novi_oglasi2003.JPG

Godina XII
Utorak, 22. 7. 2008. godine 

Broj/Broj
59 

Godina XII
Utorak, 22. 7. 2008. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 

Na osnovu odluke direktora Direkcije za evropske integracije BiH, broj 05-50-1018/08 od 11. jula 2008. godine o prodaji slu`benog vozila "Renault Twingo" Komisija za prodaju objavljuje 

OGLAS 

O PRODAJI NEISPRAVNOG MOTORNOG VOZILA 

1.    Predmet prodaje je putni~ko vozilo: 

    Renault, model Twingo cat, 

    broj motora A355394, 

    broj {asije VF1C0630512453539, 

    godina proizvodnje 1995. 

    boja plava-svijetla 98,0, 

    radni obim motora 1239 ccm, 

    snaga motora 40 kW, 

    neregistrovano i nije u voznom stanju. 

2.    Po~etna cijena 1.208,15 KM. 

3.    Vozilo se prodaje po principu "zate~enog stanja" ili "vi|eno kupljeno". 

4.    Sve tro{kove vozila i tro{kove transporta pla}a kupac. 

5.    Pla}anje se vr{i u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora. 

6.    Preuzimanje vozila nakon uplate istog na ra~un prodavca. 

7.    Pregled vozila bez ikakvih funkcionalnih proba obavi}e se
24. 7. 2008. godine do 12 sati na parkingu Slovenijalesa, kod zgrade zajedni~kih institucija BiH, Trg BiH broj 1. 

8.    Rok za dostavljanje ponuda je osam dana od dana objavljivanja. 

9.    Izbor najpovoljnije ponude izvr{i}e Komisija za izbor. 

10.    Propisno zatvorene ponude sa naznakom "PONUDA ZA OGLAS - NE OTVARAJ" dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, najkasnije do 30. 7. 2008. godine, na adresu: 

    Direkcija za evropske integracije BiH 

    Trg BiH broj 1 

    Sarajevo 

11.    Kontakt telefon prodavca: 061/215 - 984 od 9 do 17 ~asova radnim danom. 

(so-1093-a-G/08) 


REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu objavquje 

ISPRAVKU 

JAVNOG KONKURSA 

Raspisanog dana 25. 6. 2008. godine u dnevnom listu "Nezavisne novine" i to u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod ta~kom 3.7.3. tako da umjesto: "2 izvr{ioca na neodre|eno vrijeme" ista treba da glasi: "2 izvr{ioca i to 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme i 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme." 

(so-1102-a-G-08) 


VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE 

Sukladno ~lanku 17. stavak 1. to~ke 1., 2. i 30. i ~lanku 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05 i 48/07), u daljnjem tekstu: "Zakon o VSTV BiH", odnosno sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i cuiulelja u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lankom 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05 i 118/07), Visoko sudbeno i u~iteljsko vije}e (u daljnjem tekstu "Vije}e") objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`iteljstvima, natje~aj br. KNK0708, kako slijedi: 

1.    Sudac Suda BiH, jedna (1) pozicija 

2.    Tu`itelj Tu`iteljstva BiH, jedna (1) pozicija 

3.    Sudac Vrhovnog suda Republike Srpske, jedna (1) pozicija 

4.    Predsjednik Op}inskog suda Ljubu{ki 

5.    Glavni tu`itelj Okru`nog tu`iteljstva Isto~no Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`itelja Okru`nog tu`iteljstva Isto~no Sarajevo, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva Sarajevo, jedna (1) pozicija 

8.    Zamjenik glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva Tuzla, dvije (2) pozicije 

9.    Tu`itelj Tu`iteljstva Br~ko Distrikta, dvije (2) pozicije 

10.    Sudac Kantonalnog suda Zenica, jedna (1) pozicija 

11.    Sudac Osnovnog suda Banja Luka, dvije (2) pozicije 

12.    Sudac Op}inskog suda Konjic, jedna (1) pozicija 

13.    Sudac Op}inskog suda [iroki Brijeg, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za dodatne suce u sudovima kako slijedi: 

14.    Dodatni sudac Kantonalnog suda Sarajevo, tri (3) pozicije 

15.    Dodatni sudac Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

16.    Dodatni sudac Osnovnog suda Bijeljina, jedna (1) pozicija 

17.    Dodatni sudac Osnovnog suda Tesli}, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za stru~ne suradnike u sudovima kako slijedi: 

18.    Stru~ni suradnik Op}inskog suda Konjic, jedna (1) pozicija 

19.    Stru~ni suradnik Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

20.    Stru~ni suradnik Osnovnog suda Bijeljina, jedna (1) pozicija 

UVJETI 

Podnosilac prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o VSTVBiH: 

POSEBNI UVJETI 

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lancima Zakona o VSTV BiH: ~lanak 23., 25., 27., 28., 29., 31. i 32. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u Ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`iteljstvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za mjesto suca ili tu`itelja u jednom od gore navedenih sudova/tu`iteljstava, uz naznaku broja natje~aja. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`iteljstvima BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto suca i tu`itelja, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a, kao i u svim sudovima, tu`iteljstvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, Ulica Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lanka 21. stavak 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata. na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

____________________

VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET
BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05 i 48/07) u daqwem tekstu: "Zakon o VSTS BiH", odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05 i 118/07), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqwem tekstu: "Savjet") objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima, konkurs br. KNK0708, kako slijedi: 

1.    Sudija Suda BiH, jedna (1) pozicija 

2.    Tu`ilac Tu`ila{tva BiH, jedna (1) pozicija 

3.    Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, jedna (1) pozicija 

4.    Predsjednik Op}inskog suda Qubu{ki 

5.    Glavni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, jedna (1) pozicija 

8.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla, dvije (2) pozicije 

9.    Tu`ilac Tu`ila{tva Br~ko Distrikta, dvije (2) pozicije 

10.    Sudija Kantonalnog suda Zenica, jedna (1) pozicija 

11.    Sudija Osnovnog suda Bawa Luka, dvije (2) pozicije 

12.    Sudija Op}inskog suda Kowic, jedna (1) pozicija 

13.    Sudija Op}inskog suda [iroki Brijeg, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za dodatne sudije u sudovima kako slijedi: 

14.    Dodatni sudija Kantonalnog suda Sarajevo, tri (3) pozicije 

15.    Dodatni sudija Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

16.    Dodatni sudija Osnovnog suda Bijeqina, jedna (1) pozicija 

17.    Dodatni sudija Osnovnog suda Tesli}, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za stru~ne saradnike u sudovima kako slijedi: 

18.    Stru~ni saradnik Op}inskog suda Kowic, jedna (1) pozicija 

19.    Stru~ni saradnik Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

20.    Stru~ni saradnik Osnovnog suda Bijeqina, jedna (1) pozicija 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTS BiH: 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavqeni kandidati moraju zadovoqiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTS BiH: ~lan 23., 25., 27., 28., 29., 31. i 32. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovani da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Savjeta u Ulici Kraqice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na veb stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavquje za mjesto sudije ili tu`ioca u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz naznaku broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet, ne moraju dostavqati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tu`ioca, popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Savjeta, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, Ulica Kraqice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Savjeta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06 ,98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na temequ wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 

__________________

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05 i 48/07) u daljnjem tekstu: "Zakon o VSTV BiH", odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05 i 118/07), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljnjem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima, konkurs br. KNK0708, kako slijedi: 

1.    Sudija Suda BiH, jedna (1) pozicija 

2.    Tu`ilac Tu`ila{tva BiH, jedna (1) pozicija 

3.    Sudija Vrhovnog suda Republike Srpske, jedna (1) pozicija 

4.    Predsjednik Op}inskog suda Ljubu{ki 

5.    Glavni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Isto~no Sarajevo, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, jedna (1) pozicija 

8.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla, dvije (2) pozicije 

9.    Tu`ilac Tu`ila{tva Br~ko Distrikta, dvije (2) pozicije 

10.    Sudija Kantonalnog suda Zenica, jedna (1) pozicija 

11.    Sudija Osnovnog suda Banja Luka, dvije (2) pozicije 

12.    Sudija Op}inskog suda Konjic, jedna (1) pozicija 

13.    Sudija Op}inskog suda [iroki Brijeg, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za dodatne sudije u sudovima kako slijedi: 

14.    Dodatni sudija Kantonalnog suda Sarajevo, tri (3) pozicije 

15.    Dodatni sudija Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

16.    Dodatni sudija Osnovnog suda Bijeljina, jedna (1) pozicija 

17. Dodatni sudija Osnovnog suda Tesli}, jedna (1) pozicija 

Slijede}a mjesta za stru~ne saradnike u sudovima kako slijedi: 

18.    Stru~ni saradnik Op}inskog suda Konjic, jedna (l) pozicija 

19.    Stru~ni saradnik Op}inskog suda Mostar, jedna (1) pozicija 

20.    Stru~ni saradnik Osnovnog suda Bijeljina, jedna (1) pozicija 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTV BiH: ~lan 23., 25., 27., 28., 29., 31. i 32. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u Ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za mjesto sudije ili tu`ioca u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz naznaku broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tu`ioca, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, Ulica Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06,98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

(so-1124-a-G/08) 


URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH 

Na temelju ~lanka 22. stavak (2), 32., 33. i 34. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06), ~lanka 16. stavak (2) Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05 i 48/05) i ~lanka 32. stavak (2) Pravilnika o unutarnjem ustroju Ureda za reviziju institucija BiH, broj: 01-02-3-583/07, Ured za reviziju institucija BiH raspisuje 

OGLAS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA
ODRE\ENO VRIJEME 

1/01 Higijeni~arka-kurir (na odre|eno vrijeme od 12 mjeseci) 

Opis poslova: ^isti i odr`ava prostorije Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i vr{i poslove dono{enja/razno{enja po{te. 

Broj izvr{itelja: jedan (1) izvr{itelj 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta propisanih ~lankom 33. Zakona o reviziji institucija BiH, kandidati moraju ispunjavati slijede}i poseban uvjet: SSS - IV stupanj. 

Potrebni dokumenti: prijava, ovjerene preslike: svjedod`be o zavr{enom IV stupnju {kolske spreme, osobne karte izdane od strane CIPS-a ili uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavljivanja oglasa, putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 

Oglas za popunu radnog mjesta na odre|eno vrijeme higijeni~arka-kurir 

71 000 Sarajevo, Muvekita br. 4 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

___________________

KANCELARIJA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH 

Na osnovu ~lana 22. stav (2), 32., 33. i 34. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06), ~lana 16. stav (2) Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05 i 48/05) i ~lana 32. stav (2) Pravilnika o unutra{woj organizaciji Kancelarije za reviziju institucija BiH, broj 01-02-3-583/07, Kancelarija za reviziju institucija BiH raspisuje 

OGLAS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA
ODRE\ENO VRIJEME 

1/01 Higijeni~arka - kurir (na odre|eno vrijeme od 12 mjeseci) 

Opis poslova: ^isti i odr`ava prostorije Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i vr{i poslove dono{ewa/razno{ewa po{te. 

Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac 

Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih ~lanom 33. Zakona o reviziji institucija BiH, kandidati moraju ispuwavati slijede}i poseban uslov: SSS - IV stepen. 

Potrebni dokumenti: prijava, ovjerene fotokopije: svjedo~anstva o zavr{enom IV stepenu {kolske spreme, li~ne karte izdate od strane CIPS-a ili uvjerewa o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci). 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavqivawa oglasa, putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Kancelariji za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 

Oglas za popunu radnog mjesta na odre|eno vrijeme higijeni~arka - kurir 

71 000 Sarajevo, Muvekita br. 4 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. 

_________________

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH 

Na osnovu ~lana 22. stav (2), 32, 33. i 34. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06), ~lana 16. stav (2) Zakona o radu u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/04, 7/05 i 48/05) i ~lana 32. stav (2) Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ureda za reviziju institucija BiH, broj 01-02-3-583/07, Ured za reviziju institucija BiH raspisuje 

OGLAS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA
ODRE\ENO VRIJEME 

1/01 Higijeni~arka - kurir (na odre|eno vrijeme od 12 mjeseci) 

Opis poslova: ^isti i odr`ava prostorije Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine i vr{i poslove dono{enja/razno{enja po{te. 

Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac 

Uslovi: Pored op}ih uslova propisanih ~lanom 33. Zakona o reviziji institucija BiH, kandidati moraju ispunjavati slijede}i poseban uslov: SSS - IV stepen. 

Potrebni dokumenti: prijava, ovjerene fotokopije: svjedo~anstva o zavr{enom IV stepenu {kolske spreme, li~ne karte izdate od strane CIPS-a ili uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavljivanja oglasa, putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 

"Oglas za popunu radnog mjesta na odre|eno vrijeme higijeni~arka - kurir" 

71 000 Sarajevo, Muvekita br. 4 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1125-a-T/08) 


MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

JAVNI, ANONIMNI, PROJEKTNI I JEDNOSTEPENI KONKURS 

ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTI^KO PEJSA@NOG PROJEKTA "HISTORIJSKOG PARKA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE U OP]INAMA ZENICA, KAKANJ I VISOKO" 

1. OP]I USLOVI 

1.1. Raspisiva~ konkursa: Ministarstvo za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona 

1.2. Cilj konkursa: 

Likovno, arhitektonsko, urbanisti~ko i pejza`no ure|enje, kao i dobijanje kvalitetnog, sveobuhvatnog rje{enja Historijskog parka srednjovjekovne Bosne u op}inama Zenica, Kakanj i Visoko, koje }e biti implementirano u urbanim zonama prema dokumentaciji op}ina. 

Raspisiva~ konkursa o~ekuje iznala`enje odgovaraju}eg kreativnog rje{enja replika srednjovjekovnih spomenika u optimalnim razmjerama prilago|enim prostoru, te njihov smje{taj u predlo`ene mikrolokacije Parka: 

- Zgo{}anski ste}ak, 

- Kruna bosanskih kraljeva, 

- Povelja Kulina bana, 

- Zlatnik kralja Tvrtka, 

- Pe~at kralja Tvrtka, 

- Srednjovjekovni grb, 

- Plo~a sudije Gradi{e, 

- Bilinopoljska izjava Kulina bana, 

- Nadgrobne plo~e bosanskih kraljeva, 

- Kamena stolica (suda~ka stolica), 

- Bosanska zastava. 

Pored toga, od autora se o~ekuje da vlastitom imaginacijom kreativnog ~ina, a u prostornoj vizualizaciji sugerira podsje}anje na hiljadugodi{nje postojanje dr`ave Bosne, da prepoznatljivom kreativnom porukom predlo`ena ideja izazove po{tovanje tradicije dr`avnosti i generacija koje su je gradile. 

Obilje`ja-spomenici idejom, formom i materijalnim, umjet- ni~kim i likovnim karakterom trebaju dugotrajno da poti~u emo- tivno-humane, perceptivno-duhovne naboje, memorijsko-sim- boli~ke i kulturne izazove i sna`nu nezaboravnu potenciju poruke. 

1.3. Zadatak konkursa 

Prema Zaklju~ku Vlade Kantona i dokumentima op}ina Zenica, Kakanj i Visoko, odre|ene su mikrolokacije historijskih parkova srednjovjekovne Bosne. 

S obzirom da se lokacije historijskih parkova nalaze u centralnim gradskim jezgrima i uz gradske frekventne pje{a~ko-saobra}ajne komunikacije, od autora se o~ekuje da ideju prilagode ovoj situaciji, tj. da optimalna mikrolokacijska postavka predlo`enog volumena ne ometa kontinuitet kretanja u okru`enju. 

