LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 24 

Srijeda, 7. 5. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

VOLKSBANK BH D.D.
SARAJEVO 

INSOLVENTNA PRAVNA LICA
NA DAN 31. 1. 2008. GODINE 

 

RED. BR.  


NAZIV KOMITENTA
 


SJEDI[TE 


TRANSAKCIJSKI RA^UN 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

vi{e dana 

1. 

SLAVA SZR PRIJEDOR VL. BAKI] SLAVICA PETRA PETROVI]A NJEGO[A 7 PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

1409010006649856 

   

2. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO M. M. BA[ESKIJE 6 

SARAJEVO 

1401010000920757 

   

3. 

AC KAPETANOVI] D.O.O TUZLA TRNOVAC 47 

TUZLA 

1404010004422598 

   

4. 

AD COMPANY DOO M. BALORDE 48 

MOSTAR 

1402010011333366 

   

5. 

ADIN DOO SARAJEVO BRA]E BEGI]A 

SARAJEVO 

1401010003520357 

   

6. 

AFRODITA DOO TE[ANJ KRA[EVO BB 

TE[ANJ 

1405010005776959 

 

 

7. 

AGENCIJA ZA ^I[]ENJE CLARKE TEHNOLOGY VRBANJU[A 105 

SARAJEVO 

1401020006270937 

   

8. 

AGENCIJA ZA RA^. USLUGE APK SARAJEVO HUSINJSKA45 

SARAJEVO 

1401010006731445 

   

9. 

AGRO DOO KOSORSKA GLAVICA BB 

BLAGAJ-MOSTAR 

1402010002993403 

   

10. 

AIS [PEDITRANS DOO SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 160 

SARAJEVO 

1401010003944926 

   

11. 

AJLA-CE EXPORT-IMPORT DOO STARI GRAD BB 

BOSANSKA KRUPA 

1403010006287667 

   

12. 

ALEA EST DRU[TVO ZA POSRED. DOO SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 49 

SARAJEVO 

1401010003929503 

   

13. 

AM COMPANY DOO ISTO^NO SARAJEVO KASINDOLSKI BATALJON 1 

ISTO^NO SARAJEVO 

1401010004469793 

   

14. 

A&M COMPANY DOO SAFETA ZAJKE BB 

SARAJEVO 

1401010000448464 

   

15. 

AMUR-TRADE DOO SARAJEVO FERHADIJA 17 

SARAJEVO 

1401020011146642 

   

16. 

APLUS PROGRAMI I KOMUNIKACIJE DOO MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 51 

MOSTAR 

1402010014161595 

 

 

17. 

APRO FLORAMI DD MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A 77 

MOSTAR 

1402010003813247 

   

18. 

AS ORDINACIJA VL. SALIHAGI] ADEM D@EMALA BIJEDI]A 19 

BIHA] 

1403010010835512 

   

19. 

ATELJE [TUKAN CLUB IPC UL. M. M. BA[ESKIJE 31 

SARAJEVO 

1401010000700373 

   

20. 

AUMER DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA 10 

SARAJEVO 

1401020004564222 

   

21. 

AUTO TAXI-KADI] /AGAN/ SENAD OMLADINSKA BB, STARI MAJDAN 

SANSKI MOST 

1403050007667005 

   

22. 

AUTO[KOLA ZDENA MOSTAR VITEZA RAFAELA BOBANA BB 

MOSTAR 

1402010015019366 

   

23. 

BA[I] EXPORT-IMPORT DOO DOBRIH BO[NJANA 24 

BIHA] 

1403010005966015 

   

24. 

BATAN-IMB DOO MOSTAR JASENICA BB 

MOSTAR 

1402010002899604 

 

 

25. 

BBS DOO BIHA] JABLANSKA 81 

BIHA] 

1403010011436136 

 

 

26. 

BH PETROL DOO IGMANSKA 36 

VOGO[]A 

1401010003065427 

   

27. 

BIH SKONADINO DOO BIHA] IRFANA LJUBIJANKI]A 88 

BIHA] 

1403010004442048 

   

28. 

BIMES DD BIHA] GRABE[KA 4 

BIHA] 

1403010005557257 

   

29. 

BISTRO MS REDAK 7 A 

SANSKI MOST 

1403050006697005 

   

30. 

BLAGUS DOO TUZLA MUFTIJE EFENDIJE KURTA 

TUZLA 

1404010015419876 

   

31. 

BNB DOO P.J.1 ILID@A - SARAJEVO IZETA NANI]A 27 

ILID@A 

1401010003848508 

   

32. 

BODITA D.O.O. PALE REPCI BB 

PALE 

1401010002274198 

   

33. 

BOSBOIS EXPORT-IMPORT DOO HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 16-18 

SARAJEVO 

1401020002253973 

   

34. 

BOVEL DOO LJUBINJE SVETOSAVSKA BB 

LJUBINJE 

1402010006077421 

   

35. 

CAFFE BAR CITY SUR JO[ANI^KA 123 

SARAJEVO 

1401010002305529 

   

36. 

CAFFE BAR NESH ENVERA [EHOVI]A 32 

SARAJEVO 

1401010002406021 

   

37. 

CAKI COMPANY D.O.O. TUZLA STUPINE B-7.TUZLA 

TUZLA 

1404010006640406 

   

38. 

CHAMPANELA STR BANJA LUKA DRAGI[E VASI]A 16 

BANJA LUKA 

1409010006762764 

   

39. 

CH-ELEKTROTEHIK DOO SARAJEVO GETEOVA13 

SARAJEVO 

1401010000157949 

   

40. 

CHYN FA DRU[. ZA TRGOVI. I US. DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 143 

SARAJEVO 

1401030003856946 

   

41. 

CITRUS DOO EFENDIJE OMERA NOVLJANINA1 

BIHA] 

1401010002289136 

   

42. 

CLASIC-CRO DOO MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 13 

MOSTAR 

1402010003610905 

   

43. 

COLDING 2000 MOSTAR FRA F. MILI^EVI]A 23 

MOSTAR 

1402010002561171 

   

44. 

CREATIVA-KREATIVNI SERVIS DOO ZENICA MARKA RAJI]A 

ZENICA 

1401010000480765 

   

45. 

D.D.BOSNAPLOD BR^KO SEMBERSKA BB, BR^KO 

BR^KO 

1404010005486688 

   

46. 

DIGITATA DOO KNEZA MISLAVA BB 

MOSTAR 

1402010003472777 

   

47. 

DISKOTEKA CAMEL.VL.SINANOVI] [EFIK PRIJEDORSKA 

SANSKI MOST 

1403050010405606 

 

 

48. 

DOO DELTA R DONJI @ABAR DONJI @ABAR BR BB 

DONJI @ABAR 

1409050009199402 

   

49. 

DOO ENNO BIHA] CERAVA^KA BRDA BB 

BIHA] 

1403010004827720 

   

50. 

DOO H-M-S VAHIDBEGOVA BB 

SANSKI MOST 

1403050005516418 

   

51. 

DOO INTER-AGEMA BR^KO TRG MLADIH BR 4 

BR^KO 

1409050011579006 

   

52. 

DOO MILINVEST UGLJEVIK KARA\OR\EVA BB 

UGLJEVIK 

1409050011271225 

   

53. 

DOO PAN-KOMERC BIJELJINA MA^VANSKA 45 

BIJELJINA 

1409050009821948 

 

54. 

DOO TABAK VELIKA KLADU[A MUHSINA RIZVI]A BB 

VELIKA KLADU[A 

1403010003702714 

   

55. 

DOO TROBEG @IVINICE DONJA VI[]A LITVE II BB 

@IVINICE 

1404010010651259 

 

 

56. 

DRAGANI] DOO SRBINJE PETRA KO^I]A 31 

SRBINJE 

1401010012013483 

   

57. 

DRAGOJLOVI] D.O.O. AMAJLIJE-BIJELJINA AMAJLIJE BB 

BIJELJINA 

1404010006897456 

   

58. 

DRVOREZ,USLU@NA DJELATNOST D.BILJANI BB 

KLJU^ 

1403050007663028 

   

59. 

DRVOSTIL DOO GATA^KA 28 

SARAJEVO -KASINDOL 

1401010003026045 

   

60. 

DRVO-STIL DOO TE[ANJ DOBROPOLJE BB 

TE[ANJ 

1405010005394973 

   

61. 

DS-USA D.O.O. TUZLA TURALIBEGOVA 36 

TUZLA 

1404010004187567 

   

62. 

DURAK - KOMERC DOO BIHA] SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA BB 

BIHA] 

1403010007355249 

   

63. 

DVIJE TISU]E ASTOR DOO ORA[JE XI ULICA 62 

ORA[JE 

1401010015309640 

 

 

64. 

D@OKEJ DOO BA^I]I BB 

SARAJEVO 

1401010000715311 

   

65. 

EDAS INC DOO SARAJEVO MAR[ALA TITA 34 

SARAJEVO 

1401010000634510 

   

66. 

EGG-COMMERCE DOO KRE[EVO KRE[EVO 23 

KRE[EVO 

1401010006343348 

   

67. 

EKOM-PAK DOO BANJA LUKA PUT SRPSKIH BRANILACA 308 

BANJA LUKA 

1409010008547176 

   

68. 

ELIT FOREIGN TRADE DOO PUT OSLOBODILA^KIH BRIGADA BB, VISOKO 

SARAJEVO 

1401010002758034 

   

69. 

E-RKG DD BIHA] JABLANSKA BB 

BIHA] 

1403010014000331 

 

 

70. 

EURO BOSNA DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 37A 

SARAJEVO 

1401010002694402 

   

71. 

EURO EXIM DOO BREZA RUDARSKA BB 

BREZA 

1401020006108850 

   

72. 

EUROCONSULT D.O.O. BUTMIRSKA CESTA 40 

SARAJEVO 

1401010000711625 

   

73. 

EUROTEHNA DOO TE[ANJ MEKI[ BB 

TE[ANJ 

1405010009959890 

   

74. 

EURO-TRADE CO DOO MOSTAR BRA]E BRKI]A 5 

MOSTAR 

1402010002844217 

   

75. 

EXICON EXPORT-IMPORT CONSALTING DOO MIROSLAV KRLE@E BB 

BIHA] 

1403010003827456 

   

76. 

FIXKRAFT D.O.O. GRABOVAC BB 

GRA^ANICA 

1401010003150787 

   

77. 

FUGEN D.O.O. SARAJEVO BLA@UJ BB 

SARAJEVO 

1401010000616759 

   

78. 

FUNGI KAMENGRAD DOO GORNJI KAMENGRAD 139 

SANSKI MOST 

1403050006577210 

   

79. 

GAGULA - KOMERC DOO IZA HRIDA 20 

SARAJEVO 

1401020005259615 

   

80. 

GAME WORLD DOO TE[ANJ MUFTIJE MESUDA SMAILBEGOVI]A 6 

TE[ANJ 

1405010006914187 

   

81. 

GEMAR DOO BR^KO CERIK BB 

BR^KO 

1404010005550029 

   

82. 

G.H.R.M DOO CAZIN RUJNICA 40 

CAZIN 

1403010008626240 

   

83. 

GIFT-SHOP STR TE[ANJ OSMANA POBRI]A BB 

TE[ANJ 

1405010005135595 

   

84. 

GO-TECH D.O.O. SARAJEVO PLANTA@E 35 444-261 

SARAJEVO-CENTAR 

1401010002714869 

   

85. 

GRADINA SZRM ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]KI PUT BB 

ZAVIDOVI]I 

1401010001196625 

   

86. 

GRAFI^KI ATELJE OSKAR D.O.O. SARAJEVO DR.AZIZA [E]IRBEGOVI] BR 126 

SARAJEVO 

1401010002714772 

   

87. 

GRAND EX COMPANY HALIDA KAJTAZA 11 

SARAJEVO 

1401010000578347 

   

88. 

GROMEX CO DOO TR@NI CENTAR SJENJAK BB 

TUZLA 

1404010007985020 

 

 

89. 

GULLIVER TOURS RENT-A-CAR DOO SARAJEVO MERHEMI]A TRG 1 

SARAJEVO 

1401010002609915 

   

90. 

HB TIMPEX D.O.O. SARAJEVO MOSTARSKO RASKR[]E DO BROJA 31 

SARAJEVO 

1401010000350785 

   

91. 

HELLAS - PHONE D.O.O. SARAJEVO KRANJ^EVI]EVA 13 

SARAJEVO 

1401010006627752 

   

92. 

HERTI D.O.O. SREBRENIK MAR[ALA TITA BB 

SREBRENIK 

1404010004232090 

 

 

93. 

HETRING DOO ZELENIH BERETKI 16 

SARAJEVO 

1401010002536971 

   

94. 

HOD DOO KOTROMANI]A 3 

SARAJEVO 

1401010003524819 

   

95. 

IMPERIJAL DOO VI[NJIK 47 

SARAJEVO 

1401010000616953 

   

96. 

INFO CLUB DOO [. BRIJEG A.STEPINCA BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010006784163 

   

97. 

INTERLIBER DOO ZMAJA OD BOSNE 90 

SARAJEVO 

1401010000630339 

   

98. 

INTERMERKUR DOO ZAVIDOVI]I H. GRADA[^EVI]A 4 

ZAVIDOVI]I 

1401010002400395 

   

99. 

INT. PROFILE MANUFACTURERS D.O.O. SARAJEVO FILIPA LASTRI]A 

BREZA 

1401010000534794 

   

100. 

JARANKA DOO MOSTAR BISKUPA BUCONJI]A 4 

MOSTAR 

1402010002715498 

   

101. 

JAVOR EXPORT IMPORT DOO K. DUBICA DOBROVOLJA^KA 4 

KOZARSKA DUBICA 

1403010005929834 

   

102. 

JU OSNOVNA [KOLA ARIF HUKANOVI] VRHPOLJE BB 

SANSKI MOST 

1403050005222023 

   

103. 

JUTRO DOO KRE[EVO FRA GRGE MATI]A 108 

KRE[EVO 

1401010006271762 

   

104. 

KALIMERO ZANATSKO USLU@NA DJELATNOST DVD MUSE ]AZIMA ]ATI]A 17 

SANSKI MOST 

1403050008317778 

   

105. 

KAMIN DOO POSU[JE M. BRIG BB 

POSU[JE 

1402010010278588 

   

106. 

KOD BATA SUR B.LUKA VL. KOLD@I] BRATISLAV PETRA KO^I]A 91 

BANJA LUKA 

1409010014216147 

   

107. 

KOLIBA JELIK SUR VL. KALKAN FIKRET ILIJA[-NI[I]I BB 

SARAJEVO 

1401010006097550 

   

108. 

KOMPANIJA MARKOVI] PTUUP BANJA LUKA KNJAZA MILO[A 64 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006710287 

   

109. 

KOMPROMIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE MALINE BB 

@IVINICE 

1404010006216419 

   

110. 

KRIAM DOO SARAJEVO BARE 22- STUP ILID@A 

SARAJEVO 

1401020009697365 

   

111. 

KROJA^KI SALON MADAME, VL. AHMEDI] SEAD BEGA KULOVI]A BR 9 

TUZLA 

1404010006962058 

   

112. 

KRONN-EXPORT D.O.O. SARAJEVO KOLODVORSKA 11 A 

SARAJEVO 

1401010004399953 

   

113. 

LA FAMILLIA DOO SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 45 

SARAJEVO 

1401010001447564 

 

 

114. 

LAGER COM DOO TUZLA SEJDE KARAMEHMEDOVI]A DO BR. 17 

TUZLA 

1404010007469950 

   

115. 

LUCKY D.O.O. NOVO NASELJE 129 

HAN PIJESAK 

1401010006097065 

   

116. 

LUFTHANSA CITY CENTER DOO SARAJEVO ALIPA[INA BB 

SARAJEVO 

1401010006558785 

   

117. 

MAKSUMI]-KOMERC D.O.O. [EHIDSKA BB 

FOJNICA 

1401010006654233 

   

118. 

MARION DOO MOSTAR JASENICA158 

MOSTAR 

1402010002636540 

   

119. 

MATIDRA D.O.O. PRNJAVOR MAGISTRALNI PUT 27 

PRNJAVOR 

1405010007090921 

   

120. 

MAT-PROM DOO TE[ANJ ROSULJE BB 

TE[ANJ 

1405010016743585 

   

121. 

MATRIX VL OSMANAGI] SEAD DANA DR@AVNOSTI 6 

BIHA] 

1403010010459346 

   

122. 

MEDILAB DOO MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A BB 

MOSTAR 

1402010002926958 

   

123. 

MEDITEK DOO SARAJEVO FEHIMA EFENDIJE ]UR^I]A 3/5 

SARAJEVO 

1401010000909990 

   

124. 

MEGATEL DOO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 4 

SARAJEVO 

1401010000620542 

   

125. 

MENAGMENT GABI DOO LJUBU[KI RADI[I]I BB 

LJUBU[KI 

1402010007142287 

   

126. 

MESNICA TRADICIJA TALI] SANSKI MOST BANJALU^KA 

SANSKI MOST 

1403050011711323 

   

127. 

MI. LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG VISOKA GLAVICA BB 

[IROKI BRIJEG 

1401010002296411 

   

128. 

MILO[EVI] PROMET D.O.O. AMAJLIJE AMAJLIJE BB 

BIJELJINA 

1404010005154560 

   

129. 

MIMA STR BANJA LUKA VL. GA]E[A MIRA VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006713585 

   

130. 

MISAN DOO KRKOJEVCI BB 

SANSKI MOST 

1403050005274597 

   

131. 

MLADOST-MN DOO MAJKE JEVROSIME BR 4 

[AMAC 

1404050007617582 

   

132. 

MLIJE^NI RESTORAN CENTAR TRG LJILJANA BB 

SANSKI MOST 

1403050006058454 

   

133. 

MLIN P[ENICA DOO BR^KO MOSTARSKA 253 

BR^KO 

1401020002381043 

   

134. 

MND DOO BIJELJINA JOVANA DU^I]A BR.23 

BIJELJINA 

1409050014933169 

   

135. 

MOBILE DOO BIHA] HARMANSKI SOKAK 93 

BIHA] 

1403010003443045 

   

136. 

MUHI]TRANS D.O.O. SARAJEVO MUFTIJE D@ABI]A 17 

SARAJEVO 

1401010011223515 

   

137. 

MUKIPROM EXPORT-IMPORT DOO JELAH-TE[ANJ TE[ANJ, JELAH BB 

TE[ANJ 

1405010004648849 

   

138. 

MUMINOVI] DOO TE[ANJ MEDAKOVO BB 

TE[ANJ 

1405010005194280 

   

139. 

NAYOGA EXPORT IMPORT DOO SAFETA ZAJKE 76 

SARAJEVO 

1401020002536825 

   

140. 

NENS COMPANY DOO ISTO^NO SARAJEVO KULA BB 

ISTO^NO SARAJEVO 

1401010004469696 

   

141. 

NINKOVI] DOO LJUBLJANSKA 34 

SARAJEVO 

1401010000880308 

   

142. 

NISTOL-H DOO ZAVIDOVI]I DOLOVI BB 

ZAVIDOVI]I 

1405010007890977 

   

143. 

NIX DOO TEREZIJE, PLATO SKENDERIJE C 15 

SARAJEVO 

1401010000968287 

   

144. 

NOVOTEHNA DOO KRALJA TVRTKA 40 

NOVI TRAVNIK 

1401020002751680 

   

145. 

OBILI] COMPANY DOO LAKTA[I JAKUPOVCI BB, LAKTA[I 

JAKUPOVCI, LAKTA[I 

1409010007870504 

   

146. 

OBRT PALET VL. PU[KAR SAFET CAZIN MALA LISA BB 

CAZIN 

1403010014071335 

   

147. 

ONE GROUP DOO BOSNE SREBRENE BR 33 

TUZLA 

1404010010427286 

   

148. 

OP[TA ZEMLJORAD. ZADR. BUKOVAC-MILJKOVAC NIKOLE TESLE 23 

DOBOJ 

1401010004306057 

   

149. 

ORA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE BI[]E POLJE BB 

MOSTAR 

1402010005329648 

   

150. 

ORU^EVI] ZADA, SUR BISTRO UNITA FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1 

SARAJEVO 

1401010014261264 

   

151. 

OSCARTOURS DOO DERVENTA UL. KNINSKA 

DERVENTA 

1403050011631104 

   

152. 

OZPUZ SANA OBRT SANSKI MOST BANJALU^KA 15 

SANSKI MOST 

1403050014038159 

   

153. 

PANDA MALTA BB 

SARAJEVO 

1401010000413447 

   

154. 

PIN-KOMERC DOO TRAVNIK NOVO NASELJE BR.8 

TRAVNIK 

1401020001543933 

   

155. 

PIZZERIA HOLYWOOD KRALJA TOMISLAVA-STARO IGRALI[TE LF 

MOSTAR 

1402010009392105 

   

156. 

PLANJAX DOO BOBARE BOBARE 22 

BOBARE-JELAH 

1401010003958021 

   

157. 

PLASTIKA MUFTI] DOO PRIBAVA BB 

GRA^ANICA 

1404010007135979 

   

158. 

PLAVA VATRA DOO POSU[JE BANA JELA^I]A 15 

POSU[JE 

1402010013412658 

   

159. 

PLUS TRADE PTP PRNJAVOR MILO[A TODI]A BB 

PRNJAVOR 

1405010005915378 

   

160. 

POINT DOO MOSTAR VUKOVARSKA 31 

MOSTAR 

1402010002873996 

   

161. 

POLJO-KU]A DOO [. BRIJEG TRN BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010006531672 

   

162. 

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BJELIMI]I OD@ACI BB 

BJELIMI]I-KONJIC 

1401010004305960 

   

163. 

POROVI] GROUP D.O.O. SARAJEVO OLOVSKA BR. 38 

SARAJEVO 

1401020007431930 

 

 

164. 

PREDUZETNIK JOVANA LAKTA[I KARA\OR\EVA BB LAKTA[I 

LAKTA[I 

1409010006553147 

   

165. 

PRES SING D.O.O. M. KANTARAD@I]A 3 

SARAJEVO 

1401010000686017 

 

 

166. 

PRIMA-HANDEL HAMDIJE ^EMERLI]A 47 

SARAJEVO 

1401010000338369 

   

167. 

PRIVATNA PRAKSA-APOTEKA PARK HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 61 

SARAJEVO 

1401010011842375 

   

168. 

PROPAGANDA D.O.O. MARIA MIKULI]A 101 

SARAJEVO 

1401010001482290 

   

169. 

PTP ELEKTROLUKS DOO BIJELJINA STEFANA DE^ANSKOG 13 

BIJELJINA 

1409050011406734 

   

170. 

RADI] DOO BR^KO SAFETA BEGA BA[ALI]A BB 

BR^KO 

1409050013792449 

 

 

171. 

RAMBO COMPANY DOO DONJI HOTONJ 31 

SARAJEVO 

1401010004358243 

   

172. 

RATARKA D.O.O. BIJELJINA MILO[A OBILI]A BR. 81 

BIJELJINA 

1404010005767212 

   

173. 

R.B.M. DOO SARAJEVO GRBAVI^KA 4-C 

SARAJEVO 

1401010010873927 

   

174. 

RESTORAN SA^. S. MOST KLJU^KA 

SANSKI MOST 

1403050012561625 

   

175. 

RIPI EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI HUMAC 1 

LJUBU[KI 

1402010007365969 

   

176. 

RIVERA DOO RUDARSKA BR 61 

TUZLA 

1404010007726030 

   

177. 

RTV SERVIS MUNJA OSIK DO BR. 248 

SARAJEVO 

1401010000769534 

   

178. 

SABA TRGOVA^KA RADNJA GOJKA VUKOVI]A L3 / 6 

MOSTAR 

1402010003087978 

   

179. 

SAFEX COMERC DOO SARAJEVO MLADENA STOJANOVI]A 43 

SARAJEVO 

1401010000622967 

   

180. 

SAM. POLJ. PROIZ. VL. GAZIBEGOVI] BESIM KALESIJSKOG ODREDA 4 

KALESIJA 

1404010005672346 

   

181. 

SAN^O DOO GORA@DE FAZLAGI]A 2, GORA@DE 

GORA@DE 

1401020004724563 

   

182. 

SAPOLI DOO POSU[JE BATIN KAMENICA 1 

POSU[JE 

1402010004342673 

   

183. 

SASETRANS D.O.O. SARAJEVO URIJAN DEDINA 30 

SARAJEVO 

1401010000718318 

   

184. 

SCONTO-PROM DOO PRIJEDOR AVDE ]UKA 1 

PRIJEDOR 

1401010005884150 

 

 

185. 

SELECT EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO REISA FEHIMA SPAHE 17 

SARAJEVO 

1401010000667878 

   

186. 

SELEK COMPANY DOO DRAGE FILIPOVI]A 75 

SARAJEVO 

1401010000648381 

   

187. 

SINOVI SREBRENICE DOO POFALI]KA 42 

SARAJEVO 

1401010000946074 

   

188. 

SKULI]-COMPANY D.O.O. DOBOJ-JUG MATUZI]I BB 

DOBOJ-JUG 

1405010005479751 

   

189. 

S-LIEN DOO BIHA] EL-GAZALIJA 1 

BIHA] 

1403010007366113 

   

190. 

SMARAGD DOO CAZIN SRBLJANI BB 

BIHA] 

1403010003193173 

   

191. 

SOR AUTO SER. CENTAR FORMULA RS RUDE HROZNI^EKA 56 

MOSTAR 

1402010003845645 

   

192. 

SOR DABID MOSTAR CIM GORANA^KA 5 

MOSTAR 

1402010013419933 

   

193. 

STELLA TOURS DOO BIHA] BOSANSKA 21 

BIHA] 

1403010005614875 

   

194. 

STR SAN REMO VL. HERCEGLI] ZAHAR POTUROVA 2 

SARAJEVO 

1401020008056707 

   

195. 

STR TRI D VLASNIK SIMANI] DRAGAN D. JEV\EVI]A BB 05 

PALE 

1401020006757974 

   

196. 

STR ADELA VL. JASMINA TUKI] TE[ANJ KRALJA TVRTKA BB 

TE[ANJ 

1405010008331260 

   

197. 

STR ADO OMERA KOVA^A 28 

SARAJEVO 

1401010005120275 

   

198. 

STR CITY LOOK TERZIJA BB 

SARAJEVO 

1401010006242468 

   

199. 

STR D.D. BANJA LUKA VL. GAJI] LJILJA KOLA BB 

BANJA LUKA 

1409010012660752 

   

200. 

STR KNJI@ARA CENTAR VL. MIDHETA DOLAMI] KRNDIJA BB 

TE[ANJ 

1405010008304779 

   

201. 

STR LEJLA RATE DUGONJI]A DO 46 

OSIJEK-ILID@A 

1401020012055629 

   

202. 

STR MIL BANJA LUKA BRA]E PODGORNIKA BB, NOVA PIJACA, BANJA 

BANJA LUKA 

1409010007202368 

   

203. 

STR NELA VL. JELA[KOVI] SANELA ALEJA LIPA 58 

SARAJEVO 

1401020010408763 

   

204. 

STR S&M LUKAVI^KA CESTA 73 

SARAJEVO 

1401030005965726 

 

 

205. 

STR -TRAFIKA KENT VL. SABO FRANJO AUGUSTA BRAUNA10 

SARAJEVO 

1401010013903528 

 

 

206. 

STR 3D BIJELJINA NU[I]EVA BB 

BIJELJINA 

1409050009488559 

 

 

207. 

SULJI]-PLAST D.O.O. TUZLA MIKELJE TE[I]A 40 

TUZLA 

1404010004587013 

   

208. 

SUR A[^INICA VL.HAZEMA MURATOVI] MATUZI]I-DOBOJ JUG 

MATUZI]I-ZENICA 

1401020002818804 

   

209. 

SUR GOSTIONICA BRA]A BERLINCI SARAJEVO BLA@UJ 12 

BLA@UJ-SARAJEVO 

1401010008584533 

   

210. 

SUR OSKAR SARAJEVO MERHEMI]A TRG 14 

SARAJEVO 

1401010003902440 

   

211. 

SUR-NO]NI BAR"KAFE S" VL. ALIBA[I] NUSRETA PRU[^AKOVA 5 

SARAJEVO 

1401010001015041 

   

212. 

SZR BREKALO KONJIC JURE JURI]A28 

KONJIC 

1402010006637790 

   

213. 

SZR ELEKTROPLAST MEJDANI] BB 

GRA^ANICA 

1404010007554825 

   

214. 

SZR FRIZERSKI SALON JASNA VL.TOPI].J. BIHA]KIH BRANILACA 53 

BIHA] 

1403010006698462 

   

215. 

SZR FRIZERSKI SALON DENA HIMZE POLOVINE 3 

BIHA] 

1403010003122654 

   

216. 

SZR KEBE SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] BB 

SARAJEVO 

1401010005201949 

   

217. 

SZTR CEZAR BIJELJINA NIU[I]EVA 22 

BIJELJINA 

1409050010087922 

   

218. 

[IMECKI DOO MAR[ALA TITA 6 

SARAJEVO 

1401020002464851 

   

219. 

[IPAD DD ENTERIJER SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 123 

SARAJEVO 

1401010005736322 

   

220. 

TALI] KOMERC DOO ZENICA-PJ U SARAJEVU D@EMALA BIJEDI]A 139 

SARAJEVO 

1401020003195649 

   

221. 

TALI] KOMERC DOO ZENICA-PODKONTO PEHARE 78 

ZENICA 

1401020004003368 

   

222. 

TALI] KOMERC DOO PEHARE 78 

ZENICA 

1401020001276407 

   

223. 

TANIN DOO ^EKREK^IJE BB 

VISOKO 

1401010000655171 

   

224. 

TANJA STR BANJA LUKA VL.TANJA VUJMILOVI] VLADIKE PLATONA 3 

BANJA LUKA 

1409010008798115 

   

225. 

TC DOO SARAJEVO ]EMALU[A BR. 6 

SARAJEVO 

1401020001225482 

   

226. 

TEAM SPORT & CONSULTING DOO SARAJEVO GAJEV TRG BR. 2/II 

SARAJEVO 

1401020007755813 

   

227. 

TELEART DOO KOLOVDORSKA 11-A 

SARAJEVO 

1401010004925402 

   

228. 

TEREZIJE D.O.O. TUZLA BUKINJE-TR@NI CENTAR SIPOREX 

TUZLA 

1404010004997614 

   

229. 

THERMOCOMPACT DOO SARAJEVO SEMIRA FRA[TE 14 

SARAJEVO 

1401010005856796 

   

230. 

TIZIANA ZANATSKA RADNJA MOSTAR BLAGAJ BB 

BLAGAJ-MOSTAR 

1402010002807163 

   

231. 

T&M INTER[PAR DOO KRE[EVO POLJE BB 

KRE[EVO 

1401010005613617 

   

232. 

TR AZRA POLJAK 24 

SANSKI MOST 

1403050006541320 

   

233. 

TR BUTIK ELI - SAN BIHA] VL.P. ZLATA UMIHANE ^UVIDINE 14 

BIHA] 

1403010005762994 

   

234. 

TR EZAN HAMZIBEGOVA BB 

SANSKI MOST 

1403050005325134 

   

235. 

TR GRANAP HASANA KIKI]A 26 

SANSKI MOST 

1403050005238610 

   

236. 

TR KNJI@ARA ANTIKVARNICA - IRA UL MUHAREMA FIZOVI]A BR 5 

TUZLA 

1404010009557196 

   

237. 

TR SEKA. SANSKI MOST POLJAK 

SANSKI MOST 

1403050011346603 

   

238. 

TR-A AUTOPART-R VL. BULUT RIHAD BIHA]KIH BRANILACA 55 

BIHA] 

1403010009832629 

   

239. 

TR-A DUHAN VL.RAMI] SUNITA BIHA]KIH BRANILACA 30 

BIHA] 

1403010006883344 

   

240. 

TR-A MESNICA SULJO-N VL. NASUFOVI] ELVIS DARIVALACA KRVI 86 

BIHA] 

1403010009379057 

   

241. 

TRGOVA^KA RADNJA "AIDA" KLADANJ KLADANJSKIH BRIGADA BB 

KLADANJ 

1404010006734302 

   

242. 

UDRU@ENJE GRA\ANA @EC NAHLA SARAJEVO PROVARE 

SARAJEVO 

1401020008447423 

   

243. 

UG NOGOMETNI SAVEZ BIH FERHADIJA 30 

SARAJEVO 

1401010000642561 

   

244. 

ULA DOO 20 OKTOBAR 15 

SANSKI MOST 

1403050007681943 

   

245. 

UNICOM DOO MOSTAR VUKOVARSKA 42 

MOSTAR 

1402010009195195 

   

246. 

UNION 2000 DOO [. BRIJEG TRN VAGAN BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010004760549 

   

247. 

UNIS UNIDATA DD ISMETA MUJEZINOVI]A 24 

SARAJEVO 

1401010002778792 

 

 

248. 

UNO-MOBILE DOO BIHA] OZIMICE II B5 D6 

BIHA] 

1403010008518764 

   

249. 

UR KAFFEBAR HARD-ROCK BIHA] TR@NI CENTAR HARMANI II 

BIHA] 

1403010006156911 

   

250. 

UR KAFFE BAR INTIMA VL. @UNA SANITA D@EMALA BIJEDI]A BB 

BIHA] 

1403010006230437 

 

 

251. 

UR KAFFE BAR SCORPION-2 BIHA] @ELJEZNI^KA 19 

BIHA] 

1403010004127865 

   

252. 

UR KAFFE-BAR "^IVAS" VL. HALILAGI] MEDINA TURIJA BB 

BIHA] 

1403010007048535 

   

253. 

UR ROMANSA VL. MAJSTOROVI] HIMZO BIHA] MID@I]A MAHALA 3 

BIHA] 

1403010005567442 

   

254. 

UR-A ^EP VL. BAJREKTAREVI] EMIR D@EMALA BIJEDI]A 3 

BIHA] 

1403010010235761 

   

255. 

UR-A KAFFE-BAR TORCA VL. NASI] SULEJMAN HARMANSKI SOKAK 61 

BIHA] 

1403010008696468 

   

256. 

USPJEH-PROM DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA 24 

ILID@A 

1401030008665818 

   

257. 

UZUN-KOMERC DOO SARAJEVO PEHLIVANU[A 2 

SARAJEVO 

1401010015725964 

 

 

258. 

VAMKOS DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 53 

SARAJEVO 

1401010002447052 

   

259. 

VINOGRADARSKI PU@- HELIX POMATIA LINNEO JOVANA DU^I]A BB 

MODRI^A 

1404050012953940 

   

260. 

WELTING DOO BIJELJINA - NAMJENSKI RA^UN MILO[A CRNJANSKOG 

BIJELJINA 

1401010016037431 

 

 

261. 

WK COMPANY DOO BANJA LUKA BRA]E PI[TELJI]A 1 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006425883 

   

262. 

YEZERKA - MILEX DOO BOSANSKA KRUPA JEZERSKI 50 

JEZERSKI-
BOSANSKA KRUPA 

1403010007367568 

   

263. 

ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA VISO^ICA KRE[EVO FRA GRGE MARTI]A 78 

KRE[EVO 

1401010007597849 

   

264. 

ZIJO&SIN DOO BIHA] BIHA]KE REPUBLIKE 1 

BIHA] 

1403010005821679 

   

265. 

ZINGA DOO SOVI]I GORNJI 148 

GRUDE-SOVI] 

1401010003407837 

   

266. 

ZOO SHOP AKVARIJ SZTR VELIKI ^UR^ILUK 22 

SARAJEVO 

1401010003811454 

   

267. 

ZERA D.O.O. BIJELJINA RAJE BANJI^I]A 69 

BIJELJINA 

1404010005662743 

   

268. 

@IVINARSTVO SAVI] DOO [TRBE ^ELINAC [TRBE 107 [TRBE ^ELINAC 

[TRBE ^ELINAC 

1409010006731918 

   

(BI-20-a-F/08) 


VOLKSBANK BH D.D.
SARAJEVO 

INSOLVENTNA PRAVNA LICA
NA DAN 29. 2. 2008. GODINE 

RED. BR.  


NAZIV KOMITENTA
 


SJEDI[TE 


TRANSAKCIJSKI RA^UN 


15 i
 


30 i
 


90 i
 

vi{e dana 

1. 

KURTOVI] SABIHA, STR BILJNI SHOP NATUR KO[EVO 10 

SARAJEVO 

1401010000393368 

   

2. 

SLAVA SZR PRIJEDOR VL. BAKI] SLAVICA PETRA PETROVI]A NJEGO[A 7 PRIJEDOR 

PRIJEDOR 

1409010006649856 

   

3. 

AB TECHNICS DOO SARAJEVO VL. M. M. BA[ESKIJE 6 

SARAJEVO 

1401010000920757 

   

4. 

AC KAPETANOVI] D.O.O. TUZLA TRNOVAC 47 

TUZLA 

1404010004422598 

   

5. 

ACTIV-TRANS DOO TR@NI CENTAR-SIPOREKS BB 

TUZLA 

1404010009849651 

   

6. 

AD COMPANY DOO M. BALORDE 48 

MOSTAR 

1402010011333366 

   

7. 

ADIN DOO SARAJEVO BRA]E BEGI]A 

SARAJEVO 

1401010003520357 

   

8. 

AGENCIJA ZA ^I[]ENJE CLARKE TEHNOLOGY VRBANJU[A 105 

SARAJEVO 

1401020006270937 

   

9. 

AGENCIJA ZA RA^. USLUGE APK SARAJEVO HUSINJSKA 45 

SARAJEVO 

1401010006731445 

   

10. 

AGRO DOO KOSORSKA GLAVICA BB 

BLAGAJ-MOSTAR 

1402010002993403 

   

11. 

AIS [PEDITRANS DOO SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 160 

SARAJEVO 

1401010003944926 

   

12. 

AJLA-CE EXPORT-IMPORT DOO STARI GRAD BB 

BOSANSKA KRUPA 

1403010006287667 

   

13. 

ALEA EST DRU[TVO ZA POSREDO.DOO SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 49 

SARAJEVO 

1401010003929503 

   

14. 

ALPELLA DOO, SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD 

SANSKI MOST 

1403050011303632 

   

15. 

AM COMPANY DOO ISTO^NO SARAJEVO KASINDOLSKI BATALJON 1 

ISTO^NO  SARAJEVO 

1401010004469793 

   

16. 

A&M COMPANY DOO SAFETA ZAJKE BB 

SARAJEVO 

1401010000448464 

   

17. 

AMUR-TRADE DOO SARAJEVO FERHADIJA 17 

SARAJEVO 

1401020011146642 

   

18. 

APLUS PROGRAMI I KOMUNIKACIJE DOO MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 51 

MOSTAR 

1402010014161595 

 

 

19. 

APOTEKA E[-APOTEKA BR^KO PAJE JOVANOVI]A BR. 4 

BR^KO 

1409050016142662 

   

20. 

APRO FLORAMI DD MOSTAR DR. ANTE STAR^EVI]A 77 

MOSTAR 

1402010003813247 

   

21. 

AS ORDINACIJA VL. SALIHAGI] ADEM D@EMALA BIJEDI]A 19 

BIHA] 

1403010010835512 

   

22. 

ATELJE [TUKAN CLUB IPC UL. M. M. BA[ESKIJE 31 

SARAJEVO 

1401010000700373 

   

23. 

AUMER DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA10 

SARAJEVO 

1401020004564222 

   

24. 

AUTO TAXI-KADI] /AGAN/ SENAD OMLADINSKA BB, STARI MAJDAN 

SANSKI MOST 

1403050007667005 

   

25. 

AUTO[KOLA ZDENA MOSTAR VITEZA RAFAELA BOBANA BB 

MOSTAR 

1402010015019366 

   

26. 

BAGS-ENERGOTEHNIKA DD VOGO[]A SARAJEVO IGMANSKA BB, VOGO[]A 

SARAJEVO 

1401010005655036 

 

 

27. 

BA[I] EXPORT-IMPORT DOO DOBRIH BO[NJANA 24 

BIHA] 

1403010005966015 

   

28. 

BATAN-IMB DOO MOSTAR JASENICA BB 

MOSTAR 

1402010002899604 

 

 

29. 

BBS DOO BIHA] JABLANSKA 81 

BIHA] 

1403010011436136 

 

 

30. 

BH PETROL DOO IGMANSKA 36 

VOGO[]A 

1401010003065427 

   

31. 

BIH SKONADINO DOO BIHA] IRFANA LJUBIJANKI]A 88 

BIHA] 

1403010004442048 

   

32. 

BIMES DD BIHA] GRABE[KA 4 

BIHA] 

1403010005557257 

   

33. 

BISTRO MS REDAK 7 A 

SANSKI MOST 

1403050006697005 

   

34. 

BNB DOO P.J.1 ILID@A - SARAJEVO IZETA NANI]A 27 

ILID@A 

1401010003848508 

   

35. 

BODITA D.O.O. PALE REPCI BB 

PALE 

1401010002274198 

   

36. 

BOSBOIS EXPORT-IMPORT DOO HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 16-18 

SARAJEVO 

1401020002253973 

   

37. 

BOVEL DOO LJUBINJE SVETOSAVSKA BB 

LJUBINJE 

1402010006077421 

   

38. 

CAFFE BAR CITY SUR JO[ANI^KA 123 

SARAJEVO 

1401010002305529 

   

39. 

CAFFE BAR NESH ENVERA [EHOVI]A 32 

SARAJEVO 

1401010002406021 

   

40. 

CAKI COMPANY D.O.O. TUZLA STUPINE B-7.TUZLA 

TUZLA 

1404010006640406 

   

41. 

CHAMPANELA STR BANJA LUKA DRAGI[E VASI]A 16 

BANJA LUKA 

1409010006762764 

   

42. 

CH-ELEKTROTEHIK DOO SARAJEVO GETEOVA13 

SARAJEVO 

1401010000157949 

   

43. 

CHYN FA DRU[. ZA TRGOVI. I US. DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 143 

SARAJEVO 

1401030003856946 

   

44. 

CITRUS DOO EFENDIJE OMERA NOVLJANINA1 

BIHA] 

1401010002289136 

   

45. 

CLASIC-CRO DOO MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 13 

MOSTAR 

1402010003610905 

   

46. 

COLDING 2000 MOSTAR FRA F. MILI^EVI]A 23 

MOSTAR 

1402010002561171 

   

47. 

CREATIVA-KREATIVNI SERVIS DOO ZENICA MARKA RAJI]A 

ZENICA 

1401010000480765 

   

48. 

D.D.BOSNAPLOD BR^KO SEMBERSKA BB, BR^KO 

BR^KO 

1404010005486688 

   

49. 

DIGITATA DOO KNEZA MISLAVA BB 

MOSTAR 

1402010003472777 

   

50. 

DISKOTEKA CAMEL.VL. SINANOVI] [EFIK PRIJEDORSKA 

SANSKI MOST 

1403050010405606 

 

 

51. 

DIVEL DOO SANSKI MOST KRKOJEVCI BB 

SANSKI MOST 

1403050006039636 

   

52. 

D.O.O. BALZAK TUZLA UL. ZLOKOVAC 6A.TUZLA 

TUZLA 

1404010006338154 

 

 

53. 

DOO ENNO BIHA] CERAVA^KA BRDA BB 

BIHA] 

1403010004827720 

   

54. 

DOO H-M-S VAHIDBEGOVA BB 

SANSKI MOST 

1403050005516418 

   

55. 

DOO INTER-AGEMA BR^KO TRG MLADIH BR 4 

BR^KO 

1409050011579006 

   

56. 

DOO MILINVEST UGLJEVIK KARA\OR\EVA BB 

UGLJEVIK 

1409050011271225 

   

57. 

DOO PAN-KOMERC BIJELJINA MA^VANSKA 45 

BIJELJINA 

1409050009821948 

   

58. 

DOO TABAK VELIKA KLADU[A MUHSINA RIZVI]A BB 

VELIKA KLADU[A 

1403010003702714 

   

59. 

DOO TROBEG @IVINICE DONJA VI[]A LITVE II BB 

@IVINICE 

1404010010651259 

   

60. 

DOPAK D.O.O. DOBOJ OZRENSKIH SRPSKIH BRIGADA 

DOBOJ 

1405010008044237 

 

 

61. 

DRAGANI] DOO SRBINJE PETRA KO^I]A 31 

SRBINJE 

1401010012013483 

   

62. 

DRVOREZ,USLU@NA DJELATNOST D.BILJANI BB 

KLJU^ 

1403050007663028 

   

63. 

DRVOSTIL DOO GATA^KA 28 

SARAJEVO -KASINDOL 

1401010003026045 

   

64. 

DRVO-STIL DOO TE[ANJ DOBROPOLJE BB 

TE[ANJ 

1405010005394973 

   

65. 

DS-USA D.O.O. TUZLA TURALIBEGOVA 36 

TUZLA 

1404010004187567 

   

66. 

DURAK - KOMERC DOO BIHA] SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA BB 

BIHA] 

1403010007355249 

   

67. 

D@OKEJ DOO BA^I]I BB 

SARAJEVO 

1401010000715311 

   

68. 

EDAS INC DOO SARAJEVO MAR[ALA TITA 34 

SARAJEVO 

1401010000634510 

   

69. 

EGG-COMMERCE DOO KRE[EVO KRE[EVO 23 

KRE[EVO 

1401010006343348 

   

70. 

EKOM DOO BIHA] CERAVA^KA BRDA 160 

BIHA] 

1403010004809775 

   

71. 

EKOM-PAK DOO BANJA LUKA PUT SRPSKIH BRANILACA 308 

BANJA LUKA 

1409010008547176 

   

72. 

EKOTRANSPORT DOO SARAJEVO MULA MUSTAFE BA[ESKIJE BR. 62 

SARAJEVO 

1401020003762032 

   

73. 

ELIT FOREIGN TRADE DOO PUT OSLOBODILA^KIH BRIGADA BB, VISOKO 

SARAJEVO 

1401010002758034 

   

74. 

E-RKG DD BIHA] JABLANSKA BB 

BIHA] 

1403010014000331 

 

 

75. 

EURO BOSNA DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 37A 

SARAJEVO 

1401010002694402 

   

76. 

EURO EXIM DOO BREZA RUDARSKA BB 

BREZA 

1401020006108850 

   

77. 

EUROBOSNA-ELI DOO KAKANJ @ELJEZNI^KA 22 

KAKANJ 

1406010017591994 

 

 

78. 

EUROCONSULT D.O.O. BUTMIRSKA CESTA 40 

SARAJEVO 

1401010000711625 

   

79. 

EUROTEHNA DOO TE[ANJ MEKI[ BB 

TE[ANJ 

1405010009959890 

   

80. 

EURO-TRADE CO DOO MOSTAR BRA]E BRKI]A 5 

MOSTAR 

1402010002844217 

   

81. 

EXICON EXPORT-IMPORT CONSALTING DOO MIROSLAV KRLE@E BB 

BIHA] 

1403010003827456 

   

82. 

FIXKRAFT D.O.O. GRABOVAC BB 

GRA^ANICA 

1401010003150787 

   

83. 

FUGEN D.O.O. SARAJEVO BLA@UJ BB 

SARAJEVO 

1401010000616759 

   

84. 

FUNGI KAMENGRAD DOO GORNJI KAMENGRAD 139 

SANSKI MOST 

1403050006577210 

   

85. 

GAGULA - KOMERC DOO IZA HRIDA 20 

SARAJEVO 

1401020005259615 

   

86. 

GAME WORLD DOO TE[ANJ MUFTIJE MESUDA SMAILBEGOVI]A 6 

TE[ANJ 

1405010006914187 

   

87. 

GEMAR DOO BR^KO CERIK BB 

BR^KO 

1404010005550029 

   

88. 

G.H.R.M DOO CAZIN RUJNICA 40 

CAZIN 

1403010008626240 

   

89. 

GIFT-SHOP STR TE[ANJ OSMANA POBRI]A BB 

TE[ANJ 

1405010005135595 

   

90. 

PO-TECH D.O.O. SARAJEVO PLANTA@E 35 444-261 

SARAJEVO-CENTAR 

1401010002714869 

   

91. 

GRADINA SZRM ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]KI PUT BB 

ZAVIDOVI]I 

1401010001196625 

   

92 

GRAFI^KI ATELJE OSKAR D.O.O. SARAJEVO DR.AZIZA [E]IRBEGOVI] BR 126 

SARAJEVO 

1401010002714772 

   

93. 

GRAND EX COMPANY HALIDA KAJTAZA 11 

SARAJEVO 

1401010000578347 

   

94. 

GROMEX CO DOO TR@NI CENTAR SJENJAK BB 

TUZLA 

1404010007985020 

 

 

95. 

 GULLIVER TOURS RENT-A-CAR DOO SARAJEVO MERHEMI]A TRG 1 

SARAJEVO 

1401010002609915 

   

96. 

HB TIMPEX D.O.O. SARAJEVO MOSTARSKO RASKR[]E DO BROJA 31 

SARAJEVO 

1401010000350785 

   

97. 

HELLAS - PHONE D.O.O. SARAJEVO KRANJ^EVI]EVA 13 

SARAJEVO 

1401010006627752 

   

98. 

HERTI D.O.O. SREBRENIK MAR[ALA TITA BB 

SREBRENIK 

1404010004232090 

 

 

99. 

HETRING DOO ZELENIH BERETKI 16 

SARAJEVO 

1401010002536971 

   

100. 

HOD DOO KOTROMANI]A 3 

SARAJEVO 

1401010003524819 

   

101. 

ICON COMPUTERS DOO SPLITSKA DO 67 

SARAJEVO 

1401010003600479 

   

102. 

IMPERIJAL DOO VI[NJIK47 

SARAJEVO 

1401010000616953 

   

103. 

INFO CLUB DOO [.BRIJEG A. STEPINCA BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010006784163 

   

104. 

INTERLIBER DOO ZMAJA OD BOSNE 90 

SARAJEVO 

1401010000630339 

   

105. 

INTERMERKUR DOO ZAVIDOVI]I H. GRADA[^EVI]A 4 

ZAVIDOVI]I 

1401010002400395 

   

106. 

INT.PROFILE MANUFACTURERS D.O.O. SARAJEVO FILIPA LASTRI]A 

BREZA 

1401010000534794 

   

107. 

JARANKA DOO MOSTAR BISKUPA BUCONJI]A 4 

MOSTAR 

1402010002715498 

   

108. 

JAVOR EXPORT IMPORT DOO K. DUBICA DOBROVOLJA^KA 4 

KOZARSKA DUBICA 

1403010005929834 

   

109. 

JU OSNOVNA [KOLA ARIF HUKANOVI] VRHPOLJE BB 

SANSKI MOST 

1403050005222023 

   

110. 

JUTRO DOO KRE[EVO FRA GRGE MATI]A 108 

KRE[EVO 

1401010006271762 

   

111. 

KALIMERO ZANATSKO USLU@NA DJELATNOST DVD MUSE ]AZIMA ]ATI]A 17 

SANSKI MOST 

1403050008317778 

   

112. 

KAMIN DOO POSU[JE M.BRIG BB 

POSU[JE 

1402010010278588 

   

113. 

KOD BATA SUR B.LUKA VL.KOLD@I] BRATISLAV PETRA KO^I]A 91 

BANJA LUKA 

1409010014216147 

   

114. 

KOLIBA JELIK SUR VL. KALKAN FIKRET ILIJA[-NI[I]I BB 

SARAJEVO 

1401010006097550 

   

115. 

KOMPANIJA MARKOVI] PTUUP BANJA LUKA KNJAZA MILO[A 64 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006710287 

   

116. 

KOMPROMIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE MALINE BB 

@IVINICE 

1404010006216419 

   

117. 

KRIAM DOO SARAJEVO BARE 22- STUP ILID@A 

SARAJEVO 

1401020009697365 

   

118. 

KROJA^KI SALON MADAME, VL. AHMEDI] SEAD BEGA KULOVI]A BR 9 

TUZLA 

1404010006962058 

   

119. 

KRONN-EXPORT D.O.O. SARAJEVO KOLODVORSKA 11 A 

SARAJEVO 

1401010004399953 

   

120. 

LA FAMILLIA DOO SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 45 

SARAJEVO 

1401010001447564 

   

121. 

LAGER COM DOO TUZLA SEJDE KARAMEHMEDOVI]A DO BR. 17 

TUZLA 

1404010007469950 

   

122. 

LIMARSKA SZR VL. TREJI] RIFET BIHA] DR. IRFANA LJUBIJANKI]A 145 

BIHA] 

1403010013661219 

 

 

123. 

LUCKY D.O.O. NOVO NASELJE 129 

HAN-PJESAK 

1401010006097065 

   

124. 

LUFTHANSA CITY CENTER DOO SARAJEVO ALIPA[INA BB 

SARAJEVO 

1401010006558785 

   

125. 

MAKSUMI]-KOMERC D.O.O. [EHIDSKA BB 

FOJNICA 

1401010006654233 

   

126. 

MARION DOO MOSTAR JASENICA158 

MOSTAR 

1402010002636540 

   

127. 

MATIDRA D.O.O. PRNJAVOR MAGISTRALNI PUT 27 

PRNJAVOR 

1405010007090921 

   

128. 

MAT-PROM DOO TE[ANJ ROSULJE BB 

TE[ANJ 

1405010016743585 

   

129. 

MATRIX VL. OSMANAGI] SEAD DANA DR@AVNOSTI 6 

BIHA] 

1403010010459346 

   

130. 

MEDILAB DOO MOSTAR DR.ANTE STAR^EVI]A BB 

MOSTAR 

1402010002926958 

   

131. 

MEDITEK DOO SARAJEVO FEHIMA EFENDIJE ]UR^I]A 3/5 

SARAJEVO 

1401010000909990 

   

132. 

MEGATEL DOO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 4 

SARAJEVO 

1401010000620542 

   

133. 

MENAGMENT GABI DOO LJUBU[KI RADI[I]I BB 

LJUBU[KI 

1402010007142287 

   

134. 

MESNICA TRADICIJA TALI], SANSKI MOST BANJALU^KA 

SANSKI MOST 

1403050011711323 

   

135. 

MI LIJANOVI]I DOO [IROKI BRIJEG VISOKA GLAVICA BB 

[IROKI BRIJEG 

1401010002296411 

   

136. 

MILO[EVI] PROMET D.O.O. AMAJLIJE AMAJLIJE BB 

BIJELJINA 

1404010005154560 

   

137. 

MIMA STR BANJA LUKA VL. GA]E[A MIRA VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006713585 

   

138. 

MISAN DOO KRKOJEVCI BB 

SANSKI MOST 

1403050005274597 

   

139. 

MLADOST-MN DOO MAJKE JEVROSIME BR4 

[AMAC 

1404050007617582 

   

140. 

MLIJE^NI RESTORAN CENTAR TRG LJILJANA BB 

SANSKI MOST 

1403050006058454 

   

141. 

MLIN P[ENICA DOO BR^KO MOSTARSKA 253 

BR^KO 

1401020002381043 

   

142. 

MND DOO BIJELJINA JOVANA DU^I]A BR.23 

BIJELJINA 

1409050014933169 

   

143. 

MOBILE DOO BIHA] HARMANSKI SOKAK 93 

BIHA] 

1403010003443045 

   

144. 

MUHI]TRANS D.O.O. SARAJEVO MUFTIJE D@ABI]A 17 

SARAJEVO 

1401010011223515 

   

145. 

MUKIPROM EXPORT-IMPORT DOO JELAH-TE[ANJ TE[ANJ, JELAH BB 

TE[ANJ 

1405010004648849 

   

146. 

MUMINOVI] DOO TE[ANJ MEDAKOVO BB 

TE[ANJ 

1405010005194280 

   

147. 

NAYOGA EXPORT IMPORT DOO SAFETA ZAJKE 76 

SARAJEVO 

1401020002536825 

   

148. 

NENS COMPANY DOO ISTO^NO  SARAJEVO KULA BB 

ISTO^NO  SARAJEVO 

1401010004469696 

   

149. 

NINKOVI] DOO LJUBLJANSKA 34 

SARAJEVO 

1401010000880308 

   

150. 

NISTOL-H DOO ZAVIDOVI]I DOLOVI BB 

ZAVIDOVI]I 

1405010007890977 

   

151. 

NIX DOO TEREZIJE, PLATO SKENDERIJE C 15 

SARAJEVO 

1401010000968287 

   

152. 

NOVOTEHNA DOO KRALJA TVRTKA 40 

NOVI TRAVNIK 

1401020002751680 

   

153. 

OBILI] COMPANY DOO LAKTA[I JAKUPOVCI BB, LAKTA[I 

JAKUPOVCI, LAKTA[I 

1409010007870504 

   

154. 

OBRT PALET VL. PU[KAR SAFET CAZIN MALA LISA BB 

CAZIN 

1403010014071335 

   

155. 

ONE GROUP DOO BOSNE SREBRENE BR 33 

TUZLA 

1404010010427286 

   

156. 

OP[TA ZEMLJORAD ZADR. BUKOVAC-MILJKOVAC NIKOLE TESLE 23 

DOBOJ 

1401010004306057 

   

157. 

ORA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE BI[]E POLJE BB 

MOSTAR 

1402010005329648 

   

158. 

ORU^EVI] ZADA, SUR BISTRO UNITA FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A 1 

SARAJEVO 

1401010014261264 

   

159. 

OSCARTOURS DOO DERVENTA UL.KNINSKA 

DERVENTA 

1403050011631104 

   

160. 

OZPUZ SANA OBRT SANSKI MOST BANJALU^KA 15 

SANSKI MOST 

1403050014038159 

   

161. 

PANDA MALTA BB 

SARAJEVO 

1401010000413447 

   

162. 

PIN-KOMERC DOO TRAVNIK NOVO NASELJE BR.8 

TRAVNIK 

1401020001543933 

   

163. 

PIZZERIA HOLYWOOD KRALJA TOMISLAVA-STARO IGRALI[TE LF 

MOSTAR 

1402010009392105 

   

164. 

PLANJAX DOO BOBARE BOBARE 22 

BOBARE-JELAH 

1401010003958021 

   

165. 

PLASTIKA MUFTI] DOO PRIBAVA BB 

GRA^ANICA 

1404010007135979 

   

166. 

PLAVA VATRA DOO POSU[JE BANA JELA^I]A 15 

POSU[JE 

1402010013412658 

   

167. 

PLUS TRADE PTP PRNJAVOR MILO[A TODI]A BB 

PRNJAVOR 

1405010005915378 

   

168. 

POINT DOO MOSTAR VUKOVARSKA 31 

MOSTAR 

1402010002873996 

   

169. 

POLJO-KU]A DOO [.BRIJEG TRN BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010006531672 

   

170. 

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BJELIMI]I OD@ACI BB 

BJELIMI]I-KONJIC 

1401010004305960 

   

171. 

PREDUZETNIK JOVANA LAKTA[I KARA\OR\EVA BB LAKTA[I 

LAKTA[I 

1409010006553147 

   

172. 

PRIMA-HANDEL HAMDIJE ^EMERLI]A47 

SARAJEVO 

1401010000338369 

   

173. 

PRIVATNA PRAKSA-APOTEKA PARK HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 61 

SARAJEVO 

1401010011842375 

   

174. 

PROPAGANDA D.O.O. MARIA MIKULI]A 101 

SARAJEVO 

1401010001482290 

   

175. 

PTP ELEKTROLUKS DOO BIJELJINA STEFANA DE^ANSKOG 13 

BIJELJINA 

1409050011406734 

   

176. 

RAMBO COMPANY DOO DONJI HOTONJ 31 

SARAJEVO 

1401010004358243 

   

177. 

RATARKA D.O.O. BIJELJINA MILO[A OBILI]A BR. 81 

BIJELJINA 

1404010005767212 

   

178. 

R.B.M. DOO SARAJEVO GRBAVI^KA 4-C 

SARAJEVO 

1401010010873927 

   

179. 

RESTORAN SA^.S.MOST KLJU^KA 

SANSKI MOST 

1403050012561625 

   

180. 

RIPI EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI HUMAC 1 

LJUBU[KI 

1402010007365969 

   

181. 

RIVERA DOO RUDARSKA BR 61 

TUZLA 

1404010007726030 

   

182. 

RTV SERVIS MUNJA OSIK DO BR. 248 

SARAJEVO 

1401010000769534 

   

183. 

RULLMO DOO MOSTAR BLAJBUR[KIH @RTAVA BB 

MOSTAR 

1402010003491983 

 

 

184. 

SABA TRGOVA^KA RADNJA GOJKA VUKOVI]A L3 / 6 

MOSTAR 

1402010003087978 

   

185. 

SAFEX COMERC DOO SARAJEVO MLADENA STOJANOVI]A 43 

SARAJEVO 

1401010000622967 

   

186. 

SAM. POLJ. PROIZ. VL. GAZIBEGOVI] BESIM KALESIJSKOG ODREDA 4 

KALESIJA 

1404010005672346 

   

187. 

SAN^O DOO GORA@DE FAZLAGI]A 2, GORA@DE 

GORA@DE 

1401020004724563 

   

188. 

SAPOLI DOO POSU[JE BATIN KAMENICA 1 

POSU[JE 

1402010004342673 

   

189. 

SASETRANS D.O.O. SARAJEVO URIJAN DEDINA 30 

SARAJEVO 

1401010000718318 

   

190. 

SCONTO-PROM DOO PRIJEDOR AVDE ]UKA 1 

PRIJEDOR 

1401010005884150 

 

 

191. 

SELECT EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO REISA FEHIMA SPAHE 17 

SARAJEVO 

1401010000667878 

   

192. 

SELEK COMPANY DOO DRAGE FILIPOVI]A 75 

SARAJEVO 

1401010000648381 

   

193. 

SINOVI SREBRENICE DOO POFALI]KA 42 

SARAJEVO 

1401010000946074 

   

194. 

SKULI]-COMPANY D.O.O. DOBOJ-JUG MATUZI]I BB 

DOBOJ-JUG 

1405010005479751 

   

195. 

S-LIEN DOO BIHA] EL-GAZALIJA 1 

BIHA] 

1403010007366113 

   

196. 

SMARAGD DOO CAZIN SRBLJANI BB 

BIHA] 

1403010003193173 

   

197. 

SOR AUTO SER. CENTAR FORMULA RS RUDE HROZNI^EKA 56 

MOSTAR 

1402010003845645 

   

198. 

SOR DABID MOSTAR CIM GORANA^KA 5 

MOSTAR 

1402010013419933 

   

199. 

STELLA TOURS DOO BIHA] BOSANSKA 21 

BIHA] 

1403010005614875 

   

200. 

STR SAN REMO VL. HERCEGLI] ZAHAR KOTUROVA 2 

SARAJEVO 

1401020008056707 

   

201. 

STR TRI D VLASNIK SIMANI] DRAGAN D. JEV\EVI]A BB 05 

PALE 

1401020006757974 

   

202. 

STR ADO OMERA KOVA^A 28 

SARAJEVO 

1401010005120275 

   

203. 

STR CITY LOOK TERZIJA BB 

SARAJEVO 

1401010006242468 

   

204. 

STR DD. BANJA LUKA VL.GAJI] LJILJA KOLA BB 

BANJA LUKA 

1409010012660752 

   

205. 

STR HERC NAHOREVSKA 1 

SARAJEVO 

1401010000625586 

   

206. 

STR KNJI@ARA CENTAR VL. MIDHETA DOLAMI] KRNDIJA BB 

TE[ANJ 

1405010008304779 

 

 

207. 

STR LEJLA RATE DUGONJI]A DO 46 

OSIJEK-ILID@A 

1401020012055629 

   

208. 

STR MIL BANJA LUKA BRA]E PODGORNIKA BB, NOVA PIJACA, BANJA 

BANJA LUKA 

1409010007202368 

   

209. 

STR NELA VL. JELA[KOVI] SANELA ALEJA LIPA 58 

SARAJEVO 

1401020010408763 

   

210. 

STR S&M LUKAVI^KA CESTA 73 

SARAJEVO 

1401030005965726 

   

211. 

STR -TRAFIKA KENT VL.SABO FRANJO AUGUSTA BRAUNA10 

SARAJEVO 

1401010013903528 

 

 

212. 

STR 3D BIJELJINA NU[I]EVA BB 

BIJELJINA 

1409050009488559 

 

 

213. 

SULJI]-PLAST D.O.O. TUZLA MIKELJE TE[I]A 40 

TUZLA 

1404010004587013 

   

214. 

SUR A[^INICA VL. HAZEMA MURATOVI] MATUZI]I-DOBOJ JUG 

MATUZI]I-ZENICA 

1401020002818804 

   

215. 

SUR GOSTIONICA BRA]A BERLINCI SARAJEVO BLA@UJ 12 

BLA@UJ-SARAJEVO 

1401010008584533 

   

216. 

SUR OSKAR SARAJEVO MERHEMI]A TRG 14 

SARAJEVO 

1401010003902440 

   

217. 

SUR PIZZERIA RENE VL. LA^EVI] KEMAL HIMZE POLOVINE 23 

SARAJEVO 

1401020007952626 

   

218. 

SUR-NO]NI BAR "KAFE S" VL. ALIBA[I] NUSRETA PRU[^AKOVA 5 

SARAJEVO 

1401010001015041 

   

219. 

SZR BREKALO KONJIC JURE JURI]A 28 

KONJIC 

1402010006637790 

   

220. 

SZR ELEKTROPLAST MEJDANI] BB 

GRA^ANICA 

1404010007554825 

   

221. 

SZR FRIZERSKI SALON JASNA VL. TOPI]. J. BIHA]KIH BRANILACA 53 

BIHA] 

1403010006698462 

   

222. 

SZR FRIZERSKI SALON DENA HIMZE POLOVINE 3 

BIHA] 

1403010003122654 

   

223. 

SZR KEBE SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] BB 

SARAJEVO 

1401010005201949 

   

224. 

SZR-A PLASTAL VL. IFTI] MAHIR MID@I] MAHALA 64 

BIHA] 

1403010008397320 

   

225. 

SZTR CEZAR BIJELJINA NU[I]EVA 22 

BIJELJINA 

1409050010087922 

   

226. 

[AR^EVI] DOO SANSKI MOST ^APLJE BB 

SANSKI MOST 

1401010016949619 

   

227. 

[IMECKI DOO MAR[ALA TITA 6 

SARAJEVO 

1401020002464851 

   

228. 

[IPAD DD ENTERIJER SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 123 

SARAJEVO 

1401010005736322 

   

229. 

[MMAF-KOMERC D.O.O.@IVINICE DUBRAVE GORNJE BB 

@IVINICE 

1404010005210820 

   

230. 

TALI] KOMERC DOO ZENICA-PJ U SARAJEVU D@EMALA BIJEDI]A 139 

SARAJEVO 

1401020003195649 

   

231. 

TALI] KOMERC DOO ZENICA-PODKONTO PEHARE 78 

ZENICA 

1401020004003368 

   

232. 

TALI] KOMERC DOO PEHARE 78 

ZENICA 

1401020001276407 

   

233. 

TANIN DOO ^EKREK^IJE BB 

VISOKO 

1401010000655171 

   

234. 

TANJA STR BANJA LUKA VL.TANJA VUJMILOVI] VLADIKE PLATONA 3 

BANJA LUKA 

1409010008798115 

   

235. 

TC DOO SARAJEVO ]EMALU[A BR. 6 

SARAJEVO 

1401020001225482 

   

236. 

TEAM SPORT & CONSULTING DOO SARAJEVO GAJEV TRG BR 2/II 

SARAJEVO 

1401020007755813 

   

237. 

TELEART DOO KOLODVORSKA 11-A 

SARAJEVO 

1401010004925402 

   

238. 

TEREZIJE D.O.O. TUZLA BUKINJE-TR@NI CENTAR SIPOREX 

TUZLA 

1404010004997614 

   

239. 

THERMOCOMPACT DOO SARAJEVO SEMIRA FRA[TE 14 

SARAJEVO 

1401010005856796 

   

240. 

TIZIANA ZANATSKA RADNJA MOSTAR BLAGAJ BB 

BLAGAJ-MOSTAR 

1402010002807163 

   

241. 

T&M INTER[PAR DOO KRE[EVO POLJE BB 

KRE[EVO 

1401010005613617 

   

242. 

TR AZRA POLJAK 24 

SANSKI MOST 

1403050006541320 

   

243. 

TR BUTIK ELI - SAN BIHA] VL. P .ZLATA UMIHANE ^UVIDINE 14 

BIHA] 

1403010005762994 

   

244. 

TR EZAN HAMZIBEGOVA BB 

SANSKI MOST 

1403050005325134 

   

245. 

TR GRANAP HASANA KIKI]A 26 

SANSKI MOST 

1403050005238610 

   

246. 

TR KNJI@ARA ANTIKVARNICA - IRA UL. MUHAREMA FIZOVI]A BR 5 

TUZLA 

1404010009557196 

   

247. 

TR SEKA, SANSKI MOST POLJAK 

SANSKI MOST 

1403050011346603 

   

248. 

TR-A AUTOPART-R VL. BULUT RIHAD BIHA]KIH BRANILACA 55 

BIHA] 

1403010009832629 

   

249. 

TR-A DUHAN VL. RAMI] SUNITA BIHA]KIH BRANILACA 30 

BIHA] 

1403010006883344 

   

250. 

TR-A MESNICA SULJO-N VL. NASUFOVI] ELVIS DARIVALACA KRVI 86 

BIHA] 

1403010009379057 

   

251. 

TRGOVA^KA RADNJA "AIDA" KLADANJ KLADANJSKIH BRIGADA BB 

KLADANJ 

1404010006734302 

   

252. 

TUZLA-KVARC DOO 21 DECEMBAR BB 

TUZLA 

1404010008516580 

   

253. 

UDRU@ENJE GRA\ANA @EC NAHLA SARAJEVO PROVARE 

SARAJEVO 

1401020008447423 

   

254. 

ULA DOO 20 OKTOBAR 15 

SANSKI MOST 

1403050007681943 

   

255. 

UNICOM DOO MOSTAR VUKOVARSKA 42 

MOSTAR 

1402010009195195 

   

256. 

UNION 2000 DOO [. BRIJEG TRN VAGAN BB 

[IROKI BRIJEG 

1402010004760549 

   

257. 

UNIS UNIDATA DD ISMETA MUJEZINOVI]A 24 

SARAJEVO 

1401010002778792 

   

258. 

UNO-MOBILE DOO BIHA] OZIMICE II B5 D6 

BIHA] 

1403010008518764 

   

259. 

UR KAFFEBAR HARD-ROCK BIHA] TR@NI CENTAR HARMANI II 

BIHA] 

1403010006156911 

   

260. 

UR KAFFE BAR INTIMA VL. @UNA SANITA D@EMALA BIJEDI]A BB 

BIHA] 

1403010006230437 

   

261. 

UR KAFFE BAR SCORPION-2 BIHA] @ELJEZNI^KA 19 

BIHA] 

1403010004127865 

   

262. 

UR KAFFE-BAR"^IVAS" VL. HALILAGI] MEDINA TURIJA BB 

BIHA] 

1403010007048535 

   

263. 

UR ROMANSA VL. MAJSTOROVI] HIMZO BIHA] MID@I]A MAHALA 3 

BIHA] 

1403010005567442 

   

264. 

UR-A ^EP VL. BAJREKTAREVI] EMIR D@EMALA BIJEDI]A 3 

BIHA] 

1403010010235761 

   

265. 

UR-A KAFFE-BAR TORCA VL. NASI] SULEJMAN HARMANSKI SOKAK 61 

BIHA] 

1403010008696468 

   

266. 

USPJEH-PROM DOO SARAJEVO KURTA SCHORKA 24 

ILID@A 

1401030008665818 

   

267. 

VAMKOS DOO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 53 

SARAJEVO 

1401010002447052 

   

268. 

VINOGRADARSKI PU@- HELIX POMATIA LINNEO JOVANA DU^I]A BB 

MODRI^A 

1404050012953940 

   

269. 

WELTING DOO BIJELJINA - NAMJENSKI RA^UN MILO[A CRNJANSKOG 

BIJELJINA 

1401010016037431 

 

 

270. 

WK COMPANY DOO BANJA LUKA BRA]E PI[TELJI]A 1 BANJA LUKA 

BANJA LUKA 

1409010006425883 

   

271. 

YEZERKA - MILEX DOO BOSANSKA KRUPA JEZERSKI 50 

JEZERSKI-
BOSANSKA KRUPA 

1403010007367568 

 

 

272. 

ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA VISO^ICA KRE[EVO FRA GRGE MARTI]A 78 

KRE[EVO 

1401010007597849 

   

273. 

ZINGA DOO SOVI]I GORNJI 148 

GRUDE-SOVI]I 

1401010003407837 

   

274. 

ZOO SHOP AKVARIJ SZTR VELIKI ^UR^ILUK 22 

SARAJEVO 

1401010003811454 

   

275. 

ZERA D.O.O. BIJELJINA RAJE BANJI^I]A 69 

BIJELJINA 

1404010005662743 

   

276. 

@IVINARSTVO SAVI] DOO [TRBE ^ELINAC [TRBE 107 [TRBE ^ELINAC 

[TRBE ^ELINAC 

1409010006731918 

   

(BI-31-a-F/08) 


PROCREDIT BANK DD
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC FEBRUAR 2008. GODINE 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDI[TE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 

1. 

BILBO, SUR 

SARAJEVO 

ALEKSE [ANTI]A 2 

194-001-74607001-47 

2. 

HARTA TRADE DOO 

SARAJEVO 

BRODAC 6 

194-101-19461001-35 

3. 

MEDO-SHOP , STR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-117-0185900103 

4. 

RICOINVEST DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-20977001-74 

5. 

SADA COMPANY 

SARAJEVO 

HUMSKA414 

194-001-71876001-39 

6. 

STAKLO DOO 

SARAJEVO 

GAJEV TRG 1 

194-101-22586001-85 

7. 

ZIKO, STR 

SARAJEVO 

KASIMA HAD@I]A 2 

194-001-66256001-81 

8. 

KNJI@ARA INGA 

ILID@A 

UMIHANE ^UVIDINE 43 

194-102-09800001-65 

9. 

NIMCOM DOO - AUTO DIJELOVI HS 

HAD@I]I 

HAD@ELI BB 

194-102-01085001-73 

10. 

KOLONIJAL STR 

SARAJEVO 

RAGIBA D@INDE 98 

194-002-45241001-76 

11. 

MEN-PRODUKT DOO 

VISOKO 

PORIJE]ANI BB 

194-002-40556001-67 

12. 

CAMASTRA DOO 

VISOKO 

PODVISOKI 84 

194-102-18550001-11 

13. 

KALIPSO DOO 

KISELJAK 

BRNJACI 40 

194-102-16494001-72 

14. 

HARI STR KIOSK 

ILID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 36 

194-102-30226001-69 

15. 

ALFONA DOO 

BIHA] 

HATINAC BB 

194-103-07296001-45 

16. 

ARI[ DOO 

BIHA] 

VELIKO ZALO@JE 70 

194-003-45553001-77 

17. 

BOSNA PEKARA SZR 

BIHA] 

RAZE OMANOVI] 28 

194-103-10643001-97 

18. 

FIFI DOO 

BIHA] 

SAFVET- BEGA BA[AGI]A 

194-103-06674001-56 

19. 

HARBA[-COMPANY DOO 

BOS. KRUPA 

VRANJSKA BB 

194-103-09711001-72 

20. 

HIMS-MS DOO 

BIHA] 

HAD@IABDI]A MAHALA 

194-103-15929001-45 

21. 

ZIMAR DOO 

BIHA] 

]UKOVI 

194-003-35000001-23 

22. 

METALKO SZR 

LUKAVAC 

[I]I 30 

1940044322600135 

23. 

MULTAN DOO 

SAPNA 

SAPNA BB 

1941040369500109 

24. 

OMEGA-PRODUCTION DOO 

TE[ANJ 

ALIPA[E HE]IMOVI]A 29 

1941042163800192 

25. 

^EHAJI]-S DOO 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 

194-112-14656001-05 

26. 

KREHI] DOO 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-112-00794001-68 

27. 

KALEX K-EL DOO 

ZENICA 

KAMBEROVI]A^IKMA 

194-112-02083001-70 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDI[TE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 

1. 

AMRA SUR 

SARAJEVO 

SAFVBT-BEGA BA[AGI]A 

194-101-31011011-54 

2. 

ARDI DOO 

SARAJEVO 

TERAZIJA BB 

194-101-11875001-89 

3. 

AVANGLION DOO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB 

194-101-16678001-51 

4. 

BAZA KAFE GRIL SUR 

SARAJEVO 

MILANA SIMOVI]A 24 

194-118-01899021-77 

5. 

ELEKTRA SZR 

SARAJEVO 

M. SADOVI]A 18 

194-001-80695001-80 

6. 

IL-IS STR 

SARAJEVO 

HLADIVODE 7 

194-101-10358001-43 

7. 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMO^KA 20 

194-101-16168001-70 

8. 

KIOSK STR 

SARAJEVO 

@LJEBOVI BB 

194-113-44260001-89 

9. 

MIRELA SUR 

SARAJEVO 

MALI ^UR^ILUK BB 

194-101-44006001-63 

10. 

MUHI] TRANS 

SARAJEVO 

MUFTIJE D@ABI]A 17 

194-001-69383001-48 

11. 

NARTEX DOO 

PALE 

MAGISTRALNI PUT 11 

194-101-17805001-83 

12. 

PIANO DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 1 

194-101-25425001-73 

13. 

PODROMANIJA DOO 

SOKOLAC 

PODROMANIJA BB 

194-101-13059011-05 

14. 

ROKO-BAROKO DOO 

PALE 

SERDAR JANKA VUKOTI]A PA 

194-101-27832001-44 

15. 

SAMS DOO 

SARAJEVO 

SEDRENIK 

194-001-77956001-16 

16. 

SAN-LEJ SUR BISTRO 

SARAJEVO 

VELIKIH DRVETA 3 

194-101-24452001-52 

17. 

SKIN DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 90 

194-101-31821001-31 

18. 

[UTRA DOO 

TRAVNIK 

KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV B 

194-001-82089001-41 

19. 

MUSA STR 

ILID@A 

VREOCA 30 

194-102-11864001-60 

20. 

PEJTON FRIZERSKI SALON SZR 

ILID@A 

EDHEMA EKE D@UBURA 7 

194-102-12006001-84 

21. 

FESS DOO 

N. GRAD 

GORA@DANSKA 38 

194-002-47353001-19 

22. 

GOLDI STR 

ILID@A 

KASINDOLSKA 61 

194-102-10451001-63 

23. 

AFITR 

BIHA] 

VIKI]I BB 

194-103-07967001-86 

24. 

AZRA UR POKRETNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT 

BIHA] 

V. KORPUSA 

194-103-15787001-21 

25. 

EKOM DOO 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA BB 

194-003-44150001-53 

26. 

LIMARSKA TREJI] SZR 

BIHA] 

DR. IRFANA LJUBIJANKI]A 

194-003-47435001-59 

27. 

TO^EV DOO 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 

194-103-15791001-49 

28. 

2 A DOO 

BANOVI]I 

BANOVI]I SELO BB 

194-104-03422011-08 

29. 

HAZARD DOO 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

194-004-32906001-60 

30. 

LUZERN DOO 

TUZLA 

ARMIJE BIH 136 

194-004-44976001-63 

31. 

OMKO-TEX DOO 

TUZLA 

^AKLOVI]I BB 

194-104-06180011-11 

32. 

PICCOLLO MONDO CAFFE SLAS. 

TUZLA 

TR@NI CENTAR SJENJAK BB 

194-104-12312001-91 

33. 

EMINA-MOSTARKA SZR 

MOSTAR 

A. PINTULA16 

194-105-25690001-83 

34. 

@EKS ORIONT DOO 

MOSTAR 

FRANJEVA^KA 16C 

194-105-08576001-80 

35. 

ALKESI] COMMERCE DOO 

BILE]A 

OBILI]EV VIJENAC 10 

194-105-03491001-84 

36. 

CO FRANC DOO 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

194-105-00570001-05 

37. 

MABO DOO 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 15B 

194-105-02192001-12 

38. 

CO FRANC DOO 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

194-109-00570001-05 

39. 

KLJENAK DOO 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00579001-68 

40. 

EURO-MARKET STR 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-11208888001-78 

41. 

GALAL-COMERC DOO 

ZENICA 

KLOPA^KI PUT 

194-112-11480001-83 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

RED. BR.  


NAZIV 


SJEDI[TE 


ADRESA
 

BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 

1. 

24 EKO[ DOO 

[ARAJ EVq 

KOTROMANI]A 3 

194-101-39170001-64 

2. 

A & R STR 

SARAJEVO; 

TRG HEROJA 6 

194-101-19910001-74 

3. 

AAMI STR 

SARAJEVO' 

SEDRENIK2B S 

194-001-73187001-98 

4. 

ABA-COMMERCE DOO 

VOGO[]A! 

SPASOJA BLAGOV^A 35 

194-101-04782011-72 

5. 

ADE SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-66470001-27 

6. 

ADI MINI MARKET STR 

SARAJEVO 

BAKAREVI]A 26 

194-001-73658001-97 

7. 

AGROPLOD DOO 

SARAJEVO 

IGMANSKA14 

194-001-67973001-72 

8. 

AIS [PEDITRANS DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A160 

194-101-00562001-50 

9. 

AL-JAMI STR 

SARAJEVO 

SAFETA ISOVI]A 29 

194-101-53234001-57 

10. 

ALMAGRO DOO 

ROGATICA 

R. NE[KOVI]A BB 

194-101-13158001-49 

11. 

