LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 40 

Srijeda, 2. 7. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE


OBAVIJESTI 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/02), ~lana 15. stav 1. i ~lana 32. Pravila o postupku dodjele koncesije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 68/06), ta~ke 7. Odluke o davanju ovla{tenja za pregovore br. 01-149-2-. 113 od 31. 11. 2007. g. Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/08), i Rje{enja Komisije za koncesije FBiH broj 01-1-49-2-4/08 od 20. maja 2008. g., Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u svojstvu koncesora, radi informisanja javnosti 

OGLA[AVA 

Po~etak pregovora sa podnosiocem samoincijativne ponude od strane "Intrade-energija" d.o.o. Sarajevo za dodjelu koncesije za izgradnju novih proizvodnih elektroenergetskih objekata na gornjem toku rijeke Neretve, i to objekata: HE Glavati~evo - kompenzacioni bazen 3x9,5 MW, HE Bjelimi}i 2x50 MW i PHE Bjelimi}i 2x300 MW. 

(so-940-a-F/08) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

KANTONALNO MINISTARSTVO PRAVDE UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o notarima ("Slu`bene novine Federacija BiH", broj 45/02), Odluke o odre|ivanju broja potrebnih notara za podru~je Unsko-sanskog kantona i njihovom slu`benom sjedi{tu ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 1/03), ministrica Kantonalnog ministarstva pravde Unsko-sanskog kantona objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR NOTARA SA SLU@BENIM SJEDI[TIMA U UNSKO-SANSKOM KANTONU 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za izbor notara sa slu`benim sjedi{tima u Unsko-sanskom kantonu koja su odre|ena Odlukom o odre|ivanju broja notara za podru~je Unsko-sanskog kantona i njihovom slu`benom sjedi{tu ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 1/03), kako slijedi: 

USLOVI 

II. 

Za notara mo`e biti imenovano samo lice koje kumulativno ispunjava sljede}e uslove: 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 

2.    da ima poslovnu sposobnost i ispunjava op}e zdravstvene uslove kao slu`benik organa uprave; 

3.    da je diplomiralo na pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini ili prije 6. 4. 1992. godine na pravnom fakultetu u biv{oj Jugoslaviji; ukoliko je diploma ste~ena na pravnom fakultetu u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon nostrifikacije diplome od nadle`nog organa; 

4.    da je polo`ilo pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili prije 6. 4. 1992. godine u biv{oj Jugoslaviji; ukoliko je pravosudni ispit polo`en u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon priznavanja tog ispita od strane Federalnog ministarstva pravde; 

5.    da nije osu|ivano na kaznu zatvora za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, protiv slu`bene ili druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme imenovanja jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ; 

6.    da nije ~lan neke politi~ke partije, i 

7.    da ima polo`en notarski ispit. 

IZBOR NOTARA 

III. 

Za notara se mogu izabrati samo takvi kandidati, koji su po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojni ugleda notarske slu`be. 

Kod izbora izme|u vi{e kandidata koji ispunjavaju uslove iz prethodnog ~lana, odlu~uju}i kriterij je uspjeh postignut na notarskom ispitu. 

Komisija za provo|enje konkursa za izbor notara koju }e svojim rje{enjem formirati ministrica Kantonalnog ministarstva pravde Unsko-sanskog kantona uvr|uje listu kandidata koji ispunjavaju uslove predvi|ene konkursom. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor, bi}e pozvani na intervju. 

Rje{enje o izboru kandidata donosni ministrica pravde Unsko-sanskog kantona, uz prethodno pribavljenu saglasnost federalnog ministra pravde. 

Izbor kandidata prijavljenih na konkurs izvr{it }e se najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava na konkurs. 

IV. 

Kandidati su, uz prijavu na konkurs, du`ni prilo`iti original dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, i to: 

1.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, (ne stariji od 6 mjeseci); 

2.    uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci); 

3.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci); 

4.    diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu; 

5.    uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu; 

6.    uvjerenje da nije osu|ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava, protiv slu`bene i druge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje u vrijeme imenovanja jo{ nije brisano iz kaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ; 

7.    ovjerena izjava da nije ~lan neke politi~ke partije; 

8.    uvjerenje o polo`enom notarskom ispitu. 

Javni konkurs objavit }e se u dnevnim listovima "Dnevni avaz" Sarajevo i "Dnevni list" Mostar, te u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Unsko-sanskog kantona". 

Rok za podno{enje prijava na konkurs iznosi 30 dana od posljednjeg objavljivanja konkursa u glasilima iz prethodnog stava. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Kandidati koji ne budu izabrani za notara dobit }e u roku od 8 (osam) dana od dana izbora notara pismeno obavje{tenje koje sadr`i razloge zbog kojih oni nisu izabrani, kao i podatke o kandidatima koji su izabrani za notara. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom podnose se Kantonalnom ministarstvu pravde Unsko-sanskog kantona po{tom ili na pisarnicu Vlade Unsko-sanskog kantona na adresu: Alije \erzeleza broj 6, Biha}, uz naznaku: 

"U^E[]E NA KONKURS ZA NOTARA-NE OTVARATI" 

(so-984-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Temeljem ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Zavoda za {kolstvo Mostar, ogla{ava 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U ZAVODU ZA [KOLSTVO MOSTAR 

01.    Stru~ni savjetnik za elektrotehni~ku skupinu predmeta
- 1 (jedan) izvr{itelj
 

02.    Vi{i stru~ni suradnik za upravne i normativno-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{itelj 

01. Opis poslova: Sudjeluje u izradi prijedloga nastavnih planova i programa za srednje strukovne {kole; pru`a stru~no- pedago{ku pomo} nastavnicima u srednjim strukovnim {kolama; obavlja stru~ni nadzor u izvo|enju nastave; sudjeluje u izradi prijedloga popisa ud`benika i priru~nika za srednje strukovne {kole; priprema i odr`ava predavanja na skupovima prosvjetnih djelatnika; organizira natjecanja i izra|uje izvje{}a i analize o rezultatima natjecanja; prati stru~nu literaturu, metodiku i stalno se usavr{ava; prisustvuje seminarima; sudjeluje u radu povjerenstva za provo|enje stru~nih ispita; sudjeluje u radu Stru~nog vije}a; obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odjela i ravnatelja Zavoda. Za svoj rad odgovara voditelju Odjela i ravnatelju Zavoda. 

02. Opis poslova: Izra|uje i donosi pojedina~ne akte koji se odnose na izdavanje odobrenja, suglasnosti, te mi{ljenja i drugih akata koji su u djelokrugu Zavoda; rje{ava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku; vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaju odgovaraju}a uvjerenja o tim ~injenicama; stru~no obra|uje sustvna i druga pitanja iz nadle`nosti Zavoda koja slu`e za izradu zakona, drugih propisa i op}ih akata; priprema stru~na pravna mi{ljenja i obja{njenja za primjenu zakona, drugih propisa i op}ih akata kojima se ure|uju oblasti u nadle`nosti Zavoda; vr{i i druge poslove po nalogu voditelja Odjela i ravnatelja Zavoda. Za svoj rad odgovara voditelju Odjela. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    sveu~ili{na diploma, 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta natje~aja, izabrani kandidati }e iti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natje~aja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom za:
"Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Zavodu za {kolstvo Mostar" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-990-a-F/08) 


UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 105. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 30/97 i 7/02), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u stru~noj slu`bi Zavoda zdravstvenog osiguranja USK te Odluke o kriterijima za izbor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja broj 09-34-6150-1/08 od 13. 6. 2008. godine i br. 09-34-6150-3/08 od 30. juna 2008. godine ministar Kantonalnog ministarstva zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona vr{i 

DOPUNU JAVNOG OGLASA 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

U javnom oglasu za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja objavljenom dana 25. 6. 2008. god. u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 38/08 i objavljenom dana 27. 6. 2008. god. na str. 29. u dnevnom listu "Dnevni avaz", vr{i se dopuna teksta javnog oglasa i to: 

Kod posebnih uvjeta za direktora u alineji prvoj bri{e se zarez i dodaju se rije~i: 

Tako|er, poslije druge alineje dodaje se nova alineja koja glasi: 

Prijave kandidata, pored dokumentacije tra`ene javnim oglasom, treba da sadr`e i: 

Ova dopuna Javnog oglasa ostaje otvorena 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i Unsko-sanskim novinama - sedmi~ni list "Krajina", gdje }e biti objavljen integralni tekst javnog oglasa. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ove dopune javnog oglasa dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "Prijava na oglas - ne otvaraj" na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, ulica Alije \erzeleza broj 6, Biha}. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-1009-a-F/08) 


VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SEKRETERIJAT VLADE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 22. i 43. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Sekreterijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 03/04-02-477/2008 od 29. 4. 2008. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi 

ODLUKU 

O PONI[TENJU JAVNOG KONKURSA ZA PRIJEM JEDNOG (1) PRIPRAVNIKA U SEKRETERIJAT VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

Poni{tava se javni konkurs za prijem jednog (1) pripravnika u Sekreterijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 34/08, od 11. 6. 2008. godine, dnevnim novinama "Oslobo|enje", od 12. 6. 2008. godine i Dnevnom listu. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i  Hercegovine". 

(so-1016-a-F/08) OSTALE OBJAVE 

SARAJEVSKA BURZA-BERZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO 

SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ 

O POSLOVANJU SARAJEVSKE BERZE-BURZE VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO
ZA 2007. GODINU 

I. OP]I PODACI O EMITENTU 

 

-    puna i skra}ena firma 

Sarajevska berza-burza vrijednosnih papira d.d. Sarajevo 

Sarajevska berza-burza d.d. Sarajevo 

-    adresa sjedi{ta 

\oke Mazali}a 4, Sarajevo 

-    broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

tel: 033/251-462 

fax: 03/559-460 

contact@sase.ba 

www.sase.ba 

-    predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora 

predsjednik prof. dr. Muris ^i~i

~lan Amir Zuki

~lan Ahmed Hod`i

~lan D`emaludin Peljto 

~lan Izet Jeli

-    ~lanovi Uprave 

generalni direktor mr. Zlatan Dedi

izvr{ni direktor sektora trgovine i nadzora Almir Mirica 

sekretar Dru{tva Edin [e}erovi

II. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: 

 

-    broj emitovanih vrijednosnih papira i 

       nominalna cijena 


5.000 

nominalna vrijednost 100,00 KM 

-    vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira- dionica emitenta s pravom glasa 

 

III. PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: 

 

Podaci iz bilansa stanja

 

AKTIVA 

 

f)    Upisani a neupla}eni kapital 

 

g)    Stalna sredstva 

2.037.286 

h)    Teku}a sredstva 

1.361.279 

i)    Gubitak iznad visine kapitala 

 

j)    Ukupna aktiva 

3.398.565 

PASIVA 

 

f)    Kapital 

3.170.867 

g)    Upisani osnovni kapital 

500.000 

h)    Dugoro~ne obaveze 

27.000 

i)    Kratkoro~ne obaveze 

200.698 

j)    Ukupno pasiva 

3.398.565 

Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: 

 

f)    Prihodi 

2.671.037 

g)    Rashodi 

1.815.954 

h)    Dobit/gubitak prije poreza 

855.083 

i)    Porez na dobit

65.969 

j)    Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 

789.114 

(so-988-a-F/08) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na naslije|e iza pok. Milke Bebek, iz Vitine, op}ina Ljubu{ki, koja je umrla 26. 3. 2008. godine, da se prijave Sudu u roku od jedne godine od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Protekom navedenog roka Sud }e ostav{tinu ostaviteljice raspraviti sukladno podacima kojima bude raspolagao u spisu. 


Broj 063-0-O-08-000 235
16. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1039/08) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud Mostar, po sudiji Bajro Avdi}, u vanparni~nom postupku Jelena Zurovac, radi progla{enja nestalog Gordana Zurovca umrlim, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestali Gordan Zurovac, od roditelja Brace i Jelene r. Id`akovi}, ro|en 11. 3. 1955. godine u Mostaru, u toku ratnih dejstava je nestao i to dana 21. 2. 1993. g. 

Posljednja informacija za nestalog je da je nestao 21. 2. 1993. g. Nije upisan u mati~nu knjigu umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se GORDAN ZUROVAC ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Gordana Zurovca da se javi ovom Sudu u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa na adresu Op}inskog suda Mostar, Adema Bu}a 20. 

Po isteku roka od tri mjeseca Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 58 0 V 042723 08 V
17. juna 2008. godine
Mostar 


(so-1011/08) 


Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu predlaga~a Nasufovi} Kadire, k}eri Hasana iz Biha}a, Ripa~ bb, radi progla{enja umrlim NASUFOVI] HASE, sina Dede iz Biha}a, ro|enog 15. 9. 1929. godine, koji je u toku rata 1992. godine nestao u mjestu Duljci-Ora{ac i od tada se vi{e nije javljao. 

Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da to javi ovom Sudu ili privremenom staratelju Huremovi} Adnanu iz Biha}a, Ozimice II B-2, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa. 

U protivnom }e nestali biti progla{eni umrlim. 


Broj 017-0-V-08-000087
17. juna 2008. godine
Biha} 


(so-1017/08) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 003765 08 V, vodi se postupak za progla{enje nestalog za umrlog Mehmedovi} Muhidina, sina Muje i majke Sadike r. Avdi}, ro|enog 19. 6. 1977. godine, Paljevi}i, op}ina Zvornik, a koji je navodno nestao dana 12. 7. 1995. godine na putu Srebrenica - Tuzla. 

Poziva se MEHMEDOVI] MUHIDIN, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da u roku od 3 mjeseca javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za progla{enje nestalog za umrlog. 


Broj 28 0 V 003765 08 V
23. juna 2008. godine
Grada~ac 


(so-1037/08) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-07-000 623, tu`itelja Mladena Bilo{a pok. Ka`imira, Ive Bra~i} ro|. Bilo{, k}i Ka`imira i Zdravke Dranovac ro|. Bilo{, k}i Ka`imira, protiv tu`enih Stipe Bilo{ pok. [imuna, Andrija Bilo{ pok. [imuna, Jerko Bilo{, sin Stipana, Kata Bilo{ ro|. Bra~i} ud. Mate, Jozo Bilo{ pok. Mate, Drago Bilo{ pok. Mate, Luca Mikuli} `. Vinka, Pavica Bilo{ pok. Mate, Anica Bilo{ pok. Mate, Radoslav Bilo{ pok. Mate, Ljibo Katura, sin Mate, @eljko Bilo{, sin Vinka, svi sada nepoznata boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Tomislava Zeli}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koji }e u ovoj parnici {tititi interese tu`enih dok se isti osobno ili preko punomo}nika ne pojave pred ovim Sudom. 


Broj 063-0-P-07-000 623
17. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-2083/07) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-07-000 525, tu`itelja Stanislava [imi}a, sina Damjana iz Drinovaca, op}ina Grude, i Ante [imi}a, sina Damjana iz Dinovaca, zastupanih po punomo}niku Anki Hrsti}, odvjetnici iz Ljubu{kog, protiv tu`enih dr. Petra Nui}a, advokata iz Ljubu{kog, Kate Tomasa pok. Joze iz Drinovaca, op}ina Grude, Joze Tomasa pok. @ivka iz Drinovaca, op}ina Grude, Stipana Tomasa pok. @ivka iz Drinovaca, Ivana Tomasa pok. @ivka iz Drinovaca, Jake Tomas pok. @ivka iz Drinovaca, Anice Tomas pok. @ivka iz Drinovaca, i Ivana Tomasa, sina Luke iz Drinovaca, tu`enici od 1 do 7 svi sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, pa kako je prebivali{te i adresa tu`enih od 1 do 7 nepoznata, to im je Rje{enjem od 19. 6. 2008. godine postavljen privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Tomislava Zeli}a iz Ljubu{kog, koji }e u ovoj parnici zastupati interese tu`enika od 1 do 7 dok se isti osobno ili preko pun. ne pojave pred ovim Sudom. 

Oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 


Broj 063-0-P-07-000 525
19. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1002/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-07-000 607, tu`itelja Ivana ^uvalo, sina Mirka iz Predgra|a, Ljubu{ki, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Kate Mati} pok. Luke iz Predgra|a, Ru`e Mati} pok. Luke iz Predgra|a, Nikole Boto zv. Niko, sin Joze iz Predgra|a, Anice Mati} pok. Ivana iz Ljubu{kog, Ru`e Muci} pok. Ivana iz Ljubu{kog, Nade Mati} pok. Ivana iz Ljubu{kog, Dobroslav Mati} pok. Ivana iz Ljubu{kog, Stjepana Mati}a pok. Ivana iz Ljubu{kog i Zore Mati} pok. Ante iz Zagreba, svi sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, pa kako je prebivali{te i adresa tu`enih nepoznata, to im je Rje{enjem od 19. 6. 2008. godine postavljen privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, koja }e u ovoj parnici zastupati interese tu`enika dok se isti osobno ili preko pun. ne pojave pred ovim Sudom. 

Oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 


Broj 063-0-P-000 607
19. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1003/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-08-000 074, tu`itelja Zvonke Peji}a, sina Ive iz Sovi}a, protiv tu`enih: Jakov Peji}, Mate Peji}, Stjepan Peji}, Kri`an Peji}, Ivan Peji}, Mile Peji}, Matija Peji}, radi utvr|enja i uknji`be, pa kako je boravi{te i adresa tu`enih navedenih u tu`bi pod red. br. od 1 do 7 nepoznata, to je Rje{enjem od 17. 6. 2008. godine tim tu`enima postavljen privremeni zastupnik u osobi Marinka Peji}a, sina Bo{ka iz Sovi}a, koji }e u ovoj parnici {tititi interese tu`enih dok se isti osobno ili preko punomo}nika ne pojave pred ovim Sudom. 


Broj 063-0-P-08-000 074
17. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1004/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-07-000 555, tu`itelja Marka ]orluke, sina Ranka iz Vi{njice - Donji Mami}i, op}ina Grude, protiv tu`enih Petra Palca pok. Stipana, Martina Palca pok. Stipana, Davida Palca pok. Stipana, Zorke Palac pok. Stipana, Grge Palca pok. Stipana, radi utvr|enja i uknji`be, pa kako je boravi{te i adresa tu`enih navedenih u tu`bi nepoznata, to je Rje{enjem od 17. 6. 2008. godine svim tu`enima postavljen privremeni zastupnik u osobi Tomislava Zeli}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koji }e u ovoj parnici {tititi interese tu`enih dok se isti osobno ili preko punomo}nika ne pojave pred ovim Sudom. 


Broj 063-0-P-07-000 555
17. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1005/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Jakova Mi{kovi}a pok. Jure iz Lopatica, koga zastupa pun. Slaven Juki}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enih: 1) Marka Mi{kovi} pok. Mate, 2) Ivana Mi{kovi} pok. Mate, 3) Mate Mi{kovi} pok. Jure , 4) Sre}ka Mi{kovi} pok. Joze , 5) Ivke Popit, 6) Mare Krivi} ro|. Mi{kovi} `. Pere, 7) Ru`e Pavi} ro|. Mi{kovi} `. Ljube, 8) Rafaela [eremet pok. Bo`e, 9) Ivana Mi{kovi} pok. Frane, 10) Petra Mi{kovi} pok. Frane, 11) Martin Mi{kovi} pok. Frane, 12) Ante Mi{kovi} pok. Frane, svi nepoznatog mjesta boravka, radi uknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}, odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a, jer su tu`eni nepoznata mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000241
30. svibnja 2008. godine
Livno 


(so-1006/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja 1) Gordane Lovri}, k}i Stipe iz Od`aka, 2) Roberta Lovri}, sin ivana iz Od`aka, koje zastupa pun. Stipe Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enog: 1) Nike Lovri}, sin Marka, nepoznatog mjesta boravka, radi preuknji`be, postavio je tu`enom privremenog zastupnika u osobi Gorana Bradari}, odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a, jer su tu`eni nepoznata mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000242
30. svibnja 2008. godine
Livno 


(so-1007/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-08-000 164, tu`itelja Mirka Zadre, sina Petra i Gordana Zadre, sina pok. Ivana, oba iz Grljevi}a, op}ina Ljubu{ki, zastupani po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih An|e Bojka, k}eri Bonete i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih An|e Bojka, k}eri Bonete, An|e Erceg, k}eri Ivana, Jure Ercega, sina Ivana, Matije Erceg, k}eri Ivana, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-08-000 164
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1023/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-08-000 069, tu`itelja Frane Sli{kovi}a, sina Lovre iz Ljubu{kog, Put za Bu~ine bb, zastupan po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Branka Kova~a pok. Nikole i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Branka Kova~a pok. Nikole i Ru`e Kova~ pok. Nikole nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-08-000 069
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1024/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-07-000 703, tu`itelja Ante Marki}a, sina pok. Ljube iz Veljaka, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Jure Marki}a pok. Grge i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Jure Marki}a pok. Grge, Ivana Pavlaka pok. Petra, mldb. Ivana Praljka pok. Jure, Nikole Praljka pok. Jure, Jerke Praljka pok. Jure, Ante Marki}a pok. Drage, Ivana Marki}a pok. Drage, Mile Marki}a pok. Ante, Milice Artukovi} `ene Ante, Nedjeljka Artukovi}a pok. Mije, Kate Pavlak ro|. Praljak, Drine Bradvica ro|. Praljak `ena Jure, Dragice Petrovi} ro|. Praljak `ene Jerke, Mare Maji} ro|. Praljak `ena Mirka, Blage Petrovi}a sina Jerke, Senke Vujevi} ro|. Artukovi} pok. Ivana, Kre{e Artukovi}a pok. Ivana, Pave Artukovi}a pok. Ivana, Franciske Artukovi} ud. Zdenka, Dominika Artukovi}a pok. Zdenka, Franje Artukovi}a pok. Zdenka, Franje Artukovi}a pok. Zdenka, Ante Artukovi}a pok. Zdenka, Martina Artukovi}a pok. Zdenka nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-07-000 703
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1025/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-07-000 591, tu`itelja Ivana Marko, te sina Jure iz Ljubu{kog, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Hafiza Ahmeta ef. Mesihovi}a um. H. Sabita i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Hafiza Ahmeta ef. Mesihovi} um. H. Sabita, Hafiza Ra{ida ef. Mesihovi}a um. H. Sabita, Alije Mesihovi}a umrl. H. Sabita, Nure Dra~e ro|. Mesihovi}, Marka Ivankovi}a pok. Mije, Mehe Kadragi}a um. Osmanage, Hatid`e Zuhri} ro|. Kadragi}, mldb. Ivana Ivankovi}a pok. Joze, Pere Ivankovi}a pok. Joze, Franje Ivankovi}a pok. Joze, Matije Ivankovi} pok. Joze, Anice Ivankovi} pok. Joze, Drage Ivankovi}a pok. Ivana, Ivana Ivankovi}a pok. Bo`e, Milivoja Ivankovi}a pok. Bo`e, Ivice Me|ugorac `. Hrvoja, k}i Bo`e, Jagode Erletz pok. Bo`e, Jasne Wiegand pok. Bo`e, Milana Ivankovi}a pok. Joze, Marijana Ivankovi}a pok. Joze, Ru`e Ivankovi} ro|. Parad`ik ud. Joze, Vinka Ivankovi}a, sina Slavka, Mile Ivankovi} pok. Franje, Jadranke Prskalo pok. Franje, Marka Ivankovi}a pok. Franje, Zorana Ivankovi}a pok. Franje, Bo`e Ivankovi}a pok. Kre{e, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-07-000 591
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1026/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-07-000 276, tu`itelja Vlade Primorca, sina pok. Nikole iz Radi{i}a, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Fatime Mu{i} i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Fatime Mu{i} ro|. Mahi}, Pere Bunti}a pok. Joze, Pave Bunti}a pok. Joze, Mile Bunti}a pok. Ivana, Mile Pehar ro|. Bunti} pok. Joze, Drage Bunti}a pok. Joze, Ivana Bunti}a pok. Joze, Tome Bunti}a, sina Joze, Milana Bunti}a, sina Ivana, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-07-000 276
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1027/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-08-000 081, tu`itelja Marijana Grizelja, sina pok. Luke i Mirka Grizelja, sina pok. Luke, oba iz Vinkovaca, zastupani po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Jure Grizelja pok. Mate i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Jure Grizelja pok. Mate, [ime Babi} ro|. Grizelj, k}eri pok. Mate, Marijana Grizelja, sina Joze, Mirka Grizelja, sina Joze, Matije Grizelj ud. Franje, Vlade Grizelja pok. Franje, Drage Grizelja pok. Franje, Mile Grizelj pok. Franje, Kate Grizelj ud. Mate, Bo`ice Jeli} ro|. [imi} ud. Ivana nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-08-000 081
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1028/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-08-000 157, tu`itelja Franje Bebeka, sina Filipa iz Vitine, op}ina Ljubu{ki, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Alibega Kapetanovi}a, sina Osmanbega i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Alibega Kapetanovi}a, sina Osmanbega iz Vitine, Ibrahimbega Kapetanovi}a, sina Osmanbega iz Vitine, Razije Kapetanovi} ro|. Kapetanovi} iz Sarajeva, [ahzije Kapetanovi}, k}eri Hilmije iz Sarajeva, Arzije Zambeli ro|. Kapetanovi} ud. Ahmeda iz Siska, Safije zv. Safa Kapetanovi} ro|. Im{irpa{i} ud. Zijaha iz Vitine, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-08-000 157
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1029/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-08-000 153, tu`itelja Gorana Hercega, sina Marka iz Lisica, op}ina Ljubu{ki, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Pavla Hercega, sina Ivana i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Pavla Hercega, sina Ivana, Marijana Ercega, sina Ivana, Kre{e Hercega, sina Mirka, Mirka Hercega, sina pok. Ante, Vlatka Hercega pok. Mate, Milana Hercega pok. Mate, Stoje Herceg ro|. Dodig ud. Jure, Stjepana Hercega pok. Ante, Veselka Hercega pok. Ante, Milice Vukojevi} ud. Ivana, k}eri pok. Ante, Antonija Hercega pok. Jure, Edelmira Hercega pok. Jure, Ru`e Bulum pok. Stanka, Ane Novakovi} pok. Stanka, Jasenke Herceg pok. Stanka, Mirjane Bari{i} pok. Stanka, Vjekoslava Hercega pok. Mirka, Branka Hercega pok. Mirka, Branimira Hercega pok. Mirka, Vinka Hercega pok. Mate, Miroslava Hercega, brati}a pok. Blagice, Milenke Lozina, bratane pok. Blagice, Radoslava Hercega, sina pok. Mile, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-08-000 153
10. lipnja 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-1030/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Sadikovi} D`emila iz Lipnice, zastupanog po punomo}niku Hasanagi} Samiji, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Me{ali} Zife iz D. Obodnice bb i Sadikovi} Feride iz Lipnice, ]azima Ali}a 30, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 5.000,00 KM, izdao je dana 20. 6. 2008. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima Me{ali} Zifi i Sadikovi} Feridi, nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-08-001340
20. juna 2008. godine
Tuzla 


(so-1031/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENIMA 

Op}inski sud u Livnu, po sucu Izeti D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Hajrudina Muli}a iz Livna, protiv tu`enih 1. Eme Muli} udv. Ahmeta ro|. [ahovi} iz Livna, i 2. Smaje Klju~o, sina Hasana iz Livna, radi priznanja vlasni{tva i uknji`be, postavio je tim tu`enicima privremenog zastupnika u osobi Sade Piv~i} iz Livna, jer su ti tu`enici nepoznata mjesta boravaka, a nemaju punomo}nika, i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enicima trajao dugo, tako da bi mogle nastati {tetne posljedice za stranku. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj P-502/05
23. lipnja 2008. godine
Livno 


(so-1033/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Ante Bre{i} pok. Pere iz Grguri}a, koga zastupa pun. Slaven Juki}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enih: 1) Ivo Bre{i} pok. Pere, 2) Joze Bre{i} pok. Pere, svi nepoznatog mjesta boravka, radi uknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mladenu Marin~i}u odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a, jer su tu`eni nepoznata mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000240
30. svibnja 2008. godine
Livno 


(so-1034/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Jakova Poljari}a, sina Tome iz Orguza, koga zastupa pun. Slaven Juki}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enih: 1) Finko Poljari}, sin Tome, 2) Mirko Poljari}, sin Tome, svi nepoznatog mjesta boravka, radi uknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}, odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a, jer su tu`eni nepoznata mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000239
30. svibnja 2008. godine
Livno 


(so-1035/08) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Samir ^oli} um. Hasana iz Vi{i}a, op}ina ^apljina, zastupanog po punomo}niku Branku Mandrapa, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Mato ]ori}, sin Ivana i dr., radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 013119 08 P od 19. 5. 2008. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Vladimir Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Mati ]ori}u, sinu Ivana, Luciji Krmek `. Pere i Marku ]ori}u, sinu Joze, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 013119 08 P
20. juna 2008. godine
^apljina 


(so-1038/08) 


Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Vlado Perkovi}, sin Ljubomira iz Podhuma, koga zastupa Stipo Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enika 1. Abram Milolo`a pok. Ilije, 2. Luca Pavi} `. Pere, 3. Ljuba Pavlinovi} k}i Ive, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, izvan ro~i{ta dana 26. 6. 2008. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-0-P-07-000 371 od 26. 6. 2008. godine, tu`enim 1. Abram Milolo`a pok. Ilije, 2, Luca Pavi} `. Pere, 3. Ljuba Pavlinovi}, k}i Ive, sada nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Gorana Bradari}a, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika u postupku sve dok se oni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio skrbnika. 


Broj 068-0-P-07-000 371
26. lipnja 2008. godine
Livno 


(so-1041/08) 


Op}inski sud u Sanskom Mostu, sudija Branka Kragulj, u pravnoj stvari tu`itelja Hrusti} Nedima, sina Huse iz Klju~a, ul. 510. brdske brigade, sa boravi{tem u SAD, koga zastupa punomo}nik Hrusti} Muhidin, sin Mahmuta iz Klju~a, Huski}ka bb, protiv tu`ene Hrusti} r. Ba{i} Munire, k}eri Adema iz [ipova, Volari, sada nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, vr. sp. 2.000,00 KM, izdao je dana 15. 2. 2007. godine slijede}i 

OGLAS 

U pravnoj stvari tu`itelja Hrusti} Nedima, sina Huse iz Klju~a, protiv tu`ene Hrusti} r. Ba{i} Munire, k}eri Adema iz [ipova, nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, tu`enoj Hrusti} r. Ba{i} Muniri je postavljen privremeni zastupnik u osobi Be{ar Teufika, advokata u Klju~u. 

Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ta prava i du`nosti obavljat }e sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom. 


Broj 022-0-P-08-000 259
20. juna 2008. godine
Sanski Most 


(so-1043/08) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "D&F PERVAN" d.o.o. za graditeljstvo @ep~e, Ponijevo bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Lon~ar Vera iz @ep~a, Matina bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-19630, upisana po Rje{enju 043-0-Reg-06-002169, od 11. 12. 2006. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000063
18. juna 2008. godine
Zenica 


(so-1008/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za graditeljstvo i usluge "KAMEN" d.o.o. @ep~e, Lupoglav bb. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Tomi} Ljiljana iz @ep~a, Radovlje bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-9676, upisana po Rje{enju 043-0-Reg-07-000412, od 22. 2. 2007. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000062
18. juna 2008. godine
Zenica 


(so-1009/08) 


Op}inski sud Mostar, likvidacijski sudac Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "IMO OTPRAMNI[TVO" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb, na ro~i{tu odr`anom dana 18. 6. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "IMO OTPRAMNI[TVO" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka bb. 

3.    Po zaklju~enoj likvidaciji preostala sredstva na ra~unu Dru{tva kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Mostar u iznosu od 40,63KM, i sredstva na ra~unu kod UniCredit Bank d.d. Mostar iznos od 30,00KM, imaju se vratiti osniva~u Dru{tva Ivanu Mihi}u iz Mostara. 

4.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-8872, a po Rje{enju broj U/I-519/2000 od 14. 4. 2000. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

6.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 036080 07 L
18. juna 2008. godine
Mostar 


(so-1010/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji [ahinovi} Gari, u likvidacionom predmetu predlaga~a Puri} Fikreta, direktora i osniva~a dru{tva za pokretanje likvidacionog postupka nad du`nikom DOO "FIR-TREND" VELIKA KLADU[A, na ro~i{tu dana 16. 6. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "FIR-TREND" VELIKA KLADU[A, Gornji Puri}i 103, upisanog u sudski registar kod Op}inskog suda Biha}, pod brojem 1-2630-00. 

Likvidator Puri} Fikret iz Velike Kladu{e, Gornji Puri}i 103, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Osniva~u Dru{tva Puri} Fikretu se predaje ostatak imovine Dru{tva koji se sastoji od imovine i to: jedne registar kase vrijednosti 189,54 KM i jedne kompjuterizovane registar kase vrijednosti 817,13 KM, a do koje vrijednosti osniva~ odgovara za eventualna potra`ivanja povjerilaca. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja DOO "FIR-TREND" Velika Kladu{a, brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara. 

Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 


Broj 017-0-RL-06-000013
16. juna 2008. godine
Biha} 


(so-1016/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Mujki} ]azima iz Kalesije, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Nermin-Komerc" Kalesija, dana 19. 6. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "NERMIN-KOMERC" KALESIJA. 

Za likvidatora se postavlja Mujki} ]azim iz Kalesije, Patriotske lige bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-000074
19. juna 2008. godine
Tuzla 


(so-1018/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Oswald Miroslava iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "BENEDIKT" Tuzla, donio je dana 20. 6. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "MUJANOVI]" Klokotnica, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-6985, Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj U/I-2492/00 od 12. 4. 2000. godine 

Likvidator Mujanovi} Fadil iz Kolokotnice razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-.000016
20. juna 2008. godine
Tuzla 


(so-1019/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji [ahinovi} Gari, u likvidacionom predmetu predlaga~a Pjani} Alije, direktora, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "TARIK-CO" CAZIN, Pjani}i bb - u likvidaciji, dana 13. 6. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "TARIK-CO" CAZIN, Pjani}i bb. 

Za likvidatora se postavlja Pjani} Alija iz Cazina, Pjani}i bb, dosada{nji direktor du`nika. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda Biha} kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0-RI-07-000045
13. juna 2008. godine
Biha} 


(so-1032/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Trgova~ko, proizvodno-uslu`no dru{tvo "VO]E-KOMERC" d.o.o. Zenica, Kanal, Skladi{te "Market-komerc" d.d. Zenica. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Markovi} Nad`ida, Vatrogasni put 1, Zenica. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. ulo`ak 1-9400, upisana po Rje{enju 043-0-Reg-06-000169, od 1. 2. 2006. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000056
18. juna 2008. godine
Zenica 


(so-1036/08) 


Op}inski Sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "HALUNG TECHNICS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u KRE[EVO, Troska bb, skra}eni naziv Dru{tva "HALUNG TECHNICS" d.o.o. KRE[EVO, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj registarskog ulo{ka U/I-727/04 od 4. 1. 2005. godine, sa registarskim brojem subjekta upisa 1-4732. 

Za likvidatora se postavlja Kristijan Lali}, punomo}nik i direktor Dru{tva. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se daje likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice "HALUNG TECHNICS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u KRE[EVO, Troska bb, skra}eni naziv Dru{tva "HALUNG TECHNICS" d.o.o. KRE[EVO, brisat }e se iz Registra Kantonalnog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi se eventualno nakon pravosna`nosti rje{enja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 51 0 L 008764 08 L
20. juna 2008. godine
Travnik 


(so-1040/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno, trgova~ko i ugostiteljsko dru{tvo "DIK" Zenica d.o.o. Klopa~ki put 85. 

Za likvidatora se imenuje Tahirovi} Hasib iz Zenice, Kopa~ki put 85. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000001
18. juna 2008. godine
Zenica 


(so-1042/08) 


Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po sucu Angeli Pu{i} u postupku likvidacije nad Pravnim licem "FERMID" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru - Put za Opine 9, donio je dana 23. 6. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se postupak likvidacije nad pravnim licem "FERMID" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Put za Opine 9, upisanog u reg. ul. Kantonalnog suda Mostar br. 1-1504, na temelju Rje{enja o upisa br. UF/I-32/2001 od 9. 2. 2001. godine. 

2.    Likvidator Dru{tva Alikadi} Fatima, ecc., iz Konjica, Zuke D`umhura 8b/8, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

3.    Preostala imovina Dru{tva i to: 2 ma{ine za obradu metala, ukupne sada{nje vrijednosti od 4.346,00 KM, nakon prestanka pravne osobe vra}aju se osniva~u Ferhadbegovi} Mithadu iz Mostara, dok kojeg iznosa osniva~ odgovora za obveze likvidaranog pravnog lica prema tre}im licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidaranom Dru{tvu. 

4.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda 

5.    Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 


Broj 58 0 L 039330 08 L
23. lipnja 2008. godine
Mostar 


(so-1044/08) PE^ATI - [TAMBILJI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at firme DOO HOTEL "TEHNOGRAD" Tuzla, okruglog oblika, svijetlo `ute boje, pre~nika 33 mm, na kojem pi{e: 

DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U 

HOTEL "TEHNOGRAD" 

TUZLA 

(so-1022/08) 


Ogla{ava se neva`e}im ~etvrtasti {tambilj Postbank BH Po{tanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, sa oznakom "Postbank BH 71141 Sarajevo 315/1". 

(O-363/08) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Konjicu, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04) 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog ureda vodi pod brojem Dn-830/08, po zahtjevu UNIS "VALJ^I]I" d.d. Konjic kao pretpostavljenih vlasnika pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su, prema starom operatu bile upisane u zemlji{noknji`ni ulo`ak broj 2623 stare K.O. Turija, ozna~ene kao k.~. 742/7 "Had`i}a polje" - javno parkirali{te povr{ine 1920 m2 koja po novom premjeru odgovara parceli broj 9/1 neplodno zemlji{te, parking povr{ine 1909 m2, i k.~. 742/1 "Had`i}a polje" poslovne zgrade i zemlji{te povr{ine 40963 m2, {to po novom premjeru odgovara parceli broj 8 ukupne povr{ine 40974 m2 koja predstavlja poslovnu zgradu u privredi br. 1 povr{ine 1158 m2, poslovna zgrada u privredi br. 2 povr{ine 4000 m2, poslovni prostor u privredi br. 3 povr{ine 62 m2, pomo}na zgrada br. 4 povr{ine 193 m2, pomo}na zgrada u privredi br. 5 povr{ine 23 m2, pomo}na zgrada br. 6 povr{ine 23 m2, pomo}na zgrada br. 7 povr{ine 10 m2, i zemlji{te uz privrednu zgradu povr{ine 35505 m2

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. 

Prijave i dokaze slati na adresu Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured, Trg dr`avnosti bb ili dostaviti neposredno u prostorije Ureda. 


Broj Dn. 830/08
7. maja 2008. godine
Konjic 


(so-1013-F/08) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Konjicu, na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH2, broj 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu koji se kod ovog zemlji{noknji`nog ureda vodi pod brojem Dn-829/08, po zahtjevu Dru{tva za proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge AGI d.o. Konjic i Dru{tva za proizvodnju betonskih proizvoda, trgovinu i usluge "PBP" d.o.o. Konjic pokrenut je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su, prema Izvodu iz katastra nekretnina, Posjedovnom listu broj 575 za katastarsku op}inu Bijela, ozna~ene kao k.~. broj 4322/1 "PRENJ" - {uma 1. klase povr{ine 4859720 m2, {uma 2. klase povr{ine 7207561 m2, {uma 3. klase povr{ine 2121464 m2, {uma 4. klase povr{ine 1975022 m2, {uma 5. klase povr{ine 81342 m2 i {uma 6. klase povr{ine 1355923 m2 i k.~. broj 201 zvana Grozni~ava voda - {uma 7. klase povr{ine 5450 m2

Pozivaju se lica koja na navedenim nekretninama pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljaja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev lica koja tvrde da mogu zahtijevati upis odre|enog prava, ali da u ostavljenom roku ne mogu ponuditi dokaze za to, rok }e se produ`iti za 90 narednih dana. Nakon proteka produ`enog roka zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prispjelih dokaza. 

Prijave i dokaze slati na adresu Op}inski sud u Konjicu, Zemlji{noknji`ni ured, Trg dr`avnosti bb ili dostaviti neposredno u prostorije Ureda. 


Broj Dn. 829/08
7. maja 2008. godine
Konjic 


(so-1015-F/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola za putni~ko motorno vozilo, sa slijede}im podacima: 

1.    Broj {asije: VF1MJKNB38110801 

2.    Broj motora: C003959 

3.    Zapremina: 1995 ccm 

4.    Snaga: 110 Kw 

5.    Vrsta goriva: Dizel 

6.    Mjesta za sjedenje: 5 

7.    Godina proizvodnje: 2002. 

8.    Broj saobra}ajne: BH 2611287 

9.    Vrsta vozila: putni~ki automobil 

10.    Marka: Renault 

11.    Tip: Grand Scenic 

12.    Boja: siva 

13.    Reg. oznaka: 724-T-062 

14.    Broj registra: 48569 

15.    Mjesto registracije: Novo Sarajevo 

16.    Datum prve registracije: 23. 7. 2007. god. 

17.    Vlasnik: Vaba Banka d.d. 

18.    ID broj: 4201151650007 

19.    Adresa: Kolodvorska 5 

(O-362/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2250070, za motorno vozilo marke SEAT IBIZA, reg. oznaka 530-T-401, broj {asije VSSZZZ6LZ6R089482, broja motora BKY278804, izdata od Policijske uprave Novi Grad, na ime ASA RENT d.o.o. Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 16. 

(O-367/08) 


Ogla{ava se neva`e}im: 

1.    Saobra}ajna dozvola broj BH 2603344 od putni~kog motornog vozila 

2.    Okrugli pe~at dru{tva "GENUS COMPANY" d.o.o. Sarajevo, sa natpisom: DRU[TVO ZA UNUTRA[NJU I VANJSKU TRGOVINU, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "GENUS COMPANY" d.o.o. SARAJEVO 

(O-370/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2251013, izdata u Policijskoj upravi Centar, Sarajevo, na ime "ELEKTROMAGIC" d.o.o. Sarajevo, za PMV marke Renault Trafic, sa slijede}im podacima: 

Br. motora: C012515 

Br. {asije: VF1FLABA52V128624 

Registarski broj: 334-T-120 

(O-737/08) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


BIHA] 

Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07 002 233 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002 233 od 27. 3. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "FIMEL" Velika Kladu{a, upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Odlukom osniva~a od 3. 12. 2007. godine, raniji direktor Nurfija Alibegi} je razrije{ena du`nosti. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Tabakovi} Eldin - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

(SR-643/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-08 000 078 od 20. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 078 od 20. 3. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "ZLATNA DOLINA" Sanski Most, upisani su podaci o pove}anju osnovnog kapitala. Prije pove}anja osnovni kapital Dru{va iznosio je 2.622.618,80 KM. Osniva~ Dru{tva je Osman~evi} Hasan. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 3.622.618,00 KM. 

(SR-644/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07 000 042 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 042 od 7. 4. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa JU "Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona" Biha}, upisani su podaci o osnivanju ustanove koja posluje pod nazivom: 

Javna ustanova "Pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, Mehmedalije Maka Dizdara bb, Biha}. Osniva~ je Unsko-sanski kanton. Osnovni kapital iznosi 10.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje je Be}iragi} Ismet - direktor bez ograni~enja. Djelatnost je: 75.121. Regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbe|uje za{titu zdravlja, obrazovanje, kulturne usluge i druge dru{tve usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja na nivou dr`ave, 75.122 Regulisanje djelatnosti javnih ustanova koje obezbe|uju za{titu zdravlja, obrazovanje, kulturne usluge i druge usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja na nivou entiteta. 

(SR-645/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07 002 270 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002 270 od 3. 1 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "POLJO-SEMENTI" Cazin, upisani su podaci o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva. Prije pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosio je 585.482,00 KM, tako da nakon pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosi 809.482,00 KM. 

(SR-646/07-B) ZENICA 

Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi "EGE KOMERC" Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju, mesarstvo i ugostiteljstvo d.o.o. Doboj-Jug, Matuzi}i bb, op}ina Doboj-Jug, od 19. 11. 2007. g., koju zastupa Avdi} Najiz, direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar pove}anje osnovnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005.) dana 26. 12. 2007. godine, donosi 

RJE[ENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "EGE KOMERC" Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju, mesarstvo i ugostiteljstvo d.o.o. Doboj-Jug, Matuzi}i bb, op}ina Doboj-Jug, upisane su promjene: pove}anje osnovnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 275.539,62 

Upla}eni kapital: 275.539,62 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Avdi} Najiz 

Ugovoreni kapital: 275.539,62 

Procenat: 100,00% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostali audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 


Broj 043-0-Reg-07-002427
26. decembra 2007. godine
Zenica 


(SR-908/07-Z) TUZLA 

Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001885 od 11. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju vr{i se upis osnivanja privrednog dru{tva CORN MIX d.o.o. za proizvodnju, promet, transport i usluge, sa sjedi{tem u [pionici, op}ina Srebrenik. Osniva~ dru{tva je Jahi} Nazif, Je`inac bb, Srebrenik, koji je ujedno i direktor Dru{tva, koje zastupa bez ograni~enja u doma}em i vanjskotrgovinskom poslovanju. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM u novcu sa kojim osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva. Djelatnost Dru{tva je: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenutih, 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoji peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje `ivotinja u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanje {uma, 14.210 Va|enje pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Proizvodnja i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a, 15.510 Prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Proizvodnja ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentisanih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz gro`|a, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih destilovanih fermentisanih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 50.101 Proizvodnja motornih vozila na veliko, 50.102 Proizvodnja motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u prodaji motornih vozila, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila, 50.302 Prodaja na malo dijelova i pribora za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila, 50.401 Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na veliko, 50.402 Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na malo, 50.403 Posredni{tvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.500 Prodaja na malo motornih goriva i maziva, 51.110 Posredni{tvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, `ive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51.120 Posredni{tvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, 51.130 Posredni{tvo u prodaji gra|evinskog drveta i gra|evinskog materijala, 51.140 Posredni{tvo u prodaji ma{ina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51.150 Posredni{tvo u prodaji namje{taja, predmeta i aparata za doma}instvo i drugih metalnih proizvoda, 51.160 Posredni{tvo u prodaji tekstila, odje}e, obu}e i ko`nih proizvoda, 51.170 Posredni{tvo u prodaji hrane, pi}a i duhana, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za prodaju odre|enih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 Posredni{tvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama, 51.330 Trgovina mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Trgovina na veliko ostalom hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gre|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na valiko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina u nespecijalizovanim prodavnicama robom, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.113 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi slu`ba, 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 61.100 Prevoz morem priobalskim morskim vodama, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i kompjutere, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 71.400 Posu|ivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. 

Vanjskotrgovinski promet 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti; Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima; Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta); Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.); Ugostiteljske i turisti~ke usluge; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. 

(SR-904/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001796 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"PILK ME[A" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Grada~ac uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.), tako da su ukupne djelatnosti Dru{tva, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene sa KD. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-905/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001976 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "WANG XIN WANG" d.o.o. Srebrenik upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-906/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000051 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SUBITO" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora D`afi} Zlatana, a za novog direktora je imenovan Krvavac Amir, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-907/07) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001964 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ProjectAustro" d.o.o. za projektovanje, konsalting i marketing Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Friedrich Heinza, a za novog direktora je imenovan ^ani} Branko, Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju do 2.000,00 KM pojedina~no, mjese~no najvi{e 5.000,00 KM, a preko 5.000,00 KM, uz prethodnu saglasnost osniva~a. Dru{tvo zastupa i osniva~ Friedrich Heinz, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-908/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001924 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "AUTO KU]A - SMAJLOVI]" d.o.o. Previle-Srebrenik Smajlovi} Nihad, sin Alima, sa JMBG 1010967183309, iz Previla, op}ina Srebrenik, donio je dana 10. 12. 2007. godine Odluku o osnivanju podru`nice van sjedi{ta Dru{tva, tako da }e podru`nica u pravnom prometu istupati pod firmom "AUTO KU]A - SMAJLOVI]" d.o.o. Previle-Srebrenik, PJ "SARAJEVO", sa sjedi{tem u ulici Silve Rizvanbegovi} 11, Sarajevo. Lice ovla{teno za zastupanje je Smajlovi} Mu{o, sa JMBG 0606975183306, iz Zahirovi}a 73, op}ina Srebrenik. Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti za koje je registrovano mati~no dru{tvo. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-909/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001952 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AROMA-ETOL" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu export-import Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06. od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-910/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001988 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DELUX EURO PROFI" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Grada~ac uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-911/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001862 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "TRUCK TRADE" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "TRUCK TRADE" d.o.o. Gra~anica sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-912/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002048 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti "Eliza"d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara Stupine B-7/4, sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06), tako da djelatnosti "Eliza" d.o.o. Tuzla glase: 

Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje. Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, Proizvodnja {e}era, Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, Prerada ~aja i kafe, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja ko`ne odje}e, Proizvodnja radne odje}e, Proizvodnja ostale spolja{nje odje}e {ivene po mjeri, Proizvodnja rublja, Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, Serijska proizvodnja obu}e, Proizvodnja obu}e po narud`ni i u malim serijama, Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ambala`e od drveta, Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, Proizvodnja predmeta od plute, Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, Proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, Proizvodnja proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, Proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije, Proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n., Proizvodnja sapuna i deterd`enta, preparata za ~i{}enje i poliranje, Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, Proizvodnja plo~a, listova cijevi i profila od plasti~nih masa, Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~ica, Proizvodnja opeke i crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, Proizvodnja cementa, Proizvodnja kre~a, Proizvodnja gipsa. Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja maltera, Proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, Povr{inska obrada i presvla~enje metala, Proizvodnja Proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, Proizvodnja `i~anih proizvoda, Proizvodnja veznih elemenata, vij~ane robe, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., Proizvodnja izolirane `ice i kablova, Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljenje, Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., Proizvodnja ostale elektri~ne opreme d.n., Proizvodnja stolica i sjedi{ta, Proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, Proizvodnja ostalog namje{taja, Proizvodnja madraca, Proizvodnja igara i igra~ki, Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Tgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu ljuskare i meku{ce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama. Trgvoina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama novinama i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

Djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju su: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), Privremeni uvoz i izvoz robe, Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. 

(SR-913/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001920 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Ugovora o uskla|ivanju Dru{tva "REWEUS" d.o.o. Lukavac, broj 649/07 od 24. 11. 2007. godine 

Sjedi{te Dru{tva: Magistralni put bb, Bistarac, Lukavac 

Lice ovla{teno za zastupanje direktor Ibri} Mersudin 

Djelatnost Dru{tva dopunjena je slijede}im: 

13.201 Va|enje boksita, 26.640 Proizvodnja maltera, 45.213 Odr`avanje objekta visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 70.110 Stvaranje nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti. 

2. Odluka o razrje{enju i imenovanju direktora "REWEUS" d.o.o. Lukavac, broj 650/07 od 24. 11. 2007. godine 

(SR-914/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001841 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ANAIS KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.), tako da su ukupne djelatnosti Dru{tva, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije, uskla|ene sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-915/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001880 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "VITAKO" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Gajenje sadnica loze; Gajenje vo}a; Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; Uzgoj goveda za priplod; Uzgoj ovaca i koza; Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; Uzgoj peradi; Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; Ostale poljoprivredne usluge; Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; Uzgoj i za{tita {uma; Iskori{tavanje {uma; Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; Ulov ribe na moru; Ulov ribe na rijekama i jezerima; Uzgoj ribe; Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; Va|enje {ljunka i pijeska; Va|enje gline i kaolina; Proizvodnja i konzerviranje mesa; Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; Prerada i konzerviranje krompira; Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; Proizvodnja mlinskih proizvoda; Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; Prerada ~aja i kafe; Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Protektiranje vanjskih guma za vozila; Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Kantine; Ketering; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-916/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001992 od 17. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"CERTUS" d.o.o. za transportne ure|aje i sisteme Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a 31) upisano: Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 66, Stupine B-8, ulaz II. Sinanovi} Enes, u svojstvu osniva~a Dru{tva upisan je kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-917/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001877 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ objavljuju uskla|ivanje registrovane djelatnosti d.o.o. PORIN Tuzla sa klasifikacijom Bosne i Hercegovine. 

DJELATNOSTI SU: Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; Prerada ~aja i kafe; Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; Proizvodnja pozamanterije; Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Popravak radio i televizijskih aparata; Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; Restorani; Barovi; Ketering; Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom); Izrada softwarea; Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea: Obrada podataka; Izrada i upravljanje bazama podataka; Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; Prire|ivanje sajmova; Ostale usluge reklame i propagande. 

VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI SU: Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima; Vanjskotrgovinski promet prehrambenim proizvodima; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Usluge me|unarodnog faktoringa. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-918/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001909 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "PLASTEX" d.o.o Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; Povr{inska obrada i prevla~enje metala; Osnovni ma{inski radovi; Proizvodnja sje~iva; Proizvodnja alata; Proizvodnja brava i okova; Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; Proizvodnja ambala`e od lakih metala; Proizvodnja `i~anih proizvoda; Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; Proizvodnja pumpi i kompresora; Proizvodnja slavina i ventila; Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-919/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001951 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a "Unimedia" d.o.o. Grada~ac od 14. 12. 2007. godine razrije{en je du`nosti direktora Dru{tva Huseinovi} Adis. Istovremeno je Odlukom osniva~a za direktora Dru{tva imenovan Mustafi} Ned`ad iz Grada~ca. 

Direktor Dru{tva zastupa Dru{tvo u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja, u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Ranije registrovano ovla{tenje prokuriste Huski} Zlatka ostaje na snazi. 

Dru{tvo je istovremeno izvr{ilo i uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine. 

Drugi elementi registracije Dru{tva, mat. reg. broj 1-13409, ne mijenjaju se. 

(SR-920/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001989 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ZEJ]IROVI]" d.o.o. za proizvodnju, promet na veliko i malo ^eli} izvr{ilo je bli`e ozna~avanje adrese sjedi{ta Dru{tva, dopunu djelatnosti, promjenu lica ovla{tenog za zastupanje i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. Bli`a adresa Dru{tva je ^eli}, Zmaja od Bosne 2. Djelatnosti Dru{tva dopunjene su sa djelatno{}u 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata i 67.13 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n. Du`nosti direktora razrije{en je Zej}irovi} Mevludin, a za direktora Dru{tva imenovana je Zej}irovi} Ned`ada, direktor Dru{tva, koja zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju-bez ograni~enja ovla{tenja. Pored direktora Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i osniva~ Zej}irovi} Mevludin, bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo je izvr{ilo uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti BiH. Ostali upisi ostali su nepromijenjeni. 

(SR-921/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001981 od 10. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju dru{tva broj OPU 1702/07 od 6. 11. 2007. godine, uz prethodno pribavljeno Rje{enje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj 02-2-19-12264/07 od 19. 11. 2007. godine, osniva se "Klari}" d.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge sa skra}enom firmom: "Klari}" d.o.o. i sa sjedi{tem u Gra~anici, [kahovica bb. Osniva~ Dru{tva je Stjepan Klari} iz Republike Hrvatske, sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM - 100% u novcu. Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju predstavljaju i zastupaju: Deli} Mirzet iz [kahovice, Gra~anica - direktor, i Stjepan Klari} iz Zagreba, Republika Hrvatska - ovla{teno lice za zastupanje. Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. Dru{tvo }e u okviru upisane djelatnosti obavljati i poslove vanjskotrgovinskog prometa i to: Vanjska trgovina robom ~iji je promet slobodan (LB), Vanjska trgovina robom ~iji je promet odre|en kontingentom (K), Vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D), Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u FBiH, Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, Me|unarodna {pedicija i agencijske usluge u transportu, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, export-import i reexport. 

(SR-922/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001861 od 4. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "UNIMOG 03" d.o.o. Gra~anica, Donja Lohinja, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Vinogradarstvo; Gajenje vo}a; Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; Uzgoj goveda za priplod; Uzgoj ovaca i koza; Uzgoj peradi; Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); Uzgoj i za{tita {uma; Iskori{tavanje {uma; Ulov ribe na moru; Ulov ribe na rijekama i jezerima; Uzgoj ribe; Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; Va|enje {ljunka i pijeska; Proizvodnja i konzerviranje mesa; Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; Prerada i konzerviranje krompira; Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; Proizvodnja mlinskih proizvoda; Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; Proizvodnja {e}era; Prerada ~aja i kafe; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Proizvodnja predmeta od plute; Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; Protektiranje vanjskih guma za vozila; Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; Proizvodnja gotove betonske smjese; Proizvodnja maltera; Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; Proizvodnja `i~anih proizvoda; Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; Proizvodnja stolica i sjedi{ta; Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; Proizvodnja ostalog namje{taja; Proizvodnja madraca; Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Kantine; Ketering; Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta; Iznajmljivanje automobila; Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; Tehni~ko ispitivanje i analiza; Prire|ivanje sajmova; Ostale usluge reklame i propagande; Posredovanje u zapo{ljavanju; ^i{}enje objekata; Usluge pakovanja. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-923/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001927 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "AB BETON" d.o.o. Betonara Gra~anica, Spre~anski put bb, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- pove}ava se ulog u usnovni kapital Dru{tva, ulogom osniva~a Be{i} Amela u stvarima, nov~ane vrijednosti 45.000,00 KM, tako da ukupni upisani i upla}eni osnovni kapital sada iznosi 249.924,00 KM, od ~ega je u novcu 52.000,00 KM, a u stvarima 197.924,00 KM. 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Va|enje {ljunka i pijeska; Va|enje gline i kaolina; Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; Proizvodnja gotove betonske smjese; Proizvodnja maltera; Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo; Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Visokogradnja; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-924/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001961 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U "ZDRAVNIK" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Srebrenik, G. Hrgovi bb, registrovano kod Op}inskog suda u Tuzli pod mati~nim-registarskim brojem subjekta upisa: 1-12595, vr{i se upis promjene osniva~a dru{tva, izmjene lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, te uskla|ivanje djelatnosti sa novom Klasifikacijom djelatnosti BiH i Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju FBiH. Umjesto dosada{njeg osniva~a Dru{tva Marojevi} Ilije, sina Nike iz Hrgova Gornjih, op}ina Srebrenik, novi osniva~ Dru{tva je Marojevi} Janja, k}i Mate iz Hrgova Gornjih, op}ina Srebrenik, sa JMBG 0109948188319, sa osniva~kim udjelom u iznosu od 2.000,00 KM u novcu ili 100% osnovnog kapitala Dru{tva. Umjesto dosada{enjeg direktora Dru{tva Marojevi} Janje, k}eri Mate iz Gornjih Hrgova, op}ina Srebrenik, novi direktor Dru{tva je Marojevi} Anto, sin Mate iz Gornjih Hrgova bb, op}ina Srebrenik, sa JMBG 2803962183304, imenovan posebnom odlukom osniva~a kao lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja. Istovremeno, iz sudskog registra bri{e se ovla{tenje ranijeg osniva~a Marojevi} Ilije za zastupanje i predstavljanje Dru{tva zbog smrti imenovanog. Dru{tvo je izvr{ilo i uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa novom Klasifikacijom djelatnosti BiH pri ~emu su te djelatnosti ostale nepromijenjene i glase: 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i masivima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-925/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001857 od 15. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "LA\A" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Uzgoj peradi; Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; Ostale poljoprivredne usluge; Iskori{tavanje {uma; Proizvodnja i konzerviranje mesa; Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; Proizvodnja konca za {ivenje; Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana; Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa; Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina; Dovr{avanje tkanina; Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod; Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a; Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e; Proizvodnja pozamanterije; Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa; Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda; Proizvodnja ko`ne odje}e; Proizvodnja radne odje}e; Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri; Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; Proizvodnja rublja; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radiotelevizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo,d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Skladi{ta i stovari{ta; Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; Prire|ivanje sajmova; Ostale usluge reklame i propagande; ^i{}enje objekata; Usluge pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Djelatnost {kola za voza~e; Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-926/07) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001881 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "OBRT-COMERC" d.o.o. Gra~anica, Pribava, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "OBRT COMERC" d.o.o. Gra~anica, Pribava, sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Gajenje sadnica loze; Gajenje vo}a; Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; Uzgoj ovaca i koza; Uzgoj peradi; Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; Ostale poljoprivredne usluge; Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; Iskori{tavanje {uma; Proizvodnja mlinskih proizvoda; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; Proizvodnja kre~a; Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; Proizvodnja `i~anih proizvoda; Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; Proizvodnja stolica i sjedi{ta; Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; Proizvodnja ostalog namje{taja; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}im; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Ostali smje{taj za boravak turista; U~eni~ki domovi; Studentski domovi; Ostali smje{taj, d.n.; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; Posredovanje u zapo{ljavanju; Usluge pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-927/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000045 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "EDINERA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla. Skra}eni naziv Dru{tva: "EDINERA" d.o.o. Tuzla. Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, Tu{anj 52. Osniva~ je Mujanovi} Nermin, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Dru{tva glase: dovr{avanje tekstila, proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, proizvodnja proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije, proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n., izdavanje knjiga, izdavanje novina, izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih publikacija, izdavanje zvu~nih zapisa, ostala izdava~ka djelatnost, {tampanje novena, {tampanje, d.n., knjigoveza~ki radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, livanje lakih metala, livanje ostalih obojenih metala, povr{inska obrada i presvla~enje metala, proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radiotelevizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka radio i televizijskih aparata, popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, telekomunikacije, finansijski zakup (lizing), iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardverom), izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, odr`avanje i popravka kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, ostale srodne ra~unarske djelatnosti, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propagande, fotografske usluge, usluge pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, d.n., obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., filmska i video proizvodnja, filmska i video distribucija, djelatnost objekata za kulturne priredbe, ostale zabavne djelatnosti, d.n., djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Mujanovi} Nermin, koji je ovla{ten ka zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-928/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000053 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FEN - BH" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Lukavac, Pura~i}, izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, u novcu, unosom u osnovni kapital akumulirane dobiti u visini od 1.770.798,00 KM, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 3.140.498,00 KM, od ~ega 2.898.798,00 KM u novcu i 241.700,00 KM u stvarima, {to u odnosu na raniji osnovni kapital u visini od 1.369.700,00 KM (1.128.000,00 KM u novcu i 241.700,00 KM u stvarima), predstavlja pove}anje osnovnog kapitala za 1.770.798,00 KM, u novcu. Saglasno pove}anju osnovnog kapitala, sada pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva iznose: 1. H.A.S.E. Beteiligungs-AG, [vicarska - 2.722.476,00 KM, ili 86,69% (u novcu 2.565.201,00 KM i u stvarima 157.275,00 KM), 2. Murselovi} Muhamed - 418.022,00 KM, ili 13,31% (u novcu 333.597,00 KM i u stvarima 84.425,00 KM). Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-929/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001911 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "RADIUS" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "RADIUS" d.o.o. Gra~anica, sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ambala`e od drveta, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Visokogradnja, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Trgovina motornih vozila na veliko Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, Taksi prijevoz, Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, Prijevoz robe u drumskom saobra}aju skladi{ta i stovari{ta, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), Izrada softwarea, Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, Ostali pravni poslovi, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propagande, Posredovanje u zapo{ljavanju, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Djelatnost {kola za voza~e, Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-930/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001963 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "TESEL-PROM" d.o.o. za trgovinu i transport @ivinice, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1448/02 od 26. 12. 2002. godine, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), i to tako da }e se Dru{tvo baviti sljede}im djelatnostima uskla|eno sa poslednjom klasifikacijom: 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-931/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001955 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"REPRO - KARI]" d.o.o. za izdava~ko grafi~ku djelatnost i trgovinu Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06. od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-932/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001895 od 3. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ASD - VIBA" d.o.o. Autoservis i dijelovi @ivinice izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.125.000,00 KM, od ~ega u novcu 1.365.175,00 KM i u stvarima 759.825,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital u visini od 1.300.000,00 KM u novcu, predstavlja pove}anje temeljnog kapitala za 825.000,00 KM (u novcu 65.175,00 KM i u stvarima 759.825,00 KM). Pojedina~ni udjeli osniva~a sada iznose: 1. "ASD" d.o.o., Ljubu{ki - 1.168.750,00 KM u novcu ili 55,00, 2. "VeA VIDOVI]" d.o.o. Tuzla - 956.250,00 KM, ili 45,00% (u novcu 196.425,00 KM i u stvarima 759.825,00 KM). Ujedno, Dru{tvo je dopunilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju, slijede}im djelatnostima: pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, tehni~ko ispitivanje i analiza. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-933/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000001 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MIAB" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu Banovi}i promijenilo je opis uz firmu Dru{tva, tako da }e Dru{tvo ubudu}e poslovati pod firmom (umjesto "MIAB" d.o.o. za pogrebne usluge, proizvodnju i trgovinu Banovi}i), kako slijedi - "MIAB" d.o.o. za usluge, proizvodnju i trgovinu Banovi}i. Bajramovi} Mujo, u svojstvu osniva~a, upisan je kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-934/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001959 od 10. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "LARS - MET" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Tuzla. Skra}eni naziv Dru{tva: "LARS - MET" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Tuzla. Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, Rudarska 37. Osniva~ je Klos Lars, Gerbstedt, Freie str 7, Njema~ka, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Dru{tva glase: proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, povr{inska obrada i presvla~enje metala, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radiotelevizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka radio i televizijskih aparata, popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, popravka, d.n., prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, poslovni i menad`ment konsalting, tehni~ko ispitivanje i analiza, ~i{}enje objekata, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Avdi} Mirsad, koji je, kao i osniva~ Klos Lars, Gerbstedt, ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-935/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001893 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U "DE-MOL" d.o.o. uslu`no zanatske djelatnosti sa sjedi{tem u Srebreniku, Novo naselje Polje bb, registrovano kod Op}inskog suda Tuzla, pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-10646, vr{i se upis promjene sjedi{ta Dru{tva, promjene adrese prebivali{ta osniva~a i direktora Dru{tva, te uskla|ivanje djelatnosti sa novom Klasifikacijom djelatnosti BiH i Zakonom o vanjskotrgovinskom prometu FBiH. Umjesto dosada{njeg sjedi{ta Dru{tva: Srebrenik, Novo naselje Polje bb, novo sjedi{te Dru{tva je: Srebrenik, Me{e Selimovi}a bb. Umjesto dosada{nje adrese prebivali{ta osniva~a Sejranovi} Faruka koji je ujedno i direktor ovog Dru{tva: Grada~ac, nova adresa prebivali{ta osniva~a i direktora Dru{tva Sejranovi} Faruka glasi: Srebrenik, Tuzlanskog odreda bb. Istovremeno je izvr{eno uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa novom Klasifikacijom djelatnosti BiH i Zakonom o vanjskotrgovinskom prometu FBiH, pri ~emu djelatnosti ovog Dru{tva ostaju nepromijenjene, a ubudu}e glase: 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 2.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-936/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001975 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a "SGM-cement" d.o.o. Grada~ac od 17. 12. 2007. godine razrije{en je du`nosti direktora Dru{tva Saha~i} Mirsad. Istovremeno je Odlukom osniva~a za direktora Dru{tva imenovan Mehmedi~evi} Fahrudin iz Grada~ca. 

Direktor Dru{tva zastupa Dru{tvo u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja, u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Dru{tvo je nemijenjaju}i djelatnost izvr{ilo uskla|ivanje sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine. 

Drugi elementi registracije Dru{tva, mat. reg. broj 1-12029, ne mijenjaju se. 

(SR-937/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001971 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "AGRO Co." d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Gajenje sadnica loze; Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; Uzgoj goveda za priplod; Uzgoj ovaca i koza; Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; Uzgoj peradi; Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; Ostale poljoprivredne usluge; Iskori{tavanje {uma; Proizvodnja i konzerviranje mesa; Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; Prerada i konzerviranje krompira; Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa proizvodima; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo,d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-938/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002059 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DOO "ZAIM" Kalesija 

Ogla{ava se upis u sudski registar Odluke o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti. Ranija Odluka o osnivanju mijenja se samo u ~lanu 11, koji sada glasi: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo. Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Restorani, Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Taksi prevoz, Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, Prevoz robe u drumskom saobra}aju, Skladi{ta i stovari{ta, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., Fotografske usluge, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, Pogrebne i prate}e djelatnosti, Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-939/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001965 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"@ERA DUO" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, slijede}im djelatnostima: proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja cijevi od livanog `eljeza, proizvodnja cijevi od ~elika, hladno oblikovanje profila, vu~enje `ice, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, povr{inska obrada i presvla~enje metala, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja sje~iva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, proizvodnja ambala`e od lakih metala, proizvodnja `i~anih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n. , recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, tehni~ko ispitivanje i analiza. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-940/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001947 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

SANDAL STIL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Grada~ac osnovalo je poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom Dru{tva i nazivom: POSLOVNA JEDINICA SANDAL STIL - LIPNICA. Sjedi{te Poslovne jedinice: Tuzla, Lipnica, Proleterskih brigada 60 (RPC Tuzla-Inkubator "Lipnica" d.o.o. Tuzla). PJ }e obavljati slijede}u djelatnost: 19.301 Serijska proizvodnja obu}e. Poslovnu jedinicu zastupa Behlilovi} Zoran iz Tuzle, direktor Poslovne jedinice, koji je ovla{ten za zastupanje Poslovne jedinice, bez ograni~nja ovla{tenja u zastupanju Poslovne jedinice, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-941/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001931 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "PLANINKA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac. Skra}eni naziv Dru{tva: "PLANINKA" d.o.o. Lukavac. Sjedi{te Dru{tva: Lukavac, Brijesnica Donja bb. Osniva~ je Nedi} Vojin, Lukavac, Brijesnica Donja, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti Dru{tva glase: uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, gajenje vo}nih sadnica, gajenje sadnica loze, vinogradarstvo, gajenje vo}a, gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, uzgoj goveda za priplod, uzgoj svinja, peradi, p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., ulov ribe na rijekama i jezerima, uzgoj ribe, proizvodnja i konzerviranje mesa, mesa peradi i ze~ijeg mesa, proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., proizvodnja sirovih ulja i masti, proizvodnja rafinisanih ulja i masti, proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja homogenizovanih prehrambrenih proizvoda i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, proizvodnja etil-alkohola iz fermentovanih materijala, proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, proizvodnja ambala`e od drveta, proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., osnovni ma{inski radovi, proizvodnja sje~iva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ambala`e od lakih metala, proizvodnja `i~anih proizvoda, proizvodnja stolica i sjedi{ta, proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., proizvodnja muzi~kih instrumenata, proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igara i igra~ki, proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), proizvodnja metli i ~etki, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom, proizvodnja vina gro`|e), proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentovanih pi}a, proizvodnja mineralne vode, proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, trgovina dijelovima za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, kantine, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Nedi} Vojin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-942/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001843 od 7. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"UNIPROM" d.o.o. za unutra{nju i spoljnu trgovinu Tuzla, du`nosti direktora Dru{tva razrije{ilo je Halilovi} Fahrudina, a za novog direktora je imenovana @uni} Behija, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-943/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001941 od 4. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Export-import dru{tvo "Jablan" d.o.o. Srebrenik, Bajazita Ke{etovi}a bb, vr{i uskla|ivanje registrovanih djelatnosti Dru{tva sa SKD BiH. Registrovane djelatnosti Dru{tva ostaju nepromijenjene. Ostali podaci iz ranijih registracija ostaju nepromijenjeni. 

(SR-944/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002004 od 15. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "OBITEX" d.o.o. Srebrenik Kari} Sedinet, sin Ibrahima sa JMBG 0508969183300, Ned`ada [e~i}a bb, Srebrenik je dana 19. 12. 2007. god. donio Odluku o promjeni adrese sjedi{ta Dru{tva, tako da }e ubudu}e sjedi{te Dru{tva biti u Srebreniku, u ul. Alije Izetbegovi}a bb. Ujedno je osniva~ Kari} Sedinet istoga dana donio Odluku o prestanku sa radom podru`nice i prestanku ovla{tenja rukovodicu podru`nice koja je u pravnom prometu istupala pod firmom: "OBITEX" d.o.o.Srebrenik, PJ "BANJA LUKA, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 92. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-945/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001853 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1525/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ ZIF BREZA INVEST d.d. Hrvatska, Vara`din, Anina 2. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1533/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ FIMA VRIJEDNOSNICE d.o.o. Hrvatska, Vara`din, Anina ulica 2. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1497/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ NOVACAPITAL d.o.o. Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 18/2. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1510/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ \ugum Hikmeta, Sarajevo, Kemala Kapetanovi}a 9. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1517/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ Huskovi} Nermin, Mostar, Splitska 28. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1503/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ Arifovi} Midhat, Sarajevo, Paromlinska 18. 

Ugovorom o kupoprodaji udjela, notarski obra|enim pod br. OPU-1489/07 od 22. 10. 2007. iz Dru{tva je istupio osniva~ IF HERBOS INVEST d.d. Mostar, Kneza Domagoja 12. 

Umjesto osniva~a koji su istupili iz Dru{tva upisuje se Fabrika cementa Lukavac sa vlastitim udjelom u iznosu od 711.100,00 KM, ili 0,4787% osnovnog kapitala. 

Po osnovu obavijesti Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina br. 12536/07-3/2-4 od 12. 11. 2007. da se kao banka skrbnik vodila u Registru vrijednosnih papira FBiH na dan obustave prometa dionica Fabrike cementa Lukavac 19. 6. 2007. godine, te da je na taj dan na svom skrbni~kom ra~unu imala 900 dionica nominalne vrijednosti od po 100 KM po dionici emitenta Fabrike cementa Lukavac, vlasnika Danijela Laba{a, Republika Hrvatska, Vara`din, Vladimira Dedu{a 9, te tra`i da se u sudskom registru upi{e Danijel Laba{, stvarni vlasnik udjela od 90.000,00 KM, ili 0,0606% osnovnog kapitala. 

Osniva~ Simi} Miladin promijenio je adresu stanovanja i nova adresa je: Doboj, Kara|or|eva 39. 

Upisuje se Rje{enje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa br. 02-2-19-12274/07 od 20. 11. 2007. 

Dru{tvo je donijelo Odluku o uskla|ivanju djelatnosti sa novom Klasifikacijom djelatnosti. 

(SR-946/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001807 od 8. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"TI" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i osnovalo je poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom Dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica CAFFE PIZERIA "BEST". Sjedi{te Poslovne jedinice: Lukavac, Tr`ni centar "Omega". Poslova jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je Nadarevi} Fikret, rukovodilac PJ, koji je ovla{ten za zastupanje PJ bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-947/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001967 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MAPEX" d.o.o. za in`injering, promet roba i usluga u zemlji i inostranstvu @ivinice uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD (osim {to je brisana djelatnost: 02.020 [umarske usluge). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-948/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002052 od 17. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenig lica za zastupanje "DOKLEK" d.o.o. Kladanj, Borisa Kidri~a 37. Dosada{njem direktoru Habibovi} Mirsadi iz Kladnja, u svojstvu direktora prestaje pravo zastupanja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Imenuje se uprava koju ~ini direktor Hasi} Sabina, JMBG 2806980 iz Kladnja, ~lan uprave u svojstvu direktora Dru{tva, na mandatni priod od 4 godine, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja. Direktor je donio Odluku br. 14 od 20. 12. 2007. o uskla|ivanju klasifikacije djelatnosti. 

(SR-949/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001820 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Privatna zdravstvena ustanova Apoteka "EUROFARM - EDAL" Kiseljak uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju PZU sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.), tako da su ukupne djelatnosti PZU, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije, uskla|ene sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-950/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002036 od 19. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "D@AMBO" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; Proizvodnja gotove betonske smjese; Proizvodnja maltera; Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; Povr{inska obrada i prevla~enje metala; Osnovni ma{inski radovi; Proizvodnja sje~iva; Proizvodnja alata; Proizvodnja brava i okova; Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Hoteli i moteli s restoranom; Restorani; Ostaliprrjevoz putnika u kopnenom saopra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-951/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002054 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "ZEMM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i transport Gra~anica, Soko bb, upisuje se sljede}a promjena podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- pove}ava se osnovni kapital Dru{tva dodatnim ulogom ~lana uno{enjem vlastitih nekretnina nov~ane vrijednosti 614.315,00 KM i pokretnih stvari nov~ane vrijednosti 316.400,00 KM, u imovinu Dru{tva, prema procjeni sudskog vje{taka, tako da uz ranije upla}enih 2.000,00 KM, ukupni osnovni kapital sada iznosi: 932.715,00 KM; 

- dosada{nji direktor Dru{tva Had`i} Muhamed se razrje{ava se du`nosti i prestaju mu sva ovla{tenja za zastupanje. Budu}i direktor je Begi} Adnan iz Gra~anice, sa svim ovla{tenjima za zastupanje, bez ograni~enja. 

Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambeni proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; Popravak radio i televizijskih aparata; Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; Popravak satova i nakita; Popravak d.n.; Hoteli i moteli s restoranom; Hoteli i moteli bez restorana; Dje~ija i omladinska odmarali{ta; Planinarski domovi i ku}e; Kampovi i logori{ta; Ostali smje{taj za boravak turista; Restorani; Barovi; Bifei (buffet);Kafane; Kantine; Ketering; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Skladi{ta i stovari{ta; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; Posredovanje u zapo{ljavanju; ^i{}enje objekata; Usluge pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-952/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001780 od 8. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "AKA METAL" d.o.o. Gra~anica, Grada{~evi}a 1 upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "AKA METAL" d.o.o. Gra~anica sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; Povr{inska obrada i prevla~enje metala; Osnovni ma{inski radova; Proizvodnja alata; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima;Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju 

(SR-953/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002050 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "Motorex" Gra~anica vr{i osnivanje podru`nice d.o.o. "Motorex"- Podru`nica Prijedor, Petra I oslobodioca, Prijedor, imenuje se Hrvi} Amel, direktor Dru{tva i rukovodilac svih podru`nica, sa prebivali{tem u ul. Zlatnih ljiljana bb, Gra~anica, za lice ovla{}eno za zastupanje Podru`nice u pravnom prometu bez ograni~enja u skladu sa registrovanom djelatno{}u, Odlukom o osnivanju i zakonom, djelatnost Poslovne jedinice - Podru`nice je u okviru registrovane djelatnosti subjekta upisa. 

(SR-954/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001910 od 1. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "DANBIH-PLAST" d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; Proizvodnja vje{ta~kih vlakana; Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; Protektiranje vanjskih guma za vozila; Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim ma{inama; Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Hoteli i moteli s restoranom; Hoteli i moteli bez restorana; Ostali smje{taj, d.n.; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta; Iznajmljivanje automobila; Prire|ivanje sajmova; Ostale usluge reklame i propagande; Usluge pakovanja; Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Djelatnost {kola za voza~e; Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-955/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001566 od 8. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke br. 25/08 od 2. 2. 2008. osnivaju se podru`nice d.o.o. "Manico I" Brijesnica Mala i to: "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gornja Orahovica, sa sjedi{tem u Gornjoj Orahovici, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Pa{ali}i, sa sjedi{tem u Pa{ali}ima, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Lukavica, sa sjedi{tem u Lukavici, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Sladna, sa sjedi{tem u Sladnoj, op}ina Srebrenik; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Kerep, sa sjedi{tem u Kerepu, op}ina Grada~ac. Podru`nice obavljaju djelatnost u okviru registrovane djelatnosti subjekta upisa. Podru`nice zastupa i predstavlja direktor Had`i} Mensur iz Brijesnice Male. Istom Odlukom mijenjaju naziv podru`nice i ubudu}e }e se zvati: "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 1, sa sjedi{tem u Gra~anici - ul. Zlatnih ljiljana; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 2, sa sjedi{tem u Donjoj Lohinji, op}ina Gra~anica; "Manico l" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 3, sa sjedi{tem u D`akulama, op}ina Gra~anica. Ubudu}e Dru{tvo posluje sa sljede}im podru`nicama: "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Te{anj, sa sjedi{tem u Medakovu, op}ina Te{anj; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 1, sa sjedi{tem u Gra~anici - ul. Zlatnih ljiljana; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 2, sa sjedi{tem u Donjoj Lohinji, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Doboj-Jug, sa sjedi{tem u Matuzi}ima, op}ina Doboj Jug; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gra~anica 3, sa sjedi{tem u D`akulama, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Gornja Orahovica, sa sjedi{tem u Gornjoj Orahovici, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Pa{ali}i, sa sjedi{tem u Pa{ali}ima, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Lukavica, sa sjedi{tem u Lukavici, op}ina Gra~anica; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Sladna, sa sjedi{tem u Sladnoj, op}ina Srebrenik; "Manico I" Brijesnica Mala - Podru`nica Kerep, sa sjedi{tem u Kerepu, op}ina Grada~ac. 

(SR-956/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001950 od 8. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad ^eli} broj 01-05-456/07 od 14. 12. 2007. godine, a na osnovu Zakona o klasifikaciji djelatnosti u FBiH, vr{i se uskla|ivanje {ifre djelatnosti u JU Centar za socijalni rad ^eli}. 

Umjesto dosada{nje {ifre 85.323 JU Centar za socijalni rad ^eli}, obavljat }e djelatnost pod {ifrom 85.324 - Socijalni rad u ustanovama bez smje{taja. 

(SR-957/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000069 od 14. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MIKS EXTRA" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitinica uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-958/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002013 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "IVEREX KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli Rje{enjem broj U/I-9/04 od 19. 1. 2004. godine, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), i to tako da Dru{tvo }e se baviti sljede}im djelatnostima uskla|eno sa posljednjom klasifikacijom: 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.70 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.31 45.310 Postavljanje elktri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 52.74 52.740 Popravka, d.n., 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-959/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000123 od 25. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "HOMIK" d.o.o. Doboj-Istok, Klokotnica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "HOMIK" d.o.o. Doboj-Istok, Klokotnica sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambala`e od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Proizvodnja sje~iva; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motocikla; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; Taksi prijevoz; Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju 

(SR-960/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000038 od 12. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "ONDER" d.o.o. za trgovinu, prevoz i usluge Grada~ac istupio je osniva~ Onder Harisa iz Istanbula, Republika Turska, a kao osniva~ je pristupio Vehab Fikret, Republika Slovenija, Postojna, koji je jedini osniva~ Dru{tva, sa udjelom od 2.000,00 KM, ili 100%. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa SKD. 

(SR-961/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-000042 od 1. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim dru{tvima FBiH, osniva~ Kamari} Admir iz Gra~anice, Zlatnih ljiljana 21 bb, JMBG 1803976122142, l.k. 0CFC4877, donio je dana 30. 11. 2007. godine Odluku o osnivanju "WOOD PANELS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gra~anica. Sjedi{te Dru{tva je u Gra~anici, Zlatnih ljiljana 21. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljade KM)u novcu. Djelatnost Dru{tva je: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.110 Va|enje ukrsnog kamena kamena za gra|evinarstvo, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju~ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila,25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim, gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na male namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.120 Filmska i videodistribucija, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 

vanjskotrgovinski promet prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge djelatnosti koje su u vezi sa me|unarodnim transportom; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Bosni i Hrecegovini. 

Dru{tvo mo`e obavljati i druge poslove koji se uobi~ajeno obavljaju uz djelatnost upisa u sudski registar, u obimu i na na~in koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti. 

Dru{tvo ima sva ovla{tenja u pravnom prometu sa tre}im licima. Dru{tvo ima pravo da u pravnom prometu zaklju~uje ugovore i druge akte i vr{i druge pravne poslove u okviru svoje pravne sposobnosti. Dru{tvo za svoje obaveze odgovara cjelokupom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Dru{tva kako u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuje direktor Kamari} Admir iz Gra~anice, JMBG 1803976122142, bez granica ovla{tenja. 

(SR-962/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002053 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenig lica za zastupanje "Sartatex" d.o.o. Kladanj, Alije Alijagi}a 1. Dosada{njem direktoru ^amd`i} Jadranki iz Kladnja, u svojstvu direktora prestaje pravo zastupanja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Imenuje se uprava koju ~ini direktor ^amd`i} Esad, JMBG 0309986180134, ~lan uprave u svojstvu direktora Dru{tva, na mandatni priod od 4 godine, i ^amd`i} Irfan, JMBG 1803955182390, u svojstvu osniva~a, koji su ovla{teni za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja. Direktor je donio Odluku br. 18 od 2. 10. 2007. o uskla|ivanju klasifikacije djelatnosti. 

(SR-963/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002001 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "M.H.-GRA\EVINAR" d.o.o. za gra|evinarstvo i trgovinu @ivinice koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli Rje{enjem broj U/I-353/98 od 3. 2. 1998. godine, uskladilo je djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), i to tako da Dru{tvo }e se baviti sljede}im djelatnostima uskla|eno sa posljednjom klasifikacijom: 20.10 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igra~ki, 36.62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo van prodavnica, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-964/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002021 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a "SAFFIAN" d.o.o. za izdava~ko {tamparsku djelatnost, trgovinu i usluge Kalesija, izvr{en je upis poslovne jedinice Dru{tva, koja }e poslovati pod firmom Dru{tva i nazivom: POSLOVNA JEDINICA BR. 2 "VIDEOTEKA SAFFIAN" @IVINICE. Sjedi{te Poslovne jedinice: @ivinice, Pionirska bb. Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Poslovnu jedinicu zastupa rukovodilac PJ, Baru~ija Damir, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-965/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002015 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ADI-KERAM" d.o.o. za adaptaciju, zavr{ne radove u gra|evinarstvu i usluge u prevozu Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Rudarska 61) upisano: Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-2. Ujedno, upisano da je osniva~ Dru{tva Alibegovi} Salih promijenio adresu prebivali{ta i nova adresa imenovanog (umjesto Tuzla, Mitra Trifunovi}a 66) glasi: Tuzla, Mar{ala Tita 34/c. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da su i djelatnosti Dru{tva uskla|ene sa KD. 

(SR-966/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002035 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "D@AMBO GROUP" drumski transporti d.o.o. Gra~anica upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Mijenja se sjedi{te "D@AMBO GROUP" d.o.o. drumski transporti Gra~anica, tako da se ono umjesto na adresi: Gra~anica, Pribava, sada nalazi na adresi: Gra~anica, Podgaj 2. 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: 

Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju. 

- Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-967/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002005 od 11. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla Smajlovi} Fata, sa JMBG 1203968188323, iz Dubokog Potoka, op}ina Srebrenik, donijela je dana 7. 12. 2007. godine odluke o osnivanju podru`nica u Zeni~ko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu, tako da }e podru`nice u pravnom prometu istupati pod firmom "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "DONJE MO[TRE", sa sjedi{tem u ulici Donje Mo{tre 5, op}ina Visoko; i "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "POLJICE", Poljice centar, op}ina Lukavac; Lice ovla{teno za zastupanje PJ "DONJE MO[TRE" je Trgo Mesud iz Novog Sarajeva, Hasana Brki}a 2/10, sa JMBG 0503964173518; Lice ovla{teno za zastupanje PJ "POLJICE" je Fejzi} Emir iz Srebrenika, sa JMBG 1908979183300. Ujedno je osniva~ donio odluke o prestanku sa radom podru`nica i prestanku ovla{tenja rukovodiocu istih u Sarajevskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu koje su u pravnom prometu istupale pod firmom: "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "SARAJEVO", Majdanska bb, [vrakino Selo, ~iji je rukovodilac Trgo Mesud iz Novog Sarajeva, Hasana Brki}a 2/10, sa JMBG 0503964173518, i "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "[TURLI]E", ~ije je sjedi{te bilo u ulici [turli} bb, op}ina Cazin, a ~iji je rukovodilac Seferagi} Zijad, sa JMBG 0607963112485 Biha}, ZAVNOBiH-a H-18". Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-968/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001871 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla Smajlovi}, Fata sa JMBG 1203968188323, iz Dubokog Potoka, op}ina Srebrenik, donijela je dana 14. 11. 2007. godine odluke o osnivanju podru`nica u Sarajevskom, Tuzlanskom i Posavskom kantonu, tako da }e podru`nice u pravnom prometu istupati pod firmom "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "HRASNICA", sa sjedi{tem u ulici 6. aprila bb, op}ina Ilid`a; "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "TUZLA 1", Titova do 34, op}ina Tuzla; "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "ORA[JE 2", sa sjedi{tem u VI ulica broj 12, op}ina Ora{je. Lice ovla{teno za zastupanje PJ "HRASNICA" je Trgo Mesud iz Novog Sarajeva, Hasana Brki}a 2/10, sa JMBG 0503964173518; Lice ovla{teno za zastupanje PJ "TUZLA 1" i PJ "ORA[JE 2" je Fejzi} Emir iz Srebrenika, sa JMBG 1908979183300. Ujedno je osniva~ donio odluke o prestanku sa radom podru`nica i prestanku ovla{tenja rukovodiocu istih u Unsko-sanskom i Hercegova~ko-neretvanskom kantonu koje su u pravnom prometu istupale pod firmom: "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "G. KOPRIVNA", ulica Gornja Koprivna, op}ina Cazin, ~iji je rukovodilac Seferagi} Zijad, sa JMBG 0607963112485, Biha}, ZAVNOBiH-a H-18, zatim "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "]ORALI]I", ]orali}i 3, op}ina Cazin, ~iji je rukovodilac Seferagi} Zijad, sa JMBG 0607963112485, Biha}, ZAVNOBiH-a H-18, i "REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, PJ "KONJIC", Mar{ala Tita bb, op}ina Konjic, ~iji je rukovodilac Trgo Mesud iz Novog Sarajeva, Hasana Brki}a 2/10, sa JMBG 0503964173518. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-969/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002029 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DARIS Co" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge @ivinice du`nosti direktora razrije{ilo je Andri} Ivu, a za novog direktora je imenovan Andri} Robert, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-970/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002011 od 4. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GARDINA" export-import d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-971/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001817 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"TEPIH TRADE" d.o.o. za trgovinu i usluge, export-import Srebrenik osnovalo je Poslovnu jedinicu BR^KO DISTRIKT BiH. Sjedi{te PJ: Br~ko Distrikt BiH, Cerik bb. Tako|er, Dru{tvo je osnovalo i podru`nicu, koja }e poslovati pod firmom Dru{tva i nazivom - PODRU@NICA TE[ANJ. Sjedi{te Podru`nice: Te{anj, Radu{e bb. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice/Poslovne jedinice je Karademir [aban, rukovodilac obje podru`nice/poslovne jedinice, koji je ovla{ten za zastupanje Podru`nice/Poslovne jedinice bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-972/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002045 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FOMES d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica, Lukavica, razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Omerovi} Ibrahima, a za novog direktora je imenovan Omerovi} Irfan, koji je, kao i osniva~ Omerovi} Ibrahim, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-973/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001644 od 20. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla, na sjednici odr`anoj 25. 9. 2007. godine, donio je Odluku o osnivanju Poslovne jedinice u Unsko-sanskom kantonu - sa sjedi{tem Poslovne jedinice u Biha}u; Poslovna jedinica iz stava 2. ovog oglasa nastupa u pravnom prometu i poslovnoj korespondenciji pod firmom: Dioni~ko dru{tvo "Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje" Tuzla - Poslovna jedinica "Inzio II" Biha}, ulica Poliklinika - blok B, K 5/2; 

Poslovna jedinica iz stava 3. ovog oglasa nema svojstvo pravnog lica, ali mo`e obavljati sve poslove u okviru djelatnosti Dioni~kog dru{tva upisanog u Registar poslovnih subjekata i pri tome sticati sva prava i preuzimati obaveze u ime i za ra~un Dioni~kog dru{tva, kao osniva~a i subjekta upisa; 

Dioni~ko dru{tvo iz stava 2. ovog oglasa, kao osniva~ Poslovne jedinice (navedene u istom stavu), upisano je u sudski registar Kantonamog suda Tuzla, Rje{enjem broj U/I-288 od 26. 8. 2002. godine - pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-1935. 

(SR-974/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001944 od 20. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Grafi~ko-izdava~ko dru{tvo "GRIN" d.o.o. Gra~anica vr{i upis: 

Uskla|ivanje djelatnosti po Odluci Nadzornog odbora Dru{tva, broj NO.V-2-280/2007, od 10. 12. 2007. godine. 

Smanjenja broja ~lanova Dru{tva nastalo kupoprodajom udjela i isklju~enjem ~lana Dru{tva, te promjena procenta vlasni{tva vlasnika udjela i pove}anje udjela. 

Iz Dru{tva istupa zbog prodaje vlasnik udjela: Knoblauch, ro|. Ja}imovi} (Andri}) Brankica i svoj udjel prenosi na ~lana Dru{tva Hajrudina ]udi}a. 

Iz Dru{tva se isklju~uje ~lan Dru{tva Mu{i} Muhamed, ~iji se vlasni~ki udjel prenosi u rezervni fond Dru{tva. 

Promjena procenta vlasni{tva vlasnika udjela nastala usljed prenosa vlasni~kog udjela isklju~enog ~lana Dru{tva u rezervni fond Dru{tva i kupovinom udjela iz fonda rezervi. 

Pove}anje udjela nastalo kupoprodajom i promjenom procenta zbog unosa isklju~enog ~lana Dru{tva u rezervni fond nastalo je kod jednog vlasnika, Hajrudina ]udi}a, i ono iznosi 68,232322%. 

Ostali podaci su nepromijenjeni. 

(SR-975/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001902 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"EUROPRODUCT" d.o.o. za proizvodnju ra~unarske opreme i trgovinu Tuzla 

Pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva izvr{it }e se u u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 249.382,00 KM, od ~ega u novcu 31.382,00 KM i u 218.000,00 KM u stvarima, {to u odnosu na raniji osnovni kapital, predstavlja pove}anje osnovnog kapitala za 218.000,00 KM u stvarima. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa udjelima: 1. Tyrolux Energie & Recycling GmbH, Republika Austrija - 221.326,53 KM, ili 88,75% (u novcu 27.857,00 KM i u stvarima 193.469,53 KM), 2. Divkovi} Gordana - 3.525,00 KM u novcu ili 24.530,47 KM u stvarima ili 11,25%. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-976/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-000030 od 26. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"A5" d.o.o. za arhitektonsko-in`enjersku djelatnost, proizvodnju, trgovinu i promet Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Aleja bosanskih vladara 22) upisano: Tuzla, Slanac 64. Upisano je i da je osniva~ i direktor Dru{tva Ikanovi} Amir promijenio adresu Dru{tva i nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto Tuzla, Aleja bosanskih vladara 22) glasi - Tuzla, Slanac 64. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa SKD. 

(SR-977/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001898 od 29. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a privrednog dru{tva MUREX d.o.o. [pionica, Slanjanki} Murisa, o pove}anju kapitala, vr{i se upis pove}anja kapitala Dru{tva sa iznosa od 1.198.683,00 KM na iznos od 3.433.892,25 KM, u novcu, sa kojim iznosom osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-978/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001846 od 26. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i objavljuju promjenu osniva~a ustupanjem udjela, brisanje ovla{tenog lica, promjenu naziva Dru{tva, tako da novi naziv Dru{tva glasi: "TRGO SANTOVAC" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ZA PROIZVODNJU I USLUGE. Osniva~ je Ivica - Kre{imir Santovac, Br~ko Distrikt, Ulice 116. Skra}eni naziv firme: "TRGO SANTOVAC" d.o.o., Srebrenik. Sjedi{te firme: SREBRENIK, [PIONICA bb. Ovla{teno lice, direktor je Santovac Dinko. 

Djelatnosti: 

Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ambala`e od drveta, Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, Proizvodnja stolica i sjedala, Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, Proizvodnja ostalog namje{taja, Proizvodnja madraca, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Restorani, Barovi, Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, Ostale usluge reklame i propagande, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-979/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001970 od 19. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se promjena direktora dru{tva "Auto Servis Ni{i}" d.o.o. za promet i usluge @ivinice, \ur|evik bb, i to tako {to se razrje{ava du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva Ni{i} Enver iz @ivinica zbog odlaska na nove poslove i radne zadatke. 

Na mjesto direktora Dru{tva "Auto Servis Ni{i}" d.o.o. @ivinice imenuje se Tulumovi} Nedima iz @ivinica. Tulumovi} Nedima }e zajedno sa Ni{i} Enverom, osniva~em i ~lanom uprave Dru{tva, zastupati i predstavljati Dru{tvo u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja i predstavljati Upravu Dru{tva. 

Dru{tvo je vr{ilo uskla|ivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti BiH objavljenom u "Slu`benom glasniku BiH", broj 76/06, i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", 64/07). Drugih promjena u Dru{tvu nije bilo. 

(SR-980/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002301 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "COBRA" d.o.o. Srebrenik Nuhanovi} D`emal iz Srebrenika, sa JMBG 0411968183303 je dana 25. 12. 2007. god. donio Odluku o smanjenju osnovnog kapitala, tako da osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 2.376.586,10 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu, a 2.374.586,10 KM u stvarima. Ujedno je osniva~ Nuhanovi} D`emal donio Odluku o pro{irenju i uskla|ivanju djelatnosti sa novom SKD BiH koja je objavljenja u "Slu`benom glasniku BiH", broj 84/06, tako da djelatnost Dru{tva u unutarnjem poslovanju glasi: 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata.visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Pasredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornirr gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u traovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. Ostali podaci od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-981/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001908 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom "RENTEX" d.o.o. Tuzla za novog direktora imenovan je Hamzi} Edin, bez ograni~enja ovla{tenja, a du`nosti direktora je razrije{en Hamzi} Rejfo, koji je kao osniva~ tako|er ovla{ten za zastupanje Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo "RENTEX" d.o.o. je osnovalo i poslovnu jedinicu u Bijeljini za ~ije zastupanje je ovla{ten Hamzi} Rejfo. 

(SR-982/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000120 od 7. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "\EDI-PETROL" d.o.o. Gra|evinsko trgovinsko dru{tvo Srebrenik istupio je osniva~ Dru{tva Im{irovi} Edina, koja je svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 128.806,00 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu i 126.806,00 KM u stvarima ili 100,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva ustupila Krd`ali} Miralemu, Tuzla, Lipnica. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Srebrenik, Hazima Vikala bb) upisano: Tuzla, Sjenjak, TZC, prostor br. 9. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{ena je Im{irovi} Edina, a za novog direktora je imenovan Ahmi} Jasmin, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-983/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002046 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MEISTER" d.o.o. consulting, immobilie, menagment Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Va|enje kre~njaka i krede, Va|enje sirovog gipsa, Va|enje {kriljaca, Va|enje {ljunka i pijeska, Va|enje gline i kaolina, Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., Proizvodnja ravnog stakla, Proizvodnja ambala`nog stakla, Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, Proizvodnja staklenih vlakana, Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, Proizvodnja cementa, kre~a, gipsa, vlaknastih i zacementiranih proizvoda, Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, Prikupljanje i obrada otpadnih voda, Prikupljanje i obrada ostalog otpada, Sanitarne i druge djelatnosti. Ujedno, slijede}a djelatnost, ranije upisana, brisana je: Iskori{tavanje {uma. Dru{tvo je osnovalo i poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica @IVINICE. Sjedi{te Poslovne jedinice: @ivinice, Magistralni put bb. Poslova jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je Mahmutovi} D`evad iz Tuzle, rukovodilac PJ, koji je ovla{ten za zastupanje PJ bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-984/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001942 od 5. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"UNIVERSAL HEATING COMPANY & DJURI]" d.o.o. Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06. od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-985/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001806 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NEODENT" EXPORT - IMPORT d.o.o. za promet stomatolo{kog materijala i opreme Tuzla uskla|uje djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunjava djelatnosti, kako slijedi: Popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, Popravka, d.n., Ujedno, brisana je djelatnost - Proizvodnja farmaceutskih preparata. Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Dru{tvo je osnovalo i poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - Poslovna jedinica SARAJEVO. Sjedi{te Poslovne jedinice: Sarajevo, Hasana Brki}a 30, p.p. br. 13 - Shoping City Grbavica. Poslova jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je Huskanovi} Safida iz Tuzle, rukovodilac PJ, koja je ovla{tena za zastupanje PJ bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-986/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001986 od 18. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "EMPEKS BH" d.o.o. za trgovinu i usluge, export - import Tuzla. Skra}eni naziv dru{tva: "EMPEKS BH" d.o.o. Tuzla. Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, Mitra Trifunovi}a U~e 2. Osniva~ je [aban Cetin iz Istanbula, Turska. Djelatnosti Dru{tva: Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, Proizvodnja mlinskih proizvoda, Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, Proizvodnja {e}era, Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, Prerada ~aja i kafe, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja homogenizovanih prehrambrenih proizvoda i dijetetske hrane, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, Proizvodnja etil-alkohola iz fermentovanih materijala, Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentovanih pi}a, Proizvodnja piva, Proizvodnja slada, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Restorani, Prevoz robe u drumskom saobra}aju, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propagande, Usluge pakovanja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina proizvodima, uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), Usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Mumi} Senaid iz @ivinica, koji je, kao i osniva~ [aban Cetin, ovla{ten za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-987/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002030 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "HILANA" d.o.o. Srebrenik Duranovi} Hanka, k}i Mehmeda sa JMBG 0605947188312 iz Srebrenika, Hazima Vikala bb je dana 26. 12. 2007. god. donijela Odluku o promjeni adrese sjedi{ta podru`nice koja je u pravnom prometu istupala pod imenom "HILANA" d.o.o.Srebrenik, PJ "SARAJEVO", Safeta Zajke 27, tako da }e ubudu}e sjedi{te naprijed pomenute podru`nice biti u ulici Safeta Zajke 19. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-988/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002052 od 17. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenog lica za zastupanje "DOKLEK" d.o.o. Kladanj, Borisa Kidri~a 37. Dosada{njem direktoru Habibovi} Mirsadi iz Kladnja, u svojstvu direktora prestaje pravo zastupanja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Imenuje se uprava koju ~ini direktor Hasi} Sabina, JMBG 2806980, iz Kladnja, ~lan uprave u svojstvu direktora Dru{tva, na mandatni priod od 4 godine, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja. Direktor je donio Odluku br. 14 od 20. 12. 2007. o uskla|ivanju klasifikacije djelatnosti, te brisanje djelatnosti - apoteke. 

(SR-989/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001890 od 15. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "\ULI" d.o.o. za promet i usluge Grada~ac istupio je osniva~ Dru{tva ]osi} \ulaga, koji je svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 5.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio ]osi} Adnanu, suosniva~u, ~iji udio sada iznosi 10.000,00 KM, ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{en je ]osi} \ulaga, a du`nosti tehni~kog direktora razrije{en je ]osi} Adnan. Za novog direktora - upravu Dru{tva, imenovan je ]osi} Adnan, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-990/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001913 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NATIONALE GENOSSENSCHAFT" Poljoprivredna zadruga Tuzla, p.o., uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Zadruge sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06. od 17. 10. 2006. g.), i ukupne djelatnosti Zadruge su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, s tim da su uskla|ene sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-991/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001995 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SORTED" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Grada~ac uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06. od 17. 10. 2006. g.) i ukupne djelatnosti, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije upisane, uskla|ene su sa KD. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-992/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001497 od 10. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenig lica za zastupanje "FRI-TAUN d.o.o. Kladanj, Tuholj bb. Dosada{njem direktoru Halilovi} Asimu, iz Kladnja, Tuholj bb, u svojstvu direktora prestaje pravo zastupanja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Imenuje se uprava koju ~ini direktor Halilovi} Mevla, JMBG 0809966178047, ~lan uprave u svojstvu direktora Dru{tva, na mandatni priod od 4 godine, i Halilovi} Asim, u svojstvu osniva~a, koji su ovla{teni za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-993/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001943 od 4. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Trgovina na veliko i malo "Bosna" d.o.o. Gra~anica izvr{ila je kod Op}inskog suda u Tuzli upis promjena i to: na osnovu Rje{enja o naslje|ivanju, promjene osobnih podataka i mjesta prebivali{ta, kako slijedi, Baji} Samed naslijedio iza umrlog oca Baji} Mustafe udio u iznosu od 3.009,57, Pu{kar Hazemina naslijedila iza umrlog supruga Pu{kar Hasana udio u iznosu od 3.490,18, [u{a Irfana naslijedila iza umrlog supruga Su{a Zijada udio u iznosu od 8.083,75, Pezerovi} Dragica promijenila prezime u Tunji}, Mujakovi} Sabina promijenila prezime u Hasinovi}, Gazibegovi} Mehmed promijenio mjesto prebivali{ta iz Gornja Orahovica u Donja Lohinja, Nuriki} Fahra ranije gre{kom bila upisana kao Nurki} Fahra, ostali podaci nepromijenjeni, na osnovu kupoprodaje do{lo je promjene na pojedina~nim udjelima ~lanova Dru{tva: Ahmeta{evi} Jasminka prodala svoj udio u iznosu od 4.240,61 Hrn~i} Salimu i bri{e se iz liste osniva~a. Alji} Jasminka prodala svoj udio u iznosu od 2.606,98 Hrn~i} Salimu i bri{e se iz liste osniva~a. \uri~i Gordana prodala svoj udio u iznosu od 1.906,28 Hrn~i} Salimu i bri{e se iz liste osniva~a. \uri} Jelena prodala dio udjela u iznosu od 2.404,77 Hrn~i} Salimu. Juki} Semka prodala svoj udio u iznosu od 2.313,48 Hrn~i} Salimu i bri{e se iz liste osniva~a. Nakon navedenih kupoprodaja udio Hrn~i} Salima iznosi 971,753,20. Mustafi} Hasan prodao svoj udio u iznosu od 4.717,82 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Husovi} Ahmet prodao svoj udio u iznosu od 3.585,88 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Imsirovi} Rasema prodala svoj udio u iznosu od 2.078,09 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Osmi} Ferida prodala svoj udio u iznosu od 3.029,68 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Stankovi} Milena prodala svoj udio u iznosu od 3.287,53 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Nuri} Fadil prodao svoj udio u iznosu od 2.671,11 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Omer~i} Kemal prodao svoj udio u iznosu od 3.126,79 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. [abi}D`emila prodala svoj udio u iznosu od 4.128,59 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Omer~i} Hajrija prodala svoj udio u iznosu od 2,663,01 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Mustajba{i} Muhiba prodala svoj udio u iznosu od 3.851,88 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Had`ihasanovi} Tifa prodala svoj udio u iznosu od 1.099,14 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Had`ihasanovi} Ermin prodao svoj udio u iznosu od 1.099,14 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Had`ihasanovi} Muamer prodao svoj udio u iznosu od 1.099,14 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Imamovi} Sadeta prodala svoj udio u iznosu od 2.245,52 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Begovi} E{efa prodala svoj udio u iznosu od 2.098,55 Avdi} Hasanu i bri{e se iz liste osniva~a. Nakon navedenih kupoprodaja udio Avdi} Hasana iznosi 996.074,04. Gec Ekrem prodao svoj udio u iznosu od 12,681,38 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Krajnovi} Muhamed prodao svoj udio u iznosu od 3.008,28 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Sumbi} Nerminka prodala svoj udio u iznosu od 5.636,15 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Juki} Hazem prodao svoj udio u iznosu od 4.424,16 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Selimovi} Mirsada prodala svoj udio u iznosu od 2399,05 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Muji} Ibrahim prodao svoj udio u iznosu od 2.725,26 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a.opunomo}enik. Lazi} Igor po punomo}i broj 5542/06 prodao udio Lazi} Ljubice u iznosu od 2.643,29 Had`iaganovi} Mehmedu i Lazi} Ljubica se bri{e iz liste osniva~a. Petrovi} Biljana prodala svoj udio u iznosu od 2.550,24 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Marmarac Emina prodala svoj udio u iznosu od 1.890,98 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Halilovo} Esma prodala svoj udio u iznosu od 4.704,47 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Nuriki} Fahra prodala svoj udio u iznosu od 3.006,24 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Grbi} Zumra prodala svoj udio u iznosu od 3.518,82 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Davidovi} Milan prodao svoj udio u iznosu od 3.610,18 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Markovi} Radojka prodala svoj udio u iznosu od 1.972,56 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Kake{ Rusmir prodao svoj udio u iznosu od 10.196,98 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Gazibegovi} Mehmed prodao svoj udio u iznosu od 8.458,80 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Grbi} Sabina prodala svoj udio u iznosu od 3.330,06 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mujki} Fata prodala svoj udio u iznosu od 4.945,70 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Buljuba{i} Kemal prodao svoj udio u iznosu od 2.886,78 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Gazibegovi} Advija prodala svoj udio u iznosu od 2.161,82 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Husi} Enica prodala svoj udio u iznosu od 2.690,67 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Hirki} Zarifa prodala svoj udio u iznosu od 13.141,60 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Salihba{i} Zikreta prodala svoj udio u iznosu od 4.418,84 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mulavdi} Zulfa prodala svoj udio u iznosu od 3.400,22 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Nurki} Hanifa prodala svoj udio u iznosu od 2.627,76 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Suba{i} Asima prodala svoj udio u iznosu od 1.770,15 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Muji} Safet prodao svoj udio u iznosu od 6.037,84 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Tunji}, Ranije Pezerovi}, Dragica prodala svoj udio u iznosu od 2.353,74 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Vajzovi} Fatija prodala svoj udio u iznosu od 1,080,15 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Vajzovi} Mevludina po zakonskom zastupniku Vajzovi} Fatiji prodala svoj udio u iznosu od 1.080,15 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Salihovi} Munevera prodala svoj udio u iznosu od 2.739,27 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Buljuba{i} Rukib prodao svoj udio u iznosu od 4.034,37 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mulali} Behija prodala svoj udio u iznosu od 2.444,83 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Topalovi} Nusreta prodala svoj udio u iznosu od 5.323,78 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Pu{kar Hazemina prodala svoj udio u iznosu od 3.490,18 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Jahi} Rukija prodala svoj udio u iznosu od 8.592,35 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Savanovi} Danica prodala svoj udio u iznosu od 3.714,73 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mujakovi} Osman prodao svoj udio u iznosu od 628,71 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mujakovi} Naila prodala svoj udio u iznosu od 628,71 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Hasinovi}, rani je Mujakovi}, Sabina prodala svoj udio u iznosu od 628,71 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Mujakovi} Sabahudin prodao svoj udio u iznosu od 628,71 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Had`i}-Bo{njakovi} Sena prodala svoj udio u iznosu od 5.454,71 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Selimovi} Behija prodala svoj udio u iznosu od 2.277,95 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Bibi} Nerminka prodala svoj udio u iznosu od 2,035,83 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. \uri} Nedeljko prodao svoj udio u iznosu od 2.787,79 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Todorovi} Vesna prodala svoj udio u iznosu od 2.293,35 Had`iaganovi} Mehmedu i bri{e se iz liste osniva~a. Nakon navedenih kupoprodaja udio Had`iaganovi} Mehmeda iznosi 197.825,09. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. Dru{tvo je izvr{ilo iusgla{enje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06) i to kako slijedi: 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.25 45 250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45,31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45,34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije;45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45,441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51 190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko jnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina naveliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.3 7 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.3 8 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajtma; 51.44 51.440 Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina naveliko metalom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gradevinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina naveliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina naveliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicana, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninama, kola~ima i slatki{ima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim l drugim pi}ima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52 61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52 74 52.740 Popravak d.n.; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.52 55.520 Ketering; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 65.21 65.210 Finansijki zakup (lizing), 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71,330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareu); 72.21 72.210 Izrada softwarea; 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezima; 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.50 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju; 74.70 74.700 ^i{}enje objekata; 74.82 74.820 Usluge pakiranja; 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. 

(SR-994/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000024 od 27. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MF BUILDING STYLE" d.o.o. za gra|evinarstvo i in`injering Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Zlokovac 4-B) upisano: Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 56/I, Stupine B-7, lamela 1, lokal br. 1. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-995/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-000205 od 13. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukama Skup{tine "Magistrala" d.o.o. Grada~ac od 25. 4. 2007. godine razrije{en je dosada{nji direktor Dru{tva Ibrulj Benjamin, a za direktora Dru{tva imenovan je Kavazovi} [emsudin iz Grada~ca. Direktor Dru{tva zastupa Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti Dru{tva. 

Odlukom direktora Dru{tva od 30. 1. 2008. godine izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, bez mijenjanja registrovane djelatnosti. 

Drugi elementi registracije privrednog dru{tva, mati~ni registarski broj 1-7724, ne mijenjaju se. 

(SR-996/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001782 od 8. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tina Zemljoradni~ke zadruge "Kladanjka" Kladanj donijela je Odluku br. 15/2007 od 31. 10. 2007. g. o obavljanju vanjskotrgovinskog prometa. U vanjskotrgovinskom prometu Zadruga }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjskotrgovinski promet sa prehrambenim proizvodima, vanjskotrgovinski promet sa poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore i Vanjskotgovinski promet sa neprehrambenim proizvodima. U vanjskotrgovinmskom prometu Zemljoradni~ku zadrugu "Kladanjka" Kladanj zastupa Hajadarevi} Hajda, dipl. ing. poljoprivrede, u svojstvu direktora bez ograni~enja. Skup{tina Zadruge donijela je Odluku br. 16/2007. od 31. 10. 2007. g. o uskla|ivanju klasifikacije djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 

(SR-997/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-000070 od 24. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ "GOSTOL GOPAN" d.o.o. za projektiranje i proizvodnju investicione opreme Lukavac, GOSTOL GOPAN Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo d.o.o. Nova Gorica, Republika Slovenija, izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u novcu, u visini od 1.525.547,40 KM, tako da u odnosu na raniji osnovni kapital (718.150,00 KM, od ~ega u novcu 652.000,00 KM i u stvarima 66.150,00 KM), sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.243.697,40 KM (u novcu 2.177.547,40 KM i u stvarima 66.150,00 KM). Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-998/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-002026 od 24. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MOTO - NAUTICA" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge Tuzla osnovalo je poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom Dru{tva i nazivom - POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO. Sjedi{te PJ: SARAJEVO, Hasana Brki}a 30. Poslova jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je Mulabdi} Haris iz Tuzle, rukovodilac PJ, koji je ovla{ten za zastupanje PJ bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-999/07-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-07-001825 od 17. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DALI-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu, gra|evinarstvo i usluge Lukavac uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.), tako da su ukupne djelatnosti Dru{tva, koje su nepromijenjene u odnosu na ranije, uskla|ene sa KD. 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1000/07-T) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Fati}/Zaim/Mirela, Svjedo~anstvo III razreda Mje{ovite srednje {kole u Had`i}ima, 

123/1 

Draga{/Spasoje/Vitomir, Li~nu kartu broj 04BRE9118 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

123/2 

Mulaosmanovi}/-/Enes, Bankovnu karticu broj 090059061-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

123/3 

[ahmanovi}-Klepi} Maida, Li~nu kartu broj 07BME3935 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/4 

Ali}/Mersud/Mirnes, Svjedo~anstva I i II razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

123/5 

Kenji}/Jove/Mi{o, Li~nu kartu broj 05BUA1773 izdata Pol. Uprava Trnovo 

123/6 

Dokara/Hajrudin/Aldin, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Srenje zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

123/9 

Ali}/Seno/Ramiza, Rje{enje broj 03-21-205/02 SZR "Lotos"  izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

123/10 

Jela~i}/Fahrudin/Aldin, Svjedo~anstvo II razreda Mje{. sred. polj. preh. i veterinarske {kole u Sarajevu 

123/11 

D`indo/-/Nevresa, Saobra}ajnu dozvolu BH 2027382 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

123/13 

Bi~ak~i}/Kemal/Enka, Li~nu kartu broj 03BTA5723 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/15 

Duri}/Esad/Suad, Indeks broj 2892 [umarskog fakulteta Sarajevo 

123/16 

Kozulovi}/Borislav/Igor, Li~nu kartu broj 06BSH1657 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

123/17 

Hebib/Hasan/Faruk, Voza~ku dozvolu broj 12150 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

123/18 

Bubregovi}/[aban/Hajra, Li~nu kartu broj 05BTJ5979 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/19 

^erkez/Amir/Amerisa, Li~nu kartu broj 05BTK0551 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/20 

Uzunovi}/[e}o/Ammar, Svjedo~anstvo I razred Pete gimnazije Sarajevo 

123/21 

Ahmethod`i}/Hasan/Huso, Li~nu kartu broj 04BMC2252 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/22 

Krpo/Husein/Sead, Saobra~ajna dozvola broj BH2273434 izdata u PU Novi Grad 

123/23 

Raoni}/Had`o/Ismet, Voza~ku dozvolu broj 06BMB5884 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/25 

Raoni}/-/Ismet, Saobra}ajnu dozvolu BH 1521369 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/26 

Osmovi}/Ismail/Kimeta, Li~nu kartu broj 04BRE0306 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

123/29 

Hod`i}/-/Hasan, Saobra}ajnu dozvolu BH 1528755 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/30 

Ali}/Mesud/Mirnes, Li~nu kartu broj 07BTL9838 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/32 

@i{ko/Mehmed/Mirna, Li~nu kartu broj 04BMC2555 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/33 

Hrusti}/Naser/Muhamed, Li~nu kartu broj 08BTM6384 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/34 

Hrusti}/Fehrat/Zehra, Li~nu kartu broj 08BTM5412 izdata Pol~. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/35 

Had`i}/Nehrudin/Amel, Svjedo~anstvo I razreda U~iteljske {kole u Sarajevu 

123/36 

Podbi~anin/Hasan/Refika, Li~nu kartu broj 04BTH9129 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

123/37 

Softi}/Muhamed/Ajetulah, Voza~ku dozvolu broj 23918 ser. broj BH 0468148 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

123/39 

Prlja~a/Mirsad/Alen, Indeks broj 5922 Fakulteta sporta i tjel. odgoja Sarajevo 

123/40 

Korora/Nihad/Anisa, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

123/41 

Marke{i}/Ivo/Snje`ana, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

123/44 

Bevanda/Zdavko/Branimir, Rje{enje broj 03-21-9108/05 SZD "Elektoservis Bevanda" izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

123/45 

Muzaferija/Elvedin/Armin, Indeks broj 67202 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

123/46 

Ro`ajac/Mustafa/Mahira, Paso{ broj 5387667 od 20.04.2007. izdat MUP  -Zenica 

123/47 

Me{i}/Mustafa/Edin, Saobra}ajnu dozvolu BH 2430584 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/2 

D`evlan/Zejnil/Kimeta, Li~nu kartu broj 07BSH6547 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

124/3 

Spahi}/Abdurahman/Jasmin, Svjedo~anstvo II RAzreda Gazi-husrevbegove medrese u Sarajevu 

124/5 

Tabakovi}/Amir/Bahrudin, Li~nu kartu broj 04BTH0103 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/6 

Tabakovi}/Amir/Bahrudin, Voza~ku dozvolu broj 05BTD5514 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/7 

Tabakovi}/-/Had`ira, Saobra}ajnu dozvolu BH 2767236 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/8 

Alomertovi}/Bedro/Alen, Paso{ broj 4843134 od 02.09.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

124/9 

Mehmedi}/Selim/Suvada, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

124/10 

Prci}/-/Rabija, Bankovnu karticu broj 090080985-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

124/11 

Jovovi}/Vaso/Nada, Voza~ku dozvolu broj 03BTA3270 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/13 

Jahi}/Nijaz/Jadranko, Svjedo~anstvo I razreda Pete gimnazije u Sarajevu 

124/14 

Gani}/-/Ismir, Slu`benu iskaznicu broj 476 izdata od Min. unutr, poslova H N K Mostar 

124/16 

Hrusti}/Hase/Sakib, Voza~ku dozvolu broj 07BRD1482 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/17 

Mijatovi}/Milan/Milivoje, Li~nu kartu broj 03BRB0029 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/18 

Skorupan/Dervo/Enes, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

124/19 

Mahmutovi}/Mehmed/Namir, Li~nu kartu broj 05BRF9607 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/20 

Mahmutovi}/Mehmed/Namir, Voza~ku dozvolu broj 05BRC4415 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/21 

Mahmutovi}/-/Namir, Saobra}ajnu dozvolu broj BH2427241 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/24 

Ismi}/Mujo/Ibrahim, Radnu knji`icu izdatu O}ina Had`i}i 

124/26 

Alagi}/Kasim/Melina, Svjedo~anstvo I razreda Gimnazije Dobrinja Sarajevo 

124/27 

Hand`i}/Senad/Almir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

124/28 

Huji}/Mustafa/Nevresa, Svjedo~anstvo I razreda Mje{. srednje {kole Had`i}i 

124/29 

[kulj/Zijad/Jasmin, Voza~ku dozvolu broj 06CUB0407 izdata Pol. Uprava Kakanj 

124/30 

Kova~evi}/Vlado/Slobodan, Saobra}ajnu dozvolu BH 2774939 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

124/31 

Agai/Sali/Lejla, Li~nu kartu broj 03BTB5171 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/32 

@iko/-/Mirsad, Bankovna kartica broj 090077142-9 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

124/34 

Pu{ina/Suljo/Muhamed, Li~na karta broj 04BMC7562 izdata u PU Stari Grad 

124/37 

D`elilovi}/Muhamed/Alica, Li~na karta broj 06BME1189 izdata u PU Stari Grad 

124/38 

Kozadra/Hasan/Jasminko, Li~na karta broj 03BTB4837 izdata u PU Novi Grad 

124/39 

Kajmovi}/-/Aida, Li~na karta broj 05BQE6042 izdata u PU Ilid`a 

124/40 

Sofovi}/Pa{an/Hasena, Li~nu kartu broj 03BRA2575 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/41 

Karanovi}/Vaso/Brana, Li~nu kartu broj 04BTG7434 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/42 

Karanovi}/Vaso/Brana, Voza~ku dozvolu broj 04BTB9406 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/43 

Atijas/Ranko/Andrej, Li~nu kartu broj 04BRD8538 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/44 

Atijas/Ranko/Andrej, Voza~ku dozvolu broj 04BRB1920 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

124/45 

Hajdarevi}/Esad/Anita, Li~nu kartu broj 06BTL2193 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

124/46 

Zukanovi}/Ismet/Izudin, Li~nu kartu broj 04DEB8603 izdata Pol. Uprava Visoko 

124/47 

Hajro/Hasan/Enver, Li~nu kartu broj 05DEC2449 izdata Pol. Uprava Visoko 

124/48 

^esa/E{ref/Elvedin, Li~nu kartu broj 06DED2196 izdata Pol. Uprava Visoko 

124/49 

[abovi}/Mirsad/Amina, Li~nu kartu broj 07DED4856 izdata Pol. Uprava Visoko 

124/50 

Barbari}/-/Stana, Bankovni ra~un broj 090052349-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

124/52 

Zolota/Mehmedalija/Mirdina, Li~nu karu broj 04BQB8238 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

124/53 

Polimac/-/Muamer, Bankovnu karticu broj 024224 21 11620 Bosna Bank International dd Sarajevo 

124/54 

\onko/Salko/Ashat, Li~nu kartu broj 04BSF8417 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

124/55 

\onko/Salko/Ashat, Voza~ku dozvolu broj 04BSB9646 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

124/56 

Karad`a/Mehmed/Delila, Li~nu kartu broj 06BMD9395 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

124/57 

Grga~i}/Stjepan/Vesna, Diploma broj 2580/1985-AU-140 Ahritektonskog fakulteta u Sarajevu 

124/59 

Backovi}/Zaim/Fuad, Paso{ broj 5858470 od 29.02.2008 izdata MUP Kantona Sarajevo 

124/60 

Puhari}/Mladen/Sibila, Svjedo~anstvo III razreda i svjed. zavr{nog ispita Srednje stru~ne trgovinske {kole u Sarajevu 

125/1 

Merd`ani}/Ahmed/Zakira, Li~nu kartu broj 04BTG8886 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/2 

Ba~i/Josip/Zdenka, Voza~ku dozvolu broj 34594 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

125/4 

Osmanovi}/Sejdija/Senija, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Gra|rvinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

125/5 

Hajdarevi}/Amir/Edhad, Svjedo~anstvi II razreda Mje{. sred. ugostiteljasko-turisti~ke {kole u Sarajevu 

125/6 

Bajramovi}/Miralem/Vedad, Li~nu kartu broj 06BRG4638 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/7 

Jusufovi}/Ramiz/Sanela, Li~nu kartu broj 04BTF4669 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/8 

Podbi}anin/Hasan/Refika, Li~nu kartu broj 04BTH9129 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/9 

Drugovac/Amir/Amer, Svjedo~anstvo IV srednje stru~ne Trgovinske {kole u  Sarajevu 

125/11 

[lak/Mesud/Aida, Paso{ broj 4633468 od 15.03.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

125/12 

^au{evi}/Ferhat/Adnan, Voza~ku dozvolu BH 0576404 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/13 

Dautovi}/Omer/Elvira, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

125/14 

Halilovi}/Emin/Aji{a, Li~nu kartu broj 04BOB1734 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

125/15 

Buko/Bego/Nedim, Voza~ku dozvolu broj 04DEA4577 izdara Pol. Uprava Visoko 

125/16 

[ehi}/Fahrudin/Alem, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Had`i}i 

125/17 

Salki}/Enez/Enisa, Li~nu kartu broj 04BPA2824 izdata Pol. Uprava Ilija{ 

125/18 

Mistri}/Senad/Ajla, Paso{ broj 5456492 od 14.06.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

125/20 

Bala{/Mustafa/Almir, Li~nu kartu broj 07BQF9426 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

125/22 

[ukman/Hasan/Ahmet, Li~nu kartu broj 03BTA2993 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/23 

[ukman/Hasan/Ahmet, Voza~ku dozvolu broj 03BTA0277 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/24 

[ukman/Hasan/Ahmet, Saobra}ajnu dozvoli BH 2063675 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/25 

^ustovi}/-/Ferid, Bankovnu karticu broj 190032101-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

125/26 

Deli}/Fehim/Almedin, Svjedo~anstvo I razreda Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

125/27 

Hadrovi}/Hako/Muslija, Li~nu kartu broj 03BMB1385 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

125/28 

Dizdarevi}/Avdo/Hamdo, Li~nu kartu broj 08BTM6340 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/29 

Gavri}/Vojko/Ranko, Svjedo~anstva od I-III razreda Elektroenergetske {kole "J. ^erni" Sarajevo 

125/30 

^izmi}/[efik/Bajram, Li~nu kartu broj 04BRE2513 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/31 

^izmi}/[efik/Bajram, Voza~ku dozvolu broj 04BRB3634 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/32 

]ori}/Sead/Amra, Li~nu kartu broj 04BTH5452 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/33 

Hasi}/Mustafa/Halil, Voza~ka dozvola broj 03BQA1249 izdata u PU Ilid`a 

125/37 

Trpkoski/Mihajlo/Zlatko, Indeks broj 61724/R-03 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

125/38 

Gibanica/Halil/Mustafa, Voza~ku dozvolu BH 04BQB2281 izdata Pol. uprava Ilid`a 

125/39 

Prci}/Suljo/Rabija, Li~nu kartu broj 04BSD7853 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

125/40 

Andreji}/Radivoje/Jagoda, Svjedo~anstva od I-IV i svjed. zavr{nog ispita Srednje muzi~ke {kole u Sarajevu 

125/41 

Ademovi}/Ramiz/Muamer, Li~nu kartu broj 06BMD8322 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

125/42 

Hod`i}/Kemal/Anida, Svjedo~anstvo I razreda Ekonomske {kole u Sarajevu 

125/43 

Ninkovi}/Vojin/Darijo, Voza~ku dozvolu broj 05BTD6568 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/46 

Jahi}/Salko/Mirsada, Paso{ broj 4508099 od 14.10.2003. izdat MUP Kantona Sarajevo 

125/48 

Drakovac/Sulejmen/Adnan, Svjedo~anstva I i II razreda Elektoenergetske {kole u Sarajevu 

125/50 

Balta/Nijaz/Tarik, Li~nu kartu broj 03DEA0833 izdata Pol. Uprava Visoko 

125/52 

Balta/Nijaz/Tarik, Voza~ku dozvolu broj 06DEB3768 izdata Pol. Uprava Visoko 

125/53 

Lepi}/Midhat/Mesuda, Li~nu kartu broj 06DED2181 izdata Pol. Uprava Visoko 

125/54 

Gaki}/Enver/Vernes, Voza~ku dozvolu broj 03BTA1929 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/56 

Makarevi}/Ahmed/Hasan, Li~nu kartu broj 07BRG9658 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/57 

Makarevi}/Ahmed/Hasan, Voza~ku dozvolu broj 08BRD2476 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/58 

Makarevi}/-/Hasan, Saobra}ajnu dozvolu BH 1839900 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/59 

Makarevi}/-/Hasan, Saobra}ajnu dozvolu BH 2017757 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

125/60 

Ma~ki}/-/Nehru, Bankovnu karticu broj 090013091-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

125/61 

^avku{i}/Hamdija/Senad, Potvrada o polo`enom voza~kom ispiti broj 11-01-02-7690-60-223/07 izdata Pol.- Prava N. Grad 

125/62 

Koluh/Zakir/Mirza, Li~nu kartu broj 04BTH0954 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

125/63 

Memi{evi}/-/Sandra, Bankovnu karticu broj 09000873087 Raiffeisen bank Sarajevo 

126/1 

Fetahovi}/Avdija/[emso, Li~nu kartu broj 03BRA6350 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

126/2 

Aljevi}/Muhamed/Nejra, Svjedo~. III raszreda i svjedo~anstvo zavr{nog ispita Srednje trgova~ke {kole Sarajevu 

126/3 

^engi}/Dedo/Zaim, Li~nu kartu broj 04BMC6741 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajrvo 

126/5 

^akar/Munib/Nermina, Svjedo~anstva I i II razreda Srenje ekonomske {kole u Sarajevu 

126/6 

Ibri{imovi}/-/Damir, Bankovni ra~uni broj 090032464-1 i 090046428-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

126/8 

Omeragi}/Suljo/Azemina, Li~nu kartu broj 03BRC1569 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

126/9 

Snagi}/Ekrem/Semir, Svjedo~anstva I i III razreda Mje{ov. srednje {kole u Had`i}ima 

126/10 

Had`i}/Hajrudin/Alma, Indeks broj 1799/II Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu 

126/11 

Gibovi}/Rizah/Haris, Svjedo~anstva i i II razreda U~iteljske {kole  Gimnazija Obala Sarajevo 

126/12 

Fisovi}/Ferid/Kenan, Svjedo~anstvo VIII razreda Osnov. {kole Ivo Lola Ribar Sarajevo 0301-280-58/94 

126/13 

Daci}/Selim/Damir, Li~nu kartu broj 03BSC7876 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

126/14 

Dervi{evi}/Vojislav/Mirjana, Li~nu kartu broj 04BSD9759 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

126/15 

Stanar/Pajo/Zdavko, Paso{ broj  4938598 od 09.09.2005. izdat MUP Kantona Sarajevo 

126/16 

Beni}/Dragomir/Ana, Li~nu kartu broj 07CUD1780 izdata Pol. Uprava Kakanj 

126/17 

Ka{i}/Mirko/Mira, Li~nu kartu broj 04BQC8520  izdata Pol. Uprava Ilid`a 

126/18 

Memi{evi}/Salko/Raid, Li~nu kartu broj 04BMC0914 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

126/19 

An|eli}/Miro/Adonis, Li~nu kartu broj  08BQG3374 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

126/20 

Feraj/-/Nadira, Bankovnu karticu broj 190004571-5 Raiffeisen Bank Sarajevo 

126/22 

Duri}/Refik/Fata, Indeks broj 3763/R Prirodno-matemati~kog faklulteta u Sarajevu 

126/23 

Prutina/Ismet/Elvis, Svjedo~anstvo II  razreda Mje{ov. sred. polj. preh. i veter. {kole u Sarajevu 

126/24 

Bradari}/Ibrahim/Amra, Li~nu kartu broj 08BSI1838 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

126/26 

Sadikovi}/[efket/D`enan, [tedna knji`ica  broj 24375 izdata u Volksbank dd Sarajevo 

126/29 

[iljevi}/Kuje/Semir, Paso{ broj 4779150 izdat 23,11,2004. gidube u MUP-u Kantona Sarajevo 

126/30 

Kurt/-/Kenan, Voza~ka dozvola broj 07BTE5950 izdata u PU Novi Grad 

126/31 

Kurt/-/Kenan, Li~na karta broj 06BTL3349 izdata u PU Novi Grad 

126/32 

Kurt/-/Salim, Saobra~ajna dozvola broj BH2281929 izdata u PU Novi Grad 

126/33 

Milkovi}/Isak/Mirjana, Li~nu kartu broj 03BMA9909 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

126/34 

^engi~/Alija/Enis, Li~nu kartu broj 04BQD6930 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

126/35 

Bostand`ija/Avdo/Hana, Li~na karta broj 03BTD1698 izdata u PU Novi Grad 

126/36 

Popovac/Fadil/Sadmin, Indeks broj 2778 Fakultet Muzi~ka akademija Sarajevo 

126/37 

Lulo/Galib/Vahida, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

126/39 

Drpljanin/Mehmed/Sadeta, Li~na karta broj 05BSG3874 izdata u PU Novo Sarajevo 

126/41 

]uk/Du{an/Milena, Bankovna kartica broj 190007883-1 i 090013227-5 izdate kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

126/42 

Tiro/Salko/Edina, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja mje{ovita {kola Had`i}i 

126/44 

Tuli}/Aziz/Sad`ida, bankovna kartica broj 190047331-3 izdata u Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo 

126/45 

^elik/Hajrudin/Hajrija, Li~nu kartu broj 07BPC0460 izdata Pol. Uprava Ilija{ 

126/46 

D`anko/Himzo/Nihad, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita U~iteljske {kole u Sarajevu 

126/47 

Fisovi}/Ferid/Kenan, Radnu knji`icu reg. broj 3741 izdata Op}ina Novi grad Sarajevo 

126/48 

Begi}/-/Zaim, Saobra}ajnu dozvolu BH1175064 izdata Pol. Uprava Breza 

126/49 

Ma{i}/-/Hafa, Bankovnu karticu broj 0900086015-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

126/50 

]orovi}/Zijaudin/Admir, Li~na karta broj 06BME0383 izdata u PU Stari Grad 

126/52 

Pavi~evi}/Ostoja/Milina, Svjedo~anstvo IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Ugotiteljko-turisti~kog. {kol. centra Sarajevo 

126/54 

Nuhi}/Huso/Amir, Svjedo~anstvo I razreda Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

126/55 

Muratovi}/Hajdar/Ramiz, Li~nu kartu broj 06BTL3733 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

126/56 

Muratovi}/Mahmut/Fata, Li~nu kartu broj 06BTL3734 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

126/57 

Ba{i}/-/Lamija, Bankovnu karticu broj 13 000 29451-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

126/58 

^ulji}/Mili}/Sla|ana, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Zubotehni~ke {kole u Zarajevu 

126/59 

Mehi}/Ahmet/Azra, Li~nu kartu broj 03BSD6230 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

126/61 

Bali}/-/Abdulah, Bankovni ra~un broj 090062595-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

127/1 

Rami}/Mujo/Almir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

127/2 

Memi{evi}/Safet/Sandra, Li~nu kartu broj 04DDB2279 izdata Pol. Uprava Zavidovi}i 

127/3 

Vrana/Smajo/Emina, Li~nu kartu broj 04BTG5588 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/5 

Grbo/Vehab/Muamer, Li~nu kartu broj 07BME2883 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

127/7 

Zrni}/Augustin/@eljka, Svjedo~anstva od I-IV razreda Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

127/8 

Mujezin/Rasim/]amila, Li~nu kartu broj 03BTA7243 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/9 

Ku~uk/Mujo/Nabela, Li~nu kartu broj 04BQC1226 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

127/11 

Kalenjuk/Anton/Zvonko, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

127/12 

Sali}/Abdulah/Bekir, Li~nu kartu broj 04BSF7482 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/13 

Sali}/Abdulah/Bekir, Voza~ku dozvolu broj 08BSD3258 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/14 

¸Pali}/Alija/Hajrudin, Karton raseljenih lica broj 1366000638-1 izdat Op}ina Vogo{}a 

127/16 

Pali}/Mehmed/Fatima, Karton raseljenih lica broj 1366000638-2 izdat Op}ina Vogo{}a 

127/17 

Pa{i}/Ramo/Nusret, Li~nu kartu broj 07BRH1657 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

127/18 

Gu{o/Himzo/Hasan, Li~nu kartu broj 04BSE6840 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/20 

Gu{o/Himzo/Hasan, Voza~ku dozvolu broj 04BSB3769 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/21 

Piri}/Mirsad/Mirza, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita ^etvrta gimnazija Ilid`a 

127/24 

Uzuni}/Muhamed/Mirza, Li~nu kartu broj 03BSB0659 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/25 

Uzuni}/]azim/Zuhra, Li~nu kartu broj 03BSB0689 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/26 

Nik{i}/[u}ro/Anela, Li~nu kartu broj 05BSG5527 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/27 

Nik{i}/[u}ro/Anela, Voza~ku dozvolu broj  07BSC9768 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/28 

Nik{i}/-/[u}ro, Saobra}ajnu dozvolu BH 1345069 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/29 

Fejza/Hamza/Osman, Li~nu kartu broj 08BTM5960 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/31 

Mori}/Ned`ad/Amel, Li~nu kartu broj 06BRG5204 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

127/32 

Kori}/Meho/Sulejman, Li~nu kartu broj 04BOB1088 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

127/33 

Kori}/Meho/Sulejman, Voza~ku dozvolu broj 07BOA8101 izdata Pol. Uprava Had`i}i, 

127/34 

Musi}/-/Re{ad, [tednu knji`icu broj 090004504-8  Raiffeisen bank Sarajevo 

127/35 

Sara~/Fuad/Senad, Svjedo~anstva od I-III razreda i svjed. zavr{nog ispita Elektroenergetske {kole Sarajevo 

127/36 

Be}irovi}/Sabit/Ramiza, penzionerska iskaznica broj 94086 izdata GRAS Sarajevo 

127/37 

Red`ovi}/]amil/Ajdin, Li~na karta broj 03BRB5751 izdata u PU Centar 

127/39 

Maleti}/-/Ljubi{a, Diploma o zavr{nom ispitu Srdnja tehni~ka {kola Sarajevo 

127/40 

\erzi}/Mustafa/Salih, Bankovna kartica broj 090034063-9 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

127/41 

\erzi}/Mustafa/Salih, Bankovna kartica broj 130014944-8 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

127/42 

\erzi}/Mustafa/Salih, Bankovna kartica broj 190032635-4 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

127/43 

Zec/-/Vladimir, Bankovna kartica broj 190024131-4 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

127/44 

Seljmani/Seljveta/Fljorijana, Paso{ broj 5143957 izdat od 11,07,2006,. godine u MUP-u Kantona Sarajevo 

127/45 

\ipa/Adem/Edin, Li~nu kartu broj 04BSD1301 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/47 

@ili}/Duran/Adis, Voza~ku dozvolu broj 04BMB2110 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

127/48 

Ku~evi}/A}if/Elvira, Li~nu kartu broj 05BQE6596 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

127/49 

Parnica/D`emal/D`email, Li~nu kartu broj 03BTB7388 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/50 

^olakovi}/Suljo/Bajro, Radnu knji`icu izdatu  Op}ina Visoko 

127/56 

Hod`i}/Mulko/Almir, Li~nu kartzu broj 03BTA6560 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/57 

\urasek/Kre{imir/Bruno, Voza~ku dozvolu broj 04BRB1115 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

127/58 

Zekovi}/D`emal/Alma, Li~nu kartu broj 05BMD6706 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

127/59 

Kapid`i}/Atif/Fuad, Li~nu kartu broj 07BRH0522 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

127/60 

Kurevija/Ivan/Sa{a, Li~nu kartu broj 04DPA0922 izdata Pol. Uprava Kiseljak 

127/61 

Kurevija/Ivan/Sa{a, Voza~ku dozvolu broj 07DPA8500 izdata Pol. Uprava Kiseljak 

127/62 

Palo/Hamed/Meliha, Li~nu kartu broj 06BTK9985 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/63 

Ahmetspahi}/-/\avid, Bankovnu karticu broj 090045602-1 Raiffeisen Bank Sarajevo 

127/64 

Studen/Rade/Milan, Li~nu kartu broj 03BRB7430 izdata pol. Uprava Centar Sarajevo 

127/65 

Plu`arev/Miloje/Ljiljana, Li~nu kartu broj 03BTC0342 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

127/66 

Dujakovi}/Radivoje/Bojan, Li~nu kartu broj 06BSH0530 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

127/68 

Ustali}/Fadil/Nedim, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

127/70 

Drnda/Ned`ib/Mersid, Li~nu kartu broj 05BQE5232 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

127/71 

Hr{umovi}/Asim/Nejra, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Tekstilne teh. {kole u Sarajevu 

127/73 

Fati} Neira, svjedo~anstvo I razreda Mje{ovite srednje {kole Had`i}i, {k. godina 2005/06. 

93 

Dizdarevi} Halid, saobra}ajna dozvola broj BH 2620533, izdata Policijska uprava Ilija{ 

94 

Slokar (Miroslav) Andrej, diploma Gra|evinsko-geodetskog srednjo{kolskog centra u Sarajevu 

95 

Mahmutovi} Hajrudin, li~na karta broj 04BPB9746, izdata Policijska uprava Ilija{ 

96 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Haramba{i} Ermin, saobra}ajna dozvola broj BH 2961507, izdata Policijska uprava Bosanska Krupa 

917 

Muzaferovi} Mujaga, li~na karta broj 05CRB5915, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

918 

Muzaferovi} Mujaga, voza~ka dozvola broj 06CRA8385, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

919 

Im{irovi} Mujaga, li~na karta broj 03CLB3404, izdata 8. 12. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

920 

Zuli} Almir, li~na karta broj 04CLC 2600, izdata 21. 4. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

921 

Dizdarevi} Senada, li~na karta broj 04CSA1069, izdata 23. 1. 204. Odsjek za administraciju Bu`im 

922 

Dizdarevi} Hazreta, li~na karta broj 06CSB1916, izdata 11. 7. 2006. Odsjek za administraciju Bu`im 

923 

Bajri} Ibrahim, li~na karta broj 06COE5020, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

924 

Fli~i} Zlatan, saobra}ajna dozvola broj BH 0986110, izdata Policijska uprava Cazin 

925 

Mehti} Sulejman, saobra}ajna dozvola broj BH 1110432, izdata 12. 7. 2000. Policijska uprava Biha} 

926 

Mehti} Sulejman, saobra}ajna dozvola broj BH 1110434, izdata 12. 7. 2000 Policijska uprava Biha} 

927 

Odoba{i} Remzo, li~na karta broj 04CPC2356, izdata 27. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kaldu{a 

928 

Toromanovi} Mehrisad, putna isprava broj 4078594, izdata 8. 1. 2003. KMUP Biha} 

929 

Kadi} Ervin, putna isprava broj 3552413, izdata 20. 9. 2002. KMUP Biha} 

930 

Perviz Mirza, li~na karta broj 07CLF5135, izdata 21. 6. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

931 

Toromanovi} Zlatko, voza~ka dozvola broj 9680, izdata 3. 9. 2001. Policijska uprava Biha} 

932 

Ke{ki} Ferid, li~na karta broj 3661, izdata 7. 5. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

933 

Hasanovi} Ervina, li~na karta broj 07COF0758, izdata 18. 9. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

934 

DOO LASTA Ostro`ac, saobra}ajna dozvola broj BH 1826617, izdata Policijska uprava Cazin 

935 

Ba{i} Elvis, li~na karta broj 07CPD7479, izdata 21. 5. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

936 

Dervi{i} Amela, li~na karta broj 08COF3075, izdata 29. 5. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

937 

Muji} Nermin, li~na karta broj 06COE3690, izdata 7. 8. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

938 

Dervi{evi} Sedin, li~na karta broj 04CPA3251, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

939 

Sadikovi} Semir, li~na karta broj 06CPD3005, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

940 

Mahmutovi} Adis, li~na karta broj 04CLC3400, izdata 5. 5. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

941 

Babi} Amra, voza~ka dozvola broj 07CLC6412, izdata 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

942 

Babi} Amra, li~na karta broj 07CLF5617, izdata 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

943 

Kur{umovi} Adi, paso{ broj 1212389, izdat 12. 1. 2000. KMUP Biha} 

944 

Zeki} Sead, li~na karta broj 06COE0028, izdata 13. 1. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

945 

Erdi} Ibrahim, voza~ka dozvola broj 04CPA8480, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

946 

]ati} Seledina, li~na karta broj 05COD7242, izdata 15. 7. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

947 

Erdi} Ibrahim, li~na karta broj 04CPC1766, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

948 

Mustedanagi} Hata, li~na karta broj 04CPC0772, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

949 

Sivi} Besima, li~na karta broj 04CRB3158, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

950 

Pehli} Nejra, li~na karta broj 07CSB3778, izdata 1. 8. 2007. Odsjek za administraciju Bu`im 

951 

Had`i} Osman, oru`ni list broj BH 00227, izdat 1991. MUP Biha} 

952 

Kurtovi} Ismeta, Biha} {tedna knji`ica broj 193501945-3 

953 

Ku~ukovi} meho, voza~ka dozvola broj 04CMA1330, izdata 9. 6. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

954 

Kadi} Adil, li~na karta broj 04CMA6880, izdata 6. 9. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

955 

Ferki} Mustafa, saobra}ajna dozvola broj BH 1771491, izdata Policijska uprava Velika Kladu{a 

956 

Husi} Sejita, li~na karta broj 03CMA0081, izdata 29. 12. 2003. Odsjek za administraciju Klju~ 

957 

Duri} Safeta, li~na karta broj 05COD3525, izdata 23. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

958 

POSAVSKI KANTON 

Luka~evi} \uro, voza~ka dozvola broj 03BVA1017, izdata 13. 11. 2003. MUP HNK Ora{je 

134 

Kopi} Ivo, osobna iskaznica broj 05BVB3452, izdata 9. 6. 2005. MUP PK Ora{je 

135 

Petrovi} Ilija, osobna iskaznica broj 07BVB7374, izdata 10. 7. 2007. MUP PK Ora{je 

136 

TUZLANSKI KANTON 

]osi} Samir, Lukavica, svjedo~anstvo dj. broj 938/96 od 27. 11. 1996. 

586 

Dautovi} Fata, li~na karta broj 05CFC8716, izdata Policijska uprava Gra~anica 

587 

Ak{amovi} Mensur, li~na karta broj 04CKA4975, izdata 9. 12. 2004. Odsjek za administraciju Banovi}i 

588 

]aji} Habiba, {tedna knji`ica broj 127778 kod Raiffeisen banke Agencija Gra~anica 

589 

Alji} Mihreta, li~na karat broj 07CEF2165, izdata 11. 6. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

590 

Ahmetovi} Salko, li~na karta broj 06CEE5403, izdata 7. 7. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

591 

Kahrimanovi} Zulejha, li~na karta broj 04CEC2578, izdata 7. 12.2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

592 

Bi{anovi} Midhat, li~na karta broj 07CEF2638, izdata 4. 7. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

593 

Zahirovi} Sulejman, li~na karta broj 05CEC9019, izdata 3. 3. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

594 

Zahirovi} Sulejman, voza~ka dozvola broj 05CEB1006, izdata 18. 3. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

595 

Klopi} Eldar, li~na karta broj 07CEF2707, izdata 6. 7. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

596 

[abanovi} Mirela, li~na karta broj 07CEF0924, izdata 14. 3. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

597 

[abanovi} Mirela, voza~ka dozvola broj 07CEB9860, izdata 30. 10. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

598 

Be}irovi} Smail, voza~ka dozvola broj 05CEB2015, izdata 8. 4. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

599 

Had`ibuli} Hava, voza~ka dozvola broj 04CEA4300, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

600 

Br~aninovi} \ula, li~na karta broj 06CEE3468, izdata 27. 4. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

601 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Fojnica Elmin, li~na karta broj 05DDC3997, izdata CIPS Zavidovi}i 

890 

Bajri} [erzada, li~na karta broj 05DDC2888, izdata CIPS Zavidovi}i 

891 

Kaji} Jela, osobna karta broj 04CYA2756, izdata CIPS @ep~e 

892 

Ba{i} Adis, paso{ broj 5601885, izdat 3. 8. 2007. MUP Zenica 

893 

Muji~i} Adi, osobna karta broj 05CYB6613, izdata CIPS @ep~e 

894 

Parli} Ramo, saobra}ajna dozvola broj BH 1743808, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

895 

Tursi} Hasan, paso{ broj 5336036, izdata 28. 2. 2007. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

896 

Isakovi} Mirnes, saobra}ajna dozvola broj BH 2551666, izdata Policijska uprava Zenica 

897 

Ogri} Adis, voza~ka dozvola broj 04CWA0326, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug 

898 

Omerovi} Belma, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

899 

Degirmend`i} Zinka, li~na karta broj 04DCA3430, izdata 10. 9. 2004. Odsjek za administraciju Olovo 

900 

Jeli} @eljko, voza~ka dozvola broj 05CTC7581, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

901 

^o{abi} Edin, voza~ka dozvola broj 07CTD9666, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

902 

Beganovi} Adnan, voza~ka dozvola broj 07CTD9195, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

903 

Ma~ki} Zlatko, voza~ka dozvola broj 03CTA3956, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

904 

Mahir Milena, voza~ka dozvola broj 05CTC7617, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

905 

Vare{lija Asim, voza~ka dozvola broj 04CTB7469, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

906 

^ur~i} Sini{a, li~na karta broj 04CTH5235, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

907 

Mutap~i} Sabrija, li~na karta broj 03CTA3469, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

908 

Ba{i} Vildan, li~na karta broj 07CTK6736, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

909 

Marjanovi} Ferida, li~na karta broj 04CTH1867, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

910 

[uvali} Mirsada, li~na karta broj 06CTK0673, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

911 

Smajlovi} Alem, li~na karta broj 06CTJ9920, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

912 

Karali} [aban, li~na karta broj03CTA5261, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

913 

^ori} Nihada, li~na karta broj 04CTG4023, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

914 

Juri{i} Katica, li~na karta broj 03CTB5295, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

915 

Kapetanovi} Beba, li~na karat broj 03CTA0103, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

916 

Skender Edin, li~na karta broj 04CTG2716, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

917 

Mali~begovi} Adis, li~na karta broj 03CTB2618, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

918 

Mura~evi} Indira, li~na karta broj 04CTF7076, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

919 

Dizdarevi} Azrudin, li~na karta broj 03CTB5622, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

920 

Mla~o Samira, li~na karta broj 06CTJ7389, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

921 

Mujakovi} Alisa, li~na karta broj 04CTG8243, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

922 

Buri} Jasna, li~na karta broj 04CTF2538, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

923 

Buri} Haris, li~na karta broj 03CTB9768, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

924 

Osmanovi} Zilha, li~na karta 04CTF9101, Odsjek za administraciju Zenica 

925 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Man|uka Semina, li~na karta broj 05DOC1427, izdata 6. 7. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 

899 

Omerinovi} Mehrid, saobra}ajna dozvola broj BH 1786610, izdata 21. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

900 

Omerinovi} Mehrid, voza~ka dozvola broj 03DFA0684, izdata 15. 5. 203. CIPS Bugojno 

901 

Omerinovi} Mehrid, li~na karta broj 03DFA2481, izdata 14. 5. 2003. CIPS Bugojno 

902 

Muratspahi} Nermin, voza~ka dozvola broj 06DOA9326, izdata 22. 9. 2006. CIPS Bugojno 

903 

Strukar Nikolina, osobna iskaznica broj 06DNB8218, izdata CIPS Vitez 

904 

Petrovi} Anto, radna knji`ica broj 625/07, izdata CIPS Vitez 

905 

Ramljak Josip, radna knji`ica 01223512083, RB 649/87, izdata Op}ina Vitez 

906 

An~i} Monika, osobna iskaznica broj 06DNB8243, izdata CIPS Vitez 

907 

Hod`i} Armin, li~na karta broj 04DLA1295, izdata 21. 4. 2004. CIPS Busova~a 

908 

Hod`i} Emina, osobna iskaznica broj 04DLA6720, izdata 17. 12. 2004. CIPS Busova~a 

909 

Dervi} Emir, Donji Vakuf, svjedod`ba III razreda Drvoprera|iva~ke tehni~ke {kole 

910 

Mamele|ija Enes, osobna iskaznica broj 05DFD9154, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

911 

Patkovi} Senid, osobna iskaznica broj 03DFA3872, Odsjek za administraciju Travnik 

912 

Juri} Josip, voza~ka dozvola broj 05DFB4016, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

913 

Arnautovi} Mirta, voza~ka dozvola broj 03DFA2406, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

914 

Kuni} Mirnesa, li~na karta broj 04DFD2106, izdata 14. 9. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

915 

Softi} Ferid, voza~ka dozvola broj 04DFA4894, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

916 

Konjali} Muharem, voza~ka dozvola broj 06DFB5501, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

917 

Hajdarevi} Zinedin, putna isprava broj 5408796, izdata 18. 5. 2007. MUP SBK/KSB Travnik 

918 

Rustempa{i} Fakiha, Bugojno, knji`ica Avista 10-45-04879-4 kod Union banke DD 

919 

[aki} Emsad, osobna iskaznica broj 04DQA2423, izdata 23. 2. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

920 

Matuka Darijo, prometna dozvola broj BH 1993377, izdata 16. 6. 2005. Policijska uprava Novi Travnik 

921 

Slipac Deni, voza~ka dozvola broj 06DQA6727, izdata 14. 12. 2006. Policijska uprava Novi Travnik 

922 

Slipac Deni, osobna iskaznica broj 07DQB8710, izdata 28. 9. 2007. Policijska uprava Novi Travnik 

923 

Jozipovi} Janja, osobna iskaznica broj 04DQB0924, izdata 17. 11. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

924 

Bo`i} Robert, voza~ka dozvola broj 04DQA2539, izdata 25. 8. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

925 

Skopljak Salih, osobna iskaznica broj 04DQB1624, izdata 10. 12. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

926 

Djak Luca, osobna iskaznica broj 04DQA4829, izdata 8. 6. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

927 

Djak An|a, osobna iskaznica broj 04DQA6557, izdata 4. 8. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

928 

Beganovi} Hazim, osobna iskaznaiaca broj 03DFA3793, izdata 11. 6. 2003. Policijska uprava Novi Travnik 

929 

Sulejmanovi} Mirsada, osobna iskaznica broj 06DQB7311, izdata 14. 12. 2006. Policijska uprava Novi Travnik 

930 

Beganovi} Merima, osobna iskaznica broj 06DQB6383, izdata 11. 6. 2003. Policijska uprava Novi Travnik 

931 

Belegi} Nesib, prometna dozvola broj BH 2286670, izdata 23. 7. 2006. Policijska uprava Novi Travnik 

932 

Perenda Munib, prometna dozvola broj BH 2833828, izdata 16. 1. 2008. Policijska uprava Novi Travnik 

933 

Skopljak Salih, putna isprava broj 5885052, izdata 3. 4. 2008. Policijska uprava Novi Travnik 

934 

Mraki} [a}ir, osobna iskaznica broj 04DQA1897, izdata 5. 2. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

935 

Kuki} Adis, osobna iskaznica broj 03DFB0073, izdata 22. 9. 2003. Policijska uprava Novi Travnik 

936 

Mehanovi} Merima, osobna iskaznica broj 07DQB8922, izdata 13. 12. 2007. Policijska uprava Novi Travnik 

937 

Fran~i} Anica, voza~ka dozvola broj 04DQA0528, izdata 26. 1. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

938 

Papi} Janja, osobna iskaznica broj 04DQA5005, izdata 4. 6. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

939 

Kolar Darinka, osobna iskaznica broj 04DQA9641, izdata 28. 9. 2004. Policijska uprava Novi Travnik 

940 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Agencija "Elite Security" d.o.o. Mostar, slu`bena iskaznica na ime Denis Buhovac, izdata 22. 5. 2007. MUP Mostar 

162 

Dlaki} Elma, li~na karta broj 05BHA7276, izdata 19. 1. 2005. MUP HNK Jablanica 

163 

^ili} Senad, li~na karta broj 04BHA7082, izdata 24. 12. 2004. MUP HNK Jablanica 

164 

Rozi} Mario, putna isprava broj 5429495, izdata 21. 5. 2007. MUP Mostar 

165 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Ore~ Branimir, osobna iskaznica broj 04DTA3158, izdata 2. 12. 2004. CIPS Posu{je 

291 

Muci} Zdravka, osobna iskaznica broj 03DRA2813, izdata 10. 9. 2003. CIPS Ljubu{ki 

292 

Mikuli} Ivan, osobna iskaznica broj 04DTA3291, izdata 8. 12. 2004. CIPS Posu{je 

293 

Mikuli} Ivan, voza~ka dozvola broj 04DTA1991, izdata 8. 12. 2004. CIPS Posu{je 

294 

Markovi} Ljiljana, osobna iskaznica broj 06DTA9311, izdata 1. 6. 2006. CIPS Posu{je 

295 

Peji} Josipa, osobna iskaznica broj 04DSA4451, izdata 20. 12. 2004. CIPS Grude 

296 

Primorac Marin, osobna iskaznica broj 08DUC1537, izdata 17. 1. 2008. CIPS [iroki Brijeg 

297 

Primorac Marin, voza~ka dozvola broj 08DUB2527, izdata 30. 4. 2008. CIPS [iroki Brijeg 

298 

^ovi} Stanko, osobna iskaznica broj 04DSA4296, izdata 14. 12. 2004. CIPS Grude 

299 

^ovi} Stanko, voza~ka dozvola broj 04DSA2853, izdata 30. 12. 2004. CIPS Grude 

300 

KANTON 10 

[ari} Ivan, voza~ka dozvola broj 04AYA5327, izdata 29. 11. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

85 

Tiro Fikret, voza~ka dozvola broj 07AYA8492, izdata 12. 11. 2007. Policijska uprava Tomislavgrad 

86 

Tiro Fikret, osobna iskaznica broj 03AYA0967, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

87 

Kokanovi} Bisera, voza~ka dozvola broj 04AYA4098, izdata 7. 9. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

88 

[piki} Petar, voza~ka dozvola broj 04AYA4896, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

89 

Kri`anac Mijo, osobna iskaznica broj 04AYA2251, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

90 

Kova~evi} Ivan, Tomislavgrad, ra~un broj 09200507363 kod Raiffeisen banke 

91