LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak 12. 6. 2006. godine
 

Broj/Broj
44 

Godina X/II
Ponedjeqak 12. 6. 2006. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2005. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA VISOKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Visoko 

Kontakt osoba: Omerbegovi} Amra 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 12 A 

Po{tanski broj: 71300 

Grad: Visoko 

Identifikacioni broj: 4218275170003 

Telefon: 032/738-111 

Fax: 032/738-330 

E-mail: virazvob@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka op}inskog na~elnika broj: 01/2-02-371/06 od 31. 5. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Vodovodni materijal 

LOT 2     Kanalizacioni materijal 

LOT 3     Gra|evinski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama u prilogu za svaki lot. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1     Zbilje, Gr|evac, Ora{ac, Donja i Gornja Vratnica,             Gornji Porje~ani-op}ina Visoko 

LOT 2     Gornji Porje~ani, Gr|evac, Kula Banjer, Donja i             Gornja Vratnica-op}ina Visoko 

LOT 3     Buci, Bosni}i, Gornji Porje~ani, Kula Banjer-op}ina             Visoko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ponu|ene cijene za sve vrijeme ugovornog odnosa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Op}i uvjeti za u~e{}e se odnose na odredbe ~lana 23. ZJN {to }e posebno biti propisano u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na uputstvo ponu|a~ima. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovo ograni~enje se odnosi na ~lan 26. {to }e posebno biti popisano u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na uputstvo ponu|a~ima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e    70% 

    2. uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3. rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4. garantni uslovi    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Uplata se mo`e izvr{iti na depozitni ra~un Op}ine Visoko broj: 1990470004194231 kod ABS Banke D.D. Sarajevo, Filijala Visoko. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine u 10,00 sati 

Op}ina Visoko, mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa naznakom "PONUDA ZA ROBE - VODOPRIVREDNI OBJEKTI LOT (broj) - NE OTVARAJ" dostaviti li~no ili na adresu navedenu pod I.1. 

Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda samo uz predo~enje pismenog ovla{tenja ponu|a~a. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredaba ~lana 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-7103-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Tuzla 

Kontakt osoba: Tahir Ba{i} 

Adresa: ZAVNOBiH -a 11 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209382690002 

Telefon: 061/151-992 ili 271-070 

Fax: 035/250-151 

E-mail: opstinat@tuzla.ba 

Internet adresa: www.tuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci roba i usluga broj  02-14-4689-2006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka roba i vr{enje usluga po lotovima i to: 

LOT 1     Nabavka goriva i maziva 

LOT 2     Usluge odr`avanja telefonskih ure|aja i instalacija 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina/obim ugovora po lotovima definisan je u tenderskoj dokumentaciji.  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke robe i lokacija za izvr{enje usluga po lotovima definisani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora i rok izvr{enja po lotovima definisani su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora posebno za svaki LOT bli`e su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za svaki LOT mo`e se bez naknade obezbijediti svakim radnim danom najkasnije do 7. 7. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 10. 7. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan period va`nosti ponude je 60 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama Op}ine Tuzla, ZAVNOBiH-a 11, prema rasporedu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju odvojeno za svaki lot pojedina~no na originalnom tenderskom obrascu na kojem je iskazana specifikacija, sa svim tra`enim elementima i sa obavezno nazna~enom cijenom, iskazanom u konvertibilnim markama. 

Original obrazac za svaki lot sastavni je dio tenderske dokumentacije. 

Ponuda za svaki lot se smatra potpunom, ako je ponu|a~ iskazao sve pozicije sa tra`enim elementima za odnosni lot. 

Ukoliko ponu|a~ konkuri{e odvojeno za vi{e lotova, du`an je tra`enu dokumentaciju u jednom primjerku dostaviti u posebnoj koverti, sa naznakom na koje lotove se dokumentacija odnosi, koja }e biti va`e}a dokumentacija za sve lotove, za koje je ponu|a~ konkurisao. 

Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

(1-11-7109-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: dipl. pravnik Stanoje Begovi} 

Adresa: Studentska 5 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4400518720000 

Telefon: 058/210-132 

Faks: 058/210-417 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora od 13. 12. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i servisirawe nemedicinske opreme, nabavka uqa, maziva i goriva, hrane, materijala za ~i{}ewe i odr`avawe higijene, kancelarijskog materijala, elektro i vodovodnog materijala, nabavka i prevoz ugqa, gasova za primjenu u medicini, usluge prevoza radnika, odvoz sme}a, stakloreza~ki, vodoinstalaterski i ostali zanatski radovi (stolarski, zidarski, elektro), nabavka rastvora i reagensa i usluge {tampawa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Klinike i bolni~ke slu`be Kasindo 

Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a 

Psihijatrijska klinika Sokolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dsotavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~iwe 1. 7. 2006. godine i zavr{ava 1. 7. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene garancijom za ponudu u iznosu od po 2000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Registracija za obavqawe radova koji su predmet ovog ugovora, osim subjekata koji su iskqu~eni u skladu sa ~lanom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Registracija i referenc  za bavqawe djelatno{}u 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, ~lan 26. ZJN 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda  po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena sa PDV    u~e{}e    30% 

    2) kvalitet, du`ina garancije    u~e{}e    10% 

    3) funkcionalne karateristike    u~e{}e    5% 

    4) postprodajni servis i tehni~ka pomo}    u~e{}e    10% 

    5) pla}awe, na~in i uslovi    u~e{}e    40% 

    6) dosada{wa saradwa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u klinikama i bolni~kim slu`bama u Fo~i. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM i ista se upla}uje na ‘iro ra~un 5620060000214474 Razvojna banka Fo~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 6. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 7. 2006. godine u 11,00 ~asova, 

Klinike i bolni~ke slu`be Fo~a; amf. VI 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: dipl. pravnik Stanoje Begovi} 

Adresa: Studentska 5 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4400518720000 

Telefon: 058/210-132 

Faks: 058/210-417 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: dipl. pravnik Stanoje Begovi} 

Adresa: Studentska 5 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4400518720000 

Telefon: 058/210-132 

Faks: 058/210-417 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: dipl. pravnik Stanoje Begovi} 

Adresa: Studentska 5 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4400518720000 

Telefon: 058/210-132 

Faks: 058/210-417 

(1-11-7115-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA VISOKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Visoko, Slu`ba civilne za{tite 

Kontakt osoba: [ukrija Smailagi} 

Adresa: Branilaca 26 

Po{tanski broj: 71300 

Grad: Visoko 

Identifikacioni broj: 4218275170003 

Telefon: 032/735-700 

Fax: 032/735-700 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Konstrukcija ~etvorovodnog krova na zgradi 

Vatrogasni dom dimenzija 40,50 x 14,50 m 

-    nabavka i postavljanje drvene konstrukcije krova 

-    nabavka i pokrivanje krovnog pokriva~a 

-    nabavka i pokrivanje krova limom sme|e boje 

-    nabavka i postavljanje ostalih olu~nih kanala, op{avi, gromobranska traka itd. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te naru~itelja 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 mjeseca (podaci ne stariji od 3 mjeseca) original ili ovjerena kopija. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Registracija i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od dana objave ovog obavje{tenja u prostorijama Slu`be civilne za{tite. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 6. 2006. godine u 10,00 sati 

Slu`ba civilne za{tite Visoko 

Branilaca 26 (Vatrogasni dom, soba br. 19). 

(1-11-7121-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU"DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM" VISOKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU "Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko 

Kontakt osoba: Semi} Lejla, dipl. ecc 

Adresa: Branilaca Bosne 22 

Po{tanski broj: 71300 

Grad: Visoko 

Identifikacioni broj: 4218310640007 

Telefon: 032/735-170 

Fax: 032/735-170 

E-mail: judomzdr@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za: reagensi suhe hemije potrebni za aparate EKTACHEM i pribor, reagensi mokre hemije, potrebni za aparat BTS 370 i pribor, reagensi za hematolo{ki broja~ i sedimentacije sa priborom, preparati za pregled urina, {e}era, test trakama, hemikalije i ostali pribor. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Reagensi suhe hemije potrebni za aparate             EKTACHEM i pribor 

LOT 2     Reagensi mokre hemije potrebni za aparat BTS 370 i         pribor 

LOT 3     Reagensi za hematolo{ki broja~ i sedimentacije sa             priborom 

LOT 4     Preparati za pregled urina, {e}era, test trakama,             hemikalije i ostali pribor 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova, za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period u mjesecima 12, od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, e-mail, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom odgovorne osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti za LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4 

-    spisak laboratorijskog materijala sa za{ti}enim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere"franko skladi{te kupca" i ukupan iznos (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    dokaz da je laboratorijski materijal registrovan u zemlji, EU ili SAD-a 

-    certifikat o garanciji kvaliteta laboratorijskih reagensa koji se proizvode u zemlji ili se nabavljaju iz uvoza ispunjavaju sve propisane uslove na osnovu Zakona o lijekovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/01), o obavljenoj kontroli svake serije prizvedenog i uvezenog lijeka i ljekovite supstance (~lan 51 Zakona o javnim nabavkama) 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora, izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stopa poreza i carina) 

-    odobrenje za promet laboratorijskog materijala 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena     40% 

    2)    kvalitet na osnovu certifikata o
        kvalitetu ovla{tenih instituta     40% 

    3)    uslovi pla}anja     10% 

    4)    dosada{nja saradnja     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u"Slu`benom glasniku BiH",  uz predo~enje uplate po 10,00 KM po jednom lotu. 

Nov~ana naknada po jednom lotu je 10,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 10. 7. 2006. godine, do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje prijava 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006.godine 

JU"Dom zdravlja sa poliklinikom"  Visoko, direkcija 

Vrijeme: 

LOT 1 u 11,00 sati 

LOT 2 u 11,30 sati 

LOT 3 u 12,00 sati 

LOT 4 u 12,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko, Branilaca Bosne 22, u vremenu od 7,00 do 14,30 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 10,00 KM po lotu. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko broj 1294011000092552 HVB Central profit banka, Visoko, u svrhu"Otkupa tenderske dokumentacije". 

2.    Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko, Branilaca Bosne 22. Na koverti obavezno nazna~iti: 

    Neblagovremene  i  nepotpune  ponude  se  ne}e  razmatrati.  Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

3.    Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ali ne starijoj od 90 dana ra~unaju}i datum - rok za dostavu ponuda. 

4.    Svi dokumenti u okviru ponude (ponuda i dodaci) moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata i uvezani. 

5.    Garantni dokumenti mogu biti neuvezani ili bez numerisanih stranica. 

6.    Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponudioca. 

7.    JU"Dom zdravlja sa poliklinikom" Visoko ne snosi nikakve tro{kove u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu odredaba ~lana 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-7147-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Karajbi} Asim 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a bb 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218134570005 

Telefon: 032/878-314, 032/878-318 ili 032/878-327 

Fax: 032/868-327 ili 032/878-318 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci gra|evinskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka gra|evinskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. Procijenjena vrijednost ugovora sa ura~unatim PDV-om je 50.000,00 KM. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Naselje"Vu~jak", ul. Mehmeda Spahe i Dubravica bb, Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedan mjesec od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje da dobavlja~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

 -    uvjerenje da dobavlja~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je dobavlja~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) i za zdavstveno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E -    SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koje se odnosi na nepromjenjivost cijena 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za period od posljednje dvije finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

-    specifikacija materijala sa svim jedini~nim cijenama, uklju~uju}i sve pripadaju}e poreze, izra`ene u konvertibilnim markama 

-    rok isporuke robe 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednostima, datumima i primaocima robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    90% 

    2) rok za isporuku robe    u~e{}e    5% 

    3) tehni~ka sposobnost    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje u postupku nabavke roba mo`e preuzeti tendersku dokumentaciju u roku odre|enom za dostavljanje ponuda radnim danom u prostoriji zgrade Op}ine Zavidovi}i u vremenu od 7,00 do 15,30 sati, bez nov~ane naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u"Slu`benom glasniku BiH", na protokol Op}ine Zavidovi}i do 15,30 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se prvog narednog radnog dana nakon isteka roka odre|enog za dostavu ponuda u zgradi Op}ine Zavidovi}i, prvi sprat, velika sala za sastanke sa po~etkom u 11,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Zavidovi}i ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

O rezultatima postupka javne nabavke ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11-7150-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH A.D. BANJA LUKA - OPERTIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-019/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. 033/751-214, Drago Peri}, tel. 033/751-216, Enisa Kurtovi}, tel. 033/751-233 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-019/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme i to: 

-    mjernog panela sa brojilima (1 kom.) 

-    trofazno, dvosmjerno dvotarifno impulsno brojilo (1 kom.) 

-    trofazno jednosmjerno dvotarifno impulsno brojilo (1 kom.) i 

-    trofazno trosistemsko precizno jednosmjerno brojilo (1 kom.), 

a sve prema tehni~kim karakteristikama koji su navedeni u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1. Mjerni panel sa brojilima (1 kom.) 

2. Brojila (3 kom.) 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ani su u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pomo}no skladi{te Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot       

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 2.000,00/ 1.023,00 EUR; 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane"ELEKTROPRIJENOS BiH"  A.D. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovoru u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine: prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavalja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 25 stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavo o ispunjenju tra`enih uslova. 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti u smislu odredbi iz ~l. 26 stav (2) ta~ke a, b,c, d, c i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i  Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/ naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovorati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

A)    Ekonomski elementi ponude     (u~e{}e     70%): 

1)    cijena, na~in pla}anja, rok isporuke robe/opreme 

2)    kori{tenje preferencijalnog tretmana doma}eg isporu~ioca robe/opreme. 

B)    Tehni~ki elementi ponude     (u~e{}e    30 %): 

1)    osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2)    dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje i sl.) 

3)    tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

4)    funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/ usluge/radova istog proizvoda~a/izvoda~a i tipa proizvoda 

5)    postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~l. 20 stav (1) ta~ke b, c i d UPZ cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda, u skladu sa ~lanom 35 ZJN i"Slu`benom glasniku BiH", broj 50/05. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji  je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe/opreme br. 10304 - 019/06 du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Elektroprijenosa BiH A.D. Banja  Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17% PDV (8,50) = 58,50 KM/ 30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una: 540011001416 Swift BLBABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom"Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-019/06. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo, broj ra~una: 1290079403671162, sa naznakom"Otkup tenderske dokumentacije br. 10304-019/06; 

valuta KM. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

Isti su du`ni (ukoliko ‘ele u~estvovati na ponovnom tenderu preuzeti tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 28 dana od dana objavljivanja Obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u"Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: 

"Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-019/06. ponuda", sa naznakom"Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 11. 7. 2006. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: ELEKTROPRIJENOS BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo{etali{te 15, soba broj 131 (Protokol) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. Period va`enja ponude ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 11. 7. 2006. godine u 13,00 sati, u prostorijama ELEKTROPRIJENOS a.d. B. Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br. 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9 ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka 1.1). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-7151-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osobE: Ferid Iglica,  Mujaga Hairlahovi} 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200225151125 

Telefon: 037/229-126, 229-171 

Fax: 037/229-109 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Podru`nica"Elektrodistribucija" Biha}, ul. Krupska bb, kancelarija Slu`be nabave i skladi{tenja 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Podru`nica"Elektrodistribucija" Biha}, ul. Krupska bb, kancelarija Slu`be nabave i skladi{tenja 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 10401-EDB-11/2006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Papir za fotokopiranje 

LOT 2     Toneri 

LOT 3     Ostali kancelarijski materijal 

LOT 4     Kancelarijski materijal za {tampanje 

LOT 5     Usluge prevoza elektromaterijala 

LOT 6     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Biha} 

LOT 7     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Cazin 

LOT 8     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Bosanska Krupa 

LOT 9     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Velika Kladu{a 

LOT 10     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Bosanski Petrovac 

LOT 11     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Klju~ 

LOT 12    Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Sanski Most 

LOT 13     Nabavka nafte i naftnih derivata na podru~ju PJD             Bu`im 

LOT 14     Nabavka autodijelova PMV - iz programa VW,             [koda 

LOT 15     Nabavka autodijelova PMV - iz programa Nisan,             Mercedes, Lada, Jugo 

LOT 16     Nabavka autodijelova TMV - iz programa VW,             Iveco, Fiat, TAM 

LOT 17     Nabavka autodijelova TMV - iz programa Zastava,             Nisan, FAP, Steyr 

LOT 18     Nabavka autodijelova Specijalna MV - iz programa             Pacagnella, Hitachi, Vilju{kar 

LOT 19     Usluge odr`avanja PMV 

LOT 20     Usluge odr`avanja TMV 

LOT 21     Usluge odr`avanja Specijalna MV 

LOT 22     Nabavka autoguma za PMV 

LOT 23     Nabavka autoguma za TMV i Specijalna MV 

LOT 24     Maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru`nica"Elektrodistribucija" Biha}, Poslovne jedinice distribucije na USK-a, Centralno skladi{te ED Biha}, ul. Krupska bb 

LOT 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 Centralno skladi{te - LOT 5 Republika BiH - LOT 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21 teritorija USK-a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude za svaki lot pojedina~no 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankovnu garanciju na 10% ugovorene vrijednosti 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d. i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e    70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e    30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 6. 2006. godine do 10. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Raiffeisen banke filijala, Biha}, na ra~un broj 1610350001050067 u korist Podru`nica"Elektrodistribucija" Biha} - otkup tenderske dokumentacije LOT____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11-12. 7. 2006. godine 

Biha}, ul. Krupska bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

11. 7. 2006. godine 

LOT 1 - 9,00 sati 

LOT 2 - 9,30 sati 

LOT 3 - 10,00 sati 

LOT 4 - 10,30 sati 

LOT 5 - 11,00 sati 

LOT 6 - 12,00 sati 

LOT 7 - 12,30 sati 

LOT 8 - 13,00 sati 

LOT 9 - 13,30 sati 

LOT 10 - 14,00 sati 

LOT 11 - 14,30 sati 

LOT 12 - 15,00 sati 

LOT 13 - 15,30 sati 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

12. 7. 2006. godine 

LOT 14 - 9,00 sati 

LOT 15 - 9,30 sati 

LOT 16 - 10,00 sati 

LOT 17 - 10,30 sati 

LOT 18 - 11,00 sati 

LOT 19 - 12,00 sati 

LOT 20 - 12,30 sati 

LOT 21 - 13,00 sati 

LOT 22 - 13,30 sati 

LOT 23 - 14,00 sati 

LOT 24 - 14,30 sati 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} 

Kontakt osoba: Mujaga Hairlahovi} 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200225151125 

Telefon: 037/229-171 

Fax: 037/229-109 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} 

Kontakt osoba: Sudhan Gluhali} 

Adresa: Krupska bb, kancelarija Slu`be nabave i skladi{tenja 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200225151125 

Telefon: 037/229-136 

Fax: 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha} 

Kontakt osoba: Ferid Iglica 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200225151125 

Telefon: 037/229-126 

Fax: 037/229-109 

(1-11-7152-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RRC "FOJNICA"  U FOJNICI 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RRC "Fojnica" u Fojnici 

Kontakt osoba: Agovi} Mirsad, 838-807 

Adresa: Banjska 1 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Identifikacioni broj: 4236046390006 

Telefon: 030/838-804 

Fax: 030/838-900 

E-mail: reumal.f@bih.net.ba 

Internet adresa: www.fojnica.com. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou uprave 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1     Kafa 

LOT 2     Svje`a riba pastrmka 

LOT 3     Ogrjevno drvo 

LOT 4     Servisiranje liftova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period u mjesecima 12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, a koja uz ponudu dostave sljede}u dokumentaciju: 

a)    specifikacija prilo`enih dokumenata 

b)    naziv, ta~nu adresu i broj telefona ponu|a~a 

d)    ovjerenu fotokopiju rje{enja o registraciji 

d)    porezni identifikacioni broj 

e)    uvjerenje suda da ponudilac nije u postupku ste~aja ili likividacije  

f)    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama 

g)    uvjerenje o izmirenm obavezama PIO/MIO i socijalno osiguraranje 

h)    ponu|ene cijene izra`ene u KM (sa naznakom sa ili bez PDV-a) 

i)    izjava o nepromjenljivosti cijena 

j)    uslovi i na~in pla}anja 

k)    rok i mjesto isporuke - reagovanje po pozivu za usluge 

l)    popusti i ostale pogodnosti 

Dokumentacija pod: e) , f) i g) ne mo`e biti starija od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

26. stav 2. ta~ka b), c) i e) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema specifi~nim kriterijumima navedenim pojedina~no u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti svaki radni dan do 15,00 sati. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine RRC "Fojnica" u Fojnici, 

Banjska 1, velika sala sljede}im redoslijedom: 

LOT 1 - u 9,00 sati 

LOT 2 - u 10,00 sati 

LOT 3 - u 11,00 sati 

LOT 4 - u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - NE OTVARAJ". Na koverti obavezno nazna~iti naziv lota i ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Koli~ine specificirane u tenderskoj dokumentaciji nisu obavezuju}e za ugovorni organ tako da isti zadr`ava pravo na promjenu koli~ina prilikom ugovaranja kao i nabavke i isporuke roba i usluga koje nisu navedene u prilo`enim specifikacijama. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otovorenom postupku za dostavljanje ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudiocima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-7160-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAD SARAJEVO
GRADSKA UPRAVA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Sarajevo - Gradska uprava 

Kontakt osoba: Ramiz Kadi}, tel. 443-152 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200295100005 

Telefon: 208-340 

Fax: 208-341 

E-mail: grad@sarajevo.ba 

Internet adresa: www.sarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 01-14-2702/06 od 31. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

50.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja dostave dokaze da nema smetnji u postupku javne nabavke iz ~lana 23. ZJN stav (1) ta~ke: a, b, c, d, e, f, a isti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji subjekta kod ovla{tenog organa za registraciju za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, original ili ovjerena fotokopija ali ne starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju za prethodni obra~unski period ovjeren od ovla{tene institucije, original ili ovjerena kopija 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) jedini~na cijena    u~e{}e    10% 

    2) kvalitet + garantni rok    u~e{}e    40% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4) uslovi + na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    5) reference    u~e{}e    40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 7. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 3/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un broj: 1540012000159467 UPI banka d.d. Sarajevo. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom adrese ponu|a~a i sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku ra~unara i ra~unarske opreme" na adresu iz ta~ke I.1. li~no, putem Protokola ili preporu~enom po{tom. 

Grad Sarajevo - Gradska uprava ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu. 

(1-11-7162-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNO DR@AVNO JAVNO KOMUNALONO PREDUZE]E "PALE" PALE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 258/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Osnovno dr`avno javno komunalno preduze}e "PALE" 

Kontakt osoba: Samarxija Zdravko 

Adresa: Trifka Grabe`a 9 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400564320008 

Telefon: 057/223-259 

Faks: 057/223-465 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnoj nabavci goriva i maziva br. 258/06 od 12. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

ODJKP "PALE", ul. Trifka Grabe`a 9, Pale 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena robe    u~e{}e    70% 

    2) uslovi pla}awa    u~e{}e    15% 

    3) dinamika isporuke    u~e{}e    5% 

    4) kvalitet    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Upravna zgrada Preduze}a, Trifka Grabe`a br. 9, Pale. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Podloga za izradu pismenih ponuda je tenderska dokumentacija. 

Dokumentacija za izradu mo`e se obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova, od dana objave do 7. 7. 2006. godine. 

Zahtjev za dostavqawe tenderske dokumentacije podnosi se li~no ili putem faksa na br. 057/223-465, uz dokaz o uplati iznosa od 50 KM, na ‘iro ra~un broj 5620120000004757. 

Upla}ena sredstva za tendersku dokumentaciju su nepovratna. 

Ponude dostaviti po{tom u zape~a}enoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Na koverti uz punu adresu ponu|a~a, obavezno nazna~iti: "Ponuda za otvoreni postupak nabavke goriva i maziva". Ponuda sa cijenama, "Ne otvarati-otvara Komisija". 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{teni predstavnici. 

O rezultatima javnog nadmetawa svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

(1-11-7182-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "ELEKTRO-HERCEGOVINA" a.d. Trebiwe 

Kontakt osobe: Miroslav ^ihori} dipl. in`. el. i Dragan Gaxa dipl. in`. el. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a br. 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829, 279-810 

Faks: 059/260-678 

E-mail: dgadza@ersdeu.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (kancelariji kod Miroslava ^ihori}a, dipl. in`.el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka nabavke robe br. 01-255-2/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku: 

-    putni~ko motorno vozilo do 1150 ccm (4 komada) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentaciji se mo`e podi}i u kancelariji kod Miroslava ^ihori}a dipl. in`. el. (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 30 (trideset) KM po lotu. Primalac "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - filijala Trebiwe). Ponu|a~i koji su otkupili TD u prvom postupku nabavke mogu dobiti novi TD besplatno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 10. 7. 2006. godine do 12.00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se obaviti u prostorijama "Elektro- Hercegovina" a.d. Trebiwe dana 11. 7. 2006. godine u 11 ~asova. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kururom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ-OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u sku~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-7185-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA 

 A.D."GIK" HIDROGRADNJA"
GACKO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: A.D. GIK "HIDROGRADNJA" 

Kontakt osoba: Vanja Bandur 

Adresa: Lazari}i bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 400588850008 

Telefon: 059/463-091 463-171 

Fax: 059/463-162, 463-243 

E-mail: hg-s-sa@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci broj 107/2006/B od 5. 6. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Cement 

LOT 2     Betonski ~elik i armaturne mre`e 

LOT 3     Rezana gra|a 

LOT 4     Gorivo (nafta i naftni derivati) 

LOT 5     Mazivo (ulja, masti i rashladne te~nosti) 

LOT 6     Autogume 

LOT 7     HTZ oprema 

LOT 8     Elektromaterijal 

LOT 9     Svje`e meso 

LOT 10     Mesne prera|evine 

LOT 11     Prehrambeni proizvodi 

LOT 12     Bezalkoholna i alkoholna pi}a i napici 

LOT 13     Sredstva za higijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje dodjelom ugovora i zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za poslovnu 2005. godinu 

-    izjavu o ukupnom prometu za poslovnu 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 26. stav (2), ta~ke a) i e) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/lot. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 8,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine po rasporedu navedenom u tenderskoj dokumentaciji, Gacko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 14. 6. 2006. godine, svakim radnim danom u periodu od 8,00 do 14,00 ~asova na adresi navedenoj pod I.1. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon pla}anja nepovratnog iznosa od 50,00 KM/lot ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konverbitilnoj valuti. Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 5510600001545646 kod Nove banjalju~ke banke ili na devizni ra~un broj 5401001783211 kod Nove banjalu~ke banke.  

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, a zadr`ava pravo da u cijelosti prihvati ili odbije bilo koju ponudu, da poni{ti postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-7188-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA,
KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH
CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo civilnih poslova, Komisija za deminiranje u BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH 

Kontakt osoba: Zahid Nezirevi} 

Adresa: Tvorni~ka 3 - Ilid`a 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910037 

Telefon: 033/253-805, 033/253-831 

Fax: 033/464-565 i 033/253-821 

E-mail: Zahid_n@bhmac.org 

Internet adresa: www.bhmac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka kompjuterske opreme 

LOT 2     Nabavka kancelarijske opreme 

LOT 3     Nabavka materijala za obilje`avanje minskih polja -             piketi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 cca  - 23.000,00 KM 

LOT 2  cca -   7.500,00 KM 

LOT 3 cca -  36.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. ZJN - dostaviti dokaze 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

^lan 24. ZJN - dostaviti dokaze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

^lan 25. ZJN - dostaviti dokaze 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN - dostaviti dokaze 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    40% 

    2) kvalitet ponu|ene robe    u~e{}e    20% 

    3) garantni rok    u~e{}e    10% 

    4) referenc lista    u~e{}e    10% 

    5) servis    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderski dokumenti se mogu dobiti u roku od 5 dana od dana objave oglasa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na svim oficijelnim jezicima u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine, 

Sarajevo, Tvorni~ka 3 

LOT 1 u 13,00 ~asova 

LOT 2 u 13,30 ~asova 

LOT 3 u 14,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti. 

Na prednjoj strani koverte nazna~iti "PONUD, NE OTVARAJ". 

Za svaki lot obezbijediti posebnu kovertu, na kojoj treba uz ostale podatke nazna~iti i broj lota. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude obavezno numerisati. 

Finalna rekapitulacija cijene ponu|ene robe mora biti na posljednjoj strani ponude. 

U ponudi obavezno navesti kontakt osobu i telefon. 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude ne}e biti uzete u razmatranje.  

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-7191-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH 

Kontakt osoba: Bilbija Senka 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200703820003 

Telefon: 033/284-524 i 033/284-528 

Fax: 217-966 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba po lotovima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka prehrambenih proizvoda 

LOT 2     Nabavka svje`eg mesa i prera|evina od mesa 

LOT 3     Nabavka suhomesnatih proizvoda 

LOT 4     Nabavka svje`eg vo}a i povr}a 

LOT 5     Nabavka kola~a 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Slu`ba za zajedni~ke poslove investicija BiH, Trg BiH broj 1, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od 12 mjeseci, a te~e od momenta obostranog potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti roba po lotovima 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija. 

Ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti roba po lotovima 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija. 

Ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti, dokazi dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     40% 

    2) kvalitet     30% 

    3) rok isporuke     10% 

    4) popust - rabat     10% 

    5) rok pla}anja     5% 

    6) referenc lista     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija BiH, svaki radni dan od 10,00 do 16,00 sati, u sobi broj 14, uz uplatu nov~ane naknade od 50,00 KM po svakom lotu na ra~un 5620120000084588 Razvojna banka AD Banja Luka, Filijala Isto~no Sarajevo. 

Uplatnicu prezentirati prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju li~no, soba broj 15, najdalje do 10. 7. 2006. godine do 16,00 sati, na adresi Slu`be. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju prema lotovima: 

LOT 1 - 11. 7. 2006. godine u 9,30 sati 

LOT 2 - 11. 7. 2006. godine u 12,30 sati 

LOT 3 - 11. 7. 2006. godine u 13,30 sati 

LOT 4 - 11. 7. 2006. godine u 15,00 sati 

LOT 5 - 12. 7. 2006. godine u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u obavje{tenju i tenderskoj dokumentaciji, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

(1-11-7193-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Jasmina Ja{arevi} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200703820003 

Telefon: 033/284-524 

Fax: 033/217-966 

E-mail: szpbih@smartnet.ba 

Internet adresa: www.szzp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala (toneri i kertrid`i), nabavku i isporuku higijensko- potro{nog materijala za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala (toneri i kertrid`i) i 

Otvoreni postupak za nabavku i isporuku higijensko-potro{nog materijala za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Trg BiH l 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor traje do zaklju~ivanja ugovora za 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi doma}i i strani ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koje su predmet otvorenog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava u~estvovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Ponu|a~ je du`an dostaviti ovjerene dokaze da ispunjava uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ne starije od tri mjeseca. Ponuda }e biti odbijena u slu~aju da je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje, prema ~lanu 23. do 26. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). 

1.    Potvrda/uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran 

2.    Potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

3.    Potvrda/uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

4.    Potvrda/uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

5.    Potvrda nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno (PIO i zdravstveno) osiguranje, u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran 

6.    Potvrda nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojih se vidi da je pravno lice registrovano za obavljanje predmetne djelatnosti (ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za finansijsku 2004. i 2005. godinu 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    specifikacija prilo`enih dokumenata u prijavi za otvoreni poziv 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e dobavlja~ za osiguranje kvaliteta 

-    referentna lista u posljednje 3 godine 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju uslova otvorenog postupka 

-    izjava ponu|a~a o uslovima i na~inu pla}anja u roku od 30 dana od dana dostave profakture 

-    izjava ponu|a~a da }e predmetnu robu dostavljati u roku od 24 sata od prijema narud`be od strane ugovornog organa 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena za ugovoreni period 

-    izjava ponu|a~a o sukcesivnoj isporuci predmetne robe 

-    izjava ponu|a~a o kontinuiranom snabdijevanju (koli~ina i kvalitet) kako je predvi|eno tenderom 

-    izjava ponu|a~a o obezbje|enju prevoza do skladi{ta naru~ioca i broj dostavnih vozila 

-    lista glavnih predmetnih isporuka robe iste ili sli~ne vrste, pru`enih u posljednje 3 godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima i datumima 

-    uzorci, opisi i/ili fotografije roba koje }e dostaviti, ~iju autenti~nost mora ovjeriti dobavlja~ 

-    potvrde koje izdaju agencije za kontrolu kvaliteta priznate nadle`nosti kojim se potvr|uje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima 

-    specifikacija pogodnosti koje ponu|a~ nudi, ukoliko ih ima (oprema, reklamni materijal, inventar) 

-    certifikate o originalnosti ponu|enih materijala ili ovjerenu fotokopiju potpisanog ugovora o zastupanju proizvo|a~a ~ije materijale ponu|a~ nudi, te izjavu da su ponu|eni materijali, u skladu sa dostavljenim certifikatom, odnosno ugovorom o zastupanju 

-    ostali relevantni dokumenti po odluci ponu|a~a 

-    izjave koje se dostavljaju sa ostalom dokumentacijom ili odvojeno sa potpisom ovla{tenih osoba kojim dobavlja~i potvr|uju da su uvjeti za`u postupku nabavke navedeni u ta~ki 6. tenderske dokumentacije, ispunjeni 

-    aneksi sa dokumentima i potvrdama koje su spomenute u ta~ki 6. tenderske dokumentacije 

Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba da bude originalna ili u ovjerenim kopijama, specifirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu sljede}ih potkriterija: 

    1) kvalitet     maksimalno 50% 

    2) ukupna cijena     maksimalno 30% 

    3) referentna lista     maksimalno 10% 

    4) ostale pogodnosti koje nudi ponu|a~     maksimalno 10% 

Odabir roba }e se vr{iti po pozicijama u tenderskoj dokumentaciji, gdje se svaka pozicija tretira kao zaseban lot, {to podrazumijeva zaklju~ivanje okvirnih sporazuma sa vi{e ponu|a~a. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda  po otvorenom pozivu za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala (toneri i kertrid`i) kao i po otvorenom pozivu za nabavku i isporuku higijensko-potro{nog materijala je najkasnije do dana 13. 7. 2006. godine. Ponude se moraju dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda po otvorenom pozivu za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog i potro{nog materijala", "Ne otvarati" i 

"Ponuda po otvorenom pozivu za dostavu ponuda za nabavku higijensko-potro{nog materijala", "Ne otvarati". 

Ponude dostaviti li~no ili po{tom na protokol Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, soba 15. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude (najkra}e 60 dana) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za javne nabavke Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine }e javno otvoriti ponude 

-    za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala dana 17. 7. 2006. godine u 15,00 sati u sali 3/I u zgradi institucija BiH, Trg BiH l, Sarajevo 

-    za nabavku i isporuku higijensko-potro{nog materijala, dana 18. 7. 2006. godine u 15,00 sati, u sali 3/I u zgradi institucija BiH, Trg BiH l, Sarajevo, uklju~uju}i i mijenjane ponude, u prisustvu predstavnika ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Na otvaranju ponuda }e javno biti pro~itani: 

-    broj dostavljenih ponuda 

-    naziv i adresa ponu|a~a 

-    jedini~ne cijene/ukupna cijena ponude 

-    mijenjanje ili povla~enje ponude 

-    drugi detalji po odluci naru~ioca 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala (toneri i kertrid`i), kao i tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku higijensko-potro{nog materijala se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine , Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 7, u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica, koje }e preuzeti dokumentaciju. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 50,00 KM, broj bankovnog ra~una: 5620120000084588, Razvojna banka a.d. Banja Luka. Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili telefaksom i primljeni na adresu: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine,Trg BiH 1, Sarajevo ili putem telefaksa 033/217-966, najkasnije sedam dana prije krajnjeg datuma odre|enog za podno{enje ponuda. 

Sve potrebne informacije u vezi sa objavom otvorenog poziva za dostavu ponuda za nabavku i isporuku kancelarijskog i potro{nog materijala (toneri i kertrid`i), kao i u vezi sa objavom otvorenog poziva za nabavku higijensko-potro{nog materijala za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 15,00 sati na telefon 033/284-524, kontakt osoba g|a Jasmina Ja{arevi}. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a naknadno poja{njenje ponuda, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

(1-11-7196-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I O^UVANJE GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA SPOMEN-
OBILJE@JA @RTAVA GENOCIDA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilje`ja ‘rtava genocida  

Kontakt osoba: Had`ibajri} Ibrahim, dipl. ing. 

Adresa: [irokac 22 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200305180002 

Telefon: 033/252-210, 033/252-216 

Fax: 033/252-218 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a uprava institucija 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Roba, kupovina motornog vozila 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kupovina jednog putni~kog ili terenskog motornog vozila od 1,2 do 1,7 ccm, benzin ili dizel, 5 vrata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja ‘rtava genocida, {ehidsko spomen-mezarje Kova~i, [irokac, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da, mo`e i rabljeno vozilo do 2 godine strarositi li do pre|enih 50.000,00 KM, obavljen tehni~ki pregled vozila ne stariji od tri mjeseca 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E -    SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena kopija registracije firme 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreskoj registraciji ID-broj 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreskom broju 

-    ovjerena kopija saobra}ajne dozvole (rabljeno vozilo) 

-    ovjerena kopija tehni~ka ispravnosti vozila (rabljeno vozilo) 

-    ovjerena kopija ugovora o kupoprodaji od prethodnog vlasnika vozila (rabljeno vozilo) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponuda 

-    cijena novog vozila s PDV-om ili ukoliko se radi o rabljenom vozilu cijena bez PDV-a 

-    rok isporuke 

-    uslovi pla}anja 

-    rabat 

-    mogu}nost pla}anja u dvije rate 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti do 11. 7. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 30 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine (ponedjeljak) u 13,15 sati, 

Prostorije Fonda, [irokac 22, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje grobalja {ehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilje`ja ‘rtava genocida ne snosi nikakve to{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, svakim radnim danom kod sekretara komisije Ibrahima Had`ibajri}a, tel. 033/252-210, 033/252-216. 

(1-11-7202-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Kontakt osoba: Mario Bo{njak 

Adresa: Mar{ala Tita 62/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200132810005 

Telefon: 551-850 

Fax: 279-151 

Internet adresa: www.rvp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou - ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

04-4-3640/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina poslovnog prostora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja imaju sve fizi~ke ili pravne osobe koje su isklju~ivi vlasnici poslovnih prostora/objekata na relaciji Socijalno-Ba{~ar{ija u Sarajevu. 

Ponuda treba da sadr`i cijenu objekta i uvjete pla}anja, te skicu objekta. 

Ponu|a~ treba dati izjavu da se u vezi sa objektom ili dijelom objekta koji je predmet ponude ne vodi sudski spor, odnosno da nema ograni~enja oko prenosa vlasni{tva. 

Zainteresirani ponu|a~i moraju osigurati odgovaraju}u dokumentaciju koja dokazuje da su legitimni vlasnici poslovnog prostora koji zadovoljava tra`ene kriterije (ZK izvadak i ostalo) 

Ponu|a~ treba dati izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski kriterij i to: 

    1.    cijena     30 bodova 

    2.    funkcionalnost     30 bodova 

    3.    tro{kovi prilago|avanja i ure|enja prostora
        potrebama Registra     20 bodova  

    4.    lokacija     20 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,0 KM. 

@irora~un 1610000014700070-uplata za tendersku dokumentaciju 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E
 

11. 7. 2006. godine preporu~enom po{tom 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 3 mjeseca 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine u 10,00 sati, 

Mar{ala Tita 62/II, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa ponudom, uz naznaku "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - NE OTVARAJ" dostaviti putem preporu~ene po{te na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, Mar{ala Tita 62/II, Sarajevo. 

Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a. 

Nekompletne i neblagovremene prispjele ponude ne}e se uzeti u razmatranje.  

Alternativne ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

Zajedni~ke ponude nisu dopu{tene. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

O rezultatima javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni.  

Registar za kupovinu poslovnog prostora namjerava upotrijebiti kreditna sredstva neke od komercijalnih banaka. 

Sve eventualno potrebne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu naru~ioca ili na telefon 03/279-173. 

Registar vrijednosnih papira zadr`ava pravo da tra`i od ponu|a~a dodatna obja{njenja ili dokumentaciju, kojom se utvr|uje validnost ponude. 

Registar vrijednosnih papira ne snosi nikakve tro{kove, koje je ponu|a~ imao u postupku javnog poziva. Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu bi}e zaklju~en ugovor. 

Registar vrijednostnih papira zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje u cijelosti. 

(1-11-7203-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 361 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051 240 100 

Faks: 051 211 150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka br. 361: nabavka i instalacija opreme za Advanced Roaming servise 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i instalacija opreme za Advanced Roaming servise 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova, sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

150 dana od dodjele ugovora, zapo~iwe od datuma potpisivawa ugovora i zavr{ava tehni~kim prijemom. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude, a najmawe 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset)% od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    potvrda da pravno lice nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja; 

b)    potvrda da pravno lice nije osu|ivano u periodu od prethodnih 5 godina za privredni prestup; 

v)    potvrda o izmirenom doprinosu za penzijsko-invalidsko osigurawe zakqu~no sa 31. 3. 2006. godine; 

g)    potvrda o izmirenom doprinosu za zdravstveno osigurawe zakqu~eno sa 31. 3. 2006. godine; 

d)    potvrda o izmirenim porezima na dodatnu vrijednost i li~na primawa zaposlenih zakqu~no sa 31. 3. 2006. godine; 

e)    izjava u skladu sa ta~kom 1.8 dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjava poslovne banke o pristupu likvidnim sredstvima u iznosu od najmawe 50.000,00 KM. 

2.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    ovla{tewe proizvo|a~a za robu koju ne proizvodi 

2.    da dostavi izjavu o zemqi porijekla robe koju nudi 

3.    da dostavi referenc listu izvr{enih ugoovra sli~ne prirode i slo`enosti sa koli~inama i vrijedno{}u tih ugovora za protekle tri godine, potvr|enu od krajwih korisnika 

4.    lista podugovora~a koje ponu|a~ namjerava anga`ovati sa navo|ewem elemenata ugovora iz tehni~kih specifikacija koje namjerava podugovarati. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Bi}e primijewen preferencijalni faktor za robe proizvedene u BiH u visini od 15% prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 351,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH ili na engleskom jeziku 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 7. 2006. godine, 11:00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 7. 2006. godine 

Na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimanom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 351,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 180,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slawa tenderske dokumentacije je kurirskom ili preporu~enom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate  u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplata iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:                   540100-4101772902 

WITH BANK:                       RAZVOJNA BANKA
                                             JUGOISTO^NE EVROPE AD,
                                             BANJA LUKA 

SWIFT CODE;                      RAZBBA 22 

CORRESPONDENT
BANK:                                  DEUTSCHE BANK AG
                                             FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:                      DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH
INSTITUTION:                     EUR 100-9362807-0000
                                             USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija br. 361: Nabavka i instalacija opreme za Advenced Roaming service". 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir  }e  se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11:00 ~asova 25. 7. 2006. godine. 

Ponude koje stignu nakon roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod  I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Sektor za nabavke, kancelarija br. 8, Vuka Karaxi}a 6 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-120 

Faks: 051/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com PROCUREMENT 

NOTICE NO. 361: Procurement and Installation of Equipment for Advanced Roaming Services 

SUPPLIES 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Banja Luka 

Address: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Postal code: 78 000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone: 051/240-100 

Fax: 051/211-150 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER
INFORMATION CAN BE OBTAINED 

If different, see Annex A 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.2. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.2. 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Procurement and Installation of Equipment for Advanced Roaming Services 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL 

INFORMATION 

III. 1 AMOUNT OF TENDER SECURITY (Art. 16 PPL) 

Tender security shall be 2 (two) % of the tender amount, minimum 2,000 KM. 

III. 3 AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY  (Art. 16 PPL) 

Performancc Security in the amount of 10 (ten) % of Contract Price. After completion of deliveries amount of Performance Security will be reduced to 2 (two) % of Contract Price 

III. 5 CONDITIONOS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Art. 23 PPL) 

a)    Certificate that the Tenderer is not subject of the bankruptcy proceedings; 

b)    Certificate that the Tenderer has not been convicted for any economic offence in the previous 5 (five) years; 

c)    Certificate on fulfilled obligations relating to the payment of social security and pension fund contributions, concluding with 31. 3. 2006. year; 

d)    Certificate on paid contributions for medical insurance, concluding with 31. 3. 2006. year; 

e)    Certificate on fulfilled obligations relating to the payment of the VAT and income tax, concluding with 31. 3. 2006. year; 

f)    Declaration pursuant to para. 1.8 of the Documentation. 

III. 6 CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Art. 24 PPL) 

a)    Copy of the Certificate on Company Registration with ali the appendices 

III. 7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art. 25 PPL) 

1.    Declaration of the bank that demonstrate access to financial means amounting at least 50.000,00 KM 

2.    Audited reports on the financial standing of ihe tenderer, such as profit and loss statements and balance sheet for 2005. year 

III. 8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILLITY (Art. 26 PPL) 

a)    Manufacturer Authorisation for the goods which Tenderer does not manufacture 

b)    Declaration of the origin of the goods 

c)    Reference list showing execution of contracts of a similar nature and complexity as well as the value of the contracts listed for the last three years, confirmed by end user 

d)    List of Subcontractors to be engaged by Tenderer and specification of parts of the contract from technical specification to be performed by the Subcontractor 

Section IV: PROCEDURE 

IV. 1 TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF TENDERS 

Tenders must be received on or before 25. 7. 2006. by 11:00 AM local time. 

The tenders received after the time and date specified above will not be accepted and will be returned unopened to the tenderer. 

Sealed tenders with mark: "Procurement Notice No. 361- Procurement and Installation of Equipment for Advanced Roaming Services, DO NOT OPEN" to deliver at the address: 

Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Sector for Procurement 

Vuka Karad`i}a 6 

78000 Banja Luka 

Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

Tender opening is public and Tenders will be opened at the address specified in I.2.on 25. 7. 2006. by 11.00 AM in the presence of those tender's representatives who choose to attend. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

V.1. TAKING OVER OF THE TENDER DOCUMETS 

Tender documents will be delivered three days after receiving of the written request containing following data: name and address of the tenderer, telephone and fax number, VAT number (only for tenderers registered in BiH) and name of the person who will take over documents or request for delivery of documents by mail. Request should be accompanied with proof of payment of a non-refundable fee (VAT included) of 351,00 KM for the tenderers registered in BiH or 180 EUR for the tenderers registered outside tbe Purchaser's country. 

Request for the tender documents must be received by fax or mail on address written in para. I.2 at least seven days before tender opening. Corresponding invoices consent tender fee will be sent to the tenderer seven days after receiving of the payment. 

If tender documents is dispatched by courier or registered mail, Telekom Srpske does not accept liability for its loss or late delivery. 

Payment is to be made to the account of Telekom Srpske a.d. Banja Luka at: 

Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope a.d. Banja Luka, account No. 56209900004057-60 for tenderers registered in the Purchaser's country, and outside the Purchaser's country: 

ACCOUNT NO:         540100-4101772902 

WITH BANK:             RAZVOJNA BANKA JUGOISTO^NE 

                                    EVROPE AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:            RAZBBA22 

CORRESPONDENT
BANK:                        DEUTSCHE BANK AG 

                                    FRANKFURT AM MAIN, GERMANY 

SWIFT CODE:            DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH
INST1TUTION:           EUR 100-9362807-0000 

                                     USD 100-9362807-0005 

in favour of: Telekom Srpske a.d. Banja Luka 

under reference: Tender Package No. 361: Procurement and Installation of Equipment for Advanced Roaming Services. 

V.2. DEADLINE FOR SUBMISSION TENDERS 

Only tenders received on or before 25. 7. 2006. by 11:00 AM local time the latest will be taken in to consideration. The tenders received after the time and date specified above will not be accepted and will be rcturned unopened to the tenderer. 

V.3. OTHER 

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at Project implementation unit of "Telekom Srpske" a.d. Banja Luka (office No. 8), Vuka Karad`i}a 6, Banja Luka 

Only the Tenderers that purchase the tender documents will be eligible to submit their tenders. 

Annex A 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

Organization 

"Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Banja Luka 

Address: Sector for Procurement, office No 8, Vuka Karad`i}a 

Postal code: 78000 

Town: Banja Luka 

ID number: 1772902 

Telephone: +387 51 240 120 

Fax; +387 51 211 227 

Electronic mail (e-mail): tenders@telekomsrpske.com 

Internet address (URL): www.telekomsrpske.com 

(1-11-7204-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Agencija za osigurawe Republike Srpske 

Kontakt osoba: Qiqana Sokoli} 

Adresa: Gunduli}eva 2 (zgrada ATV) 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402286750007 

Telefon: 051/346-900 

Faks: 051/346-901 

E-mail: Azors.kabinet@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod  I.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod  I.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod  I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5. a. samostalna i neprofitna institucija 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji vozila broj 01-283/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina 1 vozila - novo, proizvodwa 2006. - dizel/sa 5 vrata 

Zapremina motora 1900-2000 kubika, snaga motora KW/KS 110/150, mjewa~ ru~ni sa 6 brzina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 vozilo - cca 55.000,00 KM (pedesethiqadakonvertibilnih maraka) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Agencija za osigurawe Republike Srpske, Gunduli}eva 2/zgrada ATV/78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava isporukom robe i isplatom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena vozila    u~e{}e    40% 

    2)    uslovi pla}awa    u~e{}e    30% 

    3)    brzina isporuke    u~e{}e    20% 

    4)    ovla{teni servisi na teritoriji
        Bawe Luke    u~e{}e    5% 

    5)    referenc lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za cijeli period va`ewa ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka, Gunduli}eva 2/zgrada ATV 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Agencije, 78000 Bawa Luka - protokol (4. sprat, kancelarija br. 125), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 - 14,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘irora~un Agencije za osigurawe RS kod NLB Razvojna banka 562-099-000-189-25-76, sa naznakom - za tendersku dokumentaciju - vozilo. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka automobila - NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 10. 7. 2006. godine u 12,00 ~asova. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 11. 7. 2006. godine u 10,00 ~asova u prostorijama Agencije, soba broj 129. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da, u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit 10 dana prije otvarawa ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Agencija za osigurawe RS 

Kontakt osoba: Qiqana Sokoli} 

Adresa: Gunduli}eva 2 (zgrada ATV) 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402286750007 

Telefon: 051/346-900 

Faks: 051/346-901 

E-mail: Azors.kabinet@blic.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Agencija za osigurawe RS 

Kontakt osoba: Qiqana Sokoli} 

Adresa: Gunduli}eva 2 (zgrada ATV) 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402286750007 

Telefon: 051/346-900 

Faks: 051/346-901 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Agencija za osigurawe RS 

Kontakt osoba: Qiqana Sokoli} 

Adresa: Gunduli}eva 2 (zgrada ATV) 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402286750007 

Telefon: 051/346-900 

Faks: 051/346-901 

E-mail: Azors.kabinet@blic.net 

(1-11-7213-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP KANTONA SARAJEVO 

Kontakt osobe: za pravna pitanja: Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vla~i} Sabina, [kobalj Semir i Kurti} Ismail 

Adresa: La Benevolencija 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/664-211 lokal 356  za pravna pitanja,
033/442-808 za komercijalne elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i ugradnja sistema telefonske centrale u MUP-u Kantonu Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja sistema telefonske centrale u MUP-u Kantonu Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MUP Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN)
 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovora vr{it }e se kao ekonomski napovoljnija ponuda uz primjenu potkriterija. 

    1) cijena     40% 

    2) garancija i servis     30% 

    3) uslovi i na~in pla}anja     10% 

    4) rok isporuke     10% 

    5) referense     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, soba broj 14, ulica Zmaja od Bosne 9. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - ponuda za nabavku i ugradnju sistema telefonske centrale u MUP-u Kantona Sarajevo" dostavljati na adresu Zmaja od Bosne 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 10. 7. 2006. godine do 13,00 sati na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine u 14,00 sati 

Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobra}aj. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj: 1291011000088531, depozitni ra~un Kantona Sarajevo 

(vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077). 

(1-11-7230-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI  BROJ 365 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka tekstilnog i promotivnog materijala za potrebe Telekoma Srpske i Kontakt centra Telekoma Srpske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka tekstilnog i promotivnog materijala za potrebe Telekoma Srpske i Kontakt centra Telekoma Srpske 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija tra`ene robe navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin Telekoma Srpske, ul. Pilanska bb, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da ponude se mogu dostavqati  za  jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

6 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem u iznosu od 2% vrijednosti ponude, u vidu bankarske garancije ~iji iznos ne mo`e biti mawi od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima. 

Potrebni dokazi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji Ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerene kopije) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti kao i vrijednost tih ugovora za protekle tri godine. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primijeni}e se preferencijalni faktor za robe proizvedene u BiH, u visini od 15% prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3. 7. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi  30,00 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine, 11:00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine 

Sektor nabavke, kancelarija broj 15, ul. Vuka Karaxi}a broj 6, Bawa Luka  u 11:30 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimanom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 30,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 13,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod  I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate.U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~enom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate  u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplata iz inostranstva u evra ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:         540100-4101772902 

WITH BANK:            RAZVOJNA BANKA
                                  JUGOISTO^NE EVROPE AD,
                                  BANJA LUKA 

SWIFT CODE:           RAZBBA 22 

CORRESPONDENT
BANK:                       DEUTSCHE BANK
                                  AG FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:           DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH
INSTITUTION:          EUR 100-9362807-0000
                                   USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija br. 365 - Nabavka tekstilnog i promotivnog materijala za potrebe Telekoma Srpske i Kontakt centra Telekoma Srpske". 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir  }e  se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi pod ta~kom I.2. do 11:00 ~asova 10. 7. 2006. godine. 

Ponude koje stignu nakon roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod  I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d.
Bawa Luka 

Adresa: Direkcija za nabavku i magacinsko poslovawe, kancelarija broj 8, Vuka Karaxi}a 6 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/222-400 

Faks: 051/221-771 

E-mail: br.bjelajac@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-7233-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI broj 01-3528A/06 NH 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "BH Telecom" d.d. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/446-774 

Fax: 033/224-536 

E-mail: nermina.hodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 01.3.1-6.7-3528/06 od 23. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hardverske opreme - LAPTOPA  I SMART CARD 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    jedini~nu i ukupnu cijenu ponude iskazanu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom Sarajevo sa posebno navedenim porezom na dodanu vrijednost (PDV) 

-    uslovi pla}anja - odgo|eno pla}anje 30 dana; ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~inske i tehni~ke specifikacije tra`ene robe navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Centar za poslovnu podr{ku, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1.     LAPTOP - ultra lahki 

LOT 2.     SMART CARD (reader/kartica) 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude (sa PDV), sa rokom va`nosti (rok isporuke + 30 dana); 

-    ovjerenu izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u visini od 5% vrijednosti ugovorenog posla (sa PDV) sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

 Pravo u~e{}a u postupku  dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. Kandidat je du`an pru`iti dokaze da se niti jedan slu~aj iz ~lana 23 ZJN-a ne odnosi na njega i ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente bit }e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izvje{taj o financijskom poslovanju izra`en u posljednjoj godini sa ukupnim vrijednostima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    rok isporuke:  maksimalno 35 dana 

-    garantni period:  LOT 1 - minimalno 36 mjeseci, LOT 2 - minimalno 12 mjeseci 

-    ovjerena izjava ponu|a~a o periodu garancije i periodu postgarantnog obezbje|enja rezervnih dijelova za opremu koja se nudi 

-    obavezno navesti vrijeme otklona kvara ili zamjene ure|aja do popravke ure|aja (izra`en u satima ili danima) 

-    ovjerenu izjavu o broju vlastitih servisnih mjesta u BiH 

-    ponudu dostaviti sa~injenu na/prema originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

 Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH",  broj 50). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti dokumentacija do 12. 7. 2006. godine. 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8 - Protokol - besplatno, svakim radnim danom od 8,00 do15,30 sati uz naznaku broja tenderske dokumentacije 3528A i PDV broja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 12. 7. 2006. do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 12. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine u 13,15 sati, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo, mala sala, kat III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol Obala Kulina bana broj 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku hardverske opreme broj 3528A/06-LOT broj     NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit  }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni kandidati da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti   razmatrane. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do  2.  7. 2006. godine na fax. 033/224-536. 

(1-11-7235-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"BH TELECOM" D.D.  SARAJEVO  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-2514/06 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 03.1.3-2.1-2514/4-06 od 19. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka: "GPRS Firewall" 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja, i prema tenderskoj dokumentaciji. Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo. Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om.  

Uslovi pla}anja: 

-    odgo|eno pla}anje do 30 dana 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (12. 11. 2006. godine). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-      izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garancija za  dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza. 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije, do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet  ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji obveznika PDV-a (za ponu|a~e iz BiH) 

-    ino ponu|a~i treba da dostave validnu dokumentaciju kojom dokazuju da imaju poreskog oponumo}enika u skladu sa ~lanom 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ili izjavu da }e obezbijediti opunomo}enika, ukoliko to nisu uradili do momenta prijave na tender 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31. 12. 2005. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o maksimalnom roku za implementaciju 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 12 mjeseci 

-    izjava o prihvatanju postgarantnog perioda od najmanje 60 mjeseci 

-    izjava o prihvatanju svih ostalih uslova iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1.    cijena     85% 

    2.    ekonomi~nost eksploatacije (tro{kovi godi{nje
        podr{ke u postgaratnom periodu)     15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajeva 

-    Nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 2514/06" iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj. 

-    Za ino  ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj 2514/06", iznosi EUR 10,00 i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

-    ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

-    dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ino ponu|a~i obavezni su dostaviti prevedenu od strane  ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 12. 7. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

12. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine u 11,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bit }e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 06-2514/06 za nabavku: GPRS Firewall - NE OTVARAJ". 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6 i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 1. 7. 2006. godine, na fax: 033/224-536. 

(1-11-7237-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" D.O.O. 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Privredno dru{tvo za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. 

Kontakt osobe: navedene u ostalim odredbama 

Adresa: Hamdije ]emerli}a br. 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200197860000 

PDV broj: 200197860000 

Telefon: 033/279-000 i 279 023 

Fax: 033/661-621 

E-mail: direkcija@bh-gas.ba 

Internet adresa: bh-gas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka vrata ~ista~kih kutija (kom. 5) 

LOT 2    Nabavka blok ventila 16" (kom. 5) 

-        Nabavka ventila 6", 4" i 1/2" za blok ventile (cca 200 kom.) 

LOT 3    Nabavka upravlja~kih sklopova za "Shafer"             aktuatore na gasovodu Kladanj-Sarajevo (kom. 11) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1        5 komada 

LOT 2 a)        5 komada 

         b)    200 komada 

LOT 3      11 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 - CIP Sarajevo, skladi{te BH-Gasa 

LOT 2 - CIP Sarajevo, skladi{te BH-Gasa 

LOT 3 - CIP Sarajevo, skladi{te BH-Gasa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova , sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Po ~lanu 23. ZJN, stav 1. pod a; c; e; i f (uslov samo za ponu|a~e iz BiH) 

Ugovorni organ po ~lanu 23. mora odbiti ponudu u slu~aju da je ponu|a~: 

-     (~lan 23.  stav 1. ta~ka "a"), pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran, (za LOT 1, 2 i 3) 

-     (~lan 23. stav 1,  ta~ka "c") osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja za~tjeva ili ponude ( za LOT 1, 2 i 3) 

-     (~lan 23. stav 1, ta~ka "e"), nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje i doprinose za zdravstvo u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 23. stav 1, ta~ka "f"), nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, (za LOT 1,2 i 3) 

Za sve gore navedeno ugovorni organ zahtijeva dokaze koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija sudskog rje{enja, ID broj i PDV broj (za sve lotove) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Po ~lanu 25. ZJN. stav 1 pod a, c i d (uslov za ponu|a~e iz BiH) 

-    (~lan 25.  stav 1, ta~ka "a") - potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 25. stav 1, ta~ka "c") - izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za 2005. godinu, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 25. stav 1, ta~ka "d") - bilans uspjeha ponu|a~a za 2005. godinu, (za LOT 1, 2 i 3) 

Po ~lanu 25. ZJN. stav 1 pod a. b. i c. (za ino - ponu|a~e) 

-    (~lan 25. stav 1, ta~ka "b") - poslovni bilans ili izvodi iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registrovan (za LOT 1, 2  i 3) 

-    (~lan 25. stav 1, ta~ka "c") - izjava o ukupnom prometu dobavlja~a za 2005. godinu, (za LOT 1, 2 i 3) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Po ~lanu 26. stav 2. pod a, c i d. (za ponu|a~e iz BiH) 

-    (~lan 26. stav 2, ta~ka "a") - lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 26. stav 2, ta~ka "c") - navod o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 26. stav 2, ta~ka "d") - uzorak, opis i/ili fotografija proizvoda koji je predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva, (za LOT 1, 2 i 3) 

Po ~lanu 26. stav 2. pod a. b. c i d. (za ino - ponu|a~e) 

-    (~lan 26. stav 2, ta~ka "a") - lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 26. stav 2, ta~ka "b") - opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta, (za LOT 1, 2 i 3) 

-    (~lan 26. stav 2. ta~ka "c") - navod o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, (za LOT 1, 2 i 3) 

(~lan 26. stav 2, ta~ka "d") - uzorak, opis i/ili fotografija proizvoda koji je predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva, (za LOT 1 i 2) 

 DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE (~lan 27. ZJN) 

(^lan 27. (za LOT 1, 2, 3) 

1.       Uva`avaju}i zakone u Bosni i Hercegovini o dr`avnoj slu`bi kao i druge relevantne propise, ugovorni organ odbit }e zahtjev za u~e{}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{njem ili biv{em zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito,  u  vidu  nov~anih  sredstava  ili u bilo kojem  nenov~anom obliku, kao  poku{aj  radi ostvarivanja uticaja na radnju ili odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informirati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja, te to konstatirati u Izvje{taju o postupku javne nabavke. 

2.       U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, ugovorni organ }e, djeluju}i u skladu s relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima osigurati efektivnu za{titu svrsishodnog provo|enja ovog zakona. 

USLOVI PLA]ANJA 

Pla}anje uz uplatu avansa max. 20 %, samo uz garanciju banke na 100% iznosa avansa. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b) Ekonomski najpovoljnije ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1 

- cijena     55 bodova 

- vrijeme otvranja vrata     25 bodova 

- garantni rok     20 bodova 

LOT 2 

- cijena     55 bodova 

- garantni rok     45 bodova 

LOT 3 

- cijena     60 bodova 

- garantni rok     25 bodova 

- rok isporuke     15 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3. 7. 2006. godine 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH (za ponude iz BiH) 

engleski jezik (za ino-ponu|a~e) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine najkasnije do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

6 mjeseci nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom, telefonom i kontakt osobom ponu|a~a i obaveznim navo|enjem BROJA I NAZIVA LOTA za koji se podnosi ponuda, te naznakom -"NE OTVARATI-PONUDA", dostaviti izravno ili preporu~enom po{tom na adresu: BH-Gas d.o.o., ulica Hamdije ]emerli}a br. 2 Sarajevo (do 10.07.2006. najkasnije do 12,00 sati). 

Otvaranje ponuda je javno i izvr{i}e se 10.7.2006. godine u 12,30 ~asova, u prostorijama ,,BH-Gas"-a (sala za sastanke). Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba da bude originalna ili ovjerena fotokopija, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima po~ev od rednog broja 1. 

Ponuda se stavlja u kovertu, zape~a}enu pe~atom ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

O rezultatima izbora najpovoljnije ponude svi ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni, a sa izabranim ponu|a~em }e se sklopiti ugovor. 

OSTALE ODREDBE 

Obaveze i odgovornosti ponu|a~a 

Obaveza  zainteresovanih ponu|a~a je da svoje ponude podnose na originalnim tenderskim dokumentacijama na na~in i u datom roku iz poziva, te da se pri izradi ponude obavezno pridr`avaju svih propisanih uslova i obaveza datih kroz ovaj javni poziv i kroz tendersku dokumentaciju. Ponu|a~i snose odgovornost za ta~nost, istinitost i vjerodostojnost predo~enih dokaza i dokumentacije u svojim ponudama. 

Tro{kovi ponude 

BH - Gas ne snosi nikakve tro{kove bilo kojeg u~esnika u postupku javnog nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a naknadno poja{njenje ponuda u skladu sa Zakonom. 

Sve potrebne informacije u vezi sa navedenom nabavkom roba i usluga mogu se dobiti na telefon: -    za op{ti dio javnog poziva Halid (Galija{evi} - 033 270 023, 279 000 za tehni~ki dio javnog poziva Edis Bakovi} - 033 279 000 

Ovo javno nadmetanje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH". PUBLIC PROCUREMENT 

BY MEANS OF OPEN PROCEDURE FOR SELECTION OF THE MOST ECONOMICALLY ADVANTAGENOUS TENDER FOR PROCUREMENT OF SUPPLIES AND SERVICES 

SUPPLIES 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Enterprise: Privredno dru{tvo za proizvodnju i transport gasa "BH-Gas" d.o.o. 

Contact persons: mentioned in Other provisions 

Address: Hamdije ]emerli}a No. 2 

Postat code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification Number: 4200197860000 

VAT Number: 20019786000 

Phone: ++ 033/279-000 and 279-023 

Fax No.: ++ 033/661-621 

E-mail: direkcija@bh-gas.ba 

Web Site: bh-gas.ba 

I.2. ADDRESS AT WHICH ADDITIONAL INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As mentioned under 1.1. 

I.3. ADDRESS AT WHICH TENDER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As mentioned under 1.1. 

I.4. ADDRES TO WHICH TENDERS/REQUESTS TO TAKE PART IN A PROCEDURE ARE SUBMITTED 

As mentioned under 1.1. 

I.5. TYPE OF THE CONTRACTING AUTHORITY(Article 3 of the Law on Public Procurement) 

Public enterprise 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II. 1. TYPE OF THE CONTRACT 

Supplies: Yes 

II.2. WILL A FRAMEWORK CONTRACT BE CONCLUDED?(Article 32 of the Law on Public procurement) (where appropriate) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE UNDER WHICH A CONCRETE CONTRACT IS RECORDED AT THE CONTRACTING AUTHORITY 

LOT 1:     Procurement of trap closures (5 pieces) 

LOT 2: 

        Procurement of block valves 16" ( 5 pieces) 

        Procurement of valves 6", 4" and 1/2 " for block valves         (approximately 200 pieces) 

LOT 3:     Procurement of line break controls for Shafer
        actuators at Kladanj-Sarajevo gas pipeline (11 pieces) 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

According to Tender Documents 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 

LOT 1        5 pieces 

LOT 2 a)        5 pieces 

           b)    200 pieces 

LOT 3      11 pieces 

II. 6. PLACE OF SUPPLIES DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS PERFORMANCE 

LOT 1    CIP Sarajevo, storehouse of BH-Gas 

LOT 2    CIP Sarajevo, storehouse of BH-Gas 

LOT 3    CIP Sarajevo, storehouse of BH-Gas 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

Yes 

Tenders may be submitted: for one Lot, for some Lots, for all Lots 

II.8. ARE VARIANTS ACCEPTABLE? (Article 17 of the Law on Public Procurements) (where appropriate) 

No 

SECTION III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24 of the Law on Public Procurement) 

Certified copy of Court Registration (to prove the registration in the relevant professional or trade registers of the country in which a tenderer is established) (for all LOTS) 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING OF TENDERERS (Article 25 of the law on Public Procurement) 

-    (Article 25 Paragraph 1, Item b) - Balance-sheets or extracts from the balance-sheets , where publication of the balance-sheet is required under the law of the country in which the supplier is established (for LOT 1,2 and 3) 

-    (Article 25, Paragraph 1, Item c) - A statement of the supplier's overall turnover for the year of 2005 (for LOT 1,2 and 3) 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND PROFESSIONAL ABILITY (Article 26 of the Law on Public Procurement) 

-    (Article 26, Paragraph 2, Item a) - A list of the supplier's principal deliveries effected in the past 2 to 3 (two to three) years, with the value, dates and recipients involved (for LOT 1,2 and 3). 

-    (Article 26, Paragraph 2, Item b)- A description of the supplier's technical facilities, its measures for ensuring quality (for LOT 1,2 and 3); 

-    (Article 26, Paragraph 2, Item c) - Indication of the technicians or technical bodies involved (for LOT 1,2 and 3); 

-    (Article 26, Paragraph 2, Item d) - Sample, description and/or photograph of the products to be supplied, the authenticity of which must be certified by the supplier if the contracting authority so requests (for LOT 1,2 and 3); 

DISQUALIFICATION ON GROUNDS OF CONFLICT OF INTEREST OR BRIBERY 

(Article 27 of the Law on Public Procurement) 

Article 27: (for LOT 1,2 and 3); 

1.    With due regard to the laws of BiH on Civil Service as well as other relevant legislation, the contracting authority shall reject a request to participate in a procurement procedure or a tender if the candidate or tenderer who submitted it, has given or is prepared to give a current or a former employee of the contracting authority a gift in the form of cash or in any non-cash form whatsoever as an attempt to influence an action or a decision or the course of the public procurement procedure. The contracting authority shall inform the tenderer and the Director of the Public Procurement Agency of the rejection of the request or tender and the reasons for it in writing, and shall make a note on it in the report on the procurement procedure. 

2.    In case that requests or tenders received during the procurement procedure by the contracting authority cause or may cause any conflict of interest, the contracting authority shall, by acting in accordance with the relevant legislation of BiH or related internal rules, ensure that the purpose of this Law is effectively secured. 

 TERMS OF PAYMENT 

Payment to be made with maximum 20% advance payment, which is to be covered 100% by a bank guarantee. 

SECTION IV: PROCEDURE 

IV. 1. TYRE OF PROCEDURE 

Open procedure 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Article 34 of the Lowe on Public Procurement) 

(b)The most economically advantageous tender based on the below stipulated evaluation criteria: 

LOT 1 

- Price:     55 points 

- Time for trap closure opening:     25 points 

- Guarantee period:     20 points 

LOT 2 

- Price:     55 points 

- Guarantee period:     45 points 

LOT 3 

- Price:     60 points 

- Guarantee period:     25 points 

- Time of delivery:     15 points 

IV.3. APPLICATION OF THE DOMESTIC PREFERENCES (Article 20 of the Implementing Regulations) 

Yes, The possibility to apply the domestic preferences has to be proven by a tenderer by submitting the valid documents pursuant to the Decision on the Obligatory Use of the Domestic Preferences in the Public Procurement Process ("Official Gazette of BiH No. 50/05). 

The domestic preferences amount to 15 %. 

IV4. PROVISION OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 of the Lavu on Public Procurement) 

Tender documents may be taken over by 3. 7.2006. 

No rate fee is payable for tender documents. 

IV.5. REQUIREMENTS RELATINS TO THE LANGUASE OF TENDERS 

If, in addition to the official languages of BiH, also other languages are acceptable (Articie 8 of the Law on Public Procurement) 

One of the official languages in BiH (for tenderers from BiH) 

English language (for foreign tenderers) 

IV.6. TIME LIMIT FOR THE SUBMISSION OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE 

10.07.2006 until 12.00 h at the latest 

IV.7. MINIMUM TENDER VALIDITY PERIOD 

6 (six) months after the deadline for submission of tenders. 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

The tenderers are obliged to submit their tenders in duly closed and sealed envelops with the written address and phone number of the contact person of the Tenderer indicating obligatory NUMBER and NAME of LOT for which a tender is submitted and marked "TENDER - DO NOT OPEN".The tenders are to be handed over directly or submitted by registered letter to the following address: BH-Gas d.o.o., Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2/1 Sarajevo by 10. 7.2006. until 12.00 h at the latest. 

Tenders shall be opened at a public tender opening on 10. 7.2006. at 12.30 h in the premises of BH-gas d.o.o. (conference room). 

All the documents attached to the tender should be in original or certified photocopies, to be specified, arranged and marked with ordinal numerals starting from number 1. The tender should be put in an envelope sealed by the tenderer's seal. 

Any tender received after the deadline for submission of tenders or incomplete tenders shall not be taken into consideration. 

The tenderers will be notified in due time about the selection of the tender and a contract will be concluded with the selected tenderer. 

OTHER PROVISIONS 

Obligations and Responsibilities of Tenderers 

Tenderers concerned are obliged to submit their tenders on original Tender Forms in a way and within the time indicated in the Public Invitation for Tenders. In addition, when preparing tenders, they are obliged to comply with terms and conditions indicated in this Public Invitation for Tenders and the Tender Documents. Tenderers are responsible for accuracy, authenticity and credibility of the presented evidence and documents in their tenders. 

Tender Costs 

BH-Gas Sarajevo will in no case be responsible for those costs incurred by any tenderer in the tender process. BH-Gas reserves the right to aecept any tender in whole or in part, to annul Invitation for Tenders or to reject all tenders at any time prior to the contract award without bearing any responsibility toward tenderers, neither it is obliged to inform the tenderers of the ground for such an action. 

In accordance with the low, the Contracting authority reserves the right to ask for additional explanation from the tenderers. 

All necessary information about the procurements of supplies and services may be obtained to the following phone numbers: 

- 033 270 023 or 033 279 000 (Mr. Halid Galijasevic in charge for general part of Public Invitation for Tenders) 

- 033 279 000 (Mr. Edis Bakovic in charge for technical part of Public Invitation for Tenders). 

This Public Invitation for Tenders has been published in the Official Gazette of BiH. 

(1-11-7247-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" U TUZLI, D.O.O. 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Kontakt osoba: Hamdija ]ati}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Mije Kero{evi}a - Guje 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: 035/281-679, 061/164-249 

Fax: 035/282-087 

E-mail: krekakom@inet.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka generalnog direktora br. 884/06 od 16. 5. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Obrtna staza bagera RH 30 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik "Dubrave" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. -    17. UPZ) 

-    period va`enja garancije je 90 dana 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjena uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    period va`enja garancije je za period va`enja ugovora 

-    garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ta~ke a, b, c, d, e, f, g. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista za posljednje dvije godine iz predmeta otvorenog postupka 

-    naziv i sjedi{te proizvo|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    76% 

    2) rokovi pla}anja    u~e{}e    6% 

    3) referens lista    u~e{}e    6% 

    4) rokovi isporuke    u~e{}e    6% 

    5) garancija    u~e{}e    6% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 7. 2006. godine u 12 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH i engleski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 7. 2006. godine u 12 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 7. 2006. godine u 12 sati 

Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli, d.o.o, Mije Kero{evi}a - Guje 1, Tuzla. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za obrtnu stazu bagera RH 30 (NE OTVARATI)". 

Tra`enu dokumentaciju ponu|a~i su obavezni dostaviti u dva primjerka (original i fotokopija). 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadle`nog organa i ne starija od tri mjeseca. 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane i uvezane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1 - III.4. ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numrisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja.  SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

A) NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING ORGAN 

Comapny:  Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Contact persons:  Hamdija ]ati}, dipl. ing. ma{. 

Address:  Mije Kero{evi}a - Guje 1 

Postage number:  75000 

City:  Tuzla 

Identification number:4209020780003 

Phone:  +387 (0) 35 281-679 and +387 (0) 61 164-249 

Fax:  +387 (0) 35 282-087 

E-mail:  krekakom@inet.ba 

Web: www.kreka.inet.ba 

B) TYPE OF CONTRACT 

Goods 

Is it possible to conclude the general agreement 

No 

C) SHORT DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT 

Turnover track of the dredge RH 30 

D) ESTIMETED VALUE 

70000 KM 

E) TYPE OF PROCEDURE 

Opened 

F) CONDITIONS FOR RECEIVING THE TENDER DOKUMENTATION 

Tender documentation can be taken till July 25, 2006. at 12 o'clock 

Charges for tender documentation 50 KM 

G) DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

July 25, 2006. at 12 o'clock 

(1-11-7250-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

Kontakt osobe: Hasan Ba{i}, tel. 033/460-604 i 033/293-104, Safet Bradarac, mob. 061/504-892, Slu`ba za komercijalne poslove: 033/293-298, faks: 033/461-052 

Adresa: Velika Drveta 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200055640002 

E-mail: gras@gras.co.ba 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka 10 rabljenih zglobnih autobusa starosti do 10 godina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Rabljeni zglobni autobusi - 10 kom. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo odstupanja od navedene koli~ine pod ta~kom II.4. do minus 50% 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja 30 dana od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

2% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu, neopozivu, plativu na prvi poziv bankarsku garanciju za izvr{enje predmeta ugovora u iznosu od 2% prihvatljivu od strane ugovornog organa, u roku od 15 (petnaest) dana od pravosna`nosti odluke o izboru ponu|a~a 

-    iznos garancije za dobro izvr{enje ugovora se obezbje|uje radi osiguranja naknade svake {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e pretrpiti, u slu~aju da dobavlja~ ne izvr{i obaveze iz ugovora o nabavci 

-    dostava garancije za dobro izvr{enje predmeta ugovora je preduslov za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora o nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da: 

a)    ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja niti prisilne likvidacije 

c)    ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

d)    ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

e)    je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje 

f)    je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

Za dokaze iz ta~ke a), b), c) i d) uvjerenje od nadle`nog sudskog ili upravnog organa zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

Za dokaze iz ta~ke e) i f) uvjerenje od nadle`nog organa zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, ovjerena kopija PDV i ID broja 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rje{enjem mora bili obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera) ne starija od 3 (tri) mjeseca 

-    ovjerena kopija o registraciji nadle`nog organa u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    ukoliko bude izabran ponu|a~ je du`an dostaviti kompletnu tehni~ku dokumentaciju potrebnu za servisiranje i odr`avanje vozila, kataloge rezervnih dijelova, {eme elektro i zra~nih instalacija 

b)    ukoliko bude izabran, obezbijediti obuku uposlenika za otklanjanje kvarova, odr`avanje i servisiranje u trajanju od 3 (tri) dana u sjedi{tu ugovornog organa (cijena obuke ulazi u sastav cijene predmeta nabavke), 

a) i b) su preduslov za zaklju~enje ugovora 

c)    fotografije roba koje su predmet nabavke ~iju vjerodostojnost je ponu|a~ obavezan potvrditi izjavom 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da na licu mjesta izvr{i vizuelan pregled roba iz ta~ke II.4. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu), cijene isporu~ene robe mogu biti izra`ene u KM ili u valuti zemlje ponu|a~a, koji se prijavljuje na tender, a bi}e obra~unate prema kursu Centralne Banke BiH, na dan otvaranja ponuda. 

Kriteriji za dodjelu ugovora: 

    1)    odnos cijene i procijenjenog
        vijeka eksploatacije     u~e{}e do 60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e do 20% 

    3)    unifikacija voznog parka     u~e{}e do 10% 

    4)    garantni rok     u~e{}e do 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama ugovornog organa - Slu`be za komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,00 sati za doma}e ponu|a~e, a za ponu|a~e iz inostranstva u roku od 3 (tri) dana od prijema pismenog zahtjeva, u zape~a}enoj koverti, sa naznakom "Zahtjev za u~e{}e na tender rabljenih zglobnih autobusa", sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju, ili naznakom da se dokumentacija dostavi preporu~enom po{tom. Zahtjev treba biti dostavljen po{tom najkasnije do 9. 7. 2006. godine, uz kopiju dokaza o uplati iznosa naknade od 60 KM za doma}e odnosno 30 EUR za ino ponu|a~e. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Raiffeisen bank BiH ili na blagajni ugovonog organa. U slu~aju dostave tenderske dokumentacije preporu~enom po{tom, ugovorni organ ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavi. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH i engleski jezik (sa prevodom na bosanski) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok va`enja obavje{tenja za otvoreni me|unarodni postupak je 40 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" - zaklju~no sa ponedjeljkom - 24. 7. 2006. godine do 14,00 sati. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za rabljene zglobne autobuse", na adresu ugovornog organa kao pod ta~kom I.1, li~no na protokol ili po{tom. Na ponudi obavezno nazna~iti naziv i ta~nu adresu ponu|a~a. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do relaizacije zaklju~enog ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponedjeljak, 31. 7. 2006. godine u 11,00 sati 

Kao pod I.1. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje izdato od strane ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji), svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima kako je to navedeno u obavje{tenju. Ponude koje ne budu sadr`avale sve potrebne elemente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane, a  ponude dostavljene po isteku navedenog roka za prijem istih ne}e biti razmatrane i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti otvoreni me|unarodni postupak o dodjeli ugovora ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredbi ~l.12. Zakona o javnim nabavkama BiH i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge takvog postupka. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", na web stranici KJKP "Gradski saobra}aj", Sarajevo 

(www.gras.co.ba ) i na stranici www.javnenabavke.ba. 

(1-11-7256-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP SARAJEVOGAS DOO 

SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 05-11/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP Sarajevogas d.o.o. 

Kontakt osoba: ]imi} Adem 

Adresa: Muhameda ef. Pand`e 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200158020002 

Telefon: 033/445-120, 033/202-449 

Fax: 033/445-135, 033/445-525 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba 

Internet adresa: www.sarajevogas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci specijalnih alata i opreme 

LOT 3    Ugovor o nabavci neiskre}eg ru~nog alata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka specijalnih alata i opreme 

LOT 3 Nabavka neiskre}eg ru~nog alata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KJKP Sarajevogas, skladi{te Butile 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve ugovore 12 mjeseci od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog  pona{anja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penziono osiguranje, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem proeza, ne starijeg od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra kojim se dokazuje pravo ponu|a~a da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost, ne starijeg od tri mjeseca 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem poreznog obveznik 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referent lista - lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, s vrijednostima, datumima i primaocima, 

-    katalog sa fotografijama artikala koji su predmet nabavke, uz obavezno ozna~avanje (markiranje) artikla iz specifikacije koji se nudi od strane ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 i LOT 3 

    1) cijena     u~e{}e 50 bodova 

    2) uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 25 bodova 

    3) rok isporuke opreme     u~e{}e 15 bodova 

    4) reference     u~e{}e 10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 7. jula 2006. godine svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, uz uplatu iznosa od 100,00 KM plus PDV 17% po lotu. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 

1291061000136786 kod HVB Central profit banke Sarajevo, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije TD-05-11/06, LOT____". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. juli 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17.jula 2006. godine u prostorijama KJKP Sarajevogas, Muhameda ef. Pand`e 4, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 u 11,00 sati 

LOT 3 u 11,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke. 

Ponudu dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti uz napomenu "NE OTVARAJ" Ponuda za u~e{}em u postupku nabavke roba po tenderu br. TD-05-11/06, LOT____. Ponuda mora biti sa nazna~enom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati uz pismeno ovla{tenje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Uz ponudu obavezno dostaviti: 

-    ispunjen i ovjeren primjerak ponudbenog lista i ponude na originalnoj specifikaciji sa jedini~nom i ukupnom cijenom izra`enom u KM 

-    izjavu ponu|a~a o uslovima i na~inu pla}anja 

-    izjavu ponu|a~a o roku isporuke vozila 

-    izjavu o obezbije|enom servisu nakon isporuke opreme 

-    PDV broj ponu|a~a ako je u sistemu PDV-a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Zainteresirani ponu|a~i sve dodatne informacije mogu dobiti kod gospodina ]imi} Adema na telefon 033/202-449. 

(1-11-7268-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP SARAJEVOGAS DOO 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 05-10/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP Sarajevogas d.o.o. 

Kontakt osoba: ]imi} Adem 

Adresa: Muhameda ef. Pand`e 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200158020002 

Telefon: 033/445-120, 202-449 

Fax: 033/445-135, 445-525 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba 

Internet adresa: www.sarajevogas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1     Ugovor o nabavci originalnih fabri~kih teretnih             kombi vozila 

LOT 2     Ugovor o nabavci originalnih fabri~kih terenskih             vozila 

LOT 3     Ugovor o nabavci originalnih fabri~kih putni~kih             (servisnih) vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka originalnih fabri~kih teretnih kombi vozila-         pogon prirodni gas i benzin 

LOT 2    Nabavka originalnih fabri~kih terenskih vozila-             pogon prirodni gas i benzin 

LOT 3    Nabavka originalnih fabri~kih putni~kih (servisnih)             vozila-pogon prorodni gas i benzin 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KJKP Sarajevogas, skladi{te Butile 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve ugovore 12 mjeseci od dana dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog  pona{anja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penziono osiguranje, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starijeg od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starijeg od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra kojim se dokazuje pravo ponu|a~a da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost, ne stariji od tri mjeseca 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem poreznog obveznika 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uvjerenje o uskla|enosti konstrukcionih i sigurnosnih karakteristika ponu|enih vozila sa standardima i propisima u Bosni i Hercegovini ili evropskim standardima i propisima ili homologacioni list za vozila iz uvoza koja su homologirana u inozemstvu 

-    opisi i fotografije vozila koja su predmet nabavke sa obaveznim navo|enjem koli~ine goriva u litrima za benzin, a u kilogramima za kompromirani prirodni gas (CNG) koji mo`e stati u spremnike vozila 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija za sve lotove kako slijedi: 

    1) cijena     u~e{}e 60 bodova 

    2) uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 25 bodova 

    3) rok isporuke vozila     u~e{}e 15 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 14. jula 2006. godine svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati, uz uplatu iznosa od 100,00 KM plus PDV 17% po lotu. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 

1291061000136786 kod HVB Central profit banke Sarajevo, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije TD-05-10/06, LOT____". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. juli 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. jula 2006 godine u prostorijama KJKP Sarajevogas, Muhameda ef. Pand`e 4, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 u 11,00 sati 

LOT 2 u 11,30 sati 

LOT 3 u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke. 

Ponudu dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti uz napomenu "NE OTVARAJ" Ponuda za u~e{}e u postupku nabavke roba po tenderu br. TD-05-10/06, LOT____. Ponuda mora biti sa nazna~enom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati uz pismeno ovla{tenje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Uz ponudu obavezno dostaviti: 

-    ispunjen i ovjeren primjerak ponudbenog lista i ponude na originalnoj specifikaciji sa jedini~nom i ukupnom cijenom izra`enom u KM 

-    izjava ponu|a~a o uslovima i na~inu pla}anja 

-    izjava ponu|a~a o roku isporuke vozila 

-    izjava ponu|a~a o garantnom roku za isporu~ena vozila 

-    izjava ponu|a~a da za isporu~ena vozila ima obezbije|en servis na podru~ju Kantona Sarajevo 

-    PDV broj ponu|a~a ako je u sistemu PDV-a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo obustaviti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN, te ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

Zainteresirani ponu|a~i sve dodatne informacije mogu dobiti kod gospodina ]imi} Adema na telefon 033/202-449. 

(1-11-7269-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FINANCIJA - POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH - SREDI[NJI URED 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo finansija - financija - Porezna uprava Federacije BiH - Sredi{nji ured 

Kontakt osoba: Domin Nud`eim i Avduki} Senadin 

Adresa: Husrefa Red`i}a 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200575050089 

Telefon: 033/209-051 lok. 104 i 163 

Fax: 033/206-579 lok. 148 

E-mail: senadin.avdukic@fpu.gov.ba 

Internet adresa: www.pufbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 10/04-3-14-1165/06 A.S. od 10. 4. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za Poreznu upravu Federacije BiH u 2006. godini: 

LOT 1     Radne stanice     komada 70 

LOT 2     Laserski mre`ni printer     komada 40 

LOT 3     Skeneri sa ADF     komada 20 

LOT 4     Laptop ra~unari     komada   2 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot pojedina~no ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona, dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i dodjele ugovora, u skladu sa ~lanom 24. Zakona 

-    dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da je ekonomski i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet javne nabavke i dodjele ugovora 

-    dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet javne nabavke i dodjele ugovora 

-    dokazi prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija za dodjelu ugovora prema tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMNA DOMA]EG (~lan 20 UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 14. 6. 2006. godine do 3. 7. 2006. godine 

Obavezan pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 7. 2006. godine 

Kao pod I.1. 

LOT 1 dana 14. 7. 2006. godine u 9,00 sati 

LOT 2 dana 14. 7. 2006. godine u 10,30 sati 

LOT 3 dana 14. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

LOT 4 dana 14. 7. 2006. godine u 13,30 sati 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje punomo}i o zastupanju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sa ponu|a~em koji dostavi najpovoljniju ponudu ugovorni organ }e zaklju~iti ugovor o realizaciji posla koji je predmet javnog nadmetanja. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponude ili poni{ti postupak i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi obja{njavati razloge takve odluke. 

(1-11-7274-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AD "TOPLANA" PRIJEDOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: AD "TOPLANA" PRIJEDOR 

Kontakt osoba: ^edomir Banovi} 

Adresa: Rudni~ka 66 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 400700950002 

Telefon: 052/231-779 

Fax: 052/231-779 

E-mail: toplana@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka naftnog derivata, naftnog te~nog goriva lo`-ulja "S" (ulje za lo`enje) koje zadovoljava uslove iz Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva "Slu`beni glasnik BiH", broj 27/02  i 28/04 za potrebe AD "Toplana" Prijedor za grejnu sezonu 2006/2007. godina. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka naftnog derivata, naftnog te~nog goriva lo`-ulja "S" (ulje za lo`enje) koje zadovoljava uslove iz Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva "Slu`beni glasnik BiH", broj 27/02 i 28/04  za potrebe AD "Toplana" Prijedor za grejnu sezonu 2006/2007. godina. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

5.400 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco. skladi{te AD "Toplana" Prijedor, Rudni~ka 66, Prijedor, Republika Srpska, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 15. 4. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji, glava X. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji, glava XI, ta~ka a). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji, glava XI, ta~ka b). 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji, glava XI, ta~ka c). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e    50% 

    2) na~in pla}anja     u~e{}e    30% 

    3) ekonomi~nost (sigurnost isporuke)     u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji, glava XIII. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 7. 2006. godine do 12 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 7. 2006. godine u 13 ~asova 

Prijedor 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, potpisana od ovla{tenog lica i ovjerena pe~atom, u zatvorenoj koverti i ispe~a}enoj koverti, preporu~enom po{iljkom ili li~no na protokol u prijemnoj kancelariji AD "Toplana" Prijedor, Rudni~ka 66, sa oznakom JAVNA NABAVKA, broj 010-1730/06, NE OTVARAJ. 

Ponuda na kojoj nije naveden broj javne nabavke ili ponuda koja nije dostavljena u utvr|enom roku, vrati}e se ponu|a~u neotvorena. Stranice ponude sa dodacima treba da budu numerisane. NOTICE ON PROCUREMENT 

GOODS 

I.1. NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING BODY 

Organization: AD "Toplana" Prijedor 

Contact person: ^edomir Banovi} 

Address: Rudni~ka 66 

Zip code: 79101 

Town: Prijedor 

Identification number: 400700950002 

Phone: +387 52 231 779 

Fax: +387 52 231-779 

E-mail: toplana@spinter.net 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCULDE A FRAME AGREEMENT? (Article 32 of LPP) 

Yes 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

Medium "S" fuel oil, or low sulfur fuel oil - masut. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

5.400 t 

IV.1. TYPE OF PROCEEDING 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION (Article 18 of LPP) 

Tender documentation is available until July 17. 2006. 

Tender documentation will be paid 100 KM. 

IV.5. REQUIRED LANGUAGES FOR BIDS (Article 8 of LPP) 

In one of official languages of Bosnia and Herzegovina 

VI.6. DEADLINE FOR SUBMITTING THE BIDS 

July 24, 2006, 12:00 o'clock 

(1-11-7276-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

OTVORENI POSTUPAK: JAVNA NABAVKA RADOVA I ROBA ZA REALIZACIJU PROJEKTA "GASIFIKACIJA OP[TINA ISTO^NOG SARAJEVA - FAZA II" 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osobe: Haris Bori}, Naza Kokot 

Adresa: Hamdije ^emerli}a 2/11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200816600000 

Telefon: 033/703-548, 033/652-935 

Fax: 033/663-923 

E-mail: serda@serda.ba 

Internet adresa: www.serda.ba 


Partneri u realizaciji projekta: 

-    Grad Isto~no Sarajevo 

-    Op{tina Isto~na Ilid`a 

-    Op}ina Ilid`a 

-    "KJKP Sarajevogas d.o.o." Sarajevo 

-    Sarajevogas a.d. Isto~no Sarajevo 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

Javni subjekt i/ili privredno dru{tvo, tj. organ ~ije su djelatnosti one koje su definisane ~lanom 3. stav 2. ta~ka c Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), dakle Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe (LOT 1 i LOT 2 i Radovi (LOT 3) 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj tendera: JN - 114/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabavka u skladu sa specifikacijama za radove i robe potrebne za realizaciju projekta "GASIFIKACIJA OP[TINA ISTO^NOG SARAJEVA- FAZA II" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U skladu sa specifikacijama i tenderskom dokumentacijom     

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tehi~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

Nabavka materijala potrebnog za izgradnju ~eli~nog gasovoda od Hrasnice do regulacione stanice Vojkovi}i (LOT 1) 

Nabavka mjerne stanice na podru~ju op}ine Ilid`a (LOT 2) Nabavka gra|evinsko-zanatskih radova za dio ~eli~nog gasovoda na podru~ju op{tine Isto~na Ilid`a (LOT 3) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na osnovu roka iz ponude najpovoljnijeg ponu|a~a 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 

LOT 1 - 2.000 KM, LOT 2 - 2.000 KM, LOT 3 - 2.000 KM     

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04); prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu (ovjerena kopija) 

-    izjava o ukupnom prometu pru`aoca usluga za 2004. i 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme - da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

JAVNA NABAVKA RADOVA 

U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: 

a)    lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine, uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|enja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima poslovanja i da li su propisno okon~ani; u slu~aju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavlja odre|eni nadle`ni organ; 

b)    obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za izvo|enje konkretnih radova 

c)    navodi o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, naro~ito o onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova 

d)    izjava izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; 

e)    izjava o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova 

f)    izjava o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja 

JAVNA NABAVKA ROBA 

U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a, mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: 

a)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim isporukama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

b)    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegova opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja 

c)    navodi o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organiia, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u 

d)    uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva 

e)    ponu|a~ je obavezan uz ponudu dostaviti odgovaraju}e ateste i certifikate kojima se potvr|uje da ponu|eni materijal i oprema zadovoljavaju tenderske uslove 

f)    u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se, izuzetno, za posebne namjene osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta koju provodi ugovorni organ, ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran 

g)    saop}enje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

LOT 1 i LOT 2 

    1) najni`e ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2) tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    10% 


LOT 3 

    1) najni`e ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2) tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e    20% 

    3) rok zavr{etka radova    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 6. 2006. do 28. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju: LOT 1 -100,00 KM; LOT 2 - 100,00 KM; LOT 3 - 100,00 KM 

Pla}anje se vr{i putem HVB Central profit banke d.d. Sarajevo na ra~un broj 1291011001465446 u korist SERDA d.o.o. Sarajevo, sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije, Tender broj: JN-114/06 LOT broj ____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini     

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 7. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine 

- LOT 1: vrijeme 11,00 sati 

- LOT 2: vrijeme 12,00 sati 

- LOT 3: vrijeme 13,00 sati 

 SERDA, Hamdije ^emerli}a 2/11, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzimati u razmatranje. 

-    Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

-    Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnijeg ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom.  

-    Broj ra~una SERDA-e na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije je 1291011001465446. 

(1-11-7290-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Habiba Durmo 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-441 

Fax: 033/751-404 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/06-02 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 7     ^eli~ne konzole i nosa~i 

LOT 21     Spojna i ovjesna oprema za srednjenaponske             nadzemne vodove 

LOT 22     Spojna i ovjesna oprema za samonosive kablovske             snopove 

LOT 23     Kablovske stopice i ~ahure 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta elektrodistributivnih dijelova, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci ili 180 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a za svaki lot pojedina~no. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d. i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoren, me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena     u~e{}e    70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera     u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 6. 2006. godine do 24. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 50101200097800013 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT____. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj: 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije LOT ____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 7. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 7. 2006. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 24. 7. 2006. godine, sala 111. 

LOT 7 - 12,00 sati 

LOT 21 - 13,00 sati 

LOT 22 - 14,00 sati 

LOT 23 - 15,00 sati NOTICE OF PURCHASE 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Habiba Durmo 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification: 200225150005 

Phone: ++387 33 751 441 

Fax: ++387 33 751 404 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32. ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION: 

LOT 7    Steel consoles and supports 

LOT 21    Connection and support equipment for middle-volt            age aboveground lines 

LOT 22    Connection and support equipment for self-
        sustaining cables bundles 

LOT 23    Cables lugs (carri) and shells 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN) 

Can be ensured from June 12, 2006 to July 24 th 2006. 

Tender documents fee, included VAT 100.00 KM per Lot. 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo swift RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 in favor of JP EP BiH-purchase of the tender documents for Lot. 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profit Bank dd Sarajevo against the account 129 1061000116416 in favor of JP EP BiH-purchase of the tender documents Lot. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

24. 7. 2006. date 10,00 hours 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

(In case of open procedure) (Article 33 ZJN, Article 13 UPZ) 

Date July 24, 2006 

Place: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Opening time of the bids: 

July 24, 2006 Room 111 

LOT 7   - 12:00 

LOT 21  -13:00 

LOT 22 - 14:00 

LOT 23 - 15:00 

(1-11-7293-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Habiba Durmo 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-441 

Fax: 033/751-404 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/06-01 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 11     Samonosivi kablovski snopovi 

LOT 12.1.     Visokonaponski energetski kablovi 

LOT 12.2.    Niskonaponski energetski kablovi 

LOT 14    Kablovske zavr{nice, spojnice i adapteri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta elektrodistributivnih dijelova, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 do 9 mjeseci ili 180 do 270 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a za svaki lot pojedina~no. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d. i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena     u~e{}e    70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera     u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 12. 6. 2006. godine do 24. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM po lotu. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo swift RZBABA2S na ra~un broj 50101200097800013 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT____. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj: 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije LOT ____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 7. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 7. 2006. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 25. 7. 2006. godine, sala 111. 

LOT 11 - 10,00 sati 

LOT 12.1. - 11,00 sati 

LOT 12.2. - 12,00 sati 

LOT 14 - 13,00 sati  NOTICE OF PURCHASE 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

    Contact person: Habiba Durmo 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Indetification no: 200225150005 

Phone: +387 33 751-441 

Fax: +387 33 751-404 

Internet address (web): www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32. ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION 

LOT 11    Self - sustaining cable bundles 

LOT 12.1.    High-voltage Power cables 

LOT 12.2.    Low-voltage Power cables 

LOT 14    Cable endings, connectors and adapters 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (article 18. ZJN) 

Can be ensured from June 12, 2006. to July 24 th 2006. 

Tender documents fee, included VAT 100,00 KM per LOT. 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo swift RZBABA2S against account 50101200097800013 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents for LOT _____. 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through HVB Central Profit Bank dd Sarajevo against the account 1291061000116416 in favor of JP EP BiH - purchase of the tender documents LOT _____. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

24. 7. 2006. (Date) 16,00 hours (Time) 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

(In case of open procedure) (Article 33. ZJN, Article 13. UPZ) 

Date July 25. 2006. 

Place Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Opening time of the bids: 

July 25, 2006. Room 111 

LOT 11     - 10:00 

LOT 12.1. - 11:00 

LOT 12.2. - 12:00 

LOT 14     - 13:00 

(1-11-7294-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D.
MRKOWI] - GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-995/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "HE na Vrbasu" A.D. Mrkowi}-Grad 

Kontakt osoba: Ubovi} Vinodrag 

Adresa: Svetog Save 13 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi}-Grad 

Identifikacioni broj: 401195230004 

Telefon: 050/211-438, 050/211-114, 065/627-383 

Faks: 050/211-352 

E-mail: zdp_henavrbasu@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{ewe generalnog direktora o davawu saglasnosti za raspisivawe javnog oglasa broj 03-869-2/06 i Odluka Uprave Dru{tva broj: UD-34/06. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba - gra|evinski i ostali potro{ni materijal po sqede}im lotovima: 

LOT 1     Boje, lakovi i pribor 

LOT 2     Keramika i vodo instalacije 

LOT 3     Gra|evinski materijal 

LOT 4    Gra|a 

LOT 5     Ostali materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentacija 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te "Hidroelektrane na Vrbasu" A.D. Surjan bb - Mrkowi}-Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema prihva}enoj ponudi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije ili polo`enog depozita na ‘iro ra~un kupca. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`ewa garancije je za period va`ewa ugovora. Garancija se dostavqa neposredno prije zakqu~ivawa ugovora. Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispuwewa uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima 

-    uvjerewe o registraciji poreza na dodatnu vrijednost 

Prila`u se ovjerene fotokopije. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi}-Grad, ul. Svetog Save 13, najkasnije do desetog dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM.- Uplata se mo`e izvr{iti na ‘iro ra~un 5510140000091833 Nova Bawalu~ka banka i 5620990000704617 - Razvojna banka ili blagajni  Preduze}a sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije u korist "Hidroelektrane na Vrbasu" A.D. Mrkowi}-Grad. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom postupku ne}e pla}ati naknadu za otkup tenderske dokumentacije u obnovqenom postupku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na jednom od jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorena i zape~a}ena ponuda sa naznakom NE OTVARAJ - Ponuda za gra|evinski i ostali potro{ni materijal za lot (navesti broj lota), posebno upakovan op{ti dio od komercijalnog dijela ponude na adresu "Hidroelektrane na Vrbasu" A.D. 70260 Mrkowi}-Grad, Svetog Save 13. 

Rok za dostavqawe ponuda je 10. 7. 2006. godine do 14,00 ~asova na protokol Preduze}a. 

Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su preuzeli tendersku dokumentaciju. 

Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostave ponude preporu~enom po{tom odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 12. 7. 2006. godine u 9,00 ~asova u prostorijama naru~ioca u upravnoj zgradi "Hidroelektrane na Vrbasu" Mrkowi}-Grad, Svetog Save 13. 

Neblagovremeno prispjele ponude ne}e se otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli prisustvovati javnom otvarawu ponuda du`an je prilo`iti originalno ovla{tewe ponu|a~a za prisustvo otvarawu ponuda. 

O rezultatima nadmetawa ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

"HE na Vrbasu" A.D. Mrkowi}-Grad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-7295-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RMU "BANOVI]I" D.D. BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Muji} Mersija, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 875-010, 870-404 

Fax: 035/870-512 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka rudarske opreme - Odluka direktora broj C-12/06 od 8. 3. 2006. godine 

LOT: NABAVKA HIDRAULI^NIH ^ELI^NIH STUPACA, broj lota: C-R-23/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka hidrauli~nih ~eli~nih stupaca i rezervnih dijelova prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina i svi elementi predmetne nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te: ugovorni organ - Rudnik "Podzemna eksploatacija" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

1 (jedan) lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 (trideset) dana po isteku garancije za opremu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti do 12. 9. 2006. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Najpovoljniji ponu|a~ }e obezbijediti bankovne garancije izdate od banke prihvatljive za kupca: 

-    za uplatu avansa 100% od ugovorenog iznosa avansa 

-    za po{tivanje roka isporuke na 10% od ugovorenog iznosa 

-    za opremu na 5% od ugovorenog iznosa 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovne bankovne garancije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda poreske uprave 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

-    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena 

Ukoliko izdavanje nekog od gore navedenih dokumenata nije zakonska obaveza izdavanja u zemlji ponu|a~a, ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o istom od nadle`nog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djalatnosti 

-    uvjerenje o identifikacionim broju 

-    uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a (dostavljaju samo doma}i ponu|a~i) 

-    odobrenje nadle`nog organa za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

pismo namjere poslovne banke prihvatljive od strane kupca da }e izdati garanciju za: 

-    uplatu avansa 100% od ugovorenog iznosa avansa, 

-    po{tivanje roka isporuke na 10% od ugovorenog iznosa 

-    opremu na 5% od ugovorenog iznosa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao dokaz tehni~ke ili profesionalne sposobnosti ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

-    izjavu da }e ponuditi garanciju na kompletnu opremu koja je predmet ponude (minimalno 1 (jednu) godinu od datuma po~etka upotrebe stupaca na mjestu eksploatacije) 

-    izjavu da }e oprema biti isporu~ena, maksimalno za 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora. 

-    izjavu da }e po isporuci opreme o svom tro{ku obezbijediti servisne usluge, potro{ni materijal i rezervne dijelove u garantnom roku; ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz o obezbje|enju servisa (rje{enje o obavljanju predmetne djelatnosti ili ugovor o ustupljenom servisu) 

-    izjavu da }e u~initi dostupnim rezervne dijelove predmetne nabavke u periodu koji nije kra}i od 10 godina 

-    kompletnu prospektnu dokumentaciju proizvo|a~a za predmetnu nabavku 

Date pisane izjave ponu|a~a imat }e snagu dokaznog sredstva. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

-    ponu|ena cijena     u~e{}e    83% 

-    vremenska garancija     u~e{}e    5% 

-    vremenski rok isporuke     u~e{}e    4% 

-    uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e    3% 

-    servisna i logisti~ka podr{ka     u~e{}e    3% 

-    referenc lista za predmetnu nabavku s
    ugovornim organom     u~e{}e    2% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska  dokumentacija mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija br. 61 - uz prethodnu uplatu: 

-    za LOT C-R-01/06 od 500 KM ili 250 EURA  na sljede}e brojeve ra~una: 

-    1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

-    1610250007190075 kod Raiffeisen Bank Tuzla 

Za INO ponu|a~e: 

Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo 

S.W.I.F.T. code RZBABA2S 

Beneficiary: d.d. RUDNICI MRKOG UGLJA BANOVI]I 

Account No: 501012000-22678 

- ili na blagajni rudnika sa naznakom za otkup tendera 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti na adresu ugovornog organa ili predati li~no na ekspedit ugovornog organa do 24. 7. 2006. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum otvaranja ponuda je 24. 7. 2006. godine u 14,00 sati. 

Banovi}i - kancelarija broj 34 - Direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i numerisana. 

Dokumente koji ~ine ponudu dostaviti odvojeno u dva primjerka (jedan original i jedna kopija) u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa. 

Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "NE OTVARATI" (s navo|enjem odgovaraju}eg lota). 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, bez obzira na na~in slanja, ne}e se uzimati u razmatranje i ponu|a~u }e biti vra}ene neotvorene. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (uvjerenja - potvrde o izmirenim obavezama, zaklju~no sa februarom 2005. godine). 

Ponu|a~ mo`e biti proizvo|a~ ili ovla{teni zastupnik. Za jedan proizvod mo`e se dostaviti samo jedna ponuda. Ako ponudu dostavlja zastupnik isti mora imati ovla{tenje proizvo|a~a za konkretnu nabavku. Ako se pojave dvije ili vi{e ponuda istog proizvo|a~a sa urednim ovla{tenjem o zastupanju, sve ponude tog proizvo|a~a }e biti odba~ene. 

(1-11-7303-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-2616/06 i 2617/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-2616/06 od 6. 6. 2006. godine 

SKUPINA 25 - RASTAVLJA^I ZA VANJSKU MONTA@U, UNUTRA[NJU MONTA@U I PODNO@JA OSIGURA^A 

Odluka o provedbi postupka jabne nabave br. I-2617/06 od 6. 6. 2006. godine 

SKUPINA 26 - IZOLATORI 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    RASTAVLJA^I ZA VANJSKU MONTA@U, UNUTRA[NJU MONTA@U I PODNO@JA OSIGURA^A 

-    IZOLATORI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RAuOVA 

Skladi{ta organizacijskih jedinica Ugovornog tijela 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

SKUPINA 25 - 2.000 KM 

SKUPINA 26 - 2.500 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se donose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja, ukoliko je ponu|a~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude    u~e{}e    70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Preferencijalni faktor je 15%. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 7. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM za jednu skupinu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

12. 7. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

12. 7. 2006. godine u 11 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 7. 7. 2006. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM (cijena tenderske dokumentacije za jednu skupinu), na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un br. 7100-978-48-06-003539, s naznakom JN-SKUPINA 25 i/ili SKUPINA 26. 

(1-11-7309-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-2609/06, 2610/06 i 2611/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-2609/06 od 6. 6. 2006. godine 

SKUPINA 15A -  ALATI ZA GRA\EVINARSTVO I TRANSPORT 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-2610/06 od 6. 6. 2006. godine 

SKUPINA 15B - RU^NI ALAT: REZNI, STEZNI, BRUSNI I MJERNI 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-2611/06 od 6. 6. 2006. godine 

SKUPINA 15C - ALATI: ELEKTRI^NI STROJEVI, ALATI I INSTRUMENTI 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ALATI ZA GRA\EVINARSTVO I TRANSPORT 

RU^NI ALAT: REZNI, STEZNI, BRUSNI I MJERNI 

ALATI: ELEKTRI^NI STROJEVI, ALATI I INSTRUMENTI 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta organizacijskih jedinica ugovornog tijela 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

SKUPINA 15A - 2.000 KM 

SKUPINA 15B - 2.500 KM 

SKUPINA 15C - 3.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja, ukoliko je ponu|a~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena ponude    u~e{}e    70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Preferencijalni faktor je 15%. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 7. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM za jednu skupinu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

11. 7. 2006. godine u 11 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoj obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 7. 7. 2006. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM (cijena tenderske dokumentacije za jednu skupinu), na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un br. 7100-978-48-06-003539, s naznakom JN-SKUPINA 15A i/ili SKUPINA 15B i/ili SKUPINA 15C. 

(1-11-7310-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ENERGOINVEST DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Energoinvest dd Sarajevo 

Kontakt osoba: Ferid Dobra~a 

Adresa: Hamdije ^emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200214380009 

Telefon: 033/703-375 

Fax: 033/616-395 

E-mail: ferid.dobraca@energoinvest.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Energoinvest dd  Sarajevo 

Biro za marketing i zajedni~ke komercijalne poslove 

71000 Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka sredstava za odr`avanje higijene, prema specifikaciji koja se mo`e dobiti kao pod I.1. zajedno sa prijedlogom ugovora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Energoinvest dd, Hamdije ^emerli}a 2, Sarajevo 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama. Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da dobavlja~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili likvidacije ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da dobavlja~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obaveza poreznog obveznika, koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je dobavlja~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) i za zdravstveno osiguranje, koje nije starije od tri mjeseca 

-    broj stalno zaposlenih radnika u ovoj djelatnosti, ovjeren od strane nadle`nog PIO/MIO 

-    ovjerana fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti sa svim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

    1. cijena     50% 

    2. uslovi pla}anja     30% 

    3. reference firme    15% 

(Dostaviti referenc listu firmi kojima ste vr{ili isporuku sredstava za odr`avanje higijene tokom 2004. i 2005. godine, odvojeno za svaku godinu i po vrijednostima isporuka) 

    4. rok isporuke     5% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok 10. 7. 2006. do 12 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dana 12. 7. 2006. godine u 12 sati, Hamdije ^emerli}a 2, objekat 

A, visoko prizemlje, salon 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Energoinvesta dd ili po{tom u zape~a}enoj koverti uz obaveznu naznaku "NE OTVARAJ". Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve ponude moraju biti na originalnim specifikacijama ugovornog organa.  

Ponude koje prispiju poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine i otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga predvi|enih Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11-7311-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/2326 023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-794/06 od 31. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Opremanje ~ajne kuhinje i nabave uredskih stolica za Operativno podru~je Mostar. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

^ajna kuhinja 15 m2 i 31 uredska stolica 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Operativno podru~je Mostar - poslovni objekt Rudnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 30. 6. 2006. godine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

10. 7. 2006. godine u 12,00 sati, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531 pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od - KM na ‘irora~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen Bank d.d. Banja Luka broj ra~una 1610450028020039 sa naznakom predmet nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una 540011001416 Swift BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka), korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije". 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 30. 6. 2006. godine, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od _____KM. 

(1-11-7317-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine  

Kontakt osoba: Had`ija Had`iabdi} 

Adresa: Dola 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200931020009 

Telefon: 033/552-040, 552-041 

Fax: 033/251-764 

E-mail: info@adsfbih.gov.ba 

Internet adresa: www.adsfbih.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka stalnih sredstava - dva motorna vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka i isporuka motornih vozila - dva putni~ka             automobila, za potrebe Agencije i njenih             odjeljenja u Federaciji BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dva putni~ka automobila, cca 54.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Dola 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija za efikasno izvr{enje ugovora izdata od solventne banke, treba da ima validnost 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora  

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni ili likvidacioni postupak 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnje 3 (tri) godine, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu zadnje 3 (tri) godine, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

5.    original ili ovjerena fotokopja uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa 

6.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja porezne uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

7.    ovjereno rje{enje iz sudskog registra ili rje{enje nadle`nog organa - identifikacioni broj 

8.    izjava ponu|a~a da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN 

9.    ponudu sa~injenu u skladu sa zahtjevom za sprovo|enje postupka 

10.    fiksna nabavna cijena bez poreza 

11.    uslovi i na~in pla}anja 

12.    rok, na~in i mjesto isporuke 

13.    ponuda treba da bude potpisana i ovjerena, a ovjerene kopije dokumenata, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar (ako se radi o pravnim licima) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a sa uvjerenjem o poreznoj registraciji, ID broj, porezni broj (ako se radi o pravnim licima) 

-    gore navedena dokumenta ne mogu biti starija od tri mjeseca u momentu predaje dokumentacije (original ili ovjerene kopije) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    rok pla}anja 

-    rok isporuke (isklju~ivo navesti krajnji rok isporuke) za kompletnu ponudu  

-    ovjerena specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupna vrijednost ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uslovi servisiranja 

-    garancija (ispravnost, kvalitet i rok) 

-    izjava o prosje~nom broju uposlenih posljednje 3 (tri) godine 

-    prospekti, opisi i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vrijednost dobavlja~ obavezan potvrditi 

-    certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera 

-    referenc lista i ostali dokumenti koje ponu|a~ smatra va`nim 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    10% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e    10% 

    4) garantni rok    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 7. 2006. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu iznosi 50,00 KM. 

1.    UPI BANKA Sarajevo 

2.    svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za ADSFBiH - izvo|enje usluge edukacije 

3.    primalac: Bud`et Federacije BiH 

4.    depozitni ra~un: 1540011100661492 

5.    vrsta prihoda: 722631 

6.    bud`etska organizacija: 5601001 

7.    Op}ina Centar Sarajevo: 077 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006.godine (~etvrtak) u 13,00 sati, 

Sarajevo, Dola 15 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica, ponu|a~a 

-    prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama 

-    ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti preporu~enom po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

-    na koverti uz puni naziv i adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Ponuda po otvorenom postupku za LOT 1: Nabavka i isporuka motornih vozila - dva putni~ka automobila "NE OTVARAJ 

-    ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor 

-    ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude ili poni{titi odluku o izboru najpovoljnije ponude, prije sklapanja ugovora, pri tome ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi navesti razloge takve odluke 

-    ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na putni~ka motorna vozila, ugovorni organ }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ukoliko ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e obja{njenje ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu 

-    ugovorni organ zadr`ava pravo da od odabranog ponu|a~a sa kojim zaklju~i ugovor izvr{i sukcesivnu nabavku vozila u vrijednosti koliko je to omogu}eno finansijskim sredstvima 

(1-11-7334-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE"
A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 367 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 367 - nabavka mobilnih telefona 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mobilnih telefona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

15 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od datuma obavijesti o prihvatawu ponude i zavr{ava tehni~kim prijemom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude, a najmawe 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset)% od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravo lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima {to se dokazuje slijede}im dokumentima:  

1.    potvrdu da pravno lice nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

2.    potvrde o izmirenim porezima na promet, imovinu, li~na primawa zaposlenih i dobit zakqu~no sa 31. 5. 2006. godine 

3.    potvrde o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osigurawe zakqu~no sa 31. 5. 2006. godine i 

4.    izjavu u skladu sa ta~kom 1.8. dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    kopija rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima 

2.    referenc lista projekata sli~ne prirode u protekle tri godine, sa nazivom naru~ioca i vrijednostima tih projekata 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

2.    da prilo`i dokaz o pristupu ili raspolo`ivosti likvidnim sredstvima u iznosu od najmawe 20.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    ovla{tewe proizvo|a~a robe, ako ponudi robu koju ne proizvodi prema prilo`enom obrascu, ta~ka 1.6. dokumentacije i 

2.    dokaze o mogu}em odr`avawu u garantnom roku 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    70 bodova 

    2. tehni~ke i funkcionalne karakteristike    30 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu s odredbama Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkam BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 03/05) i Odlukom o obaveznom kori{tewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05 od 26. jula 2005. godine) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine, na adresi navedenoj pod ta~kom I.2 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 50,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 26,00 EURO za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade za ponu|a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate.  

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~nom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u EURO ili drugoj konvertibilnoj valuti na: 


ACCOUNT NO:               540100-4101772902 

WITH BANK:                   RAZVOJNA BANKA
                                         JUGOISTO^NE EVROPE AD,
                                         BANJA LUKA 

SWIFT CODE:                  RAZBBA22 

CORRESPONDENT
BANK:                              DEUTSCHE BANK AG 

                                          FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:                  DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH
INSTITUTION:                EUR 100-9362807-0000 

                                          USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 367- nabavka mobilnih telefona" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primljene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova 10. 7. 2006. godine.   

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Slu`ba za tenderske postupke, kancelarija broj 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-120 

Faks: 051/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-7335-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
K[PD "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME"
GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: K[PD "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o, Gora`de 

Kontakt osoba: Ahmetovi} Midhat 

Adresa: Ibrahima Popovi}a 17 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245004890008 

Telefon: 038/221-040 

Fax: 038/221-040 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o prodaji [DS u {umi na panju 

LOT 2     Ugovor o nabavci teretnog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Prodaja {umskih drvnih sortimenata u {umi na panju             u odjelu 53. G.J. Donja Pra~a 

LOT 2     Nabavka teretnog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Neto drvna masa .....3.415 m3  

LOT 2      1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1     G.J. Donja Pra~a 

LOT 2     Gora`de  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1    30. 6. 2007. godine 

LOT 2    Prema isporuci  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema dodatnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    ispunjavanje obaveze vezane za pla}anje doprinosa za socijalno osiguranje radnika u skladu sa zakonom  (ne starije od tri mjeseca) 

-    ispunjavanje obaveze pla}anja poreza (ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz registracije sudskog registra 

-    uvjerenje o ispunjavanju uslova za izvo|enje radova u {umarstvu (LOT 1)  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda od banke da ra~un ponudioca nije blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava o materijalno-tehni~koj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje navedenih poslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1 

-    ponu|ena cijena     70% 

-    referense (izvr{enja ranije ugovorenih poslova)     10% 

-    dinamika izvo|enja radova      20% 

LOT 2 

-    ekonomski najpovoljnija ponuda - kriteriji navedeni u     tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova u K[PD "Bosansko-podrinjske {ume" Gora`de, Ibrahima Popovi}a 17.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,0 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un kod CBS bank Gora`de na ra~un broj 1731041000119443. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

3. 7. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 7. 2006. godine u 15,30 ~asova, 

K[PD "Bosanko-podrinjske {ume" Gora`de  

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti na adresi K[PD "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de, Ibrahima Popovi}a 17., 73000 Gora`de, sa napomenom "Ponuda za javno nadmetanje sa naznakom za lot i napomenom NE OTVARTI". 

Na koverti treba nazna~iti punu adresu ponu|a~a. Neblagovremene ponude bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona/faxa: 038/221-040 ili u sjedi{tu Preduze}a. 

Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-11-7336-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
FEDERALNA UPRAVA POLICIJE 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Elmedin Kobiljak 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3357, 3359, 3327, 3328 

Fax: 033/207-609 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka informati~ke opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    Ugovor obuhvata nabavku i isporuku ra~unara i ra~unarske opreme 

-    Nabavka i isporuka ove opreme odnosi se isklju~ivo na "Brand name" konfiguraciju i opremu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane F MUP-a, Federalne uprave policije sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljivo od strane FMUP-a Federalne uprave policije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema smetnji za u~estvovanje u smislu ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starijom od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uvjerenje-certifikat o kontroli kvaliteta kojom se dokazuje originalnost proizvoda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    30% 

    2) tehni~ke karakteristike-kvalitet    u~e{}e    30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    20% 

    4) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

    5) referenc lista    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPS. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 6. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 7. 2006. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Tina Ujevi}a 1, Dom policije, prvi sprat, press sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Za u~e{}e u otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). 

Uplatu izvr{iti: 

-    UPI banka DD Sarajevo 

-    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za FMUP - Federalna uprava policije (TENDER za informati~ku opremu) 

-    Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija 1403001 

-    Op}ina: Centar - 077 

2.    Iskazati jedini~ne cijene i ukupan iznos ponude, uklju~uju}i sve relevantne tro{kove, sa pripadaju}im porezom (PDV). 

3.    Cijene moraju biti iskazane u KM (konvertibilna marka) na paritetu fco sjedi{te kupca FMUP-a - Federalna uprava policije, isporu~eno. 

4.    Na~in i rok pla}anja 

5.    Rok isporuke 

6.    Ovla{tenje za potpis ponude. 

7.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda. 

8.    Pismene ponude sa svom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A INFORMATI^KE OPREME "NE OTVARAJ" (Obavezno nazna~iti za koji lot je ponuda). 

    Neuredne ponude kao i ponude koje stignu nakon ovog roka, odnosno ponude koje ne budu upu}ene na adresu ugovornog organa preporu~enom po{tom zaklju~no sa 11. 7. 2006. godine do 15,00 sati, ne}e se razmatrati. 

9.    Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

10.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Elmedin Kobiljak 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Elmedin Kobiljak 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3357, 3159 i 3327 

Fax: 033/207-609 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutra{njih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova Federalna uprava policije 

Kontakt osoba: Elmedin Kobiljak 

Adresa: Mehmeda Spahe 7 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200742210000 

Telefon: 033/280-020, lokal 3357, 3159 i 3327 

Fax: 033/207-609 

(1-11-7340-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D.
SARAJEVO  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-7257/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana  8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04.1.2-7.5-7257/06-LB od 

10. 5. 2006. godine i broj 04.1.2-7.5-7257/2-06FS od 

15. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka multiprotokolarnih switcheva i pripadaju}e opreme 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. 

Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo. 

Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om. 

Uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje do 30 dana 

Ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo - skladit{e Azi}i, Bare bb, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, LOT 1     Oprema Nortel networks ili ekvivalent 

       LOT 2     Telindus oprema ili ekvivalent 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude, 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (18. 11. 2006. godine) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije garantni rok plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obvljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~alnom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca (original ili ovjerene fotokopije) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji obveznika PDV-a (za ponu|a~e iz BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha sa 31. 12. 2005. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o prihvatanju maksimalnog roka isporuke 

-    izjava o prihvatanju minimalnog garantnog perioda od 12 mjeseci 

-    izjava o prihvatanju minimalnog postgarantnog perioda od 60 mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja prefererencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih 

nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Prerferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Upustvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Dokumentacija koja je sastavni dio ponude, ino ponu|a~i obavezni su dostaviti  prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 7. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

18. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 7. 2006. godine u 11,15 sati, 

Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo, 

Banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni o ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane.  

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e bit razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom, d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom "Ponuda broj 06-7257/06 za nabavku: "multiprotokolarnih switcheva "LOT broj ___ - NE OTVARAJ". 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i biti }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postuku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 7. 7. 2006. godine, na fax: 033/224-536. 

(1-11-7349-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D.
SARAJEVO  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-7977/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 216 062 

Fax: 033 224 536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 01.2-7.5-79777/06 od 19. 5. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1. Nabavka mre`nih terminala 

-    ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Cijene moraju biti izra`ene u EUR/KM na paritetu CIP/DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) BH Telecom d.d. Sarajevo. Cijene izra`ene u KM na paritetu DDP moraju biti iskazane sa posebno nazna~enim PDV-om  

Uslovi pla}anja:  odgo|eno pla}anje do 30 dana; 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti 

    rok isporuke opreme + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. Sarajevo - skladi{te Azi}i, Bare bb, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (13. 11. 2006. godine). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-     izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka isporuke 

-     izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5 % ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom koja nije starija od tri mjeseca ( original ili ovjerene  fotokopije). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o registraciji obveznika PDV-a ( za ponu|a~e iz BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o garantnom roku koji je minimalno 12 mjeseci od dana isporuke i zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme u skladi{te 

-    izjava o postgarantnom u roku koji je minimalno 7 godina od dana isporuke i zapisnika o kvantitativnom prijemu opreme u skladi{te 

-    izjava o roku isporuke maksimalno do 75 dana od potpisa ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(a) najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br.50 ). Preferenecijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ino ponu|a~i obavezni su dostaviti prevedenu od strane  ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 13. 7. 2006. godine do 11:00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

13. 10. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine u 11:15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: 

" Ponuda broj 06-7977/06 za nabavku " mre`nih terminala"- NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6 i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 3. 7. 2006. godine, na fax: 033/224-536. 

(1-11-7350-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH 

SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 

Kontakt osoba: Komisija za javne nabavke (Alma Ja{arevi} - sekretar) 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200071920007 

Telefon: 033/208-102 

Fax: 033/208-102 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog, higijenskog i kompjuterskog materijala za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, Musala 9 (Odluka broj 07-3-16-2711/06 od 9. 3. 2006. godine) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka potro{nog kancelarijskog, higijenskog i kompjuterskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te kupca, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, Musala 9 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do izbora najpovoljnije ponude za bud`etsku 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da ispunjava sve uslove u skladu sa ~lanom 23., 24. i 26. ZJN, a naro~ito sljede}e: 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem ponude ne vodi niti je vo|en ste~ajni likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u period od zadnjih 5 godina od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda, za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa porezom 

-    navedeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa BiH 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacijski broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim potrebnim ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom 

-    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude, sa rokom i uslovima pla}anja 

-    fotokopija poslovnog bilansa stanja uspjeha za posljednje 3 godine 

-    dokaz banke o solventnosti ne stariji od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    potvrda o kvalitetu robe (potvrda, deklaracija, uvjerenje i sl.) 

-    referens lista uspje{no izvr{enih isporuka u posljednje 3 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    50% 

    2) garancija na robu    u~e{}e    15% 

    3) rok isporuke    u~e{}e    15% 

    4) uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    5) referense u smislu broja preporuka    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti najkasnije do 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. dana od dana objave ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 17,00 sati zadnjeg dana 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do okon~anja usluga ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. O ta~nom terminu otvaranja ponuda, svi ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni putem telefona. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, uz obavezno predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog, higijenskog i kompjuterskog materijala za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH", "NE OTVARAJ", na adresu "Komisija za javne nabavke Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH",  Musala 9, 71000, Sarajevo, li~no na protokol Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ili preporu~eno po{tom. Nepotpune i neblagovremene ponde ne}e se uzimati u razmatranje. Sve potrebne informacije u vezi sa objavom otvorenog postupka za dostavu ponuda za nabavku kancelarijskog, higijenskog i kompjuterskog materijala za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, na telefon 033/280-100, a kontakt osoba je Alma Ja{arevi}. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima za predmetnu dostavu ponude, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. Pismeno obavje{tenje o dodjeli ugovora Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavi}e u "Slu`benom glasniku BiH". Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svaki radni dan do isteka roka za podno{enje ponude do 12,00 sati u sobi broj 211, II sprat, u sjedi{tu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na adresi Musala 9, Sarajevo, uz prethodno pismeni zahtjev pona|a~a i uplatu na transakcijski ra~un: 

Razvojna banka A.D. Banja Luka, filijala Lukavica, transakcijski ra~un: 5620120000084588, svrha uplate: Uplata za tendersku dokumentaciju - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 

(1-11-7351-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
EDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD 

BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11 - JANAB-2210/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: EDP "Elektro-Bijeqina" a.d. 

Kontakt osoba: Goran Qubojevi} 

Adresa: Majevi~ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358420004 

Telefon: 055/226-700 

Faks: 055/210-304 

E-mail: elektrobn@rstel.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Slu`ba komercijale 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

03-11 - JANAB - 2210/06. Nabavka ra~unara i {tampa~a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unara i {tampa~a za potrebe EDP i radnih jedinica: Bijeqina, Ugqevik, Vlasenica, Zvornik i Bratunac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin Elektro-Bijeqine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i oba lota. 

Spisak lotova: 

LOT 1     Ra~unari 

LOT 2     [tampa~i 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

6 mjeseci od potpisa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora i traje do kraja ugovorenog perioda 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~ - pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima (potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

-    da dostavi uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca od dana otvarawa ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra (ovjera ne starija od 3 mjeseca) sa rje{ewem za obavqawe predmetne djelatnosti; uvjerewe o identifikacionom broju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

-    dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ treba da prika`e listu glavnih isporuka predmetne robe za protekle dvije godine. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude, uz po{tivawe ni`e navedenih kriterija: 

a) za LOT 1 i 2: 

    1) ponu|ena cijena     u~e{}e  90 bodova 

    2) reference firme    u~e{}e    7 bodova 

    3) uslovi pla}awa    u~e{}e    3 boda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM, `iro ra~un za uplatu: 555001000040094 Nova banka, Bijeqina. 

Mjesto preuzimawa: Komercijalna slu`ba EDP, Majevi~ka 97, Bijeqina. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine u 13,00 ~asova 

EDP "Elektro-Bijeqina", Majevi~ka 97, sala za konferencije. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji 

(1-11-7356-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I
EKONOMSKIH ODNOSA BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 

Kontakt osoba: Komisija za nabavke (Alma Ja{arevi} - sekretar) 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200071920007 

Telefon: 033/208-102 

Fax: 033/208-102 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dostavu ponuda za vr{enje usluga nabavke aviokarata za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, Musala 9 (07-3-16-2706/06 od 9. 3. 2006. godine) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka aviokarata za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, Musala 9 

Usluge su preciznije opisane u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Sarajevo, Musala 9 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za bud`etsku 2006. godinu, a do izbora najpovoljnije ponude za bud`etsku 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

5% vrijednosti od ugovorenog iznosa 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% vrijednosti od ugovorenog iznosa, sa rokom va`nosti do izvr{enja usluge 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvr{enje ugovora, nopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da ispunjava sve uslove u skladu sa ~lanom 23, 24. i 26. ZJN, a naro~ito sljede}e: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem ponude ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca ponude nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa porezom 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim potrebnim ovjerenim prilozima 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ZJN 

-    prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa BiH 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u iznosu od 10% od ukupno ugovorene vrijednosti, sa rokom va`enja do zavr{etka usluge 

-    cijene su fiksne i moraju biti iskazane sa obavezno ura~unatim porezom na promet usluga i roba 

-    iskazati jedini~ne i ukupnu cijenu ponude, sa rokom i uslovima pla}anja  

-    fotokopija poslovnog bilansa stanja uspjeha za posljednje 3 godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz da je ponu|a~ sposoban za vr{enje usluga (certifikat), kao i spisak ostvarenih destinacija u me|unarodnom aviosaobra}aju 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    30% 

    2)    broj ostvarenih destinacija    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    30% 

    4)    dokaz o tehni~kim i profesionalnim
        sposobnostima ponu|a~a    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti najkasnije do 10. dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja do 17 sati zadnjeg dana 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Otvoreni postupak za dostavu ponuda za nabavku aviokarata za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Sarajevu, Musala 9", "NE OTVARAJ", na adresu "KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE, MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH", Musala 9, 71000 Sarajevo, li~no na protokol Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH ili preporu~eno po{tom. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do okon~anja usluga ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Musala 2, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, sala 208, II sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne informacije u vezi sa objavom otvorenog postupka za dostavu ponuda za nabavku aviokarata za potrebe Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH mogu se dobiti u vremenu od 10 do 15 sati na telefon 033/208-102, a kontakt osoba je Alma Ja{arevi}. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~ima za predmetnu dostavu ponuda, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Pismeno obavje{enje o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a i dodjeli ugovora Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-12-7101-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
MINISTARSTVO FINANSIJA
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-4460/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou, Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija  

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 06-07-4460/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Konsultantske usluge 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trezor Republike Srpske, 78000 Banja Luka, 

Bana Milosavljevi}a 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora zaklju~no sa 31. 12. 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da ne postoje smetnje za njihovo u~estvovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1) ta~ke. a, b, c, d, e i f  Zakona o javnim nabavkama BIH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u BiH. Kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za period 1. 1. 2005. godine do 31. 12. 2005. godine 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih {est mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    autorizacija firme Oracle da je isporu~ilac usluge osposobljen za setup Oracle Financiall Application 11i - eliminatorno 

-    referens lista - dosada{nje iskustvo u setup Oracle Financiall Application  

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije (sertifikati) lica koja }e biti odgovorna za setup Oracle Financiall Application 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     60% 

    2) kvalitet     30% 

    3) uslovi i na~in pla}anja     10% 

Pod kvalitetom }e se ocjenjivati referent lista i obrazovne i profesionalne kvalifikacije isporu~ioca usluga. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave javnog oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za vrijeme trajanja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 7. 2006. godine 

Banja Luka, Vlada Rebulike Srpske - Ministarstvo finansija, Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od dana objave javnog poziva, u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Vuka Karad`i}a 4, 78000 Banja Luka, uz dostavljanje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 022, bud`etska organizacija 0918001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije (ovjeren tre}i primjerak virmana). 

PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom - "NE OTVARAJ"  tender broj 06-07-4460/06 - konsultanske usluge, dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija, Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4. 

Ponude se podnose sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak - "NE OTVARAJ" - tender broj 06-07-4460/06 - konsultantske usluge. 

Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", tj. do 13. 7. 2006. godine. 

OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se dana 14. 7. 2006. godine u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Banja Luka, Vuka Kara`i}a 4. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici /samo jedan predstavnik/. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-4460/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-4460/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-4460/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

(1-12-7123-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
"ELEKTROPRIJENOS BiH"
OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH", Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4402369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: prijenos-mostar@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

LOT 1     Odluka broj: 01-648/2006 od 17. 5. 2006. godine 

LOT 2     Odluka broj: 01-649/2006 od 17. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije DV             110 kV [iroki Brijeg - Grude
        Elektromonta`ni dio - 1 kom, Gra|evinski dio - 1 kom. 

LOT 2     Izrada izvedbenog projekta rekonstrukcije DV             110 kV Mostar 4 - [iroki Brijeg 

Dionica A - SM 25/42 do SM 54 (Elektromonta`ni dio - 1 kom, Gra|evinski dio - 1 kom) 

Dionica B - SM54 do TS 110/10 kV [iroki Brijeg ("Elektromonta`ni dio - 1 kom, Gra|evinski dio - 1 kom) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Izrada dva izvedbena projekta (LOT 1 i LOT 2) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1. Operativno podru~je Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

5% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    70% 

    2) tehni~ka i profesionalna sposobnosti    u~e{}e    20% 

    3) rok izvr{enja usluge    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 3 .7. 2006. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

11. 7. 2006. godine, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti na fax 036/316-531, pismeni zahtjev za u~e{}e na otvorenom postupku, te izvr{iti uplatu nepovratne naknade od 50,00 KM/ lotu na ‘iro ra~un kod ugovornog tijela kod Raiffeisen bank d.d. Banja Luka, broj ra~una: 1610450028020039, sa naznakom predmet nadmetanja. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, broj ra~una: 540011001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka) 

Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010444901 EUR sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije". 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar - Komercijalna slu`ba svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 3. 7. 2006. godine,  uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade od 50 KM/lotu. 

(1-12-7148-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DIREKCIJA ZA PRIVATIZACIJU
BAWA LUKA  

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Direkcija za privatizaciu 

Kontakt osoba: Qubica Milanovi} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 7 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401572120006 

Telefon: 051/308-311, 334-733 

Faks: 051/311-245 

E-mail: ljubica.milanovic@rsprivatizacija.com  

Internet adresa: www.rsprivatizacija.com  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluge izrade procjene vrijednosti kapitala u preduze}ima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.     LOT 1 Izrada procjene vrijednosti kapitala u  preduze}ima 

    A.D. "Industrija alata" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika alata za navoj" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika alata sa tvrdim metalom" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika ma{ina i odlivaka" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika alata za bu{ewe" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika specijalnog alata" Trebiwe 

    A.D. "Fabrika steznih glava" Nevesiwe 

2.    LOT 2 Izrada procjene vrijednosti kapitala u preduze}u         A.D. "Poqoprivredni zavod" Bijeqina 

3.    LOT 3 Izrada procjene vrijednosti kapitala u preduze}u         A.D. "Poqoprivredni zavod" Doboj 

4.    LOT 4 Izrada procjene vrijednosti kapitala u preduze}u         A.D. "Centar za unapre|ewe poqoprivrede" Sokolac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija za privatizaciju, Mladena Stojanovi}a 7, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova. 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa ugovorene usluge za svaki lot dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}e imaju ponu|a~i koji putem odgovaraju}ih dokumenata obezbijede da nemaju smetwi za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama. Detaqnija obja{wewa data su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva lica sposobna za obavqawe predmetne djelatnosti. Detaqnija obja{wewa data su u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    70% 

    2) rok isporuke usluge    u~e{}e    20% 

    3) rok pla}awa    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon dostave zahtjeva zainteresovanih lica za izdavawe tenderske dokumentacije. 

Sva zainteresovana lica su u obavezi da podnesu pismeni zahtjev za dobijawe tenderske dokumentacije, zajedno sa dokazom o uplati naknade. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50 KM i predstavqa bespovratna sredstva. 

Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na ra~un Direkcije za privatizaciju kod Nove banke a.d. Bijeqina, filijala Bawa Luka, broj 5550070000887710, sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju za javne nabavke" sa naznakom lota za koji se upla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

75 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine i to: 

LOT 1 - u 12,00 ~asova 

LOT 2 - u 12,30 ~asova 

LOT 3 - u 13,00 ~asova 

LOT 4 - u 13,30 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Direkcija za privatizaciju ne snosi tro{kove ponu|a~a za u~e{}e u ovom postupku. Direkcija za privatizaciju zadr`ava pravo da poni{ti postupak dodjele ugovora prije isteka roka za podno{ewe ponuda ili prije zakqu~ivawa ugovora bez bilo kakve odgovornosti prema ponu|a~ima i da pri tome ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u vezi sa u~estvovawem u ovom postupku. 

Sve detaqnije informacije bi}e sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji koja }e biti stavqena na raspolagawe svim zainteresovanim licima. 

Zainteresovana lica za sve informacije mogu da se obrate kontakt osobi svaki radni dan od 8,00 do 16,00 ~asova. 

(1-12-7159-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ODBRANE BiH
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: Vukajlovi} Dragan 

Adresa: Bana Lazarevi}a 15 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401617320001 

Telefon: 051/318-308 i 318-623 

Faks: 051/318-308 i 318-623 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o pru`awu usluga kolektivnog osigurawa 

Odluka ministra odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-03-3115/06 od 2. 6. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kolektivno osigurawe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor traje od 1. 1. 2006. godine do 31. 12. 2006. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti original ili ovjerenu kopiju: 

Prema tenderskoj dokumentaciji - dokazi da nema smetwi u smislu svih odredbi ~lana 23. ZJN. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    dozvola za obavqawe profesionalne djelatnosti izdata od nadle`nog organa 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     dokaz banke o solventnosti preduze}a, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o postojawu odgovaraju}eg osigurawa od profesionalnog rizika 

-    posjedovawe ugovora o reosigurawu za usluge koje su predmet ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista glavnih usluga koje su predmet ugovora 

-    garancija na kvalitet usluga 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 
R/B 

KRITERIJI 

 

Post.
u~e{}a
 

MAKS.
bodova
 

1

Visina osigurane svote po osobi/
najve}e osiguranane svote po osobi
 

- najve}a osigurana svota ...50 bod. - drugoplasirani................45 bod. 

- tre}eplasirani ............... 40 bod

- ............................................. 35 bod. 

- ............................................. 30 bod. - ............................................. 25 bod. - ............................................. 15 bod. - ............................................. 10 bod. - .............................................   5 bod. 

50

50 

2

Iskazivawe cijene premije za deminere po kategorijama/najpovoq- nija cijena 

- najpovqnija cijena ...........15 bod. 

- drugoplasirani ................12 bod. - tre}eplasirani .................9 bod. -  .............................................  6 bod. -  .............................................  3 bod. -  .............................................  0 bod. 

15

15 

3

Uslovi osigurawa 

5 bod. ................................ 24 sata 

0 bod. ................................ 8 sati 

5

0% 

5 

4

Rok isplate osigurane svote 

5 bod ............................do 30 dana 

3 boda ............... od 31 do 60 dana  

1 bod ..................od 61 do 90 dana  

5% 

5

Na~in i rokovi pla}awa premije 

5 bod .................. od 61 do 90 dana 

3 bod .................. od 31 do 60 dana 

1 bod ........................... do 30 dana 

5% 

6

Efikasnost likvidacije {teta prema zvani~nim podacima - likvidnost 

5 bod. najlikvidniji 

4 boda drugi po likvid.  

3 boda tre}i po likvid. 

2 boda ~etvrti po likvid.  

1 bod  ostali 

5% 

7

Reosigurava-ju}a za{tita 

5 bod.  ................................ doma}e 

5 bod  ................................ strano 

5% 

5% 

10 

8

Referens lista 

5 bod. najvi{e ref. lis. 

4 boda drugi po redu  

3 boda tre}i po redu  

2 boda ~etvrti po redu  

1 bod  ostali 

5% 

9. 

U K U P N O: 

 

100% 

100 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do krajweg roka za prijem ponuda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 7. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 7. 2006. godine 

MO BiH Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti sa napomenom "NE OTVARATI", "PONUDA ZA LOT 1 - KOLEKTIVNO OSIGURAWE RADNIKA" 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidata u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije zakqu~ewa ugovora. 

(1-12-7164-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "TR@NICA" ZENICA, P.O. ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Tr`nica" zenica 

Kontakt osoba: Jusuf Ekinovi} 

Adresa: M. S. Serdarevi}a 1 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218070440008 

Telefon: 032/401-573 

Fax: 032/285-807 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javni oglas 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada glavnog projekta za izgradnju dva poslovna prostora 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Oglas ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja u listovima "Slu`beni glasnik BiH" i "Na{oj rije~i" 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa adresom i identifikacionim brojem 

-    uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda o nepostojanju zakonskih smetnji, a koje se izdaje na osnovu podataka iz slu`bene evidencije 

-    izjava ponu|a~a o nepostojanju zakonskih smetnji za u~e{}e na javnom oglasu za slu~ajeve za koje se ne vodi slu`bena evidencija 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E -    TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~kih mogu}nosti sa kvalifikacionom strukturom tehni~kog osoblja koje }e biti anga`ovano na izradi projekta 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    3)    rok zavr{etka radova    u~e{}e    10% 

    4)    dosada{nja saradnja
        (ugovorni organ - ponu|a~)    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u upravi Preduze}a, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, odmah po objavi oglasa 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je obavezna i iznosi 100,00 KM, a uplatu izvr{iti na blagajni Preduze}a 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 9. 7. 2006. godine 

Ponude se predaju putem po{te ili u upravu preduze}a JP "Tr`nica" Zenica, M.S. Serdarevi}a 1, u zape~a}enoj koverti sa cijenom i koverti sa drugim uslovima iz ponude, i sa naznakom "Ponuda za izradu glavnog projekta za dogradnju dva poslovna prostora" - Ne otvaraj, na adresu JP "Tr`nica" Zenica, M. S. Serdarevi}a 1 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 13. 7. 2006. godine u 10,00 sati. O rezultatima javnog oglasa u~esnici }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Sa izabranim ponu|a~em bi}e sklopljen ugovor, kojim }e biti precizirani svi detalji u vezi me|usobnih prava i obaveze. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JP "Tr`nica" Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponude u postupku javnog oglasa, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no, ili da odbije svaku ponudu, ili poni{ti javni oglas, u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti i obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

Za dodatne informacije obratiti se u upravu JP "Tr`nica" Zenica, M. S. Serdarevi}a 1, tel. 032/401-573, a kontakt osoba je Jusuf Ekinovi}. 

(1-12-7175-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI (0706) 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna direkcija za ceste 

Kontakt osoba: Nurudin Osmanovi} 

Adresa: Miroslava Krle`e bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263413700006 

Telefon: 037/223-451 

Fax: 037/223-451 

E-mail: cesteusk@bih.net.ba 

Internet adresa: www.ceste-usk.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali (kantonalni nivo) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije regionalne ceste R 401 b (0706) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije ili izmje{tanja dionice regionalne ceste R 401 b (Konjodor - Brigovi), a prema projektnom zadatku koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

(Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Navedneo u projektnom zadatku 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Radi dokazivanja prava za sudjelovanje u postupku javne nabavke, ponu|a~ je du`an prilo`iti dokaze da ima pravo sudjelovanja u postupku javne nabavke, shodno ~lanu 23. Zakona (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

6.1. -     da ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova projektovanja 

6.2. -     da ima uposlene diplomirane in`enjere sa polo`enim         stru~nim ispitom i iskustvom na projektovanju cesta 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

7.1. -     nema posebnih uslova 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Radi vrednovanja ponuda, ponu|a~i su du`ni dostaviti: 

-    referense za pravno lice (ponu|a~a) 

-    referense za projektanta u pravnom licu (ponu|a~u) 

-    cijenu usluge projektovanja i revizije (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) finansijski ido    u~e{}e    65% 

    2) tehni~ki dio    u~e{}e    35% 

(Svaki kriterij }e posebno biti razra|en u tenderskoj dokumentaciji). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do datuma i vremena odre|enog za otvaranje ponuda 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine u 11,00 sati 

Miroslava Krle`e bb, Biha} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije (dostupan na www.cesteusk@bih.net.ba) podnosi se li~no ili na fax 037/223-451. 

Tendersku dokumentaciju dostavljamo i elektronskom po{tom, ukoliko to u zahtjevu bude tra`eno. 

(1-12-7178-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Parlamentarna skup{tina BiH 

Kontakt osoba: dr Zijad Hasi} 

Adresa: Trg BiH br. 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo