novi_oglasi2003.JPG

Godina XI
Utorak, 20. 2. 2007. godine
 

Broj/Broj
11 

Godina XI
Utorak, 20. 2. 2007. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Evropskog istra`iva~kog centra Sarajevo, ulica Pru{~akova broj 2, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Evropski istra`iva~ki centar 

    Evropski istra`iva~ki centar  

    Europski istra`iva~ki centar 

    Skra}eni naziv je EIC, EIC, EIC 

    Naziv na engleskom jeziku je European Research Centre 

    Skra}eni naziv na engleskom jeziku je ERC 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Pru{~akova broj 2. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-430/06, knjiga Registra I, dana 05. 05. 2006. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

    TIJA MEMI[EVI], Sarajevo, Pru{~a- kova broj 2, direktor Udru`enja 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjene i dopune upisa u Registar u slu~aju nastupanja svake promjene u Statutu Udru`enja, naziva (skra}eni ako ima), znaka, ciljeva i djelatnosti Udru`enja, imena i adrese lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ~lanova Upravnog odbora, odnosno u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

Obrazlo`enje 

Evropski istra`iva~ki centar podnio je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde, dana 19. 04. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`be- ni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Mini- starstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-66/06
5. maja 2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-334/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercego- vine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Dolina broj 8, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini 

    Udru`ewe Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini  

    Udruga Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv Udru`enja je AD BIH, AD BIH, AD BIH 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Dolina broj 8. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-483/06, knjiga Registra I, dana 04. 08. 2006. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

    NEDIM GAVRANOVI], Sarajevo, ulica Kemala Kapetanovi}a broj 24, predsjednik Upravnog odbora 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`an je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Aktuarsko Dru{tvo u Bosni i Hercegovini podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde, dana 22. 06. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumenta- ciju: Odluka o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i pred- stavljanje, Odluka o imenovanju Uprav- nog odbora, te drugih potrebnih doku- menata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`be- ni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-96/06
4. augusta 2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-367/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercego- vine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja za istra`ivanje i organizacioni razvoj, Sara- jevo, ulica Kemal Begova broj 13, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje za istra`ivanje i organizacioni razvoj 

    Udru`ewe za istra`ivawe i organiza- cioni razvoj 

    Udruga za istra`ivanje i organizacioni razvoj 

    Skra}eni naziv Udru`enja je RODA, RODA, RODA 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je Research and organizational development association 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Kemal Begova broj 13. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-519/06, knjiga Registra I, dana 30. 11. 2006. godine. 

3.    Udru`enja ima svoj znak. Znak Udru- `enja je stilizovana slika ptice roda u ljubi~astoj boji sa uspravnom linijom narand`aste boje. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovano Udru`enje ima slobodu djelova- nja na cijelom podru~ju Bosne i Herce- govine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj regi- strovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

    NATA[A PRODANOVI], Sarajevo, ulica Karpuzova broj 27, predsjednik Udru`enja 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja prom- jene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za istra`ivanje i organiza- cioni razvoj podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dana 02. 11. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, to je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-149/06
30. novembra
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-433/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja Centar za samopouzdanje, Sarajevo, ulica ]emalu{a broj 1, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Centar za samopouzdanje 

    Udru`ewe Centar za samopouzdawe  

    Udruga Centar za samopouzdanje 

    Skra}eni naziv Udru`enja je Udru`enje SCRS, Udru`ewe SCSR, Udruga SCRS 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku je Center for Self Reliance 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica ]emalu{a broj 1. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-540/06, knjiga Registra I, dana 28. 12. 2006.godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak predstavlja grafi~ki prikazan kip slobode u invalidskim kolicima. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Mini- starstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

    NERMINA [ABANOVI], Sarajevo, ulica Semira Fra{te broj 15, izvr{ni direktor Udru`enja 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Centar za samopouzdanje podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dana 12. 12. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-178/06
28. decembra
2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-12/07) KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03,42/04 i 49/06) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I-1. Ministarstvo finansija 

1.1.    Vi{i stru~ni saradnik za fiskalnu analizu u Resoru za fiskalni sistem - 1 izvr{ilac 

1.2.    Vi{i stru~ni saradnik za upravni postupak u Resoru za fiskalni sistem - 1 izvr{ilac 

1.3.    Vi{i stru~ni saradnik za me|unarodne investicione projekte i garancije u Resoru za upravqawe dugom - 1 izvr{ilac 

1.4.    Vi{i stru~ni saradnik za me|unarodne buxetske kredite i garancije u Resoru za upravqawe dugom - 1 izvr{ilac 

1.5.    Vi{i stru~ni saradnik za unutra{wa kreditna zadu`ewa i garancije u Resoru za upravqawe dugom - 1 izvr{ilac 

1.6.    Vi{i stru~ni saradnik za emisiju i promet hartija od vrijednosti u Resoru za upravqawe dugom - 1 izvr{ilac 

1.7.    Vi{i stru~ni saradnik za konsolidovani unutra{wi dug u Resoru za upravqawe dugom - 1 izvr{ilac 

II 

Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.5. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.6. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.7. 

III 

Opis poslova za navedena radna mjesta nalazi se na veb sajtu Agencije za dr`avnu upravu. 

IV 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, Ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim novina- ma-dnevnom listu "Nezavisne novine". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VI 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Nezavisne novine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`be- nom glasniku BiH". 

(so-200-G/07) 


BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 25. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daljem tekstu: "Zakon o VSTV BiH"), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljem tekstu: "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

1.    Predsjednik Op}inskog suda u Konjicu, konkurs broj F7-4-KC-pre-0207 

2.    Glavni tu`ilac u Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona, konkurs broj F3-2-KT-gt-0207 

3.    Glavni tu`ilac u Tu`ila{tvu Kantona Livno, konkurs broj F10-2-KT-gt-0207 

4.    Zamjenik glavnog tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo, konkurs broj RS4-2-OkT-zt-0207 

5.    Zamjenik glavnog tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka, konkurs broj RS1-2-OkT-zt-0207 

6.    Dva (2) tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka - Posebno tu`ila{tvo za suzbijanje organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala, konkurs broj SPO-0207 

7.    Slijede}a mjesta u sudovima i tu`ila{tvima, konkurs broj ALL0207, kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud/Tu`ila{tvo 

Sudija 

Tu`ilaca 

Osnovni sud Vi{egrad 

 

Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka 

 

FEDERACIJA BiH 

Sud/Tu`ila{tvo 

Sudija 

Tu`ilaca 

Op}inski sud Velika Kladu{a 

 

Kantonalni sud Od`ak 

 

Kantonalni sud Sarajevo 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Zenica 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Travnik 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Mostar 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo 

 

8.    Jedan (1) dodatni sudija u Vrhovni sud FBiH, konkurs broj FSC-3-res-0207 

9.    Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Zenici, konkurs broj F4-1-KS-res-0207 

10.    Jedan (1) dodatni sudija u Op}inski sud u Kalesiji, konkurs broj F3-4-KA-res-0207 

UVJETI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI UVJETI 

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandi- dati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTV BiH: ~lan 25. za dodatnog sudiju u Vrhovni sud Federacije BiH, ~lan 28. za predsjednika Op}inskog suda u Konjicu, ~lan 31. stav 1. za glavne tu`ioce i zamjenike glavnog tu`ioca u kantonalno/okru`no tu`ila{tvo, te ~lanovi 27., 28. i 31. za sva ostala upra`njena mjesta. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir sljede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, te Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za mjesto sudije ili tu`ioca u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz navo|enje broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijav- ljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati druge prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudija i tu`ilaca, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Konkurs za pozicije dodatnih sudija ostaje otvoren do popunjavanja upra`njenih mjesta. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

________________

BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 25. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daqem tekstu: "Zakon o VSTV BiH"), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqem tekstu: "Vije}e") objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

1.    Predsjednik Op}inskog suda u Kowicu, konkurs broj F7-4-KC-pre-0207 

2.    Glavni tu`ilac u Tu`ila{tvu Tuzlanskog kantona, konkurs broj F3-2-KT-gt-0207 

3.    Glavni tu`ilac u Tu`ila{tvu Kantona Livno, konkurs broj F10-2-KT-gt-0207 

4.    Zamjenik glavnog tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo, konkurs broj RS4-2-OkT-zt-0207 

5.    Zamjenik glavnog tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka, konkurs broj RS1-2-OkT-zt-0207 

6.    Dva (2) tu`ioca u Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka - Posebno tu`ila{tvo za suzbijawe organizovanog i najte`ih oblika privrednog kriminala, konkurs broj SPO-0207 

7.    Slijede}a mjesta u sudovima i tu`ila{tvima, konkurs broj ALL0207, kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud/Tu`ila{tvo 

Sudija 

Tu`ilaca 

Osnovni sud Vi{egrad 

 

Okru`no tu`ila{tvo Bawa Luka 

 

FEDERACIJA BiH 

Sud/Tu`ila{tvo 

Sudija 

Tu`ilaca 

Op}inski sud Velika Kladu{a 

 

Kantonalni sud Oxak 

 

Kantonalni sud Sarajevo 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Zenica 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Travnik 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Mostar 

 

Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo 

 

8.    Jedan (1) dodatni sudija u Vrhovni sud FBiH, konkurs broj FSC-3-res-0207 

9.    Jedan (1) dodatni sudija u Kantonalni sud u Zenici, konkurs broj F4-1-KS-res-0207 

10.    Jedan (1) dodatni sudija u Op}inski sud u Kalesiji, konkurs broj F3-4-KA-res-0207 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavqeni kandidati moraju zadovoqiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTV BiH: ~lan 25. za dodatnog sudiju u Vrhovni sud Federacije BiH, ~lan 28. za predsjednika Op}inskog suda u Kowicu, ~lan 31. stav 1. za glavne tu`ioce i zamjenike glavnog tu`ioca u kantonalno/okru`no tu`ila{tvo, te ~lanovi 27., 28. i 31. za sva ostala upra`wena mjesta. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir sqede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u ulici Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; enti- tetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, te Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercego- vine, entitetskim, okru`nim i kanto- nalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavquje za mjesto sudije ili tu`ioca u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz navo|ewe broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet ne moraju dostavqati druge prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudija i tu`ilaca, popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Savjeta, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Konkurs za pozicije dodatnih sudija ostaje otvoren do popuwavawa upra`wenih mjesta. 

Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Savjeta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na temequ spola, rase, boje ko`e kandidata, na osnovu wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na temequ imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 

_________________

BOSNA I HERCEGOVINA
VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

Sukladno ~lanku 17. stavak 1. to~ke 1., 2. i 25. i ~lanku 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04 i 93/05, u daljem tekstu: "Zakon o VSTV BiH"), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljem tekstu: "Vije}e"), objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`iteljstvima kako slijedi: 

1.    Predsjednik Op}inskog suda u Konjicu, natje~aj broj F7-4-KC-pre-0207 

2.    Glavni tu`itelj u Tu`iteljstvu Tuzlanskog kantona, natje~aj broj F3-2-KT-gt-0207 

3.    Glavni tu`itelj u Tu`iteljstvu Kantona Livno, natje~aj broj F10-2-KT-gt-0207 

4.    Zamjenik glavnog tu`itelja u Okru`nom tu`iteljstvu Isto~no Sarajevo, natje~aj broj RS4-2-OkT-zt-0207 

5.    Zamjenik glavnog tu`itelja u Okru`nom tu`iteljstvu Banja Luka, natje~aj broj RS1-2-OkT-zt-0207 

6.    Dva (2) tu`itelja u Okru`nom tu`iteljstvu Banja Luka - Posebno tu`iteljstvo za suzbijanje organizo- vanog i najte`ih oblika gospodarskog kriminala, natje~aj broj SPO-0207 

7.    Slijede}a mjesta u sudovima i tu`iteljstvima, natje~aj broj ALL0207, kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud/Tu`iteljstvo 

Sudaca 

Tu`itelja 

Osnovni sud Vi{egrad 

 

Okru`no tu`iteljstvo Banja Luka 

 


FEDERACIJA BiH 

Sud/Tu`iteljstvo 

Sudaca 

Tu`itelja 

Op}inski sud Velika Kladu{a 

 

Kantonalni sud Od`ak 

 

Kantonalni sud Sarajevo 

 

Kantonalno tu`iteljstvo Zenica 

 

Kantonalno tu`iteljstvo Travnik 

 

Kantonalno tu`iteljstvo Mostar 

 

Kantonalno tu`iteljstvo Sarajevo 

 

8.    Jedan (1) dodatni sudac u Vrhovni sud FBiH, natje~aj broj FSC-3-res-0207 

9.    Jedan (1) dodatni sudac u Op}inski sud u Zenici, natje~aj broj F4-1-KS-res-0207 

10.    Jedan (1) dodatni sudac u Op}inski sud u Kalesiji, konkurs broj F3-4-KA-res-0207 

UVJETI 

Podnositelj prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI UVJETI 

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTV BiH: ~lanak 25. za dodatnog suca u Vrhovni sud Federacije BiH, ~lanak 28. za predsjednika Op}inskog suda u Konjicu, ~lanak 31. stavak 1. za glavne tu`itelje i zamjenike glavnog tu`itelja u kantonalno/okru`no tu`iteljstvo, te ~lanovi 27., 28. i 31. za sva ostala upra`njena mjesta. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir sljede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, te Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`iteljstvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za mjesto suca ili tu`itelja u jednom od gore navedenih sudova, uz navo|enje broja natje~aja. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koju razinu u sudovima ili tu`iteljstvima u BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e ne moraju dostavljati druge prijavni materijal. Obvezni su dostaviti obrazac za mjesto sudaca i tu`itelja, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a kao i u svim sudovima, tu`iteljstvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Natje~aj za pozicije dodatnih sudaca ostaje otvoren do popunjavanja upra`njenih mjesta. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacional- nog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njego- vog statusa po ro|enju. 

(so-206-a-G/07) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt u toku je postupak po prijedlogu Muratovi} Seada iz Brke, radi dokazivanja smrti, a koji predmet se vodi pod brojem R-47/05. 

MURATOVI] [EFKET, koji je ro|en 20. 01. 1934. godine u naselju Brka Br~ko, umro je dana 25. 02. 1998. godine u KMC Tuzla, na Odjeljenju Neurologije i pozivaju se svi koji znaju ne{to o tome da jave Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

(so-188/07) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u pravnoj stvari tu`itelja Ismajilefendi} Mirsada, iz Br~kog, sada u [vajcarskoj, kojeg zastupa punomo}nik Gligorevi} Milo{, advokat iz Br~kog, protiv tu`enih Mehmedinovi}-Murselovi} Rukije iz Br~kog, Mehmedinovi}-Murselovi} Hane iz Br~kog, Murselovi} ro|. Muji} Kadire iz Br~kog, i Murselovi} Ismete iz Br~kog, radi utvr|enja, v.sp. 2000 KM, na pripremnom ro~i{tu, odr`anom 02. 02. 2007. godine, donio je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda, broj 096-0-P-06-000605, od 02. 02. 2007. godine, u pravnoj stvari tu`itelja Ismajilefendi} Mirsada iz Br~kog, sada u [vajcarskoj, kojeg zastupa punomo}nik Gligorevi} Milo{, advokat iz Br~kog, protiv tu`enih Mehmedinovi}-Murselovi} Rukije iz Br~kog, Mehmedinovi}-Murselovi} Hane iz Br~kog, Murselovi} ro|. Muji} Kadire iz Br~kog, i Murselovi} Ismete iz Br~kog, radi utvr|enja, v.sp. 2000 KM, za privremenog zastupnika tu`enim Mehmedinovi}-Murselovi} Rukiji iz Br~kog, Mehmedinovi}-Murselovi} Hani iz Br~kog, Murselovi} ro|. Muji} Kadiri iz Br~kog, i Murselovi} Ismeti iz Br~kog, sada nepoznatog prebivali{ta, odnosno boravi{ta, postavljen je Vukovi} Jovan, advokat iz Br~kog. 

Tim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u ovoj pravnoj stvari sve dok se tu`eni ili njihov zakonski zastupnik ili punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca. 

(so-189/07) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/07/0202982 

BIH/07/0222769 

BIH/07/0222770 

(O-94/07) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama F BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI
[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-07-000 016, po zahtjevu Hasi} Admira, sina Kasima iz Donjih Mustajba{i}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 684, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa:  

- katastarska ~estica broj 116/1 “Luka”, oranica povr{ine 757 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Hasi} Kasim, sin Rasima iz Donjih Mustajba{i}a bb, op}ina Zavidovi}i. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

(so-194-G/07) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om CEMT dozvola broj 00104, izdata na ime TRGOVA^KO USLU@NO DRU[TVO "NAIL" d.o.o. Donji Vakuf. 

(O-98-G/07) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

Bogdan Slavica, [iroki Brijeg, slu`bena iskaznica broj 1888, izdata od Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH 

]urevac Munira, {tedna knji`ica broj 15-1007-003576-8 HVB Central profit banke Sarajevo 

Brankovi} Vahid, {tedna devizna knji`ica broj 15-1007-003080-1 HVB Central profit banke Sarajevo 

Had`ibuli} Asim, {tedne devizne knji`ice broj 15-1007-000067-1 i 19-1007-000067-3 HVB Central profit banke Sarajevo