LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak, 2. 10. 2006. godine
 

Broj/Broj
79 

Godina X/II
Ponedjeqak, 2. 10. 2006. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 1. 10. 2006. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 


OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 


Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 


Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS BiH/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D. BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. br. 033/751-214, 

Sanela Kova~evi}, tel. br. 033/751-218, 

Lejla Gale{i}, tel. br. 033/751-127 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

PDV broj: 402369530009 

MB: 11001416 

Broj: 08-50.3.-01-4/06 Ministarstvo pravde BiH Sarajevo 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-097/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka robe/opreme: 

Metal oksidni odvodnici prenapona za vanjsku monta`u 110 kV, 35kV, 10kV i 6kV 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ana je u tehni~kom dijelu dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno podru~je Sarajevo-Centralni magacin Reljevo 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 (devedeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

LOT 1: 2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane ugovornog organa, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke robe/opreme (za vrijednost preko 50.000,00 KM/25.564,60 EUR) obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane kupca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i to: 

-    za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente:  uvjerenje, potvrdu, izjavu odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a 

-    za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    reference ponu|a~a za robu koju nudi (za period od posljednjih 5 godina) 

3.    postoje}e  iskustvo kupca u kori{tenju robe istog proizvo|a~a 

4.    tehni~ka i profesionalna sposobnost ponu|a~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke roba br. 10304-097/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 033/751-109. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00+17%PDV (8,50)=58,50KM/30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-097/06"; valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-007-94036711-62, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-097/06", valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je: 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu i svu ostalu dokumentaciju u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-097/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir  }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 30. 10. 2006. godine, 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, soba broj 131 (protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 30. 10. 2006. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo,  Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-12402-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
@UPANIJSKA BOLNICA
ORA[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica Ora{je 

Kontakt osobe: Miroslav @ivkovi} i dr. @elimir Stipan~i} 

Adresa: III ulica, broj 4 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254019560003 

Telefon: 031/712-703 

Fax: 031/710-080 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka Upravnog vije}a @B Ora{je o nabavci aparata za hemodijalizu, broj Odluke 445-09/06 od 12. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava aparata za hemodijalizu u @upanijskoj bolnici Ora{je   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

2 (dva) komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@upanijska bolnica Ora{je - Odjel za hemodijalizu Od`ak 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odmah po potpisivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostavti iznos jamstva za ponudu 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Nije obavezno dostaviti ostale zahtjeve u vezi s garancijom za ponudu 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za izvr{enje ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema ostalih zahtjeva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje predmetene djelatnosti, {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar, osim pravnih lica koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u javnim nabavama shodno ~lanku 23. ZJN. 

Dostaviti slijede}e dokumente: 

-    potvrda da kandidat nije pod ste~ajem ili likidacijom dokaz: uvjerenje registarskog suda ~lana 23. stavak 1. to~ka a) ZJN 

-    potvrda da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, dokaz: uvjerenje registarskog suda ~l. 23. stavak 1. to~ka b) ZJN 

-    potvrda da kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje Zakona i smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina prije podno{enja ponude ~l. 23. stavak 1. to~a c) ZJN 

-    potvrda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina prije podno{enja ponude ~l. 23. stavak 1. to~ka d) ZJN 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za mirovinsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obveza 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene kopije koje ne smiju biti starije od 90 dana na dan otvaranja ponuda. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana) 

-    ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponu|a~a 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    reference lista za posljednje dvije godine iz oblasti koja je je predmet javnoga nadmetanja 

-    certifikat ISO standarda za aparat 

-    izjava da je osiguran servis u BiH za narednih deset godina od pu{tanja opreme u rad 

-    certifikat ovla{tenog servisera 

-    izjava o garantnom roku i garancijski uvjeti da je servisiranje i isporuka rezervnih dijelova u toku garantnog roka besplatno 

-    prospektna dokumentacija za ponu|enu opremu (tehni~ke karakteristike, katalo{ka slika i sl.) 

-    izjava o cijeni mjese~nih odr`avanja opreme nakon isteka garancije 

-    lista rezervnih dijelova sa cijenama 

-    izjava o roku isporuke i pu{tanja u rad aparata 

-    izjava o uvjetima pla}anja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 60% 

    2.    servis i rezervni dijelovi    u~e{}e 20% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3.    dosada{nje iskustvo naru~ioca    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Nije primjenjivo 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 14,30 u prostorijama ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, III ulica broj 4, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM na transakcijski ra~un @upanijske bolnice 3381802200480581 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu s ponudom i naznakom "PONUDA ZA JAVNI OGLAS - NE OTVARAJ", dostaviti po{tom ili osobno u ured ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, najkasnije do 31. 10. 2006. godine do 15,00 sati. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Opcija ponude minimalno 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 2. 11. 2006. godine u 12,00 sati u prostorijama @upanijske bolnice Ora{je. 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Sve stranice ponude treba numerisati. Ponudu treba dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji i istu ovjeriti pe~atom i potpisom odgovorne osobe. 

2.    Javnom otvaranju ponuda mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

3.    Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihva}anja niti jedne ponude ili poni{tenja oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora sukladno ~lanku 12. ZJN. 

(1-11-12414-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMRAD" D.O.O. BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 966-2/06 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "KOMRAD" Biha} 

Kontakt osobe: Selimovi} Mehura, Omanovi} Senad   

Adresa: Dana dr`avnosti 10 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263371940001 

Telefon: 037/223-220 

Fax: 037/223-221 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1  Kameni agregat i posipni materijal 

LOT 2  So za posipanje puteva u zimskom periodu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka robe i vr{enje usluga za 2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e se zaklju~uje na period od 1. 1. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Da 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

2% ponu|ene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke, a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glsnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju 

-    izjavu ili referensu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

-    izjavu ponu|a~a o podnesenoj prijavi za PDV 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za 6 mjeseci u 2006. godini 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih 2-3 godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove opremljenosti i osposobljenosti za ispitivanja i istra`ivanja  

-    navodi o anga`iranom tehni~om osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

-    uzorci, opisi i/ili fotografija proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi 

-    saop}enje/naznake elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smisu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 60% 

    2. rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3. rok garancije    u~e{}e 10% 

    4. kvalitet    u~e{}e 10% 

    5. referencna lista    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po svakom lotu iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 8,00 sati 

Sjedi{te ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un: Javno komunalno preduze}e "KOMRAD" d.o.o. Biha}. 

@irora~un 1020220000044244 kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha}. 

(1-11-12416-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRAVNI FAKULTET U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Pravni fakultet u Sarajevu 

Kontakt osoba: Adnan Pijalovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200311660008 

Telefon: 033/206-350 

Fax: 033/206-355 

E-mail: sekretarijat@pfsa.unsa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka u skladu sa finansijskim planom Fakulteta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I 

Dopuna projekta (nabavka, isporuka i monta`a 4 kamere za video nadzor) i servisiranje sistema video nadzora 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT II 

Servisiranje sistema vatrodojave 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT III 

Odr`avanje i servisiranje telefona i telefonske centrale, internet i telefonske mre`e (vrijednost cca 500,00 ) 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT IV 

Izdavanje pod zakup: prostorija ukupne povr{ine za namjenu bifea (50 m2

1)    navi{a ponu|ena cijena za postavljanje po jednom aparatu 

2)    najni`e ponu|ene cijene toplih napitaka, sokova i sendvi~a 

LOT V 

Nabavka materijala i izgradnja namje{taja po mjeri za potrebe studentske slu`be i 3 ra~unarska stola 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    rok isporuke    u~e{}e    20% 

LOT VI 

Nabavka kancelarijskog materijala 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e 35% 

2)    cijena    u~e{}e 35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e 10% 

4)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

LOT VII 

Usluge kolektivnog osiguranja zaposlenika 

1)    osigurani slu~aj    u~e{}e    40% 

2)    potkriteriji: 

    - trajni invaliditet    u~e{}e    34% 

    - smrt usljed nezgoda    u~e{}e    33% 

    - smrt usljed bolesti    u~e{}e    33% 

LOT VIII 

[tamparske usluge 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    45% 

2)    cijena (za obrasce jedini~na cijena)    u~e{}e    30% 

3)    rok za obavljanje usluga    u~e{}e    20% 

4)    reference    u~e{}e    5% 

LOT IX 

Postavljanje pokretnih aparata za tople napitke i sokove 

1.    najvi{a ponu|ena cijena po jednom aparatu 

LOT X 

Pru`anje usluga deratizacije u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT XI 

Odr`avanje lifta u zgradi Pravnog fakulteta 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT XII 

Usluge kasko osiguranja, tehni~kog pregleda i registracije vozila 

1)    efikasnost u likvidaciji {tete u
    posljednje 3 godine    u~e{}e    25% 

2)    teritorijalna pokrivenost    u~e{}e    20% 

3)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    10% 

4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

LOT XIII 

Vr{enje usluga periodi~nih pregleda protiv po`arnih aparata za po~etno ga{enje po`ara 

1)    kvalitet i garancijski uslovi    u~e{}e    35% 

2)    cijena    u~e{}e    35% 

3)    iskustva i reference    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

5)    certifikati    u~e{}e    5% 

6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

7)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pravni fakutet u Sarajevu, Obala Kulina bana 7 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti original ili ovjerenu kopiju: 

-    prema tenderskoj dokumentaciji - dokaz da nema pravnih smetnji u smislu svih odredbi ~lana 23. ZJN 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke u zavisnosti od usluge za koju se dostavlja ponuda 

-    ovjerena fotokopija rje{enja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, za obavljanje poslova registrovane djelatnosti za lotove I, II, III, XI, XII 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za period od 1. 1. do 31. 6. 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ovjerena referens lista glavnih isporuka, odnosno izvr{enih usluga koje su predmet ugovora 

-    ovjerena garancija na kvalitet radova i usluga 

-    tehni~ki kvalificirano osoblje sa odgovaraju}im diplomama i certifikatima, naro~ito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga 

-    obavljanje tra`enih usluga odmah nakon prijave ugovornog organa, a najkasnije u toku od 12 sati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 3 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11. 2006. godine u 12,00 sati 

Pravni fakultet, Sarajevo, Obala Kulina bana 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama instrukcija za nu|enje. 

Ponude dostaviti odvojeno po lotovima u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidata u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. 

(1-11-12442-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka saobra}ajne opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka ~uweva 

LOT 2    Nabavka vertikalnih barijera 

LOT 3    Nabavka triopana 

LOT 4    Nabavka profesionalnih ru~nih reflektora 

LOT 5    Nabavka kurvimetra 

LOT 6    Nabavka nesesera i dopune nesesera za saobra}ajne
        nesre}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana po potpisivawu ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetwi za wegovo u~e{}e u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23. stav (1), ta~ke a, b, c. i f. ZJN BiH. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa, original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj, original ili ovjerena kopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa za 2005. godinu 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe tri godine s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili izjavu o izvr{enim isporukama, opreme koja je predmet javnog nadmetawa 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine, Bawa Luka,  Desanke Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. 

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 40/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

(1-11-12446-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA CENTAR SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo 

Kontakt osoba: Dreca Sulejman 

Adresa: Mis Irbina 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 1291011000492148, HVB CPB d.d., Sarajevo 

Porezni/identifikacioni broj: 200650440009/4200650440009 

Telefon: 033/562-320 

Fax: 033/562-402 

E-mail: zposlovi@centar.ba 

Internet adresa: www.centar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., Op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, svi lotovi 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Centar, sukcesivna isporuka roba, usluga i radova u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka roba, usluga i radova u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Obim roba, usluga i radova po sporazumom utvr|enim fiksnim jedini~nim cijenama za cijeli period trajanja sporazuma ne}e prelaziti ukupno raspolo`iva sredstva utvr|ena bud`etom Op}ine Centar za 2007. godinu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Centar Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 6    Pogonsko gorivo 

LOT 7    Fizi~ka radna snaga putem uslu`nog servisa 

LOT 8    Servisiranje, odr`avanje i pranje vozila 

LOT 9    Intervencijske popravke i odr`avanje fotokopirnih
        aparata i priporta  

LOT 10    Intervencijske popravke i odr`avanje telefonske
        centrale sa telefonskim aparatima, telefonskom i
        ra~unarskom mre`om 

LOT 11    Hitne intervencije i radovi teku}eg i investicionog
        odr`avanja 

LOT 12    Redovni pregledi i odr`avanje sistema vatrodoja-
        ve/protivprovale i sistema za ga{enje po`ara 

LOT 13    Redovni pregledi i odr`avanje sistema automatske
        regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije 

LOT 14    Posebna za{titna oprema 

LOT 15    Postavljanje aparata za tople napitke 

LOT 16    [tamparske usluge 

LOT 17    Usluge pla}enog oglasa u dnevnoj {tampi Kantona
        Sarajevo 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Svi ugovori se zaklju~uju za period od 1. 1. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN, ta~ka a), b), c), e) i f), {to dokazuju ovjerenom kopijom: 

-    za a), b), i  c) izvodom iz nadle`nog sudskog registra 

-    za e) uvjerenjem o izmirenim doprinosima i listingom zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom (PIO/MIO i zdravstveno) 

-    za f) uvjerenjem porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

Sporazumi o izmirivanju dugova po osnovu poreza i doprinosa ne smatraju se izmirenim dugom u skladu sa ~lanom 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, porezni i identifikacioni broj, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha dru{tva za 2005. godinu ovjeren od ovla{tene institucije 

-    izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH - nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta oglasa - lota u posljednje tri godine, s vrijednsotima, datumima i primateljima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    izjava tehni~ke osposobljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za servisiranje u postprodajnom periodu 

-    spisak zaposlenih ovjeren od strane PIO (ne starije od 3 mjeseca) 

-    kvalifikaciona struktura anga`ovanog osoblja u stalnom radnom odnosu 

-    izjava da se jedini~ne cijene utvr|ene okvirnim sporazumom ne}e mijenjati tokom sporazumnog perioda 

-    ostali specifi~ni zahtjevi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot ponaosob 

DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE (~lan 27. ZJN)  

Pisana izjava da ne postoje smetnje u vezi sa ~lanom 13. Zakona o sukobu interesa i institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, sa spiskom bilo kakvih priloga politi~kim strankama koje je preduze}e dalo u prethodne dvije godine i spiskom svih izabranih zvani~nika, nosilaca izvr{enih funkcija i savjetnika koji su bili zaposleni ili su bili ~lanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvr{nog odbora, ili su radili u svojstvu ovla{tene osobe preduze}a tokom prethodne dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Nakon izbora kvalificiranih ponu|a~a ugovorni organ }e dodjelu okvirnog sporazuma zasnovati na osnovu ekonomski najpovoljnije ponude, a sukladno kriterijima: 

LOT 6    Udaljenost najbli`e pumpe od zgrade Op}ine Centar
        Sarajevo 40%, cijena 20%, na~in kontrole i evidenti-
        ranja utro{ka goriva 20%, dosada{nja suradnja 10% i
        na~in pla}anja 10% 

LOT 7    Cijena 50%, rok djelovanja od momenta narud`be
        30%, dosada{nja suradnja 10% i na~in pla}anja 10% 

LOT 8    Udaljenost servisa - praonice od zgrade Op}ine
        Centar Sarajevo 40%, rok djelovanja po pozivu
        30%, cijena 20%, garancija na izvr{ene radove 10%
        i garancija na ugra|ene dijelove 10% 

LOT 9    Cijena 30%, dosada{nja suradnja 20%, rok odaziva
        po pozivu 20%, garancija na izvr{ene radove 10%,
        garancija na ugra|ene dijelove i potro{ni materijal
        10% i na~in pla}anja 10% 

LOT 10    Cijena 40%, rok odaziva po pozivu 20%, dosada{nja
        suradnja 10% garancija na izvedene radove i ugra-
        |eni materijal 10%, garancija na isporu~enu opremu
        10% i na~in pla}anja 10% 

LOT 11    Cijena 30%, rok odaziva 25%, dosada{nja suradnja
        20%, garancija na izvedene radove i ugra|eni
        materijal 15%, na~in pla}anja 10% 

LOT 12    Cijena 40%, rok odaziva po pozivu 20%, garanciji
        na izvr{ene radove i ugra|eni materijal 15%,
        garancija na ugra|ene rezervne dijelove i opremu
        15% i dosada{nja suradnja 10% 

LOT 13    Cijena 40%, rok odaziva po pozivu 20%, garancija
        na izvr{ene radove i ugra|eni materijal 15%,
        garancija na ugra|ene rezervne dijelove i opremu
        15% i dosada{nja saradnja 10% 

LOT 14    Cijena 50%, rok isporuke od momenta narud`be
        30% i dosada{nja suradnja 20% 

LOT 15    Ponu|eni pau{al 50%, dosada{nja saradnja 30% i
        cijena pi}a 20% 

LOT 16    Cijena 60%, rok izrade od dostave materijala 20%,
        dosada{nja saradnja 10%, na~in pla}anja 10% 

LOT 17    Cijena 50%, ukupan dnevni tira` (obi~an radni dan)
        15%, dnevni tira` za Kanton Sarajevo (obi~an radni
        dan) 15%, dnevni broj prodatih primjeraka u Kanto-
        nu Sarajevo (obi~an radni dan) 15%, na~in
        pla}anja 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, uz obezbje|enje dokaza da u slu~aju sporazuma o nabavkama, najmanje 50% od ponu|enih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slu~aju ugovora o uslugama i radovima najmanje 50% radne snage za izvr{enje ugovora je iz BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se podi}i do 20. 10. 2006. godine u 16,00 sati. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine u 12,00 sati. 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 11. 2006. godine u 9,00 sati, velika sala Op}ine Centar Sarajevo 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo uredno opunomo}eni predstavnici ponu|a~a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, unutar koje su dvije odvojene zatvorene koverte sa oznakama: 

1.    dokumentacija za kvalifikaciju, administrativno - tehni~ku suglasnost (koverta 1.) 

2.    Financijska dokumentacija (koverta 2.) 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no, na protokol Op}ine Centar sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - PONOVNO OBAVJE[TENJE, Sukcesivna isporuka roba, usluga i radova u 2007. godini", "Za: navesti broj i naziv lota" . "Ne otvarati", na adresu. Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, Sarajevo.  

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon/faks. 

Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu slo`ene hronolo{kim redom prema zahtjevima ponovnog obavje{tenja, numrirane i uvezane. 

Op}ina Centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku ugovaranja.  

Nepotpune, neblagovremene ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavje{tenja o nabavci ili specifi~ni uvjet iz tenderskog materijala }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-12458-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AD OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale 

Kontakt osoba: Brezo Manojlo 

Adresa: Jahorina bb 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400579510008 

Telefon: 057/270-090 

Fax: 057/270-090 

E-mail: jahorina@paleol.net 

Internet adresa: www.oc-jahorina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ma{ine za ure|enje skija{kih staza 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ma{ine za ure|enje ski staza sa priklju~cima prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 (jedan) komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

AD Olimpijski centar "Jahorina" Jahorina bb, Pale, Bosna i Hercegovina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda poreske uprave 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

Ukoliko izdavanje nekog od gore navedenih dokumenata nije zakonska obaveza izdavanja u zemlji ponu|a~a, ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o istom od nadle`nog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu dostaviti na: jednom od zvani~nih jezika u BiH, engleskom i njema~kom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 3. 11. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine 

Upravna zgrada AD OC Jahorina 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no ili putem faksa 057/270-090 svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati. 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA, PONUDA ZA NABAVKU MA[INE ZA URE\ENJE SKIJA[KIH STAZA". 

Sve dodatne informacije nalaze se u tenderskoj dokumentaciji. 

______________

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

A) Company: AD OC "Jahorina" Pale, Jahorina bb, 71423 Pale, BH 

Contact person: Manojlo Brezo 

Phone/Fax: +387 57 270-090 

B) TYPE OF CONTRACT 

Goods 

C) SHORT DESRCIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Supply of one snow groom vehicle 

lt is supposed to be a used vehicle, not older that 12 years and 

not to cost more than ð EUR 60 000. 

D) TYPE OF PROCEDURE 

Opened 

E) CONDITIONS FOR RECEIVING THE TENDER DOCUMENTATION 

Tender documentation will be accepted until 29/10/2006 

F) DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

31/10/2006 at 12:00 

(1-11-12468-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD
UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i Termoelektrana Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Zoran Mi}anovi}, direktor 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-369 

Faks: 055/771-327 

Internet adresa: www.RiTE.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj - otvoreni postupak broj 87 

Nabavka rudarske mehanizacije za RiTE Ugqevik (hidrauli~ni bager 1 kom., damper 5 kom.) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rudarske mehanizacije za RiTE Ugqevik (hidrauli~ni bager 1 kom. damper 5 kom.) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Hidrauli~ni bager 1 kom. damper 5 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RiTE Ugqvik - povr{inski kop "Bogutovo Selo" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane "Rudnik i TE Ugqevik" A.D. Ugqevik, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne banke prihvatqive od strane "Rudnik i TE Ugqevik" A.D. Ugqevik ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo u trajawu 30 dana vi{e od trajawa ugovora u skladu sa prilo`enim dokumentima 1, 2, 3. i 4. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, b, c, d, e. i f. ne stariji od 3 (tri) mjeseca i to: 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja ili za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za PIO - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}awa doprinosa za zdravstveno osigurawe - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerewe nadle`ne poreske uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}awa poreza 

Ukoliko izdavawe nekog od gore navedenih dokumenata nije zakonska obaveza izdavawa u zemqi ponu|a~a, ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o istom od nadle`nog organa, odnosno ekvivalentni dokumenti iz zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavqawe predmetne djelatnosti za doma}e ponudioce, odnosno da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemqe u kojoj su registrovani - za ino ponu|a~e 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. i to pod a, b, d, e, f i g 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posqedwe tri godine sa vrijednostima, datumima i imenima isporu~ioca sa dokazom dokumenata u formi izvr{enih ugovora 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti ponu|a~a, mjera za osigurawe kvaliteta i wegovu opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa 

-    opise i/ili fotografije roba koje su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost ponu|a~ obavezan potvrditi 

-    uvjerewa izdata od agencije za kontrolu kvaliteta, ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost ponu|a~a 

-    naznaka elemenata ugovora koje ponu|a~ namjerava podugovarati 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena, uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    65% 

    2)    tehni~ko-tehnolo{ke
        karakteristike    u~e{}e    15% 

    3)    rokovi isporuke predmetne opreme    u~e{}e    10% 

    4)    garantni rok    u~e{}e    5% 

    5)    servisna podr{ka    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju bez PDV-a iznosi 1.000,00 evra. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

-    za ino ponu|a~e na engleskom jeziku sa obaveznim prevodom na jedan od slu`benih jezika BiH 

-    za doma}e ponu|a~e na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 11. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Ugqevik, Upravna zgrada RiTE Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 87 (tender za nabavku rudarske mehanizacije) - ne otvaraj" (u dvije odvojene zatvorene koverte, u jednoj koverti op{ti i tehni~ki uslovi, a u drugoj komercijalni uslovi). Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapawa ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{ewa takve odluke. 

- Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT. NOBIBA22 

FIELD 57a (BENEFICIARY)     54000-01-000074 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA AD UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

V.1. TRO[KOVI POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, a da pri tom "Rudnik i TE Ugqevik" A.D. Ugqevik ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Zoran Mi}anovi}, direktor (od 9,00 do 14,00 ~asova) 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-369 

Faks: 055/771-327 

Internet adresa: www.RiTE.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Marica Pavlovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-284 

Faks: 055/771-451 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Soba protokola, Upravna zgrada RiTE Ugqevik, Milka Peri} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-119 

Faks: 055/771-451 

____________

PROCUREMENT NOTICE 

Goods 

Section 1: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organzation: "Coal Mine and TPP Ugljevik" AD, Ugljevik 

Contact person: Zoran Mi}anovi}, director 

Address: Ugljevik bb 

Postal Code: 76330 Ugljevik 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Telephone: 055/744-369 

Tel/fax: 00387 55/771-327 

Internet address (web): www.RiTE.com 

I.2. ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED AT 

As in I.1. 

I.3. DOCUMENTS MAY BE OBTAINED AT 

As in I.1. 

I.4. TENDER/REQUESTS TO BE SUBMITTED TO 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3.3. LPP) 

As in 1.1. 

I.5.a public enterprise 

I.5.b on entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2.  IS FRAMEWORK AGREEMENT PLANNED? (Article 32. LPP) 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE UNDER WHICH THE CONTRACT IS RECORDED WITH THE CONTRACTING AUTHORITY 

Number of Contract - Open Procedure no.87 

Procurement of Mining Machinery and Equipment for CM&TEE Ugljevik (hydraulic excavator 1 pc, dumper truck 5 pcs) 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Procurement of Mining Machinery and Equipment for CM&TEE Ugljevik (hydraulic excavator 1 pc, dumper truck 5 pcs. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Hydraulic excavator 1 pc, dumper truck 5 pcs 

II.6. PLACE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORKS 

CM&TPP Ugljevik - Open Pit "Bogotovo Selo" 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

No 

The tenders can be submitted for one lot, all lots. 

II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (Article 17. LPP) 

No 

II.9 DURATION OF CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Period in months: 12 months from contract award 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF TENDER GUARANTEE (Article 16. LPP) 

1% of tender value 

III.2. OTHER REQUIREMENTS REGARDING TENDER GUARANTEE (Articles 16-17, IAL) 

Original guarantee issued by business bank acceptable by "Coal Mine and TPP Ugljevik" A.D., Ugljevik, to the minimum amount of 1% of the tender value, or certified cheque or letter of credit with validity equal to tender validity plus 30 days 

III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE BOND (Article 16. LPP) 

10% of cotnract value 

III.4. OTHER REQUIREMENTS REGARDING PERFORMANCE BOND (Article 19. IAL) 

Statement by the Tenderer stating that, if the contract is awarded to him, he will provide stated performance bond in the form of a bank guarantee issued by the first-class business bank acceptable to the "Coal Mine and TPP Ugljevik" A.D., Ugljevik or a certified cheque or a letter of credit with validity period 30 days longer than contract period in accordance with the attached documents 1, 2, 3 and 4. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23. LPP) 

The evidence from Article 23 of the Law on Public Procurement, under a, b, c, d, e and f, not older than 3 (three) months, as follows: 

-    Certificate issued by the competent court certifying that the tenderer is neither bankrupt nor being wounded up 

-    Certificate issued by the competent court certifying that the tenderer is not subject of proceedings for declaration of bankruptcy or an order for compulsory uwinding up 

-    Certificate that the tenderer has not been convicted by a judgment of any offence regarding his professional conduct within 5 years preceding the date of submission of the request or tender 

-    Certificate certifying that the tenderer has not been found guilty by the competent court of grave professional misconduct within 5 years and that such misconduct occurred before the date of submission of the request or tender 

-    Certificate certifying that the tenderer has fulfilled all obligations related to contributions for pension and disability insurance - certificate issued by the competent authority 

-    Certificate certifying that the tenderer has fulfilled all obligations related to social security contributions - certificate issued by competent authority 

-    Certificate issued by competent tax authority certifying that the tenderer has fulfilled his obligations relating to payment of taxes 

If issuance sof some of the above stated documents is not legal obligation in the country of origin of the tenderer, such tenderer is obliged to submit the certificate there of issued by the competent authority or an equivalent document issued in the tenderer's country of registration. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24. LPP) 

-    Name, correct address, tax and identification number of the tenderer 

-    Certified photocopy of the decision on entry into court register proving the right to perform subject activities - for domestic tenderers; or proving the registration in the relevant professional or other relevant registries in the country of their registration - for foreign tenderers 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Article 25. LPP) 

-    Certified photocopy of the balance sheet and the profit and loss account for 2005. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPABILITY (Article 26. LPP) 

The proofs referred to in Article 26 of the Law on Public Procurement, paragraph 2 under a, b, d, e, f and g 

-    The list of the tenderer's principal deliveries effected in the last three years with values, dates and names of the suppliers involved by providing documents in the form of the contract that have been performed 

-    Description of the tenderer's technical equipment and capabilities, his actions for ensuring quality and capability for investigation and research 

-    The descriptions and/or photographs of the products to be supplied, the authenticity of which must be certified by the tenderer 

-    The certificates issued by the quality control agencies of recognized competence attesting the eligibility of the tenderer clearly identified by references to specifications or standards 

-    Indication of the elements of the contract which the tenderer intends to subcontract 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

Other 

IV. 2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34. LPP) 

b)    The most economically favourable tender according to the following criteria 

    1)    price, terms and mode
        of payment    participation    65% 

    2)    technichal-technological
        charactristics    participation    15% 

    3)    time of delivery of subject
        products    participation    10% 

    4)    warranty period    participation    5% 

    5)    service support    participation    5% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCS (Article 20. IAL) 

Yes 

IV.4. PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18. LPP) 

May be obtained immediately 

Payment per lot for tender documents, without VAT 1000.00 EURO 

IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS (Article 8, LPP) 

-    Foreign tenders submitted in  English must be translated into one of the official languages of BH 

-    Domestic tenders in one of the official languages of BH 

IV.6. TIME LIMITS FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE 

6. 11. 2006. (date) 11 h (time) 

IV.7. MINIMUM TIME VALIDITY OF TENDER TO BE GUARANTEED BY THE TENDERER 

90 days after tender submission deadline 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. LPP and Article 13. IAL) 

6. 11. 2006. in 12h 

Ugljevik, CM&TPP Administration Building 

Part V: ADDITIONAL INFORMATION 

The tenders must be submitted in sealed envelopes bearing the mark "Tender" for open procedure Tender no.87 (Mining Machinery and Equipment procurement Tender) - Not To Be Opened" (in two separate sealed envelopes, General and Technical Conditions in one envelope and Commercial Conditions in the other envelope). The name of the tenderer must be indicated on the envelope. 

Incomplete and late tenders will not be taken into consideration. 

No costs incurred by the tenderer in preparing and submitting the tender in the open procedure will be borne by the Contracting Authority and the Contracting Party reserves the right to: accept the tender fully or in part, reject any tender, repeat or cancel the procedure or reject all tenders prior to entering into the contract without any obligation towards tenderers or obligation to explain any reasons for taking such decision. 

Payments for purchase of tender documents to be made on the following accounts: 

In KM: 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeljina 

To foreing currency account 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 57a (BENEFICIARY)     54000-01-000074 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA AD UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

V.I. COSTS OF CONTRACT AWARD PROCEDURE AND COSTS OF TENDER 

Contract award procedure may only be terminated in justified cases defined in Article 12 of the Law on Public Procurement, whereby "Coal Mine and TPP Ugljevik" AD Ugljevik does not bear any costs in the procedure of public procurement. 

Annex A 

I.2. ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED AT 

Organisation: "Coal Mine and TPP Ugljevik" AD Ugljevik 

Contact person: Zoran Mi}anovi}, Director (from 09:00 to 14:00) 

Address: Ugljevik bb 

Postal Number: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Phone: 055 744-369 

Fax: 055/771-327 

Internet address (web): www.RiTE.com 

I.3. DOCUMENTS MAY BE OBTAINED AT: 

Organisation: "Coal Mine and TPP Ugljevik" AD Ugljevik 

Contact person: Marica Pavlovi} 

Address: Ugljevik bb 

Postal Number: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Phone: 055 744-284 

Fax: 055/771-451 

I.4. TENDERS/REQUESTS TO BE SUBMITTED TO 

Organisation: "Coal Mine and TPP Ugljevik" AD Ugljevik 

Contact person: Protocol Room, CM&TPP Ugljevik 

Administration Building, Milka Peri} 

Address: Ugljevik bb 

Postal Number: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Phone: 055 744-119 

Fax: 055/771-451 

(1-11-12470-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTORPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-039/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercego- vine d.d. Sarajevo   

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 19 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka nadtla~nog magnetnog izdvaja~a za gumeni transporter T-15 na vanjskoj dopremi uglja u TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne - Alternativna ponuda 

Da - Ekvivalent u skladu sa ~lanom 14. ta~ka (5) ZJN 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednost ponude u KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine (ali ne manje od 2.000 KM), sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, d, e i f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerena fotokopija. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f ne mogu biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma otvaranja ponude; uvjerenje izdato od Uprave za indirektno oporezivanje kojim se potvr|uje da ponu|a~ nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavalja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku roba u skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (Tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ka a), b), d. 

Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    Finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

2)    Tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1 

T1.1. Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizirani ugovori i njihova nav~ana vrijednost u posljednjih 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude); opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a; navodi o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima; uzorci, opisi ili fotografije predmeta koji su predmet isporuke; razna uvjerenja izdata od strane nadle`nih institucija za kontrolu kvaliteta kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde kvaliteta. Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za daljnji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). 70 (sadamdeset) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se i kompletnost dokumentacije neophodna za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2 Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, datum i period isporuke, pobolj{ane performanse u odnosu na zahtjeve relevantnih standarda, itd... ). 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 15. 

T3 Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/uslu- ge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 5. 

T4 Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH- Poslovno tehni~ka zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko:  Raiffeisen Bank, d.d BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-039/06, valuta EUR. 

Pla}anje   unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central profit banka Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa pozivom  na otkup tenderske dokumentacije broj 102-039/06, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 30. 10. 2006. godine do 10,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 30. 10. 2006. godine u  PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111 u 10,15 sati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u TE Kakaknj 

Adem Lujnovi}, tel. 387 032/771-020 

(1-11-12473-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BU@IM 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bu`im 

Kontakt osoba: Kudali} Subhija 

Adresa: Generala Izeta Nani}a 36 

Po{tanski broj: 77245 

Grad: Bu`im 

Identifikacioni broj: 4263084610009 

Telefon: 037/410-078 

Fax: 037/410-079 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora o nabavci roba i usluga, broj 01-315/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Usluge servisiranja i popravke vozila 

LOT 3    [tamparski materijal 

LOT 4    Laboratorijski reagensi 

LOT 7    Stomatolo{ki materijal 

LOT 8    Gorivo za motorna vozila i dopunski asortiman 

LOT 9    Lo`-ulje za grijanje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine su navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2007. godine od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bez garancije 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da kandidat nije u postupku ste~aja ili likvidacije (potvrda nadle`nog suda) 

-    da kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona  u smislu poslovnog pona{anja u periodu od pet godina od dana podno{enja ponude (potvrda nadle`nog organa) 

-    potvrda o pla}enim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

-    potvrda poreske uprave da je kandidat izmirio porezne obaveze 

-    potvrde dostavljati u originalu (ili ovjerene fotokopije) ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    specifikacija prilo`enih dokumenata 

-    porezni i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uvjerenje za kontrolu kvaliteta - certifikat (samo za robe) 

-    izjava o tehni~koj opremljenosti, osposobljenosti i mjerama za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranja kvaliteta (samo za usluge) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e     70% 

2)    kvalitet    u~e{}e    5% 

3)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

5)    popust i ostale pogodnosti    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 2 dana nakon objavljivanja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, za svaki lot. Ponu|a~i koji su uplatili u prvom javnom pozivu oslobo|eni su uplate. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 9,00 sati, Dom zdravlja Bu`im 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Isprouka robe i vr{enje usluga vr{it }e se sukcesivno na zahtjev ugovornog organa te u skladu s tim ispostava od strane dobavlja~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ponude, odbije sve ponude prije njihovog prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pritom ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

@irora~un: 1984011080000796 KIB BANKA 

(1-11-12509-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVI TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Travnik 

Kontakt osoba: Emir Leti} 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Po{tanski broj: 72290 

Grad: Novi Travnik 

Identifikacijski broj: 4236222030003 

Telefon: 030/792-447 

Fax: 030/795-015 

E-mail: opcina.novi.travnik@tel.net.ba 

Internet adresa: www.novi-travnik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., soba broj 12 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - Protokol Op}ine 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lo`-ulja za grijnu sezonu 2006/2007. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka lo`-ulja za potrebe grijanja zgrade Op}ine i dje~ijeg vrti}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 25.000 litara lo`-ulja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sezona 2006/2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. NPZ) 

Nema ih 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa ovjerenim pojedina~nim prilozima, ne starijim od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji obezbijede pismene dokaze iz ~lana 25 ZJN, ta~ka c 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji obezbijede pismene dokaze iz ~lana 26. stav 2. ta~ke a  ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 31. 10. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALNI VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDII 

Trideset dana od krajnjeg datuma za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. NPZ) 

1. 11. 2006. godine u 10,30 sati, srijeda 

Sala Op}inskog vije}a, zgrada Op}ine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u jednoj koverti, zatvorenoj, zape~a}enoj, nazna~iti na koverti broj telefona/broj faxa, "Ponuda - ne otvaraj - nabavka lo`-ulja za potrebe zgrade Op}ine". Tenderska dokumentacija je besplatna. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-11-12520-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVI TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Travnik 

Kontakt osoba: Emir Leti} 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Po{tanski broj: 72290 

Grad: Novi Travnik 

Identifikacioni broj: 4236222030003 

Telefon: 030/792-447 

Fax: 030/795-015 

E-mail: opcina.novi.travnik@tel.net.ba 

Internet adresa: www.novi-travnik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., soba broj 12 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - Protokol Op}ine 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sipkog materijala (soli) za zimsko odr`avanje cesta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka materijala (soli) za zimsko odr`avanje cesta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

50 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trideset dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema ih 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa ovjerenim pojedina~nim prilozima, ne starijim od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji obezbijede pismene dokaze iz ~lana 25 ZJN, ta~ka c 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju ponu|a~i koji obezbijede pismene dokaze iz ~lana 26. stav 2. ta~ke a  ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 31. 10. 2006. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Trideset dana od krajnjeg datuma za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 11,00 sati, srijeda 

Sala Op}inskog vije}a, zgrada Op}ine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u jednoj koverti, zatvorenoj, zape~a}enoj, nazna~iti na koverti broj telefona/broj faxa, "Ponuda - ne otvaraj - nabavka soli za zimsko odr`avanje cesta". Tenderska dokumentacija je besplatna. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-11-12521-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Sarajevo 

Kontakt osobe: ass. mr. sci. dr. Emir Berhamovi}, 

Senad Sladi}, dipl. ecc. 

Adresa: Bolni~ka 4a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200542470007 

Telefon: 033/214-249, 033/443-269 

Fax: 033/443-395, 033/442-727 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 08-588-6/06 od 19. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka nasadnih instrumenata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

a)    izjava ponu|a~a o garantnom roku 

b)    izjava ponu|a~a o obezbije|enom servisiranju, vrsti servisa (vlastiti ili ovla{teni), broju zaposlenih u servisu (sa spiskom zaposlenih u servisu) i roku u kojem je obavezan otkloniti nedostatke (kvarove) u garantnom i postgarantnom periodu 

c)    izjava ponu|a~a o roku isporuke od momenta narud`be (u danima) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    original ili ovjerena kopija potvrde od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, ne starija od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) 

b)    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (kao pravno lice i odgovorno lice ponu|a~a) nije ka`njavan za privredni prestup, ne starije od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) 

c)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

d)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

e)    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave o pla}enim poreskim obavezama, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)    original ili ovjerena kopija identifikacionog broja 

c)    original ili ovjerena kopija PDV broja 

d)    original ili ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enja o registrovanoj djelatnosti za fizi~ka lica 

e)    ostali uslovi predvi|eni u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)     original ili ovjerena kopija potvrde banke da transakcijski ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e iz ~lana 26. ZJN potrebno je dostaviti: 

a)    listu najva`nijih klijenata i isporuka nasadnih instrumenata (po vrsti i vrijednosno) u posljednje 3 godine 

b)    prospektni materijal sa tehni~kim karakteristikama za ponu|ene nasadne instrumente 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu dobiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 1291011000134121 kod HVB-CPB d.d. Sarajevo, uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije-nasadni instrumenti". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

Sarajevo, Bolni~ka 4a, IV sprat, Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11. 2006. godine u 13,30 sati 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a,
IV sprat, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se obavezno podnose u pisanoj formi ovjerene i potpisane od lica koje je ovlastio ponu|a~. Ponude se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom i sa naznakom "Ponuda za javno nadmetanje-nasadni instrumenti". Ponude trebaju biti uvezane, stranice ponude (s dodacima) numerisane, i sadr`avati sve dokumente iz rekapitulacije (popisa) dostavljenih dokumenata i kvalifikacionih uslova koje ponu|a~i treba da ispunjavaju (Tabela br. 1) 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Neblagovremene  ponude i ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i poni{ti obavje{tenje o nabavci u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

(1-11-12524-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU STOMATOLO[KI FAKULTET SA KLINIKAMA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama Sarajevo 

Kontakt osobe: as. mr. sci. dr. Emir Berhamovi}, 

Senad Sladi}, dipl. ecc. 

Adresa: Bolni~ka 4a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200542470007 

Telefon: 033/214-249, 033/443-269 

Fax: 033/443-395, 033/442-727 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 08-120-7/06 od 20. 2. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka stomatolo{kih stolica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

a)    izjava ponu|a~a o garantnom roku 

b)    izjava ponu|a~a o obezbije|enom servisiranju, vrsti servisa (vlastiti ili ovla{teni), broju zaposlenih u servisu (sa spiskom zaposlenih u servisu) i roku u kojem je obavezan otkloniti nedostatke (kvarove) u garantnom i postgarantnom periodu 

c)    izjava ponu|a~a o roku isporuke od momenta narud`be (u danima) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    original ili ovjerena kopija potvrde od nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, ne starija od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) 

b)    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (kao pravno lice i odgovorno lice ponu|a~a) nije ka`njavan za privredni prestup, ne starije od 3 (tri) mjeseca (~lan 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama) 

c)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

d)    original ili ovjerena kopija potvrde o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

e)    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave o pla}enim poreskim obavezama, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)    original ili ovjerena kopija identifikacionog broja 

c)    original ili ovjerena kopija PDV broja 

d)    original ili ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enja o registrovanoj djelatnosti za fizi~ka lica 

e)    ostali uslovi predvi|eni u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)     original ili ovjerena kopija potvrde banke da transakcijski ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e iz ~lana 26. ZJN potrebno je dostaviti: 

a)    listu najva`nijih klijenata i isporuka stomatolo{kih stolica (po vrsti i vrijednosno) u posljednje 3 godine 

b)    prospektni materijal sa tehni~kim karakteristikama za ponu|ene stomatolo{ke stolice 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu dobiti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 1291011000134121 kod HVB-CPB d.d. Sarajevo, uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije-stomatolo{ke stolice". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

Sarajevo, Bolni~ka 4a, IV sprat, Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11. 2006. godine u 12,00 sati 

JU Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Sarajevo, Bolni~ka 4a, IV sprat, Sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se obavezno podnose u pisanoj formi ovjerene i potpisane od lica koje je ovlastio ponu|a~. Ponude se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom i sa naznakom "ponuda za javno nadmetanje-stomatolo{ke stolice". Ponude trebaju biti uvezane, stranice ponude (s dodacima) numerisane i sadr`avati sve dokumente iz rekapitulacije (popisa) dostavljenih dokumenata i kvalifikacionih uslova koje ponu|a~i treba da ispunjavaju (Tabela br. 1). 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni predstavnici. Neblagovremene  ponude i ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i poni{ti obavje{tenje o nabavci u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

(1-11-12525-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA STARI GRAD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasmin Taslid`i} 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

Telefon: 033/282-331 

Fax: 033/258-170 

E-mail: opcinasg@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka na~elnika broj 01/1-05-6096-009/06 od 21. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka robe: Aplikativni softver za potrebe op}inskih slu`bi - Bud`et i finansije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Stari Grad Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokumentaciju koja se tra`i po ~l. 23. ZJN u suprotnom }e ponu|a~ biti odbijen 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Naziv i ta~na adresa ponu|a~a, porezni i ID broj, PDV broj, ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima 

Napomena: Rje{enjem iz sudskog registra mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja, tako|e, rje{enje mora biti kompletno ovjereno od strane nadle`nog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

-    izjava o nepromjenjivosti cijene za period trajanja ugovora 

-    ovjerena originalna specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom ponude uz naznaku rokova i dinamike izvr{enja radova 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista istih ili sli~nih radova izvr{enih u posljednje 2 (dvije) godine; navesti nazive firmi kojima je izvr{ena isporuka iste ili sli~ne robe (softvera) kao i ime kontakt osobe kod koje ugovorni organ mo`e izvr{iti dodatne provjere 

-    dokaz o stru~noj osposobljenosti tima koji }e u~estvovati u izvr{enju 

-    nazna~iti pojedina~ne kvalifikacije ~lanova tima koji }e u~estvovati u ovom projektu, projekte u kojima je do sada u~estvovao i koja mu je uloga bila u timu 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje 3 (tri) godine 

-    ovjeren spisak zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    funkcionalno-tehni~ko rje{enje    u~e{}e    30% 

    2)    ukupna cijena svih modula i
        dodatnih elemenata    u~e{}e    40% 

    3)    rokovi i dinamika izvr{enja radova    u~e{}e    10% 

    4)    stru~nost projektnog tima    u~e{}e    10% 

    5)    referense    u~e{}e    5% 

    6)    tehni~ka podr{ka    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Prema tenderskoj doumentaciji 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 11,00 sati 

Op}ina Stari Grad Sarajevo, sala 109/1, objekat "B" 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no u zgradi Op}ine Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki 4, u {alter sali, {alter sala broj 7. 

Svi dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama, u suprotnom ista ne}e biti razmatrana. 

Svi dokumenti prila`u se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Ponude se predaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom za koji tender se vr{i prijava. 

Obavezno nazna~iti kontakt telefon, adresu i kontakt osobu. 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", Dnevnom listu "Dnevni avaz" i "SAN" i na web stranici Op}ine www.starigrad-sarajevo.ba. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasmin Taslid`i} 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

Telefon: 033/282-331 

Fax: 033/258-170 

E-mail: opcinasg@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasmin Taslid`i} 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

Telefon: 033/282-331 

Fax: 033/258-170 

E-mail: opcinasg@bih.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Vaida [kandro 

Adresa: Zelenih beretki 4, {alter sala - {alter broj 7 - Protokol 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

Telefon: 033/282-362 

Fax: 033/220-804 

E-mail: info@starigrad-sarajevo.ba 

(1-11-12529-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Biha} 

Kontakt osoba: Tatli} Jasmina 

Adresa: Put V. korpusa bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263016530005 

Telefon: 037/312-414 

Fax: 037/312-414 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 673/05 i 1808/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog vozila [KODA FABIA AMBIENTE 1,9 SDI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU Dom zdravlja Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmrenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    uvjerenje da se ne vodi postupak o ste~aju ili likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili lkvidacje 

-    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu protekle tri godine (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija) 

-    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednje tri godine (dokaz nadle`nog suda - original ili ovjerena kopija) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni identifakcijski broj ponu|a~a 

-    dokaz o registraciji subjekta kao ovla{tenog organa za registraciju 

-    izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo za obavljanje profesionalne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a, ne starije od 90 dana 

-    dinamika isporuke 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    ovjera originalne specifikacije iz tenderske dokumentacije sa iskazanom cjenom, porezima, taksom, carinom i ostalim dad`binama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija:  

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    dosada{nje iskustvo - referenc lista    u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mogu se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se daju na zvani~nim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 30. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine u 11,00 sati, 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Biha} - II sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na protokol ZU Dom zdravlja Biha}, sa naznakom NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA.  

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje see na ra~un ZU Dom zdravlja Biha} broj 1020220000018345 "UNION" banka Biha}. 

(1-11-12530-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
UNIVERZITET U BAWOJ LUCI
ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektrotehni~ki fakultet Bawa Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. Slavko Mari} 

Adresa: Patre 5 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013060001 

Telefon: 051/211-408, 051/221-824 

Faks: 051/211-408 

E-mail: office@etfbl.net  

Internet adresa: www.etfbl.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Opremawe Laboratorije za ra~unarstvo i inforamtiku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabaka informaciono-komunikacione opreme za Laboratoriju za ra~unarstvo i inforamtiku: 

LOT 1 Informaciono-komunkaciona oprema 

LOT 2 Serveri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora. 

Zapo~iwe od datuma potpisivawa ugovora i zavr{ava sa tehni~kim prijemom. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka (prema specifikadciji u tenderskoj dokumentaciji) u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor za vrijeme garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan prilo`iti sqede}a originalna uvjerewa koja nisu starija od 3 mjeseca ili ovjerene kopije originala koji nisu stariji od 3 mjeseca  

1)    uvjerewe nadle`nog organa da ponu|a~ nije predmet postupka ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavqen postupak ste~aja ili likvidacje  

2)    uvjerewe nadle`nog organa da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{awa ili ozbiqnog profesionalnog prekr{aja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude 

3)    uvjerewe nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama po sosnovu zdravstvenog osigurawa zaposlenih 

4)    uvjerewe nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama po osnovu penzionog osigurawa 

5)    uvjerewe nadle`nih organa (poreska uprava i Uprava za indirektno oporezivawe) o pla}enim porezima 

Ponuda koja ne sadr`i tra`ena uvjerewa (ili odgovaraju}e ovjerene kopije) bi}e odba~ena kao nepotpuna . 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

2)    ovjerena kopija uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    ovjerene kopije bilansa stawa i bilansa uspjeha ponu|a~a za prethodnu poslovnu godinu 

2)    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

3)    izjava ponu|a~a o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    referentna lista glavnih isporuka dobavqa~a u ovoj i prethodnoj poslovnoj godini sa jasno iskazanim vrijednostima i datumima, uz minimalno tri izjave (original ili ovjerena kopija) kupaca sa te liste o izvr{enm isporukama ~ija je vrijednost ve}a od vrijednosti robe koja je predmet ove nabavke  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Zainteresovani ponu|a~i mogu bez nov~ane naknade preuzeti tendersku dokumentaciju na internet sajtu ugovornog organa datoj u I.1.) nakon objave nabavke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda, svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom mo`e biti na bilo kojem slu`benom jeziku u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. novembar 2006. godine, 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. novembar 2006. godine u 12,00 ~asova 

Kao u I.1. (sve~ana sala) 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zatvorenoj koveti s naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU OPREME ZA LABORATORIJU ZA RI - LOT___ NE OTVARATI" i nazna~enom adresom ponu|a~a. 

Neblagovremeno podnesene ponude bi}e vra}ene ponu|a~ima. 

Nepotpune ponude ne}e biti razmatrane. 

(1-11-12532-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 419 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d.
Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lo`-uqa za grijawe i dizela za agregate za predstoje}u zimsku sezonu  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lo`-uqa za grijawe i dizela za agregate za predstoje}u zimsku sezonu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija tra`ene robe navedena u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

[est mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima. Potrebni dokazi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerene kopije) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da prika`e uspje{no izvr{ewe ugovora sli~ne prirode i slo`enosti, kao i vrijednost prikazanih ugovora za protekle tri godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne}e se primijeniti. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine, 

Sektor nabavke, kancelarija broj 15, Vuka Karaxi}a 6, Bawa Luka u 11,30 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 30,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 13,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade za ponu|a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~enom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 419- Nabavka lo`-uqa za grijawe i dizela za agregate za predstoje}u zimsku sezonu" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova 30. 10. 2006. godine.   

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d.
Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Direkcija za nabavku i magacinsko poslovawe, kancelarija broj 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/222-400 

Faks: 051/221-771 

E-mail: br.bjelajac@telekomsrpske.com  

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-12536-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-1835/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP RMU "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: [ehi} Asim 

Adresa: \ur|evik 

Po{tanski broj: 75270 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710, 035/774-970, 035/772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 01-1833 od 15. 8. 2006. godine i u skladu sa planom javnih nabavki za 2006. godinu poziciji 60 i 64 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: 

LOT 1  Konzervirani mesni proizvodi 

LOT 2  Prehrambeni proizvodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove   

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u postupku za kr{enje zakona, u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    potvrda porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem zdravstvenog osiguranja 

Dokazni dokumenti o ispunjavanju tra`enih uslova ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o identifikacionom broju ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja u upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu ponu|a~a o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet nabavke za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    potvrda od banaka kod kojih ponu|a~ ima otvoren ‘irora~un, da mu ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a) lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u zadnje 2 godine, sa vrijednostima i datumima isporuka - referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e  90% 

2)    kvalitet    u~e{}e    5% 

3)    referens lista    u~e{}e    2% 

4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 1,5% 

5)    rok isporuke    u~e{}e 1,5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do dana 27. 10. 2006. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM za jedan lot. Svi zainteresirani za u~estvovanje u javnom nadmetanju du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti li~no ili putem faksa 035/772-667. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni Preduze}a ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na ra~un 1321100309725659. Sredstva su nepovrtna. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom nadmetanju oslobo|eni su pla}anja naknade otkupa tenderske dokumentacije, ali su je du`ni izuzeti ukoliko ‘ele u~estvovati u ponovnom postupku nabavke. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine u 10,30 sati 

Direkcija JP RMU "\ur|evik" 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ali ne starijoj od 3 mjeseca, ra~unaju}i datum otvaranja ponuda. 

Svi dokumenti moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (propisa) dostavljenih dokumenata. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "Ne otvarati". Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponu|a~a. 

JP RMU "\ur|evik" u \ur|eviku ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude, a u slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bit }e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora, u skladu sa odredbama ~lanova 38. i 40. ZJN. 

(1-11-12540-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDNU
DJECU I OMLADINU
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu 

Kontakt osoba: Abdulah Muzur 

Adresa: Lukavi~ka 56 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200455230008 

Telefon: 473-019 

Fax: 473-020 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci {kolskih kabineta 

LOT 1  Kabinet za hemiju 

LOT 2  Kabinet za fiziku 

LOT 3  Kabinet za biologiju 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

[kolski kabineti za predmete hemije, fizike i biologije za nastavu po savremenim metodama 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, poreski i identifikacioni broj, ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra (komplet) 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnih i drugih subjekata kojim se dokazuje da je prijavljen kao poreski obveznik, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze o finansijskom poslovanju prema ~lanu 25. stav 1. ta~ka a) 

-    potvrda banke da transakcijski ra~un nije blokiran 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e    50% 

    2)    popusti i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

    3)    kvalitet i rok isporuke    u~e{}e    20% 

    4)    trajanje garancije i servis    u~e{}e    5% 

    5)    reference i dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 10. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 11. 2006. godine, 

Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme javnog otvaranja ponuda: 

LOT 1, 2 i 3 - 2. 11. 2006. godine u 10,00 sati 

Zatvorene i zape~a}ene koverte slati na adresu kao pod I.1. sa punom adresom ponu|a~a i to pojedina~no po lotovima, po{tom ili li~no sa oznakom " Ne otvaraj". 

(1-11-12548-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07.1-2.2-7936/4-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ismet Fazli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-787 

Fax: 033/252-749 

E-mail: ismetf@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci po{tanskog inventara 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka po{tanskog inventara za potrebe "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo (svih centara po{ta, Generalne direkcije i Glavnog po{tanskog centra) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{ta organizacionih jedinica ugovornog organa u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Biha}u, Travniku, Gora`du 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1  Nabavka kasa i ormara 

LOT 2  Nabavka pe}i i usisiva~a 

Ponude se mogu dostavljati na jedan lot i na sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 60 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude u iznosu 1% od vriejdnosti ponude, uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM (u skladu sa ~lanom 16. Uputstva o primjenu Zakona o javnim nabavkama BiH) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Va`enje garancije za ponudu: 

period va`enja ponude 90 dana od javnog otvaranja ponuda 

NAPOMENA: za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% od ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: period va`enja ugovora+30 dana. Garancija pokriva naknadu svake {tete i tro{kova koje mo`e imati ugovorni organ, u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci za vrijeme perioda va`enja ugovora + 30 dana. 

Napomena: Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Rok va`nosti garancije: period va`enja ugovora plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku za progla{enja ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, odnosno nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

2.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ kao pravno lice nije osu|en/progla{en krivim u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{anja ili ozbiljnog profesionalnog prekr{aja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

3.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penzijsko invalidskog osiguranja i zdravstveno osiguranje, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran; za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

4.    uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i poreske uprave o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran; za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

5.    izjava ponu|a~a da je upoznat da, u slu~aju da propusti da dostavi ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje "JP BH Po{ta " d.o.o. Sarajevo, }e ponuda biti odbijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enja ili izvod iz sudskog registra-original ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjenje tehni~kih uslova datih u specifikaciji iz tehni~ke dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan, ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg, u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) dostaviti dokumente: 

-    Izjavu kojom potvr|uju - dokazuje da robe koje su predmet ove nabavke imaju 50 % porijeklo iz BiH, ili 

-    Certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o BH porijeklu robe, kojim dokazuju da su robe koje su predmet ove nabavke imaju 50% porijeklo iz BiH, ili neki drugi dokument nadle`nog organa, kojim dokazuje porijeklo robe iz BiH, shodno zahtjevu ugovornog organa 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi ni jedan od predlo`enih dokumenata bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana, ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 2. 11. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 11 .2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija va`enja ponude mora da glasi na period od 90 dana, od dana predvi|enog za javno otvaranje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 11. 2006. godine u 12,15 sati 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo,  Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo (3. sprat-velika sala) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50 KM, u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1291 0210 0013 1938 kod HVB Central profit banke u korist JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskog inventara". 

Ponu|a~ je du`an, prilikom prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti i kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom "Tenderska dokumentacija za nabavku po{tanskog inventara - Ne otvaraj", sa naznakom lotova za koje ponu|a~ dostavlja ponudu, dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 2. 11. 2006. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana  8, 71000 Sarajevo (3. sprat-velika sala), dana 2. 11. 2006. godine u 12,15 sati, kojem mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija, u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje  tenderske  dokumentacije,  najkasnije deset dana prije roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 20. 10. 2006. godine, putem faksa: 033/252-749, sa naznakom za "Komisiju za provo|enje postupka nabavke po{tanskog inventara". Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom, JP "BH Po{ta" d.o.o Sarajevo  mo`e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. 

Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje,  JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici: www.bhp.ba. 

(1-11-12562-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10407-22/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osobe: Zuki} Halid - za komercijalna pitanja; 

^ar{imamovi} Lejla - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-641, 449-618 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 10407-EDZ-OP-22/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka u~inskih linijskih rastavlja~a za potrebe ED Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Elektrodistribucije Zenica u Radakovu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude (bez PDV-a) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans uspjeha i bilans stanja za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d, e, f 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeva iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 3. 10. 2006. godine na adresi kao pod I.1., u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u sobi broj 10, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, do 30. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo, Filijala Zenica, na ra~un broj 1293011000165061 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj ______. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine, Zenica, Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 

31. 10. 2006. godine u 12,30 sati 

(1-11-12566-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 011-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. ecc. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku kancelarijskog i medicinskog namje{taja za 2007. godinu 

Tender broj 011-07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kancelarijski namje{taj, drveni ormari, metalni ormari, police i medicinski namje{taj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca. 350.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona -telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda, dokazi da ne postoje smetnje iz ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an ponuditi obavezno robu prve kvaltiete, navesti naziv prozvo|a~a. Dobavlja~ koji bude odabran obavezan je isporu~iti robu navedenog proizvo|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) broj zaposlenih    u~e{}e 10% 

    3) kvalitet    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po uplati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 11. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 11. 2006. godine u 16,00 sati 

KCUS, TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u TEB, soba broj 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 15,00 sati uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod HVB Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 011-07". Ponude se dostavljaju na originalnoj  tenderskoj dokumentaciji KCUS, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Klini~kog centra, objekat TEB, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za Tender broj 011-07. 

-    NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA!" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11-12567-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 010-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. ecc. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda i odabir  najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba 

Tender broj 010-17 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje pismenih ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a, radi sukcesivne isporuke roba (medicinske opreme i drugog) po potrebama u toku 2007. godine. 

GRUPA I    Medicinski aparati (EKG aparati, aspiratori,
        defibrilator, infuzomat, perfuzori, puls oksimetri i
        drugi aparati) 

GRUPA II    Sitni medicinski inventar i drugo 

Detaljan opis predmeta nadmetanja dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno II grupe 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca" 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2007. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o prihvatanju uslova pla}anja - minimalni uslovi pla}anja su: odgo|eno pla}anje 180 dana od isporuke i izdavanja fakture 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja - odgo|eno pla}anje 180 dana od isporuke i izdavanja fakture.  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona -telefaxa, e-mailom, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost, imenom i prezimenom kontakt osobe, izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda, dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 80% 

    2) kvalitet    u~e{}e 20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po uplati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 11. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 16,00 sati 

KCUS-a, TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u TEB, soba broj 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 010-07". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Klini~kog centra, objekat TEB, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za Tender broj 010-07". 

-    NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11-12568-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA LAKTA[I 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Lakta{i 

Kontakt osoba: Darija Balaban, referent za javne nabavke 

Adresa: Kara|or|eva 56 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

Identifikacioni broj: 4401140250006 

Telefon: 051/532-370, 051/533-095 (lokal 134) 

Faks: 051/533-402 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op{tina Lakta{i, Odjeqewe za stambeno-komunalne poslove, ulica Kara|or|eva broj 56, 78250 Lakta{i 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka specijalnog komunalnog vozila za odvoz sme}a broj 06-404-26/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Lakta{i, krug OD JKP "Komunalac", 

Mladena Stojanovi}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Period ugovarawa do kraja 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu iznosi 1% od ponu|ene cijene i mora da glasi na period validnosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    identifikacijski i PDV broj (ovjerena fotokopija) 

3.    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar za pravna lica, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u skladu sa kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji: 

    Kritiriji su: 

    1.    cijena    u~e{}e 45% 

    2.    kvalitet    u~e{}e 25% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4.    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    5.    mogu}nost servisirawa    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. stav (1), ta~ke b), c), i d); cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjewuje iskqu~ivo u svrhu pore|ewa ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do roka za podno{ewe ponude. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, na ‘iro ra~un broj 555-007-02031830-53 vrsta prihoda 722 521-4, Nova banka, a.d. Bijeqina-Ekspozitura Lakta{i. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U prostorijama Op{tine Lakta{i, 

31. 10. 2006. godine, u 11,30 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Ponude, sa prate}om dokumentacijom, dostaviti zape~a}ene u koverat, sa naznakom "PONUDA ZA nabavku specijalnog komunalnog vozila za odvoz sme}a, broj  06404-26/06 - NE OTVARAJ". 

(1-11-12569-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AD "ELEKTRO DOBOJ" DOBOJ 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: AD "Elektro Doboj" Doboj 

Kontakt osoba: Goganovi} Branko 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovna nabavka motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Traktor specijalne izvedbe prilago|en za elektro-
        distributivnu djelatnost  

LOT 5    Poluprikolica za kamion za prevoz betonskih i
        drvenih stubova (nosivost 5 tona) 

LOT 6    Poluprikolica za vozila IVEKO i TAM za prevoz
        betonskih i drvenih stubova (nosivost 750 kg) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjesdi{te naru~ioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe sa potpisivawem ugovora i zavr{ava se u roku od 90 dana od dana zakqu~ewa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garanciju banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude s validno{}u od 45 dana od dana otvarawa ponuda. 

Izjavu o namjeri da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju, u vrijednosti 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti robe, za slu~aj naknade {tete kod nekvalitetne robe ili neblagovreme isporuke robe  (penali) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji, najpovoqniji ponu|a~ je du`an naru~iocu dostaviti bankovnu garanciju prihvatqivu za naru~ioca u vrijednosti 10% od ugovorene isporuke robe, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~u garanciju banke datu za ponudu (u visini 1% od ponu|ene vrijednosti robe) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    Uvjerewe od nadle`nog suda da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona 

d)    progla{en krivim za ozbiqan profesionalan prekr{aj 

2.    uvjerewe od fonda PIO da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa 

3.    uvjerewe od poreske uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza 

Naprijed navedena uvjerewa moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije i ne mogu biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerenu fotokopiju rje{ewa iz sudskog registra sa svim prilozima 

-    ovjerenu fotokopiju uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da dostave: 

-    potvrdu poslovne banke o bonitetu u zadwih {est mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) 

-    izjavu o ukupnom prometu iz bilansa uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine sa vrijednostima (original ili ovjerena fotokopija) 

-    potvrde izvr{enih isoruka od kupaca (minimalno tri kupca), odnosno izjave tih kupaca o izvr{enim isporukama (original ili ovjerene fotokopje) 

-    izjava o anga`ovanom tehni~kom osobqu kao i broj zaposlenih 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    10% 

    3)    dosada{we iskustvo u pogledu
        nabavke predmetne robe    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    du`ina garantnog roka    u~e{}e    3% 

    6)    na~in pla}awa    u~e{}e    2% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 11,00 ~asova, Upravna zgrada "Elektro Doboj" Doboj  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Goganovi} Branko 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/241-344 

Faks: 053/241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

(1-11-12572-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Parlament Federacije BiH 

Kontakt osoba: Bahtovi} D`enana 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200594190002 

Telefon: 033/664-893 

Fax: 033/445-390 

Internet adresa: www.parlamentfbih.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o kupovini broj 01,02-14-545/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka putni~kih vozila po principu staro za novo 

LOT 2    Nabavka tehnike potrebne za snimanje i prekuca-
        vanje audio zapisa sjednica Parlamenta Federacije
        BiH 

LOT 3    Nabavka ra~unarske opreme i kopir aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Parlament Federcije BiH, Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, u skladu sa va`e}im propisima 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, u skladu sa va`e}im propisima 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnim nabavkama u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    izvod iz sudskog registra iz kojeg se vidi da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, te da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina 

-    uvjerenje nadle`nog organa o ispunjavanju obaveza pla}anja poreskih obaveza u protekloj godini 

-    uvjerenje nadle`nog organa o ispunjavanju obaveza pla}anja doprinosa iz oblasti penzijsko-invalidskog, zdravstvenog i drugih, u skladu s propisima BiH u proteklih godinu dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    garancija-garantni rok    u~e{}e 15% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e 5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine do 13,00 sati 

Parlament Federacije BiH 

Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuju u pisanom obliku. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Obezbje|ivanje tenderske dokumentacije podrazumijeva uvid  sa ciljem procjene automobila [koda Oktavia 1.9.SDI, godina proizvodnje 2001, koje se ustupa po principu staro za novo. 

Za pregled i procjenu vozila kontakt osoba je Kadri} E{ref. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Parlament Federacije BiH 

Kontakt osoba: Bahtovi} D`enana 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200594190002 

Telefon: 033/664-893 

Fax: 033/445-390 

Internet adresa: www.parlamentfbih.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Parlament Federacije BiH 

Kontakt osoba: Kadri} E{ref 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200594190002 

Telefon: 033/219-190 

Fax: 033/445-390 

Internet adresa: www.parlamentfbih.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Parlament Federacije BiH 

Kontakt osoba: Protokol 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200594190002 

Fax: 033/445-390 

Internet adresa: www.parlamentfbih.gov.ba 

(1-11-12581-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
VLADA @UPANIJE POSAVSKE
OD@AK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Vlada @upanije Posavske 

Kontakt osoba: Josip Jerkovi} 

Adresa: Titova bb 

Po{tanski broj: 76290 

Grad: Od`ak 

Identifikacijski broj: 4254010690001 

Telefon: 031/762-726 ili 762-700 

Fax: 031/762-726 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

U Uredu za povratak raseljenih lica - prognanika i izbjeglica u Od`aku, Titova bb, 76290 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci gra|evinskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gra|evinskih materijala koji se kao donacije daju gra|anima po programu obnove stambenih objekata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora, a zavr{ava za 60 ({ezdeset) dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Potrebno je dostaviti garanciju banke na ozbiljnost ponude u iznosu od 30.000,00 KM 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomska najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 60% ukupne ponude 

2)    garancija na kvalitet
    gra|evinskog materijala    u~e{}e 10% ukupne ponude 

3)    tehni~ka i profesionalna
    sposobnost    u~e{}e 20% ukupne ponude 

4)    dosada{nja suradnja    u~e{}e 10% ukupne ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica u Od`aku, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM na depozitni ra~un @upanije Posavske 3380002200002267, vrsta prihoda 722 631, bud`etska organizacija 1101002, {ifra op}ine 068. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

80 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

8 dana od isteka natje~ajnog roka u Uredu za povratak raseljenih lica-prognanika i izbjeglica u Od`aku, Titova bb - 76290, u 10,00 sati. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba nazna~iti: "Ponuda po otvorenom poostupku" sa naznakom "Ne otvarati". Na javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja, uz predo~enje punomo}i. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo prihvatiti u potpunosti ponudu, odbiti ponudu, poni{titi postupak dodjele ugovora ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

(1-11-12582-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.1-2.2-11203/3.1-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

Kontakt osoba: Haris Omerbegovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/723-440 

Fax: 033/723-444 

E-mail: hariso@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci obrazaca za potrebe Hibridne po{te i to: 

LOT 1    Ugovor o nabavci obrazaca na beskona~nom i
        kona~nom papiru za potrebe slu`be Hibridna po{ta 

LOT 2    Ugovor o nabavci obrazaca sa ljepilom pred{tampani
        na beskona~nom papiru za potrebe slu`be Hibridna
        po{ta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka obrazaca na beskona~nom i kona~nom
        papiru 

LOT 2    Nabavka obrazaca sa ljepilom pred{tampani na
        beskona~nom papiru 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    9.120.000 kom. obrazaca na beskona~nom i
        2.400.000 kom. obrazaca na kona~nom papiru
        prema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj
        dokumentaciji 

LOT 2    2.400.000 kom. obrazaca sa ljepilom na
        beskona~nom papiru prema tehni~koj specifikakciji
        u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Glavni po{tanski centar - Hibridna po{ta - DDP Skladi{te GPC-a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili oba lota. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Orignalna bankovna garancija za obziljnost ponude u visini 1% od vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne prihvataju se garancije ABS banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, prihvatljivu za JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, u visini 10% od ukupne ugovorene vrijednosti, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana, na na~in kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - Sadr`aj ponude 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke kojom dokazuje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednja 3 mjeseca od dana podno{enja ponude 

    (Za ugovorni organ nije prihvatljiva potvrda ABS banke d.d. Sarajevo) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (IDB) - ovjerena kopija 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a - ovjerena kopija 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 40% 

        2.1. potkriterij kvaliteta-kvalitet izrade    u~e{}e 20% 

        2.2. potkriterij kvaliteta-kvalitet {tampe    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu-koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/05). 

Ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogu}not za primjenu preferencijalnog tretmana, ponu|a~ je du`an dostaviti - izjavu ponu|a~a da roba koju nudi ima porijeklo iz BiH, odnosno uz izjavu po mogu}nosti dostaviti i Certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o BH porijeklu robe kojim dokazuje da robe koje su predmet ove nabavke imaju 50% porijeklo iz BiH, ili neki drugi dokument nadle`nog organa kojim dokazuje porijeklo iz BiH, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koja ne dostavi navedeni dokaz bi}e tretirana bez primjene preferencijalog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bi}e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod G). Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbiejditi odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, banket sala, III sprat. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1291 0210 0013 1938 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku obrazaca za potrebe slu`be Hibridna po{ta "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za obrasce - NE OTVARAJ" dostaviti na protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, najkasnje do 31. 10. 2006. godine do 12,00 sati. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti broj lota. Ponu|a~ mo`e sve lotove koji su posebno zapakovati, staviti u jednu zajedni~ku kovertu, uz naznaku: Ponuda za nabavku obrazaca, za LOT ____(naziv tendera i ozna~avanje lotova za koje je dostavljena ponuda). 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova, dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje svoju profesionalnu sposobnost i za druge lotove, dok u drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije, sa naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa, najkasnije do 31. 10. 2006. godine do 12,00 sati. Neblagovrmeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, III sprat, dana 31. 10. 2006 .godine u 12,15 sati. Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije roka predvi|enog za dostavljanje ponuda tj. do 21. 10. 2006. godine putem faxa broj: 033/723-444 sa naznakom za "Komisija za provo|enje postupka nabavke obrazaca". 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo mo`e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u "Zakonu o javnim nabavkama BiH" o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-12584-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 57/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Drnda Nermin, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/668-260 

Fax: 033/668-258 

E-mail: nermind@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih roba-Tender br. 57-06 

LOT 1    Atomsko apsorbciona tehnika-specifikacija
        hemikalija i staklo 

LOT 2    Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju 

LOT 3    Mikrobiolo{ke podloge 

LOT 4    Natrijum hipohlorit 

LOT 5    Obojeni metali 

LOT 6    Brave, okovi i spojni materijal 

LOT 7    Plastika i guma 

LOT 8    Kablovi sa priborom 

LOT 9    Svjetiljke s priborom 

LOT 10    Utika~i, prekida~i, uti~nice, patroni i osigura~i 

LOT 11    Razni elektro materijal 

LOT 12    Zamjenski kontakteri 

LOT 13    Rezervni dijelovi za specijalno kombinovana vozila 

LOT 14    Auto gume, lanci za snijeg, elektromaterijal i crijeva 

LOT 15    Obrasci i tiskanice 

LOT 16    Papir 

LOT 17    Poslovna galanterija sa logotipom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka raznih vrsta roba svrstanih u skladu sa nazivima lotova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljnije koli~ine date u specifikaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je voden ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

3.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

4.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa na dan 30. 6. 2006. godine 

5.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave (UIO) da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza sa 30. 6. 2006. godine 

6.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

7.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

8.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

9.    izjava o isporuci orginalnih rezervnih dijelova (za LOT 13) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Za LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 

1)    cijena    u~e{}e    70% 

2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

3)    rok isporuke roba    u~e{}e    10% 

Za LOT 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

1)    cijena    u~e{}e    70% 

2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

3)    rok isporuke roba    u~e{}e    10% 

4)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

Za LOT 15, 16, 17 

1)    cijena    u~e{}e    50% 

2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

3)    rok isporuke roba    u~e{}e    15% 

4)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine s po~etkom u 10,00 sati 

Napomena: ta~no vrijeme otvaranja ponuda za svaki lot navedeno je u tenderskoj dokumentaciji. 

Sarajevo, Terezije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti 20,00 KM po lotu i to kod HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na Glavnoj blagajni preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Za LOT 17 "Poslovna galanterija s logotipom" odr`at }e se prezentacija stavki navedenih u specifikaciji roba i to nakon otvaranja ponuda, te je potrebno da se donese po jedan uzorak istih. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osobe: Ku~uk Munib - Lotovi 1, 2, 3, 4 

Husi} Belma - Lotovi 5,6, 7, 

Karasalihovi} Sakib - Lotovi 8, 9, 10, 11, 12, 

Kusturica -Fejzi} - Lotovi 13, 14, 

Fazlagi} Ferid - Lotovi 15,16, 17 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: Ku~uk Munib, 033/440-024 (za lotove 1, 2, 3, 4) 

Husi} Belma, 033/237-655 lok. 243 (za lotove 5,6,7) 

Karasalihovi} Sakib, 033/237-655 lok. 217 (za lotove 8, 9, 10, 11, 12),  

Kusturica Fadil, 033/649-890 (za lotove 13, 14) 

Fejzi} Mustafa, 033/451-540 (za lotove 13,14) 

Fazlagi} Ferid,033/204-575 (za lotove 15,16,17) 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 lok. 219 

Fax: 033/204-575 

E-mail: aidak@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Adresa: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Pogon "Kanalizacija", soba broj 20, Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-12602-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 58/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Drnda Nermin, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/668-260 

Fax: 033/668-258 

E-mail: nermind@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih roba-Tender br. 58-06 

LOT 1  Beton i separacija 

LOT 2  Gra|evinski i izolacioni materijal 

LOT 3  Poluproizvodi od drveta 

LOT 4  Prozori i vrata 

LOT 5  Sredstva za odr`avanje prostora i li~nu higijenu 

LOT 6  Topli napitci 

LOT 7  Hladni napitci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka raznih vrsta roba svrstanih u skladu sa nazivima lotova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljnije koli~ine date u specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je voden ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

3.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ( ~lan 23. stav 1. ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

4.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa na dan 30. 6. 2006. godine 

5.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave (UIO) da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza sa 30. 6. 2006. godine 

6.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

7.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

8.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    rok isporuke roba    u~e{}e    15% 

    4)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 10. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 11. 2006. godine s po~etkom u 10,00 sati 

Napomena: ta~no vrijeme otvaranja ponuda za svaki lot navedeno je u tenderskoj dokumentaciji. 

Sarajevo, Terezije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti 20,00 KM po lotu i to kod HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na Glavnoj blagajni preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Za LOT 5 "Sredstva za odr`avanje prostora i li~nu higijenu" odr`ati }e se prezentacija stavki pod rednim brojevima 1, 7, 34, 36, 37 i 39 navedenih u specifikaciji roba i to nakon otvaranja ponuda, te je potrebno da se donese po jedan uzorak istih. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osobe: Borovac Zijad - Lotovi 1, 2, 3 i 4 

[laki Remzo - Lotovi 5, 6,7 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: Borovac Zijad, 033/651-902 lok 244 (lotovi 1, 2, 3 ,4) 

[laki Remzo, 033/237-655 (lotovi 5,6,7) 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 lok. 219 

Fax: 033/204-575 

E-mail: aidak@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Adresa: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo   

Pogon "Kanalizacija", soba broj 20, Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-12603-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-6219/06 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 03.1.3-7.5-6219/06-5 od 18. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka: 

- prenosiva bazna stanica sa kontejnerom 

- prenosiva bazna stanica bez kontejnera 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu s tekstom obavje{tenja prema tenderskoj dokumentaciji. 

Ponu|a~i iz inostranstva cijene moraju iskazati u EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo 

Ponu|a~i iz BiH cijene moraju iskazati u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo, sa posebno nazna~enim PDV-om. 

Uslovi pla}anja: 

-    odgo|eno pla}anje do 30 dana, ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, skladi{te Azi}i, 

Bojni~ka 56, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude, 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: 1. 2. 2007. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije, do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopije). 

Napomena: Ponu|a~ iz BiH pored potvrde nadle`ne poreske uprave, obavezan je dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, da nema dospjelih, a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopja rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji obveznika PDV-a (za ponu|a~e iz BiH) 

-    ino ponu|a~i treba da dostave validnu dokumentaciju kojom dokazuju da imaju poreskog opunomo}enika u skladu sa ~lanom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost ili izjavu da }e obezbijediti opunomo}enika, ukoliko to nisu uradili do momenta prijave na tender 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju maksimalnog roka isporuke od 2 mjeseca od obostranog potpisivanja ugovora 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda 18 mjeseci od dana isporuke  

-    izjava o prihvatanju postgarantnog perioda od najmanje 60 mjeseci od dana isporuke 

-    referenc lista uspje{no realiziranih isporuka, prema ta~ki 10. specifikacije tehni~kih zahtjeva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Upustva o primjeni o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija se napla}uje. 

Nov~ana naknada sa naznakom "za tendersku dokumentaciju broj 6219/06", iznosi 40,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj. 

Za ino ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom "za tendersku dokumentaciju borj 6219/06", iznosi EUR 20,00 i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ino ponu|a~i obavezni su dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 1. 11. 2006. godine do 11,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

1. 1. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 11,15 sati, 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, 

Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.  

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu s nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Ponuda broj 06-6219/06 za nabavku: "prenosiva bazna stanica" - NE OTVARAJ. 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6 i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 20. 10. 2006. godine, na faks 033/224-536. 

(1-11-12608-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI
OTVORENI ME\UNARODNI POSTUPAK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osobe: Habiba Durmo-komercijalna pitanja, 

Ermina Be}irovi}-tehni~ka pitanja 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-441 

Fax: 033/751-443 

E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektropriveda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GUP/06-12 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 7 ^eli~ne konzole i nosa~i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te elektrodistributivnih dijelova JP Elektropriveda BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci ili 180 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 90+30 dana (120 dana) od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih {est mjeseci prije dostave ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 2. 10. 2006. godine do 10. 11. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali u poni{tenom postupku nabavke po ovom lotu nemaju obavezu ponovne uplate nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT _____. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 129 1061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije LOT _____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 11. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 11. 2006. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111. 

_______________

REPEATED NOTICE OF PURCHASE 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE 

Of goods 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Habiba Durmo 

Ermin Be}irovi} 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: +387 33 751-441 

Fax:     +387 33 751-404 

            + 387 33 751-443 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESRIPTION 

LOT 7 - Steel consoles and supports 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to techical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER
DOCUMENTS (article 18. ZJN) 

Can be ensured from 02. 10. 2006. to  10. 11. 2006. 

Tender documents fee, included vat 100,00 KM per Lot. 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo swift RZBABA2S agalnst account 501012000-978-000-13 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents for Lot____ 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profit Bank dd Sarajevo against the account 129 1061000116416 in favor of JP EP BiH - purchase of the tender documents Lot_____. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARITCIPATION 

13. 11. 2006. (Date)  10:00 hours (Time) 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. ZJN, Article 13. UPZ) 

Date 13. 11. 2006. 11:00 hours 

Place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

(1-11-12620-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-4853/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Marko Ivankovi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-4853/06 od 26. 9. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Informati~ka oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te organizacijske jedinice Dru{tva: Opskrba elektri~nom energijom, Proizvodnja elektri~ne energije, Distribucija elektri~ne energije, Direkcija Dru{tva 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca o dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamsto, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuke uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 27. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

31. 10. 2006. godine u 10,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponudutelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 036/317-156, a najkasnije do 27. 10. 2006. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un br. 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN - Informati~ka oprema. 

(1-11-12624-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKUTET KRIMINALISTI^KIH NAUKA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Sarajevu 

Fakultet kriminalisti~kih nauka 

Kontakt osoba: Meliha Bleki} 

Adresa: Zmaja od Bosne 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200597880000 

Telefon: 033/445-452 

Fax: 033/665-461 

E-mail: fkn@fknbih.edu 

Internet adresa: www.fknbih.edu 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj KN-01/06 od 25. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog motornog vozila - putni~ki kombi prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fakultet kriminalisti~kih nauka, Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora, a zavr{ava danom isporuke. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za u~estvovanje u javnoj nabavci u smislu ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz ~lana 25. ZJN dostaviti: 

- potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjavanje uvjeta iz ~lana 26. ZJN stav (2) ta~ka b, c i d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 30% 

    2) tehni~ke karakteristike    u~e{}e 30% 

    3) uvjeti, na~in i rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    4) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    5) garancijski rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od jezika koji su u slu`benoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 12,00 sati 

Fakultet kriminalisti~kih nauka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ‘irora~un Fakulteta broj 1610000004370055 kod Raiffeisen Bank, svrha - Uplata naknade za tendersku dokumentaciju FKN. 

Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene li~no na protokol Fakulteta ili putem po{te na adresu: Fakultet kriminalisti~kih nauka, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak broj KN-01/06 - ne otvarati". 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke i isti }e pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11-12626-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-011 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Lutrija Republike Srpske Bawa Luka 

Kontakt osoba: Biqana Gavranovi} 

Adresa: Cara Lazara 29 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon/faks: 051/432-700 i 051/430-500 

E-mail: jp lutrija@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tewe o nabavci br. 01-011 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabavka usluga/roba: 

LOT 1    Usluge promotivnih aktivnosti preko TV kao
        prenosnika/medija putem agencije za marketing 

LOT 2    Usluge promotivnih aktivnosti preko TV stanica
        lokalnog nivoa 

LOT 3    Usluge promotivnih aktivnosti preko radio stanica
        kao prenosnika medija putem agencije za marketing 

LOT 4    Usluge promotivnih aktivnosti preko lokalnih
        radio stanica kao prenosnika medija 

LOT 5    Usluge promotivnih aktivnosti preko ~asopisa,
        revija i ostalih publikacija 

LOT 6    Usluge promotivnih aktivnosti preko dnevnih
        novina kao prenosnika medija 

LOT 7    Usluge promotivnih aktivnosti preko bilborda i
        city light 

LOT 8    Usluge promotivnih aktivnosti preko vozila
        gradskog saobra}aja 

LOT 9    Sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila 

LOT 10    Usluge odr`avawe vozila Renault Laguna i Renault
        Kangoo
 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Po pravilu kao pod I.1. (prema tenderskoj dokumentaciji) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sve dokaze u smislu ~l. 23. ZJN, a naro~ito: 

-    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom i drugo navedeno u stavu 1. ta~ka a. ~l. 23. ZJN 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu za penzijsko i invalidsko osigurawe 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu zdravstvenog osigurawa 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa BiH ili zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan u originalu ili ovjerena fotokopija. 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti na jednom od slu`benih jezika BiH, a ako su izdati od organa van Bosne i Hercegovine moraju biti prevedeni na jedan od slu`benih jezika BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni identifikacioni broj firme 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Referenc lista 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pravnoj slu`bi JP Lutrija RS, Republika Srpska, Bawa Luka odmah nakon objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 ~asova uz podno{ewe potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 30,00 KM po lotu. 

Pla}awe se vr{i preko transakcijskog ra~una br. 

- 551 001 00012 819 81 kod Nove bawalu~ke banke 

- 562 099 00000 296 91 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope 

- 161 045 000978 0062 kod Raiffeisen banke 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 28 dana od dana objavqivawa obavje{tewa o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". Na koverti nazna~iti: "Ponuda za javno nadmetawe br. 01-011 za LOT br.____ sa napomenom ne otvarati". 

Adresa prijema ponuda: JP LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA, Cara Lazara br. 29, 78000 Bawa Luka, ili neposredno u prijemnoj kancelariji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana ili 2 (dva) mjeseca nakon krajweg roka z podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se izvr{iti  sqede}im redosqedom: 

Tre}i radni dan od dana zatvarawa i to za: 

- Za LOT 1 u 9,00 ~asova 

- Za LOT 2 u 9,45 ~asova 

- Za LOT 3 u 10,20 ~asova 

- Za LOT 4 u 11,00 ~asova 

- Za LOT 5 u 11,35 ~asova 

- Za LOT 6 u 12,15 ~asova 

- Za LOT 7 u 13,00 ~asova 

- Za LOT 8 u 13,35 ~asova 

- Za LOT 9 u 14,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

JP LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no bilo koju ponudu, da bilo koju ponudu odbije, da poni{ti postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takvog postupka. 

(1-11-12633-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Medicinski fakultet Sarajevo 

Kontakt osoba: Mirsada Sadikovi}-]ati} 

Adresa: ^ekalu{a 90 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200109670000 

Telefon: 033/443-874 

Fax: 033/443-874 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 05/2006. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je sukcesivna isporuka roba: 

LOT 05-01/06  Kancelarijski materijal 

LOT 05-02/06  Sanitarni materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Medicinskog fakulteta, ^ekalu{a 90, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Zavr{ava po isporuci ugovorene koli~ine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. ZJN: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

c)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina 

d)    da je punu|a~ ispunio obaveze u vezi pla}anja doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

e)    da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

b)    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim poj. ovjerenim prilozima, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet konkurentskog zahtjeva 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e    50% 

    2) kvalitet    u~e{}e    40% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4) na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti od 3. 10. 2006. godine do 31. 10. 2006. godine u ra~unovodstvu Medicinskog fakulteta, ^ekalu{a 90, u periodu od 9,00 do 13,00 sati uz prezentiranje dokaza o uplati iznosa od 30,00 KM. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un broj 1291011000154685. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom slu`benom jeziku Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 11. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11. 2006. godine u 12,00 sati 

^ekalu{a 90, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Krajnji rok za dobivanje informacija od kontakt osobe je 5 dana prije otvaranja ponuda. U cilju eventualnih razrje{enja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Vrijeme otvaranja ponuda: 6. 11. 2006. godine u 12,00 sati. 

(1-11-12635-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Mubera Nefi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200793630003 

Porezni broj: 01075319 

Telefon: 223-563 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Spomenka ]osi}, kancelarija broj 33) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ministarstvo pravde BiH, Obala Kulina bana broj 1, Sarajevo, za tendersku komisiju 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kupoprodajni ugovor 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

II.1. Ugovor o nabavci roba 

- Ugovor o nabavci goriva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 75.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trg BiH 1, Sarajevo - Ministarstvo pravde BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 120 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ne 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze po ~lanu 25. ZJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze po ~lanu 26. ZJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija cijena: 

    1) cijena    70% 

    2) kvalitet    10% 

    3) rasprostranjenost pumpnih stanica u BiH    10% 

    4) reference ponu|a~a    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svakim radnom danom od 10,00 do 16,00 sati, uz prilo`en dokaz o uplati u iznosu od 100 KM, na transakcijski ra~un Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 5620120000084588, otvoren kod RAZVOJNE BANKE AD BANJA LUKA, filijala Lukavica, s naznakom "Tro{kovi tendera Ministarstva pravde BiH". Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana dostave obavje{tenja o nabavci 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranja ponuda }e se izvr{iti odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda. O javnom otvaranju svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-12637-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA BU@IM 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Bu`im 

Kontakt osoba: Jasmin Salki} 

Adresa: 505. vite{ke brdske brigade 26 

Po{tanski broj: 77245 

Grad: Bu`im 

Identifikacioni broj: 4263287560007 

Telefon: 037/410-091 

Fax: 037/410-031 

E-mail: opcbuzim@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba za realizaciju projekta "Zabavno dje~ijeg parka u Bu`imu". 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka robe za realizaciju projekta "Zabavno dje~ijeg parka u Bu`imu", kako je dato u tenderskoj dokumentaciji (drvene ku}ice, tobogani, ljulja~ke, vrtuljci, klackalice, klupe, penjalice, itd.) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Bu`im, Centar-Bu`im, MZ ^ava i MZ Konjodor. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Izjava ponu|a~a da }e robe koje su predmet ove nabavke isporu~iti, izvesti potrebne pripremne radove na ugradnji iste kao i izvr{iti ugradnju u roku od 60 dana od dana zaklju~enja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema zahtjeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema drugih zahtjeva. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. 

Bli`e odredbe o garanciji za dobro izvr{enje posla regulisat }e se ugovorom sa izabranim ponu|a~em shodno pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema drugih zahtjeva. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti koja ne isklju~uje ~lan 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Detaljni uslovi za u~e{}e sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana od datuma podno{enja ponude, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti 

-    porezna registracija u originalu ili ovjerena kopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana od datuma podno{enja ponude 

-    bilans stanja/bilans uspjeha sa pe~atom nadle`ne agencije o prijemu za 2005. godinu u originalu ili ovjerena kopija 

-    izjava ponu|a~a da prihvata pla}anje u roku od 15 dana po isporuci i ugradnji robe 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o garantnom roku od dvije godine na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    referenc lista izvr{enih isporuka u zadnje dvije do tri godine, a koje su sli~ne sa predmetom ove nabavke sa imenima i kontakt telefonima referentnih osoba kojima je roba isporu~ena 

-    katalog/fotografije roba koje se nude u ponudi 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odredbama Uputstva i Odlukom Vije}a ministara BiH o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija po ovom otvorenom postupku dostupna je radnim danima od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Op}ine Bu`im, a ista }e se mo}i preuzeti po objavljivanju ovog teksta u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti u prostorijama Op}ine Bu`im, ul. 505. vite{ke brdske brigade br. 26, sala Op}ine Bu`im, dana 30. 10. 2006. godine u 11,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za tendersku dokumentaciju ponu|a~ je du`an uplatiti 50,00 KM, za ponudu, na bud`etski ra~un Op}ine Bu`im broj 3385202200205804, kod "UniCredit Zagreba~ka banka" - Cazin, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za izgradnju Zabavno dje~ijeg parka", {ifra op}ine: 124, vrsta prihoda: 722599. 

Sredstva upla}ena za tendersku dokumentaciju su nepovratna. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti, na kojoj treba da stoji: "Ponuda za izgradnju Zabavno dje~ijeg parka u Bu`imu" s upozorenjem "NE OTVARAJ", koje se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana, ukoliko ovim obavje{tenjem nije odre|en kra}i rok. 

- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 20. 10. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na faks br: 037/410-031. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-12641-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Trebiwe 

Kontakt osoba: Pero Muni{i} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401369910000 

Telefon: 059/273-460, lokal  134 

Faks: 059/260-742 

E-mail: opstina@trebinje.rs.ba  

Internet adresa: www.trebinje.rs.ba  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., kancelarija na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Na osnovu Odluke Skup{tine op{tine Trebiwe o realokaciji buxetskih sredstava za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dijela opreme za trafostanicu u nasequ Mosta}i; nabavka broj 11-36-304/06  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do 20 dana po zakqu~ewu ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nije primjewivo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije primjewivo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u Op{tini Trebiwe u kancelariji na~elnika Odjeqewa za prostorno ure|ewe u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH".   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoqene samo na jedom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 30. 10. 2006. godine do 8,00 ~asova  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se obaviti u sali za sjednice Op{tine Trebiwe i to:  

30. 10. 2006. godine u 8,30 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE" . 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. ZJN. 

(1-11-12643-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar 

Kontakt osoba: Rok{a Muharem 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200211100056 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 036/510-118 

Fax: 036/551-006 

E-mail: muharem.roksa@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka: 

LOT 1  Kancelarijski materijal i inventar 

LOT 2  Toneri i kertrid`i 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet postupka dodjele ugovora je nabavka 

LOT 1  Kancelarijski materijal i inventar 

LOT 2  Toneri i kertrid`i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba je skladi{te Direkcije Mostar, na adresi Ju`ni logor bb, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke }e se definisati u skladu sa tenderskom dokumenta- cijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude 2.000 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude +30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, izjava da }e izabrani ponu|a~ dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla neposredno prije zaklju~enja ugovora, na iznos od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: 24 mjeseca od dana potpisivanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednjih pet godina 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, izdato od nadle`ne institucije, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima zdravstvenog osiguranja, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    popratni akt sa punim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a, imenom odgovornog lica, kontakt telefon, identifikacioni i PDV broj ukoliko ste PDV obveznik 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno ovjerena fotokopija rje{enja o registrovanoj djelatnosti za fizi~ke osobe, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista koja podrazumijeva realizirane ugovore u zadnje tri godine u poslovima sli~nog sadr`aja, sa podacima o vrsti roba, pojedina~nim i ukupnim vrijednostima uspje{no obavljenih poslova, vremenu isporuka roba, u/van BH Telecoma,  u formi dokumenta koji dokazuje zadovoljavaju}u izvedbu za isporu~ene robe izdate od naru~ioca roba (dokumente nije potrebno dostavljati za isporu~ene robe BH Telecomu) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecoma d.d. Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a bb, Mostar, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na faks 036/551-006, uz naznaku tenderska dokumentacija po obavje{tenju broj 13.3.7.5 - 3265-1/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Sva korespondencija izme|u ponu|a~a i Direkcije Mostar bit }e razmijenjena na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no, najkasnije do 31. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI 

PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponuda je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 31. 10. 2006. godine u 10,15 sati. 

Pomenuto otvaranje }e se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a bb, Mostar, velika sala, I sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, na osnovu pismenog ovla{tenja. Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i i: 

-    specifikaciju prilo`enih dokumenata 

-    cijene u neto vrijednosti, odvojeno PDV ukoliko ste PDV obveznik, te ukupne cijene 

-    rokovi i na~in pla}anja 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    rok isporuke roba 

-    ukoliko ste PDV obveznik, uvjerenje izdato od strane UIO o registraciji PDV obveznika 

-    u slu~aju da vi{e od 50% roba ima porijeklo iz BiH, u cilju kori{tenja preferencijalnog tretmana, dostaviti validan certifikat-potvrdu o porijeklu robe, izdat od strane organa nadle`nog za njegovo izdavanje (Privredna komora) u kojem je navedeno da je proizvod koji je predmet nabavke doma}eg porijekla, ili da }e ste}i uslove za kori{tenje takvog certifikata, u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici BiH 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ponude dostaviti u dva primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-12669-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO
CP MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.6.4.-6.5-1422-2/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" D.O.O. Sarajevo, CP Mostar 

Kontakt osoba: Senad Emri} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200682211621 

Telefon: 036/576-513 

Fax: 036/576-513 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za podru~je op{tine Mostar - LOT 1 

Ugovor o nabavci te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za podru~je op{tine Konjic - LOT 2 

Ugovor o nabavci te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za podru~je op{tine Jablanica - LOT 3 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka dodjele ugovora je nabavka te~nih goriva (DIZEL - EN 590, BMB 95) sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi, za potrebe voznog parka CP Mostar, za 2007/2008. godinu, po lotovima - op}inama, kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tine Mostar 

LOT 2    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tine Konjic 

LOT 3    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tine Jablanica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe ponu|a~a kojima budu dodijeljeni gore navedeni ugovori  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci sa mogu}no{}u produ`enja shodno odredbama okvirnog sporazuma  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visiini od 2.000,00 KM po svakom pojedinom lotu, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla - ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave obavje{enja, a najkasnije do  25. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine (ponedjeljak) u 12,30 sati za LOT 1, u 12,45 sati za LOT 2 i u 13,00 sati za LOT 3 

CP Mostar, Bra}e Feji}a bb, Upravna zgrada, tre}i sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, CP Mostar zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi (Protokol, drugi sprat) uz dokaz o nepovratnoj uplati 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om na ra~un "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, CP Mostar broj 1610200000680068 kod Raiffesen banke Mostar. Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika, kontakt osoba Aleksandra [i{irak tel. 036/511-531. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci povodom kojeg se prijavljuje, kao i broj lota. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, CP Mostar tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 20. 10. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj 036/551-226. 

"JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo CP Mostar ne snosi nikakve tro{kove nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, CP Mostar zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-12676-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DJE^IJI VRTI] "^IKA JOVA ZMAJ"
BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dje~iji vrti} "^ika Jova Zmaj" 

Kontakt osoba: \or|e Peri} 

Adresa: Svetog Save 9 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400442130011 

Telefon: 055/204-808 

Faks: 055/201-233 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka roba i usluga za potrebe Dje~ijeg vrti}a "^ika Jova Zmaj", Bijeqina 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci lo`-uqa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci lo`-uqa za grejnu sezonu 2006/07. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

25.000  litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

6 mjeseci ili 180 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sqede}ih dokumenata: 

-    uvjerewe nadle`nog suda o nevo|ewu ste~ajnog i predlikvidacionog postupka  

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (za period ne stariji od tri mjeseca, ra~unaju}i do krajweg roka za predaju ponude) 

-    uvjerewe fonda PIO o izmirenim doprinosima, za period ne stariji od tri mjeseca ra~unaju}i do krajweg roka predaje ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da dostave rje{ewe o upisu u sudski registar, fotokopija sa svim prilozima, a koja nije starija od tri mjeseca ra~unaju}i do dana isteka roka za predaju ponuda, ili ako je u pitawu preduzetnik - ovjerena fotokopija ne starija od tri mejseca od odobrewa za rad izdatog od strane nadle`nog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti original ili fotokopiju bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2005. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti izjavu o tehni~koj osposobqenosti, odnosno mogu}nosti kontinuirane isporuke robe i referens listu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoqnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 6. 11. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Srpski 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 11. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 11. 2006. godine u 12,00 sati 

Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i svoje ponude sa tra`enom dokumentacijom dostavqaju u jednoj zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku robe, NE OTVARAJ". 

Na pole|ini koverte nazna~iti pun naziv ponu|a~a sa punom adresom i brojem kontakt telefona i faksa. 

(1-11-12678-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ZDP "ELEKTRO-BIJEQINA"
BIJEQINA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZDP "Elektro-Bijeqina" 

Kontakt osobe: Nada Todi}, ekon. dio, 

Milan Milivojevi}, teh. dio 

Adresa: Majevi~ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bjeqina 

Identifikacioni broj: 400358420004 

Telefon: 055/226-700 

Faks: 055/210-304 

E-mail: elektrobn@rstel.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. / Su`ba protokola 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

11-JANAB - 904-2/06: Nabavka elektromaterijala i opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: 

Elektromaterijala i opreme za redovno i investiciono odr`avawe za III i IV kvartal 2006. godine, po lotovima: 

LOT 1    Uqa i maziva 

LOT 3    NN sklopke, NN ormari za STS, transformatori 

LOT 5    Kablovske spojnice i glave 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin u Bijeqini ili u radnim jedinicama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

[est mjeseci od zakqu~ewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Bankarska garancija neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od iznosa ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao pod III.2. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~ - pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima (potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

-    da dostavi uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca od dana otvarawa ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra (ovjera ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

-    dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ treba da prika`e uspje{no izvr{ewe ugovora sli~ne prirode i slo`enosti, kao i vrijednost prikaznih ugovora protekle dvije godine (referenc lista). 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 80 bodova 

    2)    podobnost ponu|a~a    u~e{}e 10 bodova 

    3)    odlo`eno pla}awe    u~e{}e   5 bodova 

    4)    rok isporuke    u~e{}e   5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjewuje se. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od dana objavqivawa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM + PDV. 

Za devizne uplate instrukcija za pla}awe je: 

Korespondent banka:    DEUTCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

Banka korisnika:    936 2419 00 

    Nova banka a.d. Bijeljina 

    SWIFT: NOBIBA 22 

Korisnik:    /54000-01-004000/ 

    EDP Elektro-Bijeljina A.D. 

    BIJELJINA 76300 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa (preciznije u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Od roka za podno{ewe ponuda do kraja trajawa (realizacije) ugovora. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: u tenderskoj dokumentaciji 

Mjesto: EDP "Elektro-Bijeqina" A.D., ul. Majevi~ka 97, sala za konferencije. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-12680-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10-1-27-63-1025-7/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo  

Kontakt osobe: Sanela Zeki}, Bojana Radivojevi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci motornih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tri (tri) motorna vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 1 mjesec ili 20 radnih dana 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava za 20 radnih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica, pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a) b), c), d) e) i f)  Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) i to: 

1.    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca 

3.    ovjerenu fotokopiju uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju ne starije od 3 mjeseca 

4.    dokaz banke o solventnosti poduze}a ne starije od 3 mjeseca 

5.    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca 

6.    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama ne starije od 3 mjeseca 

7.    uvjerenje nadle`og suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju ne starije od 3 mjeseca 

8.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet (5) godina, ne starije od 3 mjeseca 

9.    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet (5) godina ne starije od 3 mjeseca 

10.    referenc lista 

11.    rok pla}anja 

12.    rok izvr{enja usluga 

13.    garantni rok na motor i {asiju uz obezbije|en ovla{teni servis 

14.    cijena sa porezom, carinskim i ostalim dad`binama koje pla}a kupac 

Fizi~ka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, za dokumente koje ne posjeduju dostavljaju supstidijarne dokumente tj. koji zamjenjuju tra`ene. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    65% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    25% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e    5% 

    4) garantni rok    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 10. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 90 dana ili 3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 11. 2006. godine u 10,00 sati, Mostar, Dr. Ante Star~evi}a bb (Zgrada Vlade F BiH) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osobe: Sanela Zeki}, Bojana Radivojevi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

(1-11-12685-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi} i dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 i 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala VI - Konektori, kese za anus preter, kese za sterilizaciju, skalpeli i medicinske rukavice 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijih ponu|a~a, za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala VI - Konektori, kese za anus preter, kese za sterilizaciju, skalpeli i medicinske rukavice. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 54 stavke razli~itih materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona -telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca, ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    85% 

    2) kvalitet- na osnovu certifikata o kvalitetu    u~e{}e    10% 

    3) dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 11. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 11. 2006. godine u 15,00 sati 

KCUS, TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala VI - Konektori, kese za anus preter, kese za sterilizaciju, skalpeli i medicinske rukavice". Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Klini~kog centra, objekat TEB, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa, 

- "Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala VI - Konektori, kese za anus preter, kese za sterilizaciju, skalpeli i medicinske rukavice", "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-12688-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 i 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala I - EKG materijali, flasteri, medicinski aparati za dijagnozu i lije~enje, medicinska pomagala od gume i PVC mase. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala I - EKG materijali, flasteri, medicinski aparati za dijagnozu i lije~enje, medicinska pomagala od gume i PVC mase 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 86 stavki razli~itih materijala. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijano osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo- |a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca, ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    85% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata
        o kvalitetu    u~e{}e    10% 

    3)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumenaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 10. 2006. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 15,00 ~asova 

KCUS - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br. 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala I - EKG materijali, flasteri, medicinski aparati za dijagnozu i lije~enje, medicinska pomagala od gume i PVC mase". Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala I - EKG materijali, flasteri, medicinski aparati za dijagnozu i lije~enje, medicinska pomagala od gume i PVC mase" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-12689-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLNI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832, 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala - IV - Sanitetski i zavojni materijal. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala IV - Sanitetski i zavojni materijal. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 110 stavki razli~itih materijala. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijano osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima, kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo- |a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca, ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    85% 

    2)    kvalitet na osnovu certifikata o kvalitetu    u~e{}e    10% 

    3)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumenaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 11. 2006. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 15,00 ~asova 

KCUS - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br. 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala - IV Sanitetski i zavojni materijal". Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc., na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa. 

- "Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala - IV Sanitetski i zavojni materijal". 

"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-12690-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLNI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 i 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Medicinskih pomagala V - Igle, kanile, {price, sistemi za infuziju i transfuziju i perfuzione pumpe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Medicinskih pomagala V - Igle, kanile, {price, sistemi za infuziju i transfuziju i perfuzione pumpe. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 81 stavka razli~itih materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijano osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak lijekova sa za{ti}enim nazivima ili nazivima, kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    85% 

    2)    kvalitet na osnovu certifikata o
        kvalitetu    u~e{}e    10% 

    3)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumenaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 11. 2006. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 11. 2006. godine u 15,00 ~asova 

KCUS - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br. 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Medicinskih pomagala V - Igle, kanile, {price, sistemi za infuziju i transfuziju i perfuzione pumpe". Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa. 

-    "Javno nadmetanje za nabavku Medicinskih pomagala V - Igle, kanile, {price, sistemi za infuziju i tranfuziju i perfuzione pumpe". 

-    "NE OTVARAJ - OTVARAJ KOMISIJA". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-12691-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP KANTONA SARAJEVO 

Kontakt osobe: za pravna pitanja Polimac Samir, za komercijalne elemente Vla~i} Sabina, [kobalj Semir i Kurti} Ismail 

Adresa: La Benevolencija 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/664-211, lokal 356 za pravna pitanja 

033/442-808 za komercijalne elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka elektronske i fotografske opreme: 

-    Nabavka digitalnih fotoaparata    18 komada 

-    Nabavka digitalne kamere    10 komada 

-    Nabavka digitalne DVD kamere    1 komad 

-    Nabavka profesionalnog SLR digitalnog
    fotoaparata sa izmjenjivim objektivima i
    dodatnom opremom    2 komada 

-    Nabavka digitalnog kompaktnog fotoaparata
    s ugra|enim blicom    1 komad 

-    Nabavka profesionalnog analognog SLR
    fotoaparata sa dodatnom opremom    3 komada 

-    Nabavka digitalne videokamere sa dodatnom
    opremom    1 komad 

-    Nabavka digitalne videokamere mini DV sa
    dodatnom opremom    1 komad 

-    Nabavka televizora    3 komada 

-    Nabavka DVD playera sa videoizlazom    1 komad 

-    Nabavka DVD rekordera sa videoulazom
    i izlazom    1 komad 

Prema tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumenta- ciji. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektronske i fotografske opreme: 

-    Nabavka digitalnih fotoaparata    18 komada 

-    Nabavka digitalne kamere    10 komada 

-    Nabavka digitialne DVD kamere    1 komad 

-    Nabavka profesionalnog SLR digitalnog
    fotoaparata sa izmjenjivim objektivima i
    dodatnom opremom    2 komada 

-    Nabavka digitalnog kompaktnog fotoaparata
    s ugra|enim blicom    1 komad 

-    Nabavka profesionalnog analognog SLR
    fotoaparata sa dodatnom opremom    3 komada 

-    Nabavka digitalne videokamere sa dodatnom
    opremom    1 komad 

-    Nabavka digitalne videokamere mini DV
    sa dodatnom opremom    1 komad 

-    Nabavka televizora    3 komada 

-    Nabavka DVD playera sa video izlazom    1 komad 

-    Nabavka DVD rekordera sa video ulazom i
    izlazom    1 komad 

Prema tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumenta- ciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat MUP-a Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti starii od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovora vr{it }e se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz primjenu potkriterija: 

1)    cijena    40% 

2)    rok isporuke proizvoda    30% 

3)    rok i na~in pla}anja    10% 

4)    garantni rok za isporu~ene proizvode    10% 

5)    reference ponu|a~a    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude, ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, soba broj 14, Zmaja od Bosne 9. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - ponuda za nabavku elektronske i fotografske opreme"  dostavljati na adresu Zmaja od Bosne 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 30. 10. 2006. godine do 13,00 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom). Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine u 14,00 sati 

Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobra}aj. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj: 129-101-10000885-31, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077). 

(1-11-12694-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KOMISIJA ZA KONCESIJE REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Komisija za koncesije Republike Srpske 

Kontakt osoba: \or|e Vasiqevi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12C 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402092710004 

Telefon: 051/450-294, 051/450-293, 051/450-292 

Faks: 051/450-294, 051/450-293, 051/450-292 

E-mail: komisija@koncesije-rs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kupoprodajni ugovor 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka puti~kog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Maksimalno: 45.000,00 KM (~etrdesetpethiqadakonvertibilnih maraka) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada sjedi{ta Komisije za koncesije RS, Veqka Mla|enovi}a 12C, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisvawem ugovora i zavr{ava sa isporukom robe. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

Ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilan uspjeha za 2005. godinu, ovjerena kopija 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Refernc lista 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 55% 

    2)    ovla{teni servisi na teritoriji RS    u~e{}e 20% 

    3)    brzina isporuke    u~e{}e 15% 

    4)    referenc lista    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana zakqu~ewa ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 10,00 sati, Bawa Luka, Komisija za koncesije, Veqka Mla|enovi}a 12C 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Komisije za koncesije Republike Srpske, Veqka Mla|enovi}a 12C, 78000 Bawa Luka - Protokol (2. sprat, kancelarija broj 27), svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zatovorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka putni~kog automobila - NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasnku BiH". 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 31. 10. 2006. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama Komisije za koncesije Republike Srpske, Veqka Mla|enovi}a 12C, 78000 Bawa Luka, soba  broj 27. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da u toku rezmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 21. 10. 2006. godine (10 dana prije otvarawa ponude). 

(1-11-12701-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-161/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Hod`i} Esad i Alija Trumi} 

Adresa: Magistralni put bb, \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710 i 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora Preduze}a broj 01-153/06 od 8. 8. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gurma za damper kamione i pomo}nu opremu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 

36.00 R 51    kom.    40 

33.00 R 51    kom.    18 

27.00 R 49    kom.    6 

LOT 2 

23.5 R 25    kom.    12 

18.00 R 25    kom.    12 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Zapo~inje potpisom ugovora, a zavr{ava kona~nom isporukom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda, u periodu od 5 godina 

-    potvrda porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem zdravstvenog osiguranja 

Dokazni dokumenti o ispunjavanju tra`enih uslova ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. Svi prilo`eni dokazni dokumenti ino ponu|a~a moraju biti prevedeni na jedan od slu`benih jezika u BiH i ovjereni. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o identifikacionom broju ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu ponu|a~a o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet nabavke za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    potvrda od banaka kod kojih ponu|a~ ima otvoren ‘irora~un, da mu ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    Lista glavnih isporuka predmetne robe izvr{enih u zadnje 2 godine sa vrijednostima i datumima isporuka - referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    75% 

    2)    kvalitet robe    u~e{}e    15% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    4% 

    4)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    4% 

    5)    referens lista    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 11. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do dana 10. 11. 2006. godine do 15,00 sati do krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 200,00 KM (100,00 EUR). Svi zainteresirani za u~estvovanje u javnom nadmetanju du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e sa naznakom za koji lot. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti li~no ili putem faksa 035/772-667. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni Preduze}a ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na ra~un 1321100309725659 za doma}e ponudioce, a preko Tuzlanske banke DD Tuzla Bosna i Hercegovina, SWIFT TBTUBA 22 XXX preko Deutch bank AG Frankfurt/Mein, ra~un broj 936 27 24 10 za ino ponudioce. 

Sredstva su nepovratna. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom nadmetanju oslobo|eni su pla}anja naknade za otkup tenderske dokumentacije, ali su je du`ni izuzeti ukoliko ‘ele u~estvovati u ponovnom postupku nabavke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 11. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 11. 2006. godine u 10,30 sati 

\ur|evik, posl. prostorije Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ali ne starijoj od 3 mjeseca ra~unaju}i datum otvaranja ponuda. 

Svi dokumenti moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "ne otvarati". Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponu|a~a. 

JP RMU "\ur|evik" u \ur|eviku ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u "otvorenom postupku" javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude, a u slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bit }e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lanom 38. i 40. ZJN. 

_________________

INFORMATION OF THE PURCHASE     

Part I: CONTRACT BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACT BODY 

Organization: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku, d.o.o. 

Contact persons: Hod`i} Esad and Trumi} Alija 

Address: \ur|evik bb 

Post code: 75272 

Town: @ivinice 

Identification number: 4209284170009 

Tel: + 387 (35) 775-710 and 772-681 

Fax: + 387 (35) 772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet address (web): www.rmu-djurdjevik.com 

II. SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1 - KIND OF CONTRACT 

Goods 

II.2 - IS IT INTENDED THE FRAME AGREEMENT TO BE CONCLUDED (art. 32 of the Law on public purchase) 

No 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

PURCHASE OF THE TIRES FOR THE DUMP TRUCKS AND AUXILLARY EQUIPMENT 

IV. PROCEDURE 

IV.1. KIND OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. TERMS FOR RECEIVING TENDER DOCUMENTATION (art. 18 of the Law on public purchase) 

Tender documentation can be taken over immediately after the information published in "Official Gazette of BiH" premises of JP RMU "\ur|evik" from 02. 10. 2006. from 7.00 until 15.00. 

Deadline for taking tender documentation is 10. 11. 2006. by 15.00 a.m. 

Fee for technical documenttion is 100 EUR (200 KM). 

All interested in participating in public bidding are to send a written request for participation. 

Request for participation is to be sent to fax: + 387 (0) 35 772-667. 

Fee for tender documentation is paid at company cash office or through Tuzlanska banka DD Tuzla on account 1321100309725659 for domestic bidders and through Tuzlanska banka DD Tuzla Bosnia and Herzegovina SWIFT TBTUBA 22 XXX through Deutch bank AG Frankfurt/Mein account number 936 27 24 10 for foreign bidders. The funds are non - repayable. 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIVING THE BIDS/REQUEST FOR PARTICIPATION 

13. 11. 2006. by 10.00 a.m. 

(1-11-12703-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-5508-3/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Aljovi} Sulejman, ecc. 

Adresa: Mar{ala Tita broj 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

PDV identifikacioni broj: 200630090001 

Telefon: 033/219-172 

Fax: 033/219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka za potrebe "Sarajevo {ume" d.o.o. Sarajevo, za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba: 

- ulja, maziva i sredstva za rashla|ivanje motora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ulja, maziva i sredstva za rashla|ivanje motora 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prostor na kojem gazduju "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o nepostojanju smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi ~lana 23. stav /(1) ta~ke od a) do f) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda (kriteriji i potkriteriji dati u tenderskoj dokumetnaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), od 26. jula 2005. godine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za komercijalne poslove 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 10. 2006. godine u 12,00 sati, Mar{ala Tita 7/II, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku roba broj 01-5508-3/06 - ne otvaraj", dostavljaju se na adresu "Sarajevo-{u- me" d.o.o. Sarajevo, Mar{ala Tita 7/II. 

(1-11-12704-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Enes I{eri} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3328 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci kancelarijskog namje{taja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor obuhvata nabavku i isporuku kancelarijskog namje{taja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane FMUP-a - Federalna uprava policije s va`no{}u - opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljivo od strane FMUP-a Federana uprave policije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema smetnje za u~estvovanje u smislu ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starije od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    referens lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 11. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 11 . 2006. godine u 10,00 sati, 

Sarajevo, Tina Ujevi}a 1, Dom policije, I sprat, press sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Za u~e{}e u otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije) 

    Uplatu izvr{iti: 

-    UPI banka DD Sarajevo 

-    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za FMUP - Federalna uprava policije (TENDER za nabavku kancelarijskog namje{taja) 

-    Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija: 1403001 

-    Op}ina: Centar - 077 

2.    Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude, uklju~uju}i sve relevantne tro{kove, sa pripadaju}im porezom (PDV)   

3.    Cijene moraju biti iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a - Federalna uprava policije, isporu~eno 

4.    Na~in i rok pla}anja 

5.    Rok isporuke 

6.    Ovla{tenje za potpis ponude 

7.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda  

8.    Pismene ponude sa svom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE KANCELARIJSKOG NAMJE[TAJA, "NE OTVARAJ" (Obavezno nazna~iti za koji LOT je ponuda) 

    Neuredne ponude kao i ponude koje stignu nakon ovog roka, odnosno ponude koje ne budu upu}ene na adresu ugovornog organa preporu~enom po{tom zaklju~no sa 1. 11. 2006. godine do 15,00 sati, ne}e se razmatrati. 

9.    Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

10.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12. ZJN 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije 

Adresa: Mehmeda Spahe 7, Protokol - soba broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3327,3328 

Fax: 033/207-609 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: BiH, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije 

Adresa: Mehmeda Spahe 7, Protokol - soba broj 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3327,3328 

Fax: 033/207-609 

(1-11-12715-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 03-3449/06 NH
(ME\UNARODNI POSTUPAK) 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo   

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/446-774 

Fax: 033/224-536 

E-mail: nermina.hodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 1.3-7-5-3449/11-06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka, instalacija, testiranje, integracija MMS Content Server-a tj. platforme za isporuku multimedijalnih poruka vi{e vrijednosti, MMSCS u mobilnu mre`u BH Telecoma, pu{tanje u rad, izrada dokumentacije izvedbenog stanja i osposobljavanje osoblja BH Telecoma za rad sa svim komponentama novog sistema. 

-    jedini~ne cijene i ukupna vrijednost ponude izra`ene u KM na paritetu DDP BH Telecom d.d. Sarajevo sa posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV) za doma}e ponu|a~e. 

-    jedii~ne cijene i ukupna vrijednost ponude izra`ene u EUR na paritetu CIP BH Telecom d.d. Sarajevo za inozemne ponu|a~e 

-    cijena obuke za svakog polaznika 

-    cijena za usluge podr{ke, zamjene i popravke u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno u roku 30 dana
ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti pismeni izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti garancije: rok isporuke/instalacije opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo - ID mobilne mre`e 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude, prihvatljive za kupca, u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti 15. 3. 2007. godine   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude (sa PDV), sa rokom va`nosti (rok zavr{etka ugovornih obaveza + 30 dana) 

-    ovjerena izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u visini od 5% vrijednosti ugovorenog posla (sa PDV) sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. 

Kandidat je du`an pru`iti dokaze da se niti jedan slu~aj iz ~lana 23. ZJN-a ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca 

-    ino ponu|a~ treba dostaviti validnu dokumentaciju kojom dokazuje da imaju poreskog opunomo}enika u skladu sa ~alnom 60. Zakona o PDV-u ili ovjerenu izjavu da }e obezbijediti opunomo}enika prije potpsivanja ugovora ukoliko to nije uradio do momenta prijave za tender 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju izra`en u posljednjoj godini sa ukupnim vrjednostima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o du`ini garantnog perioda koji je minimalno 12 (dvanaest) mjeseci od dana izdavanja certifikata o pu{tanju sistema u rad 

-    ponu|a~ za navedenu opremu treba osigurati postgarantni period od najmanje 60 mjeseci koji po~inje od datum isteka garantnog perioda, odnosno 12 mjeseci od izdavanja certifikata od pu{tanja sistema u rad 

-    isporu~ena oprema i software moraju biti licencirani na ime BH Telecoma i licenca mora biti isporu~ena zajedno sa ostalim elementima 

-    pou|a~ je obavezan dostaviti izjavu o roku isporuke rezervnih dijelova u navedenom garantnom periodu 

-    ponu|a~ je obavezan navesti rok isporuke kompletne instalacije i pu{tanja u rad opreme 

-    rok za implementaciju je maksimalno 3 (tri) mjeseca od potpisivanja ugovora  

-    ponu|a~ je obavezan navesti popis uspje{nih istih ili sli~nih instalacija za period od 1. 1. 2004. godine do danas, u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

-    sastavni dio ponude treba biti i ponuda obuke kadrova u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    - cijena    u~e{}e    70% 

    - kvalitet tehni~kog rje{enja    u~e{}e    28% 

    - ekonomi~nost eksploatacije    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8 - Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 25,00 EUR ili 50,00 KM, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291021000132035 kod HVB-Central profit banke uz naznaku broja tenderske dokumentacije 3449  i PDV broja. Tenderska dokumentacija }e na osnovu zahtjeva i dokaza o uplati biti otpremljena, ali se ne prihvata odogovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 11. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 15. 2. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 11. 2006. godine u 13,15 sati, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, mala sala, kat III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku MMS Content Server broj 3449/06 ______ NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola,se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni kandidati da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 5. 11. 2006. godine na faks 033/224-536.  

(1-11-12716-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA SOKOLAC 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Sokolac 

Kontakt osoba: Milada Radovi} 

Adresa: Glasina~ka bb 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacijski broj: 4400632420008 

Telefon: 057/448-712, 057/448-713 

Faks: 057/448-646 

E-mail: opstina_sokolac@paleol.net, osokolac@teol.net 

Internet adresa: www.opstinasokolac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zimsko odr`avawe puteva, ulica i naseqa na podru~ju op{tine Sokolac za 2006/2007. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija op{tine Sokolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe 15. novembra 2006. godine, a zavr{ava 15. marta 2007. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN iskqu~eni iz prava ugovarawa o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacijskim brojem i uvjerewem o registraciji PDV obveznika 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerena kopija) 

-    licenca za obavqawe predmetne djelatnosti  izdata od strane nadle`nog ministarstva 

-    izjava o djelu posla koji se namjerava podugovarati 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kopija bilansa stawa i uspjeha za prvih 6 mjeseci 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista dosada{weg iskustva ponu|a~a - referenc lista 

-    lista osnovnih sredstava koja se stavqaju na raspolagawe a) za LOT 1, b) za LOT 2 

-    lista anga`ovane radne snage i organizovawe de`urstava a) za LOT 1, b) za LOT 2 

-    uslovi i na~in pla}awa 

-    izjava o prihvatawu svih uslova tendera 

-    alternativne ponude nisu dozvoqene 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e    50% 

    2)    mehanizacija za ovu vrstu usluga    u~e{}e    20% 

    3)    na~in organizovawa de`urstva    u~e{}e    10% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    10% 

    5)    referenc lista    u~e{}e    10% 

I