novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Ponedjeljak, 16. 7. 2006. godine
 

Broj/Broj
53 

Godina XI
Ponedjeqak, 16. 7. 2007. godine 


1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 15. 04. 2007. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

– OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kalji}  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP 09/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: DD "BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ulvija Tarabar, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 242 333 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ulvija.tarabar@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 09/07 od 16. 07. 2007. godine za NABAVKU I MONTA@U KLIMA URE\AJA U GRA\EVINSKE OBJEKTE ZA SMJE[TAJ TELEKOMU- NIKACIONE OPREME U NASELJIMA NA PODRU^JU DIREKCIJE ZENICA 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmetna nabavka, demonta`a i monta`a ima karakter investicije i predvi|ena je Planom poslovanja. Potrebne informacije i detaljni predmjeri sa tehni~kim opisom daju se u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i monta`a - demonta`a - klima ure|aja
        Split - System cca 5,2 kW 220V 50 Hz i Split -
        System cca 3,5 kW 220V 50 Hz u naseljima na
        podru~ju Direkcije Zenica (Babina Rijeka, Klop~e,
        Ri~ice, Donje Mo{tre, Tr{}e, Stranjani, Tetovo,
        Bilje{evo, Godu{a, Tu{nji}i, Podvinci, Radovlje,
        Dobrinje i Olovske Luke) 

LOT 2    Nabavka i monta`a klima ure|aja Split - System
        cca 5,2 kW 220V 50 Hz u naseljima na podru~ju
        Direkcije Zenica (Jot - Zenica, Trep~e - Te{anj,
        Treba~ko Brdo - Te{anj, Branilaca grada -
        Zavidovi}i, Petrovi}i - Olovo, Bijela Plo~a - Maglaj
        i RRS/GSM Blizna) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacije za ugradnju klima ure|aja su gra|evinski objekti za smje{taj telekomunikacione opreme u naseljima na podru~ju Direkcije Zenica kako slijedi: 

LOT 1    Babina Rijeka, Klop~e, Ri~ice, Donje Mo{tre, Tr{}e,
        Stranjani, Tetovo, Bilje{evo, Godu{a, Tu{nji}i,
        Podvinci, Radovlje, Dobrinje i Olovske Luke 

LOT 2    Jot - Zenica, Trep~e - Te{anj, Treba~ko Brdo -
        Te{anj, Branilaca grada - Zavidovi}i, Petrovi}i -
        Olovo, Bijela Plo~a - Maglaj i RRS/GSM Blizna) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje LOT 2 Isporuka i monta`a klima ure|aja zapo~inje
        najkasnije 60 dana od datuma potpisa ugovora 

Zavr{ava LOT 1 najkasnije 120 dana od datuma potpisa
        ugovora 

LOT 2    Isporuka i monta`a klima ure|aja zavr{ava ovisno
        od gotovosti gra|evinskih objekata, a najkasnije do
        30. 06. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH TELECOM" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti 120 dana (opcija ponude 60 dana plus 60 dana) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e ukoliko bude izabran dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka. 

Izjave ponu|a~ dostavlja za svaki lot koji nudi posebno. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

LOT 1    izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran kao
        najpovoljniji, dostaviti ugovornom organu garanciju
        banke za kvalitet izvedenih radova i ugra|ene
        opreme u visini od 5% od ugovorenog iznosa, na
        period trajanja garantnog roka, ra~unaju}i od
        momenta primopredaje radova 

LOT 2    izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran kao
        najpovoljniji, dostaviti ugovorom organu garanciju
        banke na kvalitet izvedenih radova i ugra|ene
        opreme u visini od 5% od vrijednosti za svaki
        objekat ili grupu objekata, za period trajanja
        garantnog roka, ra~unaju}i od momenta
        primopredaje 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud, koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca (prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva) 

Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaxa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji preduze}a sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista ponu|a~a iz predmeta tendera 

2.    ponu|a~ treba da dostavi od proizvo|a~a klima ure|aja koje nudi certifikat ili uvjerenje da je ovla{teni isporu~ilac 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 03. 08. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine u 12,00 sati 

Direkcija Zenica, Masarykova 46 - 72000 Zenica, sala broj 17 na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    Izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena za period trajanja ugovora, bez obzira da li }e se isporuka i ugradnja klima izvesti u jednoj ili vi{e faza 

2.    Ponu|a~ daje izjavu da je pregledao raspolo`ivu projektnu dokumentaciju i da je obi{ao i ispitao, na svoju vlastitu odgovornost, sve lokacije koje su predmet tendera i njegove ponude 

3.    Predra~un sa~injen na originalnim specifikacijama iz tenderske dokumentacije za svaki lot posebno, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama (KM) 

    Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan lot. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. 

    Predra~un NE TREBA sadr`avati nikakve informacije osim tra`enih jedini~nih cijena i ukupnih vrijednosti. 

4.    Izjavu ponu|a~a da prihvata uslove i na~in pla}anja, bez avansa sa privremenim situacijama 

5.    Izjavu o garantnom roku od momenta primopredaje, na ugra|enu opremu i izvedene radove 

6.    LOT 1 Izjavu ponu|a~a o roku isporuke i monta`e klima ure|aja, koji ne mo`e biti du`i od 120 dana od potpisa ugovora 

    LOT 2 Izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, isporuku i ugradnju klima zapo~eti najkasnije u roku od 60 dana od datuma potpisa ugovora, u jednoj ili vi{e faza u zavisnosti od spremnosti gra|evinskih objekata u koje se klime ugra|uju, te da }e isporuka i monta`a klima ure|aja biti izvr{ena sukcesivno prema gotovosti gra|evinskih objekata, a najkasnije do 30. 06. 2008. godine 

7.    Ponu|a~ dostavlja za LOT 2 izjavu da }e izvr{ti isporuku i monta`u klima ure|aja u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti od strane investitora da je objekat spreman za ugradnju klima ure|aja 

8.    Izjava ponu|a~a da }e u svemu po{tovati odredbe tehni~kog opisa iz tenderske dokumentacije 

9.    Izjavu da obezbje|uje (vlastiti ili ugovorni) servis za klima ure|aje koje nudi 

10.    Izjavu kojom se obavezuje da }e se na poziv za izlazak na teren bez obzira na udaljenost lokacije od servisa, za opremu u garantnom roku, odazvati sa servisnom ekipom za saniranje kvarova, u roku od 6 sati 

11.    Spisak stalno zaposlenog osoblja po kvalifikacionoj strukturi, na memorandumu firme, potpisan od strane ovla{tene osobe i ovjeren pe~atom firme ponu|a~a 

12.    izjavu ponu|a~a o du`ini postgarantnog perioda, kojim se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti snabdijevanje DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA rezervnim dijelovima i nakon isteka garantnog perioda (post - garantni period ne mo`e biti kra}i od 5 godina) 

Kriterij za izbor je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, prema kriterijima iz ta~ke IV.2. a. obavje{tenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" Direkcija Zenica, Masarykova 46 - 72000 Zenica. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI - ZA NABAVKU I UGRADNJU  KLIMA URE\AJA ZA SMJE[TAJ TK OPREME U NASELJIMA NA PODRU^JU DIREKCIJE ZENICA", broj OP 09/07 od 16. 07. 2007. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata - svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Hamdija [abi}, dipl. ing. el. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 402 016 (A.O.) 032 245 808 (H.[.) 

Fax: 032 242 902 

E-mail: hamdija.sabic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 240 940 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 240 940 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-9506-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

Kontakt osoba: Mujeti} Amir, tel. broj: 037/223-333 lok. 205 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: +00387 37 223 333 

Fax: +00387 37 223 880 

E-mail: amir.mujetic@kbbihac.ba 

Internet adresa: www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 1718/07 od 15. 03. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora su medicinski plinovi. Detaljan opis predmeta ugovora dat je u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora za medicinske plinove 40.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje sklapanjem ugovora, a zavr{ava istekom ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a o kontinuiranom snabdijevanju robama za vrijeme trajanja ugovora, pod uslovima i po cijenama koje su dodijeljenim ugovorom regulisane. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od mjeseca ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

- bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

- izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponu|a~a o posjedovanju vlastitih prostornih i tehni~kih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponu|a~a {to ima zna~aj dokaznog sredstva 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene robe od strane proizvo|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati roba proizvedena u BiH u skladu sa ~lanom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u visini od 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

Sjedi{te ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ‘irora~un: 

transakcijski ra~un kod Central Profit banke Sarajevo, Filijala Biha}: 129-601-10010131-76 ili transakcijski ra~un kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha}: 102-022-00000030-19 ili li~no na blagajnu KANTONALNE BOLNICE "DR. IRFAN LJUBIJAN- KI]" Biha}. 

Bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Kantonalne bolnice Biha}. Specifikacija mora biti potpuno popunjena. Na koverti obavezno nazna~iti: 

- Naziv i adresu ponu|a~a 

- "Javno nadmetanje za MEDICINSKE PLINOVE" 

- "Ne otvaraj - otvara KOMISIJA". 

(1-11-9704-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA LJUBU[KI 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Ljubu{ki 

Kontakt osoba: Nevenko Barbari} 

Adresa: Zrinsko Frankopanska 71 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4272111190008 

Telefon: 039/835-502 

Fax: 039/833-810 

E-mail: opcina.ljubuski@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka, isporuka i ugradnja ure|aja automatike i elektro- instalacija na Vodoopskrbi op}ine Ljubu{ki - Visoka zona 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za nabavku, isporuku i ugradnju ure|aja automatike i elektri~nih instalacija  na objektima Vodoopskrbe op}ine Ljubu{ki - Visoka zona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Visoke zone op}ine Ljubu{ki 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

100 dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Izjava ponuditelja da je suglasan dati bezuvjetno bankovno jamstvo na kvalitetu isporu~enih i ugra|enih roba i izvedenih radova u iznosu 10% ukupne vrijednosti, ukoliko se istom dodijeli ugovor 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Prilo`eni dokazi mogu biti i ovjerene fotokopije, ali ne starije od 3 mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Posebni uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti bit }e sastavni dio tenderske dokumentacije 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da je ponu|a~ solventan u posljednjih {est mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Posebni uvjeti za dokazivanje profesionalne sposobnosti bit }e sastavni dio tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno navedenim kriteri- jima: 

    1. cijena    85% 

    2. uvjeti pla}anja    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i Odluci VM o obveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06) 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 09. 08. 2007. godine na pismeni zahtjev ponuditelja u roku tri dana od podno{enja pismenog zahtjeva. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM po tenderu, koju treba uplatiti na depozitni ra~un Op}ine Ljubu{ki broj 3380002200044268 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ka banka Ljubu{ki - uplata za tender, vrsta prihoda 722611. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Nadnevak, 14. 08. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

14. 08. 2007. godine u zgradi Op}ine Ljubu{ki, sala za sastanke u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumentaciju mogu izvr{iti obilazak lokacija u dogovoru s predstavnikom Op}ine Ljubu{ki u dogovorenim terminima. 

(1-11-9710-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ustavni sud Bosne i Hercegovine 

Kontakt osobe: Azem Krajini}/^eligija Mirza 

Adresa: Reisa D`. ^au{evi}a 6/3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200734460005 

Telefon: 033/251-211 ili 033/561-130 

Fax: 033/561-134 

E-mail: sud@ccbh.ba 

Internet adresa: www.ustavnisud.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj P-256/07    Nabavka ra~unarske opreme i
                     softvera za potrebe Ustavnog suda
                     BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme i softwera za potrebe Ustavnog suda BiH (LOT 1 Desktop ra~unari; LOT 2 Hard diskovi za data storage: LOT 3: Licenca za Windows 2003 server; LOT 4: Rack ormar, LOT 5: Skener i mre`ni {tampa~, LOT 6; Namjenski {tampa~ za omotnice; LOT 7: Management konzola za server; LOT 8: Softver za pra}enje sjednica Ustavnog suda BiH; LOT 9: Autoloader backup ure|aji sa pripadaju}im softverom) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu Ustavnog suda BiH, Reisa D`. ^au{evi}a 6/III, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, pod uslovom da dostave validnu dokumentaciju koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije), kojom dokazuju da nisu isklju~eni iz prava u~e{}a u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 i 24/06) 

Napomena: Pored potvrda nadle`ne poreske uprave, ponu|a~i su obavezni dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem, ovjereno potpisom odgovornog lica i pe~atom firme 

-    dokument o registraciji - ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost ili izjavu da isti nije registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za dvije posljednje finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine s vrijednostima i primaocima 

2.    ovjerenu izjavu o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

3.    ovjerenu izjavu koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

4.    ovjerenu izjavu o prihvatanju roka isporuke u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za sve lotove 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. augusta 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. august 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. august 2007. godine 

u 10,00 ~asova LOT 1 

u 10,30 ~asova LOT 2 

u 10,45 ~asova LOT 3 

u 11,15 ~asova LOT 4 

u 11,30 ~asova LOT 5 

u 11,45 ~asova LOT 6 

u 12,00 ~asova LOT 7 

u 12,15 ~asova LOT 8 

u 12,30 ~asova LOT 9 

Reisa D`. ^au{evi}a 6/3, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Reisa D`. ^au{evi}a 6/3, Sarajevo, po isteku tre}eg dana od dana objave ovog oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10,00 do 12,00  ~asova, u kancelariji broj 326. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a. Ponude se dostavljaju li~no na protokol ili po{tom na adresu Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 6/3, 71000 Sarajevo, sa naznakom "PONUDA ZA NABAVKU ZA LOT/LOTOVE ______NE OTVARAJ". 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata. 

Svi dokumenti trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem, a sve stranice ponude numerisane. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve tra`ene dokumente i ne bude podnesena za najmanje jedan kompletan lot bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Ponuda koja bude dostavljena nakon roka - datuma i vremena odre|enog za prijem istih, ne}e biti razmatrana i bi}e vra}ena ponu|a~u neotvorena. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz original pismeno ovla{tenje za prisustvovanje javnom otvaranju ponuda, izdato od strane ponu|a~a. 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti otvoreni postupak ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu odredbi ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, dostave dodatne informacije u vezi sa ponudom. 

Informacije u vezi sa predmetom nabavke mogu se dobiti zaklju~no sa 13. augustom 2007. godine, dostavljanjem pismenog upita na faks 033/561-134. 

(1-11-9740-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE  SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: mr. Jasmin Mu{ovi}, dipl. in`. el., tel. 033 250 600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033-250-600 

Fax: 033-713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

14-19-1689-1/07 od 02. 07. 2007. godine, Odluka o pokretanju postupka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za dodjelu ugovora za nabavku mobilne monitoring stranice za Regulatornu agenciju za komunikacije BiH putem me|unarodne konkurencije  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderu detaljno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema rokovima iz tendera. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an obezbijediti efektivnost ponude putem garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude), prema uzorku (A), Anex 2. tendera. Garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude) iznosi 2% od ponu|ene cijene. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Najuspje{niji ponu|a~ je du`an da prilikom zaklju~ivanja ugovora obezbijedi dobro izvr{enje ugovora putem odgovaraju}e garancije za izvr{enje posla, prema uzorku (B), Anex 3. tendera. Garancija za izvr{enje }e iznositi 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije). Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i trebaju uz zahtjev za u~e{}e dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan izvje{taj o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini, odnosno od datuma registracije za novoformirane firme, {to se dokazuje bilansom stanja i uspjeha za 2006. godinu (ukoliko objavljivanje poslovnog bilansa nije zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registrovan, prila`e se izjava dobavlja~a o pozitivnom finansijskom poslovanju u prethodnoj godini). 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama   

-    izjava o prihvatanju provjere tehni~ke sposobnosti ponu|a~a u slu~aju da se ponudi oprema koja originalno radi sa softverom druga~ijim od onog koji posjeduje Agencija; potrebno je organizovati besplatne prezentacije tehni~ke sposobnosti dobavlja~a kako bi se ustanovilo da je dobavlja~ sposoban proizvesti i provjeriti ispravnosti rada na postoje}em sistemu uz svu opremu, ure|aje i softver koji posjeduje Agencija; ovo se treba obaviti prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a; ukoliko potencijalni dobavlja~ ne doka`e svoju tehni~ku sposobnost, ponuda se ne}e evaluirati po datim kriterijima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa me|unarodnom konkurencijom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ponude }e se ocijeniti na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

I cijena        50% 

II tehni~ki kvalitet i tehni~ka sposobnost proizvoda    20% 

III funkcionalne karakteristike    20% 

IV postprodajni servis    10% 

Ukupan broj bodova za ekonomski
najpovoljniju ponudu    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tender se mo`e obezbijediti po~ev od 16. 07. 2007. godine kod ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom izme|u dobavlja~a i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. Prate}i dokumenti i {tampana literatura koje dostavlja ponu|a~ mogu biti napisani i na nekom drugom jeziku koji se naj~e{}e koristi u me|unarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i ta~an prevod odgovaraju}ih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 08 .2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 08. 2007. godine u 12,30 sati, 

Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude je dat u tenderu. 

________________

INTERNATIONAL INFORMATION ON SERVICES TENDER 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Name of the Organisation: Regulatorna agencija za komunikacije 

Contact person: Jasmin Mu{ovi}, MSc.EE 033 250 600 

Address: Mehmeda Spahe 1 

ZIP: 71000 

City: Sarajevo 

Id No. (VAT): 4200095780001 

Telephone number: 033-250-600 

Fax Number: 033-713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Web address: www.rak.ba 

I.2. ADDRESS ON WHICH ADDITIONAL INFORMATION MAY BE RECEIVED 

The same as in 1.1. 

I.3. ADDRESS ON WHICH DOCUMENTATION MAY BE RECEIVED 

The same as in 1.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE DELIVERED 

The same as in 1.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTIIORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement-LPP) 

I.5. a. government body 

I.5. b state level 

SECTION II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II. 2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT (Article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE CONTRACT HAD BEEN REGISTERED BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

The Decision of the Agency's General Manager, No.: 4-19-1689-1/07 Dated 02nd July, 2007, "Odluka o pokretanju postupka" 

II.4.DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

Open intemational tender for collecting and evaluating the bids for selection of the most appropriate supplier of the Mobile monitoring station as required by Communications Regulatory Agency of BiH.     

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR THE SCOPE OF CONTRACT 

Given in details in Tender documentation     

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR LOCATIONS WHERE SERVICES OR WORKS WILL BE DELIVERED 

Communications Regulatory Agency (Regulatorna agencija za komunikacije), Mehmeda Spahe 1, Sarajevo 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

No, there's only one Lot 

II. 8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (Article 17 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMITS FOR COMPLETION 

According to Tender documentation details.         

SECTION III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III. 1. WARRANTY AMOUNT FOR THE BID (Article 16 of LPP) 

The offer must be secured by the warranty amount of the bid (Bid Bond) according to Example A of the Annex 2. of the Tender Documentation. Bid bond value is 2% of the offered price. 

III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY AMOUNT FOR THE BID (Articles 16-17. Guidelines on LPP) 

No 

III.3. WARRANTY AMOUNT FOR THE CONTRACT EXECUTION (Article 16 of LPP) 

10% of total agreed value with warranty from Tenderer's commercial bank. Selected contractor is obliged lo submit at the time of signing the Contract, according to the Example (B) of the Annex 3. of the Tender Documentation. 

III.4. OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY FOR THE CONTRACT EXECUTION (Article 19 of LPP) 

No 

III.5. PARTICIPATION CONDITIONS - PERSONAL SITUATION (Article 23 of LPP) 

Right for participation in open procedure have ali legal and physical entities that have submitted their bids, registered at authorised institutions for performing activity that is the subject of the open procedure, apart from the entities which are rejected from participation according to the article 23 of the Law of Public Procurement of BiH ("Official Gazzete of BiH" No 49/0, 19/05 and 52/05), proved by the valid documentation not older than 3 months from the issuance (original or verified photocopy). 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ABILITY TO PERFORM PROFESSIONAL DUTIES (Article 24 of the LPP) 

The Tenderers are requested to submit together with the Request for participation evidence of registration of the company at authorised professional institutions or trade register of the country where the Tenderer's company is registered or separate statement or reference proving that the Tenderer legally performs certain activity. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL ELIGIBILITY (Article 25 of the LPP) 

A positive financial report for the last year period, i.e from the registration date for the newly opened companies, supported by balance sheet and income balance sheet for the last accounting period of the year 2006. In case that balance sheet and income balance publication is not required by the low in the country where Tenderer is registered then statement of positive financial and business results for the last 12 months period is required. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 of the LPP) 

List of main deliveries performed during the last year with corresponding evidences, paragraph a) Article 26 of the Law on Public Procurement 

Statement of acceptance to be checked for technical ability in case that the offter implies usage of the equipment which is driven by different software than Agency currently possesses and uses. It is mandatory to organise presentation of technical abilities in order to confirm that Tenderer is capable to produce and to check that all required items work within the current system including the hardware and software. This should be performed prior to evaluation of the offers. In case that Tenderer is not able to confirm its technical ability the offer would not be taken into evaluation process. 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open international procedure 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 LPP) 

The most economically advantageous offer in terms of the criteria listed below: 

I    Price    50% 

II    Technical quality and technical capability of the
    products    20% 

III    Functional characteristics    20% 

IV    Post-warranty period service    10% 

    Total    100% 

IV.3. THE APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20 of LPP) 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR THE PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of the Law on Public Procurement) 

The tender documentation may be taken at the premises of the Communications Regulatory Agency, Sarajevo, Mehmeda Spahe 1, every working day from 9:00 to 15:00, starting from the 16th July. 2007. 

IV.5. REQUIREMENTS RELATED TO THE LANGUAGE OF THE OFFER (Article 8 of LPP) 

The offer and all corresponding documentation are to be written in one of three official languages of Bosnia and Hercegovina. The documents and original literature may be written in one of the mostly used international languages but with correct translations of the chapters in language that is used in the offer. 

IV.6. DEADLINE FOR SUMBISSION OF OFFERS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

27-08-2007. up to 12:00 

IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF THE EFFECTIVENESS OF THE OFFER THAT THE TENDERER IS OBLIGED TO PROVIDE 

Three months (90 days) upon expiration of the final submission deadline. 

IV.8. DATE AND VENUE FOR THE OPENING OF OFFERS (Article 33, the Law on Public Procurement, Article 13 of the Instructions on implementation of the LPP) 

27-08-2007, 12:30 

Regulatoma agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, Sarajevo 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

The content and the form of the Offer are explained in the Tender Documentation. 

(1-11-9745-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09.1-90-270-I/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Tuzla 

Kontakt osoba: Hariz Barakovi} 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 035/264-646 

Fax: 035/264-646 

E-mail: hariz.barakovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 09.1-90-270-I/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka tonera, ribona i kertrid`a (kancelarijskog potro{nog materijala), za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, za poslovnu 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina u iznosu do 110.000,00 (stotinudesethiljada) KM bez PDV-a. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Ul. 18. hrvatske brigade bb (kod bolnice Kreka), 75 000 Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, toneri, riboni i cartridge 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Krajnji rok za isporuku robe je do 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da. 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, osim ako nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN. Uz ponudu je obavezno dostaviti dokaze u skladu sa ~lanom 23. ZJN ({ire u tenderskoj dokumentaciji). 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 55a Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o javnim nabavkama BH Telecom-a DD Sarajevo broj 01-2.1-11877/2-06 od 26. 02. 2007. godine nemaju: 

-    konkurentski subjekt koji podrazumijeva pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost telekomunikacija i koje ima dozvolu izdatu od strane RAK-a BiH za pru`anje telekomunikacionih usluga 

-    pravna lica koja u osnovnom kapitalu konkurentskog subjekta u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu konkurentski subjekti u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju pravna lica prethodno navedena 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju odgovorna lica iz prethodno navedenih pravnih lica. 

Ugovorni organ }e prilikom analize ponuda na web stranici RAK-a (www.cra.ba) i uvidom u dokaze koju ponu|a~i dostave uz ponudu iz ta~ke III.6 tenderske dokumentacije provjeriti i utvrditi da li ponu|a~ nema pravo u~estvovanja u postupku dodjele u skladu sa prethodnim stavom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni ponovljeni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za dodjelu ugovora je: "Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude". 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50,00 (pedeset) KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi BH TELECOM-a d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29 u kancelariji broj 50, na I spratu uz prezentaciju dokaza o uplati za tendersku dokumentaciju po zahtjevu broj 09.1-90-270-I/07, upla}enom na ‘.r. broj 1321000311634139 najkasnije do 14. 08. 2007. godine do 16,00 sati. (Kandidati koji su u prethodnom postupku izvr{ili otkup tenderske dokumentacije mogu istu izuzeti na osnovu uplate iz prethodnog postupka). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Pismene ponude dostaviti isklju~ivo na originalnoj specifikaciji i numerisanim prilozima, u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ, PONUDA PO OTVORENOM - PONOVLJENOM POSTUPKU BROJ 09.1-90-270-I/07", na protokol, zgrada BH TELECOM-a, Direkcija Tuzla, I sprat, kancelarija broj 50 na adresu: "BH TELECOM" d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, najkasnije do 15. 08. 2007. godine do 09,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 09,30 sati 

Mjesto: zgrada BH TELECOM-a d.d. Sarajevo RD Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29 na I spratu u velikoj sali. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici koji svoje ovlasti dokazuju u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude koje ne sadr`e tra`ene elemente i nisu uredno kovertirane i zape~a}ene, koje su primljene nakon gore navedenog termina, ne}e biti razmatrane. 

Pravo u~e{}a u postupku javne nabavke imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje privredne i profesionalne djelatnosti, a ~ija se sjedi{ta nalaze na podru~ju Bosne i Hercegovine. 

Direkcija Tuzla zadr`ava pravo da radi utvr|ivanja validnosti ponude zatra`i naknadna obja{njenja pojedinih elemenata ponude. 

Ostale informacije po ovom odjeljku razra|ene su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-9749-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "RAD" DOO KLJU^ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "RAD" d.o.o. Klju~ 

Kontakt osoba: Ahmet Egrli}, direktor 

Adresa: Branilaca BiH b.b. 

Po{tanski broj: 79280 

Grad: Klju~ 

Identifikacioni broj: 4263131800008 

Telefon: 037/661-226 

Fax: 037/660-089 

E-mail: radkljuc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci broj 154/07 od 05. 07. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i lo`-ulja za period od jedne godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. nafta D1    40.000 litara 

2. lo`-ulje    3.000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko naru~ilac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za u~estvovanje u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/05). Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena kopija. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    porezni i identifikacijski broj  (ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokaz o kvalitetu ponu|ene robe 

-    izjavu ponu|a~a da }e uvijek biti spreman izvr{iti uslugu kontinuiranog snabdijevanja gorivom i izjavu o prihvatanju sukcesivne isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    5% 

    3)    rok i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 13,00 sati 

JKP "RAD" d.o.o. Klju~ 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Isporuka goriva se vr{i sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora, zavisno od potrebe, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama. 

Zadr`avamo pravo korekcije na vi{e ili manje, u odnosu na navedene koli~ine. 

Ugovor se potpisuje na period od jedne godine. 

Zape~a}enu ponudu sa propisanom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom po{tom, sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ" i sa naznakom: "GORIVO". 

Nepotpune i neblagovremeno pristigle ponude se ne}e razmatrati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici, uz pismeno ovla{tenje. 

JKP "RAD" d.o.o. Klju~ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja,  te zadr`ava pravo prihvatiti jednu ponudu kao najpovoljniju, kao i poni{titi otvoren postupak ili odbiti sve ponude prije odabira i pri tome ne snosi nikavku odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-9758-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna uprava civilne za{tite 

Kontakt osoba: Brankovi} Ifeta 

Adresa: D`eneti}a ~ikma 14 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200332400006 

Telefon: 033 472 999; 033 769 876 

Fax: 033 214 508 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci rezervnih orginalnih dijelova za LAND ROVER DEFENDER 110  TDI, motor 300 TDI, ref. br. 10-49-290/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je: 

Nabavka i dostava originalnih rezervnih dijelova za LAND ROVER DEFENDER 110 TDI, motor 300 TDI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalna uprava civilne za{tite, Bojni~ka 65 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trideset dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, br telefona i faxa. 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ne starija od 3 mjeseca 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnja 3 mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

-    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2006. godinu 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    referenc lista 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a pru`enih u posljednje 2-3 godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    uvjerenja koja su izdata od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda koji se tra`e u tehni~koj specifikaciji, potvr|uje podobnost proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) na~in pla}anja     u~e{}e 10% 

    3) referenca    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 06. 08. 2007. godine do 16,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. Mjesto: Sarajevo, D`eneti}a ~ikma 14. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007.do 12,00 sati, D`eneti}a ~ikma 14, Sarajevo 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Va`nost ponude 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 08.  2007. godine  u 13,00 sati 

Sarajevo, u prostorijama FUCZ Bojni~ka 65, Azi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente, navedene u ovom obavje{tenju kao i dokumente navedene u u tenderskoj dokumentaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Zatvorene ponude sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak- "Za nabavku originalnih rezervnih dijelova za LAND ROVER DEFENDER 110 TD, MOTOR 300 TDI "- NE OTVARAJ se dostavlja li~no ili putem po{te na naprijed navedenu adresu. 

Federalna uprava civilne za{tite zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~l. 12. ZJN. 

(1-11-9767-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Poljoprivredno-prehrambeni fakutlet Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Ned`ad Ra`anica 

Adresa: Zmaja od Bosne 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200091870006 

Telefon: 033/653-033 

Fax: 033/667-429 

E-mail: pfsa@fas-tempus-bih.org 

Internet adresa: www.fas-tempus.bih.org. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali (na kantonalnom nivou) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i vr{enje usluga u 2007." 

LOT 1 Nabavka hemikalija 

LOT 2 Nabavka laboratorijskog stakla i pribora 

LOT 3 Nabavka laboratorijske opreme 

LOT 4 Nabavka opreme za izvo|enje nastave 

LOT 5 Nabavka goriva 

LOT 6 Servisiranje, popravak i odr`avanje kopir aparata 

LOT 7 Usluge prevoza na terenske vje`be 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    relativno u~e{}e 50% 

    2.    garancija za robe i
        ekonomi~nost    relativno u~e{}e 25% 

    3.    rok isporuke (vrijeme odziva
        na poziv)    relativno u~e{}e 15% 

    4.    na~in pla}anja    relativno u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati, nakon objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", uz prilo`en dokaz o pla}anju nepovratnog iznosa na transakcijski ra~un broj 1291061000133294 kod Central Profit banke d.d. Sarajevo u korist Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, uz naznaku "Nabavka roba i vr{enje usluga u 2007. godini" sa naznakom broja lota: 

LOT 1 - 70 KM 

LOT 2 - 70 KM 

LOT 3 - 40 KM 

LOT 4 - 30 KM 

LOT 5 - 30 KM 

LOT 6 - 30 KM 

LOT 7 - 30 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je najkasnije do 14. 08. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo 

Po jedan predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti "Ponuda za "Nabavku opreme za GEN banku"" kao i broj lota na koji se prijavljuje. 

4.    U slu~aju da ponu|a~ podnosi ponudu na vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove, dok u tim drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije sa naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije nazna~enih fotokopiranih dokumenata. 

5.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponude, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

6.    Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenja tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 10. 8. 2007. godine ili dostavljanjem pismena na faks broj 033 667 429, kontakt osoba je Ned`ad Ra`anica. 

7.    Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-9774-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP 10/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: DD "BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ulvija Tarabar, dipl. ecc 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 242 333 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ulvija.tarabar@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 10/07 od 16. 07. 2007. godine 

Nabavka alata, pumpi, prenosnih agregata i plo~a za telekomunikacione ure|aje (lotovi od 1. do 7.) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ima karakter investicionog snabdijevanja i obezbje|uje kontinuitet rada telekomunikacionih ure|aja DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama po lotovima iz tenderske dokumentacije: 

LOT 1 Alat za spajanje bakarnih kablova 

- ekvivalent 3m komplet 4021-M2/36 (sa zra~nom presom) 

LOT 2 Pumpe za ispumpavanje vode 

- ekvivalent Honda TE3 80H 

LOT 3 Elektri~na bu{ilica 

LOT 4 Prenosni agregati 

(Prenosni agregat na benzin - ekvivalent HONDA EU 10i) 

(Prenosni agregat na benzin - ekvivalent HONDA HM 3000) 

(Prenosni agregat na benzin - ekvivalent HONDA HN 5000) 

LOT 5 Plo~e za prenosne ure|aje (Fast - Eternet plo~e i Linijska jedinica plo~a) 

LOT 6 Opti~ki atenautor 

LOT 7 Alat za pravljenje opti~kih konektora 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te kupca - Bulevar Kralja Tvrtka I broj 2 (Centar Po{ta Zenica) - 72000 Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa rokovima koje su ponudili najpovoljniji ponu|a~i po lotovima, a najkasnije do 15. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, ne dostavlja garanciju banke za ozbiljnost ponude 

2.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) prelazi iznos od 30.000,00 KM, obavezno dostavlja garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH TELECOM" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti - 60 dana, koliko iznosi rok za opciju ponude plus 60 dana (ukupno 120 dana). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e ukoliko bude izabran za isporu~ioca dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro  izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, dostavlja izjavu, obavezno ovjerenu kod nadle`nog organa, ne stariju od 3 (tri) mjeseca, da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje, da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva. 

2.    Ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) je ve}a od 30.000,00 KM, obavezno dostavlja: 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca: 

    (prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda, u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa (koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca), da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaxa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji preduze}a sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 03. 08. 2007. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 12,00 sati 

Direkcija Zenica, Masarykova 46 -72000 ZENICA, sala broj 17, na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    Izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena za period trajanja ugovora 

2.    Predra~un sa~injen na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za svaki lot posebno, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama (KM). 

    Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan lot. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV  kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. 

3.    Izjava o prihvatanju na~ina pla}anja (bez avansa - po uredno izvr{enoj primopredaji robe) 

4.    Izjava kojom ponu|a~ garantuje kvalitet ponu|enih materijala prema tra`enim uslovima iz tenderske dokumentacije - iz SPECIFIKACIJE za svaki lot -koji se nudi posebno 

5.    Izjavu o du`ini garantnog perioda na kvalitet isporu~enih tehni~kih materijala, posebno za svaki lot koji se nudi 

6.    Izjava ponu|a~a o roku isporuke u kalendarskim danima (najkasnije do 15. 12. 2007. godine), posebno za svaki lot koji se nudi 

7.    Ponu|a~i dostavljaju izjavu da je ponu|ena roba, odnosno oprema novoproizvedena 

8.    Izjava ponu|a~a da }e robu isporu~iti na paritetu fco skladi{te kupca - Bulevar Kralja Tvrtka I broj 2, Zenica 

9.    Izjava ponu|a~a da }e u svemu po{tovati odredbe Tehni~kog opisa koji je sastavni dio specifikacije predra~una za svaki lot i koji se daje u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~ dostavlja i podatke o karakteristikama ponu|enih materijala po lotovima koje nudi, odnosno katalo{ko-prospektni materijal, za robe koje je to mogu}e dostaviti 

Kriterij za izbor je NAJNI@A CIJENA TEHNI^KI ZADOVOLJAVAJU]E PONUDE,  prema KRITERIJIMA iz ta~ke IV.2.b. ovog obavje{tenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI - "NABAVKA ALATA, PUMPI, PRENOSNIH AGREGATA I PLO^A ZA TELEKOMUNIKACIONE URE\AJE" - br. 0P 10/07 od 16. 07. 2007. godine i sa naznakom lota, odnosno lotova, koji se nude iz ta~ke II.5. obavje{tenja. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata - svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Namir [kaljo, dipl. ing. el., Orhan Ramovi}, dipl. ing. el. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 201 201, 061 477 789 

Fax: 032 242 902 

E-mail: Namir.skaljo@bhtelecom.ba, 

Orhan.ramovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH TELECOM" SARAJEVO, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 240 940 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032 240 940 

Fax: 032 242 902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-9780-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-19-1/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom - Telecom In`enjering - Sarajevo 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sejda Ibri{evi}, 033/466-708; za tehni~ka pitanja - nalaze se u tederskoj dokumentaciji za svaki LOT posebno 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-708 

Fax: 033/460-974 

E-mail: sejda.ibrisevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 001-2.1-2016/3-07 od 08. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za nabavku robe: 

LOT 2 

a) Valjak ru~ni 

b) Kompresor 

c) Agregat 2 K 


LOT 3 - Plato prikolica za transprot materijala u proizvodnji 

LOT 4 - ^ekrk za dizanje tereta 

LOT 5 

a) Bu{ilica torna 

b) Bu{ilica akumulatorska 

c) Bu{ilica 800 W elektri~na 

d) Magnetna bu{ilica 

e) Hilt ma{ina profesional 


LOT 6 

a) Brusilica mala A i B 

b) Brusilica el. ({lajterica) 

c) Blanja el. profesional 

d) Tork odvija~ /komplet/ 

e) Set gedora 

f)) Transportna kolica do 300 kg 


LOT 7 Frigo alati za servisiranje klima ure|aja 

LOT 8 Ure|aj za nano{enje za{titnog premaza - elektrostatikom 

LOT 9 Ure|aji i alati za obradu AL-PVC profila 

LOT 10 Ure|aji za pjeskarenje 

LOT 11 Mobilni aparat za elektrolu~no zavarivanje profesional 

LOT 12 presa za AL-PVC profile sa kompletnim alatima 

Potpuni opisi, koli~ine i specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu u obavje{tenju o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te LOT u cijelosti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija data je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te BH Telecom d.d. - Telecom In`enjering, Azi}i - Bare bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se dostavljaju za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i/ili zavr{ava izvr{enjem ugovorne obaveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% (dva posto) od ukupne vrijednosti ponude a najmanje 2.000,00 KM posebno za svaki lot, sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana). 

Period va`enja garancije 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna banarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti (rok isporuke plus 30 dana) 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period, ukoliko bude izabran, u vrijednosti od 5% ugovorenog iznosa sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana 

-    garancije je ponu|a~ du`an dostaviti prilikom potpisa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna banarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, kontakt telefonima i ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

2.    pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca i to: 

2.1.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisililnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu za  podno{enje zahtjeva ili ponude 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

2.2.    Potvrda od nadle`ne ustanove (ne starija od 3 mjeseca): 

a)    da su izmireni doprinosi PIO/MIO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

2.3.    Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bit }e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    pravo u~e{}a imaju pravna lica i konzorciji 

2.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ne starija od tri mjeseca 

3.    ovjerena fotokopija statistike - obavje{tenje o razvrstanju po djelatnosti 

4.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji  PDV obveznika (ako ste PDV obveznik) 

5.    izjava da }e dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi bili uvr{teni na Vendor listu Telecom In`injeringa u slu~aju da budu izabrani kao najpovoljniji ponu|a~ 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji (komplet) sa jedini~nim cijenama (jedini~na vrijednost robe i jedini~ni iznos PDV-a) i ukupnom cijenom iskazanoj u KM (ukupna vrijednost robe i ukupni PDV) 

3.    pla}anja virmanskim putem po dobijanju poreski i ispravne fakture, a u svakom slu~aju nakon uredno isporu~ene robe 

5.    rok isporuke robe od momenta potpisivanja ugovora - iskazan u danima 

6.    izjava o garantnom roku za robu 

7.    izjava o postgarantnom roku (ukoliko ga poredmetna roba ima) 

8.    pismenu izjavu ponu|a~a, ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivosti cijena 

9.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt ugovora koji je u prilogu 

10.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje tri godine uspje{no realizovanih istih ili sli~nih poslova iz oblasti predmeta nadmetanja (za svaki lot posebno) 

2.    dostaviti kataloge sa prospektnom dokumentacijom sa ozna~enim pozicijama u katalogu i sa navedenim nazivom proizvo|a~a robe koja se nude i 

3.    izjava kojom potvr|uje da je roba koju nudi nova i novoproizvedena 

4.    ovla{tenje proizvo|a~a naslovljeno na ponu|a~a da ima pravo nuditi opremu koja je predmet ovog otvorenog postupka 

5.    obavezan naziv i mjesto ovla{tenog servisera, kao i ugovor o poslovnoj saradnji (ili potvrda) sa navedenim serviserom 

6.    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehni~ki neispravne robe/opreme u toku garantnog roka 

7.    broj stalno zaposlenog osoblja (ukupno/tehni~ko/administra- tivno) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1. cijena robe    80 bodova 

2. rok isporuke    10 bodova 

3. garantni rok    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BIH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom In`enjering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati - nepovratnog nov~anog iznosa uve}anog za 17% PDV-a, {to ukupno iznosi 100,00 KM.. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 kod HVB Central profit banke d.d.- Sarajevo uz naznaku "Tender broj 15-19-1/07 od 16. 07. 2007. godine". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 14. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu sa~injenu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji/specifikaciji 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 12,15 sati 

Bulevar M. Selimovi}a 18, 71000, Sarajevo, sala-100 na I spratu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering, Protokol, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 15-19-1/07 - Ne otvaraj". 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tor{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~ da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 18. 06. 2007. godine, na fax: 033 460-974. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

- "Slu`benom glasniku BiH"od 16. 07. 2007. godine 

- Web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo, (www. bhtelecom.ba) 

(1-11-9796-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU O[ "ZAJKO DELI]" VOGO[]A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slatinski put 3 

Kontakt osoba: Omerbegovi} Zijad i Maki} Fatima 

Adresa: Slatinski put broj 3 

Po{tanski broj: 71320 

Grad: Vogo{}a 

Identifikacioni broj: 4200236510003 

Telefon: 033/426-830 

Fax: 033/485-409 

E-mail: zade@bih.net.ba 

Internet adresa: www.oszajkodelic.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-1-185/07 Opremanje u~ionica {kole 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Namje{taj i nastavna sredstva za novodogra|ene prostorije {kole 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijenjenaa vrijednost ugovora je 100.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU O[ "Zajko Deli}"  Vogo{}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od ugovorene vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

~lan 23. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista sa najmanje jednim ugovorom u posljednje 3 godine ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni ovom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    60% 

    2) garancijski period    u~e{}e    20% 

    3) referenc lista    u~e{}e    10% 

    4) rok isporuke    u~e{}e     5% 

    5) uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}eg proizvoda u iznosu od 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 1. 8. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

12. 08. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine 

JU O[ "Zajko Deli}" Vogo{}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za opremu je potrebno prilo`iti certifikat od ovla{tene institucije u Bosni i Hercegovini. 

(1-11-9799-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZEDL "ELEKTRO-BIJEQINA" A D
BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11-JANAB 1424/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZEDL "Elektro-Bijeqina" a.d. 

Kontakt osoba: Milan Milivojevi}, tehni~ki dio; 

Nada Todi}, ekonomski dio 

Adresa: Majevi~ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358420004 

Telefon: 055/226-729, 226-726 

Faks: 055/210-304; 203-428 

E-mail: elektrobn@rstel.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Slu`ba komercijale 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. Slu`ba protokola 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

11-JANAB-1424/07. Nabavka elektromaterijala i opreme prema planu investicija za prvo polugodi{te 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektromaterijala i opreme prema planu investicija za prvi i drugi kvartal 2007. godine, po lotovima: 

LOT 1 Izolatori 

LOT 2 Al ^e u`ad i kablovi 

LOT 3 Kablovske spojnice i zavr{nice 

LOT 4 Betonski stubovi 

LOT 5 Drveni stubovi 

LOT 6 Ovjesna i spojna oprema 

LOT 7 Trafo stanice i oprema 

LOT 8 Energetski transformatori, NN ormari 

LOT 9 Oprema za male hidroelektrane 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin u Bijeqini ili u radnim jedinicama: Ugqevik, Zvornik, Vlasenica i Bratunc 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

Ponude se mogu dostavqati za: 

- jedan lot 

- nekoliko lotova i 

- sve lotove 

Spisak lotova dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispuwewa obaveza iz ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bankarska garancija neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od iznosa ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao pod III.2. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerewe suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa, u periodu od 5 (pet) godina prije podno{ewa ponude 

-     uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

-     uvjerewe Uprave za indirektno oporezivawe o izmirenim obavezama 

-     uvjerewe fonda PIO o izmirenim obavezama 

-    uvjerewe fonda zdravstva o izmirenim obavezama 

Prethodni dokumenti ili wihove kopije ne mogu biti starija od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija (ne starija od 90 dana) izvoda iz sudskog registra. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponu|a~ treba da prika`e uspje{no izvr{ewe ugovora sli~ne prirode i slo`enosti, kao i vrijednost prikazanih ugovora za protekle dvije godine (referenc lista) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda, u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    15% 

    3)    odlo`eno pla}awe    u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od dana objavqivawa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM (PDV ura~unat). 

Za devizne uplate instrukcija za pla}awe je: 

(Korespodent banka:)    DEUTCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT:DEUTDEFF 

(Banka korisnika:)    936 2419 00 

    Nova banka a.d. Bijeljina 

    SWIFT:NOBIBA22 

Korisnik:    /54000-01-004000/ 

    ZEDP Elektro-Bijeljina
    a.d. Bijeqina 76300 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije, potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enoj uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa (preciznije u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U tenderskoj dokumentaciji. 

ZEDP "Elektro-Bijeqina", ul. Majevi~ka 97. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji 

(1-11-9802-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osoba: Nermina Muji}, dipl. ing. znr. 

Adresa: Muhameda Fizovi}a  Fiska 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/300-511 

Fax: 035/300-544 

E-mail: tehnickasluzba@untz.ba 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci radne odje}e za zaposlenike
        Univerziteta u Tuzli 

LOT 2    Ugovor o nabavci radne obu}e i opreme za
        zaposlenike Univerziteta u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Otvoreni postupak za nabavku radne odje}e za
        zaposlenike Univerziteta u Tuzli 

LOT 2    Otvoreni postupak za nabavku radne obu}e i opreme
        za zaposlenike Univerziteta u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rektorat Univerziteta u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisivanja i traje do isporuke robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH, specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije) - specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

- ponu|ena cijena    70% 

- kvalitet ponu|ene robe    20% 

- rok isporuke robe    5% 

- uslovi pla}anja    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 08. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 21. 08. 2007. godine, u 11,00 sati, u prostorijama Rektorata Univerziteta, Muharema Fizovi}a Fiska 6 (II sprat). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Muharema Fizovi}a Fiska 6, sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-4684/06  (nazna~iti broj lota ili lotova)/07 - NE OTVARAJ " 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dosaviti na faks 035/300-536. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko ponu|a~ dostavlja ponudu za oba lota ponude se dostavljaju u jednoj koverti. Dokazi iz odjeljka III.ovog obavje{tenja dostavljaju se u jednom primjerku, a ponude sa cijenama i ostalim elementima dostavljaju se razdvojeno po lotovima. 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj 1321000256000080  kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, vrsta prihoda, 722611, bud`etska organizacija 2404001, poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton Univerzitet u Tuzli. 

(1-11-9803-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP BPK 

Kontakt osoba: Dedovi} Amir 

Adresa: Zaima Imamovi}a 5 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245013020008 

Telefon: 038 223 593 

Fax: 038 223 593, 221 532 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Organi na dr`avnoj ili lokalnoj razini uprave iz ~lana 3. stav 1. pod a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba za potrebe Ministarstva unutra{njih poslova Gora`de 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Putni~ko motorno vozilo 

LOT 2    Motocikl za policijsko patroliranje 

LOT 3    Ru~ni radar sa {tampa~em 

LOT 4    Etilometer 

LOT 5    KDZ oprema 

LOT 6    Ostala policijska oprema 

        - neseser za vr{enje uvi|aja 

        - trepta~i za obilje`avanje punktova i lica mjesta 

        - metal detektor 

        - neseser za izazivanje otisaka na metalu 

        - fiksne radio stanice 

LOT 7    Pancirni prsluci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko korisnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje po zaklju~enju ugovora i va`i 60 dana od dana potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Zahtjev za ponude }e biti odbijen ako se u ponudi ne dostavi slijede}a dokumentacija koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca: 

-    da kandidat nije pod ste~ajem ili likvidacijom (potvrda nadle`nog suda) 

-    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u razdoblju od pet godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude (potvrda nadle`nog suda) 

-    da je kandiat ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (potvrda penzionog i zdravstvenog osiguranja) 

-    da je kandidat ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (potvrda poreske uprave) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o registraciji kojom dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{ene u posljednje dvije do tri godine s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili samo izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    kataloge proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vrijednost dobavlja~ obavezan potvrditi, ukoliko to ugovorno tijelo zahtijeva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena sa tehni~kim
        karakteristikama    u~e{}e    60% 

    -     rokovi isporuke    u~e{}e    20% 

    -     uvjeti pla}anja    u~e{}e    5% 

    -     garancija za kvalitetu    u~e{}e    15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama MUP BPK Gora`de, ul. Zaima Imamovi}a 5, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati, uz predo~enje uplate od 50,00 KM. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1327310410293154, depozitni ra~un BPK Gora`de, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1401001, op}ina 033, za otvoreni postupak. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16.08. 2007. godine u 11,00 sati 

MUP Gora`de, Z. Imamovi}a 5 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`eni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavijest o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom kandidatu, koji je dostavio najvi{e ocijenjenu prihvatljivu ponudu, i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema kandidatima, niti je obavezan da objasni razlog takvog postupka. 

(1-11-9804-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU OP[TA BOLNICA KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 589/07 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Op{ta bolnica Konjic 

Kontakt osoba: Bali} Suad, dipl. pravnik 

Adresa: Bolni~ka bb 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227113180004 

Telefon: +387 36 726-147 

Fax: ++387 36 726 292 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, nakon objavljivanja obavje{tenja 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora o raspisivanju tendera za javnu nabavku u 2007. godini broj: UO-25-1/07 od 25. 06. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba i vr{enja usluga za 2007. godinu, detaljan opis materijala i usluga koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione. 

Robe i usluge su svrstane u sljede}e grupe: 

a) Medicinski materijal 

LOT 1 Lijekovi 

LOT 2 Infuzije 

LOT 3 Dezinfekciona sredstva 

LOT 4 Reagensi 

LOT 5 RTG filmovi, gelovi, EKG trake i drugi prate}i materijal 

LOT 6 Sanitetski materijal 

LOT 7 Anesteziolo{ki plinovi 

LOT 8 Servisiranje medicinske opreme 

LOT 9 Materijal za stomatologiju 

b) Nemedicinski materijal 

LOT 10 Prehrambeni proizvodi za kuhinju 

LOT 11 Meso i mesni proizvodi 

LOT 12 Gorivo, mazivo i plin 

LOT 13 Ugalj za lo`enje 

LOT 14 [tamparske usluge 

LOT 15 Kancelarijski materijal 

LOT 16 Materijal za odr`avanje ~isto}e 

LOT 17 Servisiranje, opravka i odr`avanje vozila 

LOT 18 Nabavka autoguma 

LOT 19 Vulkanizerski poslovi i pranje vozila 

LOT 20 Elektromaterijal, vodomaterijal, PTT materijal i dr. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Bit }e naknadno utvr|en 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna grancija za ozbiljnost ponude u visini od 2% (dva posto), od ukupne ponu|ene cijene, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude + 30 dana 

Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vr{it }e se pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocem ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, odnosno nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocem, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana sa povjeriocem ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

-    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ kao pravno lice nije osu|en/progla{en krivim u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{anja iz ozbiljnog profesionalnog prekr{aja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude, (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

-    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i poreske uprave o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran; za ugovorni organ je prihvatljiv dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije pondo{enja ponude 

-    izjava ponu|a~a da je upoznat da }e u slu~aju da propusti da dostavi, ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje ugovornog organa, ponuda biti odbijena 

Prilo`eni dokazi moraju biti izdani od nadle`nog organa u BiH i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje ili izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koje potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

Napomena: Validno je rje{enje ili izvod iz sudskog registra ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje relevantne profesionalne djelatnosti, koje ne smije biti starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja 

-    karton deponovanih potpisa 

-    ovjeren originalni primjerak ponude od strane odgovorne osobe sa pe~atom firme sa cijenama u KM 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i stanja za 2006. godinu 

-    dostaviti referentnu listu isporuka materijala ili usluga u 2006. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o kadrovskom kapacitetu 

-    opis tehni~ke opremljenosti ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rokovi isporuke - izvr{enje usluga    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama J.U. Op{ta bolnica Konjic, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25,00 KM po jednom lotu i mo`e se uplatiti na blagajni, ili na transakcijski ra~un kod UniCredit Zagreba~ke banke, broj 3386802200167021 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", tj. 13. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti naredni dan nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda, tj. 14. 08. 2007. godine u 12,00 sati u sjedi{tu JU Op{ta bolnica Konjic 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismenu ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom NE OTVARAJ - Ponuda po obavje{tenju broj: 589/07 TENDER ZA NABAVKU ROBA I USLUGA U 2007. GODINI na adresu JU Op{ta bolnica Konjic, Bolni~ka bb, 88400 Konjic ili li~no na protokol Ustanove. 

Otvaranju ponuda mogu prisustovati samo pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit }e vra}ene neotvorene i ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine, otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a tim se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje. Ponu|a~ mo`e vi{e posebno zapakovanih lotova staviti u jednu zajedni~u kovertu na kojoj }e nazna~iti koje lotove sve sadr`i koverta. 

U slu~aju da ponu|a~ podnosi ponudu na vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije nazna~enih fotokopirnih dokumenata. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

Ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten o rezultatima izbora, sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor. 

(1-11-9811-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02.2-2.2-8741/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

Kontakt osoba: Aida @iga 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033 25 27 36 

Fax: 033 25 27 26 

E-mail: aidaz@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci po{tanskih obrazaca 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka po{tanskih obrazaca: 

LOT 1 PO[TANSKI OBRASCI I 

LOT 2 PO[TANSKI OBRASCI II 

LOT 3 PO[TANSKI OBRASCI - OSTALO 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centri po{ta: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Biha}, Mostar, Travnik, Gora`de i Glavni po{tanski centar Saajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

Ponude se mogu dostavljati pojedina~no za svaki lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period u mjesecima 12 (dvanaest) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 1% od vrijednosti ponude pojedina~no za svaki lot, uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM (u skladu sa ~lanom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama), sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana. 

(Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija ABS banke d.d. Sarajevo) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% od ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana. Garancija pokriva naknadu svake {tete i tro{kova koje mo`e imati ugovorni organ u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci za vrijeme njegovog trajanja (+30 dana) sa naznakom lota na koji ponu|a~ podnosi ponudu. (Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija ABS banke d.d. Sarajevo). 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - sadr`aj ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje iz sudskog registra ili izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca) ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koji potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti u kojoj je naveden broj rje{enja nadle`nog organa o upisu u registar poslovnih knjiga, a u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca do dana podno{enja ponude. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti uzorke za odre|ene obrasce navedene u tenderskoj dokumentaciji prema karakteristikama datim u istoj. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

Ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogu}nost za primjenu preferencijalnog tretmana ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu ponu|a~a da roba koju nudi ima porijeklo 50% iz BiH, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi navedeni dokaz, tretira}e se bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno, ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 08. 2007. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 08. 2007. godine u 12,15 sati 

Sarajevo, Obala Kulina bana 8 - banket sala, III. sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM po lotu, u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1291 0210 0013 1938 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskih obrazaca". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za po{tanske obrasce - NE OTVARAJ" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{iljkom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 20. 08. 2007. godine do 12,00 sati. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje, posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti broj lota. Ponu|a~ mo`e sve lotove koji su posebno zapakovani, staviti u jednu zajedni~ku kovertu uz naznaku: "Ponuda za nabavku po{tanskih obrazaca - (naziv tendera i ozna~avanje lota za koji je dostavljena ponuda)". 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje svoju profesionalnu sposobnost i za druge lotove, dok u drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije, sa naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje se prime na Protokolu ugovornog organa, najkasnije do 20. 08. 2007. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i vrati}e se na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat, dana 20. 08. 2007. godine u 12, 15 sati. Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pisano ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

Ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni o rezultatima otvorenog postupka. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog tra`enja dodatnih informacija pisanim putem u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, odnosno do 10. 08. 2007. godine putem faksa broj 033 25 27 26, a naznakom za:  "Tim za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku po{tanskih obrazaca". 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo mo`e od ponu|a~a, u pisanoj formi, zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web-stranici www.bhp.ba 

(1-11-9815-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
K.J.P. CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: K.J.P. Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Krzi} 

Adresa: Terezija bb 

Po{tanski broj: 71000 Sarajevo 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420073691008 

Telefon: 033/665-322 

Fax: 033/665-322 

Internet adresa: www.skenderija.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka bezalkoholnog, alkoholnog pi}a i ostalih prehrambenih artikala: 

1) Topli napici 

2) Bezalkoholna pi}a 

3) Piva 

4) Vino 

5) Alkoholna pi}a 

6) Koktel bar 

7) Vo}e 

8) Apetisani 

9) Razni prehrambeni artikli 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona, faxa, e-maila (ako postoji), sa podacima o kontakt osobi za davanje informacija o sadr`aju i elementima ponude 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

-    da nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

-    da izmiruje obaveze u pogledu pla}anja doprinosa za PIO i zdravstveno (izdaje nadle`na zajednica zdravstvenog osiguranja i ne smije biti starije od tri mjeseca) 

-    da izmiruje obaveze po osnovu pla}anja poreza (izdaje nadle`na poreska ispostava za direktne poreze i UIO ne smije biti starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

-    cijena    60 bodova 

    -    uslovi pla}anja    15 bodova 

    -    odgoda preko 60 dana    10 bodova 

    -    odgoda preko 30 dana    5 bodova 

    -    pla}anje po ispostavljanju fakture    0 bodova 

    -    avansno pla}anje    0 bodova 

-    referenc lista    20 bodova 

    -    sponzorstva za manifestacije u C.S.    10 bodova 

    -    prisustvo na sajmovima C.S.    5 bodova 

    -    kori{tenje drugih usluga C.S.    3 bodova 

    -    prethodni ugovori o nabavci sa C.S.    2 bodova 

-    rok isporuke    5 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u Centru "Skenderija" d.o.o., Terezija bb, Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 500,00 (petsto) KM, a upla}uje se na ‘irora~un br. 1540011100004705 - UPI Banka Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 14,00 sati 

Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo - Poslovna zgrada 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su obavezni dati ponudu samo prema preuzetoj specifikaciji. 

Svi dokumenti moraju biti ozna~eni rednim brojem iz sadr`aja uz obaveznu rekapitulaciju dokumenta. 

Originali ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije koju ponu|a~i treba da dostave, moraju biti a`urni u skladu sa zakonskim propisanim vremenskim rokovima. 

Propisno zatvorenu ponudu dostaviti li~no na protokol ili po{tom na adresu K.J. P. Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo, Terezija bb. 

Koverta treba biti ope~a}ena na ljepljivom spoju koji se prelijepi selotejpom sa naznakom "Ponuda za isporuku bezalkoholnog, alkoholnog pi}a i ostalih prehrambenih artikala - ne otvaraj - otvara komisija". 

Neblagovremeno dostavljene ponude ne}e biti uzete u razmatranje. 

Ponuda treba da bude otprintana i ovjerena, te ista unesena na prilo`eni CD koji se obavezno vra}a Centru "Skenderija". 

(1-11-9821-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
K.J.P. CENTAR "SKENDERIJA" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: K.J.P. Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Krzi} 

Adresa: Terezija bb 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420073691008 

Telefon: 033/665-322 

Fax: 033/665-322 

Internet adresa: www.skenderija.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Gra|evinski, vodovodni materijal i alat 

LOT 2 Elektromaterijal 

LOT 3 [tampani materijal 

LOT 4 Kancelarijski materijal 

LOT 5 Materijal za ~i{}enje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona, faxa, e-maila ako postoji sa podacima o kontakt osobi za davanje informacija o sadr`aju i elementima ponude 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

-    da nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

-    da izmiruje obaveze u pogledu pla}anja doprinosa za PIO i zdravstveno (izdaje nadle`na zajednica zdravstvenog osiguranja i ne smije biti starije od tri mjeseca) 

-    da izmiruje obaveze po osnovu pla}anja poreza (izdaje nadle`na poreska ispostava za direktne poreze i UIO, ne smije biti starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u Centru "Skenderija" d.o.o., Terezija bb, Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 (pedeset) KM po svakom lotu, a upla}uje se na ‘irora~un br. 1540011100004705 - UPI banka Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine LOT 1 u   9,00 sati 

15. 08. 2007. godine LOT 2 u 10,00 sati 

15. 08. 2007. godine LOT 3 u 11,00 sati 

15. 08. 2007. godine LOT 4 u 12,00 sati 

15. 08. 2007. godine LOT 5 u 13,00 sati 

Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo - Poslovna zgrada 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su obavezni dati ponudu samo prema preuzetoj specifikaciji i ne uvoditi nove elemente. 

Svi dokumenti moraju biti ozna~eni rednim brojem iz sadr`aja, uz obaveznu rekapitulaciju dokumenta. 

Originali ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije koju ponu|a~ treba da dostave, moraju biti a`urni u skladu sa zakonski propisanim vremenskim rokovima. 

Propisno zatvorenu ponudu dostaviti li~no na protokol ili po{tom na adresu K.J. P. Centar "Skenderija" d.o.o .Sarajevo, Terezija bb. 

Koverta treba biti ope~a}ena na ljepljivom spoju koji se prelijepi selotejpom sa naznakom "Ponuda za (navesti broj i naziv lota) - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremeno dostavljene ponude ne}e biti uzete u razmatranje. 

Ponuda treba da bude otprintana i ovjerena, te ista unesena na prilo`eni CD koji se obavezno vra}a Centru "Skenderija". 

(1-11-9822-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TA BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA"
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Kontakt osoba: Mirko Risti}, dipl. pravnik 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

PIB broj: 4400044160008 

Telefon: 053/241-943 

Fax: 053/242-799 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku 

1. Mesa i mesnih prera|evina - GRUPA 1 

2. Tehni~kih gasova - Grupa 2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku: 

1.    Mesa i mesnih prera|evina za potrebe bolnice na godi{njem nivou - (12 lotova) 

2.    Tehni~kih gasova (kiseonik, oxidul - N2O, te~ni azot) za potrebe bolnice na godi{njem nivou (3 lota) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost nabavki do: 500.000,00 KM 

Potrebne koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka", Pop Ljubina bb, Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. Svaka stavka iz tehni~ke specifikacije predstavlja lot. Ponude se mogu dostavljati za jedan, vi{e lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, broj telefona-telefaksa, PIB i ime i prezime kontakt osobe, izvod iz sudskog registra sa prilozima izdatim od nadle`nog suda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i moraju dostaviti: 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje dvije poslovne godine (2005. i 2006. godinu) 

-    referens listu glavnih isporuka u posljednje dvije godine (2005. i 2006. godinu) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    podatke o robi sa za{ti}enim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko bolnica" i ukupan iznos (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    certifikat o garanciji kvaliteta i roku garancije ponu|enih roba 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 60% 

    2. rok pla}anja    u~e{}e 30% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Pri izboru najpovoljnije ponude koristit }e se preferencijalni tretman doma}eg u skladu sa ~lanom 35. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanom 20. stav (1) ta~ka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) i Odluke o obaveznom kori{}enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom kod tehni~kog sekretara ugovornog organa uz prethodnu uplatu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 08. 2007. godine u 11,00 ~asova, 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, Pop LJubina bb, klub ljekara  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Op{toj bolnici "Sveti Apostol Luka" Doboj kod tehni~kog sekretara u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 200,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 338390-22000146-82 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Op{te bolnice, propisno zape~a}ene, li~no na protokol Op{te bolnice. Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa 

-    Ponuda za javno nadmetanje broj: 2287/7 Grupa ___, LOT__. 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka"  Doboj 

Kontakt osoba: Mirko Risti}, dipl. pravnik 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

PIB broj: 400044160008 

Telefon: 053/241 943 

Fax: 053/242-799 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka"  Doboj, tehni~ki sekretar 

Kontakt osoba: Danka Dragi~evi} 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

PIB broj: 4400044160008 

Telefon: 053/241 943 

Fax: 053/242-799 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, protokol bolnice 

Kontakt osoba: Gordana Kne`evi} 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

PIB broj: 4400044160008 

Telefon: 053/241 -022 

Fax: 053/242-799 

(1-11-9828-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-03.1-04R/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emir Kasumagi}, dipl. ecc., tel:+ (033) 250 375 

E-mail:kemir@jpdcfbh.ba 

Adresa: Terezije 54 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200339240004 

Telefon: (033) 250 370 

Fax: (033) 250 400 

E-mail: kemir@jpdcfbh.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci goriva za automobile i lakog lo`-ulja JP D.C.FBiH d.o.o. Sarajevo 

Referenca: JP D.C. FBiH d.o.o. Sarajevo / 01-03.1-04R/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

69.000 litara, specifikacija data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Zenica, Tuzla, Biha}, Livno i Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od datuma dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

- prema obrascu iz tenderske dokumentacije 

- period va`enja 88 dana od otvaranja ponuda 

- izdata od podobne banke 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Nema 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skadu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Nema 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    I    cijena/vrijednost ponu|ene robe 

    II    teritorijalna pokrivenost benzinskim pumpama u FBiH 

    III    uslovi/rok pla}anja ponu|ene robe 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti po~ev od 16. 7. 2007. godine kod ugovornog organa uz potvrdu o uplati 50 KM, u korist JP D.C. F BiH d.o.o. Sarajevo, ul. Terezija 54, na ra~un broj 1540012000213981 kod UPI banke, vrsta prihoda 722539, sa pozivom na "TD broj JP D.C. F BiH d.o.o. Sarajevo /01-03.1-04R/07". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 8. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 8. 2007. godine u 12,15 sati u sali za otvaranje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude je dat u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-9837-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 49/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93   

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85   

Grad: Banja Luka 

Telefon: 051/216-571, 216-574 

Fax: 051/216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak - Nabavka i implementacija relejne Backbone mre`e - Po{te srpske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci i implementaciji relejne Backbone mre`e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

3.900.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kraj 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 1% od ukupnog iznosa ponude 

Bezuslovna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u visini od 1% od ukupne vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. Period va`enja garancije je 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjavu pon|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljivu za "Po{te Srpske"u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti ugovora plus 30 dana na na~in kako je navedeno u TD 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

1.    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

2.    uvjerenje izdato od nadle`ne institicije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

3.    uvjerenje izdato od nadle`ne institucje da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

4.    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

5.    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

6.    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan (uvjerenje od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje) 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili je dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa   

2.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

3.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    lista glavnih isporuka i radova, dobavlja~a predmetne nabavke izvr{enih u 2005. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka i radova koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e ponu|a~ za izvr{enje konkretnog ugovora i osuguranje kvaliteta 

2.    navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju ponu|a~a ili tehni~kim organima  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    tehni~ke karakteristike    35% 

    2.    ukupna cijena    35% 

    3.    garantni rok    10% 

    4.    odr`avanje u garantnom i vangarantnom roku    10% 

    5.    uslovi i na~in pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, kralja Petra I. Kara|orevi}a 85, Banja Luka.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 1000,00 KM i mo`e se uplatiti u Po{ti na ‘iro ra~un broj: 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Banke, Banja Luka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 08. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 08. 2007. godine u 11,00 ~asova, 

Zgrada Uprave Preduze}a, kralja Petra I. Kara|or|evi}a 83, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

PROCUREMENT NOTICE 

No. 49/07 

Goods 

Part I: CONTRACTUAL AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL AUTHORITY 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, 78000 Banja Luka, BiH 

Identification nubmer: 1878182 


1.2. Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banja Luka, phone: 051-216-571; 216-574, tlel/fax: 216-565 

Contact person: Kosti} Zika 

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

See 1.2. 

I.4. ADDRESS WHERE BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION SHOULD BE DELIVERED  

See 1.1. 

I.5. TYPE OF COTNRACTUAL AUTHORITY 

Public enterprise at the entity level 

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. WHETHER THE FRAMEWORK AGREEMENT IS INTENDED TO BE CONCLUDED? 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE CONTRACT IS FILED WITH COTNRACTUAL ATUHORITY; 

Open procedure 

Procurement and Implementation of Relay Backbone Network - Poste Srpske 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Contract on Procurement and Implementation of Relay Backbone Network 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUBMER OF UNITS) AND/OR THE SCOPE OF CONTRACT 

3.900.000,00 BAM 

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR LOCATION OF EXECTION OF SERVICES OR WORKS 

According to the Bidding documentation 

II.7. CLASSIFICATION INTO LOTS 

No 

II.8. ACCEPTABILITY OF DALTERNATIVE BIDS 

No 

II.9. DURATION OF CONTRACT OR DEADLINE OF EXECUTION 

End of 2008 

Part III - LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF THE BID GUARANTEE 

Yes, 1% od the total amount of bid. 

Unconditional bank guarantee in amount of 1% of total value of bid, with validity period of bid optons plus 30 days. Validity period of guarantee is 120 days from the day of opening of bids. 

III.3. AMOUNT OF THE GUARANTEE FOR EXECUTION OF THE CONTRACT 

Statement of the bidder confirming that in case of selection he will provide (without objection) unconditional bank guarantee for well executed work acceptable for "Poste Srpske" in amount of 10% of total value of contract with validity period of contract plus 30 days in manner described in bidding documentation 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION 

In accordance with Article 23 of the Law, bidder is obliged to submit: 

1.    Certificate from competent institution that the Bidder dis not in the procedure of bankruptcy 

2.    Certificate form competent institution that the Bidder is not subject of procedure of declaring bankruptcy 

3.    Certificate issued by the competent authority that the Bidder is not convicted in the court proceedings sfor violation of the law in sense of his business behavior in the period of 5 (five) years 

4.    Certificate that the responsible person of the Bidder has not been pronounced guilty for serious professional offence by the competent court in BiH within the period of 5 five years before submitting of bid 

5.    Certificate confirming payment of liabilities for pension and health insuarance in accordance with regulations of BiH or country of registrtion 

6.    Certificate on properly paid tax liabilities in accordance with regulations of BiH of country of registration (certificate issued by Tax Authority) 

Bid shall be rejected if the Bidder fails to present information or presents false information according to Articles 23 to 26 of the Law. 

Proofs (certificates) can not be elder than 90 days. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - CAPACITY FOR PERFORMING PROFESSIONAL DUTIES (Article 24 of the Public Procurement Act) 

1.    Name and correct address 

2.    Certified photocopy of the Decision on entry in the Register of compeetent authority 

3.    Certified photocopy of identification and tax number 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25 of the Public Procurement Act) 

Balance Sheet and Income Statement for the years of 2005. and 2006. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPACITY (Article 26 of the Public Procurement Act) 

1.    Statement on technical equipment and qualifications and measures which the Bidder possesses form execution of concrete Contract and encuring the quality 

2.    Proof of engaged technical plersonnel of the Bidder 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open procedure 

IV.2. CRITERA FOR AWARD OF CONTRACT (Article 34 of the Public Procurement Act) 

Economically most suitable bid according to below criteria 

1.    Technical characteristics participation    35% 

2.    Total rpice participation    35% 

3.    Duration of Guarantee participation    10% 

4.    Guarantee technical support and maintenance
    participation    10% 

5.    Conditions and method of payment participaiton    10% 

IV.3. APPLICATION OF PREFERENTIAL TREATMENT OF DOMESTIC (Article 20 of the Public Procurement Act) 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING OF BIDDING DOCUMENTATION 

Bidding documentation can be obtained every work day from 8 a.m. till 15.00 p.m. at the Logistics Section, Street Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85B. Luka. Cost of Bidding documentation is 1.000,00 BAM and can be paid in person at Post at the account number 562-100-80000005-61 open with NLB Bank, Banja Luka. 

IV.5. REQUIREMENTS IN TERNMS OF LANGUAGE 

Bids dare to be submitted in one of the official languages of BiH. 

IV.6. DEADLINE FOR ACCEPTANCE OF BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Date: 24. 08. 2007 

Time: 15.00 p.m. 

IV.7. MINIMAL TIME PERIOD DOF BID VALIDITY THAT THE BIDDER IS OBLIGED TO PROVIDE 

90 days from the closing date for submission of Bids. 

IV.8. DATE AND PLACE OF OPENING OF BIDS 

Date: 28. 08. 2007. at 11,00 a.m. 

Place: Administration Building of Company, Street Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banja Luka 

Part V: ADDITIONAL INFORMATION 

Contractual authority does not bear any expenses in the procedure dof awarding the contract. If there are certain ambiguities in the Bid, Bidders may be called in order to give clarification as well as additional information regarding the bid, during the consideration of bids, and before making the final decision on selection of the most suitable bid. Bids are to be sent separately in two copies (original and photocopy) in a sealed envelope in accordance with Bidding documentation. 

(1-11-9838-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD
BAWALUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 43/07 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Bawaluka  

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93   

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Bawaluka  

Kontakt osoba: @ika Kosti} 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 85 

Grad: Bawaluka 

Telefon: 051-216-571 

Faks: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala i usluga {tampawa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i usluga {tampawa 

LOT 2  Pismonosna ambala`a i za{titna qepqiva traka 

LOT 5  Potro{ni kancelarijski materijal 

LOT 6   Prigodne i ~estitke sa novogodi{wim i vjerskim
               motivima 

LOT 7  Paketska ambala`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT 2 - 100.000,00 KM 

Za LOT 5 - 370.000,00 KM 

Za LOT 6 - 75.000,00 KM 

Za LOT 7 - 40.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. Evaluacija ponude }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor se zakqu~uje na period od godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucije da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

-    uvjerewe izdato od nadle`ne institucje da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem doprinosa za penziono i zdravstveno osigurawe u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem svih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan (uvjerewe od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe) 

Ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`ewe prema ~lanu 23. do 26. Zakona, ponuda }e biti odbijena. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar nadle`nog organa 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka (koje su predmet tendera), izvr{enih u 2006. godni sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda od strane kupca ili fotokopija sklopqenih ugovora   

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 60% 

    2. uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 20% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kraqa Petra I Kara|orevi}a 85, Bawaluka.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojne banke Bawaluka.   

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 15,00 ~asova, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 13,00 ~asova, 

Po{te Srpske - sala za tendere, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93, Bawaluka  

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U ciqu eventualnih razja{wewa nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavqawem ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-9839-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK Tuzla 

Kontakt osoba: Amina Murathod`i} 

Adresa: Bosne srebrene bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209206450003 

Telefon: 035 228 568, 035 281388 

Fax: 035 228 573 

E-mail: birotk@hotmail.com 

Internet adresa: www.birorada.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka ugovornog organa broj: 01-14-414/07 od 08. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom pod ta~kom 6.3. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Zahtjev kandidata za u~e{}e }e biti odbijen ako se u ponudi ne dostavi sljede}a dokumentacija: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji kojim dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Zahtjev kandidata za u~e{}e }e biti odbijen ako se u ponudi ne dostavi sljede}a dokumentacija: 

- bilans stanja za 2006. godinu 

- bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Zahtjev kandidata za u~e{}e }e biti odbijen ako se u ponudi ne dostavi sljede}a dokumentacija: 

- lista glavnih isporuka za 2006. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Dato u tenderskoj dokumentaciji za LOT 1 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 08. 2007. godine 

Za LOT 1 Kancelarijski materijal dana 20. 08. 2007. godine u 11,00 sati  

Tuzla, Bosne srebrene bb 

(1-11-9844-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
"ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH"  A.D. BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,  Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 402369530009 

Telefon: +387 36 326 023 (024) 

Fax: +387 36 316 531 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj: 01-3616/07 od 06. 07. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Uredski materijal 

LOT 2    Potro{ni materijal za printere, fax aparate i
        fotokopir aparate 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te - Operativno podru~je Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 06. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,10 KM sa PDV-om. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

14. 08. 2007. godine u 12,00 sati, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su se prethodno najaviti na tel. ili fax. iz 1.1., te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 35,10 KM na ‘irora~un ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka, broj ra~una: 1610450028020039, sa naznakom predmeta nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLABABA22 (Nova Banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) 

Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 18,00 EUR sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije". 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 036 326 023 (024), a najkasnije do 06. 08. 2007. godine,  uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 35,10 KM. 

(1-11-9856-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA ^ELINAC 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01/1-404-60/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina ^elinac 

Kontakt osoba: Jungi} Neboj{a 

Adresa: I Kraji{kog proleterskog bataqona 2 

Po{tanski broj: 78240 

Grad:  ^elinac 

Identifikacioni broj: 4401135920001 

Telefon: 051/551-002, 065/562-751 

Faks: 051/551-002 

E-mail: celinac@teol.net 

Internet adresa: www.opstina-celinac.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci materijala za vodovod Jo{avka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za vodovod Jo{avka i to: 

LOT 1 Cijevi 

LOT 2 Armatura 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1.    ponu|ena cijena (C)    u~e{}e 50 bodova 

2.    na~in i uslovi pla}awa (P)    u~e{}e 30 bodova 

3.    rok isporuke (R)    u~e{}e   5 bodova 

4.    referenc lista (L)    u~e{}e 10 bodova 

5.    kvalitet i garancija (S)    u~e{}e   5 bodova 

Kriterijumi navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 09. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 08. 2007. godine u 13,00 ~asova 

U maloj sali Skup{tine op{tine ^elinac, na adresi kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju na adresi kao pod I.1. 

Tenderska dokumentacija }e se izdavati na osnovu pisanog zahtjeva i dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro-ra~un ugovornog organa broj 5510080000703324, vrsta prihoda 729124, op{tina 025. 

Ponude mogu da podnesu samo ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabavke. 

(1-11-9858-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RMU "KAKANJ" DOO KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osobe: mr. sc. Kasim Bajramovi}, dipl. ing. rud., 

Franjo Mari}, dipl. ing. teh. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4128055050007 

Telefon: Kasim Bajramovi}, dipl.ing. rud. 032/552540, 

Franjo Mari}, dipl. ing. teh. 032/553456 

Fax: 032/552541, 032/553456 

E-mail: komercijala@rmukakanj.com 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{enje o formiranju Komisije za provo|enje postupka javne nabavke roba broj 7206/07 od 10. 07. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Utovariva~ na to~kovima 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do okon~anja isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne porezne upave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    uvjerenje o registraciji za PDV kod UIO (za ponu|a~e iz BiH) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    opis tehni~ke osposobljenosti i opremljenosti dobavlja~a 

-    anga`ovano osoblje 

-    lista isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine sa kopijama potpisanih ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1.    ponu|ena cijena    maksimalno 70% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja    maksimalno 20% 

    3.    vremenski rokovi realizacije
        ponude    maksimalno 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 13. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

-    IK BANKA d.d. Zenica 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA d.d. SARAJEVO
1294011000218070 

sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAVKA UTOVARIVA^A NA TO^KOVIMA". Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Mladen Glu{ac, dipl. ecc. tel. broj 032/553-494 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 11,00 sati 

Komercijalna slu`ba RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: "TENDER - NABAVKA UTO- VARIVA^A NA TO^KOVIMA", LOT BROJ ___ " (ne otvarati - otvara Komisija). 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-9877-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TE UGQEVIK - AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Milenko Radi{i} i Ne|o Stojanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 154 (naziv) Nabavka hidrantnog kre~a "TE Ugqevik"  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak broj  154 - Nabavka hidrantnog kre~a "TE Ugqevik" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik i TE Ugqevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bankarska garancija, sa periodom validnosti opcija ponude + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajawa ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke o solventnosti ne starija od 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    95% 

    2) uslovi pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa ura~unatim PDV-om,  iznosi 234 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 10,30 ~asova 

"Rudnik i TE" AD Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj: 154 - Nabavka hidrantnog kre~a za "TE Ugqevik" - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovou pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une;  

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un:           

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka A.D. Bijeljina 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59a (BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe: Milenko Radi{i} i Ne|o Stojanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Telefon: 055/774-281 

Faks: 055/771-183 

(1-11-9880-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" D.O.O. SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 6951/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kukavica Haris 

Adresa: Paromlinska 57 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200316890001 

Telefon/fax: 033/654-480 

Internet adresa: www.rad.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Predmet ugovora je nabavka ma{ine za obilje`avanje puteva sa hladnom bojom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor za nabavku ma{ine za obilje`avanje
puteva sa hladnom bojom    1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalno javno komunalno preduze}e "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1.    izjava za obezbje|enje garancije 10% za dobro izvr{enje posla (na vrijeme:- rok isporuke + 15 dana od potpisa ugovora) 

2.    izjava za obezbje|enje garancije za avans, ukoliko je avans predvi|en kao na~in pla}anja (na vrijeme: - rok isporuke + 15 dana od potpisa ugovora) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

3.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

4.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

5.    potvrda banke o aktivnosti transkacijskog ra~una 

6.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, nili da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponudioce) 

7.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponudioce) 

8.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponudioce) 

9.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponudioce) 

10.    uvjerenje da odgovorno lice i pravno lice nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti ne starije od tri mjeseca (za doma}e ponudioce) 

11.    izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva 

12.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

13.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica a koja se odnosi na sukob interesa 

14.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

15.    referenc lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog otvorenog postupka 

16.    ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a za prodaju robe iz predmeta nadmetanja ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~ i to za predmet nabavke 

17.    atest - CE CERTIFIKAT za predmet nabavke 

18.    izjava ponudioca da }e obezbijediti za: ponu|enu {asiju i ponu|enu nadogradnju: 

-    tehni~ku literaturu  za rukovanja  i  odr`avanje na bosanskom  i  engleskom  ili njema~kom jeziku 

-    katalog rezervnih dijelova ili drugi modus za identifikaciju katalo{kih brojeva RD-a 

-    obezbijedi servis i navede verifikovane servise za servisiranje ponu|ene opreme 

-    izvr{i obuku osoblja za rukovanje i odr`avanje isporu~ene opreme 

-    obezbijedi isporuku rezervnih dijelova za narednih 10 godina eksploatacije isporu~ene opreme 

-    garancija proizvo|a~a na KPL ma{inu 

Sve ovo treba navesti u ponudi i prilo`iti validne dokaze. 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima tehni~ke karakteristike i kvalitet prema zahtjevu }e biti eliminatorni kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

19.    cijenu za ponu|enu opremu i to: 

-    DDP Sarajevo sa pla}enom carinom i porezom u KM za doma}e ponu|a~e 

-    DDU Sarajevo neocarinjeno, neoporezovano u eurima za inostrane ponu|a~e. 

Ukoliko je inostrani ponudilac, u cijenu su ura~unati tro{kovi usluge transporta opreme do Sarajeva, uvozna provizija i osiguranje. 

Carinske takse i obrasce, carinsko posredovanje, {pediterske usluge, proviziju banke, tro{kove bankarske garancije za carinu, carinu i PDV pla}a kupac. U evaluaciji ponude }e biti dodati na cijenu ponude. 

Ino-ponuda~ je du`an da uz ponudu dostavi ponudu za navedene usluge i imenuje svog uvoznika i {peditera registrovanog u BiH. 

Ukoliko je ponudilac doma}i, svi tro{kovi trebaju biti ura~unati u ponudu. 

20.    rok isporuke u skladi{te kupca (u danima) 

21.    uslovi pla}anja (odgo|eno u danima) 

22.    opcija ponude minimalno 60 dana 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca, a izjave ponu|a~a ovjerene i potpisane od strane odgovornog lica ponu|a~a. 

Ponu|a~i su du`ni tra`enu dokumentaciju numerisati u skladu sa prethodno navedenim naznakama i redoslijedom tra`enih dokumenata (1-22). 

Inostrani ponu|a~i moraju svoje ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena    85% bodova 

    -     rok isporuke    5% bodova 

    -     uslovi pla}anja    5% bodova 

    -     garancija proizvo|a~a    5% bodova 

na KPL   ma{inu 

Napomena: U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima cijena }e biti najva`niji ali ne jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od 16. 07. 2007. godine u sjedi{tu Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57, u sobi broj 23, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50,00 KM ili 25,00 EUR. 

a) za uplate eu KM na ‘iro ra~un broj 

129-104-10000009-87 kod HVB Central Profit banke dd Sarajevo 

154-001-1100043893 UPI Banka dd Sarajevo   

b) za uplate u EUR 

HVB Central Profit banka dd Sarajevo SWIFT: BACXBA 22 Rn.br.: 129-104-10000009-87 CONTO: 5010120 

banka posrednik Commerz Bank AG Frannkfurt  (SWIFT: COBADEFF) Rn. br. 400876832700 u korist HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo, ili na blagajni JKP "Rad" uz naznaku: tenderska dokumentacija po otvorenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku ma{ine za obilje`avanje puteva sa hladnom bojom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama KJKP "Rad" d.o.o. dana 13. 08. 2007. godine u 12,15 sati. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati Haris Kukavica na telefon 654-480. 

(1-11-9899-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar   

Kontakt osoba: Igor Puhalo 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: +387 39 633300, +387 63 490323 

Fax: + 387 36 663385 

E-mail: igor.puhalo@htmobilne.ba 

Internet adresa: www.htmobilne.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava i instalacije korporativnog sustava za pohranu podataka (storage) temeljem Odluke Uprave dru{tva 

br. D-6-17-24/07, od 25. 5. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava i instalacija korporativnog sustava za pohranu podataka (storage). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sustav za pohranu podataka (storage) sukladno specifikaciji - 1 komad 

Sustav za backup podataka (tape-library) sukladno specifikaciji - 1 komad  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP JP HT d.o.o. Mostar - direkcija za pokretnu mre`u, Centralno skladi{te, Park hrvatskih velikana 2, 88340 Grude 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana nakon potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju ponuditelji koji su u BiH registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja. Ponuditelj je du`an dostaviti: naziv i to~nu adresu ponuditelja, ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog ili drugog relevantnog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koja nije starija od 3 mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: 

-    bilancu stanja i bilancu uspjeha za posljednje dvije godine, izjavu poslovne banke o solventnosti za protekle dvije godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: 

-    referentni popis izvr{enih isporuka ponuditelja u posljednje 3 godine  

-    autorizaciju za zastupanje od strane proizvo|a~a ponu|ene opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim podkriterijima: 

    - ponu|ena cijena    70% 

    - uvjeti pla}anja    5% 

    - kvaliteta sustava    25% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, ukoliko je primjenjivo. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (od 8,00 do 16,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BiH d.d. u korist  JP HT d.o.o. Mostar, pod nazivom: "Dokumentacija za nadmetanje: Sustav za pohranu podataka (storage)". 

Samo ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 17. 08. 2007. godine, do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

17. 08. 2007. godine u 12,10 sati, 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrjeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1, b i c Zakona o javnim nabavama BiJH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-9908-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 26/07-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo 

Kontakt osoba: Krajina Husein, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033 237-655 

Fax: 033 534-886 

E-mail: husejnk@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Malinov Aleksandar 

Adresa: Jaroslava ^ernija broj 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije broj 38, soba broj 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon "Kanalizacije", ul. Terezije broj 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obrasci za obra~un i koverte DP 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Obrasci za obra~un i koverte DP - detaljan opis dat je u specifikaciji sadr`anoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovne prostorije ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za sve pojedina~ne ugovore vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi, niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje sa 31. 05.2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ke e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza sa 30. 06. 2007. godine i (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje sa 30. 06. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta (~lan 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom predmetu nabavke iznosi 20 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "HVB Cental Profit banke" d.d. Sarajevo, broj ra~una 129-101-10000529-32 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni "ViK" d.o.o. - Sarajevo, Ul. J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Iznos naknade za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti kod "HVB Central Profit banke" d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju" ili na glavnoj blagajni Preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodnom poni{tenju postupka, tendersku dokumentaciju }e dobiti bez nov~ane naknade. 

(1-11-9910-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-043/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: ++387 33 751 751 

Fax: ++387 33 751 756 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751-Mediha Oru~evi} 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-043/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka 1150 tona niskosumpornog mazuta do 1% sumpora za potrebe Termoelektrana "Tuzla" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1150 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla"u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, zadnja uplata poreza i doprinosa ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1. bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2. potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, e u vezi sa ta~kom g iz ~lana 26. ZJN stav (2) 

Ugovorni organ ne}e odobriti anga`ovanje podisporu~ioca ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26 ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 07. 2007. godine do 27. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 100,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central Profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 129 1061000116416 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30 .08. 2007. godine (~etvrtak) 

JP Elektroprivreda d.d. -  Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (soba 111) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

30. 08. 2007. godine (~etvrtak) u 13,00 sati. 

_______________

NOTICE OF PURCHASE 102-043/07 

Goods 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Mediha Oru~evi} 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 751 

Fax: +387 33 751 756 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION 

Purchasing of 1.150 t crude oil needs for TPP "Tuzla" in Tuzla 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN) 

It could be provided for from July 17th 2007. 

Tender Documentation could be taken over in the premises of JP EP BiH - Business & Technical Building, Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, Room no. 104 or 105 in period from 9. a.m. to 3. p.m. with presentation of a copy of tender costs payment. 

Tender documents fee 100.00 KM. 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 iz favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents 102-043/07. 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profit Bank dd Sarajevo against the account 129 1061000116416 in favor of  JP EP BiH - purchase of the tender documents 102-043/07. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

August 30th 2007 12:00 hours 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

(In case of open procedure) (Article 33 ZJN: Article 13 UPZ) 

Date August 30th 2007. in 13:00 hours 

PTZ EP BiH - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

(1-11-9911-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
STUDENTSKI CENTAR "NIKOLA TESLA"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Studentski centar "Nikola Tesla" 

Kontakt osoba: Ru`ica Adamovi} 

Adresa: Majke Jugovi}a 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401568870009 

Telefon: 051-435-370 

Faks: 051-435-371 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku profesionalne opreme evidentiran pod brojem 616/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda i odabir najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku profesionalne opreme i to: 

LOT 1    Nabavka profesionalne opreme za kuhiwu 

LOT 2    Nabavka profesionalne opreme za ve{eraj 

LOT 3    Nabavka opreme za fitnes klub 

LOT 4    Nabavka opreme i izrada plinske stanice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Studentskog centra "Nikola Tesla" Bawa Luka, Majke Jugovi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok iz ponude 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i moraju kao dokaz da nemaju ograni~ewa za u~e{}e u postupku javne nabavke dostaviti sqede}u dokumentaciju: 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije pod ste~ajem, ili pred likvidacijom, u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawa sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u peirodu koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva, i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerenu fotokopiju, ne stariju od 6 mjeseci) 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za period 01. 01. 2006. - 31. 12. 2006. godine (ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih izvr{enih isporuka dobavqa~a u zadwe tri godine (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    garancija kojom se potvr|uje da dobavqa~ zadovoqava odre|ene standarde obezbje|ewa kvaliteta (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izjava u vezi postprodajnog servisa i tehni~ke pomo}i (original ili ovjerena fotokopija, ne starija od tri mjeseca) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    50% 

    2) kvalitet    20% 

    3) uslovi i na~in pla}awa    10% 

    4) rok isporuke    10% 

    5) postoprodajni servis i tehni~ka pomo}    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka za prijem ponuda uz naknadu od 200,00 KM koja se mo`e uplatiti na ‘iro-ra~un broj 562-099-00001568-58 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 08. 2007. godine, do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 09. 2007. godine u 13,00 ~asova u prostorijama Studentskog centra "Nikola Tesla" Bawa Luka, Majke Jugovi}a 1 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te zakqu~no sa 22. 08. 2007. godine do 14,00 ~asova, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda ne otvarati" - za nabavku profesionalne opreme - LOT broj_________. 

Adresa na koju se ponude dostavqaju je: Studentski centar "Nikola Tesla", Majke Jugovi}a 1, Bawa Luka 78000. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i ili wihovi ovla{teni zastupnici. 

(1-11-9912-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 63/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Krajina Husein, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033 237-655 

Fax: 033 200-313 

E-mail: huseink@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Za LOT 1 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Paromlinska broj 60 

Telefon: 033/649-932 

Za LOT 2 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Sakib, dipl. ing. el. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba broj 36 

Telefon: 033 200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon "Kanalizacija", ul. Terezije 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Nabavka vodovodnog materijala - PE cijevi i fitinzi 

LOT 2 Nabavka kablova sa priborom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za sve pojedina~ne ugovore vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a i ta~ka b. ZJN BiH) 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje sa 31. 05. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

5.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza sa 30. 06. 2007. godine i (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

6.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje sa 30. 06. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

7.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukolio tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

8.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

9.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

10.    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu (za LOT 1) 

Napomena: Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta ne starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "HVB Central Profit banke" d.d. Sarajevo, broj ra~una 129-101-10000529-32 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, Jaroslava ^ernija 8.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 10,15 sati, 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "VIK" d.o.o. - Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Iznos naknade za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti kod "HVB Central Profit banke" d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una: 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na glavnoj blagajni preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude.  

(1-11-9915-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"A.D. 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 43/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"A.D. 

Kontakt osoba: @arko Boljanovi}, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: +387 59 464 222 

Fax: +387 59 464 085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: web lokacija: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi R i TE Gacko 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi R i TE Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 43/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka potro{nog materijala, le`ajeva i semeringa za odr`avanje kontinualno tehnolo{ke opreme i sistema odvodnjavanja u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljna specifikacija sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU "Rudnik i Termoelektrana Gacko "AD Gacko - SKLADI[TE 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da - 5 lotova 

LOT 1  Le`ajevi i semerinzi 

LOT 2  Limovi, cijevi i profili 

LOT 3  Vij~ana roba 

LOT 4  Op{ti potro{ni materijal 

LOT 5  ^eli~na u`ad i privezice 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za lotove 1, 2, 3 i 4 - 30 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

a za LOT 5 - 40 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude (za ponude ve}e od 100.000 KM) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE"Gacko, A.D. Gacko, ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, do momenta potpisivanja ugovora obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE"Gacko, A.D. Gacko ili certifikovani ~ek  u periodu  30 dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, c, e i f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljno razra|eni u tenderskom dokumentu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 16. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove Banjalu~ke banke, A.D. Banja Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP "Rudnik i TE "Gacko", Gacko, SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije, Tender broj 43/07: "Nabavka potro{nog materijala, le`ajeva i semeringa za odr`avanje kontinualno tehnolo{ke opreme i sistema odvodnjavanja". 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Nove Banjalu~ke banke A.D. Banja Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP "Rudnik i TE"a/d/ Gacko, A.D. Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 43/07: "Nabavka potro{nog materijala, le`ajeva i semeringa za odr`avanje kontinualno tehnolo{ke opreme i sistema odvodnjavanja". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 08. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine u 13,00 sati 

Gacko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE: 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pritom JP "Rudnik i TE"Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. 

Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{enje svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{ove, nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetanja. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa izradom ponude, mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 14,00 sati na telefone i to: 

Za tehni~ka pitanja: Rogan Milan, tel. ++387 59 /475-260 , 464-660 

Perin Pero, tel. ++387 59/475-251 

]uri} Luka, tel. 059/475-251 

Za komercijalna pitanja: @arko Boljanovi} tel. ++387 59/ 464-413   

Za op{ta pitanja: Dragan Dra{kovi}, tel. ++387 59/463-283 

Ovaj oglas objavljen je u  "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-9921-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"A.D.
GACKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 41/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"A.D. 

Kontakt osoba: @arko Boljanovi}, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: ++387 59 464 222 

Fax: ++387 59 464 085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi RiTE Gacko 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi RiTE Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 41/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ma{inskih i rezervnih dijelova za remont i teku}e odr`avanje opreme na PK "Gra~anica"Gacko u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljna specikacija sadr`ana je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"AD Gacko - Skladi{te 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 5 lotova 

LOT 1 Izrada vedrica za Bager ER-1250 

LOT 2 Izrada bubnjeva za tra~ne transportere i ma{ine 

LOT 3 Izrada valjaka za tra~ne transportere i ma{ine 

LOT 4 Izrada nestandardnih dijelova 

LOT 5 Gumena fleksibilna crijeva i dijelovi od plastike 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za LOT 1 - 40 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

Za lotove 2, 3, 4 i 5 - 35 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude (za ponude ve}e od 100.000 KM) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran do momenta potpisivanja ugovora, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE Gacko"A.D. Gacko, ili certifikovani ~ek u periodu 30 dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, pod a, c, d, e i f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama, ta~ka d: 

- bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljno razra|eni u tenderskom dokumentu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 16. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove Banjalu~ke banke, AD Banja Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP "Rudnik i TE Gacko"A.D. Gacko SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 41/07: Nabavka ma{inskih rezervnih dijelova za remont i teku}e odr`avanje opreme na PK "Gra~anica"Gacko u 2007. godini.   

Pla}anje unutar BiH vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Nove Banjalu~ke banke AD Banja Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 933 u korist JP "Rudnik i TE Gacko", AD Gacko  otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 41/07: Nabavka ma{inskih rezervnih dijelova za remont i teku}e odr`avanje opreme na PK "Gra~anica"Gacko u 2007. godini. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 11,30 ~asova 

Gacko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pritom JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. 

Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{enje svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{kove nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetanja. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova na telefone: 

- za tehni~ka pitanja: 

Rogan Milan,    tel. ++387 59/475-260 

]uri} Luka,       tel.          059/475-251 

^abrilo Dragan, tel.         059/475-251 

- za komercijalna pitanja: 

@arko Boljanovi}, tel. ++387 59/464-413 

- za op{ta pitanja: 

Dragan Dra{kovi}, tel. ++387 59/463-283 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-9923-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"A.D.
GACKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"A.D. 

Kontakt osoba: @arko Boljanovi}, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: +387 59 464 222 

Fax: +387 59 464 085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi RiTE Gacko 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi RiTE Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 40/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka zup~anika za potrebe kontinualno tehnolo{ke opreme RJ Rudnik za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljna specifikacija sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"AD Gacko - SKLADI[TE 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

35 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude (za ponude ve}e od 100.000 KM) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE"Gacko, A.D. Gacko, ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, do momenta potpisivanja ugovora obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE"Gacko, A.D. Gacko ili certifikovani ~ek  u periodu  30 dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, c, d, e i f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama, ta~ka d: 

- bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, detaljno razra|eni u tenderskom dokumentu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 16. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove Banjalu~ke banke, A.D. Banja Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP "Rudnik i TE"Gacko, SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije, Tender broj 40/07: "Nabavka zup~anika za potrebe kontinualno tehnolo{ke opreme RJ Rudnik". 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Nove Banjalu~ke banke A.D. Banja Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP "Rudnik i TE"Gacko, A.D. Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 40/07: "Nabavka zup~anika za potrebe kontinualno tehnolo{ke opreme RJ Rudnik". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 13,00 sati 

Gacko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pritom JP "Rudnik i TE Gacko"A.D. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. 

Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{enje svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{kove, nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetanja. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa izradom ponude, mogu se dobiti u vremenu od 09,00 do 14,00 sati na telefone i to: 

- za tehni~ka pitanja: 

Rogan Milan,    tel. ++387 59/475-260 

]uri} Luka,       tel.          059/475-251 

^abrilo Dragan, tel.         059/475-251 

- za komercijalna pitanja: 

@arko Boljanovi}, tel. ++387 59/464-413 

- za op{ta pitanja: 

Dragan Dra{kovi}, tel. ++387 59/463-283 

Ovaj oglas objavljen je u  "Slu`benom glasniku BiH" 

(1-11-9925-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 

Kontakt osoba: Kar~i} Salih 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200736830004 

Telefon: 033/201-288 

Fax: 033/667-061 

E-mail: salihkarcic@yahoo.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za u~e{}e u postupku izbora najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i pru`anje usluga broj 06-577-07/SK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka polubijelog hljeba te`ine 500 gr. 

2. Poslovi sanitarno preventivne za{tite podrazumijevaju sanitarnu preventivnu za{titu ljudi i objekata u kojima borave 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. Dnevna isporuka: PC "Salakovac"Mostar - 280 kom 

2. Ukupna koli~ina roba je utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. PC "Salakovac"Salakovac kod Mostara 

2. PC "Salakovac"Salakovac kod Mostara 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1. period u mjesecima: 12 mjeseci 

2. period u mjesecima: 12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema dodatnih zahtjeva 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za izvr{enje ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema dodatnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku javne nabavke imaju sva pravna i fizi~a lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi o ispunjavanju uslova ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    a)   ovjerena kopija identifikacionog broja 

    b)   ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra 

2.    a)   ovjerena kopija identifikacionog broja 

b)    ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra 

c)    ovjerena kopija rje{enja o radu nadle`nog Ministarstva zdravstva FBiH/RS 

d)    ovjerena kopija odobrenja za upotrebu preparata za poslove sanitarno ekolo{ke za{tite u na{oj zemlji 

e)    ovjerena kopija rje{enja nadle`nog ministarstva zdravstva o obavljanju djelatnosti i uvoza i prometovanja otrovima na veliko u FBiH/RS 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda o solventnosti preduze}a izdata od mati~ne banke 

2.    potvrda o solventnosti preduze}a izdata od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista 

2.    a) referens lista - lista glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije godine s ukupnim vrijednosnim iznosima 

b)    potvrda o radu specijaliste epidemiologa, sanitarnog in`enjera i 3 sanitarna tehni~ara 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 08. 2007. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumetnaicju, iznosi 50 KM (pedeset KM) i upla}uje se na ra~un Razvojna banka - Banja Luka na ra~un: 5620120000084588, svrha uplate: Tenderska dokumentacija Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, poziv na ra~un: 03019999. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 08. 2007. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Trg BiH 1, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Potpisanu ponudu u zape~a}enoj koverti dostaviti na adresu MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH, Komisija za nabavke, Trg BiH 1, Sarajevo, 71000. Na ~eonoj stranici koverte napisati na vidno mjesto za nabavku pod 2. "Ne otvaraj-ponuda za hljeb"ili "usluge pod 2. "Ne otvaraj-ponuda za DDD". 

Na pole|ini koverte upisati ime i prezime kontakt osobe i kontakt telefon/fax. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine". 

(1-11-9926-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA @UPANIJE POSAVSKE
MINISTARSTVO PROMETA, VEZA, TRGOVINE I PODUZETNI[TVA ORA[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo prometa, veza, trgovine i poduzetni{tva 

Kontakt osoba: Fahrudin Gari} 

Adresa: Obilaznica, JUG I bb 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254069310008 

Telefon: 031/713-330 

Fax: 031/713-330 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka putni~kog automobila - 1 kom. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog automobila-rabljenog do 1 godine starosti sa sljede}im karakteristikama: 

- 1 kom. 

- Zapremina motora 1968 cm3 

- Snaga KW/KS 103/140 

- Motor 2.0 TDI 

- Broj vrata 4+1 

- Boja: crna metalik 

- Ostale karakteristike navedene su u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno 1 automobil sa ukupnm iznosom od cca 55.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ora{je, Obilaznica, JUG I bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN u BiH 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim osoba iz ~lana 23. ZJN, prilo`iti: 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ovjerena fotokopija identifikacijskog broja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2006. godinu 

-    potvrda o solventnosti izdata od poslovne banke 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Za dokaz ispunjavanja uvjeta iz to~ke III.8. dostaviti: 

-    dokaz da je ponuditelj ovla{teni distributer i serviser ponu|enog vozila 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) na~in i rok pla}anja    u~e{}e 10% 

    4) garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do 06. 08. 2007. godine u prostorijama Ministarstva prometa, veza, trgovine i poduzetni{tva, JUG I bb, soba broj 40, Ora{je. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

08. 08. 2007. godine do 15,00 sati (u ured Ministarstva, soba 40 - osobno, ili na adresu Ministarstvo prometa, veza, trgovine i poduzetni{tva @upanije Posavske, JUG I. bb, Ora{je, sa naznakom: Tenderska dokumentacija-nabavka putni~kog automobila) 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

13. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

Ora{je, zgrada Vlade (sala za sjednice) 

(1-11-9966-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA BR^KO DISTRIKTA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/240-615 

Fax: 049/240-615 

E-mail: zaimk@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDE ZA NABAVKU RA^UNARSKE OPREME ZA OSNOVNE I SREDNJE [KOLE"na adresu: Vlada Br~ko Distrikta, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za nabavke, Bulevar mira broj 1, 761000 Br~ko. Ponude se mogu dostaviti putem po{te, dostavom na {alter broj 7 ili ponudu donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do 15. 08. 2007. godine do 14,00 ~asova. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske opreme za osnovne i srednje {kole 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme za osnovne i srednje {kole Odjeljenja za obrazovanje Vlade Br~ko Distrikta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji - Specifikacija ra~unarske opreme broj:  ITC-DM-07/07-1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Osnovne i srednje {kole u Br~ko Distriktu BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema ponu|enom-ugovorenom roku 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti dokaze da nije isklju~en iz prava u~e{}a u javnom nadmetanju i to kako slijedi: 

a)    da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    izjava ponu|a~a pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da nije ka`njavan za ozbiljan profesionalni prekr{aj u posljednjih pet godina ili uvjerenje nadle`nog suda 

e)    uvjerenje o izmirenim doprinosima prema Fondu zdravstvenog osiguranja i Fondu PIO u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdatu od strane nadle`ne institucije 

Kao dokaze za ta~ke a, b, c ponu|a~ mo`e dostaviti uvjerenje nadle`nog suda ili izvod iz sudskog registra. Uvjerenja ne mogu biti starija od tri mjeseca od dana izmirenja obaveza ra~unaju}i od dana dostave ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista za posljednje tri godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III je obavezna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu navedenih potkriterija: 

    1) cijena    80% 

    2) rok isporuke    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara, a kao uslov za primjenu ponu|a~ treba dostaviti dokaz izdat od Vanjsko trgovinske komore BiH da se radi o robi doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 08. 2007. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 15. 08. 2007. godine u 14,00 ~asova (vidi ta~ku I.4.) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 15. 08. 2007. godine u 14,15 ~asova u prostorijama Doma kulture, Mladena Maglova, Br~ko Distrikt BiH 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kao sastavni dio ponude dostaviti: 

-    fiksne jedini~ne i kumulativne cijene, a prema predmjeru ponude, sa uklju~enim svim tro{kovima i PDV-om i isklju~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, koja mora biti ovjerena i potpisana od strane ponu|a~a 

-    original i fotokopiju ponude 

-    uz ponudu treba dostaviti izjavu o prihvatanju opcije ponude od 60 dana 

(1-11-9975-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
BR^KO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Pamuk~i} Alma 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/240-617 

Fax: 049/240-617 

E-mail: nabavka@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Na adresi pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom "NE OTVARATI-PONUDA ZA NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA"na adresu navedenu Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko putem po{te, dostavom na {alter broj 7, ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki ovog obavje{tenja o nabavci 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vlade Br~ko Distrikta BiH  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I    Nabavka kancelarijskog materijala za Direkciju za
        finansije 

LOT II    Nabavka kancelarijskog materijala za Komisiju za
        hartije od vrijednosti  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisa ugovora do kraja fiskalne 2007. godine uz mogu}nost produ`enja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    dokaz da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    dokaz da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, a kao dokaz prilo`iti uverenje nadle`nog suda ili izjavu ponu|a~a pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u  

e)    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdat od nadle`ne institucije  

f)    dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdat od nadle`ne institucije 

Kao dokaze za a, b, i c ponu|a~ mo`e prilo`iti izvod iz sudskog registra ili uvjerenje nadle`nog suda. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista za posljednje 3 (tri) godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    opise i/ili fotografijei/ili kataloge proizvoda koji su ponu|eni, a ~iju vjerodostojnost je dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to Komisija zahtijeva  

-    certifikate kojima se jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost tonera i kertrid`a 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do 13. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku doukumentaciju iznosi 5,00 KM sa PDV-om po lotu koji se upla}uje na JRD broj 1290079404545811, vrsta prihoda, {ifra op{tine 099. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 12,30 sati, 

Br~ko, Dom kulture Br~ko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve stranice ponude trebaju biti uvezane i numerisane. 

Uz ponudu treba dostaviti i izjavu o prihvatanju opcije ponude od 60 dana 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Kontakt osoba: Pamuk~i} Alma 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-470, 049/240-615 

Fax: 049/216-470, 049/240-615 

E-mail: nabavka@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Kontakt osoba: Pamuk~i} Alma 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-470, 049/240-615 

Fax: 049/216-470, 049/240-615 

E-mail: nabavka@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

(1-11-9976-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-017 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Lutrija Republike Srpske Bawa Luka 

Kontakt osoba: Biqana Popovi} 

Adresa: Cara Lazara 29 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401560970004 

Telefon/Faks: 051/432-700 i 051/430-500 

E-mail: jp lutrija@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tewe o nabavci broj 01-017 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka automobila po principu staro za novo 

LOT 1    Nabavka automobila po principu staro za novo,
        prodajom automobila Renault Laguna 

LOT 2    Nabavka automobila po principu staro za novo,
        prodajom automobila VW Polo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Po pravilu kao pod I.1. (prema tenderskoj dokumentaciji) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sve dokaze u smislu ~l. 23. ZJN, a naro~ito: 

-    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom i drugo navedeno u stavu 1. ta~ka a. ~l. 23. ZJN 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu za penzijsko i invalidsko osigurawe 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu zdravstvenog osigurawa 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa BiH ili zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan u originalu ili ovjerena fotokopija. 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti na jednom od slu`benih jezika BiH, a ako su izdati od organa van Bosne i Hercegovine moraju biti prevedeni na jedan od slu`benih jezika BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni identifikacioni broj firme 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    referenc lista 

-    dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 25. stav 1. ta~ka b, d ZJN, bilans stawa i bilans uspjeha zakqu~no sa 31. 12. 2006. godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1) cijena    60% 

    2) kvalitet    20% 

    3) rok pla}awa i uslovi     10% 

    4) rok isporuke    5% 

    5) postprodajni uslovi (servis i garancija)    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pravnoj slu`bi JP Lutrija RS, Bawa Luka odmah nakon objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 ~asova uz podno{ewe potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30 KM. 

Pla}awe se vr{i preko transakcijskog ra~una broj 

- 551 001 00012 819 81 kod Nove Bawalu~ke banke 

- 562 099 00000 296 91 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope 

- 161 045 000978 0062 kod Raiffeisen Banke 

- 5520020001923960 Hypo Alpe-Bank 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 28 dana od dana objavqivawa Obavje{tewa o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". Na koverti nazna~iti: "Ponuda za javno nadmetawe broj 01-017 za LOT broj _____, sa napomenom ne otvarati" 

Adresa prijema ponuda: JP LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA, Cara Lazara 29, 78000 Bawa Luka ili neposredno u prijemnoj kancelariji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana ili 2 (dva) mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se izvr{iti drugi radni dan od dana zatvarawa sqede}im redoslijedom: 

LOT 1 u 9,00 ~asova 

LOT 2 u 10,00  ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

JP LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku. 

(1-11-9980-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.3-2.1-3370/07-2 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Muhamed Huri} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/661 285 

Fax: 033/664-116 

E-mail: muhamed.huric@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5.-2.1-3370/07-2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe kako slijedi: 

LOT 1 Komponente za telefoniju 

LOT 2 Ru~ni i elektri~ni alati 

LOT 3 Lotre, alpinisti~ka u`ad i dr. 

LOT 4 Stanica za odr`avanje freona 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja. 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN  ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, koja nije starija od 3 (tri) mjeseca (original ili ovjerene fotokopije).  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pismo ponude na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, ta~nom adresom, identifikacionim brojem i PDV brojem (za PDV obveznike uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovnih banaka da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista ponu|a~a u poslovima sli~nog sadr`aja u posljednje 2 (dvije) godine 

-    prospektna dokumentacija - katalozi i atesti (za robu za koju se mogu obezbijediti) sa izgledom i tehni~kim karakteristikama za svaku ponu|enu poziciju, a prema specifikaciji 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije i postgarantnom periodu 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu zamjene/servisa u toku garantnog roka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, kancelarija broj 103, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 08. 2007. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-9985-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.3-2.1-8168/05-8 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Muhamed Huri} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/661285 

Fax: 033/664116 

E-mail: muhamed.huric@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5-2.1-8168/05-8 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe kako slijedi: 

LOT 1 Personalni ra~unari i {tampa~i 

LOT 2 Fax aparati 

LOT 3 Fiksni telefoni 

LOT 4 Mobilni telefoni 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja, a zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, koja nije starija od 3 mjeseca (original ili ovjerene kopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pismo ponude na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, ta~nom adresom, identifikacionim brojem i PDV brojem (za PDV obveznike uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u posljednjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prospektna dokumentacija (katalozi sa izgledom i tehni~kim karakteristikama) za svaku ponu|enu poziciju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana doma}eg ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, kancelarija br. 103 bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-9986-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Habiba Durmo - za komercijalna pitanja, Alma [upi}-za tehni~ka pitanja, Jasmina Karad`a-za tehni~ka pitanja   Suada Penava-za tehni~ka pitanja, Samir Avdakovi}-za tehni~ka pitanja, Elvisa Be}irovi}-za tehni~ka pitanja 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: ++387 33 751 441 ++387 33 751 412, 751 410, 751 424, 751 411 

Fax: ++387 33 751 443 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/07-04 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4    Srednjonaponski SF6 blokovi 

LOT 5    Niskonaponski blokovi 

LOT 7    ^eli~ne konzole i nosa~i 

LOT 8    Betonske cijevi 

LOT 15    U`ad za nadzemne vodove 

LOT 16    Kompozitni polimerni izolatori 

LOT 24    Kablovski priklju~ni ormari}i za ugradnju na zid 

LOT 29    Plasti~na oprema 

LOT 31    Izolaciona ulja 

LOT 36    Materijal za uzemljenje 

LOT 38    Vijci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta elektrodistributivnih dijelova - prema rasporedu u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a sa rokom va`nosti 120 dana od roka dostave ponude (minimalno 2.000,00 KM ukoliko je iznos od 1,5% vrijednosti manji od 2.000,00 KM) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 16. 07. 2007. godine do 27. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 100,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za lot... 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central Profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 129 1061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za lot... 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

LOT 4, LOT 5, LOT 7, LOT 8: 28. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 15, LOT 16, LOT 24, LOT 29: 29. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 31, LOT 36 i LOT 38: 30 .08. 2007. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 08. 2007. godine 

LOT 4 u 11,00 sati, sala 111 

LOT 5 u 12,00 sati, sala 111 

LOT 7 u 13,00 sati, sala 111 

LOT 8 u 14,00 sati, sala 111 

  

29. 08. 2007. godine 

LOT 15 u 11,00 sati, sala 111 

LOT 16 u 12,00 sati, sala 111 

LOT 24 u 13,00 sati, sala 111 

LOT 29 u 14,00 sati, sala 111 


30 .08. 2007. godine 

LOT 31 u 11,00 sati, sala 111 

LOT 36 u 12,00 sati, sala 111 

LOT 38 u 13,00 sati, sala 111 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

______________

NOTICE OF PURCHASE 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS SOF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.    Contract person: 

Mrs. Habiba Durmo (for commercial mattters) 

Mrs. Alma [upi} (for technical matters) 

Mrs. Jasmina Karad`a (for technical matters) 

Mrs. Suada Penava (for technical matters) 

Mrs. Elvisa Be}irovi} (for technical matters) 

Mrs. Samir Avdakovi} (for technical matters) 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 420022515005 

VAT Nubmer: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 441  ++ 387 33 751 412: 751 410: 751: 424 751 411 

Fax: +387 33 751 404  ++387 33 751 443 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION 

LOT 4 Middle-voltage SF6 blocks 

LOT 5 Low-voltage blocks 

LOT 7 Steel consoles and supports 

LOT 8 Concerete pipes 

LOT 15 Roples for overground lines 

LOT 16 Composed polymetric insulators 

LOT 24 Cable connection cubicles for wall mounting 

LOT 29 Plastic equipment 

LOT 31 Insulators oil 

LOT 36 Materials for earthing 

LOT 38 Screws 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specificastions from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN) 

Can be ensured from July 16: 2007. to August 27:2007 

Tender documents sfee: Uncluded vat  100.00 KM per LOT. 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents for Lot... 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profit Bank dd Sarajevo against the account 129 1061000116416 in favor of  JP EP BiH - purchase of the tender documents Lot... 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

August 28: 2007 

LOT 4: LOT 5: L OT 7: LOT 8 at 10:00 hours 

August 29: 2007. 

LOT 15: LOT 16: LOT 24: LOT 29 at 10:00 hours 

August 30: 2007 

LOT 31: lot 36: lot 38 AT 10:00 HOURS 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33 ZJN: Article 13 UPZ) 

Date August 28-30: 2007. a.m. Room no. 111 

Place Sarajevo: Vilsonovo {etali{te 15 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Opening time of the bids: 

August 28, 2007 

LOT 4 u 11:00 hours 

LOT 5 u 12:00 hours 

LOT 7 u 13:00 hours 

LOT 8 u 14:00 hours 


August 29, 2007. 

LOT 15 u 11:00 hours 

LOT 16 u 12:00 

LOT 24 u 13:00 

LOT 29 u 14:00 


August 30, 2007. 

LOT 31 u 11:00 hours 

LOT 36 u 12:00 

LOT 38 u 13:00 

(1-11-9990-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTROKRAJINA"AD BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-11-P/07-H 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Elektrokrajina"a.d.  Bawa Luka 

Kontakt osoba: Gojko Trnini} 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 400855640000 

Telefon: 051 215 612 

Faks: 051 215 - 610 

E-mail: sistems@inecco.net 

Internet adresa: www.elektrokrajina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., kancelarija broj 7 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., kancelarija broj 16 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Nadzornog odbora o nabavci goriva za motorna vozila broj NO 525/07 od 27. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za motorna vozila 

- dizel goriva (EURO) 

- olovnog benzina SUPER (MB 98) 

- bezolovnog benzina ( BMB 95) 

Po lotovima: 

LOT 1  Nabavka goriva za radne jedinice - poslovnice 

- Direkcija 

- Elektroizgradwa i odr`avawe 

- Bawaluka 

- ^elinac 

- Kotor Varo{ 

- Kne`evo 

- Krupa na Vrbasu 

- Bronzani Majdan 

- Potkozarje 

- Mrkowi} Grad 

- [ipovo 

- Jezero 

- Ribnik 

- Drini} 

LOT 2 Nabavka goriva za radne jedinice - poslovnice 

- Lakta{i 

- Prwavor 

- Srbac 

- Gradi{ka 

- Kozarska Dubica 

- Prijedor 

- Novi Grad 

- Kostajnica 

- Krupa na Uni 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili oba lota 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bezuslovna garancija banke 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna garancija banke ili mjeni~na izjava sa bjanko ovjerenom vlastitom mjenicom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema ograni~ewa za wegovo u~estvovawe u otvorenom postupku javne nabavke u smislu odredbi iz ~lana 23. ZJN stav (1) pod a), b), c), d), e) i f) . 

Navedene potvrde i uvjerewa moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca, ra~unau}i datum otvarawa ponude, izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini, ili nadle`nih organa dr`ave u kojoj je ponu|a~ registrovan. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    uvjerewe o registraciji u poreskoj upravi 

-    uvjerewe o registraciji u Upravi za indirektno oporezivawe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista sa vrijednostima izvr{enih ugovora u 2006. godini, uz obezbje|ewe dokaza u formi potvrda o izvr{enim ugovorima koje su izdali naru~ioci 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    75% 

    2)    tehni~ka i profesionalna
        sposobnost ponu|a~a    u~e{}e    10% 

    3)    udaqenost pumpe isporu~ioca od
        sjedi{ta naru~ioca    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    5% 

    5)    ekonomska i finansijska podobnost
        ponu|a~a    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova u kancelariji broj 7. na navedenoj adresi, po~ev od 16. 07. 2007. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM sa ura~unatim PDV-om za ponu|a~e iz Bosne i Hercegovine, ili ekvivalentna vrijednost u evrima za ponu|a~e iz inostranstva prera~unata na dan uplate po sredwem kursu Centralne banke BiH.   

Pla}awe u KM vr{i se na ‘iro ra~un broj 551-001-00000105-05 kod Nove Bawalu~ke banke a.d. Bawa Luka, sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije 01-11-P/07-N u korist "Elektrokrajina"a.d. Bawa Luka 

Za devizne uplate instrukcija za pla}awe je slijede}a: 

Korespondent banka: DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT/M 

                                    EUR 100 9359118 1000 

                                    SWIFT code: DEUTDEFF 

Banka korisnika:      NOVA BAWALU^KA BANKA AD
                                          BAWA LUKA 

                                    SWIFT code: BLBABA22 

Korisnik:                      5400-01074440 

                                           "Elektrokrajina"a.d. Bawa Luka 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda bi}e izvr{eno 14. 08. 2007. godine u 13,00 ~asova u sali za sastanke broj 25 "Elektrokrajina"a.d. Bawa Luka, Ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom. 

Na koverti,  uz punu adresu ponu|a~a, nazna~iti "PONUDA ZA GORIVO - LOT BROJ (navesti broj lota) - NE OTVARATI". 

Ponu|a~i ili wihovi ovla{teni predstavnici imaju pravo da prisustvuju otvarawu ponuda. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Elektrokrajina"a.d.  Bawa Luka 

Kontakt osoba: Gojko Trnini} 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 400855640000 

Telefon: 051 215 612 

Faks: 051 215 610 

E-mail: sistems@inecco.net 

Internet adresa: www.elektrokrajina.com 

(1-11-9991-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"VODOVOD"A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 04/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Vodovod"a.d. Bawa Luka 

Kontakt osoba: Babi} Goran 

Adresa: 22. aprila, broj 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 401006950000 

Telefon: 051 215 443 

Faks: 051 215 443 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke preduze}a u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka vodomjera po lotovima 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaqni podaci (vrsta i koli~ina) dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te "Vodovoda" Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Vodomjeri 

LOT 2 Vodomjeri sa impulsnim mjera~em 

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz pon|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, te u vezi s tim obavezan je dostaviti: 

1.    uvjerewe suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred lividacijom 

2.    uvjerewe da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, niti za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju 

3.    uvjerewa o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama izdatim od nadle`nih institucija 

4.    uvjerewe o izmirenim obavezama za PIO 

5.    uvjerewe o izmirenim obavezama za zdravstveno osigurawe 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    ovjerena kopija rje{ewa upisa u sudski registar sa ovjerenim svim prilozima, ovjera ne starija od 3 mjeseca; rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

b)    ovjerena kopija uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ovjera ne starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti potvrdu poslovne banke o solventnosti u posqedwih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    lista glavnih isporuka predmetne robe dobavqa~a izvr{enih u posqedwe 2 godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz pribavqawe potvrde od tih primaoca 

b)    kataloge proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavqa~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva 

c)    izjava ponu|a~a da }e na tra`ewe ugovornog organa dostaviti bilo koji od uzoraka predmetne robe na uvid 

d)    uvjerewa koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji po lotovima. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 65/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija po lotovima, se mo`e dobiti u Nabavnoj slu`bi "Vodovoda", u ulici 22. aprila, broj 2, Bawa Luka, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM po lotu i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj: 562-099-00004224-44 koji se vodi kod NLB Razvojne banke Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija 04/07 , LOT broj___". Nov~ana naknada je nepovratna.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda sa ostalom zahtijevanom dokumentacijom je 14. 08. 2007. godine do 14,00 ~asova (na protokol - soba broj 1.) u "Vodovodu"a.d. Bawa Luka, 22. aprila 2. 

Ponudu dostaviti u zatvorenoj i zape~a}enoj koveti (za svaki lot pojedina~no odvojiti: u posebnu kovertu op{tu dokumentaciju - uslovi za u~e{}e, a u posebnu kovertu samo ponudu i sve zajedno upakovati u jednu kovertu) sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA TENDER 04/07, LOT broj___"ZA KOMISIJU ZA JAVNE NABAVKE. 

Neblagovremeno dostavqene ponude, kao i ponude koje ne ispuwavaju uslove iz obavje{tewa o nabavci, ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine za: 

LOT 1 - u 11,00 ~asova 

LOT 2 - u 12,00 ~asova 

U upravnoj zgradi (mala sala, broj 29), "Vodovod", 22. aprila, broj 2, u Bawoj Luci. 

Zainteresovani predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati otvarawu ponuda uz predo~ewe pismenog ovla{tewa 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tewu o javnoj nabavci. 

4.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tewe o otkazivawu. 

5.    U slu~aju da ponu|a~ podnosi ponudu na vi{e lotova dovoqno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispuwava uslove i za druge lotove, dok u tim drugim lotovima dostavqa obi~ne fotokopije sa navo|ewem-naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije nazna~enih fotokopirnih dokumenata. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 ~asova u Preduze}u, ili na telefon 051/215-443. 

(1-11-10014-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
SARAJEVO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva 

Kontakt osobe: Esad [abared`ovi}, Alma Koba{lija,
Nada Rajkovi}, Dominko Vrlji} 

Adresa: Titova 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200712570001 

Telefon: +387 33 44 33 38 

Fax: +387 33 66 36 59 

E-mail: esad04@bih.net.ba  alma-kobaslija@hotmail.com 

veterina@fmpvs.gov.ba, dominko.vrljic@ht.ba 

Internet adresa: www.fmpvs.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel. 036/395 201, faks: 036/395 279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka IT opreme, temeljem Odluke ministra broj 01-14-249 od 05. 07. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava IT opreme: ra~unala, IT mre`ne i periferne opreme, materijala za izradu pasivne LAN infrastrukture 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti sadr`ani u dokumentaciji za nadmetanje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Titova 15, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1: Ra~unala i mre`na oprema 

LOT 2: Periferna ra~unalna oprema 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova koji su predmet nadmetanja. 

Ponuda za pojedini lot mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima naru~itelja za taj lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, ponuditelj dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihva}anja njegove ponude i ugovaranja isporuke opreme, osigurati jamstvo za dobro izvr{enje ugovora, na iznos 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini kojim se dokazuje: 

-    da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, da nije u{ao u odre|eni aran`man s vjerovnicima ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti 

-    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s vjerovnicima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini 

-    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane mjerodavnog suda u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    uvjerenje mjerodavne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o izmirenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, odnosno pravovaljan dokument o registraciji (uklju~uju}i sve promjene u registraciji) 

-    identifikacijski i PDV broj ponuditelja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnodti ponuditelja u protekle 3 (tri) godine ili od datuma po~etka poslovanja ako je ponuditelj po~eo s radom prije manje od 3 (tri) godine (revidirana financijska izvje{}a i/ili bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti, te ostala dokumentacija po izboru ponuditelja a koja dokazuje njegovu ekonomsku i financijsku sposobonost) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    referentni popis izvr{enih isporuka ponuditelja u posljednje 3 godine koji se dostavlja u obliku izjave ponuditelja, a sadr`i kratak opis posla (predmet, vrijednost), godinu izvr{enja i naziv naru~itelja 

-    autorizacija proizvo|a~a da je ovla{teni diler njihove opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima: 

            LOT 1      LOT 2 

    -    ponu|ena cijena    65%       65% 

    -    rok isporuke    15%       15% 

    -    kvaliteta    10%       10% 

    -    uvjeti pla}anja    10%       10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za nadmetanje mo`e se preuzeti svakim radnim danom (8,00  do 16,00 sati) u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Titova 15, protokol (II sprat). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

O ta~nom terminu otvaranja ponuda svi ponuditelji }e biti naknadno obavije{teni putem telefona. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog organa. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja, uz obavezno predo~eno pismeno ovla{tenje 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o janvim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benom glasniku BiH"od 16. 07. 2007. godine. 

(1-11-10015-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Edin Salihagi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/261-271 

Fax: 033/261-272 

E-mail: tender1@mcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod i.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila u skladu sa tehni~kom specifikacijom i opremom navedenoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Broj jedinica 1 (jedno vozilo) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Trg BiH 1 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

MCP BiH zadr`ava prava kona~nog izbora i definisanja potrebnih elemenata garancije (garancija za dobro izvr{enje posla) u toku pregovora sa dobavlja~em, a u skladu sa ponu|enim opcijama pla}anja 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. ZJN BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. ZJN BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. ZJN BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. ZJN BiH 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primijenit }e se preferencijalni tretman doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u periodu od 21-og dana od dana objave obavje{tenja o javnoj nabavci na adresi ugovornog organa, soba 434. 

Prije preuzimanja tenderske dokumentacije, zainteresovani ponu|a~i su du`ni prezentovati dokaz o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju koja iznosi 30,00 KM. 

Navedeni iznos se treba uplatiti kod banke: Razvojna banka AD Banja Luka, Filijala Lukavica. 

-    Transakcijski ra~un: 562-012-0000084588 

-    Svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju (Za tender Ministarstvo civilnih poslova BiH) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika i pisama Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 08. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon isteka roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 08. 2007. godine 

Sarajevo, Trg BiH 1. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Edin Salihagi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/261-271 

Fax: 033/261-272 

E-mail: tender@mcp.gov.ba 

Internet adresa: www.mcp.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Edin Salihagi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/261-271 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Edin Salihagi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

(1-11-10016-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA  RUDO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Rudo 

Kontakt osoba: Dragan Stiki} 

Adresa: Dragoquba Dra`e Mihajlovi} 41 

Po{tanski broj: 73260 

Grad: Rudo 

Identifikacioni broj: 4401463690005 

Telefon: 058/711-164 

Faks: 058/711-242 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 02-312-759/07 od 06. 07. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektromaterijala prema sqede}im lotovima: 

LOT 1    Nabavka elektromaterijala za izgradwu 10 kV bodova 

LOT 2    Nabavka elektromaterijala za izgradwu ‘eqezno-
        re{etkastih trafostanica  

LOT 3    Nabavka elektromaterijala za izgradwu NN mre`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Sukcesivna isporuka u roku od 30 dana od dodjele ugovora, odnosno zahtjeva od ugovornog organa 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke na iznos 1% od ukupne vrijednosti ponude sa validno{}u od 45 dana od dana otvarawa ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjavu ponu|a~a da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju banke prihvatqive za ugovornog organa od 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti ili bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu koja }e biti realizovana u slu~aju nekvalitetno izvr{ene isporuke elektro opreme i materijala 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije, u protivnom ponuda ne}e biti uzeta u razmatrawe. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog broja, odnosno uvjerewe o registraciji PDV obveznika 

3.    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine 

2.    originalna potvrda banke ili ovjerena fotokopija da ra~un ponu|a~a nije blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista za isporuke u posledwe 3 (tri) godine 

2.    certifikati o kvalitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponu|ene robe    u~e{}e 70% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3)    na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}ih ponuda sa preferencijalnim faktorom u visini 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Nepovratna nov~ana naknada se upla}uje na sqede}e ra~une: 

za uplatu u KM broj ‘iro-ra~una je: 565-720-80000001-09, {ifra prihoda: 729 124 - BOBAR BANKA BIJEQINA. 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 08. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

- Za LOT 1 i 2 - 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

- Za LOT 3 - 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 08. 2007. godine sa po~etkom u 11,00 ~asova, u prostorijama Op{tine Rudo, I sprat 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti prema uputama navedenim u dokumentaciji, u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a uz naznaku: "Ponuda za Tender broj 02-312-759/07 od 06. 07. 2007. godine LOT ___ - Ne otvarati". 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od tra`enih dokumenata stariji od 3 (tri) mjeseca, da nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina Rudo 

Kontakt osoba: Dragan Stiki} 

Adresa: Dragoquba Dra`e Mihajlovi}a 41 

Po{tanski broj: 73260 

Grad: Rudo 

Identifikacioni broj: 4401463690005 

Telefon: 058/711-164 

Faks: 058/711-242 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina Rudo 

Kontakt osoba: Dragan Stiki} 

Adresa: Dragoquba Dra`e Mihajlovi} 41 

Po{tanski broj: 73260 

Grad: Rudo 

Identifikacioni broj: 4401463690005 

Telefon: 058/711-164 

Faks: 058/711-242 

(1-11-10022-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Nizama [e}eragi}, Eti Oberan, Kasema Telalagi} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200298890007 

Telefon: 033 656-246, 714-816 

Fax: 033 656-246 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Aparat za mjerenje buke sa kalibratorom 

        Aparat za mjerenje vibracija ljudskog tijela sa
        kalibratorom 

LOT 2    Termalni desorber sa priborom za uzimanje uzoraka
        radne sredine (pra{ina i volatilne materije) 

LOT 3    Aparat za odre|ivanje lebde}ih ~estica u radnoj
        sredini 

LOT 4    Analiti~ka vaga sa 5 decimala 

LOT 5    Laboratorijska stolna centrifuga 

LOT 6    Aplanacioni bezdodirni tonometar (Non Touch) na
        zrak (Air Push) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju, dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda, po slijede}im potkriterijima: 

    -    kvalitet    u~e{}e 50% 

    -    postprodajni servis, edukacija i tehni~ka
        pomo}    u~e{}e 30% 

    -    cijena    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti kod ugovornog organa, soba broj 151., sprat I, svakim radnim danom do 14,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja, tj. do 13. 08. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine, sa po~etkom u 11,30 sati 

Mjesto: kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no i to pojedina~no po lotovima sa naznakom: "Ponuda za LOT broj___, ne otvarati - otvara Komisija", na adresu ugovornog organa. 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu i telefon ponu|a~a. 

(1-11-10023-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE
LJUBU[KI 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: MUP @upanije Zapadnohercegova~ke 

Kontakt osoba: Ivan Jel~i} 

Adresa: Kralja Zvonimira 1 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4272016100000 

Telefon: 039/830-851 

Fax: 039/830-890 

E-mail: mup.zzh@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Prora~un MUP-a @ZH za 2007. godinu 02-1-258/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ljubu{ki LOT 1 83.000 litara benzina 95, 150.000 litara eurodisel, 45.000 litara lo`-ulja 

Grude LOT 2 18.000 litara benzina 95, 40.000 litara eurodisel, 45.000 litara lo`-ulja 

Posu{je LOT 3 11.000 litara benzina 95, 54.000 litara eurodisel, 45.000 litara lo`-ulja 

[. Brijeg LOT 4 22.000 litara benzina 95, 72.000 litara eurodisel, 45.000 litara lo`-ulja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Benzin=134.000 litara 

Eurodisel=316.000 litara 

Lo`-ulje=180.000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzin i eurodisel-benzinska crpka u: Ljubu{ki, Grude, Posu{je i [. Brijeg. 

Lo`-ulje na adrese: Ljubu{ki-Kralja Zvonimira 1, [. Brijeg -Obilaznica bb, Grude - Trg Herceg Bosne 1, Posu{je-Antun Gustav Mato{ 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

36 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava nakon 3 godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Izjava kandidata da nema smetnji za sudjelovanjem u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~l. 23. stavak 1. to~ka a. do to~ke g. ZJN. Dokaz o pla}enim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za 4, 5, i 6 mjesec 2007. godine. Dokaz o pla}enim poreznim obavezama zaklju~eno sa 6 mjesecom 2007. godine 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji kojom se dokazuje da je ponu|a~ registriran za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kopija zavr{enog ra~una za 2006. godinu 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    kopija zavr{nog ra~una za 2006. godinu 

-    lista zaklju~enih poslova u zadnje dvije godine 

-    izjava kandidata da }e isporu~ivati gorivo predvi|eno zakonskim standardima 

-    dokaz o atestima za gorivo 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena s PDV-om i bez PDV-a    u~e{}e 80% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 31. 07. 2007. godine. 

Nov~ana nakanda za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Svi jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 08. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Do 16. 09. 2007. godine 

1 mjesec ili 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 08. 2007. godine 

LOT 1 u 10,30 sati, LOT 2 u 11,00 sati, LOT 3 u 11,30 sati, LOT 4 u 12,00 sati 

Ljubu{ki, Kralja Zvonimira 1, ured broj 17B 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enim kuvertama i ispisati: Ponuda za pogonsko gorivo, sa naznakom broja lota na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom ovjerenom od strane ponu|a~a, a sve u propisano zape~a}enoj kuverti: Ponuda za pogonsko gorivo ne otvaraj, po{tom ili osobno na protokol MUP-a @ZH Ljubu{ki, Kralja Zvonimira 1, 88320, Ljubu{ki. 

Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na ‘irora~un broj 3380002200004013, vrsta prihoda 722631, op}ina 059, prora~unska organizacija 1301001, sa naznakom: za otkup tenderske dokumentacije za pogonsko gorivo. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MUP @upanije Zapadnohercegova~ke 

Kontakt osoba: Ivan Jel~i} 

Adresa: Kralja Zvonimira 1 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 427016100000 

Telefon: 039/830-851 

Fax: 039/830-890 

E-mail: mup.zzh@tel.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: MUP @upanije Zapadnohercegova~ke 

Kontakt osoba: Ivan Jel~i} 

Adresa: Kralja Zvonimira 1 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4272016100000 

Telefon: 039/830-851 

Fax: 039/830-890 

E-mail: mup.zzh@tel.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: MUP @upanije Zapadnohercegova~ke 

Kontakt osoba: Ivan Jel~i} 

Adresa: Kralja Zvonimira 1 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4287016100000 

Telefon: 039/830-851 

Fax: 039/830-890 

E-mail: mup.zzh@tel.net.ba 

(1-11-10024-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO FINANCIJA @UPANIJE POSAVSKE 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo financija @upanije Posavske 

Kontakt osoba: Joso Damjanovi} 

Adresa: Obilaznica, JUG I bb 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254010930002 

Telefon: 031-712-692 

Fax: 031-713-932 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o isporuci roba i usluga za potrebe korisnika prora~una @upanije Posavske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka roba i vr{enje usluga za potrebe korisnika prora~una i to: 

LOT 1    Nabava goriva 

LOT 2    Nabava plina (propan-butan) 

LOT 4    Nabava uredskog materijala 

LOT 5    Nabava tiskarskog materijala 

LOT 9    Obavezno osiguranje putni~kih automobila 

LOT 10    Autogume i akumulatori 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je @upanije Posavske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponuditelj nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

-    uvjerenje da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje da ponuditelj nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

-    uvjerenje da ponuditelj nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina 

-    uvjerenje da je ponuditelj izmirio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa MIO 

-    uvjerenje da je ponuditelj izmirio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obveza 

-    svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za djelatnost koja je predmet ovog tendera osim osoba iz ~lanka 23. ZJN i prilo`iti: 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ovjerenu fotokopiju identifikacijskog broja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha za 2006. godinu za pravne osobe 

-    izjavu o ukupnom prometu za 2006. godinu za fizi~ke osobe 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka roba kupcima u posljednjoj godini (za robe) 

-    lista glavnih usluga pru`enih u posljednjoj godini (za usluge) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 8. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od objave do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

20. 08. 2007. godine u 10,00 sati 

Ora{je, zgrada Vlade @upanije Posavske 

(1-11-10032-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna direkcija robnih rezervi 

Kontakt osoba: Samir Krama 

Adresa: ]emalu{a 6/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200018950000 

Telefon: +38733210138 

Fax: +38733210138 

E-mail: fdrr.com@bih.net.ba 

Internet adresa: nema 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o ponovnom pokretanju otvorenog postupka javne nabavke jednog putni~kog automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Putni~ki automobil: 

-    dizel motor 

-    snaga motora (u skladu sa tenderskom dokumentacijom) 

-    zapremina (u skladu sa tenderskom dokumentacijom) 

-    godina proizvodnje: 2007. 

-    broj sjedala: 5 

-    broj vrata: 5 

-    boja: crna 

-    dodatna oprema: u skladu sa specifikacijom (sadr`ana u prilogu tenderske dokumentacije) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan putni~ki automobil 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje isporukom vozila narednog dana nakon potpisivanja ugovora, i traje dok ugovorni organ ne izvr{i pla}anje, a najkasnije 90 dana, od dana isporuke vozila. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema zahtjeva 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze za u~e{}e u otvorenom postupku javne nabavke, a u smislu odredbi ~lana 23. stav (1), ta~ka a), b), c), d), e) i f) ZJN kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti i: 

-    popunjen obrazac za dostavljanje ponude, prilog 2 tenderske dokumentacije 

-    popunjen obrazac za cijenu, prilog 3 tenderske dokumentacije 

-    popunjen obrazac- Povjerljive informacije, prilog 4 tenderske dokumentacije (ukoliko ponuda sadr`i povjerljive informacije) 

-    izjavu ponu|a~a o roku pla}anja 

-    izjavu ponu|a~a o roku isporuke 

-    izjavu o garantnom periodu 

-    izjavu o nepromjenljivosti cijena 

-    izjavu o prihvatanju opcije ponude 

-    izjavu ponu|a~a ukoliko se radi o doma}em proizvodu, a radi primjene preferencijalnog tretmana doma}eg 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ne starija od 30 dana 

-    ovjerena kopija uvjerenja o registraciji obveznika PDV-a ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u 2005. i 2006. godini s vrijednostima i nazivima pravnih osoba kojima je vr{ena isporuka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu navedenih kriterija: 

    1.    cijena sa ura~unatim popustom i carinom
        bez PDV-a    u~e{}e 50% 

    2.    rok pla}anja    u~e{}e 50% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dati odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ne napla}uje se. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi, Sarajevo, ]emalu{a 6/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa nazivom, punom adresom ponu|a~a, brojem telefona i naznakom: "Ponuda za nabavku automobila - ne otvarati do 14. 08. 2007.godine". 

Ponude se predaju li~no na protokol Federalne direkcije robnih rezervi svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati ili po{tom preporu~eno i moraju biti primljene u Federalnu direkciju robnih rezervi najkasnije do 14. 08. 2007. godine do 12,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 sati na protokolu Federalne direkcije robnih rezervi. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

Nepotpune ponude se ne}e razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-10035-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
OP]INA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Gora`de 

Kontakt osoba: Popovi} D`email 

Adresa: Mar{ala Tita 2 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245025030009 

Telefon: 221-002 lok. 215 

Fax: 221-332 

E-mail: Opcinago@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci gra|evinskog materijala za izgradnju {est individualnih stambenih objekata pripadnika bora~kih populacija 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gra|evinskog materijala za izgradnju {est individualnih stambenih objekata pripadnika bora~kih populacija 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Gora`du, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

20 dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog ugovora i koji nemaju smetnji u sudjelovanju u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a du`ni su prilo`iti sljede}e dokaze: 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza u skladu sa va`e}im propisima u BiH, (ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH") 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima prema PIO/MIO, (ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH") 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, (ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH") 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da se protiv pravnog lica ne vodi ste~ajni ili likvidacioni postupak, (ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH") 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH") 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude koji nije stariji od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24 ZJN dostaviti dokaze 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa {ifrom obavljanja predmetnih djelatnosti odnosno rje{enje o registraciji djelatnosti izdato od nadle`nog organa 

-    porezni identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da u zadnja 3 mjeseca prije podno{enja prijave ra~un firme nije bio blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. ZJN dostaviti dokaze 

-    ponuda sa pojedina~nom i ukupnom cijenom roba prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije, uslovom i na~inom pla}anja za izvr{enje ugovora 

-    izjava o prihvatanju roka iz tedera za nabavku robe 

-    ovjerena izjava o va`nosti ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 08. 2007. godine svakim radnim danom do 15,00 sati, zahtjevom na fax br. 038-221-332 ili neposrednim preuzimanjem u kancelariji broj 41, zgrade Op}ine Gora`de. Kontakt osoba D`email Popovi}, telefon 038/221-002 lok. 215. 

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM koju je du`an ponu|a~ platiti prije preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Samo slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 08. 2007. godine do 10,00 sati, zgrada Op}ine Gora`de, Centar za pru`anje usluga gra|ana neposrednom predajom ili putem po{te 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 08. 2007. godine u 12,00 sati, velika sala zgrade Op}ine Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju prava prisustva na otvaranju ponuda. 

O izboru najpovoljnije ponude ponu|a~i }e biti obavije{teni u zakonskom roku. 

Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prihvati ili da odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. 

(1-11-10042-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU CIPS PROJEKTA SARAJEVO  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 12-50-KJN-53/07 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Direkcija za implementaciju CIPS projekta 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/713-270 

Fax: 033/219-412 

Internet adresa: www.cips.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3. Ugovor za nabavku pogonskog goriva za FBiH - LOT 1 

4. Ugovor za nabavku pogonskog goriva RS - LOT 2 

5. Ugovor za nabavku avio karata - LOT 3 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka goriva 

Nabavka avio karata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

2. Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

3. Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. Dato u tenderskoj dokumentaciji 

2. Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) dati u tenderskoj dokumentaciji 

2) dati u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 08. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za jedan lot iznosi 30,00 KM.  

Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un broj: 5620120000084588 kod Razvojne banke AD Banja Luka, Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha: Uplata za tendersku dokumentaciju - Direkcija za implementaciju CIPS projekta 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih pisama i jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 13. 08. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 08. 2007. godine u 12,00 sati, 

Zgrada zajedni~kih institucija BiH, Direkcija za implementaciju CIPS projekta, Trg BiH 1, Sarajevo 

(1-11-10044-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBI[NJICI AD
TREBINJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS AD, ZP HE na Trebi{njici AD 

Kontakt osoba: Miroslav Duka, prof. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 261 

Fax: 059 260 782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Kancelarija broj 47 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

MH ELEKTROPRIVREDA RS 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Protokol: Kancelarija broj 1 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-UMAZ-07/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ulja, maziva i rashladne te~nosti za potrebe transportne slu`be 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trebinje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon potpisivanja ugovora, a zavr{ava u roku od 10 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Va`enje garancije 50 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~/pravno lice registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetanja 

-    da ponu|a~ dostavi dokaz o kadrovskom kapacitetu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaze o finansijskom kapacitetu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaz o tehni~kom kapacitetu   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude    u~e{}e 60% 

    2) kvalitet ponu|enih roba    u~e{}e 20% 

    3) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH i aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 18. 07. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 18. 07. 2007. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji broj 47; ZP HE na Trebi{njici AD po izvr{enoj uplati od 100,00 KM na ‘iro ra~un HE na Trebi{njici AD broj 562-008-00000313-37, Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebinje. Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BIC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22, NOVA BANKA AD BIJELJINA, Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-4811. Iznos uplate 51,13 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 08. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30. 09. 2007. godine ili 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 08. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Slu`bene prostorije JP HE na Trebi{njici AD, sala broj 24. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke.  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS AD, 

ZP HE na Trebi{njici AD 

Kontakt osoba: Miroslav Duka, prof. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 220 261 

Fax: 059 260 782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS AD, 

ZP HE na Trebi{njici AD, Komercijalna slu`ba, kancelarija broj 47 

Kontakt osoba: Miroslav Duka, prof. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 302 

Fax: 059 260 782 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS AD, 

ZP HE na Trebi{njici AD, kancelarija protokola broj 1 

Kontakt osoba: Miroslav Duka, prof. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 302 

Fax: 059 260 782 

(1-11-10045-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"U \UR\EVIKU 

OBAVJE[TENJE