SADR@AJ
58/08

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI PALE - PRA^A

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U AGENCIJI ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRAVOSU\A, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI ILIJA[

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI STARI GRAD SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI KALESIJA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI KAKANJ

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO

RASPISUJE SE KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I IZVR[NOG DIREKTORA TEHNI^KIH POSLOVA JAVNOG PREDUZE]A "KAKANJ-SPORT" DOO KAKANJ (BROJ 57-1-09/08)

JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA DRU[TVA SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U "HERMETI^KI KOMPRESORI MOSTAR"

NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

NATJE^AJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME ZA RADNO MJESTO

PONOVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A "FILMSKI CENTAR SARAJEVO"

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRU[TVA

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NIH DIREKTORA DRU[TVA

JAVNI KONKURS ZA ODABIR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ODBOR ZA REVIZIJU

JAVNI NATJE^AJ O UPRA@NJENOJ POZICIJI U AGENCIJI ZA KVALITETE I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA IZ REDA HRVATSKOG NARODA ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

REZULTATE JAVNOG POZIVA OBJAVLJENOG U "SLU@BENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH", BR. 47/08 OD 30. 7. 2008. GODINE O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA PO PROGRAMIMA "TRANSFER ZA ZA[TITU OKOLI[A OD ZNA^AJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE"