SADR@AJ
26/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA I POKRI]U GUBITKA

ODLUKA O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI SJEMENARNA DOO [IROKI BRIJEG

ODLUKA O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI AGRO CENTAR SJEMENARNA d.o.o. MOSTAR

ODLUKA O KOREKCIJI-SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA, SMANJENJEM NOMINALNOG IZNOSA DIONICA I POKRI]A GUBITKA

RJE[ENJE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZA[TITE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U SARAJEVU

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU ZATVORENOG TIPA ZENICA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ZENICA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE DRVAR

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE SANSKI MOST

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI CENTAR

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU VELIKA KLADU[A

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I ZA[TITU OKOLINE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA U FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE [KOLSKOG ODBORA O[ IVANA MA@URANI]A TOMISLAVGRAD ^IJI JE UTEMELJITELJ OP]INSKO VIJE]E TOMISLAVGRAD

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME

JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE ZA DODJELU SREDSTAVA TEKU]I GRANTOVI - "PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" ZA 2008. GODINU

PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ^LANOVE ODBORA ZA REVIZIJU KOMUNALNOG PREDUZE]A "GRADINA" DONJI VAKUF

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKI PETROVAC

OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU DOM ZDRAVLJA BIHA]

KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE LJE^ILI[TE "GATA"

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DOO "LITVA-STAN" BANOVI]I

JAVNI NATJE^AJ ZA IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANITELJA

JAVNI NATJE^AJ ZA IMENOVANJE

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "RTV BIHA]" DOO BIHA]

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZE]A "RADIO-TELEVIZIJA DONJI VAKUF" DOO DONJI VAKUF

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA AGROKOMERC DD VELIKA KLADU[A

JAVNI OGLAS ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE NOVI TRAVNIK

IZVJE[TAJ O UPISU I UPLATI I EMISIJE OBVEZNICA NLB TUZLANSKE BANKE DD TUZLA