LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina X/II
Ponedjeljak, 18. 12. 2006. godine
 

Broj/Broj
100 

Godina X/II
Ponedjeqak, 18. 12. 2006. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest  o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", od 1. 10. 2006. godine, je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT ZAGREBA^KA BANKA dd SARAJEVO    338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Primanje  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel./fax:  554-110 i 554-111, e-mail:  oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Rukopisi (ovjereni i potpisani) dostavljani faksom i e-mailom s dokazom o uplati, primljeni do utorka, bit }e objavljeni u ponedjeljak, a ostali u idu}em broju.  

Grafi~ka oprema i korektorsko ure|enje tekstova u nadle`nosti JP NIO "Slu`beni list BiH".
    Rukopisi se ne vra}aju.
 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine (~etvrtak) OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: Sekretar Zajedni~ke slu`be Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Aljo{a ^ampara - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - direktor Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA dd Semizovac - Za {tampariju Semir Prguda - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DOM ZDRAVLJA NOVI GRAD
NOVI GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZU Dom zdravlja Novi Grad 

Kontakt osoba: Radmanovi} dr. Marinko 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 3 

Po{tanski broj: 79220 

Grad: Novi Grad 

Identifikacioni broj: 4400760770003 

Telefon: 052/752-231 

Fax: 052/752-231 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-1589/06 (broj protokola ovog dokumenta) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lijekova i sanitetskog materijala u 2007. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Iskazano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kalendarska 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan pribaviti dokaze koji se odnose na ~lan 23. ZJN. Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Prilo`iti ovjerenu kopiju upisa u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prilo`iti osnovne podatke prema ~lanu 26. stav 1. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    -     cijena    70% ili 70 bodova 

    -     na~in pla}anja    15% ili 15 bodova 

    -     dosada{nja saradnja    15% ili 15 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijedti u sjedi{tu ugovornog organa svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 ~asova, a mo`e se dobiti i po{tom na zahtjev ponu|a~a. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM i upla}uje se na ra~un ugovornog organa broj 5620070000321804 otvorenog kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope - Ekspozitura Novi Grad. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na slu`benim jezicima BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za slanje ponuda je 30 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Ponu|a~ je du`an obezbijediti minimalni vremenski period va`nosti ponude u trajanju od 30 dana. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u roku od pet dana nakon isteka roka iz ta~ke IV.6. ovog obavje{tenja. 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u poslovnim prostorijama ugovornog organa.  

Ponu|a~i }e biti obavije{teni telefonom ili faksom o datumu i vremenu otvaranja ponuda. 

(1-11-16233-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
"ELEKTROKRAJINA" A.D. BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11-11/06 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka 

Kontakt osoba: Lihovi} Gordana 

Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacijski broj: 400855640000 

Telefon: 051/215-888 

Faks: 051/215-580 

E-mail: sistems@inecco.net 

Internet adresa: www.elektrokrajina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1., kancelarija broj 28 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., kancelarija broj 16 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 11-11/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i odr`avawe Call centra Elektrokrajine a.d. Bawa Luka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Osigurawe ponude mora biti u obliku bankarske garancije i to 2% vrijednosti ponude, a najmawe 2.000,00 KM. Odnosi se samo na LOT 1. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne primjewuje se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne primjewuje se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da pravno lice nema ograni~ewa po ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama i ~l. 13. Zakona o javnim preduze}ima. 

Potrebni dokazi navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjava poslovne banke o pristupu likvidnim sredstvima u iznosu od najmawe 100.000,00 KM 

2.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    da dostavi referencu za isporuku i instalaciju Call centra u protekle tri godine (2004, 2005, 2006) 

2.    kvalifikaciona struktura zaposlenih ponu|a~a ovjerena od strane PIO 

3.    zbog slo`enosti tra`enog sisema, a na osnovu ~lana 26. stav 3. ta~ka f. ZJN BiH, ugovorni organ }e zahtijevati od ponu|a~a da doka`e osposobqenost dobijawa podataka iz postoje}eg Poslovnog informacionog sistema Elektrokrajine, {to }e uraditi provjerom (testom), o ~emu }e ponu|a~i biti naknadno obavije{teni  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija pnuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ukupna cijena    u~e{}e 50% 

    2)    tehi~ka osposobqenost ponu|a~a    u~e{}e 30% 

    3)    reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

    4)    bonitet ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjewuje se preferencijalni tretman doma}eg u vrijednosti 15%, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda bi}e izvr{eno dana 15. 1. 2007. godine u 13,00 ~asova u sali za sastanke br. 39. "Elektrokrajina" a.d. Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Elektrokrajina A.D. Bawa Luka, Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a 95, Bawa Luka (kancelarija broj 28) uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 100 KM, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova. Iznos naknade sadr`i PDV. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je 551-001-00000105-05 kod Nove Bawalu~ke banke. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu na adresi navedenoj pod ta~kom I.4. do 15. 1. 2007. godine, do 12,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete i razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

V.3. OSTALE ODREDBE 

Ponude }e mo}i podnijeti samo oni ponu|a~i koji dostave pisani zahtjev i uplate naknadu za tendersku dokumentaciju. 

(1-11-16234-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-038/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovi- ne d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 19 (Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Modifikacija, isporuka, demonta`a i monta`a dijela stropnog pregrija~a iznad druge promaje kotla bloka 7-230 MW u TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 10%  od ukupno ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav 1. a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerena fotokopija. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f ne mogu biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. Uvjerenje izdato od Uprave za indirektno oporezivanje kojim se potvr|uje da ponu|a~ nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza i ostalih prihoda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004 i 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku roba u skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH (Tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav 2. ta~ka a), b), d), e) i g). U vezi sa ta~kom g) "Ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponuda }e se vr{iti po kriteriju "ekonomski najpovoljnija ponuda" i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1 

T1.1. Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednjih 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude), opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a; navodi o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, uzorci, opisi ili fotografije predmeta koji su predmet isporuke, razna uvjerenja izdata od strane nadle`nih institucija za kontrolu kvaliteta kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde kvaliteta. Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za daljnji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe/uslu- ge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). 70 (sedamdeset) bodova je ujedno i broj bodova potreban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se iz kompletnost dokumentacije neophodne za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2  Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluge /radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koji predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, datum i period isporuke, pobolj{ane performanse u odnosu na zahtjeve relevantnih standarda, itd....) 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 15. 

T3 Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 5. 

T4 Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. 

Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP EP BiH-Poslovno-tehni~ka zgrada Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima, prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-038/06 valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 129-106-10001164-16, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-038/06, valuta KM. 

Uplate ponu|a~a koji su ve} otkupili tender su va`e}e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 29. 1. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 29. 1. 2007. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111 u 10,15 sati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba u TE Kakanj 

Filip A`daji}, tel. 032/771-030 

(1-11-16235-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-146/06 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos-Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Tuzla 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. br. 033/751-214, 

Zijad Salki}, 035/304-000 

Adresa: Tuzla, Ljuba~e bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 035/304-000 

Fax: 035/304-008 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-146/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka i monta`a kancelarijskog namje{taja za potrebe operativnog podru~ja Tuzla 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija tra`enog namje{taja je sadr`ana u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan LOT 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke je 30 radnih dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

KM 2.000,00/1.023,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja radova, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane kupca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati, u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine; prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova; 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (4) ta~ke a, d i e  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente-uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude    (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke i
monta`e 

B)    Tehni~ki elementi ponude    (u~e{}e 30%) 

1.    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca 

2.    Dodatne tehni~ke karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca 

3.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke br. 10304-146/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00+17%PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove banjalu~ke banke, broj ra~una: 551001003400849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-146/06: valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH; engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je: 30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke broj 10304-146/06 ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 24. 1. 2007. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH-Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15. ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponude ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 24. 1. 2007. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprijenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH, mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-16236-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO OSNOVNO DR@AVNO PREDUZE]E "PROTIVGRADNA ZA[TITA REPUBLIKE SRPSKE" GRADI[KA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno osnovno dr`avno preduze}e "Protivgradna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka 

Kontakt osoba: Petrovi} Milenko 

Adresa: Kozarskih brigada bb 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 4401041350007 

Telefon: 051/825-260 

Fax: 051/813-167 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, montiranje i odr`avanje tehni~kih sredstava i opreme za rad sistema protivgradne za{tite. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 a)    Nabavka i montiranje tehni~kih sredstava: 

        -    radioure|aji sa antenama za: Regionalni centar
            protivgradne za{tite, protivgradne stanice i
            repetitore 

        -    lanseri za ispaljivanje protivgradnih raketa
            TG-10 i PP-8 

        -    ure|aji za ispaljivanje protivgradnih raketa sa
            priklju~nim kablom 

LOT 2    Odr`avanje tehni~kih sredstava na: Regionalnom
        centru protivgradne za{tite, repetitorima i protiv-
        gradnim stanicama 

Potpuna specifikacija roba i usluga data je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema potrebama naru~ioca u ugovorenom periodu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Regionalni radarski centar protivgradne za{tite u Novoj Topoli (kod Gradi{ke) 

-    Repetitori na Kozari (Lisina), Trebavi (Duga Njiva), Majevici (Udrigovo) i Ljubi}u (Svinjar) i 

-    Protivgradne stanice na teritoriji: op{tina (Prijedor, K. Dubica, Banja Luka, Gradi{ka, Lakta{i, Srbac, Doboj, Prnjavor, Modri~a, B. Brod, Pelagi}evo, [amac, D. @abar, Bijeljina, Novi Grad, ^elinac, Derventa, Lopare, Ugljevik i Zvornik), kantona (Unsko-sanski, Posavski, Zeni~ko-dobojski i Tuzlanski) i Br~ko Distrikta 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje nadle`nih institucija kojim se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu sa ~lanom 24. ZJN. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Reference u skladu sa ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. stav 1, 2 i 5. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa zaklju~ivanjem okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema ni`e navedenim kriterijumima: 

    1) cijena    30% 

    2) na~in i uslovi pla}anja    20% 

    3) kvalitet, garancija i servisiranje    20% 

    4) referenc lista    15% 

    5) rok isporuke    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od datuma objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7 dana od dana zatvaranja otvorenog postupka (ako isti pada u subotu, nedjelju ili praznik, prenosi se na sljede}i radni dan). 

Mjesto: Gradi{ka, prostorije Preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Preduze}a tri dana od dana podno{enja zahtjeva (svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 ~asova) ili mo`e biti poslana po{tom. 

PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ne otvaraj - Ponuda po obavje{tenju broj_____", dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: J.O.D.P. "Protivgradna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka, Kozarskih brigada bb, 78400 Gradi{ka. 

Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ako se ponuda dostavlja po{tom kao krajnji dan dostavljanja ponude ra~una se dan kada je ponuda predana na po{tu. 

OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se sedam dana od dana zatvaranja otvorenog postupka (ako isti pada u subotu, nedjelju ili prazni~ni dan, otvaranje se prenosi na sljede}i radni dan). 

Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Ootvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici (samo jedan predstavnik). 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~esnika u postupku konkurisanja za dodjelu ugovora. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da u skladu sa ~lanom 12. pasus (1) ta~ka b) i v) "Zakona o javnim nabavkama BiH", otka`e postupak o dodjeli ugovora ne snose}i nikakve tro{kove koje su imali u~esnici u postupku konkurisanja za dodjelu ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na adresi kao pod I.1. 

(1-11-16242-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO OSNOVNO DR@AVNO PREDUZE]E "PROTIVGRADNA ZA[TITA REPUBLIKE SRPSKE" GRADI[KA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno osnovno dr`avno preduze}e "Protivgradna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka 

Kontakt osoba: Petrovi} Milenko 

Adresa: Kozarskih brigada bb 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 4401041350007 

Telefon: 051/825-260 

Fax: 051/813-167 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka protivgradnih raketa TG-10 i/ili PP-8 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, dovo`enje, obezbje|enje ispravnosti u garantnom roku i servisiranje. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema potrebama naru~ioca u ugovorenom periodu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te protivgradnih raketa na RCPGZ RS u Novoj Topoli kod Gradi{ke. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje nadle`nih institucija kojim se dokazuje sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti koja je predmet ponude u skladu sa ~lanom 24. ZJN. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Reference u skladu sa ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. stav 1, 2 i 5. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za zaklju~ivanje okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema ni`e navedenim kriterijumima: 

    1) cijena    30% 

    2) na~in i uslovi pla}anja    20% 

    3) kvalitet, garancija i servisiranje    20% 

    4) referenc lista    15% 

    5) rok isporuke    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od datuma objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7 dana od dana zatvaranja otvorenog postupka (ako isti pada u subotu, nedjelju ili praznik, prenosi se na sljede}i radni dan). 

Mjesto: Gradi{ka, prostorije Preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama preduze}a poslije tri dana od dana podno{enja zahtjeva (svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 ~asova) ili mo`e biti poslana po{tom. 

PODNO[ENJE PONUDA I ROKOVI 

Zape~a}ene zatvorene ponude, sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ne otvaraj ponuda po obavje{tenju o nabavci broj_____" dostavljaju se li~no ili putem po{te na adresu: J.O.D.P. "Protivgradna za{tita Republike Srpske" Gradi{ka, Kozarskih brigada bb, 78400 Gradi{ka. 

Rok za dostavljanje ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Ako se ponuda dostavlja po{tom kao krajnji dan dostavljanja ponude ra~una se dan kada je ponuda predana na po{tu. 

OTVARANJE PONUDA 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se sedam dana od dana zatvaranja otvorenog postupka (ako isti pada u subotu, nedjelju ili prazniki dan, otvaranje se prenosi na sljede}i radni dan). Ponude koje stignu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne}e se uzeti u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene na adresu ponu|a~a. Na otvaranju ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili njihovi pismeno ovla{teni zastupnici (samo jedan predstavnik). 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~esnika u postupku konkurisanja za dodjelu ugovora. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da u skladu sa ~lanom 12. pasus (1) ta~ka b) i v) "Zakona o javnim nabavkama BiH", otka`e postupak o dodjeli ugovora ne snose}i nikakve tro{kove koje su imali u~esnici u postupku konkurisanja za dodjelu ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na adresi kao pod I.1. 

(1-11-16243-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Univerzitet u Tuzli, Fakultet 

Kontakt osobe: Jakub Osmi}, tel. 035/259-625, Naser Prlja~a, tel. 035/259-602 

Adresa: Franjeva~ka 2 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209444710102 

Telefon: 035/259-600 

Fax: 035/259-617 

E-mail: jakub.osmic@untz.ba, naser.prljaca@untz.ba 

Internet adresa: www.untz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci opreme za Laboratoriju za automatiku Fakulteta elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za nabavku opreme za Laboratoriju za automatiku Fakulteta elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli: 

1.    Softver za automatsko generiranje ANSI C koda direktno iz MATLAB/SIMULINK/STATEFLOW grafi~kog okru`enja kompatibilan sa dSpace razvojnim okru`enjem. 

2.    Real time multitasking operativni sistem baziran na OSEK/VDX standardu sa optimiziranim karakteritikama za upotrebu na mikrokontrolerima Infineom TriCore (32 bitni) 

3.    Softverski alat za razvoj (planiranje i implementaciju) CAN komunikacije distribuiranih profesionalnih sistema (mikrokontroleri, inteligentni mjerni ure|aji u automobilskoj industriji), uklju~uju}i njihovu simulaciju, validaciju i integraciju, kompatibilan sa softverom navedenim pod ta~kama 1, 2. 

4.    Softverski alat za dizajn i integraciju ECU softvera koji omogu}ava dizajn i integraciju komponenata aplikacija sa standardnim embedded softverom sa mogu}no{}u grafi~kog dizajniranja aplikacijskih komponenata i automatsko generiranje ECU koda, kompatibilan sa softverima navedenim pod ta~kama 1, 2, 3. 

5.    Mikrokontroler (32 bitni) za aplikacije u automobilskoj industriji sa ugra|enim real time i DSP sposobnostima. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentacii 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fakultet elektrotehnike Tuzla, Franjeva~ka 2. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. ZJN BiH specificirani u tenderskoj dokumentaciji (original ili ovjerene fotokopije). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija) u skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska podobnost kandidata u skladu sa ~lanom 25. ZJN BiH (originali ili ovjerene fotokopije) - specificirano u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi o tehni~koj i profesionalnoj sposobnosti iz ~lana 26. ZJN BiH (original ili ovjerene fotokopije) - specificirano u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    50% 

    2)    tehni~ke karakteristike opreme
        (softver i hardver)    u~e{}e    43% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e    2% 

Napomena: Ponude koje ne zadovoljavaju kriterije kompatibilnosti prema opisu iz dokumenta. 

Specifikacija opreme (data u prilogu tenderske dokumentacije) ne}e biti razmatrane. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 15,00 sati, bez obzira na na~in dostave. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

150 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 17. 1. 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta elektrotehnike na adresi Franjeva~ka 2. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude moraju biti dostavljene li~no ili po{tom na adresu Franjeva~ka 2. sa naznakom "Ponuda sa cijenama - Tender broj: 06/4-39-11/06 - NE OTVARAJ". 

Uplate za tendersku dokumentaciju vr{iti na ra~un broj: 1321000256000080 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, vrsta prihoda: 722631; bud`etska organizacija 2404009 poziv na broj 7009000000; primalac Fakultet elektrotehnike Univerzitet u Tuzli. 

Pismeni zahtjev za u~e{}e dostaviti na fax: 035/259-617. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-16251-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
VLADA KANTONA
BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Unsko-sanskog kantona 

Kontakt osoba: Vesna Dizdarevi} 

Adresa: Alije \erzeleza 6 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263249630000 

Telefon: 037/227-784 

Fax: 037/227-796 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Vlade, broj 03-017-_____ 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2    Nabavka materijala za ~i{e}nje i odr`avanje higijene
        tokom 2007. godine  

LOT 3    Nabavka napitaka za kafe kuhinju tokom 2007.
        godine 

LOT 4    Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja voznog
        parka Vlade tokom 2007. godine 

LOT 5    Nabavka nafte i naftnih derivata (nafta, benzin,
        lo`-ulja) tokom 2007. godine 

LOT 8     Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja fotokopir
        aparata tokom 2007. godine 

LOT 9    Nabavka potrebnog materijala za odr`avanje
        objekata Vlade tokom 2007. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tnederskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U periodu od 1. 1. 2007. godine ili dana obostranog potpisivanja ugovora (ako je poslije 1. 1. 2007. godine) do 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i u BiH, koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama u BiH, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom. 

U skladu sa ~lanom 13. ta~ka 1. i 2. i ~lana 6. ta~ka 1. i 2. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 i 12/04) u obavezi ste dostaviti izjavu i u prilogu izjave spisak bilo kakvih priloga politi~kim strankama koje je preduze}e dalo u prethodne dvije godine, kao i spisak svih izabranih zvani~nika, nosilaca izvr{nih funkcija i savjetnika koji su bili zaposleni ili su bili ~lanovi poslovnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvr{nog odbora ili su radili u svojstvu ovla{tene osobe preduze}a tokom prethodne dvije godine.  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faksa 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da transakcijski ra~un ponuditelja nije bio blokiran zadnji 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista izvr{enih usluga u posljednje dvije godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 5 

    -     ponu|ena cijena    50% 

    -     uvjeti i na~in pla}anja    20% 

    -     mre`a pumpnih stanica na teritoriji BiH    10% 

    -     kvalitet    10% 

    -     rok isporuke    10% 

    Za LOT 4 i 8 

    -     ponu|ena cijena    50% 

    -     uvjeti i na~in pla}anja    20% 

    -     garancija na ugra|ene dijelove i izvr{ene usluge    20% 

    -     rok pru`anja usluga od momenta narud`be    10% 

    Za ostale lotove 

    -     ponu|ena cijena    50% 

    -     uvjeti i na~in pla}anja    20% 

    -     kvalitet    20% 

    -     rok isporuke    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaze o uplati nepovratnog iznosa od 50 KM (po jednom lotu) na ime naknade tro{kova na ra~un naru~itelja. 

HVB Central profit banka na taransakcijski ra~un: 1290079402494455 

"JN - ISPORUKA" (navesti broj i naziv lota), vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvom nadmetanju ne snose tro{kove. Isti su du`ni (ukoliko ‘ele u~estvovati na ponovnom otvorenom postupku) preuzeti tendersku dokumentaciju. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije u prostorijama. 

Vlada Unsko-sanskog kantona (zgrada "Brene") 

Alije \erzeleza 6, Biha}, od 8,00 do 15,30 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti prvog radnog dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona: 

LOT 2 u 9,00 sati 

LOT 3 u 10,00 sati 

LOT 4 u 11,00 sati 

LOT 5 u 13,00 sati 

LOT 8 u 14,00 sati 

LOT 9 u 15,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za isporuku robe za LOT ___ - NE OTVARAJ" Dodatne informacije u vezi sa predmetnom nabavkom se mogu dobiti na pismeni upit na faks 037/227-796.  

(1-11-16253-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMUNALNO DRU[TVO BRO]ANAC
^ITLUK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Javno poduze}e "Bro}anac" d.o.o. ^itluk 

Kontakt osoba: Mirjana Krasi} 

Adresa: Duhanski put bb 

Po{tanski broj: 88260 

Grad: ^itluk 

Identifikacijski broj: 4227057250002 

Telefon: 036/642-507 

Fax: 036/642-617 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

LOT 1    Vodovodni materijal 

LOT 3    Vodomjeri i rezervni dijelovi za vodomjere 

LOT 4    Periodi~ni pregled i servisiranje (odr`avanje)
        aparature za kloriranje vode 

LOT 7    Gra|evinski radovi i materijal 

LOT 9     Rezervni dijelovi, oprema i pribor za vozila i
        mehanizaciju 

LOT 11    Gorivo i mazivo 

LOT 13    Uredski materijal 

LOT 14    Prehrana i sredstva za odr`avanje prostora i osobne
        higijene 

LOT 15    Plinski klor 

LOT 17    Osiguranje motornih vozila, djelatnika i imovine 

LOT 19    Servisiranje, remont i popravka crpnih agregata i
        elektromotora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora ove obavijesti je nabava roba i pru`anje usluga prema ponudi najpovoljnijeg ponuditelja kojem ugovorni organ dodijeli ugovor. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba i lokacija izvr{enja tra`enih usluga fco ^itluk 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaicji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti ovjerenu kopiju izvatka iz sudskog registra sa {iframa djelatnosti (dokument ne stariji od tri mjeseca) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

-    cijena    60% 

-    uvjeti pla}anja    10% 

-    rok isporuke od momenta narud`be    10% 

-    reference lista u posljednje tri godine    10% 

-    dosada{nja suradnja    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za izradu ponude se mo`e preuzeti osobno, ili }e se dostaviti po{tom. 

Uvjet za preuzimanje je bespovratna uplatnica za tendersku dokumentaciju za svaki lot prema predo~enom iznosu. 

LOT 1    100 KM 

LOT 3      80 KM 

LOT 4      80 KM 

LOT 7      50 KM 

LOT 9      80 KM 

LOT 11  100 KM 

LOT 13    30 KM 

LOT 14    50 KM 

LOT 15    50 KM 

LOT 17    50 KM 

LOT 19  100 KM 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 3381202200003662 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. ili na blagajni Poduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zahtjev za u~e{}e mo`e se podnijeti svakim radnim danom (8,00 do 13,00 sati) od dana objavljivanja do 12. sije~nja 2007. godine. 

Rok za dostavljanje ponuda, bez obzira na na~in dostave, je 17. sije~nja 2007. godine do 12,00 sati 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Otvaranje ponuda bit }e 19. sije~nja 2007. godine u 12,00 sati u prostorijama Javnog poduze}a Bro}anac d.o.o. ^itluk 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponuditelju u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorna strana zadr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. 

Zakasnjele ponude se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene neotvorene. 

Obavje{tenje o javnoj nabavci objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-16259-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O PONOVNOJ NABAVI BROJ I-6662/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: J.P. Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: D`emal Had`iosmanovi}, dipl. ing. el. 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/331-266, mob. 063/318-464 

Fax: 036/317-157 

E-mail: dzemal.hadziosmanovic@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o ponovnoj provedbi postupka javne nabave broj I-6662/06 od 6. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pilot projekt daljinskog o~itovanja i kontrole potro{nje elektri~ne energije na bazi uskopojasnih PLC sustava 

LOT A    NN mre`a Slu`anj 5, Vionica 2 i Sivri}i
        (Poslovnica ^itluk) 

LOT B    NN mre`a Prknov~i}i i Bak{im
        (Poslovnica Mostar) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|ena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT A    Poslovnica ^itluk 

LOT B    Poslovnica Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

Ponu|a~i mogu dostaviti ponuda samo za jedan LOT (ili za LOT A ili za LOT B) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno bankovno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BIH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Izjava o ukupnom prometu ponu|a~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora za posljednje tri financijske godine, odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu ako je izvr{itelj registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

-    dokaz o barem jednom realiziranom sli~nom projektu u vrijednosti predmeta nabave u zadnje tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

(a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 12. 1. 2007. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

Napomena: ponu|a~i koji su sudjelovali u prvom, otkazanom postupku ne moraju pla}ati naknadu za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 1. 2007. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

18. 1. 2007. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Zagreba~ka 1, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 12. 1. 2007. godine. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji, osim onih koji su sudjelovali u prvom otkaznom postupku, su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 100 KM, na ime naknade tro{kova (bankarske i druge eventualne tro{kove snosi kupac tenderske dokumentacije) na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un br. 7100-978-48-06-003539 s naznakom: 

- Pilot projekt daljinskog o~itavanja i kontrole potro{nje elektri~ne energije na bazi uskopojasnih PLC sustava 

LOT A-NN mre`a Slu`anj 5, Vionica 2 i Sivri}i (Poslovnica ^itluk) 

LOT B-NN mre`a Prknov~i}i i Bak{im (Poslovnica Mostar). 

(1-11-16260-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav 

Adresa: Trnovac bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209390440007 

Telefon: 035/303-655 

Fax: 035/272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet adresa: www.ukctuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 1-1629-1 od 1. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka uniformi, posteljnog i operacionog ve{a, bolesni~kog rublja, kancelarijskog namje{taja i antidekubitalnih du{eka. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko-istovareno sjedi{te kupca" Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 3 godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca od krajnjeg datuma za podno{enje ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaxa, identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa za 2005. godinu, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran 

-    odgovaraju}a bankovna pisma sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a), b), c), d) i e). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    60% 

    2) kvalitet    30% 

    3) uslovi pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 10,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 100,00 KM nerefundiraju}eg iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj: 1290079402174452 kod HVB Central profit banka dd sa sjedi{tem u Sarajevu u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faxa i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla sa naznakom "Nabavka uniformi, posteljnog i operacionog ve{a, bolesni~kog rublja, kancelarijskog namje{taja i antidekubitalnih du{eka za potrebe Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla". 

Ponude se predaju li~no na Expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-16267-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
DOM ZDRAVLJA "LOPARE" 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i Odluke Upravnog odbora broj 292/06, direktor JZU Dom zdravlja "Lopare" objavljuje 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 430/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja "Lopare" 

Kontakt osoba: Dr Radija Tomi} 

Adresa: Majke Angeline 8 

Po{tanski broj: 75240 

Grad: Lopare 

Identifikacioni broj: 4400463050000 

Telefon: 055/650-171 

Fax: 055/650-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sanitetskog vozila na lizing 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sanitetsko vozilo sa le`ajem 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lopare, Republika Srpska, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ovla{teni predstavnici i serviseri vozila koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona i javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa prilozima, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija ugovora o prodaji i servisiranju 

-    jedinstveni identifikacioni broj (original ili ovjerena kopija) 

-    uvjerenje od suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 30 dana 

-    uvjerenje da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 30 dana 

-    ovjerena izjava ponu|a~a da nema smetnji u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, d, e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    40% 

    2)    uslovi pla}anja i garantni rok    30% 

    3)    rok isporuke    20% 

    4)    postprodajni servis i servisna pomo}    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 1. 2007. godine do 15,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 1. 2007. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 1. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otkup tenderske dokumentacije je 50,00 KM na blagajni ustanove ili na ‘iro ra~un broj 554-003-00000364-55. 

(1-11-16278-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-127/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Sarajevo 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. br. 033/751-214, 

Drago Peri}, tel. br. 033/751-216, Nermin Isovi} tel. 033/751-288 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 033/751-111 

Fax: 033/751-109 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-127/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Predmet tendera (LOT 1) je isporuka: 

-    fleksibilnih multipleksera za objekte TS Ilija{ i EVP Bla`uj, koji se trebaju povezivati preko opti~kih linijskih interfejsa sa mre`nom postoje}ih multipleksera tipa UMUX 1500 

-    oprema za pro{irenje saobra}ajnih kapaciteta (nadgradnja) postoje}ih fleksibilnih multipreksera u regijama Sarajevo i Zenice/Travnika, TIPA UMUX 1500, kojom }e se omogu}iti realizacija dodatnih RS-232 saobra}ajnih kanala izme|u postoje}ih UMUX ure|aja, kao i realizacije priklju~enja analognih telefonskih pretplatnika 

LOT 2    Isporuka 3 (tri) RS 232 koncetrator/adapter-a koji
        treba da omogu}e COM-port baziranu komunikaciju
        ra~unske opreme za nadzor razli~itih tipova ure|aja
        (sistem bezprekidnog napajanja, za{titnih ure|aji
        elektroenergetskih objekata, privatne telefonske
        centrale) sa nadziranim elementima, preko LAN
        interfejsa, obuka za instalaciju, rad i odr`avanje
        opreme. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija sa zahtijevanim karakteristikama sadr`ani su u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Sarajevo-Reljevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1    Rok isporuke opreme je 45 dana od dana stupanja
        ugovora na snagu: Predvi|eni termin za po~etak
        obuke osoblja Elektroprenosa BiH je 30 dana od
        datuma potpisivanja ugovora 

LOT 2    Rok isporuke je 45 dana od dana stupanja ugovora
        na snagu; rok za izvo|enje obuke je 60 ({ezdeset)
        dana od datuma potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT broj 1        KM 2.500,00/1.278,22 EUR 

Za LOT broj 2        KM 2.500,00/1.278,22 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e, u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja isporuke opreme, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati, u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova; 

Za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (2) ta~ke a, b, c, d i e Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente-uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude    (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, rok isporuke
robe/opreme 

B)    Tehni~ki elementi ponude    (u~e{}e 30%) 

1.    Osnovne tehni~ke karakteristike robe/opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovi zahtjevi su eliminatorni) 

2.    Dodatne karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev u tenderskoj dokumentaciji (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje i sl.) 

3.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od posljednje 2-3 godine 

4.    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda 

5.    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke robe/opreme br. 10304-127/06, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku. Zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku treba dostaviti na ovla{teni fax br. 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00+17%PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR po svakom lotu. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova banjalu~ka banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-127/06. Lot br.____ valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove banjalu~ke banke, broj ra~una: 5510010034000849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-127/06; Lot br.___, valuta KM. 

Svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je: 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija, i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-127/06; LOT broj ___ ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 16 1. 2007. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprenos BiH-Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 16. 1. 2007. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu Komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-16289-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 232/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.P. @eljeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, 

Servis za nabavke i prodaju Sarajevo 

Kontakt osoba: Husein}ehaji} Ismail 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Mati~ni broj: 4200450270001 

Identifikacioni PDV broj: 20045027001 

Telefon: 033/223-380 

Fax: 033/650-030 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Uprave dru{tva J.P. @FBiH d.o.o. broj UD 5354/06 od 12. 9. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka slu`bene odje}e, za{titne odje}e i obu}e, sredstava za ~i{}enje i odma{}ivanje i pranje kod te{kih zaprljanja. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji za svaki lot. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Kolodvorska 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1  Slu`bena odje}a 

LOT 2  Za{titna odje}a i obu}a i druga za{titna sredstva 

LOT 3  Za{titna odje}a - plava roba 

LOT 4  Sredstva za ~i{}enje 

LOT 5  Sredstva za odma{}ivanje i pranje kod te{kih zaprljanja 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ukupnih ponu|enih cijena uz garanciju poslovne banke ponu|a~a za svaki lot. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora uz garanciju poslovne banke, a istu dostaviti 15 dana od dana dodjele ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da 

Pravo sudjelovanja u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja dostave ponudu, a registrovana su kod nadle`ne institucije za obavljanje djelatnosti koje su predmet otvorenog postupka, osim subjekata koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja prema ~lanu 23. ZJN BiH. 

Ponuda treba da sadr`i numerisanu specifikaciju dokumenata koji su sastavni dio ponude: 

1.    pismo na memorandu ponudioca sa nazivom firme, adresom, JMB i identifikacionim brojem PDV-a, brojem telefona/faksa, ime i prezime ovla{tene osobe za kontakte i potpisivanje ugovora 

2.    fotokopiju JMB i identifikacijskog PDV broj 

3.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

4.    dokazi ponudioca da nema smetnji za sudjelovanje prema ~lanu 23. ZJN BiH 

5.    uvjerenje suda da ponudilac nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

6.    uvjerenje potvrda nadle`ne institucije da je ponudilac izmirio sve porezne obaveze 

7.    uvjerenje o izmirenim doprinosima od nadle`nih slu`bi penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ne 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 2005. godine i prvo polugodi{te 2006. godine (ovjerene fotokopije) 

-    potvrdu o solventnosti od poslovne banke u zadnjih 6 mjeseci 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjavu da je ponu|a~ pregledao tendersku dokumentaciju i da je prihvata bez primjedbi 

-    ispunjenu i ovjerenu originalnu tendersku dokumentaciju sa jedini~nim cijenama izra`enim u KM, sa iskazanom ukupnom cijenom sa PDV-om (fco kupac) 

-    izjava ponudioca o prihvatanju uslova pla}anja 

-    rok isporuke robe 

-    dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena fotokopija i ne smije biti stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

Svi dokumenti koje izdaje sam ponu|a~ moraju biti potpisani od ovla{tene osobe i ovjereni pe~atom ponudioca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, 

-    lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine stav a) ~lan 26. ZJN 

-    dokaz o kvalitetu robe (certifikati, katalozi i drugo, stav d i e. ~lana 26. ZJN 

-    dokaz o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima uzorak uniforme i dijelova uniforme, ko{ulja D.R. i K.R. i kravata (uzorci u potpunosti moraju odgovarati zahtjevima iz tehni~kog opisa koji je sastavni dio ovog tendera, ATEST za materijal, kao i ta~an naziv proizvo|a~a tkanine sa deklaracijom), uvjerenje-potvrda o kontroli kvaliteta uzorka (Euro INSPEKT ili neki drugi ovla{teni organ). Saglasnost ponu|a~a sa mogu}no{}u provjere uzorka od strane naru~ioca u bilo kojem dijelu proizvodnje, a prije isporuke uz mogu}nost anga`ovanja vlastitog kontrolno prijemnog organa ili odgovaraju}e ovla{tene institucije za kontrolu kvaliteta, a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom za LOT 1, a isto u~initi i za LOT 2 i LOT 3 

-    izjava o ranijoj saradnji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    45 bodova 

        Najni`e ponu|ena cijena/ponu|ena
        cijena x 45 = broj bodova 

    2.    uslovi i na~in pla}anja    25 bodova 

        - avansno pla}anje - 0 bodova 

        - rok pla}anja do 30 dana - 5 bodova 

        - rok pla}anja do 60 dana - 10 bodova 

        - rok pla}anja do 90 dana - 15 bodova 

        - rok pla}anja do 120 dana - 20 bodova 

        - rok pla}anja do 180 dana - 25 bodova 

    3.    kvalitet robe    15 bodova 

    4.    referenc lista    10 bodova 

    5.    rok isporuke    5 bodova 

        - do 7 dana - 1 bod 

        - do 5 dana - 2 boda 

        - do 3 dana - 3 boda 

        - odmah - 5 bodova 

        UKUPNO:    100 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Servisa za nabavke i prodaju @FBiH, soba br. 1, Sarajevo, Musala 2, uz dokaz o izvr{enoj uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije od dana objave otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za svaki lot iznosi 80,00 KM, a uplata na ‘irora~un 12910111000951152 HVB-Central profit banka Sarajevo, sa naznakom "uplata tenderske dokumentacije po otvorenom postupku broj 232/06". Obavezno nazna~iti broj lota. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK br. 232/06 - NE OTVARAJ" na adresu @FBiH, Musala 2, Sarajevo - Protokol soba broj 5 - portirnica. 

Ponuda mora biti zape~a}ena pe~atom ponu|a~a i sa nazna~enom adresom ponu|a~a. Krajnji rok za prijem ponuda je 18. 1. 2007. godine do 10,00 sati na protokolu @FBiH. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 1. 2007. godine u 11,00 sati 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponudioca uz predo~enje ovla{tenja. O rezultatima otvaranja ponuda svi ponudioci bi}e pismeno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svi tra`eni dokumenti moraju biti slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem, kako je nazna~eno u sadr`aju ponude. 

Ugovorni organ mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od predo~enih dokumenata neistinit ili nepotpunog sadr`aja. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ponu|a~ je du`an ponuditi sve tra`ene pozicije po tenderskoj dokumentaciji. 

Roba iz predmeta ovog tendera bi}e isporu~ivana sukcesivno u toku trajanja ugovora, a po ispostavljenim narud`bama, odnosno prema finansijskoj situaciji naru~ioca. 

@FBiH ne snose nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku otvorenog postupka i zadr`ava pravo da prihvate pojedina~no svaku ponudu ili poni{te otvoreni postupak ili odgode sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti ili obaveze navo|enja razloga takve odluke. 

Odabrani ponudilac je du`an, nakon pismene obavijesti naru~itelja o odabiru i prihva}anja najpovoljnije ponude, u roku predvi|enom Zakonom zaklju~iti ugovor. 

(1-11-16290-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 

Adresa: Stjepana Radi}a 33 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227298610000 

Telefon: 036/355-700 

Fax: 036/355-742 

E-mail: fmon@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj: 08-34-10-5901-1/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski i potro{ni materijal 

LOT 2    Materijal za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Nabavka ra~unara, fotokopir aparata i faks aparata 

LOT 4    Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unara,
        fotokopir aparata i faks aparata 

LOT 5    Servisiranje i popravka slu`benih vozila 

LOT 6    Nabavka goriva za slu`bena vozila 

LOT 7    Osiguranje (obavezno i kasko) i registracija
        slu`benih vozila 

LOT 8    Osiguranje uposlenika od nesretnog slu~aja 

LOT 9    Nabavka autoguma, vulkanizerske i usluge pranja
        slu`benih vozila 

LOT 10    Izrada i odr`avanje web stranice Ministarstva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina po lotovima utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja bud`etske 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    ponuda na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, identifikacionim brojem i poreznim brojem, broj telefona/faksa, ime ovla{tene osobe za kontakte i potpisivanja ugovora 

-    izjava ponu|a~a potpisana od odgovornog lica da nema smetnji za u~e{}e u nadmetanju shodno ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja i likvidacije (ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje od nadle`ne ustanove da su izmirene porezne obaveze (ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje od nadle`ne ustanove da su izmireni doprinosi PIO/MIO (ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrjednost 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija za sve lotove: 

- ponu|ene cijene 

- odgovaraju}i kvalitet 

- na~in pla}anja 

- rok isporuke od momenta narud`be 

- garantni rok 

- referenca ponu|a~a 

- dosada{nja saradnja 

    Za LOT 7. i 8. cijenit }e se posebno: 

- visina premije osiguranja 

- visina osigurane sume 

- op{ti i posebni uslovi osiguranja 

- rok isplate osigurane sume 

- na~in pla}anja premije 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Nema 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u toku trajanja otvorenog postupka. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar, soba protokola, sa dokazom o izvr{enoj uplati. 

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

Uplata se mo`e izvr{iti: UPI BANKA Sarajevo. 

Svrha doznake: Uplata za otkup tenderske dokumentacije za javnu nabavku roba i vr{enje usluga za 2007. godinu (za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke). 

Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija/ Federalno ministarstvo financija 

Ra~un: 1540011100661492, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija: 5401001, Op{tina Centar - 077. 

Nov~ana naknada koja se upla}uje za u~e{}e na javnom pozivu je nepovratna.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se u prostorijama Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar, sala - mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: sedmog radnog dana, nakon isteka roka predvi|enog za podno{enje ponuda u 11 sati. 

(1-11-16298-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.
JAJCE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. 

Kontakt osoba: Sulejman Ku~kovi} 

Adresa: H. V. Hrvatini}a 1 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236359170007 

Telefon: 030/658-033 

Fax: 030/658-033 

E-mail: komunalac_jajce@hotmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vozila po sistemu staro za novo. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo "ICB" 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Jajce 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1) ukupna cijena novog vozila i cijena rabljenog vozila 

2) rok pla}anja 

3) rok isporuke 

4) garantni rok 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

^lan 33. ZJN i ~lan 13. UPZ 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Jajce d.o.o. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije za rabljeno vozilo mogu se dobiti na adresi kao pod I.1. 

(1-11-16327-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10407-27/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osobe: Zuki} Halid - za komercijalna pitanja 

Ibrelji} Asim - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-641, 032/449-507 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukic@elektorprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 10407-EDZE-OP-27/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka izolatora sa konzolama za potrebe Elektrodistribucije Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske doumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Elektrodistribucije Zenica u Radakovu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans uspjeha i bilans stanja za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koje
        zadovoljava osnovne tehni~ke
        zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax. br. 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 19. 12. 2006. godine na adresi kao pod  I.1. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u sobi br. 10, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju do 15. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo, Filijala Zenica na ra~un broj 129 3011000165061 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. _____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine 

Zenica, Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

16. 1. 2007. godine u 11,00 sati. 

(1-11-16332-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10407-26/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektrorpivreda BiH d.d. Sarajevo, 

Podru`nica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osobe: Zuki} Halid - za komercijalna pitanja, 

Huseinspahi} Senad - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-641, 032/449-666 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 10407-EDZE-OP-26/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hemijskih sredstava za odr`avanje energetskih objekata u Elektrodistribuciji Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Elektrodistrubucije Zenica u Radakovu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23.  Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2004. i 2005. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a, b, c, d i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni fax broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 19. 12. 2006. godine na adresi kao pod I.1., u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u sobi br. 10, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju do 15. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo, Filijala Zenica na ra~un broj 129 3011000165061 u korist JP EP BiH, Elektrodistribucija Zenica-otkup tenderske dokumentacije za tender br. ______. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine 

Zenica, Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

16. 1. 2007. godine u 10,00 sati 

(1-11-16334-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka 

Kontakt osobe: Radmila Cvejanovi}/Rade Repi} 

Adresa: Marije Bursa} 7a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4402369530009 

Telefon: 051/246-508, 051/246-555 

Fax: 051/246-550 

E-mail: radmila.c@blic.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj T-02/06-Nabavka opreme za poslovno-informacioni sistem 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka personalnih ra~unara, prenosnih ra~unara, skenera, {tampa~a, multimedijalnih projektora, digitalnih fotoaparata, kamera, monitora, diktafona i UPS za potrebe operativnih podru~ja OP Banja Luka, OP Sarajevo, OP Mostar i OP Tuzla i za potrebe direkcija u Elektroprijenos-Elektroprenos BiH Banja Luka. Detaljne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sa koli~inama i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesta isporuke roba su Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla. Ta~ne adrese sa preciziranom opremom i koli~inama koje trebaju biti isporu~ene na njih su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Serverski, personalni i prenosni ra~unari, monitori,
        neprekidna napajanja i ativirusni program 

LOT 2    [tampa~i, skeneri i ploter 

LOT 3    Multimedijalni projektori, digitalna kamera,
        fotoaparati i diktafon 

LOT 4    Fotokopirni i telefaks aparati 

LOT 5    Rezervni dijelovi (media konvertor, eksterni hard
        disk, interni hard disk, memorijski moduli, USB
        memorije) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprenosa za osiguranje ponude na iznos od 2% od vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garanciju za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane Elektroprijenosa-Elektroprenosa BiH Banja Luka u iznosu od 10% ugovorne vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije u sudskom postupku osu|en za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja i da nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj u zadnjih pet godina (ne starija od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- referens lista uz predo~enje dokaza o izvr{enim ugovorima 

- ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Tro{kovi tendera iznose 200 KM. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko Nove banjalu~ke banke AD, Banja Luka, filijala Banja Luka na ra~un Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka, br. ra~una 551001-0003-4008-49, sa naznakom: "Za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj T-02/06. 

Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Nove banjalu~ke banke AD, Banja Luka na ra~un Elektroprenosa BiH a.d. Banja Luka broj 51010 444 901/5400-11001416 SWIFT BLBABA22, sa naznakom: Za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka i identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj T-02/06. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 1. 2007.  godine u 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 17. 2. 2007. godine ili 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u "Elektroprenosu BiH", a.d., 78000 Banja Luka, Marije Bursa} 7a, u sali za sastanke dana 17. 1. 2007. godine u 12,00 sati. 

(1-11-16335-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE 

OBAVIJEST 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" Jajce 

Kontakt osoba: Dr. Ivo Bari{i} 

Adresa: Kraljice Jelene bb 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236342010006 

Telefon: 030/658-108 

Fax: 030/658-108 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o isporuci goriva i maziva u 2007. godini. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka goriva i maziva za potrebe JZU "Dom zdravlja" Jajce u 2007. godini. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, te da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posjednjih pet godina 

3.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim poreznim obvezama 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko osiguranje 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

2.    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potvrda poslovne bnake o solventnosti ponu|a~a 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

1.    Lista glavnih isporuka istog ili sli~nog karaktera, izvr{enih u posljednje tri godine, s naznakom vrijednosti isporuka, datuma isporuka i primatelja isporuka. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 14,00 sati 

Dom zdravlja - ured ravnatelja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na ‘irora~un broj 3383602200365740 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

(1-11-16348-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "SVETI MARKO"
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "Sveti Marko" 

Kontakt osoba: Trapara Vanja 

Adresa: Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400538910000 

Telefon: 057/321-310, 321-311 

Faks: 057/321-311 

E-mail: svetimarko@zona.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN 01/07 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku roba i vr{enje usluga prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka pogrebne opreme u vrijednosti do
        150.000 KM: drveni sanduci raznih oblika i
        dimenzija, limeni ulo{ci raznih dimenzija i oblika,
        dekoracije, jastuci, du{eci, pokrovi i krstovi 

LOT 2    Nabavka svje`eg cvije}a u vrijednosti do
        60 000 KM 

LOT 3    Nabavka vje{ta~kog cvije}a i svije}a u vrijednosti
        do 15 000 KM 

LOT 4    Nabavka betona i pijeska u vrijednosti do
        13 000 KM 

LOT 5    Nabavka gra|evinskog materijala i alata za rad u
        vrijednosti do 7000 KM: cement, mre`e, daska,
        ekseri, lopate, krampe i kolica 

LOT 6    Nabavka X.T.Z. opreme u vrijednosti do 3.500 KM 

LOT 7    Nabavka goriva i maziva u vrijednosti do
        20 000 KM dizel D2, benzin super 98, motorna ulja,
        ulja za ko~nice, permant, mast za podmazivanje 

LOT 8    Nabavka kancelarijskog materijala u vrijednosti
        do 4.500 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Sveti Marko", Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

^lan 23. ZJN stav (1) ta~ke e) i f) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Registracija preduze}a sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Rje{enje UIO o registraciji za PDV 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

^lan 26. ZJN stav (2) ta~ka a) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 1. 2007. godine 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 12,15 sati 

JKP "Sveti Marko", Kara|or|eva 2, Isto~no Novo Sarajevo 

(1-11-16353-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU "DOM ZDRAVLJA" JAJCE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" Jajce 

Kontakt osoba: Dr. Ivo Bari{i} 

Adresa: Kraljice Jelene bb 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacioni broj: 4236342010006 

Telefon: 030/658-108 

Fax: 030/658-108 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci lijekova u 2007. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka lijekova za potrebe JZU "Dom zdravlja" Jajce u 2007. godini 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisivanja ugovora, a zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, te da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u posljednjih pet godina 

3.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim poreznim obavezama 

4.    uvjerenje nadle`nog organa o izmirenim doprinosima za mirovinsko osiguranje 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

2.    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih isporuka istog ili sli~nog karaktera, izvr{enih u posljednje tri godine, s naznakom vrijednosti isporuka, datuma isporuka i primatelja isporuka. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 14,45 sati 

Dom zdravlja - ured ravnatelja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naknadu za tendersku dokumentaciju uplatiti na ‘irora~un br. 3383602200365740 kod UniCredit Zagreba~ke banke. 

(1-11-16355-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 102-048/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercego- vine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 19 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka mlinskih ~eki}a za potrebe TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 1,5% vrijednosti ponude u KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju bankovne garancije za dobro izvr{enje posla na iznos 5% od ukupno ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) , a, b, c, d, e. i f.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerena fotokopija. Uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f ne mogu biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda poslovne banke da ra~un nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku roba u skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama (tehni~ka i profesionalna sposobnost) stav (2) ta~ka a), b), c), d) i g). 

U vezi sa ta~kom g) ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25. i 26. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Kompletnost ponu|ene specifikacije je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) finansijski elementi ponude    u~e{}e 70% 

    2) tehni~ki uslovi ponude    u~e{}e 30% 

Ocjena ponude }e se vr{iti po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda i principu bodovanja ponuda koje ispunjavaju osnovne tehni~ke kriterije, a na osnovu slijede}ih potkriterija: 

T1 

T.1.1. Kvalifikacioni kriterij za dobavlja~a 

Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost u posljednjih 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude); opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a; navodi o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima; uzorci, opisi ili fotografije predmeta koji su predmet isporuke; razna uvjerenja izdata od strane nadle`nih institucija za kontrolu kvaliteta kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde kvaliteta. Ovaj kriterij se ocjenjuje sa DA ili NE i ujedno je eliminatorni kriterij za daljnji postupak ocjene ponuda. Ocjena DA je potrebna za prolazak u naredni krug evaluacije. 

T.1.2. Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike robe(uslu- ge/rada prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je 0 (nula) ili 70 (sedamdeset). Sedamdeset (70) bodova je ujedno i broj bodova poteban za prolazak u naredni krug evaluacije. Pod ovim kriterijem razmatra se i kompletnost dokumentacije neophodna za procjenu osnovnih tehni~kih karakteristika. 

T2 Dodatne tehni~ke karakteristike robe/usluga/radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, datum i period isporuke, pobolj{ane performanse u odnosu na zahtjeve relevantnih standarda, itd.) 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e se dodijeliti po ovom kriteriju je 15. 

T3 Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda. 

Maksimalni broj bodova koji se mo`e dodjeliti po ovom kriteriju je 5. 

T4 Postprodajni servis i tehni~ka pomo}. Maksimalan broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriterijumu je 10. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, kancelarija broj 104 ili 105 u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-048/06, valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: HVB Central profit banke Sarajevo, ra~un broj 1291061000116416, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 102-048/06, valuta KM.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 25. 1. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno dana 25. 1. 2007. godine u PTZ Elektroprivreda BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111 u 10,15 sati. 

Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka - 1 original i 1 kopija. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja u TE Kakanj 

Ramiz Dizdarevi}, tel. 032/771-062. 

(1-11-16358-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: info@kc-bl.com. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-10314-1/06 od 11. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka Standardnog RTG aparata sa zidnim stativom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco magacin Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovorenih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda. 

Potkriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni ponude, opadaju}im redoslijedom prema va`nosti, precizirani su u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti faksom u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100 KM.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 1. 2007. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 1. 2007. godine u 10,00 sati - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa Standardnim RTG aparatom sa zidnim stativom na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 17. 1. 2007. godine do 9,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati u sobi broj 11, kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 

551001-00003144-06 kod Nove banjalu~ke banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.  

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: info@kc-bl.com. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: info@kc-bl.com. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka, protokol Klini~kog centra, objekat CMB-a 

Kontakt osoba: Prof. dr sci. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/348-156 

Fax: 051/310-530 

E-mail: info@kc-bl.com. 

(1-11-16359-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E "GRIJANJE" ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Grijanje" Zenica 

Kontakt osoba: Sarajli} Almir, dipl. ecc. 

Adresa: Bilmi{}e 107 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni PDV broj: 218065010003 

Telefon: 032/401-675 

Fax: 032/245-208 

E-mail: grij_zen@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    ^eli~ne cijevi, cijevni lukovi i prirubnice 

LOT 2    Cijevne armature 

LOT 3    Cirkulacione pumpe 

LOT 4    Rezervni dijelovi za cirkulacione pumpe 

LOT 5    Goriva i maziva 

LOT 6    Tehni~ki plinovi 

LOT 7    Materijal za zavarivanje 

LOT 8    Materijal za toplotnu izolaciju cijevi 

LOT 9    Kancelarijski materijal 

LOT 10    Obrasci-tiskanice 

LOT 11    Gra|evinski radovi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka ~eli~nih cijevi, cijevnih lukova i prirubnica 

LOT 2    Nabavka cijevnih armatura 

LOT 3    Nabavka cirkulacionih pumpi 

LOT 4    Nabavka rezervnih dijelova za cirkulacione pumpe 

LOT 5    Nabavka goriva i maziva 

LOT 6    Nabavka tehni~kih plinova 

LOT 7    Nabavka materijala za zavarivanje 

LOT 8    Nabavka materijala za toplotnu izolaciju cijevi 

LOT 9    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 10    Nabavka obrazaca-tiskanica 

LOT 11    Nabavka gra|evinskih radova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduze}e "Grijanje" Zenica, Bilmi{}e 107, 72000 Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje januara 2007. godine i zavr{ava decembra 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U~e{}e u otvorenom postupku }e biti dozvoljeno onim ponu|a~ima koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka i koji dostave pismene dokaze da nema smetnji iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, koji nisu stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija obrasca bilansa stanja i uspjeha za period I-XII 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Katalozi, prospekti, certifikati i ostali dokazi o kvalitetu robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za lotove 1 i 11 

    1)    cijena    u~e{}e    35% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    20% 

    4)    kvalitet    u~e{}e    10% 

    5)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

    Za lotove 2, 3, 4 i 8 

    1)    kvalitet    u~e{}e    35% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    20% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

    Za lotove 5, 6 i 7 

    1)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    35% 

    2)    cijena    u~e{}e    30% 

    3)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

    Za lotove 9 i 10 

    1)    cijena    u~e{}e    35% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

    5)    dosada{nje iskustvo    u~e{}e    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 1. 2007. godine 

Javno preduze}e "Grijanje" Zenica, Bilmi{}e 107 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije uz uplatnicu na 50,00 KM ponu|a~i mogu dostaviti na adresu JP "Grijanje" Zenica, Bilmi{}e br. 107, 72000 Zenica. Uplatu mogu izvr{iti na ‘irora~un JP "Grijanje" Zenica br. 132-731-00125-30783 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, br. 134-010-0000016319 kod IK banke d.d. Zenica, br. 3385802200055618 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar, br. 199-051-0007591169 kod ABS banke d.d. Sarajevo, ili na blagajni JP "Grijanje" Zenica, sa naznakom "Za tendersku dokumentaciju". 

Ponude upakovane na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji, sa naznakom "Ne otvaraj-ponuda za LOT: (navesti broj i puni naziv)", dostavljaju se na adresu JP "Grijanje" Zenica, Glavni protokol, Bilmi{}e 107,  72000 Zenica. 

JP "Grijanje" Zenica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja i zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ili sve ponude, kao i da poni{ti postupak javnog nadmetanja, bilo kada prije zaklju~ivanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-16363-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PROFESIONALNA VATROGASNA JEDINICA
GRADI[KA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Profesionalna vatrogasna jedinica Gradi{ka 

Kontakt osoba: Stojakovi} Goran 

Adresa: Kozarskih brigada bb 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 4401041600003 

Telefon: 051/814-754 

Faks: 051/814-754 

E-mail: pvjgr@rskoming.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Profesionalna vatrogasna jedinica Gradi{ka, Kozarskih brigada bb, Gradi{ka  

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj  388/06 

Nabavka li~ne za{titne vatrogasne i druge vatrogasne opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Gradi{ka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka li~ne za{titne vatrogasne i druge vatrogasne opreme za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Gradi{ka 

Detaqne specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Gradi{ka, Profesionalna vatrogasna jedinica Gradi{ka, Kozarskih brigada bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu iznosi 1% od ponu|ene cijene i mora da glasi na period validnosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija ili dozna~ewe nov~anih sredstava na ‘iro ra~un PVJ Gradi{ka 551-033-00014187-35. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za izvr{ewe ugovora iznosi 5% od vrijednosti ugovora, a dostavqa se prilikom dodjele ugovora najpovoqnijem ponu|a~u. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu kriterija koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javne nabavke. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti do 12. 1. 2007. godine uz uplatu naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Profesionalne vatrogasne jediice Gradi{ka broj 551-033-00014187-35, svrha pla}awa "Nabavka li~ne vatrogasne i druge vatrogasne opreme za potrebe PVJ Gradi{ka". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 11,00 ~asova na protokol u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gradi{ka, na adresi Kozarskih brigada bb. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 12,00 ~asova, u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice Gradi{ka, Kozarskih brigada bb, sala za sastanke - u~ionica 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude mogu podnositi dobavqa~i pojedina~no ili grupe dobavqa~a, u skladu sa pozitivnim propisima koji reguli{u javne nabavke. Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti na protokol u PVJ Gradi{ka sa oznakom Javna nabavka broj 388/06, ne otvaraj. 

Ponuda na kojoj nije naveden broj javne nabavke, ili ponuda koja nije dostavqena u utvr|enom roku vrati}e se ponu|a~u neotvorena. 

Ponu|a~i ili wihovi ovla{teni predstavnici koji su dostavili ponude imaju pravo biti prisutni otvarawu ponuda. 

(1-11-16367-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.P. ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE
ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-6658/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d., Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi} i Branka Denda 

Adresa: Zagreba~ka 1 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/317-156 

Fax: 036/317-156 

E-mail: komercijalna.sluzba@ephzhb.ba 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o ponovnoj provedbi postupka javne nabave broj 1-6658/06 od 6. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- SKUPINA 19 - Ostala za{titna oprema 

- SKUPINA 21 - Osobna za{titna oprema - obu}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta: Proizvodnje elektri~ne energije, Opskrbe elektri~nom energijom i Distribucije elektri~ne energije u Mostaru 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

6 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenja, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili  zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenja, ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je ponu|a~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza, sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri financijske godine za koje se raspola`e podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivom primatelja isporuka uz osiguranje dokumenata u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne primjenjuje se. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 15. 1. 2007. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

Napomena: Ponu|a~i koji su sudjelovali u prvom otkazanom postupku ne moraju pla}ati naknadu za tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 1. 2007. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

19. 1. 2007. godine u 12,00 sati, 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Zagreba~ka 1, 88000, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/317-156. Popunjen zahtjev se dostavlja na fax 036/317-156. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/317-156, a najkasnije do 15. 1. 2007. godine. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji, osim onih koji su sudjelovali u prvom otkaznom postupku, su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50 KM, na ime naknade za tro{kove (bankarske i druge eventualne tro{kove snosi kupac tenderske dokumentacije) na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit Zagreba~ke banke i za ponu|a~e izvan BiH u protuvrijednosti u eurima na ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom 

SKUPINA 19 - OSTALA ZA[TITNA OPREMA 

SKUPINA 21 - OSOBNA ZA[TITNA OPREMA - OBU]A 

(1-11-16369-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TRNOVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 27/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Trnovo 

Kontakt osoba: Kadrispahi} Hamza 

Adresa: Trnovo bb 

Po{tanski broj: 71223 Delija{ 

Grad: Trnovo 

Transakcijski ra~un: 1602000000501610 kod Vakufske banke Sarajevo 

Telefon: 033/439-114 

Fax: 033/439-113 

E-mail: trnovo@trnovo.ba 

Internet adresa: www.trnovo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavkama u 2006. godini i Plan nabavki za 2006. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

NABAVKA ROBA: 

LOT br. 2 Nabavka opreme 

Podlot e): Nabavka putni~kog vozila po principu "staro za novo" 

Karakteristike novog vozila: 

    Marka: Volkswagen 

    Tip: Pasat 2.0 TDI Trendline 

    Broj vrata: 4 

    Model: 3C2042 

    Ja~ina motora KW: 103 

    Broj sjedi{ta: 5 

    Zapremina motora ccm: 1968 

    Brzina: 6 

    Boja: A1-Crna 

Karakteristike starog (polovnog) vozila: 

    Vrsta vozila: Putni~ko 

    Marka: Volkswagen 

    Tip: Golf 

    Broj vrata: 5 

    Model: 1.9 TDI 

    Ja~ina motora KW: 66 

    Broj sjedi{ta: 5 

    Zapremina motora ccm:  1896 

    Broj brzina: 5 

    Boja: Plava F8 

    Godina proizvodnje: 2003 

    Oblik karoserije: Limuzina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Dato u obavje{tenju 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Trnovo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Regulisa}e se ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili da nije obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka 

b)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

c)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda, u periodu od pet godina, prije podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, u skladu s relevantnim zakonom u BiH 

e)    da ponu|a~ nema neizmirenih poreskih obaveza 

Kao dokaz navedenog dostaviti: 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje iz zavoda za PIO o izmirenim obavezama iz PIO (ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenje iz zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim obavezama (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra o registraciji preduze}a (ne stariji od 3 mjeseca) 

-    izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjavu o: 

-    prosje~nom godi{njem broju zaposlenih u posljednje tri godine 

-    tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{enje konkretnih usluga 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najpovoljnija cijena u skladu sa sljede}im kriterijima: 

a) cijena (razlika cijene izme|u novog i polovnog vozila)    70% 

b) garantni rok    20% 

c) rok isporuke    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 1. 2007. godine u 11,00 sati u sali Op}ine Trnovo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

(1-11-16370-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TURISTI^KA ZAJEDNICA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA/@UPANIJE
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Turisti~ka zajednica HNK-HN@ 

Kontakt osoba: Ramiz Ba{i} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227214290005 

Telefon: 036/397-350 

Fax: 036/397-351 

E-mail: ramizbasic@hotmail.com 

Internet adresa: www.hercegovina.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Izrada i postavljanje prometnih znakova - prometna signalizacija Vinska cesta Hercegovina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada i postavljanje prometnih znakova - prometna signalizacija Vinska cesta Hercegovina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ukupno }e biti zaklju~en 1 ugovor 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Hercegovine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje danom potpisivanja, a zavr{ava najdu`e 30 dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16 - 17. NPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U SVEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. NPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj mora zadovoljiti uvjete iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, {to dokazuje ovjerenom validnom dokumentacijom. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sva pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koje su predmet nadmetanja. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj mora dostaviti poslovnu bilancu i izjavu o ukupnom prometu za posljednje tri godine. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj mora dostaviti listu djelatnika uklju~enih u izvo|enje radova koji su predmet nadmetanja s njihovim kvalifikacijama, te listu opreme, kako i popis radova koje su obavljali u posljednje tri godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    80% 

    2)    iskustvo ponuditelja na istim ili
        sli~nim poslovima    u~e{}e    5% 

    3)    osposobljenost ponuditelja
        (kadrovska i tehni~ka)    u~e{}e    5% 

    4)    vrijeme izvo|enja radova    u~e{}e    5% 

    5)    uvjeti pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM. 

Uplate po lotu se vr{e na ‘irora~un broj 1610200004740197 kod Raiffeisen Bank, sa naznakom "za otkup tendera". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

16. 1. 2007. godine u 12,00 sati 

Prostorije TZ HN@-K, Dr Ante Star~evi}a bb, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U razmatranje }e se uzeti samo one ponude koje pristignu u prostorije Turisti~ke zajednice HNK-HN@ do datuma navedenog kao rok prijema ponuda. 

(1-11-16373-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Televizija Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Bakir Makarevi} 

Adresa: Bul. Me{e Selimovi}a 12 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200556770003 

PDV broj: 200556770003 

Telefon: 033/776-777 

Fax: 033/776-796 

E-mail: tvsa@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za javnu nabavku robe za potrebe Javnog preduze}a radi dodjele okvirnog sporazuma. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gotovog televizijskog programa: 

-    Crtani filmovi prigodni za pred{kolski uzrast, 250 epizoda, trajanja 5 do 7 minuta 

-    Edukativna serija za djecu prigodna za djecu od 8 do 12 godina, 208 epizoda, trajanja 7 do 10 minuta 

-    Obrazovna serija za mlade od 12 do 18 godina, 208 epizoda, trajanja 30 minuta 

-    Igrana serija prigodna za sve uzraste, 208 epizoda, trajanja 60 minuta 

-    Igrana serija prigodna za sve uzraste, 260 epizoda, trajanja 60 minuta 

-    Igrani filmovi prigodni za sve uzraste, 166 filmova, trajanja 120 minuta 

-    Strani dokumentarni program, putopisne serije, istra`ivanja, otkri}a i sl., 57 epizoda, trajanja 60 minuta 

-    Strani dokumentarni program, dokumentarno obrazovni filmovi iz kulturne ba{tine, 52 epizode, trajanje 60 minuta 

-    Strani dokumentarni program, nau~ni dokumentarni serijal, 26 epizoda, trajanja 30 minuta 

-    Strani dokumentarni program, dokumentarni serijal iz oblasti kulture, 52 epizode, trajanja 30 minuta 

-    Zabavni program, muzi~i, sportski, igrani, dokumentarni, 10 epizoda, trajanja 30 minuta 

-    Muzi~ki program zabavnog karaktera, 10 epizoda, trajanja 30 minuta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1507 jedinica 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Bul. Me{e Selimovi}a 12 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da, ~lan 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Da, ~lan 24. Zakona o javnim nabavkama 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, ~lan 25. Zakona o javnim nabavkama 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, ~lan 26. Zakona o javnim nabavkama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navednih kriterija: 

    1)    kvalitet    u~e{}e    50% 

    2)    cijena    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    30% 

    4)    referens lista    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ~lan 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Bosanski jezik 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana, do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7 dana nakon isteka roka od 28 dana 

Sarajevo 

(1-11-16374-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
VLADA REPUBLIKE SRSPKE
SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Sekretarijat Vlade 

Kontakt osoba: Zoran Puzi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacijski broj: 4400969490008 

Telefon: 051/331-349 

Faks: 051/331-311 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Organ uprave na nivou entiteta, tj. organ ~ije su djelatnosti definisane ~lanom 3. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", borj 49/04 i 19/05), dakle: Vlada Republike Srspke - Sekretarijat Vlade RS 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina automobila po sistemu zamjene "staro za novo" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Vlade - Sekretarijat Vlade Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisivawem ugovora i zavr{ava sa isporukom robe 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17.  UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnm nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegvini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i PDV broj 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koje nije starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa, bilans uspjeha za 2005. godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 50% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 30% 

    3)    na~in pla}awa    u~e{}e 10% 

    4)    ovla{teni servisi na teritoriji RS    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijeiti od 25. 12. 2006. godine (ponedjeqak). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 1. 2007. godine u 14,00 ~asova, Bawa Luka, Vuka Karaxi}a broj 4, Sekretarijat Vlade RS 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata Vlade Republike Srpske, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka - Protokol Sekretarijata Vlade (I. sprat, kancelarija broj 1) uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova, po~ev od  25. 12. 2006. godine (ponedjeqak). 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre buxetske organizacije 0405001.  

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije.  

PODNO[EWE PONUDA I ROKOVI 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom "Ponuda za otvoreni postupak, nabavka automobila po sistemu "staro za novo" - NE OTVARAJ", se dostavqaju li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda ostaje otvoren 28 dana od dana objavqivawa javnog poziva u "Slu`benom glasniku BiH", odnosno do 15. 1. 2007. godine (ponedjeqak) do 12,00 ~asova. 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 15. 1. 2007. godine (ponedjeqak), do 12,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka, smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

OTVARAWE PONUDA 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 15. 1. 2007. godine (ponedjeqak), u 14,00 ~asova, u prostorijama Sekretarijata Vlade RS, Vuka Karaxi}a 4, 78000 Bawa Luka, soba broj 1. 

Neblagovremene ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e uzimati u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a, neotvorene. 

OSTALE ODREDBE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da u toku razmatrawa ponuda, a prije dono{ewa kona~ne odluke o izboru najpovoqnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavqenom ponudom. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 5. 1. 2007. godine (10 dana prije otvarawa ponude). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Sekretarijat Vlade RS 

Kontakt osoba: Zoran Puzi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacijski broj: 4400969490008 

Telefon: 051/331-301, 051/331-377 i 051/331-349 

Faks: 051/331-311 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Sekretarijat Vlade RS 

Kontakt osoba: Sowa Bo`i} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400969490008 

Telefon: 051/331-301, 051/331-377 i 051/331-349 

Faks: 051/331-311 

E-mail: s.bozic@vladars.net  

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Republike Srpske, Sekretarijat Vlade RS 

Kontakt osoba: Sowa Bo`i} i Natalija Stijakovi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4400969490008 

Telefon: 051/331-301, 051/331-377 

Faks: 051/331-311 

E-mail: s.bozic@vladars.net; n.stijakovic@vladars.net  

(1-11-16375-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA TEO^AK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Teo~ak 

Kontakt osoba: Bubi} Senija 

Adresa: Centar bb 

Po{tanski broj: 75414 

Grad: Teo~ak 

Identifikacioni broj: 4209237680007 

Telefon: 035/755-318/319 

Fax: 035/755-319 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i vr{enje usluga za potrebe Op}ine Teo~ak za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Sitan inventar i potro{ni materijal 

LOT 3    Nabavka opreme (ra~unari, {tampa~i, faks) 

LOT 4    Servisiranje i odr`avanje ra~unarske opreme 

LOT 5    Servisiranje i odr`avanje kopir aparata 

LOT 6    Goriva i maziva 

LOT 7    Servis, opravka i odr`avanje slu`benih vozila 

LOT 8    Usluge osiguranja slu`benih vozila 

LOT 9    Nabavka autoguma 

LOT 10    Prehrambeni artikli i napici za potrebe kuhinje 

LOT 11    Sredstva za odr`avanje higijene i ~i{}enje 

LOT 12    Usluge {tampanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Teo~ak 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, {to dokazuju adekvatnim uvjerenjima/potvrdama izdatim od nadle`nog organa. 

Svi ponu|a~i su du`ni uz ponudu dostaviti slijede}e: 

1.     ta~an naziv i adresu 

2.    cijenu roba ili usluga (pojedina~na cijena) 

3.    uvjerenje od poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama 

4.    uvjerenje o izmirenim obavezama za PIO i socijalno osiguranje 

5.    izjava na okolnosti iz ~lana 23. ZJN 

6.    period va`enja ponude 

Svi dokumenti moraju biti ovjerene fotokopije ili originali 

Uvjerenja iz ta~ke 3. i 4. ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4) kvalitet    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 1. 2007. godine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 1. 2007. godine u 11,00 sati, Teo~ak 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj"- Ponuda za nabavku robe i vr{enje usluga u 2007. godini, zatim su du`ni navesti za koji se LOT prijavljuju, te svaki LOT odvojiti u posebnu kovertu na adresu: Op}ina  Teo~ak, Centar bb, 75414, Teo~ak. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa zakonom. 

Op}ina Teo~ak ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-16379-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA @UPANIJA
STRU^NE SLU@BE VLADE
LIVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Stru~ne slu`be Vlade Hercegbosanske ‘upanije 

Kontakt osoba: Tina Mi{kovi}, stru~ni suradnik za poslove Tajni{tva 

Adresa: Stjepana II. Kotromani}a bb 

Po{tanski broj: 870101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281098220007 

Telefon: 034/200-035 

Fax: 034/200-035 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na `upanijskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 01-02-284/06 od 9. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Uredski materijal 

LOT 2 Toneri 

LOT 3 Tiskani materijal i tiskanje "Narodnih novina" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Stjepana II. Kotromani}a, Livno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki pojedini LOT ili za sva tri 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~lanak 16.-17. NPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA
(~lanak 23. ZJN) 

- uvjerenje nadle`nog suda da poduze}e nije u ste~aju ili likvidaciji 

- uvjerenje o pla}enim porezima i doprinosima za MIO i zdravstvo 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lanak 24. ZJN) 

za LOT 1, LOT 2 i LOT 3 

Potvrda o registraciji poduze}a (rje{enje o upisu u sudski registar u kojem se navodi da je poduze}e registrirano da samostalno obavlja djelatnost koja je predmet natje~aja), s poreznim i identifikacijskim brojem, ne starijim od tri mjeseca 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine s vrijednostima, datumima i primateljima (za LOT 1, LOT 2 i LOT 3) 

-    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a (samo za LOT 3) 

-    navodi o anga`iranosti tehni~kog osoblja (smao za LOT 3) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Za LOT 1 i LOT 2 

1) cijena (s ura~unatim porezom)    90% 

2) uvjeti i na~in pla}anja    10% 

Za LOT 3 

1) cijena (s ura~unatim porezom)    85% 

2) uvjeti i na~in pla}anja    10% 

3) tehni~ka sposobnost    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. NPZ) 

Ne 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi za svaki LOT 30 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN OSIGURATI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. NPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mo`e biti nazo~an po jedan predstavnik ponuditelja. 

To~an termin otvaranja bit }e definiran u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu i okon~ati postupak dodjele ugovora u skladu s ~lankom 12. ZJN. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljije ponude ponuditelji mogu biti pozvani radi davanja dodatnih informacija u svezi s dostavljenom ponudom. 

(1-11-16394-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 21/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/216-571, 216-574 

Fax: Tel.fax: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci ra~unarske opreme 

LOT 1 

- PC 

- Notebook 

- Server 

- Laserski {tampa~ 

- Multifunkcijski ure|aj 

- Switch 

- Managed 10/100 Mbps switch 

- Projektor 

- Data sef 

- Microsoft Windows XP Professional Upgrade 

- Microsoft office Professional Edition 2003 

LOT 2 

- Digitalni - programski no` 

- Ma{ina za savijenje papira 

- Roll no`-reza~ sa rotiraju}om o{tricom 

LOT 3 

- IP phone base 

- IP phone-advencet fea 

- Switch 24 port 

LOT 4 

- [alterski {tampa~i 

Napomena: Tehni~ke karakteristike i koli~ine za svaki lot su navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot ili za sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor po isporuci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nje progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavjanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2.    ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3.    naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2004/2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    40% 

    2) kvalitet tehni~ke podr{ke i odr`avanja    20% 

    3) reference ponu|a~a    20% 

    4) uslovi pla}anja    10% 

    5) garantni rok    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85, B. Luka. Nov~ana naknda za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un br. 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB RAZVOJNA BANKA Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 12,00 ~asova 

Sektor za Logistiku, Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85, B. Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-16407-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE A.D.
BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 22/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Kosti} @ika 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|o|evi}a 85 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/216-571, 216-574 

Fax: Tel.fax: 216-565 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijala za autoradionu i autoguma. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci  autodijelova, maziva i opreme za automobile, materijala za autoradionu i autoguma. 

LOT 1    Autodijelovi za VW: Golf II diesel, Golf CD 3,
        LT-35 2.5 TDI, Audi A-4 1.9 TDI, [koda Felicia,
        Caddy 1.9 SDI, Caddy 1.9 D 

LOT 2    Autodijeovi za Fiat Dukato 2.8 

LOT 3    Autodijelovi za Mercedes: 316 CDI Sprinter, Vario,
        313 CDI Sprinter, 208 D 

LOT 4    Autodijelovi za Ladu: Niva 1.6, Niva 4x4 1.9 D 

LOT 5    Autodijelovi za Jugu: 55, Poly 55 

LOT 6    Autodijelovi za Renault: 19 Evropa 1.4, Traffic 

LOT 7    Autodijelovi za Toyotu: Corolla 1.4 i D-4D, Yaris
        1.0, Campry 2.4., Corolla 1.6, Corolla 1.6 Terra,
        Corolla 2,0 D, 2.4 TDI kombi, Yaris Verso 

LOT 8    Autodijelovi za Hyndai: H-1, Accent 1.3 GL,
        Getz 1.1., Atos van 1.0 

LOT 9    Autodijelovi za Opel Corsu 1.0 

LOT 10    Maziva i oprema za auto 

LOT 11    Materijal za radionu 

LOT 12    Autogume 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Ugovor po jedini~nim cijenama 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni magacin 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti pojedina~no za jedan lot ili za sve lotove. 

Evaluacija ponuda }e se vr{iti za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona, ponu|a~ je du`an da dostavi: 

a)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da se protiv njega ne vodi ste~ajni postupak 

b)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja 

c)    uvjerenje izdato od nadle`ne institucije da ponu|a~ nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje da nije progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u peirodu od 5 (pet) godina prije dostavjanja ponude 

e)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

f)    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

g)    ponuda }e biti odbijena u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

1. ovjerena kopija rje{enja o upisu u registar nadle`nog organa 

2. ovjerena fotokopija identifikacionog i poreskog broja 

3. naziv i ta~na adresa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i usjeha za 2004/2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a, koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili fotokopija sklopljenih ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 30% 

    2) kvalitet    u~e{}e 30% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 15% 

    4) reference    u~e{}e 15% 

    5) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Sektoru za logistiku, Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85, B. Luka. Nov~ana naknda za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 562-100-80000005-61 koji se vodi kod NLB RAZVOJNA BANKA Banjaluka. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 1. 2007. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 1. 2007. godine u 13,00 ~asova 

Sektor za Logistiku, Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 85, B. Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude dostaviti odvojeno u 2 primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-16408-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE,
KULTURE I SPORTA
PEDAGO[KI ZAVOD
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Petago{ki zavod 

Kontakt osoba: Mersed [ljivi}, 035/320-236 

Adresa: Bosne Srebrene 119 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209419870006 

Telefon: 035/320-220, 061/474-777 

Fax: 035/320-221 

E-mail: pztz@pztz.ba 

Internet adresa: www.pztz.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga u 2007. godini za upravnu organizaciju Pedago{ki zavod iz Tuzle 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka za dostavljanje ponuda za javne nabavke je prikupljanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu nabavku i isporuku roba i pru`anje usluga, i to: 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Hrana za u~esnike seminara 

LOT 3    Gorivo super i dizel za motorna vozila 

LOT 4    Sredstva za odr`avanje ~isto}e 

LOT 5    [tamparske usluge 

LOT 6    Ra~unarska oprema 

LOT 7    Usluge servisiranja, popravke i odr`avanja
        ra~unarske opreme 

LOT 8    Usluge servisiranja, popravka i odr`avanja kopir
        aparata 

LOT 9    Nabavka tonera i ketrid`a 

LOT 10    Usluge tehni~kog pregleda vozila 

LOT 11    Usluge servisiranja, popravak i odr`avanje putni~kih
        vozila-limarski i mehani~arski radovi 

LOT 12    Vulkanizerske usluge i pranje vozila 

LOT 13    Kolektivno osiguranje zaposlenika 

LOT 14    Osiguranje motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Precizirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pedago{ki zavod u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok do 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku uz skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), izdati od strane nadle`nih organa u BiH. Prilo`eni dokazi ne smiju biti starija od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca 

-    porezna registracija u originalu ili ovjerena kopija 

-    ovjerena kopija identifikacionog broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2006. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

- samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u prostorijama Pedago{kog zavoda u Tuzli, svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati uz prilog pismenog zahtjeva. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 17. 1. 2007. godine do 12,00 sati u zgradi Pedago{kog zavoda u Tuzli ili putem po{te na adresu kao pod I.1. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 1. 2007. godine u 13,00 sati u prostorijama Pedago{kog zavoda u Tuzli, soba broj 5 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti, a na kovertu obavezno nazna~iti: "Komisija za nabavke - broj lota za koji se prijavljuje i oznaka Ne otvarati" sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a kako bi se mogla vratiti ako ne stigne u predvi|enom roku. 

Dodatne informacije mogu se dobiti od kontakt osobe iz dijela I (ta~ka I.1.) 

(1-11-16410-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INA GRADA^AC 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Grada~ac 

Kontakt osobe: LOT 2. i 4. Vukovi} Senad; 061/638-903, 

LOT 1 i 3 Hasanba{i} Hajrudin 061/143-117 

Adresa: Op}ina Grada~ac, Husein-kapetana  Grada{~evi}a 54 (za ten. dokumentaciju-Protokol) 

Po{tanski broj: 76250 

Grad: Grada~ac 

Identifikacioni broj: 4209156840000 

Telefon: telefon/fax: 035/817-322 

Fax: 035/817-156 

E-mail: opc.grad@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o izvo|enju radova na obnovi i izgradnji sportskih kapaciteta u ruralnim podru~jima op}ine 

- JU O[ Hasan Kiki} Vida I - LOT 1 

Ugovor o izvo|enju radova na obnovi i izgradnji sportskih kapaciteta u ruralnim podru~jima op}ine-MZ Mionica I-LOT 2 

Ugovor o izvo|enju radova na obnovi i izgradnji, pro{irenju i rekonstrukciji rasvjete-Crvena {kola-Benzinska pumpa-LOT 3 

Ugovor o izvo|enju radova na obnovi i izgradnji prostorija za hlornu stanicu, nabavka i ugradnja hlorne stanice-LOT 4 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Izvo|enju radova na obnovi i izgradnji sportskih
        kapaciteta u ruralnim podru~jima op}ine - JU O[
        Hasan Kiki} Vida I, u skladu sa premjerom i
        predra~unom radova kako je dato u tenderskoj
        dokumentaciji 

LOT 2    Izvo|enju radova na obnovi i izgradnji sportskih
        kapaciteta u ruralnim podru~jima op}ine-MZ
        Mionica I, u skladu sa premjerom i predra~unom
        radova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 3    Izvo|enju radova na obnovi i izgradnji, pro{irenju i
        rekonstrukciji rasvjete-Crvena {kola-Benzinska
        pumpa, u skladu sa premjerom i predra~unom
        radova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 4    Izvo|enju radova na obnovi i izgradnji prostorija za
        hlornu stanicu, nabavka i ugradnja hlorne stanice, u
        skladu sa premjerom i predra~unom radova kako je
        dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je dato u premjeru i predra~unu radova tj. tenderskoj dokumentaciji za svaki LOT. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1 JU O[ Hasan Kiki} Vida I-Op}ina Grada~ac 

Za LOT 2 MZ Mionica I-Op}ina Grada~ac 

Za LOT 3 Crvena {kola-Benzinska puma-Op}ina Grada~ac 

Za LOT 4 Op}ina Grada~ac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova ili sve lotove  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za LOT 1-max do 4 mjeseca od zaklju~enja ugovora 

Za LOT 2-max do 4 mjeseca od zaklju~enja ugovora 

Za LOT 3-max 5 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora 

Za LOT 4-max 4 mjeseca od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 2.000,00 KM, po svakom pojedinom LOT-u, sa rokom va`nosti opcija ponude+30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Pismo namjere izdato od poslovne banke ili izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 5% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka. 

Napomena: pokri}e iz bankarske garancije ne osloba|a prodavatelja-izvr{ioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne {tete. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat sa slu~ajevima odnosno da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokumenti i uslovi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokumenti i uslovi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    relativno u~e{}e 70% 

    2)    rok zavr{etka radova    relativno u~e{}e 30% 

(Max do 4 mj. za LOT 1, 2 i 4 od zaklju~enja ugovora, odnosno 5 mj. za LOT 3 od zaklju~enja ugovora) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja o javnoj nabavci. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM, po svakom lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 13,00 sati 

Sala op}ine Grada~ac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, a u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

3.    Dokumenti u ponudi trebaju biti ozna~eni rednim brojem iz ovog sadr`aja ponuda. 

4.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi uz dokaz o uplati 30,00 KM, po svakom lotu sa ura~unatim PDV-om na ra~un Op}ine Grada~ac, ‘irora~un broj: 1321900290000087, vrsta prihoda 722131, br. op}ine 036, kod NLB Tuzlanske banke, filijala Grada~ac. Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

5.    Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje kao i broj lot-a na koji se prijavljuje. Ponu|a~ mo`e vi{e posebno zapakovanih lotova dostaviti u jednu zajedni~ku kovertu na kojoj }e nazna~iti koje sve lotove sadr`i koverta. 

6.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa isptivanja, ocjene i pore|enja ponuda, naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

7.    U slu~aju da ponu|a~ podnosi ponudu na vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije sa navo|enjem-naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije nazna~enih fotokopiranih dokumenata. 

8.    Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 6. 1. 2007. godine ili dostavljanjem pisma na faks br. 035/817-156, kontakt osoba kao pod I.1. 

9.    Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

10.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16411-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
BOSNE I HERCEGOVINE
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Alina Aganovi} 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440 

Fax: 051/223-452 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Desktop ra~unar Brand name 

Intel Core Duo 2. 00GHz, Tower 

2x512 MB, 250GB S-ATA HDD, DVDRW 

Gigabit Eth, KYBD, Mouse, ADI 1986 A, WXP Pro-licencirani 

TFT LCD, 17", 1280x1024 

Garancija minimalno 3 godine, boja crna 

Koli~ina 13 kom. 

Prenosni ra~unari Brand Name 

Duo 2 T5500 (1.66GHz), 512 MB, 80GB/5400 rpm SATA 

GMA 950,15" XGA TFT 1024x768 DVDRW 

Mod, Gig Cen Duo abg, Blt, WXP Pro-licencirani 

Garancija minimalno 1 godina, originalna torba 

Koli~ina 5 kom. 

UPS 600 VA 

Garancija minimalno 1 godina 

Koli~ina 5 kom. 

USB Flash Drive 1GHz 

Koli~ina 12 kom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Banja Luka i Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

21 dan od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude 2% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza. Izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka + 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Da 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovla{teni distributer i ovla{teni serviser (ovla{tenje proizvo|a~a ponu|a~a) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 20% 

    3) servis    u~e{}e 10% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 10,00 sati 

Banja Luka 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Alina Aganovi} 

Adresa: Jadranska bb 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 033/663-207, 663-095, 220-308, 220-307 

Fax: 033/663-095 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Dijana Kova~evi}, Dragica Duno 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a, Jadranska bb 

Po{tanski broj: 78000, 71000 

Grad: Banja Luka, Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440, 033/220-308 

Fax: 051/223-452, 033/663-095 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Kova~evi} Dijana 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440 

Fax: 051/223-452 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

(1-11-16426-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Jasminka Brankovi}, Mirsad Sitarevi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-785; 033/751-787 

Fax: 033/751-787 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15 (zgrada ED Sarajevo), kancelarija broj 313/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 03-16-37/2006 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka tonera za {tampa~e i kopir aparate za potrebe Direkcije Dru{tva JP EP BiH d.d. Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada JP "Elektroprivreda" BiH d.d. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude, odnosno minimalni iznos 2.000,00 KM   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. ta~ke a i d   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 18. 12. 2006. godine do 15. 1. 2007. godine, u PTZ JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 313/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvr{iti preko HVB Central profit banke dd Sarajevo, na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije broj 03-16-37/2006. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 11,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine, 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 16. 1. 2007. godine u 13,00 sati u PTZ EP BiH d.d. Sarajevo, sala 340, IV sprat. 

(1-11-16427-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU"
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo 

Kontakt osoba: Mirza Emirhafizovi} 

Adresa: Mis Irbina 10/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200560530009 

Telefon: 033/268-760 

Fax: 033/214-895 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender TD-03/06 nabavka roba, usluga i radova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Software/program za knjigovodstvo 

LOT 2    Ra~unari i ra~unarska oprema 

LOT 3    Usluge prijevoza djece za Sportsko-animacijski
        program i za polaznike projekta "[kola skijanja" 

LOT 4    Usluge osiguranja 

LOT 5    Gra|evinsko-zanatski radovi za teku}e odr`avanje
        sportskih objekata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU "Centar za sport i rekreaciju" Sarajevo- 

Objekat "FIS" - Mis Irbina 10/II 

Stadion "Ko{evo" - Patriotske lige 35 

Teniski tereni - Patriotske lige 21 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN. 

Zahtijevani dokumenti i uvjerenja ne mogu biti stariji od tri mjeseca u momentu otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi sljede}a dokumentacija: 

-    naziv i ta~na adresa, PDV i identifikacioni broj 

-    rje{enje o registraciji kojim dokazuje da obavlja profesionalnu djelatnost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija: 

-    izjava ponu|a~a o obavljenom ukupnom prometu u segmentu poslovanja koji je predmet tendera za 2005/2006. godinu 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena predmetnih roba, radova i usluga za period trajanja ugovora 

-    ovjerena originalna specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupnom cijenom ponude (za robe i radove) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponuda za u~e{}e }e biti odbijena ako se ne dostavi slijede}a dokumentacija: 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih u posljednje 3 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    35% 

2)    na~in i uslovi pla}anja i druge finansijske
    pogodnosti    u~e{}e    20% 

3)    kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e    10% 

4)    prilago|enost softvera potrebama
    JU "CSR"-a    u~e{}e    30% 

5)    referenc lista    u~e{}e    5% 

Za LOT 2 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

2)    na~in i uslovi pla}anja i druge
    finansijske pogodnosti    u~e{}e    20% 

3)    kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e    10% 

4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

Za lotove 3 i 4 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    45% 

2)    na~in i uslovi pla}anja i druge finansijske
    pogodnosti    u~e{}e    20% 

3)    kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e    10% 

4)    izvr{enje usluga u skladu sa potrebama i u
    dogovoreno vrijeme     u~e{}e    10% 

5)    referenc lista    u~e{}e    5% 

6)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    10% 

Za LOT 5 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    45% 

2)    na~in i uslovi pla}anja i druge finansijske
    pogodnosti    u~e{}e    20% 

3)    kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e    10% 

4)    rok izvr{enja radova    u~e{}e    10% 

5)    referenc lista    u~e{}e    5% 

6)    dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti u JU Centar za sport i rekreaciju, Sarajevo, Mis Irbina 10/II, narednog dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,30 sati, kontakt osoba - Mirza Emirhafizovi}, telefon 033/268-760. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 1. 2007. godine do 15,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JU "Centar za sport i rekreaciju", Sarajevo, Mis Irbina 10/II, po slijede}em rasporedu: 

18. 1. 2007. godine (~etvrtak) u 08,30 sati LOT 1 

18. 1. 2007. godine u 09,00 sati LOT 2 

18. 1. 2007. godine u 09,30 sati LOT 3 

18. 1. 2007. godine u 10,00 sati LOT 4 

18. 1. 2007. godine u 10,30 sati LOT 5 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Propisno zatvorene ponude dostaviti na adresu JU "Centar za sport i rekreaciju", Sarajevo, Mis Irbina 10/II, na koverti nazna~iti: "Ponuda za javno nadmetanje za lot broj______ -  ne otvaraj". 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Naru~ilac mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki predo~eni dokument neistinit i nepotpunog sadr`aja. 

Centar za sport i rekreaciju, Sarajevo, Mis Irbina 10/II, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Sa ponu|a~ima, ~ija ponuda bude prihva}ena, JU "Centar za sport i rekreaciju", Sarajevo, zadr`ava pravo sklapanja ugovora. 

(1-11-16434-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE  I HERCEGOVINE
RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O.
KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4128055050007 

Telefon: Mladen Glu{ac, dipl. ecc. - 032/553-494 

Fax: 032/553-494 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rje{enje o formiranju Komisije za provo|enje postupka javne nabavke roba broj 11183/06 od 2. 11. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dizel goriva EN 590 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne porezne uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima, ne starije od tri mjeseca (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnostt koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    da kandidat ispunjava posebne uslove: ugovor o poslovnoj saradnji na poslovima kontrole kvaliteta nafte i naftnih derivata dokaz da je ponuda-dobavlja~ ovla{ten za uvoz dizel goriva, da posjeduje ISO standard 9001/2000 (kao dokaze ponu|a~ dostavlja original ili ovjerenu fotokopiju prednjih dokaza)  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude 

-    uvjerenje o registraciji za PDV kod UIO 

-    da je ponu|a~ u zadnje 3 godine imao godi{nji promet preko 100 (sto) miliona KM i da je ostvario pozitivno poslovanje iz oblasti predmeta nabavke (kao dokaz ponu|a~a prila`e svoju izjavu o godi{njem prometu u zadnje tri godine i ovjerene fotokopije bilansa stanja i uspjeha u posljednje 3 (tri) godine)  

-    da kandidat prilo`i izjavu da }e isporu~iti tra`ene koli~ine predmeta nabavke u cijelosti, kontinuirano prema narud`bama kako bi omogu}io nesmetan rad ugovornog organa i njegovih dobavlja~a (dokaz je odgovaraju}a izajva)  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da }e ponu|a~ ponuditi predmet nabavke na paritetu franco skladi{te kupca (kao dokaz ponu|a~a }e prilo`iti posebnu izjavu) 

-    refernc lista za 2004, 2005, i 2006. godinu, realizirani ugovori i njihova nov~ana vrijednost iz oblasti koja je predmet nadmetanja 

-    da ponu|a~ posjeduje tehni~ke uslove za skladi{tenje rezervi dizel goriva kapaciteta najmanje 1000 tona i odgovaraju}i broj transportnih jedinica i to najmanje 10 cisterni najmanje nosivosti 25 tona (kao dokaz ponu|a~ }e prilo`iti odgovaraju}e dokaze i izjave) 

Kandidati koji zadovolje selekcione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    maksimalno 80% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja    maksimalno 10% 

    3.    vremenski rokovi realizacije
        ponude    maksimalno 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 29. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a kod Mladena Glu{ca, dipl. ecc., a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. 

Uplata se vr{i na ra~un broj: 

-    IK BANKA  d.d. Zenica - 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA  d.d. Sarajevo
1294011000218070 

sa naznakom "za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAVKE DIZEL GORIVA EN 590" 

Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Mladen Glu{ac, dipl. ecc., broj tel/faks: 032/553-494. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 1. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 1. 2007. godine u 11,00 sati, 

Sala Povr{inskog kopa "Vrtli{te" Rudnika Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: TENDER - NABAVKA DIZEL GORIVA EN 590 (ne otvarati - otvara komisija). 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

SUMMARY OF POCUREMENT NOTICE 

A.CONTACT DATA 

RMU "Kakanj" d.o.o.Kakanj 

Alije Izetbegovi}a 17 

72240 Kakanj 

Concat person: 

Mladen Glu{ac, dipl. ecc. 

ID number: 4128055050007 

www.rmukakanj.com 

B. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

C. SCOPE OF SUPPLY 

Diesel fuel EN 590 

D.TYPE OF PROCEDURE 

Open 

E. BIDDING DOCUMENTS 

Bidding documents can be taken over till January 29, 2007 

Bidding document charge is: 117 KM 

Our bank accounts are as follows: 

-    IK BANKA  d.d. Zenica - 1340200000009427 

-    CENTRAL PROFIT BANKA  d.d. Sarajevo -
1294011000218070 

F. DEADLINE, FOR SUBMISSION OF BIDS 

January 29, 2007, 2:00 pm 

G. OPENING OF BIDS 

Date: January 30, 2007, 11:00 am 

Place: Surface mine "Vrtli{te", hall 

(1-11-16436-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
"VODOVOD" D.O.O. DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
PODRU^NA JEDINICA 2
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Vodovod" doo-Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Podru~na jedinica 2 

Kontakt osoba: Sal~in Duda, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227094700000 

Telefon: 036/551-192 

Fax: 036/570-697 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a d.o.o. - Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuke roba; vr{enje usluga po dolje navedenim lotovima za 2007. godinu  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Isporuka nafte, naftnih derivata i plina 

LOT 2    Fizi~ko obezbje|enje upravne zgrade 

LOT 3    Isporuka vodovodnog materijala: PEHD cijevi i
        PEHD i PP fazonski komadi  

LOT 4    Isporuka vodovodnog materijala: Pocin~ani fitinzi i
        cijevi 

LOT 5    Isporuka vodovodnog materijala: Fazonski komadi
        od nodularnog liva 

LOT 6    Isporuka vodovodnog materijala: Vodomjeri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilanca stanja i uspjeha za period I-VI 2006. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Katalozi, prospekti, certifikati i ostali dokazi o kvalitetu robe/usluga 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji  

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 19. 1. 2007. godine u vremenu od 8,00 do 14,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju: 

LOT 1: 100 KM 

LOT 2: 100 KM 

LOT 3:   50 KM 

LOT 4:   50 KM 

LOT 5:   50 KM 

LOT 6:   50 KM 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 1. 2007. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 1. 2007. godine LOT 1 u 9,00 sati; LOT 2 u 10,00 sati; LOT 3, 4, 5, 6 u 11,00 sati 

"Vodovod" doo-Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju-Podru~na jedinica 2, Trg Ivana Krndelja 40, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na ‘iro ra~un "Vodovod" doo-Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Mostar kod ABS banke broj 1990530009031715, ili na blagajni preduze}a, Trg Ivana Krndelja 40, sa naznakom "Za tender dokumentaciju robe i usluge". Upla}ena nov~ana sredstva su nepovratna. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ili sve ponude, kao i da poni{ti postupak javnog nadmetanja, bilo kada prije zaklju~ivanja ugovora, a da nema odgovornost prema ponu|a~u ili ponu|a~ima na koje se to odnosi ili obavezu da obavijesti ponu|a~a ili ponu|a~e na koje se to odnosi, o razlozima poduzimanja ove radnje. 

Ukoliko ponu|a~ bude u nedoumici o pravilnom zna~enju bilo koje pozicije, naziva ili broj~anog podatka ili uo~i o~iglednu gre{ku, du`an je da o tome odmah pismeno obavijesti naru~ioca, da bi se odredilo pravilno zna~enje ili otklonila gre{ka prije njegove predaje ponude. 

Naru~ilac ne}e prihvatiti odgovornost za naprijed navedene slu~ajeve, ukoliko ponu|a~ na njih nije reagovao prije predaje svoje ponude. 

(1-11-16439-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica 

Kontakt osoba: Senad Huseinagi} 

Adresa: Fra Ivana Juki}a 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218100290006 

Telefon: 032/443-551 

Fax: 032/443-530 

E-mail: phi.ze@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci motornih vozila broj: 01-1081-4 od 21. 11. 2006. godine  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabavka motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 terensko vozilo i 1 putni~ko vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, i to: 

LOT 1 Terensko vozilo 

LOT 2 Putni~ko vozilo 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do isporuke vozila 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema specifi~nim kriteriji- ma pojedina~no navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavljivanju otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH". Uplatu naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM po jednom lotu izvr{iti na ra~un broj 134-010-0000012924 kod IK banke d.d. Zenica, ili direktno na blagajni Zavoda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku motornih vozila - ne otvaraj" do 15. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 1. 2007. godine u 13,00 sati - LOT 1, 

u 13,30 sati - LOT 2 

Zenica, Fra Ivana Juki}a 2 (III sprat) 

(1-11-16440-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JZU DOM ZDRAVLJA TEO^AK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja 

Kontakt osoba: Atlaga D`uzdanovi} 

Adresa: Centar bb 

Po{tanski broj: 75414 

Grad: Teo~ak 

Identifikacioni broj: 4209197790009 

Telefon: 035/755-733 

Fax: 035/755-582 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka UZ - aparata (crnobijeli) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko-istovareno i montirano sjedi{te kupca" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}ih organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. 

Dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za 2005. godinu ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registrovan 

-    odgovaraju}a bankovna pisma sa dokazom da ra~uni ponu|a~a nisu bili blokirani u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu s ~lanom 26. ZJN stav 2. ta~ke a, b, c, d i e. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) kvalitet i tehni~ke karakteristike    u~e{}e 20% 

    3) servis i garancija    u~e{}e 10% 

    4) rok isporuke i monta`a    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja. 

Nov~ana naknada iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 11. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 1. 2007. godine u 12,00 sati 

Teo~ak, Dom zdravlja 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 16,00 sati u prostorijama JZU Dom zdravlja Teo~ak, uz dokaz o uplati 100,00 KM nepovratnog iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘irora~un JZU Dom zdravlja Teo~ak broj 132-207-03092798-64 kod Tuzlanske banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna, ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojem, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara komisija" 

Ponude dostaviti na adresu: JZU Dom zdravlja Teo~ak sa naznakom Nabavka UZ-aparata za potrebe JZU Dom zdravlja. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

JZU Dom zdravlja Teo~ak ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. 

(1-11-16445-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D.
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Habiba Durmo-za komercijalna pitanja; 

Ermin Be}irovi}-za tehni~ka pitanja 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-441, 033/580-124 

Fax: 033/751-443 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/06-13 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2-Betonske ku}ice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacije odre|ene od strane elektrodistributivnih dijelova, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, ne manja od 2.000,00 KM  

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u vrijeme otvaranja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2004 i 2005. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, c, d i e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. 12. 2006. godine do 15. 1. 2007. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za LOT____.  Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem HVB Central profit banke dd Sarajevo, na ra~un broj 1291061000116416 u korist JP EPBiH - otkup tenderske dokumentacije LOT___. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 11,00 sati, sala 111 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

(1-11-16446-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
AKCIONARSKO DRU[TVO
"VODOVOD" DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: A.D. "Vodovod" Doboj 

Kontakt osoba: dipl. ecc. Branislav Cvijanovi}, tel. 053/204-820; dipl. ing. Mladen Vuli}, tel. 053/204-840 

Adresa: Vojvode Sin|eli}a 69 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400124430006 

Telefon: 053/241-312 

Fax: 053/241-801 

E-mail: vodovod@doboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba i usluga za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Rezervni dijelovi za vodomjere 

LOT 2    Fazonski komadi, vodovodne armature i ostali spojni
        materijal NP-10  

LOT 3    Nafta 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci i ostali uslovi sadr`ani su u tenderskoj dokumenta- ciji. Svaki lot je nezavisan paket za ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko korisnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje po zaklju~enju ugovora, a traje do kraja 2007. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 10% vrijednosti ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude (ne starije od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

-    izjava ponu|a~a da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude (ne starija o tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

-    uvjerenje o izmirenim obavezama prema fondu PIO (sa datumom izmirenja ne starijim od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama (sa datumom izmirenja ne starijim od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda) 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena 

Sve kopije dokumenata moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim brojem i uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starije od  od tri mjeseca 

-    ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera  

(Sve kopije moraju biti ovjerene.) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje poslovne banke da firma nema prispjelih neizmirenih obaveza  

-    bilan stanja i bilans upjeha za 2005. godinu 

(Sve kopije moraju biti ovjerene.) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikat proizvoda i atesti o kvaliteti izdati od stane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    lista izvr{enih isporuka proizvoda - usluga ponu|a~a sa vrjednostima i primaocima za period 2005-2006 godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1) cijena    40% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    25% 

    3) kvalitet    15% 

    4) rok isporuke robe    10% 

    5) dosada{nje iskustvo sa ponu|a~em    5% 

    6) garancije    5% 

Po osnovu svih kriterijuma mo`e se ostvariti maksimalno 100 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Pri izboru najpovoljnije ponude prednost }e imati materijali proizvedeni u BiH u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 12,00 do 15,00 ~asova kod tehni~kog sekretara ugovornog organa uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju za lotove 1, 2, 3 - 100,00 KM.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 1. 2007. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`a}e se: 

LOT 1 - 23. 1. 2007. godine (utorak) u 12,00 ~asova 

LOT 2 - 23. 1. 2007. godine (utorak) u 13,00 ~asova 

LOT 3 - 23. 1. 2007. godine (utorak) u 14,0 ~asova 

Mjesto: A.D. "VODOVOD" Doboj, Vojvode Sin|eli}a 69 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u A.D. "Vodovod" Doboj kod tehni~kog sekretara u vremenu od 12,00 do 15,00 ~asova uz ovjeren primjerak virmana o uplati sredstava. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un 562005-00003203-50 Razvojna banka Doboj u svrhu "tenderska dokumentacija". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji Vodovoda propisno zape~a}ene, li~no na protokol A.D. "Vodovod" Doboj. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

- naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem 

- ponuda za javno nadmetanje - broj lota 

"NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Alternativne ponude nisu dozvoljene. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: A.D. "Vodovod" Doboj 

Kontakt osoba: dipl. ecc. Branislav Cvijanovi}, tel. 053/204-820; dipl. ing. Mladen Vuli}, tel. 05/204-840 

Adresa: Vojvode Sin|eli}a 69 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400124430006 

Telefon: 053/241-312 

Fax: 053/241-801 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: A.D. "Vodovod" Doboj 

Kontakt osoba: Dejanovi} Marica, tel. 053/204-831 

Adresa: Vojvode Sin|eli}a 69 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400124430006 

Telefon: 053/241-312 

Fax: 053/241-801 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: A.D. "Vodovod" Doboj 

Adresa: Vojvode Sin|eli}a 69 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400124430006 

Telefon: 053/241-312 

Fax: 053/241-801 

(1-11-16455-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

(Objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 17/05, od 28. 03. 2005. godine) 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Dr`avna Agencija za istrage i za{titu 

Kontakt osoba: [ikalo Esad 

Adresa: Adema Bu}e 102 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200428000009 

Telefon: 033/702-423 

Fax: 033/702-480 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ljetnje policijske uniforme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ljetnje policijske uniforme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

1.    Ko{ulja ljetna, kratki rukav-poligonka    komada 3.000 

2.    Hla~e ljetne    komada 2.000 

3.    ^arape mu{ke ljetne    komada 3.000 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Adema Bu}e 102 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti bankovnu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude) u iznosu od 1% ukupne vrijednosti ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Povrat bankovne garancije izvr{it }e se u skladu sa ~lanom 18. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    prije potpisivanja ugovora najpovoljniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju u vrijednosti 10% iznosa po ugovoru koji se potpisuje 

-    rok va`enja garancije je najmanje 15 dana od roka ugovorenih obaveza 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Povrat garancije za dobro izvr{enje posla }e se obaviti u skladu sa ~lanom 19. UPZ. i odredbama ugovora u kojem }e se detaljnije regulisati prava i obaveze izme|u ponu|a~a i ugovornog organa u vezi sa datom garancijom. Povrat garancije u roku od 10 dana po ispunjenju obaveza. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    potpisana izjava o prihvatanju tenderske dokumentacije 

-    dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 23. ZJN stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, porezni, PDV broj ili identifikacioni broj 

-    izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija (ne starije od 30 dana) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokaz o solventnosti transakcijskog ra~una (mati~ni) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o ispunjenju ~lana 26. ZJN stav 2. ta~ka a, b, c, d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) jedini~na cijena    u~e{}e 50% 

    2) kvalitet i garantni rok    u~e{}e 15% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 15% 

    4) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    5) reference ponu|a~a    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, dostaviti relevantne dokaze. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 1. 2007. godine 

Adema Bu}e 102, Sarajevo 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un Razvojna banka AD Banja Luka-Filijala Lukavica, broj 5620120000084588 sa naznakom Dr`avna Agencija za istrage i za{titu. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12 ZJN. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za isporuku ljetnje policijske uniforme". Javnom otvaranu ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u. 

(1-11-16459-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA MOSTAR 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar 

Kontakt osoba: Rok{a Muharem 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200211100056 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 036/510-118 

Fax: 036/551-006 

E-mail: muharem.roksa@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za podru~je op}ine Mostar 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet postupka dodjele ugovora je nabavka goriva sa sukcesivnom isporukom za podru~je op}ine Mostar. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba su benzinske pumpe ponu|a~a koje su od sjedi{ta BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar udaljene do 3 km 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ponu|a~ se obavezuje da }e isporuku goriva vr{iti prema dnevnim potrebama BH Telecom Direkcija Mostar odmah, prema tabelarnom pregledu slu`benih vozila Direkcije Mostar, a na osnovu prethodno od strane ovla{tenog lica izdatog, uredno potpisanog i ovjerenog putnog naloga voza~a koji to~i gorivo i njegove akareditacije. 

Trajanje ugovora je 24 mjeseca od dana potpisivanja okvirnog sporazuma. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, originalna bankarska garancija u iznosu od 2% vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da. Izjava da }e izabrani ponu|a~ dostaviti originalnu bankarsku garanciju za izvr{enje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti: rok va`nosti ugovora + 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednjih pet godina 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, izdato od nadle`ne institucije, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima zdravstvenog osiguranja, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    popratni akt sa punim nazivom i ta~nom adresom ponu|a~a, imenom odgovornog lica, kontakt telefon, identifikacioni i PDV broj ukoliko ste PDV obveznik  

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno ovjerena fotokopija rje{enja o registrovanoj djelatnosti, za fizi~ke osobe, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke da transakcijski ra~uni punu|a~a nisu bili blokirani u zadnja tri mjeseca 

-    bilans uspjeha za 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista koja podrazumijeva realizirane ugovore u zadnje tri godine u poslovima sli~nog sadr`aja, sa podacima o vrsti roba, pojedina~nim i ukupnim vrijednostima uspje{no obavljenih poslova, vremenu isporuka roba, u/van BH Telecom u formi dokumenta koji dokazuje zadovoljavaju}u izvedbu za isporu~ene robe izdate od naru~ioca roba (dokumente nije potrebno dostavljati za isporu~ene robe BH Telecomu) 

-    udaljenost najbli`e pumpe od sjedi{ta ugovornog organa 

-    certifikat ovla{tene institucije o kvalitetu goriva prema va`e}im standardima 

-    izjava ponu|a~a u kojoj se obavezuje da }e dostavljati certifikat o kvaliteti isporu~enog goriva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ du`an je dostaviti pismeni zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije na protokol BH Telecom d.d. Direkcija Mostar, Br. Feji}a bb, Mostar, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili na faks 036/551-006. uz naznaku Tenderska dokumentacija po obavje{tenju broj: 13.3.7.5-3848-7/06 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Sva korespondencija razmijenjena izme|u ponu|a~a i Direkcije Mostar bit }e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no najkasnije do 16. 1. 2007. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Minimalan vremenski period va`nosti ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 16. 1. 2007. godine u 12 sati i 15 minuta. 

Pomenuto otvaranje }e se obaviti u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Br. Feji}a bb, Mostar, velika sala, I sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a, na osnovu pismenog ovla{tenja. Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i i: 

-    Specifikaciju prilo`enih dokumenata 

-    Jedini~ne cijene u neto vrijednosti, odvojeno PDV ukoliko ste PDV obveznik, te ukupne cijene 

-    Rok i na~in pla}anja 

-    Izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

-    Rok isporuke robe 

-    Ukoliko ste PDV obeznik, uvjerenje izdato od strane UIO o registraciji PDV obveznika 

-    Garantni rok za isporu~ene robe 

-    Visinu rabata (ukoliko je ponu|a~ sprema isti ponuditi), sa izjavom o njegovoj nepromjenjivosti tokom trajanja ugovora 

-    U slu~aju da vi{e od 50% roba ima porijeklo iz BiH, u cilju kori{tenja preferencijalnog tretmana, dostaviti validan certifikat-potvrdu o porijeklu robe, izdat od strane organa nadle`nog za njegovo izdavanje (Privredna komora) u kojem je navedeno da je proizvod koji je predmet nabavke doma}eg porijekla, ili da }e ste}i uslovi za kori{tenje takvog certifikata u skladu sa odredbama Zakona o carinskoj politici BiH 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ponude dostaviti u dva primjerka (original i kopija) u zape~a}enoj koverti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

(1-11-16460-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
J.U. "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: J.U. "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a 

Kontakt osoba: ^orbo Fahrudin, dipl. ecc 

Adresa: Jo{ani~ka 33 

Po{tanski broj: 71320 

Grad: Vogo{}a 

Identifikacioni broj: 4200092680006 

Telefon: 033/432-613 

Fax: 033/432-615 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba, vr{enje usluga, ustupanje radova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski materijal 

LOT 2    Gra|evinski materijal, boje i lakovi 

LOT 3    Bravarski materijal 

LOT 4    Elektromaterijal 

LOT 5    Alati i sitni inventar 

LOT 6    Vodovodni materijal 

LOT 7    Sanitarni materijal za odr`avanje 

LOT 8    Protivpo`arna oprema 

LOT 9    Servisiranje protivpo`arne opreme 

LOT 10    Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 11    Servisiranje ra~unarske opreme, internet usluge 

LOT 12    Nabavka i ugradnja stakla (sukcesivno) 

LOT 13    Nabavka i ugradnja oluka i okapnica na upravnoj
        zgradi i lima za sanaciju kinosale 

LOT 14    Usluge fotokopiranja 

LOT 15    Ugostiteljske usluge 

LOT 16    Elaborat za idejno rje{enje videonadzora objekta
        J.U. "KSC" Vogo{}a 

LOT 17    Nabavka itisona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Utvr|eno po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedna lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema ih 

III.5. do III.8. 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju uslove iz ~lana 23., 24., 25. i 26. ZJN, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog otvorenog postupka. 

Sadr`aj ponude: 

-    naziv, ta~na adresa, broj telefona i faxa 

-    kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima 

-    fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji, PDV registraciji i identifikacionom broju 

-    potvrda o izmirenim obavezama prema PIO/MIO 

-    potvrda o izmirenim poreskim dobavezama 

-    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

-    ovjeren originalni primjerak ponude sa pojedina~nim cijenama i ukupnom cijenom iskazanom u KM 

-    rok isporuke 

-    uvjeti i rok pla}anja 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena 

-    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji bodovanja }e biti utvr|eni tenderskom dokumentacijom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na protokolu Ustanove svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tenderski materijal iznosi 20,00 KM. 

Nepreuzimanje tenderske dokumentacije i neupla}ivanje naknade za tenderski materijal ima eliminatorni karakter. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostavljati najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 1. 2007. godine upravna zgrada J.U. KSC" Vogo{}a, kancelarija zamjenika direktora (I sprat) 

  9,00 sati LOT 1 - LOT 8 

11,00 sati LOT 9 - LOT 17 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili na protokol Ustanove, Jo{ani~ka 33. 

Na koverti obavezno nazna~iti: 

-    naziv i adresa ponu|a~a, "Javno nadmetanje za tender br.___"; "Ne otvaraj-otvaraj komisija". 

Neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-11-16465-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 

Informacije na telefon 033/663-863-216 

Kontakt osoba: Svjetlana Martinovi} 

Adresa: Musala 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200231120002 

Telefon: 033/663-863 lok 216, 033/220-663 

Fax: 033/220-663 

E-mail: szpotfbih@epn.ba 

Internet adresa: www.fbihsluzbazazajednickeposlove.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu po lotovima 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i sukcesivna isporuka roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu, po lotovima: 

LOT 1    Mlijeko, mlije~ni proizvodi 

LOT 2    Za~ini za kuharstvo i poslasti~arstvo 

LOT 3    Pekarski proizvodi-hljeb i peciva 

LOT 4    Tjestenine i bra{no 

LOT 5    Konzervirano, zamrznuto i su{eno vo}e i povr}e 

LOT 6    Jaja koko{ija 

LOT 7    Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 8    Svje`e meso - tele}e, jagnje}e, june}e 

LOT 9    Meso svinjsko i prera|evine od svinjskog mesa 

LOT 10    Pile}e i pure}e meso i prera|evine od pile}eg i
        pure}eg mesa 

LOT 11    Morske i rije~ne ribe (smrznute i svje`e) i
        prera|evine od riba 

LOT 12    Masno}e biljnog i ‘ivotinjskog porijekla 

LOT 13    Kafa espreso i repromaterijal za aparate 

LOT 14    Repromaterijal za automate za tople napitke i hladne
        napitke 

LOT 15     ^aj u filter vre}icama 

LOT 16    Prirodni sokovi-T.P. i S.T. 0,2 l 

LOT 17    Gazirani sokovi, prirodne i mineralne vode 

LOT 18    Alkoholna pi}a 

LOT 19    Kancelarijski materijal 

LOT 20    Kancelarijski pribor 

LOT 21    Fax aparati, kopir aparati, telefonski aparati 

LOT 22    Nabavka grafi~ke opreme za {tampariju 

LOT 23    Ra~unarska oprema 

LOT 24    ^istovni materijal, oprema i pribor 

LOT 25    Tehni~ki pribor za potrebe ve{eraja 

LOT 26    Poljoprivredna sredstva, oprema i tehni~ka
        pomagala 

LOT 27    Dr`avni simboli 

LOT 28    Tehni~ka oprema za potrebe ve{eraja i odr`avanje
        higijene 

LOT 29    Gra|evinski materijal 

LOT 30    Nabavka elektromaterijala 

LOT 31    Potro{ni materijal za ma{inske (instalaterske)
        radove 

LOT 32    Te~na goriva za motorna vozila 

LOT 33    Lo`-ulje 

LOT 34    Kancelarijski namje{taj i oprema 

LOT 35    Ugostiteljski inventar 

LOT 36    Radiostanice, detektori i druga oprema za unutarnje
        osiguranje 

LOT 37     Radna HTZ odje}a i obu}a 

LOT 38    Namje{taj i oprema za odmarali{te 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka robe i opreme za bud`etsku 2007. godinu, po lotovima. 

Detaljan opis, vrsta i koli~ina roba sadr`ani su u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

cca 690.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove, ovisno o tome za koliko lotova ponu|a~i imaju interes. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 mjeseci 

Zapo~inje od dodjele ugovora i zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti dokaz da nema smetnji za u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d) e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05, 92/05, 8/06 i 24/06) i to: 

-    naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i faxa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji i identifikacionom broju, ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO/MIO doprinosima, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obavezama, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja, u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina, ne starije od 3 mjeseca 

-    cijena sa ura~unatim popustima, bez poreza na dodanu vrijednost 

-    izjava ponu|a~a o uvjetima pla}anja 

-    izjava o roku isporuke FCO adresa krajnjeg korisnika 

-    dokaz o rasprostranjenosti distributivne mre`e samo za LOT 32 (ista }e se provjeriti) 

-    izjava o garantnom periodu za kvalitet i ispravnost opreme lotove 21, 22, 23, 26, 28, 34, 36 i 38 

-    izjava o roku odziva u slu~aju kvara na opremi u garantnom periodu za lotove 21, 22, 23, 26, 28, 34, 36 i 38 

-    opisi, fotografije i prospekti (tehni~ki katalozi ponu|ene opreme) za lotove: 21, 22, 23, 26, 28, 34, 36 i 38 

-    izjava ponu|a~a da je (ako je) najmanje 50% ponu|enih roba doma}eg porijekla, radi primjene preferencijalnog tretmana doma}eg 

-    izjava o prihvatanju opcije ponude u trajanju od 90 dana 

-    potvrda o broju zaposlenih zajedno sa poslovnicama u BiH, cijeni se samo izvod iz PIO/MIO (potvrda }e se provjeriti) 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u momentu predaje ponude, i moraju biti dostavljeni originali ili ovjerene fotokopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je tehni~ki osposobljen sa svojim kapacitetima i opremom da blagovremeno i kontinuirano snabdijeva ugovorne organe tra`enim robama ({to }e se provjeriti). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti listu glavnih isporuka izvr{enih od 1. 1. 2005. godine do 31. 12. 2006. godine/referenc lista (lista }e se provjeravati). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

(b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena sa ura~unatim
        popustima bez poreza na dodanu
        vrijednost, za sve lotove    u~e{}e    70% 

    2)    rok isporuke FCO adresa krajnjeg
        korisnika za sve lotove    u~e{}e    10% 

    3)    uslovi pla}anja za sve lotove    u~e{}e    5% 

    4)    garantni period samo za lotove
        21, 22, 23, 26, 28, 34, 36 i 38    u~e{}e    10% 

    5)    rasprostranjenost distributivne mre`e,
        samo za LOT 32    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 16. 1. 2007. godine do 16,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju, iznosi po jednom lotu 25,00 KM. 

Nov~ana naknada upla}uje se na transakcijski ra~un broj 1540011100661492 kod UPI Banke d.d. Sarajevo, svrha uplate: uplata tenderske dokumentacije (navesti lot) 

Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija/fi- nancija 

Vrsta prihoda:722631 

Bud`etska organizacija: 1202001 

Op}ina Centar: 077 

Dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do minimalno 90 dana ili 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Za LOT 1-LOT 12: 18. 1. 2007. godine u 9,00 sati 

Za LOT 13-LOT 18: 19. 1. 2007. godine u 9,00 sati 

Za LOT 19-LOT 28: 22. 1. 2007. godine u 9,00 sati 

Za LOT 29-LOT 38: 23. 1. 2007. godine u 9,00 sati 

Danijela Ozme 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Provodi se otvoreni postupak zajedni~kih javnih nabavki vi{e ugovornih organa: Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda za zastupanje i saradnju pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ureda za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. 

S obzirom da se provodi postupak zajedni~kih javnih nabavki vi{e ugovornih organa koji su u tenderskoj dokumentaciji, odnosno u specifikacijama jasno nazna~eni, ponu|a~i su obavezni ponuditi jednoobrazne cijene za tra`enu robu u svim specifikacijama lotova, za koje podnose ponudu. 

Prilikom evaluacije ponuda kod kriterija "Ponu|ena cijena" cijenit }e se sveukupna ponu|ena cijena po specifikacijama jednog lota. 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ne otvaraj" - Ponuda za nabavku i isporuku roba i opreme za bud`etsku 2007. godinu i naznakom lota za koji se ponuda dostavlja, li~no na protokol Slu`be ili preporu~eno po{tom na adresu Slu`be do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju. 

Ugovorni organi ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelomi~no ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu, u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

(1-11-16466-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ARHIV FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Arhiv Federacije BiH 

Kontakt osoba: Brankovi} Hamdo 

Adresa: Reisa D`. ^au{evi}a 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200931020009 

Telefon: 033/205-187; 214-481 

Fax: 033/214-481 

E-mail: info@arhivfbih.gov.ba 

Internet adresa: www.arhivfbih.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavki za 2007. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

ROBE 

LOT 1    Nabavka kancelarijsko-potro{nog materijala i
        pribora 

LOT 2    Nabavka ~istovnog materijala i pribora 

LOT 3    Gorivo (energenti) 

LOT 4    Usluge registracje i osiguranja motornih vozila 

LOT 5    Usluge kolektivnog osiguranja uposlenih 

USLUGE  

LOT 4    Usluge registracije i osiguranja motornih vozila 

LOT 5    Usluge kolektivnog osiguranja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

ROBE 

LOT 1    cca 16.000,00 KM 

LOT 2    cca   5.000,00 KM 

LOT 3    cca   7.800,00 KM 

LOT 4    cca   6.000,00 KM 

LOT 5    cca 3.000,00 KM 

USLUGE  

LOT 4    cca 6.000,00 KM 

LOT 5    cca 3.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Reisa D`. ^au{evi}a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje 1. 1. 2007. godine ili zavr{ava 31. 12. 2007. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    naziv i ta~nu adresu ponu|a~a 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtijeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni ili likvidacioni postupak 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`og suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnje 3 (tri) godine, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnje 3 (tri) godine, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtijeva 

5.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa 

6.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja porezne uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

7.    ovjereno rje{enje iz sudskog registra ili rje{enje nadle`nog organa - identifikacioni broj 

8.    izjava ponu|a~a da ne posotoje smetnje iz ~lana 23. ZJN 

9.    ponuda sa~injena u skladu sa zahtjevom za sprovo|enje postupka 

10.    fiksna nabavna cijena sa PDV-om 

11.    uslovi i na~in pla}anja 

12.    rok, na~in i mjesto isporuke 

13.    ponuda treba da bude potpisana i ovjerena, a ovjerene kopije dokumenata ne starije od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar (ako se radi o pravnim licima) 

-    naziv i ta~ana adresa ponu|a~a sa uvjerenjem o poreznoj registraciji, ID broj, porezni broj, (ako se radi o pravnim licima) 

-    gore navedeni dokumenti ne mogu biti starija od tri mjeseca u momentu predaje dokumentacije (original ili ovjerene fotokopije) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    rok pla}anja 

-    rok isporuke (isklju~ivo navesti krajnji rok isporuke) za kompletnu ponudu  

-    ovjerena specifikacija iz tenderske dokumentacije sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupna vrijednost ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    opis tehni~ke opremljenosti dobavlja~a, njegovu opremljenost i osposobljenost za isporuku roba i vr{enje usluga 

-    popis proizvo|a~a za koje dobavlja~ distribuira robu, a koja je predmet isporuke (LOT 1) 

-    izjava o prosje~nom broju uposlenih posljednje 3 (tri) godine 

-    referenc lista i ostali dokumenti koje ponu|a~ smatra va`nim 

-    distributerska mre`a u BiH (za LOT 3) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kiriterija: 

    ROBE 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3) uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    4) garantni rok    u~e{}e 10% 

    USLUGE 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    3) visina premije    u~e{}e 10% 

    4) rok isplate premije    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 1. 2007. godine od 9,00 do 13,00 sati uz predo~enje uplatnice. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje i iznosi 25,00 KM po jednom lotu. 

1.    UPI BANKA Sarajevo 

2.    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije za Arhiv Federacije - za lot (navesti broj lota i naziv) 

3.    Primalac: JRT Bud`et Federacije BiH 

4.    Depozitni ra~un: 1540011100661492 

5.    Vrsta prihoda: 722631 

6.    Bud`etska organizacija. 3601001 

7.    Op}ina Centar Sarajevo: 077 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 1. 2006. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 1. 2007. godine u 10,00 sati, 

Sarajevo, Reisa D`. ^au{evi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena po prethodno datim oznakama. 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti preporu~enom po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

Na koverti uz puni naziv i adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Ponuda po otvorenom postupku za lot _____  (navesti broj i naziv lota ili lotova). 

Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor. 

Ugovorni ogan ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, {to podrazumijeva i parcijalno ugovaranje, kao i poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude ili poni{titi odluku o izboru najpovoljnije ponude, prije sklapanja ugovora, pri tome ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je u obavezi navesti razloge takve odluke. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom u odnosu na tr`i{nu cijenu tih proizvoda, ugovorni organ }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ukoliko ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e obja{njenje ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da od odabranog ponua|a~a sa kojim zaklju~i ugovor izvr{i sukcesivnu nabavku proizvoda u vrijednosti koliko je to omogu}eno finansijskim sredstvima. 

(1-11-16471-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BH TELECOM D.D. SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-1815/06 NM 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Namik Merzi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/207-704 

Fax: 033/224-536 

E-mail: namik.merzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj: 01.3.3-6.7-1815/05-7 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka isporuka, instalacija, integracija sa postoje}im elementima fiksne mre`e BH Telecoma, testiranje i pu{tanje u rad sistema za prikupljanje podataka o saobra}aju sa mre`nih elemenata u fiksnoj mre`i, izrada dokumentacije izvedenog stanja i obuka uposlenika BH Telecoma za samostalan rad sa svim komponentama sistema, a prema tenderskoj dokumentaciji koja se preuzima na protokolu. Ponu|a~ je du`an obavezno ponuditi navedene funkcionalne cjeline i isporu~iti hardver, softver, licence i sav potrebni monta`ni materijal. 

Ponu|a~ je du`an: 

-    dostaviti specifikaciju ponu|ene opreme i materijala sa jedini~nim cijenama za svaku stavku, ukupnu cijenu, kao i ukupna vrijednost ponude izra`enu u EUR/KM na paritetu CIP/FCA skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (Incoterms 2000); konverzija cijene ponude }e se vr{iti na osnovu kursne liste CB BiH na dan otvaranja ponuda; ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji (ta~ka 5 tenderske dokumentacije - Prikaz cijena). 

-    Rok za implementaciju sistema, {to podrazumijeva i zajedni~ko obavljanje testova funkcionalnosti komplentog sistema izvo|a~a radova sa odgovornim za izvo|enje testiranja od strane BH Telecoma je maksimalno 3 mjeseca od obostranog potpisivanja ugovora. Za datum zavr{etka implementacije smatra se datum pismene najave ponu|a~a o spremnosti za tehni~ki prijem. Ponu|a~ je obavezan definisati detaljan plan implementacije uz jasno izra`ene rokove i potrebne resurse. 

-    Uslovi pla}anja: 

-    odgo|eno pla}anje 30 dana nakon obostrano potpisanog kvalitativnog i kvantitativnog prijema predmetne nabavke/sistema: 

    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom, obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovornih obaveza + 15 dana (garancija se obavezno dostavlja prema tekst/formi u prilogu) 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti dinami~ki plan sa obavezama ponu|a~a i BH Telecoma. 

Napomena: Sva tehni~ka dokumentacija tra`ena tenderskom dokumentacijom mora biti dostavljena u {tampanom i elektronskom obliku. Ukoliko ponu|a~ propusti da dostavi obje varijante, ponuda }e se smatrati neva`e}om i ne}e biti razmatrana. U slu~aju razlika kao validna se uzima {tampana varijanta. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Detaljne informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d., Sarajevo, skladi{te ugovornog organa Telekom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja, a zavr{ava tri mjeseca nakon obostranog potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija za ozbiljnost ponude od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti, 1. 6. 2007. godine. 

Garancija se obavezno dostavlja prema tekst/formi u prilogu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka realizacije ugovora  

    garancija se obavezno dostavlja prema tekst/formi u prilogu 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period u vrijednosti od 5% ugovorenog posla sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka ugovora 

    garancija se obavezno dostavlja prema tekst/formi u prilogu 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi kandidati iz BiH i inostranstva koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim kandidata koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH"), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom. Sva potrebna dokumentacija se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. 

NAPOMENA: Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bi}e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca 

-    ino ponu|a~ treba dostaviti validnu dokumentaciju kojom dokazuje da ima poreskog opunomo}nika u skladu sa ~lanom 60. Zakona o PDV-u ili ovjerenu izjavu da }e obezbijediti opunomo}nika prije potpisivanja ugovora ukoliko to nisu uradili do momenta prijave na tender 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha zaklju~no sa 31. 12. 2005. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o zadovoljenju standarda da je tra`ena oprema u skladu sa svim aktuelnim standardima i tra`enom specifikacijom (ETSI, ITU-T, IEEE) 

-    prospektne materijale iz kojih }e se vidjeti tra`ene karakteristike ponu|ene opreme 

-    ovjerenu izjavu o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tendreske dokumentacije 

-    ovjerenu izjavu ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu ure|aja i dijelova u toku garantnog i postgarantnog roka 

-    izjavu da minimalan garantni rok mora biti 24 mjeseca od dana izdavanja certifikata o pu{tanju sistema u rad; potrebno je navesti rokove isporuke tra`ene opreme u navedenom postgarantnom periodu 

-    izjava da minimalan postgarantni rok mora biti 60 mjeseci od dana isteka garantnog perioda; potrebno je navesti rokove isporuke tra`ene opreme u navedenom postgarantnom periodu 

-    sastavni dio ponude mora biti i ponuda za obuku kadrova BH Telecoma sa planom, a u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

-    ponuda mora sadr`avati na~ine i uslove podr{ke odr`avanja za opremu i softvera u toku garantnog i postgarantnog perioda (prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije, zamjene i popravke) 

-    potebno je da ponu|a~ dostavi izjavu da }e zadovoljiti tra`ene uslove podr{ke uz prikazanu cijenu te dinami~ki plan integracije 

-    izjava o bezuslovnom prihvatanju svih uslova iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) ekonomi~nost eksploatacije    u~e{}e 20% 

    3) kvalitet podr{ke i odr`avanja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana u svrhu pore|enja ponuda ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima na Protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo u periodu od 8,00 do 15,30 sati uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM za doma}e ponu|a~e. 

Uplatu izvr{iti na ra~un br. 3383202250226088 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar uz naznaku - Tenderska dokumentacija po obavje{tenju br. 1815/06 - sistem za prikupljanje podataka i PDV broj _______ 

i 50 eura za ino ponu|a~e uz naznaku - Tenderska dokumentacija po obavje{tenju br. 1815/06 - sistem za prikupljanje podataka i PDV broj ________ koji }e biti upla}eni na ra~un broj: 12910210001320345 kod HVB Central profit banke, SWIFT code BACXBA22 adresa HVB CENTRAL PROFIT BANKA d.d., Zelenih beretki 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 17. 1. 2007. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 120 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 1. 2007. godine u 12,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, mala sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane preme kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku sistema za prikupljanje podataka 1815/06 NM - NE OTVARAJ" 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 7. 1. 2007. godine na fax: 033/224-536. 

(1-11-16478-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH A.D.
BANJA LUKA
OPERATIVNO PODRU^JE TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10304-141/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka 

Operativno podru~je Tuzla 

Kontakt osobe: Aida Kaltak, tel. br. 033/751-214, 

Zijad Salki}, tel. br. 035/304-010, 

Senad Arnautali}, tel. br. 035/304-000 

Adresa: Tuzla, Ljuba~e bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 402369530009 

Telefon: 035/304-000 

Fax: 035/304-008 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka - Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te broj 15, soba broj 131 (protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a akcionarsko dru{tvo 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

3 EP-141/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Isporuka alata i pribora 

LOT 2    Isporuka alata i instrumenata 

LOT 3    Isporuka instrumenta za mjerenje padova napona i
        instrumenta za mjerenje otpora uzemljenja 

LOT 4    Isporuka motornih pila i kosilica za travu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija sa zahtijevanim tehni~kim  karakteristikama je sadr`ana u tehni~kom dijelu dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca Ljuba~e bb-Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke je 60 dana od dana stupanja ugovora na snagu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 1: 2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

Za LOT 2: 2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

Za LOT 3: 5.000,00 KM/2.556,00 EUR 

Za LOT 4: 2.000,00 KM/1.023,00 EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za osiguranje ponude mora biti prihvatljiva od strane Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e, u slu~aju prihvatanja ponude i ugovaranja radova, obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla, u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatljive od strane naru~ioca, na iznos od 5% ugovorene vrijednosti bez PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Iznos garancije za dobro izvr{enje posla }e biti dovoljan da osigura naknadu {tete i tro{kova, ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e razumno o~ekivati, u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~l. 23 stav (1) ta~ke a, b, c, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini (za doma}e dobavlja~e) ili nadle`nih organa, odnosno dr`ave (za inostrane dobavlja~e). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije dobavlja~a: 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove ekonomske i finansijske sposobnosti, u smislu odredbi iz ~lana 25. stav (1) ta~ke b, c i d Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ku c) potrebno je prilo`iti izavu o ispunjenju tra`enih uslova; za ta~ku b) dobavlja~ prila`e ovjerenu kopiju izvoda iz poslovnih bilansa, a za ta~ku d) ovjerenu kopiju obrazaca bilansa uspjeha, za period ne du`i od posljednje tri finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ je du`an predo~iti dokaze da su ispunjeni minimalni uslovi u pogledu njegove tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti, u smislu odredbi iz ~l. 26. stav (4) ta~ke a, d i e  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, za ta~ke a, b, c, d, e dobavlja~ prila`e odgovaraju}e dokumente-uvjerenje, potvrdu, odnosno drugu javnu ispravu ovla{tenog organa, a za ta~ku g) saop{tenje/naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

A)    Ekonomski elementi ponude (u~e{}e 70%) 

1.    Cijena, na~in pla}anja, nedefinisanje ta~nog pariteta DDU/DDP (ovaj zahtjev je eliminatoran) 

B)    Tehni~ki elementi ponude (u~e{}e 30%) 

1.    Kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike opreme prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije (ovaj zahtjev je eliminatoran) 

2.    Dodatne tehni~ke karakteristike za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca (jednostavnija monta`a i/ili odr`avanje, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, datum i period isporuke i period isporuke i sl.) 

3.    Tehni~ka i profesionalna sposobnost dobavlja~a, realizovani ugovori i njihova nov~ana vrijednost za period od poslijednje 2-3 godine (u oblasti koja je predmet ponude) 

4.    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju robe/usluge/radova istog proizvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda 

5.    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne primjenjuje se prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 65 od 21. 8. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki dobavlja~, koji je zainteresiran za u~estvovanje u otvorenom postupku javne nabavke broj 10304-141/06 (broj lota), du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e u otvorenom postupku na ovla{teni fax. br. 033/751-109. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavljivanja otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 59, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, uz podno{enje potvrde o uplati tro{kova tendera, a po dostavi pismenog zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za uplatu tro{kova tendera iznosi 50,00+17%PDV (8,50)=58,50 KM/30,00 EUR za jedan LOT. 

Svaki lot je nezavisan paket za ugovaranje. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se za Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka br. ra~una: 5400-11001416 SWIFT BLBABA22 (Nova Banjalu~ka Banka a.d. Banja Luka). Korespondentna banka BKAUATWW (Banka Austria CA Vienna) Acc. 51010 444901 EUR sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-141/06 (broj lota). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine izvr{iti putem Nove banjalu~ke banke, broj ra~una 551001003400849 ili Raiffeisen banke broj ra~una 1610450028020039, sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije br. 10304-141/06 (broj lota); valuta KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na slu`benim jezicima u BiH, engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopija i to kopiju kompletne dokumentacije koja je u sastavu ponude, u zape~a}enoj koverti, po{tom ili li~no, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. 

Na koverti treba biti napisana puna adresa ponu|a~a. Na koverti nazna~iti: "Tender/otvoreni postupak javne nabavke, broj 10304-141/06 (broj lota) ponuda", sa naznakom "Ne otvarati". 

U obzir }e se uzeti ponude koje stignu najkasnije do 31. 1. 2007. godine do 10,00 sati. 

Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

Adresa prijema ponuda: Elektroprijenos BiH-Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba br.131 (Protokol). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Potrebno je (u skladu sa ~lanom 15 ZJN) osigurati va`nost ponude u trajanju od 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

Period va`enja ponuda ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 31. 1. 2007. godine u 13,00 sati, u prostorijama Elektroprijenos a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba broj 336/III sprat, u prisustvu komisije za evaluaciju ponuda i predstavnika ponu|a~a, uz prethodno predo~enje pismenog ovla{tenja za prisustvo otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN BiH mogu se dobiti od kontakt osoba iz Odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-16480-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07/4-404-192/2006 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Banja Luka 

Kontakt osoba: Ljiljana Vasojevi}-Radovanovi} 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-446 

Fax: 051/244-560 

E-mail: ljiljana_v_ radovanovic@banjaluka.rs.ba 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

PC Krajina, ul. Vidovdanska bb, 3 sprat, kancelarija broj 41 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

PC Krajina 

Adresa: ul. Vidovdanska bb, 3 sprat, kancelarija broj 41 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci softvera i usluga za potrebe razvoja Geografskog Informacionog Sistema (GIS-a) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka softvera i usluga instalacije i obuke, za potrebe razvoja GIS-a kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Banja Luka 

Administrativna slu`ba Grada 

Trg srpskih vladara 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 12 mjeseci od zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Pismo namjere izdato od poslovne banke ili izjava ponu|a~a da }e, u slu~aju dodjele ugovora, a prije potpisivanja ugovora, obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora, koja }e poslu`iti za pokrivanje {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka uve}anog za 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija navedenih u tenderskoj dokumentaciji: 

    1. ukupna cijena    50% 

    2. tehni~ko rje{enje    40% 

    3. tehni~ka podr{ka    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti-dobiti odmah po objavi obavje{tenja o nabavci na adresi navedenoj u ta~ki I.3. ovog obavje{tenja. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30 KM. Pla}a se na ‘iro ra~un bud`eta Grada broj 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729124, svrha: Javna nabavka broj 07/4-404-192/2006 . 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 13,00 ~asova, 

Zgrada gradske Administrativne slu`be, sala 137, I sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj zape~a}enoj koverti na protokol Administrativne slu`be Grada Banja Luka, kancelarija 14, direktno ili preporu~enom po{iljkom, sa punom adresom ponu|a~a, brojem telefona/faksa i naznakom NE OTVARAJ - Javna nabavka broj 07/4-404-192/2006 - Nabavka softvera i usluga za potrebe razvoja GIS-a. 

Ponuda na kojoj nije naveden broj javne nabavke ili ponuda koja nije dostavljena u utvr|enom roku, vrati}e se ponu|a~u neotvorena. Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici koji su dostavili ponude imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. 

(1-11-16485-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA ISTO^NA ILIXA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Isto~na Ilixa, soba broj 3 

Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} 

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400519290009 

Telefon: 057/317-193 

Faks: 057/317-193 

E-mail: opsrpsil@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka broj 01-023-657/06 od 12. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dva slu`bena putni~ka automobila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Isto~na Ilixa 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Nakon isporuke robe 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    najni`e ponu|ena cijena    u~e{}e    40% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    30% 

    3)    garancija na motor    u~e{}e    10% 

    4)    referentnost proizvoda    u~e{}e    10% 

    5)    mre`a vlastitih servisa u BiH    u~e{}e    5% 

    6)    garancija na prohr|avawe
        karoserije    u~e{}e    5% 

Sistem odabira sa potkriterijumima je obja{wen u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 1. 2007. godine do 10,45 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 1. 2007. godine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koveti sa naznakom PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA _________- NE OTVARAJ. Na koverti obvezno nazna~iti ime, adresu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na adresi Op{tine Isto~na Ilixa, kancelarija broj 3, uz predo~ewe uplate na ra~un Op{tine 5520040001884286, vrsta prihoda 722521, {ifra op{tine 085, buxetska organizacija 9999999. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina Isto~na Ilixa, soba broj 11 

Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} 

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 440051920009 

Telefon: 057/480-152 

E-mail: opsrpil@teol.net 

(1-11-16491-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OP[TINA ISTO^NA ILIXA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Isto~na Ilixa, soba broj 3 

Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} 

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400519290009 

Telefon: 057/480-152 

Faks: 057/317-193 

E-mail: opsrpsil@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretawu postupka borj 01-023-656/06 od 12. 12. 2006. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak: Nabavka roba sa suckesivnom isporukom i pla}awem, kancelarijskog potro{nog materijala i pribora, za potrebe nesmetanog odvijawa poslovnog procesa u Op{tini Isto~na Ilixa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Isto~na Ilixa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Zapo~iwe januar 2007. godine, a zavr{ava decembar 2008. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    80% 

    2)    referens lista isporu~enih proizvoda u
        posqedwe tri godine    10% 

    3)    rok isporuke    10% 

Sistem odabira sa potkriterijumima je obja{wen u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 1. 2007. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 10,45 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu u 2 primjerka i to 1 original i 1 kopiju, u zape~a}enoj koverti, na jednom od slu`benih jezika u BiH, obra|ene u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Svaki primjerak ponude mora biti ozna~en kao original ili kopija. Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK ZA _______NE OTVARAJ. Na koverti obavezno nazna~iti ime, adresu ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije vr{i se na adresi Op{tine Isto~na Ilixa, kancelarija broj 3 uz predo~ewe uplate od 20 KM na ra~un Op{tine 5520040001130208, vrsta prihoda 722521, {ifra op{tine 085. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina Isto~na Ilixa, soba broj 11 

Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} 

Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400519290009 

Telefon: 057/480-152 

E-mail: opsrpil@teol.net 

(1-11-16492-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federacija Bosne i Hercegovine, 

Ministarstvo prometa i komunikacija 

Kontakt osoba: Adnan Aganagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva i maziva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe u Mostaru i Sarajevu i pumpe na magistralnim putnim pravcima 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

2.    dokaz da nije pokrenut postupak ste~aja ili likvidacije 

3.    dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude, 

4.    izjava ponu|a~a da nije progla{avan krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

Za stav 1, 2 i 3 kao dokaz prilo`iti uvjerenje nadle`nog suda ili izvod iz sudskog registra 

5.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za mirovinsko-penzijsko osiguranje 

6.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

7.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama izdata od nadle`nih institucija 

Za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dokumenti ne stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na aderesa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starijim od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima (reference ponu|a~a) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    reference ponu|a~a-lista glavnih
        isporuka u posljednje dvije godine    u~e{}e 40% 

    2.    ponu|ena cijena, ukupno    u~e{}e 30% 

    3.    kvalitet-brend name    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 7 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 11,00 sati 15. 1. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U 11,30 sati 15. 1. 2007. godine 

U Mostaru, Bra}e Feji}a bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Za u~e{}e u otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). 

    Uplatu izvr{iti: 

-    UPI Banka DD Sarajevo 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije 

-    Primalac: Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija: 18010001 

-    Op}ina: 180 

2.    Iskazati maloprodajne jedini~ne cijene goriva i maziva 

3.    Na~in pla}anja 

4.    Ovla{tenje za popis ponude 

5.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda 

6.    Pismene ponude sa svom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak za nabavku goriva i maziva" Ne otvaraj. Neuredne ponude kao i ponude koje stignu na adresu ugovornog organa nakon roka odre|enog za prijem ponuda, ne}e se razmatrati. 

7.    Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

8.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Kontakt osoba: Adnan Aganagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Kontakt osoba: Adnan Aganagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

(1-11-16511-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Federacija Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prometa i komunikacija  

Kontakt osoba: Izet Mehinagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka plovila-~amca za potrebe Kapetanije pomorske plovidbe/prometa Neum 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka plovila-~amca za potrebe Kapetanije pomorske plovidbe/prometa Neum 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Neum, Kapetanija pomorske plovidbe/prometa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% pod ponu|ene cijene 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslove banke prihvatljive od strane FMPiK-a sa va`no{}u: opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% ugovorene vriejdnosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla prihvatljive od strane FMPiK-a 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

1.    dokaz da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

2.    dokaz da nije pokrenut postupak ste~aja ili likvidacije 

3.    dokaz da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

4.    izjava ponu|a~a da nije progla{avan krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

Za stav 1, 2 i 3 kao dokaz prilo`iti uvjerenje nadle`nog suda ili izvod iz sudskog registra 

5.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za mirovinsko-penzijsko osiguranje 

6.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

7.    ovjerena fotokopija uvjerenja o uredno izmirenim direktnim i indirektnim poreskim obavezama izdata od nadle`nih institucija 

Za stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dokumenti ne stariji od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, ne starijim od 3 mjeseca; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2004. i 2005. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima (reference ponu|a~a) 

-    opisi i fotografije (katalozi-prospekti) plovila-~amaca koji je predmet isporuke 

-    vrijeme trajanja garancije 

-    obezbije|ena zamjena neispravnog, isporu~enog plovila-~amca u garantnom roku 

-    obezbije|en ovla{teni serviser tokom eksploatacije plovila-~amca 

-    ovla{teni distributer za plovilo-~amac koji nudi (certifikat), certifikat mora biti preveden na jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine od strane sudskog tuma~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena, ukupno    u~e{}e 40% 

    2.    kvalitet-brend name    u~e{}e 30% 

    3.    rokovi isporuke    u~e{}e 20% 

    4.    reference ponu|a~a-lista glavnih
        isporuka u posljednje dvije godine    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 7 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Napomena: Ponu|a~ima koji su u prvom postupku otkupili tendersku dokumentaciju, ista je besplatna (potrebno je dostaviti zahtjev za izuzimanje iste i pozvati se na obavje{tenje). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 12,00 sati 15. 1. 2007. godine 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U 12,30 sati 15. 1. 2007. godine 

U Mostaru, Bra}e Feji}a bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Za u~e{}e u otvorenom postupku potrebno je izvr{iti uplatu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). 

    Uplatu izvr{iti: 

-    UPI Banka D.D. Sarajevo 

-    Ra~un: 1540011100661492 

-    Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije 

-    Primalac: Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine 

-    Vrsta prihoda: 722631 

-    Bud`etska organizacija: 18010001 

-    Op}ina: 180 

2.    Iskazati jedini~ne cijene plovila-~amca, ulju~uju}i sve relevantne tro{kove, sa pla}enom carinom i PDV-om 

-    obavezno prilo`iti informaciju o kalkulaciji cijena 

3.    Cijene su fiksne i moraju biti iskazane u KM (konvertibilna marka) fco Neum, isporu~eno, spu{teno u more, testirano u probnoj plovidbi. 

4.    Na~in pla}anja 

5.    Rok isporuke 

6.    Ovla{tenje za popis ponude 

7.    Ovla{tenje za predstavnika ponu|a~a za u~e{}e na javnom otvaranju ponuda 

8.    Pismene ponude sa svom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak za nabavku plovila/~amca"-Ne otvaraj". 

    Neuredne ponude, kao i ponude koje stignu na adresu ugovornog organa nakon roka odre|enog za prijem ponuda, ne}e se razmatrati. 

9.    Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

10.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo poni{titi zapo~eti postupak ili odbiti sve ponude prije sklapanja ugovora, a u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Kontakt osoba: Izet Mehinagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Kontakt osoba: Izet Mehinagi} 

Adresa: Bra}e Feji}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400007 

Telefon: 036/550-025 

Fax: 036/550-024 

(1-11-16512-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-499/06 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osobe: Jagodi} Enver, Bojagi} Kasim 

Adresa: Magistralni put bb, \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710 i 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora preduze}a broj 01-453/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dvo~lani grabuljasti transporteri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Specifikacija data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% (dva posto) od ponu|enih cijena, a ne manje od 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

- period va`enja garancije 90 dana 

- garancija se dostavlja uz ponudu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Pet posto (5%) od vrijednosti ugovora u formi bezuslovne bankovne garancije. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`enja garancije je period va`enja ugovora. Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~ivanja ugovora. Garancija se odnosi na sljede}e slu~ajeve: 

a) garancija za izvr{enje ugovora 

b) garancija za po{tivanje roka isporuke 

c) garancija za kvalitet i raspolo`ivost isporu~ene opreme 

Garancija se dostavlja u formi bezuslovne bankovne garancije i sa periodom validnosti 30 dana du`im od trajanja ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda, u periodu od 5 godina 

-    potvrda porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja poreza 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono-invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem zdravstvenog osiguranja 

Dokazni dokumenti o ispunjavanju tra`enih uslova ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    uvjerenje o identifikacionom broju ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu ponu|a~a o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet nabavke za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za period od 2 godine (2004. i 2005.) 

-    potvrda od poslovnih banaka kod kojih ponu|a~ ima otvoren ‘irora~un, da ra~un nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    lista glavnih isporuka predmetne robe izvr{enih u zadnje 2 godine sa vrijednostima i datumima isporuka - referens lista 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    90,5% 

    2) kvalitet    u~e{}e    5% 

    3) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    1,5% 

    4) rok isporuke    u~e{}e    3% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do dana 16. 1. 2007. godine do 11,00 sati do roka za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Svi zainteresirani za u~estvovanje u javnom nadmetanju du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e. Zahtjev za u~e{}e treba dostaviti li~no ili putem faksa 035/772-667. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na ra~un 1321100309725659 za doma}e ponu|a~e. 

Sredstva su nepovratna. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 1. 2007. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 1. 2007. godine u 11,30 sati 

\ur|evik, poslovne prostorije Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`enu dokumentaciju prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ali ne starijoj od 3 mjeseca ra~unaju}i od datuma otvaranja ponuda. 

Svi dokumenti moraju biti numerisani, ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu) dostavljenih dokumenata. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "ne otvarati". Na koverti obavezno nazna~iti adresu ponu|a~a i broj telefona. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ovla{tena lica ponu|a~a. 

JP RMU "\ur|evik" u \ur|eviku ne prihvata nikakve tro{kove ponu|a~a u "otvorenom postupku" javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude, a u slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bit }e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa odredbama ~lanova 38. i 40. ZJN. 

(1-11-16517-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINE
MINISTARSTVO SIGURNOSTI/BEZBJEDNOSTI
SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo sigurnosti/bezbjednosti BiH, Slu`ba za poslove za strancima 

Kontakt osoba: Lejla Hod`i} 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 032/213-626 

Fax: 032/213-626 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe i usluge, ugovor sa najpovoljnijim ponudiocima po lotovima }e se posebno potpisati sa ugovornim organima i to: sa Ministarstvom sigurnosti BiH i sa Slu`bom za poslove sa strancima za isporuke robe i pru`anje usluga za 2007. bud`etsku godinu. 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuke roba i pru`anje usluga definisanih po lotovima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka kancelarijskog potro{nog materijala i sitnog inventara, isporuka goriva za slu`bena vozila, pru`anje usluga na obezbje|enju aviokarti za slu`bena putovanja, isporuka hrane i sredstava za odr`avanje higijene, servis i popravka vozila marke [koda, pru`anje usluga osiguranja vozila, imovine i opreme. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Jedan za svaki LOT posebno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Isporuka kancelarijskog potro{nog materijala i sitnog
        inventara 

LOT 2    Isporuka goriva za slu`bena vozila 

LOT 3    Pru`anje usluga na obezbje|enju aviokarti za
        potrebe slu`benih putovanja 

LOT 4    Isporuka hrane i sredstava za odr`avanje higijene 

LOT 5    Servis i popravka vozila marke [koda 

LOT 6    Pru`anje usluga osiguranja vozila, imovine i opreme 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija poslovne banke na iznos od 1% visine ponude s rokom va`enja: opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16 - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 10% vrijednosti ponude, s rokom valjanosti-va`enja: rok izvr{enja radova plus 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

- dokazi o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. ta~ka a, b, c, d, e i f ZJN 

- izvod iz sudskog registra-original-ne stariji od tri mjeseca 

Prilo`eni dokazi ne smiju biti stariji od tri mjeseca i moraju biti izdani od nadle`nih organa u BiH i ovjereni. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

- izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca-ovjerena kopija 

- ovjerena kopija identifikacijskog broja dokumenta o registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvje{taj o finansijskom poslovanju u posljednje dvije godine sa ukupnim vrijednostima. 

Potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 26. stav 4. ta~ke a, b, c, d, e i f ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 60% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 40% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM po lotu. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Razvojne banke a.d. Banja Luka Filijala Lukavica 

-    transakcijski ra~un: 562-012-0000084588 

-    svrha uplate: Uplata za tendersku dokumentaciju (Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dnaa objave do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dva dana nakon isteka posljednjeg dana za dostavu ponuda, odnosno prvi radni dan ukoliko drugi dan nakon isteka roka za dostavu ponuda pada u neradni dan, po~ev{i od 10,00 sati za LOT 1, zatim svaki naredni sat za sljede}i LOT. 

Trg BiH 1, Sarajevo. 

(1-11-16521-06) 


11 - JANAB 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" D.O.O.
ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: Kova~ Admir, dipl. ecc., telefon/fax: 032/878-007, 877-303 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-305 

Fax: 032/878-007 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj: 06/07 

Broj protokola: ______/06 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka nafte i benzina za potrebe JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u prilogu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukcesivnim isporukama: JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25, Zavidovi}i, podru~na skladi{ta PJ na podru~ju ZDK. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor je va`e}i za poslovnu 2007. godinu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora kao najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos 5% vrijednosti ponude. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavljanje navedene djelatnosti. 

Dokaz: 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

-    uvjerenja od nadle`nih ministarstava za obavljanje navedene djelatnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje tri godine 

-    opis opremljenosti i osposobljenosti u tra`enoj djelatnosti 

-    uvjerenje o kontroli i osiguranju kvaliteta ponu|enih roba 

-    izjava ponu|a~a o prosje~nom broju zaposlenih u posljednje tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za me|unarodnu konkurenciju 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi i rok pla}anja    u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 1. 2007. godine do 15,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 1. 2007. godine u 11,00 sati, Zavidovi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

2.    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana, slo`ena i ozna~ena oznakama u tenderskoj dokumentaciji. 

3.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.5. 

4.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti "Javno nadmetanje broj 06/07, Ponuda sa cijenama, Ne otvarati". 

5.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

________________

INFORMATION ON THE PURCHASE 

GOODS 

Part I: CONTRACT BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACT BODY 

Organization: J.P. "[PDZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

Contact person: Admir Kova~ 

Address: Alije Izetbegovi}a 25 

Post code: 72220 

Town: Zavidovi}i 

Identification number: 4218431050005 

Tel: +387 (32) 877-305 

Fax: +387 (32) 878-007 

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. KIND OF CONTRACT 

Goods 

II.2. WILL THE LETTER OF INTEND BE MADE 

No 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

Diesel fuel D-2: BMB 95 

Part IV: PROCEDURE 

IV.1. KIND OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. TERMS FOR RECEIVING TENDER DOCUMENTATION (Art. 18 of the Law on public purchase) 

Tender documentation can be taken over immediately after the information published in "Official Gazette of BiH", by the day 26. 01. 2007 by 15 p.m. the final date for bid plaang. 

Fee for techical documentations is: