LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XII/IV
Ponedjeljak, 17. 11. 2008. godine
 

Broj/Broj
92 

Godina XII/IV
Ponedjeqak, 17. 11. 2008. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

– OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - Tisak: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za tiskaru: ravnatelj Dru{tva Fehim [kalji}  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002. 


OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica
Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osoba: Sudhan Gluhali}, za komercijalna i tehni~ka pitanja 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-316 

Fax: 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba;
d.pjanic
@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10401-EDB-14/2008 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja kancelarijskog namje{taja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u prilogu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

PJD Sanski Most i Centralno skladi{te ED Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Tra`eni iznos garancije za ponudu u iznosu od 1,5 % od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, min 2.000.00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000.00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) po zaklju~enju ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e obezbijediti bankovnu garanciju od 10% ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvo|a~. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, e i f  Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena kopija uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e, i f, ne mogu biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma objave tendera. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2006 i 2007. godinu 

-    potvrda da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 3. ta~ke a, b, c, d, f. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ekonomski uvjeti-cijena     u~e{}e 70% 

    2) tehni~ki uslovi ponude     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na ovla{teni fax 037/229-388. 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 17. 11. 2008. godine na adresi kao pod I.1. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u kancelariji Slu`be nabavke i skladi{tenja, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Dokumentacija se mo`e obezbijediti do 15. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (25 KM + PDV). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Biha} na ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} - otkup tenderske dokumentacije po tenderu 10401-EDB-14/2008. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine 

Biha} 

(1-11-20011-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ODBRANE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: Mirza ^izmi}, dipl. oec., Sulejman Abazovi}, dipl. oec., Dragan Vukajlovi}, dipl. oec.  i @eljko Peri}, dipl. ing. 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98    

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-543, 286-544, 286-545, 286-546 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unara DeskTop PC 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku ra~unara DeskTop PC (BRAND NAME) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina 110 (stodeset) komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija BiH odnosno jedinice OS BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisa ugovora i zavr{ava 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29 (dvadesetdevet) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se nenapla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29 (dvadesetdevet) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29 (dvadesetdevet) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" u 14,00 sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala 226. 

Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98 

(1-11-20021-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod za medicinu rada i sporta RS 

Kontakt osoba: [ipka dr. Vesna, spec. med. sporta; Paleksi} dr. Vesna, spec. med. rada; Koji} Milena, dipl. pravnik 

Adresa: Zdrave Korde 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402560240002 

Telefon: 051/219-042 

Fax: 051/219-043 

E-mail: zavod.-mris@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki-medicinska oprema za 2008. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

R. broj 

Opis 

Jed. mjere 

Koli~ina 

 

LOT 1 

   

Ultrazvu~ni aprat sa sondama 

komad 

Ultrazvu~ni aprat za odre|ivanje mo`dane cirkulacije 

komad 

Ultrazvu~ni aprat (slijepi-sa pensl sondama za odre|ivanje krivulja protoka i index-a protoka) 

komad 

EKG aparat sa monitorom 3-6-12 kanalni EKG 

komad 

Holter EKG Holter monitor za 24 satno pra}enje EKG-a sa rekorderom 

komad 

Holter krvnog pritiska 

komad 

Ergometrija: Spirometar sa radnom stanicom 

komad 

Defibrilator sa monitorom 

komad 

 

LOT 2 

   

GAS-Analizatori krvi (odre|ivanje pO2 i pCO2 u krvi 

komad 

Anomaloskop (Aparat za ispitivanje boja) 

komad 

Automatski perimetar 

komad 

Reakciometar (Aparat za mjerenje brzine refleksne reakcije, A-V signalom) 

komad 

Ortoreter (Aparat za ispitivanje vidnih funkcija) 

komad 

Oscilometer, Digital pletismograf, venski pletismograf 1 kom (nabavka jednog aparata za ispitivanje razli~itih cirkulacija) 

komad 

Kloristim-Varioterm (Aparat sa ispitivanje vestibularne funkcije centra za ravnote`u) 

komad 

Vaga tanita-BMI 

komad 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Regulisa}e se zaklju~enim ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju dokumentacijom definisanom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti {to se dokazuje dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    promet u zadnje tri godine, ne smije biti ispod 1.000.000 KM godi{nje 

-    ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima 

-    da ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci, {to se dokazuje dokumentima navedenim u tenderskoj dokumenraciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne tri godine 

b)    postojanje organizovanog servisa na podru~ju Republike Srpske/BiH 

c)    obu~eni serviseri (za instalaciju, rukovanje i servisiranje) 

d)    porijeklo roba na koju se odnosi ponuda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena     sa relativnim u~e{}em od 60% 

    2.    uslovi pla}anja     sa relativnim u~e{}em od 10% 

    3.    rok isporuke, instalacije
        i edukacije     sa relativnim u~e{}em od 10% 

    4.    du`ina garantnog
        perioda     sa relativnim u~e{}em od 10% 

    5.    vrijeme odziva servisera     sa relativnim u~e{}em od 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". Ugovorni organ }e zainteresovanim dobavlja~ima dostaviti tendersku dokumentaciju, najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u prostorijama ugovornog organa. 

Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi sa potpisom ovla{tenog lica i pe~atom firme dobavlja~a uz predo~enje dokaza o uplati 100,00 KM (za jedan LOT) na ra~un ugovornog organa broj: 5620998028963355 kod NLB Razvojna Banka. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom postupku nisu du`ni ponovo otkupljivati predmetnu tendersku dokumentaciju.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine u 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 12,30 ~asova 

Banja Luka, Zdrave Korde 4, sala I 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

NAPOMENA: Zavod sa medicinu rada i sporta RS ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku nabavke. Zavod za medicinu rada i sporta RS zadr`ava pravo da poni{ti postupak nabavke u cijelosti ili djelomi~no u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/06). 

Ponude dostavljati zatvorene sa naznakom "Ponuda za nabavku medicinske opreme-Ne otvaraj". 

(1-11-20022-08) 


11 - JANAB 


KJKP SARAJEVOGAS DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ TD-05-04/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP Sarajevogas 

Kontakt osoba: ]imi} Adem 

Adresa: Muhameda ef. Pand`e 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200158020002 

Telefon: 033/445-120, 033/202-449 

Fax: 033/445-135, 033/445-525 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba 

Internet adresa: www.sarajevogas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci goriva i maziva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na pumpnim stanicama izabranog ponu|a~a - lokalitet grada Sarajeva 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana zaklju~ivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penziono osiguranje, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starija od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra (izvod ne stariji od tri mjeseca) ili rje{enje o upisu u sudski registar, kojima se dokazuje pravo ponu|a~a da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim i poreznim brojem 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    60% 

    2. kvalitet isporu~enog dizel-goriva     20% 

        a) ta~ka paljenja     5% 

        b) ta~ka filtrabilnosti - CFPP     7% 

        c) koli~ina sumpora mg/kg     8% 

    3. Kvalitet isporu~enog benzina     15% 

    a) istra`ni oktanski broj     5% 

    b) sadr`aj benzena     5% 

    c) koli~ina sumpora mg/kg     5% 

    4. uslovi i na~in pla}anja     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 5. decembra 2008. godine svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati uz uplatu iznosa od 117,00 KM (sa PDV-om). Uplatu izvr{iti na ra~un broj 3389002208754612 kod UniCredit Bank Sarajevo sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije TD-05-04/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. decembar 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. decembar 2008. godine u prostorijama KJKP Sarajevogas, Muhameda ef. Pand`e 4, u 15,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke. 

Ponu|a~i }e dostaviti jednu original ponudu i 1 (jednu) kopiju na kojima }e ~itko pisati:  "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE", u zape~a}enoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: " Ponuda za nabavku roba po tenderu broj TD-05-04/09, ne otvarati do 16. 12. 2008. godine do 15,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati, uz pismeno ovla{tenje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Uz ponudu obavezno dostaviti: 

-    ispunjen i ovjeren primjerak obrasca za cijenu ponude na originalnoj specifikaciji sa jedini~nom i ukupnom cijenom izra`enom u KM sa PDV-om 

-    izjavu ponu|a~a o uslovima i na~in pla}anja 

-    uvjerenje ili ovjerenu kopiju atesta ili certifikata o kvaliteti goriva, izdanu od strane proizvo|a~a goriva, kao i ovjerene kopije atesta ili certifikata izdane od agencije za kontrolu kvaliteta proizvoda ~ija je kompetentnost priznata 

Zainteresirani ponu|a~i sve dodatne informacije mogu dobiti kod ]imi} Adema na telefon 033/202-449. 

(1-11-20033-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Vladimir Jalovi 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/303-319 

Faks: 051/303-319 

E-mail: vjalovi@putevirs.com 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna nabavka i odr`avawe ra~unara, ra~unarske opreme, referenca broj 050/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto sjedi{ta ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Sva zahtjevana dokumentacija mora biti ili originalna ili ovjerene kopije, broj~ano ozna~ena po redosqedu iz ponude. 

Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti najkasnije do 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ~asova, odnosno do 5. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Naknada za uplatu tenderske dokumentacije je nepovratna. 

Uplatu izvr{iti na ra~un 562-100-80031274-53, NLB Razvojna banka, Banja Luka 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine 

Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U obzir }e se uzeti sve ponude koje stignu do 15. 12. 2008. godine do 12,00 ~asova. 

Ponude se dostavqaju u pisanoj formi, u zatvorenoj i potpisanoj i zape~a}enoj koverti. 

Ponude se mogu dostavqati po dijelovima /lotovi/, ponuda se dostavqa za svaki dio sa oznakom dijela odnosno: "NE OTVARATI PRIJE 15. 12. 2008. godine".  

Ponuda se dostavqa u vawskoj i unutra{woj koverti. 

Na vawskoj koverti je adresa JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE", VASE PELAGI]A 10, A NA UNUTRA[WOJ KOVERTI ADRESA PONU\A^A. /1 original i 1 kopija/ 

Stranice ponude treba da budu numerisane u skladu sa tenderskim zahtjevima i potpisane. 

Ponuda treba da glasi: 

SUKCESIVNA NABAVKA I ODR@AVAWE RA^UNARA, RA^UNARSKE OPREME, REFERENCA BROJ 050/08. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Jalovi Vladimir 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/309-128 

Fax: 051/309-128 

E-mail: vjalovi@putevirs.com 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Jalovi Vladimir 

Adresa: Vase Pelagi}a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/309-158 

Faks: 051/308-316 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Qubica Pejakovi} 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/309-128 

Faks: 051/308-316 

(1-11-20040-08) 


11 - JANAB 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "JABLANICA" DD JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Jablanica" d.d., Jablanica 

Kontakt osoba: ^ili} Almir 

Adresa: Omladinsko {etali{te bb 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4227295860005 

Telefon: 036/752-378 

Fax: 036/753-183 

E-mail: javnokom@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka broj 1176/08 od 6. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Vodomjeri 

LOT 2     Vodovodni materijal 

LOT 3     Kanalizacioni materijal za ku}nu kanalizaciju 

LOT 4     Kanalizacioni materijal za uli~nu kanalizaciju 

LOT 5     Sanitarije 

LOT 6     Elektro materijal 

LOT 7     Betoni, frakcije i betonski elementi 

LOT 8     Betonske cijevi i konusi 

LOT 9     Armature i armaturne mre`e 

LOT 10     ^eli~ni proizvodi 

LOT 11     Opekarski proizvodi i materijali za izvo|enje             gra|evinskih radova 

LOT 12     Drvena gra|a 

LOT 13     HTZ oprema 

LOT 14     Autogume 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Jablanica" d.d., Jablanica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa registrovanom djelatnosti koja je predmet javne nabavke 

-    ovjerena fotokopija poreskog ID i PDV broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a (original ili ovjerena fotokopija) 

-    bilans uspjeha za posljednju godinu poslovanja (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~ke opremljenosti i navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 60% 

    2) uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2008. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. Za dobijanje tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju uplatnice sa uplatom na transakcijski ra~un 199 053 000 92 663 58 ABS banka d.d. ili izvr{iti uplatu u sjedi{tu dru{tva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 12. 2008. godine 

JKP "Jablanica" d.d. Jablanica, Omladinsko {etali{te bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JKP "Jablanica" d.d., Jablanica ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na temelju ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ostale dodatne informacije date su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-20064-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milan Baji} 

Adresa: Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401571310006 

Telefon: 051/339-192 

Faks: 051/339-655 

E-mail: m.bajic@mf.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 06.07/404/245/08 

LOT 1     Nabavka serverske opreme 

LOT 2     Nabavka komunikacione opreme 

LOT 3     Nabavka ostale ra~unarsko/komunikacione opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarski-komunikacione opreme 

LOT 1 

1. Rack Server-High Performance     2 kom. 

2. Rack Server-High Performance     5 kom. 

3. Tape Library     1 kom. 

4. Softver za Tape library     1 kom. 

LOT 2 

1. Firewall     1 kom. 

2. Switch 48-port gigabit     2 kom. 

3. Switch 24 -port gigabit     2 kom. 

4. Switch 48-port     2 kom. 

5. Switch 24-port     2 kom. 

6. GLC-SX-MM     4 kom. 

LOT 3 

1. Laptop     1 kom. 

2. Spam Firewall with 5-Year energize updates     1 kom. 

3. PDA         2 kom. 

4. PDA          2 kom. 

5. Switch 8-port gigabit     20 kom. 

6. Projektor     1 kom. 

7. Smart UPS     3 kom. 

8. Rack     3 kom. 

Ponu|ena oprema iz sva tri lota mora biti nova, spadati u klasu "brand name", po karakteristikama ne mo`e biti ispod tra`enih karakteristika iz tenderske dokumentacije, te mora  da sadr`i model i product number proizvo|a~a. Tako|e, garantni rok opreme mora biti istovjetan sa garantnim rokom proizvo|a~a.  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost nabavke cca 346.700,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te Ministarstva finansija Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispuwewa zakqu~enog ugovora sa najpovoqnijim ponu|a~em 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja su predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon, faks i e-mail adresa 

-    dokaz da se mo`e baviti predmetnom djelatno{}u 

-    uvjerewa o poreskoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2007. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a, odnosno da u zadwih {est mjeseci ra~un nije bio u blokadi 

-    potvrde o pla}enim poreskim obavezama i doprinosima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referns lista u posqedwe dvije godine 

-    originalna autorizacija proizvo|a~a da je ponu|a~ ovla{}eni distributer opreme 

-    izjava o obezbje|ewu servisa za ponu|enu opremu u garantnom roku 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za sva tri lota, najni`a cijena teheni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave joglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon isteka krajweg roka za podo{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine 

Ministarstvo finansija Repulike Srpske 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva, u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 100,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro-ra~un javnih prihoda Repulike Srpske broj 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0918001. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom - "NE OTVARATI - OTVARA KOMISIJA" dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu Ministarstva finansija Republike Srpske,  Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka. Rok za dostavqawe ponuda je otvoren od dana obajvqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", pa do 16. 12. 2008. godine do 10,00 ~asova. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske 16. 12. 2008. godine u 12,00 ~asova za LOT 1, u 12,30 ~asova za LOT 2, u 13,00 ~asova za LOT 3. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqanje ponuda ne}e se uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i  ili wihovi pismeno ovla{}eni  predstavnici. 

OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

(1-11-20066-08) 


11 - JANAB 


OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-14-1861/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon/faks: 033/492-185/377/492-381 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III, Zmaja od Bosne 55 

Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac 

Telefon/faks: 033/492-185/377/492-381 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

Internet adresa: www.novosarajevo.ba/link javne nabavke 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna isporuka tonera, ketrid`a, ribona, CD i sl. 02-14-1861/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka tonera, ketrid`a, ribona, CD i sl. 

1.    Toneri za {tampa~e Laser Jet 

2.    Toneri za fotokopir aparate 

3.    Ketrid`i za {tampa~e DJ 

4.    Riboni za mati~ne {tampa~e 

5.    Filmovi za faks aparate 

6.    Tastature i mi{evi za PC 

7.    CD R. RW i DVD media 

8.    Sredstva za ~i{}enje PC i drugi potrebni materijal i pribor naveden u Aneksu: 3. T.D. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se sklapa na period do 3 (tri) godine, odnosno od 1. 1. 2009. godine do 31. 12. 2011. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III, do 12. 12. 2008. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sti uz prolo`eni dokaz o uplati naknade za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upla}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628 koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 15. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati 15. 12. 2008. godine u 13,30 sati u sali za vjen~anje  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. 

(1-11-20096-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO INOSTRANIH/VANJSKIH POSLOVA BiH SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo inostranih/vanjskih poslova BiH 

Kontakt osoba: Mirsad Muhovi} 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200950590002 

Telefon: 033/281-100; 033/281-206 

Fax: 033/472-188 

E-mail: mirsad.muhovic@mvp.gov.ba 

Internet adresa: www.mvp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabavka jednog (1) putni~kog motornog vozila, metalik crne boje, karoserije u obliku SUV ili terenskog vozila, ~etvoro vrata, pogon na sva 4 to~ka, pogonsko gorivo dizel, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji; 

i jednog (1) putni~kog motornog vozila, crne ili tamno plave boje, karoserije u obliku zatvorenog kombi vozila, produ`enog i povi{enog tovarnog prostora, sa vratima za utovar straga i sa boka, pogonsko gorivo dizel, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

2 (dva) motorna vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Musala 2 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati samo za jedan lot ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

120 (stotinudvadeset) dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Iznos od 3% 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva inostranih/vanjskih poslova BiH, Musala 2, Sarajevo, u kancelariji 7, najdalje do 17. 12. 2008. godine. 

Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se preuzima na adresi iz Odjeljka I. ta~ka I.1. 

Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u neprovidnoj koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke-ponuda za nabavku vozila - Ne otvarati", na adresu MVP BiH, Musala 2, 71000 Sarajevo. 

Svi tro{kovi u procesu nadmetanja padaju na teret u~esnika nadmetanja-ponu|a~a. 

(1-11-20100-08) 


11 - JANAB 


RADIO-TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Radio-televizija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Osmi} Ergin 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200351290009 

Telefon: 033/454-805 

Fax: 033/455-148 

E-mail: ergin.osmic@bhrt.ba 

Internet adresa: www.bhrt.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

18/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Mjerni instrumenti 

LOT 2     RDS i stereo koderi 

LOT 3     Poluvodi~i i elektroni~ke komponente 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Radio-televizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uz ponudu se dostavlja izjava dobavlja~a da }e, u slu~aju dobijanja ugovora ugovornom organu dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora sa rokom va`nosti:  

Period va`enja ugovora + 30 (trideset) dana   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

2.    uvjerenje nadle`nog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu-ponu|a~em ne vodi postupak za privredni prestup, niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje nadle`nih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno osiguranje (ne starije od tri mjeseca) 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvr|enim zakonom (ne starije od tri mjeseca) 

5.    potvrda Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje o uredno izmirenim obavezama po indirektnim porezima (ne starija od tri mjeseca) ili, ukoliko firma nije obveznik PDV-a, potvrda UINO o toj ~injenici 

6.    izjava ponu|a~a da mu je poznato da u slu~aju da propusti dostaviti ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje ugovornog organa, ponuda }e mu biti odbijena 

7.    izjava ponu|a~a da je upoznat da }e ponuda biti odbijena ukoliko ponu|a~ nije bio uspje{an u izvr{avanju bilo kojeg ugovora sklopljenog sa ugovornim organom u protekle tri godine u odnosu na vrijeme objave ovog obavje{tenja  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a    

-    bilans stanja i uspjeha za prethodni obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Liista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje 2 godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrde izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati, izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljede}im kriterijima: 

    1. ponu|ena cijena    70% 

    2. na~in i uvjeti pla}anja     15% 

    3. garantni period     10% 

    4. rok isporuke     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ne 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu dostaviti na bilo kojem od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od datuma krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine u 12,15 sati 

Radio-televizija Bosne i Hercegovine 

Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

71000 Sarajevo, 1. sprat - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Ponude se, sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude (cijena, na~in i uvjeti pla}anja,  garantni period i rok isporuke), dostavljaju u 3 (tri) primjerka, i to u originalu i dvije fotokopije. Prate}u dokumentaciju uz ponudu, obaveznu po ~lanu 22. do 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, ponu|a~ treba dostaviti u jednom primjerku, i to u fotokopiji. 

-    Tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti u kancelariji 108 (1. sprat) u zgradi Radio-televizije Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjev ponu|a~a dostavljen faksom, elektronskom po{tom ili li~no. 

-    Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE BROJ 18/08 ZA LOT____- NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju 108 (1. sprat) u zgradi Radio-televizije Bosne i Hercegovine najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

-    Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kada su poslate, ne}e biti uzete u razmatranje. 

-    Samo oni ponu|a~i koji pismenim putem zatra`e tendersku dokumentaciju mo}i ~e podnijeti svoje ponude. 

-    Radiotelevizija Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatnu dokumentaciju u tu svrhu. 

-    Zainteresirani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi, od Radio-televizije Bosne i Hercegovine tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 5. 12. 2008. godine, putem faksa 033/455-148 ili putem e-maila: ergin.osmic@bhrt.ba sa naznakom: "Za Komisiju za nabavku roba i usluga". 

-    Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e pretjerano niskom, Radio-televizija Bosne i Hercegovine }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, Radio-televizija Bosne i Hercegovine ima pravo da odbaci ponudu. 

-    Radio-televizija Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

-    Radio-televizija Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~aja, navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ~emu }e se objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

-    Tekst obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom  glasniku  BiH" i na web stranici javnih nabavki: www.sllist.ba, kao i na web stranici Radio-televizije Bosne i Hercegovine: www.bhrt.ba. 

(1-11-20101-08) 


11 - JANAB 


OP[TINA DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Boris Mi}i} 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 065/942-202 

Faks: 053/242-001 

E-mail: kabinetnacelnika@opstina-doboj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci dva putni~ka vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dva putni~ka vozila 

- nabavka jednog novog putni~kog vozila 

- nabavka jednog novog putni~kog vozila po principu staro za novo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za izvr{ewe ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoqnija ponuda prema kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e  podi}i u zgradi Op{tine Doboj, soba 41. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro-ra~un broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, bux. organizacija 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Doboj, Hilandarska 1, sala broj 28 

(1-11-20104-08) 


11 - JANAB 


JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"
U \UR\EVIKU 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Nuki} ]amil 

Adresa: Magistralni put bb \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/722-681, 035/774-970, 035/775-645 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-5082/08 od 6. 11. 2008. godine   

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kompenzaciono postrojenje sa ugradnjom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava kona~nim pu{tanjem u rad 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Jedan posto (1%) od ponu|ene cijene, a ne manje od 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude   

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UPZ JN BiH 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Deset posto (10 %) od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    rok va`nosti garancije je dvadeset (20) dana du`i od roka kona~nog pu{tanja u rad i dostavlja se neposredno pred zaklju~enje ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 17. ta~ka 3. UPZ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2006. i 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a) Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne dvije godine (2006. i 2007. godina) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena     u~e{}e    94% 

    2) uslovi i rok pla}anja     u~e{}e    3% 

    3) rok isporuke     u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije Rudnika (Slu`ba za javne nabavke), odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 16. 12. 2008. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659. 

Ponu|a~i koji su uplatili naknadu za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 1-11-17297-08 objavljenom u "Slu`benom glasniku" broj 78/08 oslobo|eni su pla}anja naknade otkupa tenderske dokumentacije, ali su je du`ni izuzeti. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine 

\ur|evik, Direkcija Rudnika u 11,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

(1-11-20106-08) 


11 - JANAB 


JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Softi} Adnan 

Adresa: Magistralni put bb \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/772-681; 035/774-970; 035/775-645 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-5022/08 od 3. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% (jedan posto) od ponu|ene cijene, a ne manje od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    period va`enja garancije je 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UP ZJN BiH 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponuda  }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ mora imati pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2006. i 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a) Uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih dvije godine (2006. i 2007. godina) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena     u~e{}e    95% 

    2) rok isporuke     u~e{}e    3% 

    3) uslovi i rok pla}anja     u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije Rudnika (Slu`ba za javne nabavke) odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 18. 12. 2008. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 12. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2008. godine 

\ur|evik, Direkcija Rudnika u 10,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

(1-11-20107-08) 


11 - JANAB 


JP BH PO[TA DOO SARAJEVO
CENTAR PO[TA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.4.2-6.5-5151-5/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Sakib Mehi} 

Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I broj 2 (za tendersku dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200682212385 

Telefon: 032/448-143 

Fax: 033/448-102 

E-mail: eminad@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci te~nih goriva za potrebe CP Zenica po lotovima kako slijedi:  

LOT 1     Nabavka te~nih goriva za op}inske po{te Zenica i             Kakanj 

LOT 2     Nabavka te~nih goriva za op}inske po{te Zavidovi}i,         Maglaj i Te{anj 

LOT 3     Nabavka te~nih goriva za op}inske po{te Visoko,             Breza, Vare{ i Olovo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Za sve lotove-nabavke te~nih goriva - eurodizela EN 590 i benzin BMB 95. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u Aneks 3TD (tenderske dokumentacije) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ponu|a~ treba obezbijediti snabdijevanje te~nim gorivom na benzinskim pumpama u mjestima op}inskih po{ta koja su navedena u TD. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema TD 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 1 i LOT 2 dostaviti originalnu bezuslovnu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana, shodno zahtjevu ugovornog organa navedenom pod III.1. obavje{tenja o nabavci. 

Za LOT 3 garanciju za ozbiljnost ponude se ne zahtijeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko   izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka, shodno zahtjevu ugovornog organa navedenom pod III. 3. obavje{tenja o nabavci. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u TD. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u TD. 

Napomena: Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa (iz odjeljka III ovog obavje{tenja) ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan, ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijainog tremana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 105/06), dostaviti sljede}e dokumente: 

-    Izjavu kojom potvr|uje - dokazuje da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno, uz izjavu i certifikat Vanjsko-trgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe. 

Napomena: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi tra`eni dokument bit }e tretirana bez primjene preferencijainog tretmana pa i ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u TD. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~l. 23. stav (1) pod g) Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

TD se preuzima na Protokolu "JP BH Po{ta" Centar po{ta Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I broj 2, Zenica svaki radni dan od 8,00 do 15,30 sati. 

Za TD pla}a se naknada po lotu u iznosu od po 20,00 KM u koju je ura~unat PDV (za svaki lot). 

Pla}anje izvr{iti na transakcioni ra~un broj 1340100000016998 kod IKB Zenica, i u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Zenica ili na blagajnu ugovornog organa uz naznaku: 

"Tenderska dokumentacija za nabavku te~nih goriva za LOT____". (navesti broj i naziv lota). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje zahtjeva za u~e{}e je najkasnije do 14. 12. 2008. godine do 15,00 sati. 

Rok za prijem ponuda je najkasnije do 24. 12. 2008. godine do 13,00 sati. 

Ponu|a~ dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima }e jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA" i   "KOPIJA PONUDE". Original ponude i kopija trebaju biti zapakovane u posebno zape~a}enim, neprovidnim kovertama te obje koverte treba upakovati u tre}u kovertu sa pe~atom ili potpisom ponu|a~a, imenom i adresom ponu|a~a, na kojoj }e stajati; "PONUDA ZA NABAVKU TE^NIH GORIVA - LOT ____ -  (navesti broj i naziv lota za koji se dostavlja ponuda) - NE OTVARAJ" i dostaviti na protokol CP Zenica, Kralja Tvrtka I broj 2, najkasnije do 24. 12. 2008. godine do 13,00 sati. 

Orginal i kopija ponude moraju sadr`avati kompletnu tendersku dokumentaciju. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 12. 2008. godine u 13,15 sati, po lotovima od 1 do 3 

Centar po{ta Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I broj 2, sala 1, na spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

TD se mo`e dobiti na Protokolu ugovornog organa uz dokaz o uplati naknade. Ponu|a~ je du`an prilikom preuzimanja TD, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u TD na na~in i u formi utvr|enoj u TD, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, CP Zenica zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centra po{ta Zenica, tra`iti poja{njenje TD najkasnije 5 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 19. 12. 2008. godine do 15,00 sati ili dostavljanjem pisma na faks 032/448-102. 

JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo, CP Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo, CP Zenica zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga- slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. Tekst javnog nadmetanja se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-20111-08) 


11 - JANAB 


JU KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 3565/08 LAB-01/09 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Kantonlani zavod za medicinu rada Zenica 

Kontakt osoba: Karmela Pojavnik, 032/449-464, mr. ph. Verica Simi}-Mutnovi} 061/588-289; Hod`i} Besim, 032/449-471 za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I/4 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218273550003 

Telefon: 032/449-460; 449-464 

Fax: 032/449-468 

E-mail: kzmr@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku broj 3565/08 LAB-01/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku laboratorijskog materijala i odr`avanje laboratorijske opreme u KZMR-a Zenica: 

LOT 1     Reagensi, deterd`enti, kalibratori, potro{ni materijal             za aparat Hitachi 902 i glukometar ACU-CHEK 

LOT 2     Testovi za rad na aparatu Hitachi 902 

LOT 3    Laboratorijski materijal za imunohemijske             analize/aparat mini Vidas/ 

LOT 4     Otopine, potro{ni materijal za COULTER AcT Diff             18 sa karticom 

LOT 5     Reagensi, hemikalije,otopine i ostali potro{ni             materijal za biohemijsko-hematolo{ki laboratorij 

LOT 6     Hranljive podloge, antibiogram diskovi, potro{ni             mikrobiolo{ki materijal 

LOT 7     Laboratorijsko staklo 

LOT 8     Automatske fleksibilne pipete i konusni nastavci za             fleksibilne pipete 

LOT 9     Epruvete i pribor za vakumsko va|enje krvi 

LOT 10     Mikrobiolo{ki materijal za odre|ivanje AST-o 

LOT 11     Brzi testovi na drogu, HCV/TPHA i okultno             krvarenje 

LOT 12     Testovi i pribor za toksikolo{ke analize 

LOT 13     Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 

LOT 14     Usluge servisiranja aparata mini Vidas 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Tokom 2009. godine,o|nosno do finansijskog ispunjenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23 ZJN,ne stariji od 3 (tri) mjeseca; ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije i predo~enja dokaza o uplati naknade u iznosu od: 

- 100,00KM po lotu br.1, 3, 13 

- 50,00 KM po lotu br. 2, 4, 14 

- 30,00 KM po lotu br.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na transakcijski ra~un 3389002200157696 UniCredit Bank. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 13,00 sati - Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na adresu KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA ZENICA, 72000 Zenica, Kralja Tvrtka I, broj 4. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a 

- broj Obavje{tenja o nabavci i broj lota 

- ne otvaraj-otvara komisija 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

(1-11-20113-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija Tuzlanskog Kantona 

Kontakt osoba: Ahmi} Edisa 

Adresa: Turalibegova 40 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209418980002 

Telefon: 035/250-534 

Fax: 035/250-534 

E-mail: minfin@tk.kim.ba 

Internet adresa: vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba i vr{enja usluga za potrebe Ministarstva finansija za 2009. godinu broj 07/1-05-5086/08 od 28. 10. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka i isporuka goriva i maziva i potro{nog             materijala za vozila Ministarstva finansija za             2009. godinu 

LOT 2     Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala za             potrebe Ministarstva finansija 

LOT 3     Nabavka i isporuka toplih i hladnih napitaka za             potrebe Ministarstva finansija 

LOT 4     Nabavka i isporuka potro{nog materijala i materijala         za ~i{}enje za potrebe Ministarstva 

LOT 5     Nabavka i isporuka kertrid`a i ribona za potrebe             Ministarstva finansija 

LOT 6     Pru`anje mehani~arskih usluga za vozila Ministarstva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Za svaki lot obavezna je dostava posebne ponude. 

U slu~aju da jedan ponu|a~ dostavi ponude za vi{e lotova obavezan je tra`enu dokumentaciju koja se odnosi na li~no u~e{}e pod III.5, III.6, III.7, i III 8. obavje{tenja dostaviti u ponudi za najni`i redni broj lota (npr. ako se ponuda dostavlja za LOT 3, LOT 4 i LOT 6 dokumentaciju dostaviti uz ponudu za LOT 2) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Cijela 2009. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e po ~lanu 23. ZJN dostaviti: 

-    uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od 3 mjeseca, da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednih 5 (pet) godina 

-    uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od 3 mjeseca, da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili Iikividacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obveza po osnovu dospjelih direktnih poreza 

-    uvjerenje nadle`enog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca, da punu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelog PDV-a (va`i za ponu|a~e koji su registrovani obveznici PDV-a) 

-    uvjerenje nadle`nog zavoda PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obveza po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje nadle`nog zavoda zdravstvenog osiguranja, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

-    za ponu|a~e koji nisu registrovani obveznici PDV-a dostaviti ovjerenu izjavu (pod punom krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u) odgovornog lica ponu|a~a da ponu|a~ nije registrovani obveznik PDV-a 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji identifikacionog broja 

-    uvjerenja o registraciji PDV-a obveznika (za registrovane obveznike PDV-a) 

-    izvod iz sudskog registra o registraciji ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanja ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

-    potvrdu banke ili banaka kod koje ponu|a~ ima ra~une da isti nisu blokirani ili da nisu bili blokirani u posljednjih 12 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN dostaviti: 

- referens listu ovjerenu od strane ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za LOT 1: 

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) mre`a maloprodajnih objekata     u~e{}e 20% 

    3) uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za lotove 2-5: 

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja     u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 10% 

    Napomena: Potkriteriji 3. - rok isporuke mora
biti izra`en u danima. 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za LOT 6:  

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

    3) rok za prijem vozila za pru`anje usluge     u~e{}e 20% 

    Napomena: Potkriteriji 3.- rok za prijem
vozila za pru`anje usluga mora biti izra`en u satima. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Ministarstva finansija, Tuzla, Turalibegova 40, svakim radnim danom od 11,00 sati do 15,00 sati u sobi 7, uz prethodno ovjeren dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po jednom lotu i ista se upla}uje na ra~un - 

Bud`et TK broj:132 1000 256 000080 NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla - vrsta prihoda 722612 - 

prihodi od pru`anja  usluga pravnim licima, bud`etska organizacija 1601001, svrha uplate "Naknada za tendersku dokumentaciju". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: Drugi dan od zadnjeg dana za dostavu ponuda  u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva finansija, Turalibegova 40, Tuzla, sala za sastanke. 

Ukoliko datum otvaranja ponuda pada u neradni dan (subota ili nedelja) ili u dane dr`avnog praznika, datum otvaranja pomjera se za prvi naredni radni dan. 

Ministarstvo finansija kao ugovorni organ zadr`ava pravo da promijeni datum odre|en za otvaranje ponuda u slu~aju opravdane sprije~enosti nadpolovi~ne ve}ine ~lanova Komisije da prisustvuju otvaranju o ~emu se ponu|a~i obavje{tavaju pismeno sa utvr|ivanjem novog datuma otvaranja ponuda. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sva dokumentacija tra`ena ta~kom III.5, III.6, III.7. i III.8. obavezno se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku za LOT ___" na adresu Ministarstvo finansija Tuzlanskog Kantona, Turalibegova 40, 75000 Tuzla, Ii~no na protokol ili po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ministarstvo finansija ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a Ministarstvo }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11-20116-08) 


11 - JANAB 


MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad 

Kontakt osoba: Komercijalna slu`ba preduze}a 

Adresa: Nezuci 42 

Po{tanski broj: 73240 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 400497620000 

Telefon: 058/635-211 

Fax: 058/620-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1     Odluka o nabavci broj: MH-NO-02-162-206/08 od             31. 10. 2008. godine 

LOT 2     Odluka o nabavci broj: NO-09-08/08 od 26. 5. 2008.         godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je: 

LOT 1    Kancelarijski namje{taj i druga oprema za novu             komandnu zgradu 

LOT 2    Kancelarijski namje{taj za Upravnu zgradu u Fo~i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji za oba lota posebno. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1: MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad, Nezuci 42, 73240 Vi{egrad 

LOT 2: MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad, isporuka: Nemanjina 5, 73300 Fo~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 1: 5% od vrijednosti ponude 

Za LOT 2: Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje-PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

2.    poreski i identifikacioni broj 

3.    rje{enje o upisa u sudski registar sa prilozima 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

Sva dokumenta moraju biti ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti katalog za svu ponu|enu opremu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena     u~e{}e    55% 

    2) kvalitet     u~e{}e    40% 

    3) rok isporuke     u~e{}e    5% 

Potkriteriji za kvalitet navedeni detaljno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skaldu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 12. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine 

Vi{egrad, Upravna zgrada ugovornog organa, Nezuci 42 

Za LOT 1 u 12,00 ~asova 

Za LOT 2 u 13,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Prije kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

2.    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u prostorijama preduze}a ili putem faksa na pismeni zahtjev, na poziv ponu|a~a na broj 058/620-202 do 11. 10 .2008. godine. 

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti, ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja, shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH@, broj 49/04). 

4.    Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: " Ponuda- (naziv nabavke)- Ne otvaraj" na adresu preduze}a: "Hidroelektrane na Drini " a.d. 73240 Vi{egrad, Nezuci broj 42. 

(1-11-20117-08) 


11 - JANAB 


OP]INA HAD@I]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Had`i}i 

Kontakt osoba: Muhidin Hod`i} 

Adresa: Had`eli 114 

Po{tanski broj: 71240 

Grad: Had`i}i 

Identifikacioni broj: 4200427020006 

Telefon: 033/475-946 

Fax: 033/475-952 

Internet adresa: www.hadzici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Op}inskog na~elnika o pokretanju postupka dodjele ugovora broj 08-14-1-8910/08 od 3. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku gra|evinskog materijala, za potrebe Op}ine Had`i}i, za 2009. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Had`i}i 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e biti dostupna na jedan od sljede}ih na~ina: 

-    preuzimanjem tenderske dokumentacije u Op}ini Had`i}i, soba 203, II sprat, uz nov~anu naknadu od 200,00 KM 

-    uvidom na internet adresi "www.hadzici.ba" 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na broj ‘irora~una Op}ine Had`i}i 3380002210025471, UniCredit banka, kao i u ra~unovodstvu Op}ine Had`i}i, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 13,00 sati u sali Op}ine Had`i}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Had`i}i ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-20126-08) 


11 - JANAB 


OP]INA HAD@I]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Had`i}i 

Kontakt osoba: Muhidin Hod`i} 

Adresa: Had`eli 114 

Po{tanski broj: 71240 

Grad: Had`i}i 

Identifikacioni broj: 4200427020006 

Telefon: 033/475-946 

Fax: 033/475-952 

Internet adresa: www.hadzici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Op}inskog na~elnika o pokretanju postupka dodjele ugovora broj 08-14-1-8911/08 od 3. 11. 2008. godine, za nabavku prehrambenih artikala i pribora i materijala za odr`avanje ~isto}e, za potrebe Op}ine Had`i}i, za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku: 

LOT I      Prehrambenih artikala 

LOT II      Pribora i materijala za odr`avanje ~isto}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Had`i}i 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e biti dostupna na jedan od sljede}ih na~ina: 

-    preuzimanjem tenderske dokumentacije u Op}ini Had`i}i, soba 203, II sprat, uz nov~anu naknadu od 100,00 KM 

-    uvidom na internet adresi "www.hadzici.ba" 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na broj ‘irora~una Op}ine Had`i}i 3380002210025471, UniCredit banka, kao i u ra~unovodstvu Op}ine Had`i}i, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 12. 2008. godine u 13,00 sati u sali Op}ine Had`i}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Had`i}i ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-20127-08) 


11 - JANAB 


OP]INA HAD@I]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Had`i}i 

Kontakt osoba: Muhidin Hod`i} 

Adresa: Had`eli 114 

Po{tanski broj: 71240 

Grad: Had`i}i 

Identifikacioni broj: 4200427020006 

Telefon: 033/475-946 

Fax: 033/475-952 

Internet adresa: www.hadzici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Op}inskog na~elnika o pokretanju postupka dodjele ugovora broj 08-14-1-8960/08 od 4. 11. 2008. godine, za nabavku kancelarijskog namje{taja, za potrebe Op}ine Had`i}i, za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Had`i}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e biti dostupna na jedan od sljede}ih na~ina: 

-    Preuzimanjem tenderske dokumentacije u Op}ini Had`i}i, soba 203, II sprat, uz nov~anu naknadu od 100,00 KM, 

-    uvidom na internet adresi "www.hadzici.ba" 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na broj ‘irora~una Op}ine Had`i}i 3380002210025471, UNICREDIT BANKA, kao i u ra~unovodstvu Op}ine Had`i}i, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 12. 2008. godin u 13,00 sati u sali Op}ine Had`i}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Had`i}i ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN.    

(1-11-20128-08) 


11 - JANAB 


OP]INA HAD@I]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Had`i}i 

Kontakt osoba: Muhidin Hod`i} 

Adresa: Had`eli 114 

Po{tanski broj: 71240 

Grad: Had`i}i 

Identifikacioni broj: 4200427020006 

Telefon: 033/475-946 

Fax: 033/475-952 

Internet adresa: www.hadzici.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Op}inskog na~elnika o pokretanju postupka dodjele ugovora broj 08-14-1-8961/08 od 3. 11. 2008. godine, za nabavku kancelarijskog materijala, {tampanih obrazaca, tonera i ketrid`a, za potrebe Op}ine Had`i}i, za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku: 

LOT I    Kancelarijskog materijala 

LOT II     [tampanih obrazaca 

LOT III     Tonera i ketrid`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Had`i}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Opisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e biti dostupna na jedan od sljede}ih na~ina: 

-    Preuzimanjem tenderske dokumentacije u Op}ini Had`i}i, soba 203, II sprat, uz nov~anu naknadu od 100,00 KM, 

-    uvidom na internet adresi "www.hadzici.ba" 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na broj ‘irora~una Op}ine Had`i}i 3380002210025471, UNICREDIT BANKA, kao i u ra~unovodstvu Op}ine Had`i}i, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 13,00 sati u sali Op}ine Had`i}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Had`i}i ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN.    

(1-11-20129-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 20200-IKT/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Vojislav Andri}, tel. 033/751-752; Emil Had`ovi}, tel. 033/751-322 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-759 

E-mail: v.andric@elektroprivreda.ba;
e.hadzovic
@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15,  Sarajevo, zelena zgrada, kancelarija 14,  (Vojislav Andri}) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 20200-IKT/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pro{irenje sistema daljinskog nadzora i upravljanja u Distributivnom centru upravljanja Elektrodistribucija Tuzla 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Roba se isporu~uje u skladi{te Elektrodistribucije Tuzla. Mjesto pru`anja usluga i izvo|enja radova dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za zavr{etak svih isporuka robe, pru`anja usluga i izvo|enja radova definisan je u u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda, odnosno do 18. 4. 2009. godine 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine 150.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine dana 75.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima minimalno jedno stru~no tehni~ko lice koje je certificirano od strane ovla{tenog predstavnika proizvo|a~a opreme za monta`u i pu{tanje u rad ponu|ene opreme i 

-    da ponu|a~ ima minimalno jedno stru~no tehni~ko lice ovla{teno za projektovanje telekomunikacionih sistema u skladu sa postoje}om zakonskom regulativom 

Ova stru~na tehni~ka lica mogu biti u radnom odnosu kod ponu|a~a ili su/}e biti anga`ovana od strane ponu|a~a za realizaciju ovog zadatka. 

U vezi sa ta~kom g) iz ~lana 26. ZJN stav (2). Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~lanom 23, 24, 25. i 26. ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava tehni~ke zahtjeve iz tendera     u~e{}e 30% 

a prema slijede}im kriterjima za tehni~ku ocjenu ponuda: 

T1    Eliminatorni kriterij/kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike predmeta ponude prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije - 70 bodova 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike roba, usluga i radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatu vrijednost za kupca maksimalno - 15 bodova 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} maksimalno - 10 bodova 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju roba, usluga i radova istog prozvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda maksimalno - 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 20200-IKT/08". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve snosi nalogodavac" (our..). 

IBAN CODE: BA391610600000043340. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine se vr{i preko UniCredif Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH sa naznakoim: "Otkup tenderske dokumentacije broj 20200-IKT/08". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezka u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2008. godine 

JP EPBiH Sarajevo 

Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 13,00 sati. 

(1-11-20140-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-8993/08-57 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Mario Kljajo 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-773 

Fax: 036/335-787 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj  I-8993/08-57 od 23. 10. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Toaletni papir i ubrusi 

LOT 2     Sredstva za ~i{}enje i higijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija elektri~ne energije, Proizvodnja el. energije, Opskrba el. energijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnosi, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ 

-    registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine,  kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 12. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106 A, 88 000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u  iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke 

Za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom: 

LOT 1 - TOALETNI PAPIR I UBRUSI 

LOT 2 - SREDSTVA ZA ^I[]ENJE I HIGIJENU 

(1-11-20154-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 109-34/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osoba: Zuki} Halid - za komercijalna pitanja, Islambegovi} Munir - za tehni~ka pitanja 

Adresa: S. bega Ba{agi}a 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-641; 032/449-651 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 109-EDZE-OP-34/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuke kancelarijskog namje{taja za potrebe Elektrodistribucije Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Elektrodistribucije Zenica u Radakovu-Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedan) mjesec od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans uspjeha i bilans stanja za zadnje dvije godine 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

3.    izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a i o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za zadnje dvije godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d, e, f i g. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 18. 11. 2008. godine na adresi S. bega Ba{agi}a 6, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u sobi 11, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, do 15. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica -otkup tenderske dokumentacije za tender broj 109-34/08. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica-otkup tenderske dokumentacije za tender broj 109-34/08 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine 

Zenica, S. bega Ba{agi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 16. 12. 2008. godine u 11,00 sati 

(1-11-20157-08) 


11 - JANAB 


INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Edvin [ari} 

Adresa: Hamdije ]emerli}a 2/15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200771310005 

Telefon: 033/703-286; 061/281-376 

Fax: 033/703-685 

E-mail: info@ino.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka 

LOT 1     Dva terenska automobila Picap srednje klase 

LOT 2     Dva putni~ka automobila srednje klase 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka 

LOT 1     Dva terenska automobila Picap srednje klase 

LOT 2     Dva putni~ka automobila srednje klase 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dva mjeseca od dodjele ugovora. Zapo~inje od dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za doma}e i strane ponu|a~e dokaz da nema smetnji za njegovo u~e{}e u postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d) e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05 , 52/05, 92/05, 8/06, 24/06) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i fax-a 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj i PDV-e registraciji, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja identifikaconom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim pio i mio doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa u BiH o izmirenim poreznim i PDV-e obavezama ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    cijena bez poreza na dodanu vrijednost, sa ura~unatim popustima 

-    rok isporuke 

-    garancija na motor i {asiju 

-    potvrda o broju zaposlenih zajedno sa poslovnicama u BiH ako ih ima, cijeni se samo izvod iz PIO (ista }e se provjeriti) 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena, roka isporuke, roka pla}anja i kvaliteta tokom ugovornog perioda 

-    prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude, i moraju biti dostavljeni u originalima ili ovjerenim fotokopijama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno realizira predmetni ugovor. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne starije od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2006. godine do 31. 10. 2008. godine/referenc lista. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e    80% 

    2) rok isporuke     u~e{}e    10% 

    3) garancija na motor     u~e{}e    5% 

    4) garancija na {asiju     u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine do 13,00 sati 

Hamdije ^emerli}a 2/15 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima. 

(1-11-20166-08) 


11 - JANAB 


OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ OP-n-04/08 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Mitar [kori} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-112 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab.sobn@gmail.com 

Internet adresa: www.sobijeljina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka reklamnog materijala tokom 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka reklamnog materijala tokom 2009. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od 1. 1. 2009. godine do 31. 12.  2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za okvirni sporazum 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 75,00 KM na ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina kod ProCredit Bank broj 194-110-26411001-35, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa nazivom javne nabavke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponusde dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 16. 12. 2008. godine do 13,30 sati, bez obzira na na~in dostave-vidjeti ta~ku I-4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 16. 12. 2008. godine u 14,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Nabavka reklamnog materijala tokom 2009. godine"-NE OTVARAJ. 

Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 16. 12. 2008. godine do 13,30 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

(1-11-20167-08) 


11 - JANAB 


FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I [UMARSTVA SARAJEVO  

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva 

Kontakt osoba: Esad [abared`ovi}, Veldin Polovina 

Adresa: Titova 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200712570001 

Telefon: 033/443-338 

Fax: 033/663-659 

E-mail: esad04@hotmail.com; veldin@gmail.com 

Internet adresa: www.fmpvs.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka ra~unarske i mre`ne opreme, temeljem Odluke ministra broj: 09-14-183/08 od 24. 10. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava ra~unarske i mre`ne opreme: ra~unari, periferni hardverski ure|aji, pasivna i aktivna mre`na oprema. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

90.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, M. Tita 15, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, ponuditelj dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihva}anja njegove ponude i ugovaranja isporuke opreme, osigurati jamstvo za dobro izvr{enje ugovora, na iznos 10% ugovorene vrijednosti. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da, navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

- ponu|ena cijena     50% 

- rok isporuke     15% 

- kvaliteta     20% 

- uvjeti pla}anja     15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za nadmetanje mo‘e se preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, M. Tita 15, protokol (II sprat). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda   

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Da, navedeni u dokumentaciji za nadmetanje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuditelj je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponuditelj je obavezan navesti ime proizvo|a~a i model za svaku komponentu iz specifikacije kao i detaljnu dokumentaciju koja dokazuje da ponu|ena oprema zadovoljava tra`ene uslove. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-20173-08) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJEL ZA JAVNE NABAVE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira 1 

Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu 

Bulevar mira 1, 76100 Br~ko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu testova i dr. potro{nih materijala za potrebe Slu`be za patologiju u Pododjelu za BZZ za 2009. godine-Ne otvaraj otvara komisija", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnoj razini, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava testova i drugih potro{nih materijala za potrebe Slu`be za patologiju u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH, Bolni~ka zdravstvena za{tita, Banjalu~ka bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2009. godine, sukcesivna isporuka 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5., III.6., III.7. i III.8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u to~ki I.2.    

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, {ifra Op}ine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 19. 12. 2008. godine do 13,00 sati  

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 19. 12. 2008. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-20175-08) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJEL ZA JAVNE NABAVKE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira 1 

Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu 

Bulevar mira 1, 76100 Br~ko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavu kirur{kih konaca i drugog kirur{kog {iva}eg materijala za potrebe Pododjela za BZZ za 2009. godine - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava kirur{kih konaca i drugog kirur{kog {iva}eg materijala za potrebe Pododjela za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Br~ko Distrikt, Banjalu~ka 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2009. godine. Sukcesivna isporuka. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. ta~ka 1 pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5, 6, 7, i 8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u to~ki I.2. 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice u upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33; vrsta prihoda 721124; {ifra Op}ine 099 u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 23. 12. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 23. 12. 2008. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-20176-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo 

Kontakt osoba: D`enita Bori} (za komercijalna pitanja), Selma Kova~evi} (za tehni~ka pitanja), Rami} Senad (za tehni~ka pitanja) 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj 200225150005 

Telefon: 033/751-779, 033/751-098; 035/751-070 

Fax: 033/751-773 

E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba,
s.kovacevic
@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, zelena zgrada, kancelarija 11 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovljeni otvoreni postupak - Tender broj 02-4-1-P/2008 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, instalacija, konfiguracija, testiranje i pu{tanje u rad opreme za paralelni rad servera baze za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (Podru`nica TE Tuzla) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla";  Adresa: Vjekoslava Tunji}a 1, 75000 Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a; prema Zakonu o javnim nabavkama BiH, minimalni iznos garancije za ponudu je 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda, odnosno do 14. 4. 2009. godine 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosna objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E -    TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora, ~iji je karakter i kompleksnost sli~an onome koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne dvije godine 

-    da ponu|a~ dostavi referenc listu samo za poslove za koje je bio nosilac ugovora za period od 1. 1. 2005. godine do datuma dostavljanja ponude i odnosi se na ugovore koji su potpisani u navedenom periodu i uspje{no realizovani ili se bez ka{njenja realizuju u trenutku dostave ponude; navedeni podaci dostavljaju se isklju~ivo u tabelarnoj formi datoj pod rednim brojem (V-2) tehni~ke specifikacije; reference dostavljene u drugoj formi od prikazane, ne}e biti razmatrane 

-    da je ponu|a~ ovla{ten od strane proizvo|a~a za trgovinu opremom koja je predmet nabavke, 

-    da je ponu|a~ u mogu}nosti da obezbijedi ovla{teni servis proizvo|a~a u periodu trajanja garantnog  roka 

-    da je ponu|a~ u mogu}nosti da izvr{i popravku u roku od (2) dva radna dana od momenta prijave kvara 

-    da ponu|a~ dostavi obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga; podaci }e biti u tabelarnoj formi datoj pod rednim brojem (V-3) tehni~ke specifikacije i dostavljaju se osoblju koje }e izvoditi instalaciju, konfiguraciju, testiranje i pu{tanje u rad opreme koja je predmet nabavke i odnose se samo na projekte vezane za opremu koja je predmet tendera 

-    navesti certifikate koje osoblje posjeduje za oblast koja je predmet tendera (kopije certifikata dostaviti u prilogu ponude) 

-    da ponu|a~ dostavi izjavu o elementima ugovora koje eventualno ima namjeru podugovarati 

-    da dostavi na~in prezentiranja relevantnih informacija za funkcioniranje isporu~ene opreme u periodu eksploatacije 

-    da je ponu|a~ u mogu}nosti da nabavi rezervne dijelove u periodu od pet (5) godina od prestanka proizvodnje opreme koja je predmet tendera 

-    izjava kojom se prihvata obaveza da }e isporu~ilac u slu~aju sklapanja ugovora dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da se oprema nabavlja i isporu~uje preko ovla{tenog distributera za podru~je BiH 

NAPOMENA:  Sve gore navedene dokaze i izjave nije neophodno dostaviti za stavku "LCD TV" 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti tehni~ki opis svih ponu|enih elemenata opreme i njenih funkcionalnosti kao i da navede opis usluga obuhva}enih ponudom 

- ponu|a~ za sve dijelove ponu|ene opreme treba dostaviti tehni~ku dokumentaciju, koja sadr`i informacije na osnovu kojih je mogu}e provjeriti saglasnost sa tehni~kim zahtjevima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehn. zahtjeve
        iz tend.     u~e{}e 30% 

a prema sljede}im tehni~kim kriterijima: 

T1    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 70 bodova 

Ocjenjivanje po ovom kriterijumu vr{i se u skladu sa slijede}im pravilima: 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radova Maksimalno - 15 bodova. 

Za njih nije postavljen poseban zahtjev, ali predstavljaju dodatnu vrijednost za naru~ioca. 

Maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 15 bodova, vrednovano na slijede}i na~in: 

Kriterijum 

Maksimalni broj bodova 

Roba boljih karakteristika od minimalno zahtijevanih 

10 

Rok isporuke opreme > 60 dana = 0 bodova 

Rok isporuke opreme < ili = 60 dana = 5 bodova 

15 

T4     Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalno 10 bodova. 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/radova. Maksimalno 5 bodova. 

Bodovi se dodjeljuju na slijede}i na~in: 

-    Svaki realizovani ugovor u posljednje tri (3) godine, bez ikakvih ka{njenja, sa JP EP BiH donosi jedan (1) bod 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

DA - prema Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki, objavljenoj u "Slu`benom glasniku BiH", broj 105 od 30. 12. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 11. 2008. do 15. 12. 2008. u PTZ JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zelena zgrada, kancelarija 11. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od  50,00 KM. U cijenu je uklju~en PDV. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340 ) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za po tenderu broj 02-4-l-P/2008. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 02-4-1-P/2008. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 09,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zelena zgrada, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

15. 12. 2008. godine u 10,30 sati 

(1-11-20181-08) 


11 - JANAB 


AD "KOMUNALAC"
BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: AD "KOMUNALAC" 

Kontakt osoba: Andonija Jeremi} 

Adresa: Milo{a Crnjanskog 7 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400305650008 

Telefon: 055/203-859 

Fax: 055/206-601 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dizel goriva i motornog benzina BMB 95 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dizel gorivo D2 - 90.000 litara 

Motorni benzin BMB 95 - 6.500 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinska pumpa u Bijeljina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se motu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ("Slu`beni glasnik BiH"), kao i uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje, {to isto dokazuje validnom dokumentacijom. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o registraciji sa prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju kriterija datih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 100,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un 554-001-00000055-13 kod Pavlovi} Internacional banke Bijeljina. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2008. godine u  12,00 ~asova 

prostorije AD "Komunalac", Milo{a Crnjanskog 7 

Bijeljina 

(1-11-20187-08) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJEQEWE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Br~ko Distrikt BiH Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira 1 

Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove 

Kontakt osoba: Gordana Simiki}, dipl. ek. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/212-708 

Faks: 049/240-616 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Odjeqewe za stru~ne i adiministrativne poslove-Pododjeqewe za javne nabavke, Buleva mira 1, 76100, Br~ko. 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku  testova i potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u BZZ za 2009. godinu - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA" - li~nom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iqkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvarawa do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou, ostali 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka testova i potro{nog materijala za pootrebe biohemijskog laboratorija u Pododjeqewu za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH. Primarna zdravstvena za{tita R.X. ^au{evi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od dana potpisivawa do 31. 12. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vawskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

1)    Navedeno u ta~ki I.2. 

2)    Za podizawe tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije i kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM, na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141 601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, {ifra Op{tine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u BZZ. Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponu|a~a.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 12. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 12. 2008. godine u 13,15 minuta 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sva navedena dokumentacija iz ta~ke III.5., III.6. i III.8. je obavezna i eliminatorna. 

(1-11-20188-08) 


11 - JANAB 


JP BH PO[TA DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02.1-5.7-11582-7/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Suvada Gruda 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-720 

Fax: 033/252-735 

E-mail: suadag@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Za LOT 1     Ugovor o nabavci i isporuci po{tanskih obrazaca I 

Za LOT 2     Ugovor o nabavci i isporuci po{tanskih obrazaca II 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka i isporuka po{tanskih obrazaca: 

LOT 1 -     PO[TANSKI OBRASCI I 

LOT 2 -     PO[TANSKI OBRASCI II 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centri po{ta: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Biha}, Mostar, Travnik, Gora`de i Glavni po{tanski centar Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude za svaki lot posebno u iznosu od 1% od vrijednosti ponude, s tim da ista ne smije biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom opcije ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. - Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji (za svaki LOT posebno) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke kojom se dokazuje da ra~un dobavlja~a u zadnja 3 (tri) mjeseca, prije dostavljanja ponude, nije bio blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovla{tenja i izjave kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih 

nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 50/05 i 105/06) dostaviti dokumente: 

-    izjavu kojom potvr|uje - dokazuju, da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno, uz izjavu i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g)  Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8 - III sprat - Banket sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1610000006210048 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, u korist JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku po{tanskih obrazaca". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Zape~a}enu po jednu ponudu u originalu i jednu kopiju sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku po{tanskih obrazaca za LOT__, LOT___- NE OTVARATI" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{iljkom na adresu: JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 17. 12. 2008. godine do 12,00 sati. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 17. 12. 2008. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JP "BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala, III sprat, 17. 12. 2008. godine u 12,15 sati. Predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Slu`beni glasnik BiH, broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pisanim putem zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i 

gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a da se time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 5. 12. 2008. godine putem faksa broj 033/252-735 sa naznakom: za "Tim za pripremu tenderske dokumentacije o nabavci i isporuci po{tanskih obrazaca". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 17. 11. 2008. godine, na web stranici www.bhp.ba, web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-20190-08) 


11 - JANAB 


KANTON SARAJEVO
STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kanton Sarajevo, Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Durakovi} Samira 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200667410006 

Telefon: 033/562-094 

Fax: 033/562-220 

E-mail: sszp@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka napitaka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2009. godini. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralna zgrada Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1     Osvje`avaju}i napici-sokovi 

LOT 2     Topli napici-kafa 

LOT 3     Ostali napici 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje 1. 1. 2009. godine do 31. 12. 2009. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za tra`ene avanse za isporuku materijala neophodna je bankovna garancija vjerodostojne banke. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan pribaviti dokaze koje se odnose na ~lan 23. stav 1. ZJN i to: ta~ke a, b i c (potvrda od nadle`nog suda), ta~ke d (potvrda od nadle`nog suda ili uvjerenje MUP-a) ta~ke e i f (potvrde od poreske uprave odnosno potvrde od federalnog i kantonalnog zavoda za PIO) i ta~ka g) (izjava). Potrebno je dostaviti i izjavu o prihvatanju tenderskih uslova. Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija upisa u sudski registar   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu    

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da bi dostavljene ponude ponu|a~a bile vrednovane, oni moraju dokazati da posjeduju skladi{ni prostor (vlastiti ili iznajmljeni-kroz potpisani ugovor) za skladi{tenje gotovih proizvoda, minimalne veli~ine 100m2 i minimalno jedno dostavno vozilo koje mora biti vlasni{tvo firme-ponu|a~a. 

Tako|er neophodno je da za ponu|ene napitke u svom skladi{tu obezbjedite po minimalno jedan uzorak i isti date na uvid Komisiji kada bude obilazila va{u firmu. Neobezbje|ivanje uzoraka ponu|enih napitaka kao i nedokazivanje posjedovanja skladi{nog prostora i dostavnog vozila povla~i eliminaciju firme ponu|a~a iz daljnjeg postupka nabavke. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1. cijena     50% ili 25 bodova 

    2. kvalitet     20% ili 10 bodova 

    3. rok isporuke     20% ili 10 bodova 

    4. na~in pla}anja     10%  ili  5 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 12.  2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: Kanton Sarajevo-depozitni ra~un, broj 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo, svrha: Naknada za ten|ersku dokumentaciju za SSZP. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 15. 1. 2009. godine ili 1 mjesec ili 30 dana nakon krjanjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine 

LOT 1 Osvje`avaju}i napici-sokovi u 15,15 sati 

LOT 2 Topli napici-kafa u 15,45 sati 

LOT 3 Ostal i napici u 16,00 sati 

Multimedijalna sala u centralnoj zgradi KS   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene moraju biti izra`ene u KM sa ura~unatim PDV-om. 

Cijene moraju vrijediti za isporuku fco sjedi{te Kantona Sarajevo. 

Da bi ponuda bila uzeta u razmatranje pored ispunjavanja formalno pravnih uslova neophodno je da ponudite sve tra`ene proizvode za minimalno 1 (jedan) lot. 

Isporuka tra`enlh napitaka mo`e se vr{iti u jednoj isporuci ili sukcesivno, u zavisnosti od ukazane potrebe odnosno u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava. 

Op{ti uvjeti ugovora nisu fiksni i isti se mogu mijenjati uz obostranu saglasnost. 

Va{a ponuda mora da sadr`i jedini~ne cijene po stavkama i ukupnu ponu|enu cijenu za tra`ene napitke. 

Zahtjevane koli~ine nisu fiksne i iste mogu oscilirati do 30% ispod i iznad tra`enih koli~ina. 

Kanton Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetanja i ne preuzima nikakve obaveze do potpisivanja ugovora. 

(1-11-20203-08) 


11 - JANAB 


OP]INA NOVO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-14-1758/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon/fax: 033/492-177, 033/492-381 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

Internet adresa: www.novosarajevo.ba // link javne nabavke 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za oblast privrede i finansija, soba 315/III, Zmaja od Bosne 55 

Kontakt osoba: Sead Abdurahman Kalabi} i Ivan Grabovac 

Telefon/faks: 033/492-185/377/492-381 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

Internet adresa: http://www.novosarajevo.ba // link javne nabavke 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (PROTOKOL) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka kancelarijskog namje{taja 02-14-1785/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka kancelarijskog namje{taja 

1.    Plo~ati namje{taj u svemu izra|en od oplemenjene iverice debljine 18 mm sa zavr{nim slojem melaminskom folijom, radnom plo~om sa postformig obradom i stranicama okantanim ABS trakom 2 mm. Boja namje{taja orah. Vrhunski kvalitativni razred. 

2.    Plo~asti namje{taj u svemu izra|en od oplemenje iverice debljine 25 mm sa zavr{nim slojem melaminskom folijom okantan ABS trakom 2 mm, boja svijetla bukva. Noge niklovane. Vrhunski kvalitativni razred. 

3.    Konferencijske stolice bez rukohvata u kombinaciji plastike i metala, ergonomski oblikovane {koljke, tapacirana kvalitetnim {tofom (pli{) crne boje. Vrhunski kvalitativni razred. 

4.    Radna stolica V/N R/N izra|ena u kombinaciji plastike i metala, osloncem preko pet to~ki}a, ergonomski oblikovane {koljke sa mogu}nosti pode{avanja po visini, naslon sa sistemom regulacije udaljenosti od donjeg dijela ki~me, tapacirana kvalitetnim {tofom (pli{) crne boje. Vrhunski kvalitativni razred. 

5.    Vje{alica metalna sa osam ~iviluka, ~etiri mjesta za ki{obran, tacnom i osloncem na ~etiri nogare, crne boje. 

Vrhunski kvalitativni razred. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo, fco prostorije ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1     Dijelovi kancelarijskog namje{taja 

LOT 2     Kancelarijski namje{taj za prazne kancelarije 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se sklapa na period do okon~ane isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena kancelarijskog
        namje{taja     u~e{}e    80% 

    2.    garantni rok za isporu~eni
        kancelarijski namje{taj     u~e{}e    12% 

    3.    rok isporuke kancelarijskog namje{taja     u~e{}e    8% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi za privredu i finansije u sobi 315/III od 8. 12. 2008. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za preuzimanje iste koja iznosi 50,00 KM i upla}uje se na transakcijski ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628 koji se vodi kod UniCredit Bank Sarajevo ili na blagajni Op}ine Novo Sarajevo soba 308/III. Kod uplate na transakcijski ra~un potrebno je upisati u koloni za {ifru Op}ine 079, a za vrstu prihoda 722439. 

Dobavlja~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prethodnom poni{tenom postupku ne moraju otkupljivati tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 12. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati 12. 12. 2008. godine u SALI VJEN^ANJA u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK"- broj i naziv pozicije (kako slijedi u opisu predmeta...) za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda, mogu se dobiti kao pod I.1. 

(1-11-20209-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO PRAVDE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 13331/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo pravde BiH 

Kontakt osoba: Koli} Zorica, stru~ni savjetnik za financijsko- materijalne poslove 

Adresa: Trg BiH 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200793630003 

Telefon: 033/281-516 

Fax: 033/201-619 

E-mail: z.kolic@mpr.gov.ba 

Internet adresa: www.mpr.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine,
Trg BiH 3, 71000 Sarajevo (soba 3/X) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine,
Trg BiH 3, Protokol Ministarstva pravde BiH (X sprat) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci broj 04-16-4-13331/08 od 7. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka uredskog materijala, obrazaca i papira 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ka i Bosne i Hercegovine (IX, X i XV) i 

-    Kraljice Jelene 88, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankarska garancija (10% vrijednosti ugovora) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za pravna lica-da u zadnjem izvje{tajnom periodu nije iskazao gubitak, i da je ponu|a~ solventan u mjesecu VIII, IX, X 2008. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da kvaliteta za tra`ene vrste robe zadovoljava zahtjeve ISO standarda i da je u potpunosti u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i Odluci VM o obveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svakim radnim danom od 10,00 sati do16,30 sati na adresi: Ministarstvo pravde BiH, Trg BiH 3, Sarajevo - sprat X/3 - Koli} Zorica, uz dostavu dokaza o uplati na navedeni transakcijski ra~un. Sve informacije vezano za tendersku dokumentaciju mo`ete dobiti na tel. 033/281-516. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

Sredstva u iznosu 20,00 KM uplatiti na transakcijski ra~un Ministarstva finansija i trezora BiH, broj 5620120000084588, otvoren kod Razvojne banke AD Banja Luka, Filijala Lukavica, s naznakom: "Tro{kovi tendera Ministarstva pravde BiH". 

NAPOMENA: Prije uplate ponu|a~i imaju pravo pogledati tendersku dokumentaciju kao i uvjete iz tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 15,00 sati 

Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo ("biblioteka" /IX sprat) 

(1-11-20211-08) 


11 - JANAB 


UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno ministarstvo unutra{njih poslova Biha} 

Kontakt osoba: Hamlat Alibegovi} ili Jasminka D`ani} 

Adresa: 502. vite{ke brigade 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Telefon: 227-765, 223-060 

E-mail: mupusk@mupusk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupusk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

501. slavne bb. (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove ili 2. sprat zgrade Oslobo|enja) 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

501. slavne bb. (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka roba i usluga za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka nafte i naftnih derivata (te~no gorivo-dizel             i benzin) 

LOT 2     Nabavka autodijelova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

K MUP Biha}, 502. vite{ke brigade 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od 1. 1. 2009. godine i traje do 31. 12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje UIO o pla}enim porezima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje porezne uprave u sjedi{tu dobavlja~a da je izmirio sve obaveze, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondu PIO, izdat od nadle`ne institucije, ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osiguranja izdat od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa kandidata 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacijskim brojem i PDV brojem 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za lotove 1 i 2 

    1.    cijena     u~e{}e 80% 

    2.    uvjeti pla}anja     u~e{}e 10% 

    3.    rok isporuke     u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u ul. 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja), svakim radnim danom od 17. 11. 2008. godine u vremenskom periodu od 11,00 do 14,00 sati, uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enja dokaza o uplati tro{kova tenderske dokumentacije na iznos 30,00 KM za lot, a u korist depozitnog ra~una Vlade USK broj 3380002210005877 kod UNI CREDIT Zagreba~ke banke, Vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 1201001, op}ina 003. Ponu|a~i koji su uplatili tendersku dokumentaciju u prvom objavljivanju obavje{tenja po ovim lotovima oslobo|eni su ponovnog pla}anja tenderske dokumentacije. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 12,000 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine, ul. 502. vite{ke brigade  2 (sala za sastanke) 

LOT 1 od 13,00 sati 

LOT 2 od 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, kao i ponude koje su neprihvatljive, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne informacije u tu svrhu. Ugovorni organ ne snosi nikakave tro{kove ponu|a~a nastale po ovom dodatnom obavje{tenju o nabavci, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ~emu }e biti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-20214-08) 


11 - JANAB 


OP]INA TE[ANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Te{anj 

Kontakt osoba: Enes Bekri} 

Adresa: Trg Alije Izetbegovi}a 11 

Po{tanski broj: 74260 

Grad: Te{anj 

Identifikacioni broj: 4218328550008 

Telefon: 032/650-022 

Fax: 032/650-220 

E-mail: optesanj@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcina-tesanj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala za bud`etsku 2009. godinu 

LOT 1     Kancelarijski materijal 

LOT 2     Obrasci 

LOT 3     Ostali materijal 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine Te{anj (franko isporuka) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor traje 12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadle`ni organ (originalan dokument koji nije stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, niti je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran 

-    izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadle`ni organ (originalan dokument koji nije stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran 

-    izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadle`ni organ (originalan dokument koji nije stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

-    izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdao nadle`ni organ (originalan dokument koji nije stariji od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za penziono i invalidsko osiguranje uposlenih koje nije starije od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda a izdao ga je nadle`ni organ (originalan dokument ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za zdravstveno osiguranje uposlenih koje nije starije od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda a izdao ga je nadle`ni organ (originalan dokument ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) 

-    uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od krajnjeg datuma podno{enja ponuda a izdao ga je nadle`ni organ (originalan dokument ili kopija istog, ovjerena od nadle`nog organa) da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza (direktni i indirektni porezi) u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

- Registracija za obavljanje djelatnosti kod nadle`nog organa (kopija ovjerena kod nadle`nog organa) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu s Odlukom Vije}a ministara za teku}u godinu. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2008. godine 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Mogu se podnijeti do 17. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 14,00 sati 

Sala za sastanke, nova zgrada Op}ine Te{anj 

(1-11-20219-08) 


11 - JANAB 


MEDICINSKA [KOLA BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Medicinska {kola, Banja Luka 

Kontakt osoba: Nada Bjelajac 

Adresa: Zdrave Korde 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400942450004 

Tel/faks: 051/216-482 

E-mail: ssrs05bl@inecco.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za nastavne kabinete i u~ionice 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

15 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo u~e{}e u predmetnom postupku u skladu sa odredbama ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u registar sa svim ovjerenim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji-identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokaz da je ponu|a~ tehni~ki i kadrovski osposobljen da blagovremeno i kvalitetno izvr{i predmet nabavke 

-    uvjerenje o priznatom kvalitetu robe sa navo|enjem odgovaraju}ih standarda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 1. 12. 2008. godine u Sekretarijatu {kole, u vremenu od 8,00 do 12,00 ~asova svakog radnog dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 11,30 ~asova 

Medicinska {kola Banja Luka, Zdravke Korde 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zinteresovani ponu|a~i su du`ni dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije na fax 051/216-482, nakon ~ega imaju pravo uvida prije otkupa tenderske dokumentacije. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz dostavljanje dokaza o uplati naknade na JRT Grada Banjaluka broj 5681631200000176, vrsta prihoda 722591, bud`etska organizacija 0815005. 

Sve potvrde, uvjerenja i druge javne isprave ne mogu biti starije od 90 dana. 

Ponuda mora biti u zape~a}enoj koverti, ovjerena pe~atom ponude sa napomenom: ZA NABAVKU OPREME/NE OTVARATI. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente ne}e biti uzete u razmatranje. 

Ponude koje budu dostavljene nakon utvr|enog roka, neotvorene se odmah vra}aju ponu|a~u. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz dostavu pismenog ovla{tenja. 

(1-11-20220-08) 


11 - JANAB 


ZP"ELEKTROKRAJINA" AD
BAWALUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11-11/08-ABS 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP"Elektrokrajina" a.d. Bawaluka 

Kontakt osoba: Ogwen Zeqkovi}, dipl. el. in`. 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 400855640000 

Telefon: 051/246-300 

Faks: 051/215-614 

E-mail: info@elektrokrajina.com  

Internet adresa: www.elektrokrajina.com  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kao pod I.1., kancelarija 28 ili 42 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. ili Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 11-11/08-ABS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka armirano-betonskih stubova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te, Bawaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ugovora 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Bezuslovna garancija ugovora 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna garancija banke ili mjeni~na izjava sa bjanko ovjerenom vlastitom mjenicom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    op{ti podaci o ponu|a~u (naziv, adresa, tel/faks, kontakt osoba) 

-    uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe o pla}enim porezima 

-    uvjerewe nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima 

-    potvrda nadle`nog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom  

-    potvrda nadle`nog organa da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja ili prisilne likvidacije 

-    potvrda nadle`nog organa da ponu|a~ nije u sudskom postupku osu|en na kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu zadwih 5 (pet) godina 

-    potvrda nadle`nog organa da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu zadwih 5 (pet) godina 

-    uvjerewe o pla}enim doprinosima za penziono-invalidsko osigurawe 

-    uvjerewe o pla}enim doprinosima za zdravstveno osigurawe 

Navedene potvrde i uvjerewa moraju biti original ili ovjerene kopije 

Datum izmirewa obaveza u navedenim uvjerewima, kao i navedene potvrde ne mogu biti starije od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma otvarawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski rgistar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu za 2006. godinu i 2007. godinu 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. i 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o tehni~koj opremi koju ponu|a~ ima na raspolagawu za isporuku robe 

-    referenc-lista za 2006. i 2007. godinu, sa vrijednostima isporu~ene robe 

-    potvrda naru~ioca sa referenc-liste o uspje{nosti izvr{ewa i vrijednosti isporu~ene robe 

-    dokaz o odre|enoj koli~ini robe (lager lista) 

-    izjava o anga`ovanosti tehni~kog osobqa 

-    atest proizvoda koji su predmet isporuke 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena     u~e{}e 50% 

    2)    tehni~ka i profesionalana
        sposobnost ponu|a~a     u~e{}e 10% 

    3)    referenc-lista     u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova, po~ev od 17. 11. 2008. godine, kancelarija 28 ili 42, drugi sprat. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a upla}uje se na ‘iro-ra~un broj 562099-00001349-36, sa naznakom:"Za otkup tenderske dokumentacije broj 11-11/08-ABS u korist ZP "Elektrokrajina" a.d. Bawaluka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda bi}e izvr{eno u prostorijama ZP"Elektrokrajina" a.d. Bawaluka, 15. 12. 2008. godine u 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom. 

-    Na koverti, uz punu adresu ponu|a~a, nazna~iti:"Ponuda za nabavku armirano-betonskih stubova" -"NE OTVARATI".  

-    Ponu|a~i ili wihovi ovla{teni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda. 

(1-11-20225-08) 


11 - JANAB 


JP NACIONALNI PARK "KOZARA" PRIJEDOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Nacionalni park "Kozara" Prijedor 

Kontakt osoba: Kos Vinko 

Adresa: Vuka Karad`i}a 43 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4400672720004 

Telefon: 052-211, 106 

Fax: 052/211-106 

E-mail: info@npkozara.com 

Internet adresa: www.npkozara.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci autobusa broj 01-665/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog autobusa-Renault Master: Bus BUE1 32316 

Tehni~ke karakteristike 

-    Vrsta vozila: BUS 

-    Zapremina motora: 2464 cm3 

-    Snaga motora: 88 kW/120 KS 

-    Broj brzina: 6+R 

-    Potro{nja goriva: mje{ovita 9,1 l/100 km 

-    Vrsta goriva: dizel 

-    Emisija CO2 (g/km): 241 

-    Broj sjedi{ta: 15+1 

-    Nosivost: 1599 kg 

Oprema 

-    Stra`nja vrata ostakljena-otvaranje 180 

-    Desna klizna ostakljena vrata 

-    Grijano stra`nje staklo 

-    ABS 

-    Daljinsko centralno zaklju~avanje 

-    Vanjska osvrtna ogledala s dva kuta gledanja 

-    Servo upravlja~ 

-    Dodatno grijanje posada 

-    Klima-hla|enje sprijeda i straga 

-    El. otvaranje prednjih stakala 

-    Recikla`a zraka u putni~kom prostoru 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1 (jedno) vozilo u vrijednosti do 73.000 KM sa pla}enom carinom i PDV 

Kupac zadr`ava pravo da prilikom odabira odabere vozilo kojem bi obim ugovora bio u okviru planiranih sredstava za nabavku. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka na paritetu fco-kupac 

Vuka Karad`i}a 43, Prijedor 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to ponu|a~ dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni distributer za vozila 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog broja 

-    ovjerena fotokopija PDV broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu - ovjerena fotokopija 

-    potvrda poslovne banke da u zadnjih {est mjeseci ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

-    izjava o prihvatanju pla}anja u roku od 30 dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka predmetne robe u zadnje dvije godine 

-    certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera predmetnog vozila ili ugovor o zastupanju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e    65% 

    2)    kvalitet robe     u~e{}e    20% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e    10% 

    4)    ekonomska i finansijska
        podobnost ponu|a~a     u~e{}e    5% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2008. godine u 12,00 sati 

U Upravnoj zgradi JP Nacionalni park "Kozara" Prijedor, Vuka Karad`i}a 43, Prijedor 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JP Nacionalni park "Kozara" Prijedor ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ponude dostaviti na adresu: 

JP Nacionalni park "Kozara" Prijedor, Vuka Karad`i}a 43, Prijedor, propisno zatvorene i zape~a}ene. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa 

- oznaku: Javna nabavka autobusa 

- oznaku: Ne otvaraj - otvara komisija 

(1-11-20226-08) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 11.3.4.-11463/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Biha} 

Kontakt osoba: Amir Bi{}evi} 

Adresa: Bosanska 1   

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200211100072 

Telefon: 037/221-388 

Fax: 037/221-378 

E-mail: amir.biscevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 11.7.-11462/08 od 11. 11. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za nabavku i isporuku materijala za kopiranje i {tampanje za fax aparate, kopir aparate i {tampa~e (toneri, film, ketrid` i ribon traka) i kancelarijskog materijala i sitnog inventara za potrebe Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Biha}. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 

Materijal za kopiranje i {tampanje za fax aparate, kopir aparate i {tampa~e (toneri, film, ketrid` i ribon traka)-objava drugi put. 

LOT 2 

Kancelarijski materijal i sitni inventar-objava prvi put. U tenderskoj dokumentaciji su navedeni svi uslovi i tehni~ki podaci za pripremu ponude. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco destinacija BH Telecom, d.d. Sarajevo, Direkcija Biha}, Centar Telekomunikacija, Had`iabdi}a mahala 43 i skladi{te Vedro Polje, Biha}. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dana potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, u visini od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti 120 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17.) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti 13 mjeseci od dana obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma.  

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN na na~in i u formi kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1 

Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

Za LOT 2 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    - cijena     u~e{}e 90% 

    - kvalitet     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 12. 2008. godine  na pismeni zahtjev dobavlja~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

Bosanska 1 (novi objekt JP BH Po{te), kancelarija Protokol - II sprat 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine u 13,00 sati 

Novi objekat JP BH Po{te, Biha}, Bosanska 1, kancelarija 27, II sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati i bi}e odba~ene kao nepotpune. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: " Ponuda po obavje{tenju broj 11.3.4.-10463/08-NE OTVARAJ". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Biha} 

Kontakt osoba: Mid`i} Mirjana, protokol 

Adresa: Bosanska 1 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200211100072    

Telefon: 033/221-350 

Fax: 037/221-378 

E-mail: bi@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

(1-11-20324-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo  

Kontakt osoba: za tehni~ka pitanja: Nedim Had`i}, tel. 033/751-947, za ekonomska pitanja: Jasminka Brankovi} tel. 033/751-785 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-947; 033/751-785 

Fax: 033/751-799 

E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba   

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 10 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 10112-09-4-205/2008 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka te~nih goriva za vozila Direkcije Dru{tva JP EP BiH d.d. Sarajevo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prodajne lokacije (benzinske stanice) u blizini sjedi{ta ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje od datuma zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a/minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% ponu|ene vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu s va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine od 400.000,00 KM, ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godinu dana 200.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora, ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima, koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi  iz ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera      u~e{}e 30% 

T1    T1.1. Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

    Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za dalji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potreba za prolazak u naredni krug evaluacije. 

    T1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike usluge prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

    Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset) 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike usluge 

    Maksimalan broj bodova je 15 

    Udaljenost benzinske pumpe od sjedi{ta ugovornog organa }e se bodovati kako slijedi: 

    Udaljenost do 2000 m-15 bodova 

    Udaljenost preko 2000 m-0 bodova 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

    Maksimalan broj bodova je 10 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju usluge 

    Maksimalan broj bodova je 5 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH" broj 105/06 od 30. 12. 2006. godine.     

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 11. 2008. godine do 15. 12. 2008. godine u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 10. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13, IBAN CODE: BA391610600000043340 u korist JP EPBiH - Otkup tenderske dokumentacije po tenderu br. 10112-09-4-205/2008. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....). 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EPBiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 10112-09-4-205/2008. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

(1-11-20238-08) 


11 - JANAB 


JZU DOM ZDRAVLJA LJUBU[KI 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja 

Kontakt osoba: Mi}o Matija{evi} 

Adresa: Fra Petra Bakule 3 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4272014070006 

Telefon: 039/831-515 

Fax: 039/831-515 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava vozila za potrebe Doma zdravlja Ljubu{ki u primarnoj zdravstvenoj za{titi djelovodni protokol 729/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabava vozila-diesel - euro 4 kW/KS 96/130, godina proizvodnje 2008. Ostale bitne karakteristike u natje~ajnoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Nabava 1 (jednog) vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja Ljubu{ki, Fra Petra Bakule 3 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj treba da ispunajva uvjete iz ~l. 23. ZJN stavak a, b, c, d, e i f. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Ovjerena preslika rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Bilanca stanja i uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini kojom dokazuje da ima uspje{no iskustvo u takvim ili sli~nim poslovima 

-    uvjerenje o izmirenju doprinosa za MIO osiguranje, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenju doprinosa za zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

-    cijenu u KM sa svim ura~unatim porezima i drugim obvezama po va`e}im zakonskim propisima 

-    rok isporuke vozila od momenta potpisivanja ugovora 

-    preslik licence ili ovla{tenja od nadle`nog tijela za obavljanje navedenih poslova u zemlji ili inozemstvu 

-    pismo ponuditelja s nazivom tvrtke, to~ne adrese, broj telefona, faksa, identifikacijskim brojem, PDV brojem, te brojem transakcijskog ra~una kod banke 

-    dostaviti original ili presliku ponude koja mora biti propisno ovjerena i potpisana od strane ponuditelja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) tehni~ke karakteristike     u~e{}e 40% 

    2) cijena     u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 30% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7 dana od objave u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH (po`eljno bi bilo na hrvatskom jeziku) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Hitno, {to hitnije 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

15. 1.2 2008. godine u 12,00 sati (ponedjeljak) 

Dom zdravlja Ljubu{ki (u prostorijama ravnatelja) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Zatvorene, zape~a}ene i potpisane koverte sa ponudama i sa punom adresom ponuditelja dostavljaju se preporu~enom po{iljkom ili se osobno predaju u zatvorenoj koverti na adresu Dom zdravlja Ljubu{ki, Fra Petra Bakule 3, sa naznakom: "Ponuda za vozilo"- ne otvaraj. Ponude otvara povjerenstvo za javne nabave. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15. 12. 2008. godine do 12,00 sati kada }e ponude biti otvorene. Ponude moraju sti}i do nazna~enog roka, a rizik dostavljanja snosi ponuditelj. 

-    Naknadno pristigle ponude ne}e se uzimati u razmatranje, kao ni one ponude koje ne budu kompletne. 

-    Javnom otvaranju ponuda uz predo~enje pismenog ovla{tenja mo`e nazo~iti po jedan predstavnik ponuditelja. 

-    Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponuditleja u otvorenom postupku. Isto tako ugovorno tijelo zdr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH, ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i pri tome ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditeljima. 

(1-11-20240-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova,  Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Enes I{eri} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3327, 3328 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju ponovnog postupka nabavke detektora za otkrivanje narkotika i eksploziva. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka detektora za otkrivanje narkotika i eksploziva. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mehmeda Spahe 7, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljive od strane FMUP-a - Federalne uprave policije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema smetnje za u~estvovanje u smislu ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starijom od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 60% 

    2) garantni rok     u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 10% 

    4) na~in i rok pla}anja     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na protokolu Federalne uprave policije 2, Mehmeda Spahe 7, Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 14,00 sati 

Sarajevo, Mehmada Spahe 7, sala OK-centra 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1. Za u~e{}e u otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

Ponu|a~i koji su izvr{ili uplatu po otvorenom postupku mogu preuzeti tendersku dokumentaciju za ponovni postupak bez naknade. 

Uplatu izvr{iti: 

-    UNI Credit Bank Sarajevo 

-    Svrha doznake: Uplata tenderske dokumentacije za FMUP- Federalna uprava policije, nabavka detektora 

-    Primalac: Bud`et Federacije-Federalno ministarstvo finansija 

-    Ra~un: 33890022115294-91 

-    Vrsta prihoda: 722791 

-    Bud`etska organizacija 1403001 

-    Op}ina: Centar-077 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za ponovni otvoreni postupak nabavke detektora za otkrivanje narkotika i eksploziva "Ne otvarati" do 16. 12. 2008. godine na adresu FMUP-a Federalna uprava policije, Mehmeda Spahe 7, Sarajevo. Na koverti obavezno nazna~iti naziv ponu|a~a. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~ima neotvorene. Prije preuzimanja (otkupa) tenderske dokumentacije ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. Svi listovi ponude trebaju biti uvezani sa numerisanim stranicama i trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~a.  

(1-11-20246-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: za tehni~ka pitanja: Nedim Had`i}, tel. 033/751-947; za ekonomska pitanja, Jasminka Brankovi}, tel. 033/751-785 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-947; 033/751-785 

Fax: 033/751-799 

E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15, kancelarija br. 10 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 09-4-177/2008 P-Nabavka vozila za potrebe JP  Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Autobus 31+1 sjedi{ta, 2 vrata    komada 1 

LOT 4     Putni~ko terensko 4x4, 5 sjedi{ta, 5 vrata    komada 2 

LOT 7     Teretno 4x2, 1+2 sjedi{ta    komada 1 

LOT 9     Teretno 3,5t, 6 sjedi{ta, pogon 4x2    komada 2 

LOT 11     Traktor 4x4 sa prikolicom    komada 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije uz svaki lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

PTZ Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Visonovo {etali{te 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje od datuma zaklju~ivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% ponu|ene vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM za svaki lot pojedina~no 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine od 1.000.000,00 KM, ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godinu dana 400.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora, ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima, koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

2)    tehni~ki uslovi iz ponude koja zadovoljava
osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera     u~e{}e 30% 

a prema sljede}im tehni~kim kriterijima: 

T1.    T1.1 Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

    Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za dalji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije 

    T1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike usluge prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

    Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike usluge 

    Maksimalan broj bodova je 15 

T4    Postprodaini servis i tehni~ka pomo} 

    Maksimalan broj bodova je 10 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju usluge 

    Maksimalan broj bodova je 5 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 105/06 od 30. 12. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 18. 11. 2008. do  26. 12. 2008. godine  u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 10. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. U cijenu je ura~unat PDV. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije   preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 09-4-177/2008 P, LOT broj..... Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 09-4-177/2008 P, LOT broj... 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 12. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 12. 2008. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 29. 12. 2008. godine, sala 111. 

LOT 1 u 13,00 sati 

LOT 4 u 13,30 sati 

LOT 7 u 14,00 sati 

LOT 9 u 14,30 sati 

LOT 11 u 15,00 sati 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju po prethodnoj objavi imaju pravo preuzimanja tenderske dokumentacije bez naknade. RE- INFORMATION ON PROCUREMENT 

INTERNATIONAL OPEN PROCEDURE 

Goods 

Section: Contracting Body 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING BODY 

Company: Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo     

Contact persons: Jasminka Brankovi}; Nedim Had`i} 

Adddress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post Code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification VAT Number: 200225150005 

Telephone ++387 33 751-785/751-947 

Fax: ++387 33 751-787 

Email: www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS CONCLUSION OF FRAME AGREEMENT INTENDED? 

No 

II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT 

Procurement of vehicles for needs of JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

LOT 1     Bus, seats 31+1, 2 doors     Pieces 1 

LOT 4     Passenger terrain Car 4x4, 5 seats, 5 doors     Pieces 2 

LOT 7     Terrain cargo Car 4x2, seats 1+2     Pieces 1 

LOT 9     Cargo Vehicle 3,5 tons, 6 seats, 4x2 drive     Pieces 2 

LOT 11     Tractor 4x4 with trailer     Pieces 1 

II.5. TOTAL QUANTITY (UNITS NUMBER) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantities as per Tender specification from Tender documentation with each Lot 

IV.1. PROCEDURE TYPE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATlON (Article 18. ZJN) 

Tender documentation is available 18. 11. 2008 to 26. 12. 2008; the office building of JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo; Room No 10 

Address: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo 

Relevant payment of Fee for tender documentation is 50 KM per Lot 

VAT is included in the price 

Bidders outside Bosnia and Herzegovina are obliged to pay an amount for Tender documentation redemption through Raifeissen Bank d.d. Sarajevo 

SWIFT RZBABA2S at Account No. 501012000-978-000-13 

(IBAN CODE: BA 391610600000043340) 

in favour of JP Elektroprivreda Bosnia and Herzegovina  - Tender documentation reedemption - as per Tender No: 09-4 -177/2008 P. Lot No:___     

Please to indicate in making order payment the clause: "All Costs bear Orderer" (our......). 

Bidders inside Bosnia and Herzegovina - to perform paymnet through UniCredit Bank d.d. Account No. 3389002208088319 in favour of JP Elektroprivreda Bosnia and Herzegovina Tender documentation R as per Tender No: 09-4-177/2008 P. Lot No. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS RECEIVING/REQUEST FOR PARTICIPATE 

29. 12. 2008, 10,00 a.m. 

IV.8.   DATE AND PLACE OF THE BIDS OPENING 

(Article 33. ZJN Article 13. UPZ) 

29 .12. 2008 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Section V: ADITIONAL INFORMATION 

Time of Bids opening: 29. 12. 2008. as per schedule 

LOT 1 - 13,00 

LOT 4 - 13,30 

LOT 7 - 14,00 

LOT 9 - 14,30 

LOT 11 - 15,00 

Bidders who have, as per previous announcement, bought Tender documentation have right to take over Tender documentation withou Fees. 

(1-11-20248-08) 


11 - JANAB 


OP]INA CAZIN
SLU@BA ZA FINANSIJE I RA^UNOVODSTVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Cazin - Slu`ba za finansije i ra~unovodstvo 

Kontakt osoba: Amir Muminovi} 

Adresa: Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a 

Po{tanski broj: 77220 

Grad: Cazin 

Identifikacioni broj: 4263120860009 

Telefon: 037/514-806 

Fax: 037/514-806 

E-mail: op.cazin@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcinacazin.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci goriva za prevoz 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za prevoz 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Cazin, Trg Alije Izetbegovi}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom zaklju~ivanja i/ili zavr{ava danom isporuke ukupne koli~ine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se  bankovna garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 90% 

    2) rok pla}anja     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponu|a~i mogu preuzeti li~no u zgradi Op}ine Cazin Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a u Slu`bi za finansije i ra~unovodstvo uz prilaganje pismenog zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija se daje bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 16. 12. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se 16. 12. 2008. godine u zgradi Op}ine Cazin, Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a u 12,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponu|a~i su du`ni zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku goriva za prevoz - NE OTVARAJ" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu Op}ina Cazin, Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva Alije Izetbegovi}a bb, 77220 Cazin, Bosna i Hercegovina. 

2.    Ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol u roku navedenom u odjeljku IV.6., bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

3.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8 mogu prisustvovati svi zainteresirani a primjedbe mogu davati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

(1-11-20251-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona Travnik 

Kontakt osoba: doc. dr. sci. Sead Karaka{ 

Adresa: Bolni~ka 1 

Grad: Travnik 091 

Identifikacioni broj: 4236073360003 

Telefon: 030/511-394 

Fax: 030/511-633 

E-mail: tr.zavod@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1. Odluka o nabavci vakcina protiv gripe za sezonu 2008/2009. godina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku vakcina protiv gripe za sezonu 2008/2009. godine. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora preciziran u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod ga javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Preciziran u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prijave ponu|a~a }e biti odba~ene ukoliko ne dostave: 

-    izjava ponu|a~a o nepostojanju zakonskih smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    dokaz da ni ponu|a~ ni odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja za period od 5 godina 

-     dokaz da je ponu|a~ izmirio poreske obveze - potvrda od porezne uprave 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio poreske obveze - potvrda od Uprave za indirektno oporezivanje 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema PIO/MIO 

-     dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema zdravstvenom osiguranju 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu s va`e}im propisima 

-    rje{enje o upisu u sudski registar ili odobrenje za rad (ovjerene kopija) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih godinu dana. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista isporu~enih nabavki u prethodnoj godini Dokaz u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija bez naknade mo`e se preuzeti u prostorijama ugovornog organa, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" ili putem e-maila (kao pod I.1.). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se daje na jednom od slu`beni jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 15. 12. 2008. godine do 10,00 sati. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Ponuda - za vakcine) - ne otvaraj na adresu ugovornog organa (pisarnica-protokol) 

Dokumentaciju obavezno slo`iti prema numeraciji iz obavje{tenja. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se dana 15. 12. 2008. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo, Bolni~ka 1, Travnik 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u svezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati na kontakt telefon 030/518-394. 

(1-11-20253-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE PORESKA UPRAVA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija RS Poreska uprava 

Kontakt osoba: Dragan Veselinovi} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 45-51 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 332-300; 332-303 

Faks: 332-330; 332-336 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org.  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka potro{nog materijala za kafe kuhiwu i za odr`avawe zgrada. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka potro{nog materijala za kafe kuhiwu  i za odr`avawe zgrada za potrebe Poreske uprave Republike Srpske. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT I     Potro{ni materijal za kafe kuhiwu i 

LOT II     Potro{ni materijal za odr`avawe zgrada 

Ponu|a~i mogu dostaviti ponude za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor }e se zakqu~iti na period od jedne godine od dana potpisivawa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nije obavezno 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Odgovaraju}i dokazi da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u smislu ~lana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ima svaki dobavqa~ koji je registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke {to dokazuju ovjerenim rje{ewem o registraciji, izuzev onih sujbekata koji su iskqu~eni iz nadmetawa prema ~lanu 23. stav 1. ta~ka a), b), c) i d) zakona. Ponuda treba da sadr`i naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon i kontakt lice. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz o uspje{nom poslovawu u protekloj godini. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka izv{renih u prethodnoj godini, sa vrijednostima (potvrde izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci). Sva zahtjevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, broj~ano ozna~ena po redosqedu iz ponude. U slu~aju nedostatka, neistinosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenata ponu|a~a, naru~ilac ne}e ni razmatrti ponudu. Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Konkurentski zahtjev za dostavqawe ponuda 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za odabir najpovoqnije ponude bi}e utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izjdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM, na ra~un 5620990000055687, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. Preuzimawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu u Poreskoj upravi Republike Srpske. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti do 16. 12. 2008. godine do 11,00 sati. 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Ministarstvo finansija Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka, sa naznakom:"Ponuda za javnu nabavku (navesti za koji lot) - ne otvarati do 16. 12. 2008. godine do 12,00 ili do 13,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podo{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama poreske uprave, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka, dana 16. 12. 2008. godine u 12,00 sati za LOT I i 13,00 sati za LOT II

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Poreska uprava zadr`ava pravo da okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u posutpku nadmetawa. 

(1-11-20258-08) 


11 - JANAB 


OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI"
BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" 

Kontakt osoba: Slavko Markovi}, dipl. oec. 

Adresa: Srpske vojske 53; upravna zgrada, ulica Kneza Milo{a 15 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400425470003 

Telefon: 055/202-642 

Fax: 055/202-642 

E-mail: svuprava@telrad.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak-tender broj 4372/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: 

- Lijekovi 

Detaljan opis, dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora 100.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi", Bijeljina, Srpske vojske 53 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora i traje do ispunjenja predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, dokazi ne mogu biti stariji 3 mjeseca od dana objave javne nabavke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica, ne starija od 3 mjeseca od dana objave javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti - da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude sa potpisanom izjavom odgovornog lica ponu|a~a kod kojih banaka ponu|a~ ima otvoren ra~un i broj ra~una 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi za u~e{}e dokaz iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, a detaljnije }e biti odre|eno tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak-tender broj 4372/08 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    - cijena     80% 

    - uslovi pla}anja     10% 

    - rok isporuke     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se trebaju dostaviti do 18. 12. 2008. godine do 11,00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i mjesto javnog otvaranja je 18. 12. 2008. godine u 12,00 ~asova. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacije se mo`e, na osnovu pismenog zahtjeva, preuzeti svakoga radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 ~asova u upravnoj zgradi Op{te bolnice, Kneza Milo{a 15, uz uplatnicu u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, na nepovratni iznos od 50,00 KM, upla}en na ‘iro ra~un Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina, broj 567-343-17000121-12 kod Zepter banke Bijeljina ili na blagajni Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija" - ponuda na tender broj 4372/08". 

Ponude se predaju li~no na protokol Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina, u upravnoj zgradi, Kneza Milo{a 15 ili po{tom preporu~eno, a primaju se do roka iz ta~ke IV.6. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ene po redoslijedu a ponuda data na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{}enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-20264-08) 


11 - JANAB 


OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" 

Kontakt osoba: Slavko Markovi}, dipl. oec. 

Adresa: Srpske vojske 53, upravna zgrada: Kneza Milo{a 15 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400425470003 

Telefon: 055/202-642 

Fax: 055/202-642 

E-mail: svuprava@telrad.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak-tender broj 4371/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: 

- Biohemijski analizator potpuno zatvorenog tipa. 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora 60.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi", Bijeljina, Srpske vojske 53. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora i traje do ispunjenja predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najuspje{niji ponu|a~ se obavezuje da dan uo~i potpisivanja ugovora uplati gotovinski depozit u iznosu od 10% vrijednosti ugovora na ‘iro ra~un naru~ioca 567-343-17000121-12 kod Cepter banke Bijeljina; nakon pismenog zapisnika o uspje{nom izvr{enju ugovora ovjerenom od obje strane, u roku od 10 dana naru~ilac }e izvr{iti povrat gotovinskog depozita izabranom ponu|a~u. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana. 23 Zakona o javnim nabavkama, dokazi ne mogu biti stariji 3 mjeseca od dana objave javne nabavke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica, ne starija od 3 mjeseca od dana objave javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti - da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude sa potpisanom izjavom odgovornog lica ponu|a~a kod kojih banaka ponu|a~ ima otvoren ra~un i broj ra~una. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi za u~e{}e dokaz iz ~lana 26, Zakona o javnim nabavkama, a detaljnije }e biti odre|eno tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - tender broj 4371/08 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    - cijena         50% 

    - uslovi pla}anja     20% 

    - rok isporuke     10% 

    - garantni rok     10% 

    - servisna podr{ka     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se trebaju dostaviti do 17. 12. 2008. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i mjesto javnog otvaranja je 17. 12. 2008. godine u 12,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacije se mo`e, na osnovu pismenog zahtjeva, preuzeti svakoga radnog dana u vremenu od 9,00 do 13,00 ~asova u upravnoj zgradi Op{te bolnice u Kneza Milo{a 15, uz uplatnicu u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, na nepovratni iznos od 100,00 KM, upla}en na ‘iro ra~un Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina 567-343-17000121-12 kod Zepter banke Bijeljina ili na blagajni Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina. Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija" - ponuda na tender broj 4371/08". Ponude se predaju li~no na protokol Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina, u upravnoj zgradi u Kneza Milo{a 15 ili po{tom preporu~eno a primaju se do roka iz ta~ke IV.6. Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ene po redoslijedu a ponuda data na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{}enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-20265-08) 


11 - JANAB 


@UPANIJA POSAVSKA
@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica Ora{je 

Kontakt osoba: dr. Milica Mott i ing. Vesna Juzba{i} 

Adresa: III ulica broj 4 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254019560003 

Telefon: 031/716-300 

Fax: 031/710-080 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi dijagnosti~kih materijala za potrebe Slu`be za transfuzijsku medicinu i  Slu`be za laboratorijsku dijagnostiku broj 1- 523-11-9/08 od 10. 11. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 - LOT 6     Dijagnosti~ki materijal za transfuziju 

LOT 7             Dijagnosti~ki materijal za hematologiju 

LOT 8             Dijagnosti~ki materijal za biokemiju 

LOT 9             Dijagnosti~ki materijal za imunologiju 

LOT 10        Dodatni materijal (potro{ni) za laboratoriju 

LOT 11            Dijagnosti~ki materijal za koagulaciju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji. Date koli~ine su orijentacione. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@upanijska bolnica Ora{je 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove (vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti za svali lot posebno, tako da sve stavke u sklopu jednog lota moraju biti ponu|ene). 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za ponudu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti ostale zahtjeve u vezi s garancijom za ponudu 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za izvr{enje ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III je obavezna i eliminatorna, original ili ovjerena kopija i ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena     u~e{}e 40% 

    2. kvaliteta      u~e{}e 20% 

    3.  uvjeti i na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

    4. rok isporuke     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 14,30 sati u prostorijama ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, III ulica broj 4, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski ra~un @upanijske bolnice 3381802200480581 kod Unicredit Zagreba~ke banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju na kojima }e ~itko napisati "original ponuda" i "kopija ponude". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprozirnoj koverti sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za nabavu dijagnosti~kih materijala - ne otvarati do 19. 12. 2008. godine u 12,00 sati". Dostaviti po{tom ili osobno u ured ravnateljstva @upanijske bolnice, najkasnije do 19. 12. 2008. godine do 10,00 sati, na slijede}u adresu: @upanijska bolnica, III ulica br. 4, 76270 Ora{je. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Opcija ponude minimalno 90 dana   

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Otvaranje ponude obavit }e se 19. 12. 2008. godine u 12,00 sati u prostorijama @upanijske bolnice Ora{je. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Dokumentaciju iz odjeljka III to~ka 5-8 obavezno dostaviti kronolo{kim redoslijedom kako je tra`eno. Dokumentacija iz odjeljka III to~ka 5-8 je obvezna i eliminatorna. 

2.    Javnom nadmetanju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

3.    @upanijska bolnica Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obvezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-20266-08) 


11 - JANAB 


@UPANIJA POSAVSKA
@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica Ora{je 

Kontakt osoba: Verica Kne`evi} i dipl. iur. Vera Gavri} 

Adresa: III ulica broj 4 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254019560003 

Telefon: 031/716-300 

Fax: 031/710-080 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi lijekova za potrebe @upanijske bolnice Ora{je, akt broj 1-523-11-3/08 od 10. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava lijekova po lotovima: 

LOT 1     Lijekovi sa referalnim cijenama 

LOT 2     Grupa A lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 3     Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 4     Grupa C lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 5     Grupa D.G.H lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 6     Grupa J lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 7     Grupa M.R.S.V lijekova po ATC klasifikaciji 

LOT 8     Grupa N lijekova po ATC klasifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji. Koli~ine su neobavezuju}e. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@upanijska bolnica Ora{je 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove (sve stavke unutar jednog lota moraju biti ponu|ene, svaki lot je neovisan za evaluaciju i ugovaranje). 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za ponudu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti ostale zahtjeve u vezi s garancijom za ponudu 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za izvr{enje ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III. je obavezna i eliminatorna, original ili ovjerena kopija i ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1 

    1.    uvjeti i na~in pla}anja     u~e{}e 50% 

    2.    rok isporuke     u~e{}e 30% 

    3.    rabat     u~e{}e 20% 

Cijena je shodno naredbi o referalnim cijenama: konstantna 

    Za LOT 2 - LOT 8 

    1.    cijena     u~e{}e 70% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

    3.    rok isporuke     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 14,30 sati u prostorijama ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, III ulica broj 4, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski ra~un @upanijske bolnice 3381802200480581 kod UniCredit banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju na kojima }e ~itko napisati "original ponuda" i"kopija ponude".  Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprozirnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i:"Ponuda za nabavu lijekova za potrebe @upanijske bolnice-ne otvarati do 17. 12. 2008. godine u 12,00 sati". Dostaviti po{tom ili osobno u ured ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, najkasnije do 17. 12. 2008. godine do 10,00 sati, na slijede}u adresu: @upanijska bolnica, III ulica broj 4, 76270 Ora{je 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Opcija ponude minimalno 90 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Otvaranje ponude obavit }e se 17. 12. 2008. godine u 12,00 sati u prostorijama @upanijske bolnice. Ponude koje pristignu nakon, isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentaciju iz odjeljka III to~ka 5-8 obavezno dostaviti kronolo{kim redoslijedom kako je tra`eno. 

Dokumentacija iz odjeljka III to~ka 5-8 je obvezna i eliminatorna. 

Javnom nadmetanju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

@upanijska bolnica Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati  ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obvezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-20267-08) 


11 - JANAB 


@UPANIJA POSAVSKA
@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica Ora{je 

Kontakt osoba: Verica Kne`evi} i dipl. iur. Vera Gavri} 

Adresa: III ulica broj 4 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254019560003 

Telefon: 031/716-300 

Fax: 031/710-080 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi medicinskih pomagala za potrebe @upanijske bolnice Ora{je, broj 1-523-11-6/08 od 10. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku medicinskih pomagala 

LOT 1     cijevi za drena`u 

LOT 2     tubusi endotrahealni 

LOT 3     flasteri 

LOT 4     kanile 

LOT 5     igle 

LOT 6     igle spinalne 

LOT 7     trake razne 

LOT 8     gaza i vata 

LOT 9     sonde 

LOT 10     kateteri 

LOT 11     rukavice 

LOT 12     sistemi za infuziju 

LOT 13     no`i}i 

LOT 14     ~a{e za urin 

LOT 15     ginekolo{ki potro{ni materijal 

LOT 16     potro{ni materijal - elektrode 

LOT 17     {price 

LOT 18     vre}ice urinarne 

LOT 19     zavojni materijal 

LOT 20     potro{ni materijal - razni 

LOT 21     urolo{ki potro{ni materijal 

LOT 22     dezinficijensi 

LOT 23     {iva}i materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji. 

Date koli~ine su orijentacione. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@upanijska bolnica Ora{je 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Ocjenjivanje }e se vr{iti po svakom lotu posebno. Sve stavke u okviru lota moraju biti ponu|ene. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za ponudu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti ostale zahtjeve u vezi s garancijom za ponudu 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za izvr{enje ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

NAPOMENA: 

Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III je obavezna i eliminatorna, original ili ovjerena kopija i ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena     u~e{}e 40% 

    2. kvaliteta     u~e{}e 20% 

    3. rok isporuke     u~e{}e 20% 

    4. uvjeti i na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 07,00 do 14,30 sati u prostorijama ravnateljstva @upanijske bolnice, III ulica broj 4, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski ra~un @upanijske bolnice 3381802200480581 kod UniCredit banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju na kojima }e ~itko napisati "original ponuda" i "kopija ponude". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprozirnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati sljede}e rije~i: "Ponuda za nabavu medicinskih pomagala - ne otvarati do 18. 12. 2008. godine u 12,00 sati". Dostaviti po{tom ili osobno u ured ravnateljstva @upanijske bolnice, najkasnije do 18. 12. 2008. g. do 10,00 sati, na sljede}u adresu: @upanijska bolnica, III ulica broj 4, 76 270 Ora{je. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Opcija ponude minimalno 90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Otvaranje ponude obavit }e se 18. 12. 2008. g. u 12,00 sati u prostorijama @upanijske bolnice. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentaciju iz odjeljka III  to~ka 5 do 8 obavezno dostaviti kronolo{kim redoslijedom kako je tra`eno. Javnom nadmetanju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

@upanijska bolnica Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obvezna pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-20268-08) 


11 - JANAB 


STUDENTSKI CENTAR "NIKOLA TESLA"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Studentski centar "Nikola Tesla" 

Kontakt osoba: Ru`ica Adamovi} 

Adresa: Majke Jugovi}a 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401558870009 

Telefon: 051/435-370 

Faks: 051/435-370 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Predmet nabavke je sukcesivna nabavka roba - namirnice i pi}e broj 1046/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabavka roba - namirnice i pi}e za potrebe Studentskog centra "Nikola Tesla" Bawa Luka i wenih studenata i to: 

LOT 1     Prehrambeno kolonijalna roba 

        (pekarski proizvodi - hqeb, pite, kola~i,             bra{no, uqe, {e}er, so, tjestenine, za~ini,             sterilizovano - pasterizovano vo}e i povr}e,             konzerve, sredstva za higijenu, riba i ribqi             proizvodi, mlijeko i mlije~ni proizvodi i sl.) 

LOT 2     Svje`e meso i mesni proizvodi i svje`e vo}e i povr}e 

LOT 3     Alkoholna i bezalkoholna pi}a 

LOT 4     Alkoholna i bezalkoholna pi}a za "Klub studenata"             B. Luka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

3 (tri) godine od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena     50% 

    2. kvalitet     10% 

    3. uslovi i na~in pla}awa     20% 

    4. rok isporuke     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka za prijem ponuda uz naknadu od 200,00 KM, koja se mo`e uplatiti na ‘iro-ra~un 562-099-00001568-58. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zakqu~no sa 24. 12. 2008. godine do 12,00 ~asova li~no ili putem po{tanskog saobra}aja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i vrijeme otvarawa ponuda je 24. 12. 2008. godine u 13,00 ~asova, a mjesto otvarawa ponuda je Studentski centar "Nikola Tesla",  Majke Jugovi}a 1 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda ne otvarati" za robu - LOT ... 

Adresa na koju se ponude dostavqaju je: Studentski centar "Nikola Tesla", Bawa Luka, Majke Jugovi}a 1. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i ili wihovi ovla{teni zastupnici. 

(1-11-20273-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja za sve pozicije Jasmina Muji}, tel. 035/304-392; za tehni~ka pitanja za pozicije 1-6 Husejin Efendi}, tel. 035/304-365; za tehni~ka pitanja za poziciju 9 Azra Be{lagi}, tel. 035/304-460; za tehni~ka pitanja za poziciju 7 Hajrudin Ali} i Sa{a Hajdukov, tel. 035/304-256, 035/304-374; za tehni~ka pitanja za poziciju 8 Vernes Me{i}, tel. 035/304-440; za tehni~ka pitanja za poziciju 10 Ibrahim Tiri} i Hrusto Selimovi}, tel. 035/304-274, 036/304-228 

Adresa: Rudarska 38 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 035/304-300 

Fax: 035/304-355 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,
Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Ulica Rudarska 38, 75000 Tuzla, Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za poziciju 6 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 108-GUEDTZ/08-18 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED Tuzla-podru~je Grada~ca 

2.    Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED Tuzla-podru~je Kladnja 

3.    Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED Tuzla-podru~je Banovi}a 

4.    Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED Tuzla-podru~je Lukavca 

5.    Transportne usluge 

6.    Popravak i remont m/v marke TAM 

7.    U~inski linijski rastavlja~i za daljinsko upravljanje, rezervni dijelovi 

8.    Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za ra~unarsku opremu 

9.    Nabavka geodetske opreme LOT 4 

10.    Izvo|enje radova na izgradnji skladi{ta te~nih goriva i ulja u krugu Elektroizgradnje (ED Tuzla) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pumpe ponu|a~a za pozicije 1-4 

Objekti Podru`nice Elektrodistribucije Tuzla za radove i usluge i Centralno skladi{te za materijale za ostale pozicije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za pozicije 1-6: 12 mjeseci ili do finansijskog isteka ugovora 

Za pozicije 7-10: Prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za pozicije 5, 6, 7 i 10: 1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM na iznos od 2.000,00 KM sa rokom va`enja 120 dana od dana predaje ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`enja definisanom u tenderu 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za pozicije 5, 6, 7 i 10 - 10% ugovorene vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha, za posljednju poslovnu godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

3.    ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, c, d i e 

2.    ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve tendera     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. 11. do 11. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om po lotu. 

Uplata se vr{i na ra~un kod Raiffeisen Bank I610250001390348 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za _______" 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine 

Tuzla, Rudarska 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 

16. 12. 2008. godine 

12,00 -     Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED             Tuzla-podru~je Grada~ac 

12,30 -     Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED             Tuzla-podru~je Kladnja 

13,00 -     Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED             Tuzla-podru~je Banovi}a 

13,30 -     Nabavka goriva za potrebe Podru`nice ED             Tuzla-podru~je Lukavca 

14,00 -    Transportne usluge 

14,30 -     Popravak i remont m/v marke TAM
 

17. 12. 2008. godine 

09,00 -     U~inski linijski rastavlja~i za daljinsko upravljanje,             rezervni dijelovi 

09,30 -     Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za ra~unarsku         opremu 

10,00 -     Nabavka geodetske opreme LOT 4 

10,30 -    Izvo|enje radova na izgradnji skladi{ta te~nih             goriva i ulja u krugu Elektroizgradnje (ED Tuzla). 

(1-11-20274-08) 


11 - JANAB 


JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO
BR^KO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI -TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU GORIVA ZA MOTORNA VOZILA I RADNE MA[INE U VLASNI[TVU JP "KOMUNALNO BR^KO" d.o.o. na navedenu adresu: JP "Komunalno Br~ko", Studentska 13, 76100 Br~ko ili donijeti na mjesto i u vrijeme navedeno u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva za motorna vozila i radne ma{ine u vlasni{tvu  JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz odjeljka III je obavezna. Svi navedeni uslovi su detaljno opisani u tenderskoj dokumentaciji.  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija cijena u smislu dolje navedenih potkriterija:  

    - ukupna cijena     u~e{}e 70% 

    - mjesto isporuke     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM a upla}uje se na ‘irora~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH) uz poziv na - vrstu prihoda 639000, {ifra op{tine 099. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti do 15. 12. 2008. god. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 11,30 sati 

JP Komunalno Br~ko, Studentska 13, Br~ko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

(1-11-20276-08) 


11 - JANAB 


AKCIONARSKO DRU[TVO ZA UGOSTITELJSTVO
"ENERGOINVEST"
ISTO^NO NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Akcionarsko dru{tvo za ugostiteljstvo "Energoinvest" I. N. Sarajevo 

Kontakt osoba: Sne`ana Sladoje, dipl. ecc. 

Adresa: Vuka Karad`i}a 19 (zgrada IRCE-a) 

Po{tanski broj: 71213 

Grad: Isto~no Novo Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400554360001 

Telefon: 057/340-903 

Fax: 057/340-905 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe - kombi - putni~ko vozilo 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 10-60-255/08, od 17.10.2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Zapremina ccm 1896 do 2461 

Ja~ina motora od 77 do 174 KW/KS 

Broj sjedi{ta 8+1 

Broj stepena prenosa od 4 do 6 

Uslovi pla}anja - Lizing 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. - jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco hotel "Ko{uta" Jahorina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama:dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona, telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdatim od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdale primaoci ili samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena     u~e{}e    70% 

    2. kvalitet robe i reference     u~e{}e    20% 

    3. uslovi pla}anja     u~e{}e    5% 

    4. rokovi isporuke     u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti faksom u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Na ime otkupa tenderske dokumentacije pla}a se 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2008. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

15 (petnaest) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine u 12.00 sati, u prostorijama "Energoinvest" a.d., Vuka Karad`i}a 19 (zgrada IRCE-a, I sprat) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa kojom se u~estvuje u postupku javnog nadmetanja sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem 

faksa i sa naznakom: " NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", na adresu:"Energoinvest" a.d. Vuka Karad`i}a 19. 

Ponude se predaju li~no na protokol ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 15. 12. 2008. godine do 9,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova kod "Energoinvesta" a.d. l.N. Sarajevo, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 20,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un "Energoinvest" a.d. I.N. Sarajevo 5520040000712332 kod Hypo Alpe - Adria Bank, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. "Energoinvest" a.d. I.N. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-20277-08) 


11 - JANAB 


AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
BOSNE I HERCEGOVINE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Enes Balji} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227464050000 

Telefon: 036/397-217 

Fax: 036/397-206 

E-mail: agencija@fsa.gov.ba 

Internet adresa: www.fsa.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1     Windows XP Professional Eng.     31 licenca 

        MS Office Professional 2007.     48 licenci 

        Opti~ki mi{ za ra~unar     31 komad 

LOT 2     Softvera za upravljanje radnim
        procedurama i dokumentima      49 licenci 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 02-16-3-1152/08 od 10. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka roba po: 

LOT 1     Windows XP Professional Eng.     31 licenca 

        MS Office Professional 2007.     48 licenci 

        Opti~ki mi{ za ra~unar     31 komad 

LOT 2     Softvera za upravljanje radnim
        procedurama i dokumentima      49 licenci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Dr. Ante Star~evi}a bb, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (LOT1 i LOT 2) 

-    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan (LOT 1 i LOT 2) 

-    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude (LOT 1 i LOT 2) 

-    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan (LOT 1 i LOT 2) 

-    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan (LOT 1 i LOT 2) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u (LOT 1 i LOT 2) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha-dokaz o poslovanju s ostatkom dobiti u 2007. godini (LOT1 i LOT2) 

-    bilans stanja za 2007. godinu (LOT 1 i LOT 2) 

-    izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a po osnovu prodaje softvera za upravljanje radnim procedurama i dokumentima u Bosni i Hercegovini, za posljednje tri finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine (LOT 2) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor (LOT 1 i LOT 2) 

-    mogu}nost pristupa ili osiguran pristup slijede}im tehni~kim objektima i opremi koji }e biti na raspolaganju za izvr{enje ugovora (LOT2) 

-    Uredu koji }e biti na raspolaganju za podr{ku i odr`avanje 

-    opremi (ra~unari, internet konekcije, telefoni) koji }e se koristiti za intervencije odr`avanja na daljinu 

-    tehni~ka lica ili tehni~ki organi koji su uklju~eni, u skladu sa slijede}im kriterijima (LOT 2) 

-    minimalno jedna anga`ovana osoba anga`ovana za projekt sa visokim obrazovanjem stepena magistra iz oblasti informacijskih znanosti 

-    anga`ovano lice sa posjedovanjem MCSE certifikatom 

-    anga`ovano lice sa posjedovanjem MCSA certifikatom 

-    minimalno dvije godine iskustva u implementaciji softvera za upravljanje radnim procedurama i dokumentima osoba anga`iranih za projekt 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 60% 

    2) postprodajni servis i tehni~ka pomo}     u~e{}e 30% 

    3) rok za implementaciju     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi ugovornog organa, ili }e ugovorni organ otpremiti po{tom na adresu dobavlja~a nazna~enu u zahtjevu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 14,00 sati 

Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

- Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu s ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

- Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Brenjo Dragan 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227464050000 

Telefon: 036/397-217 

Fax: 036/397-206 

E-mail: agencija@fsa.gov.ba 

Internet adresa: www.fsa.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Brenjo Dragan 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227464050000 

Telefon: 036/397-217 

Fax: 036/397-206 

E-mail: agencija@fsa.gov.ba 

Internet adresa: www.fsa.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Brenjo Dragan 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227464050000 

Telefon: 036/397-217 

Fax: 036/397-206 

E-mail: agencija@fsa.gov.ba 

Internet adresa: www.fsa.gov.ba 

(1-11-20279-08) 


11 - JANAB 


GRAD MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: Milena Komlen 

Adresa: Adema Bu}a 19 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 063/500-600 

Fax: 036/580-032 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka prema Odluci broj 02-05-10682/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala (papir, kompjuterski materijal i ostali kancelarijski materijal) za 2009. i 2010. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Okvirni sporazum }e se zaklju~iti sa najpovoljnijem dobavlja~em za 2009. i 2010. godinu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem i zavr{ava 31. 12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ozbiljnost ponude u visini od 5.000,00 KM 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke, {to }e dokazati odgovaraju}om dokumentacijom ne starijom od 3 mjeseca (original ili ovjerena fotokopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka za predaju ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednoj od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 13,00 sati 

Mostar, Adema Bu}a 19 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 15,30 sati u pisarni ugovornog organa u Mostaru, Adema Bu}a 19, uz dostavu dokaza o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM upla}uje se kod: 

Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Mostar 

Broj: 1610200009950649 

Vrsta prihoda: 722636 

Op{tina: 180 

Svrha doznake: Javno nadmetanje - Nabavka kancelarijskog materijala 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji trebaju imati pismeno ovla{tenje za potpisivanje i preuzimanje zapisnika sa otvaranja ponude. 

(1-11-20282-08) 


11 - JANAB 


UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: Had`i} Velida, dipl. pravnik 

Adresa: Muharema Fizovi}a Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-527 

Fax: 035/300-544 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci stru~ne literature za potrebe Univerziteta u Tuzli 

LOT 1     Sru~na literatura za Filozofski fakultet 

LOT 2     Stru~na literatura za Prirodno-matemati~ki fakultet 

LOT 3     Stru~na literatura za Farmaceutski fakultet 

LOT 4     Stru~na literatura za Edukacijsko-rehabilitacijski             fakultet 

LOT 5     Stru~na literatura za Ekonomski fakultet 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku stru~ne literature za potrebe Univerziteta u Tuzli 

LOT 1     Sru~na literatura za Filozofski fakultet 

LOT 2     Stru~na literatura za Prirodno-matemati~ki fakultet 

LOT 3     Stru~na literatura za Farmaceutski fakultet 

LOT 4     Stru~na literatura za Edukacijsko-rehabilitacijski             fakultet 

LOT 5     Stru~na literatura za Ekonomski fakultet 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fakulteti Univerziteta u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljivu od strane investitora za izvr{enje ugovora u vrijednosti 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora. Garanciju dostaviti odmah po zaklju~enju ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije)- specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljava ju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 12. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 12. 2008. godine do 10,00 sati (bez obzira na na~in dostave) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 20. 12. 2008. godne u 11,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Muharema Fizovi}a Fiska 6 (II sprat). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska 6 sa naznakom: "Ponduda sa cijenama - Tender broj 01-165-JN (nazna~iti broj lota)/08 - Ne otvaraj". Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj: 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, broj op{tine: 094, vrsta prihoda: 722611; bud`etska organizacija 2404001; poziv na broj 7009000000; primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax. 035/300-544. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko ponu|a~ dostavlja ponudu za dva ili vi{e lotova dokazi iz odjeljka III ovog obavje{tenja dostavljaju se u jednom primjerku, a ponude sa cijenama i ostalim elementima iz tenderske dokumentacije, dostavljaju se razdvojeno po lotovima. 

(1-11-20301-08) 


11 - JANAB 


VRHOVNI SUD F BiH - SUDSKA POLICIJA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Vrhovni sud F BiH - Sudska policija 

Kontakt osoba: Haris Mr{evi} 

Adresa: Valtera Peri}a 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 420545900029 

Telefon: 033/666-239 lok.17 

Fax: 033/666-239 

E-mail: spfbih@hotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi roba za potrebe Sudske policije F BiH Sp-01-1463/08 od 16. 9. 2008. godine i Odluka o poni{tenju postupka dodjele ugovora i ponavljanju postupka javne nabave broj SP-01-1776/08 od 10. 11. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Biha}u 

LOT 2     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Sanskom             Mostu 

LOT 3     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Travniku 

LOT 4     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Kiseljaku 

LOT 5     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Od`aku 

LOT 6     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Ora{ju 

LOT 7     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u [irokom             Brijegu 

LOT 8     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Livnu 

LOT 9     Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Gora`du 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Detaljni podaci o vrsti i koli~ini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema opisu u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje zaklju~enjem ugovora i zavr{ava 31. 12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

-    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, identifikacionim brojem, ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

-    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje od nadle`ne ustanove (ne starije od 3 mjeseca) da su izmirene porezne obaveze, doprinosi PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

-    izjava ponu|a~a da prihvata uslove iz tenderske dokumentacije i da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    naziv i to~na adresa ponu|a~a, porezni i identifikacijski broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno ovjerene fotokopije rje{enja o registriranoj djelatnosti za fizi~ke osobe 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme nije bio u blokadi 

-    jedini~na cijena po spisku iz tenderske dokumentacije i ukupna vrijednost ponude (sa uklju~enim PDV-om) po lotovima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka u zadnje tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima 

-    izjava ponu|a~a o periodu garancije 

-    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e izvr{iti servis, otkloniti kvar ili izvr{iti uslugu 

-    izjava ponu|a~a o davanju garancije na isporuku roba u slu~aju eventualnih nesta{ica i sli~no 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odredbama Odluke o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 105/06). 

Preferencijalni tretman doma}eg }e se primjenjivati samo u slu~aju ako ponu|a~i dostave izjavu ili drugi dokaz da najmanje 50% ponu|enih roba ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2008. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

17. 12. 2008. godine u 10,00 sati 

Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Svi tra`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu otvaranja ponude, te moraju biti slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je nazna~eno u sadr`aju ponude 

-    Ako se ponu|a~ javlja na vi{e lotova, originalnu dokumentaciju prilo`e se uz jedan lot, a u ostalim lotovima samo elementi ponude (cijena, kvalitet, garantni rok, reference ponu|a~a, na~in i uvjeti pla}anja i dr.), uz naznaku u kojem lotu se nalazi originalna dokumentacija 

-    Ugovorno tijelo mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinit ili nepotpunog sadr`aja 

-    Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene 

-    Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te mo`e da obustavi - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-20302-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349, 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI-PONUDA ZA ___  LOT  ____" na adresu: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o, Studentska 13, 76100 Br~ko putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom  nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na godinu dana 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Okvirni sporazum o javnoj nabavci i ugradnji rezervnih dijelova i servisiranju motornih vozila u vlasni{tvu JP Komunalno Br~ko d.o.o. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke VW u  vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 2     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke [koda u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 3     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Jugo u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 4     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Lada Niva u vlasni{tvu             JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 5     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Opel Frontera u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 6     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Nisan u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 7     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke VW teretni program u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 8     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Iveco, Fiat, Zastava u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 9    Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Iveco u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 10    Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke FAP u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 11     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke MAN u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 12     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Mercedes u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 13     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke traktor DEUTZ FAHR u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 14     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Dozer u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 15     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke ICB u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 16     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke traktor T.V. u vlasni{tvu             JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 17     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Hako City Master u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 18     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke TAM u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 19     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (ba`darenje tahografa) u             vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 20     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (elektroradovi) u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 21     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (bravarski radovi) u vlasni{tvu             JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 22     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (autolimarski radovi za putni~ki             program) u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 23     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (autolimarski radovi za teretni             program) u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 24     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (akumulatori) u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 25     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (nabavka i usluge monta`e i             poravke autoguma, autogume) u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 26     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila marke Fiat Hitachi i Fiat Kobelko             u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 27     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (izrada hidrauli~nih i             pneumatskih crijeva i priklju~aka) u vlasni{tvu             JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 28     Nabavka, ugradnja rezervnih dijelova i servisiranje             motornih vozila (radnih ma{ina: kosa~ica,             trimera, puha~a, reza i sl.) u vlasni{tvu JP             "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji).  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz odjeljka III je obavezna. Svi navedeni uslovi su detaljno opisani u tenderskoj dokumentaciji.  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    za lotove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,     17, 18 i 26 

    -     ukupna cijena usluga i materijala     u~e{}e    70% 

    -    garancija    u~e{}e    15% 

    -    ovla{teni serviser     u~e{}e    10% 

    -    vrijeme odziva na poziv u satima    u~e{}e    5% 


    za lotove: 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 i 28 

    -    ukupna cijena usluga i materijala     u~e{}e    80% 

    -     garancija     u~e{}e    15% 

    -    vrijeme odziva na poziv u satima     u~e{}e    5% 


    za LOT: 24 

    -    ukupna cijena usluga i materijala    u~e{}e    85% 

    -    garancija    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a Ministra BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 60,00 KM a upla}uje se na ‘irora~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH) uz poziv na - vrstu prihoda 639000, {ifra op{tine 099. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti do 15. 12. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2008. godine u 11,30 sati 

JP "Komunalno Br~ko", Studentska 13, Br~ko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349, 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349, 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349, 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

(1-11-20312-08) 


11 - JANAB 


SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Fahrudin Sal~inovi} 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-683 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci i monta`i ra~unarske opreme za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ra~unarska oprema u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Najkra}i mogu}i rok nakon zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 2% od ukupnog iznosa iz ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 5% od vrijednosti zaklju~enog ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena      maksimalno u~e{}e    70% 

    - rok isporuke      maksimalno u~e{}e    15% 

    - uslovi i na~in pla}anja      maksimalno u~e{}e    10% 

    - garantni rok      maksimalno u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Dat na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722631 - prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 1301001, op}ina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 16. 12. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i mjesto otvaranja ponuda: 16. 12. 2008. godine u 13,30 sati 

Mjesto otvaranja ponuda: Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i 2 u Zenici, sala 109 

(1-11-20316-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Ministarstvo unutra{njih poslova Ministarstvo unutarnjih poslova Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Jasenko Ke{mer 

Adresa: Mehmeda Spahe 7, protokol soba 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3385 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na enti