LOGO-glas_2005-oglasni.JPG=

Godina XI/III
Ponedjeljak, 19. 11. 2007. godine
 

Broj/Broj
87 

Godina XI/III
Ponedjeqak, 19. 11. 2007. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 15. 4. 2007. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

– OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE  – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: Tajnik Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - Tisak: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za tiskovnicu: Ravnatelj Dru{tva Fehim [kalji}  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO"  d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alan Baji} 

Adresa: Kurta Schorka 36 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200068970001 

Telefon: 033/289-192 

Fax: 033/289-201 

E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pro{irenje video nadzornog sistema na aerodromskom kompleksu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Definisan tenderskom dokumentacijom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Definisana specifikacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje datumom potpisivanja ugovora uz mogu}nost dodatnih isporuka u toku 1 godine pod istim uslovima iz ponude i uz obezbije|en servis opreme u garantnom i vangarantnom periodu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ }e ukoliko bude odabran, obezbijediti bezuslovnu, bankovnu garanciju renomirane banke, naplativu na prvi poziv u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od dana zaklju~enja ugovora do isteka garantnog roka + 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran a tra`io avans, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u visini tra`enog avansa uz uslov da isti ne prelazi 30% ukupne vrijednosti ponude. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija i to: 

1.    dokaz nadle`nog organ o ukupnom broju zaposlenika i izmirenim obavezama po osnovu penziono-zdravstvenog osiguranja 

2.    dokaz o izmirenim poreskim obavezama 

3.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

4.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupu za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

5.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    rje{enje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

2.    identifikacioni i PDV broj   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    cijena u KM, iznos PDV i cijena sa PDV-om i ukupna vrijednost bez  PDV-a, na paritetu DDP Aerodrom Sarajevo (INCOTERMS 2000), a sve prema tra`enim karakteristikama iz tehni~ke specifikacije   

2.    uslovi pla}anja (naru~ilac prihvata avans u visini do 30%) 

3.    opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava ponu|a~a o roku isporuke u kalendarskim danima od dana zaklju~enja ugovora    

2.    garancija na robu 

3.    referens lista u segmentu poslovanja koji je predmet nabavke za period od 3 (tri) posljednje poslovne godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, sa iznosom zaklju~enih ugovora 

4.    obezbije|en servis i rezervni dijelovi u garantnom i vangarantnom roku (ukoliko ponu|a~ nema obezbije|en servis i rezervne dijelove, njegova ponuda se ne}e uzeti u razmatranje) 

5.    dinami~ki plan prema tehni~koj specifikaciji za demonta`u postoje}ih kamera, monta`u kompletnog sistema video nadzora, pode{avanje kompletnog sistema video nadzora prema zahtjevima korisnika, obuci osoblja u rukovanju sistemom i ostalim radovima, u kalendarskim danima od momenta uvo|enja u posao 

6.    tehni~ke specifikacije proizvo|a~a kojima se dokazuje ponu|ena oprema  

7.    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e mogu}e dodatne isporuke obezbijediti po istim uslovima iz ponude u toku od 1 godine od zaklju~enja ugovora 

8.    izjava o prihvatanju sigurnosno bezbjedonosnih mjera na aerodromu 

Napomena: Tehni~ki neodgovaraju}a ponuda prema zahtjevima iz specifikacije se ne}e uzeti u razmatranje. Dokumentacija iz sadr`aja ponude mora biti prilo`ena po redoslijedu i numerisana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

    1)    cijena prema tehni~kim
        karakteristikama i uslovima iz
        tehni~ke specifikacije    u~e{}e    50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    35% 

    3)    garantni rok    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija uz prethodni pismeni zahtjev na faks 033/289-141, mo`e preuzeti isklju~ivo ovla{teni predstavnik ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja za preuzimanje i potpisivanje izjave o povjerljivosti tenderske dokumentacije, na protokolu administrativne zgrade Aerodroma. 

Objava obavje{tenja o nabavci je dostupna na web.sajtu Aerodroma: www.sarajevo-airport.ba.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 19. 12. 2007. godine do 12,00 sati na protokol Aerodroma Sarajevo, s naznakom: Ponuda za pro{irenje video nadzornog sistema na aerodromskom kompleksu, ne otvaraj!, adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon javnog otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2007. godine u 12,30 sati, u prostoriji Upravne zgrade Aerodroma, soba 071. 

Napomena: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo predstavnici ponu|a~a koji su upoznati sa ponudom, uz predo~enje pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 

2.    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 

3.    Svaka stranica svih podloga i dokumenata, koje ponu|a~ prila`e uz ponudu, u donjem desnom uglu, mora biti ovjerena parafom ovla{tenog predstavnika i pe~atom ponu|a~a. 

4.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

5.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

6.    Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.sarajevo-airport.ba. 

(1-11-16917-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "DRUGA OSNOVNA [KOLA"
HRASNICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU "Druga osnovna {kola" 

Kontakt osoba: Hajrudin Ismi} 

Adresa: [kolska 1 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Hrasnica 

Identifikacioni broj: 4200035880007 

Telefon: 510-640 

Fax: 514-137 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali, na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci lo`-ulja ekstra lako (LU-EL) za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka lo`-ulja ekstra lakog kvaliteta po potrebi u 2008. godini. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirna koli~ina 65.000 litara godi{nje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hrasnica, [kolska 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja, osim ponu|a~a koji su isklju~eni ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenju poreskih obaveza 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog/mirovinskog i zdravstvenog osiguranja 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    izvod iz sudskog registra u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

-    izvod iz sudskog registra (ili drugi dokument) u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i PDV brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. decembra 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. decembra 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 19. 12. 2007. godine sa po~etkom u 13,00 sati 

Hrasnica, [kolska 1, kancelarija direktora {kole 

Poredstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju ovla{}enja ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima }e ~itko pisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati sljede}e: "Ponuda za dostavljanje lo`-ulja - ne otvarati do 19. 12. 2007. godine do 13,00 sati". 

Ponude se dostavljaju u skladu sa Uputstvom o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije za postupke javne nabavke za robe, usluge i radove ("Slu`beni glasnik BiH", 56/07). 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, a zadr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovorosti prema ponu|a~ima, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11-16937-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POLJOPRIVREDNI ZAVOD
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Poljoprivredni zavod 

Kontakt osoba: Muhamed Ajaz, dipl. ing. 

Adresa: Omera Novljanina 4 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263253660002 

Telefon: 037/223-431 

Fax: 037/223-430 

E-mail: ag.zavodusk@yahoo.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Laboratorijska oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci se nalaze u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poljoprivredni zavod 

Omera Novljanina 4, Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1,5 mjesec ili 45 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje od nadle`ne ustanove (ne starije od 90 dana) da su izmirene poreske obaveze 

-    uvjerenje o izmirenju MIO/PIO 

-    izjava ponu|a~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije (uvjerenje ne starije od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    izvod iz sudskog registra 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacijskim brojem 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvod iz poslovnog bilansa za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referentna lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    1) cijena    u~e{}e    30% 

    2) tehni~ke karakteristike    u~e{}e    25% 

    3) dodatne mogu}nosti    u~e{}e    15% 

    4) aplikacija metoda    u~e{}e    10% 

    5) uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

    6) garantni rok    u~e{}e    5% 

    7) servis    u~e{}e    5% 

    8) reference    u~e{}e    5% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Bit }e naknadno obavije{teni 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom: "Ne otvaraj - Ponuda za nabavku laboratorijske opreme" dostaviti na adresu Omera Novljanina 4, Biha}. 

Na koverti navesti adresu ponu|a~a. 

(1-11-16976-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osobe: Sudhan Gluhali} - za komercijalna pitanja 

Samir Pirali} - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-103, 037/229-316, 033/302-390, 033/302-013 

Fax: 037/229-109, 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 10401-EDB-16/2007 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alata 

LOT 1 Alat za elektri~are i elektromontere 

LOT 2 Alat za bravare 

LOT 3 Elektri~ni aparati, ure|aji i instrumenti 

LOT 4 Aparati za rad te{kim teretima 

LOT 5 Elektri~ne prese 

LOT 6 Pomo}ni alat i oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine u prilogu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te ED Biha}, Krupska bb, Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Evaluacija ponuda vr{i se zasebno za svaki lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca ili 60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a), po zaklju~enju ugovora i odabranog ponu|a~a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Svi ponu|a~i du`ni su dostaviti izjavu da }e obezbijediti bankovnu garanciju ukoliko bude izabrani 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1), a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mejseca, original ili ovjerena fotokopija. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f ne mogu biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma objave tendera. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans uspjeha i bilans stanja za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 3. ta~ke a, b, c, d, e i f 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax broj 037/229-388. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 19. 11. 2007. godine, na adresi kao pod I.1., u vremenu od  9,00 od 15,00 sati u kancelariji Slu`be nabavke i skladi{tenja, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju; mo`e se obezbijediti do 12. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu sa ura~unatim PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 12. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 12. 2007. godine 

Biha}, Krupska bb, sala za sastanke 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osobe: Sudhan Gluhali} - za komercijalna pitanja 

Samir Pirali} - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-103, 037/229-316, 033/302-390, 033/302-013 

Fax: 037/229-109, 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osoba: Sudhan Gluhali} 

Adresa: Krupska bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-316 

Fax: 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osoba: Kancelarija protokola Mid`i} Ismeta 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-188 

Fax: 037/229-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

(1-11-16982-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"APOTEKARSKA USTANOVA" PO
GRADI[KA  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Apotekarska ustanova" p.o. Gradi{ka 

Kontakt osoba: Suboti} Marija, dipl. ecc. 

Adresa: Vidovdanska 11 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401042160007 

Telefon: 051/813-622 

Fax: 051/814-768 

E-mail: apotekag@rskoming.net 

Internet adresa: www.apoteke-gradiska.rs.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Apotekarska ustanova Gradi{ka broj 01-171-X-1/07 od 18. 10. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Su{eno ljekovito bilje rinfuz-razno 

LOT 2 Filter ~ajevi 

LOT 3 Hemikalije, lanolin, vazelin i sl. 

LOT 4 Etil-alkohol 

LOT 5 Plasti~na ambala`a 

LOT 6 Staklena ambala`a 

LOT 7 Kartonska ambala`a 

LOT 8 Tinkture 

LOT 9 Propolis 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Apotekarska ustanova Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, dostavljati na lotove pojedina~no 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1. 1. 2008. godine do 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima i porezima ne starije od 6 mjeseci 

-    izjava ovjerena od strane ponu|a~a da nema ograni~enja u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ta~an naziv i adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

-    ovjerena kopija IB 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    lista usluga istih ili sli~nih predmetu ugovora koji je ugovorni organ imao u 2 posljednje godine (referens lista) 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

    1) cijena    u~e{}e    50% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    25% 

    3) kompletnost ponude po lotu    u~e{}e    10% 

    4) rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5) pouzdanost i dosada{nje iskustvo    u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti od 28. novembra 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM za svaki lot.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 12. 2007. godine do 12,00 sati na protokol Apotekarske ustanove 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude dostaviti u posebno zape~a}enoj koverti za svaki lot posebno sa naznakom "Ponuda za __ NE OTVARAJ, ponuda za LOT broj ___" . 

10. 12. 2007. godine u 13,00 sati za LOT 1, 2, 3, 4 

11. 12. 2007. godine u 13,00 sati za LOT 5, 6, 7, 8, 9 

Apotekarska ustanova Gradi{ka, Vidovdanska 11 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Apotekarskoj ustanovi Gradi{ka, zgrada Proizvodno-galenskog laboratorija (u krugu medicinskog centra), Mladena Stojanovi}a 10, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova od 18. novembra pa nadalje. Kontakt osoba Marija Suboti}. 

Dokumentacija se preuzima prilaganjem dokaza o bespovratnoj uplati naknade za ‘iro ra~un Apotekarske ustanove Gradi{ka broj 5710200000030420, kod Komercijalne banke, vrsta prihoda 722 521, svrha: uplata za tendersku dokumentaciju.  

Od ponu|a~a se prilikom ponude mogu tra`iti dodatna obja{njenja i informacije u cilju {to kvalitetnijeg odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu prije zaklju~ivanja ugovora. 

Otvaranje ponuda je javno i zainteresovani ponu|a~i mogu da prisutvuju sjednici Komisije za javne nabavke. 

Dokumentacija koju ponu|a~ dostavi, mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

(1-11-16988-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona 

Kontakt osobe: Iljki} Anto, Polji} Azem, Zahirovi} Elvina i Suljkanovi} Bajro 

Adresa: Turalibegova 48 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209420450002 

Telefon: 035/275-295, 286-368 

Fax: 035/271-662 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Tuzlanski kanton, Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa uprave (pisarnica), Slatina broj 2, Tuzla, sa naznakom: Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona: "Ponuda za zahtjev za nabavku roba i vr{enje usluga - NE OTVARAJ" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci broj: 09/1-05-7954/07 od 2. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ra~unarska i mre`na oprema i software 

-    Server    8 kom. 

-    UPS minimalno 500 NJ    15 kom. 

-    Radne stanice    45 kom. 

-    Mre`ni printeri    15 kom. 

-    Dokument scaner    14 kom. 

-    Routher    14 kom. 

-    Switch    15 kom. 

-    Sistemski software 

-    Aplikativni software 

-    Antivirusna za{tita 

-    Usluge instalacije i konfiguracije cijelokupnog sistema 

-    Izgradnja lan mre`a na 14 lokacija 

-    Obuka kadrova po ECDL programu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, Turalibegova 48, Tuzla i sjedi{te 13 Centara za socijalni rad na podru~ju Tuzlanskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude. Potrebno je dostaviti dokaze-dokumente da ponu|a~ nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prate}im prilozima koja nije starija od 3 mjeseca 

b)    naziv ponu|a~a sa ta~anom adresom i ID brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

c)    ponu|a~ je du`an dostaviti i izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ tra`enim robama (isto }e se provjeriti) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. ZJN, a prema tenderskoj dokumentaciji (ta~ka 6.4.) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN, a prema tenderskoj dokumentaciji (ta~ka 6.6.) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija u skladu sa tenderskom dokumentacijom: 

    1.    cijena    40% 

    2.    rok implementacije    20% 

    3.    kvaliteta ponu|enog rje{enja (koja se dokazuje
        prezentacijom ili demo verzijom programa)    20% 

    4.    dosada{nje referense na sli~nim projektima    10% 

    5.    kadrovska osposobljenost    5% 

    6.    uslovi pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti bez naknade u prostorijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, Turalibegova 48, Tuzla, kod Iljki} Ante svakim radnim danom od 11,00 do 15,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti 33-eg dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, Tuzla, Turalibegova 48, o ~emu }e ponu|a~i biti i posebno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude sa potrebnom dokumentacijom predati neposredno ili poslati putem po{te preporu~eno u propisanoj zape~a}enoj koverti sa nazivom, adresom ponudioca preko glavne pisarnice Zajedni~kih slu`bi Kantonalnih organa uprave, Slatina 2, Tuzla, sa naznakom za Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, "Ponuda za zahtjev za nabavku roba i vr{enje usluga-Ne otvaraj" do navedenog roka. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. Neblagovremene ponude }e neotvorene biti vra}ene ponu|a~u. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN BiH te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorni organ }e u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN dostaviti ponu|a~u odluku o rezultatima sa izabranim ponu|a~em sklopiti ugovor i objaviti obavje{tenje o dodjeli ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na tel. 035/275-295, kontakt osoba Iljki} Anto, Polji} Azem, Zahirovi} Elvina i Suljkanovi} Bajro, tel. 286-368. 

(1-11-16998-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]A BOLNICA JAJCE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}a bolnica Jajce 

Kontakt osoba: Belista Radovac 

Adresa: Kraljice Jelene bb 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacijski broj: 4236115110002 

Telefon: 030/658-107 

Fax: 030/658-106 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak za nabavu roba i usluga na temelju odluke Upravnog vije}a broj KI.1-1-1088/07 od 8. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava roba i usluga za potrebe Op}e bolnice Jajce za 2007. godinu 

LOT 1 Ampulirani lijekovi, infuzije i dezinfekciona sredstva 

LOT 2 Laboratorijski materijal 

LOT 3 Transfuzijski materijal 

LOT 4 Mikrobiolo{ki materijal 

LOT 5 Filmovi i materijal za RTG 

LOT 6 Konci i ostali potro{ni kirur{ki materijal 

LOT 7 Prehrambeni artikli i sredstva za ~i{}enje 

LOT 8 Meso 

LOT 9 Uredski materijal i {tamparske usluge 

LOT 10 Drva i ugalj 

LOT 11 Gorivo za motorna vozila 

LOT 12 Servisiranje i popravke vozila 

LOT 13 Servisiranje lifta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine su navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}a bolnica Jajce 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati na jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do  31. 12. 2008. godine od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 50% 

    2. uvjeti pla}anja    u~e{}e 30% 

    3. popust i ostale pogodnosti    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti odmah po objavi ove obavijesti. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za jedan lot. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 12. 2007. godine u 10,00 sati 

Op}a bolnica Jajce, dvorana za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 14,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni Op}e bolnice Jajce ili na ra~un 3383602200059802 UniCredit Zagreba~ka banka. Sredstva su nepovratna. Nakon uplate, tenderska dokumentacija bit }e uru~ena osobno ili dostavljena putem po{te. 

(1-11-17013-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Brki} Bo`ena, dipl. pravnik 

Adresa: Nahorevska 248 

Po{tanski broj: 71 000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200124040004 

Telefon: 033/561-539 

Fax: 033/651-532 

E-mail: jagmujan@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sanitetskog vozila za transport bolesnika 

Odluka broj 754-0201-3/07, od 16. 7. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sanitetsko vozilo za transport bolesnika - karakteristike navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina i tehni~ka specifikacija navedeni su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

Sjedi{te naru~ioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~l. 23. ZJN koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a specifikacija istih }e biti evidentirana u tenderskoj dokumentaciji; ponuda koja ne bude sadr`avala sve tra`ene dokumente bit }e odba~ena kao nepotpuna; prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdani od nadle`nih organa BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ponuda sadr`i naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, identifikacionim brojem 

-    uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti: 

-    referenc listu za posljednju godinu 

-    certifikat o kvalitetu proizvoda 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima: 

    - cijena    u~e{}e 60% 

    - ovla{teni servis     u~e{}e 10% 

    - rok isporuke    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na protokolu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Nahorevska 248. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". Krajnji rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e je 17. 12. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 (trideset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u ponedjeljak, 17. 12. 2007. godine u 11,00 sati u prostorijama ugovornog organa na adresi kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti, s naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU SANITETSKOG VOZILA", ne otvaraj li~no ili preporu~enom po{tom, na adresu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Nahorevska 248. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, kao i poni{titi javni poziv ili sve ponude prije zaklju~enja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost, niti je obavezan objasniti takve odluke. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje su potpune i blagovremene. 

(1-11-17015-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMRAD" ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Komrad" Zenica 

Kontakt osoba: Hori} Adnan 

Adresa: Bistua Nuova 17 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218035530002 

PDV: 218035530002 

Telefon: 032/427-415 

Fax: 032/427-362 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za sve lotove. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba 

LOT I    Nabavka pijeska razli~itih frakcija 

LOT II    Nabavka bitumena 60 

LOT III    Nabavka nafte 

LOT IV    Nabavka lo`-ulja 

LOT V    Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila i
        gra|evinske ma{ine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljan opis u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema ukazanim potrebama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivne isporuke prema potrebama ugovornog organa, od dana dodjele ugovora pa do kraja 2008. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

-    uvjerenje da ponu|a~ u zadnjih 5 (pet) godina nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ u zadnjih 5 (pet) godina nije progla{avan krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda 

-    uvjerenje izdato od nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa Federalnog zavoda PIO/MIO BiH i uvjerenje o izmirenim obavezama za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje izdato od poreske uprave da je ponu|a~ izmirio obaveze za pla}anje poreza u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje od nadle`ne institucije o izmirenju PDV 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu - potvrda banke o bonitetu i solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i ID broj 

2.    uvjerenje da je ponu|a~ registrovan kao obveznik PDV 

3.    izjava o kvalitetu robe 

4.    referens lista - izjava o isporu~enoj robi sli~nih tehni~kih karakteristika sa potvrdom naru~ilaca 

5.    uslovi i na~in pla}anja 

6.    rok isporuke robe 

7.    dostaviti ponude sa ispisanim cijenama na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa iskazanim PDV 

(Sva dokumentacija original ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT I, II, III, IV 

    1) cijena    60% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    20% 

    3) rok isporuke robe    10% 

    4) koli~inski popust    10% 

    Za LOT V 

    1) cijena    60% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    30% 

    3) rok isporuke robe    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 12. 2007. godine do 14,00 sati u zgradi JP "Komrad". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 20. 12. 2007. godine do 14,00 sati na Protokol preduze}a (neposredno) ili putem po{te. 

Sve ponude prispjele nakon utvr|enog roka ne}e se razmatrati nego }e biti vra}ene ponu|a~u u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT   I - 20. 12. 2007. godine u 15,00 sati 

LOT  II - 20. 12. 2007. godine u 15,30 sati 

LOT III - 20. 12. 2007. godine u 16,00 sati 

LOT IV - 20. 12. 2007. godine u 16,30 sati 

LOT  V - 20. 12. 2007. godine u 17,00 sati 

U upravi zgrade JP "Komrad" ul. Bistua Nuova 17 Zenica u sali za sastanke (prizemlje). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplatu u iznosu od 50,00 KM za svaki lot posebno izvr{iti na: transakcioni ra~un (KM) broj: 134-010 0000008850 otvoren kod IK BANKE DD Zenica ili na blagajni preduze}a. 

Ponu|a~i su du`ni sve ponude dostaviti u odvojenim kovertama za svaki lot posebno. 

Na koverti nazna~iti: Ponuda za nabavku robe za 2008. godinu otvoreni postupak (naznaka lota). 

Posebno u koverti razdvojiti op{ti dio, a posebno finansijski dio. 

Otvaranju ponuda mogu prisustovati predstavnici ponu|a~a uz prethodno predo~enje ovla{tenja. 

Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da ponudu prihvati u cijelosti ili djelomi~no prije sklapanja ugovora. 

(1-11-17023-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP [UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO DOBOJSKOG KANTONA DOO
ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP [umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc., tel. 032/877-305 

Adresa: Patriotske lige 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/878-007 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 57/07 

Broj protokola: ____/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rabljenih vozila za prijevoz radnika-kombibusa za potrebe JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Jednokratnom isporukom u JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25, Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Nabavka rabljenih kombibusa, godina proizvodnje
        2000., 3 komada 

LOT 2    Nabavka rabljenih kombibusa, godina proizvodnje
        2001., 2 komada 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

    2) uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Zavidovi}i 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Ponude dostaviti odvojeno u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 57/07, "Ponuda sa cijenama - Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-17030-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU CIPS PROJEKTA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 12-50-KJN-186-1/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Direkcija za implementaciju CIPS projekta 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/713-270 

Fax: 033/219-412 

Internet adresa: www.cips.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka Router - 1 kom., i nabavka ISDN Router-a 7 kom. - LOT 2 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci Router i ISDN Router-a LOT 2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka Router 1 kom., i nabavka ISDN Router-a 7 kom.- LOT 2 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Konkurentski postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) Dati u tenderskoj dokumentaciji 

2) Dati u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi za jedan lot 30,00 KM. Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un broj: 5620120000084588 kod Razvojne Banke AD Banja Luka, Lukavica-Isto~no Sarajevo, svrha: Uplata za tendersku dokumentaciju-Direkcije za implementaciju CIPS projekta. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih pisama i jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 12. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Zgrada zajedni~kih institucija BiH, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Trg BiH 1 

(1-11-17046-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
VLADA @UPANIJE POSAVSKE
OD@AK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Vlada @upanije Posavske 

Kontakt osoba: Josip Jerkovi} 

Adresa: Titova bb 

Po{tanski broj: 76290 

Grad: Od`ak 

Identifikacijski broj: 4254010690001 

Telefon: 031/762-726 ili 762-700 

Fax: 031/762-726 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

U Uredu za povratak raseljenih lica - prognanika i izbjeglica u Od`aku, Titova bb, 76290 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci gra|evinskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava gra|evinskih materijala koji se kao donacije daju gra|anima po programu obnove stambenih objekata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora, a zavr{ava za 60 ({ezdeset) dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Potrebno je dostaviti garanciju banke na ozbiljnost ponude u iznosu od 30.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

1) Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomska najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% ukupne ponude 

    2)    garancija na kvalitet
        gra|evinskog materijala     u~e{}e 10% ukupne ponude 

    3)    tehni~ka i profesionalna
        sposobnost    u~e{}e 20% ukupne ponude 

    4)    dosada{nja suradnja    u~e{}e 10% ukupne ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica u Od`aku, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM na depozitni ra~un @upanije Posavske: 3380002200002267, vrsta prihoda 722 631, bud`etska organizacija 1101002, {ifra op}ine 068. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

80 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

8 dana od isteka natje~ajnog roka u Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica u Od`aku, Titova bb, 76290, u 10,00 sati. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba nazna~iti: "Ponuda po otvorenom postupku" sa naznakom "Ne otvarati". Na javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja uz predo~enje punomo}i. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ponudu, odbiti ponudu, poni{titi postupak dodjele ugovora ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

(1-11-17049-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav 

Adresa: Trnovac bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209390440007 

Telefon: 035/303-655 

Fax: 035/272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet adresa: www.ukctuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01/1-49-1-6744/07, od 7. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2 Nabavka lignita 

LOT 3 Usluge prevoza ugljeva i {ljake 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od godinu dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama; dokazi ne mogu bit stariji od 3  mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa za 2006. godinu, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

-    potvrde banaka da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 2 dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a), b), c), d), e) 

Za LOT 3 dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 3. ta~ke a), b), c), d) i e) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 2 

    1. cijena    70% 

    2. kvalitet i tehni~ke karakteristike    20% 

    3. uslovi pla}anja    10% 

    Za LOT 3 

    1. Cijena    80% 

    2. uslovi pla}anja    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 10,00 sati 

u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 117,00 KM nerefundiraju}eg iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj 1290079402174452 kod HVB Central profit banka dd sa sjedi{tem u Sarajevu u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla sa naznakom: "Nabavka lignita, usluge prevoza ugljeva i {ljake za godi{nje za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla". 

Ponude se predaju li~no na expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-17060-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE  I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO
KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osobe: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Kemal Hara~i}, Ezedin Hara~i}, ing. ma{. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: Mladen Gu{ac 032/552-540; Kemal Hara~i} 032/552-530, Ezedin Hara~i}, ing. ma{. 061/442-353 

Fax: 032/552-530 

E-mail: komercijala@rmukakanj.com 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{enje o formiranju Komisije za provo|enje postupka javne nabavke roba broj 11253/07 od 25. 10. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 ^eli~ni profil sigma 

LOT 2 ^eli~ni limovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina i opis kvaliteta prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do okon~anja isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne poreske uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starija od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    uvjerenje o registraciji za PDV kod UIO (za ponu|a~e iz BiH) 

-    da je ponu|a~ ostvario pozitivno poslovanje iz oblasti predmeta nabavke (kao dokaz ponu|a~ prila`e ovjerene fotokopije bilansa stanje i uspjeha)  

-    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e isporu~ivati tra`ene koli~ine predmeta nabavke kontinuirano prema narud`bama kako bi omogu}io nesmetan rad ugovornog organa i njegovih dobavlja~a (dokaz je odgovaraju}a izjava)   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    opis tehni~ke osposobljenosti i opremljenosti dobavlja~a 

-    anga`ovano osoblje 

-    atesti o kvaliteti (izjava kojom ponu|a~ garantuje da }e prilikom isporuke dostaviti ateste o kvaliteti) 

-    lista isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine s kopijama potpisanih ugovora 

Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Ukupni finansijski elementi ponude u~e{}e 70% 

    1. ponu|ena cijena    maksimalno 70% 

    2. uvjeti i na~in pla}anja    maksimalno 20% 

    3. vremenski rokovi realizacije ponude    maksimalno 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vije}a ministara. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a od Hara~i} Kemala, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. 

Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

-    IK BANKA  d.d. Zenica - 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA  d.d. Sarajevo -
1294011000218070 

sa naznakom "za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAVKA ^ELI^NIH PROFILA I LIMOVA" 

Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Kemal Hara~i}, broj tel. 552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Komercijalna slu`ba Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: "TENDER- NABAVKA ^ELI^NIH PROFILA I LIMOVA" (ne otvarati - otvara komisija) 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-17061-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIjELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01-5825/07 od 31. 10. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Skupna VN za{titna oprema za potrebe OP Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno podru~je Mostar - Glavno skladi{te 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - LI^NA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    3)    garancija za isporu~enu robu    u~e{}e    7% 

    4)    tipizacija opreme    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 10. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 58,50 KM (PDV uklju~en u naknadu) ili 29,90 eura (PDV uklju~en u naknadu) na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka, broj ra~una 161040450028020039 sa naznakom predmeta nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SNJIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka banka CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije", na iznos 58,50 KM ili 29,90 EURA. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 10. 12. 2007. godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade. 

(1-11-17063-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZA[TITE
REPUBLIKE SRPSKE
JEDINICA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 05-GEN 825/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju projekata 

Kontakt osobe: dr Gordan Jeli}, Marko Stanarevi} 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 133 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401472840028 

Telefon: 051/319-161 

Faks: 051/319-168 

E-mail: gordan.jelic@pcuhealth.org 

             marko.stanarevic@pcuhealth.org 

Internet adresa: www.pcuhealth.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka i instalacija ra~unarske opreme za potrebe Projekta uvo|ewa informacionog sistema u primarnoj zdravstvenoj za{titi Republike Srpske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isto kao pod II.3

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Domovi zdravqa ^elinac, [amac, Prwavor, Srbac, Pale, Ribnik, Bawa Luka, Gradi{ka i Trebiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedan) mjesec od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od iznosa ponuda 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bankovna garancija se dostavqa u vidu originalnog dokumenta i mora biti validna 28 dana nakon isteka perioda va`ewa ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od iznosa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankovna garancija se dostavqa u vidu originalnog dokumenta i mora biti validna 28 dana nakon isteka roka za isporuku 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 12,30 ~asova 

Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju projekata, ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 133, I sprat, 78000 Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: 562-099-80254503-06. Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju projekata ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

(1-11-17071-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMUNALAC" DOO OD@AK 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Komunalac" d.o.o. Od`ak 

Kontakt osoba: Zlatko Mujkanovi} 

Adresa: R.Milovanovi}a 13 

Po{tanski broj: 76290 

Grad: Od`ak 

Identifikacijski broj: 4254005770005 

Telefon: 031/762-347, 063/340-654 

Fax: 031/762-347 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Broj 01-352/07 15. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka goriva, ulja i druge robe za motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Da bi u~estvovali u proceduri ove javne nabavke, dobavlja~i moraju dostaviti: 

1.    kopija sudskog rje{enja sa prilozima iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima,  ovjerena od strane nadle`nog dr`avnog organa ili notara, koja nije starija od tri mjeseca 

2.    kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), ovjerena od strane nadle`nog dr`avnog organa ili notara, koja nije starija od tri mjeseca 

3.    uvjerenje nadle`nog poreskog organa o izmirenim poreznim obvezama, original ili kopija ovjerena od strane nadle`nog dr`avnog organa ili notara, koje nije starije od tri mjeseca (~lanak 23. stavak 1. to~ka f) ZJN) 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim doprinosima za penziono-mirovinsko osiguranje, original ili kopija ovjerena od strane nadle`nog dr`avnog organa ili notara, koje nije starije od 3 mjeseca (~lanak 23. stavak 1. to~ke e) ZJN) 

5.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirneim doprinosima za zdravstveno osiguranje, original ili kopija ovjerena od strane nadle`nog dr`avnog organa ili notara, koja nije starija od tri mjeseca (~lanak 23. stavak 1. to~ke e) ZJN) 

6.    kopija obrasca "bilans uspjeha" za posljednji obra~unski period, ovjerena od nadle`nog dr`avnog organa ili notara 

7.    ispunjen obrazac ponude sa cijenama u KM, po jedinici mjere, ukupan iznos ponude bez PDV-a, posebice iskazanim PDV-om, ukupan iznos ponude sa PDV-om, potpisan i ovjeren od strane odgovorene osobe ponuditelja 

8.    izjava ponuditelja: 

-    da nema smetnji u pogledu odredbi ~lanka 23. stavak 1. to~ke a, b, c, i d ZJN 

-    o prihvatanju tenderske dokumentacije 

-    u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06 od 30. 12. 2006. godine) 

-    o posjedovanju cisterne za sukcesivni dovoz goriva najmanje 2000 litara 

-    o roku pla}anja u kalendarskim danima 

-    o periodu va`enja cijene goriva u kalendarskim danima 

    Izjava ponuditelja pod ovom ta~kom, mora biti potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja 

9.    spisak dokumenata koji se prila`u. 

Ponuda }e biti odbijena ako je dobavlja~ propustio da dostavi ili je dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanku 23. ZJN. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kopija obrasca "bilans uspjeha" za posljednji obra~unski peirod, ovjerena od nadle`nog dr`avnog organa ili notara, ako je ponuditelj sukladno va`e}im propisima obvezan raditi periodi~ni i zavr{ni obra~un o poslovanju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljede}ih kriterija: 

    1.    cijena    45% 

    2.    rok pla}anja    15% 

    3.    posjedovanje cisterne za sukcesivni dovoz robe
        najmanje 2000 lit.    10% 

    4.    period va`enja cijene goriva    30% 

Bodovi se dodjeljuju na sljede}i na~in: 

1. Cijena 

        P1 

P = ------  x 45 

        Pt 

Pri ~emu je: 

P1= najni`a cijena koja je ponuj|ena u postupku nabavke 

Pt= cijena koja je predlo`ena u ponudi koja je predmet ocjene 

45= maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je
      ponudio najni`u cijenu 

2. Rok pla}anja: 

a)    ponuda sa rokom pla}anja do 15 dana    0% 

b)    ponuda sa rokom pla}anja preko 15 do 30 dana
    uklju~no sa 30-im (tridesetim) danom     5% 

c)    ponuda sa rokom pla}anja preko 30 dana    15% 

3. Posjedovanje cisterne 

a)    ponuditelj koji ne posjeduje cisternu za suckesivni
    dovoz robe najmanje 2000 lit.    0% 

b)    ponuditelj koji posjeduje cisternu za sukcesivni
    dovoz robe najmanje 2000 lit.    10% 

4) Period va`enja cijene goriva 

a)    period va`enja cijene goriva namanje 30 dana, od
    dana zaklju~enja ugovora    10% 

b)    period va`enja cijene goriva najmanje 60 dana, od
    dana zaklju~ivanja ugovora    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

U postupku zahtjeva za dostavljanje ponuda, ugovorni organ }e primijeniti preferencijalni tretman doma}eg, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06 od 30. 12. 2006. godine), koju je donijelo Vije}e ministara Bosne i Hercegovine 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija dostupna je za izuzimanje i dostavu po objavljivanju obavje{tenja o nabavi u "SIu`benom glasniku BiH" i mo`e se preuzeti svakim radnim danom, u prostorijama JP "Komunalac" d.o.o. Od`ak od 8,00 do 15,00 sati. 

Otpremanje tenderske dokumentacije vr{i ugovorni organ u roku od tri dana na temelju pismenog zahtjeva ponuditelja uz prilo`enju priznanicu o upla}enoj naknadi od 50,00 KM na ra~un broj:  1322500311359457 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla. 

Pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije ponuditelj dostavlja isklju~ivo po{tom ili osobno. Po zahtjevu dostavljenom faxom ugovorni organ ne}e postupati. 

Ponuditelj koji bude dostavio samo priznanicu o uplati za tendersku dokumentaciju ne}e biti isporu~ena tenderska dokumentacija, a upla}eni iznos bi}e vra}en. 

Ponuditelji koji je izvr{io otkup tederske dokumentacije za sukcesivnu isporuku goriva, ulja i druge robe za motorna vozila po obavje{tenju objavljenom u "Slu`benom glasniku BiH", broj 75/07 od 8. 10. 2007. godine ne treba vr{iti ponovnu uplatu naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavljanje ponuda je 18. 12. 2007. godine do 15,00 sati. 

U ovom roku ponude moraju biti dostavljene u prostorije JP "KomunaIac" d.o.o. Od`ak, R. Milovanovi}a 13, 76290 Od`ak, neovisno od toga na koji se na~in ponude dostavljaju. 

Ponude se dostavljaju u dva primjerka. 

Ponuditelj je du`an na koverti sa ponudom navesti svoju potpunu adresu sa brojem telefona, mobitela i faxa. 

U slu~aju dostavljanja ponude nakon odre|enog roka, ponuda se vra}a ponuditelju neotvorena. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

30 (trideset) dana od dana podno{enja ponude. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JP "Komunalac" d.o.o. Od`ak, R. Milovanovi}a 13, 76290 Od`ak, dana 19. 12. 2007. godine u 12,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponuditelja, uz pismeno ovla{tenje. 

Ponuditelji }e biti obavije{teni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slu~aju, najkasnije u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

(1-11-17079-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PODUZE]E BRO]ANAC
^ITLUK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Javno poduze}e "Bro}anac" d.o.o. ^itluk 

Kontakt osoba: Mirjana Krasi} 

Adresa: Duhanski put bb 

Po{tanski broj: 88260 

Grad: ^itluk 

Identifikacijski broj: 4227057250002 

Telefon: 036/642-507 

Fax: 036/642-617 

E-mail: brocanac@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci i ugradnji novog visokonaponskog transformatora tip: 2VT1600/20x 10-6 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora ove obavijesti je nabavka i ugradnja novog visokonaponskog transformatora kao: tip 2VT1600/20/10-6 ENERGOINVEST-LJUBLJANA 

Tehni~ke karakteristike: 

- nazivni napon u praznom hodu: VN 20/10 kV, NN 6 kV 

- nazivna snaga: 1600 kVA 

- broj faza: 3 

- frekvencija: 50 Hz 

- grupa spoja: Dy5 

- na~in hla|enja: ONAN 

- napon kratkog spoja: 6% 

- tip regulacije na VN strani: bez napona 

- opseg regulacije na VN strani:  2,5% 


Oprema: 

- bucholtz relej 

- kontaktni termometar 

- su{ionik zraka 

- magnetski uljokaz 


Napomena: Du`nost svakog ponuditelja je da do|e u trafostanicu "BILETI] POLJE" u Bileti} Polju, na mjesto ugradnje transformatora, da snimi situaciju na licu mjesta, te na temelju snimljene situacije dostavi ponudu tro{kovnika. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan transformator 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke i ugradnja transformatora je TRAFO STANICA "BILETI] POLJE" u Bileti} Polju - ^itluk. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti ovjerenu kopiju izvatka iz sudskog registra sa {iframa djelatnosti (dokument ne stariji od tri mjeseca) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

- ponu|ena cijena    60% 

- garantni rok za ugra|enu robu    20% 

- uvjeti pla}anja    10% 

- rok isporuke od momenta narud`be    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Javnog poduze}a "BRO]ANAC" d.o.o., uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 3381202200003662 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. ili na blagajni poduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zahtjev za sudjelovanje mo`e se podnijeti svakim radnim danom (od 8,00 do 13,00 sati) od dana objavljivanja obavijesti do 16. 12. 2007. godine. 

Rok za dostavljanje ponuda, bez obzira na na~in dostave je 18. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda bit }e 19. 12. 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama Javnog poduze}a Bro}anac d.o.o. ^itluk. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponuditelju u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorna strana zadr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

Zakasnjele ponude se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene neotvorene. 

Obavje{tenje o javnoj nabavci objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-17081-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA MILI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Mili}i 

Kontakt osoba: LJiqana Lalovi} 

Adresa: Jovana Du~i}a 2 

Po{tanski broj: 75446 

Grad: Mili}i 

Identifikacioni broj: 4400288460003 

Telefon: 056/745-451 

Faks: 056/745-431 

E-mail: opmilici@teol.net 

Internet adresa: www.opstina.milici.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Skup{tine op{tine o kreditnom zadu`ewu broj 01-022-89/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kreditno zadu`ewe Op{tine Mili}i u iznosu od 350.000,00 KM u svrhu finansirawa kapitalnih investicionih rashoda i pokri}a deficita u fiskalnoj 2007. godini. 

Kreditno zadu`ewe Op{tine Mili}i otplati}e se u periodu od 18 mjeseci, odnosno 18 jednakih mjese~nih anuiteta, sa maksimalnom kamatnom stopom od 8% na godi{wem nivou (opadaju}a), sa tro{kovima obrade kreditnog zahtjeva od maksimalno 1,5% od iznosa kredita i obezbje|ewa: sopstvene mjenice op{tine i bjanko ovjereni nalozi. Rok rje{avawa kreditnog zahtjeva i isplata kredita od strane banke do deset dana od dana zvani~nog odabira banke. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Mili}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

18 mjeseci ili 547 dana 

Zapo~iwe danom zakqu~ewa ugovora, a zavr{ava otplatom zadwe rate 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija na ponudu nije potrebna 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    izjava ovjerena od strane odgovornog lica da banka nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

-    uvjerewe od nadle`nog suda da odgovorno lice nije progla{eno krivim za ozbiqan privredni prestuup ili kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina prije datuma podno{ewa ponude 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama za zaposlene prema fondu PIO ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama za zaposlene prema fondu zdravstvenog osigurawa ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    potvrda o registraciji firme 

-    JIB 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha, bilans stawa i izvje{taj o nov~anim tro{kovima za period 1. 1. 2006. do 31. 12. 2006. i 1. 1. 2007. do 30. 6. 2007. godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    visina kamatne stope na godi{wem nivou    75 poena 

    2)    visina provizije za obradu kreditnog
        zahtjeva    10 poena 

    3)    brzina realizacije kreditnog zahtjeva    5 poena 

    4)    visina provizije za prijevremenu otplatu
        kredita    5 poena 

    5)    broj mjenica za obezbje|ewe povrata kredita    5 poena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 12. 2007. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Prihvataju se svi slu`beni jezici u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka prihvatawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijena ponude izraziti u KM. 

Sve ponude koje stignu poslije navedenog roka ili ne budu dostavqene u obliku koji se tra`i sa potrebnom prate}om dokumentacijom ne}e biti uzete u razmatrawe. 

Svi tra`eni dokumenti koji nisu originalni, moraju biti dostavqeni u obliku ovjerenih fotokopija. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za izbor najpovoqnije banke za kredit. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na pisarnici Op{tine Mili}i svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova do nazna~enog roka. 

Od ponu|a~a se prilikom ocjene ponude mogu tra`iti dodatna obavje{tewa u ciqu odabira najpovoqnije ponude. 

Otvarawe ponuda je javno i zainteresovani ponu|a~i mogu da prisustvuju postupku otvarawa ponuda (sala za sjednice u Op{tini Mili}i).      

(1-11-17085-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KP "PARK" AD MRKONJI] GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KP "Park" a.d. Mrkonji} Grad 

Kontakt osoba: Jankovi} Du{an, dipl. ecc. 

Adresa: Stevana Sin|eli}a 51 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkonji} Grad 

Identifikacioni broj: 4401197280009 

Telefon: 050/211-506 

Fax: 050/211-066 

E-mail: kdp.park@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

Vr{enje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT   1 Vodovodni materijal 

LOT   2 Gorivo 

LOT   3 Mazivo 

LOT   4 Filteri (gorivo, zrak, ulje) 

LOT   5 Tehni~ki pregled, pranja vozila i monta`a guma 

LOT   6 Rezervni dijelovi za vozila 

LOT   7 Autogume 

LOT   8 Osiguranje imovine i lica 

LOT   9 Kancelarijski materijal 

LOT 10 Usluge {tampanja obrazaca 

LOT 11 HTZ oprema 

LOT 12 Sredstva za higijenu i osvje`avaju}i napici 

LOT 13 Sredstva javne higijene 

LOT 14 Sredstva za hlorisanje i kontrolu vode 

LOT 15 Alati i rezervni dijelovi 

LOT 16 Gra|evinski materijal 

LOT 17 Usluge polaganja asfalta 

LOT 18 Drvna gra|a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eno po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od 1. 1. 2008. godine do 31. 12. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pismena izjava ponu|a~a pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN za u~estvovanje na tenderu (izjava u tenderskoj dokumentaciji). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

- rje{enje o upisu u sudski registar 

- uvjerenje da je PDV obveznik 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) kvalitet    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007 .godine u 12,00 sati u prostorijama preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da poni{ti obavje{tenje o nabavci ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavci robe bez obaveze da objasni razlog za dono{enje takve odluke. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

a)    Naziv i adresu ponu|a~a 

b)    Javno nadmetanje za tender broj_________ 

c)    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

d)    Ponu|a~ koji u~estvuje na vi{e lotova obavezno treba navesti brojeve lotova na koverti 

(1-11-17090-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO OSNOVNO DR@AVNO PREDUZE]E
PROTIVGRADNA ZA[TITA REPUBLIKE SRPSKE GRADI[KA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno osnovno dr`avno preduze}e "Protivgrdna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka 

Kontakt osoba: Petrovi} Milenko 

Adresa: Kozarskih brigada bb 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 4401041350007 

Telefon: 051/825-260 

Fax: 051/813-167 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, monitiranje i odr`avanje tehni~kih sredstava i opreme za rad sistema protivgradne za{tite 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

a) Nabavka i montiranje tehni~kih sredstava: 

-    radio ure|aji sa antenama i prate}om opremom za: regionalni centar protivgradne za{tite, protivgradne stanice i repetitore 

-    lanseri za ispaljivanje protivgradnih raketa TG-10 i PP-8 

-    ure|aji za ispaljivanje protivgradnih raketa sa priklju~nim kablom 

LOT 2 

Odr`avanje tehni~kih sredstava na: regionalnom centru protivgradne za{tite, repetitorima i protivgradnim stanicama 

Potpuna specifikacija roba i usluga data je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema potrebama naru~ioca u ugovorenom periodu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Regionalni radarski centar protivgradne za{tite u Novoj Topoli (kod Gradi{ke) 

-    Repetitori na: Ozrenu (Kraljica), Kozari (Lisina), Trebavi (Duga Njiva), Majevici (Udrigovo), Ljubi}u (Svinjar), Velikom @epu i Kiku (kod Bratunca) 

-    Protivgradne stanice na teritoriji: Grada Banja Luke-17, Br~ko Distrikta BiH-8, op{tina: Prijedor-13, K. Dubica-7, Gradi{ka-22, Lakta{i-10, Srbac-6, Doboj-4, Prnjavor-17, Modri~a-3, B. Brod-2, Pelagi}evo-3, [amac-5, Grada~ac-6, D. @abar-2, Bijeljina-24 i Bratunac-6 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od 1. 2. 2008. godine do 1. 2. 2009. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

5% od ukupne ponu|ene sume, prila`e se uz ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

10% od ukupne ugovorene sume u roku od 30 dana po potpisivanju ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enja nadle`nih institucija kojima se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu sa ~lanom 24. ZJN. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Reference u skladu sa ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. stav 1., 2 i 5. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema ni`e navedenim kriterijima: 

    1. cijena    30% 

    2. na~in i uslovi pla}anja    20% 

    3. kvaltiet, garancija i servisiranje    20% 

    4. referenc lista    15% 

    5. rok isporuke    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije uz dokaz o upla}enoj naknadi od 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od datuma objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7 dana od dana zatvaranja otvorenog postupka (ako ista pada u subotu, nedjelju ili praznik), prenosi se na sljede}i radni dan 

Mjesto: Gradi{ka, prostorije Preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama preduze}a tri dana od dana podno{enja zahtjeva (svakim radnim danom od 9,00 - 14,00 ~asova)  ili mo`e biti poslana po{tom. 

PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a~ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "Ne otvaraj" Ponuda po obavje{tenju broj..." dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: J.O.D.P. "Protivgradna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka, Kozarskih brigada bb, 78400, Gradi{ka. 

Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ako se ponuda dostavlja po{tom, kao krajnji rok dostavljanja ponude ra~una se dan kada je ponuda predana na po{ti. 

OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u roku od sedam dana od dana zatvaranja otvorenog postupka. (Ako isti pada u subotu, nedjelju ili prazni~ni dan, otvaranje se prenosi na sljede}i radni dan). 

Ta~no vrijeme otvaranja ponuda bit }e nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e neotvorene vra}ene na adresu ponu|a~a 

Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici (samo jedan predstavnik) 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~esnika u postupku konkurisanja za dodjele ugovora. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da u skladu sa ~lanom 12. pasus 1. ta~ka b, i v, Zakona o javnim nabavkama BiH, otka`e postupak o dodjeli ugovora ne snose}i nikakve tro{kove koje su imali u~esnici u postupku konkurisanja za dodjelu ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na adresi kao pod I.1. 

(1-11-17092-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osobe: dr. sc. Jozo Budimir, red. prof. 

dr.sc. Ranka Kubi~ek, red. prof. 

Jasmin Suljagi}, asistent 

Adresa: ZAVNOBiH-a 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/320-793; 320-752; 320-757 

Fax: 035/300-741 

E-mail: jozo.budimir@untz.ba 

            ranka.kubicekv@untz.ba 

            jasmin.suljagic@untz.ba 

Internet adresa: www.tf.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci FT-IR spektrofotometra za potrebe katedre za organsku hemiju na Tehnolo{kom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku roba - FT-IR spektrofotometra za potrebe katedre za organsku hemiju na Tehnolo{kom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tehnolo{ki fakultet Univerziteta u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije)-specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2. kvalitet ponu|ene opreme    u~e{}e    20% 

    3. rok isporuke i instaliranja opreme    u~e{}e    6% 

    4. garantni rok na opremu    u~e{}e    4% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 19. 12. 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama Tehnolo{kog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 8, 75000 Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu: Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom "Ponuda sa cijenama -Tender broj 01-7674/07 Ne otvaraj". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{it na ra~un broj 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda: 722611; bud`etska organizacija 2404001 poziv na broj 7009000000; primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax. 035/300-544. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-17094-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" 

Kontakt osoba: [efko Hamzi}, Alija Filipovi} 

Adresa: Franjeva~ka 30 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209042590003 

Telefon: 035/396-648; 061/298-245 

Fax: 035/250-402, 396-648 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe: LOT 1, 8, 10 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj OP-2/07 po Odluci o pokretanju postupka javne nabavke broj 3804 od 9. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT   1 Vodovodne cijevi 

LOT 10 Kanalizacioni materijal 

LOT   8 Kameni agregat 0-60 mm (tampon) 

Naru~ilac }e robe nabavljati i koristiti usluge sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora zavisno od potreba, {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama, a koli~ine mogu biti i manje u odnosu na prikazane koli~ine u lotu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina je specificirana u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. Svaki lot je neovisan paket za ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za robe: paritet fco skladi{te JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla, 4. april bb, Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za robe i usluge: do finansijskog ispunjenja ugovora, a najdalje do 31. 3. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garanacija poslovne banke na iznos od 2% visine ponude, a najmanje 2.000,00 KM s rokom va`enja: opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna i neopoziva bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e ukoliko njegova ponude bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ponude s rokom va`enja 30 dana nakon isteka ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna i neopoziva bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi navedenih u ~lanu 23. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski identifikacioni broj i identifikacioni broj kod Uprave za indirektno oporezivanje (ovjerena fotokopija) 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima iz kojih se vidi da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja 

3.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena za vrijeme trajanja ugovora 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za period ne du`i od 3 (tri) posljednje financijske godine za koje se raspola`e sa podacima ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine 

2.    potvrda od poslovnih banaka da ra~un nije bio blokiran u periodu od 12 mjeseci prije podno{enja ponude 

3.    izjava ponu|a~a da je pregledao tendersku dokumentaciju sa svim prilozima i da istu prihvata bez primjedbi 

4.    izjava ponu|a~a o ukupnom prometu za posljednje dvije godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih isporuka roba ili pru`enih usluga izvr{enih u posljednje 2 godine, sa vrijednostima, datumima i kontakt osobama 

2.    izjava sa opisom tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a, mjere za osiguranje kvaliteta 

3.    certifikati i uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, a ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija i standarda potvr|uje podobnost proizvoda ili usluga 

4.    izjava o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje 3 godine 

5.    rje{enje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti rudarstva, i industrije za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti rudarstva, i dokaz da je ispunio obaveze u vezi pla}anja koncesionih naknada, samo za LOT 8 Kameni agregat 

6.    kompletnost ponu|ene specifikacije po lotovima je obavezna i eliminatorna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Red.  broj 

KRITERIJ 

Procent (%) 

1. 

Cijena (najni`a cijena nije odlu~uju}a pri izboru ponu|a~a) 

35 

2. 

Tra`eni kvalitet roba, odnosno ponu|enih usluga 

20 

3. 

Rokovi pla}anja (rok ne mo`e biti kra}i od 15 dana od dana isporuke robe/izvr{enja usluge, odnosno, od dana ispostavljanja fakture) 

15 

4. 

Uslovi i na~in pla}anja (kompenzacije, cesije i sl.) 

10 

5. 

Rokovi isporuke robe, odnosno, vr{enja usluga 

6. 

Garantni rokovi 

7. 

Reference na istim i/ili sli~nim poslovima 

8. 

Bonitet ponu|a~a 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Federaciji BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine 

Tuzla, 75000, 4. april bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Preuzimanje tenderske dokumentacije 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavljivanju obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 75000, u ul. Franjeva~ka 30, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i to uz predaju dokaza o uplati iznosa od 30,00 KM za svaki lot posebno. 

Uplata se mo`e izvr{iti na transakcijski ra~un broj 338-300-22500471-33 kod UniCredit Zagreba~ke banke Filijala Tuzla (svrha doznake: tro{kovi tenderske dokumentacije za otvoreni postupak broj OP-2/07) ili na blagajni preduze}a. 

Podno{enje i otvaranje ponuda 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu za svaki lot posebno obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Cijena (jedini~na i ukupna) mora biti iskazana u KM. Cijene su fiksne i moraju biti iskazane za robu na paritetu fco skladi{te JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla, ul. 4. april bb, sa uklju~enim carinskim i drugim da`binama koje se pla}aju prilikom uvoza, sa porezom na dodatu vrijednost. 

Originalna specifikacija materijala ili usluga (dostavljena kao sastavni dio tenderske dokumentacije) mora biti popunjena u cijelosti i svaka stranica treba biti potpisana i ovjerena od strane ponu|a~a. Na specifikaciji mora biti iskazana ukupna cijena ponude. U protivnom ponuda se ne}e razmatrati. 

Rokovi pla}anja, uslovi i na~in pla}anja, rokovi isporuke i garantni rokovi dostavljaju se na originalnom obrascu dostavljenom u tenderskoj dokumentaciji potpisanom i ovjerenom od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Ponude se predaju li~no ili putem po{te (preporu~eno) na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla 75000, Franjeva~ka 30 u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak broj: OP-2/07 za LOT _____; ne otvaraj - za Komisiju". Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa, telefon i faks ponu|a~a. 

Ponude }e biti otvorene na dan otvaranja slijede}im redoslijedom: 

LOT 1 dana 21. 12. 2007. godine u 8,30 sati 

LOT 8 dana 21. 12. 2007. godine u 8,45 sati 

LOT 10 dana 21. 12. 2007. godine u 9,00 sati 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" 

Kontakt osobe: [efko Hamzi}, Filipovi} Alija 

Adresa: 4. aprila bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209042590003 

Telefon: 035/396-648; 061/298-245 

Fax: 035/250-402, 396-648 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" 

Kontakt osobe: [efko Hamzi}, Filipovi} Alija 

Adresa: Franjeva~ka 30 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209042590003 

Telefon: 035/396-648; 061/298-245 

Fax: 035/250-402, 396-648 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" 

Kontakt osobe: [efko Hamzi}, Filipovi} Alija 

Adresa: Franjeva~ka 30 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209042590003 

Telefon: 035/396-648; 061/298-245 

Fax: 035/250-402, 396-648 

(1-11-17095-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA"
TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08-101/0007/07-1 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Kontakt osoba: Amir Nuki} 

Adresa: 21. aprila 4 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-007 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

JP EP BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica "Termoelektrana" Tuzla 

Komercijalna slu`ba -  tel. 035/305-131 

21. aprila 4, 75203 Bukinje 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP EP BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica "Termoelektrana" Tuzla 

Komercijalna slu`ba - tel. 035/305-081 

Bukinje - 75000 Tuzla 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP EP BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica "Termoelektrana" Tuzla 

Komercijalna slu`ba - tel. 035/305-081 

Bukinje - 75000 Tuzla 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Rezervni dijelovi pneumatskog transporta
        elektrofilterskog pepela bloka 4 

LOT 2    Aparati i oprema za zavarivanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Rezervni dijelovi pneumatskog transporta
        elektrofilterskog pepela bloka 4 

LOT 2    Aparati i oprema za zavarivanje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da - 1,5% od vrijednosti ponude za svaki lot posebno bez uklju~enog PDV-a, a minimalni iznos garancije po svakom lotu je 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a,
b, c. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - 10% 

Za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg, potrebno je da ponu|a~ dostavi: 

-    izjavu ponu|a~a da najmanje 50% od ponu|ene robe ima porijeklo iz BiH 

-    deklaracija proizvo|a~a za ponu|enu robu 

-    potvrda Vanjskotrgovinske komore BiH da ponu|ena roba ima bh. porijeklo robe u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki 

-    kalkulacija cijene ko{tanja ponu|enih roba kojom ponu|a~ dokazuje da u strukturi cijene najmanje 50% tro{kova ~ine robe porijeklom iz BiH; ugovorni organ zadr`ava pravo provjere dostavljene kalkulacije cijene ko{tanja 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 20. 11. 2007. godine do 7. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa PDV-om iznosi 50,00 KM po lotu. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SNJIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za lot ___. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1321000108050151 (NLB Tuzlanska banka) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije, lot ____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 12. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 12. 2007. godine 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli - sala za otvaranje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

LOT 1 u 11,15 sati 

LOT 2 u 12,45 sati 

(1-11-17101-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP 14/07 OD 19. 11. 2007. GODINE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Edina Aganovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj:  200211100005 

Telefon: 032/406-373 

Fax: 032/242-902 

E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 14/07 od 19. 11. 2007. godine (Ponavlja se OP 08/07 od 2. 7. 2007. godine) 

Nabavka alata, sitnog inventara, rezervnih dijelova i ostalog tehni~kog materijala za potrebe redovnog i investicionog odr`avanja Direkcije za 2007. godinu 

(lotovi 1 do 24) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ima karakter redovnog i investicionog snabdijevanja i obezbje|uje kontinuitet redovnog i investicionog odr`avanja telekomunikacionih i drugih kapaciteta DD "BH TELECOM" Direkcija Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama po lotovima iz tenderske dokumentacije: 

LOT 1    Alat i sitan inventar - Alat 

LOT 2    Alat i sitan invenatar - Plinska oprema i oprema za
        montere 

LOT 3    Alat i sitan invenatar - Telekomunikacijski pribor 

LOT 4    Alat i sitan invenatar - Auto oprema 

LOT 5    Sitan inventar - Kancelarijski 

LOT 6    Alat i sitan inventar - Biro oprema 

LOT 7    Alat i sitan invenar - Monterska oprema 

LOT 8    Alat i sitan inventar - Ma{ina i plo~ice za
        obilje`avanje kablova 

LOT 9    Tehni~ki materijal za redovno odr`avanje 

LOT 10    Tehni~ki materijal za investiciono odr`avanje -
        reglete i nosa~i regleta  

LOT 11    Tehni~ki materijal za investiciono odr`avanje - sito
        ormari 

LOT 12    Tehni~ki materijal za redovno odr`avanje - za trase 

LOT 13     Tehni~ki materijal za redovno odr`avanje - materijal
        razni 

LOT 14    Elektro energetski materijal 

LOT 15    Materijal za odr`avanje - vodovodni materijal 

LOT 16    Materijal za odr`avanje - bravarski materijal 

LOT 17    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme
        klimatizacije tip TRANE  

LOT 18    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme            klimatizacije tip BEKO 

LOT 19    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme
        klimatizacije tip LG 

LOT 20    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme
        klimatizacije tip CARRIER  

LOT 21    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme
        klimatizacije tip NJEISS TECHNIK 

LOT 22    Rezervni dijelovi i materijali za sisteme
        klimatizacije tip RC GROUP  

LOT 23    Rezervni dijelovi i materijali za dizel el. agregate 

LOT 24    Rezervni dijelovi i materijali za ispravlja~e   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco - skladi{te kupca, Bulevar kralja Tvrtka I broj 2 (Centar Po{ta Zenica), 72000 Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava u skladu sa rokovima koje su ponudili najpovoljniji ponu|a~i po lotovima. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1. Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, ne dostavlja garanciju banke za ozbiljnost ponude 

2. Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 100.000,00 KM, obavezno dostavlja garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000 KM od vrijednosti ponude 

3. Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) prelazi iznos od 100.000,00 KM, obavezno dostavlja garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH TELECOM" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti, 90 dana, koliko iznosi i rok za opciju ponude plus 30 dana (ukupno 120 dana) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e ukoliko bude izabran za isporu~ioca dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, dostavlja izjavu, obavezno ovjerenu kod nadle`nog organa, ne stariju od tri mjeseca, da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovornosti izjavljuje, da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

    Izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva 

2.    Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) je ve}a od 30.000,00 KM, obavezno dostavlja 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca (prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je predhodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj predhodio datumu podno{enja zahtjeva) 

-    Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa (koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca), da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran: 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~ana adresa ponu|a~a, broj telefona/ telefaksa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji preduze}a sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zdovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 12. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2007. godine u 12,00 sati, 

Direkcija Zenica, Masarykova 46, 72000 Zenica, sala 17, na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    Izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena za period trajanja ugovora 

2.    Izjavu ponu|a~a da prihvata uslove zadane u tenderskoj dokumentaciji, koja je potpisana od ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a  

3.    Predra~un sa~injen na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za svaki lot posebno sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrjednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama KM. 

    Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan lot. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan 

4.    Izjavu o prihvatanju na~ina pla}anja (bez avansa - po uredno izvr{enoj primopredaji robe) 

5.    Izjava kojom ponu|a~ garantuje kvalitet ponu|enih materijala prema tra`enim uslovima iz tehni~ke specifikacije za svaki lot koji se nudi posebno 

6.    Izjavu o du`ini garantnog perioda na kvalitet isporu~enih tehni~kih materijala, posebno za svaki lot koji se nudi 

7.    Izjava ponu|a~a sa definisanim rokom isporuke u kalendarskim danima posebno za svaki lot koji se nudi 

8.    Ponu|a~i dostavljaju izjavu da je ponu|ena roba, odnosno oprema novoproizvedena  

9.    Izjava ponu|a~a da }e u svemu po{tovati odredbe Tehni~kog opisa koji se daje u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~ dostavlja i podatke o karakteristikama ponu|enih materijala po lotovima koje nudi, odnosno katalo{ko-prospektni materijal, za robe za koje je to mogu}e dostaviti. 

Kriterij za izbor je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, prema kriterijima iz ta~ke IV.2. a. ovog obavje{tenja . 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Masarykova 46 - 72000 Zenica. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI, - " NABAVKA ALATA, SITNOG INVENTARA, REZERVNIH DIJELOVA I OSTALOG TEHNI^KOG MATERIJALA ZA POTREBE REDOVNOG I INVESTICIONOG ODR@AVANJA DIREKCIJE ZENICA ZA 2007. GODINU" broj OP 14/07 od 19. 11. 2007. godine i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz te~ke II.5. obavje{tenja. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata - svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osobe: Mustafa Vejspahi} dipl. ing. el., Namir [kaljo, dipl. ing. el., Advan Dizdar, dipl. ing. el., Hamdija [abi}, dipl. ing. el. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj:  200211100005 

Telefon: 032/404-404 (M.V.), 032/201-201 (N.[.), 061/132-564 (A.D.), 032/245-808  

Fax: 032/242-902 

E-mail: Mustafa.vejspahic@bhtelecom.ba 

             Namir.skaljo@bhtelecom.ba 

             Advan.dizdar@bhtelecom. ba 

             Hamdija.sabic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj:  200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj:  200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-17102-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA ZA ^LANOVE PORODICA [EHIDA I  POGINULIH BORACA, RATNE VOJNE INVALIDE, DEMOBILIZIRANE BORCE I PROGNANE OSOBE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond Kantona Sarajevo az izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe 

Kontakt osoba: Bali} Meliha 

Adresa: Hifzi Bjelevca 54 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200683530003 

Telefon: 033/776-180 ili 033/776-199 

Fax: 033/776-196 

E-mail: info@fondstan.lol.ba 

Internet adresa: www.fondstan.lol.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1 Nabavka robe za bife 

LOT 2 Nabavka robe za ~i{}enje 

LOT 3 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 4 Obavljanje poslova eta`iranja stambenih jedinica 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka robe za bife 

LOT 2 Nabavka robe za ~i{}enje 

LOT 3 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 4 Obavljanje poslova eta`iranja stambenih jedinica 

LOT 5 Osiguranje imovine i lica 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Hifzi Bjelevca 54 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za LOT 1, 2, 3 i 4 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim prilozima, odnosno fotokopija registracije kod drugog nadle`nog organa, ne starija od 3 mjeseca 

-    ispunjen i ovjeren cjenovnik s jedini~nim cijenama u KM (sa ura~unatim PDV) za svaku pojedina~nu robu ili uslugu, bez dopuna, jer }e se ponude koje nisu popunjene na takav na~in isklju~iti iz nadmetanja, ukupnu cijenu svih roba ili usluga sa uklju~enim porezima, carinama, taksama ili drugim da`binama 

-    izjava da su ponu|ene jedini~ne cijene nepromjenjive 

-    izjava ponu|a~a da je u mogu}nosti tra`enu robu dostaviti na adresu naru~ioca  

-    reference o ranije obavljenim poslovima 

Za LOT 5 - pored gore navedene dokumentacije, potrebno je dostaviti slijede}e:  

-    potvrda nadle`ne poreske uprave da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza, ne starija od 3 mjeseca 

-    potvrda zavoda PIO da se ne vodi postupak zbog nepla}anja obaveza po osnovu doprinosa, ne starija od 3 mjeseca 

-    bilans uspjeha-bilans stanja iskazan za 2006. godinu 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. Zakona, ne stariji od 3 mjeseca   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    LOT 1, 2, 3, 4, 5 ukupna cijena sa ura~unatim PDV 

2)    LOT 4 cijena usluge eta`iranja (sa ura~unatim PDV) po 1m2 za pojedina~ne stambene jedinice kao za ve}i broj stambenih jedinica, rok izvo|enja u kalendarskim danima 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 11. 2007. godine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2007. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Hifzi Bjelevca 54/I 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena uvjerenja i potvrde mogu se dostaviti u fotokopijama, a ponu|a~i su du`ni dati izjavu da ukoliko budu odabrani za najpovoljnijeg ponu|a~a mogu obezbijediti originalnu tra`enu prate}u dokumentaciju ili ovjerenu fotokopiju po ovom pozivu u roku od 10 dana od dana dobijanja obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponu|a~a. 

(1-11-17105-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD
SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac 

Kontakt osoba: Jefti} Miladin, dipl. ing. {um. 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 

Telefon: 057/405-327, 405-302 

Fax: 057/405-342 

E-mail: uprava@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ustupanje radova i usluga u {umarstvu na podru~ju [.G. "Sjeme}" za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 69
        g.j. "Ratak Devetak" 

LOT 2    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 77
        g.j. "Ratak Devetak" 

LOT 3    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 104
        g.j. "Ratak Devetak" 

LOT 4    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 105
        g.j. "Ratak Devetak" 

LOT 5    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 79
        g.j. "Sjeme}" 

LOT 6    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 94
        g.j. "Sjeme}" 

LOT 7    Sje~a, izrada i privla~enje [DS u odjelu 108
        g.j. "Sjeme}" 

LOT 8    Popravka {umskih kamionskih puteva 

LOT 9    Prevoz radnika na posao i sa posla 

LOT 10    Slaganje [DS sa dizalicom 

LOT 11    Rad pratioca (motoriste) uz dizalicu za utovara [DS 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine po lotovima date su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je [umskog gazdinstva "Sjeme}" Rogatica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garanciju dozna~iti u gotovini ili dostaviti u vidu bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 

1)    potvrdu da nije pod ste~ajemi ili likvidacijom (od registarskog suda) 

2)    potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 

3)    potvrda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4)    potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

5)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje i PIO osiguranje 

6)    potvrda da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave)  

2)    dostaviti ovjerenu kopiju  PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 

3)    dokaz o registraciji za izvo|enje radova u {umarstvu nadle`nom sudu (obrazac 3 iz sudskog registra) 

4)    rje{enje o ispunjenosti uslova za izvo|enje tra`enih radova izdato od strane nadle`nog ministarstva 

5)    dokaz o posjedovanju sredstva rada potrebnih za izvo|enje radova (popisne liste) i dokaze o radnom odnosu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika ovjeren u nadle`nom fondu PIO) 

6)    dokaz o uplati naknade na ime garancije za ponudu (ozbiljnost ponude)  

7)    dokaz o uplati naknade za kori{tenje tenderske dokumentacije u visini od 50,00 KM + PDV po 1 lotu 

8)    podatke o uspje{nosti izvo|enja radova u {umarstvu po prethodno sklopljenim ugovorima sa JP ili drugim preduze}ima {umarstva van granica Republike Srpske - referensa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) napovoljnija ukupna cijena    u~e{}e do 75% 

    2) dinamika i rok zavr{etka    u~e{}e do 15% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e do 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom postupka u organizacionom dijelu. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM + PDV po 1 lotu.  

Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un 562-001-00000330-38. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 12. 2007. godine do 15,00 ~asova   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 12. 2007. godine u 11,00 ~asova, 

U prostorijama Direkcije u Sokocu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". 

Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. 

Cijene ponuda izraziti u KM, bez PDV-a. 

(1-11-17111-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivre- de Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

Kontakt osoba: Dijana Drma} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227552000004 

Telefon: 036/551-823, 551-825 

Fax: 036/551-825 

E-mail: zavodstrucna@yahoo.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na kantonalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci putni~kog automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Putni~ko vozilo, osnovnih krarakteristika: 

- du`ine 4,60 - 4,70 m 

- {irine 1,75 - 1,90 m 

Druge specifikacije i karakteristike vozila koje se nabavlja sadr`ane su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanjanja u javnom nadmetanju {to je regulirano ~lankom 23. Zakona o javnim nabavama. Dokazi o ispunjavanju uvjeta ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima 

-    uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    bilansa stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti, ne starija od tri mjeseca 

-    uvjerenje od nadle`ne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama po svim osnovama 

-    original ili ovjerena kopija potvrde o izmirenim obvezama za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje za sve uposlenike 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    referenc lista u formi izjave ponu|a~a 

-    izjavu o nepromjenjivosti cijene u smislu pove}anja cijene 

Ponu|a~i mogu prilo`iti i ostala dokumenta koja smatraju da su bitna, a nisu obuhva}ena u prethodnim to~kama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    tehni~ke karakteristike i kvalitet    u~e{}e    30% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    30% 

    3)    cijena    u~e{}e    20% 

    4)    posprodajni servis i tehni~ka pomo}    u~e{}e    5% 

    5)    garantni rok za ponu|eni automobil i
        opremu    u~e{}e    10% 

    6)    na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijedidti do tri dana od primitka zahtjeva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 12. 2007. godine u 11,00 sati, 

Mostar, Bra}e Feji}a bb, u prostorijama Ministarstva 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj - Ponude za nabavu automobila", na adresu Bra}e Feji}a bb. ured 17, (osobno ili po{tom). 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene.  

Otvaranju ponuda mo`e nazo~iti po jedan predstavnik ponu|a~a, na temelju pismenog ovla{tenja. 

O rezultatima javnog nadmetanja-otvorenog postupka ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelomi~no ponudu, {to podrazumijeva parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi obavijest o nabavi prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivre- de Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

Kontakt osoba: Dijana Drma} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227552000004 

Telefon: 036/551-823, 551-825 

Fax: 036/551-825 

E-mail: zavodstrucna@yahoo.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivre- de Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

Kontakt osoba: Dijana Drma} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227552000004 

Telefon: 036/551-823, 551-825 

Fax: 036/551-825 

E-mail: zavodstrucna@yahoo.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivre- de Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije/kantona 

Kontakt osoba: Dijana Drma} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227552000004 

Telefon: 036/551-823, 551-825 

Fax: 036/551-825 

E-mail: zavodstrucna@yahoo.com 

(1-11-17119-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Ke{mer Jasenko 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/280-020 lokal 3385 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci roba i vr{enju usluga za 2008. godinu broj 09-10/1-14-2-3012 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I    Rezervni dijelovi, dodatna oprema, potro{ni
        materijal, servis i popravka motornih iz programa
        "VNJ" 

LOT II    Rezervni dijelovi, dodatna oprema, potro{ni
        materijal, servis i popravka motornih iz programa
        [koda 

LOT III    I Autoguma 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci ili 1 (jedna) godina od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljiva od strane FMUP-a Federalna uprava policije 

Sa va`no{}u opcija ponude 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljivu od strane FMUP-a Federalna uprava policije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da nema smetnji za u~estvovanje u smislu ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nabavke) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine sa vrijednostima i primaocima (reference ponu|a~a) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena po lotu    u~e{}e    40% 

    2)    originalni rezervni dijelovi i garancija
        na ugra|ene rezervne dijelove
        (certifikat)    u~e{}e    25% 

    3)    na~in i rok pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    rok isporuke i pru`anje usluge    u~e{}e    10% 

    5)    kompletnost ponude    u~e{}e    5% 

    6)    reference ponu|a~a    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZJN 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2007. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Tina Ujevi}a 1 - Dom policije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za u~e{}e u ponovnom otvorenom postupku, potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM. 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, a ponu|a~i koji su sudjelovali u prvobitnom otvorenom postupku, novu dokumentaciju mogu preuzeti, uz predo~enje uplatnice o ranijoj uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

Uplatu izvr{iti: 

UPI Banka DD Sarajevo 

-    svrha doznake: "Uplata tenderske dokumentacije za FMUP - Federalna uprava policije, rezervni dijelovi 

-    Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo financija 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija 14030001 

-    Op}ina: Centar 077 

(1-11-17127-07) 


11 - JANAB 


BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
HEALTH INSURANCE FOND OF REPUBLIC OF SRPSKA
BANJA LUKA 

PROCUREMENT NOTICE 

No 09-8525/07
REPEATED PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY     

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: Health Insurance Fund of Republic of Srpska 

Contact person: Rade Blagojevi} 

Address: Zdrave Korde 8 

Post code: 78100 

Town: Banja Luka 

Identification number: 4400965150008 

Telephone: +387 (051) 213-594, 218-647 

Fax: (051) 216-596 

E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org 

Internet address (web): www.zdravstvo-srpske.org 

I.2. ADDRESS FROM NJHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS FROM NJHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS TO NJHICH TENDERS/RELJUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Art. 3 PPL) 

I.5.a Public organ 

I.5. b Entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT: 

Goods 

II.2. IS IT A FRAMENJORK AGREEMENT 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

09-8525/07 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Procurement of osteo-synthetic material, repeated procedure 

II.5. TOTAL LJUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 

Specified in Tender Documents 

II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR NJORKS 

Specified in Tender Documents 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

Yes 

Offers can be submitted for: several lots. 

II. 8. ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE OFFERS? (Art. 17 PPL) 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Period in months 12 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF THE BID SECURITY (Art. 16 PPL) 

Yes, 2% 

III.2. OTHERS RELJUESTS CONNECTED NJITH THE BID SECURITY (Art. 16-17 PPL) 

No 

III.3. AMOUNT OF THE PERFORMANCE SECURITY, (Art. 16 PPL) 

Certified bidder's statements that he would, if his bid was selected, submit the bank guarantee for the Contract performance. The bank guarantee shall be 10% of the Contract amount with the term of validity: perfoming term +30 days 

III.4. OTHERS RELJUESTS CONNECTED NJITH THE PERFORMANCE SECURITY 

As in III.3. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Art. 23 PPL) 

Evidences should be submitted than the bidder satsfies the conditions stated in the Article 23 of the Public Procurement Law (evidences must not be more than 3 months old). Evidences are specified in the Tender documents. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Art. 24 PPL) 

Evidences should be submitted according to the Article 24 of the Public Procurement Law (evidences must not be more than 3 months old). Evidences are specified in the Tender documents. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECNOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art. 25 PPL) 

Evidences should be submitted according to the Article 25 of the Public Procurement Law (evidences must not be more than 3 months old). Evidences are specified in the Tender documents. 

III.8.  CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Art. 26 PPL) 

Evidences should be submitted according to the Article 26 of the Public Procurement Law (evideces must not be more than 3 months old). Evidences are specified in the Tender documents. 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. CONTRACT ANJARD CRITERIA (Art. 34 PPL) 

b)    The most favorable offer in the economical sense, including the following criteria (in descending order) 

    1)    Price    50% 

    2)    Term of payment    20% 

    3)    Term of delivery    20% 

    4)    Bidder's reference list, referring to the
        procurement in RS health institutions    10% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC  PREFERENCES (Art. 20 PPL) 

In accordance with the law regulations. 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) 

Tender documents obtainable until 10. 12. 2007. Price of Tender documents 500,00 KM per a lot 

IV.5. LANGUAGE RELJUIREMENTS REGARDING TENDER 

Official languages spoken in BiH 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIPT OF BIDS/RELJUESTS FOR PARTICIPATION 

10. 12. 2007. at 12,00 

IV.7. BID VALIDITY PERIOD 

2 months or 60 days after deadline for tender submission 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Art. 33 PPL) 

Date: 10. 12. 2007. at 12:30 

Place: As in I.1. (the conference room at the ground floor) 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

All needed information connected with the procurement will be obtainable every working day from 8 AM to 2 PM. 

Tender documents will be issued upon receiving the written request and the proof of payment of the irrecoverable fee as stated in IV.4. ito the account of the contractual organ, No: 551-001-00000163-25. Only the bidders who take the Tender documents may submit their bids. The Health Insurance Fund of Republic of Srpska will not cover any bidder's costs incurred during the procurement procedure. The bidder must submit, beside the bid, all the required documents and evidences. The bid must be submitted in a sealed envelope with the full name of the bidder and with an indication "Bid for the osteo-synthetic materials 09-8525/07. Do not open until 10. 12. 2007". 

(1-11-17137-07)   
(veza 1-11-16169-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija, Poreska uprava 

Kontakt osoba: Goran Drakuli} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 51 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 332-300, 332-340 

Faks: 332-330 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka ra~unarske opreme (storage oprema i multimedijalna oprema) za Poresku upravu Republike Srpske. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka za Poresku upravu - Sjedi{te Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT IV - Storage oprema i 

LOT VI - Multimedijalna oprema 

Ponu|a~i mogu dostaviti ponudu za jedan lot ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Precizira}e se ugovorom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije obavezno 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da }e biti obezbije|ena bankovna garancija na avans koji ponu|a~ tra`i u svojoj ponudi (samo u slu~aju da ponu|a~ u svojoj ponudi tra`i avans) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama (direktni i indirektni porezi) ne starije od 30 dana od dana objavqivawa obavje{tewa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke {to dokazuju ovjerenim rje{ewem o registraciji, izuzev onih subjekata koji su iskqu~eni iz nadmetawa prema ~lanu 23. Zakona. 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon, kontakt lice 

-    referenc listu 

-    ovjerenu kopiju rje{ewa o registraciji 

-    dokaz o uspje{nom poslovawu u protekloj godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u prethodnoj godini, sa vrijednostima (potvrde izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci) 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti 

-    uvjerewa izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, a kojima se potvr|uje podobnost proizvoda 

Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, broj~ano ozna~ena po redosqedu iz ponude. 

U slu~aju nedostataka, neistinitosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenata ponu|a~a, naru~ilac ne}e ni razmatrati ponudu. 

Dokumentacije ne smije biti starija od 3 mjeseca. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterijumi za odabir najpovoqnije ponude bi}e utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tednera u iznosu od 50,00 KM, na ra~un 5620990000055687, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu u Poreskoj upravi Republike Srpske. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jeziku srpskog naroda. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti do 18. 12. 2007. godine do 16,00 ~asova 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Ministarstvo finansija Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 51, "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU (navesti lot) - NE OTVARAJ". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama Poreske uprave, Mladena Stojanovi}a 51, Bawa Luka, i to: 

LOT IV, dana 20. 12. 2007. godine u 10,00 ~asova 

LOT VI, dana 20. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Otvarawu mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a (pismeno ovla{tewe) 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Poreska uprava zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-17139-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE AD
BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 81/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85 

Po{tanski broj: 78000 

Telefon: 051/216-571 

Tel/fax: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka klima ure|aja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci klima ure|aja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Planska vrijednost do 50.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Radne jedinice Po{ta Srpske koje su navedene u tehni~koj specifikaciji TD 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je rok naveden u ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3.    naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera izvr{enih u  posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora, ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e    70% 

    2.    dinamika izvr{enja poslova po
        navedenim lokacijama    u~e{}e    20% 

    3.    garantni rok    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 10,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-17141-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo pravde 

Kontakt osoba: Aida Jasika 

Adresa: Valtera Peri}a 15/III 

Po{tanski broj: 71 000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200785450004 

Telefon: 033/213-154 lok. 246 

Fax: 033/213-152 lok. 358 

E-mail: aidaj@pris.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

U skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-161/07 Nabavka putni~kog vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka 1 (jednog) novog putni~kog vozila za potrebe Federalnog ministarstva pravde, koja podrazumijeva slijede}e 

TEHNI^KE KARAKTERISTIKE: 

ZAPREMINA MOTORA: 1896 ccm 

SNAGA MOTORA: 77/105 KS 

BOJA: CRNA 

BROJ VRATA: 5 

GODINA PROIZVODNJE: 2007. 

VRSTA MOTORA: TDI SA KATALIZATOROM 

BROJ BRZINA: 5+R 

BROJ SJEDI[TA: 5 

POTRO[NJA GORIVA: 6,4/4,2/5,0 

OPREMA: NAVEDENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE NOVOG VOZILA cca 50.000 KM 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina se procjenjuje na iznos od 50.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je Federalno ministarstvo pravde 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj specifikaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj specifikaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj specifikaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj specifikaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) garancijski period    u~e{}e 20% 

    3) tehni~ka sposobnost    u~e{}e 10% 

    4) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    5) uvjeti pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti po zahtjevu. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, Valtera Peri}a 15/III, sala 329 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA", za otvoreni postupak za javnu nabavku roba za 2007. godinu, za NABAVKU PUTNI^KOG AUTOMO- BILA ZA POTREBE FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE, na adresu Federalnog ministarstva pravde, Sarajevo, Valtera Peri}a 15, neposredno na protokol (ured 304) ili preporu~enom po{tom. 

Ponuda treba sa sadr`i: 

1.    izjavu ponu|a~a, ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

2.    cijenu izra`enu u KM bez PDV-a 

3.    izjavu za uvjete, na~in pla}anja i garanciju, te rok isporuke 

4.    ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se razmatrati 

(1-11-17146-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JZU DOM ZDRAVLJA "OZREN" PETROVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravqa "Ozren" Petrovo 

Kontakt osoba: @eqko Simi} 

Adresa: Todora Vujasinovi}a bb 

Po{tanski broj: 74317 

Grad: Petrovo 

Identifikacioni broj: 4400230030009 

Telefon: 053/260-027 

Faks: 053/260-232 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora JZU Doma zdravqa "Ozren" Petrovo, broj 293-07 od 8. 11. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka kombi vozila - putni~ko dizel 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT 1 

a) kombi vozilo x

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravqa "Ozren" Petrovo 

Ulica Todora Vujasinovi}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po potpisivawu ugovora u roku od 30 dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e 30% 

    2) dosada{we iskustvo    u~e{}e 30% 

    3) garantni rok    u~e{}e 20% 

    4) na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    5) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavi obavje{tewa o nabavci u zgradi JZU Dom zdravqa "Ozren", svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova, uz potvrdu o uplati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM, mo`e se uplatiti na ‘iro-ra~un JZU Dom zdravqa "Ozren" kod Nove banke broj 555-008-00007778-57. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostavqati na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 dana nakon otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Zgrada JZU Dom zdravqa "Ozren" Petrovo 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

JZU Dom zdravqa "Ozren" Petrovo ima pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, poni{ti ili ponovi postupak za nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. ZJN. 

Navedena naknada koja se upla}uje za u~estvovawe na javnom nadmetawu je nepovratna. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JZU Dom zdravqa "Ozren" Petrovo 

Kontakt osoba: @eqko Simi} 

Adresa: Todora Vujasinovi}a bb 

Po{tanski broj: 74317 

Grad: Petrovo 

Identifikacioni broj: 4400230030009 

Telefon: 053/260-027 

Faks: 053/260-232 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (posredstvom i ovjerom u Op{toj slu`bi, soba 40) 

(1-11-17149-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "TR@NICE PIJACE" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Tr`nice pijace" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osobe: \ozo Sejad za tehni~ki dio 

Ba{i} Hidajeta za pravni dio 

Adresa: M.M.Ba{eskije 4 a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200683020005 

Telefon: 033/205-353 

Fax: 033/205-549 

E-mail: kjkptrznicesa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci kioska-zatvorenih tezgi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka prenosivog kioska - zatvorenih tezgi kontejnerskog tipa sa komplet elektroinstalacijama i prate}om tehni~kom i atestnom dokumentacijom 

Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

30 pojedina~nih kioska / K1/ i 

10 dupleks kioska /K2/ 

Isporuka roba izvr{it }e se u fazama, zavisno od finansijskih mogu}nosti preduze}a, te }e se i ugovor sa~initi za svaku fazu posebno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, tr`nica pijaca Ilid`a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja ugovora je 6 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za u~e{}e u postupku dodjele ugovora ponu|a~ je du`an podnijeti garanciju za ponudu na iznos od 2% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje poslova u vidu bankovne garancije na iznos od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti, te za garantni rok obezbijediti 2 mjenice i potpisane izjave za aktiviranje istih u periodu garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjavu da }e biti obezbije|ena bankovna garancija na avans koji ponu|a~ tra`i u svojoj ponudi 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim prilozima - ne starija od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 90 dana), u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penziono osiguranje (ne starije od 90 dana), u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana), u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana), u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

-    ispunjen i ovjeren tro{kovnik sa jedini~nim cijenama ukupnu cijenu svih radova s uklju~enim carinama, porezima, taksama i dr. da`binama, izra`enu u KM 

-    rok za izvo|enje radova u kalendarskim danima 

-    garantni rok za izvedene radove /mimimum 2 godine/ 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju preduze}a u 2006 godini (bilans stanja i bilans uspjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista istih ili sli~nih poslova za posljednjih 2 (dvije) godine iz oblasti koja je predmet nadmetanja    

-    lista opreme, ure|aja i mehanizacije koja }e biti anga`ovana na poslovima iz predmeta javnog nadmetanja 

-    kopije certifikata (ukoliko posjeduje) 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    3)    tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    10% 

    4)    ekonomska i finansijska podobnost    u~e{}e    5% 

    5)    sposobnost obavljanja profesionalne
        djelatnosti    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 70,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, M.M. Ba{eskije 4a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1)    Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom: "Ponuda za prodaju prenosivog kioska kontejnerskog tipa - ne otvarati". Na koverti obavezno nazna~iti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i faxa 

2)    Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponudioca. 

3)    Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku natje~aja, te zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ponudu, odbiti ponudu, poni{titi tender ili odgoditi sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema u~esnicima. 

(1-11-17155-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: Nahida Srabovi}, asistent 

Adresa: Muharema Fizovi}a Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-544 

Fax: 035/300-544 

E-mail: tehnicka.sluzba@untz.ba 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba-Fluorescentni mikroskop za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku roba-Fluorescentni mikroskop za potrebe Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljive od strane investitora za izvr{enje ugovora u vrijednosti - 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti 12 mjeseci od obavljene primopredaje isporu~enih i montiranih aparata. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana dodjele ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekat iz ~lana 23. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije), specificirano u tenderskoj dokumenataciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e    50% 

    2. rok isporuke i monta`e opreme    u~e{}e    20% 

    3. kvalitet opreme i monta`e    u~e{}e    20% 

    4. garantni rok na ugra|enu opremu    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|enje u skladu s tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 12. 2007. godine do 15,00 sati (bez obzira na na~in slanja) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 19. 12. 2007. godine u 16,00 sati u prostorijama Dekanata Farmaceutskog fakulteta, zgrada Tehnolo{kog fakulteta, Univerzitetska 8, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom: "Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-7676-2/07 - ne otvaraj". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, vrsta prihoda 722611; bud`etska organizacija 2404001, poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: 035/300-544. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji u suprotnom ista mo`e biti elimisana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-17156-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: mr. sc. Indira Buljuba{i} 

Adresa: Muharema Fizovi}a Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-544 i 035/320-920 

Fax: 035/300-544 

E-mail: indira.buljubasic@untz.ba 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci laboratorijske opreme za laboratorij Energetskih sistema na Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku laboratorijske opreme za laboratorij Energetskih sistema na Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat Ma{inskog fakulteta, Univerzitetska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljivu od strane investitora za izvr{enje ugovora u vrijednosti - 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana zaklju~enja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije), specificirano u tenderskoj dokumenataciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

    2. kvalitet    u~e{}e 10% 

    3. garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju  iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|enu u skladu s tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 15,00 sati (bez obzira na na~in dostave) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 18. 12. 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta, Muharema Fizovi}a Fiska 6 (II sprat). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom: "Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-7744/07 - ne otvaraj". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, broj op{tine: 094; vrsta prihoda: 722611, bud`etska organizacija 2404001, poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: 035/300-544. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji u suprotnom ista mo`e biti elimisana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-17157-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna uprava za inspekcijske poslove 

Kontakt osoba: Fikret Salihagi} 

Informacije na telefon: 033/563-355 

Adresa: Turhanija 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/563-360, 033/563-382 

Fax: 033/563-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka, isporuka i instaliranje ra~unarske, druge tehni~ke opreme i softvera za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove, po lotovima 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, isporuka i instaliranje ra~unarske, druge tehni~ke opreme i softvera za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove po lotovima: 

LOT 1    Nabavka ra~unara 

LOT 2    Nabavka softvera i opreme za elektronsko vo|enje
        protokola 

LOT 3    Nabavka softvera za elektronsko pra}enje utro{ka
        telefonskih impulsa 

LOT 4    Nabavka tehni~ke opreme za uzimanje uzoraka
        (sondi za rasuti materijal) 

LOT 5    Nabavka tehni~ke opreme za ~uvanje uzoraka
        (fri`idera) 

LOT 6    Nabavka termometara 

LOT 7    Nabavka alko-test (mjerenje prisustva alkohola u
        organizmu) 

LOT 8    Nabavka GPS-a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, isporuka i instaliranje ra~unarske, druge tehni~ke opreme i softvera za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove, po lotovima. 

Detaljan opis i koli~ina opreme sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 50.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Federalna uprava za inspekcijske poslove, ul. Turhanija 2, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 30 dana nakon dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama po osnovu direktnih/izravnih poreza, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih/neizravnih poreza, ne starije od 3 mjeseca 

-    popunjenu originalnu specifikaciju po stavkama i kolonama sa pojedina~nim i ukupnom cijenom u koju su ura~unati popusti, bez poreza na dodanu vrijednost 

-    izjavu o roku isporuke - fco adresa ugovornog organa 

-    izjavu o garantnom periodu za kvalitet i ispravnost opreme 

-    izjava o roku odziva u slu~aju kvara na opremi u garantnom periodu 

-    izjavu ponu|a~a da prihvata rok pla}anja od 30 dana putem jedinstvenog ra~una bud`etskih institucija Federacije BiH, preko Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija (trezor) 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena tokom ugovornog perioda 

-    opisi, fotografije i prospekti (tehni~ke karakteristike - katalozi ponu|ene opreme) 

-    izjavu ponu|a~a da je, ako je najmanje 50% ponu|enih roba doma}eg porijekla, radi primjene preferencijalnog tretmana doma}eg 

-    izjavu o prihvatanju opcije onude u trajanju od 90 dana 

Prilo`eni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

- dokaz poslovne banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje 3 godine (koja }e se provjeriti) ili izvod iz PIO/MIO 

-    izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno snabdije ugovorni organ tra`enom opremom 

-    listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2005. godine do 31. 12. 2006. godine - referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena sa ura~unatim
        popustima, bez poreza na dodanu
        vrijednost    u~e{}e    65% 

    2)    rok isporuke i instaliranja opreme i
        softvera    u~e{}e    20% 

    3)    garantni period    u~e{}e    10% 

    4)    rok odziva u slu~aju kvara na opremi
        ili problema sa softverom u garantnom
        periodu    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 19. 11. 2007. godine do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj 1540011100661492 kod UPI banke d.d. Sarajevo, 

Svrha uplate: uplata tenderske dokumenacije 

Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija/financija 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 1202001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana ili 3 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine u 9,00 sati 

Sarajevo, ul. Turhanija 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude zape~a}ene i ispravno adresirane dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove, Turhanija 2, 71000 Sarajevo, do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju, uz obaveznu naznaku: "NE OTVARAJ - Ponuda za nabavku,  isporuku i instaliranje ra~unarske i druge tehni~ke opreme". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelomi~no ili u cjelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-17176-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna uprava za inspekcijske poslove 

Informacije na telefon: 033/563-356 kontakt osoba dr. Adi Guji} 

Adresa: Turhanija 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/563-360, 033/563-370 

Fax: 033/356-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka i isporuka odje}e, obu}e, ko{ulja, marama, kravata, poslovnih ta{ni i HTZ opreme za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka odje}e, obu}e, ko{ulja, marama, kravata, poslovnih ta{ni i HTZ opreme za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove. 

LOT 1 Nabavka mu{kih odjela 

LOT 2 Nabavka ‘enskih odjela/kostima 

LOT 3 Nabavka mu{kih cipela 

LOT 4 Nabavka ‘enskih cipela 

LOT 5 Poslovne ta{ne 

LOT 6 HTZ oprema-kabanice, gumene ~izme i vjetrovka 

LOT 7 Nabavka mu{kih i ‘enskih ko{ulja dugih i kratkih rukava 

LOT 8 Nabavka kravata 

LOT 9 Nabavka ‘enskih marama 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka odje}e, obu}e, ko{ulja, marama, kravata, poslovnih ta{ni i HTZ opreme za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove. Detaljan opis i koli~ina svih navedenih odjevnih predmeta sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

125.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Federalna uprava za inspekcijske poslove, Turhanija 2, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 30 dana nakon dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04,19/05, 52/05 i 8/06), i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama po osnovu direktnih/izravnih poreza, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih/neizravnih poreza, ne starije od 3 mjeseca 

-    popunjenu originalnu specifikaciju po stavkama i kolonama sa pojedina~nim i ukupnom cijenom u koju su ura~unati popusti, bez poreza na dodanu vrijednost 

-    izjava o roku isporuke - fco adresa ugovornog organa 

-    izjava o roku priznavanja reklamacije 

-    izjava ponu|a~a da prihvata rok pla}anja od 30 dana putem jedinstvenog ra~una brd`etskih institucija Federacije BiH, preko Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija (trezor) 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena tokom ugovornog perioda 

-    opisi, fotografije, uzorak materijala 

-    izjavu ponu|a~a da je, ako je najmanje 50% ponu|enih roba doma}eg porijekla, radi primjene preferencijalnog tretmana doma}eg. 

-    izjavu o prihvatanju opcije ponude u trajanju od 90 dana 

Prilo`eni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionom brojem 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    dokaz poslovne banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu o prosje~nom godi{njem  broju zaposlenih  i  broju rukovodnog osoblja u posljednje 3 godine (koja }e se provjeriti) ili izvod iz PIO/MIO 

-    izjavu daje tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno snabdije ugovorni organ tra`enom odje}om, obu}om i odjevnim predmetima 

-    listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2005. godine do 31. 12. 2006. godine-Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena sa ura~unatim
        popustima, bez poreza na dodanu
        vrijednost    u~e{}e    65% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    3)    rok priznavanja reklamacije    u~e{}e    15% 

    4)    kvaliteta materijala i ponu|eni modeli    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 12. 2007. godine do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj: 1540011100661492 kod UPI banke d.d. Sarajevo, svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije 

Primalac: Bud`et Federacije/Federalno ministarstvo finansija/fi- nancija 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 6201001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 60 dana ili 2 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine u 9,00 sati, za lotove 1-4, a za lotove 5-9 u 12,00 sati, Sarajevo,  Turhanija 2. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude zape~a}ene i ispravno adresirane dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove,Turhanija 2,  71000 Sarajevo, do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju, uz obaveznu naznaku NE OTVARAJ - "Ponuda za nabavku i isporuku odje}e, obu}e, drugih odjevnih predmeta specijalne opreme i poslovnih ta{ni". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelomi~no ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-17177-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Institut za mjeriteljstvo BiH 

Kontakt osobe: Asim Alikadi} i Aida Kre~ini} 

Adresa: Dolina 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201178930001 

Telefon: 033/442-151 

Fax: 033/714-711 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Institut za mjeriteljstvo BiH, Dolina 6, 71000 Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku laboratorijske opreme 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o ponovnom pokretanju otvorenog postupka za nabavku laboratorijske opreme IN-0381/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Ure|aj za mjerenje parametara okoline 

LOT 6 Aparati za izvo|enje metode kupelacije kod odre|ivanja
          zlata 

Za LOT 1, mora posjedovati certifikat o kalibraciji sa iskazanom mjernom nesigurno{}u i mora biti kompatibilan sa softverskim programom ScalesNet 32. 

Sva oprema iz lota 6 mora biti kompatibilna sa metodom kupelacije kod odre|ivanja zlata. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe navedene su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Dolina 6 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po zavr{enoj isporuci robe i instalaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje ponu|a~a da nije pod ste~ajem ili pod postupkom za progla{enje ste~aja, odnosno pred likvidacijom, dokaz izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca 

-    uvjerenje da se nad ponu|a~em ili odgovornim licem ne vodi ste~ajni postupak, niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup od 5 godina 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko osiguranje, ne starija od 90 dana od dana izmirenja obaveza 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno, ne starija od 90 dana od dana izmirenja obaveza 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama, ne starija 90 dana od dana objave obavje{tenja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja imaju sjedi{te u BiH i koja su registrovana za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 50/05 i 52/05) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu  u sudski registar sa svim prilozima ne starija od 90 dana 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja, ne starija od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja za 2006. godinu 

-    uslovi i rok pla}anja 

-    garancije 

-    jedini~ne cijene sa PDV-om 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referentna lista 

-    spisak stru~nih saradnika i lica koja su zaposlena i registrovana  za obavljanje djelatnosti sa li~nim referencama i zadu`enjima 

-    certifikati i uvjerenja i sve ostalo {to ponu|a~ smatra relevantnim 

-    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja 

-    uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi 

-    uvjerenja koja su izdata od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda 

-    u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se izuzetno, za posebne namjene, osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te ako je to potrebno i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~nih organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1 i 6 

    1. kvalitet    u~e{}e 35% 

    2. cijena    u~e{}e 20% 

    3. kompatibilnost opreme    u~e{}e 20% 

    4. garantni rok    u~e{}e 10% 

    5. ostale pogodnosti    u~e{}e 10% 

    6. rok isporuke    u~e{}e   5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje ponuda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici utvr|eni Ustavom BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Dolina 6, dana 20. 12. 2007. godine 

Za LOT 1 u 9,00 sati 

Za LOT 6 u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti predmet razmatranja. Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. 

Ponude dostavljati na adresu Instituta za mjeriteljstvo BiH, ul. Dolina 6, 71000 Sarajevo. Na koverti, uz punu adresu ponu|a~a, obavezno nazna~iti: "Ne otvarati" i navesti odgovaraju}i lot. 

(1-11-17178-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Ru`ica Naki}, dipl. iur., Slu`ba za pravne poslove 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un 338 1002200717786 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pr@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 2234/07, od 12. 6. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Podloga za nabavku Centralne stanice za nadzor sa
        priklju~enjem 6 pacijent monitora srednje razine i
        dvije telemetrijske jedinice za pokretanje pacijent
        sobe za intenzivno lije~enje 

LOT 2    Fundus kamera sa opcijom za fluoresceinsku
        angiografiju 

LOT 3    Aparat za kompjuterizirano vidno polje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ka bolnica Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati (zasebno) za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze o kvalificiranosti po svim to~kama iz ~lanka 23. ZJN; dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od tri mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze ne starije od 3 mjeseca iz ~lanka 25. a), b), c) i d) ZJN 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

Za lotove 1, 2, 3, ponuditelj mora dostaviti dokaz da posjeduje CE certifikat, ISO standard,  kao i pravovaljan dokument kojim potvr|uje postojanje ovla{tenog lokalnog servisera na nivou Bosne i Hercegovine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1 

    1. cijena    u~e{}e 70% 

    2. postprodajni servis    u~e{}e 20% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 10% 

    LOT 2, LOT 3 

    1. cijena    u~e{}e 60% 

    2. postprodajni servis i rezervni dijelovi    u~e{}e 20% 

    3. uvjeti pla}anja    u~e{}e 10% 

    4. rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti tri dana nakon objave obavijesti o nabavi u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 150 KM ( po lotu). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

LOT 1 - 18. 12. 2007. godine u 11,00 sati 

LOT 2 - 18. 12. 2007. godine u 11,30 sati 

LOT 3 - 18. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravnoj zgradi KB Mostar (krug Stare bolnice) u Pravnoj slu`bi, uz potvrdu o izvr{enoj uplati. 

(1-11-17180-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske 

Kontakt osoba: Aleksandar Koji} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401662110000 

Telefon: 051/331-422, 065/481-779 

Faks: 051/331-423 

E-mail: mp@mp.vladars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog automobila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan automobil 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrade Vlade - Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koja nije starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedeninih kriterija: 

    1) cijena do registracije    u~e{}e 50% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 30% 

    3) na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    4) ovla{teni servisi na teritoriji RS    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciu iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 (devedest dana) nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 14,00 ~asova 

Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 4, Ministarstvo prosvjete i kulture 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Ministarsva prosvjete i kulture Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka, Protokol Ministarstva prosvjete i kulture 7. sprat, kancelarija broj 710/1), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 sati, po~ev od 22. 11. 2007. godine. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre buxetske organizacije 0813001, potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.  

Podno{ewe ponuda i rokovi 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka automobila, NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje do 17. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova.  

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 17. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

Otvarawe ponuda 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 18 .12. 2007. godine u 14,00 ~asova, u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture RS, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

Ostale odredbe 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da, u roku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom.  

(1-11-17189-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. 

Kontakt osoba: Geki} Samir 

Adresa: Humac bb 

Po{tanski broj: 70240 

Grad: Gornji Vakuf - Uskoplje 

Identifikacioni broj: 4236108330005 

Telefon: 030/270-436 

Fax: 030/252-495 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje broj 01.1-20-243/2007 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka originalnih rezervnih dijelova za bager
        RH-30 E serija B, serijski broj: 41650/83 

Red. broj 

NAZIV REZERVNIH DIJELOVA 

OZNAKA 

KOLI^INA 

1. 

GELENKVELLE 

925736 

2. 

O-RING 

592120 

3. 

DICHTRING 

718303 

4. 

RING 

592115 

5. 

BELOG 

0957249 

6. 

NIET 

0030100 

150 

7. 

NACHTELLUNG 

0957250 

8. 

BETAETIGUNGSZUG 

0991125 

9. 

FASSUNG 

0034713 

10. 

SICHERUNGSRING 

1190423 

11. 

FEDER 

0915490 

12. 

FEDER 

0915488 

13. 

FEDER 

0915489 

14. 

FEDER 

1412225 

15. 

DRUCKSTEUCK 

0915486 

16. 

ZULINDER 

0957248 

17. 

NUTRING 

0916373 

18. 

HIDRAULIKMOTOR 

769018 

19. 

LEGERUNG 

760361 

20. 

MOTOR ZA BRISA^E 

762240 

21. 

GETRIBE ZA BRISA^E 

762241 

22. 

VENTIL 

0046866 

23. 

O-RING 

0030148 

20 

24. 

GEHAUSE 

1410062 

25. 

FILTEREINSATZ 

1409828 

26. 

O-RING 

0009085 

10 

27. 

GEHOUSE 

0710115 

28. 

DECKEL 

0710116 

29. 

DICHTUNG 

0029304 

30. 

FILTER 

0029305 

31. 

FILTER 

0755015 

32. 

FILTER 

0789113 

33. 

O-RING 

0559088 

10 

34. 

RING 

765513 

35. 

O-RING 

447984 

36. 

VENTIL 

0923378 

37. 

HAUBE 

0902298 

38. 

SERVOSTENERTEIL 

0902301 

39. 

O-RING 

0925452 

34 

40. 

FEDERTELLER 

0902295 

41. 

VENTIL 

921951 

42. 

VENTIL 

921953 

43. 

VENTIL 

0268733 

44. 

ZUHINDER 

0970746 

45. 

VENTIL 

0963290 

46. 

PUMPE 

583704 

47. 

VENTIL 

113693 

48. 

KOLBEN 

201039 

49. 

FEDERTELLER 

046872 

50. 

VENTIL 

066253 

51. 

KOLBEN 

201037 

52. 

FEDERTELLER 

200218 

53. 

BELENKLAGER 

744138 

54. 

BELENKLAGER 

925681 

55. 

BELENKLAGER 

073868 

56. 

BELENKLAGER 

576769 

LOT 2    Nabavka originalnih rezervnih dijelova za bager
        RH-30 C, serijski broj: 72254 i 72380 

Red. Broj 

NAZIV REZERVNIH DIJELOVA 

OZNAKA 

KOLI^INA 

1. 

DICHTRING 

0204349 

2. 

O-RING 

0043131 

3. 

VENTIL 

1426842 

4. 

HEBEL 

1509132 

5. 

NOBE 

1509134 

6. 

SCHEIBE 

0063704 

7. 

FEDER 

1509274 

8. 

SPANUSTIFT 

0054150 

9. 

HEBEL 

1509133 

10. 

BRIF 

1537495 

11. 

BRIF 

1509827 

12. 

FLANSC 

1419143 

13. 

DICHTRING 

0842083 

14. 

BRENSE 

1543008 

15. 

LAGER 

0760361 

14 

16. 

MOTOR 

1581297 

17. 

LUFTERAD 

1581363 

18. 

REGLER 

1547959 

19. 

FILTEREINSA TZ 

1413019 

20. 

GEHAUZE 

1413028 

21. 

O-RING 

0009085 

22. 

RING 

1417641 

23. 

FILTER 

0755014 

24. 

DICHTRING 

0042132 

25. 

VENTIL 

0750157 

26. 

KRUERUMER 

1754436 

27. 

SCHLAUCH 

1589279 

28. 

SCHLAUCH 

1570902 

29. 

SCHLAUCH 

1570900 

30. 

VENTILI I CIJEVI PRITISKA 

1740169 

31. 

SCHLAUCH 

1589379 

32. 

SCHLAUCH 

1589272 

33. 

SCHLAUCH 

1589274 

34. 

SCHLAUCH 

1589198 

35. 

SCHLAUCH 

1589378 

36. 

SCHLAUCH 

1589380 

37. 

RING 

1427599 

38. 

DICHTRING 

0982721 

39. 

SCHEIBE 

0124332 

40. 

O-RING 

0592120 

41. 

VENTIL 

1585355 

42. 

VENTIL 

1598205 

43. 

DICHTRING 

0119857 

12 

44. 

DICHTRING 

0159470 

12 

45. 

O-RING 

0146456 

12 

46. 

VENTIL 

1598181 

47. 

VENTIL 

159880 

48. 

VENTIL 

1595203 

49. 

VENTIL 

1597585 

50. 

VENTIL 

1187100 

51. 

VENTIL 

1713285 

52. 

PUMPA 

583704 SA ZUP^. 

53. 

VENTIL 

113693 

54. 

VENTILEINSALTZ 

046866 

55. 

VENTIL 

1740304 

56. 

ZULINDERSCHRAUBE 

0108617 

24 

57. 

DICHTRING 

0559272 

12 

58. 

STUSTRING 

0936575 

12 

59. 

VENTILEINSALZ 

066253 

60. 

DICHTRING 

0974834 

10 

61. 

DICHTRING 

0974835 

10 

62. 

VENTIL 

1713280 

63. 

GELENKLAGER 

0073868 

64. 

GELENKLAGER 

0073868 

65. 

GELENKLAGER 

0090088 

66. 

GELENKLAGER 

0084736 

67. 

INSTALACIJA PODMAZIVANJA 

11210 

1 GAR. 

68. 

KUGLAGER 

0011346 

69. 

STIRNRAD 

1583379 

70. 

RITZEL 

1583377 

71. 

STIRNRAD 

1583378 

72. 

KEGELLAGER 

011343 

73. 

NUTRING 

0036622 

74. 

DICHTRING 

1570396 

75. 

O-RING 

0215566 

76. 

SICHSKANTSCHRAUBE 

0013006 

77. 

SICHERUNSRING 

0012559 

78. 

PUMPE 

1127352 SA ZUP^. 

79. 

PUMPE (GLAVNE) 

1717053 

80. 

PUMPE 

1127352 

81. 

DICHTUNGSATZ 

1415381 

82. 

RITZEL Z-47 m-2 

1753672 

83. 

SECHSKANTSCHRAUBE 

0012974 

84. 

GETREIBE 

1583375 

85. 

RITZEL (PINION) 

1149585 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Da 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava po ispunjenju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji za PDV kod UIO 

-    uvjerenje o identifikacionom broju ponudioca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    80% 

    2) rok isporuke    10% 

    3) na~in i uslovi pla}anja    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2007. godine do 14,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i izdaje se na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ }e u roku od tri dana dostaviti tendersku dokumentaciju. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un broj: 1020170000009666 Union banka Bugojno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda 20. 12. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2007. godine 

Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. Humac bb, Gornji Vakuf - Uskoplje 

LOT 1 - 10,00 sati 

LOT 2 - 11,00 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokpiji, ali ne starijoj od tri mjeseca. 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak" -NABAVKA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA ZA BAGER RH-30 E SERIJA B SERIJSKI BROJ: 41650/83 (LOT 1) I NABAVKA ORIGINALNIH REZERVNIH DIJELOVA ZA BAGER RH-30 C SERIJSKI BROJ: 72254 I 72380 (LOT 2)  - NE OTVARAJ - se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu: 

JAVNO PREDUZE]E RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O. HUMAC BB, GORNJI VAKUF - USKOPLJE 70240 

(1-11-17195-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-2121/07 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Narodna skup{tina Republike Srpske 

Kontakt osoba: Danilo Drobac 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401628280001 

Telefon: 051/338-104, 338-135 

Faks: 051/301-087 

E-mail: ns_pres2@teol.net  

Internet adresa: www.narodnaskupstinars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan javnih nabavki za 2008. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Vr{ewe usluga i isporuka roba za potrebe ugovornog organa po sqede}im lotovima:  

LOT 1 Smje{taj i ishrana narodnih poslanika 

LOT 2 Nabavka goriva za putni~ke automobile 

LOT 3 Osigurawe imovine i lica 

LOT 4 Odr`avawe i servisirawe vozila marke AUDI 

LOT 5 Odr`avawe i servisirawe vozila marke RENO 

LOT 6 Kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija za dozna~ewe nov~anih sredstava na Jedinstveni ra~un Trezora broj 562-099-00001302-80 sa naznakom za Narodnu skup{tinu RS i {ifrom buxetske organizacije 0202001. 

Garancija mora glasiti na period validnosti ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze, navedene u tenderskoj dokumentaciji, o ispuwenosti uslova iz ~lana 23. ZJN, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze, navedene u tenderskoj dokumentaciji, o ispuwenosti uslova iz ~lana 24. ZJN, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze, navedene u tenderskoj dokumentaciji, o ispuwenosti uslova iz ~lana 25. ZJN, ne starije od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu kriterijuma datih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 21. novembra 2007. godine (srijeda). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benh jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. decembar 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset dana) od krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se 18. decembra 2007. godine u zgradi Narodne skup{tne Republike Srspke, Vuka Karaxi}a 2, Bawa Luka prema sqede}em rasporedu:  

LOT 1    Smje{taj i ishrana narodnih poslanika u 12,30 ~asova 

LOT 2    Nabavka goriva za putni~ke automobile u 13,00 ~asova 

LOT 3    Osigurawe imovine i lica u 13,30 ~asova 

LOT 4    Odr`avawe i servisirawe vozila AUDI u
        14,00 ~asova 

LOT 5    Odr`avawe i servisirawe vozila RENO u 14,30
        ~asova 

LOT 6    Kancelarijski materijal u 15,00 ~asova 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{}eni predstavnici. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata Narodne skup{tine Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 2, Bawa Luka - Protokol (kancelarija 16), uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 10,00 KM za otkup tenderske dokumentacije, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova, po~ev od srijede  21. novembra 2007. godine. 

Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske, broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda 722511 i {ifre buxetske organizacije - 0202001. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu, u pisanoj formi, tra`iti od ugovornog organa poja{wewe tenderske dokumentacije, najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podno{ewe prijava. Ugovorni organ }e poja{wewe tenderske dokumentacije dostaviti zainteresovanom ponu|a~u najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda. 

Ponude se dostavqaju u jednom originalu i dvije kopije na kojima }e biti ~itko napisano "original ponuda" i "kopija ponude". Ponudu i wene kopije dostaviti u jednoj neprovidnoj zape~a}enoj i potpisanoj koverti sa imenom, adresom i kontakt telefonom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za javnu nabavku broj 02-2121/07, LOT ___ ne otvarati". 

Ponude dostaviti preporu~enom po{tom na navedenu adresu ii li~no na Protokol Narodne skup{tine Republike Srspke (kancelarija 16). 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 18 .12. 2007. godine (utorak), do 12,00 ~asova. Ponude koje se dostave po isteku ovog roka smatra}e se neblagovremenim i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Ponu|a~i mogu podnijeti ponudu za jedan ili vi{e lotova, s tim da u drugom slu~aju ponude moraju biti odvojene po lotovima i nazna~ene kojem lotu pripadaju. 

Ponu|a~i mogu izmijeniti ili povu}i svoje ponude pod uslovom da se izmjena ili povla~ewe dogodi prije isteka roka za dostavqawe ponuda. Ugovori organ mora biti obavije{ten u pisanoj formi o izmjenama ili povla~ewu ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponu|a~a treba pisati sqede}e: "IZMJENA PONUDE" ili "POVLA^ENJE PONUDE".   

(1-11-17201-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Ivona Pelcl Krajtmajer 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200594190002   

Telefon: 033/217-269 

Fax: 033/203-658 

E-mail: ipelcl@bih.net.ba 

Internet adresa: www.parlamentfbih.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Administrativne komisije Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Administrativne komisije Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 01/C, 02/3-05-881/07 od 26. 9. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, monta`a i pu{tanje u rad konferencijskog sistema i sistema elektonskog glasanja u sali za odr`avanje sjednica Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 

Hamdije Kre{evljakovi}a 3, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati samo za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba dostaviti izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoljnijeg, u roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora, dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, sa periodom va`enja: rok zavr{etka radova + godina dana, naplativu na prvi poziv, u visini od 10,0% od vrijednosti ponude-ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostavljanje originalnih dokumenata ili ovjerenih kopija (ne starijih od tri mjeseca) kojim se dokazuje ispunjavanje uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostavljanje originalnih dokumenata ili ovjerenih kopija (ne starijih od tri mjeseca) kojim se dokazuje ispunjavanje uslova iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostavljanje dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje uslova iz ~lana 25. stav 1. alineja d. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostavljanje dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje uslova iz ~lana 26. stav 2. alineja a. i d. Zakona o javnim nabavkama (ZJN) za robe i uslova iz ~lana 26. stav 4. alineja a. i b. ZJN za radove 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok isporuke robe odnosno izvr{enja
        radova    u~e{}e 10% 

    3)    garantni rokovi    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom od 9,00 do 11,00 sati do 3. 12. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2007. godine u 10,00 sati, 

Sarajevo, H. Kre{evljakovi}a 3, zgrada Parlamenta FBiH 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i od kontakt osobe, kancelarija broj 225/II, Parlament Federacije BiH, H. Kre{evljakovi}a 3, Sarajevo 

Sala koja se renovira mo`e se pogledati svakim radnim danom od 9,00 do 11,00 sati osim u dane odr`avanja sjednica 

Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a odvija}e se isklju~ivo pisanim putem (po{ta, faks, e-mail) 

Obzirom da se adaptacija vr{i iz vi{e me|usobno uslovljenih (hronolo{ki usagla{enih) faza rada ponu|a~i moraju prihvatiti fleksibilne rokove izvo|enja radova odnosno isporuke robe. 

(1-11-17204-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-289/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 

Kontakt osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac Slu`be za komercijalne poslove HE na Neretvi 

Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4200225150072 

Telefon: 036/758-145 

Fax: 036/758-107 

E-mail: m.cosic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

102-289/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i ugradnja ormara i pretvara~a DC/DC,
        220/24 V za potrebe pogona HE Grabovica 

LOT 2    Nabavka kamere za termovizijski nadzor (1 kom.) za
        potrebe HE na Neretvi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b , c, d, e, f. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06, 70/06, 105/06). Prilo`eni dokazi, izdati od nadle`nih organa u BiH, moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena i ozna~ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista istih ili sli~nih isporuka (realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost) u posljednje 3 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

a prema sljede}im kriterijima: 

T1 - Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike prema zahtjevima iz tendera - 70 bodova 

T2 - Dodatne tehni~ke karakteristike roba koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca (jednostavnija monta`a ili odr`avanje, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, rok isporuke, pobolj{ane performanse u odnosu na zahtjeve relevantnih standarda itd.) - maksimalno 15 bodova 

T3 - Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju roba istog ponu|a~a i tipa proizvoda maksimalno 5 bodova 

T4 - Postprodajni servis i tehni~ka pomo} - maksimalno 10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, Jaroslava ^ernija 1 - Slu`ba za komercijalne poslove u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 20,00 KM po lotu. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: PBS filijala NERA expozitura Jablanica, ra~un broj 1011510000229804, za JP EP BiH Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-289/07, LOT _____valuta KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SNJIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-289/07, LOT ____ valuta EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no do 18. 12. 2007. godine do 10,00 sati. 

Mjesto prijema ponuda je protokol Hidroelektrana na Neretvi Jablanica, Jaroslava ^ernija 1, soba 27. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 18. 3. 2008. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u Hidroelektranama na Neretvi Jablnica u Jablanici, Jaroslava ^erija 1, sala za otvaranje ponuda 29, dana 18. 12. 2007. godine prema slijede}em rasporedu: 

LOT 1 u 13,00 sati 

LOT 2 u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 16,00 sati. 

Kontakt osobe su: 

-    za komercijalna pitanja: Jusuf Jusi}, telefon: 036/758-145 

-    za tehni~ka pitanja LOT 1  je Ismet Ni{tovi}, telefon: 036/758-510 

-    za tehni~ka pitanja LOT 2 Ramiz Zahirovi}, telefon: 036/758-152 

(1-11-17205-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MJE[OVITI HOLDING
"ELEKTROPRIVREDA" REPUBLIKE SRPSKE
MATI^NO PREDUZE]E AD
TREBINJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda" Republi- ke Srpske, Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i} 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-133 

Faks: 059/277-120 

E-mail: dridjesic@ers.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda-rs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kog motornog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Putni~ko motorno vozilo, tra`enih karakteristika: oblik karoserije limzina, broj vrata 4, vrsta motora benzinski, zapremina motora 4100-4200 ccm, snaga 250-260 kNJ, me|uosovinski razmak 2900-2950 mm, pogon quattro, prosje~na potro{wa do 11 l/100 km. Bli`i opis i dodatna oprema prema tenderskoj dokumentaciji. 

Zamjena po sistemu "staro za novo" za Audi A8 quattro Tiptonik, godina proizvodwe 2002, benzinski motor, snage motora 246 kNJ, zapremine motora 4172 ccm, pre{ao 380.000 km 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te dobavqa~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja su predmet ove nabavke, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    dokaz da je ovla{}eni distributer za vozila iz programa za koji se dostavqa ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka predmetne robe u posqedwe dvije godine 

-    prospekti proizvoda koji su predmet nabavke sa tehni~kim karakteristikama 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterijuma: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    30% 

    3)    kvalitet (tra`ene tehni~ke
        karakteristike)    u~e{}e    5% 

    4)    postprodajni servis i
        garantni rok    u~e{}e    3% 

    5)    uslovi pla}awa    u~e{}e    2% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i, ili dostaviti putem e-maila, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova, po~ev od 5. 11. 2007. godine u prostorijama "Elektroprivreda" RS a.d. Trebiwe, ul. Stepe Stepanovi}a bb. 

Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 50,00 KM, u korist MH "Elektroprivreda" RS, MP a.d. Trebiwe, ‘iro ra~un broj 562-008-00000195-03 kod Razvojne banke a.d. Bawa Luka - Filijala Trebiwe, sa naznakom: "Tro{kovi tendera za nabavku vozila". Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 3. 12. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 12. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskom dokumentu 

(1-11-17209-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Nenad Paleksi} 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/224-130 

Faks: 053/242-001 

E-mail: kabinetnacelnika@opstina-doboj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala za potrebe Op{tine Doboj u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op{tine Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana zakqu~ewa ugovora do 31. 12. 2008. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u zgradi Op{tine Doboj, soba 41.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro ra~un broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, bux. org. 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Doboj, Hilandarska 1, sala 28 

(1-11-17211-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Nenad Paleksi} 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/224-130 

Faks: 053/242-001 

E-mail: kabinetnacelnika@opstina-doboj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci kancelarijskog namje{taja za potrebe Op{tine Doboj u 2008. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog namje{taja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op{tine Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana zakqu~ewa ugovora do 31. 12. 2008. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u zgradi Op{tine Doboj, soba 41.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro ra~un broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, bux. org. 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 12. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Doboj, Hilandarska 1, sala 28 

(1-11-17212-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: Huseinspahi} Nesib, dipl. ing. 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/200-431 

Fax: 032/405-534 

E-mail: j-nabavke@kbze.ba 

Internet adresa: www.kbze.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod V.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod V.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci EMG aparata za potrebe Slu`be za neurologiju Kantonalne bolnice Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka EMG aparata za potrebe Slu`be za neurologiju Kantonalne bolnice Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan aparat 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica - Slu`ba za neurologiju 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odmah po potpisivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2.000,00 KM 

Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ~lanom 18. UPZ 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon ustupanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan  

b)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`eni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje izdato od strane ovla{enog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

e)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH  ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija)  

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

-    izjavu o uslovima pla}anja (bez avansa, odgo|eno pla}anje najmanje na tri mjeseca)    

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    lista isporuka isklju~ivo ponu|ene opreme izvr{ena u posljednje tri godine sa izjavom ponu|a~a o vrijednostima, datumima i primaocima 

-    autorizacija proizvo|a~a opreme za u~estvovanje na ovom tenderu 

-    izjava o kvalitetu opreme koja se nudi (EU standardi, oznake CE, najnovija generacija proizvo|a~a) 

-    izjava da je osiguran servis u BiH za narednih deset godina od pu{tanja opreme u rad, adresa servisa 

-    certifikat ovla{tenog servisera 

-    izjava da je period garancije najmanje dvanaest mjeseci i garancijski uvjeti da je servisiranje i isporuka rezervnih dijelova u toku garancije besplatno 

-    izjava da je obezbije|en rok proizvodnje rezervnih dijelova najmanje deset godina 

-    prospektna dokumentacija za ponu|enu opremu (tehni~ke karakteristike, katalo{ka slika) na jednom od slu`benih jezika BiH 

-    izjava o cijeni mjese~nog odr`avanja opreme, nakon isteka garancije 

-    lista rezervnih dijelova sa cijenama 

-    izjava o vremenskom periodu isporuke i instalacije opreme koja je predmet nabavke 

-    izjava o organizovanju vlastite edukacije medicinskog osoblja koje }e raditi na opremi koja je predmet nabavke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    Kriteriji utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objave obavje{tenja o nabavci. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 12. 2007. godine u 11,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice uz napomenu: Tenderska dokumentacija za tender 11-16/07. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-16/07. 

(1-11-17214-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
OP]INA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Gora`de 

Kontakt osoba: Elvira Tirovi}, Kemira Hubani} 

Adresa: Mar{ala Tita 2 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245025030009 

Telefon: 221-002 lok. 247, 214 

Fax: 038/221-332 

E-mail: opcinago@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Ugovor o nabavci tonera i kertrid`a 

LOT 3    Ugovor o nabavci usluga odr`avanja ra~unara,
        ra~unarske opreme i fotokopir aparata 

LOT 4    Ugovor o nabavci goriva, maziva i autokozmetike 

LOT 5    Ugovor o nabavci vulkanizerskih usluga 

LOT 6    Ugovor o nabavci usluga odr`avanja i servisiranja
        vozila 

LOT 7    Ugovor o nabavci higijenskog materijala 

LOT 8    Ugovor o nabavci materijala za teku}e odr`avanje
        zgrade 

LOT 9    Ugovor o nabavci gra|evinskog i drugog materijala
        za potrebe mjesnih zajednica Op}ine Gora`de 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka tonera i kertrid`a 

LOT 3    Nabavka usluga odr`avanja ra~unara, ra~unarske
        opreme i fotokopir aparata 

LOT 4    Nabavka goriva, maziva i autokozmetike 

LOT 5    Nabavka vulkanizerskih usluga 

LOT 6    Nabavka usluga odr`avanja i servisiranja vozila 

LOT 7    Nabavka higijenskog materijala 

LOT 8    Nabavka materijala za teku}e odr`avanje zgrade 

LOT 9    Nabavka gra|evinskog i drugog materijala za
        potrebe mjesnih zajednica Op}ine Gora`de 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Gora`du, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nema ograni~enja po ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24 ZJN dostaviti dokaze 

-    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar za ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija odre|enih tenderskom dokumentacijom 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2007. godine svakim radnim danom do 16,00 sati, zahtjevom na fax broj 038/221-332 ili neposrednim preuzimanjem u kancelariji 39, zgrade Op}ine Gora`de, kontakt osoba Elvira Tirovi} i Kemira Hubani}, telefon 038/221-002 lok. 247 ili 214. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 11,00 satii, zgrada Op}ine Gora`de u Centru za pru`anje usluga gra|ana neposrednom predajom ili putem po{te 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine, velika sala zgrade Op}ine Gora`de i to: 

- za lotove 1, 2, 3, 4 u 12,00 sati 

- za lotove 5, 6, 7, 8 i 9 u 13,00 sati 

Zgrada Op}ine Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju prava prisustva na otvaranju ponuda. 

O izboru najpovoljnije ponude ponu|a~i }e biti obavije{teni u zakonskom roku. 

Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prihvati ili da odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. 

(1-11-17222-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA PRNJAVOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Prwavor 

Kontakt osoba: Te{anovi} Sini{a 

Adresa: Kara|or|eva 2 

Po{tanski broj: 78430 

Grad: Prwavor 

Identifikacioni broj: 4401227610017 

Telefon: 051/663-286 

Faks: 051/663-286 

E-mail: opsta _up@teol.net 

Internet adresa: www.opstinaprnjavor.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pogonskog goriva za 2008. godinu, broj protokola 01/1-054-44/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka pogonskog goriva u 2008. godini i to eurodizel, super MB 98 i bezolovni MBM 95. Izdavawe goriva se vr{i na pumpnim stanicama u Prwavoru. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijewena godi{wa vrijednost nabavke je 50.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Prwavor 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2008. godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem (likvidacijom) ili u postupku stavqawa pod ste~aj (likvidaciju) - za pravna lica 

-    ovjerena izjava da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu poslovnog pona{awa u posledwih pet godina 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u posledwih pet godina 

-    uvjerewe o pla}enim porezima 

-    uvjerewe o pla}enim obavezama po osnovu zdravstvenog osigurawa i PIO 

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski registar ili odobrewe za obavqawe predmetne djelatnosti (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posledwe dvije godine uz obezbje|ewe najmawe dvije potvrde ovjerene od strane kupaca na iznos vrijednosti isporuke u iznosu od najmawe 60.000,00 KM 

-    posjedovawe pumpne stanice na podru~ju grada Prwavora 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

(specificirana u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u svrhu pore|ewa ponuda umawi}e se cijene doma}ih ponuda za 10%, u skladu sa ~lanom 20.  Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana po zahtjevu ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 14,00 ~asova 

Op{tina Prwavor, sala Skup{tine 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u {alter sali Op{tine Prwavor ili po zahtjevu dobavqa~a preporu~enom po{iqkom. Nov~ana naknada u iznosu od 50,00 KM za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ‘iro ra~un broj 555-007-00215707-29 vrsta prihoda 729124, otvoren kod Nove banke a.d. Bijeqina. 

Ponude se dostavqaju u zatvorenim i zape~a}enim kovertama sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA NABAVKU POGONSKOG GORIVA". 

(1-11-17226-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA PRNJAVOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Prwavor 

Kontakt osoba: Te{anovi} Sini{a 

Adresa: Kara|or|eva 2 

Po{tanski broj: 78430 

Grad: Prwavor 

Identifikacioni broj: 4401227610017 

Telefon: 051/663-286 

Faks: 051/663-286 

E-mail: opsta _up@teol.net 

Internet adresa: www.opstinaprnjavor.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala za 2008. godinu, broj protokola 01/1-054-43/07  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije (kopir papir, omoti spisa, registri, fascikli, faks rolne, olovke, standardni obrasci, sitni kancelarijski materijal i sl.). Isporuka kancelarijskog materijala }e se vr{iti kvartalno, po naruxbenici ugovornog organa. Krajwi rok isporuke je pet dana od dana prijema naruxbe. Ugovorni organ vr{i pla}awe najkasnije 30 dana od dana ispostavqawa fakture. Dobaqa~ nema pravo na pove}awe cijena u ugovorenom periodu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijewena godi{wa vrijednost nabavke je 40.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Prwavor 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2008. godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem (likvidacijom) ili u postupku stavqawa pod ste~aj (likvidaciju) - za pravna lica 

-    ovjerena izjava da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu poslovnog pona{awa u posledwih pet godina 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u posledwih pet godina 

-    uvjerewe o pla}enim porezima (od Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe) 

-    uvjerewa o pla}enim obavezama po osnovu zdravstvenog osigurawa i PIO 

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski registar ili odobrewe za obavqawe predmetne djelatnosti (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u svrhu pore|ewa ponuda umawi}e se cijene doma}ih ponuda za 10%, u skladu sa ~lanom 20.. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana po zahtjevu ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Prwavor, sala Skup{tine 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u {alter sali Op{tine Prwavor ili po zahtjevu dobavqa~a preporu~enom po{iqkom. Nov~ana naknada u iznosu od 30,00 KM za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ‘iro ra~un broj 555-007-00215707-29 vrsta prihoda 729124, otvoren kod Nove banke a.d. Bijeqina. 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj i zape~a}enim kovertama sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL". 

(1-11-17228-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: dr. sc. Alan Top~i} 

Adresa: Muharema Fizovi}a Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-544 i 035/320-920 

Fax: 035/300-544 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci laboratorijske opreme za Laboratoriju za ispitivanje mehani~kih karakteristika materijala na Ma{inskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mjernog ure|aja za ispitivanje mehani~kih karakteristika materijala-kidalice  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat Ma{inskog fakulteta, Univerzitetska 4, 75000 Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljivu od strane investitora za izvr{enje ugovora u vrijednosti 10% od ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana zaklju~enja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije) - specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

    2) kvalitet    u~e{}e 10% 

    3) garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2007. godine do 15,00 sati (bez obzira na na~in dostave) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 18. 12. 2007. godine u 10,00 sati, u prostorijama Rektorata Univerziteta, Muharema Fizovi}a Fiska 6 (II sprat) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom "Ponuda sa cijenama-Tender broj 01-7745/07 - Ne otvaraj". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, broj op{tine: 094, vrsta prihoda: 722611, bud`etska organizacija 2404001, poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: 035/300-544. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisama zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-17233-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica "Dr. fra Mihovil Su~i}" Livno 

Kontakt osoba: Aji{a ^oban, dipl. pravnik 

Adresa: Svetog Ive 2 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281045960009 

Telefon: 034/200-423 

Fax: 034/200-423 

E-mail: bolnica.livno@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na `upanijskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

01-1193/1-07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Centrifuga za krvne pripravke za potrebe Slu`be za transfuziju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Centrifuga za krvne pripravke 1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te @upanijske bolnice u Livnu, Svetog Ive 2 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Uvjeti iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama ne stariji od 3 (tri) mjeseca sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo obavljanja profesionalne djelatnosti i ostali dokazi sukladno tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    ostvaren promet dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (promet medicinskom opremom) u posljednje tri godine ili od datuma stjecanja prava da se obavlja profesionalna djelatnost u iznosu ne manjem od 500.000,00 KM 

-    bilanca uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

i drugi uvjeti i dokazi navedeni u tederskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    uvjeti iz ~lanka 26. ZJN stavak (2) to~ke a), b), c), d), e) - uz predo~ene dokumente i dokaze kojima se potvr|uju navodi iz ponude sukladno tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 60% 

    - rok isporuke    u~e{}e 20% 

    - na~in i uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od 20. 11. 2007. godine na adresi Svetog Ive 2, 80101 Livno, u prostorijama Uprave @upanijske bolnice svakim radnim danom od u vremenu od 8,30 do 13,00 sati uz prethodnu najavu telefonom i pisanim zahtjevom ili na zahtjev zainteresiranih dobavlja~a po uplati naknade }e biti poslana po{tom. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Original prospekti i uputstva za rukovanje ponu|ene robe mogu biti dostavljani na drugom jeziku ali uz obvezatan prijevod na jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 19. 12. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

19. 12. 2007. godine u 12,00 sati 

Livno, Svetog Ive 2, prostorije Uprave @upanijske bolnice Livno 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u prostorijama Uprave @upanijske bolnice Livno, Svetog Ive 2, nakon prethodne najave telefona, podnesenog zahtjeva i uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 50 KM. Na zahtjev zainteresiranog dobavlja~a TD }e se nakon uplate naknade i dostave adrese poslati po{tom. 

Pla}anje izvr{iti na ra~un broj 3381502200351780 UniCredit Zagreba~ka banka uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavu centrifuge za krvne pripravke". 

Propisano zatvorenu i zape~a}enu ponudu dostaviti osobno ili putem po{te sa naznakom: "PONUDA, NE OTVARAJ prije 19. 12. 2007. godine u 12,00 sati" sa navedenim: puna adresa ponuditelja, broj telefona i faksa, te kontakt osoba. 

Datum predaje ponude na po{tu se ne}e tretirati kao blagovremeno podnesena ponuda, svako zaka{njenje dostave ponude u prostorije Uprave @upanijske bolnice snose ponuditelji. 

Ugovorno tijelo }e odbaciti svaku ponudu ukoliko se utvrdi da nedostaje neki od dokumenata koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji ili ponuda ne odgovara uvjetima iz TD-a. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. 

@upanijska bolnica Livno zadr`ava pravo da otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanku 12. Zakona o javnim nabavama. 

Sve dodatne upute u svezi dostave i pripremanja ponude te druge informacije u svezi s postupkom date su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-17236-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD
DOBOJ 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" AD Doboj 

Kontakt osoba: Lazi} Sini{a 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net 

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovna nabavka sredwenaponskog samonosivog kablovskog snopa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

7000 m sredwenaponskog SKS-a 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na centralno skladi{te naru~ioca, odnosno prema zahtjevu naru~ioca na skladi{te radnih jedinica. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora, a zavr{ava se u roku do 45 dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    garanciju banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude sa validno{}u od 45 dana od dana otvarawa ponuda 

-    izjavu o namjeri da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju, u vrijednosti 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti robe, za slu~aj naknade {tete kod nekvalitetne robe ili neblagovremene isporuke robe (penali) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji robe, najpovoqniji ponu|a~ je du`an naru~iocu dostaviti bankovnu garanciju prihvatqivu za naru~ioca u vrijednosti 10% od ugovorene isporuke robe, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~u garanciju banke datu za ponudu (u visini 1% od ponu|ene vrijednosti robe) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerewe od nadle`nog suda da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona 

d)    progla{en krivim za ozbiqan profesionalan prekr{aj 

2.    uvjerewe od fonda PIO da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa 

3.    uvjerewe od poreske uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza 

4.    uvjerewe od Uprave za indirektno oporezivawe da je ponu|a~ izmirio obaveze po osnovu indirektnih poreza 

Naprijed navedena uvjerewa moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije i ne mogu biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim prilozima 

-    ovjerenu fotokopiju uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da dostave: 

-    potvrdu poslovne banke o bonitetu u zadwih {est mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) 

-    izjavu o ukupnom prometu iz bilansa uspjeha za 2006. godinu (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine sa vrijednostima (original ili ovjerena fotokopija) 

-    minimalno tri potvrde o izvr{enim isporukama koje su izdali primaoci (kupci robe), odnosno izjave (pisma preoruke) tih kupaca o izvr{enim isporukama (original ili ovjerene fotokopije) 

-    izjava o anga`ovanom tehni~kom osobqu i broj zaposlenih (original ili ovjerena fotokopija) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2) kvalitet    u~e{}e    10% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    7% 

    4) na~in pla}awa    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 12. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

Tendersku dokumentaciju dostavqamo po{tom ili e-mailom, ukoliko dobavqa~ to zahtijeva. Potrebno je da dobavqa~ na svom memorandumu jasno nazna~i predmet nabavke za koju ‘eli da dobije tendersku dokumentaciju, na~in kako ‘eli da mu ona bude dostavqena, te prilo`i kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu u iznosu od 50,00 KM u korist gore navedenog ra~una naru~ioca. Zahtjev za dobijawe tenderske dokumentacije mo`e se poslati faksom ili zahtijevati li~no u sjedi{tu naru~ioca. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 12. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

21. 12. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Upravna zgrada ZP "Elektro Doboj" Doboj, Nikole Pa{i}a 77 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Lazi} Sini{a 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net 

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net 

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net 

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

(1-11-17244-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" DOO ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: D`uzdanovi} Nurija, dipl. ing. rud. (za tehni~ka pitanja), Mustafa Kaknjo, ecc. (za komercijalna pitanja) 

Adresa: Stjepana Radi}a 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218116700000 

Telefon: 032/406-688 i 032/401-144 lokal 615 

Fax: 032/401-000 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe 

LOT 1 Izolacioni samospasioci 

LOT 2 Donja {ina-tra~nice za jamski kolosjek 

Usluge: 

LOT 3 Izrada projektne dokumentacije-elektro dio 

LOT 4 Izrada projektne dokumentacije elaborati