LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak, 18. 9. 2006. godine
 

Broj/Broj
74 

Godina X/II
Ponedjeqak, 18. 9. 2006. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INA [IROKI BRIJEG
J.K.P. ^ISTO]A [IROKI BRIJEG 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.K.P. ^isto}a [iroki Brijeg 

Kontakt osoba: Vlado Zeljko 

Adresa: Kranj~evi}a 1 

Po{tanski broj: 88220 

Grad: [iroki Brijeg 

Identifikacijski broj: 4272086140009 

Telefon: 039/705-502 

Fax: 039/705-253 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka rezervnih dijelova, opreme i pribora za vozila, ugradnja rezervnih dijelova i servis vozila, nabavka goriva za motorna vozila, nabavka autoguma, nabavka alata i opreme, nabavka uredskog materijala, nabavka sredstava za odr`avanje prostora (higijene) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema dokumentaciji za nadmetanje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

J.K.P. "^isto}a", Kranj~evi}a 1, [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1  Rezervni dijelovi, oprema i pribor za vozila 

LOT 2  Servis motornih vozila i ugradnja rezervnih dijelova 

LOT 3  Nabavka goriva za motorna vozila 

LOT 4  Nabavka autoguma 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova koji su predmet nadmetanja. Ponuda za pojedini lot mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima naru~itelja za taj LOT. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Jamstvo za ponudu nije potrebno dostavljati 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16-17. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a mogu biti original ili ovjerena kopija 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Sukladno ~lanku 24. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Sukladno ~lanku 25. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Sukladno ~lanku 26. Zakona o javnim nabavkama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1. cijena    70% 

2. uvjeti pla}anja    20% 

3. reference    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresu navedenoj u to~ki I.1., uz predo~enje dokaza o uplati za dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM po lotu na ra~un broj 3382202200118751 kod UniCredit Zagreba~ke banke ili na blagajni J.K.P. ^isto}a - uplata za dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 10. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda }e biti 25. 10. 2006. godine u 12,00 sati u J.K.P. ^isto}a, Kranj~evi}a 1, [iroki Brijeg 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju ~lanka 12. Zakona o javnim nabavkama BiH i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponu|a~ima, niti je obavezan objaviti uzroke Odluke. 

(1-11-11649-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU "DOM ZDRAVLJA"
SAPNA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" 

Adresa: 206. vite{ke bb 

Po{tanski broj: 75411 

Grad: Sapna 

Identifikacioni broj: 4209084240002 

Tel/fax: 035/597-100 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt (zdravstvena ustanova) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01-176 od 22. 2. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila za prijevoz pacijenata na hemodijalizu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Putni~ko motorno vozilo-kombi 1+8    kom. 1 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja Sapna 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Alternativne ponude se ne}e razmatrati. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, identifikacijskim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa za 2005. godinu, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

-    odgovaraju}e bankovno pismo sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a), b), c), d). i e). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se daju na zvani~nim jezicima u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama JZU Dom zdravlja Sapna, I sprat, JZU "Dom zdravlja" Sapna, I sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na expeditu Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sapna, uz dokaz o uplati 100,00 KM nerefundiraju}eg iznosa. Uplate se vr{e na ‘irora~un JZU Dom zdravlja Sapna broj 1322900309346590 Tuzlanska banka d.d. Filijala Sapna u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom "ne otvaraj - otvara komisija". 

JZU Dom zdravlja Sapna ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11653-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMUNALAC" D.O.O.
ORA[JE 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalac" d.o.o. Ora{je 

Kontakt osoba: Saltovi} Semira 

Adresa: Ulica III broj 73 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacioni broj: 4254068000005 

Telefon: 031/713-266 

Fax: 031/712-019 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e s 100% dr`avnim kapitalom 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva, maziva i uredskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Gorivo D2 40.000 litara 

        Benzin 95 bezolovni 2.000 litara 

LOT 2    Mazivo 

        Hidrol 64 ulje 1.500 litara 

        Ulje 90 (hipoidno) 100 litara 

        Motorno ulje SAE 40,100 litara 

        ATF ulje 100 litara 

LOT 3    Mazivo 

        UK2 ulje 20 litara 

        Antifriz 100% 50 litara 

LOT 4    Nabavka i isporuka uredskog materijala, papira,
        tonera, koverti s prozor~i}em i logotipom firme,
        reklamnog materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1 skladi{ni prostor ponu|a~a, isporuka po potrebi ugovornog organa. 

Za LOT 2, LOT 3 i LOT 4 franko skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da i ponude se mogu dostavljati za jedan ili za sva ~etiri lota 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja zaklju~enog ugovora sa ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    potvrda o izmirenim porezima i doprinosima 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji i identifikacij- ski broj 

-    ovjerena kopija sudskog rje{enja o registraciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uzorke ili opise proizvoda koji su predmet isporuke ~iju je vrijednost dostavlja~ obvezan potvrditi 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama ugovornog organa u periodu od 8,00 do 13,00 sati, uz prezentirane dokaze o uplati nepovratnog iznosa o d 100,00 KM. Uplatu izvr{iti na blagajni ugovornog organa ili na ra~un broj 3381802200805337 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda 30 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do realizacije zaklju~enog ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u prostorijama JP "Komunalac" d.o.o., Ulica III broj 73 u 12,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Nabavka goriva, maziva i uredskog materijala" - navesti broj lota - "Ne otvaraj" na adresu ugovornog organa. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-11658-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
OP]INA ^APLJINA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina ^apljina - op}inski na~elnik 

Kontakt osoba: Anica Rodin 

Adresa: Trg kralja Tomislava 1 

Po{tanski broj: 88300 

Grad: ^apljina 

Identifikacijski broj: 4227113340001 

Telefon: 805-052, 805-681 

Fax: 805-983 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava goriva za grijanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava lo`-ulja za grijanje zgrade Op}ine ^apljina, te osnovnih {kola na podru~ju op}ine za sezonu grijanja 2006/2007. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

170.000 litara lo`-ulja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine ^apljina, te zgrade osnovnih {kola na podru~ju op}ine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do zavr{etka predstoje}e sezone grijanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: 

1.    naziv i puna adresa ponuditelja, broj telefona i faksa 

2.    ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji i identifikacijskom broju 

3.    uvjerenje nadle`nog poreznog organa o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti ovjerenu fotokopiju sudskog rje{enja o registraciji  

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2005. godinu (ovjerena kopija) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je du`an osigurati odgovaraju}i dokaz o kakvo}i goriva od tijela (ustanove - organizacije) nadle`nog za kontrolu kvalitete 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1. cijena ponu|enog goriva    60% 

2. kvaliteta ponu|enog goriva    40% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. listopad 2006. godine u 14,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Tri mjeseca 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

17. listopad 2006. godine u zgradi Op}ine ^apljina u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za lo` ulje. Na koverti obvezno nazna~iti naziv i adresu ponuditelja, te broj telefona i faksa. 

2.    Otvaranju ponuda mo`e nazo~iti po jedan predstavnik svakog ponuditelja, uz predo~enje pismene ovlasti. 

(1-11-11667-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON, SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, 

Slu`ba za zajedni~e poslove 

Kontakt osoba: Kasap Sead 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-597 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., kancelarija broj 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci prehrambenih proizvoda za potrebe kafe kuhinja. 

Ugovor o isporuci sredstava za odr`avanje ~isto}e za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalni organi na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivno 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista izvr{enih isporuka u proteklih 12 mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    55% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    15% 

    3)    ocjena Komisije o funkcionalnoj
        prihvatljivosti proizvoda    15% 

    4)    rok isporuke    10% 

    5)    tehni~ka osposobljenost za izvr{enje ugovora    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 100,00 KM 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depo- zitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722631 - prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 1301001, op}ina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 16. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum javnog otvaranja ponuda: 16. 10. 2006. godine 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i 2, Zenica, sala broj 109 sa po~etkom u 13,00 sati. 

(1-11-11670-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02.1-5.7-7658/5-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Omer Sadikovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-733, 033/723-489 

Fax: 033/252-711 

E-mail: omers@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji transportnih sredstava; po{tanski bicikli; motocikli; blindirana vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka transportnih sredstava za potrebe obavljanja po{tanskog saobra}aja u skladu sa specifikacijom datom u tenderskoj dokumentaciji, i po lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Po{tanski bicikli    23 komada 

LOT 2    Motocikli    31 komad 

LOT 3    Blindirana dostavna vozila    4 komada 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Po{tanski bicikli    23 komada 

Motocikli    31 komad 

Blindirana dostavna vozila    4 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U roku koji bude naveden u ponudi ponu|a~a kojem bude dodijeljen ugovor kao najuspje{nijem ponu|a~u, s tim da taj rok bude u okviru roka utvr|enog tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 2.000,00 KM, po svakom pojedinom lotu, sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana. 

NAPOMENA: za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija od ABS Banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora, obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu 5% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati, ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci, od potpisivanja ugovora sa rokom va`nosti garantni rok + 30 dana. 

NAPOMENA: za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija od ABS Banke d.d. Sarajevo. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji i prijedlogu ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi ni jedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnjih 3 (tri) mjeseca prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme ponu|a~a nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokaz o obezbje|enju servisa sa adresom servisera, odnosno izjava ponu|a~a o obezbje|enju tro{kova servisa za vrijeme garantnog perioda 

-    ovla{tenje proizvo|a~a, odnosno zastupnika proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi sredstva koja su predmet ove nabavke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja o javnoj nabavci. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 12,15 sati 

Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo na naknadno, pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om ili odgovaraju}e potuvrijednosti u valuti EUR na ra~un BH PO[TA d.d. Sarajevo, broj 1291021000131938 kod HVB-Central profit banke, Sarajevo. Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

NAPOMENA: ponu|a~ koji je u~estvovao u prvom postupku nabavke oslobo|en je pla}anja tenderske dokumentacije s tim da je obavezan prezentirati dokaz o pla}anju tenderske dokumentacije po prvom obavje{tenju o nabavci od 19. 6. 2006. godine. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci povodom kojeg se prijavljuje kao i broj lota. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, tj. do 9. 10. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na faks: 033/252-711. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH", i na web stranici: www.bhp.ba. 

(1-11-11706-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VRHOVNI SUD
SUDSKA POLICIJA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vrhovni sud - Sudska policija 

Kontakt osoba: Ranko Vukovi} 

Adresa: Aleja Sv. Save bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401625260000 

Telefon: 051/229-430 

Faks: 051/229-431 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

Ugovorni organ na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku robe u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka interventne uniforme (kombinezona i kapa)
        za potrebe Sudske policije Republike Srpske 

LOT 2    Nabavka slu`benih opasa~a sa futrolama 

LOT 3    Nabavka ~izama za potrebe Sudske policije
        Republike Srpske 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaqni podaci o vrsti i koli~ini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili vi{e lotova koji su predmet nadmetawa. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

2 mjeseca od dana dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, identifikacionim brojem i imenom ovla{tene osobe za potpisivawe ugovora 

-    uvjerewe suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, i da nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe Zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude i da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude 

-    uvjerewe od nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca) da su izmirene porezne obaveze i doprinosi PIO 

-    uvjerewe od nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca) da je ponu|a~ obavezan u vezi sa pla}awem doprinosa zdravstvenog osigurawa 

-    izjava ponu|a~a da prihvata uslove iz tenderske dokumentacije i da nema smetwi za sudjelovawe u javnom nadmetawu u smislu odredaba ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa prilozima koji nisu stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetawe ra~un firme nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    za sve lotove prema tenderskoj dokumentaciji potrebno je dostaviti po jedan uzorak robe 

-    lista glavnih isporuka u zadwe tri godine sa nazivima primaoca 

-    ponuda treba sadr`avati jedini~nu cijenu po spisku iz tenderske dokumentacije i ukupnu vrijednost ponude (sa ukqu~enim porezom) po lotovima 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) pojedina~ne cijene    30% 

    2) kvalitet    20% 

    3) rok isporuke    15% 

    4) garantni rok    10% 

    5) uslovi pla}awa    10% 

    6) dosada{we iskustvo sa ponu|a~em    10% 

    7) reference ponu|a~a    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objavqivawa oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom od 10,30 do 14,30 ~asova u Vrhovnom sudu - Sudskoj policiji Republike Srpske, Aleja Sv. Save bb, Bawa Luka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka, Aleja Sv. Save bb, kancelarija broj 8, Vrhovni sud - Sudska policija RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontakt osobe iz ta~ke I.1. ovog obavje{tewa. 

(1-11-11736-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Popovi} Milenko 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/216-725, lokal 306 

Fax: 051/216-490 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-2301-1/06 od 29. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Laminarna komora i sterilizaror za suhu sterilizaciju 

LOT 2  Rezervni dijelovi za instrumente "Karl Storz" 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco magacin Klini~kog centra Banja Luka - istovareno 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti starji od tri mjeseca, a porezi i doprinosi trebaju biti pla}eni za vremenski period do roka od najkasnije tri mjeseca prije dostavljanja ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Obavezno dostaviti slijede}e podatke: naziv ponu|a~a, ta~na adresa sjedi{ta firme, broj telefona i telefaksa, poreski identifikacioni broj, jedinstveni identifikacioni broj, ime i prezime ovla{tenog lica za zastupanje firme; ovjereno rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdatim od strane nadle`nog suda. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti listu glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama, kao i opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a za izvr{enje zaklju~enog ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dati su u tendeskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti putem telefaksa u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Na ime otkupa tenderske dokmentacije pla}a se 20,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 10. 2006. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvoriti dana 18. 10. 2006. godine u 10,00 ~asova, u sali za sastanke Klini~kog centra Banja Luka, Dvanaest beba bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti za svaki lot sa kojim se u~estvuje u postupku javnog nadmetanja, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA, ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa: napisati redni broj ta~ke - lota s kojim ponu|a~ u~estuvje na tenderu na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 18. 10. 2006. godine do 9,00 ~asova. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti savkog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova ko predsjednika Popovi} Milenka, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nov~anog iznosa od 20,00 KM po lotu, koji se ne}e vra}ati.  

Uplata se vr{i na ‘irora~un Klini~kog centra Banja Luka broj 551001-00003144-06 kod Nove banjalu~ke banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, ili na blagajni Klini~kog centra. 

Klini~ki centar Banja Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH" ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11746-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK 

Kontakt osoba: Ned`ad Grebovi} 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava 33 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227378050005 

Telefon: 036/449-900 

Fax: 036/333-507, 036/333-508 

E-mail: kontakt@ferk.ba 

Internet adresa: www.ferk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci roba, broj 08-08-697-02/06 od 7. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Gorivo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Opseg ugovora utvr|en je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu ugovornog organa 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Od izabranog najpovoljnijeg ponu|a~a prilikom dodjele ugovora mo`e se tra`iti garancija za dobro izvr{enje posla, koje }e biti definisano dodijeljenim ugovorom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN, kao {to je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 24. ZJN, kao {to je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 25. ZJN, kao {to je navedeno u tenderskoj dokumementaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 26. ZJN, kao {to je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena eurodisela po litru    43% 

    - cijena bezolovnog benzina MB 95 po litru    10% 

    -  rasprostranjenost pumpnih stanica u BiH    25% 

    - inspekcijski nalaz o kvalitetu goriva    15% 

    - rok pla}anja    7% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u sjedi{tu FERK-a, na adresi Blajbur{kih ‘rtava 33, 88000 Mostar, ili putem elektronske po{te u roku od 18. 9. 2006. godine do 13. 10. 2006. godine do 12,00 sati. 

Tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 17. 10. 2006. godine do 12,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni rok od tri mjeseca od dana isteka roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godine u 12,00 sati, 

Blajbur{kih ‘rtava 33, Mostar (u sjedi{tu FERK-a)   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne smije biti starija od tri mjeseca. 

Listovi ponude moraju biti uvezani i svaki list numerisan od strane ponu|a~a.  

Ponuda ponu|a~a, koja ne sadr`i tra`enu dokumentaciju i koja nije uvezana i numerisana na tra`eni na~in, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-11751-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Registar vrijednosnih papira u FBiH 

Kontakt osoba: Miro Bo{njak 

Adresa: Mar{ala Tita 62/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200132810005 

Telefon: 551-850 

Fax: 279-151 

Internet adresa: www.rvp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

04-4-3640/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina poslovnog prostora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sve fizi~ke ili pravne osobe koje su isklju~ivi vlasnici poslovnih prostora/objekata na relaciji Socijalno - Ba{~ar{ija u Sarajevu 

Ponuda treba da sadr`i cijenu objekta i uvjete pla}anja, te skicu objekta.  

Ponu|a~ treba dati izjavu da se u vezi sa objektom ili dijelom objekta koji je predmet ponude ne vodi sudski spor, odnosno da nema ograni~enja oko prenosa vlasni{tva. 

Zainteresovani ponu|a~i moraju osigurati odgovaraju}u dokumentaciju koja dokazuje da su legitimni vlasnici poslovnog prostora koji zadovoljava tra`ene kriterije (ZK izvadak i ostalo) 

Ponu|a~ treba dati izjavu o prihvatanju tenderskih uvjeta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski kriterij i to: 

    1.    cijena    30 bodova 

    2.    funkcionalnost    30 bodova 

    3.    tro{kovi prilago|avanja i ure|enja
        prostora potrebama Registra     20 bodova 

    4.    lokacija    20 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

@irora~un 1610000014700070 - uplata za tendersku dokumenta- ciju. 

Ponu|a~i koji su po ranijoj obavijesti uplatili naknadu za tendersku dokumentaciju nisu u obavezi pla}ati naknadu ponovno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine, preporu~enom po{tom 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 3 mjeseca 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2006. godine u 11,00 sati, Mar{ala Tita 62/II, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa ponudom, uz naznaku "PONU- DA ZA OTVORENI POSTUPAK - NE OTVARAJ" dostaviti putem preporu~ene po{te na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Mar{ala Tita 62/II, Sarajevo. 

Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a. 

Nekompletne i neblagovremene prispjele ponude ne}e se uzeti u razmatranje.  

Alternativne ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

Zajedni~ke ponude nisu dopu{tene. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni.  

Registar za kupovinu poslovnog prostora namjerava upotrijebiti kreditna sredstva neke od komercijalnih banaka. 

Sve eventualno potrebne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu naru~ioca ili na telefon 033/279-173. 

Registar vrijednosnih papira zadr`ava pravo da tra`i od ponu|a~a dodatna obja{njenja ili dokumentaciju, kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Registar vrijednosnih papira ne snosi nikakve tro{kove, koje je ponu|a~ imao u postupku javnog poziva. Sa ponu|a~em koji dostavi najpovljniju ponudu bit }e zaklju~en ugovor. 

Registar vrijednosnih papira zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje u cijelosti.  

Ukoliko se u ovom ponovljenom otvorenom postupku za izbor najpovoljnije ponude za kupovinu poslovnog prostora ne prijavi odgovaraju}i broj ponu|a~a saglasno Zakonu, Registar }e postupiti u skladu sa ~lanom 11. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

(1-11-11752-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "LUKA BR^KO" 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. "Luka Br~ko" 

Kontakt osoba: Mladen Rogi}, dipl. ing. saob. 

Adresa: Ivana Franje Juki}a 2 

Po{tanski broj: 76120 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 4600087870008 

Telefon: 049/216-113 i 049/216-597 

Fax: 049/216-113 

E-mail: port-bd@teol.net 

Internet adresa: www.lukabrcko.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka polovnog (rabljenog) plovnog pristana 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Opis naveden u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan polovan (rabljeni) plovni pristan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacija ponu|a~a ili Luka Br~ko, Br~ko 

(varijante date u tenderskoj dokumentaciji) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja ugovora, zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

-    dokaz da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan 

-    dokaz da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj za period proteklih pet godina, ne starija od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca od dana izmirenja obaveza 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO, ne starije od tri mjeseca, od dana izmirenja obaveza 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca od dana izmirenja obaveza 

Kao dokaz za ta~ku 1., 2. i 3. uvjerenje nadle`nog suda ili izvod iz sudskog registra, za ponu|a~a ~ije je sjedi{te van BiH, ponu|a~ treba prilo`iti ekvivalentne dokumente prema propisima zemlje u kojoj je registrovan. Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima (prema relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ponu|a~i) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

-    cijena    u~e{}e    50% 

-    tehni~ke karakteristike pristana    u~e{}e    50% 

    (prema kriterijima upisanim u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 10. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ‘irora~un 161-060-00072000-97, sa naznakom za tendersku dokumentaciju. 

Za ponu|a~e registrovane van BiH, naknada iznosi 25 EUR i upla}uje se na devizni ra~un: 

PAYMENT INSTRUCTION; ACC NO:01011936 

ACC NAME: JAVNO PREDUZE]E LUKA-BR^KO 

WITH BANK: NOVA BANJALU^KA BANKA, BANJA LUKA 

MARIJE BURSA] 7, 78000 Banja Luka 

SWIFT:BLBABA 22 

CORRESPONDENT 

OUTSIDE BOSNIA; DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 

SWIFT; DEUTDEFF 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 10. 2006. godine u 14,00 sati 

J.P. Luka Br~ko, Sektor za finansije i nabavku 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol ili putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisano zatvorena. 

Na prednjoj strani koverte napisati "Ponuda za nabavku polovnog (rabljenog) plovnog pristana - otvoreni postupak, NE OTVARAJ". 

U ponudi navesti cijene izra`ene u KM za ponu|a~e iz BiH, odnosno u EUR za ponu|a~e registrovane van podru~ja BiH. 

Potrebno je navesti cijene za opciju ponude sa isporukom na lokaciji ponu|a~a i cijenu za opciju sa isporukom FCO Luka Br~ko, Br~ko neocarinjeno (opcije su detaljno date i opisane u tenderskoj dokumentaciji). 

Ponu|a~i iz inostranstva trebaju prilo`iti izjavu da ukoliko njihova ponuda bude prihva}ena snose tro{kove SWIFT-a i provizije. 

Ukoliko je ponuda izra`ena u EUR, ista }e se prera~unati u KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, a zatim porediti sa ostalim ponudama. 

(1-11-11756-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: mr. ph Terzi} Ne`la 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/405-133 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku potro{nog materijala za mikrobiologiju u Kantonalnoj bolnici Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za mikrobiologiju (podloge, disk tablete, serumi, antigeni za WIDAL, testovi za serolo{ke reakcije) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

Date koli~ine su orijentacione 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica, Slu`ba za medicinsko snabdijevanje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove (svaki artikal predstavlja poseban lot, te }e se vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu posebno) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 KM na ra~un Bolnice. 

Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije, u skladu sa ~lanom 18.UPZ.     

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19.UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda.     

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom, identifiakcionim brojem, imenom i prezimenom odgovorne osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

- potvrdu banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    ispunjenu i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta za svaki artikal 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje na no{enje jednomjese~nih zaliha 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza i carina) 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 150 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do 80% 

    2)    dosada{nje iskustvo Bolnice u radu
        sa ponu|a~em    u~e{}e do 10% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e   do 5% 

    4)    kvalitet    u~e{}e   do 5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-15/06. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un, uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-15/06. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti nazna~iti "ne otvaraj-ponuda za tender broj 11-15/06". Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i  faksa. 

4.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

5.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-11762-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA DJE^IJE OBDANI[TE
"NA[A RADOST"
MODRI^A 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-295/06 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Dje~ije obdani{te "Na{a radost" 

Kontakt osoba: Qubica \eki} 

Adresa: Cara Lazara bb 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194050006 

Telefon: 053/810-762 

Faks: 053/810-553 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci roba i usluga za Dje~ije obdani{te u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka: prehrambenih artikala, sredstava za higijenu i osvje`avaju}ih napitaka, poqoprivrednih proizvoda, hqeba i peciva, mesa, kancelarijskog i didakti~kog materijala, bankarskih usluga, osigurawe imovine i radnika 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija potrebne robe i usluga nalazi se u prilogu tenderske dokumentacije  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Dje~ije obdani{te "Na{a radost" Modri~a, Cara Lazara bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Prehrambeni artikli, sredstva za higijenu,
        osvje`avaju}i napitci 

LOT 2    Poqoprivredni proizvodi 

LOT 3    Hqeb i peciva 

LOT 4    Meso 

LOT 5    Kancelarijski i didakti~ki materijal 

LOT 6    Osigurawe imovine i lica 

LOT 7    Bankarske usluge 

Ponude se mogu dostvqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor traje od 1. 1. 2007. godine do 31. 12. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz da za ponu|a~a nije pokrenut predmet postupka za progla{ewe ste~aja ili prisilne likvidacije 

-    dokaz da ponu|a~ ni odgovorno lice ponu|a~u nisu osu|eni u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od tri godine  

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem poreza 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}awem doprinosa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija uvjerewa o jedinstvenom identifika- cionom broju 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa prilozima, ili rje{ewe nadle`nog op{tinskog organa za vr{ewe djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena ponuda sa cijenama 

-    bilans uspjeha za posledwi obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    tehni~ka opremqenost za isporuku roba i pru`awe usluga 

-    lista isporuka dobavqa~a u protekloj godini 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena     60% 

    2.    uslovi i na~in pla}awa    20% 

    3.    rok i na~in isporuke robe    15% 

    4.    dosada{wa saradwa    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 10. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine, do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Dva mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 10. 2006. godine, Dje~ije obdani{te "Na{a radost" Modri~a, Cara Lazara bb. 

LOT 1    Prehrambeni arikli, sredstva za higijenu i
        osvje`avaju}i napici u 8,00 ~asova 

LOT 2    Poqoprivredni proizvodi u 8,30 ~asova 

LOT 3    Hqeb i peciva u 9,00 ~asova 

LOT 4    Meso u 9,30 ~asova 

LOT 5    Kancelarijski i didakti~ki materijal u 10,00 ~asova 

LOT 6    Osigurawe imovine i lica u 10,30 ~asova 

LOT 7    Bankarske usluge u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude u pisanoj formi, potpisane od ovala{tenog lica i ovjerene pe~atom, dostaviti li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA ROBU-USLUGU". 

Na pole|ini koverte navesti adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Cijena u ponudi treba da bude iskazana u KM sa porezom. 

Ponude koje stignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Sva tra`ena dokumenta uz ponudu ne mogu biti starija od 90 dana . 

Dje~ije obdani{te "Na{a radost" Modri~a ne snosi tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti postupak ili okon~a postupak javnog nadmetawa u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-11764-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

PONOVQENI POSTUPAK 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 

Kontakt osoba: Zoran Mikanovi} 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 103 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402160810004 

Telefon: 051/217-951 

Faks: 051/213-734 

E-mail: direktor@inspektoratrs-vladars.net 

Internet adresa: www.inspektoratrs-vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o raspisivawu konkursa za nabavke za Inspektorat broj 2015 od 11. 9. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog putni~kog automobila prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 60.000,00 KM (slovima: {ezdesethiqadakonvertibilnih maraka) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Republi~ka uprava za inspekcijske poslove Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava danom isporuke 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetwi za u~estvovawe u javnoj nabavci u smislu ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e. i f. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04. i 19/05). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa, bilans uspjeha za 2005. godinu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda sa slijede}im potkriterijima: 

    1)    cijena vozila    u~e{}e 70% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3)    ovla{teni servisi na teritoriji RS    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu s Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno 16. 10. 2006. godine do 15,00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija }e javno otvoriti ponude, 17. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova u prostorijama Inspektorata (Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 103). 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Inspektorata na adresi kao u ta~ki I.1. radnim danom od 9,00 do 15,00 ~asova. 

Ponude se dostavqaju zatvorene i zape~a}ene li~no na protokol Inspektorata ili putem po{te na adresu Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 103. Bawa Luka. 

Uze}e se u razmatrawe ponude koje stignu u Inspektorat do 16. 10. 2006. godine do 15,00 ~asova. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa 

- "Javno nadmetawe za tender broj: 2015/06". 

- "Ne otvaraj - Komisija otvara". 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-11769-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-081/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. broj 033/751-214,   

Ninoslav Vidovi}, tel. broj 033/751-122 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektorprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

1.5.a akcionarsko dru{tvo (AD) 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-081/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme i to: Energetski transformator 110/35/10(20) kV; 31,5/21/31,5 MVA (1 kom) sa setom rezervnih dijelova i Note book (1 kom) i Energetski transformator 110/35/10 /20) kV; 20/14/20 MVA (2 kom.) sa setom rezervnih dijelova i Note book (2 kom.) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine su navedene u gornjem opisu predmeta ugovora. 

Specifikacija sa zahtjevanim karakteristikama sadr`ani su u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TS Zavidovi}i, TS Kladanj, TS Bu`im i Centralni magacin Reljevo (rezervni dijelovi) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

9 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 30.000,00 /15.338,75   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane  Elektroprijenos BiH A.D. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti do isporuke opreme, a nakon ispooruke 2% do isteka garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati, u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju tra`enih uslova 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente: uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/ naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke robe/opreme 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    Osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    Dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje i sl.) 

3.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za peirod od posljednje 2-3 godine 

4.    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda 

5.    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benom glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresovan za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe/opreme broj 10304 - 081/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax broj 033 751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 59, u vremenuod 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00  + 17%PDV (8,50)=58,50KM/30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka broj ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-081/06. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-007-94036711-62, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-081/06, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je: 31 dan  od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to: 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-081/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

 U obzir  }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 18 10. 2006. godine, 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 18. 10. 2006. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprijenos a.d. Banja Luka, Opertivno podur~je Sarajevo,  Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

PROCUREMENT INFORMATION 

PUBLIC PROCUREMENT OPEN PROCEDURE NUMBER: 10304-081/06 

Goods 

Section I: CONTRACT AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Sarajevo 

Contract Persons: Aida Kaltak, tel. broj 033/751-214, 

Ninoslav Vidovi},  tel. broj 033/751-122 

Address: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Postal Code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification Number: 402369530009 

Telephone: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet Address (web): www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADDRESS WHERE THE ADDITIONAL INFORMATION COULD BE OBTAINED 

As under I.1. 

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION COULD BE OBTAINED 

As under I.1. 

I.4. ADDRESS FOR DELIVERY OF BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Elektroprenos BiH d.d. Banja luka - Operative Area Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, room br.131 (Protocol) 

I.5. TYPE OF CONTRACT AUTHORITY 

I.5.a Stock Company 

I.5.b At the state level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPLE OF CONTRACT 

Goods (Equipment) 

II.2. IS THERE AN INTENTION OF FRAMEWORK AGREEMENT  CONCLUSION (ZJN Article 32)? 

No 

II.3. TITLE/ REFERENCE UNDER WHICH THE CONCRETE CONTRACT WAS REGISTERED WITH THE CONTRACTING AUTHORITY 

3 EP-081/06 

II.4. SUBJECT OF THE CONTRACT DESCRIPTION 

Delivery of the equipment as follows: Power transformer 110/35/10(20) kV; 31.5/21/31.5 MVA (1 piece) with dset of spare parts and Note Book (1 piece), and Power Transformer 110/35/10(20) kV; 20/14/20 MVA (2 pcs.)with set of spare parts and Note Book (2 pcs.). 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

The quantities are stated in the above subject of the cotract description. 

Specification with the required characteristic is contained in technical part of documentation. 

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS OR LOCATION OF SERVICES OR WORK EXECUTION 

TS Zavidovi}i, TS Kladanj, TS Bu`imi and Reljevo Central Warehouse (spare parts) 

II.7. DIVISION IN LOTS 

No, the bids could be delivered for: 

One LOT 

II.8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS (ZJN Article 17) 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TERM OF EXECUTION 

9 (nine) months from the day of contract entering into force 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT  OF THE BID GUARANTEE (ZJN Article 16) 

KM 30.000,00/ EUR 15.338,75 

III.2. OTHER REQUIREMENTS RELATED WITH THE BID GUARANTEE (UPZ Article 12) 

Original guarantee of business bank for insurance of the bid must be acceptable by Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, with validity: Bid option plus 30 days 

III.3. AMOUNT OF GUARANTEE FOR CONTRACT EXECUTION (ZJN Article) 

The bidder submits the Statement that in case of bid acceptance and contracting of delivery of equipment it shall ensure the Performance Bond in the form of a bank guarantee from a first class business bank acceptable by the Purchaser in the amount of 5% of the contracted value until the delivery of the equipment, and 2% after delivery until the guarantee term expiry. 

III.4. OTHER REQUIREMENTS RELATED WITH THE GUARANTEE FOR CONTRACT  EXECUTION (UPZ Article 16) 

The amount of the Performance Bond shall be sufficient to ensure the indemnity of damage and costs whose incurring the contractual authority could reasonably expect in case the supplier breaks the concrete contract on public procurement. 

III.5. TERMS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (ZJN Article 23) 

The supplier is obliged to present the evidence that there are no obstacles for its participation in open procedure for contract award in terms of Bosnia and Herzegovina Law on Public Procurement (ZJN) Article 23 Paragraph (1), Points a, b, c, e and f;  the enclosed evidence could not be older that 3 months and must be issued by the competent authorities in Bosnia and Herzegovina (for domestic suppliers) or the competent authorities, i.e. the state (for foreign suppliers). 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ABILITY FOR PERFORMANCE OF  PROFESSIONAL ACITIVTY (ZJN Article 24) 

Documentation necessary for the purpose of  supplier's qualification: 

-    Name and exact address of the Bidder, tax and identification number 

-    Certified copy of Court Registry Decision with all individually  certified enclosures, this Decision must include the activity that is the subject of this Open Public Procurement Procedure. 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL ELIGIBILITY (ZJN Article 25) 

The supplier is obliged to present the evidence that the minimum of conditions  regarding its economic and financial ability in terms of Bosnia and Herzegovina Law on Procurement Article 25 Paragraph (1) points b, c and d are fulfilled; for point c) it is necessary to enclose the Statement on the required terms fulfillment; 

For the point b) the supplier encloses da certified copy of extract from business balances, and for the point d) - certified copy of income statement form for the period not longer than the last three financial years. 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (ZJN Article 26) 

The supplier is obliged to present the evidence that the minimum conditions regarding its technical, i.e. professional ability in terms off Bosnia and Hercegovina Law on Public Procurement Article 26 Paragraph (2) Points a, b, c, d, e and g are fulfilled; for Points a, b, c, d and e the supplier encloses the corresponding documents - certificate, receipt, i.e. other public document of the authorized body, and for Point g) - notification/indication of contract delements which the supplier intends to subcontract. 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. CRITERIA FOR CONTRACT AWARD (ZJN Article 34) 

The most favorable bid in economic terms. 

A)    Economic elements of the bid (70% participation); 

1.    Price, way of payment, delivery term of the equipment/goods 

B)    Technical elements of the bid (30% participation): 

1.    Basic technical characteristics of the equipment/goods in accordance with the tender documentation requirements (these requirements are eliminatory); 

2.    Additional characteristics for which in tender documentation a special requirement was not mentioned (simpler assembly and/or maintenance, and similar): 

3.    Technical and professional ability of the supplier, realized contracts and its money value for the period of the last 2-3 years; 

4.    Functional and ecologic characteristics in use of goods (service/works of the same manufacturer/contractor and type of product; 

5.    After-sale service and technical assistance. 

IV.3. APPLICATION OF PREFERENTIAL TREATMENT OF DOMESTIC SUPPLIER (UPZ Article 20) 

Not applied pursuant the Decision form BiH Official Gazette no. 65 of August 21, 2006. 

IV. 4. CONDITIONS FOR TENDER DOCUMENTATION OBTAINING (ZJN Article 18) 

Any supplier that is interested in participation in Open Procedure of Public Procurement of the equipment/goods no.10304 - 081/06, is obliged to deliver the writen request for participation in Open Procedure. Request for participation in Open Procedure should be delivered to the authorized fax no.00387 33 75 11 09. 

Tender documentation could be taken over after Open Procedure publishing in "BiH Official Gazette" in premises of Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Room no. 59 form 9 a.m. to 3. p. m. with presentation of receipt on tender costs payment, and upon delivery of written request for participation in open procedure.  

Compensation for payment of tender costs is KM 50.00 + 17% VAT (8.50) = KM 58.50/ EUR 30.00. 

Payments out of Bosnia and Herzegovina are performed for Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Account number: 5400-11001416, SWIFT BABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka), Correspondent Bank BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna)  Acc. 51010444901 EUR with designation "Otkup tenderske dokumentacije br.10304-081/06. 

Payments in Bosnia and Herzegovina shall be performed via HVB Central profit banka d.d. Sarajevo, Account number: 129-007-94036711-62, with designation "Otkup tenderske dokumentacije broj 10304-081/06; Valuta KM. 

IV.5. REQUIREMENTS REGARDING THE BID LANGUAGE 

The bids should be delivered in official BiH languages; English language is applicable with the obligation for bidder to translate the general and commercial part in one of official languages in BiH. 

IV.6. TERM FOR ACCEPTANCE OF BIDS/REQUESTS FOR PARTICIPATION 

Term for delifery of bids is: 31 days from the day of Information on Public Procurement for dselection of most qualified bidder publishing in "BiH Official Gazette" 

The bidders are obliged to deliver its bids in 2 copies: 1 original and 1 copy, i.e. the copy of the complete documentation which is a part of the bid, in sealed envelope, by mail or by hand, prepared in accordance with tender documentation. 

Each copy of the bid must be marked as original or copy. 

The full address of the bidder must be written on the envelope. Note on the envelope: 

"Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-081/06 Ponuda" with indication "Ne otvarati" (Do not open). 

This bids that shall have arrived by October 18, 2006 by 10 a.m. the latest, will be taken into consideration. 

The bids delivered after the mentioned term shall not be taken into consideration. 

The address of bid acceptance is: Elektroprijenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, room no.131 (Protokol) 

IV.7. MINIMUM BID VALIDITY TIME PERIOD WHICH THE BIDDER IS OBLIGED TO ENSURE 

(In accordance with ZJN Article 15) it is necessary to ensure that bid validity of 90 days after the deadline for bid submission. 

Bid validity term cannot be shorter than the term being mentioned in tender documentation. 

IV.8. DATE AND PLACE OF BIDS OPENING (ZJN Article 33, UP (Article 13) 

Public opening of bids shall be performed on October 18, 2006 at 1 p.m. in the premises of  Elektroprijenos a.d. Banja Luka, Opertivno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te no.15, Room no. 336/3 floor in the presence of the Commission for Bid Evaluation and bidders' representatives, with previous presentation of written authorization for presence at the opening. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

The additional information that has no confidentiality character referred to in BiH ZJN Article 9 could be obtained from contact persons referred to in Section I (Point I.1.) 

In the procedure of contract award the Purchaser doesn't bear any cost of bidders and reserves  the right to accept or reject in full or partly any bid and terminates the procedure of contact award in accordance with ZJN Article 12 

(1-11-11771-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA VOGO[]A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Vogo{}a 

Kontakt osobe: Emirhafizovi} Mirza i Merd`anovi} Admir 

Adresa: Jo{ani~ka 80 

Po{tanski broj: 71320 

Grad: Vogo{}a 

Identifikacioni broj: 4200329360001 

Porezni broj: 02050833 

Telefon: 033/433-587 i 430-805, lok. 207 

Fax: 033/433-900 

E-mail: opcina@vogisca.ba 

Internet adresa: www.vogosca.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, isporuka i instaliranje licenciranog softwera (GIS) za potrebe op}ine Vogo{}a. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku roba i usluga za potrebe ugovornog organa: 

Nabavka odgovra}ujeg softwera za GIS koji treba da omogu}i: 

-    dobru vizualizaciju gis podataka 

-    kreiranje mapa, povezivanje podataka i karata 

-    rje{avanje problema - analiza podataka, stati~ke analize, mogu}nost vr{enja upita nad podacima 

-    prezentiranje gis podataka, predstava podataka na jasan na~in, publikacija karata, kreiranje interaktivnih veza sa izvje{tajima, grafovima, tabelama, crte`ima, fotografijama i drugim elementima povezanim sa podacima 

-    mogu}nost razvoja i prilago|avanje okru`enja rada, kreiranje alata za automatizaciju posla, razvijanje samostalnih aplikacija, te ponu|a~ treba da obezbijedi adekvatnu edukaciju korisnika aplikacije i edukaciju administratora sistema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Vogo{}a, Jo{ani~ka broj 80 , Vogo{}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora, a zavr{ava se za godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude odabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{avanje posla na iznos od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da bi u~estvovali u proceduri javnih nabavki, dobavlja~i trebaju ispunjavati sljede}e uslove: 

Ponu|a~i su du`ni dokazati da se ni jedan slu~aj iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama u BiH ne odnosi na njih tako {to }e dostaviti dokaze koji su precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registriran za obavljanje predmetne djelatnoti za {to je potrebno dostaviti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke gdje je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci 

-    da ponu|a~ nije poslovao sa gubitkom u 2005. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da bi dobavlja~ dokazao svoje tehni~ke i profesionalne sposobnosti potrebno je da doka`e da je uspje{no realizirao najmanje 3 (tri) ugovora u posljednje 3 (tri) godine ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor. Dokazi koji se tra`e }e biti precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    stepen zadovoljavanja tra`enih
        performansi    u~e{}e    10% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja (tra`eni avans)    u~e{}e    10% 

    3)    rok izvr{enja radova    u~e{}e    5% 

    4)    tehni~ka podr{ka    u~e{}e    10% 

    5)    garantni rok    u~e{}e    5% 

Svi dokumenti u okviru ponude moraju biti numerisani - ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu dostavljenih dokumenata). 

Ponuda koja ne bude sadr`avala sve dokumente iz sadr`aja ponude ne}e biti razamatrana. 

Dobavlja~i mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se ne}e pregovarati. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu podi}i u Op}ini Vogo{}a, Jo{ani~ka 80 soba 33, I sprat kod Merd`anovi} Admira, svakim radnim danom u terminu od 9,00 do 15,00 ~asova, uz predo~enje dokaza o uplati od 100,00 KM. Uplatu izvr{iti kod HVB-Central profit banke na ‘irora~un broj 1291031000207840 Op}ina Vogo{}a, vrsta prihoda - 722611, {ifra Op}ine 080. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Zvani~ni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju na sljede}u adresu: ulica Jo{ani~ka 80, zaklju~no sa 16. 10. 2006. godine do 12,00 sati isklju~ivo na Protokol Op}ine Vogo{}a. Original i sve kopije ponuda trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom na tenderskom obrascu koji je sastavni dio ovog zahtjeva. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozan~enim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od strane osobe odnosno osoba koje su ovla{tene da zastupaju dobavlja~a ("ovla{tene osobe"). Sve dopune i izmjene ponude moraju biti ~itljive i parafirane od strane ovla{tenih osoba. Osim toga, u slu~aju da ponude dostavljaju konzorciji, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedene osobe ovla{}uju da predstavljaju konzorcij u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenja za potpisivanja ugovora). 

Dobavlja~ dostavlja ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije, na kojima }e jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Orignal ponude i kopije trebaju biti zape~a}eni u neprovidnoj koverti, sa pe~atom ili potpisom dobavlja~a, imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e stajati: za: Komisija za javne nabavke Op}ine Vogo{}a "Ponuda za softwer za GIS - ne otvarati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za Javne nabavke Op}ine Vogo{}a }e u ponedeljak, 16. 10. 2006. godine sa po~etkom u 13,00 sati u Maloj sali Op}ine Vogo{}a izvr{iti otvaranje prispjelih ponuda, a dobavlja~i }e, ~im to bude mogu}e, biti obavje{teni o ishodu procedure za dodjelu ugovora, a to u svakom slu~aju ne}e biti du`e od 7 (sedam) dana nakon odluke o dodjeli. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Vogo{}a ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, a Komisija za javne nabavke Op}ine Vogo{}a }e razmatrati sve ponude koje ispunjavaju minimalne tehni~ke uvete date u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-11778-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA PRIJEDOR
ZU OP[TA BOLNICA PRIJEDOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Op{ta bolnica Prijedor 

Kontakt osobe: Za LOT 1 Smiljani} Velimir 

Za LOT 2 Rendi} Dra{ko 

Adresa: Milana Vrhovca 1 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4401532680009 

Telefon: 052/234-731 

Fax: 052/231-929 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Nabavka i isporuka mazuta 

LOT 2  Nabavka aparata za po~etno ga{enje po`ara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ZU Op{ta bolnica Prijedor, Milava Vrhovca 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijede pisane dokaze da nemaju smetnje za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona, stav 1. ta~ka a, b, c, d, e i f, a {to dokazuju izvodi (potvrda iz sudskog registra i uvjerenja poreske uprave) fonda PIO, fonda zdravstvenog osiguranja. 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- puni naziv, adresa, telefon i fax ponu|a~a 

- poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

- ovjerena kopija sudske registracije ponu|a~a 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poslovne banke da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una, ne starije od 3 mjeseca 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za proteklu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 

-    referentna lista izvr{enih isporuka tra`enih roba u toku prethodnih 12 mjeseci 

-    izjava o posjedovanju vlastitog voznog parka za prevoz te~nih goriva ili ugovor sa prevozni~kom firmom 

-    uvjerenje - certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

Za LOT 2 

-    referentna lista izvr{enih isporuka tra`enih roba u toku prethodne dvije godine 

-    uvjerenje - certifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje kvalitet proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    50% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    15% 

    4) tehni~ka opremljenost za transport    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mogu se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova za LOT 1, u 13,00 ~asova za LOT 2 

Kao pod I.1. u biblioteci Ustanove 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi sa obavje{tenjem mogu da se dobiju svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova na telefone: 

Za LOT 1: 231-911 lok. 222 

Za LOT 2: 231-911 lok. 151 

Tenderska dokumentacija izdava}e se na osnovu pismenog zahtjeva i dokaza o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke IV.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj 56200700002646-71 koji se vodi kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope. 

Ponudu mogu da podnesu ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale u postupku ove nabave. 

Ponu|a~ je du`an da dostaviti sve tra`ene dokumente koji moraju biti slo`eni, a stranice numerisane. Ponude dostavljati zape~a}ene u koverti sa naznakom "ponuda za javnu nabavku LOT _____" sa naznakom "Ne otvaraj". 

Na koverti je obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-11780-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JZU DOM ZDRAVLJA MRKONJI] GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja "Dr. Jovan Ra{kovi}" Mrkonji} Grad 

Kontakt osoba: Jelena Radulovi} 

Adresa: Jovana Ra{kovi}a  bb 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkonji} Grad 

Identifikacioni broj: 4401192050005 

Telefon: 050/211-319 

Fax: 050/211-286 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Za LOT 1 - Da 

Za ostale - Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka upravnog odbora broj 247-5/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    80.000 l lo` ulja za grijnu 2006/07 

LOT 2    Lijekovi 

LOT 3    Vakcina protiv gripe 

LOT 4    Stomatolo{ki materijal i lijekovi 

LOT 5    Sanitetski i zavojni materijal 

LOT 6    Laboratorijski materijal i reagensi 

LOT 7    Mateirjal za RTG i UZV dijagnostiku 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacije i koli~ine date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pod LOT 1 Istankano u cisternu korisnika 

Ostalo FCO magacin korisnika, istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za 1 LOT, nekoliko lotova ili sve lotove pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveze iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23 ZJN. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa zakonskim propisima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena    u~e{}e    55% 

-    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

-    kompletnost ponude    u~e{}e    15% 

-    kvalitet    u~e{}e    5% 

-    rok isporuke po narud`bi    u~e{}e    5% 

-    dosada{nja iskustva sa ponu|a~ima    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Otkup tenderske dokumentacije iznosi za LOT I 100,00 KM, a za ostale lotove 50,00 KM 

Uplate se vr{e na ‘irora~un 562 099 00003429 04 Razvojna banka 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za podno{enje ponuda 17. 10. 2006. godine do 9,00 ~asova. 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu po{tom ili li~no, u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 17. 10. 2006. godine u sali zasastanke Doma zdravlja u Mrkonji} Gradu, za prvi LOT u 10,00 ~asova, te po 30 minuta kasnije za svaki slijede}i lot. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ukoliko se ponu|a~ prijavi na vi{e lotova, obavezan je nazna~iti u kojem se lotu nalazi dokumentacija za dokazivanje ispunjavanja uslova. 

Dom zdravlja ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~l. 12. ZJN BiH. 

Dodatne informacije date u tenderskoj dokumentaciji. 

Kontakt osoba iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1.) 

(1-11-11782-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADU[A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: dipl. pravnik Arnaut Bahrudin 

Adresa: Sulejmana Topi}a 1 

Po{tanski broj: 77230 

Grad: Velika Kladu{a 

Identifikacioni broj: 4263273340004 

PDV ID broj: 263273340004 

Telefon: 037/770-010, 770-021 

E-mail: dom.zdr.@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Ugovori o javnoj nabavci roba 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o javnim nabavkama roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila i
        lo`-ulja za grijanje  

LOT 2    Nabavka i isporuka sanitetskog i drugog potro{nog
        materijala 

LOT 3    Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 4    Nabavka i isporuka {tamparskog materijala 

LOT 5    Nabavka i isporuka ampuliranih lijekova 

LOT 6    Nabavka i isporuka biohemijskih i hematolo{kih
        reagenasa 

LOT 7    Nabavka i isporuka stomatolo{kog materijala 

LOT 8    Nabavka i isporuka RTG materijala 

LOT 9    Nabavka i isporuka sanitarnih i drugih potro{nih
        sredstava 

LOT 10    Nabavka i isporuka dijelova i opreme za motorna
        vozila   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina i obim detaljno su opisani u tehni~kim specifikacijama po navedenim lotovima 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a, Sulejmana Topi}a 1, Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati na jedan ili vi{e objavljenih lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje odmah nakon potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Pojedini-odabrani ponu|a~ mo`e biti du`an obezbijediti bankovnu garanciju na iznos od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti garancije 30 dana po isteku garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}e ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. isklju~eni iz prava ugovaranja javnih nabavki 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena kopija rje{enja u o upisu u sudski registar sa prilozima 

- ovjerena kopija identifikacijskog broja - JIB i PDV-a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija cijena 

    1) cijena    60 bodova 

    2) uslovi i na~in pla}anja    20 bodova 

    3) rok isporuke    10 bodova 

    4) dosada{nja saradnja    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbjediti odmah nakon dana objave do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u postupku na gore navedenu adresu ili li~no u prostorijama Uprave Doma zadravlja Velika Kladu{a. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije po jednom lotu iznsosi 40,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na transakcijske brojeve 1610350014070086 Raiffeisen banka poslovnica Velika Kladu{a, 1980011080000123 KIB banka Velika Kladu{a.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 28 dana od dana objave 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godine u 13,00 sati, zgrada uprave Zdravstvene ustanve Dom zdravlja Velika Kladu{a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon/faks: 037/770-010, 770-021. 

(1-11-11785-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BIH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: OSA-OBA Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Momir Popovi} 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200936090005 

Telefon: 033/210-126 

Fax: 033/212-730 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kog motornog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci za robu dati su u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti od 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojima }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku 10 dana po ispunjenju obaveza. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. ZJN stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    dokumenta o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra)  

-    ovjerenu kopiju uvjerenja o PDV-u 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 25. ZJN dostaviti: 

- potvrdu o solventnosti izdatu od mati~ne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjavanja uslova po ~lanu 26. ZJN stav 2. ta~ka, b, c, d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    50 bodova 

    - garancija    15 bodova 

    - rok isporuke    10 bodova 

    - reference    15 bodova 

    - postprodajni servis    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti do 16. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine u 17,00 sati. 

Ponude se primaju do navedenog roka bez obzira na na~in dostave (li~no na protokol ili po{tom preporu~eno) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za nabavke OSA-OBA BiH izvr{it }e javno otvaranje ponuda u sjedi{tu Agencije u Sarajevu, Mehmeda Spahe 7, dana 17. 10. 2006. godine u 11,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pisanoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ‘irora~un broj 5620120000084588 kod Razvojne banke AD Banja Luka Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha - Uplata za tendersku dokumentaciju - OSA-OBA BiH. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku" na adresu OSA-OBA BiH Sarajevo, Mehmeda Spahe 7, li~no na protokol ili preporu~eno po{tom. 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene.  

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima.  

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Agencija radi od 9,00 do 17,00 sati. 

(1-11-11790-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: Radoje Coni} 

Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 4401198330000 

Telefon: 050/220-926 

Faks: 050/211-184 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 06-404-102/06. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka sportske opreme za opremawe dvorane u M.Gradu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Mrkowi} Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena 

2) kvalitet ponu|ene opreme 

3) garantni rok 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Otkup tenderske dokumentacije iznosi 100 KM. 

Uplate se vr{e na ‘iro ra~un 562 099 00013398 70, vrsta prihoda 722521, {ifra Op{tine 067. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 8,00 ~asova u skup{tinskoj sali Op{tine Mrkowi} Grad 

(1-11-11814-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA- FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I [PORTA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo kulture i sporta 

Federalno ministarstvo kulture i {porta 

Kontakt osoba: Zdenko ^abrilo 

Adresa: Obala Maka Dizdara 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4227298880007 

Telefon: 033/254-142 

Fax: 033/254-151, 033/664-381 

E-mail: fbmonks@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {porta 

Obala Maka Dizdara broj 2, 71000 Sarajevo 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {porta 

Obala Maka Dizdara broj 2, 71000 Sarajevo 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {porta 

Obala Maka Dizdara broj 2, 71000 Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 06-14-2911/06 od 30. 8. 2006. godine 

Po Odluci o javnoj nabavci roba i vr{enju usluga za 2006. godinu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta/ Federalnom ministarstvu kulture i {porta broj 06-14-1314/06 od 18. 4. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa - Nabavka jednog putni~kog automobila, [KODA FABIA COMBI, ambient 1,9 TDI 

Detaljan opis utvr|en je u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {porta 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja bud`etske, odnosno 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u zadnja tri mjeseca 

-    referenc lista sa dokazom - mogu~no{}u provjere, u poslovima sli~nog sadr`aja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Nalaze se u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

- ponu|ene cijene 

- kvaliteta roba i usluga 

- na~in pla}anja 

- rok isporuke od momenta narud`be 

- garantni rok 

- reference ponu|a~a 

- dosada{nja saradnja 

- ostalo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u toku trajanja otvorenog postupka. 

Preuzima see u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo, bez posebne naplate 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta/{porta, Sarajevo, Obala Maka Dizdara 2 (sala u prizemlju) 

Vrijeme otvaranja ponuda: 7. (sedmog) radnog dana u 12,00 sati, nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda 

(1-11-11815-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRSPKA
MINISTARSTVO UNUTARWIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova 

Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci namje{taja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka stolova 

LOT 2    Nabavka registar ormara 

LOT 3    Nabavka radnih stolica sa rukonaslonom 

LOT 4    Nabavka radnih stolica bez rukonaslona 

LOT 5    Nabavka vje{alica za garderobu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 - 140 komada 

LOT 2 - 100 komada 

LOT 3 - 150 komada 

LOT 4 - 350 komada 

LOT 5 - 100 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Organizacione jedinice MUP-a Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

31. 12. 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/ovjerena kopija  

-    jedinstveni identifikacioni broj/ovjerenu kopiju 

-    poreski identifikacioni broj/ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe, ovjerena kopija (ne starija od 90 dana, rok se ra~una od datuma izmirewa obaveza) 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih sa 30. 6. 2006. godine/Zavod za zdravstveno osigurawe, ovjerenu kopiju (uvjerewe ne starije od 90 dana)  

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe sa 30. 6. 2006. godiine/Zavod za PIO, ovjerena kopija (uvjerewe ne starije od 90 dana) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili lividacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, ovjerenu koipiju ne stariju od 90 dana   

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pravosna`nom presudom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (uvjerewe se ne odnosi na odgovorno lice)   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa uspjeha (uslov: pozitivan finansijski rezultat) 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka sa potvrdama primalaca u posqedwe dvije godine s vrijednostima i datumima prijema 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da (obavezno dostaviti uvjerewe Privredne komore Republike Srpske ili BiH).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti uz dokaz o uplati odmah po objavqivawu javnog oglasa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova; Bawa Luka, Desanke Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u.  

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Zdravko Kosi} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

E-mail: umf@up.vladars.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Zdravko Kosi} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove, na koverti obavezno napisati "NE OTVARAJ, PONUDA ZA NAJMJE[TAJ", LOT 1 - stolovi, LOT 2 - registar ormari, LOT 3 - radne stolice sa rukonaslonom, LOT 4 - radne stolice bez rukonaslona, LOT 5 - vje{alica za garderobu   

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

(1-11-11836-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Biha} 

Kontakt osoba: Senka Zoli}, dipl. pravnik 

Adresa: Bosanska 4 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263145340000 

Telefon: 037/222-144 

Fax: 037/222-220 

E-mail: op.bihac@bih.net.ba 

Internet adresa: www.bihac.org. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog potro{nog i {tampanog materijala  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka kancelarijskog potro{nog i {tampanog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Biha}, Bosanska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora 12 (dvanaest) mjeseci od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorna osoba nije osu|ivana u zadnjih 5 godina zbog kr{enja zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za MIO/PIO 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

Prilo`eni dokazi (original ili ovjerene kopije) ne mogu biti starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponuditelja 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ovjera ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji PDV-a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrdu poslovnih banaka o solventnosti ponuditelja, original ili ovjerena fotokopija, ne starija od 60 dana 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    rje{enje nadle`nog organa o ispunjavanju minimalno-tehni~kih uslova u pogledu opremljenosti i zapo{ljavanja kojim je obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

-    izjava ponu|a~a da sve usluge  koje podrazumijevaju nabavku i isporuku roba mo`e izvr{iti promptno i sukcesivno prema narud`benici kupca, u roku od 24 sata od prijema narud`benice 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 17. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

4 mjeseca ili 120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2006. godine u 9,00 sati 

Biha}, Bosanska 4 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Biha}, u kancelariji broj 4, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. 

Pismene ponude u propisno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku kancelarijskog potro{nog i {tampanog materijala"- Ne otvarati, dostaviti po{tom na adresu: Op}ina Biha}, Bosanska 4, ili na protokol Op}ine Biha}.  

Sve ponude koje prispiju nakon 12,00 sati dana 17. 10. 2006. godine (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

Op}ina Biha} ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skaldu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11838-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Slu`ba za zapo{ljavanje Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Hasan Gra~anin 

Adresa: Adolfa Goldbergera 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218290130000 

Telefon: 032/448-202 

Fax: 032/405-173 

E-mail: szz_zedo@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1., a sva pitanja vezana za predmetno nadmetanje moraju se dostaviti pismenim putem (po{tom ili faxom) i to najkasnije deset dana prije otvaranja. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN-OP-05/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu): 

    1)    cijena    u~e{}e do 40% 

    2)    iskustvo kupca o kori{tenju ra~unara
        raznih proizvo|a~a    u~e{}e do 20% 

    3)    servis i originalni rezervni dijelovi    u~e{}e do 20% 

    4)    garantni rok    u~e{}e do 10% 

    5)    na~in pla}anja    u~e{}e do 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Slu`be za zapo{ljavanje Zeni~ko-dobojskog kantona, Zenica, A. Goldbergera 6, soba 31, radnim danom od 7,00 do 13,00 sati, uz dokaz o uplati iznosa od 10,00 KM na ra~un IK banke, d.d. Zenica, broj 134-010-00001518-28, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za tender JN-OP-05/06. 

Tenderska dokumentacija se mo`e otkupiti do krajnjeg roka za podno{enje prijava. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. oktobar  2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. oktobar 2006. godine u 9,00 sati u Zenici,  Adolfa Goldbergera 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu Slu`be za zapo{ljavanje sa naznakom "Ponuda za JN-OP-05/06, NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Od ponu|a~a se prilikom ponude mogu tra`iti dodatna obja{njenja i informacije, u cilju {to kvalitetnijeg odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Ponude, koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-11839-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Federalni agromediteranski zavod 

Kontakt osobe: Maja Drma}, dipl. in`. polj., 

Ivan ^ovi}, dipl. in`. kem. 

Adresa: Biskupa ^ule 10 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227506400006 

Telefon: 036/317-692 

Fax: 036/314-393 

E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na enatitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o pokretanju otvorenog postupka za dostavu ponuda za nabavku roba i pru`anje usluga za potrebe laboratorija, broj: 03-507/06. od 11. 9. 2006.godine 

Nabavka laboratorijske opreme, pu{tanje u rad i educiranje sa primjenom aplikacija, usluge servisiranja i odr`avanja laboratorijske opreme, nabavka rezervnih dijelova: 

LOT 1    Ure|aj za automatsko odre|ivanje masti po Soxletu
        (sustavi za ekstrakciju i hidrolizu) 

LOT 2    Su{nica standardna
        Pe} za ‘arenje (mufolna pe}) 

LOT 3    Ru~ni titrator uz dodatak jo{ 2 izmjenjive jedinice
               Karl-Fischerov volumetrijski titrator 

        Precizni pH-metar s velikim grafi~kim LCD
        ekranom 

LOT 4    Hladnjak sa odvojenim zamrziva~em
        (laboratorijski) 

LOT 5    Ure|aj za odre|ivanje ukupnog i slobodnog SO2 u
        pi}ima (npr. u vinu) i ukupnih i isparljivih kiselina.
        Ure|aj za destiliranje kod odre|ivanja alkohola i
        isparljivih kiselina 

LOT 6    Polarimetar za {e}er 

LOT 7    Aparatura za pripravu ultra-~iste vode 

LOT 8    Visoko-precizna analiti~ka vaga s o~itanjem od
        0.01 mg (5 decimala) i 0.1 mg (4 decimale) 

        Laboratorijska tresilica do 5 kg; vrsta pokreta:
        naprijed-nazad 

LOT 9    Atomski apsorpcijski spektrometar 

LOT 10    UV-VIS spektrofotometar 

LOT 11    Nabavka laboratorijskog pribora i kemikalija 

LOT 12    Nabavka kemikalija 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te kupca Federalni agromediteranski zavod, Mostar, Biskupa ^ule 10 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lanka 23. ZJN. Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva lica (pravna i fizi~ka) koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a prema ~lanku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, sa poreskim i identifikacijskim brojem, ne starijim od tri mjeseca  

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obvezno ura~unatim porezom 

-    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude 

-    dokaz banke o solventnosti, ne starije od tri mjeseca 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a, bez nov~ane naknade, na adresu ugovornog organa, faksom ili po{tom 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati zadnjeg dana 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

O to~nom terminu otvaranja ponuda svi ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni putem telefona, faksa ili elektronskom po{tom. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog organa.  Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obvezno predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba sadr`avati sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navede u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana i slo`ena, a sve stranice numerirane. 

Ukoliko postoje uvjeti navedeni u ~lanku 14. Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05.), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pisano tra`enje dodatnih informacija, u cilju olak{avanja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu, u pisanoj formi, od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Ponude se podnose na adresu: Federalni agromediteranski zavod, Biskupa ^ule 10, 88000 Mostar, u zape~a}enoj i fizi~ki ispravnoj koverti, neposredno na protokol ili preporu~enom po{iljkom u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj, ponuda za LOT_____    (navesti broj lota). 

Ponude moraju biti zape~a}ene sa nazna~enom adresom i kontakt  telefonom ponudioca. Nepotpune i neispravne ponude ne}e se razmatrati, a ponude dostavljene nakon utvr|enog roka neotvorene }e biti vra}ene ponu|a~u. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici (~lanak 33. ZJN). 

(1-11-11840-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Federalni agromediteranski zavod 

Kontakt osobe: Ornela ^oli}, Marija Leko 

Adresa: Biskupa ^ule 10 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227506400006 

Telefon: 036/317-692 

Fax: 036/314-393 

E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o pokretanju otvorenog postupka za dostavu ponuda za nabavku roba i pru`anje usluga, broj 03-508/06. od 11. 9. 2006.godine 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Nabavka materijala za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Nabavka HTZ opreme 

LOT 4    Nabavka kave, alkoholnog i bezalkoholnog pi}a 

LOT 5    Usluge {tampanja 

LOT 6    Teku}e odr`avanje, pranje slu`benog vozila,
        tehni~ki pregled i registracija vozila 

LOT 7    Nabavka goriva za slu`beno vozilo 

LOT 8    Osiguranje imovine i osiguranje djelatnika od
        posljedica nesretnog slu~aja 

LOT 9    Servisiranje, popravka i odr`avanje kopir aparata i
        ra~unarske opreme, nabavka tonera i ketrid`a i
        rezervnih dijelova 

LOT 10    Investicijsko odr`avanje objekta 

LOT 11    Nabavka telefona i telefonske centrale 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lanka 23. ZJN. Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva lica (pravna i fizi~ka) koja su registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a prema ~lanku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, sa poreskim i identifikacijskim broje, ne starijim od tri mjeseca  

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obvezno ura~unatim porezom 

-    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude 

-    dokaz banke o solventnosti, ne starije od tri mjeseca 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a bez nov~ane naknade, na adresu ugovornog organa, faksom ili po{tom 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dnaa od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati zadnjeg dana 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

O to~nom terminu otvaranja ponuda svi ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni putem telefona, faksa ili elektronskom po{tom. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog organa.  Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obvezno predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba sadr`avati sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navede u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana i slo`ena, a sve stranice numerirane. 

Ukoliko postoje uvjeti navedeni u ~lanku 14. Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pisano tra`enje dodatnih informacija, u cilju olak{avanja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu, u pisanoj formi, od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

Ponude se podnose na adresu: Federalni agromediteranski zavod, Biskupa ^ule 10, 88000 Mostar u zape~a}enoj i fizi~ki ispravnoj koverti, neposredno na protokol ili preporu~enom po{iljkom u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj, ponuda za LOT____" (navesti broj lota). 

Ponude moraju biti zape~a}ene sa nazna~enom adresom i kontakt  telefonom ponudioca. Nepotpune i neispravne ponude ne}e se razmatrati, a ponude dostavljene nakon utvr|enog roka neotvorene }e biti vra}ene ponu|a~u. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici (~lanak 33. ZJN). 

(1-11-11841-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

Kontakt osoba: Josip Doli} 

Adresa: Hamdije ^emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420077778003 

Telefon: 033/276-540 

Fax: 033/276-541 

E-mail: j.doli}@nosbih.ba 

Internet adresa: www.nosbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj T-NOS-09/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe - sistem staro za novo 

LOT 1    Nabavka 3 komada putni~kih automobila,
        modela 1,9 TDI 

Stari automobili koji se otkupljuju: 3 komada [koda Fabia Elegance 1.4 godina proizvodnje 2002. 

LOT 3    Nabavka jednog putni~kog automobila - dizel,
        1.990 ccm i vi{e. 

Stari automobil koji se otkupljuje: Mercedes-benz A 170 CDI, godina proizvodnje 2004. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tehni~ke karakteristike tra`enih automobila date su u tenderskoj dokumentaciji. 

Vrijednost ukupno planirane nabavke (za oba lota) uklju~uju}i sredstava dobijena od starih automobila iznosi 100.000,00 KM. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacija adresa ugovornog organa 

71000 Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon potpisivanja ugovora i zavr{ava u roku od 2 mjeseca. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju dokaza izdatih od strane odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ka a. i b. ZJN. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdatog od strane nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju godinu poslovanja. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista o prometu u prodaji automobila iz ponude u zadnje tri godine ili od datuma registracije ako je ponu|a~ po~eo sa radom u vremenu manjem od tri godine. 

Ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Robe LOT 1 i 2 

Najni`a cijena vozila koja se dobije kao rezultat razlike izme|u cijene novog vozila i ponu|ene cjene za otkup starog vozila. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. septembra 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000004670076 Raiffeisen Bank d.d. BiH, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije T-NOS-09/06. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. oktobra 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. oktobar 2006. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakog radnog dana od 19,00 do 14,00 sati po~ev od 19. septembra 2006. godine na adresi ugovornog organa ili im se mo`e poslati po{tom nakon prijema zahtjeva i kopije uplatnice. 

(1-11-11851-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

Kontakt osoba: Du{ko Vickovi} 

Adresa: Hamdije ^emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420077778003 

Telefon: 033/276-540 

Fax: 033/276-541 

E-mail: d.vickovic@nosbih.ba 

Internet adresa: www.nosbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj T-NOS-08/06. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Implementacija LFC funkcije u privremenom sistemu NOS BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Adresa ugovornog organa 

71000 Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon potpisivanja ugovora i uplate avansa i zavr{ava u roku od 4 (~etiri) mjeseca. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne cijene ponude u KM ili odgovaraju}a vrijednost u euro valuti prera~unatoj na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponude, prema uslovima iz tenderske dokumentacije. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ukupno ugovorene vrjednosti u KM ili odgovaraju}a vrijednost u euro valuti prera~unatoj na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora treba se dostaviti u roku od 15 dana po obavijesti o dodjelu ugovora, a prije potpisa ugovora, prema uslovima iz tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju dokaza izdatih od strane odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredaba iz ~lana 23. stav 1. ta~ka a. i b. ZJN. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju svi doma}i i strani ponu|a~i kvalificirani za oblast koja se ovim postupkom tra`i. 

Original ili ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdatog od strane nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje tri godine poslovanja. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni tra`enim uslovima u tenderskoj dokumentaciji u prethodnih 5 godina. 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije tehni~kog osoblja koje }e biti anga`ovane na projektu u skladu sa ta~kom 5.1. tehni~kih specifikacija. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    udovoljavanje tehni~kim i
        funkcionalnim zahtjevima
        tehni~ke specifikacije    u~e{}e    70% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. septembra 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u valuti euro prera~unatoj na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko ra~una broj 161000000670076 Raiffeisen Bank d.d. BiH, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije T-NOS-08/06. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se u valuti euro preko ra~una broj 1610000000000011/502012000-2470, Raiffeisen Bank d.d. BiH, SWIFT Code RZBABA2S, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije T-NOS-08/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Prihvatljivi jezici ponude su engleski ili jedan od lokalnih BH jezika. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. oktobar 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. oktobar 2006 .godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakog radnog dana od 19,00 do 14,00 sati po~ev od 19. septembra 2006. godine na adresi ugovornog organa, ili im se mo`e poslati po{tom nakon prijema zahtjeva i kopije uplatnice. 

(1-11-11852-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 381 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovqena nabavka broj 381 "Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pi}a te potro{nog materijala za potrebe ~ajne kuhiwe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alkoholnh i bezalkoholnih pi}a, te potro{nog materijala za potrebe ~ajne kuhiwe u reprezentativne svrhe u svrhu redovnog oslovawa preduze}a. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji razvrstano u 3 (tri) lota. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Fco magacin kupca u Bawoj Luci, na 5 (pet) lokacija, adrese navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije, ~iji iznos ne mo`e biti mawi od 2.000,00 KM 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima (potrebni svi prilozima) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i ovjerene kopije originalnih dokumenata koji defini{u organizacioni i/ili pravni status tj. izvod iz registracije iz kojeg se vidi mjesto registracije, vlasni~ka sturuktura i djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dosatvi ovjerene kopije izve{taja o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da prika`e vrijednost uspje{no izvr{enih ugovora iste prirode-slo`enosti, za protekle tri godine ili referenc liste sa potvr|enim izjavama krajwih korisnika o uspje{noj realizaciji projekta, tako|e realizovanih u posqedwe tri godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e    90% 

    2. rok isporuke    u~e{}e    5% 

    3. na~in pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjewiva}e se preferencijalni tretman doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,10 KM (sa PDV-om).  

Ponu|a~i koji su u~estvovali na nabavci 381, isti podi`u bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

16. 12. 2006. godine 

ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11,30 ~asova, 16. 10. 2006. godine, Bawa Luka, Mladena Stojanovi}a 8, tender sala 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 19. 9. 2006. do 10. 10. 2006. godine od 7,30 do 15,30 sati. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na navedenoj adresi naru~ioca nakon pla}awa nepovratnog iznosa od 35,10 KM (ura~unat PDV) ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konverbitilnoj valuti. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom: "Tenderska dokumentacija za ponovqenu javnu nabavku broj 381 - nabavka alkoholih i bezalkoholnih pi}a te potro{nog materijala za ~ajnu kuhiwu". 

Dokumentacija }e nakon upalte i na osnovu zahtjeva biti odmah otpremqena kurirskom ili preporu~enom po{tom, ali u tom slu~aju naru~ilac ne prihvata odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi dokumenacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11,00 ~asova 16. 10. 2006. godine.  

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

"Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no bilo koju ponudu, da bilo koju ponudu odbije, da poni{ti potupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Direkcija za nabavku i magacinsko poslovawe 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/222-402 

Faks: 051/211-227 

E-mail: s.jungic@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-11857-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Vlada Br~ko Distrikta BiH 

Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge 

Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Milka Damjanac 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/213-796 

Fax: 049/217-920 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku. 

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci opreme - ma{ina za pranje i su{enje ve{a za potrebe Bolni~ke zdravstvene za{tite, u Br~ko Distriktu BiH. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ma{ina za pranje i su{enje ve{a za potrebe Bolnice u Br~ko Distriktu BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Monitorno u namjenskom porostoru - ve{eraju, Bolnica Br~ko Distirkta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se isporukom opreme i nakon zavr{ene obuke kadra za rad sa instaliranom opremom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina - koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

d)    izjavu ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, za period koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    uvjerenje o izmirenim direktnim i indirektnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za penziono i invalidsko osiguranje 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje 

Sva uvjerenja i potvrde treba da budu u skladu sa propisima Br~ko Distrikta BiH, entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~. 

Datum sa kojim su izmirene obaveze za poreze i doprinose ne mo`e biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda, kao ni datum sa kojim su izdate potvrde ili uvjerenja po svim navednim ta~kama. 

Ponude koje ne sadr`e navedena uvjerenja ne}e biti uzete u razmatranje, kao ni ponude uz koje budu dostavljena uvjerenja koja nisu u skladu sa gore navednim uslovima 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, u skladu sa zakonima BiH, odnosno zemlje iz koje je ponu|a~. Datum ovjere ne smije biti stariji od 90 dana od dana otvaranja ponude. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista isporuka, sa ta~nim nazivom, adresom kupca, iznosima i koli~inom prodate opreme istovjetne onoj koja je data u ponudi, za posljednje tri godine 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti dokaz da ponu|ene ma{ine imaju CE Atest kvaliteta EU 

-    ugovor o poslovnoj saradnji ili zastupanju izme|u ponu|a~a i proizvo|a~a opreme, ukoliko ponu|a~ nije ujedno i proizvo|a~ opreme 

-    izjavu ponu|a~a da ponu|ena oprema nije reparirana 

-    izjava ponu|a~a o garantnom roku 

-    izjava ponu|a~a o obezbije|enom servisu u BiH i isporuci rezervnih dijelova, sa ta~nim navo|enjem naziva i adrese servisera 

-    ponude uz koje ne budu dostavljene tra`ene izjave i drugi gore navedeni dokazi ne}e biti uzete u razmatranje, u skladu sa ~lanom 23. ta~ka g) Zakona. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 9. 10. 2006. godine u Slu`bi za administraciju Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM i upla}uje se na Jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1290079404545811, kod HVB - CENTRAL PROFIT BANKE DD, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednm od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godne u 13,20 minuta 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Cijene u ponudi moraju biti iskazane u KM, sa uklju~enim svim tro{kovima vezanim za nabavku (osnovna cijena opreme, prevoz, istovar i pretovar, {pedicija carina, porez na dodatu vrijednost, takse, da`bine, monta`a i svi tro{kovi vezani za monta`u i pu{tanje opreme u rad, obuka korisnika). U razmatranje }e se uzeti samo ponude date na originalnom tenderskom obrascu koji na sebi ima ovjeru vjerodostojnosti obrasca, koji je ovjeren i potpisan od strane osobe ovla{tene od ponu|a~a. Ponude dostaviti u jednoj zatvorenoj omotnici s potpisom i pe~atom. Stranice ponude trebaju biti numerisane. 

-    Vlada Br~ko Distrikta BiH zadr`ava pravo provjere svih podataka datih u ponudi, a naro~ito u pogledu prodate i instalirane opreme, obezbije|enog servisa i o tome da ponu|ena oprema nije reparirana. 

-    Sve ponude za koje se provjerom utvdi da dokazi dati uz ponudu nisu vjerodostojni, odnosno da ~injeni~no stanje u potpunosti ne odgovara navedenom u datoj izjavi ili dokazu, }e biti eliminisane. 

-    Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/213-796 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba Milka Damjanac. 

(1-11-11858-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ RBL5-02-P5/06 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osobe: za tehni~ka pitanja: Rudolf Tomi}, fax. 035/305-006, za komercijalna pitanja: Mediha Oru~evi}, fax. 033/751-756 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

E-mail: rudolf.tomic@tet.ba; m.orucevic@elektrorpivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj RBL5-02-P5/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme, izvo|enje radova, monta`a, obuka i izrada projektne dokumentacije u sklopu realizacije projekta Revitalizacija bloka 5-200 MW u TE Tuzla, Rekonstrukcija unutra{njeg transporta {ljake kotla u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, TE Tuzla 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detlajno dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Krajnje tra`ena destinacija isporuke, radova i usluga je Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za zavr{etak svih isporuka i radova definisan je u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Obezbijediti garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 2% od iznosa ponude saa rokom va`nosti 30 dana od validnosti ponude, u formi iz Sekcije 5 - Primjerci formulara, tenderske dokumentacije. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dostaviti izjavu da }e ponu|a~ u slu~aju odabira dostaviti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla na iznos 10% ponu|ene cijene 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze da ponu|a~ nema smetnji za njegovo sudjelovanje u procesu javnog nadmetanja u smislu odredbi u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, i to: 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom izdat od strane nadle`nog organa- suda 

-    dokaz da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih pet godina 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

-    originalna potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    ovjerena kopija uvjerenja o registraciji za PDV (za doma}e ponu|a~e) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se na elektroenergetski sektor 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti od 18. 9. 2006. godine do 13. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-00013 u korist JP EP BiH sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije broj RBL5-02-P5/06". 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo na ra~un broj 129-106-10001164-16 u korist JP EP BiH  sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije broj  RBL5-02-P5/06 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda pripremljena od strane ponu|a~a, kao i sva korespondencija i dokumenti vezani za razmjenu ponude izme|u ponu|a~a i kupca, bi}e pisani na bosanskom jeziku, a za strane ponu|a~e na engleskom jeziku sa obaveznim prijevodom na bosanski jezik, u kom slu~aju }e, u svrhu tuma~enja ponude, prevod biti pravova`an. Prate}i dokumenti i {tampana literatura koju osigura ponu|a~ mogu biti pisani na drugom jeziku pod uslovom da su propra}eni ta~nim prijevodom va`nijih pasusa na engleski jezik odnosno bosanski jezik, u kom slu~aju }e, u svrhu tuma~enja ponude, prevod biti pravova`an. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude moraju biti dostavljene kupcu na sljede}u adresu: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, protokol kancelarija 19, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do ili prije 16. 10. 2006. godine do 13,00 sati, po lokalnom vremenu, i moraju sadr`avati sve tra`ene dokumente u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Osigurati validnost ponude uz minimalnu opciju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti odr`ano dana 16. 10. 2006. godine u 13,30 sati, u prisustvu ovla{tenih predstavnika ponudioca, koji odlu~e da budu prisutni u uredu Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (sala za sastanke br.111), Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kupac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, da poni{ti proces nadmetanja i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, bez da snosi bilo kakvu odgovornost predmetnom ponu|a~u ili ponu|a~ima ili bilo koje druge obaveze da informi{e predmetnog ponu|a~a ili ponu|a~e kojih se ovo ti~e o razlozima takvog postupka kupca. 

(1-11-11861-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE TIJELA KANTONA
TRAVNIK 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Srednjobosanskog kantona Travnik 

Adresa: Stani~na 43 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 423 613 565 0003 

@irora~un 129 901 100 111 62 34 (depozitni HVB Central profit bank) 

Poziv na broj: 090011420 (9) 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska oganizacija: 999999999 

Op}ina Travnik 0919 

Telefon: 030/518-091 ili 511-316 cent. (Slu`ba) 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1. Ugovor o nabavci ugljena (mrki ugljen i lignit) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku ugljena (mrki ugljen i lignit) za potrebe svih prora~unskih korisnika Kantona Sredi{nja Bosna - opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 Ugljen (vrsta i koli~ina prema tenderskoj dokumentaciji) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Srednjobosanskog kantona - plan: tenderska
dokumentacija 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prijave ponu|a~a }e biti odba~ene ukoliko ne sadr`e: 

-    izjava ponu|a~a o nepostojanju zakonskih smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    dokaz da ni ponu|a~ ni odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja za period od 5 godina 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio poreske obaveze 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema PIO/MIO 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze prema socijalnom i zdravstvenom osiguranju 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu s va`e}im propisima 

-    rje{enje o upisu u sudski registar-odobrenje za rad (ovjerena kopija) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreznog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih godinu dana  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista posljednju godinu dana 

-    certifikat o kvaliteti ugljena (toplotna vrijednost KJ/t) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

1. cijena    35% 

2. rok izvr{enja usluga    25% 

3. kvalitet/kalori~nost    20% 

4. uslovi i na~in pla}anja    15% 

5. referenc lista    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada u iznosu od 50,00 KM 

Kao dokaz preuzimanja tenderske dokumentacije potrebno je donijeti uplatnicu iz koje je vidljivo da su sredstva upla}ena na adresu i ‘irora~un kao pod I.1., svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati (pisarnica) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se daje na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju u roku od 28 dana od dana objave ponovljenog obavje{tenja. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Ponuda za nabavku ugljena - ne otvaraj na adresu ugovornog organa kao pod I.1. (pisarnica protokol) 

Dokumentaciju obavezno slo`iti prema numeraciji iz obavje{tenja. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranja ponuda odr`at }e se dana 19. 10. 2006. godine (~etvrtak) u zgradi Vlade Kantona (sala na II katu), Stani~na 43, Travnik (u 10,00 sati). 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenoj formi. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

O rezultatima otvorenog postupka ponuditelji }e biti pismeno obavije{teni, a za sve informacije u svezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se kontaktirati na kontakt telefon 030/518-091 ili 511-316 (lok. 136). 

(1-11-11867-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
[UMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic 

Kontakt osoba: Prevljak Rasim 

Adresa: Sarajevska 31 

Po{tanski broj: 88400 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227243630001 

Telefon: 036/727-515 

Fax: 036/727-515 

E-mail: prenj@bih.net.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj P-1702/06 od 21. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka polovnog putni~kog vozila 4x4 2,8D 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Konjic 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 15 dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj, u periodu od zadnjih 5 godina 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za PIO, osiguranje ne starija od 3 mjeseca 

5.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza ne starije od tri mjeseca 

6.    potvrda solventnosti izdata od strane poslovne banke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

2.    kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 50% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

    3) na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 10. 2006. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 10.2006. godine u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerisana. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se u prostorijama [umarstva "Prenj" d.d. Konjic,  Sarajevska 31. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Ponude se dostavljaju u zape~a~enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" i brojem lota na protokol preduze}a [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic, Sarajevska 31, 88400 Konjic 

Na pole|ini koverte nazna~iti adresu, broj faxa i broj telefona ponu|a~a. 

Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a neblagovremeno prispjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. 

Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost, niti je obavezan obavjestiti razlog takve odluke. 

(1-11-11869-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 54/05 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Drnda Nermin, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/668-260 

Fax: 033/668-258 

E-mail: nermind@viksa.ba. 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, samo za LOT 4 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vodomjera i materijala za monta`u vodomjera - Tender broj 54-06 

LOT 1 Ku}ni vodomjeri 

LOT 2 Industrijski vodomjeri 

LOT 3 Vodomjeri sa HRI senzorima 

LOT 4 Mateirjal za monta`u vodomjera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    volumetrijski ku}ni vodomjeri nominalnog protoka od Qn 1,5 do dQn 10m3/h 

-    industrijski vodomjeri sa woltmanovom turbinom i industrijskih kombinovanih vodomjera u "in-line" ku}i{tu nominalnog pre~nika do DN 150 mm 

-    volumetrijski vodomjeri za hladnu vodu sa mogu}no{}u ugradnje HRI senzora-profil DN 40 i WPD - DN 50, 65, 80, 100 sa mogu~no{}u monta`e HRI senzora ili ENCODER registra 

-    materijal za monta`u vodomjera-spojnice, zaptiva~i, propusni i propusno-ispusni ventili, fitinzi, redukcioni komadi, hvata~i ne~isto}a i nepovratni ventili 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljnije koli~ine date u specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za sve pojedina~ne ugovore vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1 ta~ka c. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

3.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1 ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

4.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje sa 30. 6. 2006. godine 

5.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza sa 30. 6. 2006. godine 

6.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 50.000,00 KM 

7.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

8.    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

9.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    certifikati o odobrenju tipa izdati od Instituta za mjeriteljstvo BiH za svaki tip vodomjera (samo za LOT 1, LOT 2 i LOT 3) 

2.    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

3.    lista izvr{enih isporuka ku}nih i indsutrijskih vodomjera i materijala za monta`u vodomjera ponu|a~a sa vrijednostima i primaocima za period 2005-2006. godina 

-    tehni~ke karakteristike materijala za monta`u vodomjera (samo za LOT4) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) kvalitet    u~e{}e    30% 

2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    22% 

3) cijena    u~e{}e    20% 

4) reference    u~e{}e    10% 

5) dosada{nje iskustvo sa proizvodom    u~e{}e    8% 

6) rok isporuke roba    u~e{}e    5% 

7) dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumetnacije potrebno je uplatiti 20,00 KM po lotu i to kod "HVB Central profit banke" d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na glavnoj blagajni Preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osobe: Omerbegovi} Seid - Lotovi 1, 2, 4   

Mrzi} Meho - Lotovi 1, 2, 4 

Hod`i} Adnan - LOT 3 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/624-911, lok.104 (Mrzi} Meho), 033/637-539, lok. 121 (Omerbegovi} Seid), 033/237-655, lok. 114 (Hod`i} Adnan) 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karaslihovi} Lejla 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059, lok. 219 

Fax: 033/204-575 

E-mail: aidak@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Adresa: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Pogon "Kanalizacija", soba broj 20, Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-11873-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO
CENTAR PO[TA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.7.6-4.2-6620/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, 

Centar po{ta Travnik 

Kontakt osoba: Emir Pezer 

Adresa: Prnjavor 11 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4200682211150 

Telefon: 030/547-137 i 030/547-102 

Fax: 030/547-101 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovori o nabavci te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi za potrebe Centra po{ta Travnik 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka - dodjele ugovora - nabavka te~nih goriva (DIZEL - EN 590, BMB 95 - EN 228, MB 98 - BAS 10019 sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi za potrebe "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik u 2007. godini, po lotovima, kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~ju op{tina Gornji Vakuf, Bugojno i Donji
        Vakuf 

LOT 2    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tine Travnk, Novi Travink i Vitez 

LOT 3    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tine Fojnica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe ponu|a~a kojima budu dodjeljeni ugovori o javnoj nabavci  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, dva lota ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 1% od vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti opcije ponude + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti rok va`nosti ugovora plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije niti da je nad istim objavljen postupak ste~aja ili likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog organa da se nad pravnim licem ili odgovornim licem u pravnom licu - ponu|a~em, ne vodi postupak za privredni prijestup niti je osu|eno u sudskom postupku za privredni prijestup, u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca) 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nih organa o uredno izmirenim obavezama za penziono i zdravstveno osiguranje (ne starije od tri mjeseca) 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog organa o uredno izmirenim poreskim obavezama utvr|enih zakonom (ne starije od tri mjeseca)  

5.    izjava ponu|a~a da mu je poznato da u slu~aju da propusti dostaviti ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`anje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, ponuda }e mu biti odbijena 

6.    izjava odgovonog lica ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~estvovanje u otvorenom postupku za slu~ajeve za koje se ne vodi slu`bena evidencija  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedia~no ovjerenim prilozima, ne starij od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ceritifikat o kvalitetu goriva prema va`e}im standardima 

-    lista sa lokacijama benzinskih pumpi, prema zahtjevu u tendeskoj dokumentaciji  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijijediti do 16. 10. 2006. godine do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 10. 2006. godine do 9,45 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 10. 2006. godine u 10,00 sati, 

Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o.  - Sarajevo, Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1299011001633438 kod HVB CENTRAL PROFIT BANKE, Glavna filijala Travnik u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnk, uz naznaku "Tenderska dokumentacija za nabavku te~nih goriva za potrebe Centra po{ta Travnik". 

Zape~a}enu ponudu (origial) sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za nabavku te~nih gorivima - NE OTVARAJ", sa nazankom lotova za koje ponu|a~ dostavlja ponudu, dostaviti po{tom ili li~no na Protokol "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisutovati javnom otvaranju ponuda. 

Samo oni ponu|a~i koji otkupe tendersku dokumentaciju mo}i }e podnijeti svoje ponude. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni.  

"JP BH PO[TA" d.o.o.Sarajevo, Centar po{ta Travnik, zdr`ava pravo naknadnog, pismenog, tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik ima pravo da odbaci ponudu. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnk ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u "Zakonu o javnim nabavkama BiH", o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju.  

Tekst javnog nadmetanja objavjen je u "Slu`benom glasniku BiH", i na web. stranici www.bhp.ba 

(1-11-11879-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.1-2.2-11134/1-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasminko Tabakovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/723-440 

Fax: 033/723-444 

E-mail: jasminkot@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabasvci sredstava za pripremu i preradu po{tanskih po{iljaka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka sredstava za pripremu i preradu po{tanskih po{iljaka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Nabavka ma{ina za ‘igosanje po{tanskih
        po{iljaka/stoje}e elektri~ne/ 

LOT 2    Nabavka ma{ina za vezivanje sve`njeva 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 60 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene za svaki LOT, uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM po LOT-u (u skladu sa ~lanom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Va`enje garancije za ponudu: period va`enja ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Rok va`nosti garancije: garantni period za isporu~ene robe, plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku za progla{enja ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, odnosno nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran; (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

2.    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ kao pravno lice nije osu|en/progla{en krivim u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{anja ili ozbiljnog profesionalnog prekr{aja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

3.    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penzijsko invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. Za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

4.    uvjerenje nadle`nog organa uprave za indirektno oporezivanje i poreske uprave o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. Za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

5.    izjava ponu|a~a da je upoznat da u slu~aju da propusti da dostavi ili dostavi pogre{nu informaciju, na tra`enje "JP BH PO[TA " d.o.o. Sarajevo, }e ponuda biti odbijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje ili izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjenje tehni~kih uslova datih u specifikaciji iz tehni~ke dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan, ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg, u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) dostaviti dokumente: 

-    Izjavu kojom potvr|uju - dokazuju, da robe koje su predmet ove nabavke imaju 50 % porijeklo iz BiH, ili 

-    Certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o BH porijeklu robe, kojim dokazuju da su robe koje su predmet ove nabavke imaju 50% porijeklo iz BiH, ili neki drugi dokument nadle`nog organa, kojim dokazuje porijeklo robe iz BiH, shodno zahtijevu ugovornog organa. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi ni jedan od predlo`enih dokumenata biti }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana, ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, biti }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 10 .2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija va`enja ponude mora da glasi na period od 90 dana od dana predvi|enog za javno otvaranje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 12,30 sati 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo,  Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, 3. sprat-velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu JP "BH Po{ta" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50 KM, u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1291 0210 0013 1938 kod HVB Central profit banke Sarajevo, u korist JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku: srestava za pripremu i preradu po{tanskih po{iljaka". 

Ponu|a~ je du`an, prilikom prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu, sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom "Ponuda za nabavku srestava za pripremu i preradu po{tanskih po{iljaka-NE OTVARAJ", sa naznakom lotova za koje ponu|a~ dostavlja ponudu, dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 18. 10. 2006.godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, Obala  ulina bana  8, 71000 Sarajevo, /3. sprat-velika sala/, dana 18. 10. 2006. godine u 12,30 sati, kojem mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija, u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo tra`iti poja{njenje  tenderske  dokumentacije,  najkasnije  deset  dana prije  roka  predvi|enog  za dostavljanje ponuda, tj. do 9. 10. 2006. godine, putem faksa: 033/723- 444, sa naznakom: "Komisiji za provo|enje postupka nabavke: sredstava za pripremu i preradu po{tanskih po{iljaka". Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom JP "BH Po{ta" d.o.o Sarajevo,  mo`e od ponu|a~a pismeno zahtjevati da opravda ponu|enu cijenu. 

Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje  JP "BH Po{ta" d.o.o Sarajevo ima pravo da odbaci ponudu. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovome obavje{tenju o nabavci. 

JP "BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst Obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljenje u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici: www.bhp.ba 

(1-11-11883-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO
CENTAR PO[TA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.2.6-6.5-900/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo Centar po{ta Sarajevo 

Kontakt osoba: Ljumanovi} Edin 

Adresa: Zmaja od Bosne 88, Protokol - soba 110 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210021 

Telefon: 033/723-454 

Fax: 033/723-456 

E-mail: edinlj@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci materijala za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata Centra po{ta Sarajevo. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata Centra po{ta Sarajevo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna vrijednost, koli~ina i uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar po{ta Sarajevo, Put ‘ivota bb i Obala Kulina bana 8. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju odabira dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora. (Napomena: Garancija ABS banke d.d. Sarajevo ne}e biti prihva}ena od strane naru~ioca) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem, poreznim i PDV brojem 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama zaklju~no sa mjesecom julom 2006. godine (direktnih poreza - Porezne uprave i indirektnih poreza (PDV) - Uprave za indirektno oporezivanje) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja zaklju~no sa mjesecom julom 2006 .godine 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud 

-    izjava ponu|a~a da ne postoje zakonske smetnje za u~e{}e u otvorenom postupku za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva) 

-    lista najve}ih korisnika koje je ponu|a~ snabdijevao u prethodne dvije godine sa ukupnim vrijednostima obavljenih poslova, a koja je predmet ovog postupka 

-    originalna specifikacija proizvoda sa opisom, jedini~nom i ukupnim cijenama sa ura~unatim PDV-om 

-    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica o nepromjenljivosti cijena 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    rok isporuke proizvoda 

-    uslovi i na~in pla}anja: pla}anje po izvr{enim sukcesivnim isporukama 

-    opcija ponude maksimalno 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

-    izjava kojom se ponu|a~i obavezuju da }e dostaviti materijal u skladu sa tehni~kim listovima datih od strane proizvo|a~a 

Stranice ponude moraju biti numerisane, uredno slo`ene, ozna~ene rednim brojem na na~in kako je to navedeno u ovom poglavlju 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerneim prilozima ne starije od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Ponu|a~ je uz kopiju uplatnice du`an dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 10. 2006. godine u u 11,00 sati 

Centar po{ta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom Obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. Sadr`aj originalne specifikacije proizvoda mora biti u potpunosti popunjen, u protivnom isti ne}e biti uzet u razmatranje. 

Ponude prispjele nakon nazna~enog roka smatra}e se neblagovremenim i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ, ZJN, naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 30,00 KM za svaki lot pojedina~no na ra~un broj: 1291061000132130 kod HVB CP banke Sarajevo. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od strane naru~ioca, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 7 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 9. 10. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na fax broj: 033/659-890. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, usluge ili radove naru~ilac }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, naru~ilac ima pravo da odbaci ponudu. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju. 

Naru~ilac tako|er zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst ovog Obavje{tenja objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-11884-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ulvija Tarabar, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/242-333 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ulvija.tarabar@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 12/06 od 18. 9. 2006. godine za Nabavku i isporuka sitnog inventara i alata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Potrebne informacije sa tehni~kim opisom dostavljaju se u tenderskoj dokumentaciji  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Pet lotova: 

LOT 1  Alat 

LOT 2  Sitan inventar - kancelarijski 

LOT 3  Torbe za alat 

LOT 4  Telekomunikacioni pribor 

LOT 5  Auto oprema 

LOT 6  Sitan inventar - biro oprma 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e sitan inventar i alat iz specifikacija isporu~iti na paritetu - FCO Skladi{te kupca - Bulevar Kralja Tvrtka I broj 2 (Centar Po{ta Zenica) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti - 60 dana koliko iznosi i opcija ponude 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca; 

(prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavmaka BiH - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda, u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj predhodio datumu podno{enja zahtjeva) 

Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa, sa va`no{}u 3 mjeseca od datuma izdavanja, da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaxa 

-    mjesto i broj rje{enja upisa ponu|a~a u sudski registar 

-    identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 6. 10. 2006. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10 .2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 10,00 sati 

Direkcije Zenica, Masarykova 46, 72000 Zenica, sala broj 17, na I katu  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    Izjavu pnu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena za period trajanja ugovora 

2.    Izjavu ponu|a~a da prihvata uslove zadane u tenderskoj dokumentaciji, koja je potpisana od ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a 

3.    Predra~un sa~injen na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije za svaki LOT posebno, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama KM. 

    Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan LOT. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki LOT ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. 

    U prilogu predra~una dostaviti prospektni materijala za stavke za koje je to mogu}e. 

4.    Izjavu o na~inu i uslovima pla}anja (bez avansa - po obavljanoj isporuci) 

5.    Izjava kojom ponu|a~ garantuje kvalitet ponu|enog sitnog inventara i alata, prema tra`enim uslovima iz specifiakcija po lotovima koji se nude 

6.    Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje dostaviti uzorke ponu|enog materijala po lotovima koje nudi, te da }e ukoliko bude izabran deponovati iste u skladi{tu kupca na period na koji se zaklju~uje ugovor. 

7.    Izjava ponu|a~a sa definisanim rokom isporuke u kalendarskim danima, koji ne mo`e biti du`i od 30 dana od dana potpisa ugovora 

8.    Izjava ponu|a~a da }e u svemu po{tovati odredbe - Tehni~kog opisa koji se daje u tenderskoj dokumentaciji. 

Kriterij za izbor je najni`a cijena tehni~ki zadovoljavjau}e ponude, prema kriterijima iz ta~ke IV.2. a. obavje{tenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerenu pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH Telecom" Direkcija Zenica, Masarykova 46 -72000 Zenica. 

Na koverti ista}i napomenu: Ponude/ne otvarati, "Za nabavku i isporuku sitnog inventara i alata", broj OP 12/06 od 18. 9. 2006. godine i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz ta~ke II.5. obavje{tenja 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata - svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumetnacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi i ne budu podnesene za najmanje jedan kompletan LOT, biti }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja, nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osobe: Zijad Hod`i}, dipl. ecc, 

Selim Salihagi}, ekonomista 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/244-928 (Z.H.) 032/441-140 (S.[.) 

Fax: 032/242-902 

E-mail: zijad.hodzic@bhtelecom.ba 

selim.salihagic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelcom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelcom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-11885-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE
ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-4398/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB"  d.d., Mostar 

Kontakt osoba: Boris Bla`evi}, dipl. ing. el. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj 1-4398/06 od 7. 9. 2006. godine  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava tonera za pisa~e za ispis ra~una za elektri~nu energiju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te organizacijske jedinice Opskrba elektri~nom energijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjesca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obaveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih uz posljednje tri godine s nazan~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 13. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 10. 2006. godine do 10,30 sati     

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

19. 10. 2006. godine u 11,00 sati, 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, 

Zagreba~ka 1, 88000, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 13. 10. 2006. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s nazankom JN-Nabave tonera za pisa~e za ispis ra~una. 

(1-11-11887-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 20. uz primjenu ~lanova 10. stav 1. ta~ka a, 11. stav 1. i 28. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lan 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), objavljuje se 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 80/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: LutrIja Bosne i Hercegoine 

Kontakt osoba: Edhem Pa{ukan 

Adresa: Alije Isakovi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajeo 

Identifikacioni broj: 4200496180007 

Telefon: 033/223-780 

Fax: 033/223-780 

E-mail: edhem.pasukan@lutrja-bih.ba 

Internet adresa: www.lutrija.bih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o javnoj nabavci broj 80/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka metalnih dvodjelnih kasa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 30 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lutrija BiH, Alije Isakovi}a 1 

71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja ugovora 

Zapo~ije po potpisivanju ugovora i zavr{ava po isporuci naru~enih koli~ina  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i PDV brojem  

2.    uvjerenje da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

3.    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

4.    uvjerenje da nije osu|ivan u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja 

5.    uvjerenje da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu o pet godina 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan, zaklju~no sa julom 2006. godine 

7.    uvjerenje o izmireni poreskim obavezama u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan, Uprava za indirektno oporezivanje 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sve dokaze u smislu ~lana 23. ZJN 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH, odnosno nadle`nih organa zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti prevedeni na jedan od slu`benih jezika BiH i ovjereni od sudskog prevodioca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhav}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    poslovna bilansa ili izvod iz poslovnih bilansi, bilans stanja i bilans uspjeha za prvih 6 mjeseci 2006. godine 

2.    izjava o ukupnom prometu dobavlja~a u posljednje tri godine ili od datuma registracije ako je po~eo sa radom kra}im od tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a. 

Spisak o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    50% 

    2. rok isporuke    20% 

    3. na~in i uslovi pla}anja    20% 

    4. garancija    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu s Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki (Slu`beni glasnik broj 50, od 26. 7. 2005. godine) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti, uz hahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup tenderske dokumentacije do 6. 10. 2006. godine.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25 KM. 

Pla}anje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj ra~una 1610000004520017 

Otkup tenderske dokumentacije 80/06 

Pla}anje izvan BiH (EUR): SWIFT ADRESA RZBABA2S 

Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina 

Broj ra~una: 502012000- 

Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine 

Alije Isakovi}a1, 71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Otkup tenderske dokumentacije 80/06 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti dostavljene na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2005. godine u 11,00 sati, 

Lutrija BiH, 

Alije Isakovi}a broj 1/III 

71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci poredane po redosljedu koja su data u Odjeljku III.5. III.6. i III.7, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, do roka navedenog u ta~ci IV. 6. na adresu LUTRIJA BiH, Alije Isakovi}a 1/IV, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom "OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU BROJ 80/06, NE OTVARAJ". 

(1-11-11889-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo 

Kontakt osobe: za komercijalna pitanja. Asim Novi}, tel. 033/751-495, faks: 033/751-499; 

za tehni~ka pitanja Dra`en ]ori}, tel. 033/776-228 

Adresa: Zmja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

ID PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba, d.coric@elektroprivreda 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovno javno nadmetanje po otvorenom postupku broj 10404-OP-004A/06 "Isporuka opreme i guma za vozila", broj protokola: 01-44-4473-10817/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Isporuka opreme za vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo - Skladi{te Azi}i, Hifzi Bjelavca 23, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku javne nabavke doma}eg vrijednosnog razreda imaju ponu|a~i koji ispunjavaju uslove i dostave slijede}e dokumente: 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~aj ili likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupkk za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu o zadnjih 5 (pet) godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{enom krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 (pet) godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza  

-    gore navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda 

-    izjava o prihvatnju svih tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

-    izjava banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci  

-    izjava o nepromjenjivosti cijena robe za period trajanja ugovora 

-    ovjerena originalna specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama, porezom i ukupnom cijenom ponude 

-    izjava o prihvatanju - pla}anje u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{ene isporuke i dostave certifikata kvaliteta i garantne dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponu|ena roba treba da je profesionalna, proizvod renomiranih proizvo|a~a i da zadovoljava europske standarde kvaliteta 

-    katalo{ka dokumentacija koja sadr`i detaljan tehni~ki opis i karakteristike  

-    izjava o obezbje|enju certifikata kvaliteta i garantne dokumentacije 

-    izjava o trajanju garancije za isporu~enu robu 

-    izjava da }e ponu|enu robu isporu~ivati sukcesivno, po potrebi kupca, a u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

-    lista zna~ajnih izvr{enih isporuka u posljednje 2 (dvije) godine za tra`enu vrstu robe 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom u posljednje 3 (tri) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponu|ene robe    u~e{}e 70% 

    2) ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Ra~un za uplatu: 1291061000160648 KVB Central profit banka d.d. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine LOT 1 - 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 10. 2006. godine u 9,30 sati, LOT 1 

Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, 

Zgrada Elektrodistribucije Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama instrukcija za nu|enje. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Ponovno javno nadmetanje broj 10404-OP-004A/06 Isporuka opreme i guma za vozila, LOT 1 "Isporuka opreme za vozila", "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje.  

6.    Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, 

Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osobe: za komercijalna pitanja Asim Novi}, tel. 033/751-495, faks: 033/751-499; za tehni~ka pitanja Dra`en ]ori}, tel. 033/776-228 

Adresa: Zmja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

ID PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba, d.coric@elektroprivreda 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Asim Novi}, IVsprat, soba 305, tel. 033/751-495, faks 033/751-499, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju 

Adresa: Zmja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

ID PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I sprat, soba broj 39 

Adresa: Zmja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

ID PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-575 

(1-11-11893-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-072/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, 

Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. broj 033/751-214,   

Enisa Sa~i}, tel. broj 033/751-213, 

Ezedin Livnjak, tel. 033/751-121 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-072/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka SF 6 gasa (u ukupnoj koli~ini od 800 kg) 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ana je u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

-    DDU Sarajevo skladi{te kupca Reljevo - za inostrane ponu|a~e 

-    na oba pariteta DDU/DDP Sarajevo, skladi{te kupca Reljevo - za doma}e proizvo|a~e 

-    pa paritetu Sarajevo, skladi{te kupca Reljevo, za doma}e ponu|a~e koji nude robu doma}eg porijekla (proizvedenu u BiH) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 2.000,00 /EUR 1.023,00 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane  Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% od vrijednosti ugovorene robe 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova; 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente:  uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/ naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke robe/opreme 

2.    Kori{}enje preferencijalnog tretmana doma}eg isporu~ioca robe/opreme 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    Osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    Reference ponu|a~a za robu koja se nudi (za period od posljednjih 5 godina) 

4.    Postoje}e iskustvo kupca u kori{tenju robe istog proizvo|a~a 

5.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe broj 10304 - 072/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax broj 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja ponovljenog otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00  + 17% PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka broj ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-072/06". 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 129-007-94036711-62, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 10304-072/06, valuta KM". 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

Isti su du`ni (ukoliko ‘ele u~estvovati na ponovnom otvorenom postupku) preuzeti tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 30 dana  od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-072/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

 U obzir  }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 20. 10. 2006. godine, 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 20. 10. 2006. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo,  Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-11894-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKA PO[TA D.O.O.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ D-01-2390-1/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Stoja Zubac 

Adresa: Tvrtka Milo{a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270280004 

Telefon: 036/445-053 

Fax: 036/445-053 

E-mail: stoja.zubac@post.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavi robe otvorenim postupkom D-01-2930-1/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je nabava kalkulatora, telefona, telefaksa i usisiva~a za potrebe Hrvatske po{te d.o.o. Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralo skladi{te [iroki Brijeg, Trn b.b. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 60 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    ovjerenu fotokopiju identifikacijskog broja 

-    uvjerenje o registraciji PDV-a (za obveznike PDV-a) 

-    uvjerenje mjerodavne institucije da odgovorna osoba pnuditelja u fizi~koj i pravnoj osobi nije osu|ena u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponuda i da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane mjerodavnog suda u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    uvjerenje mjerodavne porezne uprave o izmirenim poreznim obavezama 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o izmirenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdalo nadle`no ili tijelo u zemlji porijekla ili zemlji iz koje ta osoba dolazi, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Referentna lista glavnih isporuka izvr{enh u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Kriterj najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, sukladno ~lanku 34. stav (1) pod b) Zakona o javnim nabavama BiH 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, prema Odluci VM o obaveznom kori{tenju preferncijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za javno nadmetanje se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na adresi Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar, ured protokola broj 31 uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un broj 3381002202006334 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije. 

Zainteresirani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti po{iljka i kopiju dokaza o uplati naknade 50,00 KM, na adresu ugovornog tijela nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj omotnici na adresu ugovornog tijela s naznakom "NE OTVARAJ, PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, TENDER BROJ D-01-2930-1/06". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 18. 10. 2006. godine do 12,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzete u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene ponu|a~u 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 10. 2006. godine u 12,00 sati 

Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Uprava Dru{tva 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena op}a dokumentacija mora biti u originalu, koji nije stariji od tri mjeseca, ili fotokopiji originala (koji nije stariji od tri mjeseca) ovjerenoj od strane nadle`nog organa. 

(1-11-11909-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

OBAVJE[TENJE 

O PONOVNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA DODJELU UGOVORA BROJ 15-09-1/06 OD 18. 9. 2006. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom - Telecom In`enjering - Sarajevo 

Kontakt osobe: Mahir Kalisi, Idriz Pa{i} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-954, 460-540 

Fax: 033/460-974 

E-mail: mahir.kalisi@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj 15-09-1/06 od  18. 9. 2006. godine  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljni podaci o vrsti i koli~ni nalaze se u tenderskoj dokumentaciji (specifikaciji) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci o vrsti i koli~ni nalaze se u tenderskoj dokumentaciji (specifikaciji) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog u Sarajevu (kao pod 1.1.) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, LOT 4 Toneri i ribon trake 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do finansijskog ispunjenja ugovora maksimalno 24 mjeseca od obostranog potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija za ozbiljnost ponude 2.000,00 KM. 

Period va`enja garancije 60 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankarske garancije za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

2.    pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca i to: 

2.1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisililnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/ aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enje zahtjeva ili ponude 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

2.2.    potvrda od nadle`ne ustanove (ne starije od 3 mjeseca): 

a)    da su izmireni doprinosi PIO/MiO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza, 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

2.3.    ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca 

2.    ovjerena fotokopija poreznog i identifikacionog broja 

3.    ovjerena fotokopija statistike - obavje{tenje o razvrstanju po djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji-spe- cifikaciji (komplet) sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom sa posebno iskazanom PDV-om 17% iskazanim u KM 

3.    opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda 

4.    pismena izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromijenjenost cijena 

5.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt okvirnog sporazuma koji je u prilogu 

6.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnja tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

7.    set finansijskih izvje{taja za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje tri godine uspje{no realizovanih istih poslova sa vrijedno{}u ugovora iz oblasti predmeta nadmetanja, sa nazna~enom odgovornom osobom i kontakt informacijama (telefon/ e-mail) 

2.    rok isporuke iskazano u danima 

3.    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e obaviti zamjenu tehni~ki neispravne robe 

4.    broj stalno zaposlenog osoblja (ukupno/tehni~ko/administra- tivno) 

5.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ isporu~ivati nove i originalne tonere i ribon trake 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    90 bodova 

    2)    rok isporuke iskazan u danima    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM, svakim radnim danom od 8,00 do15,30 sati. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj  1291041000132519 kod HVB Central Profit banke d.d.- Sarajevo uz naznaku " Tender broj 15-09-01/06 od 18. 9. 2006. godine". 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom otvorenom postupku broj 15-09/06 tendersku dokumentaciju mogu dobiti besplatno, uz predo~avanje dokaza o uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda BiH  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 10. 2006. godine u 12,00 sati, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000, Sarajevo 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 10. 2006. godine u 12,15 sati 

Bulevar M. Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sala 100 na I katu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no na protokol Telecom In`enjeringa - Sarajevo, B. Me{e Selimovi}a 18, ili se mogu dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za ponovni otvoreni postupak za dostavu ponuda broj15-09-1/06". 

Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon/fax i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Svi tra`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, u momentu otvaranja ponude, te moraju biti slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je nazna~eno u sadr`aju ponude. 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinit ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi, od BH Telecoma-Telecom In`enjering d.d. Sarajevo, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/460-974. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    "Slu`benom glasniku BiH" od  18. 9. 2006. godine 

-    web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo
(www. bhtelecom.ba) 

(1-11-11930-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Dina Hanjali} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/643-407 

Fax: 033/664-116 

E-mail: dina.hanjalic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7-4.2-1.4.-7315/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe kako slijedi: 

LOT 1    Sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila RD
        Sarajevo na period od 12 mjeseci 

LOT 2    Sukcesivna isporuka motornog ulja za vozila RD
        Sarajevo na period od 12 mjeseci 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, te lot u cijelosti. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja, a zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude, 2% od ponu|ene cijene, sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju validnom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista ponu|a~a kojom dokazuje da je imao ugovorenih isporuka robe koja je predmet ovog tendera u posljednje 2 godine, u vrijednosti preko 1.000.000,00 KM 

-    originalna specifikacija robe sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom, izra`enim u KM (cijena bez PDV, PDV, cijena sa PDV-om ukupno) 

-    certifikat za svaku vrstu goriva (LOT 1) 

-    mre`u maloprodajnih objekata na podru~ju Kantona Sarajevo, po op}inama 

-    certifikat za svaku vrstu motornog ulja (LOT 2) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im potkriterijima: 

    1) cijena    u~e{}e 90% 

    2) razvijenost trgovinske mre`e    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, kancelarija broj 103, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 10. 2006 .godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-11934-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Memnuna Ramezi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/664-451 

Fax: 033/664-116 

E-mail: memnuna.ramezic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5-2.1-7975/06. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe: 

Samostoje}i komunikacioni ormar za smje{taj TK opreme 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`enih ormara dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja, a zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju validnom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom ponu|a~a, ta~nom adresom, identifikacionim brojem i PDV brojem (za PDV obveznike uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a, ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista ponu|a~a u poslovima sli~nog sadr`aja u posljednje 2 (dvije) godine, kojom dokazuje da je imao ugovorenih isporuka u vrijednosti preko 30.000,00 KM 

-    originalna specifikacija sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom izra`enom u KM (cijena bez PDV, PDV, cijena sa PDV-om ukupno) 

-    katalo{ko prospektna dokumentacija sa svim tehni~kim karakteristikama i tvorni~kim atestom za svaki komad posebno 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecomu d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, kancelarija broj 103, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecoma d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-11936-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPBLIKA SRPSKA
EDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D.
BIJEQINA  

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11-JANAB-3682/06 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: EDP "Elekto-Bijeqina" A.D. Bijeqina 

Kontakt osobe: Nada Todi}, Mirjana Maksimovi} 

Adresa: Majevi}ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358420004 

Telefon: 055/226-700 

Faks: 055/210-304 

E-mail: elektrobn@rstel.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. / Slu`ba komercijale 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

11 - JANAB -3682/06 - Nabavka autoguma i alata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka autoguma i alata, po lotovima: 

LOT 1  Autogume za putni~ka vozila 

LOT 2  Autogume za teretna i radna vozila 

LOT 3  Elektromonterski alat i oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin Elektro-Bijeqine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od potpisa ugovora ili do zavr{etka isporuke 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~ - pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima (potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

-    da dostavi uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca od dana otvarawa ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, (ovjera ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

-    dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Potrebno je da ponu|a~ dostavi dokaze u skladu sa ~lanom 26. ZJN 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda, uz po{tovawe navedenih kriterija: 

    a) LOT 1 i 2 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 75 bodova 

    2) kvalitet    u~e{}e 20 bodova 

    3) uslovi pla}awa    u~e{}e   5 bodova 

    b) za LOT 3 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 70 bodova 

    2) kvalitet    u~e{}e 25 bodova 

    3) uslovi pla}awa    u~e{}e   5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlkom o kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacije mo`e se preuzeti od dana objavqivawa ovog obavje{tewa.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznnosi 50 KM. 

@iro ra~un za uplatu: 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina 

Mjesto preuzimawa: Komercijalna slu`ba EDP, Majevi~ka 97, Bijeqina. 

Za devizne uplate: 

Korespondent banka:. DEUTCHE BANK AG FRANKFURT/M 

FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT: DEUTDEFF 


Banka korisnika. 936 2419 00  

Nova banka a.d. Bijeqina  

SWIFT: NOBIBA 22 


Korisnik: /54000-01-004000 

EDP Elektro-Bijeqina A.D.  

Bijeqina 76300 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa (preciznije u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Od roka za podno{ewe ponuda do kraja trajawa (realizacije) ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum otvarawa u tenderskoj dokumentaciji, EDP "Elektro-Bijeqina" Majevi~ka 97, sala za konferencije 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji 

(1-11-11940-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BAWA LUKA
PROFESIONALNA TERITORIJALNA
VATROGASNA JEDINICA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Bawa Luka, Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica  

Kontakt osoba: Aleksandar Majstorovi} 

Adresa: Hvarska bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/212-454 

Faks: 051/212-274 

E-mail: ptvj-bl@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Grad Bawa Luka, Administrativna slu`ba 

Trg srpskih vladara 1, Bawa Luka 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj: 07/1-404-340/06 

"Nabavka teleskopske podizne spasila~ke platforme u vatrogasnoj verziji maksimalne radne visine 32 metra za potrebe Vatrogasne brigade Bawa Luka" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Nabavka teleskopske podizne spasila~ke platforme u vatrogasnoj verziji maksimalne radne visine 32 metra za potrebe Vatrogasne brigade Bawa Luka" 

Detaqne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka jednog (1) novog vozila 

Procijewena vrijednost cca 1.300.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Bawa Luka 

Profesionalna teritorijalna vatrogasna jedinica, Hvarska bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Krajwi rok izvr{ewa ugovora je kao u tenderskoj dokmentaciji 

Rok po~iwe te}i danom zakqu~ewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu iznosi 1% od ponu|ene cijene i mora da glasi na period validnosti ponude. Obezbje|uje se putem bezuslovne bankarske garancije ili iz uplata na ‘iro ra~un buxeta Grada. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za izvr{ewe ugovora iznosi 5% od vrijednosti ugovora, a dostavqa se prije zakqu~ivawa ugovora sa najpovoqnijim ponu|a~em. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu dole navedenih kriterija: 

    1.    cijena    70 bodova 

    2.    na~in pla}awa    10 bodova 

    3.    rok isporuke    10 bodova 

    4.    usluge nakon prodaje    5 bodova 

    5.    garantni rok    5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci uz uplatu naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM. Krajwi rok za prijem tenderske dokmentacije je 1. 11. 2006. godine do 11,00 ~asova. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Buxeta Grada Bawa Luka - javni prihodi Buxeta broj 568-163-12000001-76, sa naznakom vrste prihoda 729-124, svrha pla}awa "naknada za tendersku dokumentaciju za nabavku teleskopske podizne spasila~ke platforme u vatrogasnoj verziji maksimalne radne visine 32 metra za potrebe Vatrogasne birigade Bawa Luka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

1. 11. 2006. godine do 11,00 ~asova na protokol u prijemnoj kancelariji Administrativne slu`be Grada Bawa Luka, na adresi Trg Srpskih vladara 1  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

1. 11. 2006. godine u 12,00 ~asova u prostorijama Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Bawa Luka, kancelarija broj 5, na adresi kao pod I.1.  

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti  u Profesionalnoj teritorijalnoj vatrogasnoj  jedinici Bawa Luka, kancelarija broj 6, na adresi kao pod I.1.  

Ponude se podnose na protokol u prijemnoj kancelariji Administativne slu`be Grada Bawa Luka na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpisane od ovla{}enih lica, propisno zatvorene i zape~a}ene. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

"Javno nadmetawe za nabavku teleskopske podizne spasila~ke platforme u vatrogasnoj verziji maksimalne radne visine 32 metra za potrebe Vatrogasne brigade Bawa Luka", broj 07/I-404-340/06". 

- "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

- Naziv i adresu ponu|a~a. 

Komisija }e razmatrati samo ponude pristigle zakqu~no sa 1. 11. 2006. godine do 11,00 ~asova na protokol Administrativne slu`be Grada Bawa Luka. 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka ne}e se razmatrati i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Javnom otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i koji su blagovremeno dostavili ponude ili wihovi predstavnici, uz pismeno ovla{}ewe. 

________________

NOTICE ON PROCUREMENT 

Goods 

I.1. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING BODY 

Organization: Banja Luka, Town 

Administration, Mayor 

Contact person: Majstorovic Aleksandar 

Address.Hvarska bb 

Zip code: 78000 

Town: Bawa Luka 

Identification number: 4401012920007 

Phone: + 387 51 212 454 

Fax: + 387 51 212 526 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE A FRAME AGREEMENT? (Article 32 of  LPP) 

No 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

Procurement of a firefighting telescopic lifting rescue platform of a 32 m maximum Working height for the needs of the Banja Luka Firefighters Brigade  

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

In the value of cca 1.300.000,00 KM 

IV.1. TYPE OF PROCEEDING 

Open 

IV.4. CONDITION FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 18 0f LPP)  

Tender documentation is available until Novemer 01. 2006. 

Fee for obtaining tender documentation: 100,00 KM paid to the giro account of the Town of Banja Luka 

IV. 5. REQUIRED LANGUAGES FOR BIDS (Article 8 of LPP) 

In one official languages of  Bosnia and Herzegovina 

IV.6. DEADLINE FOR SUMBITTING THE BIDS 

Novemer 01, 2006 until 11:00 o'clock. 

(1-11-11951-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
"CENTAR ZA SJEMENSKO-RASADNI^KU PROIZVODWU" DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac, "Centar za sjemensko-rasadni~ku proizvodwu" Doboj 

Kontakt osoba: Zoran Stoji~i}, dipl. in`. {um. 

Adresa: Nikole Pa{i}a 41 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400115440007 

Telefon: 053/203-091, 224-503 

Faks: 053/203-091, 224-503 

E-mail: cent.srp@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku putni~kog vozila po Odluci broj: NO-62/06 od 16. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci: 

-    vrsta vozila - putni~ko vozilo 

-    tip - clasic 1.9 TDI PD 

-    vrsta motora - diesel  

-    snaga - 77kW 

-    radna zapremina ccm - 1.896 

-    broj sjedi{ta - 5 (pet) 

-    broj stepena prenosa - 5 + R  

-    boja karoserije - zelena metallic  

-    godina proizvodwe  - 2006 

-    oprema - classic + indikator vawske temperature, kolor-termoizolaciona stakla, elektri~ni podiza~i prozora naprijed klima ure|aj, elektro-podesiva i grijana vawska ogledala, radio-cd player 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4., jedno putni~ko vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija "Centra za sjemensko-rasadni~ku proizvodwu" Doboj 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora da prilo`i dokumentaciju kojom potvr|uje da nema smetwi za wegovo sudjelovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke od (a) do (g) ZJN. Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj ponu|a~a (original ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starija od tri mjeseca) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    60% 

    2) na~in i uslovi pla}awa    20% 

    3) ispuwenost tehni~kih karakteristika    10% 

    4) rok isporuke    10% 

Svaki procenat nosi 1 (jedan) poen. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon otkupa tenderske dokumentacije. Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 10. 2006. godine do 14,00 ~asova u prostorijama Direkcije "Centra za sjemensko-rasadni~ku proizvodwu" Doboj 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2006. godine od 9,00 ~asova  u prostorijama Direkcije "Centra za sjemensko-rasadni~ku proizvodwu" Doboj 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se podnose li~no ili putem po{te na adresu: JP[ "[ume Republike Srpske", a.d. Sokolac, "Centar za sjemensko-rasad- ni~ku proizvodwu" Doboj, Nikole Pa{i}a 41, 74000 Doboj, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA". Ponude prispjele nakon zadatog roka ne}e biti razmatrane. 

Javnom otvarawu ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tewa mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. "Centar za sjemensko-rasadni~ku proizvodwu" ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH. 

(1-11-11962-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA"
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-2285 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci 

Kontakt osoba: Marjanovi} Mira 

Adresa: Zdrave Korde 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JMB: 4400802010004 

PDV: 400802010004 

Telefon: 051/216-808 

Fax: 051/216-813 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka ugovornog organa broj nabavke 145/06 od 1. 9. 2006. godine za nabavku robe: 

a) medicinska oprema 

b) kancelarijski namje{taj 

Sve za Slu`bu hitne medicinske pomo}i sa edukativnim centrom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka robe: 

LOT 1 Medicinska oprema 

LOT 2 Kancelarijski namje{taj 

Sve za potrebe Slu`be hitne medicinske pomo}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

- dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN 

- ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora po lotu 1 i lotu 2, detaljno }e biti odre|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije je za : 

LOT 1 - 50,00 KM 

LOT 2 - 20,00 KM 

Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un: 1610450010030031 kod Raiffeisen banke, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, Tender broj 01-2285. Tendersku dokumentaciju ponu|a~ mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju 17. 10. 2006. godine (utorak) po lotovima: 

LOT 1 - 17. 10. 2006. godine u 10,00 ~asova 

LOT 2 - 17. 10. 2006. godine u 11,00 ~asova 

u sali za sastanke Medicine rada u zgradi 

(Poliklinika) JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Zdrave Korde 4, Banja Luka.  

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo ponu|a~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeneo dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama.  

Tra`eni dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti numerisani, ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica, ponu|a~a. 

Ukoliko iznos najpovoljnije ponude bude ve}i-manji od sredstava obezbije|enih za nabavku tra`ene robe i usluge, ugovorni organ zadr`ava pravo, da izvr{i korekciju koli~ine robe, uz zadr`avanje jedini~nih cijena, kako bi se ugovor zalju~io na odobreni iznos. 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom, imenom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. 

Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade. 

Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili na telefaks: 051/216-813 ili primljeni na adresu navedenu u ta~ki I.1., najkasnije sedam dana prije krajnjeg datuma odre|enog za podno{enje ponuda. 

Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, JZU "Dom zdravlja" ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. 

Nakon donesene odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a, ugovorni organ i izabrani najpovoljniji ponu|a~, potpisuju ugovor u uobi~ajenoj formi za ovu vrstu kupoprodajnih poslova u zakonom predvi|enom roku. 

(1-11-11963-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE
ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB"  d.d. 

Kontakt osoba: Ilija Beljo, dipl. ing. str. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/310-847 

Fax: 036/317-157 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave, broj I-1976/06-30 do 

3. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sanacija kliznokolutnih sklopova generatora u HE Rama 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Rama - op}ina Prozor-Rama 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bankovna garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj registriran u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    financijski izvje{taj tvrtke za 2004. i 2005. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu ponuditelja u posljednje dvije finacijske godine  

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    referenc lista izvr{enih usluga koje su predmet u ovom postupku javne nabave za objekte istih ili sli~nih karakteristika ili zahtjeva - u posljednje tri godine s vrijednostima, datumima i primateljima, izdanih u obliku potvrda od strane primatelja 

-    izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama uposlenog osoblja koje }e vr{iti predmetne usluge 

-    naznake elemenata ugovora koje pru`atelj usluga namjerava podugovoriti  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    65% 

    2)    tehni~ka mjerila - referenc lista    u~e{}e    30% 

    3)    rok izvr{enja usluga    u~e{}e    2% 

    4)    posjedovanje ISO certifikata    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do isteka roka za predaju ponude. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 10. 2006. godine u 12,00 sati, 

Mostar, Biskupa ^ule 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentcija se mo`e preuzeti na adresi iz odjeljka I. to~ka I.3. uz obveznu prethodnu najavu na telefon ili faks iz istog odjeljka. Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 100 KM na ‘irora~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR) kod UniCredit Zagreba~e banke Mostar, s naznakom "Ponudbena dokumentacija: Sanacija kliznokolutnog sklopa generatora u HE Rama" 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB"  d.d. Mostar, 

Proizvodnja el. energije Mostar, RJ HE "Rama" 

Kontakt osoba: Ilija Beljo, dipl. ing. str. 

Adresa: Kralja Tomislava bb 

Po{tanski broj: 88440 

Grad: Prozor 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/771-450 

Fax: 036/771-451 

E-mail: he_rama.ephzhb@tel.net.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB"  d.d. Mostar, 

Proizvodnja el. energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a, iur. 

Adresa: Biskupa ^ule 2 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/329-383 

Fax: 036/332-563 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Elektroprivreda HZ HB"  d.d. Mostar, 

Proizvodnja el. energije Mostar 

Kontakt osoba: Nada Pand`a, iur. 

Adresa: Biskupa ^ule 2 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350023 

Telefon: 036/329-383 

Fax: 036/332-563 

E-mail: nada.pandza@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

(1-11-11964-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA
@IVINICE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice 

Kontakt osoba: Glavi} Ramiz 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 

Po{tanski broj: 75270 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209312560004 

Telefon: 035/772-611 

Fax: 035/772-611 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lo`-ulja - Lo`-ulje EL B-1002 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lo` ulja za potrebe JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice, nabavka se vr{i sukcesivno u ugovorenom periodu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 50.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@ivinice 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja zaklju~enog ugovora sa ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski rgistar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a, original ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uvjerenja izdata od nadle`nih institucija o kontroli kvaliteta 

-    referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    3) kvalitet    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 9. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 10. 2006. godine, 

JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice, 

Alije Izetbegovi}a 58 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA LO@-ULJE" 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-11969-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO A.D.
GACKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 23/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" A.D. Gacko 

Kontakt osoba: @arko Boljanovi} 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Fax: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za op{ta pitanja Dra{kovi} Dragan, dipl. ecc., telefon 059/463-283 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja Markovi} Blagota, dipl. ing. el., telefon 059/475-234 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi "Rudnik i TE" Gacko 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi "Rudnik i TE" Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 23/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A.    Nabavka, monta`a i isporuka elektro-opreme za snabdijevanje el. energijom pumpnih agregata DH34, 5-25: 

-    nabavka, isporuka opreme i pu{tanje u pogon srednjonaponskih razvodnih postrojenja 5RP1 i 5RP2 sa pripadaju}im transformatorima i niskonaponskom opremom smje{tenom u kontejnerima prema prilo`enoj tehni~koj dokumentaciji 

-    isporuka softvera sa mikroprocesorske za{titne releje, pode{avanje za{tita na mjestu ugradnje, uputstvo na srpskom jeziku za pode{avanje za{tita 

-    isporuka tehni~ke dokumentacije 

B.    Nabavka i isporuka komandnih tabli, ormara automatike i razvodnih ormara sa kompletno ugra|enom i ispitanom elektroopremom za nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH 34, 5-25 prema prilo`enoj dokumentaciji i pu{tanje opreme u pogon 

-    isporuka tehni~ke dokumentacije 

C.    Nabavka i isporuka ostale elektroopreme i materijala prema prilo`enoj specifikaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj dokumentaciji i tehni~kim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

R i TE Gacko, PK "Gra~anica" Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke i pu{tanja u pogon predmetne opreme: 60 dana od momenta stupanja ugovora na snagu. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,0% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE Gacko" A.D. Gacko ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bode izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ili certifikovani ~ek u periodu 30 dana du`e od roka trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, c, d, e. i f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama, ta~ke c. i d. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c. i e. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im potkriterijumima 

    Potkriterijumi za vrednovanje ponuda su: 

    1)    cijena    u~e{}e do 85 bodova 

    2)    rok isporuke    u~e{}e do 10 bodova 

    3)    garantni rok    u~e{}e do 5 bodova 

koji su detaljnije razra|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 18. 9. do 18. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/51 evro. 

Pla}enje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove banjalu~ke banke, A.D. Banja Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 23/06: nabavka elektroopreme za snabdijevanje elektri~nom energijom, nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH34,5-25. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Nove banjalu~ke banke A.D. Banja Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 23/06: nabavka elektroopreme za snabdijevanje elektri~nom energijom, nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH34,5-25. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 10. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana nakon krajnjeg roka za podn{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Gacko 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE: 

-    Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima, definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. 

-    Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{enje svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{kove nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetanja. 

V.2. OSTALE ODREDBE: 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova na telefone: 

- za tehni~ka pitanja: 059/475-234 Blagota Markovi}, dipl. ing. el. 

- za op{ta pitanja: 059/463-283, Dragan Dra{kovi}, dipl. ecc. 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-11986-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 409 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovqena nabavka brj 409 - Nabavka i instalacija repetitorske opreme za pro{irewe GSM mre`e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i instalacija repetitorske opreme za prop{irewe GSM mre`e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

120 (stodvadeset) dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od datuma obavijesti o prihvatawu ponude i zavr{ava tehni~kim prijemom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od mnimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude, a najmawe 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset)% od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima, {to se dokazuje slijede}im dokumentima:  

1.    potvrda da pravno lice nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

2.    potvrda o izmirenim porezima za koje je ponu|a~ poreski obveznik, ne starije od tri mjeseca 

3.    potvrda o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osigurawe, ne starije od tri mjeseca 

4.    izjavu u skladu sa ta~kom 1.8. dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    kopija rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima 

2.    referenc lista projekata sli~ne prirode u protekle tri godine, sa nazivom naru~iocem i vrijednostima tih projekata 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

2.    da prilo`i dokaz o pristupu ili raspolo`ivosti likvidnim sredstvima, u formi izjave poslovne banke u iznosu od najmawe 50.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    licenca za izvo|ewe radova u telekomunikacijama. Ukoliko ponu|a~ ne posjeduje takvu licencu, mora navesti podugovara~e koji takvu licencu posjueduju, sa izjavom podugovara~a da prihvata anga`ovawe po ponovqenoj nabavci broj 409, i kopijom licence podugovara~a 

2.    ovla{tewe proizvo|a~a robe, ako ponudi robu koju ne proizvodi prema prilo`enom obrascu, ta~ka 1.6. dokumentacije 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiiH" broj 03/05) i Odlukom o obaveznom kori{tewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05, od 26. jula 2005. godine) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 500,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i regostrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude i na engleskom jeziku  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 10. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 10. 2006. godine, na adresi navedenoj pod ta~kom I.

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 500,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 255,00 EURO za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade  za ponu|a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~nom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Ponu|a~i koji su dostavili ponude za nabavku broj 374. ~ije je otvarawe ponuda odr`ano 14. 8. 2006. godine mogu preuzeti dokumentaciju za ponovqenu nabavku broj 409. na osnovu pisanog zahtjeva bez pla}awa gore navedenog iznosa. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u EURO ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    NLB RAZVOJNA BANKA
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija za ponovqenu nabavku broj 409 "Nabavka i instalacija repetitorske opreme za pro{irewe GSM mre`e" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova 30. 10. 2006. godine.   

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com  

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

______________

REPEATED PROCUREMENT NOTICE 

NO. 409
SUPPLY AND INSTALLATION OF REPEATER EQUIPMENT FOR EXTENSION OF THE GSM NETWORK 

Sepplies 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE
CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 

Address: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Postal code: 78000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone: +387 51 240 100 

Fax: +387 51 211 150 

Eleectronic mail (email) ts.office@telekomsrpske.com 

Internet address (URL) www.telekomsrpske.com 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

If different, see Annex A 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.2 

I.4. ADRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in 1.2. 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Supply and Installation of Repeater Equipment for Extension of the GSM Network 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. AMOUNT OF TENDER SECURITY (art. 16 PPL) 

Tender security shall be 2 (two) % of the tender amount, minimum 2,000 KM 

III.3. AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY (art. 16 PPL) 

Performance Security in the amount of 10 (ten) % od Contract Price, After completion of deliveries amount of Performance Security will be reduced to 2 (two)% of Contract Price. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (art. 23 PPL) 

Legal entity must satisfy conditions stated in Article 23 of Law on Public Procurement and dArticle 13 of Law on Public Enterprises. Required documents stated in tender documentation: 

1)    Certificate that the Tenderer is not subject of the bankruptcy proceedings 

2)    Certificate on fulfilled obligations relating to the payment of the responsible taxes, not older than 3 months 

3)    Certificate on fulfilled obligations relating to the payment of social security and pension fund contributions, not older than 3 months 

4)    Declaration pursuant to para 1.8 of the Documentation. 

III.6. CONDITIOS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (art. 24 PPL) 

1)    Copy of the Certificate on Company Registration with all the appendices 

2)    Reference list showing execution of contracts of a similar nature nad complexity as well as the value of the contracts listed for the last three years 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (art. 25 PPL) 

1.    Audited reports on the financial standing of the tenderer, such as profit and loss statements and balance sheet 2005 year 

2.    Declaration of the bank that demonstrate access to financial means amounting at least 50.000,00 KM 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (art. 26. PPL) 

a)    Licence for execution of the telecommunications works. If tenderer has no required licence, he must engage subcontractor having required licence, with declaration of the subcontactor accepting engagement relating to Repeated Procurement No 409, with above mentioned licence attached 

b)    Manufacturer Authorisation if Tenderer is not manufacturer of the offered goods, pursuant to para. 1.6 of the Documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS 

Tenders must be received on or before 30. 10. 2006 by 11:00 AM local time. 

The tenders received after the time and date specified above will not be accepted and will be returned unopened to the tenderer. 

Sealed tenders with mark: "Repeated Procurement Notice No. 409 - Supply and Installation of Repeater Equipment for Extension of the GSM Network, DO NOT OPEN" to deliver at the address: 

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Sector for Procurement 

Vuka Karad`i}a 6 

78000 Banja Luka 

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

Tender opening is public and Tenders will be opened at the address specified in I.2. on 30. 10. 2006 by 11:00 AM in the presence of those tender's representatives who choose to attend. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

V.1. TAKING OVER OF THE TENDER DOCUMENTS 

Tender documents will be delivered three days after receiving of the written request containing following data: name and address of the tenderer, telepehone and fax number, VAT number (only for tenderers registered in BiH) and name of the person who will take over documents or request for delivery of documents by mail. Request should be accompanied with proof of payment of a non-refundable fce of 500,00 KM (VAT included) for the tenderers registered in BiH or 255 EUR for the tenderers registered outside the Purchaser's country. 

Request for the tender documents must be received by fax or mail on address written in para. I.2. at least seven days before tender opening. Corresponding invoices consent tender fee will be sent to the tenderer seven days after receiving of the payment. 

If tender documents is dispatched by courier or registered mail, Telekom Srpske does not accept liability for its loss or late delivery. 

Tenderers who have submitted the tenders for Procurement No.374, the opening of which was held on 14 th of August 2006, may take the tender documents for Repeated procurement No.409 on the basis of a written request, free of charge. 

Payment is to be made to the account of Telekom Srpske a.d. Banja Luka at: 

NLB Razvojna Banka a.d. Banja Luka, account No.56209900004057-60 for tenderers registered in the Purchaser's country, and outside the Purchaser's country, 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA AD,
    BANJA LUKA 

SWIFT CODE:     RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN,
    GERMANY 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

in favour of: Telekom Srpske a.d. Banja Luka 

under reference: Repeated Tender Package No.409: Supply and Installation of Repeater Equipment for Extension of the GSM Network. 

V.2. DEADLINE FOR SUBMISSION TENDERS 

Only tenders received on or before 30. 10. 2006. by 11:00 AM local time the latest will be taken in to consideration. 

The tenders received after the time and date specified above will not be accepted and will be returned unopened to the tenderer. 

V.3. OTHER 

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect, and acquire the tender documents at. 

Only the Tenderers that purchase the tender documents will be eligible to submit their tenders. 

Annex A 

I.2. ADRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

Organization: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Banja Luka 

Address: Sector for Procurement, office No. 8 Vuka Karad`i}a 6 

Postal code: 78000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone: +387 51 240 120 

Fax: +387 51 211 227 

Electronic mail (email): tenders@telekomsrpske.com 

Internet address (URL): www.telekomsrpske.com 

(1-11-11987-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REUBLIKA SRPSKA
VRHOVNI SUD
SUDSKA POLICIJA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vrhovni sud - Sudska policija 

Kontakt osoba: Ranko Vukovi} 

Adresa: Aleja sv. Save bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401625260000 

Telefon: 051/229-431 

Faks: 051/229-430 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku robe u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (euro-dizel, MB bezolovni 98) za potrebe
        Odjeqewa sudska policija Doboj 

LOT 2    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (euro-dizel, MB bezolovni 98) za potrebe
        Odjeqewa sudske policije Trebiwe 

LOT 3    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (euro-dizel, MB bezolovni 98) za potrebe
        Odjeqewa sudska policija Isto~no Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaqni podaci o vrsti i koli~ini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot ili vi{e lotova koji su predmet nadmetawa. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dana dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, identifikacionim brojem i imenom ovla{tene osobe za potpisivawe ugovora 

-    uvjerewe suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, i da nije u postupku ste~aja ili likvidacijom 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude i da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina, i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude 

-    uvjerewe od nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca) da su izmirene porezne obaveze i doprinosi PIO 

-    uvjerewe od nadle`nog organa(ne starije od 3 mjeseca) da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa zdravstvenog osigurawa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa prilozima koji nisu sariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme odnosno potvrda da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetawe ra~un firme nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka u zadwe tri godine sa nazivima primaoca 

-    ponuda treba sadr`avati jedini~nu cijenu po spisku iz tenderske dokumentacije i ukupnu vrijednost ponude (sa ukqu~enim porezom) po lotovima 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    pojedina~ne cijene    40% 

    2.    kvalitet    20% 

    3.    rok isporuke    10% 

    4.    garantni rok    10% 

    5.    uslovi pla}awa    10% 

    6.    dosada{we iskustvo sa ponu|a~em    5% 

    7.    reference ponu|a~a    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objavqivawa oglasa u ("Slu`benom glasniku BiH") svakim radnim danom u 10,30 do 14,30 ~asova u Vrhovnom sudu - Sudskoj policiji Republike Srpske, Aleja sv. Save bb, Bawa Luka. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zavani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 ana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 10. 2006. godine u 10,00 ~asova, Bawa Luka, Aleja sv. Save bb, kancelarija broj 8, Vrhovni sud - Sudska policija RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontakt osobe iz ta~ke I.1. ovog obavje{tewa. 

(1-11-11992-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU ZAVOD ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Ismi} Himzo 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200065950000 

Telefon: 033/219-738 

Fax: 033/202-573 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku roba i vr{enje usluga. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba, usluga za godinu dana. 

Robe i usluge su stvrstani u slijede}e grupe: 

LOT 1    Lijekovi i sanitetski materijal 

LOT 2    Kancelarijski materijal 

LOT 3    Sredstava za odr`avanje i potro{ni materijal 

LOT 4    Razni napitci 

LOT 5    Nabavka i sevisiranje ra~unarske opreme 

LOT 6    Servisiranje kopir i fax aparata 

LOT 7    [tamparske usluge 

LOT 8    Sredstava i oprema za odr`avanje ~isto}e i
        dezinfekcije 

LOT 9    Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

LOT 10    Radna odje}a za medicinsko i pomo}no osoblje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba i usluga navedena je u tenderskoj dokumetnaicji za svaki lot posebno. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uslovi izvr{enja ugovora precizirat }e se prilikom zaklju~ivanja. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrdu suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

-    uvjerenje da odgovorno lice-direktor nije u posljednjih pet godina osu|ivan za privredni prestup 

-    uvjerenje da odgovorno lice-direktor nije osu|en za kr{enje zakona ul smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina 

-    potvrde o pla}anju doprinosa za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    identifikacioni i PDV broj ponu|a~a (ako je obveznik) 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar 

4.    ime i prezime kontakt osobe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

7.1.    izjava o nepromjenjivosti cijena za vrijeme ugovora 

7.2.    cijene po originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

8.1.    listing zaposlenih 

8.2.    referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) dosada{nje iskustvo    u~e{}e 20% 

    3) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    4) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti odmah po objavjivanju u "Slu`benom glasniku BiH" svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati u ul. Bolni~ka 25 (protokol). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 10. 2006 .godine: 

LOT 1 u 13,00 sati 

LOT 2 u 13,30 sati 

LOT 3 u 14,00 sati 

LOT 4 u 14,30 sati 

LOT 5 u 15,00 sati 

LOT 6 u 15,30 sati 

i 4. 10. 2006. godine 

LOT 7 u 13,00 sati 

LOT 8 u 13,30 sati 

LOT 9 u 14,00 sati 

LOT 10 u 14,30 sati 

sala Odjeljenja za narkomaniju, Bolni~ka 25, Sarajevo. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

(1-11-11994-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar 

Kontakt osoba: Rok{a Muharem 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200211100056 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 036/510-118 

Fax: 036/551-006 

E-mail: muharern.roksa@bhtelecorn.ba 

Internet adresa: www.bhteleccm.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rekonstrukcija sistema ventilacije i klimatizacije u slu`benim vozilima - ugra|ivanje klima ure|aja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet postupka dodjele ugovora je rekonstrukcija sistema ventilacije i klimatizacije u slu`benim vozilima - ugra|ivanje klima ure|aja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto izvr{enja je u skaldu sa va{om ponudom i tenderskom dokumentacijom. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja radova definisat }e se u skladu sa va{om ponudom i potpisanim ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednjih pet godina 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, izdato od nadle`ne poreske prave, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima zdravstvenog osugranja, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    popratni akt sa punim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a, imenom odgovornog lica, kontakt telefon, identifikacioni i PDV broj ukoliko ste PDV obveznik 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno ovjerena fotokopija rje{enja o registrovanoj djelatnosti za fizi~ke osobe, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista koja podrazumijeva realizirane ugovore u zadnje tri godine u poslovima sli~nog sadr`aja, sa podacima o vrsti roba/usluga, pojedina~nim i ukupnim vrijednostima uspje{no obavljenih poslova, vremenu izvo|enja usluga/isporuka roba, u/van BH Telecom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, preferencijalni tretman doma}eg utvr|uje se uvidom u evidenciju PIO i podrazumijeva da su lica koja su u ponudi navedena kao izvo|a~i usluga zaposleni kod doma}eg ponu|a~a i da predstavljaju najmanje 50% radne snage za izvr{enje ugovora 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecoma d.d. Direkcija Mostar, broj Feji}a bb, Mostar, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na faks 036/551-006 sa naznakom za tendersku dokumentaciju broj 13.3.7.5-2300-9/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Sva korespondencija razmijenjena izme|u ponu|a~a i Direkcije Mostar bit }e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no, najkasnije do 17. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan vremenski period va`nosti ponuda je 60 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 17. 10. 2006. godine u 12,15 sati 

Pomenuto otvaranje }e se obaviti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar, Br Feji}a bb, Mostar, velika sala, I sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, na osnovu pismenog ovla{tenja. Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|ene neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i i: 

-    specifikaciju prilo`enih dokumenata 

-    popratni akt sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, imenom odgovornog lica, kontakt telefonom 

-    rok i na~in pla}anja 

-    jedini~ne cijene bez PDV-a, odvojeno PDV ukoliko ste PDV obveznik, te ukupne cijene 

-    izjava o prihvatnju tenderskih uslova 

-    ukoliko ponu|a~ zahtijeva dio pla}anja avansom, obavezan je dostaviti izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovora + 15 dana 

-    ukoliko ste PDV obveznik, uverenje o registraciji PDV obveznika izdato od UIO 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Ponude dostaviti u dva primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-12002-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH 

Kontakt osoba: Zahid Nezirevi} 

Adresa: Tvorni~ka 3 - Ilid`a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910037 

Telefon: 033/253-805, 033/253-831 

Fax: 033/464-565 i 033/253-821 

E-mail: zahid_n@bhmac.org. 

Internet adresa: www.bhmac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka autoguma i sitnog inventara. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Autogume za teretna, terenska i putni~ka vozila
        (prema tenderskoj dokumentaciji) 

LOT 2    Obavezna oprema i sitni potro{ni materijal za vozila
        (prema tenderu) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora: 30.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Tvorni~ka 3. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. ZJN - dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

^lan 24. ZJN - dostaviti dokaze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25. ZJN - dostaviti dokaze 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN - dostaviti dokaze 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude prema tenderu 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena 

2) kvalitet 

3) rok isporuke 

4) servis 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 9. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u roku od 5 dana od dana objave oglasa u SG BiH. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje.