LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak, 29. 5. 2006. godine
 

Broj/Broj
40 

Godina X/II
Ponedjeqak, 29. 5. 2006. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2005. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVKE


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo okoli{a i turizma 

Kontakt osoba: Faruk Alajbegovi} 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201099470003 

Telefon: 033/201-523, 033/201-750 

Fax: 033/201-602 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o provo|enju potupka javne nabavke broj 01-168/06 od 27. 4. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog motornog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do isporuke vozila 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    garancija i servis    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana u postupku javnih nabavki ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. Radi primjene istog mogu dostaviti izjavu da roba koju nude najmanje 50% ima porijeklo iz BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 25 KM. 

Uplatu izvr{iti: UPI banka d.d. Sarajevo, ra~un broj 1540011100661492 

Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije 

Primalac: Bud`et Federacije BiH 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 61010000 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine u 11,00 sati 

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, Sarajevo, Alipa{ina 41 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka putni~kog motornog vozila " - Ne otvaraj. 

2.    Ponude se dostavljaju li~no ili na adresu navedenu pod I.1. 

3.    Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

4.    Pri otvaranju pristiglih ponuda mo`e biti prisutan po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

5.    Ponuda treba da sadr`i: 

-    cijenu izra`enu u KM sa PDV-om 

-    cijena se daje na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

6.    Naru~ilac zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-6328-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU  -
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10-1-27-63-748-5/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci instalaciji klima ure|aja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i instalacija klima ure|aja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

5 klima ure|aja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

1 (jedan) klima ure|aj na adresu Centra kontrole zra~nog prometa Tuzla, Gornje Dubrave, 75273 Tuzla 

4 (~etiri) klima ure|aja na adresu Centra kontrole zra~nog prometa Sarajevo, Kurta Schorka 136, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Max. 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje od dodjele, a zavr{ava za 365 dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica, pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca i 

-    dokaz banke o solventnosti poduze}a, ne stariji od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima, ne stariji od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    certifikat o kvaliteti opreme 

-    referenc lista 

-    rok isporuke robe 

-    garantni rok 

-    rok pla}anja 

Fizi~ka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, za dokumente koje ne posjeduju dostavljaju supstidijarne dokumente, tj. koji zamjenjuju tra`ene 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ tra`enim robama. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2004. godine do 1. 12. 2005. godine/referenc lista. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena ukupna cijena sa PDV-om    u~e{}e    50% 

    2)    garantni rok    u~e{}e    20% 

    3)    rok isporuke robe i instalacija    u~e{}e    10% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    5)    referenca    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. UPZ. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 6. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana, ili 3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon kranjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 10,00 sati 

Mostar, Dr. Ante Star~evi}a bb (zgrade Vlade FBiH) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

(1-11-6331-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
DRVAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Drvar 

Kontakt osoba: Branislava Babi} 

Adresa: Mar{ala Tita bb 

Po{tanski broj: 80260 

Grad: Drvar 

Identifikacioni broj: 4281038320002 

Telefon: 034/819-435, 034/818-044 

Fax: 034/819-435 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 01-1/06 od dana 13. 4. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, isporuka i instaliranje ultrazvu~nog aparata u Dom zdravlja Drvar. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja Drvar, Mar{ala Tita bb. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja ugovora je mjesec dana od dana zaklju~enja. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da uz ponudu dostave slijede}a dokumenta: 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi ste~ajni postupak ili postupak likvidacije, ne starije od 3 mjeseca 

2.    uvjerenje od nadle`nog suda da odgovorna osoba nije osu|ivana u zadnjih pet godina zbog kr{enja zakona u smislu poslovnog pona{anja, ne starije od tri mjeseca 

3.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca 

4.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za MIO/PIO, ne starije od tri mjeseca 

5.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ne starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uvjerenje poslovne banke o aktivnosti transakcijskog ra~una ponu|a~a - da nije bio blokiran posljednja 3 (tri) mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1)    cijena    70 bodova 

    2)    uslovi pla}anja    30 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah od dana objave svakim radnim danom putem elektronske po{te i po{te. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju nije potrebna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na bilo kojem od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 26. 6. 2006. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni rok va`nosti ponude je 2 (dva) mjeseca ili 60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Vrijeme otvaranja ponuda je 26. 6. 2006. godine sa po~etkom u 12 ~asova. 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Drvar, Mar{ala Tita bb, soba br. 34 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Sve dodatne informacije u vezi sa postupkom, poja{njenjem tenderske dokumentacije, mogu se dobiti svakim radnim danom od 7,00 do 12,00 ~asova na telefon: 034/819-435, 034/818-044, fax: 034/819-435, e-mail: dom.zdravlja.drvar@tel.net.ba; kontakt osoba Branislava Babi}. 

Zape~a}ene ponude s naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", se mogu dostavljati li~no na protokol Doma zdravlja ili na adresu navedenu pod I.1. preporu~enom po{tom. 

(1-11-6351-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: Tomislav Ili} 

Adresa: Vladike Platona bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401472840001 

Telefon: 051/316-240 

Fax: 051/316-242 

E-mail: ministarstvo-zdravlja@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka jednog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila po sistemu staro za novo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Banja Luka, Republika Srpska, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Period u mjesecima - jednokratno 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Rok isporuke odmah 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi zastupnici/prodavci ovla{teni od strane proizvo|a~a koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija ugovora sa proizvo|a~em o zastupanju/prodaji i servisiranju  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNa DJELATNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, pod a i b 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ukupna cijena novog vozila i cijena
        rabljenog vozila    u~e{}e 55% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 15% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. juni 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. juni 2006. godine u 11,00 sati 

Ministarstvo zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske, Vladike Platona bb, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za rabljeno vozilo kao pod I.1. ovog Obavje{tenja, 

(1-11-6352-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton, Ministarstvo unutra{njih poslova, Tuzla 

Kontakt osobe: D`ambi} Ajid, Ivanovi} Stjepan 

Adresa: Turalibegova bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209515160001 

Telefon: 035/250-672, 255-542 

Fax: 035/250-672 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka-izrada slijede}ih dijelova uniforme: 

- kratka jakna 

- pantalone 

- ko{ulja kratki rukav 

- ko{ulja dugi rukav 

- plitke cipele 

- poluduboke (zimske) cipele 

- {apka 

- kravata 

- ko`na jakna 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

MUP-a TK-a Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi - ugovoru 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke da transakcijski ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca prije prijave na javno nadmetanje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referens lista 

2.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, njegova opremljenost i osposobljenost za isporuku roba i vr{enje usluga 

3.    uzorak opreme koju je ponu|a~ obavezan dostaviti MUP-u TK-a momenta javnog otvaranja ponuda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena    u~e{}e 45 bodova 

    -     kvalitet    u~e{}e 35 bodova 

    -     rok isporuke od momenta
        narud`be    u~e{}e 12 bodova 

    -     uslovi pla}anja    u~e{}e 8 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama MUP-a TK-a, Sektor za podr{ku u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz predo~enje uplatnice. 

Tro{kovi tendera iznose 50,00 KM za svaku pojedina~nu ponudu (stavke A-F predmeta ugovora) i upla}uju se na bud`etski ra~un TK broj 132100-0256000080, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 094, otvorenog kod Tuzlanske banke dd Tuzla. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj"- Ponuda za javno nadmetanje za nabavku (navesti za koju od stavki se 

dostavlja ponuda) dostaviti na adresu: MUP TK Tuzla, Turalibegova bb - Sektor za podr{ku 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 26. 6. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Vremenski period va`enja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama MUP-a TK-a. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a 

(1-11-6356-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav 

Adresa: Trnovac bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209390440007 

Telefon: 035/303-655 

Fax: 035/272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet adresa: www.ukctuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj I-721-1/06 od 12. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka tehni~ke opreme i tehni~kog potro{nog materijala za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla za odr`avanje objekata, instalacija, tehni~ko-tehnolo{kih postrojenja, vozila, parkova, medicinske i ra~unarske opreme, HTZ opreme, tehni~kog inventara i alata.  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko-istovareno sjedi{te kupca" Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 2 godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaxa, identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za 2005. godinu, ukoliko je obavljanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

-    odgovaraju}e bankovno pismo sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a), b), c), d) i e) . 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni, me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    60% 

    2.    kvalitet    25% 

    3.    uslovi pla}anja    10% 

    4.    rok isporuke    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od moment objavljivanja ovog obavje{tenja.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 7. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 100,00 KM nerefundiraju}eg iznosa.  

Uplata se vr{i na ‘irora~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj 1321000307930097 kod Tuzlanske banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faxa i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla sa naznakom: "Nabavka tehni~ke opreme i tehni~kog potro{nog materijala za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla". 

Ponude se predaju li~no na Expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~i centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

______________

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLA CANTON
PUBLIC HEALTH INSTITUTION
UNIVERSITY CLINICAL CENTER TUZLA 

PUBLIC PROCUREMENT NOTICE 

Goods 

Part I: CONTRACTING ORGAN 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: PHI University Clinical Center Tuzla 

Contact person: Trkulja Miroslav 

Address: Trnovac bb 

Post Code: 75000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209390440007 

Telephone: ++387 35 303-655 

Fax: ++ 387 35 272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet address: www.ukctuzla.ba 

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE FRAME AGREEMENT? (Article 32 of the Public Procurement Act) 

Yes 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

Procurement of the technical equipment and technical expendable material for PHI University Clinical Center needs, for facilities maintenance, installations maintenance, tehnical-technology installment, vehicles, parks, medical and IT equipment, safety equipment, technical inventory and tools 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

In tenders documentation 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open, International 

II.4. CONDITIONS FOR PROVIDING OF TENDER DOSSIER (Article 18 of the Public Procurement Act) 

Tender dossier can be provided after the announcement of this notification. 

Tender dossier fee is paid to the amount of 100,00 KM. 

IV.6. DEADLINE FOR BID ACDEPTANCE/REQUEST FOR PARTICIPATION 

10. 07. 2006. until 16. hours 

(1-11-6364-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalni zavod za programiranje razvoja 

Kontakt osoba: Be}o Sarajlija 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200699450000 

Telefon: 033/667-272 

Fax: 033/212-625 

E-mail: info@fzzpr.gov.ba 

Internet adresa: www.fzzpr.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o javnim naavkama broj 01-14-4-47/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT I -  Kancelarijski materijal 

LOT II - Ra~unari, laptop, kolor printer, projektor 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT I -  (navedeno u tenderu) 

LOT II - 2 ra~unara, 1 laptop, 1 kolor printer, 1 projektor 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Alipa{ina 41, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT I - zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

LOT 2 - rok izvr{enja 60 dana od dodjele ugvora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    dostaviti dokaz da ponu|a~ nije pred ste~ajem ili likvidacijom 

b)    dostaviti dokaz o urednom pla}anju poreskih obveza 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ili izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama u 2005. godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena LOT I i LOT II 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na web stranici Zavoda: www.fzzpr.gov.ba ili u prostorijama Zavoda radnim danima do 16,00 sati 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 6. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine, Sarajevo, Alipa{ina 41 

(1-11-6367-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
MINISTARSTVO SAOBRA]AJA I VEZA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, 

Ministarstvo saobra}aja i veza 

Kontakt osoba: Qubica Petkovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/331-611 i 331-616 

Faks: 051/331-612 

E-mail: msv@msv.vladars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o prodaji i isporuci goriva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za potrebe Ministarstva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Do 35.000,00 (tridesetpethiqada i 00/100) KM sa pla}enom carinom i porezom  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo saobra}aja i veza, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava najdu`e do jedne godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a; b; c; b; e i f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdani od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovla{}eni prodavac (dokaz) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra i priloga u kojima mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, a koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme u posqedwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe i ~iwenici da ‘iro ra~un ponu|a~a nije u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc liste ponu|a~a u posqedwoj godini 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Najni`a cijena    u~e{}e    100% 

b)    Ekonomski najpovoqnija pnuda po
    pitawu ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    pokrivenost mre`om prodajnih
        objekata u BiH    u~e{}e    25% 

    3)    referenc lista i brzina isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    uslov pla}awa    u~e{}e    15% 

Prilikom bodovawa komisija }e koristiti metod za vi{ekriterijumsko odlu~ivawe i to PROMETHEI-I i PROMETHEI-II 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti najkasnije 7 dana od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Za cijeli period va`ewa ugovora ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 7. 2006. godine (ponedeqak) u 12,00 ~asova, Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 4 , Ministarstvo saobra}aja i veza 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletna tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Ministarstva saobra}aja i veza, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka - Protokol,  V sprat kancelarija 513, uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 ~asova, po~ev od dana objavqivawa. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske 5620990000055687 sa naznakom vrste prihoda 722511 i {ifre buxetske organizacije - 1648001. 

Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.  

PODNO[EWE PONUDA ROKOVI 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak - Nabavka goriva - NE OTVARAJ", dostavqaju se li~no ili putem po{te na navedenu adresu. Svi dokumenti u okviru ponude moraju biti numerisani i ozna~eni rednim brojem (ponuda i dodaci). 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 27. 6. 2006. godine (utorak).  

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 3. 7. 2006. godine (ponedjeqak) u 12,00 ~asova u prostorijama Miistarstva saobra}aja i veza, na navedenoj adresi.  

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola Ministarstva se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene.  

Prilikom odlu~ivawa komisija Ministarstva }e koristiti metod vi{ekriterijumskog odlu~ivawa PROMETHEI-I  u PROMETHEI-II 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, mogu biti pozvani da daju dodatne informacije. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na pismeni upit do 23. 6. 2006. godine (10 dana prije otvarawa ponuda) 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo saobra}aja i veza 

Kontakt osoba: Qubica Petkovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/331-611 i 331-613 

Faks: 051/331-612 

E-mail: msv@msv.vladars.net  

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo saobra}aja i veza 

Kontakt osoba: Biqana Vrhovac 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/331-611 i 331-616 

Faks: 051/331-612 

E-mail: msv@msv.vladars.net  

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Ministarstvo saobra}aja i veza 

Kontakt osoba: Biqana Vrhovac 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/331-611 i 331-613 

Faks: 051/331-612 

E-mail: msv@msv.vladars.net 

(1-11-6371-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA REPUBLIKE SRPSKE - MINISTARSTVO FINANSIJA
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE O NABAVCI 

PONOVLJENI POSTUPAK 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-3897/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 06-07-3897/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i instalacija ra~unarske i komunikacione opreme 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija, 78000 Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana ptopisivanja ugovora zaklju~no sa isporu~enom robom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da ne postoje smetnje za njihovo u~estvovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja, bilans uspjeha za period 1. 1. 2005. do  31. 12. 2005. godine 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih {est mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista (navesti listu ugovora koji se odnose na instalaciju softvera za tape library i pu{tanje iste opreme u rad u posljednje tri godine) 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije (sertifikati) lica koja su odgovorna za instalaciju softvera i pu{tanje gore navedene opreme u rad 

-    lica koja su odgovorna za instalaciju softvera i pu{tanje gore navedene opreme u rad trebaju biti zaposleni kod ponu|a~a 

-    autorizacija proizvo|a~a da je ovla{teni diler njihove opreme 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    60% 

    2)    kvalitet    25% 

    3)    rok isporuke    10% 

    4)    na~in pla}anja    5% 

Pod kriterijumom kvalitet ocjenjiva}e se referenc lista i obrazovne i profesionalne kvalifikacije zaposlenih. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave javnog oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 7. 2006. godine, Banja Luka 

Vlada Replublike Srpske - Ministarstvo finansija, Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od dana objave javnog poziva, u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Vuka Karad`i}a 4, 78000 Banja Luka, uz dostavljanje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 ~asova 

Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, {ifra op{tine 002, bud`etska organizacija 0918001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije (ovjeren tre}i primjerak virmana). 

PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom - "NE OTVARAJ" dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija, Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4. 

Ponude se podnose sa naznakom: 

Ponuda za otvoreni postupak - "NE OTVARAJ". 

Nabavka i instalacija ra~unarske i komunikacione opreme 

Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH" tj. do 30. 6. 2006 godine. 

OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se dana 3. 7. 2006. godine u 12,00 ~asova u prostorijama Ministarstva finansija Republike Srpske, Banja Luka, Vuka Karad`i}a 4. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici (samo jedan predstavnik). 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: 

Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-3897/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-3897/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Ministarstvo finansija 

Kontakt osoba: Pe}anac Bo`ana 

Adresa: Vuka Karad`i}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 06-07-3897/06 

Telefon: 051/331-360, 331-375 

Fax: 051/331-361 

(1-11-6381-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD
KLADANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "[ume TK" DD 

Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dipl. ecc. 

Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 209129520001 

Telefon: 035/621-212 

Fax: 035/621-075 

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 6    Nabavka kancelarijskog materijala i {umskih kreda 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    obezbijediti odgovaraju}e dokaze u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama prema tenderskoj dokumentaciji 

-    potpisana izjava o prihvatljivosti tenderske dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv, ta~na adresa (memorandum ponu|a~a), ovjeren 

-    izvod iz sudskog registra ili ovjerena kopija, ne stariji od 30 dana 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ovjeren ID/PDV broj) ovjerena kopija, ne starije od 30 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    60% 

    2)    rok pla}anja    30% 

    3)    rok isporuke    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa u kancelariji br. 12 uz prethodnu uplatu 100 KM. Ponu|a~i koji su u~estvovali u prvom nadmetanju izuzimaju se iz obaveze pla}anja tenderske dokumentacije. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057, Tuzlanska banka dd Tuzla filijala Kladanj ili na blagajnu radniku sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 27. 6. 2006. godine do 15 sati u prostorije ugovornog organa na adresi kao pod I.1. 

Sve neblagovremene ponude vratit }e se neotvorene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 7 . 2006. godine u 11,00 sati u Kladnju u prostorijama Direkcije Dru{tva na adresi kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica. 

Na kovertu uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "ne otvarati" (s navo|enjem odgovaraju}eg lota). 

Nepotpuna ponuda ne}e se uzimati u razmatranje. 

Ovaj postupak je obnovljeni postupak javne nabavke. 

(1-11-6385-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INA ILIJA[ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Kanton Sarajevo, Op}ina Ilija{ 

Kontakt osoba: Masnopita Ned`ad 

Adresa: 126. ilija{ke brigade 

Po{tanski broj: 71380 

Grad: Ilija{ 

Identifikacioni broj: 4200621930005 

Telefon: 033/400-205 

Fax: 033/400-505 

E-mail: o_ilijas@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj 05-14-1198/06 - odluka ugovornog organa o nabavci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme (prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. skladi{te firme 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama, ne starija od 90 dana (original/ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO i zdravstvenog osiguranja, ne starija od 90 dana (original/ovjerena kopija ) 

-    uvjerenje da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije, dokaz nadle`nog suda, ne starija od 90 dana (original/ovjerena kopija) 

-    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina, dokaz nadle`nog suda, ne starija od 90 dana (original/ovjerena kopija) 

-    uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljni profesionalni prekr{aj u periodu proteklih 5 godina dokaz nadle`nog suda, ne starija od 90 dana (original/ovjerena kopija) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon/fax 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a (original/ovjerena kopija) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (original/ovjerena kopija) 

-    ime i prezime kontakt osobe 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih ugovora, istih ili sli~nih predmetu ugovora, koju je ponu|a~ imao u posljednjoj godini (referens lista) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    referensa    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u sobi 13, Op}ina Ilija{, na adresi kao pod I.1 - svakim danom od 8,00 do 15,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", uz prilog pismenog zahtjeva i uplatnice na iznos 50 KM, upla}enog na ‘irora~un broj 1602000000710645 bud`et Op}ine Ilija{. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 12,00 sati, 

Op}ina Ilija{ - velika sala, adresa kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni: 

-    dostaviti ponudu na osnovu originalnog zahtjeva za dostavljanje ponuda ugovornog organa, popunjenog kako se tra`i, u tenderskoj dokumentaciji, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" 

-    na koverti obavezno nazna~iti telefon i punu adresu ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u ostavljenom roku 

-    ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati 

-    otvaranju ponuda mo`e prisustvovati predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja 

-    dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN mogu se dobiti na telefon 400-205, lokal 201. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez obrazlo`enja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-6386-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
J.P.[. "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC
[UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR"
PRIJEDOR 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-1104/06 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P.[. "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac [umsko gazdinstvo "Prijedor" Prijedor 

Kontakt osoba: Vukovi} Milan, dipl. ing. {um. 

Adresa: Vo`da Kara|or|a 4/II (zgrada "Jahorina osigurawa") 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Telefon: 052/242-911 

Faks: 052/231-368 

E-mail: sgprijed@teol.net 

Internet adresa: www.srsume.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Proizvodno - finansijski plan za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Potro{ni materijal 

LOT 3    Auto - gume 

LOT 4    Za{titna sredstva 

LOT 5    Servisirawe i odr`avawe motornih vozila
        (Direkcija [.G. "Prijedor" Prijedor, [umska uprava
        "Prijedor" i [umska uprava "O{tra Luka") 

LOT 6    Servisirawe i odr`avawe motornih vozila ([umska
        uprava "Koz. Dubica") 

LOT 7    Servisirawe i odr`avawe motornih vozila ([umska
        uprava "Novi Grad") 

LOT 8    Servisirawe i odr`avawe motornih vozila ([umska
        uprava "Kostajnica") 

LOT 9    Reprezentacija (Direkcija [.G. "Prijedor", [umska
        uprava "Prijedor", [umska uprava "O{tra Luka") 

LOT 10    Reprezentacija ([umska uprava "Kozarska Dubica") 

LOT 11    Reprezentacija ([umska uprava "Novi Grad") 

LOT 12    Reperezentacija ([umska uprava "Kostajnica") 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1, 2, 3. i 4    Prijedor 

LOT 5        Prijedor 

LOT 6        Kozarska Dubica 

LOT 7        Novi Grad 

LOT 8        Kostajnica 

LOT 9        Prijedor 

LOT 10        Kozarska Dubica 

LOT 11        Novi Grad 

LOT 12        Kostajnica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe dodjelom ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2006. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    JIB - poreska uprava RS ili IB - Uprava za indirektno oporezivawe BiH (ovjerene fotokopije, ne starije od 90 dana) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar sa prilozima ili neki drugi dokaz za registraciju izdat o nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavqawe djelatnosti iz predmeta ponude (ovjerene fotokopije, ne starije od 90 dana) 

-    specifikacija prema tenderskoj dokumentaciji sa fiksnim jedini~nim i ukupnim cijenama izra`enim u KM (bez PDV-a) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Odnosi se samo na LOT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispuwavaju uslove iz ~lana 26. ZJN, {to dokazuju validnim dokumentima. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    55% 

    2)    kvalitet usluga    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    ekonomska i finansijska
        podobnost ponu|a~a    u~e{}e    10% 

IV.4.  USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

1 mjesec ili 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine 

LOT 1 u 8,00 ~asova 

LOT 2 u 8,30 ~asova 

LOT 3 u 9,00 ~asova 

LOT 4 u 9,30 ~asova 

LOT 5, 6, 7, 8. u 10,00 ~asova 

LOT 9, 10, 11, 12 u 10,30 ~asova 

Vo`da Kara|or|a 4/II, Prijedor - Zgrada "Jahorina osigurawa" 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova, kao pod I.1. 

Ponude sa dokumentacijom dostaviti u uredno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa punim nazivom ponu|a~a i adresom, kao i sa naznakom "PONUDA ZA LICITACIJU BROJ: 01-1104/06.  I SA NAZNAKOM ZA KOJI LOT - NE OTVARAJ!". 

(1-11-6393-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE"A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 342 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 342 "nabavka UPS-ova, sistema za rezervno napajawe" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka UPS-ova sistema za bek ap napajawe servera i ra~unarske opreme u slu`bama bilinga, GRPS-a, Kol centra i Uprave SRJ Mobisa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

FCO magacini kupca u Bawoj Luci, magacin "Metal", Pilanska bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe potpisom ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (potebni svi prilozi) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i ovjerene kopije originalnih dokumenata koji defini{u organizacioni ili pravni status, tj. izvod iz registrcije iz kojeg se vidi mjesto registracije, vlasni~ka struktura i djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da prika`e uspje{no izvr{ewe ugovora iste ili sli~ne prirode i slo`enosti - referenc listu, kao i vrijednost prikazanih ugovora za protekle dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e    85% 

    2.    garantni rok i postgarantni avans    u~e{}e    5% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4.    na~in pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjewivat }e se preferencijalni tretman doma}eg 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,10 KM (sa PDV-om). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 26. 8. 2006. godine 

2 (dva) mjeseca ili  60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 6. 2006. godine, 11,30 ~asova, Bawa Luka, Mladena Stojanovi}a 8, tender sala 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 29. 5. 2006. do 20. 6. 2006. godine od 7.30 do 15,30 ~asova. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na navedenoj adresi naru~ioca nakon pla}awa nepovratnog iznosa od 35,10 KM (ura~unat PDV) ili ekvivalentnog iznosa u drugoj konverbitilnoj valuti. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz iznostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:                               DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija za javnu nabavku broj 342- Nabavka UPS-ova" 

Dokumentacija }e nakon uplate i na osnovu zahtjeva biti odmah otpremqena kurirskom ili preporu~enom po{tom, ili u tom slu~aju naru~ilac ne prihvata odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi dokumentacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11,00 ~asova 26. 6. 2006. godine.  

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

"Telekom Srpske" a.d. Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a koje mogu imati u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no bilo koju ponudu, da bilo koju ponudu odbije, da poni{ti postupak nabavke u bilo kojem trenutku prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Direkcija za nabavku i magacinsko poslovawe 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/222-402 

Faks: 051/222-401 

E-mail: s.jungic@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-6395-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JZU "DOM ZDRAVLJA"
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Doboju 

Kontakt osoba: Pavli} Svjetlana 

Adresa: Nemanjina 18 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

JIB: 4400017940000 

Telefon: 053/241-110 

Fax: 053/241-810 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku: 

LOT 1    Lijekovi 

LOT 2    Laboratorijski materijal 

LOT 3    Sanitetski materijal 

LOT 4    Stomatolo{ki materijal 

LOT 5    Stomatolo{ki sitan inventar 

LOT 6    [tampani obrasci 

LOT 7    Gorivo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba iz Odjeljka II ta~ka 3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU "Dom zdravlja" Nemanjina 18, Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaka stavka iz tehni~ke specifikacije predstavlja lot. Ponude se mogu dostavljati za jedan, vi{e i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora o isporuci roba. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, JIB-om imenom i prezimenom kontakt osobe, izvod iz sudskog registra sa prilozima izdatim od nadle`nog suda. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i moraju dostaviti: 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    referens listu glavnih isporuka u posljednje dvije godine (2004. i 2005. godinu) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    podatke o robi sa za{ti}enim nazivima, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM po navedenoj jedinici mjere "franko Dom zdravlja" 

-    certifikat o garanciji kvaliteta i roku garancije ponu|enih roba 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 30% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom na protokolu ugovornog organa uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 11,30 ~asova 

JZU "Dom zdravlja" Doboj, Nemanjina 18, uprava Doma zdravlja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Domu zdravlja Doboj na protokolu u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova, uz ovjeren primjerak virmana o uplati nerefundiraju}ih sredstava u iznosu od 100,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj 5550080004941776 u svrhu "otkup tenderske dokumentacije". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Doma zdravlja, propisno zape~a}ene na protokolu Doma zdravlja. Na koverte obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-    ponuda za javno nadmetanje br. 470/06. 

-    NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Doboju 

Kontakt osoba: Pavli} Svjetlana 

Adresa: Nemanjina 18 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

JIB: 4400017940000 

Telefon: 053/241-110 

Fax: 053/241-810 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Doboju 

Protokol Doma zdravlja 

Kontakt osoba: Pavli} Svjetlana 

Adresa: Nemanjina 18 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

JIB: 4400017940000 

Telefon: 053/241-110 

Fax: 053/241-810 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Doboju 

Protokol Doma zdravlja 

Kontakt osoba: Pavli} Svjetlana 

Adresa: Nemanjina 18 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

JIB: 4400017940000 

Telefon: 053/241-110 

Fax: 053/241-810 

(1-11-6399-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO PREDUZE]E "GRADSKE TOPLANE"
PALE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Gradske toplane" 

Kontakt osoba: Danilo Blagov~anin 

Adresa: Srpskih ratnika bb 

Po{tanski broj: 714290 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400568740001 

Telefon: 057/227-033 

Faks: 057/227-033 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka mrkog ugqa "Banovi}i" u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mrkog ugqa "Banovi}i" 

-    granulacija: orah 

-    DTV 18.200 KJ/kg 

-    kvalitet: prema deklaraciji o kvalitetu 

-    rok isporuke: sukcesivno po dinamici koju utvrdi naru~ilac 

-    cijena: paritet u konvertibilnim markama FCO deponija, sa porezom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

400 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

FCO deponija toplane 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe od suda da se ne vodi postupak ste~aja niti postupak likvidacije  

-    uvjerewe od suda da se ne vodi krivi~ni postupak protiv odgovornog lica  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavqawe navedene djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama PIO, ne starije o tri mjeseca 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne strije od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar  - ovjerena kopija jedinstvenog identifikacionog broja 

-    potvrda o kvalitetu robe 

-    cijene ponu|ene robe 

-    rok i na~in isporuke 

-    uslovi i na~in pla}awa sa eventualnim pogodnostima 

-    izjava o iskustvu i reference ponu|a~a 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     kvalitet ponu|ene robe    30% 

    -     ponu|ena cijena    60% 

    -     uslovi, na~in i pogodnost pla}awa    3% 

    -     dosada{we iskustvo i poslovnost    3% 

    -     rokovi isporuke robe    4% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa   

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se 27. 6. 2006. godine u 10,00 ~asova u prostorijama Gradskih toplana. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ovla{}eni predstavnici ponu|a~a uz prilo`eno pismeno ovla{}ewe. 

O rezultatima provedenog postupka u~esnici }e biti obavije{teni pismeno u roku od 7 dana po otvarawu ponuda, a sa najpovoqnijim ponu|a~em zakqu~i}e se ugovor. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude propisno zatvorene i zape~a}ene dostaviti li~no ili putem po{te na protokol J.P. "Gradske toplane" Pale, Srpskih ratnika bb, sa obaveznom naznakom "NE OTVARAJ" - Ponuda za javno nadmetawe. 

J.P. "Gradske toplane" ne snosi tro{kove nadmetawa, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetawe ako se ne ispune svi uslovi. 

(1-11-6401-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e 

Kontakt osoba: Hazim Zveki} 

Adresa: ulica Prva 37 

Po{tanski broj: 72230 

Grad: @ep~e 

Identifikacioni broj: 4218041000007 

Telefon: 032/880-675 

Fax: 032/880-675 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka sanitetskog vozila 

LOT 2    Nabavka aparata za magnetnu terapiju u obru~u
        (za fizikalnu medicinu)  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Opis predmeta ugovora, po lotovima, dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Jedno sanitetsko vozilo 

LOT 2    Jedan aparat za magnetnu terapiju u obru~u 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja zaklju~enog ugovora sa ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom  

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faksa 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacioni broj 

-    ime i prezime odgovorne osobe 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda ili rje{enje o obavljanju djelatnosti za fizi~ko lice 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

-    tehni~ke karakteristike kao i drugi dokumenti o kvalitetu robe 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava ponu|a~a o obezbje|enju servisa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    75% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    4)    obezbije|en servis    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e od 8,00 do 15,00 sati. Nov~ana naknada  za tendersku dokumentaciju za LOT 1 iznosi 100,00 KM, a za LOT 2  -  40,00 KM i nepovratna je. 

Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke, poslovnica @ep~e ili direktno na blagajni Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 28. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju u prostorijama Centra za fizikalnu rehabilitaciju  i to za: 

LOT 1 -  dana 28. 6. 2006. godine u 12,00 sati 

LOT 2 -  dana 28. 6. 2006. godine u 13,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne stariji od tri mjeseca. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavje{tenje o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan da objasni razloge takvog postupka. 

Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za LOT___ - "NE OTVARAJ- OTVARA KOMISIJA". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-6402-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RMC "DR. SAFET MUJI]" O SOL.O.
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMC "Dr. Safet Muji}" o.sol.o. Mostar 

Kontakt osoba: Kajtaz Sead 

Adresa: Ju`ni logor bb 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227170490001 

Telefon: 036/503-129 

Fax: 036/576-915 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2006. godinu za potrebe RMC 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa E - lijekovi 

Grupa E je podijeljena na lotove tako da svaki artikal predstavlja poseban lot, te }e se vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu posebno. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema spcifikaciji roba u tenderskoj dokumentaciji. 

Date koli~ine su orijentacione (okvirne) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO - bolni~ka apoteka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kao preduslov za potpisivanje ugovora, izabrani ponu|a~ je du`an dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% ugovora koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije }e se izvr{iti u skladu sa ~lanom 19. UZP i odredbama ugovora. Povrat }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je ugovor sklopljen. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena bez PDV    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi/na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    dosada{nje iskustvo i saradnja sa
        ponu|a~ima    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave obavje{tenja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dotavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti kod ugovornog organa u Pravnoj slu`bi, svaki radni dan od 8,00 sati do 14,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati. 

Uplata se mo`e izvr{iti na blagajni RMC prilikom preuzimanja tendera ili na ra~un broj 1546002000330130 koji se vodi kod UPI banke SA Filijala Mostar. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. Ostale informacije date u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-6403-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01/206 OD 19. 5. 2006. GODINE 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Filozofski fakultet u Sarajevu 

Kontakt osoba: Edina Muli} 

Adresa: Franje Ra~kog 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200350210001 

Telefon: 033/253-206 

Fax: 033/667-873 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali, kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka knjiga za biblioteku Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

Odluka Upravnog odbora broj 01-2/110 od 15. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Knjige za biblioteku Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Filozofski fakultet, Franje Ra~kog 1, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    naziv, ta~na adresa ponu|a~a i kontakt telefon 

-    izjava po ~lanu 23. ZJN sa pripadaju}om dokumentacijom (original ili ovjerena fotokopija) ne starija od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima, za pravna lica, odnosno rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti za fizi~ka lica - ovjerena fotokopija 

-    uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem ili PDV brojem - ovjerena fotokopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda od banke o solventnosti - ovjerena fotokopija 

-    potvrde nadle`nih institucija o pla}anju poreza i doprinosa - ne starije od 3 mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za ugovoreno razdoblje 

-    izjava o uslovima i rokovima pla}anja 

-    izjava o ostalim pogodnostima, eventualnim popustima i sli~no 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o uspje{nosti i efikasnosti u izvr{avanju ranijih ugovorenih obaveza 

-    referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 40% 

    2.    kvalitet / brojnost ponu|enih izdanja    u~e{}e 30% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e 20% 

    4.    rok i uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti prvi dan nakon objavljivanja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM i upla}uje se na ra~un Filozofskog fakulteta kod Volksbank Sarajevo broj 1401010000418297 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 27. 6. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama Dekanata Fakulteta 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija po svakom lotu preuzima se u sobi 77 nakon prilo`enog dokaza o uplati, u periodu od 9,00 do 14,00 sati svakog radnog dana. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 - 12,00 sati, svakog radnog dana na telefon 033/253-206 ili li~no u sobi 8/I. 

Ponude se dostavljaju za svaki lot posebno u zape~a}enoj koverti, na kojoj je jasno naveden naziv ponu|a~a i lot za koji se ponuda podnosi.   

Neblagovremene ponude vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju ponuda. 

Filozofski fakultet u Sarajevu ne snosi tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak u skladu s ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

(1-11-6411-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ured za reviziju i institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Almira Lepara, dipl. pravnik 

Adresa: Lo`ioni~ka 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200679850001 

Telefon: 033/221-629, 221-632 

Fax: 033/716-400 

E-mail: saifbih@saifbih.ba 

Internet adresa: www.saifbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka SUV vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ured za reviziju institucija u FBiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan LOT 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odmah od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom potupku imaju sva lica (pravna i fizi~ka) koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog posutpka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, sa poreskim i identifikacionim brojem, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena 

2) kvalitet i garantni rokovi 

3) rok isporuke 

4) uslovi i na~in pla}anja 

5) reference ponu|a~a 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 6. 2006. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 10,00 sati 

Sarajevo 

(1-11-6415-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Franjo Rozi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/395-490 

Fax: 036/395-291 

E-mail: franjo.rozic@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel. 036/395-201; faks: 036/395-279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava AKU baterija, ispravlja~a i UPS i dodatne opreme - Odluka Uprave Dru{tva br. D-3-16<9/06, od 12. 4. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava AKU baterija, ispravlja~a i isporuka i instaliranje UPS i dodatne opreme. 

Ostali elementi opisani u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eno je u dijelu III i dokumentacije za nadmetanje - zahtjevi. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP HT d.o.o. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg (bez PDV) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1    Stacionarne hermeti~ki zatvorene olovne akumula-
        torske baterije 

LOT 2    Ispravlja~ko postrojenje za napajanje TK opreme 

LOT 3    Isporuka i instaliranje UPS i dodatne opreme 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova 

Ponuda za pojedini lot mora sadr`avati sve stavke navedene u zahtjevima naru~itelja za taj lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno roku iz najuspje{nije ponude. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, ponuditelj dostavlja izjavu kojom se obvezuje da }e ukoliko bude izabran dostaviti jamstvo za dobro izvr{enje posla u visini od 10% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Da, ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Da (naziv ponuditelja sa to~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerenje o poreznoj registraciji, ovjerena kopija rje{enja iz sudskog ili drugog relevantnog registra zemlje u kojoj je registriran sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Da (izvje{}e o financijskom poslovanju u posljednje dvije godine, bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti za protekle dvije godine) 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da (lista isporuka izvr{enih u posljednje 2 godine s vrijednostima, datumima i primateljima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji, autorizacija proizvo|a~a - ovla{tenje proizvo|a~a kada robu nudi ponu|a~ koji nije proizvo|a~, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po dolje navedenim kriterijima: 

    1)    ponu|ena cijena    80% 

    2)    rok isporuke    15% 

    3)    reference    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da, prema Odluci VM o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje: 

-    za ponuditelje iz BiH 100,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagraba~ke banke u korist HT d.o.o. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: AKU  baterije, ispravlja~i i UPS i dodatna oprema", 

-    za strane ponuditelje u iznosu od 52 EUR na ra~un broj: 71009784806169940 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 29. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

29. 6. 2006. godine u 12,15 sati 

Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04. i 19/05.) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-6436-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NACIONALNI PARK "KOZARA"
PRIJEDOR 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Nacionalni park "Kozara" Prijedor 

Kontakt osoba: Egi} Sretko 

Adresa: Vuka Karad`i}a 43 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4400672720004 

Telefon: 052/211-106 

Fax: 052/232-640 

E-mail: info@npkozara.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka ulja, maziva i rashladnih sredstava 

LOT 2    Tehni~ki pregled vozila 

LOT 3    Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila i radne
        ma{ine 

LOT 4    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 5    Nabavka trgova~ke i prehrambene robe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava do 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN stav 1. ta~ka a, c, d, e, f, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

- porezni identifikacioni broj ponu|a~a 

- rje{enje o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih {est mjeseci prije dostavljanja ponude. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaze iz ~lana 26. ZJN: 

- stav 2. ta~ka a, b, c i  e  za LOT 1, 3, 4, 5 

- stav 3. ta~ka a, b, e, za LOT 2 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 10% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine do 12 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine - LOT 1 u 10 sati, LOT 2 u 11 sati, LOT 3 u 12 sati, LOT 4 u 13 sati, LOT 5 u 14 sati 

Prijedor, Vuka Karad`i}a 43 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije u iznosu od 20,00 KM po jednom lotu vr{i se na ‘iro ra~un broj: 5620070000036527 Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope - Filijala Prijedor. 

Ponude dostavljati na adresu: Nacionalni park "Kozara" Prijedor, Vuka Karad`i}a 43, Prijedor, propisno zatvorene i zape~a}ene. 

Na koverti obavezno nazna~iti - naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona, broj faksa, broj lota na koji se prijavljuje ponu|a~ sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku - Ne otvaraj - otvara komisija". 

(1-11-6438-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA BIJEQINA 

Na osnovu ~lana 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), te na osnovu ~lana 51. Statuta Op{tine Bijeqina ("Slu`beni glasnik Op{tine Bijeqina", broj 5/2005), a za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina, na~elnik Op{tine Bijeqina objavquje 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Borka Radovanovi} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/209-099, lokal 116 

Faks: 055/209-642 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., soba broj 21a, svakim radnim danom od 8 do 16 sati u roku od 25 dana od dana objave obavje{tewa 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. sa naznakom "Ponuda za nabavku roba - LOT ____"  NE OTVARAJ (za svaki lot u posebnoj koverti) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali (Op{tina Bijeqina) 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otoreni postupak za nabavku roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabaka roba za potrebe Javne kuhiwe op{tine Bijeqina 

LOT 1    Nabavka june}eg mesa i prera|evina od mesa 

LOT 2    Nabavka hqeba 

LOT 3    Nabavka svje`eg povr}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

3 lota 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostviti za jedan lot ili nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Godinu dana od dana dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za III.1, III.2, III.3, III.4. bankovna garancije nije potrebna 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

ODJEQAK III.5. DO III. 8. (~lan 23, 24, 25, 26 ZJN) 

Dostaviti originale ili ovjerene fotokopije, a navedena dokumentacija je eliminatorna: 

1.    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

1.    potvrda o pla}enim porezima ne starija od tri mjeseca 

3.    potvrda o pla}enim doprinosima za zdravstveno osigurawe, ne starija od tri mjeseca 

4.    potvrda o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe, ne starija od tri mjeseca 

5.    uvjerewe da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, ne starije od tri mjeseca 

6.    izjava odgovornog lica - direktora da nije ka`wavano za privredni prestup, zloupotrebu pisanih ugovora, nezakonito sticawe dobiti ili bilo koje kazneno djelo iz osnove zloupotrebe propisa o poslovawu u periodu proteklih pet godina ra~unau}i od dana davawa izjave. 

Svaki dokaz mora biti orignal ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca     

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoqnija ponuda (najni`a cijena) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 50 KM po lotu, na transakcijski ra~un Op{tine Bijeqina broj 5550010000295916, vrsta prihoda 729124, buxet (poziv na broj 005) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2006. godine  - vidjeti ta~ku I.4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti dana 30. 6. 2006. godine u 13,00 sati u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i ponudu treba da daju za svaki lot posebno (posebna koverta sa nazna~enim lotom) 

(1-11-6451-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA BOLNICA"DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

Kontakt osoba: Mujeti} Amir, tel. 037/223-333, lok. 205 

Adresa: Darivalaca krvi broj 67 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: ++00387 37 223-333 

Fax: ++00387 37 223-880 

E-mail: tender@kbbihac.ba 

Internet adresa: http://www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    [tampani materijal 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 3336/06 od 11. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba navedenih u predmetu ugovora. Detaljan opis roba koje su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine i vrijednost u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora je za: 

LOT 1 - 40.000,00 KM 

LOT 2 - 35.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladi{te Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci, zapo~inje sklapanjem ugovora i zavr{ava istekom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u jav- nom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 60 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od dva mjeseca i da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponu|a~a o posjedovanju vlastitih prostornih i tehni~kih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponu|a~a, {to ima zna~aj dokaznog sredstva 

-    certifikat o garanciji kvalitete ponu|ene robe ili uzorke za {tampani materijal 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 50% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 10% 

    3)    reference    u~e{}e 10% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    5)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati roba proizvedena u BiH, u skladu sa ~lanom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u visini od 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 7. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 7. 2006. godine u 10,00 sati 

Sjedi{te ugovorenog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tenderske dokumentacije vr{iti na ‘irora~un: transakcijski ra~un kod Central profit banke Sarajevo, Filijala Biha} 129-601-10010131-76 ili transakcijski ra~un kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha}: 102-022-00000030-19 ili li~no na blagajnu Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}. Bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke i zadr`ava pravo na parcijalni odabir ponuda ukoliko je to povoljnije za naru~ioca. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, potpuno popunjena, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Kantonalne bolnice Biha}. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    Naziv i adresu ponu|a~a 

-    "Javno nadmetanje za LOT ____________" 

-    "Ne otvaraj - otvara komisija" 

Cijene sa PDV-om, franco kupac, isklju~ivo u KM. 

(1-11-6454-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona  

Kontakt osoba: Kal~o Nafisa 

Adresa: Trg BiH 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218294630007 

Telefon: 032/406-218 

Fax: 032/406-218 

E-mail: mupzdk@mupzdk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupzdk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci vozila po sistemu zamjena staro za novo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka motornih vozila po sistemu zamjena staro za novo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama BiH i to: 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti ili u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka  

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, niti za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

4.    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina prije podno{enja zahtjeva ili ponuda 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono osiguranje (PIO/MIO) 

7.    uvjerenje da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem (za PDV obveznike dostaviti uvjerenje o registraciji PDV obveznika, ukoliko niste u sistemu PDV-a ovjerenu pismenu izjavu o istom) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar - ne starija od tri mjeseca; navedenim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Listu glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjesca ili 90 (devedeset) dana nakon krajanjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 7 . 2006. godine u 11,00 sati 

Trg BiH 6, Zenica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Odjeljenju komercijale MUP-a u sjedi{tu. 

Za prisustvovanje otvaranju ponuda predstavnici ponu|a~a moraju imati pismeno ovla{tenje. 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se kod IK banka Zenica, na transakcijski ra~un broj 1340100000001672, vrsta prihoda 722429, op}ina 103, svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije (za MUP ZE-DO kantona). 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - Nabavka motornih vozila po sistemu "zamjena staro za novo" - NE OTVARATI " dostavljaju se li~no na protokol, na IV spratu MUP u sjedi{tu, ili putem po{te na adresu MUP ZE-DO KANTONA, Trg BiH 6, Zenica. 

Svi dokumenti u okviru ponude (ponuda i dodaci) moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata i uvezani. 

(1-11-6457-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Fazli} Sahidin (033/752-200), 

Selimovi} Amir (033/725-200) 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-252 

E-mail: kzzoz@lsinter.net 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i vr{enje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba i vr{enje usluga prema lotovima: 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    [tampani obrasci, zdravstvene legitimacije i drugi
        materijali 

LOT 3    Osiguranje imovine, zaposlenika i vozila 

Detaljniji opis je definisan tenderskom dokumentacijom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Pema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovne prostorije ugovornog organa u ulici Zmaja od Bosne do broja 62  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranje. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. ZJN. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, telefon, faks i e-mail adresa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti 

-    izjava o ukupnom prometu izvo|a~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za posljednju finansijsku godinu 

-    ovjerena fotokopija obrasca bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

-    original potvrda o pla}enim poreskim obavezama 

-    original potvrda o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO obavezno zdravstveno osiguranje zaklju~no za mjesec mart 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista poslova/isporuka koji su predmet ugovora u posljednjoj finansijskoj godini sa vrijednostima 

-    izjava o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima 

-    izjava o broju zaposlenih 

-    izjava o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja sa nazivom i ta~nom adresom podugovara~a 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti, mjere za osiguranje kvaliteta (LOT 1 i 2) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju kriterija definisanih u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za svaki lot 30,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un broj 1291061000690074 kod Central profit banke Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) ne}e biti uzete u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. 

LOT 1 - 12,00 sati 

LOT 2 - 13,00 sati 

LOT 3 - 14,00 sati 

Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X sprat - velika sala 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - (NAZNAKA LOTA) NE OTVARAJ". 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu, telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (s dodacima i prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku javnog nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema izvo|a~ima. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osobe: Fazli} Sahidin (033/752-200), 

Selimovi} Amir (033/725-200) 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-252 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-252 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-252 

(1-11-6464-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA"
^APLJINA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Javno komunalno poduze}e "^apljina" 

Kontakt osoba: dipl. ecc. Bo`ana Bender 

Adresa: Don Ilije Tomasa 12 

Po{tanski broj: 88300 

Grad: ^apljina 

Identifikacijski broj: 4227247540007 

Telefon: 036/806-124, 806-125 

Fax: 036/806-546 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

GRUPA/LOT 1 - Vodovodni materijal 

GRUPA/LOT 2 - Kanalizacijski materijal   

GRUPA/LOT 3 - Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere 

GRUPA/LOT 4 - Gorivo i mazivo 

GRUPA/LOT 5 - Plinski klor (dobava klora za dezinfe. te servis
                           boca za klor) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba za JKP ^apljina je uprava odnosno skladi{te Poduze}a, na adresi Don Ilija Tomas 12, ^apljina, izuzev Grupe/lota 4 (gorivo) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

1.    naziv ponuditelja sa to~nom adresom i identifikacijskim brojem 

2.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca, koje je izdalo nadle`no tijelo da je ponuditelj izmirio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za MIO i zdravstvo 

3.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca o izmirenim poreznim obvezama  

4.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u BiH, koje nije starije od 3 mjeseca da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ~l. 23. stavak i to~ka a. ZJN 

5.    izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentni dokumenti koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u BiH ne starije od 3 mjeseca da ponuditelj nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavnje naloga za prisilnu likvidaciju ~lana 23. stav 1. to~ka b. ZJN 

6.    izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca - da ponuditelj nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj kod mjerodavnog suda u razdoblju od 5 godina (~lan 23. stav 1. to~ka d. ZJN) 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima kojima se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (za pravne osobe) ili ovjerena kopija odobrenja za rad izdano od nadle`nog upravnog tijela za fizi~ke osobe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet    u~e{}e 30% 

    2)    cijena    u~e{}e 30% 

    3)    ponu|eni uvjeti pla}anja    u~e{}e 20% 

    4)    rok isporuke od momenta narud`be    u~e{}e 10% 

    5)    referenc lista    u~e{}e 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavi. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

30. 6. 2006. godine po grupama/lotovima kako slijedi: 

Od 11,00 do 11,30 sati grupa/lot 1 

Od 11,30 do 12,00 sati grupa/lot 2 

Od 12,00 do 12,30 sati grupa/lot 3 

Od 12,30 do 13,00 sati grupa/lot 4 

Od 13,00 do 13,30 sati grupa/lot 5 

Upravna zgrada JKP ^apljina, Don Ilije Tomasa 12 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pored dokumenata iz to~ke III.5. i III. 6. ove obavijesti ponuditelj je du`an dostaviti i 

1.    izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

2.    izjavu o prihva}anju opcije ponude 

3.    izjavu ponuditelja o nepromjenjivosti cijena 

4.    rok isporuke roba iz predmeta nadmetanja 

5.    uvjeti i na~in pla}anja 

6.    referenc listu ponuditelja 

7.    ostale pogodnosti koje ponuditelj smatra zna~ajnim (popusti, rabati i sli~no) 

OSTALE INFORMACIJE 

Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene ponuditelju neotvorene.  

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ponuditelji }e biti blagovremeno informirani o rezultatima javne nabavke, sukladno ZJN BiH. 

(1-11-6465-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: mr. ph. Terzi} Ne`la 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/405-133 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku hirur{kih konaca za potrebe Kantonalne bolnice Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji. 

Date koli~ine su orijentacione 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 KM na ra~un Bolnice. Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ~lanom 18.UPZ 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom odgovorne osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopja) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    ispunjenu i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju 

-    kataloge   

-    certifikat o garanciji kvaliteta za svaki artikal 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje na no{enje jednomje- se~nih zaliha  

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe materijala u vrijeme isporuke ne}e bito kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stope poreza i carina) 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 150 dana od dana ispostavljanja fakture   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do 55% 

    2)    dosada{nje iskustvo Bolnice u radu
        sa ponu|enim hirur{kim koncima    u~e{}e do 20% 

    3)    dosada{nje iskustvo Bonice u radu
        sa ponu|a~em u nabavci hirur{kih
        konaca    u~e{}e do 10% 

    4)    kvalitet (na osnovu referenc
        liste u BiH)    u~e{}e do 10% 

    5)    uslovi pla}anja    u~e{}e do   5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-09/06. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u.   

2.    Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-09/06. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti nazna~iti "Ne otvaraj - ponuda za tender broj 11-09/06". 

    Na koverti obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i telefaksa. 

4.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

5.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-6466-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: mr. ph. Terzi} Ne`la 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/405-133 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku hemikalija za potrebe Kantonalne bolnice Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji. 

Date koli~ine su orijentacione 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove (svaki artikal predstavlja poseban lot, te }e se vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu posebno) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 3.000,00 KM na ra~un Bolnice. Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ~lanom 18.UPZ 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono - invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom odgovorne osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    ispunjenu i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta za svaki artikal 

-    potvrda o izvr{enoj kontroli kvaliteta u BiH (ukoliko se posjeduje) 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke ne}e biti du`i 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje na no{enje jednomje- se~nih zaliha  

-    izjavu ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora izuzev u slu~ajevima vi{e sile (pove}anje ili smanjenje stope poreza i carina) 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 150 dana od dana ispostavljanja fakture   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do 80% 

    2)    dosada{nje iskustvo Bolnice u radu
        sa ponu|a~em    u~e{}e do 10% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e   do 5% 

    4)    kvalitet (na osnovu potvrde o
        izvr{enoj kontroli kvaliteta u BiH)    u~e{}e   do 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-07/06. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender 11-07/06. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, a na koverti nazna~iti "Ne otvaraj - ponuda za tender broj 11-07/06". 

    Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i faksa. 

4.    Ukoliko se ponuda dostavlja za vi{e lotova, onda se dokumentacija tra`ena u ta~kama III.5, 6, 7 i 8 dostavlja u jednom primjerku. Sve stranice ponude treba numerisati. 

5.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

6.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-6467-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i Termoelektrana Ugljevik AD Ugljevik 

Kontakt osobe: Mijatovi} Radojica i Todorovi} Nenad 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Fax: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak br. 60 

Nabavka PEHD cijevi Æ 630, 6 bara, 756 metara 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka PEHD cijevi Æ 630, pritiska 6 bara, 756 metara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskom dokumentu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik i TE Ugljevik AD Ugljevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Registracija za obavljanje poslova koja su predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom i rje{enjem o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa i jedinstveni identifikacioni broj original ili ovjerena kopija 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da nema smetnji u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar, ne starija od 60 dana 

-    uvjerenje od suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca 

-    opcija ponude 60 dana od dana otvaranja ponude 

-    potvrda o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci 

-    ponu|ena cijena u KM bez PDV-a 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha u 2004. i 2005. godini 

-    dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni red. brojem, svaka stranica numerisana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    sertifikat o porijeklu robe    u~e{}e 10% 

    4)    dosada{nja saradnja 

    5)    sertifikat o kvalitetu 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine do 10 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine u 11 sati 

RUDNIK I TE UGLJEVIK AD UGLJEVIK 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak; Tender broj 60  ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.   

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{enja takve odluke. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeljina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936241900 

    Nova banka A.D.
    BIJELJINA 

    SWIFT. NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    54000-01-000074
    RUDNIK  I TERMO-
    ELEKTRANA
    AD UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZDP - RUDNIK I TE UGLJEVIK 

Kontakt osobe: Mijatovi} Radojica i Todorovi} Nenad 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 244 i 279 

Fax: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZDP - RUDNIK I TE UGLJEVIK 

Kontakt osoba: Blagajna Dru{tva, tel. 055/774-284 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 244 i 279 

Fax: 055/771-183 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZDP - RUDNIK I TE UGLJEVIK 

Kontakt osobe: Mijatovi} Radojica i Todorovi} Nenad 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 281 

Fax: 055/771-183 

(1-11-6474-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA GEOLOGIJU
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalni zavod za geologiju 

Kontakt osoba: Hikmeta Ho{i}, dipl. prav. 

Adresa: Ustani~ka 11 

Po{tanski broj: 71210 Ilid`a 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200295950009 

Telefon: 033/622-143 

Fax: 033/621-567 

E-mail: zgeolbih@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka br. 01/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba za bud`etsku 2006. godinu, po lotovima 

LOT 1 Kancelarijski materijal, pribor i drugi potro{ni materijal 

LOT 2 Goriva i maziva za motorna vozila 

LOT 3 Software 

LOT 4 Hardware 

LOT 5 Nabavka automobila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23 Zakona o javnim nabavkama u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o tehni~koj osposobljenosti da svojim kapacitetima i opremom (specijalnim dostavnim vozilima) mo`e blagovremeno i kontinuirano snabdijevati ugovorni organ tra`enim robama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Uskla|eno sa tenderskom dokumentacijom 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 6. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 10,00 sati LOT 1; u 11,00 sati LOT 2; u 12,00 sati LOT 3; u 13,00 sati LOT 4 i u 14 sati LOT 5 

Sjedi{te ugovornog organa u prostoriji sale 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da okon~a postupak dodjele ugovora u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama i ne snosi nikakve tro{kove u vezi sudjelovanja ponuditelja u nadmetanju. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinit ili je nepotpunog sadr`aja. 

Ponu|a~ je du`an numerisati dokumentaciju u ponudi. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Pismene ponude (potpisane i ovjerene od strane ovla{tene osobe) dostaviti preporu~eno po{tom na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku br. 01/06, LOT br._____ i upozorenje "Ne otvaraj",  na adresu Ustani~ka 11, Ilid`a, ili predati direktno na Protokol Federalnog zavoda za geologiju u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. 

Ponude pristigle nakon zadnjeg dana odre|enog za dostavu ponuda ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-6481-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU D.O.O. 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-78/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU d.o.o. 

Kontakt osoba: Hasanba{i} Ahmet 

Adresa: \ur|evik bb 

Po{tanski broj: 75272 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/772-681, 035/774-970, 035/775-645 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora o provo|enju postupka nabavke, br. 01-75/06 od 19. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kapne lampe sa stalkom za punjenje (podaci dati u tehni~koj specifikaciji) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te RMU "\ur|evik" u \ur|eviku za doma}e ponudioce, a za inozemne ponudioce - na paritetu DDU Tuzla (incoterms 2000) - carinarnica Tuzla BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a o prihvatanju obaveze izdavanja garancije na izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda poreske uprave 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za PIO - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

Ukoliko izdavanje nekog od gore navedenih dokumenata nije zakonska obaveza izdavanja u zemlji ponu|a~a, ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o istom od nadle`nog organa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

3.6.1.    naziv, ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj
        ponudioca 

3.6.2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar
        kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne
        djelatnosti za doma}e ponudioce, odnosno da
        doka`u svoju registraciju u relevantnim registrima
        zemlje u kojima su registrirani, za ino ponudioce 

3.6.3.    va`e}i tipski atest proizvoda izdat od BiH Ex
        komisije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

1.    referens listu prodatih lampi za posljednje 2 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 20% 

    3)    referense    u~e{}e 5% 

    4)    rokovi pla}anja    u~e{}e 3% 

    5)    rok isporuke    u~e{}e 2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do dana 10. 7. 2006. godine do 10,00 sati, do krajnjeg roka za podno{enje ponuda. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100 KM (50 EUR). 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u RMU "\ur|evik" u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla, Bosna i Hercegovina, SWIFT TBTUBA 22 XXX preko Deutsche Bank AG Frankfurt Mein, ra~un broj 936272410 za ino ponu|a~e, a za doma}e ponudioce preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un broj 1321100309725659 sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju po javnom pozivu" ili na blagajni RMU "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku. 

Sredstva su nepovratna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH za doma}e ponudioce. 

Na engleskom jeziku sa prevodom na jedan od slu`benih jezika u BiH za ino ponu|a~e. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 10 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnejg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine u 11 sati, RMU "\ur|evik" 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starijoj od 90 dana, ra~unaju}i rok dostave ponude. 

2.    Svi dokumenti u okviru ponude (ponuda i dodaci) moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata i uvezani. 

3.    Garantni dokumenti mogu biti neuvezani ili bez numerisanih stranica. 

4.    Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku - ne otvarati" sa naznakom broja lota. 

    Na koverti obavezno nazna~iti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i fax. 

5.    Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{tena lica ponudioca. 

6.    RMU "\ur|evik" u \ur|eviku d.o.o. ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevim predvi|enim u ~lanu 12. ZJN. 

7.    Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponude bit }e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lanova 38. i 40. ZJN BiH. 

_____________

INFORMATION ON THE PURCHASE 

Part I: CONTRACT BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACT BODY 

Organization: J.P. Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku, d.o.o. 

Contact perosn: Hasanba{i} Ahmet 

Address: \ur|evik bb 

Post code: 75272 

Town: @ivinice 

Identification number: 4209284170009 

Tel: +387 (35) 775-710 and 775-645 

Fax: +387 (35) 772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Intrernet adress (web): www.rmu-djurdjevik.com 

Part II. SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. KIND OF CONTRACT 

Goods 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

Mining Caplamps with charging units 

II.5. TOTAL QUALITY (number of units) AND/OR CONTRACT VOLUME 

Quantities of goods is given in tender documentation 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. KIND OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. TERMS FOR RECEIVING TENDER DOCUMENTATION (art. 18 of the Law on public purchase) 

Tender documentation can be taken over immediately after the information published in "Official Gazette of BiH" until the day 10. 7. 2006. by 10:00 a.m. the final date for bid plaang. 

Fee for technical documentation is: 100.00 KM (50.00 EUR) 

Request for participation is to be delivered in person or by fax: +387 (35) 772-667. 

Tender documentation can be taken over every working day from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. 

Fee for tender documentation is paid at company cash office or through Tuzlanska banka DD Tuzla on account 1321100309725659 for domestic bidders and through Tuzlanska banka DD Tuzla Bosnia and Herzegovina SWIFT TBTUBA 22 XXX through Deutch bank AG Frankfurt/Mein account number 936 27 24 10 for foreign bidders. The funds are non-repayable. 

IV.6. DEADLINE FOR RECEIVING THE BIDS/REQUEST FOR PARTICIPATION 

10. 7. 2006. by 10:00 a.m. 

(1-11-6488-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO
TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU BROJ 10209-016/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo 

Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osobe: Nusret \akovac, dipl. ecc. tel. 032/771-152, 

Terzi} Savo, dipl. ma{. ing. LOT 1, tel. 032/771-014 i 

Leme{ Nijaz, dipl. ma{. ing. tel. 032/771-023 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4200225150064 

Telefon: 032/771-152, 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: m.beus@elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH, Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Protokol TE 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10209-016/05 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka izolacionih limova - trapezni krovni bijeli
        lim, glatki pocina~ni lim u boji, kvadratna {avna
        cijev, lim vijci samourezuju}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne informacije za vr{enje usluga i nabavku roba, sadr`ane su u tehni~koj specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rokovi iz specifikacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke na iznos od 2.000,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke BiH 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa opcijom va`nosti plus 90 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke, na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu svake {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lana 23, stav 1, ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina 

e)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju ga izdati nadle`ni organi u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog i dru{tvenog subjekta prema djelatnosti, izdato od nadle`nog organa, kojim ponu|a~ dokazuje da je prijavljen kao poreski obveznik za djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze o finansijskom poslovanju, prema ~lanu 25. stav 1. ta~ka: 

a)    potvrda banke da transakcijski ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih {est mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovljeni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20, stav 1, ta~ke b) c) i d) cjenovni preferencijalni tretman doma}eg se primjenjuje isklju~ivo u svrhu pore|enja ponuda u skladu sa ~lanom 35. ZJN BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~ koji je zainteresovan za u~estvovanje na javnom nadmetanju broj 10209-016/06 du`an je dostaviti dokaz o izvr{enoj uplati za tro{kove tendera i pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju sa naznakom za koji lot do 21. 6. 2006. godine. 

Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti na fax: 032/771-025. 

Tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba, za potrebe TE "Kakanj" Kakanj mo`e se preuzeti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, Slu`ba za komercijalne poslove, u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera za svaki lot. 

Tro{kovi tendera za svaki lot iznose 50,00 KM ili odgovarjau}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke BiH. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, na ra~un 50101200097800013 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Temoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup  tenderske dokumentacije broj 10209-016/06 (nazna~iti LOT broj_____), valuta EUR. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko: HVB Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 1294011000160937, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10209-016/06 (nazna~iti LOT broj______), valuta KM. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove tendera. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u zape~a}enoj koverti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do roka sa terminima otvaranja kako slijedi: 

Broj zahtjeva 

Rok dostavljanja ponude 

Datum otvaranja 

LOT 1 

27. 6. 2006. (utorak) do 10,00 h 

27. 6. 2006. (utorak) u 11,00 h 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Osigurati validnost ponude uz minimalnu opciju od 90 dana 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-6490-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stanka Despot, stru~ni saradnik 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/331-470, 331-473 

Faks: 051/331-471 

E-mail: s.despot@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka novih putni~kih motornih vozila po sistemu staro za novo 

Odluka Vlade Republike Srpske o davawu saglasnosti na Plan racionalizacije voznog parka Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica broj 04/1-012-1069/06. od 27. aprila 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku novih putni~kih motornih vozila po sistemu staro za novo za potrebe Ministarstva u 2006. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

a)    2 (dva) nova putni~ka motorna vozila sqede}ih karakte- ristika: 

    Zapremina motora od 1198 do 1896 ccm 

    Snaga motora od 40 do 74 KW 

    Godina proizvodwe 2006. 

    Vrsta motora benzin 

    Broj vrata 4+1 

    Broj sjedi{ta 5 

    Klima ure|aj 

    Servo volan 

    ABS sistem ko~ewa 

    Maglenke 

    Priprema za radio 

b) pregled upotrebqavanih putni~kih i teretnih motornih vozila koja su predmet zamjene po sistemu staro za novo sa karakteristikama: 

Red br. 

MARKA-TIP VOZILA 

Registar broj 

Zapre-
mina     
cm3 

Snaga  motop.    KW 

Godina  proiz. 

Broj {asije 

 

Putni~ka vozila: 

         

1. 

Volkswagen 1 HXO1 

467-J-786 

1781 

55 

1992 

WVWZZZIHZPBOO3498 

2. 

Jeep cherokee 4.0 limited 

058-J-750 

3960 

135 

1996 

IJ4FJB8S2TL246098 

3. 

Deawoo matiz S 

931-M-016 

796 

37 

2000 

UUGMF484IYD008513 

 

Teretna vozila: 

         

4. 

Kamaz 53228 

432-K-978 

11413 

206 

1992 

2034332 

5. 

Kamaz 53228 

130-T-584 

11413 

206 

1992 

20345530 

6. 

Kamaz 53228 

130-T-586 

11413 

206 

1992 

20334399 

7. 

Volvo CH 230 

062-M-958 

9599 

192 

1986 

YV2C12GA7CC000381 

8. 

Volvo F 10 

002-J-230 

9599 

192 

1986 

YV2H0A4A0EA027539 

9. 

Dajmler-benz 911 

892-K-695 

5600 

81 

1968 

32810210600594 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske, ul. Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dana dodjele ugovora najuspje{nijem ponu|a~u 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN, specificirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravna lica ili rje{ewe o obavqawu samostalne djelatnosti za fizi~ka lica 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a u 2005. godini 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a 

Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda (kriteriji navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a, bez nov~ane naknade, na adresu ugovornog organa, faksom ili po{tom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", ili do 26. 6. 2006. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se izvr{iti 29. 6. 2006. godine u 12,00 ~asova na adresi ugovornog organa, Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, kancelarija broj 401, ~etvrti sprat, u prisustvu Komisije za otvarawe ponuda i predstavnika ponu|a~a koji odlu~e prisustvovati otvarawu ponuda uz predo~ewe pismenog ovla{tewa ponu|a~a. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Svi zainteresovani ponu|a~i, radi procjene, putni~ka vozila mogu pogledati na adresi ugovornog organa u Bawoj Luci, osoba Stanka Despot, str. saradnik, tel. 051/331-473, 331-470, a teretna vozila na adresu Odjeqewa za Logistiku u Bijeqini, naseqe Velika Obarska bb (u krugu fabrike {e}era), kontakt osoba Slavko Luki}, telefon 065/630-531. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stanka Despot, stru~ni saradnik 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/331-470, 331-473 

Faks: 051/331-471 

E-mail: s.despot@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stanka Despot, stru~ni saradnik 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/331-470, 331-473 

Faks: 051/331-471 

E-mail: s.despot@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stanka Despot, stru~ni saradnik 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/331-470, 331-473 

Faks: 051/331-471 

E-mail: s.despot@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

(1-11-6494-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"HIDROELEKTRANE NA DRINI" A.D.
VI[EGRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad 

Kontakt osoba: \uri} Neboj{a 

Adresa: Nezuci 42 

Po{tanski broj: 73240 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 4400497620000 

Telefon: 058/620-611 

Fax: 058/620-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1  Odluka o nabavci NO-04-08/06 

LOT 2  Odluka o nabavci UP-40-8-09/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    LOT 1 Nabavka aparata za espreso kafu 

2.    LOT 2 Nabavka {olja za kafu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za oba lota navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Vi{egrad, Nezuci 42, Vi{egrad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

-    poreski i identifikacioni broj 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

Svi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 50% 

    2)    kvalitet    u~e{}e 40% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 6. 2006.godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 6. 2006. godine do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine, Vi{egrad 

Za LOT 1 -  u 12,00 sati 

Za LOT 2 - u 12,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Prije kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

2.    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no u prostorijama Preduze}a, ili putem faxa na uz pismeni zahtjev, na poziv ponu|a~a na broj 058-620-202 do 23. 6. 2006. godine, kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije \ur|i} Neboj{a. 

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanju, shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

4.    Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA - LOT _____AP - NE OTVARAJ" na adresu Preduze}a: "Hidroelektrane na Drini" a.d. 73240 Vi{egrad, Nezuci 42. 

(1-11-6495-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO SAOBRA]AJA I VEZA
UPRAVA ZA PUTEVE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo saobra}aja i veza, Uprava za puteve Mostar 

Kontakt osoba: Muarem Jahi} 

Adresa: Mar{ala Tita 91 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227286280004 

Telefon: 036/555-772 

Fax: 036/555-772 

E-mail: mpivhnz@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka putni~kog automobila 

LOT 2    Nabavka terenskog vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka putni~kog automobila, sa pet vrata, za
        potrebe Ministarstva saobra}aja i veza - Uprave za
        puteve 

LOT 2    Nabavka terenskog vozila, sa pogonom na ~etiri
        to~ka, za potrebe Ministarstva saobra}aja i veza -
        Uprave za puteve 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno }e biti zaklju~ena 2 (dva) ugovora 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar, Mar{ala Tita 91 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do zavr{etka isporuke, zapo~inje po potpisivanju ugovora i zavr{ava isporukom vozila 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora da zadovolji uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a u javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Detaljniji opisi dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaljniji opisi dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 1  

    1)    cijena    u~e{}e    55% 

    2)    kvalitet, tehni~ke karakteristike i
        garancija na ponu|eno vozilo    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    LOT 2  

    1)    kvalitet    u~e{}e    30% 

    2)    cijena    u~e{}e    25% 

    3)    referenca ponu|a~a    u~e{}e    20% 

    4)    servis    u~e{}e    15% 

    5)    garantni rok    u~e{}e    5% 

    6)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Za LOT 1 - da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg postupka javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) 

Za LOT 2 - ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 19. 6. 2006. godine, na zahtjev dobavlja~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

Na adresi Ministarstvo saobra}aja i veza, Uprava za puteve, Mar{ala Tita 91, 88000 Mostar 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana od dana otvaranja 

ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 10,00 sati 

Mostar, Mar{ala Tita 91 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u obavje{tenju i tenderskoj dokumentaciji, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti koje iz njega proizilaze. 

Ponu|a~u koji ne zadovoljava tehni~ki dio javnog nadmetanja vrati}e se njegova dokumentacija i ne}e mo}i sudjelovati u otvaranju ponuda sa cijenama.  

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za LOT" - NE OTVARAJ. 

(1-11-6518-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 353 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 353 - Nabavka, monta`a i instalacija hardverske i softverske opreme, te rezervnih dijelova za pro{irewe biling sistema fiksne telefonije  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, monta`a i instalacija hardverske i softverske opreme, te rezervnih dijelova za pro{irewe biling sistema fiksne telefonije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije primjenqivo 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Nije primjenqivo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset) % od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima. Potrebni dokazi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    refrerenc listu projekata sli~ne prirode u protekle tri godine, sa nazivom naru~ioca u vrijednostima tih projekata; referenc lista mora sadr`avati najmawe tri ista ili sli~na realizovana projekta 

2)    licencu nadle`nog ministarstva za obavqawe ponu|enih poslova 

3)    da prilo`i spisak zaposlenih radnika sa kvalifikacijama ovjeren od strane fonda PIO 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    68% 

    2)    garantni rok    u~e{}e    24% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    8% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Bi}e primijewen preferencijalni faktor za robe proizvedene u BiH u visini od 15% prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 7. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. Ponu|a~i registrovani u inostranstvu mogu podnijeti ponude na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 7. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 7. 2006. godine, 

na adresi navedenoj pod ta~kom I.

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 58,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 30,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dosavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana primitka uplate. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~enom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 353 - Nabavka, monta`a i instalacija hardverske i softverske opreme, te rezervnih dijelova za pro{irewe biling sistema fiksne telefonije" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova 5. 7. 2006. godine.   

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Sektor za nabavke 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-120 

Faks: 051/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-6521-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zeni~ko-dobojski kanton, Slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Musli} Rabija 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335330005 

Telefon: 032/245-597 

Fax: 032/245-634 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., kancelarija broj 007 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci biro materijala i opreme za potrebe Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalni organi Zeni~ko-dobojskog kantona 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivno 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.  

Ponuda }e biti odbijena ako ponu|a~ nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim prilozima  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista izvr{enih isporuka u proteklih 12 mjeseci 

-    uzorci pojedinih materijala 

-    uvjerenje - cetifikat o kontroli kvaliteta kojim se dokazuje originalnost proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena    55% 

    -    uslovi i na~in pla}anja    15% 

    -    ocjena Komisije o funkcionalnoj
        prihvatljivosti proizvoda    15% 

    -    rok isporuke    10% 

    -    garantni rok    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za izuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 100,00 KM.  

Uplatu za preuzimaje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona broj 134010000001672, vrsta prihoda 722631 - prihodi od pru`anja usluga ostalima, bud`etska organizacija broj 1301001, op}ina 103. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 26. 6. 2006. godine   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 6. 2006. godine 

Sjedi{te Zeni~ko-dobojskog kantona 

Ku~ukovi}i 2, u Zenici, sala broj 109, 

sa po~etkom u 13,00 sati 

(1-11-6522-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVNA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I:  UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Jug Bodanova 108 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: mup@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o kupoprodaji putni~kih motornih terenskih
        vozila 

LOT 2    Ugovor o kupoprodaji putni~kih motornih vozila 

LOT 3    Ugovor o kupoprodaji putni~kih motornih vozila
        kompaktne golf-klase  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka putni~kih motornih terenskih vozila;
        zapremina motora 1650-1700 ccm, broj vrata 2+1,
        broj sjedi{ta 4+1, upravqa~ servo, pogon 4
X4, snage
        od 50-60
kW, pogonsko gorivo BMB 95, boja bijela 

LOT 2    Nabavka putni~kog motornog vozila: zapremina
        motora 1850-1900 ccm, snaga motora 45-50 kW i 60-70
        K
S, broj sjedi{ta 4+1, broj vrata 4+1, servoupravqa~,
        pogonsko gorivo dizel, boja bijela 

LOT 3    Nabavka putni~kog motornog vozila kompaktne
        golf-klase; zapremina motora od 1850-1900 cm, snaga
        motora od 75-80
kW i 100-110 KS, broj sjedi{ta 4+1,
        broj vrata 4+1, servoupravqa~, pogonsko gorivo dizel,
        boja - bijela 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    10 (deset) komada u vrijednosti do cca 130.000,00 KM 

LOT 2     35 (tridesetpet) komada u ukupnoj vrijednosti
        do cca 735.000,00 KM  

LOT 3    10 (deset) komada u ukupnoj vrijednosti do
        cca 330.000,00 KM 

Kupac zadr`ava pravo da prilikom odabira odabere varijantu kojom bi obim ugovora bio u okviru planiranih sredstava za nabavku. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka po svim lotovima: Bulevar Desanke Maksimovi} 4, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Po svim lotovima od 30 do 90 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa, original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim porezima, uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 60 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe i potvrda o uplati sa 31. 3. 2006. godine, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe, zavod za PIO uplata sa 31. 3. 2006. godine, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije, dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 60 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ii ovjerena kopija ne starija od 60 dana 

-    uvjerewe da odgovorno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerenu kopija ne starija od 60 dana, ili ovjerenu izjavu odgovornog lica 

-    dokaz o ispuwavawu zakonom predvi|enih uslova za kori{tewe preferencijalnog faktora (Odluka o obaveznoj primjeni doma}eg preferencijala - Savjet ministara BiH "Slu`beni glasnik", broj 50/05) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni distributer za vozila 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwu godinu dana s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili izjava primaoca o izvr{enim isporukama iz oblasti koja je predmet ponu|enog lota 

-    prospekte proizvoda koji su predmet isporuke, sa tehni~kim karakteristikama  

-    certifikat proizvo|a~a za autorizovanog distributera za vozila 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    70% 

    2)    postprodajni servis i garantni rok    15% 

    3)    rok isporuke    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostvqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po svakom lotu.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine, do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine u 12,00 ~asova, 

Bawa Luka, Desanke Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda Republike Srpske, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u.  

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne nosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske, Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Ranko Kova~evi} i Zdravko Kosi} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-395, 334-370 

E-mail: mup@mup.vladars.com  

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske / Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Ranko Kova~evi} i Zdravko Kosi} 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370 

Faks: 051/334-395, 334-370 

E-mail: mup@mup.vladars.com  

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske.,Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-370, 334-394 

Faks: 051/334-395, 334-370 

_______________
 

Pursuant to the Articles 19 and 20 under the Law on Public Procurements "BiH Official Gazette" no. 49/04), Ministry of the Interior of Republic of Srpska announces 

NOTIFICATION ON PROCUREMENT 

OF GOODS 

1. PROCUREMENT PROCEDURE 

Open procedure 

2. SUBJECT OF THE PROCUREMENT 

LOT 1: Procurement of all-terrain passenger motor vehicle: 

95 octane unleaded gasoline, four-wheel drive 

engine volume 1650 - 1700 ccm.................10 pieces 

LOT 2: Procurement of TDI passenger motor vehicle: 

engine volume 1850 - 1900 cm .................35 pieces 

LOT 3 Procurement of a compact TDI, GOLF class 

passenger motor vehicle, engine volume 1850 - 1900 ccm.10 pieces 

3. DEADLINE FOR BID/REQUESTS DELIVERY 

Date: July 10, 2006, from 08:00 to 16:00 hrs 

4. BIDS OPENING FOR ALL LOTS 

Date: July 12, 2006 at 12,00 hrs 

Venue: Banja Luka, Desanke Maksimovi} no. 4 

5. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENTIAL TREATMENT 

Yes, 15% 

6. ADDITIONAL INFORMATION 

-    Tender documentation may be obtained by 20 BAM payment fee for each LOT separately on the account of the RS Public Revenues, account no. 5620990000055687, revenue sort 722511, budget organization 0712108, Municipal copy 002 and with copy of payment receipt it could be taken in premises of RS Mol Administration for Material-Financial and Property Affairs 

-    For all additional information concerning this Notification on Procurement please call phone no. 00387 51 334 394 in period from 08:00 to 16:00 hrs.
Contact Person: Mr. Ranko Kova~evi} 

(1-11-6524-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI WLL OPREME PUTEM ME\UNARODNOG OTVORENOG POSTUPKA
BROJ 02-7507 f.h. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom 

Kontakt osoba: Fahrudin Hasanovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-553 

Fax: 033/224-536 

E-mail: fahrudin.hasanovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 02.-5.1-7507/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet broj 02.-5.1-7507/06 je projektovanje, instaliranje i pu{tanje u rad WLL opreme BH Telecoma, a prema specifikaciji: 

LOT 1 Mre`a Sarajevo 

LOT 2 Mre`a Tuzla 

LOT 3 Mre`a Biha} 

LOT 4 Mre`a Zenica, Travnik i Mostar 

-    za doma}e ponu|a~e specifikaciju sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP BH Telecom Sarajevo (Incoterms 2000) 

-    za ino ponu|a~e specifikaciju sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u EUR na paritetu CIP BH Telecom Sarajevo 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje do 30 dana 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke + 15 dana 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Mre`a Sarajevo 

LOT 2 Mre`a Tuzla 

LOT 3 Mre`a Biha} 

LOT 4 Mre`a Zenica, Travnik i Mostar 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje momentom obostranog potpisivanja. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu ponude od 2% vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti (rok isporuke + 30 dana) 

-    ovjerenu izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u visini od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH"), {to isti dokazuje validnom dokumentacijom. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

2.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

3.    dostaviti validnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova iz ~lana 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost za ponu|a~e iz inostranstva 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha sa 31. 12. 2005. godine 

-    revidovani izvje{taj od eksterne revizije sa 31. 12. 2005. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~i koji ne budu ispunili sve zadate uslove iz tendera ne}e biti razmatrani i bit }e eliminisani iz daljnjeg nadmetanja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

-    Nov~ana naknada iznosi 50,00 KM za doma}e ponu|a~e, uplatu izvr{iti na TRN: 1610000030950092 Raiffeisen Bank dd 

-    Nov~ana naknada iznosi 100,00 EUR za ino ponu|a~e, uplatu izvr{iti na TRN: 50101200035886 Raiffeisen Bank dd 

-    Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo u periodu od 8,00 do 15,30 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 7. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 7. 2006. godine sa po~etkom u 10,15 sati 

Obala Kulina bana 8, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Zape~a}enu ponudu dostaviti na BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Protokol sa naznakom: "Ponuda za WLL opremu broj 02-7507 f.h LOT _____ - ne otvaraj". U cilju eventualnih razja{njenja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru, ponu|a~i }e biti kontaktirani radi poja{njenja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti pismenim upitom do 1. 7. 2006. godine. 

(1-11-6527-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 7497/06 FK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d. d. 

Kontakt osoba: Fuad Kozadra 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-515 

Fax: 033/224-536 

E-mail: fuad.kozadra@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 03.1.3-7.5-7497/06. od 12. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektroopreme za lokaciju Ba{~ar{ija - FAZA 1, a prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    specifikaciju ponu|ene opreme, materijala i usluga sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana
(ukoliko kandidat dio pla}anja zatijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok isporuke opreme + 15 dana) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tra`ene koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacija izvr{enja usluga je u Sarajevu, na lokaciji - TKC Ba{~ar{ija, Safvet-bega Ba{agi}a bb 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora, a zavr{ava izvr{enjem ugovorne obaveze 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti (opcija ponude plus 30 dana) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (okon~anje ugovorenog roka realizacije + 15 dana) 

-    ovjerena izjava kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 2% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ovjerena izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

-    ovjerena izjava o postojanju najmanje jedne reference za UPS ure|aje, iste ili sli~ne kao u predmetu tendera, a isporu~eni su i rade u telekom okru`enju, sa odgovaraju}im dokazima (npr. kopija ugovora ili potpisana i ovjerena izjava firme na koju se pozivate kao referencu) i uz dostavljanje svih tra`enih podataka iz ta~ke 5 tenderske dokumentacije 

-    ovjerena izjava o du`ini garantnog i postgarantnog perioda 

-    ovjerena izjava o zadovoljenju tra`enog roka isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un: 1291021000132035 kod HVB Central Profit Banke sa naznakom: 

Uplata tenderske dokumentacije broj 7497/06. i PDV broj 

Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ponu|a~i iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 28. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zap~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Protokol sa naznakom: "Ponuda broj 7497/06. za nabavku elektroopreme za lokaciju Ba{~ar{ija - FAZA 1 - NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti pismenim upitom do 16. 6. 2006. godine na fax 033/224-536. 

(1-11-6528-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA LUKAVAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Lukavac 

Kontakt osoba: Selimovi} Nermina 

Adresa: Trg slobode 1 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209451920007 

Transakcijski ra~un broj: 1321200309407882 otvoren kod Tuzlanske banke 

Vrsta prihoda: 722611 

Telefon: 035/553-501 

Fax: 035/553-554 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Za opremu Odluka op}inskog na~elnika br. 02-02-1-1346/06 

Za radove Odluka op}inskog na~elnika br. 02-02-1-1355/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

I    Nabavka opreme 

LOT 1 Nabavka ra~unara 

LOT 2 Nabavka printera, skenera i digitalnih fotoaparata 

LOT 3 Nabavka fotokopirnog aparata 

II    Izvo|enje radova na prinudnom admi    nistrativnom
    izvr{enju rje{enja po nalogu inspektora
 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

I Nabavka opreme 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II Izvo|enje radova 

Po iskazanoj potrebi administrativnog izvr{enja rje{enja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Robe }e se isporu~iti u zgradi op}ine Lukavac 

Radovi }e se izvr{avati na teritoriji op}ine Lukavac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

I    Za robe do izvr{enja zaklju~nog ugovora sa ponu|a~em 

II    Radovi - ugovor se zaklju~uje na 1 (jednu) godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama: 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija), ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    Finansijski izvje{taji firme za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku pod I - LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

1.    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije godine 

2.    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, dokaz o postojanju ovla{tenog servisa 

3.    Navodi o anga`ovanom tehni~kom osoblju i tehni~kim uslovima u servisu 

4.    opis ili fotografija porizvoda koji su predmet isporuke ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi 

5.    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena 

Za nabavku pod II - Izvo|enje radova: 

1.    lista radova koji su izvedeni u posljednje tri godine 

2.    izjava izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine 

3.    izjava o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova 

4.    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti jedini~nih cijena 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za nabavku pod I - LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

    a) Samo najni`a cijena 

    Za nabavku II: 

    a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. Radi primjene istog, mogu dostaviti izjavu da roba koju nude najmanje 50% ima porijeklo iz BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati: 

za nabavku pod I - 27. 6. 2006. godine i to: 

LOT 1 u 10,00 sati 

LOT 2 u 12,00 sati 

LOT 3 u 13,00 sati 

za nabavku pod II - 28. 6. 2006. godine u 10,00 sati 

Lukavac, zgrada Op}ine Lukavac, sala za sastanke, soba br. 28, I sprat. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - Nabavka opreme" sa naznakom lota za koji konkuri{ete - NE OTVARAJ ili "Ponuda za otvoreni postupak, Izvo|enje radova na prinudnom administrativnom izvr{enju rje{enja" LOT 5" - NE OTVARAJ se dostavljaju li~no putem pisarnice Op}ine ili na adresu navedenu pod I.1. 

(1-11-6531-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI "KREKA" U TUZLI, D.O.O. 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. 

Kontakt osobe: Nihad D`aferovi}, dipl. ing. ma{. (za tehni~ka pitanja)  

Selma Pozderovi}, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja) 

Adresa: Mije Kero{evi}a - Guje 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: 035/282-111, lok. 371 i 061/804-585, 035/282-111, lok. 463 

Fax: 035/282-087 

E-mail: krekakom@inet.ba 

Internet adresa: www.kreka.inet.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka generalnog direktora broj 866/06 od 15. 5. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Mjerni alat 

LOT 2  Plin i kisik 

LOT 3  Filteri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnici i pogoni ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu  dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum tri godine, a periodi~ni ugovori na godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene za godi{nje koli~ine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

-    period va`enja garancije je 90 dana 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti godi{njeg ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    period va`enja garancije je za period va`enja ugovora 

-    garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora 

-    realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16 ta~ka 3. UPZ   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ta~ke a, b, c, d, e, f, g  ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv i sjedi{te proizvo|a~a robe 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti va`e}i proizvo|a~ki atest (dokaz o kvalitetu) prilikom isporuke robe 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a ili proizvo|a~a u posljednje tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekomonski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e    76% 

2)    referens lista    u~e{}e    14% 

3)    rokovi pla}anja    u~e{}e    6% 

4)    garantni rok kvaliteta (u mjesecima)    u~e{}e    4% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM  (za jedan LOT) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH i engleski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

12. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli, d.o.o., Mije Kero{evi}a - Guje 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju ponu|a~i su obavezni dostaviti u dva primjerka (original i fotokopija). 

Ponu|a~i su obavezni da dostave specifikaciju prilo`enih dokumenata u ponudi. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju za prvo javno nadmetanje imaju pravo na besplatnu tendersku dokumentaciju za ponovni postupak. 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj od strane nadle`nog organa i ne starija od tri mjeseca. Na koverti obavezno navesti broj i naziv lota (ne otvarati). 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu uvezane i numerisane, a garantni dokumenti (iz ta~ke III.1. - III.4. ovog obavje{tenja) mogu biti neuvezani i bez numerisanih stranica. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

________________
 

SUMMARY OF REPEATED ANNOUNCEMENT 

A) NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING ORGAN 

Company: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Contact persons: Nihad D`aferovi}, dipl. ing. ma{. (for technical questions); Selma Pozderovi}, dipl. ecc. (for commercial questions) 

Mije Kero{evi}a - Guje 1 

75000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209020780003 

Phone: +387 (0) 35 282 111, extension 371 or 

+ 387 (0) 61 804-585 

+387 (0) 35 282-111 extension 463 

Fax: +387 (0) 35 282 087 

e-mail: krekakom@inet.ba 

Web: www.kreka.inet.ba 

b) TYPE OF CONTRACT 

Goods 

Is it possible to conclude the general agreement 

Yes 

c) SHORT DESCRIPTION OF SUBJECT OF THE CONTRACT 

Package 1    Measuring tools 

Package 2    Technical gascs 

Package 3    Filters 

D) ESTIMATED VALUE 

Package 1      80000 KM (for three years) 

Package 2    605000 KM (for three years) 

Package 3    300000 KM (for three years) 

E) TYPE OF PROCEDURE 

Opened 

F) CONDITIONS FOR RECEIVING THE TENDER DOCUMENTATION 

Tender documentation can be taken till July 12, 2006 at 12 o'clock 

Charges for tender documentation 50 KM (for one Package) 

G) DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

July 12, 2006 at 12 o'clock 

(1-11-6536-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG-BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-2305/06 i I-2333/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-2305/06 od 16. 5. 2006. godine 

SKUPINA 6 - DRVENI STUPOVI 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-2333/06 od 16. 5. 2006. godine 

SKUPINA 12 - ULO[CI I PODNO@JA OSIGURA^A 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- DRVENI STUPOVI 

- ULO[CI I PODNO@JA OSIGURA^A 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta organizacijskih jedinica ugovornog tijela 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jednu skupinu i za obje skupine. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

SKUPINA 6 - 4.000 KM 

SKUPINA 12 - 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran     

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financjske godine za koje se raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Preferencijalni faktor je 15%. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 26. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za jednu skupinu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 6. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

28. 6. 2006. godine u 11,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon: 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 26. 6. 2006. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 71009784806003539 s naznakom JN - SKUPINA 6 i/ili SKUPINA 12. 

(1-11-6542-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNA USTANOVA "STUDENTSKI CENTAR" - LUKAVICA
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.U. "Studentski centar" - Lukavica, Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: Milidrag Stanka 

Adresa: Vuka Karad`i}a 30, Isto~no Novo Sarajevo 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400548390004 

Telefon: 057/340-988 

Fax: 057/342-354 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba za potrebe J.U. "Studentski centar" - Lukavica, Isto~no Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za snabdijevanje robom po sljede}im lotovima: 

- kolonijalno - prehrambena roba (LOT 1) 

- meso i mesni proizvodi (LOT 2) 

- mlijeko i mlije~ni proizvodi (LOT 3) 

- pile}e meso (LOT 4) 

- hljeb (LOT 5) 

- pi}e i sokovi (LOT 6) 

- povr}e i vo}e (LOT 7) 

- jaja (LOT 8) 

- riba - osli} smrznuti (LOT 9) 

- sredstva za higijenu (LOT 10) 

- kancelarijski materijal (LOT 11) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljno dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko J.U. "Studentski centar" - Lukavica, Isto~no Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

- uvjerenje nadle`nog suda da preduze}e nije u ste~aju ili likvidaciji 

- uvjerenje o pla}enim porezima i doprinosima 

- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Potvrda o registraciji firme (rje{enje o upisu u sudski registar) poreski i identifikacioni broj. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha i bilans stanja u posljednjoj godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet robe    u~e{}e    50% 

    2)    cijena    u~e{}e    40% 

    3)    uslovi ina~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    4)    rok i garancija isporuke    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti uz predo~enje dokaza o uplati koja iznosi 30 KM po lotu. Uplata se vr{i na ra~un 5620120000312247 kod Razvojne Banke Isto~no Sarajevo, ili na blagajni Studentskog centra - Lukavica. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Trideset dana od objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

Do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti najkasnije 3 dana od dana objave javnog poziva u prostorijama J.U. "Studentski centar" - Lukavica uz detaljne dokaze o uplati nepovratnog nov~anog iznosa u vremenu od 9:00 do 14:00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje. Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~ ili njihov pismeno ovla{}eni zastupnik. Zape~a}ene i zatvorene ponude, s punom adresom ponu|a~a i naznakom "NE OTVARAJ" (broj lota) dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: J.U. "Studentski centar" - Lukavica, Vuka Karad`i}a 30, 71123 Isto~no Sarajevo. 

Ponu|a~i mogu podnijeti ponudu za jedan ili vi{e lotova, s tim da u drugom slu~aju ponude moraju biti odvojene po lotovima i nazna~ene kom lotu pripadaju.  

Ponude se podnose sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, NE OTVARAJ". 

(1-11-6543-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE" A.D. BAWA LUKA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 318 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovqena nabavka kancelarijskog namje{taja, opreme za restoran i druge opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog namje{taja RJ Prijedor i TC Gradi{ka, opreme za restoran i druge opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija tra`ene robe navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

PJ Prijedor i TC Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH po ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima. Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i izvod iz registacije preduze}a sa svim prilozima (original ili ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerena kopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti kao i vrijednost tih ugovora za protekle tri godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primijeni}e se preferencijalni faktor za robe proizvedene u BiH, u visini od 15% prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 19. 6. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine, 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine 

Sektor nabavke, kancelarija broj 15, 

Vuka Karaxi}a 6, Bawa Luka u 11,30 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 58,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 25,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade za ponu|a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. 

Ponu|a~i koji su ve} jednom otkupili dokumentaciju istu ne moraju ponovno upla}ivati. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~nom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AD
    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 318 - "Ponovqena nabavka kancelarijskog namje{taja, opreme za restoran i ostale opreme". 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova do 27. 6. 2006. godine.   

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Direkcija za nabavku i magacinsko poslovawe, kancelarija broj 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/222-400 

Faks: 051/221-771 

E-mail: br.bjelajac@telekomsrpske.com  

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-6546-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

Kontakt osobe: Miroslav Gligori}, Vera Kapetina 

Adresa: Hamdije ^emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo   

Identifikacioni broj: 420077778003 

Telefon: 033/276-540 

Fax: 033/276-541 

E-mail: m.gligoric@nosbih.ba, v.kapetina@nosbih.ba 

Internet adresa: www.nosbih.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj T-NOS-07/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka, ugradnja, testiranje i pu{tanje u pogon opreme i podsistema u svrhu pobolj{anja kvalitete IT sistema NOS BiH, Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Adresa ugovornog organa 

71000 Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon potpisivaja ugovora i uplate avansa i zavr{ava u roku od 3 (tri) mjeseca 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne cijene ponude u KM 

Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda, prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ukupno ugovorene vrijednosti u KM 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora treba se dostaviti u roku od 15 dana po obavijesti od dodjele ugovora, a prije potpisa ugovora prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju dokaza izdatih od strane odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ka a i b ZJN 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdatog od strane nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednje tri godine poslovanja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo u realizacii najmanje 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni tra`enim uslovima u tenderskoj dokumentaciji u prethodne 3 godine.  

Obrazovne i profesionalne kvalifikacije tehni~kog osoblja koje }e biti anga`ovano na Projektu u skladu sa ta~kom 5.8. Tehni~kih specifikacija.  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    udovoljavanje tehni~kim i
        funkcionalnim zahtjevima
        Tehni~ke specifikacije    u~e{}e    70% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 30. maja 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000004670076 Raiffeisen Bank d.d. BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. juna 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. juni 2006. godine u 13,00 ~asova 

Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2/V 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati po~ev{i od 30. maja 2006. godine na adresi ugovornog organa ili im se mo`e poslati po{tom nakon prijema zahtjeva i kopije uplatnice.  

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog organa ra~un broj 1610000004670076 Raiffeisen Bank d.d. BiH, za Tender broj T-NOS-01/06. 

(1-11-6548-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove 

Kontakt osoba: Dragan Popovi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/230-320 

E-mail: dragon@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjeljenje za informatiku, prostorija Centralne jedinice za automatsku obradu podataka 

Adresa: Laze Kosti}a 4 

Grad: Br~ko, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

-    na protokol: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira 1/{alter broj 7 

-    putem po{te ili 

-    direktno na mjestu komisijskog otvaranja 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za isporuku opreme za Data centar ra~unarske mre`e Br~ko Distrikta  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme za Data centar ra~unarske mre`e Br~ko Distrikta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralna jedinica za automatsku obradu podataka i druge zgrade Vlade Br~ko Distrikta (ra~unarska mre`a Br~ko Distrikta) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, {to dokazuje izvodom iz sudskog registra ili uvjerenjem nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, {to dokazuje izvodom iz sudskog registra ili uvjerenjem nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u razdoblju od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, {to dokazuje izvodom iz sudskog registra ili uvjerenjem nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od mjerodavnog suda za razdoblje od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, {to dokazuje uvjerenjem nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje izdato od nadle`ne institucije, sa stanjem ne starijim od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono osiguranje (PIO, MIO), izdato od nadle`ne institucije, sa stanjem ne starijim od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

-    uvjerenje o pla}enim porezima izdato od nadle`ne institucije u pogledu: 

-    direktnih poreza 

-    indirektnih poreza 

ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreskog broja 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

Napomena: gore navedeni dokumenti (pod III.5. i III.6.) su obavezni i eliminatorni i moraju biti originali ili ovjerene kopije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    reference ponu|a~a u posljednje dvije godine, kojima dokazuje da ima uspje{no iskustvo na istim ili sli~nim poslovima koji su predmet otvorenog postupka 

-    ponuda s opisom rje{enja, jedini~nim i ukupnim cijenama i uklju~enim porezima (PDV) 

-    tehni~ke specifikacije ponu|ene opreme (datasheets) 

-    autorizacija proizvo|a~a i ovla{tenog distributera - servisera opreme koja se nudi, a koji pored servisa, ima i lager rezervnih dijelova, te je ovla{ten da vr{i i administraciju rezervnih dijelova na cijelom teritoriju BiH 

-    kopija ugovora proizvo|a~ Brand Name opreme - distributer, te autorizacija: distributer - ponu|a~ 

-    izjava o obezbje|enju rezervnih diejlova za 5 godina nakon isporuke opreme  

-    saop{tenje/naznake elemenata ugovora koje dobavlja~ ima namjeru predugovarti   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    40% 

2)    garantni rok    u~e{}e    30% 

3)    vrijeme intervencije    u~e{}e    10% 

4)    vrijeme zamjene    u~e{}e    10% 

5)    rokovi isporuke    u~e{}e    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dokaz o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera u iznosu od 30 KM. 

Korisnik: Jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta 1542012000122410 

U svrhu: Otkup tenderske dokumentacije za "Tender za isporuku opreme za Data centar ra~unarske mre`e Br~ko Distrikta" 

Vrsta prihoda: 721124 

Broj Op{tine: 099 

PDV broj: 600082130006 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 12,15 sati 

Br~ko, Bulevar mira 1, zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, sala 59, II sprat  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Avans se mo`e odobriti uz bankovnu garanciju do 30% od vrijednosti ugovora. 

Garancija za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% od ukupno ugovorene cijene u trajanju od 12 mjeseci. 

Vlada Br~ko Distrikta BiH zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti proces postupka javnog oglasa ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti snosi ikakve tro{kove. 

(1-11-6558-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA
ODJELJENJE ZA RASELJENA LICA, IZBJEGLICE I STAMBENA PITANJA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Adresa: Bulevar mira 1 

Grad: Br~ko Distrikt 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjel za ras. lica, izbjeglice i stamb. pitanja, Slu`ba za rekonstrukciju 

Kontakt osoba: Danijela Pisari} 

Adresa: Islahijet 7 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Telefon: 049/217-770, 049/232-480 

Fax: 049/218-696 

E-mail: ozirl@spinter.net 

Internet adresa: http://bdcentral.net/ 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti osobno do po~etka otvaranja na mjesto otvaranja ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za bud`et i finansije, Pododjel za nabavku, Bulevar mira 1, 76100, Br~ko, odnosno predati na {alter broj 7 ili 8, u zgradi Vlade na prethodno navedenoj adresi, sa naznakom "Ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a (navesti predmet ponude i LOT) za realizaciju programa rekonstrukcije ku}a Vlade Br~ko Distrikta - ne otvarati". 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1) Isporuka materijala 

LOT I - 23 ku}e 

LOT II - 25 ku}a 

2) Isporuka materijala i ugradnja na adresama korisnika 

LOT III - 1 ku}a - isporuka i ugradnja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Realizacija programa rekonstrukcije ku}a Vlade Br~ko Distrikta u 2006. godini 

Za detalje vidi tendersku dokumentaciju. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto izvr{enja radova su stambene jedinice i objekti locirani unutar administrativnog podru~ja Br~ko Distrikta BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT I i II - 30 radnih dana 

LOT III - 60 radnih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan - (kao dokaz da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom prila`e izvod iz sudskog registra ili uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/ aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan - (kao dokaz da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju prila`e izvod iz sudskog registra ili uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude - (kao dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prila`e izvod iz sudskog registra ili uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude - (kao dokaz da nije ka`njavan za ozbiljan profesionalni prekr{aj prila`e uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

e)    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za zdravstveno oslguranje - (kao dokaz daje ispunio obaveze za doprinose prila`e uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje izdato od nadle`ne institucije, sa stanjem ne starijim od tri mjeseca, na dan otvaranja ponuda) 

f)    nije ispunio obaveze u vezi pla}anja doprinosa za penziono osiguranje - (kao dokaz da je ispunio obaveze za penziono osiguranje (PIO, MIO) prila`e uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono osiguranje izdato od nadle`ne institucije, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

g)    nije ispunio obaveze u vezi pla}anja direktnih i indirektnih poreza - (kao dokaz da je ispunio obaveze za poreze prila`e uvjerenje o pla}enim porezima izdato od nadle`nih institucija, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

h)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. ZJN. 

Navedena uvjerenja moraju biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i izdata od nadle`nog sudskog ili upravnog organa u Bosni i Hercegovini ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje to lice dolazi, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija kompletne dokumentacije o registraciji obavljanja djelatnosti  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja, bilans uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine - ovjerena fotokopija dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e iz ~lana 26. ZJN potrebno je dostaviti: 

-    popis realizoavnih poslova iste ili sli~ne prirode 

-    podatke o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi istih 

-    izjavu o tehni~koj opremljenosti ponu|a~a, spisak mehanizacije i opreme, neophodne za pru`anje usluga koje su predmet javne nabavke 

-    u slu~aju da ponu|a~ ima namjeru anga`ovati podizvo|a~a, izjava o anga`ovanju podizvo|a~a i obimu posla koje }e izvesti, procenat i vrsta radova koji }e biti podugovoreni (dozvoljeni maksimum radova koji mogu biti podugovoreni je 20%) 

-    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost jedini~nih cijena i izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

Napomena: u odjeljku III.5. do III.8. (~lan 23., 24., 25 i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. Navedena dokumentacija je emilinatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

1)    Tenderska dokumentacija se mo`e podignuti u kancelarijama Slu`be za rekonstrukciju, Islahijet 7 u Br~kom, odmah nakon obavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", i to svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati (kontakt osobe navedene u ta~ki I.2.) 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 

    100,00 KM za LOT I 

    100,00 KM za LOT II 

    30,00 KM za LOT III 

    na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1542012000122410 - vrsta prihoda 721124, {ifra Op{tine 099, u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije (navesti broj lota)" (Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponu|a~a) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

 Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 27. 6. 2006. godine do 14,00 sati  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude koji je ponu|a~ du`an osigurati je 90 dana nakon roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 27. 6. 2006. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2, u 14,15 sati 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1)    Na~in pripremanja ponude naveden je u tenderskoj dokumentaciji. 

2)    Odabrani ponu|a~ je du`an obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora na ime garancije kvaliteta izvedenih radova na vremenski rok od 24 mjeseca od dana tehni~kog prijema objakata. 

3)    Komercijalne ponude samo onih ponu|a~a koji ispunjavaju minimalne kriterije za kvalifikaciju bit }e dalje razmatrane. 

4)    Nepotpune i neispravno spakovane ponude ne}e biti predmet razmatranja. 

5)    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javnog nadmetanja. 

6)    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpuriosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti ili ponovi postupak javne nabavke ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

7)    Komisija za ocjenu ponuda zadr`ava pravo da po potrebi od ponu|a~a tra`i dodatne informacije i poja{njenja vezana uz sadr`aj ponude. 

8)    O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

9)    Uvid u tendersku dokumentaciju, te ostale informacije u vezi sa postupkom javnog nadmetanja, mogu se na}i i na slu`benoj internet stranici Br~ko Distrikta BiH http://bdcentral.net/. 

(1-11-6559-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BAWALUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 04-404-145/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osobe: \uki} Zdenka, Popovi} Svetislav 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-543 

Faks: 051/244-594 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka namje{ataja za opremawe kancelarija Administrativne slu`be Grada  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka namje{ataja za opremawe kancelarija Administrativne slu`be Grada  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Administratvina slu`ba Grada Bawaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude, ne mawe od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro ra~un Organi uprave Grada Bawaluka broj 5550070003488862 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro ra~un Organi uprave Grada Bawaluka broj 5550070003488862. Mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana i mora se dostaviti prije zakqu~ewa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 15% 

    3)    garanti rok    u~e{}e 15% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 ~asova u kancelariji 114, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 30,00 KM na ‘iro ra~un Buxet Grada broj 5681631200000176,  vrsta prihoda 729124, svrha: Tenderska dokumentacija  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Podnosi se na jednom od zvanini~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti do 27. 6. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Grad Bawaluka, Administrativna slu`ba, sala 137, I sprat 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti, na protokol Administrativne slu`be Grada Bawaluka (soba 14), sa punom adresom ponu|a~a i naznakom JAVNA NABAVKA, BROJ 04-404-145/06 - NABAVKA NAMJE[TAJA ZA OPREMAWE KANCELARIJA ADMINISTRATIVNE SLU@BE GRADA - NE OTVARAJ. Ponuda na kojoj nije naveden broj javne nabavke ili nije dostavqena u utvr|enom roku vrati}e se ponu|a~u neotvorena. Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici koji su dostavili ponude imaju pravo prisustvovati postupku otvarawa ponuda. 

(1-11-6562-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ T-068-06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta Sarajevo 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/268-491 

Fax: 033/268-491 

E-mail: kcusnab@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tedner broj 068-06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Oprem za potrebe Klinike za neurologiju 

LOT 1    Operacioni sto (Neurohirurgija) 

LOT 2    Slit lampa sa apalacionim tonometrom i pahimetrom
        dodatna oprema (O~na klinika) 

LOT 3    Sterilni kabinet (O~na klinika) 

LOT 4    Sterilizator (O~na klinika) 

LOT 5    Univerzalni ~ista~ (Mikrobiologoija) 

LOT 6    PCR ( Mikrobiologija) 

LOT 7    Centrifuga za odvajanje seruma
        (Nuklearna medicina) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

(fco) skladi{te KCUS 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Zahtjevi prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Neprimjenjivo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 6. 2006. godine do 15,00 sati. 

No~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine, u 16,00 ~asova, 

KCUS , Bolni~ka 25 

Zgrada TEB-a, soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama KCU Sarajevo - TEB, Bolni~ka 25, soba broj 7, radnim danom od 11,00 do 15,00 sati uz dokaz da ste uplatili iznos od 50 (pedeset) KM , na ra~un Central profit banke 1291011000087949 u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za tender broj 068-06. Tenderska dokumentcija se mo`e otkupiti do 27. 6. 2006. godine do 15,00 sati. 

(1-11-6563-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I
SOCIJALNE POLITIKE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike 

Kontakt osoba: Ov~ina Asim 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 10 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200750580002 

Telefon: 033/661-782 

Fax: 033/661-783 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od jedne godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2  Servisiranje i odr`avanje vozila 

LOT 3  Usluge tehni~kog pregleda 

LOT 4  Usluge registracije vozila 

LOT 5  Usluge pranja vozila 

LOT 6  Servisiranje ra~. opreme, kopir aparata i telefona 

LOT 7  Sukcesivna nabavka te~nih goriva 

LOT 8  Ugovor kolektivnog osiguranja uposlenika 

LOT 9  Usluge obaveznog i kasko osiguranja vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kvantitativne i kvalitativne vrijednosti date su u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10 i A. B. [imi}a 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e ~lan 23. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|ivano na kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednih 5 godina 

-    ovjerenu kopiju uvjerenja nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

-    ovjerenu kopiju nadle`ne porezne uprave (ne starije od 3 mjeseca), da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca), da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

-    ovjerenu kopiju potvrde nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca), da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja, i registracija za PDV 

-    dokumente o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti potvrdu o solventnosti izdatu od nadle`ne banke 

-    bilans uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70% 

    2)    kvalitet ponu|ene robe i usluge    u~e{}e 10% 

    3)    uslovi isporuke, usluga    u~e{}e 10% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do krajnjeg roka za podno{enje prijava na adresi: Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 10 (Pisarnica) radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 28 dana od datuma objave u "Slu`benom glasniku BiH", do 16,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje prijava 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 29. 6. 2006. godine 

- za LOT 1 od   9 do 11,00 sati 

- za LOT 2, 3, 4 i 5 od 11,00 do 13,00 sati 

- za LOT 6 od 13,00 do 14,00 sati 

- za LOT 7 od 14,00 do 15,00 sati 

- za LOT 8 i 9 od 15,00 do 16,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~e}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za LOT- broj 1, 2,.... itd., NE OTVARAJ", na adresu:   FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO, Vilsonovo {etali{te 10. 

Ponude se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno. 

Ponu|a~ mo`e u jednoj koverti dostaviti ponude za vi{e lotova s tim da ponude za svaki lot pojedina~no moraju biti u posebnoj zatvorenoj koverti, s naznakom lota na koji se odnosi. U ovom slu~aju op}a dokumentacija o ispunjavanju uslova zajedni~ka je za sve lotove i dostavlja se samo u jednom primjerku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-6564-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" D.O.O.
ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osobe: Kaknjo Mustafa, ecc., 

Merhun Arnaut, dipl. ing. rud. 

Adresa: Stjepana Radi}a 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218116700000 

Telefon: 032/406-688 i 032/242-861 

Fax: 032/401-000 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ROBE: 

LOT 1    Matanski sigurnosni eksploziv 

LOT 2    Elektri~ni detonatori 

LOT 3    Kancelarijski materijal 

LOT 4    Gra|evinski materijal 

LOT 5    Materijal za sanitarnu i li~nu ~isto}u 

LOT 6    Teretno vozilo 

LOT 7    Prikolica - polovna 

LOT 8    Kotlovi za centralno grijanje 

USLUGE: 

LOT 9    Opravka parne lokomotive 

LOT 10    [tampanje knjiga i obrazaca 

LOT 11    Ma{inske radionice 

LOT 12    Elektro-radionice 

LOT 13    Prevoz pepela 

LOT 14    Prevoz zaposlenika 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica, Stjepana Radi}a 2, 72000 Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze predvi|ene ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama, koji nisu stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija obrazca bilansa stanja i uspjeha za period I - XII 2005. godine 

-    uvjerenje ili ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika za PDV 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o originalnosti dijelova, potrebni certifikati i atesti za tra`enu robu 

-    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje tra`enih usluga 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    45% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    3)    uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    10% 

    5)    vremenski rokovi i realizacija ponude    u~e{}e    5% 

    6)    referenc lista ponu|a~a    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 6. 2006. godine do 9,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 6. 2006. godine u 9,00 sati, svi lotovi 

"Dom rudara" u Zenici 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti, sa naznakom"Ponuda za postupak nabavke roba i usluga", naziv i broj lota sa naznakom "Ne otvaraj". 

U ponudu dostaviti i: 

-    cijenu sa svim pripadaju}im da`binama u KM, datu na paritetu fco RMU "Zenica" d.o.o. Zenica 

-    specifikaciju roba po va`e~im i tra`enim standardima 

-    referenc lista ponu|a~a, odnosno raspolo`ivost sa mehanizacijom i opremom  

-    vremenske rokove i realizaciju ponude 

-    uslove i na~in pla}anja 

Dokumentaciju iz ponude obavezno numerisati. 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a, a ugovorni organ je du`an u roku od tri dana, po prijemu zahtjeva dostaviti istu ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za tendersku dokumentaciju u iznosu od 30,00 KM po lotu. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Dru{tva broj 1340100000171519 kod IK banka d.d. Zenica, ili na blagajni Dru{tva, sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku roba i usluga. 

Za ponu|a~e koji su u~estvovali u prethodnom postupku za nabavku navedenih roba i usluga tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti besplatno. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a, koje isti pismeno ovlasti. 

Nepoptune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Rudnik mrkog uglja "Zenica" d.o.o. Zenica ne snosi tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili odbije svaku ponudu, poni{ti otvoreni postupak u bilo koje vrijeme, prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan objasniti razloge takvog postupka. 

(1-11-6567-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE,
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU I ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrika BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Zorka Kalajd`i} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-422 

Fax: 049/220-082 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za tender za nabavku UNIFORMI - za potrebe Bolnice - NE OTVARAJ, OTVARA KOMISIJA", li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci uniformi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka uniformi - radne odje}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za izvr{enje je 60 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN, izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, na starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    da ponu|a~ nije osu|ivan u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu za posljednjih pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina od dana podno{enja aplikacije 

e)    uvjerenje o izmirenim indirektnim i direktnim porezima izdato od strane nadle`ne institucije ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO osiguranje u skladu sa propisima BiH ili zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~ene uniforme po sirovinskom sastavu, fino}i prediva, gusto}i tkanja, skupljanju i boji odgovarati tra`enom u tenderskoj dokumentaciji 

-    ponu|a~i su du`ni dostaviti atest o kontroli kvaliteta materijala koji }e biti upotrijebljen za izradu uniformi 

-    ponu|a~i su obavezni dostaviti po 1 (jedan) uzorak od svih tra`enih artikala, uzorci se moraju predati kod glavne sestre bolnice, najkasnije na dan otvaranja ponuda 

-    izjava o garantnom roku ne kra}em od 12 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    cijena    70% 

2)    dizajn    30% 

(Dizajn }e biti bodovan od strane potkomisije sastavljene od 11 glavnih sestara odjeljenja. Ponuda koja dobije najvi{e glasova bit }e bodovana sa 30 poena, a ostale srazmjerno broju dobijenih glasova). 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa: 20. 6. 2006. godine u Slu`bi za administraciju Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj: 1542012000122410, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 6. 2006 .godine do 13 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 6. 2006. godine u 13 i 20 minuta 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1. 

(1-11-6568-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVOPUTEVI" D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ SAPUTEVI/06-02 - PONOVLJENA PROCEDURA 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Veli} Marija 

Adresa: Mustajbega Fadilpa{i}a 17 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200492780000 

Telefon: 033/667-499, 665-810 

Fax: 033/667-500 

E-mail: saputevi@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.b. privredno dru{tvo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

SAPUTEVI/06-02, Lotovi od 1 do 9 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka kamenog bra{na - filera za
        proizvodnju asfalta 

LOT 2    Pru`anje usluga transporta krutih i rastresitih
        materijala 

LOT 3    Nabavka i isporuka autodijelova za teretna vozila
        Renault 

LOT 4    Nabavka i isporuka autodijelova za motorna vozila,
        osim Renault 

LOT 5    Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za
        gra|evinske ma{ine 

LOT 6    Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za radne
        ma{ine za asfalt 

LOT 7    Izvo|enje gra|evinsko-zanatskih radova 

LOT 8    Nabavka i isporuka gra|evinske galanterija, sitnog
        alata i materijala 

LOT 9    Nabavka i isporuka polovnih teretnih vozila -
        kamiona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, Bla`uj, Kamenolom bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili do izvr{enja ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije primjenjivo 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nije primjenjivo 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

III.5.1.    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije,
        te da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje
        ste~aja, izdata od nadle`nog suda, ne starija od 90
        dana 

III.5.2.    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku
        za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, niti
        je progla{en krivim za ozbiljan profesionalni
        prekr{aj u zadnjih 5 godina, izdata od nadle`nog
        suda, ne starija od 90 dana 

III.5.3.    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa
        pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, izdata
        od nadle`ne PIO/MIO slu`be, ne starija od 90 dana 

III.5.4.    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa
        pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje,
        izdata od nadle`nog Zavoda zdravstvenog
        osiguranja, ne starija od 90 dana 

III.5.5.    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa
        pla}anjem poreza, u skladu sa zakonom BiH -
        potvrda nadle`ne poreske uprave, ne starija od 90
        dana 

III.5.6.    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za
        u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima
        se ne vodi slu`bena evidencija, sa zna~ajem
        dokaznog sredstva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

III.6.1.    puni naziv, adresa, telefon, telefaks i e-mail
        ponu|a~a, poreski i identifikacioni PDV broj, naziv
        poslovne banke i broj transakcijskog ra~una - sve
        na memorandumu ponu|a~a 

III.6.2.    ovjerena kopija sudske registracije ponu|a~a, ne
        starije od 90 dana 

III.6.3.    ovjerena kopija uvjerenja o registraciji obveznika
        PDV, ne starije od 30 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

III.7.1.    kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha ponu|a~a za
        2003., 2004. i 2005. godinu 

III.7.2.    potvrda svih poslovnih banaka da ra~un ponu|a~a
        nije bio blokiran u zadnja 3 mjeseca 

III.7.3.    izjava o ukupnom prometu ponu|a~a, za 2003.,
        2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

III.8.1.    lista uspje{no izvedenih istih ili sli~nih radova/ugo-
        vora, u zadnje 3 godine 

III.8.2.    lista tehni~ke opremljenosti ponu|a~a za izvo|enje
        radova/pru`anje usluga 

III.8.3.    izjava da }e biti obezbije|ene garancije proizvo|a~a
        za isporu~enu robu/izvr{ene usluge, odnosno za
        izvedene radove 

III.8.4.    izjava o uslovima pla}anja 

III.8.5.    izjava o prihvatanju rokova izvo|enja koji su
        navedeni u tro{kovnicima za svaki LOT posebno 

III.8.6.    izjava o nepromjenjivosti jedini~nih cijena 

III.8.7.    izjava o prihvatanju uslova tendera 

III.8.8.    popunjeno i ovjereno pismo ponude 

III.8.9.    popunjen i ovjeren tro{kovnik - specifikacija, za
        predmetne robe/radove, bez izmjena, dopuna i
        alternativa u smislu opisa roba/radova, sa nazna~e-
        nim iznosom PDV i sa cijenama izra`enim u KM 

-    nedostavljanje bilo kojeg od gore navedenih dokumenata povla~i diskvalifikaciju ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    80% 

    2)    uslovi pla}anja    10% 

    3)    reference    5% 

    4)    eventualne druge pogodnosti koje nudi ponu|a~    5% 

Napomena: u evaluaciji primljenih ponuda, a prema navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`niji ali ne i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. Ugovorni organ }e tako|er zadr`ati pravo da zatra`i detaljnija poja{njenja, ako }e to pomo}i kvalitetnijem ocjenjivanju ponuda. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u periodu od 30. maja do 23. juna 2006. godine, u prostorijama "Sarajevoputeva", Mustajbega Fadilpa{i}a 17/II u Sarajevu, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50 KM za jedan LOT, na transakcijski ra~un "Sarajevoputevi" broj 1602000000863711, Vakufska banka d.d. Sarajevo - sa naznakom "Uplata za tender SAPUTEVI/06-01" ili uplatom istog iznosa na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorenu kovertu koja }e sadr`avati posebno upakovanu originalnu ponudu i jednu kopiju ponude, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ" dostaviti na adresu ugovornog organa "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, Mustajbega Fadilpa{i}a 17, li~no ili preporu~enom po{tom, najkasnije do 30.  juna 2006. godine, do 14,00 sati. Na koverti mora biti naveden puni naziv ponu|a~a, adresa, broj telefona i telefaksa. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana po~ev od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje primljenih ponuda bit }e obavljeno u prostorijama "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo, Mustajbega Fadilpa{i}a 17/II, prema sljede}em rasporedu: 

- 4. juli 2006. 

LOT 1 u 10:00 sati 

LOT 2 u 10:30 sati 

LOT 3 u 11:00 sati 

LOT 4 u 11:30 sati 

LOT 5 u 12:00 sati 

-5. juli 2006 godine 

LOT 6 u 10:00 sati 

LOT 7 u 10:30 sati 

LOT 8 u 11:00 sati 

LOT 9 u 11:30 sati 

Svaki ponu|a~ na sesiju otvaranja ponuda mo`e uputiti jednog predstavnika sa pismenim ovla{tenjem. Ponude primljene nakon roka navedenog u obavje{tenju o javnoj nabavci ne}e biti prihva}ene i vratit }e se neotvorene ponu|a~u. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija sadr`ava sve neophodne informacije za kompletiranje i dostavljanje ponude. Za sva dodatna pitanja kontaktirati ugovornog organa i kontakt-osobu za ovaj tender. 

(1-11-6577-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Biha} 

Kontakt osoba: [u{i} Emin 

Adresa: Rasima Deli}a bb 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263311370001 

Telefon: 037/220-312 

Fax: 037/220-313 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pru`anje usluga i nabavka roba za potrebe Zavoda 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba i usluge za potrebe Zavoda po lotovima, kako slijedi: 

LOT 1    Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2    Meso (svje`e i suho) 

LOT 3    Ulje i margarin 

LOT 4    Vo}e i povr}e 

LOT 5    Pekarski proizvodi 

LOT 6    Prehrambeni proizvodi 

LOT 7    Potro{ni materijal i materijal za ~i{}enje 

LOT 8    Inventar za kuhinju 

LOT 9    Osu|eni~ka oprema (odje}a i obu}a) 

LOT 10    Kancelarijski materijal 

LOT 11    Gorivo, mazivo i autokozmetika 

LOT 12    Odr`avanje kompjuterske opreme 

LOT 13    Odr`avanje ostale tehni~ke (digitalne) opreme 

LOT 14    Odr`avanje centralnog grijanja 

LOT 15    Odr`avanje vodoinstalacija 

LOT 16    Odr`avanje elektroinstalacija 

LOT 17    Odr`avanje motornih vozila 

LOT 18    Lijekovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT  1, 2, 3, 4, 5 i 6 - cca 130.000,00 KM 

Za LOT 7 - cca 8.500,00 KM 

Za LOT   8 - cca   5.000,00 KM 

Za LOT   9 - cca   7.000,00 KM 

Za LOT 10 - cca 10.000,00 KM 

Za LOT 11 - cca 50.000,00 KM 

Za LOT 12, 13, 14, 15, 16 i 17- cca 10.000,00 KM i 

Za LOT 18 - cca 15.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Biha}, 

Rasima Deli}a bb, 77000, Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 90 dana) 

2.    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom sudskom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa u posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 90 dana) 

3.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penziono osiguranje (ne starije od 90 dana) 

4.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana) 

5.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. ZJN BiH 

2.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona, faksa 

3.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (obavezno ovjeriti svaki prilog) 

4.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004., 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista ponu|a~a za posljednje tri godine iz oblasti koja je predmet javnog nadmetanja 

2.    lista opreme, ure|aja i mehanizacije neophodne za obavljanje djelatnosti 

3.    spisak zaposlenika po imenima i kvalifikacionoj strukturi 

4.    izjava da robe zadovoljavaju po kvaliteti i dr. 

5.    uslovi i na~in pla}anja 

6.    rok isporuke 

7.    fiksne jedini~ne i kumulativne cijene, a prema specifikaciji sa uklju~enim svim tro{kovima i PDV, isklju~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja mora biti potpisana i ovjerena od strane ponu|a~a; ponu|a~ koji dostavlja ponude za dva i vi{e lotova obavezan je da svi lotovi budu kompletirani tra`enom dokumentacijom u kopiji s napomenom na svakom dokumentu da se orginal ili ovjerena kopija nalazi u jednom od lotova (navesti broj lota), napomenu ovjeriti potpisom i pe~atom ponu|a~a 

8.    dostaviti original ponudu 

NAPOMENA: sva gore predvi|ena - tra`ena dokumentacija je obavezna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Isklju~ivo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija preuzima se li~no u kancelariji protokola (ne faksom, niti na bilo koji drugi na~in). Nov~ana nagrada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 6. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do realizacije ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 7. 2006. godine u 12,00 sati 

KPZPT Biha}, Rasima Deli}a bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se preporu~enom po{tom zaklju~no sa danom 28. 6. 2006. godine do 15,00 sati na adresu Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Biha}u, Rasima Deli}a bb, 77000, Biha}, sa naznakom "Ponuda za robe... odnosno usluge LOT .... (navesti naziv lota i broj), ne otvaraj - otvara Komisija ".  Ako ponu|a~ na koverti ne navede ta~an naziv lota, ponuda se ne}e otvarati, ista }e se vratiti ponu|a~u neotvorena, zato je ponu|a~ u obavezi navesti svoju ta~nu adresu  na  koverti.  Javnom  otvaranju  ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. 

U obzir se uzimaju samo one ponude koje stignu preporu~enom po{tom najkasnije do 29. 6. 2006. godine do 15,00 sati. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatanja niti jedne ponude ili poni{tenja oglasa, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ponuda treba da sadr`i: 

1.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivost cijena 

2.    cijenu izra`enu u KM sa ura~unatim svim tro{kovima i PDV 

3.    izjavu za uslove pla}anja, te rok isporuke roba 

4.    garanciju za kvalitetu roba 

(1-11-6579-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
[IROKI BRIJEG 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Uprava za inspekcijske poslove 

Kontakt osoba: Mirna Aleksi} 

Adresa: Obilaznica bb 

Po{tanski broj: 88220 

Grad: [iroki Brijeg 

Identifikacioni broj: 4272211060004 

Telefon: 039/700-638 

Fax: 039/700-633 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na `upanijskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 16-01-14-216/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina prema slijede}im lotovima: 

LOT 1 kupovina putni~kog automobila karakteristika: 

-    godina proizvodnje - od 2001. do 2005. godina 

-    vrsta motora: benzin 

-    snaga - do 75 kW 

-    radni obujam: do 1400 ccm 

-    broj vrata: 5 

-    oprema: ABS, servo volan, klima, centralna brava, CD player, alarm 

LOT 2 Kupovina putni~kog automobila karakteristika: 

-    godina proizvodnje - od 2001. do 2005. godine 

-    vrsta motora - dizel 

-    snaga - preko 50 kW 

-    radni obujam - do 2000 ccm 

-    broj vrata: 5 

-    oprema: ABS, servo volan, klima, centralna brava, CD player, alarm 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OPSEG UGOVORA 

LOT 1 Jedan automobil 

LOT 2 Jedan automobil 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco kao pod I.1. - ocarinjeno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

15 dana po zaklju~ivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ovjerena izjava na sudu da ne podlije`u ograni~enjima po bilo kojoj to~ki ~lanka 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ovjereno rje{enje o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti, ne stariji od tri mjeseca 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    ponu|ena cijena, uvjeti i na~in pla}anja    30% 

    b)    tehni~ke karakteristike i kvaliteta automobila    25% 

    c)    garancija    10% 

    d)     servis i rezervni dijelovi    25% 

    e)    popusti i ostale pogodnosti    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

U skladu sa ~lankom 20. NPZ 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima u zgradi Uprave za inspekcijske poslove, Obilaznica bb, prizemlje, prostorija br. 8, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati. Uplata se vr{i na depozitni ra~un @upanije Zapadnohercegova~ke kod Zagreba~ke banke broj: 3380002200004013, vrsta prihoda broj: 722631, {ifra op}ine broj: 054, prora~unska organizacija: broj: 2201001, u svrhu doznake: Za tender. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja - do 26. lipnja 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OSIGURATI 

Do 90 dana od otvaranja ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

26. lipnja 2006. godine 

U zgradi Uprave za inspekcijske poslove, [iroki Brijeg, Obilaznica bb, prizemlje, prostorija br. 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Javno otvaranje pristiglih ponuda odr`at }e se dana 26. lipnja 2006. godine u 12,00 sati. 

Otvaranju pristiglih ponuda mo`e biti nazo~an po jedan ovla{teni predstavnik od strane ponuditelja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove vezano za sudjelovanje ponuditelja u postupku javnog nadmetanja. 

Naru~itelj zadr`ava pravo da kod odabira prihvati u potpunosti ili djelomi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obvezi objasniti razloge takve odluke. 

(1-11-6580-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA
OP]INA [IROKI BRIJEG
JAVNA USTANOVA "COMING"
[IROKI BRIJEG 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Javna ustanova Coming 

Kontakt osoba: Dragan Pavkovi} 

Adresa: Trg Gojka [u{ka 3A 

Po{tanski broj: 88220 

Grad: [iroki Brijeg 

Identifikacijski broj: 4272015550001 

Telefon: 039/704-837 

Fax: 039/705-582 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak za nabavku i ugradnju vodovodnog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Strojarski dio crpne stanice Jare (s dijelom
        gra|evinskih radova) 

LOT 2    Nabava elektrodijelova za crpnu stanicu Jare 

LOT 3    Nabava fazonskih komada i armatura 

LOT 4    Nabava PEHD vodovodnih cijevi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, za nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Garancija banke na iznos 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Rok trajanja garancije banke mora biti 60 dana od dana otvaranja ponude 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Garancija banke u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, za kvalitetu izvedenih radova ili isporu~enih roba ukoliko se istom dodijeli ugovor 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Povrat garancije }e se izvr{ti u skladu s ~lankom 19. NPZ i odredbama ugovora. Povrat }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je ugovor sklopljen. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. stavak 1. to~ke a. do g. ZJN 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o pla}enim poreznim obvezama, ne stariji od 3 mjeseca 

Prilo`eni dokumenti mogu biti i ovjerene fotokopije ali ne starije od 3 mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    odgovaraju}a bankovna pisma ili dokaz o postojanju odgovaraju}eg osiguranja od profesionalnog rizika 

-    izjava o ukupnom prometu dobavlja~a ili prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za razdoblje od posljednje dvije godine 

-    bilanca uspjeha za razdoblje od posljednje dvije godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Za LOT 1 i za LOT 2: 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    80% 

    2)    uvjeti pla}anja    10% 

    3)    referenc lista    10% 

Za LOT 3 i za LOT 4 

-    najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Nema 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u prostorijama J.U. Coming, Trg Gojka [u{ka 3A, [iroki Brijeg od 29. 5. 2006. godine uz dostavu uplatnice u iznosu od 100 KM za svaki lot pojedina~no, na ‘irora~un broj 3382202200675240 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. ili na blagajni J.U. Coming. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 039/704-837. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 26. 6. 2006. godine do 10 i 30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

60 dana od podno{enja ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 26. 6. 2006. godine, za LOT 1 u 11,00 sati, za LOT 2 u 11,30 sati, za LOT 3 u 12,00 sati, za LOT 4 u 12,30 sati u prostorijama J.U. Coming, Trg Gojka [u{ka 3A, [iroki Brijeg. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente ne}e biti razmatrane. 

Ugovorno tijelo ne snosi tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredbi ~lanka 12. ZJN BiH i pri tomu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima, niti je obvezan pojasniti razloge takvog postupanja. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom primatelja i sa naznakom "PONUDA ZA LOT BROJ ______ - NE OTVARAJ" dostaviti na adresu Trg Gojka [u{ka 3A, [iroki Brijeg. 

(1-11-6583-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZE-DO KANTON, MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\ENJE, PROMET I KOMUNIKACIJE I
ZA[TITU OKOLINE
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZE-DO kanton, Ministarstvo za prostorno ure|enje, promet i komunikacije i za{titu okoline 

Kontakt osoba: Kova~ Rasim 

Adresa: Ku~ukovi}i 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218342030009 

Telefon: 245-646 

Fax: 244-786 

E-mail: zedompik@bih.net.ba 

Internet adresa: www.zdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Rekonstrukcija dionice ceste Tr{}e - Ponijeri 

LOT 2    Izgradnja gra|evinskih objekata (potporni zidovi) na
        trasi ceste Tr{}e - Ponijeri 

LOT 3    Rekonstrukcija dionice regionalne ceste Zavidovi}i -
        Kamenica 

LOT 4    Izgradnja gra|evinskih objekata (potporni zidovi) na
        trasi regionalne ceste Zavidovi}i - Kamenica 

LOT 5    Rekonstrukcija dionice lokalne ceste Medakovo -
        [ije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Ugovor o rekonstrukciji ceste Tr{}e - Ponijeri 

LOT 2    Ugovor o izgradnji gra|evinskih objekata (potporni
        zidovi) na cesti Tr{}e - Ponijeri 

LOT 3    Ugovor o rekonstrukciji dionice regionalne ceste
        Zavidovi}i - Kamenica 

LOT 4    Ugovor o izgradnji gra|evinskih objekata na trasi
        regionalne ceste Zavidovi}i - Kamenica 

LOT 5    Ugovor o rekonstrukciji dionice lokalne ceste
        Medakovo - [ije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1 - 1.800.000,00 KM 

LOT 2 - 300.000,00 KM 

LOT 3 - 1.350.000,00 KM 

LOT 4 - 750.000,00 KM 

LOT 5 - 830.000,00 KM 

Procijenjena vrijednost je bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 i LOT 2 Op}ina Kakanj 

LOT 3 i LOT 4 Op}ina Zavidovi}i 

LOT 5 Op}ina Te{anj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rokovi za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 - 120 dana od dodjele ugovora, rok za LOT 5 - 60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos garancije za izvr{enje ugovora je 5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH i prema uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji, ponu|a~ se odbija ako ne dostavi slijede}e dokaze: 

-    da nje pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka 

-    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije dostavljanja ponude 

-    da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od pet godina prije dostavljanja ponude 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za zdravstveno i penzioni osiguranje 

-    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija, a sva detaljnija poja{njenja za dokaznu dokumentaciju su data u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za period od tri finansijske godine ili za manji period ako je ponu|a~ registrovan prije manje od tri godine 

-    izjava o ukupnom prometu ponu|a~a u dijelu koji je predmet javnog poziva, za peirod od tri finansijske godine ili za manji period ako je ponu|a~ registrovan prije manje od tri godine 

-    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda o solventnosti ponu|a~a 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    listu radova iz oblasti koja je predmet poziva, a koji su izvr{eni tokom posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednostima i investitorima tj. specificirati vrijednosne iznose, datume, mjesto radova i naziv investitora; minimalna vrijednost okon~anih radova iz predmetne oblasti treba da je 1.000.000 KM za lotove 1, 3 i 5, odnosno 200.000 KM za lotove 2 i 4. 

-    kadrovska struktura - obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i rukovode}eg osoblja, a naro~ito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih radova 

-    izjavu o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine, s tim da ponu|a~ ima uposleno najmanje 50 osoba kao stalno osoblje u posljednje tri godine (LOT 1, 3 i 5), odnosno najmanje 30 osoba za LOT 2 i 4 

-    izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti ponu|a~a za izvr{enje konkretnih radova uz dostavu dokaza o vlasni{tvu opreme neophodne za izvr{enje predmetnih poslova (za lotove 1, 3 i 5 - asfaltna baza, fini{er, valjci, grejder, rovokopa~ i dr., a za lotove 2 i 4 - betonara, mikseri i druga oprema) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o namjeni anga`mana podizvo|a~a i obimu posla koji }e se dati podizvo|a~u da se anga`uju podizvo|a~i i obimu posla koji }e se dati podizvo|a~ima 

-    garancija za izvedene radove - za kandidovani lot 

-    rok za izvo|enje radova - za kandidovani lot 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    85% 

    2)    profesionalna sposobnost    u~e{}e    5% 

    3)    tehni~ka sposobnost    u~e{}e    5% 

    4)    kadrovska sposobnost    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 6. 2006. godine do 15 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju - za kandidovani lot iznosi 200 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 6. 2006. godine do 15 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 6. 2006. godine u 16 sati 

Zenica, adresa kao pod I.1. sala 301 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un ZE-DO kantona 1340100000001672, bud`etska organizacija 1901001, vrsta prihoda 722631. 

Ponude dostavljati u zape~a}enoj koverti na protokol ZE-DO kantona u ul. Ku~ukovi}i 2, sa naznakom "Ponuda - ne otvarati". 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz prethodno predo~enje ovla{tenja. 

Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

(1-11-6584-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ELEKTROPRIVREDA RS
JP HE NA TREBI[NJICI A.D.
TREBINJE 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprivreda RS, JP HE na Trebi{njici A.D. 

Kontakt osoba: Miroslav Duka 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-261 

Fax: 059/260-782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Elektroprivreda RS 

JP HE na Trebi{njici AD 

Trebinje, RS/BiH 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Elektroprivreda RS 

JP HE na Trebi{njici A.D. 

Kancelarija broj 47 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprivreda RS 

JP HE na Trebi{njici A.D. 

Protokol, kancelarija broj 15 

Luke Vukalovi}a 2 

Trebinje, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-AUTD/05. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova za vozni park Preduze}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumenaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Trebinje, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon dodjele ugovora, a zavr{ava u roku od 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za izvr{enje ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~/pravno lice registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPO