LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XI/III
Ponedjeqak, 10. 12. 2007. godine 

Broj/Broj
94 

Godina XI/III
Ponedjeljak, 10. 12. 2007. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 15. 4. 2007. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax: 554-110 i 554-111, e-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aqo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor 554-150 - Pretplata: 554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kaqi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj
UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdawe:
http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM. 


OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
DOM ZDRAVLJA POSU[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Dom zdravlja Posu{je 

Kontakt osoba: Blago Kova~ 

Adresa: Ivana Gorana Kova~i}a bb 

Po{tanski broj: 88240 

Grad: Posu{je 

Identifikacijski broj: 4272080290009 

Telefon: 039/681-017 

Fax: 039/681-017 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka UV Dom zdravlja Posu{je, broj 01-113/07 od 21. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka Digitalnog Color Dopplera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedan) Digitalni Color Doppler 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja Posu{je, Posu{je   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja zaklju~enog ugovora sa ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Dostaviti garanciju za nepromjenljivost cijene do isporuke 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a, sjedi{te i identifikacijski broj 

-    ovjerena preslika rje{enja o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima 

-    uvjerenje suda ili drugog nadle`nog tijela da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak, odnosno postupak likvidacije 

-    potvrda nadle`nog tijela da uredno pla}a doprinose - dostaviti potvrdu iz MIO/PIO i Zavoda zdravstvenog osiguranja 

-    potvrda suda da odgovorna osoba u pravnoj ili fizi~koj osobi nije pravomo}no osu|ivana za bilo koje djelo iz osnove zlouporabe propisa 

-    potvrda suda da odgovorna osoba u pravnoj ili fizi~koj osobi nije ka`njavana za gospodarski prijestup, zlouporabu potpisa ugovora radi nezakonitog stjecanja dobiti 

-    potvrda nadle`nog tijela o izmirenim obvezama prema zavodu za zapo{ljavanje 

-    cijena i uvjeti pla}anja, odobreni rabat i druge financijske pogodnosti 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena 

-    rok isporuke, monta`a i osigurani servis 

-    izjava ponu|a~a o garanciji isporu~enog ure|aja 

-    certifikati o kvaliteti ure|aja i katalog proizvo|a~a sa prijevodom 

-    izjava ponu|a~a da }e po istanalaciji ure|aja izvr{iti besplatnu edukaciju osoblja 

-    referent lista 

-    ovjerena preslika potvrde o otkupu tenderske dokumentacije 

-    odgovaraju}e bankovno pismo sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. 

Ponu|a~i su du`ni prilo`iti dokumentaciju prema redoslijedu navedenom u "sadr`aju ponude". 

Napomena: Svi akti ne smiju biti stariji od 60 dana. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena preslika rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 60 dana) 

-    ovjerena preslika rje{enja identifikacijskog i poreznog broja 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) veli~ina monitora u in~ima    u~e{}e 10% 

    3) vrijeme isporuke    u~e{}e 10% 

    4) jamstveni rok    u~e{}e 10% 

    5) osiguran servis    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama uprave Doma zdravlja Posu{je od 9,00 do 14,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i nepovrata je. Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja Posu{je broj 3060260000002576, kod Hypo-Alpe Adria Bank, Poslovnica Posu{je, ili neposredno na blagajni Doma zdravlja Posu{je 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti osobno ili preporu~eno po{tanskom po{iljkom na adresu: Dom zdravlja Posu{je, Ivana Gorana Kova~i}a bb, 88240 Posu{je. Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a sa naznakom "Ponuda-ne otvaraj", najkasnije od 31. prosinca 2007. godine do 14,00 sati 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 7. sije~nja 2008. godine u prostorijama Doma zdravlja Posu{je s po~etkom u 12,00 sati. 

Otvaranju ponuda mogu nazo~iti pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a.  

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni.  

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavijest o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponuditelju koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan da objasni razloge takvog postupka. 

(1-11-18306-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA DOM ZA DJECU
BEZ RODITELJSKOG STARANJA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla 

Kontakt osoba: Brano ^oli} 

Adresa: Kozara~ka 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209147770007 

Telefon: 035/250-537 035/273-502 

Fax: 035/273-502 061/639-141 

E-mail: djecijidom@bih.net.ba 

Internet adresa: www.domzadjecu.cit.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 1033/07, od 27. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Hljeb i proizvodi od bra{na 

LOT 2 Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 3 Svje`e meso i mesni proizvodi 

LOT 4 Poljoprivredni proizvodi 

LOT 5 Hrana i industrijski proizvodi 

LOT 6 [kolski i kancelarijski pribor 

LOT 7 Beby kozmetika i higijena 

LOT 8 Odje}a, obu}a i posteljina za djecu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tendreskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzla - Kozara~ka 11 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja i zavr{ava 12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama PIO/MIO 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje 

-    izjava da nema smetnji u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH  

(uvjerenja i potvrde ne smiju biti stariji od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (original ili ovjerena fotokopija) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, identifikacioni i PDV broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja za 2006. godinu 

-    bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    Lista glavnih isporuka za posljednju godinu dana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji za svaki LOT posebno 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti svaki radni dan do 14,00 sati, uz predo~enja dokaza o uplati od 10,00 KM. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 10,00 sati 

Tuzla, Kozara~ka 11 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu: Kozara~ka 11, 75000 Tuzla, sa naznakom: "PONUDA ZA LOT BROJ____ NE OTVARAJ". 

Uplate za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{iti na ra~un: 

Primalac: Depozit Tuzlanskog kantona 1321000256000080 

Svrha uplate: vanredni prihodi 

Vrsta prihoda: 722631 

Op}ina: 094 

Bud`etska organizacija: 2303001 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, kao i dokumente navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismene punomo}i. 

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-18307-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "KOMUNALAC" DOO TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla 

Kontakt osoba: Fo~i} Senaid 

Adresa: Husinskih rudara bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 209232530007 

Telefon: 035/398-101 

Fax: 035/311-281 

E-mail: komunala.tz@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Isto kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Isto kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Isto kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 3/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka kontejnera za prikupljanje ku}nog otpada zapremine 1,1 m3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Nabavka 50 kontejnera za prikupljanje ku}nog otpada 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJN. 

1.    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ne starije od 3 mjeseca 

2.    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ne starije od 3 mjeseca 

3.    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a u periodu od 5 godina nije osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od 3 mjeseca 

4.    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

5.    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

6.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama zdravstvenog osiguranja za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar, ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji, ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    pismo namjene poslovne banke da }e ponu|a~u, ukoliko bude izabran za dodjelu ugovora za LOT 1 izdati bezuslovnu bankarsku garanciju za izvr{enje ugovora u iznosu od 5.000 KM i rokom va`nosti trajanja ugovora (12 mjeseci) 

-    izjava ponu|a~a da transakcijski ra~uni ponu|a~a kod banaka nisu bili blokirani do desetog mjeseca (oktobra) 2007. godine 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim proilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista glavnih isporuka izvr{enih u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i kupcima 

-    potvrda o broju stalno zaposlenih ne starije od 3 mjeseca, izdato od PIO/MIO 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema sljede}em redoslijedu: 

    1)    cijena    u~e{}e u odabiru ponude sa 50% 

    2)    kvalitet, garantni
        rok    u~e{}e u odabiru ponude sa 15% 

    3)    servis, rezervni
        dijelovi    u~e{}e u odabiru ponude sa 20% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e u odabiru ponude sa 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 28. 12. 2007. godine do 12,00 sati li~no u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 45 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 4. 1. 2008. godine u 12,00 sati u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb, Tuzla. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti li~no na blagajni JKP Komunalac. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" li~no na adresu naru~ioca. Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a sa telefonom i faxom. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 035/398-101 lokal 19 u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, a kontakt osoba je Fo~i} Senaid, dipl. ing. 

(1-11-18313-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TA BOLNICA
"SVETI APOSTOL LUKA"
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Kontakt osoba: Du{ko Lugonja, dipl. ecc. 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400044160008 

Telefon: 053/241-943 

Fax: 053/242-799 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj: 4333/07 za javnu nabavku hljeba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku svih vrsta hljeba za potrebe Bolnice na godi{njem nivou   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka", Pop Ljubina bb., Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom posutpku u smislu odredbi ~lana 23. stav (1) ta~ke a), b), c), d), e), f) i g) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, pri izboru najpovoljnije ponude koristit }e se preferencijalni tretman doma}eg koji ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom u skladu sa ~lanom 35. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanom 20. stav (1) ta~ka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) i Odluke o obaveznom kori{}enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom kod tehni~kog sekretara ugovornog organa, uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju od 100 KM . 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 1. 2008. godine do 10,00 ~asova   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 11,00 ~asova 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, Pop Ljubina bb, Klub ljekara 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Op{toj bolnici "Sveti Apostol Luka" Doboj kod tehni~kog sekretara u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 100,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 338390-22000146-82 u svrhu "otkup tenderske dokumentacije  broj: 2287-1/07". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Op{te bolnice, propisno zape~a}ene li~no na protokol Op{te bolnice ili putem preporu~ene po{te. Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

- ponuda za javno nadmetanje br: 4333/07 

- "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u predmetnom postupku dodjele ugovora. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve elemente tra`ene ovim obavje{tenjem i tenderskom dokumentacijom, bi}e odba~ene i ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-18323-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "VETERINARSKA STANICA" DOO CAZIN 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Cazin 

Kontakt osoba: Had`ali} Rasim 

Adresa: Kasima Ljubijanki}a 15 

Po{tanski broj: 77220 Cazin 

Grad: Cazin 

Identifikacioni broj: 4263285600001 

Telefon: 037/516-056 

Fax: 037/516-055 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba i usluga u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku robe i vr{enje usluga u 2008. godini prema lotovima kako slijedi: 

LOT   1 Lijekovi 

LOT   2 Sjeme za vje{ta~ko osjemenjavanje i azot 

LOT   3 Pili}i 

LOT   4 Koncentrati 

LOT   5 Goriva i maziva 

LOT   6 Odr`avanje vozila 

LOT   7 Kancelarijski materijal 

LOT   8 Kolektivno osiguranje zaposlenih 

LOT   9 Osiguranje vozila 

LOT 10 Osiguranje imovine 

Naru~ilac }e robe i usluge nabavljati sukcesivno tokom 2008. godine u zavisnosti od ukazane ptorebe {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama a naru~ilac zadr`ava pravo da pove}ava ili umanjuje koli~ine u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Cazin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati na jedan, vi{e ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2008. godine i u skladu sa potpisanim ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponude }e biti odbijene ukoliko ponu|a~: 

1.    je pod ste~ajem ili likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, dokaz ne stariji od 90 dana 

2.    Nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, dokaz ne stariji od 90 dana 

3.    Nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevatnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, dokaz ne stariji od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an da prilo`i slijede}u dokumentaciju: 

1.    naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona i faksa 

2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa potrebnim prilozima 

3.    identifikacijski broj 

4.    PDV broj 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

    3) na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    4) rokovi isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti i preuzeti do 10. 1. 2008. godine u prostorijama JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Cazin od 7,00 do 15,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za jednu grupu iznosi 70 KM i mo`e se uplatiti na ‘iro ra~un broj 129-201-1000180243 kod HVB Central Profit banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajni datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 10. 1. 2008. godine. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda odnosno 10. 1. 2008. godine u sjedi{tu JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Cazin u 12,30 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti na adresu ugovornog organa sa naznakom: "Ne otvaraj-Ponuda za robe/usluge u 2008. godini". 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a ponuda. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da u skladu sa va`e}im propisima prihvati ili odbije u cjelosti ili djelomi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora. 

(1-11-18349-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "GRIJANJE" DOO KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Bajri} Senad, dipl. ing. 

Adresa: A. Izetbegovi}a 51 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218172870007 

Telefon: 032/554-937 

Fax: 032/554-937 

E-mail: info@grijanje.co.ba 

Internet adresa: www.grijanje.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na op}inskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Okvirni sporzaum o nabavci predizolovanih cijevi i fazonskih komada 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka predizolovanih cijevi i fazonskih komada 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 24. ZJN, bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. ZJN, bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN, bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda uzimaju}i u obzir slijede}e kriterije: 

    - cijena    80% 

    - na~in pla}anja    10% 

    - du`ina garantnog roka    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u prostorijama JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj, uz dostavljanje dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijske ra~une broj 1340200000004674 IKB d.d. Zenica exp. Kakanj ili 1610650000810074 Raiffeisen Bank d.d. Kakanj. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", tj. 6. 1. 2008. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 1. 2008. godine u 12,15 sati 

U prostorijama JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pisanog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene ponude sa naznakom: "Ne otvaraj - ponuda za javnu nabavku", dostaviti na adresu: JP "Grijanje" d.o.o. Kakanj, A. Izetbegovi}a 51, Kakanj. 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle ponude ne}e se razmatrati.   

(1-11-18353-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRIJENOS BiH/ELEKTROPRENOS BiH AD BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88 000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-6330/07, od 23. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava energetskih i upravlja~ko-signalnih kabela za potrebe OP Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno podru~je Mostar - Glavno skladi{te 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    tehni~ke karakterist. bolje od
        zahtijevanih    u~e{}e    12% 

    3)    garantni period    u~e{}e    4% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    4% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 31. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

7. 1. 2008. godine u 12,00 sati 

Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na faks 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 58,50 KM (PDV uklju~en u naknadu) ili 29,90 EUR-a (PDV uklju~en u naknadu) na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom: "Predmet nadmetanja". 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se na za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije", na iznos 50,00 KM ili 25,00 EUR. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 09,0 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel.: 036/326-023 (024), a najkasnije do 31. 12. 2007. godine, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade. 

(1-11-18369-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "KOMUNALAC" DOO TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla 

Kontakt osoba: Fo~i} Senaid 

Adresa: Husinskih rudara bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 209232530007 

Telefon: 035/398-101 

Fax: 035/311-281 

E-mail: komunala.tz@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Isto kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Isto kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Isto kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 4/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka 2 nova specijalna vozila za obavljanje komunalnih djelatnosti prikupljanje i odvoz sme}a zapremine 7m3, acetilena i kiseonika i guma i akumulatora. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili nekoliko lotova. 

LOT 1    2 nova vozila za obavljanje komunalnih djelatnosti
        prikupljanje i odvoz sme}a 7 m3 

LOT 2    Nabavka acetilena kisika 

LOT 3    Nabavka guma i akumulatora 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da u skladu sa va`e}im propisima 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJN. 

1.    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ne starije od 3 mjeseca 

2.    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ne starije od 3 mjeseca 

3.    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a u periodu od 5 godina nije osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od 3 mjeseca 

4.    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

5.    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

6.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama zdravstvenog osiguranja za posljednja 3 mjeseca, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar, ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji, ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    pismo namjene poslovne banke da }e ponu|a~u, ukoliko bude izabran za dodjelu ugovora za LOT 1 izdati bezuslovnu bankarsku garanciju za izvr{enje ugovora u iznosu od 10.000 KM i rokom va`nosti trajanja ugovora (12 mjeseci), a za LOT 2 i 3 potrebno je dostaviti samo potvrdu poslovne banke o solventnosti bez bankarske garancije 

-    izjava ponu|a~a da transakcijski ra~uni ponu|a~a kod banaka nisu bili blokirani do osmog mjeseca (augusta) 2007. godine 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim proilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista glavnih isporuka izvr{enih u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i kupcima 

-    potvrda o broju stalno zaposlenih ne starije od 3 mjeseca, izdato od PIO/MIO 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema sljede}em redoslijedu: 

    1)    cijena    u~e{}e u odabiru ponude sa 30% 

    2)    kvalitet, garantni
        rok    u~e{}e u odabiru ponude sa 30% 

    3)    servis, rezervni
        dijelovi    u~e{}e u odabiru ponude sa 30% 

    4)    dosada{nje iskustvo
        ugovornog organa u
        kori{tenju nadgradnje
        i vozila    u~e{}e u odabiru ponude sa 5% 

    5)    uslovi pla}anja    u~e{}e u odabiru ponude sa 5% 

LOT 2 i 3 

Kriteriji za dodjelu ugovora su slijede}i: 

    1. cijena    u~e{}e u odabiru ponude sa 40% 

    2. uslovi pla}anja    u~e{}e u odabiru ponude sa 30% 

    3. rok isporuke    u~e{}e u odabiru ponude sa 25% 

    4. referense    u~e{}e u odabiru ponude sa   5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM za LOT 1 (u~esnici-ponu|a~i koji su u~estvovali na prethodnom konkursu, nisu du`ni upla}ivati gore navedeni iznos), a za LOT 2 i 3 u iznosu 10 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

-    datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

-    datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 28. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

    li~no u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 45 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 - 31. 12. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 2 - 31. 12. 2007. godine u 10,30 sati 

LOT 3 - 31. 12. 2007. godine u 11,00 sati 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti na ra~un broj 1610250000840067 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo, Filijala Tuzla ili li~no na blagajni JKP Komunalac. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" li~no na adresu naru~ioca. Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a sa telefonom i faxom kao i broj lota za koji se dostavlja ponuda. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 035/398-101 lokal 19 u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, a kontakt osoba je Fo~i} Senaid, dipl. ing. 

(1-11-18377-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10-1-27-63-1638-9/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo   

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci informati~ke opreme za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka informati~ke opreme za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju/Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U skladu sa realnim potrebama za 2008. godinu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, Dr. Ante Star~evi}a bb, 88000, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 (dva) mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica, pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), i to: 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet (5) godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet (5) godina ne starije od 3 mjeseca 

-    referenc lista   

-    certifikat o kvaliteti opreme 

-    autorizacija od proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e prodavati i servisirati ponu|ene ra~unare 

-    referenc lista 

-    rok isporuke robe 

-    garantni rok 

-    rok pla}anja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ne starije od 3 mjeseca 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ tra`enim robama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha iz zavr{nog ra~una za 2006. godinu 

-    dokaz o bonitetu i likvidnosti ponu|a~a izdat od strane poslovne banke, tj. poslovnih banaka 

-    opcija ponude ne kra}a od 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    potpisan i ovjeren original tenderski obrazac ugovornog organa koji se nalazi na zadnjoj stranici tenderske dokumentacije 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena ukupna cijena    u~e{}e 60% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    4) referenc    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na temelju pismenog zahtjeva upu}enog prema sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvu, Dr. Ante Star~evi}a bb, Mostar (zgrada vlade FBiH), svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, zaklju~no sa 7. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 1. 2008. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 90 dana ili 3 (tri) mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 12,00 sati, 

Mostar, Dr. Ante Star~evi}a bb (Zgrada Vlade FBiH) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo   

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

(1-11-18379-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova 

Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Enes I{eri} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7, protokol soba 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3327, 3328 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o  ponovnom otvorenom postupku nabavke informati~ke opreme broj 09-10/1-14-2-3396 od 29. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Informati~ka oprema 

LOT 1 Ra~unari 

LOT 2 Laptopi 

LOT 3 Printeri i skeneri 

LOT 4 Rezervni dijelovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane FMUP-a Federalne uprave policije sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljive od strane FMUP-a - Federalne uprave policije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema smetnje za u~estvovanje u smislu ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~an adresa ponu|a~a, poreski i identifikacini broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starijim od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans za 2006. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    25% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    referenc lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na protokolu Federalne uprave policije, Mehmeda Spahe 7, Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 1. 2008. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Tina Ujevi}a 1, Dom policije, prvi sprat, press sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Za u~e{}e u ponovnom otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumetnacije. 

    Uplatu izvr{iti: 

-    UPI Banka DD Sarajevo 

-    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za FMUP - Federalna uprava policije, informati~ka oprema 

-    Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija 1403001 

-    Op}ina: Centar-077 

(1-11-18381-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6603/07-59 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj  I-6603/07-59 od 20. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Samonosivi kabelski snopovi 

LOT 2 Energetski srednjenaposnki kabeli do 35 kV 

LOT 3 Betonski stupovi, nogari, betonske cijevi i obujmice,
           betonska ku}i{ta za TS 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude po lotu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora po lotu 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stava 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odrebama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ 

-    registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika porezna na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je  dobavlja~ registirran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 14. 1. 2008. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2008. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 1. 2008. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Zagreba~ka 2, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156, potrebno je naglasiti za koji lot se otkupljuje tenderska dokumentacija. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM po lotu na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

Za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom lota koji se otkupljuje 

LOT 1 Samonosivi kabelski snopovi 

LOT 2 Energetski srednjenaponski kabeli do 35 kV 

LOT 3 Betonski stupovi, nogari, betonske cijevi i obujmice,
           betonska ku}i{ta za TS. 

(1-11-18386-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6604/07-60 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-6604/07-60 od 20. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Energetski transformatori 

LOT 2    Ovjesni i spojni pribor za mre`e sa izoliranim i
        neizoliranim vodi~ima 

LOT 3    Kabelske stopice i kabelske ~ahure, kabelski spojni i
        monta`ni pribor i odvodnici prenapona 

LOT 4    Konstrukcija stupne trafostanice 10(20)0,4V, ~eli~ne
        konzole za SN i NN mre`e i nosa~i izolatora 

LOT 5    Al-^e i bakreno (mekovu~eno) u`e, bakreni profili i
        Fe-Zn traka i olovo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje ponu|a~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije  ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno) sukladno relevantim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 15. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 1. 2008. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

17. 1. 2008. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156, potrebno je naglasiti za koji lot se otkupljuje tenderska dokumentacija. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 036/317-156. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

Za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom lota koji se otkupljuje 

LOT 1    Energetski transformatori 

LOT 2    Ovjesni i spojni pribor za mre`e sa izoliranim i
        neizoliranim vodi~ima 

LOT 3    Kabelske stopice i kabelske ~ahure, kabelski spojni i
        monta`ni pribor i odvodnici prenapona 

LOT 4    Konstrukcija stupne trafostanice 10(20)0,4V, ~eli~ne
        konzole za SN i NN mre`e i nosa~i izolatora 

LOT 5    Al-^e i bakreno (mekovu~eno) u`e, bakreni profili i
        Fe-Zn traka i olovo 

(1-11-18388-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e 

Kontakt osoba: Hazim Zveki} 

Adresa: Ulica Prva 37 a 

Po{tanski broj: 72230 

Grad: @ep~e 

Identifikacioni broj: 4218041000007 

Telefon: 032/880-675 

Fax: 032/880-675 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 01-498/07 od 30. 10. 2007. godine o nabavci roba i vr{enju usluga za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa 1    Kancelarijski materijal 

Grupa 2    Hrana za stacionar 

Grupa 3    [tampani zdravstveni obrasci i blokovi 

Grupa 4    Sredstva i pribor za higijenu 

Grupa 5    Ampulirani lijekovi i infuzije 

Grupa 6    Sanitetski i zavojni materijal 

Grupa 7    Laboratorijski materijal i dijagnosti~ki reagensi 

Grupa 8    Zubni i zubotehni~ki materijal 

Grupa 9    RTG filmovi i hemikalije za razvijanje filmova 

Grupa 10    Termopapiri za medicinske aparate 

Grupa 11    Autogume 

Grupa 12    Rezervni dijelovi za vozila 

Grupa 13    Vodo i elektromaterijal 

Grupa 14    Maziva i ulja 

LOT 1    Gorivo 

LOT 2    Osiguranje imovine 

LOT 3    Osiguranje vozila 

LOT 4    Usluge servisiranja i odr`avanja vozila 

LOT 5    Tehni~ki i preventivni pregled vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

14 grupa i 5 lotova prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove (grupe). Svaki artikal u okviru grupe ima karakter lota, te }e se vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu posebno 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve predmetne nabavke 12 mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora. 

Svi ugovori }e se izvr{avati sukcesivno prema potrebama ugovornog organa, a zaklju~ivat }e se po isteku prethodnih ugovora o nabavci. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faxa 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra ili rje{enje o obavljanju djelatnosti fizi~kog lica 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

-    ime i prezime odgovorne osobe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za sve grupe: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    kvalitet koji se dokazuje certifikatima    u~e{}e    5% 

    Za LOT 1 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3)    udaljenost benzinske pumpe    u~e{}e    10% 

    Za LOT 2 i 3 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    Za LOT 4 i 5 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3)    udaljenost servisa    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e od 8,00 do 15,00 sati. Nova~na naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM za svaku grupu i lot i nepovratna je. 

Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke, poslovnica @ep~e ili direktno na blagajni Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 9. 1. 2008. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 9. 1. 2008. godine sa po~etkom u 10,00 sati za grupu 1, u 10,20 sati za grupu 2, u 10,40 sati za grupu 3, u 11,00 sati za grupu 4, u 11,30 sati za grupu 5, u 12,00 sati za grupu 6, u 12,30 sati za grupu 7, u 13,00 sati za grupu 8, u 13,30 sati za grupu 9, u 14,00 sati za grupu 10, a 10. 1. 2008. godine u 10,00 sati za grupu 11, u 10,20 sati za grupu 12, u 10,40 sati za grupu 13, u 11,00 sati za grupu 14, u 11,30 sati za LOT 1, u 12,00 sati za LOT 2, u 12,30 sati za LOT 3, u 13,00 sati za LOT 4 u 13,30 sati za LOT 5. 

Mjesto: Centar za fizikalnu rehabilitaciju (zgrada do Doma zdravlja). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavje{tenje o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan da objasni razloge takvog postupka. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za grupu (LOT ) ___________ (navesti broj grupe, lota), ne otvaraj". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-18389-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
 HERCEG BOSNE" DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6672/07-115 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. 

Kontakt osoba: Branka Denda 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj 1-6672/07-115 od 22. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava akumulatorskih baterija u SP CHE ^apljina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a) b) i c - 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`ng suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri meseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnh tijela u BiH ili mjerodavnh tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine, minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 10. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2008. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

15. 1. 2008. godine u 11,00 sati, 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, 

Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime nakande tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj  3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke, za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: Nabava akumulatorskih baterija u SP CHE ^apljina. 

(1-11-18390-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6605/07-61 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda, Mijo Terke{ 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-6605/07-61 od 20. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema za TS SN razvod 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije  ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje), sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuke uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 8. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 1. 2008. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 036/317-156. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ka banke za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom: oprema za TS SN razvod 

(1-11-18391-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6606/07-62 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osobe: Branka Denda i Mijo Terke{ 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88 000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-6606/07-62, od 20. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema za TS NN razvod i NN prekida~i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Distribucija elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 (~etiri) mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi, s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno), sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih), sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu ili sli~nu robu u prethodne tri godine minimalno 30% vrijednosti ponude za svaku godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 8. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 1. 2008. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditejli su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

Za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: "Oprema za TS NN razvod i NN prekida~i". 

(1-11-18392-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD
VI[EGRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad 

Kontakt osoba: Komercijalna slu`ba Preduze}a 

Adresa: Nezuci 42 

Po{tanski broj: 73240 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 400497620000 

Telefon: 058/635-211 

Fax: 058/620-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci broj MH 03-168-2/06 od 1. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je teretno vozilo nosivosti od 3,0 do 3,5 tone, NOVO, ocarinjeno sa PDV-om 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno (1) vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je  ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Nezuci 42, 73240 Vi{egrad  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

2.    poreski i identifikacioni broj 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

Svi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 12. 2007. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 12.00 ~asova, 

Vi{egrad 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Prije kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

2.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanju, shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

3.    Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: 

    "PONUDA -  (naziv nabavke) - NE OTVARAJ" na adresu Preduze}a: "Hidroelektrane na Drini" a.d. 73240 Vi{egrad, Nezuci 42 

4.    Ponu|a~ je obavezan da dostavi u posebnoj koverti finansijsku ponudu, a u posebnoj koverti kvalifikacionu dokumentaciju i sve upakovano u jednoj koverti. 

5.    Pod kriterijumom uslovi i na~in pla}anja maksimalni avans je 20% od ponu|ene cijene. 

6.    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u prostorijama Preduze}a ili putem faksa na pismeni zahtjev, na poziv ponu|a~a na broj 058/620-202 do 27. 12. 2007. godine. 

(1-11-18393-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA
JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "VITKOM" DOO
VITEZ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez 

Kontakt osoba: Svjetlana ^ori} 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Po{tanski broj: 72250 

Grad: Vitez 

Identifikacioni broj: 4236112950000 

Telefon: 030/711-572 

Fax: 030/711-369 

E-mail: vitkom@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka vodovodnog materijala, ducti cijevi 

LOT 2    Nabavka vodovodnog materijala, vodovodne
        armature, spojnice i materijal za priklju~ke 

LOT 3    Nabavka vodovodnog materijala, PEHD cijevi,
        fitinzi i ventili 

LOT 4    Nabavka vodovodnog materijala, fazonski komadi sa
        zaptivnim materijalom, dihtunzi i vijci 

LOT 5    Nabavka kanalizacionog materijala 

LOT 6    Nabavka vodomjera i materijala za monta`u
        vodomjera 

LOT 7    Nabavka sredstava za dezinfekciju i kondicioniranje
        vode-natrijev hipoklorid i industrijske soli 

LOT 8    Nabavka goriva i maziva 

LOT 9    Nabavka rezervnih dijelova, oprema i pribor za
        vozila i mehanizaciju 

LOT 10    Nabavka svje`eg mesa 

LOT 11    Nabavka prehrambenih proizvoda 

LOT 12    Nabavka uredskog materijala 

LOT 13    Za{tita imovine poduze}a i video nadzor 

LOT 14    Izvo|enje gra|evinskih radova na podru~ju op}ine
        Vitez 

LOT 15    Nabavka rezervnh dijelova za crpne agregate i
        nabavka crpnih agregata 

LOT 16    Nabavka dolomitnog materijala 

LOT 17    Nabavka gra|evinskih strojeva, kamiona i motornih
        vozila 

LOT 18    Nabavka i monta`a materijala za termo-tehni~ke
        instalacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. Svaki lot je neovisan paket za ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko korisnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje po zaklju~enju ugovora, a traje do konca 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za vrednovanje lotova od 1-18 (ovisno o lotu) dati u tenderskoj dokumentaciji su slijede}i: 

a)    Ispunjenje formalno-pravnih uvjeta (eliminatorni) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1. cijena 

2. kvalitet i tehni~ke karakteristike 

3. uvjeti i na~in pla}anja 

4. rok isporuke 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati svakim radnim danom od (7,00 do 15,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda uz predo~enje dokaza o uplati tenderske dokumentacije u iznosu 50,00 KM po lotu. 

Uplate se mogu vr{iti na transakcijski ra~un broj 338-250-2200449021 UniCredit Zagreba~ka banka, Filijala Vitez, ili na blagajni poduze}a u korist JKP "Vitkom" Vitez sa naznakom: Tenderska dokumentacija za nadmetanje (LOT broj _______). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu dostaviti od 10. 12. 2007. godine do 8. 1. 2008. godine do 11,00 sati. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 11,30 sati u upravi JKP "Vitkom" d.o.o., Kralja Tvrtka bb Vitez 

Vrijeme otvaranja ponuda za odre|ene lotove navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se osobno ili putem po{te u razdoblju od dvadeset osam dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb, 72250 Vitez, sa naznakom PONUDA (navesti odre|en lot) - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA, gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. JKP "Vitkom" ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da nazo~i jedan predstavnik ponu|a~a. Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. Samo oni ponu|a~i koji preuzmu dokumetnaciju (za lotove koje imaju) mo}i }e podnijeti ponude. 

(1-11-18410-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republika Srpska 

Ministarstvo trgovine i turizma 

Republi~ka direkcija za robne rezerve 

Kontakt osoba: Doja Joki} 

Adresa: Nikole Pa{i}a 46 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/316-311 

Faks: 051/316-311 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji motornog goriva dizel D-2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka motornog goriva dizel D-2 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

212.490,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe danom potpisivawa ugovora, zavr{ava se u roku od mjesec dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (prva registracija i sve naredne) 

-    poreski identifikacioni broj (PDV) 

Fotokopije svih gore navedenih dokumenata moraju biti propisno ovjerene i ne starije od 6 mjeseci. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i uspjeha za 2006. godinu 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od mjesec dana) 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osigurawe (ne starije od mjesec dana) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista isporuka izvr{enih u posledwih godinu dana, sa vrijednostima, datumima i primaocima (referenc lista) 

-    uvjerewa koja su izdata od agencije za provjeru kvaliteta robe 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    tehni~ka sposobnost,
        funkcionalne i ekolo{ke
        karakteristike    u~e{}e    20% 

    3)    ekonomi~nost, operativni
        tro{kovi    u~e{}e    10% 

    4)    datum i period isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    servis i tehni~ka pomo}    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objavqivawa oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorene ponude dostaviti na adresu: Republi~ka direkcija za robne rezerve, Nikole Pa{i}a 46, Bawa Luka, sa naznakom: "NE OTVARATI - ponuda po obavje{tewu o javnoj nabavci", u roku od 28 dana od dana objave obavje{tewa o nabavci u "Slub`enom glasniku BiH". 

Ponude se predaju neposredno ili putem po{te. 

Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene netovorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Devedeset (90) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 1. 2008. godine u 10,00 ~asova 

Prostorije Republi~ke direkcije za robne rezerve, Nikole Pa{i}a 46, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Republi~ka direkcija za robne rezerve ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, na osnovu odredbi ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge ovog postupka. 

(1-11-18418-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FILOZOFSKI FAKULTET SVEU^ILI[TA U MOSTARU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Tanja Popovi} 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227478600002 

Telefon: 032/355-400  036/355-403 

Fax: 036/355-401 

E-mail: Ffhz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve.mo.ba/ffhz 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za studij novinarstva i studentski radio 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za studentski radio - Studij novinarstva. 

Nabavka oprema za studio, re`iju i emisiona oprema za pokretanje studentskog radija na Studiju novinarstva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru 

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i/ili zavr{ava izvr{enjem ugovorne obveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanku 23. ZJN - navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija ID broja 

    (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje od banke da transakcijski ra~un nije bio blokiran posljednja tri mjeseca (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN (navedeno u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    80% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    10% 

    3) jamstveni rok    u~e{}e    5% 

    4) uvjeti pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un 3381002202661957 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 1. 2008. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 1. 2008. godine u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i svaki dan od 10. 12. 2007. godine do 21. 12. 2007. godine i od 7. 1. 2008. godine do 11. 1. 2008. godine (u vrijeme bo`i}nih i novogodi{njih praznika Fakultet ne}e raditi). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Tanja Popovi} 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227478600002 

Telefon: 032/355-400  036/355-403 

Fax: 036/355-401 

E-mail: Ffhz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve.mo.ba/ffhz 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Filozofski fakultet Sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Tanja Popovi} 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227478600002 

Telefon: 032/355-400  036/355-403 

Fax: 036/355-401 

E-mail: Ffhz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve.mo.ba/ffhz 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Filozofski fakultet sveu~ili{ta u Mostaru 

Kontakt osoba: Tanja Popovi} 

Adresa: Matice hrvatske bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227478600002 

Telefon: 032/355-400  036/355-403 

Fax: 036/355-401 

E-mail: Ffhz.mostar@tel.net.ba 

Internet adresa: www.sve.mo.ba/ffhz 

(1-11-18432-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
JKP "SVETI MARKO"
ISTO^NO NOVO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19 Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i odredaba Pravilnika o postupku nabavke roba, vr{ewu usluga i ustupawa radova, JKP "Sveti Marko" iz Isto~nog Novog Sarajeva, Kara|or|eva 2, objavquje 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Sveti Marko" 

Kontakt osoba: Trapara Vawa 

Adresa: Kara|or|eva 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400538910000 

Telefon: 057/321-310, 321-311 

Faks: 057/321-311 

E-mail: svetimarko@zona.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN 02/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka pogrebne opreme u vrijednosti do
        150.000 KM: drveni sanduci raznih oblika i
        dimenzija, limeni ulo{ci raznih dimenzija i oblika,
        dekoracije, jastuci, du{eci, pokrovi i krstovi 

LOT 2    Nabavka svje`eg cvije}a u vrijednosti do 60.000 KM 

LOT 3    Nabavka vje{ta~kog cvije}a i svije}a u vrijednosti
        do 15.000 KM 

LOT 4    Nabavka betona i pijeska u vrijednosti do 13.000 KM 

LOT 5    Nabavka gra|evinskog materijala i alata za rad u
        vrijednosti do 8.000 KM; cement, mre`e, daske,
        ekseri, lopate, krampe i kolica 

LOT 6    Nabavka HTZ opreme u vrijednosti do 3.500 KM 

LOT 7    Nabavka goriva i maziva u vrijednosti do 20.000 KM;
        dizel D2, benzin super 98, motorna uqa, uqa za
        ko~nice, permant, mast za podmazivawe 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Sveti Marko" Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo 

Teritorija op{tina Isto~no Novo Sarajevo i op{tina Isto~na Ilixa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. stav (1) ta~ke a), e) i f) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    registracija preduze}a sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    poreski i identifikacioni broj 

-    uvjerewe o PDV registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25. stav (1) ta~ke b) i d) za 2006. i 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. stav (2) ta~ka a) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 1. 2008. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 ~asova u prostorijama JKP "Sveti Marko", Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 1. 2008. godine do 12,00 ~asova 

Ponude dostaviti prema tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ-ponuda za tender 02/08 LOT _______" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 1. 2008. godine u 11,00 ~asova u prostorijama JKP "Sveti Marko" Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo 

(1-11-18446-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 51000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-8663-4/07 od 3. 12 .2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1.1    Endoskopska oprema za potrebe Klinike za op{tu i
        abdominalnu hirurgiju 

LOT 1.2    Termokauter 

LOT 1.3    Anoskop 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ki centar Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona- telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- certifikat o garanciji kvaliteta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Bi}e precizirani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 10,00 sati 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija" ponuda za nabavku (navesti ta~an naziv i broj lota sa kojim ponu|a~ u~estvuje na tenderu) na adresu Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 10. 1. 2008. godine do 9,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 sati u sobi 11, kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM po lotu. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 551001-00003144-06 kod Nove Banjalu~ke banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 51000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 51000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 51000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

(1-11-18457-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI,
KULTURE I [PORTA
[IROKI BRIJEG 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta @upanije Zapadnohercegova~ke 

Kontakt osoba: Ivana Dra{ki} 

Adresa: Stjepana Radi}a 3 

Po{tanski broj: 88220 

Grad: [iroki Brijeg 

Identifikacijski broj: 4272107240009 

Telefon: 039/703-230 

Fax: 039/703-235 

Internet adresa: www.minpro_zzh.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na `upanijskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava putni~kog motornog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Motor 1.9 TDI 

Ja~ina motora kW/KS: 77/105 

Zapremina motora ccm3: 1896 

Sjedi{ta: 1+4 

Vrata: 5 

Broj stupnjeva prijenosa 5+R 

Boja BLACK MAGIC CRNA Metalik sa bisernim efektom 

Godina proizvodnje: 2007. godina 

Dodatna oprema: Radio CD MP3 player Stream, za{tita i ovjes za lo{e uvjete  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izjava da ne podlije`e ograni~enjima po bilo kojoj to~ki ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH 

-    potvrda da su izmireni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko-invalidsko osiguranje, ne stariju od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama ne starije od tri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti, ne starije od tri mjeseca 

-    naziv ponuditelja sa to~nom adresom i identifikacijskim brojem obveznika (za PDV obveznike uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a, ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    reference 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2)    popust    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    5)    du`ina garantnog perioda    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima u zgradi @upanije Zapadnohercegova~ke, Stjepana Radi}a 3., prvi kat, prostorija 117, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati. Uplata se vr{i na depozitni ra~un @upanije Zapadnohercegova~ke kod Zagreba~ke banke broj 33800022000040113, vrsta prihoda broj 722631, {ifra op}ine broj 054., prora~unska organizacija broj 2101001, u svrhu doznake "Za tender" 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja (do 8. 1. 2007. godine) 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Do 30 dana od otvaranja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

9. 1. 2007. godine 

U zgradi @upanije Zapadnohercegova~ke, [iroki Brijeg, Stjepana Radi}a 3, prvi kat, prostorija 117 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Javno otvaranje pristiglih ponuda odr`at }e se 9. 1. 2007. godine u 14,00 sati. 

Otvaranju pristiglih ponuda mo`e biti nazo~an po jedan ovla{teni predstavnik od strane ponuditelja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove vezano za sudjelovanje ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-18463-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA - OSOBE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar 

Kontakt osoba: @eljka Brki} 

Adresa: Tekija 40 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227474360007 

Telefon: 036/576-361 

Fax: 036/576-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava roba putem otvorenog postupka za potrebe Centra za stara i iznemogla lica - osobe Mostar 

Odluka broj I-01-209, od 27. 11. 2007. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Prehrambeni artikli, napici i higijenske potrep{tine 

LOT 2 Kruh i ostali pekarski proizvodi 

LOT 3 Lijekovi 

LOT 4 Pelene i sanitetski materijal 

LOT 5 Uredski materijal 

LOT 6 Gorivo i lo` ulje 

LOT 7 Odr`avanje slu`benih vozila Centra 

LOT 8 Odr`avanje profesionalnih strojeva u ve{eraju i kuhinji
           Centra i bijele tehnike 

LOT 9 Osiguranje imovine i uposlenih Centra 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar, Tekija 40 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar, Radna jedinica 2, Fra F. Mili~evi}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za: jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 12 mjeseci od sklapanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. to~ke a, b, c, d, e, f i g. ZJN 

-    prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdani od nadle`nih organa u BiH i ovjereni 

-    ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra ne smije biti starija od tri mjeseca 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja dokumenta o registraciji, ne stariju od tri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra kojom se dokazuje pravo ponuditelja za obavljanje tra`ene djelatnosti 

-    ovjerena kopija identifikacijskog broja dokumenta o registraciji, ne starija od tri mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje izdaju primaoci, ako se ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole,  izjava dobavlja~a uz obrazlo`enje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena u~e{}e 90% 

2) uvjeti pla}anja, odgoda u~e{}e 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati u roku od 3 dana po primitku zahtjeva. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

15. 1. 2008. godine 

LOT 1 u 09,00 sati 

LOT 2 u 09,30 sati 

LOT 3 u 10,00 sati 

LOT 4 u 10,30 sati 

LOT 5 u 11,00 sati 

LOT 6 u 11,30 sati 

LOT 7 u 12,00 sati 

LOT 8 u 12,30 sati 

LOT 9 u 13,00 sati 

Centar za stara i iznemogla lica - osobe Mostar, Radna jedinica 2 

Fra Franje Mili~evi}a 45. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Centar za stara i iznemogla lica - osobe - Mostar, na adresi Tekija 40, u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva u vremenu od 09,00 do 14,00 sati. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un 1011500000061946 kod PBS Nera, Filijala Mostar, odnosno na blagajni Centra, s naznakom: "Tenderska dokumentacija - nabava roba za potrebe Centra za stara i iznemogla lica - osobe Mostar, LOT ____". 

(1-11-18469-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA "AKADEMSKA I ISTRA@IVA^KA MRE@A REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Akademska i istra`iva~ka mre`a Republike Srpske" Bawa Luka 

Kontakt osoba: @eqko Brstilo, dipl. in`. el. 

Adresa: Patre 5 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402550360000 

Telefon: 051/211-111 

Faks: 051/211-111 

E-mail: sarnet@etfbl.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka aktivne mre`ne opreme za backbone mre`e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Aktivna mre`na oprema za backbone mre`e prema specifikaciji sadr`anoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Aktivna mre`na oprema za backbone mre`e prema specifikaciji sadr`anoj u tenderskoj dokumentaciji u procijewenoj vrijednosti od 1.000.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka, Patre 5 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

20.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Detaqi u vezi sa garancijom su opisani u Odjeqku V:  

Dodatne informacije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

100.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ponu|a~ kojem bude dodijeqen ugovor je du`an da prije potpisa ugovora dostavi bezuslovnu bankovnu garanciju za izvr{ewe ugovora u visini od 10% vrijednosti predvi|ene ugovorom, ~iji rok va`ewa isti~e ne ranije od 30 dana nakon roka zavr{etka predvi|enog ugovorom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 23. ZJN BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 25. ZJN BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 26. ZJN BiH 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija 

    1)    tehni~ke karakteristike ponu|ene
        opreme    u~e{}e 40% 

    2)    kvalifikacije ponu|a~a (reference,
        osposobqenost)    u~e{}e 30% 

    3)    cijena    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena preferencijala doma}eg proizvoda nije mogu}a. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 31. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda treba da bude sa~iwena na jednom od pisama i jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 2. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 3. 2008. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 2. 2008. godine, Bawa Luka, Patre 5 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uslov za dobijawe tenderske dokumentacije je garancija za u~e{}e na tenderu u skladu sa jednoobraznim pravilima za garancije na poziv (Publikacija broj 458 MTK) na iznos od 20.000,00 KM ~iji rok va`ewa isti~e ne ranije od 31. 3. 2008. godine. Garancija se dostavqa poslovnoj banci ugovornog organa (Hypo Alpe Adria Bank Bawa Luka, SWIFT: HABBA2B; IBAN; BA395520203340352484). Ugovorni organ }e poslati tendersku dokumentaciju po{tom-kurirom na adresu nazna~enu u garanciji najkasnije pet radnih dana nakon prispije}a obavje{tewa poslovne banke o prijemu adekvatne garancije izdate od banke prihvatqive za ugovorni organ. 

Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na ‘iro ra~un broj 552 002 00019613 05 kod Hypo Alpe Adria Bank Bawa Luka. Prihvataju se uplate protivvrijednosti u drugim valutama obra~unate po kupovnom kursu sa kursne liste Centralne banke BiH na dan uplate. 

Otvarawe ponuda }e se obaviti 11. 2. 2008. godine u 12,30 ~asova. Prisustvovati mogu predstavnici svih ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe ponu|a~a. 

(1-11-18472-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA "AKADEMSKA I ISTRA@IVA^KA MRE@A REPUBLIKE SRPSKE" BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Akademska i istra`iva~ka mre`a Republike Srpske" Bawa Luka 

Kontakt osoba: @eqko Brstilo, dipl. in`. el. 

Adresa: Patre 5 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402550360000 

Telefon: 051/211-111 

Faks: 051/211-111 

E-mail: sarnet@etfbl.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka terenskog putni~kog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Terensko putni~ko vozilo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedno) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka, Patre 5 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 23. ZJN BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 25. ZJN BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Primjewuju se odredbe ~lana 26. ZJN BiH 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija 

    1)    tehni~ke karakteristike    u~e{}e    40% 

    2)    kvalifikacije ponu|a~a
        (reference, osposobqenost)    u~e{}e    20% 

    3)    cijena    u~e{}e    30% 

    4)    servisna mre`a    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena preferencijala doma}eg proizvoda nije mogu}a. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 31. 12. 2007. godne. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda treba da bude sa~iwena na jednom od pisama i jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 14. 2. 2008. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine, Bawa Luka, Patre 5 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na ‘iro ra~un broj 552 002 00019613 05 kod Hypo Alpe Adria Bank Bawa Luka. 

Otvarawe ponuda }e se obaviti 10. 1. 2008. godine u 12,30 ~asova. Prisustvovati mogu predstavnici svih ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe ponu|a~a. 

(1-11-18473-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku specifi~nog ugradnog materijala (inplantati) za potrebe OJ Centar za srce 

Detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka specifi~nog ugradnog materijala (inplantati) za potrebe OJ Centar za srce 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka specifi~nog ugradnog materijala (inplantati) za potrebe OJ Centar za srce po lotovima: 

LOT 1    Valvula aortalna Sheling, valvula mitralna Sheling i
        biolo{ki pach  

LOT 2    Valvula aortalna, valvula mitralna biolo{ka, ring za
        mitralnu valvulu  

LOT 3    Valvula mitralna gove|a perikardna 

LOT 4    Valvula aortalna mehani~ka, valvula mitralna
        mehani~ka, proteza bental  

LOT 5    Valvula aortalna mehani~ka standardna, valvula
        mitralna mehani~ka standardna  

LOT 6    Graft vaskularni i proteza 

LOT 7    Graft proteza i pe~evi 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~), ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti - dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima  

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    dokaz da je u zadnje dvije godine imao ukupan promet iznad 2.000.000,00 KM za svaku godinu. 

    dokaz: izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine 

2.    referencnu listu isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima: 

    dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti i slijede}e: 

1.    obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data uz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi: 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije  

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe  

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora  

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti konsignaciono skladi{te za navedeni materijal 

12.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to besplatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinici mjere ne prelazi iznos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    kvalitet - predvi|ena du`ina roka
        upotrebe    u~e{}e    25% 

    3)    rok pla}anja preko 210 dana    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 250,00 KM + 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 1. 2008. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 1. 2008. godine u 16,00 ~asova, 

KCUS - TEB - soba 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 40,00 KM po lotu, plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 250,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod HVB Central Profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku - specifi~nog ugradnog materijala (inplantati) za O.J. Centar za srce" 

Kontakt osoba u vezi sa pla}anjem tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ec. na telefon 033/663-723.   

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje Specifi~nog ugradnog materijala (inplantati) za potrebe OJ Centar za srce - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum i posebni ugovor o snabdijevanju navedenim materijalima na dvije godine.   

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a   

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

_________________

CLINICAL CENTRE OF THE UNIVERSITY OF
SARAJEVO 

SUMMARY INFORMATION OF GOODS PURCHASE 

Organization: Clinical Centre of the University of Sarajevo, Clinical Pharmacy 

Contact person: Mr. ph. spec. Anesa Eminovi} and Ass. Prof. Dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Address: Bolni~ka street No. 25 

Post. No: 71000 

City: Sarajevo 

Identification No: 4200089110002 

Telephone: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

Electronic post (e-mail): Nabava@kapoteka.com.ba 

Adress the offers are to be send to: 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Objekat-a, Protokol KCUS-a, Bolni~ka 25 


International public procedure because of collecting offers for choice of the most advantageous bidder for delivery of Specific installable materials (implantats) for necessities of O.3. Center for Heart. 

Purchase of specific installable materials (implantants) for necessities O.3 Center for Heart according to Lots: 

LOT 1    Valvula aorta 

LOT 2    Vallvula aorta, valvula mitral biological, ring for
        mitral valvula 

LOT 3    Valvula mitral beef pericard 

LOT 4    Valvula aortal mechanic, valvula mitral mechanic,
        prothese bental 

LOT 5    Valvula aortal dmechanic standard, valvula mitral
        mechanoic dstandard 

LOT 6    Graft vascular and prothese 

LOT 7    Graft prothese and pe~evi 

Detailed description of materials, that are subject of the tender are given in the tender documentation and the quoted quantities in the tender documentation are oriental. 

The offers can be submitted in one of the languages of B&H peoples. 

The contract is to be concluded to the period of one year. 

The offer is to be enclosed with evidences that hindrances from the article 23. Law of Public Purchases do not exist: 

-    Court certificate that the bidder is not under bankruptcy or before liquidation 

-    Certificate that the bidder has not been condemned in the court proceedings for violation of law in the sence of his business behaviour in period of five years, that preceded the date of submitting request or offer. 

-    That the bidder has not been declared guilty for serious professional violation by competent court in the period of five years and that this violation preceded the date of submitting request or offer. 

-    Certificate of paying contribution of social insurance PIO/MIO ZZO 

-    Certificate of Tax Administration Office and Administration Office for Indirect Taxation of satisfied tax obligations 

-    The asked documents are related exclusively to the bidder who is recorded in the Court Register or Register of other authorised organs (legal person or physical person as bidder) must not be older than three months from announce of the information of purchase and they must be original or verified copies. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

That the candidate, i.e. bidder is recorded for professional activity by the authorized court-necessary evidence is Excerpt from the court register with all enclosures (article 24. ZJN) 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

The candidate's, i.e. bidder's positive business in the previous business year-the evidence is a verified photocopy of balance state and balance of success in the previous business year (article 25. ZJN) 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

The bidder is obliged to deliver the following too (Article 26 ZJN): 

-    List of materials with protected names or manufacturing names, names of the manufacturer, lands of origin, price in KM according to the quoted unit measure (with and without PDV) "franco warehouse of the buyer" and total amount with and without PDV (all in original tender documentation) 

-    Catalogues and musters of material at request 

-    Certificate of guaranty quality of the offered materials 

-    Reference list of deliveries of the asked materials in other medical centres 

-    Declaration of the manufacturer that delivery of the asked materials will not be longer than 10 days 

-    Declaration of the bidder, obliging him that the term of use of the contracted materials in the time of delivery will be at last 70% of their total period of use. 

-    Declaration of the bidder of unchangebility of prices in the period of lasting the contract 

-    Declaration of the bidder to be consent to postponed payment of 210 days from the date of issuing invoice 

-    Data of the firm: Correct name of the firm, correct adress, telephone-telefax nuber, e-mail, identification number, name and surname of the contract person 

-    Criterion for assignement of the contract is (article 34 ZJN) 

-    Price    70% 

-    Quality    30% 

Application of preferential treatment of domestic (article 20 UPZ): 

Yes 

Time limit for receiving offers is 40 days 

Validity of offers is 180 days after the end terms for submitting offers. 

Date of opening offers is 21. 1. 2008. in the building TEB, room No. 14, at 15,00 

Additional informations: 

Tender documentation can be taken in KCUS - Clinical Pharmacy, street Bolni~ka No. 25 from 8,00 till 16.00 hours, presenting the third verified copy of transfer order of nonrefunding amount of 100,00 KM, plus 17% PDV. The payment is to be made to transaction account of the Clinical Centre of the Unviersity of Sarajevo No: 129-101-10000879-49 by Central Profit Banka  Sarajevo, with the purpose "buying tender documentation for purchase-specific installable material (implantats) for necessities O.3 Center for Hart". 

Contact person for payment of tender documents: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. tel. 033/663-723. 

Offers is to be delivered at the original tender documentation of KCUS, duly closed, sealed through post or personally to the Protocoll of Clinical Centre, building TEB, street Bolni~ka 25. 

The pages of protocol with additions should be numerated (except of guaranty documents). 

Alternative offers are not permitted. 

Untimely and uncomplete offers will not be taken into consideration. 

At the envelope not obligatorily: 

- Name and adress for bidder with telephone and fax number 

- Public competition for purchase of specific expenditure material 0,3, Centre for Heart-Invesive Cardiology and 0.3. Pediatric Clinic. 

"NOT OPEN - THE BOARD OPENS", 

The contractual organ will conclude the contract of supply with the highest bidder about quoted materials for a year with folowing basic elements of the contract: 

-    Offer for delivery of material is valid at parity franco warehouse of the buyer 

-    The tem for use of the contract materials in the period of delivery will be at least 70% of their total use period 

-    Delivery term of the asked material will not be londger then 10 days 

-    Decrree of unchanging prices in the period of contract lasting 

-    Decree of postponed payment of 210 days from the date of invoice issue. 

Decree of possibility of changing quantity of material concerning to tender documentation because of changed circumstances as: Stopping of production of determined material, withdrawal of material from market temporary or permanently, side effects that were manifested after application, enlargement of patients number concerning to the plan and similar. 

I certify herewith that this is a true and faithful rendering of the original text written in Bosnian. 

Register No. 171/07 

Sarajevo, Number 7th, 2007 

(1-11-18485-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnjeg ponu|a~a za isporuku specifi~nih medicinskih sredstava i pomagala za potrebe operacione sale OJ Centar za srce 

Detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka Specifi~nih medicinskih sredstava i pomagala za potrebe operacione sale OJ Centar za srce 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

BROJ  LOTA 

OPIS LOTA 

LOT 1 

Hirur{ki ve{ univerzalni 

LOT 2 

Hirur{ki mantil 

LOT 3 

Set kardiovaskularni 

LOT 4 

Hirur{ki rukavi 

LOT 5 

Hirur{ke rukavice 

LOT 6 

[til tupferi 

LOT 7 

Vre}e za operacioni stol 

LOT 8 

Komprese sterilne 

LOT 9 

D`epovi 

LOT 10 

Traka ljepljiva 

LOT 11 

Folije 

LOT 12 

Boca i dren redon 

LOT 13 

Boca drena`na i drenovi (kateteri) torokalni drena`ni 

LOT 14 

Dren Penrouz 

LOT 15 

Konektori za drenove 

LOT 16 

Crijeva i nastavci za sukciju 

LOT 17 

Hirur{ke kape 

LOT 18 

Hirur{ke maske 

LOT 19 

^etke 

LOT 20 

Elektrode za pace maker 

LOT 21 

Kateter LA 

LOT 22 

Set turnike 

LOT 23 

Kateter fogarti 

LOT 24 

Membrana perikardna 

LOT 25 

[antovi za karotide 

LOT 26 

[antovi - intraluminalni - intrakoronarni 

LOT 27 

Hemostatici 

LOT 28 

Zatvara~ ko`e 

LOT 29 

Postoperativni flasteri 

LOT 30 

Klemice buldog 

LOT 31 

Vaskularne probe 

LOT 32 

Navlaka za pean 

LOT 33 

Traka silikonska 

LOT 34 

Silikonska tuba snagator 

LOT 35 

Pamu~ne navlake i trakice 

LOT 36 

Mikro no` 

LOT 37 

Pled`eti 

LOT 38 

Pojas za toraks 

LOT 39 

Igle {iva}e - udovice 

LOT 40 

Materija za sterilizaciju 

LOT 41 

Kop~e za liga - klip 

LOT 42 

Stabilizator srca kod op. koronarnih arterija - A 

LOT 43 

Stabilizator srca kod op. koronarnih arterija - B 

LOT 44 

Otvara~ aorte (Aorta/vein punches) 

LOT 45 

Vaskularna gumena om~a 

LOT 46 

Plombe i filteri za postoje}e kasete prozvo|a~a Aesculap 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti-dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    dokaz da je u zadnje dvije godine imao ukupan promet iznad 1.000.000,00 KM za svaku godinu; dokaz: izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~e sa radom prije manje od dvije godine 

2.    referenc listu isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima; dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

1.     obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data uz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije 

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe 

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to bepslatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinice mjere ne prelazi iznos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvalitet na osnovu uzorka    u~e{}e 15% 

    3) rok pla}anja preko 210 dana    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 15,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 400,00 KM + 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 1. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 1. 2008. godine u 16,00 ~asova 

KCUS-a TEB- soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 15,00 KM po lotu plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 400,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central Profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku - Specifi~nih medicinskih sredstava i pomagala za potrebe operacione sale O.J. Centar za srce". Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~i }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje Specifi~nih medicinskih sredstava i pomagala za potrebe operacione sale O.J. Centar za srce - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum i posebni ugovor o snabdijevanju navedenim materijalima na dvije godine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila   

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

________________

CLINICAL CENTRE OF THE UNIVERSITY OF SARAJEVO
PUBLIC PURCHASE OF GOODS BY PUBLIC PROCEEDING - INTERNATTIONAL TENDER 

SUMMARY INFORMATION OF GOODS PURCHASE 

Organization: Clinical Centre of the University of Sarajevo, Clinical Pharmacy 

Contact person: Mr. ph. spec. Anesa Eminovi} and Ass. Prof. Dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Address: Bolni~ka street No. 25 

Post. No: 71000 

City: Sarajevo 

Identification No: 4200089110002 

Telephone: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

Electronic post (e-mail): Nabava@kapoteka.com.ba 

Adress the offers are to be send to: 

Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo, Objekat TEB-a, Protokol KCUS-a, Bolni~ka 25 


International public procedure because of collecting offers for choice of the most advantageous bidder for delivery of specific medicinal means and helping tools for necessities of Operation room O.J. Center for Heart, according to lots: 

No.of LOT  

Description of lot 

LOT 1 

Surgery undercloth unviersal 

LOT 2 

Surgery overcoat 

LOT 3 

Set cardiovascular 

LOT 4 

Surgery sleeves 

LOT 5 

Surgery gloves 

LOT 6 

Stil tupfers (balls) 

LOT 7 

Sacks for operating talbe 

LOT 8 

Compresses sterile 

LOT 9 

Pockets 

LOT 10 

Band adhesive 

LOT 11 

Foils 

LOT 12 

Bottle and drain redon 

LOT 13 

Bottle drainage and drains (catheter) thoracic drainage 

LOT 14 

Drain Penrose 

LOT 15 

Connectors for drains 

LOT 16 

Testines and connectors for suction 

LOT 17 

Surgery caps 

LOT 18 

Surgery mascs 

LOT 19 

Brushes 

LOT 20 

Electrodes for Pace Maker 

LOT 21 

Catheter LA 

LOT 22 

Set torinquet 

LOT 23 

Catheter Fogarti 

LOT 24 

Membrane pericard 

LOT 25 

Shants for carotides 

LOT 26 

Shants-intraluminal-intracoronar 

LOT 27 

Hemostatics 

LOT 28 

Skin closer 

LOT 29 

Postoperative adhesive tapes 

LOT 30 

Forceps buldog 

LOT 31 

Vascular tests 

LOT 32 

Slip on for pean 

LOT 33 

Band silicon 

LOT 34 

Siliconetube snagator 

LOT 35 

Cotton slip on covers and vinculums 

LOT 36 

Micro knife 

LOT 37 

Pledgets 

LOT 38 

Belt for thorax 

LOT 39 

Needles sewing -widows 

LOT 40 

Material for sterilization 

LOT 41 

Fasteners for ligs-clip 

LOT 42 

Heart stabilisator by op. of coronar aortas- A 

LOT 43 

Heart stabilisator by op. of coronar aortas - B 

LOT 44 

Opener of aorta (Aorta/vein punches) 

LOT 45 

Vascular rubber noose 

LOT 46 

Plombs and filters for existing cassets of producer Aesculap 

Detailed description of materials, that are subject of the tender are given in the tender documentation and the quoted quantites in the tender documentation are oriental. 

The offers can be submitted in one of the languages of B&H peoples. 

The frame work agreement is foreseen to be concluded to the period of two years and on the basis of it there will be concluded contracts with the most advantegous bidder, without application of the proceedings determined by the Law o f Public Purchses. 

The offer is to be enclosed with evidences that hindrances form the article 23. Law of Public Purchases do not exist: 

-    Court certificate that the bidder is not under bankruptcy or before liquidation 

-    Certificate that the bidder has not been condemned in the court proceedings for violation of law in the sence of his business behaviour in period of five years, that preceded the date of submitting request or offer. 

-    That the bidder has not been declared guilty for serious professional violation by Competent Court in the period of five years and that this violation preceded the date of submitting request or offer. 

-    Certificate of paying contribution of social insurance PIO/MIO ZZO 

-    Certificate of Tax Administration Office and Administration Office for Indirect Taxation of satisfied tax obligations 

-    The asked documents are related exclusively to the bidder who is recorded in the Court Register or Register of other authorised organs (legal person or physical person as bidder) must not be older than three months from announce of the information of purchase and they must be original or verified copies. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

That the candidate, i.e. bidder is recorded for professional activity by the Authorized Court-necessary evidence is Excerpt from the Court Register with all enclosures (Article 24. ZJN) 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

The bidder is obliged to deliver the following too (Article 26 ZJN): 

1.    Evidence that he had total turnover above 1,000.000,00 KM for every year in last two years. 

Evidence: Declaration about total turnover of purchaser for the last two financial years for which he has data, or form the date of registration, i.e. beginning business in the subject segment, if the purchaser is registered, i.e. started to work before less than two years; 

2.    Reference list of deliveries of the asked and similar materials to other medical centres. Evidence: Verified reference list of the medical centers 

3.    Form for sending offer, filled up in accordance with scheme issued in Annex 2. together with tender documentation 

4.    Statement of purchaser filled up at the original form given with Annex 2. in enclosure 

5.    Form for price of offer, filled up in accordance with scheme given in Annex 3 together with the tender documentation 

6.    Filled up annexes: 4 & 5. at the original forms from the tender documentation 

7.    Excerpt form the Court Register with all enclosures 

8.    Certificate of quality guaranty for offered materials 

9.    Declaration of the biddeer that delivery term of the asked material will be not longer of 10 days 

10.    Declaration of the bidder obliging himself that the term of use of the contracted materials in the moment of delivery will be at last 70% of their complete period of use 

11.    Declaration of the bidder of prices unchangebility for duration period ot the contract 

12.    Declaration of the biddeer of his acceptance to postponed payment of 210 days from issue of the invoice, if he does not offer longer payment period. 

13.    Declaration of the bidder, that he will send catalogues and samples of material, at request, free of charge, the value of which does not surpass 100,00 KM for unit of meausrement. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

1) 

Price 

Participation % 

70 

2) 

Quality - on the sample basis 

Participation % 

15 

3) 

Payment term more that 210 days 

Participation % 

15 

Application of preferential treatment domestic (Article 20 UPZ) - Yes 

The term for receiving offers is 40 days. 

Validity of offers is 180 days after the and term for submitting offers. 

Date of opening offers is 22. 1. 2008. in the building TEB, room No. 14, at 16,00 

Additional informations: 

Tender documentation can be taken in KCUS - Clinical Pharmacy, street Bolni~ka No. 25 from 8,00 till 16.00 hours, presenting the third verified copy of transfer order of nonrefunding amount of 15,00 KM, according LOT, plus 17% PDV or complete tender documentation 400,00 KM, plus 17% PDV. The payment is to be made to transaction account of the Clinical Centre of the University of Sarajevo No: 129-101-10000879-49 by Central Profit Banka Sarajevo, for purpose "buying tender documentation for purchase of specific medicinal means and helping tools, for necessities of Operation room O.3 Center for Hart". 

Contact person for payment of tender documentation: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. tel. 033-663-723. 

The offers are to be delivered at the original tender documentation of KCUS, duly closed, sealed, through post or personally to the Protocoll of Clinical Centre, building TEB, street Bolni~ka 25. 

The purchaser will send an offer in original and 2 copies, at which he will clear write: "Original offer" and "Copy of offer". 

The offer and its copies with seal and signature should be sealed in a nontransparnet envelope with name and adress tel/fax of purchaser at which will be written "Offer for delivery of specific medicinal means and helping tools for necessity of Operation room  O.J. 

Center for Heart-non open-the board opens". 

Untimely and uncomplete offers will not be taken into consideration. 

The contracual organ will conclude the frame work contract with the most advantageous bidder and separate contract of purchase with the quoted materials for two years. 

(1-11-18490-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "KLADANJ" U KLADNJU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Osnovna {kola Kladanj 

Adresa: Kladanjskih brigada 28 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 4209290650004 

Telefon: 035/621-094, 622-351 

Fax: 035/621-094 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka isporuka 

        A) Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Sukcesivna nabavka tonera, tinte za kompjutere i za
        kopirni aparat 

LOT 3    Sukcesivna nabavka potro{nog materijala za tehni~-
        ko odr`avanje objekata i nabavka (elektro, vodovod-
        nog, bravarskog materijala i materijala za kre~enje) 

LOT 4    Sukcesivno pru`anje ugostiteljskih usluga (u restora-
        nima na podru~ju op}ine Kladanj) 

LOT 5    Osiguranje lica i u~enika 

LOT 6    Nabavka HTZ opreme 

LOT 7    Nabavka kompjuterske opreme, instaliranje i odr`a-
        vanje SOFTVERA 

LOT 8    Nabavka uglja i drva 

LOT 9    Sukcesivna nabavka prehrambenih artikala i napita-
        ka za kuhinju 

LOT 10    Nabavka u~ila, nastavnih sredstava i {kolskog
        namje{taja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci su sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do sklapanja ugovora za 2007/2008. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BIH", broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (ovjereno) ne starije od 90 dana 

-    rje{enje o registraciji obveznika PDV (kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja (ne starije od 90 dana) 

-    izjava ponu|a~a da nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    ponu|ena cijena    70% 

    -    uslovi i na~in pla}anja    15% 

    -    rok isporuke robe, izvr{enje usluge i izvo|enja
        radova    5% 

    -    referenc lista i dosada{nje iskustvo na poslovima    5% 

    -    garantni rok    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavljivanju obavje{tenja o nabavci u prostorijama ugovornog organa od 7,00 do 15,00 sati, uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 100,00 KM po lotu 8, a za lotove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 uplatu po 50 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un 1321000256000080 kod Tuzlanske banke sa naznakom: "Za tender", bud`etska organizacija 2402018. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju 28 dana od dana objavljivanja do 7. 1. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALNI VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 11,00 sati 

Uprava Javne ustanove Osnovna {kola "Kladanj" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, a da se pri tome ne izlo`i nikakvoj odgovornosti prema ponu|a~ima, niti je u obavezi da objasni razloge takve odluke. 

Dodatne informacije na telefone: 035/621-094 i 622-351. 

(1-11-18491-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnjeg ponu|a~a za isporuku specifi~nog potro{nog materijala - za perfuziju a za potrebe O.J. Centra za srce. 

Detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka Specifi~nog potro{nog materijala- za perfuziju, a za potrebe O.J. Centar za srce 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

BROJ  LOTA 

OPIS LOTA 

LOT 1 

Adapter Y 

LOT 2 

Kateter intraaortalni balon 

LOT 3 

Kanila arterijska femoralna, kanila venska femoralna 

LOT 4 

Kanila venska kriva 90 stepeni, kanila two stage 

LOT 5 

Kanilakardioplegije, kanila koronarna kardioplegije 

LOT 6 

Epruveta za ATC 

LOT 7 

Level senzor 

LOT 8 

Kanila venozna 90 stepeni, kanila venozna 90 stepeni sa plasti~nim kljunom, kanila venozna 90 stepeni kriva sa metalnim kljunom, kanila venozna two stage 

LOT 9 

Kanila venska, kanila vesel, kateter vent 

LOT 10 

Hemofilter infant, konektori, valvula vent 

LOT 11 

Set za hemofiltraciju, set za krvnu kardioplegiju, oksigenatori 

LOT 12 

Igla za kardioplegiju, konektori 

LOT 13 

Set za autotransfuziju - A 

LOT 14 

Set za autotransfuziju - B 

LOT 15 

Kanila aortna sa konekcijom, tubing organizers 

LOT 16 

Kanila venozna ravna, kanila aortna sa konekcijom i kljunom pod uglom od 45 stepeni 

LOT 17 

Kateter vent L-krivi 

LOT 18 

Kese za transfuziju 

LOT 19 

Transdjuser pritiska 

LOT 20 

Linija kardioplegije, set za kristaloidnu kardioplegiju 

LOT 21 

Kanila kadrioplegije retrogradna 

LOT 22 

Linija crijeva, sauger nastavak 

LOT 23 

Sistem za perfuziju mozga 

LOT 24 

Konektor `ensko `enski 

LOT 25 

Linija stola 

LOT 26 

Pralongata 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti-dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    dokaz da je u zadnje dvije godine imao ukupan promet iznad 1.000.000,00 KM za svaku godinu, dokaz: izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~e sa radom prije manje od dvije godine 

2.    referenc lista isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima, dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

1.     obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data uz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije 

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe 

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to bepslatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinice mjere ne prelazi iznos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvalitet na osnovu uzorka    u~e{}e 15% 

    3) rok pla}anja preko 210 dana    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 400,00 KM + 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 1. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 1. 2008. godine u 16,00 ~asova 

KCUS-a TEB- soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 20,00 KM po lotu plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 400,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central Profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku - Specifi~nog potro{nog materijala - za perfuziju, a za potrebe O.J. Centar za srce". Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~i }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje Specifi~nog potro{nog materijala - za perfuziju, a za potrebe O.J. Centar za srce - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum i posebni ugovor o snabdijevanju navedenim materijalima na dvije godine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr Mirsad Kacila   

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

______________

CLINICAL CENTER OF THE UNIVERSITY OF SARAJEVO
PUBLIC PURCHASE OF GOODS BY PUBLIC PROCEEDINE - INTERNATIONAL TENDER 

SUMMARY INFORMATION OF GOODS PURCHASE 

Organization: Clinical Centre of the University of Sarajevo, Clinical Pharmacy 

Contact person: Mr. ph. spec. Anesa Eminovi} and Ass. Prof. Dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Address: Bolni~ka street No. 25 

Post. No: 71000 

City: Sarajevo 

Identification No: 4200089110002 

Telephone: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

Electronic post (e-mail): Nabava@kapoteka.com.ba 

Adress the offers are to be send to: 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Objekat-a, Protokol KCUS-a, Bolni~ka 25 


International public procedure because of collecting offers for choice of the most advantageous bidder for delivery of Specific expendable materials for perfusion, for necessities of O.J. Center for Heart, according LOTs 

No.of LOT  

Description of lots 

Total amount of offer according LOT in KM  

LOT 1 

Adapter Y 

 

LOT 2 

Catheter intraaortal balon 

 

LOT 3 

Cannula arterial femoral, cannula venous femoral 

 

LOT 4 

Cannula venous curved 90 degrees, cannula two stage 

 

LOT 5 

Cannula cardioplegia, Cannula coronal of carioplegia 

 

LOT 6 

Epruvete for ACT 

 

LOT 7 

Level sensor 

 

LOT 8 

Cannula venous 90 degrees, Cannula venous 90 degrees with plastic beak, cannula venous 90 degrees Curvedm with metallic beak, cannula venous two stage 

 

LOT 9 

Cannula veous 90 degrees 

 

LOT 10 

Haemofilter infant, connectors, valve vent 

 

LOT 11 

Set for haemofiltration. Set for blood cardiology, oxigenerators 

 

LOT 12 

Needle for cardioplegia, connectors 

 

LOT 13 

Set for autotransfusion A 

 

LOT 14 

Set for autotransfusion B 

 

LOT 15 

Cannula aortal with connection, tubing organizers 

 

LOT 16 

Cannula venous straight. Cannula aortal with connection and beak having angle of 45 degrees 

 

LOT 17 

Catheter vent L - curved 

 

LOT 18 

Bag for transfusion 

 

LOT 19 

Transduser of pressure 

 

LOT 20 

Line of cardioplegia, set for crystalloid carioplegia 

 

LOT 21 

Cannula of cardioplegia retrograde 

 

LOT 22 

Line dof testines, sauger continuation 

 

LOT 23 

System for perfusion of brain 

 

LOT 24 

Connestor woman female 

 

LOT 25 

Line of talbe 

 

LOT 26 

Prolongata 

 

Detalled description of materials, that are subject of the tender are given in the tender documentation and the quoted quantites in the tender documentation are oriental. 

The offers can be submitted in one of the languages of B&H peoples. 

The frame work agreement is foreseen to be concluded to the period of two years and on the basis of it there will be concluded contracts with the most advantegous bidder, without application of the proceedings determined by the Law o f Public Purchses. 

The offer is to be enclosed with evidences that hindrances form the article 23. Law of Public Purchases do not exist: 

-    Court certificate that the bidder is not under bankruptcy or before liquidation 

-    Certificate that the bidder has not been condemned in the court proceedings for violation of law in the sence of his business behaviour in period of five years, that preceded the date of submitting request or offer. 

-    That the bidder has not been declared guilty for serious professional violation be Competent Court in the period of five years and that this violation preceded the date of submitting request or offer. 

-    Certificate of paying contribution of social insurance PIO/MIO ZZO 

-    Certificate of Tax Administration Office and Administration Office for Indirect Taxation of satisfied tax obligations 

-    The asked documents are related exclusively to the bidder who is recorded in the Court Register or Register of other authorised organs (legal person or physical person as bidder) must not be older than three months from announce of the information of purchase and they must be original or verified copies. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

That the candidate, i.e. bidder is recorded for professional activity by the Authorized Court-necessary evidence is Excerpt from the Court Register with all enclosures (Article 24. ZJN) 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

The bidder is obliged to deliver the following too (Article 26 ZJN): 

1.    Evidence that he had total turnover above 1,000.000,00 KM for every year in last two years. 

Evidence: Declaration about total turnover of purchaser for the last two financial years for which he has data, or form the date of registration, i.e. beginning business in the subject segment, if the purchaser is registered, i.e. started to work before less than two years; 

2.    Reference list of deliveries of the asked and similar materials to other medical centres. Evidence: Verified reference list of the medical centers 

3.    Form for sending offer, filled up in accordance with scheme issued in Annex 2. together with tender documentation 

4.    Statement of purchaser filled up at the original form given with Annex 2. in enclosure 

5.    Form for price of offer, filled up in accordance with scheme given in Annex 3 together with the tender documentation 

6.    Filled up annexes: 4 & 5. at the original forms from the tender documentation 

7.    Excerpt form the Court Register with all enclosures 

8.    Certificate of quality guaranty for offered materials 

9.    Declaration of the bidder that delivery term of the asked material will be not longer of 10 days 

10.    Declaration of the bidder obliging himself that the term of use of the contracted materials in the moment of delivery will be at last 70% of their complete period of use 

11.    Declaration of the bidder of prices unchangebility for duration period ot the contract 

12.    Declaration of the bidder of his acceptance to postponed payment of 210 days from issue of the invoice, if he does not offer longer payment period. 

13.    Declaration of the bidder, that he will send catalogues and samples of material, at request, free of charge, the value of which does not surpass 100,00 KM for unit of meausrement. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder 

1) 

Price 

Participation % 

70 

2) 

Quality - on the sample basis 

Participation % 

15 

3) 

Payment term more that 210 days 

Participation % 

15 

Application of preferential treatment domestic (Article 20 UPZ) 

Yes 

The term for receiving offers is 40 days. 

Validity of offers is 180 days after the and term for submitting offers. 

Date of opening offers is 23. 1. 2008. in the building TEB, room No. 14 time 16,00 

Additional informations: 

Tender documentation can be taken in KCUS - Clinical Pharmacy, street Bolni~ka No. 25 from 8,00 till 16.00 hours, presenting the third verified copy of transfer order of nonrefunding amount of 20,00 KM, according LOT, plus 17% PDV or complete tender documentation 400,00 KM, plus 17% PDV. The payment is to be made to transaction account of the Clinical Centre of the University of Sarajevo No: 129-101-10000879-49 by Central Profit Bank iz Sarajevo for purpose "buying tender documentation for purchase specific expendable material for perfusion, for necessities O.3 Center for Hart". 

Contact person for payment of tender documents: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. tel. 033-663-723. 

The offers are to be delivered at the original tender documentation of KCUS, duly closed, sealed, through post or personally to the Protocoll of Clinical Centre, building TEB, street Bolni~ka 25. 

The purchaser will send an offer in original and 2 copies, at which he will clear write: "Original offer" and "Copy of offer". 

The offer and its coes with seal and signature should be sealed in a nontransparnet envelope with name and adress tel/fax of purchaser at which will be written "Ofgfer for delivery of specific expendable materila-for perfusion, for necessity of O.J. 

Center for Heart-non open-the board opens". 

Untimely and uncomplete offers will not be taken into consideration 

The contracual organ will conclude the frame work contract with the most advantageous bidder and separate contract of purchase with the quoted materials for two years. 

(1-11-18495-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku specifi~nog potro{nog materijala za potrebe anestezije i fizioterapije za O.J. Centar za srce; detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka specifi~nog potro{nog materijala za potrebe anestezije i fizioterapije za O.J. Centar za srce 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Broj lota 

Opis lota 

Ukupan iznos ponude po lotu u KM 

LOT 1 

Kanila I.V. 

 

LOT 2 

Kanila I.V za punkciju lijevog atrija i punkciju arterije 

 

LOT 3 

Linija arterijska radijalna, kateter CVP, set perkutani intradjuser 

 

LOT 4 

Set femoralni kateter 

 

LOT 5 

Flaster sterilni 

 

LOT 6 

Filter bakteriolo{ki 

 

LOT 7 

Sistem za (hemo) prenos pritiska 

 

LOT 8 

Skretnice sa tri izlaza, produ`etak sa stopkokom, ~ep kombinovani, konektor MM, set za satnu diurezu, produ`etak za infuziju, igla plasti~na za poklopcem 

 

LOT 9 

Dom za transdjuser 

 

LOT 10 

Sistem za zagrijavanje krvi 

 

LOT 11 

Man`etne za brzo davanje infuzije 

 

LOT 12 

Kateter za perikardnu punkciju 

 

LOT 13 

Sistem sa ~epom za staklene boce 

 

LOT 14 

Kateter termodilucioni 

 

LOT 15 

Sistem za C - output 

 

LOT 16 

Tubus dopel lumen Karlens 

 

LOT 17 

Ure|aj za odr`avanje proto~nosti vaskularnog katetera 

 

LOT 18 

Bezigleni pripoj za za{titu ulaznog mjesta u vaskularni prostor, trosmjerna skretnica, ~etverostruka skretnica 

 

LOT 19 

Adapter za vi{estruko uzimanje sadr`aja 

 

LOT 20 

Kateter centralni venski 

 

LOT 21 

[prica izgravirana 

 

LOT 22 

Kanila I.V. za arterijsku punkciju 

 

LOT 23 

Oksisensor i Oksimax 

 

LOT 24 

Plo~ica sa skretnicama 

 

LOT 25 

Vre}ica sa gelom za zamrzavanje 

 

LOT 26 

Set femoralni 

 

LOT 27 

Set za punkciju peritonealne dijalize, set za peritonealnu dijalizu dje~iju sa dodacima 

 

LOT 28 

Maska za anesteziju 

 

LOT 29 

Inspirex (puhalica) 

 

LOT 30 

Maska za kisik 

 

LOT 31 

Kateter nazalni za kisik, kateter nazalni dje~iji 

 

LOT 32 

Maska za aspiraciju 

 

LOT 33 

Nebulejzer 

 

LOT 34 

Crijevo jednokratno rebrasto, crijevo jednokratno rebrasto, neonatalno, crijevno jednokratno rebrasto - pedijatrijsko 

 

LOT 35 

Maska za djecu 

 

LOT 36 

Maska za aspiraciju CPAP bez porta 

 

LOT 37 

Pokriva~ za operaciono polje 

 

LOT 38 

Boca PVC - sterilna voda 

 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO, ZZO 

-    potvrda poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

-    tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~), ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije 

-    neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog lica za obavljanje profesionalne djelatnosti - dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

-    neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    dokaz da je u zadnje dvije godine imao ukupan promet iznad 1.000.000,00 KM za svaku godinu; dokaz: izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine 

2.    referenc listu isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima; dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti i slijede}e: 

1.    obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom, koja je data u Aneksu 2 uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu, koja je data uz Aneks 2 u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3, uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni aneksi 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije 

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe 

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to besplatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinici mjere ne prelazi iznos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet - na osnovu uzorka    u~e{}e 15% 

    3)    rok pla}anja preko 210 dana    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 400,00 KM + 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 1. 2008. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 1. 2008. godine u 16,00 sati 

KCUS - TEB - soba 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 20,00 KM po lotu plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 400,00 KM plus 17% PDV-a. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central Profit banke Sarajevo, u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku - Specifi~nog potro{nog materijala za potrebe anestezije i fizioterapije za O.J. Centar za srce".  Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje specifi~nog potro{nog materijala za potrebe anestezije i fizioterapije za O.J.  Centar za srce  - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum i posebni ugovor o snabdijevanju navedenim materijalima na dvije godine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

_______________

CLINICAL CENTRE OF THE UNIVERSITY
OF SARAJEVO 

SUMMARY INFORMATION OF GOODS PURCHASE 

Organisation: Clinical Centre of the University of Sarajevo, Clinical Pharmacy 

Contact person: Mr. ph. spec. Anesa Eminovi} and Ass. Prof. Dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Address: Bolni~ka street No.25 

Post. No: 71000 

Town: Sarajevo 

Identification No. 4200089110002 

Telephone: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

Electronic post (e-mail): Nabava@kapoteka.com.ba 

Address for sending the offer: 

Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo, Objekat TEB-a, Protokol KCUS-a, Bolni~ka 25 


International public procedure because of collecting offers for choice of the highest bidder for delivery of Specific expendable materials for necessities of Anaesthesia and Physiatria and for O.3. of Center for Heart. 

Purchase of specific expendable materials for necessities of Anaesthesia and Physiatria and for O.3 Center for heart according Lots: 

LOT 1    Cannula I.V. 

LOT 2    Cannula I.V. for punction of left atrium and
        punction of aorta 

LOT 3    Line aorta radial, catheter CVP, set percutane
        intraduser 

LOT 4    Set femoral catheter 

LOT 5    Adhesive tape 

LOT 6    Filter bacteriological 

LOT 7    System for (hemo) pressure transfer 

LOT 8    Oculogirie with three outs, prolongation with
        stopcoc, plug combined, connector MM, set for hour
        diurese, prolongation for infusion, needle plastic
        with lid 

LOT 9    Dom for transdjuser 

LOT 10    System for warming blood 

LOT 11    Mangetes for fast giving infusion 

LOT 12    Catheter for pericardiacus punction 

LOT 13    System with lid for glass bottles 

LOT 14    Catheter thermodilutio 

LOT 15    System for C - output 

LOT 16    Tubus doble lumen Karlens 

LOT 17    Device for maintain of free flowvascular catheter 

LOT 18    Needles attachment for protection of entrance place
        into vascular space, three directions oculogyric, fore
        direction oculogyric 

LOT 19    Adapter for multiple taking of content 

LOT 20    Catheter central venous 

LOT 21    Syringe engraved 

LOT 22    Cannula I.V. for aorta punction 

LOT 23    Oxysensor and Oxymax 

LOT 24    Plate with oculogyrics 

LOT 25    Bag with gelo for frozen 

LOT 26    Set femoral 

LOT 27    Set for punction of peritoneal dialysis, set for
        peritoneal shildren dialysis with Additions 

LOT 28    Mask for anaestehesy 

LOT 29    Inspirex (blow pipe) 

LOT 30    Masc for oxygen 

LOT 31    Catheter nasal for oxygen, catheter nasal childish 

LOT 32    Masc for aspiration 

LOT 33    Nebulazer 

LOT 34    Pipe single ribbed, pipe single ribbed - neonatal,
        pipe single ribbed - pediatric 

LOT 35    Masc for children 

LOT 36    Masc for aspiration CPAP without porto 

LOT 37    Cover for operation field 

Detailed description of materials, that are subject of the tender are given in the tender documentation. 

LOT 38    Bottle PVC - Sterile water 

and quoted quantities in the tender documentation are oriental. 

The offers can be submitted in one of the languages of B&H peoples. 

The contract is to be concluded to the period of one year. 

The offer is to be enclosed with evidences that hindrances from the article 23. Law of Public Purchases do not exist: 

-    Court certificate that the bidder is not under bankruptcy or before liquidation, 

-    Certificate that the bidder has not been condemned in the court proceedings for violation of law in the sence of his business behaviour in period of five years, that preceded the date of submitting request of offer, 

-    That the bidder has not been declared guilty for serious professional violation by competent court in the period of five years and that this violation preceded the date of submitting request or offer, 

-    Certificate of paying contribution for social insurance PIO/MIO ZZO, 

-    Certificate of Tax Administration Office and Administration Office for Indirect Taxation of satisfied tax obligations, 

-    The asked documents are related exclusively to the bidder who is recorded in the Court Register or Register of other authorised organs (legal person or physical person as bidder) must not be older than three months from announce of the Information of purchase and they must be original or verified copies. 

If the instrument issued by a court does not confirm facts from the Article 23. point c and d ZJN in the way as it is asked, it is necessary to deliver also copies of requests submitted ot the court. 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

That the candidate, i.e. bidder is recorded for professional activity by the authorized court - necessary evidence is Excerpt from the court register with all enclosures (article 24. ZJN), 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

The candidate's, i.e. bidder's positive business in the previous business year - the evidence is a verified photocopy of balance state and balance of succesou in the previous business year (article 25. ZJN). 

Not enclosing any evidence will disqualify the candidate i.e. bidder. 

The bidder is obliged to deliver the following too (article 26. ZJN): 

-    List of materials with protected names or manufacturing names, names of the manufacturer, lands of origin, price in KM according to the quoted unit measure (with and without PDV) "franco warehouse of the buyer" and total amount with and without PDV (all in original tender documentation) 

-    Catalogues and musters of material at request, 

-    Certificate of guaranty quality of the offered materials, 

-    Reference list of deliveries of the asked materials in other medicial centres, 

-    Declaration of the manufacturer that delivery of the asked materials will not be longer than 10 days, 

-    Declaration of the bidder, obliging him that the term of use of the contracted materials in the time of delivery will be at least 70% of their total period of use, 

-    Declaration of the bidder of unchangebility of prices in the period of lasting the contract, 

-    Declaration of the bidder to be consent to postponed payment of 210 days from the date of issuing invoice, 

-    Data of the firm: Correct name of the firm, correct address, telephone-telefax number, e-mail, identification number, name and surname of the contact person, 

Criterion for assignement of the contract is (article 34 ZJN): 

-    Price    70% 

-    Criterion quality (subcriterions are given in tender
    documentation)    30% 

Application of preferential treatment of domestic (article 20 UPZ) 

- Yes, 

Time limit for receiving offers is 40 days. 

Validity of offers is 180 days after the end term for submitting offers. 

Date of opening offers is: 24. 1. 2008. in the building TEB, room No. 14, at 16,00 

Additional informations: 

Tender documentation can be taken in KCUS - Clinical Pharmacy, street Bolni~ka No. 25 from 8,00 till 16.00 hours, presenting the third verified copy of transfer order of nonrefunding amount of 100,00 KM, plus 17% PDV. The payment is to be made to transaction account of the Clinical Centr of the University of Sarajevo No.: 129-101-10000879-49 by Central Profit Banka Sarajevo, with the purpose "buying tender documentation for puchase - specific expendable material for Anaesthesia and Physiatria and for O.3. of Center for Heart. 

Concact person for payment of tender documents: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. tel. 033-663-723. 

Offer is to be delivered at the original tender documentation of KCUS, duly closed, sealed, through post or personally to the Protocol of Clinical Centre, building TEB, street Bolni~ka 25. 

The pages of protocol with additions should be numerated (except of guaranty documents). 

Alternative offers ar not permitted. 

Untimely and uncomplete offers will not be taken into consideeration. 

At the envelope note obligatorly: 

-    Name and address of bidder with telephone and fax number, - Public competition for purchase of specific expenditure material 0,3. Centre for Heart - Invesive Cardiology and 0.3. Pediatric Clinic. 

"NOT OPEN - THE BOARD OPENS", 

The contractual organ will conclude the contract of supply with the highest bidder about quoted materials for a year with folowing basic elements of the contract: 

-    Offer for delivery of material is valid at parity franco warehouse of the buyer, 

-    The tem for use of the contract materials in the period of delivery will be at least 70% of their total use period. 

-    Delivery term of the asked material will not be londger then 10 days 

-    Decree of unchanging prices in the period of contract lasting 

-    Decree of postponed payment of 210 days from the date of invoice issue 

Decree of possibility of changing quantity of material concerning to tender documentation because of changed circumstances as: Stopping of production of determined material, withdrawal of material from market temporary or permanently, side effects that were manifested after application, enlargement of patients number concerning to the plan and similar. 

(1-11-18496-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "DJE^IJI VRTI]" BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU "Dje~iji vrti}" Biha} 

Kontakt osoba: Arnautovi} Suvada 

Adresa: 502. vite{ke brigade 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263094500007 

Telefon: 037/226-608 

Fax: 037/223-066 

E-mail: vrtic.bi@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba za potrebe JU "Dje~iji vrti}" Biha} u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka svje`eg mesa, prehrambenih proizvoda, vo}a i povr}a, goriva te ostalih roba po tenderskoj dokumentaciji i to: 

LOT 1    Svje`e meso (junetina i teletina) 

LOT 2    Prehrambeni proizvodi, pile}e meso i mesne prera-
        |evine, mlijeko i mlije~ni proizvodi, kruh i pekarski
        proizvodi i sredstva za odr`avanje higijene 

LOT 3    Vo}e i povr}e 

LOT 4    Lo`-ulje 

LOT 5    Gorivo MB-95, MB-98 i disel 

LOT 6    Zdravstvene usluge (pedijatar) 

LOT 7    Kancelarijski materijal, materijal za rad sa djecom i
        {tamparske usluge 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupan obim i koli~ina roba nalaze se u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U periodu 2008. godine, sukcesivna isporuka na osnovu zahtjeva ugovornog organa 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    cijena u KM za navedene robe 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    ovjerena fotokopija dokaza o poreznom i identifikacijskom broju poreskog obveznika 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO i zdravstvenog osiguranja, ne starije od 90 dana 

-    ovjerena izjava dobavlja~a da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javne nabavke po osnovu ~lana 23. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) cijena 

2) kvalitet 

3) rok isporuke 

4) na~in pla}anja 

5) ponu|eni popust 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 31. 12. 2007. godine. 

U prostorijama JU "Dje~iji vrti}" Biha}, 502. vite{ke brigade bb, 77000 Biha}. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 1. 2008. godine u 16,00 sati LOT 1 - LOT 3 

8. 1. 2008. godine u 16,00 sati LOT 4 - LOT 7 

JU "Dje~iji vrti}" Biha}, ul. 502. vite{ke brigade bb, 77000 Biha} 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na osnovu originalnog zahtjeva za dostavljanje ponuda ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" i obaveznom naznakom lota na adresu JU "Dje~iji vrti}" Biha}, ul. 502. vite{ke brigade bb, 77000 Biha}. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i i predstavnici uz pismeno ovla{tenje. JU "Dje~iji vrti}" Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-18499-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA
SLU@BA ZA POSLOVE NA^ELNIKA I ZAJEDNI^KE POSLOVE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Tuzla, Slu`ba za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove 

Kontakt osobe: Amir Rahmanovi}, Tahir Ba{i} 

Adresa: ZAVNOBiH-a 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209382690002 

Telefon: 035/252-587 

Fax: 035/252-460 

E-mail: javnenabavke@tuzla.ba 

Internet adresa: www.tuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. u Slu`bi za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci roba i usluga broj 18-14-10593-2007 od 3. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba i usluga po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2 Nabavka potro{nog kompjuterskog materijala 

LOT 3 Nabavka usluga osiguranja vozila i zaposlenih 

LOT 4 Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor traje od dana zaklju~enja do 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi, kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1, 2 

    1) cijena    90% 

    2) uslovi pla}anja    10% 

    Za LOT 3 

    1) cijena    60% 

    2) vrijednost ukupne aktive    20% 

    3) iznos ispla}ene premije {tete    20% 

    Za LOT 4 

    1) cijena    70% 

    2) mre`a maloprodajnih objekata    20% 

    3) uslovi pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani ponu|a~i mogu preuzeti li~no u zgradi Op}ine Tuzla, ZAVNOBiH-a 11 u Slu`bi za poslove na~elnika i zajedni~ke poslove uz prilaganje pismenog zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije ili se obratiti pismenim zahtjevom za dostavljanje tenderske dokumentacije putem po{te. Tenderska dokumentacija se daje bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 7. 1. 2008. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se dana 7. 1. 2008. godine u zgradi Op}ine Tuzla, ZAVNOBiH-a 11 

za LOT 1 u 10,00 sati 

za LOT 2 u 10,30 sati 

za LOT 3 u 11,00 sati 

za LOT 4 u 11,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude sa nazivom i adresom ponu|a~a dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku roba i usluga broj: ________ (navesti broj lota). 

Sve ponude koje prispiju nakon isteka roka za prijem ponuda neotvorene se vra}aju ponu|a~u. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

(1-11-18501-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Hirur{kog {iva}eg materijala za potrebe OJ "Centar za srce".  

Detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji a navedene koli~ine su orijentacione 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka Hirur{kog {iva}eg materijala za potrebe OJ "Centar za srce". 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Resorptivni konci 

LOT 1 Konac poliglaktin 

Neresorptivni konci 

LOT 2 Konac polipropilen monofilament 

LOT 3 Konac polibutilat poliester 

LOT 4 Konac poliamid monofilament 

LOT 5 Konac svila 

LOT 6 Konac Gore-tex 

LOT 7 @ice i rajfe{lusi 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~), ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti - dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima  

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    dokaz da je u zadnje dvije godine imao ukupan promet iznad 1.000.000,00 KM za svaku godinu. 

    Dokaz: izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine 

2.    referenc listu isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima 

Dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti i slijede}e: 

1.    obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data uz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi: 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije  

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe  

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora  

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to besplatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinici mjere ne prelazii znos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    70% 

    2) kvalitet - na osnovu uzorka    u~e{}e    15% 

    3) rok pla}anja preko 210 dana    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija je 200,00 KM + 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 1. 2008. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 16,00 ~asova, 

KCUS-a, TEB-a, soba 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 40,00 KM po lotu, plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 200,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod HVB Central Profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku - Hirur{kog {iva}eg materijala za potrebe OJ "Centar za srce". 

Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ecc. na telefon 033/663-723.   

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-u, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje Hirur{kog {iva}eg materijala za potrebe OJ Centar za srce - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

- Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum i posebni ugovor o snabdijevanju navedenim materijalima na dvije godine.   

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. spec. Anesa Eminovi} i doc. dr. Mirsad Kacila 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a   

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

(1-11-18502-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 6604/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Vlaj~i} Zufer 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200450270001 

Telefon: 033/655-436; 033/657-313 (333) 

Fax: 033/655-436 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj UD 6168/07; UD 6455-19. 10. /07, od 23. 8. 2007. i 29. 8. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka osovinskih slogova za teretne vagone, monoblok to~kova za teretne vagone i pogonskih osovinskih slogova za EMV 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji, iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralna radionica Rajlovac - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Nabavka osovinskih slogova za teretne vagone
           (ponovljeni lot) 

LOT 2 Nabavka monoblok to~kova za teretne vagone 

LOT 3 Nabavka pogonskih osovinskih slogova za EMV 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kona~ne isporuke robe, a najdu`e godinu dana po zaklju~enju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, (2%)  od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garanciju dostaviti u formi bezuvjetne garancije poslovne banke dobavlja~a 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da,  (10%) od ugovorene vrijednosti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 23. ZJN i tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 24. ZJN i tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 25. ZJN (stavka b, d) i tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 26. ZJN (stavka a, d, e) i tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM ili 25 EUR-a po svakom lotu. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un 1291011000951152 HVB - Central Profit banka Sarajevo za KM u korist JP @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA39 + 129-101-10009511-52, SWIFT: BACXBA 22 for @FBiH HVB - Central Profit banka Sarajevo, sa naznakom: "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BROJ 6604/07. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, soba 94, od 07,30 do 15,00 sati, do 18. 1. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 1. 2008. godine do 11,00 sati 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju ponude, na kojima }e napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i kopija ponude trebaju biti potpisane i ispe~a}ene na sastavima u jednoj neprovidnoj koverti sa nazivom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati: "Ponuda za TENDER BROJ 6604/07 LOT ___ (_____ naziv lota) - ne otvarati do 22. 1. 2008. godine do 12,00 sati", na adresu: JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, na protokolu, soba 5, prizemlje. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda, ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Period va`enja ponude najmanje 90 dana ra~unaju}i od isteka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 1. 2008. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Musala 2, mala sala, prvi sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prije preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Svi listovi ponude moraju biti uvezani, sa numerisanim stranicama. 

Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. 


BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd. 

NOTIFICATION ABOUT THE PROCUREMENT 

No. 6604/07 

Commodities-Goods 

Section I: THE CONTRACTING AUTHORITY 

Title: Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina 

Address: Musala no. 2 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

ID Number: 420450270001 

VAT Number: 200450270001 

Register No.: 065-0-Reg-06-000614 

Telephone: ++387 (033) 655-436; 657-313; 657-333 

Fax: ++387 (033) 655-436 

Contact person: mr. Zufer Vlajcic 

I.1. THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY: 

Title: Public Enterprise Railways of the Federation 

of Bosnia and Herzegovina 

Address: Musala no. 2 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

I.2. ADDRESS WHERE THE ADDITIONAL INFORMATION CAN BE REQUESTED 

Title: Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina  

Address: Musala no. 2 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

Telephone: ++387 (033) 655-436; 657-313; Ext-333 

Fax: ++387 (033) 655-436 

I.3.  ADDRESS ON WHICH DOCUMENTATION MAY BE RECEIVED: 

Title: Public Enterprise Railways of the Federation 

of Bosnia and Herzegovina 

Address: Musala no. 2 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

I.4.  ADDRESS TO WHICH BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION SHOULD BE DELIVERED:  

Title: Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina 

Address: Musala no. 2 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

I.5 . TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement) 

The Public Enterprise on the entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1.  TYPE OF CONTRACT 

Commodities-Goods 

II.2.  IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT (Article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3.  NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE CONTRACT HAD BEEN REGISTERED BY THE CONTRACTING AUTHORITY: 

Decisions of the Management and Board with No. UD 6168/07; UD 6455-19.10/07 dated on August 23, 2007 and August 29, 2007 

II.4.  DESCRIPTON OF THE CONTRACT SUBJECT 

Freight wagons wheel-set, freight wagons mono-block wheels and driving axles for EMU's procurement 

II.5.  TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR THE SCOPE OF CONTRACT 

According to the Technical specification from Tender documentation 

II.6.  PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR LOCATIONS WHERE SERVICES OR WORKS WILL BE DELIVERED 

Central Workshop Rajlovac-Sarajevo 

II.7.  DIVISION INTO LOTS 

Yes 

LOT 1. Freight wagons wheel-set procurement 

LOT 2. Freight wagons mono-block wheels procurement 

LOT 3. Driving axles for EMU's procurement 

II.8.  ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS (Article 17 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.9.  DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMITS FOR COMPLETION 

Until the final delivery or at last one year upon the Contract signing 

Section III:  LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1.  WARRANTY AMOUNT FOR THE BID (Article 16 of the Law on Public Procurement)  

Yes Amount of 2 % from the offered price 

III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY OF THE BID (Article 16-17 of the Law on Public Procurement) 

Warranty should be delivered in the form of unconditional warranty of business bank of provider 

III.3. WARRANTY AMOUNT FOR THE CONTRACT EXECUTION (Article 16 of the Law on Public Procurement) 

Yes  (10% of total agreed value and in accordance to tender documentation) 

III.4.  OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY OF THE BID EXECUTION (Article 19 of Direction of the Law on Public Procurement) 

Warranty should be delivered in the form of  irrevocable bank affidavit 

III.5.  CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (Article 23 of the Law on Public Procurement) 

Yes (In accordance to the Article 23 of LPP and tender documentation) 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY TO PERFORM PROFESSIONAL DUTIES (Article 24 of the Law on Public Procurement) 

Yes (In accordance to the Article 24 of LPP and tender documentation) 

III.7.  CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL ELIGIBILITY (Article 25 of the Law on Public Procurement) 

Yes (In accordance to the Article 25 of LPP (items b and d) and tender documentation) 

III.8.  CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 of the Law on Public Procurement) 

Yes (In accordance to the Article 26 of LPP (items a, d and e) and tender documentation) 

Section IV: PROCEDURE 

IV.l.  TYPE OF PROCEDURE 

Open public procedure 

IV.2.  CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 of the Law on Public Procurement) 

The most economically advantageous offer in terms of the given criteria below (in accordance with descending sequence): 

1. Price and elements of price    80 percent 

2. Delivery period    10 percent 

3. Conditions and method of payment    10 percent 

VI.3. THE APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20 of the Law on Public Procurement) 

Yes 

IV.4 CONDITIONS FOR THE PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of the Law on Public Procurement) 

The Documentation can be delivered immediately. 

Rate fee payable for the tender documents is 50 BAM or E 25 Euros for every Lot. The payment is to be conducted to the Gyro account 1291011000951152 in HVB of HVB Central Profit Bank Sarajevo for BAM currency for User: Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. and for Euros currency IBAN BA39 + 129-101-10009511-52, SWIFT: BACXBA 22 for ZFBH HVB-Central Profit Bank Sarajevo with the indication:" UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. 6604/07" 

Tender documentation can be acquired in the building of Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o., Street: Musala No.2 ; Room 94 from 7:30 A.M to 3:00 P.M untill January 18, 2008. 

IV.5. REQUIREMENTS RELATED TO THE LANGUAGE OF THE OFFER (Article 8 of the Law on Public Procurement) 

The offer will be submitted in one of Bosnia and Herzegovina official languages or in English language. 

IV.6.  DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS / REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Is January 22, 2008 until 11:00 A.M. 

Bidder's offer needs to contain the original version offer and one copy where must be indicated: " ORIGINAL BID-ORIGINAL PONUDA" and "COPY OF BID-KOPIJA PONUDE". The Bid and its copies should be with Bidder's Seal and signature also must be in opaque envelope protected by sealing wax. The envelope should consist: the name and address of Bidder, where also must be indicated: "PONUDA ZA TENDER - BID FOR TENDER BROJ/No. 6604/07 LOT BROJ/No._____- Do not open untill-Ne otvarati 

do 22. 01. 2008 at 12:00 A.M.) 

The Offer-Bid will be delivered on address: Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. 

SARAJEVO; Street: Musala No. 2 in the Protocol  room No.5 / ground floor. 

The offers submitted upon the submission deadline will not be accepted and will be unopened sent back to the Provider. 

IV.7.  MINIMAL TIME PERIOD OF THE EFFECTIVENESS OF THE OFFER THAT THE TENDERER IS OBLIGED TO PROVIDE 

Period of effectiveness of the offer is at least 90 days after expiration of the final submission deadline. 

IV.8.  DATE AND VENUE FOR THE OPENING OF OFFERS (Article 33, the Law on Public Procurement, Article 13 of the Instructions about implementation of the Law of Public Purchases) 

Date: January 22, 2008 at 12:00 A.M. 

Venue: Sarajevo, Street Musala No. 2, small conference room on the first floor. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Just, before purchasing the provider will have the insight in the Tender documentation 

Each page of all documents and corresponding documents, submitted with offer by bidder, has to be trussed, numerated and in lower right corner verified by initials of the authorized representative and stamp of bidder. " 

Public Enterprise Railways of the Federation of BiH will not cover any costs of the tenderer within the process of the opening procedure. 

(1-11-18504-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 84/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Bawaluka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Bawaluka 

Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 85, Bawaluka 

Telefon: 051/216-571, tel.faks 051/216-565 

Kontakt osoba: @ika Kosti} 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala i usluga {tampawa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci potro{nog kancelarijskog materijala 

LOT 5 Potro{ni kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 5 - 370.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, postupka nabavke je okon~an za ostale lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor se zakqu~uje na period od godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucije da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupaka za progla{ewe ste~aja 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem doprinosa za penziono i zdravstveno osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan (uvjerewe od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe) 

Ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`ewe prema ~lanu 23. do 26. Zakona, ponuda }e biti odbijena. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar nadle`nog organa i 

-    ovjerena kopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i uspjeha za poslovnu 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka (koje su predmet tendera), izvr{enih u 2005. i 2006. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Kriterij 

U~e{}e 

Cijena 

60% 

Uslovi i na~in pla}awa 

20% 

Rok isporuke 

20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 85, Bawaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro-ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojne banke, Bawaluka. Ponu|a~i koji su u~estvovali na prethodnom postupku ne pla}aju naknadu za ovu tendersku dokumentaciju. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 10,00 ~asova 

Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 11,00 ~asova 

Po{te Srpske - sala za tendere, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U ciqu eventualnih razja{wewa nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavqawem ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-18506-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE AD
BANJA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 83/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banja Luka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85 

Grad: Banja Luka 

Telefon: 051/216-571 

Fax: 051/216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme i sredstava li~ne za{tite radnika 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci opreme i sredstava li~ne za{tite radnika 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Planska vrijednost nabavke: 80.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot, vi{e lotova, za sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

LOT 1 Za{titna odje}a 

- Radni mantil 

- Ki{na kabanica 

- Kombinezon radni 

- Grudnjak bez rukava 

- Radno odijelo 

LOT 2 Za{titna obu}a 

- Borosane 

- Gumene ~izme 

- Radne cipele 

- ^izme 

- Cipele 

- Cipele sa gumenim |onom 

LOT 3 Za{titna oprema 

- Pojas za alat 

- Za{titni {ljem 

- Za{titne rukavice 

- Sigurnosni pojas 

- Nao~ale za autogeno varenje 

- Nao~ale za varenje 

- Kecelja za varenje 

- Poja~ane rukavice 

- Antifon 

- Rukavice za visoki napon 

- Za{titne prozirne nao~ale 

- Za{titne gumene rukavice 

- Maska respirator 

- Olovna kecelja 

- Kecelja radna 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor po isporuci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

1.    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

2.    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

3.    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

4.    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

5.    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

6.    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan (uvjerenje od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje) 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar nadle`nog organa 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za poslovnu 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka (koje su predmet tendera) izvr{enih u 2005. i 2006. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    uzorci tra`ene obu}e, odje}e i opreme sa deklaracijom proizvo|a~a 

-    sertifikati o kvalitetu dostavljenih uzoraka 

-    izvje{taj o ispitivanju/kontrolisanju dostavljenih uzoraka od strane ovla{tene institucije za ispitivanje kvaliteta tekstila, ko`e tj. materijala 

-    izjava ponu|a~a ili dokumentacija ovla{tene institucije kojom se potvr|uje da su za tra`ena sredstva i opremu li~ne za{tite radnika primijenjene odgovaraju}e mjere za{tite na radu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriterij    U~e{}e 

    -    cijena    40% 

    -    kvalitet i na~in izrade    30% 

    -    rok isporuke    10% 

    -    uslovi i na~in pla}anja    10% 

    -    garantni rok    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, Banjaluka. Ponu|a~i koji su u~estvovali na prethodnom postupku ne pla}aju naknadu za novu tendersku dokumentaciju.  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 12,00 ~asova 

Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2008. godine u 13,00 ~asova 

Zgrada Uprave-sala predvi|ena za tendere, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-18508-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE  SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: Ismet Muminovi}, tel. 033/250-600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obnovljeni otvoreni postupak za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za nabavku goriva Euro dizel za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet obnovljenog otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za dodjelu ugovora za javnu nabavku goriva Euro dizel za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) za bud`etsku 2008. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Regulatorna agencija za komunikacije: Sarajevo, Mostar, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati samo za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje 1. 1. 2008. godine i zavr{ava 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a sa podacima iz popratnog pisma prema obrascu iz tenderske dokumentacije, potpisano od ovla{tenog lica ponu|a~a 

2.    jedini~na cijena ponude sa uklju~enim PDV, prema obrascu iz tenderske dokumentacije 

3.    dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova iz ~lana 23. do 26. Zakona o javnim nabavkama, kako je precizirano ta~kom 6. tenderske dokumentacije  

4.    certifikat o uskla|enosti te~nih goriva 

5.    rje{enje o primjeni odluke o kvaliteti te~nih goriva 

6.    lista lokacija pumpi u BiH kojom se dokazuje mogu}nost isporuke goriva za motorna vozila na svim lokacijama u BiH (pokrivenost benzinskim pumpama na lokacijama Sarajevo, Mostar, Banja Luka) 

7.    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za period I-IV. 2007. godine 

8.    izjavu o prihvatanju uslova iz tenderske dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    70% 

    2.    lokacija pumpi-broj prodajnih mjesta    30% 

        Ukupno bodovi    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijedti do roka za podno{enje ponuda. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje ponuda je 7. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

Ponude pristigle u sjedi{te Agencije nakon 12,00 sati, 7. 1. 2008. godine ne}e se uzeti u razmatranje jer je otvaranje ponuda 7. 1. 2008. godine u 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 1. 2008. godine u 12,30 sati 

Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije 

Mehmeda Spahe 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za nabavke goriva Euro dizel na benzinskim pumpama, za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije za 2008. godinu, obnovljeni postupak - ne otvarati do 7. 1. 2008. godine, do 12,30 sati", na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: Ismet Muminovi}, tel. 033/250-600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: Ismet Muminovi}, tel. 033/250-600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: Ismet Muminovi}, tel. 033/250-600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

(1-11-18513-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno komunalno preduze}e "POKOP" d.o.o. 

Kontakt osoba: Saki} Ramiz 

Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200119040004 

PDV broj: 200119040004 

Telefon: 033/535-392 

Fax: 033/535-164 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka svje`eg cvije}a, umjetnog cvije}a i voskarskih proizvoda. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Centralno skladi{te KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, Vlakovo bb (gradsko groblje) 

-    sukcesivna isporuka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2008. godinu od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog obavje{tenja osim onih subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH isklju~eni iz prava u~e{}a obavijesti o javnoj nabavci 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji u smislu ~lana 23. stav 1. i stava 2. 

-    {ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija upisa u sudski registar ne starija od tri mjeseca 

[ta ponuda mora da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu (pozitivno poslovanje) ovjerena kopija 

-    dokaz poslovne banke o solventnosti ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

[ta ponuda mora da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

[ta ponuda mora da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    3)    rok isporuke od momenta prijema
        narud`be    u~e{}e 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 1. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 12,30 sati 

Sarajevo, Mula Mustafe Ba{eskije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~l. 12. ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorni organ }e u skladu sa ~l. 38. i 40. ZJN dostaviti ponu|a~ima odluku o rezultatima i objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora. 

Ostali podaci sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-18520-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1831/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno komunalno preduze}e "POKOP" d.o.o. 

Kontakt osoba: Saki} Ramiz 

Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200119040004 

PDV broj: 200119040004 

Telefon: 033/535-392 

Fax: 033/535-164 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivna isporuka na pumpnim stanicama ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2008. godinu od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog obavje{tenja osim onih subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH isklju~eni iz prava u~e{}a obavijesti o javnoj nabavci 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji u smislu ~lana 23. stav 1. i stava 2. 

-    {ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija upisa u sudski registar ne starija od tri mjeseca 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu (pozitivno poslovanje) ovjerena kopija 

-    dokaz poslovne banke o solventnosti ne stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

[ta ponuda treba da sadr`i re~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 65%=130 bodova 

    2)    ~etiri i vi{e pumpnih
        stanica na podru~ju
        Kantona Sarajevo    u~e{}e 15%=30 bodova 

    3)    tri pumpne stanice na
        podru~ju Kantona Sarajevo    u~e{}e 9%=18 bodova 

    4)    dvije pumpne stanice na
        podru~ju Kantona Sarajevo    u~e{}e 5%=10 bodova 

    5)    jedna pumpna stanica na
        podru~ju Kantona Sarajevo    u~e{}e 2%=4 boda  

    6)    broj pumpnih stanica van
        Kantona Sarajevo    u~e{}e 10%=20 bodova 

    7)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10%=20 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 1. 2008. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, Mula Mustafe Ba{eskije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~l. 12. ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorni organ }e u skladu sa ~l. 38. i 40. ZJN dostaviti ponu|a~ima odluku o rezultatima i objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora. 

Ostali podaci sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-18521-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
JAJCE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. 

Kontakt osoba: Dra`en Crnoja 

Adresa: H. V. Hrvatini}a 1 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236359170007 

Telefon: 030/659-350  030/658-033 

Fax: 030/658-033 

E-mail: komunalac_jajce@hotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1-3 Nabavka goriva i maziva za motorna vozila 

LOT 2-3 Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 

LOT  3-3 Nabavka sredstava za dezinfekciju i kondicioniranje vode 

LOT 4-3 Sve vrste osiguranja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. Svaki lot je neovisan paket za ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko korisnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje po zaklju~enju i zavr{ava do konca 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) kvaliteta i tehni~ke karakteristike    u~e{}e 20% 

    3) uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    4) rok isporuke    u~e{}e 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

^lan 33. ZJN i ~lan UPZ 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se osobno ili putem po{te u razdoblju od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce, d.o.o., H.V. Hrvatini}a 1, 70101 Jajce, sa naznakom: "Ponuda (navesti odre|en lot)- ne otvaraj - otvara komisija", gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o., ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjela ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o Javnim nabavkama BiH. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da nazo~i jedan predstavnik ponu|a~a. 

Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. Samo oni ponu|a~i koji preuzmu dokumentaciju (za lotove koje imaju) mo}i }e podnijeti ponude. 

(1-11-18525-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-3524 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci 

Kontakt osoba: Marjanovi} Mira 

Adresa: Sime Matavulja bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JMB: 4400802010004 

PDV: 400802010004 

Telefon: 065/687-536 

Fax: 051/216-813 

E-mail: domzdravlja-bl@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Odluka ugovornog organa broj 01-30-105, od 29. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka opreme za li~nu za{titu radnika na radnom
        mjestu sa dvije podgrupe 

        Podgrupa broj 1 - uniforme, plahte i frotirni ru~nici 

        Podgrupa broj 2 - obu}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matuvalja bb - fco skladi{te 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, jedan lot sa dvije podgrupe 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN (a, b, c, d, e, f, g) 

-    ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu ili od datuma registracije dobavlja~a, odnosno po~etka poslovanja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o kvalitetu tkanine za izradu odjevnih predmeta i postojanosti boja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena    70 bodova 

    -     uslovi i na~in pla}anja
        (odgo|eno pla}anje i ostale
        pogodnosti i popusti)    20 bodova 

    -     rok isporuke    10 bodova 

    Naru~ilac }e vrednovati samo kompletne ponude, u pogledu tra`enih roba za svaku podgrupu. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, do 3. 1. 2008. godine, kod kontakt osobe, uz ovjereni peti primjerak uplate. 

Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije za obe podgrupe iznosi 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ‘iro-ra~un: 571-010-00000792-16 kod Komercijalne banke ad Banja Luka, svrha uplate: "Otkup tenderske dokumentacije, tender broj 01-3524". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2008. godine do 15,00 ~asova 

Ponude se dostavljaju za svaku podgrupu odvojeno ili zajedno u jednoj zatvorenoj koverti. 

Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" NE OTVARAJ - TENDER broj 01-3524, za LOT broj 1, sa podgrupom 1 ili 2. 

Na pole|ini navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osobu. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju: 11. 1. 2008. godine 

Za podgrupu 1. u 12,00 ~asova 

Za podgrupu 2. u 13,00 ~asova 

u sali za sastanke, Sime Matavulja bb, Banja Luka 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo ponu|a~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju  koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Tra`ena dokumenta koja je izradio ponu|a~ moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. 

Tenderska dokumentacija je sa~injena u skladu sa uputstvima o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za robe ("Slu`beni glasnik BiH", broj 56/07). 

Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade. 

Iznos naknade sadr`i PDV-e. 

Ponude trebaju biti dostavljene direktno na protokol naru~ioca i to na adresu navedenu u ta~ki I.1. ili putem po{te. 

Naru~ilac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno ka{njenje po{te, tako da ponude moraju sti}i do dana nazna~enog za prijem ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, JZU "Dom zdravlja" ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. 

(1-11-18529-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
KANTON SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna uprava civilne za{tite 

Kontakt osoba: Medi} Mirsad 

Adresa: Hamida Dizdara 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200665390008 

Telefon: 033/443-720 i 201-595 

Fax: 033/560-453 

E-mail: kuczl@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak javne nabavke i isporuke roba prema Odluci broj 22-44-176/07 od 3. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka informati~ke i tehni~ke opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Planirana vrijednost ugovora je 45.500 KM sa PDV-om 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

15 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ponu|ene vrijednosti robe uz garanciju poslovne banke ponu|a~a u trajanju od 90 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od ugovorene vrijednosti uz garanciju poslovne banke ponu|a~a. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovaje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f i g. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti originali ili ovjerene kopije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja  

- naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za prvih {est mjeseci poslovanja 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    70 bodova 

    - kvalitet    10 bodova 

    - garantni rok    10 bodova 

    - na~in i uslovi pla}anja    5 bodova 

    - na~in i rok isporuke    5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacja se mo`e preuzeti u prostorijama Kantonalne uprave civilne za{tite uz predo~enje dokaza o pla}anju iste, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", od 10. 12. 2007. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i ista se mo`e uplatiti na depozitni ra~un Kantona Sarajevo 1291011000088531 u korist Bud`etske organizacije 2901001, sa naznakom op}ine 077 i vrste prihoda 722631. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", tj. 7. 1. 2008. godine, do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 1. 2008. godine u 11,00 sati, 

Mjesto: kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - NE OTVARAJ", na adresu ugovornog organa. 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu dobavlja~a. 

(1-11-18530-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: dr. sc. Sne`ana Mi~evi} 

Adresa: Muharema Fizovi}a Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/320-580 

Fax: 035/300-544 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba-opreme za potrebe nau~no-nastavnog procesa na Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku roba-opreme za potrebe nau~no-nastavnog procesa na Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudarsko-geolo{ko-gra|evinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 2 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisivanja i traje do isporuke roba 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljive od strane ugvornog organa za izvr{enje ugovora u vrijednosti-10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana zaklju~enja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije)-specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2.    kvalitet ugra|enih komponenti    u~e{}e    20% 

    3.    garantni rok na ispostavljenu robu    u~e{}e    10% 

    4.    tehni~ka i kadrovska osposobljenost
        ponu|a~a (postprodajni servis)    u~e{}e    5% 

    5.    referens lista za iste ili sli~ne poslove    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 1. 2008. godine do 12,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 14. 1. 2008. godine u 13,00 sati u prostorijama Rudarsko-geolo{ko-gra|evinskog fakulteta Univerziteta, Univerzitetska 2  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu: Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom "Ponuda sa cijenama -Tender broj 01-7746/07 Ne otvaraj". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj 1321000256000080 kod  NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda: 722611; bud`etska organizacija 2404001, poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax 035/300-544. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-18531-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA VELIKA KLADU[A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: Sebila Dervi} 

Adresa: Hamdije Pozderca 3 

Po{tanski broj: 77230 

Grad: Velika Kladu{a 

Identifikacioni broj: 4263205850002 

Telefon: 037/770-025 

Fax: 037/775-272 

E-mail: vkladusa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.velikakladusa.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga u 2008. godini za Op}inski organ uprave Op}ine Velika Kladu{a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovori o nabavci roba i usluga u 2008. godini i to: 

LOT 1    Kancelarijsko-potro{ni materijal 

LOT 2    Materijal za teku}e odr`avanje objekta op}inske
        zgrade 

LOT 3    Napici (topli i hladni) i hrana 

LOT 4    Gorivo (super i dizel), maziva i autokozmetika 

LOT 5    Lo`-ulje za kotlovnicu 

LOT 6    Ra~unarska oprema 

LOT 7    Toneri, tinte i kertrid`i 

LOT 8    Materijal za odr`avanje ~isto}e 

LOT 9    Grafi~ke usluge 

LOT 10    Usluge servisiranja, poravke i odr`avanja kopir
        aparata 

LOT 11    Usluge servisiranja, popravke i odr`avanja
        putni~kih vozila 

LOT 12    Usluge servisiranja, popravke i odr`avanja
        telefonskih i fax aparata 

LOT 13    Usluge servisiranja, popravke i odr`avanja
        ra~unarske opreme 

LOT 14    Usluge popravke i odr`avanja grijanja 

LOT 15    Vulkanizerske usluge i pranje vozila 

LOT 16    Kolektivno osiguranje uposlenika 

LOT 17    Usluge osiguranja motornih vozila 

LOT 18    Ugostiteljske usluge 

LOT 19    Autogume 

LOT 20    Alatke i drugi potro{ni materijal za odr`avanje
        okoli{a zgrade 

LOT 21    Usluge izrade fotografije 

LOT 22    Cvije}e i cvjetni aran`mani 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Svi ugovori se zaklju~uju za kalendarsku 2008. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), izdati od strane nadle`nih organa u BiH. Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca 

-    porezna registracija u originalu ili ovjerena kopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2005. godinu u originalu ili ovjerena kopija 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    cijena    ~ija je vrijednost 80% 

    b)    rok isporuke    ~ija je vrijednost 10% 

    c)    uslovi pla}anja    ~ija je vrijednost 10% 

Osim za LOT 15 (Kolektivno osiguranje uposlenih) gdje su slijede}i kriteriji: 

    a)    osigurana suma    ~ija je vrijednost 80% 

    b)    dodatni uslovi (tro{kovi
        lije~enja, dnevna naknada za
        boravak u bolnici)    ~ija je vrijednost 10% 

    c)    uslovi izvr{enja naknade {tete    ~ija je vrijednost   5% 

    d)    uvjeti pla}anja    ~ija je vrijednost   5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, dato u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i svaki radni dan od 7,30 do 16,00 sati u sobi broj 103 uz dokaz o uplati 50,00 KM (bez obzira na broj lotova). Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un 1980011030000212 kod KIB banke Velika Kladu{a, vrsta prihoda 723139. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 1. 2008. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 8. 1. 2008. godine 

LOT 15 i 16    u 12,00 sati 

LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9    u 13,00 sati 

LOT 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 i 22    u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju li~no na prijemnoj kancelariji Op}ine Velika Kladu{a ili putem po{te u zatvorenoj koverti (za svaki lot posebno) sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak, Ugovor o isporuci roba i usluga u 2008. godini, za __________ (navesti broj i naziv lota), Ne otvaraj". 

Na pole|ini koverte napisati punu adresu, naziv, kontakt osobu i telefon/fax ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane, Op}ina Velika Kladu{a ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a.    

(1-11-18532-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-166/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Enisa Ra`anica, telefon 033/751-213 

Arslan Gotovu{i}, telefon 035/304-000 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4402369530041 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elprenosbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3EP-166/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme za snimanje govorne i fax komunikacije za potrebe DC OP Tuzla. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM/1.022,58 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane ELEKTROPRIJENOS BiH a.d., Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kove ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima: ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 25. stav (1) ta~ke b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju tra`enih uslova. 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 26 stav (2) ta~ke a), b) c) d) i e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente-uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovljeni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

A)    Ekonomski elementi ponude 

1.    ukupna cijena (u~e{}e 80%, 80 bodova) 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 20%) 

1.    tehni~ke karakteristike bolje od zahtijevanih (14%) 

2.    rok isporuke (3%) 

3)    garantni period (3%) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. stav (1), ta~ke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 37. ZJN i "Slu`beni glasnik BiH" 49/04 i Odluke o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana "Slu`beni glasnik BiH" 105/06. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u ponovljenom otvorenom postupku javne nabavke broj 10304-166/07, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax broj 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Elektroprenosa/Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e  u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17% PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka), Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 10304-166/07", valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove banjalu~ke banke, broj ra~una 551001003400849 ili Raiffeisen Bank, broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 10304-166/07", valuta KM. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

Isti su du`ni (ukoliko ‘ele u~estvovati na ponovnom otvorenom postupku) preuzeti tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 34 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH" 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: 

"Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-166/07 - ponuda", sa naznakom: "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 11. 1. 2008. godine do 10,00 sati 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatanje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15. ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponude ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 11. 1. 2008. godine u 13,00 sati u prostorijama Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-18534-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR
DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Bo`o Kne`evi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 039/663-310 

Fax: 039/663-391 

E-mail: bozo.knezevic@htmobilne.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava za{titne opreme (za{titna odje}a i obu}a, te oprema za penjanje) temeljem odluke Odbora direktora broj D-03-46-65/07, od 25. 10. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava za{titne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabava za{titne opreme 

Tehni~ke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavno skladi{te Direkcije za pokretnu mre`u, Upravna zgrada Grude 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Za{titna odje}a i obu}a (za{tita tijela) 

LOT 2 Oprema za penjanje 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Jamstvo za ponudu mo`e biti u jednom od slijede}ih oblika: ovjereni ~ek, obveznica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer); ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

[to se ti~e tehni~ke i profesionalne sposobnosti, dobavlja~i trebaju ispuniti slijede}e minimalne uvjete: 

a)    uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavlja~a }e se izvr{iti na temelju slijede}e izjave i dokumenata: 

a)    bilancu uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine 

b)    ostala dokumenta po izboru ponuditelja, a koja dokazuju njegovu ekonomsku i finansijsku sposobnost 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude sukladne tehni~kim kriterijima, ugovorno tijelo, sukladno ~lanku 26. Zakona, predvi|a da dobavlja~i dostave slijede}e: 

a)    uzorke, opise i fotografije roba koje }e dostaviti, a ~iju autenti~nost mora ovjeriti dobavlja~ 

b)    potvrde koje izdaju nadle`ne agencije za kontrolu kvaliteta, kojim se potvr|uje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, sukladne sa specifikacijama ili standardima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima: 

    -    cijena    50% 

    -    kvalitet    40% 

    -    rok isporuke    10% 

Ugovor se dodjeljuje dobavlja~u koji je dobio najvi{i ukupan broj bodova. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, 88000 Mostar, protokol (prizemlje) tel: 036/395-201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 

-    100,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke u korist JP HT d.o.o. Mostar, s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava za{titne opreme". 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 8. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

8. 1. 2008. godine u 12,10 sati 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-18537-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR
DIREKCIJA ZA POKRETNU MRE@U
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar   

Kontakt osoba: Kristijan [imi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 039/663-330 

Fax: 039/663-385 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka mjernog vozila s ugra|enom opremom za mjerenje GSM/GPRS/EDGE parametara kvalitete mre`e temeljem Odluke Uprave dru{tva broj D-6-30-6/07 od 14. 8. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava mjernog vozila s ugra|enom opremom za mjerenje GSM/GPRS/EDGE parametara kvalitete mre`e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Mjerno vozilo s ugra|enom opremom za mjerenje GSM/GPRS/EDGE parametara kvalitete mre`e - 1 komad 

Tehni~ke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP HT d.o.o. Mostar - direkcija za pokretnu mre`u, Centralno skladi{te, Park hrvatskih velikana 2, 88340 Grude 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

180 dana nakon potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Jamstvo za ponudu mora biti u obliku bankovne garancije u skladu sa obrascem iz dokumentacije za nadmetanje. Ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: naziv i to~nu adresu ponuditelja, ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog ili drugog relevantnog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koja nije starija od 3 mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: bilancu stanja i bilancu uspjeha za posljednje dvije godine, izjavu poslovne banke o solventnosti za protekle dvije godine  

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: 

-    listu glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak s me|unarodnom konkurencijom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim potkriterijima: 

    -     ponu|ena cijena    50% 

    -     tehni~ki kvalitet ponude    30% 

    -     garancija    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, u visini 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, 88000 Mostar protokol (prizemlje), tel. 036/395-201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 

-    500,00 KM na ra~un 3381002202443416 kod UniCredit Zagreba~ke banke u korist JP HT d.o.o. Mostar, s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Mjerno vozilo". 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 10. 1. 2008. godine, 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 1. 2008. godine u 12,10 sati, 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1. b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-18538-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR
DIREKCIJA ZA NEPOKRETNU MRE@U
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Franjo Rozi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/313-312 

Fax: 036/313-320 

E-mail: franjo.rozic@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava i ugradnja dizel elektri~nog agregata temeljem odluke Uprave dru{tva broj D-6-41-28/07, od 25. 10. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava i ugradnja dizel elektri~nog agregata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabava i ugradnja dizel elektri~nog agregata 100 kVA 

Tehni~ke specifikacije su detaljno date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 88000 Mostar (paritet isporuke DDP Mostar) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Jamstvo za ponudu mo`e biti u jednom od slijede}ih oblika: ovjereni ~ek, obveznica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). Ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaz da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavlja~a }e se izvr{iti na temelju slijede}ih dokumenata: 

a)    poslovne bilance ili izvode iz poslovnih bilanci, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilanca zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

b)    bilansu uspjeha za posljednje 3 financijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 3 godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

[to se ti~e tehni~ke i profesionalne sposobnosti, dobavlja~i trebaju ispuniti slijede}e minimalne uvjete: 

a)    referentni popis izvr{enih isporuka u posljednje 3 (tri) godine koji se dostavlja u obliku izjave ponuditelja a sadr`i kratak opis posla (predmet, vrijednost) godinu izvr{enja i naziv naru~itelja 

b)    jamstvo za kvalitetu (potvrda, atesti, certifikati itd.) za isporu~enu robu 

c)    izjavu da je tehni~ki i tehnolo{ki sa svojim kapacitetima i opremom u stanju vr{iti blagovremenu i kontinuiranu isporuku tra`ene robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim potkriterijima: 

    -     cijena nabave i ugradnje dizel elektri~nog
        agregata     70% 

    -     rok isporuke i ugradnje    20% 

    -     garancija na ugra|enu opremu    10% 

Ugovor se dodjeljuje dobavlja~u koji je dobio najvi{i ukupan broj bodova. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, 88000 Mostar, protokol (prizemlje) tel: 036/395-201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 

-    100,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke u korist JP HT d.o.o. Mostar, s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava i ugradnja dizel elektri~nog agregata". 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 9. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

9. 1. 2008. godine u 12,10 sati 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-18539-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAD MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: Rifat Zlomu`ica 

Adresa: Adema Bu}a 19 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/500-600 

Fax: 036/500-650 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka materijala za javnu rasvjetu - Gradsko podru~je Mostar - Jugoistok  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za izgradnju javne rasvjete na gradskom podru~ju Mostar - Jugoistok. Elektromonta`ne radove }e izvesti Elektrodistribucija Mostar  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar-gradsko podru~je Mostar - Jugoistok 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

-    garanciju za ponudu obvezno dostaviti u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

-    vremensko trajanje garancije za ponudu treba biti uskla|eno sa valjanosti ponude, ali ne kra}e od 60 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za izvr{enje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uz ponudu dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko mu bude dodijeljen ugovor, osigurati garanciju banke za dobro izvr{enje ugovora, u visini od 10% od vrijednosti ugovora, te da }e istu dostaviti ugovornom organu prije potpisivanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda ponu|a~a }e biti odbijena ukoliko isti ne pru`i relevantne dokaze da nije isklju~en iz postupka javne nabavke po osnovu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i trebaju biti registrovani u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost, a vezano za predmet ove javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitaka) u posljednje dvije godine (2005. i 2006. godina) 

-    minimalni godi{nji promet ponu|a~a u 2006. godini ne mo`e biti manji od 300.000,00 KM 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 1. 2008. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 1. 2008. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 1. 2008. godine u 12,30 sati 

Prostorije Odjela za urbanizam na adresi B. ^ule 10, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje se kod: 

Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Mostar 

broj 1610200009950649 

vrsta prihoda 722632 

op{tina 180 

svrha doznake: javno nadmetanje - nabavka materijala za javnu rasvjetu - gradsko podru~je Mostar- Jugoistok 

Dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacije dostaviti uz zahtjev za preuzimanjem tenderske dokumentacije. 

Predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju poonuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: D`enan Omanovi} 

Adresa: Biskupa ^ule 10 (biv{a zgrada Duhanskog instituta) 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/334-285 

Fax: 036/334-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: D`enan Omanovi} 

Adresa: Biskupa ^ule 10 (biv{a zgrada Duhanskog instituta) 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/334-285 

Fax: 036/334-283 

(1-11-18544-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PRIVREDE, ENERGETIKE I RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo privrede, energetike i razvoja Republike Srpske, Bawa Luka 

Kontakt osoba: dr Qubo Glamo~i} 

Adresa: Kraqa Petra I Karaxor|evi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401658190007 

Telefon: 051/339-581 

Faks: 051/339-651 

E-mail: mper@mper.vladars.net 

Internet adresa: www.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina putni~kog vozila po sistemu staro za novo 

Karakteristike novog putni~kog vozila 

- snaga motora: 103 kW/140 KS 

- radna zapremina motora: do 1968 ccm 

- vrsta motora: DIZEL 


Ostale karakteristike su sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 


Karakteristike starog vozila 

- marka: [koda octavia 

- snaga motora: 103/140 kW 

- godina proizvodwe: 2005 

- broj pre|enih kilometara: 170.000 km 


Ostale karakteristike su sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

Uvid i procjena starog vozila izvr{i}e se prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno putni~ko vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa na adresi iz ta~ke I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava sa isporukom robe 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetwe za wegovo u~e{}e na javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e i f. Zakona o javnim nabavkama BiH 

-    prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od 3 mjeseca 

Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e  navedenih kriterija: 

    1)    cijena polovnog i novog vozila    u~e{}e    65% 

    2)    ovla{teni servis na teritoriji RS    u~e{}e    10% 

    3)    sadr`aj i vrijeme garancije    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    5% 

    6)    referenc lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoqene na jezicima naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Narednog dana od isteka roka za dostavqawe ponuda u 10,00 ~asova, a ako je taj dan neradni, prvog radnog dana. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tndersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva privrede, energetike i razvoja, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a bb, 78000 Bawa Luka - Protokol, 8 sprat, uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom prihoda 

-    722511 i {ifre buxetske organizacije - 1445001 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka automobila po sistemu staro za novo - NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti u prostorijama Ministarstva, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a bb, 78000 Bawa Luka. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude ponu|a~i mogu biti pozvani da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit 10 dana prije otvarawa ponuda. 

(1-11-18546-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"  SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d.  Sarajevo 

Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osobe: za komercijalna pitanja Sedija Huki}, telefon 033/751-461, faks 033/751-499; za tehni~ka pitanja Haris ^au{evi}, telefon 033/751-617 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: sedija@elektroprivreda.ba 

             h.causevic@elektroprivredba.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 

10404-OP-021B/06 

Broj protokola 01-07-774-2720/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unara za potrebe o~itanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kimj specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovna zgrada UIC-a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM (ali ne manje od 2.000,00 KM), sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 30 dana    

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obra~unatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankarska garancija za efikasnost izvo|enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

-    potvrde banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN)