novi_oglasi2003.JPG

Godina X
Utorak, 19. 9. 2006. godine 

Broj/Broj
75 

Godina X
Utorak, 19. 9. 2006. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercego- vine, rje{avaju}i po zahtjevu Fondacije ACIPS Cenar za Istra`ivanje Politika, Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 8, za upis u Registar fondacija, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR FONDACIJA 

1.    U Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Fondacija pod nazivom: 

    ACIPS Centar za istra`ivanje politika  

    ACIPS Centar za istra`ivawe politika  

    ACIPS Centar za istra`ivanje politika 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 8 

2.    Fondacija je upisana pod registarskim brojem RF-36/05, knjiga Registra II, dana 28. 12. 2005. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovana Fondacija ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Fondacija sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Mini- starstva, a lice ovla{teno za zastupanje Fondacije je: 

O b r a z l o ` e n j e 

ACIPS Centar za istra`ivanje politika podnio je zahtjev za upis u Registar fondacija kod Ministarstva pravde dana 21. 11. 2005. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Fondacije, Statut Fondacije, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Fondacije, Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je da je ista podnesena u skladu sa odredbama Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu. 

Podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM u smislu ~lana 29. stav a) Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02). 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj RF-36/05
28. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-69/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja pedijatara u Bosni i Hercegovini, Mostar, ulica Bijeli Brijeg bb, Klini~ka bolnica Mostar, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje pedijatara u Bosni i Hercegovini  

    Udru`ewe pedijatara u Bosni i Hercegovini  

    Udruga pedijatara u Bosni i Hercegovini 

    Sjedi{te Udru`enja je Mostar, ulica Bijeli Brijeg bb, Klini~ka bolnica Mostar 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-446/06, knjiga Registra I, dana 25. 5. 2006. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

6.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`an je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

O b r a z l o ` e n je 

Udru`enje pedijatara u Bosni i Hercegovini podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde, dana 13. 12. 2005. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-182/05
25. maja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-264/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Saveza za esperanto Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ulica Vladislava Skari}a broj 8/I, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Savez za esperanto Bosne i Hercegovine  

    Savez za esperanto Bosne i Hercegovine 

    Savez za esperanto Bosne i Hercegovine 

    Naziv na esperanto jeziku je: Esperanto Ligo de Bosnio kaj Hercegovino 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Vladislava Skari}a broj 8/I 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-465/06, knjiga Registra I, dana 12. 7. 2006. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak je pravilna petokraka zvijezda, zelene boje. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Mini- starstva, a lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`an je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

O b r a z l o ` e n j e 

Savez za esperanto Bosne i Hercegovine podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde, dana 19. 4. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje, Odluku o imenovanju Upravnog odbora, Obavijest Vije}a ministara o dono{enju Rje{enja o odobravanju upotrebe naziva Bosne i Hercegovine u nazivu Saveza za esperanto Bosne i Hercegovine, broj 05-07-509/11-06 od 10. 7. 2006. godine, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-67/06
12. jula
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-327/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja procjenitelja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Te{anjska broj 24 a, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje procjenitelja u Bosni i Hercegovini   

    Udru`ewe procjeniteqa u Bosni i Hercegovini   

    Udruga procjenitelja u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv je UPUBiH, UPUBiH, UPUBiH 

    Naziv na engleskom jeziku je Evaulators Association in Bosnia and Herzegovina 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Te{anjska broj 24 a. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-357/05, knjiga Registra I, dana 11. 10. 2005. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: 

O b r a z l o ` e n je 

Udru`enje procjenitelja u Bosni i Hercegovini podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. 

Uvidom u dostavljenu dokumenta- ciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za predstavljanje i zastupanje Udru`enja, Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj RU-357/05
11. oktobra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-702/05) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Fondacije Sretna budu}nost, Sarajevo, ulica Hasiba Brankovi}a broj 2A, za upis promjena u Registar fondacija, na osnovu ~lana 43. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar fondacija kod Ministarstva pravde, promjena u pogledu lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Fondacije Sretna budu}nost. 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem RF-21/04-1, knjiga II Registra fondacija, dana 25. 5. 2006. godine i to promjena lica za zastupanje i predstavljanje, tako {to umjesto 

Ob r a z l o ` e n j e 

Fondacija Sretna budu}nost, Sarajevo, ulica Hasiba Brankovi}a broj 2A, upisana u Registar fondacija kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem RF-21/04, knjiga II Registra fondacija, dana 19. 7. 2004. godine, podnijela je zahtjev za upis promjena u Registar fondacija u pogledu promjena lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Fondacije. 

Uvidom u Odluku o razrje{enju predsjednika Fondacije broj 01-434/2006 od 8. 5. 2006. godine i Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje broj 01-433/2006 od 8. 5. 2006. godine, utvr|eno je da su ispunjeni uslovi za upis promjena u Registar fondacija, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav b. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-80/04-7
25. maja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-290/06) UPISI U REGISTAR STRANIH I ME\UNARODNIH FONDACIJA 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu ureda - ogranka Stiftung Schüler Helfen Leben, Fondacija U~enici poma`u `ivot, Ilid`a - Sarajevo, ulica Lepeni~ka broj 89, za upis promjena u Registar stranih i me|unarodnih fondacija, na osnovu ~lana 43. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje promjena u Registar stranih i me|unarodnih fondacija, tako {to se upisuje podured Fondacije i to: 

    Sarajevo, ulica Husrefa Red`i}a broj 1 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem RSMF 11/06-1, knjiga VI Registra stranih i me|unarodnih fondacija, dana 11. 7. 2006. godine. 

O b r a z l o ` e n j e 

Ured - ogranak Stiftung Schüler Helfen Leben, Fondacija U~enici poma`u `ivot, sa sjedi{tem u Ilid`i - Sarajevo, ulica Lepeni~ka broj 89, upisano u Registar stranih i me|unarodnih fondacija kod ovog Ministarstva, pod brojem RSMF-11/06 knjiga VI Registra, dana 30. 3. 2006. godine, podnijelo je zahtjev za upis promjena u Registru u pogledu osnivanja podureda u Sarajevu, a na osnovu Odluke o osnivanju podureda od 5. 7. 2006. godine, Ministarstvo je utvrdilo da je zahtjev osnovan, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav b. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-09/06-1
11. jula
2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-342/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja zemljoknji`nih referenata u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A2, za upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde promjena u pogledu lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja zemljoknji`nih referenata u Bosni i Hercegovini. 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem RU-377/05-1, knjiga I Registra udru`enja, dana 17. 4. 2006. godine i to promjena lica za zastupanje i predstavljanje, tako {to umjesto 

O b r a z l o ` e n j e 

Udru`enje zemljoknji`nih referenata u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A2, upisano u Registar udru`enja kod ovog Ministarstva, pod brojem RU - 377/05 knjiga I Registra, dana 15. 12. 2005. godine, podnijelo je zahtjev za upis promjena u Registar i to: promjena lica za zastupanje i predstavljanje Udru`enja. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi za upis promjena u Registar, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav b. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-172/05
17. aprila
006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-344/06) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA, WIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIJSKIH
OBLIKA U BiH 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpskog pravoslavnog manastira Svetog velikomu~enika Georgija, Ravna Romanija za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETOG VELIKOMU- ^ENIKA GEORGIJA, RAVNA RO- MANIJA u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercego- vine, pod registarskim brojem 70/05, kwiga broj III, sa danom
9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpskog pravoslavnog manastira Svetog velikomu~enika Georgija je na Ravnoj Romaniji, Sokolac. 

3.    Srpskom pravoslavnom manastiru Svetog velikomu~enika Georgija, Ravna Romanija se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpskog pravoslavnog manastira Sve- tog velikomu~enika Georgija, Ravna Romanija je nastojateq manastira, Andrej (Zoran Kova~evi}). 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-174/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-1/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Stogu za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U STOGU u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 62/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Zavidovi}ima, Matije Gupca bb. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Stogu se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Stogu je sve{tenik Zoran @ivkovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-166/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-9/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Rudom za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U RU- DOM u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 58/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Rudom, Prote Slavka Popovi}a 8. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Rudom se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Rudom je sve{tenik Savo Bradowi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-162/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-13/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Zavidovi}ima za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U ZAVIDOVI]IMA u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 41/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Zavidovi}ima, Matije Gubca bb. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Zavidovi}ima se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Zavidovi}ima je sve{tenik Zoran @ivkovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-145/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-29/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u @ep~u, za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U @EP^U u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 40/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u @ep~u, Prva bb. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u @ep~u se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u @ep~u je sve{tenik Zoran @ivkovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-144/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-30/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Vozu}i za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U VOZU]I u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 35/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Vozu}i, Vozu}a bb. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Vozu}i se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Vozu}i je sve{tenik Zoran @ivkovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-139/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-35/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Kakwu za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U KAKWU u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 45/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkvene op{tine je u Kakwu, Zgo{}anska 75. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Kakwu se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Kakwu je sve{tenik Miroslav Vuji~i}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-149/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-53/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Bezgrje{nog Za~e}a B. D. M. - Jablanica, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA BEZGRJE[NOG ZA^E]A B. D. M. - JABLANICA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 111/05 knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Bezgrje{nog Za~e}a B. D. M. je 88420 Jablanica. 

3.    @upi Bezgrje{nog Za~e}a B. D. M. se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Bezgrje{nog Za~e}a B. D. M. je don Ivan Zovko, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-215/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-113/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Uznesenija Bla`ene Djevice Marije, Gornji Vakuf-Uskoplje, Josipa bana Jela~i}a bb, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA UZNESENIJA BLA- @ENE DJEVICE MARIJE - GORNJI VAKUF-USKOPLJE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 180/06, knjiga broj II, s danom 3. 3. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Uznesenija Bla`ene Djevice Marije je 70280 Gornji Vakuf-Uskoplje, Josipa bana Jela~i}a bb. 

3.    @upi Uznesenija Bla`ene Djevice Marije se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Uznesenija Bla`ene Djevice Marije je `upnik Domo Batini}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-15/06
3. o`ujka
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-177/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Parohije Uspenija presvete Bogorodice - Devetina, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se PAROHIJA USPENIJA PRESVETE BOGORODICE - DEVETINA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 160/05, knjiga broj II, s danom 28. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Parohije Uspenija presvete Bogorodice je 78436 Hrva}ani, Devetina. 

3.    Parohiji Uspenija presvete Bogorodice se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Parohije Uspenija presvete Bogorodice je paroh Petar Sitnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-257/05
16. sije~nja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-189/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Ivana Krstitelja iz Travnika, Bosanska br. 97, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETOG IVANA KRSTITELJA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 204/06, knjiga broj II, s danom 23. 5. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svetog Ivana Krstitelja je Travnik, Bosanska broj 97. 

3.    @upi svetog Ivana Krstitelja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svetog Ivana Krstitelja je Mato Janji}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-44/06
23. svibnja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-300/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Uzvi{enja Svetog kri`a, selo Jela{ke, Olovo, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA UZVI[ENJA SVETOG KRI@A u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 202/06, knjiga broj II, s danom 23. 5. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Uzvi{enja Svetog kri`a je selo Jela{ke, Olovo. 

3.    @upi Uzvi{enja Svetog kri`a se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Uzvi{enja Svetog kri`a je Marinko Mrkonji}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-42/06
23. svibnja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-302/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih'zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Franjeva~kog samostana - Dubrave, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se FRANJEVA^KI SAMO- STAN - DUBRAVE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 197/06, knjiga broj II, s danom 23. 5. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Franjeva~kog samostana je Dubrave bb, Seonjaci. 

3.    Franjeva~kom samostanu se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osobe ovla{tene za zastupanje Franjeva~kog samostana su fra Zdravko Dadi}, gvardijan i arkan|eo fra Tihomir Sadri}, zamjenik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-36/06
23. svibnja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-307/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Franjeva~kog samostana Rama - [}it, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se FRANJEVA^KI SAMOSTAN RAMA - []IT u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 215/06, knjiga broj II, s danom 13. 6. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Franjeva~kog samostana Rama - [}it je 88445 [}it. 

3.    Franjeva~kom samostanu Rama - [}it se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osobe ovla{tene za zastupanje Franjeva~kog samostana Rama - [}it su Fra Mato Topi}, gvardijan, Fra Tomislav Brkovi}, vikar i Fra Vinko Jelu{i}, vikar. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-35/06
13. lipnja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-308/06) KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA I TREZORA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenova- wima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zakqu~ka Savjeta ministara Bosne i Hercegovine sa 93. sjednice, odr`ane 29. 9. 2005. godine, Ministarstvo finansija i trezora raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVAWE DVA ^LANA KANCELARIJE ZA RAZMATRAWE @ALBI IZ REDA STRU^WAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Kancelarija za razmatrawe `albi je drugostepeni organ u postupku javnih nabavki (u daqwem tekstu: UR@), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 i 24/06), sa sjedi{tem u Sarajevu, i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II. Nadle`nost Kancelarije za razmatrawe `albi 

Nadle`nost Kancelarije za razmatrawe `albi definisan je ~lanom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojim je regulisano postupawe po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajawe Pravilnika o unutra{woj organizaciji, dostavqewe godi{weg izvje{taja Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III. Status 

^lanovi Kancelarije definisani ~lanom 49. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~waka upravnog prava i/ili upravnog postupka, uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~waci iz oblasti javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravqawa 

IV. Uslovi za kandidata 

Uslovi za imenovawe dva ~lana UR@-a iz reda priznatih stru~waka upravnog prava i/ili upravnog postupka: 

a) Op{ti uslovi 

-    da su dr`avqani Bosne i Hercegovine, 

-    da su stariji od 18 godina, 

-    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, 

-    da se na wih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

b) Pored ispuwavawa op{tih uslova, kandidati trebaju da ispuwavaju i posebne uslove i to: 

V. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i to: 

1.    Biografiju s podacima o kretawu u slu`bi, 

2.    Ovjerenu kopiju diplome, 

3.    Ovjerenu kopiju li~ne karte, 

4.    Uvjerewe o dr`avqanstvu (uvjerewe koje nije starije od 6 mjeseci), 

5.    Uvjerewe o polo`enom pravosudnom ispitu, 

6.    Dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znawu prema posebnim uslovima konkursa, 

7.    Dokaz o poznavawu engleskog ili francuskog jezika. 

Kao dokaz za ta~ku IV ta~ka a) alineje 3. i 4. kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoqavaju postavqeni uslov. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavi}e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{- teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitawe koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovawa. 

VI. Rok za podno{ewe prijave 

Rok za podno{ewe prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavqivawa konkursa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na sqede}u adresu: 

Savjet ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo, 

sa naznakom "Komisiji za izbor ~lanova Kancelarije za razmatrawe `albi". 

_________________

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA I TREZORA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zaklju~ka Vije}a ministara Bosne i Hercegovine sa 93 sjednice, odr`ane 29. 9. 2005. godine, Ministarstvo finansija i trezora raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ^LANA UREDA ZA RAZMATRANJE @ALBI IZ REDA STRU^NJAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Ured za razmatranje `albi je drugostepeni organ u postupku javnih nabavki (u daljnjem tekstu: UR@), u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 i 24/06), sa sjedi{tem u Sarajevu, i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II. Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi 

Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi definiran je ~lanom 52. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojim je regulirano postupanje po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajanje Pravilnika o unutra{njoj organizaciji, dostavljenje godi{njeg izvje{taja Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III. Status 

^lanovi Ureda definirani ~lanom 49. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~njaci iz oblasti javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravljanja. 

IV. Uslovi za kandidata 

Uslovi za imenovanje dva ~lana UR@-a iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka: 

a) Op}i uslovi 

-    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 

-    da su stariji od 18 godina, 

-    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

b) Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove i to: 

V. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 

1.    Biografiju s podacima o kretanju u slu`bi, 

2.    Ovjerenu kopiju diplome, 

3.    Ovjerenu kopiju li~ne karte, 

4.    Uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci), 

5.    Uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, 

6.    Dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znanju prema posebnim uslovima konkursa, 

7.    Dokaz o poznavanju engleskog ili francuskog jezika. 

Kao dokaz za ta~ku IV ta~ka a) alineje 3. i 4. kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljeni uslov. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovanja. 

VI. Rok za podno{enje prijave 

Rok za podno{enje prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na slijede}u adresu: 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvo finansija i trezora
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo, 

sa naznakom "Komisiji za izbor ~lanova Ureda za razmatranje `albi". 

_________________

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO FINANCIJA/FINANSIJA I TREZORA
SARAJEVO 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o mini- starskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i Zaklju~ka Vije}a ministara Bosne i Hercegovine sa 93 sjednice, odr`ane 29. 9. 2005. godine, Ministarstvo financija i trezora raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA ^LANA UREDA ZA RAZMATRANJE @ALBI IZ REDA STRU^NJAKA UPRAVNOG PRAVA I/ILI UPRAVNOG POSTUPKA 

I. 

Ured za razmatranje `albi je drugostepeni organ u postupku javnih nabava (u daljnjem tekstu: UR@), sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05 i 24/06), sa sjedi{tem u Sarajevu, i sastoji se od 6 ({est) ~lanova, koje imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. 

II. Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi 

Nadle`nost Ureda za razmatranje `albi definiran je ~lankom 52. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, kojim je regulirano postupanje po `albi protiv odluke ugovornog organa, izrada i usvajanje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji, dostavljenje godi{njeg izvje{}a Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine, kao i drugi poslovi utvr|eni Zakonom i podzakonskim aktom. 

III. Status 

^lanovi Ureda definirani ~lankom 49. stavak (5) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine su: 

a)    tri (3) ~lana biraju se iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, uzimaju}i u obzir da dva (2) ~lana budu iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedan ~lan iz Republike Srpske 

b)    druga tri (3) ~lana su stru~njaci iz oblasti javnih nabava, prometa i strate{kog poslovnog upravljanja. 

IV. Uvjeti za kandidata 

Uvjeti za imenovanje dva ~lana UR@-a iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka: 

a) Op}i uvjeti 

b) Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to: 

V. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na natje~aj, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjenju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    @ivotopis s podacima o kretanju u slu`bi, 

2.    Ovjerenu presliku diplome, 

3.    Ovjerenu presliku osobne iskaznice, 

4.    Uvjerenje o dr`avljanstvu (uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci), 

5.    Uvjerenje o polo`enom pravosud- nom ispitu, 

6.    Dokaz o radnom iskustvu i stru~nom znanju prema posebnim uvjetima natje~aja, 

7.    Dokaz o poznavanju engleskog ili francuskog jezika. 

Kao dokaz za to~ku IV to~ka a) alineje 3. i 4. kandidati su du`ni dostaviti pismenu izjavu u smislu da zadovoljavaju postavljeni uvjet. 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati }e popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju imenovanja. 

VI. Rok za podno{enje prijave 

Rok za podno{enje prijave je 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja natje~aja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporu~eno putem po{te na slijede}u adresu: 

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvo financija i trezora
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo, 

sa naznakom "Povjerenstvu za izbor ~lanova Ureda za razmatranje `albi". 

(so-1239-a-G/06) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Ze~evi} Zaimu, u pravnoj stvari tu`itelja SLOBOPROM "S" d.o.o Br~ko, zastupan po punomo}niku Mihajlovi} Milenku, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Preduzetnik za trgovinu i ugostiteljstvo "QUATRO" Br~ko - Dubrave bb, vl. Markovi} Mladen, ~ije je boravi{te i prebivali{te nepoznato, radi isplate duga, je na ro~i{tu 27. 6. 2006. godine, donio 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda, broj 096-0-PS-06-000031 od 27. 6. 2006. godine, u pravnoj stvari tu`itelja SLOBOPROM " S" d.o.o Br~ko, zastupanog po punomo}niku Mihajlovi} Milenku advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Preduzetnik za trgovinu i ugostiteljstvo "QUATRO" Br~ko -Dubrave, vlasnik Markovi} Mladen, radi isplate duga, ~ije je boravi{e i prebivali{te nepoznato, a koji u ovoj parnici nema punomo}nika, se odre|uje privremeni zastupnik u osobi Risti} Slavici, advokatu iz Br~kog, koja }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti tu`enog li~no kao zakonski zastupnik tu`enog, sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca. 

(so-1448/06) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ogla{ava neva`e}im slijede}e putne isprave Bosne i Hercegovine 

1. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a)    paso{ broj 3404687, izdat 29. 6. 2002. godine u Milanu, na ime PEMBA SEJDOVI], JMB 2012971188745 

b)    paso{ broj 4767740 izdat 19. 4. 2005. godine u Milanu, na ime FADILA KOZI], JMB 2901959177656 

c)    paso{ broj 3570255 izdat 29. 8. 2001. godine u Mostaru, na ime VINETA HAD@OVI], JMB 0207981131537 

d)    paso{ broj 3403028 izdat 3. 12. 2002. godine u Milanu, na ime NIKOLA HU[I], JMB 2704971160033 

e)    paso{ broj 4767937 izdat 7. 6. 2002. godine u Milanu, na ime STEFAN HU[I]-PAVI^I], JMB 2107994160016 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    paso{ broj 3984927, izdat 16. 8. 2002. godine u Teo~aku, na ime NERIM HALILOVI], JMB 2407977183596 

b)    paso{ broj 3968431, izdat 14. 6. 2002. godine u Tuzli, na ime HALIL ]OSI], JMB 1404982180853 

c)    paso{ broj 4167859, izdat 12. 3. 2003. godine u Zenici, na ime ELVIR VARDO, JMB 1705975190025 

d)    paso{ broj 4680887, izdat 19. 7. 2005. godine u Bernu, na ime FAZILA BRZOVI], JMB 2705952188918 

e)    paso{ broj 4964367 izdat 16. 11. 2005. godine u Tuzli, na ime HAJRUDIN ALI^I], JMB 3003957180043 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    paso{ broj 4397237, izdat 11. 7. 2003. godine u Zenici, na ime ARMINA ALI], JMB  2212980179138 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Stokholmu 

a)    paso{ broj 4456638, izdat 21. 8. 2003. godine u Zenici, na ime MUSTAFA JA[AREVI], JMB 0101970190032 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    paso{ broj 3493164, izdat 3. 7. 2002. godine u Zavidovi}ima, na ime IBRAHIM MEHMEDANOVI], JMB 0602956193834 

b)    paso{ broj 4722597, izdat 28. 12. 2004. godine u Minhenu, na ime HATIJA ^AU[EVI], JMB 2206965147076 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    paso{ broj 4690225, izdat 13. 7. 2004. godine u [tutgartu, na ime DANIJEL BUNTI], JMB     1608980170006 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu 

a)    paso{ broj 4719543, izdat 19. 10. 2004. godine u Zenici, na ime SENAD SELIMOVI], JMB 1007980192197 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a)    paso{ broj 4925384, izdat 12. 8. godine u Sarajevu, na ime ERNA BULUT, JMB 1605980177214 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini 

a)    paso{ broj 4556125, izdat 16. 7. 2004. godine u Banja Luci, na ime MILO[ BRATI[, JMB 2506987100077 

b)    paso{ broj 3946013, izdat 30. 12. 2002. godine u Banja Luci, na ime JOVAN BRATI], JMB 2301956100019 

(so-1234-a-G/06) OSTALE OBJAVE 

Ogla{avaju se neva`e}im slu`bena legitimacija broj 002 - Veterinarska inspekcija BiH i slu`bena zna~ka broj 002 - Veterinarska inspekcija BiH, na ime NIHAD FEJZI] 

(so-1232-a-G/06) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-1401/05 od 23. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo: Puni naziv glasi: D.o.o. za proizvodnju, promet i usluge "SPONSORR" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv glasi D.o.o. "SPONSORR" Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i su: Haydaroglu (Kasim) Azem iz Istanbula, Em, Mudurlugu, broj paso{a TR-H N 438055 Taran (Azemin) Mehmet, Istanbul, Bakirmoy, Gungopen Akincimar, Ata SK., br. paso{a TR-F-N-605153 Taran ( Azemin) Gulbo iz Istanbula, B. Pa{a, Yildirim, Kemal Pa{a 28/2, broj paso{a TR-P N-267857 i Taran (Azemin) Rafet iz Istanbula, B. Pa{a Kemal Pa{a SK, broj paso{a TR-N N-483105. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko, Dubrave -Arizona, objekat 2, lok. broj 16 A. Osniva~ki ulog je nov~ani ulog osniva~a je u novcu i iznosi 10.000,00 KM i to svaki osniva~ sa 25% udjela a {to u novcu iznosi po 2.500,00 KM. Osniva~ Taran (Azemin) Mehmet, Istanbul, Bakirmoy, Gungopen Akincimar, Ata SK., br. paso{a TR-F-N-605153 je i lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja. Dru{tvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, potpuna odgovornost. Djelatnost je: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15 130 Proizvodnja proizvoda od mesa, 15 510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15 610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15 811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15 850 Proizvodnja suhe tjestenine, 17 210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17 300 Dovr{avanje tekstila 17 401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo,17 402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17 541 Proizvodnja pozamanterije, 18 210 Proizvodnja radnih odijela,18 221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim one {ivene po mjeri, 18 230 Proizvodnja rublja, 18 241 Proizvodnja odje}e za dojen~adi malu djecu i sportske odje}e,19 200 Proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarskih i remenskih proizvoda, 19 301 Serijska proizvodnja obu}e, 45 212 Niskogradnja, 45 220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45 450 Ostali zavr{ni radovi, 51 160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51 170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51 180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51 210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51 220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51 310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51 320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51 330 Trgovina na veliko mlijekom i mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ma, 51 360 Trgovina na veliko ~okoladama i bombonama, 51 370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51 380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i {koljke i rakove, 51 390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51 410 Trgovina na veliko tekstilom, 51 421 Trgovina na veliko odje}om, 51 422 Trgovina na veliko obu}om, 51 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51 440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim sredstvima za ~i{}enje, 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51 520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51 540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51 560 Trgovina na veliko ostalim proizvodima, 51 610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51 630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje, pletenje, 51 640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51 650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51 660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama priklju~cima i oru|ima, uklju~uju}i i traktore, 51 700 Ostala trgovina na veliko, 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima, 52 120 Ostala trgovina na u nespecijalizovanim prodavnicama, 52 210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52 220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52 230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52 240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52 250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52 270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52 410 Trgovina na malo tekstilom, 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52 430 Trgovina i na malo obu}om i ko`nim ko`nim proizvodima, 52 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52 460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim oru`ja i streljiva), 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu (za vlastite potrebe). Navedene djelatnosti dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-12/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-1440/05 od 19. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "JINCONG" d.o.o.Export-import, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu,Cjelina 14,objekat V, lokal 16. Skra}eni naziv Dru{tva je "JINCONG" d.o.o. Br~ko. Osniva~i Dru{tva su: HU JUNMING, kineski dr`avljanin, ro|en 25. 9. 1972. godine u Zhejiang, Kina, paso{ broj: P CHN G12109037 izdat u Zhejiang, Kina, sa va`no{}u do 9. 5. 2010. godine i YU JINCONG, kineska dr`avljanka, ro|ena 21. 8. 1975. godine u Zhejiang, Kina, paso{ P CHN G12063795 izdat u Zhejiang, Kina, sa va`no{}u do 13. 3. 2010. godine. Osnovni kapital Dru{tva je 4.000,00 KM u novcu, od ~ega svaki ~lan ula`e po 2.000,00 KM. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama,sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~koladom i bombonama, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom,pi}em i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu nepomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. Dru{tvo }e obavljati i poslove spoljno- trgovinskog prometa u okviru upisanih djelatnosti. Dru{tvo }e u poslovima unutra{njeg i spoljnotrgovinskog prometa predstavljati i zastupati, bez ograni~enja ovla{tenja, direktor YU LINMIAO, kineski dr`avljanin, ro|en 5. 12. 1982. godine u Zhejiang, Kina, paso{ broj: P CHN G05120756 izdat u Zhejiang, Kina, sa va`no{}u do 1. 9. 2007. godine, sa privremenim boravkom u Br~kom, Dubrave br.140. 

(SR-15/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-1461/05 od 18. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se Preduzetnik: Puni naziv glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "GOGA" Br~ko, Dubrave -Arizona, vl. Koviljka Jankovi}. Skra}eni naziv glas: "GOGA" Br~ko, Dubrave -Arizona, vl. Koviljka Jankovi}. Osniva~ je Jankovi} (Vojko) Koviljka iz Bijeljine, ul. Danka Kabilja Bukija 100, jmb 0104968176773 l.k.br. 05GBH1353, osniva~ je i zastupnik, bez ograni~enja. Osniva~ odgovara za obaveze Preduzetnika, potpuna odgovornost. Djelatnost je: 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52 120 Ostala trgovina na u nespecijalizovanim prodavnicama, 52 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52 470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

(SR-16/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj D-1464/05 od 20. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom TRGOVINSKA RADNJA "ELEKTRO-MILI]" Br~ko Distrikt Dubrave, tr`nica "Arizona", vl. Mili} Milenko, s.p. Skra}eni naziv je: "ELEKTRO-MILI]" Br~ko Distrikt Dubrave, vl. Mili} Milenko s.p. Sjedi{te je Dubrave bb (Tr`nica "Arizona") Br~ko Distrikt, lokal br. 86, hala XI. Osniva~ preduzetnika je Mili} (Relja) Milenko iz Bijeljine, Josifa Marinkovi}a 44, JMBG 0207958171513 odlukom o osnivanju od 21. 12. 2005. osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima na drugom mjestu nespomenuto, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. Lice ovla{teno za zastupanje je Mili} (Relja) Milenko iz Bijeljine, Josifa Marinkovi}a 44, JMBG 0207958171513 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-17/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000039 od 19. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "PLIVA", Br~ko, vl. Slavko Savi} }e pored do sada upisanih djelatnosti, obavljati i djelatnost: 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52410 Trgovina na malo tekstilom, 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52441 Trgovina na malo namje{tajem, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu nepomenuto, 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55300 Restorani, 55401 Bar, 55402 Bife, 55403 Kafana,92340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute (igre na automatima za igre na sre}u). 

(SR-18/060-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000049 od 1. 2. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se "APS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gornji Rahi} bb, Br~ko Distrikt BiH, a skra}eni naziv je "APS" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te d.o.o. je u Gornjem Rahi}u bb Br~ko Distrikt BiH, osniva~ Karamuji} Mujo je ulo`io osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM i obavlja}e slijede}e djelatnosti iz {ifri djelatnosti: 14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje vapnenca i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.520 Op{ti mehani~ki radovi, 28.751 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda za doma}instvo, d.n., 28.752 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda osim za doma}instvo, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n, 51.190. Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ejima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim sredstvima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrenim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ejima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i video-opremu, 55.110 Hoteli i moteli, 55.300 Restorani, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju za vlastite potrebe,90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti. U okviru gore navednih djelatnosti Dru{tvo }e se baviti i spoljnotrgovinskim prometom roba i usluga. Osniva~ d.o.o. "APS" je Karamuji} Mujo, JMBG 1311952181512 i broj l.k. 03FZB1543 sa mjestom prebivali{ta Gornji Rahi} bb Br~ko Distrikt BiH sa ovla{tenjima bez ograni~enja i direktor d.o.o "APS" je Karamuji} Isak, JMBG 1909973181507, l.k.br. 03FZC3418 sa mjestom prebivali{ta u Gornjem Rahi}u bb Br~ko Distrikt BiH. Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{ten je osniva~ Karamuji} Mujo sa ovla{tenjima bez ograni~enja i direktor Karamuji} Isak sa ovla{tenjima bez ograni~enja i za poslovanje odgovaraju do visine osniva~kog uloga, a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

(SR-19/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000047 od 3. 2. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Samostalni preduzetnik Jak{i} Viktor, sin Marka, iz Donjeg Rahi}a bb, Br~ko Distrikt BiH, JMBG:0101975181538, l.k.br. 04FZE8513 Br~ko, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH osniva zanatsko trgova~ku radnju sa punim nazivom Zanatsko-trgova~ka radnja "An|elovi}" Br~ko Distrikt-Bo}e 153, vlasnik Jak{i} Viktor, samostalni preduzetnik. Skra}eni naziv ZTR "An|elovi}", Br~ko Distrikt - Bo}e 153, vl. Jak{i} Viktor, s.p. Sjedi{te: Br~ko Distrikt -Bo}e 153. Djelatnost: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 52.110 Trgovina ma malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.300 Restorani, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. - Igre na sre}u putem automata za igre na sre}u. Radnju zastupa osniva~ Jak{i} Viktor, s.p., bez ograni~enja ovla{}enja. Za obaveze stvorene u pravnom prometu sa tre}im licima preduzetnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-20/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000066 od 26. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke:  

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog preduzetnika pod nazivom: Samostalna frizersko-trgovinska radnja "AMILUKS" Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ul. Zaima Mu{anovi}a br.34, vl. Konji} Amila s.p. Sjedi{te preduzetnika je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, ul. Zaima Mu{anovi}a br.34, osniva~ je Konji} Amila, k}i Jusufa iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Lejli}a br.136, Jmbg 2512983185078. 

Djelatnosti: 52110-Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52120-Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52270-Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52330-Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 93020-Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. Zastupnik preduzetnika je Konji} Amila, k}i Jusufa iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, ul. Lejli}a br.136, Jmbg, 2512983185078. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizi~ko lice koje u poslovnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaklju~uje ugovore i vr{i druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-21/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000063 od 24. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik trgovinske djelatnosti "Akikomerc", s.p. Mehinovi} Aid, sa danom 19. 1. 2006. godine zbog nerentabilnosti poslovanja. 

(SR-22/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000050 od 20. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

"AGRAGOLD" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge, Bijeljinska br. 9, Br~ko Distrikt BiH, osniva~a SCO-AREX HOLDING GMBH, 1160 Wien, Wilhelminenstrase 91/19/2, Austrija, osniva Podru`nicu br. 4 sa nazivom "AGRAGOLD" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Bijeljinska br. 9, Br~ko Distrikt BiH, Podru`nica broj 4, grani~ni prelaz Ra~a BiH. Sjedi{te Podru`nice je na grani~nom prelazu Ra~a BiH, Ovla{tene osobe za poslovanje Podru`nicom su: Hani} Ekrem, JMBG 0107961181940, broj li~ne karte: 04CCA0943, ^elikova~a bb, Grada~ac BiH, Mahmutovi} Edin JMBG 1312974181954, broj li~ne karte: 04CCA8725, ul. Raifa [adi}a br.29, Grada~ac BiH, Duvnjak Dragana JMBG 0206970106461, broj li~ne karte: 03FZC7543, Bra}e Ribnikara 11, Br~ko Distrikt BiH. Podru`nica }e se baviti slijede}im {iframa djelatnosti: 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje utomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. 

(SR-23/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000090 od 31. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Preduzetnik za proizvodnju, trgovinu i usluge "AGRO - D@OMBA", vl. D`omba Ekrem, s.p. (Kolonija 50, Brod, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv preduzetnika je: "AGRO - D@OMBA", vl. D`omba Ekrem, s.p. Br~ko. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je Kolonija 50 Brod, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je D`omba Ekrem, sin Halila, Kolonija 50, Brod, Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 Uzgoj vo}a, oraha i sl. usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.240 Uzgoj peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim i materijalom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je D`omba Ekrem - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.  

(SR-24/06-BR) 


 Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000096 od 31. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Bri{e se iz sudskog registra Autoprevozni~ka radnja "Husejnagi}" vl. Husejnagi} Novalija s.p. Palanka, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Br~ko, Palanka bb, a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 25. 1. 2006. godine. Preduzetnika zastupa i predstavlja osniva~ Husejnagi} Novalija iz Br~ko Distrikta, Palanka bb, JMBG 0401962182490. 

(SR-25/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000046 od 27. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Zanatsko-trgova~ka radnja "An|elovi}" Br~ko Distrikt-Bo}e 153, vlasnik An|elovi} Veselko, samostalni preduzetnik, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu-Bo}e 153, prestala je sa radom zaklju~no sa danom 31. 12. 2005. godine zbog ekonomskih te{ko}a, a na osnovu Odluke o prestanku obavljanja djelatnosti broj 1/05 od 20. 8. 2005. godine. 

(SR-26/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000064 od 3. 2. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Begi} Senad osniva samostalnog preduzetnika TRGOVINA"BEGE[" Br~ko Distrikt BiH Senad Begi} s.p. sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Tr`nica "Arizona", hala - poslovna zgrada broj XIV - lokal br. 5, a preduzetnik }e obavljati djelatnost iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i to: 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52410 Trgovina na malo tekstilom, 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Begi} Senad iz Srebrenika, ul. Benjamina Hogi}a Benka bb, lk. br. 04CDA8781, JMB 2003982180879, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih obi~aja. 

(SR-27/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000080 od 27. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se TRGOVINSKA RADNJA "BOSA-B" Br~ko Distrikt, Brezovo Polje, vl. Manojlovi} Bosiljka s.p. Skra}eni naziv je "BOSA-B" Br~ko Distrikt, Brezovo Polje, vl. Manojlovi} Bosiljka s.p. Sjedi{te: Br~ko Distrikt, Brezovo Polje (Novo naselje). Osniva~ je: Manojlovi} (Rajko) Bosiljka iz Br~kog, Brezik bb, JMBG 2103978186506. Odlukom o osnivanju od 23. 1. 2006. osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo osim oru`ja i municije). Lice ovla{teno za zatupanje Manojlovi} (Rajko) Bosiljka iz Br~kog, Brezik bb, JMBG 2103978186506 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-28/06-Br) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000082 od 30. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva se PREDUZE]E ZA PRIRE\IVANJE IGARA NA SRE]U "BRA-ZIL" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je "BRA-ZIL" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je Br~ko, ul. Miroslava Krle`e br. 10. Osniva~ je Karanovi} (Milan) Denijal iz Br~kog, Marina Dr`i}a br. 21, JMBG: 2711980181511 sa osniva~kim ulogom od 50.000,00 KM u novcu odlukom o osnivanju od 23. 1. 2006.god. Djelatnost Preduze}a je: 29.561 Proizvodnja ostalih ma{ina posebne namjene, d.n., 29.562 Monta`a, servisiranje i popravka ostalih ma{ina posebne namjene, d.n.36.500 Proizvodnja igara i igra~aka 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, (osim oru`ja i municije, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardweru),72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwera), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unalnih sistema (ra~unala), 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.(igre na sre}u putem automata za igre na sre}u), 92.712 Djelatnost kladionica. U spoljno trgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje je \oki} (Bo`e) Tomislav iz Br~kog, ul. Safeta Pa{ali}a 29, JMBG: 0306969181500 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-29/06-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH Rje{enjem broj 096-0-reg-06-000078 od 27. 1. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

KUD" BIJELA" Br~ko razrje{ava du`nosti lica ovla{tena za zastupanje Tomi} Petra iz Bijele, Ignjacija Jurkovi} iz Bijele i Marinka Gelji} iz Bijele sa danom 18. 1. 2006. godine a sa istim danom imenuje se za predsjednika Dru{tva Deanovi} Juro, sin Joze iz Bijele jmb 0102968181529, bez ograni~enja, a za dopredsjenike imenuju se i to: Gelji} Zoran, sin Mate iz Bijele, jmb 2912969181505 i Mi{i} Ru`a, k}i Joze iz Bijele bb, jmb 1608954186514, bez ograni~enja 

(SR-30/06-BR)