novi_oglasi2003.JPG

Godina X
Utorak, 18. 4. 2006. godine 

Broj/Broj
30 

Godina X
Utorak, 18. 4. 2006. godine
 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja zemlji{noknji`nih referenata u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A2, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33, a u vezi sa ~lanom 28. st. 1, 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje zemlji{noknji`nih refere- nata u Bosni i Hercegovini  

    Udru`ewe zemqi{nokwi`nih refe- renata u Bosni i Hercegovini  

    Udruga zemlji{noknji`nih referenata u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv je UZKR BiH, UZKR BiH, UZKR BiH 

    Sjedi{te Udru`enja je Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A2. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-377/05, knjiga Registra I, dana 15. 12. 2005. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja regis- trovano Udru`enje ima slobodu djelo- vanja na cijelom podru~ju Bosne i Her- cegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj re- gistrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja su: 

O b r a z l o ` e n je 

Udru`enje zemlji{noknji`nih referena- ta u Bosni i Hercegovini podnijelo je za- htjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde dana 29. 11. 2005. godine. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Udru`enja, Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uvjeti za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministar- stva u tri primjerka. 


Broj RU-377/05
15. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-154/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercego- vine, rje{avaju}i po zahtjevu Handicap international, Sarajevo, ulica Hakije Kulenovi}a broj 22, Bosna i Hercegovina, za promjenu upisa u Registar, na osnovu ~lana 43. Zakona o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministar- stva pravde promjena u pogledu pro{i- renja aktivnosti u okviru registrovane djelatnosti i osobe ovla{tene za zastupa- nje i predstavljanje Ureda Handicap international u Bosni i Hercegovini. 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem RSMU 2/02-3, knjiga VII Re- gistra, dana 3. 2. 2006. godine, i to pro- {irena djelatnost na realizaciji provedbe protuminskih akcija, i umjesto dosa- da{nje ovla{tene osobe za zastupanje i predstavljanje Ureda Michael Parker upisana je 

O b r a z l o ` e n j e 

Ured Handicap international u Bosni i Hercegovini, upisan u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod ovog Ministarstva, pod brojem RSMNO 2/02, knjiga VII Registra, dana 19. 12. 2002. godine podnio je zahtjev za prom- jenu upisa u Registar u pogledu pro{irenja aktivnosti u okviru registrirane djelatnosti i osobe ovla{tene za zastupanje i predstav- ljanje Ureda. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uvjeti za promjenu upisa u Registar, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 01/6-165-1/02
3. februara
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-168/06) UPISI U REGISTAR PREDSTAVNI[TAVA STRANIH LICA U BiH 

Na osnovu ~lana 6. Odluke o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/03), i ~lana 193. Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/02), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i prijavu firme "PRIVREDNA KOMORA SRBI- JE", RESAVSKA 13-15, BEOGRAD, iz SRBIJE I CRNE GORE, donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR PREDSTAVNI[TAVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

1.    Upisuje se u Registar predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, pod rednim brojem RPSL-325/06, pred- stavni{tvo firme "PRIVREDNA KO- MORA SRBIJE", RESAVSKA 13-15, BEOGRAD, iz SRBIJE I CRNE GORE, sa slijede}im podacima 

    1.1. Naziv i sjedi{te osniva~a: 

    "PRIVREDNA KOMORA SRBIJE" RESAVSKA 13-15, BEOGRAD, SRBIJA I CRNA GORA 

    1.2. Sjedi{te predstavni{tva u Bosni i Hercegovini: 

    Isto~no Sarajevo, Vojvode Ratomira Putnika 38, TPC "Toma{evi}" 

    1.3. Poslovi predstavni{tva: 

    1.4. Osoba odgovorna za rad predstavni{tva: 

    ZORAN BOJOVI] (paso{ broj 000733399, SiCG) 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 

O b r a z l o ` e n j e 

Firma "PRIVREDNA KOMORA SRBIJE", RESAVSKA 13-15, BEO- GRAD, iz SRBIJE I CRNE GORE, podni- jela je ovom Ministarstvu prijavu za upis u Registar predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Ministarstvo je razmotrilo prijavu i ocijenilo da su ispunjeni svi uslovi propisani Odlukom o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, te odlu~ilo kao u dispozitivu. 

Taksa na Rje{enje je upla}ena u skladu sa ~lanom 8. stav 1 e. Odluke o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva mjeseca od dana prijema Rje{enja. 


Broj 02-1-19-4006/06
10. aprila
2006. godine
Sarajevo Ministar
Dragan Doko, s. r. 

(so-592-G/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercego- vine, rje{avaju}i po zahtjevu Ureda - ogranka sa poduredom u Bosni i Hercegovini strane pravne osobe EDUCAID iz Sarajeva, ulica Edhema Mulabdi}a broj 3, za promjenu upisa u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja, a na osnovu ~lana 43. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pravde promjena u pogledu osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Ureda - ogranka sa poduredom u Bosni i Hercegovini strane pravne osobe EDUCAID. 

2.    Promjena je upisana pod registarskim brojem RSMU-14/05-2, knjiga V Registra, dana 27. 2. 2006. godine, tako {to se umjesto dosada{nje ovla{tene osobe za zastupanje i predstavljanje Ureda Tommaso Grassi upisuje 

O b r a z l o ` e n je 

Glavni ured - ogranak sa poduredom u Bosni i Hercegovini strane pravne osobe EDUCAID, upisan u Registar V stranih i me|unarodnih udru`enja kod ovog Ministarstva, pod brojem RSMU-14/5, knjiga V Registra, dana 4. 5. 2005. godine, podnio je zahtjev za promjenu upisa u Registar u pogledu osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Ureda. 

Uvidom u dostavljenu dokumenta- ciju: Odluku broj 058/06 od 24. 1. 2006. godine, utvr|eno je da su ispunjeni uvjeti za upis promjene u Registar, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-50.1-54-2/05
27. februara
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-171/06) UPISI U REGISTAR 

Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Alojzija Gonzage iz Pe}nika, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETOG ALOJ- ZIJA GONZAGE iz Pe}nika u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 69/05, knjiga broj II, s danom 12. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svetog Alojzija Gonzage je u selu Pe}nik, 74470 Vukosavlje. 

3.    @upi svetog Alojzija Gonzage se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svetog Alojzija Gonzage je `upnik Mirko Iki}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-122-1/05
12. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-50/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Ivana Nepomuka, Rakitno, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. IVANA NEPOMUKA, Rakitno u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 132/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Ivana Nepomuka je 88245 Rakitno. 

3.    @upi sv. Ivana Nepomuka se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Ivana Nepomuka je fra Marinko Leko, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-236/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-133/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Ivana Krstitelja, Ru`i}i, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. IVANA KRSTI- TELJA, Ru`i}i, u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Minis- tarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 135/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Ivana Krstitelja je 88347 Ru`i}i. 

3.    @upi sv. Ivana Krstitelja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Ivana Krstitelja je fra Nikola Sup`evi}, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-239/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-136/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Poho|enja B. D. Marije, Zagorje, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA POHO\ENJA B. D. MARIJE, Zagorje u Registar za Kato- li~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercego- vine, pod registarskim brojem 148/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Poho|enja B. D. Marije je Zagorje, 88247 Vir. 

3.    @upi Poho|enja B. D. Marije se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Poho|enja B. D. Marije je don Ante Ivan~i}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-252/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-146/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Ane, Ljuti Dolac, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. ANE, Ljuti Dolac u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 119/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Ane je 88223 Ljuti Dolac. 

3.    @upi sv. Ane se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Ane je fra Radovan Vukoja, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-223/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-121/06) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45 stav 1 Zakona o administrativnoj slu`bi u Upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i ~lana 3 Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

1. Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju 

1.1.    Sekretar Ministarstva - 1 izvr{i- lac 

1.2.    Pomo}nik ministra za urbanizam i prostorno planirawe - 1 izvr{ilac 

1.3.    Pomo}nik ministra za stambeno-ko- munalne djelatnosti  i gra|evinar- stvo - 1 izvr{ilac 

1.4.    Pomo}nik ministra za za{titu `ivotne sredine - 1 izvr{ilac 

1.5.    Pomo}nik ministra za koordinaciju projekata i razvoj - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo nauke i tehnologije 

2.1.    Pomo}nik ministra za nauku u Sektoru nauke - 1 izvr{ilac 

2.2.    Pomo}nik ministra za tehnologiju u Sektoru tehnologije - 1 izvr{ilac 

2.3.    Sekretar Ministarstva - 1 izvr{i- lac 

3. Ministarstvo prosvjete i kulture 

3.1.    Pomo}nik ministra u Resoru kulture - 1 izvr{ilac 

3.2.    Na~elnik Odjeqewa republi~ke prosvjetne inspekcije - 1 izvr{ilac 

4. Republi~ka uprava civilne za{tite 

4.1.    Na~elnik Regionalnog centra Civilne za{tite Doboj - 1 izvr{ilac 

5. Republi~ki zavod za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog naslije|a 

5.1.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove  u Odjeqewu za zajedni~ke poslove - 1 izvr{ilac 

II. Opis poslova 

1.1. Sekretar Ministarstva rukovodi Sekretarijatom Ministarstva, a naro- ~ito upravqa Sekretarijatom, koordi- nira rad stru~nog kolegija, koordinira i tehni~ki uskla|uje rad osnovnih i unutra{wih organizacionih jedinica u Ministarstvu, predla`e plan rada Ministarstva po dobijawu planova, sektora i republi~kih upravnih organi- zacija i stara se o wegovom izvr{ewu. Stara se o stawu kadrova u Ministarstvu i predla`e planove stru~nog usavr{a- vawa i osposobqavawa slu`benika, organizuje saradwu Ministarstva sa ostalim organima, te obavqa i druge poslove koje mu povjeri Ministar. Za svoj rad odgovara Ministru. 

1.2. Pomo}nik ministra za urbanizam i prostorno planirawe rukovodi radom Sektora za urbanizam i prostorno planirawe, obavqa najslo`enije poslo- ve iz djelokruga Sektora, vr{i druge poslove utvr|ene Zakonom i Uredbom o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Upravi Republike Srpske, odgovara za kori{- }ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa u Sektoru i supotpisuje akte iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, te obavqa druge poslove koje odredi ministar.  

1.3. Pomo}nik ministra za stambeno-ko- munalne djelatnosti i gra|evinarstvo rukovodi radom Sektora za stambe- no-komunalne djelatnosti i gra|evinar- stvo, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga Sektora, vr{i druge poslove utvr|ene Zakonom i Uredbom o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistemati- zaciju radnih mjesta u Upravi Republike Srpske, odgovara za kori{}ewe finan- sijskih, materijalnih i qudskih resursa u Sektoru i supotpisuje akte iz djelo- kruga organizacione jedinice kojom rukovodi, te obavqa druge poslove koje odredi ministar. 

1.4. Pomo}nik ministra za za{titu `ivotne sredine rukovodi radom Sekto- ra za za{titu `ivotne sredine, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga Sek- tora, vr{i druge poslove utvr|ene Zako- nom i Uredbom o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Upravi Republike Srpske, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa u Sektoru i supotpisuje akte iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, te obavqa druge poslove koje odredi Ministar. 

1.5. Pomo}nik ministra za koordinaciju projekata i razvoj rukovodi radom Sektora za koordinaciju projekata i razvoj, obavqa najslo`enije poslove iz djelokruga Sektora, vr{i druge poslove utvr|ene Zakonom i Uredbom o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistemati- zaciju radnih mjesta u Upravi Republike Srpske, odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa u Sektoru i supotpisuje akte iz djelokruga organizacione jedinice kojom rukovodi, te obavqa druge poslove koje odredi ministar.  

2.1. Pomo}nik ministra za nauku ruko- vodi radom Sektora za nauku, koordi- nira rad na izradi strategije nau~nog razvoja; priprema nacrt rada i programa rada Sektora; priprema nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti rada Sektora; predla`e nacrt buxeta za Sektor; prip- rema informativno-analiti~ke materi- jale iz oblasti rada Sektora; raspore|uje poslove na neposredne izvr{ioce; pru`a stru~nu pomo} neposrednim izvr{iocima; obezbje|uje blagovremeno, zakonito i stru~no vr{ewe svih poslova iz nadle`nosti Sektora; izra|uje izvje{taj o radu Sektora; utvr|uje mjere raz- voja-unapre|ewa rada Sektora; odgovara za kori{}ewe finansijskih, materijal- nih i qudskih resursa Sektora, obavqa i druge poslove koje mu povjeri ministar, supotpisuje akte iz djelokruga Sektora; za svoj rad odgovara ministru. 

2.2. Pomo}nik ministra za tehnologiju u Sektoru tehnologije rukovodi radom Sektora; organizuje, koordinira i obav- qa najslo`enije poslove iz rada Sek- tora; prati i analizira stawe u podru~ju tehnologije, tehnolo{kog razvoja, ino- vacija, predla`e smjernice za utvr|i- vawe razvojne politike i strategiju tehnolo{kog razvoja; priprema nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti rada Sektora, priprema plan i program rada Sektora; predla`e nacrt bud`eta za Sektor; obezbje|uje zakonito, blagovre- meno i stru~no vr{ewe svih poslova iz nadle`nosti Sektora; priprema anali- ze, informacije i izvje{taje o radu Sek- tora; odgovara za kori{}ewe finansij- skih, materijalnih i qudskih resursa Sektora; obavqa i druge poslove utvr|e- ne zakonom i poslove koje mu povjeri ministar; supotpisuje akta iz djelokruga Sektora; za svoj rad odgovara ministru. 

2.3. Sekretar Ministarstva rukovodi Sekretarijatom ministarstva, koordi- nira radom ministarstva s ciqem da obezbijedi zakonitost, transparen- tnost, javnost, odgovornost, efikasnost, blagovremenost, ekonomi~nost i profe- sionalnu nepristrasnost u vr{ewu poslova i zadataka u Ministarstvu; koordinira rad rukovode}ih dr`avnih slu`benika u pogledu planirawa poslova i zadataka Ministarstva; prati ostvarivawe tih planova; izvje{tava ministra o svim pitawima od zna~aja za rad Ministarstva; u~estvuje u pripremi nacrta buxeta; obezbje|uje saradwu ministarstva i wegovih organizacionih jedinica sa drugim organima i institu- cijama; stara se o stawu kadrova u Ministarstvu i predla`e planove stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa dr`avnih slu`benika; odgovoran je za efikasno i racionalno kori{}ewe finansijskih, materijalnih i qudskih resursa Ministarstva; podnosi izvje{taj o radu Ministarstva; za svoj rad odgovara ministru. 

3.1. Pomo}nik ministra u Resoru kul- ture rukovodi osnovnom organizacio- nom jedinicom - Resorom, koordinira rad na izradi kulturne politike i stra- tegija razvoja kulture, predla`e bud`et za Resor kojim rukovodi, predla`e plan rada i podnosi izvje{taj o radu, prip- rema programe i sporazume kulturne saradwe, raspore|uje poslove na poje- dine izvr{ioce, pru`a stru~nu pomo} izvr{iocima za obavqawe poslova iz djelokruga Resora, ostvaruje neposrednu saradwu sa institucijama iz nadle`nos- ti Resora i sredstvima javnog infor- misawa, obezbje|uje blagovremeno, zakonito i pravilno obavqawe poslova iz djelokruga Resora, odgovaran je za kori{tewe finansijskih, materijalnih i bud`etskih sredstava Resora, obavqa i druge poslove po nalogu ministra, za svoj rad odgovara ministru, stepen slo`e- nosti poslova: najslo`eniji poslovi iz djelokruga Resora. 

3.2. Na~elnik Odjeqewa republi~ke prosvjetne inspekcije rukovodi radom republi~ke prosvjetne inspekcije, koor- dinira i kontroli{e rad prosvjetne inspekcije, obavqa inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i op{tih akata u djelatnostima pred{kol- skog, osnovnog obrazovawa i vaspitawa, sredweg obrazovawa, primjenu nastavnih planova i programa, rje{ava zahtjeve stranaka, obavqa poslove glavnog repub- li~kog prosvjetnog inspektora u skladu sa zakonom, obavqa i druge poslove u oblasti obrazovawa u skladu sa Zakonom o prosvjetnoj inspekciji i drugim zakonima i podzakonskim aktima u oblasti prosvjete, kao i po nalogu pomo}nika ministra, za svoj rad neposredno odgovara pomo}niku minis- tra, stepen slo`enosti poslova: najslo- `eniji poslovi iz djelokruga Odjeqewa. 

4.1. Na~elnik Regionalnog centra Civilne za{tite Doboj rukovodi radom Centra; u~estvuje u izradi svih planskih dokumenata Republi~ke uprave; u~estvuje u izradi zakona, podzakonskih akata, uputstava i drugih materijala iz oblasti civilne za{tite; izra|uje planove civilne za{tite na nivou regije; aktivno u~estvuje u sanirawu posqedica prirodnih i drugih nesre}a i dostavqa izvje{taje o prirodnim i drugim nesre}ama na regiji; prati stawe uvezanosti i funkcionisawa sistema civilne za{tite; izra|uje planske dokumente iz oblasti civilne za{tite na podru~je regije za koju je organizovano odjeqewe; koordinira i usmjerava rad op{tinskih organa i slu`bi na izradi planskih dokumenata, daje im instrukcije i pru`a stru~nu pomo}; sara|uje sa: na~el- nicima op{tina i op{tinskim slu`bama civilne za{tite, organima, organizaci- jama, slu`bama i privrednim dru{tvima od posebnog zna~aja za civilnu za{titu na teritoriji regije u ciqu koordiniranog i uzajamnog rada, prikupqawa i razmjene podataka i informacija kao i realizacije mjera i zadataka iz oblasti civilne za{tite; priprema i izra|uje izvje{taje i analize iz djelokruga svog rada, prati stawe popune jedinica i {tabova civilne za{tite na teritoriji regije, kao i stawe obu~enosti i osposobqenosti i preduzima potrebne mjere po svim pitawima; dostav- qa izvode iz procjene odgovaraju}ih planskih i drugih dokumenata op{tinama na podru~ju regije; odgovara za blago- vremeno stru~no i zakonito obavqawe poslova iz djelokruga svoga rada; vr{i inspekcijski nadzor iz svoje nadle`nosti; vr{i i druge poslove po nalogu pomo}nika direktora za organizaciju, planirawe i obuku i za svoj rad odgovoran je pomo}niku direktora za organizaciju, planirawe i obuku. 

5.1 Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove prati zakone i druge propise, u~estvuje u postupku predlagawa i prip- reme izmjene zakona i drugih propisa u vezi sa za{titom kulturnih dobara, starawe o primjeni odgovaraju}ih me|unarodnih konvencija, sprovo|ewe upravnog postup- ka, izrada rje{ewa i drugih akata u upravnom postupku, obrada `albi u upravnom postupku, izrada krivi~nih i prekr{ajnih prijava, prikupqawe katastarske i druge pravne dokumentacije o kulturnim dobrima, izrada prijedloga mi{qewa koja Zavod izdaje na osnovu zakona, izrada podnesaka nadle`nim organima radi za{tite kulturnih dobara i sprovo|ewa zakona, predlagawe mjera nadle`nim organima Zavoda, zastupawe Zavoda na sudu i pred drugim organima po posebnom ovla{}ewu, saradwa sa vlasnicima i korisnicima kulturnih dobara u ciqu wihove adekvatne za{tite, davawe informacija strankama u vezi sa pravnom za{titom kulturnih dobara; vo|ewe personalnih poslova (radni odnosi, penzijsko, zdravstveno, socijalno osigurawe i sli~no), vo|ewe personalnih dosijea, evidencije u vezi sa radom i kancelarijskim poslovawem, planirawe i vo|ewe mjera bezbjednosti i za{tite za slu~aj vanrednih prilika, koordinira rad tehni~kog sekretara, domara, kurira, ~uvara, te ostalog pomo}nog osobqa i obavqa druge poslove po nalogu direktora. 

III. Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos: 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposob- nost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.4. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.5. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.2

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 4.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 5.1. 

IV 

Svi kandidati koji ispuwavaju op- {te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumi- jeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Vladike Platona bb(iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. 

Rok za podno{ewe prijave te~e od dana objavqivawa u Dnevnom listu "Glas Srpske". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VI 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-472-a-G/06) 


VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ovlastima datim ~lanom 17. ta~ka 30. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 25/04), te ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqwem tekstu: Savjet) objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENA MJESTA STRU^NIH SARADNIKA 

U op{tinskim/osnovnim sudovima br. ALL SSO406 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Bawoj Luci 

15 

Osnovni sud u Prwavoru 

1 

Osnovni sud u Novom Gradu/Bos. Novom 

1 

Osnovni sud u Prijedoru 

2 

Osnovni sud u Gradi{ci/Bos. Gradi{ci 

1 

Osnovni sud u Kotor Varo{u  

1 

Osnovi sud u Srebrenici  

1 

Osnovni sud u Zvorniku  

1 

Osnovni sud u Bijeqini  

3 

Osnovni sud u Derventi  

2 

Osnovni sud u Doboju  

3 

Osnovni sud u Tesli}u  

1 

Osnovni sud u Modri~i 

1 

Osnovni sud u Trebiwu  

2 

Osnovni sud u Vi{egradu  

1 

Osnovni sud u Vlasenici  

1 

Osnovni sud u Sokocu  

2 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op{tinski sud u Biha}u 

3 

Op{tinski sud u Bosanskoj Krupi 

1 

Op{tinski sud u Cazinu 

2 

Op{tinski sud u Sanskom Mostu 

1 

Op{tinski sud u Velikoj Kladu{i 

2 

Op{tinski sud u Ora{ju 

2 

Op{tinski sud u Gra~anici 

2 

Op{tinski sud u Grada~cu 

3 

Op{tinski sud u Kalesiji 

1 

Op{tinski sud u Tuzli 

9 

Op{tinski sud u @ivinicama 

4 

Op{tinski sud u Kakwu 

1 

Op{tinski sud u Te{wu 

3 

Op{tinski sud u Visokom 

4 

Op{tinski sud u Zavidovi}ima 

3 

Op{tinski sud u Zenici 

7 

Op{tinski sud u @ep~u 

1 

Op{tinski sud u Gora`du 

1 

Op{tinski sud u Travniku 

4 

Op{tinski sud u Bugojnu 

2 

Op{tinski sud u Kiseqaku 

2 

Op{tinski sud u Mostaru 

4 

Op{tinski sud u Kowicu 

2 

Op{tinski sud u ^apqini 

2 

Op{tinski sud u [irokom Brijegu 

1 

Op{tinski sud u Qubu{kom 

2 

Op{tinski sud u Sarajevu 

28 

Op{tinski sud u Livnu 

4 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Zakon): 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti pri- javni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u ulici Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH, entitetskim ministarstvima pravde, kantonalnim i okru`nim sudovima, kan- tonalnim i okru`nim tu`ila{tvima kao i op{tinskim i osnovnim sudovima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavquje za stru~nog saradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavqenog konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet ne moraju dostavqati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika, popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.  

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na osnovu wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 

___________________ 


VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

U skladu sa ovlastima datim ~lanom 17. ta~ka 30. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 25/04), te ~lana 4. stav 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lana 4. stav 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljnjem tekstu: Vije}e) objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENA MJESTA STRU^NIH SARADNIKA 

U op}inskim/osnovnim sudovima br. ALL SSO406 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Banjoj Luci 

15 

Osnovni sud u Prnjavoru 

Osnovni sud u Novom Gradu/Bos. Novom 

Osnovni sud u Prijedoru 

Osnovni sud u Gradi{ci/Bos. Gradi{ci 

Osnovni sud u Kotor Varo{u 

Osnovi sud u Srebrenici 

Osnovni sud u Zvorniku 

Osnovni sud u Bijeljini 

Osnovni sud u Derventi 

Osnovni sud u Doboju 

Osnovni sud u Tesli}u 

Osnovni sud u Modri~i 

Osnovni sud u Trebinju 

Osnovni sud u Vi{egradu 

Osnovni sud u Vlasenici 

Osnovni sud u Sokocu 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op}inski sud u Biha}u 

Op}inski sud u Bosanskoj Krupi 

Op}inski sud u Cazinu 

Op}inski sud u Sanskom Mostu 

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

Op}inski sud u Ora{ju 

Op}inski sud u Gra~anici 

Op}inski sud u Grada~cu 

Op}inski sud u Kalesiji 

Op}inski sud u Tuzli 

Op}inski sud u @ivinicama 

Op}inski sud u Kaknju 

Op}inski sud u Te{nju 

Op}inski sud u Visokom 

Op}inski sud u Zavidovi}ima 

Op}inski sud u Zenici 

Op}inski sud u @ep~u 

Op}inski sud u Gora`du 

Op}inski sud u Travniku 

Op}inski sud u Bugojnu 

Op}inski sud u Kiseljaku 

Op}inski sud u Mostaru 

Op}inski sud u Konjicu 

Op}inski sud u ^apljini 

Op}inski sud u [irokom Brijegu 

Op}inski sud u Ljubu{kom 

Op}inski sud u Sarajevu 

28 

Op}inski sud u Livnu 

UVJETI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lanom 21. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon): 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH, entitetskim ministarstvima pravde, kantonalnim i okru`nim sudovima, kantonalnim i okru`nim tu`ila{tvima kao i op}inskim i osnovnim sudovima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnka potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavljuje za stru~nog saradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavljenog konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vije}e ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesta sudija, tu`ilaca i stru~nih saradnika, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove.  

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.  

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje.  

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

_________________

VISOKO SUDBENO I TU@ITELJSKO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE 

Sukladno ovlastima danim ~lankom 17. to~ka 30. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 25/04), te ~lanka 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 72/05) i ~lanka 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u RS ("Slu`beni glasnik RS", broj 115/05), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljnjem tekstu: Vije}e) objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENA MJESTA STRU^NIH SURADNIKA 

U op}inskim/osnovnim sudovima br. ALL SSO406 kako slijedi: 

REPUBLIKA SRPSKA 

Sud 

Broj 

Osnovni sud u Banjoj Luci 

15 

Osnovni sud u Prnjavoru 

Osnovni sud u Novom Gradu/Bos. Novom 

Osnovni sud u Prijedoru 

Osnovni sud u Gradi{ci/Bos. Gradi{ci 

Osnovni sud u Kotor Varo{u 

Osnovi sud u Srebrenici 

Osnovni sud u Zvorniku 

Osnovni sud u Bijeljini 

Osnovni sud u Derventi 

Osnovni sud u Doboju 

Osnovni sud u Tesli}u 

Osnovni sud u Modri~i 

Osnovni sud u Trebinju 

Osnovni sud u Vi{egradu 

Osnovni sud u Vlasenici 

Osnovni sud u Sokocu 

FEDERACIJA BiH 

Sud 

Broj 

Op}inski sud u Biha}u 

Op}inski sud u Bosanskoj Krupi 

Op}inski sud u Cazinu 

Op}inski sud u Sanskom Mostu 

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

Op}inski sud u Ora{ju 

Op}inski sud u Gra~anici 

Op}inski sud u Grada~cu 

Op}inski sud u Kalesiji 

Op}inski sud u Tuzli 

Op}inski sud u @ivinicama 

Op}inski sud u Kaknju 

Op}inski sud u Te{nju 

Op}inski sud u Visokom 

Op}inski sud u Zavidovi}ima 

Op}inski sud u Zenici 

Op}inski sud u @ep~u 

Op}inski sud u Gora`du 

Op}inski sud u Travniku 

Op}inski sud u Bugojnu 

Op}inski sud u Kiseljaku 

Op}inski sud u Mostaru 

Op}inski sud u Konjicu 

Op}inski sud u ^apljini 

Op}inski sud u [irokom Brijegu 

Op}inski sud u Ljubu{kom 

Op}inski sud u Sarajevu 

28 

Op}inski sud u Livnu 

UVJETI 

Podnositelj prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon): 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal izravno u uredu Vije}a, u ulici Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH, entitetskim ministarstvima pravde, kantonalnim i okru`nim sudovima, kantonalnim i okru`nim tu`iteljstvima kao i op}inskim i osnovnim sudovima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Na obrascu za mjesta sudaca, tu`itelja i stru~nih suradnika potrebno je nazna~iti da se kandidat prijavljuje za stru~nog suradnika u jedan ili vi{e gore navedenih sudova kao i broj objavljenog natje~aja. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koju razinu u sudovima ili tu`iteljstvima u BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obvezni su dostaviti obrazac za mjesta sudaca, tu`itelja i stru~nih suradnika, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci kao i prosje~nu ocjenu ostvarenu za vrijeme studija u formi propisanoj i ovjerenoj od nadle`ne obrazovne ustanove.  

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.  

Natje~aj je otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH".  

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od ogla{enih. 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na temelju spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na temelju imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

(so-448-a-G-06) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta, pod brojem P-444/05-I, vodi se parni~ni postupak po tu`bi tu`ilaca [e}erbegovi} ro|. \apo Aide i mldb. Ku~ukali} Azre iz Br~kog, zastupane po punomo}niku Bogdanovi} Zoranu, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Ku~ukali} Elvira iz Br~kog, a radi utvr|enja zakonskog nasljednog dijela. 

Tu`enom Ku~ukali} Elviru iz Br~kog postavlja se privremeni zastupnik Vukovi} Jovan, advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik sve dok mu organ starateljstva ne postavi zakonskog zastupnika. 

(so-602/06) LIKVIDACIJE 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje, broj 096-0-Reg-06-000250, od 4. 4. 2006. godine, koje sadr`i sljede}e podatke 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "TELA" Br~ko Distrikt, Ulice 112, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu Rje{enjem broj D-1864/02 od 19. 12. 2002. godine, mat. reg. broj 1-603, prestaje sa radom sa 23. 2. 2006. godine, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 23. 2. 2006. godine, a po prijedlogu osniva~a. Osniva~i Santovac Zdenko iz Ulica 118 i Sadri} Franjo iz Ulica 112 preuzimaju obavezu da isplate sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(so-587/06) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo inostranih poslova putem diplomatsko - konzularnih predstavni{tava ogla{ava neva`e}im slijede}e putne isprave 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ br. 3368492, izdat 24. 9. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u, na ime DRAGANA PEULI], JMB 2204964108538 

b)    paso{ br. 3365932, izdat 29. 8. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u,na ime ZORAN TE[I], JMB 0101971183897 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a)    paso{ br.4684087, izdat 12. 4. 2004. u PU Zenica, na ime AMIR HOD@I], JMB 0711971190020 

b)    paso{ br. 4069187, izdat 12.12. 2002. u PU Biha}, na ime IBRO VELI], JMB 0212959113839 

c)    paso{ br. 4335293, izdat 8. 5. 2003. u PU Biha}, na ime INDIRA HIRKI], JMB 2905966117478 

3. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ br.4121652, izdat 12. 5. 2003. u GK BiH [tutgart, na ime NED@IB OSMANOVI], JMB 2211980183910 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a)    paso{ br. 3511781, izdat 12.11. 2002. u MUP-u Kantona Sarajevo, na ime MEMSO AGOVI], JMB 0801971130000 

b)    paso{ br. 3782755, izdat 1.10.2001. u PU Srebrenik, na ime AMIRA [ABI], JMB 2008981186360 

c)    paso{ br. 4123589, izdat 17. 4. 2003. u Ambasadi BiH u Bernu, na ime DESANKA SAVI], JMB 2502959188893 

d)    paso{ br. 4460381, izdat 3. 9. 2003. u Ambasadi BiH u Bernu, na ime ADNAN TURSUNOVI], JMB 0605986181503 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a)    paso{ br. 3406627, izdat 20. 11. 2002. u GK BiH u Milanu, na ime AMIRA HELEG, JMB 0101971176238 

b)    paso{ br. 3405717, izdat 23. 10. 2001. u GK BiH u Milanu, na ime ROMANO HALILOVI], JMB 1506981140014 

c)    paso{ br. 4921808, izdat 11. 8. 2005. u Banjoj Luci, na ime DENIS VRBICA, JMB 0412972100044 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Camberi: 

a)    paso{ br. 4360880, izdat 22. 5. 2003. u CJB Banja Luka, na ime DRAGOSLAV [KORI], JMB 0209979163319 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ br. 4990988, izdat 2. 2. 2006. u CJB Prijedor, na ime MIROSLAV TREBOVAC, JMB 1909980160000 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a)    paso{ br. 0551658, izdat 29. 3. 2000. u PU Zvornik, na ime DRAGAN STOJI], JMB 3009973183905 

b)    paso{ br.1827099, izdat 21.12.1999. u PU Srebrenik, na ime ARIFA MUMINOVI], JMB 0503970188128 

c)    paso{ br. 1631248, izdat 6. 8.1999. u Ambasadi BiH u Berlinu, na ime LUKA JURKI], JMB 0612952121273 

d)    paso{ br. 1631247, izdat 6. 8. 1999. u Ambasadi BiH u Berlinu, na ime KATA JURKI], JMB 2605954126257 

e)    paso{ br. 4323708, izdat 21. 5. 2003. u PU Doboj Istok, na ime MEHMED HAD@I], JMB 0505966120007 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu: 

a)    paso{ br. 4706679, izdat 22.11. 2004. u MUP-u Tuzla, na ime SANDRA KARI], JMB 0403981185010 

b)    paso{ br. 3762270, izdat 29. 1. 2002. u MUP-u Lukavac, na ime IBRAHIM KARI], JMB 1611977182673 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a)    paso{ br. 3970396, izdat 16. 7. 2002. u PU Sapni, na ime SABIT DELI], JMB 3005969183903 

b)    paso{ br. 3973102, izdat 16. 7. 2002. u PU Sapna, na ime HURIJA DELI], JMB 0501973187219 

c)    paso{ br. 4017551, izdat 13. 9. 2002. u PU @ivinice, na ime MERSIHA ALIMANOVI], JMB 2208978187398 

d)    paso{ br. 3637178, izdat 10. 8. 2001. u Doboju, na ime JELENA NIKI], JMB 0306975187685 

e)    paso{ br. 3653299, izdat 1. 2. 2002. u Doboju, na ime STOJAN NIKI], JMB 1607969182675 

f)    paso{ br. 3759041, izdat 4. 12. 2001. u Tuzli, na ime VAHIDA ZEHI], JMB 1005983185857 

g)    paso{ br. 4504920, izdat 18.10. 2003. u Sarajevu, na ime ILIJA KNE@EVI], JMB 2304952174351 

h)    paso{ br. 4841305 , izdat 27. 9. 2004. u Sarajevu, na ima BESIM HALILOVI], JMB 2704986170078 

i)    paso{ br. 3437714, izdat 4. 12. 2001. u Ambasadi BiH u [tokholmu, na ime DAMIR JA@I], JMB 0807969172659 

j)    paso{ br. 3868309, izdat 3. 7. 2002. u Zvorniku na ime DARKO SAVI], JMB 2811984183890 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu: 

a)    paso{ br. 3393047, izdat 19.12. 2002. u Ambasadi BiH u Zagrebu, na ime SEMIR \ELDUM, JMB 1212964121576 

b)    paso{ br. 4653086, izdat 7. 12. 2004. u Ambasadi BiH u Zagrebu, na ime ARNES KARABEGOVI], JMB 0712988123587 

(so-433-a-G-06)