SADR@AJ

Broj/Broj/
9
/08

novi_oglasi2003.JPG

1 - JANAB

KJP CENTAR "SKENDERIJA" DOO SARAJEVO

DOM ZDRAVLJA ^ITLUK

JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE BIJELJINA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE LIVNO

OP]INA ILIJA[

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OP[TINA OSMACI

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "BA[BUNAR" TRAVNIK

MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

ZDRAVSTVENA USTANOVA OP[TA BOLNICA PRIJEDOR

KLINI^KI CENTAR BANJALUKA

OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA/BEZBJEDNOSNA AGENCIJA BiH SARAJEVO

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

KLINI^KI CENTAR BANJALUKA

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATI^KIH I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEU^ILI[TA U MOSTARU

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

VLADA KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLI]

DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLI]

DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLI]

DOM ZDRAVLJA "SVETI SAVA" TESLI]

JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO SARAJEVO

KANTONALNO TU@ILA[TVO UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

JU O[ "VLADISLAV SKARI]" SARAJEVO

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JP RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" DOO GORNJI VAKUF - USKOPLJE

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

ENERGOINVEST DD   SARAJEVO

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

KANTONALNA JAVNA USTANOVA "GERONTOLO[KI CENTAR" SARAJEVO

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

OP]INA TUZLA SLU@BA ZA POSLOVE NA^ELNIKA I ZAJEDNI^KE POSLOVE

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

RMU "KAKANJ" DOO KAKANJ

@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA VLADA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE [IROKI BRIJEG

JAVNO PREDUZE]E  ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "PARK" DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

OP]INA ILID@A

OP]INA ILID@A

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I"  DD BANOVI]I

ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

KJKP "TOPLANE SARAJEVO" DOO SARAJEVO

KJKP "TOPLANE  SARAJEVO" DOO SARAJEVO

KJKP "TOPLANE  SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP[TINA SRBAC

OP[TINA SOKOLAC

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA SARAJEVO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA KANTONALNA BOLNICA GORA@DE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC DIREKCIJA SOKOLAC

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING

HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JP DIREKCIJA CESTA FBiH SARAJEVO

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

GRAD ISTO^NO SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKA[" SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

KJKP "TOPLANE  SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP[TINA SRBAC

NOTIFICATION OF ACQUISITION

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

MUP KANTONA SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH SREDI[NJI URED SARAJEVO

JP NIO SLU@BENI LIST BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA

OP]INA BU@IM MJESNA ZAJEDNICA ZARADOSTOVO

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OP]INA ^APLJINA

OP]INA BOSANSKA KRUPA

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

OP]INA SANSKI MOST

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

GRAD MOSTAR JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA VIHOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"  SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OP]INA GORA@DE

JAVNA USTANOVA "KOMUNALNO STAMBENI FOND" CAZIN

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OP[TINA GRADI[KA

NOTIFICATION ON PURCHASE

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OP]INA SREBRENICA I UNDP PROJEKAT SUTRA PLOD

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA  DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA SREBRENIK

KANTON SARAJEVO ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

KANTONALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO

4 - JANAB

GRAD SARAJEVO GRADSKO VIJE]E SLU@BA GRADSKOG VIJE]A SARAJEVO

5 - JANAB

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLA

MUP HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH - SREDI[NJI URED SARAJEVO

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP]INA NEUM

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

GRAD SARAJEVO GRADSKA UPRAVA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST

ZU DOM ZDRAVLJA CAZIN

POLJOPRIVREDNI ZAVOD BIHA]

JP "BH PO[TA" DOO SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

MUP KANTONA SARAJEVO

MUP KANTONA SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

@ELJEZARA "ZENICA" DOO ZENICA

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JP "BH PO[TA" DOO SARAJEVO

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA GORA@DE

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

GRAD MOSTAR

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Ministarstva rada, socijalne politike, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

6 - JANAB

MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST

OP]INA GRADA^AC

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

OP]INA GORA@DE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO

OP]INA STOLAC

JAVNA USTANOVA MJE[OVITA SREDNJA POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKA I PREHRAMBENA [KOLA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE SARAJEVO

OP[TINA SOKOLAC

MUP KANTONA SARAJEVO

KJKP "TR@NICE PIJACE" DOO SARAJEVO

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA TUZLA

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

OP]INA GORA@DE

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO

KJKP "RAD" DOO SARAJEVO

KJKP "RAD" DOO SARAJEVO

OP]INA SREBRENIK

ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

ZU DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA

JU "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JU "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO

7 - JANAB

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

ENERGOINVEST DD SARAJEVO

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

UNIVERZITET U TUZLI

USTANOVA KSC I RADIO ILIJA[

JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA" SARAJEVO

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO/VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH SARAJEVO

OP]INA NEUM

OP]INA NEUM

OP]INA NEUM

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA BIHA]

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH SARAJEVO

DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO/VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

AD "KOMUNALAC" BIJELJINA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OSNOVNI SUD U PRIJEDORU

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

GRAD MOSTAR MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA U BiH KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJALUKA OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA

OP]INA NEUM

JP ME\UNARODNI AERODROM" SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

INVESTICIJSKA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

@ELJEZARA "ZENICA" DOO ZENICA

@ELJEZARA "ZENICA" DOO ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

BH TELECOM DD DIREKCIJA BIHA] BIHA]

UNION BANKA DD SARAJEVO

OP]INA NEUM ZAVOD ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE IZGRADNJU I RAZVOJ

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE ZENICA

OP]INA CAZIN

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OP]INA SAPNA

OP]INA SAPNA

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

9 - JANAB

EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA MOSTAR

JU O[ "VLADISLAV SKARI]" SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH SARAJEVO

GRAD SARAJEVO GRADSKA UPRAVA

GRAD SARAJEVO GRADSKA UPRAVA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERECEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

DOM ZDRAVLJA POSU[JE

JZU "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATI^KIH I ODGOJNIH ZNANOSTI MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA

BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE VLADA BR^KO DISTRIKTA ODJELJENJE/ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

UNSKO-SANSKI KANTON JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SANSKI MOST

DOM ZDRAVLJA [IPOVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^E POSLOVE TIJELA KANTONA TRAVNIK

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

OP]INA GORA@DE

OP]INA ZENICA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

OP]INA ILID@A

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

[UMARSTVO "PRENJ"  DD KONJIC

KJKP SARAJEVO GAS SARAJEVO

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP[TINA SREBRENICA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OP]INA CENTAR SARAJEVO

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA DIREKCIJA ZA PUTEVE SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA VISOKO

10 - JANAB

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" DOO ZENICA

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA-KANTON MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA MOSTAR

JP "KOMUNALAC" DOO OD@AK

RUDNIK MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OP]INA KAKANJ JP "VODOKOM" DOO KAKANJ