LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XI/III
Ponedjeqak, 18. 6. 2007. godine 

Broj/Broj
46 

Godina XI/III
Ponedjeljak, 18. 6. 2007. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 15. 04. 2007. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE OGLASNIK JAVNE NABAVKE - NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za {tampariju: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO"d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kalji}  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjeljenje za javnu sigurnost 

Kontakt osoba: Leti} Nada 

Adresa: Cvijete Zuzori} bb (zgrada [ipada) 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/240-739 

Fax: 049/240-739 faks 049/217-619 

Internet adresa: nadaletic@bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU VOZILA" na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za nabavke: Bulevar mira broj 1, Po{tanski broj: 76100 Br~ko. Ponude se mogu donijeti i li~no na mjesto otvaranja ponuda 17. 07. 2007. godine, do 12 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Nabavka 3 (tri) putni~ka vozila potrebna za Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Br~ko Distrikta BiH, Pododjel za inspekcijske poslove 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pododjeljenje za inspekcijske poslove Vlade Br~ko Distrikta BiH, Cvijete Tuzori} bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dana potpisivanja ugovora, a zavr{ava 30 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti dokaze da nije isklju~en iz prava u~e{}a u javnom nadmetanju i to kako slijedi: 

a)    da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    izjava ponu|a~a pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u da nije ka`njavan za ozbiljan profesionalni prekr{aj u posljednjih pet godina ili uvjerenje nadle`nog suda 

e)    uvjerenje o izmirenim doprinosima prema fondu zdravstvenog osiguranja i fondu PIO u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan izdatu od strane nadle`ne institucije. 

Kao dokaze za ta~ke a, b, c ponu|a~ mo`e dostaviti uvjerenje nadle`nog suda ili izvod iz sudskog registra. Uvjerenja ne mogu biti starija od tri mjeseca od dana izmirenja obaveza ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

-    fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, uslov za primjenu je prilaganje potvrde Vanjskotrgovinske komore BiH kojom se potvr|uje doma}e porijeklo robe. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svakog radnog dana u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, kancelarija 64 u vremenu od 9,00 do 11,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 12,15 sati 

Br~ko, zgrada biv{eg [ipada, Cvijete Zuzori} bb 

(1-11-7897-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 006-O/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik 

Kontakt osoba: Samir Had`iabdi} 

Adresa: Prnjavor 11 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4200211100064 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 030 519 834, 519 837, 519 817 

Fax: 030 519 813 

E-mail: samir.hadziabdic@telecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 006-O/07, LOT 1 i LOT 2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka baterija i ispravlja~a: 

LOT 1    Isporuka baterija VRLAGEL 120 Ah, 12V
        (80 kom.) 

LOT 2    Isporuka, monta`a i pu{tanje u rad ispravlja~a
        4x12,5A (4 kom.) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tehni~koj specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Fco Direkcija Travnik 

LOT 2    Navedeno u tehni~koj specifikaciji, objekti u
        nadle`nosti Direkcije Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, kako je navedeno 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do momenta obostranog ispunjavanja obaveza po ugovorima 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je "Ekonomski najpovoljnija ponuda" za LOT 1 i LOT 2, sa sljede}im potkriterijima: 

1. cijena    90% 

2. garantni period    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 10%. U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06) od 30. 12. 2006. godine), te ~lana 20. Uputstva o primjeni ZJN-a. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 18. 06. 2007. godine u Direkciji Travnik, Prnjavor 11, Travnik, II sprat kancelarija 87. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja oglasa do 24. 07. 2007. godine u kancelariji broj 83, na adresi BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11. Datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 24. 07. 2007. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 24. 07. 2007. godine u 13,00 sati u sali broj 79 u BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11, Travnik. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pravo u~e{}a u postupku javnih nabavki nemaju: 

-    konkurentski subjekt/korisnik dozvole (podrazumijeva pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost telekomunikacija i koje ima dozvolu izdatu od strane Regulatorne agencije za komunikacije BiH za pru`anje telekomunikacionih usluga) 

-    pravna lica koja u osnovnom kapitalu konkurentskog subjekta u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu konkurentski subjekti u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju pravna lica iz prethodnih alineja ovog ~lana Pravilnika 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju odgovorna lica iz pravnih lica iz prethodnih alineja i to u zadnje tri godine prije javljanja na tender/postupak javne nabavke. 

Ponu|a~ u skladu sa gore navedenim, treba da dostavi izjavu, ovjerenu kod nadle`nog op}inskog organa da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovornosti izjavljuje da ne pripada ni jednoj od alineja gore navedenih. 

(1-11-8168-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTROPRIVREDA" REPUBLIKE SRPSKE AD TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Elektroprivreda" Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milenko Govedarica 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-176 

Faks: 059/277-120 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba za potrebe restorana 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijih ponu|a~a za dodjelu ugovora za nabavku sqede}e robe: 

LOT 1    Hqeb i peciva 

LOT 2    Svje`e meso i suhomesnati proizvodi 

LOT 3    Riba (slatkovodni i morski asortiman) 

LOT 4    Kolonijalna roba (za~ini, konzervirani artikli i
        artikli staklene ambala`e)  

LOT 5    Mlije~ni proizvodi i jaja 

LOT 6    Pi}a, napici i kafa 

LOT 7    Vo}e i povr}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji sadr`anoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa, prema dinami~kom planu ugovornog ograna 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci po dodjeli ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, u iznosu 1% vrijednosti ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`ewa garancije je za vrijeme trajawa ugovora o nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) ta~ke a) do f) ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija upisa u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa uspjeha za posqedwu poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. stav (2), ta~ke a) do e) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena ponu|ene robe    u~e{}e 80% 

    2.    kvalitet ponu|ene robe    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i, ili dostaviti putem e-maila, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~aosva, po~ev od 18. 06. 207. godine u prostorijama "Elektroprivreda" RS a.d. Trebiwe, Stepe Stepanovi}a bb. Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 20,00 KM po jednom lotu u korist "Elektroprivrede" RS a.d. Trebiwe, ‘iro-ra~un broj: 562-008-00000195-03 kod Razvojne banke a.d. Bawa Luka - Filijala Trebiwe, sa naznakom: "Tro{kovi tenderske dokumentacije za prehrambene artikle". 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: 16. 07. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Regulisa}e se tenderskim dokumentom. 

(1-11-8169-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TA BOLNICA
"SVETI APOSTOL LUKA"
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Kontakt osoba: prim. dr Antoni} Simo 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

PIB: 4400044160008 

Telefon: 053/241-943 

Fax: 053/242-799 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku: 

1.    Automatski sistem za brzu detekciju hemokultura i  TBC i test sterilnosti 

2.    Automatski imunoanalajzer - Mikro elisa screening testiranja na mikro plo~ama 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Automatski sistem za brzu detekciju uzoraka krvi i ostalih primarno sterilnih te~nosti na bakterije i gljive, kao i brzu detekciju mycobakterija iz sputuma i krvi te izrada testa sterilnosti 

2.    Automatski imunohemijski analizator otvorenog tipa za ~itanje na mikrotitarskim plo~ama (HIV, HbsAg, HCV, sifilis...) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost nabavki: do 150.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka", Pop Ljubina bb., Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaka stavka iz tehni~ke specifikacije predstavlja lot. Ponude se mogu dostavljati za jedan lot/vi{e/ i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama i to: 

1.    uvjerenje suda ili drugog organa da se ne vodi ste~ajni ili likvidacioni postupak 

2.    uvjerenje da nije osu|ivan za kr{enje zakona iz oblasti poslovnog pona{anja u periodu od pet godina od dana podno{enja zahtjeva 

3.    uvjerenje nadle`nog organa da nije ka`njavan za profesionalne prekr{aje u periodu od pet godina od dana podno{enja zahtjeva 

4.    uvjerenje nadle`nih organa o pla}enim porezima i doprinosima za zdravstveno i penziono osiguranje 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti: 

1.    ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra sa prilozima izdatim od nadle`nog suda ili rje{enje drugog relevantnog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i moraju dostaviti: 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu (2006. godinu) 

-    referens listu glavnih isporuka u 2006. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    podatke o robi sa za{ti}enim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko bolnica" i ukupan iznos (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    certifikat o garanciji kvaliteta i roku garancije (minimalno 12 mjeseci) ponu|enih roba 

-    zagarantovan servis 

-    autorizacija proizvo|a~a 

-    dozvola agencije za lijekove 

-    redovno odr`avanje i validacija sistema 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1 

    1)    cijena    u~e{}e 30% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e 40% 

    4)    servis i garantni rok    u~e{}e 10% 

    Za LOT 2 

    1.    cijena    u~e{}e 30% 

    2.    tehni~ke karakteristike    u~e{}e 50% 

    3.    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Pri izboru najpovoljnije ponude koristit }e se preferencijalni tretman doma}eg u skladu sa ~lanom 35. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ~lanom 20. stav (1) ta~ka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) i Odluke o obaveznom kori{}enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom kod tehni~kog sekretara ugovornog organa, uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju od 300 KM . 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" Doboj, Pop Ljubina bb, klub ljekara 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Op{toj bolnici "Sveti Apostol Luka" Doboj kod tehni~kog sekretara u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 300,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj: 338390-22000146-82 u svrhu "otkup tenderske dokumentacije". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Op{te bolnice, propisno zape~a}ene, li~no na protokol Op{te bolnice. Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

- ponuda za javno nadmetanje broj 1973/07 

- "Ne otvaraj - otvara komisija" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Kontakt osoba: prim. dr Antoni} Simo 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: PIB: 4400044160008 

Telefon: 053/241 943 

Fax: 053/ 242 799 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Tehni~ki sekretar 

Kontakt osoba: prim. dr Antoni} Simo 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: PIB: 4400044160008 

Telefon: 053/241 943 

Fax: 053/ 242 799 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Apostol Luka" u Doboju 

Protokol bolnice 

Kontakt osoba: prim. dr Antoni} Simo 

Adresa: Pop Ljubina bb 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: PIB: 4400044160008 

Telefon: 053/241 943 

Fax: 053/ 242 799 

(1-11-8173-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Ru`ica Naki}, dipl. iur. Slu`ba za pravne poslove 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un: 338 1002200717786 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pr@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 2082/07 od 29. 05. 2007. godine 

Odluka broj 2085/07 od 29. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabava plina, kisika, du{ika, acitelena, propan
        butana, du{i~nog oksidula, teku}i helij i komprimi-
        rani zrak 

LOT 2    Nabava uredskog materijala za godi{nje potrebe
        Klini~ke bolnice Mostar  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ka bolnica Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se dostavljaju zasebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze o kvalificiranosti po svim to~kama iz ~lanka 23 ZJN. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze ne starije od 3 mjeseca iz ~lanka 25. a), b), c) i d) ZJN 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1 

Red. br. 

Kriterij 

 

 

1. 

Cijena 

U~e{}e 

60% 

2. 

Uvjeti pla}anja 

U~e{}e 

10% 

3. 

Rok isporuke 

U~e{}e 

5% 

4. 

Tehni~ka i profesionalna sposobnost dokaz: kadar, tehni~ka opremljenost, certifikati ISO 

U~e{}e 

10% 

5. 

Iskustvo proizvo|a~a sa valjanim dokumentom od tvrtki (memorandumom) u zadnje 3 godine 

U~e{}e 

15% 

LOT 2 

Red. br. 

Kriterij 

 

 

1. 

Cijena 

U~e{}e 

90% 

2. 

Uvjeti pla}anja 

U~e{}e 

5% 

3. 

Reference lista 

U~e{}e 

5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti tri dana nakon obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 100 KM (po lotu). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

LOT 1 16. 07. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 2 16. 07. 2007. godine 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Ru`ica Naki}, dipl. iur/Pravna slu`ba 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pr@kb-mostar.org. 

Internet adresa: www.kb-mostar.org. 

(1-11-8181-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-4298-1/07 od 31. 05 .2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pet kohlearnih implanta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ki centar Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona- telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikat o garanciji kvaliteta 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 12,00 sati 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija" ponuda za nabavku pet kohlearnih implanta na adresu Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 17. 07. 2007. godine do 11,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 551001-00003144-06 kod Nove Banjalu~ke banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

(1-11-8182-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-019-1/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: +387 33 751 751 

Fax: +387 33 751 756 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba - tel. ++387-33-751-751 

Vilsonovo {etali{te 15 - Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-019-1/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka dizel elektri~ne manevar lokomotive - 1 komad 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim i opis robe prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Definisan u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude za svaki lot posebno bez uklju~enog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d, e i g. U vezi sa ta~kom g iz ~lana 26. ZJN stav (2), ugovorni organ ne}e odobriti anga`ovanje podizvo|a~a ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25 i 26 ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

    a prema slijede}im tehni~kim kriterijima: 

-    kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike
    radova prema zahtjevima iz tendera    T1 - 70 bodova 

-    dodatne tehni~ke karakteristike
    opreme koje predstavljaju dodatnu
    vrijednost za kupca    T2 - maximalno 15 bodova 

-    postprodajni servis i tehni~ka
    pomo}    T4 - maximalno 10 bodova 

-    funkcionalne i ekolo{ke
    karakteristike u kori{tenju
    roba/radova    T3   - maximalno 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 06. 2007. godine do 09. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za 102-019-1/07 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije 102-019-1/07 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 07. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 07. 2007. godine 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (soba 111) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 10. 07. 2007. godine u 13,00 sati 

NOTICE OF PURCHASE 102-019-1/07 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE-REPEATED PROCEDURE 

Of goods 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Mediha Oru~evi} 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 751 

Fax: ++387 33 751 756 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN) (If applicable) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION: (If required, use as aadditional paper) 

Purchasing of one diesel electrical manoeuvre locomotive for TPP "Tuzla" in Tuzla 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (article 18 ZJN) 

Can be ensured from June 12th 2007 to July 09th 2007 

Tender documents fee, if required 100.00 KM 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank dd. Sarajevo SWIFT RZBABA2A against account 501012000-978-000-13 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents No. 102-019-1/07 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profiit Bank dd Sarajevo 

againts the account 129 1061000116416 in favor of JP EP BiH - purchase of the tender documents No. 102-019-1/07 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

July 10th 2007 (date) 12:00 hours (Time) 

IV.8. DATE AND PLACE O FBID OPENING 

(In case of open procedure) (Article 33 ZN, Article 13 UPZ) 

Date July 10th 2007 in 13:00 hours 

Place PTZ EP BiH - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, room 111 

(1-11-8195-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMUNALAC" AD DERVENTA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Komunalac" a.d. Derventa 

Kontakt osoba: Zoran Tovilovi} 

Adresa: Wego{eva 1 

Po{tanski broj: 74400 

Grad: Derventa 

Identifikacioni broj: 4400158760005 

Telefon: 053/333-466 

Faks: 053/333-062 

E-mail: komunalac@doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba i usluga. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaiji i to: 

LOT 1    Gorivo i mazivo 

LOT 2    Auto gume 

LOT 3    Hlor 

LOT 4    Vodovodni materijal 

LOT 5    Uzorkovawe i analiza vode 

LOT 6    Kancelarijski materijal 

LOT 7    Namirnice za interni restoran 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan, nekoliko i sve lotove. 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor zapo~iwe po zakqu~ewu, a traje do izbora ponu|a~a, za poslovnu 2008. godinu. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kopije ili izjave ovjerene od ponu|a~a: 

1.    uvjerewe nadle`nog suda ili izjava ponu|a~a da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni ili likvidacioni postupak 

2.    uvjerewe nadle`nog suda ili izjava ponu|a~a da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od zadwih pet godina 

3.    uvjerewe nadle`nog suda ili izjava ponu|a~a da odgovorno lice, podnosilac zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od zadwih pet godina. Izjave ponu|a~a ili: 

4.    uvjerewe PIO/MIO i zdravstveno da su izmirene obaveze, u vezi sa pla}awem doprinosa 

5.    uvjerewe poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}awem poreza 

6.    potvrda od "Komunalac" a.d. Derventa o izmirenim komunalnim obavezama ugovornog organa. Ova odredba se odnosi samo na ponu|a~e sa odru~ja op{tine Derventa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa 

2.    JIB, IB 

3.    rje{ewe o upisu u sudski registar 

4.    rje{ewe o razvrstavawu subjekta prema djelatnostima (od Statistike) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i uspjeha za 2006. godinu 

2.    jedini~ne cijene iz ponude trebaju biti formirane sa svim porezima, taksama i carinama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava o relevantnom iskustvu u obavqawu poslova sli~ne prirode, ukqu~uju}i obim i certifikate, odnosno potvrda o zadovoqavaju}em izvo|ewu za najva`nije radove i vrijeme relevantnih ugovora, kao i trenutno ugovorne radove: prilo`iti reference i potvrde ukqu~uju}i vrijednosti. 

Napomena: Kopije dokumnata ili izjave ponu|a~a ovjerene od ponu|a~a ili nadle`nog organa iz dijela III ne starije od 3 (tri) mjeseca su eliminatorni. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvalitet    u~e{}e 10% 

    3) na~in i uslovi pla}awa    u~e{}e 10% 

    4) na~in i rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u upravi preduze}a svakog radnog dana uz uplatu 50,00 KM po svakom lotu na ‘.r. broj 5620050000044482 Razvojna banka ili  ‘.r. broj 5520400000996039 Hipo Alpe-Adria Banka Derventa ili blagajni preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 10. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Nema 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog organa navedeno pod ta~kom I.1. dana 10. 07. 2007. godine u 13,00 ~asova. 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe, ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostavqene po obavje{tewu broj 278 od 24. 04. 2007. godine zadr`avaju se neotvorene i bi}e uvr{tene pod jednakim uslovima u ovom ponovqenom postupku. 

Ponude se dostavqaju na tenderskom obrascu propisno ovjeren od strane ponu|a~a, u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA-LOT broj_____ NE OTVARAJ" li~no na protokol ugovornog organa, navedeno pod takom I.1. ili putem po{te, tako da stigne do navedenog vremena otvarawa ponuda. 

Napomena: Zapakovati u posebne koverte (odvojeno) op{tu dokumentaciju za ocjenu formalne uskla|enosti, a u drugu kovertu finansijske sposobnosti. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa, djelimi~no ili u cjelini, u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, a u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-8243-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNE POLITIKE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 

Kontakt osoba: Ov~ina Asim 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 10 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200750580002 

Telefon: 033/661-782 

Fax: 033/661-783 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponude za izbor najpovoljnijeg dobavlja~a za nabavku jednog novog putni~kog automobila i otkup jednog rabljenog putni~kog automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog automobila po principu "STARO ZA NOVO". 

Tehni~ke karakteristike navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka jednog i otkup jednog automobila po principu "STARO ZA NOVO". 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana dodjele ugovora najuspje{nijem ponu|a~u 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora da prilo`i dokumentaciju kojom potvr|uje da nema smetnji za njegovo u~estvovanje u nadmetanju u smislu ~lana 23. stav 1. ta~ke od a) do g) ZJN. 

Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra koja obuhva}a djelatnost koja je predmet javne nabavke, poreski i identifikacioni broj. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena (sa uklju~enom procjenom
        starog automobila i uklju~enim PDV)    u~e{}e 70% 

    2.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3.    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    4.    reference dobavlja~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10, soba 202 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 28 dana od datuma objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 15,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 20. 07. 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{}eni predstavnici ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{}enja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU I OTKUP PUTNI^KOG AUTOMOBILA PO PRINCIPU STARO ZA NOVO"- NE OTVARAJ na adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10 (pisarnica). 

Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu, poni{ti, obavi ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost ponu|a~ima. 

Svi zainteresirani ponu|a~i, radi procjene putni~kog vozila koje se otkupljuje, mogu ga pregledati dana 11. 07. 2007. godine u 10,00 sati na adresi ugovornog organa. 

U ponudi navesti cijenu sa uklju~enim porezom na dodatnu vrijednost (PDV). 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku javne nabavke. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati niti otvarati i vratit }e se ponu|a~u. 

(1-11-8250-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TRUDBENIK" AD DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Trudbenik" AD Doboj 

Kontakt osoba: Saporac Vinko, dipl. ecc. 

Adresa: Nikole Tesle 26 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400002750000 

Telefon: 053 224-030 

Fax: 053 241-842 

E-mail: sekretarica@trudbenik.com 

Internet adresa: info@trudbenik. com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Ugovor o kupoprodaji ~elika, limova, cijevi i profila 

LOT 2 Ugovor o kupoprodaji obojenih metala 

LOT 3 Ugovor o kupoprodaji elektromotora 

LOT 4 Ugovor o kupoprodaji ventila "HOERBIGER" 

LOT 5 Ugovor o kupoprodaji upravlja~kih i napojnih sklopova 

LOT 6 Ugovor o kupoprodaji le`ajeva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kupoprodaja ~elika, limova, cijevi i profila 

LOT 2 Kupoprodaja obojenih metala 

LOT 3 Kupoprodaja elektromotora 

LOT 4 Kupoprodaja ventila "HOERBIGER" 

LOT 5 Kupoprodaja upravlja~kih i napojnih sklopova 

LOT 6 Kupoprodaja le`ajeva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji za svaki od navedenih lotova  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Trudbenik" AD Doboj, Nikole Tesle 26 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od zaklju~enja ugovora 

Zapo~inje 01. 08. 2007. godine i zavr{ava 01. 08. 2008. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za svaki od navedenih lotova bankarska garancija je 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najpovoljniji ponu|a~i su du`ni, za svaki lot, pri zaklju~enju ugovora, izvr{iti uplatu depozita na ‘iro-ra~un ugovornog organa, za dobro izvr{enje ugovora u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti ponude sa porezom na dodatu vrijednost. 

Ponu|a~i su obavezni da, uz ponudu dostave i izjavu da }e pri eventualnom zaklju~enju ugovora, izvr{iti predvi|enu uplatu depozita 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za svaki od navedenih lotova, osim ponude, dobavlja~i su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdavanja istih do datuma podno{enja ponuda, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    kompletno rje{enje o registraciji dobavlja~a 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavlja~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavlja~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

-    fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za svaki od navedenih lotova osim ponude, dobavlja~i su obavezni dostaviti:  

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za obezbje|enje kvaliteta i njegova opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja (original) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena (0-40 poena)    u~e{}e    40% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja (0-25 poena)    u~e{}e    25% 

    3)    rok isporuke (0-5 poena)    u~e{}e    5% 

    4)    kvalitet ponu|enih proizvoda
        (0-20 poena)    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju za svaki od lotova ponu|a~i su du`ni uplatiti na ‘iro ra~un ugovornog organa broj 562-005-0000-3212-23 kod Razvojne banke AD Doboj, uplata iznosi 10 KM po lotu, plus PDV prije preuzimanja tender dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 11. 07. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova, 

"Trudbenik" AD Doboj u zgradi Uprave, kancelarija broj 14, u 12,00 ~asova  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Trudbenik" AD Doboj 

Kontakt osoba: Saporac Vinko, dipl. ecc. 

Adresa: Nikole Tesle 26 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400002750000 

Telefon: 053 224-030 

Fax: 053 241-842 

E-mail: sekretarica@trudbenik.com 

Internet adresa: info@trudbenik.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Trudbenik" AD Doboj 

Kontakt osoba: Prijevic Savko 

Adresa: Nikole Tesle 26 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400002750000 

Telefon: 053 241-244, lokal 691 

Fax: 053 241-842 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "Trudbenik" AD Doboj 

Adresa: Nikole Tesle 26 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400002750000 

(1-11-8260-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA DOBOJ JUG 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Doboj Jug 

Kontakt osoba: Mustafa Kova~evi} 

Adresa: Trg 21. marta, Matuzi}i 

Po{tanski broj: 74203 Matuzi}i, Doboj Jug 

Grad: Doboj Jug 

Identifikacioni broj: 4218265450008 

Telefon: 032-691-250 

Fax: 032-699-331 

E-mail: dobojjug@bih.net.ba 

Internet adresa: www.dobojjug.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka novog putni~kog motornog vozila po sistemu "staro za novo" za potrebe Op}ine Doboj Jug 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku novog putni~kog motornog vozila po sistemu "staro za novo" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka 1 (jednog) novog putni~kog motornog vozila 

Tehni~ke karakteristike: 

Zapremina motora: 1968 ccm 

Snaga motora: 103/140 ks 

Boja: metalik 

Broj vrata: 5 

Godina proizvodnje: 2007. 

Vrsta motora: TDI sa katalizatorom 

Broj brzina: 6+R 

Broj sjedi{ta: 5 

Potro{nja goriva: 7,2/4,6/5,5 

Oprema: 

- radio CD MP3 Stream + 8 zvu~nika 

- centralno zaklju~avanje sa daljinskim upravljanjem 

- alarm sa unutra{njim nadzorom i senzorom nagiba 

- color stakla 

- el. podiza~i prozora 

- svjetla za maglu 

- el. podesivi i grijni retrovizori 

- climatronic (klima sa dvije zone) 

- ko~ioni system ABS+MBA+MSR+ASR 

- MAXI DOT Display 

- alu felge 7J x 17" 

- sport Dynamic paket II 

- nasloni za ruke naprijed/nazad 

- dr`a~ za nao~ale 

- 4 zra~na jastuka 

- Board Computer 

- elektroservo upravlja~ s podesivim stubom 

Procijenjena vrijednost nabavke novog vozila cca 40.000,00 KM 

Tehni~ke karakteristike upotrebljavanog havarisanog putni~kog vozila koje se prodaje po sistemu "staro za novo" 

Tip vozila: Octavia SLX 1,9 TDI 

Marka vozila: [koda 

Godina proizvodnje: 1998 

Zapremina motora: 1896 ccm 

Snaga motora: 66 kW 

Vrsta motora: dizel 

Boja: siva met. C 40 

Vrata: 5 

Broj sjedi{ta: 5 

Pre|eni kilometri: 200 000 km 

Zemlja porijekla: ^e{ka Republika 

Procijenjena vrijednost: 3.890,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te najpovoljnijeg ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. ZJN dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o izvr{enim glavnim isporukama u 2006. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima 

-    izjava ponu|a~a o tehni~koj opremljenosti dobavlja~a za kvalitetnu isporuku robe 

-    pregled zaposlenog osoblja 

-    ugovor o distributerstvu, liderstvu ili zastupni{tvu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Da, mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev (li~no ili faksom) u roku od 3 dana od podno{enja zahtjeva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 07. 2007. godine u 11,00 sati, 

zgrada Op}ine Doboj Jug 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA "STARO ZA NOVO" NE OTVARAJ " na adresu: Trg 21. mart, 74203  Matuzi}i, Doboj Jug. 

Ponuda treba da sadr`i: 

1)    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena 

2)    cijenu izra`enu u KM sa ura~unatim PDV-om 

3)    izjavu za uslove i na~in pla}anja, rok isporuke, kvalitet i garancijski uslovi 

4)    ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se razmatrati 

(1-11-8278-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO
CENTAR PO[TA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.2.2.-6.5.-401/07 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Sarajevo 

Kontakt osoba: Zijah Mujezinovi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 (za tendersku dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210021 

Telefon: 033/ 723-413 

Fax: 033/659-890 

E-mail: zijom@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o isporuci rezervnih dijelova za mopede i usluge opravke mopeda, isporuci vanjskih autoguma, usluge opravke vozila, usluge optike prednjeg trapa i vulkanizerskih radova i usluge tehni~kog pregleda vozila Centra po{ta Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4    Isporuka rezervnih dijelova za mopede i usluge
        opravke mopeda 

LOT 5    Isporuka vanjskih autoguma 

LOT 6    Usluge opravke vozila 

LOT 7     sluge optike prednjeg trapa vozila i vulkanizerskih
        radova 

LOT 8    Usluge tehni~kog pregleda vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupne koli~ine i uslovi sadr`ani su u specifikaciji kvaliteta i koli~ina datoj u tenderskoj dokumentaciji, po lotovima. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo - DDP skladi{te CPS (Put ‘ivota bb) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi niti jedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i formi kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - sadr`aj ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrde poslovnih banaka kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca od dana podno{enja ponude (nije prihvatljiva potvrda ABS banke d.d. Sarajevo) 

-    i drugi dokumenti, a prema tenderskoj dokumentaciji - sadr`aj ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM (sa ura~unatim PDV-om) po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. god. do 11,00 h 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 07. 2007. god. u 12,00 h 

Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju kao i dokumente navedene u Sadr`aju ponude na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih i su{tinskih nedostataka. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa 20,00 KM (u koji je ura~unat PDV) za svaki lot pojedina~no. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1291 0610 0013 2130 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo-Centar po{ta Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za isporuku dijelova za mopede i usluge opravke mopeda, isporuka autoguma, usluga opravke vozila, usluga optike prednjeg trapa i vulkanizerskih radova za vozila i usluge tehni~kog pregleda vozila Centra po{ta Sarajevo". 

Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Centra po{ta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, soba br. 106/I, 16. 07. 2007. godine u 12,00 sati. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst ovog obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-8282-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sci. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak radi nabavke lijekova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir 

najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku: 

1.1. lijekova 

Ukupno 49 stavki 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Svaka stavka ima karakter lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od sedam dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana isporuke robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najbolja cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 50,00 KM.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 07. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 07. 2007. godine u 10,00 sati, Klini~ki centar Banja Luka,  Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa lijekovima na adresu: Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 30. 07. 2007. godine do 9,00 sati. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un Klini~kog centra Banja Luka broj 5510010000314406 kod Nove Banjalu~ke banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prof. dr. sci. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prof. dr. sci. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: Prof. dr. sci. med. Mirko Staneti} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

_______________

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
CLINICAL CENTER BANJA LUKA
TENDER NOTICE 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: Clinical Center Banja Luka 

Contact person: Prof. Mirko Stanetic, M.D. PhD 

Address: Dvanest beba bb     

Postal code: 78000 

City: Banja Luka 

ID nubmer: 440028890026 

Telephone: 051/348-150 

Fax: 051/310-530 

E-mail: PR@kc-bl.com 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement) 

I.5. a) Public enterprise 

I.5. b) On entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE INTENTION OF SIGNING OF FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

Open procedure of the procurement of medicines 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Subject of the public tender is collecting of tenders for selection of most favorable bidder for succesive delivery of: 

I.1. medicines 

Total 49 items 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

As in II.4. 

II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORK 

FCO Pharmacy of Clinical Center Banja Luka, unloaded 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

Each item has character of lot 

II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Contract enters into effect on the day of its signing by the contracting parties and shall last until realization of obligations from Contract. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 of the PPL) 

It is necessary to submit evidence together with tender issued by appropriate authority that there are no obstacles for participation of supplier in procedure of public procurement specified by Article 23 of the Law on Public Procurement. 

Documents cannot be older than three months. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO CONDUCT PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24 of the Law on Public Procurement) 

-    Name of the bidder with its address, phone number-fax no., and identification number and name of the contract person 

-    Decision on registration in court register with all enclosures issued by competent court 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 of the Law on Public Procurement) 

Bidder is obliged to submit: 

-    Statement of a bidder that time limit of delivery of requested material will not be longer than days 

-    Statement of bidder on unchangeable prices (without VAT) during the duration of Contract 

-    Statement of a bidder accepting deferred payment of at least 90 days 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

International open procedure 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34, PPL) 

The most economically favorable tender 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20, IAL) 

Yes 

IV.3. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Article 18, PPL) 

Documents can be obtained within three days following the receipt of request for delivery of tender documents. 

Fee for tender documentation is paid in amount of 50,00 KM for each lot. 

IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER 

One of the official languages in Bosnia and Herzegovina 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS  TO PARTICIPATE 

30. 07. 2007., up to 9.00 hrs. (time) 

IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE BIDDER MUST MAINTAIN VALIDITY OF ITS TENDER: 

3 months or 90 days after the final time limit for submitting tender. 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Article 33 of the PPL and dArticle 13 of the IAL) 

30 .04 .2007. at 10.00 hrs, Meeting Room of the Clinical Center Banja Luka, Dvanaest beba bb 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

All tenders to be submitted in one scaled envelope for each lot which must contain: full bidder's address, phone and fax number, name of contract person with reference: "Do not open - Commission opens", Tender for supplying Clinical Center with medicines to the following address: Klinicki Center Banja Luka, Dvanaest beba bb. Tender should be presented in person to the protocol of Clinical Center or by recommended mail until 30. 07. 2007, up to 9.00 hrs. 

Tender documents can be taken every working day from 8.00 - 14.00 hrs, in room 11 (Central Medical Block) Chief of Department of Legal Afairs - Majkic Dusan, graduate lawyer with certified third copy of transfer order on payment on non-refunding sum of 50,00 KM. 

Payument should be performed to the account of Clinical Center Banja Luka, account no. 551001-00003144-06 at Nova Banjalucka Bank for the purpose of purchase of tender documents. 

Clinical Center is not responsible for any incurred expenses of Bidder in open procedure. Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time before signing of contract in accordance with Article 12 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no. 49/04). 

(1-11-8283-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar 

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav 

Adresa: Trnovac bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209390440007 

Telefon: ++387 35 303-655 

Fax: ++387 35 272 301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet adresa: www.ukctuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01/1-49-1-3387/07 od 01. 06. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka prehrambenih proizvoda za godi{nje potrebe ugovornog organa-ustanove 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko-istovareno sjedi{te kupca" Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 1 (jedne) godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovne bilanse ili izvodi iz poslovnih bilansa za 2006. godinu, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

-    odgovaraju}e bankovno pismo sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a), b), c), d) i e) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    70% 

    2. kvalitet    20% 

    3. uslovi pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 07. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 07. 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 117,00 KM nerefundiraju}eg iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj 1290079402174452 kod HVB Central profit banke dd, sa sjedi{tem u Sarajevu, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla sa naznakom: "Nabavka prehrambenih proizvoda za godi{nje potrebe ugovornog organa - ustanove".     

Ponude se predaju li~no na expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. 

Vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{it }e se po svakom artiklu. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
PUBLIC HEALTH INSTITUTION
UNIVERSITY CLINICAL CENTAR TUZLA 

PUBLIC PROCUREMENT NOTICE 

GOODS 

Part: I CONTRACTING ORGAN 

II. FULL NAME AND ADRESS OF CONTRACTING
AUTHORITY 

Organization: Public Healt Institucion Univerzity Clinical Center Tuzla 

Contact person: Trkulja Miroslav 

Address: Trnovac bb 

Post Code: 75 000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209390440007 

Telephone: ++387 35 303-655 

Fax: ++387 35 272 301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet address: www.ukctuzla.ba 

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CNCLUDE FRAME AGREEMENT? (Article 32 of the Public procurement Act) 

No 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

Procurement of food products for the one year Contracting Organ needs - Institution 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Given in tenders dcumentation 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open, International 

IV.4. CONTITIONS FOR PROVIDING OF TENDER DOSSIER  (Article 18 of the Public Procurement Act) 

Tender dossier can be provided after the anouncement of this notification. 

Tender dossier fee is paid to the amount of 117,00 KM. 

IV.6. DEADLINE FOR BID ACCEPTANCE/REQUESTS FOR PARTICIPA ATION 

30. 07. 2007. until 16.00 hours 

(1-11-8286-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO PREDUZE]E VODOVOD I KANALIZACIJA "VRELO BIO[TICA" AD SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Vodovod i kanalizacija "Vrelo Bio{tica" a.d. Sokolac 

Kontakt osoba: Marina Ba{evi} 

Adresa: Danila \oki}a 19 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Telefon: 057-447-282 

E-mail: biostica@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ROBE 

LOT 1 Vodoinstalaterski materijal 

LOT 2 Vodomjeri 

LOT 3 Hlor 

LOT 4 HTZ oprema 

LOT 5 Goriva i maziva za motorna vozila 

LOT 6 Kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sokolac, Danila \oki}a 19 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu 10% od ponu|ene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnje za njegovo u~estvovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poslovne banke o tome da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca 

-    bilans stanja i bilans uspjeha sa 31. 12. 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    osposobljenost ponu|a~a i referent lista posljednje tri godine za iste poslove 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriteriji }e biti navedeni detaljno u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objavljivanja oglasa svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 ~asova u prostorijama Preduze}a, uz dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za svaki lot je 20,00 KM. 

@iro ra~un na koji se mo`e uplatiti naknada: 562-001-00002272-32 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Razli~ito i zavisno od lotova, detalji u tenderskoj dokumentaciji po lotovima. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, putem po{te ili li~no na protokol Preduze}a na adresu navedenu pod I.1. 

Na prednjoj stranji koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - ZA TENDER BROJ 01/07 (LOT BROJ ___) - NE OTVARAJ. 

Ako se jedan ponu|a~ javlja na vi{e lotova, ponuda za svaki lot dostavlja se u pojedina~noj koverti, sa oznakom broja lota. Ukoliko bi iste bile dostavljene za vi{e lotova u jednoj, vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

Na zadnjoj strani koverte navesti naziv ponu|a~a, punu adresu, kontakt telefon i ime kontakt osobe. 

Sve stranice ponude numerisati. 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da ponuda bude dostavljena u roku od 28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I.1. 

(1-11-8290-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Dragi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401571310006 

Telefon: 051/331-388 

Faks: 051/331-361 

E-mail: z.dragic@vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 06.07/404-88/07 

Nabavka kancelarijskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kancelarijski materijal 

Detaqna specifikacija data u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijewena vrijednost nabavke cca 40.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te Ministarstva finansija Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

1 (jedna) godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koje su predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon, faks i  e-mail adresa 

-    dokaz da se mo`e baviti predmetnom djelatno{}u 

-    uvjerewe o poreskoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a, odnosno da u zadwih {est mjeseci ra~un nije bio u blokadi 

-    potvrde o pla}enim poreskim obavezama i doprinosima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista u posqedwe dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1. ponu|ena cijena    60% 

    2. kvalitet    20% 

    3. rok isporuke    10% 

    4. na~in pla}awa    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave javnog oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon isteka krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 07. 2007. godine, 

Ministarstvo finansija Republike Srpske 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un javnih prihoda Repulike Srpske broj 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0918001. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene i zatovrene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu  Ministarstva finansija Republike Srpske,  Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka.  

Rok za dostavqawe ponuda je otvoren od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", pa do  16. 07. 2007. godine do 10,00 ~asova. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske 16. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i  ili wjihovi pismeno ovla{}eni  predstavnici. 

OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke.  

(1-11-8296-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ SKP-49-a/07 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Mehmed Pobu|anovi} i Dragan Jovanovi} 

Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-137 i 055/233-183 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab@sobijeljina.org 

Internet adresa: www.sobijeljina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izgradwa trafo stanica u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradwa trafo stanica u mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine Bijeqina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Pru`awe usluga na podru~ju op{tine Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Izgradwa trafo stanice STSB 10/04, 250 (160) KVA
        "Gorwa ^a|avica-4" sa prikqu~kom 10 KV nadzemnim
        dalekovodom u Mjesnoj zajednici "Gorwa ^a|avica"
        Sufinansirawe: 50% Op{tina Bijeqina i 50% MZ 

LOT 2    Izgradwa trafo stanice STSB 10/04, 250 (160) KVA
        "Poqana 2" sa prikqu~kom 10 KB nadzemnim dale-
        kovodom u Mjesnoj zajednici Velika Obarska
        Sufinansirawe: 50% Op{tina Bijeqina 50% MZ 

LOT 3    Izgradwa trafo stanice @TS 10/04 KV, 250 (160) KV
        "Brijesnica" sa prikqu~kom 10 KV nadzemnim
        dalekovodom u Mjesnoj zajednici "Brijesnica"
        Investira: 100% Op{tina Bijeqina prema zakqu~ku
        Skup{tine 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne}e se prihvatiti alternativne ponude 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Kraj 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena odgovaraju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 75,00 po jednom lotu KM, na ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina broj 555-001-00002959-16, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999 sa naznakom javne nabavke i broja lota. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa 17. 07. 2007. godine do 12,00 sati, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 17. 07. 2007. godine u 13,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena doumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovrtu sa naznakom: "Ponuda za izgradwu trafo stanica u mjesnim zajednicama op{tine Bijeqina" - NE OTVARAJ. 

Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 17. 07. 2007. godine do 12,00 sati na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

(1-11-8299-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Kontakt osoba: 

Za komercijalna pitanja za sve pozicije: Admir Andelija, tel. 035 304 392; za tehni~ka pitanja za poziciju 1: Davor Pe~et, tel. 035 304 288; za tehni~ka pitanja za poziciju 2: Zijad Fazli}, tel. 035 304 399; za tehni~ka pitanja za poziciju 3-5: Huso Efendi}, tel. 035 304 365 

Adresa: Rudarska 38 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 035 304 300 

Fax: 035 304 355 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Ulica Rudarska broj 38, 75000 Tuzla, protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za pozicije 3, 4, 5 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 046-GUEDTZ/07-03 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Isporuka materijala i izvo|enje radova na polaganju 12/20 kV kabla U{}e blok C10-TS Klinika za srce-TS Slavinovi}i sa raspletom 1 kV vodova na TS Klinika za srce 

2.    Nabavka rezervne radioopreme 

3.    Teku}e odr`avanje i sitne popravke teretnih motornih vozila za podru~je op{tina Tuzla i Lukavac 

4.    Popravka i servis teretnih motornih vozila marke NISSAN, VW i FORD 

5.    Popravka i servis teretnih motornih vozila marke TAM 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekti Podru`nice Elektrodistribucije Tuzla za radove i usluge i Centralno skladi{te za materijale 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili do finansijskog isteka ugovora za pozicije 3, 4 i 5 

Prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta za ostale stavke  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za pozicije 1 i 2    1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM garanciju na iznos od 2.000,00 KM bez  PDV-a. Za ostale pozicije ne tra`i se garancija 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija za pozicije 1 i 2 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za pozicije 1 i 2 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a. Za ostale pozicije ne tra`i se garancija 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija za pozicije 1 i 2 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. 06. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om po lotu. 

Uplata se vr{i na ra~un kod Raiffeisen Bank 1610250001390348 za pla}anje unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije za ___" 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine, 

Tuzla, Rudarska 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 

17. 07. 2007. godine 

11,00 sati    Isporuka materijala i izvo|enje radova na polaganju
        12/20 kV kabla U{}e blok C10-TS Klinika za
        srce-TS Slavinovi}i sa raspletom 1 kV vodova na TS
        Klinika za srce 

12,00 sati    Isporuka rezervne radioopreme 

12,30 sati    Teku}e odr`avanje i sitne popravke teretnih motor-
        nih vozila za podru~je op{tina Tuzla i Lukavac 

13,00 sati    Popravka i servis teretnih motornih vozila marke
        NISSAN, VW I FORD 

13,30 sati    Popravka i servis motornih vozila marke TAM 

(1-11-8304-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Kal~o Nafisa 

Adresa: Trg BiH 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218294630007 

Telefon: 032/406-218 

Fax: 032/406-218 

E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka terenskog vozila 

LOT 2    Nabavka motocikla 

LOT 3    Nabavka motora 

LOT 4    Nabavka specijalne za{titne opreme za Jedinicu za
        javni red i mir i ronila~kih odijela za Jedinicu za
        podr{ku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kapitalnih izdataka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MUP ZE-DO kantona - sjedi{te 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (Sva potrebna dokumentacija bit }e nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv, puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    uvjerenjeo registraciji kod nadle`ne poreske uprave (JIB) 

-    uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a ovjerenu pismenu izjavu o istom 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar - ne starija od tri mjeseca; navedenim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nadmetanja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama: stav 2. ta~ka d) za sve lotove potrebno je dostaviti prospekte  koji sadr`e fotografije proizvoda koji su predmet nabavke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    za sve lotove: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4) garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 07. 2007. godine do 11,00 sati. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Odsjeku za komercijalne poslove MUP-a u sjedi{tu. 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banke Zenica, na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722 429, op}ina 103, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - naznaka za LOT__ - NE OTVARATI" dostavljaju se li~no na protokol, na IV. spratu MUP u sjedi{tu, ili putem po{te na adresu MUP ZE-DO KANTONA, ul. Trg BiH broj 6 Zenica. 

Svi dokumenti u okviru ponude (ponuda i dodaci) moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata i uvezani. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do perioda va`enja ugovora nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 09,00 sati 

Trg BiH broj 6, Zenica 

(1-11-8339-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RMU "KAKANJ" DOO KAKANJ 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU Kakanj d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Merdi} Re{ad, dipl.ing.ma{. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218055050007 

Telefon: 032/553 172 

Fax: 032/553 172 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe, ukupna koli~ina (obim ugovora) je do cca 650.000,00 KM 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{enje o formiranju Komisije broj 12843/06 od 13. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski potro{ni materijal 

LOT 2    Kancelarijski potro{ni materijal - {tampa 

LOT 3    Oprema za protivpo`arnu za{titu i za{titu od pada sa
        visine 

LOT 4    Farmaceutski proizvodi 

LOT 5    Sredstva za odr`avanje higijene u objektima i
        sredstva za li~nu higijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji - tehni~koj specifikaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum tri godine, a periodi~ni ugovori na godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne poreske uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starija od tri mjeseca (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    bilans uspjeha u posljednje tri godine (kao dokaz ponu|a~ prila`e svoju izjavu o godi{njem prometu u zadnje tri godine i ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha u posljednje 3 (tri) godine) 

-    da kandidat prilo`i izjavu da }e isporu~iti tra`ene koli~ine predmeta nabavke u cijelosti, kontinuirano prema narud`bama kako bi omogu}io nesmetan rad ugovornog organa i njegovih dobavlja~a (dokaz je odgovaraju}a izjava) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da }e ponu|a~ ponuditi predmet nabavke na paritetu franco skladi{te kupca (kao dkaz ponu|a~ }e prilo`ti posebnu izjavu) 

-    izjava kojom dobavlja~ potvr|uje spremnost sukcesivne isporuke prema dinamici kupca 

-    referenc lita za 2004., 2005., 2006. godinu, realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost iz oblasti koja je predmet nadmetanja 

-    da ponu|a~ posjeduje certifikat kvaliteta ISO-9001, ISO-14000, izdat od nadle`ne akrediterske ku}e (kao dokaz ponu|a~ prila`e original ili ovjerenu fotokopiju dokumenta) 

-    za lot 3, lot 4 i lot 5 dostaviti odgovaraju}i dokaz o kvaliteti - certifikat 

Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    max. 70% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja    max. 20% 

    3.    vremenski rokovi realizacije
        ponude-sukcesivna isporuka    max. 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a kod Merdi} Re{ada, dipl.ing.ma{., a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

-    IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA d.d. SARAJEVO 1294011000218070 

sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAV- KA KANCELARIJSKOG POTRO[NOG MATERIJALA, LIJE- KOVA I FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SREDSTAVA ZA ODR@AVANJE HIGIJENE ZA 2007. GODINU". 

Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Merdi} Re{ad, dipl.ing.ma{., broj tel/fax: 032/553-172. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg orka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 11,00 sati 

Sala pogona "Odr`avanje" Rudnika Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: "TENDER - NABAVKA KANCE- LARIJSKOG POTRO[NOG MATERIJALA, OPREME ZA PROTIVPO@ARNU ZA[TITU, FARMACEUTSKIH PROIZ- VODA I SREDSTAVA ZA ODR@AVANJE HIGIJENE ZA 2007. GODINU, LOT BROJ______", (ne otvarati - otvara komisija). 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-8345-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 41/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a broj 85, Banjaluka, telefon: 051/216-571, tel/fax: 051/216-565 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme i sredstava li~ne za{tite radnika 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci opreme i sredstava li~ne za{tite radnika 

LOT 1 ZA[TITNA ODJE]A 

- Radni mantil 

- Ki{na kabanica 

- Kombinezon radni 

- Grudnjak bez rukava 

- Radno odijelo 

LOT 2 ZA[TITNA OBU]A 

- Borosane 

- Gumene ~izme 

- Radne cipele 

- ^izme 

- Cipele 

- Cipele sa gumenim |onom 

LOT 3 ZA[TITNA OPREMA 

- Pojas za alat 

- Za{titni {ljem 

- Za{titne rukavice 

- Sigurnosni pojas 

- Nao~ale za autogeno varenje 

- Nao~ale za varenje 

- Kecelja za varenje 

- Poja~ane rukavice 

- Antifon 

- Rukavice za visoki napon 

- Za{titne prozirne nao~ale 

- Za{titne gumene rukavice 

- Maska respirator 

- Olovna kecelja 

- Kecelja radna 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Planska vrijednost nabavke 80.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot, vi{e lotova, za sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor po isporuci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

1)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

2)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupaka za progla{enje ste~aja 

3)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

4)    uvjerenje da nje progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u peirodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

5)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

6)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan (uvjerenje od poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje) 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar nadle`nog organa 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za poslovnu 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka (koje su predmet tendera), izvr{enih u 2005. i 2006. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda od strane kupca ili fotokopija sklopljenih ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 40% 

    2)    kvalitet i na~in izrade    u~e{}e 30% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    5)    garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un br. 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojne banke, Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 15,00 ~asova 

Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Zgrada Uprave-sala predvi|ena za tendere, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-8349-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar) 

Kontakt osoba: Berislav Maru{i} 

Adresa: Kneza Branimira b.b. 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 063 328 834 

Fax: 036 395-279 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel: 036/395-201; faks: 036/395-279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava rezervnih dijelova za motorna vozila temeljem Odluke Uprave dru{tva broj D-6-7-15/07 od 22. velja~e 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava rezervnih dijelova za motorna vozila VW GOLF, SEAT INCA, LADA NIVA, RENAULT KANGOO, IVECO, [KODA FABIA 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija rezervnih dijelova je sadr`ana u dokumentaciji za nadmetanje uklju~uje cca 495 stavki rezervnih dijelova 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP HT d.o.o. Mostar - Autopromet Bi{}e Polje, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da: 

LOT 1    Rezervni dijelovi za motorna vozila VW GOLF 

LOT 2    Rezervni dijelovi za motorno vozilo SEAT INCA 

LOT 3    Rezervni dijelovi za motorno vozilo LADA NIVA 

LOT 4    Rezervni dijelovi za motorno vozilo RENAULT
        KANAGOO 

LOT 5    Rezervni dijelovi za motorno vozilo IVECO 

LOT 6    Rezervni dijelovi za motorno vozilo [KODA
        FABIA 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova koji su predmet nadmetanja.  

Ponuda za pojedini lot mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima naru~itelja za taj lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e ostati na snazi 12 (dvanaest) mjeseci, nakon {to ga potpi{u obje ugovorne strane 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Jamstvo za ponudu mora biti u obliku bankovne garancije sukladno obrascu iz dokumentacije za nadmetanje. Ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje o ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini kojim se dokazuje: 

-    da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, da nije u{ao u odre|eni aran`man s vjerovnicima ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti  

-    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s vjerovnicima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini 

-    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane mjerodavnog suda u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    uvjerenje mjerodavne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o izmirenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, odnosno pravovaljan dokument o registraciji (uklju~uju}i sve promjene u registraciji) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja u protekle 3 (tri) godine ili od datuma po~etka poslovanja ako je ponuditelj po~eo s radom prije manje od 3 (tri) godine (revidirana financijska izvje{}a i/ili bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti, te ostala dokumentacija po izboru ponuditelja, a koja dokazuje njegovu ekonomsku i financijsku sposobnost) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Kako bi dokazali pravo na sudjelovanje po ovoj to~ki ponuditelji trebaju dostaviti sljede}e: 

-    referentni popis izvr{enih isporuka u posljednje 3 godine koji se dostavlja u obliku izjave ponuditelja a sadr`i kratak opis posla (predmet, vrijednost) godinu izvr{enja i naziv naru~itelja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena    u~e{}e 80% 

2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom jeziku ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom (8,00 do 16,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BiH d.d. u korist  JP HT d.o.o. Mostar, s naznakom: Dokumentacija za nadmetanje za nabavu rezervnih dijelova za motorna vozila. 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 07. 2007. godine u 12,10 sati, 

Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju.  

(1-11-8359-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"PETROL" AD BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07/06-2007 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Petrol" a.d. Banja Luka 

Adresa: Kralja Alfonsa XIII broj 9 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja luka 

Identifikacioni broj: 4400959260004 

Telefon: +387 51 218-836 

Fax: +387 51 218-837 

E-mail: nirspetrol@teleklik.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Duvanske prera|evine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka za potrebe "Petrol" a.d. Banja Luka za 2007. godinu duvanskih prera|evina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Po potrebi 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovni centri "Petrol" a.d. Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenosti uslova iz ~lana 23. stav (1), ta~ke: a), b), c), d), e), f) ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1. Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. rabat    u~e{}e    60% 

    2. uslovi pla}anja    u~e{}e    35% 

    3. tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti ili dostaviti putem E-mail svakim radnim danom u periodu od 23. 06. 2007. godine do 13. 07. 2007. godine od 9,00 do 15,30 ~asova, na adresi naru~ioca navedenoj kao u I.1. nakon pla}anja nepovratnog iznosa od 50 KM. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 5620990000016208 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Banja Luka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova 

U sali direkcije ugovornog organa, Kralja Alfonsa XIII broj 9, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Regulisa}e se tenderskim dokumentom. 

(1-11-8361-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Besima Mulahuseinovi} 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209419870006 

Telefon: 035/281-294 

Fax: 035/281-340 

E-mail: monks@tk.kim.ba 

Internet adresa: www.vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Nabavka i isporuka potro{nog materijala i materijala
        za ~i{}enje 

LOT 3    Nabavka i isporuka materijala za tople i hladne
        napitke 

LOT 4    Usluga opravki, odr`avanja i servisiranja PC opre-
        me, monitora i {tampa~a 

LOT 5     Usluge opravki, odr`avanja i servisiranja fotokopir
        aparata 

LOT 6    Nabavka goriva i maziva 

LOT 7    Nabavka i isporuka autoguma 

LOT 8    Vulkanizerski poslovi 

LOT 9    Pranje vozila 

LOT 10    Usluge opravki, odr`avanja i servisiranja vozila 

LOT 11    Osiguranje imovine i lica 

LOT 12    Ogla{avanje u javnim glasilima i dnevnoj {tampi 

LOT 13    Nabavka dnevne i sedmi~ne {tampe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dostavljanje ponuda za javne nabavke je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku roba i usluga 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za bud`etsku 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prva u~e{}a u postupku javne nabavke po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokumente: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) ne starije od {est mjeseci 

-    ovjerena kopija identifikacionog broja 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, pod a i b. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    70% 

    - na~in pla}anja    10% 

    - rok isporuke    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 8. sprat, soba broj 79, Slatina 2, Tuzla, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati, od momenta objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", uz prilog pismenog zahtjeva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 16. 07. 2007. godine do 14,00 sati na pisarnici u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona ili putem po{te na adresu kao pod I.1. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Zbog kolektivnog godi{njeg odmora o datumu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni naknadno. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti, a na kovertu obavezno nazna~iti "Ne otvarati" i broj lota, sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. 

Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I (ta~ka I.1.). 

(1-11-8370-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH 

Kontakt osoba: Elvira Ka~apor 

Adresa: ]emalu{a 9/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200133540001 

Telefon: 033/203 844 

Fax: 033/211 655 

E-mail: info@komvp.gov.ba 

Internet adresa: www.komvp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01-14-4-1711/07 od 09. 05. 2007. g. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba specificirano prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Server 

LOT 2    Ra~unari i ra~unarska oprema, komunikaciona
        oprema i licenca za sistemski softver 

LOT 3    Kopir aparat 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1: Server - 1 kom 

Licenca: Windows Server 2003 - 1 kom 

Ormar za komunikacijsku i ra~unarsku opremu - 1 kom 

LOT 2: Desktop ra~unar - 1 kom 

Prenosni ra~unar - 8 kom 

Monitori Flat - 1 kom 

Eksterni hard disk - 2 kom 

Rack conversion kit - 1 kom 

UPS - 1 kom 

Upgrade licence SBS 2003 Standard to Premium edition - 1 kom. 

Licence OS: win XP - 9 kom 

LOT 3: Kopir aparat - 1 kom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, ]emalu{a 9/II, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava ispunjenjem ugovorenih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 % od vrijednosti ugovora. Bezuslovna bankovna garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH zadr`ava pravo da odbije ponu|a~a u slu~ajevima navedenim u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o ispunjavanju uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima 

-    identifikacioni broj pod kojim je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

-    potvrda o uredno pla}enim porezima - ne starija od {est mjeseci 

-    potvrda o pla}enim doprinosima za PIO i zdravstveno osiguranje - ne starija od {est mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena i osposobljenost za servisiranje. Ostali zahtjevi prema tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. g. do 12,00 h 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. g. u 12,30 h 

]emalu{a 9/II, 71000 Sarajevo, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u prostorijama Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, ]emalu{a 9/II, 71000 Sarajevo, uz dokaz o uplati nepovratnih sredstava u iznosu od 20,00 KM. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1540012000278680 kod UPI banke d.d. Sarajevo sa naznakom "Tenderska dokumentacija za nabavku ra~unarske opreme". 

Propisno zatvorene i zape~a}ene koverte sa ponudama treba dostaviti, li~no ili po{tom na adresu Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, ]emalu{a 9/II. Na koverti obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa napomenom "PONUDA ZA JAVNI POZIV - NE OTVARATI" , najkasnije do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanom obliku. 

O rezultatima provedenog postupka kandidati i ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11-8375-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
BANJA LUKA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH 

Kontakt osoba: ^atak Ervina 

Adresa: Bana Lazarevi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401711930000 

Telefon: 051/335-100 i 051/335-123 

Fax: 051/335-304 

E-mail: infoman@uino.gov.ba 

Internet adresa: www.uino.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku i isporuku robe: 

LOT I    Sitnog kancelarijskog materijala 

LOT II    Registratora i fascikla 

LOT III    Papira, 80 g/m2 A-4 

LOT IV    Ostalog papira i papirne galanterije 

LOT V    Tonera za faks aparate i {tampa~e 

LOT VI    Tonera za fotokopir aparate 

LOT VII    Higijensko-potro{nog materijala 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o poni{tenju-otkazivanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala, registratora i fascikla, papira i tonera za potrebe UIO BiH i zapo~injanju narednog obnovljenog postupka, broj 01-16-331-38/07 od 18. 05. 2007. godine. 

Odluka o poni{tenju-otkazivanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku higijensko-potro{nog materijala za 2007. godinu i zapo~injanju narednog obnovljenog postupka, broj 01-16-331-33/07 od 10. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za sve lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

5% za dobro izvr{enje posla 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    Kriteriji za evaluaciju ponuda su navedeni opadaju}im redoslijedom prema va`nosti i za nabavku robe kako slijedi: 

    Za LOT I, II, III, IV, V, VI, VII 

    1.    cijena    60% 

    2.    tehni~ka i stru~na osposobljenost    10% 

    3.    referense (bilans stanja i bilans uspjeha za
        2006. godinu) i referens lista    10% 

    4.    kvalitet    10% 

    5.    rok isporuke    5% 

    6.    uslovi pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka, Ul. Bana Lazarevi}a bb u sobi 211 svakim radnim danom. 

Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije po svakom raspisanom tenderu iznosi 50,00 KM bez obzira na broj lotova za koje se ponu|a~ prijavljuje. 

Uplatu za tendersku dokumentaciju vr{iti kod Razvojne banke, transakcijski ra~un: 5620120000084588, svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju za nabavku robe (navesti tender za koji se prijavljujete)". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O datumu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, u roku od 28 dana od dana objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Na prednjoj strani koverte navesti ta~an naziv tendera za koji se ponuda podnosi kao i lot na koji se ponuda odnosi, uz napomenu - "ponuda za nabavku robe________ (navesti tender za koji se ponu|a~ prijavljuje)" - Ne otvaraj - otvara komisija! 

(1-11-8378-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07.1.-2.2.-4866/13-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ismet Fazli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za tehni~ku dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033 252 787 

Fax: 033 252 749 

E-mail: ismetf@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci po{tanskog inventara: 

LOT 1    Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskih stolova,
        stolica, vitrina i garderobnih ormara 

LOT 2    Ugovor o nabavci i isporuci ~eli~nih kasa i ormara 

LOT 3    Ugovor o nabavci i isporuci pe}i na ~vrsto gorivo i
        kvarcnih pe}i 

LOT 4    Ugovor o nabavci i isporuci usisiva~a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka kancelarijskih stolova, stolica,
        vitrina i garderobnih ormara 

LOT 2    Nabavka i isporuka ~eli~nih kasa i ormara 

LOT 3    Nabavka i isporuka pe}i na ~vrsto gorivo i kvarcnih
        pe}i 

LOT 4    Nabavka i isporuka usisiva~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, na lokalitetima osnovnih organizacionih jedinica, Generalna direkcija, Glavni po{tanski centar - Sarajevo, Tuzla, Zenica i Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot pojedina~no, ili za vi{e lotova, ili za sve lotove. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 60 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% od ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana. Garancija pokriva naknadu svake {tete i tro{kova koje mo`e imati ugovorni organ u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci za vrijeme njegovog trajanja + 30 dana sa naznakom lota na koji ponu|a~ podnosi ponudu (Ne prihvata se garancija ABS banke d.d Sarajevo). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Rok va`enja garancije: period va`enja ugovora plus 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - Sadr`aj ponude 

-    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim zakonskim poreznim obavezama (uvjerenje nadle`ne porezne uprave i Uprave za indirektno oporezivanje).  

Sva uvjerenja nadle`nih organa ne smiju biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje iz sudskog registra ili izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca) ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koje potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti u kojoj je naveden broj rje{enja nadle`nog organa o upisu u registar poslovnih knjiga, a u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

-    rje{enje nadle`nog organa o odobrenju za obavljanje poslova za koje se podnosi ponuda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja 3 mjeseca od dana podno{enja ponude (za ugovorni organ nje prihvatljiva garancija ABS banke d.d. Sarajevo) 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji (IDB) - ovjerena kopija 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a - ovjerena kopija 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjenje tehni~kih uslova datih u specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu-koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 105/06). 

Ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogu}nost za primjenu preferencijalnog tretmana ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da roba koju nudi ima porijeklo iz BiH, odnosno uz izjavu po mogu}nosti dostaviti i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe, kojim dokazuje da robe koje su predmet ove nabavke imaju 50% porijeklo iz BiH, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda ponu|a~a koji je ne dostavi navedeni dokaz bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sda odredbama ~lana 23. stav 1. pod G) Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 07. 2007. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana predvi|enog za javno otvaranje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 07. 2007. godine u 13,15 sati 

Obala Kulina bana 8 - III sprat - velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 20 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1291 0210 0013 1938 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE Sarajevo, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskog inventara". 

Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskog inventara - NE OTVARAJ", sa naznakom lotova za koje ponu|a~ dostavlja ponudu, dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 30. 07. 2007. godine do 13,00 sati. 

Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo (3. sprat - velika sala), dana 30. 07. 2007. godine u 13,15 sati, kojem mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 20. 07. 2007. godine putem faxa broj 033-252 749 sa naznakom: "Komisija za provo|enje postupka nabavke po{tanskog inventara". Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom "JP BH PO[TA" d.o.o Sarajevo mo`e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba 

(1-11-8399-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVI GRAD
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Grad 

Kontakt osobe: Memi} Azra - za proceduralna pitanja postupka javne nabavke 033/291-301, Nedim ^ov~i}, za tehni~ka pitanja za LOT 1 tel. 033/291-121, Herenda Mujo- za tehni~ka pitanja za LOT 2 i LOT 3, tel. 033/291-150 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

Fax: ++387 71 29 12 47 

E-mail: ngsa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 2 Nabavka kancelarijskog namje{taja 

LOT 3 Nabavka ostale opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka, isporuka i instalacija (pu{tanje u rad)
        ra~unarske opreme prema specifikaciji datoj u
        tenderskoj dokumentaciji 

LOT 2    Nabavka, isporuka i monta`a kancelarijskog nam-
        je{taja prema specifikaciji datoj u tenderskoj
        dokumentaciji 

LOT 3    Nabavka, isporuka i instalacija (pu{tanje u rad)
        ostale opreme prema specifikaciji datoj u tenderskoj
        dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada op}ine Novi Grad Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

5% od ugovorenog iznosa po lotu. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5 % od ugovorenog iznosa po lotu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

Pravo u~e{}a imaju svi ponuditelji koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju: 

1.    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

2.    potvrda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

3.    potvrda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 90 dana) 

4.    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 90 dana (potrebno je dostaviti potvrdu nadle`ne poreske uprave i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH - original ili ovjerena kopija) 

5.    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

6.    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponu|a~i dokazuju slijede}im dokumentima: 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    identifikacioni broj ponu|a~a, uvjerenje o registaciji PDV obveznika 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starija od 90 dana) 

-    za pravna lica ili za fizi~ka lica (samostalne obrtnike) - uvjerenje nadle`nog tijela da mu je odobrenje za rad za obavljanje predmetne djelatnosti jo{ uvijek va`e}e (original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

1.    ra~un ponuditelja nije blokiran u protekla 3 (tri) mjeseca 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponu|a~a }e se vr{iti na osnovu slijede}ih dokumenata: 

1.    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a (original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 

1.    uspje{no iskustvo u ulozi isporu~ioca robe u najmanje tri sli~na ugovora u posljednje 3 (tri) godine 

2.    obezbije|en servis za ra~unarsku opremu u garantnom i vangarantnom roku 

Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se vr{iti na osnovu slijede}ih dokumenata: 

1.    referenc lista ovakvih ili sli~nih poslova po investicijskoj vrijednosti u posljednje 3 (tri) godine (prilo`iti spisak, te navesti odgovorno lice naru~ioca sa kontakt telefonom) 

2.    dokaz o obezbije|enosti servisa za ra~unarsku opremu 

Za LOT 2 

1.    uspje{no iskustvo u ulozi isporu~ioca robe u najmanje tri sli~na ugovora u posljednje 3 (tri) godine 

    Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se vr{iti na osnovu slijede}ih dokumenata: 

1.    referenc lista ovakvih ili sli~nih poslova po investicijskoj vrijednosti u posljednje 3 (tri) godine (prilo`iti spisak, te navesti odgovorno lice naru~ioca sa kontakt telefonom) 

Za LOT 3 

1.    uspje{no iskustvo u ulozi isporu~ioca robe u najmanje tri sli~na ugovora u posljednje 3 (tri) godine 

    Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se vr{iti na osnovu slijede}ih dokumenata: 

1.    referenc lista ovakvih ili sli~nih poslova po investicijskoj vrijednosti u posljednje 3 (tri) godine (prilo`iti spisak, te navesti odgovorno lice naru~ioca sa kontakt telefonom) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) garantni rok    u~e{}e 20% 

    4) na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 07. 2007. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po svakom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 13,30 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 14,00 sati za LOT 1 

17. 07. 2007. godine u 14,30 sati za LOT 2 

17. 07. 2007. godine u 15,00 sati za LOT 3 

Op}ina Novi grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un Op}ine broj 129-104-10002027-47 kod HVB CPB u Sarajevu, {ifra prihoda je 722631 i {ifra op}ine 108. 

(1-11-8403-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU
BAWALUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ki zavod za statistiku 

Kontakt osoba: Darijana \or|evi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12D 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401546980005 

Telefon: 051/450-280 

Faks: 051/450-279 

E-mail: darijana.djordjevic@rzs.rs.ba  

Internet adresa: www.rzs.rs.ba  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci kancelarijskog namje{taja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog namje{taja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod 1.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za nakoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

15 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavqawe djelatnosti koja je predmet postupka javne nabavke, osim subjekata koji su iskqu~eni prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. Ponu|a~i su du`ni prilo`iti:  

-    poresko uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana od dana objavqivawa obavje{tewa 

-    izjava ponu|a~a da nema zakonskih smetwi u smislu ~ana 23. ZJN za u~e{}e u javnom nadmetawu 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni prilo`iti: 

-    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon i kontakt lice 

-    ovjerenu kopiju reje{ewa o registraciji (ne starije od 90 dana od dana objavqivawa obavje{tewa), rej{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

-    ovjerenu izjavu o bezuslovnom prihvatawu uslova iz tenderske dokumentacije  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    potvrudu banke o solventnosti u zadwih godinu dana 

-    bilans stawa i uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista za posqedwe dvije godine sa potvrdama kupaca 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e    60% 

    2)    kvalitet i garancija kvaliteta    u~e{}e    20% 

    3)    rokovi odr`avawa isporu~enog
        namje{taja    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    referenc lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavqa~ koji je zainteresovan za u~estovawe u postupku javnog nadmetawa, du`an je dostaviti pismeni zahtjhev za u~e{}e u postupku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezka u Bosni i Herceogivni 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za prijem zahtjeva za u~e{}e u postupku javnog nadmetawa je 05. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova, a krajwi rok za prijem ponuda je 13. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponnuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 13. 07. 2007. godine u 13,00 ~asova, u zgradi Republi~kog zavoda za statistiku, Veqka Mla|enovi}a 12 d, 78000 Bawaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1. Tenderska dokumentacija 

Svaki dobavqa~ koji je zainteresovan za u~estvovawe u postupku javnog nadmetawa, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u postupku. Zahtjev za tenderskom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na adresu navedenu u Aneksu 1.3. ili putem faksa broj 051/450-279, a krajwi rok za podno{ewe zahtjeva je 05. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se po osnovu podnesenog zahtjeva u prostorijama Republi~kog zavoda za statistiku na adresi navedenoj u Aneksu A. 1.3., svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova. 

2. Podno{ewe ponuda i rokovi 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti sve tra`ene dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, numerisane i slo`ene. Zape~a}enu ponudu, sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a, ponu|a~i su du`ni dostaviti putem po{te ili li~no na adresu navedenu u Aneksu A, s naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ". 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda, ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

3. Otvarawe ponuda 

Javno otvarawe ponuda izvr{i}e se 13. 07. 2007. godne u prostorijama Republi~kog zavoda za statistiku, Veqka Mla|enovi}a 12 d, 78000 Bawaluka. Na javnom otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a (samo jedan predstavnik). Nepotpune i neuredne ponude se ne}e razmatrati. 

4. Odgovornost ugovornog organa 

Republi~ki zavod za statistiku ne}e snositi niti bilo koje tro{kove ponu|a~a u ovom postupku, i istovremeno zadr`ava pravo da ponudu prihvati u potpunosti ili djelimi~no, da odbije ponude u cijelosti, tj. poni{ti zapo~eti postupak prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka b) ZJN BiH. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Republi~ki zavod za statistiku 

Kontakt osoba: Darijana \or|evi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12D 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401546980005 

Telefon: 051/450-280 

Faks: 051/450-279 

E-mail: darijana.djordjevic@rzs.rs.ba  

Internet adresa: www.rzs.rs.ba  

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Republi~ki zavod za statistiku 

Kontakt osoba: Darijana \or|evi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12D 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401546980005 

Telefon: 051/450-280 

Faks: 051/450-279 

E-mail: darijana.djordjevic@rzs.rs.ba  

Internet adresa: www.rzs.rs.ba  

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Republi~ki zavod za statistiku 

Kontakt osoba: Darijana \or|evi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12D 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401546980005 

Telefon: 051/450-280 

Faks: 051/450-279 

E-mail: darijana.djordjevic@rzs.rs.ba  

Internet adresa: www.rzs.rs.ba  

(1-11-8411-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1003-HEN/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Emina Kustura, tel: ++387 33 751 880; Vedad Korajli}, tel: ++387 36 758 177 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: ++387 33 751 880 

Fax: ++387 33 751 784 

E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, zgrada ED Sarajevo, kancelarija br. 327/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 1003-HEN/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kablovski materijal i pribor za agregat br. 1 HE Jablanica 

LOT 2 Kablovi za agregat br. 1 HE Jablanica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Jablanica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 - 3 mjeseca ili 60 - 90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a /minimalno 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 90 plus 30 dana (120 dana) od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bezuslovne bankarske garancije na 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23, Zakona o javnim nabavkama BiH, originali ili ovjerene fotokopije, ali ne stariji od 3 (tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predemet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. g 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tend.    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i po principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije: 

T1 - T1.1. - Kvalifikacioni kriteriji za dobavlja~a 

Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatomi kriterij za daljnji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T1.2. - Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluga/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). 

T2 - Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluga/radova. Maximalan broj bodova je 15. 

T3 -  Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluga/radova. Maximalan broj bodova je 5. 

T4 - Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maximalan broj bodova je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

DA - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 19. 06. do 18. 07. 2007. godine u JP EP BiH d.d., zgrada ED Sarajevo, Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, soba 327/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 1003-HEN/07 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 1003-HEN/07. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 

LOT 1 u 10,00 sati 

LOT 2 u 10,30 sati 

(1-11-8419-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Hod`i} Nurija 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200666440009 

Porezni broj: 01078614 

Telefon: 033/562-258 

Fax: 033/562-254 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci hljeba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za dnevnu (osim nedjelje) isporuku hljeba-polubijeli hljeb od 700 grama, za potrebe javnih kuhinja na podru~ju Kantona Sarajevo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

-    za Javnu kuhinju "Merhamet" - dnevno cca 810 komada, mjese~no 21.060 komada polubijelog hljeba od 700 grama 

-    za Javnu kuhinju "Stari Grad" - dnevno cca 780 komada, mjese~no 20.280 komada polubijelog hljeba od 700 grama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hljeb }e se isporu~ivati: 

-    za Javnu kuhinju "Merhamet" na adresu Safeta Had`i}a 6, Sarajevo 

-    za Javnu kuhinju "Stari Grad" na adresu Hala~i 6, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz da za ponu|a~a nije pokrenut predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije 

-    dokaz da ponu|a~ ni odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|eni u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze doprinosa prema PIO/MIO 

-    izjava ponu|a~a da mu je poznato, ako propusti da dostavi ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, da }e ponuda biti odbijena 

Svi navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacioni broj, poreski broj te broj transakcijskog ra~una, 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima, koja nije starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine 

-    dostavljena izjava na osnovu ~lana 25. ta~ka 1. pod C. ZJN o ukupnom prometu dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za posljednje tri finansijske godine 

Dostavljena ponuda: 

-    sa jedini~nom cijenom u KM za hljeb po komadu 

-    na~in i uslovi pla}anja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    da dostavi referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti sa koli~inama i vrijedno{}u tih ugovora za protekle tri godine 

2.    da prilo`i spisak zaposlenih sa kvalifikacijama ovjerene od strana fonda PIO 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 85% 

    2. uslovi pla}anja    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, soba br. 28, od 9,00 do 15,00 sati, svaki radni dan uz predo~eni zahtjev za dobijanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}ene koverte sa ponudom dostaviti po{tom ili neposredno na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, u terminu od 8,00 - 15,00 sati, sa naznakom "NE OTVARAJ" "Ponuda za javno nadmetanje" - najkasnije u roku od 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci robe u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se narednog dana u 10,00 sati po isteku roka za prijem ponuda u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, prvi sprat - soba broj 134. 

O tome }e ponu|a~i biti pismeno obavije{teni. 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice ne snosi tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaki zahtjev ili poni{ti sve zahtjeve u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-8428-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INA TRAVNIK 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Travnik 

Kontakt osoba: Azra Balagi} 

Adresa: Konatur bb 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236179780001 

Telefon: 030/511-277, lokal 105 

Fax: 030/511-825 

E-mail: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba 

Internet adresa: www.travnik.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka dva vozila - specijalno rabljeno vozilo sa platformom (automehani~ke ljestve) i opremom koja ide uz vozilo i specijalno rabljeno vatrogasno vozilo (juri{no) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dva vozila - specijalnog vozila sa platformom (automehani~ke ljestve) i opremom koja ide uz vozilo specijalnog rabljenog vatrogasnog vozila (juri{no)  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada UO Teritorijalna vatrogasna jedinica "Travnik", Mehmed pa{e  Kukavice 1, 72270, Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, dva lota. 

Ponude se primaju za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 10 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu se ne zahtijeva 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 10. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo na u~e{}e imaju svi prodavci, serviseri vozila iz Evropske unije koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ponu|a~ podoban u pogledu ekonomske i financijske sposobnosti. Bilans stanja i bilans uspjeha u 2004. i 2005. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnm nabavkama, stav 2. ta~ka b, d, g 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ugovor se dodjeljuje dobavlja~u koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. 

Kriterij za izbor je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Travnik, kod Kasum Asefa, svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Na pismeni zahtjev ponu|a~a za dostavu tenderske dokumentacije, ista }e se u roku od tri dana po{tom poslati ponu|a~u. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za vrijeme prispije}a po{iljke ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 07. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 07 .2007. godine u 12,00 sati, Op}ina Travnik, Konatur bb, mala sala Op}ine Travnik 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zape~a}ene koverte sa ponudom dostaviti po{tom ili neposredno na adresu Op}ine Travnik, sa naznakom " Za Komisiju za nabavke dva vozila - specijalnog rabljenog vatrogasnog vozila sa platformom i specijalnog rabljenog vatrogasnog vozila (juri{no) " " Ne otvaraj", "Ponuda za javno nadmetanje". Otvaranje ponuda je javno, i istom mogu prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanom obliku. Op}ina Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Razmatrat }e se isklju~ivo one ponude koje zadovolje minimalne tehni~ke uslove date u tenderskoj dokumentaciji. Nepotpune i neblagovremene ponude, ne}e biti razmatrane.  

(1-11-8433-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Narodna skup{tina Republike Srpske 

Kontakt osoba: Natalija Kojovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401628280001 

Telefon: 051/301-099 

Faks: 051/301-087 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina automobila po sistemu zamjene "Staro za novo" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Narodne skup{tine Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora, a zavr{ava sa isporukom robe 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 30% 

    3) na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    4) ovla{teni servisi na teritoriji RS    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 20. 06. 2007. godine (srijeda). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 (devedeset) dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 2, zgrada Narodne skup{tine RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata Narodne skup{tine Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka - Protokol (kancelarija broj 16), uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova, po~ev od 20. 06. 2007. godine (srijeda). 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre buxetske organizacije - 02020001. 

Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak - Nabavka automobila po sistemu "staro za novo" - NE OTVARAJ, se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 17. 07. 2007. godine (utorak) do 12,00 sati. 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 17. 07. 2007. godine (utorak) do 12,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka, smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 18. 07. 2007. godine (srijeda) u 12,00 ~asova u prostorijama Narodne skup{tine RS, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka, crveni salon. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 06. 07. 2007. godine (12 dana prije otvarawa ponude). 

(1-11-8434-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA LAKTA[I 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Lakta{i,  Administrativna slu`ba: Slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Darija Balaban, referent za javne nabavke 

Adresa: Kara|or|eva 56 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

Identifikacioni broj: 4401140250006 

Telefon: 051/532-370, (lokal 134) 

Faks: 051/533-402 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka hrane za potrebe Administrativne slu`be
        Op{tine Lakta{i 

LOT 2    Nabavka pi}a za potrebe Administrativne slu`be
        Op{tine Lakta{i 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka hrane i pi}a za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Lakta{i, ulica Kara|or|eva 56 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Predvi|eno trajawe ugovora je jedna (1) godina od dana zakqu~ivawa ugovora  

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dostaviti izjavu ponu|a~a da }e u slu~aju da dobije poslove definisane tenderskom dokumentacijom obezbijediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobru isporuku robe na iznos od 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti posla  

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetwe iz ~lana 23. ZJN. Dokaz ne mo`e biti stariji od 90 dana, u skladu sa tenderskom dokumentacijom  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

2.    ovjerena fotokopija uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost ili identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 70% 

    2.    kvalitet uz dostavu uzoraka    u~e{}e 20% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

Kriterij kvaliteta ne}e se bodovati ukoliko ponu|a~ ne prilo`i uzorak.  

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{ewe ponude. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, za svaki lot posebno, na ‘iro ra~un broj: 555-007-02031830-53, vrsta prihoda 722 521, buxetska organizacija 0056240, Nova banka, A.D. Bijeqina-ekspozitura Lakta{i. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sad`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Ponude, sa prate}om dokumentacijom, dostaviti posebno za svaki lot zape~a}ene u posebne koverte, sa naznakom: 

Za LOT 1 - PONUDA ZA nabavku hrane za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i - NE OTVARAJ 

LOT 2 - PONUDA ZA nabavku pi}a za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Lakta{i  - NE OTVARAJ. 

Napomena: Ukoliko ponu|a~ u~estvuje na oba lota, potrebno je da dostavi ovjerene fotokopije tra`ene dokumentacije za jedan lot, i to onaj koji se prvi otvara. Ovo se odnosi samo na istu dokumentaciju koja se tra`i kroz oba lota. 

(1-11-8437-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Zenica, Zeni~ko-dobojski kanton 

Kontakt osobe: Bijedi} Edin, Husremovi} Amer 

Adresa: Trg BiH broj 6 Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218237080009, 4218342030009 

Telefon: 032/403-999, lokal 182, 032/200-460 

Fax: 032/242-545, 032/200-470 

E-mail: minpolj@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci gra|evinskog, kanalizacionog i vodovodnog materijala za realizaciju Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte na podru~ju op}ine Zenica za 2007. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci gra|evinskog, kanalizacionog i vodovodnog materijala za realizaciju Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte na podru~ju op}ine Zenica za 2007. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije materijala koji je predmet javne nabavke, sadr`ane su u tederskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op}ine Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM po lotu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija u trajanju od tri mjeseca sa po~etkom od 01. 08. 2007. godine 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti, izuzev subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e i f, Zakona o javnim nabavkama. Za ta~ke a, b, c i d potrebno je dostaviti uvjerenje izdato od nadle`nog suda. 

Za ta~ku e potvrda/uvjerenje o izmirenim doprinosima za socijalno osiguranje (zavod zdravstvenog osiguranja i fond PIO/MIO). Za ta~ku f potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    rje{enje o upisu u sudski registar ili rje{enje o odobrenju za rad (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana) 

3.    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za ispunjavanje uslova za u~e{}e - ekonomske i finansijske podobnosti dostaviti: 

1.    ovjerenu fotokopiju poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2006. godinu 

2.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih isporuka izvr{enih u posljednje dvije godine 

2.    dokumentaciju o kvalitetu robe (katalozi i atesti) 

3.    garantni rok za isporu~eni materijal - (za pumpe za vodu tri godine za ostali materijal jedna godina) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    podobnost ponu|a~a    u~e{}e    10% 

    3)    sukcesivni rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama nove zgrade Op}ine Zenica, Trg BiH br. 6, III sprat, kancelarija broj 13, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati najkasnije do 10. 07. 2007. godine. Za tendersku dokumentaciju ponu|a~ je du`an uplatiti po lotu kako slijedi: LOT 1 - 100,00 KM, LOT 2 - 100 KM, LOT 3 - 100 KM, na ‘iro ra~un Op}ine Zenica broj: 134-010-0000042994 otvoren kod IKB DD Zenica uz naznaku-vrsta prihoda 722631-prihodi od pru`anja usluga ostalima. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Pismene ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA NABAVKU ROBA, ZA LOT____ - NE OTVARAJ, predati li~no na Protokol ili preporu~enom po{tom, na adresu Op}ina Zenica, Slu`ba za komunalne poslove i ekologiju, Trg BiH broj 6. U obzir }e se uzeti ponude, koje stignu do 17. 07. 2007. godine. 

Ponude moraju biti zape~a}ene sa nazna~enom adresom ponu|a~a, da bi se iste mogle vratiti ako ne stignu u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 07. 2007. godine LOT 1 u 10,00 sati, LOT 2 u 11,00 sati, LOT 3 u 12,00 sati u prostorijama nove zgrade Op}ine Zenica, mala sala I sprat. Op}ina Zenica, Trg BiH broj 6 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Shodno odredbi ~l. 13. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 16/02, 14/03 i 12/04), uz ponudu ponu|a~ je du`an dostaviti pismene izjave koje sadr`e: 

-    spisak bilo kakvih priloga politi~kim strankama koje je preduze}e dalo u prethodne dvije godine 

-    spisak svih izabranih du`nosnika, nosilaca izvr{nih du`nosti i savjetnika koji su bili zaposleni ili su bili ~lanovi poslovodnog odbora, upravnog odobra, nadzornog odbora, izvr{nog odobra ili su radili u svojstvu ovla{tene osobe preduze}a tokom prethodne dvije godine. 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

(1-11-8440-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO - SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 36/07-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Sakib, dipl. ing. el. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033 237-655 

Fax: 033 440-658 

E-mail: sakibk@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Energetski transformator - SUHI 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Sakib, dipl. ing. el. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033 446-323 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38 (soba broj 36) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033 200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Pogon "Kanalizacija", ul. Terezija broj 38 (soba broj 20) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pove}anje pogonske sigurnosti sistema za vodosnabdijevanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Energetski transformator - SUHI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Energetski transformator - SUHI - kom. 3 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa, Gli{e Jankovi}a 8, Ilid`a, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 4 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora i kvalitet opreme u visini 5% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti do izdavanja certifikata o preuzimanju opreme) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvr{enje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje sa 31. 12. 2006. godine (~lan 23. stav 1., ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza sa 31. 03. 2007. godine (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, na dan 31. 03. 2007. godine, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta (~lan 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora i kvalitet opreme u visini od 5% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti do izdavanja certifikata o preuzimanju opreme) 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    detaljne tehni~ke karakteristike kao i druge dokumente o kvalitetu ponu|ene opreme 

-    original izjava proizvo|a~a opreme o direktnoj podr{ci ponu|a~u, naslovljena isklju~ivo na ime ponu|a~a 

-    izjava ponu|a~a o periodu garancije za opremu koja se nudi sa garantnim uslovima 

-    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehni~ki neispravne opreme u toku garantnog roka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 20 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "HVB Central Profit banke" dd Sarajevo, broj ra~una 129-101-10000529-32 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo, J. ^ernija broj 8 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Detaljne karakteristike tra`ene robe ugovorni organ }e dati u tenderskoj dokumentaciji. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-8471-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Univerzitet u Zenici - Universitas Studiorum Zenicaensis" 

Kontakt osoba: Sirija Aganovi} 

Adresa: Fakultetska 3 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218353660004 

Telefon: +38732 44 44 20 lokal 121 

Fax: +38732 44 44 31 

E-mail: rektorat@unze.ba 

Internet adresa: www.unze.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

308/07 Sukcesivna isporuka roba i usluga za potrebe Univerziteta u Zenici, navedena u tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka roba i usluga za potrebe Univerziteta u Zenici, navedena u tenderskoj dokumentaciji po lotovima, kako slijedi: 

LOT 3    Materijal za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 4    Li~na za{titna sredstva 

LOT 5    Materijal za odr`avanje objekata i opreme 

LOT 7    Ra~unarska i telekomunikaciona oprema 

LOT 8    Laboratorijski materijal i oprema 

LOT 10    Usluge odr`avanja opreme 

LOT 11    Usluge ishrane studenata 

LOT 13    Goriva i maziva 

LOT 14    Plinovi 

LOT 15    Vatrostalni materijal 

LOT 16    @eljezni otpad 

LOT 17    Elektroure|aji i aparati 

LOT 18    Ferolegure 

LOT 19    Obojeni metali i dr. sirovine za proizvodnju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no orijentaciono, {to ponu|a~i mogu preuzeti kod ugovornog organa 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zenica, fco skladi{te naru~ioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi iz ~l. 23.ZJN BiH: 

-    izjavu ponu|a~a da pod punom materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izajvljuje da ispunjava uslove navedene u ~l. 23. ZJN BiH 

-    potvrda/uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima (original ili ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana od dana otvaranja ponuda) 

3.    identifikacijski broj ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu, dokaz o solventnosti transakcijskog ra~una ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

2.    dostaviti referentnu listu dobavlja~a za zadnje dvije godine 

3.    dostaviti fotokopiju o registraciji PDV obveznika 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e    50% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    3)    rok isporuke robe, izvr{enje usluge    u~e{}e    15% 

    4)    referenc lista    u~e{}e    10% 

    5)    registrovani PDV obveznik    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Rektorata Univerziteta u Zenici, Fakultetska 3 - prizemlje, kancelarija broj 3, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati od 20. 06. do 16. 07. 2007. godine, uz dokaz o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa na ime tro{kova tendera po lotovima i to: 

60,00 KM po jednom lotu, za lotove 7, 8 i 11 

30,00 KM po jednom lotu, za lotove 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Na ra~un: Javni prihodi Zeni~ko-dobojski kanton 

Broj: 1340100000001672 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 2204010 

Poziv na broj: 4190030302 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Prema Zakonu 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Pismene ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku roba i usluga, za LOT ____ - ne otvaraj", predati li~no na protokol ili preporu~enom po{tom na adresu: kao pod I.1., najkasnije do 18. 07. 2007. godine do 12,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e se razmatrati. 

Ponude moraju biti zape~a}ene sa nazna~enom adresom ponu|a~a, da bi se iste mogle vratiti u zakonom predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Izjava o va`nosti ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Zenici, Fakultetska 3. 

20. 07. 2007. godine i to: LOT 3 u 9,00 sati, LOT 4 u 9,20 sati, LOT 5 u 9,40 sati, LOT 7 u 10,00 sati, LOT 8 u 10,20 sati, LOT 10 u 10,40 sati, LOT 11 u 12,00 sati, LOT 13 u 12,15 sati, LOT 14 u 12,30 sati, LOT 15 u 12,45 sati, LOT 16 u 13,00 sati, LOT 17 u 13,15 sati, LOT 18 u 13,30 sati, LOT 19 u 13,45 sati. 

Javnom otvaranju ponuda, uz predo~eno pismeno ovla{tenje mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

Univerzitet u Zenici ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    cijenu i iznos izra`ene u KM bez PDV-a (ispisuje se na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije) 

2.    izjavu za uslove i na~in pla}anja, te rok isporuke. 

(1-11-8474-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vla~i} Sabina, [kobalj Semir i Kurti} Ismail 

Adresa: La Benevolencija 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/664-211 lokal 356 za pravna pitanja, 033/442-808 za komercijalne elemente, 033/286-731 za tehni~ke elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rekreacione opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rekreacione opreme 

LOT 1    Strunja~e-podloge za d`udo 

LOT 2    Traka za tr~anje-elektronska, trim bicikl, steper
        ma{ina, lat ma{ina, presa za noge 

LOT 3    Ben~ klupa, {ipke velike, tegovi plo~e za veliku
        {ipku, {ipka "EZ", tegovi -plo~e za "EZ" {ipku,
        {ipka mala za bu~ice, tegovi-plo~ice za bu~ice,
        stalak-nosa~ tegova, stalak za odlaganje {ipki i
        tegova plo~ica. 

Prema tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat MUP-a Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaki lot je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosine i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04).  

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovora vr{it }e se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz primjenu potkriterija: 

1) cijena    40% 

2) rok isporuke proizvoda    20% 

3) garantni rok    20% 

4) postojanje vlastitog servisa    10% 

5) uslovi i na~in pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju, za izradu ponude, ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, soba broj 14, Zmaja od Bosne 9. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju  iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom " Ne otvaraj -ponuda za nabavku rekreacione opreme-ponovljeno" (naglasiti lot na koji se odnosi ponuda) dostavljati na adresu Zmaja od Bosne 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 16. 07. 2007. godine do 13,00 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 07. 2007. godine u 14,00 sati 

Zmaja od Bosne broj 9, sala Jedinice za saobra}aj. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 129-101-10000885-31, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) . 

(1-11-8480-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske A.D. 

Kontakt osoba: Petrovi} @eqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74 000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji klima ure|aja za upravqa~nicu lokomotiva serije 441- 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja klima ure|aja za upravqa~nicu lokomotiva serije 441- 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

44 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Doboju 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK ISPORUKE 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankarska garancija je 2.000,00 KM (original) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Osim ponude, dobavqa~i su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdavawa istih do datuma podno{ewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjereni od strane nadle`nog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    kompletno rje{ewe o registraciji dobavqa~a 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Osim ponude, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    opis tehni~ke opremqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

    1)    cijena (maksimalno 30 bodova)    u~e{}e 30% 

    2)    uslovi i na~in pla}awa
        (maksimalno 25 bodova)    u~e{}e 25% 

    3)    kvalitet robe (maksimalno 20 bodova)    u~e{}e 20% 

    4)    rok isporuke robe
         (maksimalno 15 bodova)    u~e{}e 15% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 10 bodova)    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da na ‘iro ra~un ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke A.D. Doboj) uplate iznos od 117,00 KM prije preuzimawa tender dokumentacije. 

Mo`e se obezbijediti do 25. 07. 2007. godine. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 25. 10. 2007. godine ili 3 (tri) mjeseca i dva dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova 

"@eqeznice Republike Srpske" A.D. Doboj, ul. Svetog Save broj 71, sala broj 69. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadr`ano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske" A.D. 

Kontakt osoba: Radi} @eqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74 000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1 

Telefon: 053/209-000, lok. 130 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske" A.D. 

Kontakt osoba: Petrovi} @eqko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74 000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1 

Telefon: 053/209-000, lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske" A.D. 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74 000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4 000 2596 000 1 

(1-11-8489-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Fuad Kozadra 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 515 

Fax: 033 224 536 

E-mail: Fuad.kozadra@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 06.1.2-7.5-6161/2-07 od 24. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka opreme tehni~ke za{tite i to: 

LOT 1 Video nadzor, protuprovala i vatrodojava za bazne stanice 

LOT 2 Vatrodojava direkcije Sarajevo 

LOT 3 Isporuka ru~nih radio stanica 

- Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i na/prema tenderskoj dokumentaciji 

Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) skladi{te - BH Telecom d.d. Sarajevo 

Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om 

Uslovi pla}anja: - odgo|eno pla}anje do 30 dana (po izv{enom kvantitativnom i kvalitativnom prijemu bez primjedbi - odnosno izvr{enoj monta`i bez primjedbi) 

Ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok isporuke opreme + 15 dana, prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo - ta~na lokacija je nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Video nadzor, protuprovala i vatrodojava za bazne stanice 

LOT 2 Vatrodojava direkcije Sarajevo 

LOT 3 Isporuka ru~nih radio stanica 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u vrijednosti od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana)    

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka zavr{etka isporuke (monta`e i pu{tanja u rad) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ii ovjerene fotokopije). Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

Napomena: Ponu|a~ iz BiH pored potvrde nadle`ne poreske uprave obavezan je dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, da nema dospjelih a neizmirenih poreza 

Napomena: Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora nema: 

-    konkurentski subjekt koji podrazumijeva pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost telekomunikacija i koje ima dozvolu izdatu od strane RAK-a BiH za pru`anje telekomunikacionih usluga 

-    pravna lica koja u (u ~ijem) osnovnom kapitalu konkurentskog(ski) subjekta(i) u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju pravna lica prethodno navedena, kao i pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju odgovorna lica iz prethodno navedenih pravnih lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji obveznika PDV-a (za ponu|a~e iz BiH) 

-    ukoliko ponu|a~ nije proizvo|a~ tra`ene robe, potrebno je da dostavi ovla{tenje proizvo|a~a ili ugovor o zastupanju sa proizvo|a~em kojeg zastupa, a koje je naslovljeno na ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan finansijski rezultat/dobit, za {to je ponu|a~ obavezan dostaviti bilans uspjeha sa 31. 12. 2006. godine, ili od datuma registracije ukoliko je ponu|a~ po~eo sa radom od 01. 01. 2007. godine. 

Ponu|a~i koji ne budu ispunili sve zadate uslove iz tenderske dokumentacije i teksta obavje{tenja ne}e biti razmatrani i bit }e eliminisani iz daljeg nadmetanja. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o roku isporuke po lotovima i to maksimalan vremenski period isporuke, monta`a i pu{tanje u rad opreme za tehni~ku za{titu za LOT 1 i LOT 2 je 25 radnih dana po~ev od dana uvo|enja isporu~ioca u posao od strane nadzornog organa naru~ioca, a za LOT 3 je 25 radnih dana po~ev od dana obostrano potpisanog ugovora. Po lotu 1 i 2 isporuka i monta`a je na lokcijama koje su navedene. Za LOT 3 radi se o isporuci radio stanica. 

-    izjava o minimalnom garantnom roku za isporu~enu opremu, te usluge monta`e i pu{tanja u rad od minimalno 12 mjeseci 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti detaljnu tehni~ku dokumentaciju sa opisima, a u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavlja~a. Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje. 

Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 6161/07" iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj. 

Za ino ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom "za tendersku dokumentaciju broj 6161/07", iznosi EUR 15,00 i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 

Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecom-a, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo u periodu od 8,00 do 15,30 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ino ponu|a~i obavezni su dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 23. 07. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 07. 2007. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.  

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 6161/07 za nabavku: "Oprema tehni~ke za{tite za LOT broj______ - NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 13. 07. 2007. godine, na fax: 033 224 536. 

(1-11-8492-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGVOINE
BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI PUTEM ME\UNARODNOG OTVORENOG POSTUPKA BROJ 13931/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Haris Bori} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 515 

Fax: 033 224 536 

E-mail: haris.boric@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 06.1.2-7.5-13931/30-07 od 22. 05. 2007. godine i dopuna - Zahtjeva za nabavku broj: 06.1.2.-7.5-13931/32-07 od 01. 06. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i monta`a opreme za obilje`avanje objekata i prodajnih mjesta BH Telecoma prema specifikaciji: 

LOT 1 Neonske svjetle}e reklame 

LOT 2 Jarboli i zastave za prodajna mjesta 

LOT 3 Reklamni vanjski totemi 

LOT 4 Jarboli i zastave ispred objekata BH Telecoma 

Detaljni opisi i koli~ine nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i na/prema tenderskoj dokumentaciji. Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) skladi{te BH Telecom d.d. Sarajevo u skladu sa tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije. Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om. Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje do 30 dana; ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti, rok isporuke opreme + 15 dana, prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke LOT 2 i LOT 4 Centar za marketing, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, za LOT 1 i LOT 3 mjesto isporuke po zadatim lokacijama iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora ili zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude, prihvatljive za kupca, u iznosu od  2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti 30. 11. 2007. godine. Dostaviti za svaki lot posebnu bankovnu garanciju (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije). Iznos garancije ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije). Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

Napomena: Ponu|a~ iz BiH pored potvrde nadle`ne poreske uprave obavezan je dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, da nema dospjelih a neizmirenih poreza   

Napomena: Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora nema: 

-    konkurentski subjekt koji podrazumijeva pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost telekomunikacija i koje ima dozvolu izdatu od strane RAK-a BiH za pru`anje telekomunikacionih usluga 

-    pravna lica koja u (~ijem) osnovnom kapitalu konkurentskog (ski) subjekta (i) u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju pravna lica prethodno navedena, kao i pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju odgovorna lica uz prethodno navedenih pravnih lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koja nije starija od tri mjeseca   

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika ili izjava da kandidat nije poreski obveznik  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o roku isporuke maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora   

-    izjava o bezuslovnom ispunjenju tra`enih uslova iz tenderske dokumentacije  

-    ponu|a~ je du`an dostaviti detaljnu tehni~ku dokumentaciju sa opisima, a u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije 

Servisna podr{ka i garantni rok: 

a)    dostaviti ovjerenu izjavu ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu nekog dijela opreme u toku garantnog i postgarantnog roka (navesti i rok) 

b)    dostaviti ovjerenu izjavu ponu|a~a o trajanju garantnog roka - minimalno u trajanju od dvije godine 

c)    dostaviti ovjerenu izjavu ponu|a~a o trajanju postgarantnog roka 

d)    odabrani ponu|a~ mora naru~iocu posla omogu}iti reklamaciju i zamjenu tra`ene robe uz garanciju u trajanju od dvije godine 

e)    dobavlja~i moraju po{tovati mjesta isporuke, kao i poslove navedene u tehni~koj specifikaciji 

Komisija ne}e razmatrati slijede}e ponude: 

-    ponude koje ne ispunjavaju osnovne tehni~ke karakteristike 

-    ponude uz koje nisu dostavljene ovjerene izjave definisane pod Servisna podr{ka i garantni rok 

Posebna napomena: 

Svi ponu|a~i su obavezni da prije dostavljanja ponuda izvr{e obilazak zadatih lokacija u lotovima 1 i 3, te dostave izjavu o izvr{enom obilasku. Obilazak izvr{ti radi uvida u konkretne lokacije za monta`u reklamnih tijela. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama.   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavlja~a. Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo.  

Tenderska dokumentacija se napla}uje. 

- Nov~ana naknada sa naznakom: za tendersku dokumentaciju broj "13931/07" iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj. 

- Za ino ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj "13931/07", iznosi EUR 25,00 i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ponu|a~i iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 07 .2007. godine do 14,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30. 10. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 07. 2007. godne u 14,30 sati, 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, 

Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.  

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj ____, na nabavku: "Vanjske opreme za obilje`avanje objekata i prodajnih mjesta BH Telecom putem me|unarodnog otvorenog postupka br. 13931/07., LOT broj ___ "NE OTVARAJ". 

Ponude dostvljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju evntualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 20. 07. 2007. godine, na faks 033 224 536. 

(1-11-8498-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-949/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: Ubovi} Vinodrag 

Adresa: Svetog Save 13 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 401195230004 

Telefon: 050/211-438, 050/211-114 ili 065/627-383 

Faks: 050/211-352 

E-mail: hev@henavrbasu.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Nadzornog odbora o pokretawu postupka za nabavku putni~kog automobila broj: NO-24/07 od 31. 05. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

II:4.1. Nabavka roba: 

LOT 1 Putni~ki automobil kom. 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

"Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe mora biti u obliku bankarske garancije ili polo`enog depozita na ‘iro ra~un kupca 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`ewa garancije je za period va`ewa ugovora. Garancija se dostavqa neposredno prije zakqu~ivawa ugovora. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispuwewa uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima 

-    uvjerewe o registraciji poreza na dodanu vrijednost 

Prila`u se ovjerene fotokopije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da ispuwava minimalne uslove u pogledu wegove tehni~ke i profesionalne osposobqenosti u smislu ~lana 26. ZJN.  

Referenc liste za 2006. godinu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) cijena    70% 

2) uslovi pla}awa    10% 

3) rok isporuke    5% 

4) ekonomsko-finansijska podobnost ponu|a~a    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama "Hidroelektrana na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13, najkasnije do desetog dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na ‘iro ra~un 5510140000091833 kod Nove Bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke ili na blagajni Preduze}a sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije u korist "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na jednom od jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorena i zape~a}ena ponude sa naznakom NE OTVARAJ -  Ponuda za putni~ko vozilo, posebno upakovan op{ti dio od komercijalnog dijela ponude na adresu "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. 

Rok za dostavqawe ponuda je 16. 07. 2007. godine do 14,00 ~asova na protokol Preduze}a. 

Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostave ponude preporu~enom po{tom odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 18. 07. 2007. godine u 9,00 ~asova u prostorijama poru~ioca u upravnoj zgradi "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save. 

Neblagovremeno prispjele ponude ne}e se otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli prisustvovati javnom otvarawu ponuda du`an je prilo`iti originalno ovla{tewe ponu|a~a za prisustvo otvarawu ponuda. 

O rezultatima nadmetawa ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

"Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad ne snosi nikakve tro{kove ponuda u postupku nadmetawa, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije skapawa ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-8504-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10209-015/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Senada Silajd`ija, ecc., tel. 00387 32 77 11 53 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4200225150064 

Telefon: 00387 32 77 11 52 i 00387 32 77 11 53 

Fax: 00387 32 77 10 25 

E-mail: s.silajd`ija@elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj - Protokol Termoelektrane "Kakanj" Kakanj 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10209-015/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

10209-015/07 - Godi{nje ugovaranje namirnica za restoran - 2007. god. (svje`e meso) za TE "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne informacije za isporuku roba sadr`ane su u tehni~kim specifikacijama. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rokovi za izvr{enje iz specifikacija. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM ili odgovaraju}u vrijednost u eurima prera~unatu po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine (ali ne manje od 2.000.00 KM) sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav (1), ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Dostavljeni dokazi moraju biti original/ovjerene fotokopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar (sa pojedina~no ovjerenim prilozima); ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze o finansijskom poslovanju: 

-    potvrda banke da transakcijski ra~un ponu|a~a nije blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ukoliko je specifikacijom dopu{teno podugovaranje/konzorcij (obim i mjera), ponu|a~ je du`an u svojoj ponudi navesti identitet podugovara~a, kao i obim i mjeru (dio posla) koji namjerava podugovarati sa istim u konkretnoj javnoj nabavci, te za istog dostaviti minimum kvalifikacionih uslova iz ~lana 23. ZJN BiH (ta~ke a, e i f) i ~lana 24. ZJN BiH. 

Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju 10209-015/07, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju do 09. 07. 2007. godine. 

Zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: ++387 32 771 025. 

Tenderska dokumentacija za vr{enje usluga/radova i nabavke roba za potrebe Podru`nice Termoelektrane "Kakanj" Kakanj mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Slu`ba za komercijalne poslove (kancelarija broj 27) u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke BiH. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Raiffeisen bank, d.d. BiH, Swift RZBABA2S, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-015/07 valuta EUR. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko: HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-401-10001609-37, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-015/07 - valuta KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do rokova sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj zahtjeva 10209-015/07 

Rok dostavljanja ponuda 16. 07. 2007. god. (ponedjeljak) do
10,00 h 

Datum otvaranja 16. 07. 2007. god. (ponedjeljak) u 11,30 h 

Mjesto otvaranja ponuda je Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Ponu|a~i su du`ni: 

-    dostaviti ponudu na odvojenom dokumentu (memorandumu Va{e firme) u zape~a}enoj koverti, na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

-    u ponudi obavezno razdvojiti robe od usluga/radova 

-    u ponudi obavezno iskazati jedini~ne cijene bez PDV-a, sa posebno iskazanim iznosom PDV-a sa propisanom stopom i ukupnim iznosom ponude sa PDV-om (doma}i ponu|a~i) 

-    navesti rok pla}anja - odgo|eno pla}anje minimalno 30 (trideset) dana 

-    iskazati paritet DDP/DDU (prema va`e}em INCOTERMS-u 2000) - mjesto isporuke roba 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja u Podru`nici Termoelektrani Kakanj "Kakanj" je: 

- za 10209-015/07 - Ostoji} Mladen - tel. 00387 32 77 11 74 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I. (ta~ka I.1). 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.  

Otvaranju ponuda na dan utvr|en u Odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-8513-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA RIBNIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-434-217/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Ribnik 

Kontakt osoba: Daki} Du{ko 

Adresa: Rade Jovani}a bb 

Po{tanski broj: 79288 

Grad: Ribnik 

Identifikacioni broj: 4401106230004 

Telefon: 050/430-071 

Faks: 050/431-004, lok. 114 

E-mail: ribnikrs@teol.net 

Internet adresa: www.opstinaribnik.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka novog putni~kog motornog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog putni~kog motornog vozila - tehni~ke karakteristike vozila: 

-    godina proizvodnje: 2007 

-    model 2.0 TDI 

-    snaga KW/KS: 103/140 

-    zapremina motora: 1968 ccm 

-    boja: crna 

-    broj vrata: 5 

-    dodatna oprema: u skladu sa specifikacijom (sadr`ana u prilogu tenderske dokumentacije) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedno) putni~ko motorno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e na javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama BiH. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar, ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, a koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

-    potvrda da je ponu|a~ PDV obaveznik 

-    ovjerena ponuda ocariwenog vozila sa pla}enim obavezama do registracije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- obezbije|en servis 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1)    cijena sa ura~unatim PDV    u~e{}e 80% 

    2)    garantni rok    u~e{}e 10% 

    3)    postprodajni servis i tehni~ka pomo}    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u Op{tini Ribnik, kancelarija broj 16, u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un Op{tine Ribnik broj 5620990001116673; oznaka op{tine 050; svrha uplate - za tendersku dokumentaciju, vrsta prihoda 722521. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

Op{tina Ribnik, Rade Jovani}a b.b. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Ribnik, Rade Jovani}a b.b. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovla{tena strana za ugovore zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, da poni{ti proces poziva za dostavqawe ponuda i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora ~ime se ponu|a~ima, na koje se takve mjere odnose, ne name}e nikakva obaveza, niti ovla{tena strana za ugovore ima ikakve obaveze u pogledu informacija vezano za ovaj postupak. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, numerisana, slo`ena i ozna~ena po oznakama iz obavje{tewa o javnoj nabavci. Dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj i ovjerenoj koverti sa naznakom "Prijava na tender za nabavku novog putni~kog vozila - NE OTVARAJ" li~no ili po{tom na adresi kao pod I.1. 

(1-11-8521-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Narodna skup{tina Republike Srpske 

Kontakt osoba: Natalija Kojovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401628280001 

Telefon: 051/301-099 

Faks: 051/301-087 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan javnih nabavki za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija i namje{tawe male sale, klimatizacija i ugradwa konferencijskog sistema. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Narodne skup{tine Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

45 dana od dana zakqu~ivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke sa periodom validnosti od 30 dana du`im od roka zavr{etka poslova za izvr{ewe ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu kriterijuma datih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 20. 06. 2007. godine (srijeda). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 07. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 (devedeset dana) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 07. 2007. godine u 13,00 sati, Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 2, 

Zgrada Narodne skup{tine RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata Narodne skup{tine Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka - Protokol (kancelarija broj 16), uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova, po~ev od 20. 06. 2007. godine (srijeda). 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro-ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre Buxetske organizacije - 02020001.  

Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.  

Podno{ewe ponuda i rokovi 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Rekonstrukcija male sale" - NE OTVARAJ", sa naznakom za lot, dostavqaju se li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 17. 07. 2007. godine (utorak) do 12,00 sati. 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 17. 07. 2007. godine (utorak), do 12,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka, smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

Otvarawe ponuda 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 17. 07. 2007. godine (utorak) 

LOT broj 1 u 13,00 ~asova 

LOT broj 2 u 14,00 ~asova 

LOT broj 3 u 15,00 ~asova 

u prostorijama Narodne skup{tine RS, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka, crveni salon. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

Ostale odredbe 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da, u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom.  

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 06. 07. 2007. godine (12 dana prije otvarawa ponude). 

(1-11-8523-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Fikret Vrtagi} 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209419870006 

Telefon: 035/287-023, 061/736217 

Fax: 035/281-340 

E-mail: monks@tk.kim.ba 

Internet adresa: www.vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka {kolskih ud`benika 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dostavljanje ponuda za javne nabavke je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku {kolskih ud`benika za u~enike romske nacionalnosti i socijalno ugro`ene u~enike na podru~ju Tuzlanskog kantona. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[kole navedene u Pregledu potrebnih ud`benika 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok od 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokumente: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) ne starija od {est mjeseci 

-    ovjerena kopija identifikacionog broja 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, pod a i b. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    70% 

    - na~in pla}anja    10% 

    - rok isporuke    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Slatina 2, soba broj 78, Tuzla, svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati, uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enje dokaza o uplati tro{kova tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM, a u korist Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, broj 1321000256000080 kod Tuzlanske banke, vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 2401001, poziv na broj OA7006, op}ina 094. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 16. 07. 2007. godine do 14,00 sati na pisarnici u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona ili putem po{te na adresu kao pod I.1. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Zbog kolektivnog godi{njeg odmora o datumu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni naknadno. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti, a na kovertu obavezno nazna~iti "Ne otvarati" sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. 

Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I (ta~ka I.1.). 

(1-11-8525-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Had`e Kurtovi} 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209419870006 

Telefon: 035/281-296 

Fax: 035/281-340 

E-mail: monks@tk.kim.ba 

Internet adresa: www.vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci novog automobila po principu staro za novo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Novi putni~ki automobil slijede}ih karakteristika: 

Oblik karoserija: limuzina 

Godina proizvodnje: 2007. 

Obujam, I/cm3: 2,0/1968 

Max.snaga, kW (KS) pri 1/min: 103 (140)/ 4000 

Max. okretni moment, Nm pri 1 min: 320/ 1750-2500 

Emisija {tetnih ispu{nih plinova: Euro 4 

Mjenja~: 6 - stupanjski i ru~ni mjenja~ 

Duljina, mm: 4765 

[irina, mm: 1820 

Visina, mm: 1472 

Me|uosovinski razmak, mm: 2709 

Volumen prtlja`nika: I 4): 565 

(dodatna oprema detaljno specificirna u tenderskoj dokumentaciji) 

Tehni~ke karakteristike upotrebljavanog vozila koje se prodaje po principu staro za novo: 

Marka. Volkswagen 

Godina proizvodnje: 2000 

Tip vozila: Golf 1,9  TDI A4 

Broj {asije: WVWZZIHZVW163920 

Snaga motora u KW: 81 

Radna zapremina u ccm: 1896 

Stanje kilometara cca: 110000 

Broj motora: AHF 582424 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan automobil prema odluci staro za novo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za bud`etsku 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi zastupnici/prodavci ovla{teni od strane proizvo|a~a koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prva u~e{}a u postupku javne nabavke po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokumente: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) ne starije od tri mjeseca 

-    ovjerena kopija identifikacionog broja 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovjerena fotokopija ugovora ponu|a~a sa proizvo|a~em o zastupanju/prodaji i servisiranju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - ukupna cijena novog vozila i cijena starog vozila    60% 

    - ovla{teni servis na podru~ju ugovornog organa    15% 

    - na~in pla}anja    10% 

    - rok isporuke    10% 

    - dodatna oprema    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, 8. sprat, soba broj 79, Slatina 2, Tuzla, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati, od momenta objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enje dokaza o uplati tro{kova tenderske dokumentacije u iznosu od 100,00 KM, a u korist Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, broj 1321000256000080 kod Tuzlanske banke, vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 2401001, poziv na broj OA7006, op}ina 094. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 16. 07. 2007. godine do 16,00 sati na pisarnici u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona ili putem po{te na adresu kao pod I.1. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Zbog kolektivnog godi{njeg odmora o datumu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti pismeno obavje{teni naknadno. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a~enoj koverti, a na koverti obavezno nazna~iti "Ne otvarati" - javna nabavka putni~kog automobila staro za novo", sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. 

Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I (ta~ka I.1.). 

(1-11-8526-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IP KRIVAJA DOO
ZAVIDOVI]I  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: IP Krivaja d.o.o. 

Kontakt osoba: Skeji} Vahida 

Adresa: Radni~ka bb 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218115300008 

Telefon: 032-878-050 

Fax: 032-878-051 

E-mail: krivajap@bih.net.ba 

Internet adresa: www.krivaja.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2007. godinu, broj protokola 01/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Karton 

LOT 2    Kartonske kutije za pakovanje i ambala`u 

LOT 3    Folije za pakovanje 

LOT 4    Ostale folije 

LOT 5    Folija za za{titu-spu`vasta 

LOT 6    Traka za pakovanje 

LOT 7    Trupci-Bukovi 

LOT 8    Okovi za namje{taj 

LOT 9    Vij~ana roba za drvo i metal 

LOT 10    Razni alat za obradu drveta i metala 

LOT 11    Galovi lanci 

LOT 12    Brusni papir, brusno paltno 

LOT 13    Ostala ljepila za drvo i drvene plo~e 

LOT 14    Hemikalija za pre~i{}avanje vode u energetici
        industrijska so i drugo 

LOT 15    Gaterske pile, kru`ne i tra~ne pile 

LOT 16    Premaz za ~ela gra|e, kitovi za drvo i sli~no 

LOT 17    Medijapan i iverica 

LOT 18    Hrastova friza 

LOT 19    Bukova friza 

LOT 20    Nafta i naftni derivati 

LOT 21    Busne plo~e 

LOT 22    Kablovi - elektromaterijal 

LOT 23    Sklopke 

LOT 24    Lak ‘ica 

LOT 25    Bu`ir i keper 

LOT 26    Usluga transporta 

LOT 27    Konac za spajanje furnira i parketna mre`ica 

LOT 28    Staklo za namje{taj i ogledao 

LOT 29    Usluge {pediterske, carinske 

LOT 30    Traka za oblaganje ivica stola 

LOT 31    Elektromotori i rezervni dijelovi 

LOT 32    Sve vrste le`ajeva i ku}i{ta 

LOT 33    Zaptivni materijal (klingerit, azbestne {njure) 

LOT 34    Rezervni dijelovi za ma{inu 

LOT 35    Gra|evinski materijal (ekseri raznih dimenzija, kre~
        i drugo) 

LOT 36    Rezervni dijelovi za transportna sredstva 

LOT 37    Gume razne 

LOT 38    Transportne trake - gumene 

LOT 39    Semerinzi i prstenovi 

LOT 40    Hidrauli~na crijeva 

LOT 41    Platno za brisanje namje{taja (tetra) 

LOT 42    Plastika za latoflex ulo{ke 

LOT 43    Bra{no, kruh, pecivo i ostale prera|evine 

LOT 44    Ugalj i drveni ugalj 

LOT 45    Madraci, mebl {tof, spu`va i ostalo 

LOT 46    Meso 

LOT 47    Prera|evine od mesa 

LOT 48    Ulje, {e}er, kuhinjska so, jaja, vegeta i drugi za~ini 

LOT 49    Povr}e i prera|evine 

LOT 50    Mlijeko i prera|evine 

LOT 51    Riba i prera|evine 

LOT 52    Alkoholna pi}a 

LOT 53    Bezalkoholna pi}a i napici 

LOT 54    Deterd`ent za rublje 

LOT 55    Higijenska i sanitarna roba 

LOT 56    [tamparska roba 

LOT 57    Kancelarijski materijal 

LOT 58    Informati~ka roba 

LOT 59    ^eli~ni profili - razni 

LOT 60    Limovi - razni 

LOT 61    Cijevi - razne 

LOT 62    Razre|iva~i - razni 

LOT 63    Lakovi -razni 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama u prilogu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivnim isporukama i definisanoj tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove kao i pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor je va`e}i za 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Zahtijeva se kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Zahtijeva se kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Zahtijeva se kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2.    uslovi i rokovi pla}anja    u~e{}e 15% 

    3.    vremenski rokovi realizacija isporuke    u~e{}e 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 07. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM ili 25,00 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. i 24. 07. 2007. godine 

JP "Krivaja" d.o.o. Zavidovi}i 

U prostorijama DC "Krivaja - Komerc" 

23. 07. 2007. godine 

Po lotovima kako slijedi: 

9,00 sati za LOT 1-10 

10,00 sati za LOT 11-20 

11,00 sati za LOT 21-30 

24. 07 .2007. godine 

9,00 sati za LOT 31-40 

10,00 sati za LOT 41-50 

11,00 sati za LOT 51-63 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje izradi ponu|a~, moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji 

3.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj  koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka ozna~enog u ta~ki IV.5. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a, obavezno nazna~iti "Plan nabavke" 2007. godine, broj 1/07, navesti odgovaraju}i lot, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

5.    IP "Krivaja" ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, da poni{ti postupak nabavki u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora shodno zakonskim propisima bez odgovornosti prema ponu|a~ima i bez obaveze da obrazla`e tako svoju odluku 

6.    Uplata tenderske dokumentacije vr{it }e se na blagajni preduze}a IP Krivaja, ili na ra~un broj: Dresdner bank ag Frankfurt AM Main Dresdeff/Vakufska bnaka 08 081 268 00/888 SWIFT Vakuba 22 (za IP Krivaju Zavidovi}i), te }e se ista mo}i podi}i odmah po dokazu o uplati. 

7.    Ponude dostavljene nakon roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

PROCUREMENT NOTICE 

Supplies/Services 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. Official name and address of the contracting authority 

Organization: IP Krivaja d.o.o. 

Contact person: Skeji} Vahida 

Address: Radni~ka bb 

Postal code: 72220 

Town: Zavidovi}i 

ID number: 4218115300008 

Telephone: 0038732878050 

Fax: 0038732878051 

Electronic mail (email) krivajap@bih.net.ba 

Internet address (URL): www.krivaja.com.ba 

I.2. Address from which further information can be obtained 

As in I.1. 

I.3. Address from which documentation can be obtained 

As in I.1. 

I.4. Address to which tenders/request to participate must be sent 

As in I.1. 

I.5. Type of contracting authority (art. 3 PPL) 

I.5. a) Public entity 

I.5. b) Enity level 

II.1. Type of contract: 

Supplies/ Services 

II.2. Is it a framework agreement? (art. 32 PPL) 

No 

II.3. Title/reference attributed to the contract by the contracting authority 

Procurement notice 2007. protocol nr.1/07 

II.4. Description of the object of the contract: 

LOT 1     Cardboard 

LOT 2     Cardboard boxes for packing 

LOT 3     Foils for packing 

LOT 4     Other foils 

LOT 5     Protection foils - spongy 

LOT 6     Packing tape 

LOT 7     Beech logs 

LOT 8     Furniture metal reinforcments 

LOT 9     Machine and wood screws 

LOT 10     Cutting and carving tools 

LOT 11     Galvanic chains 

LOT 12      Abrasive paper and emery cloth 

LOT 13     Joiner's glue 

LOT 14     Chemical for water cleansing, industrial salt, etc. 

LOT 15     Circular and band saws 

LOT 16     Timber impregnation, putty, etc. 

LOT 17     MDF and chipboards 

LOT 18     Oak plank for parquet 

LOT 19     Beech plank 

LOT 20     Petroleum and petroleum products 

LOT 21     Emery wheels 

LOT 22     Cabels, electro-technical products 

LOT 23     Switches 

LOT 24     Laquered wires 

LOT 25     Twill 

LOT 26     Transport services 

LOT 27     Veneer thread and parquet reticle 

LOT 28     Furniture glass and mirrors 

LOT 29     Customs and forwarding services 

LOT 30     Lining tape 

LOT 31     Electric motors and spare parts 

LOT 32     All sorts of bedrings 

LOT 33     Packing material (asbestors ropes) 

LOT 34     Machine spare parts 

LOT 35     Building and construction materials (nails, white
        wash, etc.) 

LOT 36    Spare parts for vehicles 

LOT 37    Tires (all sorts) 

LOT 38     Conveyor belts 

LOT 39    Semerings and rubber rings 

LOT 40    Hydraulic pipes 

LOT 41    Cleaning cloths sfor furniture (tetra) 

LOT 42    Latoflex plastic 

LOT 43    Flour, bread, rolls, etc. 

LOT 44    Coal and charcoal 

LOT 45    Mattresses, furniture cloths, sponge, etc. 

LOT 46    Meat 

LOT 47    Meat products 

LOT 48    Edible oil, sugar, salt, eggs, vegeta cooking
        condiment and other spices 

LOT 49    Vegetable and vegetable products 

LOT 50     Milk and dairy products 

LOT 51    Fish and fish products 

LOT 52    Alcoholic beverages 

LOT 53    Non alcolic beverages 

LOT 54    Laundry detergent 

LOT 55    Toiletries (hygienic and sanitary products) 

LOT 56    Printing materials 

LOT 57    Office supplies 

LOT 58    Computers and computer parts 

LOT 59    Steel profiles (all sorts) 

LOT 60    Metal sheets (all sorts) 

LOT 61     Pipes (all sorts) 

LOT 62    Dilutants (all sorts) 

LOT 63    Lacquers (all sorts) 

II.5. Total quantity (number of units) and/or scope of the cotnract 

In accordance with specifications in the enclosure 

II.6. Site of delivery or location of performance of services or works 

Successive deliveries and defined tender documentation 

II.7. Division into lots 

Yes 

Tenders may be submitted for: one lot, several lots, all lots 

II.8. Will variants be accepted? (art. 17 PPL) 

No 

II.9. Duration of the contract or time limit for completion 

Valid for 2007. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. Amount of tender security (art. 16 PPL) 

Proof from art. 23. PPL, not older than three months 

III.2. Other requirements regarding tender security (art. 16-17 IR) 

Requested as in tender documentation 

III.3. Amount of performance security (art. 16 PPL) 

Requested as in tender documentation 

III.4. Other requirements regarding performance security (art. 19 IR) 

Requested as in tender documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. Type of procedure: 

Open 

IV.2. Contract award criteria (art 34 PPL): 

The most economically advantageous tender in terms of criteria as stated below 

1)    ofered price    weight 70% 

2)    conditions and terms of payment    weight 15% 

3)    time limits and delivery realizations    weight 15% 

IV.3. Conditions for obtaining tender documents (art. 18 PPL): 

Obtainable until 18. 07. 2007. 

Price of tenders documents, if a fec is required 50,00 KM or 25,00 EUR 

IV.4. Language requirements regarding tender 

If other than official BiH languages are also accepted (art. 8 PPL) 

IV.5. Time limit for receipt of tenders/requests to participate 

18. 07. 2007. (date), 14:00 (time) 

IV.8. Date and place of tender opening (in case of open procedure) (art. 33 PPL, art. 13 IR) 

Fate: 23. 07. i 24. 07. 2007. 

Place IP "Krivaja" doo 

DC "Krivaja-Komerc" 

23. 07 .2007. 

9,00 LOT 1-10 

10,00 LOT 11-20 

11,00 LOT 21-30 

24. 07. 2007. 

9,00 LOT 31-40 

10,00 LOT 41-50 

11,00 LOT 51-63 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

1.    Requested documents made by the bidder must be verified and signed by an authorized person - authorized by bidder 

2.    Enclosed documentation must be specified, arranged and marked according to the tender documentation. 

3.    Biddings must be sent in sealed envelopes by mail or submitted to protocol IP "Krivaja" doo in accordance with tender documentation and by the time defined in pharagraph IV.5. 

4.     The envelope with full bidder's address must contain the following- "Procurmeent notice 2007, NR 1/07", the relevant lot, "The offer with prices" and "Don't open" sign. 

5.    IP "Krivaja" doo will not bear any of bidders costs made during the procedure, and it keeps the right to accept or refuse every bidding, it also has the right to annull the purchase procedure in any time before reaching the agreement due to legal regulations without any responsibilities towards bidders and without any obligations for explaining its such decision 

6.    Tender documentations payment will be carried out in the chasier's office IP "Krivaja" doo or onto the bank Account NR: Dresdner bank Frankfurt Am Main Dresdeff/Vakufska banka 08 081 268 00/888 SWIFT VAKUBA 22 (za IP Krivaju Zavidovi}i). Tender documentation can be taken right after the payment  

7.    Biddings sent after the deadline will not be taken into considenation.  

(1-11-8527-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1299/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Radio televizija Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Almir Mulabe}irovi} 

Adresa: Mije Kero{evi}a 20 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209427030009 

Telefon: 035 320 016 

Fax: 035 320 007 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na nivou kantona 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o javnoj nabavci putem konkurentskog zahtjeva: 

LOT 1    Nabavka i ugradnja opreme (kompjuterski televi-
        zijski sistem) 

LOT 2    Nabavka opreme (gigabitni svitcer sa 16 port ma
        -naged + 1 uplink) 

LOT 3    Nabavka opreme (kompjuterska konfiguracija za
        potrebe network backup storage i e-mail servere) 

LOT 4    Nabavka opreme (kompjuterska konfiguracija za
        potrebe arhiviranja i emitovanja radijskog programa) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora po lotovima iz ta~. II.3. ove obavijesti je nabavka opreme, prema ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a kojem ugovorno tijelo dodijeli ugovor o uslugama i cijenama koje su date u prihva}enoj ponudi 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 20. 07. 2007. godine, a zavr{ava 20. 09. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, potpis i funkcija ovla{tene osobe 

-    vrijednost ponude - jedinstvene cijene robe i ukupna cijena ponude sa nazivom ponu|ene robe, sa uklju~enim porezima i svim ostalim obavezama 

-    specifikacija ponu|ene robe 

-    uslovi pla}anja 

-    rok isporuke 

-    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da je roba odnosno usluge odre|enog kvaliteta 

-    potvrda o uredno izmirenim porezima sa 31. 12. 2006. godine 

-    potvrda o pla}enim obavezama prema fondu PIO i zdravstvenog osiguranja sa 31. 12. 2006. godine 

-    uvjerenje nadle`nog organa da se ne vodi ste~aj ili likvidacioni postupak 

-    ovjerene fotokopije rje{enja upisa u sudski registar 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja i upis u sudski registar kojim se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti (za pravne osobe) ili ovjerena fotokopija odobrenja za rad, izdato od nadle`nog upravnog tijela za fizi~ke osobe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija cijena u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    40% 

    2) uslovi pla}anja    20% 

    3) rok izvo|enja i nabavka opreme    15% 

    4) dosada{nje iskustvo    15% 

    5) garancija i obezbije|en servis    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 15,00 sati 

Na koverti nazna~iti "Ponuda za javno nadmetanje broj: 1299/07 za LOT _____ sa napomenom "NE OTVARATI" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 10,00 sati za LOT 1, u 10,30 sati za LOT 2, u 11,00 sati za LOT 3, u 11,30 sati za LOT 4 

Zgrada RTV TK, soba broj 21 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pored dokumentacije iz ta~. III.5. i III.6. ove obavijesti ponuditelj je du`an dostaviti: 

1. izjavu o prihvatanju tenderskih uvjeta 

2. izjavu ponuditelja o nepromjenljivosti cijena 

3. rok isporuke roba iz predmeta nadmetanja 

4. uslove i na~in pla}anja 

Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponuditelju neotvorene. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ponuditelji }e biti blagovremeno informisani o rezultatima javne nabavke u skladu sa ZJN BiH. 

(1-11-8530-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ZA PORODICU, OMLADINU I SPORT VLADE REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Dejan Travar 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402391970004, 9002189869 - reg. broj 

Telefon: 051/331-762 i 214-055 

Faks: 051/331-761 

E-mail: info@mpos.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

- ugovor o nabavci sportskih patika 

- ugovor o nabavci sportske opreme-trenerke i dresovi 

- ugovor o nabavci lopti 

- ugovor o nabavci ko{eva sa konstrukcijom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka sportske opreme (patike, trenerke, dresovi i dr.) i sportskih rekvizita (lopte, ko{evi i dr.). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT 4 - 100 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1, 2 i 3 mjesto sjedi{ta ugovornog organa 

Za LOT 4 {irom Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 4 tra`i se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ugovora 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 4 tra`i se garancija za izvr{ewe ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

    3) na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na adresi ugovornog organa ili putem po{te u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahtjeva. Tenderska dokumentacija se preuzima uz predo~ewa uplatnice od 100,00 KM. Uplatu izvr{iti na ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 3710001. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum 18. 07. 2007. godine 

Za LOT 1 u 11,00 ~asova 

Za LOT 2 u 11,30 ~asova 

Za LOT 3 u 12,00 ~asova 

Za LOT 4 u 12,30 ~asova 

Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-8547-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP [UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO
ZENI^KO DOBOJSKOG KANTONA DOO
ZAVIDOVI]I 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP [umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc., telefon: 032 877 305 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/878-007 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 42/07 

Broj protokola: 4854/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka proizvoda za reprezentaciju i ishranu i sredstava za ~i{}enje za potrebe J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u prilogu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivnim isporukama: centralno skladi{te J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25, Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Isporuka proizvoda za reprezentaciju i ishranu 

LOT 2 Isporuka sredstava za ~i{}enje 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Poslovna 2007. i 2008. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti. 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis opremljenosti i osposobljenosti u tra`enoj djelatnosti 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema opadaju}em redoslijedu: 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2.    uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3.    vremenski rokovi realizacije isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN i u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 07. 2007. godine u 11,00 sati, Zavidovi}i 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 42/07, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

4.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-8551-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA
MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Tuzlanskog kantona - Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak 

Kontakt osobe: Muhamed Aganovi} i Remza [rndi} 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209420290005 

Telefon: 035/288-952, 288-957 

Fax: 035/288-951 

E-mail: morp@tk.kim.ba 

Internet adresa: www.tk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku terenskog vozila ili SUV 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka terenskog vozila i SUV sa karakteristikama koje su navedene u tender dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijenjene vrijednosti nabavke do 70.000,00 sa ura~unatim PDV-om 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema roku isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, sa rokom 2%, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana  

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garantni rok plus 30 dana ponude (obezbje|uje najpovoljniji ponu|a~) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnose slu~ajevi iz ~lana 23. stav 1. a) do d) Zakona o javnim nabavkama, i 

-    uvjerenje ili ovjerenu kopiju nadle`ne porezne uprave, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza  

-    uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`ne Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelog PDV-a 

-    uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog zavoda PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje ili ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog zavoda zdravstvenog osiguranja, ne starije od tri mjeseca, da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

c)    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

b)    ovjereni bilans stanja i uspjeha sa 31. 12. 2006. godine i obrazac "Posebni podaci" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. stav 2. poda a) do d) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    b)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    c)    blizina servisa    u~e{}e 10% 

    d)    garantni rok    u~e{}e 10% 

Na~in vrednovanja ponuda utvrdit }e Komisija za otvaranje i prihvatanje ponuda u okviru navedenih kriterija. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponuda ponu|a~i mogu pregledati i preuzeti u Ministarstvu za obnovu, razvoj i povratak, zgrada "Sodaso"- Slatina 2, X sprat, od 8,00 do 15,00 sati, uz prilo`eni pismeni zahtjev i uplatnicu sa ra~una na nepovratan iznos od 50,00 KM upla}enih na bankovni ra~un broj: 1321000256000080 - vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija 2101001, op}ina 094, Bud`eta Tuzlanskog kantona kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, na ime "Prijava za javnu nabavku - Nabavka i isporuka terenskog vozila ili SUV - "05/07". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za podno{enje ponude i predaju propisane dokumentacije iznosi 28 (dvadesetosam) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude se predaju li~no ili putem po{te na adresu Tuzlanski kanton - Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak, Slatina 2, 76000 Tuzla, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku - Nabavka i isporuka terenskog vozila ili SUV "05/07" - NE OTVARAJ - za Komisiju". Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa, telefon i faks ponu|a~a 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 07 .2007. godine u 13,00 sati, 

Ministarstvo za obnovu, razvoj i povratak - Tuzla, Slatina 2/IX - sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sve stranice ponude treba numerisati. 

U skladu sa ~lanom 14. UPZ., naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zaiteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od strane naru~ioca, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 7 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 11. 07. 2007. godine, dostavljanjem pisma na faks broj: 035 288 951. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, ili radove naru~ilac }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, naru~ilac ima pravo da odbaci ponudu. 

Naru~ilac tako|er zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajevima navedenih u ~lanu 12. UPZ, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja.  

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-8556-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.3.-4.1-1.4.-1199/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Sanja Had`iosmanovi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/661-717 

Fax: 033/664-116 

E-mail: sanja.hadziosmanovic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7.-4.1.-1.4.-1199/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je sukcesivna isporuka materijala za odr`avanje gra|evinskih objekata BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, na period od godinu dana u skladu sa tenderskom dokumentacijom, kako slijedi: 

LOT 1 Bravarski materijal 

Potpuni opisi, koli~ine i specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda treba da sadr`i sve stavke iz tenderske dokumentacije u okviru lota, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovla{tene osobe. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te lot u cijelosti. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco destinacija skladi{te kupca BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zaklju~uje se na period od 12 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e u slu~aju zaklju~ivanja ugovora dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: 12 mjeseci od potpisa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom koja nije starija od 3 mjeseca (original ili ovjerene kopije). 

Pravo u~e{}a u postupku javnih nabavki Dru{tva, nemaju: 

-    "konkurentski subjekt/korisnik dozvole" pravno lice koje obavlja registrovanu djelatnost telekomunikacija i koje ima dozvolu izdatu od strane Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za pru`anje telekomunikacionih usluga 

-    pravna lica koja u osnovnom kapitalu konkurentskog subjekta u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu konkurentski subjekti u~estvuju sa najmanje 50% u~e{}a 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju pravna lica iz prethodnih alineja 

-    pravna lica u ~ijem osnovnom kapitalu u~estvuju odgovorna lica iz pravnih lica iz prethodnih alineja i to u zadnje tri godine prije javljanja na tender/postupak javne nabavke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pismo ponude na memorandumu ponu|a~a sa nazivom ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem (za PDV obveznike uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    originalna specifikacija prema tenderskoj dokumentaciji sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom izra`enom u KM (cijena bez PDV-a, PDV, cijena sa PDV-om ukupno, ovjerena i potpisana od strane ovla{tene osobe 

-    ovjerena izjava da su karakteristike ponu|enih materijala u skladu sa tehni~kim karakteristikama/opisom/oznakama istih iz tenderske dokumentacije  

-    ovjerena izjava ponu|a~a da je sposoban vr{iti blagovremenu i kontinuiranu isporuku tra`enih roba, a najkasnije u roku od sedam (7 ) dana od prijema naloga/narud`be 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o prihvatanju roka isporuke ne du`eg od sedam (7) dana od prijema naloga/ narud`be 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da prihvata uslove pla}anja: 30 dana po prijemu mjese~nih ra~una i izvr{enoj sukcesivnoj isporuci bez primjedbi 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti sve uzorke prema specifikaciji radi ocjene da li su ponu|eni artikli tehni~ki zadovoljavaju}e kvalitete i u skladu sa tenderskom dokumentacijom i specifikacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, kancelarija br. 103, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 07. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 07. 2007. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-8561-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ D-01-1941-2/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Mate Rup~i} 

Adresa: Tvrtka Milo{a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270280004 

Telefon: ++387 36 445 075 

Fax: ++387 36 445 107 

E-mail: mate.rupcic@post.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (ured protokola broj 31) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o prestanku i ponovnoj objavi postupka D-01-1941-2/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovljeni otvoreni postupak za nabavu informati~ke opreme: 

LOT 1    Nabavka i ugradnja mre`ne opreme (switchevi,
        multiport kartice i ostala inf. oprema) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar 

Fco. Centralno skladi{te Trn bb, [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rokovi iz specifikacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju svi ponu|a~i koji su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuditelja ~ije sudjelovanje nije dopu{teno prema ~lanku 23. Zakona. 

Ponuditelji su du`ni dokazati da se nijedan slu~aj ne odnosi na njih tako {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u TD. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    da ponuditelj u 2006. godini nije poslovao s gubitkom za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

1.    da je u protekle tri kalendarske godine uspje{no izvr{io jedan ugovor koji je po karakteru isti ili sli~an predmetu nabave   

2.    stru~na osposobljenost za poslove umre`avanja, najmanje 2 djelatnika stru~no osposobljena za umre`avanje za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Za ocjenu ponuda ugovorno tijelo }e primjenjivati kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa relativnim u~e{}em slijede}ih potkriterija: 

1) cijena    80% 

2) jamstveni rok    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, sukladno ZJN i podzakonskim aktima, a pobli`e definirano u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za javno nadmetanje se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na adresi Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar, ured protokola broj 31, uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM po lotu na ‘irora~un broj 3381002202006334 kod  UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije D-01-1941-2/07. 

Prilikom preuzimanja dokumentacije ponuditelji su uz uplatnicu du`ni dostaviti i sljede}e podatke: naziv tvrtke, to~na adresa, broj telefona, ID broj i PDV broj (ako je registrirani PDV obveznik). 

Zainteresirani ponuditelji koji nisu u mogu}nosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom, adresom ponuditelja, brojem telefona i telefaksa, ID brojem, PDV brojem (ako je registrirani PDV obveznik) i imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti po{iljka i kopiju dokaza o uplati naknade od 20,00 KM, na adresu ugovornog tijela nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj omotnici na adresu ugovornog tijela s naznakom "NE OTVARAJ, PONUDA ZA NABAVKU INFORMATI^KE OPREME LOT 1 TENDER BROJ D-01-1941-2/07. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 17. 07. 2007. godine do 12,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzete u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene ponuditelju. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

17. 07. 2007. godine do 12,05 sati 

Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, u nazo~nosti ponuditelja koji ‘ele biti nazo~ni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nema 

(1-11-8563-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
BIJEQINA 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milenka Cerovina 

Adresa: Wego{eva 28A 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400411170007 

Telefon: 055/211-660, 055/211-659 

Faks: 055/202-936 

E-mail: sektor_pop@fondpiors.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao  pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pogonskog goriva za slu`bna vozila Fonda za PIO RS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pogonskog goriva za slu`bna vozila Fonda za PIO RS 

LOT 1    Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za slu`be-
        na vozila Fonda - Filijale Bawa Luka 

LOT 3    Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za slu`be-
        na vozila Fonda - Filijale Doboj 

LOT 4    Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za slu`be-
        na vozila Fonda - Filijale Prijedor 

LOT 5    Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za slu`be-
        na vozila Fonda - Filijale Isto~no Sarajevo 

LOT 6    Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za slu`be-
        na vozila Fonda - Filijale Trebiwe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukcesivna nabavka pogonskog goriva za slu`bna vozila Filijala i C. Slu`be fonda, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka goriva na paritetu FCO skladi{te bnzinske pumpe sa lokacijom u sjedi{tu filijala, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Okvirni sporazum se zakqu~uje do kraja 2008. godine, s mogu}no{}u produ`ewa  

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i usjeha za 2006. godinu, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posledwe dvije godine sa vrijednostima i datumima 

-    mre`a maloprodajnih objekata (benzinskih pumpi) 

-    certifikat ovla{tene institucije o kalitetu goriva prema va`e}im standardima  

-    izjava o stabilnosti isporuke 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj 5651622900000154 u korist Fonda za PIO RS sa nznakom - otkup tenderske dokumentacije za LOT __ , na nazna~enoj adresi, kancelarija broj 53, svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 ~asova. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 07. 2007. godine do 15,00 ~asova na protokolu ugovornog organa bez obzira na na~in dostave. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe RS, 76300 Bijeqina, Wego{eva 28A, sa naznakom: "PONUDA Z JAVNU NABAVKU - NE OTVARAJ". Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. jula 2007. godine u 11,00 ~asova, u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeqina.  

Otvarawu mogu prisustvovati samo ovla{teni prestavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe   

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tewu i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ, ZJN naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`ewe dodatnih informacija u ciqu olak{awa procesa ispitivawa, ocjene i pore|ewa ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN i da ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-8568-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09-36-11410-3/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice 

Kontakt osoba: Juki} Jasenka 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335410009 

Telefon: 032/245-447 

Fax: 032/245-640 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i broj 2 - Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona broj 02-14-12053/07 od 09. 05. 2007. godine o davanju saglasnosti na projekat "Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba i povratnika na podru~je i sa podru~ja Zeni~ko-dobojskog kantona" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Gra|evinski materijal za obnovu 30 stambenih jedinica na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Definirano tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. ZJN 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nih organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjavu ponu|a~a, ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

-    uslovi i rok pla}anja 

-    izjavu o ukupnom prometu ponu|a~a, ne du`i od tri posljednje godine ili od datuma po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od tri godine 

-    bilansa uspjeha za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    ovjerena fotokopija o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozma, ne starije od 3 mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uvjeta 

-    specifikacija robe sa svim jedini~nim cijenama sa uklju~enim PDV-om 

-    rok isporuke robe 

-    listu glavnih isporuka ponu|a~a u posljednjoj 2006. godini 

-    garantni rok za isporu~enu robu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

2) rok pla}anja    u~e{}e 30% 

3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti uz predo~enje dokaza o uplati. Uplata se vr{i na ra~un Kantona broj: 1340100000001672, otvoren kod IKB Zenica, uz naznaku vrste prihoda 722631 i bud`etske organizacije 2001001. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 07. 2007. godine 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i 2, sala 109, sa po~etkom u 11,00 sati. 

Ponude se dostavljaju na Protokol ili po{tom na adresu Ku~ukovi}i 2, sa obaveznom naznakom "Ponuda sa cijenama - tender broj 09-36-11410-3/07". 

(1-11-8578-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 0103-1642-4/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Aljovi} Sulejman, dipl. ecc 

Adresa: Mar{ala Tita 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

PDV identifikacioni broj: 200630090001 

Telefon: 033 219-172 

Fax: 033 219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka za potrebe "Sarajevo {ume" doo Sarajevo u 2007. godini i to: 

- LOT 1 Motorni bu{a~i 

- LOT 2 Motorne pile 

- LOT 3 Rotacioni ~ista~i 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tederskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Sarajevo-{ume" doo Sarajevo - centralni magacin u Had`i}ima 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja do kraja 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude. 

Napomena: postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vr{it }e se po pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svake {tete i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. 

Napomena: bli`e odredbe o garanciji za dobro izvr{enje posla date u tenderskoj dokumentaciji odnosno regulisat }e se ugovorom sa izabranim ponu|a~em shodno pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    jedini~na cijena i ukupna vrijednost
        ponude    u~e{}e 60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 25% 

    3)    vremenski rok isporuke od momenta
        dostavljanja narud`benice    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za komercijalne poslove svakim radnim danom do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, sa ura~unatim PDV-om i ista se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un broj: 161-000-00367200-40 kod Raiffeisen bank Sarajevo. 

Na uplatnici obavezno nazna~iti broj javne nabavke za koji se odnosi uplata. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 07. 2007. godine do 12,00