LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 10 

Srijeda, 5. 3. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

REORGANIZACIJA DRU[TVA 

"INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva/PR, Sarajevo 

ODLUKA 

O REORGANIZACIJI DRU[TVA "INTERIMPEX TRADE" DOO SARAJEVO 

I. 

Dana 1. 8. 2007. godine je meni, AMRI HAD@ISULEJMANOVI], kao osniva~u i direktoru, od strane uprave Dru{tva, predo~en plan reorganizacije i pismeni izvje{taj revizora o ra~unovodstvenom iskazu Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" d.o.o. Sarajevo. 

II. 

Isti su sa~injeni u svrhu pripajanja Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo Dru{tvu "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo, a o ~emu je izme|u osniva~a oba Dru{tva prethodno postignut usmeni sporazum. 

III. 

Dru{tvo "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo je ovim primilo na znanje gore navedene dokumente, te na iste nema primjedbi. 

IV. 

Shodno navedenim dokumentima, a prema bilansu stanja odnosno uspjeha, pripajanje Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo Dru{tvu "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo }e se izvr{iti na dan 20. 9. 2007. godine. 

Sva sredstva, prava i obaveze Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo u cijelosti preuzima Dru{tvo "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo. 

V. 

Odluka o reorganizaciji }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", koje se izdaju na teritoriji FBiH. 

Za provo|enje navedenog se zadu`uje uprava Dru{tva. 


Broj 0012/07
1. augusta 2007. godine
Sarajevo 


Osniva~
Amra
Had`isulejmanovi}
, s. r. "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 3, Sarajevo 

ODLUKA 

O REORGANIZACIJI DRU[TVA "AVERY" D.O.O. SARAJEVO 

I. 

Dana 1. 8. 2007. godine je meni, RUSMIRU HAD@ISULEJMANOVI]U iz Sarajeva, Nikole Ka{ikovi}a 7, a kao osniva~u i jedinom ~lanu Dru{tva "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 3, od strane uprave Dru{tva, predo~en plan reorganizacije i pismeni izvje{taj revizora o ra~unovodstvenom iskazu Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo. 

II. 

Isti su sa~injeni u svrhu pripajanja Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo Dru{tvu "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo, a o ~emu je izme|u osniva~a oba Dru{tva prethodno postignut usmeni sporazum. 

III. 

Ja, kao jedini osniva~ Dru{tva "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo sam primio na znanje gore navedene dokumente, te na iste nemam primjedbi. 

IV. 

Shodno navedenim dokumentima, a prema bilansu stanja odnosno uspjeha pripajanje Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo Dru{tvu "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo }e se izvr{iti na dan 20. 9. 2007. godine. 

Sva sredstva prava i obaveze Dru{tva "INTERIMPEX TRADE" Privredno dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo u cijelosti preuzima Dru{tvo "AVERY" Privredno dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu d.o.o. Sarajevo. 

V. 

Odluka o reorganizaciji }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" koje se izdaju na teritoriji FBiH. 

Za provo|enje navedenog se zadu`uje uprava Dru{tva. 


Broj 020/07
1. augusta 2007. godine
Sarajevo 


Osniva~
Rusmir
Had`isulejmanovi}
, s. r. 

(O-128/08) 


Frame3

 

NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA 

-    [ef Kabineta - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Rukovodi Kabinetom i u tom pogledu ima ovlasti utvr|ene u ~lanu 26. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i neposredno vr{i sljede}e poslove: organizira i vr{i dostavljanje svih materijala iz nadle`nosti Ministarstva koje razmatra i usvaja Vlada Federacije, odnosno Parlament Federacije i drugi federalni organi; evidentira obaveze Ministarstva u vezi zaklju~aka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije; redovno izvje{tava ministra o stanju i problemima vr{enja poslova iz nadle`nosti Kabineta i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; odlu~uje o pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra; odgovoran je za kori{tenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Kabinetu; vr{i osobnu korespondenciju i organizira rje{avanje osobne po{te ministra; organizira sastanke u Kabinetu ministra; priprema sjednice Stru~nog kolegija i nadzire provo|enje zaklju~aka Kolegija; obavlja i druge poslove vezane za rad Kabineta ministra koje odredi ministar. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete  utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u Institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-300-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Ora{je, ogla{ava 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI ORA[JE 

01.    Pomo}nik na~elnika za financije - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Glavni inspektor u Inspektoratu - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Urbanisti~ko-ekolo{ki inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni suradnik za poslove upravnog rje{avanja u Slu`bi op}e uprave, branitelja i dru{tvenih djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni suradnik za oblast samostalnog privre|ivanja u Slu`bi za gospodarstvo i infrastrukturu - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Pomo}nik op}inskog na~elnika, u rukovo|enju Slu`bom za upravu, ima ovla{tenje da: raspore|uje poslove i zadatke na slu`benike i namje{tenike slu`be, utvr|uje prioritet u obavljanju poslova i zadataka, daje upute za rad i nadzire rad slu`benika i namje{tenika i koordinira rad u okviru Slu`be, predla`e poslove i zadatke za godi{nji program rada Op}inskog organa uprave, utvr|uje periodi~ne planove rada slu`be i osigurava njihovu realizaciju, priprema izvje{}e o radu Op}inskog organa uprave iz djelokruga Slu`be, osigurava zakonito, stru~no i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadle`nosti slu`be, redovno (svakodnevno, tjedno i mjese~no) upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadle`nosti slu`be i predla`e poduzimanje odre|enih mjera radi rje{avanja postoje}ih problema u slu`bi u cilju osiguranja uvjeta za pravilno i blagovremeno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Slu`be za upravu kojom rukovodi, obavlja najslo`enije poslove iz nadle`nosti slu`be kojom rukovodi. Pomo}nik op}inskog na~elnika mo`e potpisivati pojedina~ne akte za koja ga ovlasti op}inski na~elnik posebnim rje{enjem. Pomo}nik op}inskog na~elnika odgovara za kori{tenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih op}inskoj slu`bi kojom rukovodi. Pomo}nik op}inskog na~elnika za svoj rad i rad Slu`be kojom rukovodi odgovara op}inskom na~elniku. U slu~aju sprije~enosti ili odsutnosti pomo}nika op}inskog na~elnika, slu`bom rukovodi dr`avni slu`benik kojeg odredi op}inski na~elnik, na prijedlog rukovoditelja te slu`be. Prima, pregleda, razvrstava i raspore|uje podneske i predmete slu`benicima i namje{tenicima i prati izvr{enje danih poslova i zadataka, priprema godi{nji plan rada i podnosi izvje{}e o radu Slu`be, osobno izra|uje analize, izvje{taje, informacije i druge stru~ne i analiti~ke materijale o stanju u oblasti iz djelokruga Slu`be, daje prijedloge za dono{enje op}inskih propisa iz oblasti financija, priprema prijedlog prora~una te izmjene i dopune prora~una i prate}ih odluka, prati stanje raspolo`ivih prora~unskih sredstava, neposredno i svakodnevno prati realizaciju prora~unskih sredstava i izvr{enje prora~una, te o tome, uz blagovremene sugestije i prijedloge upoznaje op}inskog na~elnika i predla`e poduzimanje potrebitih mjera za njihovo rje{avanje, izra|uje izvje{}a o ostvarivanju prihoda, godi{nje izvje{}e o izvr{enju prora~una, redovno upoznaje op}inskog na~elnika o stanju i problemima u svezi vr{enja poslova i predla`e poduzimanje potrebitih mjera za njihovo rje{avanje, obavlja sve aktivnosti za otvaranje i rad `iro ra~una Op}inskog vije}a u poslovnim bankama, prati rezultate rada dr`avnih slu`benika i namje{tenika i predla`e ocjenu rada, predla`e poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne du`nosti, kodeksa pona{anja ili nezakonitog rada slu`benika i namje{tenika, inicira izradu ili izmjene i dopune normativnih akata iz djelokruga rada Slu`be, osigurava suradnju Slu`be sa drugim slu`bama, nadle`nim institucijama, predstavnicima me|unarodne zajednice i drugim pravnim subjektima, informira op}inskog na~elnika o stanju i problemima u Slu`bi i predla`e mjere kojima se osigurava potpuno provo|enje utvr|ene politike i izvr{avanja zakona, drugih propisa i op}ih akata, obavlja i druge poslove iz djelokruga Slu`be po nalogu op}inskog na~elnika. 

02. Opis poslova: Radom Inspektorata rukovodi glavni inspektor. Glavni inspektor, u rukovo|enju Inspektoratom ima ovla{tenje da: koordinira rad svih inspektora, utvr|uje prioritet u obavljanju nadzora te ostalih poslova i zadataka, daje upute za rad i nadzire rad inspektora, predla`e poslove i zadatke za godi{nji program rada Op}inskog organa uprave, utvr|uje periodi~ne planove rada Inspektorata i osigurava njihovu realizaciju, priprema izvje{}e o radu Op}inskog organa uprave iz djelokruga Inspektorata, osigurava zakonito, stru~no i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadle`nosti Inspektorata, redovno (svakodnevno, tjedno i mjese~no) upoznaje na~elnika o stanju i problemima u vezi obavljanja poslova iz nadle`nosti Inspektorata i predla`e op}inskom na~elniku poduzimanje odre|enih mjera radi rje{avanja postoje}ih problema u Inspektoratu u cilju osiguranja uvjeta za pravilno i blagovremeno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Inspektorata, obavlja najslo`enije poslove iz nadle`nosti Inspektorata. Glavni inspektor mo`e potpisivati pojedina~na akta za koja ga ovlasti op}inski na~elnik posebnim rje{enjem. Glavni inspektor odgovara za kori{tenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Inspektoratu. Glavni inspektor za svoj rad i rad Inspektorata odgovara op}inskom na~elniku. Neposredno obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provo|enjem zakona i propisa koji se odnose na: predla`e godi{nji program i plan rada Inspektorata, te osigurava njihovu realizaciju, priprema izvje{taje o radu Inspektorata, prima, pregleda, razvrstava i raspore|uje podneske i predmete inspektorima i prati izvr{enje danih poslova i zadataka, obavljanje trgovine i obrta, cijene proizvoda i usluga, naknade, pristojbe (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zara~unavaju po posebnim propisima, robnu pri~uvu, za{titu izuma i tehni~kih unapre|enja, za{titu prava potro{a~a, informira op}inskog na~elnika o stanju i problemima u Inspektoratu i predla`e mjere kojima se osigurava potpuno provo|enje utvr|ene politike i izvr{avanja zakona, drugih propisa i op}ih akata, utvr|uje prijedlog ocjena rada za inspektore, inicira izradu ili izmjene i dopune normativnih akata iz djelokruga rada Inspektorata, predla`e poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne du`nosti, kodeksa pona{anja ili nezakonitog rada inspektora, osigurava suradnju Inspektorata sa drugim slu`bama i nadle`nim institucijama, donosi rje{enja o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti, sudjeluje na usmenim raspravama pri op}inskom sudu za prekr{aje po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekr{ajnog postupka, obavje{tava op}inskog na~elnika o radu inspekcija i stanju u oblasti inspekcija, obavlja i druge inspekcijske poslove odre|ene zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Inspektorata po nalogu op}inskog na~elnika. 

03. Opis poslova: Obavlja poslove nadzora nad provo|enjem zakona i propisa koji se odnose na: izradu i reviziju tehni~ke dokumentacije za gradnju gra|evina, gradnju gra|evina, rekonstrukciju, sanaciju, uporabu, odr`avanje i uklanjanje gra|evina, kakvo}u gra|evinskih proizvoda, ure|enje prostora, suzbijanje bespravne gradnje, za{titu okoli{a i prirodnih resursa, izradu i usugla{enost dokumenta prostornog ure|enja (prostorni planovi, urbanisti~ki planovi, regulacijski planovi i dr.), provo|enje dokumenta prostornog ure|enja, izdavanje urbanisti~kih suglasnosti i akata koji odre|uju urbanisti~ko-tehni~ke uvjete, rad pravnih osoba koje obavljaju stru~ne poslove prostornog planiranja, vo|enje evidencije o podacima prostornog ure|enja, nadzor nad komunalnim objektima i ure|ajima, gradskim prometnicama, autobusnim stanicama, nadzor dobara u op}oj upotrebi koja se koriste u komunalnoj oblasti (ulice, trotoari, trgovi, parkovi, javne zelene povr{ine, korita i obale rijeka) u naseljima, sudjeluje na usmenim raspravama pri op}inskom sudu za prekr{aje po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekr{ajnog postupka, sudjeluje u radu komisije za utvr|ivanje minimalno tehni~kih uvjeta za poslovne objekte, radi izvje{}a, informacije i druge materijale iz djelokruga svoga rada, obavlja i druge inspekcijske poslove odre|ene zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Inspektorata po nalogu glavnog inspektora i op}inskog na~elnika. 

04. Opis poslova: Vodi skra}eni upravni postupak i rje{ava u upravnim stvarima iz djelokruga Slu`be, vodi postupak i izra|uje rje{enja o pravu na osobnu i obiteljsku invalidninu, invalidski dodatak, dodatak za tu|u njegu i pomo} RVI i MVI, izra|uje i donosi i druga pojedina~na akta iz djelokruga Slu`be, prati ostvarenje prava korisnika ~ije je pravo vremenski ograni~eno i pokre}e postupak radi produ`enja ili prestanka prava, pru`a pravnu pomo} korisnicima davanjem stru~nih pravnih obja{njenja iz Slu`be, zaprima, obra|uje i dostavlja `albe drugostupanjskom organu na rje{avanje, izra|uje, vodi i odr`ava propisane evidencije iz oblasti, prati stanje u oblasti politike prema mladima, sura|uje s udrugama i organizacijama mladih, te osigurava komunikaciju i protok informacija izme|u njih i Op}inskog organa uprave, prati zakonske i druge propise iz oblasti Slu`be, obavlja i druge poslove iz djelokruga Slu`be po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika i op}inskog na~elnika. 

05. Opis poslova: Vodi jednostavnije prvostupanjske upravne postupke u oblasti samostalnog privre|ivanja za djelatnost obrta, trgovine i ugostiteljstva, rje{ava zahtjeve za izdavanje odobrenja te svih statusnih promjena u toku obavljanja ovih djelatnosti, vodi registre samostalnih poduzetnika, izdaje uvjerenja o kojima se vodi ili ne vodi slu`bena evidencija iz svog djelokruga rada, vodi elektronsku bazu podataka svih izdanih akata iz oblasti samostalnog privre|ivanja i evidentira sve promjene, ovjerava poslovne knjige poduzetnika, izra|uje izvje{}a, analize i informacije iz oblasti poduzetni{tva i obrta za potrebe Op}inskog organa uprave, predla`e izmjene, dopune i uskla|ivanje normativnih akata u svrhu unapre|enja stanja u ovoj oblasti kao i uskla|ivanja sa novim zakonima i propisima, sudjeluje u izradi normativnih akata koji se odnose na poduzetni{tvo i obrt, pru`a stru~nu i pravnu pomo} pravnim i fizi~kim licima iz oblasti poduzetni{tva i obrta, izra|uje rje{enja i ugovore o kori{tenju i zakupu gra|evinskog zemlji{ta i javnih povr{ina, obavlja i druge upravno-pravne poslove iz djelokruga Slu`be, obavlja i druge poslove iz djelokruga Slu`be po nalogu pomo}nika op}inskog na~elnika i op}inskog na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

za poziciju 04: 

za poziciju 05: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta natje~aja, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Ora{je" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-301-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. i ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organu dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH u ime Op}inskog organa uprave Op}ine Klju~, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM I IZBOR PRIPRAVNIKA U OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE KLJU^ 

I. DR@AVNI SLU@BENICI 

01.    Sekretar jedinstvenog op}inskog organa uprave - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Tr`i{ni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Gra|evinsko-komunalni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni savjetnik za normativno-pravne poslove i ljudske resurse - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni savjetnik za urbanizam i gra|enje - 1 (jedan) izvr{ilac 

06.    Vi{i stru~ni saradnik za pravnu pomo} i koordinator {alter sale - 1 (jedan) izvr{ilac 

07.    Stru~ni saradnik za upravno-pravne poslove i djelatnost samostalnog privre|ivanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

08.    Stru~ni saradnik za informacioni sistem - 1 (jedan) izvr{ilac 

09.    Stru~ni saradnik za planiranje, podr{ku, razvoj biznisa i turizam - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. PRIPRAVNICI 

01.    Diplomirani pravnik - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/01. Opis poslova: Organizira i obavlja poslove od zna~aja za unutra{nju organizaciju i rad Op}inskog organa uprave; koordinira i usmjerava rad op}inskih slu`bi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvr|eni u Programu rada op}inskog organa uprave; od {efova op}inskih slu`bi za upravu preuzima izvje{taje, analize, informacije i sl., te ih analizira i kao objedinjen materijal dostavlja op}inskom na~elniku na daljnje kori{tenje; osigurava izvr{enje poslova po Programu rada op}inskog na~elnika, a koji se ti~u rada op}inskih slu`bi za upravu; koordinira saradnju izme|u Op}inskog organa uprave i drugih tijela dr`avne uprave; informi{e op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vr{enju planiranih poslova i predla`e potrebne mjere za unapre|enje rada; provodi postupak nadgledanja zakonitosti i provo|enja pisanih internih kontrolnih postupaka i procedura na nivou op}inskog organa uprave; koordinira rad na procjeni rizika od mogu}ih gre{aka, nepravilnosti, neovla{tene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovaraju}ih rezultata rada u radu op}inskog organa uprave i predla`e op}inskom na~elniku i pomo}nicima na~elnika odgovaraju}e mjere za spre~avanje nastajanja ne`eljenih posljedica; podnosi redovne polugodi{nje i godi{nje pismene izvje{taje na~elniku op}ine o primjeni procedura interne kontrole sa prijedlogom mjera za pobolj{anje rada; poma`e op}inskom na~elniku pri utvr|ivanju radnih ciljeva za pomo}nike op}inskog na~elnika; prati postignute rezultate u radu za pomo}nike op}inskog na~elnika, u~estvuje i vodi proces njihovog ocjenjivanja; predla`e op}inskom na~elniku poduzimanje propisanih postupaka radi utvr|ivanja povrede radne du`nosti, kodeksa pona{anja ili nezakonitog rada pomo}nika op}inskog na~elnika; odgovara za kori{tenje finansijskih sredstava, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; koordinira izradu godi{njeg program rada Op}inskog organa uprave na osnovu predlo`enih programa rada op}inskih slu`bi, te utvr|ivanja godi{njih i dugoro~nih ciljeva rada organa uprave; u~estvuje u izradi Programa rada Op}inskog vije}a i prati realizaciju ovog programa iz nadle`nosti Op}inskog organa uprave; op}inskom na~elniku podnosi godi{nji izvje{taj o realizaciji Programa rada Op}inskog organa uprave; za op}inskog na~elnika objedinjuje mjese~ne planove rada op}inskih slu`bi, analize mjese~nih planova, te druge informacije i materijale iz nadle`nosti op}inskog organa uprave, a koje izra|uju pomo}nici op}inskog na~elnika; objedinjuje mjese~ne izvje{taje o radu i dostignutim rezultatima slu`bi za upravu, za potrebe op}inskog na~elnika; izra|uje akcione planove za odre|ene aktivnosti iz nadle`nosti organa uprave; u~estvuje u pripremi i izradi bud`eta op}ine i organa uprave; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja op}ine; prisustvuje sjednicama Stru~nog kolegija op}inskog na~elnika i Op}inskog vije}a; koordinira pripremu odgovora na vije}ni~ka pitanja iz nadle`nosti Op}inskog organa uprave; obavlja i druge poslove koje mu povjeri op}inski na~elnik; za svoj rad odgovora op}inskom na~elniku. 

I/02. Opis poslova: Vr{i neposredni nadzor u oblasti tr`i{ta, cijena i kvaliteta robe, pregleda kalkulacije cijena, profaktura, ra~una i drugih dokumenata koji se odnose na nabavku robe, formiranje cijena, na~in prodaje, kontrolu mjerila i mjernih jedinica i sl.; privremenim rje{enjem zabranjuje obavljanje djelatnosti pravnog ili fizi~kog lica dok isto ne otkloni utvr|ene nedostatke, te privremeno oduzima robu koja je bila predmet prekr{aja, krivi~nog djela ili privrednog prestupa; preduzima preventivne upravne i kaznene mjere iz svoje nadle`nosti; po izvr{enom uvi|aju sa~injava zapisnik i poduzima odgovaraju}e mjere i o tome pismeno obavje{tava stranku; vodi evidenciju o svim izvr{enim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; provodi i prati provo|enje upravnih mjera nalo`enih rje{enjem i osigurava njihovo izvr{enje; zapisnikom izuzetno mo`e narediti izvr{enje mjera u skladu sa zakonom radi otklanjanja neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i za{titu imovine; postupa po zahtjevima stranaka; podnosi krivi~ne prijave i zahtjeve za pokretanje prekr{ajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima; vr{i izricanje i naplatu mandatne kazne; vr{i kontrolu minimalnih uslova za rad ugostiteljskih i turisti~kih objekata i njihovu kategorizaciju; vr{i kontrolu isticanja reklama; vr{i kontrolu pridr`avanja objavljenih cijena roba i ugostiteljskih usluga, kao i kontrolu radnog vremena ugostiteljskih i trgovinskih radnji; podnosi izvje{taj o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu Pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/03. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor iz oblasti gra|enja, prostornog ure|enja, za{tite okoline, komunalnih i sanitarnih propisa; prati stanje u domenu gradnje i prostornog ure|enja na podru~ju op}ine; sudjeluje u pripremi nacrta propisa koji se ti~u prostornog ure|enja i gra|enja, komunalnog reda i za{tite okoline; vodi brigu o stanju ure|enosti op}inske deponije sme}a, groblja, parkova, javnih povr{ina i op}inske putne mre`e; brine se o ure|enosti vodnih tokova na podru~ju op}ine; sara|uje sa mjesnim zajednicama i gra|anima kod provo|ena odluka iz svoje nadle`nosti; preduzima preventivne upravne i kaznene mjere iz svoje nadle`nosti; po izvr{enom uvi|aju sa~injava zapisnik i poduzima odgovaraju}e mjere i o tome pismeno obavje{tava stranku; vodi evidenciju o svim izvr{enim inspekcijiskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; provodi i prati provo|enje upravnih mjera nalo`enih rje{enjem i osigurava njihovo izvr{enje; zapisnikom izuzetno mo`e narediti izvr{enje mjera u skladu sa zakonom radi otklanjanja neposredne opasnosti po `ivot i zdravlje ljudi i za{titu imovine; postupa po zahtjevima stranaka; podnosi krivi~ne prijave i zahtjeve za pokretanje prekr{ajnog postupka u skladu sa zakonskim propisima; vr{i izricanje i naplatu mandatne kazne; podnosi izvje{taj o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga rada Slu`be, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/04. Opis poslova: Izra|uje pojedina~ne akte koja se odnose na prava, du`nosti i odgovornosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika iz radnog odnosa; vodi brigu i ~uva personalne dosjee i li~nu dokumentaciju slu`benika i namje{tenika te vodi i a`urira elektronsku bazu podataka o zaposlenim u organu uprave; vodi bazu podataka o ocjenjivanju slu`benika i namje{tenika; priprema rje{enje o postavljenju i raspore|ivanju, rje{enja o kori{tenju godi{njih odmora, rje{enja o pla}enom i nepla}enom odsustvu, rje{enja o prestanku radnog odnosa i druga rje{enja; vodi evidenciju o prelasku u vi{i platni razred slu`benika i namje{tenika; vodi evidenciju o dodjeli jubilarnih nagrada; u suradnji sa neposrednim rukovodiocima obavlja procjenu potreba za profesionalnim usavr{avanjem slu`benika i namje{tenika, te na osnovu procesa ocjenjivanja i ura|ene procjene potreba usagla{ava sa {efovima slu`bi plan edukacije za slu`benike i namje{tenike; obavlja poslove koji se odnose na proces edukacije dr`avnih slu`benika koji organizuje Agencija za dr`avnu slu`bu, te ostale institucije koje se bave edukacijom uposlenih u javnoj upravi; priprema nacrt bud`eta za profesionalno usavr{avanje i obuku zaposlenih; u~estvuje u izradi plana za{tite na radu i u vezi sa radom, prati njegovu realizaciju, kao i sve druge poslove u skladu sa Zakonom o za{titi na radu; u~estvuje u izradi svih pravilnika koji se ti~u ure|ivanja radnih odnosa za zaposlene u organu uprave (pravilnik o radnim odnosima, pla}ama i ostalim primanjima, disciplinskoj odgovornosti, procedurama interne kontrole itd.); priprema dokumentaciju za raspisivanje javnog konkursa; priprema tekstove oglasa za zasnivanje radnog odnosa; sara|uje sa Komisijom za izbor kandidata po javnom oglasu i izvr{ava naloge Komisije u vezi sa pozivanjem kandidata i prikupljanja neophodne dokumentacije; u~estvuje u izradi pravilnika o internim kontrolama unutar op}ine i pojedina~nih slu`bi te u procesu procjene rizika od mogu}e zloupotrebe unutar op}inske uprave u cjelini i pojedina~nih slu`bi; neposredno sura|uje sa Agencijom za dr`avnu slu`bu i odgovorna je osoba za komunikaciju sa Agencijom te ostvaruje saradnju sa zavodima, fondovima i drugim institucijama ~ija djelatnost je vezana za personalne poslove; izra|uje nacrte i prijedloge op}ih akata koja se odnose na unutra{nju organizaciju op}inskog organa uprave i sistematizaciju radnih mjesta dr`avnih slu`benika i namje{tenika; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine, posebno u domeni razvoja i usavr{avanja kadrova; priprema sjednice Stru~nog kolegija op}inskog na~elnika, vodi zapisnik sa sjednica i izra|uje prijedlog pojedina~nih akata donesenih na sjednicama Stru~nog kolegija op}inskog na~elnika, odgovoran je za poslove i postupke u oblasti interne kontrole u domeni svog radnog mjesta; podnosi pismene mjese~ne, a po zahtjevu i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz nadle`nosti radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/05. Opis poslova: Propisuje urbanisti~ko-tehni~ke i druge uvjete, obilazi teren, sa~injava izvje{taje, te daje stru~no mi{ljenje po predmetima u upravnom i vanupravnom postupku iz oblasti urbanizma, gra|enja i stambeno-komunalnih poslova; priprema srednjoro~ne i godi{nje programe i planove iz oblasti ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, vodoprivrede, zajedni~ke komunalne potro{nje i lokalnih i nekategorisanih puteva; odgovoran je za posljedice u prostoru nastale odobrenim intervencijama na osnovu datog stru~nog mi{ljenja; prikuplja i po utvr|enoj metodologiji objedinjava sve podatke sa terena iz nadle`nosti Slu`be, analizira ih i predla`e pomo}niku op}inskog na~elnika kriterije i prioritete za realizaciju; na osnovu utvr|enih prioriteta izra|uje i za usvajanje priprema tendere i projekte za realizaciju; neposredno radi na blagovremenom pribavljanju sve potrebne dokumentacije za izvo|enje gra|evinskih radova, a u skladu sa planovima obnove i izgradnje; organizuje uvo|enje u posao izabranih izvo|a~a radova, te vr{i kontrolu kvaliteta i ugovorenih rokova za izvo|enje radova; vr{i obilazak terena, snima stanje i priprema elemente za utvr|ivanje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta i vo|enje upravnog postupka u oblasti urbanizma i gra|enja; vr{i iskol~enje gra|evinske linije za objekte za koje je izdato odobrenje za gra|enje; izdaje izvode iz plana parcelacije, izdaje uvjerenja o ~injenicama o kojima se vodi slu`bena evidencija; u~estvuje u radu komisije za tehni~ki pregled objekata; vr{i poslove u oblasti za{tite voda i okoline; vr{i procjenu i utvr|uje o{te}enost stambenih objekata i zajedni~kih prostora; vr{i planirane poslove u oblasti obnove i rekonstrukcije poru{enih ku}a i drugih objekata; po potrebi u~estvuje u izradi gra|evinsko-tehni~ke dokumentacije za izvo|enje radova; u~estvuje u izradi op}inskih propisa te daje primjedbe i prijedloge o nacrtu propisa; izra|uje informacije, analize i izvje{taje o radu za potrebe Op}inskog vije}a i op}inskog na~elnika; daje prijedloge za izradu urbanisti~ko-planskih i provedbenih akata i radi na njima te izra|uje projektna rje{enja; obavlja poslove koji podrazumijevaju odgovornost, visok stepen stru~nosti i nezavisnosti u odre|enim oblastima iz nadle`nosti Slu`be; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga rada Slu`be, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/06. Opis poslova: Pru`a pravnu pomo} gra|anima u usmenom i pismenom obliku, sastavlja podneske (zahtjeve, `albe, molbe i sl.); rje{ava jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skra}eni upravni postupak); vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdaje odgovaraju}a uvjerenja o tim ~injenicama; utvr|uje status raseljenih lica i predla`e ukidanje tog statusa; vr{i poslove mati~ara - dr`avnog slu`benika; obezbje|uje organizovanost i sistema~inost rada u {alter sali; koordinira i kontroli{e stru~ne radnje prilikom prijema i obrade akata i predmeta; daje obavje{tenja i uputstva strankama u vezi sa njihovim zahtjevima za ostvarivanje prava i izvr{avanja obaveza; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz nadle`nosti radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/07. Opis poslova: Vodi upravni postupak iz djelokruga rada Slu`be, naro~ito iz oblasti samostalnog privre|ivanja; vodi registar izdatih rje{enja o obavljanju djelatnosti za fizi~ka i pravna lica; vr{i izdavanje uvjerenja na osnovu slu`bene evidencije; priprema i izra|uje nacrte i prijedloge op}inskih i drugih akata iz nadle`nosti Slu`be; priprema i dostavlja podatke za potrebe izrade izvje{taja i informacija o radu Slu`be i za potrebe Op}inskog vije}a i op}inskog na~elnika; izra|uje propise i akte iz oblasti javnih nabavki; priprema tendere i tendersku dokumentaciju, ogla{ava i prikuplja ponude po oglasima za javne nabavke; koordinira rad i pru`a neposrednu stru~nu pomo} Komisiji za provo|enje postupka za izbor najpovoljnijih ponuda u postupku javnih nabavki; izra|uje odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a i ugovore sa odabranim ponu|a~em; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/08. Opis poslova: Prikuplja, sre|uje i obra|uje odre|ene podatke za vr{enje pojedinih poslova iz oblasti informaciono-dokumentacionih poslova Op}inskog organa uprave; formira i ~uva informati~ku arhivu iz domena poslova za koje je nadle`an; vr{i poslove vezane za uspostavljanje i odr`avanje ra~unarske mre`e Op}inskog organa uprave; po potrebi vr{i manje intervencije na hardveru i mre`i; dopunjava op}insku VEB stranicu novim informacijama i podacima; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli i u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz nadle`nosti radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

I/09. Opis poslova: Obavlja poslove i zadatke analiti~kog pra}enja stanja u oblasti privrede; vr{i izradu odgovaraju}ih materijala kojima se vr{i informiranje nadle`nih organa o stanju i problemima u oblasti privrede, radu privrednih subjekata, stanju zaposlenosti finansijskim rezultatima poslovanja, strukturi vlasni~kog kapitala; prati i prou~ava stanje i pojave u oblasti privrede na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obra|ivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rje{avanje utvr|enih problema; prikuplja i dostavlja podatke o razvojnim projektima i programima vi{im nivoima vlasti; ostvaruje saradnju izme|u privrednih subjekata i pru`a im potrebne informacije u cilju omogu}avanja lak{eg plasiranja proizvoda i ostvarenja me|usobne veze i povjerenja privrednika; u~estvuje u izradi planova razvoja op}ine; vr{i pra}enje poreznih prijava, kontrolu i analizu naplate svih op}inskih taksa i naplatu taksa za rad na pijaci; organizuje savjetovanja, treninge i obuku u cilju pokretanja sopstvenog biznisa; sara|uje sa turisti~kim zajednicama na podru~ju Federacije BiH i u~estvuje u izradi planova na unapre|enju turizma na podru~ju Op}ine; daje informacije o pravima i obavezama vezanim za poslovanje (posebno iz oblasti poreza); vr{i statisti~ke popise, ankete i statisti~ka istra`ivanja; ostvaruje neposrednu saradnju sa Federalnim zavodom za statistiku i dostavlja mu potrebne podatke; odgovoran je za zakonito i a`urno vr{enje poslova; podnosi mjese~ne, a po potrebi i sedmi~ne izvje{taje o svom radu Pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga radnog mjesta, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju I/01

za poziciju I/02: 

za poziciju I/03: 

za poziciju I/04: 

za poziciju I/05: 

za poziciju I/06: 

za poziciju I/07: 

za poziciju I/08: 

za poziciju I/09: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

II. Pripravnici 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju II/01: 

Izbor i prijem pripravnika }e se izvr{iti na osnovu jedinstvenih kriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine, i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stupnja stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 

3.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 

4.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvr|en stepen invalidnosti 60% i vi{e) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente za poziciju I/01, I/02, I/03, I/04, I/05, I/06, I/07, I/08 i I/09 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/01 (pripravnici) najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u 2 dnevna lista (ra~unaju}i od posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb
80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}inskom organu uprave Op}ine Klju~ " 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-310-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Kantonalne uprave za civilnu za{titu Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA CIVILNU ZA[TITU KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 

-    Pomo}nik ravnatelja za pravne, op}e i materijalne poslove, strukturu i obuku - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Rukovode}i dr`avni slu`benici osnovnih organizacionih jedinica rukovode radom Uprave temeljem ovla{tenja iz svoje nadle`nosti utvr|enih u odredbama stavka 1. ~lanka 10. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH i s tim u svezi imaju ovla{tenja da: neposredno rukovode osnovnom organizacijskom jedinicom za koju su zadu`eni i u tom pogledu organiziraju vr{enje svih poslova iz nadle`nosti tih jedinica; raspore|uju poslove na dr`avne slu`benike i namje{tenike i daju im naputke o na~inu vr{enja poslova; osiguravaju blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti jedinica kojim rukovode; redovito upoznaju ravnatelja Uprave o stanju i problemima u svezi vr{enja poslova iz nadle`nosti svoje organizacijske jedinice; predla`u poduzimanje potrebnih mjera, glede unapre|enja rada svoje organizacijske jedinice; vr{e najslo`enije poslove iz nadle`nosti svoje organizacijske jedinice; odgovaraju za zakonito i pravilno, odnosno kvalitetno vr{enje poslova i zada}a iz djelokruga jedinice kojom rukovode; predla`u ravnatelju ocjene za rad i postignute rezultate u radu dr`avnih slu`benika i namje{tenika svoje organizacijske jedinice; vr{e neposredan stru~ni nadzor u svojim organizacijskim jedinicama, te sa~injavaju izvje{}a pri osposobljavanju vje`benika dr`avnih slu`benika na probnom radu. Pored rukovode}ih poslova, obavlja i slijede}e poslove: stara se o vo|enju uredskog poslovanja u Upravi suglasno postoje}im zakonskim i podzakonskim propisima; prati stanje organiziranosti, opremljenosti i osposobljenosti struktura civilne za{tite na kantonalnoj i op}inskoj razini (sto`eri CZ, postrojbe specijalisti~ke i op}e namjene, slu`be civilne za{tite i povjerenici civilne za{tite), uz prijedlog mjera za otklanjanje uo~enih nedostataka; organizira sve aktivnosti koje se odnose na obuku snaga za{tite i spa{avanja, te kao ~lan Kantonalnog sto`era civilne za{tite u~estvuje u vr{enju najslo`enijih poslova i zada}a koji se odnose na koordiniranje, usmjeravanje i vo|enje akcija za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara; u~estvuje u izradi radnih materijala prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i op}ih akata, kao i izmjena i dopuna tih propisa; u okviru djelokruga Odjela, ostvaruje suradnju i pru`a stru~nu pomo} nositeljima civilne za{tite na ni`im razinama organiziranja, uz obavljanje nadzora nad tim poslovima. Pored gore navedenih poslova izvr{ava i sve druge poslove koje mu nalo`i ravnatelj Uprave. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj upravi za civilnu za{titu Kantona Sredi{nja Bosna/
Srednjobosanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-311-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda u Sarajevu, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U SARAJEVU 

01.    Stru~ni savjetnik u Kabinetu predsjednika Suda - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Vi{i stru~ni saradnik za javne nabavke i sudsku statistiku - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Poma`e predsjedniku u njegovom radu, vr{i analizu pravnih pitanja, prou~ava i priprema predmete, izra|uje nacrte sudskih odluka, prati izmjene i dopune postoje}ih propisa i dono{enje novih zakona i drugih propisa i o istim blagovremeno upoznaje predsjednika Suda i sve sudije na pogodan na~in, a po potrebi i ostale uposlenike, pru`a stru~nu pomo} prilikom izrade pravilnika i drugih akata, vr{i koordinaciju sa ministarstvima pravde i obavlja druge poslove po nalogu predsjednika Suda. 

02. Opis poslova: Priprema i izra|uje sve akte vezano za javne nabavke, izra|uje nacrte i prijedloge odluka, ugovora i drugih akata koji se odnose na rje{avanje obligacionih i du`ni~ko- povjerila~kih odnosa u upravnom postupku kao i radi na realizovanju tih ugovora i akata, pregled obrazaca za statisti~ko izvje{tavanje koje koristi svaka od pisarni i zk ured za evidentiranje statisti~kih podataka o predmetima, kao i prezentacija ovih statisti~kih podataka u konsolidiranom obliku od strane sekretara Suda kao instrument menad`menta, izra|uje i pravi sveobuhvatni pregled i analizu obrazaca za statisti~ke izvje{taje koje koriste pisarne, a u svrhu pobolj{anja i racionalizacije metoda prikupljanja statisti~kih podataka o predmetima i prezentiranja iz njih dobivenih informacija predsjedniku Suda i {efovima pisarni o tome kako se koriste obrasci, unose podaci u kompjutere, prave zbirni prikazi podataka i pripremaju razli~ite vrste dijagrama i grafikona. Obavlja i druge poslove koji po prirodi posla spadaju u djelokrug rada ovog radnog mjesta. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Op}inskom sudu u Sarajevu" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-312-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Kantona 10, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U UPRAVI ZA PITANJA BRANITELJA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA HVO-a KANTONA 10 

-    Direktor Uprave - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Neposredno rukovodi Upravom; zastupa i predstavlja Upravu; organizira obavljanje svih poslova iz nadle`nosti Uprave; donosi propise i druge op}e i pojedina~ne akte za koje je Zakonom ili drugim propisima ovla{ten i sukladno Zakonu i drugim propisima odlu~uje o pravima, du`nostima i odgovornostima slu`benika i namje{tenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u dr`avnoj slu`bi; obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom i drugim propisima stavljeni u nadle`nost. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb
80101 Livno
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Kantona 10" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-324-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI GORA@DE 

-    Sekretar Op}inskog organa uprave - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Organizira i obavlja poslove od zna~aja za unutra{nju organizaciju i rad Op}inskog organa uprave; koordinira i usmjerava rad op}inskih slu`bi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvr|eni u Programu rada Op}inskog organa uprave; osigurava izvr{enje poslova po Programu rada op}inskog na~elnika; koordinira saradnju izme|u Op}inskog organa uprave i drugih tijela dr`avne uprave; informi{e op}inskog na~elnika o stanju i problemima u vr{enju planiranih poslova i predla`e potrebne mjere za unapre|enje rada; poma`e op}inskom na~elniku pri utvr|ivanju radnih ciljeva; prati postignute rezultate u radu za pomo}nike op}inskog na~elnika; u~estvuje i vodi proces njihovog ocjenjivanja; predla`e poduzimanje propisanih postupaka radi utvr|ivanja povrede radne du`nosti, kodeksa pona{anja ili nezakonitog rada pomo}nika op}inskog na~elnika; odgovara za kori{tenje finansijskih sredstava, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni; koordinira izradu godi{njeg programa rada Op}inskog organa uprave na osnovu predlo`enih programa rada op}inskih slu`bi; u~estvuje u izradi programa rada Op}inskog vije}a i prati realizaciju ovog programa iz nadle`nosti Op}inskog organa uprave; op}inskom na~elniku podnosi godi{nji izvje{taj o realizaciji Programa rada Op}inskog organa uprave; za op}inskog na~elnika objedinjuje mjese~ne planove rada op}inskih slu`bi, analize mjese~nih planova, te druge informacije i materijale iz nadle`nosti Op}inskog organa uprave, a koje izra|uju pomo}nici op}inskog na~elnika; izra|uje akcione planove za odre|ene aktivnosti iz nadle`nosti organa uprave; donosi i potpisuje akta i odlu~uje o pitanjima za koje ga ovlasti op}inski na~elnik; u~estvuje u pripremi i izradi bud`eta op}ine i organa uprave; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja op}ine; prisustvuje sjednicama Kolegija i Op}inskog vije}a; koordinira pripremu odgovora na vije}ni~ka pitanja iz nadle`nosti organa uprave; obavlja i druge poslove koje mu povjeri op}inski na~elnik. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Gora`de" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-326-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Maglaj, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI MAGLAJ 

01.    Rukovodilac slu`be - pomo}nik op}inskog na~elnika u Slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu, op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Rukovodilac slu`be - pomo}nik op}inskog na~elnika u Slu`bi za civilnu za{titu 

03.    Urbanisti~ko-ekolo{ki inspektor i inspektor za nekategorisane ceste u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Utvr|uje program rada Slu`be i odgovoran je za njegovo izvr{enje i izvr{enje programa rada op}inskog na~elnika iz nadle`nosti Slu`be, priprema odluke, druge propise i op}e akte iz djelokruga rada Slu`be, kontrola vo|enja upravnog postupka i primjena zakona iz oblasti bora~ko-invalidske za{tite, zakona o dr`avljanstvu i mati~nim knjigama, zakona i propisa iz oblasti izbjeglica i raseljenih osoba, zakona u oblasti obrazovanja, zdravstva, sporta i kulture i ostalih zakona i propisa, priprema izvje{taje, informacije i druge materijale za op}inskog na~elnika i Op}insko vije}e iz nadle`nosti Slu`be, odgovoran je za saradnju, organizaciju i funkcionisanje dru{tvenih organizacija, bora~kih i drugih udru`enja, zdravstvenih i drugih organizacija, odgovoran je za blagovremenu pripremu i kvalitet materijala za Op}insko vije}e i na~elnika, u~estvuje u pripremi prijedloga projekata za finansiranje iz oblasti dru{tvenih djelatnosti, prisustvuje sjednicama kolegija na~elnika i predla`e najbolja rje{enja razmatranih problema, obavlja najslo`enije poslove iz nadle`nosti Slu`be, odgovoran je i za obavljanje drugih poslova koji nisu u nadle`nosti drugih op}inskih slu`bi, odgovoran je za uspostavu i pra}enje sistema kvaliteta usluga i njegovo stalno unapre|enje, odgovoran je za rad Slu`be i oblast za koju je Slu`ba osnovana, obavlja i druge poslove po nalogu na~elnika Op}ine. 

02. Opis poslova: Utvr|uje program rada Slu`be i odgovoran je za njegovo izvr{enje i izvr{enje programa rada op}inskog na~elnika iz nadle`nosti Slu`be, organizuje, koordinira i u~estvuje u izradi i procjeni ugro`enosti, programa za{tite spa{avanja, plana za{tite spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a i drugih planova, koordinira akcijom za{tite spa{avanja, izra|uje elaborate za izvo|enje vje`bi civilne za{tite, odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS i opremom, prisustvuje sjednicama kolegija na~elnika i predla`e najbolja rje{enja razmatranih pitanja, sprovodi odluke na~elnika i Op}inskog vije}a iz svoje nadle`nosti, odgovoran je za blagovremenu pripremu i kvalitet materijala za Op}insko vije}e i na~elnika, odgovoran je za rad Slu`be u oblasti za koju je Slu`ba osnovana, izra|uje mjese~ne i druge izvje{taje o radu Slu`be, obavlja poslove koordinacije izme|u Op}ine i nadle`nih institucija u vezi sa deminiranjem, obavlja i druge poslove iz svoje nadle`nosti po nalogu op}inskog na~elnika. 

03. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor nad provo|enjem zakona i propisa koji se odnose na izradu i reviziju tehni~ke dokumentacije za gradnju gra|evina, gradnju gra|evina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, odr`avanje i uklanjanje gra|evine, kvalitet gra|evinskih proizvoda, ure|enje prostora, suzbijanje bespravne gradnje, za{titu okoli{a i prirodnih resursa, izgradnju i usagla{enost dokumenata prostornog ure|enja (prostorni planovi, urbanisti~ki planovi, regulacioni planovi i dr.), provo|enje dokumenata prostornog ure|enja, izdavanje urbanisti~kih saglasnosti i akata koji odre|uju urbanisti~ko-tehni~ke uvjete, za{titu okoli{a, spomenika kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a, rad pravnih lica koja obavljaju stru~ne poslove prostornog planiranja, vo|enje evidencije o podacima prostornog ure|enja, za{titu okoli{a i za{titu voda, kontrolu iskori{tenih i otpadnih voda i provo|enje planova za{tite od zaga|ivanja voda, za{titu prirode, obnovu i pobolj{anje ekolo{kog kvaliteta, dovo|enje kulturi o{te}enog zemlji{ta nakon prestanka istra`ivanja i eksploatacije mineralnih sirovina, ~uvanje, upravljanje i kori{tenje prirodnih resursa, u~estvuje u izradi predmjera i predra~una u vezi sa izradom infrastrukturnih objekata na putu i klizi{tima, vodi evidenciju podataka o putevima, objektima na putu, putnim pojasima, saobra}ajnoj signalizaciji i opremi na putevima, vodi evidenciju podataka o klizi{tima, priprema prijedloge sanacije, prati stanje i vr{i izradu informacija o stanju putne mre`e, vodi evidenciju i ukazuje na potrebu parking prostora, signalizaciju na putnoj mre`i i u~estvuje u sklapanju ugovora o izvo|enju radova na istom, izra|uje mjese~ne, {estomjese~ne i godi{nje izvje{taje o svom radu, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima iz nadle`nosti urbanisti~ko-gra|evinske inspekcije, samostalno i po nalogu op}inskog na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu-Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2
72 000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Maglaj" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-329-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU POLUOTVORENOG TIPA TUZLA 

01.    Pomo}nik direktora za Sektor za poslove zdravstvene za{tite osu|enih i pritvorenih osoba - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    [ef Odsjeka za odgoj/tretman, zdravstvenu za{titu, op}e i ra~unovodstveno-knjigovodstvene poslove Odjeljenja u Posavskom kantonu-`upaniji sa sjedi{tem u Ora{ju - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni saradnik-vaspita~/odgajatelj osu|enih osoba Odjeljenja u Posavskom kantonu-`upaniji sa sjedi{tem u Ora{ju - 1(jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadu`en i u tom pogledu organizuje vr{enje svih poslova iz nadle`nosti te jedinice, raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti organizacione jedinice kojom rukovodi, redovno upoznaje direktora Zavoda o stanju i problemima u vezi sa vr{enjem poslova, predla`e poduzimanje potrebnih mjera, odgovoran je za kori{tenje finansijskih i materijalnih potencijala koji su dodijeljeni osnovnoj organizacionoj jedinici i vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti organizacione jedinice, izvr{ava poslove po nalogu direktora i odlu~uje o pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem direktora, obavlja ljekarske preglede pritvorenih i osu|enih osoba, kontinuirano prati zdravstveno stanje pritvorenih i osu|enih osoba, daje ocjenu o radnoj sposobnosti osu|enih osoba, upu}uje pritvorene i osu|ene osobe na specijalisti~ke preglede, upu}uje pritvorene i osu|ene osobe na hospitalizaciju, vr{i raspored poslova na neposredne izvr{ioce, donosi, potpisuje akte, odnosno u~estvuje u izradi akata iz djelokruga slu`be, osim akata koje potpisuje direktor, nadzire higijensko-epidemiolo{ko stanje u prostorijama Zavoda (mikrobiolo{ka obrada briseva povr{ina), nadzire prehrambene namirnice i hranu (kontrola rokova valjanosti prehrambenih artikala, organolepti~ki pregled prehrambenih artikala, mikrobiolo{ka analiza uzoraka hrane), planira potrebe u lijekovima i zavojnom materijalu, intervencije izvan radnog vremena (dolazak, konsultacije), obavlja i druge poslove u organizacionoj jedinici iz svoje struke. 

02. Opis poslova: Organizira vr{enje svih poslova iz organizacione jedinice kojom rukovodi, raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje bli`e upute o na~inu vr{enja tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti organizacione jedinice, redovno usmeno i pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice o stanju vr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje, postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice, odgovoran je za kori{tenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutra{njoj organizacionoj jedinici i vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti unutra{nje organizacione jedinice kojom rukovodi, u~estvuje u radu tima za grupnu terapiju, programira i planira poslove i aktivnosti na izvr{avanju odgoja-tretmana, neposredno u~estvuje u realizaciji odgoja-tretmana, obavlja i druge poslove koje odredi pomo}nik direktora. 

03. Opis poslova: Programiranje i planiranje poslova i aktivnosti na izvr{avanju programa odgoja-tretmana u klasifikacionoj grupi osu|enih osoba na izdr`avanju kazne zatvora, koja broji do 50 osoba, izrada akata u postupku pomilovanja, uslovnog otpusta, prekida izdr`avanja kazne zatvora, premje{taja i dr. postupcima po zahtjevu osu|ene osobe ili nadle`nih organa,u~estvovanje u radu tima za grupnu terapiju, utvr|ivanje ~injenica, pribavljanje dokaza i predlaganja postupka disciplinske odgovornosti za u~injene disciplinske prekr{aje osu|enih osoba i postupaka po molbenom raportu, rukovo|enje radom mikro tima i pripremanje prijedloga za premje{taj u stimulativno klasifikacione grupe i prijedloga za kori{tenje pogodnosti i prava, pra}enje rada osu|enih osoba na radnim mjestima i njihovo pona{anje u toku izdr`avanja kazne i uno{enje odgovaraju}ih podataka u li~ni list osu|ene osobe, saradnja sa porodicom osu|ene osobe vezano za odgoj-tretman i drugi poslovi koje odredi {ef Odsjeka. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja), 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni odgajateljski ispit du`ni su isti polo`iti u roku od 1 (jedne) godine od dana zasnivanja radnog odnosa u skladu sa Zakonom o izvr{enju krivi~nih sankcija Federacije BiH i Pravilnikom o uvjetima i na~inu polaganja stru~nog ispita slu`benika i zatvorske policije-stra`e u federalnim ustanovama za izvr{enje kazne zatvora. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-332-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, ogla{ava 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Stru~ni savjetnik za nadzor i upravno rje{avanje u II stepenu u Odjeljenju za pravne i upravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.     Na~elnik Odjeljenja za administraciju Teo~ak - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Na~elnik Odjeljenja za administraciju ^eli} - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Provodi drugostepeni upravni postupak i priprema rje{enja po `albama na prvostepena rje{enja Odjeljenja u vezi gra|anskih stanja, bezbjednosti saobra}aja na putevima, promjene li~nog imena, li~ne karte, jedinstveni mati~ni broj gra|ana, prebivali{te i boravi{te gra|ana, mati~ne knjige i oru`ja, provodi prvostepeni upravni postupak i priprema rje{enje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za rad agencijama za za{titu ljudi i imovine, provodi prvostepeni upravni postupak i priprema rje{enja po zahtjevima za promjenu entitetskog dr`avljanstva, priprema odgovore na tu`be u upravnom sporu na rje{enja Ministarstva, u~estvuje u izradi nacrta zakona iz djelokruga rada Odjeljenja, daje uputstva organizacionim jedinicama u cilju jedinstvenog postupanja prilikom primjene propisa iz oblasti unutra{njih poslova, vr{i upravni nadzor nad radom Odjeljenja u pogledu izvr{avanja zakona i drugih propisa iz oblasti unutra{njih poslova, priprema odgovaraju}e materijale i rje{enja imovinsko pravne prirode u vezi sa pokretnom i nepokretnom imovinom ~iji je vlasnik ili korisnik Ministarstvo i ide na zastupanje po istom, vodi zakonom propisane evidencije, odgovoran je za blagovremeno, zakonito i stru~no izvr{avanje navedenih poslova, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

02. i 03. Opis poslova: Rukovodi i organizuje rad u Odjeljenju, daje smjernice za rad i odre|uje prioritete u radu, preduzima, odnosno predla`e preduzimanje mjera za rje{avanje pitanja iz djelokruga Odjeljenja, neposredno radi na najslo`enijim poslovima iz djelokruga Odjeljenja, predla`e program rada Odjeljenja i podnosi izvje{taj o njegovoj realizaciji, priprema plan rada i izvje{taj o radu Odjeljenja, daje prijedloge i mi{ljenja za unapre|enje rada Odjeljenja, stara se za efikasno i zakonito obavljanje poslova iz djelokruga rada Odjeljenja, sprovodi prvostepeni upravni postupak iz djelokruga rada Odjeljenja, stara se o adekvatnom smje{taju duplikata mati~nih knjiga i u njih unosi naknadne upise prema izvje{tajima koje dostavljaju mati~ari (u odjeljenjima u kojima nije sistematizovano radno mjesto Vi{i samostalni referent za sprovo|enje propisa iz oblasti gra|anskih stanja i saobra}aja), vr{i prijave slu`benika i namje{tenika na penzijsko i zdravstveno osiguranje, obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog organa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-333-a-F/08) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegova~kog kantona, ogla{ava 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA ZAPADNOHERCEGOVA^KOG KANTONA 

01.    [ef Odjela upravnih poslova u Ljubu{kom - 1 (jedan) izvr{itelj 

02.    Stru~ni suradnik za prekr{aje u Sektoru uniformirane policije - 1 (jedan) izvr{itelj 

01. Opis poslova: Rukovodi radom Odjela, organizira vr{enje poslova iz njegove nadle`nosti, te raspore|uje poslove na dr`avne slu`benike i namje{tenike i daje upute za njihov rad. Osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje poslova iz nadle`nosti Odjela, te prati stanje i provedbu propisa i rje{ava najslo`enije predmete iz oblasti upravnih poslova. Priprema izvje{}a o radu i program rada, te redovno usmeno ili pismeno izvje{}uje pomo}nika ministra o stanju upravnih predmeta. Obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika ministra. 

02.Opis poslova: Radi na organiziranju i provo|enju skra}enih prekr{ajnih postupaka, priprema-pregleda zahtjeve za pokretanje prekr{ajnog postupka, prati tijek prekr{ajnog postupka i priprema `albe na rje{enja sudaca za prekr{aje, vodi evidenciju o prometnim prekr{ajima (upisnike) i obavlja druge poslove po zapovjedi na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti: (originali ili ovjerene kopije) 

1.    sveu~ili{na diploma 

2.    dokaz o radnom sta`u struci nakon stjecanja VSS (potvrda poslodavca ili uvjerenje nadle`nog tijela za mirovinsko i invalidsko osiguranje koje sadr`i i de{ifraciju zanimanja) 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br.3, Mostar ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba.) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta natje~aja, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i
Zapadnohercegova~ki kanton, ul. Stjepana Radi}a br. 3
88000 mostar
sa naznakom za:
"Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutarnjih poslova Zapadnohercegova~kog kantona". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-327-a-F/08) 


MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u vezi sa ~lanom 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova Upravnog odbora i predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Kantonalne javne ustanove Spomenik prirode "Vrelo Bosne" Sarajevo, broj 05-05-30080/07 od 8. januara 2008. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo raspisuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KANTONALNE JAVNE USTANOVE SPOMENIK PRIRODE "VRELO BOSNE" SARAJEVO 

Ogla{avaju se pozicije: 

Opis pozicije: Upravni odbor obavlja poslove od zna~aja za oblast kojom se bavi Javna ustanova, a koji se sastoje u dono{enju Statuta Ustanove, imenovanju i razrje{enju direktora, utvr|ivanju planova rada i razvoja, utvr|ivanju godi{njeg programa rada, dono{enju finansijskog plana i usvajanju godi{njeg obra~una, dono{enju op{teg akta o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih op{tih akata u skladu sa zakonom i Statutom, odlu~ivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ Ustanove, usmjeravanju, kontrolisanju i ocjenjivanju rada direktora, rje{avanju svih pitanja sa osniva~em, odlu~ivanju o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom Ustanove, odgovornosti osniva~a za rezultate rada Ustanove, podno{enju osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju Ustanove i drugim poslovima u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i statutom Ustanove. 

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na period od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. 

Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|uje se op{tim aktom Ustanove. 

Opis pozicije: Nadzorni odbor analizira izvje{taje o poslovanju Ustanove, vr{i obavljanje nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. 

Naknada za rad u Nadzornom odboru utvr|uje se op{tim aktom Ustanove. 

Kandidati za imenovanje moraju ispunjavati slijede}e uslove: 

a)    da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija li~ne karte), 

b)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

c)    da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. 1.Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

d)    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom i Nadzornom odboru (dokaz: uvjerenje nadle`nog MUP-a i uvjerenje nadle`nog suda), 

e)    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02); dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa. 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~. a) do e) ne mogu biti stariji od {est mjeseci. 

Pored navedenih op{tih uslova, kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove

a)    VII stepen {kolske spreme (univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju), 

b)    najmanje pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda ili uvjerenje), 

c)    da nema privatni finansijski interes u Ustanovi u ~iji se Upravni i Nadzorni odbor imenuje (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

d)    da nije direktor Javne ustanove (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

e)    da nije ~lan vi{e od jednog upravnog i nadzornog odbora (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova pod ta~. b) do e) ne mogu biti stariji od {est mjeseci. 

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora mogu biti imenovani, u skladu sa Zakonom o progla{enju Spomenika prirode "Vrelo Bosne", iz reda uposlenika Kantona ili Op}ine Ilid`a, kantonalnih javnih komunalnih preduze}a, KJU Spomenik prirode "Vrelo Bosne", vlasnika nad zemlji{tem i nekretninama u za{ti}enom podru~ju, te druga pravna i fizi~ka lica koja imaju neposredan pravni interes za za{titu navedenog podru~ja. 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRANJE. 

Prijave na oglas se dostavljaju na adresu: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a -Komisija za izbor, Sarajevo, ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1., prizemlje (pisarnica), uz naznaku: "PRIJAVA NA OGLAS-UPRAVNI I NADZORNI ODBOR JAVNE USTANOVE "VRELO BOSNE" - NE OTVARAJ". 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Imenovanje kandidata za predsjednike i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora izvr{i}e Vlada Kantona Sarajevo na osnovu sastavljene liste povoljno ocijenjenih kandidata. 

(so-292-a-F/08) 


VLADA FEDERACIJE BiH
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 29 h. i 31.a. d. i f. Zakona o bankama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 32/00, 48/01,7/02, 41/02, 58/02, 13/03,19/03 i 28/03), a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), te Uputstva za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/02, 18/03 i 27/04), ta~ka 111, Federalno ministarstvo finansija-financija, raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA UNION BANKE DD SARAJEVO 

Osnovni podaci 

Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo, ul. Dubrova~ka broj 6. Sarajevo, imenuje Skup{tina Union banke d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Banka i Nadzorni odbor) uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. 

Nadzorni odbor je organ upravljanja Banke kojeg sa~injavaju predsjednik i 4 ~lana. 

Zbog isteka mandata svim ~lanovima dosada{njeg Nadzornog odbora, po ovom natje~aju, bira se i imenuje predsjednik i 4 ~lana Nadzornog odbora. 

Mandat 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Banke imenuju se istovremeno na period od 4 godine, bez ograni~enja vezano za broj mandata. 

Status 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora ne zasnivaju radni odnos u Banci, a ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktima Banke. 

Nadle`nost 

Nadzorni odbor obavlja op}i nadzor nad upravom i poslovanjem Banke, usvaja izvje{taj uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvje{taj interne i vanjske revizije, podnosi skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Banke, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka kao i druge poslove u okviru nadle`nosti Nadzornog odbora koji su propisani Zakonom o bankama i Statutom Banke. 

Op}i uvjeti 

Kandidati za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora trebaju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

Posebni uvjeti 

Kandidati za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: 

Potrebni dokumenti 

Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti dokaze (u originalnom primjerku ili ovjerene fotokopije) o ispunjenju kriterija iz ovog natje~aja: 

Kao dokaz za ta~ku Op}i uvjeti alineja 3., 4. i 5. kandidati dostavljaju pismenu izjavu u smislu zadovoljenja postavljenih uvjeta. 

Na osnovu procjene kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljenog intervjua Komisija za provo|enje javnog natje~aja utvrdit }e prijedlog liste kandidata. 

Skup{tina Banke }e donijeti odluku o imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora. 

Javni natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Dnevni list". 

Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana, a nakon roka podno{enja prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Prijave s tra`enom dokumentacijom se mogu dostaviti li~no ili putem po{te sa naznakom: "Prijava na javni natje~aj - ne otvarati" na adresu: 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo finansija-financija
Ul. Mehmeda Spahe 5
Sarajevo 

(so-294-a-F/08) 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

Na osnovu odredaba ~lana 35. i 47. Statuta "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo br. NO -2.1- 2727/08 od 21. 2. 2008. godine, "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE GENERALNOG DIREKTORA "JP BH PO[TA"DOO SARAJEVO 

1. Kandidat za imenovanje na poziciju generalnog direktora Dru{tva mora ispunjavati op}e uvjete: 

2. Pored navedenih op}ih uvjeta, svaki kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

3. Pored navedenih uvjeta kandidat treba da, uz prilo`enu dokumentaciju, prilo`i program rada za mandatni period. 

4. Prilikom procjene kvalifikacije, iskustava i vje{tina svih kandidata, uzet }e se u obzir i sljede}e: 

5. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni zakonom, Statutom i ovim konkursom, bilo koji kandidat, ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi federalnom ministru prometa i komunikacija, a kopija se dostavlja ombudsmenima BiH. 

6. Kandidati su du`ni da u prijavi dostave kra}u biografiju (uz navo|enje uspje{nosti rezultata rada tokom profesionalne karijere), adresu i kontakt telefon. 

 Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz konkursa kandidati su, uz prijavu na konkurs i biografiju, du`ni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 

Svi kandidati koji ispune formalne uvjete konkursa i u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

7. Imenovanje generalnog direktora se vr{i na period od 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Konkurs ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Kandidati su du`ni prijave sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uvjeta dostavljati li~no, ili po{tom na adresu: 

"JP BH PO[TA"d.o.o. SARAJEVO
Ul. Obala Kulina bana br. 8., 71000 Sarajevo, sa naznakom:
"Komisija za provo|enje javnog konkursa za imenovanje generalnog direktora "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo
(za Komisiju - ne otvaraj)". 

Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu konkursa. 

(so-304-a-F/08) 


OP]INA ILIJA[ 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 25/03 i 16/04) i ~lana 5. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 5/04, 13/04 i 29/04), op}inski na~elnik Op}ine Ilija{ raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA DODJELU NEIZGRA\ENOG GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA ZA IZGRADNJU VJERSKOG OBJEKTA 

1. PREDMET JAVNOG KONKURSA 

Predmet javnog konkursa je dodjela gra|evinskog zemlji{ta za izgradnju vjerskog objekta koji se nalazi u naselju Dragoradi, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 655/43 upisana u zk. ul. br. 381 KO Dragoradi sa upisanim nosiocem prava raspolaganja u korist Op}ine Ilija{. 

ELEMENTI LOKACIJE I OBJEKTA 

Lokacija: Dragoradi 

Povr{ina lokacije: 991 m2 

Namjena objekta: vjerski objekat 

Povr{ina pod objektom: 85 m2 

2. NAKNADA 

Po~etna cijena naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te iznosi 10,19 KM/1m2

Cijena naknade za pogodnost gra|evinskog zemlji{ta (renta) iznosi 9,61 KM/1m2

Naknadu za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta investitor nije du`an platiti, s tim da je obavezan izvr{iti kompletno ure|enje parcele i finansirati dio nedostaje}e infrastrukture. 

3. KRITERIJ ZA ODRE\IVANJE PRIORITETA 

Prednost za dodjelu lokacije za izgradnju objekta iz ta~ke 1. ovog javnog konkursa ima ponu|a~ koji ponudi: 

1.    Najve}u naknadu za dodijeljeno zemlji{te koja ne mo`e biti manja od po~etne cijene. 

4. PRAVO U^E[]A i SADR@AJ PONUDE 

Pravo u~e{}a na konkursu imaju pravna lica. Uz prijavu na konkurs ponu|a~i su du`ni prilo`iti: 

5. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Prijave dostaviti u potpisanoj i zatvorenoj koverti sa naznakom: "ZA KOMISIJU ZA PROVO\ENJE JAVNOG KONKURSA ZA DODJELU GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA" na adresu: 

Op}ina Ilija{ ul. 126. ilija{ke brigade br. 6 ili neposredno na protokol Op}ine. 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 dana od objavljivanja ovog konkursa. 

6. NA^IN OBAVJE[TAVANJA 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, zaklju~eno sa 15. danom do 16,00 sati. O datumu otvaranja prijava ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se ni razmatrati, a komisija }e donijeti zaklju~ak kojim se takva prijava odbacuje. 

Zaklju~ak o rezultatima konkursa komisija }e dostaviti svim u~esnicima javnog konkursa u roku od 8 (osam) dana po zaklju~enju konkursa. 

U~esnici konkursa mogu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zaklju~ka o rezultatima javnog konkursa izjaviti prigovor op}inskom na~elniku. 

NAPOMENA 

Op}ina Ilija{ zadr`ava pravo da izvr{i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a ili da izmijeni ili poni{ti u cijelosti ili u dijelovima konkurs za davanje ponude bez obaveze obrazlaganja. 

(so-305-a-F/08) 


GRAD MOSTAR 

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke o vr{enju ovlasti i obveza tijela Grada Mostara u javnim poduze}ima na temelju dr`avnog kapitala ("Slu`beni glasnik Grada Mostara", broj 5/06), gradona~elnik raspisuje 

PONOVLJENI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNIM PODUZE]IMA U KOJIMA OVLA[TENJA I OBVEZE NA TEMELJU DR@AVNOG KAPITALA VR[E TIJELA GRADA MOSTARA 

Objavljuje se ponovljeni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~etiri ~lana Nadzornog odbora u javnom poduze}u u kojem ovla{tenja i obveze na temelju dr`avnog kapitala vr{e tijela Grada Mostara, kako slijedi: 

1. JP Komunalno d.o.o. Mostar 

I. OPIS POZICIJA 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

II. OP]I KRITERIJI ZA IMENOVANJE 

Svi kandidati za pozicije predsjednika i ~lanova nadzornih odbora koji su predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: 

III. POSEBNI KRITERIJI 

Pored op}ih kriterija, kandidati za predsjednika i ~lanove nadzornih odbora moraju ispunjavati slijede}e posebne kriterije: 

IV. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Prijava na javni oglas podnosi se na posebnom obrascu "Prijava na javni oglas" koja se mo`e dobiti u pisarnici Gradske uprave Grada Mostara ulica, Adema Bu}a broj 19, a dostupna je i na web stranici Grada Mostara. 

Uz prijavu na javni oglas, kandidati su du`ni prilo`iti u izvorniku ili ovjerenom presliku dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to: 

Od kandidata koji u|u u u`i izbor zatra`it }e se dostavljanje dodatne dokumentacije. 

Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvat }e se na intervju pred Povjerenstvo za izbor koju je imenovao gradona~elnik Grada Mostar. Nakon obavljenog intervjua temeljem dokumentiranih odluka svakog ~lana Povjerenstva, Povjerenstvo }e pismenom preporukom predlo`iti gradona~elniku rang-listu s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju njegovog imenovanja. 

Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su transparetne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi osobnih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kona~no imenovanje kandidata vr{i Gradsko vije}e Grada Mostara. Kona~no imenovane osobe imaju pravo na naknadu za rad prema ugovoru koji odobrava Skup{tina Dru{tva. 

Bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi gradona~elniku Grada Mostara, a preslik se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. 

Po prigovoru rje{ava @albeno vije}e Grada Mostara u roku od 15 dana od dana kada je dostavljen prigovor. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom avazu, Dnevnom listu, na web stranici Grada Mostara i na oglasnoj plo~i u Gradskoj upravi Grada Mostara. Rok za podno{enje prijava ra~una se od od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. 

Prijave na propisanom obrascu sa tra`enim dokumentima treba dostaviti osobno na protokol u Gradsku upravu Grada Mostara ili preporu~enom po{tom na adresu: Grad Mostar, Ulica Adema Bu}a broj 19, Povjerenstvu za izbor i imenovanje ~lanova nadzornih odbora, sa naznakom: 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI". 

V. Stavlja se van snage javni oglas objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 87/07 i ispravka istog javnog oglasa objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 89/07. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-306-a-F/08) 


 JAVNA USTANOVA
MUZEJ UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lanova 22 i 24  Zakona o muzejskoj djelatnosti "Slu`beni glasnik USK-a", broj 6/01), ~lanova 34, 35 i 38  Pravila javne ustanove Muzej Unsko-sanskog kantona (broj: 100-03/01, od 14. septembra 2001. godine), Upravni odbor JU Muzeja USK, na svojoj sjednici odr`anoj 19. februara 2008. godine, donio je Odluku broj: 79-03/08 o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU MUZEJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

1.    organizuje i rukovodi radom Muzeja; 

2.    zastupa i predstavlja Muzej prema tre}im licima i odgovoran je za zakonit rad Muzeja; 

3.    predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova; 

4.    izvr{ava odluke Upravnog odbora; 

5.    vr{i izbor kandidata za radna mjesta s posebnim ovla{tenjima i odgovornostima; 

6.    odlu~uje o raspore|ivanju radnika na odre|ene poslove i radne zadatke; 

7.    odlu~uje o disciplinskoj odgovornosti radnika u skladu sa zakonom i drugim pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; 

8.    podnosi Upravnom odboru izvje{taj o finansijskom poslovanju; 

9.    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Muzeja. 

OP]I UVJETI 

1.    da je dr`avljanin BiH; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja ovoga konkursa; 

4.    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine); 

5.    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH); 

6.    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa; 

7.    da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandidira. 

POSEBNI UVJETI 

1.    da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera; 

2.    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti muzejskih djelatnosti; 

3.    da uz prijavu prilo`i program rada i razvoja Muzeja. 

UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI KAO DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA 

1.    kratku biografiju, adresu i kontakt telefon; 

2.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); 

3.    uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 mjeseci); 

4.    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak
(ne starije od 6 mjeseci); 

5.    izjavu da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava BiH (ovjerena); 

6.    izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim i drugim imenovanjima FBiH (ovjerenu); 

7.    dokaz o radnom iskustvu; 

8.    izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (ovjerenu); 

9.    fotokopiju diplome (ovjerenu); 

10.    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; 

11.    izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu rezultata disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta u periodu od tri godine od objave konkursa). 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave slati na adresu: 

JU Muzej Unsko-sanskog kantona
ul. 5 korpusa broj 2
77000 Biha}
sa naznakom za konkurs za izbor i imenovanje direktora.
Kontakt telefon 037/223-214 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja 

(so-313-a-F/08) 


OP]INA ORA[JE
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 

Temeljem ~lanka 75. stavak 3. Zakona o socijalnoj za{titi ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 5/04) i ~lanka 19. Statuta Centra, Upravno vije}e Centra za socijalni rad Ora{je raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE 

1. Naziv polo`aja: ravnatelj Centra za socijalni rad Ora{je 

2. Opis poslova ravnatelja: 

3. Kriteriji za imenovanje ravnatelja 

a) Op}i uvjeti: 

b) Posebni uvjeti: 

4. Dokazi o ispunjavanju uvjeta natje~aja: 

Imenovanje ravnatelja se vr{i na period od 4 godine i mo`e biti ponovno imenovan. 

Prilo`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 3 mjeseca. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objave u glasilu koje je posljednje objavilo natje~aj. 

Javni natje~aj se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje", te na oglasnoj plo~i Centra. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE
ORA[JE, TRE]A ULICA BROJ 36
76270 ORA[JE 

(so-323-a-F/08) 


HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSA^A
MOSTAR 

Upravno vije}e Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosa~a Mostar, sukladno Odluci broj 02-03-03/08 donesenoj na sjednici Upravnog vije}a odr`anoj 20. februara 2008. godine u Mostaru objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA USTANOVE HRVATSKI DOM HERCEG STJEPAN KOSA^A MOSTAR 

Naziv radnog mjesta: Ravnatelj ustanove Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosa~a Mostar 

Broj izvr{itelja: jedan (1) 

Opis poslova: Organizira i rukovodi radom Ustanove; zastupa i predstavlja Ustanovu; odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; predla`e Upravnom vije}u osnove poslovne politike, unutarnju organizaciju, program rada i razvoja i poduzima mjere za njihovo provo|enje; predla`e Upravnom vije}u financijski plan; izvr{ava odluke Upravnog vije}a; odlu~uje o prijemu u radni odnos zaposlenika, te o njihovim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa, sukladno zakonu i op}im aktima Ustanove; donosi rje{enja, naputke, vr{i raspodjelu poslova i izdaje naloge i smjernice za izvr{avanje poslova; obvezno sudjeluje u radu Upravnog vije}a, bez prava glasa; podnosi Upravnom vije}u izvje{}a o financijskom poslovanju i godi{nji obra~un, kao i izvje{}a o svom radu; donosi odluku o ku}nom redu; obavlja i druge poslove, sukladno zakonu, Statutu i op}im aktima Ustanove. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete i to: 

1.    da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u stru~nu spremu (V[S) 

2.    tri (3) godine radnog iskustva (VSS), odnosno pet (5) godina radnog iskustva (V[S), 

3.    da ima sklonosti za kulturno-umjetni~ki, te kreativni rad i znanost. 

Potrebni dokumenti: 

1.    `ivotopis, 

2.    diploma o zavr{enom obrazovanju visoke (VSS) ili vi{e stru~ne spreme (V[S), 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove osobne iskaznice, 

4.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 

5.    ovjerena izjava da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX. to~ka 1. Ustava BiH, 

6.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon stjecanja visoke stru~ne spreme (VSS) ili vi{e stru~ne spreme (V[S). 

Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri (3) mjeseca) prije preuzimanja du`nosti ravnatelja ustanove Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosa~a Mostar. 

Imenovanje kandidata vr{i se za vremensko razdoblje od ~etiri (4) godine. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog natje~aja u dnevnim listovima "Oslobo|enje", "Dnevni list" i "Slu`bene novine Federacije BiH, osobno ili putem po{te na adresu: 

Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosa~a Mostar
Trg hrvatskih velikana b.b.
88000 Mostar
sa naznakom za:
"Natje~aj za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosa~a Mostar" 

Rok za podno{enje dokumentacije ra~una se prema datumu objave natje~aja u glasilu koje zadnje objavi isti. 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natje~aja bit }e pozvani na intervju. 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-328-a-F/08) 


KANTONALNO MINISTARSTVO PRIVREDE UNSKO-SANSKOG KANTONA
SLU@BA ZA STRU^NE I ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA I KANTONALNIH ORGANA UPRAVE
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organima privrednih dru{tava u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema va`e}im zakonima, pravima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, ministar Kantonalnog ministarstva privrede objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA 

I. Predmet javnog oglasa 

Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu "@itoprerada" d.d. Biha}, prema kojem ovla{}enje po osnovu dr`avnog kapitala vr{i Kantonalno ministarstvo privrede. 

Izbor ~lanova Nadzornog odbora izvr{it }e se na Skup{tini privrednog dru{tva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05). 

II. Opis pozicija 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora, uz konsultacije sa Kantonalnim ministarstvom privrede, nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u Nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva, predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; spre~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala, uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. 

III. Mandat 

Nadzorni odbor se imenuje na period od ~etiri godine sa mogu}no{}u obnove mandata, odnosno u privrednom dru{tvu gdje je ve} izabran nadzorni odbor na mandatni period od ~etiri godine, ~ime }e biti odre|en i mandatni period na koji }e biti izabran i ~lan Nadzornog odbora po osnovu ovog javnog oglasa, s mogu}no{}u ponovnog izbora. 

IV. Uvjeti za poziciju 

Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom i odgovaraju}im vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjem iz okvira djelatnosti dru{tva i upu}eno u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednim dru{tvom. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e kriterije: 

V. Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u bigrafiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopije: 

Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. 

VI. Ostale napomene 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a ministar Kantonalnog ministarstva privrede, osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prigovor se podnosi istovremeno ministru Kantonalnog ministarstva privrede i ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Ovaj oglas se objavljuje u jednom od dnevnih listova i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa oznakom na koverti: 

"Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor privrednog dru{tva "@itoprerada" d.d. Biha}, ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podosioca prijave, adresu i kontakt telefon. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: 

Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor
Biha}, ul. Alije \erzeleza 6. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-330-a-F/08) 


RUDNIK MRKOG UGLJA "ABID LOLI]" DOO TRAVNIK-BILA 

Na osnovu ~lana 8. i 12. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 39. Statuta Rudnika mrkog uglja "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila i Odluke Nadzornog odbora broj 348/08 od 31. 1. 2008. godine, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NIH DIREKTORA DRU[TVA 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nih direktora Rudnika mrkog uglja "Abid Loli}" d.o.o. Travnik - Bila (u daljnjem teksta: Dru{tvo) i to: 

1.    Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove 

2.    Izvr{ni direktor za ekonomske poslove i 

3.    Izvr{ni direktor za pravne, kadrovske i op{te poslove 

Imenovanje izvr{nih direktora vr{i se za period dok traje mandat direktora Dru{tva 

USLOVI 

a) Op{ti: 

1.    da su dr`avljani BiH 

2.    da su stariji od 18 godina, 

3.    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

4.    da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

5.    da nisu na du`nosti u politi~koj stranci, 

6.    da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`nosti u upravi dru{tva pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

7.    da nisu osobe kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti uprave dru{tva. 

b) Posebni: 

-(pod 1)- 

1.    visoka stru~na sprema (VII stepen rudarske struke), 

2.    najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci, od toga najmanje 3 (tri) godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja u jami ili u slu`bi za{tite na radu, 

3.    polo`en stru~ni ispit 

-(pod 2)- 

1.    visoka stru~na sprema (VII stepen) ekonomske struke, 

2.    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 

-(pod 3)- 

1.    visoka stru~na sprema (VII stepen) pravne struke, 

2.    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Uz prijavu za javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti: 

1.    kra}u biografiju sa podacima o adresi i kontakt telefon, 

2.    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od ({est) 6 mjeseci, 

3.    ovjerenu kopiju diplome, 

4.    dokaz o radnom sta`u u struci i dokaze o rukovodnim poslovima u struci, 

5.    uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak, ne starije od (tri) 3 mjeseca, 

6.    uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`nosti u upravi dru{tva pet (5) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, ne starije od tri (3) mjeseca, 

7.    pismenu izjavu kandidata da ispunjavanju op{te uslove iz ta~ke a) alineja 3, 4, 5, 7. 

Svi kandidati koji budu u{li u u`i izbor bit }e pozvani na razgovor - intervju. 

Javni konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: 

Rudnik mrkog uglja "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila
Komisiji za izbor izvr{nih direktora
72281 Han Bila, sa naznakom:
Prijava za javni konkurs za izvr{nog direktora. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-335-a-F/08) 


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03 i 12/03), Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE ^ETIRI KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANOVA, ODNOSNO PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ,
ISPRED DR@AVNOG KAPITALA 

a) Opis pozicije: ^lan, odnosno predsjednik Nadzornog odbora JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" d.d. Kladanj (u daljnjem tekstu: Javno preduze}e), obavljat }e poslove propisane Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/03, 29/03 i 68/05) i Zakonom o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05). 

Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. 

Mandat predsjednika, odnosno ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

b) Kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

c) kao i slijede}e posebne uvjete: 

d) Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

1.    dokaz o {kolskoj spremi; 

2.    dokaz o radnom iskustvu: 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu; 

4.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 

5.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat); 

6.    uvjerenje nadle`nog organa da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup iz ta~ke b) alineja 5. ovog oglasa; 

7.    izjave kandidata o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke b) alineja 4., 6., 7. i 8. ovog oglasa; 

8.    izjave kandidata o ispunjavanju uvjeta iz ta~ke c) alineja 3., 4. i 5. ovog oglasa, 

e) Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

f) Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

g) Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, obavit }e se intervju. 

h) Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na slijede}u adresu: 

Tuzlanski kanton
Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2, Tuzla
(sa naznakom: "Komisija za izbor kandidata u
Nadzorni odbor JP "[ume TK" Kladanj) 

(so-336-a-F/08) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud u Sanskom Mostu, sudija In|i} Rajko, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Ali{kovi} Fadila, Rakov~ani, op}ina Prijedor, po punomo}niku Ali{kovi} Ahmetu iz Sanskog Mosta, Klju~ka 25, radi progla{enja umrlim, nestalog Ali{kovi} Fadila Abuzeida, iz Rakov~ana, op}ina Prijedor, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Protupredlagatelj Ali{kovi} Abuzeid, sin Fadila, ro|en 02. 11. 1960. godine u Rakov~anima, op}ina Prijedor, navodno je nestao dana 20. 7. 1992. godine na podru~ju Rakov~ana, op}ina Prijedor, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se nestali ALI[KOVI] ABUZEID i sve druge osobe koje {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se jave ovom Sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku navedenog roka Sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 


Broj 022-0-V-06-000207
19. februara 2008. godine
Sanski Most 


(so-1967/07) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Ante Manduri}a, sina Dragana iz ^itluka, op}ina Posu{je, radi progla{enja nestalog Ivana Manduri}a, sina Dragana, umrlim, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se IVAN MANDURI], sin Dragana i majke Joze Manduri} ro|. [iri}, ro|en 5. 10. 1922. godine, sa posljednjim prebivali{tem u ^itluku, op}ina Posu{je, koji je nestao u toku 1946. godine da se javi ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Istovremeno se pozivaju i sva druga lica koja znaju bilo {ta o `ivotu ili smrti nestalog Ivana Manduri}a da se jave ovom Sudu. 


Broj 064-0-V-07-000 290=
19. velja~e 2008. godine
^itluk 


(so-226/08) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~nom saradniku Fazli} Nevresi, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Zuli} Mine, k}erke Omera iz Malog Zvornika, radi progla{enja nestalog lica umrlim, Okanovi} ro|ene Tuh~i} Nazife, k}erke Mehmeda iz Divi~a, op}ina Zvornik, zastupane po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se OKANOVI] ro|ena Tuh~i} NAZIFA, k}erka Mehmeda, ro|ena dana 19. 2. 1913. godine u mjestu Divi~i, op}ina Zvornik, gdje je imala i posljednje prebivali{te, posljednji put vi|ena dana 25. 5. 1992. godine u Zvorniku, da se javi ovom Sudu, kao i sva lica koja bilo {ta znaju o njenom `ivotu ili smrti, u roku od 3 (tri) mjeseca od objavljivanja oglasa, nakon ~ega }e Sud odlu~iti o prijedlogu. 


Broj 029-0-V-08-000024
21. februara 2007. godine
Kalesija 


(so-231/08) 


Op}inski Sud u Sanskom Mostu, po sudiji Islamovi} Ned`adu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Ba{i} Huseina, radi dokazivanja smrti snahe Ba{i} Tatjane, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Protupredlagatelj BA[I] TATJANA, k}i Ivice i majke Marice, navodno je umrla dana 26. 5. 1992. godine na podru~ju Muhi}i, op}ina Sanski Most. 

Pozivaju se sve osobe koje o tome ne{to znaju da se jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku navedenog roka Sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. 


Broj 022-0-V-08-000 019
26. februara 2008. godine
Sanski Most 


(so-250/08) 


Op}inski sud Sarajevu, po sudiji Jusi} Esmi, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Jamakovi} Naila iz Sarajeva, Bistri~ki put 131, radi dokazivanja smrti Jamakovi} Hamdije i Jamakovi} ro|. Kova~ Hasne, zastupanih po posebnom staratelju Be{i} Merdinu iz Sarajeva, Ohridska 18, dana 27. 2. 2008. godine izdaje sijede}i 

OGLAS 

Jamakovi} Hamdija, sin Alije, ro|en 29. 11. 1921. godine u Rakovici, sa posljednjim prebivali{tem u Rakovici, op}ina Ilid`a, navodno umro prirodnom smr}u dana 13. 7. 1992. godine u mjestu Potkraj, op}ina Kiseljak. 

Jamakovi} rod. Kova~ Hasna, k}i Hamida, ro|ena 4. 4. 1926. godine u Rakovici, op}ina Ilid`a, gdje joj je bilo i posljednje mjesto prebivali{ta, navodno umrla prirodnom smr}u dana 2. 9. 1994. godine u Hrasnici, gdje je i sahranjena. 

Pozivaju se JAMAKOVI] HAMDIJA i JAMAKOVI] HASNA ili svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti imenovanih, da javi ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svaki radni dan od 8 do 16 ~asova, soba 205/II sprat, u protivnom ovaj Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


Broj 65 0 V 033 812 07 V
27. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-122/08) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u @ivinicama, po sutkinji Ru`ici Kre{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Fadila Zehinovi}a, sina Osmana iz G. Lukavice, op}ina @ivinice, protiv tu`enika Hamze Br~aninovi}a, sina Ibrahima-Ibri{ima, iz @ivinica, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 15. 2. 2008. godine, donio je sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda broj 33 0 P 001096 07 P od 15. 2. 2008. godine, na osnovu ~l. 296., 297. i 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik tu`eniku Hamzi Br~aninovi}u, sin Ibrahima-Ibri{ima, bio iz @ivinica, sada nepoznatog boravi{ta, u osobi Zurijeti Salkanovi}, advokatu iz @ivinica, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tu`bi tu`itelja Fadila Zehinovi}a iz G. Lukavice, op}ina @ivinice. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staraoca. 


Broj 33 0 P 001096 07 P
15. februara 2008. godine
@ivinice 


(so-1966/07) 


Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Croatia osiguranje d.d. Ljubu{ki, Nikole Kordi}a bb, protiv tu`enika [andora Dragi}a, sada nepoznatog boravi{ta, radi regresnog duga, vsp. 4.200.00 KM, dana 24. 1. 2008. godine, objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 07 58 P 013662 03 P, od 10. 12. 2007. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. ta~ka 5. Zakona o parni~nom postupku, tu`enom [andoru Dragi}u, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Semiru Guzini, advokatu iz Mostara. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio posebnog staratelja. 


Broj 07 58 P 013662 03 P
24. januara 2008. godine
Mostar 


(so-1973/07) 


Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda Mostar, po sudiji [emsi Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Frko Fahrije iz Mostara, Bra}e Laki{i}a 19, zastupane po punomo}niku Semiru Kajtazu, advokatu iz Mostara, protiv tu`enog Kunda~ina Svetozara, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Nikici Vu~ini, odvjetniku iz Mostara, po{to tu`eni nema punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 


Broj 07 58 P 002480 05 P
15. februara 2008. godine
Mostar 


(so-1976/07) 


Op}inski sud Travnik, po sucu Jasni Sofovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ba{i} Ibrahima, sina Mehe iz Travnika - Ilova~a 3, zastupanog po punomo}nici Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, protiv tu`enih 1) Petri} Katica preudata Andri}, Bugojno, 2) Petri} Filomena, k}i Gabrijela, Dolac - Travnik, 3) Petri} Katinka, k}i Gabrijela, Dolac - Travnik, 4) Penava Ankica r. Petri} - Bugojno, 5) Brali} Verica, k}i Stipe, Bugojno, 6) Petri} Elza r. Mali}, Travnik - Dolac, 7) Bilogravi} Jasna, r. Petri} - Rankovi}i - Travnik, 8) Petri} Tihomir, sin Ante - Gornji Dolac, 9) Petri} Boris, sin Ante, Gornji Dolac, 10) Mati{i} Mato, sin Nike - Travnik - Dolac, 11) Mati{i} Kata r. Ru`i}, Travnik - Dolac, svi sada nepoznata boravi{ta, radi priznanja prava vlasni{tva na nekretninama i uknji`be u javnim knjigama v.s. 1.400,00 KM, postavio je Marka Vujinovi}a, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enih, a na osnovu ~lana 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik }e tu`ene zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 


Broj 51 0 P 003901 07 P
18. februara 2008. godine
Travnik 


(so-220/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Zdravka Konta pok. Filipa iz Dr`anlija, koga zastupa pun. Stipe Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enih: 1) Marko Konta, sin Ivana, 2) Stipe Pravdi}, sin Jake, 3) Iva Konta `. Ivana ro|. Buli}, 4) Niko Vrdoljak pok. Frane, 5) Zdravko Vrdoljak pok. Frane, svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi preuknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4 ZPP-a, jer su tu`eni nepoznatog mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000050
4. velja~e 2008. godine
Livno 


(so-221/08) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u pravnoj stvari tu`itelja Zdravka Konta pok. Filipa iz Dr`anlija, koga zastupa pun. Stipe Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enih: 1) Konta Mirko pok. Joze, 2) Konta Jako pok. Joze, 3) Konta Ante pok. Joze, 4) Konta Marko, sin Ivana, 5) Konta Ivan, sin Pere, 6) Konta Filip, sin Pere, 7) Konta Franjo, sin Pere, 8) Konta Dara - Darinka udv. Mate, 9) Konta Dane, sin Bo`e, 10) Konta Vinko, sin Bo`e, 11) Konta Milan pok. Ivana, 12) Konta Bo`e, sin Nediljka, 13) Konta Jadranka, k}i Nediljka, 14) Konta Iva `. Ivana ro|. Buli}, 15) Konta Ilija, sin Pere, 16) Vrdoljak Mato pok. Nikole, 17)Vrdoljak Vilim pok. Nikole, 18) Vrdoljak Josip pok. Nikole, svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi preuknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, a na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a, jer su tu`eni nepoznatog mjesta boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tako da bi redovit postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 068-0-P-08-000049
4. velja~e 2008. godine
Livno 


(so-222/08) 


Op}inski sud Travnik objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Travnik, po sucu Jasni Sofovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Stipo Marin, sin Ante - Bu~i}i bb, Novi Travnik, zastupan po punomo}nici Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, protiv tu`enih Marjanovi} Ana - Bu~i}i, Marjanovi} Niko, sin Stipe - Bu~i}i bb, Marjanovi} Anto, sin Stipe - Bu~i}i, Lozan~i} Ana r. Marjanovi} iz Novog Travnika, Marjanovi} Kata, k}i Nike svi sada nepoznata boravi{ta, radi priznanja prava vlasni{tva na nekretninama i uknji`be u javnim knjigama v.s. 1.200,00 KM, postavio je Marka Vujinovi}a, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enih, a na osnovu ~lana 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik }e tu`ene zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 


Broj 51 0 P 003910 07 P
18. februara 2008. godine
Travnik 


(so-224/08) 


Op}inski sud Travnik objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Travnik, po sucu Jasni Sofovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Hod`i} Nezira, sina Osmana iz Travnika - Gluha Bukovica 66, trenutno nastanjenog u [vedskoj, zastupan po punomo}niku Stani Imamovi}, advokatu iz Travnika, protiv tu`ene Hod`i} r. ^eho Muzafere, k}eri Adema, trenutno nastanjena u [vedskoj - adresa nepoznata, radi razvoda braka, v.s. 100,00 KM, postavio je Vildanu \idi}-Bradari}, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`ene, a na osnovu ~lana 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik }e tu`enu zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 


Broj 51 0 P 002608 05 P
16. februara 2008. godine
Travnik 


(so-225/08) 


Op}inski sud Travnik, po sucu Jasni Sofovi}, u pravnoj stvari tu`itelja 1) \idi} Tifa udata ^irki} (Hase) iz Travnika - Kalibunar bb, 2) \idi} Mersiha udata Hrustanovi} (Hase) iz Viteza - Preo~ica 144, 3) ^irki} Hidajet (Be}ira) iz Viteza - Po~ulica bb, 4) \idi} Muamer (Hase) iz Viteza - Preo~ica bb, svi zastupani po punomo}niku Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, protiv tu`enih 1) Vujnovi} Lazo (Ignjin), [i{ava, 2) Vujnovi} \ura| (Ignjin), [i{ava, 3) Vujnovi} Luka (Ignjin) [i{ava, 4) Vujnovi} Du{an (Marijan) [i{ava, 5) Vujnovi} Marija (Marijana), [i{ava, 6) Vujnovi} Petra, [i{ava, 7) Vujnovi} Rado (\uro), [i{ava, 8) Vujnovi} Bogdo (\ure) [i{ava, 9) Parip An|a r. Vujnovi}, [i{ava, 10) Vujnovi} Marija r. Vujnovi} - [i{ava, 11) Vujnovi} Milojka (\ure) [i{ava, 12) Vujnovi} An|a (\ure) [i{ava, 13) Vujnovi} Gospava (\uro) [i{ava, 14) Jovanovi} Nikola (Simo), [i{ava, 15) Jovanovi} Savo (Simo), Vitovlja, 17) Jovanovi} Stana (Simo) Vitovlje, 18) Jovanovi} Jovanka (Sime) Vitovlje, 19) Vujnovi} Nedeljko (Panto) [i{ava, 20) Raca Blagoja (Aleksa), [i{ava, 21) Raca Savo (Aleksa) [i{ava, 22) Drini} Ilija (Simo), Vitovlje, 23) Mari} Grozda r. Drini}, (Sime) Vitovlje, 24) Savanovi} Gospava r. Drini} (Simo) S. Bila, 25) Vujnovi} Jovo (Vaskrsija), Feketi}i, 26) Vujnovi} Pero (Vaskrsija), Feketi}i, 27) Radovanovi} \or|e (Jovo), [i{ava, 28) Vujnovi} Nikola (Nedo), Lov~enac, 29) Vujnovi} Milan (Vojo) Lov~enac, 30) Vujinovi} Nedeljko (Vojo) Lov~enac, 31) Ivanovi} Vida r. Vujinovi}, [i{ava, 32) Vujinovi} Nikola (Nede), [i{ava, 33) Vujinovi} Jovan (Branko), [i{ava, 34) Vujinovi} Bo`o (Branko) [i{ava, 35) Mari} Milka, r. Kozi}, Kotor Varo{, svi sada nepoznata boravi{ta, radi priznanja prava vlasni{tva na nekretninama i uknji`be u javnim knjigama v.s. 1.500,00 KM, postavio je Marka Vujinovi}a, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enih, a na osnovu ~lana 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03). 

Privremeni zastupnik }e tu`ene zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 


Broj 51 0 P 003887 07 P
20 februara 2008. godine
Travnik 


(so-230/08) 


Op}inski sud u Tuzli, i to sudija Samira [ljivi}, u pravnoj stvari tu`itelja ^aji} Mare, k}eri Bo`e iz Tuzle, zastupane po punom. Hogi} Enveru, adv. iz Tuzle, protiv tu`enih ^aji} Marka, sina Mije i ostalih iz G. Slavinovi}a, ^aji} Ivice i ^aji} Stjepana, Marinkovi} Dragice, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 25. 2. 2008. godine, izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 032-0- P-07-001 885 od 25. 2. 2008. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enima ^aji} Ivici i ]aji} Stjepanu, Marinkovi} Dragici, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Omer}ehaji} Amiru, adv. iz Tuzle, a u parnici radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, koji se vodi kod ovog Suda, po tu`bi tu`ioca ^aji} Mare iz Tuzle, zastupane po punom. Hogi} Enveru, adv. iz Tuzle, pod brojem 032-0-P-07-001 885. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio posebnog staraoca. 


Broj 032-0-P-07-001 885
25. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-234/08) 


Op}inski sud u Tuzli, i to sudija Samira [ljivi}, u pravnoj stvari tu`itelja Savi} Borivoja, sina Blagoja iz Lopara, zastupanog po punom. Omer}ehaji} Amiru, adv. iz Tuzle, protiv tu`enih Vasili} Pere iz Po`arnice i Trakilovi} Milke, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 15. 2. 2008. godine, izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 032-0- P-07-002 934 od 15. 2. 2008. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enima Vasili} Peri i Trakilovi} Milki, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Hogi} Enveru, adv. iz Tuzle, a u parnici radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, koji se vodi kod ovog Suda po tu`bi tu`ioca Savi} Borivoja, sina Blagoja iz Lopara, zastupanog po punom. Omer}ehaji} Amiru, adv. iz Tuzle, pod brojem 032-0-P-07-002 934. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio posebnog staraoca. 


Broj 032-0-P-07-002 934
15. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-237/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Srabovi} Nusreta iz Tuzle, D`omba Nafije iz Tuzle, Sejrani} Zekija, k}i Remzije iz Tuzle, Ahmedi} Na|ija, k}i Remzije iz Tuzle, Srabovi} Edina, k}i Safeta iz Tuzle, i Srabovi} Enida, k}i Rizaha iz Tuzle, svi zastupani po punomo}niku Agi} Seadu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Prci} Hanumica, Prci} Sajda, Prci} Nesiba, Prci} Hasiba, Prci} Mustafa, Prci} Alija, Mrkonji} Mirza, Mrkonji} Midhat i Mrkonji} Irfan, svi nepoznatog boravi{ta, osim Mrkonji} Mirze, radi utvr|ivanja sticanja prava svojine odr`ajem i uknji`be, vsp. 1.000,00 KM, izdao je dana 20. 2. 2008. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima Prci} Hanumica, Prci} Sajda, Prci} Nesiba, Prci} Hasiba, Prci} Mustafa, Prci} Alija, Mrkonji} Midhat i Mrkonji} Irfan, svi nepoznatog boravi{ta postavlja se privremeni zastupnik u osobi Seadu Sarihod`i}u, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-07-003094
20. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-238/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-06-000 399, tu`itelja Ranka ^uljka, sina Zvonke iz Klobuka, Podbrdo, zastupanog po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Mustafe Delali}a sina Salke i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Mustafe Delali}a, sina Salke iz Ljubu{kog, i Biserke Kadragi}, `ene Miralema ro|. Nevesinjac iz Ljubu{kog, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-06-000 399
11. velja~e 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-240/08) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 063-0-P-06-000 181, tu`itelja Nikice [iljega, sina Stanka iz Vitine, protiv tu`enih Fatime Dizdarevi} ud. Mehe i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i izdavanja isprava. 

Po{to je boravi{te tu`enih Fatime Dizdarevi} ud. Mehe, Ibrahima Dizdarevi}a sina Mehe, Hidajete Dizdarevi}, Kaje Tomi}, `ene Dragana, Lenke Hrka}, Lutka Pavlovi}a, Ike Pavlovi}a, @eljke Pavlovi}, k}eri Stanka, Jadranke Basa, `ene Ivice, Ane Boras, `ene Ivana, k}eri Mate, Nade Juri}, `ene Luke, Nikole Pavlovi}a, sina Mate, Mile Pavlovi}a, sina Mate, Mirze Dizdarevi} umrl. Abdurahmana, Edhema Dizdrarevi}a umrl. Abdurahmana, Emine Jusufovi} umrl. Abdurahmana, Bahrije Aganovi}, Mile Pavlovi}a pok. Kre{e i Mladena Pavlovi}a pok. Kre{e, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anki Hrsti}, odvjetnici iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 063-0-P-06-000 181
11. velja~e 2008. godine
Ljubu{ki 


(so-243/07) 


Op}inski sud u Kaknju objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Kaknju, sudija \ur|ica Rado{, u pravnoj stvari tu`itelja Stjepanovi} Mirka, sina Mate iz ]ati}a, op}ina Kakanj, zastupan po punomo}niku [ljuka Hamdiji, advokatu iz Kaknja, protiv tu`enih: 1. Suba{i} Franje, sina Pere iz ]ati}a, Bratstva jedinstva 21, i 2. Petrovi} Ive, sina Stjepana iz Doboja, op}ina Kakanj, nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta, radi utvr|enja vlasni{tva i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 1.000,00 KM, Rje{enjem broj 036-0-P-07-000 362 od 14. 2. 2008. godine na prijedlog tu`itelja, tu`enom Petrovi} Ivi, sinu Stjepana iz Doboja, op}ina Kakanj, postavio je privremenog zastupnika u li~nosti advokata Obralija Mesuda iz Kaknja, jer je prebivali{te i boravi{te tu`enog nepoznato i nema punomo}nika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZE-DO kantona" i preko oglasne table ovog Suda. 


Broj 036-0-P-07-000 362
25. februara 2008. godine
Kakanj 


(so-244/08) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Jahjefendi} Samiri, u pravnoj stvari tu`itelja: ]ufurovi} Husein, sin Hasana iz Donje Slapnice, zastupanog po punomo}niku advokatu Miljkovi} Jasmini iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: Keserovi} Hanka ud. D`ebi} iz Todorova i dr., radi utvr|enja vlasni{tva, van ro~i{ta za raspravu, dana 21. 2. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 630 od 21. 2. 2008. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja: ]ufurovi} Husein, sin Hasana iz Donje Slapnice, zastupanog po punomo}niku advokatu Miljkovi} Jasmini iz Velike Kladu{e, radi utvr|enja vlasni{tva tu`enima: Keserovi} Hanka ud. D`ebi}, Radovi} Ismeta, k}i Mehe, Keserovi} Izet, sin Mehe i Keserovi} Mirzeta, k}i Mehe, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Keserovi} Mirsadu, sinu Mehe iz Velike Kladu{e, ul. I. muslimanskih brigada bb. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. 


Broj 023-0-P-07-000 630
21. februara 2008. godine
Velika Kladu{a 


(245/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Ostoji} r. Pelemi{ Mira iz Bijeljine, Trakilovi} Aleksandra, k}i Borislava iz Bijeljine, Hajdukovi} r. Pelemi{ Cvijeta iz Zvornika, Bori} r. Pelemi{ Slavica iz Zvornika, Vra~evi} r. Pelemi{ Ljiljana iz Doboja, svi zastupani po punomo}niku Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Milovanovi} ud. Pelemi{ Mitra, Stevan Ivkovi}, sin Lazara, Arsen Modrakovi} um. Steve, Vladimir Kukari} um. Bo`e, Vaso Modrakovi} um. Steva, Gli{ Marjanovi}, sin Ne|e, svi nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.000 KM, izdao je dana 25. 2. 2008. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima Milovanovi} ud. Pelemi{ Mitra, Stevan Ivkovi}, sin Lazara, Arsen Modrakovi} um. Steve, Vladimir Kukari} um. Bo`e, Vaso Modrakovi} um. Steva, Gli{ Marjanovi}, sin Ne|e, svi nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavi staraoca. 


Broj 032-0-P-08-000 620
25. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-246/08) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Jahjefendi} Samiri u pravnoj stvari tu`itelja: Karalioski Mustafa, sin Kurte, Kudi}i 10, zastupanog po punomo}niku advokatu Miljkovi} Jasmini iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: Mujaki} Fatima, k}i Mehmeda iz Kudi}a, Velika Kladu{a, i drugi, radi utvr|enja prava vlasni{tva, van ro~i{ta za raspravu, dana 22. 2. 2008. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 023-0-P-07-000 475 od 21. 2. 2008. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja: Karalioski Mustafa, sin Kurte, Kudi}i 10, zastupanog po punomo}niku advokatu Miljkovi} Jasmini iz Velike Kladu{e, radi utvr|enja prava vlasni{tva tu`enima: Mujaki} Fatima, k}i Mehmeda, Mujaki} Husein, sin Huse, Mujaki} Hasan, sin Huse, Mujaki} Muhamed, sin Huse, Mujaki} Rasim, sin Huse, Mujaki} Hamida, k}i Huse, Mujaki} Razija, k}i Huse, Mujaki} Fata u. Huse, Mujaki} Gospa ud. Miski} zz sin Miski} Muhamed, Hozanovi} r. Mujaki} Selima, [abi} ro|. Mujaki} Fata i Mujaki} Zijada, k}i Mehmeda, sada nepoznatog boravi{ta postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mujaki} Asimu, sinu Huse iz Kudi}a. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. 


Broj 023-0-P-07-000 475
22. februara 2008. godine
Velika Kladu{a 


(so-247/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja \ulovi} Mehe, sina Sefera iz Pasaca, zastupanog po punomo}niku Memi} Jakubu, advokatu iz Lukavca, protiv tu`enih Bosanki} Ibrahim, sin Hamdije iz @ivinica, Mar{ala Tita bb, Bosanki} Kahro, sin Hamdije iz G. Pasaca 226, Bosanki} Meho, sin Hamdije iz ]orali}a bb, Cazin, zastupan po punomo}niku ]osi} Begajeti, Bosanki} Hamid zv. [a}ir, sin Hamdije iz G. Pasaca 1, Bosanki} Asim, sin Hamdije iz Tuzle, Rate Dugonji}a 22, Bosanki} ]azim, sin Hamdije iz Tuzle, Mahmuta Bu{atlije 7, ]osi} r. Bosanki} Begajeta, k}i Hamdije iz G. Pasaca 1, svi kao pravni sljednici iza umrlog Bosanki} Hamdije, sina Hamida, Jaranovi} Fehim, sin Mustafe, nepoznatog boravi{ta, Jaranovi} Nezira ud. Zahida iz D. Petrovica - Pasci, Jaranovi} Senad sin Zahida iz D. Petrovica - Pasci, Jaranovi} Sanel, sin Zahida iz D. Petrovica - Pasci, @abi} r. Jaranovi} Sanela, k}i Zahida iz Priluka, svi kao pravni sljednici iza umrlog Jaranovi} Zahida, sina Mustafe i umrle Jaranovi} Kade iz Pasaca, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 2.900,00 KM, izdao je dana 27. 2. 2008. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enom Jaranovi} Fehimu, sinu Mustafe sa posljednjim poznatim boravi{tem u Dizdaru{i, op}ina Br~ko, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Hasanovi} Sulejmanu, advokatu iz Lukavca. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-07-003327
27. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-249/08) 


Op}inski sud Travnik objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. i stav 2. ta~ka 4. i 5. i ~lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja: Peco Dibe iz Gole{a, Peco Senada iz Gole{a, Ma{i} ro|. Peco Nisvete iz Gornjeg Vakufa, Vodice bb, i mldb. Peco Senade, zastupane po zakonskoj zastupnici majci Peco Dibi, koje zastupa punomo}nik Ljiljani Imamovi}, advokat iz Travnika, protiv tu`enog Rustempa{i} Muhameda zv. Baja iz Bugojna, selo Od`ak 18, sada nepoznate adrese boravi{ta, radi naknade {tete, tu`enom Rustempa{i} Muhamedu zv. Baja postavio privremenog zastupnika Stanu Imamovi}, advokata iz Travnika, jer je tu`eni nepoznata boravi{ta a nema punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog u ovom postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 001691 06 P
12. februara 2008. godine
Travnik 


(so-251/08) 


Op}inski sud Travnik objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. i stav 2. ta~ka 4. i 5. i ~lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja Markovi} Dragana, sina Radovana iz Donjeg Puti~eva, Dolac na La{vi, op}ina Travnik, sada nastanjen u mjestu Gornji Pala~kovci, op{tina Prnjavor, kojeg zastupaju punomo}nici Mira Petru{i} - Veselica, advokat iz Prnjavora i Lozo Adil, advokat iz Travnika, protiv tu`ene Markovi} ro|. Mutap~ija Mal~ike, iz Travnika, sada nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta, radi razvoda braka, tu`enoj Markovi} ro|. Mutap~ija Mal~iki postavio privremenog zastupnika Ribi} Adisa, advokata iz Travnika, jer je tu`ena nepoznata boravi{ta, a nema punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog u ovom postupku sve dok se tu`ena ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 001101 07 P
13. februara 2008. godine
Travnik 


(so-252/08) 


Op}inski sud u Grada~cu, sudija Drago ]o{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Duranovi} Osmana, sina [ahbaza zv. [aban iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, protiv tu`enih 1.Duranovi} Muhameda umrlog Hruste iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 2. Duranovi} Hankije um. Hruste iz Rapatnice, 3. Duranovi} Mehmedalije um. Jusufa iz Rapatnice, 4. Duranovi} Naila, sina [ahbaza iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 5. Duranovi} udate Mujki} Safije iz Babunovi}a, 6. Duranovi} udata D`aferovi} Alije iz Babunovi}a, 7. Duranovi} udate Tursunovi} D`ehve iz Labina, Republika Hrvatska, 8. Duranovi} udate D`aferovi} Adije, k}eri Mustafe iz Srebrenika, 9. Duranovi} udate Muratovi} Medije, k}eri Mustafe iz Srebrenika, 10. Duranovi} Hatid`e, k}eri Mustafe iz Brda, op}ina Srebrenik, 11. Duranovi} Zijada, sina Mustafe iz Brda, op}ina Srebrenik, 12. Duranovi} [evala, sina Mustafe iz Brda, op}ina Srebrenik, svi zastupani po punomo}niku Sinanovi} Faruku, advokatu iz Br~kog, 13. Salkanovi} ro|ene Duranovi} Hane iz Dobrnje, op}ina Tuzla, 14. Duranovi} Ibrahima umrlog Hruste iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 15. Duranovi} Re{ida umrlog Saliha iz Rapatnice, 16. Duranovi} Ahmeta umrlog Saliha iz Rapatnice, 17. Duranovi} Sulejmana umrlog Saliha iz Rapatnice, 18. Duranovi} Aj{e umrlog Saliha iz Rapatnice, 19. Duranovi} Mustafe umrlog Osmana iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 20. Sulji} ro|ene Duranovi} Hanke iz Babunovi}a, 21. Gloti} ro|ene Duranovi} Have iz Seone, op}ina Srebrenik, 22. Fejzi} ro|. Duranovi} Fatime iz [pionice, op}ina Srebrenik, 23. Ma{i} ro|. Duranovi} Hasibe iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 24. D`afi} ro|. Duranovi} Safije iz Sladne, op}ina Srebrenik, 25. D`afi} ro|. Duranovi} Ismete iz Orahovice, op}ina Gra~anica, 26. Duranovi} ro|. Oki} Rahime iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 27. Duranovi} Hazima um. Jusufa iz Rapatnice, 28.Nure (Okanovi}) Mahmutovi} ro|. Duranovi} iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 29. Fatime Okanovi} (Mahmutovi}) ro|. Duranovi} iz Babunovi}a, 30. Hazima Lipjanki} um. Sulje iz Seone, op}ina Srebrenik, 31. Devle Hod`i} ro|. Lipjanki} iz Srebrenika, 32. ]azibe Dori} ro|. Lipjanki} iz Seone, op}ina Srebrenik, 33. Hatid`e Duranovi} ro|. Pedlji} iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 34. Aziza Duranovi} umrlog Muharema iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 35. Duranovi} udate Oki} Mejre, k}eri Muharema iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, 36. Duranovi} Mustafe, sina [ahbaza iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 37. Duranovi} udate Smajlovi} I{e, k}eri Mustafe iz Lika, op}ina Srebrenik, 38. Duranovi} Alije, sina [ahbaza iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, 39. Duranovi} Mehmeda, sina [ahbaza iz Babunovi}a, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava svojine, v.p.s. 3.000,00 KM, izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 028-0-P-06-000138 od 28. 1. 2008. godine, na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03), postavljen je advokat Faruk Sinanovi} iz Br~kog, za privremenog zastupnika tu`enima Salkanovi} ro|. Duranovi} Hani iz Dobrnje, op}ina Tuzla, Duranovi} Ibrahimu umrlog Hruste iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, Duranovi} Re{idu umrlog Saliha iz Rapatnice, Duranovi} Ahmetu umrlog Saliha iz Rapatnice, Duranovi} Sulejmanu umrlog Saliha iz Rapatnice, Duranovi} Aj{i umrlog Saliha iz Rapatnice, Duranovi} Mustafi umrlog Osmana iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, Sulji} ro|. Duranovi} Hanki iz Babunovi}a, Gloti} ro|. Duranovi} Havi iz Seone, op}ina Srebrenik, Fejzi} ro|. Duranovi} Fatimi iz [pionice, op}ina Srebrenik, Ma{i} ro|. Duranovi} Hasibi iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, D`afi} ro|. Duranovi} Safiji iz Sladne, op}ina Srebrenik, D`afi} ro|. Duranovi} Ismeti iz Orahovice, op}ina Gra~anica, Duranovi} ro|. Oki} Rahimi iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, Duranovi} Hazimu um. Jusufa iz Rapatnice, Nuri (Okanovi}) Mahmutovi} ro|. Duranovi} iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, Fatimi Okanovi} (Mahmutovi}) ro|. Duranovi} iz Babunovi}a, Hazimu Lipjanki} um. Sulje iz Seone, op}ina Srebrenik, Devli Hod`i} ro|. Lipjanki} iz Srebrenika, ]azibi Dori} ro|. Lipjanki} iz Seone, op}ina Srebrenik, Hatid`i Duranovi} ro|. Pedlji} iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, Azizu Duranovi} umrlog Muharema iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, Duranovi} udatoj Oki} Mejri, k}eri Muharema iz Rapatnice, op}ina Srebrenik, Duranovi} Mustafi, sinu [ahbaza iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, Duranovi} udatoj Smajlovi} I{i, k}eri Mustafe iz Lika, op}ina Srebrenik, Duranovi} Aliji, sinu [ahbaza iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik, Duranovi} Mehmedu, sinu [ahbaza iz Babunovi}a, sada nepoznatog boravi{ta, a u postupku koji se vodi radi utvr|ivanja prava svojine, po tu`bi tu`itelja Duranovi} Osmana, sina [ahbaza zv. [aban iz Babunovi}a, op}ina Srebrenik. Istim Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

U skladu sa ~lankom 298. ZPP-a FBiH oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama TK" i na oglasnoj plo~i Suda. 


Broj 028-0-P-06-000138
28. januara 2008. godine
Grada~ac 


(so-254/08) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BEFAH" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i promet DOO ILIJA[, Polomska bb, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BEFAH" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i promet DOO ILIJA[, Polomska bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Beganovi} Fadil - Polovska bb, Ilija{. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-25383, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 027936 07 L
25. februara 2008. godine
Sarajevo 


(so-1965/07) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Brki} Selim, u likvidacionom postupku po prijedlogu predlaga~a Mahmutovi} Muje, osniva~a i direktora, za otvaranje likvidacionog postupka nad pravnim licem AUTO PROMET MM JELAH, d.o.o., Poto~ani bb, Te{anj, po{ta Jelah, osniva~a Mahutovi} Muje, nakon odr`anog ro~i{ta za raspravljanje o uslovima i razlozima za otvaranje likvidacionog postupka, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem AUTOPROMET MM JELAH, d.o.o. Poto~ani bb, Te{anj, po{ta Jelah, osniva~a Mahmutovi} Muje. 

2.    Prestaje mandat uprave i drugih lica organa i njihova ovla{}enja se prenose na likvidatora. 

3.    Za likvidatora pravnog lica AUTOPROMET MM JELAH, d.o.o., Poto~ani bb, Te{anj, po{ta Jelah, osniva~a Mahmutovi} Muje, postavlja se Mahmutovi} Mujo, dosada{nji direktor, koji preuzima du`nost i ovla{tenje direktora i du`an je Sudu predo~iti popis imovine i svih obaveza Dru{tva sa naznakom povjerilaca. 

4.    Pozivaju se povjerioci da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH, Sudu prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu. Prijave se podnose ovom Sudu u dva primjerka uz dokaz o osnovanosti potra`ivanja i pla}enoj sudskoj taksi od 30,00 KM. 

1.    Nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir prilikom odlu~ivanja. 

2.    Ukoliko niko od povjerilaca u ostavljenom roku ne prijavi potra`ivanja, postupak }e se zaklju~iti bez daljnjih procedura. 

5.    Prijave o potra`ivanjima koje u Sud prispiju nakon 30 dana od dana objave oglasa ne}e se uzimati u obzir u likvidacionom postupku. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak nad pravnim licem }e se zaklju~iti bez daljnjih procedura. 

6.    Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, po Rje{enju upisano u registarski ulo`ak broj 1-7438. 

7.    Po okon~anju postupka preostala imovina Dru{tva bit }e predana osniva~u. 


Broj 043-0-L-07-000 013
27. februara 2007. godine
Zenica 


(so-1968/07) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Begovi} Halila iz Grada~ca, zastupanog po punomo}niku Tursunovi} Vahidu, advokatu iz Srebrenika, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "MB & Anabel" Grada~ac, donio je dana 11. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "MB & ANABEL" Grada~ac, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-4/05, mat. reg. broja 1-13312 od 12. 1. 2005. godine. 

Za likvidatora se postavlja Begovi} Halil, sin Jusufa, VI. bataljona 63, op}ina Grada~ac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 032-0-L-07-000175
11. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-1969/07) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Ali} Sinana iz Tuzle, zastupanog po punomo}niku Hogi} Enveru, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Front Slobode" Tuzla, donio je, van ro~i{ta, dana 19. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "FRONT SLOBODE" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-1160/99, mat. reg. broja 1-11224 od 11. 5. 1999. godine. 

Likvidator Ali} Sinan iz Tuzle, Ismeta Mujezinovi}a 12, razrje{ava se slu`be likvidatora. Preostala imovina Dru{tva ostaje osniva~ima Dru{tva. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-06-000 159
19. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-1970/07) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "AHMETA[EVI]-GRADNJA" Grada~ac, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-1383/00, mat. reg. broja 1-8408 od 8. 6. 2000. godine. 

Za likvidatora se postavlja Ahmeta{evi} Kemal, sin Saliha iz Grada~ca, @rtava Srebrenice 139. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 032-0-L-07-000 163
23. januara 2008. godine
Tuzla 


(so-1971/07) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Josipovi} Ru`ice iz Tuzle, zastupane po punomo}niku Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Jardi Construzioni" Tuzla, donio je dana 20. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "JARDI CONSTRUZIONI" Tuzla, upisanim u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-06-001938, mat. reg. broja 1-13936 od 31. 12. 2006. godine. 

Za likvidatora se postavlja Ulji} Rizah, advokat iz Tuzle, Valtera Peri}a 3. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 032-0-L-08-000 001
20. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-1972/07) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim dru{tvom "TC" DOO za transport, trgovinu, zastupanje stranih firmi i posredovanje SARAJEVO, ]emalu{a 6, van ro~i{ta, dana 13. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TC" DOO za transport, trgovinu, zastupanje stranih firmi i posredovanje SARAJEVO, ]emalu{a 6. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mari} Jasmin, Grbavi~ka 33, Sarajevo. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-23088, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

8.    Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan utorak, 8. 4. 2008. u 10,30 sati, soba 126/I. 


Broj 65 0 L 034139 07 L
13. februara 2008. godine
Sarajevo 


(so-1974/07) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim dru{tvom "EUROPROM" Dru{tvo za trgovinu i usluge DOO SARAJEVO, Bojni~ka 52, van ro~i{ta, dana 7. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EUROPROM" Dru{tvo za trgovinu i usluge DOO SARAJEVO, Bojni~ka 52. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mehovi} Ned`ad, advokat iz Sarajeva, Branilaca Sarajeva 32. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20983, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

8.    Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan utorak, 18. 3. 2008. u 8,30 sati, soba 126/I. 


Broj 65 0 L 028655 07 L
7. februara 2008. godine
Sarajevo 


(so-1975/07) 


Op}inski sud Travnik, u likvidacionom postupku nad pravnim licem - Gra|evinsko-prometno dru{tvo "MUKELJA" d.o.o. TRAVNIK, Podilova~a 29, na ro~i{tu odr`anom dana 20. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem Gra|evinsko-prometno dru{tvo "MUKELJA" d.o.o. TRAVNIK, Podilova~a 29, upisano u Sudski registar Kantonalnog suda u Travniku, broj registarskog ulo{ka U/I-731/2000 od 3. 5. 2000. godine, registarskog broja 1-3630. 

Za likvidatora se postavlja Me{inovi} Hazim, osniva~ i direktor Dru{tva. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, Gra|evinsko-prometno dru{tvo "MUKELJA" d.o.o. Travnik, Podilova~a 29, zastupano po direktoru i osniva~u Me{inovi} Hazimu iz Travnika, Podilova~a 29, brisat }e se iz sudskog registra kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im licima koja bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 51 0 L 003784 08 L
21. februara 2008. godine
Travnik 


(so-223/08) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad ustanovom Ljekarna "Vita" [iroki Brijeg, upisanom u sudski registar @upanijskog suda u [irokom Brijegu, pod brojem 2-65. 

Likvidator Nina Ke{elj se razrje{ava du`nosti likvidatora Dru{tva. 

Po pravomo}nosti ovoga Rje{enja ustanova Ljekarna "Vita" [iroki Brijeg brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u [irokom Brijegu i iz svih javnih registara. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi likvidacijskog postupak padaju na teret pravne osobe. 


Broj 064-0-L-07-000 006
14. velja~e 2008. godine
[iroki Brijeg 


(so-227/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Pulji} Ivke iz Tuzle, zastupane po punomo}niku Berbi} Azri, stru~nom suradniku advokata Drage Relji}a iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Gabi" Tuzla, donio je dana 20. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "GABI" Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-775/2000, mat. reg. broja 1-504 od 10. 2. 2000. godine. 

Za likvidatora se postavlja Pulji} Ivka, k}i Ilije iz Tuzle, I. Mujezinovi}a D-5. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 032-0-L-08-000 015
20. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-232/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Jahi} Senahida iz Kalesije, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "MZ GRADNJA" Tuzla, donio je dana 20. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "MZ GRADNJA" Tuzla, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-13717, Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-06-000478 od 21. 3. 2006. godine i 032-0-Reg-06-000426 od 13. 3. 2006. godine. 

Likvidator Jahi} Senahid iz Kalesije razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-07.000108
20. februara godine
Tuzla 


(so-233/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Omera{evi} Mustafe iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "AUTOMUNEX" Tuzla, donio je dana 22. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "AUTOMUNEX" Tuzla, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-10166, Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj U/I-1371/00 od 7. 3. 2000. godine. 

Likvidator Omera{evi} Mustafa iz Tuzle razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 032-0-L-07.000162
22. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-235/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Seadu Had`i}u, u postupku predlaga~a Hajdarbegovi} Hilme iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o "HITRO "Tuzla, donio je dana 19. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem d.o.o. "HITRO" Tuzla, upisanim u registarski ulo`ak broj 1-11907, Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj U/I-5347/00 od 17. 11. 2000. godine 

Likvidator Hajdarbegovi} Hilmo iz Tuzle razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Preostala ili naknadno prona|ena imovina pripada osniva~u. 


Broj 032-0-L-07.000142
19. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-236/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Ibri{evi} Elvira iz Gra~anice, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "HTS-TECHNIK" Gra~anica, donio je dana 6. 2. 2008. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "HTS-TECHNIK" Gra~anica, upisanim u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli broj U/I-2164/05, mat. reg. broja 1-10411 od 6. 1. 2006. godine. 

Za likvidatora se postavlja Ibri{evi} Elvir iz D. Orahovice bb, op}ina Gra~anica. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 032-0-L-07-000 177
6. februara 2008. godine
Tuzla 


(so-239/08) 


Op}inski Sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "PA]O" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Kiseljak, sa sjedi{tem u Kiseljaku, Brnjaci 3, skra}eni naziv "Pa}o" d.o.o. Kiseljak, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Travniku, broj registarskog ulo{ka U/I-479/2000 od 27. 3. 2000. godine, sa registarskim brojem subjekta upisa 1-116. 

Za likvidatora se postavlja Bari{i} Mato. osniva{ Dru{tva. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice "Pa}o" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Kiseljak, sa sjedi{tem u Kiseljaku, Brnjaci 3, skra}ena oznaka "Pa}o" d.o.o. Kiseljak, brisat }e se iz Registra Kantonalnog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi se eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 51 0 L 003646 07 L
22. februara 2008. godine
Travnik 


(so-241/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgvorno{}u "BSK" Zenica, Fra Ivana Juki}a 1. 

Za likvidatora se imenuje Kara} Branka, Mar{ala Tita 1/B, Zenica. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000039
20. februara 2008. godine
Zenica 


(so-242/08) 


Op}inski sud u Livno, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom sobom "KIBRI]" d.o.o. Livno, koji se vodi po prijedlogu predlagatelja Zdravka Bara}a iz Bile, na ro~i{tu dana 27. 2. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "KIBRI]" d.o.o. Livno, upisanom u sudski registar koji se vodi kod Op}inskog suda Livno, registarski ulo`ak broj 1-9388, po Rje{enju U/I-165/2000 od 5. 4. 2000. godine. 

Likvidator Zdravko Bara} iz Bile razrje{ava se du`nosti likvidatora dru{tva "KIBRI]" d.o.o Livno. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Livnu i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. 


Broj 068-0-L-07-000 009
27. velja~e 2008. godine
Livno 


(so-248/08) 


Op}inski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "MEGA COMPANY" Export-Import DOO Mostar, Blagaj bb, vanraspravno, dana 26. 2. 2008. godine donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "MEGA COMPANY" Export-Import DOO Mostar, Blagaj bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mustafa [uta, direktor Dru{tva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacijskom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Registru suda, na broj Rje{enja UF/I-144/2000 od 1. 06. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1300, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

8.    Ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja zakazuje se za dan srijeda, 30. 4. 2008. god. u uredu suca br. 206, u 9,00 sati. 


Broj 58 0 L 029250 07 L
26. velja~e 2008. godine
Mostar 


(so-253/08) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, u ste~ajnom postupku nad firmom "KAMENOLOM" d.o.o. VARE[, objavljuje 

OGLAS 

Daje se saglasnost za glavnu diobu, te odre|uje ro~i{te za glavnu diobu za dan srijeda, 2. 4. 2008. godine u 11,00 sati. 

Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu Zenica, u zgradi ovog Suda, sudnica br. 33/II, na koje se pozivaju svi povjerioci i ste~ajni upravnik. 

Diobni popis za glavnu diobu istaknut je na oglasnoj plo~i Suda, a izvr{it }e se dioba iznosa od 27.031,41 KM, te se povjerioci pored do sada namirenog iznosa u procentu od 20% prijedlogom diobe treba da namire za jo{ 4,20% od priznatog potra`ivanja. 


Broj St-12/04
25. februara 2008. godine
Zenica 


(so-255/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Fazlagi} Lejla, postupaju}i po prijedlogu da se nad pravnim licem "INGAF" d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Ba{eskije 49, Sarajevo, osniva~ i direktor Dru{tva Bujak Ibrahim, sa osniva~kim udjelom 2.000,00 KM, upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda Sarajevo Rje{enjem UF/I-2424/99 od 8. 2. 2000., reg. br. 1-13422, otvori ste~ajni postupak, donio je dana 6. 2. 2008. sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom "INGAF" d.o.o. Sarajevo, Mula Mustafe Ba{eskije 49, Sarajevo, osniva~ i direktor Dru{tva Bujak Ibrahim, sa osniva~kim udjelom 2.000,00 KM, upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda Sarajevo Rje{enjem UF/I-2424/99 od 8. 2. 2000., reg. br. 1-13422. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Vinko [unji} iz Sarajeva, Skenderija 42/I, st. br. 7. 

3.    Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 6. 2. 2008. godine. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja u Sudu podneskom u dva primjerka sa dokazima u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu, povjerioci su du`ni prilo`iti potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi kako slijedi: 

- za potra`ivanja do 1.000,00 KM - 5%, 

- za potra`ivanja do 5.000,00 - 4%, 

- za potra`ivanja preko 5.000,00 - 3%, 

najvi{e 10.000,00 KM. 

5.    Taksu uplatiti na ra~un broj 1291011000088531 kod HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo. 

6.    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

7.    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

8.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

9.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

10.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Kantonalnog suda u Sarajevu - u mati~nom registarskom broju 1-1379. 

11.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 6. 2. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

12.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan 21. 5. 2008. u 10,00 sati. 

Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca na kojoj }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te). 


Broj 65 0 St 026717 07 St
14. februara 2008. godine
Sarajevo 


(so-264/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u lividacionom postupku nad pravnim licem USLU@NO TRGOVA^KO PRIVREDNO DRU[TVO "MTM-AUTOMOTIVE" DOO VOGO[]A, Izeta Deli}a 1, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem USLU@NO TRGOVA^KO PRIVREDNO DRU[TVO "MTM-AUTOMOTIVE" DOO VOGO[]A, Izeta Deli}a 1. 

2.    Za likvidatora se imenuje Ivojevi} Muamer, Skendera Kulenovi}a 2, Vogo{}a. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja 065-0-Reg-07-000361 od 6. 3. 2007. godine, broj 065-0-Reg-06-000276 od 9. 10. 2006. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-25905, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 027849 07 L
25. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-110/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "DRVO TRADE" DOO SARAJEVO, Grbavi~ka 74, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 2. 2008. godine donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DRVO TRADE" DOO SARAJEVO, Grbavi~ka 74. 

2.    Za likvidatora se imenuje Be~arevi} Hasan, Buljakovi}i 34, Sarajevo. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-18386, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 065-0-L-06-000 002
26. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-112/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem LIFT SERVIS-ALMM COMPANY DOO SARAJEVO, Mali Sedrenik 4, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem LIFT SERVIS-ALMM COMPANY DOO SARAJEVO, Mali Sedrenik 4. 

2.    Za likvidatora se imenuje Podrug Ahmet, Mali Sedrenik 4, Sarajevo. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11015, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj L-117/05
26. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-113/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BOHERING" DOO SARAJEVO, Josipa Slavenskog 19-b/A, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BOHERING" DOO SARAJEVO, Josipa Slavenskog 19-b/A. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Begovi} Admir, Vi{njik 27, Sarajevo. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-25927. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 09 65 L 026308 07 L
26. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-114/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "IDEA 29" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Terezije bb, Centar Skenderija, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IDEA 29" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Terezije bb, Centar Skenderija. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Narcisa [ehi} iz Sarajeva, Trg ZAVNOBiH-a 19. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-25059. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 09 65 L 026299 07 L
26. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-119/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "HEGAN" DOO za investicionu izgradnju, monta`erski in`enjering, trgovinu i servise DOO SARAJEVO, Omera Dolov~i}a 2, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HEGAN" DOO za investicionu izgradnju, monta`erski in`enjering, trgovinu i servise DOO SARAJEVO, Omera Dolov~i}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Heganovi} Fatima, Trg djece Dobrinje 31, Sarajevo. 

3.    Sve imovinske vrijednosti nakon likvidacije ovog pravnog lica prenose se na osniva~a Dru{tva Heganovi} Ibrahima, Trg djece Dobrinje 31, Sarajevo. 

4.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-9536. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 09 65 L 024726 07 L
28. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-120/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "THS 3" DOO SARAJEVO, Hamdije ^emerli}a 2, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "THS 3" DOO SARAJEVO, Hamdije ^emerli}a 2. 

6.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora [ehi} Sadija, Esada Mid`i}a 122, iz Sarajeva. 

7.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-25674. 

8.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

9.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 65 0 L 028584 07 L
28. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-121/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "D@EHAJ" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO SARAJEVO-ILID@A, Gladno polje do br. 58, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 2. 2008. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "D@EHAJ" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge DOO SARAJEVO-ILID@A, Gladno polje do br. 58. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Javorovac Halem, Gladno Polje, Ilid`a. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-9838. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 65 0 L 030124 07 L
28. februara 2008. godine
Sarajevo 


(O-123/08) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 029, po zahtjevu Deli} Sifeta, sina Kasima iz Potkle~a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 34, katastarska op}ina Borovnica, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica br. 795 "Piti Potok" pa{njak 4. klase povr{ine 2464 m2

- katastarska ~estica br. 796 "Piti Potok" vodenica povr{ine 3 m2

- {uma 5. klase povr{ine 1247 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Deli} Sifet, sin Kasima i Deli} Asim, sin Kasima, sa dijelom od po 2/7, te Deli} Mirsad, sin Kasima, sa dijelom 3/7. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 029
21. februara 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-229-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-08-000105, po zahtjevu Ma{i} Omera, sina Osmana iz Biha}a, Baranska 6, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 627/01, katastarske op}ine Kralje, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 2188 ku}a i zgrada povr{ine 56 m2

- katastarska ~estica broj 2188 "Pa{njak" njiva 4. klase povr{ine 902 m2

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-08-000105
29. februara 2008. godine
Biha} 


(so-257-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 031, po zahtjevu Husanovi} D`evada, sina Hasana iz Perovi}a, Hajderovi}i, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 791, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica br. 1072/2 "Sarajlina njiva" oranica 6. klase povr{ine 1221 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Husanovi} D`evad, sin Hasana iz Perovi}a bb, sa dijelom od 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 031
26. februara 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-259-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-08-000 032, po zahtjevu Mu{i} Rasima, sina Rasima iz Zavidovi}a, Stavci bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1544, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica br. 1658/2 "Hrid" oranica 5. klase povr{ine 394 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Mu{i} Rasim, sin Rasima iz Zavidovi}a, Stavci bb, sa dijelom od 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-08-000 032
27. februara 2008. godine
Zavidovi}i 


(so-261-F/08) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000006, po zahtjevu Priji} Kasima, sina Ha{ima, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisana je u Posjedovni list broj 119, katastarska op}ina Vitlaci, ozna~ena sa: 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Priji} Kasim, sin Ha{ima iz Vitlaca, op}ina @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000006
22. februara 2008. godine
@ep~e 


(so-263-F/08) PRESTANAK PREDUZE]A 

Op}inski sud u Sarajevu, rje{avaju}i po slu`benoj du`nosti, a nakon pravosna`nosti rje{enja o prestanku rada objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 27/03, od 24. 6. 2003. godine, van ro~i{ta, dana 29. 11. 2007. godine, donio je sljede}a 

RJE[ENJA 

1.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003548 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "[ELKADI" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16376, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3903/02 od 23. 12. 2002. godine. 

2.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003549 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KERMIT" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-17182, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3922/02 od 23. 12. 2002. godine. 

3.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003550 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "RITER-DIWIL TRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16095, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3878/02 od 18. 12. 2002. godine. 

4.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003487 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "WELDARC" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-12179, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3754/02 od 6. 12. 2002. godine. 

5.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003488 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SATEXPLAST" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16132, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3881/02 od 17.12.2002. godine. 

6.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003489 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ISLAMOVI]-L.M.S." d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15901, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3833/02 od 11. 12. 2002. godine. 

7.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003490 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "VITE[KI] TRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-4145, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3434/02 od 23. 12. 2002. godine. 

8.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003491 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "VIVACOMMERCE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-13900, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3459/02 od 20. 12. 2002. godine. 

9.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003492 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "HASKI]" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16252, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-30/03 od 14. 1. 2003. godine. 

10.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003493 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "DREAM-TEAM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16353, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-22/03 od 14. 1. 2003. godine. 

11.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003494 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SAR@INSKI" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16618, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-34/03 od 14. 1. 2003. godine. 

12.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003495 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KLESAR" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16256, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-6/03 od 6. 1. 2003. godine. 

13.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003496 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "GSE" export-import d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16193, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-2/03 od 6. 1. 2003. godine. 

14.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003497 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TRGOSEN" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16162, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-29/03 od 14. 1. 2003. godine. 

15.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003419 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "GADERA" Commerc d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15919, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3867/02 od 18. 12. 2002. godine. 

16.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003626 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "VED-COMERC" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15969, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3834/02 od 11. 12. 2002. godine. 

17.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003627 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BEARING" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7073, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3920/02 od 24. 12. 2002. godine. 

18.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003628 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "HORS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-1541, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3671/02 od 25. 12. 2002. godine. 

19.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003630 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TEX" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-6717, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3419/02 od 31. 8. 2002. godine. 

20.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003631 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KURSPAHI]" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15995, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3769/02 od 3. 12. 2002. godine. 

21.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003632 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "FINVEST" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-13566, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3757/02 od 6. 12. 2002. godine. 

22.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003633 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SKANDINAVIJA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16574, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3755/02 od 6. 12. 2002. godine. 

23.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003634 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "CRO-COMMERCE ISAURA PROM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15754, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3749/02 od 4. 12. 2002. godine. 

24.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003635 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "S.O.S." p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-4474, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-3785/02 od 6. 12. 2002. godine. 

25.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003547 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "FAGOMIX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16302, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3901/02 od 23. 12. 2002. godine. 

26.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003546 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "WERK-COMMERC" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15959, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3916/02 od 23. 12. 2002. godine. 

27.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003545 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "DANI" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-6606, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3420/02 od 6. 9. 2002. godine. 

28.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003544 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "EUN-IMPEX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15872, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3525/02 od 11. 12. 2002. godine. 

29.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003543 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "PRO-GEMA" sa p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15230, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3217/02 od 25. 12. 2002. godine. 

30.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003542 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "NASNUA-COMERC" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-11371, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-44/03 od 14. 1. 2003. godine. 

31.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003541 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "NA^A-EXPORT" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-13345, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-1886/02 od 20. 12. 2002. godine. 

32.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003539 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "FN COMMERCE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16250, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3909/02 od 23. 12. 2002. godine. 

33.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003537 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KARBON-KOMERC" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7022, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3797/02 od 6. 12. 2002. godine. 

34.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003536 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "FOOD INVEST" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16437 D, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3858/02 od 14. 12. 2002. godine. 

35.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003535 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "DATA-SHEMA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-11640, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3855/02 od 14. 12. 2002. godine. 

36.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003534 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BIRIMEX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7460, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3849/02 od 15. 12. 2002. godine. 

37.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003533 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "NERA-CROBOS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16091, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3899/02 od 23. 12. 2002. godine. 

38.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003532 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BORI] COMPANY" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3332, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3790/02 od 17. 12. 2002. godine. 

39.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003531 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "RAKI-TRANS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7215, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3864/02 od 14. 12. 2002. godine. 

40.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003530 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ESKOS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7126, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3871/02 od 17. 12. 2002. godine. 

41.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003529 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BUSHIDO" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16017, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3914/02 od 23. 12. 2002. godine. 

42.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003528 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "AMAR" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16396, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-3912/02 od 23. 12. 2002. godine. 

43.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003381 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ELMERT" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15937, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3744/02 od 5. 12. 2002. godine. 

44.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003380 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "NEDIMPROM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-1597, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3764/02 od 6. 12. 2002. godine. 

45.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003379 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "INTERTRANS-SA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9206, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3765/02 od 3. 12. 2002. godine. 

46.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003378 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "HALILOVI] COMPANY" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-17107, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-15/03 od 14. 1. 2003. godine. 

47.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003377 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "DEJZI" d.j.l. Had`i}i. u reg. ulo{ku broj 1-17086, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-19/03 od 14. 1. 2003. godine. 

48.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003375 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "VIKTUS" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9936, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3613/02 od 2. 10. 2002. godine. 

49.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003372 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SCTEH" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15753, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3645/02 od 6. 11. 2002. godine. 

50.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003376 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "CIBES" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7976, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3739/02 od 1. 11. 2002. godine. 

51.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003371 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SEVET" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15842 D, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3235/02 od 6. 11. 2002. godine. 

