LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeqak, 11. 9. 2006. godine 

Broj/Broj
72 

Godina X/II
Ponedjeljak, 11. 9. 2006. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Jedna stranica od{tampanog teksta na dva stupca    462,00 KM
Od toga PDV 17%     67,13 KM 

Jedan stubac visine 22 cm    231,00 KM
Od toga PDV 17%     33,56 KM 

Jedan cm jednog stupca    10,50 KM
Od toga PDV 17%     1,53 KM 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osobe: Mirza ^izmi}, dipl. oec., 

Sulejman Abazovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bistrik 5, ured broj 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-581, lok. 65 87 i 65 86 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka MO BiH br. 11-03-4444/06 od 15. 8. 2006. godine o nabavci energenata za grijnu sezonu 2006/2007. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

GRUPA LOKACIJA BR. 1 

LOT 1    Drvo, ogrijevno 

LOT 2    Ugalj 

LOT 3    Lo`-ulje lako 

GRUPA LOKACIJA BR. 2 

LOT 4    Drvo, ogrijevno 

LOT 5    Ugalj 

LOT 6    Lo`-ulje lako 

GRUPA LOKACIJA BR. 3 

LOT 7    Drvo, ogrijevno 

LOT 8    Ugalj 

LOT 9    Lo`-ulje lako - mazut 

LOT 10    Plin te~ni 

GRUPA LOKACIJA BR. 4 

LOT 11    Drvo, ogrijevno 

LOT 12    Ugalj 

LOT 13    Lo`-ulje lako - mazut 

GRUPA LOKACIJA BR. 5 

LOT 14    Drvo, ogrijevno 

LOT 15    Ugalj 

LOT 16    Lo`-ulje lako 

LOT 17    Plin te~ni 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Primjena ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Primjena ~lana 24. ZJN 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Primjena ~lana 25. ZJN 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Primjena ~lana 26. ZJN 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25 (dvadesetpet) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ministarstvo odbrane ima pravo da prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku poonudu, pooni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13, LOT 14, LOT 15, LOT 16 i LOT 17 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osobe: Mirza ^izmi}, dipl. oec. 

Sulejman Abazovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bistrik 5, ured broj 322 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-581, lok. 65 87 i 65 86 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

_______________

INFORMATION FOR PURCHASE 

Goods 

Compartment I: CONTRACTING BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING BODY 

Organization: The Ministry of Defence 

Contact person: Mr. Mirza ^izmi}, Graduate Economist 

Mr. Sulejman Abazovi}, Graduate Economist 

Address: Bistrik No. 5; office No.102 

Postal number: 71000 

City: Sarajevo 

Identificaiton number: 4200745400004 

Telephone number: 033/286-581 ext. 65 87 and 686 

Faks number: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADDRESS TO OBTAIN ADDITIONAL INFORMATION 

According to Annex A 

I.3. ADDRESS TO OBTAIN DOCUMENTATION PAPERS 

According to Annex A 

I.4. ADDRESS TO DELIVER OFFERS/DEMANDS FOR PARTICIPATION 

As in postition I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING BODY (Article No. 3 of ZJN) 

I.5. a administration body 

I.5.b on the state level 

Compartment II: SUBJECT OF CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. INTENTIONS TO CONCLUDE COMPREHENSIVE AGREEMENT? (Article No. 32 of ZJN) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE OF REGISTER WHERE THE CONTRACT IS REGISTERED WITH CONTRACTING BODY 

The Decision of MoD of BH No. 11-03-4444/06 from August 15th 2006 of purchase of heating power source for heating season in 2006/2007 

II.4. DESCRIPTION OF SUBJECT OF CONTRACT 

GROUP OF LOCATIONS No: 1 

LOT 1    WOODS, FOR HEATING 

LOT 2    COAL 

LOT 3    HEATING OIL 

GROUP OF LOCATIONS No: 2 

LOT 4    WOODS, FOR HEATING 

LOT 5    COAL 

LOT 6    HEATING OIL 

GROUP OF LOCATIONS No:  3 

LOT 7    WOODS, FOR HEATING 

LOT 8    COAL 

LOT 9    HEATING OIL LIGHT - MASUT 

LOT 10    LIQUID GAS 

GROUP OF LOCATIONS No:  4 

LOT 11    WOODS, FOR HEATING 

LOT 12    COAL 

LOT 13    HEATING OIL LIGHT - MASUT 

GROUP OF LOCATIONS No:  5 

LOT 14    WOODS, FOR HEATING 

LOT 15    COAL 

LOT 16    HEATING OIL 

LOT 17    LIQUID GAS 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR GIRTH OF CONTRACT 

Presented in tender documentation 

II.6. PLACE OF DELIVERY OF GOODS DOR LOCATION OF FULFILMENT OF SERVICES OR WORKS 

Presented in tender documentation 

II.7. DIVIDED ON LOTS 

Yes, offers can be delivered for several lots, all lots. 

II.8. ACCEPTANCE OF ALTERNATIVE OFFERS? (Article No. 17 of ZJN) 

No 

II.9. CONTRACT DURANCE OR DEADLINE FOR FULFILMENT OF THE CONTRACT 

12 months or days 365 (from the day of taking contract) 

Compartment III: LEGAL, ECONOMICAL AND TECHNICAL INFORMATION 

III.5. CONDITIONS FOR ATTENDING - PERSONAL SITUATION (Article No 23 of ZJN) 

Application of Article number 23. of the Law of Public Purschase 

III.6. CONDITIONS FOR ATTENDING - ABILITY TO PERFORM PROFESSIONAL ACTIVITY (Article No 24 of ZJN) 

Application of Article number 24. of the Law of  Public Purschase 

Presented in tender documentation 

III.7. CONDITIONS FOR ATTENDING - ECONOMICAL AND FINANCIAL CAPABILITY (Article No. 25 of ZJN) 

Application of Article number 25. of the Law of  Public Purschase 

Presented in tender documentation 

III.8. CONDITIONS FOR ATTENDING - TECHNICAL OR/AND PROFESSIONAL CAPABILITY (Article No. 26 of ZJN) 

Application of Article number 26. of the Law of  Public Purschase 

Presented in tender documentation 

Compartment IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2.  CRITERIA FOR GIVING THE CONTRACT (Article No. 34 of ZJN) 

b)    Economically most favourable offer regarding lower mentioned criteria (over decreasing flow) 

    Presented in tender documentation 

IV.3. APPLICATION OF THE PREFERENTIAL TREATMENT (Article No. 20 of UPZ) 

Application of Article No. 20 UPZ 

IV.4. CONDITIONS FOR RECEIVING TENDER DOCUMENTATION (Article No. 18 ZJN) 

It can be given 25 (twenty five) days from the day of ender publishing in "Slu`beni glasnik BiH" 

IV.5.  DEMANDS REGARDING THE LANGUAGE IN OFFER (Article No.8 of ZJN) 

Use one of the official languages in BH 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIVING OFFERS/DEMANDS FOR PARTICIPATION 

28 (twenty eight) says from the publishing 

Information of Purchase in "Slu`beni glasnik BiH", 16,00 hours 

IV.7. MINIMUM PERIOD OF PERIOD FOR OFFER VALIDITY WHICH THE OFFERING BODY IS OBLIGATED TO ENABLE. 

90 days after deadline for submitting 

IV.8. DATE AND PLACE OF OFFER OPENING (Article No. 33 of ZJN, Article No. 13 of UPZ) 

Given in tender documentation 

Compartment V: ADDITIONAL INFORMATION 

The Ministry of Defence does not pay for any expense of bidders in the procedure of contend. The Ministry of Defence has for right to accept an offer partially or completely, has right to decline any offer, to abolish or decline all offers at any time. 

Annex A 

I.1. THE ADDRESS TO ASK FOR ADDITIONAL INFORMATION 

For LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12, LOT 13, LOT 14, LOT 15, LOT 16 i LOT 17. 

Organization: The Ministry of Defence 

Contact person: Mr. Mirza ^izmi}, Graduate Economist 

Mr. Sulejman Abazovi},Graduate Economist 

Address: Bistrik No.5; office No. 322 

Postal number: 71000 

City: Sarajevo 

Identification number: 4200745400004 

Telephone number: 033/286-581 ext. 65 87 and 65 86 

Faks number: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

(1-11-11333-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 2/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla 

Kontakt osobe: Mlinari} Davor, Su{abi} Kasim 

Adresa: Mirze Deliba{i}a 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Telefon: 035/274-512 

Fax: 035/274-513 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Nema dokumentacije 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci uglja za sezonu 2006/2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Mrki ugalj (Banovi}i) 

LOT 2    Lignit 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT 1    500 tona 

Za LOT 2    100 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na lageru prodavca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kona~ne isporuke po narud`benici 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja: 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

-     nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

-    o izmirenim poreskim obavezama 

-    o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju 

Sva uvjerenja i izjave moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (kopija mora biti ovjerena i ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bez uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Cijena        90% 

Rok isporuke    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nema uslova (dokumentacija se ne izdaje) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudite dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 9. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 9. 2006. godine u prostorijama ugovornog organa, restoranu "[adrvan", sa po~etkom u 10,00 sati za oba lota 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama sa naznakom lota i "Ne otvaraj", na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, Mirze Deliba{i}a 1, do 20. 9. 2006. godine, po{tom ili svakog radnog dana do 16,00 sati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku do dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-11347-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKA @UPANIJA
OP]INA PROZOR-RAMA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Prozor - Rama 

Kontakt osoba: Ivo Kudi} i Ivica Jozi} 

Adresa: Kralja Tomislava bb 

Po{tanski broj: 88440 

Grad: Prozor 

Identifikacijski broj: 4227048340007 

Telefon: 036/771-387 

Fax: 036/771-342 ili 770-019 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Isporuka i monta`a opreme za elektrotehni~ki kabinet u Srednjoj {koli - Prozor 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podatci i ostali uvjeti ponude sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Srednja {kola Prozor (ul. K. Tomislava bb.) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dodjele ugovora, isporuka i monta`a - 20 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija u iznosu od 1% od ukupnog iznosa iz pondue 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sve pravne i fizi~ke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 23 ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    izvje{}e o financijskom poslovanju u posljednoj godini (bilans stanja i uspjeha) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih {est mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    opis tehni~ke opremljenosti koju ponuditelj ima na raspolaganju 

-    referenc lista istih ili sli~nih usluga koje su pru`ene u posljednje dvije godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena usluge i roba    80% 

-    uvjeti pla}anja    15% 

-    referenc lista usluga i radova    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za preuzimanje kompletne dokumentacije iznosi 50 KM. 

Transakcijski ra~un za uplatu naknade je 3382102200070547 - koji se vodi kod Uni-Credit Zagreba~ke banke Rama - uplata za tender, vrsta prihoda: 722131. 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i od 11. 9. 2006. godine, od 8,00 do 14,00 sati (u uredu Slu`be za obnovu i infrastrukturu - Vatrogasni dom, II kat, K. Tomislava - Prozor) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 11. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

30 dana nakon krajnjeg roka za poodno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Op}ina Prozor - Rama, zgrada Vatrogasnog doma (K. Tomislava bb, II kat, ured obnove) 

11. 10. 2006. godine u 12,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuditelj moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tene osobe ponuditelja. 

-    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili osobno na protokol ugovornog tijela, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom do roka ozna~enog u to~ki IV.6. 

-    Na koverti uz punu adresu ponuditelja obvezno nazna~iti: "Javno nadmetanje, br._______ ponuda sa cijenama, ne otvaraj". 

-    Ponude dostavljene poslije nare~enog roka i nekompletne - ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-11351-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TA BOLNICA NEVESINJE 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-195 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica Nevesinje 

Kontakt osoba: Lazovi} Lazar 

Adresa: Nemanji}a bb 

Po{tanski broj: 88280 

Grad: Nevesinje 

Identifikacioni broj: 4401396480009 

Telefon: 059/601-124 

Fax: 059/601-124 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ultrazvu~nog digitalnog aparata - tender broj: 01-195 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ultrazvu~nog digitalnog aparata 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica Nevesinje, Nemanji}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisivanja i traje do isporu~enja predmeta ugovora prema ponudi ponu|a~a, ali ne du`e od 60 dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    uz ponudu je obavezno dostaviti garanciju za ponudu u iznosu od 2.000,00 KM 

-    realizacija garancije }e nastupiti u skladu sa ~l. 16. stav 3. UPZ 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

-    garancija se daje na rok va`nosti opcije ponude plus 30 dana 

-    povrat garancije }e se izvr{iti u skladu sa ~l. 18 UPZ 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~l. 23. ZJN-a, dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javne nabavke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-faxa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica 

-    pismena punomo} za potpisnika ponude da zastupa ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude sa potpisanom izjavom odgovornog lica ponu|a~a, kod kojih banka ponu|a~ ima otvorene ra~une sa brojevima ra~una 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referentna lista-lista glavnih isporuka 

-    podaci o robi sa za{ti}enim nazivom, imenom proizvoda~a, zemljom porijekla i ostalim tehni~kim karakteristikama (prospektom) sa ukupnom cijenom u KM 

-    izjava ponu|a~a o roku isporuke robe 

-    izjava o obezbje|ivanju servisa i rezervnih djelova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 14,00 ~asova kod kontakt osobe uz prilo`en dokaz o uplati 50 KM naknade za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju do 10. 10. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 10. 10. 2006. godine u 11,30 ~asova u prostorijama bolnice. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e na osnovu pismenog zahtjeva preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 ~asova u upravnoj zgradi Op{te bolnice Nevesinje, kod kontakt osobe, Nemanji}a bb, uz uplatnicu, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, na nepovratni iznos od 50 KM upla}en na ‘iro ra~un Op{te bolnice Nevesinje broj: 562-008-00002996-39 kod Razvojne banke Nevesinje ili na blagajni Op{te bolnice Nevesinje. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, brojem telefona i brojem faxa i sa naznakom "Ne otvaraj-otvara komisija-ponuda na tender broj: 01-195". 

Ponude se predaju li~no na protokolu Op{te bolnice u upravnoj zgradi, na adresi Nemanji}a bb, ili po{tom preporu~eno, a primaju se do roka iz ta~ke IV.6. 

Sva uz ponudu dostavljena dokumentacija treba da bude orginalna ili ovjerene fotokopije, slo`ene po redoslijedu ponuda date po originalnoj tenderskoj dokumentaciji preuzetoj od ugovorenog organa. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan perdstavnik ponu|a~a. 

Op{ta bolnica Nevesinje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Ugovorni organ zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11354-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Tuzla 

Kontakt osoba: Mehmedovi} Mersiha 

Adresa: ZAVNOBiH-a 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209382690002 

Telefon: 035/271-070 lokal. 210 

Fax: 035/250-151 

E-mail: opstinat@tuzla.ba 

Internet adresa: www.tuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci roba broj 02-14-7059-2006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka fotoopreme. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina/obim ugovora definisan je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Tuzla - Slu`ba za poslove na~elnika i zajendi~ke poslove 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora i rok izvr{enja definisani su u tenderskoj dokumentaciji  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za svaki lot mo`e se bez naknade obezbijediti svakim radnim danom, najkasnije do 27. 9. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 2. 10. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan peirod va`nosti ponude je 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama Op}ine Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, prema rasporedu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju na originalnom tenderskom obrascu na kojem je iskazana specifikacija, sa svim tra`enim elementima i sa obavezno nazna~enom cijenom, iskazanom u konvertibilnim markama. 

Original obrazac sastavni je dio tenderske dokumentacije. 

Ponuda se smatra potpunom ako je ponu|a~ iskazao sve pozicije sa tra`enim elementima. 

Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

(1-11-11356-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INSKI SUD U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}inski sud u Sarajevu 

Kontakt osoba: Aziz Babi} 

Adresa: [enoina 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200878030005 

Telefon: 033/665-124 

Fax: 033/471-643 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

NABAVKA 1 SUV vozila: 

Motor - 2.2 CRDI 

Snaga motora (KW/KS: 110/150) 

Zapremina motora (ccm) 2188 

OPREMA I URE\AJI: 

ALU-felge 

SERVO - upravlja~ 

ABS 

TCS 

ESP - elektroni~ki program stabilnosti 

Zatamnjena (crna) stakla iza prvog reda sjedi{ta 

ALARM + dalj. upravljanje centralnom bravom 

Dupli digitalni automatski KLIMA ure|aj 

Radio + cass + CD + MP3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Najmanje 3 godine 

Najmanje na pre|enih 100.000 km 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Obezbije|en vlastiti servis 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Informacije koje dokazuju da ponu|a~i ne spadaju u slu~ajeve za koje je opravdano isklju~enje 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    garancija na kilometra`u    u~e{}e 10% 

    3)    vlastiti servis    u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke do 1 mjesec    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20 dana od dana objavljivanja. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine, Sarajevo, zgrada Suda, [enoina 1, soba broj 201 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}inski sud u Sarajevu 

Kontakt osoba: Aziz Babi} 

Adresa: [enoina 1 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/208-864 

Fax: 033/471-643 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}inski sud u Sarajevu 

Adresa: [enoina 1 

Grad: Sarajevo 

(1-11-11357-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RAFINERIJA ULJA MODRI^A A.D.
MODRI^A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena, dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Metalne stala`e 

LOT 2    Gorivo-dizel, benzin, ulje za lo`enje 

LOT 4    Namirnice za restoran 

LOT 4    Kancelarijski i pomo}ni materijal 

LOT 5    Sredstva za pranje, ~i{}enje i higijenu 

LOT 6    Za{titna oprema i sredstva 

LOT 7    Laboratorijski sitni inventar i hemikalije 

LOT 8    ^eli~ne cijevi, lukovi i armature 

LOT 9    Rezervni dielovi i potro{ni materijal za odr`avanje
        ma{inske opreme  

LOT 10    Rezervni dijelovi za odr`avanje instrumentarske i
        elektro-opreme 

LOT 11    Rezervni dijelovi i poto{ni materijal za odr`avanje
        voznog parka 

LOT 12    Instalacije i oprema kod kupaca 

LOT 13    Svjetle}i totemi i panoi 

LOT 14    Kape, majice i zastave sa {tampom 

LOT 15    Kalendari 

LOT 16    Hemijske olovke, setovi olovaka i upalja~i sa
        {tampom 

LOT 17    Ki{obrani, rokovnici, stoni satovi, privjesci za
        klju~eve, mirisni privjesci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rafinerija ulja Modri~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Detaljni podaci sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ta~an naziv i adresa ponu|a~a, telefon, faks, e-mail adresa 

2.    ovjerena kopija registracije preduze}a 

3.    uvjerenja o PDV broju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovih banaka o bonitetu firme da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka u 2005. godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1. kvalitet i primjena odgovaraju}ih standarda    30% 

    2. ponu|ena cijena    30% 

    3. na~in pla}anja    10% 

    4. rok i na~in isporuke    10% 

    5. tehni~ke i tehnolo{ke prednosti    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom do 11. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu. 

Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{ti na devizni ra~un Rafinerije ulja Modri~a kod RAIFFEISEN BANK DD BiH Filijala Banja Luka, SWIFT: RZBABA2S, BENEFICIARY CUSTOMER: RAFINERIJA ULJA MODRI^A, ACCOUNT: 502012000-450414 uz naznaku "Za u~e{}e na tenderu", ili na ‘iro ra~un kod HYPO ALPE ADRIA BANK Banja Luka broj 5520070000739830. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 10,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine 

Za LOT od 1 do 3 - u 11,00 ~asova 

Za LOT od 4 do 7 - u 13,00 ~asova 

12. 10. 2006. godine 

Za LOT od 8 do 12 - u 10,00 ~asova 

13. 10. 2006. godine 

Za LOT od 13 do 17 u 10,00 ~asova, 

Modri~a, Rafinerija ulja Modri~a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude dostaviti sa naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - NE OTVARAJ" i obavezno navesti broj lota, na adresu kao u Aneksu A. 

Ponude se mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu ugovornog organa. 

Ponude koje stignu poslije utvr|enog roka ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, a zadr`ava pravo da u cijelosti prihvati ili odbije ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena, dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena, dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

(1-11-11366-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: k.apoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku specifi~nih materijala za potrebe Invazivne kardiologije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku specifi~nih materijala za potrebe Invazivne kardiologije. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 135 vrsta artikala raznog potro{nog materijala 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje Zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili proizvo|a~kim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere (bez PDV-a), franko skladi{te kupca i ukupan iznos (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjavu da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjavu kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjavu da pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

-    izjavu da prihvata organizovanje vlastitog priru~nog skladi{ta (konsignacije) u Centru za srce - Invazivna kardiologija sa kompletnom paletom tra`enih materijala u toku ~itavog trajanja ugovora o snabdijevanju. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    kvalitet - na osnovu certifikata o
        kvalitetu    u~e{}e 10% 

    3)    dosada{nja iskustva KCUS-a u radu
        sa tra`enim materijalima    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 10. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 10. 2006. godine u 16,00 ~asova 

KCUS - TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 300,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku specifi~nih materijala za potrebe Invazivne kardiologije". Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice punude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku specifi~nih materijala za potrebe Invazivne kardiologije" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

_____________

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
CLINICAL CENTER UNIVERISTY IN SARAJEVO 

SUMMARY PROCUREMENT NOTICE 

Organization: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka/Clinical Pharmacy 

Contact person: Dubravka Aleksi}, M. Sc. 

Ferid Hidi}, politologist 

Address: Bolni~ka 25 

Postal code: 71000 

City: Sarajevo 

ID number: 4200089110002 

Telephone: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Bids to be sent to: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Objekat TEB-a, Protokol KCUS-a, Bolni~ka 25 

International Public Tender for most eligible bidder for the supply of specific materials for Invasive Cardiology. 

The procurement includes 135 types of articles. 

Detailed description of the items subject to this Tender is included in the Tender documentation and the quantities are barely for the purpose of orientation. 

The quotations shall be in one of the languages in official use in BiH. 

The contract shall be concluded for a period of one year. 

The Quotation shall include the following: 

-    The name an the address of the bidder, including the telephone and fax numbers, e-mail address, ID number and the full name of the contact person. 

-    Copy from the Court Register with all the attachments thereto as issued by the competent court 

Bidders shall attach to the quotations: 

-    List of materials with registered trade names, name of the manufacturer, country of origin, price in KM per unit (VAT excluded) "free warehosue" and total amount (all in original Tender documentation) 

-    Quality assurance guarantee for all the items quoted 

-    Catalogues and samples as requested 

-    Statement that the expiry date shall not be shorter than six months at the date of delivery 

-    Statement on fixed prices throughout the contract period 

-    Statement by the bidder on deferred payment terms up to 210 days from the day on the invoice 

-    Statament on accepting to set up own consignation in the Center for heart - Invasive Cardiology with full range of requested materials throughout the contract period 

-    Evidence on no impediment as foreseen by Article 23 of the Law on public procurements: 

-    The certificate by the competent court that the bidder is not in the bankrupcy or liquidation process 

-    Certificate by the completent authority that the responsible person on behalf of the bidder has no criminal record regards the violation of any commercial regulations in the period od 5 years preciding to this Tender 

-    Certificate by the competent Pension and Invalidity Fund and Health Insurance Institute on contributions paid 

-    Certificate by the tax authorities on duly fulfilled duties 

The evidence presented shall be  issued not more than 3 months prior to the Tender. 

The contract awarding criteria shall be economically based as follows: 

1)    Price    participation 80% 

2)    Quality - Based on quality assurance
    certificate for each quoted item    participation 10% 

Domestic preferential treatment: Yes 

Deadline for submitting of the bids shall be 40 days. 

Quotations shall be considered valid 60 days after the deadline for their submission. 

Date of opening of the bids: 25. 10. 2006 at 16,00 PM TEB facility, room 14. 

Additional information: 

Tender documentation will be available at KCUS Klini~ka apoteka (Clinical Pharmacy), Bolni~ka 25, from 08.00 to 16.00 hours. Third copy of the bank transfer of non-refundable payment in the amount of 300,00 KM plus 17% VAT shall be presented. 

Payments shall be made to the Clinical Center University in Sarajevo account Bo: 129-101-10000879-49 with Central Profit Bank in Sarajevo with the purpose stated as "purchase of Tender documentation for the supply of specific materials for Invasive Cardiology". Contact address for Tender documentation payments: Had`ibegovi} Ljiljana, graduate economist and Kari} Amra, graduate economist, telephone: 033/663-723. 

Guarantee cheque attached thereto as a safeguard of serious intention of the bid shall include the following purpose stated: guarantee of serious intention of the quotation for the procurement of cardiac surgery material". 

The quotations shall be submitted in original Tender documentation forms of the KCUS, in envelopes, sealed, by mail or in person, at the Protokol of the Clinical Center, building TEB, Bolni~ka 25. 

Pages including attachments shall be numerated (except guasrantee documents). 

Alternative bids are not admissible. 

Untimely and incomplete bids shall not be considered. 

On the envelope there shall be: 

-    Name and the address of the bideer, telephone and fax number and the following text: 

-    "Public Tender for the procurement of specific materials for Invasive Cardiology"; 

-    DO NOT OPEN - COMMISSION ONLY 

(1-11-11378-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA
ELEKTRI^NU ENERGIJU
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dr`avna regulatorna komisija za elektri~nu energiju 

Kontakt osoba: Muki} Enes 

Adresa: Mi{ka Jovanovi}a 4/II 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209620460002 

Telefon: 035/302-089 

Fax: 035/302-077 

E-mail: emukic@derk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluke o nabavkama broj 06-16-80/06; 06-16-195/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I    Prijenosni ra~unari 

LOT II    Desktop ra~unari 

LOT III    Audio oprema 

LOT IV    Nabavka terenskog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija za dodjelu ugovora prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti li~no svakim radnim danom u periodu od 10,00 do 14,00 sati ili putem elektronske po{te (e-mailom). 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 10. 2006. godine 

Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponude ili poni{ti postupak i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-11387-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INA GRUDE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Grude 

Kontakt osoba: Sre}ko Mikuli} 

Adresa: Fra Gabre Grubi{i}a 4 

Po{tanski broj: 88340 

Grad: Grude 

Identifikacijski broj: 27208304003 

Telefon: 039/662-420 

Fax: 039/662-421 

E-mail: opcina-grude@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava goriva za grijanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava goriva za grijanje za potrebe op}ine Grude i osnovnih {kola sa podru~ja op}ine Grude za sezonu grijanja 2006/2007 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

55.000 litara lo`-ulja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine Grude, Fra G. Grubi{i}a 4, sa podru~nim {kolama O.[. Grude, Sovi}i i Drinovci 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje s po~etkom sezone grijanja, odnosno {kolska godina 2006/2007. 

Zavr{ava s krajem sezone grijanja, odnosno {kolska godina 2006/2007. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dokazi ponuditclja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a mogu biti originali i ovjerene kopije. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registriran za obavljanje tra`ene djelatnosti. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha za 2005. godinu i bilanca stanja i bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2006. utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Nema 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Slu`bi dru{tvenih djelatnosti uz predo~en dokaz o uplati za tender. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM, koju treba uplatiti na ra~un 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 10. 10. 2006. godine do 12. sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda }e biti 10. 10. 2006. godine u 12,15 sati u zgradi Op}ine Grude, Fra G. Grubi{i}a 4. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Investitor zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanku 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponu|a~ima. 

(1-11-11398-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E
"[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD
KLADANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "[ume TK" DD Kladanj 

Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dipl. ecc. 

Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 209129520001 

Telefon: 035/621-282 

Fax: 035/621-075 

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1    Nabavka usluga osiguranja - osiguranje vozila i
        osiguranje putnika 

LOT 2    Nabavka usluga osiguranja - kolektivno osiguranje
        radnika 

LOT 3    Nabavka usluga prevoza radnika (na posao i sa
        posla) 

LOT 4    Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile
        "Husqvarna" 

LOT 5    Nabavka novog putni~kog automobila po sistemu
        staro za novo 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Za lotove 1, 2, 3, 4 dato u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 5 Karakteristike starog vozila: 

-    Vrsta vozila: putni~ko 

-    Marka vozila: [koda "Oktavia" 

-    Tip vozila: Elegance 

-    Boja vozila: met. zelena 43 

-    Broj {asije: TMBBP41UX38671792 

-    Broj motora: AHF 500449 

-    Godina proizvodnje: 2002 (datum prve registracije
23. 10. 2002. godine) 

-    Vrsta motora: dizel katalizator 

-    Snaga motora u KW: 81 

-    Radni obujam motora u cm3: 1896 

-    Broj pre|enih kilometara: 129.000 

Karakteristike novog vozila: 

-    Vrsta vozila: putni~ko 

-    Tip vozila: 1,9 TDI 

-    Boja vozila: crna ili metalik zelena 

-    Godina proizvodnje: 2006. 

-    Vrsta motora: dizel 

-    Snaga motora u KW: 96 

-    Radni obujam motora u cm3: 1896 

-    Du`ina vozila (mm): 4803 

-    [irina (mm): 1765 

-    Me|uosovinski razmak (mm): 2803 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Obezbijediti odgovaraju}e dokaze u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama - prema tenderskoj dokumentaciji i potpisanu izjavu o prihvatljivosti tenderske dokumentacije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv, ta~na adresa (memorandum ponu|a~a), ovjeren 

-    izvod iz sudskog registra, ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Obezbijediti dokaz iz ~lana 25. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1 

    1.    premija osiguranja i ostale pogodnosti    70% 

    2.    ekonomska i finansijska podobnost    25% 

        od ~ega: 

        a) prihodi po osnovu premija    50% 

        b) rashodi po osnovu {teta    40% 

        c) izdvajanje za preventivu    10% 

    3.    posjedovanje me|unarodnog certifikata
        za kvalitet    5% 

    LOT 2  

    1.    visina osigurane sume    80% 

        Od ~ega: 

        a) osigurana suma u slu~aju
            smrti usljed nesre}e    35% 

        b) osigurana suma u slu~aju
              smrti usljed bolesti    5% 

        c) osigurana suma u slu~aju trajnog
              invaliditeta    50% 

        d) naknada tro{kova lije~enja    5% 

        e) dnevna naknada    5% 

    2.    ostale pogodnosti (popusti)    15% 

    3.    posjedovanje me|unarodnog certifikata
        za kvalitet    5% 

    LOT 3 

    1.    cijena    60% 

    2.    tehni~ka opremljenost    30% 

        a) vozni park    50% 

        b) broj zaposlenih    50% 

    3.    rok pla}anja    10% 

    LOT 4  

    1.    cijena    60% 

    2.    rok isporuke    30% 

    3.    rok pla}anja    10% 

    LOT 5 

    1.    cijena    60% 

    2.    rok pla}anja    20% 

    3.    rok isporuke    15% 

    4.    garantni rok    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa u kancelariji br. 12. uz prethodnu uplatu od 50 KM za LOT 2, 150 KM za LOT 3, a 100 KM za lotove 1, 4 i 5. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj: 1321600311487057, Tuzlanska banka dd Tuzla filijala Kladanj, ili na blagajni JP "[ume TK" DD Kladanj sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 10. 10. 2006. godine 

Sve neblagovremene ponude vratit }e se neotvorene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 

16. 10. 2006. godine u 9,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao I.1. 

LOT 2 

16. 10. 2006. godine u 12,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao I.1. 

LOT 3 

17. 10. 2006. godine u 9,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao I.1. 

LOT 4 

17. 10. 2006. godine u 12,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao I.1. 

LOT 5 

18. 10. 2006. godine u 9,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i slo`ena. 

Na koverti navesti punu adresu ponu|a~a i obavezno nazna~iti "NE OTVARATI", s navo|enjem odgovaraju}eg lota. 

Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-11404-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VETERINARSKI INSTITUT REPUBLIKE SRPSKE
"DR VASO BUTOZAN"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Veterinarski institut Republike Srpske 

"Dr Vaso Butozan" Bawa Luka 

Kontakt osoba: Radovan Babi}, DVM 

Adresa: Branka Radi~evi}a 18 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400809290002 

Telefon: 051/229-210 

Faks: 051/229-210 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{ewe MP[V broj 09-335-4292-7/06 od 7. 6. 2006. godine, i Rje{ewe MP[V broj 09-335-4292-7-1/06 od 31. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema i sredstva za borbu protiv pti~jeg gripa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaqnije informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog tijela, ulica Branka Radi~evi}a 18, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

15 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{ewe posla, u vidu bezuslovne bankarske garancije prvoklasne poslovne banke, na iznos od 10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna/fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe predmetne djelatnosti, a koja zadovoqavaju uslove tra`ene u tenderskoj dokumentaciji, izuzev subjekata koji su po ~lanu 23. ZJN iskqu~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke. Dokazi o nepostojawu smetwi iz ~lana 23. ZJN ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija upisa u sudski registar sa svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija jedinstvenog identifikacionog i PDV broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za posqedwi obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava dobavqa~a o glavnim isporukama u posqedwe dvije godine 

-    prospektna dokumentacija i certifikati kvaliteta za robu koja se nudi (ako je izvodqivo) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet (tehni~ke i/ili
        tehnolo{ke prednosti)    u~e{}e 30% 

    2)    cijena    u~e{}e 30% 

    3)    rok odlo`enog pla}awa    u~e{}e 20% 

    4)    reference isporu~ioca za navedenu
        opremu    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Zakonom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika u slu`benoj upotrebi u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 10. 2006. godine do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Sala za sastanke Veterinarski institut RS "Dr Vaso Butozan" Bawa Luka, Branka Radi~evi}a 18, Bawa Luka. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se preuzima na adresi nazna~enoj u ovom obavje{tewu uz pismeni zahtjev i prilagawe dokaza o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Naknada za tendersku dokumentaciju u visini od 300 KM pla}a se na ‘iro ra~un broj: 562-100-80002632-37, sa naznakom "za tendersku dokumentaciju". 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ponuda mo`e biti eliminisana zbog pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te, u jednoj zatvorenoj koverti, sa potpisom i pe~atom, i sa naznakom "PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, NE OTVARATI". Sve stranice ponude (sa dodacima) moraju biti numerisane, a ponuda potpisana od strane ovla{}enog lica ponu|a~a. 

Neblagovremene ponude bi}e neotvorene vra}ene ponu|a~u. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo na otkazivawe postupka o dodjeli ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. stav 1b. ta~ka od 1. do 5. i stava 1c. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Veterinarski institut Republike Srpske 

"Dr Vaso Butozan" Bawa Luka 

Kontakt osoba: Radovan Babi}, DVM 

Adresa: Branka Radi~evi}a 18 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400809290002 

Telefon: 051/229-210 

Faks: 051/229-210 

E-mail: radovanbabic@yahoo.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Veterinarski institut Republike Srpske 

"Dr Vaso Butozan" Bawa Luka 

Kontakt osoba: Radovan Babi}, DVM 

Adresa: Branka Radi~evi}a 18 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400809290002 

Telefon: 051/229-210 

Faks: 051/229-210 

E-mail: radovanbabic@yahoo.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Veterinarski institut Republike Srpske 

"Dr Vaso Butozan" Bawa Luka 

Kontakt osoba: Radovan Babi}, DVM 

Adresa: Branka Radi~evi}a 18 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400809290002 

Telefon: 051/229-210 

Faks: 051/229-210 

(1-11-11406-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA I OP]INA ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu ZE-DO Kantona i Op}ina Zavidovi}i 

Kontakt osoba: D`eraldina Mili~evi} 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a bb 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218234570005 

Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327 

Fax: 032/868-327 ili 032/878-318 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog i
        gra|evinskog materijala za vodovod Kazi}i,
        MZ Rujnica 

LOT 2    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog i
        gra|evinskog materijala za vodovod Brezik - Polje,
        MZ Brezik 

LOT 3    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog i
        gra|evinskog materijala za vodovod Memi}i - Lug -
        Brezik, MZ Brezik 

LOT 4    Ugovor o nabavci i isporuci instalaterskog i
        gra|evinskog materijala za vodovod Keseri,
        MZ Krivaja 

LOT 5    Ugovor o izgradnji dijela vodovoda Mednjik,
        MZ Rujnica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka instalaterskog i gra|evinskog
        materijala za vodovod Kazi}i, MZ Rujnica 

LOT 2    Nabavka i ispsoruka instalaterskog i gra|evinskog
        materijala za vodovod Brezik - Polje, MZ Brezik 

LOT 3    Nabavka i isporuka instalaterskog i gra|evinskog
        materijala za vodovod Memi}i - Lug - Brezik,
        MZ Brezik 

LOT 4    Nabavka i isporuka instalaterskog i gra|evinskog
        materijala za vodovod Keseri, MZ Krivaja 

LOT 5    Izgradnja dijela vodovoda Mednjik, MZ Rujnica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op}ine Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2006. godine   

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da dobavlja~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da dobavlja~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je dobavlja~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) i za zdravstveno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima (original ili ovjerena kopija), ne starije od 90 dana 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koje se odnosi na nepromjenljivost cijena 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    bilans uspjeha za period od dvije posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 do LOT 4 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednostima, datumima i primaocima robe, uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

-    specifikacija materijala sa svim jedini~nim cijenama i ukupnim cijenama, uklju~uju}i sve pripadaju}e poreze 

-    rok isporuke robe 

Za LOT 5 

-    predmjer i predra~un radova sa svim jedini~nim cijenama i ukupnim cijenama, izra`ene u konvertibilnim markama, uklju~uju}i sve pripadaju}e poreze 

-    lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine, sa naznakom vrijednosti, vremena i lokacije izvo|enja radova koji su propisno okon~ani 

-    podaci o raspolo`ivoj tehni~koj opremi i mehanizaciji koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova 

-    rok izvo|enja radova 

-    garancija za izvedene radove 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ka sposobnost    u~e{}e 10% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    4)    rok isporuke robe, odnosno rok za
        izvo|enje radova    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Op}ine Zavidovi}i, tre}i sprat, kancelarija 303, uz prethodno dostavljanje dokaza o uplati 20,00 KM na ra~un Bud`eta Op}ine Zavidovi}i, 

broj 1293021000943340, vrsta prihoda 722439, Op}ina Zavidovi}i, koji se vodi kod Central profit banke, sa naznakomn - uplata za tendersku dokumentaciju, vodoprivredni objekti. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", na protokol Op}ine Zavidovi}i do 15,30 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se prvog narednog radnog dana, nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda, u zgradi Op}ine Zavidovi}i, prvi sprat, velika sala za sastanke, sa po~etkom u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Zavidovi}i ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

Ponu|a~i koji dostavljaju ponude za vi{e lotova, mogu dostaviti u zasebnoj koverti jedan primjerak op}e dokumentacije (original ili ovjerene kopije) koja se odnosi na lotove za koje se dostavljaju ponude, sa naznakom "Tehni~ka dokumentacija-vodoprivredni objekti za lotove _____" (nazna~iti brojeve lotova), a u drugoj koverti finansijski dio ponude za svaki od ponu|enih lotova. 

O rezultatima postupka javne nabavke ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11-11412-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE"
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/303-319 

Faks: 051/303-319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za slu`bena motorna vozila (EUD-2, BMB-95) u JP "Putevi RS" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dodjelu ugovora je nabavka i sukcesivna isporuka goriva za slu`bena motorna vozila (EUD-2/BMB-95) u JP "Putevi RS". 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno javna nabavka iznosi maksimalno do 125.000,00 KM (sa PDV-om) (slovima: stotinudvadesetpethiqadakonvertibilnih- maraka). 

LOT 1    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je grada
        Bawa Luka maksimalno do 70.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 2    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Doboj maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 3    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Prijedor maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 4    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        M. Grad maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 5    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Bijeqina maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 6    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Zvornik maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 7    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Fo~a maksimalno do 10.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 8    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Trebiwe maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 9    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Nevesiwe maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

LOT 10    Nabavka i sukcesivna isporuka pogonskog motornog
        goriva (EUD-2, BMB-95) za slu`bena vozila na svim
        benzinskim stanicama ponu|a~a za podru~je op{tine
        Sokolac maksimalno do 5.000,00 KM (sa PDV-om) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 Bawa Luka 

LOT 2 Doboj 

LOT 3 Prijedor 

LOT 4 M. Grad 

LOT 5 Bijeqina 

LOT 6 Zvornik 

LOT 7 Fo~a 

LOT 8 Trebiwe 

LOT 9 Nevesiwe 

LOT 10 Sokolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1. Ponu|a~ je du`an ponuditi dokaze da nema smetwi za wegovo u~e{}e u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu ~lana 23. ZJN BiH i to: 

1)    original ili ovjerena kopija uvjerewa poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje nije starije od tri mjeseca, i original ili ovjerena kopija uvjerewa Uprave za indirektno oporezivawe o izmirenim indirektnim obavezama koje nije starije od tri mjeseca 

2)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penziono osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

3)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca 

4)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan, koje nije starije od tri mjeseca 

5)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawe sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugo sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH u zemqi u kojoj je registrovan, (stav 1. ta~ka b. ~lana 23. ZJN BiH) koje nije starije od tri mjeseca 

6)    original ili ovjerena kopija potvrde/uvjerewa nadle`nog organa da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (stav 1. ta~ka c. ~lana 23. ZJN BiH) ne starije od tri mjeseca 

7)    original ili ovjerena kopija potvrda (uvjerewa nadle`nog suda) da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (stav 1. ta~ka d. ~lana 23. ZJN BiH) ne starije od tri mjeseca 

8)    OP obrazac/prilog uz obrasce rje{ewa upisa u sudski registar - ovjereni potpisi lica ovla{tenih za zastupawe, (ime i prezime odgovorne osobe) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

9)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

10)    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa pojedina~no ovjerenim prilozima, ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nadmetawa 

11)    original ili ovjerena kopija uvjerewa o poreskoj registraciji - JIB 

12)    uvjerewe nadle`ne uprave za indirektno oporezivawe o registraciji poreskog obveznika poreza na dodanu vrijednost - PIB 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

13)    ovjerena kopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2005. finansijsku godinu (uslov pozitivno poslovawe) 

14)    izjava o prihvatawu odredbi nacrta okvirnog sporazuma 

15)    izjava o bezuslovnom prihvatawu uslova iz tenderske dokumentacije 

16)    izjava o prihvatawu pla}awa u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

17)    izjava o prihvatawu sukcesivne isporuke, svakodnevno na dostavqenim destinacijama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

18)    lista prodajnih lokacija sa adresama (benzinskih stanica) ponu|a~a 

19)    lista glavnih isporuka dobavqa~a u posqedwe 2 godine sa vrijednostima isporuka, datumima i primaocima u formi potvrda o izvr{enim isporukama koje su izdali primaoci, ili izjavu primaoca o izvr{enim isporukama 

20)    izjava o uskla|enosti sa standardima kvaliteta te~nih naftnih derivata 

21)    ovjerena kopija izvje{taja o ispitivawu pogonskog motornog goriva i ispuwavawu uslova u pogledu propisanog kvaliteta goriva 

22)    izjava o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti 

23)    uvjerewa izdata od strane nadle`nih organa za kontrolu i osigurawe kvaliteta koja potvr|uje podobnost ponu|enih roba 

24)    izjava o kontinuiranoj isporuci roba (24 ~asa) dnevno (vikendom i praznikom) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena po litri    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do najkasnije 10 dana prije roka za otvarawe ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na ra~un NLB RAZVOJNA BANKA BAWA LUKA 5621008003127453 sa naznakom "naknada za tendersku dokumentaciju". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine 

Bawa Luka, Vase Pelagi}a 10, sjedi{te JP "Putevi RS" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 9. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA SUKCESIVNU NABAVKU I ISPORUKU GORIVA ZA SLU@BENA MOTORNA VOZILA (EUD-2, BMB-95)". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Javno preduze}e "Putevi Republike Srpske" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 051/303-319 

Faks: 051/303-319 

Internet adresa: www.putevirs.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "PUTEVI RS" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 151/309-128 

Faks: 051/308-316 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "PUTEVI RS" 

Kontakt osoba: Mihajlovi} Mirjana 

Adresa: Vase Pelagi}a 10 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401723780003 

Telefon: 151/309-128 

Faks: 051/308-316 

(1-11-11420-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RAFINERIJA ULJA MODRI^A A.D.
MODRI^A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena, dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 18  Dostavno vozilo - kombi (nosivosti 2,5 t) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rafinerija ulja Modri~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Detaljni podaci sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ta~an naziv i adresa ponu|a~a, telefon, faks, e-mail adresa 

2.    ovjerena kopija registracije preduze}a 

3.    uvjerenje o PDV broju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka u 2005. godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1. kvalitet i primjena odgovaraju}ih standarda    30% 

    2. ponu|ena cijena    30% 

    3. na~in pla}anja    10% 

    4. rok i na~in isporuke    10% 

    5. tehni~ke i tehnolo{ke prednosti    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom do 11. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu. 

Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na devizni ra~un Rafinerije ulja Modri~a kod Raiffeisen Bank DD BiH, Filijala Banja Luka, SWIFT: RZBABA2S, BENEFICIARY CUSTOMER: RAFINERIJA ULJA MODRI^A, ACCOUNT: 502012000-450414 uz naznaku "Za u~e{}e na tenderu" ili na ‘iro ra~un kod HYPO ALPE ADRIA BANK Banja Luka broj 5520070000739830. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 10,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 10. 2006. godine, 

LOT 18 u 10,00 ~asova, 

Modri~a, Rafinerija ulja Modri~a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude dostaviti sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - NE OTVARAJ i obavezno navesti broj lota, na adresu kao u Aneksu A. 

Ponude se mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu ugovornog organa. 

Ponude koje stignu poslije utvr|enog roka ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, a zadr`ava pravo da u cijelosti prihvati ili odbije ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rafinerija ulja Modri~a a.d. 

Kontakt osobe: Stojanovi} Vid, dipl. ing., @ari} Irena dipl. ecc. 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 49 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400194130000 

Telefon: 053/810-962 

Fax: 053/812-541 

E-mail: irena@modricaoil.com 

Internet adresa: www.modricaoil.com 

(1-11-11421-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
A.D. "KOMUNALAC"
BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: A.D. "Komunalac" 

Kontakt osoba: Jeremi} Andonija 

Adresa: Milo{a Crnjanskog 7 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400305650008 

Telefon: 055/204-401, 210-147 

Fax: 055/206-601 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rabljenog teretnog vozila do 500 kg nosivosti. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rabljeno teretno "vozilo Caddy Kasten VW", nosivost 500 kg, radna zapremina 1896 ccm, snaga motora 46 KW, marka VW, troja vrata, ocarinjeno ili registrovano u BiH, godina proizvodnje poslije 1997. godine. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

AD "Komunalac" Bijeljina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana. 

Zapo~inje nakon potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje poreske uprave da nema neizmirenih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca na dan otvaranja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o nepromijenjenosti cijena 

-    izjava o uslovima pla}anja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    60% 

    2) kvalitet    40% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 10. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Slu`bene prostorije AD "Komunalac" Bijeljina, Milo{a Crnjanskog 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za sve eventualne dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na adresu i telefone kao pod I.1. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

(1-11-11431-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTOPRENOS BiH
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "ELEKTROPRIJENOS BiH" 

Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-1485/06 od 31. 7. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Metalni proizvodi {iroke namjene" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. Operativno podru~je Mostar - Glavno skladi{te Ra{tani 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 3. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 10. 2006. godine, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 30,00  KM na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen bank d.d. Banja Luka broj ra~una: 1610450028020039 sa naznakom predmeta nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije".   

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu za tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 3. 10. 2006. godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM. 

(1-11-11432-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "ELEKTROPRIJENOS BiH" 

Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-1480/06 od 31. 7. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Ovjesni, spojni pribor i Al cijevi za mre`e sa neizoliranim vodi~em". 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. Operativno podru~je Mostar - Glavno skladi{te Ra{tani 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 3. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

9. 10. 2006. godine, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 30,00  KM na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen bank d.d. Banja Luka broj ra~una 1610450028020039 sa naznakom predmeta nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije".   

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu za tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 3. 10. 2006. godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM. 

(1-11-11433-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TE UGQEVIK-AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Milan Tomi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 422 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj: - Otvoreni postupak broj 62 

Nabavka rezervnih dijelova za rudarsku mehanizaciju u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova za rudarsku mehanizaciju u 2006. godini 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RiTE Ugqevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% na iznos ponu|enog posla 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Registrovana za obavqawe poslova koja su predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom i rje{ewem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su iskqu~eni iz prava sudjelovawa prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    naziv i ta~nu adresu i jedinstveni identifikacioni broj, original ili ovjerenu kopiju 

-    ovjerenu izjavu ponu|a~a da nema smetwi u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerenu kopiju rje{ewa o upisu u sudski registar ne stariju od 60 dana 

-    uvjerewe od suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) 

-    uvjerewe suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starija od tri mjeseca 

-    opcija ponude 90 dana od dana otvarawa ponude 

-    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadwih 6 mjeseci 

-    ponu|enu cijenu u KM ili eurima 

-    sertifikat o kvalitetu robe 

-    uslove i na~in pla}awa 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha u 2004. i 2005. godini 

-    dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem i svaka stranica numerisana 

-    strani ponu|a~i dostavqaju one dokaze koji su im neophodni za u~e{}e na tenderima u wihovoj zemqi, ovjerene od nadle`nih organa dr`ave u kojoj imaju sjedi{te, odnosno ambasade, te dr`ave u kojoj strani dobavqa~ ima zastupnika 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskom dokumentu pod nazivom - ocjena tehni~kog dijela ponude 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada po lotu za tendersku dokumentaciju, bez PDV-a iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Srpski - bosanski - hrvatski 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

RiTE Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj: 62  ne otvaraj" (u dvije odvojene zatvorene koverte, u jednoj koverti op{ti i tehni~ki uslovi, a u drugoj komercijalni uslovi). Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapawa ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{ewa takve odluke. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka A.D.
    BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    / 54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA AD UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Milan Tomi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 422 

Faks: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Milan Tomi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 422 

Faks: 055/771-183 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Milan Tomi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 422 

Faks: 055/771-183 

_________________

PROCUREMENT NOTICE 

Goods 

Part I: PROCUREMENT ENTITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE PROCUREMENT ENTITY 

Organzation: Mine and thermoelectric power plant Ugljevik LLC - Ugljevik 

Contact Person: Milan Tomi}, BSc. in Mechanical Engineering 

Address: Ugljevik b.b. 

Postal Code: 76330 Ugljevik 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Telephone: 00387 55 774-600, ext 422 

Telefax: 00387 55 771-183 

I.2. ADDRESS FOR ADDITIONAL INFORMATION 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE COLLECTED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS FOR SUBMISSION OF BIDS/PARTICIPATION APPLICATION 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF PROCUREMENT ENTITY (Article 3. Act on Public Procurements - APP) 

I.5.a public utility 

I.5.b entity level 

Part II: SUBJECT OF AGREEMENT 

II.1. TYPE OF AGREEMENT 

Goods 

II.2. DO YOU PLAN THE CONCLUSION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32. APP) 

Yes 

II.3. NAME OR REFERENCE UNDER WHICH THE CURRENT AGREEMENT IS RECORDED WITH THE PROCUREMENT ENTITY 

Agreement No - Open procedure No. 62 

Procurement of Spare Parts for Mining Mechanisation in 2006 

II.4. PLEASE DESCRIBE THE SUBJECT OF
AGREEMENT 

Procurement of Spare Parts for Mining Mechanisation in 2006 

II.6. PLACE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS 

Mine and thermoelectric power plant Ugljevik 

II.7. LOTS 

No 

Bids may be submitted for: 

one lot, multiple lots, all lots 

II.8. ACCEPTABILITY OF BIDS WITH ALTERATIONS (Article 17 APP) 

Yes 

II.9 AGREEMENT DURATION OR COMPLETION TERMS 

12 months from Agreement award 

Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. BID GUARANTEE AMOUNT (Article 16. APP) 

1% of bidded job 

III.3. AGREEMENT PERFORMANCE GUARANTEE AMOUNT (Article 16. APP) 

5% 

III.5. PARTICIPATION REQUREMENTS - PERSONAL SITUATION (Article 23. APP) 

Companies registered for operations subject to this procedure, which shall be supported by certified valid documentation, and decision on entry into the court register with each attachment separately verified, except entities excluded from competition pursuant to Article 23 of the act on public procurements 

III.7. PARTICIPATION REQUIREMENTS - ECONOMIC AND FINANCIAL ELLIGIBILITY (Article 25. APP) 

-    Please submit name and proper address, as well as the unique identification number (original of certified photocopy) 

-    Certified bidder statement that no impediments exist pursuant to Article 23 of the act on public procurement 

-    Certified copy of decision on entry into Court Register, not older than 60 days 

-    Court certificate that no bankruptcy or liquidation procedure is instituted against the bidder 

-    Certificate on paidd taxes, not older than three months Article 23 of the act on public procurement 

-    Certificate on contribution payment (pension, disability and healthcare) court certificate that no criminal proceedings are instituted against the responsible person, not older than three months 

-    Bid option: 90 days after the day of bid opening 

-    Solvency Certicate issued by commercial bank (for the last six months) 

-    Offered price in KM or EUR 

-    Quality certificate for offered goods 

-    Terms and type of payment 

-    Please provide balance sheet and income statement for 2004 and 2005 

-    Bid documentation shall be arranged and marked by ordinal numbers, with each page numbered 

-    Foreign bidders shall submit evidence needed for tender participation in their counties, certified by relevant authorities of the country of registered office, i.e. embassy of the country where the foreign bidder have representation. 

III.8. PARTICIPATION REQUIREMENTS - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26. APP) 

Please submit within the tender documentation, as "Assessment of Technical Section of Bid" 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. AGREEMENT AWARD CRITERIA (Article 34, APP) 

b)    Economically most favourable bid in view of the following criteria (by reverse order) 

    1)    Price    participation 80% 

    2)    Terms and type of payment    participation 10% 

    3)    Delivery terms    participation 10% 

IV.3. PREFERENTIAL TREATMENT OF DOMESTIC BIDDER (Article 20. UPZ) 

Yes 

IV.4. REQUIREMENTS OF PROCUREMENT OF BIDDING DOCUMENTATION (Article 18 APP) 

Can be procured by immediatelly 

Compensation for bidding documentation per lot, if required (VAT excluded) KM 100 

IV.5. BID LANGUAGES 

If other languages dare acceptable - in addition to the official B&H languages (Article 8, APP) 

Serbian - Bosnian -Croatian 

IV.6. CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF BIDS/PARTICIPATION APPLICATION 

11. 10. 2006. (date) 10,00 (time) 

IV.7. MINIMUM BID SVALIDITY PERIOD TO BE OBSERVED BY THE BIDDER 

90 days after the closing date for bid submission 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. APP, Article 13. UPZ) 

RiTE Ugljevik, 11. 10. 2006. 11,00 

Part V: ADDITIONAL INFORMATION 

The bids shall be submitted in a sealed envelope with a note "Open Bidding Procedure, Tender No. 62- Do not open" (in two separate sealed envelopes: one with general dand technical terms and conditions, and the other with commercial terms and conditions). The Bidder's name shall be noted on the envelope. 

Incomplete and late bids shall not be considered. 

The Procurement Entity shall not bear any Bidder's cost in the open bidding procedure and shall retain the following rights: to accept the bid fully or in part, to reject any bid, to repeat or cancel the procedure or reject all bids before the agreement conlusion, where as no liability towards the Bidders shall arise. Also, the procurement Entity shall not be obliged to explain the reasons for such decision. 

The payments for purchase of bidding documentation may be effected to the following accounts: 

In KM: 55500100000074-38, Nova Banka Bijeljina 

Foreing currency account: 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka Ltd.
    BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    / 54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA AD UGLJEVIK
    UGLJEVIK 76330 

(1-11-11437-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TE UGLJEVIK AD
UGLJEVIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugljevik AD Ugljevik 

Kontakt osoba: Simiki} Milorad, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-239 

Fax: 055/771-516 

E-mail: miljan@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj: - Otvoreni postupak broj 81 

Nabavka opreme za potrebe rekonstrukcije kotla TE Ugljevik 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprema za potrebe rekonstrukcije kotla prema prilogu br. 6. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije prilog br. 6. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin Rudnika i TE Ugljevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bankarska garancija sa periodom validnosti opcije ponude + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina 

c)    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

d)    dokaz o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

e)    uvjerenje od nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa i jedinstveni identifikacioni broj, original ili ovjerena kopija 

-    opcija ponude 90 dana od dana otvaranja ponude 

-    dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha u 2005. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a) uvjerenje o kvalitetu robe 

b) listu glavnih isporuka u posljednje 3 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) mogu}nost isporuke po tra`enoj dinamici 

    2) cijena    u~e{}e 50% 

    3) tehni~ke karakteristike    u~e{}e 50% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 1.000 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

RZZP-RUDNIK I TE UGLJEVIK 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj: 81 - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{enja takve odluke. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeljina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka A.D.
    BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    / 54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA AD UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Rudnik i TE Ugljevik - AD Ugljevik 

Kontakt osoba: Mirkovi} Milan, dipl. ing. ma{, Miljanovi} Dragan, dipl. ing.ma{. 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-279, 055/774-331 

Fax: 055/771-516 

E-mail: miljan@spinter.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugljevik - AD Ugljevik 

Kontakt osoba: Pavlovi} Marica 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-284 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Rudnik i TE Ugljevik - AD Ugljevik 

Kontakt osoba: Komisija za javne nabavke 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

________________

PROCUREMENT NOTICE 

Goods 

Part I: PROCUREMENT ENTITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE PROCUREMENT ENTITY 

Organzation: Mine and thermoelectric power plant Ugljevik LLC - Ugljevik 

Contact Person: Milorad Simiki}, BSc. in Mechanical Engineering 

Address: Ugljevik 

Postal Code: 76330 Ugljevik 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Telephone: 00387 55 774-239 

Telefax: 00387 55 771-516 

E-mail: miljan@spinter.net 

I.2. ADDRESS FOR ADDITIONAL INFORMATION 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE COLLECTED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS FOR SUBMISSION OF BIDS/PARTICIPAITON APPLICATION 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF PROCUREMENT ENTITY (Article 3. Act on Public Procurements - APP) 

I.5.a public utility 

I.5.b entity level 

Part II: SUBJECT OF AGREEMENT 

II.1. TYPE OF AGREEMENT 

Goods 

II.2. DO YOU PLAN THE CONCLUSION OF THE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32. APP) 

No 

II.3. NAME OR REFERENCE UNDER WHICH THE CURRENT AGREEMENT IS RECORDED WITH THE PROCUREMENT ENTITY 

Agreement No. Open procedure No. 81 

Procurement of equipment for Ugljevik plant boiler room reconstruction 

II.4. PLEASE DESCRIBE THE SUBJECT OF AGREEMENT 

Equipment for boiler room reconstruction, as defined in attachment No.6 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR AGREEMENT VOLUME 

According to technical, specification of the bidding documentation, attachment No.6 

II.6. PLACE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS 

Mine and thermoelectric power plant Ugljevik - Warehouse 

II.7. LOTS 

No 

Bids may be submitted for one lot, all lots 

II.8. ACCEPTABILITY OF BIDS WITH ALTERATIONS (Article 17 APP) 

No 

II.9 AGREEMENT DURATION OR COMPLETION TERMS 

Period in 12 months and/or days 365 days (from Agreement award) 

Part III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. BID GUARANTEE AMOUNT (Article 16. APP) 

1.0% of bid value 

III.2. OTHER REQUIREMENTS RELATED TO BID GUARANTEE (Articles 16-17. UPZ) 

Bank guarantee with bid option validity + 30 days 

III.3. AGREEMENT PERFORMANCE GUARANTEE AMOUNT (Article 16. APP) 

5% of agreement value 

III.5. PARTICIPATION REQUREMENTS - PERSONAL SITUATION (Article 23. APP) 

a.    Certificate issued by a competent Court that the Bidder is not under bankruptey or liquidation procedure 

b.    Certificate issued by a competent Court that the Bidder has not been sentenced in the judicial procedure for violation of law in view of its operational conduct within five years 

c.    Certificate issued by a competent Court that no final judgment was awarded against the Bidder for a serious professional violation within five years 

d.    Evidence on pension, disability and healthcare contribution payment 

e.    Certificate on paid taxes issued by the competent tax administration 

III.6. PARTICIPATION REQUIREMENTS - CAPABILITY OF PERFORMANCE OF PROFESSIONAL ACTIVITIES (Article 24. APP) 

Certified photocopy of Decision of Entry into Court Register 

III.7. PARTICIPATION REQUIREMENTS - ECONOMIC AND FINANCIAL ELLIGIBILITY (Article 25. APP) 

-    Please submit name and proper address, as well as the unique identification number (original of certified photocopy) 

-    Bidd option: 90 days from the day of opening of bids 

-    Please submit balance sheet and income statement for the year 2005 

III.8. PARTICIPATION REQUIREMENTS - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Article 26. APP) 

a.    Quality Certificate for goods 

b.    List of important procurements in the last three years 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.2. AGREEMENT AWARD CRITERIA (Article 34, APP) 

b)    Economically most favourable bid in view of the following criteria (by reverse order) 

    1)    Possibility of delivery according to required schedule 

    2)    Price    participation 50% 

    3)    Technical characteristics    participation 50% 

IV.3. PREFERENTIAL TREATMENT OF DOMESTIC BIDDER (Article 20. UPZ) 

No 

IV.4. REQUIREMENTS OF PROCUREMENT OF BIDDING DOCUMENTATION (Article 18 APP) 

Can be procured by immediatelly 

Compensation for bidding documentation, if required KM 1,000 

IV.6. CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF BIDS/PARTICIPATION APPLICATION 

24. 10. 2006. (date) 10,00 (time) 

IV.7. MINIMUM BID SVALIDITY PERIOD TO BE OBSERVED BY THE BIDDER 

90 days after the closing date for bid submission 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

(in case of open procedure (Article 33. APP, Article 13. UPZ) 

24. 10. 2006 (date) 11,00 (time) 

Place: RZZP - MINES AND THERMOELECTRIC POWER PLANT UGLJEVIK 

Part V: ADDITIONAL INFORMATION 

The bids shall be submitted in a sealed envelope with a note "Open Bidding Procedure, Tender No. 81- Do not open". The Bidder's name shall be noted on the envelope. 

Incomplete and late bids shall not be considered. 

The Procurement Entity shall not bear any Bidder's cost in the open bidding procedure and shall retain the following rights: to accept the bid fully or in part, to reject any bid, to repeat or cancel the procedure or reject all bids before the agreement conlusion, where as no liability towards the Bidders shall arise. Also, the procurement Entity shall not be obliged to explain the reasons for such decision. 

The payments for purchase of bidding documentation may be effected to the following accounts: 

In KM: 55500100000074-38, Nova Banka Bijeljina 

Foreing currency account: 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka Ltd.
    BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    / 54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEK-
    TRANA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Annexe A 

I.2. CONTACT ADDRESS FOR ADDITIONAL INFORMATION 

Organisation: MINE AND THERMOELECTRIC POWER PLANT LLC UGLJEVIK 

Contact Person: Milan Mirkovi}, Bsc. in Mechanical Engineering 

Dragan Miljanovi}, Bsc. in Mechanical Engineering 

Address: Ugljevik bb 

Postal Code: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Telephone: 055/774-279, 055/774-331 

Fax: 055/771-516 

E-mail: miljan@spinter.net 

I.2. ADDRESS WHERE DOCUMENTATION CAN BE COLLECTED 

Organisation: MINE AND THERMOELECTRIC POWER PLANT LLC UGLJEVIK 

Contact Person: Marica Pavlovi} 

Address: Ugljevik bb 

Postal Code: 76330 

Town:: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

Telephone: 055/774-284 

I.2. ADDRESS FOR BID SUBMISSION 

Organisation: MINE AND THERMOELECTRIC POWER PLANT LLC UGLJEVIK 

Contact Person: Public Procurement Committee 

Address: Ugljevik bb 

Postal Code: 76330 

Town: Ugljevik 

Identification Number: 4400449490005 

(1-11-11438-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRSPKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Fax: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci zimske duboke cipele za pripadnike MUP-a RS 

Ugovor o nabavci zimske ~izme za pripadnike MUP-a RS 

Ugovor o nabvci ko{uqe duga~kih rukava za pripadnike MUP-a RS 

Ugovor o nabavci zimskih pantalona za pripadnike MUP-a RS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka zimske duboke cipele 

LOT 2 Nabavka zimske ~izme 

LOT 3 Nabavka ko{uqa duga~kih rukava 

LOT 4 Nabavka zmskih pantalona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 - 4300 pari (cca 350.000,00 KM) 

LOT 2 -   320 pari (cca 45.000,00 KM) 

LOT 3 - 4300 komada (cca 120.000,00 KM) 

LOT 4 - 4300 komada (cca 140.000,00 KM) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin MUP-a Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

31. 12. 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba dostavi bezuslovno bankovnu garanciju za ozbiqnost i osigurawe ponude datu na iznos LOT 1= 5.000,00 KM , LOT 3 =2.000,00 KM, LOT 4=2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcije ponude plus 30 dana 

Garancija se dostavqa prije krajweg roka za podno{ewe ponuda 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoqnijeg ponu|a~a dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju na iznos od 10% vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/ovjerena kopija  

-    jedinstveni identifikacioni broj/ovjerenu kopiju 

-    poreski identifikacioni broj/ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim porezima sa/uvjerewem poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivawe, ovjerene kopija (ne starija od 90 dana), (rok se ra~una od datuma izmirewa obaveza) 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih-zakqu~no sa 30. 6. 2006./zavod za zdravstveno osigurawe ovjerenu kopiju (uvjerewe ne starije od 90 dana) 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe-zakqu~no sa 30. 6. 2006./zavod PIO ovjerena kopija (uvjerewe ne starije od 90 dana) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili lividacije/dokaz registarskog suda, ovjerenu kopiju, ne stariju od 90 dana 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pravosna`nom presudom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je predhodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (uvjerewe se ne odnosi na odgovorno lice) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa uspjeha (uslov: pozitivan finansijski rezultat) 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka sa potvrdama primalaca izvr{enih u posledwe dvije godine o vrijednostima i datumima prijema    

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, (obavezno dostaviti uvjerewe Privredne komore Republike Srpske ili BiH) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti odmah po objavqivawu javnog oglasa.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 i LOT 2     11. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova 

LOT 3 i LOT 4    12. 10. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Bawa Luka, Desanke Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{titi nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za komunikacije 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net  

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-370 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net  

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove, na koverti obavezno napisati "PONUDA ZA LOT - "NE OTVARAJ" 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

(1-11-11439-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
DR@AVNA GRANI^NA SLU@BA
SARAJEVO - LUKAVICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti 

Dr`avna grani~na slu`ba 

Kontakt osoba: Danijal Gani} 

Adresa: Vuka Karad`i}a bb 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Sarajevo-Lukavica 

Identifikacioni broj: 4200416170006 

Telefon: 057/320-345, 320-346 

Fax: 057/320-371 

E-mail: logistika.@dgs.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovljeni otvoreni postupak za sukcesivnu isporuku goriva po lokacijama 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka goriva na benzinskim stanicama za slu`bena vozila DGS-a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Procijenjena vrijednost ugovora po lokacijama dana je u ta~ki II.6. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ponude se dostavljaju za jednu, vi{e ili za sve lokacije. 

Mjesto sukcesivne isporuke goriva, sa procijenjenom vrijednosti na godi{njem nivou su benzinske stanice na slijede}im lokacijama: 

Sarajevo - Lukavica    175.000,00 KM 

Aerodrom Banja Luka    15.000,00 KM 

Aerodrom Tuzla    15.000,00 KM 

Bijeljina    135.000,00 KM 

Brod        40.000,00 KM 

Ora{je        50.000,00 KM 

Trebinje    40.000,00 KM 

Gradi{ka    134.000,00 KM 

Novi Grad    45.000,00 KM 

Velika Kladu{a    50.000,00 KM 

Vi{egrad    95.000,00 KM 

Fo~a        50.000,00 KM 

Iza~i}/Biha}    50.000,00 KM 

Kazaginac/Tomislavgrad    60.000,00 KM 

Grude        45.000,00 KM 

Tar~in        25.000,00 KM 

Gacko        20.000,00 KM 

Bile}a        20.000,00 KM 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jednu, vi{e ili za sve lokacije. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period trajanja do 31. 12. 2007. godine  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za izvr{enje ugovora izabrani ponu|a~ du`an je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom dospije}a 15. 1. 2008. godine 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca 

1)    uvjerenje nadle`nog suda-organa da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u poslednjih pet godina 

2)    uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti, uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 

3)    potvrdu nadle`ne porezne uprave da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

4)    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

5)    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za PIO/MIO 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 

1.    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja i registracije za PDV 

2.    ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda o solventnosti izdata od mati~ne poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Potvrdu nadle`ne institucije o kvalitetu goriva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu slijede}ih kriterija: 

1.    cijena    80% 

2.    broj lokacija za koje se ponuda podnosi    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama DGS BiH Sarajevo - Lukavica,  Vuka Karad`i}a bb, soba 5a, u vremenu od 9,00 do 17,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu , a upla}uje se na ‘iro ra~un: RAZVOJNA BANKA AD   BANJA LUKA - FILIJALA LUKAVICA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN: 562- 012- 0000084588 

SVRHA UPLATE: TENDERSKA DOKUMENTACIJA DGS BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 28 dana od datuma objave u "Slu`benom glasniku BiH", do 17,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 20. 10. 2006.godine u 13,00 sati u prostorijama glavnog sjedi{ta DGS BiH, Sarajevo - Lukavica, Vuka Karad`i}a bb, sala za sastanke. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za gorivo", na adresu: 

DR@AVNA GRANI^NA SLU@BA BiH, Vuka Karad`i}a bb , 71123 Sarajevo - Lukavica. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. 

Ponu|a~ mo`e u jednoj koverti dostaviti ponude za vi{e lotova, s tim da ponuda za svaki lot pojedina~no mora biti u posebnoj, zatvorenoj koverti, s naznakom lota na koji se odnosi. U ovom slu~aju op{ta dokumentacija o ispunjavanju uslova zajedni~ka je za sve lotove i dostavlja se samo u jednom primjerku. 

Ugovorni organ zadr`avo pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-11440-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 003-07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. oec. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcusnab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 003-07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku sredstva i pribora za odr`avanje higijene i ~isto}e za potrebe vi{e O.J. KCUS u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

130 lotova (pozicija) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova, sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja, te koja prilo`e svu tra`enu dokumetnaciju iz sadr`aja ponude tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena jedini~na cijena    u~e{}e 80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 10% 

    3)    broj zaposlenih    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da,10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine u 16,00 sati, KCUS, TEB, soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS, TEB, soba 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 15,00 sati, uz dokaz da ste uplatili iznos od 50,00 KM na ra~un KCUS (ra~un broj 129-101-10000879-49 kod HVB Central profit banke, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za tender broj 003-07). 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol KCUS, objekat TEB, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faksa 

- "Javno nadmetanje za tender broj 003-07" 

- "Ne otvaraj - otvara komisija" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu zadr`ava pravo tra`iti od dobavlja~a dodatnu dokumentaciju, u skladu sa ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11444-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RUDNIK UGLJA "GRA^ANICA" D.O.O.
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. 

Kontakt osoba: Zahirovi} Senad, tehni~ki direktor 

Adresa: Humac bb 

Po{tanski broj: 70240 

Grad: Gornji Vakuf - Uskoplje 

Identifikacioni broj: 4236108330005 

Telefon: 030/252-495 i 030/281-435 

Fax: 030/252-495 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne namjerava se zaklju~iti okvirni sporazum 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje broj 01.1-20-268/2006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

POLOVNI GREDER 

- u ispravnom stanju 

- starosti do 10 godina 

- snaga motora 130-140 KW 

- tri osovine 

- dva no`a za ravnanje - prednji i srednji 

- zglobni 

- te`ina ma{ine 15 000 d0 16 000 kg 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan polovan greder 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji za PDV kod UIO za doma}e ponu|a~e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1. cijena    30% 

2. na~in pla}anja    30% 

3. kvaliteta ponu|ene robe    20% 

4. duljina garantnog roka    10% 

5. rok isporuke    5% 

6. dosada{nja saradnja i iskustvo s dobavlja~em    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 6. 10. 2006. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada zaa tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i izdaje se na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ }e u roku od tri dana dostaviti tendersku dokumentaciju. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un broj 1020170000009666 Union banka Bugojno 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 10,00 sati 

Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. Humac bb, Gornji Vakuf - Uskoplje, kancelarija pomo}nika direktora 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nepotpune i nablagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak" - Nabavka polovnog gredera - Ne otvaraj - se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu Javno preduze}e Rudnik uglja "Gra~anica" d.o.o. Humac bb, Gornji Vakuf - Uskoplje 70240. 

(1-11-11448-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA USTANOVA
"SOCIJALNO PEDAGO[KA @IVOTNA ZAJEDNICA"
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Socijalno pedago{ka ‘ivotna zajednica" (JU SP@Z) 

Kontakt osoba: Mirjana Vukovi} 

Adresa: Vasif-bega Bi{}evi}a 15, Protokol - soba 1 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263177030002 

Telefon: 037/223-566 

Fax: 037/222-479 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou, na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci mesnih prera|evina 

LOT 2    Ugovor o nabavci mlijeka i mlije~nih prera|evina 

LOT 3    Ugovor o nabavci vo}a i povr}a 

LOT 4    Ugovor o nabavci pile}eg mesa 

LOT 5    Ugovor o nabavci svje`eg mesa 

LOT 6    Ugovor o nabavci kruha i pekarskih proizvoda 

LOT 7    Ugovor o nabavci ostalih prehrambenih proizvoda 

LOT 8    Ugovor o nabavci i isporuci kancelarijskog
        materijala 

LOT 9    Ugovor o nabavci i isporuci sredstava za ~i{}enje i
        odr`avanje higijene 

LOT 10    Ugovor o nabavci i isporuci lo` ulja i plina u
        bocama 

LOT 11    Ugovor o nabavci i isporuci gra|evinskog materijala
        za odr`avanje zgrada 

LOT 12    Ugovor o nabavci HTZ opreme 

LOT 13    Ugovor o nabavci goriva za slu`bena vozila 

LOT 14    Ugovor o vr{enju usluga renoviranja 2 stana u
        Biha}u, Ozimice 1 

LOT 15    Ugovor o vr{enju usluga tehni~kog pregleda,
        odr`avanja i popravki motornih vozila 

LOT 16    Ugovor o vr{enju usluga odr`avanja vatrogasnih
        aparata i hidrantne mre`e 

LOT 17    Ugovor o vr{enju usluga odr`avanja zgrada
        (vodovod, elektro, bravarske, gra|evinske itd.) 

LOT 18    Ugovor o vr{enju usluga odr`avanja kotlovnice 

LOT 19    Ugovor o vr{enju usluga odr`avanja fotokopirnih i
        telefaks aparata, telefona i telefonske centrale,
        ra~unara, ra~unarske opreme i {tampa~a 

LOT 20    Ugovor o vr{enju usluga odr`avanja ma{ina, ure|aja
        i aparata 

LOT 21    Ugovor o vr{enju gra|evinskih radova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka/isporuka mesnih prera|evina 

LOT 2    Nabavka/isporuka mlijeka i mlije~nih prera|evina 

LOT 3    Nabavka/isporuka vo}a i povr}a 

LOT 4    Isporuka/nabavka pile}eg mesa 

LOT 5    Isporuka/nabavka svje`eg mesa 

LOT 6    Isporuka/nabavka kruha i pekarskih proizvoda 

LOT 7    Isporuka/nabavka ostalih prehrambenih proizvoda 

LOT 8    Isporuka/nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 9    Isporuka/nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje
        higijene 

LOT 10    Isporuka/nabavka lo` ulja i plina u bocama 

LOT 11    Isporuka/nabavka gra|evinskog materijala za
        odr`avanje zgrada 

LOT 12    Isporuka/nabavka HTZ opreme 

LOT 13    Nabavka goriva za slu`bena vozila 

LOT 14    Renoviranje dva dvosobna stana; nabavka i
        ugradnja plasti~ne stolarije i molerski radovi 

LOT 15    Vr{enje usluga tehni~kog pregleda, odr`avanja i
        popravki motornih vozila 

LOT 16    Odr`avanje vatrogasnih aparata i hidrantne mre`e 

LOT 17    Odr`avanje zgrada (vodovod, elektro, bravarske,
        gra|evinske itd.) 

LOT 18    Odr`avanje kotlovnice 

LOT 19    Odr`avanje fotokopirnih i telefaks aparata, telefona i
        telefonske centrale, ra~unara, ra~unarske opreme i
        {tampa~a 

LOT 20    Odr`avanje ma{ina, ure|aja i aparata 

LOT 21    Ma{insko ravnanje zemlji{ta, nabavka i ugradnja
        kamena za ogradu, nabavka i nasipanje humusa u
        ogra|ene ba{~e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupne vrijednosti, koli~ine i uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji, datoj po lotovima 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna ustanova "Socijalno pedago{ka ‘ivotna zajednica" Biha}, Vasif-bega Bi{}evi}a 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje sa potpisivanjem ugovora i zavr{ava sa 31. 12. 2006. godine za sve lotove izuzev za LOT 14 i 21 ~iji je rok 60 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem, poreznim i PDV brojem 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama zaklju~no sa mjesecom martom 2006. godine 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja zaklju~no sa mjesecom martom 2006. godine 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u otvorenom postupku za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija (izjava ponu|a~a ima zna~aj dokaznog sredstva)     

-    originalna specifikacija proizvoda sa opisom, jedini~nom i ukupnim cijenama sa ura~unatim PDV-om 

-    opcija ponude maksimalno 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

Stranice ponude moraju biti numerisane, uredno slo`ene, ozna~ene rednim brojem na na~in kako je to navedemo u ovom poglavlju. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovnih banaka o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8, LOT 9, LOT 10, LOT 11, LOT 12 i LOT 13 izjava ponu|a~a da }e u roku od 24 sata po pozivu naru~ioca vr{iti isporuku proizvoda. 

Za LOT 15, LOT 16, LOT 17, LOT 18, LOT 19 i LOT 20 izjava ponu|a~a da }e u roku od 24 sata po pozivu naru~ioca vr{iti uslugu odr`avanja. 

Za LOT 14 i 21 opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 90% 

    2)    rok isporuke, izvr{ene usluge - radova    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti u sjedi{tu ugovornog organa. Adresa: Vasif-bega Bi{}evi}a 15, Protokol-soba 1, kontakt osoba Mirjana Vukovi}, do 10. 10. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

JU SP@Z, Biha}, Vasif-bega Bi{~evi}a 15, II kat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ukoliko postoje uglovi navedeni u ~lanu 14. UPZ, ZJN, naru~ilac zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje i dodatnih informacija, u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od strane naru~ioca, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacija najkasnije 7 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 4. 10. 2006. godine ili dostavljanjem pisma na fax broj: 037/222-479. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na robu, usluge ili radove naru~ilac }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, naru~ilac ima pravo da odbaci ponudu. 

Naru~ilac tako|er zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst ovog obavje{tenja objavljuje se u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-11450-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI
ODLUKA BROJ D-01-2391-1/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Miljenko Bo{njak 

Adresa: Tvrtka Milo{a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270280004 

Telefon: 036/445-120 

Fax: 036/445-111 

E-mail: miljenko.bosnjak@post.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavi usluge otvorenim postupkom D-01-2391-1/06 

LOT 1  Tipski stolovi za po{tare - kom. 45 

LOT 2  [alterskih i obi~nih stolica - kom. 137+88 i 

LOT 3  Po{tanske torbe - kom. 91 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je nabava tipskih stolova za po{tare, {alterske i obi~ne stolice i po{tanske torbe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te [iroki Brijeg, Trn bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 60 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo, gdje original nije stariji od tri mjeseca 

-    ovjerenu fotokopiju identifikacijskog broja 

-    uvjerenje o registraciji PDV-a (za obveznike PDV-a) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorna osoba ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|ena za bilo koje kazneno djelo iz osnova zlouporabe propisa u posljednjih pet godina 

-    potvrdu nadle`ne porezne uprave da nema neizmirenih obveza po osnovu dospjelih poreza 

-    potvrdu da su izmireni doprinosi za zdravstveno i mirovinsko-invalidsko osiguranje 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Referentna lista glavnih izvr{enih u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Kriterij najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, sukladno ~l. 34, St. (1) pod b) Zakona o javnim nabavkama BiH 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za javno nadmetanje se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na adresi Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar, ured Protokola broj 31 uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un broj: 3381002202006334 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije. Zainteresirani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti po{iljka i kopiju dokaza o uplati naknade od 50,00 KM, na adresu ugovornog tijela nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj omotnici na adresu ugovornog tijela s naznakom "Ne otvaraj, ponuda za otvoreni postupak, tender broj D-01- 2391-1/06". U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 10. 10. 2006. do 12,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzete u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 10. 2006. u 12,00 sati 

Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Uprava Dru{tva 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena op}a dokumentacija mora biti u originalu, koji nije stariji od tri mjeseca, ili fotokopiji originala (koji nije stariji od tri mjeseca) ovjerenoj od strane nadle`nog organa. 

(1-11-11454-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DOM ZDRAVLJA ZVORNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja Zvornik 

Kontakt osoba: ^uturi} Drago 

Adresa: Sime Peri}a 2 

Po{tanski broj: 75400 

Grad: Zvornik 

Identifikacioni broj: 4401544690000 

Telefon: 056/585-662 

Fax: 056/211-114 

E-mail: dzzvornik@rstel.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka ugovornog organa o pokretanju postupka dodjele ugovora br. 758/06. od 30. 8. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg dobavlja~a za nabavku roba, usluga i radova na izgradnji toplovodne kontejner kotlovnice sa pripadaju}im gra|evinskim, ma{inskim i elektro radovima na el. ulje i prirodni gas kapaciteta 500 kW. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U krugu i zgradi Doma zdravlja Zvornik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana po potpisu ugovora sa najpovoljnijim ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1) cijena    40% 

    2) kvalitet    20% 

    3) reference    20% 

    4) na~in i uslovi pla}anja    10% 

    5) rok isporuke    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponude mogu podnijeti samo ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju od ugovornog organa Doma zdravlja Zvornik. Da bi se preuzela tenderska dokumentacija potrebno je da ponu|a~ podnese pismenu prijavu i prilo`i uplatnicu na nepovratan iznos od 200,00 KM upla}en na ra~un 555-006-00292527 kod Nove banke Zvornik, svrha pla}anja "otkup tenderske dokumentacije za javne nabavke". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 10. 2006. godine u 8,00 sati 

Restoran Doma zdravlja Zvornik 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti s naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ", li~no ili na adresu Doma zdravlja Zvornik, Sime Peri}a 2, 75400 Zvornik. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, kao i poni{titi javni poziv ili sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost niti je obavezan objasniti razloge takve odluke. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje su potpune i blagovremene. 

(1-11-11458-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TA BOLNICA NEVESINJE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica Nevesinje 

Kontakt osoba: Lazovi} Lazar 

Adresa: Nemanjina bb 

Po{tanski broj: 88280 

Grad: Nevesinje 

Identifikacioni broj: 4401396480009 

Telefon: 059/601-124 

Fax: 059/601-124 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Ugovor o nabavci ekstra lakog lo`-ulja za grijanje 

2.    Ugovor o nabavci goriva za slu`bena vozila 

3.    Ugovor o nabavci ulja (maziva) za slu`bena vozila 

4.    Ugovor o nabavci guma za slu`bena vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Nabavka ekstra lakog lo`-ulja za grijanje 

2.    Nabavka goriva za slu`bena vozila 

3.    Nabavka ulja (maziva) za slu`bena vozila 

4.    Nabavka guma za slu`bena vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za lotove 1, 3 i 4 skladi{ta Op{te bolnice Nevesinje, ul. Nemanji}a bb, a za LOT 2 benzinska pumpa ponu|a~a na podru~ju op{tine Nevesinje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1  Ekstra lako lo`-ulje za grijanje 

LOT 2  Gorivo za slu`bena vozila 

LOT 3  Ulja (maziva) za slu`bena vozila 

LOT 4  Gume za slu`bena vozila 

Ponu|a~i mogu konkurisati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci (sukcesivna isporuka robe) od dana zaklju~enja ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    uz ponudu je obavezno dostaviti garanciju za ponudu u iznosu od 2.000,00 KM 

-    realizacija garancije }e nastupiti u skladu sa ~l. 16. stav 3. UPZ 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija se daje na rok va`enja ponude (90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u visini 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`enja ugovora + 30 dana. Garancija pokriva naknadu svake {tete i tro{kova koje mo`e imati ugovorni organ u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci za period va`enja ugovora + 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Rok va`nosti garancije: period va`enja ugovora plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~l. 23. ZJN, a dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca od dana objave javne nabavke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-faksa, identifikacionim brojem i imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerene kopije rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima za pravna lica, odnosno rje{enje o obavljanju samostalne djelatnoti za fizi~ka lica 

-    pismena punomo} za potpisnika ponude da zastupa ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude sa izjavom odgovornog lica kod kojih banaka ponu|a~ ima otvorene ra~une sa brojevima ra~una 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referentna lista - lista glavnih isporuka 

-    podaci o robi sa naznakom proizvo|a~a, zemljom porijekla i ostalim karakteristikama sa ukupnom cijenom u KM 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju uslova ponude u pogledu rokova isporuke i uslova pla}anja navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljede}im potkriterijima: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    referentna lista ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 14,00 ~asova kod kontakt osobe uz prilo`eni dokaz o uplati 20 KM naknade za tendersku dokumentaciju po jednom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju do 11. 10. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u prostorijama Bolnice dana 11. 10. 2006. godine prema sljede}em redoslijedu: 

LOT 1 u 11,30 ~asova 

LOT 2 u 12,00 ~asova 

LOT 3 u 12,30 ~asova 

LOT 4 u 14,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e, na osnovu pismenog zahtjeva, preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 14,00 ~asova u upravnoj zgradi Op{te bolnice Nevesinje, kod kontakt osobe, ul. Nemanji}a bb, uz prilaganje uplatnice u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, na nepovratni iznos od 20 KM po jednom lotu upla}en na ‘iro ra~un Op{te bolnice Nevesinje broj: 562-008-00002996-39 kod Razvojne banke u Nevesinju (navesti broj i naziv lota za koji se otkupljuje tenderska dokumentacija). 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, brojem telefona i faksa i sa naznakom "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", sa brojem i nazivom lota sa kojim ponu|a~ u~estvuje na tenderu, li~no na protokol Op{te bolnice Nevesinje, Nemanji}a bb, ili preporu~eno po{tom, a primaju se do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj navesti broj i naziv lota. 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova dokazi o ispunjavanju uslova tendera u originalu ili ovjerenoj fotokopiji uz jedan lot dovoljni su za sve lotove. 

Sva uz ponudu dostavljena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerena fotokopija slo`ena po redoslijedu ponuda datih u originalnoj tenderskoj dokumentaciji preuzetoj od ugovornog organa. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Op{ta bolnica Nevesinje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Ugovorni organ zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-11483-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
[UMARSTVO "PRENJ" D.D. KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic 

Kontakt osoba: Prevljak Rasim 

Adresa: Sarajevksa broj 31 

Po{tanski broj: 88400 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227243630001 

Telefon: 036/727-515 

Fax: 036/727-515 

E-mail: prenj@bih.net.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj P-1524/06 od 31. 7. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4    Rezervni dijelovi zglobnog traktora LKT-81 

LOT 5    Rezervni dijelovi buldo`era CAT 6 

LOT 8    Rezervni dijelovi za terenska vozila - OPEC
        CAMPO, NISSAN, TOYOTA, BERTONE 

LOT 10    Traktorske i autgume i lanci za gume 

LOT 13    Usluge osiguranja vozila i radnika 

LOT 14    Usluge prevoza i utovara oblovine 

LOT 15    Kancelarijski materijal i pribor 

LOT 17    Repromaterijal za potrebe mehani~ke radionice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Konjic 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i ssve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2006. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni ili lividacioni postupak 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina  

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za PIO, osiguranje ne starije od 3 mjeseca  

5.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da uz izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza ne starije od tri mjeseca 

6.    potvrda o solventnosti izdata od strane poslovne banke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

2.    kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 40% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

    3) na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    4) na~in i rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 9. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 4, LOT 5  i LOT 8 - 11. 10. 2006. godine u 10,00 sati 

LOT 10 -  11. 10. 2006. godne u 10 sati i 30 minuta 

LOT 13 -  11. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

LOT 14, LOT 15 i LOT 17 - 11. 10. 2006. godine u 11 sati i 30 minuta 

Konjic 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerisana.  

Ra~un za uplatu sredstava za otkup tenderske dokumentacije broj 1020080000001377 kod Union banke, svrha doznake: javno nadmetanje. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se u prostorijama [umarstva "Prenj" d.d. Konjic, Sarajevska 31. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" i brojem lota na protokol preduze}a [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic, Sarajevska 31, 88400 Konjic. 

Na pole|ini koverte nazna~iti adresu, broj faksa i broj telefona ponu|a~a. 

Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a neblagovremeno prispjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti javno nadmetanje u bilo koje vrijeme prije zaklju~enja ugovora. 

Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost, niti je obavezan objasniti razlog takve odluke. 

(1-11-11490-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA"
D.O.O. ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. "[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc, tel./fax 032/877-305 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/877-303 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 56/06 

Broj protokola:_____/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka sto~ne hrane za potrebe J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u prilogu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivnim isporukama P.J. Olovo; J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25, Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti. 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema opadaju}em redoslijedu: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2. uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3. vremenski rokovi realizacije isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponude u skladu sa ~lanom 35. ZJN i u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 11,00 sati, Zavidovi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obvezno nazna~iti: "Javno nadmetanje broj 56/06, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-11491-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA"
D.O.O. ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. "[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc, tel. 032/877-305 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/877-303 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 55/06 

Broj protokola:_____/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka plo~ica za numeraciju trupaca za potrebe J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivnim isporukama u centralno skladi{te J.P. "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje tri godine 

-    referenc lista ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema opadaju}em redoslijedu: 

    1. ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2. uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 30% 

    3. vremenski rokovi realizacije isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati, Zavidovi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Ponude dostaviti odvojeno u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

4.    Na koveti uz punu adresu ponu|a~a obvezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 55/06, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-11492-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-079/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. 033/751-214, 

Ezedin Livnjak, tel. 033/751-233 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo (AD) 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-079/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme i to: sabirni~ki rastavlja~i 110 kV; linijski rastavlja~i 110 kV; jednopolni rastavlja~ zemljospojnik 72,5 kV; sabirni~ki rastavlja~i 35 kV, 24 kV i 12 KV, a sve prema tehni~kim karakteristikama koje su navedene u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. Sabirni~ki rastavlja~i 110 kV (9 kom.) 

2. Linijski rastavlja~i 110 kV (3 kom.) 

3. Sabirni~ki rastavlja~i 35 kV - vanjska monta`a (4 kom.) 

4. Jednopolni rastavlja~ zemljospojnik 72,5 kV (1 kom.) 

5. Sabirni~ki rastavlja~ 12 kV  - za unutra{nju monta`u (1 kom.) 

6. Sabirni~ki rastavlja~ 24 kV - za unutra{nju monta`u (1 kom.) 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ani su u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca -Reljevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

120 dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 3.500,00/ 1.789,50 EUR; 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane "ELEKTROPRIJENOS BiH"  A.D. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti opreme 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovoru u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine: prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavalja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 25 stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju tra`enih uslova; za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljedne tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 26 stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i  Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/ naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda. 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%): 

1)    cijena, na~in pla}anja, rok isporuke robe/opreme 

2)    kori{tenje preferencijalnog tretmana doma}eg isporu~ioca robe/opreme 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30 %): 

1)    osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2)    dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje i sl.) 

3)    tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

4)    funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvoda~a/izvo|a~a i tipa proizvoda 

5)    postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~l. 20 stav (1) ta~ke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda, u skladu sa ~lanom 35 ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji  je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe/opreme br. 10304 - 079/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenosa BiH A.D. Banja  Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17% PDV (8,50) = 58,50 KM/ 30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una 540011001416, SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-079/06. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 1290079403671162, sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-079/06; valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. 

Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-079/06, ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 19. 10. 2006. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: ELEKTROPRIJENOS BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponude ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 19. 10. 2006. godine u 13,00 sati, u prostorijama ELEKTROPRIJENOS a.d. B. Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br. 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9 ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka 1.1). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-11501-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: za pravna pitanja Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vla~i} Sabina, [kobalj Semir i Kurti} Ismail 

Adresa: La Benevolencija 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/664-211, lokal 356 za pravna lica, 033/442-808  za komercijalne elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

Javni subjekt iz ~lana 3. stav 1. pod a. Zakona o javnim nabavkama BiH  

Upravni organ - kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka policijskih uniformi 

LOT 1    Uniforma za policiju (kratka jakna sa amblemima,
        pantalone, ko{ulja dugi rukav, d`emper, {apka,
        kravata, plitke cipele, zimske duboke cipele, podloge
        za ~inove) 

LOT 2    Uniforma za pripadnike Odjeljenje za KDZ
        (kombinezon, prsluk, pantalone, ko{ulja dugi rukav,
        majica kratki rukav, ka~ket, cipele duboke, ~izme) 

LOT 3    Goroteks odijela za vodi~e slu`benih pasa za
        pripadnike Jedinice za podr{ku 

LOT 4    Uniforme za bicikliste (jakna, pantalone duge i
        kratke, majica kratkih rukava, majica sa rol
        kragnom, rukavice, kaciga, biciklisti~ke cipele,
        specijalni prsluk, za{titne nao~ale) 

LOT 5    Plo~ice sa imenom i prezimenom 

Prema specifikaciji koli~ina datih u tenderskoj dokumentaciji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka policijskih uniformi 

LOT 1    Uniforma za policiju (kratka jakna sa amblemima,
        pantalone, ko{ulja dugi rukav, d`emper, {apka,
        kravata, plitke cipele, zimske duboke cipele, podloge
        za ~inove) 

LOT 2    Uniforma za pripadnike Odjeljenje za KDZ
        (kombinezon, prsluk, pantalone, ko{ulja dugi
        rukav, majica kratki rukav, ka~ket, cipele duboke,
        ~izme) 

LOT 3    Goroteks odijela za vodi~e slu`benih pasa za
        pripadnike Jedinice za podr{ku 

LOT 4    Uniforme za bicikliste (jakna, pantalone duge i
        kratke, majica kratkih rukava, majica sa rol
        kragnom, rukavice, kaciga, biciklisti~ke cipele,
        specijalni prsluk, za{titne nao~ale) 

LOT 5    Plo~ice sa imenom i prezimenom 

Prema specifikaciji koli~ina datih u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat MUP-a Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaki lot je nezavisan za evaluaciju i ugovaranje. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - ponovljeni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovor vr{it }e se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz primjenu potkriterija: 

1. cijena    40% 

2. rok isporuke proizvoda    20% 

3. rok i na~in pla}anja    10% 

4. garantni rok za isporu~ene proizvode    10% 

5. reference ponu|a~a    10% 

6. kvalitet    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podru{ku, soba broj 14,  Zmaja od Bosne 9. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom: "Ne otvaraj - ponuda za nabavku policijskih uniformi (navesti lot na koji se odnosi ponuda)" dostavljati na adresu Zmaja od Bosne 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 10. 10. 2006. godine do 13,00 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 14,00 sati, 

Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobra}aj. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 

129-101-10000885-31, depozitni ra~un Kantona Sarajevo 

(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077) 

(1-11-11504-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Fedracija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton, Ministarstvo unutra{njih poslova, Tuzla 

Kontakt osobe: D`ambi} Ajid, Ivanovi} Stjepan, Jahi} Kemal 

Adresa: Turalibegova bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209515160001 

Telefon: 035/250-672, 250-463, 255-542 

Fax: 035/250-072 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka: 

LOT 1 Putni~ko vozilo 

LOT 2 Putni~ko vozilo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Putni~ko vozilo    kom. 3 

LOT 2    Putni~ko vozilo    kom. 6 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MUP TK-a Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1. naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

2. ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava o glavnim isporukama dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine  

2.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, njegovu opremljenost  i osposobljenost za servisiranje vozila 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60 bodova 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20 bodova 

    3) uslovi pla}anja    u~e{}e 10 bodova 

    4) garantni rok    u~e{}e 10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama MUP-a TK-a, Sektor za podr{ku u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz predo~enje uplatnice. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM za svaki pojedina~ni lot i upla}uje se na bud`etski ra~un TK broj 132-100-02560000-80, vrsta prihoda 722 631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094 otvorenog kod Tuzlanske banke dd Tuzla. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj" - Ponuda za javno nadmetanje za nabavku (navesti za koji se od lotova dostavlja ponuda) dostaviti na adresu MUP TK Tuzla, Turalibegova bb - Sektor za podr{ku. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 9. 10. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Vremenski period va`enja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama MUP-a TK-a. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a  

(1-11-11508-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 44/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Drnda Nermin, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/668-260 

Fax: 033/668-258 

E-mail: nermind@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kanalizacionog materijala: 

LOT 1    Kanalizacione daktilne cijevi i fazonski komadi sa
        spojnim i zaptivnim materijalom 

LOT 2    Poliesterske centrifugalne cijevi, spojni materijal i
        ogranci za priklju~ke 

LOT 3    Cijevi kerami~ke, lukovi i ra~ve 

LOT 4    Betonske i drena`ne cijevi, {ahtovi i ivi~njaci 

LOT 5    Oprema na kanalizacionim objektima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kanalizacionog materijala: 

LOT 1    Kanalizacione daktilne cijevi i fazonski komadi sa
        spojnim i zaptivnim materijalom: Tyton spoj profila
        od DN 150 mm do DN 1000 mm 

LOT 2    Poliesterske centrifugalne cijevi, spojni materijal i
        ogranci za priklju~ke; profila od DN 150 mm do DN
        1200 mm 

LOT 3    Cijevi kerami~ke, lukovi i ra~ve; profila od DN 100
        mm do DN 250 mm 

LOT 4    Betonske i drena`ne cijevi, {ahtovi i ivi~njaci;
        profila od DN 150 mm do DN 900 mm, betonske
        cijevi sa brtvom profila od DN 200 mm do DN 1200
        mm, drena`ne betonske cijevi profila od DN 150
        mm do DN 300 mm, betonski, armirano-betonski
        {ahtovi Æ 800 i Æ 1000 

LOT 5    Oprema na kanalizacionim objektima; daktilni
        poklopci za kanalizacione {ahtove otvora Æ 600 mm
        polute{kih poklopaca nosivosti do 250 KN, gusanih
        re{etki, penjalica, talo`nika, kvadratnih i okruglih
        umetaka za slivnike nosivosti do 400 KN 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne koli~ine date u specifikaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za sve pojedina~ne ugovore vrijednosti ve}e od 100.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO  da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje sa 30. 6. 2006. godine 

5.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza sa 30. 6. 2006. godine 

6.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 100.000,00 KM 

7.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

8.    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikati proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    lista izvr{enih isporuka armatura ponu|a~a sa vrijednostima i primaocima za period 2005 - 2006. godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) kvalitet    u~e{}e    30% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    22% 

    3) cijena    u~e{}e    20% 

    4) reference    u~e{}e    10% 

    5) dosada{nje iskustvo sa proizvodom    u~e{}e    8% 

    6) rok isporuke robe    u~e{}e    5% 

    7) dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 6. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti 20,00 KM po lotu i to kod "HVB Central Profit banke" d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na glavnoj blagajni Preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/649-932 (Halilovi} A.), 033/237-655 lok. 243 (Kamenica E.) 

Fax: 033/534-886 

E-mail: admirh@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 lok. 219 

Fax: 033/204-575 

E-mail: aidak@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Pogon "Kanalizacija", soba broj 20 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-11520-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 43/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Drnda Nermin, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/668-260 

Fax: 033/668-258 

E-mail: nermind@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vodovodnog materijala: 

LOT 1    Spojnice od nehr|aju}eg ~elika i dactilne flex
        (multijoint) spojnice za reparaturu cijevi 

LOT 2    Materijal za priklju~ke 

LOT 3    ^eli~ne, pocin~ane cijevi, fitinzi i ventili 

LOT 4    PE cijevi i fitinzi 

LOT 5    Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo 

LOT 6    Materijal za ku}ne instalacije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vodovodnog materijala: 

LOT 1    Spojnice od nehr|aju}eg ~elika i dactilne flex
        (multijoint) spojnice za reparaturu cijevi profila od
        DN 3/4" do DN 700 

LOT 2    Materijal za priklju~ke: ogrlice za priklju~ke sa
        ventilom i bez ventila profila DN 40 do DN 500
        mm, daktilni uli~ni ventilna navoj profila DN 3/4"
        do DN 2" i NP 10 bara, ogrlice sa ventilom i bez
        ventila za priklju~ke ZAK sistema profila od DN 80
        do DN 500 mm, priklju~ni ventili profila od DN 3/4"
        od DN 2", koljena i fitinzi (ZAK/-PE) 

LOT 3    ^eli~ne, pocin~ane cijevi, fitinzi i ventili: profila od
        DN 3/4" do DN 3" 

LOT 4    PE cijevi i fitinzi: profila od DN 3/4" do DN 3",
        nominalnog pritiska NP 10 do NP 16 bara 

LOT 5    Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo, za spajanje
        vodovodnih cijevi 

LOT 6    Materijal za ku}ne instalacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne koli~ine date u specifikaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti za sve pojedina~ne ugovore vrijednosti ve}e od 100.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa sa rokom va`nosti do preuzimanja robe. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. Zakona o javnim nabavkama BiH) 

4.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja PIO/MIO  da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje sa 30. 6. 2006. godine 

5.    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza sa 30. 6. 2006. godine 

6.    izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini od 10% ugovorene vrijednosti za svaki pojedina~ni ugovor, vrijednosti ve}e od 100.000,00 KM 

7.    izjava o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

8.    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikat proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    lista izvr{enih isporuka armatura ponu|a~a sa vrijednostima i primaocima za period 2005-2006. godine 

Napomena: za LOT 3, LOT 5 i LOT 6 nije potrebno dostavljati dokumentaciju pod rednim brojevima 10, 11 i 12. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) kvalitet    u~e{}e    30% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    22% 

    3) cijena    u~e{}e    20% 

    4) reference    u~e{}e    10% 

    5) dosada{nje iskustvo sa proizvodom    u~e{}e    8% 

    6) rok isporuke roba    u~e{}e    5% 

    7) dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 6. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je uplatiti 20,00 KM po lotu i to kod "HVB Central Profit banke" d.d. Sarajevo, na broj transakcijskog ra~una 129-101-10000529-32, sa naznakom za tendersku dokumentaciju ili na glavnoj blagajni Preduze}a, Jaroslava ^ernija 8. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/649-932 (Halilovi} A.) 033/237-655, lok. 243 (Kamenica E.) 

Fax: 033/534-886 

E-mail: admirh@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059, lok. 219 

Fax: 033/204-575 

E-mail: aidak@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Pogon "Kanalizacija" d.o.o., soba broj 20 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200151950004 

Telefon: 033/203-059 

Fax: 033/204-575 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-11521-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 109-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl. oec. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcunab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a 

Tender broj 109-06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku medicinske opreme za potrebe Klinike za ginekologiju i aku{erstvo u KCUS: 

- Inkubator za intenzivnu njegu neonata i novoro|en~adi kom. 2 

Detaljan opis predmeta nadmetanja dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno 1 lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Bolni~ka 25, monta`a i pu{tanje u rad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja: avans maximalno 25%, a ostatak odgo|eno pla}anje 180 dana od dana isporuke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe, izvod iz sudskog regista sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda, dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, a specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

Uslovi pla}anja: avans maximalno 25%, a ostatak odgo|eno pla}anje 180 dana od dana isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 16,00 sati 

KCUS TEB - soba broj 14. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS - TEB, soba broj 7, Bolni~ka 25, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za Tender broj 109-06". 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

- "Javno nadmetanje za Tender broj 109-06". 

- "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

(1-11-11526-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ELEKTROPRIVREDA RS
JP HIDROELEKTRANE NA TREBI[NJICI AD
TREBINJE 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP HE NA TREBI[NJICI AD 

Kontakt osoba: Vido Pavlovi}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/261-385 

Fax: 059/260-782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

JP HE NA TREBI[NJICI AD 

Trebinje, RS/BiH 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP HE NA TREBI[NJICI AD 

Kancelarija broj 47 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP HE NA TREBI[NJICI AD 

Protokol, kancelarija broj 18 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-RA^/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme za potrebe HET-a. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trebinje, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon dodjele ugovora, a zavr{ava u roku od 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~/pravno lice registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetanja 

-    da ponu|a~ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude    u~e{}e 45% 

    2) kvalitet ponu|enih roba    u~e{}e 30% 

    3) du`ina garantnog perioda    u~e{}e 10% 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 03/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 9. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 12. 9. 2006. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji broj 47; JP HE na Trebi{njici AD po izvr{enoj uplati od 150,00 KM na ‘iro ra~un HE na Trebi{njici AD broj 5620080000031337, Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebinje. 

Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BiC: DEUTDEFF, DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; NOVA BANKA AD BIJELJINA, Beneficiary Customer; HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-4811. Iznos uplate 76,70 EUR. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 150,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 23. 11. 2006. godine ili 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine u 13,00 ~asova 

Slu`bene prostorije JP HE na Trebi{njici AD, sala broj 24. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Elektroprivreda RS, JP HE na Trebi{njici AD 

Kontakt osoba: Vido Pavlovi}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/261-385 

Fax: 059/260-782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP HE na Trebi{njici AD 

Komercijalna slu`ba, kancelarija br. 47 

Kontakt osoba: Vido Pavlovi}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-302 

Fax: 059/260-782 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP HE na Trebi{njici AD 

Kancelarija protokola br. 18 

Kontakt osoba: Vido Pavlovi}, dipl. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-302 

Fax: 059/260-782 

(1-11-11528-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO PREDUZE]E RADIO-TELEVIZIJA
REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e radio-televizija Republike Srpske, Banja Luka 

Kontakt osoba: Granoli} Rada 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 129, Banja Luka 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 400970660006 

Telefon: 051/317-577 

Fax: 051/317-577 

E-mail: nabavna@rtrs.tv 

Internet adresa: www.rtrs.tv 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci teletekst sistema 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka, instaliranje ure|aja i softvera za teletekst sistem i obuka operatora RTRS-a 

Teletekst sistem ~ine: 

- Teletext inserter 

- Softver za Teletext klient 

Teletext inserter treba da u potpunosti zadovolji sve uslove i karakteristike propisane za broadcast emitovanje, kao i to da zajedno sa klijentima ~ini sistem koji stabilno i pouzdano radi 

Preciziniji opis predmeta ugovora, tehni~ke karakteristike, koli~ine i uslovi za dostavljanje alternativne ponude bi}e sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDU "Banjaluka" Kralja Petra I Kara|or|evi}a 129 za inostrane ponu|a~e 

DDP "Banjaluka", Kralja Petra I Kara|or|evi}a 129 za doma}e ponu|a~e 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava rok trajanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, prije potpisivanja ugovora, obezbijediti bankarsku garanciju za izvr{enje ugovora na iznos od 10% vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pismena ponuda ponu|a~a sa nazivom, adresom, identifikacionim brojem, brojem ra~una 

-    ovjerena kopija rje{enja o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog ugovora 

-    ovjerena kopija rje{enja o poreskoj registraciji 

-    ukoliko je ponu|a~ zastupnik, dokaz o ovla{tenju za zastupanje 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- referens lista za protekle dvije godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

1. kvalitet 

2. cijena 

3. referens lista 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ugovorni organ }e ponu|a~ima dostaviti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakon prijema pisanog zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

Banja Luka, RTRS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene moraju biti izra`ene u valuti KM ili EUR. 

Ponu|a~ je du`an da dostavi specifikaciju dokumentacije koju dostavlja uz ponudu kao i da numeri{e stranice. Ponu|a~i mogu dobiti dodatna obja{njenja vezano za tender na osnovu pisanog zahtjeva dostavljenog putem e-maila ili faksa. 

Ponude slati u zatvorenoj zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku teletekst sistema" - ne otvaraj. 

(1-11-11545-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Travnik 

Kontakt osoba: Ivica Sivonji} 

Adresa: Konatur bb 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236179780001 

Telefon: 030/511-829 

Fax: 030/511-825 

E-mail: otravnik@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Travnik za 2006. godinu - izdaci za raseljene osobe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za sanaciju ku}a   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupne koli~ine date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op}ine Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema ponudi ponu|a~a, ali ne du`e od 30 dana od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija u iznosu od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija banke 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su islju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke, prema ~lanu 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/05), {to dokazuje sljede}om dokumentacijom: 

a)    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem, ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

b)    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

c)    uvjerenje da u periodu pet godina, odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

d)    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

e)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

g)    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

a)    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

b)     porezni broj ponu|a~a i uvjerenje o PDV registraciji obveznika 

c)    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    pismena izjava da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke, sa rokom va`enja do zavr{etka poslova (ukoliko se zahtijeva avans) 

b)    bilans uspjeha i stanja za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    spisak zaposlenih, kao i njihova kvalifikaciona struktura 

b)    referens lista ovakvih i sli~nih poslova 

c)    dinami~ki plan isporuke robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 80% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3) na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Travnik, kod Kasum Asefa svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM koja se upla}uje na ra~un HVB Central profit banka, depozitni ra~un Op}ine Travnik: 1299011001236611, vrsta prihoda: 722439, {ifra op}ine 091, sa naznakom: za tender. 

Na pismeni zahtjev ponu|a~a za dostavu tenderske dokumentacije, a po uplati pomenutog iznosa, ista }e se u roku od tri dana po{tom poslati ponu|a~u. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za vrijeme prispije}a po{iljke ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom - Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala za sanaciju ku}a - ne otvaraj, dostaviti na Info pult Op}ine Travnik. 

Rok za podno{enje ponuda je 12. 10. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12.10. 2006. godine u 12,00 sati 

Travnik, Konatur bb, mala sala Op}ine Travnik 

(1-11-11546-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Piplica Zoran, tel. 492-191 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak o pokretanju javne nabavke broj 02-14-1416/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hardvera i nabavka i implementaciju GIS softvera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Hardverski zahtjevi: 

Server sa licenciranim OS Windows 2003 Server Edition x 1 kom. 

Radne stanice sa licenciranim XP Pro SP2 OS x 11 kom. 

Printer laser duplex x 5 kom. 


Softverski zahtjevi: 

Baza za smje{taj prostornih podataka x 1 kom. 

GIS softver za obradu podataka x 1 kom. 

GIS softver za prikaz podataka - viewer x 1 kom. 


Ostali zahtjevi: 

Konfiguracija i pode{avanje sistema x 1 kom. 

Obuka administratora sistema x 2 ~ovjeka 

Obuka korisnika sistema x 11 ljudi 

II.5.1. PODUGOVARANJE (~lan 15. UPZ) 

Dozvoljeno je anga`ovati podugovara~a, ali procentualno u~e{}e podugovara~a u vrijednosti ponude koje ne smije prelaziti 50% ukupne vrijednosti ponude. Definisano u TD 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se sklapa do ispunjenja svih ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema zahtjeva 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17 UPZ) 

Nema zahtjeva 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju garancije za dobro izvr{enje posla na 10% ugovorene vrijednosti 

Detalji dati u TD 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Definisano u TD 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Detalji dati u TD 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Detalji dati u TD 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Detalji dati u TD 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detalji dati u TD 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda, a po nabrojanim kriterijima: 

1.    tehni~ko rje{enje    u~e{}e 30% 

2.    ukupna cijena    u~e{}e 30% 

3.    dinamika izvr{enja radova    u~e{}e 20% 

4.    stru~nost projektnog tima    u~e{}e 10% 

5.    tehni~ka podr{ka    u~e{}e 10% 

Definisano u TD 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, detalji dati u TD 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Uplata 50 KM (sa naznakom "Uplata za tender") 

Tenderska dokumentacija se preuzima u prostorijama Op}ine Novo Sarajevo, soba 301, tre}i sprat, do 29. 9. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Prijave se primaju do 10. 10 .2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 10. 10. 2006. godine u 14,15 sati u prostorijama Op}ine Novo Sarajevo (sala op}inskog vije}a). Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo ovla{tena lica ponu|a~a ili predstavnik ponu|a~a koji sa sobom donese ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

(1-11-11552-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalna direkcija robnih rezervi 

Kontakt osoba: Ivica Duman~i} 

Adresa: ]emalu{a 6/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200018950000 

Telefon: 033/210-138 

Fax: 033/210-138 

E-mail: fdrr.com@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku gumenih motornih ~amaca 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sadr`an u tenderskoj dokumentaciji (pod d.) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Najdu`e 30 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze (u skladu sa tenderskom dokumentacijom) da ne postoje smetnje za sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi ~lana 23 . stav 1. ta~ke od a) do f) ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika PDV-a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti fotografije, prospekte i opis proizvoda koji je predmet isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

-    cijena    bodova 60 

-    rok isporuke    bodova 10 

-    servis    bodova 10 

-    garantni rok    bodova 10 

-    rok i na~in pla}anja    bodova 10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dati odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ne napla}uje se. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine do 12,00 sati u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi Sarajevo, ]emalu{a 6/III. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "ponuda za prodaju gumenih motornih ~amaca - ne otvaraj". 

Ponude se predaju li~no na protokol Federalne direkcije robnih rezervi svakim radnim danom u vremenu od 8,00-14,00 sati ili po{tom preporu~eno i moraju biti primljene u Federalnu direkciju robnih rezervi najkasnije 10. 10. 2006. godine do 12,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati na protokolu Federalne direkcije robnih rezervi. 

Federalna direkcija robnih rezervi ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati, odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom.  

Nepotpune ponude se ne}e razmatrati, a neblagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-11556-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA" 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Javno komunalno poduze}e "^apljina" 

Kontakt osoba: dipl. ecc Bo`ana Bender 

Adresa: Dom Ilije Tomasa 12 

Po{tanski broj: 88300 

Grad: ^apljina 

Identifikacijski broj: 4227247540007 

Telefon: 036/806-124, 806-125 

Fax: 036/806-546 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

GRUPA/LOT 1  Vodovodni materijal 

GRUPA/LOT 2  Kanalizacijski materijal 

GRUPA/LOT 3  Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba za JKP ^apljina je uprava odnosno skladi{te Poduze}a, na adresi don Ilija Tomas 12, ^apljina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova, sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

1.    naziv ponuditelja sa to~nom adresom i identifikacijskim brojem 

2.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca, koje je izdalo nadle`no tijelo da je ponuditelj izmirio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za MIO i zdravstvo 

3.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca o izmirenim poreznim obvezama 

4.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u BiH, koje nije starije od 3 mjeseca, da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ~l. 23. stavak 1. to~ka a. ZJN 

5.    izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentni dokument koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u BiH, ne starije od 3 mjeseca da ponuditelj nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ~l. 23. stavak 1. to~ka B ZJN 

6.    izvod iz sudskog registra, ne starije od 3 mjeseca da ponuditelj nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj kod mjerodavnog suda u razd. od 5 godina (~l. 23. st. 1 to~ka d ZJN) 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

1. ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (za pravne osobe) ili ovjerena kopija odobrenja za rad, izdano od nadle`nog upravnog tijela za fizi~ke osobe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) kvalitet    u~e{}e 30% 

    2) cijena    u~e{}e 30% 

    3) ponu|eni uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

    4) rok isporuke od momenta narud`be    u~e{}e 10% 

    5) referenc lista    u~e{}e 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavi. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi KM 50,00. 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog komunalnog poduze}a "^apljina" iz ^apljine (broj 3060270000002624 kod H.A.A. Banke), (broj 3381102200112695 kod UniCredit Zagreba~ke banke), (broj 1610200014900074 kod Raiffeisen banke), (broj: 1731141000309170 kod CBS Banke) ili na blagajni Poduze}a. 

NAPOMENA: Naknadu za tendersku dokumentaciju nisu du`ni platiti oni ponu|a~i koji su ranije konkurirali, odnosno uplatili na isti natje~aj. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 10. 2006. godine po grupama/lotovima kako slijedi: 

od 12,00 do 12,30 sati grupa /LOT 1 

od 12,30 do 13,00 sati grupa /LOT 2 

od 13,00 do 13,30 sati grupa /LOT 3 

Upravna zgrada JKP ^apljina don. Ilije Tomasa 12 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pored dokumenata iz to~ke III.5. i III.6. ove obavijesti ponuditelj je du`an dostaviti: 

1.    izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

2.    izjavu o prihva}anju opcije ponude 

3.    izjavu ponuditelja o nepromjenjivosti cijena 

4.    rok isporuke roba iz predmeta nadmetanja 

5.    uvjeti i na~in pla}anja 

6.    referenc listu ponuditelja 

7.    ostale pogodnosti koje ponuditelj smatra zna~ajnim (popusti, rabati i sl.) 

OSTALE INFORMACIJE 

Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponuditelju neotvorene. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ponuditelji }e biti blagovremeno informirani o rezultatima javne nabavke, sukladno ZJN BiH. 

(1-11-11557-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Tuzla 

Kontakt osoba: Damad`i} Enes i Jogun~i} Faruk 

Adresa: Albina Herljevi}a 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209158380006 

Telefon: 035/310-620 ili 210-202 

Fax: 035/282-161 

E-mail: dztula@inet.ba 

Internet adresa: www.dztuzla.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora Ustanove 01-2873-1 od 13. 6. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4    Kapi, masti, supozitorija i tablete 

LOT 5    Alergeni 

LOT 10    Zubni materijal 

LOT 11    Laboratorijski materijal I 

LOT 12    Laboratorisjiki materijal II 

LOT 13    Laboratorijski materijal III 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Oko 350.000,00 KM (slovima: tristotinepedesethiljada KM) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova, Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve lotove godinu dana od momenta zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    period va`enja garancije je period va`enja ugovora 

-    garancija se dostavlja prije zaklju~enja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i brojem obveznika PDV 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od tri mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima - penziono, zdravstveno, (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, u skladu sa va`e}im propisima (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu (~lan 25. ZJN) (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka za posljednjih godinu dana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni za sve lotove 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji va`e za sve lotove 

- cijena u~e{}e (70 %) 

- kvalitet (15%) 

- rok isporuke (brzina usluge) u~e{}e (5%) 

- na~in i uslovi pla}anja - u~e{}e (5%) 

- ostali uslovi (5%), (rabat, oprema, edukacija i sl.) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/2005).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 50,00 KM. Uplata tenderske dokumentacije se mo`e izvr{iti na ‘irora~un broj 1321000113020043 ili na blagajni Ustanove. Ponu|a~i koji su uplatili tendersku dokumentaciju po obavijesti 1-11-7597-06 od 19. 6. 2006. godine nisu obavezni ponovo upla}ivati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponude je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za sve lotove 12 (dvanaest) mjeseci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti 3 dana nakon isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda u Restoranu za ishranu, JZU Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevi}a 1, sa po~ektkom u 11,00 ~asova   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Isporuka robe vr{it }e se sukcesivno na zahtjev ugovornog organa, te u skladu s tim i ispostava ra~una od strane dobavlja~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

(1-11-11569-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Tuzla 

Kontakt osoba: Damad`i} Enes i Jogun~i} Faruk 

Adresa: Albina Herljevi}a 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209158380006 

Telefon: 035/310-620 ili 210-202 

Fax: 035/282-161 

E-mail: dztula@inet.ba 

Internet adresa: www.dztuzla.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 04-2851-1/06 od 10. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 6    Medicinska oprema III
        (UZ za fizikalnu terapiju, aparat za elektrotera-
        piju,TENS aparati i aparat za medicinski fizikalni
        tretman el. strujama) 

LOT 7    Sonda za dijagnosti~ki pregled UZ aparatom 

LOT 12    Komplet za imobilizaciju sa 6 elemenata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Oko 45.000,00 KM 

(slovima: ~etrdesetpethiljada konvertibilnih maraka) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova, Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do momenta isporuke i pu{tanja u rad opreme 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    period va`enja garancije je period va`enja ugovora 

-    garancija se dostavlja prije zaklju~enja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i brojem obveznika PDV 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od tri mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima - penziono, zdravstveno, (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koju vodi sud (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena fotokopija) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, u skladu sa va`e}im propisima (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu (~lan 25. ZJN) (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka za posljednjih godinu dana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni za sve lotove 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji va`e za sve lotove 

- cijena    u~e{}e (50 %) 

- kvalitet    (35%) 

- ostali uslovi    (15%) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/2005).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM za lotove 6 i 7 po jednom lotu, a za lot 12 - 50,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na ‘irora~un broj 1321000113020043 ili na blagajni Ustanove. Ponu|a~i koji su ranije uplatili nisu obavezni ponovo pla}ati tendersku dokumentaciju.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH (bosanski, hrvatski i srpski) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavu ponude je 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" do 14,00 ~asova. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za sve lotove do momenta isporuke i pu{tanje opreme u rad 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda za sve lotove }e se obaviti 2 dana nakon isteka roka za dostavu ponuda u Restoranu za ishranu, JZU Dom zdravlja Tuzla, Albina Herljevi}a 1, sa po~ektkom u 11,00 ~asova   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Isporuka robe vr{it }e se sukcesivno na zahtjev ugovornog organa, te u skladu s tim i ispostava ra~una od strane dobavlja~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ponude, odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

(1-11-11570-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: Huseinspahi} Nesib, dipl. ing. 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/409-251 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka aparata za anesteziju 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mobilnog aparata za anesteziju za inhalacione narkoze sa integrisanim ventilacionim i anesteziolo{kim monitoringom, primjenjiv za djecu i odrasle u Kantonalnoj bolnici Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 aparat 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odmah po potpisivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM na ra~un Bolnice. 

Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije, u skladu sa ~lanom 18.UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19.UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon ispunjenja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda.     

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

- potvrdu banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    lista isporuka isklju~ivo ponu|ene opreme izvr{ena u 2004. i 2005. godini, sa izjavom ponu|a~a o vrijednostima, datumima i primaocima 

-    autorizacija proizvo|a~a opreme 

-    certifikat ISO standard za aparat 

-    izjava da je osiguran servis u BiH za narednih deset godina od pu{tanja opreme u rad, adresa servisa 

-    certifikat ovla{tenog servisera 

-    izjava da je period garancije najmanje 12 mjeseci i garancijski uvjeti da je servisiranje i isporuka rezervnih dijelova u toku garancije besplatno 

-    izjava da je obezbije|en rok proizvodnje rezervnih dijelova najmanje 10 godina 

-    prospektnu dokumentaciju za ponu|enu opremu (tehni~ke karakteristike, katalo{ka slika) 

-    izjavu o cijeni mjese~nog odr`avanja opreme, nakon isteka garancije 

-    lista rezervnih dijelova sa cijenama 

-    izjava o roku isporuke i pu{tanja u rad aparata 

-    izjava o uslovima pla}anja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena aparata    u~e{}e do 50% 

    2)    cijena mjese~nog odr`avanja    u~e{}e do 15% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e do 15% 

    4)    dosada{nje iskustvo u radu sa
        ponu|enom opremom u Bolnici    u~e{}e do 10% 

    5)    ostale pogodnosti utvr|ene u
        tenderskoj dokumentaciji    u~e{}e do 5% 

    6)    rok isporuke    u~e{}e do 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije primjenljivo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objave obavje{tenja o nabavci. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti uz punu adresu ponu|a~a nazna~iti "ne otvaraj-ponuda za tender broj 11-14/06". 

3.    Sve stranice ponude treba numerisati. Ponudu treba dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji; popunjenoj pisa}om ma{inom ili hemijskom olovkom i istu ovjeriti pe~atom i potpisom odgovarnog lica. 

4.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

5.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-11580-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-15/06 OD 11. 9. 2006. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom - Telecom In`enjering - Sarajevo 

Kontakt osoba: Sejda Ibri{evi} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-708 

Fax: 033/460-974 

E-mail: sejda.ibrisevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 00.1.2-7.5.-4402/3-05 od 6. 4. 2005. godine, Odluka br. 00.1-1.2-4402/7-05 od 8. 9. 2005. godine i Odluka br. 00.1.-7.5-4402/5-06 od 7. 2. 2006 .godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikolica za prevoz kablova. 

Potpuni opis, koli~ine i specifikacije tra`enih prikolica dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te lot u cijelosti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija je data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom - Telecom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i/ili zavr{ava izvr{enjem ugovorne obaveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% (dva posto) od ukupne vrijednosti ponude, a najmanje 2.000 KM poosebno za svaki LOT, sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: (rok isporuke plus 30 dana) 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u vrijednosti od 5% ugovorenog iznosa, sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana 

-    garancije je ponu|a~ du`an dostaviti prilikom potpisa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena: Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a), da nema dospjelih a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    pravo u~e{}a imaju pravna lica i konzorciji 

2.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ne starijom od tri mjeseca 

3.    ovjerena fotokopija statistike - obavje{tenje o razvrstavanju po djelatnosti 

4.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji PDV obveznika (ako ste PDV obveznik) 

5.    izjava da }e dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi bili uvr{teni na Vendor listu Telecom In`injeringa, u slu~aju da budu izabrani kao najpovoljniji ponu|a~ 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji-spe- cifikaciji (komplet) sa jedini~nim cijenama (jedini~na vrijednost i jedini~ni iznos PDV-a) i ukupnom vrijedno{}u iskazanoj u KM (ukupna vriejdnost i ukupni PDV) 

3.    pla}anja virmanskim putem po dobijanju poreski ispravne fakture, a u svakom slu~aju nakon uredno isporu~ene robe 

4.    opcija ponude od minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda 

5.    rok isporuke 

6.    pismena izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivosti cijena 

7.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt ugovora koji je u prilogu 

8.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

9.    izjava kojom ponu|a~ potvr|uje da u dosada{njim poslovnim odnosima sa BH Telecom - Telecom In`injeringom (ako ih je bilo) ima dobre rezultate po pitanju korektnosti isporuke, potpisanu i ovjerenu od strane odgovornog lica i naru~ioca i isporu~ioca 

10.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    ovjereno ovla{tenje proizvo|a~a naslovljeno na ponu|a~a da ima pravo nuditi opremu koja je predmet ovog otvorenog postupka 

2.    naziv ovla{tenog servisera i ovjerena potvrda ili ugovor sa proizvo|a~em da je ovla{ten da vr{i servisiranje ponu|enog kompresora 

3.    ovjerena kopija ugovora sa ovla{tenim serviserom o servisiranju i odr`avanju opreme-kompresora (ponu|a~a i servisera) kojeg ponu|a~ nudi 

4.    izjava ponu|a~a da }e ponuditi samo novoproizvedeno stalno sredstvo - kompresor 

5.    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu ure|aja i dijelova u toku garantnog i postgarantnog roka 

6.    katalozi sa prospektnim materijalom i ozna~enim pozicijama u katalogu iz kojih }e se vidjeti tra`ene karakteristike ponu|ene opreme 

7.    detaljne tehni~ke karakteristike kao i druge dokumente o kvalitetu ponu|ene opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1. cijena    80 bodova 

2. rok isporuke    15 bodova 

3. garantni rok    5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom od 8,00-15,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa uve}anog sa 17% PDV-a, {to inosi 42,74 KM + 7,26 KM (PDV) = ukupno 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 kod HVB - Central profit banke d.d. Sarajevo uz naznaku: "Tender broj 15-15/06 od 11. 9. 2006.". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 10. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu sa~injenu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji/specifikaciji 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 10. 2006. godine u 10,15 sati 

Bulevar M. Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sala, 100 na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`injering, Protokol, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda broj 15-15/06 - NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 1. 10. 2006. godine, na faks: 033/460-974 . 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    "Slu`benom glasniku BiH", broj ____  od dana: 11. 9. 2006. godine 

-    web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo
(www. bhtelecom.ba). 

(1-11-11583-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-14/06 OD 11. 9. 2006. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom - Telecom In`enjering - Sarajevo 

Kontakt osoba: Sejda Ibri{evi} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-708 

Fax: 033/460-974 

E-mail: sejda.ibrisevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 00.1-7.5.-4401/3-05 od 6. 4. 2005. godine i Odluka br. 00.1-2.1-4401/7-06 od 16. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kompresora - kom 1 

Potpuni opis i specifikacija tra`enog kompresora dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom u cjelosti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija je data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom - Telecom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i/ili zavr{ava izvr{enjem ugovorne obaveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% (dva posto) od ukupne vrijednosti ponude, a najmanje 2.000 KM posebno za svaki lot, sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok isporuke plus 30 dana) 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u vrijednosti od 5% ugovorenog iznosa, sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana 

-    garancije  je ponu|a~ du`an dostaviti prilikom potpisa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o Javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

Napomena: Pored potvrde nadle`ne poreske uprave, kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (ukoliko je obveznik PDV-a) da nema dospjelih a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    pravo u~e{}a imaju pravna lica i konzorciji 

2.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuju ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ne starijom od tri mjeseca 

3.    ovjerena fotokopija statistike - Obavje{tenje o razvrstavanju po djelatnosti 

4.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji PDV obveznika (ako ste PDV obveznik) 

5.    izjava da }e dostaviti potrebnu dokumentaciju kako bi bili uvr{teni na Vendor listu Telecom In`injeringa u slu~aju da budu izabrani kao najpovoljniji ponu|a~i 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji-specifikaciji (komplet) sa cijenom, PDV-om i ukupnom vrijedno{}u sa PDV-om iskazanom u KM 

3.    pla}anja virmanskim putem po dobijanju poreski ispravne fakture, a u svakom slu~aju nakon uredno isporu~ene robe (iskazati rok pla}anja u danima) 

4.    opcija ponude od minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda 

5.    rok isporuke iskazan u danima 

6.    garantni rok i post-garantni rok za ponu|eni kompresor 

7.    pismenu izjavu ponu|a~a, ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromljenljivosti cijena 

8.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt ugovora koji je u prilogu 

9.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

10.    izjava kojom ponu|a~ potvr|uje da u dosada{njim poslovnim odnosima sa BH Telecom - Telecom In`injeringom (ako ih je bilo) ima dobre rezultate po pitanju korektnosti isporuke, potpisanu i ovjerenu od strane odgovornog lica i naru~ioca i isporu~ioca 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005 godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    ovjereno ovla{tenje proizvo|a~a naslovljeno na ponu|a~a da ima pravo nuditi opremu koja je predmet ovog otvorenog postupka 

2.    naziv ovla{tenog serivisera i ovjerena potvrda ili ugovor sa proizvo|a~em da je ovla{ten da vr{i servisiranje ponu|enog kompresora 

3.    ovjerenu kopiju ugovora sa ovla{tenim serviserom o servisiranju i odr`avanju opreme-kompresora (ponu|a~a i servisera) kojeg ponu|a~ nudi 

4.    izjava ponu|a~a da }e ponuditi samo novoproizvedeno stalno sredstvo - kompresor 

5.    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu ure|aja i dijelova u toku garantnog i post-garantnog roka 

6.    katalozi sa prospektnim materijalom i ozna~enim pozicijama u katalogu iz kojih }e se vidjeti tra`ene karakteristike ponu|ene opreme 

7.    detaljne tehni~ke karakteristike kao i druge dokumente o kvalitetu ponu|ene opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1. cijena    80 bodova 

2. rok isporuke    15 bodova 

3. garantni rok    5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom od 8,00-15,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa uve}anog sa 17% PDV-a, {to inosi 42,74 KM + 7,26 KM (PDV) = ukupno 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 kod HVB - Central profit banke d.d.-Sarajevo uz naznaku " Tender broj 15-14/06 od 11. 9. 2006.". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 9. 10. 2006. godine do 10,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu sa~injenu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji/specifikaciji 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine u 10,15 sati 

Bulevar M.Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sala 100 na I katu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`injering, Protokol, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda broj 15-14/06 - NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ci IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 1. 10. 2006. godine, na faks: 033/460-974 . 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    "Slu`benom glasniku BiH", broj ____  od dana: 11. 9. 2006. godine 

-    Web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo
(www. bhtelecom.ba). 

(1-11-11585-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNO DR@AVNO JAVNO PREDUZE]E ZA PROIZVODWU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE "GRADSKA TOPLANA" DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Osnovno dr`avno javno preduze}e za proizvodwu i isporuku toplotne energije "Gradska toplana" Doboj 

Kontakt osobe: mr Zoran Ristiki}, dipl.ma{.in`. - generalni direktor, Boro \uki} - komercijalni direktor    

Adresa: \enerala Dra`e 25 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400023750000 

Telefon: 053/241-536 

Faks: 053/241-955 

E-mail: toplana@.doboj.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci ugqa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ugqa granulacije 20-80 mm DTV - 12800 kJ/kg 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

3.000 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Pridjel Dowi, Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Sedam mjeseci od dodjele ugovora, 

Zapo~inje u oktobru i zavr{ava u decembru 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra ne starija od tri mjeseca  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da zadwa tri mjeseca prije prijave na javno nadmetawe ra~un firme nije bio u blokadi 

b)    dokaz o raspolo`ivim koli~inama ugqa - ugovor sa proizvo|a~em (rudnikom)  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Certifikat kvaliteta sa DTV ugqa 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi pla}awa     

        a) odgo|eno 30 dana    u~e{}e    20% 

        b) avans    u~e{}e    0% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 9. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 10. 2006. godine do 14,00 ~asova   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine u 14,00 ~asova, Doboj, \enerala Dra`e 25 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije i tenderska dokumentacija se mogu dobiti na adresi i kod lica kao pod I.1. 

(1-11-11587-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, 

Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-1338/06 od 21. 7. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava i ugradnja sustava vlastitog napajanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumetaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno podru~je Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumetaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumetaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumetaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumetaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    60% 

    2) tehni~ke karakteristike    u~e{}e    20% 

    3) reference    u~e{}e    10% 

    4) vremenski rok    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, 15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 4. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine, do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

11. 10. 2006. godine u 12,00 sati, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na faks 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 100 KM (25 EUR) na ‘irora~un ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka, broj ra~una: 1610450028020039 s naznakom predmeta nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka), Korespondentna banka BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije". 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/326-023 (024), a najkasnije do 4. 9. 2006. godine uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 100 KM (25 EUR). 

(1-11-11592-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-10-1/06 OD 11. 9. 2006. 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom - Telecom In`enjering - Sarajevo 

Kontakt osoba: Mahir Kalisi, Idriz Pa{i} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 1291041000132519 

Telefon: 033/466-954, 460-540 

Fax: 033/460-974 

E-mail: mahir.kalisi@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj 15-10-1/06  od 11. 9. 2006. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci o vrsti i koli~ini nalaze se u tenderskoj dokumentaciji (specifikacijiama) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za robe -skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (kao pod I.1.) 

Za usluge -sjedi{te ponu|a~a. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Isporuka ulja,maziva i ostalih te~nosti za motorna
        vozila i gra|evinsku mehanizaciju. 

LOT 2    Isporuka akomulatora za motorna vozila i
        gra|evinsku mehanizaciju. 

LOT 3    Isporuka autoguma za motorna vozila i gra|evinsku
        mehanizaciju. 

LOT 4    Potro{ni materijal za odr`avanje motornih i
        priklju~nih vozila. 

LOT 5    Isporuka rez. dijelova za putni~ka i teretna vozila iz
        programa VW 

LOT 6    Isporuka rez. dijelova za putni~ka i teretna vozila iz
        programa [KODA (Felicia-Fabia) 

LOT 7    Isporuka rez. dijelova za terenska vozila iz programa
        NIVA 

LOT 8    Isporuka rez. dijelova za teretna vozila iz programa
        MERCEDES 

LOT 9    Servis putni~kih i teretnih vozila iz programa VW 

LOT 10    Servis putni~kih vozila iz programa [KODA 

LOT 11    Servis teretnih vozila iz programa MERCEDES 

LOT 12    Rezervni dijelovi za ma{inu za probijanje ispod puta
        (krtica)
        Tip-GRUNDOMAT-Proizvo|a~: Tracto-Tehnic
        -Njema~ka) 

LOT 13    Rezervni dijelovi za ure|aj za upuhivanje opto
        kablova
        Tip-PLUMET-Proizvo|a~: [vicarska 

LOT 14    Rezervni dijelovi za gra|evinsku ma{inu-rovokopa~
        Tip-DITCH-WITCH - Proizvo|a~:USA 

LOT 15    Rezervni dijelovi za gra|evinsku ma{inu-rovokopa~
        tip- CASE 660 i 860-T- Proizvo|a~: USA 

LOT 16    Rezervni dijelovi za gra|evinsku ma{inu-kompresor
        Tip- Manesman-Proizvo|a~: Njema~ka 

LOT 17    Rezervni dijelovi za gra|evinsku ma{inu-kompresor
        Tip - Ingersoll Rand- Proizvo|a~: Njema~ka 

LOT 18    Rezervni dijelovi za gra|evinsku ma{inu-rovokopa~
        Tip- GAT- Proizvo|a~ USA 

LOT 19    Rezervni dijelovi za sitnu mehanizaciju- reza~ica za
        asfalt, stubni vibronabija~, agregati (razni), pumpe
        za vodu 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do finansijskog ispunjenja okvirnog sporazuma, a maksimalno 24 mjeseca od obostranog potpisivanja okvirnog sporazuma 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bank. garancija za ozbiljnost ponude 2.000,00 KM, za svaki ponu|eni lot. 

Period va`enja garancije 90 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankarske garancije za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% od vrijednosti okvirnog sporazuma, a maksimalno u iznosu od 5.000,00 KM( na period od 24 mjeseca) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

2.    pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od 3 (tri) mjeseca i to: 

2.1.    Uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima bilo kojeg drugog sli~nog postupka, u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enje zahtjeva ili ponude 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

2.2.    Potvrda od nadle`ne ustanove (ne starije od 3 mjeseca): 

a)    da su izmireni doprinosi PIO/MiO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

2.3.    Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca 

2.    ovjerena fotokopija poreznog i identifikacionog broja 

3.    ovjerena fotokopija statistike- obavje{tenje o razvrstanju po djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjavu ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji-spe- cifikaciji (komplet) sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom sa posebno iskazanim PDV-om od 17% iskazanim u KM, za svaki ponu|eni lot 

3.    opcija ponude od minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda 

4.    pismena izjava ponu|a~a ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromijenjenost cijena 

5.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt okvirnog sporazuma koji je u prilogu 

6.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

7.    set finansijskih izvje{taja za 2005 godinu (godi{nji bilans stanja i usjeha) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje tri godine uspje{no realizovanih istih poslova sa vrijedno{}u ugovora iz oblasti predmeta nadmetanja, sa nazna~enom odgovornom osobom i kontakt informacijama (telefon/ e-mail) 

2.    uslovi pla}anja iskazani u danima 

3.    rok isporuke(robe) iskazan u danima 

4.    rok pru`anja usluga od momenta narud`be iskazani u satima/danima 

5.    garantni rok za isporu~enu robu / kvalitet izvr{enih usluga, iskazan u mjesecima 

6.    izjava ponu|a~a daje tehni~ki i tehnolo{ki sa svojim kapacitetima i opremom u stanju vr{iti blagovremenu i kontinuiranu isporuku tra`enih roba ili usluga 

7.    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni serviser/isporu~ilac za program vozila/rezervnih dijelova /opreme koja je predmet  javnog oglasa 

8.    izjava ponu|a~a o roku u kome }e se otkloniti eventualni nedostaci oko isporuka roba odnosno pru`enih usluga iskazani u satima/danima 

9.    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ za servisiranje/ popravke motornih vozila ugra|ivati nove i originalne rezervne dijelove 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    90 bodova 

    2.    rok isporuke robe iskazan u danima    10 bodova 

    (Za lotove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
    15, 16, 17, 18 i 19 ) 

3.    rok isporuke usluge iskazan u danima    10 bodova 

(Za lotove 9,10 i 11 ) 

    Maksimalan mogu}i broj bodova je 100. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 20,00 KM, svakim radnim danom od 8,00-15,30 sati. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1291041000132519 kod HVB Central profit banke d.d.-Sarajevo uz naznaku " Tender broj 15-10-1/06 od 11. 9. 2006". 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom otvorenom postupku broj 15-10/06 tendersku dokumentaciju mogu dobiti besplatno uz predo~avanje dokaza o uplati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 17. 8. 2006. godine u 12,00 sati, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 10. 2006. godine u 12,15 sati 

Bulevar M. Selimovi}a 18, 71000, Sarajevo, sala-100 na I katu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no na protokol Telecom In`enjeringa-Sarajevo, B. Me{e Selimovi}a 18 ili se mogu dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ"- Ponuda za ponovni otvoreni postupak za dostavu ponuda broj 15-10-1/06 za lot/lotove. 

Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Svi tra`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu otvaranja ponude, te moraju biti slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je nazna~eno u sadr`aju ponude. 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinit ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju.. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi, od BH Telecoma-Telecom In`enjering-d.d. Sarajevo, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije, najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude, ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/460-974. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    "Slu`benom glasniku BiH"  od 11. 9. 2006. godine 

-    Web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo, (www. bhtelecom.ba) 

(1-11-11600-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-4360/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Ivo Stjepo Le`ani}, dipl. ing. el. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabavke br. I-4360/06. od 5. 9. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

SKUPINA 47 - Razvodni ormari 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te organizacijskih jedinica - Distribucija elektri~ne energije - Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

4.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjesec od dana dostavljanja ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 6. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 10. 2006. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1. 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 6. 10. 2006. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM za svaki lot, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN - SKUPINA 47 - Razvodni ormari. 

(1-11-11604-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-4359/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Mr.sc. Bo`o Krstanovi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabavke br. I-4359/06. od 5. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

SKUPINA 32 - Ulja i maziva 

SKUPINA 32a - Ulja i maziva 

SKUPINA 41 - Boje i lakovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te organizacijskih jedinica Proizvodnja elektri~ne energije Mostar i Distribucija elektri~ne energije Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Skupina 32 - 2.000 KM 

Skupina 32a - ne zahtijeva se 

Skupina 41 - 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka, uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 6. 10. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za svaki pojedina~ni lot. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 10. 2006. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 10. 2006. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 6. 10. 2006. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM za svaki lot, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom JN - 

SKUPINA 32 - Ulja i maziva 

SKUPINA 32a - Ulja i maziva 

SKUPINA 41 - Boje i lakovi 

(1-11-11605-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Klini~ka apoteka 

Kontakt osobe: mr. ph. Dubravka Aleksi}, dipl. pol. Ferid Hidi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 i 266-831 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku Hirur{kih instrumenata za OJ CENTAR ZA SRCE KCUS-a. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku Hirur{kih instrumenata za OJ CENTAR ZA SRCE KCUS-a. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 128 stavki razli~itih instrumenata 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijano osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mail-om, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivom ili proizvo|a~kim nazivom, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko skladi{te kupca", ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i izorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih instrumenata 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    85% 

    2) kvalitet - na osnovu certifikata o kvalitetu    u~e{}e    10% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumenaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 10. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 10. 2006. godine u 16,00 sati 

KCUS - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br. 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu "otkupa tenderske dokumentacije za nabavku Hirur{kih instrumenata za OJ CENTAR ZA SRCE KCUS-a", Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    "Javno nadmetanje za nabavku Hirur{kih instrumenata za OJ CENTAR ZA SRCE KCUS-a". 

"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: mr. ph. Dubravka Aleksi} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-11606-06) 

11 - JANAB 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04-6.7-12466/1-06 od 17. 8. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka ADSL pristupne opreme 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. 

Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo. 

Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om. 

Uslovi pla}anja: - odgo|eno pla}anje do 30 dana 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti 

-    rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka BH Telecom d.d. Sarajevo - skladi{te Azi}i, Bare bb, Sarajevo 

Izvr{enje usluga - instalacija, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 IP DSLAM ure|aji indoor izvedbe 

LOT 2 IP DSLAM ure|aji outdoor izvedbe 

LOT 3 BRAS ure|aji 

LOT 4 Triple-play ADSL CPE ure|aji 

LOT 5 Reglete sa splitterima 

LOT 6 ADSL CPE splitteri 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja, a zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude, 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: 20. 2. 2007. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti orignalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon roka za izvr{enje ugovornih obaveza 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije, garantni rok plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05. i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije) 

Napomena: Ponu|a~ iz BiH pored potvrde nadle`ne poreske uprave obavezan je dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, da nema dospjelih, a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji PDV-a (za ponu|a~e iz BiH) 

-    Ino ponu|a~i treba da dostave validnu dokumentaciju kojom dokazuju da imaju poreskog opunomo}enika u skladu sa ~lanom 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili izjavu da }e obezbijediti opunomo}enika, ukoliko to nisu uradili do momenta prijave na tender 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- izjava o roku isporuke i instalacije za LOT 1, 2, 3 

- izjava o roku isporuke za LOT 4, 5, 6 

- izjava o garantnom periodu 

- izjava o postgarantnom periodu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

LOT 1 

1)    cijena    u~e{}e    71% 

2)    garantni period    u~e{}e    5% 

3)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    14% 

4)    rok isporuke i isntalacije    u~e{}e    10% 

Napomena: Za LOT 1 razmatra}e se samo ponude koje uklju~uju opremu proizvo|a~a koji ve} imaju instalisano najmanje 200.000 portova na podru~ju evropskog kontinenta. 

LOT 2 

1)    cijena    u~e{}e    70% 

2)    garantni period    u~e{}e    5% 

3)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    15% 

4)    rok isporuke i instalacije    u~e{}e    10% 

LOT 3 

1)    cijena    u~e{}e    70% 

2)    garantni period    u~e{}e    5% 

3)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    15% 

4)    rok isporuke i instalacije    u~e{}e    10% 

LOT 4 

1)    cijena    u~e{}e    80% 

2)    garantni period    u~e{}e    5% 

3)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    10% 

4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

LOT 5 

1)    cijena    u~e{}e    85% 

2)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    10% 

3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

LOT 6 

1)    cijena    u~e{}e    85% 

2)    zadovoljenje tehni~kih zahtjeva    u~e{}e    10% 

3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenje preferencijalog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" br. 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentacije se napla}uje. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajev