LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XIII - Broj 22 

Ponedjeqak, 8. 5. 2006. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


UPIS U REGISTAR
UDRU@EWA
 

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar fondacija Fondacije "Darul Kuran" Ku}a u~enja Kur'ana, donosi 

RJE[ENJE 

1. Upisuje se u Registar fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Fondacija "Darul Kuran" Ku}a u~enja Kur'ana, skra}eni naziv Fondacije "Darul Kuran", sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Mar{ala Tita broj 168. 

2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 55, knjiga I Registra, dana 21. 2. 2006. godine. 

3. Osnovni ciljevi Fondacije "Darul Kuran" su: podu~avanje ^asnom Kur'anu, njegovo u~enje napamet, knjiga o njegovim znanostima, organiziranje sekcija Hifza, u~enje arapskog jezika, organiziranje seminara i predavanja u cilju edukacije stru~nih kadrova ^asnog Kur'ana, omogu}avanje nov~anog zbrinjavanja Hafiza u tijeku njihovog {kolovanja, u~enja ^asnog Kur'ana i staranja o poduzimanju njihovog standarda, omogu}avanje pomo}i djeci, omladini, starim, bolesnim svih uzrasta kod podjele kurbanskih iftara, te pospje{ivanje odr`avanja predavanja, tribina, seminara, takmi~enja o Kur'anu i ostalih skupova sa ciljem svestrane edukacije i duhovnog opremanja svojih ~lanova i simpatizera u cilju svrsishodnog kori{tenja slobodnog vremena. 

4. Fondacija ima svojstvo pravne osobe, a zastupa je i predstavlja direktor Fondacije 


Broj 04-05-2-156/06
21. velja~e 2006. godine
Sarajevo Ministrica
Borjana Kri{to, v. r. 

(ug-9-F/06) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI
 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Vare{, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI VARE[ 

01.    Sekretar Op}inskog vije}a
- 1 (jedan) izvr{ilac
 

02.    Komunalni inspektor
- 1 (jedan) izvr{ilac
 

03.    Stru~ni saradnik za imovinsko- pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: rukovodi Stru~nom slu`bom, organizuje rad Stru~ne slu`be i osigurava zakonitost, pravilnost, pravovremenost i ekonomi~nost izvr{avanja poslova i zadataka i efikasno funkcionisanje Stru~ne slu`be, priprema propise i druge akte iz djelokruga slu`be i poduzima druge mjere za koje je ovla{ten, obavje{tava Op}insko vije}e i op}inskog na~elnika o radu Stru~ne slu`be, upozorava Op}insko vije}e i njegova radna tijela i op}inskog na~elnika na obavezu po{tivanja ustavnosti i zakonitosti u dono{enju odluka, drugih propisa i op}ih akata, poma`e predsjedavaju}em Op}inskog vije}a i predsjednicima radnih tijela Op}inskog vije}a u organizovanju i pripremanju sjednica Op}inskog vije}a, odnosno njegovih radnih tijela, osigurava saradnju Stru~ne slu`be sa drugim slu`bama, drugim organima, preduze}ima i drugim pravnim osobama, osigurava ~uvanje i upotrebu pe~ata Op}inskog vije}a, stara se o informisanju javnosti u vezi sa radom Op}inskog vije}a, vr{i i druge poslove koje mu povjere Op}insko vije}e i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a. 

02. Opis poslova: vr{i neposredni inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz komunalne oblasti, vr{i inspekcijski nadzor nad radom i zakonito{}u rada preduze}a i drugih pravnih osoba u oblasti za koju je nadle`an, vr{i inspekcijski nadzor u oblasti cestovnog saobra}aja, izra|uje normative i druge materijale u okviru utvr|ene metodologije iz komunalne oblasti, izra|uje analize, izvje{taje i informacije o primjeni zakona i drugih propisa u oblasti za koju je nadle`an, evidentira, sre|uje i kompletira materijale u oblasti u kojoj vr{i nadzor, prati stanje u stambeno-komunalnoj oblasti, daje ocjenu stanja i predla`e mjere za njegovo pobolj{anje, programira i planira razvoj u stambeno-komunalnoj oblasti, uskla|uje izradu planske dokumentacije, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomo}nik na~elnika u skladu sa zakonom. 

03. Opis poslova: vodi upravni postupak iz imovinsko-pravne oblasti i odgovara za pravovremeno i zakonito dono{enje rje{enja, daje mi{ljenja i prijedloge, te priprema propise iz imovinsko-pravne oblasti iz nadle`nosti Op}ine, zakazuje i rukovodi usmenim raspravama, vodi zapisnike, saslu{ava stranke, svjedoke, vje{take i izra|uje rje{enja u oblasti agrara, begluka, kmetskog seli{ta, dobrovolja~ke kompetencije, arondacije i komasacije i odricanja prava vlasni{tva na zemlji{te, anga`ira vje{take radi vrijednosti ili {tete, pravi naloge za vje{take, pru`a pravne pouke po zahtjevima i tu`bama, otprema predmete drugostepenom organu ako je izjavljena `alba na njegovo rje{enje, pi{e molbe za upis prava vlasni{tva, izra|uje sve tra`ene informacije, izvje{taje i evidencije, prati propise iz imovinsko-pravne oblasti, prikuplja podatke iz zemlji{nih knjiga, sara|uje sa geometrima i sa zainteresovanim subjektima, radi sa strankama, ula`e dostavnice u predmete i prati pravomo}nost rje{enja i ispunjava ~ekove strankama o tro{kovima postupka, obavlja i druge poslove koje mu odredi pomo}nik na~elnika u skladu sa zakonom. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01 

Za poziciju 02 

Za poziciju 03 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Vare{" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-532-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, na zahtjev gradona~elnika Grada Mostara, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA - RAVNATELJA U AGENCIJI STARI GRAD 

Opis poslova: neposredno rukovodi Agencijom, organizira i osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje svih poslova iz nadle`nosti Agencije; raspore|uje poslove na slu`benike i namje{tenike i daje im upute o na~inu vr{enja poslova; redovito upoznaje Gradsko vije}e i gradona~elnika o stanju i problemima u vezi sa vr{enjem poslova i predla`e poduzimanje potrebnih mjera; vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Agencije; izvr{ava poslove po nalogu Gradskog vije}a i gradona~elnika i odlu~uje o pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem gradona~elnika, odgovoran je za kori{tenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Agenciji, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara Gradskom vije}u i gradona~elniku. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika ravnatelja u Agenciji Stari grad" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-533-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU PROMETA I KOMUNIKACIJA 

Stru~ni savjetnik za radne odnose - Sektor za pravne i op}e poslove
- 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: izra|uje pojedina~ne akte koji se odnose na prava i du`nosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika iz radnih odnosa, ili u vezi radnih odnosa; izra|uje programe aktivnosti radi stru~ne obuke dr`avnih slu`benika i namje{tenika; izra|uje odgovaraju}e materijale radi informisanja ovla{tenih organa o stanju i problemima u oblasti radnih odnosa; prati i prou~ava stanje u oblasti radnih odnosa na osnovu personalnih evidencija i predla`e mjere za rje{avanje utvr|enih problema iz oblasti radnih odnosa; vodi i odr`ava evidencije i formira personalne dosijee dr`avnih slu`benika i namje{tenika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa poslova. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-534-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ZH@, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA ZH@ 

Vi{i stru~ni suradnik - Sektor poginulih, nestalih branitelja i ratnih vojnih invalida i skrbi njihovih obitelji
- 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: poma`e u vr{enju svih administrativnih poslova iz domena upravnog postupka iz navedene oblasti; poma`e pomo}niku ministra i {efu odjeljenja u pripremi propisa; organizira pru`anje pravne pomo}i gra|anima u svom djelokrugu; obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lanka 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH ", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ZH@" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-535-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 08/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA POMO]NIKA MINISTRA ZA PLANIRANJE BUD@ETA U MINISTARSTVU FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA 

Opis poslova: Neposredno rukovodi odjeljenjem iz svoje nadle`nosti. Neposredno organizuje izvr{enje poslova i zadataka iz djelokruga organizacione jedinice. Obezbje|uje blagovremeno, a`urno i zakonito obavljanje poslova u organizacionoj jedinici rasporedom poslova na dr`avne slu`benike i namje{tenike, daje upute istim o na~inu vr{enja poslova. Redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vr{enja poslova iz nadle`nosti organizacione jedinice, predla`e preuzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja problema. Odlu~uje o pitanjima za koja je ovla{ten posebnim rje{enjem ministra. U~estvuje u izradi radne verzije, nacrta i prijedloga bud`eta. U~estvuje u izradi analiza, izvje{taja, informacija i drugih stru~nih i analiti~kih materijala na osnovu odgovaraju}ih podataka. Vr{i koordinaciju sa sektorom trezora u oblasti tro{enja sredstava bud`etskih korisnika planiranih bud`etom. Vr{i kontrolu kori{tenja finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih organizacionoj jedinici kojom rukovodi. U~estvuje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije. Izvje{tava ministra o svim pitanjima od zna~aja za rad organizacione jedinice. Vr{i koordinaciju sa Poreznom upravom, Finansijskom policijom, kantonalnim inspekcijama i drugim finansijskim institucijama ~ija je funkcija od zna~aja za prikupljanje javnih prihoda koji pripadaju Kantonu. Izra|uje planove rada u organizacionoj jedinici. Prati realizaciju naplate javnih prihoda u koordinaciji sa finansijskim institucijama na podru~ju Tuzlanskog kantona. Postupa po utvr|enim dogovorima sa sekretarom ministarstva i drugim dr`avnim rukovode}im slu`benicima. Izvr{ava i druge poslove po nalogu ministra. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. I. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte, 

4.    potvrda o radnom sta`u nakon sticanja visoke stru~ne spreme, 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, ulica Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta pomo}nika ministra za planiranje bud`eta u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona'' 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-536-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a na zahtjev Komisije za koncesije Federacije BiH, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje 

PONI[TENJE 

JAVNOG KONKURSA 

Poni{tava se javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Komisiji za koncesije Federacije BiH, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 66/05 od 23.11.2005. godine, te u "Dnevnom avazu", Dnevnom listu" i "Nezavisnim novinama" 18.11.2005. godine. 

(so-537-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO 

01.    Vi{i stru~ni saradnik - vje{tak za biolo{ko vje{ta~enje u Odjeljenju kriminalisti~ke tehnike Sektora kriminalisti~ke policije - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Vi{i stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u I stepenu (poseban ispitni postupak) u Odjeljenju za administraciju Stari Grad, Had`i}i i Ilija{, Sektor za administraciju
- 3 (tri) izvr{ioca
 

03.    Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u Odjeljenju za pravne poslove i inspekcijski nadzor, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u I stepenu (u skra}enom postupku) u Odjeljenju za administraciju Novi Grad, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni saradnik za poslove i zadatke zdravstvene za{tite, statusnih i socijalnih pitanja uposlenika u Odjeljenju za kadrovske poslove i edukaciju, Sektor za administraciju - 1 (jedan) izvr{ilac 

06.    Stru~ni saradnik - prevodilac u Kabinetu ministra - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: vr{i sve vrste biolo{kih ispitivanja i vje{ta~enja; u~estvuje u vr{enju najslo`enijih uvi|aja; vr{i kontrolu kriminalisti~ko tehni~ke opreme koja je potrebna za ovu vrstu ispitivanja i vje{ta~enja, ispitivanja barutnih ~estica na rukama i odje}i i drugim predmetima, prikuplja i ispituje dokazni materijal biolo{kog porijekla, radi na obradi uvi|ajnog materijala i ostvaruje saradnju sa operativnim slu`bama u cilju otkrivanja krivi~nih djela i po~inilaca; prati nau~na saznanja iz oblasti kriminalisti~ke tehnike i drugih nauka primjenjivih u kriminalisti~koj tehnici; u~estvuje u stru~noj obuci ostalih slu`benika Odjeljenja kriminalisti~ke tehnike i Sektora kriminalisti~ke policije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi na~elnik Odjeljenja. 

02. Opis poslova: provodi upravni postupak u vezi sa Zakonom o mati~nim knjigama, Zakonom o li~nom imenu, Zakonom o bezbjednosti saobra}aja na putevima u postupku izdavanja odobrenja za odr`avanje sportskih i drugih priredbi na putevima na kojima se vr{i saobra}aj vozila, odobravanje probnih vo`nji, rje{avanje zahtjeva za odobrenje rada i prestanak rada auto-{kola; sprovo|enje propisa o mati~nim knjigama (naknadni upis u MKR, MKU, MKV, ispravke i dopune u istim); naknadno utvr|ivanje prebivali{ta gra|ana; utvr|ivanje posjedovanja voza~ke dozvole, odnosno dono{enje rje{enja o izdavanju duplikata voza~ke dozvole; odobravanje javnih skupova iz svoje nadle`nosti kada rje{avanje zahtjeva pretpostavlja vo|enje posebnog ispitnog postupka, vo|enje upravnog postupka u skladu sa odredbama Uputstva o naknadnom upisu u MKR i Uputstva o na~inu vo|enja postupka sticanja i prestanka dr`avljanstva F BiH i vo|enja evidencija tog dr`avljanstva, provo|enje zakonske obaveze da se po slu`benoj du`nosti pribavljaju potrebni podaci o ~injenicama o kojima se vodi slu`bena evidencija od tih ili drugih organa, organizacija ili zajednica; obavje{tavanje podnosilaca zahtjeva o razlozima zbog kojih u zakonskom roku nije rije{eno po njihovom zahtjevu; obezbje|uje uslove da se {to vi{e pojednostavi organizacija prijema zahtjeva i drugih podnesaka i dostava gra|anima pismena donesenih u upravnom postupku; vr{i i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

03. Opis poslova: provodi prvostepeni upravni postupak, priprema i donosi rje{enja po slu`benoj du`nosti u vezi sa upisom u MKR na osnovu Odluka Vije}a ministara u skladu sa Zakonom o dr`avljanstvu BiH, vodi provstepeni upravni postupak i evidencije u skladu sa Zakonom o agencijama o za{titi ljudi i imovine osim odobrenja za rad Agencija za za{titu ljudi i imovine; rje{ava zahtjeve za odobravanje sportskih i drugih manifestacija na putevima na kojima se odvija saobra}aj, probnih vo`nji i javnih skupova sa podru~ja vi{e policijskih uprava u skladu sa Odlukom o organizaciji i sigurnosti saobra}aja na putevima; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i stru~no izvr{avanje navedenih poslova; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

04. Opis poslova: vodi postupak naknadnog upisa ~injenice smrti, zaklju~enja braka, promjene li~nog imena, ispravke pojedinih ~injenica u mati~nim knjigama kada se rje{avanje tih stvari vr{i u skra}enom postupku; pru`a pravnu pomo} gra|anima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava i izvr{avanjem obaveza iz ovih oblasti; priprema analiti~ke, informativne i druge materijale u okviru utvr|ene metodologije; vodi postupak upu}ivanja voza~a na kontrolni zdravstveni pregled, vodi postupak u skladu sa Zakonom o javnim skupovima, vodi postupak poni{tenja i ispravke pogre{no odre|enih JMB, poni{tenja li~nih karati, vodi postupak radi utvr|ivanja ~injenica o kojima se ne vodi slu`bena evidencija i izdavanja uvjerenja o tim ~injenicama, zaprima zahtjeve za rje{avanje upravnih stvari iz ovih oblasti za koje je potrebno sprovoditi posebni ispitni postupak i te zahtjeve, sa odgovaraju}im podacima iz slu`benih evidencija dostavlja na daljnji postupak vi{em stru~nom saradniku i Ministarstvu u sjedi{tu; vr{i stru~ne poslove vezane za prijem i obradu zahtjeva za sticanje dr`avljanstva BiH i F BiH koji se proslije|uju FMUP-u na nadle`no rje{avanje i druge poslove do pravosna`nog okon~anja postupka po istim, vodi propisane evidencije iz ovih oblasti, obra|uje statisti~ke i druge izvje{taje; vr{i i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i odgovoran je za blagovremeno i zakonito izvr{enje poslova i zadataka. 

05. Opis poslova: vodi evidencije poginulih, ranjenih i nestalih slu`benika i pripadnika Ministarstva; vodi propisane evidencije u vezi sa ra~unanjem sta`a osiguranja u uve}anom trajanju i izdatim slu`benim legitimacijama; stara se i sre|uje pasivnu arhivu personalnih dosijea slu`benika; prati, analizira i prou~ava zakonske propise koji se odnose na stambenu problematiku i u koordinaciji sa svim organizacionim jedinicama u Sektoru blagovremeno inicira i u~estvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata iz svog djelokruga; u~estvuje u izradi planova i programa opremanja i modernizacije slu`be; poslove vezane za vanredne ljekarske preglede; analizu bolovanja uposlenika Ministarstva, u~estvuje u izradi projekata i programa rje{avanja stambenih pitanja slu`benika i pripadnika Ministarstva: kreditiranjem, zakupom i sl.; u~estvuje u izradi analiti~ko - informativnih materijala iz djelokruga Sektora; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. 

06. Opis poslova: vr{i sve prevodila~ke poslove koji mu se stave u zadatak, a naro~ito prevo|enje pisanih materijala; u~estvuje u razgovorima i kontaktima i prevodi razgovore sa strancima; vodi potrebne evidencije; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovodilac. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

za poziciju 04: 

za poziciju 05: 

za poziciju 06: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~l. 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05), izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBIH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova Kantona Sarajevo" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-538-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva gospodarstva/ Ministarstva privrede Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA/MINISTARSTVU PRIVREDE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA 

01.    Stru~ni savjetnik za drvnu industriju - 1 (jedan) izvr{itelj 

02.    Kantonalni tr`i{ni inspektor
- 3 (tri) izvr{itelja
 

03.    Rudarsko-geolo{ki inspektor
- 1 (jedan) izvr{itelj
 

01. Opis poslova: izra|ivanje analize, izvje{}a i drugih materijala iz oblasti drvne industrije, predla`e i poduzima odre|ene mjere za rekonstrukciju i popravku o{te}enih proizvodnih objekata i uspostavlja naru{enu proizvodnju, prati funkcioniranje dru{tva u svojoj oblasti i predla`e poduzimanje odgovaraju}ih mjera, u~estvuje u izradi nacrta i prijedloga normativno-pravnih propisa iz oblasti drvne industrije, sa stru~nog stanovi{ta, radi i druge poslove po nalogu {efa odsjeka industrije, kome je i odgovoran za svoj rad. 

02. Opis poslova: vr{i inspekcijski nadzor u primjeni zakonskih propisa i drugih op}ih akata iz oblasti trgovine, poduzima mjere i aktivnosti za spre~avanje kr{enja propisa, vr{i neposredan inspekcijski nadzor u proizvodnim objektima, utvr|uje postupanje subjekata kod primjene obaveznih standarda i normi kvaliteta za robu i postupak proizvodnje robe, vr{i kontrolu u objektima predvi|enim za promet na veliko i malo, normativnu djelatnost subjekata (upis u sudski registar, predmet poslovanja, statut i dr.), kontrolira konkurentnost, monopol i nelojalnu konkurenciju, spre~ava nedozvoljenu trgovinu u objektima, kontrolira mjere i mjerne jedinice, robni `ig i znak kvaliteta proizvoda, kontrolira vo|enje propisane evidencije o prometu roba, vr{i nadzor nad primjenom propisa o minimalno-tehni~kim uvjetima za obavljanje djelatnosti, spre~ava nezakonite nivelacije, blagovremeno odgovara podnositeljima predstavki na podnesene predstavke, vr{i druge poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora. 

03. Opis poslova: inspekcijski nadzor nad izvr{enjem zakona, propisa, standarda, tehni~kih normativa i op}ih akata u postupku projiciranja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, eksploatacije i odr`avanja rudarskih objekata, postrojenja, instalacija, ure|aja i opreme i to postrojenjima koja nisu stavljena u nadle`nost federalnog inspektora, pri ~emu je samostalna, kao i pri poduzimanju upravnih i drugih mjera, ispitivanje uzroka nesretnih slu~ajeva i havarija na objektima i postrojenjima koja su u domenu njegovog nadzora, u~estvuje u radu povjerenstva za tehni~ki pregled postrojenja i ure|aja, vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim pregledima, vodi uvi|aj po zahtjevima pravnih i fizi~kih osoba na postrojenjima i ure|ajima iz domena njegovog nadzora, izra|uje izvje{}a o inspekcijskim pregledima i zna~ajnim pojavama u objektima i na instalacijama na kojima vr{i nadzor, prati i prou~ava izmjene zakona, propisa i tehni~kih normativa, za svoj rad je odgovoran {efu odsjeka rudarstva. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanjeVII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01:  

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz ~lana 16. Uredbe o uslovima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta  dr`avnih slu`benika u Ministarstvu gospodarstva/Ministarstvu privrede Kantona Sredi{nja Bosna/Srednjobosanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-543-a-F/06) 


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Kantonalnog suda u Zenici, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA [EFA PISARNICE U KANTONALNOM SUDU U ZENICI 

Opis poslova: neposredno organizuje rad na svim poslovima u sudskoj pisarnici i na izvr{avanju daktilografskih poslova u skladu sa propisima koji ure|uju unutra{nje poslovanje sudova; kontroli{e izvr{enje poslova i zadataka u cilju njihovog blagovremenog, kvalitetnog i zakonitog obavljanja; vr{i cjelovitu kontrolu pismena i spisa koji se primaju u Sud i otpremaju iz Suda; redovno kontroli{e rad nad poslovima prijema po{te, upisnika (vr{enje pravilnog upisa, formiranje spisa, vezivanje podnesaka u spisima, stavljanje odre|enih oznaka na omote, hronolo{ko upisivanje podnesaka u spise prema propisima koji ure|uju unutra{nje poslovanje u Sudu), otpreme po{te i arhive; ostvaruje stalnu kontrolu u vezi sa a`uriranjem knjiga Evidencije pritvorenih lica; preko upisni~ara stara se o vo|enju posebnih evidencija o prioritetnim predmetima na svim upisnicima; brine se za blagovremeno obezbje|enje odgovaraju}ih obrazaca, knjiga i kancelarijskog materijala za potrebe sudske pisarnice, putem ovla{tenog lica Suda, u ~iji djelokrug poslova spada i nabavka materijala; organizuje blagovremeno sastavljanje stalnih ili povremenih statisti~kih izvje{taja prema utvr|enom kalendaru; izra|uje godi{nju informaciju o radu suda i o primjeni zakona, na osnovu dostavljenih izvje{taja sudija i evidencije o prisutnosti na poslu; vr{i ocjenu namje{tenika u Odsjeku za administrativno-tehni~ke poslove u prisustvu sekretara Suda; obezbje|uje da se daktilografski poslovi obavljaju blagovremeno i kvalitetno, vr{i prijem stranaka za prepisivanje spisa i razgledanje u vremenu odre|enom rasporedom poslova; izdaje dozvole za posjetu u zatvor rodbini pritvorenih lica i vodi evidenciju o posjetama; priprema sadr`aj teksta raznih uvjerenja i odgovara na podneske iz svog djelokruga rada, koje potpisuje sekretar Suda; stara se o sre|ivanju i selekciji arhivske gra|e, o izdvajanju i izlu~ivanju bezvrijednog registraturskog materijala iz arhive u skladu sa pozitivnim arhivskim propisima i obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara Suda. 

Uvjeti: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH  (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. ta~ka 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti dr`avnog slu`benika. 

Napomena: kandidati koji dostave uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ispitu ili drugi dokaz iz ~lana 16. Uredbe o uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita za dr`avne slu`benike u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 3/05, 10/05 i 65/05) izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
sa naznakom
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta {efa pisarnice u Kantonalnom sudu u Zenici" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-544-a-F/06) PROGLA[EWE UMRLIM 

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Spahi} Ahmedu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Kova~evi} Murata iz Potrku{e - Gora`de, radi dokazivanja smrti Kova~evi} Edina, na osnovu ~lana 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Brat predlaga~a Kova~evi} Edin, ro|en 12. 1. 1959. godine u Potrku{i, op}ina Gora`de, od oca Asima i majke Zarfe ro|ene Alaim. 

Umro je 29. 6. 1992. godine prirodnom smr}u u mjestu Potrku{a, op}ina Gora`de, gdje je i ukopan. 

Poziva se sam KOVA^EVI] EDIN, kao i svako ono lice koje bilo {ta zna o nestalom, o njegovim kontaktima, kretanjima ili `ivotu poslije 29. 6. 1992. godine, da se jave Op}inskom sudu u Gora`du, Zaima Imamovi}a 3. 

Po proteku roka od 30 dana Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

(so-728/06) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda u Grada~cu, u predmetu broj 028-0-V-06-000046, vodi se postupak za progla{enje nestalog za umrlog Zejnilovi} Hadisa, sina Hajrudina i majke Dervi{e, ro|en 1. maja 1972. godine, Ljubovija - Srbija, a koji je navodno nestao 12. 7. 1995. godine na putu Srebrenica - Tuzla. 

Poziva se ZEJNILOVI] HADIS kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da u roku od tri mjeseca javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti o progla{enju nestalog. 

(so-731/06) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po sudiji Omerovi} Ibrahimu, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Kuljanin Refije iz Divi~a, op}ina Zvornik, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Kuljanin Ibrahima, sina Hasana iz Divi~a, op}ina Zvornik, zastupan po staratelju Karabegovi} Nihadu, radniku CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Kuljanin Ibrahim, sin Hasana i majke Refije, ro|ene Tu~i}, ro|en dana 30. 5. 1975. godine u Zvorniku, gdje je imao i posljednje prebivali{te, navodno je umro dana 28. 5. 1992. godine u mjestu Divi~, op}ina Zvornik. 

Poziva se KULJANIN IBRAHIM, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti  Kuljanin Ibrahima. 

(so-730/06) 


Op}inski sud u @ivinicama, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Muminovi} Hasibe iz Zvornika, nastanjene u Banovi}ima, Je`evac 7, radi utvr|ivanja smrti, a na osnovu ~l. 65. st. 1. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Muminovi} Emira, k}i Rame i majke Hasibe, ro|ena 5. 1. 1974. godine u Paljevi}ima, op}ina Zvornik, gdje je bila nastanjena, koja je umrla 19. 3. 1993. godine. 

Poziva se svako lice koje bilo {ta zna o smrti MUMINOVI] EMIRE da u roku od 20 dana od dana objavljivanja oglasa jave Op}inskom sudu u @ivinicama, Pionirska 10. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

(so-722/06) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sucu Vasviji Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Abdi}-Lenar~i} Pleme iz Velike Kladu{e, zastupane po punomo}niku advokatu Buhi} Hasibi iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1. Horvat Ivana, sina Ivana iz Splita, Domovinskog rata 33, 2. Horvat Dragutina, sina Ivana iz Velike Kladu{e, Ibrahima Mr`ljaka bb, 3. Sijamhod`i} Mirsada, sina Mumina iz Velike Kladu{e, 4. Rizvi} Zuhdije iz Velike Kladu{e, ul. V korpusa bb, 5. ]orali} Zuhdije, sina Ibra{age iz Velike Kladu{e, 6. Hu{idi} Mirsada, sina Sulejmana iz Ponikava, Velika Kladu{a, 7. Miski} Vele, sina Dervi{a iz Velike Kladu{e, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja vlasni{tva dosjelo{}u, dana 29. 3. 2006. godine izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj P-313/05 od 29. 3. 2006. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja, radi utvr|enja vlasni{tva, tu`enim pod rednim brojevima 3, 5, 6 i 7 je postavljen privremeni zastupnik u osobi tu`enog Horvat Dragutina, sina Ivana iz Velike Kladu{e, Ibrahima Mr`ljaka bb. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 

(so-723/06) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sucu Vasviji Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mr`ljak Huseina, sina Sulje iz Velike Kladu{e, zastupan po punomo}niku Mr`ljak Aladinu iz Velike Kladu{e, ul. VII korpusa bb, protiv tu`enih: 1. Arifa Mr`ljaka um. Mujkana iz Zagrada, 2. [erife Mr`ljak ud. Keserovi} iz Tuka, 3. Mine Mr`ljak um. Mujkana iz Zagrada, 4. Fate Mr`ljak um. Mujkana iz Zagrada, 5.Bejze Mr`ljak um. Mumina iz Zagrada, 6. Srebre Mr`ljak ud. Pajazetovi} iz Velike Kladu{e, 7. Ibrahima Mr`ljaka um. Mujkana iz Zagrada, 8. Hide Mr`ljak um. Mumina iz Zagrada, 9. Ale Mr`ljaka um. Zarifa iz Podzvizda, 10. Fatime Mr`ljak um. Zarifa iz Podzvizda, 11. Zlate Mr`ljak um. Zarifa iz Podzvizda, 12. Huseina Mr`ljaka um. Zarifa iz Podzvizda, 13. Razije Mr`ljak um. Zarifa iz Podzvizda, 14. Sa}e Mr`ljak um. Zarifa iz Podzvizda, 15. \ulme Deli} ud. Okanovi} iz Velike Kladu{e, 16.  Bejzade Rahmanovi} ud. Karaji} iz Zagrada, 17. Hase Deli}a um. Mehe iz Zagrada, 18. Bajrame Deli} ud. Rahmanovi} iz Zagrada, 19. Alije Deli} iz Podzvizda, 20. Kadife Dizdarevi} iz [umatca, 21. Keserovi} Smaje, 22. Nazife, 23. Smaila um. Huseina iz Trnova, 24. Azize Keserovi} ud. Rizvi} iz Trnova, 25. Nure Mr`ljak ro|. \ogi} iz Velike Kladu{e, 26. Behlila Kantarevi}a, sina D`emla iz Podzvizda, 27. Josipa Zrili}a iz Velike Kladu{e, 28. Aj{e Sarki} ud. Sulejmana iz Velike Kladu{e, 29. Senade Sarki} um. Sulejmana iz Velike Kladu{e, 30. ^ede Zdjelara iz Zemuna, 31. Milutina Kangrge iz Beograda, 32. Nevenke Grbe iz Beograda, 33. Nikole Kangrge iz Poduma, 34. Ahmeta Dizdarevi}a iz [umatca, 35. Fatime Deli} um. Hasana iz Velike Kladu{e, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja vlasni{tva dosjelo{}u, dana 29. 3. 2006. godine izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj P-245/00 od 29. 3. 2006. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja, radi utvr|enja vlasni{tva, tu`enim od 6 do 35 je postavljen privremeni zastupnik u osobi Mr`ljak Bejzi iz Velike Kladu{e, Harisa ]enanovi}a bb. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 

(so-724/06) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sucu Vasviji Kulenovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ko{ti} ]amila, sina Habiba iz Dolova, Vrnogra~, Velika Kladu{a, zastupanog po punomo}niku Azizu Adilagi}u, advokatu iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1. Ko{ti} Be}ira, sina ]amila iz Dolova, Vrnogra~, 2. Sefi} Sulejmana, sina Ale iz Vrnogra~a, 3. Sefi} Osmana, sina Halida iz Vrnogra~a, i 4. Sefi} Huseina, sina Huseina iz Vrnogra~a, 5. Sefi} Muje, sina Ale, Vrnogra~ bb, od 2 do 5 sada nepoznatog boravi{ta, zastupani po privremenom zastupniku Ko{ti} Be}iru, sinu ]amila iz Dolova, Vrnogra~, Velika Kladu{a, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva vsp. 3.500,00 KM, dana 20. 4. 2006. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda poslovni broj P-376/05 od 20. 4. 2006. godine, a na osnovu ~l. 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja, radi utvr|enja vlasni{tva vsp. 3.500,00, tu`enom Sefi} Muji, sinu Ale, je postavljen privremeni zastupnik u osobi Ko{ti} Be}iru, sinu ]amila iz Dolova,Vrnogra~, Velika Kladu{a. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staratelja. 

(so-717/06) LIKVIDACIJE 

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Brki} Selim, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem Proizvodno-uslu`no i trgova~ko privredno dru{tvo "FEJZI]-H" d.o.o. Zavidovi}i, Lovnica. 

2.    Za likvidatora pravnog lica Proizvodno-uslu`no i trgova~ko privredno dru{tvo "FEJZI]- H" d.o.o. Zavidovi}i, Lovnica, postavlja se Fejzi} Hasib, dosada{nji direktor, koji preuzima du`nost i ovla{tenje direktora i du`an je Sudu predo~iti popis imovine i svih obaveza Dru{tva sa naznakom povjerilaca. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sudu prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu. Prijave se podnose ovom Sudu u dva primjerka uz dokaz o osnovanosti potra`ivanja i pla}enoj sudskoj taksi od 30,00 KM. 

4.    Po proteku roka od 30 dana prijave o potra`ivanjima ne}e se uzimati u obzir u likvidacionom postupku. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacioni postupak nad pravnim licem }e se zaklju~iti. 

5.    Po pravosna`nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacionog postupka Dru{tvo }e se brisati iz Registra koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, po Rje{enju upisano u registarski ulo`ak broj 1-5296. 

6.    Po okon~anju postupka preostala imovina Dru{tva bit }e predana osniva~u. 

(so-733/06) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pozivaju se ste~ajni povjerioci u ste~ajnom postupku nad imovinom du`nika "UGOSTITELJSTVO-KONJUH" D.D. @ivinice da pristupe na posebno ispitno ro~i{te koje se zakazuje za utorak 23. 5. 2006. godine u 11,00 sati u zgradi Op}inskog suda Tuzla, kancelarija br. 60/II. 

(so-721/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SANSE SOUCI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Marka Maruli}a 2, na ro~i{tu odr`anom dana 27. 4. 2006. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SANSE SOUCI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Marka Maruli}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Amra Gurda, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-24939, a po Rje{enju broj UF/I-2257/04 od 23. 12. 2004. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-716/06) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Utvr|uje se da su ispunjeni uvjeti  i da su se stekli razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6. 

2.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6. 

3.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Mezetovi} Rizo iz Maglaja, ul. 7. broj 6/5. 

4.    Pozivaju se povjerioci d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Op}inskom sudu u Zenici, a pozivom na broj St-15/05, dokumentovanom prijavom prijave svoja potra`ivanja u skladu sa odredbama ~lana 110. Zakona o ste~ajnom postupku. 

    Na prijavu potra`ivanja pla}a se sudska taksa u taksenim markama u iznosu od 30,00 KM. 

    Nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir u ste~ajnom postupku. 

    Razlu~ni povjerioci u prijavi ozna~avaju dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev, iznos na kojeg njihovo potra`ivanje, po predvi|anju, ne}e biti pokriven razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci u prijavi ozna~avaju predmete imovine na koji se odnosi njihov zahtjev. 

5.    Pozivaju se povjerioci d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6, da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ste~ajnom upravniku dostave obavijesti o tome koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

    Obavijest treba da sadr`i naziv predmeta na kojem se potra`uje pravo osiguranja, vrstu, osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

6.    Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6, ste~ajnom du`niku, da te obaveze bez odlaganja izvr{avaju prema ste~ajnom du`niku. 

7.    Odre|uje se zabilje`ba otvaranja ste~ajnog postupka nad imovinom d.d. za promet mesom i mesnim prera|evinama "ZMAJEVAC", Zenica, Ko~evska ~ikma 6, u Registru kod Op}inskog suda u Zenici, u registarskom ulo{ku broj 1-187. 

8.    Odre|uje se zabilje`ba otvaranja ste~ajnog postupka nad imovinom u zemlji{nim knjigama kod Op}inskog suda u Zenici i u katastru nekretnina za Op}inu Zenica. 

9.    Ste~ajni postupak je otvoren dana 21. 4. 2006. godine u 14,20 sati, nakon ~ega je ovo Rje{enje istaknuto na oglasnu tablu Suda. 

10.    Ro~i{te povjerilaca na kojem }e se vr{iti ispitivanje prijavljenih potra`ivanja (ispitno ro~i{te) zakazuje se za dan 6. 7. 2006. godine u 11,00 sati u zgradi Op}inskog suda u Zenici. 

11.    Ro~i{te povjerilaca na kojem }e se, na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te), zakazuje se za isti dan (6. 7. 2006.) u 13,00 sati. 

12.    Otvaranje ste~ajnog postupka ima se upisati u Registar kod Op}inskog suda u Zenici, Registra ovog Suda i zemlji{ne knjige koje se vode kod Op}inskog suda u Zenici i u katastru Op}ine Zenica. 

13.    Rje{enje objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-726/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "RAHMONT IN@INJERING" Uvoz, izvoz i promet roba i usluga d.j.l. Ilija{, Paljevska 22. 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "RAHMONT IN@INJERING" Uvoz, izvoz i promet roba i usluga d.j.l. Ilija{, Paljevska 22. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora D`afo Atif, advokat iz Vogo{}e. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-18987, a po Rje{enju broj UF/I- 1985/97 od 30. 6. 1997. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

(so-715/06) 


Op}inski Sud u Sanskom Mostu, po sudiji Islamovi} Ned`adu, u ostavinskom postupku iza umrle Sarajli} Had`ere, k}eri Huseina iz Sanskog Mosta, umrle dana 9. 1. 2003. godine, na osnovu ~l. 125 st. 1. Zakona o vanparni~nom postupku F BiH, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda pokrenut je ostavinski postupak iza Sarajli} Had`ere, k}eri Huseina i majke Fatime, ro|ene dana 20. 6. 1922. godine u Sanskom Mostu, a umrle dana 9. 1. 2003. godine, posljednjeg prebivali{ta u Sanskom Mostu. 

Za privremenog staratelja zaostav{tine postavljen je Tali} Fehim, radnik Centra za socijalni rad Op}ine Sanski Most. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo na naslije|e iza ostaviteljice da se prijave ovom Sudu u roku od jedne godine od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po isteku navedenog roka Sud }e raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka kojima Sud raspola`e. 

(so-727/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji God`irov Milanu, u postupku predlaga~a Kotarevi} Aide iz Tuzle, zastupane po punomo}niku Bajramovi} Tahibi, advokatu iz Tuzle, radi likvidacije pravnog lica "Ehedi" d.o.o. Tuzla, na ro~i{tu odr`anom dana 20. 4. 2006. godine, donio je slijede}e  

RJE[ENJE 

Pokre}e se postupak likvidacije nad pravnim licem "EHEDI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-9/01, reg. broja 1-9071 od 17. 1. 2001. godine. 

Za likvidatora se postavlja Kotarevi} Aida iz Tuzle, M. Sadikovi}a 40. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, pravno lice }e se brisati iz Registra Kantonalnog suda Tuzla kao i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

(so-720/06) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom postupku nad "GUMITEHNIKA" d.o.o. za proizvodnju i protektiranje autoguma i trgovinu sa p.o. Sarajevo, Safeta Zajke 63, donio je dana 26. 4. 2006. godine sljede}i 

OGLAS 

Ro~i{te za glavnu diobu zakazano za srijedu 17. 5. 2006. godine u 13,00 sati se opoziva i zakazuje novo za srijedu 24. 5. 2006. godine u 13,00 sati, soba broj 102/I. 

Pozivaju se povjerioci da mogu pristupiti ro~i{tu za glavnu diobu na kojem }e se razmotriti prijedlog diobe. 

(so-524-a-F/06) 


Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Odre|uje se ro~i{te za raspravljanje i glasanje o ste~ajnom planu za DJL "SERVISTRANS" GORA@DE, za petak 12. 5. 2006. godine u 12 sati. 

Ro~i{te }e se odr`ati u sudnici u prostorijama Op}inskog suda u Gora`du. 

Ste~ajni plan i dostavljena izja{njenja nalaze se u pisarnici ovog Suda broj 15, gdje su svim zainteresovanim stranama stavljeni na uvid. 

(so-555-a-F/06) 


Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Radi utvr|ivanja uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom "URBING" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem na adresi Kralja Zvonimira 6, za privremenog ste~ajnog upravitelja imenuje se Andrija [kobi}, dipl. ecc., iz Mostara, Kralja Tomislava 55, Mostar. 

    Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obaveze iz ~l. 16. Zakona o ste~ajnom postupku, a naro~ito: 

    Privremeni ste~ajni upravitelj je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Privremeno se obustavljaju sva pojedina~na prisilna izvr{enja protiv imovine gore navedenog Dru{tva. Izlu~na i razlu~na prava vjerovnik ne mo`e ostvariti u prethodnom postupku. 

3.    Dru{tvo "URBING" d.o.o. Mostar, kao ste~ajni du`nik, ne mo`e vr{iti nikakva raspolaganja bez saglasnosti ste~ajnog suda. 

4.    Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom ste~ajnom upravitelju bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

5.    Oglas o postavljanju privremenog ste~ajnog upravitelja i odre|enim mjerama osiguranja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-734/06) 


Op}inski Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad Privrednim dru{tvom "H. ORION" In`injering d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Kneza Domagoja 32, Mostar, upisanim u registarski ulo`ak @upanijskog-Kantonalnog suda Mostar broj 1-11163, na temelju Rje{enja o upisu broj Tt- 828/03 od 5. 1. 2004. godine. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se \enana Had`ovi} iz Mostara, Kneza Domagoja 32, Mostar. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis eventualne imovine Dru{tva, kao i popis svih eventualnih obaveza Dru{tva, te navedene popisne liste uz svoj izvje{taj dostaviti likvidacijskom sudu najdalje do zakazanog ro~i{ta. 

Rje{enje o otvaranju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Pozivaju se svi vjerovnici Dru{tva u likvidaciji da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH. 

Vjerovnici su du`ni prijavu svojih potra`ivanja izvr{iti kod Op}inskog suda u Mostaru, sa pozivom na poslovni broj L-6840/06. 

Ukoliko niko od eventualnih vjerovnika ne izvr{i prijavu svog potra`ivanja, Sud }e u ovoj pravnoj stvari zaklju~iti likvidacijski postupak. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, pravna osoba - Dru{tvo }e se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odr`at }e se u ponedjeljak, dana 12. 6. 2006. godine u 8,00 sati. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret Dru{tva. 

(so-735/06) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji God`irov Milanu, u ste~ajnom postupku nad imovinom "@ivinicepromet" D.D. u ste~aju @ivinice, van ro~i{ta, dana 26. 4. 2006. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I.    Zaklju~uje se ste~ajni postupak koji se vodio protiv "@ivinicepromet" D.D. u ste~aju @ivinice. 

II.    Preostala imovina du`nika, a koja se sastoji od: 

    prenijet }e se dioni~arima-osniva~ima i to srazmjerno njihovom u~e{}u u ukupnom broju upisanih dionica Dru{tva. 

III.    Rezervisani dio nov~anih sredstava u iznosu od 176.500,00 KM prenijet }e se na depozitni ra~un Op}inskog suda u Tuzli, radi naknadnih tro{kova postupka, a ukoliko preostane rezervisanih nov~anih sredstava, ista }e se vratiti osniva~ima. 

IV.    Ovo Rje{enje o zaklju~enju ste~ajnog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

V.    Pravosna`no Rje{enje ima se dostaviti Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli radi brisanja du`nika iz sudskog registra. 

(so-719/06) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem DD "CENTROTOURS" Preduze}e za promet, usluge i turizam dd Sarajevo, Ba~i}i bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Red`i} Saliha, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja UF/I-2803/98 od 2. 6. 1999. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21847, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

(so-737/06) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "KOLOS", sa sjedi{tem u Biha}u na adresi Cerova~ka brda 160, osniva~a Kova~evi} Pere, nastanjenog na adresi Li~ko Petrovo Selo 72, Republika Hrvatska, upisane u reg. ulo`ak Kantonalnog suda Biha} br. 1-5337-00. 

Likvidator Kova~evi} Pero razrje{ava se du`nosti likvidatora firme DOO "KOLOS" iz Biha}a. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja firma DOO "KOLOS" brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-729/06) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudi 

ja Selim Brki}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Proizvodno-uslu`no dru{tvo "Omanovi} company" export-import, d.o.o. Visoko, Tuji}i bb, osniva~a Omanovi} Ahmeda. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Nedim Begovi}, advokat iz Zenice. 

3.    Cjelokupna imovina pravnog lica, nakon pravosna`nog ovog Rje{enja, predat }e se osniva~u. 

4.    Eventualne obaveze pravnog lica prema tre}im licima preuzima osniva~. 

5.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja pravno lice Proizvodno-uslu`no dru{tvo "Omanovi} company" export-import, d.o.o. Visoko, Tuji}i bb, osniva~a Omanovi} Ahmeda, brisat }e se iz Registra pravnih subjekata koji se vodi kod Op}inskog suda u Zenici, pod brojem registarskog ulo{ka 1-8983. 

(so-732/06) OSTALE OBJAVE 

Ogla{avaju se neva`e}im {umarski ~eki}i koji su bili u upotrebi u dru{tvu "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo. 

Vrsta, oblik i sadr`aj ukradenih {umarskih ~eki}a: 

1. [umski ~eki} za prijem drvnih sortimenata kod panja i kod razgrani~enja dr`avnih {uma 

[umski ~eki} na jednoj strani ima pe~at okruglog oblika (kru`nica), promjera 35 mm, sa dubinom slova 3 mm, ~ija je ivica izvijugana sa 32 nareza i sadr`i: 

Na drugoj strani {umski ~eki} je izra|en u obliku manje sjekirice. 

2. [umski ~eki} pri otkrivanju bespravnih sje~a u dr`avnim {umama 

[umski ~eki} na jednoj strani ima pe~at kvadratnog oblika, du`ine stranice 30 mm, sa dubinom slova 3 mm, i sadr`i: 

(so-714/06)