Od u~esnika se o~ekuje da udovolje slijede}im zahtjevima u formiranju istorijskih parkova: 

1.4. Tip konkursa: JAVNI, ANONIMNI 

1.5. Klasifikacija konkursa: SPOMENIK 

1.6. Organizacija konkursa: JEDNOSTEPENI 

2. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a na konkurs imaju sva fizi~ka i pravna lica dr`avljani BiH i pravna lica ~ije je sjedi{te u BiH. 

3. IZUZE]A 

Na konkursu ne mogu u~estvovati ~lanovi `irija, njihovi bra~ni drugovi i u`a porodica (supru`nici, djeca, pastor~ad i usvojenici, roditelji i usvojitelji). 

4. PROCEDURA REGISTRACIJE I PRIHVATANJA USLOVA KONKURSA 

Registracija za konkurs vr{i se popunjavanjem obrasca "Prijava na konkurs" i dostavljanem istog Ministarstvu za privredu, ul. Ku~ukovi}i br. 2, Zenica, uz dokument o izvr{enoj uplati naknade za dokumentaciju konkursa u iznosu od 100,00 KM, sa naznakom: 

ZA KONKURS "HISTORIJSKI PARK SREDNJOVJE- KOVNE BOSNE" 

Adresa za prijavljivanje, postavljanje upita i predaju konkursnih radova je: 

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU 

ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

72 000 Zenica, ul. Ku~ukovi}i broj 2 

@irora~un kod IK banke (depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog 

kantona) je: 1340100000001672, 

Bud`etska organizacija je: 18010001, 

Vrsta prihoda: 722631 

Tel. 032/405-703, fax: 032/404-861 

E-mail: mindus@bih.net.ba 

Internet adresa: www.zdk.ba 

5. BROJ RADOVA 

Autori imaju pravo prijaviti samo jedan rad. 

6.2 DOKUMENTACIJA I PODLOGE ZA KONKURS 

6.1. Projektni zadatak 

6.2. Ostali relevantni elementi za izradu kreativnog rje{enja 

a)    Tekst konkursa, 

b)    Dokumentaciona osnova, 

    - izvodi iz urbanisti~kih planova op}ina Zenica, Kakanj i
  Visoko sa na~elnim urbanisti~kim saglasnostima, 

c)    Fotodokumentacija mikrolokacija, 

d)    Faksimili originalnih spomenika. 

7. OPREMA KONKURSNOG RADA 

7.1. Tekstualno obrazlo`enje konkursnog rada o ure|enju i izgradnji predmetnog prostora sa relevantnim pokazateljima, aproksimativnim tro{kom izgradnje spomenika i kompleksa sa kompletnom tenderskom dokumentacijom, {to podrazumijeva idejni projekat sa idejnim rje{enjima svih faza, za svaku mirkolokaciju pojedina~no. 

7.2. Grafi~ki prikazi na odgovaraju}em broju panoa na ~vrstoj ali laganoj podlozi veli~ine 70x100 cm na kojoj je potrebno prikazati slijede}e elemente za svaki spomenik i mikrolokaciju pojedina~no: 

Napomena: Moja odstupanja od utvr|enih elemenata opreme konkursnog rada ne}e uticati na formalno-pravnu ispravnost konkursnog rada, a odluku o tome donosi Komisija. 

8. ^UVANJE ANONIMNOSTI 

Autori svoje konkursne radove dostavljaju sa identifikacionom {ifrom, koja se sastoji od osam brojeva, veli~ine 2 cm koja se upisuju u desnom gornjem uglu omota u koji je upakovan konkursi rad. 

Svako drugo ozna~avanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora, povla~i isklju~ivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi Komisija. 

9. IDENTIFIKACIJA AUTORA 

Autori uz konkursni rad dostavljaju dvije zape~a~ene koverte sa naznakom "AUTOR" I "ADRESA ZA POVRAT". 

U koverti autor deponuje se ime autora ili imena ~lanova autorskog tima sa adresama i prijedlogom za procentualno raspore|ivanje eventualno dodijeljene nagrade. U koverti ADRESA ZA POVRAT deponuje se ime i adresa lica koja se mogu obavijestiti o preuzimanju rada ukoliko rad nije nagra|en. 

10. AUTORSKA PRAVA 

Dodjelom nagrade raspisiva~ otkupljuje i sti~e autorska imovinska prava na kori{tenje autorskog djela bez saglasnosti autora. Nagra|eni rad se mo`e koristiti za izradu provedbeno-planske dokumenacije, prikazivanje autorskog rada na izlo`bama, u publikacijama, bro{urama i drugim {tampanim materijalima koji se koriste za promociju op}ina Zenica, Kakanj i Visoko, te u svim drugim prilikama za kojima se uka`e potreba od raspisiva~a ili op}ina, te za kori{tenje autorskog djela mo`e se prenijeti naknada i na drugu instituciju sistema. Raspisiva~ i pravna lica na koje je prenijeto pravo kori{tenja autorskog djela obavezni su za{titi autorska moralna prava. 

11. ROKOVI 

Konkurs je otvoren tri dana nakon dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" i u dnevnoj {tampi "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje" i traje 90 dana. 

Konkursni radovi se predaju: 

Komisija }e otvoriti konkursne radove u 13:00 sati na dan zatvaranja konkursa, a u slu~aju neradnog dana otvaranje }e biti obavljeno u isto vrijeme prvog radnog dana nakon zatvaranja konkursa. 

Komisija }e zavr{iti sa radom deset dana nakon otvaranja konkursnih radova. 

Rad Komisije prestaje nakon dono{enja Odluke o nagradama i otkupima. Odluka o nagradama i otkupima i obavje{tenje o terminu odr`avanja izlo`be radova i javne rasprave Komisije, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" i sredstvima javnog informisanja. Datum odr`avanja Javne sjednice }e utvrditi Komisija i isto objaviti u sredstvima javnog informisanja i u "Slu`benom glasniku BiH", zajedno sa nagradama i otkupima. 

12. NAGRADE 

Ukoliko do utvr|enog roka bude dostavljeno najmanje 3 konkusna rada koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija }e pristupiti njihovom ocjenjivanju na osnovu kriterija koje utvrdi. 

Odlukom Komisije dodijelit }e se nagrada i to: 

- Jedna I nagrada u netto iznosu 10.000,00 KM, 

- Maksimalno tri otkupa u iznosu po 3.000.00 KM. 

Komisija mo`e ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stanovi{ta jednog ili vi{e raspisanih elemenata, a za koje ocijeni da su bitni kod analize, te u tom slu~aju nije obavezna dodijeliti nagradu. 

13. OBAVEZE RASPISIVA^A 

Raspisiva~ konkursa nije obavezan vra}ati konkursne radove autorima, a autori mogu svoje radove podi}i u Ministarstvu za privredu 15 dana nakon zaklju~enja konkursa. 

Konkursni rad koji bude nagra|en i otkupljen zadr`ava raspisiva~ kod sebe.  

Radovi koji ne budu nagra|eni ne podlije`u ~uvanju raspisiva~a. 

14. KOMISIJA 

Komisija je imenovana Rje{enjem ministra Ministarstva za privredu, broj: 04-40-11900-1/08 od 4. 4. 2008. godine u slijede}em sastavu: 

1.    predsjednik - v. prof. MUHAMED BAJRAMOVI], akademski slikar, 

2.    ~lan - v. prof. dr. SALIH JALIMAM, 

3.    ~lan - dr. ESAD DELIBA[I], 

4.    ~lan - mr. MIRSAD SIJARI], 

5.    ~lan - ABDULAH MLINARI], dipl. oec. 

6.    ~lan - ZVJEZDAN TURKI], dipl. ing. arh. 

7.    ~lan - ANA DOJ^INOV, dipl. ing. arh. 

8.    ~lan - EMIR BUKUREVI], dipl. ing. arh. 

Komisija }e u toku evaluacije ideja predlo`enih rje{enja po{tovati odredbe svih pravilnika i statuta strukovnih organizacija iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, odnosno pravila odgovaraju}ih asocijacija u BiH. 

Operativno-tehni~ke poslove za provo|enje konkursa obavit }e Ministarstvo za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona uz koordinaciju Amira Abazovi}a, pomo}nika ministra. 

15. ZAVR[NE ODREDBE 

Komisija ne}e uzeti u razmatranje radove ako nisu predati u utvr|enom roku i ako ne ispunjavaju uslove raspisanog konkursa. Nagra|eni rad i otkupljeni radovi su sa stanovi{ta autorsko-imovinskih prava vlasni{tvo raspisiva~a. Autor nagra|enog rada i otkupljenih radova pola`u pravo na naknadu samo po osnovu autorskih moralnih prava. U~esnici konkursa prihvataju uslove konkursa ~inom predaje svog konkursnog rada. U svemu ostalom {to nije reguslisano ovim konkursom primjenjiva}e se odgovaraju}e odredbe va`e}ih Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini i Zakona o javnim nabavkama u BiH. 

(so-1128-a-G/08) 


VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE 

Sukladno ~lanku 17. st. 1. (30) Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05 i 48/07), u daljem tekstu: "Zakon o VSTV BiH", a u svezi sa ~lankom 36. st. 3. i 4. (a) (i) Rimskog statuta Me|unarodnog kaznenog suda ("Slu`beni glasnik BiH", Me|unarodni ugovori, broj 02/2002) i ~lancima 21., 23., 25. i 26. Zakona o VSTV BiH, Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljnjem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR 

Kandidata koji }e biti nominiran za suca u Me|unarodni kazneni sud
(u daljnjem tekstu: "Sud"), natje~aj broj KNK0708-1. 

Uvjeti: Pored osnovnih uvjeta propisanih ~lankom 21. Zakona o VSTV BiH, podnositelj prijave na natje~aj treba ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: 

Sudac }e se birati iz redova osoba visokog moralnog karaktera, nepristrasnosti i integriteta. 

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ovo mjesto mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u Ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`iteljstvima. 

Uz prijavni materijal potrebno je prilo`iti slijede}a dokumente: ovjeren preslik svih univerzitetskih diploma kandidata, ovjeren preslik uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu, ovjeren presik uvjerenja o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci, potvrda o mjestu prebivali{ta koja nije starija od {est (6) mjeseci, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak koje nije starije od {est (6) mjeseci, ljekarsko uvjerenje koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci i dokaz o tra`enom aktivnom znanju engleskog ili francuskog jezika. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za ogla{enu poziciju, uz naznaku broja natje~aja. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, Ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

_______________________

VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET
BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. st. 1. (30) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05 i 48/07), u daqwem tekstu: "Zakon o VSTS BiH", a u vezi sa ~lanom 36. st. 3. i 4. (a) (i) Rimskog statuta Me|unarodnog krivi~nog suda ("Slu`beni glasnik BiH", Me|unarodni ugovori, broj 02/2002) i ~lanovima 21., 23., 25. i 26. Zakona o VSTS BiH, Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqwem tekstu: "Vije}e") objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR 

Kandidata koji }e biti nominovan za sudiju u Me|unarodni krivi~ni sud (u daqwem tekstu: "Sud"), konkurs broj KNK0708-1. 

Uslovi: Pored osnovnih uslova propisanih ~lanom 21. Zakona o VSTS BiH, podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati i slijede}e posebne uslove: 

Sudija }e se birati iz redova osoba visokog moralnog karaktera, nepristrasnosti i integriteta. 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ovo mjesto mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u Ulici Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Uz prijavni materijal potrebno je prilo`iti sqede}e dokumente: ovjerena kopija svih univerzitetskih kandidata, ovjerena kopija uvjerewa o polo`enom pravosudnom ispitu, ovjerena kopija uvjerewa o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci, potvrda o mjestu prebivali{ta koja nije starija od {est (6) mjeseci, uvjerewe da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivi~ni postupak koje nije starije od {est (6) mjeseci, qekarsko uvjerewe koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci i dokaz o tra`enom aktivnom znawu engleskog ili francuskog jezika. 

Prijavni materijal dostupan je i na veb stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavquje za ogla{enu poziciju, uz naznaku broja konkursa. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa, iskqu~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temequ wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 

_____________________

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. st. 1. (30) Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05 i 48/07(, u daljem tekstu: "Zakon o VSTV BiH", a u svezi sa ~lanom 36. st. 3. i 4. (a) (i) Rimskog statuta Me|unarodnog krivi~nog suda ("Slu`beni glasnik BiH", Me|unarodni ugovori, broj 02/2002) i ~lanovima 21., 23., 25. i 26. Zakona o VSTV BiH, Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljnjem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR 

Kandidata koji }e biti nominovan za sudiju u Me|unarodni krivi~ni sud
(u daljnjem tekstu: "Sud"), konkurs broj KNK0708-1. 

Uslovi: Pored osnovnih uslova propisanih ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH, podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

Sudija }e se birati iz redova osoba visokog moralnog karaktera, nepristrasnosti i integriteta. 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ovo mjesto mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u Ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Uz prijavni materijal potrebno je prilo`iti slijede}e dokumente: ovjerena kopija svih univerzitetskih diploma kandidata, ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu, ovjerena kopija uvjerenja o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci, potvrda o mjestu prebivali{ta koja nije starija od {est (6) mjeseci, uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak koje nije starije od {est (6) mjeseci, ljekarsko uvjerenje koje nije starije od dvanaest (12) mjeseci i dokaz o tra`enom aktivnom znanju engleskog ili francuskog jezika. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za ogla{enu poziciju, uz naznaku broja konkursa. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

(so-1131-a-G/08) 


REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

1. Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 

1.1.    Vi{i stru~ni saradnik za kadrovske i radne odnose, Sektor za op{te, pravne i kadrovske poslove - 1 izvr{ilac 

1.2.    Vi{i stru~ni saradnik za formirawe baza podataka, Odjeqewe za informacioni sistem, Sektor za geodetske poslove - 1 izvr{ilac 

1.3.    [ef Podru~ne jedinice Vlasenica - 1 izvr{ilac 

1.4.    Vi{i stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove u RJ Bawaluka - 3 izvr{ioca 

2. Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 

- Sektor poqoprivredne inspekcije 

2.1.    Republi~ki poqoprivredni inspektor, Podru~no odjeqewe Bijeqina - 1 izvr{ilac 

2.2.    Republi~ki poqoprivredni inspektor, Podru~no odjeqewe Isto~no Sarajevo - 1 izvr{ilac 

- Sektor inspekcije za {umarstvo i lovstvo 

2.3.    Republi~ki inspektor za {umarstvo i lovstvo, Podru~no odjeqewe Prijedor - 1 izvr{ilac 

2.4.    Republi~ki inspektor za {umarstvo i lovstvo, Podru~no odjeqewe I. Sarajevo - 2 izvr{ioca 

- Sektor veterinarske inspekcije 

2.5.    Republi~ki veterinarski inspektor, Podru~no odjeqewe Bijeqina - 1 izvr{ilac 

- Sektor vodne inspekcije 

2.6.    Republi~ki vodni inspektor, Podru~no odjeqewe Bawaluka - 1 izvr{ilac 

2.7.    Republi~ki vodni inspektor, Podru~no odjeqewe Doboj - 1 izvr{ilac 

2.8.    Republi~ki vodni inspektor, Podru~no odjeqewe Bijeqina - 1 izvr{ilac 

- Sektor tehni~ke inspekcije 

2.9.    Republi~ki elektroenergetski inspektor, Podru~no odjeqewe Bawaluka - 1 izvr{ilac 

- Sektor saobra}ajne inspekcije 

2.10.    Republi~ki saobra}ajni inspektor za drumski saobra}aj, Podru~eno odjeqewe Bawaluka - 1 izvr{ilac 

- Sektor urbanisti~ko-gra|evinske i ekolo{ke inspekcije 

2.11.    Republi~ki ekolo{ki inspektor, Podru~no odjeqewe Doboj - 1 izvr{ilac 

- Sektor inspekcije rada i za{tite na radu 

2.12.    Republi~ki inspektor rada i za{tite na radu, Podru~no odjeqewe Doboj - 1 izvr{ilac 

- Sektor zdravstveno-sanitarne inspekcije 

2.13.    Republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor za socijalnu za{titu, Podru~no odjeqewe Bawa Luka - 1 izvr{ilac 

2.14.    Republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor za socijalnu za{titu, Podru~no odjeqewe Isto~no Sarajevo - 1 izvr{ilac 

2.15.    Republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor za spoqnotrgovinski nadzor, Podru~no odjeqewe Doboj - 1 izvr{ilac 

- Sektor prosvjetne inspekcije 

2.16.    Republi~ki prosvjetni inspektor, Podru~no odjeqewe Prijedor - 1 izvr{ilac 

2.17.    Republi~ki prosvjetni inspektor, Podru~no odjeqewe Bijeqina - 2 izvr{ioca 

2.18.    Republi~ki prosvjetni inspektor, Podru~no odjeqewe Isto~no Sarajevo - 1 izvr{ilac 

- Sektor inspekcije za za{itu od po`ara 

2.19.    Republi~ki inspektor za za{titu od po`ara, Podru~no odjeqewe Bawaluka - 2 izvr{ioca 

2.20.    Republi~ki inspektor za za{titu od po`ara, Podru~no odjeqewe Doboj - 1 izvr{ilac 

2.21.    Republi~ki inspektor za za{titu od po`ara, Podru~no odjeqewe I. Sarajevo - 1 izvr{ilac 

2.22.    Republi~ki inspektor za za{titu od po`ara, Podru~no odjeqewe Trebiwe - 1 izvr{ilac 

- Odjeqewe za pravne i op{te poslove 

2.23.    Stru~ni saradnik za administrativno-tehni~ke poslove - 1 izvr{ilac 

- Odjeqewe za finansijsko-ra~unovodstvene poslove 

2.24.    Vi{i stru~ni saradnik za javne nabavke - 1 izvr{ilac 

2.25.    Stru~ni saradnik kwigovo|a operater - 1 izvr{ilac 

- Odjeqewe Bawa Luka 

2.26.    Stru~ni saradnik za administrativno-tehni~ke poslove - 1 izvr{ilac 

3. Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tu`ilaca u
Republici Srpskoj 

3.1.    Na~elnik Sektora za po~etnu obuku - 1 izvr{ilac 

3.2.    Na~elnik Sektora za stru~no usavr{avawe - 1 izvr{ilac 

II 

Izvr{ioci posla na radnim mjestima ozna~enim brojem 1., 2. i 3. imaju status dr`avnog slu`benika. 

III 

Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1., 2.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.3., 2.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.5. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.6., 2.7., 2.8. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.9. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.10. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.11. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.12. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.13., 2.14. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.15. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.16., 2.17., 2.18. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.19., 2.20., 2.21., 2.22. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.23. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.24. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.25. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.26. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1., 3.2. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu konkurencije, u smislu ~lana 43 stav 2 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

VI 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net., a mo`e se dobiti u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim noivnama-dnevnom listu "Nezavisne novine". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VII 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-1140-a-G/08) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Ba{i} Zilkade, iz Br~kog, M.Mehmedovi}a 15, koju zastupa punomo}nik Zahirovi} D`emal, advokat Kancelarije za pravnu pomo} Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, radi progla{enja umrlim nestalog protivnika predlagateljice Ba{i} Ra{ida, iz Br~kog, na osnovu ~l. 58. i 62. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Nestali Ba{i} Ra{id, sin Selima i majke Ra{ide ro|. Deli}, ro|en 18. 1. 1937. godine u Sarajevu, sa posljednjim prebivali{tem u Br~kom, Hamdije [ehovi}a 22, navodno je umro u Br~kom 15. 5. 1992. godine. 

Poziva se sam BA[I] RA[ID, kao i ostala lica, kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti umrlog Ba{i} Ra{ida, da to jave Sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Po proteku roka od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa Sud }e donijeti odluku povodom podnesenog prijedloga. 

Broj 096-0-V-08-000076 

23. 6. 2008. godine 

Br~ko 

(so-1232-G/08) POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta, pod brojem 096-0-Mal-07-001076, vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja DOO "MB-RADI]" Brezovo Polje, protiv tu`enog Jerkovi} Ilije, vl. SR za javni prevoz stvari Autoprevoznik Nova Pazova, radi naplate duga. 

Tu`enom Jerkovi} Iliji iz Nove Pazove, Ive Andri}a 33, postavlja se privremeni zastupnik Risti} Slavica, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik sve dok mu organ starateljstva ne postavi zakonskog zastupnika. 

096-0-Mal-07-001076 

3. jula 2008. godine 

Br~ko 

(so-1195-G/08) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Nijaziji Kalender, u pravnoj stvari tu`ioca Hajdarevi} Rizvana iz Br~kog, Lejli}a 126, zastupanog po adv. Vasiljevi} Svetozaru iz Kancelarije za pravnu pomo} Br~ko Distrikta BiH, protiv tu`enih mldb. Hajdarevi} Eldine, koju zastupa zakonski zastupanik majka Gojak Zarifa iz Deutschlanda, Hajdarevi} Revzada iz Br~kog, Begi} Senade iz Gunje, Republika Hrvatska, sada nastanjena u Americi, Mu{i} Hamida iz Gori{ka Cesta, Velenje, Republika Slovenija, radi utvr|enja, pod brojem 096-0-P-06-000462, izvan ro~i{ta, dana 10. 7. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Za privremenog zastupnika tu`ene Begi} Senade iz Gunje, sada nastanjena u Americi, nepoznatog prebivali{ta, sada nepoznate adrese, sa prijedlogom da joj se postavi privremeni zastupnik, postavlja se Simiki} Milenko, advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

Broj 096-0-P-06-000 462 

10. jula 2008. godine 

Br~ko 

(so-1230-G/08) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a) paso{ br. 5698313, izdat 15. 10. 2007. god. u Milanu, na ime Jasmin Frljak, JMBG 2703975180008 

b) paso{ br. 5517075, izdat 9. 7. 2007. god. u Minhenu, na ime Sanel D`amastagi}, JMBG 0203990160013 

c) paso{ br. 4463682, izdat 30. 6. 2003. god. u Minhenu, na ime Stojan Cvijeti}, JMBG 0310983192199 

d) paso{ br. 5239283, izdat 10. 11. 2006. god. u Zenici, na ime Darko Tikvina, JMBG 3007971190014 

e) paso{ br. 5517136, izdat 9. 7. 2007. god. u Minhenu, na ime Brane Hrva}anin, JMBG 1602965160012 

f) paso{ br. 5489608, izdat 22. 6. 2007. god. u Banjoj Luci, na ime Slobodan Stoji~i}, JMBG 0609984100072 

g) paso{ br. 5745201, izdat 3. 12. 2007. god. u Minhenu, na ime Adnan Seferovi}, JMBG 0508967160028 

h) paso{ br. 5661112, izdat 11. 9. 2007. god. u Banjoj Luci, na ime Ljubica Schumacher, JMBG 1711949108527 

i) paso{ br. 4065246, izdat 22. 1. 2003. god. u Minhenu, na ime Ivan Popovi}, JMBG 0208968153153 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a) paso{ br. 5818842, izdat 20. 2. 2008. god. u Zvorniku, na ime Rajka Milovanovi}, JMBG 2702965187237 

b) paso{ br. 5891318, izdat 4. 4. 2008. god. u Be~u, na ime Behi|a Marho{evi}, JMBG 1705960188907 

c) paso{ br. 5103926, izdat 3. 7. 2006. god. u Be~u, na ime Di{ija Osmanovi}, JMBG 2606926106468 

d) paso{ br. 5135447, izdat 24. 7. 2006. god. u Be~u, na ime Zlatko Batanovi}, JMBG 1212989183908 

e) paso{ br. 5455010, izdat 4. 6. 2008. god. u Be~u, na ime Goran Borkovi}, JMBG 1106960101479 

f) paso{ br. 4733377, izdat 26. 10. 2004. god. u Zvorniku, na ime Darko Samard`i}, JMBG 0505983183748 

g) paso{ br. 5191773, izdat 14. 8. 2006. god. u Banjoj Luci, na ime Ljubica Ka~avenda, JMBG 2806959505596 

h) paso{ br. 5081191, izdat 13. 6. 2006. god. u Tuzli, na ime Amira Softi}, JMBG 2502976185733 

i) paso{ br. 5228881, izdat 29. 11. 2006. god. u Tuzli, na ime Anur Softi}, JMBG 0312004180056 

j) paso{ br. 5081190, izdat 13. 6. 2006. god. u Tuzli, na ime Emina Softi}, JMBG 0601997185718 

k) paso{ br. 4901746, izdat 4. 8. 2005. god. u Biha}u, na ime Vahid Smaji}, JMBG 2205987102398 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini: 

a) paso{ br. 5647044, izdat 10. 9. 2007. godine u Be~u, na ime Nina Marjanovi}, JMBG 0204979177172 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu: 

a) paso{ br. 5476719, izdat 23. 6. 2007. godine u Travniku, na ime Mirsad Ajanovi}, JMBG 1104954191765 

b) paso{ br. 5087639, izdat 1. 8. 2006. god. u Kopenhagenu, na ime Haris Gubelji}, JMBG 0102965153966 

c) paso{ br. 5775882, izdat 20. 12. 2007. god. u Kopenhagenu, na ime Fatima Coco, JMBG 1904951108545 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a) paso{ br. 5415077, izdat 7. 5. 2007. god. u Tuzli, na ime Fahrija Stevi}, JMBG 0711941185049 

b) paso{ br. 5857650, izdat 29. 2. 2008. god. u Banjoj Luci, na ime Goran Galonja, JMBG 1511973100023 

c) paso{ br. 4083669, izdat 18. 3. 2003. god. u [tutgartu, na ime Aleksandar Pezerovi}, JMBG 1803979102738, 

d) paso{ br. 4711015, izdat 3. 2. 2005. god. u Travniku, na ime Ned`ib Neslanovi}, JMBG 0901965191590 

e) paso{ br. 4465896, izdat 23. 9. 2003. god. u [tutgartu, na ime Milica Keserovi}, JMBG 0207951126040 

f) paso{ br. 5605622, izdat 6. 8. 2007. god. u Banjoj Luci, na ime Ljiljana Kiki}, JMBG 0704975105056 

g) paso{ br. 4976962, izdat 30. 1. 2006. god. u [tutgartu, na ime Rijad Sale{, JMBG 2401990100103 

h) paso{ br. 4908638, izdat 4. 8. 2005. god. u Banjoj Luci, na ime Goran Naran~i}, JMBG 2006988100035 

i) paso{ br. 4465973, izdat 29. 9. 2003. god. u [tutgartu, na ime Arnela Keserovi}, JMBG 0405973126040 

j) paso{ br. 5091137, izdat 9. 6. 2006. god. u [tutgartu, na ime Ermina Buni}, JMBG 2212988167511 

k) paso{ br. 5681368, izdat 1. 10. 2007. god. u [tutgartu, na ime Mubera Be{irevi}, JMBG 2004978156986 

l) paso{ br. 5832799, izdat 14. 2. 2008. god. u [tutgartu, na ime Branko Srdi}, JMBG 2610951100005 

m) paso{ br. 5449717, izdat 4. 6. 2007. god. u [tutgartu, na ime Tanja Grahovac, JMBG 0708985158153 

n) paso{ br. 5815519, izdat 18. 2. 2008. god. u Bonu, na ime Mevla Satari}, JMBG 0312975189238 

o) paso{ br. 5177595, izdat 4. 9. 2006. god. u Bonu, na ime Midhat Satari}, JMBG 2901961181539 

p) paso{ br. 4063895, izdat 15. 5. 2003. god. u Banovi}ima, na ime D`evad Avdi}, JMBG 0407974180726 

q) paso{ br. 5518918, izdat 9. 7. 2007. god. u [tutgartu, na ime D`enan \uhi}, JMBG 0607983170198 

r) paso{ br. 5046077, izdat 25. 4. 2006. god. u [tutgartu, na ime Ned`ad Huseinovi}, JMBG 2302985174133 

s) paso{ br. 4465319, izdat 1. 8. 2003. god. u [tutgartu, na ime Nedeljko Popovi}, JMBG 1511970100030 

t) paso{ br. 4481594, izdat 11. 8. 2003. god. u Bonu, na ime Ajdin Ramovi}, JMBG 1011986170001 

u) paso{ br. 5062468, izdat 26. 5. 2006. god. u [tutgartu, na ime Radosav Stevi}, JMBG 2707968180863 

v) paso{ br. 5236451, izdat 30. 11. 2006. god. u Bonu, na ime Nada Veli~an, JMBG 1304961186946 

w) paso{ br. 4461928, izdat 11. 6. 2003. god. u [tutgartu, na ime Enisa Babai}, JMBG 2304982135024 

x) paso{ br. 5062003, izdat 2. 5. 2006. god. u [tutgartu, na ime Aida Ahmetovi}, JMBG 1207983185867 

y) paso{ br. 5864944, izdat 21. 3. 2008. god. u [tutgartu, na ime Almir Ahmetovi}, JMBG 

2202974181508 

z) paso{ br. 5132639, izdat 14. 8. 2006. god. u [tutgartu, na ime Benjamin Dokmi}, JMBG 2809992184060 

aa) paso{ br. 5216243, izdat 13. 9. 2006. god. u Tuzli, na ime Senahid [e~i}, JMBG 0207963183317 

bb) paso{ br. 4947176, izdat 24. 10. 2005. god. u [tutgartu, na ime Azra [ari}, JMBG 2707962168330 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a) paso{ br. 4488200, izdat 25. 4. 2004. god. u Berlinu, na ime Behrija Beganovi}, JMBG 2001942183589 

b) paso{ br. 4990389, izdat 14. 3. 2006. god. u Berlinu, na ime Anela Ra{idagi}, JMBG 1502990176646 

c) paso{ br. 3379284, izdat 14. 10. 2002. god. u Berlinu, na ime Mejra Musi}, JMBG 0101984186127 

d) paso{ br. 5381279, izdat 3. 5. 2007. god. u Berlinu, na ime Melisa Osmanovi}, JMBG 2111995185869 

e) paso{ br. 5381278, izdat 3. 5. 2007. god. u Berlinu, na ime Vanesa Osmanovi}, JMBG 2712994185885 

f) paso{ br. 5381282, izdat 3. 5. 2007. god. u Berlinu, na ime Daniel Osmanovi}, JMBG 1803998180863 

g) paso{ br. 5723372, izdat 9. 11. 2007. god. u Berlinu, na ime D`email Jusi}, JMBG 2202971182228 

h) paso{ br. 5381280, izdat 3. 5. 2007. god. u Berlinu, na ime Amela Osmanovi}, JMBG 1911996185873 

i) paso{ br. 4475936, izdat 15. 5. 2003. god. u Berlinu, na ime Be{laga Omerovi}, JMBG 0511986820307 

j) paso{ br. 4477595, izdat 8. 7. 2003. god. u Berlinu, na ime Nihad Demirovi}, JMBG 1605972160159 

k) paso{ br. 4878055, izdat 09.08.2005. god. u Berlinu, na ime Amel Aliefendi}, JMBG 1409973192030 

 l) paso{ br. 5077878, izdat 3. 7. 2006. god. u Berlinu, na ime Ahmet Hoki}, JMBG 0707984820301 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a) paso{ br. 4717328, izdat 11. 3. 2005. godine u Zenici, na ime Sanela Huvi}, JMBG 0503987129117 

b) paso{ br. 5096068, izdat 31. 5. 2006. godine u Doboju, na ime Esad Rahi}, JMBG 1504982123617 

c) paso{ br. 5121381, izdat 27. 6. 2006. god. u Bijeljini, na ime Anamarija Jovi}, JMBG 1705990185856 

d) paso{ br. 5190141, izdat 3. 8. 2006. god. u Biha}u, na ime Amra Tahirovi}, JMBG 0701987107381 

e) paso{ br. 4678657, izdat 30. 4. 2004. god. u Sarajevu, na ime [aha Imamovi}, JMBG 1506973165008 

f) paso{ br. 4895889, izdat 4. 8. 2005. god. u Sarajevu, na ime Enis ^ano, JMBG 0611977171597 

g) paso{ br. 5768391, izdat 11.12.2007. god. u Stokholmu, na ime Emina Krak, JMBG 0212938107081 

h) paso{ br. 4813174, izdat 8. 12. 2004. god. u Doboju, na ime Vanja Kara}, JMBG 1106978195012 

i) paso{ br. 5176299, izdat 28. 8. 2006. god. u Trebinju, na ime Branislav Dereti}, JMBG 3004980153955 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a) paso{ br. 5158744, izdat 19. 7. 2006. god. u Banjoj Luci, na ime Dragan Nikoli}, JMBG 0305990104110 

b) paso{ br. 5012802, izdat 27. 2. 2006. god. u Bernu, na ime Mirela Hod`i}, JMBG 2306988107386 

c) paso{ br. 4647949, izdat 5. 2. 2004. godine u Sarajevu, na ime Bida Sulejmanovi}, JMBG 0603947186368 

d) paso{ br. 4647953, izdat 5. 2. 2004. god. u Sarajevu, na ime Sulejman Sulejmanovi}, JMBG 3110943181358 

e) paso{ br. 5795741, izdat 22. 1. 2008. god. u Bernu, na ime Mirela Uzunovi}, JMBG 0510976177175 

f) paso{ br. 5795740, izdat 22. 1. 2008. god. u Bernu, na ime Amar Uzunovi}, JMBG 3004997171507 

g) paso{ br. 4630074, izdat 13. 1. 2004. god. u Bernu, na ime Aleksandra Kun{tek, JMBG 0906957155021 

h) paso{ br. 4631661, izdat 26. 2. 2004. god. u Bernu, na ime Ema Memi}, JMBG 1610987175083 

i) paso{ br. 5591836, izdat 31. 7. 2007. god. u Banjoj Luci, na ime Vidosava [ikanji}, JMBG 1505958106953 

j) paso{ br. 5000519, izdat 3. 2. 2006. god. u Bernu, na ime Nenad [obat, JMBG 2008962101478 

9. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a) paso{ br. 4827111, izdat 20. 10. 2004. god. u Doboju, na ime Darko Sofri}, JMBG 2509982123598 

b) paso{ br. 5344967, izdat 15. 5. 2007. god. u Milanu, na ime Halil Sulejmanovi}, JMBG 2910967100079 

c) paso{ br. 5581230, izdat 2. 8. 2007. god. u Sarajevu, na ime Zorica Jovovi}, JMBG 2710980176309 

d) paso{ br. 4767522, izdat 15. 2. 2005. god. u Milanu, na ime Rasima Sejdi}, JMBG 1404950177184 

e) paso{ br. 5281507, izdat 11. 1. 2007. god. u Prijedoru, na ime Dragana Savi}, JMBG 2612977167518 

f) paso{ br. 5307589, izdat 19. 2. 2007. god. u Milanu, na ime Carlotta Sejdi}, JMBG 0905991177178 

g) paso{ br. 5851065, izdat 19. 3. 2008. god. u Prijedoru, na ime Victoria Savi}, JMBG 1506004167516 

h) paso{ br. 4589507, izdat 23. 1. 2004. god. u Banjoj Luci, na ime \anija Salkanovi}, JMBG 29119601064745 

i) paso{ br. 5563273, izdat 24. 7. 2007. god. u Zenici, na ime Adela Prnjavorac, JMBG 0806983125055 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu: 

a) paso{ br. 5622361, izdat 16. 8. 2007. god. u Milanu, na ime Adisa Komarac, JMBG 1408978198611 

b) paso{ br. 5879656, izdat 21. 3. 2008. god. u Milanu, na ime Ganija Sulejmanovi}, JMBG 1008992176630 

c) paso{ br. 5846548, izdat 11. 3. 2008. god. u Milanu, na ime Sabrina Sulejmanovi}, JMBG 2903985115041 

d) paso{ br. 5879656, izdat 21. 3. 2008. god. u Milanu, na ime Delija Omerovi}, JMBG 1008992176630 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu: 

a) paso{ br. 4714242, izdat 18. 1. 2005. god. u Sarajevu, na ime Zijad Devi}, JMBG 2401984171775 

b) paso{ br. 5415849, izdat 10. 5. 2007. god. u Zenici, na ime Esmir Ahmi}, JMBG 1111987194278 

c) paso{ br. 4965412, izdat 1. 12. 2005. god. u Zenici, na ime Elvir Tutnji}, JMBG 2909982194283 

12. Ambasada Bosne i Hercegovine u Va{ingtonu: 

a) paso{ br. 5867044, izdat 28. 3. 2008. god. u Minhenu, na ime Aleksandar Avramovi}, JMBG 2106973382314 

b) paso{ br. 3430744, izdat 1. 2. 2002. god. u Va{ingtonu, na ime Sanela ^adra, JMBG 01099771550 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a) paso{ br. 4978877, izdat 4. 01. 2006. god. u Banjoj Luci, na ime Pero [e{um, JMBG 0406971193618 

b) paso{ br. 5015409, izdat 7. 3. 2006. god. u Banjoj Luci, na ime An|elko Suvajac, JMBG 2711973102738 

c) paso{ br. 4924515, izdat 7. 9. 2005. god. u Banjoj Luci, na ime Rade Relji}, JMBG 1212935100047 

14. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu: 

a) paso{ br. 5342622, izdat 8. 3. 2007. god. u Biha}u, na ime Ibrahim Ikelji}, JMBG 0810962102389 

b) paso{ br. 5934903, izdat 12. 5. 2008. god. u Banjoj Luci, na ime Jadran [u{ki}, JMBG 2507963100048 

c) paso{ br. 4753953, izdat 31. 3. 2005. god. u Sarajevu, na ime Mirnes Islamagi}, JMBG 0101988171639 

15. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a) paso{ br. 4966403, izdat 15. 11. 2005. god. u Be~u, na ime Himzo Dobrnji}, JMBG 1509969122158 

16. Ambasada Bosne i Hercegovine u Abu Dabiju: 

a) paso{ br. 5463478, izdat 19. 6. 2007. god. u Tuzli, na ime Zemira Zahirovi}, JMBG 2310975187698 

17. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a) paso{ br. 4743970, izdat 17. 3. 2005. god. u Va{ingtonu, na ime Osman Omanovi}, JMBG 1808966173239 

b) paso{ br. 4189944, izdat 25. 8. 2003. god. u Tuzli, na ime Jasminka Husejnovi}, JMBG 2402966127145 

c) paso{ br. 5222332, izdat 30. 11. 2006. god. u Mrkonji} Gradu, na ime Duka Male{evi}, JMBG 0711982108253 

18. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu: 

a) paso{ br. 4515499, izdat 17. 11. 2003. god. u Mostaru, na ime Asim Ba{i}, JMBG 1301938150021 

b) paso{ br. 4515816, izdat 19. 11. 2003. god. u Mostaru, na ime [efika Ba{i}, JMBG 0510938155028 

(so-1123-a-G/08) ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im slijede}e zelene karte: 

BIH /08/ 0155812 

BIH /08/ 0178669 

BIH /08/ 0175436 

(o-410/08) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 014, po zahtjevu NK "@ep~e" @ep~e, zastupanog po direktoru Tadi} Josipu iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 256, katastarska op}ina @ep~e-grad, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 41, naziva parcele: "Mecanova~a"; kulture: livada; povr{ine: 453 m2

-    katastarska ~estica broj 42, naziva parcele: "Mecanova~a"; kulture: livada; povr{ine: 510 m2

-    katastarska ~estica broj 197, naziva parcele: "Igrali{te"; kulture: livada; povr{ine: 631 m2

-    katastarska ~estica broj 198, naziva parcele: "Nog. stad. i tribine"; kulture: ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 8009 m2

-    katastarska ~estica broj 198, naziva parcele: "Pomo}ni objekat"; kulture: ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 20 m2

-    katastarska ~estica broj 198, naziva parcele: "Zeleni pojas"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 1667 m2

-    katastarska ~estica broj 199/2, naziva parcele: "Put"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 224 m2

-    katastarska ~estica broj 206/1, naziva parcele: "Pomo}ni stadion"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 6400 m2

-    katastarska ~estica broj 206/1, naziva parcele: "Zeleni pojas"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 6010 m2

-    katastarska ~estica broj 206/2, naziva parcele: "Klupski objekat"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 318 m2

-    katastarska ~estica broj 207, naziva parcele: "Kod igrali{ta"; kulture: livada; povr{ine: 632 m2

-    katastarska ~estica broj 208, naziva parcele: "Mecanova~a"; kulture: livada; povr{ine: 2854 m2; 

-    katastarska ~estica broj 209, naziva parcele: "Igrali{te"; kulture: livada; povr{ine: 6576 m2

-    katastarska ~estica broj 475/4, naziva parcele: "Krajnja~a"; kulture: Ost. nepl. zemlji{te; povr{ine: 672 m2

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao dr`avno vlasni{tvo, korisnik Nogometni klub "@ep~e" @ep~e sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 014 

7. jula 2008. godine 

@ep~e 

(so-1175-G/08) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 048, po zahtjevu Ivice Arapovi}a, sina Rudolfa iz Zenice, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 760, katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 576/3, naziva "Biljevina", kulture livada, klase 4, povr{ine 3510 m2

Prema podacima iz katastra kao posjednici navedene nekretnine upisani su Ivica Arapovi}, sin Rudolfa iz Zenice, sa dijelom 1/2 i Edhem Jaganjac, sin D`emila iz Zenice, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 048 

8. jula 2008. godine 

@ep~e 

(so-1177-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 084, po zahtjevu [ehi} Remze, sina Kasima iz Borovnice bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 313, katastarska op}ina Borovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 780/3 "Bobova~a", oranica 4. klase povr{ine 1388 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je [ehi} Remzo, sin Kasima iz Borovnice bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 084 

10. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1213-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 082, po zahtjevu Omerovi} Hamde, sina Hamde iz Hajderovi}a, Laz bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 494, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1439 "Gaj", {uma 4. klase povr{ine 439 m2 i oranica 7. klase povr{ine 1157 m2

-    katastarska ~estica broj 1518/1 "Dugi Laz", livada 4 klase povr{ine 2400 m2

-    katastarska ~estica broj 1518/3 "Dugi Laz", livada 4 klase povr{ine 2415 m2

-    katastarska ~estica broj 1519/1 "Dugi Laz", {uma 4 klase povr{ine 2150 m2, 

-    katastarska ~estica broj 1519/3 "Dugi Laz", {uma 4 klase povr{ine 3494 m2

-    katastarska ~estica broj 1546 "Njivica", ku}a i zgrada povr{ine 20 m2 i oranica 4 klase povr{ine 205 m2

-    katastarska ~estica broj 2305 "La{~i}", oranica 7 klase povr{ine 1221 m2

-    katastarska ~estica broj 2309 "La{~i}", livada 5 klase povr{ine 848 m2 i {uma 6. klase povr{ine 171 m2

-    katastarska ~estica broj 2323 "Podovi", livada 4 klase povr{ine 5301 m2

i Posjedovni list broj 847 k.o. Hajderovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj: 1518/2 "Dugi Laz", livada 4. klase povr{ine 6688 m2

- katastarska ~estica broj: 1519/2 "Dugi Laz", {uma 4. klase povr{ine 3259 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Omerovi} Hamdo, sin Hamde iz Hajderovi}a, Laz, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 082 

10. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1215-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 056, po zahtjevu "Almy" d.o.o. Zenica, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1451, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica br. 15/17 "Bare" ku}a i zgrada povr{ine 63 m2, ostalo neplodno povr{ine 31 m2 i vo}njak 3. klase povr{ine 7180 m2

Prema podacima iz katastra posjednik i korisnik navedene nekretnine je DRSV GTP "Karming" Zavidovi}i, na kojoj je zasnovano zalo`no pravo po Rje{enju Op}inskog suda Zavidovi}i Ip. 29/02 u korist IK Banke Zenica. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 056 

14. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1248-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 086, po zahtjevu Bajri} Ismeta, sina Ha{ima iz Bra{ljevina bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 724, katastarska op}ina Krivaja, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1715/2 "Lani{te", oranica 4. klase povr{ine 459 m2

- katastarska ~estica broj 1715/4 "Lani{te", oranica 4. klase povr{ine 40 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Bajri} Ismet, sin Ha{ima iz Bra{ljevina, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 086 

14. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1250-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 085, po zahtjevu Fazli} Aide, k}eri Asima iz Zavidovi}a, ulica Mehmeda Spahe, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1231, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 278/153 "Kr~evina", pa{njak 3. klase povr{ine 370 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Fazli} Mihret, sin ]a{ifa i Fazli} Aida, k}i Asima, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 085 

14. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1252-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 087, po zahtjevu Mulahalilovi} Nihada, sina Salke iz Vozu}e 102, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 664, katastarska op}ina Vozu}ica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj: 2131 "Tre{njice", pa{njak 4. klase povr{ine 679 m2 i vo}njak 5 klase povr{ine 1667 m2

-    katastarska ~estica broj 2132 "Tre{njice", pa{njak 4. klase povr{ine 1630 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Mulahalilovi} Nihad, sin Salke iz Vozu}e 102, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-08-000 087 

14. jula 2008. godine 

Zavidovi}i 

(so-1254-G/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola br. BH 1773460, za vozilo Opel Astra, izdata od Policijske uprave Centar, na Ured Evropske komisije u Sarajevu, sa podacima: 

Br. {asije: WOLOTGF48W5247324 

Br. motora: X16XELO2HW0318 

Reg. br. auta: 619-A-764 

(O-406/08) OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

CEMT dozvola broj 00006 za prevoz robe kroz R Austriju, CEMT licenca je izdata od strane Ministarstva prometa i komunikacija Sarajevo na ime na}e ku}e, ABC Jukan d.o.o. Gra~anica, za period od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine.