LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 26 

Srijeda, 14. 5. 2008. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu odredbi ~lana 357. i 358. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 29/03, 68/05 i 91/07), i ~lana 31. Statuta "Tajan" d.o.o. Zavidovi}i, a shodno Odluci Dru{tva o istupanju ~lana Dru{tva i vra}anju udjela, broj 1-I-2008 od 15. 4. 2008. godine, Skup{tina Dru{tva, na I. sjednici odr`anoj dana 15. 4. 2008. godine, donosi slijede}u 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Osnovni kapital Dru{tva "Tajan" d.o.o. Zavidovi}i u iznosu od 576.727,90 KM, smanjuje se za iznos od 36.535,10 KM i sada iznosi 540.192,80 KM, sve u skladu sa Odlukom Dru{tva o istupanju ~lana Dru{tva i vra}anju udjela broj 1-I-2008 od 15. 4. 2008. godine. 

II. 

Ova Odluka }e se dostaviti JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a nakon toga bit }e dostavljena nadle`nom sudskom registru. 

III. 

Ovim oglasom Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

IV. 

Rok za podno{enje prijava povjerilaca u smislu prethodne ta~ke je 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

V. 

Po proteku roka iz prethodne ta~ke, Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

VI. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se direktor Dru{tva. 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 2-I-2008
15. aprila 2008. godine
Zavidovi}i 


Predsjednik
Skup{tine
Mihret ^ahtarevi}, s. r. 

(so-686/08) 


Na temelju ~l. 169, 170, 175, 176, 193. i 246. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05) i ~l. 103. Statuta TDD "Vjetrenica" Vitez, Skup{tina TDD "Vjetrenica" Vitez, odr`ana dana 6. 3. 2008. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU KAPITALA I POKRI]U GUBITKA 

^lanak 1. 

Vr{i se pokri}e akumuliranog gubitka koji zaklju~no sa 31. 12. 2007. god. iznosi 884.768 KM. 

^lanak  2. 

Pokri}e gubitka vr{i se na teret temeljnog kapitala Dru{tva koji je iznosio 2.102.500 KM. 

^lanak  3. 

Nova vrijednost kapitala TDD "Vjetrenica" Vitez po pokri}u gubitka iznosi 1.217.732 KM. 

^lanak  4. 

Vrijednost kapitala TDD "Vjetrenica" Vitez smanjenjem po pokri}u akumuliranog gubitka po Zavr{nom ra~unu od 31. 12. 2007. god. iznosi 1.217.732 KM, {to je u odnosu na upisani kapital izvr{eno smanjenje za 42,08%. 

^lanak  5. 

Sukladno ~l. l, 2, 3. i 4. ove Odluke, smanjuje se nominalna vrijednost dionica sa 100 KM na novih 57,00 KM, {to po broju vrijednosti dionica iznosi 1.198.425 KM, a razliku koja je nastala zaokru`ivanjem dionica u ukupnom iznosu od 19.307 KM knji`iti u korist rezervnog fonda TDD "Vjetrenica" Vitez. 

^lanak  6. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se direktor TDD "Vjetrenica" Vitez. 

^lanak  7. 

Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 35/08
6. o`ujka 2008. godine
Vitez 


Predsjedavaju}i
Skup{tine
Anica Fran~i}, v. r. 

(so-687/08) 


Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), ~lanka 42. stavak 1. alineja 10. Statuta SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Skup{tina, na prijedlog Uprave Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 30. travnja 2008. godine, donijela je 

ODLUKU 

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI SJEMENARNA DOO [IROKI BRIJEG 

I. 

Dru{tvo AGRO CENTAR SJEMENARNA d.o.o. MOSTAR, Konjusi bb, pripaja se dru{tvu SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Obilazna cesta 27, danom upisa pripajanja u Registar dru{tava. 

II. 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na dru{tvo kojem se pripaja (SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG) 

III. 

Pripajanje Dru{tva provest }e se prema Planu reorganizacije. 

IV. 

Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi prijedlog Plana reorganizacije. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 01-04/08
30. travnja 2008. godine
[iroki Brijeg 


Predsjedatelj
Skup{tine
Mario Bo{njak, v. r. 

(so-688/08) 


Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), te ~lanka 42. stavak 1. alineja 10. Statuta dru{tva AGRO CENTAR SJEMENARNA d.o.o. MOSTAR, Skup{tina, na prijedlog Uprave Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 30. travnja 2008. godine, donijela je 

ODLUKU 

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI AGRO CENTAR SJEMENARNA d.o.o. MOSTAR 

I. 

Dru{tvo AGRO CENTAR SJEMENARNA d.o.o. MOSTAR, Konjusi bb, pripaja se dru{tvu SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Obilazna cesta 27, danom upisa pripajanja u Registar dru{tava. 

II. 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na dru{tvo kojem se pripaja (SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG) 

III. 

Pripajanje Dru{tva provest }e se prema Planu reorganizacije. 

IV. 

Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi Plan reorganizacije. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 16-04/08
30. travnja 2008. godine
[iroki Brijeg 


Predsjedatelj
Skup{tine
Drago Bo{njak, v. r. 

(so-689/08) 


Na osnovu ~lana 169, 170, 171. i 172. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 20. Statuta dru{tva, Skup{tina dioni~ara dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 15. 4. 2008. godine, donosi 

ODLUKU 

O KOREKCIJI-SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA, SMANJENJEM NOMINALNOG IZNOSA DIONICA I POKRI]A GUBITKA 

^lan 1. 

Osnovni kapital Dioni~kog dru{tva DIP "O{trelj" Bosanski Petrovac (upisan sudskim rje{enjem Kantonalnog suda u Biha}u broj 017-0-Reg-07-002035) u iznosu od 6.607.250,00 KM (slovima: {est miliona {esto sedam hiljada dvjesto pedeset konvertibilnih maraka) smanjuje se za iznos 1.717.885,00 KM (slovima: jedan milion sedamsto sedamnaest  hiljada osam stotina osamdeset pet konvertibilnih maraka) pla}enih, obi~nih dionica od 50 KM za jednu dionicu, na 37 KM za jednu dionicu, tako da je vrijednost osnovnog kapitala 4.889.365,00 KM (slovima: ~etiri miliona osam stotina osamdeset devet hiljada tri stotine {ezdeset pet konvertibilnih maraka). 

^lan 2. 

Smanjenje osnovnog kapitala iz ~lana 1. ove Odluke, u iznosu od 1.717.558,00 KM (slovima: jedan milion sedamsto sedamnaest hiljada osamstotina osamdeset pet konvertibilnih maraka) vr{i se zbog pokri}a dijela gubitka Dru{tva i uskla|ivanja vrijednosti upisanog kapitala sa njegovom stvarnom vrijedno{}u. 

Ukupan gubitak na dan 31. 12. 2006. godine iznosi 2.126.374,11 KM (slovima: dva miliona stotinu dvadeset {est hiljada tristotine sedamdeset ~etiri konvertibilne marke i 11/100 KM). Navedeni ukupni gubitak iz stava dva ovog ~lana sastoji se od akumuliranog gubitka ostvarenog za 2005. godinu u iznosu od 1.013.411,06 KM i gubitka za 2006. godinu u iznosu od 1.112.963,05 KM. 

^lan 3. 

Dio gubitka u iznosu od 1.717.885,00 (slovima: jedan milion sedamsto sedamnaest hiljada osam stotina osamdeset pet konvertibilnih maraka) iz ~lana 2. ove Odluke, pokrit }e se na teret kapitala dioni~arskog dru{tva DIP "O{trelj" Bosanski Petrovac. 

Ostatak nepokrivenog gubitka teku}e finansijske godine 2006. u iznosu od 408.489,11 KM (slovima: ~etiri stotine osam hiljada ~etiristotine osamdeset devet konvertibilnih maraka i 11/100 KM) pokrit }e se na teret rezervnog fonda Dru{tva koji na dan 31. 12. 2006. godine iznosi 889.754,50 KM (slovima: osam stotina osamdeset devet hiljada sedamsto pedeset ~etiri konvertibilne marke i 50/100 KM). 

^lan 4. 

Nakon pokri}a gubitka osnovni kapital Dru{tva iznosi 4.889.365,00 KM (slovima: ~etiri miliona osamstotina osamdeset devet hiljada tristotine {ezdese tpet konvertibilih maraka i 00/100 KM), a rezerve iznose 481.265,39 KM (slovima: ~etiri stotine osamdeset jedna hiljada dvjesto {ezdeset pet konvertibilnih maraka i 39/100 KM). 

^lan 5. 

Odmah po dono{enju ove Odluke Dru{tvo je du`no prijaviti Registru vrijednosnih papira FBiH upis obustave prometa dionica koje su predmet ove Odluke. 

Ova Odluka objavit }e se u dnevnim novinama dva puta u roku od 30 dana od dana dono{enja iste. 

^lan 6. 

Ovla{}uje se Nadzorni odbor da nakon dono{enja ove Odluke, u postupku prijave Komisiji vrijednosnih papira FBiH i Registru vrijednosnih papira FBiH, izvr{i kona~ne korekcije u skladu sa va`e}om listom dioni~ara, izdanom od Registra vrijednosnih papira FBiH, na dan odr`avanja Skup{tine. 

^lan 7. 

Prava dioni~ara po osnovu dionica prije i poslije promjene smanjenja dioni~kog kapitala su ista. 

Za provo|enje postupka smanjenje dioni~kog kapitala ovla{ten je direktor i nadle`ne stru~ne slu`be. 

^lan 8. 

Ova Odluka }e se dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH", radi objavljivanja, Komisiji za vrijednosne papire FBiH, radi odobravanja smanjenja kapitala, Registru vrijednosnih papira FBiH, radi upisa u Registar eminenata, te Kantonalnom sudu u Biha}u, radi upisa smanjenja vlasni~kog kapitala u Sudski registar. 

^lan 9. 

Rok za smanjenje dioni~kog kapitala je 75 (sedamdeset pet) dana od dana dono{enja Odluke. 

^lan 10. 

Ova Oduka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 201/08
5. maja 2008. godine
Bosanski Petrovac Predsjedavaju}i
Skup{tine Dru{tva 

(so-690/08) UDRU@EWA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "MI BOSPO" Tuzla, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditna fondacija "MI BOSPO" Tuzla, skra}eni naziv: MKF "MI BOSPO" Tuzla, sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Bosne srebrene bb. 

2.    Organizacijski dijelovi Mikrokreditne fondacije "MI BOSPO" Tuzla su sastavni dio MKF "MI BOSPO" Tuzla i njihove ovlasti i nadle`nosti utvr|eni su Statutom MKF "MI BOSPO" Tuzla i Odlukom Upravnog odbora MKF "MI BOSPO" Tuzla: 

3.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1, Knjiga I Registra, dana 31. 3. 2008. godine. 

4.    Temeljni ciljevi Fondacije su: obavljanje djelatnosti mikrokreditiranja ekonomski aktivne `ene, poduzetnice, s niskim prihodima u cilju pobolj{anja njihovog ekonomskog polo`aja i `ivotnog standarda njihovih obitelji. 

5.    Fondacija ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i zastupa Nejira Nali} iz Tuzle, ul. Bosne srebrene bb, direktor Mikrokreditne fondacije "MI BOSPO" Tuzla (JMBG 3010966185038). 


Broj 04-02-1825/07
31. marta 2008. godine
Sarajevo 


(UGF-5/08) KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalne uprave civilne za{tite, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZA[TITE 

01.    [ef Odsjeka za materijalno-financijske poslove u Sektoru za materijalno-financijske i tehni~ke poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Rukovodi Odsjekom sa ovla{tenjima koja su utvr|ena u ~lanu 40. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalne uprave civilne za{tite; planira elemente i organizuje izradu svih financijskih planova iz nadle`nosti Uprave kojima se obezbje|uje financijska podr{ka u bud`etu Federacije, kao i za sva druga financijska sredstva koja se izdvajaju na osnovu posebnih programa; preduzima mjere na izvr{enju financijskog plana Uprave prema namjenama i dinamici koja je utvr|ena godi{njim bud`etom Federacije i u okviru drugih odobrenih financijskih izvora; izra|uje prijedloge dinamike obezbje|enja potrebnih nov~anih sredstava Uprave; vr{i realizaciju financijskih planova Uprave; organizuje izradu analiti~kih izvje{taja o izvr{enju financijskih planova i ekonomskoj opravdanosti nabavke roba i usluga; organizuje izradu godi{njih obra~una i periodi~nih izvje{taja Uprave; vr{i kontrolu formalne i su{tinske ispravnosti svih dokumenata (platne liste sa doprinosima i porezima i obustavama od pla}a slu`benika i namje{tenika, ra~uni dobavlja~a za robe i usluge, putni nalozi i drugi obra~uni tro{kova i sl.); vr{i i druge poslove iz nadle`nosti Odsjeka koje odredi rukovodilac Sektora, u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71.000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Federalnoj upravi civilne za{tite" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-707-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda u Sarajevu, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U SARAJEVU 

01.    [ef Odsjeka za IKT komunikacije - 1(jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za IKT komunikacije - 1(jedan) izvr{ilac 

01. [ef Odsjeka za IKT komunikacije 

Opis poslova: Pru`a direktnu pomo} i IKT podr{ku korisnicima u sudu u vezi: nabavke, instalacije, konfiguracije i odr`avanja IKT opreme (hardver); nabavke, instalacije, konfiguracije i kori{tenja sistemskih i aplikacijskih programa i baza podataka (softvera), rje{avanje serverskih i mre`nih problema: obezbje|enje sigurnosti pristupa i rada na lokalnoj IKT opremi; ispostavlja redovne izvje{taje VSTV-u o stanju i kori{tenju svih IKT sistema na podru~ju koje pokriva, sa posebnim napomenama o primije}enim problemima i na~inu njihovog razrje{enja. Ovo uklju~uje a`uriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih podru~nih mre`a, te sigurnosnih postavki i relevantnih kopija sistema. Period izvje{tavanja i na~in kreiranja i slanja ovih izvje{taja naknadno odre|eni od strane VTSV-a, pru`a prvi nivo podr{ke Op}inskom sudu u rje{avanju serverskih, mre`nih i drugih IKT problema po zahtjevu osobe odgovorne za IKT poslove, u slu~aju slo`enijih problema zahtijeva pomo} od strane vi{eg nivoa IKT podr{ke-centralnog Help Desk-a pri IKT odjeljenju VTSV-a. Ovi poslovi }e se obavljati u skladu sa standardima i re`imima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenim od strane IKT odjeljenja VTSV-a. 

02. Stru~ni saradnik za IKT komunikacije 

Opis poslova: Pru`a prvi nivo podr{ke Op}inskom sudu u rje{avanju serverskih, mre`nih i drugih IKT problema po zahtjevu osobe odgovorne za IKT poslove. U slu~aju slo`enijih problema, zahtijeva pomo} od strane vi{eg nivoa IKT podr{ke - centralnog Help Deska pri IKT odjeljenju VSTV-a. Ovi poslovi }e se obavljati u skladu sa standardima i re`imima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenim od strane IKT odjeljenja VTSV-a. Vr{i edukaciju svih uposlenih u sudu, vezanu za provo|enje ra~unarskog na~ina poslovanja i uvo|enja CMS sistema u sud. Posebno vodi ra~una da se svi uposleni blagovremeno i pravilno obu~e za primjenu ra~unarskog na~ina poslovanja. Prati sve promjene vezane za primjenu ra~unarske tehnologije i iste prilago|ava krajnjim korisnicima. Nastoji da sve nastale promjene {to jednostavnije prezentira korisnicima CMS-a, odnosno svim uposlenim. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01: 

Za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta zatra`enih konkursom u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Op}inskom sudu u Sarajevu" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-711-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA 

-    Pomo}nik direktora u Sektoru za poslove odgoja - tretmana - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Pomo}nik direktora rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovla{tenja utvr|ena u odredbi ~lana 22. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i neposredno vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti sektora i to: preduzima odgovaraju}e mjere radi izvr{enja poslova iz djelokruga sektora kojim rukovodi; izrada programa, planova rada i izvje{taja o radu organizacione jedinice; organizuje i prati realizaciju tretmana osu|enih osoba; raspore|uje poslove na dr`avne slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti sektora; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti sektora i predla`e preduzimanje potrebnih mjera; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti sektora i druge poslove odre|ene zakonom, drugim propisima i aktima Zavoda 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS ( potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Izuzetno, na javni konkurs se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju polo`en stru~ni odgajateljski ispit, uz obavezu polaganja istog nakon zasnivanja radnog odnosa u skladu sa odredbama Pravilnika o uvjetima i na~inu polaganja stru~nog ispita slu`benika i zatvorskih policajaca - stra`ara u federalnim ustanovama za izvr{enje kazne zatvora ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/99). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-712-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Zenica, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ZENICA 

01.    Vi{i stru~ni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za geodetske poslove Uprave - 1 ( jedan ) izvr{ilac 

Opis poslova: Neposredno odgovara za ~uvanje, za{titu i kori{tenje slu`bene evidencije i planova, vodi dnevnik rada, pravi program rada grupe i sa~injava izvje{taj o radu, obavlja najslo`enije poslove i zadatke iz djelokruga rada Odsjeka, obavlja druge poslove po nalogu pretpostavljenih, za svoj rad odgovara {efu Odsjeka. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko-invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja). 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i 2, 72 000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Zenica " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-713-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog organa uprave Op}ine Drvar, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE DRVAR 

I. Dr`avni slu`benici 

01.    Pomo}nik op}inskog na~elnika Slu`be za imovinsko- pravne i geodetske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Pomo}nik op}inskog na~elnika za civilnu za{titu - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    [ef Sektora za razvoj - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

01.    diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    diplomirani in`injer poljoprivrede - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    diplomirani ekonomista - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/01. Opis poslova: Neposredno rukovodi op}inskom slu`bom za upravu; organizuje vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be i utvr|uje prioritet poslova; raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be; redovno upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Slu`be i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Slu`be; rje{ava o pitanjima i potpisuje pojedina~na akta u skladu sa ovla{tenjima koja se utvr|uju rje{enjem op}inskog na~elnika; obavlja i druge poslove koje mu povjeri op}inski na~elnik; predla`e godi{nji program i plan rada Slu`be, te obezbje|uje njihovu realizaciju; priprema plan godi{njih odmora za Slu`bu; priprema izvje{taj o radu Slu`be; prima, pregleda, razvrstava i raspore|uje predmete dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima i prati izvr{enje datih poslova i zadataka; utvr|uje kona~ne tekstove odluka, analiza, izvje{taja, informacija i drugih stru~nih materijala iz nadle`nosti Slu`be; prima stranke na njihov zahtjev i daje odgovaraju}a obja{njenja o pitanjima iz nadle`nosti Slu`be; predla`e ocjenu rada za dr`avne slu`benike i namje{tenike; prisustvuje sjednicama Kolegija, sjednicama op}inskog vije}a i radnih tijela kada su na dnevnom redu materijali iz djelokruga Slu`be; obavje{tava op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Slu`bi predla`e preduzimanje potrebnih mjera; inicira izradu ili izmjene i dopune normativnih akata iz djelokruga rada Slu`be; predla`e preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne du`nosti, kodeksa pona{anja ili nezakonitog rada dr`avnih slu`benika i namje{tenika; stara se o stru~nom usavr{avanju i osposobljavanju dr`avnih slu`benika i namje{tenika u toku rada; utvr|uje kona~ne tekstove analiza, izvje{taja i informacija i drugih stru~nih materijala; ostvaruje saradnju sa predstavnicima me|unarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Slu`be; obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Slu`be koje mu povjeri op}inski na~elnik. 

I/02. Opis poslova: Neposredno rukovodi op}inskom slu`bom za upravu; organizuje vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be i utvr|uje prioritet poslova; raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be; redovno upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti Slu`be i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Slu`be; rje{ava o pitanjima i potpisuje pojedina~na akta u skladu sa ovla{tenjima koja se utvr|uju rje{enjem op}inskog na~elnika; obavlja i druge poslove koje mu povjeri op}inski na~elnik; pravi godi{nji plan Slu`be za narednu godinu do kraja teku}e godine; prati i prou~ava stanja i pojave, planiranje, dono{enje i provo|enje Zakona, drugih propisa i op}ih akata u oblasti za{tite i spa{avanja; organizuje i izra|uje procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a, a po potrebi vr{i a`uriranje procjena; priprema i izra|uje program za{tite i spa{avanja; priprema i izra|uje planove za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a za podru~je op}ine, a po potrebi vr{i njihovo a`uriranje; izvr{ava naredbe Federalne i Kantonalne uprave CZ, a po potrebi i zahtjevu izvje{tava ih, inicira i u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga op}inskih propisa i drugih akata iz djelokruga Slu`be; izra|uje analize, izvje{taje, informacije i druge stru~ne i analiti~ke materijale iz oblasti djelokruga Slu`be. 

I/03. Opis poslova: Neposredno rukovodi Sektorom; organizuje vr{enje svih poslova iz djelokruga Sektora; raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz djelokruga Sektora; redovno usmeno ili pismeno upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz djelokruga Sektora i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; postupa po nalozima op}inskog na~elnika; vr{i najslo`enije poslove iz djelokruga Sektora; {ef Sektora za svoj rad i rad Sektora odgovara op}inskom na~elniku; izra|uje analize, izvje{taje, informacije i druge stru~no-analiti~ke materijale na osnovu pripremljenih podataka iz djelokruga Sektora; organizuje i obavlja stru~ne poslove za razvoj op}ine; prati stanje u privrednim subjektima i predla`e mjere za unapre|enje rada i br`i razvoj istih; daje stru~na mi{ljenja i sugestije kod izrade programa, projekata i planova razvoja, te propisa i drugih akata koje usvajaju nadle`ni organi Op}ine, Kantona i Federacije; u~estvuje u izradi analiza, izvje{taja, informacija i drugih analiti~kih materijala kojima se informi{u nadle`ni organi u oblastima iz djelokruga Sektora; predla`e program rada Sektora, izra|uje planove rada, te obezbje|uje njihovu realizaciju; za potrebe Op}inskog vije}a analizira i stru~no odra|uje materijale po nalogu op}inskog na~elnika i pomo}nika op}inskog na~elnika ~iji predlaga~ nije op}inski na~elnik, radi davanja ocjena i mi{ljenja i zauzimanja stavova o materijalima; priprema odgovore i informacije iz djelokruga rada Sektora na tra`enje federalnih i kantonalnog organa i ombudsmena Federacije BiH; prima stranke i na njihov zahtjev daje obja{njenja iz djelokruga rada Sektora; priprema odgovore na vije}ni~ka pitanja iz djelokruga Sektora; izra|uje izvje{taje o radu Sektora; izra|uje plan kori{tenja godi{njih odmora za zaposlene u Sektoru; vodi evidenciju o prisutnosti na poslu, izra|uje prijedloge o ocjenjivanju slu`benika i namje{tenika; poma`e slu`benicima i namje{tenicima u rje{avanju problema iz njihovog djelokruga rada i obavlja i druge poslove po nalogu op}inskog na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01. 

za poziciju 02. 

za poziciju 03. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

II. Pripravnici 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Za poziciju II/01 

Za poziciju II/02 

Za poziciju II/03 

Izbor i prijem pripravnika }e se izvr{iti na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06), i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa: 

Napomena: Radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stupanj invalidnosti 60% i vi{e) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente za pozicije I. dr`avni slu`benici, treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za pozicije II. pripravnici, u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u dva dnevna lista koji izlaze na teritoriji Bosne i Hercegovine (ra~unaju}i posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu F BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}inskom organu uprave Op}ine Drvar " 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-722-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Kantonalni sanitarni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Kantonalni zdravstveni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Kantonalni farmaceutski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad: primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se ure|uje oblast urbanizma i gra|enja, u skladu sa ovla{tenjima i nadle`nostima propisanim zakonom, te na na~in i u postupku propisanim zakonom; izradom dokumenata prostornog ure|enja iz nadle`nosti Kantona; provo|enjem prostornog plana ure|enja za podru~ja od zna~aja za Kanton; gra|enjem za koju urbanisti~ku suglasnost izdaje resorno ministarstvo u svrhu urbanisti~kih i gra|evinskih uvjeta za{tite okoline; provo|enjem kantonalnog Zakona o prostornom ure|enju na podru~jima od zna~aja za Kanton, postupa po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno zahtjevima za izvr{enje inspekcijskog nadzora u vezi sa povredama propisa nad kojima vr{i inspekcijski nadzor, u granicama svoje nadle`nosti, blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima, podnosiocima predstavki, odnosno zahtjeva za izvr{enje inspekcijskog nadzora, dostavlja obavijesti; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu direktora Uprave i glavnog kantonalnog inspektora; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

02. Opis poslova: Neposredno sprovodi sanitarni inspekcijski nadzor u slo`enim situacijama; prati stanje higijene i preduzima potrebne mjere u cilju pobolj{anja higijensko-sanitarnih prilika na Kantonu; u~estvuje sa inspektorima za{tite okolice na preduzimanju mjera za{tite zdravlja stanovni{tva kroz za{titu okolice; preduzima neophodne mjere na obezbje|enju higijenske ispravnosti `ivotnih namirnica i predmeta op}e upotrebe u prometu na Kantonu; prati nova saznanja u preventivi i usavr{ava rad op}inskih sanitarnih inspektora kroz redovne konsultacije i edukacije; prati primjenu propisa i inicira protrebne izmjene i dopune; kontroli{e za{titu zdravlja ljudi, spre~avanje i suzbijanje zaraznih bolesti, kontroli{e proizvodnju i promet `ive`nih namirnica i predmeta op}e upotrebe koji su pod sanitarnim dazorom; kontroli{e proizvodnju i promet otrova i sli~nih suspstanci; kontroli{e snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala; kontrolo{e sanitarno-tehni~ke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, {kole, ustanove socijalne i dje~ije za{tite i dr.) i drugim mjestima od zna~aja za osiguranje sanitarne, higijenske protivepidemijske za{tite; kontroli{e zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom; kontroli{e preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata; kontroli{e zabranu upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom; radi mjese~ne izvje{taje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

03. Opis poslova: Nadzire organiziranje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u zdravstvu; nadzire rad zdravstvenih radnika u obavljanju zdravstvene djelatnosti; nadzire na~in prijema, lije~enja i otpu{tanja pacijenata; nadzire primjenu metoda i sredstava za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju; nadzire provo|enje javnih programa i mjera zdravstvene za{tite; nadzire zakonitost akata koji se donose u zdravstvu; nadzire opskrbu lijekovima i drugim medicinskim sredstvima; nadzire propisivanje i izdavanje lijekova; nadzire za{titu prava gra|ana u kori{tenju zdravstvene za{tite i medicinske pomo}i; radi mjese~ne izvje{taje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

04. Opis poslova: Nadzire promet lijekova i pomo}nih ljekovitih sredstava; nadzire sadr`aj i kvalitet pru`enih farmaceutskih usluga; nadzire na~in izdavanja lijekova; nadzire primjenu sredstava i metoda u laboratorijskoj dijagnostici i njenom usagla{eno{}u sa standardima; nadzire na~in vo|enja i kori{tenja odgovaraju}e medicinske dokumentacije i evidencije u farmaceutskoj djelatnosti; nadzire organizovanje i obavljanje pripravni~kog sta`a i specijalisti~kog sta`a farmaceutskih radnika; nadzire postupanje farmaceutskih radnika i ostalog osoblja prema pacijentu; nadzire zakonitost rada farmaceutskih ustanova i zakonitost akata koje donose ustanove koje se bave farmaceutskom djelatno{}u; nadzire cijene lijekova; nadzire zbrinjavanje i uni{tavanje farmaceutskog otpada; radi mjese~ne izvje{taje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine , kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01. 

Za poziciju 02. 

Za poziciju 03. 

Za poziciju 04. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje o podacima registrovanim u mati~noj evidenciji o du`ini radnog sta`a sa uvjerenjem koje sadr`i de{ifraciju svih zanimanja iz uvjerenja o du`ini radnog sta`a), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni inspektorski ispit, isti su du`ni polo`iti kada se za to steknu Zakonom utvr|eni uvjeti. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-724-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Sanski Most, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE SANSKI MOST 

I. Dr`avni slu`benici 

01.    Pomo}nik op}inskog na~elnika Slu`be za op}u upravu, dru{tvene djelatnosti, izbjegle i raseljene osobe - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    [ef Odsjeka za prostorno ure|enje i gra|enje - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    [ef Odsjeka za geodetske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Vi{i stru~ni saradnik za poslove planiranja prostorno- planske dokumentacije - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni saradnik za komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

01.    Diplomirani pravnik - 4 (~etiri) izvr{ioca 

02.    Diplomirani ekonomista - 2 (dva) izvr{ioca 

03.    Diplomirani sociolog - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Diplomirani kriminalist - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Diplomirani in`injer poljoprivrede - 1 (jedan) izvr{ilac 

06.    Diplomirani in`injer gra|evinarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

07.    Diplomirani in`injer arhitekture - 1 (jedan) izvr{ilac 

08.    Diplomirani in`injer geodezije - 1 (jedan) izvr{ilac 

I. Dr`avni slu`benici 

01. Opis poslova: Rukovodi i koordinira radom Slu`be; prima i pregleda po{tu, daje upute i preko {efova odsjeka koordinira i prati izvr{enje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada Slu`be; potpisuje pojedina~ne akte iz nadle`nosti slu`be za koje ima ovla{tenje od op}inskog na~elnika; u~estvuje u radu Op}inskog vije}a i njegovih radnih tijela i to na na~in da izla`e, obrazla`e i preko op}inskog na~elnika predla`e izra|ene materijale iz djelokruga rada Slu`be; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadle`ni za poslove iz djelokruga rada slu`bi radi rje{avanja pitanja od zajedni~kog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima me|unarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Slu`be; utvr|uje kona~ne tekstove odluka, analiza, izvje{taja, informacija i drugih stru~nih materijala iz nadle`nosti Slu`be; po potrebi vr{i prijem stranaka i daje odgovaraju}a obja{njenja po pitanjima iz nadle`nosti Slu`be; prati propise i stara se o provo|enju i izvr{avanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Op}inskog vije}a i drugih podzakonskih akata iz nadle`nosti Slu`be; utvr|uje prijedlog ocjena rada za slu`benike i namje{tenike, na prijedlog {efova odsjeka; stara se o stru~nom usavr{avanju uposlenika u toku rada; daje uputstva i pru`a neposrednu stru~nu pomo} izvr{iocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stru~no i efektivno vr{enje poslova; inicira i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih propisa i drugih akata iz djelokruga Slu`be; prati i primjenjuje dono{enje novih, odnosno izmjene i dopune va`e}ih zakonskih i drugih propisa; redovno informi{e op}inskog na~elnika i sekretara dr`avne slu`be o stanju u oblasti za koju je obrazovana Slu`ba; obavlja i druge poslove po nalogu op}inskog na~elnika i sekretara organa dr`avne slu`be i istim je odgovoran. 

02. Opis poslova: Rukovodi radom odsjeka; raspore|uje poslove i radne zadatke i obezbje|uje koordinaciju rada slu`benika i namje{tenika; prati rad i disciplinu u unutra{njoj organizacionoj jedinici; u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata o pitanjima iz nadle`nosti odsjeka; predla`e godi{nji plan rada odsjeka, periodi~ne planove rada i obezbje|uje njihovu realizaciju; priprema izvje{taje o radu odsjeka; u~estvuje u izradi prijedloga ocjena o radu slu`benika i namje{tenika u odsjeku; u~estvuje u izradi prijedloga normativnih akata koji se odnose na rad slu`benika i namje{tenika u odsjeku; obezbje|uje pravilnu primjenu propisa o slobodi pristupa informacijama; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti odsjeka; daje uputstva i neposredno pru`a stru~nu pomo} izvr{iocima; prati propise iz djelokruga rada odsjeka i obezbje|uje njihovu pravilnu i blagovremenu primjenu; prati i primjenjuje nove, odnosno izmjene i dopune va`e}ih zakonskih i drugih propisa iz ove oblasti; priprema plan kori{tenja godi{njih odmora; inicira, izra|uje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja; obilazi teren; utvr|uje urbanisti~ko-tehni~ke i druge uslove; daje stru~no mi{ljenje po predmetima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja; odgovara za posljedice nastale odobrenim intervencijama datim na osnovu stru~nog mi{ljenja; preduzima mjere na pobolj{anju kvalitete rada; inicira mjere za unapre|enje stanja u ovoj oblasti; pru`a stru~nu pomo} i ostvaruje saradnju sa drugim {efovima odsjeka kada je ta saradnja neophodna radi uspje{nog obavljanja poslova i zadataka; obavlja sve ostale poslove po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika i istom je odgovoran. 

03. Opis poslova: Rukovodi radom odsjeka; raspore|uje poslove i radne zadatke i obezbje|uje koordinaciju rada slu`benika i namje{tenika; prati rad i disciplinu u unutra{njoj organizacionoj jedinici; u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata o pitanjima iz nadle`nosti odsjeka; predla`e godi{nji plan rada odsjeka, periodi~ne planove rada i obezbje|uje njihovu realizaciju; priprema izvje{taje o radu odsjeka; u~estvuje u izradi prijedloga ocjena o radu slu`benika i namje{tenika u odsjeku; u~estvuje u izradi prijedloga normativnih akata koje se odnose na rad slu`benika i namje{tenika u odsjeku; obezbje|uje pravilnu primjenu propisa o slobodi pristupa informacijama; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti odsjeka; daje uputstva i neposredno pru`a stru~nu pomo} izvr{iocima; prati propise iz djelokruga rada odsjeka i obezbje|uje njihovu pravilnu i blagovremenu primjenu; prati i primjenjuje nove, odnosno izmjene i dopune va`e}ih zakonskih i drugih propisa iz ove oblasti; priprema plan kori{tenja godi{njih odmora; obavlja poslove odr`avanja premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom; u~estvuje u uspostavi i odr`avanju geodetskih mre`a, obavlja radnje u postupku eksproprijacije, arondacije i komasacije; odgovoran je za arhiviranje dokumentacije trajne vrijednosti; pru`a stru~nu pomo} i ostvaruje saradnju sa drugim {efovima odjeljenja kada je ta saradnja neophodna radi uspje{nog obavljanja poslova i zadataka; obavlja poslove i zadatke po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika i istom je odgovoran. 

04. Opis poslova: Vr{i poslove na terenu; analizira lokacije za izgradnju; u~estvuje u izradi potrebnih analiza; predla`e lokaciju, namjenu i ure|enje prostora; inicira program razvoja i mjera za unapre|enje stanja u ovoj oblasti; predla`e i daje smjernice; organizuje javni uvid u javnu raspravu za izradu prostorno - planske dokumentacije; priprema nacrte odluka o pristupanju izradi - izmjeni i dopuni i dono{enju detaljnih planova prostornog ure|enja; inicira, izra|uje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz oblasti planiranja; inicira rje{avanje problema na podru~ju Op}ine u oblast i prostornog ure|enja; analizira lokacije za izgradnju; predla`e za intervencije objekte ili grupe izgra|enih objekata; vodi evidenciju analiziranih lokacija kao i planske dokumentacije; izra|uje i odgovara za realizaciju planova; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vr{enje poslova; obavlja i sve druge poslove po nalogu {efa odsjeka i pomo}nika op}inskog na~elnika i istim je odgovoran. 

05. Opis poslova: Snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobra}aja, pravi analize stanja po pojedinim segmentima, kao i programe aktivnosti na pobolj{anju funkcionisanja u navedenoj oblasti; koordinira rad i sara|uje sa nadle`nim komunalnim organizacijama i javnim preduze}ima iz oblasti elektroprivrede i PTT u razrje{avanju pitanja i problema iz navedenih oblasti na podru~ju op}ine; nadzire i ovjerava izdavanje radova ispred organa, na intervencijama, popravkama i investicijama navedenih i drugih organizacija u vezi poslova od zna~aja za op}inu; kontaktira sa op}inskim {tabom CZ Op}ine u vezi sa anga`ovanjem pripadnika jedinica CZ na poslovima u oblasti komunalne infrastukture; vodi evidenciju obilje`avanja ulica i ku}nih brojeva, naziva ulica i vr{i nadzor nad provjerama istih; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vr{enje svih poslova; obavlja i druge poslove po nalogu {efa odsjeka i pomo}nika na~elnika i istim je odgovoran. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju I/01. 

za poziciju I/02. 

za poziciju I/03. 

za poziciju I/04. 

za poziciju I/05. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) za sve pozicije: 

1.    fakultetska diploma. 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja). 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH: www.adsfbih.gov.ba ). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

za poziciju 04: 

za poziciju 05: 

za poziciju 06: 

za poziciju 07: 

za poziciju 08: 

Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/06) i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda). 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija. 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti 60% i vi{e). 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH: www.adsfbih.gov.ba ). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente za poziciju pod I- (dr`avni slu`benici) treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za poziciju pod II- (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Jedinstvenom op}inskom organa uprave Op}ine Sanski Most" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-725-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Centar, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI CENTAR 

01.    Stru~ni savjetnik za poslove interne revizije financijskog poslovanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za upravno-pravne poslove u Slu`bi za upravu, za prostorno ure|enje i komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Provodi osnovne procedure interne revizije uklju~uju}i faze: planiranja revizije, ispitivanja i ocjene podataka i informacija, nadgledanja funkcionisanja i djelotvornosti internih kontrola, izvje{tavanja o rezultatima koji uklju~uju izdavanje uvjerenja i davanje preporuka op}inskom na~elniku da su interne i upravlja~ke kontrole u funkciji, te pra}enja provedbe preporuka; u provo|enju istih vr{i poslove procjene i savjetuje op}inskog na~elnika o na~inima i metodama smanjenja faktora rizika; procjenjuje i ocjenjuje ekonomi~nost, dostatnost i efikasnost procjena sistema internih kontrola, upravlja~kih kontrola i ra~unovodstvenih sistema; daje preporuke op}inskom na~elniku o pobolj{anju bud`etske kontrole; ispituje kompletnost ra~unovodstvene dokumentacije; provjerava i utvr|uje vjerodostojnost, svrsishodnost i zakonitost finansijskih transakcija; provjerava i ocjenjuje uskla|enost poslova sa zakonima, podzakonskim aktima i internim aktima; provjerava provo|enje mjera koje poduzima op}inski na~elnik; obavlja i druge poslove koje mu nalo`i op}inski na~elnik, uz prethodnu saglasnost Op}inskog vije}a. 

02.Opis poslova: Vodi upravni postupak, u~estvuje u izradi nacrta rje{enja i drugih akata iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja; sastavlja izvje{taje; u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga op}inskih i drugih propisa iz nadle`nosti Slu`be; vodi internu evidenciju upravnih predmeta; odgovora za zakonito, a`urno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka; obavlja i druge poslove koje mu nalo`i pomo}nik op}inskog na~elnika. 

Uslovi: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ostale dokumente kojim dokazuju ispunjavanje op}ih i posebnih uslova zatra`enih konkursom u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15.,71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Centar" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-726-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda Velika Kladu{a, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU
VELIKA KLADU[A 

-    Sekretar suda - rukovode}i dr`avni slu`benik -1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Obavlja poslove od zna~aja za unutra{nju organizaciju i rad Suda, koordinira radom organizacionih jedinica, sara|uje izme|u Suda i drugih organa i institucija, realizira program rada, odgovoran je za kori{tenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, te li~no obavlja sljede}e poslove: stara se o primjeni propisa koji se odnose na unutra{nje poslovanje Suda; u~estvuje u predlaganju bud`eta Suda i financijskog plana Suda; u~estvuje u izradi informacija, analiza i izvje{taja Suda; vodi evidenciju knjiga stru~ne biblioteke; poma`e predsjedniku Suda u poslovima sudske uprave; izra|uje nacrte op{tih i pojedina~nih akata iz oblasti sudske uprave i radnih odnosa koje donosi predsjednik Suda; obra|uje zahtjeve sa~injene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama (slu`benik za informisanje); obavlja i druge poslove koje mu odredi predsjednik Suda. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma. 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja). 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH: www.adsfbih.gov.ba ). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}inskom sudu Velika Kladu{a - sekretar Suda " 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-728-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

-    Vi{i stru~ni saradnik za prostorno ure|enje - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Prati zakone i druge propise iz oblasti prostornog ure|enja; prikuplja potrebnu dokumentaciju i vodi prvostepeni upravni postupak kod izrade odgovaraju}ih rje{enja u postupku izdavanja urbanisti~kih saglasnosti za objekte iz nadle`nosti Kantona; neposredno u~estvuje u izradi planskih zadataka; u~estvuje u izradi informacija i projekata na zahtjev Vlade Kantona i Federalne Vlade; pru`a stru~nu pomo} i sara|uje sa ostalim izvr{iocima koji su uklju~eni u postupak izdavanja rje{enja; obavlja i druge poslove po nare|enju ministra i pomo}nika, odgovoran je za primjenu, provo|enje i unapre|enje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001:2000; za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline Zeni~ko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-729-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

-    stru~ni saradnik za upravljanje vodama, za{titu voda i vodoprivredni informacioni sistem - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Obavlja poslove stru~ne obrade sistemskih rje{enja od zna~aja za resornu oblast; izra|uje analiti~ke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije; obavlja poslove pra}enja i istra`ivanja promjena i pojava u svojoj oblasti; izra|uje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; vr{i prikupljanje, sre|ivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodolo{kim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovaraju}ih dokumentacijskih materijala; obavlja stru~ne i druge poslove, koji su Zakonom o vodama stavljeni u nadle`nost organu uprave nadle`nom za poslove vodoprivrede, a odnose se na pojam upravljanja, za{tite i upotrebe voda, ure|enje vodotoka i ostala pitanja vezana za vode; vr{i poslove upravnog nadzora nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti vodoprivrede; obezbje|uje pripremu ili priprema smjernice za projektovanje svih vrsta vodoprivrednih investicionih objekata; izra|uje stru~na mi{ljenja vezana za odredbe Zakona o vodama Zeni~ko-dobojskog kantona; provodi upravni postupak izdavanja vodoprivrednih akata (uslovi, saglasnosti, dozvole, nalozi); rje{ava `albe u drugom stepenu na rje{enja vodoprivrednih inspektora; rje{ava `albe u drugom stepenu na rje{enja op}inskih slu`bi donesenih u postupku izdavanja vodoprivrednih akata iz isklju~ive nadle`nosti op}ine; priprema i vodi postupak za dodjelu koncesija za kori{tenje voda i javnog vodnog dobra na podru~ju Kantona; ostvaruje me|usobnu saradnju sa organima uprave na razli~itim nivoima vlasti (op}inski, kantonalni, federalni) kroz dostavljanje i razmjenu informacija potrebnih za obavljanje poslova iz svoje nadle`nosti; utvr|uje uskla|enost projektne dokumentacije za izgradnju objekata sa uslovima utvr|enim u Zakonu o vodama; vodi vodnu knjigu u okviru vodoprivrednog informacionog sistema; organizira izradu ili u~estvuje u izradi programa radova i projektnih zadataka za vr{enje istra`nih radova, izradu studijske i projektne dokumentacije za vodoprivredne objekte i sisteme; prati realizaciju planova, programa i drugih ugovorenih poslova u oblasti vodoprivrede Kantona; odgovoran je za obavljanje poslova u skladu sa procedurama propisanim ISO standardom; vr{i i druge poslove koje mu odredi {ef odsjeka i pomo}nik ministra; za svoj rad odgovoran je {efu odsjeka i pomo}niku ministra. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-730-a-F/08) 


FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28. stav 1. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 47. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ta~ke Zaklju~ka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 4/2008 od 8. 1. 2006. godine, federalni ministar zdravstva objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PRIJEM VOLONTERA U FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 

1. VOLONTERA - 3 (tri) 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. stav 1. ta~ka a), b), c), d) i f) Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacija BiH", br. 29/03, 23/04, 54/04, 67/05 i 8/06) kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

1.    VSS - VII stepen, diplomirani pravnik, 

2.    VSS-VII stepen, diplomirani ekonomist, 

3.    VSS-VII stepen, doktor medicine, 

Svi kandidati od 1, do 3. treba da poznaju rad na ra~unaru. 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerenu kopije) koji se podnose uz prijavu: 

1.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjesepi), 

2.    fakultetska diploma, 

3.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca). 

4.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

5.    dokaz da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

6.    uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje. 

Izabrani kandidati du`ni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o volonterskom radu. 

Potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave Javnog poziva u dva dnevna lista i "Slu`benim novinama Federacije BiH" (ra~unaju}i posljednju objavu); putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Federalna ministarstvo zdravstva
Titova 9, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni poziv za prijem volontera" 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-687-a-F/08) 


OP]INA TOMISLAVGRAD 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lanka 49. Statuta op}ine Tomislavgrad ("Slu`beni glasnik Op}ine Tomislavgrad", broj 2/99), a u svezi s ~lankom 84. stavak 5. Zakona o osnovnom {kolstvu ("Narodne novine HB@", broj 12/04), ~lanka 6. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za kona~na imenovanja ~lanova {kolskih odbora osnovnih {kola kojima je utemeljitelj Op}ina Tomislavgrad, op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE [KOLSKOG ODBORA O[ IVANA MA@URANI]A TOMISLAVGRAD ^IJI JE UTEMELJITELJ OP]INSKO VIJE]E TOMISLAVGRAD 

I. 

Objavljuje se javni oglas za izbor 1/3 (3 ~lana) ~lanova [kolskog odbora Osnovne {kole Ivana Ma`urani}a u Tomislavgradu, ~iji je utemeljitelj Op}insko vije}e Tomislavgrad. 

II. OPIS POZICIJE 

[kolski odbor ima polo`aj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvr|ene zakonom i Statutom {kole. 

Rad u [kolskom odboru je dragovoljan i besplatan. 

Sastav [kolskog odbora mora odra`avati nacionalni sastav sredine u kojoj {kola djeluje. 

^lanovi [kolskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 (~etiri godine). 

Ravnatelj, pomo}nik ravnatelja i sindikalni ~elnici ne mogu biti ~lanovi [kolskog odbora. 

III. 

Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]I UVJETI 

a)    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; 

b)    da su stariji od 18 godine; 

c)    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini Bosne i Hercegovine, (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u vremenu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

d)    da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lanak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

e)    da nisu osu|ivani za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom tijelu, pet godina od pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 

f)    da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke stranke, 

g)    da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`bem glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04), 

h)    da nemaju osobni financijski interes u ustanovi u ~ije se upravno tijelo kandidiraju. 

B) POSEBNI UVJETI 

Uz prijavu treba dostaviti: 

Svaki kandidat, koji bude stavljen na listu s u`im izborom, bit }e pozvan na intervju. 

Podnositelji prijava, s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba, slobodna je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje, da se u postupku imenovanja, nisu ispo{tivali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" i oglasnoj plo~i Op}ine Tomislavgrad. 

Prijavu uz tra`ene dokaze dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomi}a 108. - Povjerenstvo za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove {kolskih odbora, uz naznaku: "Prijava na oglas - ne otvarati". 

(so-688-a-F/08) 


JU MUZEJ SARAJEVA
SARAJEVO 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj, 111/08 od 17. aprila, te saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, 02-05-9514-28/08 od 2. aprila 2008.god, JU Muzej Sarajeva raspisuje 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME 

1.    Kustos za istra`ivanje i porijeklo kretanje stanovni{tva, VSS 1 izvr{ilac 

2.    Vodi~/~uvar, SSS 1 izvr{ilac 

3.    Sprema~ica, NK 1 izvr{ilac 

Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: 

1.    VSS, filozofski fakultet - grupa historija, antropologija, fakultet politi~kih nauka - grupa sociologija, jedna godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, znanje jednog svjetskog jezika 

2.    SSS, IV stepen, dru{tvenog smjera, obavezno poznavanje engleskog jezika 

3.    NK, osnovna {kola 

Potrebna dokumentacija: 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: 

JU Muzej Sarajeva,
Josipa [tadlera broj 32, Sarajevo,
tel, 033/ 475-740 (sa naznakom: za konkurs)
ili li~no na protokol ustanove. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-689-a-F/08) 


FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
MOSTAR 

Na osnovu ~lana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06) i Odluke o usvajanju programa utro{ka sa kriterijima za raspodjelu sredstava Teku}i grantovi- "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" utvr|enim u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA DODJELU SREDSTAVA TEKU]I GRANTOVI - "PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" ZA 2008. GODINU 

I. PREDMET POZIVA 

Predmet poziva je prikupljanje programa za kori{tenje sredstava "Podsticaji proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudastva", utvr|enih u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu. 

II. PRAVO U^E[]A 

Pravo i mogu}nost kandidovanja programa imaju sva privredna dru{tva iz oblasti energije, rudarstva i industrije i druga pravna i fizi~ka lica, ~iji }e programi biti u skladu sa sljede}im kriterijima: 

II.1. Privredna dru{tva koja obavljaju djelatnost iz oblasti energije, rudarstva i industrije u iznosu od ukupno 3.500.000,00 KM 

II.2. Nau~ne i stru~ne organizovane manifestacije, aktivnosti i programi udru`enja i fizi~kih lica za individualni poseban anga`man u iznosu od ukupno 1,000.000,00 KM 

III. SADR@AJ PROGRAMA 

Program koji se kandiduje mora sadr`avati najmanje sljede}e podatke i uvjerenja: 

Tra`ena uvjerenja ne mogu biti starija od tri mjeseca. 

Privredna dru{tva koja su samoinicijativno ve} dostavila svoje programe, du`na su iste dopuniti sa naprijed navedenim. 

Kandidovani programi koji ne budu sadr`avali sve dokumente i podatke iz ta~ke III. ovog javnog poziva ne}e biti uzete u razmatranje. 

IV. PODNO[ENJE PROGRAMA 

Prijave sa kandidovanim programima se dostavljaju po{tom ili li~nom dostavom na adresu: FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE, Alekse [anti}a b.b. 86 000 Mostar 

Rok za dostavu prijava sa kandidovanim programima je 60 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-692-a-F/08) 


 KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADINA"
DONJI VAKUF 

Na osnovu ~lana 25. Statuta Komunalnog preduze}a "Gradina" Donji Vakuf, Nadzorni odbor Komunalnog preduze}a "Gradina" Donji Vakuf raspisuje 

PONOVNI JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ^LANOVE ODBORA ZA REVIZIJU KOMUNALNOG PREDUZE]A "GRADINA" DONJI VAKUF 

I. 

Objavljuje se ponovni javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju Komunalnog preduze}a "Gradina" Donji Vakuf. 

II. 

Izbor kandidata za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor Preduze}a, ve}inom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa. 

Odluku o kona~nom izboru i imenovanju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju donijet }e Skup{tina Preduze}a. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. 

Naknada i druga prava predsjednika i ~lanova Odbora ure|uju se na osnovu odluke Skup{tine Preduze}a. 

Du`nosti Odbora za reviziju utvr|ene su ~lanom 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

III. 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) Op}i uvjeti 

B) Posebni uvjeti 

IV. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti i biografiju, adresu, kontakt telefon, uvjerenje o dr`avljanstvu, ovjerenu kopiju diplome, uvjerenje o neka`njavanju, ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine na bilo kojem nivou vlasti u BiH, ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH, dokaz o radnom iskustvu u struci, ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u politi~koj stranci, ovjerenu izjavu da nema pravni ili finansijski interes u Preduze}u. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uvjeta dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu: JKP "Gradina" d.o.o. Donji Vakuf, 770. slavne brdske brigade br.15, sa naznakom: "Za javni konkurs". 

(so-697-a-F/08) 


ZU "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97) i ~lana 32. STATUTA Zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac i ODLUKE broj 01-10/08 od 5. maja 2008. godine, Upravni odbor zdravstvene ustanove "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac na sjednici odr`anoj dana 30. aprila 2008. godine, donosi Odluku o raspisivanju 

JAVNOG KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKI PETROVAC 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac na period od ~etiri (4) godine. 

Opis upra`njene pozicije: 

Direktor ZU "Dom zdravlja" vr{i slijede}e poslove: 

Kandidat treba ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

Posebni uvjeti: 

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je du`an prilo`iti; 

a)    uvjerenje o dr`avljanstu ne starije od 6 mjeseci, 

b)    uvjerenje u nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog kantonalnog suda u skladu sa ~lanom IX. Ustava BiH ne starije od 3 mjeseca, 

c)    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 

d)    uvjerenje o radnom iskustvu, 

e)    uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja konkursa, 

f)    uvjerenje o ~lanstvu u ljekarskoj komori. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave u javnim glasilima BiH. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na adresu: 

ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, V korpusa 41,
sa naznakom:
KOMISIJI ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA. 

Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju, te nakon toga preporu~iti Upravnom Odboru izbor kandidata. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-709-a-F/08) 


MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u vezi sa ~l. 25. i 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), Odlukom o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Upravnog odbora i predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Javne ustanove "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 26/03), ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo raspisuje 

OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO 

U Javnoj ustanovi "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo ogla{avaju se pozicije: 

Predsjednik Upravnog odbora - 1 

^lan Upravnog odbora - 4 

    (1 ~lan Upravnog odbora se imenuje iz reda stru~nih radnika Ustanove) 

^lan Nadzornog odbora - 2 

    (1 ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika Ustanove) 

Upravni odbor: Obavlja poslove od zna~aja za oblast kojom se bavi Javna ustanova, a koji se sastoje u dono{enju statuta ustanove; imenovanju i razrje{enju direktora; utvr|ivanju planova rada i razvoja; utvr|ivanju godi{njeg programa rada; dono{enju finansijskog plana i usvajanju godi{njeg obra~una; dono{enju op{teg akta o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji i drugih op{tih akata u skladu sa zakonom i pravilima Ustanove; odlu~ivanju o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ Ustanove; usmjeravanju, kontrolisanju i ocjenjivanju rada direktora; rje{avanju svih pitanja sa osniva~em; odlu~ivanju o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima Ustanove; odgovornosti osniva~u za rezultate rada Ustanove; podno{enju osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taja o poslovanju Ustanove i drugim poslovima u skladu sa zakonom i pravilima Ustanove. 

Nadzorni odbor: Analizira izvje{taje o poslovanju unutar Ustanove; u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un; pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. 

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine i mogu biti ponovno imenovani. 

Imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora i ~lanova Nadzornog odbora vr{i se na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se, od kandidata koji su se prijavili na oglas, izme|u ostalog: 

Kandidat za nominiranje/imenovanje mora ispunjavati slijede}e op{te uslove: 

a)    da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih) 

b)    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte) 

c)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

d)    da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

e)    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom i Nadzornom odboru (dokaz: akt izdat od strane nadle`nog organa) 

f)    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~. a) do f) ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci, izuzev CIPS-ove li~ne karte. 

Pored navedenih op{tih uslova, kandidat koji se prijavljuje na oglas mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

a)    univerzitetska diploma (VII stepen {kolske spreme) (dokaz: akt kojim se dokazuje zavr{ena {kola) 

b)    najmanje pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: akt kojim se dokazuje radno iskustvo u struci) 

c)    da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi u ~iji se Upravni odbor i Nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

d)    da nije direktor Javne ustanove (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

e)    da nije ~lan vi{e od jednog Upravnog odbora ili Nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova pod ta~. c), d) i e) ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. 

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom. 

Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Oglas se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice (Komisiji za izbor), Sarajevo, ul. R. D`. ^au{evi}a broj 1, uz naznaku: "Prijava na oglas - Upravni odbor i Nadzorni odbor JU "Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada Kantona Sarajevo. 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Imenovanje kandidata za predsjednika i ~lana Upravnog odbora i ~lana Nadzornog odbora izvr{it }e Vlada Kantona Sarajevo na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata. 

(so-700-a-F/08) 


ZU DOM ZDRAVLJA BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97) i ~lana 15. Statuta ZU Dom zdravlja Biha}, Upravni odbor ZU Dom zdravlja Biha} na sjednici odr`anoj 28. aprila 2008. godine donio je Odluku o raspisivanju 

JAVNOG KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA BIHA] 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora ZU Dom zdravlja Biha} na period od 4 godine. 

Opis upra`njene pozicije: 

Direktor ZU Dom zdravlja vr{i slijede}e poslove: 

1.    organizira rad Doma zdravlja i rukovodi Domom zdravlja, 

2.    zastupa i predstavlja Dom zdravlja, 

3.    odgovara za zakonitost rada Dom zdravlja, 

4.    izvr{ava odluke Upravnog odbora, 

5.    predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je osnovan, predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, kao i osnove planskog rada i razvoja, podnosi finansijski izvje{taj, 

6.    saziva i predsjedava sjednicama Stru~nog vije}a, 

7.    obavlja i druge poslove predvi|ene Zakonom i Statutom ZU Dom zdravlja Biha}. 

Kandidat treba ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

Posebni uvjeti koje je potrebno da ispunjava kandidat su: 

Prijava treba da sadr`i: 

Javni konkurs ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana posljednje objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". 

Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na adresu: ZU Dom zdravlja Biha} - Put V. korpusa bb. - Komisiji za izbor i imenovanje direktora. 

Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju, te nakon toga pismenom preporukom predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima Upravnom odboru na daljnje razmatranje. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-702-a-F/08) 


ZDRAVSTVENA USTANOVA LJE^ILI[TE "GATA" BIHA] 

Na osnovu ~l. 17. 19. Statuta Zdravstvene ustanove Lje~ili{te "Gata" Biha}, te na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Upravni odbor Zdravstvene ustanove Lje~ili{te "Gata "- Biha} na svojoj V. redovnoj sjednici odr`anoj 28. 4. 2008. g. donio je Odluku br. 151/08 od 28. 4. 2008. kojom raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE LJE^ILI[TE "GATA" 

Kandidat treba da ispunjava slijede}e uvjete: 

OP]I UVJETI: 

POSEBNI UVJETI: 

PO@ELJNI UVJETI: 

Imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. 

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i Unsko-sanskim novinama. 

Prijave na konkurs slati na adresu:
"ZA KONKURSNU KOMISIJU"
sa naznakom:
"NE OTVARATI"
ZDRAVSTVENA USTANOVA LJE^ILI[TE "GATA "
BIHA]
Ilid`anska br.9, 77207 Gata. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-703-a-F/08) 


OP]INA BANOVI]I 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Slu`bene novine Federacije BiH, broj 12/03), u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Op}ina Banovi}i ima pravni interes odnosno zakonito pravo imenovanja, op}inski na~elnik Op}ine Banovi}i kao odgovorni javni slu`benik objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DOO "LITVA-STAN" BANOVI]I 

I. NADZORNI ODBOR DOO "LITVA-STAN" BANOVI]I 

-    ^lan - 2 (dva) 

A. Prava i obaveze Nadzornog odbora 

- Nadzorni odbor preduze}a nadzire rad uprave, priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini, priprema eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave, daje saglasnost za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredbi Zakona o javnim preduze}ima, daje upute direktoru zu provo|enje uvi|aja u vezi sa uo~enim nepravilnostima i vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima preduze}a. 

B. Mandat i naknada za rad 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i ustavima utvr|enim op}im aktima ustanove i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove u koju budu imenovani. 

C. Op}i uvjeti za imenovanje 

Svi kandidati za poziciju u reguliranom organu koji je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

IV. Posebni uslovi za imenovanje nadzornog odbora 

Kandidati trebaju posjedovati VII ili VI stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine. 

E. Pored posebnih uslova za ~lanove nadzornih odbora Preduze}a, kandidati treba da: 

F. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Prije intervuja komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca, preporuke o kandidatima. 

Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje. 

U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i posjeduju ve}i stepen stru~ne spreme. 

Nakon intervjua Komisija za izbor }e predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti nadle`nom organu na daljnje razmatranje i kona~no imenovanje. 

Kona~na imenovanja }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Bilo koji kandidat ili ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, Vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, a kopija se dostavlja ombudsmenima za ljudska prava u FBiH. 

Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi organu koji vr{i kona~no imenovanje. 

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, slu`benoj web stranici Op}ine Banovi}i (wwvv.opcina-banovici.com.ba) i oglasnoj plo~i Op}ine Banovi}i. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Banovi}i, ulica Branilaca Banovi}a broj 29, 75290 Banovi}i, sa naznakom: "Prijava na oglas za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora d.o.o. "Litva-stan"- NE OTVARAJ. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u ,,Slu`benom glasniku Op}ine Banovi}i". 

(so-706-a-F/08) 


OP]INA GRUDE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lanka 24. stavak 1., 3. i 4., i ~lanka 25. Zakona o pravobraniteljstvu u @upaniji Zapadnohercegova~koj ("Narodnc novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 13/07), op}inski na~elnik Grude objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANITELJA 

a) Opis poslova 

Op}inski pravobranitelj obavlja poslove: 

b) Kandidati za op}inskog pravobranitelja moraju ispunjavati sljede}e op}e i posebne uvjete: 

1. OP]I UVJETI 

2. POSEBNI UVJETI 

c) Op}inski pravobranitelj se imenuje na vrijeme od ~etiri godina i mo`e biti ponovno imenovan. 

d) Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: 

Dokumentacija koja se prila`e uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave posljednjeg natje~aja. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporu~eno na adresu: 

OP]INA GRUDE,
Ul. Fra Gabre Grubi{i}a 4, 88340 Grude,
sa naznakom:
"ZA NATJE^AJ ZA OP]INSKOG PRAVOBRANITELJA" 

Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-721-a-F/08) 


MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
[IROKI BRIJEG 

Na temelju ~lanka 10. stavak 2. Zakona o @upanijskom Zavodu za pravnu pomo} ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 5/08) i ~lanka 24. stavak 2. Zakona o pravobraniteljstvu u @upaniji Zapadnohercegova}koj ("Narodne novine @upanije Zapadnohecegova~ke", broj 13/07), Ministarstvo pravosu|a i uprave @upanije Zapadnohercegova~ke objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE 

1. Ravnatelja @upanijskog Zavoda za pravnu pomo} 

Ovla{tenja i nadle`nosti 

Ovla{tenja i nadle`nosti ravnatelja @upanijskog Zavoda za pravnu pomo} utvr|ena su Zakonu o `upanijskom Zavodu za pravnu pomo} ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 5/08) 

Kandidat za ravnatelja @upanijskog Zavoda za pravnu pomo} mora ispunjavati sljede}e uvjete: 

2. Zamjenik @upanijskog pravobranitelja 

Ovla{tenja i nadle`nosti 

Ovla{tenja i nadle`nosti zamjenika @upanijskog pravobranitelja utvr|eni su Zakonom o pravobraniteljstva u @upaniji Zapadnohercegova~koj ("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 13/07). 

Kandidat za zamjenika @upanijskog pravobranitelja mora ispunjavati sljede}e uvjete: 

Op}i uvjeti: 

Posebni uvjeti: 

Potrebni dokumenti za kandidate za ravnatelja @upanijskog Zavoda za pravnu pomo} i za zamjenika @upanijskog pravobranitelja

Uz prijavu kandidati su obvezni prilo`iti kratak `ivotopis, kontakt telefon, te sljede}e dokumente: 

Pored gore navedenih dokumenata kandidati za zamjenika @upanijskog pravobranitelja moraju dostaviti i sljede}e dokumente: 

Tra`eni dokumenti trebaju biti originali ili ovjerene preslike

Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti najkasnije u roku 15 dana od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te preporu~eno na adresu; 

Ministarstvo pravosu|a i uprave @ZH
Ul. Stjepana Radi}a 37b, 88220 [iroki Brijeg
s naznakom:
"Javni natje~aj za imenovanje ravnatelja @upanijskog Zavoda za pravnu pomo}", ili "Javni natje~aj za imenovanje zamjenika @upanijskog pravobranitelja"
NE OTVARATI. 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-727-a-F/08) 


JP "RTV BIHA]" DOO BIHA] 

Na osnovu ~lanova 56., 57., 58. i 59. Statuta JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha} Odluke Nadzornog odbora JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha}, broj 039-01/08 od 7. maja 2008. godine raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "RTV BIHA]" DOO BIHA] 

Opis upra`njene pozicije: 

Direktor: 

Na konkurs se mogu javiti osobe koje, pored op}ih zakonskih uslova za zapo{ljavanje i rad, ispunjavaju i slijede}e uslove: 

A) Op}e: 

B) Posebne: 

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha} uz prijavu na javni konkurs du`ni su prilo`iti: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, te odgovaraju}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju da ispunjavaju op}e i posebne uvjete javnog konkursa. 

Kandidat za direktora je obavezan uz prijavu na javni konkurs podnijeti program i plan razvoja Dru{tva u mandatnom periodu. 

Li~ni podaci o u~esnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Rok za podno{enje prijava na javni konkurs ra~una se od dana zadnje objave. 

Prijave slati na: Op}ina Biha}, Komisija za regulirane organe Op}ine Biha}, ul. Bosanska, Biha}, sa naznakom: "Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha}. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-732-a-F/08) 


MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organe privrednih dru{tava u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, nakon izvr{ene privatizacije dijela dr`avnog kapitala i pristupanja dru{tva uskla|ivanju sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), ministar privrede Kantona Sarajevo objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA 

-    FAMOS HOLDING DD SARAJEVO 2 ~lana 

Nadzorni odbor }e se sastojati od 3 ~lana od kojih 2 ~lana Skup{tini dru{tva kandiduje kantonalni organ uprave izvr{avaju}i obaveze i ovla{tenja organa Kantona Sarajevo u privrednim dru{tvima po osnovu dr`avnog kapitala. 

Izbor ~lanova Nadzornog odbora slijedom daljnjeg procesa predlaganja i odobravanja kandidata, izvr{it }e se na Osniva~koj skup{tini Dru{tva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. 

Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora: 

Mandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri (4) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru prema ugovoru koji odobri Skup{tina Dru{tva. Kandidat mora biti lice sa visokom ili vi{om stru~nom spremom i vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjem iz okvira djelatnosti Dru{tva i upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednim dru{tvom. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Pored navedenih kriterija svaki kandidat treba da ispunjava i sljede}e op}e kriterije: 

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od (7) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem procesu kandidiranja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju i popunit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a kantonalni ministar privrede osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno kantonalnom ministru privrede i Ombusmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon.  

Uz prijavu potrebno je dostaviti ovjerene kopije dokaza o stru~noj spremi, iskustvu u privredi i uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca. 

Oglas }e bili objavljen u jednom dnevnom listu i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijavu sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas - ne otvarati", sa nazivom privrednog dru{tva za koje se vr{i kandidovanje, na slijede}u adresu, Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1. Neblagovremene i netpotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-733-a-F/08) 


JAVNO PREDUZE]E "RADIO-TELEVIZIJA
DONJI VAKUF" DOO
DONJI VAKUF 

Na osnovu ~lana 41. Satuta Javnog preduze}a "Radio-televizija Donji Vakuf" d.o.o. Donji Vakuf, Nadzorni odbor Javnog preduze}a" Radio-televizija Donji Vakuf" d.o.o. Donji Vakuf raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZE]A "RADIO-TELEVIZIJA DONJI VAKUF" DOO 

DONJI VAKUF 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: 

1.    visoka stru~na sprema 

2.    najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima 

3.    posjedovanje organizacionih sposobnosti za rukovo|enje 

4.    da nije rukovodio dru{tvom koje je oti{lo u ste~aj 

5.    da nije optu`ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup. 

Direktor se imenuje na period od 4 godline, bez ograni~enja ponovnog imenovanja.  

Prijave, uz prilo`eni CIV, i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz konkursa dostavljati putem po{te na adresu: 

Javno preduze}e "Radio-televizija Donji Vakuf" d.o.o.
Donji Vakuf
Ul. 770. sbbr br.18, 70220 Donji Vakuf,
sa naznakom:
"Za javni konkurs". 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom od dnevnih listova. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-734-a-F/08) 


KJKP "GRAS" DOO SARAJEVO
ODBOR ZA REVIZIJU 

Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), odredbi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 50. Statuta KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo i Odluke Odbora za reviziju broj 12/35 od 8. maja 2008. godine, Odbor za reviziju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU 

I. 

Objavljuje se konkurs za direktora Odjela za internu reviziju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo (1 izvr{ilac). 

II. 

Odabir i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo izvr{it }e Odbor za reviziju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, ve}inom glasova, na osnovu provedenog konkursa. 

Imenovanje se vr{i za period od 2 (dvije) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. 

Du`nosti direktora Odjela za internu reviziju utvr|ene su zakonom i aktima KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo. 

Naknade i druga prava direktora Odjela za internu reviziju ure|uju se ugovorom na osnovu odluke Odbora za reviziju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo, donijete u skladu sa ~lanom 33. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji BiH. 

III. 

Kandidat koji aplicira za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati slijede}e uslove: 

A. Op}i 

B. Posebni uslovi 

IV. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave kandidata treba da sadr`e: 

Zainteresovani kandidati du`ni su dostaviti svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, li~no ili putem preporu~ene po{te, na adresu: 

KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo
Odbor za reviziju
Velikih drveta br. 1, 71000 Sarajevo
Na koverti nazna~iti:
"Prijava za konkurs za direktora Odjela za internu reviziju". 

O rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-736-a-F/08) 


FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A 

I. Predmet javnog oglasa 

Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za upra`njene pozicije za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a - 5 ~lanova. 

Predlaganje kandidata Skup{tini dru{tva koji su zadovoljili uvjete javnog oglasa, na temelju prijedloga Komisije za izbor izvr{it }e Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. Izbor ~lanova Nadzornog odbora izvr{it }e se na Skup{tini dru{tva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/06 i 91/07). 

Jedno mjesto u Nadzornom odboru pripada kandidatu koji dobije najve}i broj glasova na Skup{tini dru{tva, a koji je bio kandidovan od dioni~ara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa, {to je u skladu sa ~lanom 9. stav 2. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05). 

II. Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora 

Zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva nadzire poslovanje dru{tva, imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave i nadzire njen rad, priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini dru{tva, priprema eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini dru{tva, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog Skup{tini dru{tva za njegovo imenovanje, razmatra i usvaja izvje{taje uprave o poslovanju dru{tva polugodi{nje i godi{nje, podnosi Skup{tini dru{tva godi{nji izvje{taj o poslovanju dru{tva sa odgovaraju}im drugim izvje{tajima i predla`e plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, predla`e Skup{tini dru{tva raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitaka; saziva Skup{tinu dru{tva, daje ovla{tenja za aktivnosti koja su ograni~ena Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine, utvr|uje strategiju razvoja dru{tva; s pa`njom i pravi~no{}u se odnosi prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; spre~ava i rje{ava sukobe interesa; zastupa interese svih vlasnika kapitala; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima i poslovnom etikom. 

III. Mandat Nadzornog odbora 

Nadzorni odbor se imenuje na period od ~etiri godine. Isto lice mo`e biti imenovano za predsjednika i ~lana Nadzornog odbora vi{e puta bez ograni~enja. 

IV. Uslovi za poziciju ~lana Nadzornog odbora 

Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom poljoprivredne, prehrambene, veterinarske, ma{inske, ekonomske ili pravne struke i odgovaraju}im vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjima iz okvira djelatnosti dru{tva i upu}eno u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e: 

Pored navedenih posebnih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i sljede}e op}e kriterije: 

V. Potrebni dokumenti 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti sljede}e dokumente: 

Kandidati su du`ni sve potrebne dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Dokumenti }e biti vra}eni kandidatima samo na njihov zahtjev. 

VI. Ostale napomene 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od pet (5) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Za kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakama na koverti: "Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog dru{tva Agrokomerc d.d. Velika Kladu{a - ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na sljede}u adresu: 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, ul. Mar{ala Tita 15, 71000 Sarajevo. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-737-a-F/08) 


OP]INA NOVI TRAVNIK
KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), te Odluke Op}inskog vije}a Novi Travnik broj 01-01-18/08 od 22. februara 2008. godine, i Obavijesti broj 01-01-sl./08 od 6. maja 2008. godine, Komisija za izbor u regulirane organe Op}ine Novi Travnik objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE NOVI TRAVNIK 

1. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova nadzornih odbora javnih preduze}a 

JP "Vilenica - Vodovod" d.o.o. Novi Travnik 

JKP "Vilenica - ^isto}a" d.o.o. Novi Travnik 

JUP "Veterinarska stanica" d.o.o. Novi Travnik 

JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Novi Travnik 

"OR[K" d.o.o. Novi Travnik 

2. Za Upravni odbor JU Radio postaje Novi Travnik 

3. Opis pozicija ~lana Nadzornog odbora: 

Zajedno sa ostalim ~lanovima; 

Opis pozicija ~lana Upravnog odbora: 

Zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultaciju sa osniva~em; 

4. Op}i uvjeti 

5. Posebni uvjeti 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, potrebno je dostaviti slijede}u dokumentaciju: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandiduju. 

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu su u u`em izboru bi}e pozvani na intervju od strane komisije. 

Poslije intervjua kandidati su du`ni popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Kandidat koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Op}insko vije}e }e izvr{iti kona~na imenovanja. Oglas za podno{enje prijave je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Ve~ernji list", Radio postaji Novi Travnik i oglasnoj plo~i Op}ine Novi Travnik. 

Prijavu sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: 

OP]INA NOVI TRAVNIK, Kralja Tvrtka bb, uz naznaku: "Prijava na javni oglas za pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Novi Travnik". 

(so-739-a-F/08) 


NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA 

U skladu sa ~lanovima 2., 34. i 109. Zakona o vrijednosnim papirima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98 i 36/99), NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla objavljuje 

IZVJE[TAJ 

O UPISU I UPLATI I EMISIJE OBVEZNICA NLB TUZLANSKE BANKE DD TUZLA 

Na osnovu Odluke o prvoj emisiji obveznica putem javne ponude broj I-500-22K-2.2/07 od 06.12.2007.godine, od 1. 2. 2008. godine do 30. 4. 2008. godine proveden je postupak javne prodaje 50.000 obveznica koje glase na ime, nominalne vrijednosti od 100 KM po obveznici, ~ija ukupna vrijednost iznosi 5.000.000,00 KM. 

Prema izvje{taju Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, kao banke depozitara, od 1. 2. 2008. godine do 30. 4. 2008. godine izvr{en je upis i uplata 50.000 obveznica nominalne vrijednosti 100 KM, {to iznosi 5.000.000,00 KM. 

Upisan i upla}en iznos predstavlja 100% vrijednosti emisije, te se na osnovu Rje{enja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj 03/1-19-230/08 od 9. 5. 2008. godine i ~lana IX. Odluke o prvoj emisiji obveznica putem javne ponude, emisija obveznica smatra uspjelom. 

(so-746-a-F/08) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda vodi se ostavinski postupak iza ostaviteljice Ma{i} Hasibe, k}eri Alage iz Biha}a, Musli}i, te kako je nepoznato boravi{e njenog nasljednika Ma{i} Jasmina iz Biha}a, postavljen mu je staratelj Toromanovi} Bahrija, socijalni radnik, zaposlena u JU Centru za socijalni rad Biha}. 

Poziva se Ma{i} Jasmin iz Biha}a, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovom Sudu jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj O-129/84
24. aprila 2008. godine
Biha} 


(so-698/08) PROGLA[EWE UMRLIM 

Op}inski Sud u Sanskom Mostu, po sudiji Rajku In|i}u, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Handanovi} Mesude, radi utvr|ivanja smrti Hrapi} Aji{e, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Protupredlagatelj HRAPI] AJI[A navodno je umrla dana 30. 5. 1992. godine na podru~ju op}ine Klju~, mjesto Kami~ak. 

Pozivaju se sve osobe koje o tome ne{to znaju da se jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku navedenog roka Sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 


Broj 022-0-V-07-000 115
30. aprila 2008. godine
Sanski Most 


(so-2044/08) 


Op}inski sud Gora`de, i to sudija Radija Balti}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Emir Zuko iz Bla`uja, radi dokazivanja smrti Ismete Zuko, od oca Ejuba iz Gora`da, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Ismeta Zuko, od oca Ejuba i majke Fatime, ro|ena 12. 3. 1933. godine u Oma~ini - Rudo, umrla 20. 1. 1994. godine u Gora`du, ali ~injenica smrti nije upisana u mati~ne knjige umrlih. 

Poziva se ISMETA ZUKO, od oca Ejuba, ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Zuko Ismete da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Op}inskog suda u Gora`du. 

Po isteku roka od 30 dana Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 45 0 V 008199 08 V
30. aprila 2008. godine
Gora`de 


(so-692/08) 


Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u vanparni~nom postupku predlagateljice Jusi} Kaseme, Han Plo~a, Kiseljak, radi progla{enja nestalog lica umrlom Jusi} Elvedine, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Jusi} Elvedina, ro|ena 28. 4. 1978. godine u Sarajevu, op}ina Centar, od oca Huse i majke Kaseme r. Hrnji}, sa posljednjim prebivali{tem u Han Plo~i, op}ina Kiseljak, a koja je umrla dana 25. 6. 1993. godine u mjestu Grahovci, op}ina Kiseljak. 

Poziva se sama JUSI] ELVEDINA i svaka ona osoba koja bilo {to zna o nestaloj i njenom `ivotu ili njenoj smrti da u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Kiseljaku, @rtava domovinskog rata 13. 

Nakon isteka roka od tri mjeseca Sud }e odlu~iti po prijedlogu za progla{enje nestalog lica umrlom Jusi} Elvedine. 


Broj 49 0 V 002708 08 V
29. aprila 2008. godine
Kiseljak 


(so-704/08) 


Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u vanparni~nom postupku predlagateljice Jusi} Kaseme, Han Plo~a, Kiseljak, radi progla{enja nestalog lica umrlom Jusi} \emile, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Jusi} \emila, ro|ena 21. 1. 1912. godine u Pale`u, op}ina Kiseljak, od oca Fehima i majke Dervi{e r. Me{anovi}, sa posljednjim prebivali{tem u Han Plo~i, op}ina Kiseljak, a koja je umrla dana 16. 6. 1993. godine u mjestu Grahovci, op}ina Kiseljak. 

Poziva se sama JUSI] \EMILA i svaka ona osoba koja bilo {to zna o nestaloj i njenom `ivotu ili njenoj smrti da u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Kiseljaku, @rtava domovinskog rata 13. 

Nakon isteka roka od tri mjeseca Sud }e odlu~iti po prijedlogu za progla{enje nestalog lica umrlom Jusi} \emile. 


Broj 49 0 V 002709 08 V
29. aprila 2008. godine
Kiseljak 


(so-705/08) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Mostar, u pravnoj stvari tu`itelja Radovana [kore, sina Riste iz Mostara, zastupanog po punomo}niku Maji [koro, odvjetnici iz Mostara, protiv tu`enika Pere Sudara umrlog [}epe iz Mostara, radi utvr|enja prava vlasni{tva i uknji`be, postavio je tu`eniku Peri Sudar privremenog zastupnika Faruka ]upinu, odvjetnika iz Mostara, na temelju ~l. 296. st. 2. to~ka 5. i ~l. 397. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a postupak postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, tako da bi za tu`itelja mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u ovom postupku sve dok tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 


Poslovni broj P. 658/05
15. lipnja 2006. godine
Mostar 


(so-2043/08) 


Op}inski sud u Sanskom Mostu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod naslovnog suda u toku je parni~ni postupak u pravnoj stvari tu`iteljice Kujund`i} r. Magrd`ija Ize iz Klju~a, protiv tu`enih maloljetnih Kujund`i} Jasmine i Kujund`i} Emine iz Klju~a, radi utvr|enja postojanja braka. 

Za potrebe ovog postupka Sud je tu`enim maloljetnim Kujund`i} Jasmini i Kujund`i} Emini postavio privremenog zastupnika u osobi Kujund`i} Atifa, shodno odredbi ~l. 296. st. 2. ta~ka 1. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. 


Broj 022-0-P-08-000 062
27. marta 2008. godine
Sanski Most 


(so-676/08) 


Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Marka Damjanovi}a Strupni}a, koga zastupa punomo}nik Goran Bradari}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enika Jakova Damjanovi}a, sina Petra, nepoznata boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, izvan ro~i{ta, dana 7. 5. 2008. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj P-367/05 od 7. 5. 2008. godine, tu`enom Jakovu Damjanovi}u, sinu Petra, sada nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika u postupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio skrbnika. 


Broj P-367/05
7. svibnja 2008. godine
Livno 


(so-691/08) 


Op}inski sud ^apljina, po sucu Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Stojan Ivankovi}, protiv tu`enika Mara Kralji}, k}i Du{ana iz Trebinja, Gornja Rudela bb, te tu`eni Mile Lojpur pok Riste, Nikola Lojpur, sin Tripka i Mojo Lojpur, sin Du{ana, sada nepoznatog boravi{ta, radi izdr`avanja djece, vanraspravno, dana 30. 4. 2008. godine, donio je 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. P 012077 od 10. 4. 2008. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavljena je Azra Kati}, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim, Mile Lojpur pok. Riste Nikola Lojpur, sin Tripka i Mojo Lojpur, sin Du{ana, radi isplate uzdr`avanja, sada nepoznatog boravi{ta. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u parni~nom postupku dok se ne pojave tu`eni ili njihov punomo}nik pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 012077 08 P
30. travnja 2008. godine
^apljina 


(so-693/08) 


Op}inski sud u Kaknju objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Kaknju, sudija \ur|ica Rado{, u pravnoj stvari tu`itelja Brki} Jove, sina Ostoje iz Kaknja, Omladinska 94, kojeg zastupa punomo}nik [ljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tu`enih: 1. Had`i} udt. Ahmelji} Mulaime iz Doboja, op}ina Kakanj, 2. Had`i} ro|. Mujagi} Nure iz Doboja, op}ina Kakanj, 3. Had`i} Omera, sina Ibrahima iz Doboja, op}ina Kakanj, 4. Had`i} udt. Hasagi} Emine iz Bi~era, op}ina Kakanj, 5. Had`i} udt. Begi} Hasnije iz Doboja, op}ina Kakanj, 6. Vehab Emira, sina Abdulaha iz Kaknja, 7. Ganibegovi} udt. Silajd`ija Nezire iz Bijelih Voda, op}ina Kakanj, 8. Ganibegovi} udt. Ja{arspahi} Nure iz Doboja, op}ina Kakanj, 9. Brki} rod. \ephani} Subhije iz Kaknja, 10. Begi} Osmana, sina Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 11. Begi} Rasima-Asima, sina Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 12. ^aluk udt. Had`i} Habibe iz Doboja, op}ina Kakanj, 13. Hase~i} udt. Had`i} Fate iz Doboja, op}ina Kakanj, 14. Had`i} Asima, sina Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 15. Had`i} Zahida, sina Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 16. Ganibegovi} udt. Silajd`i} Nezire iz Bijelih Voda, op}ina Kakanj, 17. Ja{arspahi} Dervi{ Mujo, sin Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 18. Ja{arspahi} udt. Frtuna Nure zv. Duda iz Visokog, 19. Ja{arspahi} Ru{ida, sina Muje iz Kaknja, 20. Begi} Ajke, k}eri Sokola iz Doboja, op}ina Kakanj, 21. Begi} Huse, sina Omera iz Doboja, op}ina Kakanj, 22. Begi} Mehe, sina Dervi{a iz Doboja, op}ina Kakanj, 23. Begi} Be~ira, sina Dervi{a iz Doboja, op}ina Kakanj, 24. Begi} udt. Ceriba{i} Hanife iz Doboja, op}ina Kakanj, 25. Begi} Ahmeda, sina Hamde iz Doboja, op}ina Kakanj, 26. Begi} Zahide, k}eri Hamde iz Doboja, op}ina Kakanj, 27. Begi} Hajrije, k}eri Avde iz Doboja, op}ina Kakanj, 28. Begi} Behije, k}eri Avde iz Doboja, op}ina Kakanj, 29. Begi} Sulejmana, sina Saliha iz Doboja, op}ina Kakanj, 30. Vlaji} Marice, k}eri Joze iz Zgo{}e, op}ina Kakanj, 31. Begi} Sakiba, sina Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 32. Begi} Osmana, sina Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 33. Begi} Emsije, k}eri Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 34. Vlaji} Mate, sina Josipa iz Kaknja, 35. Stani{i} ro|. Markanovi} Du{anke iz Obrenovca, 36. Markanovi} Du{ana, sina Bo{ka iz [epka, 37. Markanovi} Vlade, sina Bo{ka iz [epka, 38. Begi} Sulje, sina Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 39. Begi} Selima, sina Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 40. Mo{tro udt. Hasagi} Pa{ane iz Doboja, op}ina Kakanj, 41. Kulovi} Mahmuta, sina Muhameda iz Doboja, 42. Kulovi} [erifa, sina Muhameda iz Doboja, 43. Kulovi} Sulejmana, sina Muhameda iz Doboja, op}ina Kakanj, 44. Imamovi} Nezira, sina Arifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 45. Imamovi} Ru{ida, sina Arifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 46. Begi} [uhre, k}eri Muje iz Kaknja, 47. Begi} Hafize, k}eri Muje iz Kaknja, 48. Vehab ro|. Begi} Hanumice iz Vehaba, op}ina Kakanj, 49. Begi} [evke, sina Muje iz Kaknja, 50. Begi} Salema, sina Muje iz Kaknja, 51. Muflizovi} Avde, sina Esada iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 52. Muflizovi} Ramiza, sina Jusufa iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 53. Muflizovi} Nijaza, sina Esada iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 54. Kuri} Nisveta, sina Atifa iz Bara, op}ina Kakanj, 55. Muflizovi} Elvira, sina Zihnije iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 56. Muflizovi} Edmira, sina Zihnije iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 57. Zaimovi} Ned`ada, sina Muje iz B. Voda, op}ina Kakanj, 58. Kova~ ro|. ^olak Fate iz Kaknja, 59. Skopljakovi} Red`iba, sina Fikreta iz Sebinja, op}ina Kakanj, 60. Kadri} Adema, sina Adema iz Lu~i}a, op}ina Kakanj, 61. Kulovi} Mevludina, sina Zihnije iz Doboja, op}ina Kakanj, 62. Begovac Edina, sina Hamde iz Kaknja, 63. Muji} Sinana, sina Ibrahima iz Varalica, op}ina Kakanj, 64. Gani} Hamze, sina Salke iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, i 65. Gani} Izudina, sina Avde iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, svi nepoznate osobe, nepoznatog ta~nog prebivali{ta i nepoznatog ta~nog boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 5.000,00 KM. 

Tu`enim 1. Had`i} udt. Ahmelji} Mulaimi iz Doboja, op}ina Kakanj, 2. Had`i} ro|. Mujagi} Nuri iz Doboja, op}ina Kakanj, 3. Had`i} Omeru, sinu Ibrahima iz Doboja, op}ina Kakanj, 4. Had`i} udt. Hasagi} Emini iz Bi~era, op}ina Kakanj, 5. Had`i} udt. Begi} Hasniji iz Doboja, op}ina Kakanj, 6. Vehab Emiru, sinu Abdulaha iz Kaknja, 7. Ganibegovi} udt. Silajd`ija Neziri iz Bijelih voda, op}ina Kakanj, 8. Ganibegovi} udt. Ja{arspahi} Nuri iz Doboja, op}ina Kakanj, 9. Brki} ro|. \ephani} Subhiji iz Kaknja, 10. Begi} Osmanu, sinu Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 11. Begi} Rasimu-Asimu, sinu Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 12. ^aluk udt. Had`i} Habibi iz Doboja, op}ina Kakanj, 13. Hase~i} udt. Had`i} Fati iz Doboja, op}ina Kakanj, 14. Had`i} Asimu, sinu Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 15. Had`i} Zahidu, sinu Hasana iz Doboja, op}ina Kakanj, 16. Ganibegovi} udt. Silajd`i} Neziri iz Bijelih Voda, op}ina Kakanj, 17. Ja{arspahi} Dervi{ Muji, sinu Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 18. Ja{arspahi} udt. Frtuna Nuri zv. Duda iz Visokog, 19. Ja{arspahi} Ru{idu, sinu Muje iz Kaknja, 20. Begi} Ajki, k}eri Sokola iz Doboja, op}ina Kakanj, 21. Begi} Husi, sinu Omera iz Doboja, op}ina Kakanj, 22. Begi} Mehi, sinu Dervi{a iz Doboja, op}ina Kakanj, 23. Begi} Be~iru, sinu Dervi{a iz Doboja, op}ina Kakanj, 24. Begi} udt. Ceriba{i} Hanifi iz Doboja, op}ina Kakanj, 25. Begi} Ahmedu, sinu Hamde iz Doboja, op}ina Kakanj, 26. Begi} Zahidi, k}eri Hamde iz Doboja, op}ina Kakanj, 27. Begi} Hajriji, k}eri Avde iz Doboja, op}ina Kakanj, 28. Begi} Behiji, k}eri Avde iz Doboja, op}ina Kakanj, 29. Begi} Sulejmanu, sinu Saliha iz Doboja, op}ina Kakanj, 30. Vlaji} Marici, k}eri Joze iz Zgo{}e, op}ina Kakanj, 31. Begi} Sakibu, sinu Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 32. Begi} Osmanu, sinu Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 33. Begi} Emsiji, k}eri Atifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 34. Vlaji} Mati, sinu Josipa iz Kaknja, 35. Stani{i} ro|. Markanovi} Du{anki iz Obrenovca, 36. Markanovi} Du{anu, sinu Bo{ka iz [epka, 37. Markanovi} Vladi, sinu Bo{ka iz [epka, 38. Begi} Sulji, sinu Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 39. Begi} Selimu, sinu Osmana iz Doboja, op}ina Kakanj, 40. Mo{tro udt. Hasagi} Pa{ani iz Doboja, op}ina Kakanj, 41. Kulovi} Mahmutu, sinu Muhameda iz Doboja, 42. Kulovi} [erifu, sinu Muhameda iz Doboja, 43. Kulovi} Sulejmanu, sinu Muhameda iz Doboja, op}ina Kakanj, 44. Imamovi} Neziru, sinu Arifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 45. Imamovi} Ru{idu, sinu Arifa iz Doboja, op}ina Kakanj, 46. Begi} [uhri, k}eri Muje iz Kaknja, 47. Begi} Hafizi, k}eri Muje iz Kaknja, 48. Vehab ro|. Begi} Hanumici iz Vehaba, op}ina Kakanj, 49. Begi} [evki, sinu Muje iz Kaknja, 50. Begi} Salemu, sinu Muje iz Kaknja, 51. Muflizovi} Avdu, sinu Esada iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 52. Muflizovi} Ramizu, sinu Jusufa iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 53. Muflizovi} Nijazu, sinu Esada iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 54. Kuri} Nisvetu, sinu Atifa iz Bara, op}ina Kakanj, 55. Muflizovi} Elviru, sinu Zihnije iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 56. Muflizovi} Edmiru, sinu Zihnije iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, 57. Zaimovi} Ned`adu, sinu Muje iz B. Voda, op}ina Kakanj, 58. Kova~ rod. ^olak Fati iz Kaknja, 59. Skopljakovi} Red`ibu, sinu Fikreta iz Sebinja, op}ina Kakanj, 60. Kadri} Ademu, sinu Adema iz Lu~i}a, op}ina Kakanj, 61. Kulovi} Mevludinu, sinu Zihnije iz Doboja, op}ina Kakanj, 62. Begovac Edinu, sinu Hamde iz Kaknja, 63. Muji} Sinanu, sinu Ibrahima iz Varalica, op}ina Kakanj, 64. Gani} Hamzi, sinu Salke iz Ku~i}a, op}ina Kakanj i 65. Gani} Izudinu, sinu Avde iz Ku~i}a, op}ina Kakanj, postavio je privremenog zastupnika u li~nosti advokata Obralija Mesuda iz Kaknja, jer je prebivali{te i boravi{te tu`enih nepoznato i nemaju punomo}nika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se oni ili njihov puno}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZE-DO kantona" i preko oglasne table ovog Suda. 


Broj 036 O P 08 000 040
5. maja 2008. godine
Kakanj 


(so-699/08) 


Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Mahmutbegovi} Jasminki, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Bugojnu u toku je postupak radi razvoda braka tu`iteljice Bilje{ki} Snje`ane iz G. Vakufa-Uskoplja, @drimci bb, protiv tu`enog Bilje{kovi} Ilije, sina Ive, iz Vukovi}a, op}ina Dobreti}i bb, ~ije je boravi{te nepoznato. 

Rje{enjem ovog Suda postavljen je privremeni zastupnik u osobi Pili} Pavo, advokat iz G. Vakufa-Uskoplja, koji }e zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Postupak se vodi pod poslovnim brojem 46 0 P 004373 08 P. 


Broj 46 0 P 004373 08 P
8. maja 2008. godine
Bugojno 


(so-717/08) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud Mostar, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Angeli Pu{i}, povodom prijedloga za pokretanje ste~ajnog postupka "PRO ATTOMIC" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ante Star~evi}a 64, zastupanog po direktoru Krtali} Peri i punomo}niku Gordanu [kobi}u, odvjetniku iz Mostara, donio je dana 4. 10. 2007. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Radi utvr|enja uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom "PRO ATTOMIC" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ante Star~evi}a 64, za privremenog ste~ajnog upravitelja imenuje se dipl. ecc. Andrija [kobi} iz Mostara. 

    Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obveze iz ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku naro~ito je du`an: 

    Privremeni ste~ajni upravitelj du`an je podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Privremeno se obustavljaju sve pojedina~ne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog Dru{tva. Izlu~na i razlu~na prava vjerovnici ne mogu ostvariti u prethodnom postupku. 

3.    Dru{tvo "PRO ATTOMIC" d.o.o. Mostar kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja na imovini bez saglasnosti ste~ajnog suda. 

4.    Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom ste~ajnom upravitelju, bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`anika. 

5.    Oglas o postavljanju privremenog ste~ajnog upravitelja i odre|enim mjerama osiguranja iz stava 2. i 3. ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 07 58 St 019684 06 St
29. aprila 2008. godine
Mostar 


(so-2041/07) 


Op}inski sud Mostar, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "DRAGA SEDRA" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. III bojne cimske 54, dana 21. 4. 2008. godine donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DRAGA SEDRA" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. III bojne cimske 54, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar broj 1-11219, na temelju Rje{enja o upisu broj Tt-117/04 od 25. 2. 2004. godine. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu`, dipl. ecc., iz Mostara, ul. Akademika Ivana Zovke 10/III. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registru ovog Sudu, na broj Rje{enja Tt-117/04 od 25. 2. 2004. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11219, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 07 58 L 027602 07 L
21. aprila 2008. godine
Mostar 


(so-2042/07) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Mehi} D`emal, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "RATI[ " iz Lukavca, dana 5. 5. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "RATI[ "iz Lukavca. 

Za likvidatora se postavlja Mehi} D`emal, Dobo{nica bb, Lukavac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-07-000184
5. maja 2008. godine
Tuzla 


(so-2045/07) 


Op}inski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Angeli Pu{i}, u postupku redovne likvidacije nad Dru{tvom JELINAK d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. II bojne rudni~ke bb, donio je dana 5. 5. 2008 godine ovo 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad dru{tvom JELINAK d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. II bojne rudni~ke bb, upisanim u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar br. 1-5145, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-154/02 od 12. 3. 2002. godine. 

Likvidator Dru{tva Alikadi} Fatima, ecc., iz Konjica, Zuke D`umhura 8B/8, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva, i to: 1 ra~unar sada{nje vrijednosti od 1.470,00 KM, kao i nov~ana sredstava u iznosu od 11,93 KM, koja se nalaze na transakcijskom ra~unu Dru{tva kod Unicredit banke d.d. Mostar, nakon prestanka pravne osobe vra}aju se osniva~u Dru{tva Mirku [aravanja iz Mostara, do kojeg iznosa osniva~ odgovora za obveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom Dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 


Broj 07 58 L 028128 07 L
5. travnja 2008. godine
Mostar 


(so-2046/08) 


MKO Micro-Credo, Bleibur{kih `rtava bb, Mostar, u prestanku rada i likvidaciji, sukladno Odluci Upravnog odbora od dana 4. 10. 2007.godine broj UO-01-2-07, po likvidacijskom upravitelju Miroslav Golemac, ovim putem ponovno ogla{ava 

PRODAJU UKUPNIH POTRA@IVANJA PO MIKROKREDITIMA 

u ukupnom iznosu od 195.162,28 KM na dan sastavljanja ovog oglasa (5. 5. 2008.) Kreditni portfelj je sa~injen od 163 kreditne partije sa dospije}em najkasnije do kraja 10. mjeseca 2009. godine. Zainteresirani ponu|a~i su du`ni za podno{enje ponude i pregled portfelja uplatiti kauciju u iznosu od 5.000,00 KM na ra~un MKO Micro-Credo br. 3381002202486290 kod UniCredit Bank d.d. Mostar koja }e u slu~aju kupnje biti ura~unata u cijenu a u protivnom ne}e biti vra}ena. Prije pregleda portfelja ponu|a~ }e obavezno potpisati izjavu o povjerljivosti podataka. 

Izbor ponu|a~a }e se izvr{iti po principu najpovoljnije ponude. Prijave s dokazom o uplati kaucije dostaviti po{tom na adresu MKO Micro-Credo, Bleibur{kih `rtava bb, 88000 Mostar, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti dopisom na adresu MKO, putem e-maila miroslav.golemac@tel.net.ba ili na tel. br. 063/867-964. 

(so-656/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji Deli} Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlaga~u Karajkovi} Alage, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "KARAJKOVI] [PARPROMET" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u D. Kamengrad 396, dana 29. 4. 2008. g., donio je slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "KARAJKOVI] [PARPROMET" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u D. Kamengrad 396. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoje potra`ivanje, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak bit }e zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Karajkovi} Alaga, sin Mehe, ro|en u Okra~u 12. 6. 1935. g. nastanjen u D. Kamengrad 396, penzioner, osniva~ i osoba ovla{tena za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka od 30 dana i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka nad DOO "KARAJKOVI] [PARPROMET" SANSKI MOST, sa sjedi{tem u D. Kamengradu 396, upisan u reg. br. ulo{ka 1-1550-00, a po upisu U/I-1011/96 od 29. 9. 2004. g., brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Biha}u i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Biha}u. 


Broj 017-0-RL-08-000 002
29. aprila 2008. g.
Biha} 


(so-669/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji [ahinovi} Gari, u likvidacionom predmetu predlaga~a Zuli} Muhameda, direktora i osniva~a, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "ZULI] invest-trade"BIHA], Srebreni~ka bb, dana 28. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO "ZULI] invest-trade" BIHA], Srebreni~ka bb. 

Za likvidatora se postavlja Zuli} Muhamed, Biha}, Srebreni~ka bb, dosada{nji direktor du`nika. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda Biha} kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0-Rl-08-000025
28. aprila 2008. godine
Biha} 


(so-670/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Josipovi} Ru`ice iz Tuzle, zastupane po punomo}niku Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Jardi Construzioni" Tuzla, donio je dana 25. 4. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "JARDI CONSTRUZIONI" Tuzla, upisanim u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-06-001938, mat. reg. broja 1-13936 od 31. 12. 2006. godine. 

Likvidator Ulji} Rizah, advokat iz Tuzle, Valtera Peri}a 3, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-000 001
25. aprila 2008. godine
Tuzla 


(so-671/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Marinovi} Antonia iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Rema Tip-Top" Tuzla, donio je dana 23. 4. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "Rema Tip-Top" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-5471/00, mat. reg. broja 1-4865 od 13. 11. 2000. godine. 

Likvidator Piri} Eldar iz Tuzle, Pa{a bunar 121, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva, a koja se sastoji iz nov~anih sredstava u iznosu od 25.387,97 KM na ra~unu kod NLB Tuzlanske banke Tuzla broj 1321000307330055, naziv komitenta "Rema Tip-Top" d.o.o. Tuzla, i nov~anih sredstava u iznosu od 1.004,53 KM na ra~unu kod Raiffeisen Bank d.d. BH Filijala Tuzla broj 1610250000930083, 222500094-8, 250008, naziv komitenta "Rema Tip-Top" d.o.o. Tuzla ostaju osniva~u Dru{tva Piri} Eldaru, sinu Rasima iz Tuzle, JMBG 0505972180011, broj l.k. 03BYB5995, izdata od strane MUP TK Tuzla. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-07-000 083
23. aprila 2008. godine
Tuzla 


(so-672/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Ahmeta{evi} Kemala iz Grada~ca, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Ahmeta{evi}-Gradnja" Grada~ac, donio je dana 24. 4. 2008. godine 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "AHMETA[EVI] - GRADNJA" Grada~ac, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-l383/00, mat. reg. broja 1-8408 od 8. 6. 2000. godine. 

Likvidator Ahmeta{evi} Kemal, sin Saliha iz Grada~ca, @rtava Srebrenice 139, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-07-000 163
24. aprila 2008. godine
Tuzla 


(so-673/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a [o{evi} Hedije iz Tuzle, zastupane po punomo}niku Hod`i} Adviji, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "DHS" Tuzla, donio je dana 18. 4. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "DHS" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-l 134/00, mat. reg. broja 1-11565 od 4. 3. 2000. godine. 

Likvidator [o{evi} Hedija iz Tuzle, Rate Dugonji}a 20, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-000 139
18. aprila 2008. godine
Tuzla 


(so-674/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji Deli} Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlaga~u Ljubijanki} Ismeta iz Cazina, Ljubijanki}i bb, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "EUROGRADNJA" CAZIN, sa sjedi{tem u Cazinu, Ljubijanki}i bb, dana 24. 4. 2008. g., donio je slijede}e 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad DOO "EUROGRADNJA" CAZIN, sa sjedi{tem u Cazinu, Ljubijanki}i bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanje, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak bit }e zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Ljubijanki} Ismet, sin Ibrahima, ro|en 12. 7. 1971. g. u Ljubijanki}ima bb, dosada{nji direktor i osoba ovla{tena za zastupanje. 

Po proteku navedenog roka i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka DOO "EUROGRADNJA" CAZIN, sa sjedi{tem u Cazinu, Ljubijanki}i bb, brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda Biha}, upisano u Registar br. ul. 1-4795-00, a po upisu U/I-51/02 od 28. 1. 2002. g. i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacije postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Biha}u. 


Broj 017-0-RL-07-000 030
24. aprila 2008. godine
Biha} 


(so-675/08) 


Op}inski sud  Mostar, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "FERMID" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Put za Opine 9, dana 28. 4. 2008. .godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FERMID" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Put za Opine 9, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar broj 1-1504, na temelju Rje{enja o upisu broj UF/I-32/2001 od 9. 2. 2001. godine. 

2.    Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi}, ecc., iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registru ovog Suda, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 039330 08 L
28. aprila 2008. godine
Mostar 


(so-677/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji [ahinovi} Gari, u likvidacionom predmetu predlaga~a Huski} Hasede, direktora i osniva~a, za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "IVA" Velika Kladu{a, Polje 200/a, dana 30. 4. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem DOO " IVA" VELIKA KLADU[A, Polje 200/a. 

Za likvidatora se postavlja Huski} Haseda, Velika Kladu{a, Polje 200/a, dosada{nji direktor du`nika. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda Biha} kao i u svim drugim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0-Rl-08-000029
30. aprila 2008. godine
Biha} 


(so-685/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Avdi} Sadeta, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "BOLJI @IVOT" iz Lukavca, dana 5. 5. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "BOLJI @IVOT " iz Lukavca. 

Za likvidatora se postavlja Avdi} Sadeta, Prokosovi}i bb, Lukavac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-000044
5. maja 2008. godine
Tuzla 


(so-694/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Kukuruzovi} Sumedin, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "KUKURUZOVI] IN@ENJERING" iz Grada~ca, dana 5. 5. 2008. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "KUKURUZOVI] IN@ENJERING" iz Grada~ca. 

Za likvidatora se postavlja Kukuruzovi} Sumedin, [ehitluci 200, Grada~ac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-000042
5. maja 2008. godine
Tuzla 


(so-695/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a D`afi} Remzija, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "TERVAR" iz Gra~anice, dana 6. 5. 2008. godine donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "TERVAR" iz Gra~anice. 

Za likvidatora se postavlja D`afi} Rezmija, G. Orahovica bb, Gra~anica. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-08-000038
6. maja 2008. godine
Tuzla 


(so-696/08) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Ba{anovi} Amira za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Ba{an" iz Biha}a, dana 5. 5. 2008. godine, donio je sljede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Ba{an", sa sjedi{tem u Biha}u, Bosanskih banova 24. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Ba{anovi} Amir, direktor ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka DOO "Ba{an" iz Biha}a, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-1008-00 od 29. 2. 2000. godine, po upisu Kantonalnog suda Biha} br. U/I-1406/00 od 29. 2. 2000. godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 017-0-Rl-07-0000068
5. maja 2008. godine
Biha} 


(so-697/08) 


Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, odlu~uju}i o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad dru{tvom "a plus" programi i komunikacije, d.o.o Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Tomislava 51, zastupano po z.z. direktoru Denis Kalin, vanraspravno, donio je dana 6. 5. 2008. godine, slijede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad dru{tvom "a plus" programi i komunikacije, d.o.o Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Tomislava 51. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Zdenko Vuli} na adresi Mostar, Zagreba~ka 6. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i sve obveze Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Rje{enje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se svi povjeritelji likvidacijskog du`nika da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjeritelja, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~ivanju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, pravna osoba-Dru{tvo }e se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odr`at }e se u ponedjeljak, 14. 7. 2008. godine sa po~etkom u 10,00 sati u uredu broj 6, II kat, ovog Suda. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret Dru{tva. 


Broj 58 0 L 030733 07 L
6. svibnja 2008. godine
Mostar 


(so-700/08) 


Op}inski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Angeli Pu{i}, u likvidacijskom postupku nad pravnim licem "LU TAI" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava 58, nakon ro~i{ta odr`anog 5. 5. 2008. godine, donio je dana 6. 5. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim licem "LU TAI" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava 58, upisanim u Registarski ulo`ak Op}inskog suda u Mostaru br. 1-11970, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt.-O.192/07 od 4. 4. 2007. godine. 

Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu`, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovome Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje o provo|enju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja Iikvidacijskog postupka. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Ro~i{te za ispitivanje eventualnih prijava potra`ivanja odr`at }e se u ponedjeljak 7. 7. 2008. godine sa po~etkom u 10,00 sati u prostorijama ovog Suda. 


Broj 58 0 L 036531 07 L
6. svibnja 2008. godine
Mostar 


(so-701/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za poslovne djelatnosti "Zenica 2000" d.o.o. Zenica, Abdulaziza Aska Bori}a 15/b. 

Za likvidatora se imenuje Srdanovi} Mile, Augusta [enoe 1, Zenica. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000082
5. maja 2008. godine
Zenica 


(so-718/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "SEN-BA" Trgovinsko dru{tvo na veliko i malo Zenica d.o.o., ]ire Truhelke, Lamela R-1. 

Za likvidatora se imenuje Ba{i} Baida iz Zenice, Armije BiH 24/II. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000093
5. maja 2008. godine
Zenica 


(so-719/08) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 059, po zahtjevu Rahmanovi} Fikreta, sina [erifa iz Zavidovi}a, Zlatnih ljiljana bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1181, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 12 "Polja", livada 2. klase povr{ine 456 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Rahmanovi} Fikret, sin [erifa, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 059
29. aprila 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-666-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 058, po zahtjevu Duri} Sadika, sina Ahmeta iz Tuzle, Slavinovi}i - Slanac 13, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 457, katastarska op}ina Ribnica, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 159 "Stankova~a", ku}a i zgrada povr{ine 22 m2, oranica 7. klase povr{ine 2405 m2, {uma 4. klase povr{ine 290 m2

- katastarska ~estica broj 160 "Mikailova njiva", ku}a i zgrada povr{ine 13 m2, dvori{te povr{ine 294 m2

- katastarska ~estica broj 161 "Mikailova njiva", pa{njak 4. klase povr{ine 1029 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Duri} Sadik, sin Ahmeta iz Tuzle, Slavinovi}i - Slanac 13, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 058
29. aprila 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-668-F/08) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Alije Rahmanovi}a, sina Muniba iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 798/01: 

- k.~. br. 2279 livada Majdan 3 kl. pov. 516 m2, 

- k.~. br. 2315 njiva Majdan 4 kl. pov.2662 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-08-000 708
6. maja 2008. godine
Biha} 


(so-678/08) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Zame Mujki}a, sina Huse i Ekrema Mujki}a, sina Huse iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 541 ko Brekovica: 

- k.~ br. 2468 njiva Seli{te 3. kl. pov. 1536 m2, njiva 4. kl. pov. 1526 m2 i njiva 5. kl. pov. 3198 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-08-000 612
21. septembra 2007. godine
Biha} 


(so-679/08) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Milanka Laki}a, sina Ljube iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 265/01 ko Ripa~: 

- k.~. br. 504 ku}a i zgrada pov. 60 m2 i njiva Oku}nica 2. kl. pov. 2249 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koju pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-08-000 694
6. maja 2008. godine
Biha} 


(so-680/08) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJU
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Mirsade Alagi} ro|. Burzi} iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 705/01 ko Pritoka: 

- k.~. br. 1105 njiva Brand`a 2. kl. pov.1766 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-08-000 700
6. maja 2008. godine
Biha} 


(so-681/08) 


Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Izeta Haliiagi}a, sina Rame iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 871/04 ko Kralje: 

- k.~. br. 2480 livada Kr~evina 1. kl. pov. 2977 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-07-00 3182
6. maja 2008. godine
Biha} 


(so-682/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000021, po zahtjevu Musli} Nermina, sina Izeta iz @ep~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 286, katastarska op}ina @ele~e, ozna~ene sa: 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Musli} Nermin, sin Izeta iz @ep~a, JMBG 0103960194288, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000021
25. aprila 2008. godine
@ep~e 


(so-684-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 063, po zahtjevu DOO "HUNES" @ep~e, Mjestova Ravan 286, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 956, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 692 " U1. 14. April", ku}a i zgrada povr{ine 84 m2, dvori{te povr{ine 83 m2 i oranica 6. klase povr{ine 529 m2

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV "HUNES" d.o.o, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 063
5. maja 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-707-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 064, po zahtjevu Had`i} Senada, sina \ulage iz Zavidovi}a, Narodnog fronta 41, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 337, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1148/12 "Grad", ku}a i zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 416 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Had`i} Senad sin \ulage, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 064
5. maja 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-709-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 065, po zahtjevu Musti} Izudina, sina Emina iz Zavidovi}a, Abdul Vehaba Ilhamije, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 184, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 8/3 "Markovac", ku}a i zgrada povr{ine 99 m2 i dvori{te povr{ine 502 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Musti} Izudin, sin Emina, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 065
6. maja 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-711-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 062, po zahtjevu Husi~i} Nesiba, sina D`emila iz @ep~a, @eljezno Polje 286, i Kameri} Hasiba, sina Zajke iz @ep~a, Radovlje bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 2267, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 690/3 "]evap~inica", ku}a i zgrada povr{ine 107 m2, dvori{te povr{ine 266 m2

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upiana kao DRSV Kameri} Hasib sin Zajke i Husi~i} Nesib sin D`emila, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 062
5. maja 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-713-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 061, po zahtjevu Maru{i} [emse, sina Hamde iz Zavidovi}a, Stavci, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1548, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1691/5 "Hrid", oranica 4. klase povr{ine 676 m2

- katastarska ~estica broj 1691/6 "Hrid", oranica 4. klase povr{ine 68 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Maru{i} [emso, sin Hamde, sa dijelom 1/1, i nekretninu upisanu u Posjedovni list broj 1360, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1691/4 "Hrid-put", pristupni put povr{ine 160 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Maru{i} Asif, sin Ibrahima, Maru{i} Jasmin, sin Asifa, i Maru{i} [emso, sin Hamde, sa dijelom 1/3. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 061
5. maja 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-715-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-08-000693, po zahtjevu Laki} Ratka, sina Ljube iz Br~kog, Grbavica bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 260/02, katastarske op}ine Ripa~, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 505/1 ku}a i zgrada povr{ine 94 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva povr{ine 932 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-08-000693
7. maja 2008. godine
Biha} 


(so-720-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-08-000607, po zahtjevu Alagi} Age, sina Mahmuta iz Biha}a, Kulen Vakuf 3, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 728/01, katastarske op}ine Pritoka, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1106 "Brand`a" njiva 2. klase povr{ine 1413 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-08-000607
7. maja 2008. godine
Biha} 


(so-721-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-08-000717, po zahtjevu Dedi} Edhema, sina Zaima iz Biha}a, Brekovica bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 219/01, katastarske op}ine Zlopoljac, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 655 "[eremetovka" livada 2. klase povr{ine 1322 m2, livada 3. klase povr{ine 901 m2 i livada 4. klase povr{ine 2043 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-08-000717
7. maja 2008. godine
Biha} 


(so-722-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-08-000747, po zahtjevu Dedi} Marije, k}eri Branka iz Biha}a, Jablanska 205, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 30 i 945 katastarske op}ine Pokoj, ozna~ene sa: 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-08-000747
7. maja 2008. godine
Biha} 


(so-723-F/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{avaju se neva`e}om izgubljene licence za obavljanje transportnih usluga kamionima pod brojevima: 

- C 029926 Volvo 407-J-857, 

- C 003570 Mercedes 303-T-781, 

izdatih na firmu DOKSO DOO Donje Mo{tre - VISOKO od Ministarstva trgovine i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona. 

(O-262/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2042537, izdata u Policijskoj upravi Novo Sarajevo, na ime "MIBO Komunikacije" DOO, Sarajevo, sa sljede}im podacima: 

Br. {asije: SALLJGMF8WA762437 

Registarski broj: 206-J-374 

(O-259/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2607715, izdata od strane Policijske uprave Centar, na ime VB Leasing BH d.o.o. Sarajevo, sa slijede}im podacima: 

Serijski broj saobra}ajne: BH 2607715 

Putni~ko vozilo: FORD FIESTA VAN 1.3 I 

Broj {asije: WF0DXXGAJD6A18863 

Broj motora: 6A18863 

Registarske oznake: 845-T-190 

(O-263/08) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 


ZENICA 

Po osnovu pravosna`nih rje{enja o utvr|ivanju prestanka, zbog neuskla|ivanja sa Zakonom o privrednim dru{tvima, bri{u se iz sudskog ragistra slijede}i subjekti upisa: 

1.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-uslu`no preduze}e "GAMA-TES" Zenica, sa p.o., broj U/I-310/91 od 11. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1324, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002215 od 31. 10. 2007. godine. 

2.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-uslu`no preduze}e "FOLK-KOMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-308/91 od 12. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1327, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002216 od 31. 10. 2007. godine. 

3.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-ugostiteljsko i uslu`no preduze}e "VISKOPROMET" Zenica, sa p.o., broj U/I-233/91 od 12. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1328, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002217 od 31. 10. 2007. godine. 

4.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-ugostiteljsko preduze}e "BELOT" @ep~e, sa p.o., broj U/I-264/91 od 12. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1331, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002219 od 31. 10. 2007. godine. 

5.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno trgova~ko preduze}e "HITNES" @ep~e, sa p.o., broj U/1-260/91 od 12. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1329, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002218 od 31. 10. 2007. godine. 

6.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ALFA" Preduze}e za poslovne usluge i promet Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-314/91 od 12. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1334, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002220 od 31. 10. 2007. godine. 

7.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno uslu`no preduze}e "EDEX-KOMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-65/91 od 15. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1337, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002221 od 31. 10. 2007. godine. 

8.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za Trgovinu, zanatstvo, ugostiteljstvo, turizam, usluge, in`enjering i projektovanje "DOS" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-110/91 od 15. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1338, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002222 od 31. 10. 2007. godine. 

9.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Uslu`no prometno preduze}e "SOLEUS" Zenica, sa p.o., broj U/I-283/91 od 18. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1344, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002223 od 31. 10. 2007. godine. 

10.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "SIGMA YU" Preduze}e za promet na veliko i spoljnu trgovinu Zenica, sa p.o., broj U/I-1350/90 od 6. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1066, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001321 od 11. 7. 2007. godine. 

11.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko, prometno, uslu`no privatno preduze}e "SLAVIJA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1330/90 od 7. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1068, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001322 od 11. 7. 2007. godine. 

12.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno, prometno, uslu`no privatno preduze}e "MICA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1339/90 od 7. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1069, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001323 od 11. 7. 2007. godine. 

13.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e na veliko "ADI" Zenica, sa p.o., broj U/I-1363/90 od 6. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1071, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001324 od 11. 7. 2007. godine. 

14.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e za promet roba i usluga i spoljnotrgovinsko poslovanje "HAL LIGHT" Zenica, d.o.o., broj U/I-1367/90 od 10. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1072, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001325 od 11. 7. 2007. godine. 

15.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno, prometno, uslu`no preduze}e "VIRA" Zenica, sa p.o., broj U/I-l356/90 od 10. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1075, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001326 od 11. 7. 2007. godine. 

16.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko proizvodno preduze}e "DINO" export-import Zenica, sa p.o., broj U/I-1371/90 od 10. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1077, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001327 od 11. 7. 2007. godine. 

17.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko prometno uslu`no preduze}e "ARNA" Zenica, sa p.o., broj U/I-l341/90 od 13. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1080, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001328 od 1. 7. 2007. godine. 

18.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko ugostiteljsko privatno preduze}e "MAKI" Zenica, sa p.o., broj U/I-1259/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1046, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001310 od 11. 7. 2007. godine. 

19.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko preduze}e "SANT IMEX" Zenica, sa p.o., broj U/I-l214/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1047, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001311 od 11. 7. 2007. godine. 

20.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za meketing i trgovinu "GRAND-KOMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-l221/90 od 28.11.1990.godine, na reg. broj 1-1049, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001312 od 11. 7. 2007. godine. 

21.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno prometno uslu`no preduze}e "SAVREMENI EKONOMSKI BIRO" Zenica, sa p.o., broj U/I-1242/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1050, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001313 od 11. 7. 2007. godine. 

22.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MAZI]" Ugostiteljsko trgova~ko preduze}e Zenica, sa p.o., broj U/I-l 190/90 od 03. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1051, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001314 od 11. 7. 2007. godine. 

23.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "BONATI" Preduze}e za unutra{nji i spoljni promet, Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-l 244/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1053, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001315 od 11. 7. 2007. godine. 

24.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko i ugostiteljsko preduze}e "PIVEX" Zenica sa p.o., broj U/I-1274/90 od 10. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1055, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001316 od 11. 7. 2007. godine. 

25.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no privatno preduze}e "DRVO-PRODUKT" Zavidovi}i sa p.o., broj U/I-1278/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1057, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001317 od 11. 7. 2007. godine. 

26.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "EUROPA AG" Preduze}e za internacionalni promet roba i usluga na veliko i malo @ep~e, sa p.o., broj U/I-1280/90 od 4. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1064, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001319 od 11. 7. 2007. godine. 

27.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e na veliko i malo "DUGA-PROMET" Zenica sa p.o., broj U/I-1290/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1065, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001320 od 11. 7. 2007. godine. 

28.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno trgova~ko preduze}e "^OP" Zenica, sa p.o., broj U/I-l570/90 od 31. 12. 1990. godine, na reg. broj 1 -1219, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001634 od 31. 8. 2007. godine. 

29.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e "EXPORT-IMPORT" "[ANJA-KOMERC" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-438/91 od 12. 3. 1991. godine, na reg. broj 1-1427, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000131 od 17. 3. 2008. godine. 

30.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno trgova~ko preduze}e "RAYD" Kakanj, sa p.o., broj U/I-142/92 od 27. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2139, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000513 od 17. 3. 2008. godine. 

31.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno uslu`no preduze}e "FARIX" Zenica, sa p.o., broj U/I-118/92 od 27. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2141, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000501 od 17. 3. 2008. godine. 

32.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-ugostiteljsko-uslu`no preduze}e "TOMI-KOMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-121/92 od 27. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2144, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000502 od 17. 3. 2008. godine. 

33.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "LIBRA" Trgovina i turizam Zenica, sa p.o., broj U/I-134/92 od 27. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2147, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000503 od 17. 3. 2008. godine. 

34.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no preduze}e "JAJTER" Zenica, sa p.o., broj U/I-138/92 od 28. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2153, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000505 od 17. 3. 2008. godine. 

35.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no preduze}e "ZENICA-PROMET" Zenica, sa p.o., broj U/I-139/92 od 28. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2154, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000506 od 17. 3. 2008. godine. 

36.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko uslu`no preduze}e "C.M.-CENTRAL MARKET" Zenica, sa p.o., broj U/I-92/92 od 28. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2157, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000508 od 17. 3. 2008. godine. 

37.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-zanatsko i uslu`no, export-import preduze}e "YUDEX-EKONOMIK" Maglaj, sa p.o., broj U/I-790/90 od 26. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1052-00, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000509 od 17. 3. 2008. godine. 

38.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MIMA-COMMERC" Proizvodno, uslu`no i trgovinsko preduze}e Zenica, sa p.o., broj U/I-100/92 od 27. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2169, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000512 od 17. 3. 2008. godine. 

39.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e "B I A co. EXPORT-IMPORT" Zenica, sa p.o., broj U/I-1490/90 od 28. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1208, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001627 od 19. 3. 2008. godine. 

40.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno preduze}e "BOSNAPROM" Zenica, sa p.o., broj U/I-180/92 od 29. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2170, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000621 od 19. 3. 2008. godine. 

41.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e "ZANS PROMET-EXPORT IMPORT" Zenica, sa p.o., broj U/I-179/92 od 29. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2171, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000622 od 19. 3. 2008. godine. 

42.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno trgovinsko-uslu`no preduze}e "OPAL" Zenica, sa p.o., broj U/I-237/91 od 21. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1360, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002226 od 31. 10. 2007. godine. 

43.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu, zanatstvo, ugostiteljstvo i usluge "IZBOR" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-356/91 od 22. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1363, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002227 od 31. 10. 2007. godine. 

44.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za trgovinu, zanatstvo, ugostiteljstvo, turizam i usluge "IDA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-403/91 od 26. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1394, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002237 od 31. 10. 2007. godine. 

45.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ADI" Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu, turizam i ugostiteljstvo Zenica, sa p.o., broj U/I-181/91 od 20. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1364, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002238 od 31. 10. 2007. godine. 

46.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e za trgovinu, zanatstvo, ugostiteljstvo i usluge "NAMA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-360/91 od 25. 02. 1991. godine, na reg. broj 1-1386, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002233 od 31. 10. 2007. godine. 

47.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e na veliko i malo "NES-PROMEX" export-import Zenica, sa p.o., broj U/I-382/91 od 26. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1391, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002235 od 31. 10. 2007. godine. 

48.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno-uslu`no i prometno preduze}e "PANT-INFORMATIKA" Zenica, sa p.o., broj U/I-372/91 od 26. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1392, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002236 od 31. 10. 2007. godine. 

49.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno ugostiteljsko turisti~ko uslu`no prvatno preduze}e "UNIVERZUM" Kakanj, sa p.o., broj U/I-597/91 od 9. 4. 1991. godine, na reg. broj 1-1436, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000136 od 18. 3. 2008. godine. 

50.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no preduze}e "KM-PROMET" Zenica, sa p.o., broj U/I-48/92 od 20. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2121, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000514 od 17. 3. 2008. godine. 


Broj 043-0-SU-08-000819
31  marta 2008. godine
Zenica 


(so-484/08) 


Po osnovu pravosna`nih rje{enja o utvr|ivanju prestanka, zbog neuskla|ivanja sa Zakonom o privrednim dru{tvima, bri{u se iz sudskog ragistra slijede}i subjekti upisa: 

1.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Zadru`no preduze}e za vr{enje poslovno-prometnih usluga "AMATER" @ep~e, sa p.o., broj U/I-748/91 od 8. 4. 1991. godine, na reg. broj 1-1509, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000154 od 17. 3. 2008. godine. 

2.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za proizvodnju, promet i marketing "[PAR" @ep~e, sa p.o., broj U/I-692/91 od 3. 4. 1991. godine, na reg. broj 1-1492, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000153 od 17. 3. 2008. godine. 

3.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno preduze}e "INVEST-IN@ENJERING" @ep~e, sa p.o., broj U/I-716/91 od 1. 4. 1991. godine, na reg. broj 1-1485, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000152 od 17. 3. 2008. godine. 

4.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e "ZELENA DOLINA" Zenica, sa p.o., broj U/I-638/91 od 19. 3. 1991. godine, na reg. broj 1-1447, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000142 od 18. 3. 2008. godine. 

5.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za promet, usluge i turizam "GLOBCOMERCE" Zenica, sa p.o., broj U/I-79/92 od 20. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2131, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000498 od 17. 3. 2008. godine. 

6.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "FOKUS" - Preduze}e za promet robom na veliko i malo i posebne usluge, Zenica, sa p.o., broj U/I-67/92 od 20. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2114, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000493 od 17. 3. 2008. godine. 

7.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Dru{tvo sa ogani~enom odgovorno{}u za promet roba i usluga "BOXING" Zenica, sa p.o., broj U/I-35/92 od 15. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2111, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000492 od 17. 3. 2008. godine. 

8.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za gra|evinarstvo i trgovinu "BONOSA" export-import Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-14/92 od 15. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2108, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000489 od 17. 3. 2008. godine. 

9.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-proizvodno i uslu`no preduze}e "BODEX" Zenica, sa p.o., broj U/I-20/92 od 15. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2102, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000487 od 17. 3. 2008. godine. 

10.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za trgovinu i ugostiteljstvo "JUGOKOMERC" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1029/90 od 17. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-961, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001279 od 11. 7. 2007. godine. 

11.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-ugostiteljsko preduze}e "R-TREIDE" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1032/90 od 17. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-962, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001280 od 11. 7. 2007. godine. 

12.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno uslu`no preduze}e "STIL" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1044/90 od 23. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-966, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001282 od 11. 7. 2007. godine. 

13.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno-trgova~ko preduze}e "BLAGORAD" @ep~e, sa p.o., broj U/I-1050/90 od 23. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-968, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001283 od 11. 7. 2007. godine. 

14.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko preduze}e na veliko i malo "ENSA" Zenica, sa p.o., broj U/I-1057/90 od 29. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-972, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001284 od 11. 7. 2007. godine. 

15.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno preduze}e "CENTAR" Zenica, sa p.o., broj U/I-1066/90 od 31. 10. 1990. godine, na reg. broj 1-980, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001285 od 11. 7. 2007. godine. 

16.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko ugostiteljsko preduze}e "MIA - TRADE" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-23/92 od 16. 1. 1992. godine, na reg. broj 1-2106, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000488 od 17. 3. 2008. godine. 

17.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za unutra{nju i spoljnu trgovinu na veliko i malo i uslu`ne djelatnosti "BONA-EXPORT-IMPORT" Zenica, sa p.o., broj U/I-1182/90 od 26. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1035, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001304 od 3. 3. 2008. godine. 

18.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno-prometno i ugostiteljsko preduze}e "CLASSIC" Zenica, sa p.o., broj U/I-l 196/90 od 26. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1040, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001306 od 11. 7. 2007. godine. 

19.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e na veliko i malo i uvoz i izvoz "PARIZ" Zenica, sa p.o., broj U/I-1232/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1041, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001307 od 11. 7. 2007. godine. 

20.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno proizvodno-trgovinsko preduze}e "ZENICA-PROMET" Zenica, sa p.o., broj U/I-1304/90 od 28. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1043, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001308 od 11. 7. 2007. godine. 

21.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko uslu`no preduze}e "HARI" export-import Zenica, sa p.o., broj U/I-478/92 od 5. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2409, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000715 od 22. 2. 2008. godine. 

22.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Prometno-proizvodno preduze}e "JO-DRA" Zenica, sa p.o., broj U/I-460/92 od 5. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2411, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000716 od 22. 2. 2008. godine. 

23.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Ugostiteljsko-trgovinsko preduze}e "VEJZAGI]" Zenica, sa p.o., broj U/I-510/92 od 7. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2422, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000717 od 22. 2. 2008. godine. 

24.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-uslu`no-proizvodno preduze}e "ASSI" Zenica, sa p.o., broj U/I-521/92 od 9. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2423, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000718 od 22. 2. 2008. godine. 

25.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno-uslu`no-trgovinsko preduze}e "PA[KVAN" Zenica, sa p.o., broj U/I-537/92 od 7. 3. 1992. godine, na reg. broj 1 -2425, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000919 od 22. 2. 2008. godine. 

26.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za projektovanje i srodne tehni~ke i poslovne usluge "RUDCOM" Zenica, sa p.o., broj U/I-575/92 od 12. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2431, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000220 od 22. 2. 2008. godine. 

27.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Ugostiteljsko trgova~ko poduze}e "TRGOCENTAR" export-import Zenica, sa p.o., broj U/I-595/92 od 9. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2437, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000721 od 22. 2. 2008. godine. 

28.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "KAJA" Trgovinsko-ugostiteljsko preduze}e na veliko i malo, uvoz-izvoz, Zenica, sa p.o., broj U/I-495/92 od 9. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2443, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000722 od 22. 2. 2008. godine 

29.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Transportno-trgovinsko preduze}e "KAPKOVI]" Zenica, sa p.o., broj U/I-604/92 od 10. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2451, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000724 od 22. 2. 2008. godine. 

30.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no preduze}e "PENAVA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-502/92 od 9. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2445, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000723 od 22. 2. 2008. godine. 

31.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Uslu`no privatno preduze}e "AUTOSERVIS" Zenica, sa p.o., broj U/I-541/92 od 11. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2458, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000725 od 22. 2. 2008. godine. 

32.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za uvoz i izvoz "PRESTI@" Zenica, sa p.o., broj U/I-543/92 od 11. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2459, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000726 od 22. 2. 2008. godine. 

33.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MARKO LUKI]" Preduze}e za gra|evinarstvo i trgovinu, Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-555/92 od 11. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2461, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000727 od 22. 2. 2008. godine. 

34.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "SUVENIR" Preduze}e za proizvodnju i promet i usluge Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-556/92 od 11. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2462, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000728 od 22. 2. 2008. godine. 

35.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Proizvodno prometno uslu`no preduze}e "VMF-COMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-611/92 od 19. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2464, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000729 od 22. 2. 2008. godine. 

36.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Zanatsko-trgova~ko-uslu`no preduze}e "ARS" Zenica, sa p.o., broj U/I-535/92 od 20. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2477, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000730 od 22. 2. 2008. godine. 

37.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za trgovinu i usluge "ALMEKS" Zenica, sa p.o., broj U/I-626/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2478, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000731 od 22. 2. 2008. godine. 

38.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e za proizvodnju, promet i usluge "TERMO TRADE JV" Zenica, sa p.o., broj U/I-646/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2481, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000732 od 22. 2. 2008. godine. 

39.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-ugostiteljsko-uslu`no preduze}e "ENOPROM" Zenica, sa p.o., broj U/I-534/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2489, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000733 od 22. 2. 2008. godine. 

40.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Ugostiteljsko trgovinsko preduze}e "IVAX" Zenica, sa p.o., broj U/I-668/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2490, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000734 od 22. 2. 2008. godine. 

41.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MULTITEH" Preduze}e za projektovanje, proizvodnju, in`enjering i trgovinu Zenica, sa p.o., broj U/I-680/92 od 18. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2495, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000735 od 22. 2. 2008. godine. 

42.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e "MONA-KONZUM" za spoljnu i unutra{nju trgovinu na veliko i malo Kakanj, sa p.o., broj U/I-55/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2497, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000736 od 22. 2. 2008. godine. 

43.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-uslu`no preduze}e "SWIM-KOMERC" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-570/92 od 17.03.1992.godine, na reg. broj 1 -2498, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000737 od 22.02.2008. godine. 

44.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko uslu`no preduze}e "LVD-KOMERC" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-571/92 od 17. 3. 1992. godine, na reg. broj 1-2499, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000738 od 22. 2. 2008. godine. 

45.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za promet, usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu "STARS" Zenica, sa p.o., broj U/I-1566/90 od 27. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1162, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001660 od 31. 8. 2007. godine. 

46.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e za ugostiteljstvo, promet i usluge "BENUS EXPORT-IMPORT" Zenica, sa p.o., broj U/I-1546/90 od 21. 1. 1991. godine, na reg. broj 1-1163, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001610 od 31. 8. 2007. godine. 

47.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno trgova~ko preduze}e "HUSI]" Zenica, sa p.o., broj U/I-1568/90 od 27. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1164, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001611 od 31. 8. 2007. godine. 

48.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, proizvodnju i promet "TOMI]" @ep~e, sa p.o., broj U/I-1527/90 od 28. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1168, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001612 od 31. 8. 2007. godine. 

49.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Gra|evinsko preduze}e "GRATOM" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-l554/90 od 28. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1169, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001613 od 31. 8. 2007. godine. 

50.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "SIMCO INTERNATIONAL" Proizvodno trgovinsko preduze}e Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1556/90 od 28. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1170, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001614 od 31. 8. 2007. godine. 


Broj 043-0-SU-08-000828
28. aprila 2008. godine
Zenica 


(so-498/08) 


Po osnovu pravosna`nih rje{enja o utvr|ivanju prestanka, zbog neuskla|ivanja sa Zakonom o privrednim dru{tvima, bri{u se iz sudskog ragistra slijede}i subjekti upisa: 

1.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MARKET" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1392/90 od 13. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1090, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001585 od 31. 8. 2007. godine. 

2.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a [umsko industrijsko preduze}e "WALDPRODUKT" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-l393/90 od 17. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1091, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001586 od 31. 8. 2007. godine. 

3.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-ugostiteljsko preduze}e "ZORA" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1401/90 od 16. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1095, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001588 od 31. 8. 2007. godine. 

4.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je organizovanje Preduze}a za kulturno-obrazovnu i privrednu djelatnost Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1333/90 od 17. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1105, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001589 od 31. 8. 2007. godine 

5.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Marketing fudbalskog kluba "RUDAR" Kakanj, p.o., broj U/I-1404/90 od 25. 3. 1991. godine, reg. broj 1-1115, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001590 od 31. 8. 2007. godine. 

6.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-ugostiteljsko preduze}e "PINKE" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1430/90 od 20. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1126, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001591 od 31. 8. 2007. godine. 

7.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MERX" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1465/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1144, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001602 od 31. 8. 2007. godine. 

8.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ISGOR-EXPORT-IMPORT" Zenica, p.o., broj U/I-1412/90 od 28. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1145, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001603 od 31. 8. 2007. godine. 

9.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "EMIR" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1488/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1149, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001604 od 31. 8. 2007. godine. 

10.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "AMERISA" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1489/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1150, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001605 od 31. 8. 2007. godine. 

11.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ROBOT-TRADE" export-import Zenica, p.o., broj U/I-1477/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1151, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001606 od 31. 8. 2007. godine. 

12.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ROJAL", p.o.,broj U/I-409/91 od 13. 3. 1991. godine, reg. broj 1-1438, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000352 od 1. 2. 2008. godine 

13.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ROBA" Zenica, p.o., broj U/I-1497/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1154, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001607 od 31. 8. 2007. godine. 

14.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "TRGOPROMEX" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1501/90 od 26. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1155, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001609 od 31. 08. 2007. godine. 

15.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "MIKI-EXPORT-IMPORT" Kakanj, p.o., broj U/I-1544/90 od 14. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1161, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001608 od 31. 8. 2007. godine. 

16.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "EX-IM-COM" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-156/91 od 15. 2. 1991. godine, reg. broj l-1339, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000106 od 1. 2. 2008. godine. 

17.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "EKOR" Nemila, p.o., broj U/I-502/90 od 3. 7. 1990. godine, reg. broj 1-759, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-000882 od 5. 2. 2008. godine. 

18.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "LABORA" d.o.o. Kakanj, p.o., broj U/I-302/91 od 8. 2. 1991. godine, reg. broj 1-1319, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002209 od 31. 10. 2007. godine. 

19.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "BOSNA" Kakanj, p.o., broj U/I-305/91 od 8. 2. 1991. godine, reg. broj 1-1321 , a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002212 od 31. 10. 2007. godine. 

20.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "GALA-PROMET" Zenica, p.o., broj U/I-146/91 od 8. 2. 1991. godine, reg. broj 1-1322, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002213 od 31. 10. 2007. godine. 

21.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "YU-BAR" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-l 170/90 od 12. 11. 1990. godine, reg. broj 1-1018, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001293 od 11. 7. 2007. godine. 

22.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "BELTIS" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1614/91 od 3. 10. 1991. godine, reg. broj 1-1829, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-000358 od 28. 2. 2008 godine. 

23.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "GMN", p.o., broj U/I-1559/90 od 31. 12. 1990. godine, reg. broj 1-1215, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001630 od 31. 8. 2007. godine. 

24.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "SIGMA" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-82/91 od 16. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1233 , a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001639 od 31. 8. 2007. godine. 

25.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "VELPROM" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-55/91 od 16. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1234, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001640 od 31. 8. 2007. godine. 

26.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "DOLAC PROMET" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-57/91 od 16. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1235, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001641 od 31. 8. 2007. godine. 

27.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "K.M.-COMMERCE" Zenica, p.o., broj U/I-115/91 od 17. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1240, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001642 od 31. 8. 2007. godine. 

28.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "KR^AR" Zenica, p.o., broj U/I-52/91 od 16. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1241, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001643 od 31. 8. 2007. godine. 

29.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "SARAMARKT" Zenica p.o.broj U/I-9/91 od 16. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1242, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001644 od 31. 8. 2007. godine. 

30.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "TRGOPRODUKT" Zavidovi}i, p.o., broj U/I-1434/90 od 21. 1. 1991. godine, reg. broj 1-1245, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001645 od 31. 8. 2007. godine. 

31.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "ARA" Kakanj, p.o., broj U/I-351/91 od 20. 2. 1991. godine, reg. broj 1373, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002230 od 31. 10. 2007. godine. 

32.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "KARA] INTER KOMERC" Zenica, p.o., broj U/I-362/91 od 22. 2. 1991. godine, reg. broj 1-1380, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002231 od 31. 10. 2007. godine. 

33.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a za poslovne usluge "VI[]A" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1558/90 od 28. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1171, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001615 od 31. 8. 2007. godine. 

34.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko-ugostiteljsko preduze}e "MARISA" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1171/90 od 14. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1019, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001294 od 11. 7. 2007. godine. 

35.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e "BIZ - ING" Trgovina-turizam i usluge Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1174/90 od 14. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1020, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001295 od 11. 7. 2007. godine. 

36.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e za promet robom na veliko i malo i uvoz i izvoz "BENJO" Zenica, sa p.o., broj U/I-1151/90 od 14. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1021, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001296 od 11. 7. 2007. godine. 

37.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e export-import "UNIVEZRAL PROMET" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1236/90 od 21. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1025, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001297 od 11. 7. 2007. godine. 

38.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-transportno preduze}e "AUTO SRETO" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1238/90 od 21. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1026, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001298 od 11. 7. 2007. godine. 

39.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Gra|evinsko-trgova~ko preduze}e "GRAMIN" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1240/90 od 21. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1027, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001299 od 11. 7. 2007. godine. 

40.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a [umsko industrijsko preduze}e "[UMAPRODUKT" @ep~e, sa p.o., broj U/I-1254/90 od 21. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1028, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001300 od 11. 7. 2007. godine. 

41.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko ugostiteljsko preduze}e "FAMILY" Zavidovi}i, sa p.o., broj U/I-1256/90 od 21. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1029, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001301 od 11. 7. 2007. godine. 

42.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a "EHO" - Preduze}e za marketing i tr`i{ne komunikacije, Zenica, sa p.o., broj U/I-1223/90 od 23. 11. 1990. godine, na reg. broj 1-1033, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-001302 od 11. 7. 2007. godine. 

43.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno preduze}e "SA-NA" Promet Zenica, sa p.o., broj U/I-106/91 od 31. 1. 1991. godine, na reg. broj 1-1296, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002197 od 31. 10. 2007. godine. 

44.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Privatno uslu`no preduze}e "SPEKTAR" Zenica, sa p.o., broj U/I-232/91 od 31. 1. 1991. godine, na reg. broj 1-1301, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002200 od 31. 10. 2007. godine. 

45.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko, ugostiteljsko i turisti~ko preduze}e "KOLONIJAL" Zenica, sa p.o., broj U/I-255/91 od 5. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1306, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002201 od 31. 10. 2007. godine. 

46.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Filmsko i izdava~ko preduze}e "TOP PRODUCTION" Zenica, sa p.o., broj U/I-1664/90 od 31. 12. 1990. godine, na reg. broj 1-1307, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002202 od 31. 10. 2007. godine. 

47.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Preduze}e pekara promet "DVA DRUGA" Zenica, sa p.o., broj U/I-145/91 od 6. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1309, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002203 od 31. 10. 2007. godine. 

48.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko-ugostiteljsko preduze}e "EDI" @ep~e, sa p.o., broj U/I-235/91 od 6. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1311, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002204 od 31. 10. 2007. godine. 

49.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgovinsko preduze}e "FADAKOMERC" Zenica, sa p.o., broj U/I-239/91 od 6. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1312, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002205 od 31. 10. 2007. godine. 

50.    Rje{enjem Osnovnog suda udru`enog rada u Zenici upisano je osnivanje preduze}a Trgova~ko preduze}e "KOPENHAGEN" Promet Zenica, sa p.o., broj U/I-249/91 od 6. 2. 1991. godine, na reg. broj 1-1314, a brisano Rje{enjem Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-002206 od 31. 10. 2007. godine. 


Broj 043-0-Su-08-000838
3. aprila 2008. godine
Zenica 


(so-499/08) 


LI^NE  ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Pinji}/\emo/D`enita, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Mje{ovite srednje {kole Ilija{ 

88/2 

Kruho/Juso/Kenan, Li~nu kartu broj 07BME2524 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/3 

Delali}/Oru~/]amil, Li~nu kartu broj 03BMB0876 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/4 

Jusufovi}/Halim/Dina, Uvjerenje o polo`enim ispita broj 03-18610/76 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

88/5 

Selimovi}/Zahid/Edina, Li~nu kartu broj 05BOB6719 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

88/6 

Kova~evi}/Hidajet/Selma, Saobra}ajnu dozvolu BH 2436374 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/9 

Smajlovi}/Smail/Sulejman, Li~nu kartu broj 03BMA6107 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/11 

Jankovski Stevan, Saobra}ajnu dozvolu BH 2292676 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/13 

Buli}/Salih/Armina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

88/15 

Habul/Abid/Emir, Li~nu kartu broj 04BTE8046 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/16 

Planja/Mahmut/Halima, Li~nu kartu broj 03BNA0205 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

88/17 

Imamovi}/Halil/Nurko, Li~nu kartu broj 04BTD8377 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/18 

Imamovi}/Halil/Nurko, Voza~ku dozvolu broj 04BTA9717 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/19 

Ali~kovi}/Fuad/Mensur, Li~nu kartu broj 06BMD8382 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/20 

Kuma{in/Mustafa/Sadeta, Li~nu katu broj 04BRD2143 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

88/21 

Konakovi}/Junuz/Enver, Voza~ku dozvolu  broj 03BRA6279 izdata Pol. Uprava Centar 

88/22 

Bajraktarevi}/Adil/Edin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

88/23 

Cvitkovi}/Rafo/Anto, Li~nu kartu broj 03BMA0223 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/24 

Cvitkovi}/Rafo/Anto, Voza~ku dozvolu broj 03BMA1166 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

88/25 

Butigan/Mato/Anka, Li~nu kartu broj 03BTC4134 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/26 

Gaji}/Veljko/Svjetlana, Rje{enje broj 03-20-500/05 STR"Buri"  izdato Op}ina Novo Sarajevo 

88/27 

Pepi/Kemal/Senad, Li~nu kartu broj 04BRF4518 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

88/28 

Agovi}/Ramadan/Asmir, Svjedo~anstva I i II razreda Mje{ovite sred. {kole Ilija{ 

88/29 

Hod`i}/-/Zilha, Saobra}ajnu dozvolu BH 2042049 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

88/30 

Hruljevi}/Mehmed/Vezima, Li~nu kartu  broj 04BTE7477 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/31 

Barac/-/Almir, Saobra}ajnu dozvolu BH 2438343 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/32 

Beganovi}/Mujo/Nafija, Saobra}ajnu dozvolu BH 2555044 izdata Pol. Uprava Kakanj 

88/33 

Kozari}/Petar/Janja, Li~nu kartu broj 03BSA0518 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

88/34 

Jovanovi}/Branimir/Ivan, Li~nu kartu broj 05BSG3912 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

88/35 

Jovanovi}/Branimir/ Ivan, Voza~ku dozvolu broj 05BSC3489 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

88/36 

Kurtovi}/Enes /Mirela, Li~nu kartu broj 05BTJ9168 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/37 

Smaji}/Fehim/Admin, Voza~ku dozvolu 05BTD3043 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/38 

Doyle Michael Holland, Bankovnu karticu broj  04 0004391-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

88/41 

Bekti}/Senahid/Seid, Paso{ broj 5323481 od 21.02.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

88/42 

Kustura/-/Sejad, Sapbra}ajnu dozvolu BH 2291985 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

88/43 

Efendi}/Meho/Enisa, Saobra}ajnu dozvolu BH 2952351 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

88/44 

Selimovi}/Zahid/Edina, Li~nu kartu broj 07BOC0735 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

88/47 

Novakovi}/-/Dragan, Bankovni ra~un broj 040004413-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

88/48 

Ahmetovi}/-/Elvis, Bankovnu karticu broj 090078013-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

88/49 

@ulj/Petar/Anka, Diploma broj 3450 Pedago{ke akademije u Sarajevu 

88/51 

Juka/Ljubo/Dra`en, Voza~ku dozvolu broj 62735 ser, broj BH 064524 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

88/52 

Kokorovi}/Stjepan/Paulina, Li~nu kartu broj 04DCA0984 izdata Pol. Uprava Olovo 

88/53 

Kokorovi}/^edomir/Andrija, LI~nu kartu broj 04DCA0983 izdata Pol. Uprava Olovo 

88/54 

Leki}/Ismet/Irsan, Li~nu kartu broj 04BQA9004 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

88/55 

\ulali}/Mehmed/Enver, Voza~ku dozvolu broj 06BRC7403 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

89/2 

\ulali}Mehmed/Enver, Saobra}ajnu dozvolu BH 1736409 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

89/3 

Herakovi}/Sulejman/Elmir, Li~nu kartu broj 05BTJ9806 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/4 

Kustura/[ahin/Azem, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Vi{egrad 

89/5 

]elevi}/Safet/SEad, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

89/6 

Ceri}/]azim/Muniz, Li~nu kartu broj 05DCA6422 izdata Pol. Uprava Olovo 

89/7 

Ceri}/]azim/Muniz, Voza~ku dozvolu broj 07DCA3407 izdata Pol. Uprava Olovo 

89/8 

Numi}/-/Samija, Bankovni ra~un broj 130008997-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

89/9 

^omor/-/Adem, Saobra}ajnu dozvolu BH 0321722 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

89/10 

Gavran/Franjo/Jagoda, Li~nu kartu broj 04CUA7037 izdata Pol. Uprava Kakanj 

89/11 

Rami}/Hazim/Nijazim, Rje{enje broj 03-21-51/03 S Z D "Rami}"  izdato Op}ina Novi Grad Sarajevo 

89/12 

Markovi}/Veljko/Tihomir, Li~nu kartu broj 04BTI4292 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/14 

Nukovi}/-/Mevludin, Rje{enje broj 06-22-138/06  SUR Pizzerijs i F. Fooud "Tropicana l izdat Op}ina Ilid`a 

89/15 

Kokorovi}/D`ahid/Enisa, Li~nu kartu broj 03BRC5317 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

89/16 

Ku~inovi}/Zdravko/Zlatko, Radnu knji`icu  reg. broj 1799/77 izdata Op}ina Centar Sarajevo 

89/17 

Gigolaj/Delija/Fazli, Voza~ku dozvolu broj 05BQB7372 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

89/18 

Buri}/Muharem/Salih, Li~nu kartu broj 05DEC2070 izdata Pol. Uprava Visoko 

89/19 

Mena/Demir/Aner, Indeks broj 49752 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

89/21 

Mizdrak/Mujo/Mirso, Oru`ani list broj 02/7 ser. broj 0003880 izdat Pol. uprava Ilid`a 

89/22 

Mizdrak/Mujo/Mirso, Oru`ani list brojj 144/07 ser. broj 0004706 izdat Pol.. Uprava Ilid`a 

89/23 

Omanovi}/Nijaz/Jasmin, ¸Li~nu kartu broj 06DAB2086 izdata Pol. Uprava Breza 

89/24 

Omanovi}/Nijaz/Jasmin, Voza~ku dozvolu  broj 06DAA4931 izdata Pol. Uprava Breza 

89/25 

Mand`i}/Omer/Senada, Li~nu kartu broj 06BTL2050 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/26 

Mand`i}/Omer/Senada, Voza~ku dozvolu broj 07BTE6034 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/27 

^opra/- /Hava, Li~nu kartu broj 04BSD6327 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

89/28 

Softi}/Asim/Safet, Li~nu kartu broj 04BMC6924 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

89/30 

Merd`anovi}/Azem/Ervin, ^lansku kartu RVI broj 00028298 izdata Op}ina Had`i}i 

89/31 

Had`imuli}/Rifat/Zoraida, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Doboj 

89/32 

\uzelovi}/D`evad/Nejra, Li~nu kartu broj 08BME5004 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

89/33 

Hrapovi}/Mahmut/Zulejha, LI~nu kartu broj 05BMD7477 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

89/34 

Mutap~i}/Alija/Sena, LI~nu kartu broj 04BQB7443 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

89/35 

^elik/-/Edin, Saobra}ajnu dozvolu BH 1345890 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/39 

Nali}/Husejin/Emina, Svjedo~anstva od I-IV razreda i svjed. zavr{nog ispita Ugostiteljsko turiste {kole u Sarajevu 

89/40 

Nimoni/-/Suvada, Bankovnu karticu broj 090053798-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

89/41 

Mari}/Ivan/Iva, Li~nu kartu broj 04BSF7214 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

89/43 

Hamzi}/Miralem/Indira, LI~nu kartu broj 05BTK3797 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

89/44 

Mujki}/Osman/Magbula, Paso{ broj 5165252  od 24.07.2006. izdat MUP  Tuzla 

90/2 

Mujki}/Zaim/Zahir, Paso{ broj 5165249 od 24.07.2006. izdat MUP Tuzla 

90/3 

Sadikovi}/Mehmed/Suno, Li~nu kartu broj 05BOB6812 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

90/4 

Yin Xiaozeg, Stiker -naljepnicu broj B00026922 izdato od Min. sig. Slu`na za pos. sa stran Srajevo 

90/8 

Geng Likun, Stiker-naljepnicu broj  B0008719 izdata Od. Min. sigur. slu`be sa stancima Sarajevo 

90/9 

Yin Xuran, Stiker -naljepnicu broj  B0008067 izdata od Min. sigurnosti  Slu`be sa stancima Sarajevo 

90/10 

Kurbegovi}/Ibrahim/Anes, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

90/11 

Berilo/Branko/Svjetlana, LI~nu kartu broj 07BSH7099 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/12 

Delali}/Oru~/]amil, Voza~ku dozvolu broj 04BMA9804 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

90/13 

Ligata/Ibro/Aldina, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

90/14 

Zuko/Mustafa/Zijo, Svjedo~anstva od I-III Srednje trgovinske {kole sa prak. obukom Sarajevo 

90/16 

Fazli}/Muhamed/Selma, Li~nu kartu broj 06BQF2508 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

90/17 

Vu~i}/Petar/@eljko, Svjedo~anstva od od I-III razreda Gra|evinske tehni~ke {kole u Sarajevu 

90/18 

Beganovi}/Alija/Adi, Indeks broj 14160 Ma{inskog fakulteta u Sarajevu 

90/21 

Moco/Ad`em/Ziba, Li~nu kartu broj 04BOA3808 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

90/24 

Jusufovi}/Refik/Fahrudin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

90/25 

Antunovi}/-/Goran, Bankovne kartice broj 090008286-8 i 190022581-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

90/26 

Gojak/\ule/Baho, Li~nu kartu broj 03BTD3918 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

90/28 

Gojak/\ule/Baho, Voza~ku dozvolu broj 08BTF0614 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

90/29 

Davidovi}/Mirko/Vladimir, Voza~ku dozvolu broj 04BQA7508 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

90/30 

@iga/-/Sejda, Bankovnu karticu broj 09000901886 Raiffeisen bank Sarajevo 

90/31 

Bakal/Muharem/Rahmo, Li~nu kartu broj 04BSE9207 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/32 

Pliska/Mugdim/Adnan, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M[C [kole metal. zanimanja Sarajevo 

90/34 

Had`iahmi}/Muhamed/Esad, Li~nu kartu broj 06BMD9180 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

90/35 

Ajdinovi}/Ibrahim/Adnan, Li~nu kartu broj 05BTJ6943 izdata Pol. UpravaNovi Grad Sarajevo 

90/36 

Ajdinovi}/Ibrahim/Adnan, Voza~ku dozvolu broj 05BTD6144 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

90/37 

D`ano/Ramiz/Azra, Svjedo~anstva I i II razreda Ekonomske {kole u Sarajevu 

90/38 

Lelovi}/Ismet/Aziz, Li~nu kartu broj 03BQA2327 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

90/39 

Fulurija/Osman/Rusmir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

90/41 

^olaki/Latif/Suad, Li~nu kartu broj 05BMD5322 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

90/42 

Zejnilhod`i}/Refik/Ervin, Li~nu kartu broj  06BQF2989 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

90/43 

Ba{i}/Murat/Mirsad, LI~nu kartu broj 04BTE2971 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

90/44 

Nuhi}/Ismet/Kemal, Li~nu kartu broj 04BSD6964 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/45 

Nuhi}/Ismet/Kemal, Voza~ku dozvolu broj 08BSD3148 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/46 

Nuhi}/-/Kemal, Saobra}ajnu dozvolu BH 2758378 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/47 

Ceri}/Abduselam/Anes, Paso{ broj 4622915 od 29.03.2004. izdat MUP Travnik 

90/49 

Mr{o/Ismet/Zijo, Li~nu kartu broj 04BQD7906 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

90/51 

Vi{}a/Raif/Mirza, Paso{ broj 5270200 od 22.12.2006.  izdat MUP ZDK Zenica 

90/52 

Nik{i}/Suljo/Fatima, Li~nu kartu broj 03BSA5862 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

90/53 

Pa{i}/Ibro/Pa{o, Li~nu kartu broj 03BRA1760 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

90/54 

Ro{i}/Muharem/Ibro, Li~nu kartu broj 04BTJ0837 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

91/1 

Dahi}/-/Mirzeta, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

91/2 

Mijatovi} Jasmina, Bankovni ra~un  broj 090051880-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

91/3 

Komadara/Slobodan/Vujadin, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M [ C [kole metalskih zanimanja u Sarajevu 

91/4 

Sofi}/Ejub/Damir, Li~nu kartu broj 04BRE3817 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

91/9 

Sofi}/-/Damir, Bankovni ra~uni broj 090066760-1 i 1900062785-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

91/10 

Krni}/-/Josip, Saobra}ajnu dozvolu BH 1420194 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

91/11 

Sokolovi}/Muradif/Nermin, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

91/12 

Sokolovi}/Muradif/Nermin, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M[C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

91/13 

Had`i}/Vejz/Ismir, Li~nu kartu broj 05BQE4255 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/14 

Had`i}/Vejz/Ismir, Voza~ku dozvolu broj 05BQB6492 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/15 

^ondri}/Josip/Tomo, Diploma V stepena Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

91/16 

Andri}/Jovan/Jelena, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Trgova~ke {kole u Sarajevu 

91/17 

Deli}/Ferid/Emir, Li~nu kartu broj 05CUC4202 izdata Pol. Uprava Kakanj 

91/18 

Halilovi}/Kadrija/Nusreta, LI~nu kartu broj 05BQE5073 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/19 

Omanovi}/Mustafa/Edhem, Saobra}ajnu dozvolu BH 2307157 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/22 

Halilovi}/Husein/Nurija, Voza~ku dozvolu broj 06DEB2732 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/23 

Halilovi}/Husein/Nurija, Li~nu kartu broj 03DEA0822 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/24 

Re{~i}/Zuhdija/Hasan, Li~nu kartu broj 04DEB0300 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/25 

Gani}/Ibrahim/Armin, Voza~ku dozvolu broj 07DEB4577 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/26 

Kadi}/Ahmet/Meho, Voza~ku dozvolu broj 07DEB5599 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/27 

Genjac/Asim/Senad, Voza~ku dozvolu broj 04DEA3017 izdata Pol. Uprava Visoko 

91/28 

^elik/Nasuf/Amra, Li~nu kartu broj 04BTI 3873 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

91/30 

Zagorica/Nezir/Alija, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

91/31 

Balti}/Ha{im/Enis, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Gazi-Husrevbegove medrese u Sarajevu 

91/32 

Sorgu} /-/Saliha, Li~na karta broj 04DEA9690 izdata u PU Visoko 

91/33 

Ramadani/-/Fadila, Li~na karta broj 06DEC9293 izdata u PU Visoko 

91/34 

Im{irevi}/Ramo/Azemina, Li~na karta broj 04BSE2447 izdata u PU Novo Sarajevo 

91/35 

Tahirovi}/Halil/Fatima, Li~na karta broj 23653/78 izdata u PU Novo Sarajevo 

91/36 

Ja{arevi}/Hamdija/Berina, Li~nu kartu broj 04BMD3978 izdata u PU Stari Grad 

91/37 

Lokvan~i}/Alija/Mujo, Li~na karta broj 04BQB4134 izdata u PU Ilid`a 

91/42 

Lokvan~i}/Alija/Mujo, Saobra}ajna dozvola broj BH2006837 izdata u PU Ilid`a 

91/43 

Karahod`a/Alija/Izet, Paso{ broj 5106850 od 06.06.2006. izdat MUP Kantona Sarajevo 

91/44 

Gibanica/Idriz/Zifa, Li~nu kartu broj 03BQA6998 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/46 

Demirovi}/-/Sead, [tedne knji`ice broj 09-00-23778-5 i 190004337-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

91/47 

Seferovi}/Mirsad/Benjamin, Li~nu kartu broj 06BQF3978 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/48 

D`uho/Refik/Selmir, Li~nu kartu broj 06BMD8782 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

91/50 

Kamenja{ebi}/Midhat/Damir, Li~nu kartu broj 04BNA9226 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

91/51 

Fetahagi}/Meho/Jasna, Li~nu kartu broj 03BMB0092 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

91/53 

Ibrahimovi}/Ibro/Mejra, Radnu knji`icu  broj 803/89 izdatu Op}ina Ilid`a 

91/54 

Demirovi}/Zijo/Hema, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ekonomske {kole u Sarajevu 

91/55 

Veli}/Rizah/Sabina, Li~nu kartu broj 04BMC9224 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

91/56 

^orbo/Asim/Admir, Li~nu kartu broj 07BQF8291 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

91/57 

Bahto/Seid/Sanela, Li~nu kartu broj 03BMB1986 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

91/58 

Salihovi}/Safet/Sevda, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

91/59 

Ba{i}/Boris/Jelena, Li~nu kartu broj 03BSC4825 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

91/60 

Kozi}/Suljo/Ibro, Li~nu kartu broj 05BUA1917 izdata Pol. Uprava Trnovo Federacija 

91/62 

Bijedi}/Nedim/Rialda, Li~nu kartu broj 07BTM0650 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

91/65 

Bijedi}/Nedim/Rialda, Voza~ku dozvolu broj 08BTE9849 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

91/66 

Haskovi}/Hamid/Emir, Li~nu kartu broj 04BRD4118 izdata Pol.Uprava Centar Sarajevo 

91/67 

Zimi}/Ahmet/Amir, Indeks broj 3219/85 Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

91/68 

Kadi}/Ifet/Feriz, Li~nu kartu br.04BQA8245 izdatu u Polic.upravi Ilid`a 

92/1 

Gurda/Hasib/Ibrahim, Li~nu kartu br.04BRD8199 izdatu u Polic.upravi Centar Sarajevo 

92/2 

Ko`ljak/Ha{im/Belmir, Voza~ku dozvolu br.03BNA0404 izdatu u Polic.upravi Vogo{}a 

92/3 

Ko`ljak/Ha{im/Belmir, Li~nu kartu br,03BNA1516 izdatu u Polic.upravi Vogo{}a 

92/4 

Ko`ljak/Ha{im/Belmir, Saobra}.dozv.ser br, BH 2621865 izdatu u Polic.upravi Vogo{}a 

92/5 

Ko`ljak/Ha{im/Belmir, Oru`ni list br,19/07  ser.br.00004556 izdatu u Polic.upravi Vogo{}a 

92/6 

SCHREILECHNER Ana -Marija, Li~nu kartu br,05BSG6673 izdatu u Polic.upravi Novo Sarajevo 

92/7 

Begi}/Bego/Ismet, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

92/9 

Kahri}/Adem/Sedefa, Li~nu kartu br,05BTK1951 izdatu u Polic.upravi Novi Grad Sarajevo 

92/10 

Karaman/Sinan/Hamza, Bank.karticu br.190014820-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

92/11 

Mutap~i}/Alija/Sena, Bank.karticu br.591543-21-69502 UPI Banke  Sarajevo 

92/12 

Mahmutovi}/Ibro/Zumreta, Li~nu kartu br.05BSG5898 izdatu u Polic.upravi Novo Sarajevo 

92/13 

Fazli}/Safet/Safija, Svjedo~.I,II,III razreda Gradjevinske hidrotehni~ke {kole Sarajevo 

92/15 

Ma|ura/Sretko/Dragan, Li~nu kartu br.03BTA3193 izdatu u Polic.upravi Novi Grad Sarajevo 

92/16 

Ma|ura/Sretko/Dragan, Voza~ku dozvolu br.03BTA0864 izdatu u Polic.upravi Novi Grad Sarajevo 

92/17 

Memi}/Muharema/Nermana, Paso{ br.4889247 od 28.07.2005 MUP-a Kantona Sarajevo 

92/18 

Lili}/Rasim/Mejrema, Li~nu kartu br.04DEB8083 izdatu u Polic.upravi Visoko 

92/19 

[abanovi}/Uzejr/Nura, Diploma br.3343/88 Poljoprivrednog fakulteta Sarajevo 

92/20 

Memi{evi}/[a}ir/Faruk, Li~nu kartu br.03BMA2434 izdate u Polic.upravi Stari Grad Sarajevo 

92/21 

Polovina/Kasim/Nedim, Li~nu kartu br.04BQC3786 izdatu u Polic.upravi Ilid`a 

92/23 

 Vasovi} Milutin, Ostav.postupak br. 65 0 O 034443 07 O Op}inskog suda Sarajevo 

92/24 

Aganspahi}/Muharem/Fahira, Bank.kartica br.190056570-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

92/25 

Keki}/Mehmed/Ermin, Svjedo~.I,II,III i IV razreda MS[ Vogo{}a 

92/26 

Karavdi}/Ferid/Fahrudin, Li~nu kartu br,05 DCA 6133 izadatu u Polic.upravi Olovo 

92/28 

Karavdi}/Ferid/Fahrudin, Voza~ku dozvolu br.07 DCA 3393 izdatu u Polic.upravi Olovo 

92/29 

Bisilj~i}/Zorka/Branka, Paso{ br.5163561 od 21.07.2006  MUP-a Kantona Sarajevo 

92/33 

Karaosmanovi}/Emin/Emina, Li~nu kartu br.04 BSE 9312 izdata u Pol.upravi Novo Sarajevo 

92/34 

[ari}/Husein/Esmer, Saobr.dozvola br. BH 1867679 za motocikl skuter 958-T-854 izdatu u Polici.upravi  Centar Sarajevo 

92/35 

[ahinovi} Rahima, Saobra}.dozv. ser,br. BH 2333945 izdatu  Pol.upravi Centar Sarajevo 

92/36 

Karovi}/Mujo/Arzija, Li~nu kartu br.04BRF6571 izdatu u Polic.upravi Centar Sarajevo 

92/38 

Milju{/Branko/Brano, Li~nu kartu br.04BRE9570 izdatu u Polic.upravi Centar Sarajevo 

92/39 

Banda Salko, Saobra}.dozvolu br.BH 2439956 izdatu u Polic.upravi Novi Grad Sarajevo 

92/40 

Bostand`i}/Mu{an/Aziz, Li~nu kartu br.04BRD0704 izdatu u Polic.upravi  Centar Sarajevo 

92/41 

Brgulja/Be{ir/Mu{a, Li~nu kartu br.04BTH9237  izdatu u Polic.upravi Novi Grad Sarajevo 

92/42 

Kaltak/Delija/Ramo,  Bank.kartica br.190002108-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

92/44 

Zeli}/Kemal/Edina, Li~nu kartu br.04BRD2643 izdatu u Polic.upravi Centar Sarajevo 

92/46 

Zub~evi}/Abdelfatah/Dina, Bank.kar tice br.190031755-1 i 090019542-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

92/47 

Hod`i}/Ejub/Adis, Li~nu kartu br.04 BOC 1211 izdatu u Polic.upravi Had`i}i 

92/49 

Hod`i}/Ejub/Adis, Voza~ku dozvolu br.05 BOA 6216 izdatu u Polic.upravi Had`i}i 

92/50 

Kadi}/Refik/Mersida, Li~nu kartu br.05BSG3367 izdatu u Polic.upravi Novo Sarajevo 

92/51 

Mosti}/Uzeir/Zineta, Saobra}.dozv.br.BH 2081532 izdatu u Polic.upravi Visoko 

92/52 

Mosti}/Sihmija/Midhat, Voza~ku dozvolu br. 05 DEB 1030 izdatu u Polic.upravi Visoko 

92/53 

Spahi}/Velija/Vahida, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

92/54 

Imamovi}/Hasan/Vejsil, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar Sarajevo 

92/57 

Ujka{evi}/Mehmed/Armin, Li~nu kartu br.07  BOC 0380 izdatu u Polic.upravi Had`i}i 

92/58 

@ivanovi}/Obrad/Ivan, Voza~ku dozvolu broj 06BRC8850 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

92/59 

Greljo/Mirsad/Arnesa, Li~nu kartu brij 04BNA 9706 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

92/60 

]esir/Huso/Edin, Li~nu kartu broj 04BTI9430 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

92/62 

Durut/Ibrahim/Asima, LI~nu kartu broj 04BRF1766 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

92/63 

[erak Adem, saobra}ajna dozvola broj BH 0331243, izdata Policijska uprava Ilija{ 

68 

Sulji} Mehmed, li~na karta broj 06BPB8016, izdata Policijska uprava Ilija{ 

69 

Peji} Branislav, li~na karta broj 05BPB2850, izdata Policijska uprava Ilija{ 

70 

UNSKO-SANSKI KANTON 

[ubi} Enver, oru`ni list br. 109/96, izdat MUP Bosanska Krupa 

613 

Durakovi} Memo, li~na karta broj 06CLF1531, izdata 8. 4. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

614 

Kecman Zdravko, li~na karta broj 05CNA5637, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

615 

Halilagi} [erife, li~na karta broj 06CLF1935, izdata 25. 10. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

616 

Halilagi} Asim, li~na karta broj 04CLD6015, izdata 4. 10. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

617 

Trnini} Dragan, voza~ka dozvola broj 2789, izdata MUP Bosanski Petrovac 

618 

Ja{arevi} Benjamin, li~na karta broj 06CMB2632, izdata 22. 5. 2006. Odsjek za administraciju Klju~ 

619 

Sadikovi} Red`ira, putna isprava broj 4694461, izdata 2. 12. 2003. KMUP 

Biha} 

620 

\uzi} Almaze, li~na karta broj 05CMB1387, izdata 22. 4. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 

621 

Kuduzovi} Samir, putna isprava broj 5602651, izdata 9. 8. 2007. KMUP Biha} 

622 

Mustedanagi} Med`id, li~na karta broj 03CPA0051, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

623 

Durakovi} Fikret, li~na karta broj 04CPA7701, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

624 

]ati} Hasan, li~na karta broj 04CPA4866, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

625 

Pro{i} Sead, putna isprava broj 4506985, izdata 3. 11. 2003. KMUP Biha} 

626 

Bajri} Teufik, voza~ka dozvola broj 04COA3714, izdata 30. 3. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

627 

Kajtazovi} Danijela, putna isprava broj 5155516, izdata 20. 7. 2006. KMUP Biha} 

628 

]ati} Hasan, voza~ka dozvola broj 04CPA1820, izdata 12. 2. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

629 

Por~i} Besima, li~na karta broj 06COE1256, izdata 18. 4. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

630 

Medi} Emir, li~na karta broj 06CMB2896, izdata 18. 7. 2006. Odsjek za administraciju Klju~ 

631 

Levi} Jusuf, li~na karta broj 04CPA5364, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

632 

]ehi} Semira, li~na karta broj 04COC6989, izdata 30. 12. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

633 

]ehaji} Hasan, li~na karta broj 04CRA1583, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

634 

Bekanovi} Aldina, li~na karta broj 05CPD0042, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

635 

Muri} Muhamed, putna isprava broj 1533473, izdata 22. 3. 2000. KMUP Biha} 

636 

Behar Sead, putna isprava broj 5334396, izdata 28. 2. 2007. KMUP Biha} 

637 

Samard`i} Adis, voza~ka dozvola broj 06COB8412, izdata 7. 6. 2006. KMUP Biha} 

638 

Dujmovi} Dijana, li~na karta broj 05CLE6416, izdata 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

639 

POSAVSKI KANTON 

Mi{kovi} Marko, osobna iskaznica broj 04BVB1602, izdata 15. 12. 2004. MUP PK Ora{je 

89 

Mi{kovi} Marko, voza~ka dozvola broj 04BVA5951, izdata 15. 12. 2004. MUP PK Ora{je 

90 

@ivkovi} Mara, osobna iskaznica broj 04BVA9917, izdata MUP PK Ora{je 

91 

TUZLANSKI KANTON 

Husejnovi} Edin, paso{ broj 5180707, izdat 14. 8. 2006. MUP Gra~anica 

423 

Nurki} Nedim, li~na karta broj 06CFD7301, izdata 21. 6. 2008. CIPS Gra~anica 

424 

Nurki} Nedim, voza~ka dozvola broj 07CFB5897, izdata 19. 1. 2007. CIPS Gra~anica 

425 

Behaderovi} Hajrudin, li~na karta broj 06CFD8947, izdata 28. 9. 2006. CIPS Gra~anica 

426 

Osmanhod`i} Osman, voza~ka dozvola broj 05CFB2029, izdata 4. 3. 2005. CIPS Gra~anica 

427 

Hrvi} Nihad, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-1374-9/06 od 19. 6. 2006., izdata u MS[ Gra~anica 

428 

Okanovi} Zlatko, diploma broj 2571/I od 26. 2. 1988., izdatu u Gra~anici 

429 

Avdi} Alen, radna knji`ica, izdata Op}ina Gra~anica 

430 

Loni} Midhat, li~na karta broj 04CEB4394, izdata 8. 8. 2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

431 

Vejzovi} Adem, li~na karta broj 07CEF2060, izdata 5. 6. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

432 

Fejzi} Edina, li~na karta broj 06CEE6613, izdata 16. 8. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

433 

Pao~i} Hanifa, li~na karta broj 06CEE5542, izdata 12. 7. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

434 

Salihovi} Muhamed, li~na karta broj 07CEF2282, izdata 18. 6. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

435 

Salihovi} Asmir, li~na karta broj 05CED8610, izdata 27. 10. 2005. Odsjek za administraciju @ivinice 

436 

Rakovac Edisa, li~na karta broj 07CEF2925, izdata 17. 7. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

437 

Rakovac Edisa, vozq~ka dozvola broj 06CEB5813, izdata 13. 6. 2006. Odsjek za administraciju @ivinice 

438 

^oki} Samir, li~na karta broj 04CEC3228, izdata 15. 12. 2004. Odsjek za administraciju @ivinice 

439 

Ferhatbegovi} Fahreta, li~na karta broj 07CEF2965, izdata 18. 7. 2007. Odsjek za administraciju @ivinice 

440 

Alibegovi} Husejn, paso{ broj 5052771 izdat MUP Gra~anica 

441 

Nurki} Edin, li~na karta broj 04CFB8889, izdata CIPS Gra~anica 

442 

Nurki} Mirzeta, li~na karta broj 04CFB9392, izdata CIPS Gra~anica 

443 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Marti} Josipa, osobna karta broj 05CYB0845, izdata CIPS @ep~e 

642 

Ali~kovi} Omer, paso{ broj 5788887, izdat MUP @ep~e 

643 

Milanovi} Josip, voza~ka dozvola broj 06CYA7604, izdata CIPS @ep~e 

644 

Sinanovi} Fatima, @eljezno Polje, svjedo~anstvo broj 01-32/84, izdato 20. 2. 1984. 

645 

Zukan Aldin, saobra}ajna dozvola broj BH 2557491, izdata Policijska uprava Visoko 

646 

Hasanovi} Fatima, li~na karta broj 03DDA1795, izdata CIPS Zavidovi}i 

647 

Mehmedovi} Fadil, li~na karta broj 05CTJ3868, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

648 

Spahi} Enijad, li~na karta broj 07CTK3459, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

649 

Beganovi} Safija, li~na karta broj 06CTJ4626, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

650 

^evizovi} Nevenka, li~na karta broj 04CTC5160, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

651 

SREDWOBOSANSKI KANTON 

Tuka Marko, osobna iskaznica broj 04DIA3149, izdata 25. 10. 2004. CIPS Fojnica 

640 

[imi} Valentina, osobna iskaznica broj 05DLB0280, izdata 14. 6. 2005. CIPS Busova~a 

641 

Oru~ Selma, osobna iskaznica broj 05DLB0624, izdata 24. 8. 2008. CIPS Busova~a 

642 

[ainovi} Dra`ana, osobna iskaznica broj 03DQA0678, izdata 9. 12. 2003. CIPS Novi Travnik 

643 

Bo{njak Gospava, osobna iskaznica broj 04DQA5759, izdata 14. 7. 2007. CIPS Novi Travnik 

644 

Fi{i} Miroslav, voza~ka dozvola broj 04DQA4240, izdata 24. 11. 2004. CIPS Novi Travnik 

645 

Fi{i} Miroslav, osobna iskaznica broj 04DQB1150, izdata 24. 11. 2004. CIPS Novi Travnik 

646 

Zeki} @eljo, voza~ka dozvola broj 04DNA2579, izdata CIPS Vitez 

647 

Kapetan Dejan, osobna iskaznica broj 04DNA8027, izdata CIPS Vitez 

648 

Le{i} Dragan, osobna iskaznica broj 03DFA8119, izdata 14. 8. 2003. CIPS Novi Travnik 

649 

Skopljak Amar, osobna iskaznica broj BH 0970461, izdata MUP Vitez 

650 

Sojtari} Hasan, osobna iskaznica broj 05DQB2929, izdata 28. 1. 2005. CIPS Novi Travnik 

651 

Sojtari} Hasan, voza~ka dozvola broj 07DQA7100, izdata 31. 5. 2007. CIPS Novi Travnik 

652 

Koki} ]amil, voza~ka dozvola broj 06DMA6417, izdata 9. 5. 2006. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

653 

Korugi} Sabina, li~na karta broj 04DHA4262, izdata 22. 7. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

654 

Balihod`i} Enes, li~na karta broj 06DHB0798, izdata 3. 11. 2006. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti~i 

655 

Mlinarevi} Zekira, li~na karta broj 07DHB1156, izdata 27. 3. 2007. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

656 

Terzi} Merima, li~na karta broj 04DHA1206, izdata 4. 2. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

657 

Smaji} Sinaudin, li~na karta broj 04DHA5439, izdata 20. 8. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

658 

Leti} Rabija, li~na karta broj 04DHA3891, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

659 

Smaji} Sinaudin, voza~ka dozvola broj 07DHA3457, izdata 28. 3. 2007. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

660 

Leti} Rabija, voza~ka dozvola broj 05DHA2875, izdata 27. 5. 2005. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

661 

Kero Arnadin, saobra}ajna dozvola broj BH 2489148, izdata 13. 4. 2007. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

662 

Pavlovi} Anto, osobna iskaznica broj 04DNA9949, izdata CIPS Vitez 

663 

Trako Suvada, osobna iskaznica broj 04DNB1819, izdata CIPS Vitez 

664 

Ramulj D`ana, osobna iskaznica broj 04DQB0136, izdata 13. 10. 2004. CIPS Novi Travnik 

665 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Omanovi} Dragan, putna isprava broj 5280666, izdata 29. 1. 2007. MUP HNK Mostar 

124 

Jahi} Alen, li~na karta broj 04BIB5282, izdata 8. 12. 2004. MUP HNK Konjic 

125 

Tinjak Adnan, li~na karta broj 04BIB3130, izdata 16. 9. 2004. MUP HNK Konjic 

126 

Kosovac [efika, li~na karta broj 03BIA2901, izdata 20. 10. 2003. MUP HNK Konjic 

127 

Bubalo D`ahid, li~na karta broj 05BIB8072, izdata 30. 3. 2005. MUP HNK Konjic 

128 

Tubak Fata, li~na karta broj 05BIB6633, izdata 27. 1. 2005. MUP HNK Konjic 

129 

Voloder Sabina, li~na karta broj 06BIC1054, izdata 8. 9. 2006. MUP HNK Konjic 

130 

Jahi} Alen, voza~ka dozvola broj 04BIA5938, izdata 8. 12. 2004. MUP HNK Konjic 

131 

Tinjak Adnan, voza~ka dozvola broj 05BIA6856, izdata 4. 5. 2005. MUP HNK Konjic 

132 

Bili} (Stipo) Vlado, Plo~a, radna knji`ica, izdata Op}ina Prozor-Rama 

133 

Bekta{ (Emir) Elmedina, Kova~evo Polje, izdata Op}ina Prozor-Rama 

134 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

[u{ak Josip, osobna iskaznica broj 04DUA9035, izdata 23. 11. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

215 

Medi} Nikola, osobna iskaznica broj 06DUB6144, izdata 5. 1. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

216 

[u{ak Josip, voza~ka dozvola broj 04DUA5570, izdata CIPS [iroki Brijeg 

217 

Manduri} Vladimir, osobna iskaznica broj 06DTA8866, izdata 9. 3. 2006. CIPS Posu{je 

218 

Bo{njak @eljko, osobna iskaznica broj 06DTA8834, izdata 2. 3. 2006. CIPS Posu{je 

219