novi_oglasi2003.JPG

Godina X
Utorak, 28. 3. 2006. godine
 

Broj/Broj
22 

Godina X
Utorak, 28. 3. 2006. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Herce- govine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja in`enjera prometa i djelatnika u prometu u Bosni i Hercegovini, Mostar, ulica Kneza Domagoja bb, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fonda- cijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje in`enjera prometa i djelat- nika u prometu u Bosni i Hercegovini  

    Udru`ewe in`ewera prometa i djelat- nika u prometu u Bosni i Hercegovini  

    Udruga in`enjera prometa i djelat- nika u prometu u Bosni i Hercegovini 

    Naziv udru`enja na engleskom jeziku je: Association of Traffic and Transport Engineers of Bosnia and Herzegovina. 

    Skra}eni naziv je: PROMETING, PROMETING, PROMETING. 

    Skra}eni naziv na engleskom jeziku je ATTEBH. 

    Sjedi{te Udru`enja je Mostar, ulica Kneza Domagoja bb. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-344/05, knjiga Registra I, dana 12. 9. 2005. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak udruge su dvije strelice, zelena lijeva i crvena desna, su~eljene u suprotnim smjero- vima koje se doti~u desnim bo~nim stranicama. Ispod njih nalazi se tekst skra}enog naziva PROMETING, ispod kojeg je puni naziv udruge - Udruga in`enjera prometa i djelatnika u prometu u Bosni i Hercegovini na hrvatskom jeziku, a ispod njega je naziv Udruge na engleskom jeziku. U ovisnosti od podloge slova su crna na bijeloj, odnosno bijela na crnoj podlozi. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja re- gistrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelat- nosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministar- stva, a lica ovla{tena za zastupanje Udru`enja su: 

IVICA RASPUDI], dopred- sjednik, Mostar, ulica Vukodolska broj 2 

O b r a z l o ` e n je 

Udru`enje in`enjera prometa i djelat- nika u prometu u Bosni i Hercegovini podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za predstavljanje i zastupanje, Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj RU-344/05
12. septembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-656/05) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Samostalnog sindikata {umarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ulica Obala Kulina bana broj 1, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33, a u vezi sa ~lanom 28. st. 1, 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Samostalni sindikat {umarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine  

    Samostalni sindikat {umarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine  

    Samostalni sindikat {umarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: SS[PDP BiH, SS[PDP BiH, SS[PDP BiH 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Obala Kulina bana broj 1. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-379/05, knjiga Registra I, dana 27. 12. 2005. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je stilizovan u geometrijski sklop i sastoji se od dva geometrijska lika: trougla i kruga, gdje trougao zelene boje predstavlja {umarstvo, a krug naslonjen sa desne strane trougla i asocira na presjek debla. Lijeva polovina kruga i{partana ukoso u sivo-bijele paralelne pruge, predstavlja trake papipra, a desna polovina kruga sive boje predstavlja dio kru{ne pile. U pavougaoniku zelene boje koji se nalazi ispod trougla, a iza kruga, latini~nim pismom ispisan je skra}eni naziv Sindikata: "SS[PDP BiH". 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5. Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je Udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar ovog Ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje Udru`enja je: 

O b r a z l o ` e n je 

Samostalni sindikat {umarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine, podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut Udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Udru`enja, Odluku o imenovanju Upravnog odbora, Obavijest Generalnog sekretarijata Vije}a ministara broj 06-07-1584/11-04 od 22. 11. 2004, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njegova usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uvjeti za upis u Registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj RU-379/05
27. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-55/06) UPISI U REGISTAR 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u ^ajni~u za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U ^AJ- NI^U u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim bro- jem 67/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkve- ne op{tine je u ^ajni~u, Igumana Vasilija 11. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op- {tini u ^ajni~u se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u ^ajni~u je sve{tenik Tihomir Motika. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-171/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~,
s. r. 

(fu-4/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Travniku za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLA- VNA CRKVENA OP[TINA U TRAVNIKU u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Herce- govini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registar- skim brojem 64/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkve- ne op{tine je u Travniku, Gaj 7a. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op- {tini u Travniku se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Travniku je sve{tenik Goran @ivkovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-168/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~,
s. r. 

(fu-7/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Reqevu za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U REQEVU u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim bro- jem 56/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkve- ne op{tine je u Bla`uju, Magistrala 21. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op- {tini u Reqevu se potvr|uje konti- nuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Reqevu je sve{tenik ^edo \elmo. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-160/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~,
s. r. 

(fu-15/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Pazari}u za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U PA- ZARI]U u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 53/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkve- ne op{tine je u Bla`uju, Magistrala 21. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op{tini u Pazari}u se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Pazari}u je sve{tenik ^edo \elmo. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-157/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-18/06) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Bla`uju za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKA PRAVOSLAV- NA CRKVENA OP[TINA U BLA- @UJU u Registar za Srpsku pravo- slavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim bro- jem 27/05, kwiga broj III, sa danom 9. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te Srpske pravoslavne Crkve- ne op{tine je u Bla`uju, Magistrala 21. 

3.    Srpskoj pravoslavnoj Crkvenoj op- {tini u Bla`uju se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpske pravoslavne Crkvene op{tine u Bla`uju je sve{tenik ^edo \elmo. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-131/05
9. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-43/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe svetog Ante Padovanskoga iz @ep~a, ul. Stjepana Radi}a br. 5, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SVETOG ANTE PADOVANSKOGA IZ @EP^A u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 70/05 knjiga broj II, s danom 12. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe svetog Ante Padovanskoga je u @ep~u, ul. Stjepana Radi}a br. 5. 

3.    @upi svetog Ante Padovanskoga se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe svetog Ante Padovanskoga je `upnik Anto ]osi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-125-1/05
12. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-47/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Gospe od An|ela iz Gornje Tramo{nice, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA GOSPE OD AN\ELA IZ GORNJE TRAMO[NICE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 67/05 knjiga broj II, s danom 12.12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Gospe od An|ela je u Gornjoj Tramo{nici, 76255 Tramo{nica. 

3.    @upi Gospe od An|ela se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Gospe od An|ela je `upnik Ilija (Valerije) Stipi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-124-1/05
12. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-48/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi [kolskih sestara franjevki Krista kralja, Provincija sv. Obitelji u Hercegovini, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuju se [KOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA, PROVINCIJA SV. OBITELJI U HERCEGOVINI u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 66/05, knjiga broj II, s danom 11. 10. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te [kolskih sestara franjevki Krista kralja, Provincija sv. Obitelji u Hercegovini je u Mostaru, ul. Zagreba~ka br. 9. 

3.    [kolskim sestarama franjevkama Krista kralja, Provincija sv. Obitelji u Hercegovini se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje [kolskih sestara franjevki Krista kralja, Provincija sv. Obitelji u Hercegovini je s. M. Jelenka Pulji}, provincijska predstojnica. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-116/05
11. listopada
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-51/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Josipa Radnika - Domanovi}i, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. JOSIPA RADNIKA - DOMANOVI]I u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 73/05 knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Josipa Radnika je: 88305 Domanovi}i. 

3.    @upi sv. Josipa Radnika se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Josipa Radnika je don Ivan Pavlovi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-178/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-76/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Uznesenja B. D. Marije - Dra~evo, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA UZNESENJA B. D. MARIJE - DRA^EVO u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 75/05 knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Uznesenja B. D. Marije je Dra~evo, 88307 Vi{i}i. 

3.    @upi Uznesenja B. D. Marije se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Uznesenja B. D. Marije je don Ivan Kordi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-179/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-77/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Gospe od zdravlja - Neum, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA GOSPE OD ZDRAVLJA - NEUM u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 79/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Gospe od zdravlja je: 88390 Neum. 

3.    @upi Gospe od zdravlja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Gospe od zdravlja je don Ivica Pulji}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-183/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-81/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Ro|enja B. D. Marije - Ravno, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA RO\ENJA B. D. MARIJE - RAVNO u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 81/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Ro|enja B. D. Marije je: 88370 Ravno. 

3.    @upi Ro|enja B. D. Marije se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Ro|enja B. D. Marije je don Pero Pavlovi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-185/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-83/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Petra i Pavla - Rotimlja, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. PETRA I PAVLA - ROTIMLJA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 82/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Petra i Pavla je u Rotimlji, 88368 Hodovo. 

3.    @upi sv. Petra i Pavla se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Petra i Pavla je don Gordan Bo`i}, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-186/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-84/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Ivana Krstitelja - Stjepan Krst, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. IVANA KRSTITELJA - Stjepan Krst u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 83/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Ivana Krstitelja je Stjepan Krst, 88368 Hodovo. 

3.    @upi sv. Ivana Krstitelja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Ivana Krstitelja je don Gordan Bo`i}, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-187/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-85/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Presvetoga Srca Isusova - Crna~, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA PRESVETOGA SRCA ISUSOVA - CRNA^ u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 89/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Presvetoga Srca Isusova - Crna~ je u Mostaru, ul. N. [. Zrinjskog 7. 

3.    @upi Presvetoga Srca Isusova - Crna~ se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Presvetoga Srca Isusova - Crna~ je don Ilija Drmi},  `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-193/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-91/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Krista Kralja - ^itluk, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA KRISTA KRALJA - ^ITLUK u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 92/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Krista Kralja je: 88260 ^itluk. 

3.    @upi Krista Kralja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Krista Kralja je fra Miljenko Stoji}, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-196/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-94/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Stjepana - Gabela, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. STJEPANA - GABELA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 96/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Stjepana je 88306 Gabela. 

3.    @upi sv. Stjepana se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Stjepana je don Bori{a ^arapina, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-200/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-98/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Presvetog Trojstva - Gabela - Polje, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA PRESVETOG TROJSTVA - GABELA - POLJE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 97/05 knjiga broj II s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Presvetog Trojstva je Gabela-Polje, 88306 Gabela. 

3.    @upi Presvetog Trojstva se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Presvetog Trojstva je don Sre}ko Maji}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-201/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-99/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Petra i Pavla - Gorica - Struge, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. PETRA I PAVLA - GORICA - STRUGE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 100/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Petra i Pavla je Gorica - Struge, 88306 Gabela. 

3.    @upi sv. Petra i Pavla se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Petra i Pavla je don Drago Bevanda, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-204/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-102/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Jure - Glavati~evo, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. JURE - GLA- VATI^EVO u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 102/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Jure je Glavati~evo, 88400 Konjic, Omladinska 1. 

3.    @upi sv. Jure se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Jure je fra Petar Drmi}, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-206/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-104/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstve- nog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Presvetog Imena Isusova - Gradac Mostarski, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA PRESVETOG IME- NA ISUSOVA - GRADAC MOSTAR- SKI u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 103/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe Presvetog Imena Isusova je Gradac Mostarski, 88000 Mostar, Nadbiskupa ^ule bb. 

3.    @upi Presvetog Imena Isusova se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe Presvetog Imena Isusova je don Jozo ^irko, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-207/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-105/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Kate - Grude, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. KATE - GRUDE u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 108/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Kate je u Grudama, 88000 Mostar, Nadbiskupa ^ule bb. 

3.    @upi sv. Kate se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Kate je don Dra`en Kutle{a, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-212/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-110/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Ivana Krstitelja - Konjic, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. IVANA KRSTITELJA - KONJIC u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 116/05 knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Ivana Krstitelja je: 88400 Konjic, Omladinska 1. 

3.    @upi sv. Ivana Krstitelja se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Ivana Krstitelja je fra Petar Drmi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-220/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-118/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe sv. Terezije Male - Ledinac, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA SV. TEREZIJE MALE - LEDINAC u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 118/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe sv. Terezije Male je Ledinac, 88343 Donji Mami}i. 

3.    @upi sv. Terezije Male se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe sv. Terezije Male je don Zdravko Ivankovi}, `upnik. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-222/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova
~, v. r. 

(fu-120/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe uznesenja B. D. Marije - Seonica, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se @UPA UZNESENJA B. D. MARIJE - SEONICA u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 136/05, knjiga broj II, s danom 20. 12. 2005. godine. 

2.    Sjedi{te @upe uznesenja B. D. Marije je u Seonici, 80243 Mesihovina. 

3.    @upi uznesenja B. D. Marije se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje @upe uznesenja B. D. Marije je fra Vlatko Soldo, `upni upravitelj. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-240/05
20. prosinca
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-137/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Crkve na kamenu, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se CRKVA NA KAMENU u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 149/05, knjiga broj II, s danom 18. 1. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Crkve na kamenu je: 88000 Mostar, Nikole [ubi}a Zrinjskog 7. 

3.    Crkvi na kamenu se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Crkve na kamenu je Don Bo`o Golu`a. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-253/05
18. sije~nja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-147/06) 


Na temelju ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Vrhbosanske katoli~ke teologije - Sarajevo, Teolo{ki institut Mostar, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se VRHBOSANSKA KA- TOLI^KA TEOLOGIJA - SARA- JEVO, TEOLO[KI INSTITUT MOSTAR u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 150/05, knjiga broj II, s danom 18. 1. 2006. godine. 

2.    Sjedi{te Vrhbosanske katoli~ke teologije - Sarajevo, Teolo{ki institut Mostar je: 88000 Mostar, Nikole [ubi}a Zrinjskog 7. 

3.    Vrhbosanskoj katoli~koj teologiji - Sarajevo, Teolo{ki institut Mostar, se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Vrhbosanske katoli~ke teologije - Sarajevo, Teolo{ki institut Mostar je don Ante Pavlovi}. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-254/05
18. sije~nja
2006. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, v. r. 

(fu-148/06) 


UPISI U REGISTAR PREDSTAVNI[TAVA STRANIH LICA U BiH 

Na osnovu ~lana 6. Odluke o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/03), i ~lana 193. Zakona o upravnom postupku  ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 29/02), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i prijavu firme "FARMAL" F.D.D. BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8, LUDBREG, iz REPUBLIKE HRVATSKE, donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR PREDSTAVNI[TAVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

1.    Upisuje se u Registar predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, pod rednim brojem RPSL-322/06, pred- stavni{tvo firme "FARMAL" F.D.D. BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8, LUDBREG, iz REPUB- LIKE HRVATSKE, sa slijede}im podacima: 

    1.1. Naziv i sjedi{te osniva~a: 

    "FARMAL" F.D.D. BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA 8, LUD- BREG, REPUBLIKA HRVATSKA 

    1.2. Sjedi{te predstavni{tva u Bosni i Hercegovini: Kiseljak, Kre{evska cesta bb 

    1.3. Poslovi predstavni{tva: 

    1.4. Osoba odgovorna za rad predstav- ni{tva: 

2.    Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 

O b r a z l o ` e n j e 

Firma "FARMAL" F.D.D. BRANI- TELJA DOMOVINSKOG RATA 8, LUDBREG, iz REPUBLIKE HRVATSKE, podnijela je ovom Ministarstvu prijavu za upis u Registar predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Ministarstvo je razmotrilo prijavu i ocijenilo da su ispunjeni svi uslovi propisani Odlukom o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, te odlu~ilo kao u dispozitivu. 

Taksa na Rje{enje je upla}ena u skladu sa ~lanom 8. stav 1. e. Odluke o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine, u roku od dva mjeseca od dana prijema Rje{enja. 


Broj 02-1-19-2499706
6. marta
2006. godine
Sarajevo 


Ministar
Dragan
Doko
, s. r. 

(so-468/06) 


Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu strane pravne osobe CROCE ROSSA ITALIANA, Via Toscana 12, 00187 Roma, iz Italije, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33, a u vezi sa ~lanom 45. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.32/01 i 42/03) donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR STRANIH I ME\UNARODNIH UDRU@ENJA 

1.    Upisuje se u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod ovog ministarstva ured-ogranak u Bosni i Hercegovini strane pravne osobe CROCE ROSSA ITALIANA, Via Toscana 12, 00187 Roma, iz Italije, pod nazivom: 

    CROCE ROSSA ITALIANA  

    ITALIJANSKI CRVENI KRI@ 

    Sjedi{te Ureda u Bosni i Hercegovini je: Sarajevo, ulica Titova broj 7. 

2.    Ured je upisan pod registarskim brojem RSMU-17/05, knjiga V Registra, dana 20. 12. 2005. godine. 

3.    Ured ima znak, isti kao i znak strane pravne osobe iz zemlje domicila. Znak je okruglog oblika sa bijelom podlogom, sa manjim krugom u kojem je znak crvenog kri`a, a u rubnom krugu koji okru`uje manji krug, napisan je naziv udru`enja CROCE ROSSA ITALIANA. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovani ured mo`e u ime strane pravne osobe iz ta~ke 1. ovog Rje{enja, djelovati na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti Ureda su: 

6.    Osoba odgovorna za rad, zastupanje i predstavljanje Ureda iz ta~ke 1. ovog Rje{enja je: MICHELE REZZA SANCHEZ, Sarajevo, ulica ^ikma broj 1.  

O b r a z l o ` e n j e 

CROCE ROSSA ITALIANA,Via Toscana 12, 00187 Roma, iz Italije, podnio je zahtjev za upis svoga ureda-ogranka u Bosni i Hercegovini u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja kod Ministarstva pravde. Uz zahtjev su dostavljeni dokumenti: Potvrda o legitimnosti organizacije u mati~noj zemlji, Statut, Odluka o registraciji predstavni{tva/ureda u Bosni i Hercegovini, ime i prezime osobe ovla{tene za zastupanje Ureda u Bosni i Hercegovini. 

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju je utvr|eno da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja ureda-ogranka strane pravne osobe, pa je odlu~eno kao u dispozitivu ovog Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u   roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

U smislu ~lana 29. stav a. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), podnosilac zahtjeva du`an je platiti administrativnu taksu u iznosu od 50,00 KM. 


Broj RSMU-17/05
20. decembra
2005. godine
Sarajevo Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-54/06) OGLASI
NATJE^AJI
KONKURSI 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ODBRANE-OBRANE
PRIJA[NJE FEDERALNO MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE
SARAJEVO 

Temeljem Odluke Vlade Federacije BiH V broj 580/05 od 10. 11. 2005. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 66/05 od 23. 11. 2005. godine), ovlasti iz ~lanka 15. Zakona o obrani ("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), Odluke prija{njeg Federalnog ministarstva obrane broj 10-03-39-1469-1/05 od 16. prosinca 2005. godine, Sektor nabave i logistike MO BiH raspisuje 

PONOVNI OGLAS 

O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU PUTEM NEPOSREDNE POGODBE PO SISTEMU VI\ENO-KUPLJENO, RASHODOVANIH
MOTORNIH VOZILA 

PREDMET JAVNOG OGLASA 

Predmet javnog oglasa je ponovljeno (tre}i krug) prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju rashodovanih motornih vozila u postrojbama Oru`anih snaga BiH za 2005. godinu i lokacije: Bla`uj, Mostar Ora{je, kako slijedi: 

1.    Dana 14. 4. 2006. godine sa po~etkom u 10,00 odr`at }e se prodaja putem neposredne pogodbe rashodovanih motornih vozila, koja su bila na upotrebi u OS BiH, a vozila su ve} bila na licitaciji po oglasu od 29. prosinca 2005. godine. 

2.    Vozila se prodaju  u vi|enom stanju po sistemu vi|eno-kupljeno i ista se nalaze na lokacijama: ZL "Bla`uj" u Bla`uju; u vojarni "Stanislav Baja Kraljevi}" Heliodrom Mostar, i u vojarni "Bukova Greda" Ora{je. Uvid u pojedina~ni spisak i stanje vozila koja su predmet prodaje mo`e se izvr{iti dana 11. 4. 2006. godine u periodu od 09,00 do 12,00 sati. 

3.    Pravo u~e{}a imaju sve pravne i fizi~ke osobe, odnosno njihovi ovla{teni zas- tupnici,   za rashodovana  motorna vozi- la koja  se prodaju putem  usmenog jav- nog  nadmetanja - neposrednom pogod- bom, po sistemu vi|eno-kupljeno, u mjestima i vremenu navedenim to~kom 1. ovog oglasa. 

(so-344-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 32. i 33. Zakona o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06), za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH objavljuje se 

OGLAS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NA NEODRE\ENO VRIJEME U UREDU ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BiH 

1/01 Revizor u~inka 

Opis radnog zadatka: revizor u~inka vr{i revizione operacije koje se odnose na institucije javnog sektora, dr`avne programe i projekte fokusirane na ekonomi~nost, efikasnost i efektivnost, a u cilju utvr|ivanja stvarnih efekata za ulo`eni novac. 

Revizor u~inka sastavlja izvje{taj o izvr{enoj reviziji u vezi s pitanjima po kojima se, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, revizija vr{i. 

U reviziji se koriste sposobnosti rje{avanja kontraverzi, kooperativnosti i analiti~ke sposobnosti. Posao }e se sastojati od kvalifikovanog analiti~kog rada koji }e se vr{iti nezavisno i samostalno, od ideje do kona~nog izvje{taja, {to postavlja visoke zahtjeve u pogledu: analiti~kog na~ina razmi{ljanja; sposobnosti da ustanove nova gledi{ta na stvari; dobre vje{tine u pogledu povezivanja; sposobnost prezentacije veoma komplikovanih pitanja na koncizan i razumljiv na~in usmeno kao i u pisanoj formi. 

Uvjeti: pored op{tih uvjeta propisanih ~lanom 33. Zakona o reviziji institucija BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 12/06), kandidati za navedeno radno mjesto trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete

Broj izvr{ilaca: tri (3) izvr{ioca 

Napomena za sve kandidate: 

Potrebni dokumenti: 

Ovjerene kopije: fakultetske diplo- me, li~ne karte izdate od strane CIPS-a, uvjerenja o polo`enom javnom ispitu ili stru~nom (upravnom) ispitu, dokaza o tra`enom radnom iskustvu, dokaza da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije podno{enja prijave za zaposlenje, dokaza da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, niti da je pravosna`no osu|en na kaznu zatvora za krivi~na djela s izuzetkom krivi~nih djela protiv sigurnosti u saobra}aju, u skladu sa krivi~nim zakonom, dokaza da nije obuhva}en odredbama ~lana IX. 1. Ustava BiH, original dokaza da je zdravstveno sposoban (ljekarsko uvjerenje) i popunjen obrazac Ureda za reviziju institucija BiH koji se mo`e dobiti u prostorijama Ureda i na web-stranici Ureda www.revizija.gov.ba. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objavljivanja oglasa, putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Ured za reviziju institucija BiH
"Oglas za popunu radnog mjesta na neodre|eno vrijeme u Uredu za
reviziju institucija BiH"
Musala broj 9
71 000 Sarajevo 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-355-a-G/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administartivnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04), Agencija za dr`avnu upravu ogla{ava 

PONI[TEWE JAVNOG KONKURSA 

1. Na zahtjev Ministarstva uprave i lokalne samouprave od 21. 2. 2006. godine, poni{tava se javni konkurs za popunu radnog mjesta republi~ki upravni inspektor za teritoriju Grada Isto~no Sarajevo i op{tina Isto~na Ilixa, Isto~ni Stari Grad, Isto~no Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Vi{egrad, Rudo, ^ajni~e, Ustikolina, Fo~a, Trnovo i Kalinovik, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 12. 2. 2005. godine. 

2. Na zahtjev Ministarstva nauke i tehnologije od 10. 3. 3006. godine, poni{tava se javni konkurs za popunu upra`wenog radnog mjesta vi{i stru~ni saradnik za razvoj tehnologije i inovacije, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 19. 10. 2005. godine. 

3. Na zahtjev Ministarstva poqo- privrede, {umarstva i vodoprivrede od 13. 3. 2006. godine, poni{tava se dio javnog konkursa za popunu radnog mjesta vi{i stru~ni saradnik za proizvodwu u ruralnim oblastima i vi{i stru~ni saradnik za zemqi{ne resurse, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 12. 12. 2005. godine. 

4. Na zahtjev Poreske uprave od 8. 3. 2006. godine, poni{tava se javni konkurs za popunu radnog mjesta inspektor - vo|a tima za prinudnu naplatu u Podru~nom centru Zvornik, objavqen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 25. 1. 2006. godine. 

O b r a z l o ` e w e 

1.    Ministarstvo uprave i lokalne samouprave dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa zbog neusvajawa buxeta Republike Srpske. 

2.    Ministarstvo nauke i tehnologije dostavilo je zahtjev za poni{tewe javnog konkursa zbog nemogu}nosti obezbje|ewa finansijskih sredstava neophodnih za prijem na navedeno upra`weno radno mjesto. 

3.    Ministarstvo poqoprivrede, {umar- stva i vodoprivrede dostavilo je zahtjev za poni{tewe dijela javnog konkursa zbog nedostatka sredstava za popunu. 

4.    Poreska uprava dostavila je zahtjev za poni{tewe dijela javnog konkursa zbog mogu}nosti popune nevedenog radnog mjesta unutar organa. 

Uva`avaju}i zahtjev organa i ~iwenicu da se javni konkurs razpisuje po zahtjevu i u ime organa, Agencija za dr`avnu upravu poni{tava dio javnih konkursa raspisanih za popunu naprijed navedenih radnih mjesta. 

(so-362-a-G-06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU 

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 16/02, 62/02, 38/03 i 42/04) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri provo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 84/03), Agencija za dr`avnu upravu raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENO RADNO MJESTO 

1. Ministarstvo trgovine i turizma 

1.1.    Slu`benik za odnose sa javno{}u - Sekretarijat - Odjeqewe op{tih, pravnih i kadrovskih poslova - 1 izvr{ilac 

1.2.    Vi{i stru~ni saradnik za oblast za{tite potro{a~a
Sektor trgovine - Kancelarija za konkurenciju i za{titu potro{a~a - 1 izvr{ilac 

1.3.    Vi{i stru~ni saradnik za oblast za{tite potro{a~a
Sektor trgovine - Kancelarija za konkurenciju i za{titu potro{a~a - 1 izvr{ilac 

2. Ministarstvo finansija - Poreska uprava 

2.1.    Inspektor za terensku kontrolu u Odjeqewu za kontrolu i naplatu - Podru~ni centar Isto~no Sarajevo - 3 izvr{ioca 

3. Republi~ki zavod za statistiku 

3.1.    vi{i stru~ni saradnik za statistiku saobra}aja i veza - 1 izvr{ilac 

3.2.    vi{i stru~ni saradnik za statistiku rada, mjese~ni izvje{taj o platama i zaposlenima - 1 izvr{ilac 

3.3.    vi{i stru~ni saradnik za obra~un bruto doma}eg proizvoda po partitetu kupovne mo}i i po potro{noj metodi - 1 izvr{ilac 

3.4.    vi{i stru~ni saradnik za statisti~ke aktivnosti iz oblasti privrednih i dru{tvenih djelatnosti, Odjeqewe Bawaluka - 1 izvr{ilac 

3.5.    vi{i stru~ni saradnik za statisti~ke aktivnosti iz oblasti privrednih i dru{tvenih djelatnosti, Odjeqewe Trebiwe - 1 izvr{ilac 

3.6.    vi{i stru~ni saradnik - sistem programer - 1 izvr{ilac 

II. Opis poslova 

1.1. Slu`benik za odnose sa javno{}u sara|uje i kontaktira sa sredstvima javnog informisawa, diplomatsko-kon- zularnim predstavni{tvima, me|una- rodnim i regionalnim organizacijama, priprema i organizuje konferencije za {tampu u vezi sa aktivnostima, vodi zapisnik na Kolegiju. 

1.2. Vi{i stru~ni saradnik za oblast za{tite potro{a~a koordinira rad i aktivnosti na za{titi potro{a~a, sara|uje i razmjewuje informacije i podatke sa svim subjektima odgovornim za za{titu potro{a~a, a posebno sa Savjetom za za{titu potro{a~a BiH, te predla`e izmjene propisa vezanih za za{titu potro{a~a, obavqa i druge poslove koji mu se stave u nadle`nost. 

1.3. Vi{i sru~ni saradnik za oblast za{tite potro{a~a radi na izradi godi{weg programa za{tite potro{a~a u Republici Srpskoj, uskla|uje program za{tite potro{a~a Bosne i Hercegovine, obavqa poslove prenosa javnih poslova udru`ewa potro{a~a i prati wihov rad, vodi registar udru`ewa potro{a~a, prati pojave i priprema analize u vezi sa kr{ewem prava potro{a~a, sara|uje sa svim nosiocima za{tite potro{a~a, obavqa i druge poslove koji mu se stave u nadle`nost. 

2.1. Inspektor za terensku kontrolu kontroli{e poslovne kwige i sredstva OPO i primjenu zakonskih i podzakon- skih akata iz oblasti poreza, kontro- li{e ispravnost svih poreskih prijava kao i pla}awe obaveza iskazanih u prijavama, u toku inspekcijskog nadzora po potrebi sara|uje sa drugim kon- trolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih. Informacije i ~iwenice o nepravilnostima iz nadle`nosti drugih organa koje su uo~ene u postupku inspekcijskog nadzora dostavqa na~elniku Odjeqewa. Po okon- ~awu inspekcijskog nadzora sa~iwava zapisnik i donosi rje{ewe za pla}awe utvr|enih, a neizmirenih obaveza, a po kona~nosti rje{ewa u skladu sa pro- pisanim uputstvom sa~iwava nalog za korigovawe podataka u poreskom kwi- govodstvu i dostavqa ga Sektoru za Poresku obradu, registraciju i infor- macione tehnologije. Podnosi prekr{a- jne prijave, a u slu~aju sumwe da je obveznik po~inio neko poresko kri- vi~no djelo obavje{tava o tome na~el- nika Odjeqewa. O svakoj pojedina~noj kontroli izra|uje izvje{taje. U~estvuje u pripremi prijedloga godi{weg i operativnih planova rada Odjeqewa i predla`e na~elniku odre|ena rje{ewa u ciqu efikasnijeg obavqawa inspekcij- skog nadzora, obavqa i druge poslove koje mu dodijeli na~elnik Odjeqewa. 

3.1. Vi{i stru~ni saradnik za statis- tiku saobra}aja i veza obavqa meto- dolo{ke, analiti~ke i druge slo`ene poslove iz ~lana 10. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematiza- ciji radnih mjesta Republi~kog zavoda za statistiku, a koji se odnose na saobra}aj i veze. 

3.2. Vi{i stru~ni saradnik za statistiku rada, mjese~ni izvje{taj o platama i zaposlenima obavqa metodolo{ke, analiti~ke i druge slo`ene poslove iz ~lana 13. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republi~kog zavoda za statistiku, a koji se odnose na mjese~ni izvje{taj o platama i zaposlenima. 

3.3. Vi{i stru~ni saradnik za obra~un bruto doma}eg proizvoda po paritetu kupovne mo}i i po potro{noj metodi obavqa metodolo{ke, analiti~ke i druge slo`ene poslove iz ~lana 21. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republi~kog zavoda za statistiku, a koji se odnose na obra~un bruto doma}eg proizvoda po paritetu kupovne mo}i i potro{noj metodi. 

3.4. Vi{i stru~ni saradnik za statis- ti~ke aktivnosti iz oblasti privrednih i dru{tvenih djelatnosti, obavqa najslo`enije statisti~ko-evidencione i metodolo{ke poslove iz ~lana  29. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republi~kog zavoda za statistiku. 

3.5. Vi{i stru~ni saradnik za statis- ti~ke aktivnosti iz oblasti privrednih i dru{tvenih djelatnosti, obavqa najslo`enije statisti~ko-evidencione i metodolo{ke poslove iz ~lana 29. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republi~kog zavoda za statistiku. 

3.6. Vi{i stru~ni saradnik-sistem prog- ramer dizajnira i kodira programske aplikacije za pristup podacima; dizaj- nira i kodira forme za unos i a`uri- rawe podataka, kodira programske procedure i funkcije za kontrolu logike podataka koji se upisuju u bazu podataka; pravi sve vrste upita nad bazom podataka; dizajnira tabele nad podacima proiza{le iz upita; pi{e tehni~ku dokumentaciju za postoje}e i nove programske aplikacije; sara|uje sa sistem in`ewerom i admini- stratorom baze podataka; vr{i i druge poslove i zadatke koje odredi na~elnik odjeqewa. 

III. Op{ti uslovi za prijem dr`avnog slu`benika u radni odnos 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili BiH i da ima prebivali{te u Republici Srpskoj; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; 

4.    da je po svojim radnim i qudskim kvalitetima dostojan ugleda dr`avnog slu`benika; 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini neophodnim za obavqawe poslova u organu dr`avne uprave. 

Posebni uslovi: 

Svi kandidati za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1. moraju poznavati rad na ra~unaru-okru`ewe MS Office

Izvr{ioci posla na radnom mjestu ozna~enom brojem 2.1. prije postavqewa u dr`avnu slu`bu na navedeno radno mjesto prove{}e 60 dana na probnom radu. 

Izvr{ilac posla na radnom mjestu 1.3. zasniva radni odnos na odre|eno vrijeme, do 2. 8. 2006. godine, do povratka dr`avnog slu`benika sa porodiqskog odsustva. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.1. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.2. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 1.3. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 2.1.  

Zavr{en fakultet ekonomskog ili pravnog smjera, VII stepen stru~ne spreme, najmawe tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine u organima dr`avne uprave i polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.1. 

Saobra}ajni ili ekonomski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.2. 

Ekonomski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.3. 

Ekonomski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.4. 

Ekonomski, poqoprivredni ili filozofski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.5. 

Ekonomski, poqoprivredni ili filozofski fakultet, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

Za radno mjesto ozna~eno brojem 3.6. 

Prirodno-matemati~ki fakultet, ekonomski ili fakultet tehni~kog smjera, tri godine radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva u organima dr`avne uprave, polo`en stru~ni ispit za rad u organima dr`avne uprave. 

IV 

Svi kandidati koji ispuwavaju op{te i posebne uslove podlije`u javnom testirawu. Javno testirawe podrazumijeva razgovor-intervju sa ~lanovima izborne komisije. O vremenu i mjestu javnog testirawa svi kandidati bi}e blagovremeno obavije{teni. Rezultati javne konkurencije, u smislu ~lana 43. stav 2. Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske bi}e objavqeni na veb sajtu Agencije. 

Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na veb sajtu Agencije, www.adu.vladars.net, a mo`e se dobiti i u Agenciji. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova. Prijave se mogu dostavqati li~no ili putem po{te na adresu: Agencija za dr`avnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda). Prijave se mogu dostavqati i putem veb sajta sa naznakom ta~nog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova u roku od 7 dana od dana prijave. 

Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa javnog konkursa. 

Rok za podno{ewe prijava te~e od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe u smislu obavqawa razgovora-intervjua sa kandidatima. 

VI 

Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku BiH". 

(so-363-a-G-06) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Jakupovi} Edibi, u pravnoj stvari tu`ioca Sluganovi} Petra, sina Mije iz Vitanovi}a bb, zastupan po punomo}niku Mulahalilovi} Osmanu, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog Sluganovi} Marka, koga zastupa advokat Dragan Mihajlovi} i drugotu`enog Sluganovi} Marinka, sina Marka iz Vitanovi}a bb, Br~ko Distrikt BiH, sada nepoznate adrese, sa prijedlogom da mu se postavi privremeni zastupanik, radi smetanja posjeda, pod brojem 096-O-P-06-000 006, izvan ro~i{ta, dana 7. 3. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Za privremenog zastupnika drugotu`enog Sluganovi} Marinka, sina Marka iz Vitanovi}a, sada nepoznate adrese, sa prijedlogom da mu se postavi privremeni zastupnik, postavlja se Aleksa Despotovi}, advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

(so-402/06) LIKVIDACIJE 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje 

OGLAS 

I. 

Rje{enjem Osnovnog suda u Br~kom broj 096-0-L-06-000002 od 22. 3. 2006. godine,  otvoren je postupak likvidacije nad du`nikom Omladinska zadruga "Bolji dani" Br~ko Distrikt BiH, Vuka Stefanovi}a Karad`i}a 2. 

II. 

Za likvidacionog upravnika odre|uje se Muharemovi} Mensur iz Br~kog, Omerovi}a 3. 

III. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudiji u 2 primjerka sa dokazima. 

IV. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja zakazuje se za 19. juni 2006. godine u 9,00 sati u zgradi ovog Suda, sudnica broj 6. 

V. 

Pozivaju se du`nici da bez odlaganja izvr{e svoje obaveze prema ste~ajnom du`niku. 

VI. 

Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 22. 3. 2006. godine u 15,30 ~asova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja likvidacionog postupka. 

(so-365-a-G/06) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova objavljuje neva`e}im slijede}e putne isprave: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a)    paso{ broj 3414982, izdat 20. 11. 2001. godine u [tutgartu, na ime DANIJELA PA[ALI], JMB 1801984198066 

b)    paso{ broj 4486624, izdat 24. 10. 2003. godine u Berlinu, na ime ZLATAN PUHOVAC, JMB 1306975180862 

c)    paso{ broj 4486082, izdat 22. 8. 2003. godine u Berlinu, na ime GORAN ]UMUROVI], JMB 0607976123583 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a)    paso{ broj 3314262, izdat 13. 6. 2001.godine u Doboju, na ime GRUJO VUKI]EVI], JMB 2805977121588 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu 

a)    paso{ broj 4728456, izdat 7. 6. 2005. godine u Parizu, na ime RIJALDA PALI], JMB 3006987188897 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    paso{ broj 4718623, izdat 18. 3. 2005. godine u [tutgartu, na ime MAJDA D@ELILOVI], JMB 2310987185011 

b)    paso{ broj 4073672, izdat 25. 1. 2003. godine u [tutgartu, na ime LARISA VOLLMER, JMB 2710972175034 

c)    paso{ broj 4107108, izdat 4. 12.2002. godine u [tutgartu, na ime ZORAN NARAN^I], JMB 1601960100007. 

(so-306-a-G/06) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava objavljuje neva`e}im slijede}e putne isprave: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ broj 3346355, izdat 10. 5. 2001. godine u Mostaru, na ime FIKRET BEGI], JMB 2304966151834 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu 

a)    paso{ broj 4135804, izdat 4. 11. 2002. godine u Biha}u, na ime FADIL ALIBABI], JMB 1707968110004 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Teheranu 

a)    paso{ broj 3608335, izdat 25. 3. 2003. godina u Sarajevu, na ime SMARAGDA KLINO, JMB 0501955178512 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu 

a)    paso{ broj 3537009, izdat 24. 6. 2002. godine u Biha}u, na ime SEMIR BEGI], JMB 2001979112494 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Skoplju 

a)    paso{ broj 4819879, izdat 11. 11. 2004. godine u Sarajevu, na ime MURIS \OGI], JMB 1706980172175 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istambulu 

a)    paso{ broj 4958115, izdat 11. 10. 2005. godine u @ivinicama, na ime ZARIFA POLJI], JMB 1202950189245. 

(so-307-a-G/06) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ broj 3979589, izdat 10. 8. 2002. godine u Gra~anici, na ime NURIJA SPAHI], JMB 1310937122155 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu 

a)    paso{ broj 4725291, izdat 16. 9. 2004. godine u Travniku, na ime D@EVAD D@IHAN, JMB 2712959191767 

b)    paso{ broj 3758944, izdat 26. 12. 2001. godine u ^eli}u, na ime SAJDA FEJZI], JMB 2804978186350, 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu 

a)    paso{ broj 4227079, izdat 18. 1. 2003. godine u Banjaluci, na ime DENIS BUDIMLI], JMB 0502985101480 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    paso{ broj 4065930, izdat 12. 2. 2003. godine u Minhenu, na ime SANELA MOSOROVI], JMB 2510982187678 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    paso{ broj 4761576, izdat 23. 11. 2004. godine u [tutgartu, na ime MINKA WUNDERLICH, JMB 0907971115020 

(so-326-a-F/06) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a)    paso{ broj 1413223, izdat 4. 8. 2000. godine u Tuzli, na ime ALMA BEGANOVI], JMB 2602982185855 

2. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonu 

a)    paso{ broj 4692863, izdat 15. 10. 2004. godine u Bonu, na ime HATA FERHATOVI], JMB 1303981198073 

b)    paso{ broj 4549173, izdat 23. 1. 2004. godine u Bonu, na ime IRMA WIRTZ, JMB 2908977165015 

c)    paso{ broj 4267888, izdat 27. 8. 2002. godine u Bonu, na ime JELKA NUJI], JMB 0502959197186 

(so-327-a-G/06) 


Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 

a)    paso{ broj 1205067, izdat 19. 5. 1999. godine u Sarajevu, na ime FERID \OZI], JMB 0301977183138 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    paso{ broj 3489337, izdat 5. 9. 2001. godine u Tuzli, na ime JASMIN HASANOVI], JMB 1407982183924 

b)    paso{ broj 3607391, izdat 9. 1. 2002. godine u Biha}u, na ime EDISA ELEZOVI], JMB 2808977168338 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ broj 3701576, izdat 28. 9. 2002. godine u Bijeljini, na ime MILORAD GAJI], JMB 1205980180861. 

(so-361-a-G/06) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelenih karti u Bosni i Hercegovini: 

BIH/07/0186346 

BIH/52/0129591 do broja BIH/52/0129600 

BIH/07/0179933 

BIH/07/0179934 

(so-397-G/06) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om radna knji`ica, serijski broj 284107, izdata 27. 12. 1980. godine u Prnjavoru, na ime Iri{ki} (Uzeir) Azemir. 

(so-460-a-G/06)