novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Srijeda, 25. 7. 2007. godine 

Broj/Broj
56 

Godina XI
Srijeda, 25. 7. 2007. godine 


 

SLU@BENE OBJAVE 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine po sudiji Jakupovi} Edibi u pravnoj stvari tu`itelja Stoki} Save vl. Elektromlin "Stoki}" s.p. Br~ko, Poto~ari 55, zastupanog po punomo}niku Simiki} Milenku, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog "Ama Prom" doo export-import, za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Rudarska 72, radi naplate duga, pod brojem   096-0-Mals-07-000 027, izvan ro~i{ta, dana 10. 07. 2007. godine donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Za privremenog zastupnika protiv tu`enog "Ama Prom" doo export-import, za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Rudarska 72, postavlja se advokat Mirjana Mr|en iz Br~kog, koja }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-1041/07) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 073, po zahtjevu Poli} Nazifa, sina Mehmeda, iz Lijev~e bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1124, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 8/24 “Gaj ” pa{njak povr{ine 563 m2 . 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Poli} Nazif, sin Mehmeda, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-1055-G/07) 


ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im slijede}e zelene karte: 

BiH/24/ 0076313 do BiH /24/ 0076325 (ukupno 13 brojeva) 

BiH/24/ 0047883     BiH/24/ 0059351 

BiH/24/ 0059999     BiH/24/ 0056264 

BiH/24/ 0056218     BiH/24/ 0056251 

BiH/24/ 0056209     BiH/24/ 0056253 

BiH/24/ 0059350     BiH/24/ 0047899 

BiH/24/ 0059985     BiH/24/ 0059809 

BiH/24/ 0056267     BiH/24/ 0056221 

BiH/24/ 0056206     BiH/24/ 0056282 

BiH/24/ 0056255     BiH/24/ 0059206 

BiH/24/ 0059991     BiH/24/ 0056261 

BiH/24/ 0056270     BiH/24/ 0056222 

BiH/24/ 0056208     BiH/24/ 0055290 

BiH/24/ 0056256 

(O-397/07) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000853 od 18. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se D.o.o. Puni naziv Dru{tva glasi: D.o.o. za trgovinu i usluge "HIT PRODUCTION" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv glasi: D.o.o. "HIT PRODUCTION " Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te: Br~ko, Dubrave, Arizona, cjelina K2, objekat broj 23 i 24. Osniva~i Dru{tva su: Murtezi} (Ha{im) Sanel iz N. Pazara, ul. Kej 12 Srpske broj  4, SiCG jmb 1505979783912, broj paso{a 004874641 i Bi{evac (Sulejman) Adelmo iz N. Pazara, S. Sebe~evo, jmb 3005983783980, broj paso{a 005223843. Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je osniva~, Bi{evac Adelmo, bez ograni~enja. Osniva~ki ulog je u novcu, {to iznosi 2.000,00 KM. Osniva~, Murtezi} Sanel iz N. Pazara sa 90% udjela, {to iznosi 1.800,00 KM a Bi{evac Adelmo iz N. Pazara sa 10% udjela, {to iznosi 200,00 KM. Za obaveze Dru{tva odgovara Dru{tvo cjelokupnom imovinom - potpuna odgovornost. Djelatnost je: 51 160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}am, obu}om i ko`nim proizvodima; 51 170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51 180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51 190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51 210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51 220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51 310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51 320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51 390 Nespecijalizirana trgovina na veliko, hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51 410 Trgovina na veliko tekstilom; 51 421 Trgovina na veliko odje}om; 51 422 Trgovina na veliko obu}om; 51 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51 700 Ostala trgovina na veliko; 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52 120 Ostala trgovina na u nespecijalizovanim prodavnicama; 52 210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52 410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52 482 Trgovina na malo satovima; 52 483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55 300 Restorani; 60 24 Prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu (za vlastite potrebe). Navedene djelatnosti dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu. 

SR-693/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000860 od 13. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju broj  1/2006 od 16.07.2006. god. Preduze}a za proizvodnju, usluge i trgovinu "H.S." D.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, vr{i se brisanje slijede}ih osniva~a i lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva: Chen Jiaying, iz Kine, broj paso{a: CHN G07785520, zamjenik direktora bez ograni~enja ovla{tenja sa ulogom od 200,00 KM, Han Jingrong iz Kine, broj paso{a: CHN G07785505, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja, sa ulogom od 200, 00 KM, Li Shigang iz Kine, broj paso{a: CHN G07781020, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja, sa ulogom od 200,00 KM i Shi Chongzhong iz Kine, broj paso{a:CHN G07780876, zamjenik direktora bez ograni~enja, sa ulogom od 200, 00KM, a upisuju se novi ~lanovi iosniva~i Dru{tva: Wang Yongjun iz Kine, broj paso{a: CHN G04253820, ovla{teni zastupnik, bez ograni~enja ovla{tenja sa ulogom od 200,00 KM i Wang Fang iz Kine, broj paso{a: CHN G04811621, ovla{teni zastupnik bez ograni~enja ovla{tenja sa ulugom od 200,00 KM. Ugovorom o prenosu sredstava vr{i se prenos prava, obaveza i vlasni{tva nad Dru{tvom tako da: Chen Jiaying, broj paso{a: CHN G077885520 vr{i prenos osniva~kog kapitala u iznosu od 200,00 KM u korist Wang Bina, broj paso{a: CHN 151085640, Han Jingrong, broj paso{a: CHN G07785505 vr{i prenos osniva~kog kapitala u iznosu od 200,00 KM u korist Wang Binabroj paso{a: CHN 151085640, Li Shigang, broj paso{a: CHN G07781020 vr{i prenos osniva~kog kapitala u iznosu od 200,00 KM u korist novog osniva~a Wang Yongjuna broj paso{a: CHN G04253820, i Shi Chongzhong, broj paso{a: CHN G07780876 vr{i prenos osniva~kog kapitala u iznosu od 200,00 KM u korist novog osniva~a Wang Fenga, broj paso{a: CHN G04811621. Sve promjene sti~u pravosna`nost od dana upisa u sudski registar Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH. 

SR-694/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000899 od 19. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduzetnik Autoprevoznik "IM[IROVI] MEVLUDIN" Br~ko Distrikt BiH, ul. D. Radovi}a broj  2, vl. Im{i rovi} Mevludin, s.p vr{i promjenu naziva tako da novi naziv glasi: Samostalni preduzetnik za gra|evinu, usluge i promet "IM[IR-GRADNJA" Br~ko, vl. Im{irovi} Mevludin, s.p. Skra}eni naziv: "IM[IR-GRADNJA" Br~ko, vl. Im{irovi} Mevludin, s.p. Vr{i se pro{irenje djelatnosti i sa: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 0dr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izbo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljenje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Fasaderski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 55.403 Kafane, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata. Vr{i se upis lica ovla{tenog za zastupanje i to D`afi} (Had`ib) Muhamed iz Srebrenika, Novo Naselje Kiseljak, JMBG 504957183307, bez ograni~enja ovla{tenja. 

SR-695/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000886 od 20. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge i trgovinu "JUGOAGENT" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv dru{tva glasi: d.o.o. "JUGOAGENT" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te dru{tva je u Br~kom, ul. Lu~ka, bb Osniva~ dru{tva je: Pomorsko-re~na agencija "JUGOAGENT" akcionarsko dru{tvo Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 A, broj reg. ulo{ka: 1-766-00, mati~ni broj: 07034318, PIB: 100394314. Lica ovla{tena za zastupanje dru{tva su direktor Netkovi} Zoran iz Beograda, Bulevar Oslobo|enja broj 128, JMBG: 2503957770044, paso{ broj 004662668 SUP Beograd-bez ograni~enja i zastupnik Mati} Aleksandar iz Br~kog, ul. Dejtonska, broj 322, JMBG: 0601977192807, l. k. broj 03FZD4169 Br~ko Distrikt koji ima ograni~ena ovla{tenja u pogledu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom d.o.o. Zastupnik je ovla{ten i za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena. Osniva~ki kapital iznosi 5.000, 00 KM u novcu.  

Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu obavlja sljede}e djelatnosti: 45.110-Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120-Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211-Visokogradnja, 45.212-Niskograd- nja, 45.213-Odr`avanje objekata visokogradnje i niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220-Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241-lzgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242-Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250-Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310-Elektroinsta- lacijski radovi, 45.320-Izolacijski radovi, 45.330-Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje ventilaciju i hla|enje, 45.340-Ostali instalacioni radovi, 45.410-Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420-Ugradnja stolarije, 45.441 -Li~iteljski radovi, 45.442-Staklarski radovi, 45.450-Ostali zavr{ni radovi, 45.500-lznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem, 50.101-Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102-Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103-Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200-Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301-Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302-Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303-Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401-Trgovina na veliko motocikima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402-Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403-Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404-Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500-Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110-Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim proizvodima i poluproizvodima, 51.120-Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130-Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140-Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150-Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160-Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170-Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180-Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190-Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210-Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220-Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230-Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240-Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`om, 51.250-Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310-Trgovina na veliko vo}em i povr}em 51.320-Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330-Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340-Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350-Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360-Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370-Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380-Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama,  uklju~uju}i ribe {koljke i rakove, 51.390-Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima, 51.410-Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 -Trgovina na veliko odje}om, 51.422-Trgovina na veliko obu}om, 51.430-Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima, 51.440-Trgovina na veliko porculanom i staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450-Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470-Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510-Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520-Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531-Trgovina na veliko drvetom, 51.532-Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540-Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550-Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560-Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570-Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610-Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620-Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630-Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640-Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom, 51.650-Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51, 660-Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700-Ostala trgovina na veliko, 52.110-Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120-Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210-Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220-Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230-Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240-Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima, 52.250-Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260-Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270-Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330-Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410-Trgovina na malo tekstilom, 52.420-Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430-Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441-Trgovina na malo namje{tajem, 52.442-Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima.d.n., 52.450-Trgovina na malo elekti~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460-Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470-Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481-Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482-Trgovina na malo satovima, 52.483-Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484-Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485-Trgovina na malo cvije}em, 52.486-Trgovina na malo gorivima, 52.487-Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine oru`jem i streljivom), 52.610-Trgovina na malo putem po{te, 52.620-Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630-Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300-Restorani, 55.401-Barovi, 60.240-Prevoz robe u drumskom saobra}aju (za sopstvene potrebe), 61.100-Promet morem i priobaljem, 61.200-Rije~ni, jezerski i drugi saobra}aj na unutra{njim vodenim putevima, 63.110-Prekrcaj tereta, 63.120-Skladi{tenje robe, 63.220-Ostale prate}e djelatnosti u pomorskom i rije~nom saobra}aju, 63.400-Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju (poslovi {pedicije), 71.220-lznajmljivanje plovila 

SR-696/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000915 od 19. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se: PREDUZE]E ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "Q&L" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave.Skra}eni naziv preduze}a je: "Q & L" d.o.o. Br~ko Distrikt Dubrave. Sjedi{te preduze}a je: Br~ko Distrikt, Dubrave, tr`nica "Arizona", lokal broj 9, hala X.Osniva~i preduze}a su:NIU SUJUN iz Henan, NR Kina, broj paso{a PCHN 151085693 izdat u Kini, sa boravkom u @ivinicama, Naselje Jezero bb, LAN GANG izXinjiang, NR Kina, broj paso{a PCHN 151085692 izdat u Kini, sa boravkom u @ivinicama, Naselje Jezero bb, i MUMI] ELVIS, iz @ivinica, ul. Bosanska 25, JMBG 2703984190040, sa osniva~kim ulogom od 2.000 KM, a na osniva~e otpada: NIU SUJUN 1.200, 00 KM u novcu, LAN GANG 400, 00 KM u novcu i MUMI] ELVIS 400, 00 KM u novcu. Djelatnost preduze}a je: 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540  Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom.U spoljnotrgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti.Lice ovla{teno za zastupanje preduze}a je:direktor, NIU SUJUN iz Henan, NR Kina, broj paso{a PCHN 151085693 izdat u Kini, sa boravkom u @ivinicama, Naselje Jezero bb, bez ograni~enja ovla{tenja. 

SR-697/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000904 od 13. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se: Samostalni preduzetnik za proizvodnju, usluge i promet "MONTING" Br~ko, vl. Petri} Dagan, s.p. Skra}eni naziv je:"MONTING" Br~ko, vl. Petri} Dragan, s.p. Sjedi{te je:Br~ko, ul. Milana Konjevi}a 47.Osniva~ je: Petri} (Sreto) Dragan iz Br~kog, ul. Milana Konjevi}a 47, JMBG 1405958102120 odlukom o osnivanju od 07.09.2006. Djelatnost je: 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.210 Proizvodnja radnih odijela, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivane po mjeri, 22.220[tampanje, d.n.25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sl. posuda, 28.520 Op{ti mehani~ki radovi 28.620 Proizvodnja alata 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga 28.751 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, za doma}instvo, d.n.28.752Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda osim za doma}instvo, d.n. 29.321 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.322 Servisiranje i popravka ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 31102 Monta`a, servisiranje i popravka elektromotora, generatora i transformatora, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 35.120 Gradnja i opravak ~amaca za odmor, zabavu i sport, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.141 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n.37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i tpadaka, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivaje terena za gradnju, 45.211 Niskogradja, 45.220 Podizvanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljenje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Fasaderski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe) 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.400 Promid`ba (reklame i propagande), 74.843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. Lice ovla{teno za zastupanje je Petri} (Sreto) Dragan iz Br~kog, ul. Milana Konjevi}a 47, JMBG 1405958102120, bez ograni~enja ovla{tenja. 

SR-699/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000752 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Razrje{avaju se du`nosti osobe ovla{tene za zastupanje i prestavljanje MZ "Gornji Brezik" Br~ko Distrikt BiH, Danko Peranovi}, sa JMBG 1306966181546, sa LK broj 790/97 i mjestom boravka u Gornjem Breziku, broj 155, Br~ko Distrikt BiH. Na du`nost osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje MZ "Gornji Brezik" Br~ko Distrikt BiH imenuje se predsjednik MZ, Koji} MIlorad, sa JMBG 0404964181555, sa LK broj 04FZF1833 i mjestom boravka Gornji Brezik, broj 134, Br~ko Distrikt BiH. 

SR-700/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000812 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

U "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge, Srebrenik, ul. Bosanskih branilaca b.b., registrovanog kod Kantonalnog suda u Tuzli po Rje{enju broj  U/l-835/04. od 25.05.2004.godine sa mati~nim reg.brojem broj  1-13128, vr{i se izmjena adrese sjedi{ta Dru{tva tako da je umjesto ranijeg sjedi{ta Dru{tva Srebrenik, ul.Bosanskih branilaca bb., novo sjedi{te Dru{tva: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona B5. Istovremeno, ovo Dru{tvo iz registra ovog suda bri{e Podru`nicu broj  1. Tr`nica Arizona, sa punim nazivom: "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge Srebrenik, Podru`nica broj  1. Tr`nica Arizona, objekat B5, registrovana po rje{enju Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj  D-1479/05. od 08.02.2006.godine zbog nepostojanja ekonomskih razloga za daljnje obavljanje djelatnosti iste. Istovremeno, iz Dru{tva istupa dosada{nji suosniva~ dru{tva: Alija Adil sin [efki iz Pri{tine, Srbija i Crna Gora, nosilac paso{a SRJ broj  004327208, a istovremeno se vr{i i upis imenovanja direktora marketinga Dru{tva u osobi: Kenan Drpljanin sin Faika iz Skopja, Batinci bb., R. Makedonija, nosilac paso{a MKD broj  1975078. sa privr.bor. u Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb. tako da podaci koji se, s obzirom na sve navedene promjene upisuju u Registar Osnovnog suda Br~ko Distrikta, glase: Naziv firme je: "MILANO SHOES" d.o.o. dru{tvo za trgovinu i usluge. Sjedi{te Dru{tva je: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona B 5. Skra}eni naziv firme je: "MILANO SHOES" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Oblik Dru{tva je: dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Osniva~ Dru{tva je: Sara~evik Mirzet sin Halila iz Skopja, Batinci bb., R. Makedonija, nosilac paso{a MKD broj  1995754 sa privremenim boravkom u Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb. Ukupan osniva~ki kapital Dru{tva iznosi 2.000, 00 KM u novcu sa osniva~kim udjelom osniva~a Dru{tva Sara~evi} Mirzeta sina Halila iz R. Makedonije u novcu u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju su: 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe, proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima {iroke potro{nje, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju, i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na veliko knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{enje robe, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute. U oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja Dru{tvo }e obavljati istovjetne djelatnosti kao i u unutarnjem poslovanju. Upravu Dru{tva ~ini direktor: Sara~evik Mirzet sin Halila iz Skopja, Batinci bb., R. Makedonija nosilac paso{a MKD broj  1995754 sa privr.bor. u Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb, i direktor marketinga: Kenan Drpljanin sin Faika iz Skopja, Batinci bb., R. Makedonija. Nosilac paso{a MKD broj  1975078 sa privr. bor. u Srebreniku, ul. Hazima Vikala bb., kao lica ovla{tena za zastupanje dru{tva u pravnom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. 

SR-701-06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000896 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "MM-PROM" Brezovo Polje, vl. Dedakovi} Samid s.p. vr{i pro{irenje djelatnosti, tako da }e ubudu}e obavljati i djelatnost 55300 Restorani. 

SR-702/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000877 od 1. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Ili} (Stojana) Stojanka iz Br~kog, ul. Biskupa Josipa [tadlera broj 18 osniva samostalnog preduzetnika pod punim nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "MODNI STUDIO FREE STYLE" Br~ko, ul. Safvet-bega Ba{agi}a broj 1, vlasnik Ili} Stojanka, s.p., skra}eni naziv "MODNI STUDIO FREE STYLE", Br~ko, vl. Ili} Stojanka, s.p. Osniva~ i zastupnik bez ograni~enja samostalnog preduzetnika je Ili} (Stojana) Stojanka iz Br~kog, Ul. Biskupa Josipa [tadlera broj 18, JMBG 1307966198836, lk. broj 04FZD5720, Br~ko. Sjedi{te s.p. je u Br~kom, ul. Safvet-bega Ba{agi}a broj 1. Djelatnost preduzetnika je: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 93.010 Prnje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 

SR-703/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000898 od 11. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra TRGOVINSKA RADNJA "NAPREDAK TRADE", Br~ko Distrikt BiH, vl. Taletovi} Nafija, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizona", a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 06. 09. 2006. godine. 

SR0704/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000903 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Trgovina "NATA[A" Br~ko Distrikt, Dubrave bb, tr`nica Arizona, vl. Stjepi} Vladimir, s.p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, tr`nica "Arizona", posl. zgr. VII, lok. br. 20, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 08. 09. 2006. godine. 

SR-705/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000840 od 14. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Osojki} Zijad vr{i promjenu sjedi{ta Zidarsko-fasaderske radnje "OSOJKI]" Br~ko, vl. Osojki} Zijad s.p. iz Mao~e bb, Br~ko Distrikt BiH u Ko`ara broj 8 Br~ko Distrikt BiH pa }e sada biti Zidarsko-fasaderska radnja "OSOJKI]" Ko`ara broj 8 Br~ko Distrikt BiH, vl. Osojki} Zijad s.p. 

SR-706/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000735 od 8. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a vr{i se upis osnivanja poslovne jedinice - podru`nice Travnik, koja }e poslovati u sastavu "PERFECT" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, ~ije je sjedi{te u Br~ko Distriktu BiH, Tr`nica Arizona, zona VI, objekat 91. Poslovna jedinica }e poslovati pod nazivom "Perfect" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Br~ko Distrikt BiH, Poslovna jedinica Travnik. Sjedi{te Poslovne jedinice je u Op}ini Travnik, Aleja konzula bb. Podru`nica u pravnom prometu nastupa u ime i za ra~un pravnog lica Perfect d.o.o. Br~ko Distrikt u ~ijem sastavu posluje i koja u cijelosti odgovara za obaveze poslovne jedinice. Djelatnost poslovne jedinice je djelatnost privrednog dru{tva "Perfect" DOO. Rukovodilac poslovne jedinice je [imi} Tomo, koji zastupa poslovnu jedinicu bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. Mijenja se sjedi{te. Poslovna jedinica Banja Luka mijenja sjedi{te, te }e novo sjedi{te biti u op}ini Lakta{i, Trn, ulica Cara Du{ana 139. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

SR-707/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000927 od 20. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

ZANATSKO-PEKARSKA RADNJA "PEKARA KLAS" BR^KO DISTRIKT, vl. Bukvi} Miodrag, s.p. ul. Edhema Mulabdi}a broj 2, vr{i upis lica ovla{tenog za zastupanje, tako da pored dosada{njeg lica ovla{tenog za zastupanje upisuje se i Mitrovi} (Mirka) Nenad, Br~ko Distrikt, Slijep~evi}i broj 2, JMBG 2003962181526 bez ograni~enja ovla{tenja. 

SR-708/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000911 od 19. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za ugostiteljstvo i trgovinu "REFORM" Br~ko, vl. Peki} Jasmin sa sjedi{tem u Br~kom ul. Jusufa ^ampare broj 3, koje Preduzetni{tvo je registrovano rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj 096-0-Reg-000166 od 23. 02. 2006. godine mati~nog registracionog broja 3-3687 iz razloga nerentabilnog poslovanja zaklju~no sa 07. 09. 2006. godine. 

SR-709/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000917 od 19. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra "TRIFKOVI] SLAVKO" Autoprevoznik Br~ko, ul. Bra}e Jugovi}a broj 32, vl. Trifkovi} Slavko, s.p. sa danom 13. 09. 2006. godine. 

SR-710/06-BR


 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-Reg-06-000902 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Samostalnog preduzetnika za trgova~ke poslove "TREND-I" Br~ko, Dubrave, vl. Todorovi} Daliborka sa sjedi{tem u Dubrave bb tr`nica "ARIZONA", Br~ko Distrikt BiH, koji je registrovan kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH rje{enjem broj D-2342/02 od 07. 01. 2003. godine, mati~nog registracionog broja 3-1379 vr{i dopunu djelatnosti preduzetni{tva sljede}im djelatnostima: 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom robom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo gorivom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim specijalizovane trgovine oru`jem i municijom), 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravka obu}e i ostalih ko`nih predmeta, 52.730 Popravka satova i nakita. 

SR-711/06-BR