LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 34 

Srijeda, 11. 6. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

FIMA BANKA DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN
KOD FIMA BANKE DD SARAJEVO ZA APRIL 2008. GODINE 
 

R. B. 

NAZIV KOMITENTA 

SJEDI[TE 

BR. TRANSAKCIJSKOG RN  

15 i vi{e dana 

30 i vi{e dana 

90 i vi{e dana 

1. 

BRISTOL MJ[. HOTEL. TUR. I TRG. PRED. Fra Fiipa Lastri}a Sarajevo 

SARAJEVO 

1370425010292850 

   

2. 

 BU^O DOO UL. TALIREVI]A BROJ 11 A 

SARAJEVO 

1370405020010311 

   

3. 

DEUS DOO UL. NOVOPAZARSKA 444 

SARAJEVO 

1370425020013026 

   

4. 

D@ENI DOO UL..OSMANA DJIKI]A BR.12 

SARAJEVO 

1370425020015839 

   

5. 

EMSPROM DOO NUSRETA [I[I]A DEDE 14 

SARAJEVO 

1370405020020011 

   

6. 

ISKRA PRINS DOO UL. NI@E BANJE BR.4 

SARAJEVO 

1370405020029032 

   

7. 

LAHAJ DOO UL.BRANILACA SA RA JE.49 

SARAJEVO 

1370405020039508 

   

8. 

MIGROS DJL UL. BUNICA BR.24 

ILID@A 

1370425020040089 

   

9. 

BSR GIPO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE 6 

SARAJEVO 

1370425020051923 

   

10. 

SANKOMERC DJL ILID@A BOJNI^KA 85 

SARAJEVO 

1370425020054736 

   

11. 

UPI INDUSTRIJA TRANS DOO RAJLOVA^KA BB 

SARAJEVO 

1370425010064318 

   

12. 

UPI [UMAPRODUKT DD UL.SIME MILUTINOVI]A 1/I 

SARAJEVO 

1370405020070354 

   

13. 

BUFLEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370425020088686 

   

14. 

QUEEN TRADE DOO UL.KRANJ^EVI]EVA BR.13 

SARAJEVO 

1370405020103043 

   

15. 

 NEDIM SHOP STR VL. ZIMI] NEDIM UL. DEDINA 137 

SARAJEVO 

1370405020103722 

   

16. 

 LINE - HA DJL UL. TRG ZLATNIH LJILJANA 11 

SARAJEVO 

1370425020114197 

   

17. 

HOTONJ GRADNJA DOO JO[ANI^KA 37 

VOGO[]A 

1370425020116137 

   

18. 

KGHI IN@ENJERING UL.GRBAVI^KA 6 A 

SARAJEVO 

1370425020116331 

   

19. 

BIROSTROJ COMPUTERS DOOUL.A [A^IRBEGOVI].124 

SARAJEVO 

1370425020120017 

   

20. 

MA[I] D`EVAD-AUTOPREVOZNIK UL. RALJEVO DVOR 25 

SARAJEVO 

1370425020138544 

   

21. 

 MU]ES DOO BREKA 72 

SARAJEVO 

1370425020139612 

   

22. 

BELLA ITALIA DOO UL.^OBANIJA BR.1 

SARAJEVO 

1370405020141843 

   

23. 

OLTEN SUR MARKA MARULI]A 3 A 

SARAJEVO 

1370425020157265 

   

24. 

SUR LIPA VL.UKA NUSRET 

SARAJEVO 

1370405020280068 

   

25. 

JASMIN STR VL PA^ARIZ SENAD GORNJI VELE[I]I 155 

SARAJEVO 

1370425020158720 

   

26. 

BONO COMMERCE DOO TRG HEROJA 32 

SARAJEVO 

1370425020163570 

   

27. 

ET SZR FRIZ SALON GRCI] ERMIN FETAHA BE]IRBEGOVI]A BR.35 

SARAJEVO 

1370425020175695 

   

28. 

DINAL PROM DOO UL.MARKA MARULI]A BROJ 25 

SARAJEVO 

1370425020176859 

   

29. 

EUROGOLD DOO UL.JOSIPA VANCA[A 32 

SARAJEVO 

1370405020180158 

   

30. 

TRANSJUG DD UL.HAMDIJE ^EMERLI]A BR.3-5 

SARAJEVO 

1370425010183434 

   

31. 

SUR CAFÉ SLAST. TEDDY M PRELOGA 12 

SARAJEVO 

1370425020187238 

   

32. 

ADO STR VL.Memi} Admir UL.OMERA KOVA^A BROJ 28 

SARAJEVO 

1370425020188014 

   

33. 

JASMIN STR VL.SULJI] RUSMIRKA SAFETA ZAJKE 83 

SARAJEVO 

1370425020189275 

   

34. 

JMS DOO UL. ZMAJA OD BOSNE BR.48 

SARAJEVO 

1370425020190633 

   

35. 

ZEMD STR VL. SELMANOVI] ZIJAD TREBINJSKA 75 

SARAJEVO 

1370425020193834 

   

36. 

MAK SUR VL. Beganovi} Mirjana ULFERDE HAUPTMANA 

SARAJEVO 

1370425020199072 

   

37. 

SUNAJ STR VL. ABAZI SABRIJA UL.K.JELENE BROJ 74 

SARAJEVO 

1370425020203631 

   

38. 

NOVA OBNOVA DOO UL.J.VRACE[A 10/A 

SARAJEVO 

1370425020205377 

   

39. 

ALEX DOO UL MERHEMI]A TRG BB 

SARAJEVO 

1370405020206736 

   

40. 

ADRI STR VL.VU^KOVI] M. UL. OLIMPIJSKA BR.52 

SARAJEVO 

1370425020207608 

   

41. 

VEDO SZTR VL. SAL^IN KEMAL UL.TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE BR.13 

SARAJEVO 

1370425020208675 

   

42. 

DUOREX BH DOO UL DR. HALID BEGA HRASNICE 8 

SARAJEVO 

1370425020216920 

   

43. 

INOVA SZD VL.^EHAJA SUADA UL.CAZINSKA BR.1 

SARAJEVO 

1370425020219345 

   

44. 

FEMAX SZTR VL. BIJEDI] ENISA JABUKA BR. 13 

SARAJEVO 

1370425020219927 

   

45. 

SUR BUREKD@INICA SENA VL BULJUBA[I] S. GRBAVI]KA 46 

SARAJEVO 

1370405020220510 

   

46. 

SPAR STR VL. KADROVI] OSMAN UL.ALIPA[INA 201 

SARAJEVO 

1370405020223420 

   

47. 

SUR CAFFE MAONA VL.ABAZ NERMINA UL.AZIZE [A]IRBEGOVI] 12 

SARAJEVO 

1370405020223614 

   

48. 

GROS STR VL.SINANI ZIDI UL.AZIZE [A]IRBEGOVI] BROJ 56 

SARAJEVO 

1370425020223904 

   

49. 

[ANZELIZE DOO UL.BRANILACA GRADA BROJ 49 

SARAJEVO 

1370405020225166 

   

50. 

ITD STR VL MULI] JASMINA UL HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A BR.61 

SARAJEVO 

1370405020227106 

   

51. 

RADIO ALFA DOO SARAJEVO,HISETA BR .6 

SARAJEVO 

1370405020311205 

   

52. 

KAMENI MOST SUR VL. REDJEPI HASIM UL. KULINA BANA BR. 52 

ZENICA 

1370455020229189 

   

53. 

SUR CAFFE BAR BURENCE UL KRANJ^EVI]EVA 31 

SARAJEVO 

1370425020230791 

   

54. 

RESTA INO DOO UL.SALKE LAGUMDJIJE BROJ 6 

SARAJEVO 

1370425020231567 

   

55. 

STOCK SUR BUFFET VL.MOCO [A]IR AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 

SARAJEVO 

1370425020233992 

   

56. 

DONNA STR , Ul. Terezije bb 

SARAJEVO 

1370425020249318 

   

57. 

BATAN IMB JASENICA BB 

MOSTAR 

1375006000936840 

   

58. 

HASKO PROMET VL. @IGI] HASAN KULINA BANA 48 

ZENICA 

1370455020235591 

   

59. 

PAGAS DOO UL. HIMZE POLOVINE BR.3 

SARAJEVO 

1370405020236224 

   

60. 

KO[ARKA[KI KLUB ZENICA ^ELIK UL.KRALJA TVRTKA BROJ 1-5 

ZENICA 

1370455030236485 

   

61. 

NERKO STR ROBNI MAGAZIN TVORNI^KA CESTA 13 

ZENICA 

1370455020238113 

   

62. 

KNJI@ARA SEMIR STRVL ABDAGI] FATIMA UL SAFETA HAD@I]A BB 

SARAJEVO 

1370425020238551 

   

63. 

 EDO STR VL FEJZI] SADIK UL VELE[I]I BR. 59 

SARAJEVO 

1370425020238648 

   

64. 

INTER STIL VL. D@AFI] SANEL GORA@DANSKA 94 A 

ZENICA 

1370455020239180 

   

65. 

TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL, UL.BAKAREVI]A 31 

SARAJEVO 

1370405020239813 

   

66. 

 BRACO STR VL.[UKALI] MEHMED MALTA 13 

SARAJEVO 

1370425020240394 

   

67. 

STR ALFA VL.AGI] D@EVAD UL.D@EMALA BIJEDI]A 83 

SARAJEVO 

1370425020240782 

   

68. 

14 STR VL.SULJI] SEAD BARDAK^IJE BB 

SARAJEVO 

1370425020152706 

   

69. 

EX IMSTOL DOO 

SARAJEVO 

1370405020297043 

   

70. 

 MINIS - MS DOO UL. HUMSKA BR.13 

SARAJEVO 

1370425020244177 

   

71. 

 SWEET MASON DOO UL.B. ME[E SELIMOVI]A 19 

SARAJEVO 

1370425020245438 

   

72. 

FAST FOOD PALMA UL.AZIZE [A]IRBEGOVI] BB 

SARAJEVO 

1370425020246311 

   

73. 

 STARI MOST SZR VL. SOKOLAJ SOKOL UL.SMAJE [IKALA 28 

SARAJEVO 

1370425020247669 

   

74. 

DVA GOLUBA SZR PEKARA VL.^O^AJ NED@AD UL.D@.BIJEDI]A BB 

SARAJEVO 

1370425020247766 

   

75. 

CENING DOO ZMAJA OD BOSNE BR.50 

SARAJEVO 

1370425020249124 

   

76. 

SESTRE D DOO UL.FIRDUSBEGOVA 32 

SARAJEVO 

1370405020249998 

   

77. 

VERONA SUR VL.STOJAKOVI] ADIJA UL.S.SERDAREVI] BR.27 

ZENICA 

1370455020250335 

   

78. 

PJANI] STR VL. PJANI] VELDINA UL.KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020251984 

   

79. 

NIN STR UL.ZVORNI^KA BB 

SARAJEVO 

1370425020252810 

   

80. 

FREZIJA SR VL. MLINAR MUHAMED A.BORI]A BB 

ZENICA 

1370455020253148 

   

81. 

LEONE DOO UL.MUFTI.[EMSEKADI]A 9 

ZENICA 

1370455020253245 

   

82. 

TREND SUR FAST FOOD VL. BRKI] SENAD BILMI[]E 68 

ZENICA 

1370455020255864 

   

83. 

EURO^ELIK DOO UL OBALNI BULEVAR BB 

ZENICA 

1370455010260693 

   

84. 

S.R.MAGNET VL.NERMIN ASLANI 

ZENICA 

13704550202844-79 

   

85. 

ADNA STR ZENICA 

ZENICA 

1370455020261975 

   

86. 

SAN SUR VL.IBRAHIMI SEAD UL. KULINA BANA .3 

ZENICA 

1370455020262654 

   

87. 

OSCAR STR VL. MIROJEVI] HILMIJA TRG.HEROJA BR.22 

SARAJEVO 

1370425020263286 

   

88. 

BIFE KATO VL. [EBO KASIM U UL. HAMDIJE ]EMERLI]A 19 

SARAJEVO 

1370425020263383 

   

89. 

M-M DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

13704250203081-97 

   

90. 

ULJARA KONZUM DOO BIHA] 

SARAJEVO 

13749060011762-41 

   

91. 

 [ELE STR VL. D@INDO TID@A SARAJEVSKIH GAZIJA 13 

SARAJEVO 

 1370405020265712 

   

92. 

]EVABD@INICA SUR VL.UZUNOVI] ESAD UL. ZAIMA [ARCA BROJ 22 

SARAJEVO 

1370405020267264 

   

93. 

MOSAIC DOO HALIDA KAJTAZA 11 

SARAJEVO 

1370425020267360 

   

94. 

FIN PROM DOO ZENICA GORA@DANSKA 69 A 

ZENICA 

1370455020310378 

   

95. 

 UKA DOO UL. ALEJA LIPA BROJ BB 

SARAJEVO 

1370425020273568 

   

96. 

BRACAN SUR BUFET 

SARAJEVO 

1370425020226717 

   

97. 

FAST FOOD BARUNICA SUR UL.GRBAVI^KA 8 A 

SARAJEVO 

1370425020274150 

   

98. 

NEA SUR CAFFE BAR VL.AVDIBEGOVI] FARUK UL. A.[A]IRBEGOVI] BR.42 

SARAJEVO 

1370425020275314 

   

99. 

HELLAS PHONE D.O.O. SARAJEVO 

SARAJEVO 

1370405020302087 

   

100. 

MINIMARKET STR VL.SULJEVI] NERMINA GRDONJ 14 

SARAJEVO 

1370405020276091 

   

101. 

D@ADA SUR VL.OPIJA] D@IHAD KOLODVORSKA BR.5 

SARAJEVO 

1370425020277642 

   

102. 

AJLA STR VL.PEKI] SAMIR FERDE HAUPTMANA BB 

SARAJEVO 

1370425020278127 

   

103. 

TANGO STR VL.JURI^EVI] ALMA UL.OBALNI BUL. .BB 

ZENICA 

1370455020280696 

   

104. 

 TANGO II STR VL.ELVEDINA KARAHMET UL.MASARIKOVA BR.30 

ZENICA 

1370455020280793 

   

105. 

VERT DOO 

SARAJEVO 

13704250201085-71 

   

106. 

SZR KROJA^KI SALON VL.PALAVRTI] IZETA UL.GRBAVI^KA 76 

SARAJEVO 

1370425020284626 

   

107. 

BAJPROM DOO UL BULEVAR KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020285158 

   

108. 

ODBOJKA[KI KLUB SINPOS UL.OBALA KULINA BANA 1 

SARAJEVO 

1370405030286394 

   

109. 

\ENIR SZR VL.SIR]O D@ENAN UL.PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA 

ZENICA 

1370455020287098 

   

110. 

MAGDA SZFR VL.[AHOVI] ADLIJA UL.BULEVAR M.SELIM 33 

SARAJEVO 

1370425020288215 

   

111. 

LU LI DOO UL.HARISA MERD@I]A 40 

ILID@A 

1370405020289671 

   

112. 

JUH PROM DOO UL.SPOMENIK BR 26 

ILID@A 

1370425020290446 

   

113. 

BISTRO SUR NE NE VL.SINANOVI] IBRAHIM UL.S NI[I]A 

SARAJEVO 

1370425020295212 

   

114. 

AMARELA SAMOST AGEN. ZA KNJIG. VL.SU]ESKA REUF 

SARAJEVO 

1370405020296267 

   

115. 

BERINEX DOO UL.BUTMIRSKA CESTA 1 

SARAJEVO 

1370405020298110 

   

116. 

SAMIR STR VL [PIODI] SAMIR UL.D@.BIJEDI]A 72 

SARAJEVO 

1370425020298691 

   

117. 

CAFFE BAR IRONIC VL.MUJANOVI] HARIS UL.UMIRA BOGUNLI]A ^ARLIJA 61 

ILID@A 

1370425020299176 

   

118. 

G-SYSTEM DOO LUKAVI^KA CESTA 121 

SARAJEVO 

1370405020299371 

   

119. 

FAMM INVEST d.o.o. Ul. Reljevo br 2 

SARAJEVO 

1370405020232150 

   

120. 

JUMP CANON DOO ULD@EMALA BIJEDI]A 133A 

SARAJEVO 

1370405020277546 

   

121. 

ADVOKAT ]OROVI] BOJAN Sarajevo, Zelenih beretki br 38 

SARAJEVO 

1370405020305579 

   

(Bi-45-a-F/08) POSTBANK BH
SARAJEVO 

PREGLED INSOLVENTNIH I BLOKIRANIH KOMITENATA
ZA MJESEC APRIL 2008. GODINE 

Red. br. 

NAZIV KLIJENTA 

SJEDISTE - ADRESA 

 BROJ TRANS. RN. 

15 i vise dana 

30 i vise dana 

90 i vi{e dana 

1. 

ADARIO TRADE D O O ILID@A SARAJEVO 

FRANCUSKE REV. 102 SARAJEVO 

1872000000014750 

  

  

2. 

AFEX DOO ZA PROIZ I PROM KLADANJ 

STARI] 7 KLADANJ 

1872000000049180 

  

  

3. 

AMRA TR @IVINICE 

PRVA ULICA @IVINICE 

1871210000023950 

  

  

4. 

ASCERIC GINEKOLOSKA ORDINACIJA 

TEPEBASINA 1 SARAJEVO 

1871200000023420 

  

  

5. 

AUTOP BRCANINOVIC SAMIR @IVINICE 

16 MUSLIMNSKA @IVINICE 

1871210000021140 

  

  

6. 

AUTOP [KALJIC ASMIR @IVINICE 

16 MUSLIMANSKA @IVINICE 

1871211000022850 

  

  

7. 

AUTOPREV HAJDAREVIC SUKRIJA @IVINICE 

KOVACI NOVO NASELJE @IVINICE 

1871210000041990 

  

  

8. 

AVANGLION DOO SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB SARAJEVO 

1872000000065380 

  

  

9. 

BEDR BOSNA DOO PJ NOVO SARAJEVO 

A. [A^IRBEGOVI] 104 SARAJEVO 

1872000000008830 

  

  

10. 

BELMIN COMMERC DOO @IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

1872000000041710 

  

  

11. 

BITAS DD SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 N.SARAJEVO 

1872000000007180 

  

  

12. 

BITUMENKA ASFALT DOO SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1872000000035020 

  

  

13. 

BOSENA DOO @IVINICE 

ZEMA BB @IVINICE 

1872000000027360 

  

  

14. 

BOSNA EKSPRES EURO FOTO VIDEO SZR 

PRVA ULICA 60 @IVINICE 

1871210000028900 

  

  

15. 

CELTIC D O O TUZLA 

RUDOLFA VIKI]A 4 TUZLA 

1872000000052670 

  

  

16. 

CONVEX D O O SARAJEVO 

ANTE BABI]A 7 SARAJEVO 

1872000000050340 

  

  

17. 

DENIS TR @IVINICE 

DRUGA KRAJISKA BB @IVINICE 

1871210000017060 

  

  

18. 

DJUG AUTO DOO 

MAGISTRALNI PUT BB @IVINICE 

1872000000005340 

  

  

19. 

DOO PALADIJUM SARAJEVO 

DJECA DOBRINJE 9 SARAJEVO 

1872000000032110 

  

  

20. 

DURIKOM DOO SARAJEVO,VOGO[]A 

KOBILJA GLAVA BR.22 VOGO[]A 

1872000000066830 

  

  

21. 

D@ADA SUR 

LIVANJSKA 31 SARAJEVO 

1871200000044270 

  

  

22. 

EKO ING DOO @IVINICE 

ORB BR 180 @IVINICE 

1871210000043450 

  

  

23. 

