novi_oglasi2003.JPG

Godina XII
Utorak, 4. 11. 2008. godine 

Broj/Broj
89 

Godina XII
Utorak, 4. 11. 2008. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu daje sqede}e 

SAOP[TEWE 

U Ministarstvu finansija raspisan je interni oglas za popunu upra`wenog radnog mjesta i to: 

1.1.     stru~ni saradnik - kompjuterski tehni~ar u Odjeqewu za informacione tehnologije - 1 izvr{ilac 

II 

Pravo u~e{}a na internom oglasu imaju samo zaposleni u Ministarstvu finansija. 

III 

Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa internog oglasa u Ministarstvu finansija. 

(so-1610-a-G/08) 


REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 5. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu daje sqede}e 

SAOP[TEWE 

U Ministarstvu trgovine i turizma raspisan je interni oglas za popunu upra`wenog radnog mjesta i to: 

1.1.    stru~ni saradnik za vo|ewe arhive - 1 izvr{ilac 

II 

Pravo u~e{}a na internom oglasu imaju samo zaposleni u Ministarstvu trgovine i turizma. 

III 

Rok za podno{ewe prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa internog oglasa u Ministarstvu trgovine i turizma. 

(so-1611-a-G/08) 


REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu objavquje 

ISPRAVKU 

JAVNOG KONKURSA 

Raspisanog dana 20. 10. 2008. godine u dnevnom listu "Nezavisne novine" i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod ta~kom 3.5. tako da ista treba da glasi: "ekonomski fakultet, prirodno - matemati~ki fakultet - smjer ekologija ili tehnolo{ki fakultet ." 

(so-1612-a-G/08) 


RADIO-TELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR 

Na osnovu Rje{enja o privremenoj mjeri Suda Bosne i Hercegovine u pravnoj stvari tu`itelja Agovi} Mehmeda protiv BHRT-a i Zaklju~ka 35. sjednice Upravnog odbora Radio-televizije Bosne i Hercegovine od 30. 10. 2008. godine, Upravni odbor Radio-televizije Bosne i Hercegovine ogla{ava 

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA/NATJE^AJA 

ZA IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA RADIO-TELEVIZIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

objavljenog 14. 10. 2008. godine u "Slu`benom glasniku BiH", BHRT-u: BHR 1, BHT 1 i web site BHRT-a, dnevnim listovima "Dnevni avaz", "Nezavisne novine" i "Dnevni list". 

(so-1647-a-G/08) 


RAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO 

OP[TI USLOVI UGOVORA O NAJMU 

UVODNE NAPOMENE 

Ovi Op{ti uslovi Ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Op{ti uslovi) ~ine sastavni i neodvojivi dio Ugovora o najmu (u daljnjem tekstu: Ugovor) zaklju~enog izme|u Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo - BiH, kao Davatelja najma i Primatelja najma. 

Pojmovi definisani Ugovorom imaju isto zna~enje i u ovim Op{tim uslovima, ukoliko druga~ije nije izri~ito odre|eno. 

Ugovor, Op{ti uslovi, plan otplate, zapisnik o primopredaji Predmeta najma, polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja, izjava savjesnog postupanja i sve kasnije izmjene i dopune istih, bi}e isku~ivo sa~injeni u pismenoj formi. 

OP[TI POJMOVI - TUMA^ENJA 

1. PREUZIMANJE PREDMETA NAJMA I GARANCIJE ZA ISPRAVNOST PREDMETA NAJMA 

1.1.    Primatelj najma se obavezuje da na svoj rizik i o svom tro{ku preuzme predmet najma, na mjestu i u vrijeme koje ozna~i Davatelj najma, a nakon {to Primatelj najma primi poziv od Prodavca za preuzimanje predmeta najma. Svi prigovori koje bi Primatelj najma mogao imati u vezi Predmeta najma moraju se uputiti direktno Prodavcu u zakonskom roku, te je Primatelj najma odgovoran za izbor Prodavca i za sve {tetne posljedice koje bi iz tog odnosa mogle nastati. Davatelj najma se ne odri~e svojih eventualnih prava iz garancije predmeta najma. 

1.2.    Prilikom preuzimanja predmeta najma Primatelj najma je du`an da izvr{i vizuelni pregled Predmeta najma. 

1.3.    Davatelj najma ili osoba ovla{tena od strane Davatelja najma i Primatelj najma }e prilikom predaje predmeta najma kod Prodavca, sa~initi u pismenoj formi Zapisnik o primopredaji predmeta najma. Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji isklju~ena je odgovornost Davatelja najma za materijalne nedostatke na predmetu najma. Davatelj najma ovla{}uje Primatelja najma da bez njegovih prethodnih posebnih saglasnosti mo`e prema Proizvo|a~u i/ili Prodavcu isticati sve prigovore, koje mo`e isticati i Davatelj najma, kao vlasnik predmeta najma. Za sve materijalne nedostatke na predmetu najma odgovaraju isklju~ivo Prodava~ i/ili Proizvo|a~, pa }e u skladu sa tim sve zahtjeve koji se odnose na nedostatke u konstrukciji, izradi i materijalu predmeta najma Primatelj najma iste upu}ivati direktno Prodavcu i/ili Proizvo|a~u. Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji predmeta najma, Primatelj najma nema pravo da raskine Ugovor ili zahtijeva sni`enje najamnine od Davatelja najma ukoliko poslije predaje predmeta najma utvrdi da najamljeni predmet najma ima bilo kakav nedostatak. 

    Do momenta potpisa zapisnika o primopredaji predmeta najma od strane Primatelja najma, a osnovom avansnog pla}anja od strane Davatelja najma prema Dobavlja~u, rizik izvr{ene avansne uplate i isporuke predmeta najma (ka{njenje u isporuci, pogre{na isporuka - isporuka koja nije u skladu sa profakturom dobavlja~a, neizvr{ena isporuka od strane dobavlja~a) snosi isku~ivo Primatelj najma. 

1.4.    Primatelj najma se obavezuje da na svoj rizik i o svom tro{ku preduzme sve potrebne radnje i mjere za urednu monta`u i stavljanje u pogon - redovnu upotrebu predmeta najma. Tro{kove transporta - prevoza predmeta najma snosi Primatelj najma. 

2. NAJAMNINA-VISINA I NA^IN PLA]ANJA 

2.1.    Primatelj najma se obavezuje da za sve vrijeme trajanja Ugovora o najmu pla}a Davatelju najma ugovorene mjese~ne najamnine za kori{tenje predmeta najma, u visini utvr|enoj Ugovorom i dinamikom isplata utvr|enom planom otplate, koji ~ini sastavni dio Ugovora. 

2.2.    Ugovorene najamnine dospijevaju za pla}anje na dane i u rokovima odre|enim u planu otplate. S primljenim uplatama podmiruju se uvijek prvo PDV, akontacije, tro{kovi obrade, naknada na anga`ovana sredstva, te najstarije tra`bine Davatelja najma. 

2.3.    Najamnina se upla}uje u skladu sa Otplatnim planom, na transakcijski ra~un Davatelja najma br. 1610000042090057 kod Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina. Danom izvr{ene uplate smatra se datum kada je odre|ena uplata dospjela - legla na `iro ra~un Davatelja najma. Otplatni plan je sa~injen na bazi minimalno tromjese~nog ili {estomjese~nog Euribora i bruto mar`e Davatelja najma. Ukoliko do|e do promjene EURIBOR-a za vi{e od 25 osnovnih poena od dana posljednjeg fiksiranja EURIBOR-a, Davatelj najma zadr`ava pravo reprograma otplatnog plana o ~emu je du`an obavijestiti Primatelja najma pismenim putem. Svaki novi otplatni plan je obavezuju}i za Primatelja najma i sastavni je dio Ugovora. Davatelj najma zadr`ava pravo izmjene kamatne stope u skladu sa uslovima kretanja kamatnih stopa na tr`i{tu, s ~ime je Primatelj najma izri~ito saglasan. 

2.4.    Ugovoreni iznos najamnine uklju~uje i odgovaraju}i dio obra~unatog poreza u skladu sa va`e}im zakonskim propisima na dan stupanja na snagu Ugovora. Ukoliko nakon preuzimanja Predmeta najma od strane Primatelja najma do|e do promjene poreskih stopa, visine premije osiguranja i ostalih davanja Primatelja najma, visina mjese~ne najamnine bi}e uskla|ena sa nastalim promjenama. Prilikom ovakvog uskla|ivanja nije potrebno zaklju~ivati poseban aneks Ugovora, ve} }e Davatelj najma pismeno obavijestiti Primatelja najma o navedenim promjenama. 

2.5.    Ako je ukupni broj pre|enih kilometara tokom trajanja Ugovora naveden kao sastavni dio Ugovora, a broj pre|enih kilometara prema{i ugovorenu kilometra`u, nastanak i visina dodatnih nov~anih obaveza za vi{ak pre|enih kilometara obra~una}e se Primatelju najma na osnovu utvr|enja ukupno pre|enog broja kilometara prilikom vra}anja predmeta najma. Ukoliko je prema{ena ugovorena kilometra`a, po uvidu lica ovla{tenog od strane Davatelja najma, Primatelj najma je obavezan platiti penale u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljene fakture Davatelja najma. Naknada koju je Primatelj najma po ovom osnovu obavezan da plati utvrdit }e se prema tabelama Davatelja najma koje ~ine sastavni i neodvojivi dio ovih Op{tih uslova (prilog 1. i prilog 2.) i manje cijene koja je ostvarena zbog vi{e pre|ene kilometra`e od ugovorene. Obra~un }e se vr{iti prema internim procedurama Davatelja najma. 

2.6.    Nemogu}nost ili ograni~ena mogu}nost upotrebe predmeta najma, bez obzira na uzrok, kao i mogu}i prigovor Primatelja najma na mjese~ni obra~un najamnine i drugih tro{kova, ne mogu biti razlog neispunjenja ugovorene obaveze pla}anja mjese~ne najamnine po njihovoj dospjelosti. Na zaka{njele uplate najamnine Davatelj najma napla}uje Primatelju najma zateznu kamatu u visini od 12% po~ev{i od sedmog dana od originalnog datuma dospije}a. Prijevremeno upla}ene mjese~ne najamnine se ne vra}aju, ne ukama}uju, niti revaloriziraju, a obra~unavaju se pri sljede}em dospije}u po kursu na dan dospije}a sljede}eg potra`ivanja. 

2.7.    Tro{kove finansiranja teku}eg mjeseca (naknada na anga`ovana sredstva) 1% mjese~no od iznosa finansiranja ukoliko ugovorom nije druga~ije definisano Davatelj najma }e obra~unati Primatelju najma za period od dana stupanja Ugovora na snagu do dana dospije}a prve rate. 

3. VALUTA PLA]ANJA 

3.1.    Primatelj najma du`an je platiti iznose mjese~nih najamnina u skladu sa otplatnim planom. Mjese~ne najamnine su iskazane u EUR, a upla}uju se u KM po prodajnom kursu KM za EUR iskazanom na kursnoj listi Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, na dan pla}anja. 

3.2.    Davatelj najma ima pravo u bilo koje doba izvr{iti konverziju ugovorne obveze Primatelja najma iz KM u EUR, prema slu`benom koeficijentu konverzije, na {to Primatelj najma potpisom Ugovora pristaje, te istovremeno pristaje da se shodno toj izmjeni valutna klauzula iz Ugovora ve`e uz EUR. 

4. U^E[]E 

4.1.    Ukoliko je ugovoreno, u~e{}e je sastavni dio najamnine, odnosno obra~unate najamnine, smatra se kaparom i ne vra}a se Primatelju najma u slu~aju prijevremenog raskida Ugovora o najmu. Iznos upla}enog u~e{}a podmiriva}e najamnine, po~ev{i od najstarije tra`bine Davatelja najma. 

5. GARANTNI DEPOZIT (JAM^EVINA) 

5.1.    Ukoliko je ugovoren, kao obezbje|enje za izmirenje obaveza, Garantni depozit Primatelj najma }e uplatiti u iznosu nazna~enom u Ugovoru o najmu. Iznos Garantnog depozita bi}e polo`en kod Davatelja najma za sve vrijeme trajanja Ugovora o najmu kao beskamatno obezbje|enje za uredno i blagovremeno ispunjenje svih dospjelih obaveza Primatelja najma. 

5.2.    Iznos Garantnog depozita se ni u kom su~aju ne mo`e prebijati sa redovnim pla}anjem najamnine iz Ugovora, niti sa drugim obavezama iz Ugovora. 

5.3.    Nakon urednog i blagovremenog vra}anja predmeta najma Davatelju najma i po pla}anju svih najamnina i pripadaju}e kamate iz ~lana 2.6. za eventualno ka{njenje, kao i ostalih obaveza Primatelja najma po Ugovoru, Davatelj najma se obavezuje da Primatelju najma vrati iznos Garantnog depozita u KM protivrijednosti po prodajnom kursu Raiffeisen Banke BiH d.d. Sarajevo, na dan vra}anja depozita. 

5.4.    U slu~aju da do|e do prijevremenog raskida Ugovora iznos upla}enog Garantnog depozita ima}e funkciju nadoknade Primatelja najma prema Davatelju najma, te je Davatelj najma ovla{}en da upla}ena sredstva Garantnog depozita zadr`i po tom osnovu. 

6. KA[NJENJE KOD PLA]ANJA NAJAMNINE I PRAVA DAVATELJA NAJMA U SLU^AJU KA[NJENJA PRIMATELJA NAJMA 

6.1.    Ugovorne strane su saglasne da ispunjenje obaveza u roku predstavlja bitan element Ugovora. 

6.2.    Osim kamate iz ~lana 2.6. Primatelj najma }e nadoknaditi Davatelju najma i tro{ak svake opomene poslane preporu~enom po{tom u iznosu od 30 KM (slovima: tridesetkonvertibilnihmaraka). Tro{ak opomene uve}an za iznos poreza prema va`e}im zakonskim propisima }e biti pla}en u KM prema zvani~nom prodajnom kursu Raiffeisen Banke BiH d.d. Sarajevo, za EUR va`e}em na dan uplate. 

6.3.    Primatelj najma }e nadoknaditi Davatelju najma i sve ostale tro{kove vezane za naplatu i/ili obezbje|enje njegovog potra`ivanja na osnovu Ugovora (sva izmakla - propu{tena dobit koja bi bila ostvarena da do prijevremenog raskida Ugovora nije do{lo), poreske obaveze na naknadu prijevremenog otkupa i postoje}i nenamireni tro{kovi, ~ija }e dospjelost za pla}anje biti utvr|ena ra~unima koje }e Davatelj najma ispostaviti Primatelju najma za navedene tro{kove. 

6.4.    Primatelj najma se obavezuje da bez odlaganja pismeno obavijesti Davatelja najma o svakom o~ekivanom ili ve} nastalom ka{njenju pri pla}anju, s tim da se time ne vr{i odlaganje dospjelosti pla}anja obaveze Primatelja najma. 

6.5.    U slu~aju da Primatelj najma kasni sa pla}anjem bilo koje rate najamnine za vi{e od 30 (slovima: trideset) dana, Davatelj najma }e mu preporu~enom po{tom uputiti prvu opomenu. Ukoliko Primatelj najma u naknadnom roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana slanja prve opomene ne podmiri svoje obaveze, na isti na~in Davatelj najma }e uputiti i drugu opomenu kojom }e mu ostaviti rok od novih 30 (slovima: trideset) dana. Ukoliko Primatelj najma i pored druge opomene ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora, Davatelj najma }e uputiti i tre}u opomenu preporu~eno sa povratnicom, nakon ~ijeg slanja je ovla{}en da: 

a)    aktivira instrumente obezbje|enja pla}anja za cjelokupni iznos svih dospjelih nepla}enih najamnina; 

b)    prije isteka roka va`enja Ugovora obavijesti Primatelja najma da je Ugovor po sili zakona raskinut i zahtijeva vra}anje Predmeta najma, odnosno oduzme Predmet najma. 

6.6.    Davatelj najma mo`e sam ili preko ovla{}enih lica oduzeti Predmet najma od Primatelja najma u slu~aju opisanom prethodnim ~lanom. Primatelj najma se odri~e prava da protiv Davatelja najma podnosi tu`bu zbog smetanja posjeda ili da koristi samopomo}. 

6.7.    U slu~aju da Davatelj najma iskoristi sredstvo obezbje|enja, a ugovorne strane postignu sporazum da Ugovor o najmu odr`e na snazi i pored kr{enja njegovih odredbi od strane Primatelja najma, Primatelj najma je obavezan da najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) dana od pismenog poziva Davatelja najma Davatelju najma dostavi uredan instrument obezbje|enja pla}anja, naplativ na zakonom propisan na~in, koji }e zamijeniti iskori{teni instrument pla}anja iz Ugovora. Ukoliko Primatelj najma na zahtjev Davatelja najma dostavi takav instrument obezbje|enja pla}anja u ovdje ugovorenom roku, smatra}e se da je Ugovor prema prethodnom sporazumu ugovornih strana odr`an na snazi, a ukoliko ga ne dostavi Ugovor ne}e ostati na snazi i smatra}e se raskinutim. 

7. SVOJINA 

7.1.    Za sve vrijeme trajanja Ugovora iskju~ivi vlasnik predmeta najma je Davatelj najma, dok Primatelj najma na osnovu Ugovora ne sti~e pravo svojine, niti isklu~ivo pravo dr`avine predmeta najma, ve} samo pravo kori{tenja predmeta najma i njegov je neposredni dr`alac. 

7.2.    Primatelj najma nema pravo pridr`aja na predmetu najma, bez obzira iz kojeg odnosa i po kom osnovu postoji eventualno nov~ano ili nenov~ano potra`ivanje prema Davatelju najma. 

7.3.    Primatelj najma ne mo`e predmet najma otu|iti, opteretiti, niti dati u podnajam. Primatelju najma se izri~ito zabranjuje da pravnim poslom ili po bilo kom drugom osnovu: 

7.4.    Kr{enje bilo koje odredbe iz prethodnog stava i odredbi ~lana 6. ovih Op{tih uslova, daje Davateu najma pravo na raskid Ugovora, na osnovu koga je Davatelj najma ovla{ten da: 

a)    aktivira instrumente obezbje|enja pla}anja za cjelokupni iznos svih dospjelih nepla}enih najamnina; 

b)    prije isteka roka va`enja Ugovora obavijestiti Primatelja najma da je Ugovor po sili zakona raskinut i zahtijeva vra}anje predmeta najma, odnosno oduzme predmet najma u skladu sa ~lanom 6.6 ovih Op{tih uslova. 

7.5.    Primatelj najma se obavezuje da predmet najma dr`i i u svojim poslovnim knjigama prikazuje odvojeno od svoje imovine i da predmet najma ozna~i kao vlasni{tvo Davatelja najma. 

7.6.    Primatelj najma je obavezan da odmah, istog dana, obavijesti Davatelja najma o svakoj ~injenici, ~injenju ili radnji tre}eg fizi~kog ili pravnog lica, uku~uju}i bilo kakav zahtjev, u odnosu na predmet najma, kao {to su pokretanje postupka prinudnog izvr{enja protiv Primatelja najma u kome kao predmet izvr{enja mo`e na bilo koji na~in biti ozna~en predmet najma, poku{aj zapljene ili zapljena i oduzimanje predmeta najma i sli~no. Primatelj najma je ovla{ten i obavezan preduzeti sve potrebne mjere i radnje radi za{tite prava svojine Davatelja najma i onda kada za to mora snositi odre|ene tro{kove. 

    Davatelj najma nije obavezan da Primatelju najma nadoknadi tro{kove nastale po tom osnovu. 

7.7.    Primatelj najma se obavezuje da u slu~aju pokretanja postupka ste~aja ili likvidacije o tome bez odlaganja obavijesti Davatelja najma, koji u tom slu~aju ima pravo da bez odlaganja zahtijeva povrat predmeta najma bez odgovornosti za raskid ugovora i povrat predmeta najma u skladu sa ~lanom 6.6. ovih Op{tih uslova. Primatelj najma se tako|e obavezuje da ste~ajnog upravnika ili likvidacionog upravnika obavijesti o vlasni{tvu Davatelja najma nad predmetom najma. 

7.8.    Davatelj najma je ovla{ten da na na~in koji sam odredi na Predmetu najma vidno ozna~i da je vlasnik istog. Vidno isticanje se vr{i od strane Prodavca stavljanjem najepnice Davatelja najma na Predmetu najma. 

7.9.    Primatelj najma je obavezan da u periodu va`enja zakonskih odredbi o obaveznom obilje`avanju najamljenih vozila uredno i kontinuirano obilje`ava vozilo koje koristi naljepnicom dobijenom za te svrhe. Davatelj najma }e Primatelja najma snabdjeti najepnicom (POSREDNO ILI NEPOSREDNO) za obilje`avanje vozila propisanih dimenzija o ~ijoj ispravnosti }e se starati isklu~ivo Primatelj najma. Ukoliko do|e do o{te}enja, uklanjanja ili druge povrede najepnice na bilo koji na~in. Primatelj najma je obavezan da se odmah obrati Davatelju najma koji }e mu izdati drugu naljepnicu radi postavljanja na predmet najma, a u me|uvremenu Primatelj najma ne}e upravljati neobilje`enim ili nepropisno obilje`enim vozilom. U slu~aju da se zbog nedostatka ili neispravnosti naljepnice Davatelju najma ili odgovornoj osobi Davatelja najma izrekne kazna, 

    Primatelj najma se obavezuje da istu u cijelosti nadoknadi. 

8. ODR@AVANJE I ODGOVORNOST ZA PREDMET NAJMA 

8.1.    Primatelj najma se obavezuje da o svom tro{ku i sa pa`njom dobrog doma}ina pravilno odr`ava predmet najma (redovno i vanredno odr`avanje), da obavlja sve potrebne popravke i servise i stalno vodi brigu o besprijekornom, funkcionalnom i za okolinu bezbjednom stanju. 

    Primatelj najma nema pravo nadoknade od Davatelja najma bilo kakvih tro{kova koje je imao osnovom redovne upotrebe i odr`avanja predmeta najma, niti tako nastali tro{kovi mogu imati bilo kakvog uticaja na sni`enje najamnine. Nepla}anje najamnine ili njenog dijela (tokom trajanja popravke predmeta najma) }e poslu`iti kao osnov Davatelju najma za jednostrani raskid Ugovora. U skladu sa definisanim odredbama ovog ~lana, Primatelj najma daje Davatelju najma Izjavu savjesnog postupanja predmetom najma, koja ~ini sastavni i neodvojivi dio Ugovora o najmu. 

8.2.    Odr`avanje i popravka predmeta najma mogu biti obavljeni iskju~ivo u servisima prodavca ili ovla{tenih servisera koji su potvr|eni u garantnom listu ili servisnoj knji`ici. Pri odr`avanju predmeta najma Primatelj najma se obavezuje da koristi isklju~ivo originalne rezervne dijelove. Na zahtjev Davatelja najma, ako to bude objektivno opravdano i mogu}e, Primatelj najma }e zakju~iti ugovor o servisiranju predmeta najma. 

8.3.    Primatelj najma je obavezan da koristi predmet najma u skladu sa va`e}im pravnim propisima, a u slu~aju kr{enja istih Primatelj najma odgovara za sve posljedice koje iz toga proiza|u i u vezi sa istim }e nadle`nim organima platiti sve kazne. Davatelj najma je ovla{}en da, u svakom slu~aju u kome usljed propusta Primatelja najma bude obavezan da plati kaznu, od Primatelja najma naplati iznos u visini odre|ene kazne, kao i sve tro{kove nastale zbog namirenja, obezbje|enja, kao i ostvarivanja potra`ivanja iz Ugovora- tro{kovi monitoringa, kao i sve sudske i vansudske tro{kove, kao {to su: advokatski, sudski, vansudski tro{kovi, tro{kovi vje{ta~enja, tro{kovi povrata predmeta najma, tro{kovi tra`enja adresa, tro{ak uskla|ivanja vrijednosti predmeta najma te ostali zavisni tro{kovi I. 

8.4.    Ukoliko Primatelj najma sam ugra|uje dodatne brave, alarmne ure|aje i sli~nu opremu za za{titu predmeta najma, du`an je da o tome prethodno pismeno obavijesti Davatelja najma i da mu preda odgovaraju}a sredstva za deblokadu predmeta najma. 

8.5.    Primatelj najma }e dokumentaciju vezanu za kori{tenje predmeta najma (saobra}ajnu dozvolu i ostala dokumenta) dr`ati isklju~ivo kod sebe, a ne u predmetu najma. U slu~aju nastanka {tete (npr. kra|e), a istovremeno i nemogu}nosti ostvarivanja prava na osiguranje zbog neposjedovanja dokumentacije, za {tetu je odgovoran isklu~ivo Primatelj najma. 

9. REGISTRACIJA PREDMETA NAJMA 

9.1.    Davatelj najma vr{i prvu registraciju predmeta najma i Primatelju najma (POSREDNO ILI NEPOSREDNO) dostavlja prate}u dokumentaciju i stvari predmeta najma. Tro{kove prve registracije snosi Primatelj najma, prefakturisane od strane Davatelja najma i uve}ane za poreske obaveze prema va`e}im zakonskim propisima. 

    Primatelj najma preuzima od Davatelja najma posebno ovla{tenje - punomo} za obavljanje tehni~kog pregleda, produ`enja registracije predmeta najma za naredni period trajanja najma i ostalih potrebnih radnji u vezi sa tim. Sve tro{kove vezane za tehni~ki pregled i dalju registraciju predmeta najma, za vrijeme trajanja Ugovora, snosi}e Primatelj najma. Davatelj najma nije obavezan da izda navedeno ovla{tenje u slu~aju da Primatelj najma nije platio dospjele najamnine i/ili ostale nov~ane obaveze prema Ugovoru. 

9.2.    Sve poreske da`bine i takse u vezi registracije predmeta najma, prema va`e}im zakonskim propisima, snosi Primatelj najma. 

10. OSIGURANJE 

10.1.    Za sve vrijeme trajanja Ugovora, Davatelj najma }e kao vlasnik predmeta najma, a u skladu sa uslovima osiguravaju}eg dru{tva-osigurava~a i odredbama Ugovora o poslovno tehni~koj saradnji sa osiguravaju}im dru{tvom- osigurava~em, zaklju~iti ugovor-polisu o obaveznom osiguranju od odgovornosti i dopunskom osiguranju voza~a i putnika od posjedica nesretnog slu~aja, potpuno kasko osiguranje predmeta najma koje pokriva rizike iz nesre}a i kra|e (protiv po`ara, elementarnih nepogoda, poplava, loma itd.) Ugovori o osiguranju-polise, sastavni su dio Ugovora. Za sve vrijeme trajanja Ugovora Davatelj najma je Ugovaratelj i Osiguranik u zakju~enoj polisi osiguranja. Primatelj najma slobodno izra`enom vojom isto prihvata potpisom Ugovora i ovih Op{tih uslova isto potvr|uje. 

10.2.    Pravo izbora osiguravaju}eg dru{tva i obima za{tite ima Davatelj najma. 

10.3.    Sve tro{kove osiguranja snosi}e direktno Primatelj najma, a ako navedene tro{kove ne izmiri na vrijeme iste }e snositi Davatelj najma uz obavezno naknadno prefakturisanje Primatelju najma izvr{enog pla}anja tro{ka osiguranja uve}anog za iznos PDV -a, odnosno u skladu sa aktuelnim poreskim propisima, {to Primatelj najma prihvata bez prethodne posebne saglasnosti Davatelju najma. Primatelj najma je osnovom ka{njenja pla}anja osiguranja obavezan nadoknaditi Davatelju najma tro{kove osiguranja uve}ane za iznos PDV-a, odnosno u skladu sa va`e}im poreskim propisima, po prijemu ra~una od strane Davatelja najma. 

10.4.    Primatelj najma ne mo`e koristiti predmet najma u podru~jima u kojima osiguravaju}e dru{tvo-osigurava~ kod kojeg je Davatelj najma sklopio ugovor o punom kasko osiguranju-polisu osiguranja, ne priznaje to osiguranje. U protivnom Primatelj najma odgovara za svu nastalu {tetu koju takvim propu{tanjem Primatelja najma pretrpi Davatelj najma. 

11. OBAVEZA JAVLJANJA I PREGLED PREDMETA NAJMA 

11.1.    Primatelj najma }e bez odlaganja preporu~enom po{iljkom obavijestiti Davatelja najma o svakoj promjeni sjedi{ta odnosno prebivali{ta ili boravi{ta poslodavca, zapljeni ili o{te}enju predmeta najma. 

11.2.    Ukoliko Primatelj najma ne ispuni svoju obavezu iz prethodnog stava ovog ~lana, svaka dostava Primatelju najma na adresu navedena u Ugovoru smatra}e se va`e}om, bez obzira da li je Primatelj najma primio po{ijku ili ne, a danom prijema preporu~ene po{ijke smatra}e se dan kada je Davatelj najma istu poslao. 

11.3.    Davatelj najma ili osoba koju on odredi su ovla{teni da u svako razumno vrijeme pregledaju predmet najma, pa se u vezi sa tim Primatelj najma obavezuje da Davatelju najma omogu}i neometan pristup. Primatelj najma ne mo`e protiv Davatelja najma podnositi tu`bu zbog smetanja posjeda niti ima pravo na samopomo}. U slu~aju da Primatelj najma ne omogu}i Davatelju najma opravdan pregled predmeta najma, Davatelj najma ima pravo da raskine Ugovor. 

12. RASKID UGOVORA 

12.1.    Davatelj najma mo`e u svako doba s trenutnim dejstvom jednostrano raskinuti Ugovor pismenim obavje{tenjem - preporu~enim pismom s povratnicom upu}enim Primatelju najma ukoliko: 

12.2.    Ugovor se smatra raskinutim danom kada Davatelju najma bude vra}en predmet najma, bez obzira kada je Primatelj najma primio obavijest o raskidu. Do dana vra}anja predmeta najma Davatelju najma, Primatelj najma je u obavezi da izmiri sve obaveze iz Ugovora, bez obzira na datum prijema obavijesti o raskidu Ugovora. 

12.3.    Ukoliko Ugovor bude raskinut iz bilo kog razloga iz ~lana 12.1. ovih Op{tih uslova, Davatelj najma ima pravo da potra`uje sve dospjele nenapla}ene najamnine i eventualno obra~unatu neotpisanu vrijednost predmeta najma do isteka trajanja Ugovora, kao i sva do tada zaostala potra`ivanja (sudski, administrativni, advokatski tro{kovi, tro{kovi servisa, odr`avanja, povrata predmeta najma, monitoring, prevoz, svi ostali tro{kovi koje ne pokriva kasko osiguranje itd.). 

12.4.    Davatelj najma je nakon slanja obavijesti o raskidu Ugovora ovla{ten da oduzme predmet najma bez prethodne najave Primatelju najma. Primatelj najma izjavljuje da se odri~e prava na za{titu zbog smetanja posjeda ako Davatelj najma ili od njega ovla{teno lice stupi u dr`avinu predmeta najma, kao i prava na samopomo}. 

12.5.    U slu~aju oduzimanja predmeta najma, kao i u slu~aju raskida Ugovora, Primatelj najma se obavezuje da }e Davatelju najma ili osobi koju on odredi omogu}iti slobodan pristup u njegove prostorije i da ne}e ometati postupak vra}anja predmeta najma i u vezi sa tim se odri~e bilo kakvog zahtjeva za naknadu {tete po tom ili bilo kom drugom osnovu. 

13. NAKNADA [TETE U SLU^AJU RASKIDA UGOVORA 

13.1.    U slu~aju raskida Ugovora, Primatelj najma se obavezuje da Davatelju najma nadoknadi {tetu koju je pretrpio uslijed raskida Ugovora. 

13.2.    Primatelj najma se obavezuje izme|u ostalog da na ime naknade {tete plati Davatelju najma {tetu (izgubljenu dobit - dobit koja bi bila ostvarena da do prijevremenog raskida Ugovora nije do{lo) za vremenski period izme|u vra}anja predmeta najma u dr`avinu Davatelja najma i zakju~enja novog Ugovora kojim je novi Primatelj najma preuzeo predmet najma, a ista se utvr|uje u iznosu od 5% obra~una na ostatak nedospjelih neokama}enih najamnina po prvobitno zakju~enom Ugovoru. 

13.3.    Iznos dugovanih najamnina i naknade {tete dospijeva odmah po prijemu kona~nog obra~una i Davatelj najma ima pravo kori{tenja svih raspolo`ivih sredstava obezbje|enja pla}anja, uklju~uju}i i jemstvo. 

13.4.    Pla}eno u~e{}e sastavni je dio obra~una ugovorenih najamnina i ni u kom slu~aju se ne vra}a Primatelju najma. 

14. VRA]ANJE PREDMETA NAJMA, MJESTO I VRIJEME VRA]ANJA 

14.1.    Primatelj najma se obavezuje da u slu~aju prestanka Ugovora prije vremena predmet najma vrati Davatelju najma u besprijekornom i za saobra}aj sigurnom stanju, koje se mo`e o~ekivati prema normalnim i uobi~ajenim okolnostima upotrebe, sa kompletnom standardnom opremom, tehni~kom dokumentacijom i svim kju~evima, a na mjestu koje je prihvatljivo za Davatelja najma. U suprotnom se obavezuje da nadoknadi svu {tetu procijenjenu od strane ovla{tenog stru~nog lica (ovla{teni procjenjiva~ ili procenjiva~ osiguravaj}eg dru{tva koga odredi Davatelj najma). Tro{kove eventualne procjene predmeta najma snosi Primatelj najma, a isti }e biti utvr|eni kona~nim obra~unom koji }e biti dostavljen Primatelju najma. 

14.2.    Primatelj najma ne mo`e vr{iti promjene na predmetu najma bez prethodne pismene saglasnosti Davatelja najma. Ukoliko je Primatelj najma uz saglasnost Davatelja najma izvr{io odre|ene promjene na predmetu najma (dodatna oprema, pobolj{anja i si.) ugra|ena pobolj{anja postaju vlasni{tvo Davatelja najma, a Primatelj najma nema pravo zahtijevati nadoknadu tih tro{kova. Primatelj najma u tom slu~aju mo`e uspostaviti pre|a{nje stanje uklanjanjem dijelova i/ili ure|aja) u kome se predmet najma nalazio pri sklapanju Ugovora, s tim da se ne mo`e umanjiti vrijednost niti funkcionalnost predmeta najma. 

14.3.    Mjesto i vrijeme vra}anja predmeta najma odre|uje Davatelj najma. Prilikom vra}anja, stranke }e sastaviti Zapisnik o vra}anju predmeta najma kojim }e se konstatovati broj pre|enih kilometara u trenutku vra}anja predmeta najma i u kojem se navode svi nedostaci. 

14.4.    Ako Primatelj najma ne vrati predmet najma na odre|eni na~in, smatra se da je isti bespravno otu|en, ~ime je Davatelj najma ovla{ten da na tro{ak i rizik Primatelja najma sam organizuje povrat predmeta najma i izdavanje novih dokumenata i ku~eva. Primatelj najma je svjestan eventualnih krivi~nopravnih posljedica takvog pona{anja, te je svjestan da usljed takvog protivpravnog pona{anja mo`e proiste}i i krivi~nopravna odgovornost Primatelja najma ili njegovih ovla{tenih lica, kada je rije~ o pravnom licu kao Primatelju najma, a usljed vr{enja krivi~nih djela protiv imovine. Primatelj najma je tako|e svjestan da u tim slu~ajevima Davatelj najma ima pravnovaljan osnov i mo`e protiv svakog odgovornog lica podnijeti krivi~nu prijavu. 

15. TRO[KOVI VRA]ANJA PREDMETA NAJMA 

15.1.    Sve tro{kove koji nastanu u vezi sa vra}anjem predmeta najma snosi Primatelj najma. Primatelj najma se tako|e odri~e prava da zahtijeva naknadu {tete i regresnih zahtjeva za ve} pla}ene iznose najamnina i ostalih tro{kova. U slu~aju oduzimanja predmeta najma, Primatelj najma se obavezuje da Davatelju najma nadoknadi sve izdatke vezane za oduzimanje predmeta najma, u visini stvarnih tro{kova koji su pri tom nastali. Primatelj najma ovim potvr|uje da ne}e ulagati prigovor na zahtjev za pla}anje putnih tro{kova predstavnika Davatelja najma ili osobe koju on odredi (tro{kovi monitoringa) i tro{kova oduzimanja odnosno vra}anja predmeta najma. 

15.2.    Primatelj najma je tako|e saglasan da ne}e potra`ivati nikakvu naknadu {tete od Davatelja najma koja bi nastala zbog onesposobljavanja alarmnih ili drugih ure|aja koji onemogu}avaju odvo`enje predmeta najma, a koji su bili ugra|eni bez pismene saglasnosti Davatelja najma. Davatelj najma ne odgovara za li~ne stvari koje se u trenutku vra}anja predmeta najma, odnosno oduzimanja, zateknu u predmetu najma. 

16. KONA^NI OBRA^UN 

16.1.    Nakon prijevremenog prestanka Ugovora, Davatelj najma }e obra~unati do tada neizvr{ena pla}anja najamnina Primatelja najma, propu{tenu dobit od 5% na ostala - neokama}ena pla}anja - najamnine (budu}e najamnine) iz Ugovora, tro{ak uskla|ivanja vrijednosti predmeta najma te ostali zavisni tro{kovi i eventualne tro{kove ostalih pla}anja (monitoring, izuzimanje, vje{ta~enje, le`arina, tro{kovi advokata i si.). Osnovom navedenog }e sastaviti kona~ni obra~un koji }e poslati Primatelju najma. Iznos utvr|en kona~nim obra~unom Primatelj najma }e platiti na osnovu posebnog ra~una dostavljenog od strane Davatelja najma u skladu sa kona~nim obra~unom, u roku navedenom u kona~nom obra~unu. Istekom navedenog roka Davatelj najma je ovla{ten da aktivira sva postoje}a sredstva obezbje|enja pla}anja obaveza Primatelja najma bez njegove dalje posebne saglasnosti i privole sa ~im je Primatelj najma upoznat i saglasan, 

17. NASTANAK [TETE 

17.1.    U slu~aju nezgode Primatelj najma je obavezan odmah obavjestiti policiju i Davatelja najma i predmet najma na vlastiti tro{ak dopremiti u najbli`i servis, odnosno radionicu ovla{tenu za popravak predmeta najma koju odredi osiguravaju}e dru{tvo sa kojim je sklopljena polisa osiguranja. Primatelj najma je obavezan preduzeti sve potrebne mjere i radnje koje propisuje dru{tvo koje osigurava predmet najma u vezi postupka uredne i blagovremene prijave {tete, procjene nastalih o{te}enja na predmetu najma i likvidacije {tete. Svi utvr|eni iznosi naknade materijalne {tete ispla}uju se isklju~ivo Davatelju najma. Ako se na predmetu najma utvrdi potpuna {teta dolazi do raskida Ugovora prema ~lanu 12.1. ovih Op{tih uslova. 

17.2.    Kod kra|e predmeta najma, Primatelj najma je obavezan bez odlaganja podnijeti prijavu kra|e nadle`noj policijskoj upravi i tra`iti odgovaraju}i zapisnik koji je du`an u roku od 3 dana predati Davatelju najma. Ako u roku od 30 dana od prijave kra|e nadle`noj policijskoj upravi predmet najma ne bude prona|en ili ne bude dostavljen kona~an stav osiguravaju}eg dru{tva po pitanju isplate {tete, dolazi do raskida Ugovora, prema ~lanu 12.1. ovih Op{tih uslova. 

17.3.    Ako u bilo kom od gore navednih slu~ajeva {teta koju pretrpi Davatelj najma ne bi bila u potpunosti nadokna|ena od osiguravaju}eg dru{tva, jer je uzrokovana nemarom ili nehatom Primatelja najma, Davatelj najma ima pravo naplatiti od Primatelja najma razliku pretrpljene {tete regres). 

17.4.    Ukoliko osiguravaju}e dru{tvo na osnovu uslova osiguranja nije du`no platiti nastalu {tetu, jer je ista uzrokovana nemarom i nehatom Primatelja najma, tada Primatelj najma mora Davatelju najma platiti ukupnu {tetu i nadoknaditi uz to vezane tro{kove, odnosno o svom tro{ku staviti predmet najma u prvobitno stanje. 

17.5.    Ako se predmet najma ne mo`e staviti u prvobitno stanje, a osiguravaju}e dru{tvo nije du`no izmiriti nastalu {tetu, jer je ista uzrokovana nemarom i nehatom Primatelja najma, ili je ne izmiruje u cijelosti, tada je {tetu du`an namiriti Primatelj najma, te se po namirenju te {tete Ugovor smatra ispunjenim. 

17.6.    Ukoliko je predmet najma vozilo, gore navedeno se prvenstveno odnosi na vo`nju u pijanom stanju, upravljanje vozilom od strane neovla{tene osobe, upravljanje vozilom pod utjecajem droga, psihotropnih supstanci ili te{kih lijekova, te neuravnote`enim psihi~kim stanjem. 

17.7.    Primatelj najma saglasno i bezuvjetno pod punom odgovorno{}u, preuzima obavezu pla}anja nov~anih kazni - prekr{ajnih naloga i kazni osnovom AO - odgovornost za {tetu prouzrokovanu tre}em licu usljed {tetnog doga|aja (posljedica nesretnog slu~aja: smrt, trajni invaliditet i lije~enje), a u skladu sa va`e}im odredbama ZOO BIH (subrogacija, odgovornost za {tetu nanesenu tre}im licima, sopstvena prava i sl.). Primatelj najma kao korisnik predmeta najma ne mo`e prenijeti odgovornost za {tetu pri~injenu tre}im licima na Davatelja najma. Za saobra}ajne prekr{aje, {tete i nezgode uzrokovane tre}em predmetom najma isklju~ivo je odgovoran Primatelj najma. U protivnom Davatelj najma ima regresno pravo prema Primatelju najma. 

18. MJENICE 

18.1.    Primatelj najma ovla{}uje Davatelja najma da bez njegove dalje saglasnosti ili dozvole, a radi naplate svog dospjelog du`nog iznosa iz Ugovora i svih drugih zakju~enih ugovora leasinga sa Davateljem najma, podnese na naplatu bjanko mjenicu i/ili druga sredstva obezbje|enja pla}anja izdata prema odredbama Ugovora i odredbama svih zaklju~enih ugovora leasinga sa Davateljem najma, i to na teret svih ra~una Primatelja najma (cross collateral/cross default). 

18.2.    Broj mjenica Primatelja najma kao mjeni~nog du`nika odre|en je internim aktom Davatelja najma, Ugovorom i svim zaklju~enim ugovorima leasinga sa Davateljem najma. Osnovom dostavljenih bjanko mjenica izme|u Davatelja najma i primatelja najma zaklju~uje se mjeni~na izjava koja ~ini sastavni i neodvojivi dio Ugovora. 

18.3.    Primatelj najma se neopozivo i bezuslovno odri~e svih vanmjeni~nih prigovora protiv Davatelja najma mjeni~nog povjerioca i njegovog zahtjeva za isplatom mjenice po ugovoru i svim zaklju~enim ugovorima leasinga sa Davateljem najma (cross collateral). 

18.4.    Davatelj najma je ovla{ten da u primljenu bjanko mjenicu upi{e cjelokupan iznos dospjelog nenapla}enog potra`ivanja, prema knjigovodstvenom stanju potra`ivanja na dan popunjavanja mjenice. Davatelj najma je ujedno ovla{ten da mjenicom Primatelja najma mo`e provesti sve zakonom propisane mjeni~ne radnje, a radi prinudne naplate dospjelog nenapla}enog potra`ivanja, Davatelj najma je ujedno ovla{ten da koristi sve dostupne na~ine naplate dospjelog nenapla}enog potra`ivanja, uklu~uju}i i sredstva priliva i stanja na svim ra~unima Primatelja najma, bez prethodnog dobijanja bilo kakve saglasnosti Primatelja najma. 

18.5.    U slu~aju raskida po ugovoru - prekr{aja ugovora definisanog ta~kom 12. Op{tih uslova Ugovora ili bilo kom zaklu~enom ugovoru leasinga sa Davateljem najma, Davatelj najma zadr`ava pravo proglasiti dospjelim sva potra`ivanja definisana po svim ostalim ugovorima leasinga sa Primateljem najma (cross default). 

19. SOLIDARNI JEMCI 

19.1.    Jemci solidarno odgovaraju Davatelju najma za sve obaveze Primatelja najma iz Ugovora i Davatelj najma je u skladu sa tim ovla{ten da u slu~aju dospjelosti bilo koje obaveze iz Ugovora zahtijeva ispunjenje ili sprovede izvr{enje na cjelokupnoj imovini, kako od Primatelja najma tako i od solidarnog jemca. Solidarni jemac se obavezuje kao jemac platac da }e, u slu~aju neispunjenja obaveze iz Ugovora, izvr{iti sva pla}anja Davatelju najma ili osobi koju on odredi. 

19.2.    Solidarni jemac je saglasan da se sva obavje{tenja koje su va`e}a za Primatelja najma i jemca dostavljaju iskju~ivo Primatelju najma. 

20. ZA[TITA OKOLINE 

20.1 Primatelj najma obavezan je prilikom upotrebe Predmeta najma postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na za{titu okoli{a i/ili zdravlja i za{titu ludi, kao i sa onim koji budu doneseni u toku trajanja Ugovora. 

21. SUDSKA NADLE@NOST 

21.1.    U slu~aju spora mjesno nadle`an je sud u Sarajevu. 

22. PRENOS PRAVA 

22.1.    Davatelj najma mo`e svoja prava i obaveze iz Ugovora i ovih Op{tih uslova prenijeti na tre}e fizi~ko ili pravno lice, s tim da ni~im ne ugrozi ugovorna prava Primatelja najma. 

22.2.    Primatelj najma ne mo`e raskinuti Ugovor ukoliko prenosom prava vlasni{tva na predmetu najma ne do|e do promjena njegovih prava i obaveza iz Ugovora i ovih Op{tih uslova. 

23. TRAJANJE UGOVORA 

23.1.    Trajanje Ugovora odre|uje se Ugovorom. 

24. STUPANJE NA SNAGU UGOVORA 

24.1.    Danom potpisivanja Ugovora ~iji su sastavni dijelovi ovi Op{ti uslovi. Primatelj najma preuzima sva prava i obaveze koje iz Ugovora proizilaze. 

24.2.    Za Davatelja najma Ugovor stupa na snagu kumulativnim ispunjenjem sljede}ih uslova: 

25. OSTALE ODREDBE 

25.1.    Mogu}a ni{tavost neke od odredbi Ugovora i ovih Op{tih uslova ne povla~i za sobom ni{tavost cjelokupnog Ugovora. U tom slu~aju ugovorne stranke }e ni{tavu odredbu zamijeniti va`e}om, odnosno onom koja odgovara cilju i svrsi Ugovora. 

25.2.    U slu~aju kolizije va`e}ih odredbi Ugovora, a zatim odredbi ovih Op{tih uslova, primarno }e se primjenjivati odredbe Ugovora. 

24.3.    Primatelj najma i jemci potpisom Ugovora i Op{tih uslova potvr|uju da su pro~itali i preuzeli ove Op{te uslove i da slobodno izra`enom voljom prihvataju sva prava i obaveze koje iz istih proizilaze. 

25.4.    Sve izmjene i dopune Ugovora ugovorne stranke }e sa~initi u pismenoj formi koja je uslov njihove va`nosti. 

25.5.    Uskla|ivanje visine garantnog depozita, u~e{}a i drugih pla}anja iz Ugovora usljed promjene deviznog kursa, promjene valute pla}anja, uslova refinansiranja itd. ne smatraju se izmjenom ili dopunom Ugovora i za takva uskla|enja nije potrebna saglasnost Primatelja najma. 

25.6.    Davatelj najma }e o izmjenama i dopunama ovih Op{tih uslova obavijestiti Primatelja najma o svom tro{ku objavljivanjem u "Slu`benom Glasniku BiH" i putem web site-a Davatelja najma: www.rlbh.ba. Smatra}e se da je Primatelj najma uredno obavije{ten o izmjenama i dopunama Op{tih uslova danom objave u "Slu`benom glasniku BiH" i na web site-u Davatelja najma: www.rlbh.ba. 

25.7.    Ugovor o najmu stupa na snagu tek kada Primatelj najma ispuni sve obaveze i uslove utvr|ene Ugovorom i Op{tim uslovima, koji su sastavni i neodvojivi dio Ugovora. U znak slobodnog prihvata ovih Op{tih uslova Primatelj najma iste potvr|uje svojim potpisom, a Davatelj najma potvr|uje da je iste predao. 

(so-1601-a-F/08) PRIVREMENI ZASTUPNICI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Vili} Mirsadi, a u pravnoj stvari tu`itelja Intesa San Paolo Banka, Sarajevo, Obala Kulina bana 9-a, kao pravni sljednik UPI Banke DD Sarajevo, protiv tu`enih @igi} @eljka iz ^ovi} Polja 112 i Stankovi} Gorana iz Vukosavlja, radi duga (vsp. 3.302,39 KM), dana 22. 10. 2008. godine, donio je 

OGLAS 

Tu`enim @igi} @eljku iz ^ovi} Polja i Stankovi} Goranu iz Vukosavlja, sada nepoznatog boravi{ta odre|uje se privremeni zastupnik u osobi Mr|en Mirjani, advokatu iz Br~kog. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ne pojave pred Sudom. 

O postavljanju privremenog zastupnika obavijestit }e se organ starateljstva Br~ko Distrikta BiH, dostavom prepisa ovog oglasa. 

O postavljanju privremenog zastupnika izdat }e se oglas koji }e se objaviti u "Slu`benom glsniku BiH" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 096-0-Mal-06-000 104
22. oktobra 2008. godine
Br~ko 


(so-1916/08-G) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 068, po zahtjevu [evale Dizdarevi} iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u: 

1. Posjedovni list broj 171, katastarska op}ina @ep~e-grad, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra nekretnina je ozna~ena kao dr`avna svojina, korisnik Sejad Dizdarevi}, sin Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/1. 

2. Posjedovni list broj 81, katastarska op}ina @ep~e-grad, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra nekretnina je ozna~ena kao dr`avna svojina, korisnik Sejad Dizdarevi}, sin Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/2 i Dizdarevi} Fata udova Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 068
21. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1933/08-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 026, po zahtjevu Musli} Nermina, sina Izeta iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 1925, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra kao posjednici navedenih nekretnina upisani u Musli} Nermin, sin Izeta iz @ep~a, sa dijelom 1/2 i Musli} Zilha, k}i Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 026
20. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1935/08-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 024, po zahtjevu Musli} Nermina, sina Izeta iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 980, katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedenih nekretnina upisan je Musli} Nermin, sin Izeta iz @ep~a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 024
17. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1937/08-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 060, po zahtjevu Marinka Boni}a, sina Ante iz Papratnice, op}ina @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 1347, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedene nekretnine upisan je Marinko Boni}, sin Ante iz Papratnice, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 060
21. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1939/08-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 054, po zahtjevu Kadre Hasanba{i}a, sina Rifeta iz Begova Hana, op}ina @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 207, katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedene nekretnine upisan je Kadro Hasanba{i}, sin Rifeta iz Begova Hana, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava nad predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 05
21. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1941/08-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 066, po zahtjevu PPUD "Jasmin M" d.o.o. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 525, katastarska op}ina Ljeskovica, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedene nekretnine upisan je PPUD "Jasmin M" d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000 066
21. oktobra 2008. godine
@ep~e 


(so-1943/08-G) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/01/0725407 

BIH/56/0224205 do BIH/56/0224210 (ukupno 6 brojeva) 

BIH/56/0225586 

BIH/53/0129603 

BIH/53/0134800 

BIH/07/0265771 

BIH/07/0248430 

BIH/07/0269549 

BIH/07/0248072 

BIH/07/0280474 

BIH/07/0252829 

(O-589/08) 


Ogla{ava se neva`e}om slijede}a zelena karta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/24/0091760 

(O-595/08) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000314 od 12. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Folkoteka "RENOME", Br~ko Distrikt, Novo Naselje ^a|avac 35, vl. Kuva~ Dalibor, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Novo Naselje ^a|avac 35, a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 4. 3. 2008. godine. 

(SR-251/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000294 od 12. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o prestanku rada preduzetnika od 20. 2. 2008. godine Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "Vu~ko" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, vl. Vukovi} Vladimir, prestaje sa radom dana 20. 2. 2008. godine. 

(SR-252/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000321 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "^UMUROVI]" Br~ko, vl. ^umurovi} Lejla. Skra}eni naziv preduzetnika je: "^UMUROVI]" Br~ko, vl. ^umurovi} Lejla, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt, G. Rahi} bb. Osniva~ i zastupnik preduzetnika u pravnom prometu je ^umurovi} (Emir) Lejla iz Br~kog, ]umurovi}a 17, JMBG 2304985186509, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

(SR-253/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000276 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu "MINI-ARIZONA" Br~ko, vl. Beg~evi}-Mi}kovi} Mato, sa danom 28. 2. 2008. godine, zbog nerentabilnosti poslovanja. 

(SR-254/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000319 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o prestanku rada samostalnog poduzetnika broj 2/08 od 5. 3. 2008. godine, utvr|uje se prestanak rada "Zdravica" proizvodnja i trgovina hrane i pi}a - Islamovac bb, Br~ko Distrikt, vl. Fazlovi} Sakib s.p. Samostalni poduzetnik prestaje sa radom dana 5. 3. 2008. godine, pa se sa ovim danom vr{i brisanje samostalnog poduzetnika iz sudskog registra. 

(SR-255/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000007 od 10. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Samostalni preduzetnik Kozmeti~ki salon "Farah" Br~ko Distrikt BiH, vl. Slomi} [emsa, s.p, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Miroslava Krle`e 63, vr{i promjenu naziva, tako {to }e preduzetnik ubudu}e poslovati pod nazivom: "KOZMETI^KI STUDIO [EMSA" Br~ko Distrikt BiH, vl. Slomi} [emsa, s.p. 

(SR-256/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000322 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinske djelatnosti "SAKE" Br~ko, Dubrave, vl. Ke{etovi} Salko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, tr`nica "Arizona", podru~je "Ibis", hala br. VIII, a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 11. 3. 2008. godine. 

(SR-257/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000282 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Udru`enje oboljelih od Multipla skleroze "UMS", sa sjedi{tem u Br~kom, M. M. Mehmedovi}a 16. Osniva~i Udru`enja su: Jeki} Slavica, JMBG 0407952186526, M. M. Mehmedovi}a 16, [abanovi} Ramid, JMBG 0101972181529, Ra{ljani 145 i @ivkovi} Vasilije, JMBG 0905956181502, Jure Ka{telana 20. Osniva~ Slavica Jeki} je i predsjednik Udru`enja, kao i ovla{teno lice za zastupanje sa neograni~enim ovla{tenjima. Djelatnost Udru`enja oboljelih od Multipla skleroze Br~ko Distrikta BiH je: 91.330. Djelatnost ostalih organizacija na bazi u~lanjenja, d.n, a ciljevi i zadaci Udru`enja su: okupljanje oboljelih od MS radi njihovog organizovanja, djelovanja i stvaranja uslova za u~e{}e u svim oblastima `ivota i rada; svestrano prou~avanje problematike MS-a i brigu za zdravstvenu, profesionalnu, dru{tvenu rehabilitaciju oboljelih; sara|uje sa zdravstvenim i socijalnim institucijama, dru{tvenim organizacijama i udru`enjima; u~estvuje u pripremama izmjena zakonskih propisa i ostvarivanju potrebnih uslova za dru{tvenu, profesionalnu i zdravstvenu rehabilitaciju i za{titu oboljelih; poma`e razvoju stru~ne mre`e za otkrivanje, evidentiranje i lije~enje oboljelih; organizuje savjetovanja, predavanja, seminare, simpozijume iz oblasti MS-a; daje mi{ljenja i preporuke za istra`iva~ke projekte iz oblasti MS-a; razmatra i pokre}e pitanja od {ireg zna~aja, radi zauzimanja jedinstvenih stavova u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i zadataka Udru`enja; doprinosi stvaranju potrebnih preduslova za uspje{niji rad i djelovanje oboljelih; sara|uje sa sli~nim organizacijama, u zemlji i inostranstvu, posredno i neposredno, kao i u skladu sa dogovorom o me|unarodnoj saradnji dru{tvenih organizacija i udru`enja; koordinira rad organizacije i predstavlja je kod nadle`nih organa Br~ko Distrikta BiH; obezbje|uje dobrovoljno i slobodno udru`ivanje, ure|ivanje unutra{njih odnosa i vr{enja prava i obaveza u skladu sa Zakonom; radi na zadovoljavanju kulturnih potreba i informisanja, organizovanju odmora i rekreacija i sprovodi druge aktivnost; organizuje i ostvaruje aktivnosti na blagovremenom otkrivanju i evidentiranju oboljelih od MS-a; organizuje odmor, rekreaciju i rehabilitaciju oboljelih; poma`e u ostvarivanju prava na povlastice, utvr|ene Zakonom i drugim propisima; uspostavlja saradnju sa drugim organizacijama, udru`enjima i ustanovama u zemlji i inostranstvu; organizuje i druge aktivnosti u interesu oboljelih od MS-e. 

(SR-258/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000327 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "BEXI" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Suljanovi} Adil. Skra}eni naziv preduzetnika je: "BEXI" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Suljanovi} Adil, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", posl. zgrada broj XI, lokal br. 49. Osniva~ i zastupnik preduzetnika u pravnom prometu je Suljanovi} (Ibrahim) Adil iz Srebrenika, Srednja [poinica bb, JMBG 0305972184255, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima.52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.485 Trgovina na malo cvije}em. 

(SR-259/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000315 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "BELEX TOYS" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Kadi} Sanela. Skra}eni naziv preduzetnika je: "BELEX TOYS" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Kadi} Sanela, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", komercijalni centar "14", objekat broj II, lokal br. 6. Osniva~ i zastupnik preduzetnika u pravnom prometu je Kadi} (Ismet) Sanela iz Lukavca, Gnojnica bb, JMBG 2005978187683, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 

(SR-260/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000325 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "OKEJJ-JEANS" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Salihovi} Nermina. Skra}eni naziv preduzetnika je: "OKEJJ-JEANS" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Salihovi} Nermina, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", posl. zgrada broj IX, lokal br. 39. Osniva~ i zastupnik preduzetnika u pravnom prometu je Salihovi} (Junuz) Nermina iz Srebrenika, [pionica bb, JMBG 1501989188138, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom. 

(SR-261/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000296 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i Udru`enja \ur|evi} Zoran, D. Vuk{i}, k. br. 87, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 3108969181564, Zakari} Emanuel, Ulice bb, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 1712984181519, Agelji} Marko, Ulovi}, k. br. 95, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 2708973181505, Anti} Mato, D. Skakava bb, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 0312970181506, D`igumovi} Petar, D. Skakava bb, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 2606962181506 i Doli} Marinko, Seonjaci bb, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 2508975181503, osnivaju AUTO-MOTO KLUB "THUNDER" Br~ko Distrikt BiH. Puni naziv Udru`enja glasi: AUTO-MOTO KLUB "THUNDER" Br~ko Distrikt BiH, skra}eni naziv Udru`enja glasi: "THUNDER" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Udru`enja je u Vuk{i}u Donjem bb, Br~ko Distrikt. Djelatnost Udru`enja je: 91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi u~lanjenja, d.n. Ciljevi Udru`enja su: Razvoj, unapre|enje i popularizacija auto-moto sporta putem natjecanja i drugih manifestacija; Za{tita i edukacija svih sudionika u prometu; Suradnja sa ostalim dru{tvenim, znanstvenim i stru~nim organizacijama i organima, na realizaciji zadataka od zajedni~kog interesa. Organi Udru`enja su: 1. Skup{tina, koju ~ine svi ~lanovi Udru`enja, 2. Upravni odbor, u sastavu od 3 ~lana. Udru`enje se osniva na neodre|eno vrijeme. Udru`enje zastupa predsjednik Upravnog odbora \ur|evi} Zoran, D. Vuk{i}, k. br. 87, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 3108969181564 i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Agelji} Marko, Ulovi}, k. br. 95, Br~ko Distrikt, nosilac JMBG 2708973181505, bez ograni~enja ovla{}enja, u skladu sa Statutom i drugim op{tim aktima Udru`enja. 

(SR-262/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000292 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"S & W" d.o.o. Br~ko Distrikt vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH: 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inam, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. Razrje{ava se du`nosti direktora Dru{tva Okanovi} (Idriz) Salih iz Br~kog, Zaima Mu{anovi}a 99, JMBG 0201949181524, a za direktora Dru{tva imenuje se Saraj~i} (Red`ep) Adnan iz Brke bb, JMBG 1404982181566, bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-263/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000289 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "MENDE[" export-import Dubrave vr{i osnivanje podru`nice koja }e poslovati pod nazivom D.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge "MENDE[" export-import Od`ak, PODRU@NICA "MENDE[" Od`ak. Ska}eni naziv je: D.o.o. "MENDE[" Dubrave, PODRU@NICA "MENDE[" Od`ak. Sjedi{te je: Od`ak, Titova 154. Djelatnost Podru`nice je: 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice je: Mende{ (Jozo) [imo, Br~ko Distrikt, Bijela, JMBG 1003966181527, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-264/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000200 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Razrje{ava se du`nosti osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice "[trepci" Br~ko Distrikt BiH, Nikoli} Ivo, sa JMBG 2609958181517, sa l.k. br. 04FZE1061 i mjestom boravka Br~ko Distrikt BiH, [trepci bb, na du`nost osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje MZ "[trepci" Br~ko Distrikt BiH. Imenuje se predsjednik MZ "[trepci" Br~ko Distrikt BiH, Filip Filipovi}, sa JMBG 1409973181547, sa l.k. br. 03FZA7113 i mjestom boravka Br~ko Distrikt BiH, [trepci 112. 

(SR-265/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000335 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "ELA" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Dubrave, Tr`nica "Arizona", kiosk br. 36, vr{i pro{irenje do sada upisanih djelatnosti, tako da }e ubudu}e obavljati i djelatnost: 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju. 

(SR-266/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000332 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Trgovinska radnja "ASA SPORT" Br~ko, vl. Buljuba{i} Sifet, s.p., mijenja osniva~a, sjedi{te i uskla|uje djelatnost. Osniva~ je Buljuba{i} (Hazim) Alma iz Srebrenika, Brda bb, JMBG 0304979188306, l.k. br. 05CDC0669, BiH. Osniva~ je i lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja. Sjedi{te je: Br~ko, Tr`nica Arizona, Poslovna zgrada br. VI, lokal br. 1 B. Djelatnosti su: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. 

(SR-267/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000330 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "M-HATAB" Br~ko, vl. Mirel Hod`i}, mijenja osniva~a. Osniva~ je: Hod`i} (Fadil) Mirsad iz Srebrenika, ul. NN Luka bb, JMBG 2609978122177, l.k. br. 04CDB3615. Puni naziv preduzetnika je: Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "M-HATAB" Br~ko, vl. Mirsad Hod`i}. Skra}eni naziv preduzetnika je: "M-HATAB" Br~ko, vl. Mirsad Hod`i}, s.p. Osniva~ je i lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja. 

(SR-268/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000305 od 19. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. za trgovinu "Shun DA" Br~ko, Dubrave, Arizona vr{i promjenu jednog osniva~a, direktora Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i vr{i osnivanje Podru`nice. Istupa Li Dan, Liaoning, NR Kina, paso{ br. P CHN 150871874, NR Kina, a pristupa You Di, Liaoning, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Skakava Donja, paso{ br. P CHN G12251792, NR Kina. Osniva~ You Di je i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja. Djelatnost Dru{tva je: 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecializovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinski promet iz oblasti registrovane djelatnosti. Dru{tvo osniva i Podru`nicu. Puni naziv Podru`nice glasi: D.o.o. za trgovinu "Shun DA" Br~ko, Dubrave, Arizona, Podru`nica: "Shun DA-1" Grada~ac. Skra}eni naziv glasi: D.o.o. "Shun DA" Br~ko, Dubrave, Arizona, Podru`nica: "Shun DA -1" Grada~ac. Sjedi{te: Grada~ac, Porebrice, "Nova Pijaca" red. br. 011. Podru`nica obavlja djelatnost Dru{tva. Dru{tvo odgovara za obaveze Podru`nice, potpuna odgovornost. Direktor Dru{tva je i direktor Podru`nice, bez ograni~enja. 

(SR-269/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000115 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "BINGO TRADE" Br~ko vr{i uskla|ivanje i pro{irivanje djelatnosti. Djelatnosti su: 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo na vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52 484 Trgovina na na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 52.740 Popravka, d.n., 55.101 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

(SR-270/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000316 od 19. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik "NATALI" samostalne trgovinske djelatnosti, R. D`. ^au{evi}a 27, Br~ko Distrikt BiH, vl. Mira Gaji}, s.p., vr{i izmjene i dopune Odluke o osnivanju i to tako {to je sada novi naziv preduzetnika Samostalni preduzetnik "NATALI" samostalne trgovinske djelatnosti, R. D`. ^au{evi}a 27, Br~ko Distrikt BiH, vl. Nata{a Gaji}, s.p., a novi skra}eni naziv je "NATALI" Br~ko, vl. Nata{a Gaji}, s.p., te umjesto ranijeg osniva~a i zastupnika preduzetnika sada je novi osniva~ i zastupnik Nata{a Gaji}, k}i \or|a iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, Skendera Kulenovi}a 31, JMBG 3009982186518, koja zastupa preduzetnika u okviru upisanih djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja. Pored ranijih djelatnosti preduzetnik }e obavljati i djelatnost 52.420 Trgovina na malo odje}om. 

(SR-271/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000341 od 19. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu "AUTO MB" Br~ko, vl. Numanovi} Ned`ad, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Gornji Rahi} bb, a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 17. 3. 2008. godine. 

(SR-272/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000338 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ \ur|i} Vitomir iz Br~kog, ]umurovi}a bb, JMBG 2806959171779 i l.k. br. 03FZC4593, osniva Samostalnog preduzetnika "Autoprevoznik Vito" Br~ko Distrikt BiH, vl. \ur|i} Vitomir, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH - Grbasvica bb, a preduzetnik }e obavljati djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima BD BiH i to: 50.200 Odr`avanja i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 55.402 Bifei (Buffet), 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe), a samostalnog preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ \ur|i} Vitomir iz Br~kog, ]umurovi}a bb, JMBG 2806959171779 i l.k. br. 03FZC4593, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-273/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000340 od 19. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ s.p. "PEKARA A.V.A." Br~ko Distrikt, vl. Be~i} Sifeta, Suljagi}a sokak 299, Be~i} Sifeta iz Ora{ja, XIV. ulica, lamela 2/4, JMBG 2902976186525, istupa iz preduzetnika "PEKARA A.V.A." Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Suljagi}a sokak 299, i sva svoja osniva~ka prava kao i druga prava na imovinu preduzetnika prenosi na novog osniva~a, svoga brata Be~i} (Muharem) Safeta iz Br~kog, Suljagi}a sokak 299, JMBG 0612969181520, kao i pravo zastupanja preduzetnika. Osniva~ vr{i i uskla|ivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, pa }e ubudu}e obavljati djelatnost: 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane. 

(SR-274/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000333 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

17. 3. 2008. god. prestaje sa radom i bri{e se iz Registra s.p. pod nazivom Trgovinska radnja "BIG-BOS" Br~ko, vl. Milovanovi} Vaso, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Tr`nica "Arizona". 

(SR-275/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000291 od 18. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e "CRVENO SUNCE" Br~ko Distrikt BiH uskla|uje svoju djelatnost sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH: 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. Vr{i se promjena direktora, tako da se razrje{ava du`nosti direktora Dru{tva, Sun Jianjun iz Hebei, NR Kina, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Cerik bb, broj paso{a G04385330, NR Kina, a imenuje se za direktora Dru{tva Wang Xia iz Hebei, NR Kina, boravi{te Cerik bb, Br~ko Distrikt, paso{ br. PCHN G02223515, NR Kina. 

(SR-276/08-BR) OSOBNE  ISPRAVE I DOKUMENTI 

"AC Smajlovi}" d.o.o., [i~ki Brod bb, 75000 Tuzla, Uvjerenje o upisu u jedinstveni registar indirektnih poreza broj 209891650001, a koje je izdato od strane Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje 

72