novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 30. 10. 2007. godine 

Broj/Broj
82 

Godina XI
Utorak, 30. 10. 2007. godine
 

SLU@BENE OBJAVE 


OBAVJE[TEWA 

U skladu sa ~lanom 4. st. 1. i 4. Zakona o preuzimanju dioni~arskih dru{tava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 31/05) d.o.o. "SLOBOPROM" Lon~ari 155, mati~ni broj 01279831, Lon~ari, koga zastupa Stevi} Dragica iz Br~kog, Cvijete Zuzori} bb, JMBG 1808965187988, objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O STICANJU DIONICA 

"SLOBOPROM S" d.d. Br~ko Distrikt, na osnovu kojih nastaje obaveza objav- ljivanja ponude za preuzimanje, odnosno kupovine svih dionica sa pravom glasa. 

Datum sticanja dionica emitenta je 2. 10. 2007. godine. 

D.o.o. "SLOBOPROM" Lon~ari 155, mati~ni broj 01279831, Lon~ari, na dan objavljivanja ovog obavje{tenja vlasnik je 1.411.926 dionica emitenta "SLOBO- PROM S" d.d. Br~ko Distrikt koje su redovne dionice klase "ES" pojedina~ne nominalne vrijednosti od 10,00 KM, {to predstavlja 1.411.926 glasova u skup{tini emitenta ili 89,4719% od ukupnog broja glasova. 

Ponudilac izjavljuje da }e ponudu za preuzimanje objaviti u roku pod uslovima i na na~in koji je propisan Zakonom o preuzimanju akcionarskih dru{tava. 
Za DOO "SLOBOPROM"
"BOBAR BANKA" AD Bijeljina
Odjeljenje za poslovanje sa HOV 

(so-1276-a-G/07) UDRU@EWA - FONDACIJE 

Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organi- ma uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Sportske bilijar asocijacije "BALABUS- HKA" iz Sarajeva, ulica Bla`ujski drum broj 18, za upis u Registar udru`enja, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Sportska bilijar asocijacija "BALA-
BUSHKA" 

    Sportska bilijar asocijacija "BALA-
BUSHKA" 

    Sportska bilijar asocijacija "BALA-
BUSHKA" 

    Skra}eni naziv je: SBA "BALABUS-
HKA", SBA "BALABUSHKA", SBA "BALABUSHKA" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Bla`ujski drum broj 18. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 594, knjiga I Registra, sa danom  5. 6. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru- `enja je bilijarski sto u zelenoj boji, na kojem su dva ukr{tena bilijar {tapa, sa kuglom broj 8 u gornjem polju ukr{tenih {tapova i iznad upisano SBA, a ispod ukr{tenih {tapova je upisano "BALA- BUSHKA". 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelat- nosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: promocija i razvi- janje bilijar sporta u Bosni i Hercego- vini, zastupanje interesa ~lanova Udru- `enja, organizovanje i provo|enje re- dovnih treninga ~lanova radi pripreme za takmi~enje, podu~avanje i trening omladine, poticanje eti~kih vrijednosti kroz bavljenje sportom, stvaranje uslo- va za unapre|enje stru~nog rada, orga- nizacija raznih manifestacija i takmi- ~enja, izrada bro{ura, publikacija i leta- ka radi ostvarivanja ciljeva udru`enja, razmjena iskustava sa srodnim ili sli~- nim udru`enjima u zemlji i inozemstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i pred- stavljanje je predsjednik Upravnog od- bora Kemal D`ogovi} iz Sarajeva, ulica Antuna Hangija broj 9. 

7.    Udru`enje je du`no u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene u Registar iz ~lana 33. ta~ka 1. pod c); d); e); i f) Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za upis tih promjena u Registar udru`enja. 

Obrazlo`enje 

Sportska bilijar asocijacija "BALA- BUSHKA" iz Sarajeva je dana 29. 1. 2007. godine podnijela zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru- `enja, Odluka o imenovanju lica ovla{te- nog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotoko- pija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora sa potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi- |eni Zakonom o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispo- zitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-11/07
5. juna
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-283/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja "^engi}i - udru- `enje za njegovanje moralnih, kulturo- lo{kih i tradicionalnih porodi~nih vrijed- nosti" iz Sarajeva, ulica Mice Todorovi} broj 2, za upis u Registar udru`enja donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "^engi}i - udru`enje za nje- govanje moralnih, kulturolo{kih i tradicionalnih porodi~nih vrijednosti" 

    Udru`ewe "^engi}i - udru`ewe za njegovawe moralnih, kulturolo{kih i tradicionalnih porodi~nih vrijed- nosti" 

    Udruga "^engi}i - udruga za njegova- nje moralnih, kulturolo{kih i tradicio- nalnih porodi~nih vrijednosti" 

Skra}eni naziv Udru`enja je: 

    "^engi}i", "^engi}i", "^engi}i" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Mice Todorovi} broj 2. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 368, knjiga I Registra, sa danom 13. 7. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje dje- latnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: njegovanje kul- turolo{kih, tradicionalnih i moralnih vrijednosti porodice ^engi}, nau~no istra`ivanje i dokumentovanje historij- skih ~injenica vezanih za njeno pori- jeklo i vi{estoljetno djelovanje na ovim i {irim prostorima, te u tom smislu pokretanje ozbiljne izdava~ke djelat- nosti, ja~anje ekonomske snage poro- dice, pomo} pri {kolovanju mladih, pomo} u vezi sa restitucijom imovine, restauracijom kulturno-historijskih ob- jekata, pomo} siroma{nim, organizo- vanje porodi~nih skupova, njegovanje zajedni~kih interesa, tradicije i kulture na kojima po~iva i milenijsko iskustvo zajedni~kog `ivota naroda u Bosni i Hercegovini. 

5.    Lica ovla{tena za zastupanje i pred- stavljanje su predsjednik Udru`enja Mustafa H. ^engi} iz Sarajeva, ulica Mice Todorovi} broj 2, i potpred- sjednik Udru`enja Ahmo Z. ^engi} iz Ilid`e, ulica Hrasni~ka cesta broj 56. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastu- panja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u sklada sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "^engi}i - udru`enje za njegovanje moralnih, kulturolo{kih i tradicionalnih porodi~nih vrijednosti" iz Sarajeva je dana 2. 4. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru- `enja prilo`en je Osniva~ki akt sa pot- pisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercego- vine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organiza- cija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Mini- starstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-58/07
13. jula
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-293/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organi- ma uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ni glasnik BiH", broj 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo prav- de Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja BH Expert - Ekspertiza, profesionalna edukacija i trening iz Sarajeva, ulica Koturova broj 8/II, za upis u Registar udru`enja donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje BH Ekspert - Ekspertiza, profesionalna edukacija i trening 

    Udru`ewe BH Ekspert - Ekspertiza, profesionalna edukacija i trening. 

    Udruga BH Expert - Ekspertiza, profesionalna edukacija i trening 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: Udru`enje "BH Expert", Udru`ewe "BH Ekspert", Udruga "BH Expert" 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je: Association BH Expert - Exspertise, Professional Education and Training 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Koturova broj 8/II. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 601, knjiga I Registra, sa danom 23. 7. 2007. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovano Udru`enje ima slobodu djelova- nja na cijelom podru~ju Bosne i Herce- govine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: omogu}iti institu- cijama, civilnom dru{tvu, lokalnoj zajed- nici, privatnom sektoru i pojedincima u BiH sticanje dodatnih iskustava i znanja u svrhu njihovog profiliranja na nivou internacionalnih standarda, stvaranje okru`enja za daljnji razvoj demokratije, slobodnog tr`i{ta i za br`e uklju~ivanje u integracijske procese, organiziranje krat- koro~nih programa usavr{avanja "po mjeri" u Bosni i Hercegovini, organizi- ranje konferencija, seminara, radionica i sastanaka u Bosni i Hercegovini, konti- nuirana edukacija u Bosni i Hercegovini, konsultantske usluge, procjena potreba, razvijanje i plasman novih trening proiz- voda i usluga za potrebe Udru`enja na na~in predvi|en Zakonom, razmjena informacija i iskustava sa institucijama, udru`enjima i drugim organizacijama koje se bave istom ili sli~nom djelatno{}u u BiH. 

5.    Lica ovla{tena za zastupanje i pred- stavljanje su izvr{ni direktor Aida Had`i} iz Sarajeva, ulica Te{anjska broj 3, generalni sekretar Sabina Dervi{efendi} iz Sarajeva, ulica Augusta Brauna broj 12 i predsjednik Skup{tine Hejdi Petrovi} iz Sarajeva, ulica Skenderija broj 33. 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja prom- jene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje BH Expert - Ekspertiza, profesionalna edukacija i trening iz Sarajeva je dana 4. 7. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Mini- starstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja, ciljevi Udru`e- nja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi pred- vi|eni Zakonom o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispo- zitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Mini- starstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-102/07
23. jula
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-311/07) 


Na osnovu ~lana 13. stav 1. alineja 9. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 5/03) i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja gra|ana "KRIVA RIJEKA" iz Olova, ulica Solun bb, za upis u Registar udru`enja donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje gra|ana "KRIVA RIJEKA" 

    Udru`ewe gra|ana "KRIVA RIJEKA

    Udruga gra|ana "KRIVA RIJEKA" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Olovu, ulica Solun bb. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim bro- jem 624, knjiga I Registra, sa danom 4. 10. 2007. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak pred- stavlja skra}enicu Udru`enja gra|ana "KRIVA RIJEKA", zeleni dio slova predstavlja {umsko-pa{nja~ku prirod- nu sredinu, a kriva plava linija koja je tako|er sastavni dio skra}enice "krivu rijeku" koja proti~e prostorom gdje se nalazi sjedi{te na{e organizacije. "Kriva rijeka" zbog svoje fizionomije dobila je u skorijoj historiji ime Kri- vaja, a u narodu prostor kojim Krivaja pravi velike krivine naziv "Kriva rijeka". @uta podloga predstavlja svjetlost koja otkriva iskonsku ljepotu prostora o kojem govorimo. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje dje- latnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: pomo} i unapre|enje kvalitete `ivota djece, mladih i gra|ana BiH, zagovaranje i u~estvovanje u radu i izradi projekata u cilju pobolj{anja uvjeta `ivota u lokalnoj zajednici, op}ini i cjelokupnoj BiH, promocija prirodnih ljepota i drugih raspolo`ivih resursa u cilju razvijanja turizma, a sve u cilju boljeg razvoja lokalne zajednice, op}ine i BiH, promocija i unapre|enje sportskog, kulturnog i obrazovnog `ivota, aktivan rad na izradi projekata koji doprinose boljem razumijevanju potreba mladih i dru{tva u cjelini. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je direktor Udru`enja Enida Halilovi} iz Olova, ulica Husein-kapetana Grada{~evi}a broj 2, i predsjednik Upravnog odbora Aida D`akmi} iz Olova, ulica Solun bb. 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana "KRIVA RIJE- KA" iz Olova je dana 18. 7. 2007. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`en je Osniva~ki akt sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru- `enja, Odluka o imenovanju lica ovla{te- nih za zastupanje, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerena foto- kopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, s potpisima svih ~lanova Upravnog odbora Udru`e- nja, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercego- vine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organiza- cija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je admini- strativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Mini- starstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-106/07
4. oktobra
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-333/07) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Na osnovu ~l. 8. st. 5. i ~l. 16. st. 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04), ~l. 5. ta~ka 4. i ~l. 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Evan|eoske crkve u Bosni i Hercegovini za upis Evan|eoske crkve u Kaknju u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se Evan|eoska crkva u Kaknju (skra}eni naziv: EC u Kaknju) u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 31/07, knjiga broj V, sa danom 19. 7. 2007. godine. 

2.    Sjedi{te Evan|eoske crkve u Kaknju je: Kakanj, ulica V. divizije NOP-a broj 124. 

3.    Osoba ovla{tena za zastupanje Evan|eoske crkve u Kaknju je Mujo Fafuli}, pastor. 

4.    Evan|eoska crkva u Kaknju du`na je u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja dostaviti ovom Ministarstvu otisak pe~ata i {tambilja. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-62-1/05
19. jula
2007. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a
^olak
, s. r. 

(fu-303/07) POSTAVQEWE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta, pod brojem 096-0-Mal-07-000565, vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca "BOBAR OSIGURANJE" AD Bijeljina, protiv tu`enog Vojinovi} Vladimira, sina Ljube, radi regresa. 

Tu`enom Vojinovi} Vladimiru, sinu Ljube iz Br~kog, postavlja se privremeni zastupnik Jovan Vukovi}, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik sve dok mu organ starateljstva ne postavi zakonskog zastupnika. 

(so-1514/07) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a) paso{ br. 3379955, izdat 30. 10. 2002. godine u Berlinu, na ime Daida Baji}, JMBG 2405979165010 

 b) paso{ br. 3382864, izdat 18. 1. 2003. godine u Berlinu, na ime Ivica Vizjak, JMBG 2112974162512 

c) paso{ br. 4863673, izdat 27. 6. 2005. godine u Berlinu, na ime Zilka Hrusti}, JMBG 2704986865017 

d) paso{ br. 4476247, izdat 27. 5. 2003. godine u Berlinu, na ime Edin [ukilovi}, JMBG 3001971182978 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a) paso{ br. 4264112, izdat 17.12.2002. godine u Be~u, na ime Enes Topalovi}, JMBG 2511980183892 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a) paso{ br. 5165029, izdat 26. 7. 2006. godine u Tuzli, na ime Zahid A{}i}, JMBG 0502981181978, 

b) paso{ br. 4459957, izdat 7. 7. 2003. godine u Bernu, na ime Danica Stankovi}, JMBG 2406978187505 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a) paso{ br. 4463809, izdat 4. 7. 2003. godine u Minhenu, na ime Ilhan D`afi}, JMBG 1302975102394 

b) paso{ br. 3872655, izdat 11. 2. 2003. godine u Bijeljini, na ime Marinko Jevti}, JMBG 1202974180885 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a) paso{ br. 3402851, izdat 6. 3. 2003. godine u Milanu, na ime Mirnes Osmanovi}, JMBG 3110980193846 

b) paso{ br. 3930614, izdat 11. 6. 2002. godine u Banjoj Luci, na ime Rajko \uki}, JMBG 1103959102764 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu: 

a) paso{ br. 3451161, izdat 25. 11. 2002. godine u Londonu, na ime [efika Muhad`i}, JMBG 06059342105011 

b) paso{ br. 4028263, izdat 25. 1. 2003. godine u Banjoj Luci, na ime Merima Muhad`i}-Muravac, JMBG 0506960105118 

c) paso{ br. 3451999, izdat 14. 5. 2003. godine u Londonu, na ime Milka Paukovi}, JMBG 2905967106461 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a) paso{ br. 5386119, izdat 13. 4. 2007. godine u [tutgartu, na ime Jelica Hota, JMBG 2606950175012 

b) paso{ br. 5509636, izdat 2. 7. 2007. godine u [tutgartu, na ime Edita Bajrektarevi}, JMBG 3008976116161 

c) paso{ br. 4584336, izdat 16. 7. 2004. godine u Fo~i, na ime Sabina Rizani, JMBG 0703973138643 

d) paso{ br. 4601083, izdat 25. 5. 2004. godine u Tuzli, na ime Ermin Hrusti}, JMBG 2707970183926 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu: 

a) paso{ br. 4121511, izdat 8. 5. 2003. godine u [tutgartu, na ime Tihana Rosi} Dechert, JMBG 0606958177173 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu: 

a) paso{ br. 5279223, izdat 18. 1. 2007. godine u Sarajevu, na ime Edis Selimovi}, JMBG 2005980183903 

b) paso{ br. 4979072, izdat 22. 12. 2005. godine u Sarajevu, na ime Mirza Rahimi}, JMBG 2211982170123 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanberi: 

a) paso{ br. 5555452, izdat 26. 7. 2007. godine u Be~u, na ime Irena Milovanovi}, JMBG 2707980105028 

b) paso{ br. 5555451, izdat 26. 7. 2007. godine u Be~u, na ime Aleksandar Milovanovi}, JMBG 2401978100106 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a) paso{ br. 4784079, izdat 17. 1. 2005. godine u Tuzli, na ime Aidin Muj~inovi}, JMBG 0402980182399 

b) paso{ br. 4929171, izdat 16. 8. 2005. godine u Tuzli, na ime Nihada Muj~inovi}, JMBG 1302979187394 

12. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a) paso{ br. 4842413, izdat 11. 11. 2004. godine u Va{ingtonu, na ime [e}o Muhi}, JMBG 0412961181352 

b) paso{ br. , izdat 2. 7. 2007. godine u [tutgartu, na ime Edita Bajrektarevi}, JMBG 3008976116161 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a) paso{ br. 4709953, izdat 10. 3. 2005. godine u Biha}u, na ime Asmir Karali}, JMBG 1907985113849 

b) paso{ br. 5402728, izdat 2.  5.2007. godine u Br~kom, na ime D`emil [abanovi}, JMBG 1205970181525 

c) paso{ br. 5336223, izdat 9. 3. 2007. godine u Zavidovi}ima, na ime Amir Osmi}, JMBG 0903978193846 

(so-1281-a-G/07) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/24/0072459 

BIH/24/0076532 

(O-606/07) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 084, po zahtjevu Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 17, katastarska op}ina Borovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 126/2 "Njivica" pa{njak 3. klase, povr{ine 1770 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Buljuba{i} Mehmed, sin Dede iz [ehi}a, op}ina Zavidovi}i, sa dijelom 1/1, na kojoj je zasnovano pravo stvarne slu`nosti u korist BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.  

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-1483-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 090, po zahtjevu Husanovi} Ismeta, sina Ismeta iz Potkle~a, zastupanog po punomo}niku Husanovi} Ismetu, sinu Hasana iz Potkle~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 595, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 156/1 "Grabe", oranica 5. klase povr{ine 345 m2

-    katastarska ~estica broj 441 "Jezero", livada 3. klase povr{ine 2243 m2

-    katastarska ~estica broj 743 "Prekulje", oranica 5. klase povr{ine 4159 m2, oranica 6 klase povr{ine 760 m2, i 

-    katastarska ~estica broj 1002/1 "Jelah", oranica 4. klase povr{ine 2693 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Husanovi} Ismet, sin Ismeta iz Potkle~a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-1485-G/07) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje broj 02/5/IV-D-I6-12497-1/07, koje je izdala Uprava za indirektno oporezivanje Regionalni Centar Sarajevo, na ime Zefarm d.o.o. Zenica, privredno dru{tvo za promet lijekovima i sanitetskim materijalom. 

(so-1504-G/07) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Adanali}/Bego/Vehid, {tedna devizna knji`ica broj 2801-8036-3 kod Privredne banke Filijala Bijeljina (stara devizna {tednja) 

57