EKO STIL DOO SARAJEVO 

B. ME[E SELIMOVI]A 27 SARAJEVO 

1872000000004170 

  

  

24. 

EMS DOO SARAJEVO 

DERVISA NUMICA DO 70 SARAJEVO 

1872000000063920 

  

  

25. 

EMSPROM DOO SARAJEVO 

N . [I[ICA DEDE 14 SARAJEVO 

1872000000050250 

  

  

26. 

ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO 

M. H. USKUFIJA BR 19 SARAJEVO 

1872000000001840 

  

  

27. 

EUROLJILJAN DOO ZA PROIZ. TRG. I USLUGE 

MARSALA TITA 52 SARAJEVO 

1872000000049570 

  

  

28. 

FOR TU COMPANY DOO @IVINICE 

OSLOBODJENJA BB @IVINICE 

1872000000065190 

  

  

29. 

FRANKO DOO @IVINICE 

G @IVINICE BB @IVINICE 

1872000000025900 

  

  

30. 

GAGULA KOMERC SARAJEVO 

IZA HRIDA 20 SARAJEVO 

1872000000045200 

  

  

31. 

GALIJA PR@IONICA KAFE @IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

1871210000017160 

  

  

32. 

GEOSONDA BH DOO TUZLA 

RUDARSKA 65 TUZLA 

1872000000052960 

  

  

33. 

GOLETIC DOO @IVINICE 

DJURDJEVIK BB @IVINICE 

1872000000012510 

  

  

34. 

HANI STR SARAJEVO 

EJUBA ADEMOVI]A 9 SARAJEVO 

1871201000010290 

  

  

35. 

HORIZONTALA @IVINICE DOO @IVINICE 

OSLOBO\ENJA 11 @IVINICE 

1872000000006600 

  

  

36. 

INTER COLOR CENTAR 

IGMANSKA 36 VOGO[]A 

1872000000048310 

  

  

37. 

INTERGLAS DJL 

KAPTOL 4 SARAJEVO 

1872000000017950 

  

  

38. 

JABLANICA TR BARICE @IVINICE 

BARICE BB @IVINICE 

1871210000028320 

  

  

39. 

JABUKA II TR VL [EHI] SELMA @IVINICE 

OSLOBODJENJA BB @IVINICE 

1871210000030550 

  

  

40. 

JABUKA TR VL [EHI] M @IVINICE 

DRUGA ULICA BB @IVINICE 

1871210000046160 

  

  

41. 

KABLIRANJE D O O SARAJEVO 

TEREZIJE 58 SARAJEVO 

1872000000001360 

  

  

42. 

KOLOVRAT DOO SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000058690 

  

  

43. 

KOLUMBO UR GORNJE DUBRAVE @IVINCE 

GORNJE DUBRAVE @IVINICE 

1871210000040050 

  

  

44. 

LOKVE D O O HAD@I]I 

LOKVE ZOVIK 8 HAD@I]I 

1872000000042780 

  

  

45. 

LOVAC UR BUFFET @IVINICE 

DRUGA KRAJI[KA 107 @IVINICE 

1871211000012370 

  

  

46. 

M E DOO 

M TITA 72 @IVINICE 

1872000000003980 

  

  

47. 

MAD@ D O O SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 11 SARAJEVO 

1872000000026580 

  

  

48. 

MERI FRIZERSKI SALON VL HADZIC FATA 

DONJE DUBRAVE BB @IVINICE 

1871211000018390 

  

  

49. 

MERING DOO 

BUTMIRSKA 13 SARAJEVO 

1872000000042290 

  

  

50. 

MINEX D O O ZENICA 

BRANILACA BOSNE 6 ZENICA 

1872000000034630 

  

  

51. 

MINEX D O O ZENICA P J SARAJEVO 

ISEVICA SOKAK 4 SARAJEVO 

1872000000034530 

  

  

52. 

MM DOO SARAJEVO-ILID@A 

HIVZI BJELAVCA 68/3-ILID@A 

1872000000068870 

  

  

53. 

MMFSPECIJAL AUTOSERVIS DOO SARAJEVO 

PUT FAMOSA 38 ILID@A 

1872000000004270 

  

  

54. 

MOJ DOM HUMANITARNA ORG @IVINICE 

LUG MLINISTE BB @IVINICE 

1871210000025210 

  

  

55. 

MORANKA KOMERC D O O SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000054900 

  

  

56. 

MSS KURTANOVIC SA P O SARAJEVO 

KOMATIN 47 C S. GRAD SARAJEVO 

1872000000036570 

  

  

57. 

NANA STR VL NADZIBEGOVIC HURIJA 

MALI CURCILUK BR 18 SARAJEVO 

1871200000048440 

  

  

58. 

ORLIC DOO SARAJEVO 

AKIFA SEREMETA 48 SARAJEVO 

1872000000055100 

  

  

59. 

PRIJATELJI HUMANITARNA ORG @IVINICE 

OMLADINSKIH BRIGADA 180 @IVINICE 

1872000000022510 

  

  

60. 

PRIMAR ELEKTROMEHANICARSKI SERVIS 

AVDAGE HASICA KLADANJ 

1871210000040150 

  

  

61. 

PRO M DOO @IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB @IVINICE 

1872000000001460 

  

  

62. 

RH SALONI DOO @IVINICE 

DRUGA ULICA BB @IVINICE 

1872000000026870 

  

  

63. 

RIO TEHNIKA DOO KALESIJA 

KALESIJA 

1872000000020180 

  

  

64. 

S A M GLASIC DOO 

DRUGA KRAJISKA 69 @IVINICE 

1872000000009600 

  

  

65. 

S Z R ASM STUDIO SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI 7 SARAJEVO 

1871200000032540 

  

  

66. 

SABO DOO @IVINICE 

16 MUSLIM.BRIG 32 A @IVINICE 

1872000000020950 

  

  

67. 

SABOMA COMMERCE DOO SARAJEVO 

F BECIRBEGOVICA 23 SARAJEVO 

1872000000035500 

  

  

68. 

SAJ KOMERC DJL 

HALILOVICI BB SARAJEVO 

1872000000049280 

  

  

69. 

SAMIJA PROMET STRAZEVAC GRACANICA 

STRA@EVAC GRACANICA 

1872000000036960 

  

  

70. 

SIRANO DOO SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 35 SARAJEVO 

1872000000009310 

  

  

71. 

STANIC TRADE DOO SARAJEVO 

BOJNI^KA 31 ILID@A 

1872000000002910 

  

  

72. 

STR ANESA SARAJEVO VL TINJAK ADIS 

A. BOSNE SREBRENE BB SARAJEVO 

1871201000055300 

  

  

73. 

STR I SZR [ABARED@OVI] SARAJEVO 

E. [EHOVICA 34 SARAJEVO 

1871200000044180 

  

  

74. 

STR NINA SARAJEVO 

AZICI BR 32 ILID@A 

1871200000039520 

  

  

75. 

SUR GIANNINI CAFE SLASTI^ARNA 

VLADISLAVA [KARI]A 2 SARAJEVO 

1871201000045500 

  

  

76. 

SUR KOLIBA JELIK VL.KALKAN FIKRET 

NISICI BB SARAJEVO 

1871201000064120 

  

  

77. 

SUR RAFAELO SARAJEVO 

JUKICEVA SARAJEVO 

1871200000014010 

  

  

78. 

SZR PEKARA GALEB SARAJEVO 

BRACE MULICA BB SARAJEVO 

1871200000046410 

  

  

79. 

SZTR VEDO 

T.SARAJEVSKE DJECE 13 SARAJEVO 

1871200000019440 

  

  

80. 

TAHMID DOO SARAJEVO 

RUKODOL BB SARAJEVO 

1872000000043070 

  

  

81. 

TA[LING INZINJRING DOO SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 11 SARAJEVO 

1872000000008730 

  

  

82. 

TETEGE DOO @IVINICE 

BULVAR BB ZPC BOSANKA @IVINICE 

1872000000045690 

  

  

83. 

UNO BIFE VL KRESIC SLAVICA @IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

1871210000028700 

  

  

84. 

VENECIJA TR @IVINICE 

UL OSLOBODJENJA @IVINICE 

1871200000054560 

  

  

85. 

VOLTA DOO SARAJEVO 

MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SARAJEVO 

1872000000007760 

  

  

86. 

VRELA KOMERC DOO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

1872000000054810 

  

  

(Bi-49-a-F/08) RAIFFEISEN BANK DD
BOSNA I HERCEGOVINA
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM 30. 4. 2008. GODINE 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA 

Red. br. 

NAZIV 

SJEDISTE 

 ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

1. 

ADENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZNAJA OD BOSNE 4 

1610000058770080 

2. 

AVIANO SHOP DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BUNICA 13 

1610000046140098 

3. 

CE SHOP DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VIDOVDANSKA 53 

1610450033550009 

4. 

CINEMEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPASINA 2 

1610000012710018 

5. 

COLOR MAESTRO STR VL DRAGANA ZIVANOVIC 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 28 

1610850004440095 

6. 

CONTAL DOO BRCKO 

BRCKO 

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 

1610600003440086 

7. 

D DIJANA DOO DERVENTA 

DERVENTA 

JASIKOVACA 57 

1610450023630013 

8. 

DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

SVALE BB 

1610450020020061 

9. 

DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK 

ZVORNIK 

RADNICKA BR 7 

1610850008300016 

10. 

DTD TRADE DOO LIVNO 

LIVNO 

ZUPANA ZELIMIRA BB 

1610200017900090 

11. 

DUGA HB DOO BIHA] 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 1 

1610350016170039 

12. 

EDEKA COMERC DOO ILIDZA 

ILIDZA 

HRASNICKA 54 

1610000018130087 

13. 

HALLEY DOO SARAJEVO PODRUZNICA ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 97 

1610550006490011 

14. 

HALLY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PANDZE 

1610000051350065 

15. 

HANI SZR VL.FAZLIC HANA 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500000660071 

16. 

HERBAVITA DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 

1610850006030022 

17. 

HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAMDIJE CEMERLICA 37 

1610000033830022 

18. 

HUREMAGI] DOO CAZIN 

CAZIN 

]ORALI]I 246 

1610350021660045 

19. 

IBRICEVIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA DO BR 6 

1610000004680067 

20. 

IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA BB 

1610700001220042 

21. 

INTEREX DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VASE PELAGICA 18 A 

1610450003090069 

22. 

INTERGROUP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

VISNJIK 35 A 

1610000054530016 

23. 

JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA 

DERVENTA 

OSINJA 355 

1610450037940035 

24. 

KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTASI 

LAKTASI 

DOSITEJEVA 2 

1610450035430063 

25. 

KALABRIA TURS DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

DZAKULE BB 

1610250010650065 

26. 

KALIPSO DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

1610700004780039 

27. 

KLAS IES DOO ZENICA 

ZENICA 

MASARIKOVA 26 

1610550005600036 

28. 

KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

GORNJI GAREVCI 30 

1610450025710081 

29. 

LAV SUR VL PILIPOVIC ZDRAVKO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PETRA II KARADJORDJEVICA 105 

1610450025320044 

30. 

LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB 

PRNJAVOR 

STRPCI PRNJAVOR 

1610450039610084 

31. 

MAJA TR VL.MUSTEDANAGI] NAILA BOS.KRUPA 

B.KRUPA 

OTOKA ^AR[IJA BB 

1610350010500098 

32. 

MB COMPANY DOO TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD BR 121 

1610200005170004 

33. 

MD TOURS DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

RUDI CAJAVEC BB 

1610450014460021 

34. 

MUJDO AUTOMEH.VULK RADNJA VL AVDAGIC MUHIDIN 

GRA^ANICA 

STJEPAN POLJE BB 

1610250013810034 

35. 

ORDINACIJA OPCE STOMAT. FAZLAGIC DR ESAD 

SARAJEVO 

DAJANLI IBRAHIM BEGA 10 

1610000020780030 

36. 

PCELAR DOO OLOVO 

OLOVO 

SOLUN BB 

1610000065100009 

37. 

PEP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000016030037 

38. 

PROELAART DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKICEVA 78 

1610000033360057 

39. 

RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ ISTOK 

BRIJESNICA VELIKA BB 

1610400004010068 

40. 

ROLLING COMPANY DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

MOSTARSKO RASKRSCE DO 

1610000003880011 

41. 

[AMOT-RS MJE[OVITO PREDUZE]E SOKOLAC 

SOKOLAC 

PODROMANIJSKA BB 

1610000064830018 

42. 

SANGAJ DOO LIVNO 

LIVNO 

GORICKA 26 

1610200019010061 

43. 

SMAJIC PROMET DOO VITEZ 

VITEZ 

DJURE PUCARA STAROG 29 

1610550003490092 

44. 

SUZA DOO @EP^E 

@EP^E 

ULICA PRVA BR 20 

1610750003460012 

45. 

TREND MAR DOO GRUDE 

GRUDE 

H V HRVATINICA BB 

1610200026150037 

46. 

VELMAINEX DOO DERVENTA 

DERVENTA 

TRG PRAVOSLAVLJA 16 

1610450032580009 

47. 

VIZART UDRUZ GRADANJA BANJ ALUKA 

BANJA LUKA 

BEOGRADSKA 13 27 

1610450016680060 

48. 

ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

MUHAREMA SULJANOVICA 55 

1610450039050006 

49. 

@UPA DOO BIHA] 

BIHA] 

MRE@NI^KA 58 

1610350020620011 

50. 

ZVIJEZDA SR VL IVASTANIN BRANISLAV GRADISKA 

GRADISKA 

MAJORA MILANA TEPICA BB 

1610450016370048 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

Red. br. 

NAZIV 

SJEDISTE 

 ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

1. 

ADIN DOO SANSKI MOST 

S.MOST 

VRHPOLJE BB 

1610350010460037 

2. 

AF KOMERC DOO KLADANJ 

KLADANJ 

STARIC BB 

1610250005650006 

3. 

AGENCIJA INTERMEZZO VL FRANO VUKOJA SIROKI 

SIROKI BRIJEG 

FRA A KRALJEVICA 3 

1610200019560051 

4. 

AHMETAS TR VL. AHMETASEVIC HASIBA 

GRA^ANICA 

DONJA LOHINJA BB 

1610250020780066 

5. 

AKE STR VL BABEROVIC ALMIRVISOKO 

VISOKO 

LUKE BB 

1610150005450094 

6. 

ALPELLA DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 

1610350012250075 

7. 

ALU CONT DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

9 MAJA BB 

1610250021700014 

8. 

AMICIZIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

 DZENETICA CIKMA 12 

1610000033440082 

9. 

ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

ZRINSKO FRANKOPANSKA BB 

1610200034280092 

10. 

ANI PEH DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 12 

1610200035830055 

11. 

ARAKGROUP DOO ZENICA 

ZENICA 

ARMIJE BIH 5 

1610550007300058 

12. 

ARMEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOSEVO 3 

1610000028690089 

13. 

ASTRA E DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

7 KORPUS BB 

1610350009880074 

14. 

AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI 17 

1610000025520032 

15. 

AUTOUNION DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 5 

1610000042980032 

16. 

B KONCEPT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 5 

1610000023410088 

17. 

BAMBOO STRKNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKE 5 

1610150005670090 

18. 

BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO 

SARAJEVO 

BEHDZETA MUTEVELICA 95 

1610000012830007 

19. 

BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1610750004500046 

20. 

BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE 

TREBINJE 

LOZIONA BB 

1610200037780046 

21. 

BISTRO COMPANY DOO KLADANJ 

KLADANJ 

16 MUSLIMANSKE BRIGADE 

1610250011440033 

22. 

BORAC SIP DD TRAVNIK 

TRAVNIK 

TVORNICKA BB 

1610700003040053 

23. 

BOSKA RK AD BANJALUKA 

BANJA LUKA 

TRG KRAJINE 2 

1610450005920044 

24. 

BOVEL DOO LJUBINJE 

LJUBINJE 

SVETOSAVSKA BB 

1610200005580023 

25. 

BRAKOM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

VOZDA KARADJORDJA 10 

1610450013430075 

26. 

CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA 

SARAJEVO 

KOSEVO 26 

1610000065180034 

27. 

CARPET DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

GLADNO POLJE DO BROJA 29 

1610000043300035 

28. 

]EMALOVI] DOO BOSANSKA KRUPA 

B. KRUPA 

ZALUG BB 

1610350006360041 

29. 

CENTOTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 153 

1610000062410005 

30. 

CHELLI SAB SZR VL. ^ELIKOVI] SEAD 

BIHA] 

RIPA^ BB 

1610350012800065 

31. 

CIPIC DOO ORA[JE 

ORASJE 

VLADIMIRA NAZORA 223 TOLISA 

1610800000500006 

32. 

COCIC KOMERC DOO MODRICA 

MODRICA 

TRG JOVANA RASKOVICA BB 

1610450040400052 

33. 

CONNECT COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KRFSKA 2 

1610450006430070 

34. 

CORNADA DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700000780050 

35. 

CURRY ZUR VL. JOVANOVIC S. I BAJROVIC D 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 13 

1610000011210010 

36. 

D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA 

DERVENTA 

DERVENTSKI LUG 223 

1610450035220058 

37. 

DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSUSJE 

POSUSJE 

VINJANI 

1610200020340028 

38. 

DARGO DOO CITLUK 

CITLUK 

GORNJI HAMZICI BB 

1610200030530072 

39. 

DEMIA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1610200049330030 

40. 

DRVOPROMEX DOO BUGOJNO 

BUGOJNO 

KARADZE BB 

1610700003860091 

41. 

DUGAL DOO KNE@EVO 

KNEZEVO 

KORICANI 

1610550009630095 

42. 

DUGAL DOO KNEZEVO 

KNEZEVO 

KORICANI 

1610450042020049 

43. 

DURAN STR VL DURAN M VISOKO 

VISOKO 

DONJA ZIMCA 58 

1610150006780061 

44. 

DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

DOMAGOJEVA BB 

1610200016740067 

45. 

EKSSTAN PO KNEZEVO 

KNEZEVO 

GAVRILA PRINCIPA BB 

1610450009110083 

46. 

EL GRADNJA DOO BOSANSKA KLADU[A 

B.KRUPA 

MAHMI] SELO 153 

1610350009160043 

47. 

ENERGODATA PROJECT COMPUTERSDOOSARAJEVO 

SARAJEVO 

MUHAMEDA HAVAIJE 

1610000002140025 

48. 

ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

BABUNOVICI BB 

1610500002640035 

49. 

EURO ORKA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RADNICKA BB ZANATSKI 

1610000024630057 

50. 

FAUNA MK DOO VELIKA KLADU[A 

V.KLADU[A 

ZUHDIJE @ALI]A 26 

1610350017680038 

51. 

FEMIX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GORADZANSKA 4 

1610000005650067 

52. 

FENIKS 2006 DOO PROZOR RAMA 

PROZOR RAMA 

KUPALE BB 

1610200043230088 

53. 

FERING SERVIS DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

ZLATNIH LJILJANA 24 

1610250006310091 

54. 

FRIESS METALLBAU DOO SARAJEVO 

HADZICI 

MOSTARSKO RASKRSCE BB 

1610000047790068 

55. 

FRUKTONA AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BEOGRADSKA 24 

1610450010410077 

56. 

GARTEN M&V DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

1610200030360031 

57. 

GATT DOO CITLUK 

CITLUK 

KRALJA TOMISLAVA 49 

1610200033230067 

58. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720103 

59. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720287 

60. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000036720394 

61. 

GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 2 

1610000037620006 

62. 

GOLUB DOO LIVNO 

LIVNO 

OBRTNICKA 1 

1610200018210005 

63. 

HARBA[ COMPANY DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

VRANJSKA BB 

1610350009060036 

64. 

IKAR DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

NEVIC POLJE BB 

1610700003400020 

65. 

IMEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TOPAL OSMAN PASE 18 

1610000060070074 

66. 

INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO VITEZ 

VITEZ 

BILA BB 

1610700006110006 

67. 

INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BRCKO 

BRCKO 

BULEVAR MIRA BB 

1610600005410059 

68. 

INTUP GP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SIBENSKA 3 SPRAT 1 

1610000027180090 

69. 

JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC 

GLAMOC 

RADASILJE BB 

1610200045070081 

70. 

JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMO^ 

GLAMO^ 

RADASILJE BB 

1610750003940065 

72. 

KAMGRAD DOO MOSTAR 

MOSTAR 

AK IVANA ZOVKE 14 

1610200034940080 

72. 

KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ 

VITEZ 

KRUSCICKA 27 

1610700005390072 

73. 

KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO 

GACKO 

SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 

1610200048020045 

74. 

KMM TRGOBIH DOO VELIKA KLADU[A 

V.KLADU[A 

1 MART 28 

1610350013540078 

75. 

KOSUTA DOO DRVAR 

DRVAR 

KRALJICE KATARINE 1 

1610200035050078 

76. 

KREHIC DOO ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 115 

1610550001510031 

77. 

LAD STR VL LIGATA MENSUD 

SARAJEVO 

MUSE CAZIMA CATICA 29 

1610000058310009 

78. 

LADIS DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

MEDUGORSKA BB 

1610200042420041 

79. 

LEJLA TR VL. TEHVIDA KRUPI] 

B.KRUPA 

503 SBBR BB 

1610350019090030 

80. 

M&M SUTR VL DRAGAN VASIC G MRAVICA 

PRNJAVOR 

GORNJA MRAVICA 

1610450029790095 

81. 

MARKET M STR VL S MUSTAPIC CAPLJINA 

CAPLJINA 

BRACE RADICA 

1610200038580005 

82. 

MAT PROM DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

ROSULJE BB 

1610400007550083 

83. 

MATURITAS DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 68 

1610750004060054 

84. 

MB COMPANY DOO TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD BR 121 

1610200005170004 

85. 

MEDI] COMERC DOO KLJU^ 

KLJU^ 

OSLOBODILACA BIH 101 

1610350006700026 

86. 

MEDICINA COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA 7 

1610000059110065 

87. 

MEGI 2 FAST FOD SUR VL ZELJKO STOJIC LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

KOD SPORTSKE DVORANE 

1610200006090049 

88. 

MELI I DOO @EP^E 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE 

1610750001600037 

89. 

MERY STR VL BECIC M VISOKO 

VISOKO 

K TVRTKA 15 

1610150004880025 

90. 

MESNA INDUSTRIJA MI DOO CITLUK 

CITLUK 

BLIZNE GOMILE BB 

1610200033350056 

91. 

METAL AD BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VOJVODE MOMCILA 18 

1610450005020078 

92. 

MGR LIFE DOO KLJU^ 

KLJU^ 

OSLOBODILACA 62 SANICA 

1610350022300051 

93. 

MIRELA BRIJ. FRIZ.SALON VL.FATIMA BEGANOVI] 

V.KLADU[A 

JOSE BLOK 1 LAMELA A 

1610350018530049 

94. 

MIS AG DOO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI 23 

1610150004030014 

95. 

MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK 

ZVORNIK 

KARAKAJ BB 

1610850002760055 

96. 

MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC 

SRBAC 

SRBAC MOTAJICKI ODRED BB 

1610450020050034 

97. 

MODULAR DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

RADISICI BB 

1610200033620007 

98. 

MT UR CAFFE BAR VL TEROVI] MEHMED 

GORA@DE 

FERIDA DIZDAREVI]A 22 

1610300004550072 

99. 

MUFAD HARFA DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

LUKAVICA BB 

1610250003350039 

100. 

MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA 

DERVENTA 

DERVENTSKIH OSLOBODILACASP45 

1610450043040004 

101. 

NATRON DD MAGLAJ 

MAGLAJ 

LIJESNICA BB 

1610550001340087 

102. 

NEW CONCEPT GARDEN SUR VL. METAJ IBRAHIM 

SARAJEVO 

CEKALUSA 63 

1610000006090059 

103. 

NOBLESSE LEDER DOO LJUBINJE 

LJUBINJE 

UL CRNOGORSKI PUT BR1 

1610200046320023 

104. 

NS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA BB 

1610000015100098 

105. 

PERUN DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MAJEVICKA 102 

1610450006540068 

106. 

PERUN DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MAJEVICKA 102 

1610850001110085 

107. 

PIRICI SIROVINA DOO VITEZ 

VITEZ 

PIRICI BB 

1610700003550079 

108. 

PIZZERIA RB UR VL.JUNUZOVI] NIHAD 

BIHA] 

BOSANSKA 13 

1610350028330056 

109. 

PLIMA 3 DOO USORA 

USORA 

ZABLJAK BB 

1610400001970061 

110. 

POKER DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700005770021 

111. 

POSUSJE DRUSTVO ZA UGOS I TUR DOO POSUSJE 

POSUSJE 

DALMATINSKIH BRIGADA BB 

1610200042610064 

112. 

PRIMAR DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

VELJACI BB 

1610200041910015 

113. 

PROGAL DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

BLAGOVAC 53 

1610000002410073 

114. 

RAFINERIJA NAFTE AD I BROD 

I BROD 

SVETOG SAVE BB 

1610450002900046 

115. 

RASIM MERC TR VL.VELI] RED@EP 

V.KLADU[A 

VEJINAC BB 

1610350023950021 

116. 

RAZ DOO ZENICA 

ZENICA 

ZMAJ OD BOSNE 27 

1610550005840014 

117. 

REGATA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ABADZILUK 15 

1610000015980082 

118. 

REPAIR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

NAHOREVSKA 77 

1610000019010071 

119. 

RESTORATION CLASSIC CARS DOO ZIVINICE 

ZIVINICE 

DJURDJEVIK BB 

1610250015070064 

120. 

RID@I COMMERC DOO CAZIN 

CAZIN 

]ORALI]I BB 

1610350004730053 

121. 

RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KLADU[A 

B.KRUPA 

BRANILACA GRADA 10 

1610350021930093 

122. 

RIGA DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB 

1610500003020081 

123. 

RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VLADIKE PLATONA 1 

1610450010980049 

124. 

[ADEL DOO VELIKA KLADUSA 

V.KLADU[A 

7 KORPUSA BB 

1610350023950021 

125. 

SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500003460073 

126. 

SANAFARM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

BREZICANSKI PUT BB 

1610450022370080 

127. 

SANDRK DOO LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA BB 

1610200019000070 

128. 

SANITEKS DD VELIKA KLADU[A 

V.KLADU[A 

506 BRIGADE 2 

1610350007800006 

129. 

[AR^EVI] DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

^APLJE 24 

1610350007570019 

130. 

SIGWA SUR VL. OMANOVI] ADISA 

GORA@DE 

KOLOVARICE BB 

1610300005620079 

131. 

[IMECKI INTERNATIONAL DOO BIHA] 

BIHA] 

V KORPUSA 5 

1610350006100081 

132. 

SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE 

GRUDE 

SREDISTE 184 DRINOVCI 

1610200041990040 

133. 

SMV DOO UGLJEVIK 

UGLJEVIK 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610850006740062 

134. 

SOKO KVALITETA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODOC BB 

1610200013020020 

135. 

SPOMY DOO DRVAR 

DRVAR 

GLAMOCKA 1 

1610200043480057 

136. 

SPORT LINE DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600002990006 

137. 

SREM SID DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

VOJVODE MOMCILA 12 

1610450020460053 

138. 

SSH 2 FAST FOOD SUR VL. FARUK HANDZAR 

SARAJEVO 

SIBENSKA 5 

1610000010260089 

139. 

STB PROMET DOO DOBOJ 

DOBOJ 

KNEZA MILOSA 36 

1610450032820084 

140. 

STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

MAJORA MILAN TEPICA BB 

1610450027290017 

141. 

TAJGER UR VL.JAHI] ELMIRA 

BIHA] 

M.M.DIZDAR BB 

1610350031220074 

142. 

TEHNA GTD DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

KECMANA 7 

1610250010440060 

143. 

TEHNOCENTAR TR VL.]URI] SAKIBA 

B.KRUPA 

5 KORPUSA BB 

1610350005680071 

144. 

TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN 

KAKANJ 

311 LAHKE BRIGADE 

1610650002280012 

145. 

TILM&CO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

FRANJEVACKA 90 

1610200013390075 

146. 

TM TEAM DOO AGENCIJA ZA TURIZAM SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000052650059 

147. 

TOMY TRADE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

KLEPCI BB 

1610200016200068 

148. 

TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE 

GRUDE 

FRA PASKALA BUCONJICA BB 

1610200033870073 

149. 

TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC 

TESANJ 

1 MARTA BB JELAH TESANJ 

1610400007110091 

150. 

ULJARA KONZUM DOO BIHA] 

BIHA] 

DOBRIH BO[NJANA 47 

1610350003390095 

151. 

UNIKAT DOO CITLUK 

CITLUK 

MEDJUGORJE BB 

1610200007410025 

152. 

UNIS UNIDATA DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISMETA MUJEZINOVICA 24 

1610000008860088 

153. 

USORA STR VL ANDRIJA MARIC USORA 

USORA 

MAKLJENOVAC 

1610400005560031 

154. 

V&M PROTECTION DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

GORNJI HOTONJ 13 

1610000040190021 

155. 

VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR 

MOSTAR 

CARSIJA BB BLAGAJ 

1610200003750021 

156. 

VISKOZA D0O BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450016760085 

157. 

VISOKA DOO GRUDE 

GRUDE 

VISOKA 342 

1610200013660026 

158. 

@EP^E NOGOMETNI KLUB @EP^E 

@EP^E 

OMLADINSKA BB 

1610750002830094 

159. 

ZEVS SZUR VL RANKO DJEDOVIC TREBINJE 

TREBINJE 

STARI GRAD 12 

1610200028990003 

160. 

ZLATARNA SEJLA ZR VL OSMIC REZAK BR^KO 

BRCKO 

BOSNE SREBRNE BR 3 

1610600004580030 

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

1. 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

2. 

2 OKTOBAR DD TUZLA 

TUZLA 

KULINA BANA 3 

1610250007520069 

3. 

23 ZS FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC 

SARAJEVO 

HUSREFA REDZICA 9 

1610000060170081 

4. 

28 JUNI AD MODRICA 

MODRICA 

SAMACKI PUT BB 

1610450015100027 

5. 

2B DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200023660047 

6. 

3 H DOO SARAJEVO 

VOGO[]A 

KOBILJA GLAVA 56 

1610000027780035 

7. 

3 K GRAPH DOO VITEZ 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA 178 

1610700000250042 

8. 

37 JEDINSTVO DOO BIHA] 

BIHA] 

ALEJA BB 

1610350002770071 

9. 

6 B STR VL. BRASNIC SENIDA SARAJEVO 

SARAJEVO 

MAGRIBIJA 10 

1610000037150041 

10. 

7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADU[A 

V. KLADU[A 

I MUSLIMANSKE BRIGADE34 

1610350006000074 

11. 

A 2 CAFE SLASTI^ARNA VL. DERVI[I KENAN 

SARAJEVO 

KEMALA KAPETANOVI]A 11A 

1610000015400022 

12. 

A C B DOO BIHA] 

BIHA] 

SAFETA KRUPI]A 

1610350000900008 

13. 

A JEDAN RENT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KARDINALA STEPINCA BB 

1610200037070006 

14. 

A M TR VL. ABDIJANOVIC MUHAMED 

BIHA] 

VINI^KA 19 

1610350014520069 

15. 

A PRESS DOO NIGP BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

GRCKA 20 

1610450000400065 

16. 

A S BOSNIA GROUP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 180 

1610000024200056 

17. 

A&D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC 

VITEZ 

STARI VITEZ 

1610700004960071 

18. 

AAK STR VL. KALKAN FIKRET 

SARAJEVO 

^EKALU[A 37 

1610000028450014 

19. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 6 

1610000010990014 

20. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 6 

1610000010990111 

21. 

ABA TRADE DOO ZENICA 

ZENICA 

GORAZDANASKA 22 A 

1610550000200046 

22. 

ABACUS SISTEMI DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR @IVOJINA MI[I]A 25 

1610450001400038 

23. 

ABEMIX STR VL. IMSIROVI] ABID GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

RA[LJEVA BB 

1610500002350005 

24. 

ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK TUR[I] ELVIR 

@EP^E 

OSMANA \IKI]A 

1610750000030092 

25. 

ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ 

VITEZ 

PC 96 

1610700000360040 

26. 

ACG DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200019550060 

27. 

AD COMPANY DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

1610200039660003 

28. 

ADA S STR VL. SIMI] BRANISLAV 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 14 B 

1610000013230035 

29. 

ADAR DOO BRCKO 

BRCKO 

PETRA KOCICA BR 8 

1610600007670062 

30. 

ADEA CAFFE BAR VL MUZAFEROVI] ADMIR 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

1610000022230083 

31. 

ADEL TR VL. MARI] SNJE@ANA MOSTAR 

MOSTAR 

MUJE PA[I]A 55 

1610200001150033 

32. 

ADF DOO DRVAR 

DRVAR 

HRVATSKIH BRANITELJA 161 

1610200046060063 

33. 

ADI SZR VL. BICAKCIC ADNAN SARAJEVO 

SARAJEVO 

BENTBASA 3 

1610000031880031 

34. 

ADIN DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRA]E BEGI]A 5 

1610000008230073 

35. 

ADIPEK DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

AKIFA [EREMETA 46 

1610000021280065 

36. 

ADISSON CO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000019650077 

37. 

ADLER DOO BIHAC 

BIHAC 

OZIMICE I LAMELA IV 32 

1610350008010011 

38. 

ADLES DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

KLJUCKA 153 

1610350016490025 

39. 

ADMIRALKOMERC DOO VI[EGRAD 

VI[EGRAD 

KRALJA PETRA BB 

1610300003460083 

40. 

ADMUS CATERING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRA]E MULI]A 43 

1610000033490037 

41. 

ADNA STR VL. GREBOVI] NIJAZ 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 2 

1610000015310006 

42. 

ADNA STR VL. MA[I] MUHIDIN 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 19 

1610000012620002 

43. 

ADO TRANS DJL VISOKO 

VISOKO 

DONJE MO[TRE 13 

1610150002580058 

44. 

ADRIJA DOO ZENICA 

ZENICA 

DERVISA IMAMOVIICA 

1610550001400033 

45. 

ADVOKAT KUDIC SAKIM SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA BB 

1610000033790058 

46. 

ADVOKAT KEKI] DJEMAL BIHA] 

BIHA] 

POVELJA KULINA BANA 6 

1610350015150084 

47. 

AEB DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PROTE BAKOVICA 7 

1610000058850008 

48. 

AFEX DOO KLADANJ STARIC KLADANJ 

KLADANJ 

STARIC 7 

1610250008540024 

49. 

AG MERX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A DO 182 

1610000014600063 

50. 

AG PIK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNICKA 27 

1610000035020018 

51. 

AGENCIJA HERAC SUD VL HERAC MUSTAFA 

SARAJEVO 

ZRTAVA FASIZMA 7 

1610000058990076 

52. 

A-GRADNJA DOO BIHAC 

BIHAC 

PLJESEVICKA BR 77 

1610350013690040 

53. 

AGRAR COMMERCE PO DOO [IROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KRAN^EVI]EVA 16 

1610200024280071 

54. 

AGRICOLA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SRPSKA 103 

1610450005770082 

55. 

AGRO LEDER DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

]AMILA AVDI]A 17 

1610000017860039 

56. 

AGRO MAK DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DUBI^KA 116 A 

1610450007820080 

57. 

AGRO MRAV MINI FARMA VL. ZUBACA MIRALEM 

KAKANJ 

VELIKI TRNOVCI BB 

1610650001230084 

58. 

AGROGOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200024200046 

59. 

AGROKRAJINA DD BIHA] 

BIHA] 

OMERA NOVLJANINA BR.1 

1610350002900051 

60. 

AGROPROM ZZ BILE]A 

BILE]A 

STARI GRAD 23 

1610200005460034 

61. 

AGROPROMET ZZ BANJALUKA 

BANJALUKA 

SAVE MRKALJA 8 

1610450005710039 

62. 

AGROPROMET ZZ DOMALJEVAC 

DOMALJEVAC 

UL.SVETE ANE BB 

1610800000050023 

63. 

AGROUNIA DOO BRCKO 

BR^KO 

BOSNE SREBRENE 10 

1610600004650064 

64. 

AGROZEM PZ GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

KORI]A HAN BB 

1610250011650038 

65. 

AIA FRIZERSKI SALON VL KITU[A BAHRIJA 

SARAJEVO 

SAFVET BEGA BASAGICA 30 

1610000020020035 

66. 

AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC AIDA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB 

1610150001740038 

67. 

AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 160 

1610000000720042 

68. 

AJAMERC DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

O[TROLU^ANINA LUKE BB 

1610250006660067 

69. 

AJDINOVI] DOO VELIKA KLADU[A 

V.KLADUSA 

HUSE ]EHI]A BB 

1610350027910046 

70. 

AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

STARI GRAD BB 

1610350005550091 

71. 

AKVASAN DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ESADA PASALICA 6 

1610000002750058 

72. 

AL BI TEX DOO BIHA] 

BIHA] 

]AMILA SIJER^I]A BB 

1610350004810078 

73. 

ALAS RESTORAN SUR VL SLAVEN CAVIC 

PRNJAVOR 

DONJI STRPCI 

1610450026610047 

74. 

ALBIM DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

FRA D.MANDI]A 1 

1610200019600015 

75. 

ALBOINO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TINA UJEVI]A 7 

1610000014030091 

76. 

ALDI ELITE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVISA NUMICA 35 

1610000045210062 

77. 

ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PAVE RADANA 9 

1610450012580064 

78. 

ALEM SP VL.HOTI] HASAN KLJUC 

KLJU^ 

NASELJE 17 VKB BB 

1610350022460004 

79. 

ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO 

LIVNO 

SPLITSKA 10 

1610200017550017 

80. 

ALEN SD VL. ALI] ALEN VISOKO 

ILIJA[ 

BOSANSKI PUT 231 

1610150003040032 

81. 

ALEN+A 89 DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LEPENI^KA 101 ILID@A 

1610000003890002 

82. 

ALEX KOMERC DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA 

1610850000320020 

83. 

ALEX PETROL DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

POPOVI BB 

1610450002640086 

84. 

ALFA CO INTERNACIONAL DOO LAKTASI 

LAKTASI 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610450006460043 

85. 

ALFAPROM JOKI] DOO TESLI] 

TESLI] 

SVETOG SAVE 

1610400002970034 

86. 

ALIJA HOD@I] ALHOS DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

TE[ANJSKA 24 A 

1610000024430043 

87. 

ALKON DOO ODZAK 

ODZAK 

NOVI GRAD BB 

1610800004210062 

88. 

ALMA KAFFE BAR VL MASLIC ALMA 

LUKAVAC 

TRG BREMENA BB 

1610250013750088 

89. 

ALTEX DOO BREZA 

BREZA 

BOSANSKIH NAMJES 3 

1610150005070048 

90. 

ALTONA DOO ILIJAS 

ILIJAS 

126 BRIGADE 50 

1610000037300003 

91. 

AM & D - AUTORADIONICA VL. ANDRIJA PESA 

VITEZ 

STARA BILA 

1610700000420083 

92. 

AM DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TEKIJA 3 

1610200004120076 

93. 

AM [PED DOO ORA[JE 

ORA[JE 

VIII ULICA 75 

1610800000110066 

94. 

AMAAS TEX COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 67 

1610000026900051 

95. 

AMADEUS STR VL GACESA SNEZANA BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VLADIKE PLATONA 3 LOKAL 182 

1610450031420083 

96. 

AMAI UR KAFFE BAR VL.JASMIN MORI] 

BIHA] 

BOSANSKA 15 

1610350018230028 

97. 

AMERCODE DOO BRCKO 

BRCKO 

MAOCA BB 

1610600007530091 

98. 

AMG MONT DOO KLJU^ 

KLJU^ 

OSLOBODILACA 57 B 

1610350016710038 

99. 

AMINA CO DOO BU@IM 

BU@IM 

GENERALA IZETA NANI]A BB 

1610350003760053 

100. 

AMINA STR VL. BEDAK MELVA 

TE[ANJ 

LEPENICA 

1610400001440053 

101. 

AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN 

CAZIN 

CUPRIJA BB 

1610350014820090 

102. 

AMM ALL COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

[ENOINA 16 / 1 

1610000018660095 

103. 

AMPEX KOMERC DOO TUZLA 

TUZLA 

S KARAMEHMEDOVICA 17 

1610250006610015 

104. 

AMRATEX MODNA KONFEKCIJA DOO B.KRUPA 

BOS. KRUPA 

MIRSADA CRNKI]A 

1610350001340097 

105. 

AMY FRIZERSKI SALON VL.ALMA [ACIRAGI] 

@EP^E 

FADILA [PANCA 15 

1610750000120011 

106. 

AN BESIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKI]EVA 90 

1610000021890098 

107. 

AN KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1610550006770050 

108. 

ANAKONDA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

STEVANA PRVOVJEN^ANOG 1 

1610450010420068 

109. 

ANDRI] DOO POSU[JE 

POSU[JE 

RAKITNO BB 

1610200016520071 

110. 

ANES A STR VL. ABAZ ADISA 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVI]A 49 

1610000036220005 

111. 

ANIGO FOTO VIDEO VL DAVORIN ROZIC MOSTAR 

MOSTAR 

K ZVONIMIRA BB 

1610200008710019 

112. 

ANITA DOO LIVNO 

LIVNO 

BILO POLJE BB 

1610200031670016 

113. 

ANSA DOO BIHA] 

BIHA] 

BREKOVICA 122 

1610350001600057 

114. 

ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

STUPSKA BB 

1610000047990082 

115. 

AP COLOR DOO GRADISKA 

GRADISKA 

DUBRAVE 108 

1610450018780013 

116. 

APOLO-M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVI] 

CAZIN 

IZETA NANICA BB 

1610350019480067 

117. 

APRO FLORAMI DD MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARCEVICA 77 

1610200008760071 

118. 

APROVET DOO [AMAC 

[AMAC 

[KARI] BR 19 

1610800003790052 

119. 

AQUARIUS DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA NUJEZINOVICA 26 

1610250020650086 

120. 

AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODO^ B.B. 

1610200008780053 

121. 

AQUAVOD DOO LIVNO 

LIVNO 

KULINA BANA 10 

1610200017560008 

122. 

ARA STR VL. SPASA RAI] ^APLJINA 

^APLJINA 

TRG KRALJA TOMISLAVA 

1610200013990020 

123. 

ARAL DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JAROSLAVA PLECITIJA 17 

1610450010150020 

124. 

ARAP DOO CITLUK 

CITLUK 

RUDARSKA 103 

1610200031170078 

125. 

ARDI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TERAZIJA BB 

1610000009900025 

126. 

ARGUM DOO TUZLA 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 73 

1610250002630008 

127. 

ARKO STR VL. BULJKOVI] IZET 

GORA@DE 

VI[EGRADSKA BB 

1610300001270017 

128. 

ARNO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISEVI]A SOKAK 4 B 

1610000004710040 

129. 

ARON DOO MOSTAR 

MOSTAR 

S.RADI]A 39 B 

1610200025960014 

130. 

ARS DOO SARAJEVO 

I. SARAJEVO 

BULOZI BB 

1610000026670064 

131. 

ARTDOR DOO ORA[JE 

ORASJE 

IX ULICA 3 

1610800000140039 

132. 

ARTSOFT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 6 

1610000031150009 

133. 

AS DOO ODZAK 

OD@AK 

ATIFA SAPCANINA 1 

1610800003370042 

134. 

ASA PICERIJA VL.CISIC AMINA MOSTAR 

MOSTAR 

M.TITA 73 

1610200002840064 

135. 

ASAD TR VL. [ABI] ADIS BIHA] 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A 168 

1610350005740017 

136. 

A[]I SARAJ SUR VL. TURULJA HILMO 

GORA@DE 

RU@DIJE ISLAMAGI]A BB 

1610300004460056 

137. 

A[^INICA SUR VL.MURATOVI] HAZEMA 

DOBOJ JUG 

MATUZI]I 

1610400001100068 

138. 

ASKO PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

MASARIKOVA 48 

1610000014930058 

139. 

ASLAN DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SPIONICA CENTAR 

1610500002780006 

140. 

ASMAL DOO BIHA] 

BIHA] 

BOSANSKA 19 

1610350002240063 

141. 

ASPERA COMPANY DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

GETEOVA 4 / 1 

1610000012610011 

142. 

ASPID DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SPLITSKA BR 2 

1610200008810026 

143. 

ASSI DOO VITEZ 

VITEZ 

LASVANSKA BB 

1610700000470038 

144. 

ASTAR VL SULJIC ADMIR TUZLA 

TUZLA 

UL 1 MARTA 5 TUZLA 

1610250017590027 

145. 

ASTRA PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

STEFANA DE^ANSKOG BB 

1610850001830019 

146. 

ASTRA SPORT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200031030010 

147. 

ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJI] 

^APLJINA 

ANTE STAR^EVI]A 

1610200014010002 

148. 

ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO 

VISOKO 

ALIJE IZETBEGOVICA 1 

1610150006020066 

149. 

ATLAS CO DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DU^I]A 38 

1610450011030004 

150. 

ATLAS INZINJERING S.D. VL CICO ZLATAN 

SARAJEVO 

ASIMA FERHATOVICA 31 

1610000017240015 

151. 

ATOM DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

TRG KRAJINE 1 

1610450000840057 

152. 

AUREA INVEST DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN 7 

1610200019700022 

153. 

AUSTROBIH DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

HULUSINA 71 

1610000008880070 

154. 

AUTO 5 STR VL. GAJ DAVOR 

SARAJEVO 

ZAGREBA^KA 77 

1610000003620051 

155. 

AUTO FLORIDA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TEKIJA 51 C 

1610200001810021 

156. 

AUTO KU]A ZP DOO BIHA] 

BIHA] 

DR.I.LJUBIJANKI]A 149 

1610350010800022 

157. 

AUTO MLAKIC DOO VITEZ 

VITEZ 

VITEZ 12 

1610700000510002 

158. 

AUTO SPED DOO KISELJAK 

KISELJAK 

HAN PLOCA BB 

1610700004870055 

159. 

AUTO SPORT R B DOO GRUDE 

GRUDE 

VI[NJICA 97 

1610200031740050 

160. 

AUTO TAXI KAMBER ASIM 

ILID@A 

DERVI[ P BAJAZADAGI]A 14 

1610000019340065 

161. 

AUTOCENTAR BA[I] DOO POSU[JE 

POSU[JE 

BRO]ANAC BB 

1610200019730092 

162. 

AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR CELIC JURICA 

CAPLJINA 

GABELA POLJE 

1610200014070045 

163. 

AUTOMEHANI^AR IVICA ZEC VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADI]A BB 

1610700000520090 

164. 

AUTOMEHANICARSKA RADNJA VL ZUBIC SABIT 

VISOKO 

KRIZ 3 

1610150002820036 

165. 

AUTOMEHANIKA DD ORA[JE 

ORA[JE 

AUTO CESTA BB 

1610800000170012 

166. 

AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HALILOVICI BB 

1610000040770081 

167. 

AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOSCANSKA 40 

1610650001980088 

168. 

AUTOPREVOZNIK BEGIC DJEVAD 

KAKANJ 

GORA 67 

1610150002040059 

169. 

AUTOPREVOZNIK BRKI] MIRALEM 

TUZLA 

VUKOVARSKA 90 

1610250004470098 

170. 

AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR 

MOSTAR 

OPINE BB 

1610200001360038 

171. 

AUTOPREVOZNIK HAD@I] HARIS 

KAKANJ 

SLAPNICA 55 

1610650001170041 

172. 

AUTOPREVOZNIK HUSEINOVI] ENVER 

OSMACI 

OSMACI 

1610250009190021 

173. 

AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR 

KAKANJ 

OMERA MASLI]A 32 

1610650000660015 

174. 

AUTOPREVOZNIK JUSI] EDIN 

VISOKO 

RASIDOVI]A 84 

1610150002520015 

175. 

AUTOPREVOZNIK KARDA[ MIDHAT 

VISOKO 

BREDVE 8 

1610150001990007 

176. 

AUTOPREVOZNIK MAKSUMI] IBRAHIM MOSTAR 

MOSTAR 

KONAK 20 

1610200000840021 

177. 

AUTOPREVOZNIK NIKOLA BAOTI] 

DONJA MAHALA 

MATIJE GUPCA 11 

1610800000200082 

178. 

AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ 

VISOKO 

GORANI 4 

1610150001570094 

179. 

AUTOPREVOZNIK VL ZORIC DRAGAN BANJALUKA 

BANJA LUKA 

MOMCILE VOJVODE 8 

1610450018850047 

180. 

AUTOPREVOZNIK ZAHIROVI] DENIJAL 

OSMACI 

MAHALA OSMACI 

1610600002240002 

181. 

AUTOPRIJEVOZNIK BOJANOVI] MARKO 

TUZLA 

IVE KERO[EVI]A 20 

1610250004420046 

182. 

AUTOPRIJEVOZNIK IVO EVI] ORA[JE 

ORA[JE 

O[TRA LUKA-K ZVONIMIRA 57 

1610800000180003 

183. 

AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA 

SIROKI BRIJEG 

STROSMAJEROVA BB 

1610200019810020 

184. 

AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE SIROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

LJUTI DOLAC BB 

1610200019830002 

185. 

AUTOSERVIS CENTAR DP BANJALUKA 

BANJA LUKA 

IVANA FRANJE JUKICA BR 11 

1610450003840073 

186. 

AUTOTRANS SAN DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRNDIJA BB 

1610400001490008 

187. 

AUTOTRGOVINA DOO ORA[JE 

ORA[JE 

XVI ULICA BR. 8 

1610800000220064 

188. 

AXA AUTO DOO TUZLA 

TUZLA 

SAVE KOVA^EVI]A 68 

1610250004650033 

189. 

AZRA APOTEKA VL. HADZIBEGI] AZRA 

TUZLA 

RUDARSKA 55 

1610250009500033 

190. 

AZRA TR VL. KULO NUSRET 

TUZLA 

IVE KERO[EVI]A DO BR.2 

1610250002500028 

191. 

AZTECS CAFFE BAR UR VL.KASTRATI MERSUDIN 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVICA BB 

1610300005140026 

192. 

AZUR KONOBA SUR VL.MUJKI] HAMDIJA 

GRA^ANICA 

STJEPAN POLJE 

1610250005730031 

193. 

B 4 B DOO ORA[JE 

ORA[JE 

DONJA MAHALA S. RADI]A 49 

1610800000230055 

194. 

B TANK DOO POSU[JE 

POSU[JE 

OBILAZNICA BB 

1610200019850081 

195. 

BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

ZANATSKI CENTAR 1 

1610450029910084 

196. 

BABIC DOO SREBRENEIK 

SREBRENIK 

ORMANICA BB 

1610500000920031 

197. 

BABY SAN DOO CAZIN 

CAZIN 

CORALICI BB 

1610350005890076 

198. 

BACOSPED PSTPP BANJALUKA 

BANJA LUKA 

SVETOG SAVE 48 

1610450004180058 

199. 

BAFTIJARI DOO BIHA] 

BIHA] 

MUHAMEDA HADZIJAHI]A BB 

1610350001850026 

200. 

BAHTI] COMMERCE DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

ZELJEZNICKA BB 

1610350015400053 

201. 

BAI STR BANJALUKA VL RADOJEVIC RADMILA 

BANJA LUKA 

M STOJANOVICA BB 

1610450014180079 

202. 

BAJADERA VL. VEHABOVI] NED@AD 

VISOKO 

BRANILACA BB 

1610150002280037 

203. 

BAJAS DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SPIONICA BB 

1610500002870022 

204. 

BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ 

DOBOJ 

STANARI BB 

1610450032110044 

205. 

BAJJN DOO VISOKO 

VISOKO 

MLADIH MUSLIMANA 1 

1610150003970068 

206. 

BAJLAG SZVR VL SUNTIC OMER GORAZDE 

GORA@DE 

MEHA DRLJEVICA BR 15 

1610300002230026 

207. 

BAJRICA DOO GORA@DE 

GORA@DE 

KAZAGI]I BB 

1610300003020091 

208. 

BAKAM STR VL. AJANOVI] NADA TE[ANJ 

TE[ANJ 

ZIBE GALIJA[EVI] 

1610400001640067 

209. 

BAKI I SZR VL JU[I] MURAT ]ORALI]I CAZIN 

CAZIN 

]ORALI]I BB 

1610350007520064 

210. 

BALADA COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

OLOVSKA 48 

1610000005190093 

211. 

BALDI DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200019870063 

212. 

BALET DOO GRADACAC 

GRADACAC 

HK GRADASCEVICA BB 

1610250011940068 

213. 

BAM BREZA DJL BREZA 

BREZA 

MAHALSKI DOM BB 

1610150003430069 

214. 

BAMBULA DOO BRCKO 

BRCKO 

DR SAFETA MURATOVICA BR 4 

1610600007600028 

215. 

BANAS SZTR VL. SMAILBEGOVIC ADNAN 

SARAJEVO 

AVFE SMAILOVI]A 29 

1610000053230022 

216. 

BANJA DVOROVI JU DVOROVI BIJELJINA 

BIJELJINA 

KARA\OR\EVA BB 

1610850001200004 

217. 

BANJAC DOO CAZIN 

CAZIN 

PECIGRAD BB 

1610350007360014 

218. 

BANJALUKA OKK BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SPORTSKA DVORANA OBILICEVO 

1610450002620007 

219. 

BARAC STR VL. MARINKO BARAC VITEZ 

VITEZ 

STARA BILA 

1610700000570045 

220. 

BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC S B 

SIROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI BRIJEG 

1610200033440072 

221. 

BARE SUR VL. ABDULAH BE[O 

VITEZ 

KRU[^ICA 258 

1610700000580036 

222. 

BARON DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

511 SLAVNE BR BRIGADE BB 

1610350004260088 

223. 

BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR 

MOSTAR 

AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 

1610200007520023 

224. 

BASKET SNECK BAR SUR VL.BILI] @ELJKO 

LJUBU[KI 

S S ANTI]A 7 

1610200005700012 

225. 

BATAN IMB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

1610200009000049 

226. 

BATO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

BOGDANA ZERAJICA 1 

1610850000390054 

227. 

BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA 

BIJELJINA 

VELIKA OBARSKA BIJELJINA 

1610850000110015 

228. 

BAUWESEN KRAMPE DOO BIHA] 

BIHA] 

KAMENICA BB 

1610350013770065 

229. 

BAZ VELMO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BI[]E POLJE B.B. 

1610200026470040 

230. 

BAZAR ZLATARSKA TR VL. [EMI] MUSTAFA 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 34 

1610200003170058 

231. 

BAZNA HEMIJA DOO GORA@DE 

GORA@DE 

I DRINSKE BRIGADE BB 

1610300003780086 

232. 

BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDI] 

[IROKI BRIJEG 

FRA D BUNTI]A 97 

1610200019910027 

233. 

BE COOL TR VLSREDOJEVIC BOZICA I CIKIC A 

GRADISKA 

ZANATSKI CENTAR 

1610450015060063 

234. 

BEAUTY FRIZER ZA @ENE I MU[KARCE A. HE]O 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 22 - 24 

1610000015370049 

235. 

BEDEM COMPANY DOO VITEZ 

VITEZ 

KRU[^ICA BB 

1610700002430020 

236. 

BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO 

LIVNO 

KALAJDZINICA 1 

1610200017730049 

237. 

BEGOS DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

SKVER BB 

1610250005750013 

238. 

BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

MAHMI] SELO 159A 

1610350014690013 

239. 

BEKO SEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PIJA^NA 21 

1610000025540014 

240. 

BELIS GOSTIONICA SUR VL. TUR^ALO FERID 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 60 A 

1610000016830093 

241. 

BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA 

MOSTAR 

KNEZA VISESLAVA BB 

1610200009040013 

242. 

BELLA SZR VL. SUKI] NERMIN 

SARAJEVO 

OLOVSKA BB 

1610000018590061 

243. 

BELMA SZFR VL. SKELED@IJA ELDIN KAKANJ 

KAKANJ 

UL. 7 MUSLIMANSKE BB 

1610650001300021 

244. 

BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET 

VEL.KLADUSA 

VRNOGRAC POLJICE 53 

1610350024150035 

245. 

BELMIN COMMERCE DOO @IVINICE 

ZIVINICE 

PODGAJEVI 44 

1610250016740016 

246. 

BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 2 

1610200009050004 

247. 

BENEX DOO MATUZICI BB DOBOJ JUG 

DOBOJ JUG 

MATUZICI BB 

1610400003780081 

248. 

BENGI DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

RASKA BR 10 BANJALUKA 

1610450016580053 

249. 

BENKO DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE BB 

1610200019920018 

250. 

BEREK STR VL.OD@A^KI] SALIHA @EP^E 

@EP^E 

BEREK BB 

1610750000320025 

251. 

BERINEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ILID@A BUTMIRSKA CESTA 1 

1610000034440055 

252. 

BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC 

^APLJINA 

GRABOVINE 

1610200037270020 

253. 

BERNARDEENO SD VL.TOLIC BERNARDA 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVICA 11 

1610000041990050 

254. 

BETA DOO KAKANJ 

KAKANJ 

MAR[ALA TITA 5 

1610650000420037 

255. 

BETIS DOO BR^KO 

BR^KO 

NASELJE BROD BR 62 

1610600004960076 

256. 

BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA 

SREBRENIK 

D SREBRENIK BB 

1610500002270077 

257. 

BETRIEB COMMERCE DOO SRBAC 

SRBAC 

ZDRAVKA CELARA 17 

1610450009960094 

258. 

BEVANDA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

MAR[ALA TITA 189 

1610000040840018 

259. 

BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC 

SANSKI MOST 

BARE 35 

1610350018120030 

260. 

BG SAM COMMERCE DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

LAMOVITA BB 

1610450000330031 

261. 

BH DOXA DOO @IVINICE 

@IVINICE 

PA[AGE GOGI]A BB 

1610250007980043 

262. 

BH PETROL DOO VOGOSCA 

VOGOSCA 

IGMANSKA 36 

1610000022850010 

263. 

BH POVRATAK HO TUZLA 

TUZLA 

MEJDAN BB 

1610250003280005 

264. 

BIFE 9 UR VL COVCIC EDIB 

VITKOVI]I 

MEVSUDA BAJICA BB 

1610300002010030 

265. 

BIFIM BERZNO POSREDNI^KA KU]A DD BIHA] 

BIHA] 

BOSANSKA BR.25 

1610350003080083 

266. 

BIG TIC DOO TUZLA 

TUZLA 

TRZNI CENTAR PASAZ BB 

1610250006890054 

267. 

BIH SKONADINO DOO BIHA] 

BIHAC 

IRFANA LJUBIJANKICA 88 

1610350004120020 

268. 

BIH STR VL. RA[LJANIN SABAHUDIN 

MOSTAR 

M.TITA 60 

1610200002590095 

269. 

BIHA]KA GRA\ANSKA ALTERNATIVA BIHA] 

BIHA] 

I.LJUBIJANKI] 91 

1610350007180079 

270. 

BIHACKI TRANSPORT DD BIHAC 

BIHAC 

ANTIFASISTICKOG OTPORA 

1610350003980049 

271. 

BIHTRANS DOO ILID@A 

ILID@A 

RAKOVICA BB 

1610000034250032 

272. 

BIJELI MEDVJED DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVI]A 6 

1610250001850031 

273. 

BIMES DD BIHA] 

BIHA] 

MATE VUKOVI]A BB 

1610350004850042 

274. 

BIOAROMATICA DOO CITLUK 

CITLUK 

DRAGICINA BB 

1610200006480086 

275. 

BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTASI 

LAKTASI 

DOSITEJEVA 2 

1610450017860065 

276. 

BIRO TRGOVINA DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

FRA SARAFINA DODIGA BB 

1610200030750068 

277. 

BIRRA PROM DD ZENICA 

ZENICA 

BILMI[]E 103 

1610550002610011 

278. 

BISER BUREKD@INICA SUR VL. MASLAR ED@MEIN 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 46 A 

1610000011630020 

279. 

BISTRO KOD NECKE VL.MULALI] NEDZAD 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1610350020710027 

280. 

BITAS DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1610000010060075 

281. 

BIVAL DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

TRN B.B. 

1610200019970070 

282. 

BIZNIS BB DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VESELIN MASLESE 6 

1610450009990067 

283. 

BJELANOVI] PRODUKT DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

MOTIKE 68 A 

1610450001650007 

284. 

BJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD 

KAKANJ 

BIJELE VODE BB 

1610650001410019 

285. 

BMBM PPP POTOCI I. DRVAR 

I. DRVAR 

POTOCI BB 

1610450004380072 

286. 

BMT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

II BOJNE RUDNI^KE BB 

1610200009170090 

287. 

BMT DOO VITEZ 

VITEZ 

KRUSCICA BB 

1610700002800075 

288. 

BMW SUR VL. LUKA OR[OLI] ORA[JE 

ORA[JE 

II ULICA BB 

1610800003340069 

289. 

BNT KOVA^NICA DD NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE 1 

1610700000630088 

290. 

BOB MOK PROM DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MOKRONOGE BB 

1610200016590008 

291. 

BOEMI SUR BAR NO]NI KLUB VL.U[ANOVI] K. 

SARAJEVO 

VALTERA PERI]A 16 

1610000012770061 

292. 

BOHER DOO TUZLA 

TUZLA 

MEME SULJETOVI]A 5 

1610250009050050 

293. 

BOKI GRILL SUR BOZE ALILOVIC 

SIROKI BRIJEG 

BIOGRACI BB 

1610200019980061 

294. 

BOKI STR VL DRAGAN VARESKOVIC VITEZ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700000640079 

295. 

BOKSER STR VL ROSIC MILOMIR 

BANJA LUKA 

CERSKA 68 

1610450015180052 

296. 

BOLAGO DOO LAKTASI 

LAKTASI 

SVETOSAVSKA 16 

1610450029170071 

297. 

BOLERO I KIOSK STRVL. MIRNESA HUSEINAGI] 

@EP^E 

ULICA PRVA BB 

1610750000390059 

298. 

BOLL EX COM DOO BR^KO 

BR^KO 

JEVREJSKA BR 3 

1610600005970040 

299. 

BOMBASTIC SZR AUTO SERVIS VL TAHIRI BECIR 

SARAJEVO 

NUSRETA PROHI]A 32 

1610000035610069 

300. 

BONACA VL FRLJAK SENAD VISOKO 

VISOKO 

BRANILACA 51 

1610150004350017 

301. 

BONDAGS DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BANJSKA BB 

1610700005300056 

302. 

BONITA STR VL. EDIB MUSLI] @EP^E 

@EP^E 

TR@NA BR.4 

1610750000410041 

303. 

BOR DOO HRENOVICA 

HRENOVICA 

HRENOVICA BB 

1610300000220089 

304. 

BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

SVETOZARA MARKOVI]A BB 

1610450009230072 

305. 

BORAK DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRG DR ANTE STARCEVICA 4 

1610200020010034 

306. 

BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS 

@EP^E 

ULICA PRVA BB 

1610750000420032 

307. 

BORDO 9 DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVI]A 5 

1610000010350008 

308. 

BORIK DOO GLAMOC 

GLAMOC 

DALMATINSKA BB 

1610200017750031 

309. 

BORIK TR VL. FILIPOVI] GORAN 

D DUBRAVE 

RASKR[]E BB 

1610250006370037 

310. 

BORMIS DOO GRUDE 

GRUDE 

DRAGICINA BB 

1610200020020025 

311. 

BOSANSKA IDEALNA FUTURA HO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMD@IJE 12 

1610000022680066 

312. 

BOSNA PLET DOO GRADA^AC 

GRADA^AC 

SARAJEVSKA BB 

1610250013630002 

313. 

BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO 

VISOKO 

NASELJE LUKA 

1610150004610074 

314. 

BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO 

SARAJEVO 

EMERIKA BLUMA 9 A 

1610000017760032 

315. 

BOSNA VE DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1610550006380013 

316. 

BOSNAGRAF DD VISOKO 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

1610150002960007 

317. 

BOSNAPLAST DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

ZIVOJINA MISICA 14 

1610850005450059 

318. 

BOSNATOURS DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1610550001100012 

319. 

BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

ENVERA SEHOVICA 34 

1610000050190042 

320. 

BOSNIA-WOOD DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM BB 

1610000015850005 

321. 

BO[NJA^KA STRANKA PRAVA BIHA] 

BIHA] 

PREKOUNJE BLOK B 

1610350004830060 

322. 

BOSOIL DOO SARAJEVO PJ BIHAC 

BIHAC 

DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 

1610350007730069 

323. 

BOSOIL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

1610000040970095 

324. 

BOSPROM TR VL.JUKANOVI] MIRALEM 

KALESIJA 

DONJE VUKOVIJE 

1610250007350028 

325. 

BOSS KOMERC DOO ZENICA 

ZENICA 

PRVE ZENI^KE BRIGADE 21A 

1610150003470033 

326. 

BOSWE LIM DOO ZENICA 

ZENICA 

BULEVAR KRALJA TVRTKA I B 

1610550000550022 

327. 

BPM GROUP DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DRVARSKA 21 

1610450018080061 

328. 

BRACA DJUKIC DOO LAKTASI 

LAKTASI 

DRUGOVICI BB 

1610450010620082 

329. 

BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HERCEG STJEPANA 2 

1610000009770045 

330. 

BRACO UG CAFFE VL.BOJI] LJUBAN 

KAKANJ 

]ATI]I B.JEDINSTVA 11 

1610650000780004 

331. 

BRAJO STR VL. RADICA IVANKOVI] 

[IROKI BRIJEG 

KOCERIN 

1610200020040007 

332. 

BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KOCERIN 

1610200020060086 

333. 

BRAVO SUR BISTRO VL. CARDAKLIJA 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF.PANDZE BB 

1610000009470024 

334. 

BRAZDA PRODUKT DOO SRBAC 

SRBAC 

DANKA MITROVA 38 

1610450024020050 

335. 

BRAZDA PROMET DOO GRADI[KA 

GRADI[KA 

PUT SRPSKE VOJSKE BB 

1610450013010065 

336. 

BRCANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BRCKO 

BRCKO 

BESCARINSKA ZONA BB 

1610600005990022 

337. 

BREST DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

SRPSKE DOBROV GARDE 

1610850002200074 

338. 

BRICOM DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

ALEJA KOZARSKOG ODREDA 

1610450010800017 

339. 

BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC 

^APLJINA 

TREBI@AT CAPLJINA 

1610200014230095 

340. 

BRIJEST ZZ NOVI GRAD 

NOVI GRAD 

KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 

1610450039960060 

341. 

BRI@ANKI] STR VL ZDRAVKO PRANJI] 

TOMISLAVGRAD 

MIJATA TOMICA BB 

1610200016620078 

342. 

BROKOKA DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

MEDRESA 2 

1610250002890065 

343. 

BROTNJO NOGOMETNI KLUB CITLUK 

CITLUK 

NERETVANSKA BARE BB 

1610200024140003 

344. 

BSK SUR VL. IVICA MARKOVI] @EP^E 

@EP^E 

111 XP BRIGADE HVO BB 

1610750000440014 

345. 

BSS DOO CAZIN 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

1610350006130054 

346. 

BUDO S DOO CAZIN 

CAZIN 

STIJENA 71 

1610350007380093 

347. 

BUDUCNOST AD I. ILIDZA 

I.SARAJEVO 

MLADICKO POLJE BB 

1610000027100065 

348. 

BUDWEISER SUR CAFFE BAR VL.NED@IBOVI] E 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

1610000022550086 

349. 

BULJE DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTICA 

1610200020100050 

350. 

BULJUBA[I] COMMERCE DOO TUZLA 

TUZLA 

SAKIBA KUNOSI]A BB 

1610250006760074 

351. 

BUREGD@INICA LM SUR VL. LONDRC MIDHAT 

SARAJEVO 

AUGUSTA BRAUNA 8 

1610000029460075 

352. 

BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA 

LIVNO 

KALAJDZINICA 1 

1610200029920039 

353. 

BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO 

LIVNO 

PODGRADINA BB 

1610200017780004 

354. 

BZM COMPANY DOO KRESEVO 

KRESEVO 

BJELOVICI BB 

1610000000210016 

355. 

CAFFE BAR BG VL VINKA ERNAUT SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

LUSCI PALANKA 

1610350021300078 

356. 

CAFFE BAR ROYAL UR VL.SABIC ASIM 

BOS.KRUPA 

STARI GRAD BB 

1610350015800081 

357. 

CAFFE BAR SERIF UR VL.SERIF HADZIPASIC 

B.KRUPA 

PISTALINE BB 

1610350025400074 

358. 

CAFFE BAR SPACE BAR VL.ASMIRA MAKI] 

BOS.KRUPA 

KOLODVORSKA BB 

1610350019800070 

359. 

CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR 

MOSTAR 

SPLITSKA 60 

1610200009240027 

360. 

CAFFE USORA VL. MANDIR IVAN 

USORA 

SIVSA 

1610400002220030 

361. 

^AJAVEC DD P. LOGOS GOVORNE TEHNOLOGIJE 

BANJA LUKA 

JOVANA DU^I]A 23 A 

1610450001550097 

362. 

CAJAVEC STAMPANE VEZE AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUCICA 23 A 

1610450012970004 

363. 

CALIMERO TR TRGOVKA VL BEGOVIC ENA 

TUZLA 

18 HRVATSKE BRIGADE BB 

1610250016100010 

364. 

CALL TRADE DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA TC 

1610250008180057 

365. 

CAMASTRA DOO VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI BR 84 

1610150005440006 

366. 

CAMEL AUTOPRAONICA SZR DZANANOVI] EDIN 

SARAJEVO 

PODGAJ BB 

1610000003760022 

367. 

CAMELEON SUR VL TESANOVIC MILA 

BANJA LUKA 

BRACE MAZAR 52 

1610450022500060 

368. 

]AMI] DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ZAGREBACKA 13 

1610200025020084 

369. 

CAPPONE BIFFE VL.KAPO NIJAZ 

KAKANJ 

ZGO[]ANSKA BB 

1610650000860029 

370. 

CAPPUCCINO SZTR VL. PETROVI] JASNA 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 30 

1610000012300096 

371. 

CAR NETWORK DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

1610000037330073 

372. 

CARESOS DOO LJUBUSKI 

LJUBU[KI 

ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 

1610200005740073 

373. 

CARUGA SZR MESNICA VL BORIS PUSIC 

CITLUK 

TROMEDJA SLUZANJ BB 

1610200031210042 

374. 

CDA UNIVERZAL DOO ZENICA 

ZENICA 

CRKVICE KOMPLEKS ZENICA 

1610200017810074 

375. 

^EHI] PROMET DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ ISTOK 

KLOKOTNICA 

1610250009370053 

376. 

CEKER STR VL. MURATOVIC BAHRA SAR. 

SARAJEVO 

PLOCA 13 

1610000050800075 

377. 

CELIK DOO KRESEVO 

KRESEVO 

OBALA 2 

1610700004970062 

378. 

CELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE 

1610550001030075 

379. 

CELIKOVIC E DOO BIHA] 

BIHA] 

ISLAMOVAC 5 

1610350004450014 

380. 

CENTAR A STR VL.DANKO SABLJI] 

[IROKI BRIJEG 

FRA D. BUNTI]A 2A 

1610200020170084 

381. 

CENTAR ZA PODUZETNI[TVO INVESTICIJE DOO 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA - HOTEL BB 

1610700000760068 

382. 

CENTAR ZA RAZVOJ POSLOVANJA DOO CRP 

SARAJEVO 

RIZAHA [TETI]A 8 / 2 

1610000023870062 

383. 

CENTRAL BROKER HAUS GROUP BERZNO 

SARAJEVO 

MIS IRBINA 5 

1610000024680012 

384. 

CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD 

SARAJEVO 

KURTA SCHORKA 18 

1610000031230034 

385. 

CENTROTURS DOO KAKANJ 

KAKANJ 

DONJI KAKANJ 

1610650000390064 

386. 

CENTURY 21 TTD DOO TUZLA 

TUZLA 

HASANA KIKI]A 13 

1610250008780002 

387. 

CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 56 

1610250013510013 

388. 

CESKO KONJI^KI KLUB UG BOSNSKA OTAKA 

BOS. OTOKA 

RADNI^KA BB 

1610350002410007 

389. 

CEZAR DJL TUZLA 

TUZLA 

STUPINE B - 6 / 6 

1610250005210014 

390. 

CHANEL 1 FRIZERSKI SALON VL. ^OLAKI SUAD 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]A 11 

1610000012750079 

391. 

CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ 

VITEZ 

KULINA BANA BB 

1610700000770059 

392. 

CHERRY DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A BR 68 

1610750000480075 

393. 

CHILLY ELECTRONINIC SZR VL.CUTURIC AMIR 

SARAJEVO 

PAVLA LUKACA 5 

1610000006290073 

394. 

CHINO DOO ^ITLUK 

^ITLUK 

KRALJA TOMISLAVA 91 

1610200027270096 

395. 

CHROMOPLAST ZZ GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

BRANILACA KULE GRADA BB 

1610250005690067 

396. 

^I^AK RESTORAN VL.ENES JAKUPOVI] 

SANSKI MOST 

SANSKA BB 

1610350018520058 

397. 

CILIC INTERIJER DOO CITLUK 

CITLUK 

KRALJA TVRTKA 21 

1610200006570005 

398. 

CINGI LINGI SUR VL OMANOVI] RASEMA 

CAZIN 

GNJILAVAC 151 

1610350007750051 

399. 

CIRKON DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

[PIONICA BB 

1610500001370014 

400. 

CIRKON ZR VL. AVDIC AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA ULICA 31 

1610350009800049 

401. 

CIRKULAR DOO OBUDOVAC 

SAMAC 

OBUDOVAC BB 

1610600007190009 

402. 

CIRKULAR DOO OBUDOVAC 

SAMAC 

OBUDOVAC BB 

1610800003890059 

403. 

^ISTA OKOLINA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450013170018 

404. 

CITADINO UR KAFE VL. GRA\AN MUNIBA 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A BB 

1610300001580029 

405. 

CITRUS DOO BIHA] 

BIHA] 

EF OMERA NOVLJANINA 

1610350003450041 

406. 

CITY CENTAR A DOO SARAJEVO 

HADZICI 

MISEVICI 316 

1610000037340064 

407. 

CLASIC CRO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 13 

1610200031340022 

408. 

CMA DOO POSUSJE 

POSUSJE 

VIR BB 

1610200016670033 

409. 

CMS ECO SYSTEMS DOO JANJA BIJELJINA 

BIJELJINA 

ZANATSKI CENTAR BR 15 JANJA 

1610850004090022 

410. 

CO TECOM DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

STUPSKA BB 

1610000039230012 

411. 

COACH DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

M . HAD@IJAHI]A 50 

1610000010710072 

412. 

COBEKS DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KNESPOLJE BB 

1610200020240021 

413. 

COCO CAFFE SLASTI^ARNA VL. AHMETSPAHI] 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 

1610550001150064 

414. 

COCO UR VL. ALIKADI] ELMA GORA@DE 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A BB 

1610300001790034 

415. 

COKI VOCE SOTD VL RADUSINOVIC A. 

BANJALUKA 

BRACE PODGORNIK B 008 

1610450019090025 

416. 

COLE COMMERCE DOO KISELJAK 

KISELJAK 

TOPOLE 14 

1610150001390062 

417. 

COLING DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

M.TITA 106 JELAH 

1610400004190003 

418. 

COLOR TRADE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

H KRE[EVLJAKOVI]A 60 

1610000021830055 

419. 

COMALL SZR PERO MARKO MILI^EVI] 

]APLJINA 

ZVIROVICI 

1610200014350084 

420. 

COMFORT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

FRA D. BUNTI]A 109 

1610200009310061 

421. 

COMMERCE KGK DOO SARAJEVO 

ILID@A 

STUP BOJNI^KA BB 

1610000001960090 

422. 

COMMO ELECTRONIC DOO TUZLA 

TUZLA 

TR@NI CENTAR PASA@ 

1610250002730015 

423. 

COMMPANY DALAS DOO BIHA] 

BIHA] 

502 VITE[KE BRIGADE 3 A 

1610350004590082 

424. 

COMPAL DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020280082 

425. 

COMPANIJA HORIC DOO KULEN VAKUF 

KULEN VAKUF 

M.PASE KULENOVI]A 3 

1610350006380023 

426. 

COMPANY JELAVI] 96 DOO LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

TESKERA BB 

1610200035070060 

427. 

COMPANY SPIDER DOO ORA[JE 

ORA[JE 

POSAVSKIH BRANITELJA 184 

1610800000530076 

428. 

COMPANY VA MA DOO I. DRVAR 

I. DRVAR 

POTOCI BB 

1610450002020062 

429. 

CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN 

GRADACAC 

KEREP BB 

1610250011910095 

430. 

CONTINENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAFE BEHMENA 

1610000012960084 

431. 

CONVEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTE BABI]A 7 / 9 

1610000019700032 

432. 

CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

LETKA BB 

1610200016690015 

433. 

COOL BUTIK TR VL.CRNOLI] JASNA 

KLJU^ 

17 VKB BB 

1610350022910084 

434. 

COOL STR VL. BERBI] ELVEDINA 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB KSC 

1610000019820021 

435. 

COOL SZR VL NISIC EDIB SARAJEVO 

SARAJEVO 

BOLNICKA 30 

1610000018270058 

436. 

COOLPACK DOO I.SARAJEVO 

I.SARAJEVO 

SRPSKIH PALIH BORACA 52 

1610450012220097 

437. 

COOLPACK DOO I.SARAJEVO 

I. SARAJEVO 

SRPSKIH PALIH BORACA 52 

1610000048280015 

438. 

CORONA ELEKTRO DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

FRA D MANDI]A BB 

1610200020310055 

439. 

CORSO A[^INICA VL.SAMIRA KAFED@I] @EP^E 

@EP^E 

111 XP BRIGADE BB 

1610750000520039 

440. 

COYOTE GIRLS SUR VL MERIMA SINANOVIC 

ORA[JE 

III ULICA 30 

1610800003570056 

441. 

CREDO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

CIM MASICI BR 17 

1610200009370007 

442. 

CRISTIAN GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

RASNO 98 

1610200028060064 

443. 

CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

KOPRIVNA 158 

1610450002410002 

444. 

CRO HERC BENZ DOO LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

FRA MATIJE DIVKOVI]A BB 

1610200007710046 

445. 

CROHERC AG DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VUKOVARSKA 18A 

1610200009400077 

446. 

CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU 

GRADI[KA 

KOZARSKIH USTANIKA 36 

1610450011440023 

447. 

CS SPORT DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

FRA D BUNTICA 59 

1610200020320046 

448. 

CUCIN KAMEN RESTORAN VL IVICA KAPULAR 

@EP^E 

TATARBUDZAK BB 

1610750000540021 

449. 

]UK TRADE DOO POSU[JE 

POSU[JE 

VRANI] BB 

1610200020330037 

450. 

CUM CALL COMPANY DOO ILIDZA 

ILID@A 

LEPENI^KA 101 

1610000015690052 

451. 

CUREX-CO DOO ORA[JE 

ORA[JE 

UGLJARA 

1610800000570040 

452. 

]URI] DOO @EP^E 

@EP^E 

BISTRICA BB 

1610750000550012 

453. 

CURICORP EXP-IMP DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SLOBODNA CARINSKA ZONA 

1610200003140085 

454. 

CVJECARA LU SZR VL SEHI] RAZIJA CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA BB 

1610350005830033 

455. 

CVJETIC STR VL GASANOVIC NEVENKA 

SARAJEVO 

MARKA MARULICA 23 

1610000057730046 

456. 

DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR 

MOSTAR 

CIM GARANACKA 5 

1610200009440041 

457. 

DACA DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

OTESKA 7 

1610000010040093 

458. 

DACO GOSTIONICA VL SLAVKO TRIKIC DRVAR 

DRVAR 

KRALJA TOMISLAVA 14 

1610200044000074 

459. 

DADA TR VL. BASIC VEDAD MOSTAR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 20 

1610200003670093 

460. 

DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 39C 

1610200001340056 

461. 

DADO TR VL. SALISPAHIC DZEHVA GORA@DE 

GORA@DE 

MRANJIVAC BB 

1610300003230096 

462. 

DAGOR DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR SRPSKE VOJSKEBB 

1610450006060015 

463. 

DALIJA STR VL.JOSIPA GAZIBARI] GUCANIN 

VITEZ 

KRALJA PETRAKRE[IMIRA BB 

1610700000810023 

464. 

DAM PALMA DOO USTIKOLINA 

USTIKOLINA 

NJUHE BB 

1610000016990046 

465. 

DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJAS 

ILIJAS 

126 ILIJASKE BRIGADE 11 

1610000045440049 

466. 

DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]KI PUT BB 

1610750000580082 

467. 

DAMPEX DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

BRANILACA KULE GRADA 

1610250005900072 

468. 

DAN DE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 5 

1610200009470014 

469. 

DANA DOO VISOKO 

VISOKO 

HUSE MUZAFERIJE 20 

1610150002770081 

470. 

DANA STR VL JAKSIC DRAGANA BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PUT SRPSKIH BRANILACA 165 

1610450013730096 

471. 

DANCO SZD VL. GOJKO LJUBI] 

[IROKI BRIJEG 

LJUBOTI]I 157 

1610200020380089 

472. 

DANILO STR VL DALIBOR SOFTIC BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

CARA LAZARA 2 

1610450011210036 

473. 

DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TRG I. KRNDELJA BB 

1610200003430018 

474. 

DARIO 2 STR VL. DARIO DRAGI^EVI] @EP^E 

@EP^E 

ULICA PRVA BB 

1610750000600064 

475. 

DATA PROJEKT DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 

1610000006670022 

476. 

DATO DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

FRA GRGE MARTI]A 24 

1610200020390080 

477. 

DAVOR NO]NI BAR SUR VL. POPOVI] D. 

SARAJEVO 

HISETA 1 

1610000004400028 

478. 

DAZ STJEPANOVIC DOO BR^KO 

BR^KO 

KREPSIC 119 

1610600005610073 

479. 

DE PO ZID DOO POSU[JE 

POSU[JE 

DALMATINSKA BB 

1610200025410024 

480. 

DEADONIS 2001 DOO GRADA^AC 

GRADA^AC 

8. MARTA BB 

1610500000990065 

481. 

DEBORA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBUR[KIH @RTAVA BB 

1610200009510075 

482. 

DECOP DOO POSU[JE 

POSU[JE 

BLIDINJSKA 1 

1610200009520066 

483. 

DECOR LAND DOO ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1610550005960003 

484. 

DEDA COM DOO GRUDE 

GRUDE 

SOVICI BB GRUDE 

1610200031420047 

485. 

DEDI] DRVO PROMET BIHA] 

BIHA] 

]AVKI]KA 11 

1610350002450068 

486. 

DEKO DOO MOSTAR 

MOSTAR 

SEFI]A 9 

1610200027420058 

487. 

DEL TRANS DOO KAKANJ 

KAKANJ 

311 LAKE BRIGADE 14 

1610650000010018 

488. 

DELIC UNIVERZAL DOO BIHA] 

BIHAC 

PUT 5 KORPUSA BLOK 2 3 8 

1610350005090020 

489. 

DELIKATES 88 STR VL. MUSTAFA SAL^INOVI] 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 

1610000021720057 

490. 

DELIKATES AMNA STR VL.SAJIDA SAL^INOVI] 

SARAJEVO 

JELI]A 3 

1610000040510024 

491. 

DELKA DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MESE SELIMOVICA 16 

1610850000990096 

492. 

DELTA & VA DOO BIHA] 

BIHA] 

REPU[INE 2 

1610350001740028 

493. 

DELTA DOO VITEZ 

VITEZ 

STJEPANA RADICA 14 

1610700002770005 

494. 

DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

UL.KARAVDI]A 20/3 

1610150000170093 

495. 

DEMIL DOO ^AJNI^E 

^AJNI^E 

BRAJ^EVAC 18 

1610300003980003 

496. 

DENA SZR FS VL.DERVI[A TOROMANOVI] 

BIHAC 

HIMZO POLOVINA 3 

1610350015470087 

497. 

DENDA PROMET DOO BILECA 

BILECA 

PODOSOJE BB 

1610200034750057 

498. 

DENDI SZR VL HLEPKA JANKO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MARSALA TITA 21 

1610000035630051 

499. 

DENI PIZZERIA VL. SELMANOVI] MIRSAD 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 29 

1610000012230062 

500. 

DENI STR VL. SUAD ZEJNILAGI] 

SARAJEVO 

S. ISOVI]A 29 

1610000008840009 

501. 

DENI SUR VL. LUCA VIDOVI] VITEZ 

VITEZ 

HRVATSKIH BRANITELJA BB 

1610700000850084 

502. 

DENIS TOYS DOO ZENICA 

ZENICA 

ZELJEZARSKA 1 

1610000056920096 

503. 

DEPROM DOO @IVINICE 

@IVINICE 

ARMIJE BIH 2 

1610250003230050 

504. 

DERBI COMPANY DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZVORNI^KA 27 

1610000013900014 

505. 

DERBI SUR UGLJARA VL. MARKO KNEZEVIC 

ORA[JE 

UGLJARA 1 A 

1610800003070021 

506. 

DERI DOO BIHA] 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A BB 

1610350000890017 

507. 

DERMA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KULINA BANA 13 

1610000020870046 

508. 

DERMORAD DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

G.MAMICI BB 

1610200020410062 

509. 

DEVIBO DOO VISOKO 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB 

1610150001400053 

510. 

DIAL DOO TUZLA 

TUZLA 

ISMETA MUJEZINOVICA 26 

1610250007040016 

511. 

DID UR BISTRO VL.^AU[EVI] SAMIR BIHA] 

BIHA] 

JEZERO SRBLJANI BB 

1610350011490080 

512. 

DIGITAL TAHOGRAF DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

]UMURIJA 2 

1610000026980076 

513. 

DIGITATA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA MISLAVA BB 

1610200009540048 

514. 

DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADA^AC 

GRADA^AC 

HUSEIN K GRADA[^EVI]A BB 

1610250000150009 

515. 

DIGITRON INTER DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMICA 18A 

1610000007390053 

516. 

DIL INVEST DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

KNESPOLJE BB 

1610200020420053 

517. 

DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JEROSLAVA PLECITIJA 17 

1610450008980006 

518. 

DINAMO 3 SUR VL.MURATI AFRIM 

V. KLADU[A 

IBRAHIMA MRZLJAKA BB 

1610350011550026 

519. 

DINAMO SUR VL MEHMEDI FEKRI ORASJE 

ORA[JE 

[KOLSA 18 DONJA MAHALA 

1610800000640074 

520. 

DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

1610200003400045 

521. 

DINTRADE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

NJEGO[EVA 19 

1610450001490054 

522. 

DIONIS DOO GRADI[KA 

GRADI[KA 

CATRNJA BB 

1610450005790064 

523. 

DIP DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020440035 

524. 

DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA 

LIVNO 

BEGOVACA BB 

1610200030370022 

525. 

DISKONT 2000 STR VL. KRALJEVI] DAMIR 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 43 

1610000005370028 

526. 

DISKOTEKA CAMEL VL.SINANOVI] [EFIK 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1610350019710054 

527. 

DIVA DOO LIVNO 

LIVNO 

MISI BB 

1610200016710094 

528. 

DIVLJA MA^KA UR RESTORAN VL. GLU[^EVI] 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A 2 

1610300003140080 

529. 

DIYAR TEKST DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

21 OSLOBODILACKE BRIGADE 

1610500002530037 

530. 

DJECIJI VRTIC PCELICA MAJA KISELJAK 

KISELJAK 

ZENICKI PUT BB 

1610700005720066 

531. 

DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC 

TREBINJE 

NIKSICKI PUT 1 

1610200031230024 

532. 

DJUG AUTO DOO @IVINICE 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610250008590076 

533. 

DJUG AUTO DOO @IVINICE 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB 

1610250008590173 

534. 

DK & VK KOMERC DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

GABELA BB 

1610200014410030 

535. 

DM LUJZA DOO CAPLJINA 

^APLJINA 

STRUGE 55 

1610200027530056 

536. 

DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO 

LIVNO 

SRDEVICI BB 

1610200026830007 

537. 

DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA 

PRIJEDOR 

KOZARSKA 111 

1610450037960017 

538. 

DMP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY 

1610000026850096 

539. 

DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR 

PRNJAVOR 

BOZE TATAREVICA 13 

1610450000440029 

540. 

DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BL 

BANJA LUKA 

NJEGOSEVA 51 

1610450004850037 

541. 

DOLAC PROMET DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

KO^ERIN BB 

1610200020480096 

542. 

DOLJO DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

KRIVOGLAVCI 2 

1610000031980038 

543. 

DOLLAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]EVA 37 

1610000003180059 

544. 

DOM ZDRAVLJA ZJU BIHAC 

BIHA] 

PUT V KORPUSA BB 

1610350000340027 

545. 

DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DZEMALA CELICA 16 

1610000016980055 

546. 

DOMUS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA TRPIMIRA 8 

1610200038610075 

547. 

DONNA STR VL. AVDI] ARIJANA 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE 

1610000008950007 

548. 

DOPAK DOO DOBOJ 

DOBOJ 

OZRENSKIH S.BRIGADA 5A 

1610400003210012 

549. 

DOTICNI DOO BIHA] 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 2 

1610350000960051 

550. 

DRAGAN STR VL. DRAGAN ]EMERA[ 

^APLJINA 

R. BO[KOVI]A BB 

1610200014450091 

551. 

DRAGANA SZR VL MILINKOVIC DRAGANA 

BANJA LUKA 

TODORA OD STALACA 10A 

1610450021880036 

552. 

DRAGANIC DOO FOCA 

FOCA 

PETRA KOCICA 31 

1610300005260015 

553. 

DRINIC AD USPP PETROVAC 

PETROVAC 

DRINI] 

1610450005620023 

554. 

DRVO STIL DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

DOBRO POLJE BB 

1610400002030007 

555. 

DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

1610000034660051 

556. 

DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

1610550003740061 

557. 

DRVOSTIL DOO S SARAJEVO 

I.SARAJEVO 

KASINDO 2A 

1610000029550091 

558. 

DS - USA DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 36 

1610250006670058 

559. 

DTP STR VL JELA SISKO LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA 34 

1610200029040055 

560. 

DUBRAVAL DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

LJUBOTI]I BB 

1610200020580006 

561. 

 DU]AN STR VL BUKVIC ADMIR TE[ANJ 

TESANJ 

ALIPASE HECIMOVICA BB 

1610400000470053 

562. 

DUCAN STR VL HALIL IMAMOVIC ZEPCE 

ZEPCE 

ZELJEZNO POLJE BB 

1610750000720053 

563. 

DUCAN TR VL NAZIFA KARALI] 

KISELJAK 

GROMILJAK 28 

1610700005160085 

564. 

DUGA MZ DOO BRCKO 

BRCKO 

DUBRAVE BB 

1610600005100047 

565. 

DUGA STR VL. ^AV^I] ENISA 

SARAJEVO 

JOSIPA PAN^I]A 9 

1610000040160048 

566. 

DUHAN DD ZENICA 

ZENICA 

FRA GRGE MARTI]A 11 

1610550001090021 

567. 

\ULISTAN KR^MA SUR VL NAILA HE]IMOVI] 

ZEPCE 

BEGOV HAN BB 

1610750004130088 

568. 

DUO COMMERCE DOO ORA[JE 

ORA[JE 

IX ULICA 32 

1610800000760063 

569. 

DURAK KOMERC DOO BIHAC 

BIHAC 

S.VELICANSTVENOG BB 

1610350005240079 

570. 

DURIKOM DOO SARAJEVO 

VOGOSCA 

KOBILJA GLAVA 22 

1610000043800070 

571. 

DVA JARANA DOO VELIKA KLADU[A 

VELIKA KLADU[A 

BARAKE 127 

1610350022130010 

572. 

DVA JARANA SUR Vl.TOPALOVIC ADISA 

SARAJEVO 

ZVORNICKA 37 

1610000030650071 

573. 

DVA SOFERA CAFFE GRILL SUR VL SENADKARALIC 

VITEZ 

TRAVNICKA 4 

1610700000920021 

574. 

D@ADA SUR VL. OPIJA^ D@IHAD 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 5 

1610000027020040 

575. 

D@ANA STR VL. LJEVAKOVI] [EMSO 

TE[ANJ 

TREP^E BB 

1610400005490094 

576. 

D@IGI STR VL.MULAVDI] NIHADA 

GRA^ANICA 

PRIBAVA 

1610250007610085 

577. 

DZIP CO DOO CITLUK 

CITLUK 

TROMEDJA BB 

1610200007760098 

578. 

DZONI COMPANY DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA 39 

1610500000900049 

579. 

D@ONO PROMET EXPORT IMPORT PP 

^APLJINA 

PODGRADINA 

1610200014480064 

580. 

E PARTNER DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

HERCEG STJEPANA 22 

1610200020650040 

581. 

E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA 

BIHAC 

JABLANSKA BB 

1610350005270052 

582. 

EAGLES KAFFE BAR UR VL. KESEROVI] ENES 

BIHA] 

I KRAJI[KOG ODREDA 35 

1610350000970042 

583. 

ECO VITEZIT DOO VITEZ 

VITEZ 

TVORNI^KA BR 1 

1610700000940003 

584. 

ED PETROL DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

1610500002220025 

585. 

EDAN CAFFE BAR SUR VL. DIZDAREVI] 

SARAJEVO 

MERHEMI]A TRG BB 

1610000011340087 

586. 

EDEN DOO BREZA 

BREZA 

ZUPCA BB 

1610150000310064 

587. 

EDI TR VL. KOVA^ ENIDA GORA@DE 

GORA@DE 

OSANICA BB 

1610300001520083 

588. 

EDINPORT DOO GORA@DE 

GORA@DE 

ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB 

1610300001310078 

589. 

EDITOR DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1610350011950054 

590. 

EDNA FRIZERSKA RADNJA VL.^URT EDNA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR SEBILJ 

1610150001800081 

591. 

EDNA TR VL.KADA SALIHAGI] BIHA] 

BIHA] 

ZEGAR BB 

1610350026450002 

592. 

EDO STR VL. ALI] AMIR GORA@DE 

GORA@DE 

43 DRINSKE BRIGADE 

1610300002510065 

593. 

EDO SZR VL. HEBIBOVI] EDID 

MOSTAR 

ULICA VIII 2 

1610200002780021 

594. 

EGARKOMERC DOO GRADACAC 

GRADACAC 

KEREPSKI PUT BB 

1610250000990029 

595. 

EGG COMMERCE DOO KRE[EVO 

KRE[EVO 

KRE[EVO 23 

1610700003360056 

596. 

EKAM DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

HRASNI^KA 36 

1610000016310076 

597. 

EKO DOM DOO BIHA] 

BIHA] 

I. LJUBIJANKI]A 167 

1610350005180036 

598. 

EKO SPIN DOO LAKTASI 

TRN LAKTASI 

CARA DUSANA 76 

1610450003260013 

599. 

EKOM PAK DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

PUT SRPSKIH BRANILACA 308 

1610450014880031 

600. 

EKOS STR VL. KESO SULEJMAN 

VISOKO 

PODVISOKI 24 

1610150004640047 

601. 

EKVADOR DOO BIHAC 

BIHAC 

MEHMEDA KOLAKOVI]A 114 

1610350003230045 

602. 

EL-BOX DOO ORA[JE 

ORA[JE 

D. MAHALA VINKOVA^KA 73 

1610800000770054 

603. 

ELD EM DJL VISOKO 

VISOKO 

GORNJE ROSULJE 62 

1610150002160048 

604. 

ELDIN TR VL.EKREM MEKANOVIC 

V.KLADUSA 

MEJKANOVICI 30 

1610350018970041 

605. 

ELEDAM DJL VISOKO 

VISOKO 

LUKE C 4 

1610150000660040 

606. 

ELEKTRO DEMS DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VELJKA MLADJENOVICA BB 

1610450002880064 

607. 

ELEKTRO LALI] DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

GETEOVA 9 IV 

1610000017820075 

608. 

ELEKTRO MB DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

IGMANSKA 26 

1610450019850020 

609. 

ELEKTRO NEON ENM SZR VL. MEDOVI] V. 

RUDO 

BOVANE BB 

1610300003320015 

610. 

ELEKTROAKUSTIK DOO GORA@DE 

GORA@DE 

GAMEL ABDEL GANEMA BB 

1610300003130089 

611. 

ELEKTROFRIGO SZR VL ELVEDIN LERIC 

MOSTAR 

SEHOVINA BR 26 

1610200028600063 

612. 

ELEMENTAR DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BOJNICKA BB 

1610000019620007 

613. 

ELI SZR KROJA^ REPE[A HASRETA 

MOSTAR 

M.TITA B.B. 

1610200003450097 

614. 

ELIF COMPANY DOO GORAZDE 

GORA@DE 

43 DRINSKE BRIGADE 2 

1610300001760061 

615. 

ELLIS DOO LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

LISICE BB 

1610200005800019 

616. 

ELMO DOO LAKTASI 

LAKTASI 

KARADJORDJEVA 46 A 

1610450010970058 

617. 

ELMONT AD BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KARADJORDJEVA 2 

1610450006690030 

618. 

ELRAD SZD VL JEVTIC DRAGOMIR PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

A J RAKOVICA 13 

1610450012730026 

619. 

ELTING DOO CAZIN 

CAZIN 

PUSKARI 39 

1610350003540057 

620. 

ELTING IN@INJERING DOO TUZLA 

TUZLA 

TUZLA 

1610250006050034 

621. 

ELVEX DOO DUBRAVE BR^KO 

BR^KO 

DUBRAVE BB 

1610600004410086 

622. 

EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1610350011580096 

623. 

EM KLJAJI] DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 93 

1610350014430053 

624. 

EM S GUSIC DOO BIHA] 

BIHA] 

H KJAFIJE BB 

1610350002220081 

625. 

EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR 

MOSTAR 

MUJE PASICA BR 20 

1610200003640023 

626. 

EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

CUMURIJA 1 

1610000041140039 

627. 

EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB 

SARAJEVO 

MUHAMEDA EF PANDZE 37 

1610000042770027 

628. 

EMINA SUR BUREGD@ ]EVABD@ VL. OMANOVI] 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 32 

1610000022640005 

629. 

ENERGOHOLZ DOO ZENICA 

ZENICA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610550002450058 

630. 

ENERGOINGINEERING MS DOO BIHA] 

BIHA] 

SKENDERA KULENOVI]A BB 

1610350001310027 

631. 

ENERGY & CO DOO CAZIN 

CAZIN 

OSTROZAC 2 

1610350025270094 

632. 

ENI DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

BOSANSKA 21 

1610550007550027 

633. 

ENTERIJER BAU DOO BRCKO 

BRCKO 

SATOROVICI 164 

1610600002380070 

634. 

ENZUM DOO ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

PATRIOTSKE LIGE BLOK A 

1610550002910032 

635. 

ERC PROMET DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELICA 12 

1610350000210047 

636. 

ERODERM DOO CITLUK 

^ITLUK 

DONJA BLATNICA BB 

1610200037920017 

637. 

EROL KOMPANI DOO ZENICA 

ZENICA 

GORAZDANSKA 26 

1610550004170062 

638. 

EROL KOMPANI DOO ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA 26 

1610600004000067 

639. 

EROL SZR VL. HAD@IMU[OVI] ABEDIN 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 23 

1610000011470067 

640. 

ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BRCKO 

BRCKO 

PAJE JOVANOVICA BR 4 

1610600007510012 

641. 

ESKADA DOO S.BRIJEG PODRUZNICA SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOTROMANICA 48 

1610000045050012 

642. 

ESKADA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

SIROKOBRIJESKA 118 

1610200032960019 

643. 

EST IMPEX DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA 51 / III 

1610000035810083 

644. 

ESTETIK DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200009820087 

645. 

ESTRADA CAFFE BAR VL.GIROTI] OSMAN 

GRA^ANICA 

GRADSKI PASA@ BB 

1610250016470065 

646. 

ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PAVLA LUKACA 16 B 

1610000029660089 

647. 

ETOS PROMET 2 DOO MAO^A 

BR^KO 

MAOCA BB 

1610250001500055 

648. 

EURO BIH INTERNATIONAL DOO VISOKO 

VISOKO 

STUPATRICI 

1610150004080066 

649. 

EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA 

GRUDE 

HV HRVATINICA BB 

1610200020680013 

650. 

EURO COMMERC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 110 

1610000017810084 

651. 

EURO DUSEN EXPORT IMPORT DOO ILID@A 

ILID@A 

STUPSKO BRDO 46 

1610000033850004 

652. 

EURO FRA K DOO TUZLA 

TUZLA 

MUHAREMA FIZOVI]A 15 

1610250006130059 

653. 

EURO HAS DOO KONJIC 

KONJIC 

BUTUROVIC POLJE 

1610200004020069 

654. 

EURO KING DOO ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA 117 

1610550002100082 

655. 

EURO KOKA SPD VL.JUSI] CAMIL 

SANSKI MOST 

HUSIMOVCI BB 

1610350010000063 

656. 

EURO LAMB DOO SARAJEVO 

HADZICI 

KAZINA BARA 9 PAZARIC 

1610000050730041 

657. 

EURO OIL DOO POSU[JE 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

1610200016810004 

658. 

EURO PEKARA SZR VL.ALI MEMCAJ 

BIHA] 

I.F.JUKI]A 16 

1610350022590081 

659. 

EURO PROM DOO BRCKO 

BRCKO 

BANJALUCKA BB 

1610600004520084 

660. 

EURO SCHOOL STR VL. MUJICIC AZRA 

HADZICI 

HADZELI BB 

1610000046710069 

661. 

EUROBEMM DOO CITLUK 

CITLUK 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610200007800062 

662. 

EUROCAR DOO BIHA] 

BIHA] 

502 VITE[KE BRIGADE 1 

1610350000880026 

663. 

EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO 

BOS.GRAHOVO 

PRZINE BB 

1610200044390014 

664. 

EUROECCO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

CICIN HAN 41 

1610000010230019 

665. 

EUROFINAL DOO ZVORNIK 

ZVORNIK 

NASELJE BIRA^ 

1610600003050049 

666. 

EUROFLEX DOO MAGLAJ 

MAGLAJ 

SULEJMAN OMEROVIC 

1610400003410026 

667. 

EUROFOTO DOO GRADISKA 

GRADISKA 

ARCIBALDA RAJSA 128 

1610450004820064 

668. 

EUROGOLD DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JOSIPA VANCASA 32 

1610000025410034 

669. 

EUROINZINJERING DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

SIJE BB 

1610400001890036 

670. 

EUROKIR DOO VITEZ 

VITEZ 

KRALJA TVRTKA BB 

1610700001020028 

671. 

EUROMAG DOO ILIJA[ SARAJEVO 

ILIJA[ 

MAKLJEN BB 

1610150004630056 

672. 

EUROMEBEL DOO MOSTAR 

MOSTAR 

USKR^ 21 

1610200003080042 

673. 

EURONA DOO ILID@A 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVI]A BR 13 

1610000017360004 

674. 

EUROPA COMMERCE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

TREBIZAT 273 

1610200014550098 

675. 

EUROPA ORIJENT DOO BIHA] 

BIHA] 

FRANE JUKI]A 12 

1610350000480095 

676. 

EUROPULS DOO USORA 

USORA 

ZABLJAK 

1610400002200048 

677. 

EURO[PED DOO MOSTAR 

MOSTAR 

RODO^ B.B. 

1610200026480031 

678. 

EUROTEHNA DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

MEKIS BB 

1610400006650020 

679. 

EUROTRADE DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

25 NOVEMBRA 8 

1610400000020070 

680. 

EUROTRIKO DOO CAZIN 

CAZIN 

CAZINSKA BB 

1610350007050002 

681. 

EVROPA PEKARA VL. DAUTOVI] HAJRUDIN 

MOSTAR 

KURLUK 1 

1610200004340072 

682. 

EVRORITAM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RADI]EVA 8 A 

1610000023600014 

683. 

EXCELLENT BUTIK STR VL. PRCE DANICA 

^APLJINA 

BRA]E RADI]A BB 

1610200014570080 

684. 

EXECUTIVE PROFESSIONAL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE HUME 19 

1610000044400015 

685. 

EXIMPROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

KNEZA MILO[A 19 

1610250003720094 

686. 

EXPRES M CAFFE VL. BO@O RIMAC 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA 

1610200018020079 

687. 

EXPROM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULEVAR M SELIMOVICA 69 

1610000027430059 

688. 

EXTRA PILE PROM DOO KAOCI SRBAC 

SRBAC 

KAOCI SRBAC 

1610450020620006 

689. 

EXTREME STR VL ESADA SULJI] 

ORA[JE 

V ULICA 5 

1610800003250053 

690. 

EZZA DOO BIHAC 

BIHAC 

SAFET BEGA BASAGICA 38 

1610350002200002 

691. 

FABER DOO POSUSJE 

POSUSJE 

KOVACI BB 

1610200029690052 

692. 

FABRIKA DUHANA DD MOSTAR 

MOSTAR 

M TITA 237 

1610200004510016 

693. 

FABRIKA VODE DOO VITKOVI]I 

VITKOVI]I 

VITKOVI]I BB 

1610300003770095 

694. 

FABRIKA ZA PROIZ CELICNE ZICE AD N.GORA@DE 

N.GORA@DE 

CENTAR I BB 

1610300003610045 

695. 

FAGUS AEO DOO GRACANICA 

GRACANICA 

MEHMED VEHAVI EFENDIJE 

1610250004730058 

696. 

FAGUS DOO POSUSJE 

POSUSJE 

RAKITNO BB 

1610200020740056 

697. 

FAHIR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ADZEMOVICA 

1610000017000037 

698. 

FAMI TRADE DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

SIJE BB 

1610400000530096 

699. 

FAMILIA DOO SIROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

FRA DIDAKA BUNTICA 

1610200020750047 

700. 

FAMINEX DOO SOKOLAC 

SOKOLAC 

VELJKA VLAHOVI]A 1 

1610450001260067 

701. 

FAN STR VL. MUMUNOVIC ADA 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000013700097 

702. 

FAO LIV DOO VISOKO 

VISOKO 

HUSEIN B.GRADA[^EVI]A 

1610150001580085 

703. 

FARISA DOO TUZLA 

TUZLA 

TRGOVACKA 6 

1610250008800081 

704. 

FARMER TR VL.LEMAJI] ZDRAVKO 

S.MOST 

LUSCI PALANKA BB 

1610350011650033 

705. 

FARMER UG FARMERA PROIZVO\A^A MLIJEKA 

GORA@DE 

MRAVINJAC BB 

1610300000410015 

706. 

FARMIN DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

DONJA LOHNJA 

1610250003990045 

707. 

FASAVET DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE SMAILOVI]A 3 C 

1610000020360020 

708. 

FASHION BOX BUTIK TR VL.BADNJEVI] ALMASA 

BIHA] 

HARMANSKI SOKAK 21 

1610350016700047 

709. 

FASHION DI DOO VISOKO 

VISOKO 

PTC SEBILJ II 

1610150005530022 

710. 

FASHION TR VL ZEJNA [ABI] VELIKA KLADU[A 

V.KLADU[A 

HA[IMA OKANOVI]A 2 

1610350019850025 

711. 

FAST FOOD VL. BAHRA SEJMENOVI] 

TE[ANJ 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1610400004170021 

712. 

FATMIR DJL SARAJEVO 

ILID@A 

BARSKA 19 

1610000019870073 

713. 

FAUNA DOO CAPLJINA 

^APLJINA 

HRVATSKIH BRANITELJA 200 

1610200037000069 

714. 

FAVORIT DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

JOSIPA JELACICA BB 

1610200028890093 

715. 

FC IMPEX DOO SARAJEVO 

ILID@A 

I SAMOSTALNE BRIGADE 8 

1610000028600073 

716. 

FENING SP VL NED@AD MA[INOVI] 

V.KLADU[A 

RASIMA DURAKOVI]A 3 

1610350010580026 

717. 

FERO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 83 

1610600001580014 

718. 

FERO PROM DOO BIJELJINA 

BIJELJINA 

MILOSA OBILICA 83 

1610850001720021 

719. 

FERO TRADE DOO LIVNO 

LIVNO 

KALAJD@INICA 9 

1610200018040061 

720. 

FEROAL TRADE DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

HUMAC II BB 

1610200026530083 

721. 

FEROELEKTRO KU]NE POTREP[TINE DJL 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 28 

1610000003290057 

722. 

FEROMETALI DOO KISELJAK 

KISELJAK 

BILALOVAC BB 

1610700001040010 

723. 

FERRE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MERKATOR TC LOZIONICKA 16 

1610000027820096 

724. 

FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR 

MOSTAR 

DR MILE BUDAKA 98A 

1610200032100017 

725. 

FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO 

LIVNO 

KNEZA MUTIMIRA BB 

1610200034380002 

726. 

FILUKS DOO DOBOJ 

DOBOJ 

KOSTAJNICA 

1610400002390071 

727. 

FIN DOO FOJNICA 

FOJNICA 

DUSINA 77 

1610150002700047 

728. 

FINALEX DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

IVANA G.KOVA^I]A 

1610450003550043 

729. 

FINALIST DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

1610250001550010 

730. 

FISHING TRADE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

JOVANA DUCICA 30 32 

1610450001450090 

731. 

FK JEDINSTVO BRCKO 

BRCKO 

MIROSLAVA KRLEZE 4 

1610600004700019 

732. 

FLAMENGO UR KAFE VL. CULOV SULEJMAN 

GORA@DE 

KULINA BANA 8 

1610300003110010 

733. 

FLAMING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISMETA MUJEZINOVI]A 12 

1610000018580070 

734. 

FLEKA SAMOS DJELAT VL LATIC ADNAN 

SARAJEVO 

POSAVSKA 116 

1610000054380054 

735. 

FLE[ AUTO [KOLA VL MUJA^I] ASMIR 

VISOKO 

MEVI]A 2 

1610150004050093 

736. 

FLEXOPER DOO TUZLA 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE BB 

1610250006430080 

737. 

FLOREAL SZTR VL. BE[O NAD@IJA 

SARAJEVO 

BRANKOVA BB 

1610000013910005 

738. 

FLOTTMANN DOO BIHA] 

BIHA] 

GRME^KA BR 21 

1610350004010022 

739. 

FOCUS CAFFE VL. ANKA PERKO 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200020780020 

740. 

FOLC ELEKTROTEHNIKA DOO TUZLA 

TUZLA 

MAHMUTA BUSATLIJE 126 

1610250008170066 

741. 

FONDACIJA ZA POMO] MUSLIMANIMA BOSNE 

VISOKO 

HAD@IHASANOVA 23 

1610150001900088 

742. 

FONTANA COMPANY DOO LAKTA[I 

LAKTA[I 

M.TITA 48 

1610450016850004 

743. 

FOOD PRODUCT DOO LAKTA[I 

LAKTA[I 

KARA\OR\EVA BB 

1610450003210058 

744. 

FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR 

GRAD MOSTA 

RUDE HROZNICEKA BB 

1610200040050040 

745. 

FORTICAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERDE HAUPTMANA 44 

1610000022990078 

746. 

FORTUNA TEHNA DOO CAZIN 

CAZIN 

NURIJE POZDERCA 27 

1610350012880090 

747. 

FORUM GRADJANA ZA POVRATAK UG 

PRIJEDOR 

PRIJEDORSKI PUT BB 

1610450003670032 

748. 

FORUM TRADE DOO BR^KO 

BR^KO 

MIROSLAVA KRLE@E 39 

1610600005210045 

749. 

FOTO IDEAL VL.BE]IREVI] FADIL @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA 

1610250003870056 

750. 

FOTO LORENA SZR VL.ILINKA VINCETI] 

ORA[JE 

III ULICA BR.16 

1610800000890043 

751. 

FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BRCKO 

BRCKO 

SULJAGICA SOKAK BR19 

1610600007410005 

752. 

FREE STYL STR VL KRMAR DUSANKA 

BANJA LUKA 

BRANKA MORACE 1 

1610450021370010 

753. 

FRIGOMONT SOD VL. FILIPOVI] @ELJKO 

MOSTAR 

ZRINSKI FRANKOPANA 9 

1610200010070056 

754. 

FRIMONT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

PUT ZA OPINE BB 

1610200000760093 

755. 

FRIZER SZFR VL. OSMANOVI] ALMEDINA 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE BR 5 

1610000013320051 

756. 

FULL SPORTSKA KLADIONICA MILO[ RATKOVI] 

NEVESINJE 

CARA DU[ANA BB 

1610200005520077 

757. 

FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

GORNJI KAMENGRAD 139 

1610350012600051 

758. 

FURA TRANS DOO LIVNO 

LIVNO 

BRINA BB 

1610200018130077 

759. 

FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12 

1610200010080047 

760. 

G WEBER DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

JANKOVI]I 22 B 

1610700003540088 

761. 

G & R BISTRICA GRADISKA BISTRICA DOO 

GRADISKA 

BISTRICA 51 

1610450013300095 

762. 

G & S OBJEKT DESING BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

VASE PELAGIC 10 

1610450009030058 

763. 

G S INDUSTRY DOO TUZLA 

TUZLA 

SABANA ZAHIROVICA 4 

1610250001360084 

764. 

GA GI DOO GRUDE 

GRUDE 

GORICA BB 

1610200020840063 

765. 

GADARA TR VL.GADARA IBRO 

MOSTAR 

M.BALORDE 17 A 

1610200000880082 

766. 

GAJTIN DOO BRCKO 

BRCKO 

PETRA KOCICA 13 BRCKO 

1610600003350070 

767. 

GALA SZR OBU]ARSKA R. VL. DIZDAR NEDIM 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 51 I 

1610000021150085 

768. 

GALAKTIKA DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

DJURE DANICICA 14 

1610450012670080 

769. 

GALANTERIJA TM DOO ILIJA[ 

ILIJA[ 

ILIJAS -MRAKOVO 31 

1610150000020034 

770. 

GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO SAMAC 

SAMAC 

CARA DUSANA BB 

1610450037300029 

771. 

GALAXIJA TR VL.ENES HALILOVI] 

V KLADUSA 

HUSE ]EHI]A 5 

1610350021620081 

772. 

GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

MESIHOVINA BB 

1610200016860056 

773. 

GALEB DOO NOVI TRAVNIK 

NOVI TRAVNIK 

BU^I]I 180 

1610700002830048 

774. 

GALERIJA DOO CAZIN 

CAZIN 

SALIHA OMERCEVICA BB 

1610350008080045 

775. 

GALIJA NOCNI BAR VL ALIC HEDIJA GRACANICA 

GRACANICA 

PODGAJ BB 

1610250015410049 

776. 

GAMA WOOD DOO GRADI[KA 

GRADI[KA 

PUT D.STEFANA BB 

1610450001020089 

777. 

GAMADEUS DOO KALESIJA 

KALESIJA 

OSLOBODILACA 21 

1610250017770059 

778. 

GAME CENTAR SR VL. LJU[A ADNAN 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

1610000020530061 

779. 

GAS METAL DOO VISOKO 

VISOKO 

OZRAKOVI]I BB 

1610150000390089 

780. 

GB COMPANY DOO GRADISKA 

GRADISKA 

JOVANA RASKOVICA 1 

1610450001010098 

781. 

GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

PUT ZA METKOVI] BB 

1610200005890035 

782. 

GENERALTURIST DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 

1610000003480080 

783. 

GEOIN@ENJERING DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVI]A 7 

1610000040600040 

784. 

GERMANY DOO VELIKA KLADU[A 

V. KLADU[A 

POLJE BB 

1610350008890092 

785. 

GEST ING DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

KA]UNI BB 

1610550005450074 

786. 

GHRM DOO CAZIN 

CAZIN 

RUJNICA 40 

1610350004650028 

787. 

GIGANT DOO BIHA] 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 84 

1610350020450067 

788. 

GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO ^ITLUK 

^ITLUK 

BLIZNE GOMILE BB 

1610200025050057 

789. 

GLOBALNA TRANSFORMACIJA FAMILIJE HO 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 28 

1610250006070016 

790. 

GLOBE LINE DOO SARAJEVO 

ILIDZA 

BLAZUJSKI DRUM 2 

1610000020080078 

791. 

GLOBUS TRADE DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 13 

1610200010200036 

792. 

GM PROMET DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI BRIJEG 

TRN B.B. 

1610200020890018 

793. 

GMB DOO LIVNO 

LIVNO 

SUHACA BB 

1610200034240031 

794. 

GMC STR VL. HUSAGI] AHMED 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1610000029360068 

795. 

GOD DOO KOTOR VAROS 

KOTOR VAROS 

CARA DUSANA 24 

1610450004440018 

796. 

GOD SZR VL. HASKOVI] MIRSAD 

SARAJEVO 

BOJNI^KA 87 

1610000003800083 

797. 

GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA 

SIROKI BRIJEG 

JARE SIROKI BRIJEG 

1610200032480063 

798. 

GOLD SUR BIFE VL. IMAMOVI] AMIRA 

SARAJEVO 

^EKALU[A 34 

1610000019550070 

799. 

GOLD 1 STR VL. POPARA SALEM 

SARAJEVO 

KOVA^I BB 

1610000023640075 

800. 

GOLD CEVABDZINICA VL.SIDIK TABAKOVI] 

V.KLADUSA 

HASIMA OKANOVICA BB 

1610350018360008 

801. 

GOLD INVEST DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VOKI]A I LORKOVI]A 89 

1610200002490088 

802. 

GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVI] 

@EP^E 

GOLIJE[NICA BB 

1610750003550028 

803. 

GOLDEN BOOK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDE JABUCICE 32 

1610000027370016 

804. 

GOLDEN METRO EXPORT IMPORT DOO BANJALUKA 

BANJA LUKA 

MILANA STEVILOVICA 3 

1610450018740049 

805. 

GOLI BRIJEG STR VL.HADZISELIMOVIC SEMIN 

TUZLA 

VLADIMIRA POPOVICA 42 

1610250004970036 

806. 

GONDOLA SUR VL. ^ENGI] MIDHAT 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 56 

1610000015360058 

807. 

GORAL KOMERC DOO GORA@DE 

GORA@DE 

43 DRINSKE BRIGADE 8 

1610300001110064 

808. 

GORAX AGENCIJA VL. NIKOLI] GORDANA 

SARAJEVO 

NUSRETA [I[I]A DEDE 9 

1610000021470088 

809. 

GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U LIKVIDACIJI 

MOSTAR 

ANTE ZUANICA BB 

1610200010210027 

810. 

GOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

TRN BB SIROKI BRIJEG 

1610200020910097 

811. 

GRABOVINA SUR VL. DARIO MARU[I] 

[IROKI BRIJEG 

K A STEPINCA BB 

1610200020920088 

812. 

GRADEX DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ALEKSE [ANTI]A 4 

1610200000360065 

813. 

GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS.KRUPA 

SOKAK 7 

1610350025540045 

814. 

GRADINA DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

M. TITA BB 

1610400001800020 

815. 

GRADINA STR VL. REBAC STANKA 

^APLJINA 

PODGRADINA BB 

1610200014680078 

816. 

GRADING INZENJERING DOO BR^KO 

BRCKO 

BIJELJINSKA 35 

1610600000720012 

817. 

GRADIS DOO TUZLA 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 22 

1610250001560098 

818. 

GRADIS DOO VITEZ 

VITEZ 

VITE[KA 210 

1610550003180080 

819. 

GRADJANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BIH 

SARAJEVO 

TITOVA 9 A PETI SPRAT 

1610000024610075 

820. 

GRADJENJE AD UGLJEVIK 

UGLJEVIK 

KRALJA PETRA I 

1610850002270011 

821. 

GRADNJA DD ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 21 

1610550000680002 

822. 

GRADSKA GROBLJA JKP VISOKO 

VISOKO 

PODVISOKI 

1610150001440017 

823. 

GRAFIKA DD GORAZDE 

GORAZDE 

VITKOVICI BB 

1610300003790077 

824. 

GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

BRANILACA BOSNE BB 

1610250020260049 

825. 

GRANINI DOO SARAJEVO 

ILID@A 

TRG Ote{kog BATALJONA107 

1610000030690035 

826. 

GRANIT TP DOO LON^ARI 

LON^ARI 

OSLOBO\ENJE 8 

1610600002390061 

827. 

GRASSA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DONJE VLAKOVO BB ILID@A 

1610000001300005 

828. 

GRATEX DOO TOMISLAVGRAD 

TOMISLAVGRAD 

DONJI BRISNIK BB 

1610200016900020 

829. 

GREBENAR DOO LIVNO 

LIVNO 

ZABRISCE 

1610200018240075 

830. 

GREDING KOMPANI DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

SULEJMANA FILIPOVI]A 15 

1610000010220028 

831. 

GRIL BES VL. BRE[^I] ESMA VISOKO 

VISOKO 

DOBRINJE 

1610150002540094 

832. 

GRO[O STR VL. GRO[O SEJDA 

KISELJAK 

RADANOVI]I BB 

1610000027740071 

833. 

GROTES DOO TESLIC 

TESLIC 

VOJVODE PUTNIKA 31 

1610400002700083 

834. 

G-SYSTEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LUKAVICKA CESTA 121 

1610000034370021 

835. 

GULLIVER TOURS RENT A CAR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAMIDA DIZDARA 1 

1610000025830044 

836. 

GUMIPLAST DJL VISOKO 

VISOKO 

KRALJA TVRTKA 52 

1610150002640004 

837. 

GURACA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA KLADANJ 

KLADANJ 

GURACA BB 

1610250017220069 

838. 

GURMAN SUR VL.GRUBE[I] ALEKSANDAR 

GRADI[KA 

ATIFA TOPI]A 37 

1610450024410087 

839. 

H & A SUR CAFÉ SLASTI^ARNA VL. J. [ARIC 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

1610200001080096 

840. 

HA & DO DOO CAZIN 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 6 

1610350001470077 

841. 

HAAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

GRAJANI BB 

1610150002570067 

842. 

HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO 

VISOKO 

DOBRINJE BB 

1610150005810061 

843. 

HALO UDRUZENJE OMLADINE BANJALUKA 

BANJA LUKA 

KORDUNSKA 20 

1610450006310081 

844. 

HAMBI DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ZELJEZNICKA BB 

1610650000640033 

845. 

HAMBOK DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

JELAH 

1610400001650058 

846. 

HAMO EXPORT IMPORT DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRA[EVO 

1610400002080059 

847. 

HAMZIBEG RESTORAN VL.DELIC ISLAM 

SANSKI MOST 

HAMZIBEGOVA ULICA BB 

1610350009690051 

848. 

HAN STR VL. ADILOVI] ASMIR 

VISOKO 

GODU[A 

1610150002510024 

849. 

HANA BUREKD@INICA SUR VL. ROKSA SENAID 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BB 

1610000011260062 

850. 

HANDICRAFT ZZR VL NUHANOVIC Z 

SARAJEVO 

HUSAGE CISICA 53 

1610000012810025 

851. 

HAND@E & COMPANI DJL SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAFE DOVAD@IJE 16 

1610000011510031 

852. 

HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

HASANA KIKICA BB 

1610350005990083 

853. 

HARKOM DOO TUZLA 

TUZLA 

PASCI BB LJUBA^E 

1610250007790020 

854. 

HARRY FAST FOOD VL. MIRALEM KESO 

VISOKO 

SKOPLJAKA 66 

1610150000450035 

855. 

HASKO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

LUKAVICKA CESTA 46 

1610000030670053 

856. 

HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC @EP^E 

@EP^E 

PRVA BB 

1610750004000011 

857. 

HAZARD DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

SREBRENIK BB 

1610500000160036 

858. 

HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

DONJA ZIM^A BB 

1610150001330019 

859. 

HEDAS DOO ZEPCE 

ZEPCE 

ZENICKI PUT BR 33 

1610750001000092 

860. 

HELENAS SPORT DOO CITLUK 

CITLUK 

DUHANSKA BB 

1610200006810080 

861. 

HELIOS LEASING DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRESIMIRA 2B SPC 

1610200039910069 

862. 

HELIOS OSIGURANJE DD MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 59 

1610200010300043 

863. 

HELIOS OSIGURANJE DD MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 59 

1610200010300140 

864. 

HELIX DOO BRCKO 

BRCKO 

PLAZULJSKA BR 20 

1610600006980004 

865. 

HER EX DOO VITEZ 

VITEZ 

JARDOL BB 

1610700001190069 

866. 

HER POS DOO ORA[JE 

ORA[JE 

ZONA PODUZETNI[TVA 1 

1610800001030014 

867. 

HERC MB DOO MOSTAR 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 12 

1610200010320025 

868. 

HERCEGOVKA DOO TREBINJE 

TREBINJE 

GARIBALDIJEVA BB 

1610200010370077 

869. 

HERMIS DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ILICKA 169 

1610200010390059 

870. 

HERSS TREID DOO JABLANICA 

JABLANICA 

TRG OSLOBODJENJA BB 

1610550001910059 

871. 

HERZ BOUTIQUE VL.DJONKO ALMIN 

V KLADUSA 

SULEJMANA TOPI]A 22 

1610350020910041 

872. 

HETRING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI 16 

1610200026380024 

873. 

HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE 

BIHA] 

HAMDIJE KAPID@I]A 6 

1610350002300009 

874. 

HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA CITLUK 

CITLUK 

TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA 

1610200033370038 

875. 

HIB UR CAFFE BAR VL. HAND@I] ELFAD 

TE[ANJ 

MAR[ALA TITA BB 

1610400002710074 

876. 

HID COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POFALICKA 52 

1610000024990024 

877. 

HIDROGRADNJA AD GIK I. SARAJEVO 

PALE 

MAGISTRALNI PUT 11 

1610450000910091 

878. 

HIDROIN@ENJERING PROMET DOO 

VISOKO 

SARAJEVSKA BB 

1610150000930088 

879. 

HIDROINZINJERING PILANA DOO 

ILIJAS 

PODLUGOVI BB 

1610000004750004 

880. 

HIMS 2 TR VL.HAJDARPA[I] ISMET 

BIHA] 

DARIVALACA KRVI 17 

1610350008110018 

881. 

HIMS MS DOO BIHA] 

BIHA] 

HADZIABDICA MAHALA 16 

1610350013080007 

882. 

HINUS DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

ZELJEZNICKA 26 

1610500000450066 

883. 

HIS UR A[^INICA VL.ALI] FATIMA 

TE[ANJ 

POBRI]A BB 

1610400002750038 

884. 

HIT HOD COMPANY DOO LAKTA[I 

LAKTA[I 

KARAD@OR\EVA 48 

1610450008580075 

885. 

HIT PRODUCTS TRADING CO DOO SAMAC 

SAMAC 

NJEGOSEVA 3 

1610600002040085 

886. 

HLADNJACA STRUGE DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

STRUGE BB 

1610200014770094 

887. 

H-M DOO ORA[JE 

ORA[JE 

DUSINE BB 

1610800001080066 

888. 

HMS DOO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

VAHIDBEGOVA BB 

1610350011970036 

889. 

HO GASTRA DOO BR^KO 

BR^KO 

REISA D@. ^AU[EVI]A 12 

1610600001170092 

890. 

HOBBY PROGRAM HP DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POTOKLINICA 26 

1610000034650060 

891. 

HOLLAND DOO BU@IM 

BU@IM 

IZETA NANI]A 11 

1610350017150030 

892. 

HOLLYWWOOD UR CAFFE BAR VL MASIC JASMINA 

SREBRENIK 

BOSANSKIH BRANILACA BB 

1610500001530064 

893. 

HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO 

LIVNO 

TRG BRANITELJA LIVNA BB 

1610200018280039 

894. 

HOZI] TURIST DOO DONJI VAKUF 

DONJI VAKUF 

GUVNA BB 

1610700002670095 

895. 

HRASANJKA DOO NEUM 

NEUM 

HRASNO BB 

1610200014780085 

896. 

HRKA^ STR VL. BLAZENKA HRKA^ 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

1610200021070050 

897. 

HRM [PEDICIJA DOO BIHA] 

BIHA] 

M S KURT]EHAJI]A BB 

1610350009640096 

898. 

HROMAD@I] COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SENADA MANDI]A DENDE 1 

1610000005310082 

899. 

HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA 

BREZA 

BANJEVAC 104 

1610000044810034 

900. 

HUSO DOO DOBOJ ISTOK 

DOBOJ 

BRIJESNICA VELIKA BB 

1610750001040056 

901. 

HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 10 

1610200010470084 

902. 

HYGIA HUMANITARNA ORGANIZACIJA 

SARAJEVO 

BEHD@ETA MUTEVELI]A 2 

1610000020000053 

903. 

I LIVNOBUS DOO LIVNO 

LIVNO 

ZUPANA ZELIMIRA BB 

1610200018290030 

904. 

I&M GEL DOO GRUDE 

GRUDE 

SREDI[TE 184 

1610200036500034 

905. 

I.E.O. MARKETING DOO TUZLA 

TUZLA 

KULINA BANA 15 

1610250003960072 

906. 

IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BRCKO 

BRCKO 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610600000990060 

907. 

IC FBI DOO CAZIN 

CAZIN 

CORALICI BB 

1610350005790069 

908. 

ICJM DOO GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

SOKOGRDSKA CESTA 24 

1610250006260039 

909. 

IDEAL DOO LIVNO 

LIVNO 

SUHACA BB 

1610200027500083 

910. 

IDIR DOO BIHA] 

BIHA] 

CAZINSKA 2 

1610350002440077 

911. 

IDT SYSTEM DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

KRAJISKIH BRIGADA 3 

1610450021000052 

912. 

IGA SUR VL. IVANA KRALJEVIC 

[IROKI BRIJEG 

A. MIHANOVI]A BB 

1610200021080041 

913. 

IGM DOO ^APLJINA 

^APLJINA 

^ELJEVO BB 

1610200014820049 

914. 

IHLAS DOO B.KRUPA 

B.KRUPA 

BRANILACA GRADA BB 

1610350014270003 

915. 

IHM COMPANY DOO BR^KO 

BR^KO 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1610600001010042 

916. 

IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO 

VISOKO 

KARAVDICA 25 

1610150001310037 

917. 

IKO DOO BRCKO 

BRCKO 

TRG MLADIH BR 1 

1610600005200054 

918. 

IKOMS PROM DJL TE[ANJ 

TE[ANJ 

TE[ANJKA 

1610400001560042 

919. 

IM COMMERCE DOO KOZARSKA DUBICA 

KOZAR.DUBICA 

AGINICI BB 

1610450021500087 

920. 

IMA 2000 DJO MOSTAR 

MOSTAR 

S.RADI]A 114 

1610200025930041 

921. 

IMBIS FAST FOOD SUR VL. MAJDAN^I] [ 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 12 

1610250004980027 

922. 

IME KAFFE VL. ]ABARAVDI] FIKRETA 

VISOKO 

ZANATSKI CENTAR 

1610150002740011 

923. 

IMID@ T 4 DOO BIHAC 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A BB 

1610350018220037 

924. 

IMPULS DOO ORA[JE 

ORA[JE 

XIV ULICA 3 

1610800001120030 

925. 

IMTP DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

JEZERSKI 

1610350010420073 

926. 

INDI SUR PICERIJA VL. LIPA ALMIR 

SARAJEVO 

KO[EVO 40 

1610000013280087 

927. 

INDI TR VL INDIRA ^U^KOVIC BIHA] 

BIHA] 

DVORANA LUKE BB 

1610350021320060 

928. 

INEX STR VL SUBASIC ASIMA GRA^ANICA 

GRACANICA 

LIPA BB 

1610250003790031 

929. 

INFO CLUB DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

A STEPINCA BB SIROKI BRIJEG 

1610200021110014 

930. 

INFOBASE DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

FILIPA MACURE 

1610450001920055 

931. 

INGRAP ITT DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRNDIJA BB 

1610400000230075 

932. 

INN DOO MOSTAR 

MOSTAR 

TRG HRVATSKIH VELIKANA BB 

1610200026180010 

933. 

INOVERONIKA DOO POSUSJE 

POSUSJE 

OSOJE BB 

1610200034800012 

934. 

INOX AL SZR VL ALIC SALIH ZENICA 

ZENICA 

JURAJA NAIDHARTA 23 

1610550001370060 

935. 

INTEGRAL SISTEM AD DOBOJ 

DOBOJ 

KRALJA DRAGUTINA 58 

1610400004460051 

936. 

INTER AGEMA DOO BRCKO 

BRCKO 

TRG MLADIH BR 4 GRAND HOTEL I 

1610600006220009 

937. 

INTER DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

TERITORIJALNE ODBRANE 

1610500000100090 

938. 

INTER ETIS DOO LIVNO 

LIVNO 

TRG KRALJA TOMISLAVA BB 

1610200030280006 

939. 

INTER FAGUS DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

LUGOVI BB 

1610000022700048 

940. 

INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB 

1610450002920028 

941. 

INTER GRADNJA DOO POSU[JE 

POSU[JE 

^ITLUK BB 

1610200016950072 

942. 

INTER INVEST DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200010600064 

943. 

INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO 

LIVNO 

GABRIJELA JURKICA BB 

1610200018320003 

944. 

INTEREUROPA DOO ME\UNARODNA [PEDICIJA 

MOSTAR 

RODO^ BB 

1610200010630037 

945. 

INTERGRAF DOO CAPLJINA 

CAPLJINA 

DON IVANA TOMASA 10 

1610200014850022 

946. 

INTERIJER DOO LJUBUSKI 

LJUBUSKI 

PUT ZA MEDJUGORJE BB 

1610200005950078 

947. 

INTERINVEST DOO GRADA^AC 

GRADA^AC 

HAD@IEFENDINA 2 

1610250006230066 

948. 

INTERINVEST NISKOGRADNJA DOO MOSTAR 

MOSTAR 

ANTE STARCEVICA 42 

1610200010640028 

949. 

INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

IVANA GORANA KOVACICA BB 

1610450010810008 

950. 

INTERMERKUR DOO ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

M.TITA 7 

1610550001420015 

951. 

INTERMEZZO SUR SARAJEVO VL. TOPIC E 

SARAJEVO 

 TRG MERHEMICA 14 

1610000052480018 

952. 

INTERNACIONALNA LIGA HUMANISTA 

SARAJEVO 

HAMDIJE CEMERLICA 27/I 

1610000055500016 

953. 

INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

V.MLADJENOVI]A BB 

1610450009930024 

954. 

INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA 

BOS. KRUPA 

PROLETERSKA 27 

1610350007270095 

955. 

INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA 

B.KRUPA 

PROLETERSKA 27 

1610350005250070 

956. 

INTERPEKAS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMI]A 18 A 

1610000007380062 

957. 

INTERSPORT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

BLAJBURSKIH ZRTAVA BB 

1610200010650116 

958. 

INTERTEHNA DOO BIHAC 

BIHAC 

POLIKLINIKA B K 4 

1610350001360079 

959. 

INTIMA VITEZANKA SZR VL. ANA IVOS VITEZ 

VITEZ 

P.SVACICA BB 

1610700001230033 

960. 

INVAL DOO SIROKI BRIJEG 

SIROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

1610200021150075 

961. 

INVENTING DOO PRIDJEL DOBOJ 

DOBOJ 

PRIDJEL 205 

1610450032950064 

962. 

INZENJERING DOO BR^KO 

BR^KO 

KLOSTERSKA BR1 

1610600007150045 

963. 

IQ VL.SUSA SADETA GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

SKVER BB 

1610250012020093 

964. 

IRIS KOMERC STR VL. NEIRA MUSLIMOVI] 

VITEZ 

KRU[^ICA BB 

1610700001250015 

965. 

IRMA TR VL. KLI^I] IRMA 

BIHA] 

MUSTAFE OMEROVI]A 8 

1610350002670064 

966. 

IRMA TR VL. HALILOVI] MIRHA GORA@DE 

GORA@DE 

SINAN-PA[E SIJER^I]A BB 

1610300003070046 

967. 

IRMA TR VL. PATAK AMRA MOSTAR 

MOSTAR