LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeqak 27. 3. 2006. godine 

Broj/Broj
21 

Godina X/II
Ponedjeljak 27. 3. 2006. godine
 

  

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2005. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Savjetnik u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine Avdo ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - v.d. direktor Nino Hasanovi} - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU CIPS PROJEKTA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Direkcija za implementaciju CIPS projekta 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200885910002 

Telefon: 033/713-270 

Fax: 033/219-412 

E-mail: tenderpr@cips.gov.ba 

Internet adresa: www.cips.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme - LOT 1 Server 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 2 Komunikaciona i mre`na oprema 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme - LOT 3 Radne stanice 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 4 Printeri 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH- Nabavka informati~ke opreme LOT 5 Prenosivi ra~unari 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 6 ORACLE licence 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme  LOT 7 UPS 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 8 MS OFFICE licence 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Informati~ka oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost nazna~ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme - LOT 1 Server 

Projekt pasivna registracija bira~a u BIH - Nabavka informati~ke opreme LOT 2 Komunikaciona i mre`na oprema 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme - LOT 3 Radne stanice 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 4 Printeri 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH- Nabavka informati~ke opreme LOT 5 Prenosivi ra~unari 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 6 ORACLE licence 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme  LOT 7 UPS 

Projekt pasivna registracija bira~a u BiH - Nabavka informati~ke opreme LOT 8 MS OFFICE licence 

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili vi{e lotova koji su predmet nadmetanja.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

a)    Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora 

b)    Ugovor zavr{ava isporukom robe i istekom garantnog perioda isporu~ene opreme, a prema uslovima definisanim ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ke a, b, c, e i f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, izdati od nadle`nih organa Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

Ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, telefon, faks i e-mail adresa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima  

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    referenc lista 

-    ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2005. godinu 

-    izjava ponu|a~a o ostvarenom prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ponude za period posljednje dvije financijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena        40% 

    2.    tehni~ke karakteristike (usagla{enost sa
        tehni~kom specifikacijom)        15% 

    3.    garancijski rok, vrijeme odziva i
        uslovi        15% 

    4.    rok isporuke        10% 

    5.    uslovi servisiranja i podr{ka korisniku        10% 

    6.    uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno)         5% 

    7.    iskustvo i reference dobavlja~a        5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Direkcije za implementaciju CIPS projekta, Trg BiH 1, Sarajevo, u terminu od 9,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom do 14. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM za lot. 

Uplatu izvr{iti na ‘irora~un broj 5620120000084588, kod Razvoj- ne banke AD Banja Luka, Lukavica - Isto~no Sarajevo, svrha Uplata za tendersku dokumentaciju - Direkcija za implementaciju CIPS projekta (ZA TENDER  broj ___ 11-16-TPR-1/06). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika i pisma Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 10,00 sati. 

Ponude moraju biti dostavljene li~no od ovla{tenog predstavnika i primljene od strane ugovornog organa. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

Javno otvaranje }e se obaviti u Sarajevu, Trg BiH 1, u prostorijama Direkcije CIPS. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku dodjele ugovora, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora (u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH) i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na ponu|a~e. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a naknadna poja{njenja ponuda u skladu sa Zakonom. 

Propisno zatvorene ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku informati~ke opreme za LOT-X" i naznakom "NE OTVARAJ", ponu|a~i su du`ni dostaviti li~no na adresu ugovornog organa: Direkcija za implementaciju projekta CIPS, Sarajevo, Trg BiH 1. 

Ponude koje se ne predaju li~no u navedenom roku ne}e biti uzete u razmatranje.  

(11-3351-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA STARI GRAD
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Senada Kuko 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

PDV broj: 200738880009 

Telefon: 033/282-342 

Fax: 033/220-804 

E-mail: info@starigrad-sarajevo.ba 

Internet adresa: www.starigrad-sarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka kancelarijskog i drugog potro{nog materijala za potrebe Op}ine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka kancelarijskog i drugog potro{nog materijala za potrebe Op}ine prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju ponu|a~i koji ispunjavaju uslove iz ~lana 23. ZJN. Dostaviti dokaze predvi|ene ~lanom 23. ZJN koji nisu stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilo- zima (NAPOMENA: ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja) ili ovjerena fotokopija rje{enja kojim je odobreno vr{enje navedene djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za prethodnu godinu 

-    izjava o nepromjenjivosti cijene predmetnih roba ili usluga za period trajanja ugovora 

-    ovjerena originalna specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    15% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Kao pod II.9. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 11,00 sati, Op}ina Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki 4, objekat B sala 109/I 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama, u suprotnom ista ne}e biti razmatrana. 

3.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

4.    Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i web stranici Op}ine www.starigrad-sarajevo.ba. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Senada Kuko 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

PDV broj: 200738880009 

Telefon: 033/282-342 

Fax: 033/220-804 

E-mail: info@starigrad-sarajevo.ba 

Internet adresa: www.starigrad-sarajevo.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Senada Kuko 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

PDV broj: 200738880009 

Telefon: 033/282-342 

Fax: 033/220-804 

E-mail: info@starigrad-sarajevo.ba 

Internet adresa: www.starigrad-sarajevo.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Stari Grad Sarajevo, {alter sala - {alter za prijem podnesaka broj 7 

Adresa: Zelenih beretki 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200738880009 

PDV broj: 200738880009 

(11-3366-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

Kontakt osoba: Mujki} Ahmed, tel. 037/223-333, lok. 219 

Adresa: Darivalaca krvi 67 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263189550001 

Telefon: 037/223-333 

Fax: 037/223-880 

E-mail: tender@kbbihac.ba 

Internet adresa: www.kbbihac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT    1.1.  Mehani~ki operacioni stol    kom.    3 

        1.2.  Operacione lampe    kom.    3 

         1.3.  Elektrokauteri    kom.    2 


LOT    2.1.  Mamograf    kom.    1 

        2.2.  Respirator    kom.    2 


LOT    3.1.  Za{titna rendgen oprema    kom.    7 

        3.2.  Pacemaker    kom.    20 

        3.3.  Pacemaker (privremeni)    kom.    1 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 1151/06 od 20. 2. 2006. godine 

Odluka Upravnog odbora broj 1150/06 od 20. 2. 2006. godine 

Odluka Upravnog odbora broj   490/06 od 26. 1. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba navedenih u predmetu ugovora. Detaljan opis roba koje su predmet tendera dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim ugovora je za: 

LOT 1 -  280.000,00 KM 

LOT 2 -  220.000,00 - 260.000,00 KM 

LOT 3 -    97.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje sklapanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 60 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koji nisu stariji od dva mjeseca i da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje pravo za obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. godinu   

-    izjava o ukupnom prometu u posljednje tri godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista kupaca za posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima i nazivima i adresama kupaca 

-    izjava ponu|a~a o posjedovanju vlastitih prostornih i tehni~kih uslova, broju i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u formi akta ponu|a~a {to ima zna~aj dokaznog sredstva 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    45% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    3)    rok isporuke i uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    reference    u~e{}e    10% 

    5)    ostale pogodnosti    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati roba proizvedena u BiH u skladu sa ~lanom 20. UPZ. Primjenjuje se preferencijalni tretman doma}eg u visini od 15%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 15,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 10,00 sati, sjedi{te ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ‘irora~un: 

transakcijski ra~un kod Central profit banke Sarajevo, Filijala Biha} 1296011001013176 ili transakcijski ra~un kod Union banke Sarajevo, Filijala Biha} 1020220000003019 ili li~no na blagajnu KANTONALNE BOLNICE "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" Biha}. 

Bolnica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na protokol Kantonalne bolnice Biha}. Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a, "Javno nadmetanje za opremu LOT___"  - "Ne otvaraj - otvara KOMISIJA" 

Cijena ponu|ene robe mora biti u KM, franco kupac sa PDV-om, carinom i drugo. 

Naru~ilac zadr`ava pravo na mogu}nost parcijalnog odabira ponude. 

(1-11-3369-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TURISTI^KA ZAJEDNICA HN@-HNK
MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Turisti~ka zajednica HN@-HNK 

Kontakt osoba: Vesna Cvitkovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227214290005 

Telefon: 036/397-350 

Fax: 036/397-351 

E-mail: hercegovina@hercegovina.ba 

Internet adresa: www.hercegovina.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

LOT 2    Kupovina poslovnog prostora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. 

Bli`i opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u to~ki II.3. 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog tijela u Mostaru, Ante Star~evi}a bb, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdani od nadle`nih organa BiH. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

-    naziv i to~na adresa 

-    porezni broj i identifikacijski broj ponuditelja 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa prilozima, kojim moraju biti obuhva}ene djelatnosti koje su predmet natje~aja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponuditelja sukladno ~lanku 25. ZJN. stav 1. to~ka d. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze iz ~lanka 26. ZJN. stavak 2. to~ka d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    LOT 2 - ekonomski najpovoljnija ponuda 

    1.    kvalitet ponu|enog poslovnog prostora    u~e{}e    50% 

    2.    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    3.    cijena po metru ~etvornom    u~e{}e    30% 

    4.    na~in pla}anja    u~e{}e    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti tendersku dokumentaciju od 27. 3. 2006. do 24. 4. 2006. godine u prostorijama ugovornog tijela svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 5. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U razmatranje }e se uzeti samo one ponude koje pristignu u prostorije Turisti~ke zajednice HNK-HN@ do datuma navedenog kao rok prijema ponuda. 

(11-3379-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-015/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-756 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba, tel. 033/751-751 

Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo 

Termoelektrana "Tuzla", tel. 035-305-081 

Bukinje bb, 75000 Tuzla 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Termoelektrana "Tuzla", tel. 035/305-081 

Komercijalna slu`ba, Mevludin Alagi} 

Bukinje bb, 75000 Tuzla 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 

Komercijalna slu`ba, tel. 033/751-751 

Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Rezervni dijelovi za remont bloka 6 u Termoelektrani "Tuzla" u Tuzli 

LOT 1    Rezervni dijelovi za postrojenje dopreme uglja u
        TE "Tuzla" 

LOT 2    Rezervni dijelovi za postrojenje pneumatskog
        transporta pepela u TE "Tuzla" 

LOT 3    Rezervni dijelovi za pumpna postrojenja bloka 5 u
        TE "Tuzla" 

LOT 4    Rezervni dijelovi za turbine bloka 5 i 6 TE "Tuzla" 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-015/06. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Rezervni dijelovi za postrojenje dopreme uglja u
        TE "Tuzla" 

LOT 2    Rezervni dijelovi za postrojenje pneumatskog
        transporta pepela u TE "Tuzla" 

LOT 3    Rezervni dijelovi za pumpna postrojenja bloka 5 u
        TE "Tuzla" 

LOT 4    Rezervni dijelovi za turbine bloka 5 i 6 TE "Tuzla" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Obim i opis usluge odr`avanja prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude za svaki lot posebno, a minimum 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2003. i 2004. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2.
ta~ke a, b, c 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e    70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera    u~e{}e    30% 

    a prema slijede}im tehni~kim kriterijima: 

    -    kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike
        robe prema zahtjevima iz tendera    T 1 60 bodova 

    -    tehni~ka i profesionalna
        sposobnost dobavlja~a    T 3 - maximalno 15 bodova 

    -    postprodajni servis i
        tehni~ka pomo}    T 5 - maximalno 10 bodova 

    -    dodatne tehni~ke
        karakteristike roba koje
        predstavljaju dodatnu
        vrijednost za kupca    T 2 - maximalno 10 bodova 

    -    funcionalne i ekolo{ke
        karakteristike u kori{tenju
        roba    T 4 - maximalno 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 30. 3. 2006. godine do 5. 5. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 50101200097800013 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT _____. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije LOT _____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 5. 2006. godine u 11,30 sati, definisano u odjeljku V (dodatne informacije) prema lotovima 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 5. 2006. godine definisano u odjeljku V (dodatne informacije) prema lotovima 

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (soba 111). 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

8. 5. 2006. godine u 12,30 sati - LOT 1 

8. 5. 2006. godine u 13,15 sati - LOT 2 

8. 5. 2006. godine u 14,00 sati - LOT 3 

8. 5. 2006. godine u 14,45 sati - LOT 4 

(1-11-3395-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU DOM ZDRAVLJA
KALESIJA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja Kalesija 

Kontakt osoba: D`afi} [eval 

Adresa: Senada Po`egi}a bb 

Po{tanski broj: 75260 

Grad: Kalesija 

Identifikacioni broj: 4209059210000 

Telefon: 035/631-018 

Fax: 035/631-217 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje za nabavku roba i vr{enje usluga za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Lijekovi i medicinski materijal 

LOT 2    Kancelarijski i potro{ni materijal i usluge {tampanja
        materijala 

LOT 3    To~enje goriva i maziva 

LOT 4    Sukcesivna nabavka i isporuka uglja
        (asortimana kocka) 

LOT 5    Kolektivno osiguranje zaposlenika, osiguranje
        vozila i imovine 

LOT 6     Usluge odr`avanja putni~kih i specijalnih sanitetskih
        vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja Kalesija, Senada Po`egi}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, uz dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi po ~lanu 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, i f ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa  svim prilozima 

-    ovjerena kopija identifikacionog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu - za 2005. godinu (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za LOT 1 odobrenje za promet lijekovima i materijalima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1 i LOT 2   

- cijena 

- uslovi pla}anja 

- dosada{nja saradnja sa ponu|a~em 

LOT 3 i LOT 6 

- cijena 

- uslovi pla}anja 

- dosada{nja saradnja sa ponu|a~em 

- udaljenost vr{enja usluga 

LOT  4 

- cijena 

- uslovi pla}anja 

- rok isporuke 

LOT 5 

- cijena 

- uslovi pla}anja 

Potkriteriji po navedenom kriteriju za ocjenu ponuda bit }e bodovani i kao takvi utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, za svaki lot objavljen u ovom obavje{tenju. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JZU Dom zdravlja Kalesija svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova po objavljivanju obavje{tenja a javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", uz prethodnu uplatu od 50 KM po jednom lotu na ra~un broj 1321400303680022 ili na blagajni ustanove, sa naznakom uplata tenderske dokumentacije - LOT_____. Sredstva upla}ena za tendersku dokumentaciju su nepovratna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", tj. do 24. 4. 2006. godine do 15,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za podno{enje ponuda po{tom ili na drugi na~in ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku "- NE OTVARATI", broj lota_____ na koji se podnosi ponuda, na adresu navedenu pod I.1. Na koverti obavezno nazna~iti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i faksa. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4 . 2006. godine (~etvrtak) u 10,00 sati LOT 1 i 2 u 11,00 sati 

LOT 3 i 4 i u 12,00 sati LOT 5 i 6 u prostorijama JZU Dom zdravlja Kalesija, Senada Po`egi}a bb. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda ponu|a~a treba da sadr`i: 

-    specifikaciju prilo`enih dokumenata 

-    ispunjenu i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju sa jedini~nim cijenama izra`enim u KM sa ura~unatim porezom - PDV 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora. 

JZU Dom zdravlja Kalesija ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ii potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, a da se pri tome ne izlo`i nikakvoj odgovornosti prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razlog za dono{enje takve odluke. 

Naru~ilac zadr`ava pravo korekcije koli~ine roba na vi{e ili manje u odnosu na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji, te parcijalnog izbora roba. Za sve eventualne dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na adresu i telefone navedene kao pod I.1. 

(11-3396-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
ELEKTROLIZA D.O.O. BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroliza d.o.o. Banjaluka 

Kontakt osoba: Stameni} Milivoj 

Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 400935240002 

Telefon: 051/450-218 

Fax: 051/450-181 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a) povezano dru{tvo 

I.5.b) ostali, na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

03-01/06 Odluka o nabavci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hemikalija 

LOT 1    Natrijum hidroksid NaOH rastvor 48% do 50% na
        100% 40 t godi{nje 

LOT 2    Natrijum hipohlorit NaOCl 150 do 180 gr/l Act
        Cl 120 t godi{nje 

LOT 3    Hlorovodoni~na kiselina 31% do 33% 140 t godi{nje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za pojedina~ne i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivno isporuke do kraja 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja: 

- upis u sudski registar 

- poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi (potvrde i uvjerenja) iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ka c 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e    70% 

2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 3 dana nakon objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM na ‘iro ra~un 5620990000104381 Razvojna banka ili na blagajni preduze}a. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja, prostorije Elektrolize d.o.o. Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu: Elektroliza d.o.o. V. Mla|enovi}a bb, 78000 Banjaluka, NE OTVARAJ - PONUDA ZA ROBU. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati uz prethodno predo~enje pismene punomo}i komisiji. 

(1-11-3410-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e 

Kontakt osoba: Hazim Zveki} 

Adresa: Prva 37 

Po{tanski broj: 72230 

Grad: @ep~e 

Identifikacioni broj: 4218041000007 

Telefon: 032/880-675 

Fax: 032/880-675 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje za nabavku roba i pru`anje usluga za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 6    Sredstva i pribor za higijenu 

LOT 10    Zubni i zubotehni~ki materijal 

LOT 14    Autogume 

LOT 15    Termopapiri za medicinske aparate 

LOT 16    Tehni~ki i preventivni pregled vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`ili slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj, u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

-    jedini~na i ukupna cijena po spisku iz tenderske dokumentacije sa uklju~enom carinom, porezom i ostalim tro{kovima 

-    izjavu da su ponu|ene jedini~ne cijene nepromjenjive 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faxa 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    ime i prezime odgovorne osobe 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda ili rje{enje o obavljanju djelatnosti za fizi~ko lice 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista ponu|a~a 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    70% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e    17% 

    3)    kvalitet robe    u~e{}e    5% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    3% 

Napomena: naru~ilac zadr`ava pravo parcijalnog odabira roba i usluga. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e od 8,00 do 15,00 sati. Nov~ana naknada po jednom lotu je 30,00 KM i nepovratna je. 

Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke, poslovnica @ep~e, ili direktno na blagajni Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 24. 4. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju u prostorijama Centra za fizikalnu rehabilitaciju 25. 4. 2006. godine u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`eni dokumenti moraju biti original ili ovjerene fotokopije, ne stariji od tri mjeseca. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavje{tenje o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan da objasni razloge takvog postupka. 

Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za LOT_____(navesti broj lota) - ne otvaraj". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(11-3414-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Busulad`i} Ha{a, dipl. pravnik 

Adresa: A. A. Bori}a 28b 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218306150006 

Telefon: 032/245-396 

Fax: 032/401-075 

E-mail: kzzo.ze@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluge odr`avanja za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona u 2006. godini. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

I. KANCELARIJSKI MATERIJAL 

LOT 1    Fotokopirni papir A-4 1/500 i A-3 1/500 

LOT 2    Kompjuterski papir 234x12 (1+0) i 380 x 12 (1+0) 

LOT 3    Toner NPG-1 1550 (6216/6317) 

LOT 4    Koverte i sitni kancelarijski materijal 

II. [TAMPANJE OBRAZACA 

LOT 5    Zdravstvene legitimacije 

LOT 6    Obrasci ZO-1, ZO-3 i ORS-1 

LOT 7    Virmanski nalozi 

LOT 8    Recepti za lijekove bijeli i recepti ‘uti 

III. MATERIJAL ZA ^I[]ENJE I ODR@AVANJE
HIGIJENE
 

LOT 9    Materijal za ~i{}enje prostorija 

IV. NABAVKA ROBE [IROKE POTRO[NJE 

LOT 10    Nabavka bezalkoholnih napitaka za reprezentaciju 

V. SERVISIRANJE I ODR@AVANJE 

LOT 11    Servisiranje i odr`avanje fotokopirnog aparata,
        marke Canon NP 6216 

LOT 12    Pranje slu`benog vozila (na podru~ju op}ine Zenica) 

LOT 13    To~enje goriva za slu`beno vozilo (na podru~ju
        op}ine Zenica) 

LOT 14    Pranje zavjesa 

VI. INVESTICIONO ODR@AVANJE INSTALACIJA I
OTKLANJANJE KVAROVA U SJEDI[TU ZAVODA
 

LOT 15    Vodoinstalaterski radovi 

LOT 16    Elektroradovi 

LOT 17    Bravarski i limarski radovi 

LOT 18    Molersko-farbarski  i stolarski radovi 

VII. NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA
RA^UNARE
 

LOT 19    Nabavka rezervnih dijelova za ra~unare 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona, Zenica, A. A. Bori}a 28b 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}i dokaz: 

-    bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}i dokaz: 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti ponu|enih cijena 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    75 bodova 

    2)    rok pla}anja    25 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 4. 2006. godine u 14,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 5 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. april 2006. godine u 10,30 sati, Zenica, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona, A. A. Bori}a 28b, Zenica, od 8,00 do 14,00 sati, uz dokaz o uplati na blagajni Zavoda ili na ra~un Zavoda broj 1340100000147366. 

Ponudu dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti uz punu adresu ponu|a~a, broj telefona i broj faxa i nazna~iti "Ne otvaraj - ponuda za javno nadmetanje za nabavku roba i usluga odr`avanja za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona u 2006. godini". NAPOMENA: ponu|a~i koji se prijave za LOT 5, LOT 6, LOT 7  i LOT 8 obavezni su u ponudi dostaviti i uzorke. 

Sve ponude koje budu pristigle na protokol Zavoda do 24. 4. 2006. godine do 10,30 sati smatrat }e se blagovremenim. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Busulad`i} Ha{a 

Adresa: A. A. Bori}a 28b 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218306150006 

Telefon: 032/245-396 

Fax: 032/401-075 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Mutap~i} Kanita, dipl. pravnik 

Adresa: A. A. Bori}a 28b 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218306150006 

Telefon: 032/245-396 

Fax: 032/401-075 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Kari} Ermin 

Adresa: A. A. Bori}a 28b 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218306150006 

Telefon: 032/245-396 

Fax: 032/401-075 

(11-3422-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD  BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Bawa Luka 

Kontakt osoba: Milovanovi} Miroslava 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/219-050 

Faks: 051/219-040 

E-mail: blparkng@teol.net 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 05-404-74/06 

Opremawe javne gara`e i pro{irewe sistema naplate putem
automata. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Izrada projektne dokumentacije, nabavka opreme i
        izvo|ewe radova na sistemu naplate i kontrole
        parkirawa sa integrisanim video nadzorom za javnu
        gara`u u ulici Aleja svetog Save 

LOT 2    Isporuka i monta`a automata za naplatu parkirawa
        sa potrebnom opremom i softverom za uvezivawe u
        postoje}i sistem 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Ukupna koli~ina prema tenderskoj dokumentaciji,
        procijewena vrijednost 290.000 KM 

LOT 2    Isporuka, monta`a i pu{tawe u rad 15 automata,
        procijewena vrijednost 150.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    Javna gara`a u ulici Aleja svetog Save u Bawoj Luci 

LOT 2    U`i centar grada Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Krajwi rok je 3 mjeseca po zakqu~ewu ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro ra~un buxeta Grada broj 5681631200000176, vrsta prihoda 729124 

-    garancija za ponudu mora glasiti na period validnosti ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro ra~un buxeta Grada broj 5681631200000176, vrsta prihoda 729-124 

-    mora glasiti na rok izvr{ewa ugovora uve}an za 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 30 bodova 

    2)    garantni rok    u~e{}e 30 bodova 

    3)    postprodajni servis i tehni~ka
        podr{ka    u~e{}e 30 bodova 

    4)    period izvr{ewa (rok 90 dana)    u~e{}e 10 bodova 

Bodovawe se vr{i za svaki lot posebno. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od dana objavqivawa obavje{ewa o nabavci, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, uz uplatu naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ‘iro ra~un broj 5681631200000176 u korist Buxet Grada Bawa Luka, vrsta prihoda 729124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 4. 2006. godine do 12,00 ~asova, na protokol u Prijemnoj kancelariji Administrativne slu`be Grada Bawa Luka, na adresi kao pod I.1. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 13,00 ~asova u  prostorijama ugovornog organa, sala 238/II na adresi kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

Javno nadmetawe za nabavku broj 05-404-74/06 

-    "Opremawe javne gara`e i pro{irewe sistema naplate putem automata" 

-    lot za koji se podnosi ponuda 

-    NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA 

-    naziv i adresa ponu|a~a 

Ponude se dostavqaju direktno ili preporu~enom po{iqkom na protokol u Prijemnoj kancelariji Administrativne slu`be Grada, prije isteka roka za dostavqawe ponuda utvr|enog u tenderskoj dokumentaciji. 

Dodatne informacije i tenderska dokumentacija mogu se dobiti od kontakt osobe navedene u Aneksu A. 

Javnom otvarawu ponuda mogu prisustvovati svi ponu|a~i koji su blagovremeno dostavili ponude ili wihovi predstavnici, uz pismeno ovla{}ewe. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE I NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Grad Bawa Luka, Odjeqewe za komunalne i stambene poslove, Odjel za parkinge i gara`e 

Kontakt osoba: Milovanovi} Miroslava 

Adresa: Aleja svetog Save 20 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/219-050 

Faks: 051/219-040 

E-mail: blparkng@teol.net 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba 

(11-3426-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DJE^IJE OBDANI[TE "MAJKE JUGOVI]"
DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dje~ije obdani{te "Majke Jugovi}" Doboj 

Kontakt osoba: Cvijanovi} Gordana, zamjenik direktora 

Adresa: Kara|or|eva 50 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400023670006 

Telefon: 053/241-692 

Fax: 053/241-691 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kara|or|eva 50, 74000 Doboj 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kara|or|eva 50, 74000 Doboj 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kara|or|eva 50, 74000 Doboj 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

LOT 1    Roba 

LOT 2    Roba 

LOT 3    Roba 

LOT 4    Roba 

LOT 5    Roba i usluge 

LOT 6    Usluge 

LOT 7    Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci namirnica za pripremanje obroka 

LOT 2    Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala 

LOT 3    Ugovor o nabavci sanitarija i materijala za ~i{}enje i
        odr`avanje prostorija  

LOT 4    Ugovor o nabavci materijala za odr`avanje
        porostorija i zgrade 

LOT 5    Ugovor o nabavci rezervnih dijelova i servisiranje
        vozila 

LOT 6    Ugovor o uslugama ~i{}enja prostorija 

LOT 7    Ugovor o uslugama pranja ve{a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Ugovor o nabavci namirnica za pripremanje obroka 

LOT 2    Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala 

LOT 3    Ugovor o nabavci sanitarija i materijala za ~i{}enje i
        odr`avanje prostorija  

LOT 4    Ugovor o nabavci materijala za odr`avanje
        porostorija i zgrade 

LOT 5    Ugovor o nabavci rezervnih dijelova i servisiranje
        vozila 

LOT 6    Ugovor o uslugama ~i{}enja prostorija 

LOT 7    Ugovor o uslugama pranja ve{a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kara|or|eva 50, Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Nabavka namirnica za pripremanje obroka 

LOT 2    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 3    Nabavka sanitarija i materijala za ~i{}enje i
        odr`avanje prostorija  

LOT 4    Nabavka materijala za odr`avanje prostorija i
        zgrade 

LOT 5    Nabavka rezervnih dijelova i servisiranje vozila 

LOT 6    Usluge ~i{}enja prostorija 

LOT 7    Usluge pranja ve{a 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po slijede}im kriterijumima: 

-    kvalitet robe 

-    ponu|ena cijena 

-    uslovi fakturisanja i pla}anja (mjese~ne, odgo|ene ili druge pogodnosti pla}anja) 

-    rok isporuke robe od momenta narud`be 

-    rok reklamacije za isporu~enu robu 

-    garantni rok za isporu~enu robu 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i u Dje~ijem obdani{tu "Majke Jugovi}" Doboj, Kara|or|eva 50. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - ponuda za LOT 1 - 7, otvoreni postupak, dostavljati na adresu Dje~ije obdani{te "Majke Jugovi}" Doboj, Kara|or|eva 50, 74000 Doboj. 

U obzir }e se uzeti samo ponude koje stignu najkasnije 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje i zavo|enje ponuda odr`at }e se dana 5. 5. 2006. godine u 11,00 sati u prostorijama obdani{ta. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ne 

(1-11-3433-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-014/06 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i 

Hercegovine d.d., Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 19 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe - grupa 3 

Radovi - grupa 1 i grupa 2 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 102-014/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvo|enje radova i isporuka opreme za potrebe 110 kV postrojenja u TE Kakanj prema slijede}im grupama: 

GRUPA 1    Demonta`no-monta`ni radovi na zamjeni primarne i
        sekundarne opreme u 110 kV postrojenju 

GRUPA 2    Izgradnja prostorije za smje{taj opreme iz projekta
        SCADA u 110 kV postrojenju 

GRUPA 3    Nabavka NN opreme u 110 kV postrojenju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM ili odgovaraju}a vrijednost u EUR prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|eniu bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav 1. a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, ne stariji od 3 (tri) mjeseca, originali ili ovjerene fotokopije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku roba u skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ka a), b), d) i g). Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Za nabavku radova u skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (4) ta~ka a), b), d) e) i f). Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e    80% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e    20% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti prema va`e}im internim procedurama i na~inu vrednovanja ponuda JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo, a po kriteriju "Ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1 - Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada  prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 0 (nula) ili 60 ({ezdeset).  60 ({ezdeset) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T2 - Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge/rada/ za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca. 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10. 

T3 - Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a/izvo|a~a robe/usluge/rada - realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednje 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude). 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 15. 

T4 - Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/rada istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 5. 

T5 - Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% u skladu sa Odlukom o primjeni preferencijalnog tretmana doma}eg  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH- Poslovno tehni~ka zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM za svaku grupu posebno ili odgovaraju}a vrijednost u EUR prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, d.d BiH, Swift RZBABA2S na ra~un broj 50101200097800013 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-014/06 GRUPA broj __, valuta EUR. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko HVB Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 1291061000116416, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-014/06 GRUPA broj ___, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 24. 4. 2006. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, prema slijede}im terminima: 

GRUPA 1 u 10,15 sati 

GRUPA 2 u 12,15 sati 

GRUPA 3 u 13,15 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u TE Kakanj 

GRUPA 1 i GRUPA 3 Adem Lujnovi}, tel. 032/771-020 

GRUPA 2 Ana Doj~inov, tel. 032/771-289 

(1-11-3436-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUZEJ SARAJEVA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Muzej Sarajeva 

Adresa: Despi}eva 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200645360005 

Telefon: 033/215-531 

Fax: 033/215-532 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Ugovor o nabavci materijala za rad u Muzeju Sarajeva 

2.    Ugovor o javnoj nabavci usluga u depandansu Muzeja Sarajeva, Svrzina ku}a, Glod`ina 8 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za rad u Muzeju Sarajeva, Despi}eva 2 

Radovi na ure|enju i odr`avanju ba{ti u Svrzinoj ku}i 

LOT 1    Kancelarijski i administrativni materijal 

LOT 2    Materijal za odr`avanje ~isto}e - higijene, pomo}ni
        materijal (sijalice, staklo, brave i sli~no) 

LOT 3    Roba za potrebe reperezentacije 

LOT 4    Stru~na literatura 

LOT 5    Usluge kopiranja i uvezivanja, {tampa 

LOT 6    Fotografske usluge 

LOT 7    Prepariranje i konzervacija muzejskog materijala 

LOT 8    Teku}e odr`avanje objekata prema potrebi 

LOT 9    Ure|enje i odr`avanje ba{ti u Svrzinoj ku}i 

LOT 10    Odr`avanje alarmnog sistema 

LOT 11    Advokatske usluge 

LOT 12    Prevo|enje, izrada autorskih tekstova na razne teme 

LOT 13    Dizajn 

LOT 14    Otkup muzejskih eksponata 

LOT 15    Dizajniranje i odr`avanje WEB stranice 

LOT 16    Odr`avanje ra~unarske opreme 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Muzej Sarajeva, Despi}eva 2 

Svrzina ku}a, Glod`ina 8 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavjati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ se obavezuje da }e uz ponudu dostaviti neopozivu bezuslovnu bankovnu garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 2% od ponu|ene cijene, plativu na prvi poziv. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 10% od ukupne vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

2.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji sa svim prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

3.    original potvrda o pla}enim poreskim obavezama zaklju~no za mjesec decembar 2005. godine, ne starija od 3 mjeseca 

4.    original potvrda o pla}enim obavezama po osnovu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje za mjesec decembar 2005. godine, ne starija od 3 mjeseca 

5.    uvjerenje, potvrda, odnosno druge javne isprave organa ili institucije za ta~ke a, b, c i d iz ~lana 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama 

6.    referentna lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ove javne nabavke 

7.    izvje{taj o finansijskom poslovanju ponu|a~a za 2004. godinu i 2005. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha) 

8.    opis tehni~kih mogu}nosti dobavlja~a i broj i kvalifikaciona struktura tehni~kog osoblja koje }e biti anga`ovano na izvo|enju radova i 

9.    podaci o tehni~koj opremi ponu|a~a, koja mu je na raspolaganju za izvo|enje radova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena    50 bodova 

    -     dosada{nja iskustva iz poslovne saradnje    20 bodova 

    -     reference    15 bodova 

    -     rok pla}anja    10 bodova 

    -     rok izvo|enja (zavr{etka) radova    5 bodova 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci (27. 3. 2006. godine) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otaranje ponuda obavit }e se u Sarajevu, Despi}eva 2, na I spratu (26. 4. 2006. godine) u 11,00 sati. 

Javnom otvaranju mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI PONU\A^A 

Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude podnesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom ovim obavje{tenjem o javnoj nabavci, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

V.2. Muzej Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredbe ~lana 12. stav (1)  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razlog svog postupka. 

(11-3438-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE
SAMOUPRAVE RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI O PONOVNOM OTVORENOM POSTUPKU ZA DODJELU UGOVORA O KUPOPRODAJI POGONSKOG MOTORNOG GORIVA ZA BUXETSKU 2006. GODINU 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske 

Kontakt osoba: Milanka [opin 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78 000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401473140003 

Telefon: 051/331-698 

Faks: 051/331-681 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Bawu Luku 

2.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Trebiwe 

3.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Mili}e 

4.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Doboj 

5.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Prijedor 

6.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Isto~no Sarajevo 

7.    Ugovor o kupoprodaji pogonskog motornog goriva - za Modri~u 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka javne nabavke je izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba 

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u sjedi{tu Ministarstva u Bawoj Luci i kancelarijama Republi~ke upravne inspekcije tokom buxetske 2006. godine kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je grada Bawa Luka 

LOT 2    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je op{tine Trebiwe 

LOT 3    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je op{tine Mili}i 

LOT 4    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je op{tine Doboj 

LOT 5    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je op{tine Prijedor 

LOT 6    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je grada Isto~no Sarajevo 

LOT 7    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva
        (ED-2, D-2, MB-95) na svim benzinskim stanicama
        ponu|a~a za podru~je op{tine Modri~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Za LOT 1 ukupno cca 33.800,00 KM 

Za LOT 2 ukupno cca   3.000,00 KM 

Za LOT 3 ukupno cca   3.000,00 KM 

Za LOT 4 ukupno cca   3.000,00 KM 

Za LOT 5 ukupno cca   3.000,00 KM 

Za LOT 6 ukupno cca   3.000,00 KM 

Za LOT 7 ukupno cca   3.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Usluga na benzinskim stanicama ponu|a~a u Bawoj Luci, Trebiwu, Mili}ima, Doboju, Prijedoru, Isto~nom Sarajevu i Modri~i. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1)    uvjerewe ili drugi odgovaraju}i dokument izdat od strane nadle`nog organa, ne stariji od tri mjeseca, a kojim se dokazuje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini (~lan 23 stav 1 ta~ka a Zakona o javnim nabavkama) 

2)    uvjerewe ili drugi odgovaraju}i dokument izdat od nadle`nog organa, ne stariji od tri mjeseca, a kojim se dokazuje da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawe sporazuma s povjeriocima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka saglasno relevantnim zakonima i propisima Bosne i Hercegovine (~lan 23 stav 1 ta~ka b Zakona o javnim nabavkama) 

3)    uvjerewe ili drugi odgovaraju}i dokument izdat od nadle`nog organa, ne stariji od tri mjeseca, a kojim se dokazuje da ponu|a~ kao i odgovorno lice ponu|a~a nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (~lan 23 stav 1 ta~ka d Zakona o javnim nabavkama) 

4)    uvjerewe ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdao nadle`ni organ, ne satriji od tri mjeseca, a kojim se dokazuje da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u razdobqu od pet godina koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (~lan 23 stav 1 ta~ka d Zakona o javnim nabavkama) 

5)    uvjerewe koje nije starije od tri mjeseca, a koje je izdao nadle`ni organ, da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za zdravstveno i penziono osigurawe saglasno sa va`e}im propisima u Bosni i Hercegovini (~lan 23 stav 1 ta~ka e Zakona o javnim nabavkama) 

6)    uvjerewe koje nije starije od tri mjeseca, a koje je izdao nadle`ni organ, da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa va`e}im zakonskim propisima (~lan 23 stav 1 ta~ka e Zakona o javnim nabavkama) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog broja 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima kojim mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ugovora 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadwa tri mjeseca ra~uni ponu|a~a nisu bili u blokadi, ne starija od tri mjeseca 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista uz predo~ewe dokaza o zakqu~enim ugovorima 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude slati na jednom od jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine, 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka, Vuka Kara|i}a 4, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 8 sprat, kancelarija 810/2 

Otvarawe ponuda je javno i otvarawu ponuda mo`e prisustovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tewa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti li~no na protokl Ministarstva ili putem po{te na adresu: Ministarstvo uprave i lokalne samoprave, Vuka Karaxi}a 4, Bawa Luka sa naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETAWE, LOT BROJ __ - NE OTVARAJ!" 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Tenderska dokumentacija za davawe ponuda mo`e se podi}i svakim radnim danom po~ev od 30. 3. 2006. godine do 20. 4. 2006. godine u vremenu od 11 do 15 ~asova na adresi ugovornog organa (kontakt osoba: Puhar Qubica, telefon 051/331-348). 

Za preuzimawe tenderske dokumentacije ponu|a~ je du`an uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 50,00 KM na ‘iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske: 562-099-00000-556-87 sa naznakom vrsta prihoda - 722519 i {ifre buxetske organizacije 1141001. 

Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije, vezano za predmet nabavke. 

(11-3439-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Vlade Republike Srpske 

Kontakt osoba: Stru~ni saradnik, Stanka Despot 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/331-473, 331-470 

Faks: 051/331-471 

E-mail: s.despot@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka tonera, kertrixa, ribon traka i filmova za
        fotokopirne aparate, {tampa~e i telefaks aparate 

LOT 3    Nabavka pogonskog goriva za putni~ka motorna
        vozila (EUD-2, MB, BMB) 

LOT 4    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa VW-Volkswagen, Audi, Opel, Renault,
        Peugeot
i Lada 

LOT 5    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawe
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa Nisan Patrol i LD discovery 

LOT 6    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa Daewoo Matiz 

LOT 7    Nabavka usluga osigurawa putni~kih motornih
        vozila po osnovu autoodgovornosti prema tre}im
        licima, registracija vozila i redovan tehni~ki
        pregled vozila 

LOT 8    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        ra~unara, ra~unarske opreme i lokalne internet
        mre`e 

LOT 9    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        fotokopirnih aparata i telefaks aparata 

LOT 10    Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

Opis predmeta ugovora detaqno naveden u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaqni podaci i ostali uslovi ponude za svaki lot posebno navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka roba i usluga za potrebe ugovornog organa u 2006. godini vr{it }e se sukcesivno prema dinamici koju utvrdi ugovorni organ za potrebe organizacionih jedinica u sastavu Ministarstva sa sjedi{tem u Bawa Luci, Prijedoru, Gradi{ki, Derventi, Modri~i, Doboju, Bijeqini, Zvorniku, Vlasenici, Fo~i, Isto~nom Sarajevu, Trebiwu. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i nekoliko lotova. 

Ponu|a~i koji se prijave za nekoliko lotova potrebno je da dokumentaciju iz odjeqka III.5. ovog obavje{tewa dostave za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe od datuma zakqu~ewa ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

2.    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u sudskom postupku osu|en za kr{ewe Zakona u smislu poslovnog pona{awa i da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u zadwih pet godina 

3.    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama 

4.    uvjerewe o pla}enim doprinosima za socijalno osigurawe (penziono-invalidsko i zdravstveno osigurawe) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana i moraju biti izdani od nadle`og organa u BiH. 

Prilo`eni dokazi moraju biti originalni ili ovjereni. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica registrovana u BiH, za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke, {to dokazuju: 

1.    ta~an naziv i adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

2.    rje{ewe o registraciji-izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

3.    potvrda o registraciji (JIB, PIB) 

Fotokopije dokumenata moraju biti ovjerene. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa za 2005. godinu 

2.    bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Nabavka roba: 

1.    lista glavnih isporuka dobavqa~a u 2005. godini, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

2.    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a 

Nabavka usluga: 

1.    lista glavnih usluga dobavqa~a u 2005. godini, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz izjavu pri`aoca usluga o izvr{enim uslugama 

2.    izjava o tehni~koj opremqenosti i osposobqenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{ewe konkretnih usluga i obezbje|ewe kvaliteta 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

Kriteriji za dodjelu ugovora za svaki lot navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na pismeni zahtjev dobavqa~a, bez nov~ane naknade, li~no u prostorijama Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 4, ~etvrti sprat, kancelarija 421, kod stru~nog saradnika Stanke Despot, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 ~asova nakon objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" ili faksom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom o tri jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude je potrebno dostaviti u roku od 28 dana, od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci (ra~unaju}i i naredne dane) u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ-ponuda za javnu nabavku robe i usluga u 2006. godini, LOT broj____", na adresu: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica RS, Vuka Karaxi}a 4, ~etvrti sprat, kancelarija broj 420, Bawa Luka, li~no ili preporu~enom po{tom. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka bi}e vra}ene neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju u prostorijama Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 4, ~etvrti sprat, kako slijedi: 

26. 4. 2006. godine (srijeda) sa po~etkom u 10,00 ~asova 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora u
        10,00 ~asova 

LOT 2    Nabavka tonera, kertrixa, ribon traka i filmova za
        fotokopirne aparate, {tampa~e i telefaks aparate u
        12,00 ~asova 

LOT 3    Nabavka pogonskog goriva za putni~ka motorna
        vozila (EUD-2, MB, BMB) u 14,00 ~asova 

27. 4. 2006. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 9,00 ~asova 

LOT 4    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa VW-Volkswagen, Audi, Opel, Renault,
        Peugeot
i Lada u 9,00 ~asova 

LOT 5    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawe
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa Nisan Patrol i LD discovery u 11,00 ~asova 

LOT 6    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawe
        putni~kih vozila i nabavka auto guma za vozila iz
        programa Daewoo Matiz u 12,30 ~asova 

LOT 7    Nabavka usluga osigurawa putni~kih motornih
        vozila po osnovu autoodgovornosti prema tre}im
        licima, registracija vozila i redovan tehni~ki
        pregled vozila u 14,00 ~asova 

28. 4. 2006. godine (petak) sa po~etkom u 10,00 ~asova 

LOT 8    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        ra~unara, ra~unarske opreme i lokalne internet
        mre`e u 10,00 ~asova 

LOT 9    Nabavka usluga odr`avawa, opravke i servisirawa
        fotokopirnih aparata i telefaks aparata u 12,00
        ~asova 

LOT 10    Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme u 14,00 ~asova 

Za sve informacije o otvarawu ponuda kontakt osoba je Stanka Despot, telefon 051/331-473. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sjedi{te Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica nalazi se u Bawa Luci, a sjedi{ta organizacionih jedinica u sastavu Ministarstva u op{tinama Prijedor, Gradi{ka, Derventa, Doboj, Modri~a, Bijeqina, Vlasenica, Zvornik, Vi{egrad, Fo~a, I. Sarajevo, Srebrenica i Trebiwe. 

Isporuka roba i usluga vr{it }e se sukcesivno za potrebe organizacionih jedinica u RS. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da u skladu sa va`e}im propisima prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora. 

(1-11-3443-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"ELEKTROPRIJENOS BiH", A.D. BANJALUKA
OPERATIVNA PODRU^JA BANJA LUKA, SARAJEVO, MOSTAR I TUZLA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH", a.d. Banja Luka, Operativna podru~ja Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla 

Adresa: Marije Bursa} 7 a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacijski broj: 402369530009 

Telefon: 051/246-500 

Fax: 051/246-501 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 117/06 od 15. 3. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Skupina (01)    Uredski materijal 

Skupina (02)    Potro{ni materijal za printere, fax aparate i
            fotokopir aparate  

Skupina (03)    Sanitarni materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te - Operativno podru~je Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
(~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

15% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 17. 4. 2006. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

24. 4. 2006. godine u 12,00 sati, Operativno podru~je Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pisani zahtjev za javno nadmetanje sa naznakom predmeta nadmetanja. 

Zahtjev za sudjelovanje dostavite na faks 036/316-531. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u poslovnom prostoru naru~itelja - Blajbur{kih ‘rtava bb, Mostar, Komercijalna slu`ba, svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na tel. 036/326-023 (024), a najkasnije do 17. 4. 2006. godine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 44002369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: valentina.radisic@tel.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 44002369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: valentina.radisic@tel.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar 

Kontakt osoba: Mirko ]orluka 

Adresa: Blajbur{kih ‘rtava bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 44002369530025 

Telefon: 036/326-023 (024) 

Fax: 036/316-531 

E-mail: valentina.radisic@tel.net.ba 

(1-11-3445-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: @eqko Stipanovi} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 4401198330000 

Telefon: 050/220-926 

Faks: 050/211-184 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 04-404-16/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ra~unarske opreme za potrebe Op{tine Mrkowi} Grad   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Mrkowi} Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

- cijena 

- kvalitet ponu|ene opreme 

- garantni rok 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Otkup tenderske dokumentacije iznosi 50 KM. 

Uplate se vr{e na ‘iro ra~un 5620990001339870, vrsta prihoda 722521, {ifra Op{tine 067 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 8,00 ~asova u skup{tinskoj sali Op{tine Mrkowi} Grad  

(1-11-3449-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI POREZNI URED
LIVNO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalni porezni ured Livno 

Kontakt osoba: Zvonko Me{trovi} 

Adresa: Splitska bb 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacioni broj: 4200575050003 

Telefon: 034/204-101 

Fax: 034/204-103 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj 10-10/03-49-101/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Gorivo za putni~ke automobile (EUD-2 i BMB-95) 

LOT 2    Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovor-
        nosti prema tre}im osobama i registracija vozila 

LOT 3    Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske
        opreme i fotokopir aparata 

LOT 4    Servisiranje, popravka i pranje putni~kih motornih
        vozila kao i vulkanizerske usluge iz programa VW -
        Volkswagen i Opel 

LOT 5    Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2006. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

1)    najni`a cijena    80% 

2)    uvjeti pla}anja    10% 

3)    popusti    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje, a mo`e se osigurati do 24. 4. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na nekom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje prijava je 24. 4. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine u 12,00 sati, Livno, ulica Splitska bb 

(1-11-3460-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ [UME RS A.D. SOKOLAC
[G ROMANIJA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ [ume RS a.d. Sokolac, [G Romanija Sokolac 

Kontakt osoba: Borov~anin @eljko 

Adresa: Glasina~ka 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 400632340187 

Telefon: 057/448-529 

Fax: 057/448-529 

E-mail: sgroman@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ma{ine za kresanje grana 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Komercijalni naziv ma{ine - "majmun" ili "vje{tica" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 komad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 24. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 8,00 ~asova, [G Romanija Sokolac 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u komercijalnoj slu`bi [G Romanija Sokolac uz dokaz o uplati 50,00 KM na ‘iro ra~un 5620010000215689 kod Razvojne banke. 

(1-11-3464-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU DOM ZDRAVLJA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Zenica 

Kontakt osoba: Rami} Naira 

Adresa: Fra Ivana Juki}a 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 218074270000 

Telefon: 032/443-940 

Fax: 032/242-113 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Suksecivna isporuka roba i usluga: 

1.    Ampulirani lijekovi 

2.    Laboratorijski materijal 

3.    Stomatolo{ki materijal 

4.    Medicinska plastika i ostali sanitetski materijal 

5.    Dezinfekciona sredstva 

6.    RTG filmovi 

7.    [tamparske usluge 

8.    Kancelarijski materijal 

9.    Sredstva za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

10.    Pogonska goriva i motorna ulja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine po vrstama opreme navedene su u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prostorije JU Dom zdravlja Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana zaklju~ivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova po ~lanu 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

-    dokumente o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra) 

-    odobrenje nadle`nog organa da ponu|a~ ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji dati u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada iznosi 50,00 KM po tenderskoj dokumentaciji. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 24. 4. 2006. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Vremenski period trajanja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine, JU Dom zdravlja, kancelarija pomo}nika direktora JU Dom zdravlja, 6. sprat, sa po~etkom u 10,00 sati za tendere pod rednim brojevima od 1 do 6 u 10,00 sati, ostali tenderi u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM vr{i se na ‘irora~un broj 1340100000009820 IK Banka Zenica. 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom firme i adrese ponu|a~a, "Ponuda za otvoreni postupak, sukcesivna isporuka roba i usluga (navesti naziv tendera), NE OTVARAJ" na adresu: JU Dom zdravlja, Fra Ivana Juki}a 2, 72000 Zenica. Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon/faks. 

(1-11-3471-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU,
REHABILITACIJU I BANJSKO LIJE^ENJE "ILID@A" GRADA^AC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac 

Kontakt osoba: Sinanovi} Muharem, dipl. ing. ZNR 

Adresa: Hazna bb 

Po{tanski broj: 76250 

Grad: Grada~ac 

Identifikacioni broj: 4209265200002 

Telefon: 035/817-039, 817-822 

Fax: 035/817-822 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga za Javnu zdravstvenu ustanovu Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" 

Grada~ac, za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka prehrambenih artikala za kuhinju, pekarski proizvodi, kola~i, povrtlarski proizvodi za kuhinju, svje`e vo}e, svje`e meso, mlije~ni proizvodi, pile}e meso, alkoholna i bezalkoholna pi}a za {ank, sitan inventar od tekstila za ugostiteljstvo, sitan inventar za ugostiteljstvo (~a{e, escajg, tanjiri,...), sredstava za odr`avanje higijene, ostali potro{ni materijal, kancelarijski materijal, {tampani kancelarijski materijal, vodomaterijali, elektromaterijal, medicinski potro{ni materijal, radne uniforme radnika, periodi~ni pregledi, nabavka lo`-ulja za grijanje, nabavka uglja za kotlovnicu, prevoz uglja, usluge lo`enja kotlovnice za 6 mjeseci, odr`avanje rashladnih ure|aja, odr`avanje ra~unarske opreme, odr`avanje telefonske centrale, servisiranje cirkulacionih pumpi, godi{nje odr`avanje osobnih liftova, odr`avanje i servisiranje putni~kih automobila, usluge odr`avanja ve{eraja, osiguranje objekta, vozila i gostiju. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija potrebne robe i usluga nalazi se u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac, Hazna bb. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova. 

LOT   1  Prehrambeni artikli za kuhinju 

LOT   2  Pekarski proizvodi 

LOT   3  Kola~i 

LOT   4  Povrtlarski proizvodi za kuhinju 

LOT   5  Svje`e vo}e 

LOT   6  Svje`e meso 

LOT   7  Mlije~ni proizvodi 

LOT   8  Pile}e meso 

LOT   9  Alkoholna i bezalkoholna pi}a za {ank 

LOT 10  Sitan inventar od tekstila za ugostiteljstvo 

LOT 11  Sitan inventar za ugostiteljstvo (~a{e, escajg, tanjiri...) 

LOT 12  Sredstva za odr`avanje higijene 

LOT 13  Ostali potro{ni materijal 

LOT 14  Kancelarijski materijal 

LOT 15  [tampani kancelarijski materijal 

LOT 16  Vodomaterijali 

LOT 17  Elektromaterijal 

LOT 18  Medicinski potro{ni materijal 

LOT 19  Radne uniforme radnika 

LOT 20  Periodi~ni pregledi 

LOT 21  Nabavka lo`-ulja za grijanje 

LOT 22  Nabavka uglja za kotlovnicu 

LOT 23  Prijevoz uglja 

LOT 24  Usluge lo`enja kotlovnice za 6 mjeseci 

LOT 25  Odr`avanje rashladnih ure|aja 

LOT 26  Odr`avanje ra~unarske opreme 

LOT 27  Odr`avanje telefonske centrale 

LOT 28  Servisiranje cirkulacionih pumpi 

LOT 29  Godi{nje odr`avanje osobnih liftova 

LOT 30  Odr`avanje i servisiranje putni~kih automobila 

LOT 31  Usluge odr`avanja ve{eraja 

LOT 32  Osiguranje objekta, vozila i gostiju 

Ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da protiv ponu|a~a nije pokrenut postupak ste~aja ili likvidacije  

-    uvjerenje da odgovorno lice u pravnom licu nije pravomo}nom presudom osu|eno za bilo koje krivi~no djelo iz osnove zloupotrebe propisa, odnosno da odgovorna lica u pravnom licu nisu ka`njavana za privredni prestup i zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u pogledu pla}anja poreza - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u pogledu pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u pogledu pla}anja doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti - potvrda nadle`nog organa 

-    cijena (pojedina~na) sa ura~unatim porezom 

-    rok pla}anja - ne kra}i od 15 dana 

-    izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod o registraciji sudskog registra (prva registracija i naredne preregistracije), ne stariji od 3 mjeseca 

-    porezni i identifikacioni broj 

-    ta~an naziv pravnog lica 

Kopije tra`enih dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena    85 bodova 

    -     na~in (uslovi) pla}anja    5 bodova 

    -     rok izvr{enja    3     boda 

    -     garantni rok    2     boda 

    -     dosada{nje referense    5 bodova 

    -     naplativa premija u slu~aju osiguravaju}ih
        usluga 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u vremenu od 8,00 do 14,30 sati po objavi obavje{tenja u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac. 

Za tendersku dokumentaciju se upla}uje bespovratan iznos od 10,00 KM na blagajni Ustanove ili na ra~un broj 1321900309194447 kod Tuzlanske banke DD Tuzla. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Dva mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. i 29. 4. 2006. godine 

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac, Hazna bb 

LOT 1    Prehrambeni artikli za kuhinju u 7,00 sati -
        28. 4. 2006. godine 

LOT 2    Pekarski proizvodi u 7,30 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 3    Kola~i u 8,00 sati - 28. 4.2006. godine 

LOT 4    Povrtlarski proizvodi za kuhinju u 8,30 sati -
        28. 4. 2006. godine  

LOT 5    Svje`e vo}e u 9,00 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 6    Svje`e meso u 9,30 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 7    Mlije~ni proizvodi u 10,00 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 8    Pile}e meso u 10,30 sati - 28. 4. 2006. godine   

LOT 9    Alkoholna i bezalkoholna pi}a za {ank u 11,00 sati -
        28. 4. 2006. godine   

LOT 10    Sitan inventar od tekstila za ugostiteljstvo u 11,30
        sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 11    Sitan inventar za ugostiteljstvo (~a{e, escajg,
        tanjiri...) u 12,00 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 12     Sredstva za odr`avanje higijene u 12,30 sati -
        28. 4. 2006. godine   

LOT 13    Ostali potro{ni materijal  u 13,00 sati - 28. 4. 2006.
        godine 

LOT 14    Kancelarijski materijal u 13,30 sati - 28. 4. 2006.
        godine 

LOT 15    [tampani kancelarijski materijal u 14,00 sati -
        28. 4. 2006. godine  

LOT 16    Vodomaterijali u 14,30 sati - 28. 4. 2006. godine 

LOT 17    Elektromaterijal u 7,00 sati - 29. 4. 2006. godine 

LOT 18    Medicinski potro{ni materijal u 7,30 sati -
        29. 4. 2006. godine 

LOT 19    Radne uniforme radnika u 8,00 sati - 29. 4. 2006.
        godine 

LOT 20    Periodi~ni pregledi u 8,30 sati - 29. 4. 2006. godine 

LOT 21    Nabavka lo`-ulja za grijanje u 9,00 sati -
        29. 4. 2006. godine 

LOT 22    Nabavka uglja za kotlovnicu u 9,30 sati -
        29. 4. 2006. godine 

LOT 23    Prijevoz uglja u 10,00 sati - 29. 4. 2006. godine 

LOT 24    Usluge lo`enja kotlovnice za 6 mjeseci u 10,30 sati
         29. 4. 2006. godine 

LOT 25    Odr`avanje rashladnih ure|aja u 11,00 sati -
        29. 4. 2006. godine  

LOT 26    Odr`avanje ra~unarske opreme u 11,30 sati -
        29. 4. 2006. godine   

LOT 27    Odr`avanje telefonske centrale u 12,00 sati -
        29. 4. 2006. godine  

LOT 28    Servisiranje cirkulacionih pumpi u 12,30 sati -
        29. 4. 2006. godine  

LOT 29    Godi{nje odr`avanje osobnih liftova u 13,00 sati -
        29. 4. 2006. godine   

LOT 30    Odr`avanje i servisiranje putni~kih automobila u
        13,30  sati  - 29. 4. 2006. godine 

LOT 31    Usluge odr`avanja ve{eraja u 14,00 sati -
        29. 4. 2006. godine 

LOT 32    Osiguranje objekta, vozila i gostiju u 14,30 sati -
        29. 4. 2006. godine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude u pisanoj formi, potpisane od ovla{tenog lica i ovjerene pe~atom, dostaviti li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA ROBU - USLUGU". 

Na pole|ini koverte navesti adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Cijena u ponudi treba biti iskazana u KM sa porezom. 

Ponude koje stignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Svi tra`eni dokumenti uz ponudu ne mogu biti stariji od 90 dana. 

Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko lije~enje "Ilid`a" Grada~ac ne snosi tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti svaku ponudu, poni{ti postupak ili okon~a postupak javnog nadmetanja u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-3474-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE"A.D.
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 314 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka materijala i radova potrebnih za adaptaciju poslovnog prostora Telekoma Srpske u Bile}i 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Adaptacija poslovnog prostora u svrhu redovnog poslovawa Preduze}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bile}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Definisano u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Potrebno je dostaviti bankarsku garanciju za dobro izvr{ewe posla u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~l. 

-    uvjerewe poreske uprave, ne starije od 3 (tri) mjeseca na dan otvarawa ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da prilo`i kopije originalnih dokumenata koji defini{u organizacini i/ili pravni status, tj. izvod iz registracije iz kojeg se vidi mjesto registracije, vlasni~ka struktura i djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi izvje{taje o finansijskoj situaciji ponu|a~a, kao {to su bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne tra`i se 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 80% 

    2.    rok zavr{etka radova    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Bi}e primijeweno u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki, ~lan 4. "Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05, od 26. jula 2005. godine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 24,00 KM sa PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 4. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine 

Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 6, Sektor za nabavku i magacinsko poslovawe, kancelarija 15 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i perzimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 24,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili  10,00 evra za ponu|a~e registrovane izvan BiH. Iznos naknade za ponu|a~e registrovane u BiH sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~nom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Dokumentavija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u periodu od 27. 3. 2006. godine do 20. 4. 2006. godine od 7,30 do 15,30 ~asova na adresi naru~ioca navedenoj kao u I.2

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 314 - nabavka materijala i radova potrebnih za adaptaciju poslovnog prostora Telekoma Srpske u Bile}i" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 11,00 ~asova  27. 4. 2006. godine.  

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

Ponude mogu dostaviti samo oni ponu|a~i koji otkupe tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Vuka Karaxi}a 6, Sektor za nabavku i magacinsko poslovawe 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-170 

Faks: 051/221-771 

E-mail: r.bojinovic@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-3482-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ENERGOINVEST DD
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Energoinvest dd Sarajevo 

Kontakt osoba: Dobra~a Ferid 

Adresa: Hamdije ]emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 Sarajevo 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200214380009 

Telefon: 033/703-375 

Fax: 033/616-395 

E-mail: ferid.dobraca@energoinvest.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Energoinvest, dd - Sarajevo 

Biro za marketing i zajedni~ke komercijalne poslove, 

71000 Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila tokom 2006/2007. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Orijentacione koli~ine se mogu dobiti na gore navedeni broj telefona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe isporu~ioca 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Tokom 2006/2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. USLOVI ZA U^E[]E 

-    pismena izjava ponu|a~a da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javne nabavke po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1.    Udaljenost najbli`e benzinske pumpe od sjedi{ta ugovornog organa: 

    a)    udaljenost do 6 km    50 bodova 

    b)    udaljenost preko 6 km    40 bodova 

2.    Na~in pla}anja: 

    a)    fakturisanje izdate koli~ine goriva koncem
        mjeseca za taj mjesec, sa pla}anjem 10-15
        dana od datuma fakture    40 bodova 

    b)    fakturisanje 2 x mjese~no, sa pla}anjem
        10-15 dana od datuma fakture    30 bodova 

3.    Cijena (najni`a cijena/najvi{a cijena x 10)    10 bodova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

Krajnji rok 24. 4. 2006. godine do 12 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 12 sati, ul. Hamdije ]emerli}a 2, objekat A, IV sprat, soba 468 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Energoinvesta, dd ili po{tom u zape~a}enoj koverti uz obaveznu naznaku "NE OTVARAJ". Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve ponude koje prispiju poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga predvi|enih Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11-3483-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU NARODNO POZORI[TE 

Na osnovu ~lana 20. uz primjenu ~lanova 10. stav 1. ta~ka a, 11. stav 1. i 28. Zakona o  javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ~lan 11. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/5), objavljuje se 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 16/2006 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Narodno pozori{te 

Kontakt osoba: Marijela Margeta 

Adresa: Obala Kulina bana 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200566570002 

Telefon: 033/445-138 

Fax: 033/445-138 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o javnoj nabavci broj 16/2006 - nabavka goriva i lo` ulja  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i lo` ulja prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

LOT 1    Nabavka goriva (sukcesivna isporuka)    

LOT 2    Nabavka i isporuka lo` ulja (sukcesivna isporuka) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna ustanova Narodno pozori{te Sarajevo, Obala Kulina bana 9, 71000, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za sve lotove ukupno, ili pojedina~no na jedan od lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period na godinu dana 

Zapo~inje po potpisivanju ugovora i zavr{ava istekom ugovora   

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

2.    uvjerenje da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

3.    uvjerenje da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

4.    uvjerenje da nije osu|ivan u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja 

5.    uvjerenje da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno, penziono i invalidsko osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (zaklju~no sa mjesecom decembrom 2005. godine) 

7.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sve dokaze u smislu ~lana 23. ZJN. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH, odnosno nadle`nih organa zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. 

2.    referenc lista sa nazivima, adresama i kontakt osobama naru~ilaca za koje je ponu|a~ do sada radio, minimalno za 2005. godinu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    poslovna bilansa ili izvod iz poslovnih bilansi 

2.    bilans stanja i bilans uspjeha u posljednjih {est mjeseci 2005. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    opis i osposobljenost dobavlja~a o broju i lokaciji pumpnih stanica u Kantonu Sarajevo, certifikati o zastupni{tvima i sl. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

LOT 1 

1)    cijena po litri    40% 

2)    na~in i uslovi pla}anja    40% 

3)    pokrivenost benzinskim pumpama    20%        u Kantonu Sarajevo 

LOT 2 

1)    cijena    40% 

2)    na~in i uslovi pla}anja    40% 

3)    rok isporuke za hitne intervencije    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u JU Narodno pozori{te Sarajevo do 14. 4. 2006. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti dostavljene na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

JU Narodno pozori{te Sarajevo, Obala Kulina bana 9 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, poredane po redoslijedu koja su data u Odjeljku III.5, 6, 7 i 8, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, do roka navedenog u ta~ki IV. 6. na adresu JU Narodno pozoriste Sarajevo , Obala Kulina bana 9, Sarajevo sa naznakom "OTVORENI POSTUPAK ZA JAVNU NABAVKU BROJ 16/2006 - NE OTVARAJ". 

Ako se konkuri{e za jedan od lotova, obavezno, navesti broj lota na koverti za koji se dostavlja ponuda. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da zatra`i od ponu|a~a dodatna poja{njenja ili dokumentaciju, kojom utvr|uje validnost ponude. 

(1-11-3484-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ENERGOINVEST DD
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Energoinvest dd Sarajevo 

Kontakt osoba: Edin Omerhod`i} 

Adresa: Hamdije ]emerli}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200214380009 

Telefon: 033/703-334 

Fax: 033/712-442 

E-mail: bis@energoinvest.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Energoinvest d.d. Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2, Biro za informacioni sistem 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Energoinvest d.d. Sarajevo, Biro za marketing i zajedni~ke komercijalne poslove, 71000 Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka RA^UNARSKE OPREME tokom 12 mjeseci od zaklju~enja ugovora i to: 

LOT 1    Nabavka kompjuterske opreme: personalni ra~unari,
        laptopi i prate}a ra~unarska oprema 

LOT 2    Nabavka kompjuterske opreme: ploteri, printeri i
        skeneri 

LOT 3    Nabavka kompjuterske opreme: serveri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Energoinvest dd, Hamdije ]emerli}a 2, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. USLOVI ZA U^E[]E 

-    pismena izjava ponu|a~a da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javne nabavke po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za obavljanje predmetne djelatnosti, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

1)    cijena    30% 

2)    kvalitet opreme (BRAND NAME OPREMA)    20% 

3)    du`ina garantnog roka    20% 

4)    servis u garantnom roku uz dolazak na lice mjesta    10% 

5)    referens lista    5% 

6)    dosada{nje iskustvo    5% 

7)    na~in i uslovi pla}anja    5% 

8)    rok isporuke    5% 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok je 24. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana akon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. u 12,00 sati u prostorijama Energoinvest dd, Sarajevo, H. ]emerli}a 2, visoko prizemlje, salon 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Energoinvesta dd ili po{tom u zape~a}enoj koverti uz obaveznu naznaku " NE OTVARAJ". Na pole|ini navesti punu adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Ponude koje prispiju poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga predvi|enih Zakonom o javnim nabavkama. 

(1-11-3490-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/242-001 

Faks: 053/242-001 

E-mail: opstina@doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka kancelarijske opreme i namje{taja za 2006. i 2007. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka kancelarijske opreme i namje{taja za 2006. i 2007. godinu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA ZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Radni kancelarijski stolovi, stolovi za konferen-
        cije, stolovi za kompjutere 

LOT 2    Kancelarijski ormari 

LOT 3    Vje{alice 

LOT 4    Lusteri 

LOT 5    Tepisi 

LOT 6    Pisa}e ma{ine (mehani~ka, elektri~na, }irili~-
        no-latini~no pismo) 

LOT 7    Stolice radne, stolice tapacirane, foteqe 

LOT 8    Grijalica elektri~na i uqni radijatori 

LOT 9    Zavjese 

LOT 10    Sanitarna sredstva za ~i{}ewe i druge sanitarije
        (toalet papir, papir za ruke, sona kiselina, sanitar,
        te~ni sapun, te~ni vim, deterxent za staklo, krpe za
        staklo, krpe za laminat, higijenske rukavice, vre}ice         za sme}e, magi~na krpa, xoger, usisiva~, pronto za
        stolove) 

LOT 11    Slu`bena uniforma, radni mantili i drugo 

Isporuka suckesivno prema potrebama Op{tine. 

Ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Trajawe ugovora bi}e precizirano prilikom zakqu~ivawa. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA ~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za izvr{ewe ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu PIO 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerewe o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza, bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, uzorci fotografije proizvoda koji su predmet isporuke. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ka i profesionalna sposobnost    u~e{}e 20% 

    3)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 4. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Doboj, Hilandarska 1, sala broj 28 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: @eqko Todorovi} 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 065/530-357 

Faks: 053/241-945 

E-mail: opstina@doboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Luki} Jasna 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/242-002 

Faks: 053/242-001 

E-mail: opstina@doboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Luki} Jasna 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 053/242-002 

Faks: 053/242-001 

E-mail: opstina@doboj.net 

(1-11-3491-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"HIDROELEKTRANE NA DRINI" A.D.
VI[EGRAD  

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad 

Kontakt osoba: Baranac Milutin, dipl. ing. elektrotehnike 

Adresa: Nezuci 42 

Po{tanski broj: 73240 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 4400497620000 

Telefon: 058/620-090 

Fax: 058/620-046 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci NO-04-07/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka VN odvodnika prenapona ZnO 252/312 kV 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Broj komada: 3 (tri) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa "Hidroelektrane na Drini", a.d. Vi{egrad, 73240 Vi{egrad, Nezuci 42 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

-    poreski i identifikacioni broj 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

Svi dokumenti moraju biti ovjerene kopije, ne stariji od tri mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    40% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    35% 

    3)    komplementarnost    u~e{}e    20% 

    4)    dosada{nja saradnja    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 4. 2006. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine do 12,00 ~asova, Vi{egrad 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Prije kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

2.    Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Preduze}a, uz pismeni zahtjev, na poziv ponu|a~a na broj 058/620-202 do 25. 4. 2006. godine, kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije Trifkovi} Brankica.    

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanju, shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

4.    Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA - ODVODNICI PRENAPONA - NE OTVARAJ"  na adresu Preduze}a: "Hidroelektrane na Drini" a.d. 73240 Vi{egrad, Nezuci 42. 

(1-11-3503-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.K.P. "VODOVOD" D.O.O.
CAZIN 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.K.P. "VODOVOD"  d.o.o. Cazin 

Kontakt osoba: Ljubijanki} Advan 

Adresa: Izeta Nani}a bb 

Po{tanski broj: 77220 

Grad: Cazin 

Identifikacioni broj: 4263351830005 

Telefon: 037/514-500 

Fax: 037/514-500 

E-mail: jkp_vodovod_cazin@hotmail.com 

Internet adresa: www.vodovod-cazin.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka polovnog rovokopa~a - utovariva~a sa sljede}im karakteristikama:  

-    godina proizvodnje: minimalno 2000. godina 

-    broj radnih sati: 4800-5200 

-    broj kW (KS): 72-75 (95-100) 

-    radna zapremina: 4,2 - 4,5 litara 

-    brzina kretanja: 40 km/h 

-    zapremina ka{ike: 1,1-1,3 m3 

-    otvaraju}a ka{ika sa "{est operacija u jednoj" 

-    upravljanje na sva ~etiri pogona 

-    mogu}nost "pasijeg hoda" 

-    rovokopa~ treba da posjeduje svu potrebnu signalizaciju za registraciju  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

(1) jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

J. K. P. "Vodovod" d.o.o. Cazin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponude }e biti odbijene ukoliko ponu|a~: 

-    je pod ste~ajem ili likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, ne starije od 90 dana 

-    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ii zemlji u kojoj je registriran, ne starija od 90 dana 

-    nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran, ne starija od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

- identifikacijski broj 

- PDV broj 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 4. 2006. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 25. 5. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,30 sati 

J.K.P. "Vodovod" d.o.o. Cazin 

(1-11-3504-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE"A.D.
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 310 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. 

Bawa Luka 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-100 

Faks: 051/211-150 

E-mail: ts.office@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 310 - Pro{irewe funkcionalnosti i upgrade LAN i WAN mre`a  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pro{irewe funkcionalnosti i upgrade LAN i WAN  mre`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

135 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od datuma potpisivawa ugovora i zavr{ava tehni~kim prijemom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Sve ponude moraju biti propra}ene osigurawem od minimalno 2 (dva) procenta ukupnog iznosa ponude, a najmawe 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10 (deset)% od vrijednosti ugovora, a nakon isporuke garancija }e biti smawena na 2 (dva)% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    potvrdu da pravno lice nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, ne starije od tri mjeseca 

2.    potvrdu da pravno lice nije osu|ivano u periodu od prethodnih 5 godina za privredni prestup, ne starije od tri mjeseca 

3.    potvrdu o izmirenom doprinosu za penzijsko-invalidsko osigurawe, ne starije od tri mjeseca 

4.    potvrdu o izmirenom doprinosu za zdravstveno osigurawe, ne starije od tri mjeseca 

5.    potvrde o izmirenim porezima na promet, imovinu, li~na primawa zaposlenih i dobit, ne starije od tri mjeseca 

6.    izjavu u skladu sa ta~kom 1.8. dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

2.    izjavu poslovne banke o pristupu likvidnim sredstvima u iznosu od najmawe 30.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    ovla{tewe proizvo|a~a za robu koju ne proizvodi 

2.    da dostavi izjavu o zemqi porijekla robe koju nudi 

3.    da dostavi referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti sa koli~inama i vrijedno{}u tih ugovora za protekle tri godine, potvr|ena izjavama korisnika o uspje{noj realizaciji projekta 

4.    lista podugovara~a koje ponu|a~ namjerava anga`ovati sa navo|ewem elemenata ugovora iz tehni~kih specifikacija koje namjerava podugovarati 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nije primjenqivo 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 234,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH ili na engleskom jeziku 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine, na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavqena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi kurirskom ili preporu~enom po{tom. Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade od 234,00 KM za ponu|a~e registrovane u BiH ili 120,00 evra za ponu|a~e registrovane u inostranstvu. Iznos naknade sadr`i PDV. Zahtjevi trebaju biti dostavqeni po{tom ili telefaksom i primqeni na adresi navedenoj pod I.2. najkasnije sedam dana prije krajweg datuma odre|enog za podno{ewe ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavqena poreska faktura u roku od sedam dana od primitka uplate. 

U slu~aju slawa tenderske dokumentacije kurirskom ili preporu~nom po{tom Telekom Srpske ne snosi odgovornost za gubitak ili ka{wewe u dostavi. 

Uplate u KM se mogu izvr{iti na ra~un broj 56209900004057-60 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u evrima ili drugoj konvertibilnoj valuti na 

ACCOUNT NO:    540100-4101772902 

WITH BANK:    RAZVOJNA BANKA
    JUGOISTO^NE EVROPE
    AD, BANJA LUKA 

SWIFT CODE:    RAZBBA22 

CORRESPONDENT BANK:    DEUTSCHE BANK AG 

    FRANKFURT AM MAIN 

SWIFT CODE:    DEUTDEFF 

ACCOUNT WITH INSTITUTION:    EUR 100-9362807-0000 

            USD 100-9362807-0005 

u korist "Telekoma Srpske" a.d. Bawa Luka sa naznakom "Tenderska dokumentacija broj 310 - Pro{irewe funkcionalnosti i upgrade LAN i WAN mre`a" 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu Telekoma Srpske na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 11,00 ~asova 25. 4. 2006. godine.  

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V. 3. OSTALE ODREDBE 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije dono{ewa odluke o otkupu pregledati tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod I.2. 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "Telekomunikacije Republike Srpske" a.d. Bawa Luka 

Adresa: Sektor za nabavke, kancelarija 8, Vuka Karaxi}a 6 

Grad: Bawa Luka 

Po{tanski broj: 78000 

Identifikacioni broj: 1772902 

Telefon: 051/240-120 

Faks: 051/211-227 

E-mail: tenders@telekomsrpske.com 

Internet adresa: www.telekomsrpske.com 

(1-11-3505-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. "UKUS" KLJU^ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. "Ukus" Klju~ 

Kontakt osoba: Jusi} Omer 

Adresa: Branilaca BiH b.b. 

Po{tanski broj: 79280 

Grad: Klju~ 

Identifikacioni broj: 263040670004 

Telefon: 037/661-082 

Fax: 037/661-082 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka 

LOT 1    Vodovodni i kanalizacioni materijal 

LOT 2    Gra|evinski materijal 

LOT 3    Nabavka novog mini bagera caterpillar po sistemu
        staro za novo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka vodovodnog i kanalizacionog materijala 

LOT 2    Nabavka gra|evinskog materijala 

LOT 3    Nabavka novog mini bageracaterpillar po sistemu
        staro za novo (Neuson 3402 RD za caterpillar
        302.5C) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko naru~ilac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1 i LOT 2 - Ugovor traje od dana zaklju~enja do kraja 2006. godine 

LOT 3 - 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Shodno ~lanu 23. ZJN dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 4. 2006. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 4. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 - 26. 4. 2006. godine u 11,30 sati 

LOT 2 - 26. 4. 2006. godine u 12,30 sati 

LOT 3 - 26. 4. 2006. godine u 13,30 sati 

(1-11-3508-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK-AD UGLJEVIK 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i Termoelektrana Ugljevik - AD Ugljevik 

Kontakt osobe: Mijatovi} Radojica i Mitrovi} Zoran 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Fax: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 

Potapaju}a pumpa za muljeviti fluid 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Potapaju}a pumpa za muljeviti fluid 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Datu u tenderskom dokumentu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik i TE Ugljevik AD Ugljevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Registrovana za obavljanje poslova koji su predmet ovog postupka, {to se dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom i rje{enje o upisu u sudski registar sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa i jedinstveni identifikacioni broj original ili ovjerena kopija 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da nema smetnji u~e{}a po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od 60 dana 

-    uvjerenje od suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca 

-    opcija ponude 60 dana od dana otvaranja ponude 

-    potvrda o solventnosti od poslovne banke zadnjih 6 mjeseci 

-    ponu|ena cijena u KM 

-    uslovi i na~in pla}anja 

-    dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha u 2003. i 2004. godini 

-    dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojem svaka stranica numerisana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    50% 

    2)    referenc lista    u~e{}e    20% 

    3)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    mogu}nost servisiranja istih    u~e{}e    10% 

    5)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine u 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 11,00 sati 

Rudnik i TE Ugljevik AD Ugljevik 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za ponovljeni otvoreni postupak tender broj_______, ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a usluge, nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a usluge u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima usluge niti je u obavezi objasniti razloge dono{enja takve odluke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZDP Rudnik i TE Ugljevik 

Kontakt osobe: Mijatovi} Radojica i Mitrovi} Zoran 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 244 i 279 

Fax: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZDP Rudnik i TE Ugljevik 

Kontakt osobe: Blagajna Dru{tva, tel. 055/774-284 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 244 i 279 

Fax: 055/771-183 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZDP Rudnik i TE Ugljevik 

Kontakt osoba: Mijatovi} Radojica i Mitrovi} Zoran 

Adresa: Ugljevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugljevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600, lok. 244 i 279 

Fax: 055/771-183 

(1-11-3511-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
TEHNOLO[KI FAKULTET
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Tehnolo{ki fakultet Banja Luka 

Kontakt osoba: Mr. Goran Vu~i} 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 73 b 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401560200004 

Telefon: 051/468-646 

Fax: 051/468-646 

E-mail: vgoran@blic.net 

Internet adresa: www.tfbl.rs.sr 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 02-0-259/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka roba: 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Higijenska sredstva i sredstva za ~i{}enje 

LOT 3    Hemikalije 

LOT 4    Laboratorijsko posu|e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vojvode Stepe Stepanovi}a 73 b, Banja Luka, Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra da su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke 

-    potvrde o upla}enim porezima i doprinosima za PIO i zdravstveno osiguranje, ne starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    saop{tenje/naznake elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    20% 

    3)    kvalitet    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 5. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 4. 2006. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 4. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Sjedi{te ugovornog organa 

(1-11-3526-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTROPRIVREDA" REPUBLIKE SRPSKE A.D.
TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "ELEKTROPRIVREDA" Republike Srpske a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Ivan Milinkovi} 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-148 

Faks: 059/277-120 

E-mail: ivan.milinkovic@ersdeu.com 

Internet adresa: www.elektroprivreda-rs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske i telekomunikacione opreme, kopir aparata, potro{nog i kancelarijskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je isporuka ra~unarske i telekomunikacione opreme, kopir aparata, potro{nog i kancelarijskog materijala a prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

LOT 1    Ra~unarska, telekomunikaciona i druga tehni~ka
        oprema 

LOT 2    Ure|aj za snimawe telefonskih razgovora - registro-
        fon 

LOT 3    Fotokopir aparati, i ma{ina za uni{tavawe papira 

LOT 4    Ure|aji za snala`ewe i orijentaciju u prostoru 

LOT 5    Potro{ni materijal za {tampa~e i faks ure|aje 

LOT 6    Kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskom dokumentu 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponuda mora biti propra}ena bankarskom garancijom od minimalno 1% vrijednosti ponude, kao {to je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora i traje do kraja ugovornog perioda 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koje su predmet ove nabavke, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, {to ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski registar za obavqawe predmetne djelatnosti. 

Uvjerewe o identifikacionom broju. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka predmetne robe izvr{enih u posqedwe dvije godine  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija i u~e{}em pojedinih kriterijuma: 

LOT 1    Cijena 65%, tehni~ki kriterij 10%, na~in i uslovi
        pla}awa 10%, brzina i kvalitet servisa 10%,
        reference 5% 

LOT 2    Cijena 70%, tehni~ki kriterij 10%, uslovi i na~in
        pla}awa 10%, reference 10% 

LOT 3    Cijena 70%, tehni~ki kriterij 15%, uslovi i na~in
        pla}awa 10%, reference 5% 

LOT 4    Cijena 50%, tehni~ki kriterij 50% 

LOT 5    Cijena 80%, uslovi i na~in pla}awa 10%, reference
        10% 

LOT 6    Cijena 80%, uslovi i na~in pla}awa 10%, reference
        10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i ili dostaviti putem elektronske po{te, svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova, po~ev od 30. 3. 2006. godine u prostorijama "Elektroprivreda" RS a.d. Trebiwe, ul. Stepe Stepanovi}a bb (kontakt osoba je Ivan Milinkovi}, telefon: 059/277-148). 

Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 50,00 KM po jednom lotu u korist "Elektroprivreda" RS a.d. Trebiwe, ‘iro ra~un broj 562-008-00000195-03 kod Razvojne banke A.D. Bawa Luka - Filijala Trebiwe, sa naznakom "Tro{kovi tendera br. 03-470". Prilikom preuzmawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 24. 4. 2006. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 4. 2006. godine u 13,00 ~asova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, a da pritom ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

(1-11-3528-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Dra`en Ba~i} 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200062450000 

Telefon: 033/562-012, 562-010 

Fax: 033/562-251 

E-mail: minbopi@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci ogrjeva za socijalno najugro`enije pripadnike bora~ke populacije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponudioca za nabavku, transport i isporuku (uklju~uju}i istovar) donacije ogrjeva na adresu krajnjeg korisnika za potrebe oko 600 socijalno najugro`enijih pripadnika bora~ke populacije Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu cca 250.000,00 KM. Pod donacijom u ogrjevu u ovom slu~aju smatra se 2 PMR (prostornog metra ) bukovog ogrjevnog drveta I klase iscijepanog na cjepke za lo`enje + 2 t (tone) uglja lignita (asortimana Kreka, Mramor) za lo`enje po korisniku. Ogrjev }e se isporu~ivati socijalno najugro`enijim pripadnicima bora~ke populacije, a na osnovu spiskova koje }e odabranom ponu|a~u dostavljati Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo. Ponu|ena cijena iscijepanog ogrjevnog drveta na cjepke za lo`enje i uglja mora uklju~ivati tro{kove svih poreza, utovara, transporta i istovara na adresu krajnjeg korisnika po jedinici mjere. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora iznosi cca 250.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ogrjev }e se isporu~ivati na adrese krajnjih korisnika donacije u ogrjevu na podru~ju Kantona Sarajevo, a na osnovu dostavljenih spiskova od strane Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz da za ponu|a~a nije pokrenut predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

-    dokaz da ponu|a~ ni odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|eni u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

-    dokaz da ponu|a~ ni odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze doprinosa prema PIO/MIO 

-    izjava ponu|a~a o nepostojanju sukoba interesa u smislu ~lana 27. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacijski broj, poreski broj, te broj transakcijskog ra~una 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima 

-    ovjerena kopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

-    ovjerena kopija PDV broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha za 2005.godinu 

-    dostavljeni uslovi i na~in pla}anja 

-    popust na koli~inu 

-    dokaz o ukupnom prometu dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za 2004. i 2005. godinu (promet ugljem i ogrjevnim drvetom izra`en u mjernim jedinicama u maloprodaji). Kao dokaz dostaviti ovjerenu lager listu maloprodaje za 2004. i 2005. godinu. 

Dostavljena ponuda: 

-    sa utvr|enom cijenom ogrjevnog drveta iscijepanog na cjepke za lo`enje po metru prostornom (u cjenu uklju~iti sve poreze i doprinose, tro{kove prevoza i istovara na adresu krajnjeg korisnika) 

-    sa utvr|enom cijenom tone uglja za lo`enje (u cjenu uklju~iti sve poreze i doprinose, tro{kove prevoza i istovara na adresu krajnjeg korisnika) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ocjena dosada{nje saradnje sa ministarstvima i drugim tijelima i organima Kantona Sarajevo, a posebno sa Ministarstvom za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

-    rokovi isporuke 

-    posjedovanje vlastite pretovarno-utovarne mehanizacije 

-    posjedovanje mjernih ure|aja za mjerenje koli~ine uglja (vage namjenske za ugalj, kolske ili hidrauli~ne, ba`darena i certificirana od strane zavoda za mjeriteljstvo) 

-    posjedovanje ramova za mjerenje koli~ine ogrjevnog drveta (ure|aj namjenski za ogrjevno drvo ba`daren i certificiran od strane zavoda za mjeriteljstvo) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ispunjenje ekonomskih uslova    u~e{}e    77% 

    Od toga 

    1.2) ponu|ena cijena    u~e{}e    67% 

    1.3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    1.4) ponu|eni popust    u~e{}e    5% 

    2)    ispunjenje tehni~kih uslova    u~e{}e    23% 

    Od toga 

    2.1) raspolo`ivi transportni kapaciteti za
           isporuku ogrjeva    u~e{}e    7% 

    2.2) ukupan promet dobavlja~a u segmentu
           poslovanja koji je predmet ugovora    u~e{}e    6% 

    2.3) ocjena dosada{nje saradnje    u~e{}e    5% 

    2.4) rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 4. 2006. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 15,00 sati 

Sarajevo, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti u dva primjerka (1 original i 1 kopija) u zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom ponu|a~a, da bi se ponuda u slu~aju neblagovremenog prispije}a mogla vratiti ponu|a~u. 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9 ZJN mogu se dobiti od kontakt osoba navedenih u Odjeljku l (ta~ka l.1) 

ZAHTJEVI U POGLEDU KVALITETA OGRJEVA 

Ogrjevno drvo 

Bukovo ogrjevno drvo I klase iscjepkano na cjepke za lo`enje 

Ugalj 

Ugalj lignit kop Mramor, Kreka 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Dra`en Ba~i} 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200062450000 

Telefon: 033/562-012, 562-010 

Fax: 033/562-251 

E-mail: minbopi@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Dra`en Ba~i} 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200062450000 

Telefon: 033/562-012, 562-010 

Fax: 033/562-251 

E-mail: minbopi@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Dra`en Ba~i} 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200062450000 

Telefon: 033/562-012, 562-010 

Fax: 033/562-251 

E-mail: minbopi@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

(1-11-3538-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 

Kontakt osoba: ^engi} Kenan, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ma{ine za kovertiranje ra~una 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ma{ine za kovertiranje ra~una 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ma{ina za kovertiranje - 1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2005. godinu 

-    izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikat ili izjava od strane proizvo|a~a o uskla|enosti proizvoda sa tra`enim tehni~kim karakteristikama navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

-    izjava o obaveznom obezbje|enju servisiranja predmetne ma{ine na podru~ju Kantona Sarajevo 

-    izjava o obezbje|enju originalnih rezervnih dijelova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

1.    cijena    70% 

2.    rok isporuke    15% 

3.    uslovi i na~in pla}anja    10% 

4.    dodatne pogodnosti    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "HVB Central profit banke" dd Sarajevo, broj ra~una 129-101-10000529-32 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Ponu|a~i mogu podi}i tendersku dokumentaciju do 20. 4. 2006. godine. Adresa KJKP "Vik" Sarajevo, Terezije 38 Sarajevo. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 

Kontakt osoba: ^engi} Kenan, dipl. ing. ma{. 

Adresa: [ibenska 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 237-655 

Fax: 033/534-886 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 

Kontakt osoba: Lejla Karasalihovi} 

Adresa: Terezije 38 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/203-059, lokal 219 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo 

Adresa: KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo - glavni protokol Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

Internet adresa: www.viksa.ba 

(1-11-3539-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
VELIKA KLADU[A 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: Kajtezovi} Amir, dipl. pr. tel. 061/742-981 

Adresa: Kuli{te 2 

Grad: Velika Kladu{a 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT VIII    Napici i sredstva za odr`avanje ~isto}e 

LOT XIII    Autodijelovi 

LOT XIV    Autoelektrika, bosh dijagnostika i automehani~arske
        usluge 

LOT XV    Servisiranje, remont i popravka pumpnih agregata i
        elektromotora 

LOT XIX    Geodetske usluge 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija naplativa u roku od 60 dana po isteku opcije ponude 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za u~estvovanje u javnom nadmetanju u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/05) prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca, moraju biti original ili ovjerena kopija 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Na~in bodovanja prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i od 27. 3. 2006. godine u upravi JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Velika Kladu{a. Cijena tenderske dokumentacije iznosi 50 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu iz I.1. do 25. 4. 2006. godine u 12,00 sati u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj - Ponuda na tender" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do kraja 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati na adresi iz I.1. 25. 4. 2006. godine u 12,20 sati  

(1-11-3561-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
BAWA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava za geodetske i 

imovinsko-pravne poslove 

Kontakt osoba: Dobrila Karanovi} 

Adresa: Veqka Mla|enovi}a 12 c 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400999640004 

Telefon: 051/329-710 (051/456-240) 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

LOT 1 - LOT 4 - Robe 

LOT 6 - LOT 8 - Usluge 

LOT 10 - Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku roba i usluga u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eyro
        - dizel, MB 98 oktana, beozolovni D-2) za potrebe
        Uprave i organizacionih jedinica na teritoriji koju
        pokriva Podru~ni centar Bawa Luka 

LOT 2    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eyro
        - dizel, MB 98 oktana, bezolovni D-2) za potrebe
        organizacionih jedinica na teritoriji koju pokriva
        Podru~ni centar Isto~no Sarajevo 

LOT 3    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eyro
        - dizel, MB 98 oktana, bezolovni D-2) za potrebe
        organizacionih jedinica na teritoriji koju pokriva
        Podru~ni centar Trebiwe 

LOT 4    Nabavka i isporuka pogonskog motornog goriva (eyro
        - dizel, MB 98 oktana, bezolovni D-2) za potrebe
        organizacionih jedinica na teritoriji koju pokriva
        Podru~ni centar Bijeqina 

LOT 6    Servisirawe i odr`avawe slu`benih motornih
        vozila, nabavka i ugradwa rezervnih dijelova
        sklopova, autoguma i drugog potro{nog materijala za
        motorna vozila za potrebe organizacionih jedinica
        na teritorji koju pokriva Podru~ni centar Isto~no
        Sarajevo 

LOT 7    Servisirawe i odr`avawe slu`benih motornih
        vozila, nabavka i ugradwa rezervnih dijelova,
        sklopova, autoguma i drugog potro{nog materijala za
        motorna vozila za potrebe organizacionih jedinica
        na teritoriji koju pokriva Podru~ni centar Trebiwe 

LOT 8    Servisirawe i odr`avawe slu`benih motornih
        vozila, nabavka i ugradwa rezervnih dijelova,
        sklopova, autoguma i drugog potro{nog materijala za
        motorna vozila za organizacione jedinice na
        teritoriji koju pokriva Podru~ni centar Bijeqina 

LOT 10    Nabavka i isporuka potro{nog materijala za
        ~i{}ewe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, sve lotove ili nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Procjenu ponuda koje ispuwavaju formalne uslove ugovorni organ }e izvr{iti prema sqede}im kriterijumima za LOT 1,  2,  3 i 4: 

1.    pojedina~ne cijene    u~e{}e    40% 

2.    pokrivenost teritorijom    u~e{}e    30% 

3.    na~in i rok isporuke robe    u~e{}e    10% 

4.    referens lista ponu|a~a    u~e{}e    10% 

5.    uslovi pla}awa    u~e{}e    5% 

6.    dosada{wa saradwa ugovornog
    organa    u~e{}e    5% 

Procjenu ponuda koje ispuwavaju formalne uslove ugovorni organ }e izvr{iti prema sqede}im kriterijumima za LOT 6, 7, 8 i 10: 

1.    pojedina~ne cijene    u~e{}e    50% 

2.    na~in i rok isporuke robe ili
    pru`awa usluga    u~e{}e    20% 

3.    referens lista ponu|a~a    u~e{}e    15% 

4.    uslovi pla}awa    u~e{}e    10% 

5.    dosada{wa saradwa ugovornog organa    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti odmah, od dana objave javnog poziva u prostorijama Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a 12 c, Bawa Luka, svakim danom od 14 do 16 ~asova uz dostavqawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 30 KM za LOT 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 pojedina~no. 

Uplatu izvr{iti kod banke: NOVA BAWALU^KA BANKA, (‘iro ra~un broj 5510010000882632 na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe dokumentacije, svrha uplate: uplata za tendersku dokumentaciju - kao pod II.3.). 

Ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u prethodnom postupku oslobo|eni su uplate iste. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren najmawe 28 dana od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 24. 4. 2006. godine (ponedjeqak) do 10 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju na sastanku koji je otvoren za javnost dana 24. 4. 2006. godine, po lotovima: 

- Za LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 u 11 ~asova 

- Za LOT 6, LOT 7 i LOT 8 u 13 ~asova 

- Za LOT 10 u 14 ~asova 

Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a 12 c, Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na pismeni upit do 12. 4. 2006. godine, deset dana prije otvarawa ponuda. 

Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{}eni zastupnici. 

Zape~a}ene i zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak nabavke roba i usluga za 2006. godinu", s naznakom lota za koji konkuri{ete - "NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu Republi~ka uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a 12 c, Bawa Luka. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren ODMAH od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", tj.  do 24. 4. 2006. godine do 10 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavqawe ponuda ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

(1-11-3563-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-1112/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Tihana Farac 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/310-847 

Fax: 036/317-156 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Obrasci za tiskanje ra~una i kuverte 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-1112/06 od 17. 3. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Obrasci za tiskanje ra~una i kuverte 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta organizacijskih jedinica ugovornog tijela 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2% od iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje, ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude, izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Preferencijalni faktor je 15%. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 21. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 21. 4. 2006. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 71009784806003539 s naznakom JN - Obrasci za tiskanje ra~una i kuverte. 

(1-11-3564-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNIK KRE^NJAKA "VIJENAC" D.O.O.
LUKAVAC 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik kre~njaka "Vijenac" d.o.o. 

Kontakt osoba: Avdi} Amira 

Adresa: ulica Prva 1 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209342470000 

PDV broj: 209342470000 

Telefon: ++387/550-380 

Fax: ++387/554-789, 550-381 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka robe 

Vr{enje usluga 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora br. 01-1646/05 od 27. 12. 2005. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ROBA 

LOT 1    Nabavka pogonskog goriva 

LOT 3    Nabavka exploziva 

LOT 4    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 5    Nabavka {tampanog materijala 

LOT 7    Nabavka prehrambenih artikala za potrebe restorana 

LOT 8    Nabavka svje`eg povr}a 

LOT 9    Nabavka mesa i mesnih prera|evina 

LOT 10    Nabavka pekarskih proizvoda 

LOT 11    Nabavka plasti~nih ulo`aka to~kova vagoneta po
        crte`ima 

LOT 15    Nabavka repro i potro{nog materijala 

LOT 16    Nabavka alata, pribora i rezervnih dijelova za
        bu{enje 

LOT 17    Nabavka alata za odr`avanje 

USLUGE 

LOT 1    Prevoz radnika na relaciji Lukavac-Vijenac 

LOT 2    Prevoz radnika na podru~ju TK 

LOT 4    Usluga izrade konstrukcije utovarne-istovarne i na
        objektima ‘i~are 

LOT 5    Izrada elektrodijelova po uzorku 

LOT 6    Usluga remonta i odr`avanja el. opreme 

LOT 7    Izrada rezervnih dijelova drobilice i ‘i~are 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik kre~njaka "Vijenac" kamenolom Vijenac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisivanja ugovornih strana i traje do 31. 12. 2006. godine. 

Rok izvr{enja po tenderskoj dokumentaciji ili ponudi. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~l. 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f  ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH",  broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti starijii od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 24. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od 90 dana 

-    dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji PDV obveznika 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje od poslovne banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnja tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o izvr{enim uslugama 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti jedini~nih cijena 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e do 70% 

2)    uslovi pla}anja    u~e{}e do 20% 

3)    dosada{nja poslovna saradnja    u~e{}e   do 5% 

4)    rok isporuke    u~e{}e   do 3% 

5)    garancija kvaliteta    u~e{}e   do 2% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do dana 24. 4. 2006. godine do 12,00 sati, do krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju: 

20,00 KM        za lotove broj 4, 5, 8, 9, 10 i 17 robe
            i usluge 5, 6 i 7 

50,00 KM        za lotove broj 7,11,15, 16 robe i usluge 2 i 4 

100,0,00 KM    za lotove broj 1 i 3 robe i usluge 1 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se preko Raiffeisen banke Lukavac na ra~un broj 1610250016080028 sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju po ponovnom javnom pozivu". Sredstva su nepovratna. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom objavljivanju nisu du`ni ponovno vr{iti uplatu za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 2. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda za robe }e se obaviti 25. 4. 2006. godine u sali RS FSL i to: 

za LOT 1 i 3 u 9,00 sati 

za LOT 4 i 5 u 10,00 sati 

za LOT 7, 8, 9 i 10 u 12,00 sati 

za LOT 11 i 15 u 13,00 sati 

za LOT 16 i 17 u 14,00 sati 

Javno otvaranje ponuda za usluge }e se obaviti 26. 4. 2006. godine u sali RS FSL i to: 

za LOT 1 i 2 u 9,00 sati 

za LOT 4 i 5 u 10,00 sati 

za LOT 6 i 7 u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

Zatvorene ponude sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavke roba i usluga za 2006. godinu"sa naznakom lota za koji konkuri{ete - NE OTVARAJ se dostavljaju li~no ili na adresu navedenu pod I.1 

(1-11-3570-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VODOPRIVREDNO PREDUZE]E "SAVA" A.D.
GRADI[KA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vodoprivredno preduze}e "Sava" A.D. 

Kontakt osobe: Culi} Radovan, Gluvi} Milan 

Adresa: Gavrila Principa 2 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401047550008 

Telefon: 051/818-119, 051/813-061 

Fax: 051/813-051 

E-mail: vpsava@rs komina.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka opreme 

Bager gusjeni~ar (rabljen) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Bager gusjeni~ar (rabljen) 

kapaciteta korpe 1,00 - 1,200 m3 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

a) za doma}e ponu|a~e DDP "Sava" AD Gradi{ka 

b) za ino ponu|a~e DDU carinska ispostava Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisa i zavr{ava istekom garancije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    potvrda porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za PIO 

-    uvjerenje o pla}enim obavezama za zdravstveno osiguranje 

Dokazni dokumenti o ispunjavanju tra`enih uslova ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o indentifikacionom broju 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista kupaca 

-    kompletna prospektna dokumentacija osnovnog proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    15% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    5)    servis i logisti~ka podr{ka    u~e{}e    5% 

    6)    garancija kvaliteta    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 21. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine 

Gradi{ka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, ali ne starijoj od 3 mjeseca, ra~unaju}i od datuma roka za dostavu ponude. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom ponuda za javnu nabavku "Ne otvaraj". 

Na koverti obavezno navesti punu adresu ponu|a~a, broj telefona i faksa. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Vodoprivredno preduze}e "Sava" A.D. Gradi{ka ne prihvata nikakve tor{kove ponu|a~a u otvorenom postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti nakon uplate na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 5641008000067364. 

(1-11-3576-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
EDP "ELEKTRO-BIJEQINA" A.D.
BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: EDP "Elekto-Bijeqina" A.D. Bijeqina 

Kontakt osoba: Nada Todi} 

Grad: Bijeqina 

Adresa: Majevi~ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Identifikacioni broj: 400358420004 

Telefon: 055/226-700 

Faks: 055/210-304 

E-mail: elektrobn@rstel.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Slu`ba komercijale 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

11 - JANAB Nabavka vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabaka vozila (kupovina ili zamjena po sistemu staro za novo) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

2 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kod isporu~ioca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i oba lota. 

Spisak lotova: 

LOT 1 

Putni~ko vozilo - transporter kombibus (8 + 1 sjedi{te) 

Zamjena po sistemu "staro za novo" za kombibus Volkswagen, proizvodwe 1995. godine, dizel, snage motora 62 kv, zapremine motora 1968 cm3, pre|eno 181,000 km. 

LOT 2 

Putni~ko terensko vozilo (xip) 

Zamjena po sistemu staro za novo za xip Hyndai Galoper, godina proizvodwe 1999., 5 sjedi{ta, dizel, snage motora 73 kv, zapremine motora 2476 cm3, pre|eno 138,000 km. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Maksimalno 30 dana od potpisa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~ - pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i ~lanu 13. Zakona o javnim preduze}ima (potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

-    da dostavi uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od tri mjeseca od dana otvarawa ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    dostaviti ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra (ovjera ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    dostaviti bilans stawa i bilans uspjeha za prethodnu godinu 

-    dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponu|a~ treba da prika`e uspje{no izvr{ewe poslova sli~ne prirode i slo`enosti kao i referenc listu za protekle dvije godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Prihvatqivost ponude }e se bodovati uz po{tivawe ni`e navedenik kriterija:  

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 70 bodova 

    2)    kvalitet    u~e{}e 20 bodova 

    3)    rok isporuke    u~e{}e   5 bodova 

    4)    rokovi i na~in pla}awa    u~e{}e   5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nema 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 9,00 ~asova 

EDP "Elektro-Bijeqina" a.d., Majevi~ka 97, sala za konferencije 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Od lica za kontakte. 

(1-11-3581-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA [AMAC 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina [amac 

Kontakt osoba: Krsta \uri} 

Adresa: Kralja A. Kara|or|evi}a 4 

Po{tanski broj: 76230 

Grad: [amac 

Identifikacioni broj: 440484130003 

Telefon: 054/611-800, lokal 105 

Fax: 054/620-300 

E-mail: lag.samac@gmail.com 

Internet adresa: www.opstinasamac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i vr{enje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka bezalkoholnih pi}a i suhomesnatih
        proizvoda za bife Op{tine 

LOT 2    Vr{enje hotelsko-ugostiteljskih usluga za proslave
        zna~ajnih datuma  

LOT 3    Vr{enje usluga jela i pi}a 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[amac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 360 dana od dodjele ugovora. 

Zapo~inje 10. 5. 2006. godine i zavr{ava 10. 5. 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    izjava da se odredbe ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne odnose na podnosioca zahtjeva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija registracije firme ili 

-    rje{enje o obavljanju djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    uvjerenje o pla}enom porezu (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enom doprinosu za PIO (ne starije od tri mjeseca) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- reference firme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 40% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 25% 

    3)    kvalitet    u~e{}e 15% 

    4)    rok izvr{enja    u~e{}e 10% 

    5)    reference    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 4. 2006. godine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 11,00 sati 

[amac, zgrada Op{tine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati samo ovla{teni predstavnik firme. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina [amac 

Kontakt osoba: Krsta \uri} 

Adresa: Kralja A. Kara|or|evi}a 4 

Po{tanski broj: 76230 

Grad: [amac 

Identifikacioni broj: 440484130003 

Telefon: 054/611-800, lokal 105 

Fax: 054/620-300 

E-mail: lag.samac@gmail.com 

Internet adresa: www.opstinasamac.org 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{tina [amac 

Kontakt osoba: Krsta \uri} 

Adresa: Kralja A. Kara|or|evi}a 4 

Po{tanski broj: 76230 

Grad: [amac 

Identifikacioni broj: 440484130003 

Telefon: 054/611-800, lokal 105 

Fax: 054/620-300 

E-mail: lag.samac@gmail.com 

Internet adresa: www.opstinasamac.org 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina [amac 

Kontakt osoba: Krsta \uri} 

Adresa: Kralja A. Kara|or|evi}a 4 

Po{tanski broj: 76230 

Grad: [amac 

Identifikacioni broj: 440484130003 

Telefon: 054/611-800, lokal 105 

Fax: 054/620-300 

E-mail: lag.samac@gmail.com 

Internet adresa: www.opstinasamac.org 

(1-11-3589-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Grad Sarajevo 

Kontakt osoba: Mujo Herenda, tel. 291-150 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

PDV broj: 200422060000 

Telefon: centrala 033/291-100 

Fax: 033/291-327 

E-mail: ngsa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci materijala i roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kancelarijski materjal 

LOT 3 Materijal za tehni~ko odr`avanje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Planirana vrijednost ugovora za LOT 1 - 110.000,00 KM 

Planirana vrijednost ugovora za LOT 3 - 20.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Op}ine Novi Grad Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenje da nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke pod ta~kama a, b, c, d, e, f ~lana 23. ZJN ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca od dana objavljivanja javnog poziva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji subjekta kod ovla{tenog organa za registraciju za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka 

- ovjerena kopija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a o ostvarenom prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ponude 

-    bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

-    uvjerenje kod kojih poslovnih banaka ima transakcijske ra~une, te potvrde tih banaka da u posljednja 3 mjeseca nije imao blokadu transakcijskog ra~una, original ili ovjerena kopija 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista ve}ih isporu~ioca opreme u posljednje 3 godine 

-    izjava ponu|a~a da je tehnolo{ki opremljen za isporuku ponu|ene opreme 

-    uzorkovanje 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    kvalitet ponu|enih materijala    u~e{}e 30% 

    2)    cijena    u~e{}e 25% 

    3)    rok isporuke po dispoziciji    u~e{}e 15% 

    4)    garantni rok za materijal    u~e{}e 10% 

    5)    na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    6)    dokaz za ekonomsku i poslovnu
        osposobljenost    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 21. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po svakom lotu iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici utvr|eni Ustavom BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine u 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 4. 2006. godine 

Sala 242/II Op}ina Novi Grad 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se donose li~no Komisiji za otvaranje ponuda navedenog datuma i u navedeno vrijeme u Op}inu Novi Grad Sarajevo, sala 242/II sprat, kada }e se izvr{iti otvaranje ponuda u prisustvu ovla{tenih predstavnika ponu|a~a. 

Ostavljena je i zakonska mogu}nost slanja po{tom na adresu ugovornog organa sa naznakom lota "Komisiji za otvaranje ponuda". 

Uplata od 50,00 KM po lotu na transakcijski ra~un Op}ine 1291041000202747 koji se vodi kod Central profit banke u Sarajevu, {ifra prihoda 722631, a {ifra Op}ine je 108. 

(1-11-3592-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O PONOVLJENOJ NABAVCI 

USLUGE 

-    Integralni finansijski softver, za podr{ku slu`bi za privredu i financije, te implementacija istog sa edukacijom korisnika i administratora sistema 

-    Povezivanje sa ostalim dijelovima informacionog sistema 

-    Dokumentacija, uputstva za rad i "Help desk" za rje{avanje zastoja, nejasno}a i problema 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Piplica Zoran 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 492-191 

E-mail: novosarajevo@novosarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 55 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak o pokretanju javne nabavke broj 02-14- 690/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Integralni finansijski softver za podr{ku slu`bi za privredu i financije, te implementacija istog, sa obukom i korisnika i administratora sistema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Isporu~eni integralni finansijski softver mora biti dizajniran modularno, sa Bud`etom i Glavnom knjigom kao osnovnim komponentama, te da uklju~uje ostale module koji trebaju biti integrirani u financijsko knjigovodstvo. Osnovni modul Glavne knjige ne treba da ovisi o dodatnim modulima i treba da omogu}ava manuelni unos financijskih transakcija, kao i prihva}anje transakcija koje su nastale iz automatskog knji`enja kori{tenjem drugih modula finansijkog softvera, kao {to su: bud`etske tj. ugovorne obaveze, obra~un pla}a, obra~un faktura za korisnike usluga, obra~un amortizacije i ostalog. 

Da bi se pratio financijski poslovni proces, potrebno je kreirati module za: 

1.    Bud`et sa pra}enjem prihoda, primitaka, rashoda i izdataka 

2.    Financijsko knjigovodstvo /Glavna knjiga, Dnevnik transakcija Glavne knjige 

3.    Knjiga ulaznih faktura - obaveze 

4.    Knjiga izlaznih faktura - izvori primanja 

5.    Pra}enje nabavki po ZJN, nabavke (knjiga narud`benica, knjiga datih izjava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04), te plan nabavki - nivo organizacionih jedinica 

6.    Pla}e/ uvezati sa postoje}im submodulom Personalne evidencije/ i pra}enja ljudskih resursa 

7.    Evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara 

8.    Blagajna 

9.    Evidencija kancelarijskog materijala 

10.    Poslovni prostori 

11.    Registar samostalnih privrednih subjekata 

12.    Evidencija svih elemenata neophodnih za "Cost Accounting" sistem 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do ispunjavanja svih ugovorenih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema zahtjeva 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Definisano u TD 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bezuslovne bankarske garancije na 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Definisano u TD 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar i fotokopija rje{enja o ispunjavanju uslova za po~etak obavljanja registrovane djelatnosti, odnosno djelatnosti koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 12 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, 

c i d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    tehni~ko rje{enje    u~e{}e    30% 

2)    ukupna cijena svih modula i dodatnih
    elemenata    u~e{}e    30% 

3)    dinamika izvr{enja radova    u~e{}e    20% 

4)    stru~nost projektnog tima    u~e{}e    10% 

5)    referense    u~e{}e    5% 

6)    tehni~ka podr{ka    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Uplata 100,00 KM za one koji nisu u~estvovali na prvom javnom pozivu. Ponu|a~i imaju pravo pregledati dokumentaciju na licu mjesta prije otkupljivanja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Prijave se primaju do: 28. 4. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine u 14,15 sati. 

Mala sala Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine, IV sprat, soba 416 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

(1-11-3599-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Fazli} Bahrudin i Ajdin Re{ad 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/492-139 ili 033/492-142 

E-mail: czastita@novosarajevo.ba 

Internet adresa: http://www.novosarajevo.ba// link javne nabavke 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Novo Sarajevo, Slu`ba za civilnu za{titu, soba 139 i 142/I 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - op}inski Protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak broj 02-14-503/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Aparati za za{titu prostora sa C02 bo~icom koji su namijenjeni za ga{enje po`ara klase A, B i C, te elektro ure|aja pod naponom do 1000 V s udaljenosti ve}e od 1m 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

2000 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    cijena    u~e{}e    80% 

2)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

3)    reference ponu|a~a    u~e{}e    5% 

4)    garantni rok    u~e{}e    5% 

5)    servis    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti do 18. 4. 2006. u 15,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM, koja se upla}uje na ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 1291061000098859, kod HVB Central profit banke ili na blagajni Op}ine.  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine u 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 10,00 sati, sala kolegija Op}ine Novo Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no na protokol Op}ine Novo Sarajevo ili dostaviti putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK S-6 APARATI ZA PO^ETNO GA[ENJE PO@ARA" - broj i naziv pozicije za koji se dostavlja ponuda - "NE OTVARAJ". Na pole|ini  koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon/faks i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa dodacima - prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Novo Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku izrade ponude. Sve dodatne informacije i poja{njenja oko prijave na otvoreni postupak za dostavljanje ponuda mogu se dobiti kao kod I.1. 

(1-11-3600-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVNE
KANTON SARAJEVO
PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA
KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Kapid`i} Melisa 

Adresa: Fehima ef. ^ur~i}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200176190004 

Telefon: 033/666-602 

Fax: 033/218-164 

E-mail: pvbks@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 18-14-84/06 od 3. 3. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova za vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum tri godine, a periodi~ni ugovori prema potrebi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lana 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f i g. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju godinu poslovanja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referens lista ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena    70 bodova 

    -     kvalitet    5 bodova 

    -     garantni rok    5 bodova 

    -     na~in i uslovi pla}anja    5 bodova 

    -     na~in i rok isporuke    5 bodova 

    -     dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Profesionalne vatrogasne brigade, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", od 27. 3. 2006. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", tj. 24. 4. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

Mjesto: kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no sa naznakom "PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA, NE OTVARAJ" na adresu ugovornog organa. 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu, telefon i kontakt osoba dobavlja~a. 

(1-11-3603-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA TE[ANJ 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Te{anj 

Kontakt osoba: Ha{ka Hundur 

Adresa: Trg Alije Izetbegovi}a 11 

Po{tanski broj: 74260 

Grad: Te{anj 

Identifikacioni broj: 4218328550008 

Telefon: 032/650-022 

Fax: 032/650-220 

E-mail: optesanj@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcina-tesanj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka posipnog materijala za odr`avanje makadamskih puteva na podru~ju op}ine Te{anj u 2006. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka posipnog materijala - kamenog granulata frakcije 0 do 32 mm sa uslugom ugradnje, te usluge ~i{}enja i ucjevljenja putnih kanala na podru~ju op}ine Te{anj u 2006. godini. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

70.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u II.4. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od potpisivanja ugovora do 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama 

-    izvod iz sudskog registra kao dokaz da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama - ne stariji od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima, koje nije starije od 3 mjeseca 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da imaju registriranu djelatnost (ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima - ne starija od 3 mjeseca) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    referenc lista i tehni~ka opremljenost za iste ili sli~ne poslove u posljednje dvije godine 

-    ponuda sa pojedina~nim cijenama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 4. 2006. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Zvani~ni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 4. 2006. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 4. 2006. godine u 11,00 sati 

Sala za sastanke, nova zgrada Op}ine Te{anj, Trg Alije Izetbegovi}a 11, Te{anj. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Te{anj }e nakon provedenog postupka zaklju~iti ugovor sa izabranim ponu|a~em. Ponu|a~ je du`an obilje`iti tra`enu dokumentaciju prema redoslijedu u oglasu. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na protokol Op}ine Te{anj sa naznakom "NE OTVARAJ-PONUDA ZA NABAVKU POSIPNOG MATERIJA- LA". Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz predo~enje ovla{tenja. Naru~ilac posla ne snosi nikakve tro{- kove ponu|a~a u postupku. 

Uplata nadoknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM vr{i se na ra~un Op}ine Te{anj broj 1603000030017690, kod Vakufske banke Sarajevo, Filijala Te{anj, ili na blagajni Op}ine Te{anj. 

(1-11-3606-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU -
FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci odre|enih vrsta i koli~ina ljestvi - merdevina i dodatne opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka odre|enih vrsta i koli~ina ljestvi - merdevina i dodatne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina odre|enih vrsta ljestvi - merdevina iznosi 84 

Ukupna koli~ina odre|ene dodatne opreme iznosi 75 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar kontrole zra~nog prometa Sarajevo, Kurta Schorka 36, 71000, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maximalno 12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje od dodjele i zavr{ava za 365 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica i pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o  javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), i to: 

-    naziv i punu adresu ponu|a~a, broj telefona i fax-a 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz banke o solventnosti poduze}a ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obvezama ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod stje~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o neka`njavanju nadle`nog suda da    odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    referenc lista 

-    rok isporuke robe 

-    rok pla}anja 

Fizi~ka lica dostavljaju iste dokumente koje posjeduju i pravna lica, dokumente koje ne posjeduju dostavljaju supstidijarne dokumente tj. koji zamjenjuju tra`ene. 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorni organ tra`enim robama. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne starije od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2004. godine do 1. 12. 2005. godine / referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena ukupna cijena sa ura~unatim
        popustima    u~e{}e    70% 

    2)    rok isporuke robe    u~e{}e    15% 

    3)    referenca    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi pla}anja     u~e{}e    5% 

    5)    garancija na robe    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da u skladu sa ~lanom 20 UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 24. 4. 2006.godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 90 dana ili 3 (tri) mjeseca ili 90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 10,00 sati 

Mostar, Dr. Ante Star~evi}a bb (Zgrada Vlade FBiH) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Mogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija - Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osobe: Bojana Radivojevi} i Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 036/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

(1-11-3612-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" D.D.
BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Muji} Nermina, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/875-166 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 19C/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT Hljeb, broj LOTA C-R-10/06 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tehni~kim specifikacijama tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1% visine ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, na iznos od 5% vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    uvjerenje da nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

-    uvjerenje da nije progla{en krivim za profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza - potvrda poreske uprave 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze pla}anja zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

-    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjavu o nepromjenljivosti cijene u toku sukcesivne isporuke roba 

(Sporazum o izmirenju dugova po osnovu poreza i doprinosa ne smatraju se izmirenim dugom u skladu sa ~lanom 23. ZJN) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    rje{enje sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    98% 

2)    referenc lista    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa, kancelarija broj 61 - uz prethodnu uplatu od 50,00 KM po lotu na ra~un 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075 - kod Raiffeisen bank Tuzla 

- ili na blagajni Rudnika sa naznakom za otkup tendera 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 4. 2006. godine do 10,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti uzorke proizvoda u skladu s tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije Komisiji za ocjenu kvaliteta uzoraka dana 24. 4. 2006. godine od 10,00 do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 4. 2006. godine u 11,00 sati u kancelariji broj 34 ugovornog organa  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana i slo`ena. 

Ponudu dostaviti u dva primjerka (jedan original i jedna kopija) u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Ne otvarati" (s navo|enjem odgovaraju}eg lota). 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Sva tra`ena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca (uvjerenja - potvrde o izmirenim obavezama moraju biti dostavljene zaklju~no sa decembrom 2005. godine). 

Nepotpune ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Ponu|a~i su du`ni uzorke dostaviti u magacin Dru{tvenog standarda ugovornog organa. 

(1-11-3615-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: 033/663-863, lokal  216 - Edvin [ari} 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/663-863, lokal 216; 033/220-663 

Fax: 033/220-663 

E-mail: szpotfbih@epn.ba 

Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka svje`eg mesa, mesnih prera|evina i suhomesnatih proizvoda za bud`etsku 2006. godinu, po lotovima 

LOT 1 Svje`e meso (teletina, junetina, jagnjetina i prasetina) I klasa  

LOT 2 Mesne prera|evine za ro{tilj I klasa 

LOT 3 Suhomesnati proizvodi i polutrajni proizvodi I klasa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka sve`eg mesa, mesnih prera|evina i suhomesnatih proizvoda za bud`etsku 2006. godinu, po lotovima, detaljan opis, vrsta i koli~ina roba sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 150.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te ugovornog organa, objekti u Sarajevu u kojima ugovorni organ pru`a ugostiteljske usluge 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 mjeseci od dodjele ugovora 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Za doma}e i strane ponu|a~e dokaz da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a) b), c), d), e) i f)  Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    potvrda o broju zaposlenih, cijeni se samo izvod iz PIO 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena tokom ugovorenog perioda 

-    dokument-potvrda izdata od nadle`nog organa - veterinarske stanice o stalnoj kontroli kvaliteta i ispravnosti robe koja je predmet ponude (svje`e meso - I klasa, mesne prera|evine - I klasa, suhomesnati proizvodi i polutrajni proizvodi - I klasa) 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da }e svaka isporuka svje`eg mesa - I klasa, mesnih prera|evina - I klasa, suhomesnatih proizvoda i polutrajnih proizvoda - I klasa, imati potvrdu o garanciji kvaliteta i ispravnosti izdatu od nadle`nog organa 

-    izjava o opciji ponude 

-    cijena bez poreza sa ura~unatim popustima 

-    izjava o uslovima pla}anja 

-    izjava o roku isporuke fco objekti u Sarajevu u kojima ugovorni organ pru`a ugostiteljske usluge 

-    prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude, i moraju biti dostavljeni u originalima ili ovjerenim fotokopijama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Izjava ponu|a~a o tehni~koj osposobljenosti da svojim kapacitetima i opremom (specijalnim dostavnim vozilima) mo`e blagovremeno i kontinuirano snabdijevati ugovorni organ tra`enim robama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne starije od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2004. godine do 31. 12. 2005. godine/referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija za sve lotove: 

    1)    ponu|ena cijena bez poreza sa
        ura~unatim popustima    u~e{}e    90% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 24. 4. 2006. godine do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom lotu 20,00 KM. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj 1540011100661492, kod UPI Banke D.D. Sarajevo, svrha uplate - uplata tenderske dokumentacije (navesti lot) 

Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija 

Vrsta prihoda: 722631 

Bud`etska organizacija: 1202001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana ili 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Za sve lotove 

28. 4. 2006. godine u 10,00 sati 

Danijela Ozme 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" i naznakom "ponuda za nabavku i isporuku svje`eg mesa, mesnih prera|evina i suhomesnatih proizvoda", li~no na protokol Slu`be ili preporu~enom po{tom na adresu Slu`be, Sarajevo, Musala 9. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

O rezultatima postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, nastale u vezi sa predmetnim nadmetanjem. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: 033/663-863, lokal  216 - Edvin [ari} 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/663-863, lokal 216 

Fax: 033/220-663 

E-mail: szpotfbih@epn.ba 

Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba 

(1-11-3616-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. 

DIREKCIJA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 11.3.4-3471/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Direkcija Biha} 

Kontakt osoba: Amir Bi{}evi} 

Adresa: Bosanska 5 (^avkunovi}) 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200211100072 

Telefon: 037/221-388, mob. 061/476-456 

Fax: 037/221-367, 221-378 

E-mail: amir.biscevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 11.5-3448/06 od 16. 3. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Isporuka i ugradnja ispravlja~a i ispravlja~kih modula, te opreme za klimatizaciju" za potrebe Dioni~kog dru{tva BH Telecom d.d., Sarajevo, Direkcija Biha}.  

Specifikaciju radova i opreme sa svim vrijednostima ponude izraziti u konvertibilnim markama na prilo`enim obrascima u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno odobrena sredstva (bud`et) predmetne nabavke iznose 170.000,00 KM. 

U tenderskoj dokumentaciji su potrebni radovi i oprema podijeljeni na dva (2) slijede}a lota: 

LOT 1 Isporuka i ugradnja ispravlja~a i ispravlja~kih modula 

LOT 2 Isporuka i ugradnja opreme za klimatizaciju 

Napomena: 

Lotovi su poredani prema redoslijedu prioriteta (LOT 1 prioritet). 

Alternativne ponude su dozvoljene u koli~ini i to samo za LOT 2, za koji su predvi|ene dvije alternative gdje je alternativa 1 prioritet. 

Koja }e alternativa biti ugovorena za LOT 2 ovisi o visini ukupno odbrenih sredstava. 

U tenderskoj dokumentaciji su navedeni svi uslovi i tehni~ki podaci za pripremu ponude kao i koli~ine tra`ene robe. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom, d.d. Sarajevo, Direkcija Biha}, skladi{te Vedro Polje i TKC Biha}, na podru~ju Direkcije Biha}. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili za oba lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da (u koli~ini) 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava najdu`e 75 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za garantni period, ukoliko bude izabran u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti (sa ura~unatim PDV-om) sa rokom va`nosti garantni period plus trideset dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i iz BiH, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. 

Ponude koje budu imale rok zavr{etka svih isporuka iznad 75 dana ne}e se razmatrati. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, izvod iz sudskog registra, poreski i identifikacioni broj, izmirene sve zakonske obaveze 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaljni opisi dani su u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    85% 

    2)    reference    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 21. 4. 2006. godine na pismeni zahtjev dobavlja~a.  

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 27. 4. 2006. godine do 12,00 sati na adresi Bosanska 5 (^avkunovi}) kancelarija Protokol - II sprat. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 13,00 sati 

TKC III kat, Biha}, Had`iabdi}a mahala 43 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Ponuda za opremu za koju nije osiguran servis na podru~ju BiH ne}e biti razmatrana. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za isporuku i ugradnju ispravlja~a i ispravlja~kih modula, te opreme za klimatizaciju", Tender  po obavje{tenju broj 11.3.4 - 3471/06 - NE OTVARAJ. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000, Sarajevo, Direkcija Biha} 

Kontakt osoba: Mid`i} Mirjana, Protokol 

Adresa: Bosanska 5 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4200211100072 

Porezni broj: 200211100005 

Telefon: 033/221-350 

Fax: 0037/221-378 

E-mail: bi@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/bihac 

(1-11-3621-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"SARAJEVO-[UME" D.O.O
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-6257-11/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karovi} Elma, dipl. ing. {um. 

Adresa: Mar{ala Tita broj 7/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200630090001 

Telefon: 033/219-172 

Fax: 033/219-172 

E-mail: ssume@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba putem otvorenog postupka za potrebe "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnije ponude za nabavku roba prema slijede}im lotovima: 

LOT 1    Mali traktor za drobilicu sa kabinom i kompresorom 

LOT 2    Protivpo`arna oprema i za{titna sredstava za
        uzgojne mjere 

LOT 3    Sredstva za mehani~ku i tehni~ku obradu drveta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Mali traktor za drobilicu sa kabinom i kompresorom 

LOT 2    Protivpo`arna oprema i za{titna sredstava za
        uzgojne mjere 

LOT 3    Sredstva za mehani~ku i tehni~ku obradu drveta 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skadi{te kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2006. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi o nepostojanju smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabavke u smislu odredbi ~lana 23. stav (1), ta~ke od a) do f). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca i moraju biti izdati od nadle`nih organa u BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda (kriteriji i potkriteriji dati u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za vrijeme trajanja obavje{tenja u Slu`bi za komecijalne poslove. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, obra|enu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponedjeljak, 24. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Utorak, 25. 4. 2006. godine, 14,00 sati, Mar{ala Tita 7/II, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku roba 01-6257-11/06 (nazna~it broj lota) - ne otvaraj" dostavljaju se na adresu: "Sarajevo {ume" d.o.o. Sarajevo, Mar{ala Tita broj 7/II 

(1-11-3628-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: [imi} Hrvoje, dipl. ecc. 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/409-247 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora KBZ o nabavci savitljivih IOL so~iva za implantaciju metodom fakoemulzifikacije, visokoelasti~nih sredstava i mikrohirur{kog instrumentarija za implantaciju i fakoemulzifikaciju broj 20/1-1-1278 od 14. 3. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka savitljivih IOL so~iva za implantaciju
        metodom fakoemulzifikacije konsignacijom - 200
        komada 

LOT 2    Nabavka visokoelasti~nih sredstava,konsignacijom 

LOT 3    Nabavka mikrohirur{kog instrumentarija za
        implantaciju i fakoemulzifikaciju - 5 komada 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kontinuirano 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM na ra~un Bolnice za cjelokupan tender bez obzira na broj ponu|enih lotova. 

Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ~lanom 18.UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje, ukoliko je ugovorna suma ve}a od 10.000,00 KM 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon ispunjenja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

-    bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    lista glavnih isporuka ponu|ene opreme izvr{ena u 2004. i 2005.godini sa izjavom ponu|a~a o vrijednostima, datumima i primaocima 

-    autorizacija proizvo|a~a opreme 

-    certifikat 

-    izjava da je rok isporuke za LOT 1 i 2 najdu`i sedam dana od dana narud`be 

-    prospektnu dokumentaciju 

-    garantni rok 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1 i 2 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do 80% 

    2)    uslovi pla}anja (minimalno odgo|eno
        pla}anje od dva mjeseca)    u~e{}e do 10% 

    3)    dodatne pogodnosti (sponzoriranje
        kongresa, stru~nih sastanaka i sli~no)    u~e{}e do 10% 

Za LOT 3 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e do 40% 

    2)    dosada{nje iskustvo u radu sa
        ponu|enom opremom    u~e{}e do 30% 

    3)    kvalitet    u~e{}e do 20% 

    4)    uslovi pla}anja (minimalno odgo|eno
        pla}anje od dva mjeseca)    u~e{}e do 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objave obavje{tenja o nabavci. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 13,30 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti a na koverti uz punu adresu ponu|a~a nazna~iti: "Ne otvaraj- ponuda za tender broj 11-02/06". 

3.    Ukoliko se ponuda dostavlja za vi{e lotova, onda se dokumentacija tra`ena u ta~kama III. 5, 6 i 7 dostavlja u jednom primjerku. Sve stranice ponude treba numerisati. 

4.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{}enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

5.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-3633-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Kantonalna bolnica Zenica 

Kontakt osoba: Bijedi} Samir, dipl. ing. 

Adresa: Crkvice 67 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218136720007 

Telefon: 032/409-251 

Fax: 032/405-534 

E-mail: kbzenica@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora KBZ o nabavci i odr`avanju sistema za pripremu vode za potrebe hemodijalize u KBZ, broj Odluke 20/1-1-854 od 21. 2. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i odr`avanje sistema za pripremu vode za potrebe hemodijalize u Kantonalnoj bolnici Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalna bolnica Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Isporuka sistema odmah 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu je obavezno dostavljanje potvrde o gotovinskoj uplati garancije za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM na ra~un Bolnice. 

Garancija za ponudu }e biti realizovana u slu~ajevima navedenim u ~lanu 16. stav 3. UPZ. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija se daje na vrijeme do dodjele ugovora. Poslije dodjele ugovora ugovorni organ }e u roku od 10 dana vratiti cjelokupan iznos garancije u skladu sa ~lanom 18.UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon ispunjenja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za penziono-invalidsko osiguranje 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    potvrdu banke o solventnosti 

-    bilans uspjeha za 2004. i 2005.godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    listu glavnih isporuka ponu|ene opreme izvr{ene u 2004. i 2005. godini sa izjavom ponu|a~a o vrijednostima, datumima i primaocima 

-    autorizaciju proizvo|a~a opreme 

-    certifikat za aparat 

-    izjavu da je osiguran servis u BiH za narednih deset godina od pu{tanja sistema u rad 

-    certifikat ovla{tenog servisera 

-    izjavu da je period garancije najmanje 12 mjeseci i garancijski uvjeti da je servisiranje i isporuka rezervnih dijelova u toku garancije besplatno 

-    izjavu da je obezbije|en rok proizvodnje rezervnih dijelova najmanje 10 godina 

-    prospektnu dokumentaciju za ponu|enu opremu 

-    izjavu o cijeni mjese~nog odr`avanja sistema nakon isteka garancije 

-    listu rezervnih dijelova sa cijenama 

-    izjavu o roku isporuke 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena sistema    u~e{}e do 60% 

    2)    cijena odr`avanja    u~e{}e do 20% 

    3)    uslovi pla}anja (minimalno odgo|eno
        pla}anje od tri mjeseca)    u~e{}e do 10% 

    4)    dosada{anje iskustvo u radu sa
        ponu|enom opremom u Bolnici,
        odnosno u drugim zdravstvenim
        ustanovama    u~e{}e do 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti nakon objave obavje{tenja o nabavci. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 4. 2006. godine do 14,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

Kantonalna bolnica Zenica, sala Direkcije 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije, soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na ra~un Bolnice broj 1340100000013894 IKB Zenica ili na blagajni Bolnice. Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

2.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti a na koverti uz punu adresu ponu|a~a nazna~iti "Ne otvaraj - ponuda za tender broj 11-01/06". 

3.    Sve stranice ponude treba numerisati. 

4.    Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{}enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

5.    Kantonalna bolnica Zenica ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-3634-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: D`enana Ulemi}-Had`iabdi} 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za nabavku goriva euro dizel za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za dodjelu ugovora za javnu nabavku goriva euro dizel za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) za bud`etsku 2006. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Regulatorna agencija za komunikacije Sarajevo, Mostar, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a sa podacima iz propratnog pisma prema obrascu iz tenderske dokumentacije, potpisano od ovla{tenog lica ponu|a~a 

2.    jedini~nu i ukupnu cijenu ponude sa uklju~enim PDV, prema Obrascu 1. DIO II 

3.    uslove i na~in pla}anja, prema Obrascu 1. DIO II 

4.    izvod iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od 3 mjeseca 

5.    potvrdu porezne uprave o uredno pla}enim porezima, originalni dokument, ne stariji od 3 mjeseca 

6.    potvrdu o izmirenim doprinosima (PIO/MIO), zdravstveno), originalni dokument, ne stariji od 3 mjeseca 

7.    uvjerenje suda da se ne vodi niti je obavljen ste~aj ili likvidacioni postupak nad ponu|a~em, originalni dokument, ne stariji od 3 mjeseca 

8.    potvrdu od nadle`nih organa da se nad odgovornim licem ponu|a~a ne vodi sudski spor (~lan 23. stav 1. alineja (c) i (d) Zakona o javnim nabavkama, originalni dokument, ne stariji od 3 mjeseca 

9.    uvjerenje suda da odgovorno lice ponu|a~a i ponu|a~ kao pravno lice nije ka`njavano za privredni prestup, originalni dokument, ne stariji od 3 mjeseca  

10.    ceritifikat o uskla|enosti te~nih goriva "Slu`beni glasnik BiH", broj 27/02) 

11.    rje{enje o primjeni Odluke o kvaliteti te~nih goriva (izdaje Ministarstvo energetike) 

12.    izjavu o mogu}nosti isporuke goriva za motorna vozila na svim lokacijama koje su prilog tenderskoj dokumentaciji (Sarajevo, Mostar, Banja Luka)  

13.    reference - listu glavnih prethodnih isporuka pru`enih u posljednje tri godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima 

14.    ovjerenu fotokopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2005. godinu  

15.    potvrdu banke o solventnosti ponu|a~a 

16.    izjavu o prihvatanju uslova tenderska dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e    60% 

    2.    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    3.    reference ponu|a~a    u~e{}e    20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje ponuda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje ponuda je 28 (dvadesetosam) dana od narednog dana od objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", tj. 24. 4. 2006. godine do 17,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

3. 5. 2006. godine u 12,00 sati, Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj koverti sa nazan~enom punom adresom ponu|a~a i sa naznakom "Ponuda za nabavku goriva euro dizel NE OTVARAJ"  na adresu: 

Regulatorna agencija za komunikacije 

Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo 

li~no putem Protokola ili preporu~enom po{tom. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 40.000 KM. 

Regulatorna agencija za komunikacije BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

O rezultatima ovog javnog nadmetanja ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni.  

Sa ponu|a~em ~ija ponuda bude prihva}ena Agencija }e zaklju~iti ugovor o nabavci. 

Koli~ine specificirane u tenderskoj dokumentaciji nisu obavezuju}e tako da Agencija zadr`ava pravo na promjenu koli~ina izra`enih u tenderskoj dokumentaciji prilikom ugovaranja. 

Agencija zadr`ava pravo da raskine ugovor sa izabranim ponu|a~em i prije njegovog isteka ukoliko budu donijeti odre|eni podzakonski akti od strane Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. 

Agencija zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje u skladu sa Zakonom, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke. 

Sva dodatna poja{njenja ponu|a~i mogu dobiti od kontakt osobe Agencije: D`enana Ulemi}-Had`iabdi}, tel. 061/172-243. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: D`enana Ulemi}-Had`iabdi}, tel.061/172-243 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: D`enana Ulemi}-Had`iabdi}, tel.061/172-243 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: D`enana Ulemi}-Had`iabdi}, tel.061/172-243 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033/250-600 

Fax: 033/713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

(1-11-3640-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "KOMRAD" POSU[JE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "KOMRAD" 

Kontakt osoba: [imun @ulj 

Adresa: Put Mostara bb 

Po{tanski broj: 88240 

Grad: Posu{je 

Identifikacioni broj: 4272203120006 

Telefon: 039/681-820 

Fax: 039/681-014 

E-mail: jp.komrad@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i instalacija ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za nabavku: Office ra~unala, UPS, multifunkcionalna kopirka/printer za rad u mre`i, ink-jet printer A3, oprema za umre`avanje sa izvedbom iste 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

3 Office ra~unala, 1 UPS, 1 multifunkcionalna kopirka/printer za rad u mre`i, 1 ink-jet printer A3, 1 komplet mre`ne opreme za izvedbu iste, eksterni modem i CD-RW 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) to~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Prilo`eni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegove opremljenosti 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovojnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponude    u~e{}e 40% 

    2)    kvalitet, marka i model opreme, odnosno
        proizvoda    u~e{}e 40% 

    3)    garantni rok opreme    u~e{}e 10% 

    4)    vrijeme za koje }e se izvr{iti servis
        opreme u garantnom roku    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Na pismeni zahtjev dobavlja~a 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 25. 5. 2006. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,00 sati 

JP "KOMRAD" Posu{je 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Minimalne zahtijevane karakteristike (performanse) tra`ene informati~ke opreme sadr`ane su u natje~ajnom dokumentu. 

Ponude koje budu sadr`avale opremu manjih performansi od zahtijevanih smatrat }e se nevaljanim. 

(1-11-3653-06) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA  ZDRAVSTVO I
OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU
ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu  

Kontakt osoba: Vesna Dragi~evi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-316 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija:Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 11,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci hirur{kih konaca i drugog {iva}eg medicinskog materijala za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hirur{kih konaca i drugog medicinskog {iva}eg materijala za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 10.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7%  iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. Za iznose do 10.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije, povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|ivani u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu za posljednjih pet godina 

d)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina od dana podno{enja aplikacije 

e)    uvjerenje o izmirenim porezima izdato od strane nadle`ne institucije, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO osiguranje u skladu sa propisima BiH ili zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere, koje nije starije od 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle (pozicije za koje se tra`i dostava uzoraka navedene su u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    dosada{nje iskustvo Op{te bolnice Br~ko
        i drugih referentnih ustanova u radu sa
        tra`enim materijalima    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 18. 4. 2006. godine, u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1542012000122410, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 4. 2006. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 11,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovo otvori  postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu. 12. Zakona o javnim nabavkama  BiH i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima, koji budu izabrani, zaklju~iti ugovore o nabavci roba u skladu sa ZJN BiH. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-316 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba Vesna Dragi~evi}. 

(1-11-3655-06) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRTKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA  ZDRAVSTVO I
OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU
ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu  

Kontakt osoba: Vesna Dragi~evi}, ur. ph. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-316 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija:Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko. Ponude dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 12,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci lijekova - citostatika za potrebe bolni~ke zdravstvene za{tite u Br~ko Distriktu BiH za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lijekova - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 10.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7%  iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. Za iznose do 10.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|ivani u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu za posljednjih pet godina 

d)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina od dana podno{enja aplikacije 

e)    uvjerenje o izmirenim porezima izdato od strane nadle`ne institucije, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO osiguranje u skladu sa propisima BiH ili zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~, ne starije od tri mjeseca na dan otvranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere, koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

-    ovjerena fotokopija rje{enja, uvjerenja ili drugog dokumenta o ispunjenosti uslova za bavljenje prometom lijekova na veliko izdata od strane nadle`nog organa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da su ponu|eni lijekovi registrovani u BiH 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni lijekovi imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova     

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 18. 4. 2006. godine, u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH, broj 1542012000122410, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 4. 2006. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 4. 2006. godine u 12,20 sati 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovo otvori  postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu. 12. Zakona o javnim nabavkama  BiH i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima, koji budu izabrani, zaklju~iti ugovore o nabavci roba u skladu sa ZJN BiH. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-316 od 8,00 do 16,00 sati - kontakt osoba Vesna Dragi~evi}. 

(1-11-3656-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Ismet Mahmutovi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-422, lokal 160 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Ponude dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 14 sati 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci RTG filmova, kontrastnih sredstava i drugih potro{nih materijala za potrebe RTG slu`be u bolni~koj zdravstvenoj za{titi u Br~ko Distriktu BiH za 2006. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka RTG filmova, kontrastnih sredstava i drugih potro{nih materijala za potrebe RTG slu`be Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 10.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 10.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|ivani u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu za posljednjih pet godina 

d)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina od dana podno{enja aplikacije 

e)    uvjerenje o izmirenim porezima izdato od strane nadle`ne institucije, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO osiguranje u skladu sa propisima BiH ili zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle (pozicije za koje se tra`i dostava uzoraka navedene su u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    dosada{nje iskustvo Op{te bolnice
        Br~ko i drugih referentnih ustanova
        u radu sa tra`enim materijalima    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 18. 4. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1542012000122410, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 4. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 4. 2006. godine u 14 sati i 20 minuta 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovo otvori postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima, koji budu izabrani, zaklju~iti ugovore o nabavci roba u skladu sa ZJN BiH. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-316 od 8 do 16 sati - kontakt osoba Ismet Mahmutovi}. 

(1-11-3658-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH Vlada Br~ko Distrikta BiH Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Boris Dobrojevi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-017 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Ponude dostaviti li~nom predajom na prijemni {alter broj 7, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 14 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci testova, seruma, reagenasa i drugih potro{nih materijala za potrebe Slu`be za patologiju u Bolni~koj zdravstvenoj za{titi u Br~ko Distriktu BiH za 2006. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka testova, seruma, reagenasa i drugih potro{nih materijala za potrebe Slu`be za patologiju Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljan opis po lotovima dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca, Bolnica Br~ko Distrikta BiH, Banjalu~ka 3, Br~ko. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se sa 31. 12. 2006. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an, ukoliko vrijednost ugovora prelazi iznos od 10.000,00 KM, dostaviti bankarsku garanciju u vrijednosti od 7% iznosa po ugovoru koji se potpisuje sa rokom va`enja do isteka ugovora. 

Za iznose do 10.000,00 KM po dodijeljenom ugovoru nije potrebna bankarska garancija. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat iznosa garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi date garancije. Povrat garancije }e se izvr{iti u roku od 10 dana nakon isteka roka na koji je zaklju~en ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti uvjerenja iz ~lana 23. ZJN izdata od organa koji su nadle`ni za izdavanje navedenih dokumenata, ne starija od tri mjeseca, kojim se potvr|uje da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

c)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|ivani u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu za posljednjih pet godina 

d)    da firma i odgovorno lice ponu|a~a nisu progla{eni krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina od dana podno{enja aplikacije 

e)    uvjerenje o izmirenim porezima izdato od strane nadle`ne institucije, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

f)    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO osiguranje u skladu sa propisima BiH ili zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda 

g)    uvjerenje o izmirenim obavezama za doprinos za zdravstveno osiguranje u skladu sa propisima entiteta, BiH ili zemlje iz koje je ponu|a~, ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, sa datumom ovjere koji nije stariji od 90 dana od dana otvaranja ponuda 

-    obavje{tenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e isporuke vr{iti sukcesivno prema zahtjevima kupca sa rokom isporuke do 10 (deset) dana 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~eni materijali imati rok upotrebe najmanje {est mjeseci od dana isporuke 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti uzorke za tra`ene artikle (pozicije za koje se tra`i dostava uzoraka navedene su u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    dosada{nje iskustvo Op{te bolnice Br~ko
        i drugih referentnih ustanova u radu sa
        tra`enim materijalima    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzimati zaklju~no sa 18. 4. 2006. godine u apoteci Bolnice Br~ko, Banjalu~ka 3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 1542012000122410, sa naznakom vrste prihoda 721124. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 4. 2006. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 4. 2006. godine u 14 sati i 20 minuta 

Br~ko, foaje Doma kulture, Mladena Maglova 1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti i ponovo otvori postupak ili odbije sve ponude u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~u. 

Ugovorni organ }e sa ponu|a~ima, koji budu izabrani, zaklju~iti ugovore o nabavci roba u skladu sa ZJN BiH. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 049/217-017 od 8 do 16 sati - kontakt osoba Boris Dobrojevi}. 

(1-11-3659-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
BR^KO DISTRIKT BiH
VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH
ODJELJENJE ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE,
PODODJELJENJE ZA BOLNI^KU ZDRAVSTVENU ZA[TITU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Pododjeljenje za bolni~ku zdravstvenu za{titu 

Kontakt osoba: Mira Babi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacijski broj: 600082130006 

Telefon: 049/217-316 

Fax: 049/217-316 

E-mail: zdravstvo@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za bud`et i finansije, Pododjeljenje za nabavku 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Gr