novi_oglasi2003.JPG

Godina XII
Utorak, 1. 4. 2008. godine 

Broj/Broj
27 

Godina XII
Utorak, 1. 4. 2008. godine 

SLU@BENE OBJAVE 

UDRU@EWA - FONDACIJE 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja ~lanova upravnih i nadzornih odbora iz Banja Luke, ulica Mladena Stojanovi}a broj 111, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje ~lanova upravnih i nadzornih odbora 

    Udru`ewe ~lanova upravnih i nadzornih odbora  

    Udruga ~lanova upravnih i nadzornih odbora 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: "Association of Supervisory Board Members" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Banjoj Luci, ulica Mladena Stojanovi}a broj 111 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 581, knjiga I Registra, sa danom 11. 5. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: razvoj i unapre|enje korporativnog upravljanja u akcionarskim dru{tvima i institucijama, povezivanje ~lanova nadzornih odbora, upravnih odbora, uprava, revizorskih odbora dru{tava i institucija, te podsticanje njihovog rada, organizacija profesionalnih sastanaka radi razmjene iskustava, formiranje zajedni~kih stavova u skladu sa interesima ~lanova o pitanjima koja se odnose na nadzorne i upravne odbore, organizacija obuke, treninga, predavanja i drugih oblika sticanja novih saznanja iz oblasti korporativnog upravljanja, provjera ste~enih znanja iz oblasti korporativnog upravljanja, izdavanje certifikata o ste~enom znanju iz oblasti korporativnog upravljanja, istra`ivanja iz oblasti korporativnog upravljanja, davanje preporuka i mi{ljenja nadle`nim organima, organizacija stru~nih, obrazovnih konsultacija, sprovo|enje istra`ivanja i studija, izdavanje internog biltena i drugih publikacija, izno{enje stavova i mi{ljenja u javnost preko razli~itih medija za komunikaciju, zastupanje i za{tita interesa ~lanova Udru`enja, povezivanje sa drugim sli~nim organizacijama. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je predsjednik Skup{tine Udru`enja Simeun Vilende~i} iz Banje Luke, ulica Srpska broj 26. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje ~lanova upravnih i nadzornih odbora iz Banje Luke je dana 28. 3. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 08-07-1-54/07
11. maja 2007. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-397/07) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Rje{enjem broj 08-07-9-3/07 od 15. 2. 2008. godine, upisao je u Registar ovog Ministarstva sljede}e podatke: 

Puni naziv: Memorijalni centar Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za `rtve genocida iz 1995. godine. Sjedi{te: Srebrenica - Poto~ari bb, u prostorijama Memorijalnog centra. Oblik subjekta upisa: Pravno lice koje je upisano u Registar pravnih lica Bosne i Hercegovine kod Ministarstva pravde BiH u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03), a na osnovu Zakona o Memorijalnom centru Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za `rtve genocida iz 1995. godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/07). Po~etni kapital u iznosu od 690.000 KM iskazan po bud`etu Fondacije Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje ~iji je pravni sljednik Memorijalni centar koji je i vlasnik sve pokretne i nepokretne imovine, koja je bila vlasni{tvo Fondacije, prestala sa radom 19. 12. 2007. godine i brisana iz Registra Ministarstva Rje{enjem broj 01/6-166-1-MP/02 od 4. 2. 2008. godine. 

Memorijalni centar Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za `rtve genocida iz 1995. godine 

Djelatnost odnosno poslovi subjekta upisa: 

-    izrada projekata i izgradnja Memorijalnog centra; 

-    ukop identifikovanih posmrtnih ostataka `rtava genocida i obilje`avanje mjesta ukopa; 

-    vo|enje evidencija o ukopanim `rtavama; 

-    odr`avanje Memorijalnog centra; 

-    organizovanje prijema i vr{enje isplata sredstava za Memorijalni centar; 

-    saradnja sa sli~nim centrima, fondacijama i udru`enjima {irom svijeta; 

-    organizovanje ogruglih stolova, seminara i stru~nih radionica, i drugih sadr`aja edukativnog karaktera radi promoviranja istine o genocidu; 

-    iznajmljivanje prostora za prigodne kulturne doga|aje koji su u funkciji sje}anja na `rtve; 

-    i stradale u genocidu; 

-    primanje organizovanih posjeta Memorijalnom centru i prezentacija sadr`aja u Memorijalnom centru; 

-    {tampanje i izdavanje promotivnih materijala, bro{ura, razglednica, letaka, izrada suvenira i sli~no; 

-    obavljanje i ostalih aktivnosti od zna~aja za rad i promociju vrijednosti Memorijalnog centra. 

Memorijalni centar ima Upravni odbor od 7 ~lanova. 

Lice ovla{teno za zastupanje je Beriz Belki}, predsjedavaju}i Upravnog odbora iz Sarajeva, Trg BiH 1, bez ograni~enja ovla{tenja za zastupanje. Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(PL-2/08) 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Pomorskog dru{tva u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva, ulica Isa-bega Isakovi}a broj 8, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Pomorsko dru{tvo u Bosni i Hercegovini 

    Pomorsko dru{tvo u Bosni i Hercegovini 

    Pomorsko dru{tvo u Bosni i Hercegovini 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Isa-bega Isakovi}a broj 8. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 648, knjiga I Registra, sa danom 31. 12. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: povezivanje ~lanova u cilju unapre|enja sektora pomorstva, u~e{}e u izradi i implementaciji projekata iz oblasti pomorstva, te procjenjivanje uticaja pojedinih projekata na dru{tvo i zajednicu, unapre|enje i zalaganje za za{titu okoli{a i morskog ekosistema, provo|enje i podr{ka istra`iva~kim djelatnostima koje imaju za cilj odr`ivo kori{tenje prirodnih resursa, podr{ka morskom turizmu, ruralnom razvoju i lokalnim zajednicama, organizovanje i odr`avanje stru~nih sastanaka, seminara, radionica, okruglih stolova i drugih edukativnih sadr`aja u cilju usavr{avanja stru~ne osposobljenosti ~lanova i svih zainteresovanih lica za problematiku pomorstva, razmjene saznanja i podizanja svijesti javnosti iz oblasti pomorstva, izdavanje bro{ura, letaka, biltena, knjiga i drugih publikacija radi promovisanja pomorske djelatnosti, razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim udru`enjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu, pokretanje inicijative kod nadle`nih organa da se zakonski reguli{u pitanja od zna~aja za pomorstvo u Bosni i Hercegovini. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je predsjednik Udru`enja Bakir Tanovi} iz Sarajeva, ulica Avdage [ahanagi}a broj 8, i sekretar Udru`enja Soldin Sulejman iz Sarajeva, ulica Jaroslava ^ernija broj 1. 

6.    Udru`enje je du`no u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene u Registar iz ~lana 33. ta~ka 1. pod c); d); e); i f) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za upis tih promjena u Registar udru`enja. 

Obrazlo`enje 

Pomorsko dru{tvo u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva je dana 4. 10. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 08-07-1-135/07
31. decembra 2007. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-27/08) 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Centra za menad`ment, razvoj i planiranje iz Doboja, ulica Kralja Aleksandra broj 52, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Centar za menad`ment, razvoj i planiranje 

    Centar za menaxment, razvoj i planirawe 

    Centar za menad`ment, razvoj i planiranje 

    Skra}eni naziv Udru`enja: MDP Inicijative, MDP Inicijative, MDP Inicijative 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: Center for management, development and planning 

    Skra}eni naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: MDP Initiatives 

    Sjedi{te Udru`enja je u Doboju, ulica Kralja Aleksandra broj 52. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 654, knjiga I Registra, sa danom 21. 1. 2008. godine. 

    Udru`enje ima svoj znak. Znak predstavlja stilizovanu ljudsku figuru, sa ispru`enim rukama, time prati osnovnu djelatnost Udru`enja razvoj dru{tva u svim oblicima i segmentima djelovanja. Logotip sadr`i skra}eni naziv Udru`enja "MDP INICIJATIVE". Pro{irena verzija logotipa sadr`i puni naziv Udru`enja "Centar za menad`ment, razvoj i planiranje". 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: pru`anje podr{ke organima uprave i lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihove nadle`nosti, edukacija i podizanje svijesti javnog, civilnog i privatnog sektora o principima dobre uprave, demokratskim procesima i primjeni me|unarodnih standarda u procesima planiranja i upravljanja razvojem, {to podrazumijeva sljede}e aktivnosti, istra`ivanja i analize op{tih dru{tveno-ekonomskih kretanja i procesa, odr`avanje seminara, radionica, konferencija, debata i okruglih stolova, promovisanje koncepta partnerstva javnog, civilnog i privatnog sektora, dokumentovanje iskustava i dobrih praksi sa ciljem njihovog {irenja i razmjene sa zainteresovanim stranama i zagovaranje interesa lokalne uprave i civilnog dru{tva, saradnja i uspostavljanje partnerskih odnosa sa institucijama i organizacijama na teritoriji Bosne i Hercegovine sa sli~nim programskim opredjeljenjima (ciljevima i aktivnostima), radi realizacije zajedni~kih aktivnosti. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je izvr{ni direktor Mi{i}-Mihajlovi} Sne`ana iz Doboja, ulica Vojvode Mi{i}a broj 54/2. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Centar za menad`ment, razvoj i planiranje iz Doboja je dana 7. 12. 2007. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 08-07-1-164/07
21. januara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-43/08) 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Inicijative protiv ovisnosti o kocki iz Trna, ulica Nikole Pa{i}a broj 18, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Inicijativa protiv ovisnosti o kocki 

    Inicijativa protiv zavisnosti o kocki 

    Inicijativa protiv ovisnosti o kocki 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: IPOK, IPOK, IPOK 

    Sjedi{te Udru`enja je u Trnu, ulica Nikole Pa{i}a broj 18. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 657, knjiga I Registra, sa danom 28. 1. 2008. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Centralni dio predstavljaju dvije kocke za igru ~ije plohe su bijele boje na kojima se nalaze crne ta~ke. Obje kocke su precrtane sa dvije ukr{tene linije crvene boje u obliku znaka X. Iznad precrtanih kocki u polukru`nom obliku je ispisan skra}eni naziv Udru`enja latini~nim i }irili~nim pismom: IPOK IPOK. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: borba protiv ovisnosti o kocki, prevencija problemati~nog i patolo{kog kockanja, edukacija {ire dru{tvene zajednice o problemu kockanja i za{titi mentalnog zdravlja, provo|enje i objavljivanje istra`ivanja u vezi problema s kockanjem, pru`anje pomo}i ljudima s problemima kockanja i ~lanovima njihovih porodica, stvaranje pozitivnih navika kod svih kategorija gra|ana u smislu aktivnog odnosa prema dru{tvenim doga|ajima, te stvaranje pozitivnih navika u kori{tenju slobodnog vremena, objavljivanje knjiga, bro{ura, priru~nika i web portala radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, organizovanje javnih tribina, predavanja, seminara i debata, razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udru`enjima u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je izvr{ni direktor @eljko Kalini} iz Banje Luke, ulica Marije Dimi} broj 2. 

7.    Udru`enje je du`no u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene u Registar iz ~lana 33. ta~ka 1. pod c); d); e); i f) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za upis tih promjena u Registar udru`enja. 

Obrazlo`enje 

Inicijativa protiv ovisnosti o kocki iz Trna je dana 29. 11. 2007. godine podnijela zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, primjerak znaka udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 08-07-1-161/07
28. januara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-46/08 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Moje demokratske inicijative iz Sarajeva, ulica Haliba{i}a broj 23, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Moja demokratska inicijativa 

    Moja demokratska inicijativa 

    Moja demokratska inicijativa 

    Skra}eni naziv Udru`enja: MDI, MDI, MDI 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: My Democratic initiative 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Haliba{i}a broj 23 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 665, knjiga I Registra, sa danom 7. 2. 2008. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: stvaranje i pobolj{anje uslova za po{tivanje zakona, stvaranje i pobolj{anje uslova na za{titi ljudskih prava i sloboda, podr{ka procesu demokratizacije, socio-ekonomski razvoj, multikulturalizam, evropske integracije, decentralizacija, reorganizacija i lokalni razvoj, poticanje poduzetni{tva i razvoja turizma. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je predsjednik Upravnog odbora Adi Had`iosmanovi} iz Zenice, Crkvice broj L 4/2, i predsjednik Skup{tine Edin ^oli} iz Sarajeva, ulica Milana Preloga broj 4/3. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Moja demokratska inicijativa iz Sarajeva je dana 28. 8. 2007. godine podnijela zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 08-07-1-124/07
7. februara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-54/08) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu strane pravne osobe Bankacademie e.V.- Bankarska akademia, Sonnemannstrasse 9-11, 60314 Frankfurt, iz SR Njema~ke, ureda-ogranka Bankacademie e.V. u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 12/2, za upis promjena u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se promjena u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, sa danom 28. 1. 2008. godine, strane pravne osobe Bankacademie e.V., Sonnemannstrase 9-11, 60314 Franfurkt, iz SR Njema~ke, ureda-ogranka Bankacademie e.V. u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 12/2, upisane u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pod registarskim brojem RSMU-19/06, knjiga V Registra, dana 25. 1. 2006. godine, i to: 

-    Prestaju ovla{tenja Soko Aidi da zastupa i predstavlja ured strane pravne osobe u Sarajevu. 

-    Lice ovla{teno da zastupa i predstavlja ured u Sarajevu je Juzba{i} Mejra iz Sarajeva, ulica Alipa{ina broj 87. 

1.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RSMU-19/06, knjiga V Registra, dana 25. 1. 2006. godine, ostaju neizmije- njeni. 

Obrazlo`enje 

Strana pravna osoba Bankacademie e.V. - Bankarska akademia, Sonnemannstrase 9-11. 60314 Frankfurt, iz SR Njema~ke, ured-ogranak Bankacademie e.V. u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 12/2, je upisana u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RSMU-19/06, knjiga V Registra, dana 25. 1. 2006. godine. 

Strana pravna osoba je dana 17. 1. 2008. godine podnijela zahtjev za upis promjena u Registar Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar prilo`ena je Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje, koju je donijela strana pravna osoba 28. 12. 2007. godine. 

Strana pravna osoba izvr{ila je promjenu lica ovla{tenog za zastupanje, tako da dosada{njem licu ovla{tenom za zastupanje ureda u Sarajevu Soko Aidi prestaju ovla{tenja za zastupanje, a u Registar Ministarstva se upisuje Juzba{i} Mejra, kao lice ovla{teno za zastupanje ureda u Sarajevu, koja je imenovana odlukom strane pravne osobe. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi za upis promjene u Registar Ministarstva u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 09/02), te je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Broj 08-50.1-189/05
28. januara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-62/08) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu "Fondacije Srebrenica-Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje" iz Sarajeva, za brisanje iz Registra fondacija od javnog interesa na osnovu ~lana 50. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

Bri{e se iz Registra Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine "Fondacija Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje" iz Sarajeva, upisana u Registar pod brojem RFJI-1/02, knjiga IV Registra, dana 11. 12. 2002. godine, zbog prestanka rada sa danom 19. 12. 2007. godine. 

Obrazlo`enje 

"Fondacija Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje" iz Sarajeva, upisana je kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RFJI-1/02, knjiga IV Registra, dana 11. 12. 2002. godine. 

Izvr{ni odbor Fondacije je 30. 1. 2008. godine donio Odluku o prestanku rada Fondacije. 

Izvr{ni odbor Fondacije je usvojio Odluku da sva pokretna i nepokretna imovina Fondacije postaje vlasni{tvo Memorijalnog centra Srebrenica - Poto~ari Spomen obilje`je i mezarje za `rtve genocida iz 1995. godine. 

Po{to Fondacija prestaje sa radom dobrovoljno, na osnovu Odluke Izvr{nog odbora Fondacije, to je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja, a u skladu sa ~lanom 50. Zakona. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj 01/6-166-a-MP/02
4. februara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-66/08) 

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Na temelju ~lanka 8. stavak 2. i ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Kraljice Krunice, sa sjedi{tem u Krep{i}u, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA KRALJICE KRUNICE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 292/07, knjiga broj II, s danom 25. 12. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Kraljice Krunice je u Krep{i}u. 

3.    @upi Kraljice Krunice se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Kraljice Krunice je Mato Miki~i}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 

Broj 08-38-1-50/07
25. prosinca 2007. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(fu-7/08) 

Na osnovu ~lana 16. stav 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, postupaju}i po prijavi Evan|eoske crkve u Biha}u donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde promjena sjedi{ta Evan|eoske crkve u Biha}u. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 3/05, knjiga broj V, s danom 4. 2. 2008. godine, tako {to se umjesto dosada{njeg sjedi{ta 

    Alije Isakovi}a broj 1, Biha}, upisuje 

    Darivalaca krvi broj 56, Biha} 

Broj 08-50.2-66/05
6. februara 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(fu-67/08) 

OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE 

JAVNOG KONKURSA 

1.    Na zahtjev Ministarstva uprave i lokalne samouprave poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnog mjesta "vi{i stru~ni saradnik za evropske integracije" ob- javqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 19. 1. 2008. godine. 

Obrazlo`ewe 

1.    Dana 17. 3. 2008. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenog radnog mjesta. 

    Uva`avaju}i zahtjeve organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javni konkurs raspisan za popunu naprijed navedenog radnog mjesta. 

(so-458-a-G/08) 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I-1. REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 

1.1.    Direktor Uprave - 1 izvr{ilac 

1.2.    Pomo}nik direktora za geodetske poslove u Sektoru za geodetske poslove - 1 izvr{ilac 

1.3.    Pomo}nik direktora za imovinsko-pravne poslove u Sektoru za imovinsko- pravne poslove - 1 izvr{ilac 

1.4.    Pomo}nik direktora za op{te poslove u Sektoru za op{te poslove - 1 izvr{ilac 

2. MINISTARSTVO FINANSIJA 

2.1.    Vi{i stru~ni saradnik - LAN administrator - 1 izvr{ilac 

2.2.    Vi{i stru~ni saradnik - analiti~ar za pra}ewe javnog sektora - 1 izvr{ilac 

II - Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos: 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

III - Posebni uslovi 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.2. 

IV 

Opis poslova za navedeno radno mjesto nalazi se na veb sajtu Agencije za dr`avnu upravu. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor - intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43 stav 2 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

VI 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net , a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, Ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim novinama - dnevnom listu "Nezavisne novine" 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VII 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-486-a-G/08) 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE 

JAVNOG KONKURSA 

1.    Na zahtjev Ministarstva saobra}aja i veza poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnog mjesta "vi{i stru~ni saradnik drumski saobra}aj" objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 5. 1. 2008. godine. 

Obrazlo`ewe 

1.    Dana 18.03.2008. godine Ministarstvo saobra}aja i veza dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenog radnog mjesta. 

    Uva`avaju}i zahtjeve organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javni konkurs raspisan za popunu naprijed navedenog radnog mjesta. 

(so-487-a-G/08) 

REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE 

JAVNOG KONKURSA 

1.    Na zahtjev Ministarstva Republi~ke uprave za inspekcijske poslove poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih mjesta "pomo}nik direktora - glavni republi~ki vodni inspektor, pomo}nik direktora - glavni republi~ki inspektor za {umarstvo i lovstvo i pomo}nik direktora - glavni republi~ki inspektor rada, zapo{qavawa i za{tite na radu" objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 25. 7. 2006. godine. 

2.    Na zahtjev Ministarstva finansija poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih mjesta "LAN administrator" i "Analiti~ar za pra}ewe javnog sektora" objavqen u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 26. 3. 2008. godine. 

Obrazlo`ewe 

1.    Dana 17. 3. 2008. godine Republi~ka uprava za inspekcijske poslove dostavila je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

2.    Dana 27. 3. 2008. godine Ministarstvo finansija dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

    Uva`avaju}i zahtjeve organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javne konkurse raspisane za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(so-500-a-G/08) 

PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu: 

a) paso{ br. 5250503, izdat 14. 11. 2006. godine u Tuzli, na ime Samir Juzunovi}, JMB 1901979182687 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a) paso{ br. 4465801, izdat 11. 9. 2003. godine u [tutgartu, na ime Sabina Smaji}, JMB 1308985188937 

b) paso{ br. 4487989, izdat 9. 4. 2004. godine u Berlinu, na ime Josip Josipovi}, JMB 1610986100004 

c) paso{ br. 4487984, izdat 9. 4. 2004. godine u Berlinu, na ime Amir Sendi}, JMB 1109963181944 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a) paso{ br. 4460582, izdat 30. 9. 2003. godine u Bernu, na ime Elvir Duranovi}, JMB 0207980162528 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a) paso{ br. 5256418, izdat 7. 12. 2006. godine u Zenici, na ime Benjamin Mehanovi}, JMB 1108983193845 

b) paso{ br. 4437297, izdat 8. 8. 2003. godine u Mostaru, na ime Emil [iri}, JMB 2105979151962 

c) paso{ br. 4500954, izdat 10. 9. 2003. godine u Zvorniku, na ime Edin Zuli}, JMB 3004983183898 

d) paso{ br. 5387087, izdat 19. 4. 2007. godine u Sarajevu, na ime Ognjen [ehovac, JMB 2105958172668 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a) paso{ br. 4139383, izdat 4. 4. 2003. godine u Milanu, na ime Fadila Hamidovi}, JMB 1102986188747 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a) paso{ br. 4718866, izdat 11. 4. 2005. godine u [tutgartu, na ime Emina Hajder, JMB 2601988105121 

b) paso{ br. 5593713, izdat 13. 8. 2007. godine u [tutgartu, na ime Fazlija Hamzi}, JMB 1010972182264 

c) paso{ br. 4761579, izdat 23. 11. 2004. godine u [tutgartu, na ime Dejan Dautovi}, JMB 2705987110067 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Madridu: 

a) paso{ br. 5332854, izdat 26. 3. 2007. godine u Parizu, na ime Muharem Feratovi}, JMB 2404981181353, 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a) paso{ br. 4448637, izdat 9. 7. 2003. godine u Banjaluci, na ime Zoran Zeljkovi}, JMB 1704979101466 

(so-488-a-G/08) 

PE^ATI - [TAMBIQI 

Ogla{avaju se neva`e}im 3 (tri) slu`bena pe~ata sljede}ih serijskih brojeva: 187, 193 i 237, koji su vlasni{tvo Predstavni{tva UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, Fra An|ela Zvizdovi}a 1, Sarajevo. 

Pe~ati sa serijskim brojevima 187, 193 i 237 su okruglog oblika, sa drvenom dr{kom u obliku ~unja, tamno sme|e boje, pre~nika 4 cm, sa izrezbarenim nazivom organizacije "UNITED NATIONS HIGH COMMISIONER FOR REFUGEES" i logotipom Ujedinjenih nacija. 

(O-183/08) 

BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-001223 od 27. 12. 2006. god., koje sadr`i sljede}e podatke: 

Trgova~ko preduze}e "BAUBIT" d.o.o. Br~ko, Dejtonska 76, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. 096-0-Reg-06-000575 od 5. 6. 2006. g, mat. reg. br. 1-1673, prestaje sa radom sa 8. 12. 2006. god, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 8. 12. 2006. god., a po prijedlogu osniva~a. Tursunovi} Halida preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-1078/06-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-001245 od 15. 12. 2006. god., koje sadr`i sljede}e podatke: 

Preduze}e za usluge i promet "EURONET" d.o.o. Br~ko, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-1250/02 od 2. 10. 2002. god, mat. reg. br. 1-444, prestaje sa radom sa 6. 12. 2006. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 6. 12. 2006. god., a po prijedlogu osniva~a. Osniva~ Pe{tali} Emina preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-1079/06-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-001304 od 27. 12. 2006. god., koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na veliko i malo export-import "PWB HRANA PROMET" Br~ko, [trosmajerova 15, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-724/02 od 27. 6. 2002. god., mat. reg. br. 1-250, prestaje sa radom sa 20. 12. 2006. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 20. 12. 2006. god., a po prijedlogu osniva~a. Petrovi} Vuka{in preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-1080/06-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je dana 28. 12. 2006. god. Rje{enje br. 096-0-Reg-06-001323, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Udru`enje prevodilaca i sudskih tuma~a "LINGVA" Br~ko Distrikt BiH, Marina Dr`i}a 31, prestaje sa radom sa 22. 12. 2006. god., a na osnovu Odluke o prestanku sa radom Udru`enja od 22. 12. 2006. god. zbog neostvarivanja ciljeva radi kojih je Udru`enje osnovano, odnosno prestanak djelovanja Udru`enja. Sva preostala imovina Udru`enja pripada nasljednicima Udru`enja. 

Udru`enje se bri{e iz sudskog registra na osnovu kona~nog ovog Rje{enja. 

(SR-1081/06-BR) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000682 od 29. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, osniva~ preduze}a "EX.EL" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Br~ko Distrikt BiH, Bescarinska zona bb, skra}eni naziv preduze}a "EX.EL" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, Marson Mauro, adresa Udine 33030, ViaCoderno 10, Beano di Codroipo, paso{ broj 228241 X, Italiana, dana 10. 5. 2006. godine, donosi Odluku o dopuni Odluke o osnivanju preduze}a, Odluka broj 1/06, sljede}im djelatnostima: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 52.250 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe); 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 Agencija za promet nekretninama. U svemu ostalom va`e odredbe osnovne odluke o osnivanju preduze}a. Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

(SR-1077/06-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000829 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "EVRO NAPREDAK" BR^KO, vl. Milo Eri}, s.p., mijenja sjedi{te, tako da }e od sada poslovati na adresi: Br~ko, ul. Vukosava~ka 29, te pro{iruje djelatnost poslovanja {ifrom djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda. Upisuje se i nova adresa osniva~a: Br~ko, Vladimira Preloga 3. 

(SR-841/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000821 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BUSINESS BOULEVARD-POSLOVNI BULEVAR" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Br~ko Distrikt BiH, Bulevar mira bb, vr{i promjenu sjedi{ta, tako {to je sada sjedi{te Dru{tva Br~ko, Branislava Nu{i}a br. 19/5. Puni naziv Dru{tva je "BUSINESS BOULEVARD-POSLOVNI BULEVAR" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Br~ko Distrikt BiH, a skra}eni naziv je "BUSINESS BOULEVARD-POSLOVNI BULEVAR" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Dru{tvo vr{i i uskla|ivanje djelatnosti sa sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko DC", br. 15/07). 

(SR-842/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000803 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

TR "OMI]" Br~ko Distrikt BiH, Dubrave, Tr`nica "Arizona", vl. Omi} Hasan, s.p., mijenja osniva~a, sjedi{te i uskla|uje djelatnosti. Osniva~ je Omi} (Hasan) Erna iz Srebrenika, JMBG 2904987185035. Osniva~ za poslove preduzetnika odgovara cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Osniva~ Omi} Erna je i zastupnik preduzetnika, bez ograni~enja. Puni naziv je: Trgovinska radnja "OMI]" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, vl. Omi} Erna, s.p., skra}eni naziv je: "OMI]" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Omi} Erna, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona, cjelina Bezistan 1, broj 20, 21. Djelatnosti su: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e. 

(SR-843/07-BR) 

snovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000809 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Trgovinska radnja "MELISA-[" Br~ko, vl. Selimovi} [aban, s.p., koje preduzetni{tvo je Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj D-1191/03 od 17. 7. 2003. godine, mati~nog registracionog broja 3-2378, upisano u sudski registar preduze}a i samostalnih preduzetnika, mijenja naziv i skra}eni naziv preduzetni{tva, adresu glavnog mjesta poslovanja i adresu stanovanja osniva~a. Novi naziv glasi: Samostalni preduzetnik Trgovinska radnja "N-S-[" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Selimovi} [aban. Skra}eni naziv preduzetnika je: "N-S-[" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Selimovi} [aban, s.p. Mijenja se adresa sjedi{ta novom adresom koja glasi: Br~ko Distrikt, Dubrave, Tr`nica "ARIZONA", poslovna zgrada XV, lokal broj 15. Mijenja se adresa stanovanja osniva~a preduzetni{tva novom adresom: Selimovi} [aban, sin Islama iz @ivinica, naselje Sjever II/F, JMBG 2103970180851. Pro{iruje se djelatnost preduzetni{tva novim djelatnostima: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tejsteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instva, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

(SR-844/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000834 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Automehani~arska radnja "MERCEDES-B" s.p. Gornji Rahi}, Br~ko Distrikt, vl. ^a~kovi} Bakija, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Gornji Rahi} bb, koje preduzetni{tvo je registrovano Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj D-2320/02 od 6. 1. 2003. godine, mati~nog registracionog broja 3-1309, iz razloga nerentabilnog poslovanja, zaklju~no sa 31. 7. 2007. godine. 

(SR-845/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000833 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

31. 7. 2007. god. prestaje sa radom i bri{e se iz Registra s.p. pod nazivom Samostalna trgovinska radnja "CENTAR- 3 STAZE", Br~ko Distrikt BiH, Ulice bb, vl. Sadri} Perica, s.p., sa sjedi{tem, Br~ko Distrikt, Ulice bb, zbog nedostatka posla. 

(SR-846/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000831 od 8. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se D.o.o., puni naziv glasi: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "AKCION" Br~ko Distrikt, Bijela. Skra}eni naziv je: D.o.o. "AKCION" Br~ko Distrikt, Bijela. Sjedi{te: Br~ko Distrikt BiH, Bijela bb. Osniva~i su: Nedeljko Maglica, sin Ante, Br~ko, Bijela bb, JMBG 14069699181509, i Koroljevi} Franjo, sin Joze. Br~ko, Bijela bb, JMBG 1710965181505. Osniva~ Koroljevi} Franjo je i direktor, lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja, osniva~ki ulog je 2.000,00 KM, osniva~i sa po 50% udjela, {to u novcu iznosi po 1.000,00 KM. Za ovaveze Dru{tvo odgovara svojom imovinom, potpuna odgovornost, osniva~i do visine osn. udjela. Djelatnost je: 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proiz voda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe u cestovnom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. Navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljnotrgova~kom prometu. 

(SR-847/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000851 od 8. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "REND@ERI" Br~ko Distrikt BiH, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 66, vr{i izmjene i dopune Ugovora o osnivanju Dru{tva i to tako {to Brki} Ramiz, k}i Red`epa iz Br~kog, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 66, JMBG 2907979186501, istupa iz Dru{tva i prestaje biti direktor Dru{tva, i ustupa svoj osniva~ki kapital osniva~u Dru{tva Brki} Mehmedaliji, sinu Red`epa iz Br~kog, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 66, JMBG 0611977181525, koji je sada jedini osniva~ i direktor Dru{tva, isti zastupa Dru{vo bez ograni~enja, ovla{tenja i preuzima osniva~ki kapital ranijeg osniva~a Brki} Ramize u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u novcu, tako da je njegov osniva~ki kapital u Dru{tvu 2.000,00 KM u novcu. Nadalje, Dru{tvo umjesto ranije djelatnosti obavlja sljede}e djelatnosti: 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima sjemenjem i hranom za `ivotinje, 21.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina an veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti. 

(SR-848/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000840 od 7. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "SHIYING" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona" upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu:  Podru`nica prestaje sa radom sa 1. 8. 2007. 

Bri{e se Podru`nica Gra~anica, Mehmeda Ahmedbegovi}a 13, u sastavu Preduze}a za proizvodnju, trgovinu i usluge "SHIYING" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona". Prestaju ovla{tenja za zastupanje Podru`nice osobi Li Jianfeng, Zhejiang, NR Kina, paso{ broj P CHN 149896694. 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-849/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000839 od 6. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Trgovinska radnja "BIS-KIDS" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Salihba{i} Ferid, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", hala VII, lokal br. 2. Osniva~ je Salihba{i} ([emso) Ferid iz Srebrenika, Hazima Vikala bb, JMBG 0206967183315. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika u pravnom prometu je osniva~ Salihba{i} ([emso) Ferid iz Srebrenika, Hazima Vikala bb, JMBG 0206967183315, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. 

(SR-850/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000841 od 6. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduzetnik Fuad Hod`i} iz Srebrenika, Rapatnica-Luka bb, JMBG 2201977183300, donio je Odluku dana 31. 7. 2007. godine o prestanku sa radom samostalnog preduzetnika. Tom Odlukom izjavljuje da prestaje sa obavljanjem trgovinske djelatnosti koju je obavljao pod firmom: Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "HARUN" Br~ko, vl. Fuad Hod`i}, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, Tr`nica "Arizona" podr. "Ibis", posl, zgr. br. 10, i koji je kao takav bio upisan u sudski registar Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj D-520/05 od 6. 5. 2005. godine, pod mati~nim brojem 3-3416. Preduzetnik kao datum prestanka obavljanja svoje registrovane djelatnosti, utvr|uje sa 31. 7. 2007. godine, iz razloga {to vi{e ne postoji ekonomska opravdanost obavljanja registrovane djelatnosti. Samostalni preduzetnik je sa 30. 4. 2007. godine stavio obavje{tenje da }e nastupiti prestanak obavljanja djelatnosti. 

(SR-851/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000842 od 6. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Preduzetnik za usluge i trgovinu "TAXI -ACA" s.p., vl. Krndija Aleksa, Luke ^elovi}a 63, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv preduzetnika je: "TAXI -ACA" s.p., vl. Krndija Aleksa, Br~ko. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je: Luke ^elovi}a 63, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Krndija Aleksa, sin Pere, iz Br~kog, Luke ^elovi}a 63, Br~ko Distrikt BiH, JMBG 2110962102090. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.220 Taksi prijevoz. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Krndija Aleksa - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-852/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000824 od 3. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o ustupanju kapitala od 26. 7. 2007. g. i Ugovora o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "VENBOS" Br~ko, Ili~ka broj V-3, od 26. 7. 2007. g., dosada{nji osniva~ Dru{tva Macanovi} Vojislav istupio je kao osniva~ iz Dru{tva, te se ubudu}e osniva~ima Dru{tva smatraju: Du{an Luki} iz [ekovi}a bb, JMBG 1510967183484, i l.k. br. 05FVA5458, sa osniva~kim kapitalom od 2.500 KM u novcu, a u procentima izra`eno 50% kapitala, i Stankovi} Goran, sin Drage iz Bijeljine, Neznanih junaka 9, JMBG 1305978123324, i l.k. br. 05GBI2546, sa osniva~kim kapitalom od 2.500 KM u novcu, a u procentima izra`eno 50% kapitala, a Dru{tvo }e ubudu}e pored do sada registrovanih djelatnosti obavljati i sljede}e djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, i to: 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Prozvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.211Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i postavljanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljane podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama, i sredstvima za ~i{}enje, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velilko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velilko gra|evinskim materijalom i sanitranom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko iskju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugm pi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.441 Trgovina namalo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Dru{tvo }e u okviru registrovanje djelatnosti obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa, a na osnovu Odluke osniva~a o razrje{enju i imenovanju direktora Dru{tva od 26. 7. 2007. g., sa du`nosti direktora Dru{tva kao lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Dru{tva, razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor Macanovi} Grujo iz Br~kog, JMBG 2001933171772, a ubudu}e Dru{tvo }e u poslovima unutra{njeg i spoljnorgovinskog prometa predstavljati osniva~ i direktor Dru{tva Du{an Luki} iz [ekovi}a bb, JMBG 1510967183484, i lk. br. 05FVA5458, bez ograni~enja ovla{tenja i osniva~ i zamjenik direktora Dru{tva Stankovi} Goran iz Bijeljine, Neznanih junaka 9, JMBG 1305978123324, l.k. br. 05GBI2546, bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-853/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000828 od 1. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "R SYSTEM" BR^KO, skra}eni naziv: D.o.o. "R SYSTEM" BR^KO i sjedi{tem u Br~kom Bosne srebrene 3. Osniva~ je Dragi~evi} Slavica, JMBG 2111975186508, iz Br~kog, Poto~ari bb, sa neograni~enim ovla{tenjima, a direktor Milo{evi} Suzana, JMBG 0109986186516, iz Br~kog, ul. Berberovi}a, sa neograni~enim ovla{tenjima. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Za preuzete obaveze prema tre}im licima Dru{tvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom, a za obaveze Dru{tva osniva~ je odgovoran do visine osniva~kog uloga. Djelatnost Dru{tva je: 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina od svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, sem odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, sem {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim apratima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo na vlastiti ra~un, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.710 Popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.730 Popravka ~asovnika i nakita. Pored ovih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u skladu sa va`e}im zakonskim propisima iz ove oblasti. 

(SR-854/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000826 od 1. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Trgovinska radnja "MASKOT" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Gloti} Denis, s.p. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona", cjelina 7-21A, objekat br. 8. Osniva~ je Gloti} (Safet) Denis iz Srebrenika, Duboki potok bb, JMBG 2208979183310. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika u pravnom prometu je osniva~ Gloti} (Safet) Denis iz Srebrenika, Duboki potok bb, JMBG 2208979183310, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. 

(SR-855/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika automehani~arske djelatnosti "PIT STOP" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Semberska 49. Osniva~ i zastupnik preduzetnika je Novakovi} Jovo, sin Riste iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, Filipa Vi{nji}a 36, JMBG 0908984181517. Djelatnosti: 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.402 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.500 Trgovina na malo gorivima i mazivima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi. 

(SR-856/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000827 od 2. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za trgovinu "LAPERLLA" Dubrave - Arizona, vl. Panti} Dijana, D-1270/03, od 1. 8. 2003. g., prestaje sa radom 26. 7. 2007. g.i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-857/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000684 od 24. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ preduzetnika Autoprevoznik "[abanovi} Hajrudin", vl. [abanovi} Hajrudin, s.p., Br~ko, Prnjavor 33, [abanovi} Hajrudin iz Dubrava bb, 76205 Seonjaci, Br~ko Distrikt BiH, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzetnika broj 1/07 od 11. 6. 2007. g. vr{i promjenu Firme preduzetnika, tako da nova glasi: Autoprevoznik "[abanovi} Hajrudin", vl. [abanovi} Hajrudin, s.p., Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb. Istovremeno se mijenja i sjedi{te preduzetnika, tako da novo glasi: Dubrave bb, 76205 Seonjaci, Br~ko Distrikt BiH. Istom Odlukom vr{i se i dopuna djelatnosti preduzetnika, tako da nova djelatnost glasi: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje s rukovateljem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.110 Pretovar tereta. Tako|er se vr{i i promjena adrese ovla{tenog lica za prijem sudskih i drugih slu`benih pisama, tako da nova glasi [abanovi} Hajrudin iz Dubrava bb, 76205 Seonjaci, Br~ko Distrikt. 

(SR-858/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000778 od 30. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Jedan od osniva~a "AGRO-ALFA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge Br~ko Kor~ok Vera, JMBG 0312977779318, iz Banje Kovilja~e, Republika Srbija, prenosi dio svog udjela osnovnog kapitala i osniva~kih prava Agelji} Mati, JMBG 1504969181519, iz Br~kog, Donji Zovik 28, te su slijedom toga osniva~i Dru{tva sada: Kor~ok Vera sa udjelom od 20% u novcu, 4.000.00 KM, Agelji} Mato sa udjelom od 30% u novcu, 6.000,00 KM, i Agelji} Ilija sa udjelom od 50% u novcu, 10.000,00 KM. Dru{tvo mijenja sjedi{te, tako da }e ubudu}e poslovati na adresi: Br~ko, ul. Pa{ali}a i Bulevar mira -Tr`ni centar "SAVA" - prizemlje, lokal br. 18. Dru{tvo pro{iruje djelatnosti, te uskla|uje iste sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Br~ko Distrikta BiH, i to: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 05.020 Uzgoj ribe, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskiih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacije, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini razvrnovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.432 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostala usluge reklame i promid`be, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. (igre na automatima za igre na sre}u). Dru{tvo }e u poslovima unutra{njeg i spoljnotrgovinskog prometa predstavljati osniva~i: Kor~ok Vera, JMBG 0312977779318, iz Banje Kovilja~e, I. L. Ribara 5, paso{ br. 04577304, MUP Republike Srbije - SUP [abac, Agelji} Mato, JMBG 1504969181519, iz Br~kog, Donji Zovik 28, i Agelji} Ilija, JMBG 2607968181512, iz Br~kog, Donji Zovik 56, sa neograni~enim ovla{tenjima. Direktor Dru{tva je i dalje Agelji} Ilija. 

(SR-859/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000804 od 10. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Udru`enje "FUDBALSKI KLUB SAVA 04" Br~ko Distrikt BiH, Brezovo Polje 70, vr{i izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju Udru`enja i to tako {to je umjesto ranijeg naziva Udru`enja "FUDBALSKI KLUB SAVA  04" Br~ko Distrikt BiH, Brezovo Polje 70, sada novi naziv Udru`enje "FUDBALSKI KLUB SAVA 04" Br~ko Distrikt BiH, Brezovo Polje bb, umjesto ranijeg sjedi{ta Udru`enja Br~ko Distrikt BiH, Brezovo Polje 70, sada novo sjedi{te Br~ko Distrikt BiH, Brezovo Polje Selo bb, umjesto ranijeg skra}enog naziva "FUDBALSKI KLUB SAVA 04" Br~ko, Brezovo Polje, sada je novi skra}eni naziv "FUDBALSKI KLUB SAVA 04" Br~ko Distrikt BiH, umjesto djelatnosti 92.623 Ostale sportske djelatnosti sada su nove djelatnosti 91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi u~lanjenja, d.n., 92.620 Ostale sportske djelatnosti, umjesto ranijeg osniva~a, predsjednika Upravnog odbora i lica ovla{tenog za zastupanje Simiki} Lake, sina Mitra iz Br~ko Distrikta BiH, Bra}e Ribnikara 8, JMBG 0709953181508, sada je novi osniva~, predsjednik Upravnog odbora i lice ovla{teno za zastupanje Stankovi} Du{ko, sin Ostoje iz Br~ko Distrikta BiH, Brezovo Polje bb, JMBG 2402968190014, a umjesto ranijeg osniva~a, sekretara Kluba i lica ovla{tenog za zastupanje Radovanovi} Trifuna, sina Mitra iz Br~ko Distrikta BiH, Brezovo Polje bb, JMBG 2205964181517, sada je novi osniva~, sekretar Kluba i lice ovla{teno za zstupanje Gavri} Sini{a, sin Milana iz Br~ko Distrikta BiH, Brezovo Polje bb, JMBG 1105974181533, koji zastupaju Udru`enje bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-860/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000887 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za odr`avanje i promet motornih vozila "BRACO I SINOVI" Br~ko vr{i uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 15), i to: 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 27.420 Proizvodnja aluminijuma, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolovane `ice i kablova, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih eletronskih komponenata, 33.200 Proizvodnja instumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, sem opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za za motorna vozila, 50.401 Trgovina motocklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinsiim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 41.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prevoz robe u drumskom saoba}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, sem djelatnosti javnih po{ta, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijko posredovanje, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje,74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.340 Ostale djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti. Pored djelatnosti iz ~lana Dru{tvo }e obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga.. 

(SR-861/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000933 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod punim nazivom Preduze}e za trgovinu i usluge "SLA\ATEKS" d.o.o., Cerik bb, Br~ko Distrikt. Skra}eni naziv firme glasi: "SLA\ATEKS" d.o.o., Cerik bb, Br~ko. Sjedi{te Dru{tva je u Ceriku bb, Br~ko Distrikt. Djelatnosti Dru{tva su: 50.101 Tgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u naspecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom i ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Dru{tvo u okviru registrovane djelatnosti obavlja i spoljnotrgovinsku djelatnost. U unutra{njem i spoljnotrgovinskom pravnom prometu Dru{tvo zastupa i predstavlja direktor Dragi~evi} (Dragoljuba) Sla|ana iz Br~kog, Jovana Du~i}a 3, nosilac JMBG 2508955186541, i l.k. br. 05FZH8054, Br~ko, bez ograni~enja. Za svoje obaveze stvorene u pravnom prometu sa tre}im licima Dru{tvo odgovara cjelokupnom imovinom Dru{tva. Osniva~ ula`e sredstva za osnivanje i po~etak rada Dru{tva kao osnovni ulog u iznosu od 2.000,00 KM. Osniva~ Dragi~evi} Sla|ana sa 100% udjela u novcu. 

(SR-862/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000932 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

STUDEN-AGRANA Rafinerija {e}era, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Br~ko, u skladu sa Odlukom o pove}anju osnovnog kapitala od 15. 1. 2007. godine i utvr|enom dinamikom je pove}ala osnovni kapital, tako da je osniva~ Agrana-Studen GmbH Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u uplatio iznos od 4.341.700,00 KM, te iznos ukupno upla}enog osnovnog kapitala je 24.000.000,00 KM. 

(SR-863/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000927 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "TEX-STAR" Br~ko, Tr`nica Arizona, vl. Smajlovi} Asmir, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Tr`nica "Arizona", a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 5. 9. 2007. god. 

(SR-864/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000918 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis promjene imena Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "Eurolijek" Br~ko Distrikt BiH. Umjesto dosada{njeg naziva subjekt upisa }e nositi naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "MVS PHARM "Br~ko Distrikt BiH. 

Vr{i se usagla{avanje klasifikacije djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 15/07) na na~in da se vr{i uskla|ivanje {ifri i teksta: 

50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-865/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000897 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom Auto oprema i auto kozmetika "BATO & ZOLE" Br~ko, vl. Simeunovi} Radivoje, s.p. Skra}eni naziv je: "BATO & ZOLE" Br~ko, vl. Simeunovi} Radivoje, s.p. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko Distrikt, Dubrave, Tr`nica "Arizona", cjelina KF, objekat br. 1. Osniva~ preduzetnika je: Simeunovi} (Blagoje) Radivoje iz Bijeljine, Cara Uro{a 13, JMBG 2204979180014, Odluka o osnivanju od 24. 8. 2007. Djelatnost je: 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je: Simeunovi} (Blagoje) Radivoje iz Bijeljine, Cara Uro{a 13, JMBG 2204979180014, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-866/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000859 od 13. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za proizvodnju, promet i usluge "POSAVINALEK" DOO Br~ko, a na osnovu Odluke osniva~a i direktora Dru{tva Paji} Ane, JMBG 2908930186537, uskla|uje {ifre djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, i to: 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda, 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.311 Apoteke, izdavanje i pravljanje lijekova po recepturi, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljivanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnjenja, 74.140 Poslovni menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti. Pored ovih djelatnosti Dru{tvo }e obavljti i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u skladu sa va`e}im zakonskim propisima iz ove oblasti. 

(SR-867/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000946 od 14. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "GAZMA OR" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Gustava Krkleca 17, vr{i izmjene i dopune Odluke o osnivanju Dru{tva i to tako {to je umjesto ranijeg zamjenika direktora i zastupnika Karahmetovi} Zuhdije, sina Fadila iz Br~ko Distrikta BiH, Gornji Rahi} bb, JMBG 0706982181526, sada novi zamjenik direktora i zastupnik Rami} Jasmin, sin Mensura iz Br~ko Distrikta BiH, Gornji Rahi} 46, JMBG 0810982181501, koji zastupa Dru{tvo u spoljnotrgovinskom i unutra{njem prometu bez ograni~enja ovla{tenja, te su umjesto ranijih djelatnosti Dru{tva sada nove djelatnosti: 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 33.100 Proizvodnja medicinske i hirur{ke opreme i ortopedskih pomagala, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe). 

(SR-868/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000925 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DOO za usluge i trgovinu "CASINO GOLD WIN" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ul. 8. marta bb, vr{i izmjene i dopune Odluke o osnivanju DOO, i to tako {to je osniva~ Peri} Daniel, sin Nikole iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. 8. marta 10, JMBG 1302980181502, i zastupnik Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja, a istom prestaje svojstvo direktora i on je ~lan uprave Dru{tva zajedno sa novim direktorom Mitrovi} Goranom iz Br~ko Distrikta BiH, Sandi}i bb, JMBG 2001987180017, koji zastupa Dru{tvo uz ograni~enje, a po prethodnoj pismenoj saglasnosti osniva~a u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti, te }e Dru{tvo ubudu}e obavljati sljede}e djelatnosti: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladama i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, teku}im i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.570 Trgovina na velik otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskim proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, fotografskom, opti~kom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oru`jem i municijom), 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.721 Popravka radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak ~asovnika i nakita, 52.740 Popravka, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe), 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., igre na automatima za igre na sre}u, 92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti. 

(SR-869/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000906 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnik KAFE BAR "MILKY" BR^KO, vl. Cvijanovi} Milenko, sa skra}enim nazivom: KAFE BAR "MILKY" BR^KO, vl. Cvijanovi} Milenko, s.p., i sjedi{tem u Br~kom, Paje Jovanovi}a 2. Osniva~ i zastupnik preduzetnika je: Cvijanovi} Milenko, JMBG 1312985190033, iz Br~kog, Branka Radi~evi}a 33. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je: 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. (igre na automatima za igre na sre}u). 

(SR-870/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000928 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za proizvodnju i trgovinske djelatnosti "AGROKOM" Br~ko - Markovi} Polje, vl. Slobodan Rosi}, s.p., iz Br~kog, Markovi} Polje 19, JMBG 1909965181514, s.p. prestaje sa radom i bri{e se iz Registra Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, sa danom 24. 8. 2007. g 

(SR-871/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000931 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "DRA@ENA" Br~ko, Dubrave, Tr`nica "Arizona", vl. Radovi} Sne{ka, s.p., vr{i promjenu osniva~a, tako {to se dosada{nji osniva~ Radovi} Velemir iz Br~kog, A. I. Kara|or|evi}a 127, JMBG 0508957173148, bri{e, a upisuje se kao osniva~ i zastupnik Radovi} (Olge) Sne{ka iz Br~kog, Ili}ka II/6, JMBG 3011956177181, bez ograni~enja. Preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod nazivom: Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "DRA@ENA" Br~ko, Dubrave, Tr`nica "Arizona", vl. Radovi} Sne{ka, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "DRA@ENA" Br~ko, vl. Radovi} Sne{ka, s.p. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-872/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-909 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e "C & Z" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, uskla|uje svoju djelatnost sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikata BiH", broj 15/07), tako da ista sada glasi: 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama. U spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. U preduze}e pristupa novi osniva~ Xia Jun, iz Zhejiang, NR Kina, boravi{te Br~ko, Arizona, objekat V br. 16, paso{ br. PCHNG 12110827, NR Kina. Osniva~i Preduze}a "C & Z" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, Zhou Jianwei, dio svog osniva~kog prava osniva~ki ulog od 400,00 KM, i Chen Donglan, iznos od 200,00 KM prenose na novog osniva~a Xia Jun, iz Zhejiang, NR Kina, tako da sada na osniva~e otpadaju sljede}i iznosi osniva~kih uloga: Zhou Jianwei 800,00 KM, Chen Donglan 600,00 KM i Xia Jun 600,00 KM. Za zamjenike direktora Dru{tva imenuju se: Xia Jun, iz Zhejiang, NR Kina, paso{ br. PCHNG 12110827, NR Kina, sa danom 27. 8. 2007. god., bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-873/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000871 od 5. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i "ANKICA" DOO za promet i usluge Br~ko vr{e osnivanje Podru`nice u okviru Poduze}a koja }e poslovati pod nazivom Trgovinsko preduze}e "Ankica" d.o.o. Br~ko, Tr`nica Arizona, Podru`nica broj 1 Vrap~i}i, Vrap~i}i bb. Djelatnost Podru`nice je: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama. Za nastale obaveze Podru`nice Dru{tvo odgovara svom svojom imovinom. U pravnom prometu Podru`nicu }e zastupati direktor Wang Fang, dr`avljanka NR Kine, br. paso{a G15093019, bez ograni~enja ovlasti. 

(SR-874/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000910 od 11. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osniva~koj Skup{tini Udru`enja za pomo} invalidnim licima "MERLIN" Br~ko, odr`anoj 11. 8. 2007. g., donesena je Odluka o osnivanju Udru`enja za pomo} invalidnim licima. Puni naziv Udru`enja je: Udru`enje za pomo} invalidnim licima "MERLIN" Br~ko. Skra}eni naziv Udru`enja je "Merlin" Br~ko, udru`enje gra|ana. Sjedi{te Udru`enja je u Br~kom, Katard`i}a 41. 

Osniva~i Udru`enja su: 1. Jadranko Mehi} iz Br~kog, Katard`i}a 55, JMBG 2710968121256, 2. Manuela Mehi} iz Br~kog, Katard`i}a 55, JMBG 1409969788917, 3. Du{an Pani} iz Br~kog, P. A. Petrovi}a 28, JMBG 1606957181545, 4. Anto Mati} iz Br~kog, D. Gajevi bb, JMBG 2606964181538, i 5. Ne|o Jeremi} iz Br~kog, D. Gajevi bb, JMBG 1012944181514. Udru`enju mogu pristupiti i druga lica u svojstvu ~lanova Udru`anja, ukoliko ispunjavaju uslove utvr|ene Statutom Udru`enja. Djelatnost Udru`enja je: 91.330 Djelatnost ostalih organizacija na bazi u~lanjenja. Cilj Udru`enja je pobolj{anje materijalnog i zdravstvenog stanja invalidnih lica, te pobolj{anje obrazovnih, kulturnih, umjetni~kih i dr. potreba, odn. ukupne kvalitete `ivota ~lanova Udru`enja. Zadaci, odn. aktivnosti Udru`enja bli`e su utvr|eni Statutom. Organi Udru`enja su: Skup{tina, Upravni odbor od 5 ~lanova i Nadzorni odbor od 3 ~lana. Bli`i sastav Upravnog i Nadzornog odbora utvr|en je Odlukom o izboru organa Udru`enja. 

Lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja su: Jadranko Mehi}, predsjednik Udru`enja i Manuela Mehi}, ~lan Upravnog odbora i blagajnik Udru`enja. 

(SR-875/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000911 od 7. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se OK "MLADOST" RA@LJEVO, Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u RA@LJEVU bb. Osniva~i Udru`enja su: Pani} Vuka{in, JMBG 1209959181519, iz Br~kog, Slijep~evi}i bb, Lazarevi} Pero, JMBG 1504968181558, iz Br~kog, Trnjaci bb, Mitrovi} Milorad, JMBG  2802975181525, iz Br~kog, Njego{eva 34, i Ostoji} Marko, JMBG 1103973181502, iz Br~kog, ul. Srpka Petrovi} 34. 

Osniva~ Pero Lazarevi} je i predsjednik OK "Mladost", kao i ovla{}eno lice za zastupanje sa neograni~enim ovla{}enjima. 

Djelatnost OK "Mladost" Ra`ljevo je: 91.330 Djelatnost ostalih ~lanskih organiz., na drugom mjestu nespomenutih, i 92.620. Ostale sportske djelatnosti, a ciljevi i zadaci OK "Mladost" su da radi na vaspitanju i obrazovanju ~lanova sportista, popularizaciji i razvoju odbojke Me|u djecom omladinom i gra|anima, ostvarivanje i postizanje sportskih rezultata; 

osposobljavanje stru~no-pedago{kog kadra za rad sa sportistima, omasovljenju i selekciji sportista; organizovanju propagande odbojka{kog sporta i fizi~ke kulture u cjelini. 

(SR-876/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000936 od 12. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se bar koji }e djelovati pod imenom: Bar "GLOBO", vl. Kelava Zdravko, s.p., Br~ko. Sjedi{te bara je u Br~kom,  Avdi~evi}a 5. Skra}eni naziv bara je "GLOBO", vl. Kelava Zdravko, s.p., Br~ko. Osniva~ bara je Kelava Zdravko iz Br~kog, Islahijet 7, JMBG 0607952181515 BiH. Djelatnost bara je: 55.401 Barovi, 55.402 Bifei. Vlasnik i lice ovla{teno za zastupanje je Kelava Zdravko iz Br~kog, Islahijet 7, JMBG 0607952181515, bez ograni~enja. 

(SR-877/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000921 od 5. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra "MERIDIJAN 111" d.o.o. za proizvodnju, promet, usluge i igre na sre}u, Podru`nica br. 1, Save Kova~evi}a 4, Bijeljina, BiH, "MERIDIJAN 111" d.o.o. za proizvodnju, promet, usluge i igre na sre}u, Podru`nica br. 2, Dvorovi bb, Bijeljina, BiH, i "MERIDIJAN 111" d.o.o. za proizvodnju, promet, usluge i igre na sre}u, Br~ko, Podru`nica br. 3, Bijeljina, sa danom 30. 8. 2007. godine, zbog nerentabilnosti poslovanja. 

(SR-878/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000899 od 4. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduzetnik Eldin Jahi} iz Srebrenika, Brnji~ani bb, JMBG 1001982180058, donio je Odluku dana 24. 8. 2007. godine o prestanku sa radom samostalnog poduzetnika. Tom Odlukom izjavljuje da prestaje sa obavljanjem trgovinske djelatnosti koju je obavljao pod firmom: Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "JAHA" Br~ko, vl. Eldin Jahi}, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizona" posl. zgr. 5, bazar br. 54 B, i koji je kao takav bio upisan u sudski registar Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, broj D-1298/05 od 7. 12. 2005. godine, pod mati~nim brojem 3-3618. Preduzetnik kao datum prestanka obavljanja svoje registrovane djelatnosti, utvr|uje sa 24. 8. 2007. godine, iz razloga {to vi{e ne postoji ekonomska opravdanost obavljanja registrovane djelatnosti. Samostalni poduzetnik je sa 24. 5. 2007. godine stavio obavje{tenje da }e nastupiti prestanak obavljanja djelatnosti. 

(SR-879/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000775 od 5. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e D.o.o. "XIAOXIONG" Br~ko Distrikt BiH vr{i promjenu naziva Dru{tva i novi naziv je: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "A I" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv Dru{tva glasi: "A I" d.o.o. BR^KO DISTRIKT BiH. Vr{i se promjena sjedi{ta i novo sjedi{te je: Br~ko Distrikt Dubrave, Tr`nica "Arizona" objekat broj II, lokal broj 22. Vr{i se promjena osniva~a, tako da iz preduze}a istupaju osniva~i Ye Xiaoxiong, Nove Zamky, Republika Slova~ka, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bo}e bb, paso{ broj PSVK 4459560, Republika Slova~ka, Pan Xujing, Bratislava II, Republika Slova~ka, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bo}e bb, paso{ broj PSVK 4533812, Republika Slova~ka, Zhang Chunling, iz Zhejiang, NR Kina, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bijela bb, paso{ broj PCHNG03385010, NR Kina. Osniva~i koji istupaju iz Dru{tva, Ye Xiaoxiong, Pan Xujing, Zhang Chunling, svoje osniva~ke uloge u iznosu od 1.600,00 KM prenose na osniva~e i to: Liu Aiping, iz Zhejiang, NR Kina, 800,00 KM, Ye Xiaojing, Zhejiang, NR Kina, 800,00 KM, tako da sada osniva~ki ulozi osniva~a iznose: Liu Aiping 1.000,00 KM, Ye Xiaojing 1.000,00 KM. Razrje{ava se du`nosti direktora Dru{tva Ye Xiaoxiong, Nove Zamky, Republika Slova~ka, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bo}e bb, paso{ broj PSVK 4459560, Republika Slova~ka, i zamjenik direktora Pan Xujing, Bratislava II, Republika Slova~ka, boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bo}e bb, paso{ broj PSVK 4533812, Republika Slova~ka, a imenuje se za direktora Dru{tva Liu Aiping, Zhejiang, NR Kina, boravi{te Br~ko, Isaka Samokovlije 29, paso{ broj PCHN G18128896, NR Kina, sa danom 4. 7. 2007. god., bez ograni~enja ovla{}enja. Preduze}e D.o.o. "XIAOXIONG" Br~ko Distrikt BiH vr{i promjenu naziva Podru`nice u Grada~cu, tako da sada puni naziv Podru`nice glasi: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "A I" BR^KO DISTRIKT BiH, Podru`nica "A I" Grada~ac. Skra}eni naziv Podr`nice: D.o.o. "A I" BR^KO DISTRIKT BiH, Podru`nica "A I" Grada~ac. Razrje{ava se du`nosti direktora Podru`nice Liu Aiping, Zhejiang, NR Kina, boravi{te Br~ko, Isaka Samokovlije 29, paso{ broj PCHN G18128896, NR Kina, a imenuje se za {efa Podru`nice Liu Peite iz Zhejiang, NR Kina, boravi{te Br~ko, Isaka Samokovlije 29, paso{ broj PCHN G09681565, NR Kina. 

(SR-880/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000876 od 5. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "SWK" ISOLIERUNGSTECHNIK GmbH Werkstrasse 20 2332 Hennersdorf, Republika Austrija, zastupano po osniva~u Kruni} Gaji, sa brojem paso{a L 0187078 4, izdatog u Wienu - Republika Austrija, na adresi Sagedergasse 7-11/3/25 1120, Wien, osniva Dru{tvo pod nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "SWK" ISOLIERUNGSTECHNIK Br~ko Distrikt BiH, Svetog Save bb, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Svetog Save bb, a koje }e poslovati i pod skra}enim nazivom DOO "SWK" ISOLIERUNGSTECHNIK, Br~ko Distrikt BiH, a sa osniva~kim kapitalom od 30.000 KM u novcu, ako je osniva~ unosi u Dru{tvo 100% kapitala, a koje }e obavljati djelatnosti iz standarne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, i to: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etilalkohola iz fermentovanih materijala, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nematalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogranje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i izidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje s rukovaocem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}iinstvo, 51.510 Trgovina na veliko, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim polupoizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovaim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovaim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (Buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije na nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanje, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Spoljnotrgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Dru{tvo }e u poslovima kako unutra{njeg tako i spoljnotrgovinskog prometa predstavljati i zastupati direktor Dru{tva Blagojevi} Srbo, Mrtvica bb, Lopare, JMBG 0403964182490, i zastupnik Dru{tva Kruni} Gajo, Sagedergasse 7-11/3/25 1120 Wien, Republika Austrija, broj paso{a L 0187078 4, Wien, bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-881/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000683 od 4. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Kineski Zmaj" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH mijenja sjedi{te i bri{e lica ovla{tena za zastupanje. Novo sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Prote Matije Nenadovi}a 1. Bri{u se iz sudskog registra zamjenici direktora: Chen Caimin, br. paso{a G12055053, i Mei Chunyu, br. paso{a PCHN G 12132547, sa danom 31. 5. 2007. godine. 

(SR-882/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000917 od 5. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik - vulkanizer "Pelinkovac" Br~ko, Uli~ki put bb, vlasnik Zekonja Goran iz Br~kog, s.p., prestaje sa radom i bri{e se iz Registra Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, sa danom 27. 8. 2007. godine. 

(SR-883/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000922 od 4. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "ASIA STAR" d.o.o Br~ko Distrikt BiH, br. 03/07, od dana 16. 7. 2007. god., vr{e se slijede}e izmjene: 1. Ugovorom o ustupanju kapitala br. 01/07 od 16. 7. 2007. god., osniva~i D.o.o. "ASIA STAR" Br~ko Distrikt BiH Liu Junfeng, Liu Junyong i Ye Limei ustupaju svoj osniva~ki kapital novom osniva~u Yan Weijun i to na sljede}i na~in: osniva~ Liu Junfeng ustupa svoj osniva~ki kapital u iznosu od 400,00 KM u novcu odn. 20% kapitala, osniva~ Liu Junyong ustupa svoj osniva~ki kapital u iznosu od 400, 00 KM u novcu, odn. 20% kapitala, osniva~ Ye Limei ustupa svoj osniva~ki kapital u iznosu od 200, 00 KM u novcu, odn. 10% kapitala, koji su unijeli kao osniva~ki kapital prilikom osnivanja Dru{tva, novom osniva~u Yan Weijun, koji }e se ubudu}e smatrati osniva~em Dru{tva sa osniva~kim ulogom od 1.000,00 KM, odn. 50% kapitala, ~ime dosada{nji osniva~i Liu Junfeng, Liu Junyong i Ye Limei istupaju iz Dru{tva. Osniva~i Dru{tva D.o.o."ASIA STAR" Br~ko Distrikt BiH ubudu}e su: Yan Weijun, br. paso{a G09728672, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, sa udjelom od 1.000,00 KM u novcu, tj. 50% kapitala, Lin Jing, br. paso{a G0964 2721, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, sa udjelom od 400,00 KM u novcu, tj. 20% kapitala, Tang Xinzhi, br. paso{a P CHN 150871894, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, sa udjelom od 200,00 KM, tj. 10% kapitala, Liu Xiaqjun, br. paso{a G05800120, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, sa udjelom od 400,00 KM u novcu, tj. 20% kapitala. 1) Odlukom o promjeni lica ovla{tenih za zastupanje br. 02/07 razrje{ava se du`nosti direktor Dru{tva Liu Junfeng, br. pas. G05886363, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, za novog direktora imenuje se Yan Weijun, br. pas. G09728672, NR Kina, sa boravkom u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, bez ograni~enja ovla{tenja. Istom Odlukom razrje{avaju se du`nosti zamjenici direktora Dru{tva: Tang Xinzhi,. br. paso{a P CHN 150871894, NR Kina, sa mjestom boravka u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, Ye Limei, br. pasp{a GI1997806, NR Kina, sa mjestom boravka u ul. Zhang Chung bb, Zhejiang, NR Kina, Liu Junyong, br. paso{a GO2055682, NR Kina, sa boravkom u ul. Zhang Chung bb, Zhejiang, NR Kina, novi zamjenik direktora je Lin Jing, br. paso{a G09642721, NR Kina, sa boravi{tem u Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-884/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000882 od 29. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dru{tva od dana 13. 8. 2007. godine osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "GRINGO" Br~ko Distrikt BiH, Ribi} Sulejman, sin Avde iz Glo`ana, Mar{ala Tita 28, Republika Srbija, JMB 0502946181515, i broja paso{a 005545911, izdat od PU Novi Sad, sa mjestom boravi{ta Br~ko Distrikt BiH, Mostarska 283, osniva Podru`nicu Dru{tva sa sjedi{tem u Sarajevu, Tr`ni centar "HECOPROM" D`. Bijedi}a bb, a koja }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva i Dru{tvo }e u Podru`nici poslovati pod punim nazivom Dru{tva i to Dru{tvo sa ogran~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "GRINGO" Br~ko Distrikt BiH, Podru`nica broj 2, Sarajevo, Tr`ni centar "HECOPROM" u ul. D`. Bijedi}a bb, i pod skra}enim nazivom DOO "GRINGO" Br~ko Distrikt BiH, Podru`nica broj 2, Sarajevo, Tr`ni Centar "HECOPROM", D`. Bijedi}a bb, a Dru{tvo }e u Podru`nici predstavljati i zastupati osniva~ Dru{tva Ribi} Sulejman, sin Avde iz Glo`ana, Mar{ala Tita 28, JMBG 0502946181515, i broj paso{a 005545911, izdat od PU Novi Sad, sa mjestom boravi{ta Br~ko Distrikt BiH, Mostarska 283, a bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-885/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000885 od 31. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Butik "MA^AK" Br~ko Distrikt BiH, vl. Cvijetinovi} Marko, s.p., mijenja sjedi{te i uskla|uje djelatnosti. Sjedi{te je u Br~ko Distriktu BiH, Bulevar mira 5, Robna ku}a - trgovinski kompleks Sloboprom's, prvi sprat. Djelatnost preduzetnika je: 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e. 

(SR-886/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000888 od 31. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vrka~evi} @eljko, JMBG 3009974181566, i Vrka~evi} Dra`en, JMBG 3112978181523, oba iz Br~kog, kao suvlasnici u DOO "V GROUP PALIS" BR^KO, prenose svoje udjele u kapitalu Dru{tva Vrka~evi} Svetozaru, JMBG 1111948181509, iz Br~kog, koji je osniva~ i direktor Du{tva bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo vr{i uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktiu BiH, i to: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzervisanje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzervisanje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzervisanje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzervisanje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafinisanih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentovanih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentovanih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermentovanog duvana, 16.002 Proizvodnja ostalih duvanskih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.120 Proizvodnja hartije i kartona, 21.210 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, 21.220 Proizvodnja proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n., 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 24.110 Proizvodnja industrijskih gasova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.620 Proizvodnja lijepka i `elatina, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.110 Proizvodnja spolja{njih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektovanje spolja{njih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.210 Proizvodnja cijevi od lijevanog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320, Hladno valjanje uskih traka, 27.340 Vu~enje `ice, 27.510 Lijevanje `eljeza, 27.530 Lijevanje lakih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, sem kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala, metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28. 610 Proizvodnja sje~iva, 28620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28. 720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja vezanih elemenata,vij~anih proizvoda lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika,prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, sem one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivedu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 31.100 Proizvodnja izolovane `ice i kablova, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolovane `ice i kablova, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove dijelove, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.,36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih, proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000, Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovinana veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Tgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kam, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.101 Moteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prevoz, 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saoba}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastitit ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme d.n., 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djeltnosti, d.n. 

Pored ovih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u skladu sa va`e}im zakonskim propisima iz ove oblasti. 

(SR-887/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000898 od 29. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju broj 01/07, od dana 24. 8. 2007. godine, osniva se samostalni preduzemik pod nazivom: SERVIS ZA RA^UNARE "VENI.COM" Br~ko, vl. Venijamin Karanovi}, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika je: SP "VENI.COM" Br~ko, vl. Venijamin Karanovi}. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko Distrikt BiH, Krfska 1. Lica ovla{tena za zastupanje su: Venijamin (\or|o) Karanovi}, JMBG 2009981181575, nastanjen u ul. Krfska 3, Br~ko Distrikt BiH, bez ograni~enja ovla{tenja, koji je ujedno ovla{ten i za prijem sudskih i drugih pismena i \or|e (Mihajlo) Karanovi}, JMBG 1206944181505, nastanjen u ul. Krfska 3, Br~ko Distrikt BiH, bez ograni~enja ovla{tenja, djelatnosti preduzetnika su: 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskom opremom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.401 Bar, 55.402 Bife, 35.403 Kafana, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka,72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti dn., Igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-888/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000893 od 31. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Zanatska radnja "MARKIZA" Br~ko, Desanke Maksimovi} 5, vl. Keri} Dragi{a, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Desanke Maksimovi} 5, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 17. 8. 2007. god. 

(SR-889/07-BR) 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000903 od 31. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za gra|enje, usluge i trgovinu "GRADNJA IVANOVI]" Br~ko, vl. Ivanovi} Danko. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Gredice II bb. Osniva~ je Ivanovi~ (Branko) Danko iz Br~kog, Gredice II bb, JMBG 0807975181511. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika u pravnom prometu je osniva~ Ivanovi} (Branko) Danko iz Br~kog, Gredice II bb, JMBG 0807975181511, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipotkivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane. 

(SR-890/07-BR) 

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Stevi}/David/Radoslav, Br~ko, Diploma Fakulteta politi~kih nauka - ONO i DSZ, izdata 1991. godine u Sarajevu