novi_oglasi2003.JPG

Godina X
Utorak, 25. 7. 2006. godine 

Broj/Broj
57 

Godina X
Utorak, 25. 7. 2006. godine
 

SLU@BENE OBJAVE 

BOSNA I HERCEGOVINA
UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE
BANJA LUKA
SEKTOR ZA POREZE 

TABELA DEREGISTROVANIH OBVEZNIKA PDV-a 

RED.
BR.
 

NAZIV FIRME 

ADRESA 

PDV BROJ 

DATUM PRESTANKA 

1. 

LUNA str., vl. Bo{njak Gordana 

Knjaza Milo{a 40, 78000 Banja Luka 

502245970005 

 4. 1. 2006. godine 

2. 

TEAMEDIC apoteka, vl. Tulumovi} Amna 

Franje Markovi}a br. 6, 75000 Tuzla 

309700550007 

21. 1. 2006. godine 

3. 

MOBIL-PLUS s.z.t.r. vl. Nini} @eljko 

Vladike Platona 3, 78000 Banja Luka 

504754330000 

31. 3. 2006. godine 

4. 

NIKOLA I NATA[A s.t.r. vl. Ducanovi} Veselko 

Jug Bogdana bb, 78000 Banja Luka 

502654550000 

27. 1. 2006. godine 

5. 

EXSTRA s.t.r., vl. Mari} Asmir 

Kranj~evi}eva 4A, 71000 Sarajevo 

300132040000 

 2. 2. 2006. godine 

6. 

TREN^ER s.d., vl. Kapikul Branko 

Trifka Grabe`a bb, 71420 Pale 

501805900001 

20. 3. 2006. godine 

7. 

KESTEN t.r. poljoprivredna apoteka, vl. Hasi~i} Halima 

Krivajska 4, 72220 Zavidovi}i 

318432600003 

27. 3. 2006. godine 

8. 

TRGOAUTO-7 d.o.o. 

Kraji{kih brigada 67, 78000 Banja Luka 

401711260004 

31. 3. 2006. godine 

9. 

A A trgovinska radnja mobitel shop, vi. Alihod`i} Melisa 

Mehmeda Ahmedbegovi}a br. 1, 75320 Gra~anica 

309051130001 

25. 5. 2006. godine 

10. 

MOLERSKO - FARBARSKA preduzetni~ka djelatnost, vl. Vrqe{ \uro 

Sime Peri}a br. 59, 75400 Zvornik 

500828490009 

 4. 5. 2006. godine 

11. 

AQUA FASHION trgovinska radnja, vl. Stani{i} @ivka 

Kara|or|eva br. 2A, 75400 Zvornik 

505107190006 

27. 4. 2006. godine 

12. 

PEKARA s.z.r., vl. Hod`i} Avdo 

D`akule bb, 75320 Gra~anica 

309701520004 

24. 5. 2006. godine 

13. 

UNKI] SUVAD i UNKI] FERID, s.t.r. mje{ovite robe 

Mrkoti} bb, 74364 Te{anj 

318151930004 

24. 5. 2006. godine 

14. 

FOTO-COLOR @UNI] s.z. fotografska radnja, vl. @uni} Sulejman 

Osmana Pobri}a bb, 75260 Te{anj 

318152580007 

27. 4. 2006. godine 

(so-966-a-G-06) UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu strane pravne osobe Olof Palme Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, SE-101 36 Stockholm, Sweden, za upis u Registar, na osnovu ~lana 33, a u vezi sa ~lanom 45. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR STRANIH I ME\UNARODNIH UDRU@ENJA 

1.    Upisuje se u Registar stranih i me|u- narodnih udru`enja kod ovog Mini- starstva ured-ogranak u Bosni i Herce- govini strane pravne osobe Olof Palme Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, SE-101 36 Stockholm, Sweden, pod nazivom: 

    Olof Palme International Center  

    Me|unarodni centar Olof Palme 

    Sjedi{te ureda u Bosni i Hercegovini je Sarajevo, ulica Sime M. Sarajlije broj 14. 

2.    Ured je upisan pod registarskim bro- jem RSMU-22/06, knjiga V Registra, dana 9. 5. 2006. godine. 

3.    Ured ima znak, isti kao i znak strane pravne osobe iz zemlje domicila. Znak je tamnozeleni krug u koji je bijelim slovima utisnuto THE OLOF PALME INTERNATIONAL CENTER, sa posebnim nagla{enjem na rije~ima (ve}a veli~ina slova) PALME CENTER. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regi- strovani ured mo`e u ime strane pravne osobe iz ta~ke 1. ovog Rje{enja djelo- vati na cijelom podru~ju Bosne i Her- cegovine i u obavljanju svoje djelat- nosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti ureda su: 

6.    Osoba odgovorna za rad, zastupanje i predstavljanje ureda iz ta~ke 1. ovog Rje{enja je: 

O b r a z l o ` e n je 

Olof Palme Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, SE-101 36 Stockholm, Sweden, podnio je zahtjev za upis svoga ureda-ogranka u Bosni i Hercegovini u Registar stranih i me|u- narodnih udru`enja kod Ministarstva pravde, dana 17. 4. 2006. godine. 

Uz zahtjev su dostavljeni dokumenti: Odluka o otvaranju ureda broj 01/2006 od 17. 4. 2006. godine, Statut, dokaz da organizacija ima status pravnog lica u zemlji domicila, ime osobe koja zastupa i predstavlja ured. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju je utvr|eno da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja ureda-ogranka u Bosni i Hercegovini strane pravne osobe, pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Mini- starstva u tri primjerka. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`be- ni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 


Broj 08.50.1-63/06
9. maja 2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-246/06) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA 

1.    Na osnovu zakqu~ka Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-1488/06 od 23. 6. 2006. godine, poni{tava se javni konkurs za izbor direktora, pomo}nika direktora i zamjenika direktora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove, u dijelu koji se odnosi na izbor "pomo}nika direktora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove", objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 28/29. 1. 2006. godine. 

2.    Na zahtjev Ministarstva unutra{wih poslova poni{tava se javni konkurs za popunu radnih mjesta "stru~ni saradnik za putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Novi Grad, CJB Bawaluka, stru~ni saradnik za oru`je i putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Kozarska Dubica, CJB Bawaluka, rukovodilac odsjeka, Odsjek za kadrovske poslove, Odjeqewe za pravne, kadrovske i poslove stranaca, CJB Trebiwe, vi{i stru~ni saradnik-analiti~ar, Odjeqe- we za analitiku i informatiku, CJB Trebiwe i stru~ni saradnik za putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Nevesiwe, CJB Trebiwe", objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 15. 6. 2005. godine. 

O b r a z l o ` e w e 

1.    Dana 5. 7. 2006. godine Vlada Republike Srpske dostavila je zakqu~ak, kojim se tra`i poni{tewe javnog konkursa za izbor direktora, pomo}nika direktora i zamjenika direktora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove, u dijelu koji se odnosi na izbor "pomo}nika direktora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove". 

2.    Dana 6. 7. 2006. godine, Ministarstvo unutra{wih poslova dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa za navedena radna mjesta. 

    Uva`avaju}i zahtjev organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javni konkurs raspisan za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(so-965-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA 

1.    Na zahtjev Ministarstva finansija broj 06-07-5830/06 od 12. 7. 2006. godine poni{tava se javni konkurs u dijelu koji se odnosi na izbor pomo}nika direktora Poreske uprave - Podru~ni centar Bawaluka, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 25. 5. 2006. godine i javni konkurs u dijelu koji se odnosi na izbor zamjenika direktora Poreske uprave, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 8. 6. 2006. godine. 

O b r a z l o ` e w e 

1.    Dana 13. 7. 2006. godine Ministarstvo finansija dostavilo je zahtjev za poni{tewe dijela javnog konkursa koji se odnosi na izbor pomo}nika direktora Poreske uprave - Podru~ni centar Bawaluka i zamjenika direktora Poreske uprave. 

    Uva`avaju}i zahtjev organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javni konkurs raspisan za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(so-971-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA 

Poni{tava se "Javni oglas za izbor direktora Regulatornog odbora `eqez- nica Bosne i Hercegovine" objaqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/06 od 28. februara 2006. godine i ponovo 


Na osnovu ~lana 5. stav 4. Zakona o `e- qeznicama Bosne i Hercegovine ("Slu`- beni glasnik BiH", broj 52/05), a u skladu sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/03), Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR DIREKTORA REGULATORNOG ODBORA @EQEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE, U MINISTARSTVU KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE 

Naziv radnog mjesta: direktor Regu- latornog odbora `eqeznica Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Doboju 

Opis poslova: direktor Regulatornog odbora `eqeznica Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Regulatorni odbor) nepo- sredno rukovodi Regulatornim odborom i s tim u vezi organizuje, objediwava i us- mjerava rad Regulatornog odbora, raspo- re|uje poslove u okviru Regulatornog odbora, odgovoran je za zakonito, pravilno i kvalitetno obavqawe poslova iz nadle`nosti Regulatornog odbora, daje uputstva za rad i pru`a neophodnu pomo} izvr{iocima, utvr|uje prijedlog poslova iz djelokruga Regulatornog odbora, pod- nosi izvje{taj o radu, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga Regulatornog odbo- ra, odgovaran je za kori{tewe finansij- skih, materijalnih i qudskih potenci- jala. 

Direktor Regulatornog odbora `e- qeznica BiH se imenuje na period od ~etiri godine, s mogu}no{}u obavqawa jo{ jednog mandata. 

Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) 

Op{ti uslovi 

Svi kandidati du`ni su ispuwavati sqede}e op{te uslove u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i dru- gim imenovawima Bosne i Hercegovine: 

Posebni uslovi 

Pored navedenih op{tih uslova, kandidati su du`ni ispuwavati i sqede}e posebne uslove: 

Potrebni dokumenti 

Ovjerene kopije: 

Napomena za sve kandidate 

Javni oglas se sprovodi u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i dru- gim imenovawima Bosne i Hercegovine. 

Javni oglas }e biti objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`be- nom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini. 

Prijave na oglas sa tra`enim dokumentima treba dostaviti u roku od 20 dana od dana objavqivawa oglasa u "Slu`benom glasniku BiH" putem po{te na adresu: 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
"Javni oglas za imenovawe direktora
Regulatornog odbora `eqeznica
Bosne i Hercegovine"
Trg BiH broj 1
71000 Sarajevo 

(so-974-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA 

Na osnovu ~lana 61. Statuta "Elektro- prenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ("Slu`beni glasnik BiH", 86/05), Odbor za reviziju "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA ODJELJENJA ZA INTERNU REVIZIJU 

Prava i obaveze direktora Odjeljenja za internu reviziju utvr|ena su Statutom "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu: Kompanija). 

Obaveze direktora Odjeljenja za internu revizuju su: 

Prava Direktora Odjeljenja za internu reviziju utvr|ena su Statutom Kompanije, pravilnicima i odlukama Upravnog odbora Kompanije. 

Direktor Odjeljenja za internu revi- ziju je ~etvrti ~lan Odbora za reviziju, bez prava glasa. 

Mandat 

Direktor Odjeljenja za internu reviziju bira se i zasniva radni odnos na period od 4 (slovima: ~etiri) godine. Na osnovu odluke Odbora za reviziju mandat se mo`e produ`iti na jo{ 2 (slovima: dvije) godine, nakon ~ega mu prestaje radni odnos u Kompaniji. 

Op{ti uslovi za imenovanje kandidata 

a)    da je dr`avljanin BiH 

b)    da nije mla|i od 18, niti stariji od 65 godina 

c)    da se na njega ne odnosi odredba ~lana IX stav 1. Ustava BiH 

d)    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak ili da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za tra`eno imenovanje 

e)    da mu nije odlukom suda zab- ranjeno obavljanje tra`enih poslo- va 

f)    da nije otpu{ten iz slu`be ili sa radnog mjesta sa posebnim ovla{tenjima kao rezultat disciplinske mjere 

Posebni uslovi za imenovanje kandida- ta: 

a)    da ima visoku stru~nu spremu (VII stepen), ekonomski smjer 

b)    da ima najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili srodnim tra`enim poslovima 

c)    da nema smetnji za obavljanje poslova iz Zakona o sukobu interesa 

d)    da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke 

e)    da ima iskustva na poslovima revizije finansijskog poslovanja ili sli~nim poslovima 

f)    da nije zaposlen u Kompaniji, u radnom odnosu na odre|eno/neod- re|eno vrijeme 

Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova: 

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obavi}e se intervju, o ~ijem vremenu i mjestu odr`avanja }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijavu slati preporu~eno ili li~nom predajom na protokol "Elektroptenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursa} broj 7a, 78 000 Banja Luka. 

Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH" i dnevnim listovima "Glas Srpske" Banja Luka, "Oslobo|enje" Sarajevo i "Dnevni list" Mostar. Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen, rok }e se ra~unati od dana posljednjeg objavljivanja. 

(so-978-a-G/06) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je postupak po tu`bi tu`itelja Niki} Mate, sina Pera iz G. Zovika, zastupanog po Muratu Mujad`evi}u, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enih Mijatovi} Mare ro|ene Niki} iz Gornjeg Zovika, i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva. Predmet se vodi pod brojem 096-0-P-06-000 082. 

Tu`enoj Mijatovi} ro|enoj Niki} Mari iz Gornjeg Zovika, ~ije je boravi{te nepoznato, postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Despotovi} Aleksi, advokatu iz Br~kog, koji ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`ena ne pojavi pred Sudom ili im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

(so-1237/06) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im slijede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine:  

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ br. 4712482, izdat 24. 2. 2005. godine u Sarajevu, na ime ALEN D@EMOVI], JMB 2209979171637 

b)    paso{ br. 4969672, izdat 23. 11. 2005. godine u Biha}u, na ime AHMET HUSI], JMB 0101980113850 

c)    paso{ br. 3508991, izdat 24. 9. 2002. godine u Sarajevu, na ime BAKIRA CICO, JMB 0110949178528 

d)    paso{ br. 4801606, izdat 11. 4. 2005. godine u Be~u, na ime MUJAGA HUSI], JMB 0101993184250 

e)    paso{ br. 3390812, izdat 20. 1. 2003. godine u Be~u, na ime MEVLIDA SULJANOVI], JMB 2403975115016 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    paso{ br. 4695149, izdat 27. 2. 2004. godine u Zenici, na ime BORIS FEDEK, JMB 1503967190034 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kuala Lumpuru 

a)    paso{ br. 4203788, izdat 2002. godine u Banjaluci, na ime MAJA MIHAJLOVI], JMB 2805979105067 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    paso{ br. 4464528, izdat 21. 8. 2003. godine u Minhenu, na ime DANIJELA SAVI], JMB 01401980177651 

b)    paso{ br. 4254953, izdat 7. 11. 2002. godine u Minhenu, na ime SLAVE SAVI], JMB 0706978100031 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    paso{ br. 4465933, izdat 26. 9. 2003. godine u [tutgartu, na ime DRA@EN STOJ^I], JMB 1310987100047 

b)    paso{ br. 4112325, izdat 6. 1. 2003. godine u [tutgartu, na ime SUVADA KADI], JMB 1503968177198. 

(so-970-a-G/06) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im slijede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ br. 4653437, izdat 5. 7. 2004. godine u Be~u, na ime SIFETA HALKI], 2909973198829 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    paso{ br. 4955949, izdat 20. 10. 2005. godine od strane K MUP USK, na ime NIHAD MEHMEDOVI], JMB 0110972102393 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    paso{ br. 4649646, izdat 30. 3. 2004. godine u Bernu, na ime ISMET IBI[EVI], JMB 2802957181356 

b)    paso{ br. 4028615, izdat 28. 1. 2003. godine u Banjaluci, na ime MILO[ MITROVI], JMB 1201977182513 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a)    paso{ br. 4779076, izdat 19. 11. 2004. godine u Sarajevu, na ime VLADO MARKOVI], JMB 1911971171125 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu 

a)    paso{ br. 3393981, izdat 15. 7. 2004. godine u Zagrebu, na ime ELMEDIN SOFTI], JMB 1207988184060 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a)    paso{ br. 4949544, izdat 5. 12. 2005. godine u Milanu, na ime ANJA KRKELJA[, JMB 0507989195066 

b)    paso{ br. 4207863, izdat 10. 10. 2003. godine u Milanu, na ime RENATA OSMANOVI], JMB 0611976105035 

(so-980-a-G/06)