LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XII/IV
Ponedjeqak, 4. 2. 2008. godine 

Broj/Broj
9 

Godina XII/IV
Ponedjeljak, 4. 2. 2008. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 15. 4. 2007. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, Faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kaqi}  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.

Internet izdawe: http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Nuki} Adnan 

Adresa: Terezija bb 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200736910008 

Telefon: 033/201-203 

Fax: 033/664-165 

E-mail: kabinet.cs@skenderija.ba 

Internet adresa: www.skenderija.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci putni~kog automobila broj 743/08, od 18. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog automobila zapremine motora do 3000 ccm, dizel, pogon na ~etiri to~ka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedan) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Terezija bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava danom preuzimanja automobila 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. zakona, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv, ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji ponu|a~a, ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za indirektne poreze 

-    broj transakcijskog ra~una i naziv banke kod koje je isti otvoren 

-    potvrda nadle`ne porezne uprave o izmirenim obavezama, ne starija od 3 mjeseca 

-    potvrda zavoda za MIO/PIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa, ne starija od 3 mjeseca 

-    potvrda zavoda zdravstvenog osiguranja da nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa, ne starija od 3  mjeseca 

-    jedini~na, fiksna cijena ponude u KM, bez dopuna, jer }e se ponude koje nisu popunjene na takav na~in isklju~iti iz nadmetanja 

-    izjava da su ponu|ene cijene nepromijenjive 

-    ovjerena kopija ugovora sa ovla{tenim servisom za odr`avanje ponu|enog vozila u Sarajevu i ovjeren spisak istih 

-    prospektna dokumentacija za vozila koja se nude 

-    izjava proizvo|a~a motornih vozila o periodu postgarantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za ponu|ena motorna vozila 

-    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e obaviti zamjenu vozila i/ili dijelova ili otkloniti kvar u toku garantnog roka 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN, stav 2. ta~ke a, b i d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e 60% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) garantni rok motora i {asije    u~e{}e 10% 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti do isteka roka za predaju ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Terezija bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz Odjeljka I. ta~ka I.1. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 100,00 KM na transakcijski ra~un naru~ioca broj 154-001-11000047-05 otvoren kod "UPI banke" d.d. Sarajevo, u svrhu: "Uplata naknade za otkup tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku putni~kog vozila". 

Ponude dostavljati zatvorene sa naznakom: "Ponuda za nabavku putni~kog motornog vozila - Otvoreni postupak - Ne otvaraj". 

KJP Centar "Skenderija" d.o.o. ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

(1-11-1400-08) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA ^ITLUK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Dom zdravlja ^itluk 

Kontakt osoba: Pero [ego 

Adresa: Stjepana Radi}a bb 

Po{tanski broj: 88260 

Grad: ^itluk 

Identifikacijski broj: 4227183630007 

Telefon: 036/642-558 

Fax: 036/642-558 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak za nabavu roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava roba i usluga, kako slijedi: 

LOT 1    Ampulirani lijekovi, sanitetski materijal, {price, igle,
        infuzione otopine, sredstva za ultrazvu~nu i labo-
        ratorijsku dijagnostiku 

LOT 2    Sredstva za rtg dijagnostiku 

LOT 3    Zubarski materijal 

LOT 4    Uredski materijal i uredski tiskani materijal 

LOT 5    Sredstva za odr`avanje ~isto}e, higijene 

LOT 6    Servisiranje vozila Pasat 1.9 dizel i Golf 1.9 dizel 

LOT 7    Servisiranje i odr`avanje ostalih vozila 

LOT 8    Nabava guma i pranje motornih vozila 

LOT 9    Gorivo za grijanje i motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja ^itluk 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan LOT, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelji su du`ni dostaviti dokaze (originale ili ovjerene kopije), ne starije od tri mjeseca iz ~lanka 23. stav (1) a, b, c, e, f, i g. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    naziv ponuditelja s to~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    rje{enje o registraciji ili ovjerenu kopiju rje{enja, ne stariju od tri mjeseca 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u slu`bi za zajedni~ke poslove ugovornog organa od 8,00 do 13,00 sati, uz predo~enje dokaza o uplati 50,00 KM po svakom lotu na ra~un Dom zdravlja ^itluk broj 3381202200138492 kod UniCredit Zagreba~ke banke, Poslovnica ^itluk. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

7. o`ujka 2008. godine 

u Domu zdravlja ^itluk 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve cijene moraju biti izra`ene u KM. 

Napominjemo da ni u kom slu~aju ne}e biti podjele unutar navedenih lotova na podlotove. 

(1-11-1401-07) 


11 - JANAB 


JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE" DD
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O PONOVNOJ NABAVI BROJ I-439/08-10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. 

Kontakt osoba: Mirela Leko 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-773 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o ponovnoj provedbi postupka javne nabave broj I-439/08-10 od 18. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Skupina 20 - Osobna za{titna oprema-odje}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni su u tenderskoj dokumentaciji   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija el. energije, Proizvodnja el. energije, Opskrba el. energijom, Direkcija dru{tva 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za poudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utv|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponuda izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, (mirovisnsko-in- validsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanaj ponuda izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koje se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili 

-    posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji, identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 29. 2. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

3. 3. 2008. godine u 11,00 sati, 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, 

Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-773. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335-788. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-773. 

Ponuditelji koji su sudjelovali u prethodnom nadmetanju oslobo|eni su pla}anja naknade za tendersku dokumentaciju. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela, broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom SKUPINA 20 - ZA[TITNA ODJE]A 

(1-11-1405-07) 


11 - JANAB 


FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE
BIJELJINA 

Na osnovu ~l. 19. i 20. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluke direktora Fonda za PIO RS broj 1666-VI/07 od 21. 1. 2008. godine, objavljuje se 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Bijeljina" 

Adresa: Njego{eva 28 A 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400411170007 

Telefon: 055/211-660, 055/211-659 

Fax: 055/202-936 

E-mail: sektor_pop@fondpiors.org 

Internet adresa: www.fondpiors.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pogonskog goriva za slu`bena vozila Fonda - Filijala Trebinje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva, po potrebi i zahtjevu naru~ioca, za slu`bena vozila Fonda, Filijale Trebinje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 115.000,00 KM, za sve lotove 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do kraja 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~l.23. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26., pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Zakonom 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeljina, Njego{eva 28 A, kancelarija 58, u vremenu od 10,00 do 14,00 ~asova, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM na ra~un broj 565-162-29000001-54  Bobar banka a.d. Bijeljina, u korist Fonda za PIO RS sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije za nabavku pogonskog goriva". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 4. 3. 2008. godine do 15,00 ~asova na protokol ugovornog organa 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Fond za PIO RS,  76 300 Bijeljina, Njego{eva 28 A, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POGONSKOG GORIVA - NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte nazna~iti ime predstavnika ponu|a~a koji }e prisustvovati otvaranju ponuda. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 5. 3. 2008. godine sa po~etkom u 11,00 ~asova u prostorijama Fonda za PIO RS u Bijeljini u kancelariji 56. 

Otvaranju mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Predvi|eno ZJN: Ugovorni organ ima pravo da prihvati ili odbije ponudu samo pod uslovima predvi|enim ZJN. Obavezan je sve ponu|a~e obavijestiti o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a i navesti razloge izbora te ponude, kao i razloge odbijanja ponuda onim ponu|a~ima ~ija je ponuda odbijena, a u skladu sa ~lanom 38. ZJN. U slu~aju da je postupak obustavljen, ugovorni organ je tako|er obavezan obavijestiti ponu|a~e i navesti razloge obustavljanja. Postupak se mo`e obustaviti samo u skladu sa ~lanom 12. stav (1) ta~ka b) ZJN. Tako|er, ~lanom 13. stav (6) odre|eno je da ugovorni organi mogu vr{iti odre|enu korekciju tenderske dokumentacije samo pod uslovom da se navedene izmjene u~ine dostupnim zainteresovanim ponu|a~ima istog dana, a najkasnije pet dana prije krajnjeg roka utvr|enog za prijem zahtjeva ili ponuda. Prilikom dostavljanja ponuda  obavezno navesti predmet nabavke na koji se odnosi sa naznakom: "NE OTVARAJ". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod IV.6. 

(1-11-1408-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
LIVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske ‘upanije Livno 

Kontakt osoba: Ante D`aja 

Adresa: Kneza Mutimira bb 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281004850002 

Telefon: 034/202-162, 034/204-899 

Fax: 034/202-189 

E-mail: zzzohbz@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Na temelju Odluke o nabavi lijekova koji }e se financirati sredstvima Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske ‘upanije Livno broj 11-37-14-1047/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 - 5 Nabava lijekova koji imaju utvr|enu referalnu cijenu 

LOT 6 - 11 Nabava lijekova koji nemaju utvr|enu referalnu cijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{ta ugovornih ljekarna Zavoda 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Da dobavlja~ odnosno ponuditelji nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredaba ~lanka 23. stavak 1. to~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine. U tom smislu ponuditelj mora prilo`iti dokaze koji ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti originalni ili ovjerene preslike. 

Ne prilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira kandidata, odnosno ponuditelja. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    da je dobavlja~ odnosno ponuditelj registriran kod nadle`nog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, te prilaganje odgovaraju}ih dokaza (kao dokaz dobavlja~a odnosno ponuditelj mora dostaviti ovjerenu presliku rje{enja iz sudskog registra s ovjerenim prilozima, a rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja) 

-    da dobavlja~ odnosno ponuditelj ispunjava posebne uvjete prostora, opreme, kadra sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima prostora, opreme i kadra koje moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinska skladi{ta ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45/03 i 10/05) te da promet lijekova na veliko obavljaju sukladno zakonskim propisima o dobroj transparentnoj i dobroj skladi{noj praksi 

    (kao dokaz dobavlja~, odnosno ponuditelj mora dostaviti ovjerenu presliku odobrenja za bavljenje prometom lijekova na veliko izdanog o d Federalnog ministarstva zdravstva, a koje nije starije od 5 pet godina) 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira kandidata odnosno ponuditelja. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    da kandidat, odnosno ponuditelj ima odgovaraju}e osiguranje od profesionalnog rizika iz registrirane djelatnosti (kao dokaz kandidat odnosno ponuditelj mora dostaviti ovjerenu presliku odgovaraju}e police osiguranja) 

-    da je kandidat odnosno ponuditelj imao pozitivno poslovanje i izmirene obveze po osnovi poreza i doprinosa u prethodnoj poslovnoj godini ili na dan osnutka firme (kao dokaze kandidat odnosno ponuditelj mora dostaviti ovjerenu presliku bilanca stanja i bilanca uspjeha u prethodnoj poslovnoj godini, kao i potvrdu relevantnih tijela o izmirenim obvezama glede pla}enih poreza i doprinosa) 

-    da kandidat odnosno ponuditelj u otvorenom postupku nudi cijene uskla|ene s referalnim cijenama lijekova utvr|enih Naredbom o utvr|ivanju referalnih cijena lijekova. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza i izjave ili nepridr`avanje referalnih cijena diskvalificira kandidata odnosno ponuditelja. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    da kandidat odnosno ponuditelj mo`e ponuditi lijekove koji su predmet nabave na paritetu franco skladi{te kupac (kao dokaz kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti posebnu izjavu) 

-    da lijek koji kandidat odnosno ponuditelj nudi ima odobrenje za stavljanje lijekova u promet u Federaciji, izuzev ako se radi o lijeku ~iji je promet reguliran Pravilnikom o uvjetima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/03 i 41/04) (kao dokaz kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti ovjerenu presliku odobrenja za stavljanje lijekova u promet izdanog od Federalnog ministarstva zdravstva) 

-    da }e kandidat odnosno ponuditelj osigurati kontrolu kvalitete lijekova sukladno Zakonu o lijekovima i podzakonskim aktima donijetim na temelju zakona (kao dokaz kandidat odnosno ponuditelj mora dostaviti izjavu da }e se uz svaku isporuku serije lijekova dostaviti ovjerena preslika certifikata o analizi kvaliteta svake serije uvezenog lijeka sukladno ~lanku 51. Zakona o ljekovima) 

-    da }e finalno pakiranje ponu|enih lijekova biti usagla{eno s odredbama ~lanka 47. i 49. Zakona o lijekovima (u tom smislu kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti odgovaraju}u izjavu) 

-    da }e rok uporabe lijekova ugovornih lijekova u vrijeme isporuke biti 70% njihovog cjelokupnog roka uporabe (u tom smislu kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti odgovaraju}u izjavu) 

-    da je kandidat odnosno ponuditelj suglasan promjenom koli~ine lijekova u odnosu na tendersku dokumetnaciju zbog promijenjenih okolnosti koje se moraju argumentirano potkrijepiti (prestanak proizvodnje lijekova, povla~enje lijeka s tr`i{ta uslijed dodatne kontrole, nus pojave i sl.), kao i s promjenom cijene ukoliko za vrijeme trajanja ugovora do|e do revizije referalnih cijena od strane Federalnog ministarstva zdravstva (u tom smislu kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti odgovaraju}u izjavu) 

-    da kandidat odnosno ponuditelj ima zaklju~ene ugovore sa proizvo|a~ima ponu|enih lijekova ili veleprometnicima lijekova (kao dokaz kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti ovjerenu izjavu o posjedovanju zaklju~enog ugovora) 

-    da }e kandidat odnosno ponuditelj preuzimati lijekove sa istekom roka uporabe i o svome tro{ku ih uni{tavati (u tom smislu kandidat odnosno ponuditelj mora prilo`iti odgovaraju}u izjavu) 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira kandidata odnosno ponuditelja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Samo cjelovita, ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Za svaki lot u kome su ponu|eni doma}i proizvodi suglasno ~lanku 37. Zakona o javnim nabavama i ~lanku 20. pod a, b i c Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama, primijenit }e se cjenovni preferencijalni tretman-preferencijalni faktor 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u objektu ugovornog tijela u Livnu, Kneza Mutimira bb, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz predo~en dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 1549995000000077 kod UPI Banka d.d. Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u prostorijama zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske ‘upanije, Livno, Kneza Mutimira bb, dana 5. 3. 2008. godine za LOT 1-5 u 13,00 sati i LOT 6-11 u 14,00 sati 

Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka, original i kopija 

Ponuditelji koji odlu~e nazo~iti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovla{tenje za nazo~nost. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svaki ponuditelj prije preuzimanja tenderske dokumentacije du`an je predo~iti dokaz o uplati. 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj neprovidnoj kuverti, s to~nim nazivom i potpunom adresom ponuditelja, zape~a}ena, s potpisom ovla{tene osobe ponuditelja, s naznakom: "Ponuda za javnu nabavu lijekova za LOT _____ Ne otvarati". 

Nepotpune ponude ne}e biti razmatrane. 

Nepravodobno podnesene ponude bit }e vra}ene ponuditeljima. 

(1-11-1409-08) 


11 - JANAB 


OSNOVNO DR@AVNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMUNALAC"
LAKTA[I 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Osnovno dr`avno javno komunalno preduze}e "Komunalac" 

Kontakt osoba: Selimir Kresojevi} 

Adresa: Mire Cikote 4 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

Identifikacioni broj: 401147930002 

Telefon: 051/530-195 

Faks: 051/530-195 

E-mail: komunala@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka pogonskog goriva i maziva za potrebe ODJKP "Komunalac" broj 01/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka eurodizela 

LOT 2 Nabavka motornog benzina 

LOT 3 Nabavka maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Isporuka }e se izvr{iti prema potrebama upravnog organa, godinu dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 2 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije, bez nov~ane naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 26. 2. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 2. 2008. godine 

Upravna zgrada ODJKP "Komunalac" Lakta{i, Mire Cikote 4 

(1-11-1413-07) 


11 - JANAB 


OP]INA ILIJA[ 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Ilija{ 

Kontakt osoba: Bari} Zdravko 

Adresa: 126. ilija{ke brigade 6 

Po{tanski broj: 71380 

Grad: Ilija{ 

Identifikacioni broj: 4200621930005 

Telefon: 033/400-079 

Fax: 033/400-079, 400-505 

E-mail: o_ilijas@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

04-23-2134/07 - Nabavka terenskog vozila za potrebe [taba Civilne za{tite 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema smetnji po ~lanu 23. ZJN 

Preciznije opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Preciznije opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Preciznije opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Preciznije opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    70% 

    2. rok isporuke    10% 

    3. na~in pla}anja    10% 

    4. garantni rok za isporu~enu robu    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - 10% po odluci VM ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). Preciznije opisano u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti: soba 33, Op}ina Ilija{, na adresi kao pod I.1., po~ev od 4. 2. 2008. godine, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, uz prilog pismenog zahtjeva i uplatnice na iznos 100,00 KM upla}en na ‘irora~un broj 1602000000710645 bud`et op}ine Ilija{. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 3. 2008. godine u 10,15 sati 

Op}ina Ilija{ - velika sala, adresa kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije mogu se dobiti svakog dana na telefon 033/400-079, od kontakt osobe. 

(1-11-1427-07) 


11 - JANAB 


MINISTARSVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
BAWA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republika Srpska Ministarstvo finansija Poreska uprava 

Kontakt osoba: Dragan Veselinovi} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 45-51 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 332-300, 332-303 

Faks: 332-330 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i ugradwa klima ure|aja za potrebe Poreske uprave Republike Srpske  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka i ugradwa klima ure|aja za potrebe Poreske uprave Republike Srpske 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka za sjedi{te Poreskie uprave i po podru~nim centrima, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji u ukupnoj koli~ini od 30 klima-ure|aja 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Precizira}e se ugovorom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da }e biti obezbje|ena bankovna garacncija na avans koji ponu|a~ tra`i u svojoj ponudi (samo u slu~aju da ponu|a~ u svojoj ponudi tra`i avans) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama (direktni i indirektni porezi) ne starije od 30 dana od dana objavqivawa obavje{tewa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke {to dokazuje ovjerenim rje{ewem o registraciji, izuzev onih subjekata koji su iskqu~eni iz nadmetawa prema ~lanu 23. Zakona.  

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon, kontakt lice 

-    referenc listu 

-    ovjerenu kopiju rje{ewa o registraciji 

-    dokaz o uspje{nom poslovawu u protekloj godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u prethodnoj godini, sa vrijednostima (potvrde izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci) 

-     opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti 

-    ovla{tewe proizvo|a~a za prodaju i servisirawe i 

-    uvjerewa izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, a kojima se potvr|uje podobnost proizvoda 

-    sva zahtjevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije broj~ano ozna~ena na redosqedu iz ponude 

-    u slu~aju nedostatka, neistinitosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenata ponu|a~a, naru~ilac ne}e ni razmatrati ponudu 

Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za odabir najpovoqnije ponude bi}e utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji  

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM, na ra~un 5620990000055687, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu u Poreskoj upravi Republike Srpske. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jeziku srpskog naroda 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti  do 4. 3. 2008. godine, do 16,00 sati 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Ministarstvo finansija, Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 45-51, "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU - NE OTVARAJ". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podo{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama Poreske uprave, Mladena Stojanovi}a 51, Bawa Luka 7. 3. 2008. godine u 12,00 sati. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstvnici ponu|a~a (pismeno ovla{tewe). 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Poreska uprava zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-1432-07) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osobe: D`enita Bori} (za komercijalna pitanja), Mirsad Had`imehi} (za tehni~ka pitanja), Emir Smajlovi} (za tehni~ka pitanja), Nedim Muhi} (za tehni~ka pitanja) 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-779, 033/751-061, 033/751-063, 033/751-091 

Fax: 033/751-784 

E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo (zgrada ED Sarajevo), kancelarija broj 330/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak - Tender broj 10109-02/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme za potrebe JP Elektroprireda BiH d.d. Sarajevo i djelova: 

LOT 1 Nabavka servera 

LOT 2 Nabavka UPS ure|aja 

LOT 3 Nabavka ra~unara 

LOT 4 Nabavka TFT monitora, notebook ra~unara i projektora sa
           platnom 

LOT 5 Nabavka printera laser A4 black and white 

LOT 6 Nabavka switch-eva 

LOT 7 Nabavka ostale ra~unarske opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora za sve robe u svim lotovima 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a za svaki lot zasebno. Prema Zakonu o javnim nabavkama BiH minimalni iznos garancije za ponudu je 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a za svaki lot zasebno 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke: a. i g. U vezi sa ta~kom g. iz ~lana 26. ZJN stav (2) Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog zakona 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehnni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

a prema sljede}im tehni~kim kriterijima: 

T1    Kvalitet i osnovne tehni~ke
    karakteristike robe/usluge/rada
    prema zahtjevima iz tenderske
    dokumentacije    70% 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike
    robe/usluge/radova    maksimalno 15 bodova 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka
    pomo}    maksimalno 10 bodova 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke
    karakteristike u kori{tenju
    robe/radova    maksimalno 5  bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki, objavljenoj u "Slu`benom glasniku BiH", broj 105 od 30. 12. 2006. godine.   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 4. 2. 2008. godine do 17. 3. 2008. godine za LOT 1, 2, 3 i 4, a do 18. 3. 2008. godine za LOT 5, 6 i 7 u PTZ JP EP BiH d.d Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 330/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po svakom lotu.  

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S  na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumenta za po tenderz br, 10109-02/08 (navesti broj lota). Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central Profit Panke dd Sarajevo na ra~un broj 129 1061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 10109-02/08 (navesti broj lota).   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 3. 2008. godine za LOT 1, 2, 3, 4 do 9,30 sati 

18. 3. 2008. godine za LOT 5, 6 i 7 do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ ED Sarajevo, sala 340, IV sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

17. 3. 2008. godine u 10,30 sati (LOT 1) 

17. 3. 2008. godine u 12,30 sati (LOT 2) 

17. 3. 2008. godine u 13,30 sati (LOT 3) 

17. 3. 2008. godine u 14,30 sati (LOT 4) 

18. 3. 2008. godine u 10,30 sati (LOT 5) 

18. 3. 2008. godine u 12,30 sati (LOT 6) 

18. 3. 2008. godine u 13,30 sati (LOT 7) 

____________________

PROCUREMENT NOTICE 

INTERNATIONAL OPEN PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL AUTHORITY 

Organization: PE Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contract Person: Mrs. D`enita Bori} (commercial issues) Mr. Mirsad Had`imehi} (technical issues) Mr. Emir Smajlovi} (technical issues) Mr. Nedim Muhi} (technical issues) 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post Code no. 71000 

City: Sarajevo 

Identification VAT Number: 20022515005 

Phone Nos: ++ 387 33 751 779  ++ 387 33 751 061 ++ 387 33 751 063 ++ 387 751  091 

Fax no.: +387 33 751 787 

E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS THERE THE ITNENTION OF FRAMEWORK AGREEMENT CONCLUSION? (Article 32 of PPA) 

No 

II.4. SUBJECT OF THE CONTRACT DESCRIPTION 

Purchase of computer equipment and parts for the needs of JP EP BiH d.d. Sarajevo: 

LOT 1 Purchase of server 

LOT 2 Purchase of UPS device 

LOT 3 Purchase of computers 

LOT 4 Purchase of TFT monitors, notebook computers, and the
           projector with screen 

LOT 5 Purchase of laser printer A4 black and white 

LOT 6 Purchase of switches 

LOT 7 Purchase of other computer equipment 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 

The quantity in accordance to Technical Specification of Tender Documentation 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR TENDER DOCUMENTATION OBTAINING (PPA Article 18): 

For Lots 1, 2, 3 and 4 could be obtained from February 4, 2008 until March 17, 2008, and for Lots 5,6 and 7 until March 18, 2008, in PTZ JP EP BiH d.d. Sarajevo, 15 Vilsonovo {etali{te Street, Room 330/V. 

Tender Documentation Price KM 50.00 per Lot 

Payments out of Bosnia and Herzegovina shall be performed through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S at the Account no. 501012000-978-000-13 in favor of JP EP BiH - purchase of tender documentation as per Tender Nr. 10109-02/08 (quote Lot Nuber). It is obligatory to write the clause "The Bidder blaers all costs" when giving payment order. 

Payments inside of Bosnia and Herzegovina is performed through HVB Central Profit Banka d.d. Sarajevo at the Account no. 129 1061000116416 in favor of  JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije (Purchase of Tender Documenttion) Nr. 10109-02/08 (quote Lot Number). 

IV.6. DEADLINE FOR ACCEPTANCE OF BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

March 17, 2008 (Date) 9,30 a.m. for Lots 1, 2, 3 and 4 (Time) 

March 18, 2008 (Date) 9,30 a.m. for Lots 5,6, and 7 (Time) 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

(In case of open procedure) (PPA Article 33, UPZ Article 13) 

Date: March 17, 2007 for Lots 1, 2, 3 and 4 March 18, 2007 for Lots 5, 6 and 7 

Place: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, PTZ ED Building, Sarajevo Room 340, 4 th Floor 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Time of Bids Opening 

March 17, 2008 at 10,30 a.m. (LOT 1) 

March 17, 2008 at 12,30 p.m. (LOT 2) 

March 17, 2008 at 13,30 p.m. (LOT 3) 

March 17, 2008 at 14,30 p.m. (LOT 4) 

March 18, 2008 at 10,30 a.m. (LOT 5) 

March 18, 2008 at 12,30 p.m. (LOT 6) 

March 18, 2008 at 13,30 p.m. (LOT 7) 

(1-11-1446-08) 


11 - JANAB 


JAVNA USTANOVA INSTITUT ZA ISPITIVAWE MATERIJALA I KONSTRUKCIJA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 76/08 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija Republike Srpske 

Kontakt osoba: Pani} Zvezdana dipl. ecc. 

Adresa: Jasenova~kih logora{a 4a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400879150003 

Telefon: 051/469-415, lokal 117 

Faks: 051/465-097 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora o nabavci roba i vr{ewu usluga broj 76/08
od 24. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabavka roba i vr{ewe usluga za potrebe Instituta, po sqede}im lotovima: 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala, potro{nog
        materijala i sredstava za odr`avawe higijene 

LOT 2    Opravka i servisirawe voznog parka sa ovjerom
        tehni~ke ispravnosti vozila 

LOT 3    Nabavka goriva i maziva 

LOT 4    Nabavka sitnog inventara 

LOT 5    Nabavka HTZ opreme 

LOT 6    Nabavka i servisirawe ra~unara i ra~unarske opreme 

LOT 7    Nabavka auto-guma, akumulatora i auto-lanaca 

LOT 8    Obavezno osigurawe vozila, osigurawe imovine i
        kolektivno osigurawe radnika 

LOT 9    Revizija finansijskih izvje{taja za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

JU Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija RS, Bawa Luka, Jasenova~kih logora{a 4a, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Za LOT 8 - 24 mjeseca ili 730 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe danom zakqu~ewa ugovora i zavr{ava istekom roka 

Za LOT 9 - 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe danom zakqu~ewa ugovora i zavr{ava po obavqenom poslu 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 2. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Naknada za otkup tendera upla}uje se na ‘iro ra~un JU Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija RS Bawa Luka broj 562099-00012132-85 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, ili na ‘iro ra~un broj 551001-00000049-76 kod Nove bawalu~ke banke sa naznakom: "Za otkup tendera" i pozivom na lot na koji se uplata odnosi. 

Iznos naknade za tendersku dokumentaciju je nepovratni iznos i upla}uje se za svaki lot posebno,. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na sva tri jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 2. 2008. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 2. 2008. godine 

Za LOT 1 u   9,00 ~asova 

Za LOT 2 u   9,30 ~asova 

Za LOT 3 u 10,00 ~asova 

Za LOT 4 u 10,30 ~asova 

Za LOT 5 u 11,00 ~asova 

Za LOT 6 u 11,30 ~asova 

Za LOT 7 u 12,00 ~asova 

Za LOT 8 u 12,30 ~asova 

Za LOT 9 u 13,00 ~asova 

Bawa Luka, Jasenova~kih logora{a 4a 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi tro{kove ponude i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u potpunosti ili djelimi~no, poni{ti nadmetawe u cijelosti ili po lotovima, odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. navedenog Zakona o JN u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u, niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da ugovore o nabavci sklapa pojedina~no po lotovima ili sa vi{e ponu|a~a unutar jednog lota ukoliko je to za wega prihvatqivo. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JU Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija RS 

Kontakt osoba: Pani} Zvezdana 

Adresa: Jasenova~kih logora{a 4a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400879150003 

Telefon: 051/469-415 

Faks: 051/465-097 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JU Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija RS 

Kontakt osoba: Pani} Zvezdana 

Adresa: Jasenova~kih logora{a 4a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400879150003 

Telefon: 051/469-415 

Faks: 051/465-097 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JU Institut za ispitivawe materijala i konstrukcija RS 

Kontakt osoba: Pani} Zvezdana 

Adresa: Jasenova~kih logora{a 4a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400879150003 

Telefon: 051/469-415 

Faks: 051/465-097 

(1-11-1448-07) 


11 - JANAB 


OP[TINA OSMACI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Osmaci 

Kontakt osoba: Musi} Senad 

Adresa: Osmaci bb 

Po{tanski broj: 75406 

Grad: Osmaci 

Identifikacioni broj: 4400282260002 

Telefon: 056/597-314 

Fax: 056/597-259 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kog automobila u skladu sa Odlukom broj 02-020-14/08 od 23. 1. 2008. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedan) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati, ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) garantni rok    u~e{}e 10% 

    4) tehni~ka sposobnost    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 13,00 ~asova 

Osmaci, sala SO-e 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Dokumenti i ponuda trebaju biti ozna~eni rednim brojem iz ovog sadr`aja ponude. 

4.    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz uz uplatu 200,00 KM sa ura~unatim PDV-om na ra~un Op{tine Osmaci broj 5550060200345367, kod Nove banke Zvornik, vrsta prihoda 729124, {ifra op{tine 045. 

5.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analiza ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponuda niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt niti naru{ava konkurencija. 

6.    Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, usluge ili radove, ugovorni organ }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje UGOVORNI ORGAN ima pravo da odbaci ponudu. 

7.    Zainteresovani ponu|a~ mo`e u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 24. 2. 2008. godine ili dostavljanje pisma na faks broj 056/597-259, kontakt osoba Musi} Senad. 

8.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom postupku o javnoj nabavci. 

9.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-1449-07) 


11 - JANAB 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "BA[BUNAR" TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Ba{bunar" Travnik 

Kontakt osoba: Elvir [iljak 

Adresa: Kalibunar 3a 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236034460009, 236034460009 

Telefon: 030/511-122, 061/796-931 

Fax: 030/511-345 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kontinuirano snabdijevanje naftom i naftnim derivatima i mazivom u 2008. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Eurodizel    cca 80.000 l 

BMB    cca  5.000 l 

Mazivo SAE-30    cca 1 t 

Hidrol    cca 1 t 

Tovatna mast    cca 200 kg 

Antifriz    cca 200 l 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Upravna zgrada JKP "Ba{bunar" Travnik, Kalibunar 3a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to }e ponu|a~i dokazati odgovaraju}om dokumentacijom ne starijom od 3 mjeseca (original ili ovjerena fotokopija). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima (ne starije od 3 mjeseca) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i ovjereno rje{enje o PDV registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u posljednjih {est mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kopija certifikata o kvaliteti goriva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e    90% 

    2) popust na utvr|enu cijenu    u~e{}e    5% 

    3) na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 2. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2008. godine u 12,00 sati 

Upravna zgrada JKP "Ba{bunar", Kalibunar 3a, Travnik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Prilikom izbora cijeni}e se mogu}nost ponu|a~a da dostavlja gorivo u krug Preduze}a, odnosno da posjeduje dostavno vozilo. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Ba{bunar" Travnik 

Kontakt osoba: Elvir [iljak 

Adresa: Kalibunar 3a 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236034460009 236034460009 

Telefon: 033/511-122 

Fax: 030/511-345 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Ba{bunar" Travnik 

Kontakt osoba: Elvir [iljak 

Adresa: Kalibunar 3a 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236034460009 236034460009 

Telefon: 033/511-122, 061/796-931 

Fax: 030/511-345 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Ba{bunar" Travnik 

Kontakt osoba: Elvir [iljak 

Adresa: Kalibunar 3a 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236034460009, 236034460009 

Telefon: 033/511-122, 061/796-931 

Fax: 030/511-345 

(1-11-1450-07) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: ^epka Burgi} 

Adresa: D`afer mahala 51 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209418800004 

Telefon: 251-015 

Fax: 251-021 

E-mail: minpu@tk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba i vr{enju usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Nabavka kancelarijskog materijala 

    LOT 1 Nabavka papira, registratora i tonera 

    LOT 2 Nabavka ostalog kancelarijskog materijala 

2.    Nabavka materijala i usluga za odr`avanje ra~unarske
    opreme 

3.    Nabavka telefonske centrale 

4.    Nabavka kopir aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji koja se mo`e podi}i svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u prostorijama Ministarstva pravosu|a i uprave TK 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo pravosu|a i uprave TK, D`afer mahala 51, Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31. 12. 2008. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Zahtjev kandidata za u~e{}e }e biti odbijen ako se u ponudi ne dostave sljede}i dokazi: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ID brojem 

-    izjava ponu|a~a da nema smetnji u smislu ~lana 23. ZJN 

Dokaz o upla}enim porezima i doprinosima 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Popuniti upitnik za firmu u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) garantni rok    u~e{}e 20% 

    3) na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    4) referense ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 2. 2008. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 3. 2008. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2008. godine nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 3. 2008. godine 

Tuzla, D`afer mahala 51 b 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Napomena: Ukoliko ponu|a~i ‘ele dostaviti ponude za ugovore, tj. nabave, dokumentaciju za svaki postupak moraju spakovati odvojeno u kovertama i nazna~iti na koverti za koji se postupak i ugovor odnosi (brojevi od 1 do 10). U jednoj od koverti se mora nalaziti tra`ena ovjerena dokumentacija. 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva pravosu|a i uprave TK, D`afer mahala 51, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 sati. 

Otvaranje ponuda: 3. 3. 2008. godine za sve nabave i u vrijeme navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-1453-07) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE
AGENCIJA ZA UZGOJ/SELEKCIJU U STO^ARSTVU
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu 

Kontakt osoba: Dragan Kasagi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402176490000 

Telefon: 051/247-619 

Faks: 051/247-620 

E-mail: sel-sluzba@blic.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Nabavka kancelarijkog materijala 

LOT 2 Servis motornih vozila 

LOT 3 Nabavka goriva za motorna vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kancelarijski potro{ni materijal 

LOT 2 Servis (5) motornih vozila 

LOT 3 Gorivo za motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 do 8.000,00 KM 

LOT 2 do 7.000,00 KM 

LOT 3 do 16.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 i LOT 2, 78000 Bawa Luka 

LOT 3 Bawa Luka, Mrkowi} Grad, K.Dubica, Doboj, Bijeqina, Nevesiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zavr{ava 31. 12. 2008. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e na javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ke: a, b, c, d, e, f.  ZJN . 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o registraciji 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poresko uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca)  

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog  osigurawa 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 3 mjeseca) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 70% 

    2.    pogodnosti prilikom naru~ivawa i
        isporuke    u~e{}e 20% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoqene na jezicima konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine 

Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa, a u ciqu eventualnog razrje{ewa nejasno}a, iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatrawa ponude, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavqawa ponude. 

Sa ponu|a~em koji ponudi najni`u cijenu tehni~ki zadovoqavaju}e ponude zakqu~it }e se ugovor o nabavci. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu 

Kontakt osoba: Dragan Kasagi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402176490000 

Telefon: 051/247-619 

Faks: 051/247-620 

E-mail: sel-sluzba@blic.net  

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu 

Kontakt osoba: Dragan Kasagi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/247-619 

Faks: 051/247-620 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Agencija za uzgoj i selekciju u sto~arstvu 

Kontakt osoba: Dragan Kasagi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/247-619 

Faks: 051/247-620 

(1-11-1483-07) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e za komunalne i zanatske usluge "RAD" Lukavac 

Kontakt osoba: LOT 1 Kahri} Mirsad LOT 2 Osmi} Nehrudin 

Adresa: Partizanski put bb 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209472410009 

Porezni broj: 209472410009 

Telefon: 035/554-439 

Fax: 035/554-439 

E-mail: jprad@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci roba i usuga broj 02-10-103/08 od 24. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Sukcesivna isporuka nafte i benzina 

LOT 2 Pru`anje usluga fizi~kog obezbje|enja upravne zgrade i
          kruga preduze}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 cca 170.000,00 KM 

LOT 2 cca 75.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 Kako je navedeno u specifikaciji 

LOT 2 Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i traje do 31. 12. 2008. godine, uz mogu}nost produ`enja u skladu sa ZJN 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredaba navedenih u ~lanu 23. stav 1. podta~ka a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) {to isti dokazuju validnom dokumentacijom ne starijom od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude (original ili ovjerena fotokopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

LOT 1 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV 

LOT 2 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    odobrenje za rad od kantonalnog organa unutarnjih poslova prema sjedi{tu agencija 

-    posebno odobrenje za rad od Federalnog ministarstva 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost PDV 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu (ovjerene fotokopije) 

-    potvrda  banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, prije dostavljanja ponude 

-    ovjeren originalan obrazac specifikacija za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije od strane ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

 Za LOT 1 

-    lista glavnih isporuka u posljednjoj godini 

-    uvjerenja izdata od agencije za kontrolu kvaliteta kojim se potvr|uje da kvalitet odgovara odredbama odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva 

-    izjava ponu|a~a da }e i nakon izmjena cijena motornih goriva, nastalih kao posljedica promjena na svjetskom tr`i{tu odobrenih od strane nadle`nih institucija, zadr`ati eventualno date popuste (rabat) 

-    izjava ponu|a~a o posjedovanju pumpnih stanica na podru~ju Lukavca odnosno 10 km od sjedi{ta preduze}a 

Za LOT 2 

-    referenc lista u posljednjoj godini kojom se dokazuje uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima 

-    dokazi da ponu|a~ ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o agencijama za za{titu lica i imovine (dostaviti ovjerene kopije slu`benih legitimacija) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana doma}eg dokazuje se validnom dokumentacijom 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29. 2. 2008. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po svakom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda (izjava) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 - 3. 3. 2008. godine u 11,05 sati 

LOT 2 - 3. 3. 2008. godine u 13,00 sati 

JP "RAD" Lukavac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu JP "RAD" Lukavac, Partizanski put bb, 75300 Lukavac. Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 od 14,00 sati. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaze o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM po svakom lotu, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog organa broj 1321200307860053 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, svrha "otkup tenderske dokumentacije za lot" (navesti naziv i broj lota).  

Javnom otvaranju ponuda mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a uz odgovaraju}e ovla{tenje. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Za LOT (broj i naziv lota), ne otvaraj" JP "Rad" Lukavac (ugovorni organ) zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da pri tome ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-1487-07) 


11 - JANAB 


JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova sportski centar "Borik" 

Kontakt osoba: Vukajlovi} Velibor 

Adresa: Aleja Svetog Save 48 

Po{tanski broj: 51000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 400857690004 

Telefon: 051/308-855, 051/300-497 

Faks: 051/308-855, 051/318-001 

E-mail: sdborik@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za sukcesivnu nabavku roba (namirnice) za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda i odabir najpovoqnijeg ponu|a~a za sukcesivno snabdijevawe robom (namirnicama) i pi}em 

LOT 1    Pekarski proizvodi 

LOT 2    Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 3    Svje`e meso i mesni proizvodi 

LOT 4    Svje`a riba 

LOT 5    Sterilizovano-pasterizovano vo}e i povr}e 

LOT 6    Prehrambeno-kolonijalna roba (bra{no, uqe, {e}er,
        so, tjestenine i sl.) 

LOT 7    Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 8    Smrznuti proizvodi 

LOT 9    Alkoholna ‘estoka pi}a 

LOT 10    Bezalkohona pi}a 

LOT 11    Vina 

LOT 12    Pivo 

LOT 13    Topli napici 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Javna ustanova sportski centar "Borik", Aleja Sv. Save 48, Bawaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i moraju kao dokaz da nemaju ograni~ewa za u~e{}e u postupku javne nabavke dostaviti sqede}u dokumentaciju: 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili obustavio, ili ograni~io poslovne aktivnosti (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawe sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wogovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerenu fotokopiju, ne stariju od {est mjeseci) 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za period od 1. 7. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih izvr{enih isporuka dobavqa~a u zadwe tri godine (original ili ovjerena fotokopija) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) kvalitet    u~e{}e 20% 

    3) uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    4) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 12,00 ~asova 

JU SC "Borik", Aleja Sv. Save 48, Bawaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARATI" za sukcesivnu nabavku robe (namirnica) i pi}a i navesti broj lota. 

Adresa na koju se ponude dostavqaju je: Javna ustanova sportski centar "Borik", Aleja Svetog Save 48, Bawaluka 51000. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i ili wihovi ovla{teni predstavnici. 

(1-11-1488-07) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e 

Kontakt osoba: Hazim Zveki} 

Adresa: Ulica Prva 37a 

Po{tanski broj: 72230 

Grad: @ep~e 

Identifikacioni broj: 4218041000007 

Telefon: 032/880-675 

Fax: 032/880-675 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 01-498/07 od 30. 10. 2007. godine o nabavci roba i vr{enju za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa 2    Hrana za stacionar 

Grupa 3    [tampani zdravstveni obrasci i blokovi 

Grupa 4    Sredstva i pribor za higijenu 

Grupa 8    Zubni i zubotehni~ki materijal 

Grupa 11    Autogume 

Grupa 12    Rezervni dijelovi za vozila 

Grupa 13    Vodo i elektromaterijal 

Grupa 14    Maziva i ulja 

LOT 1    Gorivo 

LOT 4    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila 

LOT 5    Tehni~ki i preventivni pregled vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

8 grupa i 3 lota prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove (grupe). Svaki artikal u okviru grupe ima karakter lota, te se vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu posebno 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve predmetne nabavke 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora 

Svi ugovori }e se izvr{avati sukcesivno prema potrebama ugovornog organa, a zaklju~ivat }e se po isteku prethodnih ugovora o nabvci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom  

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faksa 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra ili rje{enje o obavljanju djelatnosti fizi~kog lica 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacioni broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

-    ime i prezime odgovorne osobe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za sve grupe: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4) kvalitet koji se dokazuje certifikatima    u~e{}e    5% 

    Za LOT 1 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3) udaljenost benzinske pumpe    u~e{}e    10% 

    Za LOT 4 i 5 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3) udaljenost servisa    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom od 8,00 do 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM za svaku grupu i LOT i nepovratna je. 

Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke, poslovnica @ep~e ili direktno na blagajni Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 5. 3. 2008. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 5. 3. 2008. godine sa po~etkom u 10,00 sati za grupu 2, u 10,20 sati za grupu 3, u 10,40 sati za grupu 4, u 11,00 sati za grupu 8, u 11,30 sati za grupu 11, u 12,00 sati za grupu 12, u 12,20 sati za grupu 13, u 12,40 sati za grupu 14, u 13,00 sati za LOT 1, u 13,20 sati za LOT 4, u 13,40 sati za LOT 5 

Centar za fizikalnu rehabilitaciju (zgradu do Doma zdravlja) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavje{tenje o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan da objasni razloge takvog postupka. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za GRUPU (LOT)__________ 

(navesti broj grupe, lota), ne otvaraj". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-1489-07) 


11 - JANAB 


ZDRAVSTVENA USTANOVA
OP[TA BOLNICA PRIJEDOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Op{ta bolnica Prijedor 

Kontakt osoba: Rendi} Dra{ko 

Adresa: Milana Vrhovca 1 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4401532580009 

Telefon: 052/238-415 

Fax: 052/238-428 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke ZU Op{te bolnice Prijedor za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku robe i vr{enje usluga u 2008. godini prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1 Nabavka i isporuka hljeba 

LOT 2 Nabavka i isporuka raznih prehrambenih artikala 

LOT 3 Nabavka i isporuka mesa 

LOT 4 Nabavka i isporuka medicinskih plinova 

LOT 5 Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 6 Redovni servis aparata za anesteziju i servis plinske
           podstanice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU Op{ta bolnica Prijedor, Milana Vrhovca 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, vi{e lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u iznosu od 1% od ukupne vrijednosti ponude (u skladu sa ~lanom 16. Zakona o javnim nabavkama, sa rokom va`nosti ponude + 30 dana)   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran osigurati bezuslovnu bankovnu garancju za dobro izvr{enje posla u visini 10% ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti ugovora + 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Regulisa}e se ugovorom sa izabranim ponu|a~em 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijedi pisane dokaze da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, i f, a {to dokazuju izvodi (potvrda iz sudskog registra i uvjerenja poreske uprave) fonda PIO, fonda zdravstvenog osiguranja 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- puni naziv, adresa, telefon i faks ponu|a~a 

- poreski i identifikacioni broj 

- ovjerena kopija sudske registracije ponu|a~a 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poslovne banke da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una (ne starije od 3 mjeseca) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1 (Nabavka i isporuka hljeba) 

    - cijena    80% 

    - na~in pla}anja-odgo|eno pla}anje    10% 

    - kvalitet    10% 

    Za LOT 2 (Nabavka i isporuka raznih
                     prehrambenih artikala) 

    LOT 3 (Nabavka i isporuka mesa) 

    LOT 4 (Nabavka i isporuka medicinskih plinova) 

    LOT 5 (Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala) i 

    LOT 6 (Redovan servis aparata za anesteziju i servis
                plinske podstanice) 

    - cijena    90% 

    - na~in pla}anja-odgo|eno pla}anje    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u prostorijama Uprave ZU Op{te bolnice Prijedor, kancelarija broj 921. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za jednu grupu (LOT) iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. mart 2008. godine, do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. mart 2008. godine: 

LOT 1 - 9,30 ~asova 

LOT 2 - 10,15 ~asova 

LOT 3 - 11,00 ~asova 

LOT 4 - 11,45 ~asova 

LOT 5  -12,30 ~asova 

LOT 6 - 13,15 ~asova 

Kao pod I.1. u biblioteci ustanove 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi sa obavje{tenjem mogu da se dobiju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova na telefon 052/238-415. 

Tenderska dokumentacija izdava}e se na osnovu pismenog zahtjeva i dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj 56200700002646-71 koji se vodi kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope. 

Ponudu mogu da podnesu samo ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju.  

Ugovorni organ ne snosi nikakve to{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabavke. 

Ponu|a~ je du`an da dostavi sve tra`ene dokumente koji moraju biti slo`eni, a stranice numerisane. 

Ponude dostavljati zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku LOT___" sa naznakom "Ne otvaraj". 

Na koverti je obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-1491-07) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-462-1/08, od 25. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka aparata - vodeni no` za potrebe Klinike za op{tu i abdominalnu hirurgiju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ki centar Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama; dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- Certifikat o garanciji kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi utvr|enih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 50% 

    - garancija    u~e{}e 25% 

    - rok isporuke    u~e{}e 25% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 10,00 sati - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA  - Ponuda za nabavku aparata vodeni no` za potrebe Klinike za op{tu i abdominalnu hirurgiju", na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 5. 3. 2008. godine do 9,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 ~asova u sobi broj 11 kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro-ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 551001-00003144-06 kod Nove banjalu~ke banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

(1-11-1493-08) 


11 - JANAB 


OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA/BEZBJEDNOSNA AGENCIJA BiH
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: OSA-OBA Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Momir Popovi} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200936090005 

Telefon: 033/210-126 

Fax: 033/212-730 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 07/2 - 633/08 od 22. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Nabavka guma i obavezne opreme, materijala i rezervnih dijelova za putni~ka motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 100.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

Prije potisivanja ugovora, najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti od 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojima }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 (deset) dana po ispunjenju obaveza. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. ZJN stav 1. ta~ke a), b), c), d), e i f) 

Prilo`eni dokazi moraju biti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starije od 3 (tri) mjeseca; (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o PDV-u   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

- potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjavanje uslova po ~lanu 26. ZJN stav 2. ta~a a, b, c 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    60% 

    - garancija na robe i usluge    20% 

    - uslovi i rok pla}anja    10% 

    - rok isporuke    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3. 3. 2008. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 17,00 sati 

Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na na~in dostave (li~no na protokol ili po{tom preporu~eno) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za nabavke OSA-OBA BiH izvr{it }e javno otvaranje ponuda u sjedi{tu Agencije u Sarajevu, Muhameda Spahe 7, 

4. 3. 2008. godine u 12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{}eni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{}enje dokazuje u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{iti se na ‘irora~un broj 5620120000084588 kod Razvojne banke a.d. Banja Luka Lukavica-Isto~no Sarajevo, svrha - Uplata za tendersku dokumentaciju za odr`avanje vozila Banja Luka - OSA-OBA BiH.  

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku guma i opreme - ne otvaraj", na adresu OSA-OBA BiH, Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, li~no na protokol ili preporu~eno po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene.  

OSA/OBA BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a}a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Radno vrijeme Agencije je od 9,00 do 17,00 sati. 

(1-11-1495-08) 


11 - JANAB 


RRC "FOJNICA" U FOJNICI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RRC "Fojnica" u Fojnici 

Kontakt osoba: Sijari} Rasim 030/838-837 

Adresa: Banjska 1 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236046390006 

Telefon: 030/838-804 

Fax: 030/838-900 

E-mail: reumal.f@bih.net.ba 

Internet adresa: www.fojnica.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2 Pekarski proizvodi 

LOT 3 Kancelarijski materijal i pribor 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci uz mogu}nost produ`enja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, a koja uz ponudu dostave sljede}u dokumentaciju: 

a) uvjerenja suda da ponudilac nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

b) uvjerenje o izmirenim direktnim porezima 

c) uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima 

d) uvjerenje o izmirenim obavezama PIO/MIO 

e) uvjerenje o izmirenim obavezama zdravstvenog osiguranja 

f) cijene izra`ene u KM 

g) izjava o nepromjenljivosti cijena 

h) uslovi, na~in i rok pla}anja 

Dokumentacija pod: a), b) i c) ne mo`e biti starija od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa i broj telefona ponu|a~a 

2.    kopija poreznog i identifikacionog broja 

3.    rje{enje o registraciji (ovjerena kopija - ne starija od 90 dana) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a i mjere za osiguranje kvaliteta 

-    navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima 

-    uvjerenja koja su izdata od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata,. a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti svaki radni dan do 15,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati od 30,00 KM+PDV na blagajni ugovornog organa i ra~un broj 1295011000040704 HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine RRC "Fojnica" u Fojnici Banjska 1, kancelarija 01, sljede}im redosljedom: 

LOT 1 u 9,00 sati 

LOT 2 u 9,30 sati 

LOT 3 u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA LOT______- NE OTVARAJ". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a i adresu. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. 

(1-11-1496-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-ne- retvanske ‘upanije/kantona 

Kontakt osobe: Mirzo ]emalovi}, Vjekoslav Kordi} i Vlatka Mijatovi} 

Adresa: Dubrova~ka bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227175700004 

Telefon: 036/355-271, 036/355-276, 036/355-259 

Fax: 036/355-251 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

"Unutarnje ure|enje poslovnih prostorija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Unutarnje ure|enje poslovnih prostorija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod zdravstvenog osiguranja HN@/K, Podru~ni ured Konjic i Zavod zdravstvenog osiguranja HN@/K, Direkcija Mostar, Dubrova~ka bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno tender dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

- da ponuditelj nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredaba ~lanka 23. stav 1. to~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine 

(u tom smislu ponuditelj mora prilo`iti dokaze koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti originali ili ovjerene preslike) 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza ili izjave diskvalificira ponuditelja 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ponuditelj mora biti registriran kod nadle`nog suda za obavljanje profesinalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, te prilaganje odgovaraju}ih dokaza (kao dokaz ponuditelj mora dostaviti ovjerenu presliku rje{enja o upisu u sudski registar s ovjerenim prilozima izdatih od nadle`nog suda, a rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja) 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza ili izjave diskvalificira ponuditelja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    da je za period od tri posljednje financijske godine, za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuditelj registriran odnosno po~eo s radom prije manje od dvije godine pozitivno poslovao (kao dokaz ponuditelj mora dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za period od tri posljednje financijske godine, za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuditelj registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine) 

-    izjava ponuditelja o ukupnom prometu za period od tri posljednje financijske godine, za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuditelj registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao i da transakcijski ra~un nije blokiran za navedeni period 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponuditelja u posljednjih tri do pet godina, uz prilaganje potvrda o zadovoljenoj izvedbi za najva`nije isporuke, potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvr{enih isporuka 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza ili izjave diskvalificira kandidata, odnosno ponuditelja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b) Samo cjelovita, ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Unutarnje ure|enje poslovnih prostorija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

1) cijena 35% 

2) tehni~ka ocjena kvaliteta ponu|ene opreme 35% 

3) rok pla}anja 15% 

4) rok isporuke 15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrova~ka bb, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz predo~en dokaz o uplati naknade za tender dokumentaciju u iznosu 50,00 KM na ra~un broj 1610200011590046 kod Raiffeisen Bank d.d. Filijala Mostar. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja, Mostar, Dubrova~ka bb, dana 4. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

Ponudu je potrebno pripremiti u tri primjerka 1 original i dva preslika 

Ponuditelji koji odlu~e nazo~iti javnom otvaranju ponuda moraju imati ovla{tenja za nazo~nost 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svaki ponuditelj prije preuzimanja tenderske dokumentacije du`an je predo~iti dokaz o uplati. 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj neprovidnoj kuverti, s to~nim nazivom i potpunom adresom ponuditelja, zape~a}enu, s potpisom ovla{tene osobe ponuditelja, s naznakom: "Ponuda za unutarnje ure|enje poslovnih prostorija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona; ne otvarati do 4. 3. 2008. godine do 12,00 sati". Nepotpune ponude ne}e biti razmatrane. 

Nepravodobno podnesene ponude bit }e vra}ene ponuditeljima. 

(1-11-1504-08) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sc. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-463-1/08, od 25. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak radi nabavke potro{nog materijala za rad u sali za kateterizaciju srca 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco apoteka Klini~kog centra Banja Luka, istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama; dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere (bez PDV-a), "franko apoteka kupca" i ukupan iznos (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od sedam dana 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 70% 

    - uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od  100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 12,00 ~asova - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA  - Ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa potro{nim materijalom za rad u sali za kateterizaciju srca", na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 5. 3. 2008. godine do 11,00 ~asova. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 14,00 ~asova u sobi broj 11 (Centralni medicinski blok) kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 551001-00003144-06 kod Nove banjalu~ke banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije (navesti broj i naziv lota za koji se otkupljuje tenderska dokumentacija). 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sc. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sc. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: prof. dr. sc. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

(1-11-1509-08) 


11 - JANAB 


FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATI^KIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEU^ILI[TA U MOSTARU 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Julijana Odak 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227478860004 

Telefon: 036/355-441, 036/318-390 

Fax: 036/355-458 

E-mail: Fpmoz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve-mo.ba/fpmoz 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka opreme za studij kemije - elektrokemijski mjerni sustav za DC i AC mjerenja (potenciostat) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za studij kemije - potenciostat/galvanostat 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fakultet Prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru 

Matice hrvatske bb 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i/ili zavr{ava izvr{enjem ugovorne obveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanku 23. ZJN - navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija ID broja 

(navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    uvjerenje od banke da transakcijski ra~un nije bio blokiran posljednja tri mjeseca (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lanka 26. ZJN (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    80% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    5% 

    3) jamstveni rok    u~e{}e    10% 

    4) uvjeti pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 3. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Na transakcijski ra~un 3381002202660017 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

6. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

Zgrada Fakulteta 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se podignuti svaki radni dan od 09,00 do 14,00 sati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Julijana Odak 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227478860004 

Telefon: 036/355-441, 036/318-390 

Fax: 036/355-458 

E-mail: Fpmoz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve-mo.ba/fpmoz 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Julijana Odak 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227478860004 

Telefon: 036/355-441, 036/318-490 

Fax: 036/355-458 

E-mail: Fpmoz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve-mo.ba/fpmoz 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Fakultet prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Julijana Odak 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227478860004 

Telefon: 036/355-441, 036/318-390 

Fax: 036/355-458 

E-mail: Fpmoz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve-mo.ba/fpmoz 

(1-11-1519-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 103-007/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja poliuretanske izolacije na vrelovodu daljinskog grijanja grada Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prora~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, originalni ili ovjerene fotokopije, ali ne starije od 3 (tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. i 2007. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (Tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ka a), b), c) i g). U vezi sa ta~kom g) Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25 i 26. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radovi prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

    Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). Sedamdeset (70) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se i kompletnost dokumentacije neophodne za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radovi za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca 

    Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 15 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radovi istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 5. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 4. 2. 2008. godine do 28. 2. 2008. godine u zgradi JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 104. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-007/08, valuta EUR. 

Sve tro{kove snosi nalogodavac - OUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central Profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-007/08,  valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 3. 3. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 3. 3. 2008. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111. u 12,15 sati. 

Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. 

Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u JP EP BiH d.d. Sarajevo - komercijalna pitanja 

Alen Kulenovi}, tel. 033/751-753 Fax: 033/751-756 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: 

TE Kakanj, [emsudin Hod`i}, tel. 032/771-015 

(1-11-1539-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 103-006/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alata za potrebe TE "Kakanj" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH originali ili ovjerene fotokopije, ali ne starije od 3 (tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. i 2007. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ke a), d) i g); u vezi sa ta~kom g) "Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. Zakona o javnim nabavkama BiH 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

    Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). Sedamdeset (70) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se i kompletnost dokumentacije neophodna za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca 

    Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 15 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 5. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 4. 2. 2008. godine do 28. 2. 2008. godine u zgradi JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 104 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno-tehni~ka zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-006/08, valuta EUR. 

Sve tro{kove snosi nalogodavac - OUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central Profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-006/08,  valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine: engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 3. 3. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 3. 3. 2008. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111. u 10,15 sati. 

Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenje za prisustvo. 

Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u JP EP BiH d.d. Sarajevo - komercijalna pitanja 

Alen Kulenovi}, tel. 033/751-753, fax: 033/751-756 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: 

TE Kakanj - Ekrem [abanovi}, tel. 032/771-048 

(1-11-1540-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji rezervnih autodijelova za potrebe: 

LOT 1    CJB Doboj i 

LOT 2    CJB Isto~no Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka rezervnih autodijelova za slu`bena motorna vozila za potrebe: 

LOT 1    CJB Doboj 

LOT 2    CJB Isto~no Sarajevo - prema uslovima iz tenderske
        dokumentacije, a po proizvodnim grupama motornih
        vozila: Volkswagen, Fiat, [koda, Renault, Nissan
        Kia
 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost ugovora bi}e nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka na paritetu fco - skladi{te LOT 1 CJB Doboj, LOT 2 CJB I. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do 31. 12. 2008. godine (od dodjele ugovora) sa mogu}no{}u obnavqawa 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski  registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija, ili rje{ewe nadle`nog op{tinskog organa upave iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija  ne starija od 90 dana 

-    jedinstveni identifikacioni broj - JIB/original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana 

-    poreski identifikacioni broj - PIB/original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe Poreske uprave RS, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim indirektnim porezima/uvjerewe uprave za indirektno oporezivawe, ne starije od 90 dana, 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe i potvrda o uplati sa 31. 12. 2007. godine/original ili ovjerena kopija) 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, uplata sa 31. 12.2007. godine original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo iz osnova kr{ewa zakona u smislu poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti  u periodu od 5 godina / dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili ovjerenu izjavu odgovornog lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ili dozvola za rad nadle`nog op{tinskog organa uprave 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze o kvalitetu i originalnosti rezervnih autodijelova (ovjerenu izjavu da }e svi rezervni biti sa deklaracijom ovla{tenog proizvo|a~a)    

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha sa
31. 12. 2007. godine ili GOP obrazac poreske uprave 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

-    izjava o prihvatawu sukcesivnih isporuka odmah po ukazanoj potrebi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwoj godini s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili izjavu primaoca o izvr{enim isporukama 

-    dodatni uslov u~e{}a za LOT 1 i LOT 2: maksimalna udaqenost ponu|a~a (isporu~ioca) do 30 kilometara od sjedi{ta CJB 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude (~lan 34. ta~ka b) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po svakom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2008. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka, Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002,  nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju - obavezno nazna~iti: "Ponuda za autodijelove za LOT ___". Sredstva upla}ena za tro{kove tend. dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. 

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac  zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-368 

Faks: 051/ 3349-395; 334-370 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osobe: Ranko Kova~evi} i Zdravko Kosi} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395; 334-370 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija:  Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-370, 334-394 

Faks: 051/334-395; 334-370 

(1-11-1546-08) 


11 - JANAB 


VLADA KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona Travnik 

Adresa: Stani~na 43 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236135650003 (Depozitni HVB Central Profit bank), poziv na broj 090011420(1), vrsta prihoda 722631, Op}ina Travnik 091 

Telefon: 030/518-091 ili 511-316 centr. (Slu`ba) 

Fax: 030/518-091 ili 511-316 centr. (Slu`ba) 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. Sve informacije tra`iti isklju~ivo pismeno ili putem faksa. zahtjevi za dodatnim informacijama mogu se dostaviti do roka 7 dana prije isteka roka za dostavu ponude. Odgovori }e biti proslije|eni svim zainteresovanim ponu|a~ima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju do roka 5 dana prije isteka roka za dostavu ponude. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da - prema tenderskoj dokumentaciji 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku: 

LOT 1    Ra~unara, ra~unarske opreme/originalan softver sa
        licencom, printera i kopir aparata - prema tenderskoj
        dokumentaciji 

LOT 2    Odr`avanje (servisiranje) ra~unarske opreme - prema
        tenderskoj dokumentaciji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku ra~unara,
        printera, kopir aparata (original softver sa licencom) 

LOT 2    Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za odr`avanje
        (servisiranje) ra~unarske opreme i kopir aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1, LOT 2, sjedi{te Kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

(Ponu|a~ je obavezan dostaviti ponudu za LOT 1 i LOT 2 - izbor }e se vr{iti prema najboljim uslovima sumarno za oba lota i ugovor }e se za oba lota dodijeliti jednom ponu|a~u koji ostvari najvi{e bodova u zbiru za oba lota). 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prijave ponu|a~a }e biti odba~ene ukoliko ne dostave: 

-    izjavu ponu|a~a o nepostojanju zakonskih smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    dokaz da ni ponu|a~ ni odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio poreske obveze - potvrda od porezne uprave i potvrda od Uprave za indirektno oporezivanje 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema PIO/MIO (s prilogom spiska broja uposlenih) 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema zdravstvenom osiguranju 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu s va`e}im propisima 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih godinu dana 

-    bilans uspjeha za 2005. i 2006. godine 

-    bilans stanja za 2005. i 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista posljednje dvije godine 

-    tehni~ka i profesionalna sposobnost za obavljanje navedenog posla (ljudski i materijalni resursi) 

-    tehni~ke i druge karakteristike o kvaliteti ponu|ene robe 

-    dokaz originalan softver sa licencom 

Svi dokazi (ta~ke III.5. do III.8.) treba da su u originalu ili ovjerene fotokopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1 

    1.    ukupna cijena ponu|ene opreme sa
        ura~unatim PDV    50% 

    2.    garancija i tehni~ke karakteristike opreme    20% 

    3.    uslovi, na~in i rok pla}anja    15% 

    4.    rok isporuke    15% 

    LOT 2 

    1.    ukupna cijena servisnih usluga sa
        ura~unatim PDV    50% 

    2.    rok odziva za izvr{enje usluge    30% 

    3.    uslovi, na~in i rok pla}anja    10% 

    4.    garancija za obavljene servisne usluge    10% 

(Detaljni kriteriji su dati u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju u ukupnom iznosu od: za LOT 1 i LOT 2 zajedno - 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se daje na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju u roku od 28 dana od dana objave obavje{tenja. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Ponuda  LOT ____", na adresu ugovornog organa (pisarnica - protokol), (adresa kao pod I.1.). 

Dokumentaciju obavezno slo`iti prema numeraciji iz tenderske dokumentacije. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O otvaranju ponuda naknadno }ete biti obavije{teni, te je potrebno da na koverti ponude nazna~ite broj telefona kontakt osobe. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na protokolu (pisarnici) u zgradi Vlade, Stani~na 43, Travnik, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati na adresu i ‘irora~un broj ugovornog tijela (kao pod I.1.). 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u svezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati na kontakt telefon 030/518-091. 

(1-11-1548-08) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA"
TESLI] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja "Sveti Sava" 

Kontakt osoba: Kovanu{i} Mladen 

Adresa: Marka Peji}a 3 

Po{tanski broj: 74270 

Grad: Tesli} 

Telefon: 053/430-437 

Fax: 053/436-203 

E-mail: dzteslic@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Poziv na javno nadmetanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nafta i naftni derivati 1) D2; 2) Bezolovni 

LOT 2 Filteri i ulja 

LOT 3 Gume i autodijelovi 

LOT 4 Servisiranje i ugradnja 

LOT 5 Vulkaniziranje i pranje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja "Sveti Sava" Marka Peji}a 3, Tesli} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 90% 

    2) udaljenost usluge ili snabdjeva~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijeditio do 28. 2. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 13,30 sati, 

Dom zdravlja "Sveti Sava" Tesli} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Domu zdravlja "Sveti Sava" Tesli} uz uplatu od 30,00 KM na ‘iro ra~un 5510250000132131 kod Nove banjalu~ke banke. 

(1-11-1553-08) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA"
TESLI] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja "Sveti Sava" 

Kontakt osoba: Kovanu{} Mladen 

Adresa: Marka Peji}a 3 

Po{tanski broj: 74270 

Grad: Tesli} 

Telefon: 053/430-437 

Fax: 053/436-203 

E-mail: dzteslic@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Poziv na javno nadmetanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Meso i proizvodi od mesa 

LOT 2 Mlijeko i proizvodi od mlijeka 

LOT 3 Povr}e i vo}e 

LOT 4 Hljeb i ostali pekarski proizvodi 

LOT 5 Razni prehrambeni proizvodi 

LOT 6 Sredstva za higijenu i dezinfekciju 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja "Sveti Sava", Marka Peji}a 3, Tesli} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 90% 

    2) udaljenost usluge ili snabdijeva~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 2. 2008. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 13,00 sati 

Dom zdravlja "Sveti Sava" Tesli} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Domu zdravlja "Sveti Sava" Tesli} uz uplatu od 30,00 KM na ‘iro ra~un 5510250000132131 kod Nove Banjalu~ke banke. 

(1-11-1554-08) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA"
TESLI] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja "Sveti Sava" 

Kontakt osoba: Kovanu{i} Mladen 

Adresa: Marka Peji}a 3 

Po{tanski broj: 74270 

Grad: Tesli} 

Telefon: 053/430-437 

Fax: 053/436-203 

E-mail: dzteslic@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Poziv na javno nadmetanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugalj lignit - po toni, komad 2 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja "Sveti Sava", Marka Peji}a 3, Tesli} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 90% 

    2) udaljenost usluge ili snabdjeva~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 2. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 12,30 ~asova 

Dom zdravlja "Sveti Sava" Tesli} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Domu zdravlja "Sveti Sava" Tesli} uz uplatu od 30,00 KM na ‘iro ra~un 5510250000132131 kod Nove Banjalu~ke banke. 

(1-11-1555-08) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA"
TESLI] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja "Sveti Sava" 

Kontakt osoba: Kovanu{} Mladen 

Adresa: Marka Peji}a 3 

Po{tanski broj: 74270 

Grad: Tesli} 

Telefon: 053/430-437 

Fax: 053/436-203 

E-mail: dzteslic@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Poziv na javno nadmetanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sitni potro{a~ki kancelarijski materijal 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja "Sveti Sava", Marka Peji}a 3, Tesli} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 90% 

    2) udaljenost usluge ili snabdjeva~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 2. 2008. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

Dom zdravlja "Sveti Sava" Tesli} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Domu zdravlja "Sveti Sava" Tesli} uz uplatu od 30,00 KM na ‘iro ra~un 5510250000132131 kod Nove banjalu~ke banke. 

(1-11-1556-08) 


11 - JANAB 


JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Televizija Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Ribi}, finansije 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200556770003 

PDV broj: 200556770003 

Telefon: 033/776-774 

Fax: 033/776-778 

E-mail: tvsa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sadr`aj nabavke: 

1.    Putni~ko vozilo za potrebe TV ekipa    2 vozila 

-    zapremina motora ccm do 1450 

-    gorivo-dizel 

-    ja~ina motora kW/KS 51/70 

-    me|uosovinski razmak (mm) 2.617 

-    visina podvozja (mm) 140 

-    {irina/visina/du`ina (mm): 1.684/1.607/4.205 

-    klima, ABS, centralna brava, zra~ni jastuci za voza~a i suvoza~a 

2.    Putni~ko vozilo za potrebe menad`menta    1 vozilo 

-    zapremina motora ccm do 2.000 

-    gorivo-dizel 

-    ja~ina motora kW/KS 103/140 

-    me|uosovinski razmak (mm) 2.6578 

-    visina podvozja (mm) 180 

-    {irina/visina/du`ina (mm): 1.784/1.553/4.581 

-    puna oprema 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 12 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, ~lan 25. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, ~lan 26. Zakona o javnim nabavkama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) kvalitet    u~e{}e    10% 

    Cijena i uslovi: 

    2) reklamiranje kod TVSA 

    3) cijena 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e    85% 

    5) rok isporuke    u~e{}e     5% 

IV.3. Razrada stavke-cijene i uslovi u procentima 

    1) reklamiranje kod TVSA    u~e}e    50% 

    2) cijena    u~e{}e    30% 

    Uslovi pla}anja: 

    1) avans    u~e{}e    0 

    2) po isporuci    u~e{}e    0 

    3) odog|eno pla}anje    u~e{}e    20% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Bosanski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za pdono{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: 7 dana nakon isteka roka od 28 dana 

Mjesto: Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JP Televizija Kantona Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u cijelosti ili djelimi~no ponudu, poni{titi poziv za javno nadmetanje, ne izvr{iti izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-1562-08) 


11 - JANAB 


JP BH PO[TA DOO
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.1-2.2-7717/23-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Sadmir Krehi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/723-440 

Fax: 033/723-444 

E-mail: sadmirk@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci koverata za potrebe Hibridne po{te 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka koverata za ma{insko kovertiranje tipa "American" i za ru~no kovertiranje tip "C4" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

-    koverte sa logotipom tipa "American", koli~ina 15.500.000 komada na godi{njem nivou, prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

-    koverte za ru~no pakovanje, tipa "C4" sa silikonskom trakom, koli~ina 60.000 na godi{njem nivou, prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo-glavni po{tanski centar-Hibridna po{ta-DDP Skladi{te GPC-a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 4.500,00 KM, sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana). Period va`enja garancije je 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne prihvataju se garancije ABS banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, osigurati bezuslovnu (bez prigovora) bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, prihvatljivu za JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, u visini 10% ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana, na na~in kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.     

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne prihvataju se garancije ABS banke d.d. Sarajevo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - Sadr`aj ponude 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne ispravne nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 3 (tri) mjeseca, od dana podno{enja ponude 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (IDB) - ovjerena kopija 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a - ovjerena kopija 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dostavljanje originalnog dokumenta, ili njegove validne kopije, pribavljenog od proizvo|a~a papira, na kojem se ponu|ene koverte {tampaju, a kojim se potvr|uju zahtijevane karakteristike OCR papira, shodno tehni~koj specifikaciji 

-    potvrda o osiguranom pristupu opremi i repromaterijalu koji }e biti na raspolaganju za izvr{enje ugovora 

-    uzorak predmetne robe radi provo|enja mjera za kontrolu kvaliteta, na na~in propisan u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu-koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 105/05). 

-    ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogu}nost za primjenu preferencijalnog tretmana ponu|a~ je du`an dostaviti - izjavu ponu|a~a da roba koju nudi ima porijeklo iz BiH, odnosno uz izjavu, po mogu}nosti, dostaviti i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe, kojim dokazuje da su robe koje su predmet ove nabavke imaju 50% porijeklo iz BiH, ili neki drugi dokument nadle`nog organa kojim dokazuje porijeklo robe iz BiH, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Napomena: Ponuda ponu|a~a, koji ne dostavi navedeni dokaz, bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno da ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 3. 2008. godine u 12,15 sati 

Sarajevo, Obala Kulina bana 8, sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu JP BH PO[TA d.o.o.  Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1291 0210 0013 1938 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE Sarajevo, u korist JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku koverata za potrebe Slu`be Hibridne po{te JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za koverte - NE OTVARAJ" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 3. 3. 2008. godine do 12,00 sati. 

Ponu|a~ je du`an ponudu zapakovati u kovertu uz naznaku: Ponuda za nabavku koverata (naziv tendera za koje je dostavljena ponuda). 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 3. 3. 2008. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzir kada su poslane, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 7100 Sarajevo, III sprat, 3. 3. 2008. godine u 12,15 sati. Po jedan predstavnik ponu|a~a uz pismenog ovla{tenje mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 21. 2. 2008. godine na faks: 033/723-444 sa naznakom: "Za Komisiju za provo|enje postupka nabavke koverata". 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo mo`e od punu|a~a, pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba i www.javnenabavke.ba. 

(1-11-1574-08) 


11 - JANAB 


STUDENTSKI CENTAR "NIKOLA TESLA"
BAWA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Studentski centar "Nikola Tesla" 

Kontakt osoba: Ru`ica Adamovi} 

Adresa: Majke Jugovi}a 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401568870009 

Telefon: 051/435-370 

Faks: 051/435-371 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku profesionalne opreme evidentirane pod brojem 616/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda i odabir najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku profesionalne opreme i to: 

LOT 3 Nabavka opreme za fitnes klub 

LOT 4 Nabavka opreme i izrada plinske stanice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Studentski centar "Nikola Tesla" Bawa Luka, Majke Jugovi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i moraju kao dokaz da nemaju ograni~ewa za u~e{}e u postupku javne nabavke dostaviti sqede}u dokumentaciju: 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije pod ste~ajem, ili likvidacijom, ili u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili obustavio, ili ograni~io poslovne aktivnosti (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawa sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 6 mjeseci) 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i uspjeha za period od 1. 1. do 30. 6. 2007. godine (ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih izvr{enih isporuka dobavqa~a u zadwe tri godine (original ili ovjerena fotokopija) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    50% 

    2. kvalitet    20% 

    3. uslovi i na~in pla}awa    10% 

    4. rok isporuke    10% 

    5. postprodajni servis i tehni~ka pomo}    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka za prijem ponuda uz naknadu od 200,00 KM koja se mo`e uplatiti na ‘iro ra~un 562-099-00001568-58. 

Od uplate su izuzeti ponu|a~i koji su u~estvovali u istom prethodnom periodu.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zakqu~no sa 12. 3. 2008. godine do 12,00 ~asova li~no ili putem po{tanskog saobra}aja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 3. 2008. godine u 12,00 ~asova u prostorijma Studentskog centra "Nikola Tesla" Bawa Luka, Majke Jugovi}a 1 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda ne otvarati", za Lot..... 

Adresa na koju se ponude dostavqaju je Studentski centar "Nikola Tesla" Majke Jugovi}a 1, Bawa Luka 78000. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i ili wihovi ovla{teni zastupnici.  

(1-11-1576-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Tenaida ]osi} 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-298 

E-mail: kzz@1sinter.net 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka {tampanih obrazaca i drugog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka {tampanih obrazaca i drugog materijala prema lotovima: 

LOT 1    Zdravstvene legitimacije 

LOT 2    Obrazac ZO1 i ZO3 

LOT 3    Blok recept sa bar kodom 

LOT 4    Blok recept za inzuloovisniske (sanitetski materijal)
        i blok recept (komercijalni) 

LOT 5    Obrazac izvje{taja o bolovanju, ZO-PL i NPL-1 

LOT 6    Obrazac potvrde o potrebi ortopedskog pomagala
        (ZP-6.1, ZP-6.2, ZP-6.3)  

LOT 7    Obrazac RVIO-04 o potrebi ortopedskog pomagala 

LOT 8    Blok priznanica za participaciju i blok potvrda za
        evidenciju ulaska  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kontinuirana isporuka prema potrebama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lo`ioni~ka 2, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranje. 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN 

Dokaz ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon, faks i e-mail adresa, ukoliko posjeduje 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

-    dokaz da ponu|a~ ima registrovanu poslovnu jedinicu na podru~ju Kantona Sarajevo (za ponu|a~e koji nemaju sjedi{te na podru~ju Kantona Sarajevo)  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    porvrda banke o solventnosti 

-    ovjerena fotokopija potvrde o pla}enim poreskim obavezama 

-    original potvrda o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO i obavezno zdravstveno osiguranje zaklju~eno sa mjesecom decembar 2007. godine, koji izdaju zavod PIO/MIO FBiH i kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referns lista poslova 

-    izjava o broju zaposlenih i anga`iranom tehni~kom osoblju 

-    izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica ponu|a~a, a koja se odnosi na to da }e u toku trajanja ugovora osigurati kontinuirano snabdijevaje Zavoda specificiranom robom 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti, mjere za osiguranje kvaliteta  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriteriji definisani u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 3. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un 154-108-20005985-81 kod UPI banke d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2008. godine u 13,00 ~asova, 

Lo`ioni~ka 2, X sprat, sala 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK (OZNAKA LOTA) - NE OTVARAJ" 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema izvo|a~ima. 

(1-11-1579-08) 


11 - JANAB 


KANTONALNO TU@ILA[TVO
UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

Kontakt osoba: Mira Vukovi} 

Adresa: Bosanska 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263389480008 

Telefon: 037/222-252 

Fax: 037/222-270 

E-mail: info@tuzilastvousk.com.ba 

Internet adresa: www.tuzilastvousk.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a pravosudni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kog motornog vozila - automobila za Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog motornog vozila 

Uz standardnu opremu za putni~ko motorno vozilo molimo da nam navedete i dodatnu opremu u visini navedene cijene 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Putni~ko motorno vozilo vrijednosti do 40.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha}, Bosanska 2 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati samo za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Definisat }e se ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 60,00% 

    2)    na~in i uslovi pla}anja i druge
        finansijske pogodnosti    u~e{}e 30,00% 

    3)    rok isporuke i garancija    u~e{}e 10,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti pet dana nakon objavljivanja oglasa pa do isteka roka za predaju ponuda. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na bilo kojem slu`benom jeziku u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u 10,00 sati, 

Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava prvo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu ili sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredbe ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na pisani zahtjev na adresi iz odjejka I. ta~ka I.1. u Kantonalnom tu`ila{tvu USK Biha}. 

Ponuda se dostavljaju na adresu iz odjeljka I. ta~ka I.1. i to zatvorene sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku roba za otvoreni postupak" sa napomenom "Ne otvaraj". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

Kontakt osoba: Mira Vukovi} 

Adresa: Bosanska 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263389480008 

Telefon: 037/222-252 

Fax: 037/222-270 

E-mail: info@tuzilastvousk.com.ba 

Internet adresa: www.tuzilastvousk.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

Kontakt osoba: Mira Vukovi} 

Adresa: Bosanska 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263389480008 

Telefon: 037/222-252 

Fax: 037/222-270 

E-mail: info@tuzilastvousk.com.ba 

Internet adresa: www.tuzilastvousk.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Kantonalno tu`ila{tvo USK Biha} 

Kontakt osoba: Mira Vukovi} 

Adresa: Bosanska 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263389480008 

Telefon: 037/222-252 

Fax: 037/222-270 

E-mail: info@tuzilastvousk.com.ba 

Internet adresa: www.tuzilastvousk.com.ba 

(1-11-1585-08) 


11 - JANAB 


JU O[ "VLADISLAV SKARI]"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU O[ "Vladislav Skari}" u Sarajevu 

Kontakt osoba: Lutvi} Nezira, samostalni referent za plan i analizu 

Adresa: Terezije 48 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200238130003 

Depozitni ra~un za javne prihode: 1291011000088531 

Telefon: 033/212-031 

Fax: 033/551-586 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., sekretar [kole 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., sekretar [kole 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali, na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i suckesivnoj isporuci lo`-ulja ekstra lako (LU-EL) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka lo`-ulja ekstra lakog kvaliteta po potrebi u 2008. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirna koli~ina 40.000 litara godi{nje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU O[ "Vladislav Skari}" Sarajevo, Terezija 48 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i PDV brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    referens lista ponu|a~a koju ima u poslovima koja je predmet ovog otvorenog postupka 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Posjedovanje mini skladi{ta-terminal za veleprodaju (najmanje 100.000 litara)  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 65% 

    2) rok isporuke od momenta narud`be    u~e{}e 10% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 35% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti od 4. 2. 2008. godine u JU O[ "Vladislav Skari}" Sarajevo, Terezija 48, kod sekretara [kole u periodu od 10,00 do 12,00 sati sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 30,00 KM na ra~un broj 1291011000088531, vsta prihoda 722631, Op}ina 077 i bud`etska organizacija 2102008. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 4. 3. 2008. godine u 12,00 sati, Sarajevo, Terezije 48 

Svaki od ponu|a~a mo`e uutiti po jednog ovla{tenog predstavnika (uz pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no kod sekretara {kole, Terezija broj 48, ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - "NE OTVARAJ". Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/fax i kontakt osobu ponu|a~a.  

Sve dodatne informacije bit }e sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

Eventualne zahtjeve za dodatne informacije slati isklju~ivo u pisanoj formi na faks 033/551-586. 

(1-11-1587-08) 


11 - JANAB 


OP]INA CENTAR SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 12-14-286/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Centar 

Kontakt osoba: Osmo Babi} 

Adresa: Mis Irbina 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200650440009 

Porezni broj: 200650440009 

Telefon: 033/562-352, 061/177-855 

Fax: 033/562-447 

E-mail: rad@centar.ba 

Internet adresa: www.centar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Centar za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka invalidskih pomagala sa obukom za korisnike istih 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema programu utro{ka sredstava Bud`eta Op}ine Centar Sarajevo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema adresi invalidnih lica za koje se vr{i nabavka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se dostavljaju za svaki lot posebno. 

LOT 1    Nabavka prenosivog transportnog pomagala za
        transport invalidnih kolica uz i niz stepenice
        "scalamobil" 

LOT 2    Nabavka elektromotornih invalidskih kolica 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 5% (pet posto) od vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    ovjerena izjava ponuditelja da nema smetnji sudjelovanja prema ~l. 23 Zakona o javnim nabavkama BiH 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penzijsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 (tri) mjeseca.
Sporazumi o izmirivanju dugova po osnovu poreza i doprinosa ne smatraju se izmirenim dugom u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izvod iz centralnog registra transakcijskih ra~una pravnih lica u BiH ne stariji od 90 (devedeset) dana 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da je tehni~ki i tehnolo{ki u stanju izvr{iti blagovremenu isporuku 

-    referens lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dole navedenih kriterija: 

    1. cijena    50% 

    2. servis    20% 

    3. rok isporuke    15% 

    4. garancija    15% 

Svi dokumenti u okviru ponude moraju biti numerisani - ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji. 

Ponudu dati na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa fiksnom cijenom u kojoj su ura~unati tro{kovi prijevoza do krajnjeg korisnika na podru~ju op}ine Centar Sarajevo, obukom korisnika usluge, a sve sa pripadaju}im porezom (PDV). Ponuda koja ne bude sadr`avala sve dokumente ne}e biti razmatrana. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG RETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ukoliko je primjenjivo. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu podi}i u Op}ini Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom u terminu od 8,00 do 16,00 sati, od 4. 2. 2008. do 22. 02. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no na protokol Op}ine Centar sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK", Nabavka invalidskih pomagala, naznaka za LOT 1 ili LOT 2, "Komisija za javne nabavke Op}ine Centar", "NE OTVARAJ", NA ADRESU: Op}ina Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo do 3. 3. 2008. godine u 12,00 sati. Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije se dostavljaju za svaki lot posebno sa pe~atom i potpisom i trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a. Unutar ponude su dvije odvojene zatvorene koverte sa oznakama: 

1.    Dokumentacija za administrativnu suglasnost (koverta 1. - odjeljak III Obavje{tenja) 

2.    Tehni~ko - finansijska dokumentacija (koverta 2.) 

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu, telefon/fax. 

Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Op}ina Centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a.   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponude }e se odr`ati 4. 3. 2008. godine u 14,00 sati u sobi 236/11 Op}ine Centar Sarajevo 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Dokumenti u ponudi trebaju biti ozna~eni rednim brojem iz ovog sadr`aja ponuda. 

4.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponude, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (SI. Glasnik BiH, br:3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

5.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

6.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. i 46. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-1598-08) 


11 - JANAB 


JP RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" DOO
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. 

Kontakt osoba: Kirli} Muharem 

Adresa: Humac bb 

Po{tanski broj: 70240 

Grad: Gornji Vakuf - Uskoplje 

Identifikacioni broj: 4236108330005 

Telefon: 030/281-176 

Fax: 030/252-495 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne namjerava se zaklju~iti okvirni sporazum 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje broj 01.1-20-020/2008. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka maziva i ulja kako slijedi: 

1.    Volvo VDS-3 ili Volvo VDS-2 + Global
    DHD-1 ili Volvo VDS-2-ACEA-E5 ili
    Volvo VDS-2+API CH-4    7.000 litara 

2.    Hipoidno ulje SAE 85W140 koje mora
    zadovoljiti normu API GL-5    2.000 litara 

3.    Hipoidno ulje SAE 90 koje mora zadovoljiti
    normu API GL-5    200 litara 

4.    Ulje za automatske mjenja~e ATF koje
    zadovoljava norme DEXRON II ili
    DEXTRON III    400 litara 

5.    Motorno ulje SAE 30 koje mora zadovoljiti
    specifikaciju API CD/SF, MAN 270    600 litara 

6.    Hidrauli~no ulje HD 46 koje zadovoljava
    viskozitet po ISO VG 46    10.000 litara 

7.    Mast za podmazivanje na bazi LITUMA
sa EP aditivima konzistencije NLGI 2    3.000 kg 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Da 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Prio`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

2.    da nije pod ste~ajom ili likvidacijom 

3.    da izmiruje obaveze u pogledu pla}anja doprinosa za PIO i zdravstvo (izdaje nadle`na ispostava PIO i nadle`na zajednica zdravstvenog osiguranja i ne smije biti starije od tri mjeseca) 

4.    da izmiruje obaveze u pogledu pla}anja poreskih obaveza (izdaje nadle`na poreska ispostava i ne smije biti starije od tri mjeseca) 

5.    da je obaveznik PDV-a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    60% 

    2) na~in pla}anja    10% 

    3) rok isporuke    10% 

    4) kvalitet    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah, a najkasnije do 3. 3. 2008. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i izdaje se na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ }e u roku od tri dana dostaviti tendersku dokumentaciju kao i to da se mo`e preuzeti u Slu`bi za pravne, kadrovske i op}e poslove. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un broj: 1020170000009666 kod Union banke Bugojno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda 10. 3. 2008. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 3. 2008. godine u 10,00 sati 

JP Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 70240, Humac bb 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti u sali Kolegija. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Zatvorene ponude sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - MAZIVA I ULJA". 

Na koverti obavezno navesti broj i naziv lota (ne otvarati). 

Ponude se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu: 

JP RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" DOO HUMAC BB, GORNJI VAKUF - USKOPLJE 70240 

(1-11-1600-08) 


11 - JANAB 


JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: Prim. dr. Alma Petru{i} 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/406-279 

Fax: 032/405-534 

E-mail: j-nabavke@kbze.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora o nabavci vage za uzimanje krvi sa mje{alicom za potrebe Slu`be za transfuziju krvi u Kantonalnoj bolnici Zenica, broj Odluke 20/1-1-5767 od 18. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vage za uzimanje krvi sa mje{alicom u Kantonalnoj bolnici Zenica 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje odmah po potpisivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    izjavu iz tenderske dokumentacije ovjerene kod nadle`nog organa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    izjavu o odgo|enom pla}anju od minimalno 60 dana od dana isporuke 

-    prospektnu dokumentaciju za ponu|enu robu na bosanskom jeziku 

-    autorizacija proizvo|a~a robe 

-    izjava o roku isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda sa objavom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Bez nov~ane naknade 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2008. godine u 14,00 sati 

Zenica, Kantonalna bolnica Zenica, Direkcija 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti uz punu adresu ponu|a~a nazna~iti "ne otvaraj - ponuda za tender broj 61-N-05/08". 

(1-11-1601-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E
"[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD
KLADANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "[ume TK" d.d. Kladanj 

Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dipl.ecc. 

Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 209129520001 

Telefon: 035/621-282 

Fax: 035/621-075 

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jpsumetk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za lotove. 1, 8, 9 i 17, a za ostale lotove - Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka potro{nog materijala (‘eljezo, bet. cijevi,
        ekseri cement, kisik, silikon, lepenka, sijalice,
        ventili, boje ~etke, brave, kalaj ......) 

LOT 2    Nabavka tonera i ketrid`a 

LOT 4    Nabavka kancelarijskog materijala za proizvodnju sa
        uslugom {tampe  

LOT 5    Nabavka sredstava za higijenu i roba ~ajne kuhinje 

LOT 6    Nabavka sitnog inventara za administraciju,
        proizvodnju i za{titu 

LOT 7    Nabavka materijala za proizvodnju, sajle i ‘abice 

LOT 8    Nabavka rezervnih dijelova i lanaca za traktore 

LOT 9    Nabavka sadnica ~etinara i li{}ara 

LOT 10    Nabavka ulja, maziva, permanta, aku. kiseline,
        te~nosti za {ajbe i sl. 

LOT 11    Nabavka HTZ opreme 

LOT 17    Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila
        (Fap, Tam, Mann...) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za lotove: 7, 8, 10 i 11 obezbijediti izjavu ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla - ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svake {tete i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o javnoj nabavci  

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Obezbijediti odgovaraju}e dokaze u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama - prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ovjeren 

-    ukoliko je ponu|a~ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost (ovjeren PDV broj)   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    80% 

    2. rok isporuke    15% 

    3. rok pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa u kancelariji 12, uz prethodnu uplatu u iznosu od 50,00 KM za lotove: 2, 4, 5, 11 i 17, a za lotove 1, 6, 7, 8, 9 i 10 uz uplatu 100,00 KM, uz zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, Filijala Kladanj, ili na blagajni JP "[ume TK" DD Kladanj sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 4. 3. 2008. godine do 7,45 sati, kod tehni~kog sekretara, na adresi kao pod I.1. 

Sve neblagovremene ponude vratit }e se neotvorene ponu|a~u 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine 

LOT 1 u 8,00 sati 

LOT 2 u 9,30 sati 

LOT 4 u 10,30 sati 

LOT 5 u 12,00 sati 

LOT 6 u 13,30 sati 

LOT 7 u 14,30 sati 

5. 3. 2008. godine 

LOT 8 u 8,00 sati 

LOT 9 u 10,00 sati 

LOT 10 u 11,30 sati 

LOT 11 u 13,00 sati 

LOT 17 u 14,30 sati 

U prostorijama Direkcije JP "[ume TK" d.d. Kladanj, Fadila Kurtagi}a 1, Kladanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i slo`ena. 

Na koverti navesti punu adresu ponu|a~a i obavezno nazna~iti "NE OTVARATI", s navo|enjem naziva lota. 

Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda ne}e se uzimati u razmatranje.  

(1-11-1602-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Muhamed Aganovi} 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209420290005 

Telefon: 035/288-952 

Fax: 035/288-951 

E-mail: minorp@tk.kim.ba 

Internet adresa: vlada.tk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba i vr{enja usluga za potrebe Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak za 2008. godinu broj 14/1-34-400/08 od 28. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Nabavka i isporuka goriva, maziva i potro{nog
        materijala za vozila Ministarstva 

LOT 3    Nabavka i isporuka toplih i hladnih napitaka 

LOT 4    Nabavka i isporuka potro{nog materijala i materijala
        za ~i{}enje 

LOT 5    Servisiranje, pru`anje mehani~arskih usluga, ispo-
        ruka i ugradnja rezervnih dijelova za vozila
        Ministarstva: 

        - Golf 1,9 SDI IV- dizel i 

        - Terensko vozilo (d`ip) Nissan 

Ponuda se mo`e dati i za jedno vozilo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, za svaki lot obavezna je dostava posebne ponude. 

Ponu|a~i mogu konkurisati za 1 (jedan) lot ili odvojeno za vi{e lotova. Ponu|a~i koji konkuri{u za vi{e lotova mogu originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz sadr`aja ponude dostaviti u samo jednom lotu, a u ostalim lotovima kopije tih dokumenata uz navo|enje gdje se nalaze originali odnosno ovjerene kopije.   

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana potpisivanja ugovora u 2008. godini 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e po ~lanu 23. ZJN dostaviti:  

a)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred lividacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da nije progla{en ste~aj, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanaja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

e)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    dokaz ne stariji od 3 mjeseca da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnm zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji (izvod iz sudskog registra)  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

-    potvrdu banke ili banaka kod koje ponu|a~ ima ra~une da isti nisu blokirani ili da nisu bili blokirani u posljednjih 12 mjeseci 

-    ovjeren bilans stanja i uspjeha za 2006. godinu i obrazac "posebni podaci"  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN dostaviti: 

-    referenc listu ovjerenu od strane dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za LOT 1, LOT 3 i LOT 4 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

Napomena: Potkriterij 2 - uslovi pla}anja mora biti izra`en u danima bez navo|enja avansa; 

Potkriterij 3 - rok isporuke mora biti izra`en u danima 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za LOT 2 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) mre`a maloprodajnih objekata    u~e{}e 10% 

Potkriterij 2 - uslovi pla}anja mora biti izra`en u danima bez navo|enja avansa; 

c)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija za LOT 5 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3) rok za prijem vozila i pru`anje usluge    u~e{}e 20% 

Napomena: Potkriterij 2 - uslovi pla}anja mora biti izra`en u danima bez navo|enja avansa: 

Potkriterij 3 - rok za prijem vozila i pru`anje usluga mora biti izra`en u satima. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude dobavlja~i mogu pregledati i preuzeti u Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak, zgrada "Sodaso" - Slatina 2, X sprat, od 8,00 do 15,00 sati, uz prilo`eni pismeni zahtjev i uplatnicu sa ra~una na nepovratan iznos od 50,00 KM upla}enih na bankovni ra~un broj 132-1000256000080, vrsta prihoda, 722631, bud`etska organizacija 2101001, op}ina 094, bud`et Tuzlanskog kantona kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, na ime: "Prijava za javnu nabavku - robe/usluge 01/08". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zani~nih jezika Bosne i Hercegovine  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za podno{enje ponude i predaju propisane dokumentacije iznosi 28 (dvadesetosam) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude se predaju li~no ili po{tom na adresu Tuzlanski kanton, Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak, Slatina 2, 75000 Tuzla, u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku - robe/usluga 01/08", LOT ___ - NE OTVARAJ za komisiju. 

Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa, telefon i faks dobavlja~a. 

Rok za dostavu ponude je 4. 3. 2008. godine do 15,30 sati, na Centralni protokol Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Slatina 2. Ponude koje do|u poslije ovog roka vrati}e se neotvorene dobavlja~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2008. godine u 13,00 sati za LOT 1, u 13,30 sati za LOT 2, u 13,45 sati za LOT 3 i LOT 4, u 14,15 sati za LOT 5 u prostorijama Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Tuzla, Slatina 2/IX, sala za sastanke 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ, naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponude kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zainteresovani dobavlja~i mogu u pisanoj formi od strane naru~ioca tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 7 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 27. 2. 2008. godine, ili dostavljanjem akta na faks broj 035/288-951. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu ili radove, naru~ilac }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, naru~ilac ima pravo da odbaci ponudu. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponudioca u postupku javnog nadmetanja.  

Naru~ilac tako|er zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. UPZ, o ~emu }e objaviti obvje{tenje o otkazivanju. 

Ponu|a~i mogu konkurisati za 1 (jedan) lot ili odvojeno za vi{e lotova. Dobavlja~i koji konkuri{u za vi{e lotova mogu originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz sadr`aja ponude dostaviti u samo jednom lotu, a u ostalim lotovima kopije tih dokumenata uz navo|enje gdje se nalaze originali odnosno ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati.   

(1-11-1604-08) 


11 - JANAB 


ENERGOINVEST DD  
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Energoinvest d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ibrahim Pi{toljevi} 

Adresa: Hamdije ]emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200214380009 

Telefon: 033/703-375 

Fax: 033/616-395 

E-mail: ibrahim.pistoljevic@energoinvest.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Energoinvest d.d. Sarajevo 

Biro za marketing i zajedni~ke komercijalne poslove 

Hamdije ^emerli}a 2, 71000 Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka tonera, ketrid`a i filmova za faks aparate   

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Bli`i opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Energoinvest d.d. - Sarajevo, skladi{te Ekonomata, Hamdije ]emerli}a 2, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora uz mogu}nost produ`enja ugovora na jo{ 12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

-    dokaz da za ponu|a~a nije pokrenut predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

-    dokaz da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|eni u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

-    dokaz da  ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi s pla}anjem poreza 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze doprinosa PIO/MIO 

Tra`eni dokumenti ne smiju biti starija od tri mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1. cijena    60 bodova 

2. na~in i uslovi pla}anja    25 bodova 

3. rok isporuke    10 bodova 

4. referenc lista    5 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Energoinvesta, Hamdije ]emerli}a 2, Sarajevo, soba 469 od 9,00 do 14,00 sati. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

U prostorijama Energoinvesta d.d. Hamdije ]emerli}a 2, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Energoinvesta, d.d.  ili po{tom u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ".  Na koverti navesti adresu ponu|a~a, telefon i kontakt osobu. Sve ponude moraju biti na originalnim specifikacijama ugovornog organa. 

Ponude koje prispiju poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga predvi|enih Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11-1614-08) 


11 - JANAB 


JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 9160/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Husein}ehaji} Ismail, za komercijalna pitanja, telefon: 033/223-380, faks: 033/650-030 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200450270001 

PDV broj: 200450270001 

Reg. broj 065-0-Reg-06-000614 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj UD 9073-2.10/07, od 4. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala po tehni~koj specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedene u specifikaciji uz tendersku dokumentaciju 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Kolodvorska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kona~ne isporuke robe, a najdu`e 12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garanciju dostaviti u formi bezuvjetne garancije poslovne banke dobavlja~a 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od ugovorene vrijednosti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 23. ZJN (ta~ka a, b, c, d, e, f, g) i tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, ~lan 24. ZJN, prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 25. ZJN (ta~ka b, d) i tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 26. ZJN (ta~ka a, d) i tenderskom dokumentacijom 

Ako dobavlja~ ne dostavi tra`enu dokumenaciju (od ta~ke III.5. do III.8) smatrat }e se da se nisu kvalifikovali za daljnji postupak i njihove ponude ne}e biti razmatrane. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM ili 25 eura.  Uplata se vr{i na ‘irora~un za KM 1291011000951152 HVB Central Profit banka Sarajevo u korist JP @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a za eure IBAN: BA39+129+101+10009511-52, SWIFT: BACXBA 22 for @FBH, HVB Central Profit banka Sarajevo eura, sa naznakom: "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BROJ 9160/07". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo,  Musala 2, soba 1,  od 08,00 do 12,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati do 7. 3. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2008. godine do 11,00 sati 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK tender broj 9160/07 - NE OTVARAJ", na adresu: JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH d.o.o. Sarajevo,  Musala 2, na protokolu, soba 5, prizemlje. 

Na koverti obavezno nazna~iti naziv ponu|a~a. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda, ne}e biti prihva}ene i vratit }e se dobavlja~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Period va`enja ponude najmanje 90 dana, ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2008. godine u 12,00 sati 

Sarajevo,  Musala 2, mala sala, prvi sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prije preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, sa numerisanim stranicama. 

Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. 

(1-11-1615-08) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

LOT 1, 2, 3 i 4 - Ne 

LOT 5 - Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala, tonera, ketrixa, {tampawe obrazaca i blokovske robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka papira i papirne konfekcije 

LOT 2    Nabavka kancelarijskog pribora 

LOT 3    Nabavka tonera, ketrixa za HP, Canon, Epson,
        Brother, Lexmark, Oki, Xerox, Minolta
{tampa~e
        i kopir aparate 

LOT 4    [tampawe obrazaca, blokovske robe i kwiga 

LOT 5    Nabavka ra~unarskih komponenti i mre`ne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 - cca 230.000,00 KM 

LOT 2 - cca 40.000,00 KM 

LOT 3 - cca 320.000,00 KM 

LOT 4 - cca 130.000,00 KM 

LOT 5 - cca 12.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar D. Maksimovi} 4, 78 000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude dostavqati pojedina~no po lotovima. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Buxetska godina, 4 puta godi{we i sukcesivno po potrebi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe, ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe sa 12. mjesecom 2007. godine, original ili ovjerenu kopiju 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, sa 12. mjesecom 2007. godine, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti / dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerenu kopiju,  ne stariju od 90 dana, ili izjava odgovornog lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa / original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerena kopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka, usluga dobavqa~a izvr{enih u posqedwoj godini s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka, usluga  koje su izdali primaoci,  ili izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama, uslugama 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a za vr{ewe tra`enih usluga( LOT 4) 

-    certifikati proizvo|a~a za autorizovanog distributera (LOT 3 i LOT 5) 

-    izjava da }e isporu~eni proizvodi biti propisno deklarisani 

-    prospekti ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke sa tehni~kim karakteristikama, za LOT 2 

-    ponuda za svaki lot mora biti kompletna, tj. moraju biti ponu|eni svi artikli iz specifikacije, ina~e se nepotpune ponude ne}e uzimati u razmatrawe 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1, 2, 3 i 4 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

    LOT 5 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    70% 

    2) kvalitet    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po svakom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH (~lan 8. ZJN) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 3. 2008. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i vrijeme bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002,  nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tend. dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u.  

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac  zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-368, 334-394 

Faks: 051/ 334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj:     

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/ 334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395   

(1-11-1621-08) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 18/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Soft} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: Jaroslava ^ernija broj 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije broj 38, soba broj 36 

Telefon: 303/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon "Kanalizacija", ul. Terezije broj 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba: 

LOT 1    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila VW i Opel 

LOT 2    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila [koda, Sent i
        Fiat 

LOT 3    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila Citroen,
        Renault i Mazda 

LOT 4    Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, reza~ice,
        vibronabija~e, pneumatske pi{tolje, agregate za
        struju, autodizalice, kosilice, traktore i vilju{kare  

LOT 5    Oprema za specijalna vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: 

LOT 1    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila VW i Opel 

LOT 2    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila [koda, Sent i
        Fiat 

LOT 3    Rezervni dijelovi za putni~ka vozila Citroen,
        Renault i Mazda 

LOT 4    Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, reza~ice,            vibronabija~e, pneumatske pi{tolje, agregati za
        struju, autodizalice, kosilice, traktore i vilju{kare  

LOT 5    Oprema za specijalna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za  penziono i zdravstveno osiguranje sa 31. 12. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza sa 31. 12. 2007. godine i (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje sa 31. 12. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta ne stariji od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava o isporuci originalnih rezervnih dijelova (LOT 1, 2, 3, 4) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1, 2, 3, 4, 5 

    1) cijena    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 2. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una 129-101-10000529-32 uz naznaku: "Za otkup tendeske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine od 11,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ definisao je i slijede}e: 

LOT 1, 2, 3, 4: 

-    rok isporuke: do 7 dana od prijema narud`be 

-    uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture  

LOT 5 

-    rok isporuke: 10 dana od prijema narud`be 

-    uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture  

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1623-08) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I
ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira broj 1, Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za nabavku 

Kontakt osoba: Gordana Simiki}, dipl. ecc. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko   

Telefon: 049/212-708 

Fax: 049/212-708 049/240-616 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikt BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku testova i potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u Pododjeljenju za BZZ Br~ko Distrikta - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA", li~nom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka-sukcesivna isporuka testova i potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u Pododjeljenju za BZZ Br~ko Distrikta BiH za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Banjalu~ka 3, Br~ko Distrikt 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz ta~ke III. obavje{tenja je eliminatorna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

1)    Navedeno u ta~ki I.2. 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1290079404545811 - vrsta prihoda 721124, {ifra Op{tine 099 u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku testova i potro{nog materijala za biohemijsku laboratoriju za BZZ Br~ko Distrika" (na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponu|a~a) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. 3. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 5. 3. 2008. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-1626-08) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I
ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH, Odjel za stru~ne i administrativ- ne poslove, Pododjel za javne nabave 

Adresa: Bulevar Mira 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjel za stru~ne i administrativ- ne poslove, Pododjel za nabavku 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko   

Identifikacioni broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616, 049/212-708 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavu tri putni~ka automobila za potrebe Direkcije za financije - NE OTVARAJ, OTVARJA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava tri putni~ka automobila za potrebe Direkcije za financije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija za financije, Miroslava Krle`e 1, Br~ko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f  ZJN. BiH Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5, 6, 7. i 8. obavijesti je eliminatorna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Navedeno u to~ki I.2 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 6. 3. 2008. godine do 13,00 sati  

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 6. 3. 2008. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-1627-08) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I
ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta 

Adresa: Bulevar mira 1 

Grad: Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjel za stru~ne i administra- tivne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616  049/212-708 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabave, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu testova, seruma i drugih medicinskih materijala za potrebe mikrobiolo{ke slu`be u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu-Ne otvaraj  otvara komisija", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti dirketno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava testova, seruma i drugih medicinskih materijala za potrebe mikrobiolo{ke slu`be u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Br~ko Distrikt, Banjalu~ka 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2008. godine (sukcesivna isporuka tijekom 2008. godine)   

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. to~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5., 6., 7. i 8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1) Navedeno u to~ki I.2. 

2) Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1290079404545811; vrsta prihoda 721124; {ifra Op}ine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu testova, seruma i drugih medicinskih materijala za potrebe mikrobiolo{ke slu`be u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu za 2008. godinu". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 4. 3. 2008. godine do 13,00 sati. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 4. 3. 2008. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-1628-08) 


11 - JANAB 


KANTONALNA JAVNA USTANOVA
"GERONTOLO[KI CENTAR"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna javna ustanova "Gerontolo{ki centar" Sarajevo  

Kontakt osobe: Sadikovi} Atifa, Kari} Amera i ^ongo Lejla 

Adresa: Aleja Bosne srebrene 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200092250001 

Telefon: 033/777-260 

Fax: 033/777-267 

E-mail: info@gcs.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za sve lotove 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o provo|enju postupaka javnih nabavki roba, usluga i radova u 2008. godini, broj 02-76/08 od 28. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Svje`e meso (june}e i tele}e) 

LOT 2 Svje`e mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 3 Hljeb i ostali pekarski proizvodi 

LOT 4 Pelene za odrasle 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacije potrebnih roba po lotovima nalaze se u prilogu tenderske dokumentacije   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za sve lotove mjesto isporuke robe je objekat ugovornog organa, Aleja Bosne srebrene 7, u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, za nekoliko lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve lotove okvirni sporazum za period tri godine od zaklju~enja istog, uz obavezno zaklju~ivanje periodi~nih (jednogodi{njih) ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su za svaki  lot precizirani tenderskom dokumentacijom 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavljivanju obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama ugovornog organa, u vremenu od 7,00 do 14,00 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratne nov~ane naknade u iznosu od 100,00 KM po lotu. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 129-107-10002021-15 kod HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo, ili na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2008. godine do 12,00 sati. 

Sve ponude prispjele nakon navedenog roka bilo po{tom ili predajom na protokol ugovornog organa bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e biti razmatrane. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 3. 2008. godine u prostorijama ugovornog organa, Aleja Bosne srebrene 7, Sarajevo 

LOT 1 u 12,30 sati 

LOT 2 u 13,00 sati 

LOT 3 u 13,30 sati 

LOT 4 u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima }e ~itko napisati "ORIGINAL PONUDA" i KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti, sa imenom i adresom ponu|a~a, sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak nabavke za LOT ___ - ne otvaraj", sa naznakom broja i naziva lota. Ponude se dostavljaju li~no na protokol ugovornog organa ili po{tom, na adresu kao pod I.1. Osim imena i adrese ponu|a~a na pole|ini koverte obavezno upisati ime kontakt osobe, broj telefona i faksa. 

Ukoliko ponu|a~ u~estvuje na vi{e lotova, du`an je za svaki lot slijediti naprijed navedene upute za dostavu ponude. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve dokumente precizirane tenderskom dokumentacijom (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji), svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima prema zahtijevanom redoslijedu. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Ponu|a~ je du`an da pru`i ta~ne i pouzdane zahtijevane informacije. Svako odstupanje od ovog zahtjeva predstavljat }e osnov za diskvalifikaciju ponu|a~a.  

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Tokom provo|enja postupka javne nabavke svi kontakti izme|u ugovornog organa i ponu|a~a obavljat }e se u pismenoj formi. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo otkazivanja postupka dodjele ugovora iz razloga utvr|enih ~lanom 12. ZJN BiH. 

(1-11-1632-08) 


11 - JANAB 


OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ OP-03/08 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Mitar [kori} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-112 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab@sobijeljina.org  

Internet adresa: www.sobijeljina.org  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne}e se prihvatiti alternativne ponude 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od marta 2008. godine do marta 2009. godine   

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa zakqu~ivawem okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 125,00 KM, na ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina broj 555-001-00002959-16, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, sa nazivom javne nabavke.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 10. 3. 2008. godine do 12,00 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti 10. 3. 2008. godine u 13,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina" - NE OTVARAJ. Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 10. 3. 2008. godine do 12,00 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina.  

(1-11-1635-08) 


11 - JANAB 


OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ OP-02 (2 LOTA)/08 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Mitar [kori} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-112 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab@sobijeljina.org  

Internet adresa: www.sobijeljina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pogonskog goriva i prate}ih pogonskih derivata za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2008. i 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pogonskog goriva i prate}ih pogonskih derivata za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2008. i 2009. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Nabavka goriva za motorna vozila Administrativne
        slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2008. i 2009. godine 

LOT 2    Nabavka goriva za grijawe (lo`-uqe) za potrebe
        Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom
        2008. i 2009. godine 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne}e se prihvatiti alternativne ponude 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od marta 2008. godine do 31. 12. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa zakqu~ivawem okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 125,00 KM za LOT 1 i 85,00 KM za LOT 2, na ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina broj 555-001-00002959-16, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, sa nazivom javne nabavke i brojem lota. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administratvine slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 11. 3. 2008. godine do 12,00 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti 11. 3. 2008. godine u 13,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Nabavka pogonskog goriva i prate}ih pogonskih derivata za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2008. i 2009. godine" - NE OTVARAJ, sa naznakom broja lota. Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 11. 3. 2008. godine do 12,00 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina.  

(1-11-1636-08) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 03.1-2.2-14158/5-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Haris Kozica, Amra [abanovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-623, 033/252-653 

Fax: 033/252-701 

E-mail: harisk@bhp.ba, amras@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku informati~ke opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka informati~ke opreme: passbook {tampa~a, ure|aja za neprekidno napajanje (UPS), ethernet switcheva i routera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 Passbook {tampa~i    47 kom. 

LOT 2 Ure|aji za neprekidno napajanje (UPS)    86 kom. 

LOT 3 Ethernet switchevi    18 kom. 

LOT 4 Router    1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Glavni po{tanski centar, Put ‘ivota bb, Sarajevo, skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da (ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili vi{e lotova) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U roku koji bude naveden u ponudi ponu|a~a kojem bude dodijeljen ugovor kao najuspje{nijem ponu|a~u 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponude za LOT 1 i 2 se mora dostaviti originalna bankovna bezuslovna garancija za ozbiljnost ponude za svaki lot posebno, u iznosu od 2000,00 KM (u skladu sa ~lanom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama), sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, u slu~aju dodjele ugovora, osigurati bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: garantni rok za opremu +30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji-sadr`aj ponude. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke o likvidnosti ponu|a~a u zadnja 3 (tri) mjeseca (da ra~un nije bio blokiran zadnja 3 mjeseca od dana objave ovog obavje{tenja) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovla{tenja i izjave kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan, ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05 i broj 105/06), dostaviti dokumente: 

-    izjavu kojom potvr|uje-dokazuje, da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno, uz izjavu i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do 5. 3. 2008. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, III sprat, banket sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa 30,00 KM, u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1291 0210 0013 1938 kod HVB Central Profit banke, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku informati~ke opreme". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Dobavlja~ koji je u~estvovao u prvom postupku nabavke oslobo|en je od pla}anja tenderske dokumentacije, s tim da je obavezan prezentirati dokaz o pla}anju tenderske dokumentacije po prvom obavje{tenju o nabavci od 12. 11. 2007. godine. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: Ponuda za nabavku  informati~ke opreme za LOT____, LOT____, - NE OTVARATI", dostaviti,  na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 5. 3. 2008. godine do 12,00 sati. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 5. 3. 2008. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti broj lota. Ponu|a~ mo`e sve lotove koji su posebno zapakovani staviti u jednu zajedni~ku kovertu, uz naznaku: "Ponuda za nabavku informati~ke opreme, za LOT___, LOT ____ - NE OTVARATI do 5. 3. 2008. godine u 12,15 sati" (naziv tendera i ozna~avanje lotova za koje je dostavljena ponuda). 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova, dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, /III sprat-Banket sala, dana 5. 3. 2008. godine u 12,15 sati. 

Predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda. O  rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije, koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu u pismenoj formi, od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{enje ponude, tj. do 24. 2. 2008. godine, na faks: 033/252-701, sa naznakom: "Za Tim za pripremu tenderske dokumentacije o nabavci informati~ke opreme". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst  obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od  4. 2. 2008. godine, na web stranici www.bhp.ba i web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-1644-08) 


11 - JANAB 


OP]INA TUZLA
SLU@BA ZA POSLOVE NA^ELNIKA I
ZAJEDNI^KE POSLOVE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Tuzla - Slu`ba za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Amir Rahmanovi}, Tahir Ba{i} 

Adresa: Ul. ZAVNOBiH-a 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209382690002 

Telefon: 035/252-587 

Fax: 035/252-460 

E-mail: javnenabavke@tuzla.ba 

Internet adresa: www.tuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. u Slu`bi za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci roba broj 18-14-551-2008 od 24. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    50% 

    2)    broj maloprodajnih objekata na podru~ju op}ine    20% 

    3)    uslovi pla}anja    20% 

    4)    udaljenost najbli`eg maloprodajnog objekta od
        sjedi{ta Op}ine    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponu|a~i mogu preuzeti li~no u zgradi Op}ine Tuzla, ul. ZAVNOBiH-a 11,  u Slu`bi za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove, uz prilaganje pismenog zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije ili se obratiti pismenim zahtjevom za dostavljanje tenderske dokumentacije putem po{te. Tenderska dokumentacija se daje bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 3. 3. 2008. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se  3. 3. 2008. godine u 9,00 sati u zgradi Op}ine Tuzla, ul. ZAVNOBiH-a 11, u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude sa nazivom i adresom ponu|a~a dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku goriva i maziva broj". 

Sve ponude koje prispiju nakon isteka roka za prijem ponuda neotvorene se vra}aju ponu|a~u. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

(1-11-1645-08) 


11 - JANAB 


JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar) 

Kontakt osoba: Danijela Krili} 

Adresa: Kneza Branimira bb Mostar 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/313-310 

Fax: 039/333-630 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel. 036/395-201, faks 036/395-279 ) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka vi{ekanalnih (4 kanala) PCM  ure|aja koji rade na bakarnim paricama temeljem Odluke Uprave dru{tva broj ODNM-IS-6902-13-04/07 od 24. prosinca 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka vi{ekanalnih (4 kanala) PCM ure|aja koji rade na bakarnim paricama 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

PCM ure|aji (strana A i B): 90 kom. 

PCM magazin: 6 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HT d.o.o. Mostar-Centralno skladi{te, DDP [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ponude moraju biti popra}ene jamstvom za ponudu u iznosu od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelji trebaju dostaviti slijede}e: 

-    bilanca stanja i uspjeha 

-    ukupan godi{nji prihod u zadnje 2 godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu 

-    dokaz da ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelji trebaju dostaviti slijede}e: 

-    referentni popis izvr{enih isporuka u posljednje 3 godine 

-    autorizacija za zastupanje od strane proizvo|a~a ponu|ene opreme 

-    po jedna primjerak opreme za testiranje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 70% 

    - rok isporuke    u~e{}e 10% 

    - kvaliteta ure|aja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, ukoliko je primjenljivo   

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (8,00 do 16,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati naknade u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist HT d.o.o. Mostar pod nazivom: "Dokumentacija za nadmetanje za nabavku vi{ekanalnih PCM ure|aja". 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. o`ujka 2008. godine, do 14,00 sati   

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

5. o`ujka 2008. godine, u 14,00 sati   

JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-1646-08) 


11 - JANAB 


JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar) 

Kontakt osoba: Ivan Radi{i} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/313-306 

Fax: 036/313-320 

E-mail: ivan.radisic@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol, tel. 036/395-201, faks: 036/395-279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava svjetlovodnog kabela i pribora 

Odluka Uprave Dru{tva broj D-6-17-10/07 od 25. 5. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava svjetlovodnog kabela i pribora (svjetlovodni razdjelnici i spojnice) 

Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP HT d.o.o. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Svjetlovodni kabel 

LOT 2 Svjetlovodni pribor (razdjelnici i spojnice) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno roku iz najuspje{nije ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, ponuditelj dostavlja izjavu kojom se obvezuje da }e ukoliko bude izabran dostaviti jamstvo za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6, dokumentacije za nadmetanje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6, dokumentacije za nadmetanje 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelji trebaju dostaviti slijede}e: 

-    bilanca stanja i uspjeha 

-    ukupan godi{nji prihod u zadnje 2 godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 2 godine, ne smije biti ispod 500.000,00 KM 

-    dokaz da ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    referentni popis izvr{enih isporuka u posljednje 3 godine koji se dostavlja u obliku izjave ponuditelja 

-    autorizacija za zastupanje od strane proizvo|a~a ponu|ene opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima: 

    -    ponu|ena cijena    70% 

    -    rok isporuke    15% 

    -    jamstvo    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, ukoliko je primjenljivo 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje) uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 

- 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP HT d.o.o. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje - Nabava svjetlovodnog kabela i pribora" 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ili po{tom, ali u tom slu~aju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 4. 3. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

4. 3. 2008. godine u 12,30 sati 

JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06). 

(1-11-1648-08) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 103-008/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka i ugradnja kvarcnog filterskog pijeska, isporuka i ugradnja PVC dizni i pu{tanje u rad pje{~anih filtera za potrebe TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bezuslovne bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH originalni ili ovjerene fotokopije, ali ne starije od 3 (tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. i 2007. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ka a), b), d) i g). U vezi sa ta~kom g) "Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25 i 26. Zakona o javnim nabavkama BiH 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

    Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). Sedamdeset (70) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se i kompletnost dokumentacije neophodna za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2    Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca 

    Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 15. 

T4    Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10 

T3    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 5. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 4. 2. 2008. godine do 29. 2. 2008. godine u zgradi JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 104. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-008/08, valuta EUR. 

Sve tro{kove snosi nalogodavac - OUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central Profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-008/08,  valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 4. 3. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 4. 3. 2008. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilosonovo {etali{te 15, sala 111. u 10,15 sati. 

Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. 

Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u JP EP BiH d.d. Sarajevo - komercijalna pitanja 

Alen Kulenovi}, tel. 033/751-753 Fax: 033/751-756 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: 

TE Kakanj 

Mensur Zakomac, tel. 032/771-076 

(1-11-1657-08) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: To{i} Ranko, dipl. pr. 

Adresa: Trg heroja 14 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200642000008 

Telefon: 033/651-317 

Fax: 033/655-856 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Internet adresa: www.for.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci odnosno isporuci cjepiva i imunolo{kih preparata za imunizaciju djece, za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A. VIRUSNA CJEPIVA 

PREDMET UGOVORA - VRSTA CJEPIVA I IMUNOLO[KIH PREPARATA 

Broj doza u bo~ici 

Koli~ina za 2008. godinu 

- doza - 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 1 

MMR (cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa) 

100.000 

LOT 2 

OPV (oralno cjepivo protiv dje~ije paralize) 

10 

35.000 

LOT 3 

Cjepivo protiv bjesnila 

1.000 

B. BAKTERIJSKA CJEPIVA, SERUMI I GLOBULINI 

PREDMET UGOVORA - VRSTA CJEPIVA I IMUNOLO[KIH PREPARATA 

Broj doza u bo~ici 

Koli~ina za 2008. godinu 

- doza - 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 4 

BCG (cjepivo protiv tuberkuloze) 

10 

110.000 

LOT 5 

DTaP (acelularno cjepivo protiv difterije, tetanusa i velikog ka{lja) 

10.000 

LOT 6 

Td (pro-adultno cjepivo protiv difterije i tetanusa) 

10 

36.000 

LOT 7 

DT (cjepivo protiv difterije i tetanusa-pediatric) 

10 

5.000 

LOT 8 

TT (cjepivo protiv tetanusa) 

10 

40.000 

LOT 9 

Antirabi~ni hiperimuni gama globulin 

500 

LOT 10 

Serum antiviperinum 

500 

C. KOMBINOVANO CJEPIVO 

PREDMET UGOVORA - VRSTA CJEPIVA I IMUNOLO[KIH PREPARATA 

Broj doza u bo~ici 

Koli~ina za 2008. godinu 

- doza - 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 11 

Kombinovano cjepivo (cjepivo protiv difterije, tetanusa, velikog ka{lja-acelularno i poliomelitisa ili dje~ije paralize - inaktivno) 

75.000 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Ta~ka A i C predmeta ugovora - virusna cjepiva i kombinovano cjepivo 

    1)    kriterij-kvalitet virusnog i
        kombinovanog cjepiva    u~e{}e 70% 

    2)    kriterij-cijena virusnog i kombinovanog
        cjepiva    u~e{}e 30% 

    Ta~ka B predmeta ugovora-bakterijska cjepiva, serumi i globulini 

    1)    kriterij-kvalitet bakterijskog cjepiva,
        seruma i globulina    u~e{}e 40% 

    2)    kriterij-cijena bakterijskog cjepiva,
        seruma i globulina    u~e{}e 60% 

U okviru kriterija kvalitet, u tenderskoj dokumentaciji precizirani su potkriteriji sa odgovaraju}im brojem bodova, za ta~ku A i C predmeta ugovora - virusna cjepiva i kombinovano cjepivo (LOT 1 - LOT 3 i LOT 11) i za ta~ku B predmeta ugovora - bakterijska cjepiva, serumi i globulini (LOT 4 - LOT 10). 

Vrednovanje po osnovu kvaliteta i po osnovu ponu|ene cijene vr{i se zasebno za svaki LOT. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 5. 2. 2008. godine. 

Ugovorni organ }e zainteresiranim dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju, najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi sa potpisom ovla{tenog lica i pe~atom firme dobavlja~a uz predo~enje dokaza o uplati 100,00 KM (u 100,00 KM uklju~en je i PDV) na ra~un ugovornog organa broj 1020500000026964 kod UNION BANKE DD SARAJEVO. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 3. 2008. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 3. 2008. godine u 13,00 sati, 

Sarajevo, Trg heroja 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U skladu sa odredbom ~lana 6. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06 i 70/06), postupak javne nabavke je otvoren za me|unarodnu konkurenciju. 

Predmet ugovora o nabavci odnosno isporuci cjepiva i imunolo{kih preparata, za imunizaciju djece, za 2008. godinu je podijeljen na lotove. 

U slu~aju jednakog ukupnog broja bodova po osnovu kvaliteta i po osnovu ponu|ene cijene u okviru istog lota, u dvije ili vi{e ponuda, prioritet }e se odrediti u skladu sa kriterijima preciziranim u tenderskoj dokumentaciji. 

____________

PROCUREMENT NOTICE 

GOODS 

Section I: THE CLIENT 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CLIENT 

Agency: Federation BiH, Health Insurance and Reinsurance Institute 

Contact: Mr. Ranko To{i}, LLB 

Mailling Address: Trg heroja 14 

City Code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification Number: 4200642000008 

Telephone: ++387 33 65 13 17 

Fax: ++387 33 65 58 56 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Web site: www.for.com.ba 

I.2. CONTACT ADDRESS FOR ADDITIONAL INFORMATION 

See I.1. 

I.3. ADDRESS WHERE ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED 

See I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

See I.l. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3, PPL) 

I.5.a Public entity 

I.5.b. Entity level 

Section II. OBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. FRAMEWORK AGREEMENT WILL BE CONCLUDED? (Article 32, the Law on Public Procurements) 

No 

II.3. NAME/REFRENCE OF THE CONTRACT AS FILED IN THE CLIENT'S RECORDS 

Contract on Purchase/Delivery of Vaccines and Immunologic Drugs for Immunization of Children in 2008. 

II.4. DESCRIPTION OF SCOPE OF CONTRACT 

A. ANTI-VIRIAL VACCINES 

OBJECT OF CONTRACT-TYPES OF VACCINES AND IMMUNOLOGIC DRUGS 

Number of dosages in a single bottle 

Quantity for 2008 

-Dosage- 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 1 

MMR (Measles, Mumps And Rubella vaccine) 

100.000 

LOT 2 

OPV (Oral Polio Vaccine) 

10 

35.000 

LOT 3 

Anti-Rabies vaccine 

1.000 

B. BACTERIAL VACCINES, SERUMS AND GLOBULINES 

OBJECT OF CONTRACT-TYPES OF VACCINES AND IMMUNOLOGIC DRUGS 

Number of dosages in a single bottle 

Quantity for 2008 

-Dosage- 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 4 

BCG (Tuberculosis vaccine) 

10 

110.000 

LOT 5 

DTaP (acellular Diphtheria, Tetanus, and Pertussis-whooping coughs vaccine) 

10.000 

LOT 6 

Td (pro-adult Tetanus and Diphtheria vaccine) 

10 

36.000 

LOT 7 

DT (pediatric Tetanus and Diphtheria vaccine) 

10 

5.000 

LOT 8 

TT (Tetanus vaccine) 

10 

40.000 

LOT 9 

Rabies hyper immune gamaglobuline 

500 

LOT 10 

European Viper Venom Antiserum (Serum Antiviperinum) 

500 

C. COMBINED VACCINES 

OBJECT OF CONTRACT-TYPES OF VACCINES AND IMMUNOLOGIC DRUGS 

Number of dosages in a single bottle 

Quantity for 2008 

-Dosage- 

-1- 

-2- 

-3- 

LOT 11 

Combined Vaccines (vaccine against diphtheria, tetanus, whooping cough-acellular and poliomyelitis-inactive) 

75.000 

II. 5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

See Section II.4 

II.6. DELIVERY SITE OR SITE OF SERVICES/WORKS PERFORMANC 

Federation BiH, Health Insurance and Reinsurance Institute Sarajevo 

II. 7. DIVISION INTO LOTS 

Yes 

Tenders may be submitted for: 

Single lot,  Multiple lots, All lots II. 

II.8. WILL ALTERNATIVES BE ACCEPTED? (art. 17 PPL) 

No 

II.9. CONTRACT DURATION OR COMPLETION DATE 

12 months 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE (Article 16, PPL) 

As defined in the tender documentation 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23, PPL)  

As defined in the tender documentation 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24, PPL) 

As defined in the tender documentation 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Article 25, PPL) 

As defined in the tender documentation 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 25, PPL) 

As defined in the tender documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34, PPL): 

b)    The most cost-effective proposal evaluated against criteria as stated below 

    A and C Anti-Viral and Combined Vaccines Criteria 

    1)    Quality of anti-viral and combined
        vaccines    weight 70% 

    2)    Price proposed for anti-viral and
        combined vaccines    weight 30% 

B    Bacterial Vaccines, Serums and Globulin Criteria 

    1)    Quality of bacterial vaccines, serums
        and globulin    weight 40% 

    2)    Price proposed for bacterial vaccines,
        serums and globulin    weight 60 % 

Quality criteria described in the bid documentation for both A and C Anti-Viral and Combined Vaccines (LOT 1-3 and LOT 11) and B Bacterial Vaccines, Serums and Globulin (LOT 4-10) also involve a number of sub-criteria each carrying a certain number of points. Evaluation of quality and proposed price will be done separately for each individual LOT. 

IV.3. PREFERENTIAL TREATMENT OF LOCAL INDUSTRY (Article 20, IR) 

Yes 

IV.4. REQUIREMENTS FOR OBTAINING BID DOCUMENTATION (Article 18, PPL) 

Bid documentation can be made available as of February 05,2008 

Fee for bid documentation, if applicable: 

Client will send to potential bidders the tender documentation within 3 days following receipt of formal request to receive the tender documentation. The requests should be written and include signature of responsible person and official stamp affixed including evidence that fee in amount of BAM 100 (VAT included) has been paid to the Client's bank account #1020500000026964 with UNION BANKE DD SARAJEVO. 

IV.5. LANGUAGE REQU1REMENTS (Article 8, PPL) 

In one of the official languages in Bosnia and Herzegovina 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS/LETTERS OF INTEREST 

March 17, 2008 10:00 hrs local time 

IV.7. MINIMUM VALIDITY OF BID 

60 days after deadline for submission of bids. 

IV. 8. DATE AND VENUE OF TENDER OPENING (Article 33, PPL; Article 13, IR) 

March 17,  2008, 13:00 hrs CET 

Venue Trg heroja 14, Sarajevo 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

In accordance with provisions of Article 6, Paragraph 3, the Law on Public Procurements in Bosnia and Herzegovina (Bosnia and Herzegovina Official Gazette, #49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, and 70/06), the public procurement procedure is open for international competitors. 

Contract for Procurement/Delivery of Vaccines and Immunological Drugs for immunization of children in 2008 is divided into multiple LOTs. 

In the event that points awarded to two or more bids for quality and proposed price within in a single LOT are identical, the Client will further evaluate additional criteria as described in the bid documentation. 

(1-11-1661-08) 


11 - JANAB 


RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO
KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osobe: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Jasmin Kulovi}, ing. ma{. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4128055050007 

Telefon: Mladen Glu{ac, dipl. ecc. tel. 032/553-540, Jasmin Kulovi}, ing. ma{. tel. 032/554-638 

Fax: 032/552-540 

Internet adresa: www.rmukakanj.com. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{enje o formiranju komisije za provo|enje postupka javne nabavke roba-nabavka novih dijagonalnih guma, broj 1749/08 od 13. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novih dijagonalnih guma, 27,00-49 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do realizacije ugovora, ali ne du`e od dvanaest mjeseci od dana potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne poreske uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnostt koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude. 

-    uvjerenje o registraciji za PDV kod UIO 

-    bilans stanja i uspjeh u posljednje tri godine (kao dokaz ponu|a~ prila`e svoju izjavu o godi{njem prometu u zadnje tri godine i ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha u posljednje 3 (tri) godine) 

-    da kandidat prilo`i izjavu da }e isporu~iti tra`ene koli~ine predmeta nabavke u cijelosti, kontinuirano prema narud`bama kako bi omogu}io nesmetan rad ugovornog organa i njegovih dobavlja~a (dokaz je odgovaraju}a izjava)   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da }e ponu|a~ ponuditi predmet nabavke na paritetu DDU skladi{te kupca za ponu|a~e iz BiH, a za inozemne ponu|a~e na paritetu DDU skladi{te kupca (kao dokaz ponu|a~ }e prilo`iti posebnu izjavu) 

-    referenc lista za 2006. i 2007, godinu, realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost iz oblasti koja je predmet nadmetanja 

-    uz svaku ponu|enu robu navesti proizvo|a~a 

-    dokazi o kvaliteti certifikati/atesti 

Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2. uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3. vremenski rokovi realizacije ponude    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vije}a ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 3. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om.  

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a u Komercijalnoj slu`bi Rudnika, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u, uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. 

Uplata se vr{i na ra~un broj: 

-    IK BANKA  d.d. Zenica - 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA  d.d. Sarajevo -
1294011000218070 

ili na blagajni Rudnika sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Nabavka dijagonalnih guma, 27,00 - 49". 

Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je Aida Alijagi}, dipl. ecc., tel/faks: 032/552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3.- 2008. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2008. godine u 11,00 sati, 

Prostorije Komercijalne slu`be RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: 

TENDER - NABAVKA DIJAGONALNIH GUMA, 27,00 - 49 (ne otvarati-otvara komisija)  

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-1663-08) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-2034/08-3 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda   

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88 000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-700 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-2034/08-3 od 29. 1. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

SKUPINA 12 - ULO[CI I PODNO@JA OSIGURA^A 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija el. energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdan od nadle`nog sudskog ili orga