52.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003370 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SMOLIN" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15267, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3404/02 od 1. 10. 2002. godine. 

53.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003369 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "CASALONA" sa p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-11002, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3594/02 od 12. 10. 2002. godine. 

54.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003368 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BULDONG*S KING" d.j.l. Sarajevo, Vogo{}a, u reg. ulo{ku broj 1-16179, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-23/03 od 14. 1. 2003. godine. 

55.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003367 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ONDOBAK" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16191, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-45/03 od 14. 1. 2003. godine. 

56.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003366 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SARHKS" sa p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-14841, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-2518/02 od 22. 5. 2002. godine. 

57.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003365 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "EUROMIX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16399, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3492/02 od 27. 12. 2002. godine. 

58.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003364 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "WOMAN" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16303, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3847/02 od 14. 12. 2002. godine. 

59.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003363 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TALISMAN" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-5998, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3856/02 od 14. 12. 2002. godine. 

60.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003362 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "@AK" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-17073, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3861/02 od 14. 12. 2002. godine. 

61.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003361 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "RAST COMPANY" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16016, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3898/02 od 23. 12. 2002. godine. 

62.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003360 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "LOLO EXPORT IMPORT" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-5632, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3817/02 od 03.12.2002. godine. 

63.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003359 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "PAN BOSNIA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15870, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3762/02 od 6. 12. 2002. godine. 

64.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003358 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "^EHOTINA-COMERC " d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16988, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3772/02 od 3. 12. 2002. godine. 

65.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003355 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "VITE[KI] TRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-4145, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3434/02 od 23. 12. 2002. godine. 

66.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003354 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "NANASA" export-import d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15621, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3629/02 od 8. 10. 2002. godine. 

67.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003353 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KOMISION BA[I]" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15863, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-2768/02 od 3. 12. 2002. godine. 

68.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003352 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BO[-REMONT" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16123, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3827/02 od 10. 12. 2002. godine. 

69.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003351 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "AZRA" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-2740, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3616/02 od 30. 9. 2002. godine. 

70.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003350 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SPARKS-SPARKS" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15812, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3800/02 od 5. 12. 2002. godine. 

71.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003344 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KARAVAN STIL" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9963, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3307/02 od 28. 11. 2002. godine. 

72.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003343 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BAHUS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-8161, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3455/02 od 13. 11. 2002. godine. 

73.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003538 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TRAMP-TRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16027, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3895/02 od 19. 12. 2002. godine. 

74.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003342 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BABIES" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-14392, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3460/02 od 27. 11. 2002. godine. 

75.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003341 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BESTEX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16143, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3223/02 od 5. 11. 2002. godine. 

76.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003340 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "MIATRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3659, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3431/02 od 27. 11. 2002. godine. 

77.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003339 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BOHESA" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-8760, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3421/02 od 24. 10. 2002. godine. 

78.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003338 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ABRAFLEX" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7542, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-3704/02 od 28. 11. 2002. godine. 

79.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003337 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BA-SA" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-5069, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3697/02 od 4. 10. 2002. godine. 

80.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003336 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "HAKEM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15990, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3696/02 od 6. 12. 2002. godine. 

81.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003335 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "GOGALI]" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-10004, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3680/02 od 9. 12. 2002. godine. 

82.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003334 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "@UTI" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-5545, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3592/02 od 3. 10. 2002. godine. 

83.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003333 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KAZI]" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3586, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3583/02 od 20. 9. 2002. godine. 

84.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003332 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "MESELENA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7910, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3721/02 od 1. 11. 2002. godine. 

85.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003331 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "LAFINI" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9841, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3559/02 od 18. 9. 2002. godine. 

86.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003330 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BEAR" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3936, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3480/02 od 3. 12. 2002. godine. 

87.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003329 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TOP GAN" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-17762, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3784/02 od 4. 12. 2002. godine. 

88.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003328 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SANY-PROMEX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-7147, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3786/02 od 6. 12. 2002. godine. 

89.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003327 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "SASO" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15888, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3788/02 od 4. 12. 2002. godine. 

90.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003326 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "EMITRADE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-11664, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3722/02 od 4. 11. 2002. godine. 

91.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003325 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "MUSTOO" d.j.l. Had`i}i, u reg. ulo{ku broj 1-7424, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3866/02 od 14. 12. 2002. godine. 

92.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003324 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "AMILA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-4862, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3804/02 od 5. 12. 2002. godine. 

93.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003323 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "EMERING" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-10430, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3782/02 od 9. 12. 2002. godine. 

94.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003322 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "GRAFOPRINT" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16484, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-2869/02 od 17. 12. 2002. godine. 

95.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003321 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ALICO" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16109, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3851/02 od 15. 12. 2002. godine. 

96.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003320 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "MILWAUKEE" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9455, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3740/02 od 5. 12. 2002. godine. 

97.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003319 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "GRAMIS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-1843, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3719/02 od 1. 11. 2002. godine. 

98.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003318 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "PAVILLON" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9325, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-3860/02 od 14. 12. 2002. godine. 

99.     Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003317 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "D@EMEX" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16996, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3902/02 od 23. 12. 2002. godine. 

100.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003316 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BAMECA" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-17267, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br.UF/P-3908/02 od 23. 12. 2002. godine. 

101.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003315 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "^AJI]" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16196, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3917/02 od 23. 12. 2002. godine. 

102.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003314 od 24.06.2003. godine, odre|eno je brisanje "SLOVENIJALES SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3958, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3919/02 od 23. 12. 2002. godine. 

103.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003313 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "[ERIFOVI]-WINKENS-COMPANY" d.j.l. Ilid`a, u reg. ulo{ku broj 1-16024, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3928/02 od 21. 12. 2002. godine. 

104.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003312 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BRA]A TODI] COMP" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-4744 D, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3591/02 od 4. 10. 2002. godine. 

105.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003311 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TIPANY" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-12233, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3789/02 od 4. 12. 2002. godine. 

106.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003310 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KASPAL" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9660, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3807/02 od 5. 12. 2002. godine. 

107.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003309 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "TIN-KOMERC" p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-3978, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3816/02 od 18.12.2002. godine. 

108.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003308 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "CARDIGAN" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15864, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3835/02 od 11. 12. 2002. godine. 

109.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003307 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "PROMOR" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16055, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3842/02 od 12. 12. 2002. godine. 

110.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003306 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "JAHI]-R-COMPANY" d.j.l. Pazari}. Lokve, u reg. ulo{ku broj 1-16343, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3859/02 od 14.12.2002. godine. 

111.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003305 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "DREAM HOLLYWOOD" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15873, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3751/02 od 5. 12. 2002. godine. 

112.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003292 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ME[AMEKS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15876, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3761/02 od 5. 12. 2002. godine. 

113.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003629 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "INTERFIRM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-15895, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3471/02 od 9. 12. 2002. godine. 

114.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003540 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "KINING" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-16169, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/P-3910/02 od 23. 12. 2002. godine. i rje{avaju}i po slu`benoj du`nosti, a nakon pravosna`nosti rje{enja o prestanku rada, objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 32/07 od 16. 5. 2007. godine, 28/07 od 25. 4. 2007. godine, van ro~i{ta, dana 29. 11. 2007. godine, donio je sljede}a 

115.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003616 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "BOSKA COMPANY" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-20267, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-3102/00 od 27. 2. 2007. godine. 

116.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003416 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "ONIKS" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-20954, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1667/98 od 16. 10. 2006. godine. 

117.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003417 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "WAGENPROM" d.j.l. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-19432, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-3244/97 od 27. 12. 2006. godine. 

118.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003418 od 29. 11. 2007. godine, odre|eno je brisanje "LIBELA" d.o.o. sa p.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku broj 1-9355, a za koje je utvr|en prestanak rada Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-2083/98 od 11. 10. 2006. godine. 

119.    Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003463 od 10. 12. 2007. godine, odre|eno je brisanje "REGNUM" d.o.o. Sarajevo, u reg. ulo{ku 1-19485. 

Zaklju~no sa rednim brojem 119. 


Broj RF-4418/07
27.  decembra 2007. godine
Sarajevo 


(so-10/08) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1796204, za automobil marke VW Bora 1.6, registarske oznake 370-J-532, broj {asije WBW3Z1JZ4W177225, broj motora BFQ 144579, izdata od strane PU Centar, na ime Abbott Laboratories S.A., Predstavni{tvo Sarajevo, Mehmeda Spahe 24/3. 

(O-127/08) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


MOSTAR 

@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 50/04 od 26. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Emil Lubina, sin Ante iz mjesta ^eljevo, op}ina ^apljina, JMBG: 0210942383007, Ugovorom od 19.01.2004.god. svojim sredstvima od 2.000,00 KM osniva Dru{tvo pod tvrtkom: "LUBINA" d.o.o. ^apljina, sjedi{te Dru{tva: mjesto ^eljevo, op}ina ^apljina, osniva~ unosi sredstva od 2.000,00KM tj. 100% udjela. Djelatnost Dru{tva je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50 301, 50 302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.310, 51.320, 51.330, 51 340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430,52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.720, 01.131, 15.320, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.982, 60.240 Prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta robe, Prodaja robe strane i doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje ino-firmi i konsignacija. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (Uvoz-izvoz) proizvodima u okviru registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i konsignacija. Upravu Dru{tva ~ini direktor Dru{tva, Emil Lubina, sin Ante iz mjesta ^eljevo, op}ina ^apljina, op}ina Dru{tvo bez ograni~enja. JMBG: 0210942383007, zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja. 

(SR-385/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 74/04 od 30. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

^lan dru{tva "KERAMETAL-Still" d.o.o. za trgovinu i usluge Mostar, vr{i pro{irenje djelatnosti dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu za: 

45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.450, 45.500, 55.110 55.120, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520. Pro{iruje djelatnost u vanjskotrgovinski promet: Ugostiteljske i turisti~ke usluge u okviru registriranih u unutarnjem prometu, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Ostale odredbe ostaju neizmijenjene. 

(SR-389/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 75/04 od 30. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, Kneza Branimira 2b, ogla{ava izmjenu adrese svog organizacijskog dijela koji posluje pod nazivom HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d., PODRU@NICA SARAJEVO. Sjedi{te Podru`nice sada je: Sarajevo, Trg solidarnosti 12. 

(SR-390/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 133/04 od 27. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dom zdravlja Mostar promjenio je sjedi{te, a to je: Dom zdravlja Mostar, ul. Hrvatskih branitelja bb Mostar. Upravno vije}e Doma zdravlja Mostar razrije{ilo je du`nosti V.D. ravnatelja dr. Kre{imira [ili}a, a imenovalo je ravnatelja dr. Davora Pehara. Upravno vije}e Doma zdravlja Mostar usvojilo je Statut Doma zdravlja Mostar, a Op}ine sa hrvatskom ve}inom su dale suglasnost na Statut. 

(SR-398/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 132/04 od 2. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu "OPTIKA TOMI]" d.o.o. Mostar razrije{en je du`nosti direktora Teo Tomi} iz Mostara, a za direktora imenovan Ivan So~e iz Mostara, sa ovlastima da zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-399/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 131/04 od 25. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Marinko [utalo, sin Bo{ka iz mjesta Doljani, op}ina ^apljina, JMBG 2412964151133 Dru{tva "[UTALO TRADE" d.o.o. za promet ^apljina, osniva Podru`nicu pod tvrtkom: "[UTALO TRADE" d.o.o. ^APLJINA, PODRU@NICA ^APLJINA, Sjedi{te Podru`nice je ^apljina, ul. Augusta [enoe bb. Djelatnosti Podru`nice je u okviru djelatnosti mat. ku}e. ^lan dru{tva na funkciju Podru`nice imenuje kao rukovoditelja Podru`nice: Marinko [utalo, sin Bo{ka iz mjesta Doljani, op}ina ^apljina, JMBG 2412964151133. 

(SR-400/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 122/04 od 17. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "PERIX" d.o.o. za proizvodnju i usluge Stolac, upisuje se pro{irenje djelatnosti u unutarnjem promet sa djelatnostima ugostiteljstva: 55.110; 55.120; 55.300; 55.400; 55.520; te ukupna djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu glasi: PROIZVODNJA: 36.500; TRGOVINA NA VELIKO I MALO: 51.430; 51.540; 51.640; 51.650; 51.700; 52.120; 52.422; 52.450; 52.481; 52.483; 52.484; 52.487; 52.630; 52.720; 52.740; UGOSTITELJSTVO: 55.110; 55.120; 55.300; 55.400; 55.520; KOPNENI PROMET: 60.240 i 63.210. 

(SR-401/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 121/04 od 17. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva Marko Ragu` (\ure) iz Kru{eva b.b. Stolac JMBG: 0312934153768 osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: "MATICA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac, skra}ena tvrtka: "MATICA" d.o.o. Stolac sa sjedi{tem: Stolac, Kru{evo b.b. 

Djelatnosti dru{tva: Poljoprivreda 01.251, 01.252, Trgovina: 51.180, 51.700, 52.110, 52.120, 52.330, 52.487, Usluge: 60.240, 74.840. 

Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, 

Me|unarodni cestovni prijevoz robe (tereta), i zastupanje inozemnih pravnih osoba. 

U pravnom prometu s tre}im osobama dru{tvo nastupa bez ograni~enja, a za svoje obveze odgovara svim sredstvima - potpuna odgovornost. 

Direktor Marko Ragu` (\ure) iz Stoca, Kru{evo b.b. JMBG 0312934153768 zastupa i predstavlja dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-402/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 116/04 od 17. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Iva (Mate) [arac , iz D.V. Ogra|enika , Op}ina ^itluk, JMBG: 0803953155007, odlukom o osnivanju dru{tva br.1/04 od 10.02.2004 g. osniva dru{tvo pod tvrtkom: "[ARAC HIS" d.o.o. ^iltuk, sa sjedi{tem u D.V. Ogra|enik bb. Osniva~ u dru{tvo unosi temljeni kapital u iznosu od 2.000,00 KM, 100% udjela. Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu je : 

51.160, 51.170, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421 51.422, 51.450, 51.550, 51.560, 51.640, 52.110, 52.120, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.470 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.610, 52.630, 52.710, 52.720, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta. Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutra{njeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Otprema i doprema robe ({pedicije). Upravu dru{tva ~ini direktor Stanko (Joze) [arac, iz D.V. Ogra|enik. Op}ina ^itluk, JMBG: 2408985150059, zastupa i predstavlja dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-403/04-M) 


Kantonalni-@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 115/04 od 27. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

INSTITUT ZA[TITE MOSTAR dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, Lacina 9 Mostar, izvr{ilo je promjenu lica ovla{tenog za zastupanje - direktora u unutra{njem i vanjskom prometu, tako da }e umjesto dosada{njeg direktora Faruka Guzina, dru{tvo predstavljati i zastupati u unutra{njem i vanjskom prometu Jasmin (Ragib) Be{o iz Mostara ul. Put 29 HUD br. 453 Mostar, JMBG 1111967150002. 

(SR-404/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 114/04 od 19. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

"LAKS" EXPORT-IMPORT Dru{tvo za ribarstvo, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar osniva Podru`nicu pod tvrtkom: "LAKS" d.o.o. Mostar, Podru`nica Blagaj - MRJESTILI[TE, sa sjedi{tem u Mostaru, Blagaj-Ada b.b. Djelatnosti podru`nice su u okviru registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. Podru`nicu u unutarnjem prometu zastupa D`evad Hand`ar, Blagaj, Op}ina Jugoistok, JMBG 3105958150005, rukovoditelj Podru`nice. 

(SR-405/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 113/04 od 18. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o davanju prokure od 2. 2. 2004. godine Dru{tvo: "SASCO" d.o.o. za trgovinu i usluge Mostar ovla{}uje se Zoran Lebo, sin Vinka iz Posu{ja, Rastova~a b.b. da mo`e nesmetano poduzimati sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un Dru{tva osim prijenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-406/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 105/04 od 16. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke o pove}anju osnovnog kapitala "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar broj: 348-3a/2003 od 7. 11. 2003. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar broj: 348-4/2003 od 7. 11. 2003. godine, osnovni kapital "AUTOPREVOZ-BUS" d.d. Mostar pove}ava se za 1.200.000,00 KM u stvarima, tako da nakon pove}anja iznosi 8.501.487,50 KM. Osnovni kapital je podijeljen na 680.119 obi~nih dionica, nominalne vrijednosti 12,50 KM. Ostatak u iznosu od 192,50 KM raspore|en je u fond rezervi Dru{tva. 

(SR-407/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 102/04 od 12. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: "UNIAUTO" Trgovinsko i uslu`no dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar. Skra}ena tvrtka dru{tva je: "UNIAUTO" d.o.o. Mostar. Sjedi{te dru{tva je Mostar, Bi{}e Polje bb.Temeljni kapital dru{tva je 50.000 KM u novcu. Osnivatelji dru{tva sa osniva~kim ulozima/udjelima su: 

1. Slobodan Bezer, Ljubu{ki, Humac , JMBG 2011963152735, 720,00 KM ili 1,44% 

2. Miro Boras, Ljubu{ki, Hardomilje, JMBG 0906962152731, 4.910,00 KM ili 9,82% 

3. Ljiljanka Bubalo, Ljubu{ki, Z. Frankopanska bb, JMBG 1308954157731, 4.575,00 KM ili 9,15% 

4. Ilija Ko`ulj, Mostar, Franje Mili~evi}a 37, JMBG 1805940150029, 2.835,00 KM ili 5,67% 

5. Nikola Jelini}, Ljubu{ki, Hardomilje, JMBG 0104948152746, 2.745,00 KM ili 5,49% 

6. Gojko Lauc, Ljubu{ki, Va{arovi}i, JMBG 0904962152739, 2.710,00 KM ili 5,42% 

7. Vojko Maji}, Ljubu{ki, Veljaci, JMBG 0904958152732, 5.525,00 KM ili 11,05% 

8. Marinko Planini}, Ljubu{ki, Hra{ljani, JMBG 0911961152731, 5.790,00 KM ili 11,58% 

9. Josip Peri}, Ljubu{ki, Studenci, JMBG 1308964152746, 3.300,00 KM ili 6,60% 

10. Mira Prusina , Ljubu{ki, N.Kordi}a bb, JMBG 0807961157731, 1.480,00 KM ili 2,96% 

11. Branka Vu~i}, Ljubu{ki, Bana Jela~i}a bb, JMBG 1801960157733, 6.640,00 KM ili 13,28% 

12. Drago Vu~i}, Ljubu{ki, Bana Jela~i}a bb, JMBG 0202962152777, 4.385,00 KM ili 8,77% 

13. Zdravko Vujevi}, Ljubu{ki, Vitinska bb, JMBG 0304954152730, 4.385,00 KM ili 8,77% 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Mate Mustapi} iz Ljutog Doca, [iroki Brijeg, JMBG: 1801960157733, direktor dru{tva bez ograni~enja. 

Djelatnosti dru{tva su: 23.200, 24.110, 24.510, 24.660, 25.120, 28.210, 28.710, 28.720, 29.400, 31.400, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45,420, 45.430, 45.440, 45.450, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 50.110, 50.120, 50.130, 51.150, 51.160, 51.180, 51.190, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.520, 51.532, 51.540, 51.550, 51.570, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.330, 52.450, 52.481, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 52.720, 52.740, 55.110, 55.120, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 60.240, 63.110, 63.120, 63.400, 64.200, 67.130, 70.120, 70.200, 71.100, 72.500, 74.120 i 74.130. 

- zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

- posredovanje zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe, marketing 

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu: 

- Vanjska trgovina /uvoz - izvoz/ iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

- Usluge me|unarodne {pedicije 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

- Ugostiteljske usluge s inozemstvom. 

- Prometno-agencijski poslovi u vanjskotrgovinskom prometu 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji 

(SR-408/04-M) 


Kantonalni-@upanijski sud Mostar Rje{enjem broj Tt. 937/03 od 5. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke o osnivanju broj l/04od 15.01.2004 godine, osnovac @iko Emira iz Konjica je osnovala dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u: 

NAZIV DRU[TVA: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "POLJO VET MEHANIZACIJA" d.o.o. Konjic 

SKRA]ENI NAZIV: "POLJO VET MEHANIZACIJA" d.o.o. Konjic 

SJEDI[TE: ul. @eljezni~ka br. 9,s Konjic 

OSNIVA^: @iko Emira iz Konjica - ul. 11. hercegova~ke brigade bb 

DJELATNOST: 01 110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada; 01.120 Uzgoj vo}a, cvije}a i drugih usjeva i zasada; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnju meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, na drugom mjestu; nepomenutih; 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i nasadima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.440 Trgovina na veliko, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entirna i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i sanitarnom opremom; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.610 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}u traktore; 52. 485 Trgovina na malo cvije}em; 52. 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52. 630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Vanjskotrgovinsko poslovanje: vanjska trgovina/uvoz i izvoz iz okvira djelatnosti unutra{njeg prometa; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnih firmi. Osniva~ Dru{tva odgovara za svoje obveze do visine ulo`enih sredstava, potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i predstavlja bez ograni~enja uprava dru{tva-direktor @iko Mirsad. 

(SR-409/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 91/04 od 27. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Rade Dugand`i} iz ^itluka, D.M. Ogra|enik bb, op}ina ^itluk, JMBG: 0101969151333, Ugovorom od 2. 2.2004. godine svojim sredstvima od 726.277,40 KM, osniva Dru{tvo pod tvrtkom: "A.G.R." d.o.o. za proizvodnju, graditeljstvo i trgovinu ^itluk, Skra}ena tvrtka: "A.G.R." d.o.o. ^itluk, sjedi{te Dru{tva: ^itluk, D.M. Ogra|enik bb, osniva~ unosi sredstva od 726.277,40 KM tj. 100% udjela. Djelatnost Dru{tva je: 01.131 01.132 14.110 15.910 15.930 26.610 26.630 26.640 45.110 45.120 45.211 45.212 45.213 45.220 45.230 45.250 45.310 45.320 45.330 45.340 45 410 45 420 45 430 45.440 45.450 45.500 51.130 51.140 51.150 51.170 51.230 51.310 51.340 51.360 51.390 51.531 51.532 51.540 51.620 51.660 52.110 52.120 52.210 52.220 52.240 52.250 52.460 60.240. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz), proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Za direktora Dru{tva imenuje se Rade Dugand`i} iz ^itluka, D.M. Ogra|enik bb, op}ina ^itluk, JMBG:0101969151333, zastupaju i predstavljaju Dru{tvo bez ograni~enja. 

(SR-410/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 85/04 od 4. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

"ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE" d.o.o. Mostar osnovao je podru`nicu pod tvrtkom: "ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE" d.o.o. Mostar, Podru`nica Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Slobodna zona "SOKO", Rodo~ bb. Djelatnost podru`nice u unutarnjem prometu je u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. Za obaveze podru`nice u pravnom prometu sa tre}im osobama odgovara dru{vo osniva~ svom imovinom kojom raspola`e - potpuna odgovornost. Podru`nicu u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Medak @eljko, bez ograni~enja. 

(SR-411/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 84/03 od 20. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva GIP "NERETVA- E" d.o.o. ^apljina upisuje se upis privatizacije i uskla|ivanja dru{tva sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima FBIH, izmjena tvrtke, upis temeljnog kapitala i izmjena djelatnosti dru{tva i upis uprave, sa slijede}im podacima: Tvrtka dru{tva se mijenja i glasi: KONSTRUKTOR-NERETVA d.o.o. ^apljina. Sjedi{te dru{tva je ^apljina, Ante Star~evi}a br.2. Temeljni kapital dru{tva utvr|en u postupku privatizacije iznosi 4.091.699,00 KM. ^lanovi dru{tva sa temeljnim ulozima/udjelima su: 

1. GIP NERETVA d.d. ^apljina, upisano kod @upanijskog suda Mostar, MRB: 1-567, 3.180.498 KM ili 77,73 % 

2. JP "ELEKTROPRIVREDA HZ H-B" d.o.o. Mostar, @up.sud Mostar, MRB:1-3177, 859.665 KM ili 21,01% 

3. ENERGOCONTRL d.o.o. Mostar, upisano kog @upanijskog suda Mostar, MRB:1-9173, 51.536 KM ili 1,26% 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Andrija Dodig iz ^apljine, Ante Star~evi}a bb, JMBG.0501948151137, direktor dru{tva bez ograni~enja. 

Djelatnosti dru{tva su: 

14.110, 14.210, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420,45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 51.120, 51.130, 51.140, 51.190, 51.520,51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.620, 51.650, 51.700, 52.460, 55.300, 55.400, 55.510, 55520, 60.240, 63.120, 63.210, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 71.100, 71.210, 71.320, 71.340, 73.102, 74.120, 74.200, 74.300, 74.400, 74.700i 74.840. 

Usluge: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta i zastupanje stranih osoba. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja gra|evinskih radova stranoj osobi u zemlji, ugostiteljske usluge s inozemstvom u okviru registrirane djalatnosti posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, zastupanje stranih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu i usluge me|unarodnog otpremni{tva. 

(SR-412/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 55/04 od 10. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 6/03. 30. 12. 2003. godine, Dru{tvo: "MAKI" d.o.o. ^itluk, bri{e iz registra gospodarskih dru{tava Podru`nicu u Banjoj Luci, Veljka Mla|enovi}a br 12. 

(SR-418/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 54/04 od 10. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 4/03. 30. 12. 2003. godine, "MAKI" d.o.o. ^itluk, bri{e iz registra gospodarskih dru{tava Podru`nicu Tuzla, @arka Vukovi}a Pucara br. 64. 

(SR-419/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 53/04 od 10. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 5/03. 30. 12. 2003. godine, Dru{tvo: "MAKI" d.o.o. ^itluk, bri{e Podru`nicu u Sarajevu. Sarajevo, Bla`ujska br. 28. 

(SR-420/04-M) 


Kantonalni sud u Mostaru upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke 2/2003 od 13. 1. 2003. upisuje se u sudski registar promjena direktora u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi-Poliklinika "Had`ihusejnovi}" Konjic, na na~in da se razrje{ava du`nosti direktora Rusmir (Safet) Had`ihusejnovi} iz Konjica i imenuje se za direktora Irmelina (Zijo) Kari} iz Konjica, Ulica Erzumli}a br. 5, te se bri{e upis lica ovla{tenog za zastupanje iz sudskog registra - Rusmir Had`ihusejnovi}, koji je vr{io du`nosti direktora i upisuje u sudski registar Kari} Irmelina koja kao direktor pomenute zdravstvene ustanove vr{i ovla{tenja lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, bez ograni~enja ovlasti. Pored Kari} Irmeline, lice ovla{teno za zastupanje je i izvr{ni direktor ustanove - zdravstvene ustanove Poliklinika "Had`ihusejnovi}" Konjic, Mr. PH. [ukrija Huseinovi} iz Sarajeva. 

(SR-636/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 155/04 od 9. 4. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva Op}ina Neum pravni slijednik Skup{tine Op}ine Neum/Odlukom o uskla|ivanju br. 0-01-I-42/03 od 23. 12. 2003.g. sredstvima od 34.925,00 KM, 100% udjela uskla|uje dru{tvo sa Zakonom o gospodarskim dru{tvima dru{tvo pod tvrtkom: "MARECO" d.o.o. Neum, sjedi{te dru{tva je Neum, ul. Zagreba~ka br. 55. 

Djelatnost dru{tva je: 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 74.200, 50.101, 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.401; 50.402; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.240; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.720; 50.303; 51.220; 51,230; Prodaja robe sa konsignacijskog skladi{ta robe, prodaja robe strane i doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, unutarnja {pedicija, Zastupanje ino firmi i konsignacijska. 

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru djelatnosti unutarnjeg prometa. Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Usluge me|unarodne {pedicije, Zastupanje ino firmi i konsignacija, Za privremenog direktora dru{tva imenuje se ANDRIJA KRE[I], sin Martina iz Neuma, ul. Dalmatinska br. 1/14, JMBG 1205954153031 bez ograni~enja do 50.000,00 KM, a preko uz suglasnost NO. 

(SR-637/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 178/04 od 24. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "SUNLIGHT" d.o.o. Mostar, Slobodna zona "Hercegovina" Rodo~ bb vr{i se izmjena osobnih podataka kod osniva~a-~lana dru{tva i direktora osobe ovla{tene za zastupanje u unutarnjem i vanjskom prometu, u odnosu na izmjenu putovnice i mjesta privremenog boravka, i to: ^lan dru{tva i direktor dru{tva je LIU QINGMAO ro|en 

29. 12. 1975. godine u Liaoningu Kina, broj putovnice P CHN 150871866 izdate u Konzulatu Sarajevo dana 17. 3. 2003. g. sa privremenim boravkom u Mostaru Zalik 23. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-638/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 181/04 od 18. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 01/04. od 28. 2. 2004. godine Dru{tvo: TC-Link d.o.o. ^itluk, Kralja Tomislava b.b. mijenja ovla{tenu osobu za zastupanje dru{tva. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava: ANDRIJA (MIRKO) KORDI] iz ^itluka, a upisuje: CECILIJA (MARKO) ROZI^, Mostar, Brune Bu{i}a br. 7, JMBG 2708964155033, direktor dru{tva, zastupa i predstavlja dru{tvo u poslovima unutarnje i vanjskotrgovinskog prometa pojedina~no bez ograni~enja, osim u poslovima ugovaranja kupovine ili prodaje osnovnih sredstava u iznosu preko 10.000,00 KM gdje je potrebna suglasnost Skup{tine Dru{tva. 

(SR-639/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 185/04 od 18. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o upisu izvr{ene privatizacije i uskla|ivanju sa Zakonom, broj 12-3/04 od 25. 2. 2004. izvr{eno je uskla|ivanje oblika, firme, djelatnosti, osnovnog kapitala, promjena lica ovla{tenih za zastupanje i sjedi{te u Preduze}u za eksploataciju i preradu arhitektonsko-gra|evinskog kamena, unutra{nju i vanjsku trgovinu "GRANIT" d.o.o. Jablanica sa Zakonom o privrednim dru{tvima. 

Dru{tvo }e poslovati pod firmom: Dru{tvo za eksploataciju i obradu ukrasnih granita i mermera "GRANIT" d.d. Jablanica. Skra}eni naziv dru{tva je: "GRANIT" d.d. Jablanica. Sjedi{te dru{tva je u Jablanici, ul. @eljezni~ka br. 15 (ranije ul. Pere Bili}a br.52). Osniva}i dru{tva su 303 dioni~ara utvr|eni u posebnom spisku dioni~ara. Osnovni kapital dru{tva iznosi 11.482.700,00 KM, a isti je podijeljen na 114.827 obi~nih dionica vrijednosti od po 100 KM. 

Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu je: 14.110, 14.500, 26.700, 26.810, 26.820, 45.110, 45.120, 45.410, 45.430, 45.450, 45.500, 50.200, 51.130, 51.532, 52.460, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.240, 63.400, 73.101, 73.102, 74.200. 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica, Konsignaciona prodaja. 

Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: Uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica, Konsignaciona prodaja, Izvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga, u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi). Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupaju i predstavljaju Mari} Muhamed, ~lan uprave u funkciji direktora dru{tva, Korajli} Majda, ~lan uprave u funkciji izvr{nog direktora za pripremu, Bristina Majdin, ~lan uprave u funkciji izvr{nog direktora za proizvodnju, Omerika Mirsad, ~lan uprave u funkciji izvr{nog direktora za prodaju i marketing, Maci} D`enita, ~lan uprave u funkciji izvr{nog direktora za finansije i ra~unovodstvo. 

(SR-640/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 404/04 od 21. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjenama Statuta dru{tva "PAJO-PREVOZ" i Odlukom o izmjeni adrese sjedi{ta dru{tva "PAJO-PREVOZ" d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Gojka Vukovi}a br. 19, mijenja se Statut Dru{tva tako da je sjedi{te Dru{tva u ulici Fra. Ambre Mileti}a br. 34. 

(SR-641/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 932/03 od 14. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Skup{tina dru{tva Poduze}e za unutarnju i vanjsku trgovinu "AX" d.o.o. Mostar na sjednici odr`anoj dana 24. 12. 2003. godine donijela je odluku o smanjenju temeljnog kapitala. Ovom odlukom se vr{i smanjenje temeljnog kapitala dru{tva sa 2.750.034,52 KM (dvamilijunasedamstopedesettisu}a trideset~etiri konvertibilne marke i pedesetdva feninga), na 746.543,63 KM (sedamsto~etrdeset{esttisu}apesto~etrdesettrikonvertibilne marke i {ezdesettri feninga). Smanjenje temeljnog kapitala iznosi 2.003.490,37 KM, a odnosi de na sredstva ulo`ena na izgradnju poslovnog objekta koje je u temeljnom kapitalu dru{tva. Vrijednost zemlji{ta u temeljnom kapitalu dru{tva iznosi 726.543,63 KM. Ulozi ~lanova dru{tva Miroslava, Ivice i Vlade Leko i Tonke Marijanovi} ostaju 

neizmijenjeni, a ulog dru{tva "AX-Soling" d.o.o. Grude iznosi 726.543,63 KM. Udijel ~lanova dru{tva je razmjeran visini uloga ~lanova dru{tva. Miroslav Leko ima ulog od 5.000 KM {to je 0,67% udjela u temeljnom kapitalu. Ivica Leko ima ulog od 5.000 KM {to je 0,67% udjela u temeljnom kapitalu. Vlado Leko ima ulog od 5.000 KM {to je 0,67% udjela u temeljnom kapitalu. Tonko Marijanovi} ima ulog od 5.000 KM {to je 0,67% udjela u temeljnom kapitalu. Dru{tvo "AX-Soling" d.o.o. Grude ima ulog od 726.543,63 KM, u nekretninama (stvarima) {to je 97,32% udjela u temeljnom kapitalu. Dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izmiriti obveze ili za njih dati osiguranje. 

(SR-642/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 524/04 od 1. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~u-~lanu dru{tva Anita Ostoji}, iz Mostara, Zagreba~ka 36, JMBG 2612980156357, Dru{tvo pod tvrtkom: "FRANKONI" d.o.o. ^itluk, Matal 14, pristupa Ostoji} (Pave) Frenk, JMBG 0701982151331, i pove}ava se temeljni kapital dru{tva za iznos od 946.016,00 KM. Anita Ostoji}, u iznosu od 474.008,00 KM, 50% udjela i Frenk Ostoji},u iznosu od 474.008,00 KM, 50% udjela. Tako da ukupan temeljni kapital dru{tva iznosi 948.016,00 KM. 

(SR-642-a/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 147/04 od 6. 4. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o istupanju ~lanova osniva~a i ustupanju osniva~kog udjela br. 1/2004 od 7. 2. 2004. godine iz PZU - Poliklinika "HAD@IHUSEJNOVI]" Konjic istupili su Mehmedovi} Avdija i Huseinovi} [ukrija, oba iz Sarajeva. Osniva~i koji su istupili iz zdravstvene ustanove prenijeli su osniva~ki udio osniva~u Had`ihusejnovi} Rusmiru iz Konjica, bez naknada, tako da udio Had`ihusejnovi} Rusmira iznosi 277.036,00 KM {to ~ini 100% udjela. 

Odlukom br. 4/2004 od 7. 2. 2004. godine Husejnovi} [ukrija razrije{en je du`nosti izvr{nog direktora te mu prestaju ovla{tenja da zastupa PZU - Poliklinika "HAD@IHUSEJNOVI]" Konjic. 

(SR-643/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 506/04 od 30. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj 01/2004 od 17. 6. 2004. godine, osniva~ dru{tva "NERETVANAC" trgovina, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Neum vr{i promjenu adrese sjedi{ta dru{tva. Mijenja se adresa sjedi{ta dru{tva na na~in da se umjesto: Neum, Jadranska cesta 12 upisuje: Neum, Kneza Mihajla Vi{evi}a b.b. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-643-a/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 187/04 od 30. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom Op}inskog vije}a Gradske op}ine Mostar - Jug Ur. Broj OV-01-320/03 od 19. 12. 2003. godine osniva se ustanova [portsko-rekreacijski centar Mostar - Jug. 

Naziv ustanove: [portsko-rekreacijski centar Mostar - Jug. 

Sjedi{te ustanove je: Mostar Ortije{ b.b. 

Osniva~ ustanove je: Op}insko vije}e Gradske op}ine Mostar - Jug. 

Ustanovu [portsko-rekreacijski centar Mostar-Jug zastupa i predstavlja v.d. ravnatelj Marko Vida~ak. Djelatnost ustanove je: 92.610 Rad {portskih objekata; 92.623 Ostale {portske djelatnosti; 92.720 Ostale rekreacijske djelatnosti na drugom mjestu nespomenute; 93.030 Dijelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda); 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom; 55.300 Restorani, 55.400 Barovi. 

(SR-644/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 499/04 od 30. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Ivan (Stojana) Gagro osnivatelj i ~lan dru{tva "Mesna industrija MI" d.o.o. ^itluk sa sjedi{tem u ^itluku, upisanog kod @upanijskog suda u Mostaru u regis. ulo{ku br. 

1-10893 Rje{enje br. Tt-53503, donio je Odluku o pro{irenju djelatnosti dru{tva, uz ve} postoje}e djelatnosti dru{tvo }e obavljati i djelatnost 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-644-a/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 492/04 od 21. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva A-4 Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar broj: 01/04 od 7. 6. 2004. godine, ~lan dru{tva Tomislav (Ivana) Gali}, [iroki Brijeg, ul. Fra Didaka Bunti}a 32, JMBG 1808976152388, osniva dru{tvo A-4 Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar. Skra}ena tvrtka dru{tva je: A-4 d.o.o. Mostar. Sjedi{te dru{tva je u Mostaru, Put za Alumunij b.b. (Zgrada -Prim-Drvostil). Temeljni kapital dru{tva iznosi: 2.000,00 KM. Osoba ovla{tena za zastupanje je Tomislav (lvana) Gali},direktor dru{tva, bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Za preuzete obveze dru{tvo odgovara svojom imovinom. Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali Zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencije za promet nekretninama,70.320 UpravIjanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. Usluge: Posredovanje, zastupanje komisione usluge, otprema i doprema robe, {pedicija, marketing. Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskpm prometu je: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih pravnih osoba; usluge me|unarodne {pedicije, prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta; prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu; vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti 

unutarnjeg prometa. 

(SR-645/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 495/04 od 28. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~u - ~lanu dru{tva Marinko Miljko iz Mostara Jasenica 158, JMBG 3008956150010, mijenja adresu sjedi{ta dru{tva "MARION" d.o.o. MOSTAR iz Jasenice 158 i upisuje novu adresu Bi{}e Polje - Put za Aluminijski kombinat bb. 

(SR-646/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 491/04 od 17. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tva "SIMBA" dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar je izvr{ilo pro{irenje djelatnosti dru{tva sa slijede}im djelatnostima: IZDAVA^KA TISKARSKA DJELATNOST Izdavanje knjiga; Izdavanje novina; Izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija; Izdavanje zvu~nih zapisa; Ostala izdava~ka djelatnost; Tiskanje novina; Tiskanje, na drugom mjestu nespomenuto; Knjigove{ki i zavr{ni radovi; Priprema i izradba tiskarske forme; Ostale usluge u svezi sa tiskanjem; Umno`avanje (reprodukcije) zvu~nih zapisa; Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; Umno`avanje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa. 

(SR-647/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 490/04 od 28. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Pero Dani~i}, sin Joze iz Neuma, ul. Kardinala Stepinca 30 donio je Odluku o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, broj 1/04 od 14. 6. 2004. godine. Tvrtka glasi: "DAN-P" proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o. Neum. Skra}eni naziv je: "DAN-P" d.o.o. Neum. Sjedi{te je: NEUM, ul. Kardinala Stepinca 30. Temeljni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Dru{tvo }e u unutarnjem prometu obavljati djelatnosti: 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 36.150, 51.190, 51.531, 51.532, 52.120, 52.441, 52.442, 74.840, Zastupanje inozemnih tvrtki. U vanjskotrgovinskom prometu obavlja: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. U pravnom prometu s tre}im osobama dru{tvo nastupa bez ograni~enja i odgovara svim sredstvima - potpuna odgovornost. UPRAVA DRU[TVA: ^lan uprave - direktor PERO (Joze) DANI^I] iz Neuma, ul. Kardinala Stepnica 30 JMBG 2211982153032 zastupa dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-648/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 487/04 od 1. 7. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o osnivanju dru{tva broj 01/04 od 10. 5. 2004. g. Zlatko Penavi} iz Zagreba, Marijan Bu{i} iz Zagreba i Ivan Glibo iz Mostara, JMBG 0909969153554, Splitska 7, osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u, pod tvrtkom "Potomac" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Vukovarska 18 a. Temeljni kapital dru{tva iznosi 30.000,00 KM. U unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo zastupa direktor Ivan Glibo, neograni~eno u okviru registrirane djelatnosti. Djelatnost dru{tva je u unutarnjem prometu: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50 301, 50 302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51 340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.730, 52.740, 55.110, 55.120, 55.210; 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.120, 63.210, 63.220, 63.230, 67.110, 67.120, 67.130, 67.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.220, 73.101, 73.102, 73.201, 73.202, 74.120, 74.130, 74.140, 74.150, 74.300, 74.400, 74.700, 74.600, 74.700, 74.810, 74.820, 74.830, 74.840. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Usluge me|unarodnog otpremni{tva-{pedicija, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-649/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 486/04 od 21. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "Stola~ki podrumi" vinogradarstvo, trgovina i usluge d.o.o. Stolac, bri{e se iz registra ~lan dru{tva Miroslav (Jure) Brkan, Olovo bb, Olovo, a njegov ulog u dru{tvu (158.924,52 KM ili 4.869078% temeljnog kapitala dru{tva) prenosi se na ~lana dru{tva Mara (Ante) Ragu`, Zagreba~ka 1, Opuzen JMBG 2903957156131, te ovim pove}anjem upisuje njen ukupni ulog u dru{tvu u visini od 419.003,57 ili 12,837296% temeljnog kapitala dru{tva. 

(SR-650/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 485/04 od 18. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Sanja ^erki} nastanjena u Mostaru, na adresi BNR 13, vlastitim sredstvima osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom: "DINO COMPANY" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv firme glasi: "DINO COMPANY" d.o.o. Mostar. Sjedi{te dru{tva je u Mostaru, Bi{}e polje bb, u krugu Hercegovinaauta. Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~ osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u novcu i to u iznosu od 2.000,00 KM. Upravu dru{tva ~ini jedan ~lan i to Damir ^erki}, koji je nastanjen u Mostaru na adresi BNR 13, JMBG 1402969150004 direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja, u zastupanju i predstavljanju Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su: 14.110, 14.210, 15.811, 15.890, 15.930, 20.101,20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 21.250, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220, 26.120, 26.150, 26.210 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 27.100, 27.210, 27.220, 27.320, 27.410, 27.450, 27.510, 27.520, 28.110, 28.120, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.140, 29.240, 29.400, 29.560, 31.300, 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 36.630, 37.100, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 51.110, 51.120, 51.130, 51.150, 51.170, 51.180, 51.310, 51.340, 51.350, 51.360, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.470, 51.531, 51.532, 51.540, 51.610, 51.620, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.487, 52.630, 55.110, 55.300, 60.101, 60.212, 71.310, 74.200, 93.050, usluge: otprema i doprema robe {pedicija), posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta. Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: 

vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, ugostiteljske usluge u okviru registriranih djelatnosti. 

(SR-651/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 479/04 od 18. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

^lan uprave dru{tva UNION FOODS d.o.o. ^itluk donio je odluku da izvr{i izmjenu adrese sjedi{ta Podru`nice Sarajevo. Adresa sjedi{ta sada glasi: Sarajevo, Ilid`a, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe br. 3. 

(SR-652/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 476/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Distribucijsko podru~je Posavske `upanije, sa sjedi{tem u Ora{ju, Ulica sedamnaesta bb. 

Poslovna jedinica - Distribucijsko podru~je Posavske `upanije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a na podru~ju Posavske `upanije. 

Poslovnu jedinicu - Distribucijsko podru~je Posavske `upanije u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Mato (Ilije) Mad`arevi}, dipl. ing. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-653/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 475/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Distribucijsko podru~je @upanije, Sredi{nja Bosna sa sjedi{tem u Novom Travniku, ulica Vileni~ka bb. 

Poslovna jedinica- Distribucijsko podru~je @upanije Sredi{nja Bosna obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a na podru~ju @upanije Sredi{nja Bosna. 

Poslovnu jedinicu - Distribucijsko podru~je @upanije Sredi{nja Bosna u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Martin (Franje) Marjanovi}, dipl.ecc. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-654/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 474/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Distribucijsko podru~je Hercegbosanske `upanije sa sjedi{tem u Livnu, ulica Gabrijela Jur~i}a bb. 

Poslovna jedinica- Distribucijsko podru~je Hercegbosanske `upanije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a na podru~ju Hercegbosanske `upanije. 

Poslovnu jedinicu - Distribucijsko podru~je Hercegbosanske `upanije u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Marko Ivan (Marka) Bla`evi}, dipl.ing.el. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-655/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 473/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Distribucijsko podru~je Zapadnohercegova~ke `upanije sa sjedi{tem u Grudama, ulica Bili Brig bb. 

Poslovna jedinica - Distribucijsko podru~je Zapadnohercegova~ke `upanije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a na podru~ju Zapadnohercegova~ke `upanije. 

Poslovnu jedinicu - Distribucijsko podru~je Zapadnohercegova~ke `upanije u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Distribucijskog podru~ja, Ivica (Petra) Rude{, dipl.ing.el. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-656/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 472/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Distribucijsko podru~je Hercegova~ko-neretvanske `upanije sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Blajbur{kih `rtava bb. 

Poslovna jedinica - Distribucijsko podru~je Hercegova~ko-neretvanske `upanije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a na podru~ju Hercegova~ko-neretvanske `upanije. 

Poslovnu jedinicu - Distribucijsko podru~je Hercegova~ko-neretvanske `upanije u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja rukovoditelj Distribucijskog podru~ja Zdravko (Balde) Rozi}, dipl.ing.el. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-657/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 471/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Direkcija za Distribuciju elektri~ne energije, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Blajbur{kih `rtava bb. 

Poslovna jedinica- Direkcija za distribuciju elektri~ne energije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a. 

Poslovnu jedinicu - Direkciju za distribuciju elektri~ne energije u unutarnjem prometu zastupa i predstavalja direktor Direkcije, Milenko (Janka) Bekavac, dip.ing.el. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-658/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 470/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Direkcija za prijenos elektri~ne energije, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Blajbur{kih `rtava bb. 

Poslovna jedinica- Direkcija za prijenos elektri~ne energije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a. 

Poslovnu jedinicu - Direkciju za prijenos elektri~ne energije u unutarnjem prometu zastupa i predstavlja direktor Direkcije,Vitomir (Ilije) Dodig, dip.ing.el. u okviru ovla{tenja dobivenih od generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-659/04-M) 


@upanijski-Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 469/04 od 23. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioni~ko dru{tvo Mostar, Mile Budaka 106A, upisuje Poslovnu jedinicu pod nazivom: Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Mile Budaka 106A. 

Poslovna jedinica- Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije obavlja djelatnost iz okvira djelatnosti upisane u Sudski registar Dru{tva osniva~a. 

Poslovnu jedinicu - Direkcija za proizvodnju elektri~ne energije u unutarnjem prometu zastupa i predstavalja direktor Direkcije, Ivica (Mile) ^ule, dip.ing.stroj. u okviru ovla{tenja dobivenih od Generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-660/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 455/04 od 9. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, NOBILIS-TIM dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, POTOCI b.b. MOSTAR. 

Poslovna jedinica Mostar, ulica K. Branimira b.b. Stambeno poslovni centar "Rondo". 

Djelatnsot mati~ne ku}e-osniva~a NOBILIS-TIM-a je regulirana kao: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom. Djelatnost Poslovne jedinice Mostar je 52.410 Trgovina na malo tekstilom. Voditelj Poslovne jedinice Mostar je Tomislav Kordi} iz Splita, Ninska br. 44. 

(SR-661/04-M) 


Kantonalni-@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 443/04 od 29. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje - penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar izvr{ena je promjena osoba u zastupanju, tako da je privremeni direktor Marko Mati} iz Sarajeva nastanjen na adresi Azize [e}irbegovi} 24, razrije{en du`nosti a na mjesto direktora Federalnog zavoda za mirovinsko - penzijsko i invalidsko osiguranje imenovan Nadir Kova~evi} iz Sarajeva nastanjen na adresi Sarajevo - Centar, 

JMBG 1006957172190. 

(SR-662/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 442/04 od 11. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, AGENCIJA ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o.MOSTAR, Poslovna jedinica [iroki Brijeg, sjedi{te [iroki Brijeg ulica Fra Didaka Bunti}a bb. Djelatnost je regulirana Statutom AGENCIJE ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. Mostar i u okviru je registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. 

74.600 Djalatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita. Voditelj poslovne jedinice Igor Kova~i}, [iroki Brijeg Tur~inovi}i. 

(SR-663/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 441/04 od 11. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, AGENCIJA ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o.MOSTAR, Poslovna jedinica Ljubu{ki, sjedi{te Ljubu{ki ulica Stjepana Radi}a bb. Djelatnost je regulirana Statutom AGENCIJE ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. Mostar i u okviru je registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. 

74.600 Djalatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita. Voditelj poslovne jedinice Vice Dodig iz Ljubu{kog Prolog. 

(SR-664/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 449/04 od 15. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "JAS" d.o.o. Mostar upisuje se prijenos udjela i izmjena ~lana dru{tva, pro{irenje djelatnosti unutarnjeg prometa i izmjena dru{tva, i to: 

Iz dru{tva istupa Jelka Mili~evi} iz Mostara, Dr. Ante Star~evi}a 68, JMBG 1009960155050 i sav poslovni udjel u dru{tvu od 2.006,00 KM prenosi bez naknade na novog ~lana dru{tva Maria Mili~evi} iz Mostara Dr. Ante Star~evi}a 68, JMBG 0403970150045, koji pristupa dru{tvu i jedini je ~lan dru{tva.Temeljni kapital je neizmijenjen i iznosi 2.0056,00 KM, a ulog/udjel je: Mario Mili~evi} iz Mostara sa ulogom/udjelom od 2.006,00 KM ili 100% udjela. Pro{iruju se djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu za slijede}e djelatnosti: 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~anih masa za gra|evinarstvo, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. Mijenja se direktor dru{tva tako da se iz sudskog registra kao direktor dru{tva bri{e Marina Mili~evi} iz Mostara, Jasenica 50a, JMBG 2804968155023. 

Upisuje se Mario Mili~evi} iz Mostara, Dr. Ante Star~evi}a 68, JMBG 0403970150045 kao direktor dru{tva, koji dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-665/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 433/04 od 10. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

^lan dru{tva "GRGI] TRANS" d.o.o. Mostar, Stoja Grgi} i Ivan Grgi} po z.z. Stoji Grgi} su dana 26. 5. 2004.g. donijeli Odluku o izmjeni djelatnosti dru{tva, tako da sada djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu glasi: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada na drugom mjestu nespomenutih, 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj vo}a, gro`|a, oraha i sl. usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n. 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.530 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, otkup vo}a, povr}a, `itarica, ljekovitog bilja, cvije}a, sadnica, sjemenja, stoke i drugih proizvoda iz okvira registrirane trgovinske djelatnosti, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda) 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga-komisione usluge, usluge otpreme i dopreme robe ({pedicija), prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta. Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom. prometu ostaje nepromijenjena. 

2. Upravu dru{tva sada ~ini direktor Stoja Grgi} kao direktor i Damir Stjepanovi} kao izvr{ni direktor, koji su ovla{teni da zastupaju dru{tvo, bez ograni~enja. 

3.Ostale Odluke o uskla|ivanju dru{tva i Odluke o izmjeni odluke o uskla|ivanju dru{tva ostaju neizmijenjene 

4.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

(SR-666/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 432/04 od 14. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj 01/2004 od 20. 5. 2004. godine dru{tvo P.P. HANSA FLEX HIDRAULIK d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rude Hrozni~eka br. 46, osniva Podru`nicu Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Kurta Schorka br. 8. Podru`nica }e obavljati sljede}e djelatnosti: 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Proizvodnja, dorada i ugradnja preciznih cijevi hidrauli~nih spojeva i crijeva, elemenata za povezivanje cijevi, gumenih britvi, ventila i ure|aja za visokotla~nu hidrauliku. Odlukom broj 02/2004 od 20. 5. 2004. godine za Voditelja Podru`nice imenuje se Adem Sadikovi} iz Sarajeva, ul. Put Mladih muslimana bb, JMBG 2705962123628, sa ovlastima da zastupa i predstavlja Podru`nicu u poslovima vrijednosti do 20.000,00 KM. 

(SR-667/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 429/04 od 11. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo MI-MO d.o.o. Mostar, Dr. Ante Star~evi}a b.b. (zgrada Integra) osnovalo je podru`nicu van sjedi{ta dru{tva, koja }e obavljati djelatnosti iz upisanih djelatnosti dru{tva, pod imenom: 

1.MI-MO d.o.o. Mostar-Podru`nica mesnica br. 120 Sanski Most, Prijedorska br. 2. Sjedi{te podru`nice je u Sanskom Mostu, Prijedorska br. 2. Osoba ovla{tena za zastupanje je Meliha Medi}, JMBG 1812971168305, Sanski Most, Trnova, Rukovoditelj koji zastupa podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-668/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 428/04 od 8. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

SKARPA d.o.o. Mostar izvr{ila je imenovanje direktora. Za direktora dru{tva imenovana je dosada{nji direktor Anka ]ubela iz Mostara, sa ovlastima da zastupa i predstavlja dru{tvo u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-669/04-M) 


Kantonalni sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 426/04 od 15. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar u privrednom dru{tvu - Preduze}e prehrambene industrije "GRADSKA PEKARA KONJIC" d.d. Konjic, promjena direktora - lica ovla{tenog za zastupanje, na osnovu Odluke o razrje{enju direktora od 15. 2. 2004. br. 1/2004 i Odluke o imenovanju direktora od 15. 2. 2004. br. 2/2004, kojim se razrje{ava du`nosti direktora dru{tva Edisa Idrizovi} iz Konjica, ul. Luka br. 23, a imenuje Idrizovi} (Muhamed) Edita iz Konjica, ul. Mehe Tase L-3, JMBG 2406971156965, koja je u dru{tvu ~lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovlasti. 

(SR-670/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 422/04 od 18. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a izvr{ena je promjena lica ovla{tenog za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu u dru{tvu Metalia d.o.o. Mostar da se bri{e dosada{nji direktor ^oli} Murat tako da ovo dru{tvo sada zastupa ^oli} Nermin sin Murata iz Mostara. 

(SR-671/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 421/04 od 16. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o pro{irenju djelatnosti br. 5/04 od 17. 5. 2004.g. osniva~ Dru{tva za proizvodnju, promet, zastupanje, export-import VALBIH d.o.o. Konjic vr{i pro{irenje djelatnosti. Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu pro{iruje se sa: 21.250; 22.220; 24.200; 24.300; 24.640; 24.660; 25.130; 45.450; 74.400; 74.700; 93.010. 

(SR-672/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 419/04 od 10. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Trgovinsko - uslu`no poduze}e "ri Ma" export-import, d.o.o. Mostar je izvr{ilo izmjenu direktora dru{tva pa je sada direktor dru{tva Katica Grubi{i}, koji neograni~eno zastupa dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, a bri{e se dosada{nji direktor dru{tva i Vlado Rogi}. ^lan dru{tva Vlado Rogi} je upisao i izmjenu adrese prebivali{ta, umjesto ul. Dr. A. Strar~evi} br. 72. upisuje se ul. S. Radi}a br. 28. 

(SR-673/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 416/04 od 27. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

"KAMGRAD" d.o.o. Mostar izvr{io je pro{irenje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu. Uz registrirane djelatnosti upisuje se i djelatnost: 55.110, 55.120, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520 i 71.100. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-674/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 418/04 od 4. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "TGA" d.d. Stolac, upisuje se promjena zakonskog zastupnika - direktora dru{tva time {to se bri{e ime dosada{njeg direktora PRCE MILENKO, JMBG 2309959153750, ul. Fra Didaka Bunti}a bb, i upisuje se ime novog zakonskog zastupnika - direktora dru{tva KRE[I] ZDENKA, JMBG 0105960158756, Vi{i}i bb, ^apljina, po Odluci Nadzornog odbora br. 004 - 04/2004 od 5. 4. 2004. god. 

Odlukom Skup{tine br. 100 - 002/11022004 od 11. 2. 2004. god. mijenjaju se ~lanovi Nadzornog odbora, a Odlukom 100 - 003/21022004 od 11. 2. 2004. smanjuje se broj ~lanova Nadzornog odbora sa 5 na 3. 

Razrije{eni su: 1. Ivica Knezovi}, predsjednik; 2. Dragan Knezovi}, ~lan; 3. @eljko Kordi}, ~lan; 4. Franjo Bo`i}, ~lan; 5. Ivica @ulj, ~lan. 

Imenovani su: 1. Ivica @ulj, predsjednik; 2. @eljko Kordi}, ~lan; 3. Franjo Bo`i} ~lan. 

(SR-675/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 415/04 od 4. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "EL TARIK OIL" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Put za opine bb, Be}ir (Sulejman) ^engi}, JMBG 1410934172652, nastanjen u Sarajevu, ulica ]amila Sijari}a 30, op}ina prebivali{ta Novo Sarajevo, broj li~ne karte 04BSE2672 izdata dana 16. 4. 2004. godine, nadle`ni organ MUP KS, Novo Sarajevo, vr{i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu. Odlukom broj 10/05/04/A od 10. 5. 2004. godine razrje{ava se dosada{nja Uprava dru{tva koju ~ini direktor ]imi} (Zaima) Mahmut, iz Gacka, ulica [ukrije ]imi}a br. 7, JMBG 0803962151499, broj li~ne karte 39/95 izdata u Gacku. Odlukom broj 10/05/04/B od 10. 5. 2004. godine imenuje se nova Uprava dru{tva koju ~ini v.d. direktor ^engi} (Be}ir) Bakir, JMBG 1804970172667, nastanjen u Sarajevu, ulica ]amila Sijari}a 30, op}ina prebivali{ta Novo Sarajevo, broj li~ne karte 03BSC2004 izdata dana 7. 11. 2004. godine, MUP KS, Novo Sarajevo, ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu uz ograni~enje do iznosa od 10.000,00 KM. 

(SR-676/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 414/04 od 28. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Iz dru{tva "PO^ITELJ - COP" d.o.o. ^apljina osniva~ istupio je Zekerijah (Idriza) Veledar, iz ^apljine, Po~itelj bb, JMBG 1808971151146, a kao osniva~ pristupio je Hasan (Idriza) Veledar, iz ^apljine, ul. Gojka [u{ka bb, JMBG 1911959151136 Zekerijah Veledar je ustupio Hasanu Veledaru osniva~ki ulog u iznosu od 2.000,00 KM, bez naknada. Pro{irena je djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu sa sljede}im djelatnostima: 55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Snadbijevanje pripremljenom hranom (catering), 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i truoperatora, ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. Izvr{ena je promjena lica ovla{tenih za zastupanje na na~in da je du`nosti direktora razrje{en Zekerijah Veledar, a za direktora dru{tva je imenovan Hasan Veledar, iz ^apljine, ul. Gojka [u{ka bb, JBMG 1911959151136. 

(SR-677/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 357/04 od 30. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju podru`nice br. 02/04 od 19. 4. 2004. godine direktor Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "VO]EPROMET" Export- Import, Dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu, ugostiteljstvo i povr{insku obradu metala, Jablanica, D`afi} Emina iz Jablanice, osniva podru`nicu. Podru`nica }e poslovati pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "VO]EPROMET" Export-Import, Dru{tvo za vanjsku i unutra{nju trgovinu, ugostiteljstvo i povr{insku obradu metala, Jablanica - podru`nica "VO]EMPROMET-1" Konjic. Skra}eni naziv pod kojim }e poslovati podru`nica je: 

D.O.O. "VO]EPROMET" Export-Import Jablanica - Podru`nica "VO]EPROMET-1" Konjic. Sjedi{te podru`nice je u Konjicu, ul. @eljezni~ka br. 5. 

Djelatnost podru`nice je istovjetna djelatnost dru{tva. Podru`nicu zastupa i predstavlja D`afi} Alem iz Jablanice, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-678/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 358/04 od 16. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju druj{tva br. 1/04 od 30. 4. 2004. godine osniva~ Rami} Agan iz Konjica, osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: Dru{tvo za trgovinu, prevoz robe i putnika ERTAN-COMMERCE d.o.o. Konjic. Skra}eni naziv dru{tva je ERTAN-COMMERCE d.o.o. Konjic. Sjedi{te dru{tva je Konjic, Br|ani br. 36. Za osnivanje i po~etak rada dru{tva osniva~ je obezbijedio osnovni kapital u iznosu od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometu je: 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.440; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.610; 51.620; 51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 55.300; 55.400; 55.510; 55.520; 60.211; 60.212; 60.220; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.220; 63.300; 63.400; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih stranih lica; Konsignaciona prodaja. 

Djelatnost dru{tva u vanjsko-trgovinskom prometu je: Uvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih lica, Konsignaciona prodaja, Izvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompezacioni poslovi). 

Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Dru{tvo u unutra{njem i vanjsko-trgovinskom prometu zastupa i predstavlja Rami} Safija iz Konjica, ~lan uprave u funkciji direktora dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-679/04-M) 


@upanijski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj Tt. 361/04 od 14. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "SKYNIL" d.o.o. MOSTAR, mijenja: sjedi{te, tvrtku i pro{irenje djelatnosti Dru{tva. Izmjenjena tvrtka dru{tva glasi: "STYNIL" d.o.o. ^itluk, Sjedi{te, ^itluk, Me|ugorje, Put za Kri`evac bb. Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu pro{iruje se sa: 51.430, 51.470, 51.640, 51.700, 52.120, 52.450, 52.481, 52.610, 63.300, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje staranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. Djelatnosti dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu pro{iruju se sa: Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

(SR-680/04-M) 


@upanijski sud Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 398/04 od 24. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, AGENCIJA ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o.MOSTAR, Poslovna jedinica Livno, sjedi{te Livno ulica Splitska bb. Djelatnost je regulirana Statutom AGENCIJE ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. Mostar i u okviru je registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. 

74.600 Djalatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita. Voditelj poslovne jedinice Tomislav Vidovi} iz Livna Gori~ka bb. 

(SR-681/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 399/04 od 24. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, AGENCIJA ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o.MOSTAR, Poslovna jedinica Posu{je, sjedi{te Posu{je ulica Fra Grge Marti}a bb. Trgova~ki centar "Fenux". 

Djelatnost je regulirana Statutom AGENCIJE ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. Mostar i u okviru je registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. 

74.600 Djalatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita. Voditelj poslovne jedinice Ivica ^amber Posu{je Meljaku{a bb. 

(SR-682/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 400/04 od 24. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Puni naziv subjekta upisa, AGENCIJA ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. MOSTAR, Poslovna jedinica ^apljina, sjedi{te ^apljina ulica Ante Star~evi}a bb. 

Djelatnost je regulirana Statutom AGENCIJE ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE "PUMA-BUNTI]-SECURITY" d.o.o. Mostar i u okviru je registrirane djelatnosti mati~ne ku}e - osniva~a. 

74.600 Djalatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita. Voditelj poslovne jedinice Dario Dragi~evi} ^apljina Gorica. 

(SR-683/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 406/04 od 8. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

"OBALA PROMET" d.o.o. Mostar, je osnovalo podru`nicu pod nazivom "OBALA PROMET" d.o.o. Mostar Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Vi{egradska br. 2. U pravnom prometu s tre}im osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva, a za obaveze podru`nice odgovara mati~no dru{tvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva. Rukovoditelj podru`nice je Jadranko Lasi}, koji podru`nicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograni~eno. 

(SR-684/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 407/04 od 17. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dje~ji vrti} "SVETI JOSIP" Mostar je izvr{io uskla|ivanje ustanove sa Zakonom o pred{kolskim odgojem te uskla|ivanje djelatnosti sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti pa je djelatnost ustanove: 80.101 Pred{kolsko obrazovanje. 

(SR-685/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 410/04 od 8. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "MDM" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, Mostar, izmijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva tako da je @ovnica b.b. te pove}alo temeljni kapital 

na 79.564,20 KM. 

(SR-686/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 1660/03 od 16. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Op}ine Mostar - Jugozapad, Mostar - Zapad i Mostar - Jug donijele su Odluke o preuzimanju osniva~kih prava i obveza ustanove "Dje~ji vrti}i" - Mostar. 

USTANOVA "DJE^JI VRTI]I " - MOSTAR: 

Sjedi{te Ustanove mijenja se i sada{nje je u ulici Kneza Mihajla Vi{evi}a Humskog b.b. Mostar. Dosada{nja ravnateljica Marinka Cvitanovi} prof. prestaje sa radom na mjestu ravnatelja Ustanove. Nova ravnateljica je Danijela Kegelj iz Mostara, Blagoja Parovi}a 28. Nova ravnateljica Ustanove zastupa i predstavlja Ustanovu bez ograni~enja. Djelatnost Ustanove uskla|ena je i glasi 80.101 Pred{kolski odgoj. Ustnova je Statut i ostale akte uskladila sa Zakonom o pred{kolskom odgoju HN@. 

(SR-687/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 866/03 od 18. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Izmjena osobe - lica ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji Javnog stambenog preduze}a "Dom" Mostar, tako {to se bri{e (prestaje ovla{}enje) Be}irovi} (Mu{an) Abdurahman, dipl. ecc, a upisuje Koji} (Hilmija) Imrana, nastanjena u ulici Bore Radana br. 6, u Mostaru, JMBG 1102958155019. 

(SR-688/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 929/03 od 14. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

U skladu s Zakonom o Gospodarskim dru{tvima FBiH i Statutom dru{tva Bond Invest d.o.o. Mostar, Skup{tina dru{tva Bond Invest d.o.o. Mostar donijela je odluku o osnivanju podru`nice u Sarajevu. Tvrtka podru`nice glasi: BOND INVEST d.o.o. Mostar za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima PODRU@NICA SARAJEVO. Sjedi{te podru`nice je u Sarajevu, ulica Dolina 2. Osoba odgovorna za zastupanje podru`nice je Vesna (Ramiz) Mali}, JMBG 2712957176232, stalno nastanjena na adresi Prvomajska 14,71000 Sarajevo. Podru`nica }e obavljati sljede}e djelatnosti: Poslovanje vrijednosnim papirima na financijskom tr`i{tu za tu|i ra~un i s tim povezane djelatnosti ({ifra djel: 67.120). 

(SR-689/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 58/04 od 4. 2. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu "NUR" Export - Import d.o.o. Mostar izvr{ena je promjena lica ovla{tenih za zastupanje, i promjena adrese stanovanja osniva~a. Razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor Amra Efica, te se bri{e iz registra. Za direktora dru{tva imenovana je Amela (Ibro) Efica, iz Mostara, ul. Bra}e \uki}a br. 3. JMBG 0310978155013, ovla{tena za zastupanje u unutra{njem i spoljnotgovinskom poslovanju bez ograni~enja. Adresa stanovanja osniva~a Amre Efice je u Mostaru, ul. BNR br. 41 A. 

(SR-690/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 129/04 od 10. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Ugovorom br. 1/2004 od 9. 2. 2004. godine, suosniva~i dru{tva pod tvrtkom "EUROCOMPANY 99" d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo ^apljina, Vinko Jelavi} sin Joze iz Teskere, Ljubu{ki i Jozo Zdravka Djevenica istupili su iz navedenog dru{tva, a dru{tvu su pristupili novi osniva~i, Robert Jelavi} sin Vinka i Zdravko Djevenica sin An|elka, koji su prihvatili osniva~ki ulog od osniva~a koji su istupili. Istim ugovorom Jozi Djevenici prestala je du`nost direktora dru{tva, a na njegovo mjesto izabran je Mario Lubina sin Mladenka, ovla{ten da zastupa dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-691/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 149/04 od 14. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Odlukom o sporazumnom prestanku radnog odnosa br. 5/26-4 od 30. 12. 2002. prestao je radni odnos Prevljak Hidajetu, izvr{nom direktoru za ekonomski sektor u UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. Buturovi} Polje - Konjic. Odlukom o razrje{enju izvr{nog direktora za proizvodnju br. 26-1 od 19. 1. 2004.g. razrije{en je Uzunovi} Sead du`nosti izvr{nog direktora za proizvodnju u UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. Buturovi} Polje - Konjic. Odlukom o razrje{enju direktora dru{tva br. 25-1 od 19. 1. 2004.g. razrije{en je Bekavac Tihomir du`nosti direktora UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. Buturovi} Polje - Konjic. 

Odlukom o imenovanju vr{ioca du`nosti direktora dru{tva br. 27-1 od 19. 1. 2004.g. za vr{ioca direktora dru{tva imenovan je Uzunovi} Sead. Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i predstavlja Uzunovi} Sead iz Konjica, ~lan uprave dru{tva u funkciji v.d. direktora dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, a prestaju ovla{tenja zastupanja dru{tva Bekavac Tihomiru i Prevljak Hidajetu. 

(SR-692/04-M) 


Kantonalni sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 184/04 od 24. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju "OMYA BiH" d.o.o. od 17. 11. 2003. godine, osniva~ OMYA GmbH iz Austrije, sa sjedi{tem u Gersheim Strasse 1-2, Gummern, Austrija kao jedini osniva~, osniva "OMYA BiH" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Tomislava 18 B, skra}ena firma "OMYA BiH" d.o.o. sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM. Djelatnost Dru{tva u zemlji je: 14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 26.520 Proizvodnja vapna (kre~a), 26.700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 26.820 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima i 51.700 Ostala trgovina na veliko. U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo obavlja vanjsku trgovinu uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti unutra{njeg prometa. Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju su: Horst Sochor iz Villach, Austrija, Dr. Erwin Schroedingerstrasse 28, direktor bez ograni~enja ovla{tenja i Petar Petrovski iz Tuzle, Aleja bosanskih vladara 12, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-693/04-M) 


@upanijski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt. 226/04 od 10. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

@eljko Vidakovi}, Davor Tomi}, Milenko ^ovi}, Zdenka Golemac, Katarina Golemac, Alenka Golemac i Jasna Golemac svi iz Mostara su osnovali Zdravstvenu ustanovu - polikliniku "H" Mostar, skra}eno Poliklinika "H" Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Bleibur{kih `rtava b.b. Temeljni kapital dru{tva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost. Ustanovu u pravnom prometu sa tre}im osobama neograni~eno zastupa v.d. ravnatelja Davor Tomi}. Djelatnosti ustanove su: 

85.121 Djelatnost medicinske prakse; 85.122 Zdravstveno-preventivna za{tita; 85.130 Djelatnost zubarske prakse; 85.140 Ostala djelatnost humane medicine. 

(SR-694/04-M) 


@upanijski sud u Mostar, Rje{enjem broj Tt. 306/04 od 19. 4. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

^lan dru{tva "LEA" d.o.o. Mostar, je promijenio osobne podatke pa sada osobni podaci za ~lana i direktora dru{tva glase: Stipo (Bono) Ljubi~i}, Mostar, ul. Brune Bu{i}a br. 7. JMBG 1910969191598. 

(SR-695/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 314/04 od 20. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo PARTER d.o.o. Mostar izvr{ilo je promjenu osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva Odlukom ~lana dru{tva br. 01/04 od 30. 3. 2004.g. na na~in da je Zdenka Prskalo, dosada{nji direktor dru{tva, razrije{ena du`nosti direktora, a za direktora je imenovan An|elko Prskalo iz Mostara, isti je ovla{ten da zastupa dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

2. Tvrtka, sjedi{te dru{tva, temeljni kapital i djelatnost ostaju nepromijenjeni. 

(SR-696/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 323/04 od 14. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela br. 1/04 od 30. 3. 2004. u dru{tvu MAXIMA - TRADE d.o.o. MOSTAR iz dru{tva istupa dosada{nji ~lan Ankica Prli} iz Mostara i prenosi svoj udio na dva jednaka dijela na stjecatelje Nevena Tomi}a i Tihomira Mari}a koji postaju jednim ~lanovima dru{tva i vlasnicima udjela. Nakon prednjeg prijenosa udjela stanje temeljnog kapitala i udjela je sljede}e. Neven Tomi} ~lan dru{tva i vlasnik 50% udjela u visini 527.408,20 KM i Tihomir Mari} ~lan dru{tva i vlasnik 50% udjela u visini 527.408,20 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-697/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 325/04 od 7. 6. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "RID M" d.o.o. ^itluk donio je odluku o izmjeni adrese sjedi{ta dru{tva. Sjedi{te Dru{tva "RID M" d.o.o. ^itluk je u Mostaru, ul. Kneza Trpimira br. 14, Mostar. 

(SR-698/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 349/04 upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva MANECO Computers" d.o.o. MOSTAR donio je Odluku o osnivanju podru`nice, broj 1/04 od 28. 4. 2004. godine pod nazivom: "MANECO Computers" d.o.o. MOSTAR, Podru`nica "MANECO Computers" Kiseljak sa sjedi{tem u Kiseljaku, Zanatski centar bb. Djelatnosti Podru`nice su: RA^UNALNE (KOMPJUTORSKE) I SRODNE AKTIVNOSTI Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardware), Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software), Obrada podataka, Izrada baze podataka, Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala-kompjutora), Ostale srodne ra~unalne (kompjutorske) aktivnosti, PROIZVODNJA UREDSKIH STROJEVA I RA^UNALA (KOMJUTORA) Proizvodnja uredskih strojeva, Proizvodnja ra~unala (kompjutora) i druge opreme za obradu podataka, PROIZVODNJA ELEKTRI^NIH STROJEVA I URE\AJA Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu elektri~ne opreme,TRGOVINA NA VELIKO I MALO Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalima, Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nespomenuta, Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko `ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama. Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masno}ama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima. Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, Trgovina na,malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenute, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, CESTOVNI PRIJEVOZ Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, USLU@NE DJELATNOSTI Posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe ({pedicija), Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda i ljekobilja, Podru`nica u pravnom prometu s tre}im osobama nastupa u ime i za ra~un mati~nog dru{tva u okviru registrirane djelatnosti bez ograni~enja. Rukovoditelj podru`nice Kristijan Nika~evi} iz Kiseljaka, Podkraj bb, JMBG: 1511977172037. zastupa i predstavlja podru`nicu u unutarnjem trgovinskom prometu bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-699/04-M) 


@upanijski sud Mostar, Rje{enjem broj Tt. 326/04 od 21. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Zehra (Menaf) Gili} iz Mostara, ul. Alajbegovi}a br. 8, JMBG: 1707967155004, osniva dru{tvo ograni~ene odgovornosti koje }e poslovati pod tvrtkom: Privatna veterinarska stanica "Dr. GILI]" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Husnije Repca br. 9. Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu su: Veterinarske djelatnosti: Utvr|uju da li postoji sumnja na zarazna oboljenja; provode odgovaraju}e veterinarsko-zdravstvene mjere radi spre~avanja {irenja zaraznog oboljenja, koje je dr`atelj `ivotinja du`an odmah izvr{iti, u slu~aju sumnje na zarazno oboljenje, uzmu odgovaraju}i dijagnosti~ki materijal i dostavljaju ga na pretragu u Veterinarski institut Federacije Bosne i Hercegovine ili veterinarski zavod `upanije, provode propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnosti~ke i druge pretrage radi za{tite zdravlja `ivotinja i ljudi, te mjere za otkrivanje, sprje~avanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih oboljenja i zoonoza, provode preventivna cijepljenja, dijagnosti~ka ispitivanja i laboratorijske pretrage radi za{tite zdravlja `ivotinja, obavljaju preglede oboljelih `ivotinja i razudbu le{ina, ispitivanja uzro~nika oboljenja ili uginu}a `ivotinja, osnovna laboratorijska ispitivanja, te promatranje `ivotinja; otkrivaju i prijavljuju pojave zaraznog oboljenja ili sumnju na pojavu zaraznog oboljenja; lije~e oboljele `ivotinje, obavljaju kirur{ke, porodiljske i druge veterinarske zahvate na `ivotinjama; lije~e neplodnost, te provode umjetnu oplodnju `ivotinja i prijenos oplo|enih jajnih stanica (embriotransfer); provode mjere veterinarske za{tite okoli{a radi spre~avanja {irenja i suzbijanja zaraznih oboljenja `ivotinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiolo{ku dekontaminaciju) i zoonoza; Vode propisanu evidenciju i dokumentaciju; izdaju paso{e za `ivotinje i druge potvrde kada je to ovim zakonom odre|eno; provode veterinarsko-sto~arsko izobrazbu u pogledu o~uvanja i unaprje|enja zdravlja i reprodukcije `ivotinja; organiziraju i provode obilje`avanja `ivotinja sukladno zakonu i vode propisanu evidenciju i registar obilje`enih `ivotinja; vr{i uvoz i izvoz, promet na veliko i malo veterinarskih lijekova, vakcina, seruma i dijagnosti~kog materijala, veterinarske, medicinske opreme i instrumenata, sukladno Zakonu o lijekovima koji se rabe u veterinarstvu, sredstva za dezinfekciju i deratizaciju i radiolo{ku dekontaminaciju opreme i sredstava za unapre|enje sto~arstva, sto~ne hrane i dodataka sto~noj hrani, aditiva, `ivih `ivotinja i jajnih stanica, sredstava i opreme za ku}ne ljubimce, egzotiku i akvaristiku; organiziraju uzgoj i proizvodnju `ivotinja, mesa, mlijeka, jaja i drugih proizvoda `ivotinjskog porijetkla, obavljaju propisane veterinarsko-zdravstvene preglede `ivih `ivotinja namijenjenih za klanje, pregled mesa i organa zaklanih `ivotinja, namirnica `ivotinjskog porijekla u unutarnjem prometu, proizvodnji i skladi{tenju; obavljaju i sve druge poslove iz veterinarske djelatnosti, koji su odre|eni statutom. Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu obavljati sljede}e djelatnosti, Trgovina na veliko (uvoz-izvoz) proizvodima veterinarske djelatnosti u okviru registrirane djelatnosti; Posredni{tvo u trgovini prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, u okviru registrirane djelatnosti; Usluge me|unarodnog transporta robe, u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vezi sa me|unarodnim transportom me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, komercijalni poslovi na ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga, agencijske usluge u transportu, u okviru registrirane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, u okviru registrirane djelatnosti, prodaja roba iz slobodnih carinskih prodavaonica, zastupanje stranih pravnih osoba. Temeljni kapital dru{tva je 2.000,00 KM. Dru{tvo u unutanjem i vanjskotrgovinkg prometa ~lanovi - direktor Zehra Gili} i izvr{ni direktor Mirsad Gili}, bez ograni~enja i samostalno. Dru{tvo u pravnom prometu istupa samostalno u okviru registriranih djelatnosti. Za preuzete obveze u pravnom prometu istupa samostalno u okviru registriranih djelatnosti. Za preuzete obveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara cjelokupnom imovinom. 

(SR-700/04-M) TUZLA 

Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-722/05 od 13. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Skup{tine "Uviz-prom" doo. za export-import, proizvodnju, trgovinu i usluge Grada~ac, broj 04/2005 od 23. 3. 2005. godine, imenovana je Bistri} Mediha iz Grada~ca, za direktora dru{tva. Direktor zastupa dru{tvo u pravnom prometu u zemlji, i u vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja, i u okviru registrovane djelatnosti dru{tva. Istovremeno su odlukama Skup{tine dru{tva razrije{eni: Skenderovi} Midhat, direktor dru{tva, Skenderovi} Edina, zamjenik direktora dru{tva i Vikalo D`emal, komercijalni direktor dru{tva. 

Odlukom Skup{tine dru{tva broj 05/2005 od 23. 3. 2005. godine, Skenderovi} Midhatu iz Grada~ca, data je prokura. Prokurist preduzima sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, uklju~uju}i prijenos i optere}enje nekretnina. Drugi elementi registracije dru{tva mati~ni registarski broj 1-1146 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-541/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-717/05 od 11. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Auto-ku}a Smajlovi} Previle Srebrenik, Odlukom broj 05/05 od 20. 4. 2005. godine, o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva, dopunio je djelatnost dru{tva, sljede}om djelatno{}u: 63.120 Skladi{tenje robe. 

(SR-542/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-715/05 od 12. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HIF" d.o.o. za proizvodnju ure|aja za dizanje i preno{enje Lukavac, izvr{ilo je promjenu sjedi{ta (adrese) dru{tva, tako da je kao nova adresa dru{tva (umjesto, Lukavac, ul. Macan Marije br. 1), upisano: Tuzla, Lipnica, ul. Proleterskih brigada br. 60, (RPC Tuzla - Inkubator "Lipnica" d.o.o. Tuzla). Saglasno promjeni sjedi{ta, dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod firmom - "HIF" d.o.o. za proizvodnju ure|aja za dizanje i preno{enje Tuzla i skra}enim nazivom - "HIF" d.o.o. Tuzla. Izvr{en je i upis uskla|ivanja upisa osnovnog kapitala i obrazaca (osnovi kapital dru{tva iznosi 10.000,00 KM u novcu, a osniva~i, Hurem Islam, Vitez i Friedrich Horst, Dresden, Njema~ka, u~estvuju u osnovnom kapitalu sa jednakim udjelom - po 5.000,00 KM u novcu ili po 50%). 

(SR-543/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-708/05 od 11. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Mujkanovi} Ferid iz Tuzle osniva~ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "KONZUM-PROMET" d.o.o. za proizvodnju ugostiteljstvo i usluge Tuzla, Mahmuta Bu{atlije 25, donio je 22. 4. 2005. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju dru{tva. Ovom odlukom izvr{ena je dopuna djelatnosti dru{tva, tako da }e Dru{tvo osim ranije registrovane djelatnosti obavljati i slijede}e djelatnosti: Proizvodnja celuloze, papira i kartona, valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala`e, papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, kancelarijskog papirnatog materijala, zidnih tapeta i ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke). 

(SR-546/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-706/05 od 12. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "ITINERIS" d.o.o. za razvoj poslovnih informati~kih rje{enja, srodne usluge i konsalting Tuzla. Skra}eni naziv firme: "ITINERIS" d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ul. Franjeva~ka br. 20. 

Osniva~ je ASBL ITINERIS DEVELOPMENT COOPERATION, 1410 Waterloo, Avenue Louis David 28, Belgija, sa osnovnim kapitalom od 30.000,00 KM u novcu. Djelatnosti dru{tva: {tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, knjigoveza~ki i zavr{ni radovi, priprema i izrada {tamparske forme, ostale usluge u vezi sa {tampanjem, umno`avanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, proizvodnja ra~unara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i tv ure|ajima, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ostalim poluproizvodima, kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima, tv ure|ajima, trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu, videoopremu, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i kompjutere, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, pru`anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), obrada podataka, izrada i upravaljanje bazama podataka, odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina te ra~unarskih sistema (ra~unara), ostale srodne ra~unarske aktivnosti, savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, reklama i propaganda, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne djelatnsoti, na drugom mjestu nepomenute, obrazovanje odraslih, na drugom mjestu nepomenuto, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, zastupanje inostranih firmi i konsignaciona prodaja u okviru registrovanih djelatnosti, druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Suljetovi} Alma iz Tuzle, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskom prometu. 

(SR-547/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-781/05 od 20. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KRILI] COMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, osnovalo je podru`nicu dru{tva, koja }e poslovati pod firmom i nazivom "KRILI] COMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla - TAKSI SLU@BA. Sjedi{te podru`nice. Kalesija, ul. Kalesijskog odreda bb. Djelatnost podru`nice: Taksi slu`ba. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je Krili} Nermin iz Tuzle, rukovodilac podru`nice, koji je ovla{ten za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-548/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-780/05 od 19. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Svojom Odlukom broj I-05/05. Pov. Kap. od 12. 5.2005. godine, "ISOWOOD" d.o.o. za proizvodnju i preradu drveta, gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gra~anica, ovo d.o.o. je izvr{ilo pove}anje osnovnog kapitala, tako {to su u imovinu dru{tva unesena stalna sredstva u obliku stvari - osnovna sredstva u vrijednosti od 237.310,31 KM. 

(SR-549/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-711/05 od 11. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "Riga" d.o.o. Srebrenik, donio je 26. 4. 2005. godine, Odluku o osnivanju podru`nica. Podru`nice }e u pravnom prometu istupati pod firmom: "Riga" d.o.o. Srebrenik, PJ Lukavcu, i "Riga" d.o.o. Srebrenik, PJ Arizona. Sjedi{te ove dvije podru`nice je u Lukavcu u ul. Red`epa ef. Muminhod`i}a bb, a na Arizoni Br~ko Distrikt BiH u Tr`nom centru "Sidoli" lokacija br. 14, hala VI br. 41. Podru`nice }e obavljati djelatnosti za koje je registrovano mati~no dru{tvo. Ovla{teno lice za zastupanje i predstavljanje obje podru`nice je osniva~ i direktor dru{tva Abdulgani Yakar sin Ahmeta sa paso{om br. TR-N987679 R. Turske koji je trenutno nastanjen u [pionici, op}ina Srebrenik. Imenovani podru`nice zastupa bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-550/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-810/05 od 24. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FANIPLAST" d.o.o. preduze}e za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, razrije{ilo je du`nosti direktora, Hod`i} Farzila iz Lukavca, Bokavi}i. Za novog direktora je imenovan Hod`i} Nijaz iz Lukavca, Bokavi}i, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-551/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-858/05 od 6. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DIONI^KO DRU[TVO "PROJEKT" TUZLA, razrije{ilo je du`nosi v.d. direktora Zukan~i} Mirsada. Za novog v.d. direktora - upravu dru{tva, najdu`e do 16. 5. 2006. g., imenovan je Mujanovi} Salih iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovnju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-553/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-795/05 od 23. 5. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Poljoprivredna zadruga "Loza" Grada~ac sa sjedi{tem u Grada~cu, @rtava Srebrenica bb. 

Puni naziv glasi: Poljoprivredna zadruga "Loza" Grada~ac sa potpunom odgovornosti. 

Skra}eni naziv: P. Z. "Loza" Grada~ac, p.o. 

Osniva~i su: 

1. Deli} (Ragiba) Enver sa osniva~kim ulogom od 100 KM. 

2. Deli} (Jusufa) Zahida sa osniva~kim ulogom od 100 KM. 

3. Krd`ali} (Fehima) Vahidin sa osniva~kim ulogom od 100 KM. 

4. Krd`ali} (Envera) Merlina sa osniva~kim ulogom od 100 KM. 

5. Deli} (Ragiba) Amira sa osniva~kim ulogom od 100 KM. 

Osnovni kapital iznosi 500 KM. 

Direktor zadruge ovla{ten za zastupanje je Krd`ali} Merlina iz Grada~ca bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnost u unutra{njem poslovanju glasi: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradstvo, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

(SR-555/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-777/05 od 19. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis promjene lica ovla{}enog za zastupanje kod privrednog dru{tva "Litvastan" d.o.o. Banovi}i sa sjedi{tem u Banovi}ima, ul. Branilaca Banovi}a br. 27. Imamovi} Samiru, dosada{njem vr{iocu du`nosti direktora "Litvastan" d.o.o. Banovi}i, prestaju ovla{}enja u zastupanju "Litvastan" d.o.o. Banovi}i i bri{e se iz sudskog registra. Lice ovla{}eno za zastupanje "Litvastan" d.o.o. Banovi}i u zemlji i spoljnotrgovinskom poslovanju je Mahmutbegovi} Hidajet iz @ivinica, direktor od 28. 4. 2005. godine, pa dalje na mandatni period od 4 godine, bez ograni~enja ovla{}enja u zastupanju u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva, koji ujedno ~ini Upravu Dru{tva. Ostali podaci ostaju nepromijenjeni. 

(SR-556/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-859/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KUNA" d.o.o. promet roba i usluga Tuzla, pristupio je novi suosniva~, Kova~evi} Mirsad iz Tuzle, tako da su sada osniva~i dru{tva: Durakovi} Nijaz (dosada{nji osniva~), i Kova~evi} Mirsad, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 10.000,00 KM u novcu, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za 8.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima (po 5.000,00 KM ili 50,00%). 

Kao lice ovla{teno za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja, upisan je, pored direktora Durakovi} Nijaza i osniva~ Kova~evi} Mirsad. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-557/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-806/05 od 23. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"CARISMA PLUS BH" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, razrije{ila je du`nosti direktora, Kari} Nijaza, a za novog direktora je imenovana Batas Biljana iz Lukavca, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja, u okviru registrovanih djelatnosti, do 1.000,00 KM, a preko 1.000,00 KM uz saglasnost Skup{tine dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-563/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-809/05 od 24. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ "CARIO" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla donio je Odluku o dopuni djelatnosti dana 14. 5. 2005. godine, tako da }e dru{tvo osim ranije upisanih djelatnosti upisati i djelatnosti, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-564/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-852/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ZUKE GRADNJA" d.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Lukavac, razrije{ilo je du`nosti direktora, Arap~i} Almira, a za novog direktora je imenovana Zuki} Sabaheta iz Grada~ca, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-566/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-847/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DO - FINK" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, promijenila je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{te (umjesto, Tuzla, Stara ulica br. 11), upisano Tuzla, ul. Goli brijeg br. 80. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-567/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-821/05 od 26. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ objavljuje osnivanje nove podru`nice "INDEX-8" [amac u sustavu Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu "INDEX" Doboj-Istok, koja }e obavljat djelatnost u okviru osnovne djelatnosti subjekta upisa i imenuje rukovodioca podru`nice Ali~i} Merseda. Istovremeno vr{i razrije{enje i imenovanje novih lica u podru`nici "INDEX-1" Biha} umjesto Muratovi} Vahidina imenuje Ba~inovi} Armina, "INDEX-4" Lakta{i umjesto Durmi} Sejada imenuje Ba~inovi} D`evada, "INDEX-5" Br~ko Distrikt umjesto Gazibegovi} Jusufa imenuje Pu{karevi} Mirsada, "INDEX-7" Bijeljina umjesto Pu{karevi} Besima imenuje Hrni~i} Salima. Sjedi{te firme: Doboj-Istok, Stani} Rijeka; Ovla{teno lice, direktor je: Humi} Fahir. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-568/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-818/05 od 26. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "OAZA" d.o.o. za promet i usluge Husino - Tuzla, istupio je raniji osniva~, Markovi} Goran, koji je svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM, kao i druga osniva~ka prava i obaveze ustupio Deli} [abanu iz Tuzle, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adesa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Husino - Tuzla, Zvonka Ceri}a 26), upisano Tuzla, Stupine B-7. Du`nosti direktora je razrije{en Markovi} Goran. Za direktora je imenovan Deli} [aban, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-569/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-866/05 od 9. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ODB" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Tuzla, osnovalo je poslovne jedinice, koje }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - "ODB" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Tuzla, Poslovna jedinica Kalesija, sa sjedi{tem u Kalesiji, Toj{i}i, Hidani bb i Poslovna jedinica Teo~ak, sa sjedi{tem u Teo~aku, Jasikovac bb. Poslovne jedinice }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je D`ini} Emir, direktor dru{tva, ujedno rukovodilac obje PJ, koji je ovla{ten za zastupanje PJ, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju PJ. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-570/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-814/05 od 24. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "[EJKER" d.o.o. za proizvodnju jaja, pile}eg mesa i izvoz - uvoz Gra~anica, Stjepan Polje, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: dosada{nji direktor dru{tva Jovi} Kimeta se razrje{ava du`nosti, i prestaju joj ovla{tenja za zastupanje. ^lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubudu}e je direktor Kurti} Ramiz, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-571/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-941/05 od 20. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Trgova~ko preduze}e "Rudhem" dioni~ko dru{tvo Tuzla, Mitra Trifunovi}a U~e br. 6. vr{i smanjenja osnovnog kapitala dru{tva zbog pokri}a gubitka nastalog u poslovnim godinama 2000, 2001, 2002. i 2003. god. Potvr|enog od strane neovisnih vanjskih revizora u iznosu od ukupno 783.172,46 KM. Osnovni kapital dru{tva u iznosu od 2.594.500,00 KM, koji ~ini 25.945 redovnih dionica nominalne vrijednosti 100,00 KM, smanjuje se za iznos gubitka od 783.172,46 KM u 2000., 2001., 2002. i 2003. godini, iznos zaokru`enja od 21.122,54 KM. Osnovni kapital nakon pokri}a gubitka iznosi 1.790.205,00 KM i ~ini ga 25.945 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 69,00 KM. Razlika od 21.122,54 KM nastala zaokru`enjem nominalne vrijednosti po dionici, raspore|uje se u fond rezervi dru{tva. 

(SR-572/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-836/05 od 7. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HELAKOR" d.o.o. za proizvodnju boja i trgovinu Tuzla, izvr{ilo je dopunu djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja sanitarne keramike, kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, vatrostalnih kerami~kih proizvoda, kerami~kih plo~ica i podnih plo~ica, gipsa, betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, proizvodnja gotove betonske smjese, maltera, ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, metalne gra|evinske stolarije, povr{inska obrada i presvla~enje metala, op{ti mehani~ki radovi, proizvodnja alata, `i~anih proizvoda, le`ajeva, prenosnika i elemenata za mehani~ki prenos energije, alatnih ma{ina, elektromotora, generatora i transformatora, izolirane `ice i kablova, akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, `arulja i elektri~nih svjetiljki, elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, recikla`a metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, trgovina na veliko alatnim ma{inama, gra|evinskim ma{inama, trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, popravci, na drugom mjestu nepomenuti, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, tehni~ko istitivanje i analiza, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-574/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-837/05 od 3. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a dru{tva DOO Global shoes service iz Gra~anice od 17. 5. 2005. godine, vr{i se upis dopune ~lanova uprave dru{tva, pa se kao ~lan uprave, zamjenik direktora dru{tva upisuje Zaninelli Ezio zamjenik direktora dru{tva, koji zastupa dru{tvo bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-575/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-838/05 od 30. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora DOO Tehnika Lukavac od 24. 5. 2005. godine, vr{i se upis promjene ovla{tenog lica, tako {to se razrje{ava i bri{e dosada{nji direktor dru{tva Zaimovi} Fikret, a umjesto njega upisuje vr{ilac du`nosti D`ibri} Sead, koji zastupa dru{tvo bez ograni~enja do izbora direktora dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-576/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-849/05 od 20. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DINO" d.o.o. Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Husinskih rudara br. 205, je izvr{ilo upis osnivanja podru`nice dru{tva, tako da je u okviru dru{tva organizovana podru`nica: "DINO" d.o.o. Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla - "DINO 1". Sjedi{te podru`nice: Sarajevo, ul. Azize [a}irbegovi} bb. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je ]iri} Rasim, direktor dru{tva koji je ovla{ten za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Djelatnosti podru`nice su u okviru osnovne djelatnosti subjekta upisa. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-577/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-850/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DIMON - VE" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, osnovalo je podru`nicu dru{tva, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: "DIMON - VE" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla - Podru`nica - TAKSI SLU@BA "BEST". Sjedi{te podru`nice: Lukavac, ul. Albina Herljevi}a C3/23. Djelatnost podru`nice: Taksi slu`ba. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je Huki} Vernest iz Tuzle, rukovodilac podru`nice, koji je ovla{ten za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-578/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-851/05 od 2. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "PORTAL ART" d.o.o. za arhitektonske djelatnosti, projektovanje i in`enjering @ivinice. Skra}eni naziv firme: "PORTAL ART" d.o.o. @ivinice, Sjedi{te dru{tva: @ivinice II ulica (ZPC "Bezistan", III sprat). Osniva~ je Duki} Mulazim, Kalesija, D. Vukovije, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti dru{tva: ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnju, niskogradnju, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko i malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina na veliko i malo dijelovima i priborom za motorna vozila, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizovdima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom, pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, gra|evinskim ma{inama, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, stvaranje novih nekretnina, kupovina i prodaja vlasitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, pru`anje savjeta o ra~unskoj opremi (hardwareu), savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), obrada podataka, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanje stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Poslovanje d.o.o. vodi i dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Duki} Mulazim, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u unutra{njem i vanjskom prometu. 

(SR-579/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-853/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KOVINA KOMERC" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Mehmedinovi} Hajrudina iz Tuzle, a za novog direktora je imenovan Hasi} Aziz iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-580/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-934/05 od 16. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko Dru{tvo "KOMUNALNO" @ivinice, razrije{ilo je du`nosti v.d. direktora Saki} Ramiza. Za novog v.d. direktora - upravu dru{tva, na period od tri mjeseca, imenovan je Salihovi} Rizo, @ivinice, G. Dubrave, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-583/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-942/05 od 15. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upis promjene osniva~a i lica ovla{}enog za zastupanje DOO "MLINPEX" za proizvodnju, usluge, prevoz i trgovinu, Doboj-Istok, Mala Brijesnica bb. Ugovorom o prenosu Dru{tva i preuzimanju prava i obaveza osniva~a Dru{tva, broj 6/05 od 1. 6. 2005. g, zaklju~enim izme|u Ma{i} Rasima, sina Agana iz Brijesnice Male, op}ina Doboj-Istok, osniva~a DOO "MLINPEX" Doboj-Istok, Brijesnica Mala bb i Ma{i} Ibrahim, sina Rasima iz Brijesnice Male, op}ina Doboj-Istok, osniva~ Ma{i} Rasim prenio je sva prava i obaveze osniva~a Dru{tva na Ma{i} Ibrahima, a Ma{i} Ibrahim je preuzeo osniva~ka prava i obaveze, i osniva~ki ulog u novcu od 2.000,00 KM navedenog Dru{tva. Novi osniva~ Dru{tva Ma{i} Ibrahim razrije{io je upravu-direktor Dru{tva, koju je ~inio Ma{i} Rasim, a za novog direktora (upravu) imenovao je Ma{i} (Rasima) Ibrahima, koji je ovla{}en da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{}enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-584/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-943/05 od 16. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HM - COMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Hajdarbegovi} Mensura. Za direktora-upravu dru{tva, imenovan je Hajdarbegovi} Nermin iz Tuzle, koji je, kao i osniva~, Hajdarbegovi} Muhamed, ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-585/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-948/05 od 16. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FIRST CLASS UNION" d.o.o. za proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 23), upisano Tuzla, ul. Goste Lazarevi}a br. 8. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-586/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-949/05 od 17. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Be{irovi} [emsudin iz Grada~ca, ul. 6. aprila br. 17, 

JMBG 3007940181947, kao lice ovla{teno za zastupanje "DUHAN" d.d. Grada~ac na du`nost izvr{nog direktora u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja. 

Ovla{teno lice za zastupanje firme u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu bez ograni~enja ovla{tenja je i dalje direktor dru{tva Ignjo Babi}, dip. ecc. iz Grada~ca, ul. Ibrahima Kapetanovi}a br. 5, JMBG 1007959123010. 

(SR-587/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-951/05 od 20. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Dru{tvu za unutra{nju i vanjsku trgovinu "NAZARET COMMERC" d.o.o. Srebrenik, Dedi} b.b, registrovano kod Kantonalnog suda u Tuzli i upisano u reg. ulo`ak br. 1-5878, vr{i dopuna djelatnosti u unutarnjem poslovanju ovog dru{tva, tako da }e ovo dru{tvo u svom budu}em unutarnjem poslovanju, pored ranije upisanih, obavljati i slijede}e djelatnosti: Izdavanje zvu~nih zapisa, Ostala izdava~ka djelatnost, [tampanje novina, [tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, Snimanje filmova i videofilmova, Distribucija filmova i videofilmova, Prikazivanje filmova, Radio i televizijska djelatnost, Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scensko izvo|enje (reproduktivna umjetnost), Djelatnost objekata za kulturne priredbe, Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, Djelatnost novinskih agencija. 

(SR-588/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-953/05 od 20. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HOLLAND" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, export - import Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Isabegovi} Jasmina, a za novog direktora je imenovan Durmanovi} Nurdin iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-589/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-960/05 od 20. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"IZAZOV" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, osnovalo je poslovnu jedinicu, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom - "IZAZOV" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, Poslovna jedinica Tuzla. Sjedi{te Poslovne jedinice: Tuzla, Tr`ni centar Sjenjak (objekat C i E, suteren). Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje PJ je Jakubovi} Zehra, direktor dru{tva, ujedno rukovodilac PJ, koja je ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju PJ. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-590/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-916/05 od 14. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "WJL" d.o.o. Export-import Grada~ac, upisuje se promjena podataka od zna~aja u pravnom prometu: mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva, tako da umjesto dosada{nje: Grada~ac Nova pijaca 20. sada glasi Grada~ac, Nova pijaca 884. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-592/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-912/05 od 15. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "KAFE DO" d.o.o. [kahovica, 75320 Gra~anica, [kahovica Centar bb, razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor ovog d.o.o. Mahmutovi} Sabahudin, a za direktora je imenovan Mahmutovi} [ahbaz iz [kahovice. Pored ovog izvr{eno je i pove}anje osnovnog kapitala ovog d.o.o. za iznos od 8.000,00 KM u stvarima koje su unesene u imovinu d.o.o. Ubudu}e }e ovo d.o.o. u svim poslovima u doma}em i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupati i predstavljati direktor Mahmutovi} [ahbaz kao i osniva~ Mahmutovi} Sabahudin, oba bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovanih djelatnosti. 

(SR-594/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-909/05 od 13. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"IT COMPUTERS" d.o.o. ul. Kori}a han bb. iz Gra~anice, vr{i upis podru`nica Bosanska Krupa i Cazin u sudski registar. Podru`nica Bosanska Krupa se nalazi u ul. Patriotske lige bb, a podru`nica Cazin se nalazi u ul. Bo{nja~kih {ehida bb. Ovla{tena lica za zastupanje podru`nica su Softi} Nihad osniva~ dru{tva, zastupa sve podru`nice i Okanovi} Nihada direktor dru{tva i rukovodilac svih podru`nica. Djelatnost podru`nica je u okviru upisane djelatnosti dru{tva. 

(SR-595/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-907/05 od 14. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "WIN" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, istupio je osniva~, Smailagi} Bakir, koji je svoj udio, osniva~ka prava i obaveze prenio na osniva~a koji ostaje jedini ~lan dru{tva - Seleskovi} Emira iz Tuzle, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva, Smailagi} Bakira, ranijeg suosniva~a dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-596/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-905/05 od 14. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HARFO - GRAF" d.o.o. za grafi~ku i izdava~ku djelatnost Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora Me{i} [efkiju iz Tuzle. Za novog direktora - upravu dru{tva, imenovan je, Mulaosmanovi} Alija iz Tuzle, koji je kao i osniva~i, D`ampo Muris i ^ani} Izet, ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-598/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-903/05 od 14. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo za marketing, informisanje i turizam "PRIMAT PLUS" d.o.o. Srebrenik, ulica Hazima Vikala bb, mijenja svoje sjedi{te i prelazi iz navedene ulice, u ulicu Kulina bana broj 6, u Srebreniku sa danom 1. 6. 2005. godine. Ostali podaci iz ranijih registracija ostaju nepromijenjeni. 

(SR-599/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-877/05 od 9. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FASELL" d.o.o. za export-import, trgovinu prevoz i usluge Grada~ac, izvr{ilo je upis novih djelatnosti dru{tva u unutarnjem poslovanju u odnosu na ranije upisane djelatnosti i to: Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala`e, Proizvodnja proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, Proizvodnja zidnih tapeta, Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenutih, Izdavanje knjiga, Izdavanje novina, Izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, Izdavanje zvu~nih zapisa, Ostala izdava~ka djelatnost, [tampanje novina, [tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, Knjigoveza~ki i zavr{ni radovi, Priprema i izrada {tamparske forme, Ostale usluge u vezi sa {tampanjem, Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, Umno`avanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa. Izvr{eno je i usagla{avanje obrazaca. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-601/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-871/05 od 8. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KAMENOLOM KOTORNICA" d.o.o. za proizvodnju kamenih agregata Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Goleti} D`emku, a za novog direktora je imenovan [e}erbegovi} Jusuf iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-603/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-870/05 od 6. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"CENTRUM-TRADE" EXPORT - IMPORT d.o.o. za trgovinu i transport Tuzla, promijenilo je naziv - firmu dru{tva i ubudu}e }e poslovati pod novom, firmom, kako slijedi: "MV 21 CENTURI" EXPORT - IMPORT d.o.o. za trgovinu i transport Tuzla. Skra}eni naziv: "MV 21 CENTURI" d.o.o. Tuzla. Dru{tvo je dopunilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju, kako slijedi: uzgoj vo}a, oraha i sl, usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto, proizvodnja za~ina i dodatka jelima, homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, proizvodnja mineralne vode, dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pozamanterije, nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja ko`ne odje}e, radnih odijela, ostale spoljne odje}e, osim one {ivane po mjeri, ostale spoljne odje}e, {ivane po mjeri, proizvodnja rublja, odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada ko`e, proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarskih i sara~kih proizvoda, proizvodnja obu}e po narud`i i u malim serijama, proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvene gra|e za pato{enje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za patosenje, furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja papira i kartona, proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala`e, proizvodnja kancelarijskog materijala, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, ostalih proizvoda od plasti~nih masa, povr{inska obrada i presvla~enje metala, proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova, ~eli~nih ba~vi i sl. posuda, zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, proizvodnja stolica i sjedala, ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, kuhinjskog namje{taja, osim stolica, ostalog namje{taja, na drugom mjestu nepomenuta, proizvodnja madraca, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, visokogradnja, niskogradnja, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihoih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, hoteli i moteli, sa restoranom, hoteli i moteli, bez restorana, omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirali{ta, ostali smje{taj za kra}i boravak, kantine (menze), finansijski zakup (leasing), kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, iznajmljivanje vlastitih nekretnina, agencija za promet nekretninama, upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina te ra~unarskih sistema (ra~unara), istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti direktora, Vidovi} Mevlidu, a za novog direktora-upravu dru{tva, imenovana je Turke{ @eljka, koja je, kao i osniva~, Vidovi} Mevlida, ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-604/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli. Rje{enjem broj U/I-978/05 od 2. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kantonalni sud Tuzla upisao je promjene u knjizi udjela i smanjenje broja osniv~a, pristupanje novog ~lana i dopuna djelatnosti u zemlji "Ozrenke" Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za promet na veliko i malo gra|evinskim materijalima Gra~anica, ul. Grada{~evi}a 1. i to kako slijedi: Pristupnom ~lanu Dru{tva DOO "Plamingo" Gra~anica, svoje udjele prodali su osniva~i Dru{tva i to: 

1. Top~agi} Osman - iznos od 1.223.688,97 KM ili 61,039119%, 

2. Djuli} Ahmet, iznos od 9.697,90 KM, ili 0,483743% i 

3. Sokolu{i} Ernes, iznos od 3.908,09 KM, ili 0,194940%, tako da u skladu sa odredbama ugovora o kupoprodaji udjela nemaju vi{e udjela u ukupnom kapitalu Dru{tva, i prestaju biti osniva~i Dru{tva. 

Udio pristupanog ~lana DOO "Plamingo" Gra~anica iznosi 1.237.294,96 KM ili 61,717802% u ukupnom kapitalu Dru{tva. 

Na osnovu Odluke Skup{tine Dru{tva, Dru{tvo pored registrovane vr{i dopunu i djelatnosti u zemlji i to: 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina. 

Dosada{nji direktor Dru{tva Top~agi} Osman razrje{ava se du`nosti direktora i prestaju mu sva ovla{tenja u zastupanju Dru{tva, a za novog zastupanika Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju ovla{}en je Nazif Imamovi}, dipl. ing. tehn, direktor Dru{tva, koji zastupa Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-606/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-962/05 od 5. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SLON" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet Tuzla promijenila je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{te (umjesto, Tuzla, ul. Albina Herljevi}a do br. 28), upisano - Tuzla, Bulevar 15. maja bb (Tr`ni centar "Sjenjak" - suteren). Izvr{en je i upis smanjenja osnovnog kapitala dru{tva, tako {to je osnovni kapital dru{tva, u visini od 223.193,89 KM, smanjen za iznos od 57.944,612 KM, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 165.249,28 KM u novcu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-607/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-954/05 od 28. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"EGLO rasvjeta BH" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Grada~ac, izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada osnovni kapital dru{tva iznosi 1.254.243,60 KM, od ~ega u novcu 669.064,24 KM, i u stvarima 585.179,36 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za 1.194.243,60 KM (609.064,24 KM u novcu i 585.179,36 KM u stvarima). Pojedina~ni ulozi osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva iznose: 1. EGLO Leuchten GmbH Austrija - 639.664,24 KM u novcu ili 51,00%. 2. Skenderovi} Midhat - 614.579,36 KM ili 49,00 % (u novcu 29.400,00 KM i 585.179,36 KM u stvarima). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-608/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-946/05 od 11. 7. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu rje{enja Op}inskog suda u Tuzli, broj St. 73/04 od 13. 6. 2005 godine, vr{i se upis otvaranja ste~ajnog postupka nad imovinom ste~ajnog du`nika "DAG-COM" d.o.o. Kerep, Grada~ac. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Haselji} Rahman iz Grada~ca, ul. [ehitluci br. 56. 

(SR-609/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-972/05 od 30. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Privatizacijski investicioni fond "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, izvr{io je pove}anje osnovnog kapitala za iznos od 756.900,00 KM, tako da nakon pove}anja osnovni kapital iznosi 359.743.700,00 KM. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje obrazaca. 

(SR-613/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1008/05 od 3. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenog lica za zastupanje "Hizna-produkt" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge. Dosada{njem direktoru Rustemovi} Edinu iz Kladnja, Proleterske brigade 5, prestaje pravo zastupanja u unutarnjem pravnom prometu i vanjskotrgovinskom poslovanju. Imenuje se direktor Rustemovi} Nijaz, JMBG 1707983180043, iz Kladnja, Luke br. 5, na mandatni period od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje "Hizna-produkt" d.o.o. Kladanj, u unutarnjem pravnom prometu i vanjskotrgovinskom poslovanju-bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-614/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1242/05 od 30. 8. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"TUZLAPREVOZ" d.o.o. za prevoz roba u doma}em i me|unarodnom cestovnom prevozu izvr{ila je promjenu adrese sjedi{ta, te nova adresa glasi: Mitra Trifunovi}a U~e, broj 13, Tuzla. 

(SR-719/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1854/05 od 14. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 28/05 od 7. 11. 2005. godine osniva se podru`nica "Motorex" d.o.o. Gra~anica. Podru`nica }e poslovati pod nazivom "Motorex" d.o.o. Gra~anica-Podru`nica Novo Sarajevo. Sjedi{te podru`nice je u Novom Sarajevu, ul. Triglavska br. 4. Podru`nicu zastupa i predstavlja direktor i rukovodilac podru`nice, Hrvi} Amel iz Gra~anice. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti subjekta upisa. Sa novoosnovanom podru`nicom, Dru{tvo }e poslovati sa sljede}im podru`nicama: "Motorex" d.o.o. Gra~anica Podru`nica Lukavac, Trg grada Bremena 1, "Motorex" d.o.o. Gra~anica Podru`nica Tuzla, ul. Slavka Mi}i}a 19, "Motorex" d.o.o. Gra~anica Podru`nica @ivinice, ul. M. Tita bb, "Motorex" d.o.o. Gra~anica, Podru`nica Jelah, Kapetana Grada{~evi}a bb, "Motorex" d.o.o. Gra~anica Podru`nica Srebrenik, ul. M. Ibrahimovi}a, stambeno-poslovni objekat bb, "Motorex" d.o.o. Novo Sarajevo, Triglavska br. 4. 

(SR-979/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1834/05 od 14. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.o.o. Tuzla, razrije{io je du`nosti direktora, Esada Omerovi}a. Za direktora Dru{tva imenovan je Zvonimir Ivelji}. Poslovanje vodi i Dru{tvo zastupa Uprava Dru{tva zajedno. Upravu Dru{tva ~ine direktor Dru{tva, Zvonimir Ivelji} i izvr{ni direktor, Esad Omerovi} imenovani na mandatni period od 4. godine, koji su ovla{teni da zajedno zastupaju Dru{tvo u unutra{njem prometu i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje obrazaca. 

(SR-980/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1815/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GRADIS - TUZLA" d.o.o. za proizvodnju, gra|evinarstvo, usluge i marketing Tuzla, izvr{ilo je promjenu adrese sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa - sjedi{te dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Turalibegova br. 22), upisano: Tuzla, Stupine B-5, L.4. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-981/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1814/05 od 14. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Kurti} Hazim donio je odluku od 31. 10. 2005. godine, o promjeni adrese sjedi{ta, pa umjesto ranije adrese Slatina bb, nova adresa sjedi{ta "RIO-BO" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla je Slatina broj 5. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-982/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1807/05 od 18. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet na veliko i malo, izvoz-uvoz 

"AMOX-TREYD" Kalesija, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je nova adresa sjedi{ta (umjesto, Kalesija bb), upisano - Kalesija ul. Senada Hod`i}a Mehdina bb. Ujedno je izvr{en upis Halilovi} Huse - komercijaliste, kao lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva u zemlji i inostranstvu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-983/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1829/05 od 21. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HE]IMOVI]" d.o.o. za export-import, proizvodnju, promet i usluge Grada~ac razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva He}imovi} Merseda iz Grada~ca. Za novog direktora - upravu dru{tva imenovana je He}imovi} Rasema iz Grada~ca, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-984/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1824/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

ROBNA KU]A "BULEVAR" DIONI^KO DRU[TVO TUZLA, razrije{ilo je du`nosti direktora Kurti} Floru, a za vr{ioca du`nosti direktora je imenovana Aganovi} Emela, na period do imenovanja direktora, a najdu`e godinu dana, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-985/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1822/05 od 11. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Bra~ninovi} Nihad iz @ivinica donio je Odluku o osnivanju privrednog dru{tva pod brojem 01/05 sa sljede}im podacima: Dru{tvo }e poslovati pod firmom: D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge "TROBEG" @ivinice, skra}eni naziv firme: D.O.O. "TROBEG" @ivinice, sjedi{te firme je: Donja Vi{}a - Litve II bb, op}ina @ivinice. Djelatnost dru{tva je: 01.21 Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim prozvodima u specijalizovanim prodavnicama. 

Vanjska trgovina: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija. Osnovi kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Upravu dru{tva ~ini direktor Br~aninovi} Nihad, koji predstavlja i zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-986/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1820/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "CICERPROM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Gra~anica, upisuju se promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu, i to promjena adrese sjedi{ta, tako da umjesto dosada{nje adrese "Gra~anica, Mehmeda Ahmedbegovi}a bb", sada adresa sjedi{ta glasi: "Gra~anica, Branilaca Kule grada bb". Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-987/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1817/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove" Dom zdravlja-Teo~ak", Teo~ak bb, na sjednici odr`anoj 12. 10 2005. godine, donio je Odluku o prestanku mandata v.d. direktoru "Doma zdravlja-Teo~ak", Teo~ak bb, Hara~i} Hajrudinu, i Odluku o imenovanju direktora "Doma zdravlja-Teo~ak", Teo~ak bb, Hara~i} Hajrudin iz Teo~aka, JMBG 0107963183592, l.k. br. 04CAA1068, izdata od MUPA TK Teo~ak, na period od ~etiri godine, koji je ovla{}en da zastupa Javnu zdravstvenu ustanovu "Dom zdravlja-Teo~ak", Teo~ak bb, u svim poslovima pravnog prometa u zemlji, bez ograni~enja ovla{}enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-988/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1816/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BU BU XIN" export-import, Gra~anica, Stjepan Polje bb, vr{i brisanje Poslovne jedinice- kineske prodavnice br. 2. u Grada~cu, ul. M. Tita bb, koja je poslovala u sastavu gore navedenog Dru{tva. Razrje{ava se du`nosti i rukovodioc PJ-Kineske prodavnice 2. Grada~ac, CHEN CHUNFENG iz Gra~anice, Stjepan Polje bb, (paso{ br. 151085666, izdat: Zhejiang-Kina), sa danom 16. 10. 2005. godine. Danom razrje{enja navedenom rukovodiocu PJ prestaju sva ovla{tenja, u vezi unutra{njeg poslovanja u Dru{tvu. 

(SR-989/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1809/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Privredno dru{tvo "OPSKRBA" d.o.o. za unutra{nju i spoljnu trgovinu Srebrenik, mijenja svoje sjedi{te, i prelazi sa adrese Srebrenik bb, na novu adresu u ulicu Teritorijalne odbrane 92 bb, u Srebreniku sa danom 20. 10. 2005. godine. Ostali podaci iz ranijih registracija ostaju nepromijenjeni. 

(SR-990/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1797/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena ovla{tenog lica za zastupanje "Rodan" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kladanj, Brateljevi}i. Dosada{njem direktoru Selimba{i} Samiru iz Kladnja Brateljevi}i, prestaje pravo zastupanja u unutarnjem pravnom prometu, i vanjskotrgovinskom poslovanju. Imenuje se uprava koju ~ini direktor Selimba{i} Sabit, JMBG 2901972182391, iz Kladnja, Brateljevi}i, na period od 4 godine, koji je ovla{ten za zastupanje "Rodan" d.o.o. Kladanj Brateljevi}i, u unutarnjem pravnom prometu, i vanjskotrgovinskom poslovanju - bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-991/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1794/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upis dopune djelatnosti Dru{tva. Osniva~ "BRIJESNICA KOMERC" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Brijesnica Velika, Hrnji~i} Mirsad, dopunio je djelatnost Dru{tva sa slijede}im djelatnostima: Va|enje kamena za gra|evinarstvo, Va|enje {ljunka i pijeska, Va|enje gline i kaolina, Proizvodnja spoljnih i unutra{njih guma za vozila, Protektiranje spoljnih guma, Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, Proizvodnja cementa, Proizvodnja kre~a, Proizvodnja gipsa, Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja maltera, Proizvodnja fibro-cementa, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, Povr{inska obrada i presvla~enje metala, Op{ti mehani~ki radovi, Proizvodnja sje~iva, Proizvodnja alata, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sl. posuda, Proizvodnja ambala`e od lakih metla, Proizvodnja `i~anih proizvoda, Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Soboslikarski i staklarski radovi, Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, prikulju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, Ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, Reklama i propaganda, Agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, ^i{}enje svih vrsta objekata, Djelatnosti pakovanja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-992/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1791/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Osniva~a (Skup{tine dru{tva) broj 01/2005 od 25. 10. 2005. godine, izvr{ena je izmjena Statuta "Megaterm" d.o.o. za promet i usluge Grada~ac. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da je umjesto poslovne adrese M. Tita bb, u Grada~cu, utvr|ena poslovana adresa ul. Sarajevska bb u Grada~cu. Drugi elementi dru{tva mat. reg. broj 

1-12794 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-993/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1790/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Skup{tine "Unimedia" d.o.o. Grada~ac broj 05/2005 od 31. 10. 2005. godine, izvr{eno je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva unosom novog uloga u novcu. Pove}anje osnovnog kapitala izvr{eno je za 29.500,00 KM, tako da osnovni kapital dru{tva iznosi 31.500,00 KM. Drugi elementi registracije dru{tva, mati~ni registarski broj 1-13409 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-994/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1778/05 od 2. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prenosu dijela udjela u "Sudex-bus" d.o.o. Grada~ac, osniva~ dru{tva prenosilac udjela prenio je dio poslovnog udjela na sticatelja novog ~lana dru{tva, u nominalnom iznosu od 1.400,00 KM ili 70% udjela osnovnog kapitala. ^lanovi dru{tva su: Me{i} Mehmed, sa 70% udjela i Me{i} Suad, sa 30% udjela, oba iz Grada~ca, Biberovo Polje bb. Dri{tvo je imenovalo i izvr{nog direktora Me{i} Suada iz Grada~ca, Biberovo Polje bb. Osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva, ~lanovi uprave dru{tva: Me{i} Mehmed, direktor i Me{i} Suad, izvr{ni direktor-zastupaju dru{tvo bez ograni~enja ovlasti, u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, u okviru registraovane djelatnosti dru{tva. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da je umjesto poslovne adrese Sarajevska bb, u Grada~cu, utvr|ena poslovna adresa H. K. Grada{~evi}a bb u Grada~cu. 

Drugi elementi registracije dru{tva mat. reg. broj 1-2708 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-995/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1783/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "EDO-SLAD" d.o.o. proizvodnja, trgovina, ugostiteljstvo i transport Gra~anica, ul. 22. Divizije br. 48, upisuje se sljede}a promjena podataka od zna~aja u pravnom prometu: pove}ava se osnovni kapital Dru{tva dodatnim ulogom ~lana uno{enjem vlastitih nekretnina, u imovinu Dru{tva, nov~ane vrijednosti 1.530.460,00 KM, izvr{enim od strane osniva~a Kamari} Edina, tako da uz ranije upla}enih 101.057,00 KM, ukupni osnovni kapital sada iznosi: 1.631.567,00 KM. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-996/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1776/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FINALIST" d.o.o. za proizvodnju, gra|evinarstvo, usluge i marketing Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Turalibegova br. 22), upisano - Tuzla, Stupine B-5, L. 4. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-997/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1749/05 od 1. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Privatne zdravstvene ustanove apoteka "IBN - SINA" Tuzla, Mohammed Ali El-Sayed Mahmoud, promijenio je, odnosno izvr{io ispravku li~nih podataka (imena i prezimena), tako da ime i prezime osniva~a (umjesto, Mohamed Ali El-Sayed Mahmoud), glasi: Mohamed Mahmud. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i usagla{avanje obrazaca. 

(SR-999/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1747/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Po osnovu Ugovora o istupanju, pristupanju i prenosu osniva~kog kapitala, iz "VEGAFRUIT" d.o.o. za trgovinu i preradu vo}a i povr}a Doboj Istok, Mala Brijesnica istupili su osniva~i, 1. Salihba{i} Muharem, 2. Mehmedagi} Smail, 3. Krainovi} Ismet, 4. Had`i} Mensur, 5. Salihba{i} Fadil, 6. Heli} Hajrudin, 7. Kamari} Sejfudin, 8. Brka Fatima, 9. Mulaomerovi} Fahrudin, 10. Had`imuji} Fadila, 11. Njem~evi} Ibro, 12. Sulji} Senad i 13. Tafro Fahrudin, koji su svoje cjelokupne udjele prenijeli na osniva~a koji pristupa dru{tvu - "SARAJEVSKA PIVARA" d.d. Sarajevo, koja je sada jedini osniva~ - vlasnik dru{tva, sa osnovnim kapitalom od 4.842.063,00 KM, u novcu ili 100%. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1000/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1741/05 od 8. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NKV EURO-SALE" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je nova adresa sjedi{ta dru{tva, (umjesto, Tuzla, ul. 15. Maja bb, (Novi tr`ni centar "Sjenjak", I sprat, poslovni prostor br. 30), upisano: Tuzla, ul. 15. Maja bb, (Novi tr`ni centar "Sjenjak", I sprat, poslovni prostor br. 29). 

(SR-1001/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1718/05 od 10. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o prestanku sa radom poslovne jedinice br. 04/05 od 30. 9. 2005. godine, osniva~a Husanovi} Nihada, prestala je sa radom poslovna jedinica Tesli}, koja je poslovala pod nazivom "TAJMA WOOD" d.o.o. za proizvodnju parketa i drvnih sortimenata Gra~anica, PJ "TESLI]" ul. Kralja Petra I bb, sa danom 30. 9. 2005. godine. 

Odlukom o osnivanju poslovne jedinice u Maglaju br. 10/05 ]N od 17. 10. 2005. god. osniva~a Husanovi} Nihada, osniva se poslovna jedinica koja }e poslovati pod nazivom "TAJMA WOOD" d.o.o. za proizvodnju parketa i drvnih sortimenata Gra~anica PJ "MAGLAJ". Sjedi{te poslovne jednice nalazi se u Maglaju Poljice bb. Predmet poslovanja poslovne jedinice je predmet poslovanja dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje poslovne jedinice u pravnom prometu je Husanovi} Nihad direktor dru{tva bez granica ovla{tenja. 

(SR-1003/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1716/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "BOSFOR" d.o.o. za unutra{nji i vanjski promet Tuzla Tuzla, Stupine B-8, istupio je osniva~, Dervi{agi} Alen, koji je svoja osniva~ka prava i obaveze prenio na osniva~a koji pristupa dru{tva - Beganovi} Red`ep iz Tuzle, koji je jedini osniva~-vlasnik dru{tva sa udjelom od 100% i osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti direktora, Dervi{agi} Alena. Za novog direktora je imenovan Beganovi} Red`ep, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1004/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1707/05 od 9. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "ELOKSIR" @ivinice, a koje Dru{tvo je upisano u Sudski registar Kantonalnog suda Tuzla Rije{enjem broj U/I - 3526/2000 od 6. 4. 2000. godine, vr{i izmjenu koja se odnosi na sjedi{te Dru{tva, i to tako da: 

Sjedi{te Dru{tva je u @ivinicama, ul. Magistralni put broj 66. 

(SR-1005/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1704/05 od 8. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

^lanom 16. odluke Skup{tine Dru{tva INKAOY Srebrenik o izmjenama Statuta dru{tva, broj 01-1720/05 od 2. 6. 2005. godine, odre|eno je da Upravu Dru{tva ~ini direktor Dru{tva koji je ovla{ten za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1006/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1696/05 od 11. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U trgovinsko proizvodnom dru{tvu "Orex-Company" d.o.o. Gra~anica, izvr{en je prijenos udjela u iznosu od 2.000,00 KM, sa prenosioca Brki~evi} Zuhdije sina Osmana iz Gra~anice, Rita{i}i bb, na stjecatelja Brki~evi} Osmana sina Ibrahima iz Gra~anice, Rita{i}i bb, sa danom 1. 10. 2005. godine, nakon kojeg dana stjecatelj stupa na mjesto prenosioca, i sti~e sva prava i preuzima sve obaveze koje prate ovaj pravni posao i ovaj polo`aj u dru{tvu. Dru{tvo mijenja svoje sjedi{te i prelazi iz naselja Rita{i}i bb, u Gra~anici u naselje Polje bb u Gra~anici, sa danom 10. 10. 2005. godine. U dru{tvu se razrje{ava du`nosti ~lana uprave Omeragi} Rasim sin Nurije iz Grada~ca, sa danom 10. 10. 2005. godine, kada mu prestaju sva prava i obaveze u dru{tvu. Ostali podaci iz ranijih registracija ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1010/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1695/05 od 28. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Subjekat upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Mrkaljevi}" Dru{tvo za proizvodnju, promet i in`enjering ^eli}, ^eli} bb, vr{i upis dopune djelatnosti, odnosno poslova subjekta upisa u zemlji i to: 55.230 Ostali smje{taji za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (cetering), 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.610 Rad sportskih objekata, 92.621 Djelatnost marina, 92.622 Djelatnost smu~arskih centara i skijali{ta, 92.623 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, registrovano pod brojem U/I-3596/00. godine, i registarskim brojem upisa 1-5734, od 26. 2. 2001. godine. 

(SR-1011/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1680 od 8. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prenosu dijela udjela u dru{tvu od 1. 9. 2005. godine, ~lan dru{tva Mujd`i} Senad (prenosilac) prenio je bez naknade dio udjela u nominalnom iznosu od 47.805,00 KM, {to predstavlja 51% osnovnog kapitala dru{tva, sticatelju Novali} Mirsadu iz Grada~ca. Izjavom o pristupanju dru{tvu i Odlukom Skup{tine "Gradska pekara" d.o.o. Grada~ac o davanju saglasnosti na prijenos udjela, Novali} Mirsad pristupio je dru{tvu. 

Istovremeno je Skup{tina dru{tva donijela Odluku o isklju~enju ~lana dru{tva Mahmutovi} Merseda, ~ime je dru{tvo steklo vlastiti udjel u nominalnom iznosu od 5.250,00 KM. 

U skladu sa Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta "Gradska pekara" d.o.o. Grada~ac, osnovni kapital dru{tva je nepromijenjen, i iznosi 93.740,00 KM, od ~ega je iznos udjela slijede}i: Mujd`i} Senad, 29.495,00 KM ili 31,47%; "Gradska pekara" d.o.o. 5.250,00 KM ili 5,60%; Hasanba{i} Hajrudin, 2.220,00 KM ili 2,37%; Tursi} Ahmed, 3.960,00 KM ili 4,22%; Muji} Almir, 3.010,00 KM ili 3,21%; Omeragi} Munever, 2.000,00 KM ili 2,13% i Novali} Mirsad, 47.805,00 KM ili 51,00 %. Drugi elementi registracije dru{tva mat. reg. broj 1-12594 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1012/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1643/05 od 1. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BREZJE" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica, u skladu sa Rje{enjem o naslje|ivanju Op}inskog suda u Gra~anici, br. 0 - 158/05. od 20. 6. 2005. godine, umjesto preminulog osniva~a Hod`i} Razije iz Gra~anice, pristupio je kao osniva~, nasljednica, Muji} Mersija iz Gra~anice, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 114.500,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i 112.500,00 KM u stvarima ili 100,00%. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1013/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1609/05 od 2. 11. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U "METRIKS-IN@ENJERINGC" d.o.o. za spoljnu i unutra{nju trgovinu Tuzla, izvr{ilo je kod Op}inskog suda u Tuzli promjenu upisa, promjena sjedi{ta, iz ulice Rudarska broj 61 Tuzla, u robnu ku}u Sjenjak lokal 3 Tuzla, ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1014/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1150/05 od 26. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o prenosu dijela osnovnog uloga i osniva~kih prava u DOO Plantarium [pionica, Srebrenik, vr{i se upis promjene visine udjela ~lanova dru{tva, koji sada iznose: BART FASSEN HOLDING B. V. 46% ili 9.200,00 KM, VO]NI RASADNIK d.o.o. SREBRENIK 34% ili 6.800,00 KM, MAURITS WEEFSELKWEEK B. V. 20% ili 4000,00 KM, dok visina osnovnog kapitala ostaje nepromijenjena 20.000 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1017/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1099/05 od 2. 9. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj: St. 79/04 od 12. 7. 2005. godine, otvara se ste~ajni postupak nad imovinom ste~ajnog du`nika "MAJEVICA" D. D. Srebrenik, ul. Bosanskih branilaca bb. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se A{~eri} Vahid, dipl. ecc. iz Tuzle ul. Albina Herljevi}a br. 7. 

(SR-1018/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-366/05 od 22. 3. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i objavljuju pove}anje broja osniva~a "MAGIRUS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge, ugostiteljstvo, proizvodnju i trgovinu, osniva~i su Memi} Enes, Prokosovi}i bb, sa podacima iz lk. br. 03CBA1045, JMBG 0506953182689, udjelom od 5.000,00 KM, i zakonski nasljednici iza umrle Memi} Izete po Rje{enju o naslje|ivanju broj 0-1239/2004. od 12. 11. 2004. godine, Memi} Edin, Prokosovi}i bb, sa podacima iz lk. br. 03CBA0472, JMBG 1207981180078, udjelom od 2.500,00 KM, Memi} Enida, Prokosovi}i bb, sa podacima iz lk. br. 05CBD2311, JMBG 0210976187681 udjelom od 2. 500,00 KM, vr{i se brisanje dosada{njeg ovla{tenog lica umrle Memi} Izete i imenuje novo ovla{teno lice-direktor Memi} Edin. 

(SR-1020/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2110/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"3A-COMERC" d.o.o. za saobra}aj i trgovinu Tuzla, pristupio je novi osniva~, ^oli} Mursel iz Tuzle, na koga je dosada{nji osniva~, Peji} Sini{a, prenio dio svog udjela u visini od 100,00 KM u novcu ili 1,16 % ukupnog osnovnog kapitala dru{tva. Pojedina~ni udjeli osniva~a iznose: 1. Peji} Sini{a 8.500,50 KM ili 98,84 %, ( u novcu 1.900,00 KM i 6.600,00 KM u stvarima). 2. ^oli} Mursel 100,00 KM u novcu ili 1,16 %. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1178/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2105/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"LAIT" d.o.o. za promet i usluge Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. M. Tita br. 68), upisano Tuzla, ul. Muharema Fizovi}a Fiska br. 16. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1179/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2104/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge Srebrenik, ul. Bosanskih branilaca b.b, registrovano kod Kantonalnog suda u Tuzli, i upisano u reg. ulo`ak br. 

1-13128, pristupa novi ~lan - suosniva~ u dru{tvo, te se osniva Podru`nica br. 1. Tr`nica Arizona. Na osnovu Ugovora o prenosu dijela osniva~kih prava, i udjela br. 6/05 od 

10. 11. 2005. godine i Ugovora o pristupanju novog ~lana u d.o.o. br. 7/05 od 

10. 11. 2005. godine, u dru{tvo je pored ranijeg osniva~a dru{tva Alija Adila sin [efke iz Pri{tine, Sofalija b.b, Srbija i Crna Gora, nosilac paso{a SRJ br. 004327208, pristupio novi ~lan - suosniva~ dru{tva, i to Sara~evik Mirzet sin Halila iz Skoplja-Batinci b.b, 

R. Makedonija, nosilac paso{a MKD br. 1995754. Osniva~ki kapital dru{tva je ostao nepromijenjen, i iznosi 2.000,00 KM u novcu, od ~ega pojedina~ni osniva~ki udjeli nakon pristupanja novog ~lana u dru{tvo iznose: suosniva~a Alija Adil sin [efke iz Pri{tine-Srbija i Crna Gora, u novcu 1.000,00 KM ili ukupno procentualno izra`eni osniva~ki udio u ovom dru{tvu od 50%, i suosniva~a Sara~evik Mirzet sin Halila iz Skoplja, R. Makedonija u novcu 1.000,00 KM ili ukupno procentualno izra`eni osniva~ki udio u ovom dru{tvu od 50%. Istovremeno ovo dru{tvo osniva i Podru`nicu br. 1. Tr`nica Arizona. Osniva~ Podru`nice je: "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge Srebrenik, ul. Bosanskih branilaca b.b. Naziv Podru`nice je: "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge Srebrenik, Podru`nica br. 1. Tr`nica Arizona. Sjedi{te Podru`nice je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, objekat B5. Podru`nica br. 1. Tr`nica Arizona nema svojstvo pravnog lica, ali }e obavljati sve poslove u okviru djelatnosti dru{tva upisanih u sudski registar, i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za ra~un dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje - Rukovodilac Podru`nice br. 1. Tr`nica Arizona je: Muharemi Arben sin Emina iz Uro{evca, Srbija i Crna Gora, nosilac paso{a SRJ br. 004344563, sa privremenim boravkom u Srebreniku, ul. Hazima Vikala b.b, imenovan posebnom odlukom osniva~a na mandatni period od 4 godine bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa statutom dru{tva i u skladu sa zakonom. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1180/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2103/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U "HERENEZA" d.o.o. proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo, sa sjedi{tem u Srebreniku, ul. Hazima Vikala b.b, registrovano i upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli br. 1-7220, vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva. Umjesto dosada{njeg ovla{tenog lica za zastupanje dru{tva - direktor dru{tva: D`ini} Nermine k}i D`emila iz Srebrenika, ul. Hazima Vikala b.b, sa JMBG 2702982185175, novi direktor dru{tva - lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je: D`ini} Subhija k}i Mehemeda iz Srebrenika, ul. H. Kapetana Grada{~evi}a sa JMBG 2009957188316, imenovana posebnom odlukom osniva~a na mandatni period od 4 (~etiri) godine, kao lice ovla{teno za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja, u skladu sa zakonom i statutom dru{tva. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1181/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2101/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a d.o.o. "Si}a" za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica, Donja Orahovica, br. 15/05 od 12. 12. 2005. godine, mijenja se sjedi{te dru{tva, tako da }e ubudu}e sjedi{te biti u Gra~anici Industrijska zona bb. Odlukom osniva~a Dru{tva 16/05 od 12. 12. 2005. godine, razrije{en je du`nosti direktora Muratovi} Rusmir, odlukom osniva~a 17/05 od 12. 12. 2005. godine, za direktora je imenovan Muratovi} Izet iz Gra~anice, bez ograni~enja ovla{tenja, dok je istom odlukom za lice ovla{teno za zastupanje imenovan Muratovi} Rusmir, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1182/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2099/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HILT" d.o.o. za promet i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora ]ati} Elvisa, a za novog direktora je imenovana Brki} Elbinasa, Tuzla, Plane, koja je kao i osniva~, ^oki} [ekib, ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1183/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2098/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"REMI SPORTSKE KLADIONICE" d.o.o. Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora Jahi} Miralema, a za novog direktora-upravu Dru{tva, imenovan je Jahi} Midhat, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. Ujedno, izvr{en je i upis promjene adrese prebivali{ta suosniva~a-direktora, Jahi} Midhata, i kao nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto, Tuzla, Oktobarska 49), upisano je Tuzla, ul. Mirze Deliba{i}a br. 12. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1184/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2096/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar promjena (brisanje) ovla{tenog lica za zastupanje "Na|a-Trade" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kladanj, Branilaca Grada bb. Dosada{njem zamjeniku direktora Kreki} Ramizu, Kladanj Brateljevi}i, prestaje pravo zastupanja u unutarnjem pravnom prometu i vanjskotrgovinskom poslovanju. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1185/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2094/05 od 28. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a d.o.o. "Mobilzone" Gra~anica, Miri~ina, sa nazivom i sjedi{tem kako slijedi: DOO "Mobilzone" Gra~anica, Miri~ina-Podru`nica Srebrenik, Bosanskih branilaca, zgrada Bigerija br. 15. Djelatnost podru`nice je u okviru registrovane djelatnosti subjekta upisa. Rukovodilac podru`nice je Imamovi} Mirsad iz Gra~anice, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1186/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2093/05 od 23. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva "KLAUS LEHMANN GmbH" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica, vr{i promjenu, sjedi{ta dru{tva, tako da se iz sudskog registra u registarskom ulo{ku broj: 1-7864 bri{e dosada{nje sjedi{te Gra~anica, Armije BiH a upisuje novo sjedi{te Gra~anica, Grabovac bb. 

(SR-1187/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2092/05 od 23. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AREA" d.o.o. za trgovinu transport i ugostiteljstvo, export-import Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta (umjesto, Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a br. 4), upisano - Tuzla, ul. Bulevar 15. maja bb (Tr`ni centar "Sjenjak", suteren p. p. br. 23). Dru{tvo je razrije{ilo direktora ^ehaji} Atifu, a za novog direktora je imenovan ^ehaji} Ra{id iz Tuzle, koji je kao i zastupnik, ^ehaji} Emir, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1188/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-2088/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"PF COMERCCE" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i usluge Grada~ac, osnovalo je podru`nicu dru{tva, koja }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: "PF COMERCCE" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo i usluge Grada~ac - Podru`nica Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te podru`nice: Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, Tr`nica "Arizona", cjelina KC 14, p.p. br. K7. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je Pe{tali} Samir, direktor dru{tva, ujedno rukovodilac podru`nice, koji je ovla{ten za zastupanje podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju podru`nice. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1189/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2087/05 od 12. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"D@ANA - TRADE" d.o.o. za trgovinu i transport Tuzla, osnovalo je poslovne jedinice, koje }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: 1. Poslovna jedinica "BH QUALITIY" ZENICA. Sjedi{te PJ: Zenica, ul. M. Tarabara br. 15. 2. Poslovna jedinica "BH QUALITY" BANJA LUKA. Sjedi{te PJ: Banja Luka, ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 109. Poslovne jedinice }e obavljati djelatnost: 71.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem. Lice ovla{teno za zastupanje obje PJ je ^au{evi} Jadranka, direktor dru{tva, ujedno rukovodilac PJ, koja je ovla{tena za zastupanje poslovnih jedinica, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju poslovnih jedinica. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1190/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2086/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"EL PROMET" d.o.o. za trgovinu i usluge Grada~ac, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Grada~ac, ul. H. K. Grada{~evi}a br. 51), upisano-Grada~ac, ul. Ibrahima Kapetanovi}a bb. Ujedno, u sudski registar je upisano da je osniva~ - direktor dru{tva, Huremovi} D`evdet, promijenio adresu prebivali{ta i nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto, Grada~ac, ul. H. K. Grada{~evi}a br. 51), glasi - Modri~a, Kara|or|eva br. 16. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje obrazaca. 

(SR-1191/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2085/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se privredno dru{tvo sa nazivom "ASGRADNJA" d.o.o. za gra|evinarstvo i usluge. Sjedi{te dru{tva je D. Orahovica bb, op}ina Gra~anica. Skra}eni naziv dru{tva je "ASGRADNJA" d.o.o. Gra~anica. Osniva~ dru{tva je Spahi} Azmir, D. Orahovica bb, op}ina Gra~anica, sa osniva~kim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti dru{tva su: Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, Visokogradnja, Niskogradnja, Odr`avanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi, koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Elektroinstalacioni radovi, Izolacioni radovi, Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, Ostali instalacioni radovi, Fasaderski i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski i staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu, i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH. U pravnom prometu dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu dru{tvo odgovara cjelokupnom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ dru{tva odgovara svojim udjelom. Dru{tvo odgovara i za obaveze drugih dru{tava preuzete Ugovorom. U unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju dru{tvo zastupa i predstavlja uprava-direktor dru{tva Spahi} Azmir imenovan na mandantni period od 4 godine, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1192/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2076/05 od 16. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"INTELNET" d.o.o. za promet, servis i usluge Tuzla, pristupio je novi osniva~, Sarunovi} Edis iz Tuzle, na koga je dosada{nji osniva~, Hadrovi} Damir, prenio svoj udio u visini od 2.000,00 KM ili 100 % ukupnog osnovnog kapitala dru{tva. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Otokara Ker{ovanija do br. 37), upisano - Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 11. Du`nosti direktora razrije{en je Begi~i} Samir, a Hadrovi} Damir, dosada{nji osniva~, razrije{en je kao lice ovla{teno za zastupanje dru{tva. Za novog direkotra je imenovan Sarunovi} Edis, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1193/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2075/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a Jahi} Zlate iz Srebrenika, u DOO ZOMEX-TRANS vr{i se upis pova}enja osnovnog kapitala unesenog u stvarima, te se kapital dru{tva pove}ava sa iznosa od 2.000 KM za iznos od 45.229,00 KM, sa kojim osniva~ odgovara za obaveze dru{tva. Vr{i upis prokuriste, Jahi} Orhana iz Srebrenika, Je`inac bb, koji zastupa interese dru{tva kao prokurista, po kojoj je ovla{ten da sklapa ugovore unutra{njeg i me|unarodnog prevoza u ime i za ra~un dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1194/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2089/05 od 12. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Poljoprivredna zadruga "EKO PRODUKT" Kalesija, Toj{i}i, p. o. Skra}eni naziv Zadruge: PZ "EKO PRODUKT" Kalesija, Toj{i}i, p.o. Sjedi{te Zadruge: Kalesija, Toj{i}i bb. Osniva~i su: 1. Selimovi} Mustafa, 2. Fati} Ned`ad, 3. Mujanovi} Enver, 4. Guti} Sulejman, 5. Kameri} Hasan (svi iz Kalesije). Osnovni kapital Zadruge iznosi 500,00 KM . U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim dijelovima (po 100,00 KM ili 20,00 %). Djelatnosti Zadruge: uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, vinogradarstvo, uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, uzgoj goveda za proizvodnju mesa, uzgoj goveda za mlijeko i priplod, uzgoj ovaca i koza, uzgoj peradi, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih `ivotinja, na drugom mjestu nepomenutih, uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja), uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, uzgoj i za{tita {uma, ribarstvo, mrestili{ta i ribnjaci, proizvodnja, obrada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, proizvodnja prera|evina od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nepomenuto, prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i skrobnih proizvoda, sto~ne hrane, hrane za ku}ne ljubimce, prerada ~aja i kafe, proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, bezalkoholnih pi}a, proizvodnja fermentisanog duhana, ostalih duhanskih proizvoda, proizvodnja drvene ambala`e, proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja ambala`e od lakih metala, ostalih metalnih proizvodana drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, na drugom mjestu nepomenuta, ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, proizvodnja metli i ~etki, ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuta, farbarski i staklarski radovi, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, hranom pi}ima i duhanom, posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, `ivom stokom, sirovim i {tavljenim ko`ama, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostlaom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, metalima i rudama metala, `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktor, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, oslatala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, ribom, {koljkama i rakovima, hljebom, peciovm, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, cvije}em, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, skladi{tenje robe, iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, tehni~ko ispitivanje i analiza, reklama i propaganda, agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima (uvoz repromaterijala, opreme i sredstava rada neophodnih za rad zadruge), usluge me|unarodnog transporta roba iz okvira registrovane djelatnosti, zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti. Zadrugu zastupa i predstavlja direktor, Bukvarevi} Refija, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-1195/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2079/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, i Rje{enja komisije za vrijednosne papire FBiH, "TRANSTURIST" d.d. Tuzla, izvr{io je upis smanjenja osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada osnovni kapital dru{tva iznosi 7.738.112,00 KM {to, u odnosnu na raniji osnovni kapital, predstavlja smanjenje osnovnog kapitala za 299.264,00 KM. Osnovni kapital podijeljen ja na 42752 obi~ne dionice nominalne vrijednosti po 181,00 KM. 

(SR-1196/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2057/05 od 28. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i objavljuju promjenu ovla{tenog lica-direktora "ISKRA COMMERCE" d.o.o. za unutra{nji i vanjskotrgovinski promet. Dosada{nji direktor Begi} Feho razrije{ava se du`nosti direktora zbog odlaska u penziju, a imenuje novo ovla{teno lice, direktor Begi} Besim. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1197/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2037/05 od 12. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KAFE DO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, Gra~anica, [kahovica-Centar bb, izvr{ilo je statusne promjene, tako {to je Ugovorom o izmjenama Odluke o osnivanju ovog Dru{tva, koju Odluku je donio dosada{nji osniva~ Mahmutovi} Sabahudin dana 28. 3. 2005. godine, kao osniva~ ovog Dru{ta postala i Mahmutovi} Refka iz [kahovice, op}ina Gra~anica. Sada{nji osniva~i dru{tva su Mahmutovi} Sabahudin i Mahmutovi} Refka sa istim udjelima u kapitalu Dru{tva sa omjerom od po jedne polovine. Istovremeno je izvr{ena i promjena direktora ovog Dru{tva, tako da je dosada{nji direktor Mahmutovi} [ahbaz razrije{en du`nosti direktora, a za direktora je imenovan [aki} Esad. 

Osniva~i Dru{tva Mahmutovi} Sabahudin, i Mahmutovi} Refka i direktor [aki} Esad zastupaju i predstavljaju Dru{tvo u svim poslovima u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja. 

(SR-1198/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2036/05 od 9. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ PZU apoteka "BIOPHARM", sa sjedi{tem dru{tva u @ivinicama, sa osnovnim kapitalom od 10.000,00 KM. Dru{tvo je upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli (U/I-5315/00; 2-12). 

1. Odlukom br. 1/2005 od 5. 12. 2005. god. razrje{ava se du`nosti direktora mr. ph. Bid`evi} Zarka, 

2. Odlukom o imenovanju direktora br. 2/2005 od 5. 12. 2005 god., imenuje se za direktora dru{tva mr. ph. Ibrahimkadi} Almasa, 

3. Had`i} Hidajeta kao jedan od osniva~a (zamjenik direktora) mijenja mjesto boravka pa je nova adresa @ivinice, ul. 25. novembar bb. 

(SR-1199/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2032/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MEDILAB" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet, usluge i zastupanje inozemnih firmi vr{i dopunu djelatnosti u unutra{enjem poslovanju Dru{tva, a dopunjena djelatnost je 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima. 

(SR-1201/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2118/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ugovora izme|u dosada{njeg osniva~a Vodu{ek Viktora iz R. Slovenije i DOO EN UNION Tuzla, koga zastupa Aganovi} Nihad direktor iz Tuzle, u skladu sa Rje{enjem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Sarajevo broj 02-2-19-10750/05 od 12. 2005. godine, vr{i se upis promjene osniva~a privrednog dru{tva pod nazivom U@E COMMERCE dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge, sa sjedi{tem u Tuzli, ul. Mitra Trifunovi}a U~e broj 7, a novi vlasnik i osniva~ dru{tva je privredno dru{tvo EN-UNION DOO Tuzla. Vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje, te se kao direktor dru{tva upisuje Aganovi} Nihad, koji Dru{tvo zastupa bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1202/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2091/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DI- PET" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta (umjesto Tuzla, ul. Pere ]uski}a 12), upisano - Tuzla, ul. Panorama br. 19. Du`nosti direktora dru{tva razrije{en je Imamovi} Damir iz Tuzle. Za novog direktora je imenovan Imamovi} Fahrudin iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ - direktor, Imamovi} Fahrudin, promijenio je adresu prebivali{ta, i kao nova adresa imenovanog (umjesto, Tuzla, ul. Pere ]uski}a 12), upisano je - Tuzla, ul. Panorama br. 19. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1203/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2022/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "WJL" d.o.o. Export-import Grada~ac, Nova pijaca br. 884, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: dosada{nji osniva~ Wu Jueling, kineski dr`avljanin, paso{ broj: P CHN 14 7927173 izdat u Zhejiang Kina, sa va`no{}u do 11. 10. 2009. godine, istupa iz Dru{tva, a na mjesto osniva~a pristupa Zhang Hongtao, kineski dr`avljanin, paso{ broj P CHI G09624956 sa privremenim boravkom u Br~ko Distriktu BiH, Dubrave bb; 

Dosada{nji direktor Wu Jueling se razrje{ava du`nosti, ~ime mu prestaju ovla{tenja za zastupanje. ^lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja, ubudu}e je direktor Zhang Hongtao. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1204/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-06-000004 od 18. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Doo. proizvodnja proizvoda od drveta, vanjska i unutra{nja trgovina "MF drvo-in`enjering" Grada~ac Odlukom broj 03/2005 od 21. 12. 2005. godine, izvr{ilo je dopunu djelatnosti, odnosno poslova dru{tva u zemlji, i to kako slijedi: Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu. Drugi elementi registracije reg. mat. broj: 1-8419 ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1205/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2016/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Usljed promjene naziva ulica i brojeva u gradu Tuzla, osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu export-import "OBU]A" Tuzla promijenio je sjedi{te Dru{tva, tako da je novo sjedi{te Dru{tva, sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu export-import "OBU]A" Tuzla u Tuzli, ulica Slatina br. 3. Ujedno je osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu export-import "OBU]A" Tuzla Vojvodi} Savka iz Tuzle, Ugovorom o istupanju osniva~a, promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, i promjeni naziva Dru{tva broj 01-02-136/05 od 20. novembra 2005. godine, istupila iz Dru{tva, i prenijela bez naknade sva prava osniva~a na Vojvodi} Alena iz Tuzle, ul. Donji Mosnik 8, sa stanjem na dan 20. novembra 2005. godine. Ujedno se Vojvodi} Savka razrije{ava du`nosti direktora Dru{tva. Vojvodi} Alen, navedenim Ugovorom preuzeo je Dru{tvo kao osniva~ sa svim pravima, i obavezama na dan 20. novembra 2005. godine. Istovremeno je promijenjen naziv Dru{tva pa }e dru{tvo ubudu}e poslovati pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu export-import "OBU]A HERC" Tuzla. Vojvodi} Alen direktor Dru{tva zastupa i predstavlja, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1206/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1975/05 od 16. 1. 2006. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ privrednog dru{tva "Vorbild" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik Hod`i} Azra iz Srebrenika, vr{i pove}anje osnovanog kapitala privrednog dru{tva u novcu, za iznos od 120.000,00 KM, i ula`e - reinvestira ostvarenu dobit za 2001., 2002., 2003. i 2004. godinu, u iznosu od 322.730,76 KM , tako da sada osnovni kapital dru{tva iznosi 542.730,76 KM u novcu. Ukupna vrijednost osnovnog kapitala u iznosu od 542.730,76 KM predstavlja ulog i udjel osniva~a Hod`i} Azre iz Srebrenika sa 100%. Osim toga, privredno dru{tvo vr{i dopunu registrovanih djelatnosti sa slijede}om djelatnosti: 63.120 Skladi{tenje robe. Ostali podaci iz ranijih registracija ostali su nepromijenjeni. 

(SR-1207/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2058/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"PRERADA I PROMET MLIJEKA" DIONI^KO DRU[TVO TUZLA, u skladu sa uplatom dionica putem zatvorene prodaje, i Rje{enjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-706/05 od 8. 12. 2005. g. pove}ala je osnovni kapital za 3.998.800,00 KM (raniji osnovni kapital je iznosio 3.227.848,00 KM), tako da sada ukupan osnovni kapital d.d. iznosi 7.226.648,00 KM. Nominalna vrijednost jedne dionice je nepromijenjena i iznosi 52,00 KM, a broj dionica (obi~na dionica, serija II), pove}an je i iznosi 138.974 (ranije 62.0784). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1208/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2018/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BINGO" d.o.o. export-import Tuzla, izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 5.099.670,00 KM, od ~ega u novcu 4.423.770,00 KM, i u stvarima 675.900,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital, predstavlja pove}anje za 675.900,00 KM u stvarima. Dru{tvo je dopunilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju, kako sljedi: uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada mlijeka i mlje~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, proizvodnja hljeba i peciva, svje`e tjestenine i kola~a, dvopeka i keksa, proizvodnja trajnog peciva i kola~a, suhe tjestenine, prerada ~aja i kafe, proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, ostalih prehrambenih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, proizvodnja mineralne vode, bezalkoholnih pi}a, pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Ostali upisu su nepromijenjeni. 

(SR-1209/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1967/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Iz "AMA prom" EXPORT - IMPORT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, ul. Rudarska do br. 72, istupio je osniva~, \uri} Mirka, koji je svoja osniva~ka prava i obaveze prenio na osniva~a koji pristupa dru{tvu - Gali} Ned`ad iz Tuzle, koji je jedini osniva~-vlasnik dru{tva sa udjelom od 100 %, i osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti direktora, Grbi} Azura i \uri} Mirka, ranijeg osniva~a, kao lica ovla{tena za zastupanje dru{tva. Za novog direktora je imenovan Gali} Ned`ad, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1210/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1993/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "FENG LEI" export-import, Gra~anica, Sultana Mehemeda Fatiha II. bb, vr{i brisanje poslovnih jedinica-kineskih prodavnica kako slijedi: PJ-Kineska prodavnica br. 2, u Srebreniku, ul. Mehmeda Rami}a Ramba bb, PJ-Kineska prodavnica br. 4. u Konjicu, ul. Trg dr`avnosti br. 15, PJ-Kineska prodavnica 

br. 5, u Jablanici, ul. Pere Bili}a br. 20. Guo Yunzhuang iz Gra~anice, Stjepan Polje bb, (paso{ br. G03868093. Izdat Zhejinag-Kina), razrje{ava se du`nosti rukovodioca PJ-Kineska prodavnica br. 2, u Srebreniku, sa danom 31. 8. 2005. godine. Liao Zhongguo iz Srebrenika, ul Tuzlanskog odreda bb, (paso{ br. G04246817 izdat Zhejinag-Kina), razrje{ava se du`nosti rukovodioca PJ-Kineske prodavnice br. 4, u Konjicu, sa danom 15. 9. 2005. godine. Liao Zhongguo iz Srebrenika, ul. Tuzlanskog odreda, (paso{ br. G04246817 izdat Zhejinag-Kina), razrje{ava se du`nosti rukovodioca, PJ-Kineske prodavnice br. 5, u Jablanici, sa danom 31. 8. 2005. godine. Danom razrje{enja navedenim rukovodiocima PJ prestaju sva ovla{tenja u vezi unutra{njeg poslovanja Dru{tva. 

(SR-1211/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1949/05 od 26. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

"BIHCROS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslu`ne djelatnosti Tuzla, imenovalo je Ferhadbegovi} D`anu iz Tuzle za zamjenika direktora dru{tva, koja je kao i direktor, Ramadanovi} Selver, ovla{ten da zastupa dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ujedno, izvr{en je upis promjene adrese prebivali{ta direktora dru{tva, Ramadanovi} Selvera, tako da je kao nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto Tuzla, ul. Gruje Novakovi}a br. 7A), upisano - Tuzla, Zlokovac 7A. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1213/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1912/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Objavljuje se pripajanje dru{tva "LOMBARDIJA F" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge ^eli} dru{tvu slijedniku d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "LOMBARDIJA" Br~ko, Brka bb, te brisanje pripojenog dru{tva iz sudskiog registra Op}inskog suda u Tuzli. 

(SR-1214/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1867/05 od 13. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BREZJE" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica, pristupio je novi osniva~ dru{tva, Muji} Mustafa, Gra~anica, tako da su osniva~i dru{tva: Muji} Mersija i Muji} Mustafa, obje iz Gra~anice. Izvr{en je upis pove}anja osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada osnovni kapital dru{tva ( u odnosu na raniji osnovni kapital u visini od 114.500,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i 112.500,00 KM u stvarima), iznosi 215,480,00 KM, od ~ega u novcu 102.980,00 KM i 112.500,00 KM u stvarima, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje osnovnog kapitala za 100.980,00 KM u novcu. Pojedina~ni ulozi osniva~a u osnovnom kapitalu dru{tva su jednaki i iznose po 107.740,00 KM ili po 50,00 % (u novcu 51.490,00 KM i 56.250,00 KM u stvarima). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1215/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1926/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FAHMAN" d.o.o. za unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge Kalesija izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 19.321,70 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i u stvarima 17.321,70 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital, predstavlja pove}anje za 17.321,70 KM u stvarima. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1216/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1796/05 od 12. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Doo Pla`a Turist Lukavac, dru{tvo za ugostiteljstvo i turizam je pro{irilo djelatnost te razrije{ilo direktora i imenovalo novog. Osim ranijih djelatnosti ovo dru{tvo se bavi sljede}im djelatnostima: 26.700 Rezanje oblikovanja i obrada kamena, Porizvodnja metalne gra|evinske stolarije, Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljanih radova, Visokogradnja, Niskogradnja, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Ostali instalacijski radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Soboslikarski i staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Trgovina motornim vozilima na veliko, Trgovina motornim vozilima na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Ostala trgovina na veliko, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima, i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskih predmeta d.n, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo gorivima, Trgovina na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, Hoteli i moteli sa restoranom, Ostali smje{taj za kra}i boravak, Restorani, Barovi, Kantine (menze), Opskrbljivanje pripremljenom hranom, Prekrcaj tereta, Skladi{tenje robe, Djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n, Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija, Ostale uslu`ne djelatnosti. Tako|er je razrije{en du`nosti raniji direktor Ali} Senaid, a kao novi na mandat od ~etiri godine, po~ev od 26. 10 2005. g. imenovan je Ali} Etjen sin Vahida iz Tabaka, 75305 Pura~i}. Novi direktor je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem poslovanju i poslovima vanjskotrgovinskog poslovanja. 

(SR-1217/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1764/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gra|evinsko-uslu`no preduze}e "Semo-monting" d.o.o. Srebrenik (p.o.) mijenja svoje sjedi{te, i prelazi iz mjesta Srebrenik bb, u mjesto Duboki Potok bb - Srebrenik sa danom 20. 10. 2005. godine. Ostali podaci iz ranije registracije ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1219/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-1028/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "SIGNAL PARTNER" d.o.o. za proizvodnju, investicione radove i usluge Tuzla, istupili su osniva~i, Sijer~i} Selma, Had`imustafi} Indira i Be{lagi} Mehmed, svi iz Tuzle, koji su svoje udjele u ukupnoj visini od 407.833,33 KM - 100% (u novcu 10.300,00 KM i u stvarima 397.533,33 KM) prenijeli na Sijer~i} Muhameda iz Tuzle, osniva~a koji pristupa dru{tvu, koji je sada jedini osniva~ - vlasnik dru{tva. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1221/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2131/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora od 12. 10. 2005. godine, izme|u dosada{njeg osniva~a Sud-Mull GmgH & CO KG iz Savezne Republike Njema~ke, Heseim, Gerolheimer strase i novog osniva~a KRUSCHITZ GmbH iz Republike Austrije, 9100 Vokermarkt, Werner - Heisenberger strase 5, dosada{nji osniva~ ustupa novom osniva~u osniva~ki - ~lanski udio u privremenom dru{tvu Sud Mull DOO Tuzla, Vjekoslava Tunji}a broj 1, u vrijednosti od 2000 KM, uz naknadu od 120.000 KM. Za novog direktora se imenuje Bekri} Ned`ad iz Tuzle, XVIII hrvatske brigade broj 82, koji zastupa bez ograni~enja u doma}em i spoljno trgovinskom poslovanju. Vr{i se usagla{avnje obrazaca po novim propisima. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1222/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2119/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HEMIJA PATENTING" d.o.o. za proizvodnju, transport i usluge Lukavac, promijenilo je adresu sjedi{ta dru{tva, i kao nova adresa sjedi{ta (umjesto, Lukavac, ul. Majevi~kih brigada bb), upisano je - Lukavac, ul. Magistralni put bb. Izvr{en je i upis pove}anja osnovnog kapitala dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 1.035.778,98 KM, od ~ega 22.000,00 KM u novcu i 1.013.778,98 KM u stvarima, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje za 411.361,48 u stvarima. U osnovnom kapitalu osniva~i u~estvuju sa jednakim udjelima: 1. Bijeljen~evi} Nada - 517.889,49 ili 50,00 %, (11.000,00 KM u novcu i 506.889,49 KM u stvarima), 2. Bijeljen~evi} Zlatan - 517.889,49 KM ili 50,00 % (11.000,00 KM u novcu i 506.889,49 KM u stvarima). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1223/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2117/05 od 27. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "NAM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, istupio je suosniva~, Spahi} Muamer, koji su svoj udio - osniva~ki ulog, u visini od 3.000,00 KM ili 30% ukupnog kapitala dru{tva, prenio na suosniva~a, Hurti} Sevlida, koji ostaje jedini osniva~ dru{tva sa ukupnim osnovnim kapitalom od 10.000,00 KM ili 100%. Osniva~ - direktor dru{tva, Hurti} Sevlid, promjenio je adresu prebivali{ta, tako da je kao nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto Lukavac, ul. Tuzlanska odreda bb), upisano - Tuzla, ul. Izeta Sarajli}a bb. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1224/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2114/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i objavljuju pove}anje uloga "TMD GROUP" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu; 

Skra}eni naziv firme: "TMD GROUP" d.o.o. Grada~ac; 

Sjedi{te firme: Grada~ac, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Ovla{teno lice, je direktor: Klopi} Mirsad. 

Osniva~i su: Hani} Bahrija sa 653.130,00 KM ( od ~ega 1.000,00 KM u novcu a 652.130,00 KM u stvarima), {to predstavlja 51.84% osniva~kog uloga i prava na glasove prilikom odlu~ivanja; Hasanhod`i} Zijad sa 363.330,00 KM (od ~ega 500,00 KM u novcu, a 362.830,00 KM u stvarima), {to predstavlja 28,84% osniva~kog uloga, i prava na glasove prilikom odlu~ivanja, Hani} Mersed sa 243.540,00 KM (od ~ega 500,00 KM u novcu a 243.040,00 KM u stvarima), {to predstavlja 19,32% osiva~kog uloga i prava na glasove prilikom odlu~ivanja. 

(SR-1225/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2140/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u: "MERKER" d.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge, Lukavac, Ostrolu~anin Luke bb, koje je registrirano u Kantonalnom Sudu u Tuzli, pod brojem: U/I-1534/00 od 20. 3. 2000. godine, mati~ni registarski broj: 1-7672, Halilovi} Rasim, donio je dana 26. 12. 2005. g. Odluku o razrje{enju du`nosti direktora i ~lana Uprave Dru{tva, Halilovi} Sanela broj Odluke 05/2005, ~ime mu prestaju sva prava i obaveze u Dru{tvu te pravo zastupanja i predstavljanja Dru{tva u zemlji i inozemstvu. Istog dana, tj. 26. 12. 2005. g. donio je i Odluku o imenovanju na du`nost direktora i ~lana Uprave Dru{tva, Halilovi} Selmina, iz Lukavca, ul. [kolska br. 1, sa neograni~enim mandatom trajanja i pravom zastupanja Dru{tva u zemlji i inozemstvu, bez ograni~enja ovla{}enja broj Odluke: 06/2005. Ostali upisi u Sudskom registru ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1227/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2139/05 od 16. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "GeoSolar" d.o.o. za proizvodnju i monta`u solarnih kolektora Tuzla, po osnovu Ugovora o poklonu osniva~kog uloga - udjela, istupio je suosniva~, ing. Glatz Johann Knittelfeld, Austrija, koji je svoj udio u visini od 1.800,00 KM ili 90% ukupnog osnovnog kapitala dru{tva ustupio suosniva~u, Imamovi} Zijadu iz Tuzle, koji je sada jedini osniva~ dru{tva sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100%. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva, razrije{en je ing. Glatz Johann Knittelfeld, a direktoru, Imamovi} Zijadu, ukinuta su ograni~enja u zastupanju dru{tva, tako da imenovani, kao direktor, zastupa dru{tvo u unutaranjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1228/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2181/05 od 9. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "MEDIA MARKETING" d.o.o. za trgovinu Lukavac. 

Skra}eni naziv firme: "MEDIA MARKETING" d.o.o. Lukavac, 

Sjedi{te dru{tva: Lukavac, ul. Kralja Tvrtka I bb. 

Osniva~ je Trna~evi} Jasmina, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnosti dru{tva: posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, cvije}em i sadnicama, vo}em i povr}em, mesom i mesnim prera|evinama, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i bombonima, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i ribe {koljke i rakove, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i tv ure|ajima, porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, parfemima i kozmetikom, ostalim proizvodima {iroke potro{nje, ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, hemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, kancelarijskim ma{inama i opremom, ostala trgovina na veliko, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i mesnim proizvodima, hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, alkoholom i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, ostala trgovina na malo hranom pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, odjevnim predmetima, obu}om i ko`nim proizodima, namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i tv ure|ajima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, restorani, barovi, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, agencije za promet nekretninama, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, raklama i propaganda, ~i{}enje svih vrsta objekata, djelatnost pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, ugovaranje dugora~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanje stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), ugostiteljske i turisti~ke usluge, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi s me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva Trna~evi} Jasmina, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u unutarnjem i vanjskom prometu. 

(SR-1229/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2134/05 od 28. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i "BH [PED" d.o.o. Srebrenik odlu~ili su, dana 22. 12. 2005. godine, donijeti Odluku o promjeni sjedi{ta podru`nice dru{tva, prema kojoj su isti odlu~ili da }e ubudu}e sjedi{te podru`nice, koja u pravnom prometu istupa pod nazivom "BH [PED" d.o.o. {pedicija i transport. Srebrenik Podru`nica br. 3, Bosanski [amac, Grani~ni prelaz b.b, od sada biti u Domaljevcu- [amac, Carinski terminal 25 A. Shodno toj izmjeni podru`nica }e u pravnom prometu ubudu}e istupati pod firmom: "BH [PED" d.o.o. {pedicija i transport, Srebrenik, Podru`nica br. 3, Domaljevac-[amac Carinski terminal 25 A. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-1231/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2133/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "BOSTURK" d.o.o. dru{tvo za proizvodnju tekstilnih proizvoda i trgovinu Srebrenik, istupio je osniva~, Gazi Ozberk, koji je svoja osniva~ka prava i obaveze prenio na osniva~a koji pristupa dru{tvu - ^elik Mustafa Ilker iz R. Turske, sa boravi{tem u Srebreniku, Gornji Moranjci, koji je jedini osniva~-vlasnik dru{tva sa udjelom od 100 %, i osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti direktora, Ali Ozberka i zamjenika direktora, Gazi Ozberka. Za novog direktora je imenovan ^elik Mustafa Ilker, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1232/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2145/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MODI [PED"d.o.o. za me|unarodnu {pediciju, trgovinu i poslovne usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora [abi} Ibrahima, a za novog direktora je imenovan [abi} Damir iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva, u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1234/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2144/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ERSTE" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, izvr{ilo je promjenu adrese sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa - sjedi{te dru{tva (umjesto, Tuzla, Stupine B-6 - poslovni prostor u prizemlju), upisano: Tuzla, Donja Grabovica do br. 42. Du`nosti direktora razrije{en je Islamovi} Hasan, a za novog direktora je imenovan Mahmutovi} Mirsad, koji je, kao i osniva~, Idriz Fuad, ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1237/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2162/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Fering - Servis" DOO za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica, ul. Zlatnih ljiljana bb, vr{i promjene radi upisa u sudski registar, promjene ovla{}ene osobe za zastupanje subjekta upisa, tako da direktoru Nuriki} Saneli prestaju ovla{}enja, a lice ovla{}eno za zastupanje Dru{tva je Avdi} Jasmin, direktor bez ograni~enja, ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1239/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2152/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"LIBAN" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Mionica - Grada~ac, pristupio je novi osniva~, Gluhi} Ned`ad iz Grada~ca, Mionica, na koga je dosada{nji osniva~, Gluhi} Sakib, prenio svoj udio u visini od 2.000,00 KM ili 100 %, ukupnog osnovnog kapitala dru{tva. Du`nosti direktora razrije{en je Gluhi} Sakib, a du`nosti zamjenika direktora, razrije{en je Gluhi} Ned`ad. Za novog direktora je imenovan Gluhi} Ned`ad, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1241/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2148/05 od 29. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva "FAGUS-AEO" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica, vr{i uskla|ivanje obrazaca sa va`e}im zakonskim propisima, promjenu adrese, a iz dru{tva istupaju dosada{nja dva ~lana dru{tva, tako da se iz sudskog registra u registarskom ulo{ku broj 1-11116 bri{e dosada{nja adresa dru{tva Gra~anica, Mehmeda Vehbi-efendije [emsekadi}a br. 1, a upisuje nova adresa Soko bb, 75320 Gra~anica. Iz dru{tva dobrovoljno istupaju dva ~lana dru{tva Ahmetagi} Abdulah iz [kahovice JMBG 1608962122177 i Zahirovi} Esed iz Donje Orahovice JMB 3101961122157, tako da dru{tvo sada ima samo jednog osniva~a i to Had`i} Omer iz Sokola, JMBG 804954122141, sa osniva~kim ulogom od 10.500,00 KM. Zahirovi} Esed se razrje{ava du`nosti predsjednika Upravnog odbora dru{tva, tako da nakon ovih izmjena dru{tvo predstavlja i zastupa samo direktor dru{tva Had`i} Omer iz Sokola bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1243/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2168/05 od 12. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"TRIPP COMPANY" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Had`i} Nurudina iz Tuzle, a za novog direktora je imenovan ^ovi} Sabahudin iz Tuzle, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, u unutra{njem i vanjskom prometu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1244/05-T) 


Kantonalni sud u Tuzli Rje{enjem broj U/I-2169/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U privrednom dru{tvu "RH-SALONI" DOO za trgovinu na veliko i malo @ivinice, II kraji{ke bb, izvr{ena je promjena lica ovla{tenih za zastupanje. Za direktora dru{tva imenovana je Bajri} Mirzeta sa danom 19. 12. 2005. godine, na period od 4 godine. Direktor je ovla{ten da zastupa dru{tvo u zemlji i spoljnotrgovinskom poslovanju, a njegova ovla{tenja u pogledu zastupanja su neograni~ena. Dosada{nji direktor Mu{i} Me{an razrije{en je du`nosti direktora sa 19. 12. 2005. godine. 

(SR-1245/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2175/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Durakovi} (Sead) Mirza iz Grada~ca osniva~ "ESTETIK" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Grada~ac, izvr{io je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva. Pove}anje osnovnog kapitala dru{tva izvr{eno je u novcu u visini od 24.000,00 KM, tako da ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 26.000,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja pove}anje osnovnog kapitala za 24.000,00 KM u novcu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1247/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2167/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ZOLJI]" d.o.o. Tuzla izvr{ilo je promjenu lica ovla{tenog za zastupanje u pravnom prometu, u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju na na~in da se bri{e iz sudskog registra dosada{nji direktor dru{tva Zolji} Jovan iz Tuzle, ul. Armije BiH br. 10, a upisuje ~lan uprave-direktor dru{tva Zolji} (Masar) Besa iz Tuzle, ul. Armije BiH br. 10, imenovana Odlukom osniva~a br. 05/05 od 28. 12. 2005. godine, na mandatni period od 4 godine, koja je ovla{tena za zastupanje dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1248/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2166/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko Dru{tvo "MAJEVICA" SREBRENIK, pravni prethodnik DIONI^KOG DRU[TVA "MAJEVICA" SREBRENIK, u ste~aju izvr{ilo je smanjenje osnovnog kapitala, tako da sada ukupan osnovni kapital d.d. iznosi 8.445.870,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital predstavlja smanjenje za 7.194.630,00 KM. Ujedno je izvr{en i upis promjene nominalne vrijednosti dionica, tako da je sada osnovni kapital Dru{tva podijeljen na 312.810 obi~nih dionica, serija III. Svaka dionica ima nominalnu vrijednost od 27,00 KM (nakon spajanja, 50,00 KM, odnosno po posljednjem upisu u sudskom registru, 12,50 KM). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1249/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2164/05 od 6. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "HTS-TECHNIK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica, Hajdarovac br. 38, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: dosada{nji direktor Dru{tva Hajrudin Morali} se razrje{ava du`nosti, i prestaju joj ovla{tenja za zastupanje. ^lan uprave i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubudu}e je direktor Elvir Ibri{evi} bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1250/05-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj U/I-2163/05 od 5. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FOTO-PRINT-@UNI]" d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla je osnovalo poslovne jedinice, koje }e poslovati pod firmom dru{tva i nazivom: "FOTO-PRINT-@UNI]" d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla - Poslovna jedinica Te{anj. Sjedi{te poslovne jedinice: Te{anj, ul. Bra}e Pobri}a bb, "FOTO-PRINT-@UNI]" d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla - Poslovna jedinica Jelah. Sjedi{te poslovne jedinice: Te{anj, Jelah, ul. Mar{ala Tita bb. Poslovne jedinice }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje obje poslovne jedince je @uni} Zlata iz Tuzle, rukovodilac poslovnih jedinica, koja je ovla{tena za zastupanje poslovnih jedinica, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1251/05-T) BIHA] 

Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001745 od 13. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001745 od 13. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "BARABUS" Cazin upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Dru{tvo posluje pod nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BARABUS" Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, Donja Lu~ka 133. Osniva~ Dru{tva je [i{i} Rusmir. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je [i{i} Rusmir - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz robe i putnika u me|unarodnom saobra}aju; Me|unarodna {pedicija i usluge; Usluge iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-506/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001662 od 21. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001662 od 21. 9. 2007. godine, u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "TARKO" Velika Kladu{a upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Velikoj Kladu{i, Donja Slapnica 140. Osniva~ Dru{tva je Nuhanovi} Irfan iz Donje Slapnice. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Nuhanovi} Irfan. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwarea), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Me|unarodna {pedicija i usluge; Turisti~ke usluge; Zastupanje inostranih firmi u posredovanju; Izvo|enje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti; Izvo|enje investicionih radova i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH. 

(SR-507/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001812 od 25. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001812 od 25. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "I.N.C." CAZIN upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Dru{tvo posluje pod nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "I.N.C." Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, Hasnije Omanovi} bb. Osniva~ Dru{tva je Ness Ismeta. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Ness Ismeta - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002012 od 10. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o "I.N.C." Cazin upisani su podaci o ispravci gre{ke u prezimenu osniva~a i direktora Dru{tva. U Rje{enju ovog Suda broj 017-0-Reg-07-001812 od 25. 9. 2007. godine kao prezime osniva~a i direktora Dru{tva bilo je upisano prezime Ness. Osniva~ i direktor dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Ismeta Nees. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 , Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prevoz robe u drumskom saobra}aju; Skladi{tenje robe. 

(SR-508/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001489 od 4. 7. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001489 od 4. 7. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MIMAR" Cazin upisani su podaci o dopuni djelatnosti dru{tva. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50. 302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi i posredovanje; Me|unarodna {pedicija i usluge; Konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta; Me|unarodni prijevoz putnika i robe; Usluge u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-509/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-002042 od 29. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002042 od 29. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "SESAD" Biha} upisani su podaci o promjeni sjedi{ta dru{tva. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Biha}u, ul. 5. korpusa br. 8. Dru{tvo nastavlja poslovanje sa sjedi{tem u Biha}u, Ivana Frane Juki}a 28. 

(SR-511/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001818 od 25. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001818 od 25. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "CHERRY" Bosanski Petrovac upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. Odlukom osniva~a od 18. 9. 2007. godine raniji direktor Zehra Omeragi} je razrije{ena du`nosti. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Omeragi} Haris - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

(SR-512/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-002059 od 5. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002059 od 5. 11. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o "FORTUNA-TEHNA" Biha} upisani su podaci o promjeni osniva~a, sjedi{ta i lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva. Ugovorom o prenosu udjela od 25. 10. 2007. godine raniji osniva~ Dru{tva Mihriba Omanovi} iz Cazina prenijela je svoj udio [efiki Velad`i} iz Varo{ke Rijeke. Ranije sjedi{te Dru{tva se nalazilo u Cazinu, Nurije Pozderca 77. Odlukom osniva~a od 25. 10. 2007. godine raniji direktor Dru{tva Samanda Omanovi} Dores razrije{ena je du`nosti. Osniva~ i direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Velad`i} [efika. Dru{tvo nastavlja poslovati sa sjedi{tem u Biha}u, Srebreni~kih `rtava genocida bb. 

(SR-513/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001958 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001958 od 10. 10. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "GOLDPRINT" Klju~ upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Dru{tvo posluje pod nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GOLDPRINT" preduze}e za grafi~ku djelatnost Klju~, sa sjedi{tem u Klju~u, Branilaca BiH 75. Osniva~ Dru{tva je Karaga Esad. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Karaga Esad - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

21.120 Prozvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Izdavanje knjiga, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane djelatnosti Dru{tva 

(SR-514/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001497 od 10. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001497 od 10. 10. 2007. g. u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "MONTTECH" Sanski Most upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Sanskom Mostu, Industrijska zona bb. Osniva~ Dru{tva je Kazi} Dinko iz Sanskog Mosta, i Kazi} Fajik iz Sanskog Mosta. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Kazi} Fajik. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Uvoz i izvoz roba i usluga u okviru registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Transport roba. 

(SR-515/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-000006 od 17. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-000006 od 17. 8. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Specijalizirana "PRVA ORGANSKO-EKOLO[KA ZADRUGA UNSKO-SANSKOG KANTONA" p.o. Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice u Velikoj Kladu{i. Podru`nica posluje pod nazivom: Specijalizirana "PRVA ORGANSKO-EKOLO[KA ZADRUGA UNSKO-SANSKOG KANTONA" p.o. Biha}, Podru`nica Velika Kladu{a, Stari grad br. 1. Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice je Mujkanovi} Sead iz Velike Kladu{e. Djelatnost Podru`nice je: uzgoj, uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto~arstvu, proizvodnja, prerada i konzerviranje, trgovina na veliko, prevoz, pretovar tereta i skladi{tenje robe u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-516/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001946 od 27. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001946 od 27. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "HEMA - METAL" Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}u, Jablanska bb. Osniva~ Dru{tva je Dedi} Asmir iz Klju~a. Direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je [trkonji} Almir. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 1.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli ~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz robe u cestovnom prometu; Posredovanje i zastupanje stranih firmi u prometu roba i usluga, Izvo|enje gra|evinskih radova u inozemstvu, Izgradnja i popravak brodova, Skladi{tenje robe. 

(SR-517/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001659 od 18. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001659 od 18. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa D.o.o. "ROT-R" Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}u, Vrsta bb. Osniva~ i direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Ba{anovi} Refik iz Biha}a. Osnovni kapital Dru{tva 2.000,00 KM. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Usluge me|unarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobra}aju; Usluge u posredovanju u prometu robe i usluga. 

(SR-518/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001811 od 3. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001811 od 3. 10. 2007. godine, u sudski registar, kod subjekta upisa "ALEA" d.o.o Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}u, Miroslava Krle`e 2. Osniva~ Dru{tva je Horvat [ejla iz Biha}a. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Direktor Dru{tva sa neograni~enim ovla{tenjima je Horvat [ejla. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma {inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi; Usluge u okviru upisanih djelatnosti. 

(SR-519/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001786 od 18. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001786 od 18. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SUDE" Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}u, Cerava~ka brda 136. Osniva~i Dru{tva su Bla`evi} Sabahudin iz Bu`ima i Ljubijanki} Advan iz Cazina. Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva su Ljubijanki} Advan, direktor sa neograni~enim ovla{tenjima i Bla`evi} Sabahudin, prokurist sa neograni~enim ovla{tenjima. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Izvo|enje gra|evinskih radova u inostranstvu; Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu; Skladi{tenje robe - konsignaciona skladi{ta; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-520/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001641 od 10. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001641 od 10. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "TERMAL" Biha} upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}, Ripa~ 29. Osniva~ Dru{tva je Mehi} Indir. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Mehi} Habibe, direktor sa neograni~enim ovla{tenjima. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Dru{tva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pleterskih materijala, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 . Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 . Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Dj elatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

(SR-521/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001960 od 13. 9. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-001960 od 13. 9. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "SMAJLOVI]-export-import" Sanski Most upisani su podaci o osnivanju dru{tva. Dru{tvo posluje pod nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SMAJLOVI]-export-import" Sanski Most, sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Novo Naselje bb. Osniva~ Dru{tva je Smailovi} Elvis. Osnovni kapital dru{tva je 2.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je Smailovi} Elvis - direktor neograni~enih ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u broj 017-0-Reg-07-001960 u sudski registar upisana je ispravka Rje{enja o osnivanju broj 017-0-Reg-07-001665 u dijelu koji se odnosi na sjedi{te Dru{tva gdje umjesto teksta "Novo Naselje bb, Sanski Most" treba da stoji "Pobrije`je-Industrijska zona bb, Sanski Most". 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.520 Osnovni ma{inski radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parftmerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalo i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veiiko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Uvoz i izvoz robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih lica; Transport roba. 

(SR-522/07-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-002262 od 28. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-07-002262 od 28. 12. 2007. godine u sudski registar, kod subjekta upisa "POLIETILENKA" d.d. Biha}, upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva. Odlukom Nadzornog odbora broj NO-15- 284/06 od 4. 11. 2006. godine raniji direktor Salko Sara~evi} je razrije{en du`nosti. Odlukom Nadzornog odbora broj NO-15-225/07 od 26. 11. 2007. godine za v.d. direktora imenovan je Mirzet Hrustanovi} na period od 3 mjeseca po~ev od 27. 11. 2007. godine. 

(SR-574/06-B) ZENICA 

Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi ''MW" d.o.o. @ep~e, Dru{tvo za promet i usluge, Prva bb (zgrada "Orlovik"), @ep~e od 13. 12. 2007. g., koju zastupa Vili} Marinko, direktor Dru{tva, u predmetu upisa osnivanja Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. g. i broj 68/05 od 7. 12. 2005. g.), dana 7. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "MW" d.o.o. @ep~e, Dru{tvo za promet i usluge, Prva bb (zgrada "Orlovik"), @ep~e, sa podacima: 

Firma: "MW" d.o.o. @ep~e, Dru{tvo za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MW" d.o.o. @ep~e 

Sjedi{te: Prva bb (zgrada "Orlovik"), @ep~e, @ep~e 

MBS: 43-01-0017-07 

JIB: 4218603280008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj OPU 1765/07 od 10. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Vili} Marinko 

Adresa: Zagreba~ka 3/1, @ep~e 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 27.000,00 

Upla}eni kapital: 27.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Vili} Marinko 

Ugovoreni kapital: 27.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Vili} Marinko, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina namalo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002609 

7. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-811/07-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-07-002266 od 8. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DRU[TVO ZA TRGOVINU I USLUGE "BOS-PROM" d.o.o. ZENICA, Sarajevska 197, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj OPU 3131/07 od 18. 10. 2007. godine, vr{i promjenu osniva~a i lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, tako da osniva~ i lice ovla{teno za zastupanje nakon promjene glasi: Alispahi} Sejada, k}i Husejina iz Kaknja, Bratstva i jedinstva bb, koja preuzima sva sredstva, prava, obaveze i odgovornosti Dru{tva. Iz Dru{tva istupa osniva~ Koluh Jasmin, sin Envera iz Zenice, Mehmeda Spahe 18. Dru{tvo }e zastupati Ja{arevi} Sejad, sin Husejna iz Viteza, Lupac 46, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Prestaju ovla{tenja dosada{njem direktoru Dru{tva Koluh Jasminu, sinu Envera, iz Zenice, Mehmeda Spahe 18. 

(SR-812/07-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi "E&E ME[I]" d.o.o. Transporti Maglaj, Kosova bb, Maglaj, od 13. 12. 2007. godine, koju zastupa advokat Hrnji} D`evad iz @ep~a, Zelena pijaca 5, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 18. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "E&E ME[I]" d.o.o. Transporti Maglaj, Kosova bb, Maglaj, sa podacima: 

Firma: "E&E ME[I]" d.o.o. Trasporti Maglaj 

Skra}ena oznaka firme: "E&E ME[I]" d.o.o. Maglaj 

Sjedi{te: Kosova bb, Maglaj, Maglaj 

MBS: 43-01-0027-08 

JIB: 4218607430004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj OPU-1713/07 od 6. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Me{i} Elmedin 

Adresa: Kosova bb, Maglaj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 113.510,00 

Upla}eni kapital: 113.510,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Me{i} Elmedin 

Ugovoreni kapital: 113.510,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Me{i} Elmedin, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002611 

18. januara 2008. godine 

(SR-813/07-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi "BIO-[AMP" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, [ije bb, Te{anj, od 28. 12. 2007. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Hasani} Vahid iz Te{nja, [ije bb, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 16. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa "BIO-[AMP" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, [ije bb, Te{anj, sa podacima: 

Firma: "BIO-[AMP" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "BIO-[AMP" d.o.o. Te{anj 

Sjedi{te: [ije bb, Te{anj, Te{anj 

MBS: 43-01-0019-08 

JIB: 4218605810004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj OPU-1883/07 od 26. 12. 2007. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Hasani} Fahir 

Adresa: [ije bb, Te{anj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Hasani} Fahir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Hasani} Vahid, direktor bez ograni~enja, 

Hasani} Fahir, prokurista bez ograni~enja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.404 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, l .370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.2-30 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a uskladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-07-002730 

16. januara 2008. godine 

Zenica 

(SR-814/07-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi Dru{tvo za trgovinu i usluge "AUTOSALON P&L" d.o.o. @ep~e, Brankovi}i bb, @ep~e, od 8. 1. 2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Pavlovi} @eljko iz @ep~a, Brankovi}i bb, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 4. 5. 2005. godine i broj 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 17. 1. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar upisuje se osnivanje subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "AUTO SALON P&L" d.o.o. @ep~e, Brankovi}i bb, @ep~e, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za trgovinu i usluge "AUTO SALON P&L" d.o.o. @EP^E 

Skra}ena oznaka firme: "AUTO SALON P&L" d.o.o. @EP^E 

Sjedi{te: Brankovi}i bb, @ep~e, @ep~e 

MBS: 43-01-0023-08 

JIB: 42186G6110006 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju d.o.o., broj OPU-4/2008 od 8. 1. 2008. godine 

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Pavlovi} @eljko, Brankovi}i bb, @ep~e 

Lu~i} Ivica, Brankovi}i bb, @ep~e 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Pavlovi} @eljko    1.000,00    50,00% 

Lu~i} Ivica    1.000,00    50,00% 


LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: Pavlovi} @eljko, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina.na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.740 Popravak d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-000052 

17. januara 2008. godine 

(SR-815/07-Z) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Tre{njo/Mu{an/Zlatka, Li~nu kartu broj 04BOB2208 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

40/1 

Mustafi}/Hakija/Fadil, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Gra|evinske tehni~ke {kole III stepen u Sarajevu 

40/2 

Mrkonji}/Hasan/Sejfo, Li~nu kartu broj 03BSB7252 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

40/3 

Turkovi}/Zijo/Muamer, Voza~ku dozvolu broj 9280 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

40/4 

Spahi}/Huso/Nermina, Li~nu kartu broj 03BSA0182 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

40/5 

Spahi}/Huso/Nermina, Voza~ku dozvolu broj 04BSB4586 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

40/6 

Sulaver/Jovo/Branka, Svjedo~anstva od I-IV razreda Prve gimnazije u sarajevu 

40/9 

Papaz/Slobodan/Mla|en, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

40/10 

Hurko/Mehmed/Saudin, Indeks broj 15060/99 Medicinskog fakulteta u Sarajevu 

40/11 

Kuni}/Hasan/Tarik, Indeks broj 5649 Stomatolo{kog fakulteta u Sarajevu 

40/15 

Musakadi}/-Vejsil, Saobra}ajnu dozvolu BH 01108331 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

40/16 

Mehanija/[a}ir/Mirza, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

40/17 

Medi}/Vehid/Omer, Li~nu kartu broj 06BRG3170 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

40/18 

Harba{/Ahmo/Mirsad, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

40/19 

[vraka/Mehmedalija/Almin, Li~nu kartu broj 03BMA1637 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

40/20 

Klak/Ludvig/Marina, Indeks broj 45967 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

40/21 

]i{ija/Sulejman/Muharem, Paso{ broj 4841713 od 07,10.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

40/22 

Kadri}/Re{ad/Aldin, Li~nu kartu broj 05CUC3677 izdata Pol. Uprava Kakanj 

40/24 

Hasanovi}/-/Amila, Bankovnu karticu broj 090082831-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

40/26 

Masle{a/Hamdija/Mujo, Li~nu kartu broj 05BOB5959 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

40/27 

Bursa}/Nenad/Predrag, Indeks broj 3857 Fakultet fizi~ke kulture Sarajevo 

40/28 

Fejzi}/Reuf/Haris, Li~na karta broj 06BSH0735 izdata u PU Novo Sarajevo 

40/29 

Dula{/Amir/Edina, LI~nu kartu broj 07BQG2311 izdata u PU Ilid`a 

40/31 

Muhi}/Suljo/Ned`ad, Radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novo Sarajevo 

40/33 

Kadri}/-/Ifeta, Zaklju~ak o ispravci rje{enja br. 06-20-420/06 izdato u Op}ini Ilid`a 

40/34 

Kari}/Halil/Aziz, Voza~ka dozvola broj 04BRB9418 izdata u PU Centar 

40/36 

Sarhatli}/-/Azemina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

40/38 

Suba{i}/-/Salim, Saobra}ajnu dozvolu BH 2272932 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

40/39 

Lepir/]amil/Ismet, Li~nu kartu broj 06DNB8278 izdata Pol. Uprava Vitez 

40/40 

Deliba{i}/Fuad/Vesna, Li~nu kartu broj 07CUD0614 izdata Pol. Uprava Kakanj 

40/41 

Deliba{i}/Fuad/Vesna, Voza~ku dozvolu broj 07CUB1605 izdata Pol. Uprava Kakanj 

40/42 

Mu{lja/Agim/Edvina, Indeks broj 65549 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

40/44 

Bleki}/Fadil/Jasmina, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M [ C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

40/48 

Muji}/Muhamed/Ekrem, Voza~ku dozvolu broj 03BRA0269 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

40/49 

Bajri}/Hamdo/Muniba, Li~nu kartu broj 05BSG6020 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

40/51 

Polimac/Himzo/Muamer, Li~nu kartu broj 04BTJ1492 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/2 

Saliba{i}/Ahmet/Almir, Li~nu kartzu broj 06DCB0180 izdata Pol. Uprava Olovo 

41/3 

Vukoji~i}/Milivoje/Nada, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Drvne tehni~ke {kole u Sarajevu 

41/4 

Krasni}/Bajram/Bedru{, Voza~ku dozvolu broj 06BTE4654 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/5 

]enanovi}/Fehim/Seida, Li~nu kartu broj 05BTJ4474 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/6 

?elmanovi}/Ned`ad/Edin, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

41/7 

]atovi}- Hrustanovi} Amila, Li~nu kartu broj 03BTD3646 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/8 

Alibegi}/-/Sakib, Saobra}ajnu dozvolu BH 2426472 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

41/9 

Muratovi}/Ahmed/Mirnesa, Li~nu kartu broj 04BQB9200 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

41/10 

Musa/-/Ibrahim, Saobra}ajnu dozvolu BH 2338618 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/12 

Deli}/D`emal/Aida, Li~nu kartu broj 03BRB3174 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

41/13 

Deli}/D`emal/Aida, Voza~ku dozvolu broj 03BRA2824 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

41/14 

Red`ovi}/-/Mehmedalija, Bankovnu karticu broj 130015606-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

41/15 

[kari}/Stevan/Vukica, Paso{ broj 4681243 od 08.04.2004. izdat MUP Kantona Sarajevo 

41/16 

Pedi{a/-/Damir, Bankovni ra~unu broj 090012731-7 i 190026499-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

41/17 

Isailovi}/-/Igor, Saobra}ajnu dozvolu BH 2436392 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/18 

Peljto/-/Indira, Bankovnu karticu broj 827906-21-93459 i 402303200000624376 UPI BANKE Sarajevo 

41/19 

Radanovi}/Gele/Argida, Li~nu kartu broj 07BTM1965 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/20 

Goralija/Alija/Vahdeta, Voza~ku dozvolu broj 04CUA2746 izdata Pol. Uprava Kakanj 

41/21 

Mikavica/Salih/Rabija, Li~nu kartu broj 03BTD2285 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/22 

^ovi}/Milan/Olivera, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

41/23 

\uri}/\or|e/Gojko, Svjedo~anstvo br 02-05-56/89 i duplikat 2-8/02 VIII razreda O["D`emaludin ^au{evi} " Sarajevo 

41/24 

Karad`a/Refik/Seada, Svjedo~anstvo VIII razreda Osnovne {kole Vuk Karad`i} Sarajevo 

41/25 

Ov~ina/Ramiz/Rabija, Li~na karta broj 04BTJ1527 izdata u PU Novi Grad 

41/26 

Dedi}/Ibrahim/Sandra, Svjedo~anstvo od I razreda Ugostiteljsko-turisti~ki {kolski centar Sarajevo 

41/27 

Hajri}/Esad/Sead, Li~na karta broj 07BRH0151 izdata u PU Centar 

41/30 

Kaim/-/Sabahudin, Diploma o zavr{nom ispitu [kolski centar "Mo{a Pijade" Ilija{ 

41/31 

Krili}/Nihat/Samir, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

41/33 

Saki}/Mirsad/Samira, Li~nu kartu broj 03BRC8491 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

41/34 

[ukalo/Mustafa/Nerman, Rje{enje broj 03-351-375 SZR "[oping" izdato Op}ina Novo Sarajevo 

41/35 

Solak/Safet/Nerminka, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu 

41/36 

Hod`i}/Ismet/Fatima, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

41/37 

Bora~i}/Besim/Murat, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Had`i}i 

41/39 

Sara~evi}/Ismet/Faruk, Li~nu kartu broj 06BTL0559 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/41 

Valjev~i}/Enes/Sanel, Voza~ku dozvolu broj 05BTD5781 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/43 

Imamovi}/Halim/Elma, Li~nu kartu broj 04CUB2398 izdata Pol. Uprava Kakanj 

41/44 

Lihi}/Mesud/Vesna, Li~nu kartu broj 04BSE6066 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

41/45 

Ki{i}/Mustafa/Saudin, Li~bu kartu broj 06BNC3257 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

41/48 

Ki{i}/Mustafa /Saudin, Voza~ku dozvolu broj 07BNA9372 izdata Pol. Uprava Vogo{}a 

41/49 

Had`ali}/Senad/Semir, Li~nu kartu broj 03BTA9449 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/50 

Kjosevski/Petar /Anastas, Li~nu kartu broj 04BTG3935 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/51 

Gligori}/Zaim/Alija, Paso{ broj 4938747 od 09.09.2005 izdat MUP Kantona Sarajevo 

41/56 

Kurtanovi}/Mensur/Amra, Li~nu kartu broj 06BQF6853 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

41/59 

Begi}/Savo/Brana, Li~nu kartu broj 03BTB1188 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

41/60 

Ramovi}/-/Amra, Bankovni ra~un 090012517-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

41/61 

Bakija/Hamdija/Edin, Paso{ broj 5236890 od 03.11.2006. izdat MUP Kantona Sarajevo 

41/62 

Kara~i}/Mujo/Samir, Li~nu kartu broj 04BSE3799 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

41/64 

Kara~i}/Mujo/Samir, Voza~ku dozvolu broj 04BSB2655 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

41/65 

Divljan/Zajdo/Asima, Li~nu katu broj 04BQB5722 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

42/2 

^i~i}/Mustafa/Ermina, Li~nu kartu broj  03BRC0349 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

42/3 

Hiseni /Husein/Osman, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novi Grad Sarajevo 

42/4 

Osmi}/Edhem/Ismeta, Li~nu kartu broj 03BRC5901 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

42/5 

Ki{i}/-/Saudin, Bankovnu karticu broj 090046834-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

42/6 

Drakovac/-/Samir, Bankovnu karticu broj 090062630-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

42/7 

Orhan/Avdo/Vahid, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita M [ C [kole metalskih zanimanja Sarajevo 

42/8 

Lukenda/Ilija/An|a, Li~nu kartu broj 07CUD2202 izdata Pol. Uprava Kakanj 

42/9 

Dusinovi}/Muhamed/Emira, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Centar Sarajevo 

42/10 

[unje/Nusret/Aner, Voza~ku dozvolu broj  05BTD5096 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

42/11 

Ja{ar/Salko/Sabrija, Rje{enje broj  06-20-278/03 STR "Ami-sam" izdato Op}ina Ilid`a 

42/12 

Kozi}/]amil/Sadeta, Li~nu kartu broj   04BTG5812 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

42/13 

Babi}/Milovan/Ljiljana, Li~nu kartu broj   03BRC4025 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

42/14 

Deli}/[evko/D`emal, Li~nu kartu broj  05BSG5839 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

42/15 

Pohara/Rasim/Esad, Li~nu kartu broj 04BQB3387 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

42/16 

Balija/Ramiz/Jasmina, Li~nu kartu broj   04BOB1721 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

42/17 

Mujezinovi}/Ibrahim/Salih, Li~na karta broj 04BSD5157 izdata u PU Novo Sarajevo 

42/20 

Tatli}/Asim/Edmin, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Vrhbosna Sarajevo 

42/22 

Abazovski/Ramiz/Edin, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Vogo{}a 

42/23 

Maki}/Ramiz/Admir, Saobra}ajna dozvola broj BH2616093 izdata u PU Novi Grad 

42/24 

Le{ka/Franjo/Braco, Li~na karta broj 04BSE5225 izdata u PU Novo Sarajevo 

42/26 

Sulejmanovski/Alija/Jasminka, [tedna knji`ica broj 090030041-9 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

42/27 

Bo{kailo/Velija/Emir, Paso{ broj 4355123 od 05,05,2003. godine izdat kod MUP.a Kantona Sarajevo 

42/28 

[ahi}/[a}ir/Admir, Radnu knji`icu reg. broj  1538/98 Novi Grad Sarajevo 

42/32 

Veseli/Dehar/Jasmin, Li~nu kartu broj 07BSH8163 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

42/33 

Tiro/-/Smaila, Bankovni ra~un broj   090062793-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

42/34 

Mustafi}/Hakija/Fadil, Svjedo~anstva od I -III razreda Gra|evinske {kole u Sarajevu 

42/36 

Maslo/Mehmed/Sabahudin, Svjedo~anstvo VIII razreda Osnovne {kole "Andrija Ra{o " Sarajevo 

42/38 

Bajraktarevi}/Mumin/Aj{a, Li~nu kartu  broj 04BTI0043 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

42/40 

Bajraktarevi}/Mumin/Aj{a, Voza~ku dozvolu broj   04BTC7997 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

42/41 

Bajraktarevi}/Mumin/Mujo, Li~nu kartu broj   06BTL2749 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

42/42 

Bajraktarevi}/Mumin/Aj{a, Indeks broj 989/H Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu 

42/43 

Aganovi}/Nusret/Ernad, Li~nu kartu broj 04BSF0165 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

42/45 

Aganovi}/Nusret/Ernad, Voza~ku dozvolu broj   06BSC7001 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

42/46 

Mahmutovi}/Durmo/D`emila, Li~nu kartu broj 04BOA7060 izdata PU Had`i}i 

43/1 

Puli}/Rasim/Mujo, Li~nu kartu broj 04BMC0904 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

43/2 

Petri~evi}/Risto/Slavica, Svjedo~anstva od I-III rqazreda i svjed. zavr{nog ispta M[C [kole metal. zanimanja Sarajevo 

43/3 

Begovac/]amil/Esad, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Breza 

43/4 

D`indo/Sulejman/Avdulah, Li~nu kartu broj 04BRE0160 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

43/5 

D`indo/Sulejman/Avdulah, Voza~ku dozvolu broj 04BRB2604 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

43/6 

^ampara/Mehmed/Mubera, Li~nu kartu broj  04BRF3847 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

43/9 

^ampara/Mehmed/Mubera, Voza~ku dozvolu brojj 05BRC3683 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

43/10 

Musi}/Ha{im/Asim, Li~na karta broj 04BQB0020 izdata u PU Ilid`a 

43/11 

Bijedi}/Fazlija/Fazlija, Li~na karta broj 04BTI6389 izdata u PU Novi Grad 

43/12 

Beha/Hrustem/Ibro, paso{ broj 4774121 od 17,05,2004. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

43/13 

Pa{ali}/Ahmed/Sulejman, Bankovna kartica broj 19-00-24991-1 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

43/14 

Me{i}/Meho/Sejda, Li~na karta broj 03BUA0396 izdata u PU Trnovo-F BIH 

43/15 

D`unuzovi}/Mehmed/Muhamed, Li~na karta broj 07BTM1209 izdata u PU Novi Grad 

43/17 

Simonovi}/Jelena/Svetomir, Li~na karta broj 03BMA7848 izdata u PU Stari Grad 

43/18 

Simonovi}/Jelena/Svetomir, Voza~ka dozvola broj 06BMB6247 izdata u PU Stari Grad 

43/19 

Islamagi}/]azim/Zajim, Li~nu kartu broj 04BMC7430 izdata u PU Stari Grad 

43/20 

Islamagi}/]azim/Zajim, Voza~ka dozvola broj 07BMB6930 izdata u PU Stari Grad 

43/21 

Islamagi}/]azim/Zajim, Saobra~ajna dozvola broj BH1737469 izdata u PU Stari Grad 

43/22 

Softi}/-/Ajetulah, Li~na karta broj 04BMD3561 izdata u PU Stari Grad 

43/23 

Roduit Gilles, Diplomatska iskaznica broj BIH006676 izdatu od Min.vanjskih poslova BIH Sarajevo 

43/25 

Kobasica/Ned`ib/Nedim, Svjedo~anstvo od IV razreda i diploma o zav.ispitu Masinski {kol.centar Sarajevo 

43/26 

[abanovi}/-/Kemal, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Novo Sarajevo 

43/27 

Bogu}anin/Mahmud/Ned`ad, Saobra}ajna dozvola broj BH1069348 izdata u PU Novi Grad 

43/28 

Kanuli}/Izet/Edin, Svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu Srednja ma{inska-tehin~ka {kola u Sarajevu 

43/29 

Vla{ki/Veljko/Ilija, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "4.April" Trnovo 

43/30 

Ibrahimagi}/Ahmet/Hana, Bankovna kartica broj 190057396-3 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

43/31 

Dugari}/Risto/Ljubica, Li~na karta broj 06BQF7094 izdata u PU Ilid`a 

43/32 

Dupovac/Salem/Maja, Svjedo~anstva od I-IV razreda Tursko-Bosnski Sarajevo koled` u Sarajevu 

43/33 

Gali}/Josip/Tomislav, Li~na karta broj 04DEA6020 izdata u PU Visoko 

43/34 

Sijer~i}/Smajo/Emir, Paso{ broj 4514900 od 24,06,2005,. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

43/35 

Mlivi}/Ha{in/Alija, Li~na karta broj 04DAA2370 izdata u PU Breza 

43/36 

Omeragi}/Enver/Edin, Voza~ka dozvola broj 03BTA6617 izdata u PU Novi Grad 

43/38 

Slatina/Hajrudin/Minela, Li~na karta broj 05BMD4547 izdata u PU Stari Grad 

43/40 

Be{i}/Mirsada/Mirela, Li~na karta broj 05BTK2377 izdata u PU Novi Grad 

43/42 

Imamovi}/Sead/Samer, Voza~ka dozvola broj 03BMA3626 izdata u PU Stari Grad 

43/43 

Delali}/Ferid/Bahrija, Li~na karta broj 04BTF1252 izdata u PU Novi Grad 

43/44 

Baljak/Mirko/Nata{a, Li~na karta broj 03BTC2471 izdata u PU Novi Grad 

43/46 

Baljak/Mirko/Nata{a, Voza~ka dozvola broj03BTA5027 izdata u PU Novi Grad 

43/47 

Pedi{a/Ramadan/Nura, Li~na karta broj 04BTG7059 izdata u PU Novi Grad 

43/58 

Borojevi}/Dmitar/Du{an, Diploma o zavr{nom ispitu Trgova~ka {kola u Sarajevu 

43/59 

Zeki}/-/Strahinja, Li~na karta broj 04BRE1601 izdata u PU Centar 

43/60 

Ler/-/Snje`ana, Li~na karta broj 03BMA4920 izdata u PU Stari Grad 

43/63 

[tark/-/Nenad, Li~na karta broj 04BRF2812 izdata u PU Centar 

43/64 

[tark/-/Nenad, Voza~ka dozvola broj 06BRC8685 izdata u PU Centar 

43/65 

[uki}/Mu{an/Fadila, Paso{ broj 35316790 od 09.02.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

43/70 

Kurti}/Fadil/Armin, Li~nu kartu broj 07BSH6942 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

43/71 

Kurti}/Fadil/Armin, Voza~ku dozvolu broj 04BSC1386 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

43/72 

]iber/Edin/Amela, Li~nu kartu broj 04BRD7983 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

43/73 

Hiseni/Hisen/Osman, Li~nu kartu broj 06BTL4769 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

43/76 

Perak/\uro/Zdenko, Svjedo~anstvo zavr{nog ispita broj 1424/954 Ma{inske tehni~ke {kole u Sarajevu¸. 

44/1 

Ljubovi}/Safet/Lejla, Li~nu kartu broj 03BTC3548 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

44/2 

Bi{~evi}/Ismet/Almir, Li~nu kartu broj 07BSH4882 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

44/3 

[eta/Nazif/Safet, Li~na karta broj 04BTF2199 izdata u PU Novi Grad 

44/5 

Terovi}/Alija/Fatima, Li~nu kartu broj 04BTI2199 izdata u PU Novi Grad 

44/6 

Sabljica/Nurija/Zumreta, Li~na karta broj 03BTB5747 izdata u PU Novi Grad 

44/7 

Pa{i}/[erif/Ja{ar, Saobra}ajna dozvola broj BH2238993 izdata u PU Novi Grad 

44/10 

Pa{i}/-/Ja{ar, Li~na karta broj 05BTK4150 izdata u PU Novi Grad 

44/11 

Pa{i}/-/Ja{ar, Voza~ka dozvola broj 05BTD9329 izdata u PU Novi Grad 

44/12 

Pa{i}/-/Elvin, Bankovna kartica broj 090055391-8 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

44/13 

D`ini}/-/Mira, Bankovna kartica broj 090042251-0 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

44/15 

Borojevi}/Anto/Zdravka, li~na karta broj 03BQA4271 izdata u PU Ilid`a 

44/17 

Jusupovi}/Hasan/Zejna, Li~nu kartu broj 05BNB9711 izdata u PU Vogo{}a 

44/21 

Kond`i}/-/Muharem, Li~na karta broj 07BNC3901 izdata u PU Vogo{}a 

44/23 

Kameri}/-/[ejla, Voza~ka dozvola broj 06BMB5405 izdata u PU Stari Grad 

44/25 

]urak/-/Katica, Li~na karta broj 03BTA5564 izdata u PU Novi Grad 

44/27 

Hubjer/-/Mirza, Bankovna kartica broj 090060727-6 izdata kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

44/29 

[e~iri/-/Arifa, Li~na karta broj 07BTM2553 izdata u PU Novi Grad 

44/32 

Jahi}/Munib/Zekija, Li~na karta broj 05BRF9229 izdata u PU Centar 

44/34 

^ormehmedovi}/Admir/Belma, radnu knji`icu izdatu u Op}ini Centar 

44/40 

^i{ija/Ibrahim/Fazila, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Ilid`a 

44/41 

Rizvanovi}/Ahmet/Nijaz, Voza~ku dozvolu broj 04BTD1746 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

44/42 

Lu~i}/Nikola/Jovan, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Stari Grad Sarajevo 

44/43 

Otanovi}/Namik/Tvrtko, Voza~ku dozvolu broj 04BQB4600 izdata Pol. Uprava Ilid`a 

44/44 

D`evlan/Hamdo/Haris, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Novo Sarajevo 

44/45 

Hamamd`i}/Muhamed/Elmir, Voza~ku dozvolu broj 04BRB8466 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

44/46 

Lihovac/Muharem/Hasan, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Had`i}i 

44/47 

Kapetanovi}/Munib/Sehudin, Voza~ku dozvolu BH 0683618 reg. broj 1482 izdata Pol. Uprava Ilija{ 

44/48 

Pa{ali}/Ahmed/Sulejman, Li~nu kartu broj 04BTE3763 izdata Pol. UpravaNovi Grad Sarajevo 

44/49 

Pa{ali}/Ahmed/Sulejman, Voza~ku dozvolu broj 06BTE2190 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

44/50 

Vukovi}-[vraki} Rada, Radnu knji`icu izdatu Op}ina Prijedor 

44/52 

Gashi/Asllan/Azem, Paso{ broj 4963087 od 03.11.2005. izdat MUP Kantona Sarajevo 

44/53 

Hajrovi}/Mesud/[aban, Li~nu kartu broj 04BRF5125 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

44/54 

Papi}/Radovan/Slavko, Li~nu kartu broj 04BSE5248 izdata Pool. Uprava Novo Sarajevo 

44/55 

Konjhod`i}/Nihad/Adi, Voza~ku dozvolu Broj 10127 izdata Pol. Uprava Had`i}i 

44/56 

[erak Elma, voza~ka dozvola broj 07BPA5988, izdata Policijska uprava Ilija{ 

29 

Tiro Safeta, li~na karta broj 05BPB1845, izdata Policijska uprava Ilija{ 

30 

Bogdanovi} Aleksandar, diploma I gimnazije u Sarajevu, izdata 1991. 

31 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Tatarevi} Besim, li~na karta broj 04CRB2323, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

274 

Komi} Haris, li~na karta broj 07CLF6259, izdata 31. 7. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

275 

]orali} Edina, paso{ broj 3527318, izdat 28. 9. 2002. KMUP Biha} 

276 

Beganovi} Esed, putna isprava broj 4528077, izdata 20. 11. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

277 

Bursa} Zoran, li~na karta broj 05CNA5959, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

278 

Babi} Hasan, voza~ka dozvola broj 03CPA0481, izdata 9. 12. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

279 

Babi} Munir, saobra}ajna dozvola broj BH 2492030, izdata Policijska uprava Cazin 

280 

Sulji} Esad, voza~ka dozvola broj 07CRA9024, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

281 

Sulji} Esad, li~na karta broj 05CRB9993, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

282 

Ibrahimovi} Semira, saobra}ajna dozvola broj BH 2014628, izdata 12. 10. 2005. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

283 

Muminovi} Nermin, putna isprava broj 5059459, izdata 27. 4. 2006. KMUP Biha} 

284 

Topi} Alen, li~na karta broj 04COB4273, izdata 8. 7. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

285 

Ibrahimpa{i} Haris, li~na karta broj 03CLA2860, izdata 28. 5. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

286 

Kupre{anin Zoran, saobra}ajna dozvola broj BH 2347802, izdata 22. 6. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

287 

Ljuji} Fatka, putna isprava broj 4523547, izdata 7. 11. 2003. KMUP Biha} 

288 

Kantarevi} Edis, li~na karta broj 04CPC0476, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

289 

Grgi} Marija, li~na karta broj 03CLA8782, izdata 25. 8. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

290 

Velad`i} Eldin, li~na karta broj 06CLF1528, izdata 7. 9. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

291 

Por~i} Hakija, li~na karta broj 04COA5253, izdata 10. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

292 

Isakovi} Selvedina, paso{ broj 3497538, izdat 3. 4. 2002. KMUP Biha} 

293 

Had`ali} Hata, li~na karta broj 04COB5759, izdata 2. 8. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

294 

Sabljakovi} Almira, svjedo~anstvo broj 610-3-103/97, izdato u O[ Pe}igrad 

295 

Reki} Semira, voza~ka dozvola broj BH 0361491, izdata 15. 6. 1998. Policijska uprava Biha} 

296 

DJL "[E-MI Komerc" Velika Kladu{a, saobra}ajna dozvola broj BH 0041865, izdata Policijska uprava Velika Kladu{a 

297 

Mujaki} Emin, svjedo~anstvo broj 610-9-101/89, izdato u O[ Pe}igrad 

298 

Kli~i} Huse, li~na karta broj 03COA2186, izdata 16. 12. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

299 

POSAVSKI KANTON 

Romi} Ana, osobna iskaznica broj 06BVB5333, izdata 8. 2006. MUP PK Ora{je 

35 

Ili{evi} Mirko, osobna iskaznica broj 07BVB7979, izdata 17. 10. 2007. MUP PK Ora{je 

36 

@ivkovi} Mirjana, osobna iskaznica broj 04BVA9370, izdata 8. 9. 2004. MUP PK Ora{je 

37 

Isi} Amanda, osobna iskaznica broj 05BWA9018, izdata MUP PK Od`ak 

38 

Vilju{i} Nada, osobna iskaznica broj 04BVA7195, izdata 23. 6. 2004. MUP PK Ora{je 

39 

Vilju{i} Nada, voza~ka dozvola broj 04BVA3487, izdata 23. 6. 2004. MUP PK Ora{je 

40 

TUZLANSKI KANTON 

Zelenki} Melihad, li~na karta broj 03CFA0563, izdata 27. 10. 2003. Policijska uprava Gra~anica 

204 

[uvali} Amira, indeks broj 746/06 Pravnog fakulteta u Tuzli 

205 

D`afi} Osman, li~na karta broj 04CFA3283, izdata 28. 1. 2004. Policijska uprava Gra~anica 

206 

Bajri} Azra, li~na karta broj 07CFE2035, izdata 5. 7. 2007. Policijska uprava Gra~anica 

207 

Me{i} Merima, li~na karta broj 07CFE2795, izdata Policijska uprava Gra~anica 

208 

Pilavd`i} Elvir, svjedo~anstvo I razreda, izdato 25. 8. 1994. u S[C Gra~anica 

209 

Niki} Milo{, diploma dj. broj 01-1560/1 od 30. 1. 1991., izdato u S[C Gra~anica 

210 

Zelinki} Uto, voza~ka dozvola broj 05CFB3897, izdata 2. 11. 2005. Policijska uprava Gra~anica 

211 

Rajkovi} Goran, Doboj, svjedo~anstvo IV razreda dj. broj 01-737/37 od 28. 5. 1981., izdato u S[C Gra~anica 

212 

Rajkovi} Goran, Doboj, diploma dj. broj 01-810/30 od 22. 6. 1981., izdata u S[C Gra~anica 

213 

Baji} Enis, svjedo~anstvo I razreda broj 01-163/2 od 25. 6. 1999., izdato u Gimnaziji "Dr. M. Kamari}" Gra~anica 

214 

Baji} Enis, svjedo~anstvo II razreda broj 01-38-178/17 od 13. 6. 2001., izdato u Gimnaziji "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica 

215 

D`afi} Osman, voza~ka dozvola broj 05CFB1491, izdata 11. 2. 2005. Policijska uprava Gra~anica 

216 

[uvali} Ervin, li~na karta broj 05CGA4708, izdata 5. 8. 2005. Policijska uprava Doboj Istok 

217 

Durakovi} Semir, paso{ broj 3776716, izdat 8. 10. 2001. MUP Gra~anica 

218 

Be{i} Huso, Gra~anica, svjedo~anstvo broj 1321/IV od 17. 6. 1996. 

219 

Hodo Edina, diploma dj. broj 01-779-11/01 od 11. 6. 2001., izdata u MS[ Gra~anica 

220 

Kamari} Nihada, paso{ broj 5702547, izdat 16. 10. 2007. MUP Gra~anica 

221 

Manji} Almir, putna isprava broj 4541473, izdata 23. 12. 2003. Odsjek za administraciju Kalesija 

222 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

\ananovi} Amir, paso{ broj 4929775, izdat 2. 9. 2005. Odsjek za administraciju Zenica 

291 

Selimovi} Osman, voza~ka dozvola broj 04DDA3805, izdat CIPS Zavidovi}i 

292 

Halil~evi} Admir, voza~ka dozvola broj 04DDA1632, izdata CIPS Zavidovi}i 

293 

Halil~evi} Admir, li~na karta broj 06DDD2001, izdata CIPS Zavidovi}i 

294 

Buri} Azra, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

295 

Had`i} Hatid`a, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

296 

He}o Haris, saobra}ajna dozvola broj BH 1515497, izdata Policijska uprava Zenica 

297 

Karahasanovi} Sanel, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

298 

Mujd`i} Amira, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

299 

Bogelji} Mi{o, osobna iskaznica broj 07DBB0248, izdata CIPS Vare{ 

300 

Brki} Rahima, osobna iskaznica broj 04DBA5774, izdata CIPS Vare{ 

301 

D`aferovi} Almir, putna isprava broj 4161690, izdata 7. 5. 2003. Odsjek za administraciju Zenica 

302 

^ojlakovi} Aziz, saobra}ajna dozvola broj BH 2740153, izdata Policijska uprava Zenica 

303 

Kamenja{ Azra, osobna iskaznica broj 06DBA9759, izdata CIPS Vare{ 

304 

Karahasanovi} Belma, li~na karta broj 07DDD3753, izdata CIPS Zavidovi}i 

305 

"HUNES" DOO @ep~e, saobra}ajna dozvola broj BH 2552438, izdata Policijska uprava @ep~e 

306 

Hod`i} Elvir, paso{ broj 4695318, izdat 4. 3. 2004. CIPS Zavidovi}i 

307 

Deli} Vahdet, li~na karta broj 04CWA0747, izdata 11. 10. 2004. Odsjek za administraciju Doboj Jug 

308 

Deli} Vahdet, voza~ka dozvola broj 04CWA0237, izdata 11. 10. 2004. Odsjek za administraciju Doboj Jug 

309 

Deli} Vahdet, saobra}ajna dozvola broj BH 0789562, izdata Policijska uprava Doboj Jug 

310 

Seferovi} Zumra, li~na karta broj 04DDB2352, izdata CIPS Zavidovi}i 

311 

Omer~i} Almira, li~na karta broj 04DDB0672, izdata CIPS Zavidovi}i 

312 

Hudi} Almir, li~na karta broj 04DDB0322, izdata CIPS Zavidovi}i 

313 

Ma~ak Salko, li~na karta broj 05DDC7099, izdata CIPS Zavidovi}i 

314 

Mahmutovi} Husejin, li~na karta broj 03DDA2234, izdata CIPS Zavidovi}i 

315 

]ehaji} Hilmo, li~na karta broj 06DDD0480, izdata CIPS Zavidovi}i 

316 

Popilovski Vladimir, voza~ka dozvola broj 04DDA3670, izdata CIPS Zavidovi}i 

317 

Popilovski Vladimir, li~na karta broj 04DDB3244, izdata CIPS Zavidovi}i 

318 

Pa{ali} Adnan, paso{ broj 5638622, izdat 23. 8. 2007. MUP ZE-DO kantona Zenica 

319 

Halilovi} Zijad, @ep~e, paso{ broj 5354025, izdat 21. 3. 2007. MUP ZE-DO kantona 

320 

Hatibovi} Latifa, paso{ broj 4980161, izdat 30. 12. 2005. MUP ZE-DO kantona Zenica 

321 

Palata Ismet, Maglaj, {tedna knji`ica broj 194003616-1 kod Raiffeisen Bank 

322 

Palata Ismet, Maglaj, {tedna knji`ica broj 000110 kod ABS BANKA DD SARAJEVO, Filijala Te{anj, Poslovnica Maglaj 

323 

Avdi} Ahmo, radna knji`ica broj 01-128-134/97, izdata Op}ina Zavidovi}i 

324 

Mladinovi} Viktor, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

325 

Poli} [ehida, li~na karta broj 04DDA8370, izdata CIPS Zavidovi}i 

326 

Be{li} Safija, li~na karta broj 04CTD6713, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

327 

Dautovi} Saliha, li~na karta broj 04CTG8041, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

328 

Milenkovi} Jelena, li~na karta broj 06CTJ5681, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

329 

Pand`a An|a, li~na karta broj 04CTF3324, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

330 

Zuki} Amira, li~na karta broj 04CTG6183, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

331 

Zuki} Edin, li~na karta broj 03CTB2105, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

332 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Kustura Josip, osobna iskaznica broj 06DGB2871, izdata 16. 6. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

309 

Karamustafi} \emila, osobna iskaznica broj 04DGA4804, izdata 21. 9. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

310 

Duratbegovi} Edvin, osobna iskaznica broj 04DGA6307, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

311 

[ako Matej, osobna iskaznica broj 06DGB3427, izdata 17. 8. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf/Uskoplje 

312 

Gazibari} Irena, li~na karta broj 03DFA3049, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

313 

Navjesti} Vilim, li~na karta broj 04DFC3252, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

314 

Mehi} Fikret, li~na karta broj 04DFB6301, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

315 

Kafadar Jozo, li~na karta broj 04DFB4925, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

316 

Zuhra Goran, li~na karta broj 04DFD2698, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

317 

D`onli} Alem, li~na karta broj 05DFE0563, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

318 

Hod`i} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 04DFB1775, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

319 

Su~i} Markos, voza~ka dozvola broj 04DFA4462, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

320 

Pranje{ Niko, voza~ka dozvola broj 06DFB6256, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

321 

Pranje{ Niko, saobra}ajna dozvola broj BH 1348592, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

322 

LAPEX DOO Travnik, saobra}ajna dozvola broj BH 1990745, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

323 

]ano Zlata, li~na karta broj 04DMA7266, izdata 27. 8. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

324 

Lu~i} Ivka, li~na karta broj 07DMC1914, izdata 5. 6. 2007. Odsjek za administraciju Jajce 

325 

Ni{i} Borislav, li~na karta broj 05DMB8264, izdata 20. 12. 2005. Odsjek za administraciju Jajce 

326 

^ovi} Gerasim, li~na karta broj 04DMA2655, izdata 9. 4. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

327 

Ibrelji} Ramo, jedna registarska tablica 488-T-174, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

328 

Hozi} Ned`ad, saobra}ajna dozvola broj BH 2246511, izdata 11. 5. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 

329 

Hozi} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 03DOA0224, izdata 26. 9. 2003. Odsjek za administraciju Bugojno 

330 

Hozi} Ned`ad, putna isprava broj 4289436, izdata 30. 9. 2003. MUP SBK/KSB Travnik 

331 

]efo Mirsad, li~na karta broj 04DOA9241, izdata 17. 6. 2004. CIPS Bugojno 

332 

Be{ir [erif, li~na karta broj 04DHA1161, izdata 3. 2. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

333 

Hori} Zahid, li~na karta broj 05DHA9572, izdata 22. 7. 2005. Odsjek za administraciju donji Vakuf 

334 

Neretljak Hajra, li~na karta broj 04DHA6171, izdata 7. 9. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

335 

Malki} Senad, li~na karta broj 04DHA0723, izdata 12. 1. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

336 

Karad`a Selma, li~na karta broj 04DHA1811, izdata 5. 3. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

337 

Rami} Admir, osobna iskaznica broj 04DKA0829, izdata 23. 6. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo 

338 

Rami} Edin, osobna iskaznica broj 04DKA0760, izdata 9. 6. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo 

339 

Bari{i} Mirela, osobna iskaznica broj 04DKA1170, izdata 21. 7. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo 

340 

Bari{i} Mirela, voza~ka dozvola broj 04DKA0789, izdata 19. 9. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo 

341 

Omer~evi} Ibrahim, voza~ka dozvola broj 05DIA3407, izdata 28. 6. 2005. CIPS Fojnica 

342 

Beganovi} Riad, putna isprava broj 5754884, izdata 13. 12. 2007. MUP SBK/KSB Travnik 

343 

Topi} Mladen, li~na karta broj 06DOC3608, izdata 16. 6. 2006. CIPS Bugojno 

344 

Deli} Sabahudin, putna isprava broj 4842240, izdata 2. 11. 2004. Konzulat BiH u Wa{ingtonu 

345 

"Mlinpek" d.d. Bugojno, saobra}ajna dozvola broj BH 2669683, izdata 24. 7. 2007. Odsjek za administraciju Bugojno 

346 

Frlji} Zdravko, osobna iskaznica broj 03DFA9226, izdata CIPS Vitez 

347 

Hurem Salem, radna knji`ica broj 43/99, izdata Op}ina Vitez 

348 

JERRY TRADE Vitez, prometna dozvola broj BH 1329775, izdata Policijska uprava Vitez 

349 

Vare{kovi} Zoran, voza~ka dozvola broj 04DLA0263, izdata 18. 3. 2004. CIPS Busova~a 

350 

SEMEX Busova~a, prometna dozvola broj BH 2836206, reg. broj 11084, izdata Policijska uprava Busova~a 

351 

Hod`i} Jusuf, osobna iskaznica broj 04DLA6417, izdata 8. 12. 2004. CIPS Busova~a 

352 

Relota Ivan, osobna iskaznica broj 04DLA5026, izdata 27. 9. 2004. CIPS Busova~a 

353 

Relota Ivan, voza~ka dozvola broj 04DLA1887, izdata 27. 9. 2004. CIPS Busova~a 

354 

Buljina Azem, voza~ka dozvola broj 05DLA4693, izdata 13. 10. 2005. CIPS Busova~a 

355 

JERRY TRADE Vitez, prometna dozvola broj BH 1648538, izdata Policijska uprava Vitez 

356 

BUS COMMERCE Vitez, prometna dozvola broj BH 1596410, izdata Policijska uprava Vitez 

357 

Zlotrg Kasim, voza~ka dozvola broj 03DNA0167, izdata CIPS Vitez 

358 

Zlotrg Kasim, osobna iskaznica broj 03DNA0369, izdata CIPS Vitez 

359 

Osmanovi} Hamida, osobna iskaznica broj BH 1953518, izdata MUP Vitez 

360 

Hori} Smajil, prometna dozvola broj BH 2665907, izdata Policijska uprava Vitez 

361 

Ba{karad Nenad, osobna iskaznica broj 05DNB7049, izdata CIPS Vitez 

362 

Hori} Smajil, voza~ka dozvola broj 04DNA1750, izdata CIPS Vitez 

363 

Hori} Smajil, osobna iskaznica broj 04DNA4365, izdata CIPS Vitez 

364 

Pranjkovi} Branko, radna knji`ica broj 45/77, izdata Op}ina Vitez 

365 

Opardija Rasima, diploma i svjedo~anstvo III razreda - 1988/89., Drvoprera|iva~ka srednja {kola - stolar Donji Vakuf 

366 

Topuz Mirela, li~na karta broj 07DOC6630, izdata 31. 5. 2007. CIPS Bugojno 

367 

Kriesi-D`afi} Nusreta, li~na karta broj 04DIA2413, izdata 17. 9. 2004. CIPS Fojnica 

368 

Pami} Amila, osobna iskaznica broj 07DIB0079, izdata 12. 2. 2007. CIPS Fojnica 

369 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Juki} Ana, osobna iskaznica broj 05DTA3986, izdata 14. 1. 2005. CIPS Posu{je 

82 

Gavran Jerko, osobna iskaznica broj 06DTA9842, izdata 9. 8. 2006. CIPS Posu{je 

83 

Ko`ul Ivan, voza~ka dozvola broj 05DUA9198, izdata 31. 5. 2005. CIPS Posu{je 

84 

Ko`ul Ivan, osobna iskaznica broj 05DUB4513, izdata 31. 5. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

85 

Pehar Dragan, voza~ka dozvola broj 07DRA2844, izdata 13. 2. 2004. CIPS Ljubu{ki 

86 

Begi} Zoran, voza~ka dozvola broj 06DTA5520, izdata 23. 3. 2006. CIPS Posu{je 

87 

Janji} Mate, osobna iskaznica broj 06DTA9868, izdata 11. 8. 2006. CIPS Posu{je 

88 

Mu{i} Sanija, osobna iskaznica broj 04DRA7534, izdata 5. 4. 2004. CIPS Ljubu{ki 

89 

Mari} Zdenka, voza~ka dozvola broj 05DSA4529, izdata 1. 6. 2005. CIPS Grude 

90 

Lasi} Ivanka, osobna iskaznica broj 05DUB5992, izdata 8. 12. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

91 

Popovi} Bojana, osobna iskaznica broj 04DTA3266, izdata 7. 12. 2004. CIPS Posu{je 

92 

Popovi} Bojana, voza~ka dozvola broj 05DTA4153, izdata 13. 6. 2005. CIPS Posu{je 

93 

Lasi} Ivanka, voza~ka dozvola broj 05DUA9916, izdata 8. 12. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

94 

Petric Mario, voza~ka dozvola broj 05DTA2492, izdata 17. 1. 2005. CIPS Posu{je 

95 

Vican Franka, osobna iskaznica broj 06DTA9810, izdata 4. 8. 2006. CIPS Posu{je 

96 

Vican Franka, voza~ka dozvola broj 07DTA6111, izdata 2. 2. 2007. CIPS Posu{je 

97 

Leko Vjekoslav, osobna iskaznica broj 04DSA3710, izdata 5. 11. 2004. CIPS Grude 

98 

Leko Vjekoslav, voza~ka dozvola broj 04DSA2224, izdata 5. 11. 2004. CIPS Grude 

99 

Rezo Branko, osobna iskaznica broj 04DTA3051, izdata 29. 11. 2004. CIPS Posu{je 

100 

Ko`ul Predrag, osobna iskaznica broj 04DUA9814, izdata 17. 12. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

101 

Hrka} Tomislav, voza~ka dozvola broj 06DUB0193, izdata 14. 3. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

102 

KANTON 10 

Stani} Ante, osobna iskaznica broj 05AYB2214, izdata 18. 2. 2005. Policijska uprava Tomislavgrad 

29 

Martinovi} Jozo, prometna dozvola broj BH 2657002, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

30 

Krajina Mara, osobna iskaznica broj 06AYB4066, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

31 

Muzaferovi} Alija, osobna iskaznica broj 04AYA6655, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

32 

]ur~i} Nedeljko, osobna iskaznica broj 04AYA2200, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

33 

]osi} Mile, osobna iskaznica broj 06AYB4646, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

34 

]osi} Mile, voza~ka dozvola broj 05AYA6904, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

35 

Mio~ Ana, osobna iskaznica broj 05AYB3671, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

36