novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 27. 2. 2007. godine 

Broj/Broj
13 

Godina XI
Utorak, 27. 2. 2007. godine
 

SLU@BENE OBJAVE

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO/ NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA 

TABELA 

DEREGISTROVANIH OBVEZNIKA PDV-a 

9. 2. 2007

RED. BROJ 

NAZIV FIRME 

ADRESA 

PDV BOJ 

DATUM BRISANJA IZ REGISTRA 

1. 

INTRA d.o.o. gospodarsko dru{tvo Mostar poreski punomo}nik za BUNGE ZRT d.d. Budimp{eta 

Voki}a i Lorkovi}a 91, 88000 Mostar 

100126050002 

31.10.2006. godine 

2. 

VE-EXPORT d.o.o. Sarajevo 

Trnovska 2, 71000 Sarajevo 

200395310007 

11.12.2006. godine 

3. 

@ICA AS s.t.r., vl. Spahali} Amila 

Tr`nica Arizona, 76100 Dubrave 

700016750006 

14.9.2006. godine 

4. 

SVJETLOST s.z.r., vl. Kova~ Aleksandar 

Nikole Tesle bb, 75430 Poto~ari 

500973580008 

15.9.2006. godine 

5. 

BONGO samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu, vl. Rendi} Fahrudin 

Mostarska 290, 76100 Br~ko Distrikt BiH 

700094040007 

8.11.2006. godine 

6. 

VODOVOD I KANALIZACIJA Javno preduze}e p.o. Kakanj 

Zgo{}anska 51, 72240 Kakanj 

218306400002 

20.4.2006. godine 

7. 

GRADSKA ^ISTO]A JP KAKANJ 

Zgo{}anska 51, 72240 Kakanj 

218336650003 

20.4.2006. godine 

(so-224-a-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA 

TABELA 

DEREGISTROVANIH OBVEZNIKA PDV-a 

16. 2. 2007

RED. BROJ 

NAZIV FIRME 

ADRESA 

PDV BOJ 

DATUM BRISANJA IZ REGISTRA 

1. 

H.ORION IN@ENJERING d.o.o. 

Kneza Domagoja 32, 88000 Mostar 

227382670000 

6.12.2006. godine 

2. 

KORZO slasti~arnica s.u.r., vl. Osmani Rahim 

Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik 

336372170002 

29.9.2006. godine 

3. 

ANELA t.r., vl. Poturak Ra{id 

43. drinske brigade bb, 73000 Gora`de 

345010840009 

5.10.2006. godine 

4. 

7. MAJ o.d. 

Kilavci bb, 88280 Nevesinje 

401402040008 

12.10.2006. godine 

5. 

BANANA t.r., vl. Kulovi} Renata 

@eljezni~ka bb, 72240 Kakanj 

218763620004 

8.8.2006. godine 

6. 

MARIO-TRANS d.o.o. Kiseljak 

Kre{evska cesta bb, 71250 Kiseljak 

236310080002 

16.8.2006. godine 

7. 

MODESA d.o.o. Kiseljak 

Privorski put, 71250 Kiseljak 

236147820001 

16.8.2006. godine 

8. 

EDAR t.r., vl. Poturak Elvedina 

M. Tita bb, 73000 Gora`de 

345056240006 

5.10.2006. godine 

9. 

POMOL s.z.r. zanatsko-uslu`na djelatnost - farma koka, vl. Ribi} Ismar 

Zabr|e-Pomol bb, 88400 Konjic 

327600400006 

13.9.2006. godine 

10. 

METALO-MONTA@A osnovno dr`avno preduze}e sa p.o. 

Obrena Ivkovi}a bb, 88280 Nevesinje 

401401230008 

27.11.2006. godine 

(so-249-a-G/07) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, WIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIJSKIH
OBLIKA U BiH 

Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Klanjateljica Krvi Kristove, Samostana Sv. Ante Padovanskog, Bosanska Gradi{ka, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuju se Klanjateljice Krvi Kristove, Samostan Sv. Ante Padovanskog, u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 242/06, knjiga broj II, s danom 02. 11. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Samostana Sv. Ante Padovanskog je u Bosanskoj Gradi{ci. 

3.    Samostanu Sv. Ante Padovanskog se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Samostana Sv. Ante Padovanskog je poglavarica An|a Brki}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-1-246/06
2. studenoga
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-420/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Klanjateljica Krvi Kristove, Samostana Svete Obitelji, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuju se Klanjateljice Krvi Kristove, Samostan Svete Obitelji, u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 244/06, knjiga broj II, s danom 02. 11. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Samostana Svete Obitelji je u Novoj Topoli. 

3.    Samostanu Svete Obitelji se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Samostana Svete Obitelji je Kata ]osi}, poglavarica. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-38-1-246/06
2. studenoga
2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-422/06) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ovlastima datim ~lanom 17. stav 30. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daqem tekstu: "Zakon o VSTS"), te ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqem tekstu: "Savjet") objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENA MJESTA STRU^NIH SARADNIKA 

U op{tinskim/osnovnim sudovima broj ALL SSO207 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Prijedoru 

1 

Osnovni sud u Derventi 

1 

Osnovni sud u Doboju 

1 

Osnovni sud u Trebiwu 

1 

Osnovni sud u Vi{egradu 

1 

Osnovni sud u Vlasenici 

1 

Osnovni sud u Sokocu 

2 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op}inski sud u Cazinu 

Op}inski sud u Ora{ju 

1 

Op}inski sud u Gra~anici 

1 

Op}inski sud u Grada~cu 

2 

Op}inski sud u Tuzli 

4 

Op}inski sud u @ivinicama 

2 

Op}inski sud u Te{wu 

1 

Op}inski sud u @ep~u 

1 

Op}inski sud u Travniku 

1 

Op}inski sud u Mostaru 

1 

Op}inski sud u Kowicu 

1 

Op}inski sud u [irokom Brijegu 

1 

Op}inski sud u Qubu{kom 

1 

Op}inski sud u Sarajevu 

3 

Op}inski sud u Livnu 

1 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Zakon) 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti pri- javni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u ulici Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH, entitetskim ministarstvima pravde; kantonalnim i okru`nim tu`ila{tvi- ma kao i op{tinskim i osnovnim sudovima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavquje za stru~nog saradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavqenog konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet ne moraju dostavqati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika, popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci, kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija, u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na temequ wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 

________________

BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ovlastima datim ~lanom 17. stav 30. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daljem tekstu "Zakon o VSTV"), te ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENA MJESTA STRU^NIH SARADNIKA 

U op}inskim/osnovnim sudovima broj ALL SSO207 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Prijedoru 

Osnovni sud u Derventi 

Osnovni sud u Doboju 

Osnovni sud u Trebinju 

Osnovni sud u Vi{egradu 

Osnovni sud u Vlasenici 

Osnovni sud u Sokocu 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op}inski sud u Cazinu 

Op}inski sud u Ora{ju 

Op}inski sud u Gra~anici 

Op}inski sud u Grada~cu 

Op}inski sud u Tuzli 

Op}inski sud u @ivinicama 

Op}inski sud u Te{nju 

Op}inski sud u @ep~u 

Op}inski sud u Travniku 

Op}inski sud u Mostaru 

Op}inski sud u Konjicu 

Op}inski sud u [irokom Brijegu 

Op}inski sud u Ljubu{kom 

Op}inski sud u Sarajevu 

Op}inski sud u Livnu 

UVJETI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir sljede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH, entitetskim ministarstvima pravde; kantonalnim i okru`nim sudovima, kantonalnim i okru`nim tu`ila{tvima kao i op}inskim i osnovnim sudovima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavljuje za stru~nog saradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavljenog konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijav- ljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesta sudija i tu`ilaca, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija, u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju nje- govog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

________________

BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

Sukladno ovlastima danim ~lankom 17. stavak 30. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daljem tekstu: "Zakon o VSTV"), te ~lanka 4. stavak 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lanka 4. stava 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENA MJESTA STRU^NIH SURADNIKA 

U op}inskim/osnovnim sudovima broj ALL SSO207 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Prijedoru 

Osnovni sud u Derventi 

Osnovni sud u Doboju 

Osnovni sud u Trebinju 

Osnovni sud u Vi{egradu 

Osnovni sud u Vlasenici 

Osnovni sud u Sokocu 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op}inski sud u Cazinu 

Op}inski sud u Ora{ju 

Op}inski sud u Gra~anici 

Op}inski sud u Grada~cu 

Op}inski sud u Tuzli 

Op}inski sud u @ivinicama 

Op}inski sud u Te{nju 

Op}inski sud u @ep~u 

Op}inski sud u Travniku 

Op}inski sud u Mostaru 

Op}inski sud u Konjicu 

Op}inski sud u [irokom Brijegu 

Op}inski sud u Ljubu{kom 

Op}inski sud u Sarajevu 

Op}inski sud u Livnu 

UVJETI 

Podnosilac prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o VSTV: 

Prilikom procjene kvalifikacija kandi- data Vije}e uzima u obzir sljede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal izravno u uredu Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim mini- starstvima pravde; entitetskim ministarstvi- ma pravde, kantonalnim i okru`nim sudo- vima, kantonalnim i orku`nim tu`itelj- stvima kao i op}inskim i osnovnim sudo- vima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudaca, tu`itelja i stru~nih suradnika potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavljuje za stru~nog suradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavljenog natje~aja. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koju razinu u sudovima ili tu`iteljstvima u BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obvezni su dostaviti obrazac za mjesto sudaca i tu`itelja, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija, u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

(so-229-a-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I. 

1. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite 

1.1.    Pomo}nik ministra Sektora za planirawe i finansirawe zdravstvene za{tite - 1 izvr{ilac 

1.2.    Pomo}nik ministra Sektora za monitoring i evaluaciju zdravstvenog sistema - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 

2.1.    Vi{i stru~ni saradnik za poslove dr`avqanstva - 1 izvr{ilac 

3. Ministarstvo finansija 

3.1. Na~elnik Odjeqewa - {ef pisarnice u Odjeqewu za op{te i administra- tivne poslove u Sekretarijatu - 1 izvr{ilac 

3.2.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne i administrativne poslove u Odjeqewu za op{te i administrativne poslove u Sekretarijatu - 1 izvr{ilac 

3.3.    Vi{i stru~ni saradnik - LAN administrator u Odsjeku za sistemsku administraciju u Odjeqewu za informacione tehnologije - 1 izvr{ilac 

3.4.    Vi{i stru~ni saradnik - Projektant aplikativnog softvera u Odsjeku za aplikativni softver - 1 izvr{ilac 

3.5.    Vi{i stru~ni saradnik za penzijska dru{tva i fondove u Odjeqewu za tr`i{te kapitala i hartije od vrijednosti u Resoru za finansijske poslove - 1 izvr{ilac 

3.6.    Vi{i stru~ni saradnik za hartije od vrijednosti u Odjeqewu za tr`i{te kapitala i hartije od vrijednosti - 1 izvr{ilac 

II. 

Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.5. 

  • VSS - ekonomski fakultet, naj- mawe 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci ili 1 (jedna) godina radnog iskustva u orga- nima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave, znawe engleskog jezika, znawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.6. 

  • VSS - ekonomski fakultet, naj- mawe 2 (dvije) godine radnog is- kustva u struci ili 1 (jedna) go- dina radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave, poznavawe engleskog jezika, znawe rada na ra~unaru. 

III. 

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na veb sajtu Agencije za dr`avnu upravu. 

IV. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezul- tati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

V. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, Ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim novinama - dnevnom listu "Nezavisne novine". 

Neblagovremene i nepotpune prija- ve ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora - intervjua sa kan- didatima. 

VI. 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i " Slu`benom glasniku BiH". 

(so-250-a-G/07)4 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45  stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske "Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06),  Agencija za dr`avnu upravu  ogla{ava 

PONI[TEWE 

JAVNOG KONKURSA 

1.    Na zahtjev Ministarstva poqopriv- rede, {umarstva i vodoprivrede broj 01-33-866/07 od 13.02.2007. godine poni{tava se javni konkurs koji se odnosi na popunu radnih  mjesta direktor Agencije za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi, direktor Agencije za uzgoj i selekciju u sto~arstvu i direktor Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda objavqen  u dnevnom listu listu "Glas Srpske" dana 03.10.2006. godine. 

Obrazlo`ewe 

1.    Dana 13.02.2007. godine Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodo- privrede  dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa koji se odnosi na izbor direktora Agencije za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivrede, direktora Agencije za uzgoj i selekciju u sto~arstvu i direktora Republi~kog hidrome- teorolo{kog zavoda. 

    Uva`avaju}i zahtjev organa  i ~iwenicu da se javni konkurs  raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava  javni konkurs raspisan za popunu naprijed  navedenih  radnih mjesta. 

(so-251-a-G/07) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta, pod brojem 096-0-Mal-06-000573, vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`itelja DOO "SP-MONT" Br~ko, Svetog Save 2, vlasnika Nedi} Miodraga iz Br~kog, zastupano po punomo}niku Stojakovi} Borislavu, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Leti} Dragana, iz Br~kog, Miroslava Krle`e 18 (ili Marina Dr`i}a 35), a radi   isplate duga. 

Tu`enom Leti} Draganu iz Br~kog postavlja se privremeni zastupnik Marjanovi} Milenko, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik sve dok mu organ starateljstva ne postavi zakonskog zastupnika. 

(so-217-G/07) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo unutra{njih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ broj 4705305, izdat 22. 09. 2004. godine u Br~ko Distriktu, na ime ANUELA [E^I], JMB 1809988186934 

b)    paso{ broj 4211877, izdat 05. 11. 2002. godine u Banjaluci, na ime @ELJKO SANKOVI], JMB 0208978104118 

2. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonu: 

a)    paso{ broj 4085913, izdat 06. 03. 2003. godine u Generalnom konzulatu BiH Bon, na ime HA[IM HALKI], JMB 2011986111076 

3. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ broj 4131885, izdat 13. 01. 2003. godine u Generalnom konzulatu BiH Minhen, na ime Lazar Kajkut, JMB1806975100004 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ broj 3415716, izdat 29. 01. 2002. godine u Generalnom konzulatu BiH [tutgart, na ime NADJA EL KOURDI, JMB 2006984195139 

b)    paso{ broj 3941571, izdat 21. 08. 2002. godine u Banjaluci, na ime DANIJELA [POLER, JMB 2201986805071 

c)    paso{ broj 4120342, izdat 10. 12. 2002. godine u Biha}u, na ime INDIR REKI], JMB 2406983110081 

d)    paso{ broj 4252246, izdat 02. 10. 2002. godine u Generalnom konzulatu BiH [tutgart, na ime EMIR TURSUN, JMB 1710981120001 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a)    paso{ broj 4493753, izdat 02. 08. 2003. godine u Ambasadi BiH Va{ington, na ime MILAK JASMIN, JMB 2109969140011 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a)    paso{ broj 5016819, izdat 16. 03. 2006. godine u Biha}u, na ime IBRO VELI], JMB 0212959113839 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu: 

a)    paso{ broj 5075395, izdat 19. 05. 2006. godine u Zenici, na ime DENIS KRASNI], JMB 1302969190001 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Rimu: 

a)    paso{ broj 5240074, izdat 28. 11. 2006. godine u Generalnom konzulatu BiH u Milanu, na ime ELVIR OMEROVI], JMB 0405990182396 

b)    paso{ broj 4767204, izdat 09. 11. 2004. godine u Generalnom konzulatu BiH u Milanu, na ime [EVALA OMEROVI], JMB 1307958187396 

c)    paso{ broj 4767173, izdat 29. 10. 2004. godine u Generalnom konzulatu BiH u Milanu, na ime Osman Omerovi}, JMB 1602956182399 

9. Pored navedenog Ministarstvo vanjskih poslova BiH donijelo je rje{enje o progla{enju neva`e}im diplomatskog paso{a broj 3002556, izdat 24. 04. 2006. godine od strane Ministarstva vanjskih poslova, na ime MUSTAFA CERI], JMB 0502952122172. 

(so-222-a-G/07) 


Ministarstvo unutra{njih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

 a)    paso{ broj 4331428, izdat 04.04.2003. godine u Biha}u, na ime VESNA ]ATI], JMBG 1106986505039 

b)    paso{ broj 4261965, izdat 21.11.2002. godine u Be~u, na ime VEDRAN D@IHI], JMBG 1009976160062 

c)    paso{ broj 4011888, izdat 14.06.2002. godine u Doboju, na ime ZORAN DRAGI^EVI], JMBG 3008954710388 

d)    paso{ broj 3328813, izdat 17.10.2002. godine u Banjoj Luci, na ime \EMILA ME[I], JMBG 1811962108255 

e)    paso{ broj 3363560, izdat 29.06.2002. godine u Be~u, na ime HUSEIN MAHMUTAGI], JMBG 2311960112469 

f)    paso{ broj 4225491, izdat 21.01.2003. godine u Banjoj Luci, na ime DALIBOR KNE@EVI], JMBG 1806978103934 

g)    paso{ broj 4468474, izdat 19.09.2003. godine u Biha}u, na ime AMIR NUHANOVI], JMBG 1001979112475 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a)    paso{ broj 3747902, izdat 22.04.2002. godine u Banjoj Luci, na ime DRAGANA KLINCOV, JMBG 1506977105050 

b)    paso{ broj 3410496, izdat 21.05.2001. godine u Bernu, na ime NERMIN DURAKOVI], JMBG 2712983110018 

c)    paso{ broj 3642562, izdat 19.11.2001. godine u Doboju, na ime @ELJKO VUKOVI], JMBG 1701965120027 

d)    paso{ broj 4019157, izdat 20.09.2002. godine u Lukavcu, na ime VEHID D@IBRI], JMBG 2603956182690 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a)    paso{ broj 3399971, izdat 02.09.2002. godine u Ljubljani, na ime ZINKA DURA^AK, JMBG 2512960505431 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ broj 4519383, izdat 19.11.2003. godine u @ivinicama, na ime FERID ARNAUT, JMBG 2705984183896 

b)    paso{ broj 4463608, izdat 26.06.2003. godine u Minhenu, na ime GORAN ANTI], JMBG 2009973171210 

c)    paso{ broj 5125262, izdat 17.07.2006. godine u Minhenu, na ime BENJAMIN JAJI], JMBG 2411999103526 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ broj 4756833, izdat 05.07.2005. godine u [tutgartu, na ime VELIMIR STOJAK, JMBG 2802990190093 

b)    paso{ broj 4470193, izdat 07.07.2003. godine u Be~u, na ime SAMIRA BEGANOVI], JMBG 1612982185857 

c)    paso{ broj 4761818, izdat 20.12.2004. godine u [tutgartu, na ime ADIS HASI], JMBG 1301988181998 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a)    paso{ broj 4139193, i2dat 24.03.2003. godine u Milanu, na ime SUAD ALI], JMBG 1508971183125 

b)    paso{ broj 4004574, izdat 03.09.2002. godine u Doboju, na ime ELVIR BE[I], JMBG 0908982123323 

c)    paso{ broj 3402558, izdat 12.01.2003. godine u Milanu, na ime AMIR BAJRAMOVI], JMBG 0307956174137 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu: 

a)    paso{ broj 4733294, izdat 20.10.2004. godine u Bijeljini, na ime ELDINA SEJDINOVI], JMBG 2907989188162 

8. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonu: 

a)    paso{ broj 3388369, izdat 12.04.2003. godine u Bonu, na ime DRAGAN STANKOVI], JMBG 2610959173133 

b)    paso{ broj 5103094, izdat 03.07.2006. godine u Bonu, na ime KENAN HASI], JMBG 1201996190039 

c)    paso{ broj 4747150, izdat 22.03.2005. godine u Bonu, na ime HAZIM KANTAREVI], JMBG 1505956162554 

d)    paso{ broj 4085913, izdat 06.03.2003. godine u Bonu, na ime HA[IM HALKI], JMBG 2011986111076 

e)    paso{ broj 5177562, izdat 29.08.2006. godine u Bonu, na ime JAKUP CRNETA, JMBG 2305951131531 

f)    paso{ broj 4247789, izdat 13.12.2002. godine u Bonu, na ime ZORAN HERCEG, JMBG 0103974192008 

g)    paso{ broj 4267591, izdat 30.08.2002. godine u Bonu, na ime HIDAJET IBRAHIMOVI], JMBG 251096812413 

h)    paso{ broj 3855621, izdat 10.09.2002. godine u Travniku, na ime FATA GANIJA, JMBG 1205978177004 

i)    paso{ broj 5103091, izdat 03.07.2006. godine u Bonu, na ime VAHIDA HASI], JMBG 1305972197180 

j)    paso{ broj 4447029, izdat 07.07.2003. godine u Prijedoru, na ime SANJA KOMUHIN, JMBG 0112973166940 

k)    paso{ broj 3632875, izdat 13.09.2002. godine u Biha}u, na ime JASMINKO HANDANOVI], JMBG 0508979163308 

i)    paso{ broj 4618735, izdat 30.06.2004. godine u Banjoj Luci, na ime ZINETA RIZVI], JMBG 1006971106486 

m)    paso{ broj 4917495, izdat 20.09.2005. godine u Bonu, na ime MELISA SARVAN, JMBG 1910988125032 

n)    paso{ broj 3505467, izdat 13.02.2002. godine u Zenici, na ime ELDIN SARAJLI], JMBG 2205977192194 

o)    paso{ broj 3865114, izdat 27.08.2002. godine u Banjoj Luci, na ime DARKO RIS, JMBG 2612974100005 

p)    paso{ broj 4481190, izdat 11.09.2003. godine u Bonu, na ime EDIN OMEROVI], JMBG 1011981183908 

q)    paso{ broj 3596382, izdat 23.01.2003. godine u Sarajevu, na ime VERNES GAKI], JMBG 0303984170028 

r)    paso{ broj 4208394, izdat 31.01.2003. godine u Bonu, na ime HAZIM D@AFI], JMBG 0311976122149 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a)    paso{ broj 3664099, izdat 04.07.2002. godine u Bijeljini, na ime DU[ANKA STOJANOVI], JMBG 08064186949 

b)    paso{ broj 3902996, izdat 16.05.2002. godine u Kladnju, na ime SENAHID KOVA^EVI], JMBG 0601964182411 

c)    paso{ broj 4697898, izdat 13.02.2004. godine u Zenici, na ime IBRAHIM AVDI], JMBG 0311975183144 

d)    paso{ broj 3695741, izdat 31.07.2002. godine u Bijeljini, na ime ILIJA STOJANOVI], JMBG 1902964180005 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a)    paso{ broj 5232803, izdat 30.10.2006. godine u Be~u, na ime TOMISLAVA CIGI], JMBG 0511929177678 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Va{ingtonu: 

a)    paso{ broj 4769856, izdat 13.08.2004. godine u Sarajevu, na ime NERMANA GAWTHROP, JMBG 1108968176519 

12. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a)    paso{ broj 3394211, izdat 24.02.2003. godine u Be~u, na ime SLAVKO KNEZEVI], JMBG 1209960120000 

b)    paso{ broj 3390170, izdat 13.01.2003. godine u Be~u, na ime MIHAILO KUKOLJ, JMBG 1706954183908 

c)    paso{ broj 4946110, izdat 11.11.2005. godine u Srbinju, na ime MILOVAN RAKOVI], JMBG 1511964133105 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ broj 3376621, izdat 16.05.2002. godine u Berlinu, na ime DAMIR MEHI], JMBG 0403971793411 

b)    paso{ broj 4731797, izdat 22.02.2005. godine u Berlinu, na ime D@EVAD AGANOVI], JMBG 1605970183917 

c)    paso{ broj 4500234, izdat 03.09.2003. godine u Bijeljini, na ime SAFET HUSI], JMBG 0207984180865 

d)    paso{ broj 4145274, izdat 08.03.2003. godine u Berlinu, na ime DARKO VOJINOVI], JMBG 1008971162532 

e)    paso{ broj 4826310, izdat 16.11.2004. godine u Bijeljini, na ime SMAJO SAHA^I], JMBG 1104947180898 

(so-252-a-G/07) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 019, po zahtjevu Karahasanovi} Fehima, sina Agana iz Brijega, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Karahasanovi} Nerminu, sinu Agana iz Brijega, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 406, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1121/4 "Brijeg", oranica povr{ine 468 m2 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Karahasanovi} Agan, sin Ibre iz Brijega, op}ina Zavidovi}i, i 

-    nekretnine upisane u Posjedovni list broj 1387 k.o. ^inovi}i, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1121/6 "Brijeg", oranica povr{ine 644 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Karahasanovi} Agan, sin Ibre, Karahasanovi} Nermin, sin Agana, i Karahasanovi} Emin, sin Agana. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-214-G/07) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 022, po zahtjevu Omerovi} Samira, sina Hamde iz Hajderovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 494, katastarska op}ina Hajderovi}i, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1543 "Laz", ku}a i zgrada povr{ine 49 m2, dvori{te povr{ine 462 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Omerovi} Hamdo, sin Hamde iz Hajderovi}a, Laz, op}ina Zavidovi}i. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-243-G/07) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Milak Du{anka, Velika Kladu{a, slu`bena legitimacija broj 0986, izdata od Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Banja Luka 

10 

Nalbanti} Hasan, {tedna devizna knji`ica broj 15-10-07-000829-4 Privredne banke Expozitura Rogatica 

11 

Mufti} Re{ad, {tedna devizna knji`ica broj 15-10-07-000340-2 Privredne banke Expozitura Rogatica 

12