AM COMPANY DOO 

S.SARAJEVO 

KASINDOLSKI BATALJON 1 

194-101-19457001-07 

12. 

ANIS STR 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVI]A BB 

194-101-29928001-69 

13. 

APERITIV SUR 

SARAJEVO 

^OBANIJA 2 

194-001-76784001-57 

14. 

ARDOR DOO 

SARAJEVO 

TEHERANSKI TRG 9 

194-101-43204001-75 

15. 

ARMELA DOO 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 25 

194-101-11402001-76 

16. 

ARS DOO 

SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-10464001-09 

17. 

ATLANTIC SZTR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA BB 

194-101-09085001-56 

18. 

AUTOPREVOZNIK OSMAN HAD@O 

VARE[ 

VARE[ 

194-101-32761001-15 

19. 

AUTOPREVOZNIK-DEM^OJ JASMIN 

SARAJEVO 

DOLA^KA 74 

194-101-08642001-59 

20. 

AUTO-[PED DOO 

KISELJAK 

HAN PLO^A BB 

194-101-13272001-71 

21. 

BAJADERA STR 

SARAJEVO 

SAFETA HAD@I]A 110 

194-101-08946001-53 

22. 

BALADA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

OLOVSKA 48 

194-101-18151001-80 

23. 

DINO-COMPANY DOO 

SARAJEVO 

MISIRBINA 10 

194-101-15934001-81 

24. 

BARCA DOO 

SARAJEVO 

O^AKTANUM 60 

194-101-56286001-81 

25. 

BEAUTE FRIZERSKI SAL SZR 

SARAJEVO 

M. EF.PAND@E 59 

194-101-26706001-19 

26. 

BEDR DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 9 DO 11 

194-101-00778011-77 

27. 

BENI SUR 

SARAJEVO 

ZAGREBA^KA 13B 

194-001-71553001-09 

28. 

BH PETROL DOO 

VOGO[]A 

IGMANSKA 36 

194-101-25849001-34 

29. 

BH PETROL DOO 

S.SARAJEVO 

VUKA KARAD@I]A 

194-101-51437001-88 

30. 

BIBER COMPANY DOO 

SARAJEVO 

KOTAMIN 24 

194-001-56463002-09 

31. 

BIG STR 

VOGO[]A 

MITRA [U]URA 30 

194-101-16349001-76 

32. 

BIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 

194-001-70126001-11 

33. 

BISERA STR 

SARAJEVO 

FERHADIJA11 

194-001-73492001-02 

34. 

BISTRO MM SUR 

SARAJEVO 

PUT @IVOTA BB 

194-001-64822001-34 

35. 

BISTRO PIVNICA SUR 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 2 

194-101-09496001-23 

36. 

BIZON DOO 

SARAJEVO 

B. ME[E SELIMOVI]A 7 

194-001-70050001-61 

37. 

BLAGOJEVI] DJL 

SARAJEVO 

BRAVAD@ILUK 36 

194-001-76123001-86 

38. 

BONACA SUR 

SARAJEVO 

KULOVI]A 4 

194-001-71280001-38 

39. 

BOR DOO 

SARAJEVO 

RENOVICA PRA^A 

194-101-20160001-78 

40. 

BORAVEL DOO 

PALE 

D. JEV\EVI]A BB 

194-101-20507001-82 

41. 

BOROVAC DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 7 

194-101-10438001-21 

42. 

BREKALOVI], MUSTAFA 

ILID@A 

DRAGANA KULID@ANA 

194-101-64994001-24 

43. 

BULFEX DOO 

SARAJEVO 

BRUSULJE 31 

194-001-65613001-42 

44. 

CANDA DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A42 

194-001-67528001-61 

45. 

CARGO UDRU@ENJE GRA\ANA 

SARAJEVO 

B. MATEJA NINOSLAVA 18 

194-101-11166001-73 

46. 

CENTAR SUR 

SARAJEVO 

KAPTOL 6 

194-001-68591001-33 

47. 

CICI DOO 

SARAJEVO 

KRA^ULE BB 

194-101-39778001-52 

48. 

CICIBAN-KINDERTON DOO 

SARAJEVO 

HASANA BRKI]A 14 

194-001-72452001-94 

49. 

CITY LOOK STR 

SARAJEVO 

TERAZIJE BB 

194-101-17401001-68 

50. 

COMEX DJL 

SARAJEVO 

HUSREFA RED@I]A 3 

194-001-46662011-51 

51. 

COMPANY EUROGRAND DOO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA 

194-101-30585001-12 

52. 

CONCEPT RENT A CAR DOO 

SARAJEVO 

AZIZE [ACIRBEGOVI] BB 

194-101-50615001-57 

53. 

CORONA DOO 

SARAJEVO 

VELIKI ^UR^ILUK 51 

194-001-74060001-98 

54. 

CROASAN DOO 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]EVA BR.4 

194-101-13900001-05 

55. 

CROATA STR 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 29 

194-101-27258001-03 

56. 

CURRY SUR CAFFE BAR I BIST 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 13 

194-101-34274001-33 

57. 

DAMJANOVI] DOO 

SARAJEVO 

GAZIVODE BB 

194-113-45979001-94 

58. 

DAUT STR 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 26 

194-101-09209001-51 

59. 

DEGE DOO 

SARAJEVO 

VELE[I]I BR.43 

194-001-77550001-84 

60. 

DELIKATES FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

KOVA^I 

194-101-30413001-69 

61. 

DENI GRILL SUR 

SARAJEVO} 

^EKALU[A10 

194-001-68658001-17 

62. 

DIDAS-INVEST DOO 

SARAJEVO; 

VOJVODE S. STEPANOVI] 157 

194-101-42824001-34 

63. 

DIDO STKR 

VI[EGRAD^ 

OKOLI[TA 

194-101-32772001-92 

64. 

DINO-GRADNJA SZR 

SARAJEVO! 

JOSIPA [TADLERA 24 

194-001-76628001-32 

65. 

DOLMA SUR A[^INICA 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVI]A BB 

194-101-33136001-21 

66. 

DOM-ENERGO DOO 

SARAJEVO 

HULUSINA 1 

194-001-83079001-84 

67. 

DONA HAS DOO 

SARAJEVO 

ADEMA BU]E 271 

194-101-35266001-90 

68. 

DUKLA DOO 

SARAJEVO 

HASANA SU[I]A 9 

194-101-09259001-13 

69. 

DUO HD DJL 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75729001-44 

70. 

D@ABIRI SUR 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVI]A 7 

194-001-80489001-93 

71. 

D@ARA-COMMERC DOO 

VOGO[]A 

SKENDERA KULENOVI]A 61 

194-001-70316001-80 

72. 

D@ENITA SUR 

SARAJEVO 

]UR^ILUK VELIKI 53 

194-001-72445001-45 

73. 

E.M.&D@O DJL 

SARAJEVO 

LOGAVINA 7 

194-001-60580001-22 

74. 

ED&BI-COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

K. KAPETANOVI]A 11 

194-001-72866001-82 

75. 

EDIHAD KOMERC DOO 

SARAJEVO 

NAHOREVSKA 89 

194-001-75695001-97 

76. 

EDMAG EXPORT IMPORT DOO 

SARAJEVO 

^UR^ILUK MALI 15 

194-001-73013001-44 

77. 

EKIS DOO 

SARAJEVO 

SKENDERIJA 24 

194-001-22309001-39 

78. 

EKOHEMIJA DOO 

SARAJEVO 

PATKE BB 

194-001-51316011-37 

79. 

ELIDAPROM DOO 

SARAJEVO 

JAR^EDOLI 32 

194-001-69011001-63 

80. 

ELITA SUR 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-001-75158001-24 

81. 

ELMA SZR 

SARAJEVO 

BJELAVE 74 

194-001-81560001-24 

82. 

ELTRING DJL 

SARAJEVO 

ROGINA 38 

194-001-81362001-93 

83. 

ELTRING DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-44460001-40 

84. 

ENERGOINVEST MAZIVA DOO 

SARAJEVO 

BANJALU^KA 12 

194-101-08582001-27 

85. 

ERZUR 

SARAJEVO 

TITOVA 54 

194-001-69250001-87 

86. 

ERNST, SVEN-UWE 

SARAJEVO 

NEDEFINISANA 

194-101-66601021-58 

87. 

ESOPROM-2 STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA BB 

194-101-38591001-85 

88. 

ESTRADA SUR 

SARAJEVO 

]UMURIJA 1 

194-001-82295001-28 

89. 

FAREX DOO 

SARAJEVO 

GAJEV TRG 4 

194-001-83541001-20 

90. 

FASA AUTOSERVIS SZAR 

SARAJEVO 

JUKI]EVA 89 

194-001-71892001-54 

91. 

FAST FOOD EN SUR 

SARAJEVO 

BOLNI^KA 

194-101-25391001-29 

92. 

FK SARAJEVO UG 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 

194-101-09282001-77 

93. 

FLAMINGO SZTR 

SARAJEVO 

^OBANIJA 3 

194-001-73377001-70 

94. 

FLORIDA-STOJ^EVAC SUR 

SARAJEVO 

GM. BATALJONA169 

194-101-08657001-67 

95. 

FREE STAYLE STR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-74870001-45 

96. 

EUROFAMA DOO 

SARAJEVO 

GRBAVI^KA 34 

194-101-31447001-32 

97. 

FUTURA MEDIA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 12 

194-101-08807001-50 

98. 

GAGULA-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

IZA HRIDA BR.20 

194-001-68971001-74 

99. 

GALA SUR 

SARAJEVO 

VELIKI ^UR^ILUK6 

194-101-11356001-45 

100. 

GALANT EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

DR. F.BE]IRBEGOVI]A2 

194-001-63485001-84 

101. 

GALAXY SUR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVI]A 9 

194-101-09187001-91 

102. 

GALEB COMPANY DOO 

SOKOLAC 

CARA LAZARA BB 

194-101-12235001-87 

103. 

GANNINI SUR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-71140001-28 

104. 

GONG SUR 

SARAJEVO 

OBALA MAKA DIZDARA 5 

194-101-10006001-04 

105. 

GORA DOO 

SARAJEVO 

ISEVI]A SOKAK STARI 

194-101-37706001-98 

106. 

GPP EMEL DOO 

KAKANJ 

POPE 61 

194-001-83822001-47 

107. 

GRADITELJ-PROMET DOO 

SARAJEVO 

IVANA CANKARA 12 

194-101-16839001-14 

108. 

GRAND EX COMPANY DOO 

SARAJEVO 

HALIDA KAJTAZA 

194-001-68153001-71 

109. 

GS DJL 

SARAJEVO 

KUJUND@ILUK 1 

194-001-73005001-85 

110. 

G-SYSTEM DOO 

SARAJEVO 

LUKAVI^KA CESTA 121 

194-101-15904001-65 

111. 

HAD [PED DJL 

SARAJEVO 

SALKE NEZE^I]A 9 

194-001-27480021-92 

112. 

HAD@IBEGI] KENAN SZKFR 

SARAJEVO 

SARA^I 44 

194-001-83731001-89 

113. 

HAEL-TOURS DNO 

SARAJEVO 

SAFVET- BEGA BA[AGI]A 95 

194-001-49534011-76 

114. 

HAKS-COMERC DOO 

SARAJEVO 

SAFVET- BEGA BA[AGI]A 95 

194-001-78327001-91 

115. 

HARIS STR 

SARAJEVO 

GRBAVICKA 26 

194-101-17708001-83 

116. 

HAVANA DOO 

SARAJEVO 

SEMIRA FRA[TE 3/1 

194-101-08836001-59 

117. 

HOLLY WOOD SZFR 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 4 

194-001-81164001-65 

118. 

HOTONJ GRADNJA DOO 

VOGO[]A 

JO[ANI^KA 37 

194-001-75737001-03 

119. 

HRAPOVI], AHMED 

[ARAJ EV 

KAMENICA 25 

194-001-05239011-23 

120. 

HUBI] BAU-GRADNJA DOO 

BREZA 

BANJEVAC 104 

194-101-25613001-31 

121. 

IRBA ORIENT DOO 

SARAJEVO 

SKENDERPA[INA31 

194-001-77238001-34 

122. 

ISEINI MUJEDIN SUR 

[ARAJEV0 

BRAVAD@ILUK 7 

194-001-73633001-19 

123. 

ITALIJA SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 8 

194-101-20582001-25 

124. 

J.D@. STR 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 39 

194-101-08619001-92 

125. 

JASNA SZR 

SARAJEVO 

DINARSKA BB 

194-001-74722001-76 

126. 

JA[AREVI] FUAD STR 

PALE 

S. BEGA- BA[AGI]A 2A S 

194-001-74938001-36 

127. 

JE@ STR 

SARAJEVO 

TRAVNI^KA 1 

194-001-73195001-57 

128. 

JMS DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 48 

194-001-51191011-35 

129. 

JOB INVEST DOO 

SARAJEVO 

M. MUSTAFE BA[ESKIJE 61 

194-101-30489001-19 

130. 

JOKI], RAJKO 

PALE 

MOKRO PALE 

194-101-35559001-07 

131. 

JUTRANJKA DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 4 

194-101-37152001-03 

132. 

JUVEX TRADE DOO 

SARAJEVO 

GLAMO^KA 

194-101-16168001-70 

133. 

K.B.-WEST DOO 

SARAJEVO 

NERKEZA SMAILAGI]A BR.4 N 

194-101-13325001-54 

134. 

KADRIJI NAZMI 

SARAJEVO 

BRA]E BEGI] 

194-101-22671001-98 

135. 

KAFANA HRASTOVI SUR 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 105 

194-001-65274001-94 

136. 

KAOMA SUR 

KAKANJ 

BRANILACA BB 

194-101-08491001-69 

137. 

KEMOBOJA A.M. DOO 

SARAJEVO 

PORODICE RIBAR 

194-101-08552001-11 

138. 

KETTI DOO 

LJUBU[KI 

NIKOLE KRDI]A BB 

194-001-75687001-41 

139. 

KIBORG SZR 

SARAJEVO 

[TROSMAJEROVA 6 

194-001-76925001-74 

140. 

KIDFASHION DOO 

SARAJEVO 

HASANA BRKI]A 

194-101-32790001-24 

141. 

KLACKALICA STR 

SARAJEVO 

VRBANJU[A 129 

194-001-71421001-55 

142. 

KOD EDE SUR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 1B 

194-001-74987001-88 

143. 

KOD KEME SUR 

SARAJEVO 

\ULAGINA 8A 

194-001-75232001-57 

144. 

KONKRIT DOO 

SARAJEVO 

LIVANJSKA 6 

194-001-79192001-35 

145. 

KOOPERACIJA DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 42 

194-001-69938001-53 

146. 

KORNET-CAFE SLASTI^ARNA 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 89 

194-001-73070001-55 

147. 

KUNA IN@ENJERING DJL 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 75 

194-001-76479001-56 

148. 

KURAHOVI] MIRSAD SZKD 

SARAJEVO 

VELIKI ^UR^ILUK 38 

194-001-76495001-71 

149. 

KVARC DOO 

SARAJEVO 

SKENDERA KULENOVI]A 52 

194-001-81594001-68 

150. 

LA GITARA SUR 

SARAJEVO 

GABELINA 25 

194-001-74227001-06 

151. 

LADY STR 

SARAJEVO 

SAMOSTALNE BRIGADE 2 

194-001-58279001-17 

152. 

LATAKIJA DOO 

HAN PIJESAK 

JNA HAN 

194-113-48641001-07 

153. 

LIBERTAS DOO 

KAKANJ 

ZGO[]ANSKA BB 

194-101-05145001-24 

154. 

LIBRA DOO 

HAN PIJESAK 

JNA 

194-101-21752001-67 

155. 

LINA STR 

SARAJEVO 

FALETI]I 35 

194-001-73088001-84 

156. 

L-MARKET STR 

SARAJEVO 

SULEJMANA FILIPOVI]A 

194-101-54986001-02 

157. 

LON^AR SZR 

SARAJEVO 

OPRKANJ 

194-101-54690001-64 

158. 

LUKE DOO 

I. SARAJEVO 

BULOZI BB 

194-101-34951001-19 

159. 

LJU[A MUHAMED SZR 

SARAJEVO 

VELIKI ]UR^ILUK 55 

194-101-13418001-26 

160. 

M&DIKTA DOO 

SARAJEVO 

HERCEGOVA^KA 3 

194-101-16570001-71 

161. 

MAK AVIO TOURS DOO 

SARAJEVO 

BRANILACA DOBRINJE BB 

194-001-73567001-42 

162. 

MALIND SZR 

SARAJEVO 

STRELJA^KA 16 

194-101-21669001-68 

163. 

MALTA STR 

SARAJEVO 

B. ME[E SELIMOVI]A 5 

194-101-26063001-77 

164. 

MALTA STR 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] BB 

194-101-10283001-03 

165. 

MALTA SUR 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 1 

194-001-75133001-43 

166. 

MALVEX DOO 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A 

194-001-73039001-32 

167. 

MANGO STR 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]EVA 

194-101-44493001-77 

168. 

MARKIZA SZTR 

SARAJEVO 

MAGRIBIJA 10 

194-101-40835001-79 

169. 

MEMI[EVI] DOO 

BREZA 

POD@UP^A BB 

194-101-42995001-67 

170. 

MEMOVI] [EMSUDIN SZPR 

SARAJEVO 

PO@EGINA 34 

194-001-81032001-14 

171. 

MERILIN SZR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR BB 

194-001-67262001-42 

172. 

MES STR 

SARAJEVO 

AVDE SMAJLOVI]A 3-D 

194-001-56950011-93 

173. 

METAKEM BH DOO 

SARAJEVO 

MUSTAFE LATIFI]A 3 

194-001-67775001-44 

174. 

METEOR DOO 

SARAJEVO 

[EHER ^EHAJINA ^IKMA 1 

194-101-25816001-94 

175. 

R.M.I.STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 

194-101-53014001-69 

176. 

MIRVI]-INVEST DOO 

[ARAJEVO 

RADNI^KA DO 33 

194-101-52805001-61 

177. 

MJE[OVITA ROBA STR 

SARAJEVO 

ALIPA[INA 

194-001-61778001-66 

178. 

MONA STR 

SARAJEVO 

HUSREFA RED@I]A 17 

194-001-72536001-03 

179. 

MOSTEC DOO 

ILID@A 

VOJKOVI]I 

194-101-18236001-93 

180. 

MSES-BOSNIA DOO 

SARAJEVO 

ZIJE DIZDAREVI]A 26 

194-001-76982001-85 

181. 

NAN STR 

SARAJEVO 

KAZAZI 14 

194-001-72429001-30 

182. 

NA-NI DOO 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 3 

194-001-71173001-65 

183. 

NAUTILUS SZR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOV BEZ BB 

194-001-76214001-44 

184. 

NAVONA STR 

SARAJEVO 

@AGARI]I 6 

194-001-74706001-61 

185. 

NEKRETNINE PELAK DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-16644001-07 

186. 

NELA STR 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA 58 

194-101-09488001-64 

187. 

NERMAAL DOO 

SARAJEVO 

BALIBEGOVICA 20A 

194-101-19064001-69 

188. 

NESEL COMPANY DJL 

SARAJEVO 

JUKI]EVA 152 

194-001-74631001-21 

189. 

NEWSBAR SUR BISTRO 

SARAJEVO 

HUSREFA RED@I]A 14 

194-101-21256001-87 

190. 

NOSTRO AZZURRO DOO 

SARAJEVO 

DR. F. BE]IRBEGOVI]A 2 

194-001-64467001-71 

191. 

OBAR-IMPEX DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-001-05890001-51 

192. 

ORBITAL DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 24 

194-101-14432001-43 

193. 

PAJA SUR 

SARAJEVO 

^EKALU[A BB 

194-001-76537001-74 

194. 

PAKO DJL 

SARAJEVO 

GORNJA BREKA 

194-001-80000001-65 

195. 

PALAS DOO 

PALE 

SUMBULOVAC BB 

194-101-12532001-32 

196. 

PARABU]AN TIMA 

SARAJEVO 

OMERA KOVA^A 

194-101-53718001-50 

197. 

PATKE APOTEKA 

SARAJEVO 

PATKE 6 

194-001-70639001-13 

198. 

PIKOLO SZR 

SARAJEVO 

ZAGREBA^KA 30 

194-001-74029001-75 

199. 

PIZE STR 

SARAJEVO 

^ELJIGOVI]I 36 

194-001-71009001-81 

200. 

PODHRASTOVI STR 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 29 

194-001-71264001-23 

201. 

POLJO DJL 

SARAJEVO 

PATKE 9 

194-001-14215001-29 

202. 

PRAZINA SAMIR SUR 

SARAJEVO 

GAJEV TRG BB 

194-101-23247001-56 

203. 

PROMIRO DOO 

PALE 

KNINSKA PALE 

194-101-34309001-84 

204. 

PURI] ESAD 

SARAJEVO 

RUDIJA ALA\A 

194-101-56916001-29 

205. 

R.VF COM DOO 

PALE 

TREBEVI^KA 

194-101-21868001-06 

206. 

RADIO ALFA DOO 

SARAJEVO 

^EKALU[A 2 

194-101-35077001-28 

207. 

RASKO STR 

SARAJEVO 

HERCEGOVA^KA BB 

194-001-67767001-85 

208. 

ROYAL SZFTR 

SARAJEVO 

^OBANIJA 3 

194-001-60473001-49 

209. 

SAMI STR 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 4 

194-101-27136001-22 

210. 

SAMP STR 

LID@A 

KASINDOLSKA 40 

194-001-82162001-67 

211. 

SANI STR 

SARAJEVO 

M. EF. PAND@E BB N 

194-001-75646001-45 

212. 

SATEX DD 

SARAJEVO 

BISTRIK 9 

194-101-16132001-12 

213. 

SAVREMENA ADMINISTRA DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 

194-101-60056001-87 

214. 

SELI DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA BR.21 

194-101-10513001-61 

215. 

SEMIR STR 

SARAJEVO 

BARUTHANA 23A 

194-001-71223001-27 

216. 

SIBEL DOO 

SARAJEVO 

HUMSKA .410 

194-101-09442001-33 

217. 

SLAVUJ SUR 

SARAJEVO 

TELALI 12 

194-101-09268001-76 

218. 

SMAJI] MUFID STR 

SARAJEVO 

]ULHAN 2 

194-001-70530001-26 

219. 

SOFRA SUR 

SARAJEVO 

BA[^AR[IJA31 

194-101-16995001-39 

220. 

SOKOLOVI] DAMIR 

SARAJEVO 

DOLINA 

194-101-05996001-64 

221. 

SOPRANO LJETNA BA[TA 

SARAJEVO 

AT MEJDAN BB 

194-101-13172001-50 

222. 

SPORT-SA-TREND DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

194-101-06487001-09 

223. 

SPOT-INVEST DJL 

SARAJEVO 

[EKEROVA 33 

194-001-58238011-88 

224. 

SSEJT STR 

SARAJEVO 

ISEVI]A SOKAK 4 

194-001-71561001-65 

225. 

STARE VRBE SUR 

SARAJEVO 

JUKI]EVA 73 

194-001-71637001-15 

226. 

STARO HRASNO STR 

SARAJEVO 

MILANA PRELOGA 8 

194-101-12586001-22 

227. 

STAV DOO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 5 

194-001-78459001-45 

228. 

SULEX-PROMET DOO 

SARAJEVO 

O^AKTANUM 30 

194-001-68633001-36 

229. 

[IPAD DD 

SARAJEVO 

TITOVA 13 

194-101-17644001-23 

230. 

[KANDRO MEHO TAXI 

SARAJEVO 

BA[^AR[IJA 

194-001-75299001-41 

231. 

[PILJA COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 18 

194-001-71777001-25 

232. 

TALI] KOMERC DOO 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-101-18330001-72 

233. 

TAXON TRADE DOO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA BB 

194-101-25320001-17 

234. 

TESORO DOO 

SARAJEVO 

KUNDURD@ILUK BB 

194-001-83277001-15 

235. 

TIM 99 COMPANY DOO 

SARAJEVO 

ZVORNI^KA 

194-001-80109001-52 

236. 

TORLAK SZFR 

SARAJEVO 

GAZIHUSREFBEGOVA 4 

194-101-09287001-15 

237. 

TREND SZR 

SARAJ EVO 

ZVORNI^KA 27 

194-101-09082001-35 

238. 

TURKU[I] SAKIB SUR 

SARAJEVO 

M.MUSTAFE BA[ESKIJE 22 

194-001-81883001-54 

239. 

URANAK SUR 

SARAJEVO 

BENTBA[A 3 

194-001-68427001-49 

240. 

URAN-KREATIVNA INTEL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 

194-101-37187001-54 

241. 

U[ANOVI] ZIJAD SZTR 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 36 

194-001-76917001-18 

242. 

U@ICE VL.ZUBAN RADMI SUR 

SOKOLAC 

ALEKSE [ANTI]A BB 

194-113-52056001-50 

243. 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

GRADA KALGARIJA 1 

194-101-45385001-16 

244. 

VEKI STR 

SARAJEVO 

S. FILIPOVI]A 11 

194-001-73096001-43 

245. 

VELI]@UTO DOO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 380 

194-101-34916001-65 

246. 

VLA^ED DOO 

PALE 

SRPSKIH RATNIKA 

194-101-10102001-94 

247. 

VUJAKOVI] DOO 

SARAJEVO 

TRIGLAVSKA 13 

194-101-22640001-75 

248. 

ZAMBAK SZR 

SARAJEVO 

KOVA^I BR.55 

194-001-72130001-71 

249. 

ZEHOS DOO 

SARAJEVO 

MARKA MARULI]A 4 

194-001-67239001-75 

250. 

ZELENIKA H.Z.M. DOO 

SARAJEVO 

BRA]E ESKENAZI 3 

194-101-26790001-25 

251. 

ZEMI DOO 

SARAJEVO 

M.EBEHMENA 21 

194-101-27066001-17 

252. 

ZENITH DOO 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

194-001-60309001-65 

253. 

ZIMI] AVDO SZSR 

SARAJEVO 

SEDRENIK 81 

194-001-78004001-61 

254. 

SANA SHOP STR 

N. GRAD 

SAFETA ZAJKE 322 

194-102-22282001-42 

255. 

SPRING 91 DOO 

ILID@A 

STARI DRUM DO 73 

194-102-10424001-68 

256. 

]UROVAC ]AMIL 

N. GRAD 

JANKA JOLOVI]A 2 

194-002-05633001-46 

257. 

DEKI M.K DOO 

ILID@A 

IVANA BRKI]A 31 

194-102-32021001-24 

258. 

SINISTRA DOO 

ILID@A 

BUNI^KI POTOK 193 

194-102-29477001-64 

259. 

SALEX STR 

N. GRAD 

VRBOVSKA 22 

194-102-07622001-48 

260. 

LIFRA DOO 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

194-102-09976001-36 

261. 

PROFARM-BOSNIA DOO 

VISOKO 

GORNJE MO[TRE 52 

194-102-18257001-94 

262. 

MU[I] AZEM 

KONJIC 

BRADINA 27 

194-102-21358001-73 

263. 

D@ULI STR - TOM VIDEOTEKA 

ILID@A 

IBRAHIMA HAFIZA RI\ANOVI]A 57 

194-102-07106001-25 

264. 

GOJAK DESIGN DOO 

N. GRAD 

NUMAN-PA[E ^UPRILI]A ^IKME 1 

194-102-19575001-08 

265. 

KONOTJERA DOO 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUN 14 

194-102-18023001-08 

266. 

SAMIR SUR 

N. GRAD 

SMAILA [IKALA 27 

194-002-49078001-66 

267. 

LAVIRINT SUR 

ILID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 13 

194-102-23528001-34 

268. 

HAME STR 

ILID@A 

MUSTAFE ICE VOLJEVICE 12 

194-002-35465001-29 

269. 

NARODNO GRIJANJE-MINI TOPLANE DOO 

ILID@A 

TUKOVI 64 B 

194-102-28461001-33 

270. 

BUCO STR 

N. GRAD 

ZAIMA IMAMOVI]A 10 

194-002-49094001-81 

271. 

KVELE AS STR 

ILID@A 

^AMILA MARICA 18 

194-102-19488001-78 

272. 

SAD@IDA STR 

ILID@A 

GENERALA IZETA NANI]A 2 

194-102-21436001-37 

273. 

AJLA STR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR 46 

194-102-13678001-51 

274. 

TARE STR 

N. GRAD 

SEMIRA FRA[TE 7 

194-102-24470001-32 

275. 

FORTEGLAS DOO 

VISOKO 

FERHATOVI]A16 

194-102-22957001-14 

276. 

PRVI SZR DUPOVAC FAHIR 

HAD@I]I 

BINJE@EVO BB 

194-102-26739001-07 

277. 

DEUS DOO 

NOVI GRAD 

NOVOPAZARSKA 160 

194-002-54227001-25 

278. 

\IP SANELA STR BESIANA 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-46892001-90 

279. 

TABAK MIRSAD AUTOPREVOZNIK 

HAD@I]I 

BUDMOLI]I 39 

194-102-09179001-83 

280. 

BS BUREGD@INICASUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 71 

194-102-25481001-28 

281. 

TROPIC SZR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO 44 

194-102-11694001-34 

282. 

NERKAL DOO 

HAD@I]I 

BJELA[NI^KA 20 

194-102-09670001-28 

283. 

MEJDAN DOO 

ILID@A 

BARSKA 59 

194-102-26483001-58 

284. 

BISTRO SUR VL MEKI] A 

HAD@I]I 

BINJE@EVO 171 

194-102-06127001-59 

285. 

VRELO BOSNE STR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-10164001-91 

286. 

UNO CAFFE BAR SUR 

ILID@A 

E. BOGUNI]A ^ARLIJA 41 

194-002-47932001-95 

287. 

AUTO-[PED DOO 

KISELJAK 

HAN PLO^A BB 

194-102-07907001-06 

288. 

BATERFLAJ DOO 

ILID@A 

BARSKA 3 

194-102-11737001-44 

289. 

BERINO SUR FAST FOOD 

N. SARAJEVO 

PUT @IVOTA BB 

194-102-09148001-60 

290. 

SHINE LINE DOO 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07821001-83 

291. 

B.H. TRANS DOO 

ILID@A 

USTANI^KA BB 

194-102-16152001-06 

292. 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

N.GRAD 

GRADA KALGARIJA 1 

194-102-16834001-27 

293. 

IZOLATER DOO 

N. GRAD 

LUKAVI^KA CESTA 67 

194-002-54532001-26 

294. 

JUTRO DOO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A 108 

194-102-09429001-87 

295. 

AMKO STR 

N. GRAD 

BULEVAR MIMAR SINANA BB 

194-102-16796001-52 

296. 

KOD OMERA BIFE SUR 

ILID@A 

13. JUNI 18 

194-002-49219001-83 

297. 

SUNCE PIZZERIA I CAFFE BAR SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 14 

194-102-16100001-30 

298. 

SEMIR DOO 

N. GRAD 

GRADA^A^KA 20 

194-002-46132001-08 

299. 

FAST FOOD KAHVED@I] SEID 

N. GRAD 

AERODROMSKA23 

194-102-04307001-26 

300. 

FRU LIVE DOO 

ILID@A 

]AMILA MARI]A 30 

194-102-06625001-53 

301. 

KING STR 

I. ILID@A 

VOJKOVI]I DO 8 

194-102-11043001-36 

302. 

JUBIL DOO 

STARI GRAD 

SARA^I 77 

194-102-10276001-02 

303. 

AMIN STR 

ILID@A 

JAHIJELAFINCIJA32 

194-102-13151001-48 

304. 

SABIX DOO 

HAD@I]I 

PO ZUJEVINA BB 

194-002-39350001-64 

305. 

BE JAS DOO 

N. GRAD 

ANDREJA ANDREJEVI]A 29 

194-002-37172001-47 

306. 

DADA STR DEDOVI] 

ILID@A 

13 JUNI 20 

194-002-49201001-54 

307. 

MERIX STR 

ILID@A 

SALIHA @IGE 1 

194-002-55133001-62 

308. 

^ARDAK EDO SUR FAST FOOD 

ILID@A 

USTANI^KA 8 

194-002-47288001-49 

309. 

BOSFOR 

N.GRAD 

ANTE BABICA BB 

194-002-44020001-65 

310. 

PRO-BOX SUR 

ILID@A 

SAMIRA ]ATOVI]A KOBRE 10 

194-102-15276001-82 

311. 

[AMS DOO 

N.GRAD 

BREZANSKA13 

194-002-45399001-18 

312. 

FOLHAK STR 

N. GRAD 

SULEJMANA FILIPOVI]A 8 

194-002-41679001-71 

313. 

MIBIS COMERC DOO 

ILID@A 

ALEJA BOSNE SREBRENE 31S 

194-002-37982001-91 

314. 

DE TRANS DOO 

ILID@A 

LATI^KA13 

194-102-07997001-54 

315. 

PLUS STR 

N. GRAD 

TRG ZLATNIH LJILJANA 10 

194-102-19501001-72 

316. 

INTIMA DOO 

ISTO^NA ILID@A 

SVETOG NIKOLE 5 

194-102-09224001-10 

317.. 

MAJANCE - TRANSPORT DOO 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA RID@ANOVI]A 18 

194-002-51538001-20 

318. 

HABANA BR DOO 

ILID@A 

N. STAROSJEDILACA BB 

194-102-09363001-13 

319. 

SIENA DOO 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVI]A 6 

194-102-11104001-75 

320. 

BOS-MONT DOO 

ILID@A 

ALEJA B.SREBRENE 87 

194-002-24550011-30 

321. 

GRANINI DOO 

ILID@A 

TRG OTE[KOG BATALJONA 107 

194-102-15101001-21 

322. 

BIKAVAC DOO 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 

194-102-08209001-83 

323. 

AUTOPREVOZNIK KAHRIMAN AMIR 

ILID@A 

BLA@UJ 142 

194-002-49789001-96 

324. 

PRLJA^A STR 

ILID@A 

VREOCA DO 63 

194-102-04586011-09 

325. 

CAFFE BAR TI AMO SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 63 

194-102-06167001-48 

326. 

^AJA STR 

ILID@A 

GENERALA IZETA NANI]A 2 

194-102-19112001-65 

327. 

SABINA STR 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA BB 

194-102-40325001-02 

328. 

APROM STR 

HAD@I]I 

MOSTARSKO RASKR[]E 88 

194-102-05872001-20 

329. 

MELI STR 

HAD@I]I 

KAHRIMANI BB 

194-102-11712001-63 

330. 

AMILASUR 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PAND@E 9 

194-102-09317001-79 

331. 

KOLIBA JELIK SUR 

ILIJA[ 

NI[I]I BB 

194-102-11766001-53 

332. 

DAN I NO] STR 

SARAJEVO 

HUMSKA BB 

194-002-43675001-75 

333. 

INDEX BUREGD@INICA SUR 

ILID@A 

ANTE BABI]A 3 

194-002-47015001-78 

334. 

TROPICANA SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 71 

194-102-07629001-97 

335. 

BISTRO M 82 SUR 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA 86 

194-102-08841001-45 

336. 

KENO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI BB 

194-002-34773001-35 

337. 

NEVZETPROMET DOO 

VISOKO 

OKOLI[]E 65 

194-002-25789011-70 

338. 

MSM STR 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 146 

194-002-44095001-08 

339. 

TAFI] COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

AVDE HOD@I]A BB 

194-102-06656001-76 

340. 

GIANT DOO 

VOGO[]A 

GORNJA JO[ANICA II DO 27 

194-102-16253011-04 

341. 

]ASA III STR 

ILID@A 

SMAJE [IKALA 28 

194-002-47981001-50 

342. 

HAREL STR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-07264001-64 

343. 

BORDO ILID@A SAMOST. DJELATNOST 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA BB 

194-102-09978001-50 

344. 

CAR NETWORK DOO 

ILID@A 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

194-102-13128001-81 

345. 

SIMERS STR 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-44996001-10 

346. 

ROMA-X SUR 

ILID@A 

BOJNI^KA 55 

194-102-10123001-95 

347. 

SLO@NA BRA]A DOO 

STARI GRAD 

SEDRENIK57 

194-002-49334001-15 

348. 

A5 STR 

ILID@A 

STARI DRUM 18 

194-102-11697001-55 

349. 

LINDA PET SZR 

ILID@A 

JAHIJELA FINCIJA 3 

194-002-44921001-67 

350. 

MINI MARKET [AHINPA[I] STR 

ILID@A 

KASINDOLSKA 22 

194-002-44079001-90 

351. 

KRIAM DOO 

ILID@A 

BARE 22 

194-102-11253001-51 

352. 

FAJA STR 

N. SARAJEVO 

GRBAVI^KA 50 

194-102-07555001-64 

353. 

[AMIN GAJ SUR 

ILID@A 

RAKOVI^KA CESTA 6 

194-002-49409001-55 

354. 

BOSOIL DOO 

[ARAJ EVO 

KOLODVORSKA 11A 

194-102-13475001-85 

355. 

VRELO BOSNE SZR 

ILID@A 

KRUPAC BB 

194-102-07319001-61 

356. 

SHARK SUV VL. BE]IROVI] DANA 

HAD@I]I 

IGMANSKA 74 

194-102-09844001-82 

357. 

MIMOZA STR 

ILID@A 

MALA ALEJA BB 

194-002-41687001-30 

358. 

STUP SUR GOSTIONICA 

ILID@A 

BOJNI^KA 13 

194-002-43212001-35 

359. 

KRONN-EXPORT DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

194-102-10238001-27 

360. 

VIKTORIJA PICERIJA SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 115 

194-002-37297001-49 

361. 

KOD SAJE SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 104 

194-102-08130001-15 

362. 

KARAMEHO DOO 

SARAJEVO 

KUPRE[KA 9 

194-002-46231001-22 

363. 

AM SUR FAST FOOD 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-45407001-74 

364. 

SU]ESKA DOO 

SARAJEVO 

M.EF.PAND@E 151 

194-002-08108001-08 

365. 

BRKO MENSUR 

ILID@A 

MEKOTE DO 14 

194-102-03556001-07 

366. 

ROYAL BISTRO SUR 

ILID@A 

AZI]I 4 

194-102-07467001-30 

367. 

GSM MOBILE STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 44 

194-102-06561001-90 

368. 

HM STR 

ILID@A 

TERMINAL BB 

194-102-07269001-02 

369. 

ZENO-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

DR.F. BE]IRBEGOVI]A 23 A 

194-002-45076001-85 

370. 

RAMIZ KALJANAC DOO 

HAD@I]I 

MI[EVI]I200 

194-102-08787001-55 

371. 

EGG-COMMERCE DOO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A 23 

194-102-06235001-39 

372. 

NARODNO GRIJANJE DOO 

LID@A 

TUKOVI 64 B 

194-002-36463011-98 

373. 

ISUFI ARBEN 

HAD@I]I 

BJELA[NI^KA35 

194-102-00404001-59 

374. 

POSAVLJAK DOO 

KISELJAK 

GROMLJAK BB 

194-102-09128001-17 

375. 

MARKET S STR 

LID@A 

ZIJE KRAJINE 85 

194-102-12140001-52 

376. 

HAD@I] SUR 

LID@A 

SAMIRA ^ATOVI]A KOBRE 8 

194-002-43451001-59 

377. 

MIRSEN COMPANY DOO 

SARAJEVO 

BRIJE[]E BRDO 195 

194-002-40184001-82 

378. 

AUTOSERVIS DD 

LIJA[ 

29 FEBRUARA BB 

194-102-12281001-69 

379. 

RAMINA DOO 

LID@A 

USTANI^KA 21 

194-102-06780001-71 

380. 

S.B. ZLATARSKA RADNJA SZTR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

194-002-51843001-21 

381. 

AROMA SUR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 11 

194-102-09269001-34 

382. 

RENI 2 SUR 

SARAJEVO 

TR@NI CENTAR DOBRINJA 

194-002-35101001-03 

383. 

CASABLANCA PIZZERIJA SUR 

LID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 

194-102-06618001-04 

384. 

POLJOTRA DOO 

LID@A 

D@EMALA BIJEDI]A 202 

194-002-17604021-72 

385. 

LOTOS SZFR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPID@I]A 12 

194-102-05973001-48 

386. 

SAMANTHA SZFR 

VISOKO 

DONJA VRATNICA 11 

194-102-06479001-98 

387. 

D@ALMA ZAVR[NI RADOVI U GR 

SARAJEVO 

ADEMA BU]E 229 

194-002-44350001-47 

388. 

HERTZ FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 2 

194-002-46306001-62 

389. 

MIKI STR 

ILID@A 

A.B. BRKE 2 

194-002-44004001-50 

390. 

VENERA STR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPID@I]A 68 

194-002-45456001-29 

391. 

MERI STR 

SARAJEVO 

BRANISLAVANU[I]A8 

194-102-06386001-29 

392. 

PALINA STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 49 

194-102-07245001-28 

393. 

GRIVI]I SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 38 

194-002-51504001-73 

394. 

TEL DOO 

SARAJEVO 

S. FILIPOVI]A 2 

194-102-01105001-19 

395. 

DIGITRON INTER DOO 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMI]A 18 

194-002-35819001-67 

396. 

PROMIX TRADE SZR 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA 35 

194-002-38188001-78 

397. 

ADIS PROM DOO 

ILID@A 

^ESME 3 

194-002-47809001-10 

398. 

SABAH SZR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-50514001-30 

399. 

AS FAMOS SUR FAST FOOD 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07177001-37 

400. 

MONTPELLIER CAFFE SLASTI^. 

ILID@A 

KSIRC 

194-002-42602001-33 

401. 

AM ^OKO DOO 

SARAJEVO 

[KALJIN SOKAK 9 

194-002-53096001-62 

402. 

MARKET M STR 

ILID@A 

]AMILA MARICA 32 

194-002-45886001-32 

403. 

ADIS SUR 

ILID@A 

D@.BIJEDI]A365A 

194-102-06176001-14 

404. 

SOLIDARNOST SUR 

ILID@A 

TRG SOLIDARNOSTI 37 

194-002-51264001-42 

405. 

AUTO KU]A HES DOO 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A 208 

194-002-41414001-59 

406. 

MIAMI DOO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMD@IJE 15 

194-002-35853001-29 

407. 

MELINA STR 

ILID@A 

IZETA MUSI]A 4 

194-002-47692001-64 

408. 

AUTO SERVIS OMEGA 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 15 

194-002-49847001-17 

409. 

SOKOLOVI]I SZR 

ILID@A 

KONJI^KA 128 

194-002-54821001-12 

410. 

[AJS DOO 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

194-002-37370001-75 

411. 

]I[A SHOP DOO 

ILID@A 

GLI[E JANKOVI]A 

194-002-24733001-80 

412. 

AS SUR KONOBA.EM[O ISMET 

VOGO[]A 

DONJI HOTONJ 12 

194-002-48013001-80 

413. 

JASNA SHOP STR 

ILID@A 

TOME ME\E 1 

194-002-47551001-47 

414. 

22 APRIL DO 

ILID@A 

MALA ALEJA 34 

194-002-50670001-55 

415. 

KAZI] PROMET DOO 

HAD@I]I 

TRZANJ 21 

194-002-36109001-75 

416. 

MINASCO DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 182 

194-002-48534001-41 

417. 

YO YO DOO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-36533001-78 

418. 

SMAJI] COMERC DOO 

FOJNICA 

NADBARE BB 

194-002-49888001-13 

419. 

RIO BRAZILIJA SZTR 

SARAJEVO 

BULEVAR ME[E SEL. 5 

194-002-43683001-34 

420. 

BELMA SZTR 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-002-42263001-85 

421. 

BUROVI] DOO 

ILID@A 

BAJRA KALJANCA 6 

194-002-40168001-68 

422. 

ENES MINI MARKET STR 

ILID@A 

KRSTE HEGEDU[I]A 24 

194-002-54516001-11 

423. 

MAXI STR 

SARAJEVO 

FRANCA LEHARA 9 

194-102-07364001-85 

424. 

LUTVO DOO 

ILID@A 

BUTMIRSKOG BAT.107 

194-002-37784001-63 

425. 

PA[ALI] DOO 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 1 

194-002-39087001-66 

426. 

BERINEX DOO 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 1 

194-002-46595001-48 

427. 

INSTALATER SZR 

ILID@A 

FRAN REVOLUCIJE 120 

194-002-42677001-73 

428. 

TIMBER DOO 

BREZA 

BANJEVAC BB 

194-002-43550001-73 

429. 

STANDARD KONFEKCIJA DOO 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIH-A 18 

194-002-37511001-92 

430. 

SAVREMENA PEKARA 

ILID@A 

HARISA MERZI]A 19 

194-002-37834001-25 

431. 

AR STR 

SARAJEVO 

KENANA DEMIROVI]A 4 

194-002-50159001-67 

432. 

ERMINA STR 

ILID@A 

STANJEVAC 1 

194-002-42073001-16 

433. 

MARKET STR 

SARAJEVO 

SMAJE [IKALA 116 

194-002-46389001-61 

434. 

ELKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RIJE^ICA 27A 

194-102-09178001-76 

435. 

ALPROM STR 

SARAJEVO 

TEHERANSKI TRG 1 

194-002-39139001-41 

436. 

ZENDELJI SUR 

ILID@A 

BAJRAMA ZENUNIJA 11 

194-002-35143001-06 

437. 

DADA STR [IKALO 

ILID@A 

SAFETA ZAJKE 53 

194-002-43618001-64 

438. 

MINI MARKET FA 2 

SARAJEVO 

VITKOVAC 162 

194-002-42172001-30 

439. 

MIX STR 

ILID@A 

BLA@UJ BB 

194-002-45431001-48 

440. 

EDO STR 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA 94-D 

194-002-47221001-65 

441. 

ELVIS STR 

ILID@A 

DRAGE FILIPOVI]A 31 

194-002-47668001-90 

442. 

MAMBA TRADE DOO 

SARAJEVO 

TRG ME\UNARODNOG PRIJAT.2 

194-002-36729011-20 

443. 

MEHIC MINHETA STR 

SARAJEVO 

SIPSKA 22 

194-002-43329001-78 

444. 

NERLO GRADNJA DOO 

ILID@A 

HALID- BEGA HRASNICE 49 

194-002-27827011-77 

445. 

VOLT SZR 

ILID@A 

JAHIJELA FINCIJA 8 

194-002-43410001-63 

446. 

TERMINAL EXP-IMP DOO 

ILID@A 

BISTRICKI PUT 8 

194-002-46579001-33 

447. 

DENIM DOO 

SARAJEVO 

MALTA BB 

194-002-49565001-80 

448. 

J.DZ. STR 

SARAJEVO 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 15/04 

194-002-43295001-34 

449. 

EDIN SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 15 

194-002-43394001-48 

450. 

SAPI STR 

SARAJEVO 

TC DOBRINJA II 

194-002-45720001-34 

451. 

PARFIMERIJA NANE STR 

ILID@A 

KSIRC ILID@A 

194-002-47858001-62 

452. 

ANADOLIJA GRILL SUR 

ILID@A 

STUPSKA PIJACA BB 

194-002-49722001-15 

453. 

BASTON SUR BISTRO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 11 

194-002-48732001-69 

454. 

AS SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

ALEJA BOSNE SREBRENE BB 

194-002-49003001-26 

455. 

SUKNO INTER DJL 

ZENICA 

RICI^KI PUT BB 

194-002-52726001-91 

456. 

D@ANKOVI] COMPANY DJL 

ILID@A 

KASINDOLSKA 62 

194-002-23792011-59 

457. 

SPACE COMERC DJL 

VISOKO 

PINJAGI]A 18 

194-002-38766001-50 

458. 

TREF SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 51 

194-002-56792001-35 

459. 

KRILO RAZEM AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

KODZINA 69 

194-002-49623001-98 

460. 

LELETA MIHAD AUTO-TAXI 

ILID@A 

ZIJE KRAJINE 25 

194-002-50829001-04 

461. 

BERILO MEVLAN-AUTO TAXI 

ILID@A 

BJELA[NICKA 257 

194-002-51223001-46 

462. 

KERLA HAJRUDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

IVE ANDRI]A 7/8 

194-002-55901001-06 

463. 

BRA]A FEHRIC DJL 

ILID@A 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 15/04 

194-002-38519001-32 

464. 

TIPROM STR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 6 

194-002-41950001-28 

465. 

BELKO ZIJAD AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

DOLA^KA 79 

194-002-43287001-75 

466. 

HOD@I] SARIJA AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

MAHMUTA BU[ATLIJE 81 

194-002-43956001-05 

467. 

^AU[EVI] ZIJO AUTO-TAXI 

SARAJ EVO 

DOLA^KA 110 

194-002-44533001-67 

468. 

BESIANA STR 

ILID@A 

D`EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-46892001-80 

469. 

KRAFT STR 

ILID@A 

STARI DRUM 21 

194-002-48104001-38 

470. 

ARAPOVI] FIKRET AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

EMILA ZOLE 5 

194-002-51140001-47 

471. 

ZUKAN EDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

BRA]E MULI]A 207 

194-002-53476001-06 

472. 

EDINA STR 

ILID@A 

TRG 22. APRILA 78 

194-102-06207001-37 

473. 

MILA STR 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] BB 

194-002-46934001-93 

474. 

5 SUR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-43097001-06 

475. 

KOD MUJE SUR FAST FOOD 

ILID@A 

[KOLSKA 6 

194-002-43634001-79 

476. 

ELKO SUR 

ILID@A 

BLA@UJ DO BR. 38 

194-002-45332001-34 

477. 

BRACA BERLINCI SUR 

ILID@A 

BLA@UJ 12 

194-002-49508001-69 

478. 

PALINA SUR CAFFE BAR 

ILID@A 

TERMINAL PP"A" 

194-002-42917001-07 

479. 

JABUKA SUR CAFFE BAR 

ILID@A 

IBRAHIMA LJUBOVI]A 2 

194-002-43089001-47 

480. 

ESMA STR 

ILID@A 

POLIGONSKA 18 

194-002-43568001-05 

481. 

SMM STR 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUM 41 

194-002-44103001-64 

482. 

MAMBI STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE DO 5 

194-002-36547001-37 

483. 

SA GRADITELJ 

ILID@A 

RAKOVI^KA CESTA 118 

194-002-41943001-76 

484. 

SALE STR 

SARAJEVO 

ADEMA BU]E 54 

194-002-42784001-46 

485. 

KOD DAJDZE SUR FAST FOOD 

ILID@A 

DZEMALA BIJEDI]A BB 

194-002-48609001-81 

486. 

PROMET DOO 

SARAJEVO 

TRG DJECE DOBRINJE 31 

194-002-51447001-62 

487. 

PROMET DOO 

ILID@A 

BOJNICKA 9 

194-002-34955001-06 

488. 

PALETTI STR 

SARAJEVO 

JOSIPA PAN^I]A 8 

194-002-52361001-58 

489. 

SANKO STR 

SARAJEVO 

JUSUFA GOJAKA 12 

194-002-39491001-81 

490. 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

SMAJE [IKALA 178 

194-002-39988001-68 

491. 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA BB 

194-002-46959001-74 

492. 

TWIX STR 

ILID@A 

PLANDI[TE 78 

194-002-45050001-97 

493. 

MINI MARKET KENAN STR 

ILID@A 

PARTIZANSKA 15 A 

194-002-45787001-18 

494. 

M&L STR 

SARAJEVO 

MEKOTE 37 

194-002-46322001-77 

495. 

SARAJ-PRZIONICA KAHVE 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 96 

194-002-45910001-06 

496. 

FRATELO PIZZERIA FAST FOOD 

ILID@A 

3. ME[E SELIMOVI]A 97 

194-002-46082001-46 

497. 

TRGOIN@INJERING DOO 

SARAJEVO 

RAKOVI~KA CESTA 

194-002-40341001-17 

498. 

BRUNOST DOO 

SARAJEVO 

ESADA PA[ALI]A 8 

194-002-46041001-50 

499. 

NERMIX STR 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 26 

194-002-40457001-53 

500. 

D@ANKOVI] COMPANY 

ILID@A 

KASINDOLSKA 62 

194-002-23792011-59 

501. 

SUMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

SMAJE [IKALA 178 

194-002-39988001-68 

502. 

]ORKA EXPORT IMPORT 

ILID@A 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 116 

194-002-44159001-52 

503. 

^ILI STR 

SARAJEVO 

LUJA PATERA 1 

194-002-44855001-90 

504. 

ADNAN STR 

ILID@A 

STARI DRUM 6 

194-002-46249001-51 

505. 

DOHA STR 

ILID@A 

BLA@UJSKU DRUM 69 

194-002-47767001-07 

506 

ITALIA SUR 

SARAJEVO 

KENANA DEMIROVI]A 41 

194-002-50118001-71 

507. 

MAKI STR 

ILID@A 

IBRAHIMA LJUBOVI]A 2 

194-102-05821001-51 

508. 

HAJDUK SUR 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 42 

194-102-07058001-77 

509. 

SAIBORG DOO 

SARAJEVO 

FETAHA BE]IRBEGOVI]A 23 

194-102-08911001-50 

510. 

VRELO BOSNE DJL 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

194-002-48732001-69 

511. 

ELEKTROPRIMUS DOO 

SARAJEVO 

RJE^ICA 27 A 

194-102-09178001-76 

512. 

NERMIX2STR 

SARAJEVO 

TRG ME|. PRIJATELJSTVA BB 

194-002-57345001-26 

513. 

SUNCE STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 12 

194-002-35002001-86 

514. 

ESMERALDA SUR 

ILID@A 

LATI^KA 32 

194-002-40531001-86 

515. 

ORU^ JASMIN 

ILIJA[ 

MALE[I]I BB 

194-102-05284001-75 

516. 

AJLA-CE DOO 

BOS KRUPA 

STARI GRAD BB 

194-103-07716001-75 

517. 

ALDI DOO 

BIHA] 

JABLANSKA 44-A 

194-003-36602011-52 

518. 

ALFA & OMEGA DOO 

BIHA] 

SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA 

194-103-05025001-56 

519. 

ALNACO DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 5 

194-103-05088001-12 

520. 

AMI ]EVABD@INICA SUR 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA BR.115 

194-103-06039001-73 

521. 

ASEA TR 

BIHA] 

ABDULAHA [KALJI]A 1 

194-003-41420001-52 

522. 

AUTO-MIX TR 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A BB 

194-003-47047001-59 

523. 

BABILON KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-08516001-49 

524. 

BANANA-MEN DOO 

BIHA] 

^AMILA SALIHOD@I]A 123 

194-003-40166001-04 

525. 

B-BALKAN DOO 

BOSANSKA KRUPA 

[EHIDSKA BB 

194-103-05022001-35 

526. 

BEG-SERVIS DOO 

CAZIN 

]ORALI]I BB 

194-003-30209011-18 

527. 

BES DOO 

VELIKA KLADU[A 

IZETA NANI]A BB 

194-003-47245001-87 

528. 

BIH SKONADINO DOO 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 88 

194-003-30050011-69 

529. 

BISTRO MEDEX UR 

BIHA] 

M.[.KURT]EHAJI]A 

194-103-16663001-42 

530. 

BOSANSKOHERCEGOVA^KA STRANKA PRAVA 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 

194-103-12353001-39 

531. 

BOSNA ZR 

BOS. PETROVAC 

SAFETA HIDI]A 1 

194-003-42196001-52 

532. 

BSS DOO 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

194-003-38467001-42 

533. 

CAFFE BAR 505 UR 

BU@IM 

GENERALA IZETA NANI]A 28 

194-003-47260001-95 

534. 

CAFFE BAR BOLERO UR 

BIHA] 

UMIHANE^UVIDINE 43 

194-103-14456001-16 

535. 

^EZA BISTRO UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-05326001-29 

536. 

DANIROZA DOO 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 

194-103-07112001-18 

537. 

DENIZ DOO 

BIHA] 

502 VITE[KE BB 

194-003-39630001-35 

538. 

DERVI] KOMERC DOO 

BU@IM 

KONJODOR 136 

194-003-35158001-62 

539. 

DIVLJA ORHIDEJA DOO 

BIHA] 

RADOSLAVA LOPA[I]A BB 

194-003-42709001-54 

540. 

DIZDAREVI] & R DOO 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A 155 

194-003-46528001-15 

541. 

DMD DOO 

BIHA] 

MO[E PIJADE 4 

194-003-23980011-65 

542. 

DUGA DOO 

BIHA] 

ME[E SELIMOVI]A 62 

194-003-35943011-95 

543. 

DURAK-KOMERC DOO 

BIHA] 

SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA 

194-103-05487001-89 

544. 

DVOJKA TR 

BIHA] 

]AMILA SALIHOD@I]A 123 

194-003-39077001-44 

545. 

D@ENATA DOO 

BIHA] 

5. KORPUSA 113 

194-003-45579001-65 

546. 

\ULI]-TRANS DOO 

BU@IM 

BU@IM 66 

194-003-38319001-73 

547. 

EA-COMMERC DOO 

BIHA] 

JABLANSKA BB 

194-103-04969001-52 

548. 

ELEKTRON SZR 

BIHA] 

BREKOVICA 44 

194-003-40620001-78 

549. 

EMGI-1 DOO 

BIHA] 

SAFVET - BEGA BA[AGI] BR 2 

194-003-46585001-26 

550. 

ENAX DOO 

BIHA] 

HUSREFA RED@I]A 3 

194-103-05045001-02 

551. 

EURO PEKARA SZR 

BIHA] 

VANA FRANE JUKI]A 

194-103-08316001-07 

552. 

EURO TR 

BIHA] 

GOLUBI] BB 

194-103-06821001-18 

553. 

EXPRESSO SZR 

BIHA] 

MUSLI]I 30 

194-003-45017001-11 

554. 

HANA-MERC TR KIOSK 

BIHA] 

VLADIMIRA NAZORA BR.23 

194-003-40794001-35 

555. 

HARISKO KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

HAD@IABDI]A MAHALA 5 

194-103-07990001-53 

556. 

HARMANI RESTORAN UR 

BIHA] 

\URE PUCARA STAROG BB 

194-003-45702001-53 

557. 

HASKO-TOURS DOO 

BIHA] 

JAPODSKIH KONJANIKA BR.6 

194-003-47468001-96 

558. 

HORTEN COMERCE DOO 

BOS. KRUPA 

MAHMI]I BB 

194-003-40703001-77 

559. 

H-S ANITA DOO 

BOSANSKA KRUPA 

HOD@INAC 74 

194-003-47344001-04 

560. 

IRMA TR 

BIHA] 

MUSTAFE OMEROVI]A 8 

194-103-08796001-69 

RB 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANS. RA^UN 

561. 

JASMINA STR 

BIHA] 

DOBRIH BO[NJANA 57 

194-003-48326001-88 

562. 

K&L DOO 

BIHA] 

VEDROPOLJSKA BB 

194-003-45132001-40 

563. 

KOD ADISE BIFFE UR 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A 4 

194-003-44838001-19 

564. 

KOD APE BISTRO UR 

BIHA] 

JABLANSKA111 

194-003-39564001-58 

565. 

KVAK DOO 

BIHA] 

EDHEMA MULABDI]A BB 

194-003-39697001-19 

566. 

LASTA DOO 

CAZIN 

OSTRO@AC BB 

194-003-44010001-43 

567. 

LAV DOO 

BIHA] 

MATE VUKOVI]A BB 

194-003-39952001-58 

568. 

M.E.F. DOO 

BIHA] 

HARMANI H 3/2 

194-003-44358001-54 

569. 

MACERENA TR 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A 12 

194-003-39309001-19 

570. 

MAJ 92 DOO 

BOS. KRUPA 

OSTRU@NICA 

194-103-05371001-53 

571. 

MAJA DOO 

BIHA] 

D@EMALA BIJEDI]A 9 

194-003-45918001-13 

572. 

MART.MARK DOO 

BIHA] 

VIKTORA BUBNJA 43 

194-103-05475001-05 

573. 

MATRIX SAMOSTALNI OBRT 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 

194-103-17633001-42 

574. 

MESNICA DELI] ZR 

BIHA] 

VELJKA VLAHOVI]A BB 

194-103-08632001-85 

575. 

MESNICA IKI] TR 

BIHA] 

TRG SLOBODE BB 

194-103-08314001-90 

576. 

MESNICA KURTOVI] TR 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 10 

194-003-44168001-82 

577. 

MIMOZA SNEK-BAR UR 

BOS KRUPA 

29.NOVEMBRA 

194-003-40497001-90 

578. 

NEO[PED DOO 

BIHA] 

DR.I.LJUBIJANKI]A118 

194-003-24814001-16 

579. 

PACIFIK DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511.SLAVNA BRIGADA 

194-003-42618001-96 

580. 

PANDA-COMERC DOO 

BIHA] 

BRA]E KUKOLJ 21 

194-003-43608001-42 

581. 

PEKARA HO[I] SZR 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA II PRILAZ BB 

194-103-06334001-04 

582. 

PEKARA MUJAGI] SZR 

BIHA] 

]AMILA SALIHOD@I]A 71 

194-003-43186001-95 

583. 

PEKARA NERO SZR 

BIHA] 

IZA^I] BB 

194-103-12729001-52 

584. 

PEKARA SANDI SZR 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A 172 

194-103-13415001-04 

585. 

PEZI]-TRANSPORT DOO 

BIHA] 

KLOKOT BB 

194-103-07352001-49 

586. 

PROTEX DOO 

BIHA] 

OZIMICE I P+8/II 

194-103-07881001-66 

587. 

RAMA-DUS DOO 

BIHA] 

BOSANSKIH KRALJEVA 

194-003-42733001-28 

588. 

RAN^ ZELENA DOLINA SPD 

CAZIN 

PRO[I]I BB 

194-103-09718001-24 

589. 

R-COMERC DOO 

BIHA] 

VIKI]I 

194-003-44804001-72 

590. 

RHZ-COMERC DOO 

VEL. KLADU[A 

TRG AHMETA MR@LJAKA BRENE 2 

194-003-45603001-39 

591. 

RODAN DOO 

VEL. KLADU[A 

HA[IMA OKANOVI]A 13 

194-003-37261001-39 

592. 

ROMA PIZZERIA UR 

BIHA] 

M.M. BE[ESKIJE BB 

194-103-05006001-20 

593. 

ROYAL CLUB UR 

BIHA] 

AUGUSTA CESARCA BB 

194-103-08885001-13 

594. 

ROYAL KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

ZAVNOBIH-a TR@NI CENTAR HARA 

194-103-17150001-56 

595. 

SAFET BIFFE UR 

BIHA] 

PETOG KORPUSA 

194-103-05369001-39 

596. 

SAMAJA FRIZERSKI SALON SZR 

BIHA] 

ALEKSE [ANTI]A 13 

194-003-43277001-53 

597. 

SAMOSTALNA POLJOPR.DJELATNOST SPD D 

BIHA] 

SEGETSKA BB 

194-103-09824001-87 

598. 

S-A-S-TRANS DOO 

BIHA] 

MUJAD@I] KANAL BB 

194-003-33518011-95 

599. 

SEAM DOO 

BOS. KRUPA 

SOKAK 49 

194-003-43939001-31 

600. 

SITI FAST-FOOD UR 

BIHA] 

MAKA DIZDARA BB 

194-103-07357001-84 

601. 

SI-TRADE DOO 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA 

194-003-38020001-17 

602. 

SKRB-COMERC DOO 

BIHA] 

BOSANSKA 22 

194-003-38855001-42 

603. 

S-LEYN DOO 

BIHA] 

DRVARSKA 18 

194-103-02687011-53 

604. 

SPORT BUREGD@IJSKA RADNJA SUR 

BIHA] 

AUTOBUSNI KOLODVOR BB. 

194-003-48656001-70 

605. 

SPRING DOO 

BOS. KRUPA 

511.SBBR.BB 

194-003-47179001-13 

606. 

STAKLAR SZR 

BIHA] 

FERHAT PA[E SOKOLOVI]A 3 

194-003-41024001-93 

607. 

STARI GRAD BIFFE UR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

194-103-06869001-63 

608. 

[AD-KOMERC DOO 

BIHA] 

GORNJI SASTAVCI 1 

194-103-05675001-47 

609. 

[AHINOVI]-TOURS DOO 

BU@IM 

[EHIDSKA 26 

194-003-34920001-45 

610. 

[NJACO FAST-FOOD UR VL. SIJAMHOD@I] V. 

BIHA] 

D@ANI]A MAHALA 

194-103-19102001-43 

611. 

TAJM DOO 

BIHA] 

VIKTORA BUBNJA 48 

194-003-48003001-58 

612. 

TEHNO-PEK DOO 

BIHA] 

PRIVILI^KA BB 

194-003-27817011-55 

613. 

TOPLICE BIFFE UR 

BIHA] 

VRSTA BB 

194-003-46023001-69 

614. 

TS DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC 160 

194-003-33708011-67 

615. 

UNA PR@IONICA KAFE SZR 

BIHA] 

HASAN PA[E PREDOJEVI]A 43 

194-103-08181001-32 

616. 

UNA-BUS DOO 

BIHA] 

D@EMALA BIJEDI]A 10 

194-003-34862012-91 

617. 

UNAROT DOO 

BIHA] 

VELIKI LUG BB 

194-003-44705001-58 

618. 

WXG DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 

194-003-47112001-29 

619. 

XHONATTAN DOO 

BIHA] 

LIPA BB 

194-103-08909001-84 

620. 

ANIMA DOO 

TUZLA 

KLOSTERSKA 14 

194-004-48464001-35 

621. 

AF-KOMERC DOO 

KLADANJ 

AVDAGE HASI}A BB 

194-004-35388001-71 

622. 

ALFAS DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 57 

194-004-16529011-45 

623. 

AMRA TR VL.JAGANJAC MERSIJA 

TUZLA 

VUKOVARSKA 14 

194-004-49512001-96 

624. 

ANIS TEX TNM 

LUKAVAC 

TRG BREMENA 

194-004-53522001-36 

625. 

ART COMPANI DOO 

BIJELJINA 

KNEZA MILO[A 19 

194-104-07864001-92 

626. 

AUTOMEHANI^AR KASUMOVI] HASAN 

BANOVI]I 

BANOVI]I SELO BB 

194-004-34761001-47 

627. 

AQ.UA-TERRA DOO 

TUZLA 

PETRA KO^I]A 10. TUZLA 

194-104-15529001-09 

628. 

AMARA TRADE DOO 

TUZLA 

PAR SELO 

194-104-27359001-78 

629. 

BAGER PROMET DOO 

TUZLA 

PEJE MARKOVI]A 234 

194 004 47961001 06 

630. 

BARM PIVNICA 

TUZLA 

TITOVA 129 

194-104-06207001-36 

631. 

BEDEM-HNE DOO 

@IVINICE 

NASELJE SJEVER BB 

194-004-06249021-29 

632. 

BENAVI DOO 

TUZLA 

GRADSKA 17 

194-004-45239001-61 

633. 

BEROX DOO 

TUZLA 

\.\UROVI]A 14 

194-004-44109001-08 

634. 

BE[I] PEKARA 

TUZLA 

VRAP^E 1, TUZLA 

194-104-16414001-93 

635. 

BOSNA ENKO DOO 

@IVINICE 

XVI ULICA BB 

194-004-56053001-02 

636. 

COMPANY RITAM DOO 

TUZLA 

MAHMUTA BU[ATLIJE 7/39 

194-004-45023001-04 

637. 

CHROMOPLAST ZANATSKA ZADRUGA 

GRA^ANICA 

BRANILACA GRADA BB 

194-104-09934001-32 

638. 

DAKAR-TRANS DJL 

SREBRENIK 

DUBOKI POTOK 55 

194 004 28359001 47 

639. 

DELKOM DOO 

TUZLA 

FRANJE MARKOVI]A 

194-004-45304001-31 

640. 

DIFI DOO 

DOBOJ 

STANI] RIJEKA 

194 004 17089001 18 

641. 

DINO AUTOSERVIS 

TUZLA 

NARODNOG FRONTA 75 

194-004-47276001-61 

642. 

DINO TR PA[ALI] ALISA 

TUZLA 

TITOVA BB 

194-004-44042001-24 

643. 

DOBOJ 109 DOO 

DOBOJ LSTOK 

KLOKOTNICA 

194-004-55576001-58 

644. 

DS-USA DOO 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 36 

194 104 06429001 38 

645. 

DINA DOO 

TUZLA 

V.LUKI]A 225 

194-104-14589001-25 

646. 

DUVAR COLOR MOLERSKO FARBARSKA 

TUZLA 

NERETVANSKA 2 

194-004-44133001-79 

647. 

D@EKO KOMERC DOO 

SREBRENIK 

XVI. MUSLIMANSKE BRIGADE 166 

194-004-33789011-03 

648. 

D@ANA STR 

TE[ANJ 

TREP^E BB, TE[ANJ 

194-104-16380001-49 

649. 

EDINS-PROM DOO 

BR^KO 

Z.PAJI]A 99 

194-104-07102001-93 

650. 

ELEKTROPLAST SZR 

GRA^ANICA 

PRIBAVA.GRA^ANICA 

194-104-07952001-29 

651. 

EMINA STR VL.KRASNI] LARISA 

TUZLA 

VELJKA LUKI]A BB 

194-004-30405001-13 

652. 

EDAXA DOO 

TUZLA 

F.MARKOVI]A 10 

194-116-18133011-62 

653. 

ETIX DOO 

TUZLA 

SEADBEGA KULOVI]A 3 

194-004-45163001-14 

654. 

FA-TULUZ DOO 

TUZLA 

ALEJE BOSANSKIH VLADARA 24 

194-004-45973001-58 

655. 

FERI UR ]EVABD@INICA 

TUZLA 

FRANJEVA^KA 18 

194-104-15493001-48 

656. 

FOTO EXPRESS SZR 

TUZLA 

VI BOSANSKE BRIGADE 

194-004-39976001-80 

657. 

FRIZ. SALON KAZAZOVI] SAMIJA 

TUZLA 

TU[ANJ 137 

194-004-46997001-48 

658. 

GAMADEUS DOO 

KALESIJA 

OSLOBODILACA 21 

194-104-22115001-36 

659. 

GEPARD 21 DOO 

TUZLA 

B.ODREDA DO 2 

194-104-09789001-84 

660. 

GENZ DOO 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT 68 

194-004-43895001-62 

661. 

GOLETI] DOO 

@IVINICE 

\UR\EVIK BB 

194-004-34639011-36 

662. 

GO-WEST TR 

TUZLA 

SAFVET-BEGA BA[AGI]A 

194-104-09449001-32 

663. 

HAD@I-TRADE DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 400 

194-004-45429001-33 

664. 

HARI-5 DOO 

@IVINICE 

DUBRAVE GORNJE 

194-004-52110001-46 

665. 

HUSO DOO 

DOBOJ ISTOK 

BRIJESNICA VELIKA 

194-004-47573001-06 

666. 

LI] DOO 

MODRI^A 

SVETOSAVSKA BB 

194-104-04020001-53 

667. 

INSTALATER SZR 

LUKAVAC 

TRG BREMENA 

194-004-35032011-71 

668. 

JAVNI PREVOZ STVARI JOKI] ZORAN 

TUZLA 

BRGULE 1 

194-104-06043001-52 

669. 

IG MARI] DOO 

DERVENTA 

OSINJE BB 

194-104-05188021-21 

670. 

JEKI DOO 

BIJELJINA 

STEFANA DE^ANSKOG BB 

194-104-07814001-33 

671. 

J-H- COMPANY DOO 

TUZLA 

IVE ANDRI]A 59 

194-104-06404001-57 

672. 

JU OSNOVNA [KOLA GRIVICE 

BANOVI]I 

GRIVICE 

194-104-04073011-06 

673. 

KA-EM COMPANY DOO 

TUZLA 

KAZAN MAHALA 18 

194-004-44232001-93 

674. 

KAMING DOO 

TUZLA 

STUPINE B 4/6 

194-104-06276001-34 

675. 

KARITEX DOO 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

194-104-07000001-58 

676. 

KIKI STR 

TUZLA 

ALEJA BOS.VLADARA 49 

194-004-44760001-06 

677. 

KLEJ DOO 

TUZLA 

I.KAPETANOVI]A 

194-004-43267001-31 

678. 

KONZUMPROMET DOO 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE 25 

194-104-18835001-65 

679. 

KOZATEX DOO 

TUZLA 

VELJKA LUKICA BB 

194-004-47953001-47 

680. 

KOMPROMIS DOO 

@IVINICE 

MALINE BB.@IVINICE 

194-104-13234001-46 

681. 

LEJLA TR 

@IVINICE 

PRILUK 

194-004-42947001-22 

682. 

LEJLA TR PEKARI] VESNA 

TUZLA 

4 JULA BR.55.TUZLA 

194-104-11974001-53 

683. 

LIPA DJL 

GRA~ANICA 

STJEPAN POLJE 

194-004-55998001-05 

684. 

LUKANOVI] GORAN AUTOPREVOZNIK 

LUKAVAC 

DONJI BISTARAC 

194-004-52698001-88 

685. 

LU-PROM DOO 

@IVINICE 

NASELJE GORNJE @IVINICE 

194-104-05495001-96 

686. 

LORD TR 

BANOVI]I 

B.BANOVI]A 78 

194-104-14607001-54 

687. 

M.E. DOO 

@IVINICE 

PRVA ULICA 72.TUZLA 

194-004-54504001-23 

688. 

MA^ DOO 

TUZLA 

PERE KOSORI]A 14 

194-004-47789001-63 

689. 

MUBBA DOO 

TUZLA 

MARINA GLAVA 66 

194-104-06777001-49 

690. 

MALAHIT DOO 

TUZLA 

PLANE BB 

194-004-43044001-22 

691. 

MA-[EHI] DAR DOO 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB 

194-104-15319001-91 

692. 

MATHERM INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

FADILA JAHI]A [PANCA 64 

194-004-15331001-31 

693. 

MENPROM DOO 

TUZLA 

ALEJA BOS. VLADARA 31 

194-004-28193011-19 

694. 

MIM DOO 

KLADANJ 

16. MUSLIMANSKE BRIGADE 21 

194-004-17642001-49 

695. 

MONOPUR DOO 

TUZLA 

SIMIN HAN BB 

194-004-28243001-11 

696. 

MINOR DOO 

MODRI^A 

VIDOVDANSKA 66.MODRI^A 

194-104-05354001-79 

697. 

NEDMANS DOO 

TUZLA 

SIMIN HAN 11 

194-004-43275001-87 

698. 

OKIPOL DOO 

GRA^ANICA 

STJEPAN POLJE BB,GRA^ANICA 

194-104-07988001-87 

699. 

OMNICOM DOO 

GRA^ANICA 

PATRIOTSKE LIGE 37 

194-004-13047011-18 

700. 

PROFESIONAL DOO 

TUZLA 

ALEKSE [ANTI]A 9 

194-004-44455001-05 

701. 

RH-SALONI DOO 

@IVINICE 

DRUGA KRAJI[KA BB 

194-004-41923001-32 

702. 

RU@A STR 

TUZLA 

KRSTE BJELETI]A 27 

194-004-36279001-03 

703. 

SLATKA JAGODA DOO 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJA BB 

194-104-12093001-13 

704. 

SALI STR 

TUZLA 

K. BJELETI]A 66 

194-004-44752001-47 

705. 

SATELIT INTERNATIONAL DOO 

BR^KO 

JOVANA DU^I]A 34 

194-104-06282001-76 

706. 

SELAVI DOO 

LUKAVAC 

R. PERI]A BB 

|__194-104-04659021-04 

707. 

SEMI DJL 

TUZLA 

GRABOVICA 1 

194-004-47755001-19 

708. 

SIGNAL PARTNER DOO 

TUZLA 

VLITRA TRIFUNOVICA 2 

194-004-51765001-56 

709. 

STARA ^AR[IJA STR 

TUZLA 

17.SEPTEMBRA 36 

194 004 45718001 19 

710. 

SEAT-INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

TU[ANJ 44 

194-104-23030001-39 

711. 

[AMP TRADE DOO 

BR~KO 

ALEKSE [ANTI]A 9 

194-104-06466001-06 

712. 

TGM BABI] DOO 

GRA~ANICA 

KLOKOTNICA BB 

194-004-44745001-95 

713. 

TURKE[-KOMERC DOO 

TUZLA 

HASANA KIKI]A BB 

194 004 43440001 78 

714. 

VIS LEGIS DOO 

TUZLA 

KULINA BANA 8 

194-104-05958001-39 

715. 

TUZLANSKI MOST OMLAD.ZADRUGA 

TUZLA 

NIKOLE TESLE 9 

194-004-44257001-74 

716. 

VAHAS DJL 

@IVINICE 

MAR[ALA TITA BB 

194-004-23855001-44 

717. 

VBV BROD DOO 

B.BROD 

KRALJA PETRA I OSLOB.28 

194-104-23025001-04 

718. 

VITAMIN KA STR 

TUZLA 

ARMIJE BIH DO 20.TUZLA 

194-004-41311001-16 

719. 

VROGA DOO 

TUZLA 

GOSTE LAZAREVI]A 42 

194-104-06415001-37 

720. 

VRGA DOO 

SREBRENIK 

M.TITA BB 

194-104-05547011-42 

721. 

YENI HAYAT DOO 

TUZLA 

BOSANSKIH VLADARA 

194-004-48639001-96 

722. 

ZLAJA TR VL.MRKONJI] SAFET 

TUZLA 

R.DUGONJI]A38 

194-004-44059001-46 

723. 

@ARDI GRAD 

TUZLA 

VLADIMIRA NAZORA 14 

194-004-52078001-16 

724.. 

AUTOPREVOZ PUTNI^KI SAOBRA]AJ DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 39 

194-105-14733001-14 

725. 

ALEKSI] COMMERCE DOO 

BILE]A 

OBILI]EV VIJENAC 10 

194-105-03491001-84 

726. 

UR PLANIKA 

GACKO 

BOGDANA ZIMOVI]A 2 

194-105-24075001-30 

727. 

ZLATAN KLAS DOO 

MOSTAR 

POTOCI BO^INE 16C 

194-105-04105001-17 

728. 

CRISTIAN GRADNJA DOO 

[IROKI BRIJEG 

RASNO 98 

194-105-08985011-03 

729. 

MAXMEDIADOO 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194-105-19131001-51 

730. 

DANIJEL & MARTIN DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 15B 

194-105-17743001-35 

731. 

ADO SZR 

MOSTAR 

BLAGAJ BB 

194-005-05305001-28 

732. 

ELMOFRIZ DOO 

^APLJINA 

BRA]E RADI]A BB 

194-105-25603001-56 

733. 

NEWGLORIA OD 

NEVESINJE 

TRG BLAGOJA PAROVI]A BB 

194-005-17441001-08 

734. 

SH-2000 DOO 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

194-105-24596001-88 

735. 

ELEMENTARA DOO 

MOSTAR 

OPINEBB 

194-105-05105001-33 

736. 

BAZAR SZR 

MOSTAR 

BRA]E BRKI]A 14 

194-105-00491021-73 

737. 

PANDA VIDEOTEKA 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

194-005-13705001-46 

738. 

AUTO SERVISNI CENTAR FORMULA RS SOR 

MOSTAR 

RUDE HROZNI^EKA 56 

194105-26821001-80 

739. 

DRAGOJE DOO 

MOSTAR 

KNEZA VI[ESLAVA 77B 

194 105 02519001 70 

740. 

UNION ELEKTRO DOO 

MOSTAR 

ORTIJE[-POGRANI^NO NASELJE 

194 105 12889001 57 

741. 

SEGEVRK DOO 

MOSTAR 

SALAKOVAC 

194 105 26426001 94 

742. 

NIP CROATICA DOO 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 2 

194 005 19165001 48 

743. 

MM WERK SZR 

[IROKI BRIJEG 

^ERIGAJ BB 

194 105 19985001 15 

744. 

SUVENIRSKA RADNJA MOSTAR 

MOSTAR 

KUJUND@ILUK 9 A 

194 105 19813001 72 

745. 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

194 105 12633001 58 

746. 

AG-JOZI] DOO 

MOSTAR 

RODO^ 24 

194 105 04127001 74 

747. 

AGROGOSTU[A DOO 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

194 105 08820001 42 

748. 

ANDRI] DOO 

POSU[JE 

RAKITNO 

194 105 02684001 61 

749. 

ANTE - COMPANY DOO 

PROZOR 

SINJSKA 

194 105 09489001 69 

750. 

ASPID DOO 

MOSTAR 

SPLITSKA 

194 105 01631021 02 

751. 

BARON DOO 

MOSTAR 

BEHLILOVI]A 2 

194 005 12079001 13 

752. 

BERINA DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE 

194 005 13879001 03 

753. 

BILD EN EXP.-IMP. DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194 005 14679001 74 

754. 

BLEKO COMERC DOO 

DOBRI^ 

[IROKI BRIJEG 

194 105 11448001 08 

755. 

BOROVAC COMMERCE DOO 

MOSTAR 

M.TITA BR 90 

194 005 06311001 86 

756. 

BUNUR 

MOSTARi 

KRESINA BR. 2 

194 105 02163001 03 

757. 

CHARLI TR 

MOSTAR- 

M. TITA 

194 105 02092001 88 

758. 

COL DOO 

STOLAC 

K. TOMISLAVA BB 

194 105 03780001 70 

759. 

COLDING 2000 DOO 

MOSTAR 

FRAF. MILI^EVI]A23 

194 105 09769001 89 

760. 

]IRO STR 

POSU[JE 

MELJAKU[A BB 

194 105 02860001 32 

761. 

]UBI] DOO