SADR@AJ
16/09

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

RJE[ENJE

RJE[ENJE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE BU@IM

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA BORA^KA PITANJA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI GORA@DE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI VARE[

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI NOVI TRAVNIK

PONI[TAVA OGLAS

PONOVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKA KRUPA

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE

JAVNI NATJE^AJ ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE [KOLSKIH ODBORA [KOLA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E [IROKI BRIJEG

PONOVLJENI JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANA [KOLSKOG ODBORA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE [KOLE "POSU[JE"

JAVNI OGLAS ZA IZBOR ^LANOVA [KOLSKIH ODBORA OSNOVNIH [KOLA KOJIMA JE UTEMELJITELJ OP]INA TOMISLAVGRAD

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVE RMU "ZENICA" DOO ZENICA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA DONJI VAKUF

REZULTATE JAVNOG NATJE^AJA O ODABIRU KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA PO PILOT PROGRAMU "KREDITNI POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA" IZ SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA"

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "SANICA" SANICA

DJELIMI^NO SE PONI[TAVA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA I PREDUZE]A KOJIMA JE OP]INA KLADANJ OSNIVA^

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "GRAHOVO" DOO BOSANSKO GRAHOVO

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA - BAKOVI]I

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KJP CENTRA "SKENDERIJA" DOO SARAJEVO

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA]

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA DRIN

JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ USTANOVI:

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA ORGANA UPRAVLJANJA USTANOVA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA PROZOR-RAMA

JAVNI OGLAS ZAIZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DOO "LITVA-STAN" BANOVI]I

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME OD GODINU DANA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA KOJIMA JE OP]INA GORA@DE OSNIVA^