65 

   

73. 

AVOKADO 

MOSTAR 

KO^INE BR 146 C 

199-053-00080160-28 

   

74. 

AZZURO SZFR, VISOKO MU[INBEGOVI] MUAMERA MU[INBEGOVI] MUAMER 

VISOKO 

PODVISOKI BB 

199-047-00050537-48 

   

75. 

BACARDI CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

LU[CI PALANKA SIME MILJU[A 9 

199-044-00025076-45 

   

76. 

BA^I] COMPANY D.O.O. 

ORA[JE 

UL XI 67 ORA[JE 

199-049-00052150-58 

   

77. 

BAER D.O.O. 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A BR 27 

199-053-00092255-21 

   

78. 

BAGER EXPORT IMPORT D.O.O. 

ILID@A 

BISTRI^KI PUT 8 ILID@A 

199-049-00056599-97 

   

79. 

BAGI, AUTOSERVIS, VL.OSMANHOD@I] ALMIR MAGLAJ 

MAGLAJ 

TE[ANJSKA BB 

199-046-00032841-29 

   

80. 

BAGREM EXPORT-IMPORT D.O.O. 

JABLANICA 

PERE BILI]A 1 

199-053-00092938-09 

 

 

81. 

BAGREM SUR FAST-FOOD 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

SAFETA HAD@I]A BB 

199-049-00057050-05 

   

82. 

BAHTI] COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

@ELJEZNI^KA BB 

199-044-00012612-92 

   

83. 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

RUDNI]KA BB 

199-050-00066922-22 

   

84. 

BAKOVI]I D.D. FOJNICA ^OHAD@I] KEMAL KEMAL ^OHAD@I] 

FOJNICA 

RUPNOVAC BR. 9, FOJNICA 

199-047-00040171-09 

   

85. 

BALTA-PROM DOO KAKANJ BALTA FADIL 

KAKANJ 

VATROGASNA BR 18 

199-047-00045638-98 

   

86. 

BAMBUCHA SUR-LJETNA BA[TA 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA BB-ISPRED HOTELA BIOKOVO 

199-049-00063728-50 

   

87. 

BANA DOO ZAVIDOVI]I 

BANOVI]I 

BRANILACA BANOVI]A 39 

199-051-00079116-57 

   

88. 

BC - GRADNJA D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

OTO^KIH HEROJA 15 

199-045-00020085-31 

   

89. 

BE]O TR . 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE BB 

199-051-00080568-66 

   

90. 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

BARICE BB DONJI VAKUF 

199-052-00080011-39 

   

91. 

BEDEM HNE 

@IVINICE 

TUZLANSKOG ODREDA BB 

199-050-00062502-90 

   

92. 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

KRU[^ICA BB 

199-052-00087646-26 

   

93. 

BEHAR 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00080106-45 

 

 

94. 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

199-044-00012624-56 

   

95. 

BELLA, DISKO KLUB, VL.KARAHMET ZIJAD 

TE[ANJ 

JELAH POLJE BB 

199-046-00036562-21 

   

96. 

BELLA DONNA STR VISOKO VL. MEDANOVI] EMINA 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA BB 

199-047-00056919-11 

   

97. 

BENADY 

TRAVNIK 

PIROTA 8 

199-052-00095484-83 

 

 

98. 

BERBIR D.O.O.SARAJEVO 

SARAJEVO-
CENTAR 

PATRIOTSKE LIGE BB 

199-049-00450246-34 

 

 

99. 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

NUGLE I BR.13,BUGOJNO 

199-052-00085611-20 

   

100. 

BEST STR VISOKO VL.ALI[ANOVI] EDINA 

VISOKO 

UL.V.BRIGADA BR.21 

199-047-00044023-93 

 

 

101. 

BEST-PRODUKT D.O.O. ZENICA . 

ZENICA 

TE[ANJSKA 44 

199-051-00076046-52 

   

102. 

BE[A EXPORT - IMPORT DOO ILIJA[ BE[LIJA AKIF 

ILIJA[ 

BOSANSKI PUT BR.166 

199-047-00055859-87 

   

103. 

BE[I]-GRADNJA SZR ZF VL.BE[I] SMAJO 

TE[ANJ 

PUTE[I] BB 

199-046-00036565-12 

   

104. 

BHG-COMPANY 

TRAVNIK 

BOSANSKA 156 

199-052-00095839-85 

 

 

105. 

BH-MOBILE SZR VISOKO, HAJRI] EMIR HAJRI] EMIR 

VISOKO 

DONJE MO[TRE BB 

199-047-00057618-48 

   

106. 

BIFE SUR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI BR 12 

199-047-00045610-85 

   

107. 

BINGO D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032343-68 

   

108. 

BIOVITA DOO MOSTAR MOSTAR 

VARE[ 

VUKOVARSKA 24 

199-047-00050596-65 

   

109. 

BISTRO KOD MIRSE 

SANSKI MOST 

HUSIMOVCI 51 

199-044-00035578-64 

 

 

110. 

BISTRO S.U.R "VIDIKOVAC" VISOKO, VL. HASANOVI] FER HASANOVI] 

VISOKO 

KLISA BR 4 

199-047-00062249-26 

   

111. 

BLOCK D.O.O. DOBOJ-ISTOK 

BRIJESNICA K. DOBOJA 

BRIJESNICA VELIKA BB 

199-046-00035235-25 

   

112. 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

199-052-00092313-90 

   

113. 

BODAX D.O.O. OLOVO MEHANOVI] IBRAHIM 

OLOVO 

BOGANOVI]I BB 

199-047-00046614-80 

   

114. 

BON VOYAGE DOO 

MOSTAR 

RADE BITANGE 9 

199-053-00093305-72 

   

115. 

BOR - TRADE 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

199-052-00087935-32 

 

 

116. 

BORAC PROIZVODNJA OBU]E 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

199-052-00083214-33 

 

 

117. 

BOSNA UR 

GRADA^AC 

MIONICA MAHMUT MAHALA BB 

199-050-00075351-52 

 

 

118. 

BOSNAFURNIR D.D VISOKO VISOKO 

VISOKO 

^AJENGRADSKA 18 

199-047-00040204-07 

   

119. 

BOSNAGRAF DD, VISOKO REZAKOVI] SEID REZAKOVI] SEID 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00040135-20 

   

120. 

BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO 

SARAJEVO-
N. SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 34 

199-049-00055205-11 

 

 

121. 

BOSNIA-BAU DRU[TVO SA OGRAN. ODG.ZA PUIP . 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00083020-82 

   

122. 

BOSNIAN BEECH BOARD DOO VISOKO VRA@O VEDAD 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00048861-32 

   

123. 

BOS-TATRE D.O.O. BEGOV HAN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00077404-52 

   

124. 

BRADINA 

KONJIC 

BRADINA BB 

199-053-00091430-71 

   

125. 

BRAND DOO DRU[TVO ZA TPPIU . 

ZENICA 

ZUKI]I BR. 5 

199-051-00083802-64 

 

 

126. 

BRETEX FABRIKA PREDIVA I TKANINA BREZA MAMELA SUAD 

BREZA 

PODKRAJ BR 4 

199-047-00043582-58 

   

127. 

BRKI] KAMENOREZA^KA RADNJA ZR VL.BRKI] VEHBIJA 1121097200 

KLJU^ 

UL.KULINA BANA 14 

199-044-00025787-46 

   

128. 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. ]UDE OLOVO BUBI] DERVI[ 

OLOVO 

]UDE BB 

199-047-00051023-45 

   

129. 

BUL-TRADE D.O.O. OLOVO HOD@I] ALMIR 

OLOVO 

BRANILACA BB 

199-047-00056741-60 

   

130. 

BUNKER 

JABLANICA 

GOSTAVI[]E BB 

199-053-00095328-17 

 

 

131. 

BURGER SUR FAST-FOOD VL.SELAMI NIJAZI . 

ZENICA 

MASARYKOVA 26. 

199-051-00078838-18 

   

132. 

BUTIK ANAIS TR VL. [ARI] ANISA . 

ZAVIDOVI]I 

STADION LAMELA 2 

199-051-00084175-12 

   

133. 

BUTIK M TR 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 38 

199-044-00034133-34 

   

134. 

BUTIK SARA 

BU@IM 

UL.505 .VITE[KE BIGADE BR.29 

199-045-00034406-39 

 

 

135. 

CAFFE- BAR AB . 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00080449-35 

   

136. 

CAFFE BAR CASPER S.U.R. VISOKO VL. TOPUZ MIRHA 

VISOKO 

KADIJE UVEJSA BB, VISOKO 

199-047-00062796-34 

   

137. 

CAFFE BAR DARDEN ILIJA[ 

ILIJA[ 

126.ILIJA[KE BRIGADE BR.45 ILIJA[ 

199-049-00067610-44 

 

 

138. 

CAFFE BAR DEEP KISELJAK SMAJI] ELVIR 

KISELJAK 

RADANOVI]I 27 

199-047-00050308-56 

   

139. 

CAFFE BAR FOOG VISOKO VL. BUZA EDIN 

DONJE MO[TRE 

D. MO[TRE BB 

199-047-00063431-69 

 

 

140. 

CAMEL CAFFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A 15 

199-045-00021583-96 

   

141. 

CAMEL CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

199-044-00020317-63 

   

142. 

CAPING 

GRA^ANICA 

BRANILACA GRADA BB. 

199-050-00061451-42 

   

143. 

CARDIGAN-POINT D.O.O. 

SARAJEVO-
N. SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA BR.7 

199-049-00063868-18 

   

144. 

CATAGO SPORT DOO 

SANSKI MOST 

PRVOMAJSKA 70 

199-044-00012749-69 

 

 

145. 

CENTAR 

DONJI VAKUF 

TORLAKOVAC DONJI VAKUF 

199-052-00080027-88 

 

 

146. 

CER-EXPORT D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

VO\ENICA BB 

199-045-00023844-06 

   

147. 

CGV, D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

BUNARSKA BB 

199-046-00031447-40 

   

148. 

CH ELEKTROTEHNIK D.O.O 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

GETEOVA 13 

199-049-00051969-19 

   

149. 

CHANTELLE SZR VISOKO VL. IMAMAGI] EMIR 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR. 40, VISOKO 

199-047-00055685-27 

 

 

150. 

CHARME DOO VISOKO, BE^AR D@EMILA BE]AR AMER 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR 11 

199-047-00050373-55 

   

151. 

CHEMOMETAL 

DONJI VAKUF 

BUKA 7 DONJI VAKUF 

199-052-00082153-15 

   

152. 

CHERRY DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

GAJ BB 

199-045-00032125-92 

 

 

153. 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDI] AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

199-044-00027439-37 

   

154. 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 19 

199-051-00080215-58 

   

155. 

CITY LOOK SZR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 31 

199-049-00056440-89 

   

156. 

CITY STYLE TR 

@IVINICE 

ZPC ^ARDAKLIJA LAMELA 2/1 A 

199-050-00072177-68 

   

157. 

COMPANY EUROGRAND DOO 

SARAJEVO-
CENTAR 

ALIPA[INA 19 

199-049-00051070-97 

 

 

158. 

CONTAL 

BR^KO 

REJSA D@EMALUDINA ^AU[EVI]A BR 13 

199-055-00078851-74 

   

159. 

CONTRA IHM 

BR^KO 

MAO^A B.B. 

199-055-00073033-68 

   

160. 

COW-HOW UDRU@ENJE RAZVOJ POLJOPRIVREDE MAGLAJ 

MAGLAJ 

9.ULICA BB 

199-046-00040314-17 

   

161. 

CUKER COMPANY D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

MIHRIVODE 22 

199-049-00050940-02 

   

162. 

CVJE]ARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

199-044-00026293-80 

   

163. 

^AMD@E DOO 

LUKAVAC 

BABICE BB 

199-050-00072771-32 

   

164. 

^ELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

199-051-00077603-37 

   

165. 

^IMBA 

PROZOR 

UL. HRVOJA VUK^I]A HRVATINI]A BR.1, PROZ 

199-052-00086903-24 

   

166. 

^OLAKTEX D.O.O. 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA BB 

199-049-00054830-69 

 

 

167. 

]EHAJI]-S DOO ZAVIDOVI]I . 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 220 

199-051-00080294-15 

   

168. 

]ORAGA-KOMERC D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

25.MARTA 8 

199-045-00024637-52 

   

169. 

DADI STR FOJNICA, TUTNJEVI] D@EMILA TUTNJEVI] D@EMILA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB, FOJNICA 

199-047-00058127-73 

   

170. 

DANA DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

HUSE MUZAFERIJE 20 

199-047-00042660-11 

   

171. 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC - GORNJI VAKUF 

199-052-00084384-15 

   

172. 

DAS-TRANS DOO ILIJA[ MAHMUTOVI] MUHAMED 

ILIJA[ 

KRAJI[KA BB 

199-047-00055897-70 

   

173. 

DEAS SERVIS SZR 

VOGO[]A 

IGMANSKA 10 

199-049-00058742-70 

   

174. 

DEDI] COMMERC DOO BIHA] 

BIHA] 

RIBI]-NOVO NASELJE BB 

199-045-00020325-87 

   

175. 

DEDI] TR OLOVO DEDI] ADISA OLOVO 

OLOVO 

OLOVSKE LUKE BB 

199-047-00057503-05 

   

176. 

DEKOR, SZR VISOKO, AGOVI] [EVKO AGOVI] [EVKO 

VISOKO 

FERHATOVI]A BR 18 

199-047-00050112-62 

 

 

177. 

DEKORATIVA D.D. 

PROZOR 

PROZOR, KRALJA TOMISLAVA 

199-053-00090369-53 

   

178. 

DELIJA 

GRA^ANICA 

SOKO - DELI]I BB. 

199-050-00061895-68 

 

 

179. 

DELTA EXPORT- IMPORT DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KARAVDI]A BR 20/3 

199-047-00043015-13 

   

180. 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

199-053-00096899-57 

   

181. 

DEMI]-TRADE 

MOSTAR 

MUJE PA[I]A 26 A 

199-053-00091805-13 

   

182. 

DENEJA 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 16 

199-053-00092657-76 

   

183. 

DENY STR VL.[AROTI] DENIS 

TE[ANJ 

MILJANOVCI BB 

199-046-00042618-89 

   

184. 

DERNA DOO 

GRADA^AC 

UL HUSEIN KAPETANA GRADA[^EVI]A BR  52 

199-050-00073895-55 

 

 

185. 

DIAMOND UR RESTORAN VL.]AMI] NERMINKA MAGLAJ 

MAGLAJ 

LIJE[NICA BB 

199-046-00032551-26 

   

186. 

DIJAMANT D.O.O. 

MOSTAR 

GOJKA VUKOVI]A BR 7 

199-053-00090535-40 

   

187. 

DINA 

TUZLA 

VELJKA LUKI]A 225 

199-050-00076170-20 

   

188. 

DJURI] COMPANY DOO 

ILID@A 

STUPSKA BB 

199-049-00059360-59 

   

189. 

DOM ZDRAVLJA VISOKO VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA BR.22 

199-047-00040404-86 

   

190. 

DOMA]A RADINOST VL.@ERI] SULEJMAN 

BIHA] 

ISAKA SAMOKOVLIJE 45 

199-045-00035057-26 

   

191. 

DOMENA D.O.O. OLOVO BUBI] KEMAL 

OLOVO 

BRANILACA BB 

199-047-00051734-46 

   

192. 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA 28 

199-052-00087566-72 

   

193. 

DOO REVSAN 

SANSKI MOST 

STANI^NA BB , SANSKI MOST 

199-044-00012434-44 

 

 

194. 

DOPAK D.O.O. DOBOJ 

DOBOJ 

OZREN.SRPSKIH BRIGADA 5A 

199-046-00040048-39 

   

195. 

DRINALIJEK D.O.O. FOJNICA [EHOVI] DIKA 

FOJNICA 

BOLNI^KA BB, FOJNICA 

199-047-00044185-92 

   

196. 

DRVO BH D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

JABLANICA BB 

199-046-00042686-79 

   

197. 

DRVOESS 

TURBE 

LAGERSKA BB 

199-052-00088126-41 

   

198. 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

199-052-00088310-71 

   

199. 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

KARAD@E BB,BUGOJNO 

199-052-00085307-59 

   

200. 

DRVO-SANA DOO EXPORT- IMPORT SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA LAMELA A BB 

199-044-00036317-78 

   

201. 

DUBRAVA D.O.O. P.O. CAZIN 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVI]A 3 

199-045-00029037-44 

   

202. 

DUGA FASADERSKO-MOLERSKI OBRT VL.KANANOVI] HUSEIN 

KLJU^ 

VELE^EVO BB. 

199-044-00034083-87 

   

203. 

DUGA-BRIK D.O.O. FOJNICA VL. NERADIN ESMIR 

FOJNICA 

BOSANSKA BB, FOJNICA 

199-047-00053632-75 

   

204. 

D@AMP D.O.O. 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

D@EMALA BIJEDI]A 133 

199-049-00052391-14 

   

205. 

D@ANA STR MJE[. ROBE, VL.LJEVAKOVI] [EMSO,TREP^E 

TE[ANJ 

TREP^E BB 

199-046-00034445-67 

   

206. 

D@AST D.O.O. 

SARAJEVO-
N. SARAJEVO 

TOPAL OSMAN PA[E 18A 

199-049-00058810-60 

   

207. 

D@IMI-PROMET DOO DRU[TVO ZA TRG. I UGOST. . 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

199-051-00082943-22 

   

208. 

D@UHERA D.O.O. NOVI [EHER 

NOVI [EHER 

NOVI [EHER 

199-046-00032644-38 

 

 

209. 

\ULISTAN D.O.O. JELAH 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00031289-29 

 

 

210. 

\ULSA SZR BREZA AVDUKI] \ULSA 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJESNIKA 25 

199-047-00043651-45 

   

211. 

EBV D.O.O. 

KONJIC 

SARAJEVSKA BR.37 

199-053-00094552-17 

   

212. 

EDEN DOO BREZA MURATOVI] D@EMAL 

BREZA 

UL. D@AMIJSKA BB, @UP]A 

199-047-00043797-92 

 

 

213. 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

199-044-00019862-70 

   

214. 

EDUSI 

^ELI] 

^ELI], VRA@I]I BB 

199-050-00063217-79 

 

 

215. 

EGG COMMERCE DOO KRE[EVO KRE[EVO 

KRE[EVO 

KRE[EVO 23 

199-047-00046602-19 

   

216. 

EKO METAL 

@IVINICE 

MODRA^KA 10 

199-050-00075474-71 

   

217. 

EKO TALUS D.O.O. 

ILID@A 

USTANI^KA BR. 20 

199-049-00062460-71 

 

 

218. 

EKSKLUZIV-[OP 

JABLANICA 

PERE BILI]A 34 

199-053-00093416-30 

 

 

219. 

E.LAB D.O.O. SARAJEVO KONJICIJA SAMIM 

SARAJEVO-
CENTAR 

IBRAHIMA LJUBOVI]A BR. 61, 

199-047-00047603-23 

   

220. 

ELEKTRO AHMETAGI] 

GRA^ANICA 

PISKAVICA BB 

199-050-00069175-53 

 

 

221. 

ELEKTROAKUSTIK D.O.O. 

GORA@DE 

GAMEL ABDEL GANEMA BB 

199-054-00057547-15 

   

222. 

ELEMENTARA SZR VL.SMAJI] HASAN SMAJI] HASAN 

VISOKO 

PODGORANI BB VISOKO 

199-047-00049898-25 

 

 

223. 

ELEMENTARA, VL.HAD@I] [EVAL, MAGLAJ 

MAGLAJ 

BUNARSKA BR.98 

199-046-00033261-30 

   

224. 

ELMAX-IN@INJERING D.O.O. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

SAFVET BEGA BA[AGI]A 69-A 

199-049-00051444-42 

   

225. 

ELMON SD VL.HAD@I] SENAD 

ZAVIDOVI]I 

NARODNOG FRONTA 41 

199-051-00078781-92 

   

226. 

ELVIK, SZR ELEKTRO SERVIS VL.BA[I] BESIM, TE[ANJ 

TE[ANJ 

BUKVA BB 

199-046-00031927-55 

 

 

227. 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGI] ELVIN 

KLJU^ 

BRANILACA BIH 7 

199-044-00034402-03 

 

 

228. 

ELVIS D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

I MUSLIMANSKE BRIGADE 66 

199-045-00020783-71 

 

 

229. 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

199-044-00012796-25 

   

230. 

EM KLJAJI] DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA BB 

199-044-00024906-70 

 

 

231. 

EMILA DOO 

SANSKI MOST 

KRKOJEVCI 96 

199-044-00012597-40 

   

232. 

EMINA 

DONJI VAKUF 

BARICE DONJI VAKUF 

199-052-00080060-86 

   

233. 

EMIR STR BREZA KOVA^ EMIR 

BREZA 

BANJEVAC BR 17 

199-047-00043632-05 

   

234. 

ENERGOHOLZ D.O.O. ZENICA-NEMILA PTUD 

NEMILA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

199-051-00076628-52 

   

235. 

ENI 

TRAVNIK 

FATMI]I 11 

199-052-00084737-23 

   

236. 

ENKO TRANS DOO VISOKO DERVI[EVI] SABIJETA 

VISOKO 

DONJE MO[TRE RIBNJAK BR. 3 

199-047-00040360-24 

   

237. 

ENNO DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032667-66 

   

238. 

ENTERIJER D.O.O. @EP^E 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00078063-15 

   

239. 

ERC-PROMET D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 12 

199-045-00021684-84 

   

240. 

ERC-[PED DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 12 

199-045-00026247-72 

   

241. 

ERSTE 

TUZLA 

STUPINE B-6 

199-050-00064043-26 

 

 

242. 

ES-COMERC 

MOSTAR 

BAFO SUTINA BB 

199-053-00098198-40 

 

 

243. 

ESO MESNICA VL.DRAGANOVI] SELIM 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BB. 

199-044-00018694-82 

 

 

244. 

"E.T" TR VL.AVDAGI] SAMIR 

SANSKI MOST 

PRVOMAJSKA 1A 

199-044-00033091-56 

   

245. 

EURO GRADNJA D.O.O. VISOKO AVDIBEGOVI] AZIZ 

VISOKO 

MUHA[INOVI]I BB, VISOKO 

199-047-00056250-78 

   

246. 

EURO LOGISTIC D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRA[EVO BB 

199-046-00041352-07 

 

 

247. 

EUROCOM D.O.O. 

SARAJEVO-CENTAR 

ALIPA[INA BR 19 

199-049-00056710-55 

   

248. 

EURO^ELIK D.O.O. U STE^AJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

199-051-00078449-21 

   

249. 

EUROGOLD D.O.O. 

SARAJEVO-CENTAR 

JOSIPA VANCA[A 32 SARAJEVO 

199-049-00051516-20 

   

250. 

EUROGRAF D.O.O. KISELJAK VL. KNE@EVI] JOZO 

KISELJAK 

KRE[EVSKA CESTA BB 

199-047-00052002-18 

   

251. 

EUROIN@ENJERING DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

199-053-00096905-39 

   

252. 

EURO-KING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

199-051-00079088-44 

   

253. 

EUROKIR 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA BB 

199-052-00087045-83 

   

254. 

EUROLJILJAN D.O.O. 

SARAJEVO-CENTAR 

MAR[ALA TITA 52 

199-049-00050961-36 

 

 

255. 

EUROMAG DOO ILIJA[ ILIJA[ 

ILIJA[ 

PODLUGOVI-ILIJA[ 

199-047-00041715-33 

   

256. 

EUROSHOP D.O.O. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

FRANJEVA^KA BR.6 

199-049-00065728-64 

   

257. 

EUROSTIL 2001 VL KARI] ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

199-044-00012539-20 

   

258. 

EURO-SWISS D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

BARAKE BB 

199-045-00027775-47 

   

259. 

EUROTEHNA D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

MEKI[ BB 

199-046-00040766-19 

   

260. 

EUROTRADE D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

UL.25 NOVEMBAR 8, TE[ANJ 

199-046-00033031-41 

   

261. 

EUROTRIKO D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKA BB 

199-045-00022423-98 

   

262. 

EVROPA III SR KAFE SLASTI^ARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA [PANCA STARA ^AR[IJA BB 

199-051-00078495-77 

   

263. 

EVROPA 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A BB 

199-045-00033643-97 

   

264. 

EXPORT MIKI DOO BANJA LUKA KOVA^EVI] MILAN 

BANJA LUKA 

MOTIKE BR 56, BANJA LUKA 

199-047-00046268-51 

   

265. 

EXPORT-IMPORT ZIJADI] D.O.O. 

ILID@A 

BJELA[NI^KA 53 

199-049-00050953-60 

   

266. 

EXTRA D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

MAR[ALA TITA 7 

199-046-00032614-31 

 

 

267. 

FAAH COMERC DOO 

SANSKI MOST 

TRNOVA 147 

199-044-00012652-69 

   

268. 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 237 

199-053-00090222-09 

   

269. 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA BB 

199-051-00079015-69 

   

270. 

FASHION DI, D.O.O. VISOKO BARTULA DANIJELA 

VISOKO 

PTC SEBILJ II 

199-047-00056734-81 

 

 

271. 

FASTEN - TRANSPORT D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 9 

199-049-00063826-47 

   

272 

FAST-FOOD VESELI UR 

BIHA] 

E[REFA KOVA^EVI]A BB 

199-045-00032448-93 

   

273. 

FB MODRATRANS DOO 

SANSKI MOST 

NOVI TR@NI CENTAR SANSKI MOST 

199-044-00012651-72 

   

274. 

FDK-MEMI] DOO SARAJEVO SARAJEVO 

SARAJEVO-
CENTAR 

ENIZA COCALI]A BR 11 

199-047-00047123-08 

   

275. 

FEBAS D.O.O. 

ILID@A 

GLI[E JANKOVI]A BR.3 

199-049-00050474-42 

 

 

276. 

FEHIM KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

D@EVAR 21 

199-044-00017188-41 

   

277. 

FEMIX D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

GORA@DANSKA 4 

199-049-00051979-86 

   

278. 

FENIKS EXPORT-IMPORT 

TRAVNIK 

DOLAC N/L CIGLANA BB 

199-052-00081142-41 

 

 

279. 

FICH-^ELI] 

GORNJI VAKUF 

BOSANSKA BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00082484-89 

   

280. 

FIKO-TERM D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

BA[^E BB 

199-045-00020523-75 

 

 

281. 

FILES DD 

SANSKI MOST 

MUSE ].]ATI]A 72 

199-044-00012001-82 

   

282. 

FIMEL D.O.O 

VELIKA KLADU[A 

I MUSLIMANSKE BRIGADE BB 

199-045-00032750-60 

   

283. 

FINALIST 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

199-050-00061767-64 

   

284. 

FI-VI AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I VO\ENJE KNJIGA VI ZUB^EVI] 

VISOKO 

D.ROSULJE BB 

199-047-00042954-02 

   

285. 

FLE[ AUTO [KOLA VISOKO VISOKO 

VISOKO 

MEVI]A 2 

199-047-00042715-40 

   

286. 

FORTEGLAS EX-IMP DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

FERHATOVI]A BR 16 

199-047-00041116-84 

   

287. 

FR^O-TEL 

DONJI VAKUF 

14 SEPTEMBAR BB DONJI VAKUF 

199-052-00065079-21 

   

288. 

FRIMONT 

MOSTAR 

OPINE BB 

199-053-00090345-28 

   

289. 

FUMA COMMERCE D.O.O. 

ILIJA[ 

BOSANSKI PUT 92 

199-049-00056726-07 

   

290. 

F1 CAFFE BAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 28 

199-053-00095227-29 

   

291. 

F1 SUR VISOKO CAMA ]AZIM 

VISOKO 

G ROSULJE BB 

199-047-00044147-12 

 

 

292. 

GALANTERIJA TM, DOO ILIJA[ DERVI[EVI] BAJRO 

ILIJA[ 

MRAKOVO 31 

199-047-00048438-40 

   

293. 

GALE TR 

GRA^ANICA 

GUVNA BB 

199-050-00070963-24 

   

294. 

GALERIJA CAFFE BAR VISOKO VEHABOVI] NAMIK 

VISOKO 

BRANILACA 19 VISOKO 

199-047-00051562-77 

 

 

295. 

GALLERY ATLANTIS CAFFE BAR VISOKO NUHI] KEMO 

VISOKO 

TU[NJI]I BB 

199-047-00052838-32 

   

296. 

GARO KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

MAHALA 66 

199-044-00018401-88 

   

297. 

GAS METAL DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKE 

199-047-00040251-60 

   

298. 

GASOLINE COMPANI @IVINICE 

@IVINICE 

KOTORNICA BB 

199-050-00072174-77 

 

 

299. 

GA[, D.O.O. TRGOVINA I GRADITELJSTVO, USORA 

USORA 

SIV[A BB 

199-046-00035593-18 

 

 

300. 

GA[I S.U.R. FAST FOOD VISOKO VL.]ERIM GA[I 

DONJE MO[TRE 

DONJE MO[TRE BR.40 

199-047-00058381-87 

   

301. 

GENT 

BR^KO 

CERIK BB 

199-050-00068598-38 

   

302. 

G.H.R.M. D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

RUJNICA 40 

199-045-00020421-90 

   

303. 

GMBIH DOO BANJA LUKA [TRBAC ZORAN 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADENOVI]A BB 

199-047-00046269-48 

   

304. 

GOLD STAR D.O.O. 

ILID@A 

ISMETA ALAJBEGOVI]A [ERBE BR.30 

199-049-00064306-62 

   

305. 

GOLDENAGRO DOO 

@IVINICE 

BA[IGOVCI BB 

199-050-00073207-82 

   

306. 

GORA@DANKA RK D.D. 

GORA@DE 

FERIDA DIZDAREVI]A BR 4 

199-054-00055132-82 

   

307. 

GORA@DE FUDBALSKI KLUB 

GORA@DE 

FERIDA DIZDAREVI]A BR 4 

199-054-00058727-64 

   

308. 

GORING DOO 

GORA@DE 

KULINA BANA BR 15 

199-054-00056748-84 

   

309. 

GOSPODARSKA BANKA D.D. U LIKVIDACIJI 

MOSTAR 

ANTE ZUANI]A BB 

199-053-00092947-79 

   

310. 

GRADINA CAFFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

KRNJEU[A BB 

199-045-00021521-88 

 

 

311. 

GRADINA-PETROL 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00085401-68 

 

 

312. 

GRADIS-TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

199-050-00061756-97 

   

313. 

GRADSKA GROBLJA JKP VISOKO VISOKO 

VISOKO 

NASELJE PODVISOKI BR. 108 

199-047-00040187-58 

 

 

314. 

GRADSKO POKOPNO DRU[TVO VISOKO UDRU@ENJE GRA\ANA HOD@I] ASMI 

VISOKO 

PODVISOKI BR 108 

199-047-00042873-51 

   

315. 

GRAVIS DOO VISOKO 

VISOKO 

DONJE ROSULJE BB 

199-047-00058307-18 

   

316. 

GRAZZY STR VISOKO PODBI^ANIN MIRNES VISOKO 

VISOKO 

JALIJA BR.7 

199-047-00043809-56 

   

317. 

GRGA PROM 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB 

199-050-00066220-91 

   

318. 

GRIJANJE LASI] DOO 

SANSKI MOST 

HAMZIBEGOVA 30 

199-044-00011846-62 

   

319. 

GRIL-BROD SUR VISOKO AJDIN NIJAZ 

VISOKO 

ARNAUTOVI]I BB 

199-047-00042997-67 

   

320. 

GRME^ DRVO USLUGE U [UMARSTVU 

BOSANSKI PETROVAC 

KRNJEU[A BB 

199-045-00034515-03 

   

321. 

GRME^-KOMPANIJA DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

KAPLJUH, PUT AVNOJA-A 43 

199-045-00031807-76 

 

 

322. 

GROM UG A[^INICA 

GRADA^AC 

UL.H.K.GRADA[^EVI]A.BB.GRADA^AC 

199-050-00063110-12 

   

323. 

GROMEX CO 

TUZLA 

TR@NI  CENTAR  SJENJAK 

199-050-00074887-86 

   

324. 

GUMIPLAST SZR VISOKO, DEVOVI] D@EMILA VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI BR 104 

199-047-00050559-79 

   

325. 

GUT- MAN DOO TRGOVINA I PROMET 

TUZLA 

BREZE 68 

199-050-00073453-23 

   

326. 

HAADRO POLJOPRIVREDNI PROIZVOD@A^ OLOVO 

OLOVO 

HADRE BB 

199-047-00056918-14 

   

327. 

HALEBI] 

JABLANICA 

PERE BILI]A 31 

199-053-00093368-77 

 

 

328. 

HAMBOK D.O.O. 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00032847-11 

   

329. 

HAMDIJEVI] 

KALESIJA 

RAINCI GORNJI  BB 

199-050-00071704-32 

 

 

330 

HAMGRAF 

@IVINICE 

SJEVER I 

199-050-00062501-93 

 

 

331. 

HAMO CAFFE BAR VL.HARAMBA[I] MEHMED 

KLJU^ 

UL.OSLOBODILACA BiH BB.SANICA 

199-044-00028724-62 

   

332. 

HAMO STR VL.BE[I] MEHMED TE[ANJ 

TE[ANJ 

BUKVA BB 

199-046-00030090-37 

   

333. 

HANEX AGENC.ZA KNJIG.USLUGE VL.ME[I] HASAN 

TE[ANJ 

O.POBRI]A 24 

199-046-00032879-12 

   

334. 

HANRI D.O.O. 

ILID@A 

KURTA SCHORKA 24 

199-049-00058328-51 

   

335. 

HARDY MERC DOO 

KLJU^ 

UL.BRANILACA BiH BB. 

199-044-00019571-70 

 

 

336. 

HARF 

BRIJESNICA K. DOBOJA 

BRIJESNICA VELIKA BB 

199-050-00066253-89 

   

337. 

HASANBEGOVI] JASIM STOL TAPET RADNJA 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 118 

199-044-00017853-83 

 

 

338. 

HASI]I TR VL.BILAJAC SENAD 

KLJU^ 

HASI]I 17 D. 

199-044-00018693-85 

 

 

339. 

HECOPROM D.O.O. 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

199-049-00050892-49 

 

 

340. 

HEDAS D.O.O. @EP^E 

@EP^E 

ZENI^KI PUT BR. 33 

199-051-00076562-56 

   

341. 

HERSS-TREID 

JABLANICA 

TRG OSLOBO\ENJA BB 

199-052-00080044-37 

   

342. 

HIDROIN@INJERING-PILANA PODLUGOVI PODLUGOVI 

PODLUGOVI 

GRANI^NI PUT BB 

199-047-00042464-17 

   

343. 

HIGIJENA DOO 

TUZLA 

OBALA  ZMAJA OD BOSNE 12 

199-050-00072532-70 

   

344. 

HITNESS D.O.O. @EP^E 

@EP^E 

BUKOVIK BR. 5 

199-051-00076566-44 

 

 

345. 

H-KASAPOVI] D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVI]A BB 

199-045-00025477-54 

   

346. 

H-M TR, VL.MUJEZINOVI] AMRA NOVI [EHER 

MAGLAJ 

I PROLETERSKE 3 

199-046-00035004-39 

 

 

347. 

HODZIC KEMAL UG RADNJA 

SANSKI MOST 

HODZIC BEZMEDINA 

199-044-00012149-26 

 

 

348. 

HOD@I] JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

199-044-00012588-67 

   

349. 

HONG DA DOO 

KLJU^ 

BRANILACA BiH 7 

199-044-00031916-89 

   

350. 

HORIZONTALA DOO 

@IVINICE 

ULICA OSLOBO\ENJA 13 

199-050-00073626-86 

 

 

351 

HOTI] KOMERC DOO VL.HOTI] ZIJAD 

KLJU^ 

KAMI^AK BB 

199-044-00027117-33 

   

352. 

HOZI]-TURIST 

DONJI VAKUF 

ULICA SLOBODE 176 

199-052-00086633-58 

   

353. 

HUKA RESURS 

BR^KO 

BRKA BB 

199-055-00069197-33 

   

354. 

HULJE@ STR VL.HASI] MUNIB 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR 

199-046-00031029-33 

   

355. 

HUT DOO VISOKO HUSEIN RAJKI] 

VISOKO 

HAZIMA DEDI]A BR 1 

199-047-00043413-80 

 

 

356. 

ICON COMPUTERS DOO 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

TRG HEROJA 41 

199-049-00066338-77 

   

357. 

IDEAMEDIA D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

HAMDIJE ^EMERLI]A 2/10 

199-049-00063683-88 

   

358. 

IF-COMERC D.O.O. FOJNICA SALIHBEGOVI] SADIK 

FOJNICA 

GORNJEVAKUFSKA BR 16, 

199-047-00046091-97 

   

359. 

IGMIT D.O.O 

VELIKA KLADU[A 

NURIJE POZDERCA BB 

199-045-00029423-50 

 

 

360. 

IMAN STR, VISOKO, NOVOKMET SENIJA NOVOKMET SENIJA 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA BR 31 

199-047-00055634-83 

 

 

361. 

IMID@ T4 DOO 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A BB 

199-045-00032782-61 

   

362. 

IMOVINA & PYRAMID TRAVEL DOO ILIJA[ FAZLI] D@ENITA 

ILIJA[ 

LJE[EVO BR 1 

199-047-00059677-79 

 

 

363. 

INFOGRAFIKA D.O.O. 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BB. 

199-044-00021107-21 

   

364. 

INPEK D.D. ZENICA INDUSTRIJA PEKARSTVA DD ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 113 

199-051-00076233-73 

   

365. 

INSTALL-PRO VL.KARABA[I] FADIL 

BIHA] 

JABLANSKA BR.3 

199-045-00032947-51 

   

366. 

INTEGRA IN@INJERING DD U STE^AJU 

TUZLA 

GOSTE  LAZAREVI]A 190 

199-050-00071721-78 

   

367. 

INTEGRATION SYSTEM TRANSFER GMBH PREDST S MOST 

SANSKI MOST 

KLJU^KA 105 

199-044-00025981-46 

 

 

368. 

INTER AUTO ZR VL. DURMI[EVI] EMIR 

SANSKI MOST 

VAHIDBEGOVA 40A 

199-044-00020194-44 

   

369. 

INTERGROUP D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

VI[NJIK 35 A 

199-049-00065990-54 

   

370. 

INTERGROUP D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

VI[NJIK 35 A 

199-049-01065990-70 

 

 

371. 

INTUP GP D.O.O 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

[IBENSKA 3 

199-049-00062029-06 

 

 

372. 

IN@INJERING D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

 I ULICA BB 

199-046-00030811-08 

 

 

373. 

ITP DOO KRE[EVO KRE[EVO 

KRE[EVO 

KRE[EVSKI KAMENIK BB 

199-047-00049118-37 

   

374. 

IVANA X FIZERSKI SALON FOJNICA PERI] IVANA 

FOJNICA 

KULINA BANA BB, FOJNICA 

199-047-00043957-97 

   

375. 

IZBOR GDPT 

VITEZ 

JOSIPA \OKCA BB 

199-052-00088707-44 

   

376. 

IZOLATER D.O.O. 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

LUKAVI^KA CESTA 67, SARAJEVO 

199-049-00056215-85 

   

377. 

JABUKA STR VISOKO VL. SEMI] ASMIR SEMI] ASMIR 

VISOKO 

KULA BANJER BB 

199-047-00043164-51 

   

378. 

JAFAPLAST 

GRADA^AC 

1,MART 12 

199-050-00060132-22 

 

 

379. 

JANJ 

DONJI VAKUF 

770 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB DONJI VAK 

199-052-00086811-09 

   

380. 

JASKO - PROM STR 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

SULJE JAHI]A DO BR.146 

199-049-00063151-35 

   

381. 

JUBIL D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

SARA^I 77 

199-049-00057254-72 

   

382. 

JUNIOR SIB OML.ZADR. 

LUKAVAC 

BISTARAC BB 

199-050-00071191-19 

   

383. 

JUSI]I 

LUKAVAC 

LUKAVAC, [KOLSKA BB 

199-050-00064075-27 

   

384. 

JUTARNJE NOVINE D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

NI@E BANJE 1 

199-049-00050007-85 

   

385. 

K & L D.O.O. 

BIHA] 

VEDROPOLJSKA BB 

199-045-00023090-37 

   

386. 

KAL M [PED DOO 

SANSKI MOST 

OKRE^ BR 4 

199-044-00012046-44 

   

387. 

KALEN DOO ZENICA KREHI] KASIM 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKMA, BB 

199-047-00045333-43 

   

388. 

KALEX DOO VITEZ VARUPA D@EVAD 

VITEZ 

UL. BRANILACA STAROG VITEZA BB 

199-047-00042752-26 

   

389. 

KALIMERO CAFFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A BB 

199-045-00021520-91 

 

 

390. 

KAMENI ZAMAK, SUR RESTORAN VL.DIKED@I] ENES MAGLAJ 

MAGLAJ 

POLJICE BB 

199-046-00033476-64 

   

391. 

KAMENOLOM KOTORNICA 

TUZLA 

UL. OBALA ZMAJA OD BOSNE BR.12 

199-050-00066174-35 

   

392. 

KAPENSA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

199-051-00076193-96 

   

393. 

KAPIJA FAST- FOOD UR VL.]URI] SANDA ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

GAZI HUSREVBEGOVA 4 

199-051-00078474-43 

   

394. 

KARMING D.O.O.ZAVIDOVI]I-U STE^AJU 

ZAVIDOVI]I 

MUSTAJBA[I] BB 

199-046-00040700-23 

   

395. 

KARTONVAL 

@IVINICE 

BOSANSKA 12 

199-050-00080246-14 

 

 

396. 

KA[MIR CAFFE BAR VISOKO, VRA@I] RABIJA VRA@I] RABIJA 

VISOKO 

NASELJE LUKE BR 4 

199-047-00054580-44 

 

 

397. 

KATO D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

HUMSKA 50 

199-049-00058453-64 

   

398. 

KEKO DOO BLOKIRAN 

BR^KO 

CERIK BB 

199-055-00075576-05 

   

399. 

KENDI DOO TUZLA 

TUZLA 

BOSNE  SREBRENE 28 

199-050-00072895-48 

 

 

400. 

KERAMIX DOO 

TUZLA 

FADILA JAHI]A  [PANCA 75 

199-050-00069198-81 

   

401. 

KESKIN 

JABLANICA 

GLOGO[NICA BB 

199-053-00096253-55 

   

402. 

KG BUSINESS DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

PEKISKA BB 

199-045-00037432-79 

   

403. 

KG COMERC DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KAKANJSKA 4 

199-047-00042232-34 

   

404. 

KI^IN 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00087032-25 

 

 

405. 

KIJEVO SINCOP DOO 

SANSKI MOST 

MUSE ^AZIMA ]ATI]A BB 

199-044-00012305-43 

   

406. 

KIKE 

GRADA^AC 

VARO[KA 

199-050-00065751-43 

   

407. 

KIKERS D.O.O. OLOVO BULBUL IBRAHIM 

OLOVO 

TUZLANSKA BB 

199-047-00042817-25 

   

408. 

KISA FAST FOOD VL.ALIHOD@I] ISMET VISOKO 

VISOKO 

CARICA 23 

199-047-00053088-58 

   

409. 

KIT DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

ARNAUTOVI]I BB 

199-047-00041998-57 

   

410. 

KLINKHAMMER, D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

199-051-00077308-49 

   

411. 

KLJU^ D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

MAGLAJ 

199-046-00031704-45 

 

 

412. 

KLJU^KI BISERI DOO 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BB. 

199-044-00019934-48 

   

413. 

KMB PRODUKT D.O.O. 

POSU[JE 

MELJAKU[A BB 

199-053-00090454-89 

   

414. 

KNJIGOVODSTVO ZENICA D.O.O. . 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR 28 

199-051-00078467-64 

 

 

415. 

KNJI@ARSTVO MASLE[A D.D. 

SARAJEVO-
CENTAR 

OBALA KULINA BANA 4 

199-049-00050794-52 

   

416. 

KOD SOKI]A, BISTRO VL. SOKI] MENSUD, VISOKO SOKI] MENSUD 

VISOKO 

DONJA VRATNICA BR 6 

199-047-00055468-96 

   

417. 

KOD [ERE PEKARA SZR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 74 

199-045-00021596-57 

 

 

418. 

KOD VETE, FAST FOOD VISOKO, VL. BUKUREVI] ILMA BUKUREVI] ILM 

VISOKO 

UL ^AR[IJSKA BR 2 

199-047-00063110-62 

   

419. 

KOEM D.O.O. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA BB 

199-051-00076735-22 

   

420. 

KOKA SANA PROIZ I PROD PILI]A SADI] ADEM 

SANSKI MOST 

TRNOVA 13 

199-044-00011875-72 

   

421. 

KOMISIJE OP]INE 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 3 

199-044-00026112-41 

 

 

422. 

KONDOR 

DONJI VAKUF 

UL.14.SEPTEMBRA BB DONJI VAKUF 

199-052-00082831-18 

   

423. 

KONFEKCIJA D.D. 

KONJIC 

TRE[ANICA 11 

199-053-00090505-33 

   

424. 

KONJIC-STAN 

KONJIC 

MAKSIMA KUJUND@I]A BR.67 

199-053-00091888-55 

   

425. 

KONMONT DOO 

TUZLA 

MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA, STUPINE B-1 PO 

199-050-00078896-87 

   

426. 

KONOBA KOD ^AJE 

LUKAVAC 

PROKOSOVI]I BB 

199-050-00067130-77 

   

427. 

KONOBA STARI MOST VL.KADRIJA HAD@I] TE[ANJKA 

TE[ANJ 

TE[ANJKA 

199-046-00042368-63 

   

428. 

KONTAKT 2 

TUZLA 

STUPINE  B-11 

199-050-00073411-52 

   

429. 

KONZUM- PROMET 

TUZLA 

MAHMUTA BU[ATLIJE 25 

199-050-00063138-25 

 

 

430. 

KOP DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

JELAH 

199-046-00030793-62 

 

 

431. 

KORKARI] DOO 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 11 

199-044-00012098-82 

   

432. 

KORKARI] ZUD 

SANSKI MOST 

VAHIDBEGOVA BB 

199-044-00410037-44 

   

433. 

KOVINA UNIS VISOKO, VISOKO VISOKO 

VISOKO 

ARNAUTOVI]I BB, VISOKO 

199-047-00040132-29 

   

434. 

KRAJINAPUTEVI D.D. 

BIHA] 

BEDEM 1 

199-045-00020819-60 

   

435. 

KREHI] D.O.O. ZENICA . 

ZENICA 

SARAJEVSKA 115 

199-051-00070094-60 

 

 

436. 

KREKA 

TUZLA 

MIJE KERO[EVI]A - GUJE 1 

199-050-00068615-84 

 

 

437. 

KRISTAL 

BUGOJNO 

KOP]I]I BB, BUGOJNO 

199-052-00089430-09 

   

438. 

KRIVAJA SAM.PEK.ZAN.RADNJA VL.MEM]AJ ]AZIM 

ZAVIDOVI]I 

STJEPANA RADI]A 1 

199-051-00079141-79 

   

439. 

KROJA^KI SALON F&B VL.BA[I] FIKRETA 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00033002-31 

 

 

440. 

KRUPA - TRANSPORTI D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

PROLETERSKA 33 

199-045-00021603-36 

   

441. 

KRUPI] D.O.O. 

SANSKI MOST 

ALAGI]A SOKAK 5. 

199-044-00012031-89 

   

442. 

K-S DOO 

BIHA] 

^EKRLIJE BB 

199-045-00020477-19 

   

443. 

KTK VISOKO, D.D. VISOKO HANJALI] MURAT 

VISOKO 

PRIJEKO BR 1 

199-047-00049794-46 

 

 

444. 

KU]NA RADINOST VL. HAJRO VEJSIL HAJRO VEJSIL 

VISOKO 

CARICA 35 

199-047-00050185-37 

 

 

445. 

KUKI STR VISOKO BURHAN HILMO 

VISOKO 

NASELJE LUKE B-1, VISOKO 

199-047-00042833-74 

   

446. 

KULAK DOO BREZA IMAMOVI] IBRAHIM 

BREZA 

POD@UP^A BB 

199-047-00052052-62 

   

447. 

KUNDAK STR OLOVO KUNDAK SAFET 

OLOVO 

PRVOMAJSKA BB 

199-047-00043099-52 

   

448. 

KURBEGOVI] ADIS AUTOPREVOZNIK 

SANSKI MOST 

KIJEVO 102 

199-044-00030257-22 

   

449. 

KYM FAST FOOD UR VL.[EHI] KASIM 

KLJU^ 

UL.SAFETA FILIPOVI]A 2 

199-044-00019563-94 

   

450. 

LABODERA - I.O.S. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 

[IROKI BRIJEG 

SPLITSKA BB 

199-053-00090531-52 

   

451. 

LADA 

KONJIC 

SUHI DO 

199-053-00091183-36 

   

452. 

LANG ZR 

SANSKI MOST 

HASANA KIKI]A 87A 

199-044-00021741-59 

 

 

453. 

LEDI EXPORT-IMPORT D.O.O. 

MOSTAR 

UL LACINA BR 6 

199-053-00090818-64 

   

454. 

LEPTIR CAFFE-BAR VL.TUTNJI] NUSMIN . 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE BB 

199-051-00076553-83 

   

455. 

LIBOS DOO TE[ANJ LIBIJSKO-NJEMA^KO-BOSANSKO DRU[T. 

ZENICA 

SALIHA A.BAJRAKTAREVI]A BR.108 BEGOV HAN 

199-051-00083022-76 

 

 

456. 

LIDER SUR CAFFE BAR VL. MUSTAJBEGOVI] KANITA . 

ZENICA 

SEJMENSKA 17 

199-051-00081624-02 

   

457. 

LINK DC DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

OZRAKOVI]I BB 

199-047-00051622-91 

   

458. 

LINO D.O.O. 

ILID@A 

BRIJE[^ANSKA 23 

199-049-00063378-33 

 

 

459. 

LION BUSS 

VITEZ 

PREO^ICA 66 

199-052-00083940-86 

   

460. 

LI[TO D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

VARAD@INSKA 2 

199-053-00092286-25 

   

461. 

LJUBU[KA TKAONICA D.O.O. 

LJUBU[KI 

STJEPANA RADI]A BB 

199-053-00091110-61 

   

462. 

L.K.C. VALTER D.O.O. 

SARAJEVO-CENTAR 

VRAZOVA 14 

199-049-00051597-68 

   

463. 

LOZAN^I] 

NOVI TRAVNIK 

STJEPANA TOMA[EVI]A BB 

199-052-00087864-51 

   

464. 

LUKAVACTRANS DD 

LUKAVAC 

MACAN MARIJE BB. 

199-050-00063145-04 

   

465. 

LUX TRADING DOO VISOKO JAHI] IBRAHIM 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR "SEBILJ" BR 2 

199-047-00046120-10 

   

466. 

M M TR 

BOSANSKI PETROVAC 

[KOLSKA BB 

199-045-00026265-18 

 

 

467. 

M MARKET STR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 89 

199-049-00051093-28 

 

 

468. 

M S TR 

BOSANSKI PETROVAC 

HUJI]I 1 

199-045-00031452-74 

   

469. 

MACK UR KAFFE-BAR 

BIHA] 

MU[ANOVI]A MAHALA 38 

199-045-00029482-67 

   

470. 

MAGNOLIJA SURFAST-FOOD VL.ASLANI NEHAD 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA BB. 

199-051-00079117-54 

 

 

471. 

MAK COMPANY DOO 

GORA@DE 

MUHIDINA MA[I]A MUNJE 10 

199-054-00066364-45 

 

 

472. 

MAKOTA-PETROL D.O.O. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

HAMIDA DIZDARA 13 

199-049-00057590-34 

   

473. 

MAKSUMI] COMMERCE FOJNICA MAKSUMI] MIRSADA 

FOJNICA 

[EHIDSKA BB 

199-047-00040283-61 

   

474. 

MALINA 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 1 

199-053-00097972-39 

   

475. 

MALOTONA@NA HEMIJA D.D. 

GORA@DE 

PRVE DRINSKE BRIGADE BB 

199-054-00057870-16 

   

476. 

MAN 

BUGOJNO 

HENDEK V BB, BUGOJNO 

199-052-00088665-73 

   

477. 

MAND@I] COMPANI DOO 

TUZLA 

JUSUFA  I MEVLE JAKUBOVI] 26 

199-050-00072773-26 

   

478. 

M-ANI D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BR.67-SINKO 

199-051-00079097-17 

   

479. 

MARBELLA-COMMERCE D.O.O. 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB TC HECOPROM 

199-049-00056122-73 

   

480. 

MARGO 

TRAVNIK 

BOSANSKA 106 

199-052-00081050-26 

   

481. 

MASSA DOO 

SANSKI MOST 

ALAGI]A SOKAK 15 

199-044-00017463-89 

   

482. 

MA-[EHI] DAR DOO 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB 

199-050-00069363-71 

   

483 

MB MILK D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

ZGO[]A 42 

199-051-00075114-35 

   

484. 

MDT TRADE D.O.O. 

KONJIC 

SARAJEVSKA BR.23 

199-053-00094555-08 

   

485. 

MEBL D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

SULEJMANA OMEROVI]A BB 

199-046-00040955-34 

   

486. 

MEDIA HERZ DOO 

KLJU^ 

SANICA BB. 

199-044-00012414-07 

   

487. 

MEDI] KOMERC D.O.O. 

KLJU^ 

OSLOBODILACA BiH 101 

199-044-00020120-72 

   

488. 

MEDILAB D.O.O. 

GRA^ANICA 

BRIJESNICA MALA BB 

199-050-00074988-74 

   

489. 

MEGA MBAA DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

BUZI] MAHALA BR 96 

199-047-00045584-66 

 

 

490. 

MEGACO 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 288 

199-053-01095278-86 

   

491. 

MEHINAGI], SMKR MAGLAJ 

MAGLAJ 

VITE[KA BR.11 MAGLAJ 

199-046-00035123-70 

   

492. 

MEJDAN 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA BB 

199-053-00093841-16 

   

493. 

MELI TR,VL.HAD@I] ABAZ, MAGLAJ 

MAGLAJ 

VII ULICA, MAGLAJ 

199-046-00034603-78 

 

 

494. 

MELKI] KNJIGOVODSTVENI BIRO 

SANSKI MOST 

OTOKE 12A 

199-044-00026593-53 

   

495. 

MEMFIS D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

ALIPA[INA 19 

199-049-00051125-29 

   

496. 

MEMIKS 

BUGOJNO 

ARMIJE BiH BB 

199-052-00087520-16 

 

 

497. 

MEP D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

UNSKA 50/6 BOSANSKA OTOKA 

199-045-00020218-20 

   

498. 

MERD@O STR 

^APLJINA 

ZRINSKO FRANKOPANSKA BB 

199-053-00080236-91 

 

 

499. 

MERI, BUTIK VL.JUSUFBA[I] EMIRA 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032659-90 

   

500. 

MERKOM AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVENE USLUGE 

SARAJEVO-
N. SARAJEVO 

GORNJO VAKUFSKA 41 

199-049-00066901-37 

   

501. 

MESARA 

KONJIC 

X HERCEGOVA^KE BRIGADE BB 

199-053-00091960-33 

   

502. 

MESARA MARKET BB STR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 59 

199-049-00051017-62 

   

503. 

MESNICA DEDI] 

GRA^ANICA 

SARAJEVSKA 7 

199-050-00060200-12 

 

 

504. 

MESNICA ELVIRA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVI]A 25 

199-050-00062452-46 

 

 

505. 

MESS D.O.O. ZENICA . 

ZENICA 

RUJEV DO 1A ZENICA 

199-051-00078990-47 

   

506. 

METALINVEST 

JAJCE 

BAGE BB JAJCE 

199-052-00086859-59 

   

507. 

METALOPROIZVOD DOO 

VELIKA KLADU[A 

MALA KLADU[A 101 

199-045-00036078-67 

   

508. 

METALORAD 

TURBE 

ALEJA 128 TURBE 

199-052-00087050-68 

   

509. 

METALPLAST D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 

199-046-00030845-03 

   

510. 

METALRAD TTU BUSOVA^A KATAVA ANTO 

BUSOVA^A 

POLJE BB, BUSOVA^A 

199-047-00046262-69 

   

511. 

METALTEX-AD D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00031474-56 

   

512. 

MG NAMJE[TAJ 

BR^KO 

NIKOLE TESLE BR. 2 

199-055-00076284-15 

 

 

513. 

MGR LIFE DOO VL.BE]IRBEGOVI] ZAJIM 

KLJU^ 

OSLOBODILACA BR 62 

199-044-00029997-26 

   

514. 

MICHAELA SALON ZA ULJEP[AVANJE BREZA 

BREZA 

MUSTAFE KE[KI]A BR. 25 

199-047-00051098-14 

   

515. 

MILANO BR 2 FAST FOOD VISOKO VISOKO 

VISOKO 

[ARENI HANOVI D MO[TRE 

199-047-00046534-29 

   

516. 

MILGOR MLJEKARA D.O.O. 

GORA@DE 

MRAVINJAC BB GORA@DE 

199-054-00058434-70 

   

517. 

MILKI S.T.R. AHMETOVI] D@ENADA FOJNICA 

FOJNICA 

BOSANSKA B.B. FOJNICA 

199-047-00050275-58 

   

518. 

MIMIN-COMERC DOO 

VELIKA KLADU[A 

MUHSINA RIZVI]A BB 

199-045-00026670-64 

   

519. 

MIMOZA CAFFE BAR BREZA PULJI] SLAVKO 

BREZA 

BOSANSKA BR.1 

199-047-00043804-71 

   

520. 

MINA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BEGAGI]A PUT BB 

199-051-00070371-05 

   

521. 

MINELA 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA BB 

199-053-00095468-82 

 

 

522. 

MINEX D.O.O. ZENICA BLOKIRAN 

ZENICA 

MARIJANOVI]A PUT 78 

199-051-00070149-89 

   

523. 

MINEXPRINT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 78 

199-051-00075778-80 

   

524. 

MINI PEKARA SOKO VL. BE[I] EDHEM 

GRA^ANICA 

SOKO BB 

199-050-00060076-93 

 

 

525. 

MIRA 

LUKAVAC 

BRANILACA BOSNE BB 

199-050-00070137-77 

   

526. 

MIRELA SZFR VL.MIRELA NIKONTOVI] . 

ZENICA 

KU^UKOVI]I 1 

199-051-00083239-07 

 

 

527. 

MIREL-ERMIN D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

MEDENO POLJE BB 

199-045-00026424-26 

   

528. 

MIREX STR VL. BEGOVI] E[EFA 

GRA^ANICA 

TREPANI]I B.B. 

199-050-00060095-36 

   

529. 

MIRISNA POLJA D.O.O. 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

KOLODVORSKA 11 A 

199-049-00063514-13 

   

530. 

MIRO KOMERC BLOKIRAN 

TUZLA 

STARI GRAD 6 

199-055-00073515-77 

   

531. 

MIRSO SZSR VISOKO, NOVOKMET MIRSAD VISOKO 

VISOKO 

SKOPLJAKA BR 4 

199-047-00052173-87 

   

532. 

MIS STR BREZA PEJANOVI] SLAVICA 

BREZA 

BOSANSKA BB 

199-047-00044769-86 

   

533. 

MJESNA ZAJEDNICA @ELJEZNO POLJE, @EP^E . 

@EP^E 

RAVNE BB 

199-051-00076620-76 

   

534. 

MJE[OVITA ROBA STR VISOKO MOSTI] HASAN 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR 3 

199-047-00043402-16 

   

535. 

MJE[OVITA ROBA STR VISOKO VL.ALIBEGOVI] D@ENANA 

DONJE MO[TRE 

[ARENI HANOVI BB 

199-047-00063173-67 

   

536. 

MLIJE^NI RESTORAN BEHAR BAJRAMI M 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

199-044-00012720-59 

   

537. 

MLINORAD 

[IBO[NICA 

^ELI], NAHVIOCI BB 

199-050-00067041-53 

   

538. 

MM D.O.O., SARAJEVO 

SARAJEVO 

UL.^ADORD@INA 3-A 

199-046-00033072-15 

   

539. 

MM-MARKET 

BUGOJNO 

POLJICE I BR.27,BUGOJNO 

199-052-00088537-69 

 

 

540. 

M&N STR VL.HAMZA ^OLI] 

MAGLAJ 

KOSOVA BB 

199-046-00033104-16 

 

 

541. 

MO MEDIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 9 

199-053-00099947-31 

   

542. 

MOBIL ZONE DOO 

GRA^ANICA 

MIRI^INA POLJE BB 

199-050-00073794-67 

 

 

543. 

MODRA[PED DOO 

SANSKI MOST 

MODRA 76 

199-044-00012610-98 

   

544. 

MONDO TRADE 

BR^KO 

AVDI^EVI]A BR 5 

199-055-00075976-66 

 

 

545. 

MONEX COMMERCE VISOKO 

VISOKO 

MUHA[INOVI]I BB 

199-047-00040247-72 

   

546. 

MONTER 

JABLANICA 

LUG BR.1 

199-053-00096397-11 

   

547. 

MRA^AJ-EM SZR VL.EDIN MEM^I] . 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00080772-36 

 

 

548. 

M.R.S  D.O.O. 

STOLAC 

@EGULJA BB 

199-053-00090289-02 

   

549. 

MTS-DESINGS D.O.O. BU@IM 

BU@IM 

BU@IM 231 

199-045-00030261-58 

   

550. 

MUHAREMOVI] S.Z.R. OLOVO MUHAREMOVI] SADETA 

OLOVO 

TUZLANSKA BB 

199-047-00058426-49 

   

551. 

MUJKI]-TRANSPORT D.O.O. 

BR^KO 

STARI BROD 34 

199-055-00068094-44 

 

 

552. 

MUKIPROM D.O.O.TE[ANJ 

JELAH 

JELAH BB 

199-046-00031449-34 

   

553. 

MUNGO CAFFE BAR VL. VELI] JASMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 86A SANSKI MOST 

199-044-00025362-60 

   

554. 

MUSIC SHOP STR ZENICA 

ZENICA 

MAR[ALA TITA BB 

199-051-00079160-22 

   

555. 

MU[INBEGOVI] DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

MUHA[INOVI]I BB 

199-047-00042751-29 

   

556. 

NABA D.O.O. VISOKO VISOKO 

VISOKO 

UL. NASELJE LUKE B2-L4 

199-047-00040069-24 

   

557. 

NAPEX 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

199-053-00095109-92 

   

558. 

NAR STR ZENICA VL.BEGOVI] NERDINA . 

ZENICA 

SARAJEVSKA 269 

199-051-00079158-28 

 

 

559. 

NARODNA BO[NJA^KA STRANKA 

KLJU^ 

JADRANSKA 13 

199-044-00034068-35 

   

560. 

NARODNO GRIJANJE D.O.O. 

ILID@A 

TUKOVI 64 B 

199-049-00056288-60 

   

561. 

NASAI DOO 

JABLANICA 

PERE BILI]A 37 

199-053-00094807-28 

   

562. 

NASSA CO DOO 

KALESIJA 

JELOVO  BRDO BB 

199-050-00072975-02 

   

563. 

NATRON MAGLAJ 

MAGLAJ 

LIJE[NICA BB 

199-046-00032457-17 

   

564. 

NATUR-PHARM D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A BR. 61 

199-049-00065733-49 

   

565. 

NEA 

MOSTAR 

FALAD@I]A BR 2 

199-053-00096302-05 

   

566. 

NEDA STR VISOKO LEPI] AIDA 

VISOKO 

PORIJE^ANI BB 

199-047-00043277-03 

   

567. 

NEDIN 

BR^KO 

D@EVADA KOBI]A BB 

199-055-00073451-75 

   

568. 

NEIMAR 

KONJIC 

SELJANI BR.5 

199-053-00091982-64 

   

569. 

NEVZETPROMET DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

OKOLI[]E BR. 65, 71300 VISOKO 

199-047-00042738-68 

   

570. 

NEWIS-BAU, DOO VISOKO TOMI] NENAD 

VISOKO 

PODVISOKI BR 40 

199-047-00062528-62 

 

 

571. 

NIAGARA, D.O.O . ZENICA . 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

199-051-00077217-31 

   

572. 

NIK-STIL 

BUGOJNO 

ZLATNIH LJILJANA BR.20,BUGOJNO 

199-052-00087794-67 

   

573. 

NIN 

MOSTAR 

ULICA IX 10 

199-053-00098503-95 

 

 

574. 

NINA TR 

BOSANSKI PETROVAC 

BOSANSKA BB 

199-045-00021399-66 

   

575. 

NIN-KOMERC ZENICA D.O.O. 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

199-051-00075670-16 

   

576. 

NISTOL-H PUD D.O.O. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

DOLOVI BB 

199-051-00079137-91 

   

577. 

NO 5 CAFFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

BOSANSKA BB 

199-045-00023501-65 

   

578. 

NO]NI KLUB"NO]NE PTICE"VL.IMAMOVI] BAKIR 

KLJU^ 

KRASULJE BB 

199-044-00021240-10 

   

579. 

NOGOMETNI KLUB @EP^E . 

@EP^E 

OMLADINSKA BB 

199-051-00082276-83 

   

580. 

NONO 

JABLANICA 

RASADNIK 2 /10 

199-053-00090551-89 

   

581. 

NUR KNJIGOVODSTVENI BIRO 

GRADA^AC 

POREBRICE BB GRADA^AC 

199-050-00078921-12 

   

582. 

OBDANI[TE DJE^IJE-PRED[KOLSKA USTANOVA VARE[ PAVLOVI] IVANKA 

VARE[ 

ARMIJE BiH BR 40 

199-047-00043311-95 

   

583. 

OBP RUFKO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

199-044-00027377-29 

   

584. 

OBRT-COMMERCE D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

CEROVAC BB 

199-046-00041071-74 

   

585. 

ODISEJA 1 D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

TE[ANJKA 

199-046-00031372-71 

   

586. 

OLIMPIC D.O.O 

MOSTAR 

BIJELI BRIJEG LLL NIZ 2A 

199-053-00092940-03 

   

587. 

OLING D.O.O. OLOVO JAMAKOVI] [EFKO 

OLOVO 

BRANILACA BR 1 

199-047-00043154-81 

   

588. 

OMDA D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

SKENDEROVO NASELJE BB 

199-045-00021495-69 

   

589. 

ONE  GROUP DOO 

TUZLA 

PETRA  KO^I]A  8 

199-050-00074822-87 

   

590. 

OP]A ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA KLAS SANICA KLJU^ 

KLJU^ 

ATIFA D@AFI]A 3, SANICA 

199-044-00030406-60 

   

591. 

OP]INSKA KOMUNALNA TAKSA SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 3 

199-044-00020412-69 

   

592. 

OPREMA DOO 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA 14 

199-052-00080127-79 

   

593. 

OR PEKARA MAGISTRAL 

LUKAVAC 

MACAN MARIJE BB 

199-050-00072727-67 

   

594. 

ORAHOVA D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

DIDOVI]I BB 

199-045-00020790-50 

   

595. 

ORHIDEJA 

DONJI VAKUF 

JAZ BB DONJI VAKUF 

199-052-00087639-47 

   

596. 

ORIJENTAL DOO VISOKO AHMI[ BISA 

VISOKO 

KADIJE UVEISA BR.24, VISOKO 

199-047-00044152-94 

   

597. 

ORION TR 

SANSKI MOST 

GORICE BB 

199-044-00019052-75 

   

598. 

OSKAR 

MOSTAR 

M BALORDE 1 

199-053-00097228-40 

   

599. 

OSKOVA MZ @IVINICE 

@IVINICE 

OSKOVA 

199-050-00063892-91 

 

 

600. 

OSMAN-RAMIZ D.O.O. ZAVIDOVI]I . 

ZAVIDOVI]I 

GORNJI KOVA^I BB 

199-051-00078989-50 

   

601. 

OSMICA STR VARE[ ZAZAN MIRSAD 

VARE[ 

JOSIPA ^UPKE BB 

199-047-00043061-69 

   

602. 

OSTRU@NICA PREVOZ D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

OSTRU@NICA BB 

199-045-00020241-48 

   

603. 

OZPUZ SANA OBRT PO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 15 

199-044-00031998-37 

   

604. 

OZZ CENTAR PO KLJU^ 

KLJU^ 

BRANILACA BiH 170 B 

199-044-00017102-08 

 

 

605. 

PAHOLZ D.O.O. USORA 

USORA 

@ABLJAK BB, USORA 

199-046-00031681-17 

   

606. 

PALETE-EURO 

MALE[I]I 

MALE[I]I B.B. 

199-050-00065032-66 

   

607. 

PALIR D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 139 

199-051-00075715-75 

   

608. 

PALMA EXPORT IMPORT BLOKADA 

BANJA LUKA 

POTKOZARJE 269 

199-055-00069212-85 

   

609. 

PALMA MOSTAR DOO 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRE[IMIRA 4 

199-053-00095172-97 

   

610. 

PAPILLON 

DONJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BR.66 DONJI VAKUF 

199-052-00085690-74 

 

 

611. 

PAZAR TRGOVINA-MESNICA VL. HUSKI] MENSUD 

MIRI^INA 

MIRI^INA B.B. 

199-050-00060065-29 

   

612. 

PEKARA BENKO 

LUKAVAC 

M.BRIGADA BB 

199-050-00066556-53 

   

613. 

PEKARA GAZI] SZPR VL.GAZI] ENES . 

@EP^E 

OR^EVI]I BB 

199-051-00076525-70 

   

614. 

PEP D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

TEREZIJE BB 

199-049-00050912-86 

   

615. 

PERFOKOMERC D.O.O. 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

TRG ZAVNOBiH-a BB 

199-049-00050930-32 

   

616. 

PERUN DOO VARE[ VARE[ 

VARE[ 

PUT MIRA 39. VARE[ 

199-047-00049119-34 

   

617. 

PICOLO SHOP STR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

^AR[IJSKA 67 

199-047-00051611-27 

   

618. 

PIVNICA-FONTANA U.R. 

BU@IM 

UL.GENERALA IZETA NANI]A 53 

199-045-00023282-43 

   

619. 

PKB-SARAJEVO D.D. 

ILID@A 

ISMETA ALAJBEGOVI]A [ERBE BR.30 

199-049-00064000-10 

   

620. 

PLASTENIK-Z VL.ZEKI] ZORAN D.BO^INJA MAGLAJ 

MAGLAJ 

BO^INJA BB 

199-046-00042665-45 

   

621. 

PLAVA DOLINA UR VL.MURATAGI] MIRSADA 

KLJU^ 

VELE^EVO BB. 

199-044-00018386-36 

   

622. 

PLAVI 8 SUR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

LOZNIK 

199-047-00043401-19 

 

 

623. 

PLIMA 3  D.O.O. USORA 

USORA 

@ABLJAK BB 

199-046-00031123-42 

   

624. 

PLIN-AUTO DOO 

BR^KO 

GUSTAVA KRKLECA 17 

199-055-00079197-06 

   

625. 

PLIVA-GRADNJA 

JAJCE 

DOLABIJE BB JAJCE 

199-052-00088065-30 

   

626. 

PLUS TRADE D.O.O. PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

MILO[A TODI]A BB 

199-046-00040672-10 

   

627. 

PODRUM PI]A NUNE 

GORNJI VAKUF 

MEHMED BEGA STO^ANINA BB 

199-052-00092650-49 

   

628. 

PODUNAVAC MERIMA TRGOVINA NA MALO 

SANSKI MOST 

L PALANKA 

199-044-00012348-11 

   

629. 

POKLON SHOP TWEETY STR VISOKO 

VISOKO 

TABHANA BB 

199-047-00044522-51 

   

630. 

POLJOPROMET DOO BUSOVA^A AN\ELKA KATAVA 

FOJNICA 

POLJE BB, BUSOVA^A 

199-047-00046074-51 

   

631. 

POSAVLJAK D.O.O. 

KISELJAK 

GROMILJAK BB 

199-049-00051140-81 

   

632. 

PRA^ANKA D.O.O. 

PRA^A 

HRENOVICA -PRA^A KASARNE BB 

199-049-00055121-69 

   

633. 

PRESENT-SHOP STR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

^AR[IJSKA 5 

199-047-00047765-22 

 

 

634. 

PREVOZ JASMIN DOO 

SANSKI MOST 

KLJU^KA 21 

199-044-00012586-73 

   

635. 

PREZENT SZR ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 105 

199-051-00079161-19 

   

636. 

PRIMERA DOO 

GRUDE 

SOVI]I BB 

199-053-00090281-26 

   

637. 

PRIMUS S DOO KAKANJ KAKANJ 

KAKANJ 

UL. ZGO[]ANSKA BB 

199-047-00040245-78 

   

638. 

PRIMUS-PRODUKT DOO VISOKO GORALIJA NIJAZ 

VISOKO 

DONJA VRATNICA BB 

199-047-00055667-81 

   

639. 

PRIVATNA BILJNA APOTEKA 

KONJIC 

BOLNI^KA BR.6 

199-053-00091586-88 

 

 

640. 

PROFARM-BOSNIA DOO VISOKO HAD@IASIMBEG TENZILA 

VISOKO 

GORNJE MO[TRE BR 52 

199-047-00042490-36 

 

 

641. 

PRO-IZBOR GDO DOO VITEZ 

VITEZ 

[ANTI]I BB 

199-052-00088785-04 

   

642. 

PROSPERITET D.D. 

SARAJEVO-
CENTAR 

HAMZE HUME 8 

199-049-00058190-77 

   

643. 

P[-100 ZENICA,D.O.O. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00075144-42 

 

 

644. 

P.T.G. MAKI] D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

UNSKA BR.40 

199-045-00020130-90 

   

645. 

PUB CANEGRA FAST FOOD, VISOKO GANI] RAMIZ 

VISOKO 

PORIJE^ANI BB 

199-047-00056191-61 

 

 

646. 

PURI[EVI] DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ 2 KU]A B MAHALA 

199-047-00043160-63 

   

647. 

RADIJATOR 

KONJIC 

KOLONIJA BR.25 

199-053-00091433-62 

   

648. 

RA-IMPEX DOO VISOKO RA[EVI] DENIJAL 

VISOKO 

TABHANSKA BR. 10 

199-047-00040341-81 

   

649. 

RALF DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

GORNJE MO[TRE 52 

199-047-00049039-80 

   

650. 

RAMOVI] D.O.O. 

GORA@DE 

UL. ZIFE FAZLAGI]A BR 69 

199-054-00055865-17 

   

651. 

RASMER DOO FOJNICA MERD@ANI] RASIM 

FOJNICA 

GORNJEVAKUFSKA BB 

199-047-00043416-71 

   

652. 

RED BULL SUR CAFFE VARE[ KAMENJA[ ADNAN 

VARE[ 

ARMIJE BIH BLOK K-3 

199-047-00043128-62 

   

653. 

RENI DOO VISOKO, DEDI] ENVERA VISOKO 

VISOKO 

PETA ULICA BR 32 

199-047-00049365-72 

   

654. 

REN-M 

GRADA^AC 

UL.H.K.GRADA[^EVI]A.BB.GRADA^AC 

199-050-00062401-05 

   

655. 

RESTORAN KOD KEME, SUR VL.BARAKOVI] AJ[A MAGLAJ 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032734-59 

   

656. 

RESTORAN, SUR, VL.KRPI] NEJRA 

MAGLAJ 

VITE[KA BB 

199-046-00032579-39 

   

657. 

RETROS D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 50 

199-049-00050529-71 

   

658. 

RI STR SOFTI] HIKMET 

VISOKO 

D. ROSULJE BR.29 

199-047-00053004-19 

 

 

659. 

RIO CAFFE-BAR S.U.R. BREZA BREZA 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJESNIKA 21, BREZA 

199-047-00055281-75 

   

660. 

RIVERA DOO TUZLA 

TUZLA 

RUDARSKA BR. 61 

199-050-00079936-71 

 

 

661. 

RIZNICA DOO 

LUKAVAC 

LUKAVAC. KRALJA TVRTKA I 

199-050-00068494-59 

 

 

662. 

ROBEX-M.L. DOO BREZA PULJI] ROBERT 

BREZA 

TI^IJA BR 11 

199-047-00043684-43 

   

663. 

ROBNI MAGAZIN-NERKO STR ZENICA VL.^OLAK AFAN . 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 19 

199-051-00070585-42 

 

 

664. 

ROLO SZR VISOKO, SERDAREVI] ASAF SERDAREVI] ASAF 

VISOKO 

D. MAHALA BR 2 

199-047-00045355-74 

   

665. 

ROMINA STR ZENICA . 

ZENICA 

KO^EVSKA ^IKMA 2 

199-051-00080263-11 

   

666. 

RTV SERVIS SZR VISOKO MEDANOVI] NIHAD 

VISOKO 

GORNJE ROSULJE BR.2 

199-047-00051325-12 

   

667. 

RUDNICI BOKSITA D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTI]A BB 

199-053-00091904-07 

   

668. 

RUDNIK @ELJEZNE RUDE VARE[ VARE[ 

VARE[ 

RUDARSKA BR 1 

199-047-00043306-13 

 

 

669. 

RUKOMETNI KLUB- VISOKO KONJI^ANIN ESAD 

VISOKO 

LUKE III A-2 

199-047-00040625-05 

 

 

670. 

RU@MEL 

TRAVNIK 

VITOVLJE 18 

199-052-00060759-80 

   

671. 

SABAH STR VISOKO SEMI] BAHRIJA 

VISOKO 

T.POLJE 

199-047-00040579-46 

 

 

672. 

SABINA 

KONJIC 

SAFETA MUJI]A BR.15 

199-053-00091182-39 

   

673. 

SABINA TR 

BOSANSKI PETROVAC 

BOSANSKA BB 

199-045-00020695-44 

   

674. 

SAFARI ZANATSKA RADNJA 

TUZLA 

TOPOLICE BR.5 

199-050-00073836-38 

   

675. 

SAJO-PROM 

LUKAVAC 

MEHE TUBI]A BB-LUKAVAC 

199-050-00064810-53 

   

676. 

SALIHAGI]-EEM D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

IBRAHIMPA[I]A 22 

199-045-00020690-59 

   

677. 

SALON ZABAVNIH IGARA KALE 

SANSKI MOST 

HAMZIBEGOVA BB 

199-044-00034738-62 

   

678. 

SAM STR VL.MERDAN MEL^A ZENICA - 

ZENICA 

MAR[ALA TITA BB 

199-051-00079121-42 

   

679. 

SAMOPOSLUGA TRGOVINA VL.MEHMED HASI] JELAH 

TE[ANJ 

UL.1.MARTA BB JELAH 

199-046-00041439-37 

   

680. 

SAMOPOSLUGA VRBAS 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE BB 

199-052-00065346-93 

   

681. 

SAMOSTALNA TRGOV.RADNJA MJE[.ROBE VL.ZEHRA ALJI] 

TE[ANJ 

MILJANOVCI BB 

199-046-00032691-91 

   

682. 

SAN BUTIK VL.MORALI] AMILA 

GRA^ANICA 

FRIDRIHA FOGLARA BB 

199-050-00068656-58 

   

683. 

SAN REMO MOTEL SUR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

DONJA MAHALA BR 9 

199-047-00042069-38 

 

 

684. 

SAN STR VARE[ JOSIPOVI] JASENKO 

VARE[ 

VARE[ 

199-047-00042869-63 

 

 

685 

SANA DOO P.O. KLJU^ 

KLJU^ 

BRANILACA BiH 99 

199-044-00018452-32 

   

686. 

SANA PEKARA VL PARALANGAJ SADIK 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 21 

199-044-00026271-49 

 

 

687. 

SAN-BOS DOO ZENICA . 

ZENICA 

V S GRA\E[E 19 

199-051-00083511-64 

   

688. 

SAN-COMMERCE D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

TEREZIJE BB -PLATO SKENDERIJE 

199-049-00061049-36 

   

689. 

SANDY NEWSTAND KIOSK STR VISOKO 

VISOKO 

DONJE MO[TRE BB 

199-047-00050355-12 

   

690. 

SARAH B DOO @EP^E . 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00080618-13 

 

 

691. 

SARAH DOO BREZA MLIVI] SALEM 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJESNIKA BR.12 

199-047-00048912-73 

   

692. 

SARAJEVO OSIGURANJE D.D. FILIJALA SARAJEVO 

SARAJEVO-
CENTAR 

MAR[ALA TITA 29 

199-049-01055851-29 

   

693. 

SARAJEVO OSIGURANJE TUZLA 

TUZLA 

TUZLA -SLATINA 4 

199-050-00067124-95 

   

694. 

SCORPION CAFFE-BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

BOSANSKA BB 

199-045-00020565-46 

   

695. 

SEAD MR[O SAMOST.POLJOP.PROIZVO\. 

GORA@DE 

FAO^I]I BB 

199-054-00064100-47 

 

 

696. 

SEAVICO EXIM DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KAKANJSKIH RUDARA 4 

199-047-00040292-34 

   

697. 

SEDI] S D.O.O. 

BIHA] 

ZAMO[]E 18, KULEN VAKUF 

199-045-00020400-56 

 

 

698. 

SEFER-TREID EXPORT-IMPORT D.O.O. 

JABLANICA 

PROLETERSKIH BRIGADA 35 

199-053-00092987-56 

   

699. 

SEHA-SANA DD 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 3 

199-044-00012015-40 

   

700. 

SEKA 

NOVI TRAVNIK 

KASAPOVI]I 1 

199-052-00088840-33 

   

701. 

SEKOM DOO BUSOVA^A EKME[^I] SEID 

BUSOVA^A 

T. JOVI]A 21 

199-047-00044768-89 

   

702. 

SELVA 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 110 

199-053-00094043-89 

   

703. 

SEMIX 

DONJI VAKUF 

UL.14.SEPTEMBRA 73 DONJI VAKUF 

199-052-00084791-55 

   

704. 

SEN BA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORI]A 41 

199-051-00072177-19 

   

705. 

SEO]A STR VISOKO JUSI] MUGDIM 

VISOKO 

SEO]A BR.12 

199-047-00043816-35 

 

 

706. 

SEPTEMBAR PEKARA SZR, VL.BRADARI] EDIN, MAGLAJ 

MAGLAJ 

JABLANICA BB, MAGLAJ 

199-046-00032725-86 

   

707. 

SEVVA DOO EXPORT-IMPORT ZENICA . 

ZENICA 

ZUKI]I 2 A 

199-051-00078918-69 

   

708. 

SH-2000 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

199-053-00095883-98 

   

709. 

SIGURNOST 

MOSTAR 

TRG 1 MAJ BB 

199-053-00091160-08 

   

710. 

SIMBA D.O.O. 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

199-053-00090772-08 

   

711. 

SIRENA DOO VARE[ VARE[ 

VARE[ 

LUKE BB VARE[ 

199-047-00043104-37 

   

712. 

SJAJ KOMERC 

BUGOJNO 

KANDIJA BB 

199-052-00089329-21 

   

713. 

SKALA CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 9 

199-044-00012286-03 

   

714. 

SKULI]-COMPANY D.O.O., DOBOJ JUG 

MATUZI]I 

MATUZI]I BB 

199-046-00033194-37 

   

715. 

SKUP[TINA USK-A - KANT.IZBORNA KOMISIJA 

BIHA] 

ALIJE \ERZELEZA BR.6 

199-045-00025056-56 

   

716. 

S.L.A.-AKVA SR ZA IZRADU SOKOVA 

JEZERSKI 

MAHMI] SELO 152 

199-045-00024233-03 

   

717. 

SLATKI MARKET BB STR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 59 

199-049-00065703-42 

   

718. 

SLATKO ]O[E SUR SIMITOVI] HUSEIN SIMITOVI] HUSEIN 

FOJNICA 

MUHAMEDA SUD@UKE B.B. FOJNICA 

199-047-00050833-33 

   

719. 

SMAILBEGOVI] DOO BREZA SOFTI] HAMID 

BREZA 

SMAILBEGOVI]I BR 10, 

199-047-00045376-11 

   

720. 

SNAGA DD VARE[ HRVAT SALIH 

VARE[ 

PUT MIRA BR 13 

199-047-00049721-71 

   

721. 

SOJKI] D.O.O. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA BB 

199-046-00037805-75 

   

722. 

SOKO ZRAKOPLOVSTVO D.D. 

MOSTAR 

RODO^ BB 

199-053-00092260-06 

   

723. 

SOLARIS 

GRADA^AC 

PERE BOSI]A 6 

199-050-00061867-55 

   

724. 

SPAHI] PROMEX D.O.O. SARAJEVO 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

SAFETA ZAJKE 97 

199-049-00055067-37 

   

725. 

SPIRIT 

MOSTAR 

KNEZA VI[ESLAVA 14 

199-053-00096683-26 

 

 

726. 

SPLONUM DD 

SANSKI MOST 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 

199-044-00012208-43 

 

 

727. 

SPORT, CAFFE-BAR VL.ZLATI] MARICA MAGLAJ 

MAGLAJ 

A.LJILJANA OBJEKAT A-3 

199-046-00038708-82 

   

728. 

SREBRENKO 

POSU[JE 

IVANA ME[TROVI]A 11 

199-052-00065036-53 

 

 

729. 

SREBROVI] 

POSU[JE 

MELJAKU[A II BB,POSU[JE 

199-052-00088487-25 

   

730. 

STAN 

JABLANICA 

TRG OSLOBO\ENJA BB 

199-053-00097019-85 

   

731. 

STAN PRODUKT-INTERNATIONAL D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 128 

199-049-00052515-30 

 

 

732. 

START D.O.O. BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

18.STUDENI BB 

199-051-00077949-66 

   

733. 

START DOO BREZA KADRI] MENSUD 

BREZA 

ZALO@JE BR 48 

199-047-00040294-28 

   

734. 

STENLIR 

@IVINICE 

 

199-050-00079055-95 

   

735. 

STIL-GRADNJA, D.O.O. DOBOJ-JUG 

MATUZI]I 

MATUZI]I BB, DOBOJ-JUG 

199-046-00035212-94 

   

736. 

STOLAR SZR BREZA OMERHOD@I] JAKUB 

BREZA 

IZBOD BB, BREZA 

199-047-00050284-31 

   

737. 

STOLAR SZR VL.ZUKANOVI] FEHIM 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BR.10 

199-044-00020056-70 

   

738. 

STOLARSKA RADNJA SZR VL.BE]AR RE[AD TE[ANJ 

TE[ANJ 

CEROVAC 

199-046-00033265-18 

   

739. 

STR " NZ "  FOJNICA NERADIN ZIHNIJA 

FOJNICA 

DUSINA BB FOJNICA 

199-047-00043605-86 

 

 

740. 

STR ZADRUGA FOJNICA VL.MUKA^A D@EVAD 

FOJNICA 

POLJE PLO^ARI BB 

199-047-00052607-46 

   

741. 

STR MJE[OVITA ROBA BREZA VL. SAL^INOVI] NERMIN 

BREZA 

IZBOD BB 

199-047-00063100-92 

 

 

742. 

S.T.R.KNJI@ARA BAMBOO BE^IRHOD@I] AMER 

VISOKO 

NASELJE LUKE BR.5 

199-047-00064196-05 

   

743. 

S.T.R.RIBOMATERIJAL"BATO" ^AJI] ADNANA 

VISOKO 

GORNJE ROSULJE BB 

199-047-00063467-58 

   

744. 

STUDIO-CONCEPT D.O.O. 

MOSTAR 

TRG IVANA KRDNELJA  1 

199-053-00092181-49 

   

745. 

STYROMAL DOO 

SANSKI MOST 

[EJKOVA^A BB, 

199-044-00031722-89 

 

 

746. 

SUMEJA DOO 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE DOO 

199-044-00036010-29 

   

747. 

SUR PIZZERIA "CAMEL", VISOKO VL. GANI] JASMINKA 

VISOKO 

UL. MULE HOD@I]A BB 

199-047-00058343-07 

   

748. 

SUR CAFFE MARTINI VL.VERONIKA TUKA VERONIKA TUKA 

FOJNICA 

GOJEVI]I B.B. FOJNICA 

199-047-00050281-40 

   

749. 

SUR FAST FOOD AZEM VISOKO VL. SU[A AVDIJA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB 

199-047-00062747-84 

   

750. 

SUR FAST-FOOD BSK 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

ZABR\E 8 A 

199-049-00064259-09 

   

751. 

SUS AUTOCENTAR 

@IVINICE 

MAG PUT 

199-050-00064578-70 

   

752. 

SZR FOJNI^ANKA ISLAMI ARSLAN 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

199-047-00043861-94 

   

753. 

SZR FRIZERSKI SALON EMINA, VISOKO VL. D@AFI] EMINA 

VISOKO 

BIJELA D@AMIJA BB 

199-047-00058809-64 

   

754. 

[ABI] SUAD ADVOKATSKA KANCELARIJA 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

199-044-00022138-32 

 

 

755. 

[ABO DOO ZA PROIZV.I USLUGE 

@IVINICE 

16 MUSLIMANSKE-GOLUBINJAK 32 A 

199-050-00080481-85 

   

756. 

[AMPINJON DOO BREZA BREZA 

BREZA 

JASIKE BB 

199-047-00042078-11 

   

757. 

[ANEL FRIZERSKI SALON VL. NADAREVI] SABINA 

ZENICA 

CRKVICE LAMELA 1/8 

199-051-00078076-73 

   

758. 

[EHA & ES DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVCI 119 A 

199-044-00011816-55 

   

759. 

[EH-IN@INJERING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

@ELJEZNI^KA 13 

199-051-00078675-22 

   

760. 

[ILE SUR FAST FOOD VL. ^OSI] FADILA . 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA BB 

199-051-00082236-09 

   

761. 

[IPAD BINA D.D. BIHA] 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 89 BIHA] 

199-045-00020186-19 

   

762. 

[IPAD EXPORT IMPORT D.D. 

SARAJEVO-
CENTAR 

MAR[ALA TITA 15 

199-049-00052133-12 

 

 

763. 

[OGOLJ-S, D.O.O. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

LOVNICA BB 

199-051-00078863-40 

   

764. 

[PEDICIJA 

BUGOJNO 

SLOBODE BR.163,BUGOJNO 

199-052-00085165-97 

   

765. 

[PEDICIJATURIST 

BUGOJNO 

[EHITLUCI I,BUGOJNO 

199-052-00086135-97 

   

766. 

[UMARSKE USLUGE VL.BUNI] HASIB 

BIHA] 

VIKI]I BB 

199-045-00032505-19 

   

767. 

TABHANA FAST-FOOD VISOKO NAZIFOVI] SALIHA 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR 65, 

199-047-00045912-52 

   

768. 

TAKKO 

@IVINICE 

I ULICA 

199-050-00062683-32 

   

769. 

TALI] ENES ZANATSKA BRAVARSKO-LIMARSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA BB 

199-044-00012261-78 

 

 

770. 

TANIN DOO VISOKO [AHINOVI] BEDRIJA 

VISOKO 

MEHE D@UD@I]A BR 24 

199-047-00040030-44 

   

771. 

TAPAS SUR RESTORAN VL.AJANOVI] ELVIR 

ZENICA 

TITOVA 9 ZENICA 

199-051-00079005-02 

   

772. 

TARIK TPPD DOO ZAVIDOVI]I VL. DERVO MU[I] 

ZAVIDOVI]I 

STAVCI BB 

199-051-00081891-74 

   

773. 

TEECH BUS 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA 3 

199-052-00088705-50 

   

774. 

TEEN 

^ELI] 

BRNJIK, AHMETA TRAKO[EVI]A 39 

199-050-00080724-35 

   

775. 

TIGAR KOD FRENKIJA UR 

BOSANSKI PETROVAC 

BOSANSKA BB 

199-045-00032536-23 

   

776. 

TIHI KUTAK 

NOVI TRAVNIK 

KRALJICE KATARINE KOTROMANJIC 1 

199-052-00089470-83 

   

777. 

TIMAL DOO 

BOSANSKA KRUPA 

BIHA]KA BB 

199-045-00420629-35 

 

 

778. 

TIME CAFFE BAR OLOVO ^AU[EVI] SABAHUDIN 

OLOVO 

BRANILACA BB 

199-047-00046084-21 

   

779. 

TIZIANA 

MOSTAR 

TEKIJA 4 

199-053-00090202-69 

   

780. 

TNM DU]AN 

LUKAVAC 

G.DOBO[NICA BB 

199-050-00067502-28 

   

781. 

TOPALOV] MEHMED  LIM.BRAV. RADNJA 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BB. 

199-044-00020008-20 

   

782. 

TOST DOO 

TUZLA 

VUKOVARSKA 1 

199-050-00061565-88 

   

783. 

TPM D.D. BOS. KRUPA 

BOSANSKA KRUPA 

MLADENA STOJANOVI]A BB 

199-045-00020118-29 

   

784. 

TRANSCONNEX 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 24 

199-052-00086687-90 

   

785. 

TRAVNIK ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA 

TRAVNIK 

MALI NIZ BB 

199-052-00083533-46 

 

 

786. 

TRGOIMPEX DOO 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 26 

199-044-00020214-81 

   

787. 

TRI O D.O.O OLOVO HOD@I] BAJRO 

OLOVO 

TUZLANSKA BB 

199-047-00042809-49 

   

788. 

TRIBIJA D.O.O. OLOVO HADROVI] SEAD 

OLOVO 

HADRE BB 

199-047-00053917-93 

   

789. 

TRSTIONICA DOO KAKANJ KAKANJ 

VISOKO 

BRE@ANI BR 122 

199-047-00045755-38 

   

790. 

TURIST BEST D.D. 

KONJIC 

BRA]E BEGTA[EVI]A 42 

199-053-00090299-69 

   

791. 

TUZLA STAN 

TUZLA 

ALEJA BOSANSKIH VALADARA 4 

199-050-00067113-31 

 

 

792 

TVORNICA KONFEKCIJE VARE[ VARE[ 

VARE[ 

UL. ALOJZA MIR^I]A BB 

199-047-00040188-55 

   

793. 

TWIN CAFFE SLASTI^ARNA VISOKO OKANOVI] HAZIM 

VISOKO 

BRANILACA BR 43, VISOKO 

199-047-00046796-19 

   

794. 

UKUS,DD, INDUSTRIJA NAMJE[TAJA, TE[ANJ 

TE[ANJ 

BUKVA BB, TE[ANJ 

199-046-00030774-22 

   

795. 

ULTIMATE INTERNET KLUB VARE[ AVDI] SUVADA 

VARE[ 

ZVIJEZDA BB VARE[ 

199-047-00062531-53 

   

796. 

UNION ELEKTRO DOO 

MOSTAR 

ORTIJE[ - PROGNANI^KO NASELJE BB 

199-053-00099586-47 

   

797. 

UNIS TVORNICA ZAKOVICA D.D. 

KONJIC 

DONJE POLJE 42 

199-053-00090446-16 

   

798. 

UNIVERZAL-PROGRES DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA BR.49 

199-047-00040039-17 

 

 

799. 

UNO-TRADE DOO PROMETNO USLU@NO DRU[TVO . 

ZENICA 

JALIJSKI PUT 16 

199-051-00081961-58 

   

800. 

UR RESTORAN PALMA I 

BU@IM 

GENERALA IZETA NANI]A BR.53 

199-045-00033481-98 

   

801. 

VALJEVAC DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

RADOVLJE BB 

199-047-00040125-50 

   

802. 

VARCAR KOMERC TR. VL.]ANO EMIR 

KLJU^ 

UL.BRANILACA BiH BB. 

199-044-00021683-39 

 

 

803. 

VELEPROMET TRANSPORT 601-37779 

VISOKO 

BAKRA^EVA BR. 1 

199-047-00040244-81 

 

 

804. 

VELEPROMET USLU@NE DJELATNOSTI DD SA P.O. VISOKO VISOKO 

VISOKO 

GORNJE ROSULJE BR 16, VISOKO 

199-047-00040249-66 

   

805. 

VELEPROMET-VEMA DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA BR 21 

199-047-00043023-86 

   

806. 

VELE@ 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA BB 

199-053-00092134-93 

   

807. 

VELE@GRADNJA 

GORNJI VAKUF 

ZASTINJE BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00085960-40 

 

 

808. 

VELVET D.O.O. 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUM 2 

199-049-00057384-70 

   

809. 

VENEZIA 

GORNJI VAKUF 

317 SL.BR. BRIGADE BB  GORNJI VAKUF 

199-052-00083944-74 

   

810. 

VENTO SZTR VISOKO MAHMUT^EHAJI] IRHAD 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA 40 

199-047-00040119-68 

 

 

811. 

VERT D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

ADEMA BU]E 102 

199-049-00058865-89 

   

812. 

VESELI BRIJEG UR KAFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A 7 

199-045-00034816-70 

 

 

813. 

VH BUFFET VL.DAMIR MEZETOVI] TE[ANJ 

TE[ANJ 

BRA]E POBRI] BB 

199-046-00041288-05 

   

814. 

VI FRUIT DJL VISOKO SOKOLOVI] FERID 

VISOKO 

HUSEIN BEGA GRADA[^EVI]A BR 22 

199-047-00040327-26 

   

815. 

VI MEDIA DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA BR. 19 

199-047-00042576-69 

   

816. 

VILI COMPANY DOO VISOKO, IHTIJAREVI] MERSIHA VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKE A-2 

199-047-00053427-11 

   

817. 

VILKO DOO VISOKO VISOKO 

ILIJA[ 

HA[IMA SPAHI]A 30 

199-047-00040212-80 

   

818. 

VIS-KOMERC DOO FOJNICA BO[NJAK DANIJEL 

FOJNICA 

BOSANSKA BB,FOJNICA 

199-047-00046471-24 

   

819. 

VISOKOGRADNJA 

DONJI VAKUF 

770 SLAVNE BRDSKE BRIGADE 83A DONJI VAKU 

199-052-00087665-66 

   

820. 

VIS-PANDA DOO VISOKO IHTIJREVI] SUAD 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA 44 

199-047-00042819-19 

   

821. 

VITEX TI VISOKO SIR]O MIRSAD 

VISOKO 

UL.KAKANJSKIH RUDARA BR.4 

199-047-00040172-06 

 

 

822. 

VLA[I] MILK 

TRAVNIK 

KARAULA BB , TRAVNIK 

199-052-00081051-23 

 

 

(Bi-8-a-F/09) 


ABS BANKA DD
SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA
NA DAN 31. 1. 2009. GODINE 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDI[TE 


ADRESA 


TRANSAKCIJSKI
RA^UN 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

vi{e dana 

1. 

A & A DOO 

MOSTAR 

FEJI]EVA 72 

199-053-00090910-79 

   

2. 

AB-BATA DOO 

TUZLA 

[I]KO POLJE BB 

199-050-00081103-62 

   

3. 

ABID 

^ELI] 

^ELI], PATRIOTSKE LIGE 10 

199-050-00070946-75 

 

 

4. 

ABLEZER SZR VL MUHAMED TURSI] 

@EP^E 

ORAHOVICA BB 

199-051-00076485-93 

 

 

5. 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

199-053-00095219-53 

   

6. 

AD GROUP DRU[TVO ZA PROIZV.PROM.I USL.EXP-IMP DOO 

ILID@A 

ISMETA A. [ERBE 30 

199-049-00066528-89 

   

7. 

AD-BHCOMMERC D.O.O.KAKANJ 

KAKANJ 

OSMANA EF.MERDANOVI]A BB 

199-049-00067724-90 

   

8. 

ADI [PED DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

UL. KAKANJSKA BR. 14 

199-047-00040363-15 

   

9. 

ADI-C DOO BREZA CIGURA FARUK 

BREZA 

KAHVE BB BREZA 

199-047-00049171-72 

   

10. 

ADIN DOO 

SANSKI MOST 

VRHPOLJE BB 

199-044-00019582-37 

   

11. 

ADMIR GRADNJA BLOKIRAN 

BR^KO 

GORNJI RAHI] ^ANDE 13 

199-055-00073420-71 

   

12. 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

199-044-00026864-16 

   

13. 

ADNA STR VL.KURTOVI] SAMIR ZENICA . 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA 28 

199-051-00079010-84 

   

14. 

ADO TR 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 37 

199-044-00030540-46 

   

15. 

ADO,CAFFE BAR VL.DERVI[EVI] AZIZ 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 24 

199-046-00032147-74 

   

16. 

ADVOKAT HALEP D@EVAD TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRALJA TVRTKA BB 

199-046-00038983-33 

   

17. 

AGENC.ZA KNJIG. ISA,VL.SMAJLAGI] ISMETA, MAGLA 

MAGLAJ 

^ETVRTA ULICA BR.1 

199-046-00032489-18 

 

 

18. 

AGRARIJA PROMET 

BR^KO 

BOSNE SREBRENE 16 

199-055-00068249-64 

   

19. 

AGRO VJZ MEHURI] 

TRAVNIK 

MEHURI] BB 

199-052-00087330-04 

   

20. 

AGRO-ECO-FOOD DOO 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

199-053-00080217-51 

 

 

21. 

AGROKOMERC D.D. 

VELIKA KLADU[A 

AHMETA MR@LJAKA 1 

199-045-00020774-98 

   

22. 

AGROS F1 D.O.O. 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

199-053-00091203-73 

   

23. 

AHYDRON-GRA\ENJE D.O.O. 

ILID@A 

DOGLODI BB 

199-049-00062339-46 

 

 

24. 

AIDA TR 

GRADA^AC 

POREBRICE BB 

199-050-00079788-30 

   

25. 

AKE TRGOVINSKA RADNJA 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A BB 

199-054-00061852-98 

   

26. 

ALD PROMET DOO ZENICA . 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

199-051-00079153-43 

   

27. 

ALEN KOVA^KA RADNJA VL.KLOBODANOVI] KASIM N.[EHER 

MAGLAJ 

KOVA^I 6 

199-046-00042624-71 

   

28. 

ALI 

KONJIC 

PRKANJ L1 

199-053-00092642-24 

   

29. 

ALI] DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

199-047-00044475-95 

   

30. 

ALPA-M 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

199-053-00092264-91 

   

31. 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

199-044-00023041-39 

   

32. 

ALPINA S.U.R RESTORAN OLOVO KOPI] NAD@IDA 

OLOVO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00058451-71 

   

33. 

ALPIS D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRA[EVO BB 

199-046-00030820-78 

   

34. 

ALTI] MESNICA TR 

BIHA] 

UL. SULTAN AHMEDA III 2, KULEN VAKUF 

199-045-00029680-55 

   

35. 

AM 

GORNJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BB 

199-052-00097933-11 

   

36. 

A-M DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 51 

199-045-00033114-35 

 

 

37. 

AM EXPORT-IMPORT D.O.O. 

MOSTAR 

TEKIJA BR 3 

199-053-00092643-21 

   

38. 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 45 

199-051-00079312-51 

   

39. 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDI] NERMIN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00076549-95 

   

40. 

AMB COMPANY DOO 

BIHA] 

PRITOKA BB 

199-045-00035774-09 

   

41. 

AME-PROMET 

KONJIC 

SAFETA MUJI]A 

199-053-00091305-58 

   

42. 

AMER STR 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

RANOVA^KA 1 

199-049-00055549-46 

 

 

43. 

AMFIBOLIT DOO VARE[ RAHI] FAHRUDIN 

VARE[ 

RUDARSKA BB 

199-047-00044816-42 

   

.44 

AMINA STR VISOKO, VL. MUZAFERIJA EMIRA MUZAFERIJA EMIRA 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR.25 

199-047-03060970-31 

 

 

45. 

AMIRA FRIZ.SAL. ZA MU[. VL.TELALOVI] AMIRA .ZENICA 

ZENICA 

VOJVODI]A PUT BB 

199-051-00079000-17 

   

46. 

AN - KOMERC D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

199-051-00080346-53 

   

47. 

ANGORA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 23 

199-044-00017448-37 

 

 

48. 

ANGROSIROVINA 

TUZLA 

ATIK MAHALA 

199-050-00071571-43 

   

49. 

ANTARIS STR,POKLON GAL.VL.AD@IKI] MERIMA 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00036733-90 

   

50. 

APOLO, NO]NI BAR VL.FAJI] EDIN 

TE[ANJ 

POTO^ANI BB 

199-046-00038723-37 

   

51. 

APOTEKA PARK 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 65 

199-049-00059095-78 

 

 

52. 

APOTEKA RED@I] PZU BU@IM 

BU@IM 

UL.IZETA NANI]A 55 

199-045-00027001-41 

   

53. 

ARMEX DOO 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 5 

199-053-00080014-78 

 

 

54. 

ARMINA 

KONJIC 

VARDA BB 

199-053-00091751-78 

   

55. 

ARNAUT MIRSAD SAMOST.POLJOPRIV.PROIZVI\. 

GORA@DE 

ILOVACA, SELO ZILICI BB 

199-054-00065742-68 

   

56. 

ART FAST FOOD SUR 

SARAJEVO-
CENTAR 

PARTIOTSKE LIGE 24 

199-049-00050856-60 

 

 

57. 

AS KNJI@ARA KISELJAK DUJMOVI] SANJA 

KISELJAK 

JOSIPA BANA JELA^I]A, KISELJAK 

199-047-00046666-21 

   

58. 

ASHAR TR MAGLAJ, VL.^AKRAMA HATID@A 

MAGLAJ 

^OBE 

199-046-00033323-38 

   

59. 

ASTORIJA UR 

@IVINICE 

TUZLANSKOG ODREDA BLOK II 

199-050-00074574-55 

   

60. 

ATAH 

^ELI] 

NAHVIOCI, II ^ETE BR.69 

199-050-00063372-02 

   

61. 

AUTO KU]A TALI] DOO ZENICA . 

ZENICA 

PEHARE 78 

199-051-00082454-34 

   

62. 

AUTO SAOBRA]AJ D.O.O. 

GORA@DE 

RU@DIJE ISLAMAGI]A BR 3 

199-054-00057537-45 

   

63. 

AUTOMEHANI^ARSKA RADNJA VISOKO MATARAD@IJA SAMIR 

VISOKO 

HASE^I]A BR 3 

199-047-00043007-37 

   

64. 

AUTOPREV.HASANHOD@I] BILAL 

LUKAVAC 

TABACI 

199-050-00068777-83 

   

65. 

AUTOPREVOZ-INTERNACIONAL DD TE[ANJ 

TE[ANJ 

9.SEPTEMBAR BB 

199-046-00032498-88 

   

66. 

AUTOPREVOZNIK JUSUFOVI] ZEDIN JUSUFOVI] ZEDIN 

VISOKO 

D@INDI]I 45 

199-047-00052910-10 

 

 

67 

AUTOPREVOZNIK KISELJAK SMAJI] SUVAD SMAJI] SUVAD 

KISELJAK 

VI[NJICA BB 

199-047-00042984-09 

   

68. 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HAD@O VARE[ HAD@O OSMAN 

VARE[ 

HOD@I]I BB 

199-047-00044337-24 

   

69. 

AUTOPREVOZNIK VARE[ ^AJI] SALKO 

VARE[ 

BORA^KA BB 

199-047-00042032-52 

   

70. 

AUTOPREVOZNIK, VL.TUBI] ALEN, MAGLAJ 

MAGLAJ 

VIII ULICA 4/5 

199-046-00032485-30 

 

 

71. 

AUTOPROMET MM D.O.O. JELAH 

TE[ANJ 

POTO^ANI, JELAH 

199-046-00031894-57 

   

72 

AUTOSERVIS 

DONJI VAKUF 

14 SEPTEMBAR BB DONJI VAKUF 

199-052-00064635-92 

   

73. 

AUTO-SERVIS SZR VL.KARAPAND@I] MIHRET, MEKI[ 

TE[ANJ 

MEKI[ BB 

199-046-00033382-55 

 

 

74. 

A&V MARKET 

BR^KO 

ZAIMA MU[ANOVI]A 1 

199-055-00078951-65 

   

75. 

AVOKADO 

MOSTAR 

KO^INE BR 146 C 

199-053-00080160-28 

 

 

76. 

AZZURO SZFR, VISOKO MU[INBEGOVI] MUAMERA MU[INBEGOVI] MUAMER 

VISOKO 

PODVISOKI BB 

199-047-00050537-48 

   

77. 

BACARDI CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

LU[CI PALANKA SIME MILJU[A 9 

199-044-00025076-45 

   

78. 

BA^I] COMPANY D.O.O. 

ORA[JE 

UL XI 67 ORA[JE 

199-049-00052150-58 

   

79. 

BAER D.O.O. 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A BR 27 

199-053-00092255-21 

   

80. 

BAGER EXPORT IMPORT D.O.O. 

ILID@A 

BISTRI^KI PUT 8 ILID@A 

199-049-00056599-97 

   

81. 

BAGI, AUTOSERVIS, VL.OSMANHOD@I] ALMIR MAGLAJ 

MAGLAJ 

TE[ANJSKA BB 

199-046-00032841-29 

   

82. 

BAGREM SUR FAST-FOOD 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

SAFETA HAD@I]A BB 

199-049-00057050-05 

   

83. 

BAHTI] COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

@ELJEZNI^KA BB 

199-044-00012612-92 

   

84. 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

RUDNI]KA BB 

199-050-00066922-22 

   

85. 

BAKOVI]I D.D. FOJNICA ^OHAD@I] KEMAL KEMAL ^OHAD@I] 

FOJNICA 

RUPNOVAC BR. 9, FOJNICA 

199-047-00040171-09 

   

86. 

BALTA-PROM DOO KAKANJ BALTA FADIL 

KAKANJ 

VATROGASNA BR 18 

199-047-00045638-98 

   

87. 

BAMBUCHA SUR-LJETNA BA[TA 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA BB-ISPRED HOTELA BIOKOVO 

199-049-00063728-50 

   

88. 

BANA DOO ZAVIDOVI]I 

BANOVI]I 

BRANILACA BANOVI]A 39 

199-051-00079116-57 

   

89. 

BC - GRADNJA D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

OTO^KIH HEROJA 15 

199-045-00020085-31 

   

90. 

BE]O TR. 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE BB 

199-051-00080568-66 

   

91. 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

BARICE BB DONJI VAKUF 

199-052-00080011-39 

   

92. 

BEDEM HNE 

@IVINICE 

TUZLANSKOG ODREDA BB 

199-050-00062502-90 

   

93. 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

KRU[^ICA BB 

199-052-00087646-26 

   

94. 

BEHAR 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC BB, GORNJI VAKUF 

199-052-00080106-45 

 

 

95. 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

199-044-00012624-56 

   

96. 

BELLA, DISKO KLUB, VL.KARAHMET ZIJAD 

TE[ANJ 

JELAH POLJE BB 

199-046-00036562-21 

   

97. 

BELLA DONNA STR VISOKO VL. MEDANOVI] EMINA 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA BB 

199-047-00056919-11 

   

98. 

BENADY 

TRAVNIK 

PIROTA 8 

199-052-00095484-83 

 

 

99. 

BERBIR D.O.O.SARAJEVO 

SARAJEVO-
CENTAR 

PATRIOTSKE LIGE BB 

199-049-00450246-34 

   

100. 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

NUGLE I BR.13,BUGOJNO 

199-052-00085611-20 

   

101. 

BEST STR VISOKO VL.ALI[ANOVI] EDINA 

VISOKO 

UL.V.BRIGADA BR.21 

199-047-00044023-93 

 

 

102. 

BEST-PRODUKT D.O.O. ZENICA . 

ZENICA 

TE[ANJSKA 44 

199-051-00076046-52 

   

103. 

BE[A EXPORT - IMPORT DOO ILIJA[ BE[LIJA AKIF 

ILIJA[ 

BOSANSKI PUT BR.166 

199-047-00055859-87 

   

104. 

BE[I]-GRADNJA SZR ZF VL.BE[I] SMAJO 

TE[ANJ 

PUTE[I] BB 

199-046-00036565-12 

   

105. 

BHG-COMPANY 

TRAVNIK 

BOSANSKA 156 

199-052-00095839-85 

   

106. 

BH-MOBILE SZR VISOKO, HAJRI] EMIR HAJRI] EMIR 

VISOKO 

DONJE MO[TRE BB 

199-047-00057618-48 

   

107. 

BIFE SUR VISOKO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI BR 12 

199-047-00045610-85 

   

108. 

BINGO D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032343-68 

   

109. 

BIOVITA DOO MOSTAR MOSTAR 

VARE[ 

VUKOVARSKA 24 

199-047-00050596-65 

   

110. 

BISTRO KOD MIRSE 

SANSKI MOST 

HUSIMOVCI 51 

199-044-00035578-64 

 

 

111. 

BISTRO S.U.R "VIDIKOVAC" VISOKO, VL. HASANOVI] FER HASANOVI] 

VISOKO 

KLISA BR 4 

199-047-00062249-26 

   

112. 

BLOCK D.O.O. DOBOJ-ISTOK 

BRIJESNICA K. DOBOJA 

BRIJESNICA VELIKA BB 

199-046-00035235-25 

   

113. 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

199-052-00092313-90 

   

114. 

BODAX D.O.O.OLOVO MEHANOVI] IBRAHIM 

OLOVO 

BOGANOVI]I BB 

199-047-00046614-80 

   

115. 

BON VOYAGE DOO 

MOSTAR 

RADE BITANGE 9 

199-053-00093305-72 

   

116. 

BOR - TRADE 

FOJNICA 

GOJEVI]I BB 

199-052-00087935-32 

 

 

117. 

BORAC PROIZVODNJA OBU]E 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

199-052-00083214-33 

 

 

118. 

BOSNA UR 

GRADA^AC 

MIONICA MAHMUT MAHALA BB 

199-050-00075351-52 

 

 

119. 

BOSNAFURNIR D.D VISOKO VISOKO 

VISOKO 

^AJENGRADSKA 18 

199-047-00040204-07 

   

120. 

BOSNAGRAF DD, VISOKO REZAKOVI] SEID REZAKOVI] SEID 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00040135-20 

   

121. 

BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 34 

199-049-00055205-11 

 

 

122. 

BOSNIA-BAU DRU[TVO SA OGRAN. ODG. ZA PUIP. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00083020-82 

   

123. 

BOSNIAN BEECH BOARD DOO VISOKO VRA@O VEDAD 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

199-047-00048861-32 

   

124. 

BOS-TATRE D.O.O. BEGOV HAN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00077404-52 

   

125. 

BRADINA 

KONJIC 

BRADINA BB 

199-053-00091430-71 

   

126. 

BRAND DOO DRU[TVO ZA TPPIU. 

ZENICA 

ZUKI]I BR. 5 

199-051-00083802-64 

 

 

127. 

BRETEX FABRIKA PREDIVA I TKANINA BREZA MAMELA SUAD 

BREZA 

PODKRAJ BR 4 

199-047-00043582-58 

   

128. 

BRKI] KAMENOREZA^KA RADNJA ZR VL.BRKI] VEHBIJA 1121097200 

KLJU^ 

UL.KULINA BANA 14 

199-044-00025787-46 

   

129. 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. ]UDE OLOVO BUBI] DERVI[ 

OLOVO 

]UDE BB 

199-047-00051023-45 

   

130. 

BUL-TRADE D.O.O. OLOVO HOD@I] ALMIR 

OLOVO 

BRANILACA BB 

199-047-00056741-60 

   

131. 

BUNKER 

JABLANICA 

GOSTAVI[]E BB 

199-053-00095328-17 

 

 

132. 

BURGER SUR FAST-FOOD VL.SELAMI NIJAZI. 

ZENICA 

MASARYKOVA 26. 

199-051-00078838-18 

 

 

133. 

BUTIK M TR 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 38 

199-044-00034133-34 

 

 

134. 

BUTIK SARA 

BU@IM 

UL.505 .VITE[KE BIGADE BR.29 

199-045-00034406-39 

   

135. 

CAFFE- BAR AB. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00080449-35 

 

 

136. 

CAFFE BAR CASPER S.U.R. VISOKO VL. TOPUZ MIRHA 

VISOKO 

KADIJE UVEJSA BB, VISOKO 

199-047-00062796-34 

   

137. 

CAFFE BAR DARDEN ILIJA[ 

ILIJA[ 

126.ILIJA[KE BRIGADE BR.45 ILIJA[ 

199-049-00067610-44 

   

138. 

CAFFE BAR DEEP KISELJAK SMAJI] ELVIR 

KISELJAK 

RADANOVI]I 27 

199-047-00050308-56 

   

139. 

CAFFE BAR FOOG VISOKO VL. BUZA EDIN 

DONJE MO[TRE 

D. MO[TRE BB 

199-047-00063431-69 

 

 

140. 

CAMEL CAFFE BAR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A 15 

199-045-00021583-96 

   

141. 

CAMEL CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

199-044-00020317-63 

   

142. 

CAPING 

GRA^ANICA 

BRANILACA GRADA BB. 

199-050-00061451-42 

   

143. 

CARDIGAN-POINT D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA BR.7 

199-049-00063868-18 

   

144. 

CATAGO SPORT DOO 

SANSKI MOST 

PRVOMAJSKA 70 

199-044-00012749-69 

 

 

145. 

CENTAR 

DONJI VAKUF 

TORLAKOVAC DONJI VAKUF 

199-052-00080027-88 

   

146. 

CER-EXPORT D.O.O. 

BOSANSKI PETROVAC 

VO\ENICA BB 

199-045-00023844-06 

   

147. 

CGV, D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

BUNARSKA BB 

199-046-00031447-40 

   

148. 

CH ELEKTROTEHNIK D.O.O 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

GETEOVA 13 

199-049-00051969-19 

   

149. 

CHARME DOO VISOKO, BE^AR D@EMILA BE]AR AMER 

VISOKO 

^AR[IJSKA BR 11 

199-047-00050373-55 

   

150. 

CHEMOMETAL 

DONJI VAKUF 

BUKA 7 DONJI VAKUF 

199-052-00082153-15 

   

151. 

CHERRY DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

GAJ BB 

199-045-00032125-92 

 

 

152. 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDI] AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

199-044-00027439-37 

   

153. 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 19 

199-051-00080215-58 

   

154. 

CITY LOOK SZR 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 31 

199-049-00056440-89 

   

155. 

CITY STYLE TR 

@IVINICE 

ZPC ^ARDAKLIJA LAMELA 2/1 A 

199-050-00072177-68 

 

 

156. 

COMPANY EUROGRAND DOO 

SARAJEVO-
CENTAR 

ALIPA[INA 19 

199-049-00051070-97 

   

157. 

CONTAL 

BR^KO 

REJSA D@EMALUDINA ^AU[EVI]A BR 13 

199-055-00078851-74 

   

158. 

CONTRA IHM 

BR^KO 

MAO^A B.B. 

199-055-00073033-68 

   

159. 

COW-HOW UDRU@ENJE RAZVOJ POLJOPRIVREDE MAGLAJ 

MAGLAJ 

9.ULICA BB 

199-046-00040314-17 

   

160. 

CUKER COMPANY D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

MIHRIVODE 22 

199-049-00050940-02 

   

161. 

CVJE]ARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

199-044-00026293-80 

   

162. 

^AMD@E DOO 

LUKAVAC 

BABICE BB 

199-050-00072771-32 

   

163. 

^ELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

199-051-00077603-37 

   

164. 

^IMBA 

PROZOR 

UL. HRVOJA VUK^I]A HRVATINI]A BR.1, PROZ 

199-052-00086903-24 

   

165. 

^OLAKTEX D.O.O. 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA BB 

199-049-00054830-69 

 

 

166. 

]EHAJI]-S DOO ZAVIDOVI]I . 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 220 

199-051-00080294-15 

   

167. 

]ORAGA-KOMERC D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

25.MARTA 8 

199-045-00024637-52 

   

168. 

DADI STR FOJNICA, TUTNJEVI] D@EMILA TUTNJEVI] D@EMILA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB, FOJNICA 

199-047-00058127-73 

   

169. 

DANA DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

HUSE MUZAFERIJE 20 

199-047-00042660-11 

   

170. 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC - GORNJI VAKUF 

199-052-00084384-15 

   

171. 

DAS-TRANS DOO ILIJA[ MAHMUTOVI] MUHAMED 

ILIJA[ 

KRAJI[KA BB 

199-047-00055897-70 

   

172. 

DEAS SERVIS SZR 

VOGO[]A 

IGMANSKA 10 

199-049-00058742-70 

   

173. 

DEDI] COMMERC DOO BIHA] 

BIHA] 

RIBI]-NOVO NASELJE BB 

199-045-00020325-87 

   

174. 

DEDI] TR OLOVO DEDI] ADISA OLOVO 

OLOVO 

OLOVSKE LUKE BB 

199-047-00057503-05 

   

175. 

DEKOR, SZR VISOKO, AGOVI] [EVKO AGOVI] [EVKO 

VISOKO 

FERHATOVI]A BR 18 

199-047-00050112-62 

 

 

176. 

DEKORATIVA D.D. 

PROZOR 

PROZOR, KRALJA TOMISLAVA 

199-053-00090369-53 

   

177. 

DELIJA 

GRA^ANICA 

SOKO - DELI]I BB. 

199-050-00061895-68 

 

 

178. 

DELTA EXPORT- IMPORT DOO VISOKO VISOKO 

VISOKO 

KARAVDI]A BR 20/3 

199-047-00043015-13 

   

179. 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

199-053-00096899-57 

   

180. 

DEMI]-TRADE 

MOSTAR 

MUJE PA[I]A 26 A 

199-053-00091805-13 

   

181. 

DENEJA 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 16 

199-053-00092657-76 

   

182. 

DENY STR VL.[AROTI] DENIS 

TE[ANJ 

MILJANOVCI BB 

199-046-00042618-89 

   

183. 

DERNA DOO 

GRADA^AC 

UL HUSEIN KAPETANA GRADA[^EVI]A BR52 

199-050-00073895-55 

   

184. 

DIAMOND UR RESTORAN VL.]AMI] NERMINKA MAGLAJ 

MAGLAJ 

LIJE[NICA BB 

199-046-00032551-26 

   

185. 

DIJAMANT D.O.O. 

MOSTAR 

GOJKA VUKOVI]A BR 7 

199-053-00090535-40 

   

186. 

DINA 

TUZLA 

VELJKA LUKI]A 225 

199-050-00076170-20 

   

187. 

DJURI] COMPANY DOO 

ILID@A 

STUPSKA BB 

199-049-00059360-59 

   

188. 

DOM ZDRAVLJA VISOKO VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA BR.22 

199-047-00040404-86 

   

189. 

DOMA]A RADINOST VL.@ERI] SULEJMAN 

BIHA] 

ISAKA SAMOKOVLIJE 45 

199-045-00035057-26 

   

190. 

DOMENA D.O.O. OLOVO BUBI] KEMAL 

OLOVO 

BRANILACA BB 

199-047-00051734-46 

   

191. 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

KALINSKA 28 

199-052-00087566-72 

   

192. 

DOO REVSAN 

SANSKI MOST 

STANI^NA BB, SANSKI MOST 

199-044-00012434-44 

   

193. 

DOPAK D.O.O. DOBOJ 

DOBOJ 

OZREN.SRPSKIH BRIGADA 5A 

199-046-00040048-39 

   

194. 

DRINALIJEK D.O.O. FOJNICA [EHOVI] DIKA 

FOJNICA 

BOLNI^KA BB, FOJNICA 

199-047-00044185-92 

   

195. 

DRVO BH D.O.O. MAGLAJ 

MAGLAJ 

JABLANICA BB 

199-046-00042686-79 

   

196. 

DRVOESS 

TURBE 

LAGERSKA BB 

199-052-00088126-41 

   

197. 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

199-052-00088310-71 

   

198. 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

KARAD@E BB,BUGOJNO 

199-052-00085307-59 

   

199. 

DUBRAVA D.O.O. P.O. CAZIN 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVI]A 3 

199-045-00029037-44 

   

200. 

DUGA FASADERSKO-MOLERSKI OBRT VL.KANANOVI] HUSEIN 

KLJU^ 

VELE^EVO BB. 

199-044-00034083-87 

   

201. 

DUGA-BRIK D.O.O. FOJNICA VL. NERADIN ESMIR 

FOJNICA 

BOSANSKA BB, FOJNICA 

199-047-00053632-75 

   

202. 

D@AMP D.O.O. 

SARAJEVO-
NOVI GRAD 

D@EMALA BIJEDI]A 133 

199-049-00052391-14 

 

 

203. 

D@ANA STR MJE[. ROBE, VL.LJEVAKOVI] [EMSO,TREP^E 

TE[ANJ 

TREP^E BB 

199-046-00034445-67 

   

204. 

D@AST D.O.O. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

TOPAL OSMAN PA[E 18A 

199-049-00058810-60 

   

205. 

D@IMI-PROMET DOO DRU[TVO ZA TRG. I UGOST. 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

199-051-00082943-22 

   

206. 

D@UHERA D.O.O. NOVI [EHER 

NOVI [EHER 

NOVI [EHER 

199-046-00032644-38 

 

 

207. 

\ULISTAN D.O.O. JELAH 

TE[ANJ 

JELAH BB 

199-046-00031289-29 

 

 

208. 

\ULSA SZR BREZA AVDUKI] \ULSA 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJESNIKA 25 

199-047-00043651-45 

   

209. 

EBV D.O.O. 

KONJIC 

SARAJEVSKA BR.37 

199-053-00094552-17 

 

 

210. 

EDEN DOO BREZA MURATOVI] D@EMAL 

BREZA 

UL. D@AMIJSKA BB, @UP]A 

199-047-00043797-92 

 

 

211. 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

199-044-00019862-70 

   

212. 

EDUSI 

^ELI] 

^ELI], VRA@I]I BB 

199-050-00063217-79 

 

 

213. 

EGG COMMERCE DOO KRE[EVO KRE[EVO 

KRE[EVO 

KRE[EVO 23 

199-047-00046602-19 

   

214. 

EKO METAL 

@IVINICE 

MODRA^KA 10 

199-050-00075474-71 

   

215. 

EKO TALUS D.O.O. 

ILID@A 

USTANI^KA BR. 20 

199-049-00062460-71 

   

216. 

EKO-EM DOO VISOKO GANI] EVELINA 

VISOKO 

CARICA BR 41 

199-047-00061850-59 

   

217. 

EKSKLUZIV-[OP 

JABLANICA 

PERE BILI]A 34 

199-053-00093416-30 

 

 

218. 

E.LAB D.O.O. SARAJEVO KONJICIJA SAMIM 

SARAJEVO-
CENTAR 

IBRAHIMA LJUBOVI]A BR. 61, 

199-047-00047603-23 

   

219. 

ELEKTRO AHMETAGI] 

GRA^ANICA 

PISKAVICA BB 

199-050-00069175-53 

 

 

220. 

ELEKTROAKUSTIK D.O.O. 

GORA@DE 

GAMEL ABDEL GANEMA BB 

199-054-00057547-15 

   

221. 

ELEMENTARA SZR VL.SMAJI] HASAN SMAJI] HASAN 

VISOKO 

PODGORANI BB VISOKO 

199-047-00049898-25 

 

 

222. 

ELEMENTARA, VL.HAD@I] [EVAL, MAGLAJ 

MAGLAJ 

BUNARSKA BR.98 

199-046-00033261-30 

   

223. 

ELMAX-IN@INJERING D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

SAFVET BEGA BA[AGI]A 69-A 

199-049-00051444-42 

   

224. 

ELMON SD VL.HAD@I] SENAD 

ZAVIDOVI]I 

NARODNOG FRONTA 41 

199-051-00078781-92 

   

225. 

ELVIK, SZR ELEKTRO SERVIS VL.BA[I] BESIM, TE[ANJ 

TE[ANJ 

BUKVA BB 

199-046-00031927-55 

 

 

226. 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGI] ELVIN 

KLJU^ 

BRANILACA BiH 7 

199-044-00034402-03 

 

 

227. 

ELVIS D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

I MUSLIMANSKE BRIGADE 66 

199-045-00020783-71 

 

 

228. 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

199-044-00012796-25 

   

229. 

EM KLJAJI] DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA BB 

199-044-00024906-70 

 

 

230. 

EMILA DOO 

SANSKI MOST 

KRKOJEVCI 96 

199-044-00012597-40 

   

231. 

EMINA 

DONJI VAKUF 

BARICE DONJI VAKUF 

199-052-00080060-86 

   

232. 

EMIR STR BREZA KOVA^ EMIR 

BREZA 

BANJEVAC BR 17 

199-047-00043632-05 

   

233. 

ENERGOHOLZ D.O.O. ZENICA-NEMILA PTUD 

NEMILA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

199-051-00076628-52 

 

 

234. 

ENI 

TRAVNIK 

FATMI]I 11 

199-052-00084737-23 

   

235. 

ENKO TRANS DOO VISOKO DERVI[EVI] SABIJETA 

VISOKO 

DONJE MO[TRE RIBNJAK BR. 3 

199-047-00040360-24 

   

236. 

ENNO DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

TR@NI CENTAR BB 

199-046-00032667-66 

   

237. 

ENTERIJER D.O.O. @EP^E 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

199-051-00078063-15 

   

238. 

ERC-PROMET D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 12 

199-045-00021684-84 

   

239. 

ERC-[PED DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 12 

199-045-00026247-72 

   

240. 

ERSTE 

TUZLA 

STUPINE B-6 

199-050-00064043-26 

 

 

241. 

ES-COMERC 

MOSTAR 

BAFO SUTINA BB 

199-053-00098198-40 

 

 

242. 

ESO MESNICA VL.DRAGANOVI] SELIM 

KLJU^ 

BRANILACA BiH BB. 

199-044-00018694-82 

   

243. 

"E.T" TR VL.AVDAGI] SAMIR 

SANSKI MOST 

PRVOMAJSKA 1A 

199-044-00033091-56 

   

244. 

EURO GRADNJA D.O.O. VISOKO AVDIBEGOVI] AZIZ 

VISOKO 

MUHA[INOVI]I BB, VISOKO 

199-047-00056250-78 

   

245. 

EURO LOGISTIC D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRA[EVO BB 

199-046-00041352-07 

 

 

246. 

EUROCOM D.O.O. 

SARAJEVO- 

CENTAR 

ALIPA[INA BR 19 

199-049-00056710-55 

   

247. 

EURO^ELIK D.O.O. U STE^AJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

199-051-00078449-21 

   

248. 

EUROGOLD D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

JOSIPA VANCA[A 32 SARAJEVO 

199-049-00051516-20 

   

249. 

EUROGRAF D.O.O. KISELJAK VL. KNE@EVI] JOZO 

KISELJAK 

KRE[EVSKA CESTA BB 

199-047-00052002-18 

   

250. 

EUROIN@ENJERING DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

199-053-00096905-39 

   

251. 

EURO-KING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

199-051-00079088-44 

   

252. 

EUROKIR 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA BB 

199-052-00087045-83 

   

253. 

EUROLJILJAN D.O.O. 

SARAJEVO-
CENTAR 

MAR[ALA TITA 52 

199-049-00050961-36 

 

 

254. 

EUROMAG DOO ILIJA[ ILIJA[ 

ILIJA[ 

PODLUGOVI-ILIJA[ 

199-047-00041715-33 

   

255. 

EUROSHOP D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

FRANJEVA^KA BR.6 

199-049-00065728-64 

   

256. 

EUROSTIL 2001 VL KARI] ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

199-044-00012539-20 

   

257. 

EURO-SWISS D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

BARAKE BB 

199-045-00027775-47 

   

258. 

EUROTEHNA D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

MEKI[ BB 

199-046-00040766-19 

   

259. 

EUROTRADE D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

UL.25 NOVEMBAR 8, TE[ANJ 

199-046-00033031-41 

   

260. 

EUROTRIKO D.O.O. CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKA BB 

199-045-00022423-98 

   

261. 

EVROPA III SR KAFE SLASTI]ARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA [PANCA STARA ^AR[IJA BB 

199-051-00078495-77 

   

262. 

EVROPA SUR VL. SAGDATI ZAIM 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR 28 A 

199-051-00078494-80 

   

263. 

EVROPA 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A BB 

199-045-00033643-97 

   

264. 

EXPORT MIKI DOO BANJA LUKA KOVA^EVI] MILAN 

BANJA LUKA 

MOTIKE BR 56, BANJA LUKA 

199-047-00046268-51 

   

265. 

EXPORT-IMPORT ZIJADI] D.O.O. 

ILID@A 

BJELA[NI^KA 53 

199-049-00050953-60 

 

 

266. 

EXTRA D.O.O. TE[ANJ 

TE[ANJ 

MAR[ALA TITA 7 

199-046-00032614-31 

 

 

267. 

FAAH COMERC DOO 

SANSKI MOST 

TRNOVA 147 

199-044-00012652-69 

   

268. 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 237 

199-053-00090222-09 

   

269. 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA BB 

199-051-00079015-69 

   

270. 

FASHION DI, D.O.O. VISOKO BARTULA DANIJELA 

VISOKO 

PTC SEBILJ II 

199-047-00056734-81 

 

 

271. 

FASTEN - TRANSPORT D.O.O. 

SARAJEVO-
STARI GRAD 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 9 

199-049-00063826-47 

   

272 

FAST-FOOD VESELI UR 

BIHA] 

E[REFA KOVA^EVI]A BB 

199-045-00032448-93 

 

 

273. 

FB MODRATRANS DOO 

SANSKI MOST 

NOVI TR@NI CENTAR SANSKI MOST 

199-044-00012651-72 

   

274. 

FDK-MEMI] DOO SARAJEVO SARAJEVO 

SARAJEVO-
CENTAR 

ENIZA COCALI]A BR 11 

199-047-00047123-08 

   

275. 

FEBAS D.O.O. 

ILID@A 

GLI[E JANKOVI]A BR.3 

199-049-00050474-42 

 

 

276. 

FEHIM KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

D@EVAR 21 

199-044-00017188-41 

   

277. 

FEMIX D.O.O. 

SARAJEVO-
N. SARAJEVO 

GORA@DANSKA 4 

199-049-00051979-86 

 

 

278. 

FENIKS EXPORT-IMPORT 

TRAVNIK 

DOLAC N/L CIGLANA BB 

199-052-00081142-41 

 

 

279. 

FICH-^ELI] 

GORNJI VAKUF 

BOSANSKA BB, GORNJI VAKUF