novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 18. 12. 2007. godine 

Broj/Broj
97 

Godina XI
Utorak, 18. 12. 2007. godine
 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organi- ma uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Ud- ru`enja boraca "Patriotske lige" Op}ine Srebrenica iz Srebrenice, ulica Srebreni~- kog odreda bb, za upis u Registar udru- `enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje boraca "Patriotske lige" Op}ine Srebrenica 

    Udru`ewe boraca "Patriotske lige" Op{tine Srebrenica 

    Udruga bojovnika "Patriotske lige" Op}ine Srebrenica 

    Skra}eni naziv Udru`enja: UB "PL" Op}ine Srebrenica, UB "PL" Op{tine Srebrenica, UB "PL" Op}ine Srebrenica 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: Veteran Association "Patriotic League" Municipality of Srebrenica 

    Sjedi{te Udru`enja je u Srebrenici, ulica Srebreni~kog odreda bb 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 631, knjiga I Registra, sa danom 24. 10. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak je u obliku grba plave boje presje~en bijelom trakom iz donjeg desnog u gornji lijevi ugao, izme|u su po tri ljiljana u zlatnoj boji, a iznad plava traka sa nazivom "PL" BIH, u zlatnoj boji. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regis- trovano Udru`enje ima slobodu djelo- vanja na cijelom podru~ju Bosne i Her- cegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: me|usobno pove- zivanje ~lanova Udru`enja u cilju koordinacije rada, programa, akcija udru`enih ~lanova i ostvarivanje zajed- ni~kog stava i nastupanje pred instituci- jama dru{tva, pra}enje stanja u oblasti pravnog i socijalnog statusa svojih ~la- nova i stara se o pru`anju odgovaraju}ih vidova pomo}i i podr{ke, pokretanje inicijativa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom pobolj{a status ~lanova u ostvarivanju njihovih prava, informisanje i edukacija ~lanova kroz predavanja, savjetovanja, odr`avanje skupova seminara i druge vidove organizovanja, izdavanje glasila, bro- {ura, publikacija u cilju informisanja javnosti ~lanova Udru`enja, uspostav- ljanje baze podataka o svom ~lanstvu, uspostavljanje saradnje sa istim ili sli~nim udru`enjima u Bosni i Herce- govini, anga`ovanje u poslovima koji se odnose na pitanja zapo{ljavanja, pre- kvalifikacije, dokvalifikacije i {kolo- vanja ~lanova Udru`enja i njihovih ~la- nova porodice, organizovanje sportskih i kulturnih aktivnosti i drugi poslovi u skladu sa Zakonom i Statutom. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je direktor Udru`enja Mehmedovi} Amir iz Srebrenice, Reuf Selmanagi} - Crni bb, i dopredsjednik Udru`enja Bajraktarevi} Hajrudin iz @ivinica, Kova~i bb. 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje boraca "Patriotske lige" Op}ine Srebrenica je dana 24. 8. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi pred- vi|eni Zakonom o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admi- nistrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-121/07
24. oktobra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-388/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja "Partnerstvo za zdravlje" iz Sarajeva, ulica Mustafe Pintola broj 1, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "Partnerstvo za zdravlje" 

    Udru`ewe "Partnerstvo za zdravqe" 

    Udruga "Partnerstvo za zdravlje" 

    Skra}eni naziv Udru`enja: "PHZ", "PHZ", "PHZ" 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: Association "Partnerships in Health" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Mustafe Pintola broj 1. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 632, knjiga I Registra, sa danom 24. 10. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru- `enja je stilizirani krug sa uspravnim crticama crvene boje i natpisom sa desne strane "PARTNERSHIPS IN HEALTH", a ispod ovog natpisa naziv organizacije na francuskom jeziku i njema~kom jeziku. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: zastupanje interesa Udru`enja u BiH, podr{ka u promociji zdravstvenog obrazovanja i programa treninga u BiH, {irenje informacija specifi~nih za programe zdravstva, priprema obrazovnih programa u svrhu promoviranja zdravog `ivljenja i stila `ivota, pomo} u obrazovnim i dobrotvornim programima Fondacije PH Suisse iz [vicarske u Bosni i Hercegovini, razmjena iskustava i informacija sa drugim srodnim udru`enjima. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je izvr{ni direktor Aida Kurtovi} iz Sarajeva, ulica Hasana Brki}a broj 15. 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Partnerstvo za zdravlje" je dana 19. 10. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-140/07
24. oktobra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-389/07) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U
BOSNI I HERCEGOVINI 

Na temelju ~lanka 8. stavak 2. i ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Ivana Krstitelja, sa sjedi{tem u Jelahu, Te{anj, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETOG IVANA KRSTITELJA u Registar za katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 285/07, knjiga broj II, s danom 25. 10. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svetog Ivana Krstitelja je u Jelahu, Te{anj. 

3.    @upi svetog Ivana Krstitelja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svetog Ivana Krstitelja je `upnik Ivan Bo{njak. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-1-41/07
25. listopada
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, v. r. 

(fu-372/07) 


Na temelju ~lanka 8. stavak 2. i ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstve- nog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svete Ane sa sjedi{tem u selu @abljak, Usora, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETE ANE u Registar za katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 288/07, knjiga broj II, s danom 25. 10. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svete Ane je u selu @abljak, Usora. 

3.    @upi svete Ane se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svete Ane je `upnik Bono Tomi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-1-44/07
25. listopada
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak,
v. r. 

(fu-374/07) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni lasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

 JAVNI KONKURS 

 ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I-1. MINISTARSTVO POQOPRI-
VREDE, [UMARSTVA I VODOPRI-
VREDE
 

1.1.    Vi{i stru~ni saradnik za ratarstvo i povrtlarstvo - 1 izvr{ilac 

1.2.    Vi{i stru~ni saradnik za sto~arstvo u ruralnim podru~jima - 1 izvr{ilac  

1.3.    Vi{i stru~ni saradnik za prehram- benu industriju i industriju pi}a - 1 izvr{ilac 

1.4.    Vi{i stru~ni saradnik za veteri- narsku legislativu - 1 izvr{ilac 

1.5.    Vi{i stru~ni saradnik za upotrebu i kori{}ewe voda - 1 izvr{ilac 

1.6.    Vi{i stru~ni saradnik za me|unarod- nu saradwu EU integracije - 2 izvr{i- oca 

1.7.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove - 1 izvr{ilac 

1.8.    Vi{i stru~ni saradnik - slu`benik za odnose sa javno{}u - 1 izvr{ilac  

2. MINISTARSTVO ZA IZBJEGLA I RASEQENA LICA 

2.1.    Vi{i stru~ni saradnik za kwigovod- stvene poslove u Odjeqewu finansij- skih poslova - Sekretarijat Mini- starstva - 1 izvr{ilac 

2.2.    Vi{i stru~ni saradnik za upravne poslove u odsjeku Ministarstva u Bawoj Luci - Odjeqewe za imovinsko- pravne poslove - Resor za imovin- sko-pravne poslove - 1 izvr{ilac 

2.3.    Vi{i stru~ni saradnik za upravne poslove u Odsjeku Ministarstva u Prijedoru - Odjeqewe za imovinsko-pravne poslove - Resor za imovinsko-pravne poslove - 1 izvr{ilac 

2.4.    Vi{i stru~ni saradnik za reintegra- cije i socijalno zbriwavawe izbjeg- lica, raseqenih lica i povratnika u Odjeqewu za reintegracije i soci- jalno zbriwavawe izbjeglica, raseqe- nih lica i povratnika - Resor za imovinsko-pravne poslove - 1 izvr{i- lac 

II - Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos: 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposob- nost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

III - Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.5. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.6. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.7. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.8. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.4. 

IV 

Opis poslova za navedeno radno mjesto nalazi se na veb sajtu Agencije za dr`avnu upravu. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u jav- nom testirawu. Javno testirawe podra- zumijeva razgovor - intervju sa ~lano- vima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezul- tati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

VI 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net , a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Vladike Platona bb ( iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim novinama - dnevnom listu "Nezavisne novine". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VII 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-1526-a-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
SUD BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 5. stav 2. Pravilnika o radu Suda Bosne i Hercegovine broj SU-657-1/07 od 31. 8. 2007. godine u vezi sa Odlukom o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj Su: 02-1-154/07 od 12. 12. 2007. godine, Sud Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 

1.    Pravni savjetnik - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva - do dvije (2) godine 

    Uslovi: zavr{en pravni fakultet, polo`en pravosudni ispit, tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim pravnim poslovima nakon polo`enog ispita, odli~no poznavanje Zakona o parni~nom postupku pred Sudom BiH, Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnom sporu, i drugih materijalnih propisa Bosne i Hercegovine, poznavanje rada na ra~unaru 

2.    Higijeni~ar - 1 izvr{ilac na neodre|e- no vrijeme 

    Uslovi: zavr{ena osmogodi{nja {kola 

Uz prijavu na javni oglas u~esnik treba dostaviti: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti original ili ovjerena fotokopija. 

Po zavr{etku izborne procedure, odabrani kandidat }e dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih poslova. 

Javni oglas je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave na javni oglas podnose se na adresu: 

Sud Bosne i Hercegovine 

Ulica Kraljice Jelene broj 88 

71000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Prijava na javni oglas" 

(so-1546-a-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03, 42/04, 49/06 i 20/07), Agencija za dr`avnu upravu Republike Srpske ogla{ava 

ISPRAVKU 

JAVNOG KONKURSA 

Agencija za dr`avnu upravu vr{i ispravku javnog konkursa za upra`weno radno mjesto u Ministarstvu finansija "vi{i stru~ni saradnik za internu reviziju u Odjeqewu centralne jedinice za harmonizaciju interne revizije - Odsjek za internu reviziju", objavqenog u dnevnom listu "Nezavisne novine" dana 30. 11. 2007. godine, i "Slu`benom glasniku Republike Srpske", broj 107/07 od 4. 12. 2007. godine, i "Slu`benom glasniku BiH", broj 93/07 od  4. 12. 2007. godine, na taj na~in {to u posebnim uslovima u ta~ki 1.6. konkursa treba da stoji jo{ i polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

(so-1553-a-G/07) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu DOO "TEMPIC-FA", Klju~, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1659, katastarska op}ina Klju~, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1154/2 zvana "Pijaca", ekonomsko dvori{te, povr{ine 628 m2, stambeno-poslovna zgrada, povr{ine 1264 m2

-    katastarska ~estica broj 1154/4 zvana "Pijaca", ekonomsko dvori{te, povr{ine 1580 m2

upisane na ime DOO "TEMPIC-FA" Klju~, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti na najmanje 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 022-0-DN-Z-06-001 043 

6. decembra 2007. godine 

Sanski Most 

(so-1756-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Rizvanovi} Rasima iz Velike Kladu{e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1333/03, katastarska op}ina Velika Kladu{a, ozna~ene sa: 

-     katastarska ~estica broj 1833/5 "Ku}a" ku}a i zgrada povr{ine 173 m2

-    katastarska ~estica broj 1853/3 "Ku}i{te" dvori{te povr{ine 541 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedenih nekretnina su Rizvanovi} Rasim, sin Hasana iz Velike Kladu{e, i Rizvanovi} Fatima zv. Timka, k}i Ubejda iz Velike Kladu{e. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 023-0-DN-07-000 784 

6. decembra 2007. godine 

Velika Kladu{

(so-1767-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Leli} Muhameda iz Staband`e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 274/03, katastarska op}ina Staband`a, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1424/1 "Bjelova~ka obala" {uma 3. kl. povr{ine 86586 m2

-    katastarska ~estica broj 1424/2 "Bjelova~ka obala" pa{njak 3. kl. povr{ine 3375 m2

-    katastarska ~estica broj 1424/3 "Bjelova~ka obala" pa{njak 3. kl. povr{ine 3775 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Leli} Muhamed, sin Hasana iz Staband`e, k.br. 80. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 023-0-DN-07-000 511 

4. decembra 2007. godine 

Velika Kladu{

(so-1769-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Hameda [akanovi}a iz Velike Kladu{e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 611/02, katastarska op}ina Podzvizd, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 735 "Podzvizd kosa" ku}a i zgrada povr{ine 331 m2, ekonomsko dvori{te povr{ine 368 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [akanovi} Hamed, sin Dervi{a iz Velike Kladu{e. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 023-0-DN-07-000 596 

4. decembra 2007. godine 

Velika Kladu{

(so-1771-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 099, po zahtjevu Meli} Azre, k}eri Sulejmana iz Zavidovi}a, Patriotske lige, Blok "C", u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 2245, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 1172/1 "Novo naselje" ku}a i zgrada povr{ine 12 m2 i oranica 6. klase povr{ine 405 m2. 

Prema podacima iz katastra korisnik i posjednik navedene nekretnine je Meli} Azra, k}i Sulejmana iz Zavidovi}a, Patriotske lige Blok "C", sa 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 099 

7. decembra 2007. godine 

Zavidovi}

(so-1774-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 100, po zahtjevu Tursi} Zajima, sina Saliha iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 263, katastarska op}ina Hrge, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 815/6 "Lug" oranica 6. klase povr{ine 885 m2, 

-    katastarska ~estica borj 815/7 "Lug" oranica 6. klase povr{ine 80 m2, 

-    katastarska ~estica broj 1357/3 "Luka" ku}a i zgrada povr{ine 37 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, oranica 4. klase povr{ine 298 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Tursi} Zajim, sin Saliha iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put, sa 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 100 

7. decembra 2007. godine 

Zavidovi}

(so-1776-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 101, po zahtjevu Tursi} Zajima, sina Saliha iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1239, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1317/8 "Podubravlje" ku}a i zgrada povr{ine 109 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, vo}njak povr{ine 408 m2, 

-    katastarska ~estica broj 1317/11 "Put" vo}njak 2. klase povr{ine 155 m2, 

-    katastarska ~estica broj 1318/3 "Podubravlje" {uma 3. klase povr{ine 280 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Tursi} Zajim, sin Saliha iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put, sa 1/2. i Tursi} Halisa, k}i Huseina iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put, sa 1/2, i Posjedovni list broj 2274, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 1317/16 "Podubravlje" ku}a i zgrada povr{ine 18 m2 i dvori{te povr{ine 27 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Tursi} Zajim, sin Saliha iz Zavidovi}a, Dubrava~ki put, sa 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-07-000 101 

7. decembra 2007. godine 

Zavidovi}

(so-1778-G/07) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine:  

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a) paso{ br. 4145963, izdat 14. 4. 2003. godine u Berlinu, na ime Salih Zulfi}, JMBG 0307939170004 

b) paso{ br. 5243883, izdat 21. 11. 2006. godine u Berlinu, na ime Halil Hasanovi}, JMBG 2507989183154 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a) paso{ br. 4043860, izdat 27. 12. 2002. godine u ^eli}u, na ime Jasmin Begovi}, JMBG 2112973182498 

b) paso{ br. 4643500, izdat 10.12.2003. godine u Zenici, na ime Adis Skender, JMBG 2802986190011 

c) paso{ br. 4845421, izdat 22. 9. 2004. godine u Doboju, na ime Slobodanka Trifkovi}, JMBG 0402981125941 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a) paso{ br. 5080048, izdat 17. 5. 2006. godine u Tuzli, na ime Mirsad Kadri}, JMBG 0908980181369 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a) paso{ br. 4464221, izdat 28. 7. 2003. godine u Minhenu, na ime Nenad Elez, JMBG 1709985172334 

b) paso{ br. 4111631, izdat 21. 11. 2002. godine u Minhenu, na ime Mensur Had`iefendi}, JMBG 0507969183932 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a) paso{ br. 5206064, izdat 1. 9. 2006. godine u Zavidovi}ima, na ime D`evad Skeli}, JMBG 2004972193847 

b) paso{ br. 5591359, izdat 1. 8. 2007. godine u Tuzli, na ime Fadil Hod`i}, JMBG 0411960122143 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu: 

a) paso{ br. 3451242, izdat 24. 11. 2002. godine u Londonu, na ime Adis Bekri}, JMBG 2002986180580 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a) paso{ br. 4754008, izdat 30. 3. 2005. godine u Br~kom, na ime Mladen Laci}, JMBG 0904988500050 

b) paso{ br. 5590158, izdat 11. 8. 2007. godine u [tutgartu, na ime Milivoje Ostoji}, JMBG 3008967180868 

c) paso{ br. 0105611, izdat 28. 4. 1999. godine u [tutgartu, na ime Ernad Kali}, JMBG 1304975101463 

8. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu 

a) paso{ br. 5384917, izdat 30. 4. 2007. godine u ^ikagu, na ime Eldin Durgutovi}, JMBG 0901991180874 

(so-1525-a-G/07) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/08/0142283 

BIH/08/0165645 

(O-700/07) 


Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/20/0125834 do BIH/20/0125845 

(ukupno 12 brojeva) 

BIH/20/0153272 do BIH/20/0153280 

(ukupno 9 brojeva) 

BIH/20/0172420 

BIH/20/0178962 

BIH/20/0178963 

BIH/20/0181476 

(O-701/07) 


Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/01/0632145 

BIH/01/0693553 

(O-712/07) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om prometna dozvola broj BH 2250546, za slu`beno putni~ko motorno vozilo u vlasni{tvu OSA/OBA BiH, marke i tipa VOLKSWAGEN POLO, broj {asije WVWZZZ6NZWW- 130453, broj motora AKV012850, registarskih oznaka 213-T-769, izdata od strane PU Centar Sarajevo. 

(O-704/07) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000553 od 21. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo "BRA-ZIL" d.o.o. Br~ko vr{i promjenu direktora dru{tva tako da se razrje{ava dosada{nji direktor \oki} (Bo`e) Tomislav iz Br~kog, ul. Safeta Pa{ali}a 29, JMBG 0306969181500, a imenuje se za direktora dru{tva Petrovi} (Stevo) Petar iz Br~kog, ul. Bosne srebrene 31, JMBG 1706976183901, sa danom 7. 5. 2007. godine koji vr{i pravo zastupanja dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-501-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000560 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "BRANKA", Br~ko Distrikt, Dubrave bb, vr{i promjenu osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje tako da iz preduzetnika istupa i razrje{ava se du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dosada{nji osniva~ Leka Radoje, iz Br~kog, Gredice bb, JMBG 2505969173998, i sva svoja osniva~ka prava, kao i druga prava na imovinu preduzetnika prenosi na novog osniva~a Leka (Novica) @eljka iz Br~kog, Gredice bb, JMBG 2008964178990. 

(SR-502-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000309 od 22. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

U "TEHNOIN@ENJERING" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, koje je registrovano u Osnovnom sudu u Br~kom dana 13.04.2006. godine, br. Rje{enja 096-0-Reg-06-000421 pristupaju novi osniva~i u Dru{tvo i to: Stjepanovi} Milena iz Beograda, JMBG 2405984186506, br. paso{a 003354757, Kriva}evi} Bojan, Krep{i} JMBG 1105984180853, Ili} Vladimir iz Beograda JMBG 2607986710115, br. paso{a 004073220, Nijem~evi} Gordana iz Beograda, JMBG 1106982715144, br. paso{a 005124218, Vukoti} Neboj{a iz Beograda JMBG 1904983710247, br. paso{a 001223847, Milenkovi} Nina iz Beograda, JMBG 0304981715259, br. paso{a 001300470. Novi osniva~i unose osniva~ki kapital i to: Stjepanovi} Milena 2.500,00 KM, Kriva}evi} Bojan 1.500,00 KM, Ili} Vladimir 1.000,00 KM, Nijem~evi} Gordana 800,00 KM, Vukoti} Neboj{a 800,00 KM, Milenkovi} Nina 800,00 KM tako da ukupan osniva~ki kapital dru{tva sada iznosi 10.000,00 KM , a na osniva~e otpadaju sljede}i osniva~ki ulozi: Mi}o Stjepanovi} 2.600,00 KM, Milena Stjepanovi} 2.500,00 KM, Kriva}evi} Bojan 1.500,00 KM, Ili} Vladimir 1.000,00 KM , Nijem~evi} Goradna 800,00 KM, Vukoti} Neboj{a 800,00 KM , Milenkovi} Nina 800,00 KM "TEHNOIN@ENJERING" DOO je pro{irilo djelatnosti i to: 41.000- skupljanje i pre~i{}avanje i distribucija vode 45.230- izgradnja autocesti i drugih saobra}ajnica uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskim terenima. Ovla{}ena lica za zastupanje su Mi}o Stjepanovi}, Br~ko, Branka ]opi}a 13, JMBG 0308980183585 i Mihajlo [arkanovi}, Br~ko, Plazuljska 18 JMBG2704949181949. 

(SR-503-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000545, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se D.o.o. Puni naziv glasi: D.o.o. za trgovinu i usluge "ZENG XIN" Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona, Skra}eni naziv je: D.o.o. "ZENG XIN" Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt Tr`nica Arizona poslovna zgrada B3, lokal br. 23. Osniva~i su: Li Junfen iz Zhejiang, R. Kina broj paso{a G 12148690 sa privremenim boravkom u BiH, Br~ko Distrikt, Bijela 34 i Zeng Liyuan iz Zhejiang R. Kina, broj paso{a G 12060645 sa privremenim boravkom u BiH, Br~ko Distrikt, Bijela 34 Osniva~ki ulog je 2.000,00 KM u novcu, osniva~ Li Junfen sa 75 % udjela, {to iznosi 1.500,00 KM u novcu a osniva~ Zeng Liyuan sa 25 % udjela, {to iznosi u novcu 500,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje-direktor je Li Junfen iz Zhejiang, R. Kina, broj paso{a G 12148690 sa privremenim boravkom u BiH Br~ko Distrikt, Bijela 34, bez ograni~enja. Djelatnost je: 37100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}am, obu}om i ko`nim proizvodima; 51220 Trgovina na veliko cvije}em,i sadnicama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom i mlije~nim proizvodima jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko ~okoladama i bombonama; 51370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom pi}ima i duhanskim proizvodima; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom staklom, tapetama, sapunima deterd`entima i ostalim sredstvima za ~i{}enje, 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51570 trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina u nespecijalizovanim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom bojama staklom i ostalim gra|evinarskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom pisa}im priborom; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oru`ja i streljiva); 52500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavaonicama; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55110 Hoteli i moteli; 55 300 Restorani; 55 510 Kantine (menze); naprijed navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu. U pravnom prometu Dru{tvo odgovara cijelokupnom imovinom, a osniva~i do visine osniva~kog uloga. 

(SR-504-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-07-000596 od 31.05.2007. godine, koje sadr`i sljede}e podatke: 

"SPORT STAR" Br~ko, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge, Br~ko, ul. Vase Pelagi}a br. 38, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, rje{enjem br. D-100/02 od 18.03.2002. godine, reg. ul. 1-27 prestaje sa radom sa 10.05.2007. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 10.05.2007. godine, a po prijedlogu osniva~a Stanojlovi} Dragana. Osniva~ Stanojlovi} Dragan iz Bijeljine, ul. Male{evska br. 3/A preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti rje{enja sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-505-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-07-000609 od 31.05.2007. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

"LICNA" d.o.o. za trgovinu i usluge Br~ko, Brka bb, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-447/02 od 24.06.2002. god, reg. ul. 1-243, prestaje sa radom sa 21.05.2007. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 21.05.2007. godine, a po prijedlogu osniva~a Ahmetba{i} Muhameda. Osniva~ Ahmetba{i} Muhamed iz Br~kog, Brka bb, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti rje{enja Sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-506-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-07-000555 od 31.05.2007. godine, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Trgovinsko preduze}e "JEFIMI] KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Krep{i} br. 82, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-896/02 od 30.08.2002.god. reg. ul. 1-380, prestaje sa radom sa 04.05.2007. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 04.05.2007. godine, a po prijedlogu osniva~a Jefimi} Save. Osniva~ Jefimi} Savo iz Br~kog, Krep{i} br. 82, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti rje{enja Sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-507-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-000856 od 23.05.2007. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "SEL-TEL" Br~ko, ul. Alije Isakovi}a br. 19, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-2525/02 od 10.04.2003.god, reg. ul. 1-875, prestaje sa radom sa 17.08.2006. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 17.08.2006. godine, a po prijedlogu osniva~a Lipi} Enesa. Osniva~ Lipi} Enes iz Br~kog, ul. Alije Isakovi}a br. 19, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti rje{enja Sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-508-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-001197 od 31.05.2007. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "DJANGO" Br~ko Distrikt BiH, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-1442/03 od 28.08.2003. godine reg. ul. 1-987, prestaje sa radom sa 20.11.2006. god, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 20.11.2006.god, a po prijedlogu osniva~a Ujkanovi} Esada. Osniva~ Ujkanovi} Esad iz Br~kog, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti rje{enja Sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-509-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000614 od 30. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Vr{i se promjena osoba ovla{tena za zastupanje, dosada{nju osobu, Marki} Stjepana iz D. Rahi}a zamjenjuje Dubravko Bari{i} iz D. Rahimi}a, JMBG 1010958181522. 

(SR-510-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-239/04 od 18. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduzetnik za ugostiteljstvo i usluge "Alma" vl. Tursunovi} Ibrahim s.p. Mao~a bb, Br~ko DC, pored ve} upisanih djelatnosti, vr{i dopunu sljede}ih djelatnosti: 55.401 Bar (disko bar, disko klub, no}ni bar, no}ni klub), 55.403 Kafana (kafana, bosanska kafana, kafe bar, kafe slasti~arna), 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi poreza, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo, 92.712 Djelatnost kladionica. 

(SR-233/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-249/04 od 18. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za trgovinu i proizvodnju "ALPINES" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Br~ko Distrikt, Cerik bb, registrovano Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, broj: D-989/02 od 22. 8. 2002. godine, vr{i promjenu osniva~a preduze}a, tako da iz Preduze}a za trgovinu i proizvodnju "ALPINES" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Br~ko Distrikt, Cerik bb, istupa Yildirim Sefa iz Turske, mjesto ro|enja Zara, paso{ br. TR-LN-388139, sa boravkom u Ceriku bb, sa danom 20. 1. 2004. godine, a Preduze}u pristupa osniva~ Ahmet Baz, sin Mustafe, ro|en 2. 5. 1977. godine, u Iskenderunu, Turska, broj paso{a TR O N 007560, izdat u Istambulu, sa boravkom u Ceriku bb, Br~ko Distrikt BiH, te prestanak svojstva direktora i promjenu lica za zastupanje preduze}a. Razrje{ava se du`nosti direktor preduze}a Yildirim Sefa sa danom 20. 1. 2004. godine, i imenuje se direktor Ahmet Baz, sin Mustafe, ro|en 2. 5. 1977. godine,  u Iskenderunu, Turska, broj paso{ TR-O N 007560 izdat u Istambulu sa boravkom u Ceriku bb, a za zamjenika direktora imenuje se Yildirim Mustafa, ro|en 6. 4. 1960. godine, imalac paso{a broj TR-KN 069088, izdat u Ambasadi u Sarajevu, sa boravkom u Srebreniku, ul. Hazima Fazli}a br. 15, koji zastupaju d.o.o. neograni~eno u okviru datih ovla{tenja. 

(SR-234/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-320/04 od 19. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet, usluge, unutra{nju trgovinu, posredovanje i marketing "SAN KOMERC" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je u Br~kom u ulici M. Sinanagi}a br. 17. Osniva~ i vlasnik Dru{tva je: Kosanovi} Daliborka, k}i Ranka iz Banje Luke, ulica Omladinska br. 28, JMB 1510973175256, broj l.k. 03GCF1215 izdate od MUP Banja Luka. Osniva~ je izvr{io uplatu osniva~kog kapitala-udjela u novcu u iznosu od 2.000,00 KM. 

Djelatnost Dru{tva je: 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duvanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemjenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijaom i sanitanom opremom, 51.540  Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijaom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanastvo i navigaciju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 74.400 Reklama i propaganda. Lice ovla{teno za zastupanje u unutra{njem pravnom prometu je osniva~ i direktor Dru{tva Kosanovi} (Ranka) Daliborka iz Banje Luke, ulica Omladinska br. 28, JMB 1510973175256, bez ograni~enja. 

(SR-235/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik koji }e poslovati pod nazivom AUTOPREVOZNIK "KRSTOVI]" Br~ko, Gredice bb, vl. Krstovi} Njego{, s.p. Skra}eni naziv je: "KRSTOVI]" Br~ko, Gredice, vl. Krstovi} Njego{ s.p. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko, Gredice bb. Osniva~ je Krstovi} (Milana) Njego{, Br~ko, ul. Semberska br. 36, JMBG 1903984170096, odlukom o osnvanju od 15. 3. 2004. godine, osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 60.240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju. Lice ovla{teno za zastupanje je osniva~ Krstovi} (Milana) Njego{, Br~ko, ul. Semberska br. 36, JMBG 1903984170096 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-236/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-307/04 od 18. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik "TAXI SLU@BA-ZENICA" vl. Karaman Pero s.p. sa danom 15. 3. 2004. godine. 

(SR-237/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-214/04 od 19. 3. 2004. godine upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

ODP "FEROS" Br~ko, vr{i promjenu oblika preduze}a, u dioni~ko dru{tvo, koje }e poslovati pod nazivom Preduze}e za proizvodnju sekundarnih sirovina iz otpada i promet "Feros" d.d. Br~ko. Skra}eni naziv je: "FEROS" d.d. Br~ko. Sjedi{te preduze}a je Br~ko, ul. Pere Zrelca br. 2. Osniva~i preduze}a su: DOO "EXPRESS PROMET" Br~ko, mat. br. 1 - 794 od 12. 2. 2003. Br~ko Distrikt BiH - Manjinski dioni~arski fond. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 949.630,00 KM, i sastoji se od dioni~kog kapitala u osnovnim sredstvima u iznosu od 934.630,00 KM, i u nov~anim sredstvima u iznosu od 15.000,00 KM. Osnovni kapital Dru{tva u iznosu od 949.630,00 KM podijeljen je na 94.963 dionice, a osniva~ima pripada DOO "Exspress promet" Br~ko 67%, ili 63.625 dionica, a Br~ko Distrikt BiH - Manjinski dioni~arski fond 33 % ili 31.338 dionica i nominalna vrijednost jedne dionice je 10,00 KM. Djelatnost Dru{tva je: 20.400  Proizvodnja drvene ambala`e, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.400 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjenje metala; metalurgija praha, 37.100  Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302  Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.430  Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko poruclanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima, i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 60.240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe), 90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti. Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva su: direktor Stevi} (Krste) \or|e, Br~ko, ul. HJ. H. Jerkovi}a br. 28, JMBG 09069541815, i Markovi} (Koste) Pero iz Br~kog, ul. M. M. Mehmedovi}a br. 40/I, JMBG 2502956181502, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-238/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-321/04 od 22. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "DANIM" Br~ko, pored do sada upisanih djelatnosti u registar Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH upisuje i djelatnosti: 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama i 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

(SR-239/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-330/04 od 22. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za pru`anje elektromeha- ni~arskih usluga "ELMO-PROM" Br~ko, ul. Bosanskih kraljeva br. 40, vlasnik Bo`i} Predrag, s.p, osnovano Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. D-1943/02 od 20. 12. 2002. godine, vr{i pro{irenje djelatnosti, tako da }e sada pored registrovanih djelatnosti obavljati i djelatnosti: 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu. 

(SR-240/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-324/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik koji }e poslovati pod nazivom: Ugostiteljska radnja "SUZI" Dubrave, Br~ko Distrikt, vl. Bahor [emsa s.p. Skra}eni naziv je "SUZI" Dubrave, Br~ko Distrikt, vl. Bahor [emsa s.p. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave - Tr`nica "Arizona", Br~ko Distrikt. Osniva~ je: Bahor (Ra{ida) [emsa, Br~ko, ul. Stevana Sremca br. 26, JMBG 1708969186507, odlukom o osnivanju od 18. 3. 2004. godine, osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Lice ovla{teno za zastupanje je osniva~ Bahor (Ra{ida) [emsa, Br~ko ul. Stevana Sremca br. 26, JMBG 1708969186507, i ovla{teni zastupnik Suba{i} (Zaima) Edina, Vukovije G. bb, JMBG 0705980187229, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-242/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-332/04 od 24. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se DOO za trgovinu na veliko i malo, export-import, ugostiteljstvo i turizam "VEMAS" Br~ko, G. Rahi} bb. Skra}eni naziv je "VEMAS" d.o.o. Br~ko, G. Rahi} bb. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko, G. Rahi} bb. Osniva~ Dru{tva je Bajri} (Ibrahima) Mehmed iz Sarajeva, ul. Himzarina br. 8, JMBG 2205937180010, sa osniva~kim ulogom od 2.000 KM upla}enog kapitala u novcu. Djelatnost preduze}a je 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilom sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n, 55.300 Restorani. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je direktor Bajri} (Huseina) Eldin iz Br~kog, ul. Ferhata Mujanovi}a br. 25, JMBG 0709986181546, i zamjenik direktora Bajri} (Ibrahima) Mehmed iz Sarajeva, ul. Himzarina br. 8, JMBG 2205937180010, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-243/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-219/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se osnivanje "OMLADINSKE ZADRUGE NAPREDAK", Br~ko. Puni naziv omladinske zadruge je "OMLADINSKA ZADRUGA NAPRE- DAK" sa potpunom odgovorno{}u, Br~ko, ul. Ciglana br. 12. Osniva~i su: Dragana Blagi} iz Br~kog, ul. Mom~ila Popovi}a - Mome, JMBG 1201983185001, l.k. br. 909/00 Br~ko, Sanja Martinovi} iz Br~kog, ul. Mujage Mula Mehmedovi}a br. 6, JMBG 2211983186538, lk. br. 1721/02 Br~ko, Nata{a Ristani} iz Br~kog, ul. Banjalu~ka bb, JMBG 1401984186515, l.k. br. 03FZC3153 Br~ko Distrikt, Igor Luki} iz Br~kog, ul. Donji Brezik, JMBG 0808985180005, l.k. br. 03SZB4940 i Jelka To{i} iz Br~kog, ul. Ili}ka U-1, JMBG 2707957186517,  l.k. br. 04FZD6242 Br~ko Distrikt. Lice ovla{teno za zastupanje i prijem sudskih i drugih slu`benih pismena je Jelka To{i}, iz Br~kog, vr{ilac du`nosti direktora bez ograni~enja ovla{tenja. Visina upisanog i upla}enog kapitala po osnovu ~lanarine je 50 KM. Iznos udjela ~lanova zadruge: Blagi} Dragana - 20,00 % udjela u novcu, Martinovi} Sanja - 20,00 % udjela u novcu, Ristani} Nata{a - 20,00 % udjela u novcu, Luki} Igor - 20,00 % udjela u novcu, To{i} Jelka - 20,00 % udjela u novcu. Djelatnost zadruge je podgrupa: 74.500 Agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, djelatnost zadruge je organizovano obavljanje poslova za potrebe pravnih i fizi~kih lica (poslodavaca), koje nemaju karakter radnog odnosa kao {to su: privremeni i povremeni poslovi, poslovi ~iji je obim privremeno pove}an, poslovi odsutnog radnika i sezonski poslovi. 

(SR-244/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-313/04 od 26. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog preduzetnika pod nazivom Samostalni preduzetnik disko bar "KAFE GO-GO" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ugao ulica Bulevara mira i Safvet-bega Pa{ali}a (stambeno naselje Centar, lokal u prizemlju), vl. @ivan Ili} s.p. Sjedi{te samostalnog preduzetnika je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ugao ulica Bulevar mira i Safet-bega Pa{ali}a (stambeno naselje Centar,  lokal u prizemlju). Osniva~ samostalnog preduzetnika je @ivan Ili} sin Nedeljka, iz Br~kog, ul. [ehovi}a B, JMBG 1710970181505, l.k. br. 1160/96. Djelatnosti preduzetnika su: 55.401 Barovi. Zastupnik preduzetnika je osniva~ @ivan Ili}, sin Nedeljka, iz Br~kog, ul. [ehovi}a B, JMBG 1710970181505, l.k. br. 1160/96. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizi~ko lice koje u poslovnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaklju~uje ugovore, i vr{i druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-245/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-323/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu, "RONDO" Br~ko, ul. Bra}e Ribnikar br. 14, vlasnik Radi} Sr|an, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "RONDO" Br~ko, vlasnik Radi} Sr|an, s.p. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Radi} Sr|an, sin Drage iz Br~kog, ul. Ivana Gunduli}a br. 1, JMBG 1803984181565, pas. br. 3882757 Br~ko. Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Radi} Sr|an zastupnik bez ograni~enja, koji je ovla{ten i za prijem po{te. Samostalni peduzetnik obavlja sljede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 92.712 Djelatnost kladionica. 

(SR-246/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-356/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Glo|i} Armina iz Br~ko Distrikta BiH, Ogra|enovac bb, osniva preduzetni{tvo za obavljanje trgovinske djelatnosti "FOKUS" vl. Glo|i} Armina s.p, Br~ko Distrikt BiH, ul. Osmana Dervi{evi}a bb. Preduzetnik }e obavljati djelatnost: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. Preduzetni{tvo se osniva na neodre|eno vrijeme. Preduzetni{tvo zastupa osniva~ Glo|i} Armina. 

(SR-247/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-105/04 od 22. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za usluge i promet "LUKAS COMPANY" d.o.o. Dubrave, Br~ko Distrikt, vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u iznosu od 790.370,55, tako da sada ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 992.653,45 KM, a na osniva~e otpada po: Mende{ Ignjo 1.668,00 KM u novcu, Mende{ Luka 1.666,00 KM u novcu, i 663.224,00 KM u osnovnim sredstvima, i Mende{ Dragan 1.666,00 KM u novcu i 127.146,55 KM u osnovnim sredstvima. 

(SR-248/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-322/04 od 22. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "STARI ALAS" Br~ko, vl. Daniela Ignji}, s.p, iz Br~kog ul. Paje Jovanovi}a br. 3, prestaje sa radom dana 16. 3. 2004. godine. 

(SR-249/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-295/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu, "SAVA-T" Br~ko, ul. Savska bb, vlasnik Jeremi} Dragan, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "SAVA-T" Br~ko, vlasnik Jeremi} Dragan, s.p. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Jeremi} Dragan, sin Jovana iz Br~kog, ul. Ivana Franje Juki}a br. 7, JMBG 2710981181500, lk. br. 04FZE5436 Br~ko. Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Jeremi} Dragan-zastupnik bez ograni~enja, koji je ovla{ten i za prijem po{te. Samostalni preduzetnik obavlja sljede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om  i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. 

(SR-250/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-316/04 od 22. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

STR "PAVAROTI" vl. ]umurovi} Emir s.p. Br~ko, tr`nica "Arizona" I/19, vr{i pro{irenje djelatnosti preduzetnika i to: 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrjestili{ta i ribnjaci, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 17.721 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni (kardigan, `erse), prsluka i sli~nih proizvoda, 17.722 Proizvodnja pletene i kuki~ane vanjske odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim one {ivane po mjeri, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambala`e, 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila, 52.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120  Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kima i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. 

(SR-251/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-303/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za usluge i promet "LUKAS COMPANY" d.o.o. Dubrave bb, Br~ko Distrikt, vr{i pro{irenje svoje djelatnosti i sa: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. 

(SR-252/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-296/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za telekomunikaciju i trgovinu "Intelcom MM", d.o.o. Br~ko, mijenja direktora, pa umjesto dosada{nje ]iri} Jovane iz Br~kog, JMBG 0110983186505, imenuje Trifunovi} Viktora iz Brezovog Polja, JMBG 1405963303517, bez ograni~enja. 

(SR-253/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-334/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu "MEPS" Br~ko Distrikt BiH, Gorice bb, vr{i pro{irenje djelatnosti i to, tako {to pored postoje}ih dodaje i sljede}e djelatnosti: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo      radioure|ajima i TV ure|ajima. 

(SR-254/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-325/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za trgovinu na veliko i malo "TRADE - 101" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, vr{i promjenu naziva Dru{tva u preduze}e za proizvodnju, usluge i promet "MD COMPANY" d.o.o. Br~ko Distrikt, Slijep~evi}i. Skra}eni naziv je "MD COMPANY" d.o.o. Br~ko Distrikt, Slijep~evi}i. Novo sjedi{te je Br~ko Distrikt, Slijep~evi}i br. 44. Vr{i se promjena osniva~a Dru{tva umjesto dosada{njeg osniva~a Softi} Samida iz Vu~kovaca, Grada~ac JMBG 0604966181942, Dru{tvu pristupaju novi osniv~i Rikanovi} (Bo{ka) Milenko iz Br~kog, Donji Brezik bb, JMBG 1203961182494 i \oji} (Vasilija) Ljubo iz Br~kog, Slijep~evi}a br. 44, JMBG 1208952181509, i preuzimaju od ranijeg  osniva~a osniva~ki ulog od 2.000,00 KM, upla}enog kapitala u novcu, a na osniva~e otpada Rikanovi} Milenko 1.000,00 KM 50%  u novcu i \oji} Ljubo 1.000,00 KM, 50% u novcu. Vr{i se i pro{irenje djelatnosti preduze}a: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n. 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 26.700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 37.100 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.212 Niskogradnja, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe). Vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje, i umjesto dosada{njeg direktora Softi} (Behadera) Samid iz Vu~kovaca, Grada~ac, Dru{tvo zastupa novi direktor \oji} (Vasilija) Ljubo iz Slijep~evi}a br. 44, JMBG 1208952181509, i zamjenik direktora Rikanovi} (Bo{ka) Milenko iz Donjeg Brezika bb, JMBG 1203961182494, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-255/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-333/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

TR "MAHOLJANKA" vl. Kova~evi} Kadrija, vr{i pro{irenje djelatnosti preduzetnika sa slijede}im stavovima: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340  Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. 

(SR-256/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-97/04 od 23. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

PZR "Hilton" Br~ko, vl. Mizdrak @ivko s.p. dopunjava lice ovla{}eno za zastupanje, pa uz osniva~a Mizdrak @ivka, je i \o{an Slavica iz Br~kog, JMBG 1911962199271, bez ograni~enja. 

(SR-257/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-314/04 od 26. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog preduzetnika pod nazivom samostalni preduzetnik samostalne trgovinske djelatnosti "SPAZIO" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ugao ulica Bulevar mira i Safet-bega Pa{ali}a (stambeno naselje "Centar" lokal u prizemlju) vl. @ivan Ili} s.p. Sjedi{te samostalnog preduzetnika je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ugao ulica Bulevar mira i Safeta-bega Pa{ali}a (stambeno naselje "Centar" lokal u prizemlju). Osniva~ samostalnog preduzetnika je @ivan Ili} sin Nedeljka iz Br~kog, ul. [hovi}a B, JMBG 1710970181505, lk. br. 1160/96. Djelatnosti preduzetnika su: 52.120  Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom. Zastupnik preduzetnika je osniva~ @ivan Ili} sin Nedeljka iz Br~kog, ul. [ehovi}a B, JMBG 1710970181505, lk. br. 1160/96. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizi~ko lice koje u poslovnom smislu, ima pravo da u pravnom prometu zaklju~uje ugovore, i vr{i druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-258/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-312/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se samostalni preduzetnik autopraonica "SIRENA" Br~ko, vl. Milutin Te{i}, s.p. sa skra}enim nazivom: autopraonica "SIRENA" Br~ko, vl. Milutin Te{i}, s.p, i sa sjedi{tem u Br~kom, Poto~ari br. 4. Osniva~ i zastupnik preduzetnika je Milutin Te{i}, JMBG 1407972181524 iz Br~kog, Poto~ari br. 4, sa neograni~enim ovla{tenjima. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom  prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost preduzetnika je: 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila. 

(SR-259/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-354/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje preduzetnika pod nazivom Auto Servis "EMI" Br~ko, vl. Mehmedalija s.p. Skra}eni naziv je AS "EMI" Br~ko, vl. Muhi} Mehmedalija s.p. Sjedi{te: Br~ko, ul. R. D`. ^au{evi}a br. 19, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~: Muhi} (Sulejmana) Mehmedalija iz Br~kog, ul. R. D`. ^au{evi}a br. 19, JMBG 0810953181519. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Odluka o osnivanju od 22. 3. 2004. Djelatnost je: 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila. Lice ovla{teno za zastupanje je Muhi} (Sulejmana) Mehmedalija iz Br~kog, ul. R. D`. ^au{evi}a br. 19, JMBG 0810953181519, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-260/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-353/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik koji }e poslovati pod nazivom: trgovinska radnja "GOLAX" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Dervi{agi} Mirsad, s.p. Skra}eni naziv je "GOLAX" Br~ko Distrikt, Dubrave vl. Dervi{agi} Mirsad s.p. Sjedi{te preduzetnika je Br~ko Distrikt, Dubrave (tr`nica "Arizona"). Osniva~ je Dervi{agi} (Refika) Mirsad iz Grada~ca, Kerep br. 50, JMBG 0101968181999, odlukom o osnivanju od 23. 3. 2004. godine, osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i municije), 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe). Lice ovla{teno za zastupanje je Dervi{agi} (Refika) Mirsad iz Grada~ca, Kerep br. 50, JMBG 0101968181999, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-261/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-365/04 od 26. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestanak rada preduzetnika pod nazivom "Autoprevoznik Alagi} Ibrahim" Br~ko Distrikt BiH, vl. Alagi} Ibrahim s.p. Skra}eni naziv je "Autoprevoznik Alagi} Ibrahim" Br~ko Distrikt BiH, vl. Alagi} Ibrahim s.p. Sjedi{te: Br~ko, ul. N. Tomi~i}a br. 18. Osniva~: Alagi} (Salke) Ibrahim iz Br~kog, ul. N. Tomi~i}a br. 18, JMBG 1003949181505. Odluka o prestanku rada preduzetnika od 25.3. 2004. 

(SR-262/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-206/04 od 26. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Jelena Vuji}, JMBG 1610957175778 i l.k. br. 03FZC4374, osniva samostalnog preduzetnika Knjigovo|a "VUJI]" Br~ko Distrikt BiH, vl. Jelena Vuji}, s.p, sa sjedi{tem u Br~ko Distrikta BiH, ul. Petra Ko~i}a 36, a preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti  iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i to: 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom. Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Jelena Vuji}, JMBG 1610957176778 i l.k. br. 03FZC4374, Br~ko Distrikt BiH, ul. Mehmedagi}a broj 4, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-263/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Rje{enjem broj D-344/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Caffe restoran "COLONIJAL", vl. Petri} Mijo, s.p, Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je "COLONIJAL", vl. Petri} Mijo, s.p, Dubrave. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je: Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Petri} Mijo, sin Joze, iz Dubrava bb, Br~ko, Distrikt BiH. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti. 55.300 Restorani. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Petri} Mijo - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-264/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-361/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Preduzetnik za ugostiteljstvo i trgovinu "MATEA" vl. Ahmetovi} Indira, s.p, Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "MATEA", vl. Ahmetovi} Indira, s.p, Dubrave. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Ahmetovi} Indira, k}i D`emala iz Vu~kovaca bb, Grada~ac. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti. 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaoni- cama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Ahmetovi} Indira - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-265/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-355/04 od 25. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduzetni~ka ugostiteljska radnja "GALATIK" Br~ko vl. Koli} Meliha s.p. Sjedi{te radnje je u Br~kom,  Kona~ko brdo, lokala broj 13. Skra}eni naziv radnje je PUTR "GALATIK" Br~ko vl. Koli} Meliha s.p. Osniva~ je Koli} Ferida Meliha iz Br~kog,  Dejtonska 55, JMBG 2211964186500, koja radnju zastupa bez ograni~enja ovla{}enja, i za obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Djelatnost: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 55.300 Restorani, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. 

(SR-266/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-326/04 od 29. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ samostalnog preduzetnika "NINI - STIL" Moderni frizerski salon Br~ko, ul. Cvijete Zuzori} br. 20/2, vlasnik Nikoli} Dragana, s.p. Nikoli} Dragana iz Br~kog, JMBG 1005976308501, na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju samostalnog preduzetnika od 16. 3. 2004. g, vr{i promjenu naziva i sjedi{ta samostalnog preduzetnika, te pro{irenje djelatnosti, te }e ubudu}e samostalni preduzetnik poslovati pod nazivom "KRISTIJAN" Modni frizerski salon Br~ko ul. Skendera Kulenovi}a br. 9, vlasnik Nikoli} Dragana, s.p, a sa skra}enim nazivom "KRISTIJAN" Modni frizerski salon Br~ko ul. Skendera Kulenovi}a br. 9, vlasnik Nikoli} Dragana s.p, sa sjedi{tem u Br~kom, ul. Skendera Kulenovi}a br. 9, i koja }e pored do sada registrovane djelatnosti 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, obavljati i djelatnost, 93.030 Djelatnost vezana za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, a na osnovu iste Odluke preduzetnika }e ubudu}e predstavljati i zastupati osniva~ Nikoli} Dragana iz Br~kog, ul. Biskupa Josipa [tadlera 25, JMBG 1005976308501 i l.k. br. 03FZC3265, a bez ograni~enja ovla{tenja, i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala, a na osnovu Odluke prestaje pravo zastupanja preduzetnika @ivkovi} Draganu iz Br~kog. 

(SR-267/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-327/04 od 29. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i Wu Yongfu iz Zhejiang, NR Kina, sa brojem paso{a 15 0106914, sa boravi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Dubrave bb, osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "WU" Br~ko Distrikt BiH sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, ul. Jovana Jovanovi}a Zmaja br. 3, a sa osniva~kim kapitalom od 2.000 KM, koje osniva~ unosi u Dru{tvo u novcu, a u procentima izra`eno 100% kapitala, a koje }e poslovati pod skra}enim nazivom DOO "WU" Br~ko Distrikt BiH, a koje }e obavljati sljede}e djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, i to: 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima,51210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370 Trgovina na veliko kafom ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima, i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalih proizvoda za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim, poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpadcima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, raznim ure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani,  55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 63.120 Skladi{tenje robe, 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda), 74.820 Djelatnost pakiranja. 

Spoljnotrgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Dru{tvo }e u unutra{njem i spoljno trgovinskom prometu predstavljati i zastupati osniva~ i direktor Wu Yongfu iz Zhejiang, NR Kina, br.  paso{a 15 0106914, sa mjestom boravi{ta Br~ko Distrikt BiH Dubrave bb, a bez ograni~enja ovla{tenja, i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-268/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-335/04 od 29. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "JT-COMMERCE" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ul. Stevana Hristi}a broj 3. Skra}eni naziv firme glasi: "JT-KOMMERCE" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, a sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ul. Stevana Hristi}a br. 3. Osniva~ Dru{tva je Jasmin Tiri} sin Ishaka iz Br~kog, ul. Stevana Hristi}a br. 3, JMBG 1105971181508, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM, u novcu. Djelatnosti: 15.860 Prodaja ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i poliranje, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja na drugom mjestu nepomenuto, 51.130 Posredni{tvo u trgovini drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladama i bombonama, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima i deterd`entima, i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.650 Trgovina na veliko ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 52.110 Trgovina na veliko u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.487 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 70.310 Agencije za promet nekretninama. Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti. Dru{tvo ima neograni~ena ovla{tenja u okviru djelatnosti u pravnom prometu. Za obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost. ^lan Uprave Dru{tva je osniva~ i direktor Jasmin Tiri}, sin Ishaka iz Br~kog, ul. Stevana Hristi}a br. 3, JMBG 11059711815O8. Jasmin Tiri} je direktor Dru{tva i zastupa Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti, bez ograni~enja. 

(SR-269/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-350/04 od 29. 3. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Udru`enje. Puni naziv glasi: Sportsko udru`enje "PAINTBALL KLUB KOSMOS" Br~ko. Skra}eni naziv glasi: "PAINTBALL KLUB KOSMOS" Br~ko. Osniva~i su: Todorovi} (@ivojin) Goran iz Pipera bb, JMBG 1608974182493, Todorovi} @ivojin iz Pipera, JMBG 3005949182498 i Stoki} (Milo{) Sa{a iz Br~kog, ul. Filipa Vi{nji}a 48, JMBG 220897418514, sjedi{te je u Br~kom, ul. Filipa Vi{nji}a 48. Predsjednik je Todorovi} Goran, a potpredsjednik je Stoki} Sa{a, zastupaju Udru`enje, bez ograni~enja. Zadaci i ciljevi su: zastupa zajedni~ke interese ~lanova kluba pred gradskim, dr`avnim i sportskim organima i organizacijama, obezbje|uje uslove za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje njeguje klub, preduzima odgovaraju}e aktivnosti radi unapre|ivanja i omasovljenja painball - a kao sporta i pra}enja i upoznavanja svojih ~lanova sa me|unarodnim iskustvima, u oblasti  ovog sporta, organizuje i pru`a stru~nu pomo} svojim ~lanovima u unapre|ivanju njihovog rada, organizuje inovaciju znanja kadrova u klubu, posebno rukovode}ih i stru~nih radnika, radi na ja~anju sportskog morala, i sportskog duha kod svojih ~lanova i utvr|uje pravila pona{anja u njihovim me|usobnim odnosima, podsti~e rad svojih ~lanova dodjeljivanjem nagrada i priznanja (godi{njih, jubilarnih i dr), za izuzetne sportske rezultate, i za doprinos razvoju i unapre|ivanju painball-a kao sporta, uskla|uje aktivnosti ~lanova kluba, u~estvuje u obezbje|enju funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou saveza, u~estvuje u izgradnji, odr`avanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni klubu, izdaje publikacije o sportskim i drugim aktivnostima kluba, organizovanju takmi~enja u redovnim ligama, turnirima i sportskim manifestacijama, 91.330 Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija, d.n. 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. 

(SR-270/04-BR) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Nedini} Savo, Derventa, diploma broj 227/78 od 16. 11. 1978. Vi{e medicinske {kole u Sarajevu 

66 

Zrni} @eljko, Trn, slu`bena legitimacija broj 20011, izdata od Ministarstva bezbjednosti BiH Sarajevo 

67