LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Petak, 29. 12. 2006. godine
 

Broj/Broj
104 

Godina X/II
Petak, 29. 12. 2006. godine 

  

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 1. 10. 2006. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Tajnik Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E
ME\UNARODNI AERODROM TUZLA DOO
TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Me|unarodni aerodrom Tuzla doo 

Kontakt osoba: Hod`i} Subhija 

Adresa: Gornje Dubrave bb 

Po{tanski broj: 75270 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4-209372030004 

Telefon: 035/745-610 

Fax: 035/745-611 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1., a sva dodatna pitanja vezana za predmetno nadmetanje se moraju uputiti pismenim putem najmanje deset dana prije otvaranja ponuda 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva i maziva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva kao i lo`-ulja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Gornje Dubrave, @ivinice 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje specifi~ne djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku nabavke, vezano za ~lan 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj  49/04), {to dokazuje potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u BiH ili zemlji u kojoj su registrirana, original ili kopija ne starija od 90 dana i to:  

1.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom  

2.    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama za socijalno osiguranje zaposlenika (PIO i zdravstveno osiguranje) 

3.    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama 

4.    potvrda/uvjerenje da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od  5 godina koji je prethodio datumu podno{enja 

5.    potvrda/uvjerenje da pravno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

6.    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

7.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja (ne starije od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

8.    popunjena tenderska dokumentacija 

9.    dostaviti bilans uspjeha za poslovnu 2005. godinu 

Napomena: Tra`enu dokumentaciju prilo`iti tra`enim redoslijedom od 1-9. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti izjavu ponu|a~a o zadovoljavaju}oj izvedbi poslova u zadnje tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija:    

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 01. 2007. godine do 12,00 sati, svakim radnim danom. 

Sve ponude koje budu prispjele poslije tog datuma bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 01. 2007. godine u 13,00 sati u zgradi Aerodroma Gornje Dubrave bb, @ivinice 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se predaju li~no ili putem po{te na adresu ugovornog organa. 

Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a, broj telefona i broj faksa sa naznakom "NE OTVARAJ" Tender. 

Otvaranju ponuda ako ‘ele mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a.  

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponude ili poni{ti postupak i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi obja{njavati razloge takve odluke. 

(1-11-16852-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK  - AD UGQEVIK 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik - AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Abaxi} Nedeqko, dipl. ing. rud.; 

Stjepanovi} Mla|en, dipl. ing. za{t. 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Fax: 055/774-600 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj____otvoreni postupak broj 51 

Nabavka za{titne opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka za{titne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin Rudnika i TE Ugqevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Bankarska garancija s periodom validnosti opcija ponude + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lan 23. ZJN BiH, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    pismo ponude na memoradumu ponu|a~a sa nazna~enim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a, predmetom ponude, jedini~nim i ukupnom cijenom (bez obra~unatog PDV-a), na paritetu DDP - fco- magacin kupca" uslovima i na~inom pla}anja. Ponuda po lotu mora biti kompletna. Nekompletne ponude ne}e se uzimati u razmatrane. 

-    potvrda poslovne banke ponu|a~a o solventnosti-bonitetu u posqedwih 6 mjeseci 

-    garancija poslovne banke, prihvatqiva od strane poslovne banke EP RS za ozbiqnost i osigurawe ponude na iznos 1% sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

-    izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane EP RS na iznos od 5% ugovorene vrijednosti  

-    ugovorni organ zadr`ava pravo korekcije u odnosu na navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji 

-    dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i ozna~eni rednim brojevima i svaka stranica numerisana 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi  po ~lanu 26. ZJN BiH 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija; 

    -     cijena    u~e{}e    75% 

    -     uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e    5% 

    -     tehni~ka i profesionalnost
        ponu|a~a    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada po lotu za tendersku dokumentaciju iznosi 117 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 01. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

RZZP - Rudnik i TE Ugqevik i TE, Ugqevik 

30. 01. 2007. godine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 51: Nabavka za{titne opreme - ne otvaraj". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzmati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nkakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda i zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, odbiti svaku ponudu, ponoviti ili poni{titi postupak ili odbiti sve ponude prije sklapawa ugovora, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je u obavezi objasniti razloge dono{ewa takve odluke. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une:  

U KM 55500100000074-38 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka A.D. Bijeljina 

    SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59 (BENEFICIRARY)    /54-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMO-
    ELEKTRANA a.d. Ugljevik 

(1-11-16889-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D.
TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Miroslav ^ihori}, dipl. in`. el. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829, 279-841 

Faks: 059 260-678 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Miroslava ^ihori}a, dipl. in`. el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka nabavke robe br. 19/06 i 20/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za: 

a) Osigurawe vozila voznog parka Preduze}a 

b) Oprema za Dispe~erski centar 

b.1.) LOT 1 Ra~unarska oprema 

b.2.) LOT 2 Komunikacijska oprema 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti posebno za usluge a) i pojedina~no za lotove 1 i 2. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Osigurawe vozila voznog parka preduze}a  

    1)    cijena ponude (sveukupne premije)    75% 

    2)    efikasnost i likvidacija {teta u posqedwe
        tri godine    10% 

    3)    teritorijalna pokrivenost    5% 

    4)    dosada{wa saradwa    5% 

    5)    uslovi i na~in pla}awa    5% 

b)    Oprema za Dispe~erski centar 

b.1.) LOT 1 Ra~unarska oprema 

b.2.) LOT 2 Komunikacijska oprema 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu doqe navedenih parametara: 

    1)    cijena ponude    70% 

    2)    tehni~ki kriterij    10% 

    3)    reference    10% 

    4)    uslovi i na~in pla}awa    5% 

    5)    rok okon~awa posla    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u kancelariji 26. kod Miroslava ^ihori}a dipl. in`. el. (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova od dana objav- qivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 30 (trideset) KM po lotu, primalac "Elektro-Her- cegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Ponu|a~i koji su otkupili TD u prvom postupku nabavke za osigurawe vozila voznog parka preduze}a, mogu dobiti novi TD besplatno. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 29. 01. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda za osigurawe vozila voznog parka preduze}a }e se obaviti u prostorijama "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe dana 29. 01. 2007. godine u 13,00 ~asova, a za opremu za Dispe~erski centar dana 30. 01. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-16892-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Hod`i} Nurija 

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200666440009 

Porezni broj: 01078614 

Telefon: 033/562-258 

Fax: 033/562-254 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci hljeba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za dnevnu (osim nedjelje) isporuku hljeba - polubijeli hljeb od 700 grama, za potrebe javnih kuhinja na podru~ju Kantona Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

- za Javnu kuhinju "Merhamet" - dnevno cca 810 komada, mjese~no 21.060 komada polubijelog hljeba od 700 grama 

- za Javnu kuhinju "Stari grad"- dnevno cca 780 komada, mjese~no 20.280 komada polubijelog hljeba od 700 grama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hljeb }e se isporu~ivati: 

- za Javnu kuhinju "Merhamet", Safeta Had`i}a 6, Sarajevo 

- za Javnu kuhinju "Stari grad", Hala~i 6, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    dokaz da za ponu|a~a nije pokrenut predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije 

-    dokaz da ponu|a~ ni odgovorno lice ponu|a~a nisu osu|eni u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze doprinosa prema PIO/MIO 

-    izjava ponu|a~a da mu je poznato ako propusti da dostavi ili dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, da }e ponuda biti odbijena 

Svi navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacioni broj, poreski broj te broj transakcijskog ra~una 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima, koja nije starija od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjeren bilans stanja i bilans uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine 

-    dostavljena izjava na osnovu ~lana 25. ta~ka 1. pod c. ZJN o ukupnom prometu dobavlja~a u segmentu poslovanja, koji je predmet ugovora za posljednje tri finansijske godine 

Dostavljena ponuda: 

-    sa jedini~nom cijenom u KM za hljeb po komadu 

-    na~in i uslovi pla}anja 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da dostavi referenc listu izvr{enih ugovora sli~ne prirode i slo`enosti sa koli~inama i vrijedno{}u tih ugovora za protekle tri godine 

-    da prilo`i spisak zaposlenih sa kvalifikacijama ovjerene od strane fonda PIO 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    referenca ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, soba 28, od 9,00 do 15,00 sati, svaki radni dan uz predo~eni zahtjev za dobijanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~a}ene koverte sa ponudom dostaviti po{tom ili neposredno na na adresu: Kanton Sarajevo - Ministarstvo za rad,  socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, u terminu od 8,00 - 15,00 sati sa naznakom "NE OTVARAJ" "Ponuda za javno nadmetanje" - najkasnije u roku od 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci robe u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se narednog dana u 10,00 sati po isteku roka za prijem ponuda u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarjevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, prvi sprat - soba broj 134. 

O tome }e ponu|a~i biti pismeno obavje{teni. 

Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice ne snosi tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaki zahtjev ili poni{ti sve zahtjeve u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama u BiH,   ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-16898-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE A.D.
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 24/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banja Luka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banja Luka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85 

Grad: Banja Luka 

Telefon: 051-216-571; 216-574 

Fax: tel/fax 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sredstava za higijenu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ugovor po jedini~nim cijenama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u period od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3.    naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u 2005. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    u~e{}e 50% 

    2. uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 30% 

    3. rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4. reference    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, B. Luka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 20,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un br: 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB Razvojna banka, Banja Luka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 1. 2006. godine u 12,00 ~asova 

Sektor za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 85, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-16901-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
JAJCE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. 

Kontakt osoba: Dra`en Crnoja 

Adresa: H. V. Hrvatini}a 1 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236359170007 

Telefon: 030/659-350 030/658-033 

Fax: 030/658-033 

E-mail: komunalac_jajce@hotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1-3 Nabavka goriva i maziva za motorna vozila 

LOT 2-3 Nabavka sredstava za dezinfekciju i kondicioniranje vode 

(Natrijev hipoklorit) 

LOT 3-3 Sve vrste osiguranja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uvjeti sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

Svaki lot je neovisan paket za ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko korisnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje po zaklju~enju, a zavr{ava do konca 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) cijena 

2) kvalitet i tehni~ke karakteristike 

3) uvjeti i na~in pla}anja 

4) rok isporuke 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

^lan 33. ZJN i ~lan UPZ 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se osobno ili putem po{te u razdoblju od 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 do 15,00 sati, na adresu JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce, d.o.o., H. V. Hrvatini}a 1, 70101 Jajce, sa naznakom: Ponuda (navesti odre|eni lot) - Ne otvaraj - Otvara komisija, gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o. ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postuku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da nazo~i jedan predstavnik ponu|a~a. 

Nekompletne ponude ne}e se razmatrati, a nablagovremeno dospjele ponude }e se vratiti ponu|a~u neotvorene, samo oni ponu|a~i koji preuzmu dokumentaciju (za lotove koje imaju) mo}i }e podnijeti ponude. 

(1-11-16902-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O.
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

(HT d.o.o. Mostar) 

Kontakt osoba: Stipe Rozi} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 063 345 770 

Fax: 063 395 271 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava pogonskog goriva temeljem Odluke br. D-3-44-11/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka pogonskog goriva za motorna vozila (euro-diesel, BMB 95, BMB 98, MB 98): 

LOT 1  Mostar 

LOT 2  [iroki Brijeg 

LOT 3  ^apljina 

LOT 4  Vitez 

LOT 5  Livno 

LOT 6  Ora{je 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Isporuka prema zahtjevima ugovornog tijela 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na benzinskoj postaji iz prihva}ene ponude (a). Benzinska postaja na kojoj }e se isporu~ivati gorivo ne smije biti udaljena vi{e od 3 km od sjedi{ta ugovornog tijela u tom mjestu. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, kao u to~ki II.4., ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Potrebno dostaviti uvjerenja mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini da za ponuditelja nema ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04). Datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 90 (devedeset) dana ra~unaju}i od datuma odre|enog za dostavljanje ponuda. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Potrebno dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra odnosno pravovaljan dokument o registraciji, uklju~uju}i sve promjene u registraciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potrebno dostaviti izjavu poslovne banke o solventnosti, te da ra~un nije bio blokiran u posljednja tri mjeseca. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Certifikat o kvaliteti goriva izdan od mjerodavne institucije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena prihvatljive ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol; tel. 036/395 201, faks: 036/395 279) uz predo~enje dokaza o uplati otkupine u iznosu od 100,00 KM na ra~un broj 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar sa naznakom: Dokumentacija za nadmetanje za nabavu pogonskog goriva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

8. 2. 200. godine, do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

8. 2. 2007. godine, odmah nakon isteka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda u 12,00 sati. 

Mjesto: Kao pod I.1. 

(1-11-16910-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK
NOVI TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB 

Kontakt osoba: @eljka Pranjkovi} 

Adresa: Kralja Tvrtka 18 

Po{tanski broj: 72290 

Grad: Novi Travnik 

Identifikacioni broj: 4236110310003 

Telefon: 030/792-718; 030/790-816 

Fax: 030/782-718 

E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali (na kantonalnoj razini) 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci hrane za djecu oboljelu od fenilketonurije i celijakije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Osnovna hrana za djecu oboljelu od fenilketonurije i celijakije 

- bra{no za kruh 

- bra{no za pecivo 

- bra{no za kola~e 

- tjestenina 

- PAM 2, PAM 3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina, vrsta pakiranja i godi{nja planirana koli~ina su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je kantona Sredi{nja Bosna 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ kojemu se dodijeli ugovor obvezan je dostaviti jamstvo za izvr{enje ugovora u vrijednosti 1% od vrijednosti ugovora. U tom smislu ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti izjavu da }e osigurati jamstvo za izvr{enje ugovora u vrijednosti 1% od vrijednosti ugovora ukoliko mu se dodijeli ugovor. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredaba ~lanka 23. stavak 1. to~ke a, b, c, d, e, f, g. 

U tom smislu ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za mirovinsko-invalidsko osiguranje, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreskih obveza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    da je ponu|a~ registriran kod nadle`nog suda za obna{anje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, a kao dokaz potrebno je prilo`iti: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

-    da ponu|a~ ima prodajnu jedinicu na podru~ju kantona Sredi{nja Bosna 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i moraju ispuniti slijede}e uvjete: 

-    pozitivno poslovanje (poslovanje bez gubitka) u 2005.godini i sa 30. 06. 2006. godine 

Kao dokaz za ispunjavanje postavljenih uvjeta potrebno je dostaviti: bilancu stanja i uspjeha za 2005. godine i 6 mjeseci 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    izjava ponu|a~a da je suglasan sa promjenom koli~ina hrane u odnosu na tendersku dokumentaciju zbog promijenjenih okolnosti 

-    izjava ponu|a~a o kontinuiranom snabdijevanju hranom 

-    izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da rok trajanja hrane u vrijeme otpreme ne}e biti kra}i od 70% od ukupnog trajanja hrane 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena    80% 

    -    rok pla}anja    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - 15% sukladno Odluci o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ugovorno tijelo }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije ili u prostorijama sjedi{ta Zavoda uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 30. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 02. 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama sjedi{ta Zavoda. Predstavnici ponuditelja su prilikom otvaranja ponuda du`ni predo~iti pismeno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti na adresu kao pod to~kom I.1. osobno ili putem po{te, sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA, sa obveznom naznakom "NE OTVARAJ". 

Na pole|ini kuverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerirane. 

Neblagovremeno pristigle ponude, poslije roka iz to~ke IV.6., ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-16922-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-155/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka-Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osoba: Aida Kaltak, tel. br. ++387 33 75 12 14,  Enisa Ra`anica, tel. br. ++ 387 33 75 12 13, Muhamed Zild`o, tel. br. ++387 33 75 11 41 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 00387 33 75 11 11 

Fax: 00387 33 75 11 09 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 131 (protokol)  

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-155/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka opreme: ispravlja~ 3x380/220 V AC, 220 V DC (2 komada) 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ana je u tehni~kom dijelu dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    DU Sarajevo skladi{te kupca Reljevo - za inostrane ponu|a~e 

-    na oba pariteta razgrani~eno DDU i DDP Sarjevo, skladi{te kupca Reljevo - za doma}e proizvo|a~e 

-    na paritetu Sarajevo, skladi{te kupca Reljevo, za doma}e ponu|a~e koji nude robu doma}eg porijekla (proizvedenu u BiH) 

II.7. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 2.000,00/EUR; 1.023,00 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane  Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% od vrijednosti ugovorene robe. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati, u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d, e i g. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke opreme 

    (Nedefinisanje pariteta DDU i DDP predstavlja eliminatoran kriterij) 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    osnovne tehni~ke karakteristike opremu prema zahtjevima i tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    reference ponu|a~a za opremu koja se nudi (za period od posljednjih 5 godina) 

3.    postoje}e iskustvo kupca u kori{tenju opreme istog proizvo|a~a 

4.    tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 08. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u ponovljenom otvorenom postupku javne nabavke robe br. 10304-155/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. ++387 33 75 11 09. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17%PDV (8,50)=58,50KM / 30,00 EUR. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-155/06. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove Banjalu~ke banke, broj ra~una: 551001003400849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-155/06, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 35 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/ otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-155/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 14. 02. 2007. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 14. 02. 2007. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo,  Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-16929-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" Jajce 

Kontakt osoba: Dr. Ivo Bari{i} 

Adresa: Kraljice Jelene bb 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236342010006 

Telefon: 030/658-108 

Fax: 030/658-108 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci ultrazvu~nog aparata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ultrazvu~ni aparat namijenjen za op}u primjenu u ultrazvu~noj dijagnostici sa multifrekventnom elektronskom sondom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, te da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina 

3.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim poreznim obvezama 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko osiguranje 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

2.    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA P ODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1. Lista glavnih isporuka istog ili sli~nog karaktera, izvr{enih u posljednje tri godine, s naznakom vrijednosti isporuka, datuma isporuka i primatelja isporuka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uvjeti i na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

    3) reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 01. 2007. godine u 14,00 sati 

Dom zdravlja - ured ravnatelja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na ‘irora~un br. 3383602200365740 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

(1-11-16930-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Rasim Jelin, dipl. ing. el. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/ 441 816, 033/ 297 335 

Fax: 033/ 264 460 

E-mail: techsect@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A - I.2. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A - I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A - I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka, instaliranje i pu{tanje u funkciju sistema vatrodojave na DIP-u  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, KCUS, objekat DIP, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Garancija ponude mora biti u va`nosti jo{ najmanje 30 dana nakon isteka roka va`nosti ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

USLOVI ZA U^E[]E - SUKOB INTERESA (~lan 27. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    reference    u~e{}e 20% 

    3)    rok zavr{etka radova    u~e{}e 10% 

    4)    unificiranost opreme    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U toku evaluacije ponuda primjenjiva}e se preferencijalni tretman doma}ih ponu|a~a za preferencijalni faktor od 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se odbezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 01. 2007. godine u 16,00 sati 

Sarajevo KCUS, Asima Ferhatovi}a bb, TEB, soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Kontakt osoba: Din Hoti}, dipl. ing. el. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/664 701, 033/297 111 

Fax: 033/200-560 

E-mail: sluzba.tel@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kcus.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Isto kao pod I.2 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Glavni Protokol KCUS 

Asima Ferhatovi}a bb 

71000 Sarajevo 

(1-11-16931-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Andrija{evi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/340-257 

Faks: 057/340-257 

E-mail: czrs@paleol.net  

Internet adresa: www.czrs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Ugovor o javnoj nabavci robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka robe za potrebe RUCZ RS i op{tina RS 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka odje}e i obu}e za potrebe RUCZ RS i op{tina RS 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu RUCZ RS i u sjedi{tima op{tina Republike Srpske 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Uniforma civilne za{tite (jakna, pantalone, kapa,
        kombinezon, ko{uqa)  

LOT 2    Vjetrovka 

LOT 3    ^izme 

LOT 4    Oznake CZ 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne vrijednosti ponude ukoliko ovaj iznos nije mawi od 2000,00 KM (dvijehiqade konvertibilnih maraka) u skladu sa ~lanom 16. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ukoliko 2% od vrijednosti ponude predstavqa iznos mawi od 2000,00 KM onda garancija za ponudu treba da glasi na ovaj iznos. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

-    izjava poslovne banke da }e izdati garanciju za dobro izvr{ewe posla u visini 10% od vrijednosti ponude 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u sladu sa zakonskim odredbama ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina ne starije od tri mjeseca  

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdat od nadle`ne institucije ne stariji od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdat od nadle`ene institucije, ne stariji od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od strane nadle`ne poreske uprave ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim  nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vrijednost dobavqa~ obavezan da potvrdi 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta, ~ija je kompetentnost priznata, kojim se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standard. potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati  

Napomena: Tra`ena dokumentacija iz dijela III je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor najpovoqnije ponude je najni`a cijena tehni~ki prihvatqive ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaaxi}a 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova, nakon dostavqawa dokaza o izvr{enoj uplati za u~e{}e na javnom nadmetawu.  

Za preuzimawe tenderske dokumentacije ponu|a~ je du`an uplatiti 30,00 KM na ‘iro ra~un javnih prihoda RS broj 562-099-00000556-87 (vrsta prihoda: 722511; buxetska organizacija 1142001; op{tina 088) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 05. 02. 2007. godine do 12,00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 05. 02. 2007. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (nastavni kabinet) . Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjerene od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za isporuku robe za lotove broj___ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-16934-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Narodna skup{tina Republike Srpske 

Kontakt osoba: Natalija Kojovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401628280001 

Telefon: 051/301-099, 051/301-037 

Faks: 051/301-087 

E-mail: ns_pres2@teol.net  

Internet adresa: www.narodnaskupstinars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Smje{taj i ishrana narodnih poslanika za vrijeme
        odr`avawa sjednica Narodne skup{tine i sjedi{ta
        radnih tijela Narodne skup{tine, kao i drugih lica
        koja prisustvuju sjednicama Narodne skup{tine i
        radnih tijela Narodne skup{tine, na bazi polu-
        pansiona - no}ewe sa doru~kom i ve~era 

LOT 2    Isporuka motornog benzina i dizel-goriva 

LOT 3    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 4    Nabavka sredstava za odr`avawe higijene 

LOT 5    [tamparske usluge, uvezivawe zapisnika i
        stenograma 

LOT 6    Orr`avawe, servisirawe i prawe motornih vozla 

LOT 7    Servisirawe i odr`avawe ma{ina za fotokopirawe
        i ra~unarske opreme 

LOT 8    Odr`avwe konferencijskog sistema 

LOT 9    Odr`avawe telefonskog, antenskog i sistema video
        nadzora, kao i sistema za dojavu po`ara 

LOT 10    Nabavka autoguma 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Smje{taj i ishrana do 100 lica koja prisustvuju
        sjednicama Narodne skup{tine i radnih tijela
        Narodne skup{tine, na bazi polupansiona - no}ewe s
        doru~kom i ve~era, obezbije|en parking prostor 

LOT 2    Motorni benzin i dizel-gorivo do 200 000 litara 

LOT 3    Nabavka kancelarijskog materijala, po potrebi
        naru~ioca 

LOT 4     Nabavka sredstava za odr`avawe higijene cca
        15 000 KM (konverbitilnih maraka) 

LOT 5    [tamparske usluge, uvezivawe zapisnika i
        stenograma, po potrebi naru~ioca  

LOT 6    Odr`avawe servisirawe i prawe motornih vozila
        4 Audi, 7 Reno, 4 Reno megan, 3 VW, 1 [koda oktavia,
         Tojota) 

LOT 7    Servisirawe i odr`avawe ma{ina za fotokopirawe
        i ra~unarske opreme (Fotokopir aparat CANON
        IR-7200, CANON IR-5570, CANON IR-2016,
        CANON 631
7 i ra~unarska oprema) 

LOT 8    Odr`avawe konferencijskog sistema
        (konferencijski sistem "RCF/ Phoebus CVS II" ) 

LOT 9    Odr`avawe telefonskog, antenskog sistema i video
        nadzora, kao i sistema za dojavu od po`ara po
        potrebi naru~ioca 

LOT 10    Nabavka guma (4 automobila marke "Audi", 7
        automobila marke "Reno", 4 automobila marke
        "Reno megan", 3 automobila marke "VW", 1 automobil
        marke "[koda oktavija" i 1 automobil marke
        "Tojota" 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Narodne skup{tine RS, Vuka Karaxi}a 2, 7800 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, neoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

31. 12. 2007. godine od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ka a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. 

Ovim rje{ewem mora biti obuha}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans  uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet robe    u~e{}e    5% 

    3)    referenc lista    u~e{{e    5% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    na~in i uslovi pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 7 dana nakon objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do trideset (30) dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine, LOT 1 u 11,00 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 2 u 11,30 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 3 u 12,00 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 4 u 12,30 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 5 u 13,00 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 6 u 13,30 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 7 u 14,00 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 8 u 14,30 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 9 u 15,00 ~asova 

01. 02. 2007. godine, LOT 10 u 15,30 ~asova 

Bawa Luka, Vuka Karaxi}a 2, Narodna skup{tina RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Komplentu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Narodne skup{tine Republike Srspke, Vuka Karaxi}a 2, 78000 Bawa Luka - Protokol (2. sprat, kancelarija broj 16), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije na ‘iro-ra~un Trezora Republike Srpske, broj 562-099-0000055687, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre Buxetske organizacije - 0202001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije (ovjeren peti primjerak virmana) 

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Ztvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka za 2007. godinu i naziv lota - NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-16949-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
GRAD SARAJEVO
GRADSKA UPRAVA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Sarajevo - Gradska uprava 

Kontakt osoba: Re{ad D`indo, tel. 443-339 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200295100005 

Telefon: 208-340 

Fax: 208-341 

E-mail: grad@sarajevo.ba 

Internet adresa: www.sarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: 01-14-6487/06 od 14. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    [tampa grafi~kih proizvoda, mapa i grafika 

LOT 3    Kalendari, agende itd. 

LOT 4    Odr`avanje i servisiranje vozila 

LOT 5    Gorivo za slu`bena vozila 

LOT 6    Riboni, toneri i kertrid`i 

LOT 7    Odr`avanje i servisiranje ra~unara 

        - interne ra~unarske mre`e 

LOT 8    Pribor za odr`avanje ~isto}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal    40.000,00 KM 

LOT 2    [tampa grafi~kih proizvoda, mapa i
        grafika    40.000,00 KM 

LOT 3    Kalendari, agende itd.    20.000,00 KM 

LOT 4    Odr`avanje i servisiranje vozila    15.000,00 KM 

LOT 5    Gorivo za slu`bena vozila    15.000,00 KM 

LOT 6    Riboni, toneri i kertrid`i    10.000,00 KM 

LOT 7    Odr`avanje i servisiranje ra~unara 

        - interne ra~unarske mre`e    10.000,00 KM 

LOT 8    Pribor za odr`avanje ~isto}e    8.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Sarajevo - Gradska uprava, Hamdije Kre{evljakovi}a 3/III 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja dostave dokaze da nema smetnji u postupku javne nabavke iz ~lana 23. ZJN stav 1) ta~ke: a, b, c, d, e, f - uvjerenje PDV i uvjerenje Federalnog ministarstva finansija - Porezna uprava, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji subjekta kod ovla{tenog organa za registraciju za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka, a prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izvje{taj o finansijskom poslovanju za prethodni obra~unski period ovjeren od ovla{tene institucije, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) iskustvo u dosada{njoj saradnji    u~e{}e    10% 

    2) kvalitet     ~e{}e    35% 

    3) cijena    u~e{}e    40% 

    4) rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5) na~in pla}anja        5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne tra`i se 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 01. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine 

Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 3/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

LOT 1 u 9,00 sati 

LOT 2 u 9,30 sati 

LOT 3 u 10,00 sati 

LOT 4 u 10,30 sati 

LOT 5 u 11,00 sati 

LOT 6 u 11,30 sati 

LOT 7 u 12,00 sati 

LOT 8 u 12,30 sati 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un broj: 1540012000159467 UPI Banka d.d. Sarajevo. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom adrese ponu|a~a i sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku NE OTVARAJ", (navesti broj lota) na adresu iz ta~ke I.1. putem Protokola, soba 319. 

Grad Sarajevo Gradska uprava ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu. 

(1-11-16951-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA/ PRIVREDE, PODUZETNI[TVA I POLJOPRIVREDE
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo gospodarstva/privrede, poduzetni{tva i poljoprivrede  

Kontakt osobe: Altijana Huma~ki}, Snje`ana Ragu` 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227313430005 

Telefon: 00 387 36/ 551 823; 552 922 

Fax: 00 387 36 /552 806 

E-mail: minppp_hnk@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o kupoprodaji terenskog motornog vozila, zamjena po sistemu staro za novo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka terenskog motornog vozila, zamjena po sistemu staro za novo 

Sve detaljne tehni~ke karakteristike za navedena vozila bit }e sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno (1) staro terensko motorno vozilo, zamjena za jedno (1) novo prema performansama i uvjetima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka fco-kupac: Bra}e Feji}a bb, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog nadmetanja osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju, {to je regulirano ~lankom 23. Zakona o javnim nabavkama.  

Dokazi o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri (3) mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren) 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog i poreskog broja 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv ponu|a~a ne vodi nikakav postupak  

-    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni distributer za vozila 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 25. ZJN dostaviti: 

-    bilancu stanja i bilancu uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti 

-    uvjerenje od nadle`ne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama po svim osnovama 

-    potvrdu o izmirenim obvezama za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje za sve zaposlenike 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri (3) mjeseca. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 26. ZJN dostaviti: 

-    referenc listu 

-    izjavu o nepromjenjivosti cijena u smislu pove}anja cijene 

Ponu|a~i mogu prilo`iti i ostala dokumenta koja smatraju da su bitna, a nisu obuhva}eni u prethodnim to~kama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ukupna cijena novog vozila i cijena
        rabljenog vozila    u~e{}e 60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3)    postprodajni servis i tehni~ka pomo}
        na prostoru HNK    u~e{}e 10% 

    4)    garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 01. 2007. godine u 15,00 sati. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH (~lanak 8. ZJN) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

06. 02. 2007. godine u 12,00 sati, 

Mostar, Bra}e Feji}a bb, u prostorijama Ministarstva 

Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz prezentiranje ovla{tenja ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba sadr`avati sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije u pismenoj formi, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Pregled i procjenu zamjenskog vozila mogu obaviti svi ponu|a~i koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a prema rasporedu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji.  

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanku 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16971-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "SANA" D.O.O. SANSKI MOST 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most 

Kontakt osoba: Grbi} Zlatko 

Adresa: Me{e Selimovi}a bb 

Po{tanski broj: 79260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263417100003 

Telefon: 061/379-227 

Fax: 037/686-019 i 686-311 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba 

LOT 1    Nabavka goriva 

LOT 2    Nabavka maziva, filtera i te~nosti za odr`avanje
        sistema u motornim vozilima 

LOT 3    Ko~nice, ko~ioni dijelovi i elementi za m/v 

LOT 4    Autoboje i lakovi 

LOT 5    Autogume i dijelovi za gume 

LOT 6    Elektro i svjetlosno-signalni elementi za m/v 

LOT 7    WEBA grijanje, rezervni dijelovi 

LOT 8    Rezervni dijelovi motora 

LOT 9    Ovjesni pribor i pneumo - hidrauli~ni dijelovi i
        elementi za m/v 

LOT 10    Zaptivni elementi za m/v 

LOT 11    Vij~ana roba, elektrode i brusne plo~e 

LOT 12    Nabavka pogrebne opreme 

LOT 14    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 14    Nabavka {tamparskog materijala 

LOT 15    Nabavka osvje`avaju}ih napitaka 

LOT 16    Nabavka sredstava za ~i{}enje i higijenu 

LOT 17    Nabavka materijala i opreme za elektroinstalacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija je dana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Sana" d.o.o. Me{e Selimovi}a bb, Sanski Most 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Obavezno dati kompletnu ponudu. 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 na 12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad ponu|a~em ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

-    gore navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje (uvjerenje od PIO/MIO nadle`nog zavoda za zdravstvo) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave u vezi sa pla}anjem poreza 

-    izjava da po ~l. 27. ZJN nema smetnji za u~e{}e na tenderu 

-    izjava da po ~lanu 6. i ~l. 13. Zakona o sukobu interesa nema smetnji za u~e{}e na tenderu 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikat proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije za nabavku goriva LOT 1 

-    lista izvr{enih isporuka robe ponu|a~a sa vrijednostima i primaocima za period 2005-2006. godine-referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za sve lotove: 

    1) cijena    u~e{}e    50% 

    2) kvalitet    u~e{}e    5% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    25% 

    4) rok isporuke roba    u~e{}e    15% 

    5) dosada{nja ponuda    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 01. 2007. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1, 2, 3, 4 i 5 - 30. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

LOT 6, 7, 8, 9 i 10 - 31. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

LOT 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 - 01. 02. 2007. godine u 11,00 sati 

Mjesto: Uprava Preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati u prostorijama Preduze}a. 

Zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a i sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA TENDER LOT _________ (nazna~i broj lota)" se dostavljaju na protokol Preduze}a, Me{e Selimovi}a bb, Sanski Most, najkasnije do isteka roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude pristigle nakon isteka nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili pismeno ovla{teni predstavnici. 

O rezultatima otvorenog postupka za dostavljanje ponuda ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

JKP "SANA" d.o.o. Sanski Most ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti otvoreni postupak za dostavljanje ponuda ili odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~im niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

Tekst javnog obavje{tenja je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most 

Kontakt osoba: Grbi} Zlatko 

Adresa: Me{e Selimovi}a bb 

Po{tanski broj: 79260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263417100003 

Telefon: 037/686-019 

Fax: 037/686-019 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most 

Kontakt osoba: Grbi} Zlatko 

Adresa: Me{e Selimovi}a bb 

Po{tanski broj: 79260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263417100003 

Telefon: 037/686-311 

Fax: 037/686-311 

(1-11-16974-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK Biha} 

Kontakt osoba: Mesud Me{i} 

Adresa: Branislava \ur|eva 1 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263220900008 

Telefon: 037/226-062 

Fax: 037/226-064 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba i usluga u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka roba i usluga u 2007. godini i to: 

LOT 1    Isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Isporuka gra|evinskog materijala za teku}e
        odr`avanje objekata za potrebe Centra za stru~no
        usavr{avanje i edukaciju 

LOT 3    Isporuka lo`-ulja za kotlovnicu 

LOT 4    Usluge servisiranja, popravaka i odr`avanja
        ra~unarske opreme 

LOT 6    Usluge servisiranja, popravaka i odr`avanja
        telefonskih aparata i fax aparata 

LOT 7     Usluge servisiranja, popravaka i odr`avanja
        putni~kih vozila 

LOT 8    Osiguranje imovine, kolektivno osiguranje
        uposlenika i polaznika kursa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati pojedina~no ili za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Svi ugovori se zaklju~uju za kalendarsku 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN i to: 

a)    original potvrdu o pla}enim poreskim obavezama 

b)    uvjerenje nadle`nog suda da nije pokrenut postupak ste~aja i likvidacije 

c)    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO i zdravstvenog osiguranja 

Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerene fotokopije izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, porezni i identifikacioni broj, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK Biha}, Branimira \ur|eva 1, a tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda, bez obzira na na~in dostave je 30 dana od dana objavljivanja  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana dostave ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

05. 02. 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK Biha}. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati uredno opunomo}eni predstavnici ponu|a~a. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju li~no na protokolu ili po{tom na adresu JU Slu`ba za zapo{ljavanje USK Biha}, Branimira \ur|eva 1, u zape~a}enoj koverti koja mora biti propisano zatvorena sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak, sukcesivna isporuka roba i usluga u 2007. godini". Za ______ (navesti broj i naziv lota), "Ne otvaraj". 

Na pole|ini koverte napisati puni naziv, adresu, broj telefona i kontakt osobu. 

Sve stranice ponude (sa dodacima-prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

(1-11-17007-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@ELJEZARA "ZENICA" D.O.O. ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1/07 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eljezara "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: Su{i} Benjamin 

Adresa: Bulevar kralja Tvrtka I br. 17 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218009370005 

Tel/fax: 032/245-503 

E-mail: zeljezara.comerc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Svje`e june}e meso 

LOT 2 Svje`a teletina i jagnjetina 

LOT 3 Piletina 

LOT 4 Riba i riblje konzerve 

LOT 5 Konzervirane prera|evine od mesa 

LOT 6 Mesne prera|evine 

LOT 7 Jestivo ulje 

LOT 8 Bra{no TIP 500, TIP 850 i TIP 1100 

LOT 9 Tjestenina 

LOT 10 Ri`a 

LOT 11 Svje`e povr}e 

LOT 12 Pasulj 

LOT 13 Maslac i margarin 

LOT 14 Mlije~ni proizvodi 

LOT 15 [e}er konzumni 

LOT 16 Kafa 

LOT 17 Svje`a konzumna jaja 

LOT 18 Konzervirano povr}e 

LOT 19 Za~ini 

LOT 20 Slatki proizvodi i proiz. za slasti~arnu 

LOT 21 Alkoholna ‘estoka pi}a 

LOT 22 Higijensko potro{ni materijal 

LOT 23 Repromaterijal za {tampariju 

LOT 24 Kancelarijski materijal 

LOT 25 Toneri 

LOT 26 Vina 

LOT 27 Gazirani i prirodni sokovi 

LOT 28 Mlije~ni namazi i mlijeko 

LOT 29 Mesarski i havana papir 

LOT 30 Meso }uretina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za vi{e lotova. Ponude dostaviti za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja teku}e godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja: 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od tri mjeseca 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

-    o izmirenim poreskim obavezama 

-    o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje (kopije gore navedenih uvjerenja moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca) 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    odobrenje UIO na pau{alnu PDV naknadu 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (kopija mora biti ovjerena i ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda. Kriterij prema opadaju}em redoslijedu va`nosti za svaki pojedini lot bit }e u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se podi`e uz podno{enje primjerka uplate na transakcijski ra~un broj 134-010-0000040860 kod IKB DD Zenica. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM/lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 29. 01. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se na adresi kao pod I.1. kancelarija br. 106 kako slijedi: 

02. 02. 2007. godine 

LOT 1 u 10,00 sati; LOT 2 u 11,00 sati; LOT 3 u 11,30 sati; LOT 3 u 12,00 sati; LOT 4 u 13,00 sati 

05. 02. 2007. godine 

LOT 5 u 9,00 sati; LOT 6 u 10,00 sati; LOT 7 u 10,30 sati; LOT 8 u 11,30 sati; LOT 9 u 12,00 sati; LOT 10 u 12,30 sati 

06. 02. 2007. godine 

LOT 11 u u 9,00 sati; LOT 12 u 9,30 sati; LOT 13 u 10,00 sati; LOT 14 u 11,00 sati; LOT 15 u 11,30 sati; LOT 16 u 12,00 sati; LOT 17 u 12,30 sati 

07. 02. 2007. godine 

LOT 18 u 9,00 sati; LOT 19 u 9,30 sati; LOT 20 u 10,00 sati; LOT 21 u 11,00 sati; LOT 22 u 11,30 sati, LOT 23 u 12,00 sati; LOT 24 u 12,30 sati; LOT 25 u 13,00 sati 

08. 02. 2007. godine 

LOT 26 u 9,00 sati; LOT 27 u 9,30 sati; LOT 28 u 10,00 sati; LOT 29 u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama sa naznakom lota i "NE OTVARAJ" na adresu kao pod I.1. do 29. 01. 2007. godine. 

@eljezara "Zenica" d.o.o. ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-17021-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVNE
"@ELJEZARA" ZENICA D.O.O.
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 2/07 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eljezara "Zenica" d.o.o. Zenica 

Kontakt osoba: Su{i} Benjamin 

Adresa: Bulevar Kralja Tvrtka I, 17 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218009370005 

Telefon: 032/245-503 

Fax: 032/245-503 

E-mail: zeljezara.comerc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji roba i ugovor o pru`anju usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Eurodizel EN 590 

LOT 2    Alat, brusine, rezne plo~e i ostali potro{ni materijal 

LOT 3    Ra~unari i {tampa~i 

LOT 4    Gume za vozila 

LOT 5    Dolomitni agregat 

LOT 6    Ispitivanje ZDN-a, gromobrana i periodi~ni pregledi
        sredstava rada  

LOT 7    Kontrola, odr`avanje i ispitivanje vatrogasnih
        aparata i hidranata  

LOT 8    Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija 

LOT 9    Preventivna zdravstvena za{tita 

LOT 10    Usluge prevoza 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Okvirne koli~ine utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod I.1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za vi{e lotova. Ponude dostaviti za svaki lot posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja teku}e godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uvjerenja: 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili livkvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prislilnu likvidaciju, ne starije od tri mjeseca 

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina  

-    nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

-    o izmirenim poreskim obavezama 

-    o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje (kopije gore navedenih uvjerenja moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca) 

-    izjava ponu|a~a da ne postoji zakonska smetnja i za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (kopija mora biti ovjerena i ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonmski najpovoljnija ponuda. Kriterij prema opadaju}em redoslijedu va`nosti za svaki pojedini lot bit }e u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu 20,00 KM/lotu. 

Tenderska dokumentacija se podi`e uz podno{enje primjerka uplate na transakcijski ra~un broj: 134-010-0000040860 kod IKB DD Zenica. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 29. 01. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se na adresi kao pod I.1. prvi sprat, kancelarija broj 106 kako slijedi: 

02. 02. 2007. godine  

LOT 1 u 9,00 sati; LOT 2 u 14,00 sati 

05. 02. 2007. godine  

LOT 3 u 13,30 sati 

06. 02. 2007. godine  

LOT 4 u 13,00 sati; LOT 5 u 14,00 sati 

07. 02. 2007. godine 

LOT 6 u 14,00 sati; LOT 7 u 14,45 sati 

08. 02. 2007. godine  

LOT 8 u 12,00 sati; LOT 9 u 13,00 sati; LOT 10 u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama sa naznakom lota  i "NE OTVARAJ" na adresu kao pod I.1. prvi sprat, kancelarija broj 106 do 29. 01. 2007. godine. 

@eljezara "Zenica" d.o.o., ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka 

(1-11-17022-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE I KOORDINACIJU
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju 

Kontakt osoba: Mirela Pavi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400903980004 

Telefon: 051/331-432 

Faks: 051/331-454 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku kancelarijskog materijala, tonera, filmova za printere, fotokopir, telefaks aparate, vr{ewe usluga odr`avawa aparata i kompjuterske opreme te vr{ewe usluga odr`avawa motornih vozila Ministarstva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2    Nabavka tonera i filmova za printere, fotokopir,
        telefaks aparate 

LOT 3    Odr`avawe fotokopir aparata, telefaks aparata i
        kompjuterske opreme  

LOT 4    Vr{ewe usluga odr`avawa motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina/obim ugovora po lotovima definisan je u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba za izvr{ewe usluga po lotovima definisani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet obavje{tewa o nabavci putem otvorenog postupka, izuzev subjekata koji su iskqu~eni iz prava sudjelovawa prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda o pla}enom porezu i izmirenim PIO doprinosima, ne stariji od 3 mjeseca 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    referens lista 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je "ekonomski najpovoqnija ponuda" koja se utvr|uje primjenom potkriterija posebno za svaki lot i isti su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za svaki lot mo`e se obezbijediti svakim radnim danom na adresi kao pod I.1. od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", zakqu~no sa 28. danom od dana objavqivawa. 

Nov~ana naknada za podizawe tenderske dokumentacje iznosi za svaki lot (pojedina~no): 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavqawe ponuda je 28 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalni period va`nosti ponude je 90 dana od krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Ministarstva za ekonomske odnose i koordinaciju Vuka Karaxi}a 4, 

Bawa Luka, 31. 01. 2007. godine i to: 

LOT 1: 10,00 ~asova 

LOT 2: 11,00 ~asova 

LOT 3: 12,00 ~asova 

LOT 4: 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju za svaki lot pojedina~no. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) dostavqaju se sa naznakom "Ponuda za otvoreni postupak - LOT__ - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime i adresu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. 

Ukoliko ponu|a~ konkuri{e odvojeno za vi{e lotova, du`an je tra`enu dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne mo`e biti starija od 3 mjeseca) dostaviti u posebnoj koverti sa naznakom na koje lotove se dokumentacija odnosi, koja }e biti va`e}a dokumentacija za sve lotove za koje je ponu|a~ konkurisao. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na adresi Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju, tre}i sprat, kancelarija broj 307 uz predo~ewe uplate na ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 5620990000055687 sa naznakom vrste prihoda 722511 i {ifre buxetske organizacje 2159001. 

Ponude otvara Komisija, a javnom otvarawu ponuda mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.  

(1-11-17027-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA USTANOVA DOM-PORODICA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Dom-porodica Zenica 

Kontakt osoba: Rihad Beganovi} 

Adresa: Crkvice 20 C 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218091440008 

Telefon: 032/246-648 

Fax: 032/246-312 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci  prehrambenih artikala u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe 

- Prehrambeni artikli 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Dom-porodica Zenica, Crkvice 20 C 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da nema ograni~enja zbog kojih bi bio isklju~en iz u~e{}a na tenderu u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar ili rje{enje o obavljanju djelatnosti fizi~kog lica (original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana) 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji, a za pravna lica i PDV broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referens lista izvr{enih isporuka u proteklih 12 mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    3)    rok i na~in isporuke    u~e{}e 15% 

    4)    iskustvo i reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u zgradi JU Dom-porodica svakim radnim danom od 9,00-15,00 sati. 

Za tendersku dokumentaciju ponu|a~ je du`an uplatiti iznos od 50,00 KM na ‘irora~un JU Dom-porodica Zenica broj 1340100000010111 kod IKB DD Zenica. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum javnog otvaranja ponuda 29. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

u prostorijama JU Dom-porodica Zenica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude predati li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti, koja mora biti propisno zatvorena. 

Na prednjoj strani koverte napisati ("Ponuda za otvoreni postupak za robe-prehrambeni artikli, NE OTVARAJ"). 

Na pole|ini koverte upisati puni naziv, adresu, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude trebaju biti numerisane. 

(1-11-17028-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
"ELEKTRODISTRIBUCIJA" MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, "Elektrodistribucija" Mostar 

Kontakt osoba: Mirsad Kajtaz 

Adresa: Adema Bu}a 34 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200225151277 

Telefon: 387 36 502 100, 387 36 502 142 

Fax: 387 36 502 112 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 10403-R-01/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Za{titni numeri~ki releji 

LOT 2 Sklopni blokovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama u prilogu za svaki lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1 - Centralno skladi{te ED Mostar 

Za LOT 2 - Centralno skladi{te ED Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za LOT 1 i 2 - 45 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za efikasnost (ozbiljnost) ponude obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 2000 KM za svaki lot pojedina~no 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od poslovne banke na iznos 10 (deset)% (procenata) ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN, stav 2. ta~ke: a, b, c, d, e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponu|ene robe    u~e{}e 70% 

    2)    ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

15% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 03. 01. 2007. godine do 31. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u cijenu ura~unat PDV iznosi 50,00 KM po lotu. 

Ra~un za uplatu: 1011500000082510 PBS, Filijala NERA Mostar. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 01. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine u 12,00 sati LOT 1 

01. 02. 2007. godine u 13,00 sati LOT 2 

Mostar, Adema Bu}a 34, 

Zgrada Eletrodistribucije Mostar 

(1-11-17040-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA USTANOVA "KAMERNI TEATAR 55 SARAJEVO" 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova "Kamerni teatar 55 Sarajevo" 

Kontakt osoba: Radmila Krai{nik 

Adresa: Mar{ala Tita 56/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200629240008 

Telefon: 214-633 

Fax: 216-873 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku roba/usluga u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda radi odabira najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba (usluga) tokom perioda va`enja ugovora zavisno od potreba, a {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama, sa zadr`avanjem prava korekcije koli~ine roba (usluga) na koli~ine navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Robe (usluge) su svrstane u sljede}e grupe: 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Materijal za scenografiju 

LOT 3    Materijal za kostimografiju 

LOT 4    Tapetarski materijal 

LOT 5    [minka 

LOT 6    Materijal i alat za odr`avanje opreme i zgrade 

LOT 7    Sredstva za ~i{}enje i higijenu 

LOT 8    Oprema za ton i rasvjetu 

LOT 9    Cvijetni aran`man 

LOT 10    Nabavka namje{taja 

LOT 11    Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 12    Nabavka vatrodojavnog ure|aja 

LOT 13    Usluge osiguranja 

LOT 14    Usluge prevoza scenografije 

LOT 15    Usluge prevoza ansambla 

LOT 16    Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

LOT 17    [tamparske usluge 

LOT 18    Tapetarske usluge 

LOT 19    Usluge no}enja u hotelima u gradu Sarajevu 

LOT 20    Usluge hemijskog ~i{}enja 

LOT 21    Servisiranje i odr`avanje birotehni~ke opreme 

LOT 22    Servisiranje i odr`avanje informati~ke opreme 

LOT 23    Servisiranje i odr`avanje telefonske instalacije 

LOT 24    Servisiranje i odr`avanje plinske kotlovnice 

LOT 25    Servisiranje i odr`avanje lifta za prevoz scenografije 

LOT 26    Servisiranje i odr`avanje klima ure|aja i ventilacije 

LOT 27    Servisiranje i odr`avanje PP aparata i hidranata 

LOT 28    Servisiranje i odr`avanje elektroopreme 

LOT 29    Obu}arske usluge 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba (usluga) opisana je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, prostorije Javne ustanove "Kamerni teatar 55 Sarajevo" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot posebno, za nekoliko lotova i za sve lotove sa naznakom na koverti. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje po zaklju~enju ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uslovi i izvr{enja ugovora precizirat }e se prilikom zaklju~ivanja 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, telefon, kontakt osoba 

2.    poreski i identifikacioni broj 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost ili izjavu da isti nije poreski obveznik 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme odnosno potvrda da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1. izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2. lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

a)    za sve lotove, osim pod ta~kom b) 

    1. najni`a cijena    40% 

    2. kvalitet    20% 

    3. rok isporuke    10% 

    4. uslovi pla}anja    10% 

    5. dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    10% 

    6. reference ponu|a~a    10% 

b)    za LOT 14 i 15 

    1.    najni`a cijena    40% 

    2.    kvalitet    20% 

    3.    reference ponu|a~a    20% 

    4.    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    10% 

    5.    uslovi pla}anja    5% 

    6.    rok isporuke    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tridesetog dana od dana objavljivanja obavje{tenja. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 01. 2007. godine do 13,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, adresa kao pod I.1. 

26. 01. 2007. godine u 11,00 sati za LOT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 

29. 01. 2007. godine u 11,00 sati za LOT 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 d0 13,00 sati, adresa i kontakt osoba kao pod I.1. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prhvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

Ponude se dostavljaju odvojeno za svaki lot pojedina~no na originalnom tenderskom obrascu na kojem je iskazana specifikacija, sa svim tra`enim elementima. 

Ukoliko ponu|a~ konkuri{e odvojeno za vi{e lotova du`an je tra`enu dokumentaciju dostaviti u posebnoj koverti sa naznakom na koje lotove se dokumentacija odnosi. U ovom slu~aju op{ta dokumentacija o ispunjavanju uslova zajedni~ka je za sve lotove i dostavlja se samo u jednom primjerku. 

Isporuka za sve lotove predvi|ena je u koli~inama prema narud`benicama naru~ioca. 

Ponude se predaju li~no ili po{tom preporu~eno, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Pismene ponude dostavljaju se u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA-LOT____ NE OTVARAJ", na adresu kao pod I.1. 

(1-11-17041-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH, Operativno podru~je Banja Luka 

Kontakt osoba: Drago Male{evi}/Branka Terzi} 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 051 392-438/393 313 

Fax: 051 392 712 

E-mail: drago.malesevic@elprenos.com/branka.terzic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. T-16/06 - Nabavka roba, dijelova i materijala za redovno poslovanje u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka  roba i materijala za teku}e poslovanje u 2007. godini razvrstane po srodnostima u lotove kako slijedi: 

LOT 1    Te~na goriva i maziva 

LOT 2    Autodijelovi i autogume 

LOT 3    Namirnice i napitci 

LOT 4    Sredstva za higijenu 

LOT 5    Kancelarijski materijal 

LOT 6    Potro{ni elektromaterijal 

LOT 7    Vij~ana roba i bravarski materijal 

Detaljne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne koli~ine i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji  

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke je skladi{te naru~ioca u Rami}ima, Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu i prvo polugodi{te 2006. godine  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Nove Banjalu~ke banke a.d.,  Banja Luka na ra~un 551001-0003-4008-49 Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, sa identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-16/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Nove Banjalu~ke banke a.d. Banja Luka  SWIFT BLBABA22 ra~un br. 5400-11001416, preko BANKAUSTRIA Ca VIENNA Acc. 510 10444 901, sa naznakom: Za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-16/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

01. 02. 2007. godine u 12,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 01. 03. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e  biti izvr{eno u Elektroprenosu BiH, Operativno podru~je Banja Luka u sali za sastanke dana 01. 02. 2007. godine u 13,00 ~asova. 

(1-11-17045-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD
OPERATIVNO PODRU^JE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH, Operativno podru~je Banja Luka 

Kontakt osoba: Kne`evi} Milibor/Banka Terzi} 

Adresa: Rami}i bb 

Po{tanski broj: 78215 

Grad: Drago~aj, Banja Luka 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 051/394-018, 051/393-313 

Fax: 051/392-712 

E-mail: milibor.knezevic@elprenos.com/ 

branka.terzic@elprenos.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender br. T-13/06 - Sanacija dalekovoda 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6 (ulaz - izlaz u TS Banja Luka 4) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme i materijala i izvo|enje radova na sanaciji DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6 (ulaz u TS Banja Luka 4). Detaljne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sa koli~inama i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba: skladi{te izvo|a~a radova. Mjesto izvr{enja radova: trasa postoje}eg dalekovoda 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6 (ulaz - izlaz u TS Banja Luka 4). 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka. Operativnog podru~ja Banja Luka za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativnog podru~ja Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu i prvo polugodi{te 2006. godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- referenc listu uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

- licenca za izvo|enje radova na navedeni tip objekta 

- ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 100 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Nove banjalu~ke banke a.d, Banja Luka na ra~un 551001-0003-4008-49 ELEKTROPRENOS BiH A.D. Banja Luka, sa identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije br. T-13/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Nove banjalu~ke banke a.d. Banja Luka SWIFT BLBABA22 ra~un br. 5400-11001416, preko BANKAUSTRIA Ca VIENNA Acc. 510 10444 901, sa naznakom: Za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj T-13/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

01. 02. 2007. godine u 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 01. 03. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju~i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u Elektroprenosu Banja Luka u sali za sastanke dana 01. 02. 2007. godine u 12,00 ~asova. 

(1-11-17046-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka 

Kontakt osoba: Prof. biologije Jasmina Sari} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033 26 68 32 i 26 68 31 

Fax: 033 26 68 41 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A, I.4. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku dijagnosti~kog materijala za Institut za nuklearnu medicinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku dijagnosti~kog materijala za Institut za nuklearnu medicinu. 

Detaljan opis materijala koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Nabavka ukupno 26 lotova, ukupno 36 stavki 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko skladi{te kupca Institut za nuklearnu medicinu 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave o ispunjenim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smije biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci. 

Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~lana 23. ta~ka c i d ZJN na isti na~in kako je tra`eno potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaxa, e-mailom, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    spisak materijala sa za{ti}enim nazivima ili nazivima kako ih je definisao proizvo|a~, katalo{kim brojem, imenom proizvo|a~a, zemljom porijekla, cijenom u KM (bez PDV-a) po navedenoj jedinici mjere franko skladi{te kupca, ukupnom cijenom (sve na originalnoj tenderskoj dokumentaciji) 

-    kataloge i uzorke materijala na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

-    izjava da }e rok isporuke tra`enog materijala biti po nazna~enim terminima (datumima) na narud`bi 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da rok upotrebe ugovornih materijala u vrijeme isporuke ne}e biti kra}i od 6 mjeseci 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje do 210 dana od dana ispostavljanja fakture 

Napomena: Prate}u dokumentaciju vezano za ovo poglavlje dovoljno je dostaviti u jednom primjerku, bez obzira na broj ponu|enih lotova i sve dostaviti u jednoj koverti. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    75% 

    2)    kvalitet na osnovu certifikata o
        kvalitetu    u~e{}e    5% 

    3)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu + 17% PDV-a ili 200 KM ukoliko je ponu|eno svih 26 lotova i 17% PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 01. 2007. godine u 16,00 ~asova 

KCUS-a - TEB - soba broj 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u KCUS-u - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 10,00 KM po jednom lotu plus 17% PDV-a, ili 200 KM ukoliko su ponu|eni svi lotovi plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu br: 129-101-10000879-49 kod Central profit banke Sarajevo, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije za nabavku dijagnosti~kog materijala za Institut za nuklearnu medicinu. 

Kontakt osobe u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Had`ibegovi} Ljiljana, dipl. ecc. i Kari} Amra, dipl. ecc. na telefon 033-663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra, objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Stranice ponude sa dodacima trebaju biti numerisane (izuzev garantnih dokumenata). 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem faxa 

-     Javno nadmetanje za nabavku dijagnosti~kog materijala za Institut za nuklearnu medicinu" 

-    "NE OTVARAJ - OTVARAJ KOMISIJA" 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu 

Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Prof. biologije Jasmina Sari} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/26 68 41 

Faks: 033/26 68 41 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

(1-11-17057-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AD "ELEKTRO DOBOJ" DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: AD "Elektro Doboj" Doboj 

Kontakt osoba: Goganovi} Branko 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/ 241-344 

Faks: 053/ 241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme za elektrodistributivnu djelatnost: 

LOT 1 Pribor za SKS i NN oprema 

LOT 2 VN i NN osigura~i i postoqa osigura~a 

LOT 3 Pancer (tarifni) osigura~i 

LOT 4 Izolatorski lanci, izolatori i odvodnici prenapona 

LOT 5 SN rastavqa~i i oprema za trafo stanice 

LOT 6 SN i NN kablovske spojnice i zavr{eci 

LOT 7 SN i NN sklopke 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Na skladi{te naru~ioca, odnosno prema zahtjevu naru~ioca na mjesto izvo|ewa radova na podru~ju koje pokriva naru~ilac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e podnijeti na jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora, a zavr{ava se u roku od 60 dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garanciju banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude sa validno{}u od 45 dana od dana otvarawa ponuda. 

Izjavu o namjeri da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju, u vrijednosti 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti robe, za slu~aj naknade {tete kod nekvalitetne robe ili neblagovremene isporuke robe (penali). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije zakqu~ewa ugovora o kupoprodaji robe, najpovoqniji ponu|a~ je du`an naru~iocu dostaviti bankovnu garanciju prihvatqivu za naru~ioca u vrijednosti 10% od ugovorene isporuke robe, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~u garanciju banke datu za ponudu (u visini 1% od ponu|ene vrijednosti robe)  

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    Uvjerewe od nadle`nog suda da ponu|a~ nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    predmet postupka za progla{ewe ste~aja 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona 

d)    progla{en krivim za ozbiqan profesionalan prekr{aj 

2.    uvjerewe od fonda PIO da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa 

3.    uvjerewe od poreske uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza 

4.    uvjerewe od Uprave za indirektno oporezivawe da je ponu|a~ izmirio obaveze po osnovu indirektnih poreza 

Naprijed navedena uvjerewa moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije i  ne mogu biti starija od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerenu fotokopiju rje{ewa iz sudskog registra sa svim prilozima 

-    ovjerenu fotokopiju uvjerewa o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni da dostave: 

-    potvrdu poslovne banke o bonitetu u zadwih {est mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) 

-    izjavu o ukupnom prometu iz bilansa uspjeha za 2005. godinu (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine sa vrijednostima (original ili ovjerena fotokopija) 

-    potvrdu izvr{enih isporuka od kupaca (minimalno tri kupca) odnosno izjave tih kupaca o izvr{enim isporukama (original ili ovjerena fotokopija) 

-    izjava o anga`ovanom tehni~kom osobqu i broj zaposlenih (original ili ovjerena fotokopija) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    4% 

    4)    na~in pla}awa    u~e{}e    3% 

    5)    dosada{we iskustovo sa
        ponu|enom robom    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 05. 02. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

06. 02. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

07. 02. 2007. godine u 11,00 ~asova, 

Upravna zgrada "Elektro Doboj" Doboj, 

Nikole Pa{i}a 77 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Goganovi} Branko 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/ 241-344 

Faks: 053/ 241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/ 241-344 

Faks: 053/ 241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: AD "ELEKTRO DOBOJ" Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/ 241-344 

Faks: 053/ 241-036 

E-mail: info@elektro.doboj.net  

Internet adresa: www.elektro.doboj.net 

(1-11-17061-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO A.D.
GACKO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 23/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik i Termoelektrana Gacko  A. D. Gacko 

Kontakt osoba: @arko Boljanovi} 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: ++387 59 464 222 

Fax: ++387 59 464 085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod 1.1. 

Kontakt osoba: Za op{ta pitanja: Dra{kovi} Dragan, dipl. ecc., tel. 059/463 283; za tehni~ka pitanja: Markovi} Blagota, dipl. ing. el., tel. 059/475 234 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi "Rudnika i TE" Gacko  

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., Kancelarija protokola u Upravnoj zgradi "Rudnika i TE" Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 23/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A.    Nabavka, monta`a i isporuka elektro opreme za snabdijevanje el. energijom pumpnih agregata DH34,5-25; 

-    Nabavka, isporuka opreme i pu{tanje u pogon sredjenaponskih razvodnih postrojenja 5RP1 i 5RP2 sa pripadaju}im transformatorima i niskonaponskom opremom smje{tenom u kontejnerima prema prilo`enoj tehni~koj dokumentaciji  

-    Isporuka softvera za mikroprocesorske za{titne releje, pode{avanje za{tita na mjestu ugradnje, uputstvo na srpskom jeziku za pode{avanje za{tita 

-    Isporuka tehni~ke dokumentacije 

B.    Nabavka i isporuka komandnih tabli, ormara automatike i razvodnih ormara sa kompletno ugra|enom i ispitanom elektro opremom za nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH 34,5-25 prema prilo`enoj dokumentaciji i pu{tanje opreme u pogon 

-    Isporuka tehni~ke dokumentacije 

C.    Nabavka i isporuka ostale elektro opreme i materijala prema prilo`enoj specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj dokumentaciji i tehni~kim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

R i TE Gacko, PK "Gra~anica" - Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke i pu{tanja u pogon predmetne opreme: 60 dana od momenta stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,0 % vrjednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, ili certifikovani ~ek ili kreditno pismo, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana  

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane JP "Rudik i TE Gacko", A.D. Gacko ili certifikovani ~ek u periodu 30 dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, c, d, e i f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. Zakona o javnim nabavkama, ta~ke c i d 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavama, stav 2. ta~ke a, b, c, i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema sljede}im potkriterijumima: 

    Potkriterijumi za vrednovanje ponuda su: 

    1)    cijena    u~e{}e 85 bodova 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 10 bodova 

    3)    garantni rok    u~e{}e   5 bodova 

koji su detaljnije razra|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 03. 01. do 02. 02. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/51 evro. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove banjalu~ke banke, A.D. Banja Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist JP "Rudnika i TE Gacko", A.D. Gacko SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 23/06: nabavka elektro opreme za snabdijevanje elektri~nom energijom, nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH34,5-25. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se pla}anjem na blagajni preduze}a ili putem Nove banjalu~ke banke A.D. Banja Luka na ra~un broj - 551 030 000 1096 939 u korist JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 23/06: nabavka elektro opreme za snabdijevanje elektri~nom energijom, nadzor i upravljanje pumpnim agregatima DH34,5-25.  

Ponu|a~i koji su otkupili tenderski dokument za poni{teni otvoreni postupak, tenderski dokument za ponovljeni tenderski postupak dobijaju bez naknade.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

02. 02. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana nakon krajnjeg roka za podno{enje pnuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

02. 02. 2007. godine u 12,00 sati, 

Gacko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima, definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pritom JP "Rudnik i TE Gacko", A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetanja. 

Ponu|a~ }e snositi sve tro{kove vezano za izradu i podno{enje svoje ponude, kao i ostale eventualne tro{kove nastale tenderskom procedurom i naru~ilac ne}e biti odgovoran za ove tro{kove, bez obzira na ishod nadmetanja. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 9oo do 14oo na telefone: 

- za tehni~ka pitanja: 

++ 387 59 475-234
Blagota Markovi}, dipl. ing. el.
 

- za op{ta pitanja: 

++ 387 59 463-283
Dragan Dra{kovi}, dipl. ecc.
 

Ovaj oglas objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-17062-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA BREZA
SLU@BA ZA PRIVREDU, FINANSIJE I OP]U UPRAVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Breza, Slu`ba za privredu, finansije i op}u upravu  

Kontakt osoba: Nisveta Muratovi} 

Adresa: Breza, Bogumilska 1 

Po{tanski broj: 71370 Breza 

Grad: Breza 

Identifikacioni broj: 4218189250002 

Telefon: 032/786-055 

Fax: 032/786-041 

E-mail: opcinabr@bih.net.ba 

Internet adresa: www.breza.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe i usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog i potro{nog materijala i usluge odr`avanja, servisiranja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Kancelarijski materijal 

LOT 2  Kompjuterski materijal 

LOT 3  Sredstva za ~i{}enje 

LOT 4  Nafta i naftni derivati 

LOT 5  Usluge servisiranje, pranja i odr`avanja vozila 

LOT 6  Robe za spravljanje napitaka 

LOT 7  Servisiranje fotokopir aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred postupkom za progla{enje ste~aja, odnosno pred likvidacijom, dokaz izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca 

-    uvjerenje da se nad ponu|a~em ili odgovornim licem ne vodi ste~ajni postupak niti je osu|en u sudskom postupku za privredni prestup u periodu od 5 godina 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana za djelatnost koja je predmet ovog tendera, osim onih subjekata koji su isklju~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 50/05 i 52/05) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od 90 dana od dana objave obavje{tenja) 

-    ovjerena fotokopija identifikacijskog i poreskog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za penzijsko osiguranje (ne starije od 90 dana od dana izmirenja obaveza) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje (ne starije od 90 dana od dana izmirenja obaveza) 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 90 dana od dana izmirenja obaveza) 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 90% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu-koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 1. 2007. godine. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Za ugovorni organ prihvatljivi su svi slu`beni jezici koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 01. 2007. godine u 16,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 01. 2007. godine u 12,00 sati 

Breza, ZAVNOBiH-a 6 

(1-11-17064-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BONE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Asim Novi}, tel. +387 33 75 14 95, faks + 387 33 75 14 99; za tehni~ka pitanja: Nermin Dautovi}, tel. +387 33 77 61 01 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identidikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: +387 33 75 10 00 

Fax: +387 33 75 15 75 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje po otvorenom postupku broj: 10404-OP-018/06 

Broj protokola: 01-44-4473-21674/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka alata 

LOT 1 Motorni i elektrohidrauli~ni alat za elektromontere 

LOT 2 Elektri~ni alat i rasvjetna tijela 

LOT 3 Alat i oprema 

LOT 4 Mjerni instrumenti 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto djelovanja ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 364 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude ili ukoliko je vrijednost manja od 2.000,00 KM, garanciju na iznos od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 10% (deset posto) vrijednosti ponude, bez obra~unatog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankovna garancija za efikasnost izvr{enja ugovora treba da je izdata od prvoklasne poslovne banke i sa periodom validnosti 30 (trideset) dana du`e od roka trajanja ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ne stariji od tri (3) mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

za predmetnu djelatnost sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

-    potvrde banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka roba sa vrijednostima isporuka u posljednje tri godine 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti za predmetnu isporuku 

-    izjava ponu|a~a o broju zaposlenih sa kvalifikacionom strukturom u poslednje tri (3) godine, po godinama 

-    dokumenti tra`eni ta~kama III.5., III.6, III.7 i III.8. mogu va`iti za vi{e lotova o ~emu uz ponude po lotovima treba dostaviti odgovaraju}u izjavu  

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena ponu|ene robe    u~e{}e 70% 

    2)    ponu|eni tehni~ki uslovi    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijedti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Ra~un za uplatu: 1291061000160648 kod HVB Central profit banke d.d. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine   

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

LOT 1 - 06. 02. 2007. godine do 8,30 sati 

LOT 2 - 06. 02. 2007. godine do 9,30 sati 

LOT 3 - 06. 02. 2007. godine do 10,30 sati 

LOT 4 - 06. 02. 2007. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 - 06. 02. 2007. godine u 9,00 sati 

LOT 2 - 06. 02. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT 3 - 06. 02. 2007. godine u 11,00 sati 

LOT 4 - 06. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, 

Zgrada Elektrodistribucije Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po oznakama instrukcija za nu|enje. 

3.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV. 6. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 10404-OP-018/06", Nabavka alata", "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati".  

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje.  

6.    Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e biti blagovremeno obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lana 38. i ~lana 40. Zakona o javnim nabavkama BiH.  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Asim Novi}, tel. +387 33 75 14 95, faks + 387 33 75 14 99; za tehni~ka pitanja: Nermin Dautovi}, tel. +387 33 77 61 01 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identidikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: +387 33 75 10 00 

Fax: +387 33 75 15 75 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Asim Novi}, IV sprat, soba 305, tel. +387 33 75 14 95, faks + 387 33 75 14 99, uz predo~enje originalne uplatnice o izvr{enoj uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju  

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identidikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: +387 33 75 10 00 

Fax: +387 33 75 15 75 

E-mail: a.novic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: J.P. ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija", Sarajevo 

Kontakt osoba: Protokol, I-sprat, soba broj 39 

Adresa: Zmaja od Bosne 49 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150030 

Identidikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: +387 33 75 10 00 

Fax: +387 33 75 15 75 

(1-11-17066-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-13486/06-1 NM 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d.    

Kontakt osoba: Namik Merzi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033 202 704 

Fax: 033 224 536 

E-mail: namik.merzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Ne 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 01.2-7.5-13486/06 DK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

A. Be`i~ni Bar-code ~ita~i sa bluetooth funkcijom - 10 komada  

Tehni~ka specifikacija: 

1.    Izvor svjetlosti - laser dioda 650nm+ 10nm 

2.    Snaga lasera - 0,96mW (peak) 

3.    Programirano polje skeniranja - 0mm-203mm za 0,33 (13 mil) bar codove  

4.    [irina polja skeniranja - 64 mm, 249 mm, 203 mm 

5.    Brzina skeniranja -72 ± 2 skenirane linije u sekundi 

6.    Minimalna {irina Bara - 1,127mm 

7.    Mogu}nosti dekodiranja - O~itava sve standardne 1D bar codove, uklju~uju}i RSS 

8.    Sistemski interfejsi - PC tastatura, RS232, svjetle}a olovka, USB 

9.    Broj karaktera - do 80  data karaktera 

10.    Zvu~na indikacija - 7 tonova ili bez tona 

11.    Indikatori (LED) 

12.    Bluetooth funkcija 

13.    Punjiva bazna stanica 

B. Standardni Bar-code ~ita~i - 100 komada  

Tehni~ka specifikacija: 

1.    Izvor svjetlosti - laser dioda 650nm ± 10nm 

2.    Snaga lasera - 0,96mW (peak) 

3.    Programirano polje skeniranja - 0mm-203mm za 0,33 mm (13 mil) bar codove  

4.    [irina polja skeniranja - 64 mm, 249 mm, 203mm 

5.    Brzina skeniranja - 73 ± 2 skenirane linije u sekundi 

6.    Minimalna {irina Bara - 1,127 mm 

7.    Mogu}nost dekodiranja - O~itava sve standarde 1D bar codove, uklju~uju}i RSS 

8.    Sistemski interfejsi - PC tastatura, RS232, OCIA, IBM 468x/469x, USB 

9.    Broj karaktera - do 80 data karaktera 

10.    Zvu~na indikacija - 7 tonova ili bez tona 

11.    Indikatori (LED) 

Ponu|a~ u ponudi du`an je dostaviti sljede}e: 

-    dostaviti ovjerenu izjavu o trajanju garantnog roka - minimalno u trajanju 12 mjeseci 

-    dostaviti ovjerenu izjavu o trajanju postgarantnog roka 

-    dostaviti ovjerenu izjavu o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu aparata u toku garantnog i postgarantnog roka (navesti i rok) 

-    neophodno je navesti adresu servisnog centra u BiH i navesti podatke o servisnoj mre`i na teritoriji BiH 

-    uz ponudu obavezno dostaviti uzorke koji se nakon odabira dobavlja~a vra}aju istom 

-    svaki aparat mora imati prilo`eno uputstvo za rukovanje na engleskom jeziku ili na jednom od slu`benih jezika BiH 

-    izjavu o roku isporuke kako slijedi: MAKSIMALAN ROK ISPORUKE: 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

-    specifikaciju ponu|ene robe i materijala sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu kao i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM, a na parititetu fco BH Telecoma d.d. sa posebno iskazanim porezom na dodatnu vrijednost (PDV) 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno pla}anje 30 dana nakon prijema fakture, te usvojenog kvantitativnog izvje{taja o prijemnoj isporu~enoj robi bez primjedbi 

-    ukoliko kandidat dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke prihvatljive za kupca u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovorenih obaveza + 30 dana. 

Napomena: ponude koje ne zadovolje gore navedene uslove smatra}e se tehni~ki neispravnim i ne}e biti razmatrane. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar Me{e Selimovi}a 18, zgrada Telecom In`enjeringa, 71000 Sarajevo, kontakt osoba Damir Koso, tel. 033-215-156 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorne obaveze  

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, u iznosu 2% od ukupne vrijednosti ponude, a ne manju od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti 16. 5. 2007. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava kandidata da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti (rok izvr{enja ugovornih obaveza + 45 dana)   

-    ovjerenu izjavu kojom se kandidat obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u iznosu od 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana), a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovor imaju svi kandidati koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ako isti nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05), {to kandidat dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri mjeseca. 

Pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreza. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

Napomena: Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    naziv kandidata sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana u svrhu pore|enja ponuda ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05).  Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ne 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 1. 2007. godine u 12,30 sati, 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, mala sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: 

BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda za Bar-code ~ita~e broj 13486/06-NM- NE OTVARAJ" 

Ponuda mora biti dostavljena u cijelosti. Ponudu je potrebno dostaviti zapakovanu u kovertu. Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 10 dana prije roka za otvaranje ponuda, dostavljen na faks: 033 224 536. 

(1-11-17072-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 19326/06 AZ 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amina Zeki} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033 224 548 

Fax: 033 224 536 

E-mail: amina.zekic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev broj: 07.1-6.7-19326/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka namje{taja uz transport, istovar, razmje{taj i monta`u na objektu u svemu prema tenderskoj dokumentaciji - tehni~koj specifikaciji. Kao sastavni dio ponude ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovjerenu specifikaciju ponude sa navedenim jedini~nim i ukupnom cijenom ponude na/prema tehni~koj specifikaciji i to: 

a)    za doma}e ponu|a~e izra`eno u KM, sa obavezno posebno iskazanim PDV-om na paritetu DDP BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8/III Sarajevo 

b)    za ino ponu|a~e izra`eno u eurima na paritetu CIP BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8/III Sarajevo 

    Konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CBBiH na dan otvaranja 

-    uslovi pla}anja: odgo|eno 30 dana po izvr{enoj isporuci - ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, du`an je dostaviti ovjerenu izjavu da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke na iznos tra`enog avansa sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovornih obaveza plus 15 dana. Forma garancije prihvatljiva za BH Telecom je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Obala Kulina bana 8/III, 71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje obostranim potpisivanjem, a zavr{ava izvr{enjem ugovornih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos ne ni`i od 2.000,00 KM ili 1.030,00 EUR sa rokom va`nosti: opcija ponude: plus 15 dana. Forma garancije prihvatljiva za BH Telecom je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana. 

Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u iznosu 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti: garantni period + 15 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke; forme garancija prihvatljivih za BH Telecom su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a kji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05), {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumenta- cijom koja nije starija od tri mjeseca. 

Napomena: pored potvrde nadle`ne poreske uprave kandidat je obavezan dostaviti i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacijskim brojem i ID brojem obveznika PDV-a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da prihvata sve uslove iz tenderske dokumentacije 

-    izjava ponu|a~a o roku isporuke u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

-    izjava ponu|a~a o garantnom roku u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

-    izjava o mogu}nosti postprodajnog servisiranja u skladu sa tehni~kom specifikacijom 

-    katalog sa oznakama i ovjerama kako je tra`eno tehni~kom specifikacijom 

-    dokaz za svaki ponu|eni proizvod da je napravljen po va`e}em me|unarodnom standardu, kako je tra`eno tehni~kom specifikacijom 

-    izjava ponu|a~a da }e na tra`enje ugovornog organa dostaviti bilo koji od ponu|enih uzoraka na uvid 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postpuku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/05). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni ZJN. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na Protokolu BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, po prezentaciji dokaza o uplati ili }e na osnovu pisanog zahtjeva uz dostavu dokaza o uplati ista biti otpremljena po{tom, ali se ne prihvata odgovornost za njen gubitak ili zaka{njelu isporuku. 

Uplata treba biti izvr{ena na transakcijski ra~un BH Telecom kod HV-Central Profit Bank d.d. Sarajevo broj 1291021000132035/SWIFT CODE: BACXBA22 na ni`e navedeni iznos i uz naznaku "za TD za nabavku namje{taja broj: 19326/06 AZ" i PDV-broja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM/15,00 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Svi tra`eni dokumenti se podnose na jednom od slu`benih jezika u BiH, u skladu sa ~lanom 8. ZJN. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 31. 01. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 01. 2007. godine u 10,15 sati 

Sarajevo, Obala Kulina bana 8, banket sala, III kat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti specifikaciju prilo`enih dokumenata, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente i kojim ne budu ponu|ene sve stavke iz tehni~ke specifikacije bi}e odba~ene kao nepotpune. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: 

"Ponuda broj 19326/06 - Nabavka namje{taja NE OTVARAJ". 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 20. 12. 2007. godine na fax: 033 244 536. 

(1-11-17073-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
CENTAR ZA PRED[KOLSKO
VASPITAWE I OBRAZOVAWE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-839-2/06 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe 

Kontakt osoba: Momirka Mitrovi} 

Adresa: Sr|e Zlopogle|e 42 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401725050002 

Telefon: +387 51 468-380, 51 310-944 

Fax: +387 51 464-407 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odobara o provo|ewu postupka javne nabavke roba za Centar za pred{kolsko vaspitawe i obrazovawe broj 01-839/06 od 27. 11. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba za period od godinu dana od dana sklapawa ugovora po lotovima: 

LOT  1  Nabavka prehrambenih artikala, roba {iroke potro{we 

LOT 2  Nabavka ribe i ribqih fileta 

LOT 3  Nabavka hqeba i peciva 

LOT 4  Nabavak jaja i povr}a 

LOT 5  Nabavka svje`eg mesa (junetine i teletine) 

LOT 6  Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda 

LOT 7  Nabavka svje`eg vo}a 

LOT 8  Nabavka didakti~kog i kancelarijskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U jednom od objekata - vrti}a ugovornog organa na podru~ju Grada Bawa Luka, a po zahtjevu ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati pojedina~no i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05, od 26. jula 2005. godine). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 01. 02. 2007. godine, uz pla}awe nov~ane naknade u iznosu od 10,00 KM po jednom lotu, u gotovini na blagajni Centra. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 01. 02. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti na protokol u prijemnoj kancelariji Centra sa oznakom JAVNA NABAVKA, BROJ: ______, NE OTVARAJ. 

Ponuda na kojoj nije naveden broj javne nabavke ili ponuda koja nije dostavqena u utvr|enom roku, vrati}e se ponu|a~u neotvorena. 

Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici koji su dostavili ponude imaju pravo prisustvovati postupku otvarawa ponuda. 

(1-11-17075-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Mje{oviti holding "Elektroprivreda" Republike Srpske, Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i} 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-133 

Faks: 059/277-120 

E-mail: dridjesic@ers.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda-rs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka energenata (dizel goriva, mazuta, motornog benzina, uqa i masti) za potrebe RiTE Gacko i RiTE Ugqevik. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka energenata i sukcesivna isporuka u 2007. godini, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Dizel gorivo (evrodizel) za potrebe RiTE Gacko, u
        godi{woj koli~ini 6.400.000 litara 

LOT 2    Dizel gorivo (evrodizel) za potrebe RiTE Ugqevik, u
        godi{woj koli~ini 9.377.140 litara 

LOT 3    Lo`-uqe sredwe (mazut) za potrebe RiTE Gacko, u
        godi{woj koli~ini 3.300 tona 

LOT 4    Lo`-uqe sredwe (mazut) za potrebe RiTE Ugqevik, u
        godi{woj koli~ini 3.300 tona 

LOT 5    Uqa i masti za potrebe RiTE Gacko, u godi{woj
        koli~ini 274 tona 

LOT 6    Uqa i masti za potrebe RiTE Ugqevik, u godi{woj
        koli~ini 361,6 tona 

LOT 7     Motorni benzin MB 95 za potrebe RiTE Gacko, u
        godi{woj koli~ini 35.000 litara 

LOT 8    Motorni benzin MB 95 za potrebe RiTE Ugqevik, u
        godi{woj koli~ini 64.500 litara 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tendreskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Gacku i Ugqeviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke na iznos od 1% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`ewa do validnosti opcije ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 5% od ugovorenog iznosa 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 mjeseca od datuma za dostavu ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar, ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za poslovnu 2004. i 2005. godinu 

-    lista glavnih isporuka predmetne robe izvr{enih u 2005. i 2006. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    dokaz o pouzdanosti u snabdijevawu 

2.    potvrde (sertifikate) o kvalitetu robe 

3.    uvjerewe o uskla|enosti kvaliteta sa BAS standardima za lotove 1, 2, 3, 4, 7 i 8 

4.    za lotove 5 i 6 dokaze o posjedovawu laboratorije za kontrolu kvaliteta ponu|ene robe ili ugovorni odnos sa ovla{}enom laboratorijom u BiH koja mo`e pru`iti usluge ispitivawa kvaliteta robe 

5.    ponu|a~i koji dostavqaju ponude za lotove 1, 2, 7 i 8 treba da prilo`e dokaze o raspolagawu sa smje{tajnim kapacitetima 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    Za lotove 1, 2, 3, 4, 7 i 8: 

    a)    cijena robe    u~e{}e    92% 

    b)    tehni~ka i profesionalna
        sposobnost    u~e{}e    5% 

    c)    uslovi pla}awa    u~e{}e    3% 

    Za lotove 5 i 6: 

    a)    cijena robe    u~e{}e    80% 

    b)    kvalitet i tehni~ka pomo}    u~e{}e    12% 

    c)    tehni~ka i profesionalna
        sposobnost    u~e{}e    5% 

    d)    uslovi pla}awa    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova, po~ev od dana objavqivawa ovog obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM po jednom lotu. 

@iro ra~un za uplatu u KM: 567-443-10000445-42 kod Cepter Komerc banke A.D. Bawa Luka - Filijala Trebiwe, sa naznakom "Tro{kovi tenderske dokumentacije za energente". 

Mjesto preuzimawa: Sjedi{te ugovornog organa u Trebiwu, li~no ili putem e-maila, uz prezentaciju dokaza o uplati. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 09. 02. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

09. 02. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji 

________________

INVITATION FOR BIDS 

I.1. NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Organization: MIXED HOLDING - POWER UTILITY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA - PARENT JOINT-STOCK COMPANY TREBINJE 

Address: Stepe Stepanovi}a bb Trebinje 

Zip code: 89101 

Place: Trebinje 

ID number: 4401355450006 

Tel: +387 59 277 133 

Fax: + 387 59 277 120 

E-mail: dridjesic@ers.ba 

II.1. CONTRACT SUBJECT 

Goods 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACT SUBJECT 

The procurement of oil and oil derivatives and their successive supply in 2007. per lots, as follows: 

-    LOT 1: Diesel fuel (Euro diesel) for the M&TPP Gacko needs, annual quantity of 6.400,000 l 

-    LOT 2: Diesel fuel (Euro diesel) for the M&TPP Ugljevik needs, annual quantity of 9.377,140 l 

-    LOT 3: Fuel oil - medium (crude oil) for the M&TPP Gacko needs, annual quantity of 3,300 t 

-    LOT 4 Fuel oil - medium (crude oil) for the M&TPP Ugljevik needs, annual quantity of  3,300 t 

-    LOT 5: Oils and grease for the M&TPP Gacko needs, annual quantity of 274 t 

-    LOT 6: Oils and grease for the M&TPP Ugljevik needs, annual quantity of 361,6 t 

-    LOT 7: Motor gasoline (MB 95) for the M&TPP Gacko needs, annual quantity of 35,000 l 

-    LOT 7: Motor gasoline (MB 95) for the M&TPP Gacko needs annual quantity of 64,500 l 

IV.1. REQUIREMENTS FOR OBTAINING THE BIDDING DOCUMENTS 

-    The Bidding Documents may be taken over every working day from 7oo am to 3oo pm sarting with the date of this Invitation publication in "the Offical Gazette of BiH". 

-    A pecuniary compensation for obtaining the Bidding Documents amounts KM 200.00 per a lot. 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS/PARTICIPATION REQUESTS SUBMISSION 

9 th February, 2000, till 12oo hrs 

(1-11-17090-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNO DR@AVNO
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "BUDU]NOST"
LAKTA[I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Osnovno dr`avno javno komunalno preduze}e "Budu}nost" Lakta{i 

Adresa: Mire Cikote 4 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

@iro ra~un: 562-099-00002620-06 Razvojna banka Lakta{i 

Telefon: 051/532-072 

Fax: 051/532-072 

E-mail: jkpbuducnost@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod ta~kom I.1. 

Kontakt osoba: Maljenovi} Jovanka 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci mazuta i goriva. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka lo`-ulja srednje (do 3% sumpora) - mazuta. 

LOT 2 Nabavka goriva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Potrebna koli~ina mazuta    160  tona 

Eurodizel ili D-2    40.000 litara 

Motorni bezolovni benzin    140 litara 

Motorni benzin mje{avina    100 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan ili dva lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Isporuka }e se izvr{iti do 31. 12. 2007. godine prema mjese~nim, odnosno periodi~nim potrebama i nalogu ugovornog organa, a za mazut isporuka }e se vr{iti do 01. 10. 2007. godine - 55 tona, do 15. 12. 2007. godine - 55 tona i do 15. 02. 2008. godine 50 tona. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ponu|ene vrijednosti robe. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema kriterijumima: 

    1) cijena     70% 

    2) uslovi pla}anja    10% 

    3) kvalitet    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 05. 02. 2007. godine do 10,00 ~asova, u poslovnoj zgradi, Kara|or|eva bb, Lakta{i 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

06. 02. 2007. godine u poslovnoj zgradi kao u prethodnoj ta~ki i to: 

LOT 1 u 8,00 ~asova 

LOT 2 u 9,30 ~asova 

(1-11-17091-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO BiH - KANTONALNI POREZNI URED SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo finansija Porezna upava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Sarajevo 

Kontakt osoba: Kari} Emina 

Adresa: ]emalu{a 2/3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200575050097 

Telefon: 555-130 

Fax: 443-638 

Internet adresa: www.pufbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci robe, vr{enju usluga i radova 

Odluka direktora broj: 10/04-3-49-4378-1/06-A.S. od 20. 12. 2006. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka goriva za putni~ke automobile
        (EUD-2 i BMB-95) 

LOT 2    Osiguranje motornih vozila po osnovu
        autoodgovornosti prema tre}im licima i
        registracija vozila 

LOT 3    Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unarske
        opreme 

LOT 4    Servisiranje, popravka i odr`avanje fotokopir i
        fax aparata 

LOT 5    Servisiranje i popravka putni~kih motornih vozila
        (VW-VOLKSWAGEN i [KODA), vulkanizerske
        usluge, nabavka i isporuka auto guma 

LOT 6    Pranje putni~kih motornih vozila 

LOT 7    Investiciono odr`avanje objekata i instalacija u
        objektima 

LOT 8    Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 9    Iznajmljivanje skladi{nog prostora 

LOT 10    Servisiranje, popravka i odr`avanje telefonskih
        aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje nakon potpisivanja ugovora, a zavr{ava se izborom novog ponu|a~a po obavijesti o javnim nabavkama. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da nema ograni~enja po ~lanu 23. Zakona. 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 24. Zakona. 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ekonomski i finansijski podoban za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da je tehni~ki i profesionalno osposobljen za obavljanje registrovane djelatnosti koja je predmet dodjele ugovora. 

Dokazi prema tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija za dodjelu ugovora prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 08. 01. do 05. 02. 2007. godine. 

Obavezan pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije. 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 02. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 31. 12. 2007. godine nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

07. i 08. 02. 2007. godine 

Mjesto: Kao pod I.1. 

LOT   1 Datum otvaranja 07. 02. 2007. godine u   9,00 sati 

LOT   2 Datum otvaranja 07. 02. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT   3 Datum otvaranja 07. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

LOT   4 Datum otvaranja 07. 02. 2007. godine u 13,00 sati 

LOT   5 Datum otvaranja 07. 02. 2007. godine u 14,00 sati 

LOT   6 Datum otvaranja 08. 02. 2007. godine u   9,00 sati 

LOT   7 Datum otvaranja 08. 02. 2007. godine u 10,00 sati 

LOT   8 Datum otvaranja 08. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

LOT   9 Datum otvaranja 08. 02. 2007. godine u 13,00 sati 

LOT 10 Datum otvaranja 08. 02. 2007. godine u 14,00 sati 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz predo~enje punomo}i o zastupanju. 

(1-11-17092-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-151/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos - Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka-Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osoba: Aida Kaltak, tel. br. ++387 33 75 12 14,  Drago Peri}, tel. br. ++ 387 33 75 12 16, Nermin Isovi}, tel. br. ++387 33 75 12 88 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 00387 33 75 11 11 

Fax: 00387 33 75 11 09 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-151/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet tendera je isporuka: 

oprema za snimanje govorne i fax komunikacije za potrebe DC Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ana je u teheni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Sarajevo - Reljevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke opreme je 30 dana od dana stupanja ugovora na snagu. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za KM 2.000,00/1.022,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane  Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5%  ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izjavu o ispunjenju tra`enih uslova 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d i e. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente - uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke robe/opreme 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    dodatne karakterisitke za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje i sl.) 

3.    tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

4.    funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda 

5.    postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 08. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe/opreme  br. 10304-151/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 00387 33 75 11 09. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00 + 17 % PDV (8,50)=58,50KM / 30,00 EUR-a. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 10304-151/06, valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove Banjalu~ke banke, broj ra~una: 5510010003400849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-151/06, valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 28 dana  od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-151/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 09. 02. 2007. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 09. 02. 2007. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprijenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo,  Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-17097-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 18550-TK/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo 

Kontakt osoba: Vojislav Andri}, tel. ++387 (0)33 751 752, Mirela Softi}, tel. ++387 (0)33 751 347 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: ++387 33 751 000 

Fax: ++387 (0)33 751 756 

E-mail: v.andric@elektorprivreda.ba 

m.softic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zelena zgrada, kanc. br. 104 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj. 18550-TK/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme, izvo|enje radova, monta`a, obuka i izrada projektne dokumentacije u cilju realizacije projekta opti~kog kablovskog sistema u Javnom preduze}u Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, prema slijede}im grupama poslova: 

Grupa 1: Realizacija opti~kih spojnih puteva u Elektrodistribuciji Sarajevo kori{tenjem podzmenog opti~kog kabla 

Grupa 2: Realizacija opti~kih spojnih puteva u Elektrodistribuciji Biha}  

Grupa 3: Realizacija opti~kih spojnih puteva u Elektrodistribuciji Tuzla kori{tenjem podzemnog opti~kog kabla 

Grupa 4: Realizacija opti~kih spojnih puteva u Elektrodistribuciji Zenica 

Grupa 5: Realizacija opti~kih spojnih puteva u Elektrodistribuciji Mostar kori{tenjem podzmenog opti~kog kabla 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u poglavlju D. tenderske dokumentacije koja se odnosi na odgovaraju}u grupu poslova. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Roba se isporu~uje u skladi{te odgovaraju}e Elektrodistribucije. Mjesto izvo|enje radova i izvr{enja usluga navedeno u tenderskoj dokumentaciji koja se odnosi na odgovaraju}u grupu poslova 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jednu grupu, nekoliko grupa i sve grupe. 

Ocjena ponuda }e se vr{iti za svaku grupu poslova pojedina~no. Jedna grupa poslova }e predstavljati jedan ugovor. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za zavr{etak svih isporuka robe, izvr{enja radova i usluga definisan je u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije (Poglavlje D.) koja se odnosi na odgovaraju}u grupu poslova. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% (jedan i po posto) od vrijednosti ponude po svakoj grupi poslova bez uklju~enog iznosa za PDV, s tim da je minimalni iznos ove garancije KM 2.000,00 po svakoj grupi poslova. 

Za ponude koje su ni`e od KM 50.000,00 ova garancija se ne zahtijeva. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti: "opcija ponude + 30 (trideset) dana" za svaku grupu poslova. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bezuslovne bankarske garancije na 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora za svaku grupu poslova 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. Ovi dokazi moraju biti ili originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    originalna potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 26. ZJN stav (2) ta~. a), b), c), d) i g) kao i ispunjenje zahtjeva iz poglavlja D) tenderske dokumentacije. U vezi sa ta~. g) iz ~lana 26. ZJN stav (2), ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25 i 26 ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

Potkriteriji za gornju ta~ku 2) dati u poglavlju D. tenderske dokumentacije, a prema slijede}im kriterijima za tehni~ku ocjenu ponuda: 

T1 Kvalifikacioni kriteriji za dobavlja~a (T1.1. - da/ne) te kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike predmeta ponude prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (T1.2) - 70 bodova 

T2 - Dodatne tehni~ke karakteristike roba, usluga i radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca - maksimalno 15 bodova 

T3 - Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju roba, usluga i radova istog proizvo|a~a/ izvo|a~a i tipa proizvoda - maksimalno 5 bodova 

T 4 - Postprodjani servis i tehni~ka pomo} - maksimalno 10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 08. 01. 2007. godine do 31. 01. 2007. godine za sve grupe poslova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM za svaku grupu poslova. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj  501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 18550-TK/06 - grupa br.____". 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo na ra~un broj 129-106-10001164-16 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 18550-TK/06 - grupa_____". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev tehni~ke dokumentacije, koja mo`e biti i na engleskom jeziku. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

07. 02. 2007. godine (srijeda) do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

07. 02. 2007. godine (srijeda) za sve grupe 

JP EP BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

Grupa 1: 07. 02. 2007. godine u 11,00 sati 

Grupa 2: 07. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

Grupa 3: 07. 02. 2007. godine u 13,00 sati 

Grupa 4: 07. 02. 2007. godine u 14,00 sati 

Grupa 5: 07. 02. 2007. godine u 15,00 sati 

(1-11-17099-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA MODRI^A 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 02-370-139/06 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Modri~a 

Kontakt osoba: Du{an Cvijanovi} 

Adresa: Vidovdanska bb 

Po{tanski broj: 74480 

Grad: Modri~a 

Identifikacioni broj: 4400188080009 

Telefon: 053/810-511 

Faks: 053/810-185 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komu- nalne poslove 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. ili li~no na op{tinski protokol, uz naznaku "TENDER BR. 02-370-139/06, PONUDA USLUGA - NE OTVARAJ" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka projektantskih usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada glavnih projekata za rekonstrukciju gradskih makadamskih ulica i lokalnih puteva op{tine Modri~a. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Modri~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema ponudama, regulisa}e se ugovorom. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, imenom ovla{}ene osobe za potpisivawe ugovora 

-    izjava ponu|a~a da nema smetwi za u~e{}e u tenderskom postupku shodno odredbama ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreski obavezama 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima prema fondu PIO 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima prema fondu zdravstvenog osigurawa 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim ovjerenim prilozima, ovim rje{ewem treba da bude obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera 

-    uvjerewe o registraciji obveznika PDV-a/JIB-a 

-    licenca za izradu tehni~ke dokumentacije za objekte niskogradewe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe poslovne banke da firma nema prispjelih, neizmirenih obaveza  

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista za posqedwe tri godine iz oblasti koja je predmet ovog tendera 

-    tehni~ka opremqenost za obavqawe usluga iz predmeta ovog tendera 

-    spisak stalno zaposlenih radnika sa kvalifikacionom strukturom koji }e biti anga`ovani na obavqawu usluga iz predmeta ovog tendera 

-    izjava o prihva}awu tenderskih uslova 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok izvr{ewa usluga    u~e{}e 10% 

    3)    uslovi pla}awa    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova u prostorijama Op{tine Modri~a - Odjeqewe za prostorno ure|ewe i stambeno-komunalne poslove, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade u iznosu od 50,00 KM na ‘iro ra~un broj: 562-011-00000704-75, vrsta prihoda 722 521, buxetska organizacija 2058035, broj op{tine 064. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 02. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

07. 02. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Zgrada Op{tine Modri~a, Vidovdanska bb 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ treba da dostavi original i fotokopiju ponude. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prisustvovati javnom otvarawu ponuda uz predo~ewe pismenog ovla{}ewa za prisustvo otvarawu. 

O rezultatima javnog nadmetawa ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u tenderskom postupku i zadr`ava pravo neprihva}awa nijedne ponude shodno odredbama ~lana 12. ZJN. 

(1-12-16854-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NEUM 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ 02-02-1334/06 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Neum 

Kontakt osoba: Ivanka ^uljak 

Adresa: Kralja Tomislava 1 

Po{tanski broj: 88390 

Grad: Neum 

Identifikacijski broj: 4227086860022 

Telefon: 036/880 214 ili 880 185 

Fax: 036/880 185 ili 880 073 

E-mail: na~elnik@neum.ba 

Internet adresa: www.neum.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o prijevozu u~enika osnovne i srednje {kole sa podru~ja op}ine Neum 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge prijevoza u~enika osnovne i srednje {kole sa podru~ja op}ine Neum u tijeku 2007. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan predmet 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora, a zavr{ava do kraja 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Bankovno jamstvo za ponudu u iznosu od 2% od ukupnog iznosa iz ponude ali ne manje od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Bankovno jamstvo s periodom valjanosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

1.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koje je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca, a kojim se dokazuje da ponuditelj nije u postupku ste~aja ili likvidacije, da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriteljima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistje~e iz sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini (~lanak 23. stavak 1. to~ka a. ZJN) 

2.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo nadle`no sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca, a kojim se dokazuje, da ponuditelj nije u predmetu postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriteljima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima BiH  ili u zemlji u kojoj je registriran (~lana 23. stava 1. to~ka b) ZJN 

3.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo nadle`no sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca, a kojim se dokazuje da ponuditelj kao i odgovorna osoba ponuditelja nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od mjerodavnog suda u razdoblju od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude (~lanak 23. stavak 1. to~ka d. ZJN) 

4.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca da odgovorna osoba ponuditelja nije osu|ena u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegova poslovnog pona{anja u razdoblju od 5 godina koji je prethodio datum podno{enja ponude (~lana 23. stava 1. to~ka c. ZJN) 

5.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda, a koje je izdalo nadle`no tijelo da je ponuditelj ispunio obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalno i mirovinsko osiguranje sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH (~lana 23. stava 1. to~ka e. ZJN) 

6.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca, ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda, a koje je izdalo nadle`no tijelo da je ponuditelj ispunio obveze u svezi s pla}anjem poreza sukladno relevantnim zakonskim propisima (~lana 23. stavak 1. to~ka f. ZJN) 

NAPOMENA: Ako je ponuditelj prijavljen u sustavu PDV obvezan je dostaviti i potvrdu (uvjerenje) Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih poreza. Ovaj javna isprava ne mo`e biti starija od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra radi dokaza o registraciji za obavljanje predmetnih usluga, sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima  

2.    ovjerena kopija poreznog i identifikacijskog broja 

3.    ovjerenu kopiju licence za vr{enje usluga prijevoza putnika 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

1.    izjava s popisom vozila-autobusa koje ponuditelj ima na raspolaganju za pru`anje usluge koja je predmet javne nabavke kao i njihovim tehni~kim karakteristikama 

2.    izjava s popisom osoba koje su odgovorne za izvr{enje usluge koja je predmet ove javne nabavke kao i njihove profesionalne kvalifikacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2) uvjeti pla}anja    u~e{}e 30% 

    3) ocjena dosada{nje suradnje    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

U skladu sa ~lankom 20. UPZ. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju ove obavijesti. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od tri slu`bena jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 02. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

Do 45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

05. 02. 2007. godine u 12,15 sati 

Neum, dvorana Op}ine Neum 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

PORED DOKAZA IZ OVE OBAVIJESTI PONUDITELJI SU DU@NI DOSTAVITI 

1.    Uvjerenje o broju uposlenih djelatnika od MIO/PIO (ne starije od 3 mjeseca) 

2.    Izjavu o prihva}anju opcije ponude 

3.    Izjava o nepromjenjivosti cijena sukladno to~ki 11.2. tenderskih uvjeta 

4.    Izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

5.    Uredno popunjene i ovjerene obrasce iz tenderske dokumentacije 

OSTALE INFORMACIJE: 

Pravo sudjelovanja imaju svi ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se objavlja ova javna nabavka. Pri preuzimanju tenderske dokumentacije ponuditelji mogu pregledati lokalitet gdje }e se izvr{avati predmet ugovora. Ponude ponuditelja koje ne sadr`avaju sve tra`ene informacije iz ove obavijesti i tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati niti vrednovati. 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba nazna~iti: 

"PONUDA PO PONOVLJENOM OTVORENOM POSTUPKU TENDER BROJ 02-02-1334/06 

"USLUGE PRIJEVOZA U^ENIKA - OTVARA POVJERENSTVO" 

Na javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja uz predo~enje punomo}i. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorno tijelo mo`e otkazati postupak dodjele ugovora sukladno ~lanku 12. stavak 1. to~ka b) i c) ZJN BiH. 

(1-12-16861-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA BANOVI]I 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Banovi}i 

Kontakt osoba: Amir Mrkonji} 

Adresa: Branilaca Banovi}a 29 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209362820031 

Telefon: ++ 387 35 875 825 

Fax: ++ 387 35 876 647 

E-mail: opcina.banovici@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcina-banovici.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Prevozne usluge 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je: 

Pru`anje usluge prevoza razli~itih roba i materijala za potrebe Op}ine Banovi}i u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 1. 1. 2007. godine i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23 ZJP ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju: 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO ne starije od 90 dana ( original ili ovjerena kopija)   

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema Zavodu za zdravstveno osiguranje ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

-    potvrda da pravno lice - ponu|a~ nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana) 

-    potvrda da pravno lice - ponu|a~ nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 90 dana) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starija od 90 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a, original ili ovjerena kopija ne starije od 90 dana 

-    izvje{taj o finansijskom poslovanju za prethodni obra~unski period, ovjeren od ovla{tene institucije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    spisak zaposlenih, ovjeren od strane PIO, ne stariji od 90 dana 

-    spisak mehanizacije i opreme, neophodne za obavljanje predmetnih usluga (dokaz: knjiga, opreme i sredstava) 

-    referenc lista ovakvih ili sli~nih poslova po tehnolo{koj slo`enosti i investicijskoj vrijednosti u posljednje 3 godine (navesti iznose izvr{enih i ugovorenih poslova, odgovorno lice naru~ioca sa kontakt telefonom) 

-    spisak i kvalifikaciona struktura tehni~kog osoblja koje }e biti anga`ovano na predmetnim poslovima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija datih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Ponu|a~i koji su se prijavljivali na prethodno obajve{tenje mogu izuzeti tendersku dokumentaciju bez nov~ane naknade, kod kontakt osobe. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2006. godine do 15,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 01. 2007. godine u 12,00 sati 

Op}ina Banovi}i, soba broj 26 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se li~no od 29. 12. 2006. godine do 26. 01. 2007. godine svakog radnog dana u vremenskom periodu od 7,00 - 15,30 sati, li~no putem prijemne kancelarije Op}ine Banovi}i, ili putem po{te na adresu: Op}ina Banovi}i, Branilaca Banovi}a 29, sa naznakom - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA - PREVOZ RAZLI^ITIH MATERIJALA I ROBA, gdje }e se izvr{iti komisijsko otvaranje ponuda. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine broj: 1321300296100059, vrsta prihoda 722439, kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla Filijala Banovi}i, uz naznaku - Tenderska dokumentacija po Javnom nadmetanju - Prevoz razli~itih materijala i roba. 

Op}ina Banovi}i ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, svakim radnim danom kod ~lana komisije za javne nabavke Amira Mrkonji}a, tel. 035 875 825. 

(1-12-16864-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: Mirza ^izmi}, dipl. oec.  Sulejman Abazovi}, dipl. oec.  Dragan Vukajlovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bistrik 5 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: (+387 33) 28 65 81, 28 65 87 i 28 65 83 

Fax: (+387 33) 20 60 94 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovaranje vr{enja redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe MO BiH i OS BiH u 2007. godini (LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Vr{enje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe MO BiH i OS BiH u 2007. godini 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Primjena ~lana 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija 

 

KRITERIJA ZA DODJELU UGOVORA KOJI UTI^U NA BODOVANJE 

Procenat u~e{}a 

Ukupan broj bodova 

1. 

Iskazana cijena 

do  40% 

 40 

2. 

Kvalitet usluga i opreme (stru~na, kadrovska i tehni~ka opremljenost) 

do  35% 

35 

3. 

Referenc lista 

do  20% 

20 

4. 

Uslovi, rokovi i na~in pla}anja 

do    5% 

 

SVEUKUPNO BODOVA 

     100% 

100 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti  do 25 (dvadesetpet) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

^etvrtog radnog dana nakon isteka roka za blagovremenu dostavu ponuda u 12,00 sati, sala 210, Sarajevo, Bistrik 5 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Napomena: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. Ministarstvo odbrane BiH zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje u cijelosti ili  djelomi~no sukladno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/06). 

Ponude dostavljati zatvorene sa naznakom "Ponuda za vr{enje redovnih i vanrednih laboratorijskih analiza za potrebe MO BiH i OS BiH u 2007. godini - "Otvoreni ponovljeni postupak - Ne otvaraj". 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH (Protokol MO BiH, soba broj 102, svaki radni dan od 9,30 - 16,00 sati) 

Kontakt osoba: gosp. Muriz ^elik 

Adresa: Bistrik 5, soba broj 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: (+387 33) 28 65 81, 28 65 87 i 28 65 83 

Fax: (+387 33) 20 60 94 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

(1-12-16868-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON/@UPANIJA
MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA, PODUZETNI[TVA I POLJOPRIVREDE
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo gospodarstva/privrede, poduzetni{tva i poljoprivrede  

Kontakt osobe: Altijana Huma~ki}, Snje`ana Ragu` 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227313430005 

Telefon: 00387 36/551 831; 552 922 

Fax: 00387 36/ 551 806 

E-mail: minppp_hnk@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o zakupu/iznajmljivanju poslovnih prostorija 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za iznajmljivanje uredskog prostora i prate}ih sadr`aja. 

Detaljne tehni~ke karakteristike tra`enog prostora bit }e dana u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan ugovor o zakupu uredskog prostora 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Sve fizi~ke i pravne osobe koje raspola`u sa odgovaraju}im prostorom koji je predmet javnog nadmetanja, osim onih pravnih osoba koje su isklju~ene iz prava sudjelovanja u javnom nadmetanju, {to je regulirano ~lankom 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Fizi~ke osobe trebaju dostaviti slijede}e dokaze: dokaz o vlasni{tvu; uvjerenja o dr`avljanstvu; uvjerenje o neka`njavanju, dokaze o nepostojanju imovinsko-pravnih i drugih prepreka u vezi s prostorom koji je predmet javnog nadmetanja. 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 24. ZJN dostaviti: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren) 

-    ovjerena kopija identifikacijskog i poreskog broja 

-    uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv ponu|a~a ne vodi nikakav postupak 

-    original ili ovjerenu kopiju dokaza o vlasni{tvu nad prostorom koji je predmet javnog nadmetanja ili pravu raspolaganja prostorom uz validan dokaz vlasnika 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 25. ZJN dostaviti: 

-    bilancu stanja i bilancu uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrdu poslovne banke o solventnosti 

-    uvjerenje od nadle`ne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama po svim osnovama 

-    potvrdu o izmirenim obvezama za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje za sve zaposlenike 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta po ~lanku 26. ZJN dostaviti: 

-    referenc lista 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena u smislu pove}anja cijene 

Ponu|a~i mogu prilo`iti i ostala dokumenta koja smatraju da su bitna, a nisu obuhva}ena u prethodnim to~kama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 40% 

    2)    uvjetnost i op}i standard ponu|enog
        prostora    u~e{}e 30% 

    3)    na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    4)    parking    u~e{}e 10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 01. 2007. godine u 15,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH (~lanak 8. ZJN) 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

05. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

Mostar, Bra}e Feji}a bb, u prostorijama Ministarstva 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba sadr`avati sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Zainteresirani ponu|a~i mogu od ugovornog organa zatra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije u pismenoj formi, a najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponuda. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga - slu~ajeva navedenih u ~lanku 12. ZJN, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-12-16972-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Bosansko-podrinjski kanton Gora`de 

Kontakt osoba: Sijer~i} Emir 

Adresa: Vi{egradska 2a 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Telefon: 038/221-212 

Fax: 038/224-161 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Bosansko-podrinjski kanton Gora`de, Vi{egradska 2a, 73000 Gora`de 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b ostali, na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Osiguranje uposlenika Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de 

2.    Osiguranje motornih vozila u vlasni{tvu Bosansko-podrinj- skog kantona Gora`de bez bilo kakve fran{ize 

3.    Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala 

a)    Kancelarijski materjal 

b)    Materijal za informati~ku opremu (toneri, kertrid`i i dr.) 

4.    Sukcesivna isporuka {tamparskih usluga 

5.    Sukcesivna isporuka goriva 

a)    gorivo za motorna vozila 

b)    lo`-ulje za kotlovnice 

6.    Sukcesivna isporuka sredstava za odr`avanje voznog parka u vlasni{tvu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de 

7.    Sukcesivna isporuka informati~ko-tehni~ke opreme 

8.    Sukcesivno pru`anje usluga odr`avanja zgrada u vlasni{tvu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de i 

9.    Sukcesivno pru`anje usluga servisiranja-odr`avanja kopir-aparata u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u specifikacijama tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bosansko-podrinjski kanton Gora`de 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ta~ka a), b), c), d), e i f) ZJN  

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

e)    da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini 

f)    da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini 

Kao dokaz da ispunjava gore navedene uslove ponu|a~ je du`an dostaviti:  

a)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~ke a), b) ili c) ovog ~lana, osiguranje izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca  

b)    u slu~ajevima iz stava (1), ta~ke e) ili f) ovog ~lana, uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, a izdao ga je nadle`ni organ u Bosni i Hercegovini  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima 

Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke i za koje se dostavlja ponuda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za period od 01. 01. do 30. 06. 2006. godine  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za ispunjavanje uslova iz ~lana 26. ZJN potrebno je dostaviti sljede}u dokumentaciju: 

-    lista uposlenih i njihova kvalifikaciona struktura 

-    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica o nepromjenjivosti ponu|enih cijena za vrijeme trajanja ugovornog perioda i 

-    izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

Napomena: Dokumentacija navedena u odjeljku III.5. do III. 8. je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1. Osiguranje uposlenika  

a) ukupno ponu|ena osigurana suma    70% 

b) rok isplate od{tete (od momenta kompletiranja dok.)    20% 

c) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    10% 

2. Osiguranje motornih vozila 

a) kumulativno najni`e ponu|ena premija osiguranja    60% 

b) rok isplate {tete od momenta kompletiranja dok.    30% 

d) na~in pla}anja-odgo|eno pla}anje    10% 

3. Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala a) i b) 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

4. Sukcesivna isporuka {tamparskih usluga 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

5. Sukcesivna isporuka goriva a) i b) 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

6. Sukcesivna isporuka sredstava za odr`avanje
   voznog parka
 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

7. Sukcesivna isporuka informati~ko-tehni~ke opreme 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

8. Sukcesivno pru`anje usluga odr`avanja zgrada 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

9. Sukcesivni pru`anje usluga odr`avanja-servisiranja
   kopir aparata
 

a) kumulativno najni`a cijena    70% 

b) na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)    20% 

c) rok isporuke robe    10% 

Kriteriji i na~in vrednovanja sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati na adresi pod I.1. uz prilo`eni dokaz o izvr{enoj uplati 100,00 KM na depozitni ra~un Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de broj 132-731-04102931-54 otvoren kod NLB banke Tuzla, Filijala Gora`de, vrsta prihoda 722631. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana po~ev od dana objave obavje{tenja o nabavci 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28 dana nakon objavljivanja obavje{tenja o nabavci u prostorijama Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de (velika sala) 

Mar{ala Tita 13, Gora`de i to: 

1.    Osiguranje uposlenika Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de u 9,00 sati  

2.    Osiguranje motornih vozila u vlasni{tvu Bosansko-podrinj- skog kantona Gora`de u 9,45 sati 

3.    Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala: 

a)    Kancelarijski materijal u 10,30 sati 

b)    Materijal za informati~ku opremu (toneri, kertrid`i i dr.) u 11,15 sati 

4.    Sukcesivna isporuka {tamparskih usluga u 12,00 sati 

5.    Sukcesivna isporuka goriva 

a)    gorivo za motorna vozila u 12,45 sati 

b)    lo`-ulje za kotlovnice u 13,15 sati 

6.    Sukcesivna isporuka sredstava za odr`avnje voznog parka u vlasni{tvu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de u 13,45 sati 

7.    Sukcesivna isporuka informati~ko-tehni~ke opreme u 14,30 sati 

8.    Sukcesivno pru`anje usluga odr`avanje zgrada u vlasni{tvu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de u 15,00 sati 

9.    Sukcesivno pru`anje usluga servisiranja - odr`avnja kopir-apa- rata u institucijama Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de u 15,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda i jedna kopija ponude (propisno zape~a}ene) se dostavljaju u propisno zape~a}enoj koverti na adresi: "Komisija za javne nabavke Bosanko-podrinjskog kantona Gora`de" Vi{egradska 2a Gora`de ili li~no na istu adresu kancelarija broj 20 (protokol) sa naznakom "Ponuda za izbor najpovoljnije ponude za pru`anje usluga" odabrati usluge za koju se dostavlja ponuda" "Ne otvaraj".  

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici.  

O rezultatima nadmetanja ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Svi tro{kovi nastali po ovom obavje{tenju o nabavci padaju na teret ponu|a~a, a rizik gubitka po{iljke do momenta preuzimanja iste od strane ovla{tenih lica Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de padaju na teret ponu|a~a. 

(1-12-16975-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. 

Kontakt osoba: Hindija Ahmed 

Adresa: Semira Fra{e 22 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200353740001 

Telefon: +387 (0) 33/450-030 

Fax: +387 (0) 33/450-527 

E-mail: info@toplane-sa.co.ba 

Internet adresa: www.toplane-sa.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Topal Osman pa{e 22a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN 01/2007 - Osiguranje imovine, lica i automobila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Organizacione jedinice KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

36 (trideset{est) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica - dru{tva za osiguranje sa podru~ja FBiH koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke. Potrebno je prilo`iti: 

-    odobrenje za rad izdato od strane Ureda za nadzor poslovanja nad dru{tvom za osiguranje na podru~ju FBiH 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje od nadle`nog suda ili upravnog organa da ponu|a~ u periodu od pet godina nije osu|ivan u sudskom postuku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama koje je izdao nadle`ni organ u BiH ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registriran, ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjeren izvod iz sudskog registra koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u BiH ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registriran, ne stariji od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izvje{taj o finansijskom poslovanju za 2005. godinu 

-    dokaz o ostvarenoj premiji prema Bilansu stanja na dan 31. 12. 2005. godine ve}i od 15.000.000 KM izdat od strane Agencije za nadzor osiguranja FBiH 

-    dokaz o visini ukupnog kapitala sa tehni~kim rezervama prema Bilansu stanja na dan 31. 12. 2005. godine ve}i od 15.000.000 KM izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja FBiH 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena osiguranja sa popustom i
        ostalim beneficijama - visina premije    u~e{}e    40% 

    2)    snaga i kvalitet ponudioca    u~e{}e    30% 

    3)    rok za obradu predmeta i isplatu {tete    u~e{}e    15% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    5)    uspje{nost u izvr{avanju prethodnih
        ugovora za posljednje tri godine    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM + PDV. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 01. 2007. godine 

Topal Osman-pa{e 22A u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}i uz pismeno ovla{tenje firme i dokaz o uplati, na ra~un KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. broj: 129-104-10000519-12 HVB & Central Profit Banka, sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za JN 01/2007 ili direktno na blagajni Preduze}a, Semira Fra{te 22, Sarajevo. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente, navedene u tenderskoj dokumentaciji, a svi dokumenti i sve stranice treba da budu ozna~eni rednim brojevima, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda se podnosi u dva primjerka original i kopija. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nu|enja do zaklju~enja ugovora. 

(1-12-17020-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICE "HIDROELEKTRANE NA NERETVI", JABLANICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10205-235/06 LOT 1 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 

Kontakt osoba: Jusuf Jusi} - rukovodilac komercijalne slu`be HE na Neretvi 

Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4200225150072 

Telefon: 036 758 145 

Fax: 036 758 107 

E-mail: m.cosic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10205-235/06 LOT 1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge zavariva~a za potrebe rekonstrukcije agregata 1 HE Jablanica. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaze ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b , c, d, e, f. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04). Prilo`eni dokazi, izdati od nadle`nih organa u BiH, moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista glavnih isporuka ponu|a~a (realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost) u posljednje 3 godine 

-    atesti zavariva~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Tehni~ka evaluacija ponuda izvr{it }e se u skladu sa sljede}im: 

    T.1.1. Kvalifikacioni kriteriji za dobavlja~a prema ~lanu III.8. ovog Obavje{tenja - eliminatorni kriteriji za daljnji postupak ocjene ponuda. Ocjenjuje se sa DA ili NE. 

    T.1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike usluga prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije - 70 bodova 

    T.2. Dodatne tehni~ke karakteristike usluga za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca - 15 bodova 

T.3. Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike usluga istog ponu|a~a - 5 bodova 

T.4. Postprodajni servis i tehni~ka pomo} - 10 bodova 

Ocjena tehni~ke vrijednosti ponude ra~una se prema formuli: St=T1+T2+T3+T4 

Na ukupnu ocjenu ponude gore navedeni tehni~ki kriteriji imaju u~e{}e 30%, a finansijski elementi ponude (cijena) 70%. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH d.d. Sarajevo- Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi Jablanica, Jaroslava ^ernija 1 - Slu`ba za komercijalne poslove u vremenu od 9,00 do 15,30 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 20,00 KM. U cijenu je ura~unat PDV. 

Od uplate su izuzeti ponu|a~i koji su u prethodnim nadmetanjima otkupili tendersku dokumentaciju, te istu mogu preuzeti bez nov~ane naknade. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: PBS filijala NERA expozitura Jablanica, ra~un broj: 1011510000229804, za JP EP BiH Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205—235/06, LOT 1  valuta KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 50101200097800013 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10205-235/06. LOT 1, valuta EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no do 29. 01. 2007. godine do 9,00 sati. 

Mjesto prijema ponuda je protokol Hidroelektrana na Neretvi Jablanica, Jaroslava ^ernija 1, soba br. 27. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 29. 04. 2007. godine ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda bit }e izvr{eno u Hidroelektranama na Neretvi Jablanica u Jablanici, Jaroslava ^ernija 1, sala za otvaranje ponuda broj 29, dana 29. 01. 2007. godine u 10,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve potrebne informacije u vezi sa ovim javnim nadmetanjem mogu se dobiti u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja je Jusuf Jusi}, telefon: 00387 36 758 145. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja je Muharem Dervi{begovi}, telefon: 00387 36 758 615. 

(1-12-17048-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MUP KANTONA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MUP Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Za pravna pitanja Polimac Samir, za komercijalne elemente: Vla~i} Sabina, [kobalj Semir i Kurti} Ismail 

Adresa: La Benevolencija 16 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200220350006 

Telefon: 033/664-211 lokal 356 za pravna pitanja, 033/442-808 za komercijalne elemente 

Fax: 033/655-917 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 14 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zmaja od Bosne broj 9, soba broj 7 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b kantonalni nivo 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivno pru`anje usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivno pru`anje usluga 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Usluge servisiranja kopir aparata, pisa}ih ma{ina i kalkulatora. 

Prema tehni~kim karakteristikama i uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat MUP-a Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok iz ponude 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1. Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f i g Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Detaljno poja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1. Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - ponovljeno 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Izbor dobavlja~a i dodjela ugovora vr{it }e se kao ekonomski najpovoljnija ponuda uz primjenu podkriterija: 

1. cijena    40% 

2. kvalitet    20% 

3. rok izvr{enja usluga    10% 

4. postojanje vlastitog servisa    10% 

5. uslovi i na~in pla}anja    10% 

6. garantni rok    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude ponudioci mogu podi}i u MUP-u Kantona Sarajevo, Sektor za podr{ku, soba broj 14, Zmaja od Bosne 9. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Od uplate su izuzeti ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodnom postupku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zape~e}enu kovertu sa ponudom i naznakom "Ne otvaraj - ponuda za sukcesivno pru`anje usluga servisiranja kopir aparata, pisa}ih ma{ina i kalkulatora - ponovljeno", dostavljati na adresu Zmaja od Bosne 9, Sektor za podr{ku, soba broj 7. 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 05. 02. 2007. godine do 13,00 sati  na navedenu adresu (li~no ili po{tom). 

Ponuda mora biti zape~a}ena sa nazna~enom adresom ponu|a~a, kako bi se mogla vratiti ukoliko ne stigne u predvi|enom roku. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 02. 2007. godine u 14,00 sati   

Zmaja od Bosne 9, sala Jedinice za saobra}aj. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 129-101-10000885-31, depozitni ra~un Kantona Sarajevo (vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1701001, op}ina 077). 

(1-12-17080-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Doboj 

Kontakt osoba: Pavli} Dragan 

Adresa: Hilandarska 1 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400016460004 

Telefon: 065/587-067 

Faks: 053/242-001 

E-mail: opstina@doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluge nadzora nad izvo|ewem radova na gra|evinskim objektima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Nadzor objekata niskogradwe 

LOT 2  Nadzor objekata hidrogradwe 

LOT 3  Nadzor objekata visokogradwe 

LOT 4  Nadzor ma{inskih instalacija 

LOT 5  Nadzor elektoenergetskih objekata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, za nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od zakqu~ewa ugovora do 31. 12. 2007. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se garancija za izvr{ewe posla 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starije od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (ne starije od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (ne starije od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    uvjerewe o izmirenim obavezama prema fondu PIO (sa datumom izmirewa ne starijim od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

-    uvjerewe poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (sa datumom izmirewa ne starijim od tri mjeseca na dan otvarawa ponuda) 

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, indentifikacionim brojem i uvjerewe o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pjedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca 

-    ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

-    licenca za nadzor i gra|ewe predmetnih objekata izdata od nadle`nog ministarstva 

(sve kopije moraju biti ovjerene) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenim obaveza 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

(sve kopije moraju biti ovjerene) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga 

-    dokazi pru`aoca usluga o broju stalno zaposlenih 

-    refererenc lista 

(sve kopije moraju biti ovjerene) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80 bodova 

    2)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 20 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u zgradi Op{tine Doboj, soba broj 41. do 12. 2. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplatu sredstava za podizawe tenderske dokumentacija mo`e se izvr{iti kod Razvojne banke na ‘iro ra~un broj: 5620050000157390, vrsta prihoda 729124, ostali op{tinski prihodi, bux. org. 0028120. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavqa na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

12. 2. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 2. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Doboj, Hilandarska 1, sala br. 28 

(1-12-17085-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dr`avna agencija za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: Budovi} Radmila 

Adresa: Adema Bu}e 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-423 

Fax: 033/702-480 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izrada projektne dokumentacije - glavnih projekata. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pru`anje projektantskih usluga na izradi glavnih projekata za izgradnju sjedi{ta Agencije sa prate}im servisnim objektima, saobra}ajnim povr{inama, ure|enje partera sa za{titnom ogradom i ulazima na lokalitetu Lukavice. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora oko 400.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Adema Bu}e 102 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude) u iznosu od 1% ukupne vrijednosti ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Povrat bankovne garancije izvr{it }e se u skladu sa ~lanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

-    rok va`enja garancije je najmanje 15 dana od roka ugovornih obaveza 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 dana po ispunjenju obaveza. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. ZJN stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, porezni, PDV broj ili identifikacioni broj   

-    izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija (ne starija od 30 dana), za ponu|a~a ili vi{e ponu|a~a iz konzorcija 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz o solventnosti transakcijskog ra~una (mati~nog) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o ispunjenju ~lana 26. ZJN.. ta~ka 3. stav a, b, c, d, e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    tehni~ka sposobnost ponu|a~a    u~e{}e 45% 

    2)    cijena    u~e{}e 40% 

    3)    rok izrade    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, dostaviti relevantne dokaze 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 01. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine u 12,00 sati 

Adema Bu}e 102. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un: Razvojna banka AD Banja Luka - Filijala Lukavica broj: 5620120000084588 sa naznakom Dr`avna agencija za istrage i za{titu. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Glavni projekat mora biti ura|en od strane projektanta na na~in da investitoru osigura mogu}nost dobijanja odobrenja za gra|enje u Republici Srpskoj. 

Ponude se dostavljaju u odvojenim kovertama za finansijski i tehni~ki dio i sve zajedno u tre}oj zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za izradu glavnog projekta za trajni smje{taj Agencije - ne otvarati". 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u. 

(1-12-17087-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" ZENICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica 

Kontakt osoba: Opanovi} Lejla 

Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218080080000, 218080080000 

Telefon: 032/402-245 

Fax: 032/242-596 

E-mail: ze.plan@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jpzenica.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Projektovanje vanjskih vodovoda i kanalizacije za
        2007 godinu 

LOT 2    Projektovanje objekata niskogradnje za 2007.
        godinu 

LOT 3    Projektovanje objekata visokogradnje za 2007.
        godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema koli~inama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op}ine Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od momenta zaklju~enja i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~l. 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama 

Kao dokaz tome, ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje (potvrda PIO/MIO i zavoda za zdravstveno osiguranje ) 

-    original ili ovjerenu fotokopiju uvjerenja kantonalne poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Gore navedeni dokumetni ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski, identifikacioni i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima koje nije starije od 3 mjeseca 

-    ovjerenu fotokopiju uvjerenja da je ponu|a~ registrovan kao obveznik PDV-a, ne starija od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    cijena u KM, ispisana na originalnom tenderskom obrascu sa ura~unatim PDV-om 

-    izjava ovla{tenog lica o nepromjenjivosti cijena, za vrijeme trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista 

-    spisak zaposlenih kadrova u stalnom radnom odnosu, izdato od PIO/MIO BiH, ne stariji od 3 mjeseca 

-    rok izvr{enja 

-    ugovor o djelu (original ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerenja o polo`enim stru~nim ispitima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena    u~e{}e 60% 

    2) kadrovska osposobljenost    15% 

    3) rok izvr{enja    15% 

    4) referenc lista    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 08. 01. 2007. godine do 05. 02. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za svaki lot. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05. 02. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1  07. 02. 2006. godine u 15,30 sati 

LOT 2  07. 02. 2006. godine u 16,30 sati 

LOT 3  07. 02. 2006. godine u 17,30 sati 

Zenica, M. Tarabara 15, II sprat, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i u zgradi preduze}a u kancelariji broj 202, II kat, kod Dedi} Aide. 

Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica, otvoren kod IK banke Zenica broj 1340100000139121. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Vr{enje usluga za 2007. godinu, sa oznakom lota - Ne otvaraj". 

Ukoliko se ponu|a~ odlu~i za u~e{}e na dva ili vi{e lotova dokumentaciju mora dostaviti u velikoj koverti sa naznakom svih lotova, u kojoj treba da dostavi op{ti dio ponude koji }e va`iti za sve lotove, a finansijski dio ponude za svaki pojedini lot, u manjim zape~a}enim kovertama sa naznakom lota na koji se ta ponuda odnosi. 

Svaka ponuda koju ugovorni organ primi nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda propisanog u obavje{tenju, uklju~uju}i i ponude prispjele po{tom, bi}e vra}ena ponu|a~u kao neblagovremene i neotvorene. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a koji svoje ovla{tenje dokazuju u pismenom obliku. 

(1-12-17096-06) 


12 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O.
BOSANSKA KRUPA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: [PD "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa 

Kontakt osoba: Mehmedovi} Rasim, dipl. ing. {um. 

Adresa: Radni~ka bb 

Po{tanski broj: 77240 

Grad: Bosanska Krupa 

Identifikacioni broj: 4263074140004 

Telefon: 037-473-670 

Fax: 037-473-671 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan javnih nabavki za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Izvr{enje radova sje~e - izvoza - iznosa: 

1.1. Podru`nica "[UMARIJA" Biha}: 

G.J. "Osje~enica-Drvar" 

- odjel 37 

G.J. "Plje{evica" (slu~ajni u`ici) 

- odjel 58 i 59 


1.2. Podru`nica "[UMARIJA" Sanski Most: 

G.J. "Grme~-Palanka" 

- odjel 49/2 

- odjel 127 

G.J. "Grme~-Mija~ica" 

- odjel 40 


1.3. Podru`nica "[UMARIJA" Bosanski Petrovac: 

G.J. "Grme~-Krnjeu{a" 

- odjel (sliv): 86, 87, 88, 89, 92/1, 92/2 i 93 - ponovni oglas 

- odjel 48 "a" 

- odjel 50 

G.J. "Grme~-Bos. Petrovac" 

- odjel (sliv): 52, 53, 70, 74 i 101/1 - ponovni oglas 

- odjel: 110 - ponovni oglas 

- odjel: 111 - ponovni oglas 

- odjel 100 

- odjel 135 (slu~ajni u`ici) 

- odjel 170 (slu~ajni u`ici) 


1.4. Podru`nica "[UMARIJA" Cazin: 

G.J. "Glinica" 

- odjel 72 


1.5. Pogon gospodarenja za op}inu Bos. Krupa: 

G.J. "Risovac-Krupa" 

- odjel 4, zona I i II 

LOT 2 Usluge prijevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe [PD-a 

LOT 3 Nabavka sjemena bukve (ponovni oglas) 

LOT 4 Prijevoz kamenog materijala za odr`avanje {umskih puteva u 2007. godini (ponovni oglas) 

LOT 5 Remont bo{ pumpi (ponovni oglas) 

LOT 6 Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila (ponovni oglas) 

LOT 7 Odr`avanje poslovnih zgrada, centralnog grijanja i vodoinstalacija (ponovni oglas) 

LOT 8 Nabavka jakni (ljeto-zima) (ponovni oglas) 

LOT 9 Izgradnja radni~kog doma "Lani{te" Podru`nica "[umarija" Klju~ 

LOT 10 Izgradnja monta`nog objekta upravne zgrade Podru`nice "Rasadnik" Cazin 

LOT 11 Vulkanizerske usluge za potrebe [PD-a na podru~ju op}ina Klju~, Cazin i Bos. Krupa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA (~lan 17. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za robe i usluge godinu dana, a za radove prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku mo`e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji obezbijede pismene dokaze da nemaju smetnje za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona to~ka a, b, c, e, f, a {to dokazuju izvodom iz sudskog registra i uvjerenjem porezne uprave, zavoda PIO i zdravstvenog osiguranja. Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca. 

Za izvr{enje radova sje~e-izvoda-iznosa izvo|a~i su du`ni dostaviti rje{enje Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva o ispunjavanju uvjeta za izvo|enje radova u {umarstvu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

2.    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

3.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

4.    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima, a za prijevoznike licenca za javni prijevoz stvari. Navedena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prema kriterijima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, usluga ili radova [PD-a koji su sastavni dio tenderske dokumentacije: 

- cijena        60% 

- kvalitet    20% 

- uslovi i na~in pla}anja    10% 

- garantni rok    5% 

- dosada{nja saradnja    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 01. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 40,00 KM po lotu i upla}uje se na trans. ra~une br. 1610350014130032 kod Raiffeisen bank d.d. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

31. 01. 2007. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

31. 01. 2007. godine sa po~etkom u 10,30 sati u Direkciji [PD-a Bosanska Krupa. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Propisno zatvorene, kovertirane ponude sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku putem otvorenog postupka - za LOT_____ - Ne otvarati", treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu [PD "Unsko-sanske {ume" d.o.o. Bosanska Krupa, Radni~ka bb. 

Ponude pristigle nakon navedenog roka i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ zadr`ava sva prava predvi|ena ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-12-17098-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA NEUM 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ 02-02-1333/06 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Neum 

Kontakt osoba: Ivanka ^uljak 

Adresa: Kralja Tomislava 1 

Po{tanski broj: 88390 

Grad: Neum 

Identifikacijski broj: 4227086860022 

Telefon: 036/880 214 ili 880 185 

Fax: 036/880 185 ili 880 073 

E-mail: Nacelnik@neum.ba 

Internet adresa: www.neum.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o izvo|enju radova na izgradnji srednjenaponskog priklju~nog voda i izvoda niskonaponske mre`e u Neumu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradnja srednjenaponskog priklju~nog voda 10/20) Kv "Tiha Luka 3" Neum (gra|evinski i alektromonta`ni radovi) 

Izgradnja izvoda niskonaponske mre`e napajanja iz MBTS "Tiha Luka 4" - izvod prema Papi}a Vali 

Izgradnja izvoda niskonaponske mre`e napajanja iz MBTS "Tiha Luka 4" Neum (izvod za objekte uz ulicu Mimoza) 

Izgradnja izvoda niskonaponske mre`e napajanja iz MBTS "Centar 2"  Neum (izvod premaa zgradi {kole) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan predmet 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava po prihva}enoj ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Bankovno jamstvo za ponudu u iznosu od 2% od ukupnog iznosa iz ponude, ali ne manje od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Bankovno jamstvo s periodom valjanosti opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

5% ukupne vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija za dobro izvr{enje posla - ugovora u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa periodom valjanosti: ugovorni rok za izvr{enje radova + garantni rok + 30 dana 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

1.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponude, a kojim se dokazuje da ponuditelj nije u postupku ste~aja ili likvidacije, da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriteljima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka, sukladno relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran (~lanak 23. stavak 1. to~ka a ZJN) 

2.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo nadle`no sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponude, a kojim se dokazuje, da ponuditelj nije u predmetu postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana s povjeriteljima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, sukladno relevantnim zakonima i propisima BiH ili u zemlji u kojoj je registriran (~lanak 23. stavak 1. to~ka b ZJN) 

3.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo nadle`no sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3  mjeseca, a kojim se dokazuje da ponuditelj kao i odgovorna osoba ponuditelja, nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od mjerodavnog suda u razdoblju od 5 godina koje je prethodilo datumu podno{enja ponude (~lanak 23. stavak 1. to~ka d ZJN) 

4.    izvod iz sudskog registra ili drugi odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo, ne starije od 3 mjeseca da odgovorna osoba ponuditelja nije osu|ena u sudskog postupku za kr{enje zakona, u smislu njegova poslovnog pona{anja, u razdoblju od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (~lanak 23. stavak 1. to~ka c. ZJN) 

5.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda, a koje je izdalo nadle`no tijelo da ponuditelj ispunio obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalno osiguranje, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran  (~lanak 23. stavak 1. to~ka e ZJN) 

6.    uvjerenje koje nije starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda, a koje je izdalo nadle`no tijelo da je ponuditelj ispunio obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran (~lanak 23. stavak 1. to~ka f ZJN). 

Napomena: ako je ponuditelj prijavljen u sustavu PDV obvezan je dostaviti i potvrdu (uvjerenje) Uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih a neizmirenih poreza. Ova javna isprava ne mo`e biti starija od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana izdavanja do dana podno{enja ponuda. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra radi dokaza o registraciji za obavljanje predmetnih radova, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

2.    ovjerena kopija poreznog i identifikacijskog broja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

1.    referenc lista istih ili sli~nih poslova u posljednje tri godine (navesti poslove, iznose izvr{enih poslova, naziv naru~itelja s kontakt telefonom) 

2.    spisak tehni~ke opreme koju ponuditelj ima na raspolaganju za izvo|enje radova koji su predmet ove nabave 

3.    spisak osoblja koje ponuditelj ima na raspolaganju za izvo|enje radova koji su predmet ove nabave kao i njihove obrazovne i profesionalne kvalifikacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena radova    u~e{}e    55% 

    2) uvjeti pla}anje    u~e{}e    15% 

    3) tehni~ka i profesionalna opremljenost    u~e{}e    15% 

    4) reference    u~e{}e    10% 

    5) dosada{nja suradnja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

U skladu s ~lankom 20. UPZ. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju ove obavijesti. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od tri slu`bena jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

05 .02. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

05. 02. 2007. godine u 12,30 sati 

Neum, dvorana Op}ine Neum 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pored dokaza iz ove obavijesti ponuditelji su du`ni dostaviti: 

1.    uvjerenje o broju uposlenih djelatnika od MIO/PIO (ne starije od 3 mjeseca) 

2.    izjavu o prihva}anju opcije ponude 

3.    izjavu o nepromjenjivosti cijena 

4.    izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

4.    uredno popunjene i ovjerene obrasce iz tenderske dokumenta- cije 

Ostale informacije: 

Pravo sudjelovanja imaju svi ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se objavljuje ova javna nabava. 

Pri preuzimanju tenderske dokumentacije ponuditelji mogu pregledati lokalitet gdje }e se izvr{avati predmet ugovora. 

Ponude ponuditelja koje ne sadr`avaju tra`ene informacije iz ove obavijesti i tenderske dokumentacije, ne}e se razmatrati niti vrednovati. 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na kojoj treba nazna~iti: 

"Ponuda po otvorenom postupku tender broj: 02-02-1333/06 Izgradnja srednjenaponskog priklju~nog voda i NNM u Neumu - otvara povjerenstvo". 

Na javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja, uz predo~enje punomo}i. 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

Ugovorno tijelo mo`e otkazati postupak dodjele ugovora sukladno ~lanku 12. stavak 1. to~ka b) i c) ZJN BiH. 

(1-13-16860-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Biha}  

Kontakt osoba: Sejfi} Hasib 

Adresa: Petog korpusa 10 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263067790001 

Telefon: 037/770-107 

Fax: 037/770-107 

E-mail: zavzdros@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora 01-37-2615/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sanacija poslovnih prostorija Poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Velika Kladu{a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Velika Kladu{a, Trg Ahmeta Mr`ljaka bb, Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda uli uvjerenje od nadle`nog suda da se protiv odgovornog lica ponu|a~a ne vodi sudski spor (ne starije od 3 mjeseca) 

-    potvrda ili uvjerenje nadle`nih organa da nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza i doprinosa penzionog i zdravstvenog osiguranja (ne starije od 3 mjeseca) 

-    potvrda ili uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ovjerena od strane odgovorne osobe sa pe~atom firme  

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o registraciji poreskog obveznika ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Obezbijediti dokaz iz ~lana 25. ZJN-dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Obezbijediti dokaz iz ~lana 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

- cijena        50% 

- referenc lista    20% 

- garancijski period    20% 

- rok zavr{etka radova    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00 d 15,0 sati, u prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Biha}, uz dokaz o uplati nov~ane naknade od 150,00 KM. Uplatu izvr{iti na ra~un broj: 1020220000018733, sa naznakom "za otkup tenderske dokumentacije" 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 30. 01. 2007. godine do 15,00 sati. Sve neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje i bit }e vra}ene neotvorene ponu|a~u.  

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Vremenski period va`nosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvoriti na adresi iz ta~ke I.1., 02. 02. 2007. godine u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Ponu|a~ uz navedene uslove za u~e{}e (Odjeljak III...) iz ovog obavje{tenja treba da u svojoj ponudi dostavi i: 

- cijene za svaku stavku predra~una i ukupnu cijenu u KM sa ura~unatim PDV, te ostale informacije tra`ene u tenderskoj dokumentaciji (referenc lista, garantni rok, rok zavr{etka radova). 

Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i slo`ena. Ponude se dostavljaju li~no ili po{tom, na koverti navesti punu adresu ponu|a~a i kontakt telefon, sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK-RADO- VI-NE OTVARAJ", na adresu pod ta~kom 1.1. 

(1-13-16877-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA KOSTAJNICA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Kostajnica 

Kontakt osoba: @eqko Palija 

Adresa: Svetosavska 11 

Po{tanski broj: 79224 

Grad: Kostajnica 

Identifikacioni broj: 4400773160000 

Telefon: 052/663-193 i 052/663-113 

Faks: 052/663-553 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - Prijemna kancelarija 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvo|ewe radova za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupqawe ponuda jedini~nih cijena za izvo|ewe radova na odr`avawu lokalne putne mre`e i gradskih ulica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op{tine Kostajnica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da nema smetwi za wegovo sudjelovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{ewe o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerewe o pla}enim porezima i doprinosima 

-    bruto jedini~ne cijene pozicija radova sadra`nih u tenderu 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista izvedenih istih ili sli~nih poslova 

-    spisak stalno zaposlenih radnika sa kvalifikacijom - zanimawem koji }e raditi direktno na poslovima iz ponude 

-    licenca za izvo|ewe radova 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) najpovoqnija cijena i na~in pla}awa    70% 

2) dinamika i rok izvr{ewa radova    10% 

3) kadrovska i tehni~ka opremqenost    10% 

4) referenca    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u zgradi Op{tine - prijemna kancelarija za vrijeme raspisanog oglasa. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave obavje{tewa 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O datumu i mjestu otvarawa ponuda bi}e obavije{teni pismenim putem. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 7,00 do 15,00 ~asova. 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova. 

(1-13-16933-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Informacije na telefon 033/663-863 lokal 216 kontakt osoba Svjetlana Martinovi} 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/663-863 lok 216, 033/220-663 

Fax: 033/220-663 

E-mail: szpotfbih@epn.ba 

Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeploslove.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Izvo|enje radova i pru`anje usluga u bud`etskoj 2007. godini, po lotovima. 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvo|enje radova i pru`anje usluga u bud`etskoj 2007. godini, po lotovima: 

LOT 1    Gra|evinsko-zanatsko odr`avanje objekata u
        Sarajevu 

LOT 2    Gra|evinsko-zanatsko odr`avanje objekata u
        Mostaru 

LOT 3    Limarsko bravarski radovi na odr`avanju objekata u
        Sarajevu 

LOT 4    Limarsko-bravarski radovi na odr`avanju objekata u
        Mostaru 

LOT 5    Odr`avanje instalacija vodovoda, kanalizacije i
        hidrantske mre`e u Sarajevu 

LOT 6    Odr`avanja instalacija vodovoda, kanalizacije i
        hidrantske mre`e u Mostaru 

LOT 7     Teku}e odr`avanje instalacija centralnog grijanja u
        Sarajevu 

LOT 8    Teku}e odr`avanje toplovodne kotlovnice i
        odr`avanje instalacija u objektu Vlade FBiH u
        Mostaru 

LOT 9    Redovno odr`avanja i servisiranje sa atestiranjem
        plamenika i gasnih rampi na toplovodnim kotlovima
        - objekti u Sarajevu 

LOT 10    Redovno odr`avanje i servisiranje sa atestiranjem
        plamenika na toplovodnim kotlovima - objekti u
        Mostaru 

LOT 11    Redovno odr`avanje i servisiranje sa atestiranjem
        automatike u toplovodnim kotlovnicama - objekti  u
        Sarajevu 

LOT 12    Redovno odr`avanje i servisiranje sa atestiranjem
        rashladne ma{ine sa pumpama, klima komore i
        krovnih ventilatora - objekti u Sarajevu 

LOT 13    Redovno odr`avanje i servisiranje sa atestiranjem
        rashladne ma{ine, klima komore ventilkonvektora i
        krovnih ventilatora - objekti u Mostaru 

LOT 14    Redovno odr`avanje i servisiranje gasnih kombi
        bojlera i gasnih pe}i 

LOT 15    Redovno odr`avanje i servisiranje sa atestiranjem
        "Split sistema" 

LOT 16    Redovno odr`avanje sa ~i{}enjem kotlova, dimnja~a,
        dimnjaka, limenih kanala kuhinja, filtera za masno}u
        i krovnih ventilatora i konzerviranje izvan grejne
        sezone kotlova - objekti u Sarajevu 

LOT 17    Redovno odr`avanje, ~i{}enje kotlova, dimnja~a,
        dimnjaka i konzerviranje izvan grejne sezone
        kotlova - objekti u Mosaru 

LOT 18    Zamjena gorionika 

LOT 19    Odr`avanje teretnog lifta u Sarajevu 

LOT 20    Odr`avanje liftova u Sarajevu 

LOT 21    Odr`avanje liftova u Mostaru 

LOT 22    Odr`avanje telefonskih centrala marke "Ericsson" -
        u Sarajevu 

LOT 23    Odr`avanje telefonskih centrala marke "Bosch" - u
        Sarajevu 

LOT 24    Odr`avanje telefonskih centrala marke "Panasonic" -
        u Sarajevu 

LOT 25    Odr`avanje telefonske centrale u Mostaru 

LOT 26    Nabavka i instaliranje sistema detekcije plina u
        Sarajevu 

LOT 27    Periodi~ni pregled i servis sistema detekcije plina u
        Sarajevu 

LOT 28    Periodi~ni pregled i servis sistema vatrodojavnih
        sistema u Sarajevu 

LOT 29    Periodi~ni pregled i servis sistema vatrodojavnog
        sistema u Mostaru 

LOT 30    Servisiranje elektroagregata za rezervno napajanje
        elektri~nom energijom u Mostaru 

LOT 31    Servisiranje elektroagregata za rezervno napajanje
        elektri~nom energijom u Sarajevu 

LOT 32    Servisiranje i popravak opreme za ve{eraj 

LOT 33    Servisiranje i popravak ma{ina za pranje, ispiranje i
        ~i{}enje podnih obloga 

LOT 34    Servisiranje i popravak aparata i mlinova za kafu 

LOT 35    Servisiranje i popravak ugostiteljske opreme 

LOT 36    Servisiranje i popravak rashladne opreme 

LOT 37    Servisiranje i popravak fotokopir aparata, digitalnih
        kopir/printer aparata, {tampa~a, fax aparata 

LOT 38    Servisiranje i popravak grafi~ke opreme za
        {tampariju 

LOT 39    Servisiranje ra~unarske opreme 

LOT 40    Odr`avanje i servisiranje sistemskog i aplikativnog
        softvera 

LOT 41    Servisiranje i popravak motornih vozila marke Audi 

LOT 42    Servisiranje i popravak motornih vozila marke
        Volkswagen 

LOT 43    Servisiranje i popravak motornih vozila marke
        [koda 

LOT 44    Servisiranje i popravak motornih vozila marke Opel 

LOT 45    Usluge registracije, tehni~kih i preventivnih pregleda 

LOT 46    Pranje automobila 

LOT 47    Servisiranje i popravak metal detektorskih vrata 

LOT 48    Periodi~no odr`avanje opreme protupo`arne za{tite 

LOT 49    Pru`anje usluga preventivne sanitarno ekolo{ke
        za{tite 

LOT 50    Nabavka i ugradnja "Split sistema" - "Dom odmora"
        Trpanj, R. Hrvatska 

LOT 51    Nabavka i ugradnja "Split sistema" - objekti u
        Sarajevu 

LOT 52    Nabavka i instaliranje opreme i softvera za IP
        telefoniju - objekti u Sarajevu i Mostaru 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvo|enje radova i pru`anje usluga u bud`etskoj 2007. godini, po lotovima. 

Detaljan opis vrste i obim radova i usluga sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacijie. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 700.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO adresa krajnjeg korisnika 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. Ponude se mogu dostavljati za sve lotove, parcijalno za svaki lot, ovisno o tome za koliko lotova ponu|a~ ima interes. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 mjeseci 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d) e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05, 92/05, 8/06 i 24/06) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i fax-a 

-    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca - uvjerenje izato od strane zavoda. 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

Naprijed navedenu dokumentaciju shodno odredbama ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ponu|a~i su du`ni dostaviti za sve lotove: 

-    potvrdu o broju zaposlenih zajedno sa poslovnicama u BiH, cijeni se samo izvod iz PIO/MIO, za sve lotove 

-    cijenu bez poreza sa ura~unatim popustima, za sve lotove, osim za LOT 50 

-    cijena sa ura~unatim popustom, carinom, pripadaju}im porezima i drugim tro{kovima za LOT 50 

-    rok izvo|enja radova, za sve lotove 

-    izjavu o roku odziva u slu~aju kvara, za sve lotove 

-    uslove pla}anja, za sve lotove 

-    dokaz o ovla{tenom servisu samo za lotove 41, 42, 43, 44 

-    izjavu o garantnom periodu za izvedene radove, za sve lotove 

-    izjava o garantnom periodu za ugra|ene dijelove, materijale i opremu, za sve lotove, osim za lotove 45, 46 i 49 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena, rok isporuka, rok pla}anja i kvaliteta tokom ugovornog perioda, za sve lotove 

-    certifikat od ovla{tenog proizvo|a~a opreme za lotove 18 i 26 

-    ovla{tenje i certifikati proizvo|a~a opreme za servisiranje sa atestiranjem za lotove: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28 i 29 

-    certifikate, ovla{tenja i potvrda obu~enosti za ugradnju, servisiranje i popravak opreme za LOT-ove 18 i 47 

-    certifikat, potvrda o obu~enosti za odr`avanje i servisiranje za lotove 37, 40 i 48 

-    prospekti, katalozi, tvorni~ki atesti sa karakteristikama ponu|ene opreme za lotove 18, 26 i 52 

-    ovla{tenje nadle`nog organa za izvo|enje radova i ugradnju opreme za LOT 18 

-    odobrenje Federalnog ministarstva zdravlja za obavljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/05) i Pravilnikom o uslovima u pogledu stru~ne spreme zaposlenih, tehni~ke opremljenosti, prostorija i drugih uslova koje moraju zadovoljiti zdravstvene ustanove, gospodarska dru{tva odnosno fizi~ke osobe - obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 60/06) za LOT 49 

-    izjavu o opciji ponude, za sve lotove 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude i moraju biti dostavljeni originali ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom za blagovremeno i kontinuirano izvo|enje radova/pru`anje usluga za ugovorne organe, za sve lotove 

-    izjavu o kvalifikacionoj strukturi uposlenog tehni~kog osoblja, za sve lotove. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca, za sve lotove. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu o referencama - listu izvr{enih radova/pru`enih usluga s vrijednostima u posljednje tri godine, za sve lotove. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija, za sve lotove: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    75% 

    2)    rok izvo|enja radova    u~e{}e    10% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    5% 

    4)    garancija za izvedene radove    u~e{}e    5% 

    5)    garancija za ugra|ene dijelove,
        materijale i opremu    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 01. 2007. godine do 16,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi po jednoj grupi 25,00 KM. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj: 1540011100661492 kod UPI Banke d.d. Sarajevo 

Svrha uplate: Uplata tenderske dokumentacije (navesti lot) 

Primalac: Bud`et Federacije-Federalno ministarstvo finansija 

Vrsta prihoda:722631 

Bud`etska organizacija: 1202001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 01. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalno 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

01. 02. 2007. godine u 9,00 sati LOT 1 do 6 

02. 02. 2007. godine u 9,00 sati LOT 7 do 18 

05. 02. 2007. godine u 9,00 sati LOT 19 do 31 

06. 02. 2007. godine u 9,00 sati LOT 32 do 40 

07. 02. 2007. godine u 9,00 sati LOT 41 do 52 

Sarajevo, Danijela Ozme 7. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Provodi se otvoreni postupak zajedni~kih javnih nabavki vi{e ugovornih organa: Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda za zastupanje i saradnju pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

S obzirom da se provodi postupak zajedni~kih javnih nabavki vi{e ugovornih organa koji su u tenderskoj dokumentaciji, odnosno u specifikacijama jasno nazna~eni, ponu|a~i su du`ni ponuditi jednoobrazne cijene za izvo|enje radova i pru`anje usluga u svim specifikacijama lotova, za koje podnose ponudu. 

Ponu|a~i mogu dostavljati ponude za sve lotove, odnosno parcijalno za svaki lot ponaosob, ovisno od interesa, uz obavezu ponu|a~a da ispuni sve specifikacije jednog lota, za koji dostavlja ponudu. 

Ukoliko ponu|a~ dostavlja ponude za vi{e lotova, du`an je odvojeno dostaviti ponude. 

Ponude zape~a}ene i ispravno adresirane dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na protokol Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH, Musala 9, 71000 Sarajevo, do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju, uz obaveznu naznaku NE OTVARAJ- "Ponuda za izvo|enje radova i pru`anje usluga u bud`etskoj 2007. godini"  i naznakom lota za koji se dostavlja ponuda. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelomi~no ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu, u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-13-16954-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA JABLANICA
JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Jablanica 

Kontakt osoba: Kova~evi} Safet 

Adresa: Pere Bili}a 25 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4227265360008 

Telefon: + 387 36 751 300 

Fax: + 387 36 753 215 

E-mail: jabl.o@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jablanica.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvo|enje radova na sanaciji regionalnog puta R-419 - I faza 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ops dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Jablanica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema zaklju~enom ugovoru 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovorene cijene - ovjerena izjava izvo|a~a radova da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu od 10% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti (rok realizacije ugovora + 30 dana) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

5% od ugovorene cijene, za dobro izvr{enje posla - ovjerena izjava izvo|a~a radova da }e osigurati garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u iznosu 5% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti (garantni rok + 30 dana)  

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. ZJN {to dokazuju ovjerenom kopijom: 

-    za a), b), c) i d) izvodom iz nadle`nog sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta (ne starije od 3 mjeseca) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO (ne starije od 3 mjeseca) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca)  

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona i faksa 

2.    porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija - ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda osnovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na ovo nadmetanje ra~un firme ponu|a~a nije bio u blokadi (original ili ovjerena kopija potvrde o solventnosti); potvrda ne starija od 30 dana 

2.    izvje{taj o finansijskom poslovanju firme za 2005. godinu i 9 mjeseci 2006. godine (original ili ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha ne starija od 30 dana) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama stav 3. ta~ke a), b), c), d) e) i f) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija u tenderskoj dokumentaciji za stavke: 

    - cijena radova     75% 

    - tehni~ka opremljenost    10% 

    - referensa    10% 

    - rok za realizaciju    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na {alter sali Op}ine Jablanica ({alter broj 1) na adresi kao pod I.1. svakim danom od 7,30 do 16,00 sati odmah nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Su`benom glasniku BiH", od 29. 12. 2006. godine do 25. 01. 2007. godine uz prilog pismenog zahtjeva i uplatnice na iznos od 50,00 KM na ra~un 1011510000002921, Op}ina Jablanica. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 01. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 01. 2006. godine u Jablanici - sala za sjednice - SP 32, u 9,00 sati  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom za otvoreni postupak - NE OTVARAJ, unutar koje su dvije odvojene zatvorene koverte sa oznakama: 

1. Dokumentacija za kvalifikaciju - op}i dio (koverta 1) 

2. Finansijska dokumentacija - ekonomski dio (koverta 2) 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no, na protokol Op}ine Jablanica - Pere Bili}a 25, 88420 Jablanica. Sve stranice treba da budu numerisane i uvezane. Op}ina Jablanica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku ugovaranja i mo`e da poni{ti postupak u bilo koje vrijeme u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Jablanica 

Kontakt osoba: Begi} Velida 

Adresa: Pere Bili}a 25 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4227265360008 

Telefon: 036 751 300 

Fax: 036 753 215 

E-mail: jabl.o@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jablanica.ba 

(1-13-16968-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac 

Kontakt osoba: Jefti} Miladin 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost 400632340004 

Telefon: 057/405-327, 405-302 

Fax: 057/405-342 

E-mail: uprava@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema proizvodno-finansijskom planu za 2007. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Radovi na sje~i i izradi i privla~enju {umskih drvnih sortimenata. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema sadr`aju u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je {umskog gazdinstva "Botin" Nevesinje 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 1. 1. 2007. godine, a zavr{ava 30. 6. 2007. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 

1)    potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 

2)    potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 

3)    potvrdu da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina 

4)    potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu, od pet godina 

5)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

6)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca (kod registarskog suda) 

3)    dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriterijumi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

    1)    najni`a cijena    u~e{}e 65% 

    2)    kvalifikaciona struk. stalno zaposlenih
        radnika    u~e{}e 15% 

    3)    tehni~ka opremljenost    u~e{}e 10% 

    4)    dinamika i rok zavr{etka radova
        ili usluga    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti tokom otvorenog postupka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM + PDV. 

Dostaviti dokaz o uplati kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope Filijala Sokolac, na ‘iro ra~un broj: 562-001-00000330-38. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 01. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 1. 2007. godine u 11,00 ~asova 

U prostorijama Direkcije u Sokocu 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ukoliko ponu|a~ iz opravdanih razloga ne dostavi uz ponudu neki od dokumenata koji su tra`eni u dijelu III.5. i III.6. ovog obavje{tenja, naru~ilac ostavlja mogu}nost da se dokument dostavi naknadno u roku od 7 dana. 

Ponu|a~ }e ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ". 

Ponude koje su dostavljene nakon isteka roka odre|enog za podno{enje ne smiju se otvarati niti razmatrati i vrati}e se ponu|a~u. 

(1-13-16976-06) 


13 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.
SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac 

Kontakt osoba: Jefti} Miladin 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski PDV broj: 400632340004 

Telefon: 057/405-327, 405-302 

Fax: 057/405-342 

E-mail: uprava@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Izvo|enje radova na iskori{}avanju {uma prema proizvodno-finansijskom planu za 2007. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Radovi na sje~i i izradi i privla~enju {umskih drvnih sortimenata 

Zimsko odr`avanje {umskih kamionskih puteva 

Izgradnja sekundarnih {umskih puteva - vlaka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema sadr`aju u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je {umskog gazdinstva "Panos" Vi{egrad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 1. 1. 2007. godine, a zavr{ava 30. 6. 2007. godine. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ponu|ene vrijednosti radova koji se ustupaju na izvo|enju. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Visina kaucije koja ne mo`e biti manja od 10% vrijednosti izvedenih radova po ispostavljenom ra~unu (ili privremenoj situaciji) izvo|a~a. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora uz ponudu da dostavi sljede}e potvrde: 

1)    potvrdu da nije pod ste~ajem ili likvidacijom (od registarskog suda) 

2)    potvrdu da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (od registarskog suda) 

3)    potvrdu da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina 

4)    potvrdu da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu, od pet godina 

5)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje 

6)    potvrdu da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Dostaviti original potvrde ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (iz poreske uprave) 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca (kod registarskog suda) 

3)    dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatnu vrijednost) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA