LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak, 27. 11. 2006. godine
 

Broj/Broj
94 

Godina X/II
Ponedjeqak, 27. 11. 2006. godine 

  

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 1. 10. 2006. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1-JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE 

BAWA LUKA  

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 09-6644/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske 

Kontakt osobe: Rade Blagojevi}, Aleksandar Todorovi} 

Adresa: Zdrave Korde 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400965150008 

Telefon: 051/213-594, 218-647 

Faks: 051/216-595 

E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org 

Internet adresa: zdravstvo-srpske.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odobra broj 02-5896-79/06 od 25. 10. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka SUV vozila  4x4 po sistemu staro za novo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedan) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Zapo~iwe zakqu~ivawem ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e, ako wegova ponuda bude izabrana, dostaviti bankarsku garanciju za izvr{ewe ugovora u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom va`ewa: rok izvr{ewa + 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno pod ta~kom 3.3. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne starije od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN, specificirani u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena novog i starog vozila    u~e{}e 70%        2)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3)    kompatibilnost sa postoje}im vozilom     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 12. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 500,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 12. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 12. 2006. godine u 12,30 ~asova 

Kao pod I.1. sala za sastanke u prizemqu 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi sa obavje{tewem o nabavci mogu da se dobiju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova na telefone navedene pod I.1. 

Tenderska dokumentacija izdava}e se na osnovu pisanog zahtjeva i dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke 4.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj 551-001-00000163-25. 

Ponude mogu da podnesu samo ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi tro{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabavke. 

Ponu|a~ je du`an da dostavi sva tra`ena dokumenta, a stranice moraju biti numerisane. 

Original ponude se dostavqa zape~a}en u koverti sa naznakom "Nabavka SUV vozila /09-6644/06 - Ne otvaraj". 

(1-11-15225-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDI[NJA BOSNA
OP]INA BUSOVA^A
ORGANIZACIJA RATNIH VOJNIH INVALIDA 

I PORODICA [EHIDA I PALIH BORACA BUSOVA^A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Organizacija ratnih vojnih invalida (O RVI) Organizacija porodica {ehida i palih boraca (O P[iPB) 

Kontakt osoba: Lu{ija Mirsad 

Adresa: Ka}uni bb 

Po{tanski broj: 72264 Ka}uni 

Grad: Busova~a 

Identifikacioni broj O RVI-a: 4236265940003 

Identifikacioni broj O P[iPB-a: 4236247450007 

Telefon: 061/930-876 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. svakog radnog dana od 9 do 13 sati 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a Organizacija RVI i P[iPB 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka materijala za zavr{etak stambene zgrade 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i dovoz elektromaterijala 

LOT 2    Nabavka i dovoz materijala kanalizacionih cijevi,
        vodovodnih cijevi i hidrantske instalacije. 

LOT 3    Nabavka i dovoz stolarije, pozicija - vanjska i
        unutrarnja 

LOT 4    Nabavka i dovoz materijala za unutarnje
        malterisanje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u II.4. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

INVESTITORI ZADR@AVAJU PRAVO 

a)    da smanje obim poslova 

b)    da pove}aju obim poslova 

c)    da odustanu od dijela nabavke i 

d)    da odustanu od komplet nabavke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`ne poreske uprave o uredno izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda nadle`ne poslovnice PIO o uredno izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje (original ili ovjerena kopija) 

-    spisak stalno zaposlenih ovjeren od strane PIO 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (original ili ovjerena kopija) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice, ponu|a~ nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednjih 5 godina (original ili ovjerena kopija) 

Napomena: Ovjerene fotokopije ne smiju biti starije od 60 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju pravna lica: 

-    koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmetom otvorenog postupka, osim pravnih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja o javnim nabavkama shodno ~lanu 23. navedenog Zakona 

-    naziv i ta~na adresa 

-    ovjerena kopija rje{enja o registraciji sa svim prilozima 

-    ovjerena kopija poreskog i identifikacionog broja 

Napomena: Ovjerene kopije ne smiju biti starije od 90 dana. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponu|a~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista nabavke koji su izvedeni u posljednje tri godine, a koji su istog ili sli~nog sadr`aja kao nabavke koje su predmet otvorenog postupka (obavezno prilo`iti ugovore i potvrde o zadovoljavaju}oj izvedbi za navedene nabavke, kao i kopije okon~anih situacija) 

-    lista kadrova (kvalifikacije uposlenih, a naro~ito kvalifikacije lica koja }e biti anga`ovana na nabavci) 

-    lista opreme koju ponu|a~ ima na raspolaganju (prilo`iti kopije soabra}ajnih dozvola, licence i ateste za ma{ine) 

-    ugovor o saradnji grupe ponu|a~a (ovaj ugovor se dostavlja ukoliko dva ili vi{e ponu|a~a sudjeluju u zajedni~koj ponudi; ugovorom mora biti definisano koje nabavke tko nabavlja kako bi se mogla bodovati referenca; ponu|a~ koji sudjeluje u zajedni~koj ponudi ne mo`e dostavljati samostalnu ponudu) 

-    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, a tra`i avansno pla}anje, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za avansno pla}anje od za naru~ioca prihvatljive poslovne banke 

-    ispunjen i ovjeren originalan primjerak ponude, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom u KM, sa ura~unatim porezom na promet PDV 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70 bodova 

    2)    uskla|enost sa rokovima, na~inom
        pla}anja    u~e{}e 20 bodova 

    3)    referenc lista    u~e{}e 10 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Uplatu u iznosu od 100,00 KM na ‘irora~un broj: 1340400000012521 

Svrha uplate: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku i dovoz materijala 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu, sa naznakom: “Ne otvaraj - ponuda za nabavku materijala", dostaviti na adresu: Organizacija RVI i P[iPB Busova~a - Ka}uni bb. 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za ustupanje nabavke u “Slu`benom glasniku BiH”, do 15,00 sati. 

Naknadno pristigle i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana dostave ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se prvog narednog radnog dana nakon isteka posljednjeg dana za dostavu ponuda, sa po~etkom u 12,00 sati. 

Mjesto otvaranja ponuda: sala MZ Ka}uni u Ka}unima. 

Otvaranju mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{}eni predstavnici. 

Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em }e se zaklju~iti ugovor. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PONU\A^A 

Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u obavje{tenju i tenderskoj dokumentaciji, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Organizacija RVI i P[iPB Busova~a ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu ~lana 12. stav 2. to~ka b. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

(1-11-15240-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osobe: Tea Primorac, dipl. iur., Slu`ba za pravne poslove 

Ru`ica Naki}, dipl.iur., Slu`ba za pravne poslove 

Adresa: Kardinala Stepenica bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

Telefon: 313-241, 

@irora~un: 338 1002200717786 

Fax: 313-238 

E-mail: pr@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1    Instrumenti za kanulirane vijke 

LOT 2    Rezervni dijelovi za VALLEYLAB (FORECE 2),
        aparat za termokoagulaciju  

LOT 3    Ortopedski instrumentarij 

LOT 4    Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka
        (fakoemulzifikaciju), pribor i potro{ni materijal 

LOT 5    Centrifuga s hla|enjem za krvne vre}ice 

LOT 6    Inkubator i agitator za trombocite 

LOT 7    Digitalna vaga za tariranje krvnih vre}ica do 5000
        g s utezima 

LOT 8    Sterilni zavariva~ za krvne vre}e-konetor 

LOT 9    Automatski ekstraktor za separaciju komponenti krvi
         i krvne vre}e  

LOT 10    Plazma ekstraktor - ekpresor - manualni 

LOT 11    Hladnjak na - 30  do - 40o

LOT 12    Hladnjak za ~uvanje krvi na +4 o

LOT 13    Centrifuga za uzorke krvi 

LOT 14    Aparat za detekciju porasta bakterija u krvi i
        tjelesnim teku}inama  

LOT 15    RTG filmovi i kemikalije 

LOT 16    Nabava tiskanica i usluge tiskanja ~asopisa Klini~ke
        bolnice Mostar  

LOT 17    Nabava uredskog materijala 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 3338/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Instrumenti za kanulirane vijke 

LOT 2    Rezervni dijelovi za VALLEYLAB (FORECE 2),
        aparat za termokoagulaciju  

LOT 3    Ortopedski instrumentarij 

LOT 4    Aparat za operaciju prednjeg segmenta oka
        (fakoemulzifikaciju), pribor i potro{ni materijal 

LOT 5    Centrifuga s hla|enjem za krvne vre}ice 

LOT 6    Inkubator i agitator za trombocite 

LOT 7    Digitalna vaga za tariranje krvnih vre}ica do 5000
        g s utezima 

LOT 8    Sterilni zavariva~ za krvne vre}e-konetor 

LOT 9    Automatski ekstraktor za separaciju komponenti krvi
        i krvne vre}e 

LOT 10    Plazma ekstraktor - ekpresor - manualni 

LOT 11    Hladnjak na - 30  do - 40 o

LOT 12    Hladnjak za ~uvanje krvi na +4o

LOT 13    Centrifuga za uzorke krvi 

LOT 14    Aparat za detekciju porasta bakterija u krvi i
        tjelesnim teku}inama  

LOT 15    RTG filmovi i kemikalije 

LOT 16    Nabava tiskanica i usluge tiskanja ~asopisa Klini~ke
        bolnice Mostar  

LOT 17    Nabava uredskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ka bolnica Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze o kvalificiranosti po svim to~kama iz ~lanka 23. ZJN 

Dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od tri mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze, ne starije od 3 mjeseca iz ~lanka 25. a), b), c) i d) ZJN 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

Za lotove 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 ponuditelj mora dostaviti dokaz da posjeduje CE Certifikat, te da ima ovla{tenog lokalnog servisera za podru~je Bosne i Hercegovine 

Za lot 15 uvjet za u~e{}e je i kompatibilnost sa
postoje}om opremom i dostava certifikata za ponu|enu robu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1, 2, 3 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2.    kakvo}a    u~e{}e 15% 

    3.    uvjeti pla}anja    u~e{}e 10% 

    4.    kompatibilnost ponu|ene opreme    u~e{}e 15% 

LOT 4 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% 

    2.    kakvo}a    u~e{}e 30% 

    3.    servis i jamstvo    u~e{}e 10% 

    4.    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

LOT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% 

    2.    kakvo}a    u~e{}e 40% 

    3.    jamstvo    u~e{}e   5% 

    4.    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e   5% 

LOT 14 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% 

    2.    kakvo}a    u~e{}e 10% 

    3.    dosada{nja iskustva u radu s ponuditeljem    u~e{}e 10% 

    4.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    5.    uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

LOT 15 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% 

    2.    uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

    3.    iskustvo ponuditelja    u~e{}e 15% 

    4.    kakvo}a ponu|ene robe     u~e{}e 15% 

LOT 16 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2.    uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4.    iskustvo ponuditelja    u~e{}e 10% 

LOT 17 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    3.    iskustvo ponuditelja    u~e{}e 15% 

    4.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti od 27. 11. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 100 KM (po lotu). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

LOT 1    28. 12. 2006. godine u   8,30 sati 

LOT 2    28. 12. 2006. godine u   9,00 sati 

LOT 3    28. 12. 2006. godine u   9,30 sati 

LOT 4    28. 12. 2006. godine u 10,00 sati 

LOT 5    28. 12. 2006. godine u 10,30 sati 

LOT 6    28. 12. 2006. godine u 11,00 sati 

LOT 7    28. 12. 2006. godine u 11,30 sati 

LOT 8    28. 12. 2006. godine u 12,00 sati 

LOT 9    28. 12. 2006. godine u 12,30 sati 

LOT 10    29. 12. 2006. godine u   8,30 sati 

LOT 11    29. 12. 2006. godine u   9,00 sati 

LOT 12    29. 12. 2006. godine u   9,30 sati 

LOT 13    29. 12. 2006. godine u 10,00 sati 

LOT 14    29. 12. 2006. godine u 11,30 sati 

LOT 15    29. 12. 2006. godine u 11,00 sati 

LOT 16    29. 12. 2006. godine u 11,30 sati 

LOT 17    29. 12. 2006. godine u 12,00 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osobe: Tea Primorac, dipl. iur., Pravna slu`ba.; Ru`ica Naki}, dipl. iur., Pravna slu`ba 

Adresa: Kardinala Stepenica bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pr@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

(1-11-15242-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O NABAVI 

BROJ  I-5984/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne  d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Slaven Azinovi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.slu`ba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5984/06 od 14. 11. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Fax aparati, digitalni fotoaparati i ploter 

LOT 2    Fotokopir aparati 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta organizacijske jedinice Dru{tva: Opskrba elektri~nom energijom, Proizvodnja elektri~ne energije, Distribucija elektri~ne energije, Direkcija Dru{tva 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000 KM po lotu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca, od dana dostavljanja ponude. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 5. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2007. godine do 10.30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 5. 1. 2007. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM za jedan lot, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela
broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke,
broj 1610200023820097 kod Raiffeisen Bank d.d. Mostar 

Za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un
broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN 

LOT 1    Fax aparati, digitalni fotoaparati i ploter 

LOT 2    Fotokopir aparati 

(1-11-15249-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA GRADA^AC
 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 02-14-3598/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Grada~ac 

Kontakt osobe: Haselji} Mehmed i Nezi} Elvir 

Adresa: Op}ina Grada~ac, Husein kapetana  Grada{~evi}a 54 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 76250 

Grad: Grada~ac 

Identifikacioni broj: 4209156840000 

Telefon:  035/817-322 

Fax: 035/817-156 i 035/818-716 

E-mail: opc.grad@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. ili 2. sprat zgrade Op}ine, soba broj 9 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o dodjeli granta GAP o sufinansiranju, koje su osigurali Op}ina Grada~ac i [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju (SIDA) u saradnji sa Ameri~kom agencijom za me|unarodni razvoj (USAID) putem Projekta upravne odgovornosti (GAP). 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka GIS softwarea 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine Grada~ac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema prihva}enoj ponudi, s tim da ne mo`e biti du`i od 2 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu banarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat sa slu~ajevima odnosno da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokumenti i uslovi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokumenti i uslovi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    max. u~e{}e 60% 

    2)    uslovi pla}anja    max. u~e{}e 30% 

    3)    rok isporuke sa instaliranjem    max. u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja o javnoj nabavci. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 12. 2006. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 12. 2006. godine u 13,00 sati 

Sala Op}ine Grada~ac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji,  u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave (originali ili ovjerene fotokopije) ne smiju biti starije od 90 dana od dana objave u “Slu`benom glasniku BiH”. Ako se umjesto originala podnose ovjerene fotokopije, starost dokumenata se ra~una od datuma izdavanja upisanog u dokumentu, a ne od datuma ovjere. 

3.    Dokumenti uz ponudu trebaju biti ozna~eni na na~in nazna~en u tenderskoj dokumentaciji. 

4.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 30,00 KM, na ra~un bud`eta Op}ine Grada~ac, ‘irora~un broj: 132190000087, vrsta prihoda 722131, kod Tuzlanske banke. 

5.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

6.    Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude ili dostavljanjem pisma na faks br. 035/818-716, kontakt osoba Nezi} Elvir. 

7.    Ugovorni organ  ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

8.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-15254-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KP “PARK” A.D. MRKONJI] GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KP “Park” a.d. M. Grad 

Kontakt osoba: Jankovi} Du{an, dipl. ecc. 

Adresa: Stevana Sin|eli}a 51 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkonji} Grad 

Identifikacioni broj: 4401197280009 

Telefon: 050/211-506 

Fax: 050/22-066 

E-mail: kdp.park@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

Vr{enje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Vodovodni materijal 

LOT 2    Gorivo 

LOT 3    Mazivo 

LOT 4    Filteri (gorivo, zrak, ulje) 

LOT 5    Tehni~ki pregled, pranje vozila i monta`a guma 

LOT 6    Rezervni dijelovi za vozila 

LOT 7    Autogume 

LOT 8    Osiguranje imovine i lica 

LOT 9    Kancelarijski materijal 

LOT 10    Usluge {tampanja obrazaca 

LOT 11    HTZ oprema 

LOT 12    Sredstva za higijenu i osvje`avaju}i napici 

LOT 13    Sredstva javne higijene 

LOT 14    Sredstva za hlorisanje i kontrolu vode 

LOT 15    Elektromaterijal 

LOT 16    Alati i rezervni dijelovi 

LOT 17    Gra|evinski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eno po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od 1. 1. 2007. godine 

Do 31. 12. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pismena izjava ponu|a~a pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN za u~estvovanje na tenderu (izjava u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

-    rje{enje o upisu u sudski registar 

-    uvjerenje da je PDV obveznik 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 10% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 12. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 12. 2006. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 12. 2006. godine u 12,00 sati u prostorijama preduze}a 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da poni{ti obavje{tenje o nabavci ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora o nabavci robe bez obaveze da objasni razlog za dono{enje takve odluke. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

a)    naziv i adresu ponu|a~a 

b)    javno nadmetanje za tender broj 0718-665/06 od 17. 11. 2006. godine 

c)    “Ne otvaraj-otvara komisija” 

d)    ponu|a~ koji u~estvuje na vi{e lotova obavezno treba navesti brojeve lotova na koverti. 

(1-11-15257-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA “DJECA SARAJEVA”
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Javna ustanova “Djeca Sarajeva” Sarajevo 

Kontakt osobe: Klepo Mustafa, tel. 033/444-014; Rahi} Hasna, tel. 033/643-877 (za komercijalna pitanja) Slu`ba  nabavke, transporta i odr`avanja; Stamobli} Aida (za pravna pitanja) Slu`ba za pravne i op}e poslove, tel. 033/444-014 

Adresa: La Benevolencije 4 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200388610003 

Telefon: 033/213-529 

Fax: 033/213-529, 033/663-677 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija broj 10 - Slu`ba za nabavku, transport i tehni~ko odr`avanje 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt (pred{kolska ustanova) 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci i isporuci materijala za ~i{}enje i
        sredstava higijene u 2007. godini 

LOT 2    Ugovor o nabavci i isporuci lo`-ulja u 2007. godini 

LOT 3    Nabavka goriva u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Materijal za ~i{}enje i sredstva higijene
        Nabavka i isporuka materijala za ~i{}enje i sredstava
        higijene za vrti}e Javne ustanove “Djeca Sarajeva”
        (24 vrti}a) u 2007. godini.
        Isporuka se vr{i sukcesivno tokom godine, jedanput
        mjese~no fco skladi{e kupca, a na osnovu redovnih
        mjese~nih narud`bi 

LOT 2    Lo`-ulje 

        Nabavka i isporuka lo`-ulja lakog za kotlovnice
        vrti}a “Biseri”, ul. O~aktanum 60, Sarajevo i vrti}a
        “Ljiljani”, Omladinska 12 - Vogo{}a u Sarajevu.
        Nabavka lo`-ulja se vr`i sukcesivno prema potrebi,
        tokom sezone grijanja, a na osnovu  narud`bi kupca.
        Na~in isporuke - fco kotlovnice vrti}a 

LOT 3    Gorivo 

        Nabavka goriva vr{i se sukcesivno prema potrebi
        naru~ioca. Na~in isporuke - odmah i na najbli`oj
        benzinskoj pumpi ponudioca 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema specifikacii u sastavu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Skladi{te kupca: vrti} “Lastavica”, Grada~a~ka 145,
        Sarajevo 

LOT 2    Vrti} “Biseri”, O~aktanum 60, Sarajevo i vrti}
        “Ljiljani”, Omladinska 12, Vogo{}a, Sarajevo 

LOT 3     Najbli`a benzinska pumpa ponudioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot pojedina~no ili za sva tri lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e se zaklju~iti na period od momenta potpisivanja ugovora do 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`e se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih potkriterija:  

        - ponu|ena cijena    u~e{}e  90% 

        - uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima u kancelariji broj 10 (Slu`ba za nabavku, transport i tehni~ko odr`avanje, tel. 033/444-014), svakim radnim danom od 27. 12. 2006. godine u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prethodno predo~enje potvrde o uplati za tendersku dokumentaciju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM plus pripadaju}i PDV porez i ista se upla}uje na blagajni Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, La Benevolencije 4, kancelarija broj 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti sa pe~atom, po{tom ili li~no na protokol Javne ustanove “Djeca Sarajeva” (kancelarija broj 9), La Benevolencije 4, Sarajevo, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, najkasnije do 27. 12. 2006. godine do 14,30 sati. 

Na prednjoj strani koverte navesti “Ponuda za otvoreni postupak za nabavku i isporuku materijala za ~i{}enje, sredstava higijene, lo`- ulja i goriva - NE OTVARAJ ” (sa navo|enjem odgovaraju}eg lota). Na pole|ini koverte navesti puni naziv, adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1    5. 1. 2007. godine u   9,00 sati 

LOT 2    5. 1. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 3    5. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

Sjedi{te Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, La Benevolencije 4, Sarajevo, kancelarija 7. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

 Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija u sastavu ponude mora biti originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, numerisana i sastavljena po hronolo{kom redoslijedu navedenom u sadr`aju ponude (prilog 3 u sastavu tenderske dokumentacije). 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a naknadna poja{njenja ponuda u skladu sa Zakonom. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente (sadr`aj ponude u prilogu tenderske dokumentacije) bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima.  

(1-11-15275-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA “DJECA SARAJEVA”
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Javna ustanova “Djeca Sarajeva” Sarajevo 

Kontakt osobe: Klepo Mustafa, tel. 033/444-014; Rahi} Hasna, tel. 033/643-877 (za komercijalna pitanja) Slu`ba za nabavku, transport i odr`avanje; Stamobli} Aida (za pravna pitanja) Slu`ba za pravne i op}e poslove, tel. 033/444-014 

Adresa: La Benevolencije 4 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200388610003 

Telefon: 033/213-529 

Fax: 033/213-529, 033/663-677 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija broj 10 - Slu`ba za nabavku, transport i tehni~ko odr`avanje  

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt (pred{kolska ustanova) 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

-    Ugovor o nabavci i isporuci mlijeka i mlije~nih proizvoda u 2007. godini 

-    Ugovor o nabavci i isporuci hrane i prehrambenih artikala u 2007. godini  

-    Ugovor o nabavci i isporuci svje`eg vo}a i povr}a u 2007. godini 

-    Ugovor o nabavci i isporuci mesa i mesnih proizvoda u 2007. godini 

-    Ugovor o nabavci i isporuci hljeba u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka hrane za vrti}e Javne ustanove “Djeca Sarajeva” (24 vrti}a) u 2007. godini prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2    Ostali prehrambeni artikli 

LOT 3    Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 4    Svje`e meso i mesni proizvodi 

LOT 5    Hljeb 

Isporuka se vr{i sukcesivno tokom godine, mjese~no (LOT 1, LOT 2), sedmi~no (LOT 3, LOT 4) i dnevno (LOT 5), fco skladi{te kupca ili centralna kuhinja kupca, a na osnovu redovnih mjese~nh i sedmi~nih narud`bi kupca. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema specifikaciji u sastavu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 

Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

Skladi{te kupca: vrti} "Lastavica" ul. Grada~a~ka 145, Sarajevo 

LOT 2 

Ostali prehrambeni artikli 

LOT 3 

Svje`e vo}e i povr}e 

Centralna kuhinja kupca: vrti} "Dje~iji grad", Trg Barcelone bb, Sarajevo  

LOT 4 

Svje`e meso i mesni proizvodi 

LOT 5 

Hljeb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot pojedina~no, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e se zaklju~iti na period od momenta potpisivanja ugovora do 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
    navedenih potkriterija:  

    - ponu|ena cijena    u~e{}e 90% 

    - uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - detaljno poja{enjeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima u kancelariji broj 10 (Slu`ba za nabavku, transport i tehni~ko odr`avanje, tel. 033/444-014), svakim radnim danom od 27. 12. 2006. godine u periodu od 8,00 do 14,30 sati, uz prethodno predo~enje potvrde o uplati za tendersku dokumentaciju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40 KM plus pripadaju}i PDV porez i ista se upla}uje na blagajni Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, La Benevolencije 4, kancelarija broj 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti sa pe~atom, po{tom ili li~no na protokol Javne ustanove “Djeca Sarajeva” (kancelarija broj 9), La Benevolencije 4, Sarajevo, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, najkasnije do 27. 12. 2006. godine do 14,30 sati. 

Na prednjoj strani koverte navesti “Ponuda za otvoreni postupak za nabavku hrane - NE OTVARAJ”  (sa navo|enjem odgovaraju}eg lota). Na pole|ini koverte navesti puni naziv, adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1    4. 1. 2007. godine u   9,00 sati 

LOT 2    4. 1. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 3    4. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

LOT 4    4. 1. 2007. godine u 12,00 sati 

LOT 5    4. 1. 2007. godine u 13,00 sati 

Sjedi{te Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, La Benevolencije 4, Sarajevo, kancelarija broj 7. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija u sastavu ponude mora biti originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, numerisana i sastavljena po hronolo{kom redoslijedu navedenom u sadr`aju ponude (prilog 3. u sastavu tenderske dokumentacije) od rednog broja 1. do rednog broja 18. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a naknadna poja{njenja ponuda u skladu sa Zakonom. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente - dokumente (sadr`aj ponude u prilogu tenderske dokumentacije) bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosit ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima.  

(1-11-15276-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D. BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO
 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 10304-125/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija:  Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. 033/751-214; Sead Tupkovi}, tel. 033/751-255 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3EP-125/06 LOT 1     (Isporuka putni~kih, terenskih i teretnih
                                 vozila za potrebe OP Sarajevo) 

3EP-125/06 LOT 2    (Isporuka putni~kih i teretnih vozila za
                                    potrebe OP Tuzla) 

3EP-125/06 LOT 3      (Isporuka terenskih vozila za potrebe
                                    OP  Tuzla) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka putni~kih, terenskih i teretnih vozila za potrebe OP Sarajevo LOT 1 

1.    Putni~ko vozilo luksuzno    kom. 1 

2.    Putni~ko vozilo standardno    kom. 3 

3.    Putni~ko dostavno vozilo    kom. 2 

4.    Putni~ko terensko vozilo    kom. 1 

5.    Teretno vozilo sa produ`enom kabinom    kom. 2 

Isporuka putni~kih i teretnih vozila za potrebe OP Tuzla LOT 2 

1.    Putni~ko vozilo luksuzno    kom. 1 

2.    Putni~ko dostavno vozilo    kom. 1 

3.    Teretno vozilo sa produ`enom kabinom    kom. 1 

Isporuka terenskih vozila za potrebe OP Tuzla LOT 3 

1.    Terensko vozilo sa {asijom i nadogradnjom    kom. 2 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 

-    na paritetu DDU Sarajevo, skladi{te kupca (Paromlinska 72) - za inostrane ponu|a~e 

-    na oba pariteta razgrani~eno DDU i DDP Sarajevo, skladi{te kupca (Paromlinska 72) - za doma}e proizvo|a~e 

-    na paritetu Sarajevo, skladi{te kupca (Paromlinska 72), za doma}e ponu|a~e koji nude robu doma}eg porijekla (proizvedenu u BiH) 

LOT 2 

-    na paritetu DDU Sarajevo, skladi{te kupca Tuzla (Ljuba~e bb) - za inostrane ponu|a~e 

-    na oba pariteta razgrani~eno DDU i DDP Sarajevo, skladi{te kupca Tuzla (Ljuba~e bb) - za doma}e proizvo|a~e 

-    na paritetu Tuzla, skladi{te kupca (Ljuba~e bb) za doma}e ponu|a~e koji nude robu doma}eg porijekla (proizvedenu u BiH) 

LOT 3 

-    na paritetu DDU Sarajevo, skladi{te kupca Tuzla (Ljuba~e bb) - za inostrane ponu|a~e 

-    na oba pariteta razgrani~eno DDU i DDP Sarajevo, skladi{te kupca Tuzla (Ljuba~e bb) - za doma}e proizvo|a~e 

-    na paritetu Tuzla, skladi{te kupca (Ljuba~e bb), za doma}e ponu|a~e koji nude robu doma}eg porijekla (proizvedenu u BiH) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

LOT 1    5.000,00 KM/2.556,00 EUR 

LOT 2    5.000,00 KM/2.556,00 EUR 

LOT 3    2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane kupca, na iznos od 5% od vrijednosti robe bez PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kove ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom potupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke, b, c i d  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju tra`enih uslova. 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosi u smislu odredbi iz ~lana 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za ta~ke a, b, c, d, e, dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaku elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

A)    Ekonomski elementi ponude    (u~e{}e 70%) 

1. Jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude 

B)    Tehni~ki elementi ponude    (u~e{}e 30%) 

1.    Osnovne tehni~ke karakteristike opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovaj zahtjev je eliminatoran) 

2.    Dodatne karakteristike 

    - postojanje ovla{tenog servisa 

    - postojanje prodajnih i skladi{nih prostora za rezervne dijelove 

    - produ`ena garancija za odre|ene dijelove, poslije
 isteka garantnog roka  

    - pru`anje odre|enih pogodnosti pri odr`avanju 

    - lista preporu~enih rezervnih dijelova sa cijenama 

3.    Reference proizvo|a~a 

    - realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednjih
  5 godina  

4.    Zemlja porijekla vozila 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se pema Odluci iz  “Slu`benog glasnika BiH”, broj 65, od 21. 8. 2006. godine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke broj 10304-125/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni faks 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u “Slu`benom glasniku BiH”, u prostorijama Elekroprenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 d 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17%PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom “otkup tenderske dokumentacije broj 10304-125/06" (navesti broj lota). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove banjalu~ke banke, broj ra~una: 551001003400849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom “otkup tenderske dokumentacije broj 10304-125/06, navesti broj lota,  valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u “Slu`benom glasniku BiH”. 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti:  

“Tender/otvoreni postupak javne nabake broj 10304-125/06  (broj lota) ponuda”, sa naznakom “Ne otvarati” 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 12. 1. 2007. godine, do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje.  

Adresa prijema ponude: Elektroprenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15. ZJN) osiogurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponude ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti 12. 1. 2007. godine u 13,00 sati u prostorijama Elektroprenosa a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1.) 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-15278-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
“GRADSKE APOTEKE” TUZLA
 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU"Gradske apoteke" Tuzla 

Kontakt osoba: Pa{i} Bahira, dipl. occ 

Adresa: Albina Herljevi}a 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209014970003 

Telefon: 035/280-782 

Fax: 035/280-785 

E-mail: galenski@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor napovoljnijeg ponu|a~a za snabdijevanje lijekovima i ostalom robom iz asortimana apoteka i Galenskog laboratorija za potrebe JZU “Gradske apoteke” Tuzla 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a za sukcesivnu isporuku lijekova i ostale robe iz asortimana apoteka i Galenskog laboratorija za potrebe JZU “Gradske apoteke” Tuzla. 

Detaljan opis lijekova i ostale robe iz asortimana apoteka i Galenskog laboratorija je dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU “Gradske apoteke” Tuzla - na lokaciji organizacionih jedinica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od sklapanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom, identifikacionim brojem (ako nije PDV obveznik), PDV brojem (ako su PDV obveznici), imenom i prezimenom odgovone osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost ako je PDV obveznik (ovjerena fotokopija) 

-    odobrenje za promet lijekovima (ovjerena fotokopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti 

-    naziv poslovne banke kod koje ima otvoren ‘irora~un, broj ‘iro ra~una, te dokaz od banke da u posljednjih {est mjeseci ra~un nije bio blokiran  

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period (januar-juni 2006.) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti ponu|enih cijena, izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa PDV ili carina) 

-    izjavu ponu|a~a o mogu}nostima kontinuiranog dr`anja tromjese~nih zaliha na svojim skladi{tima 

-    izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da rok trajanja lijeka u vrijeme otpreme ne}e biti kra}i od osam mjeseci do isteka roka trajanja lijeka 

-    ukoliko se radi o lijekovima koji nisu objavljeni u posljednjem objavljenom registru lijekova F BiH, rje{enje o stavljanju lijeka u promet F BiH 

-    potvrdu o garanciji kvaliteta ponu|enog lijeka izdatu od nadle`nog organa ukoliko se radi o lijeku koji nije registriran u F BiH 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena jedini~na cijena pakovanja 

    2)    kvaliteta ponu|ene robe 

    3)    uslovi i na~in pla}anja 

    4)    dosada{nja iskustva sa ponu|a~em 

    5)    odobren rabat i druge finansijske pogodnosti 

    6)    rokovi dostave i urednost u snabdijevanju 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15 dana od objave obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 12. 2006. godne do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine u 12,00 sati, 

Tuzla, Albina Herljevi}a 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Doma zdravlja (prostorije Uprave JZU “Gradske apoteke”, svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati, uz dokaz o uplati na ra~un Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla, broj 132-100-03090813-90 kod Tuzlanske banke d.d. ili na blagajni Ustanove. 

    Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, nazna~iti “ne otvaraj - ponuda za tender”. Na koverti obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i faksa. 

3.    Sve stranice ponude treba numerisati i ovjeriti pe~atom. 

4.    Vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude }e se vr{iti po svakom lijeku. 

5.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

6.    Javna zdravstvena ustanova “Gradske apoteke” Tuzla ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge ovog postupka. 

(1-11-15283-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZDRAVSTVENA USTANOVA
OP[TA BOLNICA PRIJEDOR 

 OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Op{ta bolnica Prijedor 

Kontakt osobe: 

Za LOT 01    (nabavka i isporuka hljeba)    Kaurin Slavica   

Za LOT 02    (nabavka i isporuka mlijeka i mlije~nih
            proizvoda) Kaurin Slavica  

Za LOT 03    (nabavka i isporuka elektromaterijala)
            Smiljani} Velimir   

Za LOT 04    (nabavka i isporuka vodoinstalacionog
            materijala) Smiljani} Velimir   

Za LOT 05    (nabavka i isporuka raznih prehrambenih
            artikala) Kaurin Slavica   

Za LOT 06    (nabavka i isporuka mesa) Kaurin Slavica   

Za LOT 07    (nabavka i isporuka sredstava za odr`avanje
            ~isto}e) Relji} Dragan   

Za LOT 08    (nabavka i isporuka kancelarijskog materijala)
             [ijan Jadranka    

Za LOT 09    (nabavka i isporuka nafte i benzina)
            Smiljani} Velimir   

Za LOT 10    (nabavka i isporuka medicinskih plinova)
            Smiljani} Velimir   

Za LOT 11    (selektivno osiguranje imovine i lica)
            Juri{i} Rada    

Za LOT 12    (servisiranje i odr`avanje liftova)
             Smiljani} Velimir 

Adresa: Milana Vrhovca 1 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4401532680009 

Telefon: 052/234-731 

Fax: 052/231-929 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Za LOT 01    Nabavka i isporuka hljeba 

Za LOT 02    Nabavka i isporuka mlijeka i mlije~nih
            proizvoda 

Za LOT 03    Nabavka i isporuka elektromaterijala 

Za LOT 04    Nabavka i isporuka vodoinstalacionog materijala 

Za LOT 05    Nabavka i isporuka raznih prehrambenih
            artikala 

Za LOT 06    Nabavka i isporuka mesa 

Za LOT 07    Nabavka i isporuka sredstava za odr`avanje
            ~isto}e 

Za LOT 08    Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

Za LOT 09    Nabavka i isporuka nafte i benzina 

Za LOT 10    Nabavka i isporuka medicinskih plinova 

Za LOT 11    Selektivno osiguranje imovine i lica 

Za LOT 12    Servisiranje i odr`avanje liftova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ZU Op{ta bolnica Prijedor, Milana Vrhovca 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijede pisane dokaze da nemaju smetnje za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona, stav 1. ta~ka a, b, c, d, e i f, a {to dokazuju izvodi (potvrda iz sudskog registra i uvjerenja poreske uprave), fonda PIO, fonda zdravstvenog osiguranja. 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    puni naziv, adresa, telefon i fax ponu|a~a 

-    poreski identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena kopija sudske registracije ponu|a~a 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poslovne banke da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una, ne starije od 3 mjeseca 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 01 (nabavka i isporuka hljeba) 

-    izjava o posjedovanju vlastitog vozila za prevoz i adekvatne ambala`e za dostavu 

-    uvjerenje-certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti 

Za LOT 02 (nabavka i isporuka mlijeka i mlije~nih
proizvoda) 

-    izjava o posjedovanju vlastitog vozila za prevoz i adekvatne ambala`e za dostavu 

-    uvjerenje-certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti 

Za LOT 05 (nabavka i isporuka raznih prehrambenih artikala) 

-    izjava o posjedovanju vlastitog vozila za prevoz 

Za LOT 06 (nabavka i isporuka mesa) 

-    izjava o posjedovanju odgovaraju}eg vozila za prevoz i dostavu 

-    uvjerenje-certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti 

Za LOT 09 (nabavka i isporuka dizel goriva i benzina) 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti 

Za LOT 10 (nabavka i isporuka medicinskih plinova) 

-    referentna lista izvr{enih isporuka tra`enih roba u toku prethodnih 12 mjeseci 

-    izjava o posjedovanju vlastitog voznog parka za prevoz i dostavu ili ugovor sa prevozni~kom firmom 

-    uvjerenje-certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti 

Za LOT 11 (selektivno osiguranje imovine i lica) 

-    referentna lista izvr{enih sli~nih osiguranja za 2004. i 2005. godinu 

Za LOT 12 (servisiranje i odr`avanje liftova) 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje tra`enih usluga 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

-    avansno pla}anje 

-    odgo|eno pla}anje 

-    kvalitet 

-    rok isporuke 

-    tehni~ka opremljenost za izvo|enje radova i usluga 

-    procentualna zastupljenost tra`enog materijala 

-    procentualna zastupljenost tra`enog materijala 

-    mogu}nost brze nabavke i dostave odre|enih stavki 

-    prethodna saradnja 

-    naknadnom servisiranju i tehni~koj pomo}i 

-    garantnom periodu, vrsti i kvalitetu garancija 

Procentualna zastupljenost pojedinih kriterija za dodjelu ugovora je navedena u tenderskoj dokumentaciji za pojedine lotove. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mogu se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 

30 KM za lotove 7, 8 i 12 

40 KM za lotove 1, 2, 3, 4, 5 i 6 

50 KM za lotove 9, 10 i 11 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine po slijede}em rasporedu: 

Za LOT 01    u   9,00 sati 

Za LOT 02    u   9,30 sati 

Za LOT 03    u 10,00 sati 

Za LOT 04    u 10,30 sati 

Za LOT 05    u 11,00 sati 

Za LOT 06    u 11,30 sati 

Za LOT 07    u 12,00 sati 

Za LOT 08    u 12,30 sati 

Za LOT 09    u 13,00 sati 

Za LOT 10    u 13,30 sati 

Za LOT 11    u 14,00 sati 

Za LOT 12    u 14,30 sati 

Kao pod I.1. u biblioteci ustanove 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za LOT 01    231-911 lok. 166 

Za LOT 02    231-911 lok. 166 

Za LOT 03    231-911 lok. 222 

Za LOT 04    231-911 lok. 222 

Za LOT 05    231-911 lok. 166 

Za LOT 06    231-911 lok. 166 

Za LOT 07    231-911 lok. 175 

Za LOT 08    231-911 lok. 175 

Za LOT 09    231-911 lok. 222 

Za LOT 10    231-911 lok. 222 

Za LOT 11    231-911 lok. 295 

Za LOT 12    231-911 lok. 222 

Tenderska dokumentacija izdava}e se na osnovu pismenog zahtjeva i dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj: 56200700002646-71 koji se vodi kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope. 

Ponudu mogu da podnesu ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabave. 

Ponu|a~ je du`an da dostavi sve tra`ene dokumente koji moraju biti slo`eni, a stranice numerisane. Ponude dostavljati zape~a}ene u koverti sa naznakom: “Ponuda za javnu nabavku LOT_____” sa naznakom “Ne otvaraj”. 

Na koverti je obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-15291-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
JP DIREKCIJA  CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Emir Kasumagi}, dipl. ecc. tel. 033/250-375 

E-mail: fdc_stud@bih.net.ba 

Adresa: Terezije 54 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200339240004 

Telefon: 033/250-370 

Fax: 033/250-400 

E-mail: fd-ceste@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci putni~kih automobila za JP D.C. FBiH d.o.o. Sarajevo 

Referenca: JP D.C. FBiH d.o.o. Sarajevo /01-03.1-05R/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od datuma potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

-    prema obrascu iz tenderske dokumentacije 

-    period va`enja 88 dana od otvaranja ponuda 

-    izdata od podobne banke 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Nema 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a (“Slu`beni glansik BiH, br. 49/04) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Nema 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija : 

I    Cijena/vrijednost vozila 

II    Rok isporuke ponu|enih vozila 

III    Rok pla}anja ponu|enih vozila 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti po~ev od 27. 11. 2006. godine ugovornog organa uz potvrdu o uplati 50 KM u korist JP D.C. FBiH d.o.o. Sarajevo, Terezija 54, na ra~un br. 1540012000213981 kod UPI banke, vrsta prihoda 722539, sa pozivom na "TD br. D.C. FBiH d.o.o. Sarajevo/01-03.1-05R/06". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 1. 2006. godine u 12,15 sati, u sali za otvaranje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sadr`aj ponude je dat u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-15307-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MOSTAR 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 

Kontakt osobe: Mirela Kadi} ili Mile Bradi} 

Adresa: Dubrova~ka bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227137790008 

Telefon: 036/321-626, 033/723-120 

Fax: 036/313-284 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u pod I.1. 

Na telefon 036/321-627 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kod Mile Bradi}a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: UO-384/06 od 23. 6. 2006. godine - Nabavka goriva za putni~ke automobile i lo`-ulje za mini kotlovnice u Biha}u, Gora`du, Mostaru, Ljubu{kom i Kiseljaku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Postupak se ponavlja za: 

LOT 1    Nabavka goriva za putni~ke automobile Federalnog
        zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
        osiguranje za podru~je Federacije Bosne i
        Hercegovine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Federacije Bosne i Hercegovine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Nabavka goriva za putni~ke automobile Federalnog
        zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
        osiguranje za podru~je Federacije Bosne i
        Hercegovine. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina dana od zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. ZJN-dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. ZJN-dostaviti dokaze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. ZJN-dostaviti dokaze 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. ZJN-dostaviti dokaze 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    50% 

    2.    mre`na pokrivenost za FBiH    30% 

    3.    uslovi i na~in pla}anja    10% 

    4.    kvaliteta    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svaki radni dan od 28. 11. 2006. do 28. 12. 2006. godine od 9,00 do 15,00 sati, uz prilo`eni dokaz o uplati 50,00 KM na ra~un Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj: 1546002000398903, otvoren kod UPI BANKE Sarajevo, s naznakom “Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO”, broj 384/06. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponuditelju. 

Ponuditelji koji su platili preuzimanje tenderske dokumentacije i dostavili ponude osloba|aju se ponovnog pla}anja dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosni i Hercegovini (~lan 8. ZJN) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do  28. 12. 2006. godine do 12,00 sati na protokol FZ MIO/PIO, Dubrova~ka bb, Mostar 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 1. 2007. godine 

Za LOT 1 u 12,00 sati 

Mostar, Dubrova~ka bb, III kat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom. 

Na prednjoj strani koverte navesti “Ponuda za ponovni otvoreni postupak”-"Ne otvaraj", broj: 384/06 LOT 1. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerisati. 

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH. 

(1-11-15312-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
“JP BH PO[TA” D.O.O. SARAJEVO
CENTAR PO[TA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

BROJ 10.2.6-6.5-900/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: “JP BH Po{ta” d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Sarajevo 

Kontakt osoba: Ljumanovi} Edin 

Adresa: Zmaja od Bosne 88, Protokol - soba 110 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210021 

Telefon: 033/723-454 

Fax: 033/723-456 

E-mail: edinlj@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o nabavci materijala za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata Centra po{ta Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata Centra po{ta Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost, koli~ina i uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar po{ta Sarajevo, Put ‘ivota bb i Obala Kulina bana 8 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju odabira dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora. (Napomena: garancija ABS banke d.d. Sarajevo ne}e biti prihva}ena od strane naru~ioca). 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem, poreznim i PDV brojem 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama zaklju~no sa mjesecom julom 2006. godine (direktnih poreza-porezne uprave i indirektnih poreza (PDV)-Uprave za indirektno oporezivanje) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja zaklju~no sa mjesecom julom 2006. godine 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u otvorenom postupku za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva) 

-    lista najve}ih korisnika koje je ponu|a~ snabdijevao u prethodne dvije godine sa ukupnim vrijednostima obavljenih poslova, a koja je predmet ovog postupka 

-    originalna specifikacija proizvoda sa opisom, jedini~nom i ukupnim cijenama sa ura~unatim PDV-om 

-    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica o nepromjenljivosti cijena 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    rok isporuke proizvoda 48 sati od prijema narud`be 

-    uslovi i na~in pla}anja: pla}anje po izvr{enim sukcesivnim isporukama u zakonom predvi|enom roku 

-    opcija ponude maksimalno 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

-     izjava kojom se ponu|a~i obavezuju da }e dostaviti materijal u skladu sa tehni~kim listovima datim od strane ponu|a~a 

Stranice ponude moraju biti numerisane, uredno slo`ene, ozna~ene rednim brojem na na~in kako je to navedeno  u ovom poglavlju. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 12. 2006. godine 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Ponu|a~ je uz kopiju uplatnice du`an dostaviti uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2006. godine u 11,00 sati 

Centar po{ta Sarajevo 

Zmaja od Bosne 88 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. Sadr`aj originalne specifikacije proizvoda mora biti u potpunosti popunjen, u protivnom isti ne}e biti uzet u razmatranje. 

Ponude prispjele nakon nazna~enog roka smatra}e se neblagovremenim i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ, ZJN, naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 30,00 KM za svaki lot pojedina~no na ra~un broj 1291061000132130 kod HVB CP banke Sarajevo. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od strane naru~ioca, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacija najkasnije 7 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 11. 12. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na fax broj 033/723-454. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, usluge ili radove naru~ilac }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, naru~ilac ima pravo da odbaci ponudu. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju. 

Naru~ilac tako|er zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst ovog obavje{tenja objavljuje se u “Slu`benom glasniku BiH”, na web stranici www.bhp.ba. i u "Dnevnom avazu." 

(1-11-15326-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE  D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST O NABAVI 

BROJ I-5991/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne  d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Slaven Azinovi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5991/06 od 14. 11. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nafta i naftni derivati 

LOT 1    Mostar 

LOT 2    ^itluk 

LOT 3    ^apljina 

LOT 4    Rama 

LOT 5    [iroki Brijeg 

LOT 6    Ljubu{ki 

LOT 7    Grude 

LOT 8    Posu{je 

LOT 9    Livno 

LOT 10    Tomislavgrad 

LOT 11    Novi Travnik 

LOT 12    Vitez 

LOT 13    Kiseljak 

LOT 14    @ep~e 

LOT 15    Jajce 

LOT 16    Ora{je 

LOT 17    Od`ak 

LOT 18    Stolac 

LOT 19    Neum 

LOT 22    Drvar 

LOT 23    Kupres 

LOT 24    Glamo~ 

LOT 25    Grahovo 

LOT 26    Novi [eher 

LOT 27    Usora 

LOT 28    Uskoplje 

LOT 30    Nova Bila 

LOT 31    Kre{evo 

LOT 32    Busova~a 

LOT 33    Domaljevac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske crpke ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ava na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 12. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponudutelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 036/317-156, a najkasnije do 5. 1. 2007. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM za jedan lot, na ime naknade tro{kova (bankarske i druge eventualne tro{kove snosi kupac tenderske dokumentacije)  na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ka banka i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un br. 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN NAFTA I NAFTNI DERIVATI - LOT______. 

(1-11-15327-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I INVALIDA  ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 

Kontakt osoba: Ned`ad Goleti} 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200687870003 

Telefon: 033/212-603 

Fax: 033/221-061 i 033/212-932 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na federalnom nivou (entitetskom) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Roba-putni~ki automobil 

Marka: Audi 

Model: A4, Quatro 1,8T 

Snaga: 120/163 kW/KS. CCU 1781 

Boja: crna 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka putni~kih automobila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 putni~ki automobil 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Alipa{ina 41, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ka a, b, e i f 

    Kopije moraju biti ovjerene i ne starije od 30 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima-ne starije od 30 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dokaz o solventnosti transakcijskog ra~una (mati~nog) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav 4. ta~ke a, b, c i d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ene cijene (cijena vozila do registracije) 

    2)    rok isporuke 

    3)    uvjeti i na~in pla}anja 

    4)    garantni uvjeti 

    5)    servis i rezervni dijelovi 

    6)    popusti i ostale ponu|ene pogodnosti 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Nema 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 12. 2006. godine u 12,00 sati 

Alipa{ina 41, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12. ZJN. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovoreni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba stajati naziv i adresa ponu|a~a sa naznakom lota na koji se ponuda odnosi. Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, uz predo~eno pismeno ovla{tenje. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 

Kontakt osoba: Ned`ad Goleti} 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200687870003 

Telefon: 033/212-603 

Fax: 033/221-061 i 033/212-932 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 

Kontakt osoba: Ned`ad Goleti} 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200687870003 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata 

Kontakt osoba: Ned`ad Goleti} 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200687870003 

Telefon: 033/212-603 

Fax: 033/221-061 i 033/212-932 

(1-11-15328-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIONI^KO DRU[TVO “BH TELECOM”
SARAJEVO - DIREKCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 09.7-10-618/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dioni~ko dru{tvo “BH Telecom” Sarajevo, Direkcija Tuzla 

Kontakt osobe: za tehni~ka pitanja Avdi} Zuhrija; za ostalo Salkovi} Mirza  

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048 

Telefon: 035/274-422 

Fax: 035/255-206 

E-mail: 

zuhrija.avcic@bhtelecom.ba; 

mirza.salkovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

“Sukcesivna nabavka pogonskog goriva za poslovnu 2007. godinu” 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Euro dizel D2 

BMB 95 benzin 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Tuzla do
        118.000 l euro dizel D2, do 10.000 l BMB 95 

LOT 2    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e
        Gra~anica do 9.000 l euro dizel D2 

LOT 3    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Lukavac
        do 7.000 l euro dizel D2 

LOT 4    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Brka do
        5.000 l euro dizel D2 

LOT 5    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Srebrenik
        do 6.000 l euro dizel D2 

LOT 6    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Kalesija
        do 6.000 l euro dizel D2 

LOT 7    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e
         Grada~ac do 6.000 l euro dizel D2 

LOT 8    Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e @ivinice
        do 13.000 l euro dizel D2 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na prodajnom mjestu dobavlja~a (distributera) u mjestima navedenim po lotovima  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od momenta obostranog potpisa sporazuma i zavr{ava sa danom izvr{enja sporazuma ili najdalje godinu dana od obostranog potpisa sporazuma. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Da   

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 12. 2006. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e se dobiti uz prezentiranje dokaza o uplati 10,00 KM (deset konvertibilnih maraka) po lotu na ‘irora~un broj 1321000311634139 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, uz naznaku za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 09.7-10-618/06, za lot broj___. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 12. 2006. godine, do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 12. 2006. godine u 10,30 sati 

Regionalna direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, velika sala na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U cilju  eventualnih razja{njenja, nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ostale informacije po ovom odjeljku se nalaze u tenderskoj dokumentaciji.  

(1-11-15331-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Luki} Jasna 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/236-194 

Faks: 053/242-001 

E-mail: opstina@doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci ra~unara i opreme 

Ugovor o odr`avawu ra~unara i opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka ra~unara i opreme 

LOT 2    Odr`avawe ra~unara i opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i za oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Okvirni sporazum do 12 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju izbora za najpovoqnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju za izvr{ewe ugovora u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starije od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (ne starije od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda)  

-    izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (ne starija od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda)  

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu PIO (sa datumom izmirewa ne starijim od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (sa datumom izmirewa ne starijim od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerewe o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

Sve kopije moraju biti ovjerene. 

 III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

Sve kopije moraju biti ovjerene. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1    Nabavka ra~unara i opreme 

-    lista glavnih ispruka u posqedwoj godini 

-    spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom 

-    dokaz o kvalitetu robe (certifikati, katalozi) 

Za LOT 2    Odr`avawe ra~unara i opreme 

-    lista glavnih usluga pru`enih u posqedwoj godini 

-    spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom 

-    izjava o tehni~koj oprmqenosti i osposobqenosti za izvr{ewe konkretnih usluga 

Sve kopije moraju biti ovjerene. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1    Nabavka ra~unara i opreme 

Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Po osnovu svih kriterija mo`e se ostvariti maksimalno 100 bodova 

    - cijena    u~e{}e 70 bodova 

    - rok isporuke    u~e{}e 15 bodova 

    - uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 15 bodova 

LOT 2    Odr`avawe ra~unara i opreme 

        Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u zgradi Op{tine Doboj, soba 41, do 25. 12. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

Uplata sredstava za podizawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro ra~un broj 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, buxetska organizacija 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2006. godine u 12,00 ~asova , 

Op{tina Doboj, Hilandarska broj 1, sala broj 28 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Romeo Drqi} 

Adresa: Doboj 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/431-913 

Faks: 053/242-001 

E-mail: jasnal@doboj.net. 

(1-11-15334-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu
Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 i 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A- I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala VIII - Materijal za potebe anestezije. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala VIII - Materijal za potrebe anestezije 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 152 stavke razli~itih materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E-LI^NA SITUACIJA (~lan 23 ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrdu suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje Zakona u smislu njegovog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrdu o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrdu poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smiju biti stariji do 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci. 

Ako isprava izdata od Suda ne potvr|uje ~injenice iz ~lana 23. ta~ke c i d ZJN na isti na~in kako je tra`eno potrebno je uz isprave Suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih Sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca i ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 85% 

    2)    kvalitet na osnovu certifikata o kvalitetu    u~e{}e 10% 

    3)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e  5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 12. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 12. 2006. godine u 16,00 ~asova 

KCUS, TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br. 129101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu “otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala VIII - Materijal za potrebe anestezije”.  Kontakt osobe u vezi sa pla}anjem tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

“Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala VIII - Materijal za potrebe anestezije” 

“NE OTVARAJ - OTVARAJ KOMISIJA”. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-15348-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO USLU@NO PREDUZE]E “KOMUNALIJE” D.O.O. VELIKA KLADU[A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: Pajazetovi} Almir, dipl. men. 

Adresa: 7 korpusa bb 

Grad: Velika Kladu{a 

Telefon: 037/775-195, 061/192-920 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I    Oprema za gradsku sportsku dvoranu 

LOT II    Kamion sme}ar do 10 m3 kapaciteta 

LOT III    Izrada glavnog projekta za poslovne prostore uz
        Gradsku sportsku dvoranu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Minimalno 2.000,00 KM po lotu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za u~estvovanje u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkma BiH (“Slu`beni glasnik BiH”, 49/05), prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti original ili ovjerena kopija. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Na~in bodovanja prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i od 27. 11. 2006. godine u upravi JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladu{a. Cijena tenderske dokumentacije iznosi 100 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu iz I.1. do 26. 12. 2006. godine do 12,00 sati, s naznakom “NE OTVARAJ-PONUDA NA TENDER________LOT BR:______” 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponuda }e se otvarati na adresi iz I.1. 26. 12. 2006. godine u 12,20 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 49/04). 

(1-11-15349-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
FILOZOFSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U BAWOJ LUCI 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Filozofski fakultet Bawa Luka 

Kontakt osoba: Zoran Trivi}, dipl. pravnik 

Adresa: Bana Lazarevi}a 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400918070004 

Telefon: 051/319-662, 303-754 

Faks: 051/301-834 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Ne 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci putni~kog vozila - kombi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tip: putni~ko vozilo 

Godina proizvodwe: 2003-2006-11-16 

Oblik karoserije: kombi, 8+1 (devet sjedi{ta) 

Vrsta motora: dizel 

Snaga motora: 90-100 kW 

Zapremina motora: 2,5-2,9 l 

Kilometra`a: do 30.000 km 

Neopohodna oprema: klima, posebna sjedi{ta za svakog putnika, centralna brava, elektri~ni podiza~i predwih stakala/elektri~ni 

Vozilo mora biti o~uvano iznutra i s vana i ne smije biti prethodno havarisano i popravqano/farbano. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Filozofski fakultet, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

7 dana od momenta zakqu~ewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    original ili ovjerena kopija potvrde od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, ne starija od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. stav 1. ZJN) 

b)    original ili ovjerena kopija uvjerewa nadle`nog suda da ponu|a~ (kao pravno lice i odgovorno lice ponu|a~a) nije ka`wavan za privredni prestup, ne stariji od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. sav 1. ZJN) 

v)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

g)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osigurawe, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

d)    original ili ovjerena kopija uvjerewa poreske uprave o pla}enim poreskim obavezama, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)    original ili ovjerena kopija identifikacionog broja 

v)    original ili ovjerena kopija PDV broja 

g)    original ili ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica, odnosno rje{ewa o registrovanoj djelatnosti za fizi~ka lica 

d)    ostali uslovi predvi|eni u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    original ili ovjerena kopija potvrde banke da transakcijski ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadwih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    50% 

    2)    kilometra`a    50% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ne 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 12. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 12. 2006. godine u 10,00 sati u prostorijama dekanata Filozofskog fakutleta, Bana Lazarevi}a 1, Bawa Luka. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene navedene u ponudi trebaju biti izra`ene u konvertibilnim markama sa ura~unatim PDV-om. 

Ponude se obavezno podnose u pisanoj formi ovjerene i potpisane od lica koje je ovlastio ponu|a~. 

Ponude se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom i sa naznakom "Ponuda za javno nadmetawe - putni~ko vozilo (kombi)". 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili wihovi pismeno ola{teni predstavnici. Neblagovremene ponude kao i ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tewa ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i poni{ti obavje{tewe o nabavci u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. U ciqu eventualnih razja{wewa nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenim ponudama. 

(1-11-15362-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA OLOVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Olovo 

Kontakt osobe: Ibrahim Ple}an, Haris Bjeli} 

Adresa: Branilaca grada bb 

Po{tanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 4218190180000 

Telefon: 032/825-138, 032/825-131 

Fax: 032/825-105 

E-mail: op.olovo@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o dodjeli gra|evinskog materijala, finansijska sredstva obezbije|ena sa “Transfera za stambeno zbrinjavanje paraplegi~ara, djece bez oba roditelja, RVI i ~lanova PPB” 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gra|evinskog materijala u cilju stambenog zbrinjavanja najte`ih kategorija pripadnika bora~ke populacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija roba, koja je predmet javne nabavke, sadr`ana je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Naselje Gora, op}ina Vogo{}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odmah po potpisivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz o pravu u~e{}a u skladu sa ~lanom 23. ZJN 

a)    uvjerenje, izdato od nadle`nog organa, da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, ne starije od 3 (tri) mjeseca 

b)    uvjerenje izdato od suda da se protiv ponu|a~a nije vodio krivi~ni postupak u periodu od zadnjih 5 (pet) godina, ne starije od tri mjeseca 

c)    uvjerenje izdato od suda da se protiv direktora nije vodio krivi~ni postupak u periodu od zadnjih 5 (pet) godina, ne starije od tri mjeseca 

d)    uvjerenje izdato od poreske uprave da je ponu|a~ izmirio obaveze za pla}anje poreza u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

e)    uvjerenje izdato od nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama, ne starije od tri mjeseca 

f)    uvjerenje da je ponu|a~ registrovan kao obveznik PDV-a (za registrovane ponu|a~e) 

Dostaviti originalne potvrde ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

2.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena, ovjerena od strane ovla{tenog lica 

Dostaviti originalne potvrde ili ovjerene fotokopije. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

3.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

4.    referens lista ponu|a~a, odnosno lista isporuka predmeta tendera u posljednje dvije godine 

5.    garantni rok 

6.    ponuda sa jedini~nim cijenama, kao i ukupna cijena izra`ena u KM sa ura~unatim PDV-om na originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    80% 

    2)    referens lista    10% 

    3)    garantni rok    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti odmah po objavljivanju ovog obavje{tenja, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 ~asova. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM. 

Uslov: pri podizanju tenderske dokumentacije dostaviti na uvid dokaz o uplati. 

Uplate izvr{iti na: Op}ina Olovo 

@irora~uni:
199-049-00043223-68 ABS banka Sarajevo
129-404-10002300-48 HVB-Central profit banka Sarajevo 

Vrsta prihoda: 722439, sa naznakom “Za otkup tenderske dokumentacije”. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u “Slu`benom glasniku BiH” do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana od zadnjeg dana za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2 dana po zatvaranju javnog nadmetanja, mala sala Op}ine Olovo u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju na protokol Op}ine Olovo (adresa navedena pod I.4.), sa naznakom: "Ponuda za gra|evinski materijal u cilju stambenog zbrinjavanja najte`ih kategorija pripadnika bora~ke populacije - ne otvaraj". 

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude prihva}ena kao najpovoljnija Op}ina Olovo }e sklopiti ugovor, a prema ugovoru o dodjeli finansijskih sredstava sa “Transfera za stambeno zbrinjavanje paraplegi~ara, djece bez oba roditelja, RVI i ~lanova PPB” (broj 03-14-726/06 od 5. 9. 2006. godine). 

Ponu|a~ je du`an prilo`enu dokumentaciju obilje`iti prema redoslijedu u oglasu. Finansijski dio ponude zapakovati u posebnu kovertu. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Olovo 

Kontakt osobe: Haris Bjeli}, Ibrahim Ple}an 

Adresa: Branilaca grada bb 

Po{tanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 4218190180000 

Telefon: 032/825-138 

Fax: 032/825-105 

E-mail: op.olovo@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Olovo 

Kontakt osobe: Kadira Pa{ali}, Alibegovi} Selma 

Adresa: Branilaca grada bb 

Po{tanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 4218190180000 

Telefon: 032/825-138 (lokal 218) 

Fax: 032/825-105 

E-mail: Op.olovo@bih.net.ba 

(1-11-15365-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI “KREKA” U TUZLI D.O.O.
POGON STANDARD “KREKA” TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnici “Kreka” u Tuzli, d.o.o. - Pogon Standard “Kreka” Tuzla 

Kontakt osoba: ^edo Pavli}, dipl. pol 

Adresa: Rudarska 57 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: 035/280-093 

Fax: 035/280-093 

E-mail: poslovikomercijale@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka generalnog direktora br. 2100/06 od 13. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kobasice i salame 

LOT 2    Pa{tete 

LOT 3    Riblje konzerve 

LOT 3    Konzervirani trajni program 

LOT 5    Meso i riba 

LOT 6    Mlije~ni proizvodi 

LOT 7    Proizvodi na bazi bra{na 

LOT 8    Osvje`avaju}a pi}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnici “Kreka” u Tuzli, d.o.o. - Pogon Standard “Kreka” Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za dio lota, jedan lot, nekoliko lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupne ponu|ene cijene za godi{nje koli~ine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

-    period va`enja garancije je 90 dana 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od ukupne vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    period va`enja garancije je za perod va`enja ugovora 

-    garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesinalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

e)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza (direktnih poreza od Porezne uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadle`nog organa uprave) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

b)    ID broj 

c)    PDV broj ili izjava da ponu|a~ nije PDV obveznik 

d)    registracijski list o upisu u upisnik odobrenih objekata, sa evropskim veterinarskim izvoznim kontrolnim brojem - samo za proizvode koji su proizvedeni van granica BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu (2005.) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine 

-    naziv proizvo|a~a robe 

-    uzorci prehrambenih proizvoda koji se moraju predati u periodu od 3. do 9. 1. 2007. godine, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, u Centralnu kuhinju Moluhe na Ircu, u posebnim zapakovanim kutijama 

Komisija }e na osnovu dostavljenih uzoraka izvr{iti eliminaciju proizvoda koji ne zadovoljavaju kvalitet iz daljeg postupka javne nabavke. 

Dio komisije }e kontinuirano kontrolisati kvalitet proizvoda izabranih ponu|a~a prilikom realizacije ugovora. Ukoliko isti ne bude odgovarao ponu|enom uzorku, ugovor }e se raskinuti. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 82% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 18% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 1. 2007. godine u 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za jedan lot. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 1. 2007. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 1. 2007. godne u 12,00 sati 

Generalna direkcija Rudnika “Kreka” u Tuzli, d.o.o. Mije Kero{evi}a Guje 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom “Ponuda za prehrambene proizvode (NE OTVARATI)”. Tra`enu dokumentaciju ponu|a~i su obavezni dostaviti u dva primjerka (original i fotokopija). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadle`nog organa i ne starija od tri mjeseca. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane i uvezane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1. - III.4. ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. Uz ponudu obavezno prilo`iti dokaz o uplati tenderske dokumentacije. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

a) NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING ORGAN 

Company: Rudnici “Kreka” u Tuzli, d.o.o. - Section Standard “Kreka” Tuzla 

Contact person: ^edo Pavli}, dipl. pol 

Address: Rudarska 57 

Postage number: 75000 

Ctiy: Tuzla 

Identification number: 4209020780003 

Phone:+387: (0) 35/280-093 

Fax: +387 (0) 35/280-093 

E-mail: poslovikomercijale@bih.net.ba 

web: www.kreka.inet.ba 

b) TYPE OF CONTRACT 

Goods 

Is it possible to conclude the general agreement 

No 

c) SHORT DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT 

Package 1        Susages and salamis 

Package 2        Patties 

Package 3        Canned fish 

Package 4        Durable canned program 

Package 5        Meat and fishes 

Package 6        Milk products 

Package 7        Flour based products 

Package 8        Soft drinks 

d) TOTAL QUANTITY 

Quantities and specifications of goods are given in Tender documentation 

e) TYPE OF PROCEDURE 

Opened 

f) CONDITIONS FOR RECEIVING THE TENDER DOCUMENTATION 

Tender documentation can be taken till January 10, 2007 at 12 o'clock 

Charges for tender documentacion 50 KM (for one Package) 

g) DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

h) Januar 10, 2007 at 12 o'clock 

(1-11-15372-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\EWE, GRA\EVINARSTVO I EKOLOGIJU RS 

BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS 

Kontakt osoba: Stevo Jovi} 

Adresa: Vladike Platona bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401631580008 

Telefon: 051/348-600 

Faks: 051/316-174 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Predmet ugovora je nabavka roba i to: 

-    dva putni~ka automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Definisan tenderskom dokumentacijom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina/obim ugovora definisan je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba i lokacija definisani su u tendeskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Trajawe ugovora i rok izvr{ewa definisani su u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana u BiH za obavqawe djelatnosti koja je predmet obavje{tewa o nabavci putem otvorenog postupka, izuzev subjekata koji su iskqu~eni iz prava sudjelovawa prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to ponu|a~ dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoqnija ponuda koja se utvr|uje primjenom potkriterija i isti je definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se bez naknade obezbijediti svakim radnim danom na adresi kao pod I.1. od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", zakqu~no sa 28. danom od dana objavqivawa. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

Rok za dostavqawe ponuda je 28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni period va`nosti ponude je 90 dana od krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se 26. 12. 2006. godine u prostorijama Ministarstva za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju, Vladike Platona bb, Bawa Luka u 12,00 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnom tenderskom obrascu na kojem je iskazana specifikacija (vrsta i koli~ina roba ili usluga), sa svim tra`enim elementima i sa obavezno nazna~enom cijenom sa PDV, iskazanom u konvertibilnim markama. 

Originalni obrazac sastavni je dio tenderske dokumentacije. 

Ponuda se smatra potpunom ako je ponu|a~ iskazao sve pozicije sa tra`enim elementima. 

Ponude koje su neblagovremene ne}e se uzeti u razmatrawe. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

(1-11-15382-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Vesna Dragi~evi} mr. ph. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-316 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude  dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci  lijekova-citostatika za potrebe Bolni~ke zdravstvene za{tite u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lijekova-citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom  garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje 

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

-    ovjerena fotokopija rje{enja, uvjerenja ili drugog dokumenta o ispunjenosti uslova za bavljenje prometom lijekova na veliko izdata od strane nadle`nog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da su ponu|eni lijekovi registrovani u BiH 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni lijekovi imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa: 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 13,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koji budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-316 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba Vesna Dragi~evi}. 

Navedene koli~ine u tenderu mogu odstupati od +20% do -20%. 

(1-11-1539106) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikt BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu  

Kontakt osoba: dr. Boris Dobrojevi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-422 

Fax: 049/233-920 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude se dostavljaju li~nom predajom na prijemni {alter 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 12 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci testova, seruma, otopina i drugih medicinskih materijala za potrebe Slu`be za patologiju Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka testova, seruma, otopina i drugih medicinskih materijala za potrebe Slu`be za patologiju u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina  koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje  

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta BiH, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda.  

Obavje{tenje o razvrstvanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle 

-     izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine u 12,20 sati   

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koji budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu.  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-422 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba dr. Boris Dobrojevi}. 

Koli~ine navedene u tenderskim specifikacijama mogu odstupati od +20% do -20%. 

(1-11-15392-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikt BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu  

Kontakt osoba: dr. Azrija Pa{ali} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-423 

Fax: 049/233-920 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude  dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci testova, seruma, otopina i drugih medicinskih materijala za potrebe Slu`be za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka testova, seruma, otopina i drugih medicinskih materijala za potrebe Slu`be za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina  koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesioanlni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje  

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta BiH, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda.  

Obavje{tenje o razvrstvanju poslovnog subjekta prema djelatnosti. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine u 13,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koji budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu.  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-423 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba dr. Azrija Pa{ali}. 

Koli~ine navedene u tenderskim specifikacijama mogu odstupati od +20% do -20%. 

(1-11-15393-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: mr. med. sci Enes Pa{ali} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-422 

Fax: 049/233-920 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude  dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 14,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci testova i drugih medicinskih materijala za potrebe Centralnog laboratorija u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka testova i drugih medicinskih materijala za potrebe Centralnog labortorija u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje 

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta BiH, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

Obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijal imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa: 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 14,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koju budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-422 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba mr. med. sci Enes Pa{ali}. 

Koli~ine navedene u tenderskim specifikacijama mogu odstupati od +20% do - 20%. 

(1-11-15396-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Vesna Dragi~evi} mr. ph. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-316 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku,  Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude  dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 12,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci  lijekova-anestetika za potrebe Bolni~ke zdravstvene za{tite u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lijekova-anestetika za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17 UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje 

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

-    ovjerena fotokopija rje{enja, uvjerenja ili drugog dokumenta o ispunjenosti uslova za bavljenje prometom lijekova na veliko izdata od strane nadle`nog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da su ponu|eni lijekovi registrovani u BiH 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni lijekovi imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa: 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 12,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koji budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-316 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba Vesna Dragi~evi}. 

Navedene koli~ine u tenderu mogu odstupati od +20% do -20%. 

(1-11-15397-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: dr. med. sci Marija Be}irevi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-049 

Fax: 049/233-920 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku,  Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude  dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 14,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci  testova, seruma i drugih medicinskih materijala za potrebe Mikrobiolo{ke slu`be u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka testova, seruma i drugih medicinskih materijala za potrebe Mikrobiolo{ke slu`be u Pododjeljenju za bolni~ku zdravstvenu za{titu, u Br~ko Distriktu BiH za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 20.000,00 KM dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 20.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje 

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta BiH, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navedenim uslovima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

Obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa: 22. 12. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1290079404545811, sa naznakom vrste prihoda 721124, {ifra op{tine 099. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine u 14,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima koji budu izabrani zaklju~iti ugovore o nabavci roba tek kada budu obezbije|ena sredstva u bud`etu za 2007. godinu. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/216-049 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba dr med. sci Marija Be}irevi}. 

Koli~ine navedene u tenderskim specifikacijama mogu odstupati od +20% do -20%. 

(1-11-15398-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH, Operativno podru~je Banja Luka 

Kontakt osobe: Milenko Ili{evi}/Branka Terzi} 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 051/394-055/393-313 

Fax: 051/392-712 

E-mail: milenkoilisevic@elprenos.com/branka.terzic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. T-11/06-Nabavka opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje (110 kV kompozitnih izolatora, spojne i ovjesne opreme za dalekovode, spojne opreme za trafostanice, NN kablova). 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme i materijala za redovno i investiciono odr`avanje: 

LOT 1    Nabavka 110 kV kompozitnih izolatora 

LOT 2    Nabavka spojne i ovjesne opreme za dalekovode i
        spojne opreme za trafostanice 

LOT 3    Nabavka niskonaponskih kablova (komandno
        signalni kablovi, napojni kablovi) 

Detaljne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne koli~ine i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji.  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je skladi{te naru~ioca u Rami}ima, Banja Luka. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|eno za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{eno krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina, ne starija od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje, (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu i prvo polugodi{te 2006. godine  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc listu uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Zepter komerc banke a.d. Banja Luka, filijala Banja Luka na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, broj ra~una 567-162-11001266-15, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: kupovina tenderske dokumentacije br. T-11/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Zepter komerc banke AD, Banja Luka SWIFT ZEKBBA22 ra~un br. 936 5503 00 na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja luka, br. 540100-1752987, preko DEUTCHE BANK AG, Frankfurt/Main Germany, SWIFT DEUTDEFF, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: kupovina tenderske dokumentacije br. T-11/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 13,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 27. 1. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e  biti izvr{eno u Elektroprenosu BiH, Operativno podru~je Banja Luka u sali za sastanke dana 27. 12. 2006. godine u 14,00 ~asova 

(1-11-15410-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH, Operativno podru~je Banja Luka 

Kontakt osobe: Milenko Ili{evi}/Branka Terzi} 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 051/394-055/393-313 

Fax: 051/392-712 

E-mail: milenko.ilisevic@elprenos.com/branka.terzic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. T-10/06-Nabavka toplocin~ane ~eli~ne konstrukcije za redovno i investiciono odr`avanje dalekovoda i nosa~e aparata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka toplocin~ane ~eli~ne konstrukcije za redovno i investiciono odr`avanje dalekovoda i nosa~e aparata. 

Detaljna specifikacija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina koja se nabavlja je 60 tona. 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je skladi{te naru~ioca u Rami}ima, Banja Luka. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|eno za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{eno krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne starija od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje, (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu i prvo polugodi{te 2006. godine  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Zepter komerc banke ad Banja Luka filijala Banja Luka na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, broj ra~una 567-162-11001266-15, sa naznakom: Za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-10/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Zepter komerc banke a.d., Banja Luka, SWIFT ZEKBBA22 ra~un br. 936 5503 00 na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, br. 540100-1752987, preko DEUTCHE BANK AG, Frankfurt/Main Germany, SWIFT DEUTDEFF, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: kupovina tenderske dokumentacije br. T-10/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 12,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 27. 1. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u Elektroprenosu BiH, Operativno podru~je Banja Luka u sali za sastanke dana 27. 12. 2006. godine u 13,00 ~asova 

(1-11-15411-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH, Operativno podru~je Banja Luka 

Kontakt osobe: Milenko Ili{evi}/Branka Terzi} 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 051/394-055/393-313 

Fax: 051/392-712 

E-mail: milenko.ilisevic@elprenos.com/branka.terzic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. T-09/06 - Nabavka transformatorskog ulja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka transformatorskog ulja proizvedenog iz naftnih baznih ulja sa prirodno niskom ta~kom te~enja. Tra`eno ulje ne smije sadr`avati PCB niti PCT. 

Detaljna specifikacija data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina koja se nabavlja je 20 tona. 

Detaljni podaci sa pakovanjem i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je skladi{te naru~ioca u Rami}ima, Banja Luka. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|eno za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{eno krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne starija od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

    bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu i prvo polugodi{te 2006. godine  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Zepter komerc banke AD Banja Luka filijala Banja Luka na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, br. ra~una 567-162-11001266-15, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-09/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Zepter komerc banke ad, Banja Luka SWIFT ZEKBBA22 ra~un br. 936 5503 00 na ra~un “Elektroprenos BiH” a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Banja Luka, br. 540100-1752987, preko DEUTCHE BANK AG, Frankfurt/Main Germany, SWIFT DEUTDEFF, sa naznakom: za Elektroprenos Banja Luka i identifikacijom svrhe: kupovina tenderske dokumentacije br. T-09/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 27. 1. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e  biti izvr{eno u Elektroprenosu BiH, Operativno podru~je Banja Luka u sali za sastanke dana 27. 12. 2006. godine u 12,00 ~asova. 

(1-11-15412-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP “ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE” D.D.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. 

Kontakt osoba: Vladimir Zovko, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/310-847 

Fax: 036/317-157 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgra|ene hidroelektrane HE Rama, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Pe} Mlini i CHE ^apljina. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvr{iti godi{nje poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgra|ene hidroelektrane HE Rama, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Pe} Mlini i CHE ^apljina prema programu poribljavanja koji je izradio Zavod za ribarstvo, zoologiju i za{titu voda Agronomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Elektroprivreda HZ HB - Proizvodnja elektri~ne energije Mostar 

- Pogoni: HE Rama, HE Mostar, HE Jajce I, HE Jajce II, HE Pe} Mlini i CHE ^apljina. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj registriran u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Financijski izvje{taj tvrtke za 2005. godinu 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    referenc lista izvr{enih poribljavanja - u posljednje tri godine s vrijednostima, datumima i primateljima, izdanih u obliku potvrde od strane primatelja 

-    popis opreme kojom }e se izvr{iti poribljavanje 

-    dokaz o izvr{enoj zdravstvenoj kontroli i utvr|enoj kakvo}i riblje mla|i (~lan 26. stav 5. ZJN u svezi sa ~lankom 34. Zakona o slatkovodnom ribarstvu) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e 80% 

    2)    tehni~ka mjerila - reference i oprema    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 28. 12. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

28. 12. 2006. godine u 11,00 sati 

Mostar, Biskupa ^ule 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili fax iz istog odjeljka. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 100 KM na ‘irora~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Zagreba~ke banke Mostar, s naznakom: “Natje~ajna dokumentacija - Poribljavanje ribolovnih voda na kojima su izgra|ene hidroelektrane HE Rama, HE Mostar, HE Jajce I, He Jajce II, HE Pe} Mlini i CHE ^apljina. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP “Elektorprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d., Proizvodnja el. energije Mostar, Sektor za upravljanje proizvodnjom 

Kontakt osoba: Vladimir Zovko 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/333-252 

Fax: 036/333-253 

E-mail: vladimir.zovko@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP “Elektoprrivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d., Proizvodnja el. energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a 

Adresa: Bleibur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/333-252 

Fax: 036/333-253 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP “Elektorprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d., Proizvodnja el. energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a 

Adresa: Mile Budaka 106a 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/326-085 

Fax: 036/327-979 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

(1-11-15413-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli 

Kontakt osobe: prof. dr. sc. Midhat Suljkanovi}, doc. dr. sc. Elvis Ahmetovi}, doc. dr. sc. Zehrudin Osmanovi} 

Adresa: ZAVNOBiH-a 6 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710005 

Telefon: 035/320-764, 320-756 

Fax: 035/320-741 

E-mail: suljkan@hotmail.com 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka in`injerske edukacijsko-istra`iva~ke opreme za Procesno in`enjerstvo i Prehrambenu tehnologiju na Tehnolo{kom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tehnolo{ki fakultet Univerziteta u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisivanja i traje do isporuke roba. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) - specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih
    potkriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet robe    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke i instaliranje    u~e{}e  6% 

    4)    garantni rok na opremu    u~e{}e  4% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 12. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 27. 12. 2006. godine u 10,00 sati u prostorijama Tehnolo{kog fakulteta u ul. Univerzitetska 8. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu ZAVNOBiH-a 6 sa naznakom “Ponuda sa cijenama - Tender broj 01-7305-1/06  (nazna~iti  ”NE OTVARAJ"). 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj: 1321000256000080 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, vrsta prihoda: 722611; bud`etska organizacija 2404001; poziv na broj 7009000000, primalac Tuzlanski kanton, Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: 035/320-741. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-15427-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
VLADA TUZLANSKOG KANTONA
URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH ORGANA
 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Tuzlanski kanton, Ured pri Vladi Tuzlanskog kantona (Ureda premijera, Ureda Vlade, Ureda za zakonodavstvo, Ureda za internu reviziju i Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona) i Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona 

Kontakt osoba: Smajlovi} Ned`ad 

Adresa: Slatina 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209418710005 

Telefon: Tel-fax: 035/280-711 

Internet adresa: www.tk.kim.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna nabavka u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa 1    Kancelarijski materijal 

Grupa 2    Isporuka higijenskog i potro{nog materijala 

Grupa 3    Servisiranje fotokopir aparata i {tampa~a, isporuka i
        ugradnja rezervnih dijelova 

Grupa 4    Rezervni dijelovi za ra~unare, periferne ure|aje,
        kopir-aparate i faks-aparate, isporuka tonera i tinti 

Grupa 5    Topli i hladni napici 

Grupa 6    Servisiranje i popravka vozila, isporuka auto-
        dijelova, autoguma i potro{nog materijala za vozila,
        i pranje vozila 

Grupa 7    Isporuka goriva i maziva 

Grupa 8    Usluge tehni~kog pregleda vozila 

Grupa 9    Osiguranje motornh vozila i kolektivno osiguranje
        zaposlenika 

Grupa 10    Usluga pranje zavjesa (trakaste), itisona,
        dezinfekcija i deratizacija 

Grupa 11    Servisiranje i odr`avanje liftova 

Grupa 12    Usluge ogla{avanja u dnevnoj {tampi 

Grupa 13    [tampanje materijala i usluge uvezivanja slu`benih
        glasila 

Grupa 14    Isporuka cvijetnih aran`mana 

Grupa 15    Pru`anje fotografskih usluga 

Grupa 16    Servisiranje klima ure|aja 

Grupa 17    Isporuka stru~ne, dnevne i sedmi~ne {tampe 

Grupa 18    Nabavka, servisiranje i punjenje protivpo`arnih
        aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija za pojedina~ne grupe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1, 2, 5, 10, 14, 15, 17: 

-    cijena    70% 

-    rok isporuke (izra`en u danima)    10% 

-    na~in i uslovi pla}anja (izra`eno u danima)     5% 

-    kvalitet    10% 

-    referens lista    5% 

3, 11 i 16: 

-    cijena    40% 

-    tehni~ka i profesionalna sposobnost    20% 

-    raspolaganje originalnim rezervnim dijelovima    20% 

-    garantni rok    10% 

-    vrijeme izlaska na intervenciju (izra`en u satima)    5% 

-    na~in i uslovi pla}anja (izra`eno u danima)    5% 

4: 

-    cijena    50% 

-    raspolaganje originalnim rezervnim dijelovima    20% 

-    garantni rok    20% 

-    na~in i uslovi pla}anja (izra`en u danima)    5% 

-    rok isporuke (izra`en u danima)    5% 

6, 8 i 18: 

-    cijena    50% 

-    tehni~ka i profesionalna sposobnost    20% 

-    rok preuzimanja vozila i otklananje kvara,
    odnosno protivpo`arnih aparata (izra`en u satima)    10% 

-    garantni rok    10% 

-    na~in i uslovi pla}anja (izra`en u danima)    5% 

-    lokacija poslovnog prostora ponu|a~a za
    pru`anje usluga    5% 

7: 

-    cijena    60% 

-    maloprodajna mre`a    20% 

-    kvalitet    10% 

-    rok isporuke po primljenim narud`bama    5% 

-    na~in i rok pla}anja (izra`en u danima)    5% 

9: 

-    visina premije osiguranja    40% 

-    rok isplate osigurane sume    15% 

-    na~in pla}anja premije    10% 

-    dokaz o reosiguravaju}em pokri}u    10% 

-    dokaz o visini vrijednosti kapitala    10% 

-    izjava ponu|a~a o garanciji za brz uvi|aj
     i saniranje {tete (izra`en u danima)    5% 

-    izjave ponu|a~a o pru`anju stru~ne pomo}i
    kod {teta koje su obaveza drugih osiguravaju}ih
    dru{tava (izra`en u danima)    5% 

-    referens lista    5% 

12: 

-    cijena    50% 

-    tira`    20% 

-    na~in i uslovi pla}anja    20% 

-    referens lista    10% 

13: 

-    cijena (jedini~na cijena)    40% 

-    tehni~ka i profesionalna sposobnost    15% 

-    kvalitet    10% 

-    rok {tampanja (izra`en u danima)    20% 

-    referens lista    5% 

-    na~in i uslovi pla}anja (izra`en u danima)    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od dana objavljivanja na adresi I.1. u sobi broj 5, svakoga radnog dana od 10,00 do 16,00 sati, uz predo~avanje uplatnice u iznosu od 30,00 KM, upla}en na ra~un broj 1321000256000080, bud`etska organizacija 1201001, vrsta prihoda 722631, Op}ina 094, otvoren kod Tuzlanske banke DD Tuzla. Upla}ena sredstva se ne vra}aju. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju na adresu ozna~enu pod I.1., najkasnije do 25. 12. 2006. godine u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ne otvaraj-javne nabavke” i grupu ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Na adresi kao I.1. i to za grupe od 1 do 9, u srijedu, 27. 12. 2006. godine od 9,00 sati. Za grupe od 10 do 18, u ~etvrtak, 28. 12. 2006. godine od 10,00 sati. 

(1-11-15428-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA DOBOJ ISTOK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Doboj Istok 

Kontakt osoba: Muradif Buljuba{i} 

Adresa: Klokotnica 

Po{tanski broj: 74207 

Grad: Doboj Istok 

Identifikacioni broj: 4209421340006 

Telefon: 035/720-028 

Fax: 035/720-416 

E-mail: doboj@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kanalizacionih cijevi i poklopaca za {ahtove 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Za potrebe izgradnje dijela kanalizacione mre`e op}ine Doboj Istok, a prema glavnom projektu fekalne kanalizacije, ugovorni organ se opredijelio da izvr{i dio nabavke potrebnog kanalizacionog materijala u visini raspolo`ivih finansijskih sredstava, kako bi blagovremeno mogao pristupiti izvo|enju radova na dijelu trase fekalnog kolektora. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT I    Isporuka kanalizacionih cijevi DN 315 mm 3.000
        metara 

        Isporuka kanalizacionih cijevi DN 400 mm 1.100
        metara 

LOT II    Isporuka lj.`. poklopaca za {ahtove 

        Æ600 za te{ki saobra}aj, 57 komada
        
Æ600 za laki saobra}aj 27 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Doboj Istok 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili oba lota u istoj ponudi 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Orijentaciono: 45 kalendarskih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora na godinu dana od dana isporuke robe 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garantni rok za kvalitetu isporu~ene robe, dostava atestne dokumentacije za isporu~enu robu u skladu sa tehni~kim normama. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}en djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. ZJN. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    a)    Samo najni`a cijena 

    1)    atestna dokumentacija i garantni period za isporu~eni
          materijal - robu 

    2)    rok isporuke 

    3)    na~in pla}anja 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u prostorijama Op}ine Doboj Istok u periodu 1. do 22. 12. 2006. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova. 

Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faxa, e-maila ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 25. 12. 2006. godine do 12,00 ~asova. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti do 22. 12. 2006. godine do 16,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu. Uplata se vr{i na ‘irora~un ugovornog organa broj: 1322800309230874 kod Tuzlanske banke, ili direktno na blagajni Op}ine, sa naznakom “uplata za tender za isporuku kanalizacionih cijevi”. 

Vrsta prihoda za uplatu tenderske dokumentacije 722-131. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Op}ina Doboj Istok - sala za sastanke 

(1-11-15441-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA /BEZBJEDNOSNA AGENCIJA BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: OSA-OBA Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Momir Popovi} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200936090005 

Telefon: 033/210-126 

Fax: 033/212-730 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 07-8160/06 od 17. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci za robe i usluge dati su u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 1    Usluge sukcesivnog obezbje|enja aviokarata 

LOT 2    Usluge osiguranja zaposlenih lica od nesre}nog
        slu~aja 

LOT 3    Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala i
        pribora, tonera i kertrid`a 

LOT 4    Sukcesivna nabavka materijala, rezervnih dijelova i
        usluga servisiranja informati~ke opreme i
        birotehni~kih ma{ina 

LOT 6    Sukcesivna nabavka repromaterijala za tehni~ku
        za{titu, telefoniju i ra~unarske mre`e 

LOT 7    Sukcesivna nabavka molersko-farbarskog,
        gra|evinskog i elektro-bravarskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci nakon potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da - za LOT 1 i LOT 3 i to 2% od ponu|enih cijena 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. ZJN stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju idenfitikacionog broja 

-    dokumente o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o PDV-u 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

- potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN: 

LOT 1 i LOT 2 stav 3. ta~ke b), c), e), f) 

LOT 3, LOT 4, LOT 5 i LOT 6 stav 2. ta~ke b), c), d), e) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda za sve lotove, u smislu kriterija odre|enih tenderskom dokumentacijom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 22. 12. 2006. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: za LOT 1 - 50,00 KM, za LOT 2 - 10,00 KM, za LOT 3 - 40,00 KM, za LOT 4 - 20,00 KM, za LOT 5 - 10,00 KM, za LOT 6 -10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine  do 17 sati 

Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na na~in dostave (li~no na protokol ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za nabavke OSA-OBA BiH, izvr{it }e javno otvaranje ponuda u sjedi{tu Agencije u Sarajevu, Mehmeda Spahe 7, i to: 

-    dana 26. 12. 2006. godine 

    za LOT 1 u 12,00 sati 

-    za LOT 2 u 13,00 sati 

-    za LOT 3 u 14,00 sati 

-    dana 27. 12. 2006. godine 

-    za LOT 4 u 12,00 sati 

-    za LOT 5 u 13,00 sati 

-    za LOT 6 u 14,00 sati 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ‘irora~un broj 5620120000084588 kod Razvojne banke AD Banja Luka Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha - Uplata za tendersku dokumentaciju za LOT broj:____- OSA-OBA BiH. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku za LOT broj_____” na adresu OSA-OBA BiH Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, li~no na protokol ili preporu~eno po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ponu|a~ mo`e u jednoj koverti dostaviti ponude za vi{e lotova s tim da ponuda za svaki lot pojedina~no mora biti u posebnoj zatvorenoj koverti s naznakom lota na koji se odnosi. U ovom slu~aju op{ta dokumentacija o ispunjavanju uslova zajedni~ka je za sve lotove i dostavlja se samo u jednom primjerku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisanu obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Agencija radi od 9,00 do 17,00 ~asova. 

(1-11-15446-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Kasap Sead 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-597 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. kancelarija broj 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci prehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja 

Ugovor o isporuci sredstava za odr`avanje ~isto}e za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalni organi na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivno 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispuno obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama 

-    ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista izvr{enih isporuka u proteklih 12 mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    55% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    15% 

    3)    ocjena Komisije o funkcionalnoj prihvatljivosti
        proizvoda    15% 

    4)    rok isporuke    10% 

    5)    tehni~ka osposobljenost za izvr{enje ugovora    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722631-prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 101001, op}ina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 25. 12. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum javnog otvaranja ponuda: 25. 12. 2006. godine 

Mjesto otvaranja ponuda: Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i 2 u Zenici, sala broj 109 sa po~etkom u 13,00 sati 

(1-11-15450-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO", AD GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 33/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" 

Kontakt osoba: @arko Boqanovi}, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Dragan Pu{ara, tel. 059/464-906; 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba : @arko Boqanovi}, tel. 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada JP Rudnik i Termoelektrana Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 33/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dijelova i opreme za kapitalni remont postrojewa na TE Gacko. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka dijelova i opreme za kapitalni remont postrojewa na Teremolektrani Gacko, po specifikaciji iz tenderskog dukumenta. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Magacin Rudnika i TE Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, trinaest lotova i to: 

LOT 1    Cijevi 

LOT 2    Limovi 

LOT 3    Specijalne elektrode za kotlovsko i turbinsko
        postrojewe 

LOT 5    Radna kola ventilatora dimnih gasova DOD 43 

LOT 6    Zavjesni pregrija~i pare 

LOT 7    Rezervni dijelovi za turbinu K 300-240, LMZ 

LOT 8    Rotor turbine OP-12PM za turbonapojnu pumpu 

LOT 9    Rezervni dijelovi sistema regulacije turbine K
        300-240, LMZ 

LOT 10    Ventilatori odsisa uqnih para 

LOT 11    Rez. dijelovi za regulacione, napojne, kondenzacione
        i ejektorske pumpe 

LOT 12    Rezervni dijelovi za generator TBB 320-2 

LOT 13    Rezervni dijelovi za opremu automatike 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

2007. godina 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,0% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane JP Rudnik i TE Gacko, A.D. Gacko, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane JP Rudnik i TE Gacko AD Gacko ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo u trajawu 30 dana vi{e od trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, pod a, c, d, e i f, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2005. godinu 

-    najmawi ostvareni promet 10.000.000,00 KM u posqedwe dvije godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 27. 11. 2006. godine do 5. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM/102 evra. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove bawalu~ke banke, AD Bawa Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP Rudnik i TE Gacko, SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije: Tender broj 33/06; Tender za nabavku dijelova i opreme za kapitalni remont postrojewa na TE Gacko.  

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka, na ra~un broj: 551 030 000 1096 939 u korist JP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije: Tender broj 33/06: Tender za nabavku dijelova i opreme za kapitalni remont postrojewa na TE Gacko. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 1. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 1. 2007. godine 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada Rudnika i TE Gacko AD Gacko  

Vrijeme otvarawa ponuda: 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK  POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom JP Rudnik i TE, A.D. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefone i to: 

Za tehni~ka pitawa: 059/464-906 

Za komercijalna pitawa: 059/464-413 

Za op{ta pitawa: 059/463-283 

Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". Based on Law for conditions for purchase of the goods, services and works ("Slu`beni glasnik BiH“, no. 49/04), and on Decision by the general manager of JP Elektroprivreda RS, JP Rudnik i Termoelektrana Gacko announce: 

PUBLIC TENDER 

for the procurement of the equipment for requirements of capital overhoule TE Gacko for the year 2007. 

Tender document contains below listed lots for purchase of: 

LOT 1    Tubes 

LOT 2    Steel Plates 

LOT 3    Ingots 

LOT 4    Special welding materijal 

LOT 5    Spare parts ID fan DOD 43 

LOT 6    Henging superheaters I 

LOT 7    Spare parts for  turbine K 300-240 LMZ 

LOT 8    Rotor of Turbine for supplay pump 

LOT 9    Spare parts for regulation system of turbine K
        300-240 LMZ 

LOT 10    Ventilators for exhousing oil steam 

LOT 11    Spare parts for regulatons, supllays, kondensations
        and ejectors pumps 

LOT 12    Spare parts for  generator TVV 320-2 

LOTA 13    Spare parts for automatik equipment 

II ELIGIBLE BIDDERS 

Eligible are all Bidders that: 

are registered for activities as in the subject, 

-    fulfill conditions as per Law for conditions for purchase of the goods, services and works („Slu`beni glasnik BiH“ no. 49/04), purchase Tender documents. 

III TENDER DOCUMENTS PURCHASE 

Tender documents can be received from 27 th November to 5th January 2006, from 8 to 14 hours, every working day, on protocol of JP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d., after payment (in cash on cashier or by payment on bank account No. 551 030 000 1096 939 at Nova banjalucka banka) amount of 200,00 KM (102 EUR). 

IV BID CONTENS 

Contents of the Bid should be as required by Tender documents. 

V DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

Deadline for bid submission, disregarding the way of submission, is 5th Januaru 2006, till 12 o`clock, on address JP Rudnik i TE Gacko a.d., Komercijalni sektor, kancelarija prijema (protokol), Industrijska zona b.b., 89240 Gacko. Bids submitted after this time will not be opened. 

VI OPENING OF THE BIDS 

Purchaser will open bids (only part proving bidders eligibility to submit the bid) on 5th January 2006. at 13 o'clock in rooms of JP Rudnik i TE Gacko a.d. with presence of interested Bidders or their authorized representatives. 

During this opening onli eligibility of the Bidders will be checked. 

Purchaser has right to cancel this public Tender or to refuse all Bids or parts of the Bids at any time before Contract signing, without any consequence. 

VII OTHER 

All additional information related to public Tender can be found in time between 9 and 14 o`clock on telephone +387 59/464-413, Contact person Mr Dragan Dra{kovi} & Mr @arko Boljanovi} and Mr Dragomir Pu{ara + 387 59/464-906. 

(1-11-15453-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VODOPRIVREDNO PREDUZE]E “SAVA” A.D.
GRADI[KA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vodoprivredno preduze}e “Sava” a.d. 

Kontakt osobe: Culi} Radovan, Gluvi} Milan 

Adresa: Gavrila Principa 2 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401047550008 

Telefon: 051/818-119 i 051/813-061 

Fax: 051/813-051 

E-mail: vp_sava@rs.koming.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka brodskog motora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku brodskog motora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Brodski motor snage cca 500 kW kom. 1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

a) Za doma}e ponu|a~e DDP “Sava” AD Gradi{ka 

b) Za INO ponu|a~e DDU Carinska ispostava Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja i zavr{ava istekom garancije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivm za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    potvrda porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za PIO 

-    uvjerenje o pla}enim obavezama za zdravstveno osiguranje 

Dokazni dokumenti o ispunjavanju tra`enih uslova ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista kupca 

-    kompletna prospektna dokumentacija osnovnog proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih
    kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 15% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e   5% 

    5)    garancija    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 12. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine u 12,00 sati, Gradi{ka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ali ne starijoj od 3 mjeseca, ra~unaju}i od datuma roka za dostavu ponude. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku-ne otvaraj”. 

Na koverti obavezno navesti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i faksa. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a.  

Vodoprivredno preduze}e “Sava” A.D. Gradi{ka ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti nakon uplate na blagajni preduze}a ili na ‘irora~un broj 564-100-80000673-64. 

(1-11-15454-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.  SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 154/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Had`i} Suad 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200450270001 

Telefon: 033/223-380 

Fax: 033/650-030 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Uprave dru{tva J.P. @FBiH d.o.o. broj UD 5354/06 od 12. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova za ko~ne ure|aje i kompresore 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Kolodvorska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

1. LOT    Ko~na oprema za vu~na i vu~ena vozila “Oerlikon” 

2. LOT    Ko~na oprema za lokomotivu serije 661
        “Westinghaus” 

3. LOT    Ko~na oprema za EMV 411/415 

4. LOT    Ko~na oprema “Knor” 

5. LOT    Spojnice i slavine za ko~nicu 

6. LOT    Rezervni dijelovi za kompresore na vu~nim vozilima 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ponu|ene vrijednosti uz garanciju poslovne banke ponu|a~a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjavu da }e ponu|a~ obezbijediti originalnu garanciju banke prihvatljive od investitora za izvr{enje ugovora u vrijednosti 10% od ugovorene vrijednosti. Garanciju dostaviti u roku od 15 dana od dana dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana kod nadle`ne institucije za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. ZJN BiH 

Ponuda treba da sadr`i numerisanu specifikaciju dokumenata koji su sastavni dio ponude: 

1.    pismo na memorandumu ponudioca sa nazivom firme, adresom, JMB, identifikacionim brojem PDV-a, brojem telefona/faksa, ime i prezime ovla{tene osobe za kontakte i potpisivanje ugovora 

2.    fotokopija JMB i identifikacionog PDV broja 

3.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

4.    dokazi ponudioca da nema smetnji za sudjelovanje prema ~lanu 23. ZJN BiH 

5.    uvjerenje suda da ponudilac nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

6.    uvjerenje, potvrda nadle`ne institucije da je ponudilac izmirio sve porezne obaveze 

7.    uvjerenje o izmirenju doprinosa od nadle`nih slu`bi penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za posljednji obra~unski period 2005. godine i prvo polugodi{te 2006. godine (ovjerene fotokopije) 

-    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora  

-    izjavu da je ponu|a~ pregledao tendersku dokumentaciju i da je prihvata bez primjedbi 

-    ispunjenju i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju sa jedini~nim cijenama i sa iskazanom ukupnom cijenom na paritetu DDP Sarajevo za doma}e ponu|a~e, a za INO ponu|a~e na paritetu DDU Sarajevo 

-    rok isporuke robe 

-    dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

Svi dokumenti, koje izdaje sam ponu|a~, moraju biti potpisani od ovla{tene osobe i ovjereni pe~atom ponudioca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak broj 154/06 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1.    kvalitet    u~e{}e 40% 

    2.    cijena    u~e{}e 30% 

    3.    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    4.    referenca    u~e{}e 10% 

    5.    rok isporuke    u~e{}e 10%        Ukupno:     100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM ili 50 EUR, za svaki lot. 

Uplata se vr{i na na ‘irora~un 1291011000951152 HVB Central profit banka Sarajevo za KM, a za EUR ‘irora~un 1291011000951152-EUR Central profit banka Sarajevo u korist J.P. @eljeznica Federacije BiH d.o.o. sa naznakom “uplata tenderske dokumentacije po tenderu broj 154/06". 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama J.P. @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, soba broj 1, u Servisu za nabavke i prodaju od 8,00 do 12,00 sati uz dokaz o izvr{enoj uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom “Ponuda za otvoreni postupak broj 154/06 - NE OTVARAJ” na adresu J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, Servis za nabavke i prodaju na protokol, soba broj 5, prizemlje. 

Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Krajnji rok za prijem ponuda je 25. 12. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca (90 dana) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 11,00 sati, 

Sarajevo, Musala 2, mala sala, prvi sprat 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponudioca uz predo~enje ovla{tenja. O rezultatima otvaranja ponuda svi ponudioci }e biti pismeno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svi tra`eni dokumenti moraju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem, kako je nazna~eno u sadr`aju ponude. 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu, ukoliko provjerom utvrdi da je neki od prilo`enih dokumenata neispravan, neistinit ili nepotpunog sadr`aja.  

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Roba }e se isporu~ivati sukcesivno u toku trajanja ugovora, a prema financijskim mogu}nostima kupca 

@FBiH ne snose nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku otvorenog postupka i zadr`ava pravo da prihvate pojedina~no svaku ponudu ili poni{ti otvoreni postupak ili odgodi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti ili obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

Odabrani ponudilac je du`an, nakon pismene obavijesti naru~itelja o odabiru i prihva}anju najpovoljnije ponude, u roku predvi|enom Zakonom zaklju~iti ugovor. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: Vejzovi} Aida, tel. 657-313, lokal 28-79. BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
PUBLIC ENTERPRISE RAILWAYS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ltd. 

On the basis of articles 19 and 20 of the Law on Public Procurements (the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina number 49/04), the Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ltd. 

announces 

 INFORMATION ON PROCUREMENT 

TENDER NUMBER: 154/06 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING BODY 

Organization: Railways of the Federation of BiH 

Contact person: Had`i} Suad 

Address: Musala 2 

Postalcode: 71000 

City: Sarajevo 

Registry number: 420045027001 

Identification number (VAT): 20045027001 

Telephone: 033/223-380 

Fax: 033/650-030 

I.2. ADDRESS ON WHICH ADDITIONAL INFORMATION MAY BE RECEIVED 

Same as under I.1. 

I.3.  ADDRESS ON WHICH DOCUMENTATION MAY BE RECEIVED 

Same as under I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE DELIVERED 

Same as under I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (article 3 of the Law on Public Procurement) 

I.5.a. public enterprise 

I.5.b. on the entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE INTENTION TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT(article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE CONTRACT HAD BEEN REGISTERED BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

The Decision of the company management the Public Enterprise Railways of the Federation BiH ltd. number UD 5354/06 dating from the 12th of September 2006. 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

Supply of spare parts for braking instruments and compressors 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR THE SCOPE OF CONTRACT 

According to tender documentation 

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR THE LOCATIONS WHERE SERVICES OR WORKS WILL BE DELIVERED 

Sarajevo, Kolodvorska 4 

II.7 DIVISION INTO LOTS 

Yes 

LOT 1    Braking equipment for tractive and tractived
        vehicles “Oerlikon“ 

LOT 2    Braking equipment for engine series 661
        „Westinghaus“ 

LOT 3    Braking equipment for EMV 411/415 

LOT 4    Braking equipment „Knor“ 

LOT 5    Junctions and coks for the brake 

LOT 6    Spare parts for compressors on tractional vehicles 

II. 8 ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (article 17 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.9 DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMITS FOR COMPLETION 

Period defined in months-12 or 365 days 

Section III: LEGAL, ECONOMIC, AND TECHNICAL INFORMATION 

III.l. WARRANTY AMOUNT FOR THE BID,
(article 16 of the Law on Public Procurement) 

Yes-2% of the offered value with a warranty statement of the tender's commercial bank 

III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY OF THE BID  (article 16-17. of the Law on Public
Procurement) 

No 

III.3. WARRANTY AMOUNT FOR THE CONTRACT EXECUTION (article 16. of the Law on Public Procurement) 

Yes-10% of the agreed value with original warranty statement, acceptable for the investor, of the tenderer`s commercial bank. 

Warranty should be submitted within 15 days from the day of allocation of contract. 

III.4. OTHER REQUESTS REGARDING THE WARRANTY FOR CONTRACT EXECUTION (article 19, the Law on Public Procurement) 

No 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (article 23 of the Law on Public Procurement) 

Right for participation in open procedure have all legal and physical entities registered at authorised institutions for performing activity that is the subject of the open procedure, apart from the entities which are rejected from participation according to the article 23 of the Law of Public Procurement of BiH. 

Bid shuld contrain specified and numbered documents as follows: 

1.    Letter of the tenderer made on letterhead with name, address, ID and VAT ID, phone and fax number, full name of the authorised person for contacting and signing the contract. 

2.    A photocopy of ID (JBM) and VAT ID. 

3.    Verified photocopy of company`s registration document from the Court with corresponding annexes. 

4.    Statement of the tenderer proving that there are no obstacles for participation, according to article 23 of the Law of Public Procurement of BiH. 

5.    Testimonial from Court that proves that company is not under process of bankruptcy or liquidation. 

6.    Testimonial from authorised institution that proves that tenderer respects all obligations related to tax payment. 

7.    Testimonial on paid social-security and pension contributions. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ABILITY TO PERFORM PROFESSIONAL DUTIES (article 24 of the Law on Public Procurement) 

Yes 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL ELIGIBILITY (article 25 of the Law on Public Procurement) 

-    The balance sheet and the balance of success the last accounting period of the year 2005 and the first semester of the year 2006 (verified photocopies). 

-    A confirmation of solvency from a commercial bank in the last 6 (six) months; 

-    The statement of the tenderer on the consistency of the prices for the duration of the contract; 

-    A statement that the tenderer has looked over the technical documentation and that they accept it without objections; 

-    Filled and verifies tender documentation with unit costs, total price on parity DDP Sarajevo for domectic tenderers and for foreign on parity DDU Sarajevo. 

-    Period of time for delivery of the goods; 

-    Statement on paid rate fee for tender documentation. 

Documentation needs to be in the form of an original or a certified photocopy and not older than 3 (three) months on the day of the opening of the offers. 

All documents issued by the tenderers themselves must be signed by an authorized person and stamped by official tenderer`s stamp. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (article 26 of the Law on Public Procurement) 

Yes 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open procedure number 154/06 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (article 34 of the Law on Public Procurement) 

b)    The most economically advantageous offer in terms of the
    criteria listed below 

    1.    Quality    40% 

    2.    Price    30% 

    3.    Conditions and means of payment    10% 

    4.    References (documented)    10% 

    5.    Delivery deadline    10% 

    TOTAL    100% 

IV.3. THE APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (article 20 of the Law on Public Procurement) 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR THE PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (article 18 of the Law on Public Procurement) 

The tender documentation may be taken instantly 

Rate fee payable for the tender documents is 100 KM or 50 EURO per each LOT.The payment is to be conducted to the account 1291011000951152 HVB-Central Profit Bank Sarajevo for KM, and to the account 1291011000951152-EUR HVB-Central profit Bank Sarajevo for Euros to the benefit of the Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina, specifying „The Payment for Tender Documentation, Tender No. 154/06“. 

Tender documentation may be taken at the Department for procurement and sales of the Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina, room no.1, Sarajevo, Musala 2, from 8:00 to 12:00 upon payment of tender documentation. 

IV.5. REQUIREMENTS REALTED TO THE LANGUAGE OF THE OFFER (article 8 of the Law on Public Procurement) 

The official languages of Bosnia and Herzegovina. 

IV.6. DEADLINE FOR SUMBISSION OF OFFERS/REQUESTS  FOR PARTICIPATION 

The offers should be submitted in sealed envelope specifying “Offer for the open procedure No. 154/06-Do not open” on the address J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o Sarajevo, Musala 2 (Public Enterprise Railways of the Federation of BiH, Sarajevo, Musala street no. 2), protocol room no. 5 on the ground floor. 

Name of the tenderer has to be indicated on the envelope. 

Offers received after expiration of the submission deadline will not be accepted and will be returned sealed to tenderer. 

Submission deadline is 25.12.2006. 

IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF THE EFFECTIVENESS OF THE OFFER THAT THE TENDERER IS OBLIGED TO PROVIDE 

Three (3) months or 90 days upon expiration of submission deadline. 

IV. 8 DATE AND VENUE FOR THE OPENING OF TENDERS (article 33, the Law on Public Procurement, article 13 of the Instructions about implementation of the Law on Public Purchases) 

Date: December 27th 2006, at 11:00 

Venue: Sarajevo, Musala Street no. 2, small conference room, first floor. 

Authorised representatives of tenderers have right to be present at the opening of offers with copy of authorisation. All tenderers will be informed about results in written form. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

All requested documents should be specified in proper order, verified and marked by ordinal number as it is noted in the content of offer. 

Contracting authority has right to reject offer, if in checking procedure finds any false or incomplete document. 

Any offer received after the specified deadline will not be taken into consideration and will be returned to sender as received. 

Goods specified under the subject of this tender will be delivered successively within duration of the contract according to the orders i.e. financial situation of the orderer. 

Public Enterprise Railways of the Federation of BiH will not cover any costs of the tenderer within the process of the opening procedure and retains right to accept each offer individually or to abate open procedure or postpone all offers at any time before signing the Contract without any responsibility or obligation to give the reason of such decision. 

Upon receiving written notice from orderer on acceptance of the most appropriate offer awarded tenderer is obliged to sign the Contract in the deadline regulated by law. 

Contact person for tehnical issues: Aida Vejzovi}, phone 033/657-313, extension 28-79. 

(1-11-15455-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP @ELJEZNICE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

BROJ 56/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: ^au{evi} Mirsad 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 20045027001 

Telefon: 033/223-381 

Fax: 033/650-030 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Uprave Dru{tva JP @FBiH d.o.o. broj UD 5354/06 od 12. 9. 2006. godine  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka osovinskih sklopova i to~kova za kola, lokomotive i TMD 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Kolodvorska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Osovinski slogovi, banda`e i monoblok to~kovi za
        lok.441 

LOT 2    Osovinski slogovi za putni~ka i teretna kola 

LOT 3    Osovinski sklopovi za putni~ke vagone 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ponu|ene vrijednosti robe uz garanciju poslovne banke ponu|a~a  

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Da 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od ugovorene vrijednosti uz garanciju poslovne banke ponu|a~a.  

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da, po tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, po tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, po tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - tender broj 156/06 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
    navedenih kriterija: 

    1    kvaliteta    40 bodova 

    2    ponu|ena cijena    30 bodova 

    3    uslovi i na~in pla}anja    10 bodova 

    4    referencna lista    10 bodova 

    5    rok isporuke    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200 KM ili 100 EUR po jednom lotu. 

Uplata se vr{i na na ‘irora~un 1291011000951152 HVB Central profit banka Sarajevo za KM, a za EUR ‘irora~un 12910110001152-EUR HVB Central profit banka Sarajevo u korist J.P. @eljeznica Federacije BiH d.o.o. sa naznakom “uplata tenderske dokumentacije po tenderu broj 156/06 sa naznakom broja lota”. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama J.P. @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, soba broj 1, u Servisu za nabavku i prodaju od 8,00 do 12,00 sati uz dokaz o izvr{enoj uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 12. 2006. godine do 15,00 sati 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK BROJ 156/06 - NE OTVARAJ”  sa naznakom broja lota, na adresu J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, protokol broj 5 - portirnica. 

Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vratit }e se ponu|a~u neotvorene 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 26. 3. 2007. godine ili 3 mjeseca (ili 90 dana) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 11,00 sati, 

Sarajevo, Musala 2, mala sala, prvi sprat 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponudioca uz predo~enje ovla{tenja. O rezultatima otvaranja ponuda svi ponudioci }e biti pismeno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a poja{njenje ili dokumentaciju kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Tra`ena dokumenacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija. 

Ponude ponu|a~a koji ne otkupe i ne preuzmu tendersku dokumentaciju ne}e se uzeti u razmatranje, kao ni ponude koje ne budu sadr`avale svu tra`enu dokumentaciju i podatke. 

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 

PUBLIC ENTERPRISE RAILWAYS OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND 

HERZEGOVINA ltd. 

On the basis of articles 19 and 20 of the Law on Public Procurements (the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina number 49/04), the Public Enterprise Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ltd. 

Announces 

INFORMATION ON PROCUREMENT-TENDER No. 156/06 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. THE FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING BODY 

Organization: Railways of the Federation of BiH, Department for Procurement and Sales Sarajevo 

Contact person: ^au{evi} Mirsad 

Address: Musala 2 

Postalcode: 71000 

City: Sarajevo 

Registry number: 420045027001 

Identification number (VAT): 20045027001 

Telephone: 033/223-381 

Fax: 033/650-030 

I..2. ADDRESS ON WHICH ADDITIONAL INFORMATION MAY BE RECEIVED 

Same as less than l.l. 

I..3.  ADDRESS ON WHICH DOCUMENTATION MAY BE RECEIVED 

Same as less than l.l. 

I..4. ADDRESS TO WHICH BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION ARE DELIVERED 

Same as less than l.l. 

I..5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (article 3 of the Law on Public Procurement) 

I.5.a. public enterprise 

I.5.b. on the entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE A FRAMEWORK AGREEMENT(article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH THE
CONCRETE CONTRACT HAD BEEN REGISTERED BY THE CONTRACTING AUTHORITY
 

The decision of the company management the Public Enterprise Railways of the Federtion BiH ltd. Number UD 5354/06 dating from the 12th of September 2006. 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

Wheel sets and wheel for van and locomotive and TMD 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR THE SCOPE OF CONTRACT 

According to tender documentation 

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR
LOCATIONS WHERE SERVICES OR WORKS WILL BE DELIVERED 

According to tender documentation 

II.7 DIVISION INTO LOTS 

Yes 

LOT 1    wheel sets, felloe and rear-wheel for locomotive
        441 

LOT 2    wheel sets for slepengercar and van 

LOT 3    trestle for slepengercar and van 

II. 8 ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? (article 17 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.9 DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMITS FOR COMPLETION 

Period defined in months-12 

Section III: LEGAL, ECONOMIC, AND TECHNICAL INFORMATION 

III.l. WARRANTY AMOUNT FOR THE BID, IF REQUIRED (article 16 of the Law on Public Procurement) 

Yes, 2% off the offered value with a warranty of the tender`s commercial bank 

III.2. OTHER REQUESTS RELATED TO WARRANTY OF THE BID, if applicable (article 16-17. of the Law on Public Procurement) 

Yes, according to tender documentation 

III.3. WARRANTY AMOUNT FOR THE CONTRACT EXECUTION, if required (article 16. of the Law on Public Procurement) 

Yes,10% of the agreed value with warranty statement of the commercial bank 

III.4. OTHER REQUESTS REGARDING THE WARRANTY FOR CONTRACT EXECUTION, if applicable (article 19, the Law on Public Procurement) 

Yes 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (article 23 of the Law on Public Procurement) 

Yes, according to tender documentation 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ABILITY TO PERFORM PROFESSIONAL DUTIES (article 24 of the Law on Public Procurement) 

Yes 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL ELIGIBILITY (article 25 of the Law on Public Procurement) 

Yes,according to tender documentation 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (article 26 of the Law on Public Procurement) 

Yes, according to tender documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open tender 156/06 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (article 34 of the Law on Public Procurement) 

b) The most economically advantageous offer in terms of the criteria listed below (according to diminishing order): 

1 st Quality-40 points 

2nd Price-30 points 

3rd Conditions and means of payment-10 points 

4th References (documented)-10 points 

5th Delivery deadline-10 points 

IV.3. THE APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (article 20 of the Law on Public Procurement) 

No 

IV.4. CONDITIONS FOR THE PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (article 18 of the Law on Public Procurement): 

The tender documentation may be taken every working day from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. at the Department for procurement and sales, room no.1, Sarajevo, Musala 2, upon payment of tender documentation. 

Rate fee payable for the tender documents is 200 KM or 100 EURO per each LOT. 

The payment is to be conducted to the account 12910110001152 HVB-Central profit Bank Sarajevo for KM, and to the account 12910110001152-EUR HVB-Central profit Bank Sarajevo for Euros to the benefit of the Public Enterprise Railways of the Federation BiH ltd., specifying „The Payment for Tender Documentation, Tender No. 156/06 specifying for LOT No.“.. 

IV.5. REQUIREMENTS REALTED TO THE LANGUAGE OF THE OFFER, (article 18 of the Law on Public Procurement) 

The official languages of Bosnia and Herzegovina and English language. 

IV.6. DEADLINE FOR SUMBISSION OF OFFERS/REQUESTS  FOR PARTICIPATION 

Deadline for receiving all offers is 26. 12. 2006. until 3:00 p.m. 

The offers should be submitted in sealed envelope specifying „Offer for the open procedure No. 156/06-Do not open“ specifying LOT No., on the address: Public Enterprise Railways of the Federation BiH ltd. Sarajevo, Musala street no. 2, protocol room no.5. 

Offer has to be stamped by the official stamp of the tenderer and with address specified. 

IV.7. MINIMAL TIME PERIOD OF THE EFFECTIVENESS OF THE TENDER THAT THE TENDERER IS OBLIGED TO PROVIDE 

Until 26. 3. 2007. Or 3 (free) months or 90 days upon of submission deadline 

IV.8. DATE AND VENUE FOR THE OPENING OF TENDERS (article 33 of the Law on Public Procurement, article 13 of the instructions about implementation of the Law on Public Procurement) 

Date: 27. 12. 2006., at 11:00 a.m. 

Place: Sarajevo, Muscle street no.2, small conference room, first floor 

Authorized representatives of tenderes have right to be present at the opening of offers with copy of authorasition. All tenderes will be informed about results in written form. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

The orderer retains right to ask from tenderer additional explanations or documentation on order to validate of the offer. 

Requested documentation will be in form dof the original or verified photocopy. 

Offers from tenderer that didn`t buy-out and take dtender documentation will not be taken into consideration, as well as offers with incomplete documentation and data. 

(1-11-15456-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

BROJ 10597/06 A.[. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amra [ehagi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-508 

Fax: 033/224-536 

E-mail: amra.sehagic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1.- protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04.2.1-10597/06-1 od 10. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka OPTI^KE CWDM TESTNE PLATFORME 

Ponudu je potrebno dostaviti na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Potrebno je dostaviti ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo za doma}e kandidate sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) i u EUR na paritetu CIP-BH Telecom d.d. Sarajevo za inostrane kandidate. 

Ukoliko mjerni ure|aj (opti~ka CWDM testna platforma) ima katalo{ke oznake za komponente iz kojih je sastavljen obavezno popuniti tabelu iz tenderske dokumentacije sa “obrasca za podn- o{enje prijava”, odnosno naglasiti jedini~ne cijene. 

Cijena ponude mora obuhvatiti sve elemente tra`ene tenderskom dokumentacijom (tehni~kom specifikacijom tenderske dokumen- tacije), u suprotnom }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

Obavezno razraditi stavke iz tehni~ke specifikacije tenderske dokumentacije (1-4 uklju~uju}i podta~ke opisa) 

Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja. 

Maximalan rok isporuke: 45 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Vrijeme odziva na kvar: maximalno 30 dana od dana prijave kvara. 

Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana. (ukoliko kandidat dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme +15 dana). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom dd Sarajevo, skladi{te Azi}i, Bojni~ka 56, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u iznosu od 2%, od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti do 25. 4. 2007. godine. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke+15 dana) 

-    ovjerenu izjavu kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok+30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa ~lanom 23. ZJN  (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena: Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a), da nema dospjelih a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koja nije starija od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika ili izjava da kandidat nije poreski obveznik 

-    potpisana i ope~a}ena izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 12 mjeseci od dana isporuke 

-    izjava o prihvatanju minimalnog postgarantnog perioda od 60 mjeseci od dana isteka garantnog roka 

-    izjava da ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~, isti obezbijediti potvrdu odnosno certifikat o porijeklu i originalnosti opreme od proizvo|a~a i to najkasnije do dana isporuke 

-    izjava da ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ isporu~iti novoproizvedenu opremu zapakovanu u originalnu ambala`u proizvo|a~a opreme 

-    izjava o prihvatanju maximalnog roka isporuke od 45 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 10597/06 (nabavka opti~ke CWDM testne opreme) i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje i iznosi 30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un: 1291021000132035 kod HVB Central profit banke sa naznakom: Tenderska dokumentacija broj 10597/06. Na uplatnici iskazati PDV broj kandidata. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 25. 12. 2006. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 25. 3. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2006. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmetnom pozivu/tenderskoj dokumentaciji/, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: 

“Ponuda broj 10597/06 A[ za nabavku opti~ke CEDM testne platforme-ne otvaraj”. 

Neblagovremene pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 15. 12. 2006. godine, dostavljen na fax: 033/224-536. 

(1-11-15462-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO
 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH 

Kontakt osoba: Zahid Nezirevi} 

Adresa: Tvorni~ka 3 - Ilid`a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910037 

Telefon: 033/253-805, 033/253-831 

Fax: 033/464-565 i 033/253-821 

E-mail: Zahid-n@bhmac.org. 

Internet adresa: www.bhmac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka za{titne odje}e i obu}e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka za{titne odje}e - jakne 

LOT 2    Nabavka za{titne obu}e - gojzerice zimske duboke 

LOT 3    Nabavka za{titne obu}e - terenska cipela ljetna 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora cca: 

36.500,00    LOT 1 

  8.000,00    LOT 2 

18.000,00    LOT 3 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Tvorni~ka 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za  sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. ZJN - dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

^lan 24. ZJN - dostaviti dokaze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25. ZJN - dostaviti dokaze 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN - dostaviti dokaze 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 30% 

    4)    garancija    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2006. godine. 

Tenderski dokumenti se mogu dobiti u roku od 5 dana od dana objave oglasa u “Slu`benom glasniku BiH”. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na svim oficijelnim jezicima u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2006. godine, 

Sarajevo, Tvorni~ka 3 

LOT 1 - u 10,00 ~asova 

LOT 2 - u 10,30 ~asova 

LOT 3 - u 11,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti. 

Na prednjoj strani koverte nazna~iti “PONUDA NE OTVARAJ” 

Na prednjoj strani koverte vidljivo nazna~iti LOT i predmet ponude. 

U sklopu referens liste obavezno dostaviti kontakt telefon i kontakt osobu u kompanijama navedenim u istoj. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude obavezno numerisati. 

Finalna rekapitulacija cijene ponu|ene robe mora biti na prvoj strani ponude.  

U ponudi obavezno navesti kontakt osobu i telefon. 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude ne}e biti uzete u razmatranje.  

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Heregovini ne snosi nikakve to{kove ponu|a~a. 

(1-11-15466-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM “DR. MUSTAFA [EHOVI]” TUZLA

 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla  

Kontakt osobe: Damad`i} Enes i Faruk Jogun~i} 

Adresa: Albina Herljevi}a 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209158380006 

Telefon: 035/310-620, 210-202 

Fax: 035/282-161 

E-mail: dztuzla@inet.ba 

Internet adresa: www.dztuzla.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt (zdravstvene ustanove) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Prema finansijskom planu za 2006. godinu: 

Odluka direktora o pokretanju postupka nabavke 01-7447-1 od 21. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Grafi~ke usluge 

LOT 2    Kancelarijski materijal 

LOT 3    Papiri i toneri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja sa Poliklinikom “Dr. Mustafa [ehovi}”, Albina Herljevi}a 1, Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za cio lot, nekoliko lotova ili sve lotove pojedina~no (ponu|a~ mora dati ponudu za sve stavke koje se tra`e po jednom lotu) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od momenta zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i PDV brojem   

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (original ili ovjerena fotokopija ne starije od tri mjseca)  

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud (original ili ovjerena fotokopija, ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja  o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni (za sve lotove) 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

-    cijena    50% 

-    kvalitet    20% 

-    rok isporuke    10% 

-    na~in i uslovi pla}anja    10% 

-    dosada{nja saradnja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu. @irora~un  za uplatu tenderske dokumentacije je 1321000113020043. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski). 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u “Slu`benom glasniku BiH”, do 13,00 ~asova  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

12 mjeseci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 3 dana nakon isteka isteka roka za prijem ponuda u restoranu dru{tvene ishrane, Dom zdravlja sa Poliklinikom “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla, u 12,00 ~asova. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

 (1-11-15467-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA
SARAJEVO
 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

TENDER BROJ 122-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl.oec 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 122/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za vr{enje nabavke teretnog dostavnog vozila za potrebe Slu`be transporta. 

Detaljan opis predmeta tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 50.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnm nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja: avans max. 40%, ostalo min. 2 jednake mjese~ne rate 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom brojem telefona-telefaksa, e-mailom, idetnifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda da ne postoji smetnja iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 20% 

    4)    broj zaposlenih   

    5)    referenc lista i posebni uslovi 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 12. 2006. godine do 15,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 12. 2006. godine u 16,00 sati, 

KCUS-a - TEB- soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-a - TEB, soba broj 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 15,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM.   

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod HVB Central profit banke Sarajevu o svrhu “otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 122-06". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

- “Javno nadmetanje za Tender broj 122-06" 

- “NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA” 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11-15485-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE 

BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Dragi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401571310006 

Telefon: 051/331-350, 331-412 

Faks: 051/331-361 

E-mail: z.dragic@mf.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. 06-07-9736/06 

Nabavka novih putni~kih motornih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Putni~ko vozilo sredwe vi{e klase: 

    -    vrsta pogonskog goriva: dizel euro 

    -    zapremina motora: 1450-1500 cm3 

    -    snaga motora: 75-80 kWh 

    -    vrsta mjewa~a: manuelni 

    -    broj stepena prenosa: 6 

    -    vrsta ubrizgavawa goriva: direktno common rail 

    -    broj vrata: 5 

    -    boja vozila: metalik 

    -    ABS sistem protiv blokade to~kova sa razdjelnikom
        ko~ione sile
EBV 

    -     detaqne tehni~ke karakteristike date u tenderskom
        dokumentu 

LOT 2    Putni~ko vozilo vi{e klase: 

    -    vrsta pogonskog goriva: dizel euro 

    -    zapremina motora: 1850-1900 cm3 

    -    snaga motora: 95-100 kWh 

    -    vrsta mjewa~a: manuelni 

    -    broj stepena prenosa: 6 

    -    vrsta ubrizgavawa goriva: direktno common rail 

    -    broj vrata: 5 

    -    boja vozila: metalik 

    -    ABS sistem protiv blokade to~kova sa razdjelnikom
        ko~ione sile
EBV 

-    detaqne tehni~ke karakteristike date u tenderskom dokumentu. 

LOT 3    Putni~ko vozilo vi{e klase: 

    -    vrsta pogonskog goriva: dizel euro 

    -    zapremina motora: 2982 cm3 

    -    snaga motora: 122  kWh/166 KS 

    -    vrsta mjewa~a: petostepeni automatski mjewa~ 

    -    vrsta ubrizgavawa goriva: direktno common rail 

    -    broj vrata: 5 

    -    broj sjedala 1+7 

    -    boja vozila: metalik 

    -    ABS sistem protiv blokade to~kova 

    -    detaqne tehni~ke karakteristike date u tenderskom
        dokumentu 

Zamjena po sistemu "staro za novo" za vozila: 

1.    "Toyota Land Cruiser 95", god. proizvodwe 2001., dizel motor, snaga motora: 120 kW, zapremina motora: 2982 cm3, pre|eno 300.000 km 

2.    "Toyota RAW 4 2.0VVTi5V", god. proizvodwe 2001., benzin motor, snaga motora: 110 kW, zapremina motora: 1998 cm3, pre|eno 130.000 km. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1     8 kom. 

LOT 2     2 kom. 

LOT 3     1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te najpovoqnijeg ponu|a~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispuwewa zakqu~enog ugovora sa najpovoqnijim ponu|a~em 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    dokaz da se mo`e baviti predmetnom djelatno{}u 

-    dokaz da je ovla{}eni serviser vozila iz programa za koji se dostavqa ponuda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a, odnosno da u zadwih {est mjeseci ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavne isporuke predmetne robe u posqedwe dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e
        navedenih kriterija: 

    1    ponu|ena cijena    70% 

    2)    kvalitet (tra`ene tehni~ke karakteristike)    10% 

    3)    rok isporuke    10% 

    4)    garancija i postprodajni servis     5% 

    5)    na~in pla}awa     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon isteka krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2006. godine 

Ministarstvo finansija Republike Srpske 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tenderski dokument ponu|a~i mogu preuzeti od dana objavqivawa javnog poziva, u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka, uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-0000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, buxetska organizacija 0918001. Potvrdu o uplati dostaviti prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA", dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu Ministarstvo finansija Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4. 78000 Bawa Luka. 

Rok za dostavaqawe ponuda je otvoren od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" pa do 25. 12. 2006. godine do 9,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda ne}e se uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske dana 28. 12. 2006. godine: 

LOT 1    u 11,00 ~asova 

LOT 2    u 12,00 ~asova 

LOT 3    u 13,00 ~asova 

Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{}eni predstavnici. 

OSTALE ODREDBE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

(1-11-15490-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA 

TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Tuzlanskog kantona 

Kontakt osobe: @igi} Hajreta, dipl. ecc. i [abi} Ilhana, dipl. pravnik 

Adresa: Bosne srebrene 51 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209420530006 

Telefon: 035/282-639, 035/282-079 

Fax: 035/228-517 

E-mail: bnedim@tk.kim.ba 

Internet adresa: www.vladatk.kim.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali, kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge