novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 17. 7. 2007. godine
 

Broj/Broj
54 

Godina XI
Utorak, 17. 7. 2007. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA I TREZORA
SARAJEVO 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o mini- starskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zaklju~ka Vije}a ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici, odr`anoj 29. rujna 2005. godine, Ministarstvo financija i trezora, raspisuje 

PONOVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ^LANA UREDA ZA RAZMATRANJE @ALBI IZ REDA STRU^NJAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Ured za razmatranje `albi je drugo- stepeni organ o postupku javnih nabava (u daljnjem tekstu: UR@), sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06) sa sjedi{tem u Sarajevu i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II.
Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi
 

Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi definirana je ~lankom 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, kojim je regulirano postupanje po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajanje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, dostavljanje godi{njeg izvje{}a Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III.
Status
 

^lanovi Ureda definirani ~lankom 49. stavak (5) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~njaci iz oblasti javnih nabava, prometa i strate{kog poslovnog upravljanja. 

IV.
Uvjeti za kandidata 

Uvjeti za imenovanje dva ~lana UR@-a iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, od kojih je jedan iz Republike Srpske, a drugi iz Federacije: 

a) Op}i uvjeti 

b) Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: 

V. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na natje~aj kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    `ivotopis s podacima o kretanju u slu`bi 

2.    ovjerenu presliku diplome 

3.    ovjerenu presliku osobne iskaznice 

4.    uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) 

5.    uvjerenje o polo`enom pravosud- nom ispitu 

6.    dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znanju prema posebnim uvjetima natje~aja 

7.    dokaz o poznavanju engleskog ili francuskog jezika 

Kao dokaz za to~ku IV. to~ka a) alineje 3. i 4. kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljeni uvjet. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovanja. 

VI. Rok za podno{enje prijave 

Rok za podno{enje prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Frame1 (2)

 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporu~eno putem po{te na sljede}u adresu: 

Vije}e ministara BiH
Ministarstvo financija i trezora
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo
sa naznakom: "Povjerenstvo za izbor ~lanova Ureda za razmatranje `albi". 

_______________
 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenova- wima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zakqu~ka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici, odr`anoj 29. septembra 2005. godine, Ministarstvo finansija i trezora, raspisuje 

PONOVNI   KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVAWE DVA ^LANA KANCELARIJE ZA RAZMATRAWE @ALBI IZ REDA STRU^WAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Kancelarija za razmatrawe `albi je drugostepeni organ u postupku javnih nabavki (u daqwem tekstu: KR@), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06) sa sjedi{tem u Sarajevu i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II.
Nadle`nost Kancelarije za
razmatrawe `albi
 

Nadle`nost Kancelarije za razmat- rawe `albi definisana je ~lanom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojim je regulisano postupawe po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajawe Pravilnika o unutra{woj organizaciji, dostavqawe godi{weg izvje{taja Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III.
Status 

^lanovi Kancelarije definisani ~lanom 49.  stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri  (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~waka upravnog prava i/ili upravnog postupka uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~waci iz oblasti javnih nabavki, prometa i strate{kog poslovnog upravqawa. 

IV.
Uslovi za kandidata 

Uslovi za imenovawe dva ~lana KR@-a iz reda priznatih stru~waka upravnog prava i/ili upravnog postupka, od kojih je jedan iz Republike Srpske, a drugi iz Federacije: 

a)  Op{ti uslovi 

b) Pored ispuwavawa op{tih uslova, kandidati trebaju ispuwavati i posebne uslove i to: 

V. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu  na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 

1.    biografiju s podacima o kretawu u slu`bi 

2.    ovjerenu kopiju diplome 

3.    ovjerenu kopiju li~ne karte 

4.    uvjerewe o dr`avqanstvu (uvjere- we koje nije starije od 6 mjeseci) 

5.    uvjerewe o polo`enom pravosud- nom ispitu 

6.    dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znawu prema posebnim uslovima konkursa 

7.    dokaz o poznavawu engleskog ili francuskog jezika 

Kao dokaz za ta~ku  IV ta~ka a) alineje 3.  i 4.  kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoqavaju postavqeni uslov. Sa svim  kandidatima  koji u|u  u  u`i  izbor obavi}e  se  intervju,  o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prije   intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovawa. 

VI.
Rok za podno{ewe prijave 

Rok za podno{ewe prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na slijede}u adresu: 

Savjet ministara BiH
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH broj 1
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Komisija za izbor ~lanova Kancelarije za razmatrawe `albi". 

_______________
 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zaklju~ka Vije}a ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici, odr`anoj 29. septembra 2005. godine, Ministarstvo finansija i trezora raspisuje 

PONOVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ^LANA UREDA ZA RAZMATRANJE @ALBI IZ REDA STRU^NJAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Ured za razmatranje `albi je drugostepeni organ u postupku javnih nabavki (u daljnjem tekstu: UR@), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06) sa sjedi{tem u Sarajevu i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II.
Nadle`nost Ureda za
razmatranje `albi
 

Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi definisana je ~lanom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojim je regulisano postupanje po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajanje Pravilnika o unutra{njoj organizaciji, dos- tavljanje godi{njeg izvje{taja Parlamentar- noj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III.
Status
 

^lanovi Ureda definisani ~lanom 49. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~njaci iz oblasti javnih nabavki, prometa i strate{kog poslovnog upravljanja. 

IV.
Uvjeti za kandidata
 

Uvjeti za imenovanje dva ~lana UR@-a iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, od kojih je jedan iz Republike Srpske, a drugi iz Federacije: 

a) Op}i uvjeti 

b) Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: 

V.
Potrebni dokumenti
 

Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    biografiju s podacima o kretanju u slu`bi 

2.    ovjerenu kopiju diplome 

3.    ovjerenu kopiju li~ne karte 

4.    uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci) 

5.    uvjerenje o polo`enom pravosud- nom ispitu 

6.    dokaz o radnom iskustvu i stru~- nom znanju prema posebnim uvjetima konkursa 

7.    dokaz o poznavanju engleskog ili francuskog jezika. 

Kao dokaz za ta~ku IV. ta~ka a) alineje 3. i 4. kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljeni uvjet. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovanja. 

VI.
Rok za podno{enje prijave
 

Rok za podno{enje prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na slijede}u adresu: 

Vije}e ministara BiH
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH broj 1
71 000 Sarajevo
sa naznakom: "Komisija za izbor ~lanova Ureda za razmatranje `albi". 

(so-860-a-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
PREDSJEDNI[TVO
DRU[TVA CRVENOG
KRSTA/KRI@A BiH
SARAJEVO 

Sukladno ~lanku 10. i 11. Zakona o Dru{tvu Crvenog krsta/kri`a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04.) i ~lanka 18. i 23. Statuta Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH, Predsjedni{tvo Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENO RADNO MJESTO 

I. 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

1.1. Glavni tajnik - broj izvr{itelja: (1) 

II. 

Op}i uvjeti za prijem u radni odnos 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da ima op}u zdravstvenu sposobnost, 

4.    da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja natje~aja, 

5.    da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak, 

6.    da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX.1. Ustava BiH, 

7.    da nije ka`njavan i osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u glavnog tajnika. 

Posebni uvjeti 

Visoka ili vi{a stru~na sprema, najmanje pet (pet) godina radnog iskustva od ~ega tri (3) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika i rad na ra~unaru. 

III.
Opis poslova
 

IV. 

Prilikom procjene kvalifikacija kan- didata uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji 

V. 

Prijava na natje~aj dostavlja se osobno ili preporu~enom po{tom na adresu: 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

Ul. Mar{ala Tita broj 7 

71000 Sarajevo 

Sa naznakom "ZA NATJE^AJ" - 

"Ne otvarati" 

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljede}u dokumentaciju: 

@ivotopis, adresa i kontakt telefon; ovjeren preslik dokaza o stru~noj spremi; uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 3 mjeseca; dokaz o radnom iskustvu, preporuke i Program razvoja organizacije za period predvi|en izborom; uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 (tri mjeseca); ovjerene izjave za zahtjeve iz stava 4., 6. i 7. 

Svi kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete podlije`u javnom testiranju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati bit }e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne kunkurencije bit }e objavljeni na web sajtu Dru{tva. 

Imenovanje se vr{i na period od ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora, sukladno posebnom odlukom. 

Natje~aj ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

_________________
 

Na osnovu ~lana 10. i 11. Zakona o Dru{tvu Crvenog krsta/kri`a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 18. i 23. Statuta Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH, Predsjedni{tvo Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I. 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

1.1.    Generalni sekretar - broj izvr{ilaca: (1) 

II. 

Op{ti uslovi za prijem u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 

4.    da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 

5.    da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak, 

6.    da nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava BiH, 

7.    da nije ka`wavan i osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u generalnog sekretara. 

Posebni uslovi 

Visoka ili vi{a stru~na sprema, najmawe pet (pet) godina radnog iskustva od ~ega tri (3) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima, poznavawe jednog stranog jezika i rad na ra~unaru. 

III.
Opis poslova 

Provodi odluke Generalne skup{tine i Predsjedni{tva; postavqa zadatke pred osobqe i volontere; odgovoran je za rad Slu`be tra`ewa; odgovoran je za pripremu nacrta buxeta i finansijskih izvje{taja; vr{i imenovawe zamjenika uz prethodno odobravawe od strane Predsjedni{tva; zastupa Dru{tvo prema tre}im stranama i u sudovima za sve transakcije, kao i za transakcije vezane za stjecawe, upravqawe i tra`ewe sredstava Dru{tva; brine o realizaciji aktivnosti iz planova i programa usvojenih na Generalnoj skup{tini i Predsjedni{tvu; u vanrednim i hitnim okolnostima poduzima odgovaraju}e mjere; obavqa i druge funkcije koje su mu dodijeqene Statutom ili koje mu je povjerilo Predsjedni{tvo ili predsjednik. 

IV. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata uze}e se u obzir sqede}i kriteriji 

V. 

Prijava na konkurs dostavqa se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

Ul. Mar{ala Tita broj 7 

71000 Sarajevo 

Sa naznakom "ZA KONKURS" - 

"Ne otvarati" 

Uz prijavu je potrebno dostaviti sqede}u dokumentaciju: 

Biografija, adresa i kontakt telefon; ovjerena fotokopija dokaza o stru~noj spremi; uvjerewe o dr`avqanstvu, ne starije od 3 mjeseca; dokaz o radnom iskustvu preporuke i Program razvoja organizacije za period predvi|en izborom; uvjerewe o neka`wavawu, ne starije od 3 (tri mjeseca); ovjerene izjave za zahtjeve iz stava 4., 6. i 7. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor - intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne kunkurencije bi}e objavqeni na web sajtu Dru{tva. 

Imenovawe se vr{i na period od ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora, a u skladu sa posebnom odlukom. 

Konkurs ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. 

_________________
 

Na osnovu ~lana 10. i 11. Zakona o Dru{tvu Crvenog krsta/kri`a BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lana 18. i 23. Statuta Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH, Predsjedni{tvo Dru{tva Crvenog krsta/kri`a BiH objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENO RADNO MJESTO 

I. 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

1.1.    Generalni sekretar - broj izvr{ilaca: (1) 

II. 

Op}i uvjeti za prijem u radni odnos 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercego- vine, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da ima op}u zdravstvenu sposob- nost, 

4.    da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja konkursa, 

5.    da se protiv tog lica ne vodi krivi~ni postupak, 

6.    da nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava BiH, 

7.    da nije ka`njavan i osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u generalnog sekretara. 

Posebni uvjeti 

Visoka ili vi{a stru~na sprema, najmanje pet (pet) godina radnog iskustva od ~ega tri (3) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima, poznavanje jednog stranog jezika i rad na ra~unaru. 

III.
Opis poslova
 

Provodi odluke Generalne skup{tine i Predsjedni{tva; postavlja zadatke pred osoblje i volontere; odgovoran je za rad Slu`be tra`enja; odgovoran je za pripremu nacrta bud`eta i finansijskih izvje{taja; vr{i imenova- nje zamjenika uz prethodno odo- bravanje od strane Predsjedni{tva; zastupa Dru{tvo prema tre}im stranama i u sudovima za sve transakcije, kao i za transakcije vezane za stjecanje, upravljanje i tra`enje sredstava Dru{tva; brine o realizaciji aktivnosti iz planova i programa usvojenih na Generalnoj skup{tini i Predsjedni{tvu; u vanrednim i hitnim okolnostima poduzima odgovaraju}e mjere; obavlja i druge funkcije koje su mu dodijeljene Statutom ili koje mu je povjerilo Predsjedni{tvo ili predsjednik. 

IV. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata uzet }e se u obzir sljede}i kriteriji 

V. 

Prijava na konkurs dostavlja se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

Dru{tvo Crvenog krsta/kri`a BiH 

Ul. Mar{ala Tita broj 7 

71000 Sarajevo 

sa naznakom "ZA KONKURS" - 

"Ne otvarati" 

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljede}u dokumentaciju: 

Biografija, adresa i kontakt telefon; ovjerena fotokopija dokaza o stru~noj spremi; uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 3 mjeseca; dokaz o radnom iskustvu preporuke i Program razvoja organizacije za period predvi|en izborom; uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 3 (tri mjeseca); ovjerene izjave za zahtjeve iz stava 4., 6. i 7. 

Svi kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete podlije`u javnom testiranju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor - intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati bit }e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne kunkurencije bit }e objavljeni na web sajtu Dru{tva. 

Imenovanje se vr{i na period od ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora, a u skladu sa posebnom odlukom. 

Konkurs ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku" Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-884-a-G/07) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}ih nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a) paso{ broj 3367521, izdat 16.09.2002. godine u Be~u, na ime MILO[ MITROVI], JMB 1210977183748 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a) paso{ broj 3920166, izdat 30.05.2002. godine u Kladnju, na ime ZEHRIJA HOD@I], JMB 0109964187403 

b) paso{ broj 3920183, izdat 30.05.2002. godine u Kladnju, na ime FAIK HOD@I], JMB 2804959182395 

c) paso{ broj 4488364, izdat 12.05.2004. godine u Berlinu, na ime INES SUHONJI], JMB 1906986106475 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a) paso{ broj 5076427, izdat 24.05.2006.godine u Doboju, na ime \UR\EVANKA TOLI], JMB 1009964126268 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu 

a) paso{ broj 4370369, izdat 24.04.2003. godine u Mostaru, na ime BEGAJETA HUSOVI], JMB 2705940155003 

b) paso{ broj 4281063, izdat 12.12.2003. godine u [tokholmu, na ime BELKISA HUSAKOVI], JMB 0704984125000 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Madridu 

a) paso{ broj 5389271, izdat 17.04.2007. godine u Tuzli, na ime SUADA BACIC-MULI], JMB 0110953187671 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi 

a) paso{ broj 3751799, izdat 18.06.2002. godine u Banjaluci, na ime MILAN DAVIDOVI], JMB 1703960163308 

b) paso{ broj 5121200, izdat 26.06.2006. godine u Bijeljini, na ime LJUBI[A SIMEUNOVI], JMB 1012961180157 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a) paso{ broj 5384761, izdat 17.04.2007. godine u Doboju, na ime NERMIN SMAJLOVI], JMB 1001972123617 

b) paso{ broj 4676079, izdat 13.05.2004. godine u Prijedoru, na ime BOGDAN TRAPI], JMB 1410966163302 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu 

a) paso{ broj 4585578, izdat 14.05.2004. godine u Sarajevu, na ime REMZIJA HAD@OVI], JMB 0411949172198, 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu 

a) paso{ broj 4150114, izdat 20.09.2002. godine u Ljubu{kom, na ime PE\A BORAS, JMB 2802985190034, 

10. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a) paso{ broj 4580825, izdat 25.02.2004. godine u Bijeljini, na ime VLADO MARKOVI], JMB 2302979180881 

b) paso{ broj 4463632, izdat 27.06.2003. godine u Minhenu, na ime DALILA DAUT, JMB 2604987175087 

c) paso{ broj 4466075, izdat 24.11.2003. godine u Minhenu, na ime ASIM VOJI], JMB 1108986110029 

d) paso{ broj 5248028, izdat 28.11.2006. godine u Minhenu, na ime ENIZ RAMOVI], JMB 1808996150020 

e) paso{ broj 4135331, izdat 31.10.2002. godine u MUP-u USK, na ime ASIM HAJRULAHOVI], JMB 2811955110000 

f) paso{ broj 5125375, izdat 24.07.2006. godine u Minhenu, na ime ALEN OMEROVI], JMB 2309989183905 

g) paso{ broj 1285895, izdat 11.09.1999. godine u Cazinu, na ime \ULAGA BAJRAKTAREVI], JMB 0111946112514 

11. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a) paso{ broj 4465022, izdat 15.07.2003. godine u [tutgartu, na ime HUSO CEROVINA, JMB 0101961150060 

b) paso{ broj 5316633, izdat 09.02.2007. godine u Sarajevu, na ime NED@AD AGANOVI], JMB 0401975130007 

12. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a) paso{ broj 5344852, izdat 07.05.2007. godine u Milanu, na ime HARIS HRUSTI], JMB 1001996183734 

b) paso{ broj 5395855, izdat 18.04.2007. godine u Banjaluci, na ime ZORAN MARJANOVI], JMB 2507965101939 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a) paso{ broj 4640273, izdat 11.02.2004. godine u Mostaru, na ime HUSEIN LUK[IJA, JMB 0309977151989. 

(so-856-a-G-07) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}ih nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a) paso{ broj 4070694, izdat 23.12.2002. godine u Biha}u, na ime ASIM MURI], JMB 2510975112468 

b) paso{ broj 4260165, izdat 15.11.2002. godine u Be~u, na ime LJUBOMIR DJOKI], JMB 1304970180853 

c) paso{ broj 5318473, izdat 12.02.2007. godine u Tuzli, na ime NEDELJKO \OR\I], JMB 0202991181506 

d) paso{ broj 3363619, izdat 30.06.2002. godine u Be~u, na ime @ELJKO DAMJANOVI], JMB 2601979102101 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a) paso{ broj 3379463, izdat 16.10.2002. godine u Berlinu, na ime RAMIZ SULJI], JMB 2908976183745 

b) paso{ broj 3920183, izdat 04.09.2002. godine u Berlinu, na ime MUJESIRA HARBA[, JMB 1703959116053 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu 

a) paso{ broj 4923941, izdat 29.08.2005.godine u Banjaluci, na ime HALIL OSMANOVI], JMB 1702982100001 

b) paso{ broj 4803735, izdat 25.04.2006. godine u [tokholmu, na ime SUMEJJA DURI], JMB 2309995168322 

c) paso{ broj 4559260, izdat 28.05.2004. godien u Isto~nom Sarajevu, na ime DRAGI[A DERIKONJA, JMB 2907968170026 

d) paso{ broj 4285446, izdat 31.07.2003. godine u [tokholmu, na ime ADMIR ^AMO, JMB 1310974151009 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a) paso{ broj 4465470, izdat 12.08.2003. godine u [tutgartu na ime PAULA STANI], JMB 0505974187978 

b) paso{ broj 4119542, izdat 01.04.2003. godine u [tutgartu, na ime SVJETLANA AHMETOVI], JMB 1701967108539 

c) paso{ broj 1689471, izdat 15.09.2000. godine u Tuzli, na ime MILAN STEVANOVI], JMB 1308981180184 

d) paso{ broj 4112692, izdat 10.01.2003. godine u [tutgartu, na ime GORAN JOVANOVSKI, JMB 2412981182492 

e) paso{ broj 4252326, izdat 07.10.2002. godine u [tutgartu, na ime EMIN HU[I], JMB 0810982160016 

f) paso{ broj 4245610, izdat 17.08.2002. godine u Distriktu Br~ko, na ime ALADIN PRELJEVI], JMB 0209974181505 

g) paso{ broj 4346344, izdat 16.04.2003. godine u Banjaluci, na ime MARIO DJUKI], JMB 0507985100036 

h) paso{ broj 3695600, izdat 30.07.2002. godine u Bijeljini, na ime GORAN VILOTI], JMB 2905983920004 

 i) paso{ broj 4072400, izdat 15.01.2003. godine u [tutgartu, na ime AIDA MELKI], JMB 2702968166598, 

j) paso{ broj 4629159, izdat 19.01.2004. godine u [tutgartu, na ime MIRSADA MUSI], JMB 1803986188907 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a) paso{ broj 3931714, izdat 09.07.2002. godine u Banjaluci, na ime SUZANA POPOVI], JMB 0106982105040 

b) paso{ broj 4139743, izdat 08.05.2003. godine u Milanu, na ime Atifa Alji}, JMB 1810974128026. 

(so-857-a-G/07) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}ih nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a) paso{ broj 5003583, izdat 27.02.2006. i godine u Be~u, na ime JASMINA IBRAHIMOVI], JMB 0208987188898 

b) paso{ broj 4736494, izdat 14.06.2005. godine u Tuzli na ime AMAR MULAMUSTAFI], JMB 3006990180856 

c) paso{ broj 4653581, izdat 17.07.2004. godine u Be~u, na ime AZEMINA D@ILI], JMB 1306987188893 

d) paso{ broj 4801137, izdat 07.03.2005. godine u Be~u, na ime AMIRA DERVI[EVI], JMB 0703987117460 

e) paso{ broj 3927304, izdat 02.11.2002. godine u Mrkonji} Gradu, na ime SLAVKO RO@I], JMB 0602953103257 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a) paso{ broj 4477644, izdat 09.07.2003. godine u Berlinu, na ime SAMILA BEGANOVI]-PONZEL, JMB 0403968188582 

b) paso{ broj 4917260, izdat 13.09.2005. godine u Berlinu, na ime SANJA MUSTAFI], JMB 3007988185855 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a) paso{ broj 5169945, izdat 29.08.2006.godine u Parizu, na ime NIRMELA DEDI], JMB 2602972177668 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Atini 

a) paso{ broj 4027731, izdat 16.08.2002. godine u Doboju, na ime MILADINKA ILI], JMB 2101980128588 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu 

a) paso{ broj 3530675, izdat 10.10.2002. godine u Biha}u, na ime BAKIR TALUND@I], JMB 1606936163318 

b) paso{ broj 5252655, izdat 27.12.2006. godine u Tuzli, na ime D@EVAD HUREMOVI], JMB 1309969182474 

c) paso{ broj 4670259, izdat 02.12.2003. godine u Prijedoru, na ime DRAGAN KOVA^EVI], JMB 2108961161978 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu 

a) paso{ broj 345247, izdat 24.12.2003. godine u Londonu, na ime ZORAN NI[I], JMB 2704974177662 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Madridu 

a) paso{ broj 3514680, izdat 03.02.2003. godine u Travniku, na ime RASIM MUSINOVI], JMB 2005966193610 

8. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu 

a) paso{ broj 3477553, izdat 05.03.2002. godine u Gora`du, na ime DAMIR SUBA[I], JMB 0906979131533. 

(so-867-a-G/07) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava ogla{ava neva`e}im sljede}e putne isprave: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a) paso{ br. 4471522, izdat 17.09.2003. godine u Be~u, na ime Fuad ^a~kovi}, JMB 2912971181504, 

b) paso{ br. 5243592, izdat 14.11.2006. godine u Be~u na ime Enes Arnaut, JMB 2901984183903, 

c) paso{ br. 4216135, izdat 05.12.2002. godine u Banjaluci, na ime Ljiljana \uri}, JMB 2711979108029, 

d) paso{ br. 4981262, izdat 29.12.2005. godine u Biha}u, na ime Adel Alagi}, JMB 1912969110027, 

e) paso{ br. 4674882, izdat 29.07.2004. godine u Biha}u, na ime Saliha Kurtovi}, JMB 2709983115019, 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a) paso{ br. 3711065, izdat 27.08.2001. godine u Banjaluci, na ime Melisa Arsenijevi}, JMB 1209976108027, 

b) paso{ br. 4731881, izdat 01.03.2005. godine u Berlinu, na ime Almir Avdi}, JMB 0609982180044, 

c) paso{ br. 4990347, izdat 06.03.2006. godine u Berlinu, na ime Sanja Osmanovi}, JMB 0603985185855, 

d) paso{ br. 4663111, izdat 12.07.2004. godine u Berlinu, na ime Fahrudin Beganovi}, JMB 1002974183583, 

e) paso{ br. 3382067, izdat 24.12.2002. godine u Berlinu, na ime Nizama Ibrahimovi}, JMB 1503963185869, 

f) paso{ br. 5392304, izdat 25.04.2007. godine u Bijeljini, na ime Fadila Bajri}, JMB 1501944185855, 

g) paso{ br. 5381118, izdat 27.04.2007. godine u Berlinu, na ime [efik Omerovi}, JMB 2707985180869, h) paso{ br. 4960171, izdat 21.10.2005. godine u Zenici, na ime Mustafa Pulji}, JMB 0311971190006, 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a) paso{ br. 4547627, izdat 18.02.2004.godine u Tuzli, na ime Enita Hod`i}, JMB 1902980187214, 

b) paso{ br. 4633702, izdat 22.03.2004. godine u Sarajevu, na ime Ramiz Jusupovi}, JMB 0401971181359, 

c) paso{ br. 4547656, izdat 17.03.2004. godine u Tuzli, ma ime Nail Hod`i}, JMB 1604979183654, 

d) paso{ br. 5252620, izdat 22.12.2006. godine u Tuzli, na ime Suad Osmanovi}, JMB 3010968180890, 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Briselu 

a) paso{ br. 1417210, izdat 15.09.1999. godine u Tuzli, na ime Birzad Hasanovi}, JMB 2911980183130, 

b) paso{ br. 1576840, izdat 11.08.2000. godine u @ivinicama, na ime Ibrahim Majlovi}, JMB 2408961183932, 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Moskvi 

a) paso{ br. 4222670, izdat 02.04.2003. godine u Mrkonji} Gradu, na ime Spiro Todorovi}, JMB 0301959104328, 

b) paso{ br. 5167971, izdat 09.08.2006. godine u Br~kom, na ime Nedeljko Djurdji}, JMB 2202970170214, 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a) paso{ br. 4955460, izdat 06.10.2005. godine u KMUP USK, na ime Nermin Jusi}, JMB 1610984111165, 

b) paso{ br. 4570926, izdat 18.12.2003. godine u Doboju, na ime Radenko Trivi}, JMB 2811974190058, 

c) paso{ br. 3472329, izdat 01.09.2002. godine u KMUP USK, na ime Osman ]ehi}, JMB 0701971111060, 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini 

a) paso{ br. 3964053, izdat 26.12.2002. godine u Zvorniku, na ime Nenad Cvetkovi}, JMB 1912970740018, 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu 

a) paso{ br. 5087597, izdat 11.07.2006. godine u Kopenhagenu, na ime Baisa ]ati}, JMB 2403954106467, 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Va{ingtonu 

a) paso{ br. 5274230, izdat 11.01.2007. godine u Sarajevu, na ime Miljan [uti}, JMB 1804978173522, 

10. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a) paso{ br. 5132169, izdat 10.07.2006. godine u [tutgartu, na ime D`evramija Mehmedi, JMB 2305983106482, 

b) paso{ br. 4947085, izdat 04.07.2005. godine u [tutgartu, na ime Sara Larissa Halilovi}, JMB 1810001106924, 

c) paso{ br. 4718425, izdat 01.03.2005. godine u [tutgartu, na ime Sean Mehmedi, JMB 2004003101927, 

d) paso{ br. 4274481, izdat 09.09.2002. godine u [tutgartu, na ime Denis Malagi}, JMB 2803979121574, 

e) paso{ br. 4271882, izdat 01.07.2002. godine u [tutgartu, na ime Aleksandar Gaji}, JMB 0703986180037, 

f) paso{ br. 5270936, izdat 16.01.2007. godine u [tutgartu, na ime Mirnes Me{inovi}, JMB 0501986181945, 

g) paso{ br. 0428662, izdat 11.05.2000. godine u [tutgartu, na ime Asim Ali}, JMB 0305968160023, 

11. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a) paso{ br. 5265385, izdat 16.01.2007. godine u Minhenu, na ime Sa{a Novakovi}, JMB 2308975121269, 

b) paso{ br. 4463064, izdat 21.05.2003. godine u Minhenu, na ime Mira Mueller Kaj~i}, JMB 0308961106936, 

c) paso{ br. 4463156, izdat 03.06.2003. godine u Minhenu, na ime Mario [imi}, JMB 2403983180005, 

d) paso{ br. 4131392, izdat 25.12.2002. godine u Minhenu, na ime Dragan Papi}, JMB 1412976100026, 

e) paso{ br. 4111941, izdat 25.11.2002. godine u Minhenu, na ime Nizama Attar, JMB 2404957185860, 

f) paso{ br. 4722059, izdat 21.09.2004. godine u Minhenu, na ime Aris Husejnovi}, JMB 0404987180084, 

12. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a) paso{ br. 4517947, izdat 13.11.2003. godine u Doboju, na ime Milorad Keser, JMB 0608949120013, 

b) paso{ br. 4605934, izdat 03.05.2004. godine u Banjaluci, na ime Jusuf Sulejmanovi}, JMB 0910971100083, 

c) paso{ br. 4498793, izdat 04.09.2003. godine u Milanu, na ime \uro [ikani}, JMB 0910971101934, 

d) paso{ br. 4165602, izdat 25.10.2002. godine u Zenici, na ime Edib Ple}an, JMB 2608974173048, 

e) paso{ br. 4246771, izdat 10.09.2002. godine u Zenici, na ime Ramiz Bjeli}, JMB 2809973173058, 

13. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu 

a) paso{ br. 4295337, izdat 26.09.2002. godine u Va{ingtonu, na ime Edin Kotori}, JMB 1205970190001. 

Navedena obavijest se dostavlja radi ogla{avanja predmetnih putnih isprava neva`e}im, uz napomenu da je ovo Ministarstvo istu informaciju dostavilo Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine. 

(so-895-a-G/07) ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im sljede}e zelene karte: 

BIH /24/ 0055003 

BIH /24/ 0055848 

BIH /24/ 0056719 

BIH /24/ 0060356 

BIH /24/ 0055004 

BIH /24/ 0055849 

BIH /24/ 0057820 

BIH /24/ 0055033 

BIH /24/ 0055856 

BIH /24/ 0060355 

(O-365/07) 


Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im sljede}e zelene karte: 

BIH /01/ 0670835 

BIH /01/ 0668730 

BIH /01/ 0692947 

BIH /01/ 0627228 

BIH /01/ 0627306 

BIH /01/ 0632822 

BIH /01/ 0647734 

(so-373/07) 


Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im sljede}e zelene karte: 

BIH /07/ 0210800 

(O-369/07) OSTALE OBJAVE 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
GRANI^NA POLICIJA
SARAJEVO - LUKAVICA 

Ogla{ava neva`e}im izgubljene certifikacijske kartice izdate od UNMIBH/IPTF-a: 

1.    MILE JURI], certifikacijska kartica broj SBS-08429 P1 

2.    @ELJKO DRLJE, certifikacijska kartica broj SBS-06057 P1 

3.    ZDRAVKO DAVIDOVI], certifikacijska kartica broj SBS-00186 P1 

4.    SAFET VARAJI], certifikacija kartica broj SBS-08314 P1 

5.    DARKO DOMUZ, certifikacijska kartica broj SBS-04436 P1 

6.    DAMIR VEJO, certifikacijska kartica broj SBS-17965 P1 

7.    SEJAD MUMINOVI], certifikacijska kartica broj SBS-14080 P1 

8.    STJEPAN MI]I], certifikacijska kartica broj SBS-05424 P1 

9.    MILENKO BORI], certifikacijska kartica broj SBS-10839 P1 

(so-824-a-G/07) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 086-O-Reg-06-000919 od 29. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju samostalnog preduzetnika 'FIERA TEHNIK" Br~ko Distrikt BiH , osniva~ Smaji} Hanka iz Br~kog, ul. Prvomajska broj 1, JMB: 1804967125038 i lk. br. 04FZG0525,vr{i promjenu sjedi{ta samostalnog preduzetnika i pro{irenje djelatnosti tako da }e samostalni preduzetnik ubudu}e poslovati pod istim nazivom, a sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH, Ul.Banovi~ka bb - Zanatski centar Brodu{a, a preduzetnik }e pored do sada registrovane djelatnosti obavljati i slede}e djelatnosti ito: 52110Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52120O Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima ,52440 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima,52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima,52483 Trgovina na malo sportskom opremom,52487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 71400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo i poslovat }e sa na~elilma dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

SR-689-06-BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 086-O-Reg-06-000894 od 8. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra 3-836, broj rje{enja D-1525/02 od 28. 11. 2002. godine "GAGI" Trgovina vl. Bratanovi} Ljubo, s.p., Br~ko. Radnja prestaje sa radom zbog nerentabilnosti i neopravdanosti daljeg ulaganja. Osniva~ je bio Bratanovi} Ljubo iz Br~kog koji je radnju zastupao bez ograni~enja ovla{tenja i za svoje obaveze odgovarao cjelokupnom svojom imovinom - potpuna odgovornost. "GAGI" Trgovina vl. Bratanovi} Ljubo, s.p., Br~ko, prestaje sa obavaljanjem djelatnosti sa danom 07. 09. 2006. godine. 

SR-690/0-6-BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 086-O-Reg-06-000893 od 8. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

A{~inica "GRADINA" vl. Odoba{i} ]amil, s.p. Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, pro{iruje registrovanu djelatnost, pa }e ubudu}e obavljati i djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 62.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. Preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "GRADINA" vl. Odoba{i} ]amil, Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. 

SR-691/06-BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 086-O-Reg-06-000876 od 1. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za trgovinu "HUDE^", Br~ko, Dubrave-Arizona, vl. Ivelji} @arko s.p., prestaje sa radom 01. 09. 2006. godine. 

SR-692/06-BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 086-O-Reg-06-000880 od 12. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

"Kina i Evropa" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, vr{i promjenu osniva~a dru{tva tako da Dru{tvu pristupaju novi osniva~i i to: Gan Xiaofen iz Zhejiang, NR Kina boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Dubrave, Tr`nica Arizona, objekat V/8, paso{ broj PCHN G12055909 NR Kina, Li Junfen, iz Zhejiang, NR Kina boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Bijela broj 34, paso{ broj PCHN G12148690, NR Kina i Jin Xiongling, iz Zhejiang, NR Kina boravi{te Br~ko Distrikt BiH, Dubrave, Tr`nica Arizona, objekat V/8, paso{ broj PCHN G15367739 NR Kina sa osniva~kim kapitalom od po 1.200,00 KM. 

SR-698/06-BR