LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XV - Broj 58 

Srijeda, 17. 9. 2008. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

ABS BANKA DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNI KLIJENTI ZA JUNI 2008. GODINE 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 15 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

Memfis d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina 19 

1990490005112529 

Elmax-in`injering d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Safvet bega Ba{agi}a 69-a 

1990490005144442 

AMB COMPANY DOO 

BIHA] 

Pritoka bb 

1990450003577409 

SIGURNOST 

MOSTAR 

Trg 1 Maj bb 

1990530009116008 

HOD@I] JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

1990440001258867 

Kym Fast Food UR vl.[ehi} Kasim 

KLJU^ 

Ul.Safeta Filipovi}a 2 

1990440001956394 

Drvo BH D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb 

1990460004268679 

BEST-PRODUKT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

TE[ANJSKA 44 

1990510007604652 

STR Butik "ANGEL" Visoko 

VISOKO 

Kralja Trvtka 10 

1990470005882710 

10 

Kaja str Visoko vl.Kajevi} Mersiha 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470005337958 

11 

4 M STR VISOKO 

VISOKO 

B Mahala br 26 

1990470004473882 

12 

PRESENT-SHOP STR Visoko 

VISOKO 

^ar{ijska 5 

1990470004776522 

13 

Velepromet - Maloprodaja d.d. sa p.o. Visoko 

VISOKO 

Branilaca br. 19, Visoko 

1990470001043132 

14 

SUR Pizzeria "CAMEL", Visoko 

VISOKO 

ul. Mule Hod`i}a bb 

1990470005834307 

15 

SZR Frizerski salon Emina, Visoko 

VISOKO 

Bijela D`amija bb 

1990470005880964 

16 

STR MJE[OVITA ROBA BREZA 

BREZA 

Izbod bb 

1990470006310092 

17 

Mirex STR vl. Begovi} E{efa 

GRA^ANICA 

Trepani}i b.b. 

1990500006009536 

18 

Higijena 

TUZLA 

Obala Zmaja od Bosne 12 

1990500007253270 

19 

Bulevar 

@IVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006246216 

20 

Nur Knjigovodstveni biro 

GRADA^AC 

Porebrice bb Grada~ac 

1990500007892112 

21 

Rainci-promet 

RAINCI GORNJI 

Rainci Gornji 

1990500007114754 

22 

FICH-^ELI] 

GORNJI VAKUF 

Bosanska bb, Gornji Vakuf 

1990520008248489 

23 

METALORAD 

TURBE 

Aleja 128 Turbe 

1990520008705068 

24 

KI^IN 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008703225 

25 

Elektroakustik d.o.o. 

GORA@DE 

Gamel Abdel Ganema bb 

1990540005754715 

26 

Interijeri Beko Obrtni~ka stolarska radnja 

GORA@DE 

Omera Vrane br 63 

1990540006267457 

27 

ARNAUT MIRSAD Samost.poljopriv.proiz. 

GORA@DE 

Ilovaca, selo Zilici bb 

1990540006574268 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 30 DANA 

 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

28. 

Gold star d.o.o. 

ILID@A 

Ismeta Alajbegovi}a [erbe br.30 

1990490006430662 

29. 

^olaktex d.o.o. 

ILID@A 

Hrasni~ka cesta bb 

1990490005483069 

30. 

SDP Socijaldemokratska partija BIH 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina 41 

1990490006321925 

31. 

Jutarnje novine d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Ni`e banje 1 

1990490005000785 

32. 

Intergroup d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vi{njik 35 A 

1990490006599054 

33. 

Eko talus d.o.o. 

ILID@A 

Ustani~ka br. 20 

1990490006246071 

34. 

Bager Export Import d.o.o. 

ILID@A 

Bistri~ki put 8 Ilid`a 

1990490005659997 

35. 

Apoteka Park 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a 65 

1990490005909578 

36. 

Sarajevo osiguranje d.d. Filijala Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Mar{ala Tita 29 

1990490105585129 

37. 

Unis Pretis d.o.o. 

VOGO[]A 

Igmanska 1 Vogo{}a 

1990490105039698 

38. 

A} Properties d.o.o. 

ILID@A 

Hifzi Bjelavca 5 

1990490006591682 

39. 

Fuma commerce d.o.o. 

ILIJA[ 

Bosanski put 92 

1990490005672607 

40. 

INSTALL-PRO vl.Karaba{i} Fadil 

BIHA] 

Jablanska br.3 

1990450003294751 

41. 

Veseli Brijeg UR kafe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a 7 

1990450003481670 

42. 

VELE@ 

MOSTAR 

Mar{ala Tita bb 

1990530009213493 

43. 

MALINA 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 1 

1990530009797239 

44. 

MONTER 

JABLANICA 

Lug br.1 

1990530009639711 

45. 

ZDRAVA HRANA export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Podgorani bb 

1990530009043743 

46. 

Konjic Bus 

KONJIC 

Ov~ari bb 

1990530009171783 

47. 

BAER d.o.o. 

MOSTAR 

Stjepana Radi}a br 27 

1990530009225521 

48. 

[ar~evi} Doo 

SANSKI MOST 

^APLJE 24 

1990440001261583 

49. 

Plava Dolina UR vl.Muratagi} Mirsada 

KLJU^ 

Vele~evo bb. 

1990440001838636 

50. 

STRYOMAL doo 

SANSKI MOST 

[ejkova~a bb 

1990440103172208 

51. 

ADIN DOO 

SANSKI MOST 

VRHPOLJE BB 

1990440001958237 

52. 

Most TR vl.Hergi} Merima 

KLJU^ 

Branilaca br.3 

1990440001935733 

53. 

Salon zabavnih igara KALE 

SANSKI MOST 

Hamzibegova bb 

1990440003473862 

54. 

ADO TR 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 37 

1990440003054046 

55. 

Mebl D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Sulejmana Omerovi}a bb 

1990460004095534 

56. 

Bagi, autoservis, vl.Osmanhod`i} Almir Maglaj 

MAGLAJ 

Te{anjska bb 

1990460003284129 

57. 

Diamond UR restoran vl.]ami} Nerminka Maglaj 

MAGLAJ 

Lije{nica bb 

1990460003255126 

58. 

Restoran, SUR, Vl.Krpi} Nejra 

MAGLAJ 

Vite{ka bb 

1990460003257939 

59. 

Omega-production doo Te{anj 

TE[ANJ 

Alipa{e He}imovi}a 29 

1990460004299913 

60. 

Bingo D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003234368 

61. 

Alen kova~ka radnja vl.Klobodanovi} Kasim N.[eher 

MAGLAJ 

Kova~i 6 

1990460004262471 

62. 

Kantina UR vl.Aljoski Eldan 

TE[ANJ 

O[ Re{ad Kadi} bb 

1990460003297224 

63. 

Samoposluga Trgovina vl.Mehmed Hasi} Jelah 

TE[ANJ 

Ul.1.marta bb Jelah 

1990460004143937 

64. 

Extra D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Mar{ala Tita 7 

1990460003261431 

65. 

Simpo-MM D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana bb 

1990460004258397 

66. 

AD-TIPO d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

BIO[TICA BB 

1990510007514345 

67. 

ZAK-COMMERC EXPORT IMPORT D.O.O. 

ZENICA 

FRA GRGE MARTI]A BR.11 

1990510007862187 

68. 

WOOD DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470004601049 

69. 

RUDNIK @ELJEZNE RUDE VARE[ 

VARE[ 

Rudarska br 1 

1990470004330613 

70. 

BIFE SUR VISOKO 

VISOKO 

Podvisoki br 12 

1990470004561085 

71. 

EMIR STR BREZA 

BREZA 

Banjevac br 17 

1990470004363205 

72. 

KULAK DOO Breza 

BREZA 

Pod`up~a bb 

1990470005205262 

73. 

Zemljoradni~ka Zadruga "Olovo" Olovo 

OLOVO 

Branilaca br. 17, Olovo 

1990470004526359 

74. 

DEDI] TR Olovo Dedi} Adisa 

OLOVO 

OLOVSKE LUKE BB 

1990470005750305 

75. 

TIME Caffe Bar Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470004608421 

76. 

San STR Visoko 

VISOKO 

Autobuska stanica bb. 

1990470005295084 

77. 

HAADRO POLJOPRIVREDNI PROIZVOD@A^ 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005691814 

78. 

Eurograf d.o.o. Kiseljak 

KISELJAK 

Kre{evska cesta bb 

1990470005200218 

79. 

KOVINA UNIS VISOKO, Visoko 

VISOKO 

Arnautovi}i bb, Visoko 

1990470004013229 

80. 

Autoprevoznik Vare{ 

VARE[ 

Bora~ka bb 

1990470004203252 

81. 

Ka{mir Caffe Bar Visoko, Vra`i} Rabija 

VISOKO 

Naselje Luke br 4 

1990470005458044 

82. 

BE[A EXPORT - IMPORT doo Ilija{ 

ILIJA[ 

Bosanski put br.166 

1990470005585987 

83. 

BUL-TRADE d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005674160 

84. 

ALPINA S.U.R Restoran Olovo 

OLOVO 

SARAJEVSKA BB 

1990470005845171 

85. 

[abo doo 

@IVINICE 

16 muslimanske-golubinjak 32 A 

1990500008048185 

86. 

NASSA CO DOO 

KALESIJA 

Jelovo Brdo bb 

1990500007297502 

87. 

Lukavactrans dd 

LUKAVAC 

Macan Marije bb. 

1990500006314504 

88. 

JUNIOR SIB Oml.zadr. 

LUKAVAC 

Bistarac bb 

1990500007119119 

89. 

PAZAR Trgovina-Mesnica vl. Huski} Mensud 

MIRI^INA 

Miri~ina b.b. 

1990500006006529 

90. 

Mand`i} Compani 

TUZLA 

Jusufa i Mevle Jakubovi} 26 

1990500007277326 

91. 

Mobil Zone 

GRA^ANICA 

Miri~ina Polje bb 

1990500007379467 

92. 

IPLAS 

GRA^ANICA 

Branilaca grada bb. 

1990500006180450 

93. 

Tost 

TUZLA 

Vukovarska 1 

1990500006156588 

94. 

MLINORAD 

[IBO[NICA 

^eli}, Nahvioci bb 

1990500006704153 

95. 

Centar za soc. rad 

LUKAVAC 

Trg Bremena bb 

1990500007246674 

96. 

Horizontala 

@IVINICE 

Ul.Oslobo|enja 13 

1990500007362686 

97. 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

1990520009231390 

98. 

PLIVA-GRADNJA 

JAJCE 

Dolabije bb JAJCE 

1990520008806530 

99. 

VISOKOGRADNJA 

DONJI VAKUF 

770 Slavne brdske brigade 83a DONJI VAKUF 

1990520008766566 

100. 

ZLATNA DOLINA 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008259062 

101. 

RU@MEL 

TRAVNIK 

VITOVLJE 18 

1990520006075980 

102. 

BORAC PROIZVODNJA OBU]E 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

1990520008321433 

103. 

ENI 

TRAVNIK 

Fatmi}i 11 

1990520008473723 

104. 

HOZI]-TURIST 

DONJI VAKUF 

ULICA SLOBODE 176 

1990520008663358 

105. 

SAMOPOSLUGA VRBAS 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE BB 

1990520006534693 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 90 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

106. 

Cuker company d.o.o. 

STARI GRAD 

Mihrivode 22 

1990490005094002 

107. 

Spahi} promex d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Zajke 97 

1990490005506737 

108. 

Ba~i} Company d.o.o. 

ORA[JE 

Ul XI 67 Ora{je 

1990490005215058 

109. 

Hanri d.o.o. 

ILID@A 

Kurta Schorka 24 

1990490005832851 

110. 

\uri} company doo 

ILID@A 

stupska bb 

1990490005936059 

111. 

Bagrem sur fast-food 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Had`i}a bb 

1990490005705005 

112. 

Vranjevac d.o.o. 

BRATUNAC 

Srebreni~kog odreda 1 

1990490006045378 

113. 

San-commerce d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb -Plato Skenderije 

1990490006104936 

114. 

Lufthansa City Center d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005049673 

115. 

Deas Servis szr 

VOGO[]A 

Igmanska 10 

1990490005874270 

116. 

Kato d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Humska 50 

1990490005845364 

117. 

Marbella-commerce d.o.o. 

ILID@A 

D`emala Bijedi}a bb TC Hecoprom 

1990490005612273 

118. 

Posavljak d.o.o. 

KISELJAK 

Gromiljak bb 

1990490005114081 

119. 

Bikas d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005088861 

120. 

Daca d.o.o. Sarajevo 

ILID@A 

Ote{ka 7 

1990490005488889 

121. 

Jaskam Samostalna agencija 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Bosanska 8 

1990490005886395 

122. 

Jubil d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Sara~i 77 

1990490005725472 

123. 

L.K.C. Valter d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vrazova 14 

1990490005159768 

124. 

Euro bet II d.o.o 

HAD@I]I 

Had`eli 104 

1990490005545731 

125. 

Obar Impex d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005012134 

126. 

Eurogold d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Josipa Vanca{a 32 Sarajevo 

1990490005151620 

127. 

Pra~anka d.o.o. 

PRA^A 

Hrenovica -Pra~a , Kasarne bb 

1990490005512169 

128. 

Natur-pharm d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a br.61 

1990490006573349 

129. 

Vert d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Adema Bu}e 102 

1990490005886589 

130. 

Bambucha Sur-ljetna ba{ta 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka bb-ispred hotela Biokovo 

1990490006372850 

131. 

Makota-petrol d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamida Dizdara 13 

1990490005759034 

132. 

Narodno grijanje d.o.o. 

ILID@A 

Tukovi 64 B 

1990490005628860 

133. 

Bunjo d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005629733 

134. 

Velvet d.o.o. 

ILID@A 

Bla`ujski drum 2 

1990490005738470 

135. 

Prosperitet d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Hamze Hume 8 

1990490005819077 

136. 

Eurocom d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina br 19 

1990490005671055 

137. 

IDEAMEDIA d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Hamdije ^emerli}a 2/10 

1990490006368388 

138. 

CH Elektrotehnik d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Geteova 13 

1990490005196919 

139. 

Pet Zlatnih d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Grada~a~ka 22 

1990490005002628 

140. 

Yildiz sur 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Tah~i}a sokak 4 

1990490005544858 

141. 

Izolater d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Lukavi~ka cesta 67, Sarajevo 

1990490005621585 

142. 

[ipad export import d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Mar{ala Tita 15 

1990490005213312 

143. 

Intup GP d.o.o 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

[ibenska 3 

1990490006202906 

144. 

Merkom Agencija za ra~unovodstvene usluge 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Gornjo vakufska 41 

1990490006690137 

145. 

Cardigan-point d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Ferde Hauptmana br.7 

1990490006386818 

146. 

City look szr 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 31 

1990490005644089 

147. 

M Market str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 89 

1990490005109328 

148. 

Omda d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Skenderovo Naselje bb 

1990450002149569 

149. 

Krajinaputevi D.D. 

BIHA] 

Bedem 1 

1990450002081960 

150. 

Grme~ S.D. UD 

BOSANSKI PETROVAC 

Dobro Selo bb 

1990450002957288 

151. 

Orahova d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Didovi}i bb 

1990450002079050 

152. 

Scorpion Caffe-bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002056546 

153. 

Tigar kod Frenkija UR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450003253623 

154. 

TPM d.d. Bos. Krupa 

BOSANSKA KRUPA 

Mladena Stojanovi}a bb 

1990450002011829 

155. 

EUROTRIKO d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Cazinska BB 

1990450002242398 

156. 

P.T.G. MAKI] D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska br.40 

1990450002013090 

157. 

Agrokomerc d.d. 

VELIKA KLADU[A 

Ahmeta Mr`ljaka 1 

1990450002077498 

158. 

Dedi} Commerc doo Biha} 

BIHA] 

Ribi}-Novo naselje bb 

1990450002032587 

159. 

Mimin-Comerc DOO 

VELIKA KLADU[A 

Muhsina rizvi}a bb 

1990450002667064 

160. 

Nina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002139966 

161. 

Sabina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002069544 

162. 

Mirel-Ermin d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Medeno Polje BB 

1990450002642426 

163. 

Camel Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a 15 

1990450002158396 

164. 

[umarske usluge vl.Buni} Hasib 

BIHA] 

Viki}i bb 

1990450003250519 

165. 

IMID@ T4 DOO 

BIHA] 

Irfana ljubijanki}a bb 

1990450003278261 

166. 

Grme~ Drvo Usluge u [umarstvu 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeu{a bb 

1990450003451503 

167. 

Evropa 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a bb 

1990450003364397 

168. 

K & L d.o.o. 

BIHA] 

Vedropoljska bb 

1990450002309037 

169. 

OSTRU@NICA PREVOZ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Ostru`nica bb 

1990450002024148 

170. 

K-S Doo 

BIHA] 

^ekrlije bb 

1990450002047719 

171. 

G.H.R.M. d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rujnica 40 

1990450002042190 

172. 

S.L.A.-AKVA SR za izradu sokova 

JEZERSKI 

Mahmi} Selo 152 

1990450002423303 

173. 

Mack UR kaffe-bar 

BIHA] 

Mu{anovi}a mahala 38 

1990450002948267 

174. 

ERC-PROMET d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rasima Deli}a 12 

1990450002168484 

175. 

M S TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Huji}i 1 

1990450003145274 

176. 

Skup{tina USK-a - Kant.izborna komisija 

BIHA} 

Alije \erzeleza br.6 

1990450002505656 

177. 

No 5 Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002350165 

178. 

Fimel d.o.o 

VELIKA KLADU[A 

I Muslimanske brigade bb 

1990450003275060 

179. 

Grme~-Kompanija DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Kapljuh, Put Avnoja-a 43 

1990450003180776 

180. 

UR RESTORAN PALMA I 

BU@IM 

Generala Izeta Nani}a br.53 

1990450003348198 

181. 

H-KASAPOVI] d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovi}a bb 

1990450002547754 

182. 

Alti} mesnica TR 

BIHA] 

Ul. Sultan Ahmeda III 2, Kulen Vakuf 

1990450002968055 

183. 

]oraga-Komerc d.o.o. 

VELIKA KLADU[A 

25.marta 8 

1990450002463752 

184. 

MTS-DESINGS d.o.o. Bu`im 

BU@IM 

Bu`im 231 

1990450003026158 

185. 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U HNK 

MOSTAR 

Kneza Domagoja 11 zgrada Hercegovina auto 

1990530209020010 

186. 

Neimar 

KONJIC 

Seljani br.5 

1990530009198264 

187. 

UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. 

KONJIC 

Donje Polje 42 

1990530009044616 

188. 

RADIJATOR 

KONJIC 

Kolonija br.25 

1990530009143362 

189. 

LADA 

KONJIC 

Suhi do 

1990530009118336 

190. 

ARMINA 

KONJIC 

Varda bb 

1990530009175178 

191. 

M & S 

MOSTAR 

Blagaj bb 

1990530009208740 

192. 

SIMBA d.o.o. 

MOSTAR 

Splitska bb 

1990530009077208 

193. 

DEKORATIVA d.d. 

PROZOR 

Prozor, Kralja Tomislava 

1990530009036953 

194. 

KMB PRODUKT D.O.O. 

POSU[JE 

Meljaku{a bb 

1990530009045489 

195. 

DENEJA 

MOSTAR 

Zagreba~ka 16 

1990530009265776 

196. 

ALI 

KONJIC 

Prkanj L1 

1990530009264224 

197. 

LJUBU[KA TKAONICA D.O.O. 

LJUBU[KI 

Stjepana Radi}a bb 

1990530009111061 

198. 

AME-PROMET 

KONJIC 

Safeta Muji}a 

1990530009130558 

199. 

NAPEX 

KONJIC 

Kolonija bb 

1990530009510992 

200. 

FRIMONT 

MOSTAR 

Opine bb 

1990530009034528 

201. 

ALPA-M 

MOSTAR 

Bi{}e polje bb 

1990530009226491 

202. 

EUROIN@ENJERING doo 

MOSTAR 

Bi{}e Polje bb 

1990530009690539 

203. 

TIZIANA 

MOSTAR 

Tekija 4 

1990530009020269 

204. 

M.R.S D.O.O. 

STOLAC 

@egulja bb 

1990530009028902 

205. 

PKB - SARAJEVO 

ILID@A 

Ismeta Alajbegovi}a [erbe 30 

1990530009187109 

206. 

MEJDAN 

MOSTAR 

Mar{ala Tita bb 

1990530009384116 

207. 

STUDIO-CONCEPT d.o.o. 

MOSTAR 

Trg Ivana Krdnelja 1 

1990530009218149 

208. 

RUDNICI BOKSITA d.o.o. 

[IROKI BRIJEG 

Fra Didaka Bunti}a bb 

1990530009190407 

209. 

MDT TRADE d.o.o. 

KONJIC 

Sarajevska br.23 

1990530009455508 

210. 

OLIMPIC d.o.o 

MOSTAR 

Bijeli Brijeg lll niz 2A 

1990530009294003 

211. 

DIJAMANT d.o.o. 

MOSTAR 

Gojka Vukovi}a br 7 

1990530009053540 

212. 

LI[TO d.o.o. 

[IROKI BRIJEG 

Varad`inska 2 

1990530009228625 

213. 

SOKO Zrakoplovstvo d.d. 

MOSTAR 

Rodo~ bb 

1990530009226006 

214. 

HELIOS LEASING doo 

MOSTAR 

Kralja Petra Kre{imira 2b 

1990530009603918 

215. 

AD COMPANY doo 

MOSTAR 

Mladena Balorde 48 

1990530009521953 

216. 

BRADINA 

KONJIC 

Bradina bb 

1990530009143071 

217. 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

Mar{ala Tita 237 

1990530009022209 

218. 

TURIST BEST d.d. 

KONJIC 

Bra}e Begta{evi}a 42 

1990530009029969 

219. 

PRIMERA doo 

GRUDE 

Sovi}i bb 

1990530009028126 

220. 

DEMI]-TRADE 

MOSTAR 

Muje Pa{i}a 26 A 

1990530009180513 

221. 

NASAI doo 

JABLANICA 

Pere Bili}a 37 

1990530009480728 

222. 

A & A doo 

MOSTAR 

Feji}eva 72 

1990530009091079 

223. 

Gospodarska banka d.d. u likvidaciji 

MOSTAR 

Ante Zuani}a bb 

1990530009294779 

224. 

KONJIC-STAN 

KONJIC 

Maksima Kujund`i}a br.67 

1990530009188855 

225. 

SABINA 

KONJIC 

Safeta Muji}a br.15 

1990530009118239 

226. 

LABODERA - I.o.s. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 

[IROKI BRIJEG 

Splitska bb 

1990530009053152 

227. 

MO MEDIA 

MOSTAR 

Mladena Balorde 9 

1990530009994731 

228. 

UNION ELEKTRO doo 

MOSTAR 

Ortije{ - Prognani~ko naselje bb 

1990530009958647 

229. 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530109083723 

230. 

KESKIN 

JABLANICA 

Glogo{nica bb 

1990530009625355 

231. 

NONO 

JABLANICA 

Rasadnik 2 /10 

1990530009055189 

232. 

SELVA 

MOSTAR 

Mar{ala Tita 110 

1990530009404389 

233. 

MESARA 

KONJIC 

X Hercegova~ke brigade bb 

1990530009196033 

234. 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1990530009689957 

235. 

AM export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Tekija br 3 

1990530009264321 

236. 

KONFEKCIJA d.d. 

KONJIC 

Tre{anica 11 

1990530009050533 

237. 

D@IDA 

JABLANICA 

PERE BILI]A 16 

1990530009370051 

238. 

Op}a zemljoradni~ka zadruga Klas Sanica Klju~ 

KLJU^ 

Atifa D`afi}a 3,Sanica 

1990440003040660 

239. 

MODRA[PED DOO 

SANSKI MOST 

MODRA 76 

1990440001261098 

240. 

Infografika D.o.o. 

KLJU^ 

Branilaca BiH bb. 

1990440002110721 

241. 

FB Modratrans DOO 

SANSKI MOST 

Novi tr`ni centar SANSKI MOST 

1990440001265172 

242. 

OBP RUFKO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

1990440002737729 

243. 

Kurbegovi} Adis Autoprevoznik 

SANSKI MOST 

Kijevo 102 

1990440003025722 

244. 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1990440001986270 

245. 

BAHTI] COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

@ELJEZNI^KA BB 

1990440001261292 

246. 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

1990440002686416 

247. 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDI] AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

1990440002743937 

248. 

Klju~ki Biseri DOO 

KLJU^ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001993448 

249. 

FOLKOTEKA AS NO]NI KLUB UR 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1990440003195763 

250. 

Gold Caffe Bar vl.Imamovi} Bakir 

KLJU^ 

Cazinska br.2 

1990440002124010 

251. 

NISKO TR 

SANSKI MOST 

SKUCANI VAKUF 112 

1990440001710790 

252. 

BACARDI caffe bar 

SANSKI MOST 

Lu{ci Palanka Sime Milju{a 9 

1990440002507645 

253. 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

1990440001262456 

254. 

TRGOIMPEX doo 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 26 

1990440002021481 

255. 

ORION TR 

SANSKI MOST 

GORICE BB 

1990440001905275 

256. 

EUROSTIL 2001 VL KARI] ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

1990440001253920 

257. 

Stolar SZR vl.Zukanovi} Fehim 

KLJU^ 

Branilaca BiH br.10 

1990440002005670 

258. 

[eha & Es Doo 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVCI 119 A 

1990440001181655 

259. 

CAMEL caffe bar 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1990440002031763 

260. 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1990440001279625 

261. 

SEHA-SANA DD 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 3 

1990440001201540 

262. 

FILES DD 

SANSKI MOST 

Muse ].]ati}a 72 

1990440001200182 

263. 

MUNGO CAFFE BAR VL. VELI] JASMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 86A SANSKI MOST 

1990440002536260 

264. 

NARODNA BO[NJA^KA STRANKA 

KLJU^ 

JADRANSKA 13 

1990440003406835 

265. 

"E.T" TR vl.Avdagi} Samir 

SANSKI MOST 

Prvomajska 1A 

1990440003309156 

266. 

ZSR CERI] SENAD 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 108 

1990440001263232 

267. 

ZUKANOVI] FADIL AUTOSERVIS 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA BB 

1990440001868512 

268. 

CVJE]ARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

1990440002629380 

269. 

DIVEL doo 

SANSKI MOST 

KRKOJEVCI BB 

1990440001182528 

270. 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGI] ELVIN 

KLJU^ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003440203 

271. 

KIJEVO SINCOP DOO 

SANSKI MOST 

Muse ^azima ]ati}a bb 

1990440001230543 

272. 

ZLATNA DOLINA doo 

SANSKI MOST 

Banjalu~ka 11 

1990440001189221 

273. 

SUMEJA DOO 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE DOO 

1990440003601029 

274. 

EM KLJAJI] doo 

SANSKI MOST 

Prijedorska bb 

1990440002490670 

275. 

Hamo Caffe Bar vl.Haramba{i} Mehmed 

KLJU^ 

Ul.Oslobodilaca BiH bb.Sanica 

1990440002872462 

276. 

HUSI] ZR 

SANSKI MOST 

VR[E 349 

1990440002344491 

277. 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

1990440002304139 

278. 

Krupi} D.O.O. 

SANSKI MOST 

Alagi}a sokak 5. 

1990440001203189 

279. 

OZPUZ SANA OBRT PO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 15 

1990440003199837 

280. 

Sana DOO P.O. Klju~ 

KLJU^ 

Branilaca BiH 99 

1990440001845232 

281. 

Emila Doo 

SANSKI MOST 

Krkojevci 96 

1990440001259740 

282. 

Duga Fasadersko-Molerski obrt vl.Kananovi} Husein 

KLJU^ 

Vele~evo bb. 

1990440003408387 

283. 

GARO KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

MAHALA 66 

1990440001840188 

284. 

MGR LIFE DOO vl.Be}irbegovi} Zajim 

KLJU^ 

Oslobodilaca br 62 

1990440002999726 

285. 

Advokat Halep D`evad Te{anj 

TE[ANJ 

Kralja Tvrtka bb 

1990460003898333 

286. 

Enno doo Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003266766 

287. 

Hanex Agenc.za knjig.usluge vl.Me{i} Hasan 

TE[ANJ 

O.Pobri}a 24 

1990460003287912 

288. 

^obljanka TR vl.Smajlovi} D`emal Maglaj 

MAGLAJ 

^obe bb 

1990460003436710 

289. 

Sojki} D.O.O. Zavidovi}i 

ZAVIDOVI]I 

Krivajska bb 

1990460003780575 

290. 

Meri, Butik vl.Jusufba{i} Emira 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003265990 

291. 

Hamo STR vl.Be{i} Mehmed Te{anj 

TE[ANJ 

Bukva bb 

1990460003009037 

292. 

Ashar TR Maglaj, vl.^akrama Hatid`a 

MAGLAJ 

^obe 

1990460003332338 

293. 

Dopak D.O.O. Doboj 

DOBOJ 

Ozren.srpskih brigada 5A 

1990460004004839 

294. 

Mukiprom D.O.O.Te{anj 

JELAH 

Jelah bb 

1990460003144934 

295. 

Ukus,dd, Industrija namje{taja, Te{anj 

TE[ANJ 

Bukva bb, Te{anj 

1990460003077422 

296. 

Stil-gradnja, D.O.O. Doboj-jug 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb, Doboj-jug 

1990460003521294 

297. 

Corida D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Lug I, Mo{evac, Maglaj 

1990460003207984 

298. 

Restoran kod Keme, SUR vl.Barakovi} Aj{a Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003273459 

299. 

Alpis D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Kra{evo bb 

1990460003082078 

300. 

Hulje` STR vl.Hasi} Munib 

MAGLAJ 

Tr`ni centar 

1990460003102933 

301. 

D`ana STR mje{. robe, Vl.Ljevakovi} [emso,Trep~e 

TE[ANJ 

Trep~e bb 

1990460003444567 

302. 

Mehinagi}, SMKR Maglaj 

MAGLAJ 

Vite{ka br.11 Maglaj 

1990460003512370 

303. 

Eurotehna D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Meki{ bb 

1990460004076619 

304. 

Antaris STR,poklon gal.vl.Ad`iki} Merima 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003673390 

305. 

Elementara, vl.Had`i} [eval, Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska br.98 

1990460003326130 

306. 

@arex ,D.O.O. Usora 

USORA 

Siv{a br.18 Usora 

1990460003269482 

307. 

Zuhdi TR vl.Mihna Muji}-Klobodanovi} 

MAGLAJ 

Novi [eher 

1990460003327682 

308. 

Skuli}-company D.O.O., Doboj Jug 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb 

1990460003319437 

309. 

Bella, Disko klub, vl.Karahmet Zijad 

TE[ANJ 

Jelah polje bb 

1990460003656221 

310. 

Ado,Caffe bar vl.Dervi{evi} Aziz 

TE[ANJ 

Osmana Pobri}a 24 

1990460003214774 

311. 

Metaltex-ad D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003147456 

312. 

Paholz D.O.O. Usora 

USORA 

@abljak bb, Usora 

1990460003168117 

313. 

Zovko gradnja dd Maglaj 

MAGLAJ 

III Ulica bb 

1990460003179175 

314. 

Stolarska radnja SZR vl.Be}ar Re{ad Te{anj 

TE[ANJ 

Cerovac 

1990460003326518 

315. 

Hambok D.O.O. 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003284711 

316. 

Farma brojlera SR vl.Me|i} Emina 

MAGLAJ 

^akalovac bb 

1990460003798229 

317. 

Be{i}-gradnja SZR ZF vl.Be{i} Smajo 

TE[ANJ 

Pute{i} bb 

1990460003656512 

318. 

CGV, D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska bb 

1990460003144740 

319. 

MM D.O.O., Sarajevo 

SARAJEVO 

Ul.^adord`ina 3-A 

1990460003307215 

320. 

Odiseja 1 D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Te{anjka 

1990460003137271 

321. 

Kru{ko SZR vl.Kru{ko Amir 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb 

1990460003855459 

322. 

VH Buffet vl.Damir Mezetovi} Te{anj 

TE[ANJ 

Bra}e Pobri} bb 

1990460004128805 

323. 

Plus trade D.O.O. Prnjavor 

PRNJAVOR 

Milo{a Todi}a bb 

1990460004067210 

324. 

Samostalna trgov.radnja mje{.robe vl.Zehra Alji} 

TE[ANJ 

Miljanovci bb 

1990460003269191 

325. 

Deny STR vl.[aroti} Denis 

TE[ANJ 

Miljanovci bb 

1990460004261889 

326. 

Septembar pekara SZR, vl.Bradari} Edin, Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb,Maglaj 

1990460003272586 

327. 

Nova demokratska stranka BIH, Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana 11 

1990460003606363 

328. 

Plima 3 D.O.O. Usora 

USORA 

@abljak bb 

1990460003112342 

329. 

Autopromet MM D.O.O. Jelah 

TE[ANJ 

Poto~ani,Jelah 

1990460003189457 

330. 

Eurotrade D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Ul.25 novembar 8, Te{anj 

1990460003303141 

331. 

In`injering D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

 I Ulica bb 

1990460003081108 

332. 

NIN-KOMERC ZENICA d.o.o. 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

1990510007567016 

333. 

MB MILK D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

ZGO[]A 42 

1990510007511435 

334. 

SEN BA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORI]A 41 

1990510007217719 

335. 

KLINKHAMMER, D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1990510007730849 

336. 

EURO^ELIK d.o.o. U STE^AJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

1990510007844921 

337. 

KAPENSA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

1990510007619396 

338. 

START d.o.o. BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

18.STUDENI BB 

1990510007794966 

339. 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA BB 

1990510007901569 

340. 

[EH-IN@INJERING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

@ELJEZNI^KA 13 

1990510007867522 

341. 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDI] NERMIN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007654995 

342. 

M-ANI d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BR.67-SINKO 

1990510007909717 

343. 

EURO-KING d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

1990510007908844 

344. 

KAPIJA FAST- FOOD UR VL.]URI] SANDA ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

GAZI HUSREVBEGOVA 4 

1990510007847443 

345. 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 45 

1990510007931251 

346. 

MINEXPRINT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 78 

1990510007577880 

347. 

[ANEL FRIZERSKI SALON VL. NADAREVI] SABINA 

ZENICA 

CRKVICE LAMELA 1/8 

1990510007807673 

348. 

[OGOLJ-S, d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

LOVNICA BB 

1990510007886340 

349. 

ELMON SD VL.HAD@I] SENAD 

ZAVIDOVI]I 

NARODNOG FRONTA 41 

1990510007878192 

350. 

TARIK TPPD DOO ZAVIDOVI]I VL. DERVO MU[I] 

ZAVIDOVI]I 

STAVCI BB 

1990510008189174 

351. 

PREZENT SZR ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 105 

1990510007916119 

352. 

MINA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BEGAGI]A PUT BB 

1990510007037105 

353. 

AN - KOMERC d.o.o. Zenica 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1990510008034653 

354. 

BOS-TATRE d.o.o. BEGOV HAN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007740452 

355. 

EUROTRADE d.o.o.TE[ANJ 

TE[ANJ 

25.NOVEMBAR BR. 8 

1990510007770006 

356. 

BANA DOO ZAVIDOVI]I 

BANOVI]I 

BRANILACA BANOVI]A 39 

1990510007911657 

357. 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 19 

1990510008021558 

358. 

HEDAS d.o.o. @EP^E 

@EP^E 

ZENI^KI PUT BR. 33 

1990510007656256 

359. 

VULKAN d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

DONJA LOVNICA BB 

1990510007901957 

360. 

EVROPA III SR KAFE SLASTI]ARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA [PANCA STARA ^AR[IJA BB 

1990510007849577 

361. 

MUSIC SHOP STR ZENICA 

ZENICA 

MAR[ALA TITA BB 

1990510007916022 

362. 

INPEK D.D. ZENICA INDUSTRIJA PEKARSTVA DD ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 113 

1990510007623373 

363. 

MINEX D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARIJANOVI]A PUT 78 

1990510007014989 

364. 

KOEM d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1990510007673522 

365. 

ENTERIJER d.o.o. @EP^E 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007806315 

366. 

^ELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

1990510007760337 

367. 

KRIVAJA SAM.PEK.ZAN.RADNJA VL.MEM]AJ ]AZIM 

ZAVIDOVI]I 

STJEPANA RADI]A 1 

1990510007914179 

368. 

PEKARA GAZI] SZPR VL.GAZI] ENES 

@EP^E 

OR^EVI]I BB 

1990510007652570 

369. 

]EHAJI]-S DOO ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 220 

1990510008029415 

370. 

P[-100 ZENICA,d.o.o. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007514442 

371. 

NIAGARA, d.o.o . ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

1990510007721731 

372. 

NOGOMETNI KLUB @EP^E 

@EP^E 

OMLADINSKA BB 

1990510008227683 

373. 

ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA d.d.ZENICA, p.o. 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 34 

1990510007615613 

374. 

BOSNIA-BAU DRU[TVO SA OGRAN. ODG.ZA PUIP 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510008302082 

375. 

ABS banka-Fil.Visoko 

VISOKO 

Jalija bb 

1990470004000037 

376. 

Poljopromet doo Busova~a 

FOJNICA 

Polje bb, Busova~a 

1990470004607451 

377. 

DRINALIJEK d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Bolni~ka bb, Fojnica 

1990470004418592 

378. 

Hidroin`injering-Pilana Podlugovi 

PODLUGOVI 

Grani~ni put bb 

1990470004246417 

379. 

Trstionica doo Kakanj 

VISOKO 

Bre`ani br 122 

1990470004575538 

380. 

HUT doo VISOKO 

VISOKO 

Hazima Dedi}a br 1 

1990470004341380 

381. 

FDK-MEMI] doo Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Eniza Cocali}a br 11 

1990470004712308 

382. 

PURI[EVI] DOO VISOKO 

VISOKO 

zanatski Centar Sebilj 2 ku}a B Mahala 54, Visok 

1990470004316063 

383. 

METALRAD TTU Busova~a 

BUSOVA^A 

Polje bb, Busova~a 

1990470004626269 

384. 

Export Miki doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Motike br 56, Banja Luka 

1990470004626851 

385. 

GMBiH doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Veljka Mladenovi}a bb 

1990470004626948 

386. 

Valjevac doo Visoko 

VISOKO 

Radovlje bb 

1990470004012550 

387. 

AMZ SKR[O DOO VISOKO 

VISOKO 

Gornje Mo{tre br. 52 

1990470004035345 

388. 

Vilko doo Visoko 

ILIJA[ 

Ha{ima Spahi}a 30 

1990470004021280 

389. 

Adi {ped DOO Visoko 

VISOKO 

Ul. Kakanjska br. 14 

1990470004036315 

390. 

Velepromet Uslu`ne \elatnosti DD SA P.O. Visoko 

VISOKO 

Gornje Rosulje br 16, Visoko 

1990470004024966 

391. 

Kit doo Visoko 

VISOKO 

Arnautovi}i bb 

1990470004199857 

392. 

AMFIBOLIT DOO Vare{ 

VARE[ 

Rudarska bb 

1990470004481642 

393. 

KALEX doo Vitez 

VITEZ 

ul. Branilaca Starog Viteza bb 

1990470004275226 

394. 

Rolo SZR Visoko, Serdarevi} Asaf 

VISOKO 

D Mahala br 2 

1990470004535574 

395. 

Monex commerce 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004024772 

396. 

GRAZZY STR Visoko Podbi~anin Mirnes 

VISOKO 

Jalija br.7 

1990470004380956 

397. 

Vodenica-RM doo Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika br 80 

1990470004769926 

398. 

Wood-Enterijeri & Co doo Visoko 

VISOKO 

Ginje br 6 

1990470004904950 

399. 

ROBEX-M.L. doo Breza 

BREZA 

Ti~ija br 11 

1990470004368443 

400. 

SEKOM DOO Busova~a 

BUSOVA^A 

T.JOVI]A 21 

1990470004476889 

401. 

Stolar SZR Breza 

BREZA 

Izbod bb, Breza 

1990470005028431 

402. 

NEVZETPROMET doo Visoko 

VISOKO 

Okoli{}e br. 65, 71300 Visoko 

1990470004273868 

403. 

TWIN Caffe Slasti~arna Visoko 

VISOKO 

Branilaca br 43, Visoko 

1990470004679619 

404. 

DELTA Export- Import DOO Visoko 

VISOKO 

Karavdi}a br 20/3 

1990470004301513 

405. 

Kikers d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004281725 

406. 

GALLERY ATLANTIS CAFFE BAR VISOKO 

VISOKO 

Tu{nji}i bb 

1990470005283832 

407. 

Ralf doo Visoko 

VISOKO 

Gornje Mo{tre 52 

1990470004903980 

408. 

\MB Pr`ionica Kafe Vare{ 

VARE[ 

Budo`elje bb 

1990470004623747 

409. 

EGG COMMERCE doo Kre{evo 

KRE[EVO 

Kre{evo 23 

1990470004660219 

410. 

OLING d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

Branilaca br 1 

1990470004315481 

411. 

Gumiplast SZR Visoko, Devovi} D`emila 

VISOKO 

podvisoki br 104 

1990470005055979 

412. 

TRI O D.O.O Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004280949 

413. 

Gas Metal DOO VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke 

1990470004025160 

414. 

Dana doo Visoko 

VISOKO 

Huse Muzaferije 20 

1990470004266011 

415. 

BALTA-PROM DOO KAKANJ 

KAKANJ 

Vatrogasna br 18 

1990470004563898 

416. 

Enko Trans DOO VISOKO 

VISOKO 

Donje Mo{tre Ribnjak br. 3 

1990470004036024 

417. 

VIS-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470004647124 

418. 

[ampinjon doo Breza 

BREZA 

Jasike bb 

1990470004207811 

419. 

OSMICA STR VARE[ 

VARE[ 

Josipa ^upke bb 

1990470004306169 

420. 

VILI COMPANY doo Visoko, Ihtijarevi} Mersiha 

VISOKO 

Naselje Luke A-2 

1990470005342711 

421. 

KUNDAK STR OLOVO 

OLOVO 

Prvomajska bb 

1990470004309952 

422. 

Seavico exim DOO VISOKO 

VISOKO 

Kakanjskih rudara 4 

1990470004029234 

423. 

IF-Comerc d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Gornjevakufska br 16, 

1990470004609197 

424. 

GALANTERIJA TM, doo Ilija{ 

ILIJA[ 

Mrakovo 31 

1990470004843840 

425. 

SUR Caffe MARTINI vl.Veronika Tuka 

FOJNICA 

Gojevi}i b.b. Fojnica 

1990470005028140 

426. 

RENI DOO VISOKO, Dedi} Envera 

VISOKO 

Peta Ulica br 32 

1990470004936572 

427. 

POKLON SHOP TWEETY STR 

VISOKO 

Tabhana bb 

1990470004452251 

428. 

Tribija D.O.O. Olovo 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005391793 

429. 

ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA BAKI]I OLOVO 

OLOVO 

BAKI]I BB 

1990470005792112 

430. 

ORIJENTAL DOO VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uveisa br.24, Visoko 

1990470004415294 

431. 

OBDANI[TE \E^IJE-PRED[KOLSKA USTANOVA VARE[ 

VARE[ 

Armije BiH br 40 

1990470004331195 

432. 

Sandy Newstand Kiosk str 

VISOKO 

Donje Mo{tre bb 

1990470005035512 

433. 

KG Comerc doo VISOKO 

VISOKO 

Kakanjska 4 

1990470004223234 

434. 

FORTEGLAS EX-IMP DOO VISOKO 

VISOKO 

Ferhatovi}a br 16 

1990470004111684 

435. 

STR ZADRUGA Fojnica 

FOJNICA 

Polje Plo~ari bb 

1990470005260746 

436. 

BODAX D.O.O.Olovo 

OLOVO 

Boganovi}i bb 

1990470004661480 

437. 

KALEN DOO ZENICA 

ZENICA 

Kamberovi}a ^ikma, bb 

1990470004533343 

438. 

PRIMUS S DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ul. Zgo{}anska bb 

1990470004024578 

439. 

RA-IMPEX doo Visoko 

VISOKO 

Tabhanska br. 10 

1990470004034181 

440. 

@eljezara dd Vare{ 

VARE[ 

 

1990470004023220 

441. 

Tvornica konfekcije Vare{ 

VARE[ 

ul. Alojza Mir~i}a bb 

1990470004018855 

442. 

LUX TRADING DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski centar "Sebilj" br 2 

1990470004612010 

443. 

MIS STR Breza 

BREZA 

Bosanska bb 

1990470004476986 

444. 

GRADSKO POKOPNO DRU[TVO VISOKO Udru`enje Gra|ana 

VISOKO 

Podvisoki br 108 

1990470004287351 

445. 

VELEPROMET-VEMA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br 21 

1990470004302386 

446. 

SZR FOJNI^ANKA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1990470004386194 

447. 

RED BULL SUR CAFFE VARE[ 

VARE[ 

Armije BiH blok K-3 

1990470004312862 

448. 

SMAILBEGOVI] doo Breza 

BREZA 

Smailbegovi}i br 10, 

1990470004537611 

449. 

Tanin Doo Visoko 

VISOKO 

Mehe D`ud`i}a br 24 

1990470004003044 

450. 

DUGA AUTO-[KOLA VARE[ 

VARE[ 

B.Gligori}a br s-1 

1990470004301804 

451. 

IVANA X FIZERSKI SALON FOJNICA 

FOJNICA 

Kulina Bana bb, Fojnica 

1990470004395797 

452. 

Dadi STR Fojnica, Tutnjevi} D`emila 

FOJNICA 

Bosanska bb, Fojnica 

1990470005812773 

453. 

Bosnagraf DD, Visoko Rezakovi} Seid 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004013520 

454. 

@-AIM D.O.O. OLOVO 

OLOVO 

Rijeka bb 

1990470004311698 

455. 

Slatko }o{e SUR Simitovi} Husein 

FOJNICA 

Muhameda Sud`uke b.b. Fojnica 

1990470005083333 

456. 

Kod Soki}a, Bistro vl. Soki} Mensud, Visoko 

VISOKO 

Donja Vratnica br 6 

1990470005546896 

457. 

Bakovi}i D.D. Fojnica ^ohad`i} Kemal 

FOJNICA 

Rupnovac br. 9, Fojnica 

1990470004017109 

458. 

VI MEDIA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br. 19 

1990470004257669 

459. 

ITP doo Kre{evo 

KRE[EVO 

Kre{evski kamenik bb 

1990470004911837 

460. 

Euromag doo Ilija{ 

ILIJA[ 

PODLUGOVI-ILIJA[ 

1990470004171533 

461. 

ALI] DOO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

1990470004447595 

462. 

Picolo shop str Visoko 

VISOKO 

^ar{ijska 67 

1990470005161127 

463. 

Galerija caffe bar Visoko 

VISOKO 

Branilaca 19 Visoko 

1990470005156277 

464. 

CHARME doo Visoko, Be~ar D`emila 

VISOKO 

^ar{ijska br 11 

1990470005037355 

465. 

FLE[ Auto {kola Visoko 

VISOKO 

Mevi}a 2 

1990470004271540 

466. 

VI FRUIT \L VISOKO 

VISOKO 

Husein bega Grada{~evi}a br 22 

1990470004032726 

467. 

GA[I S.U.R. Fast food Visoko 

DONJE MO[TRE 

Donje Mo{tre br.40 

1990470005838187 

468. 

AS knji`ara Kiseljak 

KISELJAK 

Josipa Bana Jela~i}a, Kiseljak 

1990470004666621 

469. 

VIS-PANDA doo Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka 44 

1990470004281919 

470. 

PROFARM-BOSNIA DOO Visoko 

VISOKO 

Gornje Mo{tre br 52 

1990470004249036 

471. 

Autoprevoznik Kiseljak Smaji} Suvad 

KISELJAK 

Vi{njica bb 

1990470004298409 

472. 

FI-VI Agencija za posredovanje i vo|enje knjiga Vi 

VISOKO 

D.Rosulje bb 

1990470004295402 

473. 

XXL STR VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska 70 

1990470005165492 

474. 

KUKI STR VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke B-1, Visoko 

1990470004283374 

475. 

Snaga DD Vare{ 

VARE[ 

Put mira br 13 

1990470004972171 

476. 

MICHAELA Salon za uljep{avanje 

BREZA 

Mustafe Ke{ki}a br. 25 

1990470005109814 

477. 

Maksumi} commerce Fojnica 

FOJNICA 

[ehidska bb 

1990470004028361 

478. 

MJE[OVITA ROBA STR VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska br 3 

1990470004340216 

479. 

F1 SUR VISOKO 

VISOKO 

G ROSULJE BB 

1990470004414712 

480. 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. ]ude Olovo 

OLOVO 

]ude bb 

1990470005102345 

481. 

JABUKA STR VISOKO vl. Semi} Asmir 

VISOKO 

Kula banjer bb 

1990470004316451 

482. 

BH-Mobile SZR Visoko, Hajri} Emir 

VISOKO 

Donje Mo{tre BB 

1990470005761848 

483. 

SIRENA DOO VARE[ 

VARE[ 

Luke bb Vare{ 

1990470004310437 

484. 

Caffe bar Deep Kiseljak 

KISELJAK 

Radanovi}i 27 

1990470005030856 

485. 

GRIL-BROD SUR VISOKO 

VISOKO 

Arnautovi}i bb 

1990470004299767 

486. 

Bella Donna STR Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka bb 

1990470005691911 

487. 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HAD@O VARE[ 

VARE[ 

HOD@I]I BB 

1990470004433724 

488. 

\ULSA SZR BREZA 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 25 

1990470004365145 

489. 

MIRSO SZSR VISOKO, Novokmet Mirsad 

VISOKO 

Skopljaka br 4 

1990470005217387 

490. 

ADI-C DOO Breza 

BREZA 

Kahve bb Breza 

1990470004917172 

491. 

Sarah doo Breza 

BREZA 

Bosanskih namjesnika br.12 

1990470004891273 

492. 

Rio Caffe-Bar s.u.r. Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 21, Breza 

1990470005528175 

493. 

MU[INBEGOVI] doo Visoko 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004275129 

494. 

Bosnian Beech Board doo Visoko 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004886132 

495. 

DOMENA d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005173446 

496. 

Automehani~arska radnja Visoko 

VISOKO 

Hase~i}a br 3 

1990470004300737 

497. 

Finalist 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006176764 

498. 

Kontakt 2 

TUZLA 

Stupine B-11 

1990500007341152 

499. 

Sus autocentar 

@IVINICE 

Mag put 

1990500006457870 

500. 

Atah 

^ELI] 

Nahvioci, II ~ete br.69 

1990500006337202 

501. 

Autoprev.Hasanhod`i} Bilal 

LUKAVAC 

Tabaci 

1990500006877783 

502. 

EKO METAL 

@IVINICE 

Modra~ka 10 

1990500007547471 

503. 

One Group DOO 

TUZLA 

Petra Ko~i}a 8 

1990500007482287 

504. 

GRADIS-TUZLA 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006175697 

505. 

SAJO-PROM 

LUKAVAC 

Mehe Tubi}a bb-Lukavac 

1990500006481053 

506. 

Dina 

TUZLA 

Veljka Luki}a 225 

1990500007617020 

507. 

Konoba Kod ^aje 

LUKAVAC 

Prokosovi}i bb 

1990500006713077 

508. 

REN-M 

GRADA^AC 

UL.H.K.GRADA[^EVI]A.BB. GRADA^AC 

1990500006240105 

509. 

Kamenolom Kotornica 

TUZLA 

Ul. Obala Zmaja od Bosne br.12 

1990500006617435 

510. 

GENT 

BR^KO 

CERIK BB 

1990500006859838 

511. 

Gromex Co 

TUZLA 

Tr`ni centar Sjenjak 

1990500007488786 

512. 

Caping 

GRA^ANICA 

Branilaca grada bb. 

1990500006145142 

513. 

Fruteks u ste~aju 

^ELI] 

^eli}, 208 Brdske brigade32. 

1990500006379106 

514. 

Pekara BENKO 

LUKAVAC 

M.Brigada bb 

1990500006655653 

515. 

Stenlir 

@IVINICE 

  

1990500007905595 

516. 

^AMD@E Doo 

LUKAVAC 

Babice bb 

1990500007277132 

517. 

Eurobilans 

TUZLA 

Fadila Jahi}a 8 

1990500008075248 

518. 

Keramix DOO 

TUZLA 

Fadila Jahi}a [panca 75 

1990500006919881 

519. 

PALETE-EURO 

MALE[I]I 

Male{i}i b.b. 

1990500006503266 

520. 

Solaris 

GRADA^AC 

Pere Bosi}a 6 

1990500006186755 

521. 

Gale 

GRA^ANICA 

Guvna bb 

1990500007096324 

522. 

Bedem hne 

@IVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006250290 

523. 

Zerina STR vl. Hasi} Meliha 

STJEPAN POLJE 

Stjepan polje b.b. 

1990500006003037 

524. 

Sarajevo osiguranje 

TUZLA 

Tuzla -Slatina 4 

1990500006712495 

525. 

AIDA TR 

GRADA^AC 

Porebrice bb 

1990500007978830 

526. 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

Rudni}ka bb 

1990500006692222 

527. 

VEZIR 

TRAVNIK 

Poturmahala 64 

1990520008618738 

528. 

[PEDICIJA 

BUGOJNO 

Slobode br.163,Bugojno 

1990520008516597 

529. 

^IMBA 

PROZOR 

Ul. Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a br.1, Prozor-Rama 

1990520008690324 

530. 

TIHI KUTAK 

NOVI TRAVNIK 

Kraljice Katarine Kotromanjic 1 

1990520008947083 

531. 

PRO-IZBOR GDO DOO VITEZ 

VITEZ 

[anti}i bb 

1990520008878504 

532. 

TRANSCONNEX 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 24 

1990520008668790 

533. 

MARGO 

TRAVNIK 

Bosanska 106 

1990520008105026 

534. 

MESNICA 

BUGOJNO 

Zlatnih ljiljana br.89 ,Bugojno 

1990520008819528 

535. 

IZBOR GDPT 

VITEZ 

Josipa \okca BB 

1990520008870744 

536. 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

Kru{~ica bb 

1990520008764626 

537. 

HERSS-TREID 

JABLANICA 

Trg Osobo|enja BB 

1990520008004437 

538. 

KRISTAL 

BUGOJNO 

Kop}i}i bb ,Bugojno 

1990520008943009 

539. 

SREBROVI] 

POSU[JE 

Meljaku{a II bb,Posu{je 

1990520008848725 

540. 

ACCOUNT 

BUGOJNO 

Bosanska br.9a,Bugojno 

1990520008624461 

541. 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

Lagerska bb 

1990520008831071 

542. 

DRVOESS 

TURBE 

Lagerska bb 

1990520008812641 

543. 

Emina 

DONJI VAKUF 

Barice DONJI VAKUF 

1990520008006086 

544. 

^EVABD@INICA KOD ASKE 

NOVI TRAVNIK 

Patriotske Lige bb 

1990520008350145 

545. 

VLA[I] MILK 

TRAVNIK 

Karaula bb , Travnik 

1990520008105123 

546. 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

Karad`e bb,Bugojno 

1990520008530759 

547. 

NIK-STIL 

BUGOJNO 

Zlatnih Ljiljana br.20,Bugojno 

1990520008779467 

548. 

KONDOR 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra bb DONJI VAKUF 

1990520008283118 

549. 

SJAJ KOMERC 

BUGOJNO 

KANDIJA BB 

1990520008932921 

550. 

SEKA 

NOVI TRAVNIK 

Kasapovi}i 1 

1990520008884033 

551. 

METALINVEST 

JAJCE 

Bage bb JAJCE 

1990520008685959 

552. 

SEMIX 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra 73 DONJI VAKUF 

1990520008479155 

553. 

MAN 

BUGOJNO 

Hendek V bb ,Bugojno 

1990520008866573 

554. 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

Barice bb DONJI VAKUF 

1990520008001139 

555. 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 28 

1990520008756672 

556. 

[PEDICIJATURIST 

BUGOJNO 

[ehitluci I,Bugojno 

1990520008613597 

557. 

VENEZIA 

GORNJI VAKUF 

317 Sl.Br. Brigade bb , Gornji Vakuf 

1990520008394474 

558. 

OPREMA DOO 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 14 

1990520008012779 

559. 

VELE@GRADNJA 

GORNJI VAKUF 

Zastinje bb, Gornji Vakuf 

1990520008596040 

560. 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

Voljevac - Gornji Vakuf 

1990520008438415 

561. 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

Nugle I br.13,Bugojno 

1990520008561120 

562. 

TEECH BUS 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 3 

1990520008870550 

563. 

LOZAN^I] 

NOVI TRAVNIK 

Stjepana Toma{evi}a bb 

1990520008786451 

564. 

EUROKIR 

VITEZ 

Kralja Tvrtka bb 

1990520008704583 

565. 

PODRUM PI]A NUNE 

GORNJI VAKUF 

MEHMED BEGA STO^ANINA BB 

1990520009265049 

566. 

CHEMOMETAL 

DONJI VAKUF 

Buka 7 DONJI VAKUF 

1990520008215315 

567. 

CENTAR 

DONJI VAKUF 

Torlakovac DONJI VAKUF 

1990520008002788 

568. 

AGRO VJZ MEHURI] 

TRAVNIK 

Mehuri} bb 

1990520008733004 

569. 

PAPILLON 

DONJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BR.66 DONJI VAKUF 

1990520008569074 

570. 

LION BUSS 

VITEZ 

PREO^ICA 66 

1990520008394086 

571. 

PALMA EXPORT IMPORT 

BANJA LUKA 

Potkozarje 269 

1990550006921285 

572. 

MIRO KOMERC 

TUZLA 

Stari grad 6 

1990550007351577 

573. 

Keko doo 

BR^KO 

Cerik bb 

1990550007557605 

574. 

ADMIR GRADNJA 

BR^KO 

Gornji Rahi} ^ande 13 

1990550007342071 

575. 

Poljosan doo 

BR^KO 

Bare{ br 36 

1990550007901276 

576. 

Gora`danka RK d.d. 

GORA@DE 

Ferida Dizdarevi}a br 4 

1990540005513282 

577. 

Bazna hemija d.d. 

GORA@DE 

1. Drinska brigada br 3 

1990540105722236 

578. 

Zis-agro d.o.o. 

GORA@DE 

Hubjeri bb 

1990540005791963 

579. 

Malotona`na hemija d.d. 

GORA@DE 

Prve drinske brigade bb 

1990540005787016 

580. 

Ake Trgovinska radnja 

GORA@DE 

Zaima Imamovi}a bb 

1990540006185298 

581. 

Auto saobra}aj d.o.o. 

GORA@DE 

Ru`dije Islamagi}a br 3 

1990540005753745 

582. 

Milgor Mljekara d.o.o. 

GORA@DE 

Mravinjac bb Gora`de 

1990540005843470 

583. 

Gora`de fudbalski klub 

GORA@DE 

Ferida Dizdarevi}a br 4 

1990540005872764 

584. 

Ramovi} d.o.o. 

GORA@DE 

Ul. Zife Fazlagi}a br 69 

1990540005586517 

(Bi-71-a-F/08) 


ABS BANKA DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNI KLIJENTI ZA JULI 2008. GODINE 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 15 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

14 Samostalna trgovinska radnja na malo 

SARAJEVO-CENTAR 

Bardak~ije bb 

1990490006374693 

Stan produkt-international d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Azize [a}irbegovi} 128 

1990490005251530 

Pep d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005091286 

AD GROUP dru{tvo za proizv.prom.i usl.exp-imp doo 

ILID@A 

Ismeta A. [erbe 30 

1990490006652889 

Butik SARA 

BU@IM 

ul.505 .Vite{ke bigade br.29 

1990450003440639 

ES-COMERC 

MOSTAR 

Bafo Sutina bb 

1990530009819840 

STANDARD-M DOO 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 11 

1990440001228021 

PREVOZ JASMIN doo 

SANSKI MOST 

Klju~ka 21 

1990440001258673 

HODZIC KEMAL UG RADNJA 

SANSKI MOST 

HODZIC BEZMEDINA 

1990440001214926 

10 

MLIJE^NI RESTORAN BEHAR Bajrami M 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

1990440001272059 

11 

I^AGI] MUSTAFA SAMOSTALNA VODOINSTALATERSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

OSLOBODILA^KA BB 

1990440001855805 

12 

"PASSION" TR vl.Mujezinovi} Indira 

KLJU^ 

Naselje 17.VKBBR bb. 

1990440003155896 

13 

Dizajn Gra|ev.radnja vl.Mehinagi} Eldin Maglaj 

MAGLAJ 

Bijela Plo~a bb 

1990460004279155 

14 

DESETKA SRMF VL KARABAJI] ZAJKO 

ZAVIDOVI]I 

MUSTAJBA[I]I BB 

1990510008080340 

15 

D@IMI-PROMET DOO DRU[TVO ZA TRG. I UGOST. 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

1990510008294322 

16 

LIDER SUR CAFFE BAR VL. Mustajbegovi} Kanita 

ZENICA 

SEJMENSKA 17 

1990510008162402 

17 

Gradska groblja JKP Visoko 

VISOKO 

Naselje Podvisoki br. 108 

1990470004018758 

18 

PERUN DOO VARE[ 

VARE[ 

PUT MIRA 39. VARE[ 

1990470004911934 

19 

Azzuro SZFR, Visoko Mu{inbegovi} Muamera 

VISOKO 

Podvisoki bb 

1990470005053748 

20 

DAS-TRANS DOO Ilija{ 

ILIJA[ 

Kraji{ka bb 

1990470005589770 

21 

Autoprevoznik Daris Ahmedovi} Vare{ 

VARE[ 

\.\akovi}a bb 

1990470004358937 

22 

ATLANTIS STR VISOKO, Abazovi} Lejla 

VISOKO 

D. Mo{tre bb 

1990470004886520 

23 

STR MJE[OVITA ROBA BREZA 

BREZA 

Izbod bb 

1990470006310092 

24 

Tuzla-Kvarc 

TUZLA 

Bukinje - 21 Decembar BB 

1990500007078185 

25 

Tuzla stan 

TUZLA 

Aleja Bosanskih valadara 4 

1990500006711331 

26 

OR Pekara Magistral 

LUKAVAC 

Macan Marije bb 

1990500007272767 

27 

Kendi DOO Tuzla 

TUZLA 

Bosne Srebrene 28 

1990500007289548 

28 

TRAVNIK ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA 

TRAVNIK 

Mali niz bb 

1990520008353346 

29 

JANJ 

DONJI VAKUF 

770 Slavne Brdske brigade bb DONJI VAKUF 

1990520008681109 

30 

Mujki}-Transport d.o.o. 

BR^KO 

Stari Brod 34 

1990550006809444 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 30 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

31 

Bager Export Import d.o.o. 

ILID@A 

Bistri~ki put 8 Ilid`a 

1990490005659997 

32 

Sarajevo osiguranje d.d. Filijala Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Mar{ala Tita 29 

1990490105585129 

33 

Apoteka Park 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a 65 

1990490005909578 

34 

Memfis d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina 19 

1990490005112529 

35 

Elmax-in`injering d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Safvet bega Ba{agi}a 69-a 

1990490005144442 

36 

Mesara Market BB str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 59 

1990490005101762 

37 

Slatki market bb str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 59 

1990490006570342 

38 

Bosnatransport DD Sarajevo 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Envera [ehovi}a 34 

1990490005520511 

39 

B-K group d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Branilaca Dobrinje 7 

1990490006175067 

40 

West caffe bar Sur 

VOGO[]A 

Mo{e Pijade bb, Zanatski centar 

1990490005162678 

41 

INSTALL-PRO vl.Karaba{i} Fadil 

BIHA] 

Jablanska br.3 

1990450003294751 

42 

Veseli Brijeg UR kafe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a 7 

1990450003481670 

43 

AMB COMPANY DOO 

BIHA] 

Pritoka bb 

1990450003577409 

44 

FIKO-TERM d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Ba{~e bb 

1990450002052375 

45 

Bc - Gradnja D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Oto~kih heroja 15 

1990450002008531 

46 

DOMA]A RADINOST Vl.@eri} Sulejman 

BIHA] 

Isaka Samokovlije 45 

1990450003505726 

47 

[ipad Bina D.D. Biha} 

BIHA] 

Biha}kih branilaca 89 Biha} 

1990450002018619 

48 

Royal Restoran 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a bb 

1990450003298049 

49 

Euro-Swiss d.o.o. 

VELIKA KLADU[A 

Barake bb 

1990450002777547 

50 

Mep D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska 50/6 Bosanska Otoka 

1990450002021820 

51 

MALINA 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 1 

1990530009797239 

52 

MONTER 

JABLANICA 

Lug br.1 

1990530009639711 

53 

ZDRAVA HRANA export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Podgorani bb 

1990530009043743 

54 

Konjic Bus 

KONJIC 

Ov~ari bb 

1990530009171783 

55 

BAER d.o.o. 

MOSTAR 

Stjepana Radi}a br 27 

1990530009225521 

56 

SIGURNOST 

MOSTAR 

Trg 1 Maj bb 

1990530009116008 

57 

SAJONARA 

KONJIC 

^elebi}i bb 

1990530009121731 

58 

NEA 

MOSTAR 

Falad`i}a br 2 

1990530009630205 

59 

MONEA 

MOSTAR 

Mladena Balorde 35 

1990530008112349 

60 

ADIN DOO 

SANSKI MOST 

VRHPOLJE BB 

1990440001958237 

61 

Most TR vl.Hergi} Merima 

KLJU^ 

Branilaca br.3 

1990440001935733 

62 

Salon zabavnih igara KALE 

SANSKI MOST 

Hamzibegova bb 

1990440003473862 

63 

ADO TR 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 37 

1990440003054046 

64 

HOD@I] JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

1990440001258867 

65 

Kym Fast Food UR vl.[ehi} Kasim 

KLJU^ 

Ul.Safeta Filipovi}a 2 

1990440001956394 

66 

OZZ Centar po Klju~ 

KLJU^ 

Branilaca BIH 170 B 

1990440001710208 

67 

10 OKTOBAR d.d. 

SANSKI MOST 

M.]azima ]ati}a 24 

1990440001264396 

68 

DOO REVSAN 

SANSKI MOST 

STANI^NA BB , SANSKI MOST 

1990440001243444 

69 

KAL M [PED doo 

SANSKI MOST 

Okre~ br 4 

1990440001204644 

70 

MELKI] KNJIGOVODSTVENI BIRO 

SANSKI MOST 

OTOKE 12A 

1990440002659353 

71 

LANG ZR 

SANSKI MOST 

HASANA KIKI]A 87A 

1990440002174159 

72 

FADING COMMERCE doo 

SANSKI MOST 

[ejkova~a bb 

1990440001279237 

73 

SPLONUM DD 

SANSKI MOST 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 

1990440101220859 

74 

KOMISIJE OP]INE 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 3 

1990440002611241 

75 

Alen kova~ka radnja vl.Klobodanovi} Kasim N.[eher 

MAGLAJ 

Kova~i 6 

1990460004262471 

76 

Kantina UR vl.Aljoski Eldan 

TE[ANJ 

O[ Re{ad Kadi} bb 

1990460003297224 

77 

Samoposluga Trgovina vl.Mehmed Hasi} Jelah 

TE[ANJ 

Ul.1.marta bb Jelah 

1990460004143937 

78 

Extra D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Mar{ala Tita 7 

1990460003261431 

79 

Simpo-MM D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana bb 

1990460004258397 

80 

Karming D.O.O.Zavidovi}i-u ste~aju 

ZAVIDOVI]I 

Mustajba{i} bb 

1990460004070023 

81 

ZAK-COMMERC EXPORT IMPORT D.O.O. 

ZENICA 

FRA GRGE MARTI]A BR.11 

1990510007862187 

82 

BEST-PRODUKT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

TE[ANJSKA 44 

1990510007604652 

83 

MESS d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

RUJEV DO 1A ZENICA 

1990510007899047 

84 

MJESNA ZAJEDNICA @ELJEZNO POLJE, @EP^E 

@EP^E 

RAVNE BB 

1990510007662076 

85 

ALD PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

1990510007915343 

86 

HITNESS d.o.o. @EP^E 

@EP^E 

BUKOVIK BR. 5 

1990510007656644 

87 

HAADRO POLJOPRIVREDNI PROIZVOD@A^ 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005691814 

88 

Eurograf d.o.o. Kiseljak 

KISELJAK 

Kre{evska cesta bb 

1990470005200218 

89 

KOVINA UNIS VISOKO, Visoko 

VISOKO 

Arnautovi}i bb, Visoko 

1990470004013229 

90 

Ka{mir Caffe Bar Visoko, Vra`i} Rabija 

VISOKO 

Naselje Luke br 4 

1990470005458044 

91 

Autoprevoznik Vare{ 

VARE[ 

Bora~ka bb 

1990470004203252 

92 

BE[A EXPORT - IMPORT doo Ilija{ 

ILIJA[ 

Bosanski put br.166 

1990470005585987 

93 

BUL-TRADE d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005674160 

94 

ALPINA S.U.R Restoran Olovo 

OLOVO 

SARAJEVSKA BB 

1990470005845171 

95 

Kaja str Visoko vl.Kajevi} Mersiha 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470005337958 

96 

4 M STR VISOKO 

VISOKO 

B Mahala br 26 

1990470004473882 

97 

PRESENT-SHOP STR Visoko 

VISOKO 

^ar{ijska 5 

1990470004776522 

98 

SZR Frizerski salon Emina, Visoko 

VISOKO 

Bijela D`amija bb 

1990470005880964 

99 

SUR Pizzeria "CAMEL", Visoko 

VISOKO 

ul. Mule Hod`i}a bb 

1990470005834307 

100 

NEDA STR VISOKO 

VISOKO 

Porije~ani bb 

1990470004327703 

101 

Ado-Trans doo Visoko 

VISOKO 

Donje Mo{tre br. 13 

1990470004024287 

102 

CAFFE BAR CASPER S.U.R. VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uvejsa bb, Visoko 

1990470006279634 

103 

MIKI-PROM DOO VISOKO 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004916396 

104 

Mje{ovita roba STR Visoko 

DONJE MO[TRE 

[areni Hanovi bb 

1990470006317367 

105 

Rukometni Klub- Visoko 

VISOKO 

LUKE III A-2 

1990470004062505 

106 

Sabah STR VISOKO 

VISOKO 

T.Polje 

1990470004057946 

107 

TABHANA FAST-FOOD VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska br 65, 

1990470004591252 

108 

LUBCON doo Visoko 

VISOKO 

Luke bb 

1990470005701223 

109 

Bosnafurnir D.D Visoko 

VISOKO 

^ajengradska 18 

1990470004020407 

110 

SUD Caffe PALMA Sabahudin Buljina Fojnica 

FOJNICA 

Mehmeda Spahe b.b. Fojnica 

1990470005013784 

111 

Tost 

TUZLA 

Vukovarska 1 

1990500006156588 

112 

MLINORAD 

[IBO[NICA 

^eli}, Nahvioci bb 

1990500006704153 

113 

Centar za soc. rad 

LUKAVAC 

Trg Bremena bb 

1990500007246674 

114 

Horizontala 

@IVINICE 

Ul.Oslobo|enja 13 

1990500007362686 

115 

Mirex STR vl. Begovi} E{efa 

GRA^ANICA 

Trepani}i b.b. 

1990500006009536 

116 

Higijena 

TUZLA 

Obala Zmaja od Bosne 12 

1990500007253270 

117 

Bulevar 

@IVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006246216 

118 

Nur Knjigovodstveni biro 

GRADA^AC 

Porebrice bb Grada~ac 

1990500007892112 

119 

Rainci-promet 

RAINCI GORNJI 

Rainci Gornji 

1990500007114754 

120 

Takko 

@IVINICE 

I ulica 

1990500006268332 

121 

Grga prom 

@IVINICE 

Magistralni put bb 

1990500006622091 

122 

KIKE 

GRADA^AC 

Varo{ka 

1990500006575143 

123 

Medilab 

GRA^ANICA 

Brijesnica Mala bb 

1990500007498874 

124 

Jusi}i 

LUKAVAC 

Lukavac, [kolska bb 

1990500006407527 

125 

AB-BATA 

TUZLA 

[i}ko Polje bb 

1990500008110362 

126 

Wagner doo 

@IVINICE 

Gostelja 72 

1990500007193906 

127 

ZLATNA DOLINA 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008259062 

128 

RU@MEL 

TRAVNIK 

VITOVLJE 18 

1990520006075980 

129 

BORAC PROIZVODNJA OBU]E 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

1990520008321433 

130 

ENI 

TRAVNIK 

Fatmi}i 11 

1990520008473723 

131 

HOZI]-TURIST 

DONJI VAKUF 

ULICA SLOBODE 176 

1990520008663358 

132 

SAMOPOSLUGA VRBAS 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE BB 

1990520006534693 

133 

FICH-^ELI] 

GORNJI VAKUF 

Bosanska bb, Gornji Vakuf 

1990520008248489 

134 

METALORAD 

TURBE 

Aleja 128 Turbe 

1990520008705068 

135 

KI^IN 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008703225 

136 

CONTRA IHM 

BR^KO 

Mao~a b.b. 

1990550007303368 

137 

A&V Market 

BR^KO 

Zaima Mu{anovi}a 1 

1990550007895165 

138 

Elektroakustik d.o.o. 

GORA@DE 

Gamel Abdel Ganema bb 

1990540005754715 

139 

Interijeri Beko Obrtni~ka stolarska radnja 

GORA@DE 

Omera Vrane br 63 

1990540006267457 

140 

ARNAUT MIRSAD Samost.poljopriv.proizvi|. 

GORA@DE 

Ilovaca, selo Zilici bb 

1990540006574268 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 90 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

141 

Cuker company d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Mihrivode 22 

1990490005094002 

142 

Spahi} promex d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Zajke 97 

1990490005506737 

143 

Ba~i} Company d.o.o. 

ORA[JE 

Ul XI 67 Ora{je 

1990490005215058 

144 

Hanri d.o.o. 

ILID@A 

Kurta Schorka 24 

1990490005832851 

145 

\uri} company doo 

ILID@A 

stupska bb 

1990490005936059 

146 

Bagrem sur fast-food 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Had`i}a bb 

1990490005705005 

147 

Vranjevac d.o.o. 

BRATUNAC 

Srebreni~kog odreda 1 

1990490006045378 

148 

San-commerce d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb -Plato Skenderije 

1990490006104936 

149 

Lufthansa City Center d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005049673 

150 

Deas Servis szr 

VOGO[]A 

Igmanska 10 

1990490005874270 

151 

Kato d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Humska 50 

1990490005845364 

152 

Marbella-commerce d.o.o. 

ILID@A 

D`emala Bijedi}a bb TC Hecoprom 

1990490005612273 

153 

Posavljak d.o.o. 

KISELJAK 

Gromiljak bb 

1990490005114081 

154 

Daca d.o.o. Sarajevo 

ILID@A 

Ote{ka 7 

1990490005488889 

155 

Bikas d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005088861 

156 

Jaskam Samostalna agencija 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Bosanska 8 

1990490005886395 

157 

Jubil d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Sara~i 77 

1990490005725472 

158 

L.K.C. Valter d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vrazova 14 

1990490005159768 

159 

Euro bet II d.o.o 

HAD@I]I 

Had`eli 104 

1990490005545731 

160 

Obar Impex d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005012134 

161 

Eurogold d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Josipa Vanca{a 32 Sarajevo 

1990490005151620 

162 

Pra~anka d.o.o. 

PRA^A 

Hrenovica -Pra~a , Kasarne bb 

1990490005512169 

163 

Natur-pharm d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a br.61 

1990490006573349 

164 

Vert d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Adema Bu}e 102 

1990490005886589 

165 

Bambucha Sur-ljetna ba{ta 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka bb-ispred hotela Biokovo 

1990490006372850 

166 

Makota-petrol d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamida Dizdara 13 

1990490005759034 

167 

Narodno grijanje d.o.o. 

ILID@A 

Tukovi 64 B 

1990490005628860 

168 

Bunjo d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005629733 

169 

Velvet d.o.o. 

ILID@A 

Bla`ujski drum 2 

1990490005738470 

170 

Eurocom d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina br 19 

1990490005671055 

171 

Prosperitet d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Hamze Hume 8 

1990490005819077 

172 

IDEAMEDIA d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Hamdije ^emerli}a 2/10 

1990490006368388 

173 

CH Elektrotehnik d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Geteova 13 

1990490005196919 

174 

Pet Zlatnih d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Grada~a~ka 22 

1990490005002628 

175 

Yildiz sur 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Tah~i}a sokak 4 

1990490005544858 

176 

[ipad export import d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Mar{ala Tita 15 

1990490005213312 

177 

Izolater d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Lukavi~ka cesta 67, Sarajevo 

1990490005621585 

178 

Merkom Agencija za ra~unovodstvene usluge 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Gornjo vakufska 41 

1990490006690137 

179 

Intup GP d.o.o 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

[ibenska 3 

1990490006202906 

180 

Cardigan-point d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Ferde Hauptmana br.7 

1990490006386818 

181 

City look szr 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 31 

1990490005644089 

182 

M Market str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 89 

1990490005109328 

183 

Gold star d.o.o. 

ILID@A 

Ismeta Alajbegovi}a [erbe br.30 

1990490006430662 

184 

^olaktex d.o.o. 

ILID@A 

Hrasni~ka cesta bb 

1990490005483069 

185 

SDP Socijaldemokratska partija BIH 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina 41 

1990490006321925 

186 

Jutarnje novine d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Ni`e banje 1 

1990490005000785 

187 

Intergroup d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vi{njik 35 A 

1990490006599054 

188 

Eko talus d.o.o. 

ILID@A 

Ustani~ka br. 20 

1990490006246071 

189 

Omda d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Skenderovo Naselje bb 

1990450002149569 

190 

Krajinaputevi D.D. 

BIHA] 

Bedem 1 

1990450002081960 

191 

Grme~ S.D. UD 

BOSANSKI PETROVAC 

Dobro Selo bb 

1990450002957288 

192 

Orahova d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Didovi}i bb 

1990450002079050 

193 

Tigar kod Frenkija UR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450003253623 

194 

Scorpion Caffe-bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002056546 

195 

TPM d.d. Bos. Krupa 

BOSANSKA KRUPA 

Mladena Stojanovi}a bb 

1990450002011829 

196 

EUROTRIKO d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Cazinska BB 

1990450002242398 

197 

P.T.G. MAKI] D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska br.40 

1990450002013090 

198 

Agrokomerc d.d. 

VELIKA KLADU[A 

Ahmeta Mr`ljaka 1 

1990450002077498 

199 

Dedi} Commerc doo Biha} 

BIHA] 

Ribi}-Novo naselje bb 

1990450002032587 

200 

Mimin-Comerc DOO 

VELIKA KLADU[A 

Muhsina rizvi}a bb 

1990450002667064 

201 

Nina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002139966 

202 

Sabina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002069544 

203 

Mirel-Ermin d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Medeno Polje BB 

1990450002642426 

204 

[umarske usluge vl.Buni} Hasib 

BIHA] 

Viki}i bb 

1990450003250519 

205 

IMID@ T4 DOO 

BIHA] 

Irfana ljubijanki}a bb 

1990450003278261 

206 

Grme~ Drvo Usluge u [umarstvu 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeu{a bb 

1990450003451503 

207 

Evropa 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a bb 

1990450003364397 

208 

K & L d.o.o. 

BIHA] 

Vedropoljska bb 

1990450002309037 

209 

OSTRU@NICA PREVOZ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Ostru`nica bb 

1990450002024148 

210 

K-S Doo 

BIHA] 

^ekrlije bb 

1990450002047719 

211 

G.H.R.M. d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rujnica 40 

1990450002042190 

212 

S.L.A.-AKVA SR za izradu sokova 

JEZERSKI 

Mahmi} Selo 152 

1990450002423303 

213 

Mack UR kaffe-bar 

BIHA] 

Mu{anovi}a mahala 38 

1990450002948267 

214 

ERC-PROMET d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rasima Deli}a 12 

1990450002168484 

215 

M S TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Huji}i 1 

1990450003145274 

216 

Skup{tina USK-a - Kant.izborna komisija 

BIHA} 

Alije \erzeleza br.6 

1990450002505656 

217 

No 5 Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002350165 

218 

Fimel d.o.o 

VELIKA KLADU[A 

I Muslimanske brigade bb 

1990450003275060 

219 

Grme~-Kompanija DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Kapljuh, Put Avnoja-a 43 

1990450003180776 

220 

UR RESTORAN PALMA I 

BU@IM 

Generala Izeta Nani}a br.53 

1990450003348198 

221 

H-KASAPOVI] d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovi}a bb 

1990450002547754 

222 

Alti} mesnica TR 

BIHA] 

Ul. Sultan Ahmeda III 2, Kulen Vakuf 

1990450002968055 

223 

]oraga-Komerc d.o.o. 

VELIKA KLADU[A 

25.marta 8 

1990450002463752 

224 

MTS-DESINGS d.o.o. Bu`im 

BU@IM 

Bu`im 231 

1990450003026158 

225 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U HNK 

MOSTAR 

Kneza Domagoja 11 zgrada Hercegovina auto 

1990530209020010 

226 

Neimar 

KONJIC 

Seljani br.5 

1990530009198264 

227 

UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. 

KONJIC 

Donje Polje 42 

1990530009044616 

228 

RADIJATOR 

KONJIC 

Kolonija br.25 

1990530009143362 

229 

LADA 

KONJIC 

Suhi do 

1990530009118336 

230 

ARMINA 

KONJIC 

Varda bb 

1990530009175178 

231 

M & S 

MOSTAR 

Blagaj bb 

1990530009208740 

232 

SIMBA d.o.o. 

MOSTAR 

Splitska bb 

1990530009077208 

233 

DEKORATIVA d.d. 

PROZOR 

Prozor, Kralja Tomislava 

1990530009036953 

234 

KMB PRODUKT D.O.O. 

POSU[JE 

Meljaku{a bb 

1990530009045489 

235 

DENEJA 

MOSTAR 

Zagreba~ka 16 

1990530009265776 

236 

ALI 

KONJIC 

Prkanj L1 

1990530009264224 

237 

LJUBU[KA TKAONICA D.O.O. 

LJUBU[KI 

Stjepana Radi}a bb 

1990530009111061 

238 

AME-PROMET 

KONJIC 

Safeta Muji}a 

1990530009130558 

239 

NAPEX 

KONJIC 

Kolonija bb 

1990530009510992 

240 

FRIMONT 

MOSTAR 

Opine bb 

1990530009034528 

241 

ALPA-M 

MOSTAR 

Bi{}e polje bb 

1990530009226491 

242 

EUROIN@ENJERING doo 

MOSTAR 

Bi{}e Polje bb 

1990530009690539 

243 

TIZIANA 

MOSTAR 

Tekija 4 

1990530009020269 

244 

M.R.S D.O.O. 

STOLAC 

@egulja bb 

1990530009028902 

245 

PKB - SARAJEVO 

ILID@A 

Ismeta Alajbegovi}a [erbe 30 

1990530009187109 

246 

MEJDAN 

MOSTAR 

Mar{ala Tita bb 

1990530009384116 

247 

STUDIO-CONCEPT d.o.o. 

MOSTAR 

Trg Ivana Krdnelja 1 

1990530009218149 

248 

RUDNICI BOKSITA d.o.o. 

[IROKI BRIJEG 

Fra Didaka Bunti}a bb 

1990530009190407 

249 

MDT TRADE d.o.o. 

KONJIC 

Sarajevska br.23 

1990530009455508 

250 

OLIMPIC d.o.o 

MOSTAR 

Bijeli Brijeg lll niz 2A 

1990530009294003 

251 

DIJAMANT d.o.o. 

MOSTAR 

Gojka Vukovi}a br 7 

1990530009053540 

252 

LI[TO d.o.o. 

[IROKI BRIJEG 

Varad`inska 2 

1990530009228625 

253 

SOKO Zrakoplovstvo d.d. 

MOSTAR 

Rodo~ bb 

1990530009226006 

254 

AD COMPANY doo 

MOSTAR 

Mladena Balorde 48 

1990530009521953 

255 

TURIST BEST d.d. 

KONJIC 

Bra}e Begta{evi}a 42 

1990530009029969 

256 

PRIMERA doo 

GRUDE 

Sovi}i bb 

1990530009028126 

257 

BRADINA 

KONJIC 

Bradina bb 

1990530009143071 

258 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

Mar{ala Tita 237 

1990530009022209 

259 

DEMI]-TRADE 

MOSTAR 

Muje Pa{i}a 26 A 

1990530009180513 

260 

NASAI doo 

JABLANICA 

Pere Bili}a 37 

1990530009480728 

261 

A & A doo 

MOSTAR 

Feji}eva 72 

1990530009091079 

262 

Gospodarska banka d.d. u likvidaciji 

MOSTAR 

Ante Zuani}a bb 

1990530009294779 

263 

KONJIC-STAN 

KONJIC 

Maksima Kujund`i}a br.67 

1990530009188855 

264 

LABODERA - I.o.s. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 

[IROKI BRIJEG 

Splitska bb 

1990530009053152 

265 

SABINA 

KONJIC 

Safeta Muji}a br.15 

1990530009118239 

266 

MO MEDIA 

MOSTAR 

Mladena Balorde 9 

1990530009994731 

267 

UNION ELEKTRO doo 

MOSTAR 

Ortije{ - Prognani~ko naselje bb 

1990530009958647 

268 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530109083723 

269 

KESKIN 

JABLANICA 

Glogo{nica bb 

1990530009625355 

270 

NONO 

JABLANICA 

Rasadnik 2 /10 

1990530009055189 

271 

SELVA 

MOSTAR 

Mar{ala Tita 110 

1990530009404389 

272 

MESARA 

KONJIC 

X Hercegova~ke brigade bb 

1990530009196033 

273 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1990530009689957 

274 

AM export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Tekija br 3 

1990530009264321 

275 

KONFEKCIJA d.d. 

KONJIC 

Tre{anica 11 

1990530009050533 

276 

D@IDA 

JABLANICA 

PERE BILI]A 16 

1990530009370051 

277 

VELE@ 

MOSTAR 

Mar{ala Tita bb 

1990530009213493 

278 

Op}a zemljoradni~ka zadruga Klas Sanica Klju~ 

KLJU^ 

Atifa D`afi}a 3,Sanica 

1990440003040660 

279 

MODRA[PED DOO 

SANSKI MOST 

MODRA 76 

1990440001261098 

280 

Infografika D.o.o. 

KLJU^ 

Branilaca BiH bb. 

1990440002110721 

281 

FB Modratrans DOO 

SANSKI MOST 

Novi tr`ni centar SANSKI MOST 

1990440001265172 

282 

OBP RUFKO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

1990440002737729 

283 

Kurbegovi} Adis Autoprevoznik 

SANSKI MOST 

Kijevo 102 

1990440003025722 

284 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1990440001986270 

285 

BAHTI] COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

@ELJEZNI^KA BB 

1990440001261292 

286 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

1990440002686416 

287 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDI] AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

1990440002743937 

288 

Klju~ki Biseri DOO 

KLJU^ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001993448 

289 

FOLKOTEKA AS NO]NI KLUB UR 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1990440003195763 

290 

Gold Caffe Bar vl.Imamovi} Bakir 

KLJU^ 

Cazinska br.2 

1990440002124010 

291 

NISKO TR 

SANSKI MOST 

SKUCANI VAKUF 112 

1990440001710790 

292 

BACARDI caffe bar 

SANSKI MOST 

Lu{ci Palanka Sime Milju{a 9 

1990440002507645 

293 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

1990440001262456 

294 

TRGOIMPEX doo 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 26 

1990440002021481 

295 

EUROSTIL 2001 VL KARI] ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

1990440001253920 

296 

ORION TR 

SANSKI MOST 

GORICE BB 

1990440001905275 

297 

Stolar SZR vl.Zukanovi} Fehim 

KLJU^ 

Branilaca BiH br.10 

1990440002005670 

298 

[eha & Es Doo 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVCI 119 A 

1990440001181655 

299 

CAMEL caffe bar 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1990440002031763 

300 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1990440001279625 

301 

SEHA-SANA DD 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 3 

1990440001201540 

302 

FILES DD 

SANSKI MOST 

Muse ].]ati}a 72 

1990440001200182 

303 

MUNGO CAFFE BAR VL. VELI] JASMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 86A SANSKI MOST 

1990440002536260 

304 

NARODNA BO[NJA^KA STRANKA 

KLJU^ 

JADRANSKA 13 

1990440003406835 

305 

"E.T" TR vl.Avdagi} Samir 

SANSKI MOST 

Prvomajska 1A 

1990440003309156 

306 

ZSR CERI] SENAD 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE 108 

1990440001263232 

307 

ZUKANOVI] FADIL AUTOSERVIS 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA BB 

1990440001868512 

308 

CVJE]ARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

1990440002629380 

309 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGI] ELVIN 

KLJU^ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003440203 

310 

DIVEL doo 

SANSKI MOST 

KRKOJEVCI BB 

1990440001182528 

311 

KIJEVO SINCOP DOO 

SANSKI MOST 

Muse ^azima ]ati}a bb 

1990440001230543 

312 

SUMEJA DOO 

SANSKI MOST 

POBRIJE@JE DOO 

1990440003601029 

313 

ZLATNA DOLINA doo 

SANSKI MOST 

Banjalu~ka 11 

1990440001189221 

314 

EM KLJAJI] doo 

SANSKI MOST 

Prijedorska bb 

1990440002490670 

315 

Hamo Caffe Bar vl.Haramba{i} Mehmed 

KLJU^ 

Ul.Oslobodilaca BiH bb.Sanica 

1990440002872462 

316 

HUSI] ZR 

SANSKI MOST 

VR[E 349 

1990440002344491 

317 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

1990440002304139 

318 

Krupi} D.O.O. 

SANSKI MOST 

Alagi}a sokak 5. 

1990440001203189 

319 

Emila Doo 

SANSKI MOST 

Krkojevci 96 

1990440001259740 

320 

OZPUZ SANA OBRT PO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 15 

1990440003199837 

321 

Sana DOO P.O. Klju~ 

KLJU^ 

Branilaca BiH 99 

1990440001845232 

322 

Duga Fasadersko-Molerski obrt vl.Kananovi} Husein 

KLJU^ 

Vele~evo bb. 

1990440003408387 

323 

GARO KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

MAHALA 66 

1990440001840188 

324 

MGR LIFE DOO vl.Be}irbegovi} Zajim 

KLJU^ 

Oslobodilaca br 62 

1990440002999726 

325 

[ar~evi} Doo 

SANSKI MOST 

^APLJE 24 

1990440001261583 

326 

Plava Dolina UR vl.Muratagi} Mirsada 

KLJU^ 

Vele~evo bb. 

1990440001838636 

327 

Advokat Halep D`evad Te{anj 

TE[ANJ 

Kralja Tvrtka bb 

1990460003898333 

328 

Enno doo Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003266766 

329 

Hanex Agenc.za knjig.usluge vl.Me{i} Hasan 

TE[ANJ 

O.Pobri}a 24 

1990460003287912 

330 

^obljanka TR vl.Smajlovi} D`emal Maglaj 

MAGLAJ 

^obe bb 

1990460003436710 

331 

Sojki} D.O.O. Zavidovi}i 

ZAVIDOVI]I 

Krivajska bb 

1990460003780575 

332 

Meri, Butik vl.Jusufba{i} Emira 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003265990 

333 

Hamo STR vl.Be{i} Mehmed Te{anj 

TE[ANJ 

Bukva bb 

1990460003009037 

334 

Ashar TR Maglaj, vl.^akrama Hatid`a 

MAGLAJ 

^obe 

1990460003332338 

335 

Dopak D.O.O. Doboj 

DOBOJ 

Ozren.srpskih brigada 5A 

1990460004004839 

336 

Ukus,dd, Industrija namje{taja, Te{anj 

TE[ANJ 

Bukva bb, Te{anj 

1990460003077422 

337 

Stil-gradnja, D.O.O. Doboj-jug 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb, Doboj-jug 

1990460003521294 

338 

Mukiprom D.O.O.Te{anj 

JELAH 

Jelah bb 

1990460003144934 

339 

Corida D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Lug I, Mo{evac, Maglaj 

1990460003207984 

340 

Hulje` STR vl.Hasi} Munib 

MAGLAJ 

Tr`ni centar 

1990460003102933 

341 

Restoran kod Keme, SUR vl.Barakovi} Aj{a Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003273459 

342 

Alpis D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Kra{evo bb 

1990460003082078 

343 

D`ana STR mje{. robe, Vl.Ljevakovi} [emso,Trep~e 

TE[ANJ 

Trep~e bb 

1990460003444567 

344 

Mehinagi}, SMKR Maglaj 

MAGLAJ 

Vite{ka br.11 Maglaj 

1990460003512370 

345 

Eurotehna D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Meki{ bb 

1990460004076619 

346 

Antaris STR,poklon gal.vl.Ad`iki} Merima 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003673390 

347 

Elementara, vl.Had`i} [eval, Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska br.98 

1990460003326130 

348 

@arex ,D.O.O. Usora 

USORA 

Siv{a br.18 Usora 

1990460003269482 

349 

Zuhdi TR vl.Mihna Muji}-Klobodanovi} 

MAGLAJ 

Novi [eher 

1990460003327682 

350 

Skuli}-company D.O.O., Doboj Jug 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb 

1990460003319437 

351 

Bella, Disko klub, vl.Karahmet Zijad 

TE[ANJ 

Jelah polje bb 

1990460003656221 

352 

Ado,Caffe bar vl.Dervi{evi} Aziz 

TE[ANJ 

Osmana Pobri}a 24 

1990460003214774 

353 

Metaltex-ad D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003147456 

354 

Paholz D.O.O. Usora 

USORA 

@abljak bb, Usora 

1990460003168117 

355 

Zovko gradnja dd Maglaj 

MAGLAJ 

III Ulica bb 

1990460003179175 

356 

Stolarska radnja SZR vl.Be}ar Re{ad Te{anj 

TE[ANJ 

Cerovac 

1990460003326518 

357 

Hambok D.O.O. 

TE[ANJ 

Jelah bb 

1990460003284711 

358 

Farma brojlera SR vl.Me|i} Emina 

MAGLAJ 

^akalovac bb 

1990460003798229 

359 

Be{i}-gradnja SZR ZF vl.Be{i} Smajo 

TE[ANJ 

Pute{i} bb 

1990460003656512 

360 

CGV, D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska bb 

1990460003144740 

361 

MM D.O.O., Sarajevo 

SARAJEVO 

Ul.^adord`ina 3-A 

1990460003307215 

362 

Odiseja 1 D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Te{anjka 

1990460003137271 

363 

Kru{ko SZR vl.Kru{ko Amir 

MATUZI]I 

Matuzi}i bb 

1990460003855459 

364 

VH Buffet vl.Damir Mezetovi} Te{anj 

TE[ANJ 

Bra}e Pobri} bb 

1990460004128805 

365 

Plus trade D.O.O. Prnjavor 

PRNJAVOR 

Milo{a Todi}a bb 

1990460004067210 

366 

Samostalna trgov.radnja mje{.robe vl.Zehra Alji} 

TE[ANJ 

Miljanovci bb 

1990460003269191 

367 

Deny STR vl.[aroti} Denis 

TE[ANJ 

Miljanovci bb 

1990460004261889 

368 

Septembar pekara SZR, vl.Bradari} Edin, Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb,Maglaj 

1990460003272586 

369 

Nova demokratska stranka BIH, Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana 11 

1990460003606363 

370 

Plima 3 D.O.O. Usora 

USORA 

@abljak bb 

1990460003112342 

371 

Autopromet MM D.O.O. Jelah 

TE[ANJ 

Poto~ani,Jelah 

1990460003189457 

372 

Eurotrade D.O.O. Te{anj 

TE[ANJ 

Ul.25 novembar 8, Te{anj 

1990460003303141 

373 

In`injering D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

 I Ulica bb 

1990460003081108 

374 

Mebl D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Sulejmana Omerovi}a bb 

1990460004095534 

375 

Bagi, autoservis, vl.Osmanhod`i} Almir Maglaj 

MAGLAJ 

Te{anjska bb 

1990460003284129 

376 

Restoran, SUR, Vl.Krpi} Nejra 

MAGLAJ 

Vite{ka bb 

1990460003257939 

377 

Diamond UR restoran vl.]ami} Nerminka Maglaj 

MAGLAJ 

Lije{nica bb 

1990460003255126 

378 

Bingo D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Tr`ni centar bb 

1990460003234368 

379 

NIN-KOMERC ZENICA d.o.o. 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

1990510007567016 

380 

MB MILK D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

ZGO[]A 42 

1990510007511435 

381 

SEN BA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORI]A 41 

1990510007217719 

382 

KLINKHAMMER, D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1990510007730849 

383 

EURO^ELIK d.o.o. U STE^AJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

1990510007844921 

384 

KAPENSA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

1990510007619396 

385 

START d.o.o. BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

18.STUDENI BB 

1990510007794966 

386 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORA@DANSKA BB 

1990510007901569 

387 

[EH-IN@INJERING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

@ELJEZNI^KA 13 

1990510007867522 

388 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDI] NERMIN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007654995 

389 

M-ANI d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BR.67-SINKO 

1990510007909717 

390 

EURO-KING d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

1990510007908844 

391 

KAPIJA FAST- FOOD UR VL.]URI] SANDA ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

GAZI HUSREVBEGOVA 4 

1990510007847443 

392 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO @EP^E 

@EP^E 

STJEPANA RADI]A 45 

1990510007931251 

393 

MINEXPRINT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 78 

1990510007577880 

394 

[ANEL FRIZERSKI SALON VL. NADAREVI] SABINA 

ZENICA 

CRKVICE LAMELA 1/8 

1990510007807673 

395 

[OGOLJ-S, d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

LOVNICA BB 

1990510007886340 

396 

ELMON SD VL.HAD@I] SENAD 

ZAVIDOVI]I 

NARODNOG FRONTA 41 

1990510007878192 

397 

TARIK TPPD DOO ZAVIDOVI]I VL. DERVO MU[I] 

ZAVIDOVI]I 

STAVCI BB 

1990510008189174 

398 

PREZENT SZR ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 105 

1990510007916119 

399 

MINA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BEGAGI]A PUT BB 

1990510007037105 

400 

AN - KOMERC d.o.o. Zenica 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1990510008034653 

401 

BOS-TATRE d.o.o. BEGOV HAN 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007740452 

402 

EUROTRADE d.o.o.TE[ANJ 

TE[ANJ 

25.NOVEMBAR BR. 8 

1990510007777506 

403 

BANA DOO ZAVIDOVI]I 

BANOVI]I 

BRANILACA BANOVI]A 39 

1990510007911657 

404 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 19 

1990510008021558 

405 

VULKAN d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

DONJA LOVNICA BB 

1990510007901957 

406 

HEDAS d.o.o. @EP^E 

@EP^E 

ZENI^KI PUT BR. 33 

1990510007656256 

407 

EVROPA III SR KAFE SLASTI]ARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA [PANCA STARA ^AR[IJA BB 

1990510007849577 

408 

MUSIC SHOP STR ZENICA 

ZENICA 

MAR[ALA TITA BB 

1990510007916022 

409 

MINEX D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARIJANOVI]A PUT 78 

1990510007014989 

410 

ENTERIJER d.o.o. @EP^E 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007806315 

411 

^ELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

1990510007760337 

412 

KOEM d.o.o. ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1990510007673522 

413 

INPEK D.D. ZENICA INDUSTRIJA PEKARSTVA DD ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 113 

1990510007623373 

414 

KRIVAJA SAM.PEK.ZAN.RADNJA VL.MEM]AJ ]AZIM 

ZAVIDOVI]I 

STJEPANA RADI]A 1 

1990510007914179 

415 

PEKARA GAZI] SZPR VL.GAZI] ENES 

@EP^E 

OR^EVI]I BB 

1990510007652570 

416 

]EHAJI]-S DOO ZAVIDOVI]I 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 220 

1990510008029415 

417 

P[-100 ZENICA,d.o.o. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510007514442 

418 

NIAGARA, d.o.o . ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

1990510007721731 

419 

NOGOMETNI KLUB @EP^E 

@EP^E 

OMLADINSKA BB 

1990510008227683 

420 

ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA d.d.ZENICA, p.o. 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 34 

1990510007615613 

421 

BOSNIA-BAU DRU[TVO SA OGRAN. ODG.ZA PUIP 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

1990510008302082 

422 

AD-TIPO d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

BIO[TICA BB 

1990510007514345 

423 

ABS banka-Fil.Visoko 

VISOKO 

Jalija bb 

1990470004000037 

424 

PURI[EVI] DOO VISOKO 

VISOKO 

zanatski Centar Sebilj 2 ku}a B Mahala 54, Visok 

1990470004316063 

425 

Poljopromet doo Busova~a 

FOJNICA 

Polje bb, Busova~a 

1990470004607451 

426 

HUT doo VISOKO 

VISOKO 

Hazima Dedi}a br 1 

1990470004341380 

427 

DRINALIJEK d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Bolni~ka bb, Fojnica 

1990470004418592 

428 

Hidroin`injering-Pilana Podlugovi 

PODLUGOVI 

Grani~ni put bb 

1990470004246417 

429 

METALRAD TTU Busova~a 

BUSOVA^A 

Polje bb, Busova~a 

1990470004626269 

430 

FDK-MEMI] doo Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Eniza Cocali}a br 11 

1990470004712308 

431 

Trstionica doo Kakanj 

VISOKO 

Bre`ani br 122 

1990470004575538 

432 

GMBiH doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Veljka Mladenovi}a bb 

1990470004626948 

433 

Export Miki doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Motike br 56, Banja Luka 

1990470004626851 

434 

Kit doo Visoko 

VISOKO 

Arnautovi}i bb 

1990470004199857 

435 

AMZ SKR[O DOO VISOKO 

VISOKO 

Gornje Mo{tre br. 52 

1990470004035345 

436 

Adi {ped DOO Visoko 

VISOKO 

Ul. Kakanjska br. 14 

1990470004036315 

437 

Vilko doo Visoko 

ILIJA[ 

Ha{ima Spahi}a 30 

1990470004021280 

438 

Valjevac doo Visoko 

VISOKO 

Radovlje bb 

1990470004012550 

439 

Velepromet Uslu`ne \elatnosti DD SA P.O. Visoko 

VISOKO 

Gornje Rosulje br 16, Visoko 

1990470004024966 

440 

AMFIBOLIT DOO Vare{ 

VARE[ 

Rudarska bb 

1990470004481642 

441 

KALEX doo Vitez 

VITEZ 

ul. Branilaca Starog Viteza bb 

1990470004275226 

442 

Rolo SZR Visoko, Serdarevi} Asaf 

VISOKO 

D Mahala br 2 

1990470004535574 

443 

Monex commerce 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004024772 

444 

GRAZZY STR Visoko Podbi~anin Mirnes 

VISOKO 

Jalija br.7 

1990470004380956 

445 

Vodenica-RM doo Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika br 80 

1990470004769926 

446 

Wood-Enterijeri & Co doo Visoko 

VISOKO 

Ginje br 6 

1990470004904950 

447 

ROBEX-M.L. doo Breza 

BREZA 

Ti~ija br 11 

1990470004368443 

448 

SEKOM DOO Busova~a 

BUSOVA^A 

T.JOVI]A 21 

1990470004476889 

449 

Stolar SZR Breza 

BREZA 

Izbod bb, Breza 

1990470005028431 

450 

NEVZETPROMET doo Visoko 

VISOKO 

Okoli{}e br. 65, 71300 Visoko 

1990470004273868 

451 

TWIN Caffe Slasti~arna Visoko 

VISOKO 

Branilaca br 43, Visoko 

1990470004679619 

452 

DELTA Export- Import DOO Visoko 

VISOKO 

Karavdi}a br 20/3 

1990470004301513 

453 

Kikers d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004281725 

454 

GALLERY ATLANTIS CAFFE BAR VISOKO 

VISOKO 

Tu{nji}i bb 

1990470005283832 

455 

Ralf doo Visoko 

VISOKO 

Gornje Mo{tre 52 

1990470004903980 

456 

\MB Pr`ionica Kafe Vare{ 

VARE[ 

Budo`elje bb 

1990470004623747 

457 

EGG COMMERCE doo Kre{evo 

KRE[EVO 

Kre{evo 23 

1990470004660219 

458 

OLING d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

Branilaca br 1 

1990470004315481 

459 

Gumiplast SZR Visoko, Devovi} D`emila 

VISOKO 

podvisoki br 104 

1990470005055979 

460 

TRI O D.O.O Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004280949 

461 

Gas Metal DOO VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke 

1990470004025160 

462 

Dana doo Visoko 

VISOKO 

Huse Muzaferije 20 

1990470004266011 

463 

BALTA-PROM DOO KAKANJ 

KAKANJ 

Vatrogasna br 18 

1990470004563898 

464 

Enko Trans DOO VISOKO 

VISOKO 

Donje Mo{tre Ribnjak br. 3 

1990470004036024 

465 

VIS-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470004647124 

466 

[ampinjon doo Breza 

BREZA 

Jasike bb 

1990470004207811 

467 

OSMICA STR VARE[ 

VARE[ 

Josipa ^upke bb 

1990470004306169 

468 

VILI COMPANY doo Visoko, Ihtijarevi} Mersiha 

VISOKO 

Naselje Luke A-2 

1990470005342711 

469 

KUNDAK STR OLOVO 

OLOVO 

Prvomajska bb 

1990470004309952 

470 

Seavico exim DOO VISOKO 

VISOKO 

Kakanjskih rudara 4 

1990470004029234 

471 

IF-Comerc d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Gornjevakufska br 16, 

1990470004609197 

472 

GALANTERIJA TM, doo Ilija{ 

ILIJA[ 

Mrakovo 31 

1990470004843840 

473 

RENI DOO VISOKO, Dedi} Envera 

VISOKO 

Peta Ulica br 32 

1990470004936572 

474 

SUR Caffe MARTINI vl.Veronika Tuka 

FOJNICA 

Gojevi}i b.b. Fojnica 

1990470005028140 

475 

Tribija D.O.O. Olovo 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005391793 

476 

POKLON SHOP TWEETY STR 

VISOKO 

Tabhana bb 

1990470004452251 

477 

ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA BAKI]I OLOVO 

OLOVO 

BAKI]I BB 

1990470005792112 

478 

ORIJENTAL DOO VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uveisa br.24, Visoko 

1990470004415294 

479 

Sandy Newstand Kiosk str 

VISOKO 

Donje Mo{tre bb 

1990470005035512 

480 

OBDANI[TE \E^IJE-PRED[KOLSKA USTANOVA VARE[ 

VARE[ 

Armije BiH br 40 

1990470004331195 

481 

KG Comerc doo VISOKO 

VISOKO 

Kakanjska 4 

1990470004223234 

482 

FORTEGLAS EX-IMP DOO VISOKO 

VISOKO 

Ferhatovi}a br 16 

1990470004111684 

483 

STR ZADRUGA Fojnica 

FOJNICA 

Polje Plo~ari bb 

1990470005260746 

484 

KALEN DOO ZENICA 

ZENICA 

Kamberovi}a ^ikma, bb 

1990470004533343 

485 

BODAX D.O.O.Olovo 

OLOVO 

Boganovi}i bb 

1990470004661480 

486 

RA-IMPEX doo Visoko 

VISOKO 

Tabhanska br. 10 

1990470004034181 

487 

PRIMUS S DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ul. Zgo{}anska bb 

1990470004024578 

488 

@eljezara dd Vare{ 

VARE[ 

 

1990470004023220 

489 

Tvornica konfekcije Vare{ 

VARE[ 

ul. Alojza Mir~i}a bb 

1990470004018855 

490 

LUX TRADING DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski centar "Sebilj" br 2 

1990470004612010 

491 

MIS STR Breza 

BREZA 

Bosanska bb 

1990470004476986 

492 

GRADSKO POKOPNO DRU[TVO VISOKO Udru`enje Gra|ana 

VISOKO 

Podvisoki br 108 

1990470004287351 

493 

VELEPROMET-VEMA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br 21 

1990470004302386 

494 

SZR FOJNI^ANKA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1990470004386194 

495 

RED BULL SUR CAFFE VARE[ 

VARE[ 

Armije BiH blok K-3 

1990470004312862 

496 

SMAILBEGOVI] doo Breza 

BREZA 

Smailbegovi}i br 10, 

1990470004537611 

497 

Tanin Doo Visoko 

VISOKO 

Mehe D`ud`i}a br 24 

1990470004003044 

498 

DUGA AUTO-[KOLA VARE[ 

VARE[ 

B.Gligori}a br s-1 

1990470004301804 

499 

IVANA X FIZERSKI SALON FOJNICA 

FOJNICA 

Kulina Bana bb, Fojnica 

1990470004395797 

500 

Dadi STR Fojnica, Tutnjevi} D`emila 

FOJNICA 

Bosanska bb, Fojnica 

1990470005812773 

501 

Bosnagraf DD, Visoko Rezakovi} Seid 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004013520 

502 

@-AIM D.O.O. OLOVO 

OLOVO 

Rijeka bb 

1990470004311698 

503 

Slatko }o{e SUR Simitovi} Husein 

FOJNICA 

Muhameda Sud`uke b.b. Fojnica 

1990470005083333 

504 

Kod Soki}a, Bistro vl. Soki} Mensud, Visoko 

VISOKO 

Donja Vratnica br 6 

1990470005546896 

505 

Bakovi}i D.D. Fojnica ^ohad`i} Kemal 

FOJNICA 

Rupnovac br. 9, Fojnica 

1990470004017109 

506 

VI MEDIA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br. 19 

1990470004257669 

507 

ITP doo Kre{evo 

KRE[EVO 

Kre{evski kamenik bb 

1990470004911837 

508 

ALI] DOO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

1990470004447595 

509 

Euromag doo Ilija{ 

ILIJA[ 

PODLUGOVI-ILIJA[ 

1990470004171533 

510 

Picolo shop str Visoko 

VISOKO 

^ar{ijska 67 

1990470005161127 

511 

Galerija caffe bar Visoko 

VISOKO 

Branilaca 19 Visoko 

1990470005156277 

512 

CHARME doo Visoko, Be~ar D`emila 

VISOKO 

^ar{ijska br 11 

1990470005037355 

513 

FLE[ Auto {kola Visoko 

VISOKO 

Mevi}a 2 

1990470004271540 

514 

VI FRUIT \L VISOKO 

VISOKO 

Husein bega Grada{~evi}a br 22 

1990470004032726 

515 

GA[I S.U.R. Fast food Visoko 

DONJE MO[TRE 

Donje Mo{tre br.40 

1990470005838187 

516 

PROFARM-BOSNIA DOO Visoko 

VISOKO 

Gornje Mo{tre br 52 

1990470004249036 

517 

VIS-PANDA doo Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka 44 

1990470004281919 

518 

AS knji`ara Kiseljak 

KISELJAK 

Josipa Bana Jela~i}a, Kiseljak 

1990470004666621 

519 

Autoprevoznik Kiseljak Smaji} Suvad 

KISELJAK 

Vi{njica bb 

1990470004298409 

520 

FI-VI Agencija za posredovanje i vo|enje knjiga Vi 

VISOKO 

D.Rosulje bb 

1990470004295402 

521 

XXL STR VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska 70 

1990470005165492 

522 

KUKI STR VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke B-1, Visoko 

1990470004283374 

523 

Snaga DD Vare{ 

VARE[ 

Put mira br 13 

1990470004972171 

524 

MICHAELA Salon za uljep{avanje 

BREZA 

Mustafe Ke{ki}a br. 25 

1990470005109814 

525 

Maksumi} commerce Fojnica 

FOJNICA 

[ehidska bb 

1990470004028361 

526 

MJE[OVITA ROBA STR VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska br 3 

1990470004340216 

527 

F1 SUR VISOKO 

VISOKO 

G ROSULJE BB 

1990470004414712 

528 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. ]ude Olovo 

OLOVO 

]ude bb 

1990470005102345 

529 

JABUKA STR VISOKO vl. Semi} Asmir 

VISOKO 

Kula banjer bb 

1990470004316451 

530 

BH-Mobile SZR Visoko, Hajri} Emir 

VISOKO 

Donje Mo{tre BB 

1990470005761848 

531 

SIRENA DOO VARE[ 

VARE[ 

Luke bb Vare{ 

1990470004310437 

532 

Caffe bar Deep Kiseljak 

KISELJAK 

Radanovi}i 27 

1990470005030856 

533 

GRIL-BROD SUR VISOKO 

VISOKO 

Arnautovi}i bb 

1990470004299767 

534 

Bella Donna STR Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka bb 

1990470005691911 

535 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HAD@O VARE[ 

VARE[ 

HOD@I]I BB 

1990470004433724 

536 

\ULSA SZR BREZA 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 25 

1990470004365145 

537 

MIRSO SZSR VISOKO, Novokmet Mirsad 

VISOKO 

Skopljaka br 4 

1990470005217387 

538 

ADI-C DOO Breza 

BREZA 

Kahve bb Breza 

1990470004917172 

539 

Sarah doo Breza 

BREZA 

Bosanskih namjesnika br.12 

1990470004891273 

540 

Rio Caffe-Bar s.u.r. Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 21, Breza 

1990470005528175 

541 

MU[INBEGOVI] doo Visoko 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004275129 

542 

Bosnian Beech Board doo Visoko 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004886132 

543 

DOMENA d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005173446 

544 

Automehani~arska radnja Visoko 

VISOKO 

Hase~i}a br 3 

1990470004300737 

545 

WOOD DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470004601049 

546 

RUDNIK @ELJEZNE RUDE VARE[ 

VARE[ 

Rudarska br 1 

1990470004330613 

547 

EMIR STR BREZA 

BREZA 

Banjevac br 17 

1990470004363205 

548 

KULAK DOO Breza 

BREZA 

Pod`up~a bb 

1990470005205262 

549 

Zemljoradni~ka Zadruga "Olovo" Olovo 

OLOVO 

Branilaca br. 17, Olovo 

1990470004526359 

550 

DEDI] TR Olovo Dedi} Adisa 

OLOVO 

OLOVSKE LUKE BB 

1990470005750305 

551 

TIME Caffe Bar Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470004608421 

552 

Finalist 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006176764 

553 

Kontakt 2 

TUZLA 

Stupine B-11 

1990500007341152 

554 

Sus autocentar 

@IVINICE 

Mag put 

1990500006457870 

555 

Atah 

^ELI] 

Nahvioci, II ~ete br.69 

1990500006337202 

556 

Autoprev.Hasanhod`i} Bilal 

LUKAVAC 

Tabaci 

1990500006877783 

557 

EKO METAL 

@IVINICE 

Modra~ka 10 

1990500007547471 

558 

One Group DOO 

TUZLA 

Petra Ko~i}a 8 

1990500007482287 

559 

GRADIS-TUZLA 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006175697 

560 

SAJO-PROM 

LUKAVAC 

Mehe Tubi}a bb-Lukavac 

1990500006481053 

561 

Dina 

TUZLA 

Veljka Luki}a 225 

1990500007617020 

562 

Konoba Kod ^aje 

LUKAVAC 

Prokosovi}i bb 

1990500006713077 

563 

REN-M 

GRADA^AC 

UL.H.K.GRADA[^EVI]A.BB.GRADA^AC 

1990500006240105 

564 

Kamenolom Kotornica 

TUZLA 

Ul. Obala Zmaja od Bosne br.12 

1990500006617435 

565 

Gromex Co 

TUZLA 

Tr`ni centar Sjenjak 

1990500007488786 

566 

GENT 

BR^KO 

CERIK BB 

1990500006859838 

567 

Caping 

GRA^ANICA 

Branilaca grada bb. 

1990500006145142 

568 

Fruteks u ste~aju 

^ELI] 

^eli}, 208 Brdske brigade32. 

1990500006379106 

569 

Pekara BENKO 

LUKAVAC 

M.Brigada bb 

1990500006655653 

570 

^AMD@E Doo 

LUKAVAC 

Babice bb 

1990500007277132 

571 

Stenlir 

@IVINICE 

  

1990500007905595 

572 

Eurobilans 

TUZLA 

Fadila Jahi}a 8 

1990500008075248 

573 

Keramix DOO 

TUZLA 

Fadila Jahi}a [panca 75 

1990500006919881 

574 

PALETE-EURO 

MALE[I]I 

Male{i}i b.b. 

1990500006503266 

575 

Solaris 

GRADA^AC 

Pere Bosi}a 6 

1990500006186755 

576 

Gale 

GRA^ANICA 

Guvna bb 

1990500007096324 

577 

Bedem hne 

@IVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006250290 

578 

Zerina STR vl. Hasi} Meliha 

STJEPAN POLJE 

Stjepan polje b.b. 

1990500006003037 

579 

Sarajevo osiguranje 

TUZLA 

Tuzla -Slatina 4 

1990500006712495 

580 

AIDA TR 

GRADA^AC 

Porebrice bb 

1990500007978830 

581 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

Rudni}ka bb 

1990500006692222 

582 

NASSA CO DOO 

KALESIJA 

Jelovo Brdo bb 

1990500007297502 

583 

[abo doo 

@IVINICE 

16 muslimanske-golubinjak 32 A 

1990500008048185 

584 

Lukavactrans dd 

LUKAVAC 

Macan Marije bb. 

1990500006314504 

585 

JUNIOR SIB Oml.zadr. 

LUKAVAC 

Bistarac bb 

1990500007119119 

586 

PAZAR Trgovina-Mesnica vl. Huski} Mensud 

MIRI^INA 

Miri~ina b.b. 

1990500006006529 

587 

Mand`i} Compani 

TUZLA 

Jusufa i Mevle Jakubovi} 26 

1990500007277326 

588 

Mobil Zone 

GRA^ANICA 

Miri~ina Polje bb 

1990500007379467 

589 

VEZIR 

TRAVNIK 

Poturmahala 64 

1990520008618738 

590 

[PEDICIJA 

BUGOJNO 

Slobode br.163,Bugojno 

1990520008516597 

591 

^IMBA 

PROZOR 

Ul. Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a br.1, Prozor-Rama 

1990520008690324 

592 

TIHI KUTAK 

NOVI TRAVNIK 

Kraljice Katarine Kotromanjic 1 

1990520008947083 

593 

PRO-IZBOR GDO DOO VITEZ 

VITEZ 

[anti}i bb 

1990520008878504 

594 

MARGO 

TRAVNIK 

Bosanska 106 

1990520008105026 

595 

TRANSCONNEX 

TE[ANJ 

OSMANA POBRI]A 24 

1990520008668790 

596 

MESNICA 

BUGOJNO 

Zlatnih ljiljana br.89 ,Bugojno 

1990520008819528 

597 

IZBOR GDPT 

VITEZ 

Josipa \okca BB 

1990520008870744 

598 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

Kru{~ica bb 

1990520008764626 

599 

HERSS-TREID 

JABLANICA 

Trg Osobo|enja BB 

1990520008004437 

600 

KRISTAL 

BUGOJNO 

Kop}i}i bb ,Bugojno 

1990520008943009 

601 

SREBROVI] 

POSU[JE 

Meljaku{a II bb,Posu{je 

1990520008848725 

602 

ACCOUNT 

BUGOJNO 

Bosanska br.9a,Bugojno 

1990520008624461 

603 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

Lagerska bb 

1990520008831071 

604 

DRVOESS 

TURBE 

Lagerska bb 

1990520008812641 

605 

Emina 

DONJI VAKUF 

Barice DONJI VAKUF 

1990520008006086 

606 

^EVABD@INICA KOD ASKE 

NOVI TRAVNIK 

Patriotske Lige bb 

1990520008350145 

607 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

Karad`e bb,Bugojno 

1990520008530759 

608 

VLA[I] MILK 

TRAVNIK 

Karaula bb , Travnik 

1990520008105123 

609 

NIK-STIL 

BUGOJNO 

Zlatnih Ljiljana br.20,Bugojno 

1990520008779467 

610 

KONDOR 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra bb DONJI VAKUF 

1990520008283118 

611 

SJAJ KOMERC 

BUGOJNO 

KANDIJA BB 

1990520008932921 

612 

SEKA 

NOVI TRAVNIK 

Kasapovi}i 1 

1990520008884033 

613 

METALINVEST 

JAJCE 

Bage bb JAJCE 

1990520008685959 

614 

SEMIX 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra 73 DONJI VAKUF 

1990520008479155 

615 

MAN 

BUGOJNO 

Hendek V bb ,Bugojno 

1990520008866573 

616 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

Barice bb DONJI VAKUF 

1990520008001139 

617 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 28 

1990520008756672 

618 

[PEDICIJATURIST 

BUGOJNO 

[ehitluci I,Bugojno 

1990520008613597 

619 

VENEZIA 

GORNJI VAKUF 

317 Sl.Br. Brigade bb , Gornji Vakuf 

1990520008394474 

620 

OPREMA DOO 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 14 

1990520008012779 

621 

VELE@GRADNJA 

GORNJI VAKUF 

Zastinje bb, Gornji Vakuf 

1990520008596040 

622 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

Voljevac - Gornji Vakuf 

1990520008438415 

623 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

Nugle I br.13,Bugojno 

1990520008561120 

624 

TEECH BUS 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 3 

1990520008870550 

625 

LOZAN^I] 

NOVI TRAVNIK 

Stjepana Toma{evi}a bb 

1990520008786451 

626 

EUROKIR 

VITEZ 

Kralja Tvrtka bb 

1990520008704583 

627 

PODRUM PI]A NUNE 

GORNJI VAKUF 

MEHMED BEGA STO^ANINA BB 

1990520009265049 

628 

CENTAR 

DONJI VAKUF 

Torlakovac DONJI VAKUF 

1990520008002788 

629 

PAPILLON 

DONJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BR.66 DONJI VAKUF 

1990520008569074 

630 

AGRO VJZ MEHURI] 

TRAVNIK 

Mehuri} bb 

1990520008733004 

631 

LION BUSS 

VITEZ 

PREO^ICA 66 

1990520008394086 

632 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

1990520009231390 

633 

PLIVA-GRADNJA 

JAJCE 

Dolabije bb JAJCE 

1990520008806530 

634 

VISOKOGRADNJA 

DONJI VAKUF 

770 Slavne brdske brigade 83a DONJI VAKUF 

1990520008766566 

635 

PALMA EXPORT IMPORT 

BANJA LUKA 

Potkozarje 269 

1990550006921285 

636 

MIRO KOMERC 

TUZLA 

Stari grad 6 

1990550007351577 

637 

Keko doo 

BR^KO 

Cerik bb 

1990550007557605 

638 

ADMIR GRADNJA 

BR^KO 

Gornji Rahi} ^ande 13 

1990550007342071 

639 

Poljosan doo 

BR^KO 

Bare{ br 36 

1990550007901276 

640 

Gora`danka RK d.d. 

GORA@DE 

Ferida Dizdarevi}a br 4 

1990540005513282 

641 

Zis-agro d.o.o. 

GORA@DE 

Hubjeri bb 

1990540005791963 

642 

Malotona`na hemija d.d. 

GORA@DE 

Prve drinske brigade bb 

1990540005787016 

643 

Ake Trgovinska radnja 

GORA@DE 

Zaima Imamovi}a bb 

1990540006185298 

644 

Auto saobra}aj d.o.o. 

GORA@DE 

Ru`dije Islamagi}a br 3 

1990540005753745 

645 

Milgor Mljekara d.o.o. 

GORA@DE 

Mravinjac bb Gora`de 

1990540005843470 

646 

Gora`de fudbalski klub 

GORA@DE 

Ferida Dizdarevi}a br 4 

1990540005872764 

647 

Ramovi} d.o.o. 

GORA@DE 

Ul. Zife Fazlagi}a br 69 

1990540005586517 

ABS BANKA DD
SARAJEVO 

INSOLVENTNI KLIJENTI ZA AUGUST 2008. GODINE 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 15 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

Fuma commerce d.o.o. 

ILIJA[ 

Bosanski put 92 

1990490005672607 

Interkeramika D.O.O. 

BIHA] 

Dr. Irfana Ljubljanki}a 246 

1990450002012411 

E-Favorit DOO 

BU@IM 

Gen.Izeta Nani}a 7 

1990450002350553 

Cer-Export d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Vo|enica bb 

1990450002384406 

BONITET SDR [turli} 

CAZIN 

[turli} bb 

1990450003279231 

ERC-[PED doo Cazin 

CAZIN 

Rasima Deli}a 12 

1990450002624772 

DELFIN 

MOSTAR 

Trg Ivana Krndelja 1 

1990530009246570 

OSKAR 

MOSTAR 

M BALORDE 1 

1990530009722840 

PALMA MOSTAR doo 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KRE[IMIRA 4 

1990530009517297 

10 

HODZIC KEMAL UG RADNJA 

SANSKI MOST 

HODZIC BEZMEDINA 

1990440001214926 

11 

ZLATNA DOLINA doo 

SANSKI MOST 

Banjalu~ka 11 

1990440001189221 

12 

FEHIM KOMERC doo 

SANSKI MOST 

D`evar 21 

1990440001718841 

13 

FADING COMMERCE doo 

SANSKI MOST 

[ejkova~a bb 

1990440001279237 

14 

MGR LIFE DOO vl.Be}irbegovi} Zajim 

KLJU^ 

Oslobodilaca br 62 

1990440002999726 

15 

LANG ZR 

SANSKI MOST 

HASANA KIKI]A 87A 

1990440002174159 

16 

OZZ Centar po Klju~ 

KLJU^ 

Branilaca BIH 170 B 

1990440001710208 

17 

ALEJA RESTORAN UR VL UZEJROVI] ADMIR 

SANSKI MOST 

ALEJA [EHIDA 14 

1990440002016437 

18 

Apolo, no}ni bar vl.Faji} Edin 

TE[ANJ 

Poto~ani bb 

1990460003872337 

19 

Optika-^akrama, D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Vite{ka bb 

1990460003255223 

20 

Kameni zamak, SUR restoran vl.Diked`i} Enes Maglaj 

MAGLAJ 

Poljice bb 

1990460003347664 

21 

ZEFARM, d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 67 

1990510007015571 

22 

SUAD STR Visoko 

VISOKO 

Dobrinje bb 

1990470004867411 

23 

Automehani~arska radnja Visoko 

VISOKO 

Hase~i}a br 3 

1990470004300737 

24 

BRETEX FABRIKA PREDIVA I TKANINA BREZA 

BREZA 

Podkraj br 4 

1990470004358258 

25 

Azzuro SZFR, Visoko Mu{inbegovi} Muamera 

VISOKO 

Podvisoki bb 

1990470005053748 

26 

BE[A EXPORT - IMPORT doo Ilija{ 

ILIJA[ 

Bosanski put br.166 

1990470005585987 

27 

Ado-Trans doo Visoko 

VISOKO 

Donje Mo{tre br. 13 

1990470004024287 

28 

Vitex TI VISOKO 

VISOKO 

Ul.Kakanjskih rudara br.4 

1990470004017206 

29 

DUGA AUTO-[KOLA VARE[ 

VARE[ 

B.Gligori}a br s-1 

1990470004301804 

30 

Gradska groblja JKP Visoko 

VISOKO 

Naselje Podvisoki br. 108 

1990470004018758 

31 

Agencija "Quick print", Visoko 

VISOKO 

Naselje Luke 11/78 

1990470005884650 

32 

SUR FAST FOOD AZEM VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470006274784 

33 

Safari 

TUZLA 

Topolice br.5 

1990500007383638 

34 

FR^O-TEL 

DONJI VAKUF 

14 SEPTEMBAR BB DONJI VAKUF 

1990520006507921 

35 

KI^IN 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008703225 

36 

TRAVNIK ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA 

TRAVNIK 

Mali niz bb 

1990520008353346 

37 

CONTAL 

BR^KO 

Rejsa D`emaludina ^au{evi}a br 13 

1990550007885174 

38 

Future Omerovi} doo 

BR^KO 

Trobradovi}a sokak br 10 

1990550007884883 

39 

Mujki}-Transport d.o.o. 

BR^KO 

Stari Brod 34 

1990550006809444 

40 

LUDNICA caffe bar ur 

GORA@DE 

Zaima Imamovi}a bb 

1990540006639452 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 30 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

41 

Elmax-in`injering d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Safvet bega Ba{agi}a 69-a 

1990490005144442 

42 

Mesara Market BB str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 59 

1990490005101762 

43 

Slatki market bb str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 59 

1990490006570342 

44 

Bosnatransport DD Sarajevo 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Envera [ehovi}a 34 

1990490005520511 

45 

West caffe bar Sur 

VOGO[]A 

Mo{e Pijade bb, Zanatski centar 

1990490005162678 

46 

14 Samostalna trgovinska radnja na malo 

SARAJEVO-CENTAR 

Bardak~ije bb 

1990490006374693 

47 

Pep d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005091286 

48 

AD GROUP dru{tvo za proizv.prom.i usl.exp-imp doo 

ILID@A 

Ismeta A. [erbe 30 

1990490006652889 

49 

AMB COMPANY DOO 

BIHA] 

Pritoka bb 

1990450003577409 

50 

FIKO-TERM d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Ba{~e bb 

1990450002052375 

51 

Bc - Gradnja D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Oto~kih heroja 15 

1990450002008531 

52 

DOMA]A RADINOST Vl.@eri} Sulejman 

BIHA] 

Isaka Samokovlije 45 

1990450003505726 

53 

[ipad Bina D.D. Biha} 

BIHA] 

Biha}kih branilaca 89 Biha} 

1990450002018619 

54 

Royal Restoran 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a bb 

1990450003298049 

55 

Mep D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska 50/6 Bosanska Otoka 

1990450002021820 

56 

Butik SARA 

BU@IM 

ul.505 .Vite{ke bigade br.29 

1990450003440639 

57 

DUBRAVA D.o.o. p.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovi}a 3 

1990450002903744 

58 

Camel Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a 15 

1990450002158396 

59 

Salihagi}-EEM d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Ibrahimpa{i}a 22 

1990450002069059 

60 

SAJONARA 

KONJIC 

^elebi}i bb 

1990530009121731 

61 

NEA 

MOSTAR 

Falad`i}a br 2 

1990530009630205 

62 

ES-COMERC 

MOSTAR 

Bafo Sutina bb 

1990530009819840 

63 

SAMIR 

MOSTAR 

Gnojnice bb 

1990530009204181 

64 

MEGACO 

MOSTAR 

Mar{ala Tita 288 

1990530109527886 

65 

MOSTARSKE KI[E 

MOSTAR 

Salke [esti}a 2 

1990530009199137 

66 

SH-2000 

MOSTAR 

Vrap~i}i bb 

1990530009588398 

67 

HOD@I] JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

1990440001258867 

68 

Kym Fast Food UR vl.[ehi} Kasim 

KLJU^ 

Ul.Safeta Filipovi}a 2 

1990440001956394 

69 

MELKI] KNJIGOVODSTVENI BIRO 

SANSKI MOST 

OTOKE 12A 

1990440002659353 

70 

DOO REVSAN 

SANSKI MOST 

STANI^NA BB , SANSKI MOST 

1990440001243444 

71 

KOMISIJE OP]INE 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 3 

1990440002611241 

72 

STANDARD-M DOO 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 11 

1990440001228021 

73 

PREVOZ JASMIN doo 

SANSKI MOST 

Klju~ka 21 

1990440001258673 

74 

MLIJE^NI RESTORAN BEHAR Bajrami M 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

1990440001272059 

75 

Korkari} Doo 

SANSKI MOST 

BANJALU^KA 11 

1990440001209882 

76 

HONG DA DOO 

KLJU^ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003191689 

77 

Karming D.O.O.Zavidovi}i-u ste~aju 

ZAVIDOVI]I 

Mustajba{i} bb 

1990460004070023 

78 

Dizajn Gra|ev.radnja vl.Mehinagi} Eldin Maglaj 

MAGLAJ 

Bijela Plo~a bb 

1990460004279155 

79 

Ljiljan, STR vl.Merdi} Alma Maglaj 

MAGLAJ 

Prva ulica T-1 

1990460003271034 

80 

Zoss caffe-bar vl.Sakib Deljki} 

TE[ANJ 

Patriotske lige bb 

1990460003924135 

81 

Omega-production doo Te{anj 

TE[ANJ 

Alipa{e He}imovi}a 29 

1990460004299913 

82 

Autoprevoz-Internacional dd Te{anj 

TE[ANJ 

9.septembar bb 

1990460003249888 

83 

MESS d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

RUJEV DO 1A ZENICA 

1990510007899047 

84 

MJESNA ZAJEDNICA @ELJEZNO POLJE, @EP^E 

@EP^E 

RAVNE BB 

1990510007662076 

85 

ALD PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

1990510007915343 

86 

D@IMI-PROMET DOO DRU[TVO ZA TRG. I UGOST. 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

1990510008294322 

87 

LIDER SUR CAFFE BAR VL. Mustajbegovi} Kanita 

ZENICA 

SEJMENSKA 17 

1990510008162402 

88 

SEVVA DOO EXPORT-IMPORT ZENICA 

ZENICA 

ZUKI]I 2 A 

1990510007891869 

89 

SAM STR VL.MERDAN MEL^A ZENICA 

ZENICA 

MAR[ALA TITA BB 

1990510007912142 

90 

UNO-TRADE DOO PROMETNO USLU@NO DRU[TVO 

ZENICA 

JALIJSKI PUT 16 

1990510008196158 

91 

UKRAS VL. SMAJLOVI] [ABAN 

ZENICA 

LA[VA BB 

1990510007027308 

92 

PRESENT-SHOP STR Visoko 

VISOKO 

^ar{ijska 5 

1990470004776522 

93 

SUR Pizzeria "CAMEL", Visoko 

VISOKO 

ul. Mule Hod`i}a bb 

1990470005834307 

94 

SZR Frizerski salon Emina, Visoko 

VISOKO 

Bijela D`amija bb 

1990470005880964 

95 

NEDA STR VISOKO 

VISOKO 

Porije~ani bb 

1990470004327703 

96 

MIKI-PROM DOO VISOKO 

VISOKO 

Muha{inovi}i bb 

1990470004916396 

97 

CAFFE BAR CASPER S.U.R. VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uvejsa bb, Visoko 

1990470006279634 

98 

Rukometni Klub- Visoko 

VISOKO 

LUKE III A-2 

1990470004062505 

99 

Mje{ovita roba STR Visoko 

DONJE MO[TRE 

[areni Hanovi bb 

1990470006317367 

100 

TABHANA FAST-FOOD VISOKO 

VISOKO 

^ar{ijska br 65, 

1990470004591252 

101 

Sabah STR VISOKO 

VISOKO 

T.Polje 

1990470004057946 

102 

LUBCON doo Visoko 

VISOKO 

Luke bb 

1990470005701223 

103 

SUD Caffe PALMA Sabahudin Buljina Fojnica 

FOJNICA 

Mehmeda Spahe b.b. Fojnica 

1990470005013784 

104 

PERUN DOO VARE[ 

VARE[ 

PUT MIRA 39. VARE[ 

1990470004911934 

105 

DAS-TRANS DOO Ilija{ 

ILIJA[ 

Kraji{ka bb 

1990470005589770 

106 

BIFE SUR VISOKO 

VISOKO 

Podvisoki br 12 

1990470004561085 

107 

DUGA-BRIK D.O.O. Fojnica 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470005363275 

108 

Mirex STR vl. Begovi} E{efa 

GRA^ANICA 

Trepani}i b.b. 

1990500006009536 

109 

Higijena 

TUZLA 

Obala Zmaja od Bosne 12 

1990500007253270 

110 

Bulevar 

@IVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006246216 

111 

Nur Knjigovodstveni biro 

GRADA^AC 

Porebrice bb Grada~ac 

1990500007892112 

112 

Rainci-promet 

RAINCI GORNJI 

Rainci Gornji 

1990500007114754 

113 

Takko 

@IVINICE 

I ulica 

1990500006268332 

114 

Grga prom 

@IVINICE 

Magistralni put bb 

1990500006622091 

115 

KIKE 

GRADA^AC 

Varo{ka 

1990500006575143 

116 

Medilab 

GRA^ANICA 

Brijesnica Mala bb 

1990500007498874 

117 

Jusi}i 

LUKAVAC 

Lukavac, [kolska bb 

1990500006407527 

118 

Wagner doo 

@IVINICE 

Gostelja 72 

1990500007193906 

119 

Tuzla-Kvarc 

TUZLA 

Bukinje - 21 Decembar BB 

1990500007078185 

120 

OR Pekara Magistral 

LUKAVAC 

Macan Marije bb 

1990500007272767 

121 

Kendi DOO Tuzla 

TUZLA 

Bosne Srebrene 28 

1990500007289548 

122 

FICH-^ELI] 

GORNJI VAKUF 

Bosanska bb, Gornji Vakuf 

1990520008248489 

123 

METALORAD 

TURBE 

Aleja 128 Turbe 

1990520008705068 

124 

JANJ 

DONJI VAKUF 

770 Slavne Brdske brigade bb DONJI VAKUF 

1990520008681109 

125 

MEMIKS 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH BB 

1990520008752016 

126 

MM-MARKET 

BUGOJNO 

Poljice I br.27,Bugojno 

1990520008853769 

127 

CONTRA IHM 

BR^KO 

Mao~a b.b. 

1990550007303368 

128 

A&V Market 

BR^KO 

Zaima Mu{anovi}a 1 

1990550007895165 

129 

Elektroakustik d.o.o. 

GORA@DE 

Gamel Abdel Ganema bb 

1990540005754715 

130 

ARNAUT MIRSAD Samost.poljopriv.proizvi|. 

GORA@DE 

Ilovaca, selo Zilici bb 

1990540006574268 

RA^UNI BLOKIRANI PREKO 90 DANA 

RED. 

BR

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

131 

Cuker company d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Mihrivode 22 

1990490005094002 

132 

Spahi} promex d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Zajke 97 

1990490005506737 

133 

Ba~i} Company d.o.o. 

ORA[JE 

Ul XI 67 Ora{je 

1990490005215058 

134 

Hanri d.o.o. 

ILID@A 

Kurta Schorka 24 

1990490005832851 

135 

\uri} company doo 

ILID@A 

stupska bb 

1990490005936059 

136 

Bagrem sur fast-food 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Had`i}a bb 

1990490005705005 

137 

Vranjevac d.o.o. 

BRATUNAC 

Srebreni~kog odreda 1 

1990490006045378 

138 

San-commerce d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb -Plato Skenderije 

1990490006104936 

139 

Lufthansa City Center d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005049673 

140 

Deas Servis szr 

VOGO[]A 

Igmanska 10 

1990490005874270 

141 

Kato d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Humska 50 

1990490005845364 

142 

Marbella-commerce d.o.o. 

ILID@A 

D`emala Bijedi}a bb TC Hecoprom 

1990490005612273 

143 

Posavljak d.o.o. 

KISELJAK 

Gromiljak bb 

1990490005114081 

144 

Bikas d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005088861 

145 

Daca d.o.o. Sarajevo 

ILID@A 

Ote{ka 7 

1990490005488889 

146 

Jaskam Samostalna agencija 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Bosanska 8 

1990490005886395 

147 

Jubil d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Sara~i 77 

1990490005725472 

148 

L.K.C. Valter d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vrazova 14 

1990490005159768 

149 

Euro bet II d.o.o 

HAD@I]I 

Had`eli 104 

1990490005545731 

150 

Obar Impex d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005012134 

151 

Eurogold d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Josipa Vanca{a 32 Sarajevo 

1990490005151620 

152 

Pra~anka d.o.o. 

PRA^A 

Hrenovica -Pra~a , Kasarne bb 

1990490005512169 

153 

Natur-pharm d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a br.61 

1990490006573349 

154 

Vert d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Adema Bu}e 102 

1990490005886589 

155 

Bambucha Sur-ljetna ba{ta 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka bb-ispred hotela Biokovo 

1990490006372850 

156 

Makota-petrol d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamida Dizdara 13 

1990490005759034 

157 

Narodno grijanje d.o.o. 

ILID@A 

Tukovi 64 B 

1990490005628860 

158 

Bunjo d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina bb 

1990490005629733 

159 

Velvet d.o.o. 

ILID@A 

Bla`ujski drum 2 

1990490005738470 

160 

Eurocom d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina br 19 

1990490005671055 

161 

Prosperitet d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Hamze Hume 8 

1990490005819077 

162 

IDEAMEDIA d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Hamdije ^emerli}a 2/10 

1990490006368388 

163 

CH Elektrotehnik d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Geteova 13 

1990490005196919 

164 

Pet Zlatnih d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Grada~a~ka 22 

1990490005002628 

165 

Yildiz sur 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Tah~i}a sokak 4 

1990490005544858 

166 

Izolater d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Lukavi~ka cesta 67, Sarajevo 

1990490005621585 

167 

Intup GP d.o.o 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

[ibenska 3 

1990490006202906 

168 

Merkom Agencija za ra~unovodstvene usluge 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Gornjo vakufska 41 

1990490006690137 

169 

Cardigan-point d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Ferde Hauptmana br.7 

1990490006386818 

170 

City look szr 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 31 

1990490005644089 

171 

M Market str 

VOGO[]A 

Jo{ani~ka 89 

1990490005109328 

172 

Gold star d.o.o. 

ILID@A 

Ismeta Alajbegovi}a [erbe br.30 

1990490006430662 

173 

^olaktex d.o.o. 

ILID@A 

Hrasni~ka cesta bb 

1990490005483069 

174 

Jutarnje novine d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Ni`e banje 1 

1990490005000785 

175 

Intergroup d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vi{njik 35 A 

1990490006599054 

176 

Eko talus d.o.o. 

ILID@A 

Ustani~ka br. 20 

1990490006246071 

177 

Bager Export Import d.o.o. 

ILID@A 

Bistri~ki put 8 Ilid`a 

1990490005659997 

178 

Sarajevo osiguranje d.d. Filijala Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Mar{ala Tita 29 

1990490105585129 

179 

Apoteka Park 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kre{evljakovi}a 65 

1990490005909578 

180 

Memfis d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipa{ina 19 

1990490005112529 

181 

Omda d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Skenderovo Naselje bb 

1990450002149569 

182 

Krajinaputevi D.D. 

BIHA] 

Bedem 1 

1990450002081960 

183 

Grme~ S.D. UD 

BOSANSKI PETROVAC 

Dobro Selo bb 

1990450002957288 

184 

Orahova d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Didovi}i bb 

1990450002079050 

185 

Scorpion Caffe-bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002056546 

186 

Tigar kod Frenkija UR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450003253623 

187 

TPM d.d. Bos. Krupa 

BOSANSKA KRUPA 

Mladena Stojanovi}a bb 

1990450002011829 

188 

EUROTRIKO d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Cazinska BB 

1990450002242398 

189 

P.T.G. MAKI] D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska br.40 

1990450002013090 

190 

Agrokomerc d.d. 

VELIKA KLADU[A 

Ahmeta Mr`ljaka 1 

1990450002077498 

191 

Dedi} Commerc doo Biha} 

BIHA] 

Ribi}-Novo naselje bb 

1990450002032587 

192 

Mimin-Comerc DOO 

VELIKA KLADU[A 

Muhsina rizvi}a bb 

1990450002667064 

193 

Nina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002139966 

194 

Sabina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002069544 

195 

Mirel-Ermin d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Medeno Polje BB 

1990450002642426 

196 

[umarske usluge vl.Buni} Hasib 

BIHA] 

Viki}i bb 

1990450003250519 

197 

IMID@ T4 DOO 

BIHA] 

Irfana ljubijanki}a bb 

1990450003278261 

198 

Grme~ Drvo Usluge u [umarstvu 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeu{a bb 

1990450003451503 

199 

Evropa 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidi}a bb 

1990450003364397 

200 

K & L d.o.o. 

BIHA] 

Vedropoljska bb 

1990450002309037&