novi_oglasi2003.JPG

Godina XII
Utorak, 17. 6. 2008. godine 

Broj/Broj
49 

Godina XII
Utorak, 17. 6. 2008. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agenicija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA 

1.    Na Zahtjev Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih mjesta "na~elnik Odjeqewa za penzijsko-invalidsko osigurawe i vi{i stru~ni saradnik za proces Evropske integracije" objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 12. 3. 2008. godine. 

2.    Na zahtjev Ministarstva finansija poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih mjesta " stru~ni saradnik za personalne poslove, razvoj i upravqawe qudskim resursima " objavqen u dnevnom listu " Nezavisne novine" dana 22. 5. 2008. godine. 

3.    Na zahtjev Ministarstva za porodicu, omladinu i sport poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih mjesta " sportski inspektor" objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 22.05.2008. godine. 

Obrazlo`ewe 

1.    Dana 29. 5. 2008. godine Ministarstvo rada i bora~ko-in- validske za{tite dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

2.    Dana 2. 6. 2008. godine Ministarstvo finansija dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

3.    Dana 29. 5. 2008. godine Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenog radnog mjesta. 

Uva`avaju}i zahtjeve organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javne konkurse raspisane za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(so-917-a-G/08) 


USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA U SEKRETARIJATU USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    registrar u Sekretarijatu Ustavnog suda BiH - 1 izvr{ilac 

2.    pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH - 1 izvr{ilac 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 1. - registrar u Ustavnom sudu BiH: 

Registrar je odgovoran za funkcionisanje Ureda u skladu sa potrebama Ustavnog suda; brine se da poslovi Ureda budu obavljeni uredno i pravodobno i koordinira rad odjela; zamjenjuje, u odsustvu, generalnog sekretara; vr{i raspored predmeta po odjelima, raspored predmeta vi{im pravnim savjetnicima Suda, pravnim savjetnicima Suda i stru~nim saradnicima; odgovoran je za pravodobnu obradu predmeta i dostavljanje odluka i rje{enja Ustavnog suda i njihovo objavljivanje; kontroli{e kvalitetu nacrta odluka i rje{enja i sudjeluje u izradi nacrta odluka i rje{enja za sudije/Sud; prisustvuje raspravama i sjednicama Ustavnog suda i ima pravo davati mi{ljenje i prijedloge o predmetima o kojima se raspravlja; najmanje jednom sedmi~no odr`ava radne sastanke sa vi{im pravnim savjetnicima, pravnim savjetnicima, stru~nim saradnicima i {efom Jezi~kog odjela, s ciljem pravodobne pripreme predmeta; odgovoran je za izvr{enje odluka i zaklju~aka Ustavnog suda iz svog djelokruga rada; odgovoran je za obavljanje i drugih poslova odre|enih aktima Ustavnog suda i nalozima predsjednika Ustavnog suda i generalnog sekretara i izravno im je odgovoran. 

Registrar odre|uje normu vi{im pravnim savjetnicima sudija, pravnim savjetnicima sudija i stru~nim saradnicima; prati ispunjenje norme, kao i rad drugih uposlenih u Uredu, ocjenjuje njihov rad, o ~emu podnosi izvje{taj generalnom sekretaru sa prijedlogom ocjene. 

Opis poslova i radnih zadataka za poziciju broj 2. - pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH: 

Pravni savjetnik sudije Ustavnog suda BiH obra|uje zahtjeve o pokretanju postupka i druge podneske i o njima izra|uje referate, elaborate, analize, obavje{tenja i informacije za potrebe Ustavnog suda; vr{i stru~ne poslove koji se odnose na pripremanje i odr`avanje javne rasprave i izradu nacrta odluka i rje{enja; vodi bilje{ke na raspravama i sjednicama Ustavnog suda kojima prisustvuje kada se o predmetu odlu~uje i formulira zaklju~ke i primjedbe iznesene na sjednici Ustavnog suda, obavlja i druge poslove po nalogu {efa Odjela i registrara i direktno im je odgovoran. 

Frame1 (2)

 

Uslovi za obavljanje poslova za poziciju broj 1.: 

Pri izboru kandidata u obzir }e se uzimati osposobljenost za samostalni studijski i stru~no-analiti~ki rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i za{tite ljudskih prava. 

