SADR@AJ
61/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA, OBNOVE I POVRATKA KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI GORA@DE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OP]INE TUZLA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U ZAVODU ZA URBANIZAM OP]INE TUZLA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI POSU[JE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA  DIREKCIJA CESTA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I [PORTA ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODNOG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ DIREKCIJI ZA CESTE UNSKO-SANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM/OP[TINSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE/OP[TINE BOSANSKI PETROVAC

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U ZAVODU ZA PROSTORNO URE\ENJE MOSTAR

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U USTAVNOM SUDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE TRI KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANOVA, ODNOSNO PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA, ISPRED DR@AVNOG KAPITALA

PONOVNI JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U [UMARSTVU ZA 2008. GODINU.

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA NEPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ U [UMARSTVU ZA 2008. GODINU.

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME UZ MOGU]NOST PRODU@ENJA

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U NADZORNI ODBOR "ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVO" DOO SARAJEVO

NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PODUZE]A "KOMRAD" DOO POSU[JE

NATJE^AJ - KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA-DIREKTORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK

KONKURS ZA IZBOR UPOSLENIKA/UPOSLENICA

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZE]A "KOMUNALNO" DOO LIVNO

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "STUDENTSKI CENTAR" SARAJEVO