KAZALO

Broj/Broj/
92
/08

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO

ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTA RS BANJA LUKA

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "JABLANICA" DD JABLANICA

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OP]INA NOVO SARAJEVO

MINISTARSTVO INOSTRANIH/VANJSKIH POSLOVA BiH SARAJEVO

RADIO-TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP[TINA DOBOJ

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA ZENICA

JU KANTONALNI ZAVOD ZA MEDICINU RADA ZENICA

MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD

OP]INA HAD@I]I

OP]INA HAD@I]I

OP]INA HAD@I]I

OP]INA HAD@I]I

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE I [UMARSTVA SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE PODODJEL ZA JAVNE NABAVE

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE PODODJEL ZA JAVNE NABAVKE

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

BR^KO DISTRIKT BiH VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

KANTON SARAJEVO STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

MINISTARSTVO PRAVDE BiH SARAJEVO

UNSKO-SANSKI KANTON KANTONALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA BIHA]

OP]INA TE[ANJ

MEDICINSKA [KOLA BANJA LUKA

ZP"ELEKTROKRAJINA" AD BANJALUKA

JP NACIONALNI PARK "KOZARA" PRIJEDOR

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JZU DOM ZDRAVLJA LJUBU[KI

MINISTARSTVO UNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OP]INA CAZIN SLU@BA ZA FINANSIJE I RA^UNOVODSTVO

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE PORESKA UPRAVA BANJA LUKA

OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA

OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA

@UPANIJA POSAVSKA @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

@UPANIJA POSAVSKA @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

@UPANIJA POSAVSKA @UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

STUDENTSKI CENTAR "NIKOLA TESLA" BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO

AKCIONARSKO DRU[TVO ZA UGOSTITELJSTVO "ENERGOINVEST" ISTO^NO NOVO SARAJEVO

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR

GRAD MOSTAR

UNIVERZITET U TUZLI

VRHOVNI SUD F BiH - SUDSKA POLICIJA

JAVNO PREDUZE]E "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO

Aneks A

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

RUDNICI  "KREKA" U TUZLI DOO

FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ - ODRAZ SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E AD TREBINJE

TUZLANSKI KANTON, UREDI PRI VLADI TUZLANSKOG KANTONA (URED PREMIJERA, URED VLADE, URED ZA ZAKONODAVSTVO, URED ZA INTERNU REVIZIJU I URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA TUZLANSKOG KANTONA) I KOMISIJA ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E AD TREBINJE

JAVNA USTANOVA "KOMUNALNO STAMBENI FOND" CAZIN

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

JP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

JP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

EKONOMSKA [KOLA BANJA LUKA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR - [KOLA ZA EUROPU "IVAN PAVAO II" BIHA]

 MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO  DIREKCIJA ZA PUTEVE

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP]INA OLOVO

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

GRAD MOSTAR AGENCIJA STARI GRAD MOSTAR

DOO "VISKOZA" BANJA LUKA

NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI SARAJEVO

GIMNAZIJA "PETAR KO^I]" NOVI GRAD/BOSANSKI NOVI

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA RS BANJA LUKA

OP[TINA BIJELJINA

KANTON SARAJEVO STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OP]INA LUKAVAC

OSNOVNA [KOLA"DESANKA MAKSIMOVI]" TRN LAKTA[I

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" ZENICA

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

SAOBRA]AJNA I ELEKTRO [KOLA DOBOJ

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

GRAD SARAJEVO GRADSKA UPRAVA

AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR

GRAD MOSTAR

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

VRHOVINI SUD FBiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

MINISTARSTVO FINANCIJA @UPANIJE POSAVSKE ORA[JE

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BiH

BR^KO DISTRICT OF  BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMENT

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE I VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZARANE BORCE I PROGNANE OSOBE SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE PODODJELJENJE/PODODJEL ZA JAVNE NABAVKE

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA SARAJEVO

MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KS - DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

UNION BANKA DD SARAJEVO

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

GRAD  BANJALUKA

GRAD BANJALUKA

AGROMEDITERANSKI FAKULTET MOSTAR

OP[TINA DRVAR

OP[TINA GRADI[KA/BOSANSKA GRADI[KA AGENCIJA ZA LOKALNI RAZVOJ U IME FONDA ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE I OP[TINE GRADI[KA

OP]INA [IROKI BRIJEG

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD MRKONJI] GRAD

GRAD  BANJALUKA

MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZENI^KOG-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OP]INA DOMALJEVAC [AMAC

OP]INA SANSKI MOST

OP]INA TRAVNIK

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE SARAJEVO

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR (JP HT DOO MOSTAR)

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

OP]INA NOVI GRAD

ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVI]I FOJNICA

JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH SARAJEVO

JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO- DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTONALNI SUD NOVI TRAVNIK

2 - JANAB

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE SARAJEVO

MH"ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO

5 - JANAB

KP "PARK" AD MRKONJI] GRAD

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU BANJALUKA

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

"JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI-UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS" ZENICA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDI[NJA BOSNA TRAVNIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

OP]INA NOVO SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANJA LUKA

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

OP[TINA BOSANSKO GRAHOVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA  UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

BH TELECOM DD SARAJEVO

BR^KO DISTRIKT BiH

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KS SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO

OP]INA DOMALJEVAC [AMAC

GRAD BANJALUKA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE USK BIHA]

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC

OP]INA OLOVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OP[TINA TESLI]

GRAD BANJALUKA

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE USK BIHA]

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE USK BIHA]

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OP]INA SAPNA

6 - JANAB

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OP]INA OLOVO

FEDERALNO PRAVOBRANILA[TVO/PRAVOBRANITELJSTVO SARAJEVO

JKP "KOMRAD" DOO BIHA] BIHA]

ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

OSNOVNI SUD U ZVORNIKU

ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR

AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

MUP HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR

JP "UKUS" DOO KLJU^

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KONKURENCIJSKO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JKP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH SARAJEVO

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

MJE[OVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE MATI^NO PREDUZE]E AD TREBINJE

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

GLAZBENA [KOLA IVANA PL. ZAJCA MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

OP[TINA [EKOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO DD TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU TUZLA

DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU TUZLA

OP[TINA DOBOJ

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

OP]INA SREBRENICA

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA SARAJEVO

RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

JP “ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA “KAKANJ" KAKANJ

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA/[PORTA SARAJEVO

OP]INA TRAVNIK

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA “KAKANJ" KAKANJ

7 - JANAB

KP "PARK" AD MRKONJI] GRAD

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA SARAJEVO

KJKP "SARAJEVOGAS" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

JP "KOMUNALAC" DOO OD@AK

OP]INA ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ZENICA

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE [IROKI BRIJEG

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE (RAK) SARAJEVO

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANJA LUKA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA - FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE MOSTAR

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP "VODOKOM" DOO KAKANJ

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SARAJEVO

VIJE]E MINISTARA BiH DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE PODODJELJENJE-PODODJEL ZA JAVNE NABAVKE

OP[TINA LAKTA[I

OP]INA KAKANJ

OP]INA ORA[JE

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RiTE UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

KANTON SARAJEVO MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA OLOVO

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OP]INA ILIJA[

MINISTARSTVO PRAVOSU\A, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HNK MOSTAR

OP]INA DOMALJEVAC [AMAC

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

9 - JANAB

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"

MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA I TREZORA  BiH SARAJEVO

JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE BiH SARAJEVO

JP "KOMUNALNO" DOO @EP^E

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

PREDSJEDNI[TVO BiH SARAJEVO

RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

OP]INA ILIJA[

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANJA LUKA

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE (RAK) SARAJEVO

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

OP]INA [IROKI BRIJEG

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO TERMOELEKTRANA “TUZLA” TUZLA

JP[ “[UME REPUBLIKE SRPSKE” AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ “[UME REPUBLIKE SRPSKE” AD SOKOLAC

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OP]INA DOMALJEVAC [AMAC

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

OP]INA NOVO SARAJEVO

KANTONALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” DOO SARAJEVO

KJKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA “ZENICA” ZENICA

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP[ “[UME REPUBLIKE SRPSKE” AD SOKOLAC

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

VRHOVNI SUD FBiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

VRHOVNI SUD FBiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

VRHOVNI SUD FBiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

VRHOVNI SUD FBiH - SUDSKA POLICIJA SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

MINISTARSTVO FINANCIJA @UPANIJE POSAVSKE ORA[JE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

RMU “BANOVI]I”  DD BANOVI]I

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

JAVNA USTANOVA “KOMUNALNO STAMBENI FOND” CAZIN

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD  UGLJEVIK

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA “KAKANJ” KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA “KAKANJ” KAKANJ

JP “ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE” DD MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

UNION BANKA DD SARAJEVO

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA TRAVNIK

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD  DOBOJ

10 - JANAB

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

KLINI^KI CENTAR BANJALUKA

OP]INA NOVI GRADSARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

RUDNIK SOLI "TU[ANJ" DD TUZLA

MJE[OVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

OSTALO

OP[TINA ISTO^NA ILID@A