LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XIII - Broj 81 

Srijeda, 27. 12. 2006. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
BOSNA I HERCEGOVINA 

SPISAK INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC NOVEMBAR 2006. GODINE 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA 

R.br. 

Naziv 

Sjedi{te 

Adresa 

Transakcioni-ra~uni 

1. 

Cmg d.o.o. 

Sarajevo 

Alekse [anti}a 5 

194-101-27502001-62 

2. 

Hoper d.o.o. 

Vogo{}a 

Jo{ani~ka 41 

194-001-75224001-98 

3. 

Markiza sztr 

Sarajevo 

Magribija 10 

194-101-40835001-79 

4. 

Company Eurogrand d.o.o. 

Sarajevo 

Alipa{ina 19 

194-101-30585001-12 

5. 

Obrenovi} d.o.o. 

I. N. Sarajevo 

V.Radomira putnika bb 

194-101-14570001-39 

6. 

SABIX D.O.O. 

HAD@I]I 

PC ZUJEVINA BB 

194-002-39350001-64 

7. 

BE JAS D.O.O. 

N. GRAD 

ANDREJA ANDREJEVI]A 29 

194-002-37172001-47 

8. 

DADA STR DEDOVI] 

ILID@A 

13 JUNI 20 

194-002-49201001-54 

9. 

MERIX STR 

ILID@A 

SALIHA ZIGE 1 

194-002-55133001-62- 

10. 

FRECH 2 SUR 

ILID@A 

USTANI^KA BB 

194-102-07627001-83 

11. 

^ARDAK EDO SUR FAST FOOD 

ILID@A 

USTANI^KA 8 

194,002-47288001-49 

12. 

ESKADA STR 

ILID@A 

TRG 22. APRILA 78 

194-002-43006001-48 

13. 

ALFONA D.O.O. 

BIHA] 

HATINAC BB 

194-103-07296001-45 

14. 

CAFFE BAR BOLERO UR 

BIHA] 

UMIHANE ]UVIDINE 43 

194-103-14456001-16 

15. 

DVOJKA TR 

BIHA] 

^AMILA SALIHOD@I]A 123 

194-003-39077001-44 

16. 

LEA KIOSK TR 

BIHA] 

JABLANSKA 97 

194-003-48177001-15 

17. 

MIK.I-COMMERC D.O.O. 

BIHA] 

OZIMICE II B 7/1 

194-003-18410011-69 

18. 

SESA-COMERC D.O.O. 

BIHA] 

TR@NI CENTAR HARMANI 2 

194-003-34805001-16 

19. 

ZIMAR D.O.O. 

BIHA] 

]UKOVI BB 

194-003-35000001-23 

20. 

ZVIJEZDA TR 

TUZLA 

F.MARKOVICA 4 

194-004-44190001-98 

21. 

MA-SEHI] DAR D.O.O. 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB 

194-104-15319001-91 

22. 

LARI-TOURS D.O.O. 

TUZLA 

S.PRINCIPA SELJE 1 

194-104-20101001-03 

23. 

AJLATR 

TRAVNIK 

STANI^NA BB 

194-111-05190001-43 

24. 

LOZAN^I] D.O.O. 

NOVI TRAVNIK 

STJEPANA TOMA[EVI]A BB 

194-111-06941001-78 

25. 

ZLATIC D.O.O. 

MAGLAJ 

ZLATNIH LJILJANA BB 

194-112-01335001-72 

26. 

ZENI-LIJEK APOTEKARSKA USTANO\ 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 50 

194-112-08242001-18 

 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

R.br. 

Naziv 

Sjedi{te 

Adresa 

Transakcioni-ra~uni 

1. 

Vako export-import d.o.o. 

Sarajevo 

Grada Kalgarija 1 

194-101-45385001-16 

2. 

R.VF. d.o.o. 

Pale 

Trebevi}ka 24 

194-101-21868001-06 

3. 

"D" d.o.o. 

Isto~na Ilid`a 

Mladin~ko polje bb 

194-101-34307001-70 

4. 

Eurofama d.o.o. 

Sarajevo 

Grbavi~ka 34 

194-101-31447001-32 

5. 

Ingaf d.o.o. 

Sarajevo 

Mula Mustafe Ba{eskije 49 

194-001-70456001-90 

6. 

Ardi d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-11875001-89 

7. 

Palas d.o.o. 

Pale 

Sumbulovac bb 

194-101-12532001-32 

8. 

Anis STR 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovi}a bb 

194-101-29928001-69 

9. 

BOSFOR 

N.GRAD 

ANTE BABICA BB 

194-002-44020001-65 

10. 

PRO-BOX SUR 

ILIDZA 

SAMIRA ]ATOVICA KOBRE 10 

194-102-15276001-82 

11. 

SAMS D.O.O. 

N.GRAD 

BREZANSKA 13 

194-002-45399001-18 

12. 

BOSANSKOHERCEGOVA^KA STRANKA 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 5 

194-103-12353001-39 

13. 

DEDUKIC UNION D.O.O. 

TESANJ 

TREP^E BB 

194-104-22243001-59 

14. 

RDS PROM D.O.O. 

MOSTAR 

BLAGAJ 

194-105-13450001-54 

15. 

EURO TRADE D.O.O. 

MOSTAR 

SALAKOVAC BB 

194-105-08715001-83 

16. 

TEA 1 SOR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194-105-23436001-19 

17. 

SIDRO D.O.O. 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA 13 

194-105-16354001-12 

18. 

GALERIJA D.O.O. 

CAZIN 

8.KRAJISKE BB, CAZIN 

194-107-04467001-28 

19. 

VUCIPOLJE D.O.O. 

POSUSJE 

GORNJI JUKICI BB 

194-109-00682001-13 

20. 

SISOVIC D.O.O. 

POSUSJE 

VRPOLJE BB 

194-109-00072001-11 

21. 

SUR MONZA 

POSUSJE 

BLIDINJSKA BB 

194-109-00431001-02 

22. 

KISELIAK TOURS D.O.O. 

BUSOVA^A 

ZANATSKI CENTAR 

194-111-03309001-68 

23. 

YO-VITA D.O.O. 

BUSOVA^A 

N.S. ZRINJSKOG BB 

194-111-01050001-66 

24. 

TEKSTIL-BH STR 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 13 

194-111-04021001-08 

25. 

KIS KOMERC D.O.O. 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 58 A 

194-112-00138001-35 

26. 

COP COMPANY D.O.O. 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKMA BB 

194-112-02760001-56 

27. 

BOSNA-VE D.O.O. 

ZENICA 

CRKVICE 60 

194-112-08806001-86 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

R.br. 

Naziv 

Sjedi{te 

Adresa 

Transakcioni-ra~uni 

1. 

Ciciban Kinderton D.O.O. 

Sarajevo 

IIBrki}a 14 

194-001-72452001-94 

2. 

Biber Company D.O.O. 

Sarajevo 

IComatin 24a 

194-001-79069001-47 

3. 

Free Stayle STR 

Sarajevo 

N. Smajilagi}a 6 

194-001-74870001-45 

4. 

Energoinvest-Maziva 

Sarajevo 

Banjalu~ka 12c 

194-101-08582001-27 

5. 

Kaoma SUR 

Kakanj 

V Div. NOP 68 

194-101-08491001-69 

6,. 

Hael Tours DNO 

Sarajevo 

S.B.Ba{agi}a95 

194-001-49534011-76 

7. 

Pikolo SZR 

Sarajevo 

Zagreba~ka 30 

194-001-74029001-75 

8. 

Galant D.O.O. 

Sarajevo 

Dr.F.Be}irbegovi}a 45 

194-001-63485001-84 

9. 

DUO-HD D.O.O. 

Sarajevo 

Malta bb 

194-001-75729001-44 

10. 

Tim 99 D.O.O. 

Sarajevo 

B. Muteveli}a 26/3 

194-001-80109001-52 

11. 

Vlak Avio Tours 

Sarajevo 

Branilaca Dobrinje bb 

194-001-73567001-42 

12. 

Metakem D.O.O. 

Sarajevo 

M. Latifi}a 3 

194-001-67775001-44 

13. 

Ketti D.O.O. 

Sarajevo 

N. Kordi}a bb 

194-001-75687001-41 

14. 

Eltring 

Sarajevo 

Rogina 38 

194-001-81362001-93 

15. 

Mje{ovita roba STR Ha{imb. 

Sarajevo 

Alipa{ina bb 

194-001-61778001-66 

16. 

Centar SUR 

Sarajevo 

Kaptol 6 

194-001-68591001-33 

17. 

J.D@: STR 

Sarajevo 

Porodice Ribar 39 

194-101-08619001-92 

18. 

Elita SUR 

Sarajevo 

Malta bb 

194-001-75158001-24 

19. 

Rahi} Almir Taxi 

Sarajevo 

Trg grada Prato 26 

194-001-79317001-37 

20. 

Ade SUR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-66470001-27 

21. 

Navona STR 

Sarajevo 

@agari}i 6 

194-001-74706001-61 

22. 

Deni Grill SUR 

Sarajevo 

^ekalu{a 10 

194-001-68658001-17 

23. 

Michelin SZR 

Kakanj 

Ul. Branilaca 68 

194-001-72692001-28 

24. 

Kod Ede SUR 

Sarajevo 

Trg Heroja 16 

194-001-74987001-88 

25. 

Dem~oj Jasmin Autoprevoznik 

Sarajevo 

Dola~ka 74 

194-101-08642001-59 

26. 

GS DJL 

Sarajevo 

Kujund`iluk 1 

194-001-73005001-85 

27. 

Smaji} Mufid STR 

Sarajevo 

]ulhan 2A 

194-001-70530001-26 

28. 

Brahman Global Trading 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-06909011-23 

29. 

Hrapovi} Ahmed 

Sarajevo 

Kamenica 25A 

194-001-05239011-23 

30. 

Beni SUR 

Sarajevo 

Zagreba~ka 13 

194-001-71553001-09 

31. 

U{anovi} Zijad SZTR 

Sarajevo 

Bardak~ije 36 

194-001-76917001-18 

32. 

JMS D.O.O. 

Sarajevo 

Kolodvorska 48 

194-001-51191011-35 

33. 

Merilin SZPR 

Sarajevo 

Porodice Foht 61 

194-001-67262001-42 

34. 

Dege D.O.O. 

Sarajevo 

Gornji Vele{i}i 42 

194-001-77550001-84 

35. 

Comex D.O.O. 

Sarajevo 

Husrefa Red`i}a 3 

194-001-46662011-51 

36. 

Aperitiv SUR 

Sarajevo 

^obanija 2 

194-001-76784001-57 

37. 

Obar Impex D.O.O. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-05890001-51 

38. 

Haks Comerce d.o.o. 

Sarajevo 

S.B.Ba{agi}a 95 

194-001-78327001-91 

39. 

Had Sped D.O.O. 

Sarajevo 

Salke Naze~i}a 9 

194-001-27480021-92 

40. 

Malta SUR 

Sarajevo 

B.M. Selimovi}a 1 

194-001-75133001-43 

41. 

Pako DJL 

Sarajevo 

Gornja Breka 

194-001-80000001-65 

42. 

Corona D.O.O. 

Sarajevo 

V. Cur~iluk51 

194.001-74060001-98 

43. 

Stare Vrbe SUR 

Sarajevo 

Juki}eva 73 

194-001-71637001-15 

44. 

Edmag Export Import 

Sarajevo 

V. ^ur~iluk 16 

194-001-73013001-44 

45. 

ED&BI Commerce d.o.o. 

Sarajevo 

K. Kapetanovi}a 11-15 

194-001-72866001-82 

46. 

Estrada SUR 

Sarajevo 

Cumurija 1 

194-001-82295001-28 

47. 

Hotonj gradnja d.o.o. 

Sarajevo 

Jo{ani~ka 37 

194-001-75737001-03 

48. 

Pivnica Bistro SUR 

Sarajevo 

Pehlivanu{a 2 

194-101-09496001-23 

49. 

Nautilus SZR 

Sarajevo 

Gazihusrefbegov bez bb 

194-101-76214001-44 

50. 

Zambak STR 

Sarajevo 

Kova~i 55 

194-001-72130001-71 

51. 

Pekara Memovi} [ SZR 

Sarajevo 

Po`egina 34 

194-001-81032001-14 

52. 

Lady STR 

Sarajevo 

Prve Sam. Brigade 26 

194-001-58279001-17 

53. 

Ja{arevi~ Fuad STR 

Sarajevo 

S.B.Ba{agi~a2-A 

194-001-74938001-36 

54. 

Kurahovi} SZR 

Sarajevo 

V. ^ur~iluk 42 

194-001-76495001-71 

55. 

Turku{i} Fast Food 

Sarajevo 

M.M. Ba{eskije 22 

194-001-81883001-54 

56. 

Bedr D.O.O. 

Sarajevo 

Trg Heroja 11 

194-101-00778011-77 

57. 

Dino Gradnja D.O.O. 

Sarajevo 

J. [tadlera 24 

194-001-76628001-32 

58. 

Adi Mini Market STR 

Sarajevo 

Bakarevi}a 26 

194-001-73658001-97 

59. 

Veki STR 

Sarajevo 

S. Filipovi}a 11 

194-001-73096001-43 

60. 

E.M.&D@O D.O.O. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-60580001-22 

61. 

Kafana Hrastovi 

Sarajevo 

Bardak~ije 105 

194-001-65274001-94 

62. 

Podhrastovi STR 

Sarajevo 

Bardak~ije 29 

194-001-71264001-23 

63. 

Nan STR 

Sarajevo 

Kazazi 14 

194-001-72429001-30 

64. 

Frizerski salon Jasna 

Sarajevo 

Zvorni~ka bb 

194-001-74722001-76 

65. 

Bistro MM 

Sarajevo 

Put @ivota bb 

194-001-64822001-34 

66. 

Je` STR 

Sarajevo 

Travni~ka 1 

194-001-73195001-57 

67. 

D`enita Cevabd`inica 

Sarajevo 

Had`i-Jamakova 33 

194-001-72445001-45 

68. 

Mes STR 

Sarajevo 

Avde Smajlovi}a 3 

194-001-56950011-93 

69. 

Er ZUR 

Sarajevo 

Titova 54 

194-001-69250001-87 

70. 

HB STR 

Sarajevo 

Nahorevska 101 

194-001-75349001-03 

71. 

Srce str 

Sarajevo 

S.B.Ba{agi}a 

194-001-74938001-36 

72. 

Agroplod 

Sarajevo 

Igmanska 2 

194-001-67973001-72 

73. 

Zehos d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-67239001-75 

74. 

FK Sarajevo 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 88 

194-101-09282001-77 

75. 

Bizon D.O.O. 

Sarajevo 

Adi ja Mulabegovi}a 16 

194-001-70050001-61 

76. 

Had`ibegi} Kenan SZKFR 

Sarajevo 

Sara~i 44 

194-001-06690001-25 

77. 

Zenith D.O.O. 

Sarajevo 

Igmanska 8 

194-001-60309001-65 

78. 

Mesel company D.O.O. 

Sarajevo 

Juki}eva 152 

194-001-74631001-21 

79. 

Canda D.O.O. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 42b 

194-001-67528001-61 

80. 

Mostro azzuro D.O.O. 

Sarajevo 

M.M. Ba{eskije 24 

194-001-64467001-71 

81. 

Flamingo sztr 

Sarajevo 

^obanija 3 

194-001-73377001-70 

82. 

Lina str 

Sarajevo 

Faleti}i 35 

194-001-43038001-84 

83. 

R.oyal szr 

Sarajevo 

^obanija 3 

194-001-30473001-49 

84. 

Kooperacija D.O.O. 

Sarajevo 

DZ:Bijedica 42 

194-001-69938001-53 

85. 

KB WEST D.O.O. 

Sarajevo 

Nerkeza Smajlovica 43 

194-101-13325001-54 

86. 

Pam Nam 

Sarajevo 

Azize [a}irbegovi} 

194-101-10483001-54 

87. 

Irba orijent D.O.O. 

Sarajevo 

Soukbunar 78 

194-001-77238001-34 

88. 

Mona STR 

Sarajevo 

Abad`iluk 2 

194-001-72536001-03 

89. 

Konkrit D.O.O. 

Sarajevo 

Mustafe Behmana 51 

194-001-79192001-35 

90. 

Elma SZR 

Sarajevo 

Bjelave 74 

194-001-81560001-24 

91. 

Vulkanizer SZVR 

Sarajevo 

Bardak}ije 36 

194-001-76917001-18 

92. 

Florida Stoj~evac SUR 

Sarajevo 

Stoj~evac 2 

194-101-08657001-67 

93. 

Blagojevi} DJL 

Sarajevo 

Bravad`iluk 36 

194-001-76123001-86 

94. 

Galaxy SUR 

Sarajevo 

Avde Smajilovi}a 9 

194-101-09187001-91 

95. 

Poljo DJL 

Sarajevo 

Patke 9 

194-001-14215001-29 

96. 

Spot Invest D.O.O. 

Sarajevo 

Veliki Cur~iluk 21 

194-001-57238011-88 

97. 

Fasa SEAR 

Sarajevo 

Juki}eva 89 

194-001-71892001-54 

98. 

Ekohemija d.o.o. 

Sarajevo 

Patke bb 

194-001-51316011-37 

99. 

Eltring d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-81362001-93 

100. 

Semir str 

Sarajevo 

Baruthana 23 a 

194-001-71223001-27 

101. 

Picerija Bambus SUR 

Sarajevo 

Saliha Had`ihuseinovi}a M. 

194-001-77568001-16 

102. 

Ekis d.o.o. 

Sarajevo 

Skenderija 24 

194-001-22309001-39 

103. 

Aami str 

Sarajevo 

Sedrenik 2 b 

194-001-73187001-98 

104. 

Zimi} Avdo szr 

Sarajevo 

Sedrenik 81 

194-001-78004001-61 

105. 

Migi} Irfan szr 

Sarajevo 

^izmed`iluk 11 

194-001-76008001-57 

106. 

Cargo UG 

Sarajevo 

B.M.Ninoslava 17 

194-101-11166001-73 

107. 

Malta str 

Sarajevo 

A.[a}irbegovi} do 1 

194-101-10283001-03 

108. 

Staro Hrasno str 

Sarajevo 

M. Preloga 8 

194-101-12586001-22 

109. 

Seli d.o.o. 

Sarajevo 

Trg heroja 21 

194-101-10513001-61 

110. 

Farex d.o.o. 

Sarajevo 

Gajev trg 4 

194-001-83541001-20 

111. 

Libertas d.o.o. 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

194-101-05145001-24 

112. 

La Gitara sur 

Sarajevo 

Kotromani}a 3 

194-001-74227001-06 

113. 

Gong sur 

Sarajevo 

B.Mori}a 7 

194-101-10006001-04 

114. 

Graditelj promet d.o.o. 

Sarajevo 

Ivana Cankara 12 

194-101-16839001-14 

115. 

D`abiri sur 

Sarajevo 

Adija Mulabegovi}a 7 

194-001-80489001-93 

116. 

Gagula kornere d.o.o. 

Sarajevo 

Iza Hrida 20 

194-001-68971001-74 

117. 

Havana sur 

Sarajevo 

Azize [a}irbegovi} bb 

194-101-08836001-59 

118. 

Nermaal d.o.o. 

Sarajevo 

Franjeva~ka 15 

194-101-19064001-69 

119. 

Sport-sa-trend d.o.o. 

Sarajevo 

Terezi ja bb 

194-101-06487001-09 

120. 

Famix Trade d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-08671001-68 

121. 

Zelenika HZM 

Sarajevo 

Bra}e Eskenazi 3 

194-101-26790001-25 

122. 

Nazmi Kadriji 

Sarajevo 

Bra}e Begi} 28 

194-101-22671001-98 

123. 

Edihad kornere d.o.o. 

Sarajevo 

Nahorevska 89 

194-001-75695001-97 

124. 

Futura media d.o.o. 

Sarajevo 

Velika avlija 14 

194-101-08807001-50 

125. 

Am company d.o.o. 

Isto~no Sarajevo 

Kasindolskog bataljona 1 

194-101-19457001-07 

126. 

Gala SUR 

Sarajevo 

Veliki ]ur}iluk 6 

194-101-11356001-45 

127. 

Ssejt STR 

Sarajevo 

Isevi}a sokak 4 

194-001-71561001-65 

128. 

Atlantic SZTR 

Sarajevo 

Aleja lipa bb 

194-101-09085001-56 

129. 

Galeb company d.o.o. 

Sokolac 

Cara Lazara bb 

194-101-12235001-87 

130. 

City look STR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-17401001-68 

131. 

Daut STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka 26 

194-101-09209001-51 

132. 

Rov~anin Mal~o 

Sarajevo 

Gabelina br.25 

194-001-74227001-06 

133. 

Na-ni d.o.o. 

Sarajevo 

ul. Milana Preloga br.3 

194-001-71173001-65 

134. 

Kvare d.o.o. 

Vogo{}a 

Donja Miso~a bb, Ilija{ 

194-001-81594001-68 

135. 

Str A&R 

Sarajevo 

Trg heroja br.6 

194-101-19910001-74 

136. 

Almagro d.o.o. 

Rogatica 

R. Ne{kovi}abb 

194-101-13158001-49 

137. 

Kornet cafe slasticama 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 89 

194-001-73070001-55 

138. 

Centar SUR 

Sarajevo 

Valter Peri}a 20 

194-001-72767001-68 

139. 

Kiborg 

Sarajevo 

Strosmajerova br.6 

194-001-76925001-74 

140. 

Mses-Bosnia d.o.o. 

Sarajevo 

Zije Dizdarevi}a 26 

194-001-76982001-85 

141. 

Sani STR 

Sarajevo 

Muhameda Ef. Pand`e bb 

194-001-75646001-45 

142. 

Hubi}-bau gradnja d.o.o. 

Breza 

Banjevac 104 

194-101-25613001-31 

143. 

Sami STR 

Sarajevo 

Trg Barcelone 4 

194-101-27136001-22 

144. 

BBstr 

Sarajevo 

Fetaha Be}irbegovi}a 19a 

194-001-72460001-53 

145. 

lr-am promet d.o.o. 

Zenica 

Gradac br.8 

194-101-13368001-64 

146. 

Had`o Osman, Autoprevoznik 

Vare{ 

Had`i}i bb 

194-101-32761001-15 

147. 

Klackalica STR 

Sarajevo 

Vrbanju{a 129 

194-001-71421001-55 

148. 

Kemoboja A.M. Doo 

Sarajevo 

Porodice Ribar 37 

194-101-08552001-11 

149. 

G-System d.o.o. 

Sarajevo 

Lukavi~ka cesta 121 

194-101-15904001-65 

150. 

Ars d.o.o. 

I. Sarajevo 

Bulozi bb 

194-101-10464001-09 

151. 

Taxon trade d.o.o. 

Sarajevo 

Alipa{ina bb 

194-101-25320011-84 

152. 

Promiro d.o.o. 

Pale 

Kninska 21 

194-101-34309001-84 

153. 

Vla~ed d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika 151 

194-101-10102001-94 

154. 

Grand ex company d.o.o. 

Sarajevo 

Halida Kajtaza 11 

194-001-68153001-71 

155. 

Balada commerce d.o.o. 

Sarajevo 

Olovska 48 

194-101-18151001-80 

156. 

Goraj d.o.o. 

S. Sarajevo 

V.S.Stepanovi}a 

194-101-19567001-98 

157. 

Jelovica d.o.o. 

Sarajevo 

Safeta Zajke bb 

194-101-09197001-64 

158. 

Ais {peditrans d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 160 

194-101-00562001-50 

159. 

Borovac d.o.o. 

Sarajevo 

Trg heroja 7 

194-101-10438001-21 

160. 

Gpp emel d.o.o. 

Kakanj 

Pope 61 

194-001-83822001-47 

161. 

Luke d.o.o. 

I. Sarajevo 

Bulozi bb 

194-101-34951001-19 

162. 

D`ara commerc d.o.o. 

Vogo{}a 

Skendera Kulenovi}a 61 

194-001-70316001-80 

163. 

Zemi d.o.o. 

Sarajevo 

Mustafe Behmena 21 

194-101-27066001-17 

164. 

SUR Fast food EN 

Sarajevo 

Bolni~ka bb 

194-101-25391001-29 

165. 

Orbital d.o.o. 

Pale 

Srpskih Ratnika 24 

194-101-14432001-43 

166. 

Tesoro d.o.o. 

Sarajevo 

Kundurd`iluk bb 

194-001-83277001-15 

167. 

Bisera str 

Sarajevo 

Ferhadija 11 

194-001-73492001-02 

168. 

Sipad dd 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 13 

194-101-17644001-23 

169. 

Pize Str 

Sarajevo 

^eljigovi}i 36 

194-001-71009001-81 

170. 

Croata str 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 29 

194-101-27258001-03 

171. 

Jna str 

Sarajevo 

Faletici 35 

194-001-73088001-84 

172. 

Malta str 

Sarajevo 

Bulevar Me{e Selimovi}a 5 

194-101-26063001-77 

173. 

PU Perkovi} 

Busova~a 

Polje bb 

194-001-74557001-85 

174. 

Malvex d.o.o. 

Ilid`a 

D`emala Bijedi}a 

194-001-73039001-32 

175. 

Eso prom 2 

Sarajevo 

Milana Preloga bb 

194-101-38591001-85 

176. 

Slavuj Str 

Sarajevo 

Telali 12 

194-101-09268001-76 

177. 

Metboj d.o.o. 

Sarajevo 

Mustafe Latifi}a 3 

194-001-66421001-72 

178. 

Haze d.o.o. 

Sarajevo 

Zije Dizdarevi}a 86 

194-101-15797001-92 

179. 

Aba commerce d.o.o. 

Vogo{}a 

Spasoja Blagov~anina 35 

194-101-04782011-72 

180. 

Tali} kornere d.o.o. 

Zenica 

Pehare br 78 

194-101-18330001-72 

181. 

Spilja commerce d.o.o. 

Sarajevo 

Bardak~ije 18 

194-001-71777001-25 

182. 

Hollywood SZFR 

Sarajevo 

Juraja Najtharta 4 

194-001-81164001-65 

183. 

Kuna in`injering 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 65 

194-001-76479001-56 

184. 

SUR Iseini Mujedin 

Sarajevo 

Bravad`iluk 7 

194-001-73633001-19 

185. 

Uran-kreativa inteligencija d.o.o. 

Sarajevo 

Kolodvorska 11A 

194-101-37187001-54 

186. 

Uranak SUR 

Sarajevo 

Bentba{a 3 

194-001-68427001-49 

187. 

Vlondo trafic d.o.o. 

Sarajevo 

Ferde Hauptmana 7 

194-001-77881001-73 

188. 

Newsbar sur bistro 

Sarajevo 

Husrefa Red`i} 14 

194-101-21256001-87 

189. 

Elidaprom d.o.o. 

Sarajevo 

Jar~edoli 32 

194-001-69011001-63 

190. 

Delikates tast food SUR 

Sarajevo 

Kova~i 

194-101-30413001-69 

191. 

Mostec d.o.o. 

Sarajevo 

Vojkovi}i 

194-101-18236001-93 

192. 

Paja SUR 

Sarajevo 

^ekalu{abb 

194-001-76537001-74 

193. 

Aquasport d.o.o. 

Sarajevo 

^obanija 18 

194-101-21663001-26 

194. 

BH Petrol d.o.o. 

Vogo{}a 

Igmanska 36 

194-101-25849031-41 

195. 

Neon design SZUR 

Sarajevo 

Musala dvori{te Fis-a bb 

194-101-37623001-02 

196. 

Jelkomerc d.o.o. 

Sarajevo 

D`amijska 4 

194-001-69110001-77 

197. 

MTN Kornere d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika br.73 

194-101-11387001-68 

198. 

Vujakovi} d.o.o. 

Sarajevo 

Triglavska 13 

194-101-22640001-75 

199. 

Bajadera STR 

Sarajevo 

Safeta Had`i}a 110 

194-001-08946001-53 

200. 

Kidfashion d.o.o. 

Sarajevo 

Hasana Brki}a 14 

194-101-32790001-24 

201. 

Unikat SZR 

Sarajevo 

Kazazi 27 

194-001-70795001-38 

202. 

Afam promex d.o.o. 

Sarajevo 

Muhameda E. Pand`e 59 

194-001-73062001-96 

203. 

Bis STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka 28 

194-001-70126001-11 

204. 

Bor d.o.o. 

Pale 

Renovica, Pra~a 

194-101-20160001 -78 

205. 

Nekretnine Pelak d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-16644001-07 

206. 

Anais-art d.o.o. 

Sarajevo 

\oke Mazali}a 1 

194-001-79275001-34 

207. 

Frikos d.o.o. 

I. Sarajevo 

Gornj Miljevi}i 2C 

194-101-14544001-51 

208. 

Stav d.o.o. 

Sarajevo 

Ferhadija 5 

194-001-78459001-45 

209. 

Trend SZR 

Sarajevo 

Zvomi~ka 27 

194-101-09082001-35 

210. 

Vla~ed-M d.o.o. 

Pale 

Kninska bb 

194-101-34249001-52 

211. 

Libra d.o.o. 

Han Pijesak 

Jna 16 

194-101-21752001-67 

212. 

FOLHAK STR 

N. GRAD 

SULEJMANA FILIPOVICA 8 

194-002-41679001-71 

213. 

MIBIS COMERC D.O.O. 

ILIDZA 

ALEJA BOSNE SREBRENE 31S 

194-002-37982001-91 

214. 

DE TRANS D.O.O. 

ILIDZA 

LATI^KA 13 

194-102-07997001-54 

215. 

DU-ET D.O.O. 

ILIDZA 

TRINAESTI JULI 29 

194-102-23257001-77 

216. 

PLUS STR 

N. GRAD 

TRG ZLATNIH LJILJANA 10 

194-102-19501001-72 

217. 

INTIMA D.O.O. 

ISTO^NA ILID@A 

SVETOG NIKOLE 5 

194-102-09224001-10 

218. 

MAJANCE - TRANSPORT D.O.O. 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA RAD@ANOVI]A 18 

194-002-51538001-20 

219. 

HABANA BR D.O.O. 

ILILD@A 

N. STAROSJEDILACA BB 

194-102-09363001-13 

220. 

SIENA D.O.O. 

SARAJEVO 

AD1JA MULABEGOVICA 6 

194-102-11104001-75 

221. 

BOS-MONT D.O.O. 

ILILDZA 

ALEJA B.SREBRENE 87 

194-002-24550011-30 

222. 

GRANINI D.O.O. 

ILIDZA 

TRG OTE[KOG BATALJONA 107 

194-102-15101001-21 

223. 

BIKAVAC D.O.O. 

ILIDZA 

PUTFAMOSA38 

194-102-08209001-83 

224. 

AUTOPREVOZNIK KAHRIMAN AM1R 

ILID@A 

BLAZUJ 142 

194-002-49789001-96 

225. 

PRLJA^A STR 

ILIDZA 

VREOCA DO 63 

194-102-04586011-09 

226. 

CAFFE BAR TI AMO SUR 

ILIDZA 

MALA ALEJA 63 

194-102-06167001-48 

227. 

^AJA STR 

ILIDZA 

GENERALA IZETA NANI]A 2 

194-102-19112001-65 

228. 

SABINA STR 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA BB 

194-102-40325001-02 

229. 

APROM STR 

HADZI]I 

MOSTARSKO RASKR[]E 88 

194-102-05872001-20 

230. 

MELI STR 

HADZI]I 

KAHRIMANI BB 

194-102-11712001-63 

231. 

AM1LA SUR 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PAND@E 9 

194-102-09317001-79 

232. 

KOLIBA JELIK SUR 

ILIJAS 

NISICIBB 

194-102-11766001-53 

233. 

DAN I NOC STR 

SARAJEVO 

HUMSKA BB 

194-002-43675001-75 

234. 

INDEX BUREGD@INICA SUR 

ILID@A 

ANTE BABICA 3 

194-002-47015001-78 

235. 

TROPICANA SUR 

ILIDZA 

MALA ALEJA 71 

194-102-07629001-97 

236. 

PEJTON FRIZERSK1 SALON SZR 

ILID@A 

EDHEMA EKE DZUBURA 

194-102-06729001-97 

237. 

BISTRO M 82 SUR 

ILID@A 

RUSTEMPASINA 86 

194-102-08841001-45 

238. 

NIMCOM D.O.O. 

HAD@I]I 

HADZELI BB 

194-102-01085001-73 

239. 

KENO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI BB 

194-002-34773001-35 

240. 

NEVZETPROMET D.O.O. 

VISOKO 

OKOLI[]E 65 

194-002-25789011-70 

241. 

MSM STR 

SARAJEVO 

GRADACACKA 146 

194-002-44095001-08 

242. 

TAFIC COMMERCE D.O.O. 

SARAJEVO 

AVDE HODZICA BB 

194-102-06656001-76 

243. 

ENERGOINVEST ELEKTROOPREMA D 

ILID@A 

TVORNI^KA 3 

194-102-07531001-90 

244. 

GIANT D.O.O. 

VOGO[]A 

GORNJA JO[ANICA II DO 27 

194-102-16253011-04 

245. 

]ASA III STR 

ILID@A 

SMAJE [IKALA 28 

194-002-47981001-50 

246. 

HAREL STR 

ILIDZA 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-07264001-64 

247. 

BORDO ILIDZA SAMOST. DJELATNOS 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA BB 

194-102-09978001-50 

248. 

CAR NETWORK D.O.O. 

ILID@A 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

194-102-13128001-81 

249. 

SIMERS STR 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-44996001-10 

250. 

ROMA-X SUR 

ILID@A 

BOJNICKA 55 

194-102-10123001-95 

251. 

SLO@NA BRA]A D.O.O. 

STARI GRAD 

SEDRENIK 57 

194-002-49334001-15 

252. 

A5 STR 

ILIDZA 

STARI DRUM 18 

194-102-11697001-55 

253. 

LINDA PET SZR 

ILID@A 

JAHIJELA FINCIJA 3 

194-002-44921001-67 

254. 

MINI MARKET [AHINPA[I] STR 

ILID@A 

KASINDOLSKA 22 

194-002-44079001-90 

255. 

KRIAM D.O.O. 

ILIDZA 

BARE 22 

194-102-11253001-51 

256. 

FAJA STR 

N. SARAJEVO 

GRBAVICKA 50 

194-102-07555001-64 

257. 

[AMIN GAJ SUR 

ILIDZA 

RAKOVI^KA CESTA 6 

194-002-49409001-55 

258. 

BOSOIL D.O.O. 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA HA 

194-102-13475001-85 

259. 

VRELO BOSNE SZR 

ILIDZA 

KRUPAC BB 

194-102-07319001-61 

260. 

SHARK SUV VL. BECIROVIC DANA 

HAD@I]I 

IGMANSKA 74 

194-102-09844001-82 

261. 

MIMOZA STR 

ILIDZA 

MALA ALEJA BB 

194-002-41687001-30 

262. 

STUP SUR GOSTIONICA 

ILID@A 

BOJNICKA 13 

194-002-43212001-35 

263. 

KRONN-EXPORT D.O.O. 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

194-102-10238001-27 

264. 

VIKTORIJA PICERIJA SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 115 

194-002-37297001-49 

265. 

KOD SAJE SUR 

HADZICI 

HADZELI 104 

194-102-08130001-15 

266. 

KARAMEHO D.O.O. 

SARAJEVO 

KUPRE[KA 9 

194-002-46231001-22 

267. 

AM SUR FAST FOOD 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-45407001-74 

268. 

SU]ESKA D.O.O. 

SARAJEVO 

M.EF.PAND@E 151 

194-002-08108001-08 

269. 

BRKO MENSUR 

ILIDZA 

MEKOTE DO 14 

194-102-03556001-07 

270. 

ROYAL BISTRO SUR 

ILID@A 

AZICI 4 

194-102-07467001-30 

271. 

GSM MOBILE STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 44 

194-102-06561001-90 

272. 

HM STR 

ILID@A 

TERMINAL BB 

194-102-07269001-02 

273. 

ZENO-KOMERC D.O.O. 

SARAJEVO 

DR.F. BE]IRBEGOVI]A 23 A 

194-002-45076001-85 

274. 

RAM1Z KALJANAC D.O.O. 

HAD@I]I 

MI[EVI]I 200 

194-102-08787001-55 

275. 

EGG-COMMERCE D.O.O. 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTICA 23 

194-102-06235001-39 

276. 

NARODNO GRIJANJE D.O.O. 

ILID@A 

TUKOVI 64 B 

194-002-36463011-98 

277. 

ISUFI ARBEN 

HADZICI 

BJELA[NI^KA 35 

194-102-00404001-59 

278. 

POSAVLJAK D.O.O. 

KISELJAK 

GROMU AK BB 

194-102-09128001-17 

279. 

MARKET S STR 

ILIDZA 

ZIJE KRAJINE 85 

194-102-12140001-52 

280. 

HAD@I] SUR 

ILID@A 

SAMIRA ^ATOVI]A KOBRE 8 

194-002-43451001-59 

281. 

MIRSEN COMPANY D.O.O. 

SARAJEVO 

BRIJE[]E BRDO 195 

194-002-40184001-82 

282. 

AUTOSERVIS DD 

ILIJA[ 

29 FEBRUARA BB 

194-102-12281001-69 

283. 

RAMINA D.O.O. 

ILID@A 

USTANICKA21 

194-102-06780001-71 

284. 

S.B. ZLATARSKA RADNJA SZTR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

194-002-51843001-21 

285. 

AROMA SUR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 11 

194-102-09269001-34 

286. 

RENI 2 SUR 

SARAJEVO 

TR@NI CENTAR DOBRINJA 

194-002-35101001-03 

287. 

CASABLANCA PIZZERIJA SUR 

ILIDZA 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 

194-102-06618001-04 

288. 

POLJOTRA D.O.O. 

ILIDZA 

D@EMALA BIJEDI]A 202 

194-002-17604021-72 

289. 

LOTOS SZFR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPID@I]A 12 

194-102-05973001-48 

290. 

SAMANTHA SZFR 

VISOKO 

DONJA VRATNICA 11 

194-102-06479001-98 

291. 

DRVOLIK D.O.O. 

ROGATICA 

PLJE[EVICA BB 

194-102-08279001-88 

292. 

DZALMA ZAVR[NI RADOVI U GR 

SARAJEVO 

ADEMA BUCE 229 

194-002-44350001-47 

293. 

HERTZ FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 2 

194-002-46306001-62 

294. 

MIKI STR 

ILID@A 

A.B. BRKE 2 

194-002-44004001-50 

295. 

VENERA STR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPID@I]A 68 

194-002-45456001-29 

296. 

MERI STR 

SARAJEVO 

BRANISLAVA NU[I]A 8 

194-102-06386001-29 

297. 

PALINA STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 49 

194-102-07245001-28 

298. 

GRIVICI SUR 

HAD@I]I 

HADZELI 38 

194-002-51504001-73 

299. 

TEL D.O.O. 

SARAJEVO 

S. FILIPOVI]A 2 

194-102-01105001-19 

300. 

DIGITRON INTER D.O.O. 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMICA 18 

194-002-35819001-67 

301. 

PROMIX TRADE SZR 

ILIDZA 

HRASNI^KA CESTA 35 

194-002-38188001-78 

302. 

AD1S PROM D.O.O. 

ILID@A 

^ESME 3 

194-002-47809001-10 

303. 

SABAH SZR 

ILIDZA 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-50514001-30 

304. 

AS FAMOS SUR FAST FOOD 

ILID@A 

PUTFAMOSA38 

194-102-07177001-37 

305. 

MONTPELL1ER CAFFE SLASTI^. 

ILID@A 

KSIRC 

194-002-42602001-33 

306. 

AM ^OKO D.O.O. 

SARAJEVO 

[KAUIN SOKAK 9 

194-002-53096001-62 

307. 

MARKET M STR 

ILIDZA 

]AMILA MARICA 32 

194-002-45886001-32 

308. 

ADIS SUR 

ILID@A 

D@.BIJEDI]A365A 

194-102-06176001-14 

309. 

SOLIDARNOST SUR 

ILIDZA 

TRG SOLIDARNOSTI 37 

194-002-51264001-42 

310. 

AUTO KUCA HES D.O.O. 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A 208 

194-002-41414001-59 

311. 

MIAMI D.O.O. 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMDZIJE 15 

194-002-35853001-29 

312. 

MELINA STR 

ILIDZA 

IZETA MU[ICA 4 

194-002-47692001-64 

313. 

AUTO SERVIS OMEGA 

ILIDZA 

BUTMIRSKA CESTA 15 

194-002-49847001-17 

314. 

SOKOLOVI]I SZR 

ILID@A 

KONJI^KA 128 

194-002-54821001-12 

315. 

SAJS D.O.O. 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

194-002-37370001-75 

316. 

CISA SHOP D.O.O. 

ILID@A 

GLI[E JANKOVI]A 

194-002-24733001-80 

317. 

AS SUR KONOBA.EM[O ISMET 

VOGOSCA 

DONJI HOTONJ 12 

194-002-48013001-80 

318. 

JASNA SHOP STR 

ILID@A 

TOME ME\E 1 

194-002-47551001-47 

319. 

22 APRIL DO 

ILID@A 

MALA ALEJA 34 

194-002-50670001-55 

320. 

KAZIC PROMET D.O.O. 

HADZICI 

TRZANJ 21 

194-002-36109001-75 

321. 

MINASCO D.O.O. 

SARAJEVO 

DZEMALA BIJEDICA 182 

194-002-48534001-41 

322. 

YO YO D.O.O. 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-36533001-78 

323. 

SMAJIC COMERC D.O.O. 

FOJNICA 

NADBARE BB 

194-002-49888001-13 

324. 

RIO BRAZILIJA SZTR 

SARAJEVO 

BULEVAR ME[E SEL. 5 

194-002-43683001-34 

325. 

BELMA SZTR 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-002-42263001-85 

326. 

BUROVIC D.O.O. 

ILIDZA 

BAJRA KALJANCA 6 

194-002-40168001-68 

327. 

ENES MINI MARKET STR 

IILDZA 

KRSTE HEGEDU[I]A 24 

194-002-54516001-11 

328. 

MAXI STR 

SARAJEVO 

FRANCA LEHARA 9 

194-102-07364001-85 

329. 

LUTVO D.O.O. 

ILID@A 

BUTM1RSKOG BAT.107 

194-002-37784001-63 

330. 

PA[ALI] D.O.O. 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 1 

194-002-39087001-66 

331. 

BERINEX D.O.O. 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 1 

194-002-46595001-48 

332. 

INSTALATER SZR 

ILIDZA 

FRAN REVOLUCIJE 120 

194-002-42677001-73 

333. 

TIMBER D.O.O. 

BREZA 

Banjevac bb 

194-002-43550001-73 

334. 

STANDARD KONFEKCIJA D.O.O. 

SARAJEVO 

Trg ZAVNOBIH-a 18 

194-002-37511001-92 

335. 

SAVREMENA PEKARA 

ILIDZA 

Harisa Merzi}a 19 

194-002-37834001-25 

336. 

ARSTR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovi}a 4 

194-002-50159001-67 

337. 

ERMINA STR 

ILID@A 

Stanjevac 1 

194-002-42073001-16 

338. 

MARKET STR 

SARAJEVO 

Smaje [ikala 116 

194-002-46389001-61 

339. 

ELKTROPR1MUS D.O.O. 

SARAJEVO 

Rije~ica 27a 

194-102-09178001-76 

340. 

ALPROM STR 

SARAJEVO 

Teheranski trg 1 

194-002-39139001-41 

341. 

ZENDEUI SUR 

ILID@A 

Bajrama Zenunija 11 

194-002-35143001-06 

342. 

DADA STR SIKALO 

ILID@A 

Safeta Zajke 53 

194-002-43618001-64 

343. 

MINI MARKET FA 2 

SARAJEVO 

Vitkovac 162 

194-002-42172001-30 

344. 

MIX STR 

ILID@A 

Blazuj bb 

194-002-45431001-48 

345. 

EDO STR 

ILID@A 

Hrasnicka cesta 94-d 

194-002-47221001-65 

346. 

ELVIS STR 

ILID@A 

Drage Filipovica 31 

194-002-47668001-90 

347. 

MAMBA TRADE D.O.O. 

SARAJEVO 

Trg Me|unarodnog Prijat.2 

194-002-36729011-20 

348. 

MEHIC MINHETA STR 

SARAJEVO 

Sipska 22 

194-002-43329001-78 

349. 

NERLO GRADNJA D.O.O. 

ILID@A 

Halid Bega Hrasnice 49 

194-002-27827011-77 

350. 

VOLT SZR 

ILID@A 

Jahijela Fincija 8 

194-002-43410001-63 

351. 

TERMINAL EXP-IMP D.O.O. 

ILID@A 

Bistricki put 8 

194-002-46579001-33 

352. 

DEN1M D.O.O. 

SARAJEVO 

Malta bb 

194-002-49565001-80 

353. 

J.DZ. STR 

SARAJEVO 

Francuske Revolucije 15/04 

194-002-43295001-34 

354. 

EDIN SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

Gradacacka 15 

194-002-43394001-48 

355. 

SAPI STR 

SARAJEVO 

TC Dobrinja 11 

194-002-45720001-34 

356. 

PARFIMERIJA NANE STR 

ILID@A 

KSIRC Ilidza 

194-002-47858001-62 

357. 

ANADOLIJA GR1LL SUR 

ILID@A 

Stupska Pijaca bb 

194-002-49722001-15 

358. 

BASTON SUR BISTRO 

SARAJEVO 

Safeta Zajke 11 

194-002-48732001-69 

359. 

AS SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

Aleja Bosne Srebrene bb 

194-002-49003001-26 

360. 

SUKNO INTERDJL 

ZENICA 

Ricicki Put bb 

194-002-52726001-91 

361. 

DZANKOVIC COMPANY DJL 

ILID@A 

Kasindolska 62 

194-002-23792011-59 

362. 

SPACE COMERC DJL 

VISOKO 

Pinjagica 18 

194-002-38766001-50 

363. 

TREF SUR 

ILID@A 

Mala Aleja 51 

194-002-56792001-35 

364. 

KRILO RAZEM AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Kodzina 69 

194-002-49623001-98 

365. 

LELETA MIHAD AUTO-TAXI 

ILID@A 

Zije Krajine 25 

194-002-50829001-04 

366. 

BERILO MEVLAN-AUTO TAXI 

ILID@A 

Bjela{nicka 257 

194-002-51223001-46 

367. 

KERLA HAJRUDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Ive Andrica 7/8 

194-002-55901001-06 

368. 

BRACA FEHRIC DJL 

ILID@A 

Francuske Revolucije 15/04 

194-002-38519001-32 

369. 

TIPROM STR 

SARAJEVO 

Trg Solidarnosti 6 

194-002-41950001-28 

370. 

BELKO ZIJAD AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Dolacka 79 

194-002-43287001-75 

371. 

HODZIC SARIJA AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Mahmuta Busatlije 81 

194-002-43956001-05 

372. 

CAUSEVIC ZIJO AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Dolacka 110 

194-002-44533001-67 

373. 

BESIANA STR 

ILID@A 

Dzemala Bijedica bb 

194-002-46892001-80 

374. 

KRAFT STR 

ILID@A 

Stari Drum 21 

194-002-48104001-38 

375. 

ARAPOVIC FIKRET AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Emila Zole 5 

194-002-51140001-47 

376. 

ZUKAN EDIN AUTO-TAXI 

SARAJEVO 

Brace Muli}a 207 

194-002-53476001-06 

377. 

EDINA STR 

ILID@A 

Trg 22. Aprila 78 

194-102-06207001-37 

378. 

MILA STR 

SARAJEVO 

Azize Sacirbegovic bb 

194-002-46934001-93 

379. 

5 SUR 

ILID@A 

Stupsko Brdo bb 

194-002-43097001-06 

380. 

KOD MUJE SUR FAST FOOD 

ILID@A 

[kolska 6 

194-002-43634001-79 

381. 

ELKO SUR 

ILID@A 

Blazuj do br. 38 

194-002-45332001-34 

382. 

BRACA BERLINCI SUR 

ILIDZA 

Blazuj 12 

194-002-49508001-69 

383. 

PALINA SUR CAFFE BAR 

ILIDZA 

Terminal PP"A" 

194-002-42917001-07 

384. 

JABUKA SUR CAFFE BAR 

ILIDZA 

Ibrahima Ljubovica 2 

194-002-43089001-47 

385. 

ESMA STR 

ILIDZA 

Poligonska 18 

194-002-43568001-05 

386. 

SMM STR 

ILIDZA 

Blazujski Drum 41 

194-002-44103001-64 

387. 

MAMBI STR 

SARAJEVO 

Safeta Zajke do 5 

194-002-36547001-37 

388. 

SA GRADITELJ 

ILIDZA 

Rakovicka Cesta 118 

194-002-41943001-76 

389. 

SALE STR 

SARAJEVO 

Adema Buce 54 

194-002-42784001-46 

390. 

KOD DAJDZE SUR FAST FOOD 

ILIDZA 

Dzemala Bijedica bb 

194-002-48609001-81 

391. 

PROMET D.O.O. 

SARAJEVO 

Trg Djece Dobrinje 31 

194-002-51447001-62 

392. 

PRAMENKOVIC D.O.O. 

ILIDZA 

Boinicka 9 

194-002-34955001-06 

393. 

PALETTI STR 

SARAJEVO 

Josipa Pan~i}a 8 

194-002-52361001-58 

394. 

SANKO STR 

SARAJEVO 

Jusufa Gojaka 12 

194-002-39491001-81 

395. 

SUMMER PROMEX D.O.O. 

SARAJEVO 

Smaje[ikala 178 

194-002-39988001-68 

396. 

SUMMER PROMEX D.O.O. 

SARAJEVO 

Grada~a~ka BB 

194-002-46959001-74 

397. 

TW1X STR 

ILID@A 

Plandi{te 78 

194-002-45050001-97 

398. 

MINI MARKET KENAN STR 

ILIDZA 

Partizanska 15 a 

194-002-45787001-18 

399. 

M&L STR 

SARAJEVO 

Mekote 37 

194-002-46322001-77 

400. 

BISTRO SUR ORHIDEJA 

ILIDZA 

Bojni~ka bb 

194-002-46520001-08 

401. 

SARAJ-PRZIONICA KAHVE 

SARAJEVO 

Trebinjska 96 

194-002-45910001-06 

402. 

FRATELO PIZZERIA FAST FOOD 

ILIDZA 

B. Mese Selimovica 97 

194-002-46082001-46 

403. 

TRGOINZINJERING D.O.O. 

SARAJEVO 

Rakovi~ka Cesta 

194-002-40341001-17 

404. 

BRUNOST D.O.O. 

SARAJEVO 

Esada Pa{ali}a 8 

194-002-46041001-50 

405. 

NERM1X STR 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 26 

194-002-40457001-53 

406. 

DZANKOVIC COMPANY 

ILIDZA 

Kasindolska 62 

194-002-23792011-59 

407. 

SUMER PROMEX D.O.O. 

SARAJEVO 

Smaje [ikala 178 

194-002-39988001-68 

408. 

]ORKA EXPORT IMPORT 

ILIDZA 

Francuske Revolucije 116 

194-002-44159001-52 

409. 

^ILI STR 

SARAJEVO 

Luja Patera 1 

194-002-44855001-90 

410. 

ADNAN STR 

ILIDZA 

Stari drum 6 

194-002-46249001-51 

411. 

DOHA STR 

ILIDZA 

Bla`ujsku drum 69 

194-002-47767001-07 

412. 

ITALIASUR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovi}a 41 

194-002-50118001-71 

413. 

MAKI STR 

ILIDZA 

Ibrahima Ljubovi}a 2 

194-102-05821001-51 

414. 

HAJDUK SUR 

SARAJEVO 

Zmaja od Bosne 42 

194-102-07058001-77 

415. 

SAIBORG D.O.O. 

SARAJEVO 

Fetaha Be}irbef"ovi}a 23 

194-102-08911001-50 

416. 

VRELO BOSNE DJL 

SARAJEVO 

Danijela Ozme 2 

194-002-48732001-69 

417. 

ELEKTROPRIMUS D.O.O. 

SARAJEVO 

RJE^ICA 27 A 

194-102-09178001-76 

418. 

NERMIX 2 STR 

SARAJEVO 

Trg Me|. prijateljstva bb 

194-002-57345001-26 

419. 

SUNCE STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 12 

194-002-35002001-86 

420. 

ESMERALDA SUR 

ILIDZA 

LATICKA 32 

194-002-40531001-86 

421. 

ORUC JASMIN 

ILIJAS 

MALE[I]I BB 

194-102-05284001-75 

422. 

AJLA-CE D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

STARI GRAD BB 

194-103-07716001-75 

423. 

AKVARIUM KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

RIBI] NOVO NASELJE BB 

194.003-46932001-30 

424. 

ALDI D.O.O. 

BIHA] 

JABLANSKA 44-A 

194-003-36602011-52 

425. 

ALNACO D.O.O. 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 5 

194-103-05088001-12 

426. 

AMI CEVABD@INICA SUR 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA BR. 115 

194-103-06039001-73 

427. 

ASEA TR 

BIHA] 

ABDULAHA SKALJICA 1 

194-003-41420001-52 

428. 

AUTO-MDC TR 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A BB 

194-003-47047001-59 

429. 

BABILON KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-08516001-49 

430. 

BANANA-MEN D.O.O. 

BIHA] 

^AMILA SALIHODZICA 123 

194-003-40166001-04 

431. 

B-BALKAN D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

[EHIDSKA BB 

194-103-05022001-35 

432. 

BEG-SERVIS D.O.O. 

CAZIN 

CORALIC1 BB 

194-003-30209011-18 

433. 

BES D.O.O. 

VELIKA KLADUSA 

IZETA NANICA BB 

194-003-47245001-87 

434. 

BH KRAJINADRVO D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

LJUSINA BB 

194-003-31520011-77 

435. 

BIH SKONAD1NO D.O.O. 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 88 

194-003-30050011-69 

436. 

BOSNA ZR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDICA 1 

194-003-42196001-52 

437 

BSS D.O.O. 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

194-003-38467001-42 

438. 

CAFFE BAR 505 UR 

BUZIM 

GENERALA IZETA NANI]A 28 

194-003-47260001-95 

439. 

CENTAR KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

V KORPUSA BR 5 

194-003-41636011-79 

440. 

^EZA BISTRO UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-05326001-29 

441. 

DENIZ D.O.O. 

BIHA] 

502 VITE[KE BB 

194-003-39630001-35 

442. 

DERVIC KOMERC D.O.O. 

BUZIM 

KONJODOR 136 

194-003-35158001-62 

443. 

DIONA D.O.O. 

BIHA] 

GRABE[KA BB 

194-103-06438001-53 

444. 

DIVLJA ORHIDEJA D.O.O. 

BIHA] 

RADOSLAVA LOPA[I]A BB 

194-003-42709001-54 

445. 

DIZDAREVIC & R D.O.O. 

BIHA] 

1RFANA LJUBIJANKI]A 155 

194-003-46528001-15 

446. 

DMD D.O.O. 

BIHA] 

MO[E PIJADE 4 

194-003-23980011-65 

447. 

DUGA D.O.O. 

BIHA] 

MESE SELIMOVICA 62 

194-003-35943011-95 

448. 

DURAK-KOMERC D.O.O. 

BIHA] 

SULEJMANA VELI^ANSTVENOGA BB 

194-103-05487001-89 

449. 

D@ENATA D.O.O. 

BIHA] 

5 KORPUSA 113 

194-003-45579001-65 

450. 

\ULIC-TRANS D.O.O. 

BUZIM 

BUZIM 66 

194-003-38319001-73 

451. 

EA-COMMERC D.O.O. 

BIHA] 

JABLANSKA BB 

194-103-04969001-52 

452. 

ELEKTRON SZR 

BIHA] 

BREKOVICA 44 

194-003-40620001-78 

453. 

EMGI-1 D.O.O. 

BIHA] 

SAFVET BEGA BA[AGI] BR 2 

194-003-46585001-26 

454. 

ENAX D.O.O. 

BIHA] 

HUSREFA RED@lCA 3 

194-103-05045001-02 

455. 

EURO TR 

BIHA] 

GOLUBI] BB 

194-103-06821001-18 

456. 

EXPRESSO SZR 

BIHA] 

MUSLI]I30 

194-003-45017001-11 

457. 

HANA-MERC TR KIOSK 

BIHA] 

VLADIMIRA NAZORA BR.23 

194-003-40794001-35 

458. 

HAR1SKO KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

HADZIABDICA MAHALA 5 

194-103-07990001-53 

459. 

HARMANI RESTORAN UR 

BIHA] 

\URE PUCARA STAROG BB 

194-003-45702001-53 

460. 

HASKO-TOURS D.O.O. 

BIHA] 

JAPODSKIH KONJANIKA BR.6 

194-003-47468001-96 

461. 

HORTEN COMERCE D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

MAHM1CI BB 

194-003-40703001-77 

462. 

H-S ANITA D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

HODZINAC 74 

194-003-47344001-04 

463. 

IRMA TR 

BIHA] 

MUSTAFE OMEROVICA 8 

194-103-08796001-69 

464. 

K&L D.O.O. 

BIHA] 

VEDROPOLJSKA BB 

194-003-45132001-40 

465. 

KAMENO-KLESARSKA SZR 

BIHA] 

MU[ANOVI] MAHALA BB 

194-103-08225001-49 

466. 

KODADISEBIFFEUR 

BIHA] 

IVANAFRANEJUKICA4 

194-003-44838001-19 

467. 

KOD APE BISTRO UR 

BIHA] 

JABLANSKA 111 

194-003-39564001-58 

468. 

KVAK D.O.O. 

BIHA] 

EDHEMA MULABDICA BB 

194-003-39697001-19 

469. 

LASTA D.O.O. 

CAZIN 

OSTRO@AC BB 

194-003-44010001-43 

470. 

LAV D.O.O. 

BIHA] 

MATE VUKOVICA BB 

194-003-39952001-58 

471. 

M.E.F. D.O.O. 

BIHA] 

HARMANI H 3/2 

194-003-44358001-54 

472. 

MACERENA TR 

BIHA] 

SALIHA MUSANOVICA 12 

194-003-39309001-19 

473. 

MAJA D.O.O. 

BIHA] 

DZEMALA BIJEDICA 9 

194-003-45918001-13 

474. 

MESNICA DELI] ZR 

BIHA] 

VEUKA VLAHOVICA BB 

194-103-08632001-85 

475. 

MESNICA IKIC TR 

BIHA] 

TRG SLOBODE BB 

194-103-08314001-90 

476. 

MESNICA KURTOVIC TR 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 10 

194-003-44168001-82 

477. 

MIMOZA SNEK-BAR UR 

BOSANSKA KRUPA 

29.NOVEMBRA 

194-003-40497001-90 

478. 

NEO[PED D.O.O. 

BIHA] 

DR.I.LJUBIJANKICA118 

194-003-24814001-16 

479. 

PACIFIK D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

511.SLAVNA BRIGADA 

194-003-42618001-96 

480. 

PANDA-COMERC D.O.O. 

BIHA] 

BRACE KUKOLJ 21 

194-003-43608001-42 

481. 

PEKARA HO[I] SZR 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA 11 PRILAZ BB 

194-103-06334001-04 

482. 

PEKARA MUJAGI] SZR 

BIHA] 

^AMILA SALIHODZICA 71 

194-003-43186001-95 

483. 

PEKARA NERO SZR 

BIHA] 

IZA]I] BB 

194-103-12729001-52 

484. 

PEZIC-TRANSPORT D.O.O. 

BIHA] 

KLOKOT BB 

194-103-07352001-49 

485. 

PROTEX D.O.O. 

BIHA] 

OZIMICE I P+8/II 

194-103-07881001-66 

486. 

RAMA-DUS D.O.O. 

BIHA] 

BOSANSKIH KRALJEVA 

194-003-42733001-28 

487. 

RANC ZELENA DOLINA SPD 

CAZIN 

PRO[I^I BB 

194-103-09718001-24 

488. 

RHZ-COMERC D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

TRG AHMETA MRZLJAKA BRENE 2/IV 

194-003-45603001-39 

489. 

RIVER TR VL. LIPOVACA JASMINKA 

BIHA] 

SAFVET BEGA BASAGICA 2 

194-103-17240001-07 

490. 

RODAN D.O.O. 

VELIKA KLADU[A 

HASIMA OKANOVICA 13 

194-003-37261001-39 

491. 

ROMA PIZZERIA UR 

BIHA] 

M.M. BESESKIJE BB 

194-103-05006001-20 

492. 

ROYAL CLUB UR 

BIHA] 

AUGUSTA CESARCA BB 

194-103-08885001-13 

493. 

SAMAJA FRIZERSK1 SALON SZR 

BIHA] 

ALEKSESANTICA13 

194-003-43277001-53 

494. 

SAMOSTALNA POLJOPR.DJELATNOS1 

BIHA] 

SEGETSKA BB 

194-103-09824001-87 

495. 

S-A-S-TRANS D.O.O. 

BIHA] 

MUJADZIC KANAL BB 

194-003-33518011-95 

496. 

SEAM D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

SOKAK 49 

194-003-43939001-31 

497. 

SEMAK-COMERCE D.O.O. 

KLJU^ 

KLJU^KIH BRANILACA BB 

194-003-45173001-36 

498. 

SITI FAST-FOOD UR 

BIHA] 

MAKA DIZDARA BB 

194-103-07357001-84 

499. 

SKRB-COMERC 

BIHA] 

BOSANSKA 22 

194-003-38855001-42 

500. 

S-LEYN D.O.O. 

BIHA] 

DRVARSKA 18 

194-103-02687011-53 

501. 

SPORT BUREGD@IJSKA RADNJA SUR 

BIHA] 

AUTOBUSNI KOLODVOR BB. 

194-003-48656001-70 

502. 

SPR1NG D.O.O. 

BOSANSKA KRUPA 

511.SBBR.BB 

194-003-47179001-13 

503. 

STAKLAR SZR 

BIHA] 

FERHAT PA[E SOKOLOVI]A 3 

194-003-41024001-93 

504. 

STARI GRAD BIFFE UR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

194-103-06869001-63 

505. 

[AD-KOMERC D.O.O. 

BIHA] 

GORNJI SASTAVCI 1 

194-103-05675001-47 

506. 

[AH1NOVI]-TOURS D.O.O. 

BUZIM 

SEHIDSKA 26 

194-003-34920001-45 

507. 

TAJM D.O.O. 

BIHA] 

VIKTORA BUBNJA 48 

194-003-48003001-58 

508. 

TAPETAR-DEKORATER SZR 

BIHA] 

HAMZEHUME21 

194-003-43681001-68 

509. 

TEHNO-PEK D.O.O. 

BIHA] 

PRIVILI^KA BB 

194-003-27817011-55 

510. 

TOPLICE BIFFE UR 

BIHA] 

VRSTA BB 

194-003-46023001-69 

511. 

TS D.O.O. 

CAZIN 

GNJILAVAC 160 

194-003-33708011-67 

512. 

UNA PR@IONICA KAFE SZR 

BIHA] 

HASAN PA[E PREDOJEV1]A 43 

194-103-08181001-32 

513. 

UNA-BUS D.O.O. 

BIHA] 

DZEMALA BIJEDICA 10 

194-003-34862012-91 

514. 

UNAROT D.O.O. 

BIHA] 

VELIKI LUG BB 

194-003-44705001-58 

515. 

XHONATTAN D.O.O. 

BIHA] 

LIPA BB 

194-103-08909001-84 

516. 

ANIMA D.O.O. 

TUZLA 

Klosterska 14 

194-004-48464001-35 

517. 

AP-KOMERC D.O.O. 

Kladanj 

Avdage Hasi~a bb 

194-004-35388001-71 

518. 

ALFAS D.O.O. 

Tuzla 

Rudarska 57 

194-004-16529011-45 

519. 

AMRA TR VLJAGANJAC MERSIJA 

Tuzla 

Vukovarska 14 

194-004-49512001-96 

520. 

ANIS TEX TNM 

Lukavac 

Trg bremena 

194-004-53522001-36 

521. 

ART COMPANI D.O.O. 

Bijeljina 

Kneza Milo{a 19 

194-104-07864001-92 

522 

AUTOMEHANI^AR Kasumovi} Hasan 

Banovi}i 

Banovi}i Selo bb 

194-004-34761001-47 

523. 

ABD IN@ENJERING D.O.O. 

Tuzla 

Kre~anska 17 

194-104-10801001-87 

524. 

BESIC PEKARA 

Tuzla 

VRAP^E 1,TUZLA 

194-104-16414001-93 

525. 

BAGER PROMET D.O.O. 

Tuzla 

Peje Markovi}a 234 

194 004 47961001 06 

526. 

BARM PIVNICA 

Tuzla 

Titova 129 

194-104-06207001-36 

527. 

BEDEM-HNE D.O.O. 

@ivinice 

Naselje sjever bb 

194-004-06249021-29 

528. 

BEROX D.O.O. 

Tuzla 

\.\urovi}a 14 

194-004-44109001-08 

529. 

BOSNA ENKO D.O.O. 

@ivinice 

XVI Ulica bb 

194-004-56053001-02 

530. 

BENAVI D.O.O. 

TUZLA 

Gradska 17 

194-004-45239001-61 

531. 

CHROMOPLAST ZZ 

Gra~anica 

Branilaca grada bb 

194-104-09934001-32 

532. 

COMPANY RITAM D.O.O. 

TUZLA 

Mahmuta Bu{atlije 7/39 

194-004-45023001-04 

533. 

DAKAR-TRANS DJL 

Srebrenik 

Duboki potok 55 

194-004-28359001-47 

534. 

DELKOM D.O.O. 

Tuzla 

Franje Markovi}a 

194-004-45304001-31 

535. 

DIFI D.O.O. 

Doboj 

Stani} Rijeka 

194 004 17089001 18 

536. 

DINO AUTOSERVIS 

Tuzla 

Narodnog fronta 75 

194-004-47276001-61 

537. 

DINO TR Pa{ali} Alisa 

Tuzla 

Titova bb 

194-004-44042001-24 

538. 

DOBOJ 109 D.O.O. 

Doboj Istok 

Klokotnica 

194-004-55576001-58 

539. 

DS-USA D.O.O. 

Tuzla 

Turalibegova 36 

194-104-06429001-38 

540. 

DUVAR COLOR molersko farbarska 

Tuzla 

Neretvanska 2 

194-004-44133001-79 

541. 

D@EKO KOMERC D.O.O. 

Srebrenik 

XVI muslimanske brigade 166 

194-004-33789011-03 

542. 

EDINS-PROM D.O.O. 

Br~ko 

Z.Paji}a99 

194-104-07102001-93 

543. 

EMINA STR VL.KRASNIC LARISA 

Tuzla 

Veljka Lukica bb 

194-004-30405001-13 

544. 

ELEKTROPLAST SZR 

Gra~anica 

PRIBAVA.GRACANICA 

194-104-07952001-29 

545. 

ETIX D.O.O. 

TUZLA 

Seadbega Kulovi}a 3 

194-004-45163001-14 

546. 

FERI UR CEVABDZINICA 

TUZLA 

FRANJEVA^KA 18 

194-104-15493001-48 

547. 

FA-TULUZ D.O.O. 

Tuzla 

Aleje bosanskih vladara 24 

194-004-9976001-80 

548. 

FOTO EXPRESS SZR 

TUZLA 

VI BOSANSKE BRIGADE 

194-004-46997001-48 

549. 

Friz. salon Kazazovi} [amija 

Tuzla 

Tu{anj 137 

194-004-43895001-62 

550. 

GENZ D.O.O. 

@ivinice 

Magistralni put 68 

194-004-34639011-36 

551. 

GOLETIC D.O.O. 

Zivinice 

\ur|evik bb 

194-104-09449001-32 

552. 

GO-WEST TR 

Tuzla 

Safvet Bega Ba{agi}a 

194-004-45429001-33 

553. 

HADZI-TRADE D.O.O. 

Tuzla 

Rudarska 400 

194-004-52110001-46 

554. 

HARI-5 D.O.O. 

Zivinice 

Dubrave Gornje 

194-004-47573001-06 

555. 

HUSO D.O.O. 

Doboj Istok 

Brijesnica Velika 

194-004-35032011-11 

556. 

INSTALATER SZR 

Lukavac 

Trg bremena 

194-104-05188032-85 

557. 

IG-MARJC D.O.O. 

Derventa 

OSINJA BB, DERVENTA 

194-004-46484001-46 

558. 

INDEX CAFE SLASTlC 

Tuzla 

TR@NI CENTAR SLATINA BB.TUZLA 

194-104-06043001-52 

559. 

Javni prevoz stvari Joki} Zoran 

Tuzla 

Brgule 1 

194-104-07814001-33 

560. 

JEKI D.O.O. 

Bijeljina 

Stefana De~anskog bb 

194-104-06404001-57 

561. 

J-H- COMPANY D.O.O. 

Tuzla 

Ive Andri}a 59 

194-104-04073011-06 

562. 

JU Osnovna {kola Grivice 

Banovi}i 

Grivice 

194-00444232001-93 

563. 

KA-EM COMPANY D.O.O. 

Tuzla 

Kazan Mahala 18 

194-104-06276001-34 

564. 

KAMING D.O.O. 

Tuzla 

Stupine B 4/6 

194-004-44760001-06 

565. 

KIKI STR 

Tuzla 

Aleja bos.vladara 49 

194-004-47953001-47 

566. 

KO@ATEX D.O.O. 

Tuzla 

Veljka Lukicabb 

194-104-18835001-65 

567. 

KONZUMPROMET D.O.O. 

TUZLA 

M.BUSATLIJE 25 

194-004-43267001-31 

568. 

KLEJ D.O.O. 

TUZLA 

I.KAPETANOVICA 

194-104-07000001-58 

569. 

KARITEX D.O.O. 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

194-004-42947001-22 

570. 

LEJLA TR 

Zivinice 

Pri luk 

194-004-55998001-05 

571. 

LIPA DJL 

Gra~anica 

Stjepan Polje 

194-004-52698001-88 

572. 

LUKANOVIC GORAN autoprevoznik 

Lukavac 

Donji Bistarac 

194-004-15331001-31 

573. 

Matherm International D.O.O. 

Tuzla 

Fadila Jahica Spanca 64 

194-004-28193011-19 

574. 

MENPROM D.O.O. 

Tuzla 

Aleja bos. Vladara 31 

194-004-17642001-09 

575. 

MA^ D.O.O. 

Tuzla 

PereKosori}a 14 

194-004-47789001-63 

576. 

MIM D.O.O. 

Kladanj 

 

194-004-28243001-11 

577. 

MONOPUR D.O.O. 

Tuzla 

Simin Han bb 

194-104-06777001-49 

578. 

MUBBA D.O.O. 

Tuzla 

MARINA GLAVA 66.TUZLA 

194-004-43044001-22 

579. 

MALAHIT D.O.O. 

Tuzla 

PLANE BB 

194-004-54504001-23 

580. 

M.E. D.O.O. 

Zivinice 

PRVA ULICA 72.TUZLA 

194-004-52904001-75 

581. 

NAFD.O.O. 

TUZLA 

16 Muslimanske brigade 1 

194-004-29183011-62 

582. 

NEDITAM D.O.O. 

@ivinice 

ORB78 

194-004-13047011-18 

583. 

OMNICOM D.O.O. 

Gra~anica 

Patriotske lige 37 

194-104-07988001-87 

584. 

OKIPOL D.O.O. 

Gra~anica 

STJEPAN POLJE BB.GRA^ANICA 

194-004-41923001-32 

585. 

RH-SALONI D.O.O. 

Zivinice 

Druga Kraji{ka bb 

194-004-36279001-03 

586. 

RU@A STR 

Tuzla 

Krste Bjeleti}a 27 

194-004-44752001-47 

587. 

SALI STR 

Tuzla 

K. Bjeleti}a 66 

194-104-06282001-76 

588. 

SATELIT INTERNATIONAL D.O.O. 

Br~ko 

Jovana Du~i}a 34 

194-104-04659021-04 

589. 

SELAVI D.O.O. 

Lukavac 

R. Peri}a bb 

194-004-47755001-19 

590. 

SEMI DJL 

Tuzla 

Grabovica 1 

194-004-51765001-56 

591. 

Signal Partner D.O.O. 

Tuzla 

Mitra Trif'unovica 2 

194 004 45718001 19 

592. 

STARA ^AR[IJA STR 

Tuzla 

17.septembra 36 

194-104-06466001-06 

593. 

[AMP TRADE D.O.O. 

Br~ko 

Alekse Santi}a 9 

194-004-44745001-95 

594. 

TGM BABIC D.O.O. 

Gra~anica 

Klokotnica bb 

194 004 43440001 78 

595. 

TURKE[-KOMERC D.O.O. 

Tuzla 

Hasana Kiki}a bb 

194-004-44257001-74 

596. 

Tuzlanski most Omlad.zadruga 

Tuzla 

Nikole Tesle 9 

194 004 47920001 10 

597. 

TABA[NICE FAST FOOD 

Tuzla 

TABA[NICE BB.TUZLA 

194-004-23855001-44 

598. 

VAHAS DJL 

Zivinice 

Mar{ala Tita bb 

194-104-06415001-37 

599. 

V1TAMINKA STR 

TUZLA 

ARMIJE BIH DO 20.TUZLA 

194-004-41311001-16 

600. 

VROGA D.O.O. 

Tuzla 

Goste Lazarevi}a 42 

194-004-48639001-96 

601. 

YENI HAYAT D.O.O. 

Tuzla 

Bosanskih vladara 

194-004-52078001-16 

602. 

ZARDI GRAD 

Tuzla 

Vladimira Nazora 14 

194-004-52078001-16 

603. 

AD COMPANY D.O.O. 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

194 105 12633001 58 

604. 

AG-JOZIC D.O.O. 

MOSTAR 

RODO^ 24 

194 105 04127001 74 

605. 

ANTE - COMPANY D.O.O. 

PROZOR 

SINJSKA 

194-105-09489001-69 

606. 

ASPID D.O.O. 

SPLITSKA 

MOSTAR 

194-105-01631021-02 

607. 

BARON D.O.O. 

MOSTAR 

BEHLILOVI]A 2 

194-005-12079001-13 

608. 

BERINA D.O.O. 

MOSTAR 

BI[]E POLJE 

194-005-13879001-03 

609. 

B1LD EN EXP.-IMP. D.O.O. 

MOSTAR 

BISCE POLJE BB 

194-005-14679001-74 

610. 

BLEKO COMERC D.O.O. 

DOBRIC 

[IROKI BRIJEG 

194-105-11448001-08 

611. 

BOROVAC COMMERCE D.O.O. 

MOSTAR 

M.TITA BR 90 

194-005-06311001-86 

612. 

BREGAVA TRANS D.O.O. 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194-105-22769001-24 

613. 

BUNUR 

MOSTAR 

KRESINA BR. 2 

194-105-02163001-03 

614. 

CHARL1 TR 

MOSTAR 

M. TITA 

194-105-02092001-88 

615. 

COL D.O.O. 

STOLAC 

K. TOMISLAVA BB 

194-105-03780001-70 

616. 

COLDING 2000 D.O.O. 

MOSTAR 

FRA F. MILI^EVI]A 23 

194-105-09769001-89 

617. 

CIRO STR 

POSUSJE 

MELJAKUSA BB 

194-105-02860001-32 

618. 

]UBI] D.O.O. 

POSUSJE 

TRG FRA RUFINA [ILI]A BB 

194-105-02851001-66 

619. 

DAN1GO MARKET 

MOSTAR 

AKADEMIKA I ZOVKE 14 

194-005-07699011-72 

620. 

DAR1MPEX D.O.O. 

GRUDE 

GORICA 96 

194-105-02503001-50 

621. 

DD SLAVONIJA TRGOVINA 

MOSTAR 

B. @RTAVA 16 A 

194-005-16948001-49 

622. 

DRVOEXPORT D.O.O. 

MOSTAR 

RUDE HROZN1CEKA 39 

194-105-09081001-26 

623. 

DRVOOPREMA D.O.O. 

^ITLUK 

PODPOLJE BB 

194-105-11949001-23 

624. 

DTD TRADE D.O.O. 

LIVNO 

BRINA BB 

194-105-17776001-72 

625. 

EKOS D.O.O. 

MOSTAR 

16 ULICA 134 

194-005-04083001-10 

626. 

EROS TR 

MOSTAR 

VRAPCICI BB 

194-005-17573001-59 

627. 

EUROMEBEL D.O.O. 

MOSTAR 

UNIVERZITETSKI CENTAR M.H. HUJKA 

194-105-02708001-35 

628. 

G&M D.O.O. 

MOSTAR 

M. BALORDE 48 A 

194-105-02166001-24 

629. 

GOSTUSA D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

TRNBB 

194-105-08614001-55 

630. 

JASEN1CA METAL SZR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

194-005-12756001-96 

631. 

JOSOT1C D.O.O. 

[. BRIJEG 

JAPLANI^KA 

194-105-06154001-04 

632. 

KMB D.O.O. 

MOSTAR 

PRVA ULICA 4 

194-105-02097001-26 

633. 

KUK STR 

POSU[JE 

ZAGREBA^KA BB 

194-105-02858001-18 

634. 

LAKATUS D.O.O. 

POSUSJE 

SUTINA BB 

194-105-03345001-32 

635. 

LUPRIV LJEKARNE D.O.O. 

MOSTAR 

K. TOMISLAVA BB 

194-005-11659001-80 

636. 

M -1 COMPANY D.O.O. 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA BR. 15 

194-105-02556001-38 

637. 

MARION D.O.O. 

JASENICA 

MOSTAR 

194-005-17151001-15 

638 

MARM1D.O.O. 

POSU[JE 

MOKRI DOLAC 

194-105-01964001-65 

639. 

MEKI SZR 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

194-005-09463001-34 

640. 

MENAGMENT GABI D.O.O. 

RADISI]I 

LJUBU[KI 

194-105-05029001-83 

641. 

MI LESNINA D.O.O. 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 15 

194-005-13192001-44 

642. 

M1L1CEVIC IVAN 

POSUSJE 

VRPOLJE BB 

194-005-03417002-98 

643. 

MI-LIJ ANO VICI D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

194-105-03156001-67 

644. 

MOINT SZR 

MOSTAR 

RIFATA FRENJE BR. 3 

194-005-12442001-32 

645. 

NADIN TR 

MOSTAR 

KAZAZICA 2 

194-105-14983001-18 

646. 

NEZ1ROV1C D.O.O. 

MOSTAR 

GNOJNICE 149 

194-005-13994001-32 

647. 

ODEON 

MOSTAR 

M. TITABR. 120 

194-105-02792001-41 

648. 

OKAN D.O.O. 

POSU[JE 

TRG FRA RUFINA SILICA BB 

194-105-02856001-04 

649. 

OPERATIVA D.O.O. 

POSU[JE 

BARTOLA KA[ICA BB 

194-105-02865001-67 

650. 

OSA MINI MARKET 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194-105-14707001-26 

651. 

PELLEGRINO D.O.O. 

MOSTAR 

FALAD@I]A 

194-105-06019001-29 

652. 

PROFI GRADNJA D.O.O. 

MOSTAR 

ALAJBEGOVI]A BR. 2 

194-105-02826001-85 

653. 

SANA D.O.O. 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194-105-00183001-14 

654. 

SAPPIT D.O.O. 

POSU[JE 

G. JUKI]I 

194-105-02172001-66 

655. 

SLOBODNA ZONA MOSTAR 

MOSTAR 

MALA TEPA 14 

194-005-17730001-91 

656. 

SMEM D.O.O. 

MOSTAR 

ZALIK BR 7 

194-005-13135001-33 

657. 

STIL SZR 

MOSTAR 

BRA]E ]1[I]A 

194-005-18050001-03 

658. 

SAFAR D.O.O. 

POSU[JE 

POKLECANI BB 

194-105-03343001-18 

659. 

TISAK MED1C D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

PROVO BB 

194-105-09934001-80 

660. 

TRANSSIT D.O.O. 

PODBOR 

PROZOR 

194-105-03087001-69 

661. 

TROPIK D.O.O. 

OD@AK 

TITOVA BB 

194-105-03764001-55 

662. 

TROPS D.O.O. 

BR^KO 

BANJALU^KA BB 

194-105-03762001-41 

663. 

UZOR D.O.O. 

POSU[JE 

TRG FRA RUFINA SILICA BB 

194-105-02854001-87 

664. 

VEIMA D.O.O. 

MOSTAR 

UL. II RUDNI^KE BOJNE 18 

194-005-10420001-40 

665. 

ZARADIC D.O.O. 

MOSTAR 

VIII DIK BR. 13 

194-005-18324001-70 

666. 

ZEDIGS D.O.O. 

MOSTAR 

KNEZA DOMAGOJA 

194-105-03011001-22 

667. 

ZGO D.O.O. 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194-005-04760001-93 

668. 

ASMIR TR 

CAZIN 

CEHICI BB 

194-107-01178001-91 

669. 

LEDA D.O.O. 

CAZIN 

GENERAL AHAMDIJE OMANOVICA BB 

194-107-01182001-22 

670. 

POSLASTICARNA BEHAR 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVICA BB 

194-107-01221001-04 

671. 

MEDIC MDM 

CAZIN 

]ORALI]I 40 

194-107-01385001-85 

672. 

ZIJO-AB-MERC D.O.O. 

CAZIN 

TRZAC BB 

194-107-01015001-17 

673. 

ALAGI] D.O.O. 

CAZIN 

IZETA NANICA 57 

194-107-01104001-58 

674. 

PH-MERC D.O.O. 

CAZIN 

PU[KARI BB 

194-107-01148001-75 

675. 

ZAN-NS UR 

CAZIN 

MALA LISA BB 

194-107-01588001-51 

676. 

AZURTR 

CAZIN 

Z.@ALI]A BB 

194-107-01728001-61 

677. 

3 DZI D.O.O. 

CAZIN 

BEGOVE KAFANE BB 

194-107-01126001-18 

678 

BROD D.O.O. 

CAZIN 

GNJILAVAC BB 

194-107-01128001-32 

679. 

SZR CVJE]ARA LU 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA BB 

194-107-01811001-60 

680. 

D.O.O. RIDZI COMMERC 

CAZIN 

]ORALI]I BB 

194-107-01443001-06 

681. 

DOMOGRAD -PU[KAR D.O.O. 

CAZIN 

KRIVAJA BB, CAZIN 

194-107-02175001-86 

682. 

LEJLA TR 

CAZIN 

OSREDAK BB, CAZIN 

194-107-02249001-22 

683. 

M&H D.O.O. 

CAZIN 

KLISA BB , CAZIN 

194-107-01029001-18 

684. 

BIPA D.O.O. 

CAZIN 

MALA LISA BB, CAZIN 

194-107-01090001-57 

685. 

NT-MURJC D.O.O. 

CAZIN 

TR@AC BB, CAZIN 

194-107-01168001-21 

686. 

FBI D.O.O. 

CAZIN 

TR@A^KA RA[TELA BB, CAZIN 

194-107-01068001-97 

687. 

IKO D.O.O. 

CAZIN 

TR@AC BB, CAZIN 

194-107-01629001-47 

688. 

RIPLAST D.O.O. 

VELIKA KLADUSA 

HA[IMA OKANOVI]A BB 

194-107-02052001-98 

689. 

G.H.R.M. D.O.O. 

CAZIN 

RUJNICA CAZIN 

194-107-03912001-23 

690. 

PROMET-JASMIN TRGOVA^KA RADN 

CAZIN 

BOLNI^KA BB, CAZIN 

194-107-03726001-79 

691. 

JOSKOVI] STR 

POSU[JE 

POKLECANI BB 

194-109-00393001-27 

692. 

D & M STR 

POSU[JE 

PUT ZA TOM1SLAVGRAD BB 

194-109-00750001-04 

693. 

AJAX D.O.O. 

POSU[JE 

RASTOVA^A BB 

194-109-00076001-39 

694. 

STRNEDA 

POSUSJE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00396001-48 

695. 

EURODOM D.O.O. 

POSU[JE 

PUT MOSTARA BB 

194-109-00317001-77 

696. 

VZZ D.O.O. POSUSJE 

POSUSJE 

FRA GRBE MARTICA BB 

194-109-00066001-66 

697. 

SUMA D.O.O. 

POSU[JE 

MARASOV BRIG BB 

194-109-00483001-75 

698. 

SAPOLI D.O.O. 

POSU[JE 

BATIN KAMENICA BR.l 

194-109-00074001-25 

699. 

DIL INVEST D.O.O. 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POUE BB 

194-109-00399001-69 

700. 

KETTELE IVA D.O.O. 

POSU[JE 

PUTZAJUKI]EBB 

194-109-00568001-88 

701. 

SLOVO STR 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00385001-68 

702. 

AUTOLIMARSKA RADNJA 

GRUDE 

VI[NJICA BB 

194-109-00656001-25 

703. 

SREBROVIC D.O.O. 

POSUSJE 

MELJAKUSA II BB 

194-109-00161001-52 

704. 

CAFFE BAR VOLAN 

POSU[JE 

BRO]ANAC-VRANI] BB 

194-109-00460001-11 

705. 

DOLCE VITA SUR 

POSU[JE 

JUKI]A OKU^ BB 

194-109-00370001-60 

706. 

COMPANY BA[I] D.O.O. 

POSU[JE 

VRANI] BB 

194-109-00993001-56 

707. 

SAMOSTALANA AUTOLIMARSKA RA1 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00482001-68 

708. 

RASICO D.O.O. 

BUGOJNO 

GROMILE I 

194-111-03348001-50 

709. 

TRANS PROMET D.O.O. 

VITEZ 

\URE PUCARA 8 

194-111-00314001-55 

710. 

ENTERI.IERD.O.O. 

@EP^E 

BEGOV HAN BB 

194-112-00648001-16 

711. 

FERO-BETON SD 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 32 A 

194-112-01438001-17 

712. 

FANTASTIK D.O.O. 

ZENICA 

GORAZDANSKA BB 

194-112-00200001-81 

713. 

AUTO-SERVIS TAL1C SZR 

ZENICA 

PEHARE 78 

194-112-10859001-04 

714. 

INGRAP PODRU@NICA ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORI]A 23 

194-112-01815001-37 

715. 

KAKTUS SUR 

ZENICA 

KULTNA BANA 19 

194-112-02858001-63 


(Bi-129-a-F/06) 

DONACIJE 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JAVNO PREDUZE]E
"VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA 

Na osnovu ~lana 5. ta~ka 9. Zakona o donacijama preduze}a u javnom vlas- ni{tvu ili pod javnom kontrolom u Fede- raciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/03), JP "Vodovod i kanali- zacija" d.o.o. Zenica, objavljuje: 

Odluke o dodjeli donacija, donesene na 30. sjednici Upravnog odbora Preduze}a, odr`anoj dana 18. 12. 2006. godine, i to: 


19. decembra
2006. godine
Zenica 


Direktor
Ekrem
Kahriman,
s. r

(so-1740-a-F/06) NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OP]INA ZAVIDOVI]I 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ne novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 3. Zaklju~ka op}inskog na~elnika o utvr|ivanju i ogla{avanju upra`njenih pozicija u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i broj 02-05-5574 od 12. 12. 2006. godine, op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU "CENTAR ZA KULTURU" ZAVIDOVI]I 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbo- ra Javne ustanove "Centar za kulturu" Zavidovi}i: 1 ~lan - predsjednik iz reda osniva~a. 

Opis pozicije: 

Naknada za rad u Upravnom odboru od 1-3 utvr|ena je ~lanom 6. Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i. 

A) Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

B) Pored op}ih uvjeta, kandidati za imenovanje pod rednim brojem 1-3 trebaju ispunjavati sljede}e posebne uvjete: 

Mandat za poziciju traje do kraja mandata Upravnog odbora JU "Centar za kulturu" Zavidovi}i. 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti original ili ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata: 

Podnosioci prijava s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku kandidova- nja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene prepo- ruke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima. 

Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni Zakonom. Prigovor se istovremeno podnosi op}inskom na~elni- ku i ombudsmanima FBiH (kopija). 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no pisarnici Op}ine Zavidovi}i (prizemlje zgrade) ili preporu- ~enom po{tom u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Prijava na javni oglas za Upravni odbor - ne otvaraj", na sljede}u adresu: Op}ina Zavidovi}i, ulica Safvet-b- ega Ba{agi}a bb, Komisija za izbor na upra`njenu poziciju u Upravni odbor. 

Neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1730-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MJE[OVITA SREDNJA POLJOPRIVREDNO-VETERI-
NARSKA I PREHRAMBENA [KOLA
SARAJEVO 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, JU Mje{ovita srednja poljoprivred- no-veterinarska i prehrambena {kola raspisuje 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

NEODRE\ENO VRIJEME 

1.    Dipl. psiholog - 1 izvr{ilac - puna norma 

    Uvjeti: VSS - zavr{en filozofski fakultet 

ODRE\ENO VRIJEME
(do 31. 08. 2007. godine) 

1.    Prof. latinskog jezika - 1 izvr{ilac - 8 ~asova
Uvjeti: zavr{en filozofski fakultet (profesor latinskog jezika) 

2.    Prof. matematike - 1 izvr{ilac - puna norma 

    Uvjeti: VSS - zavr{en prirodno-ma- temati~ki fakultet (nastavni smjer - odsjek matematike) 

3.    Nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje frizer - 1 izvr{ilac - puna norma 

    Uvjeti: V stepen - majstor fri- zer-vlasuljar 

4.    Domar - 1 izvr{ilac - puna norma 

    Uvjeti: KV ili VKV stolar 

ODRE\ENO VRIJEME
(10. 06. 2007. godine) 

5.    Nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje pekar - 1 izvr{ilac - puna norma 

    Uvjeti: V stepen - pekar - specijalist 

Prijave sa dokazom o ispunjavanju uvjeta iz konkursa: 

dostaviti na adresu: 

MJE[OVITA SREDNJA POLJOPRIVREDNO-VETERI-
NARSKA I PREHRAMBENA [KOLA
Hamdije Kre{evljakovi}a broj 55
Sarajevo 

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 

Kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit }e pozvani na informativni razgovor. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}emo uzimati u razmatranje. 

(so-1735-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
@UPANIJA POSAVSKA
OP]INA OD@AK 

Na temelju odredbi ~lanka 8. a u svezi s ~lankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanka 44. stavak 5. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 3/04 i 4/04), na~elnik Op}ine raspisuje 

PONOVNI JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKOG ODBORA U SREDNJOJ [KOLI OP]INE OD@AK 

I. Radi raspu{tanja [kolskog odbora Srednje {kole "Pere Ze~evi}a" Od`ak Odlukom broj 06-34-702/06 od 15. 09. 2006. godine, raspisuje se ponovni javni natje~aj za izbor i imenovanje {kolskog odbora u: 

II. [kolski odbor broji 9 ~lanova, jedna tre}ina ~lanova [kolskog odbora nominira se iz reda nastavnika i stru~nih suradnika na sjednici Nastavni~kog vije}a, jednu tre}inu bira osniva~ po proceduri koja je predvi|ena zakonskim propisima, a jednu tre}inu nominira Vije}e roditelja, po na~elu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. 

III. Poslovi, odgovornosti i ovlasti [kolskog odbora definisani su odredbama ~lanka 81. Zakona o osnovnom {kolstvu i odredbama ~lanka 46. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 03/04 i 04/04). 

IV. Svi kandidati koji se prijavljuju na natje~aj moraju ispunjavati op}e uvjete propisane ~lankom 7. stavak 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03). 

V. Pored op}ih uvjeta, kandidati za ~lana [kolskog odbora moraju ispunjavati i posebne uvjete: zavr{ena V[S ili VSS, 3 godine radnog iskustva, u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost nepri- strasnog dono{enja odluka, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, preporuke ra- nijih poslodavaca, te nevladinih organi- zacija. 

VI. Uz prijavu na ponovni javni natje~aj kandidati su du`ni prilo`iti: 

a)    dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi, 

b)    uvjerenje o radnom iskustvu, 

c)    uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be, kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije obajvljivanja natje- ~aja, 

d)    uvjerenje o uposlenju u {koli (za kandidata iz reda u~itelja i stru~nih suradnika), 

e)    uvjerenje o prebivali{tu ili preslik osobne iskaznice (za kandidata iz reda lokalne zajednice). 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu primjenjivani principi i postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imeno- vanjima Federacije BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~na imenovanja. Pri- govor se podnosi na~elniku kao "ovla{te- nom javnom djelatniku" a kopija se dostavlja ombudsmenu FBiH. 

Ponovni javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i dnevnom listu "Oslobo|enje" s ciljem dostupnosti naj{iroj javnosti. 

VII. Prijave sa svim tra`enim doku- mentima dostaviti osobno ili preporu~eno na adresu: 

OP]INA OD@AK
TRG BROJ 3
76290 OD@AK

s naznakom: "Prijava za natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova [kolskog odbora u Srednjoj {koli Od`ak" 

(so-1738-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federa- cije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva obra- zovanja, nauke, kulture i sporta Tuz- lanskog kantona, raspisuje  

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Vi{i stru~ni saradnik za norma- tivno-pravne poslove u Mini- starstvu - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni savjetnik za oblast obra- zovanja u Pedago{kom zavodu - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: prati i prou~ava zakonske i druge propise iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, sara|uje sa institucijama i ustanovama iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja po pitanjima vezanim za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata, u~estvuje u stru~noj obradi sistematskih i drugih pitanja koja slu`e za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazo- vanja, nauke, kulture, sporta i informi- sanja, priprema pre~i{}ene tekstove i ispravke zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, priprema stru~na mi{ljenja i obja{njenja za primjenu zakona, drugih propisa i akata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanja, povodom upita gra|ana, pravnih lica i drugih subjekata, ili po slu`benoj du`nosti, pripremanje mi{ljenja Stru~nom kolegiju Ministarstva o uskla|enosti sa Ustavom i zakonom ponu|enih elaborata o dru{tveno-ekonomskoj opravdanosti organizovanja {kola, fakulteta ili drugih organizacionih jedinica i odsjeka na univerzitetu, odnosno o njihovim statusnim promjenama, priprema stru~na mi{ljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugim propisima i aktima iz oblasti nauke i obrazovanja, kulture i sporta ~iji obra|iva~ nije Ministarstvo, u nazna~eno vrijeme radi sa strankama, obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika ministra i ministra. 

02. Opis poslova: vr{i stru~ni nadzor nad radom odgojno-obrazovnih ustanova za koje je zadu`en, a koji obuhvata ostvarivanje uvida u: materijalno-tehni~ke uvjete za izvo|enje svih oblika nastave, realiziranje svih oblika odgojno-obrazov- nog rada u skladu sa Pedago{kim stan- dardima i normativima, higijensko-teh- ni~ke uvjete za izvo|enje nastave; prati i usmjerava realizaciju godi{njeg programa rada ustanova za koje je zadu`en; prati i kontroli{e stru~nu zastupljenost nastave; redovno pripremanje i kvalitet nastave nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, te obavljanje dopunske, fakultativne, dodatne nastave i rad sa nadarenim u~enicima; zadu`en je za realizaciju redovnog pra}enja, vrednovanja i ocjenjivanja nivoa znanja u~enika i predla`e mjere za pobolj{anje; prati, usmjerava i poma`e menad`ment {kole i aktive nastavnika u realiziranju ciljeva i zadataka nastave na nivou zahtjeva nastavnih planova i programa; sa~injava analizu potreba nastavnika i menad`menta za usavr{avanjem, te predla`e edukaciju i vodi evidenciju o stalnom stru~nom usavr{avanju nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika (tokom zimskog i ljetnog raspusta); prati i potpoma`e {kole u realizaciji vannastavnih aktivnosti i sa~injava izvje{taj o uspjehu u~enika na svim nivoima takmi~enja za {kole za koje je zadu`en; prati rad nastavnika i objektivnost u ocjenjivanju u~enika i pri tome sara|uje sa asocijacijama roditelja i u~enika; vr{i kontrolu primjene odgovara- ju}ih planova i programa odgojno-obra- zovnog rada i savjetodavnim radom predla`e pobolj{anja; usmjerava i poma`e nastavnike u izboru i primjeni ud`benika, stru~ne literature, priru~nika i vo|enju pedago{ke dokumentacije; kao savjetnik, poma`e menad`mentu {kole u realizaciji svih op}ih i posebnih ciljeva iz Godi{njeg programa rada; sa~injava prijedlog stru~nog mi{ljenja za kandidate za imenovanje direktora za ustanove iz svoje nadle`nosti, te stru~na mi{ljenja i ekspertize za razne projekte iz oblasti obrazovanja; vr{i stru~ni uvid u tok svih vidova ispita u zadu`enim ustanovama, te prati primjenu pedago{kih standarda, na~ela i uputstava Ministarstva; podnosi izvje{taj ministru o obavljenom stru~nom nadzoru odgojno-obrazovne ustanove i svih zadu`enih {kola kao cjeline, sa preporukama za otklanjanje nedostataka; obavlja stru~no-operativne poslove plani- ranja i programiranja rada u`estru~nog nadzora nad radom nastavnika predmeta ili grupe predmeta koje savjetnik stru~no nadzire; vr{i u`estru~ni nadzor nastave nad radom nastavnika odgojno-obrazovne ustanove na osnovu Pravilnika o {kolskom nadzoru; predla`e mjere za pobolj{anje kvaliteta procesa nastave kroz neposredno pra}enje nastave, redovno pra}enje, vrednovanje i ocjenjivanje znanja u~enika, ispitivanje nivoa znanja u~enika primjenom zadataka objektivnog tipa, primjenu savrernenih metoda, oblika i postupaka u nastavi; sa~injava i realizuje Projekat za {kolska takmi~enja iz pojedinih predmeta na nivou op}ina i Kantona; podnosi izvje{taj o obavljenom u`estru~nom nadzoru nastave odgojno-ob- razovne ustanove, i predla`e mjere za otklanjanje nedostataka; vr{i stru~ni nadzor nad radom menad`menta odgoj- no-obrazovnih ustanova koji pored elemenata stru~nog nadzora odgojno-ob- razovne ustanove, obuhvata i: pregled dokumentacije i planiranja, programiranja i realiziranja odgojno-obrazovnog rada ustanova; raspored nastavnog rada i drugih oblika aktivnosti, pregled dokumentacije stru~nih organa ustanove, realiziranja plana instruktivno-pedago{kog rada sa nastavnicima, stru~nim saradnicima i saradnicima, pregled dokumentacije o ocjenjivanju rada nastavnika, stru~nih saradnika i saradnika, te dokumentacije o saradnji sa roditeljima i institucijama sredine u kojoj ustanova radi i djeluje; analizira pristigle Godi{nje programe rada obrazovnih institucija, prati realizaciju i daje podr{ku {kolama u relizaciji i pobolj{avanju rada {kola; vr{i izradu raznih izvje{taja i informacija iz oblasti stru~nog nadzora; podnosi godi{nji izvje{taj o stru~nom nadzoru nad radom odgojno-obrazovne ustanove obavljenom u toku {kolske godine i preporu~uje mjere za pobolj{anje stanja u obrazovnim ustanovama; vr{i izradu studijskih i ana- liti~kih materijala iz oblasti obrazovanja; redovno organizuje sastanke sa direkto- rima obrazovnih ustanova za koje je zadu`en u cilju koordinacije i harmoni- zacije u procesu dostizanja kvaliteta rada {kole; od {kola iz svoje nadle`nosti stvara mre`e {kola za realizaciju raznih razvojnih projekata; vr{i i druge poslove po nalogu direktora Pedago{kog zavoda. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|e- nih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`av- ljanin BiH, stariji od 18 godina, univer- zitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte 

4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon sticanja visoke stru~ne spreme 

5.    potvrda o radnom sta`u u obrazo- vanju na poslovima nastavnika ili pedagoga (za poziciju 02) 

6.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za poziciju 01) 

7.    popunjen prijavni obrazac Agen- cije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ulica Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dosta- viti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`be- nike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2
75 000 Tuzla
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovre- mene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1741-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
SARAJEVO 

Temeljem ~l. 7. i 8. Zakona o mini- starskim, vladinim i drugim imenova- njima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 24. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/01), Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje 

JAVNI OGLAS 

O UPRA@NJENIM POZICIJAMA U SAVJETODAVNOM VIJE]U U AGENCIJI ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Savjetodavnom vije}u u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjetodavno vije}e) 

Temeljem ~lanka 24. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Savjetodavno vije}e je savjetodavno tijelo, koje broji 15 ~lanova i predstavlja interese sudionika u pobolj{anju kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga. 

Savjetodavno vije}e predstavlja inte- rese Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih ministarstava zdravstva, komo- ra, udruga zdravstvenih djelatnika, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova i drugih korisnika zdravstvenih usluga. 

Savjetodavno vije}e imenuje i razrje{ava federalni ministar zdravstva. 

2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

Sukladno ~lanku 25. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), Savjetodavno vije}e obavlja sljede}e du`nosti: 

3. MANDAT 

^lanovi Savjetodavnog vije}a imenu- ju se, u pravilu, na razdoblje od 3 (tri) godine i mogu biti imenovani za jo{ jedno mandatno razdoblje. 

4. OP]I UVJETI 

Kandidat za poziciju u Savjetodavno vije}e, pored uvjeta utvr|enih odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/02), du`ni su ispunjavati i sljede}e uvjete: 

5. OSTALI UVJETI 

Priliom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: 

6. POTREBNI DOKUMENTI 

Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kao i biografiju o kretanju u slu`bi. 

7. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te, preporu- ~eno, sa naznakom: 

"Prijava na javni oglas za upra`njene pozicije u Savjetodavnom vije}u u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - ne otvarati" 

na sljede}u adresu: 

Federalno ministarstvo zdravstva
Ulica Titova broj 9 (II kat)
Sarajevo 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

_______________________
 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
SARAJEVO 

Temeljem ~l. 7. i 8. Zakona o mini- starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`- bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 26. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/01), Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje 

JAVNI OGLAS 

O UPRA@NJENIM POZICIJAMA U UPRAVNOM VIJE]U U AGENCIJI ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

1.    Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Upravnom vije}u u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravno vije}e) 

Temeljem ~lanka 26. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Upravno vije}e upravlja Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Upravno vije}e imenuje i razrje{ava federalni ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Savjetodavnog vije- }a Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Herce- govine. 

Upravno vije}e broji 7 (sedam) ~lanova od kojih ~etiri ~lana ~ine vanjski ~lanovi. 

2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

Sukladno ~lanku 27. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), Upravno vije}e Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravno vije}e) obavlja sljede}e du`nosti: 

3. MANDAT 

^lanovi Upravnog vije}a imenuju se na razdoblje od 3 (tri) godine i mogu biti ponovno imenovani za jo{ jedno mandatno razdoblje. 

4. OP]I UVJETI 

Kandidat za poziciju u Upravno vije}e, pored uvjeta utvr|enih odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 26/02), du`ni su ispunjavati i sljede}e uvjete: 

5. OSTALI UVJETI 

Priliom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: 

6. POTREBNI DOKUMENTI 

Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, kao i biografiju o kretanju u slu`bi. 

7. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te, preporu- ~eno, sa naznakom: 

"Prijava na javni oglas za upra`njene pozicije u Upravnom vije}u u Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - ne otvarati" 

na sljede}u adresu: 

Federalno ministarstvo zdravstva
Ulica Titova broj 9 (II kat)
Sarajevo 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1745-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA SANSKI MOST 

Na osnovu ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 135. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik USK", broj 3/97), [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole Sanski Most, na sjednici odr`anoj 21. decembra 2006. godine donosi odluku o raspisivanju 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole na period od 4 godine 

Opis upra`njene pozicije 

Direktor srednje {kole, pored poslova i radnih zadataka utvr|enih Zakonom obavlja i sljede}e poslove: 

Kandidat treba ispunjavati sljede}e op{te uslove: 

Pored op{tih uslova kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne uslove: 

Uz prijavu na javni konkurs kandidat je du`an prilo`iti: 

a)    uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci 

b)    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 mjeseci 

c)    ovjerenu fotokopiju diplome 

d)     uvjerenje o radnom iskustvu 

e)    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 

f)    program rada za mandatni period za koji se vr{i imenovanje direktora 

g)    uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak ne stariji od 6 mjeseci 

h)    da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje - ovjerena izjava 

i)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - ovjerena izjava 

j)    da nije pod optu`nicom Me|u- narodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava BiH) - ovjerena izjava 

k)    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) - ovjerena izjava 

l)    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) - ovjerena izjava 

Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Sanski Most, Prijedorska bb, sa naznakom "Prijava na konkurs". 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u odre|enom roku, a nakon roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

(so-1751-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, objavljuje 

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA 

Vi{i stru~ni saradnik za informiranje - 1 (jedan) izvr{ilac 

objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Nezavisne novine" od 6. 12. 2006. godine i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 78/06. 

(so-1753-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INA SANSKI MOST 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ne novine Federacije BiH", broj 34/03), op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNA BIBLIOTEKA" SANSKI MOST 

OPIS POZICIJA 

Upravni odbor je nadle`an da: 

OP]I UVJETI 

Svi kandidati za imenovanje na poziciju u Upravnom odboru treba da ispunjavaju op}e uvjete: 

Pored navedenih op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete, i to: 

Prijave kandidata treba da sadr`e: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor na pozicije u regu- liranim organima, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najuspje{nijim kandidatima. 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno sa naznakom "Prijava na oglas", na adresu: Op}ina Sanski Most, ulica Banjalu~ka 3, Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1756-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o mini- starskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`be- ne novine Federacije BiH", broj 12/03), Vlada Unsko-sanskog kantona raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA DIREKCIJE CESTA FBiH S PODRU^JA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

1) Opis pozicije 

Upravni odbor Direkcije cesta FBiH: 

Na oglas se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju sljede}e uvjete: 

2) Op}e 

3) Posebne 

Prijave s dokazima (originali ili ovjerene kopije) o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, "Komisija za izbor", ulica Alije \erzeleza 6, 77000 Biha}, NE OTVARAJ". 

Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od dana zadnjeg objav- ljivanja ovog oglasa. Oglas }e biti objav- ljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati, a prijave podnositelja sa kojima se u roku od tri dana po isteku oglasa ne mogne stupiti u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu nominiranja. 

(so-1758-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federa- cije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog suda u Zenici, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM SUDU U ZENICI 

Vi{i stru~ni saradnik za informacionu i komunikacijsku tehnologiju - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: pru`a direktnu po- mo}/IKT podr{ku korisnicima u Kanto- nalnom sudu u vezi: nabavke, instalacije, konfiguracije i odr`avanja IKT opreme (hardvera), nabavke, instalacije, konfigu- racije i kori{tenja sistemskih i aplika- cijskih programa i baza podataka (softvera), rje{avanja serverskih i mre`nih problema, obezbje|enje sigurnosti pris- tupa i rada na lokalnoj IKT opremi, ispos- tavlja redovne izvje{taje VSTV-u o stanju i kori{tenju svih IKT sistema na podru~ju koje pokriva, sa posebnim napomenama o primije}enim problemima i na~inu njihovog razrje{enja. Ovo uklju~uje a`uriranu dokumentaciju servera, radnih stanica, konfiguracija lokalnih podru~nih mre`a, te sigurnosnih postavki i rele- vantnih kopija sistema. Period izvje{- tavanja i na~in kreiranja i slanja ovih izvje{taja bi}e naknadno odre|eni od strane VSTV-a, a u dogovoru sa korisnicima; pru`a drugi nivo podr{ke op}inskim sudovima koji se nalaze na podru~ju mati~nog kantonalnog suda, kao i kantonalnog tu`ila{tva u rje{avanju serverskih, mre`nih i drugih IKT problema po zahtjevu osobe odgovorne za IKT poslove u op}inskim sudovima i kantonalnom tu`ila{tvu (LITS osobe); u slu~aju slo`enijih problema, zahtijeva pomo} od strane vi{eg nivoa IKT podr{ke - centralnog Help Deska pri IKT odjeljenju VSTV-a. Ovi poslovi }e se obavljati u skladu sa standardima i re`imima rada IKT opreme i operativnih sistema postavljenim od strane IKT odjeljenja VSTV-a. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi- |enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

-    VSS/VII stepen, dipl. ing. informatike ili dipl. ing. elektrotehnike, 

-    dobro poznavanje i radno iskustvo u WINDOWS NT/2000/2003 serverskim operativnim sistemi- ma, kao i klijent verzijama Micro- soft Exchange i Microsoft Office paketa; 

-    najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci (na poslovima informacione tehnologije). 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS li~ne karte 

4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS (na poslo- vima informacione tehnologije) 

5.    dokaz o dobrom poznavanju i radnom iskustvu u WINDOWS NT/2000/2003 serverskim ope- rativnim sistemima, kao i klijent verzijama Microsoft Exchange i Microsoft Office paketa (odgovaraju}i certifikati) 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odje- ljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~u- kovi}i broj 2, Zenica, ili na web stra- nici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposob- nosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2
72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnom sudu u Zenici" 

Nepotpune, neuredne i neblagovreme- ne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1760-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. i ~lana 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 35/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog zavoda za geologiju, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA GEOLOGIJU 

I. Dr`avni slu`benici
Sektor za op}e poslove 

01.    Pomo}nik direktora - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni savjetnik za ekonomsko-fi- nansijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

Sektor za geolo{ke karte 

03.    Vi{i stru~ni saradnik za geolo{ke karte - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Vi{i stru~ni saradnik za in`enjersko- geolo{ke karte - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

01.    Pripravnik - dipl. ing. geologije - 3 (tri) izvr{ioca 

I/01. Opis poslova: rukovodi Sektorom, neposredno vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Sektora i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji, vr{i izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i op}ih akata iz nadle`nosti Zavoda, priprema kona~ne tekstove javnih poziva za javna nadmetanja i pru`a stru~nu pomo} kod provo|enja procedura nabavki, daje bli`e upute o na~inu vr{enja poslova iz nadle`nosti Sektora, izra|uje izvje{taje i analize o radu Sektora, redovito, usmeno ili pismeno upoznaje direktora o stanju vr{enja poslova iz svoje nadle`nosti, problemima koji postoje u vr{enju tih poslova i predla`e mjere za njihovo rje{avanje i vr{i druge poslove koje mu odredi direktor 

I/02. Opis poslova: prati zakonsku regulativu iz oblasti ekonomsko-finan- sijskih poslova i stara se o njenoj primjeni; vodi i obra|uje analiti~ko-planske i materijalno-finansijske dokumente, prima i kompletira finansijsku dokumentaciju i blagovremeno intervenira u cilju ispravki; vr{i knji`enje poslovnih promjena u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu; prati i analizira problematiku u ovoj oblasti, daje stru~na obja{njenja u vezi primjene iz oblasti ra~unovodstva i obra~unskog sis- tema, vr{i izradu analiza, ra~unovodstve- nih izvje{}a, informacija i drugih stru~nih i analiti~kih materijala na osnovu odgovaraju}ih podataka, vr{i sastavljanje godi{njih ra~unovodstvenih iskaza, zavr{nog obra~una, u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvje{tavanju i godi{njem obra~unu prora~una u Federaciji i dostavlja ih nadle`nim institucijama, daje ekonomsko-finansijsku podlogu za izradu prora~una Zavoda; vr{i kontrolu i daje upute za unos poslovnih promjena u sistem trezora Federacije, kao i kontrolu rada blagajne; priprema podlogu za popis imovine i obaveza na kraju godine i daje instrukcije u vezi s tim i obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor Zavoda 

I/03. Opis poslova: prati i prou~ava stanje u oblasti izrade geolo{kih karata na osnovu prikupljanja podataka, sre|uje i obra|uje podatke za izradu geolo{kih karata, informi{e javnost o raspolo`ivim geolo{kim kartama i na~inu njihove publikacije, u~estvuje u izradi godi{njih i srednjoro~nih programa radova, vr{i izradu geolo{kih karata, obavlja terenske radove iz geolo{kog kartiranja, u~estvuje u izradi uputstava i standarda za izradu geolo{kih karata i vr{i i druge poslove koje odredi rukovodilac Sektora 

I/04. Opis poslova: prati i prou~ava stanje u oblasti izrade in`enjersko-geo- lo{kih karata na osnovu prikupljanja podataka, sre|uje i obra|uje podatke za izradu in`enjersko-geolo{kih karata, informi{e javnost o raspolo`ivim in`enjersko-geolo{kim kartama i na~inu njihove publikacije, u~estvuje u izradi godi{njih i srednjoro~nih programa radova, vr{i izradu in`enjersko-geolo{kih karata, obavlja terenske radove iz in`enjersko-geolo{kog kartiranja, u~e- stvuje u izradi uputstava i standarda za izradu in`enjersko-geolo{kih karata i vr{i i druge poslove koje odredi rukovodilac Sektora 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog mjesta i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

 za poziciju I/01: 

za poziciju I/02: 

za poziciju I/03: 

za poziciju I/04: 

Potrebni dokumenti za pozicije I/01, I/02, I/03 i I/04 (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija li~ne karte CIPS 

4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 

5.    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu iz oblasti geologije (za pozicije I/03 i I/04) 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume br. 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dosta- viti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena za pozicije I/01, I/02, I/03 i I/04: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

II/01 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanu 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

 Izbor i prijem pripravnika izvr{it }e se na osnovu jedinstvenih kriterija utv|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06) i intervjua koji se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete konkursa. 

Napomena: Radni odnos se zasniva na jednu godinu. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):  

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

4.    uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija 

5.    uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~ne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda) 

6.    rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandi- data utvr|en stepen invalidnosti 60% i vi{e) 

7.    popunjen prijavni obrazac Agenci- je za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba) 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a. 

Sve tra`ene dokumente za pozicije I/01, I/02, I/03, I/04 (dr`avni slu`benici) treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a za poziciju II/01 (pripravnici) u roku od 15 dana od dana objave u dnevnim listovima (ra~unaju}i posljednji dan objave), putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15
71000 Sarajevo
sa naznakom za
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Federalnom zavodu za geologiju" 

Nepotpune, neuredne i neblagovreme- ne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1761-a-F-06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, raspisuje: 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOJ DIREKCIJI ZA CIVILNU AVIJACIJU/ ZRAKOPLOVSTVO (FED CAD) 

Stru~ni savjetnik - samostalni ra~uno- vo|a u Odsjeku za finansije i ra~uno- vodstvo - Odjeljenje zajedni~kih poslova - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: priprema, organizuje i prati pla}anja FED CAD; informi{e o obavezama FED CAD za investicije koje se finansiraju iz kredita, iz priliva banaka, prora~una, prema programima i planovima; vr{i sve ra~unovodstveno - materijalne poslove i druge poslove u vezi sa pra}enjem izvr{enja prora~una, finansijskih planova i zavr{nih ra~una; u~estvuje u dono{enju ekonomskih dijelova odluka koje podlije`u otpisu, zamjeni i iskori{tenosti kapaciteta; sastavlja potrebne informacije o stanju imovine, prati bilans stanja rashoda i prihoda i po potrebi potpisuje izvje{taje o ra~unovodstvenim iskazima kao ovla{teni ra~unovo|a; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa poslova. 

Uslovi: pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljedne tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

-    VSS, VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet, 

-    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, 

-    poznavanje rada na ra~unaru, 

-    polo`en ispit za ra~unopolaga~a. 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

-    fakultetska diploma, 

-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, 

-    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS, 

-    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

-    dokaz o polo`enom ispitu za ra~unopolaga~a, 

-    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a broj 3, Mostar, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba) 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: Kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom uprav- nom, pravosudnom ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja, u skladu sa ~lanom 3. Uredbe o uslovima, na~inu i programu za polaganje ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za kandidate za dr`avnu slu`bu u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH ", broj 69/06). 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana, od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton 

Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju/zrakoplovstvo (FED CAD)" 

Nepotpune, neuredne i neblagovreme- ne prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1762-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i 67/05) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

Sektor za obrazovanje i nauku 

01.    Stru~ni saradnik za ekonomsko-fi- nansijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za srednje obra- zovanje i odgoj - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni savjetnik za informacione sisteme i baze podataka - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: u proceduri izrade prijedloga dugoro~nog i srednjero~nog programa razvoja svih vidova obrazo- vanja, godi{njeg plana i programa rada, neposredno u~estvuje u davanju mi{ljenja, prijedloga i inicijativa; neposredno u~e- stvuje u pripremanju prijedloga kriterija za raspodjelu sredstava; priprema izvje{taje o ekonomskom polo`aju obrazovnih usta- nova, kao i analize o materijalnom polo- `aju radnika u ovoj oblasti; obra~unava sredstva nosilaca djelatnosti prema utvr|enim kriterijima; obavlja sve finansijsko-operativne poslove oko u~eni~kog i studentskog standarda; neposredno u~estvuje u izradi kriterija o uslovima, visini i na~inu dodjela stipendija i kredita u~esnicima i studentima; neposredno priprema normativne akte vezane za utro{ak sredstava; vr{i vrednovanje godi{njih programa rada korisnika; vr{i kontrolu namjenskog tro{enja sredstava; radi i ostale poslove koje mu naredi {ef unutra{nje organizacijske jedinice, odnosno ministar; poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2000. 

02. Opis poslova: prati i prou~ava stanje i organizaciju rada srednjih {kola, domova u~enika i predla`e preduzimanje aktivnosti i mjera za unapre|enje stanja u oblasti srednjeg obrazovanja i odgoja; prati rad srednjih {kola i domova u~enika; koordinira rad na dono{enju nastavnih planova i programa, pedago{kih standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za sve tipove srednjih {kola i prati njihovu primjenu; zajedno sa op}inama uskla|uje plan upisa u~enika u srednje {kole; vr{i provjeru uvjeta za rad srednjih {kola i u~estvuje u rje{avanju u upravnim stvarima upisa u registar srednjih {kola i domova u~enika; vr{i radnje postupka odobravanja za upotrebu i izdavanje {kolskih ud`benika; izra|uje analiti~ko-informativne materijale; nepo- sredno postupa i rje{ava u upravnim stvarima izdavanja uvjerenja i drugih javnih isprava iz slu`benih evidencija; prilikom izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na srednje obrazovanje i odgoj, neposredno u~estvuje u davanju prijedloga, sugestija i inicijativa; neposredno sara|uje sa ustanovama srednjeg obrazovanja i odgoja i za svoj rad odgovoran je pomo}niku ministra za obrazovanje; poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2000. 

03. Opis poslova: obavlja stru~ne informaciono-dokumentacione poslove va`ne za funkcioniranje i obavljanje poslova Ministarstva, i u okviru toga: izra|uje planove, programe i tehni~ku dokumentaciju za uspostavljanje, razvoj i odr`avanje informacionih sistema u svim oblastima obrazovanja; obezbje|uje koordinaciju i integraciju postoje}eg sistema i javnih informacionih sistema; unapre|uje tehnologiju i servise informacionih sistema; izra|uje metodologiju formiranja baza podataka i godi{njih programa rada {kola; prikuplja i sistematizira informacije i vr{i njihovu analiti~ku obradu; daje uputstva i podr{ku u procesu prikupljanja podataka vezanih za rad {kola; a`urira web stranicu Ministarstva sa punim pristupom zakonskoj i podzakonskoj regulativi za sve nivoe obrazovanja i nauke; obavlja i druge poslove koje mu na osnovu zakona ili drugog propisa nalo`i pomo}nik ministra, sekretar, odnosno ministar; poznavanje procedura propisanih standardima BAS EN ISO 9001:2000. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01 

-    VSS/VII stepen (ekonomski fakultet) 

-     najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci 

 -    poznavanje rada na ra~unaru 

za poziciju 02  

za poziciju 03 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije)  

1.    fakultetska diploma 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS li~ne karte 

4.    potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS 

5.    potvrda o radnom sta`u u nastavi nakon zavr{ene VSS (za poziciju 02) 

6.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za pozicije 01 i 02) 

7.    popunjen prijavni obrazac Agenci- je za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni- ~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dosta- viti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.  

 Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2
72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovre- mene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1763-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
JAVNO PREDUZE]E "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE 

Na osnovu ~lana 8. ta~ka d. i ~lana 26. stav 1. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 246. i 283. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 28/04), ~lana 20. Statuta i Odluke Nadzornog odbora, Nadzorni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE 

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. 

2. Opis pozicije 

Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost: 

3. Mandat 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju je ~etiri godine sa mogu}no{}u obnove mandata. Sa imenovanim ~lanovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva, zaklju~uje se ugovor kojim se reguli{u ovla{tenja, odgovornosti i visina naknade. 

Izbor kandidata Odbora za reviziju vr{i Nadzorni odbor, a imenovanje Skup{tina Dru{tva. 

4. Uvjeti 

Kandidat treba da ispunjava sljede}e uvjete: 

a) Op}i uvjeti 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 

2.    da je osoba starija od 18 godina i mla|a od 70 godina na dan imenovanja 

3.    da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa 

4.    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 

6.    da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju 

7.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 

8.    da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH 

9.    da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Dru{tva, zaposlenik Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu 

10.    da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 

b) Posebni uvjeti 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija) 

1)    kra}a biografija, sa adresom i brojem telefona 

2)    fakultetska diploma 

3)    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

4)    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 

5)    uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) 

6)    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 

7)    dokaz za ta~ke 3, 4, 5, 6 - uvjerenje od suda ne starije od 3 mjeseca 

8)    dokaz ta~ke 7, 8, 9 - potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa 

Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San" i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de, ulica Ibrahima Popovi}a broj 17, sa naznakom 

"PRIJAVA NA KONKURS
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE - NE OTVARAJ" 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

U~esnici konkursa }e o odluci imenovanja ~lanova Odbora za reviziju JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de biti obavije{teni pismenim putem. 

Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. 

(so-1767-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FOND ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 19. stav 4. Statuta Fonda za za{titu okoli{a Federacije BiH, a u vezi sa ~lanom 15. stav 3. Zakona o fondu za za{titu okoli{a BiH i ~lana 13. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Fonda, Upravni odbor Fonda na sjednici odr`anoj dana 9. 11. 2006. godine donio je Odluku broj 01-17/06 o 

PONI[TAVANJU JAVNOG KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Poni{tava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine, a koji je bio objavljen u "Oslobo|enju" dana 4. 7. 2006. godine. Konkurs se poni{tava po osnovu Zaklju~ka Vlade Federacije BiH broj 03-34-1028/06 od 18. septembra 2006. godine, te se po istom osnovu raspisuje novi 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

USLOVI KONKURSA 

I. OP[TI USLOVI 

Svaki kandidat mora ispunjavati sljede}e op{te uslove: 

II POSEBNI USLOVI 

Kandidat mora ispunjavati sljede}e posebne uslove: 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

Uz prijavu na konkurs koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu li~no ili preporu~enom po{iljkom, sa naznakom: "Prijava za izbor i imenovanje direktora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine", na adresu: 

FOND ZA ZA[TITU OKOLI[A
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
TITOVA 9A
SARAJEVO 

(so-1768-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
JP "VETERINARSKA STANICA" DOO CAZIN 

Na osnovu ~lanova 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 21. Statuta JP "Veterinarske stanice" d.o.o. Cazin, broj 01/V-05-5724/06, Odluka Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanice" d.o.o. Cazin broj 18-N.O.-03/06 i 19-N.O.V-02/06, te preporuke za utvr|ivanje kriterija za izbor ~lanova Odbora za reviziju, dostavljene od strane Skup{tine JP, odnosno na~elnika broj 01-N-05-10315/06, Nadzorni odbor JP "Veterinarske stanice" d.o.o. Cazin, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANOVE ODBORA ZA REVIZIJU JP "VETERINARSKA STANICA" DOO CAZIN 

Objavljuje se javni konkurs za izbor kandidata za ~lanove Odbora za reviziju JP "Veterinarske stanice" d.o.o. Cazin, i to dva kandidata ekonomske i jedan pravne struke. 

II 

Odbor za reviziju je nadle`an: 

III
Na~in izbora 

Odabir i predlaganje kandidata za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor, nakon provedenog konkursa, dok }e kona~nu odluku o njihovom imenovanju donijeti Skup{tina. 

Mandat ~lanovima Odbora za reviziju traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Naknada za rad ~lanovima Odbora za reviziju ure|uje se ugovorom, a na osnovu odluke Skup{tine. 

IV 

Op}i kriteriji za izbor ~lanova Odbora za reviziju su: 

Posebni kriteriji: 

Potrebni dokumenti i dodatne informacije 

Prijave kandidata treba da sadr`e: biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu kandidati treba da dostave: 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Prijave sa svim tra`enim podacima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom na adresu: 

JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Cazin
Kasima Ljubijanki}a 15
77220 Cazin 

sa naznakom: "Prijava na javni konkurs - ne otvarati". 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1769-a-F/06) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji [iljak Behiji, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Jerlagi} Vehida, zastupanog po punomo}niku Ali} Nasihi, radi progla{enja nestalog lica umrlim Jerlagi} Mehmeda, zastupan po posebnom staratelju Sirbubalo Ramizi, advokatu iz Sarajeva, po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Stari Grad Sarajevo, od dana 15. 09. 2006. g., na osnovu ~l. 65 Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestali: Jerlagi} Mehmed, sin Alijage i majke Vasfije ro|ene Muhibi}, ro|en 1883. godine u Sarajevu, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, koji je nestao dana 1918. godine, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se nestali JERLAGI] MEHMED, kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o `ivotu i kretanju nestalog poslije navedenog datuma nestanka, da se javi u Op}inski sud u Sarajevu, [enoina br. 1, soba 017/prizemlje. 

Ukoliko se ne javi Jerlagi} Mehmed kao i svako drugo lice koje zna bilo {ta o kretanju nestalog poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

(so-2246/06) 


Op}inski sud Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, vodi se postupak radi utvr|ivanja smrti. 

Ivi} Veronika r. Ladan, ro|ena 12. 04. 1914. godine u Carevom Polju, op}ina Jajce, koja je umrla 05. 10. 1990. godine u mjestu Carevo Polje, op}ina Jajce, ali navedena ~injenica nije upisana u knjigu umrlih nadle`ne Op}ine. 

Poziva se IVI] VERONIKA, kao i svaka druga osoba koja bilo {to zna o smrti Ivi} Veronike, da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa javi ovom Sudu. 

Po proteku navedenog roka Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti navedene osobe. 

(so-2251/06) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda, po stru~nom saradniku Azri Sarajli}, u toku je postupak po prijedlogu predlagateljice Pejzi} \ule, k}eri Ibrahima iz Devetaka, op}ina Lukavac, radi progla{enja nestalog Pejzi} Selima, ro|enog 27. 11. 1930. godine u mjestu Gornje Vrsinje, op}ina Mili}i, od oca Ra{ida i majke Rejhe ro|ene Begovi}, za umrlog, a koji je navodno nestao dana 13. 07. 1995. godine u mjestu Poto~ari, op}ina Srebrenica. 

Poziva se nestali PEJZI] SELIM kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalog Pejzi} Selima da javi ovom Sudu ili njegovom posebnom staraocu Pejzi} Aliji iz Devetaka, op}ina Lukavac, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-2256/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Korjeni} Jasne iz Had`i}a, Had`eli 68, zastupana po punomo}niku Selimovi} Hamdi, advokatu iz Had`i}a, protiv protivnika predlaga~a Korjeni} Huseina, sa posljednjim prebivali{tem u Fo~i - \e|evo, zastupan po posebnom staratelju @iga Ibri iz Had`i}a, Had`eli 68, radi progla{enja nestalog lica umrlim, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku F BiH, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Korjeni} Husein, sin Hajdara i majke Fatime ro|ene Kajgana, ro|en 05. 01. 1968. g. u mjestu \e|evo, Op}ina Fo~a, sa posljednjim prebivali{tem u Fo~i, \e|evo, nestao je dana 15. 09. 1992. godine na na~in {to je od strane pripadnika srpske vojske odveden iz KPD Fo~a na navodnu berbu vo}a, od kog dana mu se gubi svaki trag. 

Poziva se sam KORJENI] HUSEIN, kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba 29/PR. 

Po isteku roka od 3 mjeseca Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog Korjeni} Huseina umrlim. 

(so-2273/06) 


Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Vegar r. [ekerovi} Petre, selo Va{arovi}i bb, Ljubu{ki, radi progla{enja nestalog Petrovi} Milana iz Zenice za umrlog, na osnovu ~lana 65. stav 3. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Zenici poziva PETROVI] MILANA, sina Pantelije, koji je ro|en 18.11.1937. godine u selu Sebuje - Babino, op}ina Zenica, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu selo Sebuje - Babino, op}ina Zenica, koji je nestao dana 18.02.1993. godine na lokalitetu sela Sebuje - Babino, op}ina Zenica, i od tada mu se gubi svaki trag, da se u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa javi ovom Sudu. 

Istovremeno se pozivaju sve druge osobe, koje bilo {ta znaju o `ivotu i smrti Petrovi} Milana, sina Pantelije, da se jave ovom Sudu. 

Po isteku roka ogla{avanja Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 

(so-2278/06) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud Livno objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENIKU 

Op}inski sud u Livnu, po sucu Izeti D`end`o, u pravnoj stvari P- 273/04, tu`itelja Drage Spreme, sina Sime iz Banje Luke, Ilije Gara{anina 8 LB/15, protiv tu`enih 1. An|elko Spremo, sin Mirka iz Begova Sela, 2. Dani Spremo, sin Mirka iz Bugojna, 3. Miroslav Spremo, sin Mirka iz Bugojna, 4. Radojka Praljak ro|. Spremo, k}i Luke iz Vesele, i 5. Nedeljko Spremo, sin Mihajla iz Begova Sela, radi utvr|enja prava vlasni{tva, postavio je tim tu`enicima privremenog zastupnika u osobi Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, na temelju ~l.. 296 st. 1. i 2. t. 4. ZPP-a, jer su ti tu`enici nepoznata boravi{ta, a nemaju punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljenja zakonskog zastupnika tu`eniku trajao dugo, tako da bi mogle nastati {tetne posljedice za stranku. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`enici ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

(so-2248/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Vasi Gospavi}u, u pravnoj stvari tu`ioca Asani Ramiza, sina Ra{ida iz Tuzle, protiv tu`enika Ustavdi} Alije um. Mustafe, Ustavdi}, ro|. Berberovi} Fatime, Jahi} Alije, sina Rasima, Altumbabi}, ro|. Jahi} Have, Jahi} Fatime, k}eri Re{e, Jahi} Derve, k}eri Re{e, Dedi} mldb. Behara um. Jakuba. Dedi} ro|. Hasanovi} Emine, Gale{i} ro|. Dedi} Have, Jahi} ro|. Spahi} Alije, k}eri Sulje i Musi} ro|. Dedi} Enise, svi zastupani po privremenom zastupniku Omerdi} Senadu, advokatu iz Tuzle, Dedi} Samida po pravu pred. iza Dedi} Adema, Tur~inovi} ro|. Petrovac Mejreme i Tu~i} ro|. Petrovac Sadete po pravu predstavljanja iza Petrovac Avde, sina Ibrahima i Petrovac ro|. Dedi} Zehte. Dedi} Husnije, po pravu predstavljanja iza Dedi} Saliha i Dedi} ro|. Srabovi} Dervi{e, Smaji} ro|. Dedi} Rasime, Dedi} Jasmina po pravu predstavljanja iza Dedi} Begem, Dedi} Amira po pravu predstavljanja iza Dedi} Rasima, Jahi} Edima i Jahi} [evale po pravu predstavljanja iza Jahi} Ibrahima, Jahi} Advije, k}eri Mehem Dedi} Fadila, Dedi} Amira po pravu predstavljanja iza Dedi} Rasima, Omerovi} Husnija po pravu predstavljanja iza Omerovi} Huse, Dedi} Samida po pravu predstavljanja iza Dedi} ro|. Jahi} Mine i Dedi} Muamera, sina Mulage, svi zastupani po punomo}niku Omerdi} Senadu, advokatu iz Tuzle, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, donio je dana 19. 12. 2006. godine 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 032-0-P-06-002262 od 19. 12. 2006. godine, na osnovu ~lana 296. stav 2. to~ka 4. ZPP-a, tu`enima Ustavdi} Aliji um. Mustafe, Ustavdi} ro|. Berberovi} Fatimi, Jahi} Aliji, sinu Rasima, Altumbabi} ro|. Jahi} Havi, Jahi} Fatimi, k}eri Re{e, Jahi} Dervi, k}eri Re{e, Dedi} mldb. Behari um. Jakuba, Dedi} ro|. Hasanovi} Emini, Gale{i} ro|. Dedi} Havi, Jahi}, ro|. Spahi} Aliji, k}eri Sulje i Musi} ro|. Dedi} Enisi, nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Omerdi} Senadu, advokatu iz Tuzle. 

Istim Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u cilju za{tite njihovih prava i interesa. 

(so-2257/06) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-06-000518, tu`itelja Davorka [krobe, sina Mirka iz Radi{i}a, op}ina Ljubu{ki, protiv tu`enih Matije Dugand`i} ro|. [krobo, Ivana [krobe pok. Ante, Mile Gamulin ro|. [krobo, Joze [krobe pok. Mate, Ljubice Solin ro|. [krobo, Anice Hrga ro|. [krobo, Ru`e Boras ro|. [krobo, postavljen je privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Anke Hrsti}, koja }e u ovoj parnici zastupati tu`enike dok se isti osobno ili preko pun. ne pojave pred ovim Sudom. 

(so-2268/06) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parni~ni postupak pod brojem 063-0-P-06-000242, tu`iteljice Tereze Vu~i} ro|. Muci}, k}eri pok. Mije iz Ljubu{kog, protiv tu`enih: Ivan Muci}, sin Franje, Mate Muci}, sin Franje, mldb. Ivan Muci}, sin pok. Marka, Jozo Muci}, sin pok. Marka. Pavo Muci}, sin pok. Marka, Marko Muci}, sin pok. Marka, Mati{a Prskalo, sin pok. Lovre, Stipan Prskalo, sin Mati{e, Stana Muci} ud. Martina, mldb. Biserka Muci} pok. Martina, mldb. Stojka Muci} pok. Martina, mldb. Ljiljana Muci} pok. Martina, mldb. Dragica Muci} pok. Martina. mldb. Jelena Muci} pok. Martina, Ante Muci} pok. Stipana, Iva Muci} `. Mate, Nikola Muci} pok. Mate, Jozo Muci}, sin pok. Bo`e, Zlata Bebi} ro|. Muci}, Jela Muci} ud. Ilije, Danilo Muci}, sin pok. Ilije, Bla` Muci}, sin pok. Ilije, Slavko Muci}, sin pok. Ilije, Zlata Bunti} ro|. Muci} `. Vinka, Ante Muci}, sin pok. Petra, Ivan Muci}, sin pok. Joze, Dragica Berkovi} ro|. Muci} pok. Joze, Mate Muci}, sin pok. Pere, Ivan Muci}, sin Marka. Anica Muci} ud. Ilije. Mile Muci}, sin Ilije. Ante Muci}, sin Ilije, Marijan Muci}, sin Ilije, Stipe Muci}, sin Andrije, Lovre Muci}, sin Andrije, Nikola Muci}, sin Andrije, Vesa Primorac, k}i Andrije, Ivan Muci}, sin pok. Stipe, Mirko Prskalo, sin pok. Blage, Dragica Muci} ud. Stojana. Marko Muci}, sin pok. Joze, Ante Muci}, sin pok. Joze, Kruno Muci}, sin pok. Joze. Nada Ratkovi}, k}i pok. \or|a, Smiljana Ratkovi}, k}i pok. \or|a. Danica Muci} ud. Ivana, Ru`a Muci} ud. Joze, Danica Ratkovi} ro|. Muci}, Stojan Muci} pok. Mije, Mara Muci} ud. Joze i Mile Peri}, sin Stanka, koji su nepoznatog boravi{ta, te im je postavljen privremeni zastupnik u osobi odvjetnice Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, koja }e u ovoj parnici {tititi interese tu`enih dok se isti osobno ili preko pun. ne pojave pred ovim Sudom. 

(so-2269/06) 


Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u ^apljini, po sucu Emiliji Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja "AUTOHERC" d.o.o. ^apljina, Hrvatskih branitelja bb, zastupanog po zakonskom zastupniku, direktoru Ivanu Ili}u iz Ljubu{kog, Hardomilja bb, protiv tu`enih: Slobodan Elezovi} pok. Jove iz ^apljine, Zrinsko-frankopanska bb, Velimir Elezovi} pok. Jove iz ^apljine, Z. Frankopanska bb, Neda Elezovi} pok. Jove iz ^apljine, Z. Frankopanska bb, Mirjana Elezovi} ro|. Vukadinovi} iz ^apljine, Trg sv. Franje bb, Niko Pjevac pok. Stojana iz ^apljine, Trg sv. Franje bb, "KONSTRUKTOR NERETVA" ^apljina, Ante Star~evi}a bb, a kao pravni slijednik P.K. Hercegovina Mostar, Ciglane i crepane "Neretva" ^apljina, G.P. "Neretva" ^apljina, Op}ina ^apljina, zastupana po javnom pravobranitelju Darki Simovi}, Rudolf Rudo Vego pok. Mirka iz ^apljine, Podgradina, Zabrdalje bb, Niko Vego, sin Vidaka iz ^apljine, Zabrdalje, Podgradina, Vasilija Mandrapa pok. Tripka iz ^apljine, Trg. Sv. Franje bb, Rada Bjeloglav udova Bogdana, Boro Elezovi} pok. Bogdana, Risto Elezovi} pok. Todora, Vaso Elezovi} pok. Todora, Du{anka Vuli} `ena Mome, Marko Elezovi} pok. Jove, Sre}ko Elezovi} pok. Branka, Irena Elezovi} pok. Branka, Sretenka Elezovi} pok. Branka, Milivoje Elezovi}, sin Milana, Jovo Elezovi}, sin Milana, Ljeposava [koro udova Manojla, Manda [utalo udova Bo{ka, Stjepan [utalo, sin Tomislava, Janja Pjevac udova Stojana, Ivan Pjevac pok. Stojana, Nada Pjevac pok. Stojana, Antonija Pjevac pok. Stojana, Janja Jovanovi}, Pere, Pero Jovanovi} pok. Mate, Mate Jovanovi} pok. Pere, Jozo Jovanovi} pok. Pere, Pero Vego pok. Luke, Nikola Vego pok. Luke, Janja Ragu` ro|. Vego, Ante Vego pok. Mirka, Mara Vego udova Luke, Ante Grgi}, sin Jure, Milan Zurovac pok. Bogdana, Rada Zurovac, Spasoja, @ara Zurovac, Spasoje, Jovo Zurovac pok. Bogdana, Biljana Lu~i} ro|. Zurovac, k}i Radoslava, Ljiljana [otra ro|. Zurovac, k}i Radoslava, Halko Durani}, sin Mustafe, Hilmo Durani}, sin Mustafe, Razija Silahi}, k}i Mustafe, Ru`a Vego udova Joze, ro|. Obad, Berislav Vego pok. Joze, Ankica Vego ro|. Bodul, udova Pere, Slavko Vego pok. Pere, Ivica Vego pok. Pere, [tefica Vego pok. Pere, Nafija ^i{i} `ena Ethema, Dudija Dedi} `ena Ibrahima, Dervi{ Fazlagi} zv. Kiko um. Esada, Sabina Gacki} `ena Fahre, Mesud Proli}, sin Nezira, Muhamed Fazlagi} um. Huseina, Mustafa Velagi}, sin Mehe, Hasan Velagi}, sin Mehe, Salko Velagi}, sin Mehe, [efko Velagi}, sin Mehe, Hivzija Velagi}, sin Mehe, Merkunisa Golo{ ro|. Velagi}, Nadija Tuli} ro|. Velagi}, Ilija Vego pok. Andre, Janja Vego ud. Franje, Pero Vego pok. Ilije, Andrija Vego pok. Ilije, Niko Vego pok. Ilije, An|a Vego ud. Dominika, Ru`a Vego k}i Damjana, Kata Radoj~i} `ena Nikole, Vladimir Vego pok. Mirka, Milenko Vego pok. Mirka, Mladenka Peki} pok. Mirka, Emilija Lili} pok. Mirka, Utjeha Vego udata Glu{ac, `ena \or|a, Ne|a Erne{ `ena Ljube, Ilija Vego pok. Andre, Danica Kvesi} ro|. Pazin, [tefica Pecek rod. Kvesi}, Dutka ]uk ro|. Konhod`i}, Tehvida Idrizovi} ro|. Konhod`i}, Mehmed Konjhod`i}, Amina Mili~evi} ro|. Konhod`i}, Vinko Rebac pok. Mi{ka, Stanko Vlai~evi} pok. Mi{ka, Ana Rebac ud. Mirka, Antonija Rebac pok. Mi{ka. Mladen Rebac, sin Antonije, Ernesta Ajdarovi}, k}i Nikole, Mladen Mandrapa pok. Vese, Luka Mandrapa pok. Vese, Rade Mandrapa pok. Vese, Radoslavka Mandrapa pok. Vese, Slavka Mandrapa udova Vese, Stana Mandrapa pok. Uglje{e, Milena Bulut `ena Veljke, Du{anka Mandrapa ro|. Veraja udova Gojka, D`emil Fazlagi} um. Ibre, Ibrahim Popovac um. Muje, Abida Fazlagi}, k}i Mehmeda, Pehim Fazlagi}, sin Ahmeta, Mersija Mavri} ro|. Fazlagi}, Mirsada Fazlagi} `ena Ahmeta, Adem Fazlagi}, sin Ibrahima, [ima Jonji} `ena Ante, Draga Jaki{a, k}i pok. Mije, Barica Veki} `ena Nikole, Bo`ica Jurkovi} ro|. Jaki{a `ena Ilije, Ljilja Bulum `ena Vlade, Pero Veki}, sin Luke, Iva [imovi} `ena Mije, Mica Jaki{a pok. Bo{ka, Marija Ivanovi} `ena Veselina, Tonka Bogdanovi} `ena Mom~ila, Ante Jaki{a pok. Bo{ka,Vide Vidak Jaki{a pok. Bo{ka, Bojana Stani{i} `ena Rade, Tomislav Janji} sin Ante, Mara Jovanovi} ro|. Mati} udova Grge, Zdravko Jovanovi} pok. Grge, Envera \iki} ro|. Fazlagi}, Hasan Premilovac, Fazlija Premilovac, sin Hasana, Munib Premilovac, sin Hasana, Hava Sadikovi} ro|. Kapetanovi}, Hatid`a Humo ro|. Kapetanovi}, Muhamed Kapetanovi}, sin Ahmeta, Emina-Ema Sadikovi} `ena Mesuda, Fatima Kapetanovi} um. Ahmeta, Nadija Durmi{evi} `ena Mu{ana, Sadeta Kapetanovi} um. Ahmeta, Senija Kapetanovi} um. Ahmeta, Zekija Kapetanovi} um. Ahmeta, Mustafa Kapetanovi} um. Ahmeta, Zagorka Kapetanovi} um. Mustafe, Jadranka Dizdarevi} ro|. Softi}, Jasmina Kapetanovi}, k}i Adema, Alija Humo um. Dervi{a, ]amila Muji} ro|. Humo `ena Mustafe, Hafiza Pa{i} ro|. Humo, `ena Asima, Mirsad Sara~, sin Spahe, D`evad Sara~, sin Spahe, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mile Rebac, odvjetnika iz ^apljine, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. P 140/04 od 20. 02. 2006 godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavljen je Branko Mandrapa, odvjetnik iz ^apljine za privremenog zastupnika tu`enim Buljuba{i} Slavka Dariu i Stani} Juri, radi regresnog duga, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u parni~nom postupku sve dok se ne pojave tu`eni ili njihov punomo}nik pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

(so-2272/06) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENIKU 

Op}inski sud u Livnu, po sucu Izeti D`end`o, u pravnoj stvari P-34/01-T, tu`itelja Ru`e Tomi}, k}eri pok. Joze, `. Pok. Ante iz Bri{nika, zastupane p.p. Mati Budimiru, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enih 2. Klaudije Tomi}, k}eri pok. Marinka, `. Pok. Marija, s boravkom u Mostaru, a sada nepoznata boravi{ta, i 3. mldb. Ivane Tomi}, k}eri pok. Marija, s boravkom u Mostaru, sada nepoznata boravi{ta, koju zastupa z.z. majka Klaudija Tomi}, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l.. 296. st. 1. i 2. ta~ke 4 ZPP-a, jer su ti tu`enici nepoznata boravi{ta, a nemaju punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljenja zakonskog zastupnika tu`enicima trajao dugo, tako da bi mogle nastati {tetne posljedice za stranku. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`enici ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

(so-2275/06) LIKVIDACIJE 

Op}inski sud Mostar, kao ste~ajni, po ste~ajnom sudiji Alkanu Muji}u, odlu~uju}i o ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "AJLA" EXPORT-IMPORT d.o.o. 

Mostar, sa sjedi{tem u ul. Mar{ala Tita 121, Mostar, na ro~i{tu odr`anom dana 01. 12. 2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I.    Zaklju~uje se postupak ste~aja nad ste~ajnim du`nikom "AJLA" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, Mar{ala Tita 121, Mostar. 

II.    Rje{enje kojim se zaklju~uje ste~ajni postupak sa razlozima zaklju~enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III.    Rje{enje se dostavlja Registru ovog Suda radi brisanja ste~ajnog du`nika iz Registra. 

(so-2243/06) 


Op}inski sud Mostar, kao ste~ajni, po ste~ajnom sudiji Alkanu Muji}u, odlu~uju}i o ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "ARMIRANO-BETONSKA IZGRADNJA" d.o.o. Mostar, Zalik 11-A, Mostar, na ro~i{tu odr`anom dana 07. 12. 2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I.    Zaklju~uje se postupak ste~aja nad ste~ajnim du`nikom "ARMIRANO-BETONSKA IZGRADNJA" d.o.o. Mostar, Zalik 11-A, Mostar. 

II.    Rje{enje kojim se zaklju~uje ste~ajni postupak sa razlozima zaklju~enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III.    Rje{enje se dostavlja Registru ovog Suda radi brisanja ste~ajnog du`nika iz Registra. 

(so-2244/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i po prijedlogu STOL DD KAMNIK, Ljubljanska cesta 45, KAMNIK - SLOVENIJA, zastupan po zajedni~koj advokatskoj kancelariji Biser Adnanu i Bili} Senadu, advokatima iz Sarajeva, da se nad pravnim licem "STOL INTERIJER" Trgova~ko preduze}e, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u p.o., Marjana Brauna 14, Sarajevo, otvori ste~ajni postupak, dana 11. 12. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Pokre}e se prethodni postupak za utvr|enje da li postoje uslovi za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem "STOL INTERIJER" Trgova~ko preduze}e, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u p.o., Marjana Brauna 14, Sarajevo. 

2.    Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Hand`o Mustafa, Aleja lipa 46, Sarajevo. 

3.    Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

4.    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

5.    Zabranjuje se raspolaganje imovinom du`nika bez saglasnosti ste~ajnog upravnika. 

6.    Mjere pojedina~nog prinudnog izvr{enja pokrenute protiv ste~ajnog du`nika privremeno se obustavljaju. Izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne mogu ostvarivati u prethodnom postupku. 

7.    Pozivaju se povjerioci da predlo`e mjere osiguranja nad predmetima i imovinom ste~ajnog du`nika. 

8.    Ovo Rje{enje ima se oglasiti na oglasnoj tabli Suda istog dana. 

    Rje{enje se ima dostaviti Registru Op}inskog suda u Sarajevu radi upisa zabilje`be pokretanja prethodnog postupka nad pravnim licem "STOL INTERIJER" Trgova~ko preduze}e, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u p.o., Marjana Brauna 14, Sarajevo, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-5408. 

(so-2445/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Brki} Selim, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem Prometno uslu`no dru{tvo "AGRO - FLORA", d.o.o. Zenica, Bistua Nuova bb (do broja 157), osniva~a Mu{ovi} Hanefije. 

2.    Za likvidatora pravnog lica "AGRO - FLORA", d.o.o. Zenica, postavlja se Mu{ovi} Hanefija iz Zenice, Bistua Nuova bb (do broja 157), koja preuzima du`nost i ovla{tenje direktora i du`na je Sudu predo~iti popis imovine i svih obaveza Dru{tva sa naznakom povjerilaca. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sudu prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu. Prijave se podnose ovom Sudu u dva primjerka uz dokaz o osnovanosti potra`ivanja i pla}enoj sudskoj taksi od 30,00 KM. 

4.    Prijave potra`ivanjima koje u Sud prispiju nakon 30 dana od dana objave oglasa ne}e se uzimati u obzir u likvidacionom postupku. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak nad pravnim licem }e se zaklju~iti. 

5.    Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, po Rje{enju upisano u registarski ulo`ak broj 1-9169. 

6.    Po okon~anju postupka preostala imovina Dru{tva bit }e predana osniva~u. 

(so-2249/06) 


Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Mostar, kao ste~ajni, po ste~ajnom sucu Divni Bo{njak, odlu~uju}i o prijedlogu ste~ajnog upravitelja Hamida Tipure, dipl. ecc., iz Mostara, za otvaranje ste~aja nad Dru{tvom DJL "PIVO SA" Export Import Mostar, sa sjedi{tem na adresi Mar{ala Tita 63, Mostar, vanraspravno, dana 18. 12. 2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I.    Otvara se ste~ajni postupak nad Dru{tvom DJL "PIVO SA" Export Import Mostar, sa sjedi{tem na adresi Mar{ala Tita 63, Mostar. 

II.    Za ste~ajnog upravitelja se imenuje Hamid Tipura, dipl. ecc., Podgorani bb, Mostar. 

III.    Ste~ajni postupak je otvoren dana 18. 12. 2006. godine u 10,00 sati na ro~i{tu, kada je i Rje{enje o otvaranju ste~ajnog postupka objavljeno na oglasnoj tabli ovog Suda. 

IV.    Pozivaju se svi vjerovnici da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" kod ste~ajnog suda, pismenom prijavom u dva primjerka sa prilo`enim dokazima o osnovanosti potra`ivanja. 

V.    Pozivaju se sve osobe koje imaju obveze prema ste~ajnom du`niku da te obveze, bez odlaganja, izvr{avaju prema ste~ajnom du`niku i obavijeste ste~ajnog upravitelja koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine du`nika. 

VI.    Ste~ajni upravitelj je du`an da do Skup{tine vjerovnika, ispitnog i izvje{tajnog ro~i{ta podnese ovom Sudu izvje{taj o radnjama provedenim u tijeku postupka, tabelu i popis prijavljenih potra`ivanja. 

VII.    Odre|uje se ro~i{te za Skup{tinu vjerovnika (istovremeno ispitno i izvje{tajno) radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja za dan ponedjeljak, 12. 03. 2007. godine, s po~etkom u 10,00 sati u uredu ste~ajnog suca, ured 206/II. 

VIII.    Nala`e se Registru ovog Suda i Zemlji{noknji`nom odjelu ovog Suda da otvaranje ste~ajnog postupka upi{u u Registar, odnosno zemlji{ne knjige. 

(so-2250/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Begi} Izeta iz Lukavca, Branilaca Bosne bb, radi likvidacije pravnog lica "LASTAVICA" d.o.o. Lukavac, donio je dana 19. 12. 2006. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LASTAVICA" d.o.o. Lukavac, upisanim u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli broj 1-13847, na osnovu Rje{enja o upisu broj 032-0-Reg-06-001339 od 18. 08. 2006. godine. 

Likvidator Begi} Izeta iz Lukavca razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-2258/06) 


Op}inski sud u Tuzli po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Toki} Mije iz Tuzle, zastupanog po punomo}niku Krnji} Sejfudinu, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica IMZ-Trans d.o.o. Tuzla. donio je dana 19. 12. 2006. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem IMZ-Trans d.o.o. Tuzla, upisanim u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli broj 1-8629, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-1825/00 od 02. 06. 2000. godine. 

Likvidator Toki} Mijo iz Tuzle razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-2259/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a [abi} Edisa iz Lukavca, Trg Bremena bb, radi likvidacije pravnog lica "VEMIUS" d.o.o. Lukavac, donio je dana 19. 12. 2006. godine slijede}e  

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VEMIUS" d.o.o. Lukavac, upisanim u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli broj 1-11005, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-2987/00 od 21. 08. 2000. godine. 

Likvidator [abi} Edisa iz Lukavca razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-2260/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Mrahorovi} Mehmeda iz Banovi}a, zastupanog po ponumo}niku Halil~evi} Eminu, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "ELIN MM" Banovi}i, donio je dana 08. 11. 2006. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "ELIN MM" Banovi}i, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-5471/00, mat. reg. broja 1-4865 od 13. 11. 2000. godine. 

Za likvidatora se postavlja Mrahorovi} Mehmed, sin Ibrahima iz Banovi}a, Branilaca Banovi}a 74. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

(so-2261/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlagateljice Spahi} Zehrine iz Kalesije, radi likvidacije pravnog lica d.o.o. "Dinasan" Kalesija, donio je dana 17. 10. 2006. godine slijede}e  

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim iicem licem d.o.o. "DINASAN" za trgovinu i usluge Kalesija, upisanim u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli broj U/I- 1971/05, reg. ulo{ka 1- 13595 od 07. 12. 1995. godine. 

Likvidator Spahi} Zehrina iz Kalesije, @rtava genocida Srebrenice bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravnosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-2262/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Brki} Selim, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem Trgova~ko-gra|evinsko i uslu`no dru{tvo "EZOPROM", d.o.o. Zenica, Travni~ka cesta 205, osniva~a Spahi} Smaila. 

2.    Za likvidatora pravnog lica Trgova~ko-gra|evinsko i uslu`no dru{tvo "EZOPROM", d.o.o. Zenica, Travni~ka cesta 205, osniva~a Spahi} Smaila, postavlja se Spahi} Smail, sin Hamde iz Viteza, Donja Dubravica bb, dosada{nji direktor, koji preuzima du`nost i ovla{tenje direktora i du`an je Sudu predo~iti popis imovine i svih obaveza Dru{tva sa naznakom povjerilaca. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sudu prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu. Prijave se podnose ovom Sudu u dva primjerka uz dokaz o osnovanosti potra`ivanja i pla}enoj sudskoj taksi od 30,00 KM. 

4.    Prijave potra`ivanjima koje u Sud prispiju nakon 30 dana od dana objave oglasa ne}e se uzimati u obzir u likvidacionom postupku. 

Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak nad pravnim licem }e se zaklju~iti. 

5.    Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, po Rje{enju upisano u registarski ulo`ak broj 1-5361. 

6.    Po okon~anju postupka preostala imovina Dru{tva bit }e predana osniva~u. 

(so-2264/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Brki} Selim, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem Trgovinsko uslu`no dru{tvo "AUTOKOMERC V-W", d.o.o. Kakanj, Zgo{}anska bb, osniva~a Velispahi} Fikreta iz Kaknja. 

2.    Za likvidatora pravnog lica Trgovinsko uslu`no dru{tvo "AUTOKOMERC V-W", d.o.o. Kakaknj, Zgo{}anska bb, osniva~a Velispahi} Fikreta iz Kaknja, postavlja se Bo{njak @eljko iz Kaknja, Alije Izetbegovi}a 32, koji preuzima du`nost i ovla{tenje direktora i du`an je Sudu predo~iti popis imovine i svih obaveza Dru{tva sa naznakom povjerilaca. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sudu prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu. Prijave se podnose ovom Sudu u dva primjerka uz dokaz o osnovanosti potra`ivanja i pla}enoj sudskoj taksi od 30,00 KM. 

    Nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir prilikom odlu~ivanja. 

    Ukoliko niko od povjerilaca u ostavljenom roku ne prijavi potra`ivanja, postupak }e se zaklju~iti bez daljnjih procedura. 

4.    Prijave potra`ivanjima koje u Sud prispiju nakon 30 dana od dana objave oglasa ne}e se uzimati u obzir u likvidacionom postupku. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak nad pravnim licem }e se zaklju~iti bez daljnjih procedura. 

5.    Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, po Rje{enju upisano u registarski ulo`ak broj 1-7606. 

6.    Po okon~anju postupka preostala imovina Dru{tva bit }e predana osniva~u. 

(so-2265/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "HAMB-BI", Export-import, d.o.o. Visoko, Okoli{}e bb. osniva~a [abanovi} Hamze. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora [abanovi} Hamza. 

3.    Cjelokupna imovina pravnog lica "HAMB-BI", Export-import, d.o.o. Visoko, Okoli{}e bb, osniva~a [abanovi} Hamze, nakon pravosna`nog ovog Rje{enja, predat }e se osniva~u. 

4.    Eventualne obaveze pravnog lica prema tre}im licima preuzima osniva~. 

5.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja pravno lice brisat }e se iz Registra pravnih subjekata koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, pod brojem registarskog ulo{ka 1-6303, i iz svih drugih javnih registara. 

6.    Tro{kove likvidatora snosi osniva~. 

(so-2266/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za izvo|enje gra|evinskih, krovopokriva~kih i limarskih radova u zemlji i inostranstvu, export-import, d.o.o. DMB, Mravi}i bb, Doboj Jug, osniva~a Muminovi} Damira. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Cerovac Mustafa, advokat iz Te{nja. 

3.    Cjelokupna imovina pravnog lica Dru{tvo za izvo|enje gra|evinskih, krovopokriva~kih i limarskih radova u zemlji i inostranstvu, export-import, d.o.o. DMB, Mravi}i bb, Doboj Jug, osniva~a Muminovi} Damira, nakon pravosna`nog ovog Rje{enja, predat }e se osniva~u. 

4.    Eventualne obaveze pravnog lica prema tre}im licima preuzima osniva~. 

5.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja pravno lice brisat }e se iz Registra pravnih subjekata koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, pod brojem registarskog ulo{ka 1-8272, i iz svih drugih javnih registara. 

6. Tro{kove likvidatora snosi osniva~. 

(so-2267/06) 


Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po sudiji Alkanu Muji}u, u postupku likvidacije nad Dru{tvom sa ograni~enom odgovorno{}u "ISMA" d.o.o. iz Neuma, Dubrova~ka 17, Neum, zastupanog po punomo}niku Ze}o Alici, advokatu iz Mostara, donio je dana 18. 12. 2006. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Dru{tvom sa ograni~enom odgovorno{}u "ISMA" d.o.o. iz Neuma, Dubrova~ka 17, Neum, upisanim u registarski ulo`ak @upanijskog suda Mostar br. 1-10425, Mostar, na temelju Rje{enja o upisu br. U/I-228/2001 od 18. 04. 2001. godine. 

Likvidator Dru{tva Boj~i} Ismeta razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz svih javnih registara, odnosno iz Registra Op}inskog suda Mostar, upisanog po Rje{enju br. U/I-228/2001 od 18. 04. 2001. godine, mati~ni registarski ulo`ak br. 1-10425, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

(so-2270/06) 


Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po sudiji Alkanu Muji}u, u postupku likvidacije nad Dru{tvom "MARTINOVI]-COMMERCE" d.o.o. STOLAC, sa sjedi{tem u Stocu, Bobanovo Selo b.b., zastupanog po punomo}nici Ani Ko`ulj, odvjetnici iz Mostara, donio je dana 18. 12. 2006. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Dru{tvom "MARTINOVI] COMMERCE" d.o.o. STOLAC, sa sjedi{tem u Stocu, Bobanovo Selo b.b., upisanog u mati~ni registarski ulo`ak @upanijskog suda Mostar br. 1-11167, Mostar, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-761/03 od 07. 01. 2004. godine. 

Likvidator Dru{tva Robert Martinovi} razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog Dru{tva iz svih javnih registara, odnosno iz Registra Op}inskog suda Mostar, upisanog po Rje{enju br. Tt-761/03 od 07. 01. 2004. godine, mati~ni registarski ulo`ak br. 1-11167, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

(so-2271/06) 


Op}inski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MS" Dru{tvo za produkciju, izvo|enje, trgovinu i usluge DOO Sarajevo, Nade`de Petrovi} 18/I, na ro~i{tu odr`anom dana 30. 11. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MS" Dru{tvo za produkciju, izvo|enje, trgovinu i usluge DOO Sarajevo, Nade`de Petrovi} 18/I. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Avdi} Sead, Olovska 20, Sarajevo. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-24860. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

(so-2274/06) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "APEX-COMERC" BIHA], sa sjedi{tem u Biha}u, Jablanska 175, a upisan u Reg. br. ul. 1-4153-00, a po upisu U/I-1374/2000 od 28.02.2000. g. Kantonalnog suda u Biha}u. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora navedene firme Pori} Sulejman, sin Mehmeda, ro|en 18.04.1947. g. u Bosanskoj Dubici, sa prebivali{tem u Biha}u u ul. Dr. Irfana Ljubijanki}a 193, dosada{nji direktor ovog pravnog lica. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja DOO "APEX-COMERC" BIHA], sa sjedi{tem u Biha}u, Jablanska 175, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Biha}u i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

(so-2276/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Jusi~i} Samiru, u postupku predlaga~a Mejremi} Hateme iz Grada~ca, radi likvidacije pravnog lica "HANERA" d.j.l. Grada~ac, na ro~i{tu odr`anom dana 19.12.2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "HANERA" d.j.l. Grada~ac. 

Za likvidatora se postavlja Mejremi} Hatema iz Grada~ca, ^elikova~a bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku. od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, a likvidator se izjasni da Dru{tvo nema obaveza, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli kao i iz svih javnih registara. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-2277/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i po prijedlogu "RGM - PAK" DOO Gornji Milanovac, zastupan po punomo}niku Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, da se nad du`nikom "SARABON" DD tvornica ~okolade i kandita Sarajevo, D`emala Bijedi}a 180, otvori ste~ajni postupak dana 20. 12. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom "SARABON" DD tvornica ~okolade i kandita Sarajevo, D`emala Bijedi}a 180. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Babaji} Miralem, Hakije Kulenovi}a 30, Sarajevo. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se srijeda - 20. 12. 2006. godine u 12,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

    a) za potra`ivanje do 1.000,00 KM - 5%, 

    b) za potra`ivanja do 5.000,00 KM - 4%, 

    c) za potra`ivanja preko 5.000,00 KM - 3%, 

    d) najvi{e 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 1291011000088531 kod Central Profit banke d.d. Sarajevo. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu, u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-1726. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana 20. 12. 2006. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za srijedu 07. februara 2007. godine u 10,30 sati. 

    Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te). 

(so-1754-a-F/06) PE^ATI - [TAMBILJI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at firme Biznis Informator d.o.o. Sarajevo, postolje pe~ata je ~etvrtastog oblika, a pe~at je okrugli i dimenzije su 3 cm, sa tekstom Biznis Informator d.o.o. Sarajevo (d.o.o. za izdava{tvo, ekonomsko-propagandnu djelatnost, grafi~ke usluge i marketing). 

S obzirom da je firma Biznis Informator d.o.o. imala dva istovjetna pe~ata, stoga se jedan ogla{ava neva`e}im. 

(so-2204/06) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


BIHA] 

Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000153 od 10. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom osniva~a od 6. 2. 2006. godine u d. o. o. "LETS GO" Cazin se vr{i promjena adrese sjedi{ta firme. 

Novo sjedi{te firme je u Cazinu, Trg Zlatnih ljiljana bb. 

Dru{tvo je ranije poslovalo sa sjedi{tem u Cazinu, ul. Patriotske lige bb. 

(SR-66/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000193 od 3. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Lafarge Gypsum International SAS, registrovan u Trgova~kom sudu Avignon pod brojem: 064 803 794, sa sjedi{tem u 500, Rue Marcel Deonque Zone du Pole Technologique-84000 AVIGNON Francuska, je Odlukom o osnivanju Lafarge Adria_Gips d.o.o. od 14. 02. 2006. godine osnovao dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u sa sljede}im podacima: Naziv firme: Lafarge Adria Gips d.o.o; Skra}eni naziv je "Lafarge Adria Gips" d.o.o. naziv na engleskom jeziku je "Lafarge Adria Gips" limited liability company. Sjedi{te dru{tva je Biha}, ulica 502 Vite{ke brigade; osnovni kapital 100. 300,00 KM u cijelosti upla}en u novcu i ~ini 1 (jedan) udio 100% osnovnog kapitala. 

Djelatnost dru{tva u pravnom prometu u zemlji je: 14.122 Va|enje sirovog gipsa; 14.30 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih gnojiva; 14. 50 14. 500 Va|enje ostalih ruda i kamena; 24.14 24.140 Proizvodnja ostalih temeljnih organskih hemikalija; 26.40 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo; 26.53 26.530 Proizvodnja gipsa; 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo; 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 26.82 26.820 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; 51.12 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.13 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.19 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama; 52.46 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 63.11 63.110 Prekrcaj tereta; 63.12 63.120 Skladi{tenje robe; 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 74.82 74.820 Djelatnost pakiranja; 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti. 

Djelatnosti dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju su: Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, Konsignaciona prodaja robe iz okvira registrovane djelatnosti, Usluge me|unaronog transporta robe i usluge u vezi sa me|unarodnim transportom, Zastupanje stranih firmi. 

Dru{tvo u poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog poslovanja zastupa i predstavlja Esad Mahmutovi} iz Sarajeva, B. Muteveli}a br. 20, direktor, bez ograni~enja, izuzev za bilo koju odluku koja se odnosi na iznose preko 4,000 KM a naro~ito, ali ne i isklju~ivo, na: ulaganja, uzimanja zajmova i kredita, davanje garancija, zaklju~ivanje ugovora o zakupu (osim ako su odobreni u bud`etu), izdavanje zajmova ili kredita (uklju~uju}i finansiranje i pozajmice ili kredite uposlenim); odlu~ivanje o generalnim principima poslovne politike uklju~uju}i pripremu godi{njeg bud`eta. Takav godi{nji bud`et treba tako|er da sadr`i detaljan investicioni plan; zapo{ljavanje osoblja kao i isplata provizije od dobiti; nalog za kupovinu dobara i usluga, pla}anje dugova tre}im licima, davanje instrukcija konsultantima i zaklju~ivanje ugovora o radu, ugovora o sponzoriranju itd. 

(SR-67/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000212 od 22. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Liman Limanoski dana 29. 09. 2005. godine donio je Odluku o osnivanju d. o. o. "LIBASLI" Biha}. Osnovna glavnica dru{tva je 2. 000,00 KM. Djelatnost dru{tva je: gra|evinarsto, trgovina na veliko i malo, ugostiteljstvo, kopneni prevoz - cjevovodni transport. Odgovornost dru{tva je potpuna. Za obaveze drugih preduze}a dru{tvo odgovara samo za one koje je preuzelo ugovorom. Direktor dru{tva je Ibri{imovi} Mensud sa neograni~enom odgovorno{}u. 

(SR-68/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000134 od 2. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "ME[I]-COMERC" Bosanski Petrovac, Me{i} Bahra, k}i Rize iz Bosanskog Petrovca, ul. Pekiska br. 92, je na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dru{tva, od 26. l. 2006. godine razrije{ila du`nosti dosada{njeg direktora Me{i} Senada, iz Bosanskog Petrovca, i to sa danom, 26. 0l. 2006. godine. Lice ovla{teno za zastupanje firme po~ev od 26. 01. 2006. godine je Me{i} Sendina, k}i Sulejmana iz Bosanskog Petrovca, ul. Pekiska br. 92 i to u svojstvu direktora, bez ograni~enja, ovla{tena za zastupanje firme kako u zemlji, tako i u spoljnotrgovinskorn poslovanju. 

(SR-69/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000127 od 23. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom od 31. 1. 2006. godine u d .o. o. " MIDA - COMERC " Cazin vr{i se promjena osniva~a i lica ovla{}enog za zastupanje Dru{tva. Iz Dru{tva istupa raniji osniva~: JAKUPOVI] REFIK iz Cazina, i prenosi svoj osnovni ulog od 2000 KM u novcu na novog osniva~a: SILI] /HASIBA/ NISADA iz Cazina, Glogovac bb, koji pristupa Dru{tvu. 

Novi ~lan Dru{tva prihvata sva prava, obaveze i odgovornosti koja ima raniji osniva~ i odgovara za obaveze Dru{tva do visine svog osnovnog kapitala.  

Ujedno je navedenom Odlukom razrije{en direktor Jakupovi} Refik iz Cazina, a za direktora sa neograni~enim ovla{}enjima u zastupanju se imenuje osniva~ kao direktor. 

(SR-70/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000173 od 15. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Ljubijanki} Ismeta dana 12. 1. 2006. godine donijela je Odluku o osnivanju doo "ORHIMA" Cazin. Osnovna glavnica dru{tva je 2. 000,00 KM. Djelatnost dru{tva je: 50. 1 Trgovina motornim vozilima; 50. 2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50. 3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50. 4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50. 5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51. 1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51. 2 Tgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51. 3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51. 41 51. 410 Trgovina na veliko tekstilom; 51. 52 Trgovina na veliko odje}om i obu}om; 51. 43 51. 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo; 51. 44 51. 440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51. 45 51. 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51. 47 51. 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51. 5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51. 6 Trgovina na veliko ma{inama i priborom; 51. 7 Ostala trgovina na veliko; 52. 1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52. 2 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52. 33 52. 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52. 4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52. 5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 55. 3 Restorani; 55. 4 Barovi; 60. 2 Ostali kopneni prevoz; 60. 211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski); 60212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60. 22 60. 220 Taksi slu`ba; 60. 23 60. 230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60. 24 60. 240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti. Odgovornost dru{tva je potpuna. Za obaveze drugih preduze}a dru{tvo odgovara za samo one koje je preuzelo ugovorom. Direktor preduze}a je Ljubijanki} Ismeta sa neograni~enom odgovorno{}u. 

(SR-71/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000231 od 3. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ D. o. o. "N. H. COMMERCE" Bosanski Petrovac dana 13. 02. 2006. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju Odluke o osnivanju Djl "N. H. COMMERCE" p. o. Bosanski Petrovac, kojom je razrije{io du`nosti dosada{njeg direktora Ferizovi} Denisa a za novog direktora imenovao JUKU] NIHADA iz Bosanskog Petrovca, sa neograni~enim ovla{tenjima u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu. 

(SR-72/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000199 od 20. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PROFIL" Bosanski Petrovac, Bosanski Petrovac 04. 02. 2006. godine 

Osniva~ doo "PROFIL"Bosanski Petrovac, Ljubijanki} Fikret donio je dana 10. 02. 2006. godine 

ODLUKU
O PROMJENI SJEDI[TA DRU[TVA 

^lan 1 

^lan 3, stav 3 Odluke o osnivanju doo "PROFIL" Bosanski Petrovac mijenja se i glasi: 

Sjedi{te dru{tva je Bosanski Petrovac, Koluni} bb. 

Ranije sjedi{te dru{tva bilo je Bosanski Petrovac, ul. Safeta Hidi}a bb. 

^lan 2. 

U preostalom dijelu Odluka o osnivanju donesena 26. 12. 2005. ostaje neizmijenjena.  

^lan 3. 

Na osnovu ove Odluke izvr{it }e se odgovaraju}i upis promjene sjedi{ta dru{tva u registru dru{tava pri Op}inskom sudu Biha}. 

(SR-73/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000197 od 20. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Seferagi} Muenes dana 13. 2. 2006. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo "REA" od 1. 8. 2005. godine. Ovom Odlukom razrje{ava se du`nosti dosada{nji direktor Seferagi} Muenes, a za direktora dru{tva imenuje se Seferagi} Semka, sa neograni~enom odgovorno{}u. 

(SR-74/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000164 od 14. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom Dru{tva 1/2006 od 09. 02. 2006 osniva~ Dru{tva Kurtanovi} Rifat je donio Odluku o osnivanju D. O. O. "RIFO - EXPORT" Bosanska Krupa. Sjedi{te Dru{tva je u Bosanskoj Krupi, ul. Branilaca grada br. 10. Direktor Dru{tva je Kurtanovi} Rifat. Djelatnost Dru{tva je: 

01. 1. Uzgoj usjeva, vrtnog i sadnog bilja. 01. 1101. 110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada d. n. 01. 1201. 120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 02. 011 Uzgoj i za{tita {uma; 02. 012 Iskori{tavanje {uma; 02. 0202. 020 [umarske usluge; 15. 1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; 15. 8. Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 17. 5 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda; 20. 10. Proizvodnja rezane gra|e i impregnacija drveta; 20. 101 Proizvodnju rezane grade, osim nesastavljene drvene gra|e za pato{enje; 20. 103. Proizvodnja nesastavljene drvene grade za pato{enje; 20. 200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a iverica i drugih panela plo~a; 20. 300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20. 4020. 400 Proizvodnja drvene ambala`e; 20. 51 20. 510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; 25. 23 25. 230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 25. 22 25. 220 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa; 26. 61 26. 310 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 26. 66 26. 660. Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cjementa gipsa i vje{ta~kog kamena; 45. 1. Pripremni radovi na gradili{tu; 45.11 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.12 45.110 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.21 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45. 220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, erodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.3 Instalacioni radovi; 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.34 45. 340 Ostali instalaeioni radovi; 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45.41 45.410 Fasaderski i {tukatumi radovi; 45. 42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45. 4545. 450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Davanje u najam ma{ine i opreme za gradnju ili ra{enje sa rukovaocem; 50. Trgovina motornim vozilima i motociklima, odr`avanje motornih vozila i motocikla, trgovina na malo gorivima i mazivima; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila 50. 4. Prodaja, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.50. 50. 500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51. 1. Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.13  51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.15 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51. 2. Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51.21 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom. 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim prera|evinama; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima. 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima. 51.35 51. 350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima. 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaoom i za~inima; 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4. Trgovina na veliko ku}anskim proizvodima; 51.42. Trgovina na veliko odje}om i obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 51. 44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklom, taptama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51. 45 51. 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51. 47 51. 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.5. Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama, ostacima i otpacima; 51. 51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51. 53. Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51. 531 Trgovina na veliko drvetom; 51. 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51. 54 51. 540 . Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51. 55 51. 550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51. 57 51. 570 Trgovina na veliko ostatcima i otpacima; 51. 6. Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51. 62 51. 620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51. 64 51. 640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51. 65 51. 650. Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51. 70 51.700. Ostala trgovina na veliko; 52. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 52. 1. Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52. 11 52. 110. Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama prete`no hranom, pi}em i duhanskim prera|evinama; 52. 12 52. 120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52. 2. Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52. 21 52. 210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52. 22 52. 220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52. 23 52. 230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52. 24 52. 240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonama i slatki{ima. 52. 2552. 250. Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52. 26 52. 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52. 2752. 270 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}em i duhanskim prera|evinama; 52. 33 52. 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52. 4. Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52. 41 52. 410 Trgovina na malo tekstilom; 52. 42 52. 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52. 43 52. 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52. 44 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo; 52. 441 Trgovina na malo namje{tajem; 52. 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu, i predmetima za doma}instvo d. n.; 52. 45 52. 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 52. 46 52. 460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52. 47 52. 470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52. 48 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52. 481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52. 482 Trgovina na malo satovima; 52. 483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52. 484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52. 485 Trgovina na malo cvije}em; 52. 486 Trgovina na malo gorivima; 52. 487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52. 5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52. 50 52. 500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52. 6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52. 61 52. 610 Trgovina na malo putem po{te; 52. 62 52. 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52. 63 52. 630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52. 7 Popravak predmeta za osobnu upotrebu i doma}instvo; 55. 11 55. 110 Hoteli i moteli sa restoranom; 55. 12 55. 120 Hoteli i moteli bez restorana; 55. 30 55. 300 Restorani; 55. 2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55. 40 55. 400 Barovi; 55.51 55.510 Kantine (menze); 55. 52 55. 520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering);. 60. 2 Ostali kopneni prevoz; 60. 21 Ostali kopneni putni~ki prevoz u drumskom saobra}aju; 60. 23 60. 230. Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60. 24 60. 240. Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; 60. 211 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60. 212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60. 22 60. 220 Taxi slu`ba; 60. 101 Prevoz putnika i robe (tereta); 63. 11 63 110. Pretovar tereta; 63. 1263. 120 Skladi{tenje robe; 63. 21 63. 210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63. 30 63. 300 Djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima; 63. 40 63. 400 Djelatnosti ostalih agencija u saobra}aju; 71. 32 71. 320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71. 40 71. 400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 72. 10 72. 100 Pru`anje savjeta u ra~unarskoj opremi; 72. 20 72. 200 Savjetovanje i ponuda programske opreme; 72. 30 72. 300 Obrada podataka;. 72. 40 72. 400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72. 50 72. 500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjig. ma{ina i ra~unarskih sistema. 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi prevoza; 74. 30 74. 300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74. 40 74. 400 Reklama i propaganda; 74. 81 74. 810 Fotografska djelatnost; 74. 82 74. 820 Djelatnost pakovanja; 74. 83 74. 830. Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. 93. 0 Ostale uslu`ne djelatnosti; 93. 02 93. 020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. 

(SR-75/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000217 od 2. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~i Dru{tva ]ehaji} Sead i Dedi} Senad, oba iz Biha}a, su Ugovorom o osnivanju D. o. o. od 20. 2. 2006. godine osnovali dru{tvo u smislu ~lana 311. Zakona o privrednim dru{tvima. Naziv dru{tva je Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ROYAL" BIHA]. Skra}eni naziv je: D. o. o. "ROYAL" BIHA]. Sjedi{te je u Biha}u, naselje Tr`ni centar Harmani, ul. ZAVNOBiH-a bb. Osniva~i su uplatili osnovni kapital dru{tva u iznosu od 2. 000, KM. 

Djelatnost dru{tva je: 51. 7 Ostala trgovina na veliko; 52 Trgovina na malo; 52. 1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 55 Ugostiteljstvo; 55. 3 Restorani; 55. 4 Barovi; 71 Iznajmljivanje ma{ina i opreme bez rukovaoca; 71. 1 Iznajmljivanje automobila; 71. 2 lznajmljivanje ostalih saobra}ajnih sredstava; 71. 3 lznajmljivanje ma{ina i opreme; 71. 4 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 92 Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti; 92. 7 Ostale rekreacijske djelatnosti; 92. 71 92. 710 Djelatnost kockarnica i kladionica; Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima, usluge, a sve u okviru upisane djelatnosti. Dru{tvo u pravnom prometu sa tre}im licima nastupa u svoje ime i za svoj ra~un. Za obaveze u pravnom prometu sa tre}im licima dru{tvo odgovara cjelokupnom imovinom. Osniva~ dru{tva za obaveze dru{tva odgovara do visine osnovnog kapitala. Za obaveze drugih preduze}a, dru{tvo odgovara samo za one obaveze koje je preuzelo ugovorom. Direktor dru{tva je Dedi} Senad iz Biha}a koji zastupa dru{tvo neograni~eno u predmetu poslovanja, kao i u poslovima vanjske trgovine. 

(SR-76/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000109 od 23. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama odluke o osnivanju podru`nice od 27. 1. 2006. godine, direktor D.O.O. SCHEMA Klju~ uz saglasnost osniva~a izvr{io je promjenu sjedi{ta podru`nice u Sarajevu tako da je sjedi{te D.O.O. "SHEMA" Klju~ podru`nica Sarajevo u ul. Bojni~ka broj 149, Ilid`a, Sarajevo. 

(SR-77/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem o upisu u sudski registar broj U/I-557/05 od 7. 2. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

ITALGRIGLIATI S. P. A. dioni~ko dru{tvo, sa sjedi{tem u PIEVE Dl SOLIGO (TV) VIA CHISINI- 223/2, i DAL COL S. P. A. dioni~ko dru{tvo, sa sjedi{tem u PIEVE Dl SOLIGO (TV) VIA CHISINI 231/2, osniva~i su Dru{tva: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, preradu i trgovinu metalima "STAMPRESS" p. o. Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, ulica Hasana Mujezinovi}a b.b., koje je upisano u registar Vi{eg suda u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-1529/96 od 27. 09. 1996. godine, i kod Kantonalnog suda u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-27/99 od 08. 01. 1999. godine, i upisano u registarski broj subjekta upisa 1-1939-00, vr{e uskla|ivanje sa ZPD. 

Osniva~i Dru{tva zaklju~ili su Ugovor o uskla|ivanju statusa dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima broj 01/05 od 01. 10. 2005. godine, vr{e slijede}e: 

Uskla|ivanje firme, osnovnog kapitala, osniva~kog akta, sve u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, promjena adrese u sjedi{tu Dru{tva, promjena naziva jednog od osniva~a, promjena uprave osniva~a, promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, uskla|ivanje i dopuna djelatnosti u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji, kako slijedi: 

Naziv Dru{tva je: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, preradu i trgovinu metalima "STAMPRESS" Cazin 

Skra}ena firma Dru{tva glasi: D.O.O. "STAMPRESS" CAZIN 

Sjedi{te Dru{tva je: Cazin, ulica Mala Lisa b. b. 

Osnovni kapital Dru{tva unesen u novcu i stvarima i to: 

1. ITALGRIGLIATI S. P. A. dioni~ko dru{tvo, sa sjedi{tem u PIEVE Dl SOLIGO (TV) VIA CHISINI- 223/2 - novac u iznosu od 9. 000,00 KM u stvarima iznos od 862.000,00 KM UKUPNO u stvarima i novcu iznos od 871.000,00 KM, {to raspola`e sa 99,88% poslovnog udjela u osnovnom kapitalu Dru{tva. 

2. DAL COL S. P. A. dioni~ko dru{tvo, sa sjedi{tem u PIEVE DI SOLIGO (TV) VIA CHISINI-231/2 

- novac u isnosu od 1. 000,00 KM, {to raspola`e sa 0,12% poslovnog udjela u osnovnom kapitalu dru{tva. Ukupno u stvarima i novcu iznos od 871. 000,00 KM ili 100%. 

(SR-78/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000194 od 20. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Kos Toma` dana 5. 12. 2005. godine donio je Odluku o osnivanju doo "SADEX-TRADE" Cazin. Osnovna glavnica dru{tva je 2. 000,00 KM. Djelatnost dru{tva je: 

01. 12 01. 120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 50. 1 Trgovina motornim vozilima, 50. 2 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50. 3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50. 4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora, 50. 5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51. 1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51. 2 Tgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51. 3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51. 41 51. 410 Trgovina na veliko tekstilom, 51. 52 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 51. 43 51. 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 51. 44 51. 440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51. 45 51. 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51. 47 51. 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51. 5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, 51. 6 Trgovina na veliko ma{inama i priborom, 51. 7 Ostala trgovina na veliko, 52. 1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52. 2 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52. 33 52. 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodina, 52. 4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, 52. 5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55. 3 Restorani, 55. 4 Barovi, 60. 2 Ostali kopneni prevoz,60. 211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski) 60212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60. 22 60. 220 Taksi slu`ba, 60. 23 60. 230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60. 24 60. 240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti. Odgovornost dru{tva je potpuna. Za obaveze drugih preduze}a dru{tvo odgovara za samo one koje je preuzelo ugovorom. Direktor preduze}a je Durakovi} Arif sa neograni~enom odgovorno{}u. 

(SR-79/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000198 od 23. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju D.O.O. "Tera-Nova" Biha} od 13. 2. 2006. godine, osniva~ dru{tva Durd`i} Sabina vr{i dopunu djelatnosti d.o.o "Tera Nova" Biha} tako da pored ve} registrovanih djelatnosti dru{tvo obavlja i 20 Obrada i prerada drveta; 20. 3 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 25 Proizvodnja proizvoda od gume i plasti~nih masa; 25. 1 Proizvodnja gumenih proizvoda; 25. 2 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa; 26 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; 26. 1 Proizvodnja stakla i staklenih proizvoda; 27 Proizvodnja metala; 27. 2 Proizvodnja cijevi; 27. 3 Ostala primarna prerada `eljeza, ~elika i proizvoda ferolegura izvan ECSC; 28. Proizvodnja metalnih proizvoda osim ma{ina i opreme; 28. 1 Proizvodnja metalnih konstrukcija; 28. 5 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, op}i mehani~ki radovi; 28. 6 Proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova; 28. 7 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda. 

(SR-80/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000121 od 13. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Star~evi} (Muhamed) ALMIR iz Sanskog Mosta, donio je dana 27. 1. 2006. godine Odluku o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "VO]E-SANA" Sanski Most, Redak bb. Djelatnost Dru{tva je: 51. 1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51. 11 51. 110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51. 17 51. 170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51. 18 51. 180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode i skupine proizvoda, d. n; 51. 19 51. 190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51. 2 Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51. 21 51. 210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51. 22 51. 220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51. 3151. 310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51. 33 51. 330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51. 34 51. 340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51. 7 Ostala trgovina na veliko; 52. 1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52. 2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52. 21 52. 210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52. 2552. 250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52. 2652. 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52. 48 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 60. 2 Ostali kopneni promet; 60. 23 60. 230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; 60. 24 60. 240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; Vanjska trgovina proizvodima u okviru upisane djelatnosti. Prevoz robe u cestovnom me|unardnom prometu. Direktor Dru{tva "VO]E-SANA" je Star~evi} (Muhamed) Almir iz Sanskog Mosta - JMBG 0101980124127. 

(SR-81/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000201 od 20. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

DIONI^KO DRU[TVO "VF KOMERC-SLOBODA" Sanski Most registrirano je Rje{enjem Kantonalnog suda Biha} br. UF/I-1239/04 od 24. 03. 2004. god. 

Rje{enjem Kantonalnog suda Biha} br. U/l-485/05 od 21. 12. 2005. god je izvr{ena promjena oblika i naziva Dru{tva: DIONI^KO DRU[TVO "VF KOMERC-SLOBODA" Sanski Most u "VF KOMERC-SLOBODA" d.o.o. Sanski Most, kao i smanjenje osnovnog kapitala. 

Osnovni kapital "VF KOMERC SLOBODA" d. o. o. Sanski Most iznosi 9. 329. 740,80 KM, koji je podijeljen na 485. 924 udjela, nominalne vrijednosti 19,20 KM. 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o promjeni organizovanja u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u broj 01-22/06 od 30. 1. 2006. god., izvr{ena je promjena u strukturi osnovnog kapitala Dru{tva, i to istupanjem osniva~a i ustupanjem njihovih udjela u Dru{tvu "VF KOMERC" d. o. o. Sanski Most, stjecatelju udjela "VF KOMERC" d. o. o. SARAJEVO. 

Odluka o izmjeni Odluke o promjeni organizovanja u dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u broj 01-22/06 od 30. 1. 2006. godine je donesena na osnovu: 

-Ugovora o ustupanju osniva~kog udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 18. 01. 2006 god, 

izme|u Alagi} Mirsada i "VF KOMERC "DOO SARAJEVO 

-Ugovora o ustupanju osniva~kog udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 28. 12. 2005 god, 

izme|u Kurbegovi} Red`e i "VF KOMERC "DOO SARAJEVO 

-Ugovora o ustupanju osniva~kog udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 28. 12. 2005 god, 

izme|u Kazi} Eniza i "VF KOMERC "DOO SARAJEVO 

-Ugovora o ustupanju osniva~kog udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 09. 01. 2006 god, 

izme|u Hromali} Aide i "VF KOMERC "DOO SARAJEVO 

-Ugovora o ustupanju osniva~kog udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 18. 01. 2006 god, 

izme|u Omi} Suzane i "VF KOMERC "DOO SARAJEVO 

-Ugovora o prenosu udjela uz naknadu, zaklju~enog dana 26. 01. 2006 god, izme|u PIF 

"FORTUNA FOND" dd Biha} i "VF KOMERC" DOO SARAJEVO 

Na ovaj na~in je pove}ana nominalna vrijednost vlasni~kog udjela Dru{tva "VF KOMERC" DOO SARAJEVO u Dru{tvu "VF KOMERC-SLOBODA" d.o.o. Sanski Most, i to na na~in da nominalna vrijednost vlasni~kog udjela Dru{tva "VF KOMERC" DOO SARAJEVO u Dru{tvu "VF KOMERC-SLOBODA" d.o.o. Sanski Most "VF KOMERC SLOBODA" d.o.o. Sanski Most iznosi
9.154.949,27 KM, {to ~ini 98. 126512581% vlasni~kog udjela u Dru{tvu "VF KOMERC SLOBODA" d.o.o. Sanski Most. 

(SR-82/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000362 od 30. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Ugovora o prenosu vlasni{tva na udjelu i Odlukom od 19. 03. 2006. godine u d.o.o. "27. juni " Cazin se vr{i promjena osniva~a Dru{tva. 

Raniji Osniva~ Dru{tva Red`i} Sead iz Cazina istupa iz Dru{tva, a Dru{tvu pristupa u svojstvu novog ~lana - osniva~a: ]ATI] (ZIJADA) ELVIR iz Bu`ima, ul. Biha}ka br. 4., j.m.b.g. 0511970111055. 

(SR-83/06-B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000016 od 3. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom [kolskog odbora na sjednici odr`anoj 16. 3. 2006. godine izvr{ena je promjena lica za zastupanje {kole. Na osnovu pismene ostavke, razrije{en je du`nosti ]orali} Esad i preneseno ovla{tenje za zastupanje {kole na novoimenovanog v. d. direktora [ari} Enesa. [kolski odbor JU "I srednja {kola" Cazin donio je Odluku o promjeni lica za zastupanje [kole. 

(SR-84/06-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000625 od 25. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ d.o.o. "FUNGAMES" Biha} Ralf Schwarz dana 22. 5. 2006. g. donio je Odluku o osnivanju podru`nice d.o.o. "FUNGAMES" Biha} sa sjedi{tem u Bosanskoj Krupi, ul. Sokak br.5. 

Djelatnost Podru`nice je: 

45.4345.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 51.4751.470 Trgovina na veliko osim proizvodima za {iroku potro{nju; 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 55.3055.300 Restorani; 60.2460.240 Prijevoz robe(tereta) u cestovnom prometu; 71.3471.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n.; 92.3492.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Odgovornost: Za obaveze podru`nice odgovara dru{tvo. 

Predstavljanje i zastupanje: Podru`nicu zastupa direktor Jakupovi} Fadil 

(SR-181-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000674 od 2. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Ugovora o prenosu vlasni{tva nad udjelom i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju Odluke o osnivanju d.j.l."FA - COMMERCE" Cazin od 23.05.2006. godine, se vr{i promjena osniva~a i direktora Dru{tva. Novi osniva~ je [epi} /Huseina/Adin iz Cazina, koji pristupa Dru{tvu Klupe bb. Raniji osniva~ [epi} Fikreta istupa iz dru{tva Cazin, H. Mujezinovi}a bb. Umjesto ranijeg direktora [epi} Fikrete iz Cazina koja se razrje{ava du`nosti, za novog direktora sa neograni~enim ovla{}enjima se imenuje novi osniva~ [epi} /Huseina/Adin iz Cazina, ul. Klupe bb., j.m.b.g. 0908968112475. 

(SR-182-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000020 od 15. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dana 7. 4. 2006. godine Upravni odbor J.U. Gradska biblioteka Bosanska Krupa je donio Odluku 42/06 od 7. 4. 2006. godine o imenovanju direktora J.U. Gradska biblioteka Bosanska Krupa Pori} Zumrete, pravnik iz Bosanske Krupe. Istom Odlukom broj 42/06 od 7. 4. 2006. godine o imenovanju direktora Pori} Zumrete, pravnik iz Bosanske Krupe- prestaje ovla{tenje VD direktora J.U. Gradska biblioteka Bosanska Krupa Pori} Zumrete, pravnik iz Bosanske Krupe. 

(SR-183-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000704 od 9. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva GRAFIN d.o.o. Hrni} Zemira iz Sanskog Mosta Odlukom od 2. 6. 2006. godine izmijenio je sjedi{te, tako da je sada{nje sjedi{te na adresi: Sanski Most, Bulevar VII korpusa-lamela E. Ranije sjedi{te Dru{tva bilo je u Sanskom Mostu, Trg Ljiljana bb. 

(SR-184/06-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000771 od 3. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Ugovorom od 25. 5. 2006. godine osniva~a d.o.o."H-KASAPOVI]" Cazin Kasapovi} Hasiba iz Cazina vr{i se pristupanje novog ~lana u Dru{tvo i to: Kasapovi}/Hasiba/ Alena iz Cazina. Ujedno se vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva i to: u novcu za 600.000,00 KM koji kapital je na `iro ra~un Dru{tva uplatio Kasapovi} Alen. 

Osniva~ koji pristupa Dru{tvu, prihvataju sva prava i obaveze Dru{tva skupa sa ranijim osniva~em, a za obaveze Dru{tva odgovara do visine svog osnovnog uloga. 

(SR-185-06/B) Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000715 od 14. 6. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Amid`i] Husein iz Biha}a je donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju Odluke o osnivanju d.o.o. "HIT" Biha} kojom je razrije{io du`nosti direktora Smaji} Mehmeda, a imenovao novog direktora u osobi Smaji} Munire iz Biha}a. Direktor zastupa dru{tvo u predmetu poslovanja neograni~eno, kako u zemlji tako i u inozemstvu. 

(SR-186-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000818 od 12. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Ugovorom od 5. 6. 2006. godine Osniva~a d.o.o. "HUREMAGI]" Cazin: Huremagi} Mehe iz Cazina, Huremagi} ]amila, Huremagi} Izeta i Huremagi} Seada svi iz Cazina, ]orali}i, broj 246, vr{i se istupanje ~lana iz Dru{tva i to: Huremagi} Mehe iz Cazina. Ujedno se vr{i prenos njegovog osnovnog uloga na ~lanove koji ostaju u Dru{tvu i to: Huremagi} ]amil u u iznosu od 78.756,50 KM u novcu, Huremagi} Izetu u iznosu od 62.355,75 KM u novcu i Huremagi} Seadu u iznosu od 94.225,75 KM u novcu i 19.130,00 KM u stvari. 

Nakon prenosa osnovnog uloga, ~lanovi dru{tva imaju slijede}e udjele: 1. Huremagi} ]amil u iznosu od 347.618,52 KM - 34 %, 

2.    Huremagi} Izet u iznosu od 337.394,45 KM - 33 %, i 

3.    Huremagi} Sead u iznosu od 337.394,45 KM - 33 %. 

(SR-187-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000688 od 7. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Doo "H.R.M-DUTY FREE SHOP" Biha}, H.R.M-[PEDICIJA doo Biha}, ulica M.[. Kurt}ehaji}a bb, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i Statuta Dru{tva kojim je promijenio firmu i djelatnost Dru{tva, a potom donio Odluku o razrje{enju i imenovanju direktora Dru{tva. Firma Dru{tva je: Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "RAD PUTEVI" Biha}. Skra}ena firma je: D.o.o. "RAD PUTEVI" Biha}. Djelatnost dru{tva je: 14 VA\ENJE OSTALIH RUDA I KAMENA 14.1 Va|enje kamena 14.1114.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo; 14.12 Va|enje kre~njaka, sirovog gipsa i krede; 14.2 Va|enje {ljunka, pijeska i gline; 14.2114.210Va|enje {ljunka i pijeska; 20.1 Proizvodnja rezane gra|e i impregnacija drveta; 20.10 Proizvodnja rezane gra|e i impregnacija; 20.3 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.4 Proizvodnja drvene ambala`e; 20.5120.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda 26 PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA 26.1126.110 Proizvodnja ravnog stakla; 26.6126.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 26.6226.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo; 26.6326.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.6426.640 Proizvodnja maltera; 26.6526.650 Proizvodnja fibro-cementa; 26.6626.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena; 26.7 Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena; 26.8 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 28 PROIZVODNJA META- LNIH PROIZVODA, OSIM MA[INA I OPREME 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija; 28.1128.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.1228.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije; 28.5228.520 Op}i mehani~ki radovi 45 GRA\EVINARSTVO 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu; 45.1145.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.1245.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.21 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.2245.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.2345.230 Iz- gradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodrom- skih pista i sportskih terena. Vanjskotrgovinsko pos- lovanje obuhvata promet neprehrambenim proizvo- dima iz registrirane djelatnosti, usluge unutarnje i me|unarodne {pedicije, me|unarodni transport roba i putnika. Dosada{nji direktor Rami} Hasan je razrije{en, a umjesto njega imenovan je Sedin ^aji}. 

(SR-188-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000667 od 1. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Jakupovi} Hasan, sin Ilijaza iz Sanskog Mosta, [abi}a sokak br. 3, JMB 2603988l63329, je temeljem Odluke o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "HIMS-COMMERCE" Sanski Most, od 23. 5. 2006. godine osnovao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "HIMS-COMMERCE" Sanski Most. Skra}eni naziv firme je DOO "HIMS-COMMERCE" Sanski Most. Sjedi{te firme je u Sanskom Mostu, [abi}a sokak br. 3. Djelatnost Dru{tva je: 50.l Trgovina motornim vozilima; 50.2 odr`avanje i popravak motornih, vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovine, na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo, osim 51.4651.460, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51.7 ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 60.2 Ostali kopneni prevoz; 60.21 Ostali kopneni putni~ki prevoz, redovni (linijski); 60.2460.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.3 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nepomenute; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. U vanjskotrgovinskom poslovanju dru{tvo }e obavljati i djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga i to: vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti,prevoz putnika i robe u me|unarodnom drumskom saobra}aju, me|unarodna {pedicija i usluge me|unarodne {pedicije, posredni{tvo,zastupanje stranih firmi i konsignaciona prodaja. Osnovni kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Dru{tvo u pravnom prometu nastupa neograni~eno u svoje ime i za svoj ra~un. Dru{tvo u pravnom prometu mo`e nastupati i u tu|e ime i za tu|i ra~un, te u svoje ime, a za tu|i ra~un. Za svoje obaveze dru{tvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Za obaveze dru{tva osniva~ odgovara do iznosa svoga osniva~kog uloga. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva kako u zemlji, tako i u spoljnotrgovinskom poslovanju je Jakupovi} Hasan, sin Ilijaza iz Sanskog Mosta, [abi}a sokak br. 3, direktor dru{tva, bez ograni~enja. 

(SR-189-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000577 od 12. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ DOO "INFOKOMERC" Biha} Ibrad`i} [erif iz Biha}a donio je dana 27. 4. 2006. godine Odluku o pro{irenju djelatnosti i to: 64.20 64.200 Telekomunikacije. Sjedi{te Dru{tva je u Biha}u, ul. Biha}kih branilaca bb, lice za zastupanje Dru{tva je Ibrad`i} Stana iz Biha}a. 

(SR-190-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000669 od 1. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke osniva~a od 29. 5. 2006. godine u d.o.o. "IKO" Cazin vr{i se dopuna djelatnosti Dru{tva. 

Pored ve} registrovane djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i: 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu; 45.11 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.12 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.21 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45. 213 Odr`avanje objekata visoko- gradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.2245.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista, sportskih terana; 45.24 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45 241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje-opremu; 45.3 Instalacijski radovi; 45.31 45.310 Elektroinstalacioni radovi; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljenje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45.41 45.410 Fasaderski i {tukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45. 44 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.4545.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.5045.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem. U vanjskotrgovinskom poslovanju dopunjuje se djelatnost sa izvo|enjem gra|evinskih radova u inostranstvu, monta`a i demonta`a u inostranstvu. 

(SR-191-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000595 od 26. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke o osnivanju privrednog dru{tva donesene 12. 5. 2006. godine od osniva~a Karahod`i} Ha{im, sin [abana iz Podzvizda, op}ina Velika Kladu{a, izvr{en je upis osnivanje privrednog dru{tva pod punim nazivom "INO GRADNJA" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Velika Kladu{a. Skra}eni naziv: "INO GRADNJA" d.o.o. Velika Kladu{a. Sjedi{te i adresa dru{tva: Velika Kladu{a, Drenovac 40. Upisani i upla}eni osnovni kapital 2.000,00 KM u novcu upla}en od osniva~a Karad`i} Ha{ima iz Velike Kladu{e. Dru{tvo u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa direktor Karahod`i} Zerina - bez ograni~enja. Za obaveze dru{tva dru{tvo odgovara svom svojom imovinom. Djelatnost dru{tva: 

45.1 Pripremni radovi na gradili{tu; 45.2. Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.3 Instalacioni radovi; 45.4 Zavr{ni radovi u gra|evinarstvu; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2. Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3. Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5. Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. Trgovina na veliko: 51.1 Posredni~ka prodaja; 51.2 Poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.3 Hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.4 Proizvodima za doma}instvo (osim 51.46 51.460); 51.5 Nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Ma{inama, opremom i priborom; 51.7. Ostala trgovina na veliko. Trgovina na malo: 52.1 u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama; 52.5. polovnom robom u prodavnicama; 52.6. trgovina na malo izvan prodavnica; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrsta smje{taja za kra}i boravak; 55.3. Restorani; 55.4 Barovi; 55.5. Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom; 60.2 Ostali kopneni prevoz; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.2 Ostale prate}e djelatnosti! u saobra}aju; 63.3 Djelatnost putni~kih agencija i turoperator, ostale usluge turistima, d.n; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. 

Vanjskotrgovinsko poslovanje: vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u granicama upisanih djelatnosti (izvoz-uvoz), izvo|enje gra|evinskih radova i vr{enje drugih usluga u djelatnosti gra|evinarstva u inostranstvu, posredovanje u izvo|enju gra|evinskih radova u inostranstvu, zastupanje inostranih lica na doma}em tr`i{tu i zastupanje doma}ih lica na ino tr`i{tu, me|unarodni transport (prevoz) roba-{pedicija. 

(SR-192-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000544 od 12. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Razija ]oragi}, k}i Ale iz Velike Kladu{e Polje bb, JMBG 2901977118845 donijela je Odluku o osnivanju Dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u. Naziv firme je Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "KLASA" export-import Velika Kladu{a. Skra}eni naziv je: D.o.o. "KLASA " export- import Velika Kladu{a. Sjedi{te je Velika Kladu{a Polje bb. Djelatnost dru{tva je 01 POLJOPRIVREDA, LOV I ODGOVARAJU]E USLU@NE DJELATNOSTI; 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih `ivotinja; 01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja) GRA\EVINARSTVO 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45. 5 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 50 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA, ODR@AVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA; TRGOVINA NA MALO MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51 TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim proizvodima ostacima i otpadcima; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo osim 51.4651.460, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 52 TRGOVINA NA MALO OSIM TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA, POPRAVAK PREDMETA ZA LI^NU UPOTREBU I DOMA]INSTVO; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom /nerabljenom/ u specijalizovajim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6. Trgovina na malo izvan prodavnica; 55 UGOSTITELJSTVO; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom (catering). Vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru upisane djelatnosti, zastupanje stranih firmi u posredovanju. Dru{tvo u poslovanju nastupa samostalno u svoje ime i za svoj ra~un neograni~eno i u tu|e ime i za tu|i ra~un u svoje ime a za tu|i ra~un. Dru{tvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom a osniva~ do visine osnovog kapitala. Dru{tvo predstavlja i zastupa direktor dru{tva Razija ]oragi}, JMBG 2901977118845 direktor -neograni~eno. 

(SR-193-06/B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000629 od 26. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke Osniva~a od 8. 5. 2006. godine u d.o.o. "KONTINENTAL - COMPANY" Cazin vr{i se promjena lica ovla{}enog za zastupanje Dru{tva. 

Razrje{ava se raniji direktor Dru{tva: Kli~i} Hazema iz Cazina, a na mjesto direktora sa neograni~enim ovla{}enjima u zastupanju Dru{tva se imenuje: Kli~i} (Kasima) Selma iz Cazina, Kli~i}i bb, j.m.b.g. 0211985117471. 

(SR-194-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000786 od 26. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "KARAD" gra|evinsko, transportno, trgova~ko preduze}e Bosanski Petrovac, Kavaz Muhamed iz Bosanskog Petrovca je temeljem Odluke o dopuni Odluke o uskla|ivanju od 19. 6. 2006. godine izvr{io dopunu djelatnosti u Dru{tvu, tako da }e Dru{tvo pored ranije upisanih djelatnosti u Registru dru{tva obavljati i slijede}e djelatnosti: 02.0 [umarstvo i {umarske usluge; 02.01 [umarstvo; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 02.0202.020 [umarske usluge. 

(SR-195-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000643 od 30. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odovorno{}u "KE^ALOVI]" Biha}, Ke~alovi} Damir iz Biha}a donio je dana 25. 5. 2006. godine Odluku o promjeni naziva Dru{tva. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "MIK 1911" export-import Biha}, ul. @rtava fa{izma bb. Direktor Dru{tva je Ke~alovi} Damir iz Biha}a. 

(SR-196-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000624 od 15. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dana 10. 05. 2006. god. osniva~ Medina Hasanbegovi}, k}erka Mustafe, Vedro polje br.19 Sanski Most, Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "Ko`enji}-Touristik" za 

prevoz robe i putnika, trgovina, ugostiteljstvo, export-import Klju~ Donja Sanica bb, je donijela Odluku o promjeni naziva i sjedi{ta firme. Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Ko`enji}-Touristik" za prevoz robe i putnika, trgovina, ugostiteljstvo, export-import Klju~ Donja Sanica bb, mijenja svoj naziv dru{tva u Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "FADALTI" za prevoz robe i putnika, trgovina, ugostiteljstvo, export-import Sanski Most. Skra}eni naziv dru`tva je Doo "FADALTI" Sanski Most. Dru{tvo mijenja i svoje sjedi{te tako da novo sjedi{te je ulica [ejkova~a bb, Sanski Most. Sve ostale generalije dru{tva upisane u sudski registar ostaju neizmijenjene. 

(SR-197-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000592 od 23. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dana 10. 5. 2006. godine osniva~ Lipova~a Mubera iz Biha}a donijela je Odluku o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. Raniji direktor Dru{tva Tri~i} Zahid razrije{en je du`nosti, a novi direktor Dru{tva je Lipova~a Uzeir. 

(SR-198-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000713 od 15. 6. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Ugovorom od 11. 04. 2006. godine osniva~i: [abi} /Muhameda/ Hasan iz Cazina, ul. Nijaza Begi}a S-32, j.m.b.g. 1406950112468 i Lacroix /Charles) Christian iz Republike Francuske, 335 Route de la Corniche Residence Beau Soleil, Saint Raphael 83. broj paso{a: 04RE30461 osnivaju Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LANDER PUNT" Cazin. Skra}eni naziv je: d.o.o."LANDER PUNT" Cazin. Osnovni ulog je 3.000 KM u novcu, svaki osniva~ po 1.500,00 KM. Sjedi{te je u Cazinu, Donja Koprivna bb. 

Djelatnost je: 17.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana; 17.2 Proizvodnja tkanina; 17.3 Dovr{avanje tekstila; 17.4 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje}e; 17.5 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda; 17.6 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; 17.7 Proizvodnja pletenih i kuki~anih proizvoda; 18.1 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.2 Proizvodnja ostale odje}e; 18.3 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi /posredni~ka prodaja/; 51.2 Trgovina na veliko poljopriv. sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo, osim {ifre 51.46 51.460; 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, u specijalizovanim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom ), u specijalizovanim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 55.3 Restorani; 60.24 60.240 Prevoz robe /tereta/ u drumskom saobra}aju; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama; 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.3 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme. Vanjska trgovina: 

-    Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

-    Me|unarodni prevoz robe u cestovnoirt prometu, 

-    Me|unarodna {pedicija i usluge, 

-    Skladi{tenje robe - konsignaciona skladi{ta, 

-    Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Dru{tvo neograni~eno zastupa osniva~: Lacroix Christian iz R. Francuska, 335 Route de la Corniche Residence Beau Soleil, Saint Raphael 83, br. paso{a 04RE30461. 

(SR-199-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000665 od 2. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Ugovora o prenosu vlasni{tva nad udjelom i Odluke o izmjenama i dopunama Osniva~kog akta od 27.04.2006. godine u d.o.o. " LARS & MC " Bosanska Krupa se vr{i promjena osniva~a, direktora i sjedi{ta Dru{tva. Novi Osniva~ je Bo`i} /Martina/Toma`, koji pristupa Dru{tvu iz R. Slovenije, Kr{ko, ^re{njice nad Pijav{kim 007, broj paso{a: P01115032, raniji osniva~: Selimagi} Smail -istupa iz Dru{tva, Bosanska Krupa, ul. Biha}ka broj 102. 

Umjesto ranijeg direktora Selimagi} Smaila iz B. Krupe koji se razrje{ava du`nosti, za novog direktora sa neograni~enim ovla{}enjima se imenuje: Nani} /Ibrahima/ Halid iz Bu`ima, ul. Zlatnih ljiljana 3, j.m.b.g. 2505975111069. Dru{tvo mijenja sjedi{te, te }e poslovati u Bu`imu, ul. Generala Izeta Nani}a bb. Dru{tvo je ranije poslovala sa sjedi{tem u B. Krupi, ul. Biha}ka 102. 

(SR-200-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000707 od 15. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Selimovi} Anel iz Biha}a, Odlukom od 05. 06. 2006.g. osnovao je Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LENA" Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, ul. Abdulaha [kalji}a br.19. Skra}eni naziv dru{tva je d.o.o. "LENA" Biha}. Osniva~ki ulog je 2.000,00 KM. Osniva~ dru{va Selimovi} Anel je ujedno i direktor dru{tva. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 

50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odra`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trg. na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trg. na veliko uz nakjnadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.2 Trg. na veliko poljopr. sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trg. na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.4 Trg. na veliko ku}anskim proizvodima, osim 51.4652.460,51.421 Trg.na veliko odje}om; 51.422 Trg. na veliko obu}om; 51.4351.430 Trg. na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.4751.470 Trg.na veliko ostalim proizv. za {iroku potro{nju; 51.54 51.540 Trg.na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.5 Trg.na veliko nepoljopr. proizv. ostacima i otpacima; 51.6 Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trg. na malo u nespec. prodavaonicama; 52.2 Trg.na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u spec. prodavaonicama; 52.3352.330 Trg. na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trg. na malo novom robom (nerabljenom) u spec. prodavaonicama; 52.442 Trg. na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.5 Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.6 Trg. na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo; 60.2 Ostali kopneni promet, 60.211 Prijevoz putnika u ces. prometu, redoviti (linijski), 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu redovit (linijski); 60.2260.220 Taksi slu`ba; 60.2460.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 63.2163.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 71.3371.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva, i opreme, uklju~uju}i (ra~unala) - kompjutere; 92.3492.340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute; 92.7292.720 Ostale rekreacijske djelatnosti na drugom mjestu nespomenute, Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira upisane djelatnosti. 

(SR-201-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000421 od 20. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ d.o.o. "Ljubijanki}-company" Bu`im je donio Odluku o pripajanju u d.o.o. "Ljubijanki} S-Comerc" Bu`im, a osniva~ d.o.o. "Ljubijanki} S-Comerc" Bu`im je donio Odluku o prihvatanju pripajanja d.o.o. "Ljubijanki}-company" Bu`im u d.o.o. "Ljubijanki} S-Comerc" Bu`im. Temeljem istih Odluka je izvr{eno brisanje iz sudskog registra d.o.o. "Ljubijanki} company" Bu`im. 

(SR-202-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000671 od 7. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom, broj 1/06 od 10.05.2006.g., strani ulaga~"MAXIMA" spol. s r.o. Prag, ^e{ka Republika, osnovao je dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u potpunom vlasni{tvu stranog ulaga~a. Firma: Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "METALNA MaP" Biha}.Skra}eni naziv firme je: D.o.o. "METALNA MaP" Biha}. Djelatnost Dru{tva je slijede}a: 27 PROIZVODNJA METALA 27.2 Proizvodnja cijevi; 27.2127.210 Proizvodnja ~eli~nih i `eljeznih cijevi; 27.2227.220 Proizvodnja ~eli~ih cijevi; 27.3 Ostala primarna prerada `eljeza, ~elika i proizvodnja ferolegura izvan ECSC; 27.3127.310 Hladno vu~enje; 27.3227.320 Hladno valjanje uskih traka; 27.3327.330 Hladno oblikovanje profila; 27.3427.340 Vu~enje `ice; 27.3527.350 Ostala primarna prerada `eljeza i ~elika, d. n.; proizvodnja ferolegura, koji nisu u ECSC; 27.4 Proizvodnja plemenitih i obojenih metala; 27.4127.410 Proizvodnja plemenitih metala; 27.4327.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja; 27.4427.440 Proizvodnaj bakra; 27.4527.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala; 27.5 Lijevanje metala; 27.5127.510 Lijevanje `eljeza; 27.5227.520 Lijevanje ~elika; 27.5327.530 Lijevanje lakih (obojenih) metala; 27.5427.540 Lijevanje ostalih obojenih metala 28 PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA, OSIM MA[INA I OPREME 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija; 28.1128.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.2128.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda; 28.2228.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom; 28.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom; 28.3028.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom; 28.4 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.4028.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.5 Povr{inska obrada i presvla~enje metala; op}i mehani~ki radovi; 28.5128.510 Povr{inska obrada i presvla~enje metala; 28.5228.520 Op}i mehani~ki radovi; 28.6 Proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova; 28.6128.610 Proizvodnja sje~iva; 28.6228.620 Proizvodnja alata; 28.6328.630 Proizvodnja brava i okova; 28.7 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda; 28.7128.710 Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sl. posuda; 28.7228.720 Proizvodnja ambala`e od lahkih metala; 28.7328.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.7428.740 Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga 51 TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; 51.1251 120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima industrijskim hemijskim proizvodima; 51.1351.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.1451.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.1551.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima; 51.5251.520 Trgovina na veilko metalima i rudama metala; 51.53 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.532 Trgovinu na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.5751.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju 51.7 Ostala trgovina na veliko; 51.7051.700 Ostala trgovina na veliko 52 TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; POPRAVAK PREDMETA ZA LI^NU UPOTREBU I DOMA]INSTVO 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.1252.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA; 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina 70.2070.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. Vanjskotrgovinsko poslovanje: izvoz i uvoz robe iz registrirane djelatnosti, zastupanje stranih firmi, dr`anje konsignacionih skladi{ta i poslovi posredovanja, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti. Direktor Dru{tva je Hasan Bili}. 

(SR-203-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000476 od 11. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom od 09.03.2006. godine u dru{tvu "MIX COMERC" d.o.o. Biha} izvr{eno je pove}anje osnovnog kapitala dru{tva. Ismet [ahinovi} iz Suttgarta, Njema~ka, ~lan Dru{tva, pove}ao je svoj ulog u dru{tvu za iznos od 117.091,50 KM u stvarima i to autobus Neoplan N 316 SHD, godina proizvodnje 1999. Nakon pove}anja ulog Ismeta [ahinovi}a iznosi 1.161.906,50 KM u novcu i stvarima, ulog Edina [ahinovica ostaje neizmijenjen i iznosi 5.000,00 KM u novcu. Nakon pove}anja ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 1.166.906,50 KM u novcu i u stvarima. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-204-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000007 od 11. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke Skup{tine Specijalizirane zadruge "MEDICA ORGANICA" sa p.o. od 17. 03. 2006. godine vr{i se dopuna djelatnosti Zadruge i to: 02.012 Iskori{tavanje {uma; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi; 51.11 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima, i industrijskim kemijskim proizvodima; 51.13 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom, gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima, zrakoplovima; 51.15 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.16 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.17 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.18 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom, u specijalizovanim prodavnicama; 52.62 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 60.24 60.240 Prevoz robe/tereta/ u drumskom saobra}aju; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 71.3171.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-205-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000628 od 5. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke osniva~a od 16. 05. 2006. godine u d.o.o. "MEB" Cazin vr{i se promjena adrese sjedi{ta, dopuna djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{}enih za zastupanje Dru{tva. 

Sjedi{te Dru{tva je u Cazinu, ul. Domovinskog rata bb. Dopunjuje se djelatnost Dru{tva sa: 

63 PRATE]E I POMO]NE DJELATNOSTI U SAOBRA]AJU; DJELATNOST PUTNI^KIH AGENCIJA U SAOBRA]AJU; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{tenje robe; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. Razrje{ava se du`nosti direktora Beganovi} /Ha{ima/ Mersud iz Cazina, a na mjesto direktora Dru{tva sa neograni~enim ovla{}enjima u zastupanju se postavlja: Beganovi} /Huse/ Edina iz Cazina, ul. Nurije Pozderca 37, j.m.b.g. 1610976117472. Razrje{ava se du`nosti zamjenika direktora Beganovi} /Huse/ Edina iz Cazina, a na mjesto zamjenika direktora sa neograni~enim ovla{}enjima u zastupanju se postavlja: Beganovi} /Ha{ima/Mersud iz Cazina, ul. Nurije Pozderca 37, j.m.b.g. 2409962500415. 

(SR-206-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000666 od 2. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "MAHOVINA" Bosanski Petrovac, Mehi} Sabahudin dana 22. 05. 2006. godine donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju od 3. 02. 2004. godine kojom vr{i dopunu kako slijedi: "Dru{tvo mo`e imati prokuru. 

Prokura je pismeno ovla{tenje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, osim prenosa i optere}enja nekretnina, izuzev ako ovla{tenje za to nije izri~ito i posebno navedeno. Prokura se mo`e dati za Dru{tvo u cjelini, ili za podru`nicu ako je Dru{tvo ima. Prokura za podru`nicu se mora izri~ito navesti u Registru dru{tva i prilikom istupanja prokuriste. Prokura se mo`e dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovnoj osobi (jedno ili vi{e fizi~kih lica). Prokura se mo`e dati istovremeno za vi{e lica (zajedni~ka prokura) koja u tom slu~aju zajedno zastupaju Dru{tvo. Ako je prokura data za dva ili vi{e lica bez naznake da se radi o zajedni~koj prokuri, svako od tih lica je prokurist koji samostalno zastupa Dru{tvo u granicama ovla{tenja datih zakonom. 

Prokurist mo`e bez posebnog ovla{tenja Dru{tva nastupati kao druga ugovorna strana i s Dru{tvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj ra~un, u svoje ime za ra~un drugih lica, ili u ime i za ra~un drugih lica. Davanje i prestanak prokure Dru{tvo je du`no prijaviti za upis u Registar dru{tva. 

Prokurist je du`an svoj potpis deponovati kod Registarskog dru{tva, a svoja ovla{tenja ne mo`e prenijeti na drugo lice. Prokura prestaje opozivom od Dru{tva ili otkazom prokuriste. 

Odlukom o imenovanju prokuriste od 23. 05. 2006. godine osniva~ dru{tva imenuje prokuristu Dervi} Nevzeta, sin Arifa iz Bosanskog Petrovca, Didovi}i bb, koji posjeduje li~nu kartu reg.broj 04CNA2850 PU Bosanski Petrovac, JMB 0109973112467, kojom se prokurista ovla{}uje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{iva sa ograni~enom odgovorno{}u "MAHOVINA" Bosanski Petrovac, osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-207-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000739 od 20. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "MUR", Biha}, koja je registrovana kod Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Sarajevo pod rednim brojem RSU 362-1/06, osniva~ dru{tva Toromanovi} Muhamed je izmijenio sjedi{te dru{tva tako da }e dru{tvo umjesto dotada{njeg sjedi{ta u Golubi}ki put br. 41, imati sjedi{te u Golubi}ki put br. 43. Spomenutom Odlukom izvr{ena je i dopuna djelatnosti dru{tva tako da se upisane i registrirane djelatnosti dru{tva dopunjuju slijede}eim djelatnostima: 

28.4 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjenje metala; metalurgija praha; 28.5 Povr{inska obrada i presvla~enje metala; op}i mehani~ki radovi; 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.5551.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju. 

(SR-208-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000833 od 7. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u u potpunom vlasni{tvu stranog ulaga~a broj 01/06 od 05. 06. 2006. godine osniva~ Dolami~ Du{an, sin Sre}ka iz Ljubljane, ul. Savije 087, Republika Slovenija JMBG 1206956500142 osnovao je Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na veliko i malo "MATERROLLA" Biha}, sjedi{te dru{tva je Biha}, ul. 5. korpusa br. 26, osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM, osniva~ ima jedan udjel u visini od 100%, dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa direktor Dolami~ Du{an iz Ljubljane, Republika Slovenija. Djelatnost dru{tva je: 

50 TRGOVINA MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA, ODR@AVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA; TRGOVINA NA MALO  MOTORNIM GORIVIMA I MAZIVIMA; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50 10 Trgovina motornim vozilima; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.2050.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.40 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.401 Trgovina na veliko motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 50.50.50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 60 KOPNENI PREVOZ; CJEVOVODNI TRANSPORT; 60.2 Ostali kopneni prevoz; 60.2460.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; 63 PRATE]E I POMO]NE DJELATNOSTI U SAOBRA]AJU; DJELATNOST PUTNI^KIH AGENCIJA; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.1163.110 Pretovar tereta; 63.1263.120 Skladi{tenje robe; 63.2 Ostale prate}e djelatnosti u saobra}aju; 63.2163.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 63.4063.400 Djelatnost ostalih agencija i saobra}aju; 71 IZNAJMLJIVANJE MA[INA I OPREME, BEZ RUKOVAOCA, IZNAJMLJIVANJE PREDMETA ZA LI^NU UPOTREBU I DOMA]INSTVO; 71.1 Iznajmljivanje automobila; 71.1071.100 Iznajmljivanje automobila; 71.2171.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.3 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme; 71.3271.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.3471.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.4 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 71.4071.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo 

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 

Izvoz i uvoz robe iz registrirane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi, dr`anje konsignacionih skladi{ta i poslovi posredovanja. Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti. 

(SR-209-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000810 od 30. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom osniva~a od 05. 06. 2006. godine, osniva~: Kati}/Petar/ Boris iz Republike Hrvatska, Split, ul. Ivana Gunduli}a 003., broj paso{a 06874467, osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Mustella B & H" Cazin. Skra}eni naziv je: d.o.o."Mustella B & H" Cazin. Osnovni ulog je 2.000 KM u novcu. Sjedi{te je u Cazinu, Zuhdije @ali}a bb. Djelatnost je: 01.25 Uzgoj p~ela i ostalih `ivotinja; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 01.42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu,osim veterinarskih usluga; 01.5 Lov, hvatanje `ivotinja u zamke (traperstvo) i briga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}e usluge; 37.1 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37.2 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu; 45.11 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.1245.120 Povr{insko, dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi; 51.2 Trgovina na veliko poljopriv. sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo, osim {ifre 51.46 51.460, 51.5 Trgovina na veliko nepoljopriv.poluproizvodima, ostacima, otpacima, 51.6 Trgovina na veliko ma{ina, opreme, priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, u specijalizovanim prodavnicama; 52.3352.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom); 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine i snabdijevanje pripremljenom hranom; 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni-linijski; 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju,redovni linijski; 60.2360.230 Ostali prevpz putnika u drumskom saobra}aju; 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju,63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.3 Djelatnost putni~kih agencija, turoperatera, Ostale usluge turistima, d.n.; 67.13 67.130 Pomo}ne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme,na drugom mjestu nespomenuto; 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.70 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti, 90.00 90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti; 92.623 Ostale sportske djelatnosti; 92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti; 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti. Vanjskotrgovinski promet: Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, me|unarodna {pedicija i usluge, skladi{tenje robe - konsignaciona skladi{ta, posredovanje, zastupanje u prometu robe i usluga, izvo|enje gra|evinskih radova u inostranstvu, pronala`enje minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojnih sredstava i eksploziva, zastupanje stranih firmi u zemlji.Dru{tvo neograni~eno zastupa Kapi} /Huse/Ned`ad iz Cazina, Kapi}i bb, j.m.b. 0501977112493 do 1000 km a preko tog iznosa uz saglasnost osniva~a. 

(SR-210-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000024 od 4. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

[kolski odbor Javne ustanove Osnovna {kola "14. septembar" Bosanski "Petrovac je temeljem svoje Odluke, br. 1240/2005 od 23. 12. 2005. godine, uz Suglasnost Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, broj 10-38-18561-2/05 od 21. 1. 2006. godine promijenio naziv Javne ustanove, tako da }e Javna ustanova ubudu}e poslovati i djelovati pod punim nazivom: Javna ustanova Osnovna {kola "Ahmet Hromad`i}" Bosanski Petrovac. Skra}eni naziv Javne ustanove je: JU O[ "Ahmet Hromad`i}" Bosanski Petrovac. Na temelju Odluke [kolskog odbora, broj 464/2006 od 25.05.2006. godine, a uz saglasnost Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, broj 10-05-6086-UP-1/06 od 8.5.2006. godine, za direktora Javne ustanove imenovana je Kulenovi} Hafiza iz Bosanskog Petrovca, ul. Omladinska br. 24, JMB 0505949117450, koja je ovla{tena za zastupanje javne ustanove u zemlji, bez ograni~enja. Dosada{njem v.d. direktoru Kulenovi} Hafizi prestaje ovo svojstvo. 

(SR-211-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000015 od 8. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

JU "Op}inski fond za "komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~. Op}insko vije}e Op}ine Klju~ je 31.01.2006. godine na ~etrnaestoj sjednici donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu Klju~. Osniva~ki ulog JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~ je 10.000,00 KM. Lice ovla{teno za vo|enje poslovanja i zastupanja Fonda i prijavu za upis osnivanja Fonda u sudski registar je Hajrudin Hasanbegovi}, pravnik. Djelatnosti Fonda: 75.13 Djelatnost javnih ustanova za ure|enje i pru`anje pomo}i za uspje{no poslovanje; 75.133 Djelatnost javnih ustanova za ure|enje i pru`anje 

pomo}i za uspje{no poslovanje na lokalnoj-op}inskoj razini. 

(SR-212-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000009 od 6. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~i dana 14. 6. 2006. godine zaklju~ili su Ugovor o osnivanju Op}e zadruge "Omer}ehaji}" sa sjedi{tem u Bosanska Krupi, Otoka, ul. ^ar{ija bb. Skra}eni naziv firme: OZ "OMER]EHAJI]" 

Djelatnost Zadruge je: 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; 01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih `ivotinja; 01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja); 01.4 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto~arstvu, osim veterinarskih usluga; 02.0 [umarstvo i {umarske usluge; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.12 Iskori{tavanje {uma; 02.0202.020 [umarske usluge; 05.0205.020; Mrjestili{ta i ribnjaci; 14.1 Va|enje kamena; 14.2114.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; 15.2 Prerada, konzerviranje vo}a i povr}a; 15.3 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a; 15.4 Proizvodnja biljnih i `ivotinjskih ulja i masti; 15.5 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda; 15.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.7 Proizvodnja hrane za `ivotinje; 15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 15.9 Proizvodnja pi}a; 20.1 Proizvodnja rezane gra|e, impregnacija drveta; 20.2 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a i iverica i drugih panela i plo~a; 20.3 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.4 Proizvodnja drvene ambala`e; 20.5 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala; 25.1 Proizvodnja gumenih proizvoda; 25.2 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa; 36.1 Proizvodnja namje{taja; 36.6 Ostala prera|iva~ka industrija, Pripremni radovi na gradili{tu; 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.3 Izolacioni radovi; 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45.5 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo, osim trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima (51.46 51.460); 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.3352.330 Trgovina malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine; 60.2 Ostali kopneni prevoz; 60.21 Ostali kopneni putni~ki prevoz redovni (linijski); 60.2260.220 Taksi slu`be; 60.2460.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.2 Ostale prate}e djelatnosti u prometu; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu; 71.1 Iznajmljivanje automobila; 71.2 Iznajmljivanje ostalih saobra}ajnih sredstava; 71.3 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme; 71.4 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute; 92.3492.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute; 92.7192.710 Djelatnost kockarnica i kladionica; 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti. 

Vanjskotrgovinsko poslovanje: 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisane djelatnosti, investicioni radovi u inostranstvu, prevoz robe i putnika u me|unarodnom drumskom saobra}aju, me|unarodna {pedicija,zastupanje stranih pravnih i fizi~kih lica i konsignacina prodaja. 

Odgovornost Zadruge: Potpuna odgovornost, a za obaveze tre}ih lica odgovara za one obaveze koje je preuzelo ugovorom. Predstavljanje i zastupanje: Zadrugu zastupa direktor Omer}ehaji} Edin, bez ograni~enja. 

(SR-213-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000552 od 9. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 


Odlukom od 21. 04. 2006. godine osniva~: ^ovi}/ Rasim/ Jasmin iz Cazina osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PLASTIKMONT" Cazin. Skra}eni naziv je: d.o.o."PLASTIKMONT" Cazin, osnovni ulog je 2.000 KM u novcu. Sjedi{te je u Cazinu, Mala Lisa bb. Djelatnost je: 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 51.13 51.130 Posredni{tvo u trgoviiji gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom; 51.53 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 52.46 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 60.24 60.240 Prevoz robe /tereta/ u drumskom saobra}aju; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe. Dru{tvo }e obavljati i djelatnost vanjskotrgovinskog prometa: 

-    Prehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

-    Neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

-    Me|unarodna {pedicija i usluge, 

-    Skladi{tenje robe-konsignaciona skladi{ta, 

-    Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Dru{tvo neograni~eno zastupa osniva~ kao  direktor Dru{tva. 

(SR-214-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000697 od 8. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva [ahinovi} Adem, sin Mehmedalije iz Bosanske Otoke, koji vr{i ovla{tenja Skup{tine, donio je Odluku o izmjeni Statuta Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "PERNA-F" Bosanska Krupa broj 01/06 od 26. 05. 2006. godine, kojom je izmijenjeno ranije sjedi{te Dru{tva. Umjesto ranijeg sjedi{ta Dru{tva: Bosanska Krupa, ul. 511 Sbbr. Bb. Perna bb, novo sjedi{te Dru{tva je: Bosanska Krupa, Perna bb. 

(SR-215-06.B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000575 od 15. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "PROFIT-A" d.o.o. Boanski Petrovac, Dervi} \emila iz Bosanskog Petrovca dana 25.4.2004. godine donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju od 30.8.2000. godine, kojom vr{i promjenu sjedi{ta Dru{tva kako slijedi: "Sjedi{te firme je: Bosanski Petrovac, ul. Safeta Hidi}a bb. Ranije sjedi{te Dru{tva je bilo Bosanski Petrovac, Gaj bb. Vr{i se dopuna kako slijedi: Dru{tvo mo`e imati prokuru. Prokura je pismeno ovla{tenje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, osim prenosa i optere}enja nekretnina, izuzev ako ovla{tenje za to nije izri~ito i posebno navedeno. Prokura se mo`e dati za Dru{tvo u cjelini, ili za podru`nicu ako je Dru{tvo ima. Prokura za podru`nicu se mora izri~ito navesti u Registru dru{tva i prilikom istupanja prokuriste. Prokura se mo`e dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovnoj osobi (jedno ili vi{e fizi~kih lica). Prokura se mo`e dati istovremeno za vi{e lica (zajedni~ka prokura) koja u tom slu~aju zajedno zastupaju Dru{tvo. Ako je prokura data za dva ili vi{e lica bez naznake da se radi o zajedni~koj prokuri, svako od tih lica je prokurist koji samostalno zastupa Dru{tvo u granicama ovla{tenja datih zakonom. Prokurist mo`e bez posebnog ovla{tenja Dru{tva nastupati kao druga ugovorna strana i s Dru{tvom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj ra~un, u svoje ime za ra~un drugih lica, ili u ime i za ra~un drugih lica. Davanje i prestanak prokure Dru{tvo je du`no prijaviti za upis u Registar dru{tva. Prokurist je du`an svoj potpis deponovati kod Registarskog dru{tva, a svoja ovla{tenja ne mo`e prenijeti na drugo lice. Prokura prestaje opozivom od Dru{tva ili otkazom prokuriste. Odlukom o imenovanju prokuriste od 26.4.2006. godine osniva~ dru{tva imenuje prokuristu Dervi} Nevzeta, sin Arifa iz Bosanskog Petrovca, Didovi}i bb, koji posjeduje li~nu kartu reg. broj 04CNA2850 PU Bosanski Petrovac, JMB 0109973112467, kojom se prokurista ovla{}uje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "PROFIT-A" d.o.o. Bosanski Petrovac, osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-216-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000743 od 20. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva Jakupovi} Said iz Biha}a, Harmani H-15, donio je dana 12.06.2006. godine Odluku kojom mijenja naziv dru{tva, adresu sjedi{ta dru{tva i vr{i promjenu djelatnosti. 

Ovom odlukom dru{tvo }e poslovati pod firmom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PORT SAID" export import Biha}. Sjedi{te dru{tva je Biha}, Harmani H-15.- ranije je dru{tvo poslovalo pod nazivom "SILO KOMPRESOR SERVIS-LKV" Biha} i imalo sjedi{te u Biha}u, ulica Ma{e Salimovi}a 33. Istom Odlukom mijenja se i djelatnost i glasi: 19.1 [tavljenje i obrada ko`e; 19.2 Proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarskih i remenarskih proizvoda; 29.1229.120 Proizvodnja crpki i kompresora; 29.2 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravaik motocikala i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.1651.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51.2451.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko ku}anskim proizvodima, osim 51.4651.460; 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom; 51.6151.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama: 52.3352.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavnicama; 52.4252.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.4352.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.4552.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.48 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.6252.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.7 Popravak predmeta za osobnu upotrebu i ku}anstvo; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 60.2 Ostali kopneni promet; 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme; 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti, 93.0593.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-217-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000855 od 12. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Direktor D.o.o. "PROMET-TEHNO" Biha} uz prethodnu suglasnost osniva~a, dana 7.07.2006. godine donio je Odluku o osnivanju Podru`nice u Isto~nom Novom Sarajevu u okviru D.o.o. "PROMET-TEHNO" Biha}. Podru`nica }e poslovati pod firmom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PROMET-TEHNO" export-import Biha} - PODRU@NICA br. 1 -ISTO^NO NOVO SARAJEVO. Skra}eni naziv podru`nice je: D.o.o. "PROMET-TEHNO" Biha} - PODRU@NICA br.1- ISTO^NO NOVO SARAJEVO. Sjedi{te podru`nice je: ISTO^NO NOVO SARAJEVO, Tr`ni centar "TOMA[EVI]" II sprat. Djelatnost podru`nice je 52.4552.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima: Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo; Trgovina na malo radioaparatma i TV aparatima i drugom audiovizualnom opremom; Trgovina na malo glazbenim plo~ama i audiovizualnim trakama, kompakt-diskovima i kasetama; Trgovina na malo glazbenim instrumentima i notnim zapisima. Podru`nica nema svojstvo pravnog lica i nije subjekt u pravnom prometu. Sve poslovanje poslovne jedinice odvija se preko mati~nog `iro ra~una d.o.o. Podru`nicom rukovodi {ef podru`nice Andan Vladimir iz Isto~ne Ilid`e koji ima neograni~ena ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti podru`nice. 

(SR-218-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000770 od 3. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje od 16. 6. 2006. godine osniva~ dru{tva imenuje direktora dru{tva Terzi} Muhameda iz Bosanskog Petrovca, ul. Safeta Hidi}a bb, koji posjeduje li~nu kartu reg. broj 04CNA2697 PU Bosanski Petrovac, JMB 0605969111968, kojom se direktor ovla{}uje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "PROFIL" Bosanski Petrovac, a raniji direktor Dedi} Asmir razrje{ava se du`nosti. Osniva~ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "PROFIL" Bosanski Petrovac Terzi} Muhamed dana 19. 6. 2006. godine donosi Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju od 26. 12. 2005. godine i Odluku o izmjeni Satauta kojom vr{i izmjenu kako slijedi: 

Za direktora imenuje se Terzi} Muhamed iz Bosanskog Petrovca, ul. Safeta Hidi}a bb, JMBG 0605969111968, kao ovla{teno lice za vo|enje poslovanja i zastupanja dru{tva, raniji direktor Dedi} Asmir razrje{ava se du`nosti. 

(SR-219-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000820 od 3. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Kolakovi} Red`ep dana 28. 06. 2006. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo "REZ-OIL" od 23. 05. 2005. godine. Ovom Odlukom razrje{ava se du`nosti dosada{nji direktor Kolakovi} Red`ep, a za direktora dru{tva imenuje se Kolakovi} Mirzeta, sa neograni~enom odgovorno{}u.  

(SR-220-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000832 od 7. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

 Osniva~ dru{tva Spahi} Ibrahim, sin D`evada iz Sanskog Mosta, Alagi}a Polje br. 28, s JMBG 0704968100073, svojom Odlukom od 26. 06. 2006. god. osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SPAHI]-Company" sa sjedi{tem u Sanskom Mostu, Alagi}a Polje br. 28. Skra}eni naziv firme je d.o.o."SPAHI]-Company" Sanski Most. Osniva~ki kapital dru{tva iznosi 2.000,00 KM koji je u cijelosti upla}en. Direktor firme je Batoz Ljiljana, k}i Ljubana iz Sanskog Mosta, Alagi}a Polje br. 28, koja dru{tvo zastupa bez ograni~enja kako u unutra{njem tako u vanjsko- trgovinskom prometu. Djelatnosti dru{tva su: 50. 101 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.102 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.2050.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.30 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.40 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.6561.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovina, zanatstvo i navigaciju; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.5233.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.5243.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom; 71.1071. l00 Iznajmljivanje automobila. U okviru vanjskotrgovinskog prometa dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: uvoz i izvoz robe i usluga, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih lica, transport roba. 

(SR-221-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000672 od 2. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Temeljem Odluke osniva~a od 15. 05.2006. godine u d.o.o."SCHWARZ" Cazin vr{i se promjena adrese sjedi{ta Dru{tva. 

Dru{tvo }e poslovati na novoj adresi: ul. Kasima Ljubijanki}a ^aruge, broj 1, u Cazinu. 

(SR-222-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000740 od 20. 6. 2006. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dana, 12. 06. 2006. g. Rakovi} Denis donio je Odluku o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "STELLA BUS" Biha}. Skra}eni naziv je d.o.o. "STELLA BUS" Biha}. Sjedi{te je u Biha}u, Iza~i} bb. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je Rakovi} Denis. Osnovni kapital dru{tva je 2.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva su: 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu; 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova; 45.3 Instalacioni radovi; 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi; 45.5 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovodiocem; 50.1 Trgovina motornim vozilima; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornih vozila; 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora; 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom; 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.4 Trgovina na veliko ku}anskim proizvodima osim {ifre 51.46 51.460; 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima; 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom i priborom; 51.7 Ostala trgovina na veliko; 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama; 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica; 52.7 Popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 55.1 Hoteli; 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; 55.3 Restorani; 55.4 Barovi; 55.5 Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta); 60.2 Ostali kopneni prevoz; 60.21 Ostali kopneni putni~ki prevoz, redoviti (linijski); 60.211 Prevoz putnika u cestovnom prometu, redoviti (linijski); 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski); 60.22 60.220 Taxi slu`ba, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.24 60.240 Prevoz robe tereta u drumskom saobra}aju; 60. 3 Cjevovodni transport; 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladi{tenje robe; 63.2 Ostale prate}e djelatnosti u saobra}aju; 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.22 63.220 Ostale prate}e djelatnosti u pomorskom i rije~nom saobra}aju; 63.23 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju; 63.3 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge transporta; d.n.; 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nespomenute; 63.4 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama; 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.1 Iznajmljivanje automobila; 71.2 Iznajmljivanje ostalih saobra}ajnih sredstava; 71.3 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme; 71.4 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 72.1 Pru`anje savjeta o ra~unarskoj (kompjuterskoj) opremi (hardware); 72.2 Savjetovanje i ponuda programske opreme (software), 72.3 Obrada podataka, 72.4 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.6 Ostale srodne ra~unarske aktivnosti; 80.41 80.410 Voza~ke {kole; 92.3 Ostale zabavne djelatnosti; 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti. VANJSKA TRGOVINA: vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, me|unarodna {pedicija, turisti~ke i ugostiteljske usluge, izvo|enje gra|evinskih radova u inostranstvu, me|unarodni transport robe i putnika u drumskom saobra}aju, trgovina i skladi{tenje robe u bescarinskim zonama. 

(SR-223-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000684 od 1. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Almir Tuti} iz Biha}a je donio dana 11. 05. 2006. godine Odluku o osnivanju Agencije za za{titu lica i objekata. Agencija posluje pod nazivom: Agencija za za{titu imvoine, lica i objekata "S.T.A.R.S." d.o.o. Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u , ulica Mehmeda [akira Kurt}ehaji}a broj 11. Osniva~ agencije je Tuti} Almir iz Biha}a, ulica Mehmeda Kolakovi}a broj 90. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM. Lice ovla{teno za zastupanje agencije je Spahi} Mersada iz Biha}a, ulica 502. Vbr. bb. - direktor neograni~enih ovla{tenja. Djelatnost agencije je 74.607.600. Djelatnost tra`enja izgubljenih lica i za{tita. 

(SR-224-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000355 od 26. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na osnovu ~lana 355. i ~lana 356. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine R BiH", broj 23/99), te ~lana 35. ugovora o promjeni oblika pristupanju novih ~lanova u d.o.o. "SMR^A" p.o. Bosanska Krupa od 25.01.2000. godine, osniva~i Muji} Zahid sin Hase, Muji} Emir sin Zahida, Muji} Sadat sin Zahida, Muji} Zeid sin Zahida, svi iz Bosanske Krupe, a koji osniva~i predstavljaju skup{tinu dru{tva, donijeli su dana 20. 02. 2006. godine 

ODLUKU
o pove}anju osniva~kog kapitala u dru{tvu i dopuni djelatnosti dru{tva 

^lan 1. 

Osnovni kapital dru{tva utvr|en odredbom ~lana 8. Ugovora o promjeni oblika i pristupanju novih ~lanova u d.o.o. "SMR^A" p.o. Bosanska Krupa od 25. 01. 2000. godine, te odredbom 3. Statuta doo "SMR^A" Bosanska Krupa pove}ava se na ukupan iznos od 15.625,00 KM. 

^lan 2. 

Ulozi Muji} Emira, Muji} Zeida i Muji} Sadata ostaju nepromijenjeni u ranije utvr|enom i upla}enom iznosu od po 2.500,00 KM, {to iskazano procentualno iznosi po 16% od ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. 

Ulog osniva~a Muji} Zahida iznosi ukupno 8.125,00 KM u kojem ulogu je sadr`an ve} upla}eni iznos od 2.500,00 KM prilikom promjene oblika Dru{tva, te iznos od 5625,00 KM koji iznos je prije podno{enja prijave registru dru{tava kod Op}inskog suda Biha} du`an na ra~un Dru{tva uplatiti osniva~ Muji} Zahid. Na osnovu ovako pove}anog uloga, iskazan u procentima udio ulaga~a Muji} Zahida se pove}ava na 52 %. 

^lan 3. 

^lan 6. Ugovora o promjeni oblika i pristupanju novih ~lanova u d.o.o. "SMR^A" p.o. Bosanska Krupa od 25. 01.2000. god. dopunjuje se sljede}im djelatnostima, koje djelatnosti su: 

01 POLJOPRIVREDA, LOV I ODGOVARAJU- ]E USLU@NE DJELATNOSTI; 01.1 Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; 01.11 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.12 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.13 Uzgoj vo}a, gro`|a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka; 01.131Vinogradarstvo; 01.132 Uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka; 2. Uzgoj stoke, peradi i ostalih `ivotinja; 21 Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka; 211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod; 22 Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi; 221 Uzgoj ovaca i koza; 222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 23 01.230 Uzgoj svinja; 24 01.240 Uzgoj peradi; 25 Uzgoj p~ela i ostalih `ivotinja; 251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja); 30 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja);  4 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto~arstvu, osim veterinarskih usluga; 41 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; 42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinar-skih usluga; 5 Lov, hvatanje `ivotinja u zamke (traperstvo) i briga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}e usluge; 

[UMARSTVO I [UMARSKE USLUGE: 

0 [umarstvo i {umarske usluge; 01 [umarstvo; 011 Uzgoj i za{tita {uma; RIBARSTVO, MRJESTILI[TA I RIBNJACI; USLUGE U RIBARSTVU: 0 Ribarstvo, mrjestili{ta i ribnjaci; usluge u ribarstvu; 01 05.010 Ribarstvo; 02 05.020 Mrjestil{ta i ribnjaci; PROIZVODNJA HRANE I PI]A; 1. Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; 11 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi; 12 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 2 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 3 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a; 31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 32 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 33 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 4 Proizvodnja biljnih i `ivotinjskih ulja i masti; 41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti;42.15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a; 5 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda; 51 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda; 52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa; 6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, {kroba i {krobnih proizvoda; 61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 62 15.620 Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda; 7 Proizvodnja hrane za `ivotinje; 71 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane; 72 15.720 Proizvodnja hrane za ku}ne ljubimce; 8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda; 81 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 811 Proizvodnja hljeba i peciva; 812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a; 82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a; 83 15.830 Proizvodnja {e}era; 84 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i bombona; 85 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine; 86 15.860 Prerada ~aja i kafe; 87 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima; 88 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane; 89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n. .9 Proizvodnja pi}a; 91 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a; 92.15 920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentisanih materijala; 93.15 930 Proizvodnja vina iz gro`|a; 15.94 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi}a; 15.96 15.960 Proizvodnja piva; 15.9715.970 Proizvodnja slada; 15.98 Proizvodnja mineralne vode i bezalkoholnih pi}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a; 36 PROIZVODNJA NAMJE[TAJA; OSTALA PRERA\IVA^KA INDUSTRIJA 36.1 Proizvodnja namje{taja; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36.13 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n.; 36.4 Proizvodnja sportske opreme; 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.5 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.6 Ostala prera|iva~ka industrija, d.n.; 36.62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 45.24 45.240 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata (vidi dopune); 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama. 

^lan 4. 

Na osnovu ove Odluke, a u roku od 15 dana od njenog dono{enja, kod Op}inskog suda Biha} u Registru dru{tava izvr{it }e se upis odgovaraju}ih promjena Dru{tvu, pove}anje osnovnog kapitala i dopuna djelatnosti. 

^lan 5. 

Uprava dru{tva u istom roku, a nakon upisa u Registar dru{tava promjena osnovnog kapitala Dru{tva, evidentirati }e u knjizi udjela izvr{ene promjene osnovnog kapitala i pojedinih udjela ulaga~a. Bosanska Krupa dana 20.02.2006. godine. 

(SR-225-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000492 od 26. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~i dru{tva DOO "STYROTHERM" Cazin, Beganovi} Muhamed iz Cazina i Horizonte HORIZONTE BOSNIA - HERCEGOVINA ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V. su donijeli dana 15.03.2006. godine Odluku o dopuni djelatnosti dru{tva, i to: 60.2460.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. 

(SR-226-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000721 od 16. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dana 1. 6. 2006. godine osniva~ d.o.o. "SWISS" Klju~ Be~i} Enes donio je Odluku o izmjenama i dopunama kojom je izvr{io promjenu lica ovla{tenog za zastupanje. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je Egrli} Amel iz Klju~a - direktor neograni~eno. 

(SR-227-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000716 od 14. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Osniva~i dru{tva Ogre{evi} (Rasima) Vahidin iz Velike Kladu{e, Marjanovac bb i Ba{i} (Selima) Safet iz Velike Kladu{e, [umatac bb, izvr{ili su promjenu sjedi{ta dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge " STHENOS " Velika Kladu{a, koja glasi Velika Kladu{a, Marjanovac bb, dosada{nja adresa je bila Velika Kladu{a, [umatac bb, koja se bri{e iz sudskog registra sa Odlukon od 08. 06. 2006. godine. Ostale odredbe ugovora o osnivanju ostaju nepromijenjene. 

(SR-228-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000593 od 30. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

"STYROMAL" dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za proizvodnju gra|evinskog maltera, `buke i ljepila, Br~ko Distrikt BiH, mijenja sjedi{te sa adrese Branislava Nu{i}a br. 5, Br~ko Distrikt BiH, na adresu [ekova~a bb, Sanski Most. Dru{tvo vr{i pove}anje osnovnog kapitala za 381.166,00 KM tako da ukupan kapital Dru{tva nakon pove}anja iznosi 391.166,00 KM. 

(SR-229-06/B) 


Op}inski sud Biha}, Rje{enjem broj 017-0-Reg-06-000706 od 9. 6. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

DOO Infokomerc iz Biha}a, osniva~ Agencije za za{titu ljudi i imovine, dana 15. 05. 2006. donio je Odluku o osnivanju Agencije za za{titu ljudi i imovine: "Savremena tehni~ka za{tita" d.o.o. Biha}; skra}eni naziv "STZ"d.o.o. Biha}, sa sjedi{tem u Biha}u, Biha}kih branilaca bb. Djelatnosti Agencije su: 45.3 Instalacioni radovi; 45.3145.310 Elektroinstalacioni radovi; 45.3345.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.3445.340 Ostali instalacioni radovi; 51.4351.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 52.7252.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 74. 6 Djelatnost tra`enja izgubljenih lica i za{tita; 74.6074.600 Djelatnost tra`enja izgubljenih lica i za{tita; 93.0593.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. Lice ovla{teno za zastupanje Agencije je Ru`i~ka @eljko, direktor, Biha}, Harmanski prilaz 9, i kao zamjenik direktora Nadarevi} Ned`ad, Biha}, Ozimice 2, B2 D2. Agencija u pravnom prometu neograni~eno nastupa u svoje ime i za svoj ra~un. Agencija mo`e u pravnom prometu nastupati i u tu|e ime i za tu|i ra~un, i u svoje ime a za tu|i ra~un. Osniva~ki ulog Agencije je 2.000,00 KM. 

(SR-230-6/B) ZENICA 

Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000440 od 16. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

TRGOVINSKO, PROMETNO I USLU@NO DRU[TVO "ZOVKO COMAPANY d.o.o. @ep~e, Golije{nica b.b., Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju br. 4876/06 od 7. 3. 2006. g., vr{i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, tako da }e Dru{tvo zastupati Budimir Anto, sin Stipe iz Maglaja, ul. Sulejmana Omerovi}a M4/7, o.i. 04CZA1756, MUP ZDK Maglaj, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. Prestaju ovla{tenja dosada{njem direktoru Dru{tva \uranovi} Ljubomiru, iz Doboja. 

(SR-171/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000227 od 24. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Op}ina Kakanj, Kakanj, ul. Zgo{}anska broj 123, -, udio osniva~a 2.000,00 KM u novcu i stvari 8.680.783,00 KM, broj i datum akta: Odluka broj 0-01/1-209/05 od 17. 11. 2005. godine. 

Puni naziv subjekta upisa: JAVNO PREDUZE]E "VODOKOM" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U KAKANJ 

Sjedi{te subjekta upisa: Kakanj, ul. Zgo{}anska br. 51. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 41.000 Skupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz sme}a i sli~ne djelatnosti, 93.040 Pogrebne i prate}e djelatnosti. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Deliba{i} (Avde) Senada, JMBG 1905965197172, l.k. 04CUA4469, MUP Kakanj, Kakanj, Alije Izetbegovi}a br. 58, v.d. direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-172/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000263 od 24. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000263 od 24. 3. 2006. godine, bri{e se se Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" Kakanj, potpuna odgovornost, zbog spajanja JP VODOKOM d.o.o. Kakanj, upisanog na reg ulo{ku 1-9461. 

(SR-173/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000105 od 24. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Hasani} (Ibrahim) Edib, Te{anj, [ije b.b., po zanimanju saobra}ajni tehni~ar, 1106970124116, l.k. 04CVA5655, MUP Te{anj, udio osniva~a 100,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Op}e zemljoradni~ke zadruge br. 01-1/06 od 16. 1. 2006., 

2) Hasani} (Ibrahima) Edin, Te{anj, [ije b.b., po zanimanju ma{inovo|a, 0301972124125, l.k. 04CVA3561, MUP Te{anj, udio osniva~a 100,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Op}e zemljoradni~ke zadruge br. 01-1/06 od 16. 1. 2006., 

3) Hasani} (Ibrahima) Elmin, Te{anj, [ije, bb., po zanimanju automehani~ar, 0508974124118, l.k. 04CVA5742, MUP Te{anj, udio osniva~a 100,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Op}e zemljoradni~ke zadruge br. 01-1/06 od 16. 1. 2006., 

4) Hasovi} (Hasana) Senad, Te{anj, Lepenica b.b., po zanimanju automehani~ar, 1910980124126, l.k. 05CVC9208, MUP Te{anj, udio osniva~a 100,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Op}e zemljoradni~ke zadruge br. 01-1/06 od 16. 1. 2006., 

5) Hasani} (Mustafe) Ibrahim, Te{anj, [ije b.b., po zanimanju elektri~ar, 1806953124112, l.k. 04CVA4521, MUP Te{anj, udio osniva~a 100,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju Op}e zemljoradni~ke zadruge br. 01-1/06 od 16. 1. 2006. 

Puni naziv subjekta upisa: OP]A ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA SA POTPUNOM ODGOVORNO[]U "BOSNIA FUNGI" TE[ANJ 

Sjedi{te subjekta upisa: Te{anj, [ije b.b. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja), 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.020 [umarske usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrjestili{ta i ribnjaci, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a, 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.720 Proizvodnja hrane za ku}ne ljubimce, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenog tipa,17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana vunenog tipa, 17.140 Priprema i predenja vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje svile, uklju~uju}i otpadnu svilu i predenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivanje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina od grebenanog prediva vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva vunenog tipa, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tekstila, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja sagova i prostira~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.721 Proizvodnja pletenog i kuki~anog rublja, 17.722 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni (kardigan, d`ersej), prsluka i sli~nih proizvoda, 17.723 Proizvodnja pletene i kuki~ane spoljne odje}e, 17.724 Proizvodnja ostalih pletenih i kuki~anih proizvoda i pribora, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radnih odijela, 18.221 Proizvodnja ostale spoljne odje}e, osim one {ivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale spoljne odje}e, {ivane po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 26.820 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda, 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n., 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.220 Taksi slu`ba, 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.522 Za{tita kulturne ba{tine, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, 93.030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., kooperativna saradnja u poljoprivrednoj proizvodnji; kooperativna saradnja u gra|evinarstvu; otkup svih poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, a naro~ito: ljekovitog bilja, {umskih plodova, gljiva, mlijeka i mlije~nih proizvoda, `ive stoke, `ivine, jaja, sirove ko`e, drvenog uglja, kre~a, drvene galanterije i drugih proizvoda izra|enih u doma}instvima kao i proizvoda zanatske i ku}ne radinosti i drugih uobi~ajenih proizvoda.  

Trgovinske usluge: posredovanje, zastupanje, komision, uskladi{tenje, otprema i doprema robe ({pedicija), marketing i druge usluge uobi~ajene u trgovini. 

U okviru djelatnosti Zadruga }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), i to: 

A) Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, uvoz-izvoz, 

B) Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, uvoz-izvoz. 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu su: izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, usluge me|unarodnog transporta putnika i robe, me|unarodna {pedicija, ugostiteljske i turisti~ke usluge, skladi{tenje; agencijske usluge; komisioni, kompenzacioni i lizing poslovi, druge uobi~ajene usluge. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hasani} (Ibrahima) Edib, JMBG 1106970124116, l.k. 04CVA5655, MUP Te{anj, Te{anj, [ije b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hasani} (Ibrahima) Edib, JMBG 1106970124116, l.k. 04CVA5655, MUP Te{anj, Te{anj, [ije b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-174/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000199 od 7. 2. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Brahmi Brahmi (Milud) Abdelkader, Zenica, ul. Jalimanov put br. 2 C, 1210963191233, l.k. 05CTI8200, udio osniva~a 2.000,00 KM u novcu, ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. broj 01-1/06 od 1. 12. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "Si STAR", d.o.o. Zenica Dru{tvo za trgovinu i usluge 

Sjedi{te subjekta upisa: Zenica, ul. Stjepana Radi}a br. 4 (Hotel "Rudar")  

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 

50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 74.400 Reklama i propaganda, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

IZVOZ I UVOZ ROBA IZ REGISTROVANE DJELATNOSTI: 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima  i Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: 

usluge me|unarodnog transporta robe; druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, pretovar tereta, skladi{tenje robe, agencijske usluge u transportu i sl.); posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi; zastupanje stranih firmi; te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Brahmi Brahmi (Milud) Abdelkader, JMBG 1210963191233, l.k. 05CTI8200, Zenica, ul. Jalimanov put br. 2C, direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Brahmi Brahmi (Milud) Abdelkader, JMBG 1210963191233, l.k. 05CTI8200, Zenica, ul. Jalimanov put br. 2C, direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-175/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000106 od 24. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Mandi} (Jure) Vlado, Te{anj - Jelah, ul. Alekse [anti}a bb, 1804953124144, l.k. 05CVC8588, MUP Te{anj, udio osniva~a 2.000,00 KM u novcu, ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br. 01/06 od 13. 1. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "MANDI]-COMPANY" D.O.O. TE[ANJ, DRU[TVO ZA USLUGE I PROMET 

Sjedi{te subjekta upisa: Te{anj, ul. Mar{ala Tita b.b., Jelah, Te{anj 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja fibro cementa, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uskih vrpci, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.350 Ostala primarna prerada `eljeza i ~elika, d.n., proizvodnja ferolegura, koji nisu u ECSC, 27.510 Lijevanje `eljeza, 27.520 Lijevanje ~elika, 27.530 Lijevanje lakih (obojenih) metala, 27.540 Lijevanje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obradba i presvla~enje metala, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~nih ba~vi i sli~nih posuda, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor, zabavu i sport, 35.200 Proizvodnja i popravak `eljezni~kih i drugih {inskih vozila, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n., 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.500 Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, 74.820 Djelatnost pakovanja. 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima; Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza roba; zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. citiranog Zakona, a naro~ito: (usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.); zastupanje stranih firmi, usluge ugostiteljstva i turizma, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu; obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Mandi} (Jure) Vlado, JMBG 1804953124144, l.k. 05CVC8588, MUP Te{anj, Te{anj - Jelah, ul. Alekse [anti}a b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Mandi} (Jure) Vlado, JMBG 1804953124144, l.k. 05CVC8588, MUP Te{anj, Te{anj - Jelah, ul. Alekse [anti}a b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-176/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000678 od 20. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Nastasi} (Stevana) Vlajko, Novi Sad, Dunavska br. 30, 1309974800041, paso{ 003553359, udio osniva~a 6.600,00 KM u novcu, ili 66%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 3. 4. 2006. g. 

2) Do{enovi} (Mileta) Zoran, Novi Sad, Podgori~ka br. 2, 1407971800018, paso{ 002049236, udio osniva~a 3.300,00 KM u novcu, ili 33%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 3. 4. 2006. g. 

3) Markovi} (Dobroslava) Vladimir, Bukovac, Pinkijeva br. 6, 2107969190008, paso{ 002493454, udio osniva~a 100.00 KM u novcu ili 1%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 3. 4. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: DRU[TVO ZA TRGOVINU I USLUGE "VDSA INTERNATIONAL" D.O.O. ZENICA 

Sjedi{te subjekta upisa: Zenica, Stjepana Radi}a br. 4, Hotel Rudar, soba br. 413. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravci, d.n. 

Dru{tvo }e vr{iti i trgovinske usluge u okviru registrovane djelatnosti a naro~ito: posredovanje, zastupanje, komisioni poslovi, uskladi{tenje, otprema i doprema robe ({pedicija), marketing i druge usluge uobi~ajene u trgovini. 

U okviru vanjskotrgovinskog prometa dru{tvo obavlja u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti dru{tva, a naro~ito: Izvoz-uvoz; trgovina na veliko prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrovane djelatnosti. 

Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: Usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodnom transportu putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisiono, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.; zastupanje stranih firmi; usluge ugostiteljstva i turizma; obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama; druge usluge u okviru registrovane djelatnostil i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Markovi} (Dobroslava) Vladimir, JMBG 2107969190008, paso{ 002493454, Bukovca, Pinkijeva br. 6, direktor uz ograni~enje ovla{}enja do iznosa od 10.001,00 KM. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

 1. Markovi} (Dobroslava) Vladimir, JMBG 2107969190008, paso{ 002493454, Bukovca, Pinkijeva br. 6, direktor uz ograni~enje ovla{}enja do iznosa od 10.001,00 KM. 

(SR-256/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000447 od 14. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Trbonja-Zuki} (Seid) Amira, Visoko, Naselje Luke broj IV-S/1, 0802961179156, udio osniva~a: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice u Tuzli broj 02-03/06 od 16. 3. 2006. g. 

2) Babi} (Mustafe) Diana, Visoko, Naselje Luke broj I-A/1, 1810962179148, l.k. 05BPB4126, udio osniva~a: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice u Tuzli broj 02-03/06 od 16. 3. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VIGROS" d.o.o. Visoko - Podru`nica Tuzla 

Sjedi{te subjekta upisa: Tuzla, Albina Herljevi}a broj 23. 

Oblik subjekta upisa: podru`nica 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VIGROS", d.o.o. Visoko, Po., Odluka o osnivanju Podru`nice 

1. Babi} (Mustafe) Diana, JMBG 1810962179148, l.k. 05BPB4126, Visoko, Naselje, Luke I-A/1, direktor Podru`nice bez ograni~enja ovla{tenja u obavljanju djelatnosti Podru`nice. 

(SR-257/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000452 od 14. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Trbonja-Zuki} (Seid) Amira, Visoko, Naselje Luke broj IV-S/1, 0802961179156, udio osniva~a: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice u Sarajevu broj 01-03/06 od 16. 3. 2006. g. 

2) Babi} (Mustafe) Diana, Visoko, Naselje Luke broj I-A/1 -1810962179148, udio osniva~a: 

-, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice u Sarajevu broj 01-03/06 od 16. 3. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VIGROS" d.o.o. Visoko - Podru`nica "Prodavnica 1" Sarajevo 

Sjedi{te subjekta upisa: Sarajevo, Ba~i}i bb. 

Oblik subjekta upisa: podru`nica 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "VIGROS" d.o.o. Visoko - Pod., Odluka o osnivanju Podru`nice 

1. Babi} (Mustafe) Diana, JMBG 1810962179148, l.k. 05BPB4126, Visoko, Naselje, Luke I-A/1, direktor Podru`nice bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice. 

(SR-258/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000582 od 4. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ZA TRANSPORT, PROIZVODNJU I USLUGE "BANJOTRANS" @EP^E, sa sjedi{tem u @ep~u, Envera Ajanovi}a broj 7, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke br. 02/06 od 27. 3. 2006. godine, vr{i promjenu sjedi{ta Dru{tva, tako da novo sjedi{te Dru{tva glasi: @ep~e, Golubinja bb. 

(SR-260/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000503 od 27. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FERUM " Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu, d.o.o. Visoko, Muftije Numanagi}a, br. 7, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika preduze}a broj 02/06 od 

15. 3. 2006. godine, vr{i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, tako da }e Dru{tvo zastupati Rizvi} Senada, k}i Hamze iz Visokog, Skopljaka br. 36, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Prestaju ovla{tenja dosada{njem direktoru Dru{tva Muzaferija Emini, k}eri Asima iz Visokog, Muftije Numanagi}a br. 7. 

(SR-261/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000542 od 5. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Heibel Stefan Johannes, Hartfeldstr. 14, 73572, Heuchlingen, Njema~ka, paso{ A 0542251, udio osniva~a 1.200,00 KM u novcu, ili 60%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 6. 3. 2006. g. 

2) ]i{i} (Fuad) [efkija, Tuzla, Titova 48, 2408967180064, paso{ 4040245, PU Tuzla, udio osniva~a 400,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 6. 3. 2006. g. 

3) ]i{i} (Fuad) Almir, Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a br. 2, 2011972180008, l.k. 05BYJ6739, MUP Tuzla, udio osniva~a 400,00 KM u novcu, ili 20%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/06 od 6. 3. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "HEIBEL TECHNOPLAST" d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju i preradu proizvoda od plasti~nih masa 

Sjedi{te subjekta upisa: Te{anj, Kra{evo bb. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.820 Djelatnost pakovanja. Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: 

-    Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, 

-    Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza roba, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. citiranog Zakoja, a naro~ito: 

(usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.); zastupanje stranih firmi; obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. ]i{i} (Fuad) Almir, JMBG 2011972180008, 1.k. 05BYJ6739, MUP Tuzla, Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a br. 2, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. [irbegovi} (Hamzalija) Namik, JMBG 1506961124128, Te{anj, Radu{a b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. ]i{i} (Fuad) Almir, JMBG 2011972180008, l.k. 05BYJ6739, MUP Tuzla, Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a br. 2, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. [irbegovi} (Hamzalija) Namik, JMBG 1506961124128, Te{anj, Radu{a b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-262/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000002 od 11. 1. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Ihtijarevi} (Mustafe) Mirsad, Visoko, Karavdi}a broj 25, 0104956174139, udio osniva~a: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 01-12/05 od 23. 12. 2005. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Trgova~ko dru{tvo "IHTEX" export-import d.o.o. Visoko, Poslovna jedinica "Prodavnica broj 6" Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad 

Sjedi{te subjekta upisa: Sarajevo, Sarajevo - Stari Grad, Mula Mustafe Ba{eskije broj 58. Oblik subjekta upisa: podru`nica 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Trgova~ko dru{tvo "IHTEX", export-import d.o.o. Visoko, Poslovna jed., Odluka o osnivanju Poslovne j. 

1. Ihtijarevi} (Mustafe) Mirsad, JMBG 0104956174139, Visoko, Karavdi}a broj 25, direktor Podru`nice bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-263/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000663 od 18. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

COMPANY "JUSUF-BEJ", d.o.o. Visoko, Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, sa sjedi{tem u Visokom, Prijeko bb, Ugovorom o uskla|ivanju podataka od zna~aja za pravni promet broj 03-3/06 od 4. 4. 2006. godine, vr{i pove}anje broja osniva~a i osnovnog kapitala Dru{tva, tako da su osniva~i, i osnovni kapital nakon pove}anja broja osniva~a i osnovnog kapitala slijede}i: Mu{inbegovi} Mirsad, sin Jusufa, iz Visokog Prijeko bb, Mu{inbegovi} Red`ib, sin Jusufa, iz Visokog, Podvisoki bb, Mu{inbegovi} Kemal, sin Jusufa iz Visokog, Zim}a bb, i Mu{inbegovi} Husnija, iz Visokog, Kola{i}i bb. Osnovni kapital Dru{tva iznosi, i to: 77.000,00 KM u novcu i stvari 55.214,50 KM: ukupan osnovni kapital iznosi 132.214,50 KM. Udjeli osniva~a su, i to: Mu{inbegovi} Mirsad, sin Jusufa, iznos od 20.750,00 KM u novcu i stvari 55.214,50 KM; ukupno75.214,50 KM, ili 57,4%, Mu{inbegovi} Red`ib, sin Jusufa, iznos od 18.750,00 KM u novcu, ili 14,18%, Mu{inbegovi} Kemal, sin Jusufa, iznos od 18.750,00 KM, ili 14,18%, i Mu{inbegovi} Husnija, sin Jusufa, iznos od 18.750,00 KM, ili 14,18%. 

(SR-264/06-Z) 
Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000544 od 24. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo za izgradnju i odr`avanje toplotnih postrojenja "Vatrostalna" Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Prof. J. Neidharta 42, Odlukom o razrje{enju direktora br. 16-O/06 od 23. 3. 2006. godine i Odlukom o imenovanju v.d. direktora, br. 17/06, vr{i se promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva. Razrje{ava se du`nosti direktora Kari} Mirhad iz Zenice, a imenuje se novi v.d. direktor Dru{tva Juri} Davor, sin Stanka iz Zenice, Crkvice L1/2, v.d. direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-265/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000274 od 7. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ZENING" d.d. Zenica, na sjednici Nadzornog odbora donesena je Odluka o razrje{enju v.d. direktora br. 02/06 od 28. 1. 2006. godine i Odluka o imenovanju direktora br. 01/06 od 28. 1. 2006. g. Razrje{ava se du`nosti v.d. direktor Dru{tva Zuko Nusret iz Zenice, a imenuje direktor Husika Ejub, sin Sulejmana iz Zenice, Mehmeda Spahe br. 4A, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-266/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000743 od 28. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

A B Trgovina, d.o.o. Kakanj, Dru{tvo za trgovinu, transport i usluge, ul. 311. lahke brigade, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj 02-2/06 od 17. 4. 2006. godine, vr{i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, tako da }e Dru{tvo zastupati Ka{ljevi} Tomislav, sin Zvonimira iz Zenice, Lon|a br. 90, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Prestaju ovla{tenja dosada{njem direktoru Dru{tva Begi} Esadu, sinu Zuhdije iz Sarajeva, Ismeta Mujezinovi}a br. 40. 

(SR-267/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000525 od 4. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Memagi} (Rasim) D`emal, Olovo, Sarajevska bb, 0209955173046, udio osniva~a: -, -, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podru`nice, broj 03/06 od 28. 2. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: Proizvodnja, promet i usluge "ALMA-RAS", d.o.o. Olovo-Podru`nica Zenica 

Sjedi{te subjekta upisa: Zenica, M. Tarabara br. 7. 

Oblik subjekta upisa: podru`nica 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

Podru`nica }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva, i to: vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti uvoz-izvoz; vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, uvoz-izvoz. 

Podru`nica }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, obavljanja spoljnotrgovinskih poslova. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Proizvodnja, promet i usluge "ALMA-RAS", d.o.o. Olovo - Podru`nica u Zenici, Odluka o osnivanju Podru`nice. 

1. Memagi} (Ahmed) Almasa, JMBG 010595178064, Olovo, Sarajevska bb, direktor ez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-268/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000693 od 20. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Alji} (Tahir) Ned`ad, Doboj, Mala Bukovica bb, 0608970120007, l.k. 04GFC7628, MUP Doboj, udio osniva~a 1.000,00 KM u novcu, ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 01-1/06 od 18. 4. 2006. g. 

2) Alji} (Tahir) Mirsad, Doboj, Mala Bukovica b.b., 20089973120156, l.k. 03GFA3318, MUP Doboj, udio osniva~a 1.000,00 KM u novcu, ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 01-1/06 od 18. 4. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "ALJI]-PROM" d.o.o. Doboj Jug, Dru{tvo za trgovinu, transport i usluge 

Sjedi{te subjekta upisa: Doboj Jug, Matuzi}i b.b. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivred- nim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaoni- cama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredsta- va, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.820 Djelatnost pakovanja. 

Dru{tvo }e vr{iti i trgovinske usluge u okviru registrovane djelatnosti: posredovanje, zastupanje, komision, uskladi{tenje, otprema i doprema robe ({pedicija) marketing i druge usluge uobi~ajene u trgovini. Dru{tvo mo`e bez upisa u sudski registar, da vr{i i druge djelatnosti u manjem obliku, koje slu`e djelatnostima koje su upisane u sudski registar koje se uobi~ajeno vr{e uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno, ili koje doprinose boljem iskori{tavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za vr{enje upisane djelatnosti. 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: 

-    Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, 

-    Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: 

oblicima uvoza i izvoza roba; zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. citiranog Zakona, a naro~ito: (usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), zastupanje stranih firmi; obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama; te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Alji} (Tahira) Mirsad, JMBG 20089973120156, l.k. 03GFA3318, MUP Doboj, Doboj, Mala Bukovica b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. Alji} (Tahira) Ned`ad, JMBG 0608970120007, l.k. 04GFC7628, MUP Doboj, Doboj, Mala Bukovica b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Alji} (Tahira) Mirsad, JMBG 20089973120156, l.k. 03GFA3318, MUP Doboj, Doboj, Mala Bukovica b.b., direktor bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. Alji} (Tahira) Ned`ad, JMBG 0608970120007, l.k. 04GFC7628, MUP Doboj, Doboj, Mala Bukovica b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-269/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000717 od 25. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Cerovac (]ejvo) ]ejvo, Te{anj, Mrkoti} b.b., 0306970124138, l.k. 06CVC9880, MUP Te{anj, udio osniva~a 2.000,00 KM u novcu, ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 01-1/06 od 19. 4. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: "CERA-PLAST" D.O.O. TE[ANJ, DRU[TVO ZA PROIZVODNJU, GRA\EVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE 

Sjedi{te subjekta upisa: Te{anj, Mrkoti} bb 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja fibro cementa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.500 Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, 74.820 Djelatnost pakovanja. 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza roba; zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. citiranog Zakona, a naro~ito: (usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.); zastupanje stranih firmi; usluge ugostiteljstva i turizma; izvo|enje investicionih radova u inostranstvu; obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama; te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Cerovac (]ejvo) Husein, JMBG 2801977124115, l.k. 05CVC3335, Te{anj, Mrkoti} b.b., direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. Cerovac (]ejvo) ]ejvo, JMBG 0306970124138, l.k. 06CVC9880, MUP Te{anj, Te{anj, Mrkoti} b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Cerovac (]ejvo) Husein, JMBG 2801977124115, l.k. 05CVC3335, Te{anj, Mrkoti} b.b., direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti. 

2. Cerovac (]ejvo) ]ejvo, JMBG 0306970124138, l.k. 06CVC9880, MUP Te{anj, Te{anj, Mrkoti} b.b., prokurista bez ograni~enja ovla{tenja za preduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva osim prenosa i optere}enja nekretnina. 

(SR-270/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000718 od 25. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Game World" d.o.o. Dru{tvo za prire|ivanje igara na sre}u na automatima, Te{anj - Podru`nica 2, Br~ko Distrikt, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Arizona br. 171-4, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podru`nice br. 2, Arizona Br~ko Distrikt, br. 02-4/06 od 20. 4. 2006. g., vr{i promjenu sjedi{ta Podru`nice, tako da novo sjedi{te Podru`nice glasi: Br~ko Distrikt, Arizona 17 A-4. 

(SR-271/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000388 od 4. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo "MAPEX" Maglaj Odlukom br. 148 od 6. 5. 2004. g. smanjuje osnovni kapital za iznos od 3.474.297,20 KM, tako da kapital nakon smanjenja iznosi 12.317.962,80 KM. Klasa, broj i nominalna vrijednost dionica je, i to: redovnih (obi~nih), neograni~eno prenosivih 789.613 dionica, serije "II", nominalne vrijednosti 15,60 KM po dionici. 

(SR-272/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000714 od 25. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ONUR" trgova~ko dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, veleprodaja, maloprodaja, UVOZ-IZVOZ, d.o.o. Olovo, Tuzlanska bb, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. br. 02-2/2006 od 21. 4. 2006. g., vr{i promjenu lica ovla{}enih za zastupanje Dru{tva, Dru{tvo }e zastupati i Kamber Mukrem, sin Abdul{u}ura iz Gornje Banjice, Gostivar, Republika Makedonija, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Prestaju ovla{tenja dosada{njem direktoru Dru{tva Kamberi (Abdul{u}ura) Muameru iz Republike Makedonije, Gornje Banjice, Gostivar, i Kamber Mukremu, sinu Abdul{u}ura iz Republike Makedonije, Gostivar, Gornje Banjice, kao komercijalnom direktoru Dru{tva. 

(SR-273/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000732 od 26. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Proizvodnja i trgovina "PALE@" d.o.o. Olovo, sa sjedi{tem u Olovu, Olovske Luke bb, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke br. 02/06 od 24. 4. 2006. g., vr{i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, tako da }e Dru{tvo zastupati Gurda (Ekrema) Ismet, iz Olova, Olovske Luke bb, direktor Dru{tva, a prestaju ovla{tenja Gurda Nerminu, sinu Ismeta iz Olova. 

(SR-274/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000653 od 17. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DRU[TVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PHARMACION" @EP^E, D.O.O., sa sjedi{tem u @ep~u, Poslovni centar Xp bb, Odlukom o izmjenama i dopunama o promjeni oblika br. 02/2006 od 10. 4. 2006. godine, vr{i promjenu osniva~a Dru{tva, tako da je osniva~ Dru{tva Halili} Edhem, sin Hasana iz @ep~a, Seli{te bb (osniva~-nasljednik). 

(SR-275/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000720 od 26. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

1) Agi} (Ferida) Ned`ad, Visoko, Mali Trnovci br. 27, 2206973174139, l.k. 04DEB6592, udio osniva~a 2.000,00 KM u novcu, ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 01/06 od 19. 4. 2006. g. 

Puni naziv subjekta upisa: DRU[TVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "[AM" Visoko, d.o.o. 

Sjedi{te subjekta upisa: Visoko, Donje Mo{tre b.b. 

Oblik subjekta upisa: dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 Uzgoj vo}a, oraha i sl., usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.020 [umarske usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Mrjestili{ta i ribnjaci, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i bombona, 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja sanitarne keramike, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.510 Povr{inska obradba i presvla~enje metala, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih ko`nih predmeta, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta), 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.220 Ostale prate}e djeletnosti u pomorskom i rije~nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 64.120 Kurirske usluge, osim javnih po{tanskih, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Voza~ke {kole, 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova. 

Dru{tvo }e vr{iti i trgovinske usluge u skladu sa stavom 3. ~lana 11. Zakona o trgovini ("Slu`beni list RBiH", broj 20/95), a naro~ito: posredovanje, zastupanje, komision, uskladi{tenje, otpremu i dopremu robe ({pedicija), marketing, druge usluge uobi~ajene u trgovini. 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom, i to: 

IZVOZ I UVOZ ROBA iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: 

privremeni izvoz i uvoz; poslovi oplemenjivanja robe (prerada, dorada i obrada); izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u R/F Bosni i Hercegovini; usluge me|unarodnog transporta roba i putnika; druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.); ugostiteljske i turisti~ke usluge; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; finansijski in`enjering i ugovor o dugoro~noj proizvodnoj kooperaciji; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Osobe ovla{tene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Agi} (Ferida) Ned`ad, JMBG 2206973174139, l.k. 04DEB6592, Visoko, Mali Trnovci br. 27, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovla{}ene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Agi} (Ferida) Ned`ad, JMBG 2206973174139, l.k. 04DEB6592, Visoko, Mali Trnovci br. 27, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-276/06-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-06-000697 od 21. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i subjekta upisa i udjeli: 

Puni naziv subjekta upisa: "VISPAK" dioni~ko dru{tvo za prehrambenu industriju Visoko 

Sjedi{te subjekta upisa: Visoko, Ozrakovi}i bb 

Oblik subjekta upisa: dioni~ko dru{tvo 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda, 15.81 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i bombona, 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.98 Proizvodnja mineralne vode i bezalkoholnih pi}a, 28.620 Proizvodnja alata, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo specijalizova- no za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 63.120 Skladi{tenje robe, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.