Aktivno poznavanje engleskog i drugih jezika predstavljat }e prednost. 

Uslovi za obavljanje poslova za poziciju broj 2.: 

Pri izboru kandidata uzimat }e se u obzir osposobljenost za samostalan studijski i stru~no-analiti~ki rad na poslovima iz oblasti ustavno-pravnog sistema i za{tite ljudskih prava. 

Pri izboru kandidata prednost kod istog broja bodova ima kandidat s aktivnim znanjem engleskog ili francuskog jezika. 

Napomena: 

Stru~ni ispit je dio javne konkurencije koju provodi Sud. Cilj stru~nog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u Sudu na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio. Stru~ni ispit se sastoji iz dva dijela: pismenog (testiranje) i usmenog (intervju). 

Samo oni kandidati koji uspje{no polo`e pismeni dio stru~nog ispita bit }e pozvani na intervju. 

O datumu, vremenu i mjestu odr`avanja stru~nog ispita kandidati }e biti naknadno obavije{teni. 

Potrebna dokumenata: 

Kandidati koji se `ele prijaviti na oglas du`ni su dostaviti popunjen obrazac za prijavu koji se mo`e dobiti u pisarnici Ustavnog suda, radnim danom (ponedjeljak-petak), u periodu od 10,00 do 12,00 sati ili na web stranici Ustavnog suda www.ustavnisud.ba. 

Kandidati koji se prijavljuju na oglas du`ni su, uz prijavu dostaviti dokaze da ispunjavaju uslove tra`ene oglasom, i to original ili ovjerenu fotokopiju: diplome o zavr{enom pravnom fakultetu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca). 

Napomena:  

Dokaz o radnom iskustvu ra~una se od datuma sticanja diplome pravnog fakulteta.  

Rok i mjesto podno{enja prijava: 

Javni oglas je otvoren 30 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Prijavu i tra`ena dokumenta treba dostaviti na adresu: 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine 

"Prijava na javni oglas za radno mjesto (nazna~iti radno mjesto na koje se prijavljuje) u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine" 

Ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 6, 71 000 Sarajevo 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-920-a-G/08) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 052, po zahtjevu Ivice \uzela, sina Joze iz Papratnice, op}ina @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 24, katastarska op}ina Papratnica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 279/3, naziva “Paline”, kulture pa{njak, klase 1, povr{ine 1800 m2

-    katastarska ~estica broj 279/4, naziva „Paline", kulture pa{njak, klase 1, povr{ine 7500 m2

-    katastarska ~estica broj 280/4, naziva „Paline", kulture pa{njak, klase 1, povr{ine 600 m2

Prema podacima iz katastra posjednici navedenih nekretnina su: Ivica \uzel, sin Joze iz Papratnice, sa dijelom 1/5, Manda \uzel iz Papratnice, sa dijelom 1/5, Jelica \uzel, k}i Joze iz Papratnice, sa dijelom 1/5, Marinko \uzel, sin Joze iz Papratnice, sa dijelom 1/5, Marko \uzel, sin Joze iz Papratnice, sa dijelom 1/5. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 052 

2. juna 2008. godine 

@ep~

(so-904-G/08) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 038, po zahtjevu Ive Ramljaka, sina Nike iz Papratnice, op}ina @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 290, katastarska op}ina Gornja Lovnica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 947, naziva “Katuni{te”, kulture {uma, klase 4, povr{ine 2177 m2

-    katastarska ~estica broj 948, naziva “Katuni{te”, kulture {uma, klase 4, povr{ine 29805 m2

-    katastarska ~estica broj 949, naziva “Katuni{te”, kulture {uma, klase 4, povr{ine 5445 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ivo Ramljak, sin Nike iz Papratnice, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 038 

3. juna 2008. godine 

@ep~

(so-906-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), 

Op}inski sud u @ep~

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000033, po zahtjevu Barbari} Ivana, sina Ante iz Lupoglava, op}ina @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 468, katastarska op}ina Lupoglav, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 249/2, naziv parcele “Brijeg” kulture ku}a i zgrada povr{ine 107 m2, 

-    katastarska ~estica broj 249/2 naziv parcele “Brijeg” kulture dvori{te povr{ine 500 m2, 

-    katastarska ~estica broj 249/2 naziv parcele “Brijeg-pomo}na zgrada” kulture ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 24 m2, i 

-    katastarska ~estica broj 249/2 naziv parcele “Brijeg” kulture njiva 3. klase povr{ine 194 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Barbari} Ivan, sin Ante iz Lupoglava, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000033 

3. juna 2008. godine 

@ep~

(so-908-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000037, po zahtjevu Ramljak Ive, sina Nike iz Papratnice, op}ina @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 237, katastarska op}ina Papratnica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 252/1, naziv parcele “Brijeg” kulture njiva 3. klase povr{ine 1362 m2, 

-    katastarska ~estica broj 252/2 naziv parcele “Brijeg” kulture njiva 3. klase povr{ine 1882 m2, 

-    katastarska ~estica broj 258/2 naziv parcele “Njiva kod klanice” kulture njiva 3. klase povr{ine 1928 m2, 

-    katastarska ~estica broj 258/3 naziv parcele “Ku}i{te” kulture ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 600 m2 i kulture njiva 3. klase povr{ine 1422 m2, 

-    katastarska ~estica broj 261/1 naziv parcele “U potoku” kulture vo}njak 4. klase povr{ine 856 m2, 

-    katastarska ~estica broj 264/1 naziv parcele “Pod ku}om” kulture njiva 3. klase povr{ine 1334 m2, 

-    katastarska ~estica broj 264/2 naziv parcele “Ku~i{te” kulture ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 40 m2, 

-    katastarska ~estica broj 611 naziv parcele “Trsje” kulture {uma 2. klase povr{ine 14500 m2, 

-    katastarska ~estica broj 657/1 naziv parcele “Pirevi{te” kulture {uma 3. klase povr{ine 2500 m2, 

-    katastarska ~estica broj 657/3 naziv parcele “Pirevi{te” kulture {uma 3. klase povr{ine 2600 m2, 

-    katastarska ~estica broj 668/5 naziv parcele “Suhi bor” kulture {uma 3. klase povr{ine 2850 m2, 

-    katastarska ~estica broj 669/4 naziv parcele “Suhi bor” kulture {uma 3. klase povr{ine 7750 m2, 

-    katastarska ~estica broj 671 naziv parcele “Mlin” kulture {uma 4. klase povr{ine 6250 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ramljak Ivo, sin Nike iz Papratnice, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000037 

3. juna 2008. godine 

@ep~

(so-910-G/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000039, po zahtjevu Ramljak Ive, sina Nike iz Papratnice, op}ina @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 438, katastarska op}ina Ljeskovica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 719/1, naziv parcele “Veliki dol” kulture {uma 4. klase povr{ine 5770 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ramljak Ivo, sin Nike iz Papratnice, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000039 

3. juna 2008. godine 

@ep~

(so-912-G/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im identifikacioni broj 218046650000 obveznika indirektnih poreza MERKABONA d.o.o. Sarajevo, Rustempa{ina bb, Ilid`a, izdat 20. 2. 2008. godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH Banja Luka. 

(O-330/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA 

Ministarstvo obrane/odbrane 

Zajedni~ki {tab/sto`er OS BiH 

Komanda za podr{ku OS BiH 

Komanda logistike 

8. bataljon logisti~ke podr{ke 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 0412230, za motorno vozilo marke Tatra, registarskih oznaka 058-E-l38. 

(O-340/08) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000491 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 11/02), osniva se Butik "COOL" (Odli~an) Br~ko, vl. Sendi} Samanta, s.p. Skra}eni naziv je "COOL" (Odli~an), Br~ko, vl. Sendi} Samanta, s.p. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave bb, Tr`nica "Arizona", poslovni objekt broj XI, lokal br. 22. Osniva~ je Sendi} Samanta iz Grada~ca, sa boravi{tem u ul. 6. aprila br. 1, JMBG 1710979186968. Lica ovla{tena za zastupanje preduzetnika su osniva~ Sendi} Samanta, JMBG 1710979186968 i Ahmeta{evi} Sanja, JMBG 2911983186955, obe iz Grada~ca, sa boravi{tem na adresi u ul. 6. aprila br. 1, bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnost preduzetnika je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.44 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Preduzetnik za preuzete obaveze u platnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Ova odluka stupa na snagu od dana potpisivanja od strane osniva~a i ovjere, a prema tre}im licima proizvodi pravno dejstvo od dana upisa u sudski registar. 

(SR-1241/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001389 od 22. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Alibaba" Kafe bar, Br~ko Distrikt BiH, Sulje Kahrimana 60, vl. Saki} Elvis, s.p., dopunjava djelatnost sa 92.340 Ostale zabavne djelatnosti (igre na automatima, za igre na sre}u). 

(SR-1242/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001347 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U preduze}u "TERMOELEKTRO" DOO iz Br~kog upisano u sudski registar pod brojem D-2556/02 pove}ava se osnovni kapital sa 30.000,00 KM na 90.000,00 KM. AD TERMOELEKTRO 5,55% osniva~kog uloga, Stjepanovi} Ilija 41,10% osniva~kog uloga, Davidovi} Ljubivoje 10% osniva~kog uloga, Ili} Milija 10% osniva~kog uloga, Kriva}evi} Uro{ 6,67% osniva~kog uloga, Vukoti} Zoran 6,67% osniva~kog uloga, Nijem~evi} Dragan 6,67% osniva~kog uloga, Milenkovi} Milo{ 6,67% osniva~kog uloga, Banjali} Borivoje 6,67% osniva~kog uloga. Osniva~ Ilija Stjepanovi} iz Br~kog promijenio je adresu Branka ]opi}a 13, a Kriva}evi} Uro{, Bijeljina, Save Kova~evi}a 7. 

(SR-1243/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001331 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DAN CORN" d.o.o. Br~ko, Industrijska 3, mati~ni reg. br. 1-462, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH vr{i usagla{avanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH i dodaje nove djelatnosti, tako da }e preduze}e u doma}em i spoljnotrgovinskom prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 01.110  Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i drugog ukrasnog bilja; 01.132 Gajenje vo}a; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, sem veterinarskih usluga; 15.110 Proizvodnja i konzervisanje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzervisanje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 21.120 Proizvodnja hartije i kartona; 21.210 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona; 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n.; 22.220 [tampanje; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholima i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholima i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.411 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442  Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 - Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi sa porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i javnog mnjenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. U spoljnotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati poslove u okviru navedenih djelatnosoti. 

(SR-1244/07) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001219 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) Udru`enja fudbalski klub "STANOVI" Br~ko Distrikt BiH, Stanovi bb. Skra}eni naziv Udru`enja glasi: FK "STANOVI" Br~ko, a sjedi{te Udru`enja je Br~ko Distrikt BiH, Stanovi bb. Osniva~i Udru`enja su: Petri} @eljko, sin Sime iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 2702977181528, Gavrilovi} \ojo, sin \or|a iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 2010957181506, Petri} Dobrivoje, sin \or|ije iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 0201970181518. Djelatnosti: 91330 Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija, d.n., 92.620 Ostale sportske djelatnosti. Udru`enje odnosno Klub ostvaruje sljede}e ciljeve: radi na vaspitanju i obrazovanje ~lanova sportista, popularizaciji i razvoju fudbala me|u djecom, omladinom i gra|anima; na ostvarenju i postizanju sportskih rezultata; na osposobljavanju stru~no-pedago{kog kadra za rad sa sportistima, omasovljenju i selekciji sportista; na organizovanju propagande fudbalskog sporta i fizi~ke kulture u cjelini; na unapre|enju fudbalskog sporta; na stvaranju uslova za omasovljenje fudbala; na unapre|enju fudbala i stvaranju uslova za postizanje vrhunskih rezultata u fudbalskom sportu; na stvaranju uslova za djelatnost fudbalskog organizovanja i udru`ivanja, propaganda fudbalskog sporta; drugi ciljevi i zadaci. Radi ostvarenja ovih ciljeva Udru`enje odnosno Klub obezbje|uje organizacione, materijalne, finansijske, stru~ne i dr. pretpostavke za rad Udru`enja i Kluba, te donosi odgovaraju}e planove razvoja neophodne za rad Udru`enja i Kluba. Za obaveze u pravnom prometu Udru`enje odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost i mo`e da zaklju~uje pravne poslove u pravnom prometu u okviru svoje djelatnosti. Udru`enje zastupaju Petri} @eljko, sin Sime iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 2702977181528, kao predsjednik Skup{tine Kluba, bez ograni~enja, Gavrilovi} \ojo, sin \or|a iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 2010957181506, kao predsjednik Upravnog odbora Kluba, bez ograni~enja, Petri} Dobrivoje, sin \or|ije iz Br~ko Distrikta BiH, Stanovi bb, JMBG 0201970181518, kao sekretar Kluba, bez ograni~enja. 

(SR-1245/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001376 od 11. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Razrje{ava se du`nosti osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice "[atorovi}i" Br~ko Distrikt BiH, Hod`i} Emin, sa JMBG 1001949181502, sa l.k. br. 03FZC6265 i mjestom boravka [atorovi}i bb, Br~ko Distrikt BiH. Na du`nost osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice "[atorovi}i" Br~ko Distrikt BiH imenuje se predsjednik MZ "[atorovi}i" Br~ko Distrikt BiH, Ribi} Adem, sa JMBG 1605954181513, sa l.k. br. 04FZE4930 i mjestom boravka [atorovi}i bb, Br~ko Distrikt BiH. 

(SR-1246/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001438 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Ka{terovi} (Stojan) Dejan iz Br~kog, Cvijete Zuzori} 2, JMBG 0206980181518, l.k. br. 04FZD9285, donosi Odluku o prestanku poslovanja dana 31. 10. 2007. Samostalni preduzetnik za trgovinsku djelatnost "TAXEDO" Br~ko Distrikt BiH, vl. Ka{terovi} Dejan, s.p., sa sjedi{tem u Br~kom, zgrada "Tr`ni centar", ugao Bulevar mira i Safet-bega Pa{ali}a i Poslovnu jedinicu "STR-TAXEDO" Banja Luka, sa sjedi{tem u Banjoj Luci, ul. Vladike Platona, lokal br. 136.  Razlog prestanka je smanjenje obima posla. 

(SR-1247/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001422 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

JP "Luka Br~ko" Br~ko Distrikt BiH d.o.o., Br~ko, Lu~ka bb, vr{i usagla{avanje djelatnosti Preduze}a sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, tako da }e Preduze}e obavljati slijede}e djelatnosti: 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljarica, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinarstvo, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 35.201 Proizvodnja {inskih vozila, 35.202 Popravak {inskih vozila, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivom, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama. 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladama i slatki{ima od {e}era, 51.390 Nespecijalozovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gorivima i sli~nim proizvodima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama, 61.200 Saobra}aj u unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za doma}instvo,71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. i 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. Preduze}e }e obavljati spoljnotrgovinski promet u okviru pisanih djelatnosti. 

(SR-1248/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001424 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Odluci o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "DACA - S" Br~ko Distrikt BiH, ~lan 3. se mijenja, a novi glasi: "Osniva~ Dru{tva je Dobrila Smolji}, k}i Milana iz Br~kog, Ivana Ma`urani}a 12, JMBG 0605971107080, l.k. broj 03FZA9051. Direktor Dru{tva je Mla|en Smolji}, sin Ilije iz Br~kog, Ivana Ma`urani}a 12, JMBG 22119671012081, l.k. 03FZC6417. Dru{tvo u poslovima unutra{njeg i spoljnotrgovinskog prometa predstavlja i zastupa osniva~ Smolji} Dobrila i direktor Smolji} Mla|en - bez ograni~enja ovla{}enja. Osniva~ i direktor su ovla{}eni za prijem sudske i druge slu`bene po{te. Sjedi{te Dru{tva je u Br~kom, Ivana Ma`urani}a 12, na koju adresu }e ovla{}ena lica primati po{tu. Dru{tvo vr{i uskla|ivanje sljede}ih djelatnosti: 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, i dopunu sa {ifrom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

(SR-1249/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001435 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom: Preduzetnik za trgovinu i proizvodnju "ProCENTAR", Br~ko Distrikt BiH, M. ]. ]ati}a 26, vl. Hasanba{i} Edin, s.p. Datum prestanka obavljanja djelatnosti je 13. 12. 2007. godine. Po pravosna`nosti rje{enja navedena preduzetni~ka djelatnost brisat }e se iz Registra ovog Suda, zavedena pod brojem registarskog ulo{ka 3-3870, po rje{enju broj 096-0-Reg-07-000021 od 15. 1. 2007. god. 

(SR-1250/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001452 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se uskla|ivanje i dopuna djelatnosti Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "AKACIJA" Br~ko, Isaka Samokovlije 10, sa Klasifikacijom djelatnosti Br~ko Distrikta BiH, kako slijedi: 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.380 Trgovina na velikom ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko, isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istra`ivanja tr`i{ta, ispitivanje javnog mijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima. Registrovane djelatnosti Dru{tvo }e obavljati u spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-1251/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001411 od 1. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se promjena uprave Fudbalskog kluba "BRKA 1948" Brka, Br~ko Distrikt BiH. Iz Sku{tine Kluba istupa 11 ~lanova ~ime prestaje njihov mandat i u Skup{tini i u Upravnom odboru Kluba sa danom 4. 10. 2007. Skup{tini pristupa 29 novih ~lanova. Za predsjednika Skup{tine sa ovla{tenjima bez ograni~enja izabran je Huki} Sabhudin, JMBG 2109962181510, sa adresom prebivali{ta Brka bb, Br~ko Distrikt. Za predsjednika Upravnog odbora imenuje se Salkanovi} Samir, JMBG 1908966181503, sa mjestom prebivali{ta Brka bb, Br~ko Distrikt BiH, sa ovla{tenjima bez ograni~enja. Ovla{tena lica za zastupanje Fudbalskog kluba "BRKA 1948" Brka, Br~ko su i Ibranovi} Husnija, JMBG 1711961180012, sa prebivali{tem Brka bb, ~lan Upravnog odbora Kluba i Huki} Senad, JMBG 1011967181507, sa mjestom prebivali{ta Brka bb, Br~ko Distrikt BiH, trener Kluba. Ovla{tena lica se obavezuju da po{tuju na~elo ~uvanja poslovne tajne. 

(SR-1252/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001370 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Preduze}e za odnose sa javno{}u, izdava{tvo, marketing i produkciju "PRIMP" d.o.o., Plazulje bb, Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem Plazulje bb, Br~ko Distrikt BiH i skra}enim nazivom "PRIMP" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ i direktor Dru{tva je Zijad Nuhanovi}, sa prebivali{tem Bajer 13, Tuzla, JMBG 1111969183927, i brojem l.k. 05BYJ8158, direktor se imenuje na period od ~etiri godine bez ograni~enja u ovla{tenjima i po{tova}e na~elo ~uvanja poslovne tajne. Preduze}e se se baviti slijede}im {iframa djelatnosti: 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.310 Umno`avanje (reprodukcije) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa,73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim znanostima, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim znanostima, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.810 Fotografske usluge, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i video proizvodnja, 92.120 Filmska i video distribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radijska i televizijska djelatnost, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.511 Djelatnost knji`nica. 

Sve gore navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i u vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-1253/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001107 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SLAVUJ" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Br~ko Distrikt BiH vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa novom klasifikacijom djelatnosti a na osnovu Odluke o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, objavljene u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH", broj 15/07 od dana 1. juna 2007. godine. [ifre djelatnosti koje se mijenjaju su sljede}e: 45.440 Farbarski i staklarski radovi mijenja se u 45.441 Farbarski radovi i 45.442 Staklarski radovi, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom mijenja se u 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.700 Ostala trgovina na veliko mijenja se u 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.482 Trgovina na malo satovima mijenja se u 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 55.400 Barovi mijenja se u 55.401 Barovi. 

(SR-1254/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001430 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se osnivanje (registracija) Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "DISK DIGITALNA REPLIKACIJA" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Safeta Pa{ali}a 3. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Safeta Pa{ali}a 3. Skra}eni naziv Dru{tva je DOO "DISK DIGITALNA REPLIKACIJA" Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i Dru{tva su Pavlovi} Slobodan, sin Mike iz Bijeljine, Popovi bb, JMBG 0908938180883, Lazi} Milutin, sin Branka iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMBG 2306961180863, Pavlovi} Vuka{in, sin Mike iz Bijeljine, Popovi bb, JMBG 1602953180905, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 445,00 KM, svaki, i Trandafirovi} Du{an iz Negotina, Prahovo Selo bb, Republika Srbija, JMBG 2105943752048, pas. br. 002117917, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 667,00 KM u novcu. Djelatnosti: 15.110 Proizvodnja i konzervisanje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzervisanje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzervisanje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzervisanje vo}a i povr}a d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n., 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentovanih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|a), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentovanih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermentovanog duvana, 16.002 Proizvodnja ostalih duvanskih proizvoda, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili umjetnih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivanje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvodnja od netkanog tekstila, sem odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~astih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~astih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~astih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, sem {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale spolja{nje odje}e {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e (sem nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta), 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja hartije i kartona, 21.210 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, 21.220 Proizvodnja proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njhovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljenje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacini radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za gradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima i njhovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima i njhovim dijelovima na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo, metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.310 Trgovina na velio vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo. 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, teku}im i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i priborom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oru`jem i municijom), 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 52.710 Popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravka radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravka ~asovnika i nakita, 52.740 Popravka d.n., 55.101 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljenje nekretninama preko posrednika, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti d..n. Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti. Dru{tvo ima svojstvo pravnog lica, mo`e zaklju~ivati pravne poslove u okviru upisanih djelatnosti, u pravnom prometu odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Dru{tvo zastupaju osniva~ i zastupnik Pavlovi} Slobodan, sin Mike iz Bijeljine, Popovi bb, JMBG 0908938180883, osniva~ i zamjenik direktora Pavlovi} Vuka{in, sin Mike iz Bijeljine, Popovi bb Jmbg, 1602953180905, osniva~ i direktor Trandafirovi} Du{an iz Negotina, Prahovo Selo bb, Republika Srbija, JMBG 2105943752048, i osniva~ i zastupnik Lazi} Milutin, sin Branka iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMBG 2306961180863, bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti koji su i ~lanovi Uprave Dru{tva. 

(SR-1255/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000328 od 17. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "JT-COMMERCE" Br~ko Distrikt BiH, Stevana Hristi}a 3, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000700 od 22. 6. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1256/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-0001434 od 24. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i usluge "A.M.PRODUKT" Br~ko Distrikt BiH, Ba{eskija 107, Br~ko Distrikt BiH. Naziv Dru{tva je: Dru{tvo za ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i usluge "A.M.PRODUKT" Br~ko Distrikt BiH, Ba{eskija 107. Skra}eni naziv je DOO "A.M.PRODUKT" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je Ba{eskija 107, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i Dru{tva su: Mirsad Demirovi} iz Gunje, Kolodvorska 4, broj putne isprave 001316279, i Abdulah Mehmedovi} iz Br~kog, l.k. broj 03FZB2349, sa osniva~kim ulogom od 20.000,00 KM upla}enog kapitala u novcu, a na osniva~e otpada: Mirsad Demirovi} 10.000,00 KM, Abdulah Mehmedovi} 10.000,00 KM. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 01.132 Gajenje vo}a, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.220 [tampanje d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220  Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Priozvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za graditeljstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lahkih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160  Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanom za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima. 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.820 Usluge pakiranja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Dru{tvo }e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva su: Mirsad Demirovi}, direktor, bez ograni~enja i Abdulah Mehmedovi}, ~lan uprave, bez ograni~enja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osniva~i odgovaraju za obaveze Dru{tva do visine osniva~kog udjela. 

(SR-1257/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000872 od 12. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GALAX-NISKOGRADNJA" d.d. Br~ko vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u iznosu od 1.031.430,00 KM, od strane "GALAX" Donji @abar i to u osnovnim sredstvima u iznosu od 974.966,72 KM i u nov~anom ulogu u iznosu od 56.470,00 KM, tako da sada ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 1.330.860,00 KM, podijeljen na 133.086 obi~nih dionica, od ~ega DOO "GALAX" Donji @abar, 92,57%, odnosno 123.205 dionica, manjinski dioni~ari 7,42%, odnosno 9.881 dionica. 

(SR-1258/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001446 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

PREDUZE]E ZA IN@ENJERING, USLUGE I TRGOVINU "RILU" d.o.o. Br~ko, Bulevar mira bb, vr{i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti Br~ko Distrikta BiH, i to: 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

(SR-1259/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-001427 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "OZRA" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, na podru~ju komercijalnog Centra "Ibis", hala XI, lokal 3, vl. Davidovi} Milorad, s.p., vr{i izmjene i dopune Odluke o osnivanju, te je novi naziv samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "OZRA" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, na podru~ju komercijalnog centra "Ibis", hala XI, lokal 3, vl. Davidovi} An|elka, s.p., te je novi osniva~ i zastupnik preduzetnika Davidovi} An|elka, k}i Laze iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, Krfska 33, JMBG 1802977186520. 

(SR-1260/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra "SPORT STAR" Br~ko, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000596 od 31. 5. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1261/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, promet i usluge "ZSP" Br~ko, Asima Dervi{evi}a 12, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000070 od 27. 2. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1262/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra "LICNA" d.o.o. za trgovinu i usluge, Brka bb, Br~ko, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000609 od 31. 5. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1263/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Trgovinsko preduze}e "JEFIMI] KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Krep{i}, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000555 od 31. 5. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1264/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra "MI[I]-PROM" d.o.o. za promet, ugostiteljstvo i usluge, Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000223 od 27. 2. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1265/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "DJANGO" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-06-001179 od 31. 5. 2007. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1266/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, po sudiji-sucu pojedincu Jadranko Gr~evi}, rje{avaju}i po prijavi Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, u predmetu upisa u sudski registar brisanje d.o.o., a na osnovu-temelju ~lana-~lanka 26. st. 1. Zakona o sudskom registru Br~ko Distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 9/01, 10/02, 14/02, 5/03 i 8/03), dana 15. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

U sudski registar ovog Suda upisuje se: 

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Preduze}e za trgovinu, konsalting i transport "TCT" d.o.o. Br~ko Distrikt 

Skra}eni naziv: "TCT" d.o.o. Br~ko Distrikt 

Sjedi{te: Br~ko Distrikt, Bescarinska zona bb 

2. Osnovni-temeljni podaci o ovom subjektu upisa, koji su upisani u sudski registar, sadr`ani su u registarskim listovima broj 12 koji se nalaze uz ovo Rje{enje i ~ine njegov sastavni dio. 

3. Mati~ni registarski-registracijski broj subjekta upisa: 1-431 

4. Broj identifikacione oznake: 1 

5. Datum upisa: 15. 2. 2008. god. 

6. Protiv ovog Rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema ovog Rje{enja. @alba se izjavljuje Apelacionom sudu Br~ko Distrikta BiH, a podnosi se preko ovog Suda. 

Broj rje{enja: 096-0-Reg-08-000137 

Datum: 15. 2. 2008. g. 

(SR-1267/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra "HUKA RESURS" d.o.o. za proizvodnju, transport i trgovinu, Br~ko Distrikt, Brka bb, kojem je Rje{enjem ovog Suda broj 096-0-Reg-07-000802 od 22. 8. 2008. god. utvr|en prestanak sa radom. 

(SR-1268/07-BR) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Mili~evi}/Branko/Ljiljana, slu`beni paso{ broj 3100736, izdat 26. 12. 2007. od Ministarstva civilnih poslova Sarajevo 

22 

STR "BIOKOLOR" Filipa Vi{nji}a 36, Bijeljina, Uvjerenje od Uprave za indirektno oporezivanje, PDV broj 505492590001 

23 

SB Farm d.o.o. Tvorni~ka bb, Travnik, Uvjerenje o registraciji upisa u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-5704-2/07 od 7. 7. 2007. godine, PDV broj 236106120003,  izdato od Uprave za indirektno oporezivanje regionalni centar Mostar 

24 

"RO-TRADE" Dubrave Gornje, CEMT dozvola broj 1002, izdata od Ministarstva komunikacija i transporta BiH 

25