SADR@AJ
24/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

ODLUKA O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVU ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U GLAVNI URED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ROBNIH REZERVI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U SLU@BI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE OP]INE LUKAVAC

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA FINANSIJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI NATJE^AJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI{TVA I OBRTA"

JAVNI NATJE^AJ ZA ODABIR KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA IZ SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA", RADI REALIZACIJE PILOT PROGRAMA "KREDITNI POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA".

JAVNI OGLAS ZA IZBOR 1 IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A "9. SEPTEMBAR" d.d. SREBRENIK

PONI[TAVA KONKURS ZA IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA JU SLU@BE ZA ZAPO[LJAVANJE USK-a BIHA]

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE

KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA NARODNOG POZORI[TA U MOSTARU

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA TEKU]IH GRANTOVA POJEDINCIMA, UDRU@ENJIMA I USTANOVAMA UTVR\ENIH BUD@ETOM OP]INE BUGOJNO ZA 2008. GODINU

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNOG PODUZE]A RADIO LJUBU[KI D.O.O. LJUBU[KI

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA JU "OP]A KNJI@NICA" USORA

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO