LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 61 

Srijeda, 1. 10. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA 

-    Stru~ni saradnik za pravosu|e i upravu - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Rje{ava zahtjeve za odobravanje izrade i uni{tavanje pe~ata; vodi evidenciju o izra|enim i uni{tenim pe~atima; rje{ava zahtjeve za odobravanje polaganja stru~nih ispita i osloba|anje od polaganja stru~nih ispita; u~estvuje u pripremi koncepata i teza za izradu zakona i drugih propisa iz nadle`nosti Ministarstva; vr{i stru~nu obradu sistematskih i drugih rje{enja od zna~aja za oblast pravosu|a i uprave; vr{i izradu analiti~kih, informativnih i drugih materijala u oblasti pravosu|a i uprave; prikuplja i analizira podatke o radu sudova; postupa u rje{avanju pritu`bi koje primi Ministarstvo, a koje se odnose na sudsku upravu; priprema odgovore na poslani~ka pitanja; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika ministra kome je i neposredno odgovoran. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a); kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1464-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

 Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva prostornog ure|enja, obnove i povratka Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA, OBNOVE I POVRATKA KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 

01.    Pomo}nik ministra za za{titu okoli{a - 1 (jedan) izvr{itelj 

02.    Pomo}nik ministra za drugostupanjsko upravno rje{avanje iz oblasti urbanizma, gra|enja, okoli{a i stambenih odnosa - 1 (jedan) izvr{itelj 

03.    Stru~ni savjetnik za urbanizam i gra|enje - 1 (jedan) izvr{itelj 

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi Odjelom i s tim u vezi organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Odjela, objedinjava i usmjerava rad izvr{itelja poslova u Odjelu; osigurava zakonitost, pravilnost i pravovremenost i ekonomi~nost u obavljanju poslova i radnih zadataka iz djelokruga ustrojstvene jedinice; raspore|uje poslove i radne zadatke na slu`benike i namje{tenike u Odjelu i daje im uputstva o na~inu vr{enja poslova; pru`a izvr{iteljima potrebnu pomo} u radu; predla`e ministru ocjene za rad slu`benika i namje{tenika u postignutim rezultatima; obavlja neposredni stru~ni nadzor i pru`a stru~nu pomo} izvr{iteljima poslova u Odjelu; odgovoran je za kori{tenje financijsko materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljene sukladno va`e}im propisima na koje se odnose ta pitanja; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Odjela, te predla`e poduzimanje potrebnih mjera; pravi programe obuke pri osposobljavanju pripravnika i dr`avnih slu`benika i namje{tenika na probnom radu, vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Odjela; u~estvuje u pripremi i izradi okoli{ne, planske i razvojne dokumentacije, sa ciljem utvr|ivanja politike za{tite okoli{a; provodi i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte iz oblasti za{tite okoli{a i s tim u vezi utvr|uje stanje u oblasti; koordinira pripremu i poduzima odgovaraju}e mjere, u vezi sa utvr|enim stanjem u oblasti, radi sprje~avanja i otklanjanja {tetnih posljedica po okoli{; u vezi sa utvr|enim stanjem u oblasti pokre}e inicijative za dono{enje zakona i drugih propisa iz oblasti za{tite okoli{a, uz davanje odgovaraju}ih prijedloga i stru~nih mi{ljenja, koje trebaju da poslu`e kao temelj za dono{enje istih i aktivno u~estvuje u njihovom dono{enju; poduzima odgovaraju}e radnje i daje stru~na mi{ljenja koja }e slu`iti kao temelj u postupku koji se vodi po podnesenim zahtjevima stranki za izdavanje okoli{nih i drugih dozvola; izrada izvje{}a o stanju za{tite okoli{a; sa~injava periodi~ni i godi{nji program rada, te izvje{taj o radu Odjela; izvr{ava i druge poslove po nalogu ministra. 

02. Opis poslova: Neposredno rukovodi Odjelom i s tim u vezi organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Odjela, objedinjava i usmjerava rad izvr{itelja poslova u Odjelu; osigurava zakonitost, pravilnost i pravovremenost i ekonomi~nost u obavljanju poslova i radnih zadataka iz djelokruga ustrojstvene jedinice; raspore|uje poslove i radne zadatke na slu`benike i namje{tenike u Odjelu i daje im uputstva o na~inu vr{enja poslova; pru`a izvr{iteljima potrebnu pomo} u radu; predla`e ministru ocjene za rad slu`benika i namje{tenika u postignutim rezultatima; obavlja neposredni stru~ni nadzor i pru`a stru~nu pomo} izvr{iteljima poslova u Odjelu; odgovoran je za kori{tenje financijsko materijalnih potencijala i to za namjene za koje su dodijeljene sukladno va`e}im propisima na koje se odnose ta pitanja; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Odjela, te predla`e poduzimanje potrebnih mjera; pravi programe obuke pri osposobljavanju pripravnika i dr`avnih slu`benika i namje{tenika na probnom radu, vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Odjela; vr{i najslo`enije upravne poslove drugostupanjskog rje{avanja iz nadle`nosti Odjela; daje odgovore na tu`be Kantonalnom sudu koje su izjavljene protiv kona~nih akata iz nadle`nosti Odjela; u~estvuje u postupcima kod Kantonalnog suda u kojima je Ministarstvo tu`eni organ i gdje se upravni spor vodi protiv kona~nih upravnih akata iz nadle`nosti Odjela, daje odgovore i informacije Vrhovnom sudu Federacije BiH i Ustavnim sudovima na njihovo tra`enje, u vezi sa ulo`enim pravnim lijekovima kojima se osporava zakonitost akata iz nadle`nosti Odjela; izra|uje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona, drugih propisa i op}ih akata iz nadle`nosti Ministarstva, kojima se ure|uje oblast prostornog ure|enja, gra|enja, za{tite okoli{a i stambena problematika; sa~injava periodi~ni i godi{nji program rada, te izvje{taj o radu Odjela; izvr{ava i druge poslove po nalogu ministra. 

03. Opis poslova: Koordinira aktivnosti izrade Prostornog plana kantona i sura|uje s nositeljima izrade Prostornog plana kantona i u~estvuje u postupku njegovog dono{enja, izmjene i dopune; stara se o usugla{enosti Prostornog plana op}ina sa Prostornim planom kantona i utvr|uje potrebu dono{enja izmjena i dopuna Prostornog plana op}ina u cilju uskla|ivanja sa prostornim planom kantona, priprema i predla`e izradu planova od interesa za kanton i druge urbanisti~ko-planske dokumente kojima se ure|uju uvjeti i na~in za plansko kori{tenje prostora, izgradnju naselja i objekata od interesa za kanton; daje stru~na obja{njenja u vo|enju upravnog postupka na izdavanju urbanisti~kih suglasnosti, odobrenja za gra|enje i odobrenja za upotrebu objekta iz nadle`nosti Ministarstva; u~estvuje u koncipiranju programa nau~no-istra`iva~kog rada od zna~aja za prostorni i dru{tveni razvoj u skladu sa strategijom razvoja Federacije i kantona; u~estvuje u aktivnostima na istra`ivanju, planiranju i pra}enju stanja za{tite prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti; prati propise i op}e akte iz nadle`nosti Odjela, daje obja{njenja i stru~na mi{ljenja za primjenu tih propisa i akata; daje stru~na obja{njenja u vo|enju prvostupanjskog upravnog postupka kod izrade odgovaraju}ih rje{enja u postupku izdavanja gra|evinskih dozvola za objekte iz nadle`nosti kantona; u~estvuje u izradi nacrta, propisa i op}ih akata koji se odnose na plansku izgradnju i ure|enje zemlji{ta, gra|enje objekata i vr{enje drugih intervencija u prostoru, te oblasti za{tite prirodnog i kulturno-povijesnog naslje|a; radi na uspostavljanju jedinstvenog informacijskog sustava GIS-a; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar i rukovoditelj ustrojstvene jedinice. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01. 

za poziciju 02. 

za poziciju 03. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    sveu~ili{na diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i mirovinsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a) 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unalu 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta natje~aja, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72 000 Zenica
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu prostornog ure|enja, obnove i povratka Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1465-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA 

-    Stru~ni saradnik za kori{tenje zemlji{ta - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Vr{i uvi|aj na lokaciji u okviru vo|enja postupka za izdavanje urbanisti~kih saglasnosti; vr{i tehni~ku obradu lokacija za koje je podnesen zahtjev za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti; priprema i izra|uje izvje{taje o izvr{enom terenskom uvi|aju; vr{i i obra|uje podatke vezane za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti i vr{i i druge poslove koje mu odredi {ef Odsjeka. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registriranim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a); kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu nadle`ne slu`be za zapo{ljavanje, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Federalnom ministarstvu prostornog ure|enja" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

                           (so-1466-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. i 37. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Op}ine Gora`de, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI GORA@DE 

I.  Dr`avni slu`benici 

-    Stru~ni saradnik za informisanje i odnose s javno{}u - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

01. Pripravnik, dipl. pravnik -1  (jedan) izvr{ilac 

02. Pripravnik, dipl. ekonomista - 1  (jedan) izvr{ilac 

I. Stru~ni saradnik za informisanje i odnose s javno{}u 

Opis poslova: Prikuplja i obra|uje sve informacije iz op}inskih slu`bi, mjesnih sredina i s teritorije cijele op}ine i publikuje ih putem medija; priprema i publicira sva saop}enja Op}inskog vije}a, op}inskog na~elnika i op}inskih slu`bi, priprema i vodi pres-konferencije Op}inskog vije}a, op}inskog na~elnika i op}inskih slu`bi; koordinira s medijima i novinarima i koristi im kao servis informacija; planira, koordinira i realizira sve aktivnosti vezane za medijsku prezentaciju Op}ine, reklamne i propagandne aktivnosti i materijale; planira i realizira aktivnosti i zadatke iz planskih dokumenata vezanih za informisanje i Strategije za komuniciranje s javno{}u; prikuplja informacije, ure|uje i izra|uje bilten i druge publikacije; obavlja sve poslove portparola Op}ine; u~estvuje u poslovima javnih nabavki za potrebe op}inske slu`be i u sastavu radnih timova za javne nabavke, vr{i evidenciju javnih nabavki i izvje{tavanje o istim; u~estvuje u radu komisija, radnih timova i grupa; izra|uje godi{nje planove aktivnosti za komunikaciju s gra|anima i medijima za potrebe na~elnika Op}ine i op}inskih slu`bi; vodi zapisnike sa sastanaka kolegija op}inskog na~elnika kao i sjednica kojima prisustvuje po nalogu op}inskog na~elnika; obavlja i druge poslove po nalogu nadre|enog slu`benika 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju I 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registriranim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a); kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu nadle`ne Slu`be za zapo{ljavanje, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa 

II. Pripravnici 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Za poziciju II/01 

Za poziciju II/02 

Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06) i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos se zasniva na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokument za pozicije II/01 i II/02 (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH) 

2.    uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je stepen invalidnosti 60% i vi{e) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu-mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba ). 

Ostali dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente za poziciju I/01 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/01 i II/02 (pripravnici) u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i i prijem pripravnika u Op}ini Gora`de" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1467-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. i 37. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Tuzla, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OP]INE TUZLA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U ZAVODU ZA URBANIZAM OP]INE TUZLA 

I. Dr`avni slu`benici 

01.    Glavni tr`i{ni i turisti~ko-ugostiteljski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Glavni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Glavni sanitarni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Urbanisti~ko-gra|evinski - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

01.    Pripravnik - diplomirani in`enjer arhitekture - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Pripravnik - diplomirani in`injer gra|evine  - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/01. Opis poslova: Neposredno rukovodi poslovima koji se odnose na tr`i{no i turisti~ko-ugostiteljsku inspekciju nad provo|enjem federalnih i kantonalnih zakona i drugih propisa i op}ih akata koji spadaju u nadle`nost tr`i{ne i turisti~ko-ugostiteljske inspekcije; po potrebi vr{i neposredni inspekcijski nadzor; planira neposredno na terenu organizovanje vr{enja inspekcijskog nadzora i u vr{enju tih poslova odlu~uje o poduzimanju mjera za koje je zakonom ovla{ten; osigurava pravilnu i zakonitu primjenu propisa nad kojima vr{i inspekcijski nadzor; prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ostvaruje saradanju sa nadle`nim kantonalnim i op}inskim inspektorima koja se odnose na pitanja od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora; odgovoran je za zakonito, efikasno i blagovremeno izvr{avanje poslova iz svoje nadle`nosti; priprema i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata; podnosi izvje{taj o svom radu i radu tr`i{nih i turisti~ko-ugostiteljskih inspektora; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika. 

I/02. Opis poslova: Neposredno rukovodi poslovima koji se odnose na inspekcijski nadzor iz gra|evinske oblasti; planira i organizuje na terenu vr{enje inspekcijskog nadzora i u vr{enju tih poslova odlu~uje o poduzimanju mjera za koje je zakonom ovla{ten; po potrebi vr{i neposredni inspekcijski nadzor; osigurava pravilnu i zakonitu primjenu propisa nad kojima vr{i inspekcijski nadzor; prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ostvaruje saradnju sa nadle`nim kantonalnim i op}inskim inspektorima koja se odnose na pitanja od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora; odgovoran je za zakonito, efikasno i blagovremeno izvr{avanje poslova iz svoje nadle`nosti; priprema i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata; podnosi izvje{taj o svom radu i radu urbanisti~ko-gra|evinskih inspektora; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika. 

I/03. Opis poslova: Neposredno rukovodi poslovima koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom federalnih i kantonalnih zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona; planira i organizuje na terenu vr{enje inspekcijskog nadzora i u vr{enju tih poslova odlu~uje o poduzimanju mjera za koje je zakonom ovla{ten; po potrebi vr{i neposredni inspekcijski nadzor; osigurava pravilnu i zakonitu primjenu propisa nad kojima vr{i inspekcijski nadzor; prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora ostvaruje saradnju sa nadle`nim kantonalnim i op}inskim inspektorima koja se odnose na pitanja od zajedni~kog interesa za vr{enje inspekcijskog nadzora; odgovoran je za zakonito, efikasno i blagovremeno izvr{avanje poslova iz svoje nadle`nosti; priprema i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata; podnosi izvje{taj o svom radu i radu sanitanih inspektora; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika. 

I/04. Opis poslova: Vr{i neposredni inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kao i drugih op}inskih i kantonalnih propisa; preduzima zakonom propisane mjere na otklanjanju utvr|enih nepravilnosti i nedostataka; pokre}e i vodi postupak inspekcijskog nadzora; donosi rje{enje kojim nala`e mjere inspekcijskog nadzora; vr{i kontrolu nare|enih mjera i odre|uje rokove za izvr{enje rje{enja u skladu sa zakonom i posebnim propisima; organizira i prisustvuje izvr{enju rje{enja; podnosi prijave za pokretanje prekr{ajnog postupka; vodi internu evidenciju o izvr{enim inspekcijskim pregledima i upravnih predmeta; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i efikasno izvr{enje poslova iz svoje nadle`nosti, priprema i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata; podnosi izvje{taj o svom radu; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju I/01: 

Za poziciju I/02: 

Za poziciju I/03: 

Za poziciju I/04: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992 godine), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koji sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a), 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu u struci, za pozicije I/02, I/03 i I/04, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, Odjeljenje za Tuzlanski i Posavski kanton ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

za poziciju II/01 

za poziciju II/02 

Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/06) i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti za pozicije: II/01, II/02 (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH) 

2.    uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda), 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija, 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvr|en stepen invalidnosti od 60% i vi{e), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba ) 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente za pozicije: I/01, I/02, I/03, I/04 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za pozicije: II/01, II/02 (pripravnici) u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina br. 2, 75000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Slu`bi za inspekcijske poslove Op}ine Tuzla i prijem pripravnika u Zavodu za urbanizam Op}ine Tuzla" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1480-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Posu{je, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI POSU[JE 

-    Stru~ni saradnik za poslove prostornog ure|enja   - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Prati i prou~ava stanje u oblasti prostornog ure|enja i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju}ih mjera; brine o provedbi Zakona o prostornom ure|enju i drugih propisa iz ove oblasti; sudjeluje u pripremi tehni~ke dokumentacije za izradu urbanisti~ke saglanosti, odobrenja za gra|enje i tehni~ki pregled objekata; sudjeluje u obavljanju stru~nih poslova izrade i dono{enja detaljnih planskih dokumenata; brine o provedbi detaljnih planskih dokumenata; vodi evidenciju iz ove oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja Slu`be. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko/ mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjernja o du`ini radnog sta`a); kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a, ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu nadle`ne Slu`be za zapo{ljavanje. 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88 000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Posu{je". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1481-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona - Direkcija cesta, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA  DIREKCIJA CESTA 

-    Stru~ni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Vr{i izradu elaborata, projekata, planova, analiza i izvje{taja o finansijskim rezultatima i poslovanju Direkcije, vr{i izradu stru~nih-analiti~kih informacija iz oblasti knjigovodstva i finansija, prati propise u oblasti finansija i knjigovodstva i stara se o njihovoj primjeni, prati i prou~ava stanje i pojave u oblasti finansija i knjigovodstva na osnovu prikupljenih ili dostavljenih podataka od drugih organa i pravnih lica, obra|uje prikupljene podatke i predla`e mjere za rje{avanje utvr|enih problema u datoj oblasti, u~estvuje u izradi finansijskog plana Direkcije, odgovara za zakonitost i stru~nost rada u oblasti za koju je zadu`en, u~estvuje u radu kolegija, ostvaruje neposredne kontakte sa odgovaraju}im stru~nim slu`bama poslovnih partnera, vr{i i druge poslove iz nadle`nosti radnog mjesta koje odredi direktor. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a, sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a), 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ulica Slatina broj 2, 75.000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona  Direkcija cesta" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1482-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta Zapadnohercegova~kog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA 

-    Glavni kantonalni prosvjetni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Neposredno rukovodi i organizira rad prosvjetne inspekcije; osigurava zakonitost, pravodobnost, pravilnost i ekonomi~nost izvr{enja poslova i zadataka prosvjetne inspekcije; obavlja poslove i nadzor nad radom i postupanjem odgojno-obrazovnih ustanova, sukladno ~lanku 8. Zakona o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", br. 6/99); poduzima mjere za rje{avanje pitanja iz djelokruga prosvjetne inspekcije; izra|uje i donosi rje{enja i druge pojedina~ne akte iz djelokruga prosvjetne inspekcije; obavlja i druge poslove koje mu u skladu sa zakonom odredi ministar i odlu~uje o pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    univerzitetska diploma ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a) 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88 000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i {porta Zapadnohercegova~kog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1483-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne direkcije za ceste Unsko-sanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODNOG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ DIREKCIJI ZA CESTE UNSKO-SANSKOG KANTONA 

-    Direktor Direkcije - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Direkcije; zastupa i predstavlja Direkciju; predla`e osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovo|enje; podnosi izvje{taj Vladi o poslovanju i godi{nji obra~un; predla`e unutra{nju organizaciju Direkcije; organizuje i izvr{ava provo|enje usvojenih programa od strane Vlade; postavlja i razrje{ava dr`avne slu`benike i namje{tenike uz prethodnu saglasnost Agencije za dr`avnu slu`bu; odlu~uje o potrebi za radom, raspore|ivanjem zaposlenika Direkciji; donosi pojedina~ne poslovne i upravne akte: odluke, uputstva, metodologije, smjernice, rje{enja, naredbe, naloge i druge akte utvr|ene zakonom i op{tim aktima; za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Kantona; vr{i i druge poslove utvr|ene zakonom i ovim pravilnikom. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove predvi|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a) 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    ovjerenu kopiju va`e}e voza~ke dozvole "B" kategorije 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80 101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodnog dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj direkciji za ceste USK" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1484-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Jedinstvenog op}inskog/op{tinskog organa uprave Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM/OP[TINSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE/OP[TINE
BOSANSKI PETROVAC 

I. Dr`avni slu`benici: 

01.    Stru~ni saradnik za ra~unarsku mre`u/IT administrator - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za info servis - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni saradnik za imovinsko pravne poslove i poslove infrastrukture - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici: 

01.     Pripravnik, diplomirani in`injer poljoprivrede - 2 (dva) izvr{ioca 

02.    Pripravnik, diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/01. Opis poslova: Obavlja poslove informati~ke podr{ke korisnicima informacionog sistema; brine se za funkcionisanje ra~unarske mre`e, informati~kog sistema te odr`avanje i unapre|enje softvera i hardvera; koordinira rad i obezbje|uje podatke za info servis i brine o izgledu i tehni~koj ispravnosti svih formulara; provjerava op}e stanje informatizacije Op}ine i obu~enost zaposlenika, izra|uje planove osavremenjavanja i informati~ke opremljenosti Op}ine i osposobljavanja osoblja pri kori{tenju; izra|uje i ure|uje web stranicu Op}ine/Op{tine, tehni~ki ure|uje biltene, letke i pribavlja informacije po zahtjevima ovla{tenih slu`benika; izra|uje periodi~ne planove i programe obuke u saradnji sa certificiranim centrima ili agencijama za obuku i prati njihovu realizaciju; u~estvuje u aktivnostima nabavke softvera i hardvera za Op}inu; sanira manje kvarove i probleme nastale u funkcionisanju sistema; odr`ava svu IT opremu i ostvaruje saradnju sa dobavlja~ima opreme; podnosi redovne pismene mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o stanju sistema i njegovom kori{tenju; izra|uje preporuke u skladu sa tehni~kim potrebama pomo}niku op}inskog/op{tinskog na~elnika; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog/op{tinskog na~elnika; za svoj rad odgovoran je pomo}niku op}inskog/ op{tinskog na~elnika. 

I/02. Opis poslova: Radi na poslovima informisanja gra|ana po pitanju ostvarivanja njihovih prava u op}inskom/op{tinskom organu uprave; pru`a informacije gra|anima usmeno i telefonom vezano za njihove zahtjeve, zakonske rokove, i kada se o~ekuje rje{avanje zahtjeva; daje uputstva i informacije o slu`bi nadle`noj za rje{avanje zahtjeva, {alteru za podno{enje zahtjeva, na~inu popunjavanja zahtjeva; prati rokove u kojima se pru`aju odgovori gra|anima i odgovoran je za po{tivanje zakonskih rokova; pru`a pravnu pomo} gra|anima u usmenom i pismenom obliku, sastavlja podneske (zahtjeve, `albe, molbe i sl.), i o tome vodi slu`benu evidenciju; vodi upravni postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaje odgovaraju}a uvjerenja o tim ~injenicama; zavodi pritu`be gra|ana, klasificira ih, analizira i predla`e mjere za njihovo otklanjanje; u saradnji sa nadle`nim op}inskim slu`bama priprema i a`urira obrasce za gra|ane koji se ti~u usluga koje pru`aju op}inske slu`be za upravu; priprema informativne materijale za potrebe web stranice, biltena Op}ine, informativnih bro{ura, a koji se ti~u pru`anja usluga gra|anima; odgovoran je za odr`avanje info punkta za gra|ane u okviru Centra za pru`anje usluga gra|anima; u saradnji sa pomo}nicima na~elnika izra|uje plan za izradu informativnih bro{ura o pru`anju usluga gra|anima; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog/op{tinskog na~elnika; za svoj rad odgovoran je pomo}niku op}inskog/op{tinskog na~elnika. 

I/03. Opis poslova: Prati, prou~ava i izvr{ava zakone i druge propise u oblasti imovinsko pravnih odnosa; prati, prou~ava i izvr{ava propise iz oblasti komunalnih poslova koji se odnose na upravno rje{avanje; vodi upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima pravima, obavezama i pravnim interesima gra|ana, preduze}a, ustanova i drugih lica iz oblasti imovinsko pravnih odnosa; vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenioca o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaju odgovaraju}a uvjerenja; sprovodi administrativno izvr{enje rje{enja; priprema prijedloge Odluka za vije}e iz nadle`nosti imovinsko pravnih odnosa; vodi prvostepeni postupak u svojoj oblasti (obavlja radove na zauzimanju i raskopavanju javnih povr{ina, ru{enje privremenih objekata, odobrenja za upotrebu); vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaju odgovaraju}a uvjerenja o tim ~injenicama iz komunalne oblasti; sprovodi administrativno izvr{enje rje{enja; vodi evidenciju izdatih rje{enja; u~estvuje u izradi nacrta rje{enja i drugih akata iz oblasti komunalnih poslova; u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga op}inskih i drugih propisa iz nadle`nosti slu`be; sastavlja izvje{taje, odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije projekta Op}ine/Op{tine; obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika op}inskog/op{tinskog na~elnika; za svoj rad odgovoran je pomo}niku op}inskog/op{tinskog na~elnika. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove predvi|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju I/01. 

za poziciju I/02. 

za poziciju I/03. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) za sve pozicije: 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 6.  4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a); kandidati koji dokazuju ispunjavanje uslova u pogledu radnog sta`a ste~enog volonterskim radom, du`ni su dostaviti potvrdu nadle`ne Slu`be za zapo{ljavsanje 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za pozicije 02/I i 03/I a za poziciju 01/I dokaz o poznavanju specifi~nih kompjuterskih obuka: Datanova, Docunova, Infodesk, sistemski softver za server, Windows server 2003 i Windows smaill Busines Server 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH: www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 

za poziciju II/01: 

za poziciju II/02: 

Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. 

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na 1 (jednu) godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) za sve pozicije: 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH) 

2.    uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda) 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena zavr{enog studija 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (za kandidate kod kojih postoji utvr|en stepen invalidnosti od 60% i vi{e) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente za pozicije: I/01, I/02 i I/03 treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", a za pozicije: II/01 i /02 najkasnije 15 dana od dana objave u dva dnevna lista (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80 101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Jedinstvenom op}inskom/op{tinskom organu uprave Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1485-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Zavoda za prostorno ure|enje Mostar, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U ZAVODU ZA PROSTORNO URE\ENJE MOSTAR 

-    Vi{i stru~ni saradnik za plansko-projektnu dokumentaciju    - 2 (dva) izvr{ioca 

Opis poslova: Radi na pripremi i realizaciji projektne dokumentacije iz domena gradnje, infrastrukture i hortikulture, u~estvuje u izradi detaljnih dokumenata prostornog ure|enja, koordinira aktivnosti sa gradskim slu`bama, prati i prou~ava stanje u ovoj oblasti, ukazuje na probleme i daje prijedloge za preduzimanje odgovaraju}ih mjera, obavlja i druge poslove po nalogu {efa Slu`be. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava, nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine) 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a) 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Zavodu za prostorno ure|enje Mostar " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1488-a-F/08) 


USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na temelju ~lanka 25. Odluke o ustrojstvu Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/04, 17/06 i 6/08) i ~lanka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima Stru~ne slu`be Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj P-156/07, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ogla{ava 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U USTAVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

-    Savjetnik Ustavnog suda za ustavnosudsku praksu i dokumentaciju - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Priprema, analizira i obra|uje ustavnopravna pitanja za potrebe Suda, komisija i drugih radnih tijela Suda, priprema dokumentaciju za potrebe Suda, izra|uje analize, izvje{}a i druge materijale vezane za ustavnosudsku praksu, sistematizira podatke za kartoteku ustavnosudske prakse, sudjeluje u pripremi savjetovanja, konzultiranja i sli~nih aktivnosti, vodi zapisnik na javnim sjednicama Suda, konzultativnim sastancima Suda i obavlja druge poslove koje mu odredi predsjednik i tajnik Suda. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u Zakonu o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03; 23/04; 33/04; 54/04; 67/05 i 8/06) kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i radnim odnosima Stru~ne slu`be Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): sveu~ili{na diploma, uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), dokaz o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko/mirovinsko invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini, ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Valtera Peri}a broj 15, Sarajevo, sa naznakom za "Javni natje~aj". 

Napomena: Izabrani kandidat prije stupanja na rad u obvezi je dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1453-a-F/08) 


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ta~ke III. Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03 i 12/03), Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE TRI KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANOVA, ODNOSNO PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA, ISPRED DR@AVNOG KAPITALA 

a) Opis pozicije: ^lan, odnosno predsjednik Nadzornog odbora JP za vodoprivrednu djelatnost ,,Spre~a" DD Tuzla (u daljnjem tekstu: Javno preduze}e), obavljat }e poslove propisane Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/03, 29/03 i 68/05) i Zakonom o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05). Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. 

Mandat predsjednika, odnosno ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

b) Kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

c) kao i slijede}e posebne uslove: 

d) Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

1.    dokaz o {kolskoj spremi; 

2.    dokaz o radnom iskustvu; 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

4.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); 

5.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat-ne starije od 6 mjeseci); 

6.    uvjerenje organa dr`avne slu`be o ispunjavanju uslova iz ta~ke b) alineja 4. ovog oglasa (dostavljaju kandidati koji su radili ili rade u organu dr`avne slu`be); 

7.    uvjerenje MUP-a, da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo i uvjerenje op}inskog suda da nije osu|ivan za privredni prijestup iz ta~ke b) alineja 5. ovog oglasa (uvjerenja ne starija od 6 mjeseci); 

8.    ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke b) alineja 6, 7 i 8 ovog oglasa; 

9.    ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke c) alineja 3, 4 i 5 ovog oglasa. 

e)    Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

f)    Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

g)    Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju. 

h)    Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama "San" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa na slijede}u adresu: 

TUZLANSKI KANTON
Ulica Slatina br. 2.
TUZLA  
Za Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
sa naznakom:
"Komisija za izbor kandidata u Nadzorni odbor JP za vodoprivrednu djelatnost "Spre~a" DD Tuzla - NE OTVARAJ 

(so-1455-a-F/08) 


FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
SARAJEVO 

Na osnovu Programa podsticaja za {umarstvo - utro{ak sredstava "Transfer novoj instituciji za upravljanje {umarstvom" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu koji je u skladu sa ~lanom 61. Zakona o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 20/02, 29/03 i 37/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva objavljuje 

PONOVNI JAVNI POZIV 

ZA ODABIR KORISNIKA NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U [UMARSTVU ZA 2008. GODINU. 

I. Predmet javnog poziva 

Predmet javnog poziva je prijava za finansiranje projekata iz oblasti {umarstva i lovstva i to: 

1.    Projekti o~uvanja i pove}anja bioraznolikosti - Bud`et 50.000,00 KM - projekti od interesa za Federaciju BiH 

II. Pravo u~e{}a 

Korisnici su nau~ne i stru~ne institucije i nevladine organizacije iz oblasti {umarstva, lovstva, za{tite prirode i prirodnog naslije|a. 

III. Sadr`aj projekata 

Projektom definisati aktivnosti/radove po lokaciji, vremenu, obimu i tro{kovima specificiranim u tri osnovne kategorije: radna snaga (po vremenu anga`ovanja i kvalifikaciji), materijalni tro{kovi i usluge tre}ih lica (po vrsti, koli~ini, jedini~noj cijeni i ukupno). U cijene uklju~iti trenutne tr`ne cijene i pripadaju}e poreze i doprinose. 

Osnova za prijavu projekata je prijava za finansiranje. 

(obrasci prijave za finansiranje mogu se preuzeti u Federalnoj upravi za {umarstvo, Sarajevo, Trampina 12/V - Odoba{i} Snje`ana) 

Obavezni prilozi: 

a.    rje{enje za obavljanje djelatnosti, 

b.    uvjerenje o poreskoj registraciji, uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodatnu vrijednost, 

c.    izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2007. godinu 

d.    uvjerenje nadle`ne institucije o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinos za PIO i zdrastveno osiguranje), 

e.    uvjerenje da ugovorno lice nije u posljednjih 5 godina osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, 

f.    potpisana i ovjerena izjava o namjeri namjenskog kori{tenja sredstava. 

Prije detaljne ocjene, stru~na komisija ovog Ministarstva }e utvrditi za svakog ponu|a~a slijede}e: 

Broj prihva}enih projekata te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje korisniku, zavisit }e isklju~ivo o kvalitetu i stepenu povoljnosti projekta. 

IV. Kriteriji za dodjelu projekata 

Svi dokumenti koji se prila`u moraju biti izdani i ovjereni od strane nadle`nih organa FBiH i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog javnog poziva u "Slu`benim novinama Federacije BiH", u suprotnom, kompletan projekat }e biti odbijen i ne}e biti predmet daljnjeg razmatranja. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog organa. Projekat i sva dokumentacija tra`ena javnim konkursom mora biti povezana u cjelinu logi~nim redom. 

Izbor korisnika izvr{it }e stru~na komisija Ministarstva na temelju navedenih kriterija, a o rezultatima evaluacije podnosioci projekata }e biti pismeno obavije{teni. 

V. Podno{enje projekata 

Zape~a}ene koverte projekata sa prilozima {alju se preporu~eno ili osobno dostavljaju na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Titova broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom: NE OTVARATI - Prijava po javnom pozivu "Transfer novoj instituciji za upravljanje {umarstvom". 

Rok za dostavljanje aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Projekti primljeni nakon isteka ne}e biti razmatrani. 

VI. Tro{kovi projekata 

U postupku javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima javnog poziva, te zadr`ava pravo da projekat prihvati u cijelosti, djelimi~no ili ga u potpunosti odbije, poni{ti javni poziv ili odbaci sve projekte u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima javnog poziva, niti je obavezno objasniti razlog takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima ne}e se vra}ati. 

VII. Ostale odredbe 

Sa kandidatima, ~iji se projekat prihvati, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva }e potpisati ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim }e biti preciziran na~in i dinamika kori{tenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih u namijenjene svrhe. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim danom putem telefona/faxa broj 033/223-584 od 9 do 15 sati. Na osnovu Programa podsticaja za {umarstvo - utro{ak sredstava "Transfer novoj instituciji za upravljanje {umarstvom" utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu koji je u skladu sa ~lanom 61. Zakona o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 20/02, 29/03 i 37/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA ODABIR KORISNIKA NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U [UMARSTVU ZA 2008. GODINU. 

I. Predmet javnog poziva 

Predmet javnog poziva je prijava za finansiranje projekata iz oblasti {umarstva i lovstva i to: 

1.    Obrazovanje kadrova - Bud`et 110.000,00 KM 

II. Pravo u~e{}a 

Korisnici sredstava su nau~ne i stru~ne institucije, vladine i nevladine organizacije koje podnesu prijavu po javnom pozivu. 

III. Sadr`aj projekata 

Projektom definisati aktivnosti/radove po lokaciji, vremenu, obimu i tro{kovima specificiranim u tri osnovne kategorije: izvr{ioci (po vremenu anga`ovanja i kvalifikaciji sa biografijom - CV), materijalni tro{kovi i usluge tre}ih lica (po vrsti, koli~ini, jedini~noj cijeni i ukupno). U cijene uklju~iti trenutne tr`ne cijene i pripadaju}e poreze i doprinose. 

Obavezni prilozi: 

a.    rje{enje za obavljanje djelatnosti, 

b.    uvjerenje o poreskoj registraciji, uvjerenje o registraciji obaveznika poreza na dodatnu vrijednost, 

c.    izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2007. godinu 

d.    uvjerenje nadle`ne institucije o redovnom izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda (doprinos za PIO i zdrastveno osiguranje), 

e.    uvjerenje da ugovorno lice nije u posljednjih 5 godina osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, 

f.    potpisana i od ovla{tenog organa ovjerena izjava o namjeri namjenskog kori{tenja sredstava. 

Prije detaljne ocjene utvrdit }e se za svakog aplikanta sljede}e: 

Broj prihva}enih projekata te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje korisniku, zavisit }e isklju~ivo o kvalitetu i stepenu povoljnosti projekta. 

IV. Kriteriji za dodjelu projekata 

Svi dokumenti koji se prila`u moraju biti izdani i ovjereni od strane nadle`nih organa FBiH i ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog javnog poziva u "Slu`benim novinama Federacije BiH", u suprotnom, kompletan projekat }e biti odbijen i ne}e biti predmet daljnjeg razmatranja. Sve kopije moraju biti ovjerene od nadle`nog organa. Projekat i sva dokumentacija tra`ena javnim pozivom mora biti povezana u cjelinu logi~nim redom. 

Izbor korisnika izvr{it }e Federalna uprava za {umarstvo, a o rezultatima evaluacije podnosioci projekata }e biti pismeno obavije{teni. 

V. Podno{enje projekata 

Zape~a}ene koverte projekata sa prilozima {alju se preporu~eno ili osobno dostavljaju na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Titova broj 15, 71000 Sarajevo sa naznakom: NE OTVARATI - Prijava po javnom pozivu "Transfer novoj instituciji za upravljanje {umarstvom" - Obrazovanje kadrova. 

Rok za dostavljanje aplikacija je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Projekti primljeni nakon isteka ne}e biti razmatrani. 

VI. Tro{kovi projekata 

U postupku javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima javnog poziva, te zadr`ava pravo da projekat prihvati u cijelosti, djelimi~no ili ga u potpunosti odbije, poni{ti javni poziv ili odbaci sve projekte u bilo koje vrijeme, prije dodjele sredstava. 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima javnog poziva, niti je obavezno objasniti razlog takve odluke. Prispjela dokumentacija o programima ne}e se vra}ati. 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim danom putem telefona/faxa broj 033/223 584 od 9 do 15 sati. 

(so-1456-a-F/08) 


SERDA DOO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Statuta SERDA d.o.o., ~lana 4. Pravilnika o radu SERDA d.o.o. Sarajevo, ~lanova 8. ta~ke 2., 9. i 10. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SERDA d.o.o. Sarajevo, direktor SERDA d.o.o. objavljuje 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME UZ MOGU]NOST PRODU@ENJA 

I. Za popunu slijede}eg radnog mjesta: 

1. Projekt koordinator  - 1 izvr{ilac. 

II. Osim op}ih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: 

III. Prijava na konkurs treba da sadr`i: 

1.    Pismo namjere, 

2.    CV koji daje opis prethodnih profesionalnih anga`mana za poslove koje aplicira, 

3.    Original ili ovjerenu fotokopiju dokumenata: 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati treba da dostave na adresu: 

Hamdije ^emerli}a 2/11, Sarajevo. Prijave dostaviti po{tom ili li~no na protokol Dru{tva sa naznakom "Za KONKURS, ne otvaraj". 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon: 033/652-935. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1460-a-F/08) 


FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
MOSTAR 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U NADZORNI ODBOR "ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

"Me|unarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo - 5 ~lanova 

Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora: 

Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Lica kona~no imenovana na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim posebnim aktom Vlade Federacije BiH. 

Kandidat mora ispunjavati sljede}e kriterije: 

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i sljede}e op}e kriterije: 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se obzir i sljede}i kriteriji: 

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar prometa i komunikacija. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija a kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije BiH. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti kopiju dokaza o stru~noj spremi (diploma VSS), uvjerenje o iskustvu i znanju u skladu sa stru~nom spremom i poslovima posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje i uvjerenje od nadle`nog kantonalnog suda da se protiv kandidata podnosioca prijave na konkurs ne vodi krivi~ni postupak ne starije od tri (3) mjeseca. 

Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Dnevni list". Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "prijava na javni oglas za Nadzorni odbor JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo - ne otvarati", na slijede}u adresu: 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
Bra}e Feji}a b.b., Mostar 

Neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-1470-a-F/08) 


JAVNO PREDUZ]E "KOMRAD" DOO POSU[JE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), te ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 17. Statuta Javnog poduze}a "Komrad" d.o.o. Posu{je i Odluke Nadzornog odbora Poduze}a broj 1-33/08 od 24. septembra 2008. godine, Nadzorni odbor raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PODUZE]A "KOMRAD" DOO POSU[JE 

I. OPIS POZICIJE 

II. OP]I UVJETI KANDIDATA: 

III. POSEBNI UVJETI KANDIDATA 

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjereni preslik (ne stariji od {est mjeseci). 

Natje~aj za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i Dnevnom listu. 

Prijava se dostavlja Nadzornom odboru sa potrebnom dokumenatcijom osobno ili putem po{te sa naznakom: 

"Prijava za natje~aj za izbor i imenovanje direktora-ne otvarati", adresa: Javno poduze}e "Komrad" d.o.o. Posu{je, Mostarska ulica bb, Posu{je. 

Kandidati koji zadovolje gore navedene uvjete bit }e pozvani na dodatni razgovor. Za dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon 039/681-014. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1472-a-F/08) 


JU "DOM ZDRAVLJA" NOVI TRAVNIK 

Na temelju ~lanka 8., a u svezi sa ~lankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), kao i ~lanka 48. i 49. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine KSB/SBK", broj 13/00 i 13/02), ~lanka 32. i 46. Statuta JU ,,Dom zdravlja" Novi Travnik, te Odluke Upravnog vije}a - odbora JU "Dom zdravlja" Novi Travnik broj XXIII/1. od 27. kolovoza 2008. godine, raspisuje se 

NATJE^AJ - KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA-DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK 

Objavljuje se javni natje~aj-konkurs za izbor i imenovanje ravnatelja-direktora JU Doma zdravlja Novi Travnik na razdoblje od 4 (~etiri) godine 

Kandidat treba ispunjavati slijede}e: 

a) Op}e uvjete: 

b) Posebni uvjeti: 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

Dokumenti koji se tra`e moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

Javni natje~aj-konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama Oslobo|enje. Povjerenstvo/komisija za izbor pozvat }e kandidate na intervju, koji ispunjavaju uvjete po natje~aju, te nakon toga preporu~iti Upravnom vije}u/odboru listu kandidata za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Novi Travnik. Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

O rezultatima netje~aja-konkursa kandidati }e biti pravodobno obavije{teni. 

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu, sa naznakom: "Prijava na natje~aj-konkurs"-Povjerenstvo/Komisija za izbor ravnatelja/direktora. 

JU "DOM ZDRAVLJA" -NOVI TRAVNIK ul. Ru|era Bo{kovi}a bb 72290 NOVI TRAVNIK" 

(so-1473-a-F/08) 


JU OSNOVNA [KOLA "OSMAN NAKA[" SARAJEVO 

Na osnovu Odluke [kolskog odbora donesene na XXVI redovoj sjednici, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu {kole, direktor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR UPOSLENIKA/UPOSLENICA 

1.    Nastavnik razredne nastave-pripravnik, puna nastavna norma, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenica sa bolovanja, a najdulje do 30. 6. 2009. godine, dva izvr{ioca 

2.    Nastavnik islamske vjeronauke-pola nastavne norme, na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa nepla}enog odsustva, a najdulje do 30. 6. 2009. godine, jedan izvr{ilac 

Op}i uvjeti: Utvr|eni Zakonom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta {kole 

Posebni uvjeti: 

a) za poslove nastavnika 

Uz prijavu dostaviti: 

Osim originalnih dokumenata mogu se prilo`iti i od nadle`nih organa ovjerene kopije dokumenata. 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu {kole sa naznakom za konkurs. 

(so-1478-a-F/08) 


OP]INA LIVNO 

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 6. Odluke o osnivanju javnog poduze}a ("Slu`beni glasnik Op}ine Livno", broj 4/05) i ~lanka 4. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za kona~na imenovanja u regulirana tijela Op}ine Livno ("Slu`beni glasnik Op}ine Livno", broj 3/05) na~elnik Op}ine Livno objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZE]A "KOMUNALNO" DOO LIVNO 

1. Ogla{avanje pozicije 

Objavljuje se javni natje~aj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i ~etiri ~lana Nadzornog odbora Javnog poduze}a "Komunalno" d.o.o. Livno. 

Najvi{e dva ~lana Nadzornog odbora mogu biti uposlenici poduze}a. 

Predsjednik Nadzornog odbora ne mo`e biti uposlenik poduze}a. 

2. Opis pozicije i period imenovanja 

Nadzorni odbor obavlja poslove utvr|ene zakonom i Statutom poduze}a. 

Imenovanje na pozicije koje su predmet ovog natje~aja vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Op}inskog vije}a i aktima poduze}a. 

3. Op}i uvjeti 

Svi prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

4. Posebni uvjeti 

Pored op}ih svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: 

Predsjednik i ~lan Nadzornog odbora ne mo`e biti osoba: 

1)    osu|ivana za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s du`no{}u u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 

2)    kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora; 

3)    starija od 70 godina na dan imenovanje. 

5. Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata trebaju sadr`avati kratak `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

Dokumenti koji se prila`u prijavi moraju biti originalni ii u ovjerenom presliku. 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta ne mogu biti stariji od jedan mjesec. 

6. Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori, ogla{avanje 

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje op}inski na~elnik }e nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predlo`iti rang listu s najuspje{nijim kandidatima i dostaviti prijedloge za kona~no imenovanje op}inskog na~elnika u roku od 15 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Imenovanje kandidata na svim pozicijama izvr{it }e op}inski na~elnik. 

Na poziciju predsjednika Nadzornog odbora bit }e imenovan kandidat koji osvoji najve}i broj bodova. 

Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju a Povjerenstvo za izbor mo`e zatra`iti i dostavljanje dodatne dokumentacije. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba slobodna je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u postupku imenovanja nisu po{tovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Prigovor se podnosi istovremeno op}inskom na~elniku i ombudsmenima Federacije BiH (kopija). 

7. Rok za prijavu, ogla{avanje 

Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" na adresu: 

Op}inski na~elnik
Povjerenstvo za izbor
Livno, Trg branitelja 1
s naznakom: "Prijava na natje~aj - ne otvarati". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Javni natje~aj }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu i putem Radio Livna. 

(so-1487-a-F/08) 


JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo od 26. 9. 2008. godine, raspisuje  se 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Studentski centar" Sarajevo. 

Izbor i imenovanje vr{it }e se na period (mandat) od ~etiri (4) godine. Pravo u~e{}a na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju slijede}e op{te uslove: 

Dokumenti kojima se dokazuju op{ti uslovi ne mogu biti stariji od {est (6) mjeseci. 

Pored navedenih op{tih uslova, kandidat koji se prijavljuje na konkurs, mora da ispunjava i slijede}e posebne uslove, i to: 

Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje naprijed navedenih posebnih uslova u formi ovjerene izjave ne mogu biti stariji od {est (6) mjeseci. 

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Prijave na konkurs slati na adresu: JU "Studentski centar" Sarajevo, ulica Podgaj broj 6 u Sarajevu, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - ZA KONKURSNU KOMISIJU" 

(so-1494-a-F/08) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud u Sarajevu objavljuje 

POZIV
ZA RO^I[TE ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE IZA UMRLE ATIFE ALI], K]ERI BAJRE 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo na naslije|e da se prijave Sudu u roku od 1 (jedne) godine po objavljivanju oglasa putem oglasne plo~e Suda i "Slu`benih novina Federacije BiH", pozivom na broj donji, a u smislu ~lana 125. Zakona o naslje|ivanju. 

Upozoravaju se nasljednici da mogu do zavr{etka ostavinskog postupka dati Sudu izjavu da li se primaju naslije|a, ili se naslije|a odri~u ili ustupaju svoj nasljedni dio nekom od sunasljednika, a ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju nasljedni~ku izjavu Sud }e o njihovom pravu odlu~iti prema podacima sa kojima u spisu raspola`e. 

Nasljednici mogu dostaviti i pismenu nasljedni~ku izjavu datu kod bilo kojeg Op}inskog suda u BiH ili ovjerenu od strane notara u BiH. Za dr`avljane BiH u inozemstvu, pri konzularnom ili diplomatskom predstavni{tvu BiH. Odricanje od nasljedstva ne mo`e biti djelimi~no, niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi i za potomke onog koji se odri~e, ako izri~ito ne izjavi da se odri~e samo u svoje ime (~l. 134 i ~l. 137. ZON-a). 

Izjava o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva ne mo`e se opozvati (~l. 139. ZON-a). 

Osoba koja raspola`e pismenom oporukom du`na ju je donijeti na ro~i{te, a osoba koja raspola`e ispravama ili podacima o usmenoj oporuci, du`na je dostaviti adrese svjedoka usmene oporuke ili druge dokaze o postojanju iste. 


Broj 65 O 031998 05 O (T.E.)
16. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-527/08) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Lovre Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, zastupanog po punomo}niku Predragu Mi{i}u, advokatu iz [irokom Brijegu, radi progla{enja nestalog Drage Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, umrlim, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred ovim Sudom u toku je vanparni~ni postupak progla{enja nestalog Drage Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, koji je nestao u toku Drugog svjetskog rata kao pripadnik Domobranske pokovnije na podru~ju Blajburga u periodu 14. 5. - 15. 5. 1945. godine. 

Nije upisan u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se nestali DRAGO BO[NJAK, sin Grge i majke Janje ro|. Vranj~evi}, ro|en 05. 10. 1927. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Ljutom Docu, [iroki Brijeg, da se javi ovom Sudu, kao i sve druge osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti nestalog da to jave ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 064-0-V-08-000 020
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1657/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Karla Zovko iz [irokog Brijega, radi progla{enja nestalog Stjepana Zovke, sina Bo`e iz Lisa, [iroki Brijeg, umrlim, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred ovim Sudom u toku je vanparni~ni postupak progla{enja nestalog Stjepana Zovke, sina Bo`e iz Lisa, [iroki Brijeg, koji je nestao u toku Drugog svjetskog rata kao pripadnik hrvatske vojske. 

Poziva se STJEPAN ZOVKO, sin Bo`e i majke Ive ro|. Kraljevi}, ro|en 29. 1. 1923. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Lisama, [iroki Brijeg, da se javi ovom Sudu, kao i sve druge osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti nestalog da to jave ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 064-0-V-08-000102
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1658/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Lovre Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, zastupanog po punomo}niku Predragu Mi{i}u, advokatu iz [irokog Brijega, radi progla{enja nestalog Ivana Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, umrlim, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred ovim Sudom u toku je vanparni~ni postupak progla{enja nestalog Ivana Bo{njaka, sina Grge iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, koji je nestao u toku Drugog svjetskog rata kao pripadnik Domobranske pukovnije na podru~ju Blajburga u periodu 14.5. - 15. 5. 1945. godine. 

Nije upisan u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se nestali IVAN BO[NJAK, sin Grge i majke Janje ro|. Vranj~evi}, ro|en 29. 1. 1925. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Ljutom Docu, [iroki Brijeg, da se javi ovom Sudu, kao i sve druge osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti nestalog da to jave ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 64 0 V 002790 08 V
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1659/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Vinka Duman~i}a iz [irokog Brijega, Frankopanska 19, radi progla{enja nestalog Joze Duman~i}a, sina Pere iz Vrpolja, Posu{je, umrlim, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred ovim Sudom u toku je vanparni~ni postupak progla{enja nestalog Joze Duman~i}a, sina Pere iz Rakitna, Posu{je, koji je nestao u toku Drugog svjetskog rata kao pripadnik hrvatske vojske. 

Nije upisan u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se JOZO DUMAN^I], sin Pere i majke Lucije ro|. Boni}, ro|en 13. 4. 1924. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Vrpolju, Posu{je, da se javi ovom Sudu, kao i sve druge osobe kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti nestalog da to jave ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 64 0 V 000338 08 V
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1660/08) 


Op}inski sud u ^apljini, stru~ni suradnik Boris Gali}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Zdravka Bo{kovi}a, radi progla{enja nestalog Mile Bo{kovi}a umrlim, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS
U POSTUPKU PROGLA[ENJA NESTALE OSOBE UMRLOM 

Nestali Mile Bo{kovi}, sin Stojana i majke Ru`e ro|. Ragu`, ro|en 8. 2. 1928. godine u Pje{ivcu, op}ina Stolac, nestao za vrijeme Drugog svjetskog rata. 

Posljednja informacija za nestalog je da je vi|en 12. 5. 1945. godine na kri`nom putu. ^injenica njegove smrti nije upisana u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo, bilo kakvih vijesti nakon prestanka Drugog svjetskog rata. 

Poziva se nestali MILE BO[KOVI] ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti predlo`enika Mile Bo{kovi}a da se javi ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja oglasa na adresu Op}inskog suda ^apljina, Ru|era Bo{kovi}a 12, ^apljina. 

Po isteku roka od tri mjeseca Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 53 0 V 013543 08 V
17. septembra 2008. godine
^apljina 


(so-1661/08) 

Op}inski sud Mostar, i to stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u vanparni~nom postupku pokrenutom po predlaga~u Fatimi ^u{i} iz Mostara, Opine bb, za progla{enje nestalog ^u{i} Omera, sina Me{ana iz Gornje Bijenje umrlim, zastupanog po privremenom staratelju Me{anu ^u{i}u iz Mostara, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Mostaru u toku je postupak po prijedlogu Fatime ^u{i} iz Mostara radi progla{enja umrlim nestalog ^u{i} Omera, sina Me{ana i Sevde, ro|enog 25. 2. 1932. godine u Bijenji, Nevesinje, koji je nestao za vrijeme ratnih dejstava dana 22. 6. 1992. godine u mjestu Gornja Bijenja. Nije upisan u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se ^U[I] OMER ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti ^u{i} Omera da se javi ovom Sudu ili privremenom staraocu Me{anu ^u{i}u iz Mostara, Opine bb, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa 

Po isteku roka od tri mjeseca Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 58 0 V 030851 07 V
5. septembra 2008. godine
Mostar 


(so-1686/08) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 005434 08 V, vodi se postupak za utvr|ivanje smrti Alibegovi} r. Musemi} Tifke, k}eri Ibrahima i majke Fatime, ro|ene 3. 9. 1914. godine u Janji, op}ina Bijeljina, a koja je navodno umrla 14. 10. 1994. godine u [pionici-Kamp, op}ina Srebrenik, i ukopana je sutradan u mjesnom mezarju Tutnjevac. 

Poziva se ALIBEGOVI] TIFKA kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njenom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 


Broj 28 0 V 005434 08 V
19. setembra 2008. godine
Grada~ac 


(so-1690/08) 


Op}inski sud u Cazinu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu Nure Muminovi}, k}erke Mehmeda, iz Lubarde, op}ina Bu`im, radi progla{enja umrlim IBRAHIMA KAJTEZOVI]A, sina Hase, ro|enog 11. 10. 1968. godine, u Lu~koj, op}ina Cazin, koji je nestao na podru~ju op}ine Mrkonji}- Grad, po~etkom oktobra 1995. godine u vrijeme ratnih doga|anja u Bosni i Hercegovini. 

Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da se javi ovom Sudu ili staratelju za poseban slu~aj Ibrahimu Muminovi}u, sinu Abdije iz Lubarde, op}ina Bu`im, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa. 

U protivnom }e nestali biti progla{en umrlim. 


Broj 020-0-V-08-000 032
24. septembra 2008. godine
Cazin 


(so-1700/08) 


Op}inski sud u Gora`du, i to sudija Radija Balti}, u vanparni~nom postupku predlagateljice Lakovi} Rahime iz Gora`da, radi dokazivanja smrti Lakovi} Fatime iz Gora`da, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Lakovi} Fatima ro|ena Ra{~i}, ro|ena 24. 12. 1907. godine, u mjestu Bukovica - Pljevlja, umrla 19. 7. 1992. godine u mjestu Kazati}i - Gora`de, ali ~injenica smrti nije upisana u mati~ne knjige umrlih. 

Poziva se LAKOVI] FATIMA ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Lakovi} Fatime da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Zaima Imamovi}a 3. 

Po isteku roka od 30 dana Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 45 0 V 009379 08 V
23. septembra 2008. godine
Gora`de 


(so-1712/08) 


Op}inski sud Sarajevo, to sudija [iljak Behija, u pravnoj stvari predlagatelja Karamustafi} Sabahe, radi utvr|enja smrti za Memi} Mehmeda, zastupane po posebnom staratelju Kozina Halidi, po Rje{enju slu`be socijalne za{tite op}ine Stari Grad od dana 23. 4. 2008. g., na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku. izdaje sljede}i 

OGLAS 

Navodno umrli Memi} Mehmed, sin Ra{ida i majke Unije, ro|en 18. 10. 1886. godine u Sarajevu, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu u ul. Zelengorska 31, koji je navodno umro prirodnom smr}u dana 15. 3. 1973. godine u Sarajevu. 

Poziva se navodno umrli MEMI] MEHMED kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 15. 3. 1973. godine da se jave Op}inskom sudu Sarajevo, [enoina 1, soba 204/II. 

Ukoliko se ne javi Memi} Mehmed, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije datuma smrti, a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


Broj 65 0 V 039007 08 V
22. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-524/08) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud ^apljina, po sucu Emiliji Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Naile Krvavac, zastupane po Maji [koro, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika Slavka Bekana, sina Alekse iz Tasov~i}a, Emine Sinanovi} ro|. Mehi}, Dr`ava BiH, zastupane po dr`avnom prvobraniteljstvu, Sinanovi} Mustafe, sina Osmana iz Sarajeva, Sinanovi} Alije, Gadelant 16-1-2, Danemark, Kai} Zibe iz Mostara, Sinanovi} Mehmeda iz Sarajeva, Sinanovi} Ramiza iz Sarajeva, te Fate Sinanovi} ro|. Kelecija, Fatime Sinanovi}, k}eri Osmana, Mustafera, Sinanovi}a, sina Osmana i Jasmine Sinanovi}, k}eri Osmana, sada nepoznatog boravi{ta-prebivali{ta, zastupani po privremenom zastupniku Moniki Rebac-Filipovi}, odvj. iz ^apljine, radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 17. 9. 2008. godine, donio je 

OGLAS 

Dopunjava se Rje{enje ovog Suda, kojim je tu`enim nepoznatog prebivali{ta-boravi{ta postavljen privremeni zastupnik Monika Rebac-Flipovi}, odvjetnica iz ^apljine, na na~in da se kao tu`enik nepoznatog prebivali{ta-boravi{ta ozna~ava i Emina Sinanovi} ro|. Mehi}, te se istoj kao privremeni zastupnik postavlja Monika Rebac-Filipovi}, odvjetnica iz ^apljine. 


Broj 53 0 P 009622 07 P
17. septembra 2008. godine
^apljina 


(so-1655/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Nevenki Mladina, u pravnoj stvari tu`itelja Ilije Vrdoljaka pok. Joze iz Grboreza, zastupanog po odvjetniku Stipi Babi}u, protiv tu`enika 1) Tomo Vrdoljak pok. Nike, 2) Slavka ^eko pok. Nikole, 3) Jukijana Fanfoni `. Lucijana, 4) Branka Kelava `. Bo`e , 5) Cvita Vrdoljak udov. Mirka, 6) Janja Novokmet `. Mirka, 7) Matija Duvnjak `. Stipina, 8) Ivo Vrdoljak pok. Joze, 9) Marko Vrdoljak pok. Joze, 10) Ivica Vrdoljak pok. Ivana, 11) Ante Vrdoljak pok. Ivana, 12) Jako Vrdoljak pok. Jake, 13) Ante Vrdoljak pok. Jake, 14) Martin Vrdoljak pok. Jake, 15) Jozo Vrdoljak pok. Jake, 16) Agata Knez r. Vrdoljak `. Tome, 17) Mate ^elan pok. Jakova, 18) Niko ^elan pok. Jakova, 19) Ante ^elan pok. Jakova, svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi preuknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}, odjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 68 0 P 001638 08 P
18. septembra 2008. godine
Livno 


(so-1656/08) 


Op}inski sud u Grada~cu, po sudiji Bilajac Fahiri, u pravnoj stvari tu`itelja ^ampara Hajrije i dr., iz Gra~anice, zastupanih po punomo}niku adv. Heli} Hajrudinu iz Gra~anice, protiv tu`enih Ibrulj Benjamina iz Grada~ca, Ibrulj Suada iz Grada~ca, Ibrulj Mirsada iz Zavidovi}a i Ibrulj Sejfudina iz Holandije, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja, gore ozna~enog dana donio je slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 000569 05 P od 17. 9. 2008. godine, na temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, postavljen je advokat Osmi~i} Zurijeta iz Grada~ca za privremenog zastupnika tu`enom Ibrulj Sejfudinu, koji nema punomo}nika, nepoznatog boravi{ta. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staratelja. 

Ovaj oglas objaviti u '"Slu`benim novinama Federacije BiH", i "Slu`benim novinama TK-a", i preko oglasne table Suda u Grada~cu, i Srebreniku. 


Broj 28 0 P 000569 05 P
17. septembra 2008. godine
Grada~ac 


(so-1691/08) 


Op}inski sud u Kalesiji, sudija Dra`ena Pejanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Omerovi} Safeta, sina Mehmeda iz Vitinice, zastupanog po punomo}niku Fatimi Omerovi}, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Br|ak ([a}ira) Sulejman iz Vitnice, Junuzovi} (D`afer) Ahmet iz Vitinice, Mujdi} (Mustafa) Mehmed iz Me|e|e, Be}irovi} (Dedo) Huso iz [epka, Zuki} (Sakib) Mesur iz Vitinice, Zuki} (Sakib) Fahrudin iz Vitinice, Zuki} (Sakib) Fahrija iz Vitinice, Mehmedovi} (Alija) Milka iz Vitinice, Kahrimanovi} (Halil) Jusuf iz Vitinice, ^elikovi} (Lutvo) Osman iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Husein iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Ibrahim iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Mehmed iz Teo~aka, ^elikovi} udato Dautovi} Fatima iz Vitinice, Kahrimanovi} (Fehima) Fehrim iz Vitinice, Kahrimanovi} (Avdija) Hajran iz Vitinice, Kahrimanovi} udato Ibrahimovi} Fata iz Jusi}a, Kahrimanovi} (Kahro) Zejnil iz Vitinice, Kahrimanovi} (Avdo) Hamdija, Kahrimanovi} (Kahro) Halil iz Vitinice, Kahrimanovi} (Mahmut) Salkan iz Vitnice, Kahrimanovi} (Mahmut) Sadija iz Vitinice, Avdi} (Huso) Habiba iz Klise, Avdi} (Huso) Agan iz Klise, Avdi} (Huse) Ahmet iz Klise, Avdi} (Huso) Halil iz Klise, Kahrimanovi} r. Birali} Fata iz Vitnice, Omerovi} (Mehmed) Osman iz Vitinice, svi sada nepoznatog mjesta prebivali{ta, Omerovi} (Mehmeda) Abdulah, Omerovi} (Osmana) Suad iz Vitnice kao pravni sljednici Omerovi} (Omer) Mehmeda, Omerovi} (`ena Mehmeda) Selima, Omerovi} (D`afer) Mehmed, Omerovi} (D`afer) Omer, Omerovi} (Tahir) D`afer, Omerovi} (Tahir) Emina, Omerovi} (Tahir) Mejra, Selimovi} udato (D`afera) Zulka, Omerovi} Ismeta (`ena Avdina) iz Vitinice kao pravni sljednik Omerovi} (Mehmeda) Avde i Omerovi} (Avde) Omera, Omerovi} (Safet) Ismet iz [apne kao pravni sljednik Omerovi} (Mehmed) Safet, Omerovi} (Safet) Milka i Omerovi} (`ene Safeta) Mere, Omerovi} udata Hrusti} (Mehmed) Hanka iz Vitinice kao pravni sljednik Omerovi} (`ena Saliha) [erife, Omerovi} udato Gu{i} Aj{a iz Kraljevi}a, Omerovi} (Mehmed) Hajrija iz [apne, Dautovi} (Alija) Sejdo iz Vitnice, Dautovi} Zekerijah i Dautovi} Abdulah kao pravni sljednici Dautovi} (Ali Rize) Delista i Ismete, ^elikovi} udato Dautovi} Fatime, Dautovi} (Rizvo) Tifa, Dautovi} (Behlula) Ise, Adema, Saliha, Amira Alije i Dautovi} (Alija) Mehmedalija svi iz Sapne, op}ina Sapna - zastupana po op}inskom pravobraniocu, Halilovi} udato Mahmutovi} Ra{a iz Vitinice, Mehmedovi} Agan iz Vitinice kao pravni sljednik Omerovi} udato Mehmedovi} Hanije, Dautovi} (Alija) Sejdo iz Vitinice kao pravni sljednik D`ihanovi} udato Dautovi} Azemine, Dautovi} (Alija) Mehmedalija, Dautovi} (Alija) Behlul, Dautovi} (Emin) [evko, Dautovi} udato I{i} E{efe, Dautovi} (`ena Emina) Fatke, Dautovi} (Emin) Nure i Dautovi} (Emin) Bahrije, Dautovi} Flida iz Vitinice kao pravni sljednik Poljakovi} (Osman) Avdije, Poljakovi} (Osman) Fahret, Poljakovi} udato Hod`i} Have i Poljakovi} udato Omerovi} Mulajne, Mehmedovi} Fahrudin iz Vitinice kao pravni sljednik Bo{njakovi} Agana, Mehmedovi} Hakije, Mehmedovi} udato Jusi} Nure, Mehmedovi} Fatime, Mehmedovi} Bije, Mehmedovi} Fahrije, Mehmedovi} Armina, Mehmedovi} Fahrudina, Kahrimanovi} (Osman) Sabit iz Vitinice i Kahrimanovi} Fateh iz Vitinice kao pravni sljednici Kahrimanovi} (Sinan) Hasan, Kahrimanovi} (Sinana) D`emila, Kahrimanovi} (Sinana) Asima i Kahrimanovi} (Sinana) Kasima, Kahrimanovi} (Selim) Ahmo iz Vitinice kao pravni sljednik Kahrimanovi} ([evke) [efhudina, Kahrimanovi} ([evke) Fahrudina, Kahrimanovi} udato Sulji} ([evke) Ismete, Kahrimanovi} ([evke) Minete, Kahrimanovi} ([evke) Amire, Kahrimanovi} ([evke) udato Be{i} Izete, Kahrimanovi} (Mem{e) Zenun iz Vitinice kao pravni sljednik Kahrimanovi} (Mem{e) D`eme, Kahrimanovi} (Mem{e) Refika, Kahrimanovi} (Mem{e) Kemala, Garibovi} D`emil iz Vitinice kao pravni sljednik Garibovi} (Halila) Mehe, Garibovi} (Halila) Hanke, Garibovi} (Halila) Rahe, Garibovi} (Halila) Mevke, ^elikovi} (Lutvo) Hakija iz Snije`nice, ^elikovi} (Lutvo) Ferhat iz Snije`nice, Kahrimanovi} udato Be{i} Namka iz Vitinice, Kahrimanovi} (Kahre) Ifet iz Vitinice, Kahrimanovi} (Mahmut) Sinan iz Vitinice i Poljakovi} (Osmana) Ferhat iz Vitinice, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 24. 9. 2008. godine objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovoga Suda br. 29 0 P 001584 08 P od 24. 9. 2008. godine, na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4 ZPP-a tu`enim Br|ak ([a}ira) Sulejman iz Vitnice, Junuzovi} (D`afer) Ahmet iz Vitinice, Mujdi} (Mustafa) mehmed iz Me|e|e, Be}irovi} (Dedo) Huso iz [epka, Zuki} (Sakib) Mesur iz Vitinice, Zuki} (Sakib) Fahrudin iz Vitinice, Zuki} (Sakib) Fahrija iz Vitinice, Mehmedovil (Alija) Milka iz Vitinice, Kahrimanovi} (Halil) Jusuf iz Vitinice, ^elikovi} (Lutvo) Osman iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Husein iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Ibrahim iz Teo~aka, ^elikovi} (Lutvo) Mehmed iz Teo~aka, ^elikovi} udato Dautovi} Fatima iz Vitinice, Kahrimanovi} (Fehima) Fehrim iz Vitinice, Kahrimanobvi} (Avdija) Haj ran iz Vitinice, Kahrimanovi} udato Ibrahimovi} Fata iz Jusi}a, Kahrimanovi} (Kahro) Zejnil iz Vitinice, Kahrimanovi} (Avdo) Hamdija, Kahrimanovi} (Kahro) Halil iz Vitinice, Kahrimanovi} (Mahmut) Salkan iz Vitnice, Kahrimanovi} (Mahmut) Sadija iz Vitinice, Avdi} (Huso) Habiba iz Klise, Avdi} (Huso) Agan iz Klise, Avdi} (Huse) Ahmet iz Klise, Avdi} (Huso) Halil iz Klise, Kahrimanovi} r. Birali} Fata iz Vitnice, Omerovi} (Mehmed) osman iz Vitinice, svi sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca. 


Broj 29 0 P 001584 08 P
24. septembra 2008. godine
Kalesija 


(so-1711/08) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "INTEHNA" d.o.o. Kakanj, Branilaca bb. 

Za likvidatora se imenuje Sunulahpa{i} Asim, dipl. ecc., iz Busova~e, Zagreba~ka bb. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000054
16. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1641/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Trgovinsko-uslu`no i gra|evinsko dru{tvo "MH COMMERCE" Zenica Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Travni~ka cesta 73. 

Za likvidatora se imenuje Dedi} Indira iz Zenice, Travni~ka cesta 73. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000023
8. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1642/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Ba{anovi} Amira iz Biha}a za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Ba{an " Biha}, dana 17. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Ba{an" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, Bosanskih banova 24, direktor Ba{anovi} Amir iz Biha}a, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Biha} broj 1-1008-00, na osnovu Rje{enja o upisu u sudski registar subjekta upisa broj U/I-1-1406/00 od 29. 2. 2000. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne firme Ba{anovi} Amir iz Biha}a, Bosanskih banova 24. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja DOO "Ba{an" Biha} brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 


Broj 017-0-Rl.-07-000068
17. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1643/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji Deli} Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlaga~u Be{i} Vahidu, a radi zaklju~enja likvidacionog postupka nad DOO "VAJTA - MBA" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Stani~na 1, dana 16. 9. 2008. g.. donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "VAJTA MBA" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Stani~na 1, a upisanom u reg. ul. br. 1-2373-00, a po upisu U/I-11134/99 od 21. 12. 1999. g. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Be{i} Vahid, sin Muniba, ro|en 12. 3. 1963. g. u Kozarcu, sa prebivali{tem u Kozarcu, Mar{ala Tita bb, dosada{nji direktor ovog pravnog lica. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja DOO "VAJTA - MBA" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Stani~na 1, brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Biha}u i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 


Broj 017-0-RL-08-000 006
16. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1644/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Emira Serdarevi}a, punomo}nika osniva~a, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Empty" iz Sanskog Mosta, dana 17. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Empty", sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Hamzibegova bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Zuki} Elvira, direktor ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka DOO "Empty" iz Sanskog Mosta, upisan u registarski ulo`ak broj 1-5477-00, po upisu Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-06-000554 od 10. 5. 2006. godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0-Rl-08-000053
17. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1645/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Prometno, uslu`no dru{tvo "ABECEDA" d.o.o. Zenica, Patriotske lige bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora ^olakovi}a Esad iz Sarajeva, Branislava Nu{i}a 18. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-9144, upisana po rje{enju U/I-57/05 od 18. 1. 2005. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000094
17. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1646/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Trgova~ko dru{tvo "^AGO PETROL" d.o.o. Zenica, Fra Grge Marti}a 11. 

Za likvidatora se imenuje \ulan-Dizdarevi} Elvira iz Zenice. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000055
17. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1647/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "TEN" d.o.o. Te{anj, dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Te{anj, Radu{a bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Galija{evi} Amir iz Te{nja, Krndija TKE 2. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-8995, upisana po Rje{enju U/I-725/04 od 17. 5. 2004. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000083
10. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1648/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "ICG" d.o.o. Te{anj, proizvodno-trgovinsko dru{tvo, Kotlanice bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hrnji} D`evad, advokat iz @ep~a, Zelena pijaca 5. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-6546 (1-73 Vi{i sud u Doboju), upisana po Rje{enju U/I-78/00, od 17. 1. 2000. godine (U/I-57/94 od 9. 9. 1994. godine Vi{i sud u Doboju) i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000068
15. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1649/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge "DIADEMA" d.o.o. Zenica, PC "ZENICA" (Kamberovi}a polje). 

Za likvidatora se imenuje Spahi} Sean, advokat iz Zenice, Safvet-bega Ba{agi}a 4A. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000052
16. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1650/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom H.B.U. d.o.o. Zenica, Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge, Zenica, Mehmedalije Tarabara 10. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sunulahpa{i} Asim, iz Busova~e, Zagreba~ka bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-8812, upisana po Rje{enju U/I-895/03 od 7. 7. 2003. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000032
16. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1651/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnom osobom PAN AGRA d.o.o. [iroki Brijeg, pod mati~nim brojem 1-620. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dragan Ivankovi} iz [irokog Brijega, vozilo Mercedes-Benz" - bus, godina proizvodnje 1994., br. {asije WDB6013671P376371, uru~uje se osniva~ima. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u [irokom Brijegu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-620. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 64 0 L 000701 08 L
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1652/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom MATEA d.o.o. Posu{je. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mate Petric. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u [irokom Brijegu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-3215. 

    Imovina Dru{tva pobli`e opisana u popisu imovine kao prilogu izvje{}a u ukupnoj vrijednosti od 19.560,00 KM, a koja se sastoji od: teretnog vozila Renault FC 1999. godine, KANGO RAPID-FURGON, broj {asije VF1FC0DAF20225924, neto knjigovodstvena vrijednost 3.600,00 KM, prometna dozvola broj 1839022, oprema u {opingu, neto knjigovodstvena vrijednost 12.300,00 KM, polica za kruh, 190 x 230 x 60, polumasiv, 1.760,00 KM, police za skladi{te, 250 x 60; 19 x 125,00 (bruto), 1.900,00 KM, nakon prestanka pravne osobe vra}a se osniva~u Mati Petricu. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. 


Broj 64 0 L 000680 08 L
15. septembra 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1653/08) 


Op}inski sud u Ora{ju, po likvidacionom sucu Huseinu D`afi}u, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom "Stella" d.o.o. za promet i usluge iz Donje Mahale, dana 12. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "Stella" d.o.o. za promet i usluge iz Donje Mahale, Stjepana Radi}a 26. 

2.    Za likvidatora se imenuje Stanko Jakobovi} iz Donje Mahale, Stjepana Radi}a 26. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sucu predo~iti popis imovine i popis obaveza pravne osobe. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko nitko od povjerilada ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju - Odjeljenju za registar, na Rje{enje br. U/I-185/00, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 


Broj 25 0 L 008112 08 L
17. septembra 2008. godine
Ora{je 


(so-1654/08) 


Op}inski sud Mostar, po ste~ajnom sucu Divni Bo{njak, postupaju}i po prijedlogu zakonskog zastupnika, Dru{tva "SANA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, zastupanog po punomo}ici Maji [koro, odvjetnici iz Mostara, radi otvaranja ste~ajnog postupka nad Dru{tvom "SANA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem Bi{}e Polje bb, donio je dana 13. 6. 2008. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

I. 

Pokre}e se prethodni postupak za utvr|ivanje da li postoje uvjeti za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim osobom "SANA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Bi{}e Polje bb. 

Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Hamid Tipura, dipl. ecc. - Podgorani bb, Mostar. 

Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obveze iz ~l. 16. Zakona o ste~ajnom postupku, a naro~ito }e: 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

II. 

Privremeno se obustavljaju sve pojedina~ne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog Dru{tva. Izlu~na i razlu~na prava vjerovnik ne mo`e ostvariti u prethodnom postupku. 

III. 

Dru{tvo "SANA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja bez suglasnosti ste~ajnog suda. 

IV. 

Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom ste~ajnom upravitelju bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

Ovo Rje{enje ima se oglasiti na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", istog dana. 

V. 

Rje{enje se ima dostaviti Registru Op}inskog suda u Mostaru, radi upisa zabilje`be pokretanja prethodnog postupka nad pravnim licem "SANA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, koje je upisano prema Rje{enju broj UF/I-349/2000 od 29. 9. 2000. godine, u mati~ni registarski broj 1-834. 

VI. 

Zakazuje se ro~i{te radi naknadnog saslu{anja ste~ajnog du`nika za dan ~etvrtak, 20. 11. 2008. godine s po~etkom u 9,00 sati, u ovom Sudu, ured 206, II kat. 

Ovo Rje{enje ujedno slu`i kao poziv za ro~i{te. 


Broj 58 0 St 037292 07 St
12. rujna 2008. godine
Mostar 


(so-1684/08) 


Op}inski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad Dru{tvom "MO-RAM" DOO MOSTAR, Kralja Petra Kre{imira IV bb (SPC Rondo), postupaju}i po prijedlogu predlagatelja z.z. Branke Zovko, vanraspravno, dana 16. 9. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

9.    Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim licem "MO-RAM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Petra Kre{imira IV bb. 

10.     Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu` iz Mostara. 

11.    Likvidator je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

12.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

13.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu Mostar - Odjel Registra, na broj Rje{enja Tt-169/04 od 10. 3. 2004. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11226, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. 

14.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

15.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

16.    Ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja se zakazuje za dan utorak, 4. 11. 2008. godine s po~etkom u 11,00 h, u uredu suca 206, II kat. 


Broj 58 0 L 036423 07 L
16. rujna 2008. godine
Mostar 


(so-1685/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Durakovi} Mustafe za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Durakovi}-MR" iz Cazina, dana 17. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Durakovi}-MR" Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, Mutnik 50. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz predhodnog stava postavlja se Durakovi} Mustafa, direktor i osniva~ ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka DOO "Durakovi}-MR" iz Cazina, upisan u registarski ulo`ak broj 1-746-00, po upisu Kantonalnog suda Biha} br. U/I-1285/2000 od 28. 2. 2000. godine brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0 Rl-08-000045
17. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1687/08) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "EBAN" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, H. ^emerli}a 2. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Isakovi} Ines, nastanjena na adresi Biha}kih branilaca 3, Biha}. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 1-1030-00. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 017-0-RL-08-000044
16. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1688/08) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "MEHANIKA" Bu`im, sa sjedi{tem u Bu`imu, Asima Bajrakterevi}a 8. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Bajraktarevi} D`emal, nastanjen na adresi Asima Bajrakterevi}a 8, Bu`im. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 1-467-00. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 017-0-RL-08-000003
16. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1689/08) 


Op}inski sud u Mostaru, sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Anypromet d.o.o. Mostar, nakon ro~i{ta odr`anog dana 21. 8. 2008. god., donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem ANYPROMET d.o.o. Mostar. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bebani} Ahmed iz Mostara. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovoga Suda na broj Rje{enja broj U/I-164/2000 od 14. 3. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-3231, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja odr`at }e se dana 30. 10. 2008. u 10,30 sati u prostorijama ovog Suda (108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 040638 08 L
12. septembra 2008. godine
Mostar 


(so-1692/08) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "KVARNER IN@INJERING" Bosanska Krupa, sa sjedi{tem u Bosanskoj Krupi, Pi{taline 147. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Smajlovi} Ha{ima, nastanjena na adresi Pi{taline 147, Bosanska Krupa. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 17-01-0062-07. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 017-0-RL-08-000040
16. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1693/08) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Herceg" d.o.o. Od`ak, Titova bb, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-929, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-312/00 od 22. 8. 2008. godine @upanijskog suda u Od`aku. 

Razrje{ava se slu`be likvidatora Petar Herceg iz Posavke mahale, op}ina Od`ak. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedeno pravno lice bristat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koji je upisan u mati~ni registarski broj 1-929, i u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj Rl-11/04
18. septembra 2008. godine
Ora{je 


(so-1694/08) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "COMBI-CO" d.o.o., Ugljara 55 A, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-322, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-161/02 od 15. 11. 2002. godine @upanijskog suda u Od`aku. 

Razrje{ava se slu`be likvidatora Miroslav Maro{ iz Ugljare 55 A. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedeno pravno lice bristat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koji je upisan u mati~ni registarski broj 1-322, i u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 025-0-L-06-000006
18. septembra 2008. godine
Ora{je 


(so-1695/08) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Taftisana" DOO za trgovinu i usluge Od`ak, ul. 16. muslimanske brigade 46. 

2.    Za likvidatora se imenuje Fahir Tori} iz Od`aka, ul. 16. muslimanske brigade 46. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja broj U/I-297/00 od 13. 7. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-605, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 25 0 L 005951 08 L
18. septembra 2008. godine
Ora{je 


(so-1696/08) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Mlin Deli}" d.o.o. za proizvodnju i promet Od`ak, Red`e [kangi}a 17, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-1289, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-17/04 od 12. 2. 2004. godine @upanijskog suda u Od`aku. 

Razrje{ava se slu`be likvidatora Na{id Deli} iz Od`aka, Red`e [kangi}a 17. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedeno pravno lice bristat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koji je upisan u mati~ni registarski broj 1-1289, i u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 025-0-L-07-000003
18. septembra 2008. godine
Ora{je 


(so-1697/08) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ljevakovi} Ramo, objavljuje 

OGLAS 

Zakazuje se ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ste~ajnom postupku nad firmom Dru{tvo za proizvodnju i promet "GRATEX" d.o.o. DOBOJ-JUG, za srijedu, 15. 10. 2008. godine u 11,00 sati, na koje se pozivaju povjerioci koji su podnijeli prijavu potra`ivanja i ste~ajni upravnik. 


Broj 043-0-St-07-000015
23. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1699/08) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "JELI^I]" DOO JAJCE, upisanim u sudski registar Op}inskog suda Travnik, Rje{enje br. 051-0-reg-07-001085 od 29. 6. 2007. godine, odnosno u registarski broj subjekta upisa 1-5162. 

- Za likvidatora se postavlja Ljiljana Rimac, k}i Nikice iz Jajca. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se daje likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice "JELI^I] " d.o.o. JAJCE, iz Jajca, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 51 0 L 011445 08 L
19. septembra 2008. godine
Travnik 


(so-1701/08) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i: 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "MEGADOM" DOO TRAVNIK, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda Travnik, Rje{enjem br. U/I-473/2000 od 3. 4. 2000. godine, registarski broj upisa 1-1662. 

- Za likvidatora se postavlja Refik Adilovi}, sin Mahmuta, iz Travnika, Kljaci bb, osniva~ i direktor Dru{tva. 

Rje{enjem o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice "MEGADOM" DOO TRAVNIK iz Travnika, Kljaci bb, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 51 0 L 003643 07 L
19. septembra 2008. godine
Travnik 


(so-1702/08) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem UNIS Biroplus d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dr. Ante Star~evi}a 50, na ro~i{tu odr`anom dana 19. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad pravnim licem UNIS Biroplus d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dr. Ante Star~evi}a 50, upisanim u registarski ulo`ak Vi{eg suda u Mostaru br. 1-9537, na temelju Rje{enja o upisu broj U/I-1275/97 od 9. 12. 1997. godine. 

Likvidator Dru{tva Fatima Alikadi}, ecc., iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 036742 07 L
19. septembra 2008. godine
Mostar 


(so-1703/08) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "SPEKTRA" d.o.o. Prozor-Rama, sa sjedi{tem u Prozor-Rama, Splitska bb, na ro~i{tu odr`anom dana 19. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad pravnim licem "SPEKTRA" d.o.o. Prozor-Rama, sa sjedi{tem u Prozor-Rama, Splitska bb, upisanim u reg. ul. Kantonalnog suda u Mostaru br. 1-5895, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt.-238/02 od 20. 5. 2002. godine. 

Likvidator Dru{tva Fatima Alikadi}, dipl. ecc., iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 034481 07 L
19. septembra 2008. godine
Mostar 


(so-1704/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad dru{tvom VRANA d.o.o. Ljubu{ki, upisanog u Op}inskom sudu u [irokom Brijegu, pod mati~nim brojem 1-4280. 

Za likvidatora se imenuje Mirko Bubalo iz Ljubu{kog. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene potpise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obveza, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no pravna osoba }e se brisati iz Registra pravnih osoba Op}inskog suda u [irokom Brijegu kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret Dru{tva. 


Broj 64 0 L 000305 08 L
16. rujna 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-1705/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po ste~ajnom sudiji Ivani{ Vlatki, rje{avaju}i o prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad DOO "Ergo BH" Biha}, van ro~i{ta za raspravu, dana 16. 9. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "Ergo BH" Biha}, imenuje se Be}iragi} Asim iz Cazina. 

Privremeni ste~ajni upravnik Be}iragi} Asim du`an je starati se o imovini du`nika, izvr{iti pregled du`nikovih poslovni prostorija, izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika, utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka, ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka, utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini i djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

Ste~ajni du`nik du`an je privremenom ste~ajnom upravitelju omogu}iti uvid u materijalnu financijsku dokumentaciju i dati mu potrebne informacije sa poslovanjem preduze}a. 

Ovo Rje{enje objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 


Broj 017-0-St-08-000008
16. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1706/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju i promet "LOTUS' d.o.o. Jelah, Gazi Ferhat-begova bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hrnji} D`evad, advokat iz @ep~a. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-6729, upisana po Rje{enju U/I-20/00 od 11. 1. 2000. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000002
10. septembra 2008. godine
Zenica 


(so-1707/08) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "MODULART" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Zagreba~ka 4-a, na ro~i{tu odr`anom dana 23. 9. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad pravnim licem "MODULART" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Zagreba~ka 4-a, upisanim u reg. ul. Op}inskog suda u Mostaru br. 1-11585, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-O-305/05 od 27. 9. 2005. godine. 

Likvidator Dru{tva Hamid Tipura, dipl. ecc., iz Mostara, Podgorani bb, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva i to jedna ma{ina za obradu kerocka sada{nje vrijednosti od 2.673,51 KM, jedan klima ure|aj sada{nje vrijednosti 674,00 KM, uredski namje{taj sada{nje vrijednosti 162,87 KM, jedno vozilo "kombi" sada{nje vrijednosti 5.056,00 KM, jedan ra~unar sada{nje vrijednosti 2.986,83 KM, jedan printer sada{nje vrijednosti 705,00 KM, jedan fax sada{nje vrijednosti 211,00 KM, jedan telefon sada{nje vrijednosti 145,00 KM, kao i nov~ana sredstva u iznosu od 5,57 KM koja se nalaze na transakcijskom ra~unu Dru{tva kod ProCredit banke d.d. Mostar, nakon prestanka pravne osobe vra}aju se osniva~u Dru{tva Janji} Sa{i iz Mostara, do kog iznosa osniva~ odgovara za obveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 037391 07 L
23. rujna 2008. godine
Mostar 


(so-1708/08) 


Op}inski sud u Mostaru, sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "D.V.A." d.o.o. Mostar, zastupanim po punomo}niku Dizdar Nerminu, advokatu iz Mostara, van ro~i{ta, dana 19. 9. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "D.V.A." d.o.o. Mostar. 

2.    Za likvidatora se imenuje Leto Ismet iz Mostara, Tekija 26. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja U/I-195/99 od 23. 12. 1999. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-10147, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 6. 11. 2008. god. u 10,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 041171 08 L
19. septembra 2008. godine
Mostar 


(so-1709/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnom postupku nad privrednim dru{tvom "MOTIVACTION BH" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Patriotske lige 4, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 9. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad pravnim licem "MOTIVACTION BH" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Patriotske lige 4. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Karahmet Halil, Alekse [anti}a 4, iz Sarajeva. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se za ponedeljak - 22. 9. 2008. godine u 11,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potra`ivanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potra`ivanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potra`ivanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najvi{e 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu, u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-21414. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 22. 9. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja u srijedu, 12. 11. 2008 u 9,30 sati, soba 436/IV. 

Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka. 


Broj 65 0 ST 038145 08 ST
22. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-526/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnom postupku nad privrednim dru{tvom - du`nikom "D@ANO EXPORT-IMPORT" Privredno dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Azize [a}irbegovi} bb/I, na ro~i{tu odr`anom dana 24. 9. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

10.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom "D@ANO EXPORT-IMPORT" Privredno dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Azize [a}irbegovi} bb/I. 

11.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se [abi} Asim, D`amijska 17/V, Sarajevo 

12.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se za srijedu, 24. 9. 2008. godine u 11,00 sati. 

13.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potra`ivanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potra`ivanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potra`ivanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najvi{e 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

14.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

15.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

16.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu, u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-24522. 

17.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 24. 9. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

18.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 12. 11. 2008. u 13,00 sati, soba 436/IV. 

Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te). 


Broj 65 0 ST 040100 08 ST
24. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-531/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom IPO IN@ENJERING DOO SARAJEVO, Halilovi}i 2, na ro~i{tu za utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad ovim privrednim dru{tvom, na ro~i{tu dana 24. 9. 2008. godine, donio je i javno objavio slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom IPO IN@ENJERING DOO SARAJEVO, Halilovi}i 2. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Pr{e{ Ibro, Nade`de Petrovi} 10/I, Sarajevo. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 24. 9. 2008. u 12,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potra`ivanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potra`ivanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potra`ivanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najvi{e 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu, u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-19041. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 24. 9. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan ~etvrtak, 13. 11. 2008. u 12,00 sati, soba 436/IV. 

    Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te). 


Broj 65 0 ST 038142 08 ST
24. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-532/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "SAJ KOMERC" DOO SARAJEVO, Halilovi}i bb, na ro~i{tu odr`anom dana 23. 9. 2008. godine za utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom ste~ajnog du`nika "SAJ KOMERC" DOO SARAJEVO, Halilovi}i bb. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hand`o Mustafa, Aleja Lipa 46/I, Sarajevo. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se utorak, 23. 9. 2008. godine u 12,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

a)    za potra`ivanje do 1.000,00 KM - 5%, 

b)    za potra`ivanja do 5.000,00 KM - 4%, 

c)    za potra`ivanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

d)    najvi{e 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu, u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-14182. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 23. 9. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 12. 11. 2008. u 11,00 sati, soba 436/IV. 

    Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te). 


Broj 65 0 ST 038962 08 ST
23. septembra 2008. godine
Sarajevo 


(O-533/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "NIAGARA" DOO SARAJEVO, Stupsko brdo bb, dana 5. 9. 2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NIAGARA" DOO SARAJEVO, Stupsko brdo bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jajagi} Muzafer, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar ovog Suda radi brisanja pravnog lica iz sudskog registra u mati~nom registarskom broju 1-24637. 

4.    Rje{enje se ima objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj L-134/05
5. septembra 2006. godine
Sarajevo 


(O-534/08) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 121, po zahtjevu Burki} Enesa, sina ]azima iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1335, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 302/2 "Lipovac", oranica 5. klase povr{ine 767 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Burki} Enes, sin ]azima, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemiji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 121
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1663/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 120, po zahtjevu Savi} Zdravka, sina Bogdana iz Petrova, Dujkovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 2372, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1438/12 "Klju~", vo}njak 2. klase povr{ine 197 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Savi} Zdravko, sin Bogdana, sa dijelom 1/1. 

I nekretnine upisane u Posjedovni list broj 841 katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Savi} Julka, k}i Bo{ka, Savi} Zdravko, sin Bogdana i Savi} Spomenko, sin Bogdana, sa dijelom 1/3. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 120
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1665/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 119, po zahtjevu ABS Banke d.d. Sarajevo, Sarajevo, ulica Trampina broj 12/VI, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 674, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

I posjedovni list broj 532, katastarska op}ina Donja Svinja{nica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 96/1 "Luka", oranica 2. klase povr{ine 5626 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Mujanovi} Latif, sin Ha{ima iz Zavidovi}a, ]umurana bb, sa dijelom 1/1. Na navedenim parcelama upisano je pravo zaloga po Rje{enju Op}inskog suda Zavidovi}i broj Ip. 247/02 u korist ABS Banke d.d. Sarajevo. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 119
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1667/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 111, po zahtjevu Muji} Sinana, sina Saliha iz Perovi}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 656, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 319 "[ujanac", {uma 3. klase povr{ine 8189 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Muji} Sinan, sin Saliha, Osmanovi} Refika, k}i Sinana i Muji} Salih, sin Sinana, sa dijelom 1/3. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 111
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1669/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 112, po zahtjevu Taletovi} Nasera, sina Ibrahima iz Dubravice 114, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 609, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Taletovi} Naser, sin Ibrahima, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 112
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1671/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 113, po zahtjevu Be}irovi} Ned`ada, sin Avde iz Vikovi}a, zastupanog po punomo}niku Be}irovi} Sefiru, sinu Avde iz Vikovi}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1494, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1648/2 "Njiva", livada 4. klase povr{ine 1000 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Be}irovi} Ned`ad, sin Avde, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 113
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1673/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 114, po zahtjevu Hrki} Ramize, k}eri Ra{ida iz Kova~a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1484, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 840 "Ora{je", livada 4. klase povr{ine 2350 m2

- katastarska ~estica broj 2796/3 "Luka", oranica 5. klase povr{ine 1614 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Hrki} Ramiza, k}i Ra{ida, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 114
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1675/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 115, po zahtjevu ]ivi} Smaje, sina Avde iz Zavidov}a, [abin Potok bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 418, katastarska op}ina Dolac, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1061/1 "Vu~kovo", ku}a i zgrada povr{ine 195 m2, dvori{te 500 m2 i oranica 3. klase povr{ine 2275. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je ]ivi} Smajo, sin Avde, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 115
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1677/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 116, po zahtjevu Mustafi} Izeta, sina Bege iz Zavidovi}a, Krivajska bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 854, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 567/6 "Osoje", ku}a i zgrada povr{ine 114 m2 i dvori{te povr{ine 281 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Mustafi} Izet, sin Bege, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 116
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1679/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 117, po zahtjevu Srpske pravoslavne Crkvene op{tine Bo~inja, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 498, katastarska op}ina Dolac, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 828/1 "Brdo", oranica 6. klase povr{ine 750 m2

- katastarska ~estica broj 828/2 "Brdo", oranica 6. klase povr{ine 650 m2

- katastarska ~estica broj 828/3 "Brdo", oranica 6. klase povr{ine 935 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Srpska pravoslavna Crkvena op{tina, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 117
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1681/08-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 118, po zahtjevu ABS Banke d.d. Sarajevo, Sarajevo, ulica Trampina broj 12/VI, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 59, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 736/1 "Barica", pristupni put povr{ine 689 m2, oranica 5. klase povr{ine 1994 m2, oranica 6. klase povr{ine 2214 m2 i pa{njak 3. klase povr{ine 499 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Had`i} Hamzalija, sin Huseina iz Dubravice, sa dijelom 1/1. Na navedenoj parceli upisana je zabilje`ba izvr{enja po Rje{enju Op}inskog suda Zavidovi}i broj Ip. 92/05 od 13. 12. 2005. godine u korist ABS Banke d.d. Sarajevo. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 118
18. septembra 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-1683/08-F) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakonao zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Smaila Nuhi}a, sina Izeta iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 755/01 ko Pritoka: 

- k.~. br. 1068/4 njiva Brand`a 2. kl. pov. 300 m2

- k.~ br. 1068/5 njiva Brand`a 2. kl. pov. 630 m2

- k.~. br. 1068/6 njiva Brand`a 2. kl. pov. 510 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-08-000 984
25. septembra 2008. godine
Biha} 


(so-1698/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2620977, izdata od Policijske stanice Vogo{}a za t.m.v. marke Mercedes - Benz 100, reg. oznaka 657-M-761, vlasni{tvo MIMS d.o.o. Sarajevo, broj {asije VSA63133313052877, broj motora 61696310093895. 

(O-514/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2440554, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo marke KIA, reg. oznaka 702-M-478, vlasni{tvo KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo, Velikih drveta 1. 

(O-536/08) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ORA[JE 

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "LE[I]-TRANS" d.o.o. za promet i usluge, Ora{je, ul. III br. 31, koju zastupa Luka Le{i} kao direktor, u predmetu upisa promjene direktora, brisanja prokure i uskla|ivanje djelatnosti, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 24. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "LE[I]-TRANS" d.o.o. za promet i usluge, Ora{je, ul. III br. 31, upisani su podaci o promjeni direktora, brisanju prokure i uskla|ivanju djelatnosti. 

Firma: "LE[I]-TRANS" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "LE[I]-TRANS" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. III br. 31, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1470 

JIB: 4254097790007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni direktora, brisanju prokure i uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Dru{tvu "LE[I]-TRANS" d.o.o. Ora{je, OPU broj 2-509/08 od 5. 3. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Le{i} Luka 

Adresa: @upanja, H. Lu~i}a 19, Hrvatska 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Le{i} Luka 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Le{i} Luka, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Prijevoz tereta u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Broj 025-0-Reg-08-000 041 

24. travnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-21/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljkuMiki}u, a rje{avaju}i po prijavi "T.D.A. COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Od`ak, Brodska bb, koju zastupa Tomislav Bo`i} kao osniva~, u predmetu upisa smanjenja temeljnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registracij i poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 5. 5. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "T.D. A. COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Od`ak, Brodska bb, upisani su podaci o smanjenju temeljnog kapitala i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "T.D.A. COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "T.D.A. COMPANY" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Brodska bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-667 

JIB: 4254054550002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva OPU broj 918/08 od 7. 4. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bo`i} Tomislav 

Adresa: Poto~ani bb, Poto~ani 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 7.000,00 

Upla}eni kapital: 7.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bo`i} Tomislav 

Ugovoreni kapital: 7.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Bo`i} Tomislav, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Bo`i} Mirjana, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.960 Proizvodnja piva, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 45.211 Visokogradnja, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 66.030 Ostalo osiguranje, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.111 Advokatski poslovi, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.820 Usluge pakovanja, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima. 

Broj 025-0-Reg-08-000 058 

5. svibnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-22/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MITROVI]" d.o.o. za proizvodnju i usluge, Od`ak, Titova bb, koju zastupa Mario Mitrovi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja i dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 25. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MITROVI]" d.o.o. za proizvodnju i usluge, Od`ak, Titova bb, upisani su podaci o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MITROVI]" d.o.o. za proizvodnju i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MITROVI]" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Titova bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1482 

J1B: 4254100920006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti dru{tva OPU broj 1108/08 od 24. 4. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mitrovi} Mario 

Adresa: Poto~ani k. br. 472, Poto~ani 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Mitrovi} Mario 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Mitrovi} Mario, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.230 Uzgoj svinja, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 45.211 Visokogradnja, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, otrova, oru`ja, streljiva i sredstava obrane i za{tite 

Broj 025-0-Reg-08-000 064 

25. travnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-23/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "SLO@NA BRA]A" d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo, Od`ak, ul. 14. aprila 16, koju zastupa Zejnelj ^o~aj kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 6. 5. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "SLO@NA BRA]A" d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo, Od`ak, ul. 14. aprila 16, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "SLO@NA BRA]A" d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo 

Skra}ena oznaka firme: "SLO@NA BRA]A" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. 14. aprila 16, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-603 

JIB: 4254049040004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva i poslovnih jedinica OPU broj 1171/08 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Strini} Gordana, ul. 14. aprila 16, Od`ak 

^o~aj Zejnelj, ul. 14. aprila 16, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 7.000,00 

Upla}eni kapital: 7.000,00 

U]E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Strini} Gordana    3.500,00    50,00% 

^o~aj Zejnelj    3.500,00    50,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Strini} Gordana, ~lan uprave Du{tva, bez ograni~enja ovla{tenja 

^o~aj Zejnelj, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim artiklima 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "SLO@NA BRA]A" d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo, Od`ak, ul. 4. jula 16, POSLOVNA JEDINICA [AMAC 

Sjedi{te: Aleksandra Kara|or|evi}a bb, [amac, op{tina: [amac 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o utemeljenju Poslovne jedinice broj 01/05 od 5. 1. 2005. godine 

Djelatnost Podru`nice: 

52.2452.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 60.2460.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice: 

^o~aj Zejnelj, li~na karta 04BWA0252, rukovoditelj Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: "SLO@NA BRA]A" d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i ugostiteljstvo, Od`ak, ul. 4. jula 16, POSLOVNA JEDINICA MODRI^A 

Sjedi{te: Trg Jovana Ra{kovi}a bb, Modri~a, op{tina: Modri~a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o utemeljenju Poslovne jedinice broj 02/05 od 10. 3. 2005. godine 

Djelatnost Podru`nice: 

52.2452.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 60.2460.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice: ^o~aj Zejnelj, li~na karta 04BWA0252, rukovoditelj Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja. 

Broj 025-0-Reg-08-000 067 

6. svibnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-24/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MBS-INTERIJERJ" d.o.o. za promet i usluge, Domaljevac, Frankopanska 18, koju zastupa Marko Ro{i} kao direktor, u predmetu upisa promjene sjedi{ta, dopune i uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 15. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MBS-INTEPJJERI" d.o.o. za promet i usluge, Domaljevac, Frankopanska 18, upisani su podaci o promjeni sjedi{ta, dopuni i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MBS-INTERIJERI" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MBS-INTERIJERI" d.o.o. Domaljevac 

Sjedi{te: Frankopanska 18, Domaljevac, Domaljevac-[amac 

MBS: 1-705 

JIB: 4254038510009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta, dopuni i uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u dru{tvu "MBS-INTERIJERI" d.o.o. Domaljevac, OPU broj 3-788/08 od 10. 4. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ro{i} Marko 

Adresa: Frankopanska 18, Domaljevac 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 96.110,00 

Upla}eni kapital: 96.110,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ro{i} Marko 

Ugovoreni kapital: 96.110,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Ro{i} Marko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Me|unarodna {pedicija i komisioni poslovi, 

- Me|unarodni transport robe u cestovnom prometu. 

Broj 025-0-Reg-08-000 060 

15. travnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-25/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "COPYTEC" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz, Od`ak, Titova bb, koju zastupa Amir ^aji} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa udjela, brisanje ~lana uprave, te uskla|ivanje i dopuna djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 10. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE` 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "COPYTEC" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz, Od`ak, Titova bb, upisani su podaci o prijenosu udjela, brisanju ~lana uprave, te uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "COPY TEC" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz 

Skra}ena oznaka firme: "COPY TEC" d.o.o. d.o.o. uvoz-izvoz Od`ak 

Sjedi{te: Titova bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1444 

JIB: 4254091830007 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu poslovnog udjela uz naknadu, uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva OPU broj 917/08 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^aji} Amir 

Adresa: Red`e [kangi}a 44, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.100,00 

Upla}eni kapital: 2.100,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^aji} Amir 

Ugovoreni kapital: 2.100,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^aji} Amir, direktor Bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.810 Fotografske usluge. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet Zakonom ograni~en, 

- Uvoz-izvoz. 

Broj 025-0-Reg-08-000 057 

10. travnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-26/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DITA" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, Od`ak, Proleterska 77, koju zastupa Jasmin D`ini} kao direktor, u predmetu upisa promjene adrese i uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 14. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subj ekta upisa "DITA" d.o.o. za trgovinu, ugostitelj stvo i usluge, Od`ak, Proleterska 77, upisani su podaci o promjeni adrese i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "DITA" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "DITA" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. Proleterska br. 77, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1258 

JIB: 4254019130009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni adrese dru{tva i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva OPU broj 738/08 od 24. 3. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: D`ini} Jasmin 

Adresa: Proleterska 77, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: D`ini} Jasmin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

D`ini} Jasmin, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Hod`i} Enisa, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.300 Restorani, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, otrova, oru`ja, streljiva, te sredstava za obranu i za{titu 

Broj 025-0-Reg-08-000 059 

14. travnja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-27/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "LUKAS PLUS" d.o.o. za proizvodnju i promet, Ora{je, ul. III br. 5, koju zastupa Tihomir Ilji} kao direktor, u predmetu upisa osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 21. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "LUKAS PLUS" d.o.o. za proizvodnju i promet, Ora{je, ul. III br. 5, upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Firma: "LUKAS PLUS" d.o.o. za proizvodnju i promet 

Skra}ena oznaka firme: "LUKAS PLUS" d.o.o. 

Sjedi{te: ul. III br. 5, Ora{je, Ora{je 

MBS: 25-01-0006-08 

JIB: 4254107930007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU broj 68/08 od 18. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Trconi} Luka 

Adresa: Stro{inci, Maro{a Trconi}a 5, 

Hrvatska 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Trconi} Luka 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Trconi} Luka, osniva~, bez ograni~enja ovla{tenja 

Ilji} Tihomir, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.860 Prerada ~aja i kafe, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en. 

Broj 025-0-Reg-08-000 020 

21. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-28/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "J&B COMPANY" d.o.o. za proizvodnju i promet, export-import, Ora{je, ul. II bb, koju zastupa Mato Dominkovi} kao direktor, u predmetu upisa dopune djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 7. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "J&B COMPANY" d.o.o. za proizvodnju i promet, export-import, Ora{je, ul. II bb, upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "J&B COMPANV d.o.o. za proizvodnju i promet, export-import; Ora{je, ul. II bb 

Skra}ena oznaka firme: "J&B COMPANY" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: II, Ora{je, Ora{je 

MBS: 25-01-0004-07 

JIB: 4254106370008 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju dru{tva "J&B COMPANY" d.o.o. Ora{je OPU broj 2-72/08 10. 1. 2008. godine 

Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (strano ulaganje) OPU broj 2-1394/07 od 15. 10. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: Sari} Josip, Zagreb, Vla{ka 79, Hrvatska 

Firma: RAM Managment (UK) Limited 

Sjedi{te: Almeda House, 90-100 Sydney 

Street, Chelsea, London 

Reg. br. /MBS: 05415778 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~                                                               Ugovoreni kapital    Procenat 

Sari} Josip                                                               1.000,00    50,00% 

RAM Managment (UK) Limited      1.000,00    50,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Dominkovi} Mato, direktor, bez ograni~enja 

Pelko Branimir, prokurist, bez ograni~enja 

Sari} Josip, prokurist, bez ograni~enja 

Filipovi} Ivo, prokurist, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usj eva i zasada, d.n., 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 63.120 Skladi{tenje robe, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima-`itaricama, sjemenjem, sto~nom hranom; mesom i mesnim proizvodima; vo}em i povr}em, 

- Va|enje {ljunka i pijeska za izvoz. 

Broj 025-0-Reg-08-000 002 

7. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-29/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "YIMOR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Domaljevac, Kali{ta bb, koju zastupa Mato Or{oli} kao direktor, u predmetu upisa dopuna i uskla|ivanje djelatnosti, te uskla|ivanje Statuta sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 20. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "YIMOR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Domaljevac, Kali{ta bb, upisani su podaci o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti, te uskla|ivanju Statuta sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima. 

Firma: "YIMOR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "YIMOR" d.o.o. Domaljevac 

Sjedi{te: Kali{ta bb, Domaljevac, Domaljevac-[amac 

MBS: 1-925 

JIB: 4254012470009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti i imenovanju Nadzornog odbora u dru{tvu "YIMOR" d.o.o. Domaljevac OPU broj 2-267/07 od 6. 2. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa. 

Or{oli} Mato, Stjepana Radi}a 22, Domaljevac 

Or{oli} Iljo, Stjepana Radi}a 22, Domaljevac 

Or{oli} Zlatko, Stjepana Radi}a 22, Domaljevac 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 5.427.298,12 

Upla}eni kapital: 5.427.298,12 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~                    Ugovoreni kapital    Procenat 

Or{oli} Mato            1.809,099,37    33,30% 

Or{oli} Iljo                1.809,099,38    33,30% 

Or{oli} Zlatko        1.809,099,37    33,30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Or{oli} Mato, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Or{oli} Ujo, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

Or{oli} Zlatko, komercijalni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.820 Usluge pakovanja, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

- Me|unarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu, 

- Me|unarodno otpremni{tvo i posredni{tvo, 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacija. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "YIMOR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Domaljevac, Kali{ta bb, Podru`nica Gornja Dubica bb 

Poreski podbroj: 4254012470246 

Sjedi{te: Gornja Dubica bb, Gornja Dubica, op{tina: Od`ak 

Akt o osnivanju podru`nice: Ugovor o utemeljenju podru`nice broj 01-03/07 od 26. 3. 2007. godine 

Djelatnost Podru`nice: 

52.11. 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim trgovinama prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice: Or{oli} Iljo, rukovoditelj Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja. 

Broj 025-0-Reg-08-000 024 

20. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-30/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi Vodoprivreda "POSAVINA" d.o.o. za izgradnju i odr`avanje hidrogra|evinskih objekata Od`ak, Brodska bb, koju zastupa Anto Grgi} kao direktor, u predmetu upisa dopune i uskla|ivanja djelatnosti, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 18. 12. 2007. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Vodoprivreda "POSAVINA" d.o.o. za izgradnju i odr`avanje hidrogra|evinskih objekata Od`ak, Brodska bb, upisani su podaci o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti. 

Firma: Vodoprivreda "POSAVINA" d.o.o. za izgradnju i odr`avanje hidrogra|evinskih objekata 

Skra}ena oznaka firme: Vodoprivreda "POSAVINA" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Brodska bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-546 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni djelatnosti tvrtke i usagla{avanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine br. VP-268/2007 od 4. 12. 2007. godine 

Odluka o uskla|ivanju poduze}a sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima, uska|ivanju djelatnosti sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti i promjeni adrese Dru{tva broj 266-02-VVP od 22. 11. 2002. godine 

Odluka o privatizaciji poduze}a broj 35-02-VPP od 7. 2. 2002. godine 

Odluka o promjeni oblika dru{tva u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u broj 01.001/2004 od 18. 11. 2004. godine 

Odluka o imenovanju direktora i tehni~kog direktora i usugla{avanje djelatnosti poduze}a sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti, broj 001/98 od 13. 1. 1998. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Grgi} Anto 

Adresa: Vojskova bb, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 298.198,00 

Upla}eni kapital: 298.198,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Grgi} Anto 

Ugovoreni kapital: 298.198,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Grgi} Anto, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.320 Izolacioni radovi, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, oru `j streljiva te predmeta ONO i CZ, 

- Me|unarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu, 

- Javna skladi{ta, upravljanje i upotreba objekata za skladi{tenje (silosi, javna skladi{ta, hladnja~e, bescarinske i slobodne zone). 

Broj 025-0-Reg-07-000 153 

18. prosinca 2007. godine 

Ora{je 

(SR-31/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "LEA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, D. Mahala, S. Radi}a 2/B, koju zastupa Daniela Kon~i} kao direktor, u predmetu upisa osnivanje dru{tva saograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 12. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "LEA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, D. Mahala, S. Radi}a 2/B, upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Firma: "LEA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "LEA" d.o.o. D. Mahala 

Sjedi{te: S. Radi}a br. 2/B, Donja Mahala, Ora{je 

MBS: 25-01-0005-08 JIB:4254107850003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU broj 2-174/08 od 23. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kon~i} Daniela 

Adresa: ul. Oslobo|enja 6, Tolisa 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kon~i} Daniela 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Kon~i} Daniela, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

21.120 Proizvodnja papira i kartona, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

Broj 025-0-Reg-08-000 018 

12. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-32/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "GRANIT" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, ul. XXXIV bb, koju zastupa Katica @ivkovi} kao direktor, u predmetu upisa promjene direktora i prokuriste, te uskla|ivanje djelatnosti, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 19. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "GRANIT" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, ul. XXXIV bb, upisani su podaci o promjeni direktora i prokuriste, te uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "GRANIT" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "GRANIT" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. XXXIV bb, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1496 

JIB: 4254105640001 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dru{tva u dijelu u kome je izvr{eno imenovanje predsjednika Uprave Dru{tva i prokuriste, te upis uskla|enih djelatnosti OPU broj 2-246/08 od 31. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Toma{evi} Mirko 

Adresa: Savska bb, Vidovice 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Toma{evi} Mirko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu: @ivkovi} Katica, prokurist, sa svim zakonskim ovla{tenjima u okviru 

upisanih djelatnosti 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Toma{evi} Mirko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.211 Visokogradnja, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima (gra|evinskim materijalom - kamenom i sli~nim proizvodima), 

- Posredni{tvo u vanjskoj trgovini gra|evinskim materijalom, 

- Me|unarodni cestovni prijevoz tereta. 

Broj 025-0-Reg-08-000 023 

19. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-33/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MATROBY-YACHTS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, koju zastupa Davor Premor kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti i promjena direktora, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 31. 1. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MATROBY-YACHTS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, Autocesta bb, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti i promjeni direktora Dru{tva. 

Firma: "MATROBY-YACHTS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MATROBY-YACHTS" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: Autocesta bb, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1500 

JIB: 4254105130003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti i promjeni direktora u dru{tvu "MATROBY-YACHTS" d.o.o. Ora{je OPU broj 2-1928/07 od 20. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: "MATROBY" d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu 

Sjedi{te: Sesvete, Popovec, ul. Vara`dinska 51 

Reg. br./MBS. 080363312 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: "MATROBY" d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu 

Ugovoreni kapital: 2,000.00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Premor Davor, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Kova~i} Ivan, prokurist, bez ograni~enja, osim prijenosa i optere}enja 

nekretnina 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina plovilima, opremom i alatima za plovila 

Broj 025-0-Reg-08-000 015 

31. sije~nja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-34/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DANEX" d.o.o. export-import, O{tra Luka, B. Jela~i}a 74, koju zastupa Mato Kopi} kao direktor, u predmetu upisa osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 21. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DANEX" d.o.o. export-import, O{tra Luka, B. Jela~i}a 74, upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Firma: "DANEX" d.o.o. export-import 

Skra}ena oznaka firme: "DANEX" d.o.o. O{tra Luka 

Sjedi{te: B. Jela~i}a 74, O{tra Luka, Ora{je 

MBS: 25-01-0007-08 

JIB: 4254108070001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU broj 128/08 od 28. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kopi} Mato 

Adresa: B. Jela~i}a 74, O{tra Luka 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kopi} Mato 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Kopi} Mato, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, sredstava za za{titu bilja i stoke, oru`ja, municije i eksploziva 

Broj 025-0-Reg-08-000 021 

21. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-35/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MD-MODEX" d.o.o. za promet i usluge, Domaljevac, Poslovni centar br. 2, koju zastupa \uro Klari} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa udjela i istupa jednog osniva~a, promjena Uprave dru{tva, dopuna i uskla|ivanje djelatnosti, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 8. 1. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MD-MODEX" d.o.o. za promet i usluge, Domaljevac, Poslovni centar br. 2, upisani su podaci o prijenosu udjela i istupu jednog osniva~a, promjeni Uprave Dru{tva, dopuni i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MD-MODEX" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MD-MODEX" d.o.o. Domaljevac 

Sjedi{te: Poslovni centar br. 2, Domaljevac, Domaljevac-[amac 

MBS: 1-1463 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj 03/08 od 7. 1. 2008. godine, te Odluka o prijenosu udjela i istupu osniva~a broj 04/08 od 7. 1. 2008. godine 

Odluka o dopuni djelatnosti, promjeni adrese sjedi{ta "MD-MODEX" d.o.o. Domaljevac, imenovanju novog ~lana uprave, pove}anju temeljnog kapitala i dono{enju Statuta broj 02/07 od 19. 6. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Klari} \uro 

Adresa: Posavskih branitelja 46, Domaljevac 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 4.000,00 

Upla}eni kapital: 4.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Klari} \uro 

Ugovoreni kapital: 4.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Klari} \uro, izvr{ni direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet Zakonom ograni~en 

Broj 025-0-Reg-08-000 001 

8. sije~nja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-36/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DELX" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, Bosanska bb, koju zastupa Safet Deli} kao direktor, u predmetu upisa osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 25. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DELX" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, Bosanska bb, upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Firma: "DELX" d.o.o. za promet i usluge Od`ak 

Skra}ena oznaka firme: "DELX" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Bosanska bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 25-01-0009-08 

JIB: 4254108580000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU broj 298/08 od 8. 2. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Deli} Safet 

Adresa: Bosanska bb, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Deli} Safet 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LlCA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Deli} Safet, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima osim predmeta i roba ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Prijevoz robe u drumskom prometu. 

Broj 025-0-Reg-08-000 025 

25. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-37/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "ALBATROS" d.o.o. za ugostiteljstvo i lovni turizam, Od`ak, Nova Ulica - Hanka 3, koju zastupa Mirko ]ulap kao direktor, u predmetu upisa osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 21. 2. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ALBATROS" d.o.o. za ugostiteljstvo i lovni turizam, Od`ak, Nova Ulica - Hanka 3, upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Firma: "ALBATROS" d.o.o. za ugostiteljstvo i lovni turizam 

Skra}ena oznaka firme: "ALBATROS" d.o.o. 

Sjedi{te: Nova Ulica - Hanka 3, Od`ak, Od`ak 

MBS: 25-01-0008-08 

JIB: 4254108150005 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU broj 2-313/08 od 11. 2. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

]ulap Mirko, Novo Selo bb, Novo Selo 

Brzovi} Tomo, Novo Selo bb, Novo Selo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U]E[]E U KAPITALU 

Osniva~                            Ugovoreni kapital    Procenat 

]ulap Mirko                         1.000,00    50,00% 

Brzovi} Tomo                     1.000,00    50,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. ]ulap Mirko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.220 Kampovi i logori{ta, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.620 Ostale sportske djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Pru`anje usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru upisanih djelatnosti 

Broj 025-0-Reg-08-000 022 

21. velja~e 2008. godine 

Ora{je 

(SR-38/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MIX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, Zona poduzetni{tva "B-2", koju zastupa Ilija Mati} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja i dopune djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 31. 1. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MIX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, Zona poduzetni{tva "B-2", upisani su podaci o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MIX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MIX" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: Zona poduzetni{tva "B-2", Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1157 

JIB: 4254031260007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u dru{tvu "MIX" d.o.o. Ora{je OPI broj 2-160/08 od 22. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Koturi} Marko 

Adresa: Bra}e Koturi} 33, Domaljev} 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.834.521,80 

Upla}eni kapital: 3.834.521,80 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Koturi} Marko 

Ugovoreni kapital: 3.834.521,80 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Mati} Ilija, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Me|unarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu, 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta, 

- Me|unarodna {pedicija. 

Broj 025-0-Reg-08-000 013 

31. sije~nja 2008. godine 

Ora{je 

(SR-39/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "GRADING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ugljara 26, koju zastupa @eljko Kne`evi} kao osniva~, u predmetu upisa uskla|ivanja i dopune djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 17. 3. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa"GRADING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ugljara 26, upisani su podaci o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti dru{tva. 

Firma: "GRADING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "GRADING" d.o.o. Ugljara 

Sjedi{te: Ugljara br. 26, Ugljara, Ora{je 

MBS: 1-1316 

JIB: 4254057650008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i dopuni-pro{irenju djelatnosti Dru{tva OPU broj 316/08 od 11. 3. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kne`evi} @eljko 

Adresa: Ugljara 26, Ugljara 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kne`evi} @eljko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Kne`evi} @eljko, osoba ovla{tena za zastupanje bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskim prometu 

- Vanjska trgovina strojevima, opremom i priborom, 

- Vanjska trgovina ostalim neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovin proizvoda i preparata, sredstava za za{titu bilja i stoke, oru`ja, municije i eksploziva. 

Broj 025-0-Reg-08-000 039 

17. o`ujka 2008. godine 

Ora{je 

(SR-40/08-OR) ZENICA 

 Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Dru{tvo za obuku, trgovini usluge "AUTO [KOLA 2 M" d.o.o. @ep~e, @eljezni~ka bb, op}ina @ep~e, od 22. 1. 2008. godine, koju zastupa D`ambo Mirko, direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar promjene sjedi{ta Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 23. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Dru{tvo za obuku, trgovinu i usluge "AUTO [KOLA 2 M" d.o.o. @ep~e, @eljezni~ka bb, op}ina @ep~e, upisana je promjena sjedi{ta Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za obuku, trgovinu i usluge "AUTO [KOLA 2 M" d.o.o. @ep~e 

Skra}ena oznaka firme: "AUTO [KOLA 2 M" d.o.o. @ep~e 

Sjedi{te: Zagreba~ka bb, @ep~e, @ep~e 

MBS: 43-01-0016-08 

JIB: 4218605490000 

Pravni osnov upisa: 

I Aneks Ugovora o osnivanju "AUTO [KOLE 2M" d.o.o. @ep~e, broj OPU-282/08 od 22. 1. 2008. godine 

Ugovor o osnivanju "Auto {kola 2 M" d.o.o. @ep~e, broj OPU-2362/07 od 27. 11. 2007. g. 

Broj 043-0-Reg-08-000224 

23. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-27/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-07-002325 od 1. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda Zenica, broj 043-0-Reg-07-002325 od 1. 11. 2007. godine bri{e se iz sudskog registra STOCK BUSSINES SOLUTION, d.o.o. ZENICA Dru{tvo za finansijski in`injering, sa sjedi{tem u Zenici, Ko~evska ~ikma 2, zbog promjene sjedi{ta Dru{tva na novo: STOCK BUSSINES SOLUTION, d.o.o. Sarajevo Dru{tvo za finansijski in`injering sa sjedi{tem u Sarajevu, Hamdije Kre{evljakovi}a 19, koje je upisano Rje{enjem Op}inskog suda Sarajevo, broj 065-0-Reg-07-001176 od 24. 9. 2007. godine, na registarskom ulo{ku 1-26464. 

(SR-28/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Dru{tvo za promet i usluge "PEZO" d.o.o. Vare{, Tiri}i 10, op}ina Vare{, od 9. 1. 2008. godine, koju zastupa Pezo Kemal, direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 1. 2. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Dru{tvo za promet i usluge "PEZO" d.o.o. Vare{, Tiri}i 10, op}ina Vare{, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za promet i usluge "PEZO" d.o.o. Vare{ 

Skra}ena oznaka firme: "PEZO" d.o.o. VARE[ 

Sjedi{te: Tiri}i 10, Vare{, Vare{ 

MBS: 43-01-0048-08 

JIB: 4218610570003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-907/07 od 27. 12. 2007. g. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Pezo Kemal 

Adresa: Tiri}i 10, Vare{ 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 41.161,37 

Upla}eni kapital: 41.161,37 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Pezo Kemal 

Ugovoreni kapital: 41.161,37 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Pezo Kemal, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 TrgovinaTia veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.700 ^i{}enje objekata, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti, 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

Usluge u okviru registrovane djelatnosti i to: me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, i agencijske usluge u transportu, 

Druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 043-0-Reg-08-000060 

1. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-31/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi "BEETLE" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle 5 (zgrada Kasina I) Zenica, od 16. 1. 2008. godine, koju zastupa Suba{i} Jasmin, direktor Dru{tva iz Zenice, Pehare 101, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 07. 12. 2005. godine), dana 29. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "BEETLE" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle broj 5 (zgrada Kasina I) Zenica, sa podacima: 

Firma: "BEETLE" d.o.o. Zenica 

Skra}ena oznaka firme: "BEETLE" d.o.o. Zenica 

Sjedi{te: Nikole Tesle broj 5 (zgrada Kasina I), Zenica, Zenica 

MBS: 43-01-0042-08 

JIB: 4218609720000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-104/2008 od 15. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Suba{i} Jasmin 

Adresa: Pehare 101, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Suba{i} Jasmin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Suba{i} Jasmin, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovinanamalo igrama i igra~kama, 52.485 .. Trgovin£riajrialo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70,200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000112 

29. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-32/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "JOKER-M" d.o.o. Zavidovi}i, Mehmed-pa{e Sokolovi}a bb, Zavidovi}i, od 8. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Muhi} Faruk iz Zavidovi}a, Zavidovi}ki put bb, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 22. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

Usudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "JOKER-M" d.o.o. Zavidovi}i, Mehmed-pa{e Sokolovi}a bb, Zavidovi}i, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "JOKER-M" d.o.o. Zavidovi}i 

Skra}ena oznaka firme: "JOKER-M" d.o.o. Zavidovi}i 

Sjedi{te: Mehmed-pa{e Sokolovi}a bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i 

MBS: 43-01-0039-08 

JIB: 4218608910000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva za proizvodnju, promet i usluge "JOKER-M" d.o.o. Zavidovi}i, broj OPU-2763/07 od 28. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Muhi} Faruk 

Adresa: Zavidovi}ki put bb, Zavidovi}i 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 52.362,20 

Upla}eni kapital: 52.362,20 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Muhi} Faruk 

Ugovoreni kapital: 52.362,20 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Muhi} Faruk, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na nfalo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `etjezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 5l.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli ~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovinama veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.311 Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52_481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52 484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu: izvo|enje investicionih radova u inostranstvu, me|unarodna {pedicija, transport roba i putnika, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladi{tenje, agencije, usluge utovara, zastupanje stranih firmi. 

Broj 043-0-Reg-08-000051 

22. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-35/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi "SD`S" d.o.o. Olovo, [kolska bb, Olovo, od 7. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Saliba{i} D`afer iz Olova, Boganovi}i 3, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "SD`S" d.o.o. Olovo, [kolska bb, Olovo, sa podacima: 

Firma: "SD`S" d.o.o. Olovo 

Skra}ena oznaka firme: "SD`S" d.o.o. Olovo 

Sjedi{te: [kolska bb, Olovo, Olovo 

MBS: 43-01-0022-08 

JIB: 42V860590\003 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju d.o.o., broj OPU-1326/2007 od 31. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa 

Saliba{i} D`afer, Boganovi}i 3, Olovo 

D`akmi} Hidajet, Milankovi}i bb, Olovo 

Ljuca Sabrudin, Bio{tica 2, Olovo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 101.000,00 

Upla}eni kapital: 101.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~                                                                         Ugovoreni kapital    Procenat 

Saliba{i} D`afer                                                          34.000,00    33,70% 

D`akmi} Hidajet                                                         33.500,00    33,20% 

Ljuca Sabrudin                                                             33.500,00    33,20% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. Saliba{i} D`afer, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na rn|lo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000035 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-36/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Privredno dru{tvo "AUTO-TERC" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle 5, Zenica, od 8. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Duvnjak Fahrudin, iz Zenice, Had`ije Mazi}a put 121, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2007. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 17. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Privredno dru{tvo "AUTO-TERC" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle 5, Zenica, sa podacima: 

Firma: PRIVREDNO DRU[TVO "AUTO-TERC" d.o.o. ZENICA 

Skra}ena oznaka firme: "AUTO-TERC" d.o.o. ZENICA 

Sjedi{te: Nikole Tesle 5, Zenica Zenica 

MBS: 43-01-0034-08 

JIB: 4218607270007 

Pravni osnav upisa: 

Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "AUTO-TERC" Zenica, broj OPU-2411/07 od 13. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Duvnjak Fahrudin, Had`ije Mazi}a put 121, Zenica 

Beganovi} Adis, Vrandu~ka 39, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 33.000,00 

Upla}eni kapital: 33.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~                                                                  Ugovoreni kapital    Procenat 

Duvnjak Fahrudin                                                    6.500,00    50,00% 

Beganovi} Adis                                                       16.500,00    50,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Duvnjak Fahrudin, direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli ~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 _ Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.402 Bifei (buffet), 55403 Kafane, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-000050 

17. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-37/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "APS" d.o.o. Zavidovi}i, D`ini}i - V kilometar uz Krivaju, Zavidovi}i, od 17. 1. 2008. godine, koju zastupa osniva~ Dru{tva Fazli}-Sojki} Mersiha iz Zavidovi}a, Patriotske lige bb, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 12. 2. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "APS" d.o.o. Zavidovi}i, D`ini}i - V kilometar uz Krivaju, Zavidovi}i, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "APS" d.o.o. Zavidovi}i 

Skra}ena oznaka firme: "APS" d.o.o. Zavidovi}i 

Sjedi{te: D`ini}i - V kilometar uz Krivaju, Zavidovi}i, Zavidovi}i 

MBS: 43-01-0058-08 

JIB: 4218612270007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o., broj OPU-0049/08 od 17. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Fazli}-Sojki} Mersiha 

Adresa: Patriotske lige bb, Zavidovi}i 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Fazli}-Sojki} Mersiha 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Mujanovi} Mirnes, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovinama malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, zastupanje stranih firmi, komisioni konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, posredni{tvo u oblasti roba i usluga, usluge u me|unarodnom transportu roba i putnika, skladi{tenje, agencije, usluge utovara i sli~no, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH, druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000176 

12. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-38/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo "DOMINANTE" d.o.o. Zenica, Kamberovi}a ~ikma bb (objekat PSC "Kamberovi}a Polje"), op}ina Zenica, od 17. 1. 2008. godine, koju zastupa D`ordi} Suad, direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 28. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo "DOMINANTE" d.o.o. Zenica, Kamberovi}a ~ikma bb (objekat PSC "Kamberovi}a Polje"), op}ina Zenica, sa podacima: 

Firma: Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo "DOMINANTE" d.o.o. Zenica 

Skra}ena oznaka firme: "DOMINANTE" d.o.o. Zenica 

Sjedi{te: Kamberovi}a ~ikma bb (objekat PSC "Kamberovi}a polje"), Zenica, Zenica 

MBS: 43-01-0045-08 

JIB: 4218609480009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-115/2008 od 16. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Islambegovi} Muhedin 

Adresa: Zenica, [trosmajerova 54 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U]E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Islambegovi} Muhedin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: D`ordi} Suad, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnj a ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijaljzirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ I IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000177 

28. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-39/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi "EDO-55" d.o.o. @ep~e, Ulica prva 21, op}ina @ep~e, od 28. 1. 2008. godine, koju zastupa Preld`i} Indira, direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar osnivanja dru{tva, a na osnovu ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 1. 2. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE 

O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "EDO-55" d.o.o. @ep~e, Ulica prva 21, op}ina @ep~e, sa podacima: 

Firma: "EDO-55" d.o.o. @ep~e 

Skra}ena oznaka firme: "EDO-55" d.o.o. @ep~e 

Sjedi{te: @ep~e, Ulica Prva 21, @ep~e, @ep~e 

MBS: 43-01-0051-08 

JIB: 4218610650007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj OPU-155/08 od 18. 1. 2008. g. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Preld`i} Indira 

Adresa: @ep~e, Ulica prva 21, @ep~e 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Preld`i} Indira 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Preld`i} Indira, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 , Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na.veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 41.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina naveliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000419 

1. februara 2008. godine 

Zenica 

(SR-40/08-Z) TUZLA 

Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000335 od 20. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KRISTAL" d.o.o. za trgovinu @ivinice razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Red`i} Hariza, a za novog direktora je imenovana Red`i} Hata iz G. Dubrava, @ivinice, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD (ujedno su brisane djelatnosti: 02.012 Iskori{tavanje {uma i 02.020 [umarske usluge). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-51/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000483 od 28. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu "MARKOVI]" d.o.o. Srebrenik do{lo je do pove}anja osniva~kog kapitala i pove}anja udjela suosniva~a "CARAT TECHNOLOGY" d.o.o. Novo Mesto, Republika Slovenija, a shodno izmjeni Statuta kojeg je usvojila Skup{tina Dru{tva na svojoj sjednici odr`anoj 26. 11. 2007. god., tako da nakon navedenih izmjena osniva~ki kapital Dru{tva iznosi: 1.426.294,01 KM, od ~ega u novcu 1.266.479,47 KM, a u stvarima 159.814,54 KM. Osniva~ki udjel suosniva~a "CARAT TECHNOLOGY" d.o.o. Novo Mesto, Republika Slovenija, iznosi 1,266.727,14 KM, od ~ega u novcu 1.238.076,57 KM, a u stvarima 28.650,57 KM. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-52/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000445 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GIZMO" d.o.o. za promet i usluge Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Armije BiH 11) upisano: Tuzla, Stupine B-6, lamela 7. Du`nosti direktora razrije{ena je Sabitovi} Elvira, a za novog direktora je imenovan Sabitovi} Selmir iz Tuzle, Rudarska 53, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-53/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000273 od 7. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ALFE-MI" d.o.o. @ivinice pristupili su novi osniva~i Dru{tva Ali} Fadil, Avdi} Sadik i Salki} Azem, na koje je osniva~ Halkovi} ]azim prenio dio udjela, tako da udjeli istih sada iznose: Ali} Fadil - 17.333,00 KM, ili 0,47% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Avdi} Sadik - 19.708,00 KM, ili 0,53% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, Ali} Fadil - 19.708,00 KM, ili 0,53% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, Halkovi} ]azim - 148.152,00 KM, ili 3,97% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-54/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000235 od 5. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "BRAND" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla istupio je osniva~ Dru{tva Dervi{agi} Elvira, koja je svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva prenijela na Isabegovi} Vesnu iz Tuzle, koja je pristupila Dru{tvu kao novi osniva~. Du`nosti direktora razrije{en je @i`ak Goran iz Tuzle, a Dervi{agi} Elvira, u svostvu osniva~a, razrije{ena je du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Za novog direktora je imenovana Isabegovi} Vesna, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da su i djelatnosti Dru{tva uskla|ene su sa KD. 

(SR-55/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000187 od 4. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U privrednom dru{tvu "Vodolija" d.o.o. za trgovinu Srebrenik vr{i se izmjena adrese sjedi{ta Dru{tva, izmjena osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Dru{tva, te dopuna djelatnosti i uskla|ivanje sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine. Nova adresa sjedi{ta Dru{tva je: Srebrenik, Industrijska bb. Novi osniva~ Dru{tva je ]osi} D`evad, sin Mehmedalije iz Srebrenika, Ibrahima Cvike bb, sa JMBG 1812952183301, nosilac l.k. broj 04CDA8672, MUP TK, Srebrenik, sa udjelom u osnovnom kapitalu Dru{tva u iznosu od 2.000,00 KM u novcu ili sa 100% udjela u osnovnom kapitalu Dru{tva. Ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost Dru{tva nakon dopune djelatnosti i uskla|ivanja sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine je: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizjvodeiili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Upravu Dru{tva ~ini direktor Dru{tva ]osi} Admir, sin D`evada iz Srebrenika, Bosanskih branilaca bb, sa JMBG 1902976183328, nosilac l.k. broj 05CDB8893, MUP TK, Srebrenik, kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-56/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000269 od 3. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "Elsta Mosdorfer Bosnia" za trgovinu Skra}ena firma: "Elsta Mosdorfer Bosnia" d.o.o. Sjedi{te: Tuzla, Save Kova~evi}a 11. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu: 27.10 Proizvodnja sirovog `eljeza, ~elika i ferolegura, 27.21 Proizvodnja lijevanih `eljeznih cijevi, 27.22 Proizvodnja ~eli~nih cijevi, 27.31 Hladno vu~enje, 28.51 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 28.73 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 29.14 Proizvodnja le`ajeva, prenosnika i elemenata za mehani~ki prenos energije, 31.20 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu elektri~ne energije, 31.30 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.40 Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, 31.61 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, 31.62 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, na drugom mjestu nepomenute, 32.10 Proizvodnja elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.20 Proizvodnja televizijskih i radiooda{ilja~a i aparata za `i~anu telefoniju i telegrafiju, 74.14 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, Uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti, Me|unarodni kopneni transport robe, Posredovanje i zastupanje u prometu roba iz okvira registrovane djelatnosti, Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti. 

Uprava Dru{tva: 

dipl. in`. Alexander Fleck, direktor, broj putovnice P1032709, bez ograni~enja, 

mag. Markus Haidenbauer, izvr. direktor, broj putovnice E0150789, bez ograni~enja, 

Mirko Pili~i}, prokurist, 003541264. 

Ukupan osnovni kapital: 2.000,00 KM. 

(SR-57/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000211 od 5. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Odlukom br. 7/2008 od 15. 1. 2008. godine razrje{ava se du`nosti direktora DOO "Harmeli" Banovi}i Demirovi} Mehmed po osnovu koje mu prestaju sva ovla{}enja za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

2. Odlukom broj 8/2008 od 15. 1. 2008. godine, za direktora (~lana Uprave) DOO "Harmeli" Banovi}i imenuje se Husanovi} Muharem iz Banovi}a, po osnovu koje mu se upisuju ovla{}enja za zastupanje istog Dru{tva bez ograni~enja u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

3. Odlukom br. 9/2008 od 15. 1. 2008. godine izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti DOO "Harmeli" Banovi}i, upisane u Registru Kantonalnog suda u Tuzli Rje{enjem br. U/I-1674/00 od 30. 6. 2000. godine i Rje{enjem br. U/I-1096/03 od 22. 7. 2003. godine sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH na na~in kako slijedi: 

01.21 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.24 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{}avanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 10.10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja, 10.201 Va|enje i briketiranje lignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja, 10.30 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 13.10 13.100 Va|enje ruda `eljeza, 13.201 Va|enje boksita,13 202 Va|enje ruda olova i cmka, 13.203 Va|enje ruda ostalih obojenih metala, 14.11 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 21 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.22 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.30 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 14.50 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.32 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.33 15 330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.71 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.72 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja hljeba peciva svje`e tjestenine i kola~a, 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.83 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.85 15.850 Proizvodnja makarona rezanaca kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.86 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a,16.001 Proizvodnja fermentiovanog duhana, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 34.10 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.41 35.410 Proizvodnja motocikala, 35.42 35.420 Proizvodnja bicikala, 35.50 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom,50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, Tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87.51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju,trgovinu i navigaciju, 51.88.51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama uklju~uju}i i traktore, 51.90.51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.101Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.22 60.220 Taksi prevoz, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60,24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.2165.210 Finansijski zakup (lizing), 65.23.65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.111 Advokatski poslovi, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.50 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.7074.700 ^i{}enje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 75.14.75.142 Pomo}ne aktivnosti za funkcionisanje vlade na nivou entiteta, 75.14.75.144 Pomo}ne aktivnosti za funkcionisanje vlade na nivou kantona ili regije, 75.14.75.146 Pomo}ne aktivnosti za funkcionisanje vlade na lokalnom - op}inskom nivou, 92.20 92.200 Radio i televizijske djelatnosti. 

Svi ostali upisi u registarskom ulo{ku br. 1-10306 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-58/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000389 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "MONTINGENERGETIKA" d.o.o. za izgradnju, proizvodnju opreme, monta`u energetskih i industrijskih objekata, @ivinice, Sjever 28. Osniva~i Dru{tva su Igor Tadi} iz @ivinica, Sjever 28, sa osniva~kim ulogom u iznosu od 9.000,00 KM, ili 90% od ukupnog osniva~kog uloga koji je ujedno i direktor Dru{tva i Drago Zrni} iz Banje Luke, Tarasa [ev~enka 7, sa osniva~kim ulogom u iznosu od 1.000 KM, ili 10% od ukupnog osniva~kog uloga Dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u @ivinicama, Sjever 28. Skra}ena oznaka firme glasi "MONTINGENERGETIKA" d.o.o. @ivinice. U pravnom prometu sa tre}im licima Dru{tvo predstavljaju i zastupaju Igor Tadi} iz @ivinica kao osniva~ i direktor i Dragan Vidovi} iz Bijeljine kao ~lan uprave Dru{tva, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a u okviru registrovane djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e se baviti sljede}im djelatnostima: 

28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.22 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.30 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za sopstveni ra~un, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U okviru obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa na poslovima uvoza, izvoza i pru`anju svih vrsta usluga Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agenciske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske i turisti~ke usluge, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, druge usluge i strukture registrovanih djelatnosti. 

Dru{tvo samostalno i bez ograni~enja stupa u pravni promet u okviru upisanih djelatnosti i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost). Osniva~ i direktor Dru{tva Igor Tadi} i ~lan uprave Dru{tva Drago Zrni} isto Dru{tvo zastupaju i predstavljaju kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-59/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000401 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "LA MIA" d.o.o. za proizvodnju, transport, trgovinu i usluge Lukavac. Skra}eni naziv Dru{tva: "LA MIA" d.o.o. Lukavac. Sjedi{te Dru{tva: Lukavac, Omladinska bb. Osniva~ je Meyer Edin, Tuzla, Ora{je, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva glase: uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, gajenje vo}nih sadnica, gajenje sadnica loze, gajenje vo}a, gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, uzgoj goveda za priplod, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna, proizvodnja), ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, ostale poljoprivredne usluge, va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, va|enje {ljunka i pijeska, proizvodnja i konzerviranje mesa, proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., proizvodnja sirovih ulja i masti, proizvodnja rafmisanih ulja i masti, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja homogenizovanih prehrambrenih proizvoda i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, proizvodnja mineralne vode, proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, gra|evinske stolarije i elemenata, ambala`e od drveta, ostalih proizvoda od drveta, osnovni ma{inski radovi, recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko i malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za doma}instvo, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, ostacima i otpacima, alatnim ma{inama, ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, ra~unarima, perifernom opremom i softverom, ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama i staklom, knjigama, novinama i pisa}im priborom, kancelarijskom opremom i ra~unarima, ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, ~i{}enje objekata, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Meyer Edin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-60/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000357 od 6. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis osnivanja "G.P.J." d.o.o. za gra|evinarstvo i usluge, Srebrenik. Skra}ena oznaka firme je: "G.P.J." d.o.o. Srebrenik. Sjedi{te firme je: Srebrenik, ul. 21. srebreni~ke brigade bb. Oblik subjekta upisa je: dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Osniva~ Dru{tva je: Josipovi} Zoran, sin Ru`e iz Republike Hrvatske, ^azma, Suhaja 024, nosilac putovnice Republike Hrvatske broj 0693345, sa osnovnim kapitalom Dru{tva u iznosu od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu je: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda, 74.820 Usluge pakovanja. 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Upravu Dru{tva ~ini direktor Dru{tva Alji} Esad, sin Hasana iz Srebrenika, Fale{i}i bb, sa JMBG 0111979183301, nosilac l.k. broj 05CDC2508, MUP TK, Srebrenik, kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-61/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000317 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis pro{irenja djelatnosti i uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, te izmjena lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje u Poljoprivrednoj zadruzi "ORAH", Srebrenik, [pionica bb, upisano u sudskom registru Op}inskog suda Tuzla, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-58. Odlukom o dopuni djelatnosti i uskla|ivanju djelatnosti Bosne i Hercegovine broj: ---/2008. Od 20. 2. 2008. godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Zadru`nih pravila potvr|ena od strane notara Kemala Avdi}a iz Srebrenika, pod OPU broj: ---/2008. Izvr{eno je pro{irenje djelatnosti i uskla|ivanje sa Klasifikacijom djelatnosti ove Poljoprivredne zadruge, tako da }e ista ubudu}e u unutra{njem prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d. n. 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti. Poljoprivredna zadruga }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Upravu Poljoprivredne zadruge }e ubudu}e ~initi direktor Vesel~i} Vesna, k}i Ive iz Od`aka, sa JMBG 0405987185015, nosilac l.k. broj 07BWB5622, MUP PK, Od`ak, kao lice ovla{teno za zastupanje Poljoprivredne zadruge, bez ograni~enja ovla{tenja, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-62/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000421 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MIRM" d.o.o. za vanjski i unutra{nji promet i usluge Tuzla, Mulali} Mirza, pove}alo je osnovni kapital Dru{tva u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 63.900,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i u stvarima 61.900,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za 61.900,00 KM u stvarima. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da su i djelatnosti Dru{tva uskla|ene sa KD. 

(SR-63/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000390 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "DELFIN TRANS" d.o.o. za transport, trgovinu i usluge Tuzla. Skra}eni naziv Dru{tva: "DELFIN TRANS" d.o.o. Tuzla. 

Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, Ora{je do br. 16. Osniva~ je Andri} Zoran, Tuzla, Ora{je, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva glase: recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, hoteli i moteli s restoranom, hoteli i moteli bez restorana, ostali smje{taj za boravak turista, ostali smje{taj, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, ketering, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, cjevovodni transport, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni ra~un, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni ra~un, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, tehni~ko ispitivanje i analiza, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Andri} Zoran, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-64/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000392 od 14. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vri se upis osnivanja privrednog dru{tva "H-TRANS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge sa sjedi{tem u Tuzli, Mehmedalije Maka Dizdara 6. Osniva~ i direktor Dru{tva je Hod`i} Salim, koji na ime osniva~kog uloga ula`e iznos od 2000 KM, sa kojim odgovra za obaveze Dru{tva, te koji zastupa bez ograni~enja Dru{tvo u doma}em i vanjskotrgovinskom poslovanju. Djelatnost Dru{tva je: Izdavanje zvu~nih zapisa, Ostala izdava~ka djelatnost [tampanje novina, [tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, Knjigoveza~ki radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, Umno`avanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Elektroinstalacioni radovi, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasaderski i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, Prodaja motornih vozila na veliko, Prodaja motornih vozila na malo, Posredni{tvo u prodaji motornih vozila, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila, Prodaja na malo dijelova i pribora za motorna vozila, Posredni{tvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila, Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na veliko, Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na malo, Posredni{tvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle, Odr`avanje i popravak motocikala, Prodaja na malo motornih goriva i maziva, Posredni{tvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, `ive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, Posredni{tvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, Posredni{tvo u prodaji gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, Posredni{tvo u prodaji ma{ina, industrijske opreme, brodova i aviona, Posredni{tvo u prodaji namje{taja, predmeta i aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvoda, Posredni{tvo u prodaji tekstila, odje}e, obu}e i ko`nih proizvoda, Posredni{tvo u prodaji hrane, pi}a i duhana, Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom rmjestu nepomenuto, Posredni{tvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko `ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~nima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama robom, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima za doma}instvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama Trgovina na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Ostali smje{taj, na drugom mjestu nepomenut, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Kantine (menze), Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), Taksi slu`ba, Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, Skladi{ta i stovari{ta Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, Kurirske usluge, osim javnih po{tanskih, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i kompjutere, Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, Posu|ivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, Pru`anje savjeta o kompjuterskoj opremi (hardvvare), Izrada softwarea, Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina, te ra~unarskih sistema (kompjutera), Ostale srodne kompjuterske aktivnosti, Ostale usluge reklame i propaganda, ^i{}enje svih vrsta objekata, Fotografska djelatnost, Djelatnost pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Vanjskotrgovinski promet: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), Privremeni uvoz i izvoz robe, Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. 

(SR-65/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000208 od 6. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U privrednom dru{tvu "Petica" d.o.o. automat klub, Srebrenik, Kulina bana bb, vr{i se izmjena lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Dru{tva-direktora. Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem prometu ubudu}e je Bajramovi} Sanel, sin Hase iz Sladne - Murati bb, Srebrenik, sa JMBG 2106980183300, nosilac li~ne-osobne karte broj 04CDA9914, izdate od MUP-a TK-a Srebrenik, imenovano Odlukom osniva~a na mandatni period u trajanju od 4 godine. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-66/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000210 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a "OZMIR-HALI" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo Srebrenik, izvr{en je upis promjene adrese podru`nice dru{tva u Br~ko Distriktu BiH, tako da nova adresa sjedi{ta Podru`nice Br~ko Distrikt BiH (umjesto Br~ko Distrikt BiH, Dubrave, Tr`nica "Arizona", Cjelina K-12, Objekat br. 1), glasi: Br~ko Distrikt BiH, Dubrave, Tr`nica "Arizona", MO10, Objekat br. 1 (Ibis podru~je). Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-67/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000310 od 24. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "TIST" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, za proizvodnju i promet roba i usluga, export-import @ivinice, Magistralni put 116. Osniva~ Dru{tva je Trumi} Samir iz @ivinica, Novo Naselje bb, sa ukupnim osniva~kim ulogom u iznosu od 2.000,00 KM, koji je ujedno i direktor Dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u @ivinicama, Magistralni put 116. Skra}ena oznaka firme glasi: "TIST" d.o.o. @ivinice. U pravnom prometu sa tre}im licima Dru{tvo predstavljaju i zastupaju Trumi} Samir kao osniva~ i direktor i Trumi} Mersida, oboje iz @ivinica, kako u zemlji tako i u inostanstvu, a u okviru registrovane djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e se baviti sljede}im djelatnostima: 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.11 25.110 Proizvodnja spolja{njih i unutra{njih guma za vozila, 25.12 25.120 Protektovanje spolja{njih guma za vozila, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.14 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 34.10 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovtria na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 52.71 52.710 Popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravka radio i televizijskih aparata 52.722 Popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.73 52.730 Popravka ~asovnika i nakita, 52.74 52.740 Popravka, d.n., 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.22 60.220 Taksi prevoz, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobile, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U okviru obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa na poslovima uvoza, izvoza i pru`anju svih vrsta usluga Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agenciske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, ugostiteljske i turisti~ke usluge, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, druge usluge i strukture registrovanih djelatnosti. 

Dru{tvo samostalno i bez ograni~enja stupa u pravni promet u okviru upisanih djelatnosti i odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom (potpuna odgovornost). Osniva~ i direktor Dru{tva Trumi} Samir i ~lan uprave Mersida Trumi}, oboje iz @ivinica da isto Dru{tvo zastupaju i predstavljaju kako u zemlji tako i u inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-68/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000381 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"WESTWIND" d.o.o. za za trgovinu i usluge Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Tomi} Milorada, a za novog direktora je imenovan Sejdinovi} Sanjin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-69/08-M) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000215 od 5. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Odlukom br. 11/08 od 15. 1. 2008. godine razrje{ava se du`nosti direktora DOO "Keming" Banovi}i Agi} Emir, na koji na~in mu prestaju sva ovla{}enja za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

2. Odlukom broj 12/08 od 15. 1. 2008. godine, za direktora (~lana Uprave) DOO "Keming" Banovi}i imenuje se Agi} Damir iz Banovi}a, po osnovu koje mu se upisuju ovla{}enja za zastupanje istog Dru{tva bez ograni~enja u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

3. Odlukom br. 13/08 od 15. 1. 2008. godine izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti DOO "Keming" Banovi}i, upisane u Registru Kantonalnog suda u Tuzli Rje{enjem br. U/I-58/05/00 od 18. 1. 2005. godine sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH na na~in kako slijedi: 

17.52 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a, 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, sem odje}e, 17.542 Proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.21 21.210 Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, 21.22 21.220 Proizvodnja proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n., 24.30 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enta, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.62 24.620 Proizvodnja ljepka i `elatina, 24.66 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.72 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.73 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.7528.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.5451.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.5651.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 52.11 52.110Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima zadoma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.401 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing) 65.23.65.230 Ostali finansijsko posredovanje, d.n., 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.50 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.82 74.820 Usluge pakovanja. 

Svi ostali upisi u registarskom ulo{ku br. 1-13325 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-70/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000214 od 26. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"EURO[PAR KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export-import Srebrenik uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}om djelatno{}u: Pogrebne i prate}e djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-71/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000428 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a dru{tva "CASUS" d.o.o. Tuzla razrije{ena je du`nosti direktora Sokoljak Alma, a za novog direktora na mandatni period od 4 godine imenovan je Mulahmetovi} Kemal, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovanih djelatnosti bez ograni~enja. Tako|er, za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu ovla{ten je i osniva~ Dru{tva Sokoljak Alma, bez ograni~enja. 

(SR-72/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000016 od 24. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ALIENZ" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Imamovi} Enesa, a za novog direktora je imenovana Imamovi} Amela, koja je, kao i osniva~ Imamovi} Enes, ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Imamovi} Enes razrije{en je du`nosti rukovodioca Podru`nice - ALIENZ 2 Br~ko Distrikt, a za novog rukovodioca Podru`nice imenovana je Imamovi} Amela, koja je ovla{tena da zastupa Podru`nicu u okviru registrovanih djelatnosti - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-73/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000066 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke "BOSMONT COMPANV" d.o.o. export-import Tuzla, zbog nepostojanja ekonomskih uslova za rad, prestala je sa radom i iz sudskog registra brisana je poslovna jedinica Dru{tva koja je poslovala pod firmom Dru{tva i nazivom: Poslovna jedinica "GRA\EVINSKA OPERATIVA", sa sjedi{tem: Zvornik, \uli}i bb. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-74/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000198 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SF COMPANY" dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i prevoz @ivinice, pristupio je novi suosniva~ Osman~evi} Ahmet, Tuzla, na koga je osniva~ Dru{tva Kalajac Bahrija prenio dio udjela u visini od 100,00 KM, ili 5% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, tako da pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva iznose: 1. Kalajac Bahrija - 1.900,00 KM u novcu ili 95,00%, 2. Osman~evi} Ahmet - 100,00 KM u novcu ili 5,00%. Ujedno, Rahmanovi} Sead iz Tuzle, razrije{en se du`nosti rukovodioca "SF COMPANY" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i prevoz @ivinice, POSLOVNE JEDINICE 1, sa sjedi{tem u Tuzli, a za novog rukovodioca PJ imenovana je Kalajac Mersiha, koja je ovla{tena da zastupa PJ, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru upisanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-75/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000270 od 26. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "HILANA" d.o.o. Srebrenik Duranovi} Hanka, k}i Mehmeda, sa JMBG 0605947188312, iz Srebrenika, Hazima Vikala bb je dana 15. 2. 2008. god. donijela Odluku o prestanku sa radom podru`nice i prestanku ovla{tenja rukovodiocu iste, a koja je u pravnom prometu istupala pod imenom "HILANA" d.o.o. Srebrenik, PJ "SARAJEVO II", Prnjavorska 4, op}ina Novo. Tako|er prestaju ovla{tenja i rukovodiocu iste i to Duranovi} Almiru, sin Naila iz Srebrenika, sa JMBG 2003970183309. Ujedno je direktor Dru{tva Duranovi} Almir sin Naila iz Srebrenika, sa JMBG 2003970183309 dana 15. 2. 2008. god. donio Odluku o uskla|ivanju djelatnosti sa novom SKD BiH koja je objavljenja u "Slu`benom glasniku BiH", broj 84/06, tako da djelatnost Dru{tva u unutarnjem poslovanju glasi: 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavijenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-pio~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih, proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih diielova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51,330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, periternom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na male mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60,220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

Ostali podaci od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-76/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000007 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "MARKETIN[KA AGENCIJA MAT" d.o.o. za grafi~ki dizajn Kalesija. Skra}eni naziv firme: "MARKETIN[KA AGENCIJA MAT" d.o.o. Kalesija. Sjedi{te Dru{tva: Kalesija, ul. @rtava genocida u Srebrenici bb. Osniva~ je Leibfried Dirk Kaiserslautern, Eisenbahnstrasse 49, Njema~ka, sa boravkom: Tuzla, Rudarska 64, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osniva~ u~estvuje sa 100,00%. Djelatnosti Dru{tva su: [tampanje, d.n., Knjigoveza~ki radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, [tampanje, d.n., Knjigoveza~ki radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovi na na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Popravka, d.n., Prevoz robe u drumskom saobra}aju, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, Finansijski zakup (lizing), Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje automobile, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n. Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardverom), Izrada softvera, Ostale konsultantske usluge i izrada softvera, Odr`avanje i popravka kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame propaganda, Posredovanje u zapo{ljavanju, Fotografske usluge, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, Djelatnost objekata za kulturne priredbe, Va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, Ostale zabavne djelatnosti, d.n., Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva Leibfried Dirk Kaiserslautern, Eisenbahnstrasse 49, Njema~ka, sa boravkom: Tuzla, Rudarska 64, koji je i osniva~, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, i prokurista Hasanovi} D`emal iz Tuzle, Rudarska 64, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, osim ovla{tenja koja se odnose na prenos i optere}enje nekretnina. 

(SR-77/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000161 od 29. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "GALBEX" d.o.o. Gra~anica, Pribava, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Iskori{tavanje {uma; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-78/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002016 od 22. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"VOLAN" d.o.o. za promet na veliko i malo, izvoz-uvoz Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}im djelatnostima: proizvodnja spolja{njih i unutra{njih guma za vozila, protektiovanje spolja{njih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, povr{inska obrada i presvla~enje metala, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, proizvodnja motocikala, proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, pretovar tereta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni ra~un, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni ra~un, upravljanje nekretninama preko posrednika, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., poslovni i menad`ment konsalting, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost {kola za voza~e. Slijede}a djelatnost u odnosu na ranije upisane, brisana je: 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje. 

Ujedno, djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju, dopunjene su slijede}im djelatnostima: ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), ugostiteljske i turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-79/08-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000253 od 25. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "CASPER AUTO" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Tuzla. Skra}eni naziv Dru{tva: "CASPER AUTO" d.o.o Tuzla. Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, Tomislava Ramljaka 49. Osniva~ je Ke{etovi} Mirza iz Tuzle, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva glase: proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljan radovi, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje lektri~nih instalacija i opreme, izolacion radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motom; vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima priborom, trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovin ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje i trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., poslovni i menad`ment konsalting, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost {kola za voza~e, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Ke{etovi} Mirza, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-80/08-T) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Kadri}/Salko/Zejnil, Li~nu kartu broj 07CUD1639 izdata Pol. Uprava Kakanj 

188/3 

Turajli}/-/Ekrem, Bankovnu karticu broj 190048908-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

188/4 

Smje~anin/Esad/Jakub, Li~nu kartu broj 04BTI4271 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/6 

Smje~anin/Esad/Jakub, Voza~ku dozvolu broj 65902 ser. br. BH 0578861 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/7 

Omanovi}/Latif/Envera, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Kakanj 

188/8 

^amd`i}/Ekrem/Kenan, Voza~ku dozvolu broj 05BRC3018 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/9 

^amd`i}/Ekrem/Kenan, Saobra}ajnu dozvolu BH 2040709 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/10 

^amd`i}/Hasan/Ekrem, Voza~ku dozvolu broj 04BRB6246 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/11 

Muminovi}/Omer/Elvir, Svjedo~anstvo VIII razreda Osnov. {kole " S S Kranj~evi}" br. 116-1/07 od 8.02.07. Sarajevo 

188/12 

Ke~o/Avdo/D`emila, Li~nu kartu broj 04BOB0089 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

188/13 

Kahrovi}/Besim/Selma, Indeks broj 50911 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

188/14 

Lagumd`ija/Red`ep/Fahrudin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

188/16 

Kevri}/Ekrem/Haris, Svjedo~anstva od I-IV razreda Tekstilne tehni~ke {kole u Sarajevu 

188/17 

Martina/Mladen/Silvana, Rje{enje broj 06-21-294/07 izdata Op}ina Ilid`a 

188/18 

Zametica/Muharem/D`evad, Li~na karta broj 03BRA9149 izdata u PU Centar 

188/20 

Begi}/Hamdija/Midhat, Li~na karta broj 08DAB3702 izdata u PU Breza 

188/23 

Bajrovi}/Nezir/Samedin, Li~nu kartu b roj 04BTG7319 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/24 

Bajrovi}/Nezir/Samedin, Voza~ku dozvolu broj 04BTC0335 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/25 

Bajrovi}/Alija/Ramiza, Li~nu kartu broj 04BTE3427 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/26 

Bajrovi}/Alija/Ramiza, Voza~ku dozvolu broj 04BTC5368 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/27 

@ugi}/]amil/Fatima, Li~nu kartu broj 03BQA4137 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

188/28 

]osibegovi}/-/Muharem, Saobra}ajnu dozvolu BH 0358072 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/30 

Hasan~i}/-/Azra, [tednu knji`icu broj 190029184-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

188/31 

[upi}/Mileta/Slobodan, Svjedo~anstva I i II razreda Ugostitelj-truristi~ke {kole u Sarajevu 

188/33 

[aboti}/Mirsad/Mirsada, Indeks broj 3916 Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu 

188/34 

^elik/-/Jasenko, Saobra}ajnu dozvolu BH 1796486 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

188/35 

Imamovi}/Sabahudin/Pa{a, Indeks broj 199-P Fakulteta za saobra}aj i komunikacije Sarajevo 

188/36 

Rizvanovi}/Firdus/Fahrudin, Li~nu kartu broj 07BOC1639 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

188/37 

Hod`i}/[a~ir/Denis, Saobra}ajnu dozvolu BH 2363915 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

188/40 

Kristi}/-/Ivona, [tednu knji`icu broj 1900061797-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

188/41 

Dervi{evi}/Esad/Sadeta, Voza~ku dozvolu broj 04BTC0958 izdata Pol. Uprava Novi Grad sarajevo 

188/42 

Pr`ulj/Simo/Velibor, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ugostiteljasko-turisti~ke {kole u Sarajevu 

188/43 

Zec/Ranko/Darko, Li~nu kartu broj 07BSH5015 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

188/47 

Ba{i}/Re{ad/Elvir, Li~nu kartu broj 04BTF9969 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/49 

Mandi}/Branko/Du{an, Indeks broj 1897/84 Ma{inskog fakulteta u Sarajevu 

188/50 

Janji}/Perica/Aleksandar, Li~nu kartu broj 05BSG5218 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

188/52 

Kari{ik/Mehmed/Mirsad, Svjedo~anstvo IV razreda Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

188/53 

Mili}/Hamed/Habiba, Li~nu kartu broj 06BME0421 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

188/54 

Gakovi}/\or|e/Mom~ilo, Diploma broj 1015/1974 Ma{inskog fakulteta u Sarajevu 

188/55 

Rekovi}/Fikret/Jasmin, Li~nu kartu broj 04BTE1362 izdata pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

188/56 

Fazli}/Ra{id/D`evad, Li~nu kartu broj 03BRB8844 izdata Pol.Uprava Centar Sarajevo 

188/57 

Fazli}/Ra{id/D`evad, Voza~ku dozvolu broj 07BRD1921 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/58 

Fazli}/-/D`evad, Saobra}ajnu dozvolu BH 1640262 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/59 

Aganovi}/Sulejman/Fuad, Li~nu kartu broj 05BRC4261 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/61 

Novo/Asim/Mensura, Li~nu kartu broj 03BRC4093 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

188/62 

^ovrk/Ramo/Ejub, Li~nu kartu broj 08BTM8069 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

189/1 

Hase~i}/Hamdija/Sadeta, Li~nu kartu broj 05BSG5241 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

189/2 

Krivo{ija/Ilijas/Resul, Indeks broj 1470 Pravni fakultet Sarajevo 

189/4 

Constantina Mavroskelidou, Diplomatska iskaznica broj CMD000380 izdata kod Ministarstvo inostranih poslova BIH Sarajevo 

189/5 

Vrane{/-/Almir, Svjedo~anstva od I-IV razreda Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo 

189/6 

Kova~evi}/Behudin/Suvada, Voza~ka dozvola broj 04BSB2500 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/7 

Kova~evi}/Behudin/Suvada, Li~na karta broj 04BSE3340 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/8 

Kova~evi}/Behudin/Suvada, Saobra}ajna dozvola broj BH1796547 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/9 

Softi}/-/Sabit, Diploma o zavr{nom ispitu Drvna tehni~ka {kola Sarajevo 

189/11 

Loli}/Fehim/Juso, bankovni ra~un broj 09000915327 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

189/13 

^atak/-/Husein, Bankovna kartica broj 190012230-8 izdata kod raiffeisen bank dd Sarajevo 

189/14 

Kadriba{i}/Mustafa/[emsudin, Bankovni ra~un broj 090038238-3 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

189/16 

Kne`evi}/Zdenko/Denis, Voza~ka dozvola broj 05CUA7833 izdata u PU Kakanj 

189/17 

Borovac/-/Mirsad, Saobra}ajna dozvola broj BH2434329 izdata u PU Novi Grad 

189/18 

Gulpese Ozge Yesiler, Diplomatska kartica broj S003389 izdata u Ministarstvo inostranih poslova BIH Sarajevo 

189/19 

Alispahi}/Ajko/Senad, saobra}ajna dozvola broj BH1430079 izdata u PU Novi Grad 

189/20 

Vuk/Meho/Adnan, Li~na karta broj 08BME5795 izdata u PU Stari Grad 

189/21 

Had`ibajri}/Esad/Muris, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

189/22 

Dizdarevi}/Safet/Amra, Bankovni ra~un broj 090016589-5 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

189/23 

[pijodi}/Alija/Hajrija, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Vogo{}a 

189/24 

Kljaji}/Dragan/Viktor, Paso{ broj 5017729 od 15,03,2006. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

189/25 

@ugi}/Nikola/Mi}o, bankovni ra~un broj 090048663-0 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

189/26 

Ahmetovi}/Ibro/Indira, bankovni ra~un broj 090038855-4 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

189/27 

Pavi~i}/@eljko/Vladimir, Svjedo~anstvo od I-III razreda Srednja ma{insko tehni~ka {kola Sarajevo 

189/29 

Ma{ni}/Ibrahim/Emir, Li~na karta broj 04BTG3930 izdata u PU Novi Grad 

189/30 

Gad`un/Hasan/\evad, Li~na karta broj 04CUB4231 izdata u PU Kakanj 

189/31 

Had`i}/Salih/Mirza, Li~na karta broj 06DED1525 izdata u PU Visoko 

189/33 

[ehi}/D`emal/Vejsil, Voza~ka dozvola broj 08BTF0174 izdata u PU Novi Grad 

189/34 

[ehi}/D`emal/Vejsil, Li~na karta broj 08BTM4803 izdata u PU Novi Grad 

189/35 

Kova~evi}/Ilija/Zoran, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novo Sarajevo 

189/36 

Babi}/Salih/Dervi{, Li~na karta broj 06BTK6925 izdata u PU Novi Grad 

189/37 

Ge`o/Alija/Elvir, Li~na karta broj 07BTL8183 izdata u PU Novi Grad 

189/38 

Baru~ija/Adem/Adil, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo 

189/40 

Kurti}/Avdija/Adnan, Svjedo~anstvo od I-IV razreda i diploma o zav.ispitu Mje{ovita srednja drvna {umarska Sarajevo 

189/41 

Zuberovi}/Muhamed/Admir, Voza~ka dozvola broj 06BSC7322 izdata u PU Novo sarajevo 

189/43 

Pazarac/Nermin/Almir, Li~na karta broj 08BTM8287 izdata u PU Novi Grad 

189/44 

Hod`i}/Jakub/Fuad, radna knji`ica izdata u Op}ini centar 

189/46 

Muhi}/[e}an/Rejha, Li~nu kartu broj 04BNB7261 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

190/3 

Maslo/Alija/Sead, Li~nu kartu broj 04BTJ0679 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

190/5 

Maslo/Alija/Sead, Voza~ku dozvolu broj 05BTD6566 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

190/6 

[ehi}/-/Mujesira, Saobra}ajnu dozvolu BH 2767387 izdata PU Novi Grad Sarajevo 

190/7 

Abad`ija/Rasim/Ifeta, Li~nu kartu broj 07DAB2726 izdata Pol. Uprava Breza 

190/8 

Durakovi}/Mehmed/Salem, Svjedo~anstva I i II razreda Ugostiteljaske {kole u Sarajevu 

190/9 

Spahi}/Hilmo/Admir, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

190/10 

Vrdoljak/Zaim/Ramiza, bankovni ra~un broj 74 2352 21 91989 izdata kod INTESA SANPAOLO BANKA DD 

190/13 

Sivi}-Softi} Alen, Voza~ka dozvola broj BH0561295 izdata u PU Vogo{}a 

190/14 

Popovi}/Milan/Vojislav, Li~na karta broj 03BTD4267 izdata u PU Novi Grad 

190/15 

Bogu}anin/Mahmut/D`evad, Li~na karta broj 04BTI4119 izdata u PU Novi Grad 

190/16 

Delali}/Adem/Mirza, Voza~ku dozvolu broj 05BQB7877 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

190/17 

Aganovi}/Sulejman/Fuad, Voza~ka dozvola broj 05BRC4281 izdata u PU Centar 

190/18 

Demi}/[aban/Amra, Radna knji`ica izdata u Op}ina Novi Grad 

190/19 

Merzi}/Salih/Na|a, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

190/20 

Dupovac/Mehemed/Jasmina, Indeks broj 59885 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

190/22 

Pljevljak/Osman/Hasija, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

190/23 

[ehi}/Ibrahim/Refika, Li~nu kartu broj 04BTE1250 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

190/24 

Tufo/Abdulah/Nedom, Voza~ku dozvolu broj 07BMB7067 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

190/25 

Ivani{evi}/Danilo/Zdravka, Li~nu kartu broj 04BSD2022 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

190/26 

^oli}/Tomislav/Marija, Indeks broj 1208/R Filozofskog fakulteta u Mostaru 

190/27 

Mi~ivoda/Hako/Muradija, RAdnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

190/28 

Tar~in/-/Aled, Saobra}ajnu dozvolu BH 2043296 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

190/29 

Zuli}/-/Nihad, Bankovne kartice broj 09000871775 i 130026201-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

190/31 

Zahiragi}/Edhem/Mersida, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

190/33 

Rami}/Sead/Alem, Svjedo~anstvo III razreda [kole primjenjenih umjetnosti Sarajevo 

190/34 

D`ihan/Osman/Aziz, Svjedo~antva I i II razreda M [ C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

190/35 

[ehovi}/-/Fatima, Saobra}ajnu dozvolu BH 2434967 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

190/36 

Arnaut/-/Zlatko, Bankovnu karticu broj 090059508-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

190/38 

Ibri}/-/Zana, Bankovni ra~un broj 130020815-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

191/2 

Pand`i}/-/Nermin, Saobra}ajnu dozvolu BH 2428589 izdata PU Centar Sarajevo 

191/5 

Barakovi}/[erif/[efik, Diploma broj 3348/77 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

191/6 

Amrain/Anto/Ru`ica, Li~nu kartu broj 04BSE6194 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

191/7 

Popovac/Veljko/Novica, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

191/8 

Bari{i}/@eljko/Ljerka, Li~nu kartu broj 03BRB8753 izdata Pol. Uprava CEntar Sarajevo 

191/9 

Kere{/Ahmo/Zejnil, Li~nu kartu broj 05BOB6991 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

191/10 

Osmanovi}/Ra{o/Rambo, Li~nu kartu broj 07BPC0440 izdata PU ilija{ 

191/11 

Osmanovi}/Ra{o/Rambo, Voza~ku dozvolu broj 07BPA6580 izdata Pol. Uprava Ilija{ 

191/12 

Dupovac/Mujo/Sevdija, Li~nu kartu broj 04BOA4608 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

191/13 

Maki}/@ivko/Ljljina, Paso{ broj 4645683 od 11.12.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

191/14 

Kalender/Alija/Fahrudin, Li~nu kartu broj 07BME3940 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

191/15 

Kalender/-/Fahrudin, [tednu knji`icu broj 090009934-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

191/16 

Luka~/-/Rusmir, Bankovni ra~un broj 090075417-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

191/18 

\eki}/Ismet/Alen, Indeks broj 62949 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

191/19 

Muji}/Osman/Muedin, Li~na karta broj 03BTB8608 izdata u PU Novi Grad 

191/21 

Talati-Ali-Shah Elvira, Li~na karta broj 03BTC3966 izdata u PU Novi Grad 

191/22 

Nik{i}/Avdo/Nusret, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novo Sarajevo 

191/24 

Ra|o/Asim/Enes, Li~nu kartu broj 04BQE3455 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

191/25 

Vidi}/Franje/Olivera, Diploma broj 5585 od 11-11-1980 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

191/26 

[kulj/-/Almir, SAobra}ajnu dozvolu BH 2767374 izdata POl. Uprava Novi Grad Sarajevo 

191/27 

D`evlan/Suljo/Ibro, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Kalinovik 

191/31 

Porobi}/-/Ana, [tednu knji`icu broj 50611100-22-118100 UPI banka Sarajevo 

191/32 

^ustovi}/Salko/Maida, Li~nu kartu broj 05BOB7332 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

191/33 

D`evalan/Suljo/Ibro, Svjedo~anstvo zavr{nog iispita M[C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

191/34 

Marunovi}/Zvonimir/Miroslav, Li~nu kartu broj 05BRG1523 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

191/36 

Dori}/Ismet/Muhamed, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

191/37 

Me{i}/-/Nad`a, [tednu knji`icu broj 837349-22-16460 UPI Banke Sarajevo 

191/38 

Pavlovi}/^edo/Ravijojla, Indeks broj 4191/87 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

191/39 

]ilimd`i}/Mirsad/Amela, Li~nu kartu broj 04BTD8105 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

191/40 

Smajilagi}/-/Amer, Bankovnu karicu broj 190007581-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

191/41 

^ordalija/D`evad/Adem, Svjedo~anstva od I-III razreda Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

191/43 

Hase~i}/Halil/Alija, Li~nu kartu broj 03BTA2464 nizdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

191/45 

Muhi} Elma, li~na karta broj 04BPA6440, izdata Policijska uprava Ilija{ 

163 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Be}irevi} Lejla, svjedo~anstvo broj 01-36-1/85 od 8. 6. 1985. O[ "Rasim Deli}" u Biha}u 

1534 

Pehli} Safija, li~na karta broj 05CRB8216, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1535 

]ordi} D`evad, li~na karta broj 04CSA9009, izdata 25. 12. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

1536 

Omer~evi} Omer, li~na karta broj 04CRA5227, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1537 

Had`ipa{i} Majo, voza~ka dozvola broj 05CRA7645, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1538 

Gutli} Midhet, li~na karta broj 03CLA2125, izdata 16. 5. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1539 

]ati} Alan, li~na karta broj 06CLF0984, izdata 8. 8. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

1540 

Kotar Latifa, putna isprava broj 4685433, izdata 28. 9. 2004. KMUP Biha} 

1541 

Cerovi}-Durakovi} Sabina, li~na karta broj 06CPD4894, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1542 

Topi} Irsad, li~na karta broj 04COB1966, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1543 

Topi} Irsad, voza~ka dozvola broj 04COA5120, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1544 

Hu{idi} Zumreta, voza~ka dozvola broj 04CPA5722, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1545 

Hrn~i} Fadil, li~na karta broj 04CMA0449, izdata 12. 1. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1546 

Draganovi} Kemal, li~na karta broj 04CPB7268, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1547 

@alac Zora, li~na karta broj 04CPA3110, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1548 

Hamuli} Ibrahim, li~na karta broj 08COF1997, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1549 

Hrustanovi} Hase, li~na karta broj 04CLC1983, izdata 13. 4. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1550 

Alivuk Bermis, li~na karta broj 04CLD9745, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1551 

Malko~ Dinko, li~na karta broj 05CLE6655, izdata 16. 8. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1552 

Ho{i} Edin, li~na karta broj 07CLF6611, izdata 14. 8. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

1553 

[ahinovi} Ismet, li~na karta broj 05CLE1342, izdata 6. 1. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1554 

Dizdarevi} Elvisa, li~na karta broj 05CSB0410, izdata 28. 4. 2005. Odsjek za administraciju Bu`im 

1555 

Kadi} Adil, oru`ni list ser. broj 007285, reg. broj 25/06, izdat 26. 4. 2006. Policijska stanica Klju~ 

1556 

Kadi} Adil, oru`ni list ser. broj 007321, reg. broj 61/06, izdat 30. 8. 2006. Policijska stanica Klju~ 

1557 

Top~agi} Rasim, oru`ni list ser. broj No 00328, izdat Policijska uprava Velika Kladu{a 

1558 

Deli} Bajrame, putna isprava broj 1430963, izdat 4. 8. 1999. KMUP Biha} 

1559 

Zahirovi} Mirnes, li~na karta broj 06CMB2603, izdata 9. 5. 2006. Odsjek za administraciju Klju~ 

1560 

Fatki} Denis, li~na karta broj 04CLD5299, izdata 23. 9. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1561 

POSAVSKI KANTON 

LIM COMMERCE DOO Domaljevac, saobra}ajna dozvola broj BH 2674228, izdata Policijska uprava Domaljevac 

231 

Mati} Luka, osobna iskaznica broj 07BXA4142, izdata 2. 8. 2007. MUP PK Domaljevac-[amac 

232 

Mati} Luka, voza~ka dozvola broj 04BXA0634, izdata 23. 9. 2004. MUP PK Domaljevac-[amac 

233 

Pranji} Mato, voza~ka dozvola broj 04BVA3545, izdata 20. 6. 2004. MUP PK Ora{je 

234 

Ahmetovi} Bahrija, osobna iskaznica broj 04BWA1216, izdata MUP PK Od`ak 

235 

Janji} Svibijan, osobna iskaznica broj 05BVA5664, izdata 2005. MUP PK Od`ak 

236 

Janji} Svibijan, voza~ka dozvola broj 06BVA7216, izdata 2006. MUP PK Od`ak 

237 

An|eli} Marija, osobna iskaznica broj 04BWA0791, izdata MUP PK Od`ak 

238 

Trtak Samed, osobna iskaznica broj 04BVA6421, izdata 19. 8. 2004. MUP PK Ora{je 

239 

Suba{i} Zerina, osobna iskaznica broj 04BWA3268, izdata MUP PK Od`ak 

240 

Petri} Slaven, osobna iskaznica broj 04BWA0160, izdata MUP PK Od`ak 

241 

]ulap Ana, osobna iskaznica broj 04BWA0338, izdata MUP PK Od`ak 

242 

TUZLANSKI KANTON 

[abanovi} Hasan, saobra}ajna dozvola broj BH 2309651, izdata 26. 9. 2006. CIPS Gra~anica 

943 

Magli} Rasema, li~na karta broj 04CFA9619, izdata 8. 6. 2004. CIPS Gra~anica 

944 

Begovi} Hasija, li~na karta broj 04CFC3334, izdata 29. 12. 2004. CIPS Gra~anica 

945 

Halil~evi} Miralem, diploma dj. broj 01-969-9/03 od 9. 6. 2003., izdata u MS[ Gra~anica - instalater centralnog grijanja, MK 179-I/2 

946 

Halil~evi} Miralem, diploma dj. broj 01-1884-2/05 od 29. 8. 2005., izdata u MS[ Gra~anica - ma{inski tehni~ar 2004/05, MK 619-004 

947 

Ahmeta{evi} Fadil, voza~ka dozvola broj 04CFA3794, izdata 11. 6. 2004. CIPS Gra~anica 

948 

Muratovi} Zuhra, li~na karta broj 06CFD9378, izdata 3. 11. 2006. CIPS Gra~anica 

949 

Deved`i} Senada, Lukavica, svjedo~anstvo dj. broj 108/86 od 23. 5. 1986. 

950 

Juki} Hanifa, li~na karta broj 04CFE0698, izdata 22. 2. 2007. CIPS Gra~anica 

951 

Softi} Azem, voza~ka dozvola broj 05CFB1591, izdata 16. 2. 2005. CIPS Gra~anica 

952 

Bejti} Saliha, li~na karta broj 06CFD5723, izdata 22. 2. 2006. CIPS Gra~anica 

953 

[uvali} Amir, svjedo~anstvo broj 01/03-391-25/08, izdato u MS[ Doboj Istok 

954 

Velagi} Adisa, svjedo~anstvo I, II, III i IV razreda i diploma Medicinske {kole broj 391-5-20/96, izdate u MS[ Doboj Istok 

955 

Avdi} [aban, li~na karta broj 06CFD9613, izdata 24. 11. 2006. CIPS Gra~anica 

956 

[abanovi} Fahrudin, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-491-1/05 od 18. 4. 2005., izdato u MS[ Gra~anica 

957 

[abanovi} Fahrudin, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-492-1/05 od 5. 5. 2005., izdato u MS[ Gra~anica 

958 

[abanovi} Fahrudin, svjedo~anstvo III razreda dj. broj 01-1809-1/05 od 24. 8. 2005., izdato u MS[ Gra~anica 

959 

[abanovi} Fahrudin, svjedo~anstvo IV razreda dj. broj 01-680-1/06 od 25. 4. 2006., izdato u MS[ Gra~anica 

960 

[abanovi} Fahrudin, diploma dj. broj 01-1168-1/06 od 25. 4. 2006., izdata u MS[ Gra~anica 

961 

Velagi} Ziba, li~na karta broj 04CKA5616, izdata 23. 12. 2004. Odsjek za administraciju Banovi}i 

962 

Mujkanovi} Samir, svjedo~anstvo o zavr{enom obrazovanju dj. broj 04-382-3/93 od 30. 7. 1993. godine, izdato od JU "Tehni~ke i srodne {kole" Srebrenik 

963 

Sulji} Hatid`a, svjedod`ba o zavr{nom ispitu djel. broj 01-4645/80 od 8. 9. 1980. godine, izdata od [S za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

964 

Tahirovi} Muriz, svjedod`ba o zavr{enom obrazovanju djel. broj 03-2702-2/88 od 18. 11. 1988. godine, izdata od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

965 

Zaimovi} Edin, svjedod`ba o zavr{enom I razredu djel. broj 03-2384-1/88, izdata 23. 9. 1984. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

966 

Zaimovi} Edin, svjedod`ba o zavr{enom II razredu djel. broj 03-2384-2/88, izdata 23. 9. 1984. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

967 

Zaimovi} Edin, svjedod`ba o zavr{enom III razredu djel. broj 03-2384-3/88, izdata 23. 9. 1984. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

968 

Zaimovi} Edin, svjedo~anstvo o zavr{enom obrazovanju djel. broj 03-2385-1/88, izdato 23. 9. 1984. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 

969 

Bajrami Arfim, svjedod`ba o zavr{enom I razredu djel. broj 03-81-2/96, izdata 14. 3. 1996. godine od MS[ Srebrenik 

970 

Bajrami Arfim, svjedod`ba o zavr{enom II razredu djel. broj 03-136-2/96, izdata 5. 5. 1996. godine od MS[ Srebrenik 

971 

Bajrami Arfim, svjedod`ba o zavr{enom III razredu djel. broj 03-39-3/97, izdata 

31. 1. 1997. godine od MS[ Srebrenik 

972 

Bajrami Arfim, svjedod`ba o zavr{enom IV razredu djel. broj 03-220-2/98, izdata 

23. 2. 1998. godine od MS[ Srebrenik 

973 

Bajrami Arfim, diploma o zavr{enom obrazovanju djel. broj 03-347-3/98, izdata 23. 2. 1998. godine od MS[ Srebrenik 

974 

Kuni} Omer, li~na karta broj 07CEF1764, izdata 16. 5. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

975 

Halil~evi} Armen, li~na karta broj 06CEE7248, izdata 12. 9. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

976 

Omeragi} Samir, li~na karta broj 06CEE7375, izdata 15. 9. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

977 

Lu~i} Anto, voza~ka dozvola broj 06CEB6220, izdata 2. 8. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

978 

Dedi} Esmir, li~na karta broj 04CEA4411, izdata 6. 9. 2008. Odsjek za administraciju @ivinice 

979 

Be{i} Raif, li~na karta broj 04CEC1958, izdata 29. 11. 2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

980 

Korajac Halil, li~na karta broj 05CEC6558, izdata 31. 1. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

981 

Abad`i} Nevzet, li~na karta broj 05CEC4968, izdata 7. 1. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

982 

Muratovi} Mevludin, li~na karta broj 07CEF3429, izdata 10. 8. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

983 

Suljki} Naida, voza~ka dozvola broj 05CEB0944, izdata 17. 3. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

984 

Talovi} Mujaga, li~na karta broj 04CEB0560, izdata 30. 6. 2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

985 

Musi} Hasan, li~na karta broj 06CEE9018, izdata 4. 12. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

986 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

[umi} Jozo, osobna karta broj 04CYA5573, izdata 20. 9. 2004. CIPS @ep~e 

1531 

Muratovi} Adis, putna isprava broj 4789923, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug 

1532 

Vukovi} Zijad, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

1533 

Had`i} Re{id, osobna karta broj 04CYA1074, izdata 19. 4. 2004. CIPS @ep~e 

1534 

^uli} Amar, svjedod`be I, II i III razreda Op}e gimnazije u Zavidovi}ima 

1535 

[iri} Dario, osobna karta broj 04CYA2801, izdata 15. 6. 2004. CIPS @ep~e 

1536 

[iri} Dario, voza~ka dozvola broj 04CYA2017, izdata 15. 6. 2004. CIPS 

1537 

Ramljak Romana, putna isprava broj 5007925, izdata 23. 2. 2006. CIPS @ep~e 

1538 

Kova~evi} Mirela, osobna karta broj 07CYC2930, izdata 19. 4. 2006. CIPS @ep~e 

1539 

Stubla Samira, li~na karta broj 04CTE6328, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1540 

Kova} Mustafa, li~na karta broj 06CTJ9852, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1541 

Merdan Begzada, li~na karta broj 04CTH3099, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1542 

Mulasmaji} Nure, li~na karta broj 07CTK3285, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1543 

^au{evi} Sanela, li~na karta broj 04CTD1429, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1544 

Boni} Ivo, li~na karta broj 04CTG5507, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1545 

Burekovi} Nermin, li~na karta broj 04CTF1199, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1546 

Sal~inovi} Bedrudin, li~na karta broj 03CTA0157, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1547 

Muji~i} Almir, li~na karta broj 04CTG5773, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1548 

Mijatovi} Savo, li~na karta broj 04CTC7465, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1549 

^au{evi} Bisera, li~na karta broj 03CTC4005, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1550 

Dujmovi} Dubravka, li~na karta broj 04CTH3829, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1551 

Ribo Samela, li~na karta broj 03CTA0440, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1552 

[umar Nina, li~na karta broj 06CTJ8054, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1553 

[kopo Emina, li~na karta broj 06CTJ9823, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1554 

Feti} Muhamed, li~na karta broj 04CTD4559, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1555 

Alagi} Dino, li~na karta broj 07CTK7065, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1556 

Topalovi} Hati|a, li~na karta broj 04CTH3901, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1557 

Hasi} Ned`ad, li~na karta broj 03CTB1726, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1558 

Softi} Elma, li~na karta broj 04CTG1685, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1559 

@uni} Nedeljko, li~na karta broj 06CTJ5714, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1560 

Heremi} Smail, li~na karta broj 04CTC7162, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1561 

[ehi} Hazim, paso{ broj 5582496, izdat 3. 8. 2007. CIPS Zavidovi}i 

1562 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Eminovi} Adela, radna knji`ica broj 97/01, izdata Op}ina Travnik 

1458 

^e~ura Zdenko, osobna iskaznica broj 06DNB7426, izdata CIPS Vitez 

1459 

Grebenar Anto, osobna iskaznica broj 07DNC0913, izdata CIPS Vitez 

1460 

Bili} Azra, osobna iskaznica broj 04DNA3744, izdata CIPS Vitez 

1461 

Bili} Azer, osobna iskaznica broj 06DNB7559, izdata CIPS Vitez 

1462 

Varupa Samira, voza~ka dozvola broj 06DNA8330, izdata CIPS Vitez 

1463 

Varupa Samira, osobna iskaznica broj 05DNB7252, izdata CIPS Vitez 

1464 

Zlotrg Hazim, prometna dozvola broj BH 2358515, izdata CIPS Vitez 

1465 

Perkovi} Mande, osobna iskaznica broj 04DNB3054, izdata CIPS Vitez 

1466 

Verem Sejda, saobra}ajna dozvola broj BH 1008720, vozilo reg. oznaka 010-M-142, izdata 10. 3. 2000. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1467 

Jozak Anto, li~na karta broj 04DFB5645, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

1468 

Lovrinovi} Marijo, li~na karta broj 04DFC2384, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

1469 

Me{an Aidin, voza~ka dozvola broj 05DOA8576, izdata 22. 11. 2005. CIPS Bugojno 

1470 

Had`i} Haris, li~na karta broj 05DGB1124, izdata 11. 5. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1471 

Batini} Grgo, li~na karta broj 06DGB2683, izdata 12. 5. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1472 

Manjgo Hazim, putna isprava broj 4744905, izdata 17. 5. 2005. MUP SBK/KSB Travnik 

1473 

^au{evi} Sulejman, li~na karta broj 05DGB1798, izdata 7. 9. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1474 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

An|eli} Branko, putna isprava broj 5166448, izdata 24. 7. 2006. MUP HNK Mostar 

262 

Malovi} Majdin, putna isprava broj 5847896, izdata 14. 3. 2008. MUP HNK Mostar 

263 

Sivri} Silvia, diploma broj 3610 Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru 

264 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Kordi} Iva, osobna iskaznica broj 05DSA7822, izdata 17. 6. 2005. CIPS Grude 

534 

Bo{njak Marinko, osobna iskaznica broj 04DUA6140, izdata 22. 12. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

535 

Bo{njak Marinko, voza~ka dozvola broj 04DUA6140, izdata 22. 12. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

536 

]e{ki} Ana, voza~ka dozvola broj 06DUB0755, izdata 10. 10. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

537 

Palac Zoran, osobna iskaznica broj 05DSA8370, izdata 7. 7. 2005. CIPS Grude 

538 

Ba{i} Marijo, voza~ka dozvola broj 05DTA5125, izdata 13. 9. 2005. CIPS Posu{je 

539 

Gali} Antonija, osobna iskaznica broj 06DTA9920, izdata 17. 8. 2006. CIPS Posu{je 

540 

Akmad`i} Zlatko, osobna iskaznica broj 06DSA9482, izdata 5. 5. 2006. CIPS Grude 

541 

Ljubi} Mirko, osobna iskaznica broj 07DUB9998, izdata 2. 4. 2007. CIPS [iroki Brijeg 

542 

Sablji} Mario, osobna iskaznica broj 04DUA4603, izdata 11. 6. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

543 

Sablji} Mario, voza~ka dozvola broj 04DUA2933, izdata 11. 6. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

544 

Mlinarevi} Dalibor, osobna iskaznica broj 05DSA4997, izdata 19. 1. 2005. CIPS Grude 

545 

Kraljevi} Ante, osobna iskaznica broj 04DRB1829, izdata 6. 9. 2004. CIPS Ljubu{ki 

546 

Crnjac Jelka, voza~ka dozvola broj 05DUA8601, izdata 18. 4. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

547 

KANTON 10 

Krstanovi} Goran, osobna iskaznica broj 07AYB6461, izdata 17. 4. 2007. Policijska uprava Tomislavgrad 

128 

[ari} Ante, voza~ka dozvola broj 05AYA6218, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

129 

Tanji} Teo, osobna iskaznica broj 08AYB7904, izdata 14. 4. 2008. Policijska uprava Tomislavgrad 

130 

Tanji} Teo, voza~ka dozvola broj 08AYA8822, izdata 14. 4. 2008. Policijska uprava Tomislavgrad 

131 

Krajina Ante, osobna iskaznica broj 07AYB6046, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

132 

Joli} Ljubica, osobna iskaznica broj 06AYB4211, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

133 

Bagari} Maca, osobna iskaznica broj 04AYA2595, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

134 

Tabak Jure, voza~ka dozvola broj 04AYA2120, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

135 

Maduni} Josip, osobna iskaznica broj 05AYB3196, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

136