novi_oglasi2003.JPG

Godina X
Utorak, 20. 6. 2006. godine
 

Broj/Broj
47 

Godina X
Utorak, 20. 6. 2006. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja Film ART Teatar, Sarajevo, ulica Patriotske lige broj 40, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33, a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Film ART Teatar 

    Udru`ewe Film ART Teatar 

    Udruga Film ART Teatar 

    Skra}eni naziv Udru`enja je FART, FART, FART 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Patriotske lige broj 40. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-439/06, knjiga Registra I, dana 19. 5. 2006. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak predstavlja celuloidna traka u nijansama tamnosive boje, bijelim slovima po njoj ispisano je FilmARTeatar, a u desnom gornjem uglu su svijetlosive pozori{ne maske. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

7.    Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u slu~aju nastupanja promjene nakon dono{enja ovog Rje{enja u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`an je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Film ART Teatar podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde, 7. 4. 2006. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uvjeti za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-56/06
19. maja 2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan Kova~, s. r. 

(so-1020-G/06) NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 i 49/06), Agencija za dr`avnu pravu ogla{ava 

PONI[TEWE 

JAVNOG KONKURSA 

1. Na zahtjev Republi~ke uprave za inspekcijske poslove od  9. 6. 2006. godine, poni{tava se javni konkurs za popunu radnih mjesta na~elnik Odjeqewa i stru~ni saradnik-kwigovo|a-operater u Odjeqewu za materijalno-finansijsko poslovawe i vi{i stru~ni saradnik za informacione tehnologije u Informativno-tehni~kom odjeqewu, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpski" dana 28. 4. 2005. godine. 

Obrazlo`ewe 

1. Republi~ka uprava za inspekcijske poslove dostavila je zahtjev za poni{tewe dijela javnog konkursa obzirom da je u me|uvremenu do{lo do promjena izvjesnih okolnosti. 

Uva`avaju}i zahtjev organa i ~iwenicu da se javni konkurs raspisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava javni konkurs raspisan za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(So-793-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03,42/04 i 49/06) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

I.1.Ministarstvo unutra{wih poslova 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

1.1.    Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za izgradwu i odr`avawe, Odjeqewe za materijalne poslove,izgradwu i odr`avawe  - 1 izvr{ilac 

1.2.    Stru~ni saradnik za gra|evinske poslove, Odsjek za izgradwu i odr`avawe, Odjeqewe za materijalne poslove, izgradwu i odr`avawe  - 1 izvr{ilac 

Uprava za policijsko obrazovawe 

1.3.    Pomo}nik direktora za nau~no-istra`iva~ki rad i izdava~ku djelatnost, Nau~no istra`iva~ka jedinica, Visoka {kola unutra{wih poslova  - 1 izvr{ilac 

1.4.    Nastavnik engleskog jezika, Nastavno nau~na jedinica, Visoka {kola unutra{wih poslova  - 1 izvr{ilac 

1.5.    Prevodilac, Nastavno nau~na jedinica, Visoka {kola unutra{wih poslova - 1 izvr{ilac 

1.6.    Vi{i stru~ni saradnik Policijska i kriminalisti~ka psihologija i sudska medicina, Nastavno nau~na jedinica, Visoka {kola unutra{wih poslova  - 1 izvr{ilac 

1.7.    Stru~ni saradnik za studentska pitawa, Studentska slu`ba  - 1 izvr{ilac 

Centar javne bezbjednosti Bawa Luka 

1.8.    Na~elnik Odjeqewa za pravne, kadrovske i poslove stranaca  - 1 izvr{ilac 

1.9.    Rukovodilac Odsjeka, Odsjek za upravno-pravne poslove,PS ^elinac  - 1 izvr{ilac 

1.10.    Stru~ni saradnik za putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Novi Grad  - 1 izvr{ilac 

1.11.    Stru~ni saradnik za oru`je i putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove, PS Kozarska Dubica  - 1 izvr{ilac 

Centar javne bezbjednosti Doboj 

1.12.    Rukovodilac Grupe i poslova putnih isprava i oru`ja PS Pelagi}evo  - 1 izvr{ilac 

1.13.    Rukovodilac Grupe i poslova putnih isprava i oru`ja PS Petrovo  - 1 izvr{ilac 

Centar javne bezbjednosti Bijeqina 

1.14.    Rukovodilac Odsjeka za odr`avawe, Odjeqewe za komunikacije,CJB  - 1 izvr{ilac 

1.15.    Stru~ni saradnik za putne isprave, Odjeqewe za upravno-pravne poslove CJB Zvornik - 1 izvr{ilac 

1.16.    Stru~ni saradnik za obradu prekr{aja, PS za BS Zvornik - 1 izvr{ilac 

Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo 

1.17.    Rukovodilac Odsjeka za upravno-pravne poslove,PS Sokolac  - 1 izvr{ilac 

1.18.    Na~elnik Odjeqewa za komunikacije     - 1 izvr{ilac 

Centar javne bezbjednosti Trebiwe 

1.19.    Rukovodilac Odsjeka za kadrovske poslove, Odjeqewe za pravne, kadrovske i poslove stranaca  - 1 izvr{ilac 

1.20.    Na~elnik Odjeqewa za analitiku i informatiku  - 1 izvr{ilac 

1.21.    Vi{i stru~ni saradnik analiti~ar, Odjeqewe za analitiku i informatiku  - 1 izvr{ilac 

1.22.    Stru~ni saradnik za putne isprave, Odsjek za upravno-pravne poslove PS Nevesiwe  - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo finansija 

2.1.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u Odjeqewu za pravne poslove - 2 izvr{ioca 

2.2.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u Odjeqewu za izvr{ewe buxeta  - 1 izvr{ilac 

3. Republi~ki pedago{ki zavod 

3.1.    [kolski nadzornik za engleski jezik u Odsjeku za pred{kolsko i osnovno vaspitawe i obrazovawe  - 1 izvr{ilac 

II. Opis poslova 

1.1.Rukovodilac Odsjeka za izgradwu i odr`avawe organizuje, rukovodi i odgovoran je za rad Odsjeka, za gra|evinske poslove, radi na izradi projektnih zadataka, za izradu investiciono-tehni~ke dokumentacije novih objekata, sara|uje sa projektantima u toku izrade investiciono-tehni~ke dokumentacije i vr{i pregled iste prije ugovarawa radova, projektuje i izra|uje projekte za mawe adaptacije i rekonstrukcije, u~estvuje u sprovo|ewu licitacije i prikupqawu ponuda za izvo|ewe gra|evinskih i gra|evinsko-zanatskih radova i odgovoran je za ispravnost istih, vr{i stru~ni nadzor u toku izvo|ewa radova u okviru svojih ovla{tewa, izra|uje planove rada i odgovoran je za wihovu realizciju, pru`a neophodnu stru~nu pomo} slu`bama na terenu u poslovima investicionog odr`avawa, vr{i kontrolu rada na teku}em odr`avawu objekta, odgovoran je za racionalno tro{ewe materijala, obavqa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.2. Stru~ni saradnik za gra|evinske poslove odgovoran je i stara se o investicionom i teku}em odr`avawu objekata Ministarstva i organizacionih jedinica Ministarstva, izra|uje predmjere i predra~une radova, prikupqa ponude i u~estvuje u ugovarawu, vr{i pregled stawa, ocjenu potreba i podnijetih zahtjeva, te predla`e odgovaraju}e mjere, sara|uje sa {efom Odsjeka u izradi projektnih zadataka i izgradwe, poma`e {efu Odsjeka kod izrade investiciono-tehni~ke dokumentacije i vr{i pregled iste, vodi stru~ni nadzor u toku izvo|ewa radova u okviru svojih ovla{tewa, po potrebi izra|uje glavne projekte za mawe adaptacije i rekonstrukcije, u~estvuje u sprovo|ewu licitacije i prikupqawu ponuda, zamjewuje {efa Odsjeka u wegovoj odsutnosti i sprije~enosti, pru`a neophodnu stru~nu pomo} slu`bama na terenu i u poslovima teku}eg odr`avawa, obra|uje, ~uva i arhivira dokumentaciju, obavqa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.3. Pomo}nik direktora za nau~no istra`iva~ki rad i izdava~ke djelatnosti poma`e direktoru u rukovo|ewu Visokom {kolom, odgovoran je i stara se o organizovawu i provo|ewu nastavnog plana i programa za Vi{e i Visoko obrazovawe, posebnih programa stru~nog osposobqavawa i usavr{avawa, odgovoran je za blagovremenu realizaciju nastavnog procesa iz osnovne djelatnosti Visoke {kole, odgovoran je za pripremu programa i organizaciju prakti~ne nastave i vannastavnih aktivnosti studenata, obavqa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.4. Nastavnik engleskog jezika planira, priprema i izvodi nastavu iz engleskog jezika, izvodi nastavu po savremenim pedago{kim metodama koriste}i nastavna sredstva i u~ila koja mu stoje na raspolagawu, u~estvuje u realizaciji popravnih i zavr{nih ispita, u~estvuje u izradi nastavnog programa obuke polaznika Policijske akademije, u~estvuje u radu stru~nih organa, vodi potrebnu evidenciju i dokumentaciju, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.5. Prevodilac vr{i prevo|ewe pisanih tekstova sa srpskog na engleski i wema~ki za potrebe Ministarstva, vr{i usmeno i pismeno prevo|ewe, pi{e dopise i druge materijale na engleskom i wema~kom jeziku, u~estvuje u razgovorima i kontaktima sa predstavnicima me|unarodnih policijskih snaga i drugih me|unarodnih organizacija, obavqa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.6. Vi{i stru~ni saradnik Policijska i kriminalisti~ka psihologija i sudska medicina u saradwi sa predmetnim nastavnikom izvodi vje`be (teorijske i prakti~ne), kolokvije i druge oblike nastave, izuzev predavawa i ispita, razra|uje nastavni sadr`aj izlo`en na predavawu, obra|uje teorijske probleme,obja{wava primjere iz prakse Ministarstva i drugih organa uprave i iz pravosudne prakse, produbquje studentima stru~no znawe iz odgovaraju}ih predmeta, razmatra slo`enija pitawa i razvija smisao za diskusiju teorijskog karaktera, te povezuje prakti~ne i teorijske aspekte problema, poma`e studentima u izradi stru~nih i teorijskih radova sa predmetnim nastavnicima, razvija kabinete i laboratorije i stara se o wihovom funkcionisawu, nau~no i stru~no se usavr{ava, u~estvuje u ostvarivawu programa razvojno-istra`iva~kog rada, plana izdava~ke djelatnosti i vannastavnih aktivnosti, obavqa i druge poslove po nalogu direktora {kole i wegovih pomo}nika. 

1.7. Stru~ni saradnik za studentska pitawa izra|uje rje{ewa, odluke i naredbe u vezi sa rje{avawem statusnih pitawa studenata, priprema gra|u i u~estvuje u izradi slo`enijih analiza i informacija iz oblasti vi{eg obrazovawa, u~estvuje u radu Nastavno-nau~nog vije}a, vodi mati~ne kwige i propisanu evidenciju za Visoku {kolu, prima dokumentaciju za upis studenata, obra|uje upisni materijal i priprema sjednicu konkursne komisije, vr{i upis studenata,prima i ovjerava prijave za polagawe ispita, vr{i ovjeru semestra u skladu sa Statutom, priprema diplome i uvjerewa za studente, arhivira i ~uva dokumentaciju sa neograni~enim rokom trajawa i vr{i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

1.8. Na~elnik Odjeqewa za pravne, kadrovske i poslove stranaca odgovara za izvr{avawe i realizaciju pravnih i kadrovskih poslova na podru~ju Centra, prati dono{ewe propisa i preduzima odgovaraju}e mjere u ciqu wihovog sprovo|ewa, priprema analiti~ke i druge informativne materijale iz djelokruga Odjeqewa, vodi teku}u prepisku i stara se o radnoj disciplini, odgovoran je za zakonito, blagovremeno i uspje{no obavqawe poslova, prati i prou~ava odre|ene informacije, analize, izvje{taje i druge materijale u vezi sa stawem i pojavama u oblasti unutra{wih poslova, preduzima, odnosno predla`e preduzimawe mjera za rje{avawe pitawa iz djelokruga Odjeqewa, stara se o pravilnom sprovo|ewu upravnog postupka u vezi sa propisima iz oblasti upravnih unutra{wih poslova, radi na unapre|ewu rada Odjeqewa, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.9. Rukovodilac Odsjeka organizuje rad i koordinira radom koji se odnosi na pravne poslove u CJB, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvr{avawe poslova iz djelokruga Odsjeka, prati stawe i neposredno u~estvuje u rje{avawu najslo`enijih pravnih pitawa u CJB, prati dono{ewe propisa i preduzima odgovaraju}e mjere u ciqu wihovog sprovo|ewa, prati kadrovsku politiku i u~estvuje u pripremawu prijedloga kadrovskih rje{ewa na podru~ju Centra i obavqa i druge poslove koje mu odredi na~elnik CJB. 

1.10. Stru~ni saradnik za putne isprave sprovodi upravni postupak i primjenu Zakona o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavawe putnih isprava, pru`a pravnu pomo} gra|anima u vezi sa ostvarivawem wihovih prava i izvr{avawem obaveza iz ove oblasti, kompletira predmete i dostavqa Centru na rje{avawe, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obra|uje statisti~ke i druge izvje{taje, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvr{avawe poslova i zadataka. 

1.11. Stru~ni saradnik za oru`je i putne isprave u upravnom postupku u vezi sa putnim ispravama vr{i potrebne provjere kroz slu`bene evidencije koje su od zna~aja za odlu~ivawe u tim predmetima, na odgovaraju}i na~in evidentira utvr|eno stawe, vodi i a`urira aktivnu i pasivnu kartoteku izdatih putnih isprava, vodi i druge evidencije iz te oblasti. Sprovodi upravni postupak u vezi oru`ja i municije, izdaje oru`ani list, odobrewe za dr`awe oru`ja, priprema nacrt odobrewa za nabavqawe municije, pru`a pravnu pomo} gra|anima vezano za ovu oblast, zaprima zahtjeve za rje{avawe i dostavqa ih Centru za rje{avawe upravnih stvari iz ovih oblasti, vodi propisane evidencije iz obe oblasti, stara se o raspolagawu sa oduzetim oru`jem, obra|uje statisti~ke i druge evidencije, kao i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.12. Rukovodilac Grupe i poslova putnih isprava preduzima odnosno predla`e preduzimawe mjera za rje{avawe pitawa iz djelokruga Grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutra{wih poslova u slu~aju kada je za rje{avawe upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, pru`a pravnu pomo} gra|anima u ostvarivawu wihovih prava i izvr{avawa obaveza u upravnom postupku kod organa za unutra{we poslove, preduzima preventivne mjere u skladu sa Zakonom za spre~avawe zloupotrebe putnih isprava, ostvaruje uvid i usmjerava rad Grupe prema potrebi u~estvuje u provjeri navoda predstavki gra|ana koja se odnose na postupawe i rad radnika koji vr{e upravne unutra{we poslove u PS, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stawe u ovoj oblasti u PS. 

1.13. Rukovodilac Grupe i poslova putnih isprava preduzima odnosno predla`e preduzimawe mjera za rje{avawe pitawa iz djelokruga Grupe, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u oblasti upravnih unutra{wih poslova u slu~aju kada je za rje{avawe upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, pru`a pravnu pomo} gra|anima u ostvarivawu wihovih prava i izvr{avawa obaveza u upravnom postupku kod organa za unutra{we poslove, preduzima preventivne mjere u skladu sa Zakonom za spre~avawe zloupotrebe putnih isprava, ostvaruje uvid i usmjerava rad Grupe prema potrebi u~estvuje u provjeri navoda predstavki gra|ana koja se odnose na postupawe i rad radnika koji vr{e upravne unutra{we poslove u PS, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stawe u ovoj oblasti u PS. 

1.14. Rukovodilac Odsjeka za odr`avawe rukovodi radom Odsjeka, organizuje rad na odr`avawu i stara se o kvalitetnom i blagovremenom izvr{avawu poslova, pravi sedmi~ne, mjese~ne i godi{we planove rada i izvje{taj o radu, radi na analiti~ko-stati~kom pra}ewu gre{aka na ure|ajima i utro{ku repromaterijala, izra|uje specifikaciju repromaterijala i rezervnih dijelova za sve vrste ure|aja veze koji se koriste za unutra{we poslove, zadu`uje repromaterijal i rezervne dijelove i vr{i wihovo pravdawe, u~estvuje u izradi i realizaciji programa, razvoja i modernizacije sistema funkcionalnih veza, organizuje i u~estvuje u laboratorijskim i tehni~kim mjerewima, ispitivawima,kao i tehni~ki prijemima svih vrsta ure|aja i veza, prati stru~nu osposobqenost tehni~ara i mehani~ara i izvr{avawe wihovih poslova i zadataka, daje im stru~na uputstva i obja{wewa, poma`e im neposredno u vezi sa izvr{avawem postavqenih zadataka, u~estvuje u izradi projekata i vr{i nadzor nad objektima u izgradwi iz svog djelokruga rada, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.15. Stru~ni saradnik za putne isprave sprovodi upravni postupak i primjenu Zakona o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavawe putnih isprava, pru`a pravnu pomo} gra|anima u vezi sa ostvarivawem wihovih prava i izvr{avawem obaveza iz ove oblasti, kompletira predmete i dostavqa Centru na rje{avawe, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obra|uje statisti~ke i druge izvje{taje, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvr{avawe poslova i zadataka. 

1.16. Stru~ni saradnik za obradu prekr{aja neposredno radi na otkrivawu prekr{aja iz oblasti bezbjednosti saobra}aja, obra|uje prijave i zahtjeve protiv izvr{ilaca prekr{aja, vr{i operativne i druge radwe na otkrivawu i rasvjetqavawu prekr{aja, naro~ito na pronalasku nepoznatih izvr{ilaca saobra}ajnih prekr{aja i u~esnika u saobra}ajnim nezgodama, vodi potrebne evidencije za podno{ewe zahtjeva, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni starje{ina. 

1.17. Rukovodilac Odsjeka za upravno- pravne poslove preduzima odnosno predla`e preduzimawe mjera za rje{avawe pitawa iz djelokruga Odsjeka, sprovodi upravni postupak u prvom stepenu u vezi propisa iz oblasti upravnih unutra{wih poslova u slu~aju kada je za rje{avawe upravnih stvari iz ove oblasti potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak, pru`a pravnu pomo} gra|anima u ostvarivawu wihovih prava i izvr{avawu obaveza u upravnom postupku kod organa za unutra{we poslove, preduzima preventivne mjere u skladu sa Zakonom na spre~avawu zloupotrebe putnih isprava, ostvaruje uvid i usmjerava rad stanica javne bezbjednosti na podru~ju Centra i predla`e mjere za wihovo unapre|ewe, prema potrebi u~estvuje u provjeri navoda predstavki radnih qudi i gra|ana koja se odnose na rad i postupawe radnika koji vr{e upravne unutra{we poslove na podru~ju Centra, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za stawe u ovoj oblasti na podru~ju organizacionih jedinica Centra. 

1.18.Na~elnik Odjeqewa za komunikacije rukovodi radom Odjeqewa, organizuje rad i stara se o blagovremenom i kvalitetnom obavqawu poslova iz djelokruga rada Odjeqewa, u~estvuje u izradi i realizaciji programa modernizacije ultrakratkotalasnih, kratkotalasnih, telefonskih i telegrafskih veza, radi na izradi projekata ultrakratkotalasnih, kratkotalasnih, telefonskih i telegrafskih veza, organizuje i u~estvuje u laboratorijskim mjerewima i ispitivawima kao i tehni~kom prijemu svih vrsta ure|aja veza, prati stru~nu osposobqenost kadrova koji rade u Odjeqewu i poma`e im u izvr{avawu wihovih poslova i zadataka, planira, prati, a po potrebi izvodi nastavu iz predmeta funkcionalni sistem veza, priprema informacije, analize i izvje{taje, planove rada i druge materijale iz djelokruga rada Odjeqewa, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. 

1.19. Rukovodilac Odsjeka za kadrovske poslove organizuje rad i koordinira radom koji se odnosi na pravne poslove u CJB, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvr{avawe poslova iz djelokruga Odsjeka, prati stawe i neposredno u~estvuje u rje{avawu najslo`enijih pravnih pitawa u CJB, prati dono{ewe propisa i preduzima odgovaraju}e mjere u ciqu wihovog sprovo|ewa, prati kadrovsku politiku i u~estvuje u pripremawu prijedloga kadrovskih rje{ewa na podru~ju Centra i obavqa i druge poslove kojemu odredi na~elnik CJB. 

1.20. Na~elnik Odjeqewa za analitiku i informatiku organizuje, planira i vr{i raspored poslova i zadataka Odjeqewa i stara se o wihovom zakonitom, kvalitetnom i efikasnom izvr{avawu. Nosilac je izrade najslo`enijih analiti~kih materijala na nivou CJB, po potrebi participira u izradi najslo`enijih materijala na nivou MUP-a RS, koordinira u izradi izvje{taja o radu i programa i planova rada CJB, doprinosi kvalitetu eksternog informisawa i ostvarivawu jedinstvenih funkcija informacionog sistema, a naro~ito za obezbje|ewe postupawa po utvr|enim programima razvoja, re`imu eksploatacije i odre|ivawe tehni~ke osnove informacionog sistema. 

1.21. Vi{i stru~ni saradnik-analiti~ar prati stawe i kretawa u oblastima iz djelokruga CJB, izra|uje izvje{taje, presjeke, posebne i op{te informacije, biltene za interno i eksterno informisawe, analize i druge analiti~ke materijale, na osnovu dnevnih operativnih izvje{taja, depe{a, statisti~kih pregleda, periodi~nih izvje{taja, kao i drugih materijala, prati, prou~ava i ukazuje na pojave i problematiku iz svog djelokruga i daje prijedloge za unapre|ewe informisawa, obavqa i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

1.22. Stru~ni saradnik za putne isprave sprovodi upravni postupak i primjenu Zakona o putnim ispravama, zaprima zahtjeve za izdavawe putnih isprava, pru`a pravnu pomo} gra|anima u vezi sa ostvarivawem wihovih prava i izvr{avawem obaveza iz te oblasti, kompletira predmete i dostavqa Centru na rje{avawe, vodi propisane evidencije iz ove oblasti, obra|uje statisti~ke i druge izvje{taje, vr{i i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvr{avawe poslova i zadataka. 

2.1. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u Odjeqewu za pravne poslove daje pravne savjete, mi{qewa i uputstva zaposlenim u Ministarstvu na wihov zahtjev, a po pitawima zna~ajnim za Ministarstvo, prati propise i obavje{tava zaposlene u Ministarstvu o novoobjavqenim propisima, po potrebi daje uputstva, stru~na mi{qewa, analize i izvje{taje radi ujedna~avawa prakse u organizacionim dijelovima Ministarstva, po potrebi sara|uje sa Republi~kim javnim Pravobranila{tvom i drugim nadle`nim pravosudnim organima u vezi sa sporovima u kojima se kao strana pojavquje Republika, Vlada ili Ministarstvo, sastavqa nacrt programa rada i izvje{taj o radu Ministarstva, u~estvuje u izradi propisa kao predstavnik Ministarstva u me|uresorskim radnim grupama, komisijama, vodi kadrovsku evidenciju i sl. 

2.2. Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove u Odjeqewu za izvr{ewe buxeta vr{i obradu sudskih presuda i izvr{ewa, koordinirawe sa sudovima i javnim pravobraniocima, pra}ewe i obavje{tavawe buxetskih korisnika o izvr{enim sudskim rje{ewima, izradi izvje{taja za nadle`ne institucije i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

3.1. [kolski nadzornik za engleski jezik obavqa nadzor u pred{kolskim ustanovama, osnovnim {kolama, sredwim {kolama i |a~kim domovima u skladu sa odgovaraju}im propisima. Nadzor se obavqa neposrednim uvidom u: organizaciju, planirawe i izvo|ewe nastave i drugih vaspitno-obrazovnih oblika rada, ostvarivawe godi{weg programa rada {kolske ustanove, ostvarivawe nastavnih planova i programa, ostvarivawe planova rada nastavnika, stawe {kolskog prostora (zatvorenog i otvorenog) i opreme, primjenu odobrenih uxbenika, pedago{ku dokumentaciju i evidenciju. U obavqawu nadzora nadzornik prati i provjerava: ispuwenost uslova {kolske ustanove za obavqawe djelatnosti, sprovo|ewe ispita i ocjewivawe u~enika, realizaciju upisa u~enika prema konkursu i zakonu, uskla|enost broja u~enika u odjeqewima sa odgovaraju}im propisima, podatke o broju odjeqewa, u~enika, ~asova, nastavnika i drugih radnika, primjenu uputstava, preporuka i naredbi Ministarstva, realizaciju vannastavnih oblika rada, slobodnih aktivnosti u~enika i saradwu sa roditeqima, povezanost i saradwu ustanove sa dru{tvenom zajednicom i drugim organizacijama i ustanovama, organizovawe i realizaciju takmi~ewa u~enika, organizaciju prakti~ne nastave u~enika u stru~nim {kolama, izradu rasporeda ~asova, realizaciju plana rada stru~nih organa {kolske ustanove, verifikaciju nastavnika za obavqawe djelatnosti, ta~nost podataka za finansirawe i drugih podataka koje {kola dostavqa Ministarstvu, izradu i uru~ivawe radnicima rje{ewa o 40-~asovoj radnoj nedjeqi i obra~unskog lista za platu, realizaciju stru~nog usavr{avawa nastavnika, primjenu Pravilnika o ocjewivawu i napredovawu nastavnika, pripremawe i polagawe stru~nih ispita nastavnika, rad direktora i {kolskog odbora, uskla|enost rada ustanove sa {kolskim kalendarom, uskla|enost dnevnog, sedmi~nog i godi{weg optere}ewa u~enika sa zakonom, primjenu Pravilnika o finansirawu {kola i Kolektivnog ugovora, primjenu drugih pravilnika koje donosi ministar. Nadzornik obavqa i sqede}e poslove: prisustvuje ~asovima nastave, polagawu ispita i izvo|ewu drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, pru`a stru~nu pomo} u radu nastavnika i u osposobqavawu pripravnika, prati i prou~ava savremena iskustva u ostvarivawu nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada i predla`e mjere za unapre|ivawe rada nastavnika, utvr|uje funkcionalnost {kolskog prostora i opreme, priprema izvje{taje i informacije o aktuelnim pitawima iz djelokruga svoga rada i predla`e nadle`nim organima preduzimawe neophodnih mjera za otklawawe uo~enih nedostataka, daje mi{qewe i prijedloge nadle`nim organima radi unapre|ivawa nastavnog plana i programa, u~estvuje u ocjewivawu nastavnika, daje mi{qewe o uxbenicima, priru~nicima i ~asopisima koji se koriste u {kolskoj ustanovi, obavqa i druge poslove po nalogu ministra i direktora. Rade na najslo`enijim poslovima. Za svoj rad odgovorni su na~elniku Odjeqewa. 

III. Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH. 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Visoka stru~na sprema, diplomirani in`ewer gra|evine, polo`en stru~ni ispit i najmawe tri godine radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Vi{a stru~na sprema, gra|evinskog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Visoka stru~na sprema, VIII,VII 1-2 stepen, izbor u zvawe nastavnika, polo`en stru~ni ispit i tri godine radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4. 

Visoka stru~na sprema, filozofski fakultet-smjer engleski jezik, izbor u zvawe i radno iskustvo u skladu sa Zakonom o Univerzitetu i Zakonom o unutra{wim poslovima. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.5. 

Visoka stru~na sprema, znawe engleskog i wema~kog jezika, polo`en stru~ni ispit i najmawe tri godine radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.6. 

Visoka stru~na sprema, filozofski fakultet-smjer psihologija, polo`en stru~ni ispit i najmawe dvije godine radnog iskustva u struci ili jedna godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.7. 

Vi{a stru~na sprema, pravnog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.8. 

Visoka stru~na sprema, pravni fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.9. 

Visoka stru~na sprema, pravni fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.10. 

Vi{a stru~na sprema, dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.11. 

Vi{a stru~na sprema, dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.12. 

Visoka stru~na sprema, pravnog smjera, poznavawe rada na ra~unaru, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.13. 

Visoka stru~na sprema, pravnog smjera, poznavawe rada na ra~unaru, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.14. 

Visoka stru~na sprema, elektrotehni~ki fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.15. 

Vi{a stru~na sprema, dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.16. 

Vi{a stru~na sprema, pravnog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.17. 

Visoka stru~na sprema, pravni fakultet, poznavawe rada na ra~unaru, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.18. 

Visoka stru~na sprema, elektrotehni~ki fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.19. 

Visoka stru~na sprema, pravni fakultet, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.20. 

Visoka stru~na sprema, tehni~ki fakultet,FON,PMF-informati~kog smjera, pravnog, ekonomskog, bezbjedonosnog ili drugog dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 3 godine radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.21. 

Visoka stru~na sprema, pravnog, ekonomskog, bezbjedonosnog ili drugog dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 2 godine radnog iskustva u struci ili 1 godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.22. 

Vi{a stru~na sprema, dru{tvenog smjera, polo`en stru~ni ispit i najmawe 9 mjeseci radnog iskustva u struci i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Zavr{en pravni fakultet, 2 godine radnog iskustva u struci ili 1 godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave i poznavawe rada na ra~unaru. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.2. 

vss-pravni fakultet, najmawe 2 godine radnog iskustva u struci ili jedna godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave i polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1. 

Visoka stru~na sprema, profesor engleskog jezika i kwi`evnosti ili profesor koji u diplomi o zavr{enom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je engleski jezik samostalan ili ravnopravan predmet, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada kao i stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave i poznavawe rada na ra~unaru. 

IV. 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

V. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, Ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavqivawa u dnevnim novinama- dnevnom listu "Glas Srpske". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VI. 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine". 

(So-794-a-G/06) PRIVREMENI ZASTUPNICI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji @eljku @ivkovi}u, u pravnoj stvari tu`itelja Nedeljka Maglice iz Bijele, zastupanog po pun. Bo`i Peranovi}u, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enih Ane Radovi} i Dragoslava Radovi}a, oboje nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja, na ro~i{tu odr`anom 6. 6. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda, broj 096-0-P-06-000183, od 6. 6. 2006. godine, u pravnoj stvari tu`itelja Nedeljka Maglice iz Bijele, protiv tu`enih Ane Radovi} i Dragoslava Radovi}a, oboje nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja, navedenim tu`enima, ~ije je dakle boravi{te nepoznato i koji nemaju punomo}nika u ovoj parnici, odre|en je privremeni zastupnik u osobi Miodragu Zelji}u, advokatu iz Br~kog, koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika tu`enih sve dok se oni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

(so-1004/06) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Jakupovi} Edibi, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen BANK DD Bosna i Hercegovina Filijala Br~ko, Bulevar mira bb, protiv tu`enih Peri} Dragoslava iz Bijeljine, Drini} Predraga iz Bijeljine i Sekuli} Ivice iz Bijeljine, radi naplate duga po odobrenom kreditu, pod brojem P-376/05-I izvan ro~i{ta, dana 19. 5. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Za privremenog zastupnika tu`enog Drini} Predraga, sina Ignje iz Bijeljine, Majevi~ka 88, postavlja se Mr|en Mirjana, advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-1022/06) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im slijede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ br. 3814234, izdat 21. 8. 2001. godine u Biha}u, na ime EDIBA KOVA^EVI], JMB 0206936115001, 

b)    paso{ br. 4965513, izdat 7. 11. 2005. godine u Banjaluci, na ime GORDANA UGRENOVI], JMB 1211958108537, 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    paso{ br. 3411171, izdat 9. 7. 2001. godine u Bernu, na ime ANELA CRNALI], JMB 0105984155022, 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu 

a)    paso{ br. 4596373, izdat 25. 6. 2004. godine u Sarajevu, na ime ENVER VU^KI], JMB 1105967102385, 

b)    paso{ br. 4812501, izdat 9. 2. 2005. godine u Tuzli, na ime SANELA RAHMANOVI], 

c)    paso{ br. 4852515, izdat 16. 2. 2005. godine u Tuzli, na ime ENVER RAHMANOVI], 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu 

a)    paso{ br. 4158269, izdat 22. 12. 2002. godine u Od`aku, na ime IVAN MARI], JMB 2108964123325, 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    paso{ br. 3736743, izdat 3. 12. 2001. godine, na ime [EVAL VELI], JMB 2905963111053 

b)    paso{ br. 4589816, izdat 28. 1. 2004. godine u Banjaluci, na ime JANKO PETKOVI], JMB 0106955100029. 

__________________
 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im slijede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu 

a)    paso{ br. 4728955, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime BENJAMIN AJANOVI], JMB 3010991170118, 

b)    paso{ br. 4728956, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime DAMIR AJANOVI], JMB 3010991170088, 

c)    paso{ br. 4728957, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime SULEJMAN ALAGI], JMB 1907976160028, 

d)    paso{ br. 4728958, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime KENAN ALAGI] ALETI], JMB 3011005190048, 

e)    paso{ br. 4728959, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime EDIN ALAGI] ALETI], JMB 3011005190021, 

f)    paso{ br. 4728960, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ZVJEZDANA ABDI, JMB 1312960177172, 

g)    paso{ br, 4728961, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MUNEVERA ARNAUTOVI], JMB 0503959178528, 

h)    paso{ br. 4728962, izdat 22. 5.2006. godine u Parizu, na ime EMINA BABI], JMB 1702991117456, 

i)    paso{ br. 4728963, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime BRANISLAV BOROJEVI], JMB 2805980162546, 

j)    paso{ br. 4728964, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MIRKO BRELJAK JMB 2912960191265, 

k)    paso{ br. 4728965, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ALMIR BUKVI], JMB 2807993100011, 

l)    paso{ br. 4728966, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MARKO ^AVAR, JMB 0107990172381, 

m)    paso{ br. 4728967, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime D@EVAD DO[LI], JMB 2408957191777, 

n)    paso{ br. 4728968, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime EDHIJA DRLJO, JMB 0510967136172, 

o)    paso{ br. 4728969, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime JASMIN DUPLJAK, JMB 1305989170022, 

p)    paso{ br. 4728970, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MIHRIJA DUPLJAK, JMB 2602960176534, 

q)    paso{ br. 4728971, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime [EFKIJA DUPLJAK, JMB 1001957171508, 

r)    paso{ br. 4728972, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ASIM D@ANANOVI], JMB 2704960130000, 

s)    paso{ br. 4728973, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime SABRINA \OGO, JMB 2004992135002, 

t)    paso{ br. 4728974, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime AJDIN HASOVO], JMB 0407991130007, 

u)    paso{ br. 4728975, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ALMA HEGI], JMB 2910984165017, 

v)    paso{ br. 4728976, izdat 22. 2. 2006. godine u Parizu, na ime DU[KO KARE[IN, JMB 1406965124101, 

w)    paso{ br. 4728977, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime AMIR KEBI], JMB 0510978103527, 

x)    paso{ br. 4728978, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MAJDA KEBI], JMB 1505983115029, 

y)    paso{ br. 4728979, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime HALILA KOBILJAR, JMB 1102979136537, 

z)    paso{ br. 4728980, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime SONJA KRAUTBLATT, JMB 2612991175043, 

aa)    paso{ br. 4728981, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime AIDA KULJUH, JMB 3006000175063, 

bb)    paso{ br. 4728982, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime VEDAD KULJUH, JMB 1503989170126, 

cc)    paso{ br. 4728983, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MINYA MU[ANOVI], JMB 1812990177846, 

dd)    paso{ br. 4728984, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ALMIR PR[E[, JMB 0802990130018, 

ee)    paso{ br. 4728985, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ALDIN RAMI], JMB 2211993102189, 

ff)    paso{ br. 4728986, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime ANELA RAMI], JMB 3010988107006, 

gg)    paso{ br. 4728987, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MEHRIJA RAMI], JMB 1808966107082, 

hh)    paso{ br. 4728988, izdat 22. 5. 2006. u Parizu, na ime ALMEDIN [AHMAN, JMB 1001005130026, 

ii)    paso{ br. 4728989, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime MEHMED SALAHOVI] JMB 0104944150005, 

jj)    paso{ br. 4728990, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime HALIDA SELIMOVI], JMB 1806984185020, 

kk)    paso{ br. 4728991, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime BO[KO VIDOVI], JMB 1711989140024, 

ll)    paso{ br. 4728992, izdat 22. 5. 2006. godine u Parizu, na ime AINA ZOVKO, JMB 0811990176505 

(so-792-a-G/06) PE^ATI-[TAMBILJI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at Op}ine ^eli}, okruglog oblika, broj 2, veli~ine 30 mm, sa sadr`ajem: 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

Op}ina ^eli} 

Op}inska izborna komisija 

(so-296/06) UPIS U SUDSKI REGISTAR 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2085/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnik ugostiteljstvom "BOKI  PE^ENJARA" BR^KO, vl. \uka Leti}, s.p, sa skra}enim nazivom "BOKI PE^ENJARA" BR^KO, vl. \uka Leti}, s.p, i sjedi{tem u Br~kom ul. Plazuljska br. 19. Osniva~ i zastupanik Preduzetnika je \uka Leti}, JMBG 1109963186954 iz Br~kog, ul. Plazuljska br.15, sa neograni~enim ovla{tenjima. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom imovinom. Djelatnost preduzetnika je: 55.300  Restorani. 

(SR-1946/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2053/03 od 17. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja "RADOST" Br~ko, vl. Gelji} Mijo s.p. Br~ko, s.p, osniva~a Gelji} Mijo iz Br~ko Distrikta BiH, Bijela br. 256. Datum prestanka obavljanja djelatnosti je 9. 12. 2003. godine. Po pravosna`nosti Rje{enja navedena preduzetni~ka djelatnost brisat }e se iz Registra ovog Suda zavedena pod brojem registarskog ulo{ka 3-2372 po Rje{enju D-1178/03 od 17. 7. 2003. godine. 

(SR-1900/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2058/03 od 19. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Proizvodno trgovinsko i uslu`no preduze}e D.O.O. "AUTOLETI]" Br~ko. 

Sjedi{te Dru{tva je u Br~kom, ulica Plazuljska broj 13. 

Skra}eni naziv firme je PTUP D.O.O. "AUTOLETI]" Br~ko. 

Osniva~ Dru{tva je Leti} Cvijetina Drago iz Br~kog, ulica Plazuljska broj 13, JMBG 1305955182978 koji Preduze}e u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa bez ograni~enja ovla{tenja, i za svoje obaveze odgovara do visine osniva~kog uloga, a preduze}e za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Preduze}e tako|er zastupa Leti} Drage Slavi{a iz Br~kog, JMBG 0905977181510 bez ograni~enja ovla{tenja. Osniva~ki ulog osniva~a iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, na drugom mjestu nespomenutih, 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, na drugom mjestu nespomenutih, 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja), 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 25.120 Protektiranje vanjskih guma, 28.520 Op{ti mehani~ki radovi, 29.222 Monta`a, servisiranje i popravka ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.312 Servisiranje i popravka traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.322 Servisiranje i popravak ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i proborom, 50.404  Odr`avanje i popravak motocikala, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 55.300 Restorani, 55.402 Bife, 55.403 Kafana, 71.100 Iznajmljivanje automobila. Preduze}e }e obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-1897/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2012/03 od 17. 12. 2003. upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge, trgovinu i promet "Jahorina auto" Br~ko vr{i upis poslovnih jedinica: D.O.O. " Jahorina auto" Br~ko- Poslovna jedinica, stanica za tehni~ki pregled vozila Han Pijesak, ul. Srpske vojske, D.O.O. "Jahorina auto Br~ko-Poslovna jedinica, stanica za tehni~ki pregled vozila Brod, ul. Brodskih bataljona bb. 

Djelatnost poslovinih jedinica je: 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 67.200 Pomo}ne djelatnosti u osiguranju i 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. Lice ovla{teno za zastupanje i prijem sudskih i drugih slu`benih pismena je Mi{ki} (Ilije) Miroslav, Br~ko, ul. Me{e Selimovi}a br. 26, JMBG 2109965121268. 

(SR-1902/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2047/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Gordana Markovi}, JMB 0207965187972 i l.k. br. 03FZA9463 osniva samostalnog  preduzetnika pr`ionica kafe "SAMBA" Br~ko Distrikt BiH, VI. Gordana Markovi}, s.p, a sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH, ul. Branislava Nu{i}a br. 4, a preduzetnik }e obavljat sljede}e  djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, i to: 15.860 Prerada ~aja i kafe, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 74.820 Djelatnost pakiranja. 

Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Gordana Markovi}, JMB 0207965187972 i l.k. br. 03FZA9463, Br~ko Distrikt BiH - Donji Brezik bb, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-1903/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2041/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik pad nazivom: Folkoteka "RENOME", vl. Kuva~ Dalibor s.p. Br~ko Distrikt, Novo Naselje ^a|avac br. 35. 

Skra}eni naziv: "RENOME" Br~ko Distrikt, vl. Kuva~ Dalibor s.p. 

Sjedi{te: Br~ko Distrikt, Novo Naselje ^a|avac br. 35. 

Osniva~: Kuva~ (Sretka) Dalibor iz Br~kog, Bukovac br. 158, Odluka o osnivanju preduzetnika br. 01/03 od 11. 12. 2003. godine. Djelatnost: 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Lice ovla{teno za zastupanje je Kuva~ (Sretka) Dalibor iz Br~kog, Bukovac br. 158, bez ograni~enja. 

(SR-1904/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2046/03 od 16. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Agencija za vo|enje poslovnih knjiga, kao samostalni preduzetnik, pod nazivom "Konto" Br~ko Distrikt BiH, vl. Vavan (\ure) Ljiljana, s.p. 

Sjedi{te Agencije je u Br~kom u ulici Bosne Srebrne br. 17. Osniva~ i vlasnik Agencije je Vavan (\ure) Ljiljana iz Br~kog, ul. Radomira Cvetkovi}a br. 5, JMBG 1809954179378, broj l.k. 772/02 izdate u Br~ko Distriktu BiH. Djelatnost Agencije je: 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom. Lice ovla{teno za zastupanje je Vavan (\ure) Ljiljana iz Br~kog, ul. R. Cvetkovi}a br. 5, JMBG 1809954179378, bez ograni~enja. 

(SR-1905/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2082/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski rgistar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pro{irenje djelatnosti preduze}a za unutra{nju i spoljnu trgovinu "LAKI" D.O.O. Br~ko ~iji je osniva~ Stojanovi} Lazar, sa novim {iframa djelatnosti, i to: 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, osim trgovine na malo oru`jem i streljivom, 

52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama. 

(SR-1907/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2077/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "CERI^ANKA" BR^KO pro{iruje svoje djelatnosti sa djelatnostima: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu nepomenuto. Dru{tvo iz svog sjedi{ta izdvaja Podru`nicu kao poslovnu jedinicu Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "CERI^ANKA" BR^KO-PODRU@NICA CERI^ANKA I" Tuzla ul. Pere Kosori}a 10. Djelatnost Podru`nice je: 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajim i TV ure|ajima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, na drugom mjestu nepomenuto. Ovla{teno lice za zastupanje je osniva~ Dru{tva Niko Milanovi}, JMBG 3112968181517 iz Br~kog ul. Pere Zrelca bb, sa neograni~enim ovla{tenjima. 

(SR-1910/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1994/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Mirsad Hod`i}, JMB 2609978122177 i l.k. br. 3327/98, osniva samostalnog preduzetnika TRGOVINA "STREJ" Br~ko Distrikt BiH, VI. Mirsad Hod`i}, s.p, a sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH Tr`nica "ARIZONA", a preduzetnik }e obavljati sljede}e djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, i to: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom i 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Mirsad Hod`i} iz Srebrenika, N.N. Luka bb, JMB 2609978122177 i l.k. br. 3327/98, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-1911/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2081/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za prevoz robe u drumskom saobra}aju "ANTI] SLOBODAN" vl. Anti} Slobodan, s.p. iz Br~kog, Sandi}i br. 25, prestaje sa obavljanjem svoje djelatnosti sa danom 22. 12. 2003. godine zbog nerentabilnog poslovanja. 

(SR-1912/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2074/03 od 30. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ samostalnog preduzetnika za ugostiteljstvo "Ipak se okre}e" vlasnik Mojsilovi} Savo s.p. sa sjedi{tem u Br~kom, ulica Bijeljinska bb, koji je upisan u sudski registar samostalnih preduzetnika Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, broj D-2578/02 od 14. 1. 2003. godine sa mati~nim registracijskim brojem 3-1474, vr{i dopunu preduzetni{tva novim djelatnostima: 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em. 

(SR-1913/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1840/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

[e}erbegovi} Sahida iz Br~kog, ul. H. H. Jerkovi}a bb, osniva preduzetni{tvo za obavljanje trgovinske djelatnosti "SAHIDA", Br~ko, Tr`nica "Arizona" vl. [e}erbegovi} Sahida s.p. 

Skra}eni naziv: Preduzetnik "SAHIDA" [e}erbegovi} Sahida s.p. Br~ko Distrikt BiH. Preuzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima i 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. Lice ovla{teno za zastupanje Preduzetnika je [e}erbegovi} Amir iz Br~kog, ul. H.H. Jerkovi}a bb. Preduzetni{tvo se osniva na neodre|eno vrijeme. 

(SR-1915/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2071/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "MIKERS" Br~ko, ~iji osniva~ je Mi}i} Aleksandar mijenja sjedi{te Dru{tva, tako da je novo sjedi{te u Br~kom, ul. Danila Ki{a 10, i Dru{tvo je tako|er imenovalo za zamjenika direktora, Mi}i} (Lazara) Milorada iz Br~kog, ul. M. Dr`i}a 4, JMB 1510955180056, da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-1921/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2087/03 od 29. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduze}e za proizvodnju, promet i trgovinu na veliko i malo, uvoz i izvoz d.o.o. "HIN-COMERC" Br~ko, osnovano Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, br. D-956/02 od 10. 9. 2002. godine, vr{i dopunu djelatnosti, tako da }e pored registrovanih djelatnosti obavljati i slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranima prodavaonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim specijalizirane trgovine na malo oru`jem i streljivom), 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

(SR-1922/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2064/03 od 5. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za vanjski i unutra{nji promet roba i usluga "AMD SCONTO-BR^KO" Br~ko, ul. M. Ibrahimbegovi}a br. 45, Podru`nica u Tuzli mijenja sjedi{te, tako da je sjedi{te Podru`nice sada u Tuzli, ulica Husinskih rudara br. 134, umjesto ranijeg sjedi{ta Topolice bb. 

(SR-1930/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2075/03 od 6. 1. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MASTER-WOOD SIMI]" d.o.o. Br~ko, vr{i pove}anje osniva~kog uloga za nov~ani iznos od 301.436,31 KM, tako da sada osniva~ki ulog Dru{tva iznosi 306.436,31 KM u novcu. 

(SR-1929/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH, Rje{enjem broj D-2073/03 od 24. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik D`afi} ]amila, k}i Muhameda iz Br~kog Distrikta, Gornji Rahi} bb, JMBG 1502969127171, l.k. br. 03FZA4303 Br~ko Distrikt, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta, osniva ugostiteljsku radnju sa punim nazivom: ugostiteljska radnja "Bife kod ]ame", vlasnik D`afi} ]amila, samostalni preduzetnik. Skra}eni naziv: 

Ugostiteljska radnja "Bife kod ]ame", vl. D`afi} ]amila, s.p. 

Sjedi{te: Br~ko Distrikt, Gornji Rahi} bb. 

Djelatnost: 55.402 Bife, 55.403 Kafana. Radnju sastupa osniva~ D`afi} ]amila, s.p, bez ograni~enja ovla{tenja. Za obaveze stvorene u pavnom prometu sa tre}im licima, preduzetnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-1926/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-2072/03 od 23. 12. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Iljazovi} Semka k}i Hasana iz Grada~ca ul. Josipa [ibera bb, samostalnog preduzetnika Trgovina "ELIPSA" vl. Iljazovi} Semka s.p., Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH, koji je upisan u sudski registar Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH, broj D-844/02 od dana  18. 7. 2002. godine mati~nog registracionog broja 3-448 i broja identifikacione oznake 3. vr{i dopunu djelatnosti koje }e preduzetni{tvo obavljati sljede}im djelatnostima: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima. 

(SR-1923/03-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1117/03 od 23. 12. 2003. godine, upisuje u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se promjena pove}anja osniva~kog kapitala "SLAVUJ" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Nikole Tesle bb, Br~ko Distrikt BiH, osniva~a Abad`i} Cvijetina JMBG 0703946181502, l.k. br. 5805/97 sa prebivali{tem ul. N. Medi}a br. 7. Osniva~ki kapital se uve}ava za: 83.050,65 KM u nov~anom kapitalu. 

(SR-1925/03-BR) BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-06-000091 od 25. 5. 2006. godine, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Preduze}e za usluge i trgovinu "DUGA-PROM" d.o.o. Br~ko, Muderisa Ibrahimbegovi}a 45, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-691/04 od 24. 6. 2004. godine, mat. reg. br. 1-1208, prestaje sa radom sa 19. 5. 2006. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 19. 5. 2006. godine, a po prijedlogu osniva~a. Osniva~ Karasulji} Jasmin preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(so-1012-G/06)