LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XI/III
Ponedjeljak, 5. 3. 2007. godine
 

Broj/Broj
14 

Godina XI/III
Ponedjeqak, 5. 3. 2007. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 1. 10. 2006. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - Tisak: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju: Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "10. JULI" D.O.O. BOSANSKA KRUPA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP" 10. juli" d.o.o. Bosanska Krupa 

Kontakt osobe: Badnjevi} Sead i Nani} Zlatan 

Adresa: D`emaludina ^au{evi}a bb 

Po{tanski broj: 77240 

Grad: Bosanska Krupa 

Porezni ID broj: 4263073170007 

PDV ID broj: 263073170007 

Telefon/fax : 037/471-073, 471-072 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Vodovodni materijal 

LOT 2 Vodomjeri 

LOT 3 Kanalizacioni materijal 

LOT 4 Gorivo i mazivo 

LOT 5 HTZ oprema 

LOT 6 PVC vre}e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka robe i vr{enje usluga za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23 .stav 1. ta~ke a, b, c, d, e i f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar ili rje{enje o upisu ponu|a~a u drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani sa svim pojedina~nim prilozima (original ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    porezni i PDV identifikacioni broj (ovjerena kopija, ne starija od  tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena  kopija  bilansa stanja i bilansa uspjeha za  posljednji  obra~unski period (31. 12. 2006. godine) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija i to:
Za LOT 1, LOT 2, LOT 3 

    1.    kvalitet    u~e{}e    40% 

    2.    cijena    u~e{}e    35% 

    3.    na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    4.    rokovi izvr{enja    u~e{}e    10% 

    5.    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

    Za LOT 4 

    1.    cijena    u~e{}e    50% 

    2.    na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3.    rokovi izvr{enja    u~e{}e    10% 

    4.    dosada{nja saradnja    u~e{}e    10% 

    Za LOT 5 i LOT 6 

    1.    kvalitet    u~e{}e    40% 

    2.    cijena    u~e{}e    40% 

    3.    na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    4.    rokovi izvr{enja    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost  kori{tenja  preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Visina preferencijalnog tretmana iznosi od 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u JKP " 10. juli" d.o.o. Bosanska Krupa, D`. ^au{evi}a, naredni dan nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

Nov~ana  naknada  za tendersku dokumentaciju  iznosi  30,00 KM.    

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ‘irora~un broj 1985011080000164 kod KIB Banke Bosanska Krupa ili na blagajni preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati u sjedi{tu ugovornog organa dana 05. 04. 2007. godine i to: za LOT 1 u 12,00 sati, LOT 2 u 12,30 sati, za LOT 3 u 13,00 sati, za LOT 4 u 13,30 sati, za LOT 5 u 14,00 sati, za LOT 6 u 14,30 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom naziva i broja lota - ne otvaraj - otvara komisija. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-2656-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAD MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: D`enan Omanovi} 

Adresa: Adema Bu}a 19 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/500 600 

Fax: 036/500 650 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sportske opreme za sportsku dvoranu na lokalitetu USRC "Midhat Hujdur Hujka" Mostar - Nabavka i isporuka seta za ~i{}enje parketa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Za novoizgra|enu sportsku dvoranu na lokalitetu USRC "Midhat Hujdur Hujka" Mostar izvr{iti nabavku i isporuku seta za ~i{}enje parketa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedna) ma{ina za ~i{}enje parketa 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar, USRC "Midhat Hujdur Hujka" 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ukoliko ne pru`e relevantne dokaze da nije isklju~en iz postupka javne nabavke po osnovu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i trebaju biti registrovani u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo prvo da obavljaju profesionalnu djelatnost, a vezano za predmet ove javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitaka) u posljednje dvije godine 

-    obim godi{njeg prometa ponu|a~a u 2005. godini ne mo`e biti manji od 200.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    minimalno jedan ugovor iste ili sli~ne prirode u protekle tri godine 

-    od ponu|a~a se zahtijeva fabri~ka autorizacija za ponu|enu opremu (robu) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 03. 04. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 12,15 sati 

Mostar, Adema Bu}a 19 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    ra~un za uplatu sredstava za otkup tender dokumentacije broj 1610200009950649, vrsta prihoda 722632, op}ina 180, kod Raiffeisen bank d.d. BiH filijala Mostar, svrha doznake: Javno nadmetanje - Nabavka sportske opreme na lokalitetu USRC "Midhat Hujdur Hujka" Mostar - nabavka seta za ~i{}enje parketa 

-    predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju poonuda treba imati pismeno ovla{tenje ponu|a~a. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: D`enan Omanovi} 

Adresa: Biskupa ^ule 10 (biv{a zgrada Duhanskog instituta) 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/334-285 

Fax: 036/334-283 

Internet adresa: www.mostar.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Grad Mostar 

Kontakt osoba: D`enan Omanovi} 

Adresa: Biskupa ^ule 10 (biv{a zgrada Duhanskog instituta) 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227396110007 

Telefon: 036/334-285 

Fax: 036/334-283 

(1-11-2664-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51 303 319 

Faks: +387 51 303 319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za slu`bena motorna vozila (EUD-2, BMB-95) u JP "Putevi RS" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka goriva za slu`bena motorna vozila (EUD-2, BMB-95) u JP "Putevi RS" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno javna nabavka iznosi maksimalno do 133.000,00 KM /sa PDV-om. 

LOT 1    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je Grada
        Bawe Luke maksimalno do 70.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 2    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Doboj maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 3    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Prijedor maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 4    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        M. Grad maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 5    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Bijeqina maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 6    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Zvornik maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 7    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Fo~a maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 8    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Trebiwe maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 9    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Nevesiwe maksimalno do 5.500,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 10    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Sokolac maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Bawa Luka 

LOT 2    Doboj 

LOT 3    Prijedor 

LOT 4    M. Grad 

LOT 5    Bijeqina 

LOT 6    Zvornik 

LOT 7    Fo~a 

LOT 8    Trebiwe 

LOT 9    Nevesiwe 

LOT 10    Sokolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an ponuditi dokaze da nema smetwi za wegovo u~e{}e u otvorenom postuku za dodjelu ugovora u smislu ~lana 23. ZJN BiH i to: 

1)    original ili ovjerena kopija uvjerewa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje nije starije od tri mjeseca, i original ili ovjerena kopija uvjerewa Uprave za indirektno oporezivawe o izmirenim indirektnim obavezama koje nije starije od tri mjeseca 

2)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa o izmirenim doprinosima za penziono osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

3)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

4)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan, koje nije starije od tri mjeseca 

5)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawe sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH u zemqi u kojoj je registrovan (stav 1. ta~ka b. ~lana 23. ZJN BiH) koje nije starije od tri mjeseca 

6)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nie osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (stav 1. ta~ka c. ~lana 23. ZJN BiH) ne starije od tri mjeseca 

7)    original ili ovjerena kopija potvrda/uvjerewe nadle`nog suda/ da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj pethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (stava 1. ta~ka d. ~lana 23. ZJN BiH) ne starije od tri mjeseca 

8)    OP OBRAZAC (prilog uz obrasce rje{ewa upisa u sudski registar-ovjereni potpisi lica ovla{tenih za zastupawe (ime i prezime odgovorne osobe) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

9)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

10)    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa pojedina~no ovjerenim prilozima, ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nadmetawa 

11)    original ili ovjerena kopija uvjerewa o poreskoj registraciji - JIB 

12)    uvjerewe nadle`ne uprave za indirektno oporezivawe o registraciji poreskog obveznika poreza na dodanu vrijednost - PIB 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

13)    ovjerena kopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2006. finansijsku godinu (uslov pozitivno poslovawe) 

14)    izjava o prihvatawu odredbi nacrta Okvirnog sporazuma 

15)    izjava o bezuslovnom prihvatawu uslova iz tenderske dokumentacije 

16)    izjava o prihvatawu pla}awa u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

17)    izjava o prihvatawu sukcesivne isporuke, svakodnevno na dostavqenim destinacijama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

18)    lista prodajnih lokacija sa adresama (benzinskih stanica) ponu|a~a 

19)    lista glavnih isporuka dobavqa~a u posqedwe 2 godine sa vrijednostima isporuka, datumima i primaocima u formi potvrda o izvr{enim isporukama koji su izdali primaoci, ili izjava primaoca u izvr{enim isporukama 

20)    izjava o uskla|enosti sa standardima kvaliteta te~nih naftnih derivata 

21)    ovjerena kopija izvje{taja o ispitivawu pogonskog motornog goriva i ispuwavawu uslova u pogledu propisanog kvaliteta goriva 

22)    izjava o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti 

23)    uvjerewa izdata od strane nadle`nih organa za kontrolu i osigurawe kvaliteta koja potvr|uju podobnost ponu|enih roba 

24)    izjava o kontinuiranoj isporuci roba (24 ~asa) dnevno (vikendom i praznikom) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena po litri    u~e{}e 80% 

    2)    mjesto isporuke    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti najkasnije 10 dana prije roka za otvarawe ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Nepovratna uplata na ra~un NLB Razvojna banka Bawa Luka 5621008003127453 sa naznakom "naknada za tendersku dokumentaciju". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine 

Bawa Luka, Vase Pelagi}a 10, sjedi{te JP "Putevi RS" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 02. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI, PONUDA ZA SUKCESIVNU NABAVKU I ISPORUKU GORIVA ZA SLU@BENA MOTORNA VOZILA (EUD-2, BMB-95)". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51 303 319 

Faks: +387 51 303 319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Putevi RS" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51 309 128 

Faks: +387 51 308 316 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Putevi RS" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: +387 51 309 128 

Faks: +387 51 308 316 

(1-11-2671-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
UPRAVA ZA PROGNANIKE I IZBJEGLICE
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Uprava za prognanike i izbjeglice HNK-a 

Adresa: Stjepana Radi}a 3 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227363960005 

Telefon/faks: 036/321-438 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Dragica Zovko 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIELA 

Nabavka stalnih sredstava - putni~ko vozilo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- Putni~ko vozilo: Limuzina 

- Snaga motora KW/KS: 103/140+ 

- Zapremina - obujam: 1986 ccm 

- Pogonsko gorivo: Eko dizel 

- Sjedi{ta: 5 

- Vrata: 4+1 

- Dimenzije vozila D/[/Vmm: 4572/1769/1462 

- Volumen prtlja`nika dm: 3:560 

- Boja: Metalik 

Oprema

Blatarice za zadnje to~kove, rezervni to~ak sa ~eli~nom felgom, disk prednje i disk zadnje ko~nice, ABS+EDS+Dual rate ko~ioni sistem, elektromehani~ki servo volan podesiv po visini dubini aksialno sa airbagom voza~a, day-light-stalno upaljena dnevna svjetla pri vo`nji, elektronska blokada motora sa imobilizatorom, gumeni AERO prednji brisa~i, elektri~no grijanje zadnjeg stakla, signalizacija za nevezan pojas voza~a, airbag sa isklju~enjem, bo~ni airbagovi, pode{avanje sjedi{te voza~a, airbag sa isklju~enjem, bo~ni airbagovi, pode{avanje sjedi{ta voza~a po visini, naslon zadnjih sjedi{ta kompletno preklopiv, filter za polen u ventilaciji putni~kog prostora, board computer, signalizacija otvorenih vrata, vanjske bo~ne za{titne lajsne na vratima, indikator vanjske temperature, color termoizolaciona stakla, nasloni zadnjih sjedi{ta djeljivi i preklopivi, elektro podesivi i grijani vanjski i bo~ni retrovizori, climatronic-klima ure|aj sa dvije zone, centralno daljinsko zaklju~avanje, elektr. podiza~i prozora naprijed i nazad, naslon za ruke+jumbo box pretinac sa hla|enjem, naslon za ruku u sredini na zadnjim sjedi{tima, sjedi{te suvoza~a podesivo po visini+potpora za kralje`nicu u prednjim sjedi{tima, svjetla za maglu naprijed, pretinac za nao~ale u krovnoj konzoli, pretinac ispod sjedi{ta suvoza~a, chrom paket, mre`a za vezivanje tereta u gepeku. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto sjedi{ta ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuditelji iz BiH, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavama sukladno ~lanu 23. ZJN BiH. Ponuditelj je du`an dostaviti ovjerene dokaze da ispunjava uvjete iz ~lanka 23. ZJN BiH, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra koja obuhva}a djelatnost koja je predmet javne nabave, poreski i identifikacijski broj, izmirene sve zakonske obaveze. 

III.7. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2006. godinu 

III.8. UVJETI ZA SUDJELOVANJE - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj mora dostaviti dokaze da je osposobljen za vr{enje usluga, referenc lista. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

05. 04. 2007. godine u 12,30 sati 

Stjepana Radi}a 3, Mostar 

(1-11-2674-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Uprava za indirektno oporezivanje BiH 

Kontakt osoba: ^atak Ervina 

Adresa: Bana Lazarevi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401711930000 

Telefon: 051/335-100 i 051/335-104 

Fax: 051/335-304 

E-mail: infoman@uino.gov.ba 

Internet adresa: www.uino.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku i isporuku robe: 

LOT I    Sitnog kancelarijskog materijala 

LOT II    Registratora i fascikla 

LOT III    Papira, 80 g/m2 A-4 

LOT IV    Ostalog papira i papirne galanterije 

LOT V    Tonera za faks aparate i {tampa~e 

LOT VI    Tonera za fotokopir aparate 

LOT VII    Higijensko-potro{nog materijala 

LOT VIII    Metalnih carinskih plombi 

LOT IX    Plasti~nih carinskih plombi 

LOT X    Carinskog u`eta 

LOT XI    Kafe i ~aja za potrebe Sredi{njeg ureda UIO 

LOT XII    Sokova i mineralne vode za potrebe Sredi{njeg
        ureda UIO 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o provo|enju otvorenog postupka za nabavku i isporuku: 

-    Kancelarijskog materijala broj 01-16-330/07 od 30. 01. 2007. godine 

-    Higijensko-potro{nog materijala broj 01-16-331/07 od 30. 01. 2007. godine 

-    Tonera broj 01-16-332/07 od 30. 01. 2007. godine 

-    Metalnih carinskih plombi, plasti~nih carinskih plombi i carinskog u`eta broj 01-16-333/07 od 30. 01. 2007. godine 

-    Napitaka broj 01-16-334/07 od 30. 01. 2007. godine za potrebe UIO BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

5% za dobro izvr{enje posla 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    Kriteriji za evaluaciju ponuda su navedeni opadaju}im redoslijedom prema va`nosti i za vr{enje usluga kako slijedi: 

    1. Za LOT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X: 

    1)    cijena    60% 

    2)    tehni~ka i stru~na osposobljenost    10% 

    3)    referense (bilans stanja i bilans uspjeha za
        2006. godine) i referens lista    10% 

    4)    kvalitet    10% 

    5)    rok isporuke    5% 

    6)    uslovi pla}anja    5% 

    2. Za LOT XI i XII: 

    1)    cijena    75% 

    2)    kvalitet    10% 

    3)    rok za isporuku    5% 

    4)    referense (bilans stanja i bilans uspjeha za
        2006. godine) i referens lista    5% 

    5)    uslovi pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb u sobi 211 svakim radnim danom. 

Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije po svakom raspisanom tenderu iznosi 50,00 KM bez obzira na broj lotova za koje se ponu|a~ prijavljuje. 

Uplatu za tendersku dokumentaciju vr{iti kod Razvojne banke, transakcijski ra~un: 5620120000084588, svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju za nabavku robe (navesti tender za koji se prijavljujete)". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O datumu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Mjesto: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, u roku od 28 dana od dana objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Na prednjoj strani koverte navesti ta~an naziv tendera za koji se ponuda podnosi kao i lot na koji se ponuda odnosi, uz napomenu - "Ponuda za nabavku robe ___________ (navesti tender za koji se ponu|a~ prijavljuje)" - Ne otvaraj - otvara komisija! 

(1-11-2675-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA
PODUZETNI[TVA I OBRTA
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta 

Kontakt osoba: Mehmed Zolj 063-890-741 

Adresa: Stjepana Radi}a 33/ III kat 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200772980004 

Telefon: 036/449-120 

Fax: 036/449-122 

E-mail: fmrpo@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala za 2007. godinu 

LOT 2    Nabavka goriva i maziva za 2007. godinu 

LOT 3    Registracija motornih vozila, osiguranje vozila i
        kasko osiguranje vozila za 2007. godinu 

LOT 4    Teku}e odr`avanje vozila i nabavka autoguma za
        2007. godinu 

LOT 5    Teku}e odr`avanje ra~unarske opreme, telefona i
        kopir aparata za 2007. godinu 

LOT 6    Usluge osiguranja djelatnika Ministarstva za 2007.
        godinu 

LOT 7    Nabavka ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala za 2007. godinu 

LOT 2    Nabavka goriva i maziva za 2007. godinu 

LOT 3    Registracija motornih vozila, osiguranje vozila i
        kasko osiguranje vozila za 2007. godinu 

LOT 4    Teku}e odr`avanje vozila i nabavka autoguma za
        2007. godinu 

LOT 5    Teku}e odr`avanje ra~unarske opreme, telefona i
        kopir aparata za 2007. godinu 

LOT 6    Usluge osiguranja djelatnika Ministarstva za 2007.
        godinu 

LOT 7    Nabavka ra~unarske opreme 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, Stjepana Radi}a 33/III kat, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje po zaklju~ivanju ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa BiH o izmirenim doprinosima za socijalno i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreznog organa BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referentna lista ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1 

    1)    cijena isporu~enog kancelarijskog
        materijala    u~e{}e 60% 

    2)    rok isporuke kancelarijskog materijala    u~e{}e 10% 

    3)    kvalitet ponu|enog kancelarijskog
        materijala    u~e{}e 20% 

    4)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

    LOT 2 

    1)    cijena isporu~enog goriva i maziva    u~e{}e 70% 

    2)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

    3)    broj benzinskih pumpi na relaciji
        MO - SA    u~e{}e 20% 

    LOT 3 

    1)    cijena usluge    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet ponu|ene usluge    u~e{}e 20% 

    3)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

    LOT 4 

    1)    cijena usluge    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet ponu|ene usluge    u~e{}e 20% 

    3)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

    LOT 5 

    1)    cijena usluge (norma sat)    u~e{}e 60% 

    2)    kvalitet ponu|ene usluge    u~e{}e 30% 

    3)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

    LOT 6 

    1) visina ponu|ene pojedina~ne premije
        osiguranja    u~e{}e 60% 

    2) rok isplate osiguranog iznosa    u~e{}e 20% 

    4) kvalitet ponu|ene usluge    u~e{}e 15% 

    5) popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e   5% 

    LOT 7 

    1)    cijena    u~e{}e 50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e   5% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 15% 

    4)    kvalitet ponu|ene opreme    u~e{}e 20% 

    5)    popusti i posebne pogodnosti    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti pet dana prije isteka roka za podno{enje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se mo`e predati na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 9,00 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 2 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 9,30 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 3 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 10,00 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 4 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 10,30 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 5 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 11,00 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 6 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 11,30 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

LOT 7 

Sedam dana po isteku roka od 28 dana u 12,00 sati 

U sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ u otvorenom postupku ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no zahtjev, odbije svaki zahtjev, ponovi ili poni{ti otvoreni postupak ili odbije sve zahtjeve u bilo koje vrijeme. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Nepravovremeno pristigle ponude ne}e se uzimati u razmatranje i bi}e vra}ene neotvorene na adresu ponu|a~a. 

(1-11-2677-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ OP-15/07 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osobe: Jovanka Milo{evi} i Mitar [kori} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-187 i 055/233-112 

Faks: 055/210-162 

E-mail: sobn@rstel.net 

Internet adresa: www.bijeljina.rs.sr 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rezervnih dijelova, guma, registracija i prawe slu`benih automobila Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova, guma, registracija i prawe slu`benih automobila Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1    Nabavka rezervnih dijelova za slu`bene automobile
        Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom
        2007. godine 

LOT 2    Nabavka guma za slu`bene automobile Administra-
        tivne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2007. godine 

LOT 3    Registracija slu`benih automobila Administra-
        tivne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2007. godine 

LOT 4    Prawe slu`benih automobila Administrativne
        slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2007. godine 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne}e se prihvatiti alternativne ponude. 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od 10. 04. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE (~lan 16. ZJN) 

-    bankarska garancija za povra}aj avansa ukoliko isti bude ugovoren 

-    bankarska garancija za dobro izvr{ewe ugovorenog posla u iznosu od 10% od bruto vrijednosti ugovora 

-    bankarska garancija za otklawawe nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    potvrda o registraciji kod nadle`ne poreske uprave (JIB) 

b)    uvjerewe o registraciji PDV obveznika (va`i za registrovane obveznike) 

c)    rje{ewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra preduzetnika 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    bilans stawa i bilans uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterijumi koji }e se primjewivati prilikom izbor najpovoqnijeg dobavqa~a su: 

Za LOT 1 i LOT 2: 

1)    ponu|ena cijena    80 bodova 

2)    brzina isporuke    10 bodova 

3)    uslovi i na~in pla}awa    10 bodova 

Za LOT 3 i LOT 4 je najni`a cijena odgovaraju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu za LOT 1 - 75,00 KM, LOT 2 - 75,00 KM, LOT 3 - 75,00 KM i LOT 4 - 75,00 KM na ra~un Javnih prihoda Op{tine Bijeqina broj: 555-001-00002959-16, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, poziv na broj 0005170. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina zakqu~no sa  03. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 03. 04. 2007. godine u 13,00 ~asova u prostorijama Administra- tivne slu`be Op{tine Bijeqina. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Ponuda za nabavku rezervnih dijelova, guma, registracija i prawe slu`benih automobila Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina" - NE OTVARAJ (sa naznakom broja lota). 

Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tewe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da u skladu sa va`e}im propisima prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimi~no svaku ponudu i poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 03. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

(1-11-2687-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA KALINOVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Kalinovik 

Kontakt osoba: Milidrag Neboj{a i Komlenovi} Mileva 

Adresa: Kara|or|eva 19 

Po{tanski broj: 71230 

Grad: Kalinovik 

JIB: 4400529680000 

Tel/faks: 057/623-619 i 057/623-335 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Servisirawe ra~unarske opreme i servisirawe kopir
        aparata 

LOT 3    Nabavka sredstava za ~i{}ewe, higijenu i drugog
        pribora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1, 2 ponu|a~ mo`e biti iz Kalinovika, susjednih op{tina, grada Sarajeva i Isto~nog Sarajeva zbog ekonomi~nosti nabavke, a nabavka }e se vr{iti u sjedi{tu ponu|a~a. 

Za LOT 3 nabavka }e se vr{iti sukcesivno od ponu|a~a sa teritorije op{tine Kalinovik zbog ekonomi~nosti nabavke 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

2007. godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 16. ZJN) 

-    naziv i adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj - fotokopija ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra, odnosno fotokopija rje{ewa o registrovanoj djelatnosti za fizi~ka lica i preduzetnike ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izjava da ponu|a~evo ekonomsko i finansijsko stawe garantuje izvr{ewe ugovora. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    100% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 3 dana nakon objave bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave svaki radni dan do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Naredni radni dan nakon isteka roka od 28 dana od dana objave obavje{tewa u kancelariji broj 6 zgrade Op{tine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u prijemnu kancelariju u propisno zape~a}enoj koverti na kojoj stoji adresa ponu|a~a sa naznakom: "ne otvarati LOT broj ______do 11,00 ~asova". 

(1-11-2716-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKA BOLNICA "DR. FRA MATO NIKOLI]"
NOVA BILA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila 

Kontakt osoba: Andrea [arac 

Adresa: Dubrave b.b. 

Po{tanski broj: 72276 

Grad: Nova Bila - Travnik 

Identifikacijski broj: 4236052950005 

Telefon: 030/708-500 

Fax: 030/707-421 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali (kantonalni nivo) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Javna nabava dostavnog vozila, broj 01-338/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka dostavnog vozila - teretno do 1.9 TDI, pumpa dizna dizel, nosivosti do 750 kg. 

Definirano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno dostavno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}" Nova Bila (ura~unato sa svim davanjima) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

Radi dokazivanja prava za sudjelovanje u postupku javne nabave ponuditelji su du`ni prilo`iti: 

-    naziv i to~nu adresu na memorandumu ponu|a~a 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, koji nisu stariji od 3 mjeseca 

-    ovjerenu fotokopiju o poreskoj registraciji 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

-    nije u ste~aju 

-    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

-    nije osu|en u sudskom postupku za djela gospodarskog prijestupa, u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu dostavljanja ponude 

-    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu dostavljanja ponude 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama od nadle`ne poreske ispostave i Uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

-    izvje{}e o financijskom poslovanju (bilans stanja i uspjeha) za 2005. godinu 

-    potvrdu poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

-    izjavu o prihva}anju uvjeta pla}anja u roku od 30 dana, od dana isporuke 

-    izjavu o va`nosti ponude na rok od 90 dana 

-    listu glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje 3 godine - referentna lista 

-    izjavu da ponu|a~ ima osiguran servis i rezervne dijelove; ukoliko ponu|a~ nema osiguran servis i rezervne dijelove, prijava se ne}e uzeti u razmatranje 

-    izjavu kojom se ponu|a~, ukoliko bude izabran, obavezuje da }e dostaviti uputu za rukovanje i odr`avanje na hrvatskom jeziku, odnosno na jednom od slu`benih jezika BiH i katalog rezervnih dijelova 

-    garanciju na vozilo i rezervne dijelove 

-    garanciju poslovne banke za osiguranje ponude u iznosu 2% vrijednosti ponude 

-    izjavu o garanciji za dobro izvr{enje posla na iznos od 10% od vrijednosti ponude 

-    izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

-    ukupnu cijenu ponude iskazanu na originalnoj tenderskoj specifikaciji sa PDV-om 

Napomena:    Fotokopije tra`enih dokumenata moraju biti
            ovjerene, s tim da izvornik ne mo`e biti stariji od
            3 mjeseca. 

            Izjave moraju biti ovjerene i potpisane. 

            Nepotpune ponude i ponude koje ne sadr`e
            tra`ene priloge ne}e se razmatrati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvaliteta    u~e{}e 10% 

    3) uvjeti pla}anja, popust i ostale pogodnosti    u~e{}e 20% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti u prostorijama Bolnice - Protokol od dana objave obavijesti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem zatvorenih ponuda je najkasnije do 2. 4. 2007. godine u 13,00 sati 

Ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponuditelju neotvorene. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana od dana otvaranja ponuda, sa izjavom o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja perioda va`enja ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

4. 4. 2007. godine (srijeda) u 11,00 sati u prostorijama Bolnice. 

Predstavnici ponuditelja su prilikom otvaranja ponuda du`ni predo~iti pismeno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju. 

Na javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se osobno ili na fax broj: 030/707 421 uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM na ra~un broj: 3382502200095747 kod UniCredit Zagreba~ke banke PJ Vitez ili na blagajni ugovornog tijela. 

Ponuditelji su du`ni svoju ponudu dostaviti u zatvorenoj kuverti na jednom od slu`benih jezika u BiH na adresu: Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikoli}",  72276 Nova Bila, Dubrave b.b., sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak za javnu nabavu dostavnog vozila - teretnog". 

Na kuverti obvezno nazna~iti "ne otvaraj". 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

Ugovorno tijelo mo`e u tijeku razmatranja ponuda, prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, tra`iti dodatnu informaciju od ponuditelja, u cilju razja{njenja nejasno}a iz ponude. 

Sa ponuditeljima ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija zaklju~it }e se ugovor o nabavci. 

U razmatranje }e se uzeti samo potpune i pravovremene ponude. 

Ova obavijest je objavljena u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-2725-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INA BUGOJNO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-05-380-2007 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Bugojno 

Kontakt osoba: Ned`ad Ibrahimovi} 

Adresa: 307. motorizovane brigade 92 

Po{tanski broj: 70230 

Grad: Bugojno 

Identifikacioni broj: 4236189400002 

Telefon: 030/251-284 

Fax: 030/251-222 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba, usluga i radova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba, usluga i radova kako slijedi: 

LOT 1    Kancelarijskog i potro{nog materijala 

LOT 2    Sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Nabavka napitaka za bife 

LOT 4    Nabavka pogonskog goriva 

LOT 5    Nabavka posebne za{titne opreme 

LOT 6    Hitne intervencije i manji radovi teku}eg odr`avanja 

LOT 7    Servisiranje, odr`avanje i pranje vozila 

LOT 8    Isporuka autodijelova 

LOT 9    Servisiranje i odr`avanje kopir aparata 

LOT 10    Postavljanje aparata za tople napitke 

LOT 11    [tamparske usluge 

LOT 12    Osiguranje automobila, zgrade i opreme 

LOT 13    Nabavka lo`-ulja extra lakog (LUEL) 

LOT 14    Nabavka kopir papira i tonera 

LOT 15    Servisiranje i odr`avanje ra~unarske opreme 

LOT 16    Nabavka novog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati na jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana potpisivanja ugovora, uz mogu}nost produ`enja u skladu sa ZJN 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    80% 

    2) na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima u sobi 115, kod {efa Odsjeka za zajedni~ke poslove, do 04. 04. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, a upla}uje se na ‘irora~un broj: 1011300000037221 Op}insko vije}e Bugojno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 04. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04 .2007. godine u 13,00 sati u zgradi Op}ine Bugojno, sala na V spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente i iste ozna~iti rednim brojevima - numerisati. 

Ponude koje ne budu imale ta`enu dokumentaciju bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e se razmatrati. 

Zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Op}ina Bugojno, 307. motorizovane brigade, broj 92, sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA - BROJ LOTA, NE OTVARAJ". 

Ponuda mora sadr`avati najmanje jedan lot u cijelosti, a ponuda sa vi{e lotova treba biti zapakovana za svaki lot u posebnu kovertu. 

Neblagovremeno pristigle ponude ne}e se razmatrati i vratit }e se na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 251-284 ili mob. 061-798-115. 

(1-11-2736-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: +387 51 334 364 

Faks: +387 51 334 395 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske opeme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- Nabavka brand korisni~kih ra~unara 

- Nabavka brand servera za evidencije i web 

- Nabavka brand servera za potrebe Antivirusnog softwarea 

- Nabavka notebook Laptops 

- Nabavka skenera 

- Nabavka matri~nih {tampa~a 

- Nabavka laserskih {tampa~a 

Predmet ugovora sa tehni~kim karakteristikama, po lotovima je precizno definisan u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupan broj korisni~kih ra~unara je 180 

Ukupan broj servera je 11 

Ukupan broj Notebook Laptops je 5 

Ukupan broj skenera je 10 

Ukupan broj matri~nih {tampa~a je 17 

Ukupan broj laserskih {tampa~a je 60 

Procijewena vrijednost za sve lotove ukupno je cca 300.000,00 KM bez PDV 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar D. Maksimovi} 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove, kao i pojedina~no 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposenih/zavod za zdravstveno osigurawe, ne stariji od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, ne starija od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana, ili izjava odgovornog lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerena kopija 

-    dostaviti referencu kojom dokazujete pravo da obavqate relevantnu profesionalnu djelatnost ili certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

-    izjava o ukupnom prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora, za period od (dvije) posqedwe finansijske godine 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima iz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili izjava o izvr{enim isporukama 

-    uvjerewa koja su izdata od agencije/instituta za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost proizvoda koji se nude 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Nakon izbora kvalifikovanih ponu|a~a, kako je propisano ~lanovima 22. do 26. ZJN BiH, ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na sqede}em kriterijumu: 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i vrijeme bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Mjesto: Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ukoliko je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`ewe ugovornog organa prema ~lanovima 23-26. ZJN BiH, bi}e eliminisan iz procesa javne nabavke. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tina 002, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tend. dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. 

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: ++387 51 334 368 

Faks: +387 51 334 395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: D. Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: ++387 51 334 394 

Faks: ++387 51 334 395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: ++387 51 334 394 

Faks: ++387 51 334 395, 334 394 

(1-11-2747-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP SBK/KSB 

Kontakt osoba: Enes Mehi} 

Adresa: Aleja konzula bb 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 42362092350001 

Telefon: 030/518-763 

Fax: 030/518-763 

E-mail: mupsbka@bih.net.ba 

Internet adresa: mupsbk-ksb.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci motornih vozila, plitkih cipela, ko{ulja, policijskih uniformi i ~arapa za potrebe MUP-a SBK/KSB. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka motornih vozila 

LOT 2 Nabavka plitkih cipela 

LOT 3 Nabavka ko{ulja (kratki i dugi rukav) 

LOT 4 Nabavka policijskih uniformi 

LOT 5 Nabavka ~arapa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Nabavka motornih vozila
        u iznosu    500.000,00 KM bez PDV 

LOT 2    Nabavka plitkih cipela    850 pari 

LOT 3    Nabavka ko{ulja - kratki rukav    750 kom.
        i dugi rukav    750 kom. 

LOT 4    Nabavka policijskih uniformi
        (jakne i hla~e)    750 kom. 

LOT 5    Nabavka ~arapa    4.000 pari 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu slati za sve lotove ili samo za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od momenta potpisivanja, a zavr{ava ispunjenjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06) {to dokazuju: 

1.    uvjerenjem nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenjem nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili likvidacije 

3.    uvjerenjem nadle`nog suda da pravno, odnosno odgovorno lice koje zastupa pravno lice, nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

4.    uvjerenjem nadle`nog organa da je pravni subjekt ispunio obaveze u vezi pla}anja doprinosa za zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenjem nadle`nog organa da je pravni subjekt ispunio obaveze u vezi pla}anja doprinosa za penziono osiguranje (PIO/MIO) 

6.    uvjerenjem nadle`nog organa da je pravni subjekt izmirio sve obaveze u vezi pla}anja poreza (potvrda nadle`ne poreske uprave i potrda Uprave za indirektno oporezivanje BiH) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, {to dokazuju: 

-    nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a sa identifikacionim i PDV brojem 

-    ovjerenom fokopijom rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za period 2006. godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    40% 

    2) kvalitet    u~e{}e    25% 

    3) rokovi isporuke    u~e{}e    15% 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e    15% 

    5) du`ina garantnog roka    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama MUP SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 30,00 KM. Uplatu izvr{iti i to na DEPOZITNI RA^UN SBK/KSB broj 1299011001116234, vrsta prihoda: 721119, op}ina 091, bud`etska organizacija: 9999999 "za otkup tenderske dokumentacije". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

04. 04. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

06. 04. 2007. godine u 16,00 sati MUP SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti po{tom ili li~no u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti na adresu MUP SBK/KSB, Aleja konzula bb, Travnik, sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak LOT _____"NE OTVARAJ". 

Svi dokumenti u okviru ponude (ponuda i dodaci) moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata. 

Za prisustvovanje otvaranju ponuda predstavnici ponu|a~a moraju imati pismeno ovla{tenje. 

(1-11-2748-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA"
VLASENICA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: A.D. "Vodovod i kanalizacija" 

Kontakt osoba: Danilovi} Tomka 

Adresa: Svetosavska 100 

Po{tanski broj: 75440 

Grad: Vlasenica 

Identifikacioni broj: 401445100004 

Telefon: 056/733-233 

Faks: 056/733-204 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b ostali 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba za potrebe A.D. "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupqawe pismenih ponuda za isporuku sqede}ih roba: 

LOT 1    Vodovodni materijal (pocina~ni mesingani fiting)
        za odr`avawe i investiciono ulagawe pre~nika
        DN 13 mm - DN 50 mm 

LOT 2    Vodovodni materijal reparacionog tipa za odr`ava-
        we vodovodnih instalacija NP 10 bara i pre~nika
        DN 13 mm - DN 300 mm 

LOT 3    Liveno ‘eqezne armature i fazonski komadi 

LOT 4    Vodovodne i kanalizacione cijevi 

LOT 5    Alati (rezni, mjerni, gra|evinski i stezni) 

LOT 6    Vodomjeri (novi, reparirani) i usluge ba`darewa
        vodomjera 

LOT 7    Kancelarijski materijal i pribor 

LOT 8    Gra|evinski materijal po specifikaciji 

LOT 9    Pogonsko gorivo i mazivo prema specifikaciji 

LOT 10    Te~ni hlor i usluge ba`darewa boca prema specifi-
        kaciji 

LOT 11    Hlorna oprema i weno servisirawe 

LOT 12    Li~na za{titna sredstva i oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ne 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ukupna cijena    u~e{}e    40% 

    2)    kvalitet robe    u~e{}e    30% 

    3)    garancije za isporu~enu robu    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    10% 

    5)    ekolo{ke karakteristike    u~e{}e    5% 

    6)    rok isporuke robe    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 06. 03. 2007. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u upravi A.D. "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (na blagajni preduze}a ili ‘.r. preduze}a broj 5620090000130034 kod Razvojne banke NLB. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana prijavqivawa oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" do 10,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 kalendarskih dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

09. 04. 2007. godine u 11,00 ~asova u upravnim prostorijama "Vodovod i kanalizacija" Vlasenica 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju ovjerene i potpisane od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ" kao pod I.1. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, da poni{ti postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora shodno zakonskim propisima bez odogovornosti prema ponu|a~ima i obaveze da obrazla`e tako svoju odluku. 

Naru~ilac mo`e prije potpisa ugovora sa najpovoqnijim ponu|a~em iskqu~iti ili pove}ati obim bilo kojih roba do 10%, iz ponude, po ponu|enim cijenama. 

(1-11-2752-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"KOMRAD" D.O.O. BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1037-7/06 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Komrad" d.o.o. Biha} 

Kontakt osoba: Selimovi} Mehura 

Adresa: Trg mar{ala Tita 10 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263371940001 

Telefon: 037 223-220 

Fax: 037 223-221 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku pog. goriva po odluci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka goriva za potrebe preduze}a. Specifikaciju potrebnog goriva sa svim vrijednostima ponude izraziti u KM. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost goriva je procijenjena oko 220.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa I.F. Juki}a bb, za dizel gorivo i gas, petrolej, a benzin direktno na pumpi ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja, a zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, u visini 2% od vrijednosti ukupne ponude sa rokom va`nosti opcija ponude (minimalno 90 dana) plus trideset dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. Ponu|a~ je du`an da se niti jedan slu~aj iz ~lana 23. ZJN ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    izjava ponu|a~a da ima pravo da obavlja profesionalnu djelatnost prometa navedenom robom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaljni opisi dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Isklju~ivo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 03. 2007. godine na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 03. 2007. godine do 12,00 sati na adresi ugovornog organa, kancelarija protokola 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 03. 2007. godine u 13,00 sati. 

Sjedi{te Ugovornog organa - Pravna slu`ba, Trg Mar{ala Tita 10, Biha}. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mo`ete dobiti na broj telefona 037 223 220, kontakt osoba: tehni~ki direktor Selimovi} Mehura. 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom, dostavljaju se po{tom ili li~no sa naznakom "PONUDA ZA LOT - 1, NE OTVARAJ" na adresu ugovornog organa. 

(1-11-2759-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA CAZIN 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Cazin 

Kontakt osoba: Azinovi} Nada 

Adresa: Trg Alije Izetbegovi}a bb 

Po{tanski broj: 77220 

Grad: Cazin 

Identifikacioni broj: 4263120860009 

Telefon: 037-514-806 

Fax: 037-514-806 

E-mail: op.cazin@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcinacazin.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme za potrebe op}inskog organa uprave i MZ 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka slijede}e opreme: 

LOT 1    Oprema za potrebe mjesnih zajednica 

LOT 2    Oprema za potrebe op}inskog organa uprave 

LOT 3    Oprema za potrebe Slu`be za imovinsko-pravne,
        geodetske i katastarske poslove 

LOT 4    Lo`-ulje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupni obim ugovora je specificiran u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa, Trg Alije Izetbegovi}a bb, 77220 Cazin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor traje godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv i adresa ponu|a~a 

2.    ukupna cijena za robe 

3.    period va`enja ponude 

4.    fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

5.    kopija registracionog (poreskog) broja (PDV broj) 

6.    uvjerenje od poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

7.    uvjerenje izdato od strane PIO-a o izmirenim obavezama po osnovu plata uposlenih, ne starije od 3 mjeseca 

8.    uvjerenje izdato od strane zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama po osnovu plata uposlenih, ne starije od 3 mjeseca 

9.    garancija za navedene robe 

10.    izjava na osnovu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

11.    sve fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 60 bodova)    u~e{}e 60% 

    2)    garancija za robe (maksimalno 10 bodova)    u~e{}e 10% 

    3)    rok isporuke (maksimalno 20 bodova)    u~e{}e 20% 

    4)    uslovi pla}anja (maksimalno 10 bodova)    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 03. 2007. godine putem po{te, faksa ili preuzeti li~no u prostorijama ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

20 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 11,00 sati 

Sve ponude }e biti otvarane u kancelariji broj 19, u prostorijama Op}ine Cazin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj - Ponuda za nabavku opreme u 2007. godini" (obavezno navesti na koji se lot prijavljuje, kao i svaki lot odvojiti u zasebnu kovertu), na adresu Trg Alije Izetbegovi}a bb, 77220 Cazin. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i i predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. O rezultatima otvorenog postupka za dostavljanje ponuda ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

Op}ina Cazin ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbje svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-2764-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "6. MART" D.O.O. GORA@DE  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "6. mart" d.o.o. 

Kontakt osoba: Dragolj Huso, komercijalista 

Adresa: Selvera Sijer~i}a 20 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245013610000 

Telefon: 038/221-126 

Fax: 038/221-358 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka za potrebe JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji po lotovima i to: 

LOT 1    Vodovodni materijal 

LOT 2    Vodovodni materijal 

LOT 3    Vodovodni materijal nefazonski komadi 

LOT 4    Gra|evinski i vodovodni materijal 

LOT 5    Gorivo i mazivo 

LOT 6    Sitan inventar 

LOT 7    Kancelarijski materijal 

LOT 8    Autodijelovi 

LOT 9    Autogume 

LOT 10    HTZ oprema 

LOT 11    Elektromaterijal 

LOT 12    Hemikalije za vodu 

LOT 13    Kuhinja 

LOT 14    Meso 

LOT 15    Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 16    Hljeb i pite 

LOT 17    Poslovna banka 

LOT 18    Vr{enje usluga opravki i servisiranje vozila 

LOT 19    Vodovodni materijal - fazonski komadi 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati pojedina~no za sve lotove 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Svi ugovori se zaklju~uju na jednu godinu od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju po ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra 

-    spisak o zaposlenima od PIO-MIO i dokazi da su doprinosi pla}eni 

-    potvrda o izmirenim poreskim obavezama, ne starija od 30 dana od dana objave 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena ponude    bodova 60 

    2. kvalitet ponude    bodova 20 

    3. na~in pla}anja    bodova 10 

    4. rokovi isporuke    bodova 10 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavljivanju u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama ugovornog organa u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dvadesetosam dana od dana objavljivanja do 15,00 sati zadnjeg dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Prvi radni dan po isteku roka prijema ponuda 

LOT 1 - 3 u 9,00 sati 

LOT 4 - 6 u 10,00 sati 

LOT 7 - 9 u 11,00 sati 

LOT 10 - 12 u 12,00 sati 

LOT 12 - 14 u 13,00 sati 

LOT 15 - 19 u 14,00 sati 

Sjedi{te ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda, ako ‘ele, mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

Upalta tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de na ‘irora~un broj 1011400000050311 kod PBS Filijala Gora`de. 

(1-11-2774-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZARA "ZENICA" D.O.O. ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 2/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eljezara "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: Su{i} Benjamin 

Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I broj 17 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218009370005 

Tel/fax: 032/245-503 

E-mail: zeljezara.comerc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4 Gume za vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja teku}e godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja: 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od tri mjeseca 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

-    o izmirenim poreskim obavezama 

-    o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje (kopije gore navedenih uvjerenja moraju biti ovjerene, ne starija od tri mjeseca) 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (kopija mora biti ovjerena, ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriterij prema opadaju}em redoslijedu va`nosti za svaki pojedini lot bit }e u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM/lotu. 

Tenderska dokumentacija se podi`e uz podno{enje primjerka uplate na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000040860 kod IKB DD Zenica. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 03. 04. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se na adresi kao pod I.1. prvi sprat, kancelarija broj 106 kako slijedi: 

09. 04. 2007. godine 

LOT 4 u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama sa naznakom lota i "Ne otvaraj" na adresu kao pod I.1. prvi sprat, kancelarija 106 do 03. 04. 2007. godine. 

@eljezara "Zenica" d.o.o. ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora samo pod uslovima predvi|enim ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-2781-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZARA "ZENICA" D.O.O. ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eljezara "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: Su{i} Benjamin 

Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I broj 17 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218009370005 

Tel/fax: 032/245-503 

E-mail: zeljezara.comerc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 15 [e}er konzumni 

LOT 16 Kafa 

LOT 21 Alkoholna ‘estoka pi}a 

LOT 27 Gazirani i prirodni sokovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za vi{e lotova. 

Ponude dostaviti u odvojenim kovertama za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja teku}e godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja: 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od tri mjeseca 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

-    o izmirenim poreskim obavezama 

-    o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje (kopije gore navedenih uvjerenja moraju biti ovjerena, ne starija od tri mjeseca) 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    odobrenje UIO na pau{al u PDV naknadu 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (kopija mora biti ovjerena, ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriterij prema opadaju}em redoslijedu va`nosti za svaki pojedini lot bit }e u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se podi`e uz podno{enje primjerka uplate na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000040860 kod IKB DD Zenica. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM/lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 03. 04. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se na adresi kao pod I.1. kancelarija broj 106 kako slijedi: 

09. 04. 2007. godine 

LOT 15 u 9,00 sati 

LOT 16 u 9,30 sati 

LOT 21 u 11,00 sati 

LOT 27 u 11,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama sa naznakom lota i "Ne otvaraj" na adresu kao pod I.1. do 03. 04. 2007. godine. 

@eljezara "Zenica" d.o.o. ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora samo pod uslovima predvi|enim ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-2782-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "VODOKOM" D.O.O. KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 908-02/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. "VODOKOM" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Ga~i} Nermin 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 51/I 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/557-950 

Fax: 032/557-956 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kakanj, ulica Alije Izetegovi}a broj 51/I 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

908-02/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i doprema hemijskih sredstava za laboratoriju u 2007. godini za potrebe J.P. "VODOKOM" d.o.o. Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost planiranih finansijskih sredstava (bez ura~unatog PDV-a) iznosi 30.000,00 KM. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~i moraju obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ponu|ene cijene za sve vrijeme garantnog roka iz dodijeljenog ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora, a u smislu odredbi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to }e biti detaljno propisano u dijelu tenderske dokumentacije koja se odnosi na upute ponu|a~ima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a je: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj (PDV) ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog obavje{tenja o nabavci 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze o finansijskom poslovanju, prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH: 

a) bilans stanja i bilans uspjeha za 2004., 2005. i 2006. godinu 

b) potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

c) ovjerena izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovo ograni~enje se odnosi na ~lan 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to }e biti detaljno propisano u dijelu tenderske dokumentacije koja se odnosi na upute ponu|a~ima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda kvalificiranih ponu|a~a prema kriterijima izbora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~l. 22. do 26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a u smislu ni`e navedenih kriterija: 

a) referenca ponu|a~a    u~e{}e 20% 

b) ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

c) rok i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~, koji je zainteresovan za u~estvovanje po obavje{tenju u nabavci broj 908-02/07 du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax 032/557-596 ili li~no na adresu kao pod I.1., gdje }e se izvr{iti preuzimanje tenderske dokumentacije za izbor najpovoljnije ponude, u vremenu od 7,00 do 15,30 sati, uz podno{enje primjerka uplate za tendersku dokumentaciju. 

Tro{kovi tenderske dokumentacije iznose 200 KM (u cijenu je ura~unat PDV). Pla}anje se mo`e izvr{iti na ‘irora~un broj 1340200000086639, sa  naznakom "Za u~e{}e po obavje{tenju o nabavci broj 908-02/07". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 18 dana od dana objave obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH", a ta~an datum i vrijeme dostave ponuda navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Validnost ponude je 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20 dana od dana objave obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH", a ta~an datum i vrijeme otvaranja navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije, koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH, mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I, ta~ka I.1. 

(1-11-2794-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osobe: za komercijalna pitanja: Sedija Huki}, tel. 033/751-461, fax 033/751-499; za tehni~ka pitanja: Haris ^au{evi}, tel. 033/751-617 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: sedija@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10404-OP-021/06 

Broj protokola 01-44-4473-2720/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme 

LOT 1    Nabavka opreme za tehni~ku podr{ku poslovnim
        procesima 

LOT 2    Nabavka ure|aja za brojanje novca 

LOT 3    Nabavka ru~nih ra~unara za potrebe o~itanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovna zgrada UIC-a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija na iznos od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obra~unatog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri (3) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

-    potvrde banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka roba sa vrijednostima isporuka u posljednje tri godine 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti za predmetnu isporuku 

-    spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom 

Dokumenti tra`eni ta~kama III.5., III.6., III.7. i III.8. mogu va`iti za vi{e lotova o ~emu uz ponude po lotovima treba dostaviti odgovaraju}u izjavu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponu|ene robe    u~e{}e 70% 

    2) ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Ra~un za uplatu 1291061000160648 HVB Central profit banka d.d. 

Za pla}anja unutar BiH, uplata se vr{i na ra~un broj 1291061000160648, HVB Central profit banka d.d. Sarajevo 

Za pla}anja izvan BiH, uplata se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S, na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 03. 2007. LOT 1 do   9,30 sati 

27. 03. 2007. LOT 2 do 10,00 sati 

27. 03. 2007. LOT 3 do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1    27. 03. 2007. u 10,00 sati 

LOT 2    27. 03. 2007. u 10,30 sati 

LOT 3    27. 03. 2007. u 11,00 sati 

Sarajevo, Zmaja od Bosne 49 

Zgrada "Elektrodistribucije" Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama instrukcija za nu|enje. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na Protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 10404-OP-021/06 "nabavka opreme", "ponuda sa cijenama", "ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

6.    Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sedija Huki}, tel. 033/751-461, fax 033/751-499; za tehni~ka pitanja: Haris ^au{evi}, tel. 033/751-617 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: sedija@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi}, IV-sprat, soba 305, tel. 033/751-495, fax 033/751-499 

Uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba broj 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-11-2801-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS A.D. BANJALUKA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 12/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|o|evi}a 85 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/216-571 

Tel/fax: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog namje{taja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci kancelarijskog namje{taja 

Napomena: Tehni~ke karakteristike su navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin RJ i Sektora navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor po isporuci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana, nakon okon~anja ugovornog roka isporuke i monta`e namje{taja 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem dorpinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2.    popratni akt sa punim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a, imenom odgovornog lica, kontakt telefoni i identifikacioni broj 

3.    PDV broj ukoliko je PDV obveznik 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora 

-    katalozi i tehni~ki prospekti koji dokazuju da je tra`eni namje{taj u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljve ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, primjenjuje se isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB RAZVOJNE BANKE Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 15,00 ~asova 

Uprava Preduze}a, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Uprava Preduze}a, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Kriterij za dodjelu ugovora, kao {to ve} navedeno, je najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude, a ostali uslovi su: 

-    rok isporuke - ne du`i od 30 dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

-    pla}anje - ne kra}e od 30 dana od roka isporuke 

-    garancija za isporu~eni kancelarijski namje{taj ne mo`e biti kra}a od 24 mjeseca 

(1-11-2829-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS A.D. BANJA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 11/07 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banja Luka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85 

Grad: Banja Luka 

Telefon: 051/216-571 

Tel/fax 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijala za autoradionu i auto-guma 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijala za autoradionu i autoguma 

LOT 1    Autodijelovi za VW: Golf Ii diesel, Golf CD 3,
        LT-35 2.5. TDI, Audi A-4 1.9. TDI, [koda Felicia,
        Caddy 1.9 SDI, Caddy 1.9 D 

LOT 2    Autodijelovi za Fiat Dukato 2.8 

LOT 3    Autodijelovi za Mercedes: 316 CDI Spritner, Vario,
        313 CDI Sprinter, 208 D, ATEGO 1017 

LOT 5    Autodijelovi za Jugu: 55, Poly 55 

LOT 6    Autodijelovi za Renault: 19 Evropa 1.4., Traffic 

LOT 7    Autodijelovi za Toyotu: Corolla 1.4 i D-4D, Yaris
        1.0, Campry 2.4, Corolla 1.6., Corolla 1.6 Terra,
        Corolla 2,0 D, 2.4 TDI kombi, Yaris Verso 

LOT 8    Autodijelovi za Hyundai: H-1, Accent 1.3 GL,
        Getz 1.1., Atos van 1.0 

LOT 9    Autodijelovi za Opel Corsu 1.0 

LOT 10    Maziva i oprema za auto 

LOT 11    Materijal za radionu 

LOT 12    Autogume 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ugovor po jedini~nim cijenama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. Ponude se mogu dostaviti: pojedina~no za jedan LOT ili za sve lotove. Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki LOT pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penzino i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

g)    ponuda }e biti odbijena u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1. ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2. ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3. naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. i 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 30% 

    2. kvalitet    u~e{}e 30% 

    3. uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    4. reference    u~e{}e 15% 

    5. rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojne banke, Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 15,00 ~asova 

Uprava preduze}a, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04. 2007. godine u 10,00 ~asova 

Uprava preduze}a, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja  nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-2830-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS A.D. BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/216-571 

Tel/fax: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rezervnih dijelova za IMB i ra~unarsku opremu i potro{nog materijala za ra~unarsku opremu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci rezervnih dijelova za IBM i ra~unarsku opremu i potro{nog materijala za ra~unarsku opremu. 

LOT 1 Nabavka rezervnih dijelova za IBM opremu 

LOT 2 Nabavka rezervnih dijelova za ra~unarsku opremu 

LOT 3 Nabavka potro{nog materijala za ra~unarsku opremu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ugovor po jedini~nim cijenama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot ili za sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem dorpinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem svih poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3.    naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i usjeha za 2005. i 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena originalnog proizvoda    u~e{}e 40% 

    2) garantni rok    u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    4) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB RAZVOJNE BANKE Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 15,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 10,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-2831-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kanton Sarajevo, Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Durakovi} Samira 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200667410006 

Telefon: 033/562-094 

Fax: 033/562-220 

E-mail: sszp@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centaralna zgrada Kantona Sarajevo u ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Elektromaterijal 

LOT 2 Vodo i ostali potro{ni materijal 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za tra`ene avanse za isporuku materijala neophodna je bankovna garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan pribaviti dokaze koji se odnose na ~lan 23. stav 1 ZJN, i to: ta~ke a, b, c i d (potvrda od nadle`nog suda ili za ta~ku d potvrda od MUP-a), ta~ke e i f (potvrde od poreske uprave, odnosno potvrde od Federalnog i kantonalnog zavoda za PIO) i ta~ka g (izjava). Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Izjava o prihvatanju tenderskih uslova. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija upisa u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Neophodno je da za ponu|eni materijal obezbijedite u svom skladi{tu po minimalno jedan uzorak i isti date na uvid Komisiji kada ista bude obilazila va{u firmu. Neobezbje|ivanje uzoraka ponu|enog materijala povla~i eliminaciju firme ponu|a~a iz daljnjeg postupka nabavke. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    1.    cijena    40% ili 20 bodova 

    2.    kvalitet    30% ili 15 bodova 

    3.    rok isporuke    10% ili 5 bodova 

    4.    na~in pla}anja    10% ili 5 bodova 

    5.    dosada{nja suradnja    10% ili 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 03. 2007. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: 

Kanton Sarajevo - Depozitni ra~un, broj 1291011000088531, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo, svrha: Naknada za tendersku dokumentaciju za SSZP. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. god. do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 02. 05. 2007. godine ili 1 mjesec ili 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. 

LOT 1 Elektromaterijal u 10,00 sati 

LOT 2 Vodo i ostali potro{ni materijal u 10,30 sati 

Multimedijalna sala u centralnoj zgradi KS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene moraju biti izra`ene u KM. 

Cijene moraju vrijediti za isporuku fco sjedi{te Kantona Sarajevo. 

Da bi ponuda bila uzeta u razmatranje pored ispunjavanja formalno-pravnih uslova neophodno je da ponudite sve tra`ene proizvode za mimimalno 1 (jedan) lot. 

Isporuka tra`enog materijala mo`e se vr{iti u jednoj isporuci ili sukcesivno, u zavisnosti od ukazane potrebe, odnosno u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava. 

Op{ti uvjeti ugovora nisu fiksni i isti se mogu mijenjati uz obostranu saglasnost. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom javnom pozivu, oslobo|eni su pla}anja kotizacije za u~e{}e. 

Zahtijevane koli~ine nisu fiksne i iste mogu oscilirati do 50% ispod i iznad tra`enih koli~ina. 

Kanton Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetanja i ne preuzima nikakve obaveze do potpisivanja ugovora. 

(1-11-2833-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kanton Sarajevo, Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Durakovi} Samira 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200667410006 

Telefon: 033/562-094 

Fax: 033/562-220 

E-mail: sszp@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka napitaka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka napitaka za potrebe Kantona Sarajevo u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centaralna zgrada Kantona Sarajevo u ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Osvje`avaju}i napici - sokovi 

LOT 2 Ostali napici 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Za tra`ene avanse za isporuku napitaka neophodna je bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan pribaviti dokaze koji se odnose na ~lan 23. stav 1 ZJN, i to: ta~ke a, b, c i d (potvrda od nadle`nog suda ili za ta~ku d potvrda od MUP-a), ta~ke e i f (potvrde od poreske uprave, odnosno potvrde od federalnog i kantonalnog zavoda za PIO) i ta~ka g (izjava). Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Izjava o prihvatanju tenderskih uslova. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija upisa u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda o otvorenom ra~unu kod vjerodostojne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Neophodno je da za ponu|ene napitke obezbijedite u svom skladi{tu po minimalno jedan uzorak i isti date na uvid Komisiji kada ista bude obilazila va{u firmu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    1.    cijena    40% ili 20 bodova 

    2.    kvalitet    20% ili 10 bodova 

    3.    rok isporuke    20% ili 10 bodova 

    4.    na~in pla}anja    10% ili 5 bodova 

    5.    dosada{nja suradnja    10% ili 5 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 03. 2007. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: 

Kanton Sarajevo - Depozitni ra~un, broj 1291011000088531, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo, svrha: Naknada za tendersku dokumentaciju za SSZP. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika konstitutivnih naroda BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. god. do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 02. 05. 2007. g. ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. 

LOT 1 Osvje`avaju}i napici - sokovi u 10,30 sati 

LOT 2 Ostali napici u 11,00 sati 

Multimedijalna sala u centralnoj zgradi KS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene moraju biti izra`ene u KM. 

Cijene moraju vrijediti za isporuku fco sjedi{te Kantona Sarajevo. 

Isporuka tra`enih napitaka mo`e se vr{iti u jednoj isporuci ili sukcesivno, u zavisnosti od ukazane potrebe. 

Op}i uvjeti ugovora nisu fiksni i isti se mogu mijenjati uz obostranu saglasnost. 

Va{a ponuda mora da sadr`i jedini~ne cijene po stavkama i ukupnu ponu|enu cijenu za tra`ene napitke. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom javnom pozivu oslobo|eni su pla}anja kotizacije za u~e{}e. 

Zahtijevane koli~ine nisu fiksne i iste mogu oscilirati do 30% ispod i iznad tra`enih koli~ina. 

Kanton Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetanja i ne preuzima nikakve obaveze do potpisivanja ugovora. 

(1-11-2835-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.  SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osobe: D`enita Bori} (za komercijalna pitanja) 

Midhat Omerbegovi} (za tehni~ka pitanja) 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: ++387 33 751 779  ++387 33 751 093 

Fax: ++387 33 751 784 

E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba 

m.omerbegovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15 (zgrada ED Sarajevo), kancelarija broj 330/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 10109-002/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka sistema za{tite podataka back - up tape library, sa instalacijom, testiranjem i obukom za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

 Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a. i d. U vezi sa ta~kom g. iz ~lana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog Zakona. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tend.    u~e{}e 30% 

a prema sljede}im tehni~kim kriterijima: 

T1 T1.1. Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za dalji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). 

T2 Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radova Maksimalan broj bodova je 15. 

T3 Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova 

Maksimalan broj je 5. 

T4 Postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

Maksimalan broj bodova je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 105, od 30. 12. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 05. 03. 2007. godine do 02. 04. 2007. godine u PTZ JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 330/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za po tenderu broj 10109-002/07. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo, na ra~un broj 129 1061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 10109-002/07. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ ED Sarajevo, sala 340, IV sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

02. 04. 2007. godine u 12,30 sati 

(1-11-2840-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D.
TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "ELEKTRO-HERCEGOVINA" a.d. TREBIWE 

Kontakt osoba: Miroslav ^ihori}, dipl. in`. el., Neboj{a Rikalo, dipl. in`. el. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059(279-829, 279-841) 

Faks: 059 260-678 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Miroslava ^ihori}a, dipl. in`. el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka nabavke robe broj 01-247-01/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za: 

LOT 1 Nabavka brojila elektri~ne energije 

LOT 2 Nabavka u`adi Al-^e 

LOT 3 Nabavka energetskih kablova i provodnika 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati posebno za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najprihvatqivija ponuda u smislu doqe navedenih parametara: 

    1)    najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude    95% 

    2)    uslovi pla}awa    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u kancelariji 26, kod Miroslava ^ihori}a, dipl. in`. el. i Neboj{e Rikala, dipl. in`. el. (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 30 (trideset) KM po lotu, primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka, Filijala Trebiwe). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 03. 04. 2007. godne do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 03. 04. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-2841-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-610 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci 

Kontakt osoba: Marjanovi} Mira 

Adresa: Sime Matavulja bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400802010004 

PDV broj: 400802010004 

Telefon: 065/687-536 

Fax: 051/216-813 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

-    Odluka ugovornog organa o odobrenju nabavke roba: kancelarijskog potro{nog materijala i {tampanje medicinskih obrazaca, broj 01-30-7 od 12. 02. 2007. godine 

-    Odluka ugovornog organa o odobrenju nabavke materijala za ~i{}enje i odr`avanje higijene, broj 01-30-8 od 12. 02. 2007. godine 

-    Odluka ugovornog organa o odobrenju nabavke ogrijevnog drveta za zagrijavanje ambulanti, broj 01-30- 6 od 12. 02. 2007. godine 

-    Odluka ugovornog organa o odobrenju nabavke usluga - servisiranje, popravke medicinskih aparata i sitnog inventara, broj 01-30-10 od 12. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog potro{nog materijala i {tam-
        panje medicinskih obrazaca 

LOT 2    Nabavka materijala za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Nabavka ogrijevnog drveta za zagrijavanje
        ambulanti 

LOT 4    Nabavka usluga - servisiranje, popravka medicinskih
        aparata i sitnog inventara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova, iz ~lana 23. ZJN 

Ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda, a kriteriji za dodjelu ugovora detaljno }e biti odre|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije za: 

LOT 1 iznosi 50,00 KM 

LOT 2 iznosi 20,00 KM 

LOT 3 iznosi 20,00 KM 

LOT 4 iznosi 30,00 KM 

Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un: 1610450010030031 kod Raiffeisen banke, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, Tender broj 01-610. Tendersku dokumentaciju ponu|a~ mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova 

Ponude se dostavljaju za svaki lot odvojeno u zatvorenoj koverti. Na prednjoj strani koverte navesti PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, NE OTVARAJ - TENDER broj 01-610 za LOT broj 1, 2, 3, 4. Na pole|ini navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osobu. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju 04. 04. 2007. godine 

LOT 1 u 09,00 ~asova 

LOT 2 u 11,00 ~asova 

LOT 3 u 12,00 ~asova 

LOT 4 u 14,00 ~asova; u sali za sastanke u ul. Sime Matavulja bb, Banja Luka 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo ponu|a~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Tra`eni dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti numerisani, ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Ukoliko iznos najpovoljnije ponude bude ve}i - manji od sredstava obobrenih za nabavku tra`ene robe, ugovorni organ zadr`ava pravo da izvr{i korekciju tra`ene robe u koli~inama, uz zadr`avanje jedini~nih cijena, kako bi se ugovor zaklju~io na odobreni iznos. 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade. 

Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili na fax 051/216-813 ili primljen na adresu navedenu u ta~ki I.1., najkasnije sedam dana prije kranjeg datuma odre|enog za podno{enje ponuda. 

Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, JZU "Dom zdravlja" ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. 

(1-11-2847-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Fojnica 

Kontakt osoba: Amel Fejzi} 

Adresa: Bolni~ka 8 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236378040009 

Telefon: 030/837-210 

Fax: 030/837-210 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci za 2007. godinu broj 109/07. od 27. 02. 2007. g. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka laboratorijskog materijala 

LOT 2 Nabavka stomatolo{kog i proteti~kog materijala 

LOT 3 Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za potrebe organa 

LOT 4 Nabavka ogrijeva 

LOT 5 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 6 Nabavka sredstava za ~i{}enje 

LOT 7 Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 8 Nabavka medicinske odje}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije date su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31. 12. 2007. g. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti odgovaraju}e dokaze: 

1.    da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili likvidacije 

3.    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina 

4.    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

5.    da je ponu|a~ izmirio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

6.    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjam poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra (sa prilozima) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o identifikacionom broju 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o PDV broju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM na ra~un Doma zdravlja Fojnica broj 1990470005857490 ABS banka dd Sarajevo, Filijala Visoko 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1: 02. 04. 2007. u 10,00 sati 

LOT 2: 02. 04. 2007. u 10,30 sati 

LOT 3: 02. 04. 2007. u 11,00 sati 

LOT 4: 02. 04. 2007. u 11,15 sati 

LOT 5: 02. 04. 2007. u 11,30 sati 

LOT 6: 02. 04. 2007. u 11,45 sati 

LOT 7: 02. 04. 2007. u 12,00 sati 

LOT 8: 02. 04. 2007. u 12,15 sati 

JU Dom Zdravlja Fojnica, Bolni~ka 8, Fojnica, ured direktora 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se {alju u zape~a}enim kovertama sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU" i sa naznakom lota za koji se ponu|a~ prijavljuje. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JU Dom zdravlja Fojnica 

Kontakt osoba: Amel Fejzi} 

Adresa: Bolni~ka 8 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236378040009 

Telefon: 030/837-210 

Fax: 030/837-210 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Fojnica 

Kontakt osoba: Amel Fejzi} 

Adresa: Bolni~ka 8 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236378040009 

Telefon: 030/837-210 

Faks: 030/837-210 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JU Dom zdravlja Fojnica 

Kontakt osoba: Amel Fejzi} 

Adresa: Bolni~ka 8 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236378040009 

Telefon: 030/837-210 

Fax: 030/837-210 

(1-11-2848-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Ivo Jake{evi}, dipl. ing. stroj. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: ++387 (0) 36 329 383 

Fax: ++387 (0) 36 332 563 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

1.    Nabava brtvi glavnog zatvara~a u HE Jajce I 

2.    Nabava kompleta brtvi zatvara~a jednog preljevnog polja u HE Mostar 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka rezervnih dijelova za hidroelektrane Elektroprivrede HZ-HB, kako slijedi: 

1.    Nabava brtvi glavnog zatvara~a u HE Jajce I 

2.    Nabava kompleta brtvi zatvara~a jednog preljevnog polja u HE Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema ponudbenoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Jajce I, HE Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od datuma stupanja ugovora na snagu, a zavr{ava do roka iz ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od ugovorene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ukoliko ponuditelj ne predo~i dokaze da nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave u smislu ~l. 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj mora dokazati da je registriran i kvalificiran za djelatnost iz nadmetanja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    financijsko izvje{}e za posljednju financijsku godinu 

-    potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u zadnjih {est mjeseci 

-    podaci o bonitetu i solventnosti ponuditelja ne stariji od 30 (trideset) dana od dana objave nadmetanja 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Referenc lista isporuka brtvi i brtvenog materijala u zadnje 3 (tri) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e 55% 

    2) tehni~ki kriteriji    u~e{}e 35% 

    3) ostali kriteriji    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, preferencijalni faktor 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do isteka roka za predaju ponuda. 

Nov~ana naknada za ponudbenu dokumentaciju iznosi 200 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

04. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

04. 04. 2007. godine u 12,00 sati 

Mostar, Biskupa ^ule 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuditelji mogu dobiti ponudbenu dokumentaciju na adresi iz to~ke I.1. Aneksa A, uz prethodnu najavu na tel. ++387 (0)36 329 383 i predo~enje dokaza o uplati iznosa od 200,00 KM. 

Uplatu naknade zainteresirani ponuditelji mogu izvr{iti na ‘irora~un naru~itelja: 

7100-978-48-06-00353-9 UNICREDIT Zagreba~ka banka Mostar (EUR) ili 

3381002200811294 UNICREDIT Zagreba~ka banka Mostar (KM), sa  naznakom "Ponudbena dokumentacija broj I-410/07-3" 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar" 

Proizvodnja elektri~ne energije "Sliv Vrbas" 

Kontakt osoba: Ivo Jake{evi}, dipl. ing. stroj. 

Adresa: Ba{~eluci 3 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: ++387 (0) 30 658 049 

Fax: +387 (0) 30 659 535 

E-mail: ivo.ivic@tel.net.ba; davorin.djakovic@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar"   

Proizvodnja elektri~ne energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a 

Adresa: Biskupa ^ule 2 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: ++387 (0) 36 329 383 

Fax: ++387 (0) 36 332 563 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. 

Proizvodnja elektri~ne energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a 

Adresa: Biskupa ^ule 2 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: ++387 (0) 36 329 383 

Fax: ++387 (0) 36 332 563 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

(1-11-2886-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" 

Kontakt osoba: Hindija Ahmed, Nirha Kozica 

Adresa: Semira Fra{te 22 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

PDV broj: 200353740001 

Telefon: +387 (0) 33 /450-030 

Fax: +387 (0) 33/450-527 

E-mail: info@toplane-sa.co.ba 

Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Topal Osman-pa{e 22a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN 11/2006 Nabavka goriva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 3 Nabavka SNS mazuta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 3 Nabavka SNS mazuta..........................................1.000 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kotlovnice KJKP "Toplane-Sarajevo" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Orginalna garancija poslovne banke sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava poslovne banke da }e izdati garanciju za kvalitetno i dobro izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica iz BiH i inostranstva koja su registrovana za obavljanje djelantosti koja je predmet javne nabavke. Potrebno je prilo`iti: 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starije od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ u periodu od pet godina nije osu|ivan u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama koje je izdao nadle`ni organ u BiH ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registriran, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u BiH ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registriran, ne stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o skladi{nim i transportnim mogu}nostima isporuke 

-    certifikat o kvalitetu mazuta u skladu sa Odlukom o kvalitetu te~nih naftnih goriva 

-    izjava o uskla|enosti kvaliteta te~nih naftnih goriva na originalnom obrascu propisanom Odlukom o kvalitetu te~nih naftnih goriva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) kvalitet goriva    u~e{}e 10% 

    3) uslovi pla}anja    u~e{}e 5% 

    4) krajnji rok isporuke    u~e{}e 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 03. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM + PDV. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

1 mjesec nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 11,00 sati 

Topal Osman-pa{e broj 22A 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i uz pismeno ovla{tenje firme i dokaz o uplati, na ra~un KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. broj 129-104-10000519-12 HVB&Central profit banka, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za JN 11/2006 - LOT 3 ili direktno na blagajni Preduze}a, Semira Fra{te 22, Sarajevo. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente, navedene u tenderskoj dokumentaciji, a svi dokumenti i sve stranice treba da budu ozna~eni rednim brojevima, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i kopija. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nu|enja do zaklju~enja ugovora. 

(1-11-2896-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "VETERINARSKI ZAVOD" BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU "Veterinarski zavod" Biha} 

Kontakt osoba: Zlatko Jusufhod`i}, DVM 

Adresa: Omera Novljanina bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263441820009 

Telefon: 037/223-421 

Fax: 037/222-123 

E-mail: Veterinarski.zavod@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba za potrebe JU Veterinarski zavod Biha} za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema i potro{ni materijal za laboratorije Veterinarskog zavoda 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljnije informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog tijela - ulica Omera Novljanina bb Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti garanciju za dobro izv{enje posla, u vidu bezuslovne bankarske garancije prvoklasne poslovne banke, u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ova garancija mora biti prezentirana u obrascu specificiranom u aneksu tenderskog dosjea. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Podobnost ponu|a~a u skladu sa odredbama ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49 od 2. novembra 2004. godine) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija upisa u sudski registar sa svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija jedinstvenog identifikacionog i PDV broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrde nadle`nih organa o ekonomskoj i financijskoj podobnosti i likvidnosti, u skladu sa ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava dobavlja~a o glavnim isporukama izvr{enim u posljednje dvije godine 

-    prospektna dokumentacija i certifikati kvaliteta za robu koja se nudi 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet (tehni~ka i tehnolo{ka prednost)    u~e{}e 30% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 10% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e 10% 

    5)    cijena    u~e{}e 40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Zakonom 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 03. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM/po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika u slu`benoj upotrebi u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine u 14,00 sati 

Kancelarija u Veterinarskom zavodu Biha}, Omera Novljanina bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se moraju dostaviti u standardnom formatu koji se nalazi u tenderskoj dokumentaciji i ponu|a~i se moraju striktno pridr`avati navedenih formata i instrukcija. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, ponu|a~ mora kontaktirati nekog od navedenih ovla{tenih predstavnika za ugovore u cilju dobivanja uputstva za izvr{enje uplate zahtijevane nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju i podizanje tendera. Tenderska dokumentacija mo`e biti poslana zainteresiranim ponu|a~ima i brzom po{tom, na njihov pismeni zahtjev. U ovom slu~aju, a u cilju dobivanja uputstava o na~inu slanja, ponu|a~i treba da se obrate u Veterinarski zavod Biha}. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JU "Veterinarski zavod" Biha} 

Kontakt osoba: Zlatko Jusufhod`i}, DVM 

Adresa: Omera Novljanina bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263441820009 

Telefon: 037/223-421 

Fax: 037/222-123 

E-mail: Veterinarski.zavod@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JU "Veterinarski zavod" Biha} 

Kontakt osoba: Zlatko Jusufhod`i}, DVM 

Adresa: Omera Novljanina bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263441820009 

Telefon: 037/223-421 

Fax: 037/222-123 

E-mail: Veterinarski.zavod@bih.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JU "Veterinarski zavod" Biha} 

Kontakt osoba: Zlatko Jusufhod`i}, DVM 

Adresa: Omera Novljanina bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263441820009 

Telefon: 037/223-421 

Fax: 037/222-123 

E-mail: Veterinarski.zavod@bih.net.ba 

(1-11-2898-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-01-1/07 OD 5. 3. 2007. 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH TELECOM d.d., Telecom In`enjering, Sarajevo 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Sejda Ibri{evi}, 033/466-708; za tehni~ka pitanja - nalaze se u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100102 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-708 

Fax: 033/460-974 

E-mail: sejda.ibrisevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dostavu ponuda 15-01/07 od 15. 01. 2007. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe/oprema/usluge za izradu kontejnera za GSM 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci o vrsti i koli~ini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (Kao pod I.1.) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Termopaneli 

LOT 2    Materijal za izradu podne konstrukcije (kamena
        vuna PVC folija, vodootporna {pera) 

LOT 5    Protivpo`arna za{tita za kontejnere 

Ponude se mogu dostavljati za jedan komplet lot ili vi{e kompletnih lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kona~ne isporuke roba/opreme/usluga 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankarska garancija za ozbiljnost ponude u visini 2% vrijednosti ponude uz uslov da isti ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka) za svaki ponu|eni lot posebno. 

Period va`enja garancije 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke robe/opreme/usluga + 30 dana). 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, kontakt telefonima i ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

2.    pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri (3) mjeseca, i to: 

2.1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

2.2.    potvrda od nadle`ne ustanove (ne starija od 3 mjeseca): 

a)    da su izmireni doprinosi PIO/MIO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

2.3.    ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bit }e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ne starije od tri mjeseca 

2.    ovjerena fotokopija statistike - obavje{tenje o razvrstanju po djelatnosti 

3.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji PDV obveznika (ako ste PDV obveznik) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji-specifikaciji (komplet) sa jedini~nim cijenama (jedini~na vrijednost robe i jedini~ni iznos PDV-a ) i ukupnom cijenom iskazano u KM (ukupna vrijednost robe i ukupni PDV) na paritetu fco skladi{te BH Telecom-Telecom In`enjeringa u Sarajevu 

3.    uslovi i na~in pla}anja iskazani u danima, izjava o prihvatanju na~ina pla}anja - pla}anje se vr{i nakon kompletne isporuke i uredno ispostavljene fakture u roku od ___dana. 

4.    rok isporuke robe/opreme/usluge (izvo|enja radova) od momenta potpisivanja ugovora - iskazan u danima 

5.    izjava o nepromjenjivosti cijena 

6.    opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda 

7.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt ugovora koji je u prilogu 

8.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnja tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

9.    set finansijskih izvje{taja za 2005. i prvih 6 mjeseci 2006. godine (period januar - juni) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje tri godine uspje{no realizovanih istih ili sli~nih poslova iz oblasti predmeta nadmetanja (za svaki lot posebno) 

2.    za LOT 1 katalozi sa prospektnom dokumentacijom sa ozna~enim pozicijama robe u katalogu sa navedenim nazivom proizvo|a~a i tipom termopanela, klima ure|aja, svjetiljki i antistatik poda koji se nudi 

3.    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehni~ki neispravne robe 

4.    broj stalno zaposlenog osoblja (ukupno/tehni~ko/administra- tivno) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1.    cijena robe/opreme    90 bodova 

2.    rok isporuke iskazan u danima:
    robe/opreme/usluge monta`e i pu{tanja u rad    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom In`enjering Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa uve}anog za 17% PDV-a, {to ukupno iznosi 100,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 kod HVB - Central profit banke d.d. Sarajevo uz naznaku "Tender broj 15-01-1/07 za LOT/lotove...od 05. 03. 2007." 

Ponu|a~i koji su uplatili 100 KM za tendersku dokumentaciju u prvoj objavi otvorenog postupka od dana 15. 01. 2007., istu ne trebaju pla}ati u ponovnom otvorenom postupku, koji }e biti objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" dana 05. 03. 2007. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 03. 04. 2007. godine u 12,00 sati, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu sa~injenu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji/specifikaciji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dana 03. 04. 2007. godine u 12,15 sati 

Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sala 100 na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no na protokol Telecom In`enjeringa, Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, ili se mogu dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" - "Tender broj 15-01-1/07 za LOT/lotove... od 05. 03. 2007." 

Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon/fax i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene . 

Svi tra`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu otvaranja ponude, te moraju biti slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je nazna~eno u sadr`aju ponude. 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinit ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi, od BH Telecoma d.d. Telecom In`enjering Sarajevo, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, tj. do 23. 03. 2007. godine, ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/460-974. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    "Slu`benom glasniku BiH" od 05. 03. 2007. godine, 

-    na web stranici BH Telecoma d.d. Sarajevo
(www.bhtelecom.ba). 

(1-11-2917-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH 

Kontakt osoba: Zahid Nezirevi} 

Adresa: Tvorni~ka 3 - Ilid`a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910037 

Telefon: 033/253-805, 033/253-831 

Fax: 033/464-565 i 033/253-821 

E-mail: Zahid_n@bhmac.org 

Internet adresa: www.bhmac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kompjuterskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Toneri i kertrid`i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora cca: 40.000,00 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Tvorni~ka 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23 ZJN - dostaviti dokaze pod a), c), e), f). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

^lan 24 ZJN - dostaviti dokaze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25 ZJN - dostaviti dokaze pod b), d) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26 ZJN - dostaviti dokaze a), d) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3) kvalitet    u~e{}e 30% 

    4) garancija    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 03. 2007. godine. 

Tenderski dokumenti se mogu dobiti u roku od 5 dana od dana objave uglasa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na svim oficijelnim jezicima u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 04. 2007. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

06. 04. 2007. godine u 10,00 ~asova 

Sarajevo, Tvorni~ka 3 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti. 

Na prednjoj strani koverte nazna~iti "PONUDA, NE OTVARAJ". 

Na prednjoj strani koverte vidljivo nazna~iti predmet ponude. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude obavezno numerisati. 

Finalna rekapitulacija cijene ponu|ene robe mora biti na prvoj strani ponude. 

U ponudi obavezno navesti kontakt osobu i telefon. 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude ne}e biti uzete u razmatranje. 

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-2918-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar 

Kontakt osoba: Indira Puzi} 

Adresa: Tvrtka Milo{a 27 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227205890008 

Telefon: 036/321 491 

Fax: 036/321 492 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I    Nabavka prehrambenih artikala i napitaka (mlijeko,
        sokovi, kafa) 

LOT II    Nabavka mesa i prera|evina od mesa 

LOT III    Nabavka hljeba 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji tenderskog materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa, Tvrtka Milo{a 27, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati pojedina~no za lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana dodjele ugovora za svaki lot pojedina~no. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Svi ponuditelji iz BiH koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) cijena 

2) rok isporuke 

3) rok i na~in pla}anja 

4) uspje{nost u izvr{avanju prethodnih ugovora 

5) odobreni rabat 

I isti su predvi|eni Pravilnikom o nabavci roba, vr{enju usluga i ustupanju radova KPZ-a Mostar, broj 01-02-493/06 od 23. 01. 2006. godine, a navedeni su i u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KPZ-u (soba broj 12) svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" bez uplate nov~ane naknade za preuzimanje iste. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

06. 04. 2007. godine u 11,00 sati LOT I i LOT II 

06. 04. 2007. godine u 12,00 sati LOT III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U slu~aju da dva ili vi{e ponuditelja ponude istu ukupnu cijenu, prednost ima onaj ponuditelj sa kojim je naru~itelj ranije ostvario uspje{nu suradnju. 

U ponudi treba dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju sudske registracije 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

-    potvrdu o pla}enim doprinosima MIO/PIO i za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku likvidacije ili ste~aja 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Nepotpune ponude }e se odbaciti, a neblagovremeno dostavljene se uop}e ne}e razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, a zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti ponudu ili poni{titi postupak, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u niti je u obavezi objasniti razloge dono{enja takve odluke. 

(1-11-2920-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka   

Kontakt osobe: Jasmina Sari}, prof. biologije, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033 26 68 32 i 26 68 31 

Fax: 033 26 68 41 

E-mail: nabava1@kapoteka.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku laboratorijskog materijala za sve klinike i institute KCUS-a  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku laboratorijskog materijala za sve klinike i institute KCUS-a. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 245 stavki razli~itog materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda nadle`nih institucija o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave  i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci. Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~lana 23. ta~ke c i d ZJN na isti na~in kako je tra`eno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, pakovanjem, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a), po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca", ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke ponu|enog materijala na zahtjev 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata o kvalitetu    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

04. 04. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04. 2007. godine u 16,00 sati 

KCUS-a TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 150,00 KM  plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za nabavku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika i instituta KCUS-a. Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc., na telefon 033-663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku laboratorijskog materijala za potrebe svih klinika i instituta KCUS-a", "ne otvaraj - otvara komisija". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osobe: Jasmina Sari}, prof. biologije, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-2921-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka   

Kontakt osobe: Jasmina Sari}, prof. biologije, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033 26 68 32 i 26 68 31 

Fax: 033 26 68 41 

E-mail: nabava1@kapoteka.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku hemikalija za sve klinike i institute KCUS-a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku hemikalija za sve klinike i institute KCUS-a  

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 155 stavki razli~itog materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda nadle`nih institucija o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave  i Uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci. Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~lana 23. ta~ke c i d ZJN na isti na~in kako je tra`eno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, pakovanjem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a), po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca", ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    dokaze da ponu|ene hemikalije zadovoljavaju standarde "Europske farmakopeje V" 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev Komisije 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) kvalitet - na osnovu certifikata    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 16,00 sati 

KCUS TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 150,00 KM  plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za nabavku hemikalija za potrebe svih klinika i instituta KCUS-a. Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc., na telefon 033-663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-u, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata) 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku hemikalija za potrebe svih klinika i instituta KCUS-a, ne otvaraj - otvara komisija". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Jasmina Sari}, prof. biologije, Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033 26 68 32 

Fax: 033 26 68 41 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-2922-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: Tupaji} Jelena 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/320820 

Faks: 057/320820 

E-mail: czrs@paleol.net 

Internet adresa: www.czrs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe za potrebe RUCZ RS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka terenskog motornog vozila, isporuka ra~unarske i ostale kancelarijske opreme i isporuka ~amca i motora za ~amac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 Obim ugovora: do 39000,00 KM 

LOT 2 Obim ugovora: do 9000,00 KM 

LOT 3 Obim ugovora: do 7000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U mjestu kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Terensko motorno vozilo 

LOT 2 Ra~unarska i ostala kancelarijska oprema 

LOT 3 ^amac i motor za ~amac 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne vrijednosti ponude ukoliko ovaj iznos nije mawi od 2000,00 KM (dvije hiqade konvertibilnih maraka) u skladu sa ~lanom 16. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ukoliko 2% od vrijednosti ponude predstavqa iznos mawi od 2000,00 KM, onda garancija za ponudu treba da glasi na ovaj iznos. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava poslovne banke da }e izdati garanciju za dobro izvr{ewe posla u visini 10% od vrijednosti ponude. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

-     uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu do pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdato od nadle`ne institucije, ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od stane nadle`ne poreske uprave, ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uzorci, opisi i/ili fotografije prozvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavqa~ obavezan da potvrdi 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, u kome se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati 

NAPOMENA: Tra`ena dokumentacija iz dijela III. je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor najpovoqnije ponude je ekonomski najpovoqnija ponuda, uz sqede}i odnos kriterija: 

1) cijena    60% 

2) kvalitet    30% 

3) rok isporuke    5% 

4) garantni period    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a broj 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova, nakon dostavqawa dokaza o izvr{enoj uplati za u~e{}e na javnom nadmetawu. 

Za preuzimawe tenderske dokumentacije ponu|a~ je du`an uplatiti 20,00 KM na ‘iro ra~un Javnih prihoda RS broj: 562-099-00000556-87 (vrsta prihoda: 722511; buxetska organizacija: 1142001) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 10. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 10. 04. 2007. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (Nastavni kabinet). 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom "Ponuda za isporuku robe za lot/lotove broj________ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-2929-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: Tomi} Biqana 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/320820 

Faks: 057/320820 

E-mail: czrs@paleol.net 

Internet adresa: www.czrs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva za potrebe RUCZ RS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka goriva 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Stanice za isporuke precizirane u ugovoru 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Isporuka goriva za regiju Bawaluka 

LOT 2    Isporuka goriva za regiju Doboj 

LOT 3    Isporuka goriva za Sarajevsko-romanijsku regiju 

LOT 4    Isporuka goriva za regiju Hercegovina 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne vrijednosti ponude ukoliko ovaj iznos nije mawi od 2000,00 KM (dvije hiqade konvertibilnih maraka) u skladu sa ~lanom 16. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ukoliko 2% od vrijednosti ponude predstavqa iznos mawi od 2000,00 KM, onda garancija za ponudu treba da glasi na ovaj iznos. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava poslovne banke da }e izdati garanciju za dobro izvr{ewe posla u visini 10% od vrijednosti ponude. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

-     uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu do pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdato od nadle`ne institucije, ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdato od nadle`ne institucije, ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od stane nadle`ne poreske uprave, ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uzorci, opisi i/ili fotografije prozvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavqa~ obavezan da potvrdi 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, u kome se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati 

NAPOMENA: Tra`ena dokumentacija iz dijela III. je eliminatorna 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a broj 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova, nakon dostavqawa dokaza o izvr{enoj uplati za u~e{}e na javnom nadmetawu. 

Za preuzimawe tenderske dokumentacije ponu|a~ je du`an uplatiti 20,00 KM na ‘iro ra~un Javnih prihoda RS broj: 562-099-00000556-87 (vrsta prihoda: 722511; buxetska organizacija: 1142001) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 11. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 11. 04. 2007. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (Nastavni kabinet). 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom "Ponuda za isporuku robe za lotove broj________ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-2930-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
[G "BAWA LUKA" BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" AD Sokolac 

[G "Bawa Luka" Bawa Luka 

Kontakt osobe: Bogdan Ni{i} i Nedeqko Dujakovi} 

Adresa: Ive Andri}a 6 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Telefon: 051/213-543, 051/211-417 

Faks: 051/213-539 

E-mail: sgbluka@teol.net 

Internet adresa: www.srpskesume.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka artikala dru{tvene ishrane u vrijednosti do
        40.000,00 KM 

LOT 2    Nabavka rezervnih dijelova u vrijednosti do
        30.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1  [G "Bawa Luka" Bawa Luka, Ive Andri}a broj  6 

LOT 2  [G "Bawa Luka" Bawa Luka, Pionirska 61 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe 17. 04. 2007. godine, a zavr{ava 17. 04. 2008. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Potrebna dokumentacija za u~e{}e na otvorenom postupku: 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerewe od nadle`nog organa za obavqawe navedene djelatnosti, ili ovjerena fotokopija istog, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog broja (JIB), ne stariji od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost), ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerewa od poreske uprave o izmirenim obavezama, ne stariji od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerewa od Uprave za indirektno oporezivawe o izmirenim obavezama po osnovu poreza na dodatu vrijednost, ne starije od 3 mjeseca 

-    referenc lista ponu|a~a koja je predmet ovog otvorenog postupka 

-    da su uplatili naknadu za kori{tewe tenderske dokumentacije u iznosu od 20 KM na ‘iro ra~un broj 5620990000226504 kod Razvojne banke Bawa Luka, ili na blagajni naru~ioca (peti primjerak ili uplatnica) 

-    uslovi i na~in pla}awa 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 02. 04. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine u 14,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine i 10,00 ~asova, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvarawe ponuda obavi}e se uz javno prisustvo ovla{}enih predstavnika ponu|a~a u prostorijama [G "Bawa Luka", Bawa Luka, Ive Andri}a 6. 

Za preuzimawe tenderske dokumentacije i druge informacije ovla{teni predstavnici naru~ioca su: 

LOT 1  Ni{i} Bogdan - Dujakovi} Nedeqko 

LOT 2  Ni{i} Bogdan - Dujakovi} Nedeqko 

(1-11-2931-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
DIREKCIJA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Direkcija Sokolac  

Kontakt osoba: Brankica Mari} i Dubravka \eri} 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost: 400632340004 

Telefon: 057/405-343, 405-345 

Fax: 057/405-342 

E-mail: komerc@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva za potrebe Javnog preduze}a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    [umsko gazdinstvo "Banja Luka" Banja Luka,
        gorivo 

LOT 2    [umska uprava u ^elincu, gorivo 

LOT 3    [umska uprava u Lakta{ima, gorivo 

LOT 4    [umsko gazdinstvo "O{trelj" Drini}, gorivo 

LOT 5    [umska uprava u Isto~nom Drvaru, gorivo 

LOT 6    [umsko gazdinstvo "Panos" Vi{egrad, gorivo 

LOT 7    [umska uprava u Rudom, gorivo 

LOT 8    [umsko gazdinstvo "Bira~" Vlasenica, gorivo 

LOT 9    [umska uprava u Zvorniku, gorivo 

LOT 10    [umska uprava u Mili}ima,  gorivo 

LOT 11    [umska uprava u [ekovi}ima, gorivo 

LOT 12    [umsko gazdinstvo  "Gradi{ka" Gradi{ka, gorivo 

LOT 13    [umska uprava u Prnjavoru, gorivo 

LOT 14    [umska uprava u Srpcu, gorivo 

LOT 15    [umsko gazdinstvo "Doboj" Doboj, gorivo 

LOT 16    [umska uprava u Modri~i, gorivo 

LOT 17    [umska uprava u Petrovu, gorivo 

LOT 18    [umska uprava u Derventi, gorivo 

LOT 19    [umsko gazdinstvo "Zelengora" Kalinovik, gorivo 

LOT 20    [umska uprava u Trnovu, gorivo 

LOT 21    [umsko gazdinstvo "^emernica" Kne`evo, gorivo 

LOT 22    [umsko gazdinstvo "Vrbanja" Kotor Varo{, gorivo 

LOT 23    [umsko gazdinstvo  "Majevica" Lopare, gorivo 

LOT 24    [umsko gazdinstvo "Lisina" Mrkonji} Grad, gorivo 

LOT 25    [umsko gazdinstvo  "Botin" Nevesinje, gorivo 

LOT 26    [umska uprava u Gacku, gorivo 

LOT 27    [umsko gazdinstvo "Jahorina" Pale, gorivo 

LOT 28    [umsko gazdinstvo  "Prijedor" Prijedor, gorivo 

LOT 29    [umska uprava u Novom Gradu, gorivo 

LOT 30    [umska uprava u Kozarskoj Dubici, gorivo 

LOT 31    [umska uprava u O{troj Luci, gorivo 

LOT 32    [umska uprava u Kostajnici, gorivo 

LOT 33    [umsko gazdinstvo "Ribnik" Ribnik, gorivo 

LOT 34    [umsko gazdinstvo "Sjeme}" Rogatica, gorivo 

LOT 35    [umsko gazdinstvo "Romanija", gorivo 

LOT 36    [umsko gazdinstvo  "Drina" Serebrenica, gorivo 

LOT 37    [umska uprava u Bratuncu, gorivo 

LOT 38    [umsko gazdinstvo "Magli}" Fo~a, gorivo 

LOT 39    [umsko gazdinstvo "Borja" Tesli}, gorivo 

LOT 40    [umsko gazdinstvo "Viso~nik" Han Pijesak, gorivo 

LOT 41    [umsko gazdinstvo "Vu~evica" ^ajni~e, gorivo 

LOT 42    [umsko gazdinstvo "Gorica" [ipovo, gorivo 

LOT 43    "Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar" Banja
        Luka, gorivo 

LOT 44    "Centar za sjemensko-rasadni~ku proizvodnju"
        Doboj, gorivo 

LOT 45    RJ "Petkova~a" Br~ko, gorivo 

LOT 46    RJ "Stanovi" Doboj, gorivo 

LOT 47    RJ "Stupine" Nevesinje, gorivo 

LOT 48    RJ "Bi{ina" [ekovi}i, gorivo 

LOT 49    "Centar za gazdovanje kr{om" Trebinje, gorivo 

LOT 50    Direkcija Javnog preduze}a Sokolac, gorivo 

LOT 51    Odjeljenje Direkcije Javnog preduze}a u Banjoj
        Luci, gorivo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost ugovora je 2.500.000,00 KM. Vrijednost nabavke je procijenjena na osnovu va`e}ih tr`i{nih cijena na dan raspisivanja obavje{tenja o nabavci. 

Ta~ne koli~ine goriva po lotovima bi}e date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu {umskog gazdinstva, odnosno {umske uprave. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje dodjelom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 

1)    potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 

2)    potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 

3)    potvrdu da odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona, u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina 

4)    potvrdu da odgovorno lice nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

5)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

6)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, odd Uprave za indirektno oporezivanje i poreske uprave 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju JIB-a 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3)    dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriterijumi su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom otvorenog postupka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. Dostaviti dokaz o uplati kod "Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope" filijala Sokolac, na ‘iro ra~un broj 5620010000033038 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 4. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 4. 2007. godine u 12,00 sati 

U prostorijama Direkcije u Sokocu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ukoliko ponu|a~ iz opravdanih razloga ne dostavi uz ponudu neki od dokumenata koji su tra`eni u ~lanu III.5. i III.6. ovog obavje{tenja, naru~ilac ostavlja mogu}nost da se dokument dostavi naknadno, u roku od 7 dana. 

PROCUREMENT NOTICE 

1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Public forest enterprise "Republic of Srpska Forests" Join stock company Sokolac, Romanijska 1 

Telephone: + 387 57 405-343, fax: 405-342 

II. TITLLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

Purchase fuel for 2007. 

III. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Detail description of the subject of contract will be named in the tender documentation. 

IV. TOTAL AMOUNT OF CONTRACT 

2.500.000,00 KM 

V. CONTRACT AWARD CRITERIA 

Criteria is named in tender documentation. 

VI. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES 

Yes 

VII. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS 

Obtainable during open procedure. 

Price of tender documents 50 KM. 

VIII. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE 

2. 4. 2007. until 15,00 h 

IX. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

5. 4. 2007., at 12,00 h, in the rooms of Public Forest Enterprise "Republic of Srpska Forests" 

(1-11-2934-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU
SAOBRA]AJNO TEHNI^KI FAKULTET
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Saobra}ajno tehni~ki fakultet Doboj 

Kontakt osoba: Vesna \ukanovi} 

Adresa: Vojvode Mi{i}a 52 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Telefon: 053/236 221 

Fax: 053/236 220 

E-mail: dragica@vts-doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Podno{enje ponuda za u~e{}e u postupku javne nabavke 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i odr`avanje ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 2 Odr`avanje ra~unarske opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Saobra}ajno tehni~ki fakultet Doboj, Vojvode Mi{i}a 52, 74000 Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1. ponu|ena cijena    (0 do 40 poena) 

2. uslovi, na~in i rok pla}anja    (0 do 25 poena) 

3. rok isporuke    (0-5 poena) 

4. kvalitet ponu|enih proizvoda    (0 do 20 poena) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u Saobra}ajno tehni~kom fakultetu u kancelariji broj 8, kod Vesne \ukanovi}, uz naknadu u 110,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" (02. 04. 2007. godine)  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje prispjelih ponuda }e se odr`ati u zgradi Saobra}ajno tehni~kog fakulteta dana 03. 04 .2007. godine u sali za predavanje broj 12, u 12,00 ~asova. 

(1-11-2936-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" D.D.
BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Muji} Mersija, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-470 ili 870-404 

Fax: 035/875-166 ili 876-734 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluke direktora broj 26C, 27C, 28C, 29C, 30C/07 od 27. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT  Mesne prera|evine 1, broj lota: C-R 06/07 

LOT  Mesne prera|evine 2, broj lota: C-R 07/07 

LOT  Mesne prera|evine 3, broj lota: C-R 08/07 

LOT  Mesne prera|evine 4, broj lota: C-R 09/07 

LOT  Mesne prera|evine 5, broj lota: C-R 10/07 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Pet lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1% visine iznosa ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, na iznos od 5% vrijednosti ponude. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    uvjerenje da nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda poreske uprave 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda Uprave za indirektno oporezivanje 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze pla}anja zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

-    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjavu da }e prilikom svake isporuke dostavljati popratni akt od veterinarske stanice 

-    izjavu o nepromjenljivosti cijena 

-    izjavu o porijeklu robe 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    rje{enje o registraciji sa prilozima 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a da u zadnjih {est mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava da }e isporu~iti proizvode vjerodostojne uzorku, ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponu|a~a 

-    izjava da }e u postupku isporuke roba, ukoliko bude izabran za najpovoljnijeg ponu|a~a, isporu~ivati robe ne starije od 5 dana od dana nazna~enog na deklaraciji proizvoda proizvo|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    97% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija broj 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM po lotu. 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075 - kod Raiffeisen bank Tuzla 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 10,00 sati (za uzorke u OJ Dru{tveni standard) 

04. 04. 2007. godine do 10,00 sati (za ponude) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04. 2007. godine u 12,00 sati za lot C-R 06/07 

04. 04. 2007. godine u 13,00 sati za lot C-R 07/07 

04. 04. 2007. godine u 14,00 sati za lot C-R 08/07 

05. 04. 2007. godine u 12,00 sati za lot C-R 09/07 

05. 04. 2007. godine u 13,00 sati za lot C-R 10/07 

u kancelariji broj 34 ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana i slo`ena. 

Dokumentaciju i ponudu dostaviti u dva primjerka (jedan original i jedna kopija) u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Ne otvarati" (s navo|enjem odgovaraju}eg lota). 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (uvjerenja - potvrde o izmirenim obavezama moraju biti dostavljene zaklju~no sa novembrom 2006. godine). 

Nepotpune ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Razmatrat }e se samo ponude ponu|a~a koji dostave uzorke proizvoda po predmetnom lotu, a isti uzorci su ve} u prometu {iroke potro{nje. 

(1-11-2939-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME RS" A.D. SOKOLAC
ISTRA@IVA^KO-RAZVOJNI I PROJEKTNI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Despot Bo{ko 

Adresa: Jovana Du~i}a 28 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JIB: 4400632340004 

PIB: 400632340225 

Telefon: 051 213-009, 213-007 

Fax: 051 213-004 

E-mail: irpc@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda broj NO-90/06 i 83/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja dva terenska vozila od 7 sjedi{ta po sistemu "staro za novo" (zamjena dva vozila Opel Frontera) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dva vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Jovana Du~i}a 28, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje 02. 04. 2007. godine i zavr{ava 02. 05. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora da prilo`i dokumentaciju kojom potvr|uje da nema smetnji za njegovo u~estvovanje u nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke od (a) do (g) ZJN. 

Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon i fax 

-    poreski i identifiakcioni broj ponu|a~a (original ili ovjerena kopija - ne starije od tri mjeseca) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje dobijeno od Uprave za indirektno oporezivanje da je firma u sklopu PDV sistema 

-    garantni rok za motor i {asiju uz obavezno obezbije|en ovla{teni servis 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne tra`i se 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    70% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    3) kvalitet robe    u~e{}e    10% 

    4) rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5) vremenski period garancije za robu    u~e{}e    5% 

    6) reference ponu|a~a 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nema uslova 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

01. 04. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za pdono{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine u 13,00 sati 

IRPC Banja Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku broj NO-90/06 i 83/07 i upozorenjem "Ne otvaraj" na adresu: 

JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar, Jovana Du~i}a 28, 78000 Banja Luka. 

Ponude pristigle nakon zadnjeg dana odre|enog za dostavu ponuda ne}e se uzeti u razmatranje. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Despot Bo{ko 

Adresa: Jovana Du~i}a 28 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JIB: 4400632340004 

PIB: 400632340225 

Telefon: 051 213-009, 213-007 

Fax: 051 213-004 

E-mail: irpc@spinter.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Despot Bo{ko 

Adresa: Jovana Du~i}a 28 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JIB: 4400632340004 

PIB: 400632340225 

Telefon: 051 213-009, 213-007 

Fax: 051 213-004 

E-mail: irpc@spinter.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Istra`iva~ko-razvojni i projektni centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Despot Bo{ko 

Adresa: Jovana Du~i}a 28 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JIB: 4400632340004 

PIB: 400632340225 

Telefon: 051 213-009, 213-007 

Fax: 051 213-004 

E-mail: irpc@spinter.net 

(1-11-2951-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" A.D. PALE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Radmila Savi} 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/224-832 

Faks: 057/224-832 i 057/227-084 

E-mail: komercijala@edbpale.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 04-02-200/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog motornog vozila po principu staro za novo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te "Elektrodistribucija" a.d. Pale u Palama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke na 1% od ukupne vrijednosti ponude sa validno{}u od 60 dana od dana otvarawa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o namjeri da }e dati potpisanu i ovjerenu mjenicu sa mjeni~nom izjavom ili neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju banke prihvatqive za ugovornog organa u iznosu od 10% od vrijednosti ponude, ukoliko bude odabran kao najpovoqniji ponu|a~ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije, u protivnom ponuda ne}e biti uzeta u razmatrawe. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog broja, odnosno uvjerewa o registraciji PDV obveznika 

3.    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha na dan 31. 12. 2006. godine 

2.    originalna potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1. Referenc lista za isporuke u posqedwe 3 (tri) godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponude novog vozila    u~e{}e 60% 

    2)    ponu|ena cijena za rabqeno vozilo    u~e{}e 10% 

    3)    garancija    u~e{}e 10% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    5)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 03. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Nepovratna nov~ana naknada se upla}uje na sqede}e ra~une: 

-    za uplatu u KM broj ‘iro ra~una je: 555-002-00004363-23 

NOVA BANKA A.D. BIJEQINA 

-    za devizne uplate instrukcija za pala}awe je slijede}a: 

Korespondent banka: BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) AT68 1100 0010 1645 5600 

Banka korisnik:    NOVA BAWALU^KA BANKA a.d.
            BAWA LUKA 

            Marije Bursa} 7, 78000 Bawa Luka 

            SWIFT: BLBABA22 

@iro ra~un:    11001023001 

Korisnik:    "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine u 12,00 ~asova 

U prostorijama ugovornog organa, Nikole Tesle 12. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti prema uputama navedenim u dokumentaciji, u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a uz naznaku: "Ponuda za tender broj 04-02-200/07 LOT  - Ne otvarati". 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Jugovi} Bo{ko 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/226-626 

Faks: 057/227-084 

E-mail: komercijala@edbpale.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Adresa: Nikole Tesle 12, kancelarija protokola 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/317-925 

Faks: 057/317-928 

E-mail: komercijala@edbpale.com 

(1-11-2953-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA VELIKA KLADU[A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: Sebila Dervi}, dip. ecc. 

Adresa: Hamdije Pozderca 3 

Po{tanski broj: 77230 

Grad: Velika Kladu{a 

Identifikacioni broj: 4263205850002 

Telefon: 037/770-025 

Fax: 037/775-272 

E-mail: vkladusa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.velikakladusa.gov.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i instalacija Map Servera, Data base Servera i Aplikacija za centar za dozvole iz oblasti urbanizma u Op}ini Velika Kladu{a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i instalacija Map Servera, Data base Servera i Aplikacija za centar za dozvole iz oblasti urbanizma u Op}ini Velika Kladu{a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 3, Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 30 dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu se ne zahtijeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava odabranog ponu|a~a da }e osigurati bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla prije potpisivanja ugovora u visini od 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ponu|a~ je du`an da donese garanciju ugovora najkasnije osam (8) dana nakon potpisivanja ugovora. U slu~aju da se u navedenom roku ne obezbijedi garancija, smatrat }e se da ugovor nije ni zaklju~en. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Radi dokazivanja prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, ponu|a~ je du`an prilo`iti: 

-    uvjerenja nadle`nih institucija da nema smetnji za u~e{}e ponu|a~a prema ~lanu 23. ZJN, detalji precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan i da ispunjava propisane uslove za obavljanje djelatnosti koja je predmet postupka. Potrebni dokazi precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ponu|a~ podoban u pogledu ekonomske i financijske sposobnosti. Potrebni dokazi precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i kontaktima. Dokaz: opisi ili prezentacije proizvoda koji su predmet nabavke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva. Tako|er, ponu|a~ treba da ispunjava minimalne tehni~ke zahtjeve za funkcionisanje Map Servera, Data base Servera i Aplikacija za centar za dozvole iz oblasti urbanizma. Detalji precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ugovor se dodjeljuje dobavlja~u koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Kriterij za izbor je ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1.    tehni~ko rje{enje    u~e{}e    30% 

2.    ukupna cijena svih modula i
    dodatnih elemenata    u~e{}e    30% 

3.    dinamika izvr{enja radova    u~e{}e    20% 

4.    stru~nost projektnog tima    u~e{}e    10% 

5.    referense    u~e{}e    5% 

6.    tehni~ka podr{ka    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Detalji precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 03. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine u 12,00 sati 

Zgrada Op}ine Velika Kladu{a, sala Op}inskog vije}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Velika Kladu{a, soba broj 103, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja, uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM koji se mo`e uplatiti na ra~un 1980011030000212 kod KIB banke, vrsta prihoda 723139. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Op}ina Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 3, sa naznakom: Ponuda za nabavku i instalaciju Map Servera, Data base Servera i Aplikacija za centar za dozvole iz oblasti urbanizma u Op}ini Velika Kladu{a "NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE". 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Razmatrat }e se isklju~ivo one ponude koje zadovolje minimalne tehni~ke uslove date u tenderskoj dokumentaciji. Ponuditelji su obavezni prilo`iti izjavu da je software za ra~unare koji nude licenciran. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

(1-11-2959-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Svjetlana Martinovi}, informacije na telefon 033/663-863 - lokal 216 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/663-863 lokal 216, 033/220-663 

Fax: 033/220-663 

E-mail: szpotfbih@epn.ba 

Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu, po lotovima: 

LOT 1    Mlijeko, mlije~ni proizvodi 

LOT 2    Za~ini za kuharstvo i poslasti~arstvo 

LOT 3    Tjestenine i bra{no 

LOT 4    Konzervirano, zamrznuto i su{eno vo}e i povr}e 

LOT 5    Jaja koko{ija 

LOT 6    Svje`e meso - tele}e, jagnje}e i june}e 

LOT 7    Meso svinjsko i prera|evine od svinjskog mesa 

LOT 8    Pile}e i pure}e meso i prera|evine od pile}eg i
        pure}eg mesa 

LOT 9    Kafa espreso i repromaterijal za aparate 

LOT 10    Repromaterijal za automate za tople napitke i hladne
        napitke 

LOT 11    ^aj u filter vre}icama 

LOT 12    Prirodni sokovi - T.P. i S.T. 0,2 l 

LOT 13    Gazirani sokovi, prirodne i mineralne vode 

LOT 14    Alkoholna pi}a 

LOT 15    Grafi~ka oprema za {tampariju 

LOT 16    Ra~unarska oprema 

LOT 17    Tehni~ki pribor za potrebe ve{eraja 

LOT 18    Alati, tehni~ka pomagala i materijali za ~i{}enje i
        ure|enje okoli{a 

LOT 19    Tehni~ka oprema za potrebe ve{eraja i odr`avanja
        higijene 

LOT 20    Gra|evinski materijal 

LOT 21    Elektromaterijal 

LOT 22    Potro{ni materijal za ma{inske (instalaterske) radove 

LOT 23    Te~na goriva za motorna vozila 

LOT 24    Ugostiteljski inventar 

LOT 25    Radiostanice, detektori i druga oprema za unutra{nje
        osiguranje objekata 

LOT 26    ^istovni materijal, oprema i pribor 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu po lotovima. Detaljan opis, vrsta i koli~ina roba sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 300.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

fco adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove ovisno o tome za koliko lotova ponu|a~ ima interes. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 mjeseci 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 31. l2. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), cl), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06), i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima, ne stariji od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    cijenu sa ura~unatim popustima, bez poreza na dodanu vrijednost, sa svim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom ponude 

-    izjavu ponu|a~a o uvjetima pla}anja 

-    izjavu o roku isporuke fco adresa krajnjeg korisnika 

-    dokaz o rasprostranjenosti distributivne mre`e u BiH i najmanje jednom crpnom stanicom na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo (provjerit }e se), samo za LOT 23 

-    izjavu o garantnom periodu za kvalitet i ispravnost opreme za lotove 15, 16, 18, 19, 24, 25 (za stavke nazna~ene u specifikaciji tenderske dokumentacije) 

-    izjavu o roku odziva u slu~aju kvara na opremi u garantnom periodu za lotove 15, 16, 18, 19, 24, 25 (za stavke nazna~ene u specifikaciji tenderske dokumentacije) 

-    opisi, fotografije i prospekti (tehni~ke karakteristike - katalozi ponu|ene opreme) za lotove 15, 16, 18, 19, 24, 25 (za stavke nazna~ene u specifikaciji tenderske dokumentacije) 

-    izjavu ponu|a~a da je (ako je) najmanje 50% ponu|enih roba doma}eg porijekla, radi primjene preferencijalnog tretmana doma}eg 

-    izjavu o prihvatanju opcije ponude u trajanju od 90 dana 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

Prilo`eni dokazi moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 3 mjeseca 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje 3 godine (koja }e se provjeriti) ili izvod iz PIO/MIO 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ tra`enim robama ({to }e se provjeriti) 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2005. godine do 31. 12. 2006. godine/referenc lista (lista }e se provjeravati) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena sa ura~unatim
        popustima bez poreza na dodanu
        vrijednost, za sve lotove    u~e{}e    70% 

    2)    rok isporuke fco adresa ugovornog
        organa, za sve lotove    u~e{}e    10% 

    3)    uslovi pla}anja, za sve lotove    u~e{}e    5% 

    4)    garantni period, samo za lotove 15,
        16, 18, 19, 24, 25 (za stavke nazna~ene
        u specifikaciji tenderske
        dokumentacije)    u~e{}e    10% 

    5)    rasprostranjenost distributivne mre`e,
        za LOT 23    u~e{}e      5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 04. 04.  2007. godine do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi po jednom lotu 25,00 KM. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj 1540011100661492 kod UPI banke d.d. Sarajevo, svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije (navesti lot) 

Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija/financija 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 1202001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

06. 04. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana ili 3 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 04. 2007. godine u 9,00 sati za lotove: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

10. 04.  2007. godine u 11,00 sati za lotove: 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 

11. 04. 2007. godine u 9,00 sati za lotove: 15, 16, 17, 18, 19 

11. 04. 2007. godine u 11,00 sati za lotove: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Sarajevo, Danijela Ozme 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prilikom evaluacije ponuda kod kriterija "Ponu|ena cijena" cijenit }e se sveukupno ponu|ena cijena po svim stavkama specifikacije lota za koji se dostavlja ponuda. 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" - Ponuda za nabavku i isporuku roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu i naznakom lota za koji se ponuda dostavlja, li~no na protokol Slu`be ili preporu~eno po{tom na adresu Slu`be do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelomi~no ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-2965-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O.
ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc. telefon/fax: 032 877-305 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/877-007 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj: 19/07 

Broj protokola: 1705/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka HTZ opreme za potrebe J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivinim isporukama: centralno skladi{te J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25, Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Poslovna 2007. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti. 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje tri godine 

-    opis opremljenosti i osposobljenosti u tra`enoj djelatnosti 

-    uvjerenje o kontroli i osiguranju kvaliteta ponu|enih roba u zemlji porijekla proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2) uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) vremenski rokovi realizacije isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 04. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 11,00 sati, Zavidovi}i 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Ponude dostaviti odvojeno u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 19/07, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati" 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-2975-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNION BANKA DD
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: UNION BANKA DD 

Kontakt osoba: Zuli} Mesud 

Adresa: Dubrova~ka 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200640130001 

Telefon: 561-003, 561-029 

Fax: 219-201 

E-mail: opos@unionban.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

PO-7/5-1-982/07 od 27. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 2 Pru`anje usluga osiguranja novca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci, ra~unaju}i od dana zaklju~enja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji nemaju smetnji u skladu sa ~lanom 23. stav 1, ta~ke: a), b), c), d), e) i f) ZJN, {to dokazuju potvrdama ili uvjerenjima nadle`nih organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, porezni i identifikacioni broj, ne stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

-    potvrde poslovnih banaka da u posljednja tri mjeseca ra~un firme nije bio blokiran ili izvod iz registra transakcijskih ra~una Centralne banke BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta obavje{tenja za koji se ponu|a~ prijavljuje, za posljednje 2 godine ra~unaju}i 2005. i 2006. godinu 

-    spisak zaposlenika ponu|a~a koji su prijavljeni PIO/MIO sa 31. 01. 2007. godine (listing ovjeren od PIO/MIO) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda prema utvr|enim kriterijima 

Za svaki lot u tenderskom materijalu nazna~eni su kriteriji za vrednovanje ponuda kao i ostali uslovi za u~e{}e za svaki tender posebno. 

Za LOT 2 - Pru`anje usluga osiguranja novca potrebno je obratiti pa`nju da se za kriterije pod brojem 2., 3., 5., 6., i 7. dostave odgovaraju}i dokazi. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se podi}i isklju~ivo na protokolu Union banke, Dubrova~ka 6, do 23. 03. 2007. godine uz prezentaciju dokaza o uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za svaki lot posebno. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 16,00 sati 

Sve ponude koji dospiju nakon navedenog termina ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od isteka zadnjeg dana za dostavu ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati dana 06. 04. 2007. godine za LOT 1 u 9 sati, za LOT 2 u 10 i 30 sati. 

Javnom otvaranju mo`e prisustovati samo jedan uredno opunomo}eni predstavnik ponu|a~a. 

Mjesto otvaranja: Sarajevo, glavna zgrada Banke, Dubrova~ka 6. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude za svaki lot posebno se dostavljaju u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti preporu~enom po{tom ili direktno na protokol Banke u roku nazna~enom u ovom obavje{tenju sa naznakom "Ponuda za____, ne otvaraj" (umjesto crte nazna~iti broj i naziv lota). 

VA@NA NAPOMENA: Sastavni dio tenderske dokumentacije je poseban obrazac Banke koji se mora ru~no popuniti, potpisati i ovjeriti pe~atom ponu|a~a. Ponude ura|ene na drugi na~in se ne}e razmatrati. 

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon za kontakte. 

Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije (ne starije od tri mjeseca), specificirano, slo`eno i ozna~eno rednim brojevima po~ev od rednog broja 1. 

Za ponu|a~e koji su komitenti Union banke, komisija }e sama od nadle`ne slu`be pribaviti podatke o ostvarenom prometu po transakcijskom ra~unu za period 01. 01. - 31. 12. 2006. godine, na osnovu kojeg }e se vrednovati kriterij "komitent Banke". 

Union banka pod bilo kakvim okolnostima ne snosi tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-2979-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MH ELEKTROPRIVREDA RS
ZP HE NA TREBI[NJICI AD
TREBINJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS, ZP HE na Trebi{njici AD 

Kontakt osoba: Boris Ba{i}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 184 

Fax: 059 260 782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Pogon HE Trebinje II 

Trebinje, RS/BiH 

059 260 184 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Kancelarija broj 47 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Protokol, kancelarija broj 1 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-VNVS-02/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja video nadzora i vatrodojavnog sistema na objektu HE Trebinje II 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trebinje, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

21 (dvadesetjedan) dan od dodjele ugovora 

Zapo~inje nakon potpisa ugovora, i zavr{ava u roku od 21 dan 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za ponudu. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za izvr{enje ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~/pravno lice registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetanja 

-    da ponu|a~ dostavi dokaze o kadrovskom kapacitetu 

-    da ponu|a~ dostavi odgovaraju}u licencu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaze o finansijskom kapacitetu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude    u~e{}e 45% 

    2) kvalitet ponu|enih roba    u~e{}e 30% 

    3) du`ina garantnog perioda    u~e{}e 10% 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 06. 03. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 06. 03. 2007. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji broj 47; ZP HE na Trebi{njici AD po izvr{enoj uplati od 100,00 KM na ‘iro ra~un HE na Trebi{njici AD broj 562-008-00000313-37, Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebinje. Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BIC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22, NOVA BANKA AD BIJELJINA, Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-4811. Iznos uplate 51,13 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

03. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 18. 05. 2007. godine ili 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

03. 04. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Slu`bene prostorije ZP HE na Trebi{njici AD, sala broj 24. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MH ELEKTROPRIVREDA RS, ZP HE NA TREBI[NJICI AD 

Kontakt osoba: Boris Ba{i}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 184 

Fax: 059 260 782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: MH ELEKTROPRIVREDA RS, ZP HE NA TREBI[NJICI AD, Komercijalna slu`ba, kancelarija broj 47 

Kontakt osoba: Boris Ba{i}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 302 

Fax: 059 260 782 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: MH ELEKTROPRIVREDA RS, ZP HE NA TREBI[NJICI AD, kancelarija protokola broj 1 

Kontakt osoba: Boris Ba{i}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059 260 302 

Fax: 059 260 782 

(1-11-2984-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1180/07 A.V. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amra Veli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 508 

Fax: 033 224 536 

E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 1180/07-1 od 29. 01. 2007. godine (obnovljeni postupak) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka OPTI^KE CWDM TESTNE PLATFORME 

Ponudu je potrebno dostaviti na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Potrebno je dostaviti ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo za doma}e kandidate sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) i u EUR na paritetu CIP - BH Telecom d.d. Sarajevo za inostrane kandidate. 

Popuniti tabelu iz tenderske dokumentacije sa "obrasca za podno{enje prijava" (str. 8 tenderske dokumentacije), odnosno naglasiti jedini~ne cijene ukoliko se jedini~ne cijene mogu iskazati, te istu ovjeriti pe~atom firme. 

Napomena: Cijena ponude mora obuhvatiti sve elemente tra`ene tenderskom dokumentacijom/ tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije/, u suprotnom ponuda }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Obavezno razraditi stavke iz tehni~ke specifikacije tenderske dokumentacije (1-4 uklju~uju}i podta~ke opisa) 

-    Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja 

-    Maximalan rok isporuke: 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

-    Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana
(ukoliko kandidat dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana) 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma avansne garancije koja je prihvatljiva za BH Telecom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom dd Sarajevo, skladi{te Azi}i, Bojni~ka 56, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti do 19. 06. 2007. godine. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma garancije za ozbiljnost ponude koja je prihvatljiva za BH Telecom. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) i garancije za garantni period 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke opreme + 15 dana) 

-    ovjerena izjava kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije: 

-    forma garancije za dobro izvr{enje posla koja je prihvatljiva za BH Telecom 

-    forma garancije za garantni period koja je prihvatljiva za BH Telecom 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena za stav 1, ta~ka f ~lana 23:  Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a), da nema dospjelih a neizmirenih obaveza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    potpisana i ope~a}ena izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 12 mjeseci od dana isporuke 

-    navesti postgarantni period (po~inje te}i od isteka garantnog roka) 

Napomena: zbir garantnog i postgarantnog perioda ne smije biti manji od 72 mjeseca 

-    izjava da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ isti obezbijediti potvrdu odnosno certifikat o porijeklu i originalnosti opreme od proizvo|a~a i to najkasnije 5 dana prije isporuke 

-    izjava da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ isporu~iti novoproizvedenu opremu zapakovanu u originalnu ambala`u proizvo|a~a opreme 

-    izjava o prihvatanju maximalnog roka isporuke od 45 dana od dana potpisivanja ugovora 

-    dostava prospektnih materijala (tehni~ke osobine komponenti sa katalo{kim i serijskim oznakama) za ponu|enu opremu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 1180/07 (nabavka opti~ke CWDM testne opreme) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un: 1291021000132035 kod HVB Central profit banke sa naznakom: tenderska dokumentacija broj 1180/07 (nabavka opti~ke CWDM testne opreme). 

Na uplatnici iskazati PDV broj kandidata. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 04. 04. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 04. 06. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04. 2007. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmentom pozivu/tenderskoj dokumentaciji/ bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 1180/07  AV za nabavku opti~ke CWDM testne platforme - NE OTVARAJ". 

Neblagovremene pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 25. 03. 2007. godine, dostavljen na fax: 033 224 536. 

(1-11-2986-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 2384/07 A.V. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amra Veli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 508 

Fax: 033 224 536 

E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 2384/07-1 od 12. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: 

LOT 1    Komunikacijski ormari 

LOT 2    Ormari za smje{taj servera 

LOT 3    Patch paneli 

LOT 4    Kablovi 

u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije 

Ponudu je potrebno dostaviti na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Potrebno je dostaviti jedini~ne cijene, ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo za doma}e kandidate sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) i u EUR na paritetu CIP - BH Telecom d.d. Sarajevo za inostrane kandidate. 

Popuniti tabelu iz tenderske dokumentacije sa "obrasca za podno{enje prijava"/ sastavni dio tenderske dokumentacije", te istu ovjeriti pe~atom firme. 

-    Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja 

-    Maximalan rok isporuke: 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

-    Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana
(ukoliko kandidat dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana) 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma avansne garancije koja je prihvatljiva za BH Telecom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom dd Sarajevo, skladi{te Azi}i, Bojni~ka 56, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, vi{e lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti do 18. 06. 2007. godine. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma garancije za ozbiljnost ponude koja je prihvatljiva za BH Telecom. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) i garancija za garantni period 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke opreme + 15 dana) 

-    ovjerenu izjavu kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije: 

-    forma garancije za dobro izvr{enje posla koja je prihvatljiva za BH Telecom 

-    forma garancije za garantni period koja je prihvatljiva za BH Telecom 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena za stav 1, ta~ka f ~lana 23:  Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a), da nema dospjelih a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    potpisana i ope~a}ena izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 12 mjeseci od dana isporuke 

-    izjava o prihvatanju maximalnog roka isporuke od 30 dana od dana potpisivanja ugovora 

-    dostava prospektnih materijala za ponu|enu opremu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 2384/07 (nabavka komunikacijskih ormara, serverskih ormara, patch panela, kablova) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un: 1291021000132035 kod HVB Central profit banke sa naznakom: tenderska dokumentacija broj 2384/07 (nabavka komunikacijskih ormara, serverskih ormara, patch panela, kablova). 

Na uplatnici iskazati PDV broj kandidata. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 02. 04. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 02. 06. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 04. 2007. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmentom pozivu/tenderskoj dokumentaciji/ bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 2384/07 za LOT_____ AV (nabavka komunikacijskih ormara, serverskih ormara, patch panela, kablova) - NE OTVARAJ". 

Neblagovremene pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 23. 03. 2007. godine, dostavljen na fax: 033 224 536. 

(1-11-2987-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-156/07 f.h. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Fahrudin Hasanovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 553 

Fax: 033 224 536 

E-mail: fahrudin.hasanovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 0.6.1.2-7.5-156/3-07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet broj 0.6.1.2-7.5-156/3-07 - Nabavka unutra{nje promotivno prezentacione opreme, u skladu sa tenderskom dokumentacijom dostaviti sljede}e: 

-    za doma}e ponu|a~e specifikaciju sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP BH Telecom Sarajevo (Incoterms 2000), 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke + 15 dana, u skladu sa formom garancije u prilogu tenderske dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Centra za marketing, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Samostoje}i stalci za bro{ure 

LOT 2    Samostoje}i stolni stalci za bro{ure 

LOT 3    Stolni stalci za zastavice 

LOT 4    Stropni profili (nosa~i) plakata i banera - KLIP
        KLAP 

LOT 5    Mobilna i monta`na konstrukcija sa mogu}no{}u
        pode{avanja visine grafi~kog panela 

LOT 6    Reklamni totemi 

LOT 7    Mobilna i monta`na konstrukcija 

LOT 8    Svijetle}a obostrana reklamna tabla 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje momentum obostranog potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu ponude od 2% vrijednosti ponude ali ne manje od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana), u skladu sa formom garancije u prilogu tenderske dokumentacije. Ukoliko se ponu|a~ prijavljuje na vi{e lotova, du`an je dostaviti jednu bankovnu garanciju u iznosu ponude od 2%. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti (rok isporuke + 30 dana) u skladu sa formom garancije u prilogu tenderske dokumentacije 

-    ovjerena izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u visini od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), u skladu sa formom garancije u prilogu tenderske dokumentacije 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH"), kao i uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje za doma}e ponu|a~e, {to isti dokazuje validnom dokumentacijom. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

Ukoliko ponu|a~ realizuje ugovor sa podugovara~em, du`an je dostaviti dokumentaciju iz obavje{tenja, ta~ka III.5., III.6. i III.7. i za svakog podugova~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu nekog dijela opreme u toku garantnog i postgarantnog roka (navesti eksplicitno rok) 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o trajanju garantnog roka - minimalni rok je dvije godine, u tom roku BH Telecom mo`e da izvr{i reklamaciju i zamjenu tra`ene robe bez dodatnih tro{kova 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o trajanju postgarantnog roka 

-    ovjerena izjava da je prije isporuke du`an izvr{iti obuku uposlenih BH Telecoma za rukovanje i odr`avanje opreme 

-    izjava o prihvatanju kvalitativnog i kvantitativnog prijema 

Ponu|a~i koji ne budu ispunili sve zadate uslove iz tenderske dokumentacije i teksta obavje{tenja ne}e biti razmatrani i bit }e eliminisani iz daljeg nadmetanja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada iznosi 50,00 KM za doma}e ponu|a~e, uplatu izvr{iti na TRN 1610 0000 3095 0092 Raiffeisen Bank dd. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo, u periodu od 08,00 do 15,30 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

09.04.2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

09.04. 2007. godine sa po~etkom u 10,15 sati, Obala Kulina bana 8, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Zape~a}enu ponudu dostaviti na: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Protokol, sa naznakom: "Ponuda za nabavku unutra{nje promotivno-prezentacione opreme - Ne otvaraj". U cilju eventualnih razja{njenja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru, ponu|a~i }e biti kontaktirani radi poja{njenja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti pismenim upitom do 29. 03. 2007. godine. 

(1-11-2987-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1629/07 A.V. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amra Veli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 224 508 

Fax: 033 224 536 

E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 06.1-7.5-1629/1-07 (obnovljeni postupak) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme za opremanje BH Telecom centara: 

LOT 1 Ra~unari 

LOT 2 [tampa~i, skeneri i bar kod ~ita~i 

LOT 3 Aktivne mre`ne komponente 

Detaljni opisi nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji 

Ponuda treba biti koncipirana tako da sadr`i sve stavke iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Potrebno je dostaviti specifikaciju sa jedni~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo za doma}e kandidate sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) i u EUR na paritetu CIP - BH Telecom d.d. Sarajevo za inostrane kandidate. 

Cijene obavezno upisati u specifikaciju koja je dio tenderske dokumentacije. 

-    Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja. Ponudu je potrebno dostaviti na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

-    Rok isporuke: najkasnije 35 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

-    Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana,
(ukoliko kandidat dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana) 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma avansne garancije koja je prihvatljiva za BH Telecom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom dd Sarajevo, zgrada PTT In`injeringa, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, vi{e lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti do 21. 06. 2007. godine. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije je forma garancije za ozbiljnost ponude koja je prihvatljiva za BH Telecom 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) i garancije za garantni period 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke + 15 dana) 

-    ovjerena izjava kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

Napomena: sastavni dio tenderske dokumentacije: 

-    forma garancije za dobro izvr{enje posla koja je prihvatljiva za BH Telecom 

-    forma garancije za garantni period koja je prihvatljiva za BH Telecom 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena za stav 1, ta~ka f ~lana 23:  Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a), da nema dospjelih a neizmirenih obaveza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika  ili izjava da kandidat nije poreski obveznik 

-    potpisana i ope~a}ena izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju maksimalnog roka isporuke od 35 dana od obostranog potpisivanja ugovora 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 36 mjeseci i od dana isporuke a minimalnog garantnog roka od 12 mjeseci za {tampa~e, skenere i bar kod ~ita~e i aktivne mre`ne komponente 

-    izjava da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ isporu~iti potpuno nove i neiskori{tene ure|aje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 1629/07 (ra~unarska oprema) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un: 1291021000132035 kod HVB Central profit banke sa naznakom: tenderska dokumentacija broj 1629/07. Na uplatnici iskazati PDV broj kandidata. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 06. 04. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 06. 06. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

06. 04. 2007. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmentom pozivu/tenderskoj dokumentaciji/ bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda broj 1629/07  AV, za nabavku ra~unarske opreme, ponuda za LOT _____ - NE OTVARAJ". 

Neblagovremene pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 27. 03. 2007. godine, dostavljen na fax: 033 224 536. 

(1-11-2993-07) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA" RS
MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba:  Du{an Ri|e{i} 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-133 

Faks: 059/277-120 

E-mail: dridjesic@ers.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda-rs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kog motornog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Putni~ko motorno vozilo: 

Motor: 

-    vrsta goriva: benzin 

-    snaga motora: minimalno 90 kW 

-    radna zapremina motora: do 1600 ccm 

-    prenos: manuelni, 5 brzina 

Karoserija: 

-    limuzina, 5 vrata 

Oprema: 

-    felge 16" 

-    el. podesivi i grijani vawski retrovizori 

-    svjetla za maglu naprijed 

-    automatski klima ure|aj s dvostrukim djelovawem 

-    sredi{we zakqu~avawe sa daqinskim upravqawem 

-    elektri~ni podiza~i predwih i zadwih stakala s Ops-touch funkcijom 

-    sredi{wi naslon za ruku voza~a 

-    voza~evo sjedi{te podesivo po visini 

-    RDS radio CD MP3 sa 6 CD-ova i 6 zvu~nika 

-    putni ra~unar (prosje~na brzina, prosje~na i trenutna potro{wa, pokazivawe vawske temperature) 

-    upravqawe audio sistemom sa upravqa~a 

-    vazdu{ni jastuk za voza~a i suvoza~a s dvostepenim djelovawem, bo~ni vazdu{ni jastuci, vazdu{ni jastuk za koqena voza~a 

-    BA-sistem pomo}i pri naglom ko~ewu 

-    ABS-sistem protiv blokirawa to~kova 

-    EBD-elektronska raspodjela ko~ione sile 

-    uvla~ewe upravqa~a pri sudaru 

-    blokada protiv pokretawa motora 

-    progresivni servo upravqa~ 

-    automatsko paqewe svjetla 

-    garanti rok: najmawe 2 godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te dobavqa~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do izvr{ewa zakqu~enog ugovora sa ponu|a~em 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja su predmet ove nabavke, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    dokaz da je ovla{}eni distributer za vozila iz programa za koji se dostavqa ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka predmetne robe u posqedwe dvije godine 

-    prospekti proizvoda koji su predmet nabavke sa tehni~kim karakteristikama 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najprihvatqivija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterijuma: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 65% 

    2)    kvalitet (tra`ene tehni~ke 

        karakteristike)    u~e{}e 15% 

    3)    postprodajni servis i
        garantni rok    u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e   8% 

    5)    uslovi pla}awa    u~e{}e   2% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i ili dostaviti putem e-maila svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova, po~ev od 05.03.2007. godine u prostorijama "Elektroprivreda" RS a.d. Trebiwe, ul. Stepe Stepanovi}a bb. 

Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 50,00 KM, u korist MH "Elektroprivreda" RS, MP a.d. Trebiwe, `iro ra~un broj 562-008-00000195-03 kod Razvojne banke a.d. Bawa Luka, Filijala Trebiwe, sa naznakom: "Tro{kovi tendera za nabavku vozila". Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 02.04.2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02.04.2007. godine u 13,00 ~asova 

Mjesto: kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskom dokumentu 

(1-11-3002-07) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA CENTAR SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo 

Kontakt osoba: Fahrudin Kurtovi}, pomo}nik na~elnika 

Adresa: Mis Irbina 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Transakcijski ra~un: 1291011000492148, HVB CPB d.d. Sarajevo 

Porezni/identifikacioni broj: 200650440009/4200650440009 

Telefon: 033 562 370 

Fax: 033 562 466 

E-mail: biznis@centar.ba 

Internet adresa: www.centar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., op}inski protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Centar za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada i monta`a tabli na objekte pod za{titom Kantonalnog zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca komada 50 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Postavljanje tabli na objektima, lokacijski prema instrukciji Kantonalnog zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Najdu`e {est mjeseci od dana potpisivanja ugovora o izvr{enju usluge 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a), b), c), e) i f), {to dokazuju ovjerenom kopijom: 

-    za a), b), i c) izvodom iz nadle`nog sudskog registra 

-    za e) uvjerenjem o izmirenim doprinosima i listingom zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom (PIO/MIO i zravstveno) 

-    za f) uvjerenje porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Sporazumi o izmirivanju dugova po osnovu poreza i doprinosa ne smatraju se izmirenim dugom u skladu sa ~l. 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima,  ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu dobavlja~a koji je predmet ugovora u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta u posljednje tri godine 

-    izjava dobavlja~a o izvr{enim uslugama iz predmeta nabavke 

-    izjava o anga`ovanom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

-    izjava o tehni~koj osposobljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i garancije u periodu nakon izvr{enja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 

    1. cijena    20% 

    2. prihvatljivost ponu|ene tehnologije izrade tabli    60% 

    3. rok isporuke    10% 

    4. na~in pla}anja    5% 

    5. garantni period    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se podi}i od 06. 03. 2007. godine od 26. 03. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se preuzima bez nov~ane naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

06. 04. 2007. godine u 12,00 sati 

Sve ponude koje budu podnesene nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

09. 04. 2007. godine u 12,00 sati 

Op}ina Centar Sarajevo 

Jedan opunomo}eni predstavnik ponu|a~a ima pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, unutar  koje su dvije odvojene zatvorene koverte sa oznakama: 

Koverta 1. Dokumentacija za administrativnu saglasnost 

Koverta 2. Tehni~ko-finansijska dokumentacija. 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no, na protokol Op}ine Centar sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak", "Ozna~avanje zna~ajnih objekata", "Ne otvarati, na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, Sarajevo. 

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon/fax. 

Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerirane i uvezane. Op}ina Centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-12-2668-07) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA VISOKO
SLU@BA ZA OP]U UPRAVU, POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA I INSPEKCIJSKE POSLOVE 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Visoko, Slu`ba za op}u upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove 

Kontakt osoba: Nermina Pinjagi} 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 12a 

Po{tanski broj: 71300 

Grad: Visoko 

Identifikacioni broj: 4218275170003 

Telefon: 032/738-111 

Fax: 032/738-386 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka op}inskog na~elnika broj: 01/2-02-123/07 od 22. 02. 2007. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 3    Servisiranje kopir aparata za 2007. godinu 

LOT 5    Isporuka goriva i maziva za 2007. godinu 

LOT 7    Nabavka autodijelova, guma i potro{nog materijala
        za vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Visoko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje ponu|a~a da nije pod ste~ajem ili pred postupkom za progla{enje ste~aja, odnosno pred likvidacijom, dokaz iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca 

-    uvjerenje da se nad ponu|a~em ili odgovornim licem ne vodi ste~ajni postupak niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup za period od 5 godina 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 50/05 i 52/05) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana od dana objave obavje{tenja) 

-    dozvola za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko osiguranje (ne starije od 90 dana od dana izmirenja obaveza) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana od dana objavljivanja obavje{tenja) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana od dana objavljivanja obavje{tenja) 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    Za LOT 3 

    - ponu|ena cijena    70% 

    - uslovi i na~in pla}anja    10% 

    - tehni~ka i profesionalna sposobnost    10% 

    - garantni rok    10% 

    Za LOT 5 i LOT 7 

    - ponu|ena cijena    80% 

    - uslovi i na~in pla}anja    10% 

    - rok isporuke    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, odmah nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Tri dana nakon zadnjeg roka za podno{enje ponuda u maloj sali Op}ine Visoko, Alije Izetbegovi}a 12a u 12,00 sati. 

(1-12-2686-07) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA QUBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 02-4-5/07 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Qubiwe 

Kontakt osoba: ]orovi} Milivoje, dipl. polit. 

Adresa: Svetosavska 2 

Po{tanski broj: 88380 

Grad: Qubiwe 

Identifikacijski broj: 4401392570003 

Telefon: 059 621 250 

Faks: 059 621 260 

E-mail: ljubinje@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. sa naznakom: "Ponude za pru`awe usluga na programu obavqawa komunalne djelatnosti i zajedni~ke potro{we za 2007. godinu, pro{irewe mre`e gradske rasvjete, nabavka kancelarijskog materijala, nabavka goriva za slu`beno auto, nabavka pi}a i napitaka za bife, izgradwa dva pje{a~ka mosta, izgradwa sportskog terena, adaptacija stare zgrade Op{tine, "LOT___" - NE OTVARAJ (za svaki lot u posebnoj koverti). 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o izvr{ewu buxeta broj 01-013-48/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Program obavqawa komunalnih djelatnosti zajedni~ke potro{we za 2007. godinu, pro{irewe mre`e gradske rasvjete, nabavka kancelarijskog materijala, nabavka goriva za slu`beno auto, nabavka pi}a i napitaka za bife, izgradwa dva pje{a~ka mosta, izgradwa sportskog terena, adaptacija stare zgrade op{tine 

LOT A        ^i{}ewe javnih povr{ina 

LOT B        Odr`avawe javnih komunalnih objekata 

LOT C        ^i{}ewe i odr`avawe gradskog zelenila 

LOT D        Odr`avawe makadamskih puteva 

LOT E        ^i{}ewe snijega - zimsko odra`avawe 

LOT F        Odr`avawe kanalizacije i odvod oborinskih
            voda 

LOT G        Ure|ewe gradske deponije 

LOT H        Prazni~na dekoracija grada 

LOT I        Ure|ewe gradskog grobqa 

LOT J        Gradska rasvjeta - pro{irewe mre`e 

LOT K        Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT L        Nabavka goriva za slu`beno auto 

LOT Q        Nabavka pi}a i napitaka za bife 

LOT M        Izgradwa dva pje{a~ka mosta 

LOT N        Izgradwa sportskog terena 

LOT W        Adaptacija stare zgrade op{tine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Qubiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Ponude se dostavqaju odvojeno za lotove. Ponu|a~i koji konkuri{u na sve ili vi{e lotova potrebnu prate}u dokumentaciju uz finansijski dio ponude mogu dostavqati samo u jednoj ponudi, s tim da se nazna~i koverta u kojoj se ta dokumentacija nalazi. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

2007. godina 

Mogu}nost dodjele ugovora bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci za 2008. godinu, sa izvr{iocem ugovora za 2007. godinu, za oblast zajedni~ke komunalne potro{we LOT A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Nije primjewivo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za izvr{ewe ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakonu o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~/pravno lice registrovan za obavqawe predmetnih djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi listu referenci poslova koji su predmet javnog nadmetawa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj pogodnosti (~lan 25. ZJN, stav 1, ta~ka b i g) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    dinami~ki plan i rok izvo|ewa    u~e{}e 20% 

    3)    kadrovski kapacitet i reference    u~e{}e 10% 

    4)    uslovi pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 03/05) i Odluke o obaveznom kori{}ewu preferencijala doma}eg u postupcima javne nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti po~ev{i od 05. 03. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM po svakom lotu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova svakim radnim danom u kancelariji Odsjeka za urbanizam i gra|ewe, po izvr{enoj uplati na ‘iro ra~un Op{tine Qubiwe broj 5620080000282858 NLB - Razvojna banka, Filijala Qubiwe (dokaz o uplati predo~iti). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 04. 04. 2007. godine do 12,00 ~asova. Sve ponude prispjele nakon navedenog roka bilo po{tom ili predajom na protokol ugovornog organa bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e biti razmatrane. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

04. 04. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Zgrada Op{tine Qubiwe, sala za sastanke, Svetosavska 2 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina Qubiwe, kancelarija na~elnika za op{tu upravu 

Kontakt osoba: ]orovi} Milivoje, dipl. politolog 

Adresa: Svetosavska 2 

Po{tanski broj: 88380 

Grad: Qubiwe 

Identifikacijski broj: 4401392570003 

Telefon: 059 621 250 

Faks: 059 621 260 

E-mail: ljubinje@teol.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{tina Qubiwe, kancelarija urbanizma 

Kontakt osoba: Kozi} Slobodanka, Branko Dula} 

Adresa: Svetosavska 2 

Po{tanski broj: 88380 

Grad: Qubiwe 

Identifikacijski broj: 4401392570003 

Telefon: 059 621 250 

Faks: 059 621 260 

E-mail: ljubinje@teol.net