novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 11. 12. 2007. godine
 

Broj/Broj
95 

Godina XI
Utorak, 11. 12. 2007. godine 


SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organi- ma uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja "Inicijativa za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini" iz Sarajeva, ulica Ko{evo broj 28, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "Inicijativa za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini" 

    Udru`ewe "Inicijativa za razvoj i saradwu u Bosni i Hercegovini"  

    Udruga "Inicijativa za razvoj i suradnju u Bosni i Hercegovini" 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: "IRS", "IRS", "IRS" 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: Association "Initiative for Development and Cooperation in Bosnia and Herzegovina (IDS) 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Ko{evo broj 28 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 603, knjiga I Registra, sa danom 26. 7. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelat- nosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: izgradnja mira i nenasilna transformacija svih nacional- nih, dru{tvenih i socijalnih konflikata koja doprinosi saradnji i pomirenju, razvoju mirovnih aktivnosti, po{tovanju najvi{ih standarda ljudskih prava i osnovnih sloboda i borbi protiv svih oblika diskriminacije, podr{ka razvoju i izgradnja dru{tvenih kapaciteta za prim- jenu gra|anskih, ekonomskih, socijal- nih, kulturnih i politi~kih prava utvr|e- nih me|unarodnim standardima, aktiv- nim zagovaranjem u mre`i organizacija civilnog dru{tva putem medijskih aktiv- nosti, kampanja, treninga i seminara, promovisanje zahtjeva gra|ana i aktivno u~estvovanje na rje{avanju nji- hovih problema, promovisanje socijalne uklju~enosti ugro`enih kategorija gra- |ana i grupa, razvoj programa koji }e doprinijeti {irenju doprinosa gra|ana u procesima dono{enja odluka, promovi- sanje i razvoj volonterizma i mobilnosti mladih ljudi i gra|ana kroz volonterske programe, pravna, socijalna i psiho{ka podr{ka i pomo} mladim ljudima i od- raslim, ugro`enim kategorijama gra|a- na nacionalnim (uklju~uju}i manjine) i socijalnim grupama (uklju~uju}i invalide) kroz savjetodavni rad u cilju razvoja njihovih li~nih kapaciteta, kao i smanjenje predrasuda vezanih za tra`enje pomo}i. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i pred- stavljanje je Boris Kordi} iz Mostara, ulica Bijeli Brijeg broj 1. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Inicijativa za razvoj i saradnju u Bosni i Hercegovini" iz Sarajeva je dana 6. 6. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru`e- nja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{te- nog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi pred- vi|eni Zakonom o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-88/07
26. jula
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-313/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organi- ma uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja "CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH" iz Travnika, ulica Bosanska broj 131, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "CENTAR ZA EDUKA- CIJU MLADIH" 

    Udru`ewe "CENTAR ZA EDUKA- CIJU MLADIH"  

    Udruga "CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH" 

    Skra}eni naziv je: Udru`enje "C.E.M.", Udru`ewe "C.E.M.", Udruga "C.E.M."  

    Sjedi{te Udru`enja je u Travniku, ulica Bosanska broj 131 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 622, knjiga I Registra, sa danom 25. 9. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima znak. Znak se sastoji od dva tijela sa podignutom rukom te tri {iroke linije u pozadini tijela koje simboliziraju omladiniski rad, omladinsku politiku, edukaciju mladih i naziva Udru`enja u vrhu crnim slovima (CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH). Boje za{titnog znaka su pozadina narand`asta, tri {iroke linije `ute boje i centralni dio dva ista tijela s podignutom rukom jedno iza drugog bijele i crne boje. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: Udru`enje pod- sti~e i koordinira aktivnosti svojih ~la- nova na ostvarivanju zajedni~kih cilje- va i zadataka, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonskim pro- pisima, a na bazi svojih programskkih cijeva radi kojih je Udru`enje i osnovano, osigurati podu~avanje za voditelja rada sa mladim po evropskim standardima, organizovati za mlade ljude obrazovne razmjene-posjete, oh- rabriti i razvijati obrazovnu, kulturnu i socijalnu razmjenu, te sura|ivati i kontaktirati druga udru`enja i ustanove koji imaju sli~ne ciljeve i metode rada, ostvarenje zana~ajnog napretka u osvje{tavanju pojedinaca i njihovo osna`ivanje za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim dru{tvenim prom- jenama s ciljem ostvarenja civilnog dru{tva, osigurati kontinuiran rad sa mladim ljudima, na razvoju socijalnih vje{tina kroz mre`u omladinskih klubova, razvoj edukativnih programa za ostvarivanje napretka u osvje{- }ivanju pojedinaca i njihovom osna`ivanju za preuzimanje aktivne uloge dru{tva, suradnja sa drugim NVO koji imaju sli~ne ciljeve i prog- rame, saradnja sa javnim institucijama od zna~aja za ostvarivanje prog- ramskih cijeva i djelatnosti Udru`enja, ohrabrivanje mladih ljudi da se aktivnije uklju~e u `ivot zajednice, popularizacija volonterskog rada, aktivno u~e{}e u izgradnji omladinske politike u Bosni i Hercegovini. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i pred- stavljanje je direktor Udru`enja Amela Beganovi} iz Travnika, ulica Ba{bunar bb. 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupa- nja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "CENTAR ZA EDUKA- CIJU MLADIH" iz Travnika je dana 1. 6. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`e- nja, ciljevi, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenova- nju ~lanova Upravnog odbora, s pot- pisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fon- dacijama Bosne i Hercegovine i Pravil- nikom o na~inu vo|enja Registra udru- `enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fon- dacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-86/07
25. septembra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak,
s. r. 

(fu-334/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja za kreativnu aktivnost "Digital Extreme" iz Sarajeva, ulica Adema Bu}e broj 199, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje za kreativnu aktivnost "Digital Extreme" 

    Udru`ewe za kreativnu aktivnost "Digital Extreme"  

    Udruga za kreativnu aktivnost "Digital Extreme" 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: DH, DH, DH 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Adema Bu}e broj 199 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 620, knjiga I Registra, sa danom 30. 8. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak su stilizirana slova "DX" ispisana fontom Tactical Espionage Action u tamno plavoj boji. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~i- vo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: popularizacija rekreativnog turizma kroz aktivnost kreativnog izra`avanja i stvarala{tva, istra`ivanje i sakupljanje informacija, tekstova i fotografija o prirodnim ljepotama i kulturnim znamenitostima u Bosni i Hercegovini, o~uvanje kvaliteta `ive i ne`ive prirode i racionalno kori{- tenje prirode i njenih dobara, o~uvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, razvoj vje{tina za izradu i obradu digitalne fotografije i ostalih savremenih umjetnosti stvaranja digitalnih medija, te sticanje znanja kroz dru`enje i razmjenu mi{ljenja i ideja, popularizacija rekreativnog, turisti~kog i ekolo{kog biciklizma, organiziranje i sudjelovanje u planinarskim i ekolo{kim akcijama, pohodima i maratonima, izdavanje {tampanih i digitalnih medija, knjiga, vodi~a i bro{ura radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, razmjena iskustava i informacija sa sli~nim udru`enjima u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i pred- stavljanje je predsjednik Udru`enja Sinan Isakovi} iz Sarajeva, ulica Adema Bu}e broj 199. 

7.    Udru`enje je du`no u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene u Registar iz ~lana 33. ta~ka 1. pod c); d); e); i f) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za upis tih promjena u Registar udru`enja. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za kreativnu aktivnost "Digital Extreme" iz Sarajeva je dana 30. 1. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju ut- vr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|u- narodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udr- u`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-13/07
30. augusta
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-335/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja "Sarajevski otvoreni centar" iz Sarajeva, ulica Grada~a~ka 13, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "Sarajevski otvoreni centar" 

    Udru`ewe "Sarajevski otvoreni centar"  

    Udruga "Sarajevski otvoreni centar" 

    Skra}eni naziv je: ,"SOC", "SOC", "SOC" 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: "Sarajevo Open Centre" 

    Skra}eni naziv na engleskom jeziku je: "SOC" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Grada~a~ka 13 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 619, knjiga I Registra, sa danom 30. 8. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima znak. Znak je pravougaonog oblika. Sadr`i 4 linije teksta od kojih je najgornja, po dimenzijama fonta, 4 puta ve}a od ostalih. U njoj su sadr`ani inicijali naziva Udru`enja (SOC) koji su ispisani velikim latini~nim slovima i centralno poravnani u odnosu na ivice logoa. Najgornja linija teksta je odvojena od ostalih vodoravnom pravom koja se prote`e od ivice do ivice logoa. Najgornja linija teksta i prava koja je odvaja od ostalih linija teksta su narand`aste boje. Ostale linije teksta sadr`avaju puni naziv Udru`enja u cijelosti ispisan malim slovima i to na engleskom: "Sarajevo open centre" i jezicima naroda BiH u latini~noj i }irili~noj varijanti: "Sarajevo open centre" i "Sarajevski otvoreni centar". Redosljed ostalih linija teksta, od vrha ka dnu, je naziv na engleskom, zatim naziv ispisan latinicom i na kraju naziv ispisan }irili~nim pismom. Puni naziv Udru`enja na engleskom i latini~na i }irili~na varijanta natpisa na jezicima naroda BiH su sive boje i centralno su poravnani sa ivicama logoa. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: planiranje, podr- `avanje i izvr{avanje procesa prou~a- vanja svih bitnih sadr`aja bosansko- hercegova~kog dru{tva, kulture i umjetnosti i primjene njihovih rezul- tata, podsticanje, vo|enje, razvijanje i organizovanje raznolikih oblika okup- ljanja i zajedni~kog rada stru~njaka, nau~nika i umjetnika kroz seminare, okrugle stolove, debate, konferencije, radionice, studijske programe i druge aktivnosti u razli~itim poljima dru{tve- nih i kulturolo{kih nauka i umjetnosti, izgradnja okvira povezivanja intelek- tualnih grupa i organizacija, okup- ljenih u istra`ivanju i razvoju razli~itih aspekata bosanskohercegova~kog dru- {tva, umjetnosti i kulture, promovi- sanje pouzdanih znanja o dru{tvu i kulturi Bosne i Hercegovine, kao preduslov razvoja dru{tvene vrline i napretka, kroz istra`iva~ke, umjetni~- ke i obrazovne programe, prou~avanje i promovisanje onih sadr`aja kulturnih posebnosti koji omogu}avaju sna`enje povjerenja i saradnje unutar bosansko- hercegova~kog jedinstva u razlikama, osposobljavanje istra`iva~a u razli~i- tim poljima dru{tvenog `ivota radi zasnivanja i vo|enja istra`iva~kih i graditeljskih projekata, razvijanje razli~itih oblika istra`iva~kog, kultur- nog, politi~kog, ekonomskog, umjet- ni~kog i dr. oblika djelovanja i organizovanja, na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, koji doprinosi me|usobnom povjerenju razli~itih dru{tvenih grupa, senzibiliranje jav- nosti za me|ureligijski dijalog i kulturno povezivanje, uspostavljanje i razvijanje dijaloga me|u intelektual- nim grupama, unutar Bosne i Hercegovine, kako bi bile ubla`ene predrasude koje spre~avaju sna`enje povjerenja, objavljivanje i {irenje najvrijednijih postignu}a bosansko- hercegova~ke kulture, umjetnosti i dru{tva, u obliku {tampanih i elektronskih publikacija, radi doprino{enja afirmaciji objektivne slike Bosne i Hercegovine, promo- visanje zna~aja me|ureligijskog, civilno-politi~kog, kulturolo{kog i umjetni~kog obrazovanja u osnovnim i srednjim {kolama, kao i na visoko{kolskim ustanovama i u okviru neformalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, stvaranje multimedijal- nih prostora i organizovanje aktivnosti koje tematizuju savremene, alterna- tivne i marginalizirane aspekte umjet- nosti, jezika, kulture i filozofije, kao i istra`ivanje i promovisanje istih, organizovanje razli~itih kulturnih, stru~nih i nau~nih skupova u zemlji radi poticanja intelektualnih rasprava i razmjene iskustava u istra`ivanju uzajamnosti me|unarodne zajednice i bosanskohercegova~kog dru{tva. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je direktorica Udru`enja Ranka Katalinski iz Sarajeva, ulica Grada~a~ka broj 13, i predsjednik Upravnog odbora Sa{a Gavri} iz Sarajeva, ulica Avdage [ahinagi}a broj 19. 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Sarajevski otvoreni cen- tar" iz Sarajeva je dana 26. 6. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercego- vine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organiza- cija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-98/07
30. augusta
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-336/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Afirmativno razvojno kreativne asocijacije iz Han Pijeska, ulica Aleksandra Kara|or|evi}a broj 1, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Afirmativno razvojno kreativna asocijacija 

    Afirmativno razvojno kreativna asocijacija  

    Afirmativno razvojno kreativna asocijacija 

    Sra}eni naziv Udru`enja je: ARKA, ARKA, ARKA 

    Sjedi{te Udru`enja je u Han Pijesku, ulica Aleksandra Kara|or|evi}a broj 1 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 617, knjiga I Registra, sa danom 30. 8. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: humanitarna, stru~na i obrazovna pomo} djeci, mladima i roditeljima u pobolj{anju i unapre|enju kvaliteta `ivota, obrazovanje stru~nih seminara, konferencija, treninga, ljetnih {kola, {tampanje publikacija u cilju obrazovanja stru~nih kadrova i prekvalifikacija, promocija i unapre|enje za{tite `ivotne sredine i omladinskog eko-turizma, ostvarivanje saradnje sa drugim organizacijama sli~nih programskih ciljeva, izrada projekata za pobolj{anje `ivotnog standarda u lokalnoj zajednici, promocija u~e{}a mladih u procesu odlu~ivanja, edukaciji i informisanju u pogledu po{tovanja ljudskih prava. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je direktor Udru`enja Ga{evi} Ubavka iz Han Pijeska, ulica Novo-naselje bb i predsjednik Upravnog odbora Terzi} Gordana iz Han-Pijeska, ulica Novo-naselje bb. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Afirmativno razvojno kreativna asocijacija iz Han Pijeska je dana 30. 7. 2007. godine podnijela zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi pred- vi|eni Zakonom o udru`enjima i fon- dacijama Bosne i Hercegovine i Pravil- nikom o na~inu vo|enja Registra udru`e- nja i fondacija Bosne i Hercegovine i stra- nih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`- beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Mini- starstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-114/07
30. augusta
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-338/07) 


UPISI U REGISTAR STRANIH I ME\UNARODNIH UDRU@ENJA 

Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu strane pravne osobe Schweizerishces rotes kreuz (SRK) iz Tuzle, za upis promjena u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine sa danom 20. 8. 2007. godine upisuje se promjena upisa u Registar ovog Ministarstva strane pravne osobe Schweizerishces rotes kreuz (SRK) iz Tuzle, ulica Klosterska broj 40, upisan u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem RSMU-15/05, knjiga V Registra, dana 15. 7. 2005. godine, u pogledu promjene prezimena i sjedi{ta dosa- da{njeg ovla{tenog lica za zastupanje Mihele D`indo, tako da se upisuje direktorica Mihela Hini} iz Tuzle, ulica Mehmedalije broj 54. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RSMU-15/05, knjiga V Registra, od 15. 7. 2005. godine, ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Schweizerishces rotes kreuz (SRK) iz Tuzle je dana 6. 7. 2007. godine obavijestio ovo Ministarstvo da je ovla{teno lice za zastupanje Mihela D`indo izvr{ila promjenu prezimena i sjedi{ta i zatra`ilo da se izvr{i upis promjena u Registar Ministarstva. 

Strana pravna osoba je upisana u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem RSMU-15/05, knjiga V Registra, dana 15. 7. 2005. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 09/02) za upis promjena u Registar udru`enja kod ovog Ministarstva, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 


Broj 08-50.1-77/05
20. augusta
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-344/07) 


UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U
BOSNI I HERCEGOVINI 

Na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Fondacije @ivot iz Ilija{a, Lje{evo broj 281, za upis promjena u Registar fondacija, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine sa danom 3. 10. 2007. godine upisuje se promjena upisa u Registar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za Fondaciju @ivot iz Ilija{a, upisanu u Registar fondacija kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem RF-40/06, knjiga II registra, dana 3. 8. 2006. godine, i to: 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RF-40/06 od 3. 8. 2006. godine, ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Fondacija @ivot iz Ilija{a je dana 7. 09. 2007. godine podnijela zahtjev za upis promjena u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Fondacija je upisana u Registar fondacija kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem RF-40/06, dana 3. 8. 2006. godine. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar fondacija prilo`ena je Odluka o razrje{enju i imenovanju novih ~lanova Upravnog odbora. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da je Fondacija na sjednici od 17. 8. 2007. godine donijela Odluku o novom ~lanu Upravnog odbora Fondacije, u skladu sa ~lanom 33. ta~ka f) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 09/02). 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 


Broj 08-50.1-16/06
3. oktobra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-347/07) 


Na temelju ~l. 11. st. 3. i ~l. 16. st. 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Franjeva~kog samostana sv. Ivana Krstitelja - Konjic, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde promjena osobe ovla{tene za zastupanje Franjeva~kog samostana sv. Ivana Krstitelja - Konjic. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 189/06, knjiga broj II, sa danom 9. 10. 2007. godine, tako {to se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje 

    Ivan (fra Alojzije) Bo{njak, gvardijan, upisuje: 

    fra Antony Burnside 


Broj 08-50.2-28/07
9. listopada
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak,
v. r. 

(fu-354/07) 


Na osnovu ~l. 11. st. 3. ~l. 16. st. 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, postupaju}i po prijavi Med`lisa Islamske zajednice Trebinje, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde promjena lica ovla{tenog za zastupanje Med`lisa Islamske zajednice Trebinje. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 59/05, knjiga broj I, sa danom 12. 9. 2007. godine, tako {to se umjesto dosada{njeg lica ovla{tenog za zastupanje 

Arif [ehovi}, upisuje 

Mustafa Fetahagi} 


Broj 08-50.2-1-59/05
12. septembra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-362/07) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Gnionici za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVO- SLAVNA CRKVENA OP[TINA U GNIONICI u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 348/07, kwiga broj III, sa danom 21. 9. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Gnionici, Modri~a. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Gnionici se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Gnionici je pravoslavni sve{tenik Nenad Toji}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-2-34/07
21. septembra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-365/07) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpskog pravoslavnog Manastira Svetog Cara Lazara na Dugoj Wivi za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKI PRAVO- SLAVNI MANASTIR SVETOG CARA LAZARA NA DUGOJ WIVI u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 347/07, kwiga broj III, sa danom 21. 9. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te Srpskog pravoslavnog Manastira je na Dugoj Wivi, Modri~a. 

3.    Srpskom pravoslavnom Manastiru Svetog Cara Lazara na Dugoj Wivi se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpskog pravoslavnog Manastira Svetog Cara Lazara na Dugoj Wivi je pravoslavni sve{tenik Pero Tanackovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-2-35/07
21. septembra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-366/07) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpskog pravoslavnog Manastira Gnionica za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKI PRAVO- SLAVNI MANASTIR GNIONI- CA u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 345/07, kwiga broj III, sa danom 21. 9. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te Srpskog pravoslavnog Manastira je u Gnionici, Modri~a. 

3.    Srpskom pravoslavnom Manastiru Gnionica se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpskog pravoslavnog Manastira Gnionica je pravoslavni sve{tenik Nenad Toji}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-2-36/07
21. septembra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak,
s. r. 

(fu-367/07) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Franje Asi{koga, selo @arevac, Derventa, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde promjena osobe ovla{tene za zastupanje @upe svetog Franje Asi{koga. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 203/06, knjiga broj II, sa danom 25. 10. 2007. godine, tako {to se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje 

Anto Tomas, upisuje: 

Ivan ]uri}, `upnik. 


Broj 08-50.2-43/06
25. listopada
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, v. r. 

(fu-378/07) KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 


BOSNA I HERCEGOVINA
KOMISIJA ZA IZBOR GENERALNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GENERALNOG REVIZORA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 24. stav 2. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora, broj 01,02-50-1-1303-2/07, od 19. oktobra 2007. godine, Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika general- nog revizora Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR GENERALNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GENERALNOG REVIZORA U UREDU ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

1/01 Generalni revizor 

1/02 Zamjenik generalnog revizora 

1/01 Generalni revizor 

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Uredom za reviziju institucija BiH i obavlja du`nost nezavisno, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06) i u skladu s INTOSAI revizijskim standardima. Ima prava i obaveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata. 

Broj izvr{ilaca: jedan 

1/02 Zamjenik generalnog revizora 

Opis poslova i radnih zadataka: Poma`e u radu generalnom revizoru u Uredu za reviziju institucija BiH i obavlja du`nost nezavisno, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/06) i u skladu s INTOSAI revizijskim standardima. Ima pravo i obaveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata. 

Broj izvr{ilaca: dva 

Pored op}ih uslova za sve pozicije (da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podno{enja prijave za upra`njene pozicije, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, niti da je pravosna`no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti saobra}aja, u skladu sa krivi~nim zakonom i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uslove: zavr{en ekonomski ili pravni fakultet ili druga adekvatna visoka stru~na sprema koja programom odgovara tra`enom iskustvu u oblasti ra~unovodstva, revizije, javnih finansija ili javne administracije najmanje 10 godina nakon ste~ene visoke {kolske spreme: da nisu osu|ivani za krivi~na djela i/ili privredne prijestupe ili djela koja ne odgovaraju njihovim du`nostima. 

Uz prijavu, kandidati moraju dostaviti sljede}e dokumente: biografiju (CV), uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci, ovjerene fotokopije: fakultetske diplome, li~ne karte koje je izdao CIPS; dokaz o tra`enom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje); ljekarsko uvjerenje; uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak; dokaz da nije pravosna`no osu|ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela i/ili privredne prijestupe s izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju, u skladu s krivi~nim zakonom (ne starije od tri mjeseca); ovjerene izjave kao dokaz da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX. 1. Ustava BiH i da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije podno{enja prijave. 

Prijavu i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Slu`benom glasniku BiH", te dnevnim listovima "Nezavisne novine", "Dnevni avaz" i "Ve~ernji list", po{tom, preporu~eno, na adresu: 

Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora 

"JAVNI KONKURS" za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - "NE OTVARATI" 

71 000 Sarajevo, Muvekita broj 4. 

Komisija }e, na osnovu ~lana 24. stav (1) Zakona o reviziji institucija BiH, nakon intervjua s kandidatima, ~ije su prijave prihva}ene kao uredne, sa~initi rang-liste kandidata i dostaviti ih Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine koja imenuje generalnog revizora i zamjenike generalnog revizora na mandat od sedam godina. 

Napomene:  

Zamjenici generalnog revizora imenuju se iz druga dva konstitutivna naroda iz kojih nije imenovan generalni revizor. Zato se svi kandidati u prijavi moraju o~itovati o nacionalnoj pripadnosti. 

Generalni revizor i zamjenici generalnog revizora podlije`u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati, a nepotpune i neuredne prijave bit }e odba~ene. 

________________
 

Temeljem ~lanka 24. stavak 2. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06) i Odluke o raspisivanju Javnog natje~aja za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora, broj 01,02-50-1-1303-2/07, od 19. listopada 2007. godine, Povjerenstvo za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR GLAVNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GLAVNOG REVIZORA U UREDU ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

1/01 Glavni revizor 

1/02 Zamjenik glavnog revizora 

1/01 Glavni revizor 

Opis poslova i radnih zadataka: Upravlja Uredom za reviziju institucija BiH i obna{a du`nost neovisno, sukladno Zakonu o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/06) i sukladno INTOSAI revizijskim standardima. Ima prava i obveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata.  

Broj izvr{itelja: jedan 

1/02 Zamjenik glavnog revizora 

Opis poslova i radnih zadataka: Poma`e u radu glavnog revizoru Ureda za reviziju institucija BiH i obna{a du`nost neovisno, sukladno Zakonu o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06) i sukladno INTOSAI revizijskim standardima. Ima pravo i obveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata. 

Broj izvr{itelja: dva 

Osim op}ih uvjeta za sve pozicije (da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao ishod stegovne mjere u razdoblju od tri godine prije dana podno{enja prijave za upra`njene pozicije, da je zdravstveno sposoban obavljati poslove radnog mjesta na koje se prijavljuje, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, niti da je pravosna`no osu|en na kaznu zatvora za kaznena djela sa izuzetkom kaznenih djela protiv sigurnosti saobra}aja, sukladno kaznenom zakonu i da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i sljede}e posebne uvjete: zavr{en ekonomski ili pravni fakultet ili druga adekvatna visoka stru~na sprema koja programom odgovara tra`enom iskustvu u podru~ju ra~unovodstva, revizije, javnih financija ili javne administracije najmanje 10 godina nakon stjecanja visoke {kolske spreme. Da nisu osu|ivani za kaznena djela i/ili gospodarske prijestupe ili djela koja ne odgovaraju njihovim du`nostima. 

Uz prijavu, kandidati moraju dostaviti sljede}e dokumente: `ivotopis (CV), uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci, ovjerene fotokopije: fakultetske diplome, osobne iskaznice koje je izdao CIPS; dokaz o tra`enom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje); lije~ni~ko uvjerenje; uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak; dokaz da nije pravosna`no osu|ivan na kaznu zatvora za kaznena djela i/ili gospodarske prijestupe s izuzetkom kaznenih djela protiv sigurnosti u saobra}aju, sukladno kaznenom zakonu (ne starije od tri mjeseca); ovjerene izjave kao dokaz da nisu obuhva}eni odredbama ~lanka IX. 1. Ustava BiH i da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao ishod stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH tri godine prije podno{enja prijave. 

Prijavu i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benom glasniku BiH", te dnevnim listovima "Nezavisne novine", "Dnevni avaz" i "Ve~ernji list", putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Povjerenstvo za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora 

"JAVNI NATJE^AJ" za izbor glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora u Uredu za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - "NE OTVARATI" 

71 000 Sarajevo, Muvekita broj 4. 

Povjerenstvo }e na temelju ~lanka 24. stavak (1) Zakona o reviziji institucija BiH, nakon intervjua s kandidatima, ~ije su prijave kao uredne prihva}ene, sa~initi kandidacijske rang-liste i dostaviti ih Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, koja imenuje glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora na mandat od sedam godina. 

Napomene:  

Zamjenici glavnog revizora imenuju se iz druga dva konstitutivna naroda iz kojih nije imenovan glavni revizor. Stoga se svi kandidati u prijavi moraju o~itovati o nacionalnoj pripadnosti. 

Glavni revizor i zamjenici glavnog revizora podlije`u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

Nepravodobne prijave ne}e se razmatrati, a nepotpune i neuredne prijave }e se odbaciti. 

_______________
 

Na osnovu ~lana 24. stav 2. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06) i Odluke o raspisivawu javnog konkursa za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora, broj 01,02-50-1-1303-2/07, od 19. oktobra 2007. godine, Komisija za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR GENERALNOG REVIZORA I ZAMJENIKA GENERALNOG REVIZORA U KANCELARIJI ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

1/01 Generalni revizor 

1/02 Zamjenik generalnog revizora 

1/01 Generalni revizor 

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Kancelarijom za reviziju institucija BiH i obavqa du`nost nezavisno, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/06) i u skladu sa INTOSAI revizijskim standardima. Ima prava i obaveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata. 

Broj izvr{ilaca: jedan 

1/02 Zamjenik generalnog revizora 

Opis poslova i radnih zadataka: Poma`e u radu generalnom revizoru Kancelarije za reviziju institucija BiH i obavqa du`nost nezavisno, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/06) i u skladu s INTOSAI revizijskim standardima. Ima pravo i obaveze proistekle iz Ustava BiH, zakona i podzakonskih akata. 

Broj izvr{ilaca: dva 

Osim op{tih uslova za sve pozicije (da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana podno{ewa prijave za upra`wene pozicije, da je zdravstveno sposoban za obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavquje, da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, niti da je pravosna`no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela sa izuzetkom krivi~nih djela protiv bezbjednosti saobra}aja, u skladu sa krivi~nim zakonom i da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispuwavaju i sqede}e posebne uslove: zavr{en ekonomski ili pravni fakultet ili druga adekvatna visoka stru~na sprema koja programom odgovara tra`enom iskustvu u oblasti ra~unovodstva, revizije, javnih finansija ili javne administracije najmawe 10 godina nakon ste~ene visoke {kolske spreme. Da nisu osu|ivani za krivi~na djela i/ili privredne prijestupe ili djela koja ne odgovaraju wihovim du`nostima. 

Uz prijavu, kandidati moraju dosta- viti sqede}e dokumente: biografiju (CV), uvjerewe o dr`avqanstvu, ne sta- rije od {est mjeseci, ovjerene foto- kopije: fakultetske diplome, li~ne karte koju je izdao CIPS; dokaz o tra`enom radnom iskustvu (potvrda, uvjerewe); qekarsko uvjerewe; uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; dokaz da nije pravosna`no osu|ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela i/ili privredne prijestupe sa izuzetkom krivi~nih djela protiv bezbjednosti u saobra}aju, u skladu s krivi~nim zakonom (ne starije od tri mjeseca); ovjerene izjave kao dokaz da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX 1. Ustava BiH i da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije podno{ewa prijave. 

Prijavu i sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa u "Slu`benom glasniku BiH", te dnevnim listovima "Nezavisne novine", "Dnevni avaz" i "Ve~erwi list", po{tom, preporu~eno, na adresu: 

Komisija za izbor generalnog revi- zora i zamjenika generalnog revizora 

"JAVNI KONKURS" za izbor generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora u Kancelariji za reviziju institucija Bosne i Hercegovine - "NE OTVARATI"  

71 000 Sarajevo, Muvekita broj 4. 

Komisija }e, na osnovu ~lana 24. stav (1) Zakona o reviziji institucija BiH, nakon intervjua s kandidatima, ~ije su prijave prihva}ene kao uredne, sa~initi rang-liste kandidata i dostaviti ih Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine koja imenuje generalnog revizora i zamjenike generalnog revizora na mandat od sedam godina. 

Napomene:  

Zamjenici generalnog revizora imenuju se iz druga dva konstitutivna naroda iz kojih nije imenovan generalni revizor. Zato se svi kandidati u prijavi moraju o~itovati o nacionalnoj pripadnosti. 

Generalni revizor i zamjenici generalnog revizora podlije`u Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH. 

Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati, a nepotpune i neuredne prijave bi}e odba~ene. 

(so-1485-a-G/07) 


POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca UPI BANKA DD SARAJEVO, protiv tu`enih Mitrovi} Sini{e i Nedi} Miodraga, a radi duga, pod brojem gornjim. 

Tu`enom Mitrovi} Sini{i iz Br~kog, Novo naselje Poto~ari, ~ije je prebivali{te i boravi{te sada nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik Mr|en Mirjana, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog Mitrovi} Sini{u, kao privremeni zastupnik sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili mu organ starateljstva ne postavi staraoca. 

Broj 096-0-Mal-07-000139 

30. novembra 2007. godine 

Br~ko 

(so-1752-G/07) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, Rje{enjem broj 096-0-L-07-000042 od 8. 10. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. 096-0-L-07-000042 od 8. 10. 2007. god., zaklju~en je postupak likvidacije nad Preduze}em za trgovinu, konsalting i transport "TCT" d.o.o. Br~ko Distrikt, zbog nedostatka imovine za pokri}e tro{kova postupka, a shodno ~l. 179. st. 1. u vezi ~l. 37. st. 2. Zakona o ste~aju, prinudnom poravnanju i likvidaciji u Br~ko Distriktu BiH. Protiv ovog Rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i u "Slu`benom glasniku BiH". 

Broj 096-0-L-07-000042 

15. oktobra 2007. godine 

Br~ko 

(so-1738-G/07) 


PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine:  

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a) paso{ br. 5638624, izdat 23. 8. 2007. godine u Zenici, na ime Lejla Nuhanovi}, JMBG 1004990195101 

b) paso{ br. 4486474, izdat 6. 10. 2003. godine u Berlinu, na ime Josip Matkovi}, JMBG 0702970120968 

c) paso{ br. 4990222, izdat 7. 2. 2006. godine u Berlinu, na ime Mina Perganda, JMBG 1511973127622 

d) paso{ br. 5421121, izdat 15. 5. 2007. godine u Berlinu, na ime Zaim Rybarczyk, JMBG 2708975183904 

e) paso{ br. 4488869, izdat 27. 6. 2004. godine u Berlinu, na ime Anel D`amastagi}, JMBG 2804988160023 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a) paso{ br. 5631676, izdat 21. 8. 2007. godine u Br~kom, na ime Mitar Damjanovi}, JMBG 1709974181528 

b) paso{ br. 5343449, izdat 13. 3. 2007. godine u Tuzli, na ime Hasan Oki}, JMBG 2509951181975 

c) paso{ br. 5343450, izdat 13. 3. 2007. godine u Tuzli, na ime Hajra Oki}, JMBG 0703954127142 

d) paso{ br. 3395330, izdat 14. 3. 2003. godine u Be~u, na ime Hadis Mu{elji}, JMBG 0410975111087 

e) paso{ br. 4473655, izdat 23. 3. 2004. godine u Be~u, na ime [emsa Hamidovi}, JMBG 2611987895019 

f) paso{ br. 5314130, izdat 8. 2. 2007. godine u Biha}u, na ime Nurija Beganovi}, JMBG 0105949112507 

g) paso{ br. 4470584, izdat 21. 7. 2003. godine u Be~u, na ime Mehmedalija Osmi}, JMBG 0806961180044 

h) paso{ br. 5066404, izdat 10. 5. 2006. godine u Tuzli, na ime Safet Selimovi}, JMBG 0506985183911 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a) paso{ br. 3718043, izdat 22. 3. 2002. godine u Doboju, na ime Darvin Had`i}, JMBG 1206982120056 

b) paso{ br. 4270771, izdat 28. 5. 2002. godine u [tutgartu, na ime Salih Durakovi}, JMBG 2406962180861 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a) paso{ br. 5381724, izdat 20. 4. 2007. godine u Minhenu, na ime Nerma D`afi}, JMBG 3107990779546 

b) paso{ br. 4317829, izdat 30. 5. 2003. godine u Zenici, na ime Emir Harmandi}, JMBG 2811975190019 

c) paso{ br. 5141746, izdat 19. 7. 2006. godine u Tuzli, na ime Nisveta Omerovi}, JMBG 2206984188891 

d) paso{ br. 4601460, izdat 12. 5. 2004. godine u Tuzli, na ime Nermin Omerovi}, JMBG 2905987183896 

e) paso{ br. 4488869, izdat 27. 6. 2004. godine u Berlinu, na ime Anel D`amastagi}, JMBG 2804988160023 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu: 

a) paso{ br. 5009266, izdat 19. 9. 2006. godine u Pragu, na ime Darko Janji}, JMBG 0201970172667 

b) paso{ br. 4949967, izdat 18. 10. 2005. godine u Be~u, na ime Selma Spahi}, JMBG 0905973195029 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu: 

a) paso{ br. 5080683, izdat 23. 5. 2006. godine u Tuzli, na ime Emina Had`i}, JMBG 1510005185019 

b) paso{ br. 5081506, izdat 30. 5. 2006. godine u Tuzli, na ime Hanka Had`i}, JMBG 1804000175035 

c) paso{ br. 5180539, izdat 14. 8. 2006. godine u Tuzli, na ime Elza Had`i}, JMBG 0110966295090 

d) paso{ br. 5179831, izdat 7. 8. 2006. godine u Tuzli, na ime Ademir Had`i}, JMBG 1711969180003 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a) paso{ br. 4021564, izdat 1. 10. 2002. godine u @ivinicama, na ime Ze}o Kahrimanovi}, JMBG 1008982183914 

b) paso{ br. 4156723, izdat 27. 12. 2002. godine u [tutgartu, na ime Teufik Su}eska, JMBG 2812970172183 

c) Diplomatski paso{ br. 3002996 , izdat 21. 5. 2007. godine u MVP Sarajevo, na ime Borjana Kri{to, JMBG 1308961145005 

d) paso{ br. 4629291, izdat 28. 1. 2004. godine u [tutgartu, na ime Teo Muminovi}, JMBG 2907986170173 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu: 

a) paso{ br. 4659122, izdat 8. 7. 2004. godine u Bonu, na ime Rizela Dautba{i}, JMBG 2801987187220 

9. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a) paso{ br. 4662590, izdat 12. 3. 2004. godine u Biha}u, na ime \ula Paji}, JMBG 2109942107381 

b) paso{ br. 4494617, izdat 21. 8. 2003. godine u Va{ingtonu, na ime Atija Rov~anin, JMBG 2806936177192 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanberi: 

a) paso{ br. 4329977, izdat 3. 7. 2003. godine u Grada~cu, na ime Fehim Zahirovi}, JMBG 0201944181968 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a) paso{ br. 5536868, izdat 12. 7. 2007. godine u Biha}u, na ime Halid ]ehi}, JMBG 0201956111051 

b) paso{ br. 5648480, izdat 17. 9. 2007. godine u Ljubljani, na ime Sa{a Adamovi}, JMBG 2109976500104 

c) paso{ br. 4545124, izdat 23. 12. 2003. godine u Tuzli, na ime Admir Mehinba{i}, JMBG 0403982122144 

d) paso{ br. 4207329, izdat 20. 6. 2003. godine u Ljubljani, na ime Zejna Simon~i}, JMBG 1409945195001 

12. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a) paso{ br. 5072678, izdat 12. 5. 2006. godine u Banjoj Luci, na ime Bo`idar Valenti}, JMBG 2802963101461 

b) paso{ br. 5539807, izdat 16. 7. 2007. godine u Be~u, na ime Zoran Lu~i}, JMBG 0206956173970 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Budimpe{ti: 

a) paso{ br. 5659301, izdat 10. 9. 2007. godine u Bijeljini, na ime Goran Marjanovi}, JMBG 0504978180874 

14. Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu: 

a) Slu`beni paso{ br. 3103662, izdat 17. 1. 2006. godine u MCP u Sarajevu, na ime Ljiljana Stjepanovi}, JMBG 2001968177196 

15. Ambasada Bosne i Hercegovine u Va{ingtonu: 

a) paso{ br. 4970973, izdat 14. 12. 2005. godine u Zvorniku, na ime Daniel Luki}, JMBG 2002986180095 

16. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kairu: 

a) paso{ br. 5580988, izdat 26. 7. 2007. godine u Sarajevu, na ime Adnan Kolo{, JMBG 1009976172656 

17. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a) paso{ br. 4767308, izdat 14. 12. 2004. godine u Milanu, na ime Aleksandar Raukovi}, JMBG 3006987363036 

b) paso{ br. 4854666, izdat 7. 6. 2005. godine u Tuzli, na ime Asmir Gluhi}, JMBG 01122972181954 

c) paso{ br. 5626842, izdat 16. 8. 2007. godine u Prijedoru, na ime Mirko Ritan, JMBG 2903980161940 

d) paso{ br. 4084473, izdat 10. 3. 2003. godine u Mostaru, na ime Haris Grizovi}, JMBG 0812971150003 

(so-1501-a-G/07) 


ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/11/0347121 

BIH/11/0347197 

BIH/11/0347198 

(O-690/07) 


OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV br. 201168890001, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, na ime TUVADRIA d.o.o. Sarajevo, Marka Maruli}a 2/II. 

(so-1735-G/07) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000269 od 7. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Udru`enje OMLADINSKA ORGANIZACIJA "MOST" BR^KO DISTRIKT BiH, sa sjedi{tem u Br~kom, ul. Banjalu~ka br. 8. Skra}eni naziv Udru`enja je: OMO "MOST" Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i i zastupnici Udru`enja sa neograni~enim ovla{}enjima Jovi} Milan, JMBG: 2106980182673, Br~ko, ul. Mehmedagi}a br. 2/14 predsjednik Udru`enja, Simi} Jovana, JMBG: 2608987186505, Br~ko, uI. S. Muratovi}a br. 11, zamjenik predsjednika Udru`enja i Luki} Goran, JMBG: 0712981180038, Br~ko, ul. Blizna br. 32, zamjenik predsjednika Udru`enja. Osnovni ciljevi udru`enja su: Razvoj i unapre|enje ljudskih prava i sloboda kao i unapre|enje demokratskih odnosa, uz po{tovanje autonomije volje pojedinca i svih gra|ana u dru{tvenoj zajednici podsticati kroz razne vidove edukacije razvoj i unapre|enje omladinske politike i uticati na lokalne i dr`avne institucije na ve}u brigu za mlade; Omogu}iti mladim ljudima da iskoriste svoje kreativne sposobnosti, pobolj{ati njihov polo`aj u zajednici kroz razne edukativne, humanitarne i socijalne programe; Podstaknuti ostanak i opstanak mladih ljudi na selu i uticati na razvoj ruralne sredine; Zastupati i promovisati razvojne programe koji uklju~uju mlade ljude sa posebnim potrebama; Pomagati socijalno-ugro- `enim gra|anima na{e zajednice i raditi na pobolj{anju `ivotnih uslova za izbjegla i raseljena lica, povratnike i njihovu reintegraciju u dru{tvu; Obrazovati i edukovati omladinu o {tetnom uticaju poroka modernog doba na njihovo zdravlje i okolinu; Sara|ivati sa medijima (radio, TV, {tampa) i obavje{tavati ih o polo`aju omladine u dru{tvu, radi pobolj{anja cjelokupne slike mladih ljudi u na{oj zemlji; Uspostaviti saradnju izme|u nevladinog i vladinog sektora radi rje{avanja problematike vezane za pobolj{anje uslova `ivota mladih ljudi i svih gra|ana; Razvijati i unaprijediti sport i sportske aktivnosti, kao i kulturu i kulturne aktivnosti mladih ljudi; Sara|ivati sa me|unarodnim organizacijama i udru`enjima gra|ana radi razmjene iskustava i informacija; Podsticati razvoj tolerantnog i demokratskog dru{tva u na{oj zemlji, podr`ati me|ulokalnu me|uregionalnu, me|uentitesku saradnju u na{oj zemlji uz po{tovanje demokratskih principa odlu~ivanja. Zadaci Udru`enja su: Izgradnja gra|anskog dru{tva, Razvoj demokratskih prava i sloboda gra|ana, Pobolj{anje uloge mladih u dru{tvu, Uspostavljanje vladavine prava kao i stvaranje povoljnih `ivotnih uslova za bolji `ivot svih ljudi {irom BiH. Djelatnost Udru`enja je: 91.330 - Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija. 

(SR-273/07-BR) 


 Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000289 od 7. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Preduze}e za trgovinu i usluge "Full Komerc" d.o.o. Br~ko, ul. Sinanagi}a br. 3 osniva Podru`nicu. Puni naziv glasi: Preduze}e za trgovinu i usluge "Full Komerc" d.o.o. Br~ko, ul. Sinanagi}a br. 3 Podru`nica "Full Komerc 1 " Ormanica bb , Grada~ac. Skra}eni naziv glasi: 

"Full Komerc" d.o.o. Br~ko, Podru`nica "Full Komerc 1 " Ormanica bb , Grada~ac. Sjedi{te : Ormanica bb, Grada~ac. Podru`nica posluje pod imenom Dru{tva, koje za obaveze Podru`nice odgovara cjelokupnom imovinom, potpuna odgovornost. Lice ovla{teno za zastupanje je: Durmi{ Mirsada iz Br~kog, ul. M. Selimovi}a br. 20, jmbg 0410964186514, bez ograni~enja. Djelatnost je: 50.102 Trgovina na malo motornim vozilima, 50 103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 74. 843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-274/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000135 od 15. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

D.o.o. "MINE WOLF SYSTEMS" Br~ko mijenja osobu ovla{tenu za zastupanje. Zamjenik direktora Hughes Christopher Owen, br. paso{a 755104766, razrje{ava se du`nosti a za novog zamjenika imenuje se Marija (Niko) Agelji} iz Br~kog, Donji Zovik 56, JMBG 1211979186538 bez ograni~enja. 

(SR-275/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000268 od 7. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Bri{e se iz sudskg registra Samostalni preduzetnik za trgovinu "BRAND" Br~ko, Dubrave tr`nica Arizona, vl. Kabli} Nedim, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizona" a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 26. 2. 2007. godine. 

(SR-276/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000240 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

^avi} Nedeljko iz Bijeljine, osniva Dru{tvo pod nazivom Trgovinsko preduze}e "Lambada", d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je :"Lambada" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je u Br~kom, Tr`nica Arizona (objekat VII, lokal VlI/3). Dru{tvo za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Djelatnost je: 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko el. aparatima za doma}instvo radio i TV ure|ajima; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.422 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.450 Trgovina na malo el. aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju. Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinske djelatnosti. Osnovni ulog ~ini 2.000 KM nov~anih sredstava. Direktor je ^avi} Nedeljko iz Bijeljine, bez ograni~enja. 

(SR-277/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000276 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Osniva se Preduzetnik, puni naziv glasi: Trgovinska radnja "ISABEL" Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona vl. Anita Miller s.p. skra}eni naziv glasi:" ISABEL" Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona vl. Anita Miller s.p. Sjedi{te Preduzetnika je: Br~ko Distrikt, Tr`nica Arizona, posl. zgrada br. V, lokal br. 6 B. Osniva~ je: Anita (Miodrag) Miller, ro|. Pani} iz Modri~e, ul. Jovana Du~i}a 8/2, JMBG 1904977128005. Osniva~ je i zastupnik, bez ograni~enja a zamjenik zastupnika je: Pani} (^edomir) Slobodanka iz Modri~e, Tareva~ki put bb, Jmbg. 2904969128016, lk. br. 04ELA9289, bez ograni~enja. Djelatnost je: 17 600 Proizvodnja pletenih i kuki~astih tkanina, 17 724 Proizvodnja ostalih pletenih i kuki~astih proizvoda i pribora, 52 120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52 470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom pisa}im priborom, 52 485 Trgovina na malo 

cvije}em. Osniva~ za obaveze Preduzetnika odgovara svojom cjelokupnom imovinom, potpuna odgovornost. 

(SR-278/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000261 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Osniva~ Samostalnog preduzetnika za trgovinske djelatnosti "VIVA" Br~ko, Dubrave, vl. ^avali} Almir iz Br~kog, Cerik bb, JMBG 0812982121579, istupa iz preduzetnika "VIVA" Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, tr`nica "Arizona" lokacija 21, oznaka 22, i sva svoja osniva~ka prava kao i druga prava na imovinu preduzetnika prenosi na novog osniva~a, svoju majku ^avali} (Arif) Mevlu iz Br~kog, Cerik bb, JMBG 0405960186532, kao i pravo zastupanja preduzetnika. Osniva~ vr{i dopunu registrovane djelatnosti pa }e ubudu}e obavljati i djelatnosti 55.300 Restorani, 5.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. 

(SR-279/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000115 od 2. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Razrje{ava se du`nosti osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Mjesne zajednice "Bijeljinska cesta" Simiki} Mi}o sa JMBG 2403961181504, sa LK br. 04FZF8149 i mjestom boravka Br~ko Distrikt BiH, ul. Safeta Pa{ali}a broj 91. Na du`nost osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje MZ "Bijeljinska cesta" imenuje se predsjednik MZ "Bijeljinska cesta" Pajkanovi} Savka sa JMBG 01019595186538, sa LK br. 04FZE4617 i mjestom boravka Br~ko Distrikt BiH ul. Marina Dr`i}, broj 37. 

(SR-280/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000296 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Osniva se d.o.o. Naziv preduze}a je "AS AUTO" d.o.o. za trgovinu Br~ko. Skra}eni naziv je "AS AUTO" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te preduze}a je u Br~kom, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 47. Osniva~ preduze}a je Sultanovi} Admir iz Br~kog, ul. Omladinska br. 43 JMBG: 0810978181505. Osniva~ka sredstva su nov~ana i iznose 2.000,00 KM. Djelatnost preduze}a je slijede}a: 50 101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50 102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50 200 Odr`avanje i popravka motornih vozila, 50 301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50 302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 55 403 Kafane. Preduze}e }e obavljati i spoljnotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti. Direktor preduze}a je Sultanovi} Admir iz Br~kog bez ograni~enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-281/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000279 od 15. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Samostalni preduzetnik za trgovinske djelatnosti "REDEMY" Br~ko, Dubrave vl. Sofi} Sanel, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, Tr`nica "Arizona" poslovna lokacija broj 78, hala br. VIII, prestaje sa obavljanjem svoje djelatnosti sa danom 26. 2. 2007. godine. 

(SR-282/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000306 od 15. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu "BE]A-MIX" Br~ko, Dubrave, Arizona, vl. Be}i} Ermin, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, tr`nica Arizona, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 6. 3. 2007. godine. 

(SR-283/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000287 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Dana 1. 3. 2007. godine osniva~ Dori} Mehmed, sin Halila, iz Seone bb, op}ina Srebrenik sa JMB 2505970183312 donio je odluku o osnivanju preduze}a sa ograni~enom odgovorno{}u sa punim nazivom Preduze}e za trgovinu "DM-HEBO" doo Cerik, Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u naselju Cerik, Br~ko Distrikt. Skra}eni naziv preduze}a je "DM-HEBO" doo Cerik, Br~ko Distrikt BiH. Osnovne djelatnosti preduze}a su: 50.100 Trgovina motornim vozilima; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.300 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 50.400 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama,, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.420 Trgovina na veliko odje}om i obu}om; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za roku potro{nju; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.530 Trgovina na veliko drvom i, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51700 Ostala trgovina na veliko 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.200 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalnim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.440 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, d.n.; 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 80.410 Voza~ke {kole. Preduze}e }e obavljati i vanjskotrgovinsku djelatnost, i to -Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima;-Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima;-Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; -Druge usluge iz strukture registrovanih djelatnosti. Osnovni kapital preduze}a iznosi 2.000,00 KM. Preduze}e }e zastupati Dori} Mehmed, sin Halila iz Seone bb op}ina Srebrenik sa JMB 2505970183312, l.k. 04CDB1991, kako u unutra{njem tako i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-284/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000267 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Osniva~ s.p. "VINER-TEX" samostalne trgovinske djelatnosti, Br~ko Distrikt BiH, tr`nica Arizona "Ibis" poslovna zgrada br. XV, poslovni prostor br. 1, baraka br. III-368, vl. Milorad Lugonja, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, tr`nica "Arizona" posl. zgrada XV, pp 1, baraka III-368, vr{i promjenu naziva, tako {to }e preduzetnik ubudu}e poslovati pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "BOTEX" Br~ko, tr`nica "Arizona" vl. Lugonja Milorad. Osniva~ vr{i promjenu sjedi{ta s.p. pa }e sjedi{te ubudu}e biti: Br~ko Distrikt BiH" tr`nica "Arizona" poslovna zgrada br. XIII, lokal br. 17B. 

(SR-285/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000256 od 6. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

"Autoservis Puri}" Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, vl. Puri} An|elko s.p. Sjedi{te Br~ko Distrikt BiH, Novo Naselje ]a|avac bb, donosi Odluku o izmjeni osniva~a. Novi osniva~ je: Puri} (Joze) Marija iz Br~kog, Novo Naselje ]a|avac bb, JMB 2608969186522. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju preduzetnika od 26. 2. 2007. godine. Novi osniva~ prihvata u potpunosti svu dokumentaciju i preuzete obaveze od strane Puri} An|elka kao biv{eg samostalnog preduzetnika.  

(SR-286/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000263 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Vr{i se upis pove}anja osnovnog kapitala i osoba ovla{tenih za zastupanje dru{tva "ELIT-DEBEJKI" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Banjalu~ka bb, Br~ko Distrikt BiH. Osnovni kapital se pove}ava za iznos od 79.300,00 KM u stvarima, tako da sada iznosi 84.300,00 KM od ~ega 79.300,00 KM u stvarima i 5.000,00 KM u novcu. Za zamjenika direktora imenuje se Red`i} Esma, k}i Fehima, iz Br~kog, ul. Banjalu~ka 152, Br~ko Distrikt BiH, JMBG 0702955186537, tako da su osobe ovla{tene za zastupanje Red`i} Hamdija - direktor bez ograni~enja ovla{tenja i Red`i} Esma - zamjenik direktora bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-287/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000275 od 12. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Bri{e se iz sudskog registra Trgovinska radnja "POLET" Br~ko Distrikt, Palanka broj 197, vl. ^a~kovi} Asim, s.p. sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Palanka broj 197, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 1. 3. 2007. godine. 

(SR-288/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000282 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Samostalni preduzetnik za trgovinu "N - M" Br~ko Dubrave, Arizona, vl. Alji} Nurka, vr{i promjenu naziva tako da novi naziv glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "N - M" Dubrave-Arizona vl. Alji} Muhamed, s.p. Skra}eni naziv je "N - M" Dubrave - Arizona vl. Alji} Muhamed, s.p. Vr{i se promjena osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje tako da iz preduzetnika istupa i razrje{ava se du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dosada{nji osniva~ Alji} Nurka iz Lukavca, Gnojnica bb, JMBG 1308961187689, a za novog osniva~a i ovla{tenog zastupnika preduzetnika imenuje se Alji} (Mustafe) Muhamed iz Lukavca Gnojnica bb, JMBG 0712958182678, bez ograni~enja ovla{tenja.  

(SR-289/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000288 od 13. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Preduzetnik "@ARE" Br~ko, vl. Vuji} Slavka s.p. mijenja osniva~a. Novi osniva~ je: Vuji} (Cvijetin) @arko iz Br~kog ul. Bra}e Ribnikara broj 8 JMBG 0811964181509. Za poslove Preduzetnika odgovara cjelokupnom svojom imovinom potpuna odgovornost. Puni naziv Preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "@ARE" Br~ko, vl. Vuji} @arko s.p. skra}eni naziv je "@ARE" Br~ko, vl. Vuji} @arko s.p. Osniva~ Vuji} @arko je i zastupnik Preduzetnika bez ograni~enja. 

(SR-290/07BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000533 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Vr{i se upis promjene osniva~a i osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tvo "VILA CICIBELA" d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvodnju, ul. Vuka Karad`i}a 37, Br~ko Distrikt BiH. Dosada{nji osniva~ ]osi} Mirsad je ugovorom o kupoprodaji firme prodao svoja osniva~ka prava i osniva~ki ulog kupcu Fazli} Mehmedu, tako da je sada osniva~ Dru{tva Fazli} Mehmed, sin Jusufa, iz Br~kog, ul. IV Jula br. 6, Br~ko Distrikt BiH, JMBG: 2206962181524, sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu. Osoba ovla{tena za zastupanje je Fazli} Mehmed - direktor bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni 

(SR-424/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000538 od 8. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Osniva~ Mitrovi} ^edomir, sin Vlade, iz Br~kog ul. Bra}e Ribnikara 11. imalac JMBG 1301952181517, vr{i registraciju samostalnog preduzetnika, pod nazivom : Samostalni preduzetnik za trgovmu i ugostiteljstvo "RUBIKON" Br~ko vl. Mitrovi} ^edomir. Skra}eni naziv preduzetnika je: "RUBIKON" Br~ko, vl. Mitrovi} ^edomir s.p. Sjedi{te preduzetnika Br~ko, ul. [trosmajerova br. 6. Djelatnost preduzetnika je: 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 55.300 Restoran, 55.401 Bar, 55.402 Bife, 55,403 Kafana, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute igre na automatima za igre na sre}u. U pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~, bez ograni~enja.. 

(SR-425/07-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000534 od 7. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Ugovorom o izmjenama i dopunama ugovora o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 02/07 od dana 19. 4. 2007. godine, osniva~i Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "HAN LEI" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, vr{e promjenu sjedi{ta dru{tva. Mijenja se sjedi{te dru{tva, tako da }e umjesto dosada{nje adrese: Br~ko Distrikt BiH, tr`nica Arizona, Dubrave bb, nova adresa biti: Dubrave, Tr`nica Arizona, objekat br. II, lokal br.21, Br~ko Distrikt BiH. 

(SR-426/07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000569 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke: 

Osniva~ samostalnog preduzetnika KAFE BAR "VAGA" Br~ko Distrikt BiH, vl. Kurni} Verica, s.p. na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni odluke o osnivanuju samostalnog preduzetnika od dana 10. 5. 2007. g. vr{i pro{irenje djelatnosti samostalnog preduzetnika, a koje djelatnosti }e samostalni poduzetnik obavljati pored do sada registrovanih djelatnosti i to: 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om, ko`nim proizvodima, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d. n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52483 Sportskom opremom; 52484 Igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 55300 Restorani; 55400 Barovi; 55510 Kantine (menze); 55520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 92340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Igre na sre}u putem automata za igre na sre}u; 93020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje; 93030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, kao i istom Odlukom predvi|a osnivanje Podru`nice preduzetnika sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH ul. Cvijete Zuzori} br.20/II, prizemlje lokal br. 5., a u kojoj }e samostalni preduzetnik obavljati djelatnost u okrivu registrovane djelatnosti, a samostalnog preduzetnika }e u podru`nici predstavljati i zastupati osniva~ Kruni} Verica iz Br~kog JMB 2310967186526, bez ovla{tenja. 

(SR-403-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000561 od 7. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke: 

Razrje{ava se du`nosti osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje MZ "KRBETI" Br~ko Distrikt BiH, Luki} Slobodan, sa JMBG 1006962181513, sa l.k.br. 03FZC3357 i mjestom boravka Krbeti br.22/A, Br~ko Distrikt BiH. Na du`nost osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje MZ "KRBETI" Br~ko Distrikt BiH. Imenuje se predsjednik MZ "KRBETI" Br~ko Distrikt BiH, Simi} @ivan, sa JMBG 1210968181538, sa l.k.br. 04FZG2678 i mjestom boravka Krbeti br.39, Br~ko Distrikt BiH. 

(SR-404-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000563 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke: 

"MELI TEX" Br~ko, vl. ]idi} Ai{a s.p. Rje{enje br. D-664/05 od 21. 6. 2005. godine, prestaje sa radom danom 14. 5. 2007. g. i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-405-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000564 od 15. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke: 

"AMIR-PROMET" Br~ko-Dubrave, vl. Mrkaljevi} Amir s.p. Rje{enje br. D-1336/03 od 15. 8. 2003. godine prestaje sa radom dana 14. 5. 2007. godine i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-406-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000488 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke: 

Preduze}e za proizvodnju i monta`u industrijskih postrojenja i opreme, trgovinu i usluge "EURO-TECH ANLAGENBAU" d.o.o. Br~ko objavljuje da je do{lo do promjene sjedi{ta preduze}a koje se sada nalazi u Br~kom, ul. Bulevar mira br.2., zgrada "Most", 2 sprat, lokal br.3 i promjene lica ovla{tenih za zastupanje Preduze}a, tako {to se umjesto dosada{njeg direktora Arnold Karl- Heinz, broj paso{a: C 0579544 7, JMBG 0AUT5903162MO811161 na funkciju direktora imenuje Gligi} Milan, JMBG 2210956120944, l.k. br. 04EMA4075, a dosada{nji direktor Preduze}a Arnold Karl-Heinz }e obavljati funkciju zamjenika direktora, obojica bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-407-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000513 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo "MULLER BAU" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju, Br~ko ul. IV juli 3 br.16, Br~ko Distrikt BiH. Naziv preduze}a je "MULLER BAU" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju, Br~ko ul. IV juli 3 br.16, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv Dru{tva je: "MULLER BAU" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te Dru{tva je: Br~ko, ul. IV juli 3 br.16, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ Dru{tva je: Muller Ahmed Khaled Andreas iz Mechenheim, Kustriner str.41, SR Njema~ka, broj paso{a D 537386937. Direktor dru{tva je Keriya Mohammed Hagos Adem iz Mechenheim, Kustriner str.41, SR Njema~ka, broj paso{a : 0427170 izdan od MUP Vlade Eritreje. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45:220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Molerski radovi; 45 442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim specijalizirane trgovine na malo oru`jem i streljivom); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Dru{tvo }e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva su direktor i osniva~, bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osniva~ odgovara za obaveze 

Dru{tva do visine udjela u osnovnom kapitalu Dru{tva. 

(SR-408-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000575 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

U sudski registar kod dru{tva Preduze}e za proizvodnju i trgovinu "MRKONJI]-PROM" d.o.o. Br~ko vr{i se upis funkcije lica ovla{tenog za zastupanje Mrkonji} Biljane direktor. 

(SR-409-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000562 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

"HEJ" Br~ko, vl. Levi} Mirza s.p. Rje{enje br. D-92/03 od 29. 1. 2003. godine prestaje sa radom sa danom 11. 5. 2007. godine i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-410-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000559 od 15. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda, slijede}e podatke:  

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju samostalnog preduzetnika pod nazivom Zlatara "M&E SMAJKI]" vl. Smajki} Midhat s.p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Kona~ko brdo 37, broj 01/07 od 09.05.2007. godine i Ugovora o prenosu preduzetni~ke djelatnosti od 09.05.2007. godine, osniva~ i vlasnik Preduzetnika Smajki} (Jusufa) Midhat vr{i uskla|ivanje i promjene podataka od zna~aja za pravni promet i ogla{ava da je do{lo do promjene osniva~a Preduzetnika, tako da je umjesto Smajki} Midhata novi osniva~ i vlasnik ovog Preduzetnika Smajki} (Midhata) Adnan, pa puni naziv samostalnog preduzetnika sada glasi: Zlatara "M&E SMAJKI]" vl. Smajki} Adnan s.p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Kona~ko brdo 37, sa podru`nicom sa sjedi{tem u Br~kom pod nazivom Zlatara ,,M&E SMAJKI] 1" vl. Smajki} Adnan s.p. Br~ko, ul. Bosne Srebrene br. 19. Lice ovla{}eno za zastupanje i predstavljanje samostalnog preduzetnika je Smajki} (Midhata) Adnan iz Br~kog, ul. Bosne Srebrene br. 19, JMBG 1902982181531, l.k. br. 04FZG7888, izdate od Vlade Br~ko Distrikta BiH, bez ograni~enja. 

(SR-411-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000499 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Pr`ionica kafe "DANE GOLD" Br~ko, vl. Anti} Velimir, s.p. Rje{enje br. D-249/05 od 28. 2. 2005. godine, prestaje sa radom 23. 4. 2007. godine i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-412-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000546 od 15. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Samostalnog preduzetnika za trgova~ke poslove "RUBINI", vl. Stevanovi} Mi}o, sa sjedi{tem u Br~kom, ul. [trosmajerova br.6., koje preduzetni{tvo je registrovano kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH, Rje{enjem broj D-1232/02 od 30.09.2002. godine i mati~nog registracionog broja 3-640 vr{i izmjenu adrese sjedi{ta. Nova adresa glavnog mjesta poslovanja je Br~ko, ul.Vukosava~ka br.59. i izmjenu mjesta stanovanja vlasnika koja glasi Br~ko, ul.Vukosava~ka br.61. 

(SR-413-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000492 od 14. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Vr{i se registracija (osnivanje) Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "LD JANJI]" Br~ko Distrikt BiH Br~ko, ul. Uzunovi}a bb. Skra}eni naziv firme glasi: DOO "LD JANJI]" Br~ko Distrikt BiH, a Sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko ul. Uzunovi}a bb. Osniva~i Dru{tva su Lazar Janji}, sin Du{ana iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Uzunovi}a br.22, JMBG 0407956180700, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM, u novcu i Janji} Du{ko, sin Lazara iz Br~kog Distrikta BiH, Br~ko, ul. Uzunovi}a br.22, JMBG 2008981180044, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM, u novcu. Djelatnosti: 01211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01221 Uzgoj ovaca i koza; 01230 Uzgoj svinja; 01240 Uzgoj peradi; 01300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja), 14210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a; 15860 Proizvodnja ~aja i kafe; 20101 Proizvodnja piljene gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za podove; 20103 Proizvodnja nesastavljene drvne gra|e za podove; 20300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20400 Proizvodnja drvne ambala`e; 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 26610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 26660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 26700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena; 29122 Monta`a, servisiranje i popravka pumpi i kompresora; 29132 Monta`a, servisiranje i popravka slavina i ventila; 29142 Monta`a, servisiranje i popravka le`ajeva, prenosnika i elemenata i elemenata za mehani~ki prenos energije; 31102 Monta`a, servisiranje i popravka elektromotora, generatora i transformatora; 31622 Monta`a, servisiranje i popravka ostale elektri~ne opreme, d.n; 36110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica; 36141 Proizvodnja ostalog namje{taja d.n.; 45110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45211 Visokogradnja; 45212 Niskogradnja; 45213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45310 Elektroinstalacijski radovi; 45320 Izolacijski radovi; 45330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45340 Ostali instalacijski radovi; 45410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45420 Ugradnja stolarije; 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45441 Farbarski radovi; 45442 Staklarski radovi; 45450 Ostali zavr{ni radovi; 45500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 50301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 51110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda d.n.; 51190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 52210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51230 Trgovina: na veliko `ivom stokom; 51240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bonbonama; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porcelanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namje{tajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu, ku}anskim predmetima, d.n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo radioure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oru`jem i municijom); 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radiopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 55300 Restorani; 55401Barovi; 55402 Bifei; 55403 Kafane; 55520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (cetering); 60240 Prevoz robe, (tereta) u drumskom saobra}aju; 63300 Ostale prate}e djelatnosti u zra~nom saobra}aju; 63400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 70110 Stvaranje novih nekretnina; 70120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70310 Agencija za promet nekretninama; 70320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu po ugovoru; 74120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74400 Promid`ba (reklame i propagande); 74600 Djelatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita; 74700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 74820 Djelatnost pakovanja; 74841 Djelatnost organizatora sajmova, izlo`bi i kongresa;74842 Djelatnost dizajnera, aran`iranja i dekoracije; 74843 Ostale poslovne djelatnosti d.n.; 92310 Umjetni~ko i literarno stvarala{tvo i reprodukcijsko izvo|enje (reprodukcija umjetnosti); 92340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92610 Rad sportskih objekata; 92623 Ostale sportske djelatnosti; 92720 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.; 93040 Pogrebne i prate}e djelatnosti; 93050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti. Dru{tvo ima neograni~ena ovla{tenja u okviru djelatnosti u pravnom prometu. Za obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svojim sredstvima-potpuna odgovornost. ^lanovi Uprave Dru{tva su osniva~ i zastupnik Lazar Janji}, sin Du{ana iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Uzunovi}a br.22, JMBG 0407956180700, i osniva~ i direktor Du{ko Janji}, sin Lazara iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Uzunovi}a br.22, JMBG 2008981180044 koji zastupaju Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti, bez ograni~enja. 

(SR-414-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000556 od 15. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Preduzetnik zabavne djelatnosti "Crash- klub" s.p. Kova~ Slobodan Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Zanatski centar Gr~ica bb, vr{i dopunu registrovane djelatnosti i to: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 

55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane, igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-415-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000412 od 14. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Preduzetnik. Puni naziv glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "MONDI S&T" Br~ko Distrikt BiH, vl. Slobodanka Kiki} s.p. Skra}eni naziv je: "MONDI S&T" Br~ko Distrikt BiH, vl. Slob odanka Kiki} s.p. Osniva~ je: Kiki} (\or|e) Slobodanka iz Br~kog, Jure Ka{telana br.1, jmbg 0704 964186526. Osniva~ je i zastupnik, bez ograni~enja. Sjedi{te: Br~ko, Bulevar mira 4, Delata II, prizemlje L 17. Djelatnosti je: 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, d.n; 52 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima. Za obaveze Preduzetnika odgovara osniva~ cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. 

(SR-416-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000530 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

D.o.o. "W-MAG SISTEM" Br~ko mijenja naziv osniva~a i direktora. Puni naziv glasi: D.o.o. za usluge i trgovinu "CASINO GOLD WIN" Br~ko, skra}eni naziv je: D.o.o. "CASINO GOLD WIN" Br~ko. Novi osniva~ je: Peri} (Nikola) Daniel iz Br~kog, ul. 8. marta br. 10, JMBG 1302980181502. Osniva~ Peri} Daniel je i direktor Dru{tva, bez ograni~enja. 

(SR-417-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000549 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "PC DELLTA" Br~ko, tr`nica Arizona, vl. [aki} Edin, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, tr`nica "Arizona", Bezistan 3, prostor br.3, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 09.05.2007. godine. 

(SR-418-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000552 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Vikalo Jazefina iz Srebrenika, u Nad`ada [e~i}a br.11 JMBG 1607964127153 l.k.br. 04CDA3687, MUP TK Srebrenik, osniva samostalnog preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja "VINED" Br~ko, vl. Vikalo Jazefina s.p. Br~ko. Skra}eni naziv "VINED" Br~ko, vl. Vikalo Jazefina s.p. sa sjedi{tem Br~ko, tr`nica "Arizona" objekat VII lok br.94, koju zastupa u pravnom prometu, bez ograni~enja a za preuzete obaveze u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom. Radnja }e obavljati i sljede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu, ku}anskim predmetima, d.n.; 52 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.481Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

(SR-419-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000554 od 11. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "TENNIS LINE SOL" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je "TENNIS LINE SOL" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je Br~ko, Klosterska br. 1. Osniva~ dru{tva je: \oki} (Bo`e) Tomislav iz Br~kog, ul. Safeta Pa{ali}a 29, JMBG 0306969181500 sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost preduze}a je: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n.; 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.250 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; 05.010 Ribarstvo; 05.020 Mrjestili{ta i ribnjaci; 14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14.220 Va|enje gline i kaolina; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa; 15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a; 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog konca i mre`a; 17.724 Proizvodnja ostalih pletenih i kuki~anih proizvoda i pribora; 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 22.220 [tampanje, d.n.; 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnom obliku; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih proizvoda, grafi~kih boja i kitova; 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~ica; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.520 Op{ti mehani~ki radovi; 28.620 Proizvodnja alata; 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda; 29.561 Proizvodnja ostalih ma{ina posebne namjene, na drugom mjestu nepomenuto; 29.562 Monta`a, servisiranje i poravka ostalih ma{ina posebne namjene, na drugom mjestu nepomenuto; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36.142 Ru~na izrada drvenih predmeta, popravak namje{taja; 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 Viskogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.230 Izgradnja auto cesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{taja, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 60.240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe); 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.330 Iznajmljivaje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unala (kompjutere); 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.400 Iznajmljivaje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 74.400 Promid`ba (reklame i propagande); 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. (igre na sre}u putem automata za igre na sre}u); 92.610 Rad sportskih objekata; 92.623 Ostale sportske djelatnosti; 92.720 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.; 93.030 Djelatnosti vezane za pobolj{aje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.; 95.000 Privatna ku}anstva sa zaposlenim osobljem. U spoljnotrgovinskom prometu preduze}e mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje je: direktor \oki} (Bo`e) Tomislav iz Br~kog, ul. Safeta Pa{ali}a 29, JMBG 0306969181500 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-420-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000548 od 14. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

"TAKI TRADE" d.o.o. Br~ko vr{i promjenu naziva tako da novi naziv glasi: Preduze}e za trgovinu na veliko i malo "ANTONI] TRADE" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je: "ANTONI] TRADE" d.o.o. Br~ko. Vr{i se i promjena sjedi{ta preduze}a i novo sjedi{te je: Br~ko, Bra}e Kobi}a br.1. Vr{i se promjena direktora dru{tva tako da se razrje{ava du`nosti direktora Latin~i} (\uro) Slobodan iz Banja Luke, JMBG 2711967100014, a imenuje se za direktora dru{tva Novakovi} (Te{an) Milan iz O{tre Luke, Sanski Most, JMBG 2809976163304 sa danom 04.05.2007. god. bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-421-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000547 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

S.p.vr{i promjenu osniva~a i zastupnika. Novi osniva~ i zastupnik s.p. je Turkovi} Sabaheta, k}i Jusufa iz Sarajeva-centar, ul. Svetozara ]orovi}a br.29, JMBG 1410969178238, lk.br. 04BRD7923, Sarajevo Centar, dok iz s.p. istupa Turkovi} Arslan. Puni naziv s.p. je: Trgovina "HAJRIALEM" Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, vl. Turkovi} Sabaheta, s.p., Skra}eni naziv preduzetnika je "HAJRIALEM" Br~ko, Dubrave bb, vl. Turkovi} Sabaheta, s.p. 

(SR-422-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000498 od 10. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika "DEJO" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica "Arizona" poslovna zgrada br.X, lokal br. 9B. Osniva~ i zastupnik preduzetnika je Savi} Bojan sin Nike iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Milana Konjevi}a bb, JMBG, 1209986102000. Djelatnosti: 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duvanom; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i dr. pi}ima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52330 Trgovina na malo toaletnim i kozmeti~kim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima. 

(SR-423-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000566 od 23. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Bravarija "STOLEKS" Br~ko Distrikt BiH, vl. Krsti} Stojan, s.p. vr{i promjenu osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje tako da iz preduzetnika istupa i razrije{ava se du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dosada{nji osniva~ Krsti} (Tripun) Stojan, iz Br~kog, Donji Brezik, JMBG 2506949193827, a za novog osniva~a i ovla{tenog zastupnika preduzetnika imenuje se: Krsti} (Stojan) Damir iz Br~kog, Donji Brezik, JMBG 2611973193836, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-490-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000588 od 23. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Direktor podru`nice "ERLETI] TRANSPORTI" Batku{a bb, [amac Erleti} @arko, vr{i ga{enje podru`nice u Batku{i bb, op{tina [amac, sa danom 18.05.2007. godine, i to iz razloga nerentabilnosti bavljenja registrovanom djelatno{}u na podru~ju gdje je registrovan rad podru`nice d.o.o. "ERLETI] TRANSPORTI" eksport-import, Br~ko Distrikt BiH, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze podru`nice ako iste postoje. 

(SR-491-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000540 od 24. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "JASMINA" ul. Zaima Mu{anovi}a br. 161, vl. Omera{evi} Zuhra s.p. Br~ko, vr{i izmjene i dopune Odluke o osnivanju i to tako {to je umjesto ranijeg broja l.k. osniva~a i zastupnika 1550/01 sada novi broj 03FZB7062, te je pored adrese iste ul. M. ]api}a bb, sada nova adresa ul. Zaima Mu{anovi}a br.161, a pored postoje}ih djelatnosti dodaju se i sljede}e: 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmetikom i toaletnim proizvodima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namje{tajem; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52486 Trgovina na malo gorivima; 52487 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oru`jem i streljivom); 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

(SR-492-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000593 od 24. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br.02/07, od dana 16.05. 2007. godine, osniva~ Samostalnog preduzetnika Pekara"VRELO-1" Br~ko Distrikt BiH, ul. Muderiza Ibrahimbegovi}a br. 6, vl. Ferataj Dema, s.p., skra}eni naziv SP"VRELO-1", Br~ko Distrikt BiH, vl. Ferataj Dema, imenuje zastupnika Preduzetnika. Novi zastupnik je: Adisa (Azur) Fazli}, nastanjena u Br~kom u ul. Muderiza Ibrahimbegovi}a br. 51, JMBG 0104980186512, l.k. br. 04FZF6879, bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-493-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000594 od 24. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom br 01/07 od 14.05.2007. god., osniva se Samostalni preduzetnik: Zanatska radnja "GOLDEN SHINE" Br~ko, vl. Nedeljko Tuvaljevi}, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika je: SP "GOLDEN SHINE", Br~ko, vl. Nedeljko Tuvaljevi}. Sjedi{te preduzetnika je u Br~ko Distriktu BiH, Grbavi~ka bb. Samostalnog preduzetnika u pravnom prometu zastupa: Nedeljko (Marko) Tuvaljevi} iz Br~kog, naselje Grbavica bb, JMBG 2303977182972 l.k. br. 04FZD4987, Br~ko, osniva~ i preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja, kao i zastupnik: Vedrana (Nedeljko) Tuvaljevi} iz Br~kog, naselje Grbavica bb, JMBG: 2608979186520, l.k.br. 04FZD4988, Br~ko, zastupnik preduzetnika bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnosti preduzetnika su: 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om, ko`nim proizvodima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 55.300 Restorani; 55.402 Bifei; 55.403 Kafana; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje; 93.030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

(SR-494-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000605 od 25. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Trgovine "SULJO-PROM", Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, vl. Rabi} Nusret, s.p. sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, vr{i promjenu naziva, tako {to }e preduzetnik ubudu}e poslovati pod nazivom. Trgovina "NU]E-PROM", Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, vl. Rabi} Nusret, s.p., a na osnovu odluke osniva~a od 21. 5. 2007. godine. 

(SR-495-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000601 od 28. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se d.o.o. Puni naziv glasi: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "PRIMAT" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv: D.o.o. "PRIMAT" Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ i direktor dru{tva je Ze~evi} Goran, sin Ilije iz Br~kog, ul. Mihaila Pupina br. 52, JMBG 2206964181513, lk.br. 03FZC4242, Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te dru{tva je u Br~kom, ul. Mihaila Pupina br.52. Osniva~ ula`e osniva~ka sredstva za osnivanje d.o.o. u iznosu od 2.000.00 KM. Dru{tvo }e u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu obavljati sljede}e djelatnosti: 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, na drugom mjestu nespomenuto; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakoa, ~okolade i bombona; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda na drugom mjestu nespomenutih; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanja objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje zidnih i podnih obloga; 45.441 Li~iteljski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim proizvodima i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovom i {tavljenom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51 330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51 360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima,d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine oru`jem); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo u prodavnicama koje po{tom dostavljaju naru~enu robu; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.110 Hoteli i moteli; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze); 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju; 60.300 Cjevovodni transport; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{tenje robe; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza; 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.820 Djelatnost pakiranja. 

(SR-496-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000574 od 29. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se "REMA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge-Dejtonska 11 Br~ko Distrikt BiH sa sjedi{tem Dejtonska br. 11 Br~ko Distrikt BiH i skra}enim:nazivom "REMA" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ i direktor dru{tva je Muhidin Red`i} sa prebivali{tem, ul. Dejtonska 11 Br~ko Distrikt BiH, JMBG 2101966181514 i brojem l.k. 03FZA5664, direktor se imenuje na period od ~etiri godine bez ograni~enja u ovla{tenjima i po{tova}e na~elo ~uvanja poslovne tajne. Preduze}e }e se baviti slijede}im {iframa djelatnosti: 15.860 Prerada ~aja i kave; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 27.330 Hladno oblikovanje profila; 27.420 Proizvodnja aluminija; 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kositra; 27.440 Proizvodnja bakra; 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala; 27.530 Lijevanje lakih (obojenih) metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije; 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sl. posuda; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom; 28.400 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obradba i presvla~enje metala; 28.520 Op}i mehani~ki radovi; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sli~nih posuda; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga; 28.751 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda za doma}instvo, d.n.; 28.752 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda osim za doma}instvo, d.n.; 29.141 Proizvodnja le`ajeva, prijenosnika i elemenata za mehani~ki prijenos energije; 29.142 Monta`a, servisiranje i popravka le`ajeva, prijenosnika i elemenata za mehani~ki prijenos energije; 29.211 Proizvodnja industrijskih pe}i i plamenika; 29.212 Monta`a, servisiranje i popravka industrijskih pe}i i plamenika; 29.221 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.222 Monta`a, servisiranje i popravka ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.321 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.322 Servisiranje i popravka ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.401 Proizvodnja alatnih ma{ina; 29.402 Servisiranje i popravka alatnih ma{ina; 29.511 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju; 29.512 Monta`a, servisiranje i popravka ma{ina za metalurgiju; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 35.110 Gradnja i popravak brodova; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica; 36.141 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n.; 36.142 Ru~na izrada drvenih predmeta-popravka namje{taja, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evnskim materijalom; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.300 Cjevovodni transport; 63.120 Skladi{tenje robe; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata. 

(SR-497-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000525 od 17. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni odluke broj 21/07 od 29. 03. 2007. godine, vr{i se ispravka upisanog sjedi{ta podru`nice "PRAMAT" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nji i vanjskotrgovinski promet robe i usluga Br~ko Distrikt BiH, Brka bb, Industrijska zona, Podru`nica Sarajevo, tako {to se umjesto ozna~enog sjedi{ta, ul. Rakovi~ka br. 118, kao sjedi{te podru`nice ozna~ava: ul. Rakova~ka cesta br. 118. 

(SR-498-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000586 od 16. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

D.o.o. "SIMBA" Br~ko, Rje{enjem broj D-413/03 od 12. 3. 2003. godine, mijenja sjedi{te, novo sjedi{te je Br~ko, ul. Miroslava Krle`e broj 11. 

(SR-499-07/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-07-000597 od 22. 5. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "ART CARPET" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv dru{tva je d.o.o. "ART CARPET" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te dru{tva je u Br~ko Distriktu BiH, Dubrave, Tr`nica Arizona. Osniva~i Dru{tva su Kaynak Kamil iz Turske, Istanbul, Bahcelievler, Marmara Cad. Bayrakli, Pas.br. Tr-T No 731324 Istanbul, Turska i Kaynak Ugur iz Turske, Istanbul, Bahcelievler, Marmara Cad. Bayrakli, Pas.br. Tr-T No 188353 Istanbul, Turska. Direktor dru{tva je Kaynak Ugur iz Turske bez ograni~enja ovla{}enja. Zastupnici dru{tva su oba osniva~a. Osoba ovla{tena za prijem sudskih i drugih pismena je Gelji} Mara iz D. Skakave, JMBG 2305958186528. Osniva~ki kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu, i to osniva~ Kaynak Kamil sa u~e{}em u osniva~kom kapitalu od 95% ili 1.900,00 KM, a osniva~ Kaynak Ugur sa u~e{}em u osniva~kom kapitalu od 5% ili 100,00 KM. Dru{tvo }e u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu obavljati sljede}e djelatnosti: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanja objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje zidnih i podnih obloga; 45.441 Li~iteljski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovom i {tavljenom ko`om; 51.250 Trgovina sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51. 650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima,d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine oru`jem); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo u prodavnicama koje po{tom dostavljaju naru~enu robu; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo uklju~uju}i radio opremu, TV opremu i ostalu audio i video opremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci na drugom mjestu nespomenuti; 55.110 Hoteli i moteli; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju; 60.300 Cjevovodni transport; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{tenje robe; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih i saobra}ajnih sredstava; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.400 Reklama i propaganda. 

(SR-500-07/BR) 


LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Majstorovi} Branka, Banja Luka, indeks Pravnog fakulteta u Zenici 

63 

Kova~evi} Bla`, Od`ak, ID kartica - SBS broj P1 11351 

64 

Kunda~ina Bo`o, Nevesinje, diploma Ma{inskog fakulteta u Mostaru, izdata 1989. godine 

65